Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Luyện thi - Đề thi Công chức - Viên chức Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành trồng trọt – lâm nghiệp (p...

Tài liệu Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành trồng trọt – lâm nghiệp (phần thi viết)

.DOC
11
3385
85

Mô tả:

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT – LÂM NGHIỆP (Phần thi Viết) Câu 1: Anh (chị) hãy trình bày trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón? Câu 2: Anh (chị) hãy giải thích các từ ngữ: phân bón là gì, Phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ, Phân bón khác được quy định tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón; hãy trình bày điều kiện sản xuất phân bón ? Câu 3: Anh (chị) hãy trình bày: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh phân bón ? Câu 4: Anh (chị) hãy trình bày tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu phân bón? Câu 5: Anh (chị) hãy trình bày trách nhiệm quản lý nhà nước về phân bón của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn? Câu 6: Anh (chị) hãy trình bày trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được qui định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng Câu 7: Hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm được quy định tại Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm. Câu 8. Hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Hạt Kiểm lâm huyện, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ được quy 1 định tại Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm. Câu 9. Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm. Anh (chị ) hãy nêu rõ công chức Kiểm lâm khi thi hành công vụ được pháp luật cho phép sử dụng những quyền hạn và trách nhiệm gì ? Nêu nhiệm vụ của Kiểm lâm địa bàn xã. Câu 10. Căn cứ vào Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm, Anh (chị) hãy cho biết những đối tượng nào có thẩm quyền ban hành lệnh tăng cường lực lượng và phương tiện khi có hiện tượng chặt phá rừng trái phép hoặc xảy ra cháy rừng? Trình bày quy định về trang phục Kiểm lâm. Câu 11: Anh (chị) hãy trình bày trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp về quản lý nhà nước đối với Kiểm lâm được quy định tại Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm Câu 12: Anh (chị) hãy trình bày quy định chế độ chính sách đối với Kiểm lâm; trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý nhà nước đối với Kiểm lâm được quy định tại Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm Câu 13. Theo Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ thì những hành vi nào được xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự ( trừ hành vi nuôi động vật rừng nhóm IB ). 2 Câu 14: Thế nào là vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Người có hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật quy định từ khoản 1 đến khoản 10 của Điều 22 Nghị định Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ còn bị áp dụng các hình phạt bổ xung và biện pháp khắc phục hậu quả gì ? Câu 15. Căn cứ Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng,bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Anh (chị) hãy trình bày thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm lâm Câu 16. Căn cứ vào Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Anh, (chị) hãy trình bày những quy định về xử lý tang vật vi phạm hành chính . Câu 17. Căn cứ vào Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản. Anh (chị) hãy cho biết :cơ quan nào có thẩm quyền xác nhận lâm sản và trình tự, hồ sơ đề nghị xác nhận lâm sản ? Câu 18. Căn cứ vào Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản. Anh (chị) hãy cho biết : Nguyên tắc kiểm tra lâm sản (Tổ chức hoạt động kiểm tra và kiểm tra theo tin báo)? Câu 19. Căn cứ vào Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy 3 định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản. Anh,(chị) hãy cho biết: những quy định về hồ sơ lâm sản trong lưu thông (hồ sơ lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước; lâm sản sau xử lý tịch thu chưa qua chế biến; lâm sản sau chế biến; vận chuyển lâm sản quá cảnh. Câu 20. Căn cứ vào nghị định số 32/2006/N Đ-CP ngày 30 tháng3 năm 2006 của chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Anh (chị ) hãy cho biết thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm được phân thành mấy nhóm? Nêu những quy định về khai thác thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm? Câu 21. Căn cứ vào nghị định số 32/2006/N Đ-CP ngày 30 tháng3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Anh(chị) hãy cho biết những quy định về xử lý các trường hợp động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm xâm hại hoặc đe doạ tính mạng, tài sản của nhân dân? Câu 22. Căn cứ vào Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản. Anh,(chị) hãy cho biết: những quy định về hồ sơ lâm sản trong lưu thông (hồ sơ lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước; lâm sản sau xử lý tịch thu chưa qua chế biến; lâm sản sau chế biến; vận chuyển lâm sản quá cảnh? Câu 23. Căn cứ vào Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng. Anh(chị) hãy cho biết việc phân cấp 4 trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp đối với ủy ban nhân dân các cấp đựơc quy định như thế nào? Câu 24. Căn cứ vào Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng. Anh(chị) hãy cho biết những quy định về: Chính sách đồng quản lý rừng; Chính sách đối với lực lượng bảo vệ rừng ở cơ sở; Chính sách nâng cao năng lực, hiệu quả đối với lực lượng kiểm lâm? Câu 25. Căn cứ vào Nghị định 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm, anh (chị) hãy nêu trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với Kiểm lâm? Câu 26. Căn cứ vào Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Anh, (chị) hãy trình bày những quy định về xử lý đối với hành vi vi phạm thủ tục hành chính trong quản lý rừng, sử dụng rừng; mua, bán, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, cất giữ lâm sản. Câu 27. Căn cứ vào Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản. Anh (chị) hãy nêu rõ: trình tự, hồ sơ đề nghị xác nhận lâm sản; Thời gian xác nhận lâm sản? Câu 28. Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc chung về kiểm định chất lượng, dư lượng, chứng nhận và công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của 5 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật quy định? Câu 29. Anh (chị) hãy trình bầy Trình tự, thủ tục cấp/cấp lại Giấy hứng nhận đủ điều kiện, chứng chỉ hành nghề, thẻ xông hơi khử trùng ? (Theo thông tư 85/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2011 Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.) Câu 30. Anh (chị) hãy cho biết đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề; thẩm quyền, trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật được quy định tại Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 của Bộ Nông nghiệp&PTNT Câu 31. Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc chung về đăng ký thuốc bảo vệ thực vật theo Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật? Câu 32. Anh (chị) hãy trình bày quy định về đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề; thủ tục cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật được quy định tại Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Câu 33. Anh (chị) hãy trình bày thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo Thông tư số 6 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật quy định ? Câu 34. Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc chung về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật ? Câu 35: Anh (chị) hãy trình bày quy định về quản lý nhà nước về bảo vệ và kiểm dịch thực vật được quy định tại Pháp lệnh số: 36/2001/PLUBTVQH10 ngày 25/7/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật. Câu 36: Anh (chị) hãy trình bày trách nhiệm của cơ quan kiểm dịch thực vật; trách nhiệm và quyền hạn của cán bộ kiểm dịch thực vật khi làm nhiệm vụ được quy định tại Nghị Định số 02/2007/NĐ- CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ về Kiểm dịch thực vật. Câu 37: Hãy trình bày thủ tục kiểm dịch thực vật, Điều kiện nhập khẩu thực vật được quy định tại Nghị định số 02/2007/NĐ- CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ về Kiểm dịch thực vật Câu 38: Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc kiểm dịch thực vật nội địa; nội dung quản lý dịch hại thuộc diện điều chỉnh đối với giống cây trồng và sinh vật có ích nhập nội được quy định tại Thông tư số 88/2007/TT- BNN, ngày 01/11/2007 về việc Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa. Câu 39: Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc kiểm dịch thực vật nội địa; nội dung quản lý vật thể bị nhiễm dịch, ổ dịch, vùng dịch được quy 7 định tại Thông tư số 88/2007/TT- BNN ngày 01/11/2007 về việc Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa. Câu 40. Anh (chị) hãy trình bầy Nội dung của công tác kiểm dịch thực vật nội địa, Thủ tục kiểm dịch thực vật nội địa, Giám sát kiểm dịch thực vật nội địa được quy định tại Nghị định số 02/2007/NĐ- CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ về Kiểm dịch thực vật. Câu 41: Anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được quy định tại Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNNBNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn; Câu 42: Anh (chị) hãy trình bày Thủ tục cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; Quy định về chương trình học và cấp giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật được quy định tại Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 97 /2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Câu 43: Anh (chị) hãy trình bày Thẩm quyền, trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề và Phạm vi, thời hạn, mẫu chứng chỉ hành nghề, phí, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật được quy định tại Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng 8 gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Câu 44: Anh (chị) hãy trình bày khái niệm Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; trách nhiệm thi hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Câu 45: Theo quy định tại Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về kiểm dịch thực vật, các từ ngữ sau được hiểu như thế nào: Thực vật, Sản phẩm thực vật, Giống cây trồng mới được nhập khẩu lần đầu tiên, Biện pháp kiểm dịch thực vật; hãy trình bày quy định về kiểm dịch thực vật xuất khẩu. Câu 46: Theo quy định tại Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ về kiểm dịch thực vật, các từ ngữ sau được hiểu như thế nào: Ổ dịch, Vùng dịch, Lô vật thể, Địa điểm kiểm dịch thực vật, Phân tích nguy cơ dịch hại, Vùng không nhiễm dịch hại; Hãy nêu trách nhiệm của cơ quan kiểm dịch thực vật. Câu 47: Anh (chị) hãy cho biết các loại thuốc bảo vệ thực vật nào không được phép đăng ký tại Việt Nam theoThông tư số 03/2013/TTBNNPTNT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật? Câu 48: Anh (chị) hãy trình bày quy định về vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng được quy định tại Quyết định số 1898/2008/QĐ9 UBND ngày 11/11/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Câu 49: Anh (chị) hãy nêu nội dung nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng về nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi), lâm nghiệp được quy định tại Quyết định số 1898/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Câu 50: Anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng được qui định tại Quyết định số 1572/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Câu 51: Anh (chị) hãy trình bày cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Chi cục Bảo vệ thực vật được qui định tại Quyết định số 1572/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Câu 52: Anh (chị) hãy trình bày nội dung Điều 5 tại Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg của Chính phủ Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 10 Câu 53: Anh (chị) hãy trình bày nội dung “Tăng cường, quản lý nhà nước về trồng trọt”; phân công Tổ chức thực hiện đối với UBND các tỉnh qui định tại Quyết định Số: 824/QĐ-BNN-TT, ngày 16 tháng 04 năm 2012 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt đề án Phát triển ngành Trồng trọt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Câu 54: Anh (chị) hãy hãy nêu tên và ký hiệu 06 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng được qui định tại Thông tư số: 67 /2011/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ NN&PTNT về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng. Thông tư này có hiệu lực sau thời gian bao lâu kể từ ngày ký ? 11
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan