Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Luyện thi - Đề thi Công chức - Viên chức Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành quản lý bảo vệ môi trườ...

Tài liệu Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành quản lý bảo vệ môi trường

.DOC
31
2732
62

Mô tả:

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ-BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG STT Câu hỏi 1 Theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của chính phủ thì Loài có giá trị đặc biệt về y tế là: 2 Theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì thời hạn tối đa cấp giấy xác nhận hoàn thành đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục III ban hành theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP (thời hạn xác nhận này không bao gồm thời gian mà chủ cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thường trực thẩm định) là bao nhiêu ngày làm việc? Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4 Loài mang các hợp chất có hoạt tính sinh học sử dụng làm nguyên liệu điều chế các sản phẩm y dược Loài mang các hợp chất được sử dụng trực tiếp hoặc làm nguyên liệu điều chế các sản phẩm y dược Loài mang các nguyên liệu điều chế các sản phẩm y dược Loài mang các hợp chất có hoạt tính sinh học quan trọng được sử dụng trực tiếp hoặc làm nguyên liệu điều chế các sản phẩm y dược 15 ngày 25 ngày 35 ngày 45 ngày 3 Theo Thông tư số 04 /2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng về chất thải rắn là cơ sở có hành vi chôn lấp, thải vào đất, môi trường nước các chất gây ô nhiễm ở thể rắn, bùn, làm ít nhất 01 thông số môi trường của khu vực tiếp nhận chất thải rắn (môi trường đất, nước, không khí) về hóa chất, kim loại nặng vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường từ bao nhiêu lần trở lên? 03 lần 02 lần 04 lần 05 lần Thuế thu trực tiếp với mọi hàng hóa gây tác động xấu đến môi trường Cả 3 phương án còn lại 4 Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường thì thuế bảo vệ môi trường là Thuế gián thu, thu Thuế thu trực tiếp vào sản phẩm, hàng đối với mọi hàng hóa khi sử dụng gây hóa lưu thông trên tác động xấu đến thị trường môi trường 5 Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường thì đối tượng nào sau đây phải chịu thuế bảo vệ môi trường? Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng Thuốc bảo quản lâm sản Thuốc diệt cỏ Cả 3 phương án còn lại 6 Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường thì hàng hóa nào dưới đây phải chịu mức thuế tuyệt đối theo quy định tại Biểu khung thuế bảo vệ môi trường? Túi ni lông thuộc diện chịu thuế Thuốc diệt cỏ Thuốc trừ mối Cả 3 phương án còn lại 7 Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường thì thời điểm tính thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho là Thời điểm chuyển Thời điểm hàng Thời điểm hàng hóa giao quyền sở hữu hóa chưa được lưu mới hình thành hoặc quyền sử thông dụng hàng hóa Cả 3 phương án còn lại 8 Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường thì thời điểm tính thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu là Thời điểm hàng hóa được chuyển giao quyền sở hữu Thời điểm đăng ký tờ khai hải quan Thời điểm hàng hóa được lưu thông trên thị trường Thời điểm hàng hóa được chuyển giao quyền sử dụng 9 Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường thì hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu phải nộp thuế bảo vệ môi trường mấy lần? Chỉ nộp một lần Phải nộp hai lần Phải nộp ba lần Phải nộp nhiều lần Có hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái đặc thù hoặc đại diện cho các hệ sinh thái của địa phương đó Có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng đối với địa phương, hệ sinh thái đặc thù hoặc đại diện cho các hệ sinh thái của địa phương đó Cả 3 phương án còn lại 10 Theo Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ thì Khu dự trữ thiên nhiên cấp tỉnh là khu bảo tồn đáp ứng tiêu chí chủ yếu nào sau đây? Có giá trị về sinh thái, môi trường phục vụ mục đích vui chơi, giải trí 11 Theo Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ thì Khu bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh là khu bảo tồn đáp ứng tiêu chí chủ yếu nào sau đây? 12 Theo Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ thì trách nhiệm lập, thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia có toàn bộ diện tích tại một tỉnh thuộc cơ quan Có giá trị đặc biệt về sinh thái, môi trường phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, giáo dục, du lịch, nghỉ dưỡng Có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng đối với địa phương, hệ sinh thái đặc thù hoặc đại diện cho các hệ sinh thái của địa phương đó Đáp ứng cả 2 tiêu chí: - Có cảnh quan môi trường, nét đẹp, độc đáo của Có cảnh quan môi thiên nhiên nhưng trường, nét đẹp, không đáp ứng độc đáo của thiên các tiêu chí thành nhiên nhưng lập khu bảo vệ không đáp ứng cảnh quan cấp các tiêu chí thành quốc gia; lập khu bảo vệ - Có giá trị đặc cảnh quan cấp biệt về sinh thái, quốc gia môi trường phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, giáo dục, du lịch, nghỉ dưỡng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan Cả 3 phương án còn lại Theo Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ thì cơ quan nào có thẩm quyền chấp thuận đưa loài được ưu tiên bảo vệ vào cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và thả ra nơi sinh sống tự nhiên của chúng? Danh mục các chương trình thực hiện chiến lược quốc gia về quản lý chất thải tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 ban hành kèm theo Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ gồm bao nhiêu chương trình Bộ Nông nghiệp Ủy ban thường vụ và Phát triển nông Quốc hội thôn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bộ Tài nguyên và Môi trường 11 chương trình 08 chương trình 09 chương trình 10 chương trình 15 Theo Luật Đa dạng sinh học thì tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen có nghĩa vụ nào sau đây? Tuân thủ các quy định của giấy chứng nhận quyền sở hữu nguồn gen Tuân thủ các quy định của giấy phép đăng ký kinh doanh Tuân thủ các quy định của giấy phép tiếp cận nguồn gen Tuân thủ các quy định của giấy phép kinh doanh nguồn gen 16 Theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ thì thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn tối đa là bao nhiêu ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ? 30 ngày 40 ngày 45 ngày 50 ngày Nghị định 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành vào ngày tháng năm nào? Có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm nào? Ban hành ngày 14/08/2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/09/2011 Ban hành ngày 18/03/2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/05/2011 Ban hành ngày 18/04/2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/06/2011 Phương án khác 13 14 17 Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì nước thải có pH bằng bao nhiêu thì gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng? pH ≤ 2 hoặc pH > 12,5 pH< 5 hoặc pH > 10 pH< 4 hoặc pH > 11 pH ≤ 3 hoặc pH > 11 19 Theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của chính phủ thì Loài có giá trị đặc biệt về sinh thái, cảnh quan và môi trường là: Loài giữ vai trò quyết định trong việc duy trì sự cân bằng của các loài khác trong quần xã; hoặc có tính đại diện hay tính độc đáo của khu vực địa lý tự nhiên Loài có tính đại diện hay tính độc đáo của khu vực địa lý tự nhiên Loài giữ vai trò quyết định trong việc duy trì sự cân bằng của các loài khác trong quần xã Loài duy trì sự cân bằng của các loài khác trong quần xã; hoặc có tính đại diện của khu vực địa lý tự nhiên 20 Theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ thì nội dung nào sau đây nằm trong nội dung đầu tư hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn? Đầu tư xây dựng Đầu tư cho nghiên Đầu tư xây dựng toàn bộ hoặc từng cứu phát triển và các trạm trung hạng mục công hoàn thiện công chuyển chất thải rắn trình thuộc cơ sở nghệ xử lý chất xử lý chất thải rắn thải rắn Mua sắm công nghệ, trang thiết bị, vật tư phục vụ hoạt động xử lý chất thải rắn Theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ thì trách nhiệm nào sau đây là của chủ nguồn chất thải rắn nguy hại? Phải ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; thanh toán toàn bộ kinh phí dịch vụ theo hợp đồng 18 21 Phân loại chất thải rắn bằng các dụng Thực hiện đăng Nộp phí vệ sinh cụ chứa hợp vệ ký với cơ quan theo quy định của sinh hoặc trong nhà nước về bảo chính quyền địa các túi có màu sắc vệ môi trường của phương phân biệt, đổ chất địa phương thải vào đúng nơi quy định 22 Theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ thì thời gian lưu giữ chất thải rắn thông thường là bao nhiêu ngày? Không quá 02 ngày 23 Theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ thì trách nhiệm nào sau đây là của chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn nguy hại? Chịu trách nhiệm về Thông báo rộng việc làm rơi vãi, rò Đặt các thùng lưu rãi về thời gian, rỉ, phát tán chất thải giữ chất thải ở các địa điểm và tuyến nguy hại ra môi nơi được quy định thu gom chất thải trường 24 Theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ thì chủ xử lý chất thải rắn phải tiến hành quan trắc môi trường tại cơ sở xử lý chất thải rắn định kỳ ít nhất là 25 Theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ thì chi phí xử lý chất thải rắn công nghiệp được thu từ đâu? 26 Theo Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ thì tổ chức nào sau đây là tổ chức chuyên môn về bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của các Bộ, ngành ở Trung ương? 6 tháng một lần Thu trực tiếp từ chủ nguồn thải hoặc thông qua chủ thu gom, vận chuyển. Ban Xây dựng và Môi trường thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Không quá 05 ngày 3 tháng một lần Không quá 03 ngày Không quá 01 ngày Các trách nhiệm khác theo quy định của hợp đồng dịch vụ công ích 1 năm một lần 2 năm một lần Chủ thu gom, vận chuyển theo hợp đồng dịch vụ. Từ ngân sách nhà nước Được bù đắp thông qua ngân sách nhà nước ngoài nguồn thu phí vệ sinh từ chủ nguồn thải Chi cục Bảo vệ Môi trường Trung tâm quan trắc môi trường trong lĩnh vực, chuyên ngành thuộc Cục, Tổng cục Vụ Môi trường hoặc Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 27 Theo Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ thì đối với các đô thị đã có hệ thống thoát nước chung hoặc nửa riêng thì nước thải sinh hoạt được thải vào hệ thống thu gom nước thải dưới hình thức nào? Tiến hành lấy mẫu, phân tích chất lượng nước thải trước khi xả vào điểm đấu nối Được phép xả thẳng Được thu gom và xử lý qua hệ thống xử lý nước thải cục bộ đảm bảo quy chuẩn cho phép trước khi xả vào điểm đấu nối 28 Theo Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ thì đối với nước thải sinh hoạt, trường hợp không sử dụng nước sạch từ hệ thống nước cấp tập trung, khối lượng nước thải tính thu phí được lấy bằng 10 m3/người/tháng 06 m /người/tháng 08 m3/người/tháng 04 m /người/tháng 29 Thông tư số 10/2009/TT-BTNMT ngày 11/8/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về bộ chỉ thị môi trường quốc gia đối với môi trường không khí, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm nào? Ngày 25 tháng 9 năm 2009 Ngày 24 tháng 8 năm 2009 Ngày 26 tháng 10 năm 2009 Ngày 27 tháng 11 năm 2009 Thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Thương nhân có khả năng sử dụng được phế liệu nhập khẩu vào kinh doanh, sản xuất Thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế Cả 3 phương án còn lại 30 Đối tượng nào sau đây được phép nhập khẩu phế liệu theoThông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/11/2012 của Liên Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường? 3 Được thu gom và xử lý sơ bộ trước khi xả vào điểm đấu nối 3 31 Theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLTBTC-BTNMT ngày 15/11/2012 của Liên Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường thì thủ tục nhập khẩu phế liệu thực hiện tại hải quan cửa khẩu, ngoài các hồ sơ theo quy định hiện hành về pháp luật hải quan, thương nhân nhập khẩu phế liệu có cơ sở sản xuất trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải nộp bổ sung cho cơ quan Hải quan hồ sơ nào sau đây? 32 Theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLTBTC-BTNMT ngày 15/11/2012 của Liên Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường thì thủ tục nhập khẩu phế liệu thực hiện tại hải quan cửa khẩu, ngoài các hồ sơ theo quy định hiện hành về pháp luật hải quan, thương nhân nhập khẩu ủy thác phải nộp bổ sung cho cơ quan Hải quan hồ sơ nào sau đây? 33 Theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLTBTC-BTNMT ngày 15/11/2012 của Liên Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường thì điều kiện để Thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được nhập khẩu phế liệu? Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu còn hiệu lực được Sở Tài nguyên và Bản cam kết pháp lý Môi trường nơi về tài chính đặt cơ sở sản xuất cấp (bản sao có xác nhận và có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân) Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu còn hiệu lực của thương nhân ủy Cả 3 phương án còn thác nhập khẩu lại (bản sao có xác nhận và có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân) Đã chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường Có kho bãi dành riêng cho việc dành riêng cho việc tập kết phế liệu Bản Thông báo nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất Cả 3 phương án còn lại Bản Thông báo nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất Bản cam kết pháp lý về tài chính Có phương án, giải pháp xử lý phế liệu nhập khẩu Cả 3 phương án còn lại 34 35 Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 thì ô nhiễm môi trường là Các chất hoặc yếu tố vật lý khi xuất hiện thì làm cho môi trường bị thay đổi Chất thải nguy hại theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 là Các chất khi xuất hiện sẽ làm cho nguồn nước bị ô nhiễm 36 Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 thì thế nào là hoạt động Đánh giá tác động môi trường? Hoạt động đánh giá về mức độ môi trường bị ô nhiễm, suy thoái và thông tin về các vấn đề môi trường khác 37 Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 thì có bao nhiêu nhóm hành vi gây ô nhiễm môi trường bị cấm? 17 Sự biến đổi của các thành phần Sự suy giảm về môi trường không Chất hoặc yếu tố chất lượng của phù hợp với tiêu vật lý khi xuất thành phần môi chuẩn môi hiện gây ô nhiễm trường ảnh hưởng trường, gây ảnh môi trường đến sức khoẻ của hưởng xấu đến con người con người và sinh vật Chất thải chứa Vật chất ở thể rắn, Chất hoặc yếu tố yếu tố độc hại, lỏng, khí được vật lý khi xuất phóng xạ, dễ thải ra từ sản hiện trong môi cháy, dễ nổ, dễ ăn xuất, kinh doanh, trường thì làm cho mòn, dễ lây dịch vụ, sinh hoạt môi trường bị ô nhiễm, gây ngộ hoặc hoạt động nhiễm độc hoặc đặc tính khác nguy hại khác Việc phân tích, dự báo các tác động Hoạt động phòng Hoạt động nhằm đến môi trường ngừa, hạn chế tác khắc phục ô của dự án đầu tư động xấu đến với nhiễm, suy thoái, cụ thể để đưa ra môi trường, ứng phục hồi và cải các biện pháp bảo phó sự cố môi thiện môi trường vệ môi trường khi trường triển khai dự án đó 14 15 16 38 39 Theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì thế nào là xử lý chất thải nguy hại? Là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật nhằm biến đổi, loại bỏ, cách ly, tiêu huỷ Là các hoạt động hoặc phá huỷ tính liên quan đến việc chất, thành phần phòng ngừa, giảm nguy hại của CTNH thiểu, phân định, (kể cả việc tái chế, phân loại, tái sử tận thu, thiêu đốt, dụng trực tiếp, đồng xử lý, cô lập, lưu giữ tạm thời, chôn lấp) với mục vận chuyển và xử đích cuối cùng là lý CTNH không gây tác động xấu đến môi trường và sức khoẻ con người Là quá trình chuyên chở chất thải nguy hại từ nơi phát sinh đến nơi xử lý, có thể kèm theo việc thu gom, đóng gói, bảo quản, lưu giữ tạm thời, trung chuyển, sơ chế chất thải nguy hại Là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật cơ - lý đơn thuần nhằm thay đổi tính chất vật lý như kích thước, độ ẩm, nhiệt độ đặc nhằm tách riêng các thành phần của CTNH cho phù hợp với các phương pháp xử lý khác nhau Theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì thế nào là Quản lý chất thải nguy hại? Là quá trình chuyên chở CTNH từ nơi phát sinh đến nơi xử lý, có thể kèm theo việc thu gom, đóng gói, bảo quản, lưu giữ tạm thời, trung chuyển, sơ chế CTNH Là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật nhằm biến đổi, loại bỏ, cách ly, tiêu huỷ hoặc phá huỷ tính chất, thành phần nguy hại của chất thải nguy hại Là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật cơ-lý đơn thuần nhằm thay đổi tính chất vật lý như kích thước, độ ẩm, nhiệt độ cho phù hợp với các phương pháp xử lý khác nhau Là các hoạt động liên quan đến việc phòng ngừa, giảm thiểu, phân định, phân loại, tái sử dụng trực tiếp, lưu giữ tạm thời, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại 40 41 Theo Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/01/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì phế liệu giấy hoặc hoặc bìa nhập khẩu thuộc nhóm 4707 phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường nào sau đây QCVN 33:2010/BTNMT Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 thì chất gây ô nhiễm là Là chất hoặc yếu tố vật lý khi xuất hiện trong môi trường thì làm cho môi trường bị ô nhiễm 42 Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 thì môi trường được hiểu là 43 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ qui định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm nào? QCVN 32:2010/BTNMT QCVN 34:2010/BTNMT Là chất thải chứa yếu tố độc hại, gây ngộ độc Là chất ở thể rắn, Là sản phẩm, vật lỏng, khí được liệu bị loại ra từ thải ra từ quá trình quá trình sản xuất sản xuất, kinh hoặc tiêu dùng doanh dịch vụ Là các yếu tố vật Bao gồm các yếu chất như đất, nước, tố tự nhiên bao không khí ảnh quanh con người hưởng đến đời sống, có ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát sự tồn tại của con triển của con người người Bao gồm các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến đời sống, sự tồn tại và phát triển của con người Bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật Ngày 29/12/2013 Ngày 30/12/2013 Ngày 31/12/2013 Ngày 28/12/2013 QCVN 12:2008/BTNMT 44 Theo quy định tại Nghị định 179/2013/NĐCP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là Cá nhân, tổ chức trong nước và cá nhân, tổ chức nước ngoài (sau đây gọi chung là cá nhân, tổ Cá nhân, tổ chức chức) có hành vi vi có hành vi vi phạm hành chính phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong vệ môi trường phạm vi lãnh thổ, trên lãnh thổ Việt vùng tiếp giáp lãnh Nam hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên lãnh thổ Việt Nam Cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên lãnh thổ Việt Nam 45 Theo quy định của Nghị định 179/2013/NĐCP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với cá nhân là? 2.000.000.000 đồng 500.000.000 đồng 700.000.000 đồng 1.000.000.000 đồng 46 Theo quy định của Nghị định 179/2013/NĐCP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với tổ chức là 3.000.000.000 đồng 1.000.000.000 đồng 1.500.000.000 đồng 2.000.000.000 đồng 47 Theo quy định của Nghị định 179/2013/NĐCP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ, hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định (về vị trí, tần suất hoặc thông số giám sát môi trường) bị phạt tiền Từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng Cả 3 phương án còn lại 48 Theo quy định của Nghị định 179/2013/NĐCP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ, hành vi chôn vùi hoặc thải vào đất các chất gây ô nhiễm ở thể lỏng, bùn, chất thải vệ sinh hầm cầu không đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bị phạt tiền Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng Từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng 50.000.000 đồng 20.000.000 đồng 30.000.000 đồng 40.000.000 đồng 500.000 đồng 1.000.000 đồng 2.000.000 đồng 3.000.000 đồng 49 50 Theo quy định của Nghị định 179/2013/NĐCP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đến bao nhiêu tiền Theo quy định của Nghị định 179/2013/NĐCP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ, Thanh tra viên chuyên ngành bảo vệ môi trường, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thi hành công vụ có quyền phạt đến báo nhiêu tiền 51 Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xây lắp không đúng, không vận hành thường xuyên, vận hành không đầy đủ hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý nước thải đã cam kết trong Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được xác nhận thì bị xử phạt Từ 11.000.000 đ đến 13.000.000 đ Từ 13.000.000 đ đến 15.000.000 đ Từ 14.000.000 đ đến 16.000.000 đ Từ 15.000.000 đ đến 17.000.000 đ 52 Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi không xây lắp, không vận hành công trình xử lý nước thải đã cam kết trong Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được xác nhận thì bị xử phạt Từ 13.000.000 đ đến 15.000.000 đ Từ 7.000.000 đ đến 9.000.000 đ Từ 9.000.000 đ đến 11.000.000 đ Từ 11.000.000 đ đến 13.000.000 đ 53 Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xây lắp không đúng, không vận hành thường xuyên, vận hành không đầy đủ hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý nước thải đã cam kết trong Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt thì bị xử phạt Từ 70.000.000 đ đến 80.000.000 đ Từ 60.000.000 đ đến 70.000.000 đ Từ 80.000.000 đ đến 90.000.000 đ Từ 80.000.000 đ đến 100.000.000 đ 54 Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi không xây lắp, không vận hành công trình xử lý nước thải đã cam kết trong Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt thì bị xử phạt Từ 90.000.000 đ đến 110.000.000 đ Từ 60.000.000 đ đến 80.000.000 đ Từ 70.000.000 đ đến 90.000.000 đ Từ 80.000.000 đ đến 100.000.000 đ 55 Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi không xây lắp công trình xử lý nước thải; không vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải; không nghiệm thu công trình xử lý nước thải theo quy định; không lập, phê duyệt và thực hiện kế hoạch thu dọn, vệ sinh vùng lòng hồ trước khi tích nước trong trường hợp dự án có nội dung đầu tư xây dựng hồ chứa thủy lợi hoặc hồ chứa thủy điện theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt thì bị xử phạt Từ 100.000.000 đ đến 110.000.000 đ Từ 60.000.000 đ đến 80.000.000 đ Từ 70.000.000 đ đến 90.000.000 đ Từ 80.000.000 đ đến 100.000.000 đ 56 Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi không có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công xuất tương đương với trường hợp phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường của các đối tượng không phải lập dự án đầu tư thì bị xử phạt Từ 2.000.000 đ đến 2.500.000 đ Từ 500.000 đ đến 1.000.000 đ Từ 1.000.000 đ đến 1.500.000 đ Từ 1.500.000 đ đến 2.000.000 đ 57 Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi không có hệ thống thu gom nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa trong trường hợp có nước thải sản xuất vượt quy chuẩn môi trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ có quy mô, công xuất tương đương với trường hợp phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường của các đối tượng phải lập dự án đầu tư thì bị xử phạt Từ 15.000.000 đ đến 30.000.000 đ Từ 10.000.000 đ đến 20.000.000 đ Từ 10.000.000 đ đến 25.000.000 đ Từ 10.000.000 đ đến 30.000.000 đ 58 Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi không có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ có quy mô, công xuất tương đương với trường hợp phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường của các đối tượng phải lập dự án đầu tư thì bị xử phạt Từ 20.000.000 đ đến 30.000.000 đ Từ 10.000.000 đ đến 15.000.000 đ 59 Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi không có hệ thống thu gom nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa trong trường hợp có nước thải sản xuất vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ có quy mô, công xuất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì bị xử phạt Từ 50.000.000 đ đến 100.000.000 đ Từ 100.000.000 đ Từ 150.000.000 đ Từ 100.000.000 đ đến 150.000.000 đến 200.000.000 đến 200.000.000 đ đ đ Từ 10.000.000 đ đến 20.000.000 đ Từ 30.000.000 đ đến 40.000.000 đ 60 Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi không có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ có quy mô, công xuất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì bị xử phạt Từ 50.000.000 đ đến 100.000.000 đ 61 Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 02 lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày đêm thì bị xử phạt Từ 5.000.000 đ đến 10.000.000 đ Từ 1.000.000 đ đến 3.000.000 đ Từ 3.000.000 đ đến 7.000.000 đ Từ 1.000.000 đ đến 5.000.000 đ 62 Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 02 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5 m3/ngày đêm đến dưới 10m3/ngày đêm thì bị xử phạt Từ 5.000.000 đ đến 20.000.000 đ Từ 5.000.000 đ đến 10.000.000 đ Từ 5.000.000 đ đến 15.000.000 đ Từ 10.000.000 đ đến 20.000.000 đ Từ 100.000.000 đ Từ 150.000.000 đ Từ 100.000.000 đ đến 200.000.000 đến 200.000.000 đến 150.000.000 đ đ đ 63 64 65 Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 02 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 8.000m3/ngày đêm đến dưới 10.000m3/ngày đêm thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 02 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10.000m3/ngày đêm trở lên thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 02 đến dưới 05 lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày đêm thì bị xử phạt Từ 600.000.000 đ đến 650.000.000 đ Từ 500.000.000 đ Từ 700.000.000 đ Từ 650.000.000 đ đến 600.000.000 đến 750.000.000 đến 700.000.000 đ đ đ Từ 700.000.000 đ đến 750.000.000 đ Từ 500.000.000 đ Từ 650.000.000 đ Từ 600.000.000 đ đến 600.000.000 đến 700.000.000 đến 650.000.000 đ đ đ Từ 10.000.000 đ đến 20.000.000 đ Từ 15.000.000 đ đến 20.000.000 đ Từ 20.000.000 đ đến 25.000.000 đ Từ 20.000.000 đ đến 30.000.000 đ
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan