Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Luyện thi - Đề thi Công chức - Viên chức Ngân hàng câu hỏi viêt thi công chức lĩnh vực chuyên ngành công nghiệp...

Tài liệu Ngân hàng câu hỏi viêt thi công chức lĩnh vực chuyên ngành công nghiệp

.DOC
11
1812
100

Mô tả:

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VIÊT THI CÔNG CHỨC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHIỆP Câu 1: Trình bày Nội dung quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp. Các lĩnh vực, ngành nghề, cơ sở sản xuất được khuyến khích đầu tư trong cụm công nghiệp theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Câu 2: Trình bày điều kiện mở rộng cụm công nghiệp? Thủ tục mở rộng cụm công nghiệp? Hồ sơ mở rộng cụm công nghiệp theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ? Câu 3: Trình bày nội dung chủ yếu của: Đề án Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp; Báo cáo đầu tư thành lập cụm công nghiệp theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ? Câu 4: Anh (chị) hãy cho biết, theo quy định của Luật Điện lực năm 2004, khách hàng sử dụng điện có quyền và nghĩa vụ như thế nào? Câu 5: Anh (chị) hãy nêu khái niệm các từ ngữ sau đây được hiểu như thế nào theo quy định của Luật Điện lực năm 2004: Hoạt động điện lực, đơn vị điện lực, lưới điện, bán buôn điện, bán lẻ điện, khách hàng sử dụng điện, khách hàng sử dụng điện lớn, biểu giá điện, khung giá điện, hệ thống điện quốc gia, điều tiết điện lực, điều độ hệ thống điện, thiết bị đo đếm điện, trộm cắp điện, công trình điện lực? Câu 6: 1 a- Anh (chị) hãy cho biết, theo quy định của Luật điện lực năm 2004, Giấy phép hoạt động điện lực bao gồm nội dung gì? Hãy nêu các trường hợp bị thu hồi Giấy phép họat động điện lực? b- Anh (chị) hãy cho biết, theo quy định của Luật Điện lực năm 2004, khách hàng sử dụng điện có quyền như thế nào? Câu 7: Anh (chị) hay trình bày nội dung vi phạm quy định về đào tạo và cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng được quy định như thế nào trong Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Câu 8: Anh (chị) hãy trình bày nội dung Điều kiện cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực? Câu 9: Anh (chị) hãy trình bày nội dung phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Câu 10: Anh (chị) hãy trình bày các hình thức xử phạt được quy định trong Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? 2 Câu 11: Trình bày điều kiện bổ sung cụm công nghiệp mới vào quy hoạch đã được phê duyệt ? Thủ tục bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp? Hồ sơ bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp theo Quyết định số 105/2009/QĐTTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp? Câu 12: Trên cơ sở quy định của Luật Điện lực năm 2004, Anh (chị) cho biết Chính sách và biện pháp khuyến khích, thúc đẩy tiết kiệm điện; Chính sách giá điện. Câu 13: Theo Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 19-8-2009 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, anh (chị) hãy : Trình bày khái niệm về: - Cụm công nghiệp; Hạ tầng cụm công nghiệp? - Đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp; Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp? Câu 14: Theo quy định tại Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 19-8-2009 của Thủ tướng chính phủ Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, anh (chị) hãy: - Nêu điều kiện thành lập cụm công nghiệp; Thủ tục thành lập cụm công nghiệp; Hồ sơ thành lập cụm công nghiệp? Câu 15: Anh (chị) hãy trình bày nội dung vi phạm các quy định về Giấy phép hoạt động điện lực được quy định như thế nào trong Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng 3 năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? (Điều 5 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ). Câu 16: Theo quy định tại Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 19-8-2009 của Thủ tướng chính phủ về Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp , anh (chị) hãy: -Trình bày quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đầu tư SXKD trong cụm công nghiệp? Câu 17: Theo quy định tại Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 19-8-2009 của Thủ tướng chính phủ về Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, anh (chị) hãy: - Trình bày trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền địa phương đối với cụm công nghiệp trên địa bàn? Câu 18: Anh(chị) cho biết Mô hình quản lý năng lượng và Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Câu 19. Anh(chị) cho biết Phân loại nhãn năng lượng; Thực hiện dán nhãn năng lượng; Đình chỉ việc dán nhãn năng lượng và thu hồi Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Câu 20. Anh(chị) cho biết Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả heo quy định của Chính phủ tại Nghị 4 định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Câu 21. Anh (chị) cho biết Chính sách phát triển điện nông thôn, miền núi, hải đảo; Đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo và Giá bán lẻ điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo theo quy định tại Luật Điện lực năm 2004. Câu 22. Anh (chị) cho biết nội dung quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện theo quy định tại Luật Điện lực năm 2004. Câu 23: Anh (chị) hãy trình bày nội dung Vi phạm các quy định về bán lẻ điện theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Câu 24. Theo Quyết định 632/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Công thương Hải Phòng trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp? Câu 25: Anh (chị) hãy trình bày nội dung Vi phạm quy định về dán nhãn năng lượng và sử dụng nhãn năng lượng theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Câu 26: Anh ( chị) hãy trình bày Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong lĩnh vực điện lực được quy định như thế nào 5 tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Câu 27. Ngày 14/4/2009 UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 632/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. Anh (chị) cho biết Cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Công Thương Hải Phòng ? Câu 28. Ngày 14/4/2009 UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 632/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. Anh(chị) cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Câu 29. Trên cơ sở hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BCT-BTC 01/6/2009 của Liên bộ Công Thương và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Anh(chị) hãy trình bày: 1. Các biện pháp tiết kiệm điện và Xây dựng phương án sử dụng điện của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 2. Các quy định về kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Câu 30: Anh ( chị) hãy trình bày Thẩm quyền xử phạt vi phạm của Ủy ban nhân dân các cấp trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được quy định như thế nào tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 6 lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Câu 31. Trên cơ sở hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLTBCT-BNV ngày 28/5/2008 của Liên Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Anh(chị) cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Câu 32. Trên cơ sở hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLTBCT-BNV ngày 28/5/2008 của Liên Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Anh(chị) cho biết vị trí, chức năng; tổ chức và biên chế của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Câu 33. Trên cơ sở hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLTBCT-BNV ngày 28/5/2008 của Liên Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Anh(chị) cho biết cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Công Thương. Câu 34. Anh(chị) cho biết Hoạt động, điều hành giao dịch trên thị trường điện lực theo quy định của Luật Điện lực năm 2004. 7 Câu 35: Theo quy định tại Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Anh (chị) hãy cho biết Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là gì? Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải áp dụng mô hình quản lý năng lượng như thế nào ? Câu 36: Theo quy định tại Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Anh (chị) hãy trình bày trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và nội dung báo cáo sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Câu 37.Theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CPAnh ( Chị) hãy trình bày Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với hoạt động khuyến công trong phạm vi địa phương Câu 38. Theo quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16-12-2011 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, anh (chị) hãy cho biết: a- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG gồm những giấy tờ gì? b- Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG ? Câu 39: Theo quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16-122011 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, anh (chị) hãy cho biết: 8 - Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG Câu 40. Theo quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16-12-2011 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, anh (chị) hãy: a. Trình bày Quy định về phòng cháy chữa cháy b. Trình bày những Quy định an toàn vận chuyển bồn chứa LPG. Câu 41. Theo quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16-12-2011 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, anh (chị) hãy: a- Quy định chung về đảm bảo an toàn đối với các cơ sở kinh doanh LPG b- Trình bày Quy định về trách nhiệm an toàn của cửa hàng LPG đối với khách hàng sử dụng. Câu 42. Theo quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16-12-2011 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, anh (chị) hãy cho biết: a- Quy định chung về đảm bảo an toàn đối với các cơ sở kinh doanh LPG b- Cơ sở kinh doanh LPG cần phải có những yêu cầu gì để đảm bảo đúng Quy định về phòng cháy chữa cháy. 9 Câu 43. Theo quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16-122011 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, anh (chị) hãy: - Trình bày Quy định giao nhận LPG của xe bồn, toa xe bồn. Câu 44. Theo quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16-12-2011 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, anh (chị) hãy: a- Trình bày Quy định đối với trạm cấp LPG bằng hệ thống chai chứa b- Quy định về trách nhiệm an toàn của cửa hàng LPG đối với khách hàng sử dụng Câu 45. Theo Thông tu số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương, hãy cho biết: 1. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận; 2. Tiếp nhận và thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ. Câu 46. Theo Thông tu số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương, hãy cho biết: 1. Cấp và cấp lại Giấy chứng nhận; 2. Phí và lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 10 Câu 46. Theo Thông tu số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương, hãy cho biết: 1. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận. 2. Thu hồi Giấy chứng nhận. Câu 47. Theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ quy định về Khuyến công, anh (chị) cho biết Nội dung hoạt động khuyến công? Câu 48. Theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ quy định về Khuyến công, anh (chị) cho biết Tổ chức hệ thống khuyến công? Câu 49. Theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ quy định về Khuyến công, anh (chị) cho biết Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước về hoạt động Khuyến công? Câu 50. Theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ quy định về Khuyến công, anh (chị) cho biết Trách nhiệm của các Bộ, Ngành trong quản lý nhà nước về hoạt động Khuyến công? 11
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan