Tài liệu Nghiên cứu các cơ sở khoa học và thực tiễn để đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt tỉnh ninh thuận và đề xuất các giải pháp thích ứng (tóm tắt)

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 625 |
  • Lượt tải: 0