Tài liệu Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học từ quả thể nấm đa niên lỗ đen (nigrofomes melanoporus (mont.) murrill) và nấm vân chi (trametes cubensis (mont.) sacc.) ở vùng bắc trung bộ

  • Số trang: 207 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 472 |
  • Lượt tải: 0