Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Nghiên cứu động lực học chuyển động của xuồng chữa cháy rừng tràm...

Tài liệu Nghiên cứu động lực học chuyển động của xuồng chữa cháy rừng tràm

.PDF
142
574
139

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NGUYỄN THÁI VÂN NG N CỨU ĐỘNG UỒNG C C C ỌC C U N ĐỘNG CỦ RỪNG TRÀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Hà Nội – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Nguyễ T NGHIÊN CỨU ĐỘNG UỒNG C C C V ỌC C U N ĐỘNG CỦ RỪNG TRÀ CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ K Í MÃ SỐ: 62520103 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGƯỜ ƯỚNG DẪN K O 1. PGS.TS DƯƠNG VĂN TÀ 2. PGS.TS CAO HÙNG PHI Hà Nội - 2017 ỌC Ờ C ĐO N ứ ủ ủ ừ ứ 6 N ễ T V Ờ CẢ ƠN ỏ ắc t i t p thể th y ng d ng d quá trình nghiên cứ cao. Đ i h c Lâm nghi Trân tr ng c Đ i h c Lâm nghi ,t o u ki n thu n l i v m i mặt trong su t th i gian tôi h c t p và nghiên cứu. Đ ih Trân tr ĩ om i c thu c lĩnh v ng l c m Kỹ thu u ki n thu n l i cho tôi hoàn thành lu n án này. Đ i h c Lâm nghi củ Đ i h c Bách Khoa Hà N i, H c vi n Kỹ thu t Quân s , H c vi n Nông nghi p Vi N tôi hoàn thành lu n án. Xin chân thành c Đ và t t tình u ki n thu n l i cho chúng tôi ti n hành thí nghi m, kh o nghi m và ứng dụ ừ T N ả ễ T V iii ỤC ỤC Trang Đ N ....................................................................................................... i ƠN ........................................................................................................... iv L I CẢ MỤC LỤC ................................................................................................................. iii DANH MỤ ............................................. viii N Ụ ẢN ....................................................................................... xii N Ụ N ....................................................................................... xiii Đ .....................................................................................................................1 1 N N 11 NĐ N ừ 111 N Ứ ............................................4 ừ ừ N .......................4 ....................................................................4 1 1 2 Đặ ểm sinh thái của rừng Tràm ....................................................................4 1 1 3 Đặ ểm v ừng tràm .................................................6 1.1.4. Tình hình cháy rừng tràm Vi t Nam ..............................................................7 1.1.5. Các thi t b ch a cháy rừng tràm ......................................................................8 ử dụng trong 1.1.6. Nh ng t n t i và h n ch của xu ng ch a cháy rừng hi th c t ........................................................................................................................10 1.1.7. Nh ng v lu n án c n nghiên cứu gi i quy tError! Bookmark not defined. 12 ừ ứ ủ ...................................................................................................................10 121 ứ ể ủ .......................................................................................................10 122 ừ ứ N ể ủ ...............................................................................................11 1.3. Mục tiêu nghiên cứu của lu n án .......................................................................13 1.4. ứ ........................................................................13 1.5. N i dung nghiên cứu ..........................................................................................14 iv 151 N ứ .......................................................................................15 1.5.2. Nghiên cứu th c nghi m .................................................................................15 16 Đ ng nghiên cứu.........................................................................................15 1.6.1. C u t o và thông s kỹ thu t của xu ng ch a cháy rừng tràm .......................16 1 6 2 Đặ ể u ki ng làm vi c của xu ng ch a cháy rừng ...........17 1.6.3. Yêu c u kỹ thu t của xu ng ch a cháy rừng tràm ..........................................17 17 ứ ....................................................................................18 171 ứu lý thuy t ................................................................18 172 ứu th c nghi m ...........................................................20 2 XÂY DỰN X N 21 X N Đ N ỪN Ự ỂN Đ N ..................................................................22 ể nh các thành ph n l c tác dụng lên xu ng khi xu ừ Ủ ..........................................................................................................22 2.1.1. Mô hình các thành ph n l c tác dụng lên xu ng trong quá trình chuyể ng ch a cháy rừng ..........................................................................................................22 212 X nh các thành ph n l c tác dụng lên xu ng ...........................................23 2.2. Xây d ng h trục t nghiên cứ ng l c h c chuyể ng của xu ng ch a cháy rừng tràm ..........................................................................................................28 ể 2.3. Xây d ng mô hình và thi t l ng của xu ng ch a cháy rừng ..........................................................................................................30 2.3.1. Xây d ng mô hình và thi t l ng l c h c khi xu ng chuyển ng thẳng .................................................................................................................32 2.3.2 X ừ ể ừ ủ ..........................................................................38 2.3.3. X ..................................................................................................................45 C 3 KHẢ ẢN N Ủ Đ N CHUYỂN Đ NG VÀ N ĐỊN Ủ X 3.1. Ph n m m kh ủ N Đ N N ỪN ừ Ự 55 ...........................55 v 32 ể mô phỏng h ng của xu ng ch a cháy rừng ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 33 ể ừ ủ ...................................................................................................................57 34 ủ 341 ............59 ể ẳ 342 ủ ..........59 ể ủ ..........................................................................................63 343 ủ .........................................................................65 35 X ừ 351 ủ 4 41 N Ứ ụ 411 412 N 42 Đ N ừ Ự N ứ ứ ụ ..................................................68 .........................................................71 ụ ủ ụ .........................68 ..........................................71 ..................................................................71 ứ .................................................................72 ứ ...................................................................72 43 ứ ..............................................72 431 ủ 432 .....................................73 ủ 433 ừ ......76 ủ ng h trên kênh ....................................................................................................................79 434 n nh ............................................80 ứ 4.3.5. ặt trục chân v t khác nhau ...........................................................................................................................80 436 y củ 437 ắ ặt trên xu ng ....81 ủ ......................................................................81 438 ủ ..............................................................................................82 vi 439 ủ 4 3 10 ......................................................83 X ủa ng chuyể xu ng .........................................................................................................................84 44 .................................................................................84 441 ..........................................................................................84 442 ....................................................................................................85 45 ứ ........................................................................87 451 Đ ể ủ 452 Đ ................................................................87 ủ 454 Đ ừ ắ ..............................................88 ủ ...........................................................................................................................91 455 Đ ủ 4 5 6 Đo v ..............................................................91 ể ủ 4 6 Xử ......92 ....................................................................................92 47 ứ .......................................................................93 471 X .........................................................................................................................93 472 X ể ...................................................................................................................................94 473 X ủ ừ ứ ặ ụ ...................................................................................................................95 475 X t) khi xu ng quay vòng .........................96 476 X ...........................................................96 477 X ng chuyể 48 ng .....................................................97 .........................................97 ủ 4.8.1. So sánh v n t c chuyể ể ......................................................................................................................98 482 ể ng vừa di chuyển vừa phun c ch a cháy .........................................................................................................98 4.8.3. So sánh nghiêng nga ủ ...........................99 vii 49 X ỹ 491 X ặ ể ụ ừ .............100 ......................................................................100 492 X ..........................................................................101 493 X ặ N DANH MỤ NN ......................101 Ị.................................................................................104 ĐÃ N CỦA LU N ÁN ..........................106 TÀI LI U THAM KHẢO .......................................................................................107 PHỤ LỤC viii D N TT K ệ ỤC C C K Đ ỆU VÀ C V ẾT T T ị ừ ụ 1 a0 m 2 a1 m 3 a2 m 4 a3 m 5 aT m 6 aS m 7 A/D - 8 b1, bph m 9 b2,btr m 10 Fbl daN ủ ụ 11 Fx daN ủ ụ 12 Fz daN 13 Fcx daN 14 Flt daN 15 Fpx daN 16 Fpy daN 17 Fpz daN 18 Fvp daN 1O2) ừ (O1C) ừ ủ 1A) ừ ể ặt vòi phun c ch a cháy O1D Kho ng cách từ tâm di n tích c n tr ng tâm thân xu ng Kho ng cách từ tâm di n tích c n tr ng tâm thân xu ng ể ủ X ủ X OX L c c n củ c tác dụng vào OZ ể ủ ủ X ix 19 Fcvy daN 20 Fcvx daN 21 Fcqs daN 22 Fcqt daN 23 g m/s2 24 G KG 25 h m 26 h0 m 1 O2 27 h1 m 1C 28 h2 m 1A 29 h3 m 1D 30 I1x kg.m2 ủ 31 I1y kg.m2 ủ 32 I2 kg.m2 ủ 33 Jix kg.m2 34 Jiy kg.m2 Mô me ụ 35 Jiz kg.m2 Mô me ụ 36 y chân X L c c n quay xu c gây ra phía bên m n sau xu ng L c c n quay xu c gây ra phía bên m xu ng ủ X ụ ụ X ủ ủ 37 , - 38 k - 39 l1 m 40 l2 m 41 L m 42 L2 m 1 O2 ặ ẳ X 43 L3 m 1 O3 ặ ẳ XOZ 44 m1 kg ủ 45 m2 kg ụ ể ặ c x 46 M kg 47 Mc Nm 48 Mcx Nm Mô men c ủ ục OX 49 Mcy Nm Mô men c ủ ục OY 50 Mx Nm ủ ục OX 51 My Nm ủ ục OY 52 Mtr kg 53 Mph kg 54 M(q) - 55 N daN 56 O1 - 57 O2 - 58 O3 - 59 Pe kW 60 Ps kW 61 Q - 62 Q* - 63 r1 - ủ 64 r2 - ủ 65 R daN 66 Rcqx daN ục OX 67 Rcqy daN ục OY 68 Sbl m2 69 Sn m2 70 Scqs m2 71 Scqt m2 72 T - 73 v m/s ủ L cn Tâm h - ụ ủ ụ ủ Di n tích ph n thành xu ng ti p xúc v l cc n phía sau Di n tích ph n thành xu ng ti p xúc v l cc n Đ c gây ra c ủ c gây ra xi 74 XA daN 75 Xc daN 76 XD daN 77 YA daN 78 Yc daN 79 YD daN 80 ZCN daN 81 ZD daN 82 Π J 83 α0 1 O2 84 α1 1 1 X1 85 α2 1 1 X1 86 α3 1 1 X1 87 βx G 88 βz G 89 βy G 90 𝜃 X c ch φ1 93 φ2 94 𝜓 95 ⍵ OX ng h c ch a c ch ủ 1 X1 X ủ ụ 91 92 X ng h p của ủ ụ ủ ủ ụ X xii D N T TT 1.1 3.1 ểm c 4.5 4.6 Các thông s ỹ tài tr ng 58 ủ 93 93 kênh ể ắ ủ ứ ứ V n t c của xu 94 ặ ụ 94 ủ 95 ủ 95 ứ 4.8 4.9 96 ể ủ ể ủ ể 4.10 ứ ủ 98 98 ỹ ứ 96 97 ủ 4.11 16 ủ ể 4.7 4.12 Trang c mã s KC07.13/06-10 thi t k ch t o 4.3 4.4 ả Thông s kỹ thu t của xu ng ch a cháy rừ 4.1 4.2 ỤC C C ẢNG ủ ử ụ 101 xiii D N ỤC C C N Trang T TT 5 ừ 1.1 rừ 1.2 7 ng 8 1.3 Hình nh cháy rừ 1.4 c ch a cháy rừng t n qu c gia U Minh H Xu ng ch a cháy rừ ử dụng t i rừng U Minh ng C u t o của xu ng ch a cháy rừng tràm 1.5 1.6 ng 2002 l c tác dụng lên xu ng trong quá trình vừa chuyể c ch a cháy mặt phẳng XOY 2.1 ng vừa phun 2.2 l c tác dụng lên xu ng trong quá trình chuyể phẳ X c ch a cháy 2.3 2.4 l c tác dụng lên xu ng trong quá trình chuyể phẳng XOZ khi xu ng quay vòng, r sang kênh nhánh Tr ng thái cân bằng của xu ng 2.5 Mô men phục h i 2.6 Mô hình t ng quát h trục t 2.7 2.11 Xu ng ch a cháy rừng tràm l c tác dụng lên xu ng ể ẳ c ch a cháy l c tác dụ ừ ể ng thẳng ừ ặ ẳ ứ X l c tác dụ ừ ể ng thẳng ừ ặ ẳ ứ X ng h nh l c c n khi xu ng quay vòng 2.12 Xu 2.8 2.9 2.10 ng trong mặt ng trong mặt 8 9 16 22 23 23 26 27 ừ ng l c h c chuyển ể ng của xu ng 29 30 không 32 39 39 44 46 ng quay vòng 2.13 l c tác dụng lên xu ng khi quay vòng trong mặt phẳng XOZ 47 2.14 l c tác dụng lên xu ng khi quay vòng trong mặt phẳng YOZ 47 2.15 nh l c tác dụng lên bánh lái khi xu ng quay vòng 47 ng l c h 3.1 3.2 ể ẳ ể ể ẳ ừ ủ ủ a cháy ừ ừ 56 56 xiv 3.4 Ả ủ 3.5 Ả ủ 3.6 Ả ủ 3.7 Ả Ả ủ ủ 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 57 ng quay vòng r vào kênh xuông góc 3.3 60 ủ ặ ụ 61 ủ 61 ủ 62 ặ ắ ặ 63 ể Ả ủ ặ 64 ể Ả Ả ủ ể 64 ủ Ả ủ Ả ủ Ả ủ 65 66 ngang Sn 66 67 71 ủ 4.1 4.2 ủ ụ 4.3 ủ ụ 73 X 74 4.4 ủ 75 4.5 ủ 76 4.6 ủ 77 78 ủ 4.7 ứ 4.9 4.10 ắ 4.11 ặ ụ 80 ủ 80 t) b trí thí nghi xu cháy X nh góc l ng chuyể ừa di chuyển vừ 81 82 ủ 4.13 80 ủ 4.12 4.14 79 ủ 4.8 ng của c ch a 83 xv 84 4.15 85 c B12/1000 4.16 85 4.17 86 nghiêng ngang 4.18 86 4.19 4.20 4.21 ể ể ể 4.23 ể 87 ủ Thí nghi 4.22 87 ủ 88 ủ 88 ủ 4.24 89 4.26 4.27 Biể 4.30 ih n ể ủ 89 89 90 ể 4.28 4.29 ủ nghiêng ngang gi i h n 4.25 ủ 90 ủ 91 ủ 91 1 ĐẦU 1. T ấ ủ ấ ứ Rừng là lá ph i xanh của toàn nhân lo hòa khí h u, ch nh t, gi n s bi tr sinh quyển, có tác dụ c cho h thủ u n và là yêu t quy t i khí h u toàn c u. Hi n nay di n tích rừng Vi t Nam và trên th gi suy gi m nghiêm tr ng, m t trong nh ng nguyên nhân gây m t rừ rừng gây ra. Theo th ng kê của cục Kiể Vi n cháy N vụ cháy rừng, thiêu hủy hàng nghìn ha rừng, gây thi t h i hàng nghìn tỷ ng, làm ng sinh thái. Vi t Nam có kho ng 500.000 ha rừng tràm [25] lo i rừng quý hi m ch có c t chứ N Vi t Nam và m t s h p qu c công nh n là khu d tr sinh quyển của th gi i. Rừng tràm c ta chủ y u t p trung ểm khí h u khu v c và sinh thái của rừ ừng r t cao, hàng ển hình là vụ cháy rừng tràm y ra hàng chục vụ 2002 ặc ng bằng sông Cửu Lo n qu c gia U Minh ủy hàng nghìn ha rừng tràm nguyên sinh. Song hi n nay vi c ch a cháy rừng chủ y u bằng bi n pháp thủ cành lá, v d p lửa, cào, từ t và hi u qu d p lửa th p, t n nhi u Đ i v i ch a cháy rừ công sứ tay, song h n ch ử dụ ng th p, chi ng chuy c khiêng c ngắn, từ u qu ch a cháy rừng không cao. N nghi p chủ 2008, B Khoa h c và Công ngh ểm c tài tr ch t o các thi t b chuyên dụng ch a cháy rừ nh ng k t qu nghiên cứu củ Đ i h c Lâm : “N ứu công ngh và thi t k ” KC07.13/06-10. M t trong c xu ng ch a cháy rừng u kh o nghi m cho hi u qu ch a cháy rừng cao, hi n nay xu ng ch a cháy rừn c sử dụng n qu 2 và m t s ng bằng sông Cửu Long tài chủ y u t p trung ứu sâu v vào khâu thi t k ch t ủa xu ng. Trong quá trình sử dụng xu ng ch a cháy rừng tràm còn có m t s h n ch : c n ph i hoàn thi n t c di chuyển của xu ng trên kênh có nhi ng i v t (bèo tây) còn th p, từ m t ng chuyể ng n th i gian ti p c ng ng khi vừa di chuyển vừ c ch a cháy nh (dễ b l t) khi xu ng quay vòng và r sang kênh vuông góc. Để lý thuy t cho vi c hoàn thi n xu ng ch a cháy rừng tràm c n ph i ể nghiên cứu v ủ ể từ ng chuyể ng và ch ng l ằ nh các thông s h p lý của xu ử ụ ủ ừ tài: “Nghiên Xu t phát từ nh ng lý do nêu trên, lu n án ch n và th c hi ng cứu h hu n ng ủa xuồng chữa cháy rừng tràm”. 2. Mục tiêu nghiên cứu của lu n án Xây d ng mô hình, thi t l t n và kh o sát các y u ng l c h c chuyể Vi t Nam ch t o ể làm ng của xu ng ch a cháy rừng tràm do khoa h c cho vi c hoàn thi n k t c u và ch sử dụng h p lý, nhằm nâng cao t chuyể ng ứng yêu c u của xu ng ch a cháy rừng tràm. 3. Nhữ ó ó mới của lu n án  Về khoa h c - Lu t l ể v ẳ ủ ng ng i è ng chuyể di chuyển vừ ng của xu ng khi vừa c ch a cháy nh ch ng l t của xu ng khi quay vòng r sang kênh vuông góc. - Lu o sát ng của m t s thông s n ch ng của xu ng, k t qu kh h p lý của xu ngang củ : ặ c m t s thông s k t c u t h p lý α1 =16 6 ụ ng d ng hình nêm; kh ặ c ; biên d ng mặt cắt ể ng 3 OX của xu ng βx < 45 của xu ng chi u cao t góp m i v ặ ; bánh lái a3 = 1.5 m; b r ng t i thiểu của xu ng B = 1.5m và tr ng tâm t h = 0.4 m. K t qu nghiên cứu trên là nh khoa h c cho tính toán thi t k xu ng ch a cháy rừng. ể - Lu ủa xu ng khi chuyể : ng trên kênh có bèo tây, l góc nghiêng ngang gi i h n của xu ng khi quay vòng, góc lắc ngang của xu ng khi ho ng ch a cháy rừng. K t qu nghiên cứu th c nghi m m i cho vi  Về th ng l c h c củ a cháy rừ ti n K t qu nghiên cứu của lu k c sử dụng cho vi c hoàn thi n thi t a cháy rừ ng th nh ch làm vi c h p lý của xu ng hi n có. 4. Bố cục của lu n án Lu n án có b cục g m có 4 - 1: - 2: X ng quan v v ng mô ngoài ra còn có m u và k t lu n nghiên cứu ng l c h c chuyể ng của xu ng ch a cháy rừng tràm 3: chuyể ng và - o sát ng của m t s thông s nh của xu ng ch a cháy rừng 4: N ứu th c nghi m ng l c h n
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan