Tài liệu Nội dung ôn thi công chức hà nội 2015 môn tin học văn phòng

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 6454 |
  • Lượt tải: 215

Mô tả:

PM! Iv sic' 02 N TAP Till TUYEN CONG CHliC HANH CHINE NAM 2015 MON TIN HOC VAN PH6NG nh kern theo Quy clinh so 2962 /QD-HDTT ngay 08/ 5/2015 cilia HOi clong Thi tuyen co/1g chtiv Thanh pito) Signature Not Verified Thời gian ký: 11/05/2015 10:05 AM 1. He dieu hanh Windows XP, Windows 7 - Cach thi'et 1p che di) bao ve man hinh; cai dat may in m6i; thiet lip dO phan gidi cilia man hinh; dat che del man hinh nghi; dat ngay, thang, nam cho may tinh. - Khai niem Shortcut., cach thiet lap Shortcut tren man hinh nn - Quy dinh ten thu mvc, tep tin. - Thao tac dé tim kiem melt tep (file) trong 6 dia. - Thao tac xoa melt phan mm dang dugc cai dat trong may tinh; X6a vinh vign sn'6t this inne ho# melt tO tin. - Cac thao tac khac: + Chuyen dOi qua lai gifta cac dung trong Windows + Ch9n nhieu file lien tvc trong danh sach file + Ch9n nhieu file kh6ng lien tvc trong danh sach file + Thoat khOi mOt chmmg trinh iing dung + Bat, tat may tinh dung each - Cac tinh nang mói eV a Windows 7 so voi Windows XP. 2. Microsoft Word 2003 - Kheti dOng, ra kh6i phAn mem Microsoft Word. - Thao tac soan thao Van ban. - Thiet lap cac che del lam viec ca ban. - Cac thao tac dinh vi con tre may tinh. - Cac thao tac ca ban tren IchOi: Chon khOi, sao chep, di chuy'en, )(ea, tim kiem va thay the,... - Cac thao tac dinh dang: Hiring chit - Font, doan - Paragraph, het Ice - Bullets and Numbering, cOt - Columns, chit rai — Drop cap, dinh vi Tabs... - Chen: IKS,tir dac bit — Symbol, hinh anh — Picture, lchung chit - Text box, chit nghe thuAt — WordArt, danh so trang Page numbers, tep tin, ky hieu-thir tv dau &mg, duang ké, cling thirc toan hoc, Mal do,.... - Tao chá thich. - Bang Mai — Table: Chen bang, xoa cOt, xod dong, tach bang, trOn 0, tuY chinh bang, sa ding thanh &mg cv bang bieu Tables and Borders, sir dvng melt so ham so trong bang,.. Atri - Dinh dang trang in kha giay, Tieu de trang — chan trang, In An... - Thao tac tr6n thu tin. - Bdo mat file: dat password cho file van ban - Cdc tinh nang mai cita Microsoft Word 2007 so voi Microsoft Word 2003. 3. MieroSoft Excel 2003 - Khdi niem dia chi : Tuong d6i, tuyet d6i, hOn hop. - Thao tac va Quay 19 bang tinh: + Tao rnoi, mer, &Mg bang tinh; Doi ten bang tinh; Chen them bang tinh; + Them hoac x6a hang hoc cOt trong bang tinh. + Di chuydn con tro trong bang tinh: Sang phai, sang tral, len, xuting mOt cot, melt hang; Len, xuang man hinh khudt tren, khuat &raj, khudt trái. khuat phai. - Quart caa sa bang tinh: + Che dOi cira s6 bang tinh; C6 dinh mOt phan bang tinh; + Thao tac vâi thanh dog cy. Xt 151 da lieu: + Sfra, xida du lieu; + Sap xdp da lieu; + Loc da lieu theo fiat chudn. -•Tao va chinh saa bidu do: + Tao bidu do tit. &Ong; + Tao bidu do ta s6 lieu trong bang tinh; + Süa bidu do: kidu bidu do, kidu chit trong bidu do, mau + Dich chuydn, saa chaa kich th bidu do. - Mt s6 ham thong dyng: SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, RANK, VALUE - Ham, toan tir xir chuOi k9 ty: LOWER, UPPER; Dail - Ham logic: AND, OR - Ham.tim kiem: VLOOKUP, HLOOKUP - In An trong Excel: In m6t yang dm bang tinh; inlap lai tieud&' bang tinh tai cdc trang sau. - Cdc tinh nang mai cila Microsoft Excel 2007 so voi Microsoft Excel 2003. 4. Microsoft PowerPoint 2003 - Thao the tao mOt ban trinh bay (Presentation) mod, sir dyng thiet ke mau Design Templates. - Thao tdc chon mu b eve Slides. - Thao tdc tao cac hieu Ung cho Slides. - Thao tdc xoa Slide, sao chep mOt Slide, them Slide. ,PY 2 - Thao tac chen phim vao Slide. - Thao tac in ghi chit cho Slide. - Thao tac cher': Phim, anh, Mott ITO vao Slide. - Cac tinh Wang mai cilla Microsoft PowerPoint 2007 so \Teri Microsoft PowerPoint 2003. 5. 1VI4ng, Internet va ham thtr din tfr - Khai niem Mang cue bi); mang dien rOng; mang Internet. - K ten mOt s phan mem trinh duyet Internet. - Cac thao tac ca ban kin sir dung phan mm trinh duyet: Go dia chi, sao chep thong tin tren mang, dat dia chi tren mang internet lam trang - Cach truy nhap va thoat khoi horn this; - Thao tac nhan this, gfri this, chuyen tip this, - 1.4 nghia cac thanh to' "TO", "CC", "BCC", "SUBJECT" trong phan mem gun nhan this dien - Cac chic nang cita Inbox, Outbox, Draft, Send, Sent ...trong phan mm gin nhan this dien tin. - Cach gini thu dien tin kern Files. - Them dia chi ngued quen vao sofi dia chi hem this. - Phan bit trang tim kiem theing tin (may tim kiern) voi trang thong tin. ki I ) H )* 4 3
- Xem thêm -