Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thể loại khác Chưa phân loại Nội dung ôn thi công chức hà nội 2015 ngành kế hoạch và đầu tư...

Tài liệu Nội dung ôn thi công chức hà nội 2015 ngành kế hoạch và đầu tư

.PDF
2
5349
214

Mô tả:

Signature Not Verified VII. Linh voc: Ko hoach va Dau tax; Ma chuyen nganh: CV.20.01 _ Ph ang, nhiem vikilltYen hn va co cu t6 chat caa co quan Sir K6' ho4ch vTfau to thanh pha Ha NW: 1. Quyet dinh s6 13/2014/QD-UBND ngay 07/3/2014 dm UBND Thanh ph6 Ha Nei ban hanh guy dinh chdc nang, nhiem Yu, guyen hart va co eau Le chirc cfm Sâ Ke hoach ya Dau tu thanh pho Ha Nei. Phan 2. Van ban phap luat lien quan den chuyen mon nghiep vc: 1. Luat Ngan sach nha nu& nAm 2002 (Dieu 4, Dieu 22, Dieu 25, Dieu 26, Dieu 33, Dieu 34). ,- 2. Nghi dinh se 60/2003/ND-CP ngay 06/6/2003 dm Chinh ph& c[uy clinh chi tiet \id huong &an thi hanh Lust Ngan sach nha flute (Dit'u 3, Dieu 5, Dieu 6, Dieu 22 Dieu 23, Dieu 24, Dieu 25, Dieu 26, Dieu 29, Dieu 39). 3. Lust Dail Ur ding nam 2014 (Tic Dieu 4 din Dieu 10, Dieu 12, Dieu 13, Dieu 17, Dieu 18, Dieu 23, Dieu 24, Dieu 28, Dieu 29, Dieu 30, Dieu 35, Dieu 36, Dieu 39, Dieu 40, Dieu 44, Dieu 47, Tie Dieu 49 din Dieu 56, Tie Dieu 58 din Dieu 63, Dieu 67, Dieu 68, Dieu 78, Dieu 80, Dieu 81, Dieu 91, Dieu 92, Dieu 93). 4. Nghi dinh se 92/2006/ND-CP ngay 07/9/2006 ,cna Chinh phit ve lap,, phe duyet ILA quan 19 guy hoach tong the phat tri'en kinh te - xã hoi Piet! 5, Dieu 6, Dieu 10, Dieu 11, Dieu 19, Dieu 20, Dieu 21). 5. Nshi dinh s6 04/2008/ND-CP ngdy 11/01/2008 ctia Chinh phit sira dot; be sung met so dieu cüa Nghi dinh so 92/2006/ND-CP ngay 07/9/2006 dui Chinh phn ye lap, phe' duyet ya quan 19 guy hoach ding the phat trien kinh te - xa hei ('ban van). 6. Thong tu so 03/2008/TT-BKH ngay 01/07/2008 cna BO KE hoach ya Dalt Pr huong clan thuc hien met se dieu cna Nghi dinh s6 04/2008/ND-CP ngay 11/01/2008 cna Chinh phd (toon van). 7. Quyet dinh se ,1081/QD-TTg ngay 06/7/2011 dm Thu Wong Chinh pint' ph'e duyet Quy hoach tOng the ph& trien kinh te - )(a hei thanh pito Ha Nei den nam 2020, dinh huorng den nam 2030 (Myc Myc tieu phat triin; MYC III: Dinh huOng phat trien cac nganh linh vy.c; Myc VI: MOt so gioi Sap chit yeu thyr hien quy hogch). 8. Quyet clinh s6 222/QD-TTg ngay 22/02/2012 cua ThU Wong Chinh phit phe duyet chien lucre Oat trien kinh te - xa hei thanh 016 Ha NOi den nam 2030, tarn nhin den nam 2050 (Wan van). 9. Nghi guy& se 09/2014/NQ-HDND ngay 02/12/2014 ctia Hi clang nhan dan thanh phi) Ha NOi ye nhiem vu phat trien kinh te - xâ hei nam 201:5 thanh ph6 Ha Nei (toan van). 10. Nghi guy& s 06/2011/NQ-HDND ngay 15/7/2011 ccia•H'Oi deng than clan thanh phi) Ha Nei ye ICE hoach phat trien kinh t6 - xã hei cüa thanh pito Ha Nei 5 nam 2011-2015 (Wan van). Thời gian ký: 11/05/2015 10:04 AM 11. Lulat Dau tu nam 2005: - Chuang 1: Dieu 1, Dieu 2. - Chuang 3: Dieu 20. - Chuang 5 - Mpc 1: Dieu 29, Dieu 30. - Chucmg 6: Muc 1, Mpc 2 - Chuang 9. , 12. Nghi dinh se 108/2006/ND-CP ngay 22/9/2006 dm Chinh phü Quy dinh -chi tiet va huong dan thi hanh mOt s6 dieu eüa LuSt Dau tu: - Chuang 2: Dieu 6, Dieu 7, Dieu 9, Dieu 10. - Chuang 5: Muc 1: Dieu 38, Dieu 40, Die'u 41. Mpc 2: Dieu 42, Dieu 43. Dieu 45, Dieu 46, Dieu 47, Dieu 49. Muc 3: Dieu 51, Dieu 52. - Chuang 6: Dieu 62, Dieu 63, Dieu 65, Dieu 66, Dieu 67, Dieu 68, Dieu 69. 13. Nghi dinh se 113/2009/ND-CP ngdy 15/12/2009 cüa Chinh phü ye giam sat, danh gia dau tu: - Chuang 2 - Mpc 2: Dieu 8, Dieu 9, Dieu 10. - Chuang 3: Dieu 11, Dieu 12, Dieu 13. - Chuang 4: Dieu 17, Dieu 19. 14. Luat Dail than nAm 2013 (BO Chuang V, Chuang VI, Chuang VII). 15. Nghi dinh se 63/2014/ND-CP ngdy 26/06/2014 dm Chinh phü quy dinh chi tie't thi hanh met se dieu cUa Luat D'Au than ye lua char' nha than (BO Mpc 2, Mpc 3, Muc 4 cna Chuang VI; B6 Chuang VIII). 16. Luat Doanh nghiep nAm 2005 (BO Chuang VII: Nhom C6ng 1:y) 17.Nghi dinh se 43/2010/ND-CP ngay 15/4/2010 eUa Chinh phü ve clang ky doanh nghiep (B6 Chucmg VI: DAng kY he kinh doanh) 18. Nghi dinh se -102/2010/ND-CP ngay 01/10/2010 dm Chinh phü huang dan chi tiet thi hanh met so dieu dm Lust doanh nghiep (BO cac dieu: Dieu 19. Quyen khai kien eUa thanh vien dei voi Chfi tich HOi (long thanh vien., Giam doe (Teng giam dee), Dieu 25. Quyen khei kien doi vOi thanh vien Hei dOng quan Giam doe (Teng giam doe), Dieu 37. Doanh nghiep lien doanh, doanh nghiep 100% von nuorc ngoai chua !Tang k 1ai theo Nghi dinh so 101/2006/ND-CP eUa Chinh phi!) 19. Nghi dinh se 05/2013/ND-CP ngay 09 thang 01 nAm 2013 cilia Chinh phci sira dei, be sung met se diet' quy dinh ye thia tpc hanh chinh cüa Nghi dinh so 43/2010/ND-CP (toon van). 20. Thong tu se 01/2013/TT-BKHDT ngay 21/01/2013 oh BO Ke hoach va. doanh nghiep (B6 Chuang VI: Dang ky he kinh Dau tu ye huemg S clang doanh vã Phan Phi lye bieu Mau). 21. Luat Thanh tra ngdy 15/11/2010 (BO, Chuang VI). , 22. Nghi dinh se 86/2 011/ND-CP ngdy 22/9/2011 ctia Chinh phQ quy dinh chi tiet va huang clan thi hanh met s6 dieu cüa Luat Thanh tra (BO Chuang IV). 23, Nghi dinh s6 07/2012/ND-CP ngay 09/12/2012 dm Chinh pith quy dinh ye ca quan ducc giao thtrc hiOn chirc nang thanh tra chuyen nganh va hog dOng thanh tra chuyen nganh (B6 Chuang IV). 24. Nghi dinh se) 216/2013/ND-CP ngay 24/12/2014 cila Chinh phü v t6 chircva hog dOng cüa thanh tra nganh Ice hoach va dau tu (toan van). 25. Thong tu se; 08/2014/TT-BKHDT ngay 26/11/2014 dm BO Ke hoach \fa Dâu tu ye quy dinh chi tiet met s6 dieu cüa Nghi dinh 216/2013/ND-CP ngdy 24/12/2014 dia. Chinh phU ye t6 chile va hog deng cüa thanh tra nganh ke hoach ya dâu tu (than van). 26. Nghi dinh se 155/2013/ND-CP ngay 1 1/1 1/2013 cila Chinh phn quy dinh ye xir Oat vi pham hanh chinh trong linh vuc ke hoach va dau tu (toan 'van). 27. Quyet dinh se 02/2015/QD-UBND ngay 10/02/2015 cila UBND TP Ha NOi ban hanh Quy dinh ye yiec tiep cong dan va xü ly don Ichieu nai, clan to cao, don hen nghi, phan anh tren dia ban thanh pile Ha NOi (toan van). 28. Nghi dinh se 110/2004/ND-CP ngay 08/4/2004 dm Chinh phU ye cong tac Van thu va Nghi dinh se 09/2 010/ND-CP ngay 08/02/2010 cila Chinh phü saa dei, be sung met se dieu cüa Nghi dinh se 110/2004/ND-CP ngay 08/4/2004 dm Chinh phü ye Ong tac Van thtr (toan van). 29. Thong tu s6 07/2012/TT-BNV ngay 22/11/2012 dm BO NOi vu huang dan quail ly van ban, lap ho so lid nOp km ho so, tai lieu vac). Itru trU ca quan (toan van). 30. Thong tu se 01/2011/TT-BNV ngay 19/01/2011 dia BO NOi vu huang clan the thdc va kg thuat trinh bay van ban hanh chinh (toan van).
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan