Tài liệu Nội dung ôn thi công chức hà nội 2015 ngành khoa học và công nghệ

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1805 |
  • Lượt tải: 138

Mô tả:

Signature Not Verified VI. Linh vtyc: Khoa hnc \TA Cong nghe Chuy'en nganh: Khoa h9c 1/A Cong nghe; Ma chuyen nganh: CV.16.01 Thời gian ký: 11/05/2015 10:04 AM Ph 7 2 c 'tang, nhiem vth quyen hn, Co chat be may ciiia So• Khoa yA Cling nghe: Quyat dinh s6 22/2008/QD-UBND ngay 29/9/2008 cilia UBND thanh phO Ha NOi ye yiec guy dinh elide nang, nhiem vu, guyen han yã co cdu th clam oh So Khoa hpc \id Cling nghe thanh pho' HA NOi. Phan 2. Van ban phap luet lien quan den nhom chuyen nganh dty tuyen: 1. Lu4t: 1.1. LuSt Khoa hpc va Cong nghe ngay 18/6/2013: Chuang I: Di'eu 3, 4, 5, 6, 7, 8 Chuang II: Dieu 12, 13, 14 Chuang IV: Dieu 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43 Chucmg VI: Dieu 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65 Chuang VII: Dieu 66 1.2. Lula Sec hem trI tu'e ngay 29/11/2005: Chucmg VII: Dieu 59, 60, 62, 64, 73, 80, 84 Chuang VIII: Dieu 91, 92, 93, 95, 111, 112, 113 Chucmg IX: Dieu 122, 123, 124, 129, 131, 135, 136 Chuong X: Dieu 139, 142 Chuang XVII: Diu 202 1.3. LuSt ChuyEn giao cong nghe ngay 29/11/2006: Chucmg I: Dieu 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Chuang II: Diu 18, 19, 23, 25 Chuang III: Dieu 28. 2. Nghi , 2.1. Nghi dinh st 08/2014/ND-CP ngay 27/01/2014 dm Chinh pith quy dinh chi tiet ya huomg clan mOt se dieu dm Lust lchoa hoc \fa cong nghe: Dieu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 19, 20, 27, 34, 39, 40, 41, 42, 45, 47. 2.2. Nghi dinh s 133/2008/N0-CP ngay 31/12/2008 dm Chinh pha guy dinh chi fiat ya huong dn thi hanh met so dieu cüa Lut chuyen giao cong nghe: Dieu 6, 9, 11, 15,35. 2.3. Nghi dinh s6 103/2011/ND-CP ngay 15/11/2011 dm Chinh plua ye' yiec situ dOi, bO sung mot s6 dieu cüa Nghi dinh sO 133/2008/ND-CP ngdy 31/12/2008 cia Chinh phil guy dinh chi tiat ya hiking dn thi hanh mot so dieu cia Luat chuyen giao ding nghe: Dieu 1 (Khoan 5). 2.4. Nghi dinh se 80/2007/ND-CP ngay 19/5/2007 cUa Chinh ph) ve doanh nghiep khoa h9c va cOng nghe: Dieu 1, 4, 5, 7, 8. 3. Thong ttr: 3.1. Thong tu_se 03/2014/TT-BKHCN ngay 31/3/2014 cga BO Khoa hoc va COng nghe hugng dan dieu kin thanh Cap va dang hoat dOng cim t6 chirc khoa din, chi nhanh cüa t6 chirc khoa hoc va ding hoc va ding nghe, van phOng nghe: Dieu 2, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13. 3.2. Thong tu se 15/2014/TT-BKHCN ngay 13/6/2014 cim BO Khoa hoc va Cong nghe guy dinh trinh tg, t1:111 tgc giao guyen ser hiru, quyen sü ding ket qua nghien ciru khoa h9c va phat trien cOng nghe sir dyng ngan sach nha nuerc: Dieu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3.3. ThOng tu lien tich se 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngay 18/6/2008 dm Lien BO Khoa h9c va Cong nghe, BO Tai chinh va BO NOi vg huong can thgc hien Nghi dinh se 80/2007/ND-CP ngdy 19/5/2007 cim Chinh phi: Diem 2.1, Khoan 2, Mgc II; Khoan 4, Mgc IV. 3.4. Th6ng tu lien tich se 17/2012/1- ILT-BIGICN-BTC-BNV ngay 10/9/2012 sira A, be sung Thong tu lien tich se 06/2008/1 ILT-BICHCN-BTC.-BNV ngay 18/6/2008 huong cian thgc hien Nghi dinh se 80/2007/ND-CP ngay 19/5/2007 cda Chinh phU ye doanh nghiep khoa hoc va ding nghe: Dieu 1 (Khoan 2, 3, 4, 5). 3.5. Thong tu se 10/2009/TT-BKHCN ngay 24/4/2009 cim BO Khoa hoc va Cong nghe huang cifin tham tra cOng nghe cac Dg an clAu tu. Phan 3. Chuang trinh, CM thi, Nghi quyet: 1. Nghi quyet se 04/NQ-HDND ngay 12/7/2013 dm HDND,Thanh 016 Ha NOi ye chinh sach tru dai doi vgi t6 chirc, ca nhan dau tu phat trien khoa hoc va ding nghe yã cac nha khoa h9c va cOng nghe tham gia thgc hien chuang trinh khoa hgc va ding nghe tong diem dm Thit do. 2. Chuang trinh se 22-Ctr/TU ngdy 25/4/2013 dm Thanh gy Ha NOi ve phat tri'en khoa hoc va cOng nghe phgc vg skr nghiep CNH, HDH trong dieu kien kinh te thi trugng dinh huong XHCN va hei nhlap guoc te. 3. Quyet dinh s6 6252/QD-UBND ngay 28/12/2012 cga UBND Thanh phe Ha NOi phe duyet Chien lugc phat trien KH&CN Thanh phe Ha Noi den nam 2020. B. Chuyen nganh: Tien chuan do Mon; M5 chuyen nganh: CV.16.02 Phan 1. Chat nAng, nhim vti, quyen han, t6 chat bo may elm Chi op Tieu chuan Do luirng ChAt Quyet dinh se 29/2008/QD-UBND ngay 09/10/2008 cim UBND Thanh phe ca cu to Ha NOi ve viec thanh 14p va guy dinh chirc 'fang, nhiem vg, quyen chirc cim Chi cpc Tieu chuan Do luang Chat lugng thuOc SO Khoa hoc va Cemg nghe thanh ph'e HA NOi. Phan 2. Van ban phap luat lien quan den nh6m chuyen nganh thy tuyen: 1. Luat: 1.1. Lust Tieu chuin va Quy chuin ky thuat ngdy 29/6/2006: Chuang I: Dieu 3 Chucmg II: Dieu 10, 22 Chuang III: Dieu 26, 29 Chuong IV: Dieu 43, 47, 50 Chuang V: Dieu 62 1.2. Luat Chat luong sin phim, hang hod ngiy 21/11/2007: Chucmg I: Dieu 2, 3, 5, 8 Chumg II: Dieu 9, 10 Chuang III: Dieu 23, 27, 28, 29 Chuang IV: Dieu 46 Chuang V: Dieu 55, 57 1.3. Luat Do luerng ngdy 11/11/2011: Chtrong I: Dieu 3, 4, 7 Chuang II: Dieu 8 Chuang III: Dieu 16 Chucmg IV: Dieu 21 2. Nglq dinh: 2.1. Nghi dinh se 132/2008/ND-CP ngay 31/12/2008 dm Chinh phi]. guy dinh chi ti'et thi hanh met so dieu ala Luat chat luong sin phim, hang Ma: Dieu 20,25, 27, 31. 2.2. Nghi dinh s6 127/2007/ND-CP ngiy 01/8/2007 cna Chinh phit guy- dirt chi tiEt thi hanh met s6 dieu ctia Luat Tieu chttin vi Quy chuan kg thuat:. Dieu 8, 1.3, 15. 2.3. Nghj dinh s6 89/2006/ND-CP ngiy 30/8/2006 dm Chinh phU vie nhan hang Ma: Dieu 3, 5, 11, 12. 2.4. Nghi dinh se 86/2012/ND-CP ngiy 19/10/2012 cila Chinh plua guy dinh chi tiet vi twang clan thi hanh met se dieu cüa Luat Do lutmg: Dieu 5, 16, Phu lye V. 3. Thong fir: -3.1. Thong tu se 09/2007/TT-BKHCN ngiy 06/4/2007 dm BO Khoa. hoc \fa C6ng nghe huorng clan thi hanh met so dieu cUaNghj dinh so 89/2006/ND-CP ngiy 30/8/2006 cila Chinh phil ye nhan hang Ma: Phan II, muc 4, 5. 3.2. Th6ng tu so 16/2012/TT-BKHCN 'ngiy 27/8/2012 ctia BO Khoa hoc vi Cling nghe guy dinh viec kiem tra nhi ntrac ye chat luong sin pham trong sin xuat thuec trich nhiem quirt 1' cua BO Khoa hoc vi Cong nghe: Dieu 1, 2, 3,4, 5, 7, 10. 3.3. Thong tic se 26/20I2/TT-BKHCN ngiy 12/12/2012 dm BO Khoa h9c vi Cong nghe guy dinh viec kiem tra nha nuorc ye chat lin:mg hang Ma ltru thong tren thi truang: Dieu I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3.4. Thong tic se 27/2012/TT-BKHCN ngay 12/12/2012 dm BO Khoa hoc vi Cong nghe guy dinh viec kiem tra nha ntrac ye chat Itrong hang Ma nhap Ichau thuec trich nhiem guan ly ala BO Khoa hoc vi Cong nghe: Dieu 1, 2, 3, 4, 6, 8. 3.5. Thong tu s6 28/2012/TT-BKHCN ngay 12/12/2012 dm BO Khoa h9c va Cong nghe guy dinh ye cans bo h9p chtiAn, c6ng b0 hap guy ya phucmg thirc danh gia sir phü hgp yoi fiat chuan, guy chuan ky thuat: Dieu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, Phu luc II. - 3.6. Thong tu s6 21/2007/TT-BKHCN ngay 28/9/2007 dm BO Khoa hgc va Cong ngh'e hthang clan ye xay dung ya áp dung lieu chuan: Phan IV, intic 3.3. 3.7. Thong tu s6 01/2009/TT-BKHCN ngay 20/03/2009 oh. BO Khoa h9c ya Ding nghe guy dinh Danh mtic san pham, hang hóa c6 kha n'ang gay mat an toan thuOc trach nhiem dm BO Khoa h9c va Clang nghe: Phan II. 3.8. Th6ng tu sa 23/2013/TT-BKHCN ngay 26/09/2013 dm BO ' - Xem thêm -