Tài liệu Nội dung ôn thi công chức hà nội 2015 ngành nội vụ

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1865 |
  • Lượt tải: 122

Mô tả:

Signature Not Verified XV. Linh we: Ni vu Chuyen nganh: Ni vn; chuyen nganh: CV.15.01 Thời gian ký: 11/05/2015 10:04 AM 1. Thong tu s6 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 Gila BO Noi vu hutng den chirc nang, nhiem vu, quyen han và co cau to chirc cüa t6 chirc dui SO NOi vu thuOc UBND tinh, thanh phO truc thuOcTrung wing; Phong NOi vu thuOc UBND huyen, quan, thi xã, thanh phO thuOc tinh (gioei han trong nOi dung Chuang II). 2. Nghi dinh s6 37/2014/ND-CP ngay 05/5/2014 cüa Chinh phit quy dinh t6 chirc cac co quan chuyen mOn thuoc UBND huyen, quan, thi xä, thanh ph6 thuOc tinh. (giai han trong nOi dung Chucmg I, III). 3. Nghi dinh so 36/2013/ND-CP ngay 22/4/2013 dm Chinh phU ve vi tri viec lam ya co cau ngach ding chirc (giai han trong chuong I-Nhitng quy dinh chung) 4. Nghi dinh s6 06/2010/ND-CP ngay 25/01/2010 cfra Chinh phU quy dinh nhimg ngtrai la cling chirc; , 5. Nghi dinh s6 24/2010/ND-CP ngay 15/3/2010 cUa Chinh Phu quy dinh ye tuyen dung, sir dung \fa quail ly ding chirc; (gieri han trong cac Dieu 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 47 va 51); 6. Nghi dinh só 93/2010/ND-CP ngay 31/8/2010 ciia Chinh phil sira d6i mOt so dieu cUa Nghi dinh s6 24/2010/ND-CP ngdy 15/3/2010 cUa Chinh phU quy dinh ve tuyen dung, sir dung va quail 1 c6ng chile; ,7. Thong tu,s6 13/2010/TT-BNV ngly 30/12/2010 dm BO NOi \Tv quy dinh chi tiet inert se dieu ye tuyen dung va nang ngach c6ng chirc cüa Nghi dinh so 24/2010/ND-CP. 8. Nghi dinh s6 34/2011/ND-CP ngay 17/5/2011 dm Chinh phü quy dinh ye xir 131/ ky luat doi voi cong chirc (giai han trong. cac nOi dung tir Dieu 1 den Dieu 15). 9. Nghi dinh s6 159/2005/ND-CP, ngay 27/12/2005 cüa Chinh phü ve phan loai don vi hanh chinh xA, phuang, thi tran. 10. Nghi dinh s0.92/2009/ND-CP ngay 22/10/2009 ciia Chinh phd ye chirc danh,,s0 luong, mot se che dO, chinh sach doi veri can b0, cong chirc xã, phuang, thi tran ya nhiing ngtrai hog dOng khong chuyen trach & cap xa (Gidi han trong chuang I, chtrung II, chuang III); 11.Nghi dinh so 29/2013/ND-CP ngay 08/4/2013 cila Chinh phU sira dOi, 66 sung mOt sO dieu cüa Nghi dinh 92/2009/ND-CP (gith han khoan 1 Dieu 1) , 12. Luat Thi dua, Khen thuang va Luat sira doi, bo sung mOt :so dieu cüa Luat Thi dua, Khen thuang (giai han trong muc I- chucmg IV); 13.Nghi dinh se 42/2010/ND-CP ngay 15/4/2010 quy dinh chi tik thi hanh m'Ot se dieu cña Luat Thi dua, Khen thuong va Lust sira doi, 136 sung mOt so dieu cCta Luat Thi dua, Khen that:Mg (Odd han trong dieu 51 va dieu 52); 14. Nghi dinh s6 154/2004/ND-CP ngay 09/8/2004 dm Chinh phü ye nghi thirc nha nuac trong t6 chire mit tinh, le ky niem; trao tang va don nhan danh hieu vinh du nha ntroc, huan chucmg, huy chuung, ca thi dua cUa Chinh phii, bang khen Wong Chinh phU (gioi han trong diêu 1 va dieu 2). 15. Phap lenh Tin ngudng t6n gido narn 2004 (gini halt trong chuong I, II, III); 16. Nghi dinh s6 92/2012/ND-CP ngdy 08/11/2012 clia Chinh plua quy dinh chi tiat va bin pita') thi hanh pilaf) lenh tin ngueng, ton gido (giai han trong dieu 1 va dieu 2-). 17. Luat Luu ft& Wain 2011 (gioi han trong cac dieu 3,4,8,9,11,25,28); Nghi dinh sO 01/2013/ND-CP ngdy 03/01/2013 cUa Chinh phi" quy dinh chi fiat thi hanh nnOt so dieu cUa Luat luu trü (gieri han trong cac dieu 7,8,13) 18. De an "Day mph cai each che dO cOng vu, cong chirc" phe duyet tai Quyet dinh s6 1557/QD-TTg ngay 18/10/2012. B. Chuyen nganh Ton gido; Ma chuyen ngAnh: CV.15.02 1 Nghi quyet s6 25-NQ/TW, ngay 12/3/2003 dm Ban Chap hanh Trung ucrng khoa IX. 2. Quyet dinh se) 47/2008/QD-UBND, ngay 13/11/2008 cua fly ban Nhan dan Thanh phô Ha NOi. 3. Chi thi so 1940/CT-TTg ngay 31/12/2008 dm Tina tuerng Chinh phü ve nha clat lien quan den ton gide,. 4. Quyet dinh siS 1755/QD-UBND ngay 16/4/2010 dm UBND Thanh ph6 Ha NOi ye viec sap xep lai to chirc b0 may dm Ban Ten gido tnyc thuell; SO. NOi vv Thanh pito Ha NOi. 5. Phap lenh tin nguang, ton gido sO 21/2004/PL-UBTVQH11. 6. Nghi dinh se 92/2012/ND-CP, ngay 08/11/2012 dm Chinh pita Quy dinh chi tiect \TA bien phap thi hanh Phap lenh tin nguerng, ten gido.
- Xem thêm -