Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thể loại khác Chưa phân loại Nội dung ôn thi công chức hà nội 2015 ngành y tế...

Tài liệu Nội dung ôn thi công chức hà nội 2015 ngành y tế

.PDF
4
19789
407

Mô tả:

Signature Not Verified 4. A V. Linh vat: Y te; Ma chuyen nsanh: CV.05.01 ruarr ) hut Wang, nhiem IT, quyen han cim ca quan chuyen mon . * -1_3> I1 van Quyet dinh ,s6 10/2008/QD-UBND ngay 17/9/2008 ciaa tly ban pplo nhan , anh pile Ha NOi ve viec quy dinh chirc !fang, nhiem vv, quyen han va ca cau to chgc dm SO Y te thanh On Ha Nei K. Thời gian ký: 11/05/2015 10:05 AM ‘2. Quyet dinh 2813/QD-UBND ngay 21/6/2 012 dm UBND thanh ph6 Ha Nei •ve viec phe duyet Quy hoach phat trien he th'Ong y t6 thanh ph a Ha. Nei nAm 2020, dinh huemg den nAm 2030 Dieu 1 muc I, III 3. Toan van Quy'et dinh 1592/QD-UBND ngay 08/4/2010 ye viec ban hanh mu Quyet dinh quy dinh chgc nang, nhiem vg, quyen han va ca cau to chgc cac ca quan chuyen mon thuec UBNDquan, huyen, thi xã thuOc thanh pho Ha Nei Phan 2. Van ban lien quan den nhom chuyen nganh 1. Luat Bao ve sgc lchOe nhan dan dtrgc Quec hei mrac COng hod xä hei chd nghia Viet Nam khod VIII, kY hop thir 5 theng qua ngay 30 thang 6 nam 1989 Dieu: 3,4, 48, 52, 53 2. Luat Kham benh, chga benh s6 40/2009/QH12 ngay 2 3/1 1/2009 Que)c .HOi thong qua, co hieu ltrc dr 01/01/2011 Diu: 2, 5, 6, 18,29 3. Lust An toan thgc pham s6 55/2010/QH12, da dugc 11y ban Thuang yti QH khoa 12 thOng qua ngay 17/6/2 010, có hieu ltrc tir 01/7/2011 Dieu: 2, 3,4, 5, 6 4. Luat Dugc se) 34 /2 005/QH11 ban hanh 1 4/6 /2005, co hieu 'tic tir 01/10/2005 Dieu: 2, 3, 5, 7, 9 5. Phap lenh Dan WO dm UY ban thuang vu Quec hei se 06/2003/PLUBTVQH11 ngay 09 thang 01 narn 2003, co hieu lgc ke tit ngay 01 th.ang 5 tillm 2003, Phap lenh se 0 8/2 008/PL-UBTVQH12 ngay 27/12/2008 dm l'Jy ban TV Quoc hOi khoa. 12, sga doi Dieu 10 caa Phap lenh Dan so . Diu: 3, 4, 5, 10 (Phap lenh sfra di), 38 PhAn 3. Chit trtrang chinh sach ciiajlang, NhA nutc 1. Toan van Nghi quyet 46/NQ-TW ngay 23/2/2005 ciaa BO Chinh tri ye "Nang cao cong tac Bao ye, chain sec va nang cao sgc khoe nhan dan trong tinh hinh mOi" , 2. Toan van Nghi guy& 47/NQ-TW ngay 2 3/2 /2005 cga BO Chinh tri ye tip ttic day mph thgc hien chinh sach dan so va ke ho4ch hoa gia dinh. 3. Quyet dinh 153 /2 006/QD-TTg ngay 30/6/2006 ciia Thg Wong Chinh pha phe duyet Quy hoach tong the Oat trien he thong y to Viet Nam giai clop den nam 2010 va tam nhin den clam 2020. Dieu 1, Mix 3, 4
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan