Tài liệu ôn tập toán lớp 3 bộ đề ôn tập cuối năm toán lớp 3

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1983 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Ôn tập Toán lớp 3- Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 1 Bài 1 (2 đ): Tính nhanh a. 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62 b. 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89. Bài 2 (2 đ): Tìm x a. 64: X= 21 (dư 1) b. X: 6= 7 (dư 3) Bài 3 (2 đ): An cã 72 viªn kÑo ®ùng trong 6 tói, An cho b¹n 2 tói. Hái An cßn l¹i bao nhiªu viªn kÑo ? Bµi 4( 2 ®): N¨m nay, mÑ t«i 38 tuæi. Hai n¨m n÷a, tuæi em t«i b»ng 1 tuæi mÑ t«i. VËy 4 n¨m nay, em t«i bao nhiªu tuæi? Bµi 5( 2 ®): H×nh vÏ bªn cã bao nhiªu h×nh tam gi¸c? Bao nhiªu h×nh tø gi¸c? H·y kÓ tªn c¸c h×nh tam gi¸c, tø gi¸c ®ã. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 2 Bài 1(2 đ): Tính nhanh a. 15 x 2 + 15 x3 + 15 x5 – 100 b. 60 + 65 + 70 + 75 + 80 + 85 + 90 + 95 Bài 2 (2 đ): Tìm x a. 85: X= 9 (dư 4) GV: Nguyễn Thị Thanh Thủy 1 Ôn tập Toán lớp 3- Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 b. 52: X= 4 ( d­ 4) Bµi 3( 2 ®): An cã 27 quyÓn truyªn tranh, B×nh cã 19 quyÓn truyÖn tranh, Dòng cã nhiÒu h¬n B×nh 12 quyÓn truyÖn tranh. Hái Dòng cã nhiÒu h¬n An bao nhiªu quyÓn truyÖn tranh ? Bµi 4( 2 ®): N¨m nay, mÑ t«i 38 tuæi. Sang n¨m, tuæi anh t«i b»ng 1 tuæi mÑ t«i. Hái mÑ 3 t«i sinh anh t«i n¨m mÑ t«i bao nhiªu tuæi ? Bµi 5( 2 ®): Cho h×nh vu«ng cã c¹nh dµi 3 cm.TÝnh chu vi h×nh vu«ng,diÖn tÝch h×nh vu«ng. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 3 Bµi 1( 2 ®):TÝnh nhanh a. 37 x 18- 9 x 74 + 100 b. 52 – 42 + 37 - 28 + 38 + 63 Bài 2 (2 điểm): Tìm X a. ( x + 37) + 19 = 65 b. ( x - 36) + 17 = 80 Bµi 3( 2 ®): Hïng cã 16 que tÝnh, Minh cã nhiÒu h¬n Hïng 7 que tÝnh nh­ng Ýt h¬n H¶i 3 que tÝnh. Hái c¶ 3 b¹n cã bao nhiªu que tÝnh ? Bµi 4( 2 ®): Cã 4 thïng kÑo, mçi thïng cã 6 hép kÑo, mçi hép kÑo cã 28 viªn kÑo. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu viªn kÑo ? Bµi 5( 2 ®): H×nh vÏ bªn cã bao nhiªu h×nh tam gi¸c ? Bao nhiªu h×nh tø gi¸c? H·y kÓ tªn c¸c h×nh tam gi¸c, tø gi¸c ®ã. b. DB lµ c¹nh chung cña tam gi¸c nµo ? GV: Nguyễn Thị Thanh Thủy 2 Ôn tập Toán lớp 3- Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 A B D M C ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 4 Bµi 1 (2 ®): TÝnh nhanh a. 998 x 2 + 2 x 2 b. 73 x2 + 2 x 27 Bµi 2 (2 ®): T×m X a. 80- ( x- 23) = 65 b. 75 - ( X- 7) = 25 Bµi 3 (2 ®): ViÕt thªm 3 sè vµo mçi d·y sè sau : a. 0, 2,4, 6, 8, 10, 12, . b. 1, 3, 5, 7, 9 .. Bµi 4 (2 ®): Cã 3 ®o¹n d©y dµi tæng céng 96 m. §o¹n thø nhÊt dµi 42 m, ®o¹n thø 2 ng¾n h¬n ®o¹n thø nhÊt 14 m. Hái ®o¹n d©y thø 3 dµi bao nhiªu m ? Bµi 5 (2 ®): Cã 5 thïng kÑo nh­ nhau chøa tæng céng 720 viªn kÑo, mçi thïng kÑo cã 6 gãi. Hái mçi gãi chøa bao nhiªu viªn kÑo ? ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 - Đề 5 Bµi 1 (2 ®): TÝnh nhanh a. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 +7+ 8 +9 + 10 b. 2 + 4 + 6 + 8 +10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 Bµi 2 (2 ®): T×m X a. 1999 + X = 2000 + 5 b, X x 2 = 3900 + 98 GV: Nguyễn Thị Thanh Thủy 3 Ôn tập Toán lớp 3- Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 Bµi 3( 2 ®): Mét nhµ m¸y cã 3 tæ c«ng nh©n, tæ mét cã sè c«ng nh©n gÊp ®«i tæ hai, tæ ba cã sè c«ng nh©n b»ng 1 tæ mét, tæ hai cã 9 c«ng nh©n. Hái nhµ m¸y cã bao nhiªu c«ng 3 nh©n ? Bµi 4( 2 ®): N¨m nay, bè t«i 45 tuæi. N¨m tr­íc, tuæi chÞ t«i b»ng 1 tuæi bè t«i. VËy 5 n¨m nay, chÞ t«i bao nhiªu tuæi ? Bµi 5( 2 ®): H×nh vÏ bªn cã bao nhiªu h×nh tam gi¸c ? Bao nhiªu h×nh tø gi¸c? H·y kÓ tªn c¸c h×nh tam gi¸c, tø gi¸c ®ã. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 - Đề 6 Bµi 1 (2 ®): TÝnh nhanh a. 1 + 3 + 5 +7 + 9 + 11 +13 +15 +17 +19 b. 13 + 13 + 13 +13 +13 + 5 Bµi 2 (2 ®): T×m X a. X + 75 = 482- 25 b, X – 85 = 100- 85 Bµi 3 (2 ®): ViÕt thªm 3 sè vµo mçi d·y sè sau : a. 10, 20, 30,40 b. 1, 4, 7, 10, . Bµi 4 (2 ®): Lan cã 56 que tÝnh, Lan chia cho Hång 1 sè que tÝnh, sau ®ã chia cho HuÖ 4 1 sè que tÝnh cßn l¹i. Hái sau khi chia cho hai b¹n, Lan cßn l¹i bao nhiªu que tÝnh ? 3 Bµi 5 (2 ®): H×nh vÏ bªn cã bao nhiªu h×nh tam gi¸c? Bao nhiªu h×nh tø gi¸c? H·y kÓ tªn c¸c h×nh tam gi¸c, tø gi¸c ®ã. GV: Nguyễn Thị Thanh Thủy 4 Ôn tập Toán lớp 3- Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 A M B D K H C ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 7 Bµi 1( 2 ®): TÝnh nhanh a. 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62 b. 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89. Bµi 2( 2 ®): T×m X a. X- 1- 2- 3- 4= 0 b. X : 4= 22( d­ 3) Bµi 3( 2 ®): Cho 3 ch÷ sè 1,3,2. H·y lËp tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau tõ c¸c ch÷ sè trªn. Bµi 4( 2 ®) : TÊm v¶i thø nhÊt dµi h¬n tÊm v¶i thø hai 24 m, vµ tæng ®é dµi hai tÊm v¶i b»ng 40 m. Hái tÊm v¶i thø nhÊt dµi gÊp mÊy lÇn tÊm v¶i thø hai ? Bµi 5( 2 ®): H×nh vÏ bªn cã bao nhiªu h×nh tam gi¸c ? Bao nhiªu h×nh tø gi¸c? H·y kÓ tªn c¸c h×nh tam gi¸c, tø gi¸c ®ã. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 8 GV: Nguyễn Thị Thanh Thủy 5 Ôn tập Toán lớp 3- Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 Bµi 1( 2 ®): TÝnh nhanh a. 137 x 3 + 3 x 863 b. 45 x 9 + 45 Bµi 2( 2 ®): (4®). TÝnh gi¸ trÞ cña x trong biÓu thøc sau: a. 173 - (x : 49) = 27 b. 945 - (75 : x ) = 940 Bµi 3( 2 ®): Cã bao nhiªu sè: a. Cã 1 ch÷ sè ? b. Cã 2 ch÷ sè ? c. Cã 3 ch÷ sè ? d. Cã 4 ch÷ sè ? Bµi 4(2 ®): HiÖn nay em 4 tuæi, anh 10 tuæi. Hái mÊy n¨m n÷a tuæi anh gÊp ®«i tuæi em? Bµi 5( 2 ®): Cho h×nh vu«ng cã chu vi b»ng 20cm .T×m diÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 9 Bµi 1 (2 ®): TÝnh nhanh a. 345 x 6 - 655 x 6 b. 468 x 8 + 532 x 8 Bµi 2 (2 ®): T×m X a. X x 7= 70 : 10 b. X : 4 = 1800 + 23 Bµi 3 (2 ®): Cã bao nhiªu sè ch½n: a .Cã 1 ch÷ sè ? b.Cã 2 ch÷ sè ? c. Cã 3 ch÷ sè ? GV: Nguyễn Thị Thanh Thủy 6 Ôn tập Toán lớp 3- Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 Bµi 4 (2 ®): An cã 42 que tÝnh, Minh cã 16 que tÝnh. NÕu An cho Minh 7 que tÝnh th× An cßn nhiÒu h¬n Minh bao nhiªu que tÝnh? Bµi 5( 2 ®): Mét miÕng ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng 9cm, chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 6cm. T×m chu vi vµ diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 10 Bµi 1 (2 ®): TÝnh nhanh a. 25 x 5+ 15 x5 + 60 x 5 b. 60 x 4 + 4 x 40 Bµi 2 (2 ®): T×m X a. X x 4 = 29 + 3 b. X : 6= 24 + 8 Bµi 3 (2 ®): ViÕt tiÕp 3 sè h¹ng vµo d·y sè sau: c. 1, 2, 4, 8, 16, .. d. 45, 40, 3, 30, .. Bµi 4 (2 ®): HiÖn nay con 8 tuæi, tuæi mÑ gÊp 4 lÇn tuæi con. Hái tr­íc ®©y mÊy n¨m tuæi 1 5 con b»ng tuæi mÑ? Bµi 5 (2 ®): H×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng 28cm chiÒu dµi 8 cm. T×m diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 11 Bµi 1 (2 ®): TÝnh nhanh a. 224 x 3 + 776 x 3 b. 135 x 8 + 8 x 965 Bµi 2 (2 ®): T×m X a. X x 3 x 4= 84 GV: Nguyễn Thị Thanh Thủy 7 Ôn tập Toán lớp 3- Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 b. ( X – 16) : 9 = 2 Bµi 3( 2 ®): Cho d·y sè: 2; 4; 6; 8; 10;............. Hái: a. Sè h¹ng thø 20 lµ sè nµo? b. Sè 93 cã thuéc d·y sè trªn kh«ng ? V× sao ? Bµi 4( 2 ®): Trong mét tr¹i ch¨n nu«i, An ®Õm ®­îc 88 ch©n gµ, vµ sè heo kÐm sè gµ 4 lÇn. Hái trong tr¹i ch¨n nu«i cã bao nhiªu ch©n heo ? Bµi 5( 2 ®): Tuæi Tïng b»ng 1 1 tuæi bè vµ b»ng tuæi cña mÑ. Bè h¬n mÑ 8 tuæi. Hái 10 8 Tïng bao nhiªu tuæi ? ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 12 Bµi 1( 2 ®): TÝnh nhanh a. 416 x 2 + 594 x2 b. 64 x 4 + 37 x 4 Bµi 2 (2 ®): T×m X a. ( x - 19) - 20 = 36 b. 75 - ( x + 8) = 60 Bµi 3 (2 ®): a. D·y sè ch½n liªn tiÕp tõ 2 ®Õn 246 cã tÊt c¶ bao nhiªu sè h¹ng ? b. D·y sè lÎ liªn tiÕp tõ 15 ®Õn 343 cã tÊt c¶ bao nhiªu sè h¹ng ? Bµi 4 (2 ®): Cã 3 hép bót ch×. NÕu lÊy 6 bót ch× tõ hép thø nhÊt chuyÓn sang hép thø hai, råi l¹i lÊy 4 bót ch× tõ hép thø hai chuyÓn sang hép thø ba, cuèi cïng lÊy 2 bót ch× ë hép thø ba chuyÓn sang hép thø nhÊt th× méi hép cã ®óng 12 bót ch×. Hái thùc sù mçi hép cã bao nhiªu bót ch× ? Bµi 5 (2 ®): Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp 3 lÇn chiÒu réng vµ cã diÖn tÝch b»ng 75 cm.TÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt ®ã. GV: Nguyễn Thị Thanh Thủy 8 Ôn tập Toán lớp 3- Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 13 Bµi 1 (2 ®): TÝnh nhanh a. 205 x 6 + 795 x 6 b. 462 x 4 - 62 x 4 Bµi 2 (2 ®): Cho tÝch sau: 9 x 7 a. NÕu thªm 2 ®¬n vÞ vµo thõa sè thø nhÊt th× tÝch t¨ng bao nhiªu? b. NÕu thªm 3 ®¬n vÞ vµo thõa sè thø 2 th× tÝch t¨ng bao nhiªu ? Bµi 3( 2 ®): Hai ng¨n s¸ch cã tæng céng 84 quyÓn. NÕu lÊy 4 quyÓn s¸ch cña ng¨n thø nhÊt chuyÓn sang ng¨n thø hai th× sè s¸ch ë 2 ng¨n b»ng nhau. Hái thùc sù mçi ng¨n cã bao nhiªu quyÓn s¸ch ? Bµi 4( 2 ®): Nhµ Hïng cã nu«i 20 con gµ gåm : gµ trèng, gµ m¸i vµ gµ con.BiÕt sè gµ con gÊp 6 lÇn sè gµ trèng vµ gÊp 2 lÇn sè gµ m¸i. Hái mçi lo¹i gµ cã mÊy con ? Bµi 5( 2 ®): Cã mét h×nh vu«ng chu vi 20cm,mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng b»ng c¹nh h×nh vu«ng vµ cã chu vi 26 cm.T×m diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 §Ò 14 Bµi 1( 2 ®): TÝnh nhanh a. 720 x 3 – 20 x 3 b. 145 x 5 + 955 x 5 Bµi 2( 2 ®): Cho tÝch sau : A x B c. NÕu thªm 1 ®¬n vÞ vµo thõa sè A th× tÝch t¨ng bao nhiªu? d. NÕu thªm 5 ®¬n vÞ vµo thõa sè B th× tÝch t¨ng bao nhiªu ? Bµi 3( 2 ®): Cã mét sè bi chia thµnh 8 tói, mçi tói ®­îc 14 viªn bi. Hái muèn chia sè bi ®ã thµnh mçi tói 4 bi th× chia ®­îc bao nhiªu tói? GV: Nguyễn Thị Thanh Thủy 9 Ôn tập Toán lớp 3- Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 Bµi 4( 2 ®) : MÑ sinh con n¨m 24 tuæi. Khi tuæi mÑ gÊp 4 lÇn tuæi con th× mÑ bao nhiªu tuæi ? Con bao nhiªu tuæi ? Bµi 5( 2 ®): Cho h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 48cm,chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 6cm.T×m diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 15 Bµi 1( 2 ®): TÝnh nhanh a. 350 x 2 + 640 x 2 b. 125 x 5 – 25 x 5 Bµi 2( 2 ®): (4®). T×m y: a. y x 2 – 7 = 1003 b. 965 – (55 : y ) = 960 Bµi 3( 2 ®): Hång vµ Lan ®i mua vë, hai b¹n tr¶ chung sè tiÒn lµ 36 000 ®ång, biÕt Hång mua 7 quyÓn vë vµ tr¶ nhiÒu h¬n Lan 6000 ®ång. Hái Lan mua bao nhiªu quyÓn vë ? Bµi 4( 2 ®) : HiÖn nay tuæi anh gÊp 3 lÇn tuæi em. Hái khi tuæi em t¨ng gÊp ®«i th× lóc ®ã tuæi anh gÊp mÊy lÇn tuæi em ? Bµi 5( 2 ®) : Cho mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 38cm,nÕu t¨ng chiÒu réng thªm 8cm vµ t¨ng chiÒu dµi thªm 3cm th× ®­îc mét h×nh vu«ng .T×m diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 16 Bµi 1( 2 ®): TÝnh nhanh a. 201 x 7 + 799 x 7 b. 564 x 8 - 64 x 4 x 2 Bµi 2( 2 ®) (4®) .TÝnh gi¸ trÞ cña x trong biÓu thøc sau: a) 674 - (12 + x) = 427 b) 36 x (x - 9) = 900 GV: Nguyễn Thị Thanh Thủy 10 Ôn tập Toán lớp 3- Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 Bµi 3( 2 ®): Mét héi nghÞ , ng­êi ta dù kiÕn bè trÝ chç ngåi ®ñ cho 128 ng­êi dù. Nh­ng thùc tÕ cã 160 ng­êi dù, nªn mçi d·y ghÕ ph¶i thªm 2 chç ngåi. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu d·y ghÕ? Bµi 4( 2 ®) :Tuæi cña bè Mai, mÑ Mai vµ tuæi cña Mai céng l¹i lµ 70 tuæi. MÑ vµ Mai cã tÊt c¶ 35 tuæi. Bè h¬n Mai 30 tuæi. Hái tuæi cña mçi ng­êi? Bµi 5( 2 ®): Cho mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp 4 lÇn chiÒu réng vµ cã diÖn tÝch b»ng 196 cm2 .T×m chu vi h×nh ch÷ nhËt. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 17 Bµi 1(2 ®): TÝnh nhanh a. 286 x 9 + 714 x 3 x 3 b. 4 x 175 + 925 x 2 x 2 Bµi 2(2 ®) :T×m X a. 936 + 42 : x = 943 b. (45 – x ) x 37 = 1147 Bµi 3( 2 ®): Mét ®oµn du kh¸ch cã 26 ng­êi ®ãn taxi, mçi xe ta xi chë ®­îc 4 ng­êi. Hái ®oµn du kh¸ch ph¶i ®ãn tÊt c¶ bao nhiªu chiÕc ta xi ? Bµi 4( 2 ®): Cã 10 qu¶ bãng gåm 4 lo¹i mµu: Xanh, ®á ,tÝm, vµng. BiÕt sè bãng xanh gÊp 1 2 6 lÇn sè bãng vµng, sè bãng vµng b»ng sè bãng ®á. Hái mçi lo¹i cã bao nhiªu qu¶ bãng? Bµi 5( 2 ®): T×m diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp ®«i chiÒu réng,biÕt r»ng nÕu t¨ng chiÒu dµi thªm 8cm th× diÖn tÝch sÏ t¨ng thªm 48cm2. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 18 Bµi 1( 2 ®): TÝnh nhanh a. 268 x 6 - 68 x 2 x 3 b. 8 0 x 5 + 5 x 2 x 10 GV: Nguyễn Thị Thanh Thủy 11 Ôn tập Toán lớp 3- Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 Bµi 2 (2 ®): T×m X a. 938 + 42 : x = 945 b. (45 - x) x 3 = 114 Bµi 3 (2 ®): An hái B×nh “ b©y giê lµ mÊy giê” B×nh ®¸p : "Tõ giê ®Õn nöa ®ªm b»ng 1 5 tõ lóc b¾t ®Çu ngµy ®Õn b©y giê”. TÝnh xem b©y giê lµ mÊy giê? Bµi 4 (2 ®) : MÑ sinh con n¨m 28 tuæi. Khi tuæi mÑ gÊp 4 lÇn tuæi con th× mÑ bao nhiªu tuæi ? Con bao nhiªu tuæi ? Bµi 5 (2 ®): Cho mét h×nh ch÷ nhËt cã diÖn tÝch 486cm2.NÕu gi¶m chiÒu dµi xuèng 3 lÇn,gi¶m chiÒu réng xuèng 2 lÇn th× ®­îc mét h×nh vu«ng.T×m chu vi h×nh ch÷ nhËt. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 19 Bµi 1 (2 ®): TÝnh nhanh a. 211 x 7 + 789 x 7 b. 562 x 8 - 62 x 4 x 2 Bµi 2( 2 ®):TÝnh gi¸ trÞ cña x trong biÓu thøc sau: a) 676 – ( 12 + x) = 429 b) 9 x ( x – 9 ) = 900 Bµi 3( 2 ®): Cã 4 thïng nh­ nhau ®ùng 224 lÝt dÇu.Hái cã 9 thïng nh­ vËy th× ®ùng ®­îc bao nhiªu lÝt dÇu? Bµi 4( 2 ®): Lan cã 48 que tÝnh, Hång cã sè que tÝnh b»ng 1 sè que tÝnh cña Lan.Hái hai 3 b¹n cã tÊtc¶ bao nhiªu que tÝnh ? Bµi 5( 2 ®): Hép thø nhÊt cã 12 bót ch×, hép thø hai cã sè bót ch× gÊp 3 lÇn hép thø nhÊt, hép thø ba cã sè bót ch× kÐm h¬n hép thø hai 2 lÇn. Hái hép thø ba nhiÒu h¬n hép thø nhÊt bao nhiªu bót ch× ? GV: Nguyễn Thị Thanh Thủy 12 Ôn tập Toán lớp 3- Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 20 Bµi 1( 2 ®): TÝnh nhanh a. 415 x 2 + 595 x2 b. 65 x 4 + 35 x 4 Bµi 2( 2 ®): T×m X a. ( x – 19) – 21 = 37 b. 75 – ( x + 8) = 15 Bµi 5( 2 ®): Dòng vµ Minh cã 63 viªn bi, biÕt 1 sè bi cña Dòng b»ng tæng sè bi cña hai 4 b¹n. Hái mçi b¹n cã bao nhiªu viªn bi? Bµi 4( 2 ®): Cã 3 thïng dÇu, thïng thø nhÊt Ýt h¬n thïng thø hai 8 lÝt, thïng thø hai Ýt h¬n thïng thø ba 10 lÝt, biÕt thïng thø nhÊt cã 27 lÝt dÇu. Hái 3 thïng chøa tÊt c¶ bao nhiªu lÝt dÇu? Bµi 5( 2 ®): Cho h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 52cm,chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 6cm.T×m diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Đề 21 Bµi 1 (2 ®): TÝnh nhanh a. 995 x 5 + 4 x 5 + 5 b. 295 x 3 - 95 x 3 Bµi 2 (2 ®): T×m X a. 1000+ 99 + X = 1000 + 1005 b. X x 3 = 2900 + 1 Bµi 3 (2 ®): Minh cã 24 quyÓn s¸ch, B×nh cã sè s¸ch gÊp 3 lÇn Minh. Hái B×nh ph¶i chuyÓn cho Minh bao nhiªu quyÓn s¸ch ®Ó cã sè s¸ch cña B×nh gÊp 2 lÇn sè s¸ch cña Minh? GV: Nguyễn Thị Thanh Thủy 13 Ôn tập Toán lớp 3- Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 Bµi 4( 2 ®): Cho 3 ch÷ sè 4,0,6. H·y lËp tÊt c¶ c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau tõ c¸c ch÷ sè trªn Bµi 5( 2 ®): Hång hái Cóc: “ B©y giê lµ mÊy giê chiÒu?”. Cóc tr¶ lêi: Thêi gian tõ lóc 12 giê tr­a ®Õn b©y giê b»ng 1 thêi gian tõ b©y giê ®Õn hÕt ngµy (tøc 12 giê ®ªm h«m nay). 3 Em h·y xem b©y giê lµ mÊy giê? GV: Nguyễn Thị Thanh Thủy 14
- Xem thêm -