Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiểu học Lớp 3 Phần phối chương trình dạy và học tiếng anh lớp 3 thí điểm...

Tài liệu Phần phối chương trình dạy và học tiếng anh lớp 3 thí điểm

.PDF
32
4399
85

Mô tả:

2 1. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHO KẾ HOẠCH 4 TIẾT/TUẦN. Số tiết thực dạy: 6 tiết/bài học x 20 bài = 120 tiết Số tiết ôn tập: 2 tiết/bài x 4 bài ôn = 8 tiết Số tiết kiểm tra: 2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết Số tiết dự phòng: 4 tiết Tổng số tiết trong một năm học: 140 tiết 1.1. Học kì 1 Tiết 1 2 Đơn vị bài học Nội dung dạy học Làm quen với chương trình và sách giáo khoa mới Unit 1 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 3 4. Listen and tick. 5. Let’s write. 6. Let’s sing. 4 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Unit 1 - Lesson 2 5 4. Listen and number. 5. Let’s write. 6. Read and complete. 6 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 7 Ghi chú Unit 1 - Lesson 3 Đổi vị trí hai hoạt động 4. Read and match. 5. Read and write. 6. Project 3 8 Unit 2 - Lesson 1 4. Listen and tick. 5. Look and write. 6. Let’s sing. 9 10 Unit 2 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 11 4. Listen and number. 5. Read and match. 6. Let’s write. 12 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. Unit 2 - Lesson 3 4. Read and match. 5. Read and complete. 6. Project 13 14 Unit 3 - Lesson 1 16 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and tick. 5. Look and write. 6. Let’s sing. 15 Unit 3 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 17 4. Listen and number. 5. Look, read and answer. 6. Let’s play. 18 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 19 4 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Unit 3 - Lesson 3 4. Read and complete. 5. Look, read and write. 6. Project 20 Unit 4 - Lesson 1 4. Listen and tick. 5. Read and write. 6. Let’s write. 21 22 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Unit 4 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 23 4. Listen and write. 5. Read and tick. 6. Let’s sing. 24 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. Unit 4 - Lesson 3 25 4. Read and match. 5. Read and write. 6. Project 26 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Unit 5 - Lesson 1 4. Listen and tick. 5. Read and write. 6. Let’s sing. 27 28 Unit 5 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 29 4. Listen and number. 5. Read and complete. 6. Write about you & your friends. 30 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 31 Unit 5 - Lesson 3 4. Read and match. 5. Circle the correct words. 6. Project 5 32 33 Review 1 Short story 34-35 36 1. Read and listen to the story. 2. Complete the conversation. 3. Work in pairs. Have a similar conversation with a partner. 4. Match the questions with the answers. Test 1 (Kiểm tra giữa học kì 1) Unit 6 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point, say and do the actions. 3. Let’s talk. 37 4. Listen and tick. 5. Look and write. 6. Let’s play. 38 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Unit 6 - Lesson 2 39 4. Listen and number. 5. Read and match. 6. Let’s write. 40 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s sing. Unit 6 - Lesson 3 41 4. Read and match. 5. Look, read and write. 6. Project 42 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 43 6 1. Listen and tick. 2. Listen and number. 3. Read and complete. 4. Read and match. 5. Look and say. Unit 7 - Lesson 1 4. Listen and tick. 5. Look, read and write. 6. Let’s sing. Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian. 44 Unit 7 - Lesson 2 4. Listen and number. 5. Read and circle. 6. Write about your school. 45 46 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Unit 7 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 47 4. Read and match. 5. Read and complete. 6. Project 48 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Unit 8 - Lesson 1 4. Listen and tick. 5. Look, read and write. 6. Let’s play. 49 50 Unit 8 - Lesson 2 4. Listen and number. 5. Read and write. 6. Let’s write. 51 52 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Unit 8 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 53 4. Read and match. 5. Read and write. 6. Project 54 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 55 Unit 9 - Lesson 1 4. Listen and tick. 5. Look, read and write. 6. Let’s write. 7 56 8 Unit 9 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 57 4. Listen and number. 5. Read and match. 6. Let’s sing. 58 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. Unit 9 - Lesson 3 59 4. Read and match. 5. Read and complete. 6. Project 60 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Unit 10 - Lesson 1 61 4. Listen and tick. 5. Read and write. 6. Write about you. 62 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Unit 10 - Lesson 2 63 4. Listen and number. 5. Read and write. 6. Let’s sing. 64 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. Unit 10 - Lesson 3 65 4. Read and match. 5. Write about you. 6. Project 66 1. Listen and tick. 2. Listen and number. 3. Read and complete. 4. Read and match. 5. Look and say. Review 2 Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian. 67 Short story 1. Fill the gaps. Then listen and check. 2. Ask and answer the questions. 3. Number the sentences. Then act out in pairs. 4. Put the words in the correct order. 68-69 Test 2 (Kiểm tra cuối học kì 1) 70 Tổng kết học kì 1 1.2 Học kì 2 Tiết 71 Đơn vị bài học Unit 11 - Lesson 1 Nội dung dạy học 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 72 4. Listen and tick. 5. Read and complete. 6. Let’s sing. 73 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Unit 11 - Lesson 2 74 4. Listen and number. 5. Read and complete. 6. Write about your family. 75 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 76 Unit 11 - Lesson 3 Ghi chú Đổi vị trí hai hoạt động 4. Read and match. 5. Look, read and write. 6. Project 9 77 Unit 12 - Lesson 1 78 4. Listen and tick. 5. Look and write. 6. Let’s sing. 79 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Unit 12 - Lesson 2 80 4. Listen and number. 5. Read and complete. 6. Write about your house. 81 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. Unit 12 - Lesson 3 82 4. Read and write. 5. Read again and write the answers. 6. Project 83 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Unit 13 - Lesson 1 4. Listen and tick. 5. Read and complete. 6. Let’s sing. 84 85 Unit 13 - Lesson 2 87 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and number. 5. Read and complete. 6. Write about your bedroom. 86 10 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Unit 13 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 4. Read and tick. 5. Read and write. 6. Project 88 89 Unit 14 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 90 4. Listen and tick. 5. Look, read and write. 6. Let’s write. 91 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Unit 14 - Lesson 2 4. Listen and number. 5. Read and write. 6. Let’s play. 92 93 Unit 14 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 94 4. Read and circle. 5. Read and write. 6. Project 95 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Unit 15 - Lesson 1 4. Listen and number. 5. Read and write. 6. Let’s write. 96 97 Unit 15 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 98 4. Listen and tick. 5. Read and write. 6. Let’s sing. 99 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. Unit 15 - Lesson 3 11 100 4. Read and complete. 5. Write about you. 6. Project 101 1. Listen and tick. 2. Listen and number. 3. Read and complete. 4. Read and match. 5. Look and say. 102 Review 3 Short story 103-104 105 Test 3 (Kiểm tra giữa học kì 2) Unit 16 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 106 4. Listen and tick. 5. Look and write. 6. Let’s write. 107 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Unit 16 - Lesson 2 108 4. Listen and number. 5. Read and write. 6. Let’s sing. 109 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 110 12 1. Read the story. Then put the lines in the correct bubbles. 2. Correct the answers. 3. Unscramble these words from the conversation. 4. Complete the conversation between Miu and Mimi. Unit 16 - Lesson 3 4. Read and match. 5. Read and write. 6. Project Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian. 111 Unit 17 - Lesson 1 4. Listen and tick. 5. Read and write. 6. Let’s write. 112 113 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Unit 17 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 114 4. Listen and number. 5. Read and complete. 6. Let’s write. 115 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. Unit 17 - Lesson 3 116 4. Read and match. 5. Read and complete. 6. Project 117 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Unit 18 - Lesson 1 4. Listen and tick. 5. Read and write. 6. Let’s write. 118 119 Unit 18 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 120 4. Listen and number. 5. Read and match. 6. Let’s sing. 121 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 122 Unit 18 - Lesson 3 4. Read and complete. 5. Let’s write. 6. Project 13 123 Unit 19 - Lesson 1 4. Listen and tick. 5. Read and write. 6. Let’s write. 124 125 Unit 19 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 126 4. Listen and number. 5. Look, read and write. 6. Let’s sing. 127 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. Unit 19 - Lesson 3 4. Read and match. 5. Read and complete. 6. Project 128 129 Unit 20 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 130 4. Listen and tick. 5. Look and write. 6. Let’s write. 131 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Unit 20 - Lesson 2 4. Listen and number. 5. Read and complete. 6. Let’s play. 132 133 134 14 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Unit 20 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 4. Read and write. 5. Let’s write. 6. Project 135 136 Review 4 Short story 1. Listen and tick. 2. Listen and number. 3. Read and complete. 4. Read and match. 5. Look and say. Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian. 1. Read and listen to the story. 2. Put the words in the correct order. 3. Match the rhyming words 4. Read and write. 137-138 Test 4 (Kiểm tra cuối học kì 2) 139-140 Tổng kết năm học 15 2. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHO KẾ HOẠCH 2 TIẾT/TUẦN. Số tiết thực dạy: 3 tiết/bài học x 20 bài = 60 tiết Số tiết ôn tập: 1 tiết/bài x 4 bài ôn = 4 tiết Số tiết kiểm tra: 1 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 4 tiết Số tiết dự phòng: 2 tiết Tổng số tiết trong một năm học: 70 tiết 2.1. Học kì 1 16 Tiết Đơn vị bài học Nội dung dạy học 1 Unit 1 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 2 Unit 1 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 3 Unit 1 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 4 Unit 2 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 5 Unit 2 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 6 Unit 2 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 7 Unit 3 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Ghi chú 8 Unit 3 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 9 Unit 3 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 10 Unit 4 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 11 Unit 4 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 12 Unit 4 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 13 Unit 5 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 14 Unit 5 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 15 Unit 5 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 16 Review 1 17 1. Listen and tick. 2. Listen and number. 3. Read and complete. 4. Read and match. 5. Look and say. Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian. Test 1 (Kiểm tra giữa học kì 1) 18 Unit 6 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 19 Unit 6 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 17 Unit 6 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s sing. 21 Unit 7 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 22 Unit 7 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 23 Unit 7 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. Unit 8 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Unit 8 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 26 Unit 8 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 27 Unit 9 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 28 Unit 9 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 29 Unit 9 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 30 Unit 10 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 31 Unit 10 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 20 24 25 18 32 33 Unit 10 - Lesson 3 Review 2 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 1. Listen and tick. 2. Listen and number. 3. Read and complete. 4. Read and match. 5. Look and say. 34 Test 2 (Kiểm tra cuối học kì 1) 35 Tổng kết học kì 1 Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian. 2.2. Học kì 2 Tiết Đơn vị bài học Nội dung dạy học 36 Unit 11 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 37 Unit 11 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 38 Unit 11 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 39 Unit 12 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 40 Unit 12 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 41 Unit 12 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. Ghi chú 19 42 Unit 13 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 43 Unit 13 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 44 Unit 13 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 45 Unit 14 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 46 Unit 14 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 47 Unit 14 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 48 Unit 15 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 49 Unit 15 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 50 Unit 15 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 51 Review 3 52 53 20 1. Listen and tick. 2. Listen and number. 3. Read and complete. 4. Read and match. 5. Look and say. Test 3 (Kiểm tra giữa học kì 2) Unit 16 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan