Tài liệu Phân phối chương trình dạy và học tiếng anh lớp 4 thí điểm

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2479 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH DAÏY VAØ HOÏC TIEÁNG ANH LÔÙP 4 (THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI) TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ 11 1. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHO KẾ HOẠCH 4 TIẾT/TUẦN. Số tiết thực dạy: Số tiết ôn tập: Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì): Tổng số tiết trong một năm học: 6 tiết/bài học x 20 bài = 120 tiết 3 tiết/bài x 4 bài ôn = 12 tiết 2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết 140 tiết 1.1 HỌC KÌ I Tiết Đơn vị bài học Nội dung dạy học UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN 1 Lesson 1 3. Listen and tick. 4. Look and write. 5. Let’s sing. 2 3 Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and number. 5. Look and write. 6. Let’s play. 4 5 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Greet your teachers …. Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and circle. Then write and say aloud. 3. Let’s chant. 4. Read and answer. 5. Write about you. 6. Project. 6 UNIT 2: I’M FROM JAPAN 7 8 Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs …. 3. Listen and tick. 4. Look and write. 5. Let’s sing. 3 Ghi chú 9 Lesson 2 4. Listen and number. 5. Look and write. 6. Let’s play. 10 11 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and tick. Then say aloud. 3. Let’s chant. 4. Read and complete. 5. Let’s write. 6. Project. 12 UNIT 3: WHAT DAY IS IT TODAY? 13 Lesson 1 3. Listen and tick. 4. Look and write. 5. Let’s sing. 14 15 Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and number. 5. Look and write. 6. Let’s play. 16 17 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs …. Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and circle. Then say aloud. 3. Let’s chant. 4. Read and answer. 5. Write about you. 6. Project. 18 UNIT 4: WHEN’S YOUR BIRTHDAY? 19 20 Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Tell your class the date today. 3. Listen and tick. 4. Look and write. 5. Let’s sing. 4 21 Lesson 2 4. Listen and number. 5. Look and write. 6. Let’s chant. 22 23 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and circle. Then write and say aloud. 3. Let’s chant. 4. Read and tick. 5. Write an invitation card. 6. Project. 24 UNIT 5: CAN YOU SWIM? 25 Lesson 1 3. Listen and tick. 4. Look and write. 5. Let’s play. 26 27 Lesson 2 Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and number. Then say aloud. 3. Let’s chant. 4. Read and complete. 5. Write about yourself. 6. Project. 30 313233 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and number. 5. Look and write. 6. Let’s sing. 28 29 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs… Review 1 1. Listen and tick. 2. Read and write. 3. Read and match. 4. Look and write. Then say. 5. Write about you. 5 Short story 3435 1. Read and listen to the story. 2. Complete the conversation. 3. Work in groups of three. Read... 4. Unscramble these words from the conversation. Test 1 (Kiểm tra giữa học kì I) UNIT 6: WHERE’S YOUR SCHOOL? 36 Lesson 1 3. Listen and tick. 4. Look and write. 5. Let’s sing. 37 38 Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and number. 5. Look and write. 6. Let’s play. 39 40 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs… Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and circle. Then write and say aloud. 3. Let’s chant. 4. Read and complete. 5. Write about your school. 6. Project. 41 UNIT 7: WHAT DO YOU LIKE DOING? 42 Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs… 3. Listen and tick. 4. Look and write. 5. Let’s sing. Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 43 44 6 4. Listen and number. 5. Look and write. 6. Let’s play. 45 46 Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and circle. Then say aloud. 3. Let’s chant. 4. Read and complete. 5. Add your photo and write a reply email to Mai. 6. Project. 47 UNIT 8: WHAT SUBJECTS DO YOU HAVE TODAY? 48 Lesson 1 3. Listen and tick. 4. Look and write. 5. Let’s sing. 49 50 Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and number. 5. Look and write. 6. Let’s play. 51 52 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs… Lesson 3 53 1. Listen and repeat. 2. Listen and tick. Then write and say aloud. 3. Let’s chant. 4. Read and complete. 5. Write about you and your school subjects. 6. Project. UNIT 9: WHAT ARE THEY DOING? 54 55 Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs… 3. Listen and tick. 4. Look and write. 5. Let’s play. 7 56 Lesson 2 4. Listen and number. 5. Look and write. 6. Let’s sing. 57 58 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and tick. Then write and say aloud. 3. Let’s chant. 4. Read and tick. 5. Write about the picture. 6. Project. 59 UNIT 10: WHERE WERE YOU YESTERDAY? 60 Lesson 1 3. Listen and tick. 4. Look and write. 5. Let’s sing. 61 62 Lesson 2 65 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and number. 5. Look and write. 6. Let’s play. 63 64 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs… Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and tick. Then say aloud. 3. Let’s chant. 4. Read and complete. 5. Write about you. 6. Project. 8 666768 6970 Review 2 1. Listen and tick. 2. Read and circle. 3. Read and match. 4. Look and write. 5. Let’s write. Short story 1. Read and listen to the story. 2. Complete the conversation. 3. Work in pairs. Answer these questions. 4. Write the correct answers to Activity 3. Test 2 (Kiểm tra cuối học kì I) 1.2 HỌC KÌ II Tiết Đơn vị bài học Nội dung dạy học UNIT 11: WHAT TIME IS IT? 71 Lesson 1 72 73 3. Listen and tick. 4. Look and write. 5. Let’s sing. Lesson 2 76 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and draw the time. 5. Draw and write the time. 6. Let’s play. 74 75 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs …. Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. Then say aloud. 3. Let’s chant. 4. Read and complete. 5. Let’s write. 6. Project. UNIT 12: WHAT DOES YOUR FATHER DO? 9 Ghi chú 77 Lesson 1 3. Listen and tick. 4. Look and write. 5. Let’s sing. 78 79 Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and number. 5. Look and write. 6. Let’s play. 80 81 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs …. Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and circle. Then say the sentences with the circled words. 3. Let’s chant. 4. Read and complete. 5. Write about the jobs of your family members and where they work. 6. Project. 82 UNIT 13: WOULD YOU LIKE SOME MILK? 83 Lesson 1 3. Listen and tick. 4. Look and write. 5. Let’s sing. 84 85 Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and number. 5. Look and write. 6. Let’s play. 86 87 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs …. Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and tick. Then write and say aloud. 3. Let’s chant. 10 4. Read and complete. 5. Write about your favourite food and drink. 6. Project. 88 UNIT 14: WHAT DOES HE LOOK LIKE? 89 Lesson 1 3. Listen and tick. 4. Look and write. 5. Let’s play. 90 91 Lesson 2 92 93 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs…. Lesson 3 94 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and circle. 5. Look and write. 6. Let’s sing. 1. Listen and repeat. 2. Listen and tick. Then write and say aloud. 3. Let’s chant. 4. Read and write. 5. Write. 6. Project. UNIT 15: WHEN’S CHILDREN’S DAY? 95 Lesson 1 3. Listen and tick. 4. Look and write. 5. Let’s sing. 96 97 98 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs… Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and circle. 5. Look and write. 6. Let’s play. 11 99 100 101102103 104105 106 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. Then say aloud. 3. Let’s chant. 4. Read and write. 5. Write about your Tet. 6. Project. 1. Listen and number. Review 3 2. Read and complete. 3. Read and match. 4. Look and write. 5. Write about your father or mother. 1. Read and listen to the story. Then Short story fill the gaps. 2. Number the sentences. 3. Work in pairs. Complete the conversation with information about you. 4. Find words in the story to complete the sentences. Test 3 (Kiểm tra giữa học kì II) Lesson 3 UNIT 16: LET’S GO TO THE BOOKSHOP Lesson 1 3. Listen and tick. 4. Look and write. 5. Let’s sing. 107 108 Lesson 2 111 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and circle. 5. Look and write. 6. Let’s play. 109 110 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs… Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen, circle and write. Then say aloud. 3. Let’s chant. 4. Read and number. 5. Look and write. 6. Project. 12 UNIT 17: HOW MUCH IS THE T-SHIRT? 112 Lesson 1 3. Listen and tick. 4. Look and write. 5. Let’s play. 113 114 Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and write the prices. 5. Look and write. 6. Let’s sing. 115 116 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs… Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Look at the sentences and the stress marks. Then listen and say the sentences aloud. 3. Let’s chant. 4. Read and complete. 5. Draw three clothing items and write their prices. 6. Project. 117 UNIT 18: WHAT’S YOUR PHONE NUMBER? 118 Lesson 1 3. Listen and tick. 4. Look and write. 5. Let’s sing. 119 120 Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and circle. 5. Look and write. 6. Let’s play. 121 122 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs… Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and circle. Then say the sentences aloud. 3. Let’s chant. 13 4. Read and tick. 5. Let’s write. 6. Project. 123 UNIT 19: WHAT ANIMAL DO YOU WANT TO SEE? 124 Lesson 1 3. Listen and match. 4. Look and write. 5. Let’s play. 125 126 Lesson 2 127 128 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs… Lesson 3 129 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen and write. 5. Look and write. 6. Let’s sing. 1. Listen and repeat. 2. Listen and circle. Then say the sentences aloud. 3. Let’s chant. 4. Read and complete. 5. Let’s write. 6. Project. UNIT 20: WHAT ARE YOU GOING TO DO THIS SUMMER? 130 Lesson 1 3. Listen and tick. 4. Look and write. 5. Let’s sing. 131 132 133 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs… Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 4. Listen, circle and write. 5. Look and write. 6. Let’s play. 14 134 Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen, circle and write. Then say aloud. 3. Let’s chant. 4. Read and complete. 5. Write about the plan for your summer holidays. 6. Project. Review 4 1. Listen and tick. 2. Read and circle. 3. Read and match. 4. Write the answers. 5. Look and write. Short story 1. Read and listen to the story. Then correct the words in red. 2. Work in pairs. Put the words in the correct order. Then…. 3. Correct the wrong sentences…. 4. Unscramble these words from the story. 135 136137138 139140 Test 4 (Kiểm tra cuối học kì II) 2. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHO KẾ HOẠCH 2 TIẾT/TUẦN. Số tiết thực dạy: Số tiết ôn tập: Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì): Số tiết dự phòng: Tổng số tiết trong một năm học: 3 tiết/bài học x 20 bài = 60 tiết 1 tiết/bài x 4 bài ôn = 4 tiết 1 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 4 tiết 2 tiết 70 tiết 2.1 HỌC KÌ I Tiết Đơn vị bài học Nội dung dạy học UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN 1 Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Greet your teachers …. 15 Ghi chú 2 Lesson 2 3 Lesson 3 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 1. Listen and repeat. 2. Listen and circle. Then write and say aloud. 3. Let’s chant. UNIT 2: I’M FROM JAPAN 4 Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs …. 5 Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 6 Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and tick. Then say aloud. 3. Let’s chant. UNIT 3: WHAT DAY IS IT TODAY? 7 Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs …. 8 Lesson 2 9 Lesson 3 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 1. Listen and repeat. 2. Listen and circle. Then say aloud. 3. Let’s chant. UNIT 4: WHEN’S YOUR BIRTHDAY? 10 Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Tell your class the date today. 11 Lesson 2 12 Lesson 3 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 1. Listen and repeat. 2. Listen and circle. Then write and say aloud. 3. Let’s chant. 16 UNIT 5: CAN YOU SWIM? 13 Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs… 14 Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 15 Lesson 3 16 Review 1 17 Test 1 (Kiểm tra giữa học kì I) 1. Listen and repeat. 2. Listen and number. Then say aloud. 3. Let’s chant. 1. Listen and tick. 2. Read and write. 3. Read and match. 4. Look and write. Then say. 5. Write about you. UNIT 6: WHERE’S YOUR SCHOOL? 18 Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs… 19 Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 20 Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and circle. Then write and say aloud. 3. Let’s chant. UNIT 7: WHAT DO YOU LIKE DOING? 21 Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs… 22 Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 17 23 Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and circle. Then say aloud. 3. Let’s chant. UNIT 8: WHAT SUBJECTS DO YOU HAVE TODAY? 24 Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs… 25 Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 26 Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and tick. Then write and say aloud. 3. Let’s chant. UNIT 9: WHAT ARE THEY DOING? 27 Lesson 1 28 Lesson 2 29 Lesson 3 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs… 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 1. Listen and repeat. 2. Listen and tick. Then write and say aloud. 3. Let’s chant. UNIT 10: WHERE WERE YOU YESTERDAY? 30 Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs… 31 Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 32 Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and tick. Then say aloud. 3. Let’s chant. 18 1. Listen and tick. 2. Read and circle. 3. Read and match. 4. Look and write. 5. Let’s write. 33 Review 2 34 Test 2 (Kiểm tra cuối học kì I) 2.2 HỌC KÌ II Tiết Đơn vị bài học Nội dung dạy học UNIT 11: WHAT TIME IS IT? 35 Lesson 1 36 Lesson 2 37 Lesson 3 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs …. 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. Then say aloud. 3. Let’s chant. UNIT 12: WHAT DOES YOUR FATHER DO? 38 Lesson 1 39 Lesson 2 40 Lesson 3 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs …. 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 1. Listen and repeat. 2. Listen and circle. Then say the sentences with the circled words. 3. Let’s chant. UNIT 13: WOULD YOU LIKE SOME MILK? 41 Lesson 1 42 Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs …. 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 19 Ghi chú 43 Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and tick. Then write and say aloud. 3. Let’s chant. UNIT 14: WHAT DOES HE LOOK LIKE? 44 Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs…. 45 Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 46 Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and tick. Then write and say aloud. 3. Let’s chant. UNIT 15: WHEN’S CHILDREN’S DAY? 47 Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs… 48 Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 49 Lesson 3 50 51 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. Then say aloud. 3. Let’s chant. 1. Listen and number. Review 3 2. Read and complete. 3. Read and match. 4. Look and write. 5. Write about your father or mother. Test 3 (Kiểm tra giữa học kì II) UNIT 16: LET’S GO TO THE BOOKSHOP 52 Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs… 20 53 Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 54 Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen, circle and write. Then say aloud. 3. Let’s chant. UNIT 17: HOW MUCH IS THE T-SHIRT? 55 Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs… 56 Lesson 2 57 Lesson 3 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 1. Listen and repeat. 2. Look at the sentences and the stress marks. Then listen and say the sentences aloud. 3. Let’s chant. UNIT 18: WHAT’S YOUR PHONE NUMBER? 58 Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs… 59 Lesson 2 60 Lesson 3 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 1. Listen and repeat. 2. Listen and circle. Then say the sentences aloud. 3. Let’s chant. UNIT 19: WHAT ANIMAL DO YOU WANT TO SEE? 61 Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Work in pairs… 62 Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 21
- Xem thêm -