Tài liệu Phép coi chỉ tay

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1095 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Phép coi chỉ tay
Pheùp coi chæ tay (taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.) Ghi cheùp vaø choïn loïc laïi töø nhieàu nguoàn taøilieäu khaùc nhau. Raát caàn theâm caùc yù kieán boå sung. MUÏC LUÏC CHÖÔNG 1: PHAÀN TOÅNG QUAÙT HÌNH DAÏNG TOÅNG QUAÙT BAØN TAY MAØU BAØN TAY SAÉC THAÙI BAØN TAY KHOÅ BAØN TAY LOÂNG BAØN TAY (POIL) PHAÂN LOAÏI BAØN TAY. LOØNG BAØN TAY MU BAØN TAY BAØN TAY MAÅU MOÙNG TAY VAØNH TRAÊNG CUÛA MOÙNG CAÙC NGOÙN TAY NGOÙN CAÙI NGOÙN TROÛ NGOÙN GIÖÕA NGOÙN AÙP UÙT NGOÙN UÙT VAØI NGUYEÂN TAÉC CHÍNH YEÁU CHÖÔNG 2: CAÙC DAÁU HIEÄU THÖÔØNG GAËP CHAÁM VAØ LOÅ TRUÛNG CUØ LAO DAÁU HIEÄU TAM GIAÙC HÌNH TROØN HÌNH VUOÂNG HÌNH SONG SAÉT CAÙC DAÁU HIEÄU KHAÙC NOÁT RUOÀI ÑEN, TAØN NHANG TREÂN BAØN TAY NOÁT RUOÀI SON KHU OÁC THAÄP TÖÏ (CROIX) NGOÂI SAO CHÖÔNG 3: CAÙC CHÆ TREÂN BAØN TAY CAÙC HÌNH DAÏNG CHÆ MAØU SAÉC CHÆ SINH ÑAÏO TAÂM ÑAÏO TRÍ ÑAÏO ÑÖÔØNG ÑÒNH MEÄNH ÑÖÔØNG THAÙI DÖÔNG ÑÖÔØNG TRÖÏC GIAÙC ÑÖÔØNG HAÙO SAÉC VOØNG KIM TINH VOØNG MOÄC TINH -1- Pheùp coi chæ tay (taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.) ÑÖÔØNG NGAÂN HAØ ÑÖÔØNG HOÂN NHAÂN ÑÖÔØNG TÖÛ TÖÙC ÑÖÔØNG DU LÒCH ÑÖÔØNG ÑOÀNG BOÙNG ÑÖÔØNG ÑAÏO ÑÖÙC ÑÖÔØNG DANH TIEÁNG ÑÖÔØNG SINH LÖÏC ÑAÏI TAM GIAÙC TIEÅU TAM GIAÙC TÖÙ GIAÙC DIEÄN CAÙC NGAÁN TAY CHÖÔNG 4: CAÙC GOØ TREÂN BAØN TAY GOØ THAÙI DÖÔNG GOØ THAÙI AÂM GOØ KIM TINH GOØ MOÄC TINH GOØ THUÛY TINH GOØ HOÛA TINH GOØ ÑOÀNG HOÛA TINH GOØ THOÅ TINH CHÖÔNG 5: CAÙC TRÖÔØØNG HÔÏP ÑAËC BIEÄT ÑEÅ ÑOAÙN DAÁU HIEÄU NGOAÏI TÌNH & THOÂNG GIAN LÖÏA CHOÀNG NGÖÔØI KHOÂNG TRUNG TÍN ÑAØN BAØ GHEN VAØ NGOAÏI TÌNH TAY ÑAØN BAØ GAÏT GAÃM ÑAØN OÂNG. DAÁU HIEÄU LY HOÂN. BAØN TAY NOÙNG TÍNH BAØN TAY ÑOÀNG COÁT COÙ CÔ HOÄI XUAÁT NGOAÏI KHOÂNG ? COÙ PHAÙT TAØI TO, HAY TRUÙNG SOÁ KHOÂNG ? BAØI ÑOÏC THAM KHAÛO THEÂM. CHÖÔNG 1: PHAÀN TOÅNG QUAÙT HÌNH DAÏNG TOÅNG QUAÙT BAØN TAY - Caân xöùng : ñöôïc söï quaân bình toång quaùt. Daøi & khoâ: Tính khoâ khan deø daët. Ngaén quaù: coù nhieàu taùnh xaáu, haï tieän. Nhieàu thòt, gaân guoác: Tröôøng thoï. Daøi: kheùo leùo nhöng gian xaûo. Daøi quaù: Tyû myû, si meâ, ñoäc ñoaùn. Tay daøi ñuïng ñaàu goái (?): coù yù chí, duõng maõnh, raát thoâng minh, muoán chinh phuïc thieân haï. -2- Pheùp coi chæ tay (taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.) - Daøi vaø heïp: ích kyû, soáng coâ ñôn. Baøn tay heïp: ngöôøi yeám theá, nhuùt nhaùt, nöõ: sinh ñeû khoù (töông töï vôùi loøng baøn tay nhoû) . ngöôïc laïi: sinh ñeõ deã. Truõng, döôøng nhö khoâng coù chæ: keùm lyù trí. Baøn tay ñeïp, ngoùn ñeàu ñaën: phuù quí thöôïng löu. Ngaén ñoái vôùi thaân hình: tính tình xaáu. Caùc goø ñeàu truõng: ngu ñaàn. Caùc goø cao quaù möùc: ñoäc ñoaùn, kieâu caêng. Chaèn chòt: khoâng quaân bình, khoâng trung tính. Nhieàu chæ nhoû chaèn chòt laøm nhö baøn tay bò “naùt”: hay tính toaùn tieàn baïc ngay caû ñoái vôùi choàng hay vôï, nöõ: soá ba ñaøo. Ít chæ: bình thaûn, giaûn dò, voâ tö löï. Nhieàu chæ ñeàu ñaën: haïnh phuùc, thích khoa hoïc. Coù guùt "trieát lyù" : nhieàu suy tö, gioûi toaùn phaùp, khoa hoïc, thoâng minh. MAØU BAØN TAY - - Traéng: bình tónh. Hoàng hoàng: toát daï coù söùc khoeû, caû ñôøi sung söôùng phong löu. Vaøng: noùng naûy, hay thoái chí, yeám theá. Ñoû: yeâu ñôøi, trung thaønh, nhöng caåu thaû. Thaät ñoû: keùm söùc khoeû, laøm bieáng. Ñoû baàm: thieáu sinh löïc, suy nhöôïc. Vaøng: noùng tính, chaùn ñôøi, thöôøng laø tay ngheä só. Vaøng ñaäm: hay saàu haän, hung tôïn. Vaøng xanh, hay xanh chanh: döõ tôïn, thaâm hieåm. Naâu ñen: yeáu gan, haùo danh, ham chinh phuïc, caáp chæ huy ñoäc ñoaùn, bi quan, coù duïc voïng thaáp heøn. SAÉC THAÙI BAØN TAY Öôùt , meàm: ham khoaùi laïc, öa haøo nhoaùng vaät chaát, deå bò caûm xuùc, nhaùt, khoâng chuû ñònh, öa an phaän, meâ tín, böôùng bænh. Khoâ cöùng: laïnh luøng, thôø ô, ích kyû, traàm laëng, giaøu taâm linh. AÁm: khoan dung, hoøa nhaõ, ham noùi, coù theå töï kieâu neáu coù daáu hieäu xaáu. (nöõ: choïc trôøi khuaáy nöôùc) Noùng: phoøng beänh gan. Laïnh: nhieàu taät xaáu nhöng bieát giöõa kín, trung thaønh, bieát hy sinh nhöng nheï daï. Deå xuùc ñoäng (vaãn toát hôn baøn tay öôùt), phoøng bònh tim. Cöùng: thích hoaït ñoäng, gan daï, coù theå lieàu lónh, chòu ñöôïc khoå haïnh, khoâng bò chuyeän aùi tình laøm lung laïc. Thaät cöùng: chaäm hieåu, ngu ñaàn. Meàm: thoâng minh, vaên sæ, giaøu töôûng töôïng, phong löu. Coù theå öa ñôn ñoäc, öa aùi tình, deã coù nhieàu may maén veà tình vaø tieàn. Thaät meàm: caøng coù nhieàu mô moäng, laøm bieáng. -3- Pheùp coi chæ tay (taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.) - Ñaày thòt: an nhaøn, höôûng loäc. Maäp & daày: Nhieàu daâm tính. Daày: phoùng tuùng, löôøi vaø tham lam, tính cöông quyeát, thaønh coâng trong buoân baùn. Moûng: vaát vaû, luoân lo laéng vì sinh keá. Gaày: thieáu khaû naêng vaät chaát, thieân veà tinh thaàn. Coù theå töï phuï, buûn xæn, ghen tî nhöng bieát kieân nhaãn, kín ñaùo. Neáu baøn tay gaày maø khoâng khuyeát: cuõng coù nhieàu cô hoäi ñöa ñeán thaønh coâng. Khuyeát: (loøng baøn tay loõm) tranh ñaáu suoát ñôøi nhöng khoù thaønh coâng, phoøng bò quît nôï, neáu xuaát thaân töø giaøu coù: phaù cuûa. Neáu coù nhieàu chæ xaáu: ngheøo khoå, phoøng beänh phoåi. KHOÅ BAØN TAY - Thaân nhoû baøn tay to: ít noùi kín ñaùo, tæ mæ, coù theå ít kyû, heïp hoøi. - Thaân to baøn tay nhoû: ña caûm, vui veõ, mau hieåu, noùng naûy, thieáu bình tónh, hay cheâ bai ngöôøi. - Baøn tay meàm: sung söôùng phong löu, nhöng thích nhaøn löôøi bieáng. - Baøn tay cöùng: keùm phong löu, chaêm chæ, chòu ñöôïc khoå haïnh. - Baøn tay daøi: ñaén ño suy nghó, nhuùt nhaùt, töôûng töôïng, nhöng beàn chí. - Baøn tay ngaén: lanh leï, hoaït ñoäng nhöng thieáu phöôngphaùp. - Baøn tay quaù ngaén: khoâng suy nghó, thieáu thuûy chung, khoâng beàn chí, öa baïo ñoäng. - Baøn tay quaù roäng, khoâng goø, ngoùn caùi to: ñoäc aùc daõ man. Ñaøn baø baøn tay ñeàu khoâng daøi khoâng ngaén laø quí. LOÂNG BAØN TAY (POIL) Ñaøn oâng thaân theå khoâng coù loâng, raâu: baàn tieän tính phuï nöû. - Tay nhieàu loâng: heøn haï, coù thuù tính. - Nhieàu loâng treân löng baøn tay: tính khoâng quaân bình, coù theå khoâng kyû luaät. - Loâng treân loøng baøn tay: quyù töôùng, thoâng minh, coù söùc khoeû. - Loâng ôû loùng tay thöù 2, 3: baåm tính toát. Ngöôøi coù nhieàu loâng: nhieàu söùc maïnh, nhieàu tình duïc. PHAÂN LOAÏI BAØN TAY. Caùch toát nhöùt phaân loaïi theo khoa chieâm tinh (7 vì tinh tuù) , coù 7 goø chính. I. Baøn tay Kim tinh: - Maåu ngöôøi: nhoû, troøn tròa, ñaày ñaën, toùc hoe vaø dôïn, da traéng, duyeân daùng vaø ñeïp. Maët troøn, maøy raäm voøng nguyeät, maét vui töôi, möôùt öôùt, deå meán vaø ña tình. Mieäng vöøa vaën, raêng nhoû ñeàu, moâi döôùi daày, nhieàu raâu, maù luùm ñoàng tieàn. Ngoùn tay ngaén, buùp maêng. Töôùng ñi ñeïp. Gioïng eâm aùi. Goù Kim tinh roäng, baàu ra. Ngoùn caùi ngaén. Ñaàu ngoùn nhö gioït thòt (---> söï khoaùi laïc) Khoâng coù guùt treân ñaàu ngoùn tay. - Tính tình: hieàn, tình caûm noàng nhieät, thích nhuïc duïc. Deå bò mua chuoäc. Chung thuûy trong ñöôøng choàng vôï. Yeâu ñôøi. II. Baøn tay Moäc tinh: - Maåu ngöôøi: voùc trung bình , khoâng oám, khoâng maäp, ngöôøi cöùng chaéc, laâu giaø. Toùc raâu nhieàu, chôn maøy cong, loâng mi daøi nhö tô. Maét troøn to, öôùt vui veû, tia maét saét beùn. Mieäng roäng, moâi treân -4- Pheùp coi chæ tay (taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.) daøy hôn moâi döôùi. Raêng cöûa thöa vaø lôùn, mình nhieàu loâng, sôùm trôû neân beùo phì. Soùi ñaàu sôùm. Ngoùn troû daøi hôn aùp uùt. Goø Moäc tinh cao hôn caùc goø khaùc, thöôøng coù chöû thaäp hay ngoâi sao. - Tính tình: thoâng minh, hieàn haäu, haùo danh, chuyeân cheá, ham uy quyeàn, coù khaû naêng thuyeát phuïc ngöôøi giuùp vieäc, xaû giao roäng, hieáu khaùch, naëng tình gia ñình, saên soùc vôï con chu ñaùo, thích aên ngon vaø haùo saéc. Noùng tính, thích toân giaùo, coù ñòa vò trong xaõ hoäi. III. Baøn tay Thuûy tinh: - Maåu ngöôøi: nhoû, oám yeáu, khoâng ñeïp. Ñaàu nhoïn, traùn trôït, toùc cao. Maët daøi, Maét saâu nhoû, maøy cong. Ngoùn uùt thaät to, loùng choùt maäp. Moâi moûng, mieäng coù khoeù, coå ngaén. Caèm daøi vaø nhoïn. Goø Kim tinh naûy nôû, khum ra bìa baøn tay. - Tính tình: hoaït ñoäng, hoaät baùt, luùc noùi hay muùa tay chaân, vui tính. Tinh khoân trong giao teá, coù theå baát löông kheùt tieáng. Kheùo leùo veà thuû coâng maùy moùc. Coù khieáu veà kòch, y khoa. Thoâng minh, giaøu tröïc giaùc, ñoaùn ñöôïc yù nghó ngöôøi khaùc. Öa khoa hoïc huyeàn bí. Buoân baùn gioûi, nhung gian ngoan. Hoân nhaân toát. IV. Baøn tay Hoûa tinh: - Maåu ngöôøi: voùc trung bình hay treân trung bình, cöôøng traùng, baép thòt cöùng chaéc. Maët troøn, maét nhoû saéc beùn. Maøy raäm, toùc daøi, cöùng, nhieàu.Traùn thaáp, tai nhoû vaø vaûnh. Muûi quaëp, mieäng roäng, raêng to. Tieáng noùi roån raûng. Baøn tay daøi vun thòt, ngoùn ngaén, chæ roäng, giaûn dò. Ngoùn uùt ngaén, ngoùn troû ñaëc bieät cöùng. Goù hoûa tinh noåi cao. Trí ñaïo vaø Sinh ñaïo caùch khoaûn nhau. - Tính tình: khí phaùch, thích vuû khí, can ñaûm, ít ñöôïc öa thích, loå maûng nhöng trung thöïc. Troïng phaùi yeáu, nhöng raát ít ñöôïc yeâu. Ñôøi soáng nhieàu nguy hieåm. V. Baøn tay Thoå tinh: - -Maåu ngöôøi: voùc ngöôøi cao & oám. Toùc nhieàu vaø to sôïi. Tai to. Traùn lôùn coù nhieàu lôùp nhaên. Muõi nhoû gaàn nhö xeïp. Maét saâu vaø raát gaàn nhau. Maøy ñen thaúng vaø gaàn nhau nhöng khoâng dính laïi. Coù traùi coå to. Mieäng roäng, raêng thoâ. Ngoùn giöûa naûy nôû quaù möùc, caùc goø treân tay ñeàu heïp vaø coù gaïch ngang. - Tính tình: Gaêp khoù khaên trong caùc lónh vöïc, gaëp laém tay hoïa, nhöng coù can ñaûm chòu ñöïng. Ngöôøi buoàn baõ, thích coâ ñôn, aån daät. Sieâng naêng, gioûi toaùn, raát coù ích cho xaû hoäi vì nhöõng phaùt minh. Khoâng nghó tö lôïi. VI. Baøn tay Thaùi döông: - Maåu ngöôøi: saéc thaùi saùng toû, hôùn hôû vui töôi. Voùc trung bình, ñeïp trai. Traùn voà, roäng. Maét to saùng coù veát nhaên. Chôn maøy voøng nguyeät. Muûi thaúng. Tai saùt vaøo ñaàu. Raêng ñeàu, toùc ít. Tieáng thanh tao. Töôùng sang troïng. Ngoùn aùp cao hôn ngoùn troû. Goø Thaùi döông cao roäng. - Tính tình: Thoâng minh, oùc myõ thuaät, Leå ñoä vaø roäng raõi, hoaït baùt, haïnh phuùc trong ñôøi, gaëp nhieàu thaøng coâng trong kinh doanh, nhöng gia ñình khoâng maáy haïnh phuùc, thöôøng hay ly dò. VII. Baøn tay Thaùi aâm: - Maåu ngöôøi: to lôùn, gaân guoác. Thaân theå ít loâng, traùn baèng, tai saùt ñaàu, maët troøn, maét loài, muûi heïp, mieäng nhoû, moâi daày, raêng to vaø hay hö, caøm nhoïn. Ngoùn tay muûi vieát, döôøng nhö tay hay laøm bieáng. Goø Thaùi aâm roäng, coù gaïch ngaû qua bìa tay. - Tính tình: ñaûng trí, mô moäng, thích du lòch, hay nghæ vaån vô, coù linh tính, coù oùc saùng taùc, tö töôûng kyø quaùi. -5- Pheùp coi chæ tay (taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.) LOØNG BAØN TAY Chaïy töø cöôøm tay tôùi chaân ngoùn giöûa. (coi theâm phaàn goø Ñoàng Hoûa tinh) - Laùng & meàm: thuoäc Thaùi aâm. - Maäp, deïp, coù loå nhoû: Kim tinh. - To lôùn: Moäc tinh. - Cöùng & ñoû: Hoûa tinh. - OÁm & toái: Thoå tinh. - Meàm & hôi vaøng: Thuûy tinh. - Thaät meàm, thaät nhoû vaø moûng: thieáu sinh löïc, suy nhöôïc vaø mô moäng xa vôøi. - Ñeïp & nhaên: Thaùi döông. - Coù nhieàu chæ goø noåi cao: hay lo nghó, suy tính. - Truûng (paume creuse): ñieàm xaáu, thieáu can tröôøng tranh ñaáu, thieáu kieân nhaãn, khoù thaéng vaän thôøi. Cho vay thöôøng bò giöït. - Phaúng lyø, khoâng coù gì noåi roõ: döûng döng, thieáu söùc khoeû. - Roäng: coù oùc phaân tích tæ mæ. - Roäng, baèng phaúng: oùc caàu tieán, tìm toøi. - Nhoû heïp: oùc tính toaùn, teá nhò. - Daøi: (daøi hôn ngoùn giöûa): thoâng minh, ít nghó ñeán chi tieát, chæ nghæ ñeán vieäc lôùn lao. - Nhoû: (vaén hôn ngoùn giöûa) teá nhò, kheùo leùo, coù tröïc giaùc, giaøu lyù trí, öa lyù söï. - Loøng baøn tay vaø ngoùn giöûa baèng nhau: tính quaân bình, saùng suoát, thoâng minh, coâng bình. - Loøng baøn tay daøi hôn ngoùn giöõa: thoâng minh, khoâng ñeå yù nhöõng chi tieát nhoû nhaët. - Saéc aám: noùng tính, hay gaét goûng. - Saéc laïnh: tình duyeân traéc trôû. - Saéc khoâ: thaàn kinh dao ñoäng. - Maøu ñoû, noùng vaø khoâ: yeáu tim. - Trôn öôùt: hay thöông vay khoùc möôùn. - Vöøa noùng vöøa öôùt: yeáu boä hoâ haáp. - Laïnh: yeáu tim. - Noùng: coi chöøng gan, cô theå bò chöùng nhieät. - Öôùt moà hoâi: theâ thaáp, öa an nhaøn, nhaïy caûm, hay xuùc ñoäng. - MU BAØN TAY Daày, bao ñaày thòt: öa aên ngon, tieän nghi vaät chaát. Leùp: ghen, haø tieän. Vung thòt, ngoùn tay laïi ngaén: keùm trí oùc. Thòt cöùng: hoaït ñoäng, coù söùc chòu ñöïng, sieâng naêng. Meàm: thieáu sinh löïc, löôøi vaø hay mô moäng vieãn voâng. Khoâng cöùng khoâng meàm: öa tieän nghi nhöng khoâng löôøi bieáng. BAØN TAY MAÅU 4 loaïi caên baûn: 1. Muûi vieát: mô moäng thi sæ, baøn tay lyù töôûng nhöng coù taâm hoàn yeáu ñuoái, ít hoaït ñoäng, öa duïc laïc. 2. Vuoâng: traàm tónh, suy tö, ñuùng ñaén. Caáp chæ huy toát. 3. Hình noùn: (conique) coù tröïc giaùc, nhaø hieàn trieát, ñuùng ñaén, öa kyû luaät. -6- Pheùp coi chæ tay (taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.) 4. Beø beø: öa töï do, thích phieâu löu. Coù oùc töï laäp, caùch maïng. MOÙNG TAY - - - Cöùng: coù söùc chòu ñöïng, noùng tính. Cöùng & hay gaõy: söùc khoeû & trí thoâng minh keùm. Meàm (coù theå theâm moûng): hieàn haäu, hay ueå oaûi, söùc khoûe keùm, thieáu chaát voâi, coù theå tieåu ñöôøng. Moûng manh: keùm nghò löïc. Daày, voàng leân: höôùng noäi, caèn coåi. Noåi voàng theo chieàu daøi: thaän yeáu. Vung leân: khí quaûn nôû. Khôûi leân töø sau tôùi tröôùc: gan yeáu. Khum: teá nhò, öa thaåm myû. Baèng: lao löïc, toái daï. Cong quaép nhö moùng chim: tham, ghen tî, ích kyû. Xaáu vaø ñuïc nhö dô daùy, cöùng, hôi daày, beà ngang roäng, chaân ngaén: gian xaûo, hay nghi kî. Cuøn maèn, xaáu: söùc khoeû keùm, noùng tính. Boùng laùng: tính tao nhaõ. Quaù boùng: nhaïy caûm, baát an. Moùng quaäp: thích tình duïc, hung tôïn, yeáu phoåi. Deïp (phaúng): nhaùt, yeáu tinh thaàn. Deïp meàm: nöõ: ñau buoàng tröùng. Deïp troøn: laù laùch yeáu. Daøi: toát buïng, roäng löôïng, thaät thaø, nhöng hay khinh ñôøi, phoøng bò gaït vì caû tin. Daøi (>1/2 chieàu daøi loùng coù moùng): tình caûm saéc saûo, kín ñaùo, hieàn, khoân ngoan coù söùc khoeû, cöông quyeát, saùng suoát, öa chæ huy, neáu laïi roäng: bôùt caùc tính treân, thieân sang thöïc teá, bieát lieâm sæ. Quaù daøi: suy nhuôïc, hoâ haáp yeáu. Daøi heïp: suy nhöôïc. Daøi roäng: tieàm löïc doài daøo. Ngaén: hay tranh luaän , öa buùt chieán, chæ huy, coù kyû luaät, coâng chöùc göông maåu. Tim yeáu, coù theå hay bò ñoäng kinh. Ngaén: tyû myû, haø tieän, keùm thoâng minh, hay ngaïo ngheã. (nöõ: neáu coù theâm Taâm ñaïo roõ: tính khoù, choàng con khoâng ai chòu noåi), bôùi loâng tìm veát. Moùng ngaén maø phía döôùi troøn: coùn coù chuùt loøng nhaân; neáu phía döôùi vuoâng: coù tính saâu ñoäc. Raát ngaén vaø raát nhoû: heïp hoøi, töï ñaéc, ghen tî. Ngaén vaø heïp: buïng heïp hoøi. Moùng ngoùn caùi ngaén hôn 1/2 loùng 1ngoùn caùi: tính öa caèn nhaèn, khoù khaên, nhoû moïn. Neáu ngoùn caùi lôùn: coù loøng nhaân nhöng vaãn coù tính caèn nhaèn, khoù khaên. Roäng: cau coù. Bao ñaày thòt: thích vui vaät chaát. -7- Pheùp coi chæ tay (taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.) - Troøn nhö maët ñoàng hoà: ngöôøi nguy hieån neân xa laùnh, khoù traùnh ñau phoåi. Coù veát traéng: noùng tính, coù may maén. Veát ñen: ñieàm baát töôøng. Maøu taùi: löôøi bieáng. Ñoû hay ñoû hoàng: noùng, haêng haùi. Hoàng, laùng boùng: haêng haùi. Maøu saäm: moùng laïi hay gaõy, moûng, loùng ngaén: ña nghi, ganh tî. Xaùm lôït: tham vaø löôøi. Traéng: ích kyû. Tím: bò ngoä ñoäc hay bò taùo boùn. Ñieåm traéng hoàng laø xaáu. Xanh baàm, xaùm nhaït: baïc nhöôïc, thôø ô. Xanh xaùm: yeáu ñuoái. Veät ñen: vaän ruûi Noåi hoät gaïo: vaän may (trong thôøi kyø coù hoät gaïo) nhöng cô theå thieáu boài boå. Noåi hoät cöôøm (?) traéng: ôû cuoái moùng: coù vieäc xaûy ra trong voøng 2,3 thaùng; ôû giöõa moùng: vieäc saép xaûy ra; ôû ñaàu moùng: vieäc ñaõ qua. Hoät cöôøm treân ngoùn caùi: coù ngöôøi cho quaø. Hoät cöôøm treân ngoùn troû: coù chuyeän vui. Hoät cöôøm treân ngoùn giöõa: chuyeän buoàn. Hoät cöôøm treân ngoùn aùp: coù chuyeän tình caûm. Hoät cuôøm treân ngoùn uùt: coù cô hoäi ñi du lòch. Hình chöû nhaät: coâng baèng, lieâm khieát, thöïc teá, coù löông tri. Neáu daøi vaø roäng: nhaùt, phaûn öùng chaäm. Hình traùi soan vaø daøi: phong löu, quyù caùch, ña caûm, quaûng ñaïi, teá nhi, thoâng minh. Neáu heïp töôûng töôûng quaù möùc thaønh khoâng töôûng. Hình thang (phía döôùi roäng): töôûng töôïng quaù ñoä, hoang ñöôøng. Neáu phía döôùi heïp: kín ñaùo, deø daët, töï troïng, ñöùc ñoä, cöùng coûi. (coù saùch noùi: hình thang: vui tính) Hình tam giaùc: noùng naûy, hay gaây goã vaø coá chaáp. (coù saùch noùi: vui tính), neáu loõm xuoáng: bò xuùc ñoäng thaàn kinh. Hình oâ liu: tim yeáu. VAØNH TRAÊNG CUÛA MOÙNG Coù 5 vaønh traêng ôû 5 ngoùn: söùc khoeû toát, caøng ít vaønh traêng ñoù: söùc khoeû keùm daàn. Khoâng coù vaønh traêng: baïc nhöôïc, söùc khoeû keùm. - CAÙC NGOÙN TAY Daøi: daøi baèng loøng baøn tay: trí thöùc, khoân ngoan, coù oùc phaân tích, deå caûm ñoäng, noùng tính. Tay nhaø cai trò gioûi, giaùm ñoác... Daøi hôn loøng baøn tay: trí tueä, oùc ngheä só, kieân nhaãn, tyû myû, kín ñaùo, nhuùt nhaùt. Ngaén hôn loøng baøn tay: öa duïc laïc, thoâ loã, tính thaáp heøn, noùng, ít suy nghó. -8- Pheùp coi chæ tay (taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.) - Ngoùn trôn tru: haønh ñoäng theo linh caûm, höùng thuù, nhaïy caûm , ngheä só tính. Tính toaùn mau (treû con thöôøng coù ngoùn naøy neân phaûi chôø khi lôùn, baøn tay phaùt trieån oån ñònh môùi coù theå bieát laø loaïi ngoùn naøo). Ngoùn coù guùt: haønh ñoäng caân nhaéc. Coù guùt gaàn moùng tay: hay hoaøi nghi vaø tìm nguyeân nhaân söï vieäc, neáu guùt naøy to: öa tìm hieåu, öa tranh luaän, hay töï maõn neáu haï ñöôïc ngöôøi ñoái thoaïi. Coù guùt gaàn loøng baøn tay: kyõ löôõng, traät töï, hay caân nhaéc, coù traät töï baûn thaân, neáu guùt naøy to: öa hoaït ñoäng thuông maïi. Quaù dòu: tính yeáu ôùt, nhieàu tình caûm. Deã uoán: tính deã thích nghi, hay ñoåi yù, haøo phoùng. Quaù cöùng: ñoäc ñoaùn, thieån kieán, heïo hoøi, hay nghi ngôø. Caùc ngoùn hôû: keùm thoâng minh, ích kyû. Caùc ngoùn kín: tính caån thaän, lyù luaän, caàn kieäm. Caùc ngoùn hôû ôû chaân, kín phía treân: haøo phoùng (tình caûm hay tieàn baïc hay tö töôûng), khoâng kín ñaùo, coù oùc töï do. (tröôøng hôïp ngoùn tay khoâng goø, thaáy loå hôû duø coù hay khoâng guùt: ngheøo, thaäm chí vaát vaû môùi ñuû aên). Cong queïo ngoùn troû: bònh lieân quan veà gan. Cong queïo ngoùn giöõa: bònh ôû lieân quan ñeán ruoät tyø, tai, gaân coát. Cong queïo ngoùn aùp: bònh lieân quan heä thaàn kinh, tim, thaän, maét. Cong queïo ngoùn uùt: bònh lieân quan boä phaän sinh duïc, baøi tieát, hay heä thaàn kinh. Caùc ngoùn cong queïo: thieáu ngay thaúng, hay laàm laïc. Ngoùn troû meùo: haønh ñoäng baát chaáp luaân lyù vaø traät töï xaõ hoäi. Ngoùn giöõa meùo: caâu chaáp, ñoäc taøi, thieáu tình caûm. Ngoùn aùp meùo vaø cong vöøa: roäng raõi, cong quaù laø thieáu löông taâm. Ngoùn uùt cong queïo ít: kheùo leùo trong ngheà, cong nhieàu: baát löông, gian doái. - NGOÙN TAY NGHIEÂNG Ngoùn giöõa thaúng, caùc ngoùn khaùc nghieâng vaøo ñoù: voâ taâm, bi quan. Ngoùn troû thaúng, caùc ngoùn khaùc nghieâng vaøo ñoù: thöïc teá. Ngoùn aùp thaúng, caùc ngoùn khaùc nghieâng vaøo ñoù: oùc ngheä só. Ngoùn uùùt thaúng, caùc ngoùn khaùc nghieâng vaøo ñoù: taøi hoa, kheùo leùo. - - - - BAØN TAY XOEØ RA Ngoùn troû vaø ngoùn giöõa xa nhau: coù tö töôûng rieâng vaø khoâng phuï thuoäc vaøo tö töôûng khaùc. Ngoùn aùp vaø ngoùn uùt xa nhau: haønh ñoäng töï do khoâng chòu leä thuoäc, coù oùc chaâm bieám, ñònh lieäu mau. Ngoùn giöõa vaø ngoùn aùp xa nhau: hieáu kyø, öa nguïy bieän, khoâng caàn theo thò hieáu. Ngoùn caùi vaø ngoùn troû xa nhau: khoaûng 60 ñoä: tính töï do ñoäc laäp, roäng raõi, khoan dung; neáu roäng hôn 60 ñoä: quaù töï do, baát chaáp tuïc leä, xa hoa. Goùc giöûa caùc ngoùn quaù heïp: sôï dö luaän, leä thuoäc taäp tuïc, haø tieän. Neáu ngoùn caùi nhö quaëp saùt laáy ngoùn troû: haø tieän, tham lam. -9- Pheùp coi chæ tay (taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.) LOAÏI NGOÙN TAY Ñaàu ngoùn hình noùn (conique): - Daøi: thoâng minh, trí tueä, ngheä só, hieàn trieát, coù Tröïc giaùc, thích toân giaùo. - Ngaén: thoâng minh nhöng phuïc vuï vaät chaát, ít ngay thaät. Ñaàu ngoùn vuoâng: coù oùc traät töï, thöïc teá, coù yù chí , ñoäc ñoaùn, töï tin nhöng coâng baèng, toân troïng yù ngöôøi khaùc. - Daøi: chæ huy gioûi. - Ngaén: thoâng minh, sieâng naêng. Ñaàu ngoùn beø beø: - Daøi: vöôït ñöôïc khoù ñeå thaønh coâng. - Ngaén: cuøng cöïc, keùm trí tueä, gaëp nhieàu thaát voïng, ñau buoàn. Ñaàu ngoùn nhoïn: - Caùc ngoùn ñeàu nhoïn: giaøu töôûng töôïng, xa hoa, nhieàu tình caûm, tính yeáu ôùt, hay mô töôûng moái tình lyù töôûng, keùm thaønh thaät, tröïc giaùc nhaïy, ngheä só tính, öa dò ñoan, toân giaùo, thieáu thöïc teá. Ñaàu ngoùn to: - Öa hoaït ñoäng theå xaùc, töïc ñaéc, noùng naøy, thöïc teá. Neáu laø baøn tay meàm: hoaït ñoäng phaàn moäng, thieáu thöïc teá. NGOÙN CAÙI Loùng coù moùng (1): töôïng tröng yù chí. Loùng giöõa (2) : töôïng tröng lyù trí. Loùng cuoái (3): töôïng tröng tình duïc. Chieàu daøi loùng 1+2 neáu ngaén hôn loùng 3: bò tình duïc sai khieán, cheá ngöï lyù chí vaø lyù trí. Xeáp theo chieàu daøi ngoùn troû (veà phía trong loøng baøn tay): - Ngoùn caùi lôùn coù theå laøm gia taêng hay phoâ tröông tính toát cuûa caùc ngoùn khaùc, hay cöùu vaûn moät phaàn tính xaáu cuûa ngoùn khaùc. - Neáu daøi hôn loùng 2 cuûa ngoùn troû: thoâng minh, töï phuï, ñoäc taøi (nöõ: laán quyeàn choàng, duø choàng coù ngoùn caùi daøi). - Vöøa ñuïng loùng 2 ngoùn troû: thoâng minh, nhaân aùi, cöông quyeát, nhieàu suy tö. - Ngaén hôn roõ reät: deã bò löøa, yeáu tính, chaïy theo duïc voïng, nöõ: deã bò duï doã. - Moûng: sinh hoaït yeáu. - Maäp: cöôøng traùng. - Gaày: cô naêng suy nhöôïc. - Daøi, roäng: can ñaûm, cöùng ñaàu, kieâu ngaïo. - Ngoùn caùi thaät cong veà sau: hieàn haäu, trung thöïc. Cong quaù möùc: loá bòch. - Ngaén, goø Kim tinh naûy nôû: truïy laïc. - Quaù dòu meàm, beû deå daøng ra sau: heøn nhaùt, khieáp nhöôïc (ngöôøi giuùp vieäc neân coù ngoùn caùi ngaén) - Daày: thoâ baïo. - Nhoïn: tính thi só, bieát cheá ngöï thoùi xaáu. - Roäng vaø beø beø: nhieàu taät xaáu. - Loùng 1 (loùng coù moùng) daøi hôn loùng 2: yù chí maïnh, ngöôïc laïi: thieáu tinh thaàn, khoâng cöông quyeát vaø thieáu nghò löïc, khoâng töï tin, deã nghe ngöôøi khaùc. - 10 - Pheùp coi chæ tay (taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.) • • • Loùng 1 daày, to lôùn: taøo baïo, deå gaây söï vôùi nguôøi khaùc. Loùng 1 troøn nhö vieân ñaïn: thoâ bæ, noùng naûy, coù theå saùt nhaân. Loùng 1 raát daøi: öa chæ huy, cheá ngöï con tim, öa taøn baïo. Loùng 1 ngaén: thieát yù chí, thieáu töï tin, thuï ñoäng. Loùng 1 thaät ngaén: voâ tö, khoâng töï chuû. Loùng 1 roäng: töï maõn, öa chæ trích vaø böôùng bænh. Loùng 1 hình caùi bay, nhoïn ôû ñaàu: hay gaây goå, hung baïo, coù theå maát töï chuû khi giaän. Loùng 1 hình noùn: ña caûm, coù khieáu veà ngheä thuaät. Loùng 1 hình vuoâng: traàm tónh, oùc thöïc teá, coù khieáu suy luaän. Loùng 2 moûng: khoân ngoan, nhaân caùch cao quyù, tính yeáu. Loùng 2 daøi, maïnh: coâng bình, saùng trí, oùc suy luaän, thieáu cöông quyeát. Deã thaønh coâng. Loùng 2 ngaén: bi chi phoái bôû keû khaùc, thieáu töï tin neân laàm laãn. Loùng 2 thon: thoâng minh, oùc xeùt ñoaùn caån thaän. Gaïch ngang treân loùng 2: coù tai naïn (tham khaûo nôi chæ) Thaäp töï ngoaøi ngoùn caùi: gaëp hoân nhaân giaøu coù. (*) ngoaøi ngoùn caùi: gìn giöõ söï trinh baïch troïn ñôøi. (+)ï ôû loùng 1: tai naïn tai, maët. NGOÙN TROÛ Loùng coù moùng (loùng 1): toân giaùo. Loùng 2: tham voïng. Loùng 3: nhuïc duïc. - Thaät daøi: thích quyeàn löïc, kieâu caêng, thích chinh phuïc keû khaùc. - Ngaén: ñaàn, thieáu nhaân caùch, keû saùt nhaân hay quaù khieâm nhöôøng. - Moûng vaø gaày: (duø ngoùn troû coù daøi chaêng nöûa) mô öôùc chæ huy nhöng bao giôø thaønh töïu. - Cong nhö caùi moùc: ích kyû, thieáu thaän troïng. - Cöùng: taøn baïo, chuyeân cheá. - Ñaàu ngoùn vuoâng: quyeàn löïc + traät töï. - Ñaàu ngoùn thon nhoïn, neáu ngoùn ñaày ñaën: tính hoøa hoaõn, thích an nhaøn. Neáu ñaàu ngoùn vuoâng: thöïc teá, hoaït ñoäng, vui tính. Neáu ñaàu ngoùn beø beø: trí löïc yeáu vaø meâ tín. - Ñaàu ngoùn troøn, ñeàu ñaën: coù tö caùch. - Ñaàu ngoùn nhoïn: quyeàn löïc lyù töôûng. - Ñaàu ngoùn beø beø: giaûm tính toát goø Moäc tinh. - Ñaàu ngoùn daày: nhieàu duïc tính. - Ñaàu ngoùn moûng maûnh: kín ñaùo, nghieâm nghò. - Ñöôøng höôùng thuôïng leân caùc loùng tay: toát, thuaän lôïi cho thaønh coâng. - Loùng thöù 3 (saùt baøn tay) coù (+) hay (*): coù söï xuùc phaïm thuaàn phong myõ tuïc. - Loùng thöù 3 coù laèng ngang: can toäi naëng (tham khaûo theâm caùc chæ khaùc). - Voøng Salomon do Taâm ñaïo quaán quanh ngoùn troû: taøi tieân tri, coù khieáu khoa hoïc huyeàn bí, coù linh tính. - Ngoùn troû daøi hôn ngoùn aùp; coù may maén veà vaät chaát, öa khoaùi laïc, cao voïng, töï aùi, öa chæ huy, ñoäc ñoaùn. - 11 - Pheùp coi chæ tay (taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.) - Loùng 1 daøi: oùc toân giaùo, ñaø saàu, ña caûm, thöôøng laø ngheä só. Loùng 1 ngaén: ña nghi, voäi vaøng, thieáu xeùt ñoaùn. Loùng 1 hình noùn: öa ñoïc saùch. Loùng 1 vuoâng: toân troïng söï thaät, khoan dung. Loùng 1 maäp: chuù troïng khoaùi laïc theå chaát. Loùng 1 roäng, moùng cong: daáu hieäu ñau phoåi. - Loùng 2 daøi: muïc ñích cao, quyeát thoûa maõn tham voïng. Loùng 2 ngaén: ít nghò löïc. Loùng 2 maäp vaø daày: öa yeân thaân trong haïnh phuùc. Loùng 2 khoâ: coù tham voïng veà danh döï hôn vaät chaát. - Loùng 3 daøi: mô öôùc söï thoáng trò. Loùng 3 ngaén: laõnh ñaïm, ngheøo khoå. Loùng 3 maäp: ham aên, öa tieän nghi vaä chaát vaø khoaùi laïc. Loùng 3 khoâ: coi thöôøng laïc thuù cuoäc soáng. NGOÙN GIÖÕA Loùng coù moùng (loùng 1): hoaøi nghi Loùng 2: khoa hoïc. Loùng 3: taäp trung. - Ngaén: töï tin, coù theå “thaéng thieân”. - Ngaén, moûng: thieáu chuû ñònh, noâng noåi. - Daøi (cao hôn 2 ngoùn 2 beân khoaûng >1/2 ñoát loùng 1) : nghieâm nghò, an phaän nhöng cuõng coù theå coù tính traøo loäng 1 caùch teá nhò. - Nhoïn: voâ tö löï, coù theå cao thöôïng. - Vuoâng: thöùc thôøi, coùnghò löïc, hieåu Ñònh meänh. - Beø beø: chaùn ñôøi, nghó ñeán caùi cheát. - Ñöôøng höôùng thöôïng treân loùng tay: toát cho söï thaønh coâng. - Ñöôøng ngang: coù tai naïn + yù nieäm töï saùt. - Nghieâng qua ngoùn troû: thích khoaùi laïc vaät chaát. - Nghieâng qua ngoùn aùp: thích ngheä thuaät. - Loùng 1 daøi: dò ñoan, aâu lo, nhöng coù can ñaûm trong vieäc laøm, caån thaän vaø beàn chí. Loùng 1 ngaén: chòu ñöïng moïi hoaøn caûnh. Loùng 1 nhoïn: voâ tö, khoâng phaûn öùng. Loùng 1 hình caùi bay: khoâng öa giao thieäp, bi quan, luoân aùm aûnh veà cheát choùc. Loùng 1 coù (+) hay (*): ñôøi soáng ly kyø, phi thöôøng. Loùng 1 daøi vaø thon: nhaãn naïi, can ñaûm, thaønh thaät. - Loùng 2 daøi: öa ngheà noâng, neáu coù ngoùn troøn: öa khoa hoïc huyeàn bí. Loùng 2 ngaén:khoâng nhaãn naïi, khoù thaønh coâng. - 12 - Pheùp coi chæ tay (taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.) - Loùng 3 daøi: haø tieän. Loùng 3 ngaén: caàn kieäm nhö thieáu toå chöùc. Loùng 3 daøi vaø oám: baïc phöôùc. Loùng 3 coù chæ hình baùn nguyeät: phoøng bònh phong tình. NGOÙN AÙP UÙT Loùng coù moùng (loùng 1): Myõ thuaät Loùng 2: pheâ bình. Loùng 3: khoe khoang. - Ngaén: khoâng khoe khoang, tranh ñua, khoâng oùc thaãm myõ, coâ ñoäc. - Daøi: coù lyù töôûng, coù caù tính ngheä só. - Thaät daøi (cao hôn ngoùn troû) vaø coù guùt: öa côø baïc (cuõng laø baøn tay ngheä só gaët haùi nhieàu thaønh coâng)., hay toø moø, töï tin, töï ñeà cao ñeå laán aùp ngöôøi khaùc. - Ñaàu ngoùn cong maûnh khaûnh: öa thaåm myû, coù naêng khieáu ngheä thuaät. - Nhoïn: xa xæ, ham côø baïc. - Vuoâng: saønh taâm lyù, thöïc teá, kieân quyeát. - Beø beø: öa kòch ngheä, khieâu vuû, theå thao, giaøu nghò löïc hoaït ñoäng. - Ñöôøng ngang treân loùng tay: hay gaëp khoù khaên. - Ñöôøng höôùng thöôïng treân loùng: tình caûm toát, thuaän lôïi. - Daøi hôn ngoùn troû: thoâng minh, gaëp nhieàu may maén vaät chaát. - Quaù daøi: nöõa öa baøi baïc, ham tieàn, ham noåi baät treân moïi phöông dieän. - Loùng 1 daøi: öa ngheä thuaät. Loùng 1 thaät daøi: khoù hieåu, kyø quaëc. Loùng 1 ngaén: tính ñôn giaûn, ít ñua ñoøi; ngöôïc laïi : öa caàu kyø, thaäm chí kieåu caùch ngoaøi khaû naêng cuûa mình. Loùng 1 daày: öa ngheä thuaät trong khoaùi laïc hình theå vaät chaát nhö ñieâu khaéc, hoïa só. Ñaàu loùng 1 troøn: hoaït baùt, deã meán nhung coù luùc thieån caän. - Loùng 2 daøi: öôùc voïng mong ñaït tôùi muïc ñích, coù khieáu veà saùng taùc ngheä thuaät, coù theå noåi danh, neáu quaù daøi: tính kyø quaëc. Loùng 2 ngaén: yeám theá, muoán vöôn leân nhöng ñaày lo ngaïi. Loùng 2 maäp: khoâng coù khieáu trong myõ thuaät. Loùng 2 coù hình troøn: seõ bò loaïn trí (?). - Loùng 3 daøi:. Öa ñoøi hoûi cuøng vôùi söï khoe khoang. Loùng 3 ngaén: hay thaát baïi. Loùng 3 maäp: sung tuùc. Loùng 3 oám: chaäp nhaän söù maïng, ít baän taâm tôùi tieàn hay ngheøo giaøu. - - 13 - Pheùp coi chæ tay (taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.) NGOÙN UÙT Loùng coù moùng (loùng 1): hoaït baùt Loùng 2: oùc kyõ ngheä Loùng 3: möu keá. - Daøi: baët thieäp, kheùo leùo, khoân, thaønh coâng trong ñôøi, nhieàu ngöôøi meán. Ngaén: vuïng, thaønh thöïc, kín ñaùo, toát vôùi baïn beø, coù tính vò neå, quyeát ñònh mau. Quaù ngaén: hay nghe theo lôøi quyeán ruõ, noùng naûy, khi giaän khoâng neå ai. Cong nhö nhö caùi moùc: töï kyû, thieáu thaän troïng. Nhoïn: xaûo quyeät. (theo J.Ranald: coù theå mô moäng, aûo töôûng) Troøn: nhieàu taøi naêng kheùo leùo. Vuoâng: oùc toå chöùc, saønh taâm lyù, toát buïng. Beø beø: taø daâm. Quaù deûo, meàm: coù khuynh höôùng baát löông neá thieân veà vaät chaát; neáu soáng veà tinh thaàn: vaên só, ham saùch vôû, coù taøi bieän luaän. Nghieâng veà ngoùn aùp: coù khieáu myõ thuaät, trang trí, xaõ giao gioûi. Ñöôøng ngang treân loùng: gaëp khoù khaên. Ñöôøng höôùng thöôïng: tình caûm toát, thuaän lôïi. Coù chæ hình nhaùnh naïng: noùi naêng khoù khaên, caø laêm. - Loùng 1 daøi: coù taøi huøng bieän, öa hoïc hoûi, bieát caùch saép ñaët. Loùng 1 ngaén: ít saùng kieán, thaát baïi trong vieäc laøm. Loùng 1 daày: tính öa thay ñoåi, öa laøm ra tieàn. Loùng 1 maûnh mai: möu tính, xaûo quyeät, thaät gaày: söùc khoeû keùm. Loùng 1 coù (+): huøng bieän. Coù 2(+): ñaïi phuù. - Loùng 2 daøi: coù khieáu kinh doanh, luoân nghó ñeán kieám lôïi. Loùng 2 ngaén: thieåu khaû naêng trong vieäc kinh doanh, nhöng thích hôïp ôû choán quan tröôøng. - Loùng 3 daøi: huøng bieän, möu keá, thaäm chí xaûo quyeät vaø nguïy bieän neáu coù theâm daáu hieäu xaáu. Loùng 3 ngaén: thaát baïi. Loùng 3 maäp: öa aên chôi, phoùng ñaõng. Loùng 3 oám: khoâng tình caûm, ích kyû, nhoû moïn. 3 laèng ngang treân loùng 3: gian traù, coù khi saùt nhaân. - VAØI NGUYEÂN TAÉC CHÍNH YEÁU Muoán hieåu roõ ngoùn tay : chuù troïng ñeán goø noåi döôùi ngoùn. - Ngoùn daøi : aûnh höôûng cuûa goø nhieàu. - Ngoùn beø beø : taêng thaùi quaù aûnh höôûng cuûa goø. - Ngoùn vuoâng : haïn cheá aûnh höôûng cuûa goø. - Ngoùn nhoïn : laøm nheï bôùt vaø lyù töôûng hoùa aûnh höôûng cuûa goø. Moåi ngoùn coù 2 loaïi guùt : 1- Trieát lyù : thích tranh luaän. - 14 - Pheùp coi chæ tay (taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.) 2- Vaät chaát (gaàn baøn tay hôn) : hoaït ñoäng thöïc teá. Tay coù guùt khoâng ñeïp nhöng toát cho baøn tay muõi vieát hay beø beø : bieåu hieän söï nhaãn naïi, suy nghó. 2 baøn tay khoâng gioáng nhau : - tay traùi : khuynh höôøng baåm sinh. Baøn tay ñònh meänh. - Tay phaûi : xaùc ñònh khaû naêng vaø cho bieát haønh ñoäng seõ thöïc haønh trong ñôøi. Ñaây laø baøn tay coù saùng kieán caù nhaân. (aùp duïng cho nhöõngngöôøi thuaän tay phaûi ; nhöõng ngöôøi thuaän tay traùi thì ngöôïc laïi) Baøn tay ñònh meänh coù quyeát ñònh sau cuøng. CHÖÔNG 2: CAÙC DAÁU HIEÄU THÖÔØNG GAËP CHAÁM VAØ LOÅ TRUÛNG (Thöôøng laø daáu hieäu khoâng toát.) 1.Treân Sinh ñaïo: 1 caên bònh hay veát thöông nhöng khoâng nguy hieåm tính maïng. - Neáu hôi ñen hay xanh dôït: tai naïn nguy hieåm tính maïng - Chaám hay ñoám xanh ñen: bònh thaàn kinh hay maøng oùc. 2.Treân Trí ñaïo: - Ñoû: thöông tích ôû ñaàu. - Traéng: coù söï phaùt minh khoa hoïc. - Ñen vaø xanh: bònh thaàn kinh, thöông haøn, nhöùc ñaàu. - Loå truûng döôùi goù Thoå tinh: bò thöông ôû chaân. 3.Treân Taâm ñaïo: baùo hieäu söï buoàn raàu vì tình caûm gia ñình. - Chaám traéng: coù söï chieán thaéng veà tình aùi. - Chaám döôùi goø Thaùi döông: buoàn raàu, phieàn naõo do ngheä sæ hay ngöôøi coù chöùc phaän gaây ra. - Chaám ñoû: buoàn raàu veà tình caûm, veát thöông loøng, hoân nhaân trôû ngaïi. - Loå truûng nhö veát seïo: bònh tim, truùng phong. 4.Treân ñöôøng Ñònh meänh: trôû ngaïi taïm thôøi roài qua ñi. - Chaám traéng: coù söï trôû ngaïi. - Chaám ñoû: bò thöông tích. 5. Treân ñöôøng Tröïc giaùc: - Chaám traéng: söï thoâng minh bò suy giaûm. - Chaám ñoû: taâm boái roái, coù söï baát an. 6. Treân goø Moäc tinh: - Chaám: thaát voïng, ñòa vò bò lung lay. 7. Treân goø Thoå tinh: - Chaám: ñieàm tai naïn, bònh phong thaáp. 8. Treân goø Thaùi döông: - Chaám: Thaát baïi trong ngheä thuaät, danh döï bò toån thöông, ñau maét. 9. Treân goø Thuûy tinh: - Chaám: thaát baïi trong kinh doanh, ñau thaàn kinh. 10. Treân goø Kim tinh: - Chaám: thöông tích hay tai naïn, ñau ruoät. - 15 - Pheùp coi chæ tay (taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.) 11. Treân goø Hoûa tinh vaø ñoàng Hoûa tinh: - Chaám: bònh gan hay bònh phong tình. 13. Treân caùc moùng tay: - Chaám traéng: noùng tính. - Chaám ñen, maøu: ñieàm khoâng toát. 14. Treân ñöôøng Töû töùc: - Moät loå thuûng: 1 con cheát. - Moät chaám hay (*): 1 con cheát vì tai naïn. 15. Treân ñöôøng Hoân nhaân: - Chaám ñen: goùa buïa. 16. Treân ñöôøng Du lòch: - Moät loå thuûng hay (*): ñieàm xaáu cho cuoäc haønh trình nguy hieåm. CUØ LAO (chuû: taät bònh hay ngoaïi tình) Ñoùng treân: 1.Sinh ñaïo: bònh nhöng khoâng nguy hieåm neáu Sinh ñaïo tieáp tuïc. Thôøi gian bònh tuøy thuoäc chieàu daøi cuø lao. 2. Trí ñaïo: ñau ñaàu, bònh thaàn kinh, coù yù nghæ xaáu ñen toái, toan tính söï heøn haï ñoå maùu. Cuø lao hình troøn: tai naïn laøm hö maét. Neáu 2 tay ñeàu coù hình troøn: muø 2 maét. 3. Taâm ñaïo: yeáu tim, coù ngoaïi tình. 4. Tröïc giaùc: ñau gan, keû troäm caép, löøa gaït. 5. Ñònh meänh: ngoaïi tình, lang bang tuøy chieàu daøi cuø lao, coù theå laø söï baát thöôøng hay ñau khoå giöû kín trong loøng. 6. Ñöôøng Thaùi döông: ñôøi soáng saùng choùi nhöng phaûi tranh ñaáu. Ngöôøi ngoaïi tình, yù muoán thoûa maûn duïc voïng, cheát baát ñaéc. 7. Goø Thaùi aâm: saùng yù, mô moäng, linh caûm, hay tieân tri. 8. Döôùi goø Thuûy tinh: Thaát baïi eâ cheà trong söï nghieäp. 9. Treân ñöôøng Hoân nhaân: daáu hieäu keát hoân vôùi moät ngöôøi baø con. 10. Treân goø Moäc tinh: seõ saït nghieäp vì oaùn thuø. 11. Treân goø Thoå tinh: loaïn luaân, coù yù nghó quaáy vôùi vôï con ngöôøi khaùc. 12. Treân goø Thaùi döông: seõ bò oâ nhuïc vaø maát danh döï, coù theå thaønh coâng nhôø thoâng daâm. DAÁU HIEÄU TAM GIAÙC Baùo tröôùc 1 khaû naêng veà khoa hoïc, coù taøi ñöùc ñöa ñeán thaønh coâng haàu nhö khoâng coù yù nghæa xaáu. Ñoùng treân: 1. Goø Moäc tinh: taøi ngoaïi giao, thuyeát phuïc ñöôïc ñaïi chuùng. 2. Goø Thoå tinh: thích khoa hoïc huyeàn bí, coù khieáu veà thaàn hoïc vaø ma thuaät. 3. Goø Thaùi döông: thích ngheä thuaät, khoa hoïc, seõ laø nhaø kinh taøi noåi tieáng. 4. Goø Thuûy tinh: taøi ngoaïi giao gioûi, chính trò tinh vi, giaûi quyeát vaán ñeà nhanh choùng. 5. Goø Hoûa tinh: thoâng binh phaùp, gioûi caàm binh, nhieàu möu löôïc. 6. Treân ñoàng Hoûa tinh: nhieàu danh voïng trong quaân tröôøng. 7. Goø Thaùi aâm: khaû naêng veà haøng haûi, trieát hoïc. 8. Goø Kim tinh: möu sæ, tính toaùn trong aùi tình. ( nöû: phaùt taøi veà tình aùi). - 16 - Pheùp coi chæ tay (taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.) 9. Treân voøng cöôøm tay: gaëp hoân nhaân giaøu sang hôn mình. 10. Treân loùng tay 3 ngoùn giöûa (?): truïy laïc. 11. Trí ñaïo cuoái cuøng coù daáu tam giaùc: coù tröïc giaùc , coù khieáu veà thaàn linh hoïc, coù ñoä trì cuûa quyù nhaân. 12. Sinh ñaïo cuoái cuøng coù daáu tam giaùc: ham ba hoa. HÌNH TROØN Chæ coù giaù trò trong phaïm vi ngheä thuaät thöôøng coù treân baøn tay ngheä sæ giöûa ngoùn aùp vaø uùt. Neáu ñoùng treân: 1. Goø Thaùi döông: gaët ñöôïc thaønh coâng vaø danh tieáng. 2. Goø Thaùi aâm: ngheä sæ giaøu töôûng töông, coù khaû naêng dieån xuaát treân hí tröôøng. 3. Treân Sinh ñaïo hay Trí ñaïo: baùo ñoäng söï hö maét. Neáu coù treân 2 tay ñeàu coù: muø loøa. HÌNH CHÖÛ NHÖÏT Luoân laø daáu hieäu toát. Baát cöù ñaâu cuûng baûo veä, döõ hoùa laønh. Chaän bònh chöùng phaùt sinh. Veà hoân nhaân: ñem laïi haïnh phuùc vaø thaønh coâng trong moïi coâng vieäc. HÌNH VUOÂNG Coi chöøng nhaàm vôùi hình chöû nhöït. Noùi leân söï baûo veä thieâng lieâng trong luùc tai naïn. 1. Treân goø Moäc tinh: coù oùc tìm hieåu, nghieân cöùu, coù nhieàu saùng kieán. 2. Treân goø Thoå tinh: coi chöøng teù khi leo treøo, cuoäc ñôøi nhieàu soùng gioù, ruûi ro. 3. Ñoùng khoaûng giöûa Sinh ñaïo: coù naïn to trong thôøi kyø aáy, nhôø aâm ñöùc neân qua khoûi. Coù theå maát cuûa (nöõ), tuø toäi (nam). 4. Ñoùng treân goø Kim tinh, gaàn Sinh ñaïo: thaát chí chaùn ñôøi, thích aån daät hay xuaát theá. Coù theå can aùn neáu thieáu nghò löïc. HÌNH SONG SAÉT (xaáu, trôû ngaïi) Ñoùng treân: 1. Goø Moäc tinh: ích kyû, meâ tín, kieâu caêng, muoán chinh phuïc keû khaùc vaø hôn ngöôøi. 2. Goø Thoå tinh: gaëp nhieàu tai naïn, trôû ngaïi, lao tuø. 3. Goø thaùi döông: trôû ngaïi vì ngheä thuaät, haùo danh, loaïn thaàn kinh. 4. Goø Thuûy tinh: lôïi duïng khoa hoïc, gian traù, voïng ngöû. 5. Goø Hoûa tinh: cheát döû. 6. Goø Thaùi aâm: coù söï u buoàn lo laéng, yù nghæ ñen toái, quyeân sinh. 7. Goø Kim tinh: daâm ñaûng, neáu coù yù chí cöông quyeát thì söï xaùo troän tình aùi ñöôïc ñöa vaøo con ñöôøng thi vaên ngheä thuaät vaø ñöôïc noåi tieáng (tröôøng hôïp Lamartine) Daïng hình vuoâng kieåu chöõ Ñieàn: taêng khaû naêng huyeàn bí. CAÙC DAÁU HIEÄU KHAÙC 1. Hình baùn nguyeät: ña daâm, maát caû löông tri. 2. Hình maët nhöït: (Hình (*) giöûa voøng troøn) thaät toát coù nhieàu thaønh coâng. - 17 - Pheùp coi chæ tay (taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.) 3. Nhaùnh naïng (Y) döôùi ngoùn aùp uùt: trôû neân giaøu coù. 4. Chöû thaäp (+) ôû goø Moäc tinh: haïnh phuùc trong tình yeâu. 5. Nhöõng chæ nhoû (|||) döôùi ngoùn uùt: coù khieáu affaire to vaø coù khieáu phuïc döôïc. NOÁT RUOÀI ÑEN, TAØN NHANG TREÂN BAØN TAY Thöôøng laø daáu hieäu khoâng toát. Naèm treân: - Sinh ñaïo: phoøng tai naïn, coù theå gaûy chaân. - Treân loùng 3 ngoùn aùp (?): ñau maét coù theå muø loøa. - Goø Thuûy tinh: coù tính tham, troäm caép. - Can ñaïo: phoøng teù soâng (?) - Khoaûng giöûa Trí ñaïo vaø Ñònh meänh hay treân goø Thoå tinh: phoøng bò vôï ñaàu ñoäc. - Taâm ñaïo: bò thaát tình eâ cheà. - Goø Kim tinh: bò tình phuï. - Goø Moäc tinh: hao taøi, danh döï bò toån thöông. NOÁT RUOÀI SON Daáu hieäu toát, ít coù treân baøn tay, thöôøng coù treân cô theå. Ñoùng treân: - Goø Moäc tinh: giaù trò nhö (*). - Goø Thoå tinh: danh tieáng löøng laåy. - Goø Hoûa tinh: ñöôïc ngöôøi treân naâng ñôû ñeán thaønh coâng. - Goø Thuûy tinh: gaëp hoân nhaân giaøu coù. - Goø Kim tinh: ñöôïc taøi saûn to taùt nhôø hoân nhaân. - Khoaûng giöûa goø Thoå tinh & Thaùi döông: thaønh coâng chaéc chaén treân ñöôøng ngheä thuaät. - ÔÛ tröôùc ngöïc, töø coå ñeán ruùn (nhöùt laø gaàn nhuû hoa): ñöôïc naâng niu chieàu chuoäng, veà moïi maët, tình cuõng nhö tieàn. - ÔÛ töø ruùn xuoáng ñuøi, (nhöùt laø gaàn choå kín): coù nhieàu maõng löïc, quyeán ruû ngöôøi khaùc phaùi 1 caùch say meâ. ( Nöû: ngöôøi nghieâng nöôùc ñoå thaønh). - ÔÛ sau löng: daáu hieäu tieàn taøi vaø may maén. - ÔÛ baû vai: toát soá baát cöù ôû tröôøng hôïp naøo. - ÔÛ töø vai trôû xuoáng: ngöôøi taïo ñöôïc taøi saûn raát sôùm. - ÔÛ 2 beân moâng: ña phu. KHU OÁC Laø nhöõng ñöôøng chæ li ti cuoán troøn laïi hình troân oác. Thöôøng khu oác ôû ñaàu ngoùn tay. (töùc laø loùng 1, ñoát 1) - Ñaàu ngoùn caùi coù khu oác: tình duyeân thô moäng, nhöng khoâng maáy haïnh phuùc. - Khu oác ôû ñaàu ngoùn troû: vöôïng taøi. - Ñaàu ngoùn giöûa: nghæa hieäp, hay giuùp ñôøi, nhöng keùm ngay thaät. - Ñaàu ngoùn aùp uùt: kheùo leùo, coù khuynh höôùng myõ thuaät. - Ñaàu ngoùn uùt: löu loaùt coù oùc kinh doanh , coù danh voïng, öa thöông maïi. - Baøn tay coù nhieàu khu oác: haïnh phuùc, coù söï nghieäp, tình aùi. THAÄP TÖÏ (CROIX) - 18 - Pheùp coi chæ tay (taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.) Ñoaùn tröôùc söï thay ñoåi ñòa vò. Toát, xaáu tuøy ñòa ñieåm noù ñoùng. 1. Döôùi chaân ngoùn troû: haïnh,phuùc tieàn taøi, danh voïng toát nhöng tình duyeân eùo le, hoân nhaân bò eùp buoäc. 2. Treân goø Moäc tinh: ñieàm haïnh phuùc cho hoân nhaân, thöôøng laø cuoäc hoân nhaân chính thöùc. Neáu theâm ñöôøng Thaùi döông phaùt xuaát töø goø Thaùi aâm: baïn keát hoân vì aùi tình. Neáu thaäp töï khoâng roõ: Söï keát hoân saép thöïc hieän nhöng bò trôû ngaïi maø khoâng thaønh töïu. Neáu thaäp töï ñoùng thaân döôùi goø Moäc tinh: giaøu sang luùc veà giaø. 3. Treân goø Moäc tinh, daáu thaäp dính lieàn vôùi ngoâi sao: seõ keát hoân vôùi 1 ngöôøi coù ñòa vò cao sang hôn. 4. Treân goø Thoå tinh: thích söï huyeàn bí, say meâ ñaïo ñöùc vaø söï thanh vaéng, thích coâ ñoäc, phieâu löu. Ñôøi nhieàu soùng gioù nhöng haäu vaän toát. 5. Treân goø Thaùi döông: nhieàu trôû ngaïi treân ñöôøng ngheä thuaät, thaát baïi veà tieàn taøi, söï nghieäp. Phoøng ñau maét. 6. Treân goø Thuûy tinh: coù xu höôùng veà coâng cuoäc laøm giaøu baát chính (troäm caép, par ex.) 7. Treân goø Hoûa tinh: coi chöøng ñaùnh nhau, neân bôùt tính noùng. 8. Treân goø Thaùi aâm: Giaøu mô moäng. Coi chöøng bò thuûy naïn. Neáu 2 tay coù thaâp töï: hay öu tö, ñaûng trí. 9. Treân goø Kim tinh: aùi tình duy nhöùt nhöng khoâng toát. Neáu treân goø Moäc tinh cuûng coù thaäp töï: chuyeän xaáu hoùa toát, haïnh phuùc doài daøo. 10. Treân Ñoàng Hoûa tinh: ngöôøi nguy hieåm, thích gaây söï ñaùnh nhau, ñieàu gì cuõng daùm laøm. 11. Treân töù giaùc dieän, döôùi ngoùn giöûa laø daáu thaäp töï thaàn bí: öa khoa hoïc huyeàn bí coù khi ma giaùo. Neáu ñöôøng Thaùi döông dính theo: gaëp haïnh phuùc trong toân giaùo. 12. Treân töù giaùc dieän khoâng roõ raøng: hay bò kích thích quaù ñoä. 13. Treân töù giaùc dieän roõ raøng & gaàn goø Hoûa tinh nghieâng qua goø Thaùi aâm: neáu du lòch phöông xa thì phaùt taøi. 14. Nhieàu (+) nhoû roû raøng trong töù giaùc dieän: coù nhieàu baïn laønh. 15. (+) ôû ñieåm phaùt khôûi Sinh ñaïo: tai naïn trong khi môùi sanh, hay laø con ngoaïi hoân. 16. Treân ñöôøng Sinh ñaïo luùc sô khôûi: tai naïn luùc thieáu thôøi (ex: teù gaõy tay chaân). 17. Treân Sinh ñaïo: baùo tröôùc 1 tai naïn, 1 binh taät, 1 söï tranh chaáp, coù theå bò ñaàu ñoäc. Neáu(+) ñoùng saùt Sinh ñaïo, thaáp, saâu & roõ nhöng khoâng chaïm vaøo ñöôøng naøy: seõ bò tuø toäi hay tai naïn naëng neà. 18. (+) cuoái Sinh ñaïo: Haïnh phuùc giaøu sang luùc veà giaø. 19. ÔÛ giöûa Trí ñaïo: bònh ñau oùc, hay teù coù thöông tích, cheát ngöôøi. Neáu coù nhieàu thaäp töï treân Trí ñaïo: nhieàu laàn bò thöông ôû ñaàu naëng, nheï tuøy theo söï ñaäm nhaït cuûa (+). 20. Cuoái Trí ñaïo hay ôû meù treân hay meù döôùi: coù gia taøi, tieàn baïc, höng thònh. 21. Treân Taâm ñaïo: yeáu tim, hay khoå vì tình. 22. Treân Ñònh meänh: trôû ngaïi trong ngheà nghieäp, thay ñoåi ñòa vò hoaëc ruûi, hoaëc may. 23. Caét ñöôøng Thaùi döông: trôû ngaïi laøm ñình treä böôùc tieán ñeán thaønh coâng. 24. Treân ñöôøng Tröïc giaùc: coù bònh, söùc khoeû suy yeáu. 25. Trong Töù giaùc dieän, phía döôùi goø Moäc tinh: coù tính ña nghi. 26. Treân goø Thuûy tinh gaàn ñöôøng Thaùi döông: coù khieáu khoa hoïc huyeàn bí. 27. Döôùi goø Thaùi döông, meù treân Taâm ñaïo: thích toân giaùo, ham moä chính ñaïo. 28. Treân cöôøm tay (1 hay nhieàu) : ñöôïc höôûng gia taøi, phaùt taøi baát ngôø. 29. Taïi maét thöû 3 ngoùn troû: daâm ñaûng. - 19 - Pheùp coi chæ tay (taøi lieäu ghi cheùp laïi cuûa Coå minh Taâm.) 30. Treân maét thöù 2 ngoùn troû: coù quí nhaân phuø trì. 31. Treân loùng thöù 3 ngoùn aùp uùt: Trinh tieát trong saïch. 32. Treân maét thöù 1 ngoùn uùt: coù khuynh höôùng troäm caép, baát chính. 33. Treân ñöôøng hoân nhaân (hieän roõ raøng): seû goùa buïa. NGOÂI SAO Baùo hieäu ñieàm toát hay xaáu, nhöng coù theå thay ñoåi ñöôïc nhôø yù chí vaø lyù trí. Giaù trò maïnh hôn daáu thaäp. 1. Treân goø Moäc tinh: luoân toát, coù theå thöïc hieân nhöõng moäng to taùt, ñòa vò, tieàn taøi danh voïng do hoân nhaân taïo thaønh. 2. Treân goø Thoå tinh: luoân xaáu, ñieàm bònh nan y, bò ñe doïa, bi can toäi saùt nhaân (thöôøng laø tay töû toäi), seõ bò oâ nhuïc maø khoâng do haønh ñoäng cuûa mình, neáu raùng haønh thieän thì hy voïng vöôït qua tai hoïa. 3. Treân goø thaùi döông: baùo hieäu söï giaøu sang khoâng theå töôûng töôïng nhöng bò hoïa (veà vuû khí), caàn xem Sinh ñaïo coù daáu hieäu töû naïn khoâng? 4. Treân goø Thuûy tinh: laém möu moâ, gian traù, troäm caép, seõ thaønh coâng treân thöông tröôøng nhöng laø gian thöông. 5. Treân goø Hoûa tinh: bò thöông veà vuû khí, danh döï tuyeät vôøi nhöng caàn caån thaän vì noùng tính coù theå thaønh saùt nhaân, coù theå thaønh coâng veà binh nghieäp. 6. Treân goø Thaùi aâm: bi thuûy naïn (neáu (*) môø: bò thuûy naïn nhöng khoâng cheát), hay noåi danh nhôø oùc töôûng töôïng saùng taùc. 7. ÔÛ ñaàu Sinh ñaïo: coù taøi saûn, nhöng buoàn khoå vì ñaøn baø, neân thaän troïng khi löïa choïn baïn loøng ñeå phoøng khoå luïy, ñaøn baø trong thaân toäc cuõng neân caån thaän. 8. ÔÛ chaân goø Kim tinh: ñieàm thaát voïng vì tình, khoå vì vôï ngoaïi tình. Neáu goø Kim tinh toát ñeïp vaø chæ coù (*) naøy: coù theå haïnh phuùc vì tình. 9. ÔÛ goø Kim tinh coù ñöôøng thaúng ñeán Trí ñaïo, nôi ñoù cuõng laø ngoâi sao: tai naïn laâm ly, coù thöa kieän, hay ly hoân. 10. 1 hay nhieàu (*) ôû goøù Kim tinh: tang khoù cuûa ngöôøi thaân. 11. ÔÛ Ñoàng Hoûa tinh coù ñöôøng thaúng ñeán goø Kim tinh: 1 tai hoïa. Chuù yù thôøi ñieåm treân Sinh ñaïo ñeå aán ñònh. Neáu ngoâi sao ñôn ñoäc: seõ noåi danh trong ngheà nghieäp, phaùt minh. 12. Trong töù giaùc dieän: tính toát nhöng yeáu heøn, sôï vôï. Coù taøi thaùo vaùt, duø coù thaát baïi nhöng vaãn coù cô gaày laïi söï nghieäp deå daøng. 13. ÔÛ ñaàu ñöôøng Sinh ñaïo, hay (+): ñöùa con ngoaïi hoân hay bò tay naïn luùc chaøo ñôøi. 14. Cuoái Sinh ñaïo, gaàn cöôøm tay: giaøu sang luùc veà giaø ( neáu (*) ôû giöûa baøn tay treân Sinh ñaïo: bò cheát khuûng khieáp (tröôøng hôïp baøn tay Hitler-theo saùch cuûa baùc sæ J.Ranald) 15. Treân Trí ñaïo: binh thaàn kinh hay bò thöông ôû ñaàu, nhöùt ñaàu. 16. ÔÛ cuoái Trí ñaïo: coù theå laø ñieåm tuyeät vôøi cuûa söï thoâng minh maø cuõng coù theå bò thöông ôû ñaàu, hay roái loaïn thaàn kinh. 17. Treân ñöôøng ñònh meänh: coù trôû ngaïi hay tai naïn, thay ñoåi ñòa vò hoaëc ruûi, hoaëc may. 18. Döôùi chaân ñöôøng ñònh meänh: phaù saûn cuûa cha meï thôøi nieân thieáu. 19. Treân ñöôøng thaùi döông , hay 1 nhoùm sao nhoû: baùo hieäu tai naïn. Neáu ñöôøng thaùi döông vöôït ngang ngoâi sao: ñöông nhieân coù tai naïn nhöng qua khoûi nhôø phuùc ñöùc & ñaït ñöôïc thaønh coâng. 20. Cuoái voøng Kim tinh: keû saùt nhaân hay tuø toäi cuõng vì tình. - 20 -
- Xem thêm -