Tài liệu Phong thủy trong nhà ở của bạn

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 643 |
  • Lượt tải: 64

Mô tả:

Phong Thủy Trong Nhà Ở Của Bạn
Xem Phong Th y Nhà Khái ni m c b n c a Phong Th y là: "Khí n ng theo gió thì t n m n, g p n c gi i n thì d ng, ng i x a làm cho t mà không cho tán, làm cho l u thông mà có ch ng, cho nên g i là Phong Th y". ây ch c p n c a c n nhà c a b n. 2 3 Xem phong th y, nói cho cùng là xem tác d ng t t x u c a "khí" i v i v trí không gian nh t nh. Trong hai t ng này, "phong" và "th y" là môi gi i liên k t "khí" v i a hình, là cách lu n oán t hình t ng c th chuy n hóa thành các tác ng tr u ng. Trong quá trình ch n l a, i t ng c phán oán c th là a hình, gi i thích và bình ph m ch t l ng s d ng a hình là khái ni m phong th y. ng th i nh ã nói trên, ng i ta dùng "phong" và "th y" thì l i l y a hình di n t tr ng thái tác ng c a nó, cho nên trong thuy t phong th y, hai quá trình này cùng t n t i. Tình hu ng nh v y khi n cho nhi u ng i c m th y thuy t phong th y v a r t huy n bí, v a r t ph c t p. o t g n a trong phong th y còn g i là "huy n quan". V v n này m i phái u có cách lý gi i riêng, nh ng nói chung h u công nh n c a là quan tr ng nh t. i ôi v i c a chính (huy n quan) còn có m t thu t ng g i là 'Th huy n quan (tr n gi c a). "Th huy n quan" là phía sau c a kho ng 1,5 mét cho n 2 mét t m t t m bình phong, gi ng nh m t n v tr n th c a chính. Công d ng c a bình phong là thay i ng i c a dòng khí, không cho khí xung chi u tr c ti p vào. h n Bình phong dùng th huy n quan có th dùng b t c v t li u ho c hình dáng gì, và không c n l n, ch c n c i bi n h ng i c a dòng khí là c. Ng i ta c ng có th dùng t m g ng làm bình phong, dùng th huy n quan ng th i v a dùng trang trí i th t. Ho c dùng m t cái bàn tròn hóa gi i dòng khí xung chi u tr c ti p vào. ó là các bi n pháp nh m t o lu ng khí hòa hoãn sinh tài. a h t a không c i nhau Dùng bình phong hóa gi i lu ng khí. Bên trong nhà th ng có m t s phòng và a c a nó, các c a này c n ph i tránh i nhau tr c ti p, vì t khi các c a thông nhau s làm nh h ng phong th y bên trong nhà. Lúc y dòng khí s th nh m t n i và y u i n i khác, khó t t i s hài hòa. Do ó n u nh phong th y c a m t phòng không c t t s nh h ng sang phòng khác. Các nhà phong th y cho r ng n u ph m vào tr ng h p này thì ng i Các c a nên tránh i nhau tr c ti p. trong nhà hay cãi vã, xung t. N u không th s a i l i cách trí c a trong nhà c, ng i ta có th t bình phong ho c treo rèm c a c i thi n. a phòng không c xuyên su t t tr c nhà ra sau. Tr ng h p trong hình là ph m vào cu c "Môn xung sát" r t có i cho ch nhân, hình thành hi n t ng mà các nhà phong th y i là "Xuyên ng phong" (gió xuyên qua các phòng). Trong tr ng h p này dòng khí s quá m nh làm nh h ng n s n nh c a khí t ng, có th gây t n th ng n s c kh e ng i trong nhà. a l n không c i nhau v i c a s 2 3 a phòng không nên xuyên su t t tr c ra sau nhà. g n a l n là n i ng i ta ra vào, và c ng là n i dòng khí vào nhà, n u c a l n c t h ng t t, m t khi cát khí vào nhà s theo c a s mà i m t, không t c. a l n không nên iv ic as . a l n không c i th ng v i b c thang hay ng hành lang. o t Nh trong hình bên là tr ng h p c n tránh, ây g i là cách cu c "Môn xung sát" hay là "Th ng sát". a c a hai nhà không c i nhau. h n Ngay c tr ng h p c a c a hai nhà khác nhau c ng không a l n không nên i c i nhau. Các nhà phong th y cho r ng có th làm nh ng th ng v i b c thang. cách sau hóa gi i nh dùng bình phong che ch n phía trong a, t c p t ng hình k lân c a b xung chi u, ho c c p t ng nh hình con rùa ng ng c ng c (t ng này có th hóa gi i nh ng lo i v t phong th y x u khác xung chi u vào c a), t o thành m t hành lang làm hòa hoãn dòng khí... a h t a không c i i c nh góc phòng. a không c i v i c nh góc phòng. Nh trong hình bên, ng i ng trong phòng nhìn ra ngoài phòng th y c nh góc c a phòng i di n xung chi u th ng vào phòng, ây c ng là uc mk . a phòng không c i th ng v i xà nhà. Dù là nhà g , nhà xây hay úc bê tông u ph i chú ý không thi t k xà nhà âm th ng vào c a chính. NG D NG PHONG TH Y VÀO CU C S NG PHAN NGH (Theo Infos Santé 3/1999) n ng không c ngon gi c? B n c ng th ng hay cáu k nh? R i ôi khi l i chóng m t, nh c u, luôn b n ch n khó ch u. Không sao âu. Ch c n thu d n l i nhà c a, ch nh n l i n i th t là b n có th l y l i c s cân b ng và s c kh e. 2 3 Trong m t th gi i b bão hòa b i stress, ô nhi m và nh ng ám nh và các s c c a n m 2000, ngay c n nh ng xí nghi p l n c ng ph i c u c u t i Feng Sui, t c là v n phong th y. Sau Marks & Spencer, British Airways v a dành m t ngân kho n 1,8 t thi t l p m t tr s m i, theo l i khuyên c a m t ông th y a lý. g n Ng i ta c bi t thu t phong th y ã c ng d ng trên t n c Trung Qu c t nhi u ngàn n m nay. Ngh thu t y d y chúng ta s ng hài hòa v i môi tr ng c a chúng ta. Nguyên lý? N i ch n và v t có m t nh h ng không nh v i nh ng t p tính và s c kh e c a chúng ta. Thí d , theo phong th y, nh ng cái c a c coi nh nh ng cái mi ng c a ngôi nhà. Và n u t cái c a không khép kín, ng i bên trong s có th b au... r ng. k ho ch hóa n i th t, phong th y a ra m t s nguyên t c tuy ph c t p, nh ng th c s th c hi n không khó kh n gì. Tr c h t ph i làm s ch không gian cho sinh khí l u thông. ó là u c n thi t, nh t là khi ng i ta ang trong tr ng thái tr m c m. Báo c , nh ng cu n sách y b i b m, r i nh ng qu n áo c không còn dùng n a ch t ng trong t , ó là nh ng th c n ph i th i b t i, cho không gian c thoáng mát. o t h n Phòng ng ó là m t n i n náu. Chính t i y chúng ta có th th giãn và m chìm trong m t gi c ng l y l i s c. duy trì c m giác an toàn, phòng ng ph i cách xa l i ra vào. Tránh: Không nên t gi th y ng i ti n vào. a h t ng tr c c a, b i quá l li u ho c sau c a, b i s không nhìn Chú ý: N u b n b nh c u, ng p th ho c b kích thích - nh ng tri u ch ng y có th gây ra i nh ng cái k , h c t ng ho c sàn nhà, chúng có tác d ng nh m t s c ép. C ng không nên treo g ng tr c gi ng, vì nó quá kích ho t. Sau h t, lo i b t t c nh ng th g i cho ng i ta ngh t i công vi c: máy tính, h s ... Trong phòng nên dùng nh ng màu s c d u - ánh sáng c ng v y - và nh ng v t d ng hình tròn. Phòng khách ó là n i ti p b n bè và c ng là n i th giãn sau khi làm vi c. Không nên bày bi n r m rà làm ch ng ng i không gian: nó s c n tr s l u thông c a khí. Canapé t sát vào t ng có th d nhìn th y ai b c vào phòng. Nh ng không nên t nó gi a hai c a s vì gió lùa quá m nh khi n b n khó b th giãn. Nhà b p Theo phong th y, nhà b p t ng ng v i d dày, và c a ra vào t ng ng v i cái mi ng. Cho nên hai n i ó ph i cách xa phòng t m và toa lét, ó c a luôn c khép kín v i m t cái ng treo phía tr c. Thi t k phòng khách theo nh ng nguyên t c Phong Th y 2 3 N u phòng khách nhà b n có lò s i (th t hay ch trang trí), hãy c g ng bi n nó thành m nh n quan tr ng nh t, thay cho nh ng chi c tivi l n hay dàn hi-fi s . Các chuyên gia phong th y cho r ng c n phòng s tr nên l nh l o và thi u s c s ng n u nh ng c hi n i l n át. Lò s i nên là m nh n c a ngôi nhà. g n Phòng khách ch nên hình vuông và ch nh t, khí không có ch ng. Tr tr ng h p phòng khách nhà b n quá nh , còn n u không ng bao gi kê c sát t ng. N u c n phòng không c vuông v n, hãy t m t ch u cây góc th a khí không b n nén vào m t ch . ng bao gi kê gh theo h ng quay l ng i phía c a ra vào b i khi ó b n s có tâm tr ng b t an. h n o t trí giá sách, ch u cây ho c m t s c "l p ch tr ng" vào nh ng khu v c ít quan tr ng trong c n phòng. Luôn ph i m b o kho ng gi a phòng khách c ng nh bàn n lúc nào c ng s ch s b i vì ó là nh ng ch mang tính quy t nh n s c kh e và s ng ng c a b n. Hoa và cây c nh s làm tròn i nh ng "m i tên ng m" (góc bàn, góc gh ) trong phòng. Dùng hoa khô có th mang t i m g và nh b hoa t i i tr c khi chúng úa tàn. a h t ng bao gi kê bàn gh d i xà ho c r m nhà, ng i ng i s luôn c m giác nh có cái gì ó è n ng lên mình. Các c nhi u góc c nh ho c c ng k nh ph i h t s c phù h p v i di n tích c n phòng. Nh ng c m m (sofa, g i, m ng i...) giúp cân ng âm d ng. Treo m t t m g ng (bát giác là t t nh t) phía trên lò s i, nó s giúp b n có c m giác n phòng r ng ra. G ng th t s h u d ng khi b n mu n m r ng không gian ( o) và làm c n phòng thêm sáng s a. B cá c nh c ng là v t h u ích giúp b n them nhi u may m n, ti n b c và thu n hoà. i sao là Phong Th y? K 2 3 hi cu n Phong Th y Và Cu c S ng Hôm Nay phát hành vào tháng 6 n m 1999, s nh n c a c gi kh p n i làm ng c nhiên nhi u ng n th ba trong vòng m t n m u. i v y, có ng ón i. Sách tái b n sau ba tháng và ã in l i i h i: g n – T i sao l i là Phong Th y? Ph i, chúng ta ã b c vào m t thiên niên k m i, m t v tinh thám hi m c a Hoa K ã áp xu ng H a tinh, mà chúng ta lui l i tìm hi u m t khoa h c ã có t b n ngàn n m tr c làm gì? o t Trong chúng ta, h n ã có nhi u ng i t ng lao tâm kh l c t o d ng s nghi p, nh ng t ngày nào ó, tay tr ng v n hoàn tr ng tay. C ng nh có nhi u ng i ã hy sinh c công danh, tài s n mong mu n m t mái m gia ình, m t tình yêu chân th t, nh ng cu i cùng ng ch là nh ng chua xót, ng cay. h n i m t lúc nào ó, trong m t giây phút tâm t th t l ng ng, có bao gi chúng ta t h i nh ng u khúc m c c a chính b n thân mình, hay là c a nh ng ng i chung quanh. Ph i, có bao gi chúng ta t mình vào nh ng hoàn c nh nh sau chia x v i ng i trong cu c nh ng u t và s au kh vì không tìm ra câu tr l i: – M t bà m thành ph Garden Grove có ng i con trai ang h c gi i, c gi y ban khen a t ng th ng, nh ng t ngày nhà bên c nh làm m t cái giàn hoa gi y, nh ng cây nh n gác trên giàn hoa ch a ngay vào phòng c a ng i con, c u bé âm ra l i bi ng, ch thích ch i game, b bê vi c h c hành. a h t – Ch m t ti m n thành ph Seattle, lo i ti m có b p t ngay gi a, th c khách ng i chung quanh. Lo i nhà hàng này r t ông khách mi n Tây-B c Hoa K , nh ng ti m c a ông t ngày khai tr ng n nay ch toàn là l , m c dù ông ã làm úng theo khuôn m u nh nh ng ti m khác, ch có u là cái toilet trong ti m c a ông l i ngay góc ông-Nam c a ti m. – M t bà Toronto, Canada không bi t t i sao v a d n vào c n nhà m i có hai tháng là m t vi c, m c dù ã làm t i công ty này h n 10 n m r i. C n nhà m i khang trang và p h n c n nhà c nhi u, ch có ph n h ng B c b khuy t. – M t c n nhà xinh p trong m t khu sang tr ng c a thành ph Westminster, mi n Nam California, ã i ch b n l n, và trong b n i ch ó thì ba ng i v ch t, m t ng i ch ng ch t, t t c x y ra trong th i gian t i c n nhà này. Và còn bi t bao nhiêu tr ng h p khác, mà ng i trong cu c ch còn bi t t h i "T i sao?". Khi chúng ta n l c t o d ng m t cu c s ng t t p cho mình, cho nh ng ng i thân yêu a mình là chúng ta ã "t n nhân l c". Và cái giây phút mà chúng ta nhìn l i cu c i và t i "T i sao?", thì ó là lúc chúng ta ã "tri thiên m nh". Nh ng khoa h c th c ti n nh V t lý h c, Hóa h c, Tâm lý h c, Chính tr h c v.v... là nh ng ph ng ti n giúp cho chúng ta "t n nhân l c". Nh ng ch có nh ng khoa h c huy n bí nh ng M nh, T Vi, Phong Th y v.v... m i giúp con ng i "tri thiên m nh". 2 3 Nh v y, t i sao chúng ta ch n khoa Phong Th y kh o c u? Lý do n gi n là trong các khoa h c huy n bí v a nêu trên, thì Phong Th y là m t khoa h c r t g n v i cu c s ng th c ti n h ng ngày c a chúng ta, và u quan tr ng h n là khoa Phong Th y th hi n c cái quan ni m s ng tích c c, ph n u, vì "X a nay nhân nh th ng thiên c ng nhi u". g n Th t v y, trong lúc khoa T Vi t c n b n trên gi , ngày, tháng và n m sinh quy t nh s nh c a m t ng i, nh th , thì làm sao chúng ta có th thay i c? Nh ng khoa Phong Th y th hi n c lòng mong c thay i ph n nào s m nh c a con ng i. Ch ng h n, khi trong m t c n nhà mà Phong Th y không t t, chúng ta có th s a ch a ho c i c n nhà khác. o t Và lý do sau cùng là khoa Phong Th y ngày hôm nay ã c n gi n, d hi u và r t g n v i cu c s ng h ng ngày. Phong Th y có th giúp cho cu c s ng v ch ng chúng ta m m h n, nh phúc h n, giúp cho con cái chúng ta ngoan ngoãn h n, h c hành ti n b h n, và giúp cho công vi c làm n, kinh doanh c a chúng ta có k t qu t t p h n. h n Do ó, có th nói, s thành t c a m i ng – Tr i: có th xem là "Thiên Th i", bi u t th thay i. a h t – i ph i h i ba y u t : "Tr i, t và Ta." ng cho thiên m nh, là y u t mà chúng ta không t: là " a L i", là c n b n c a khoa Phong Th y, là y u t mà chúng ta có th tác c. Và cu i cùng là: – Ta: bi u t ng cho" Nhân Hòa", cho lòng mong mu n thay c cá nhân c a m i ng i. ng i ph n nào s m nh, cho s n Trong ba y u t ó, chúng ta có th ch ng c hai, a L i và Nhân Hòa, ph n a L i là u t mà chúng ta có th ch n l a c m t cách d dàng n u chúng ta có m t s hi u bi t n b n v khoa Phong Th y. i v y, nh ng trang sách này, s là chìa khóa giúp m i ng i t mình m c a b c vào khu n y màu s c huy n nhi m c a m t khoa h c huy n bí mà ng i Trung Hoa ã bi t, ã áp ng g n b n ngàn n m nay, và c ng là nh ng l i gi i áp cho các u th c m c nêu trên. Cu c i có nh ng u n m ngoài t m tay v i c a mình, Phong Th y ch là m t tr l c, m t tác ng ngo i thân, nh ng n u có lòng tin, bi t âu, cu c i s có nh ng thay i t t p t ây. Thay i nh có c n b p h p lý Phong Th y 2 3 N u h a lò i di n v i t ng tr c a s , thì dù c nh v t bên ngoài p t i âu v n không có l i cho ng i n u b p. Trong tr ng h p ó, hãy t m t t m g ng l n ng n ch n nh h ng x u, ho c treo m t chuông gió hay m t qu c u th y tinh th ng hàng v i b p lò và cánh c a. n b p có phong th y t t khi m b o cs l u thông c a dòng khí, em l i th nh v ng cho ngôi nhà. g n Trên th c t , trong thi t k gian b p, v n trung tâm là o s thu n ti n và tho i mái cho ng i ng n u. Nên ng i u b p luôn trong t th ch ng, có ngh a anh ta c n bi t khi ai ó b c vào ch un n u, n u không s làm t n th ng hòa khí trong nhà. Chính vì th , gi i pháp treo g ng phía sau ho c bên c nh bàn n u th ng c d ng. G ng không ch giúp m r ng không gian mà còn nhân ôi - m t cách hình t ng - th c ph m và h i m, ngh a là s sung túc và hòa thu n trong gia ình. h n o t m nhà n m trên b p lò ho c khu v c n u ng s làm th t thoát tài chính. Gi i pháp là treo hai cây sáo tre v i d i ng c t quanh t o m t ph n hình bát quái cùng v i cây à nhà. Cách khác: bu c m t d i tua d c theo chi u dài c a thanh r m. a h t ng nên c n th n v i nh ng v t d ng trong nhà b p. M t cách bi u t ng, chi c xoong c ng là bi u tr ng cho s th ng ti n v tài chính c a ngôi nhà. N u trong b p có t giá n i s ch s và thu n ti n thì ti n b c có th d dàng nh p vào nhà. S l ng a lò c ng quan tr ng nh ng c n thi t h n h n c là ph i gi t t c luôn l a. Hình ng bàn n c ng c các chuyên gia phong th y quan tâm. L i khuyên c a h là tránh dùng lo i bàn v t góc. Bàn hình ch nh t thì ng quá dài. Tìm s cân Phong Th y S hài hoà và cân i cho ngôi nhà nh i cho t m c a mình là 2 3 u mà b t k ai c ng mong mu n. c nh v y, b n c n quan tâm n nh ng khu v c nh phòng khách, sinh ho t chung hay b p và c n d a vào các nguyên t c phong th y d i ây. - g n t nh ng lo i cây tr ng trong nhà và các khung nh gia ình (khung g ) theo m t 3 chi c b c t ng phía ông. t èn chi u sáng và n n phía nam m b o s h nh phúc. m i quan h gi a các th h c hoà thu n, t g ng và nh ng b c nh, c bi t là tr em, trong các khung kim lo i, nhi u kích c ki u dáng, có th lên t i 7 chi c a vào phía t ng h ng tây. - t nh ng ng t h o t v t b ng kim lo i h ng tây b c t ng tr ng cho cha và các ng tây nam t ng tr ng cho m , mang n s oàn k t. h n - Cu i cùng, m i thành viên trong gia ình nên ng i trí thích h p t i bàn n. Con trai gi a - h ng b c Con trai út - h ng ông b c Con trai c - h ng ông Ng i cha - h ng tây b c a h t Con gái c - h ng ông nam Con gái th - h ng nam Ng i m - h ng tây nam Con gái út - h ng tây v t nh ng v bàn n h p phong th y. Phong Th y v i C huy n xây nhà, t gi i s ng v ch ng ng, b trí phòng ng c ng nh h ng ít nhi u n s hòa 2 3 p tình d c và h nh phúc l a ôi. Ch ng h n, v ch ng luôn hòa h p, duy trì h nh phúc b n lâu, nên ch n phòng ng quay c a v h ng Tây Nam. Nên s n phòng ng theo gam màu nh t. Tránh nh ng màu quá m vì d gây nên s khó ch u, xung kh c. Theo các nhà thi t k , màu vàng là màu c a s g n k t, c ng tác. gi a v và ch ng không n y sinh b t ng, cãi c , b n nên t hai cây n n màu ng g n trong th y tinh hai u gi ng ng . Màu h ng mang l i h nh phúc, h i m t ng n n n s giúp tình c m c a hai ng i thêm n ng m. g n ng c ng là v t không nên t trong phòng ng vì nó s ph n chi u hình nh b ph , u bù, tóc r i c a b n m i bu i sáng. Ngoài ra, g ng còn khi n h nh phúc c a n có nguy c tan v b i s xu t hi n c a... ng i th ba. Khi ó, g n thêm m t t m màn c a phòng ng s mang l i ngu n n ng l ng d i dào và xua i nguy c ph n i. o t h n Ngoài ra, không nên t gi ng ng th g p v n v s c kh e. i di n v i c a phòng vì nh th v ch ng b n có Cu i cùng, mang l i c m giác lãng m n cho phòng ng , không gì b ng s ng t ngào a mùi h ng vani. t m t ng n n n th m h ng vani góc Tây Nam c a c n phòng s kích thích ham mu n ân ái c a c hai ng i. a h t Tuy ch là nh ng ch d n mang tính tham kh o nh ng n u có th làm m t trong vài u trên, dù n gi n, b n c ng ã có thêm ni m tin vào h nh phúc l a ôi. Khi ã tin ng, ch c ch n ni m h nh phúc y s n m trong t m tay c a b n. Làm Th Nào ình? C c Gi i có bao nhiêu cái ích cho con ng H nh Phúc Gia i c g ng 2 3 t t i: công danh, s nghi p, ti n tài, h nh phúc v.v... Và t c chí kim, nhìn l i mà xem, có bao nhiêu ng i t c t t c nh ng lãnh v c v a nêu trên? Có ng i c công danh thì ch ng có ti n tài. Có ng i có ti n tài thì ch ng c h nh phúc... B n tin m i ây c a các báo là có hai v ch ng v a trúng s h n sáu tri u ng thì ã a nhau ra tòa ly d . Còn bi t bao nhiêu c p v ch ng khác, c g ng làm n, dành d m mua c c n nhà r i t nhiên bao nhiêu chuy n x y n, nh thì v ch ng th ng hay cãi nhau, n ng thì chia tay i ng i m i ngã. ã nhi u ng i au kh h i t i sao? Nh ng t t nh t là ng n lúc ó r i m i h i t i sao thì c ng ã mu n màng r i. Khoa Phong Th y giúp cho chúng ta nhìn th y tr c nh ng u b t h nh này. o t g n v h nh phúc trong gia ình có th n ph ng do ng i ch ng, n ph ng do ng i v , ho c do c hai v ch ng. B i v y, ây, chúng ta bàn n nh ng tr ng h p mà c hai v ch ng ph i l u ý, c ng nh nh ng tr ng h p mà ng i v nên l u ý gi gìn ng i ch ng, và ng c l i, nh ng tr ng h p mà ng i ch ng c ng không nên h ng. Nh ng tr h n ng h p mà hai v ch ng ph i l u ý: * Nhà không nên xây v h ng Ng Qu : Nh c l i ây, m i ng i có 4 h ng t t là Sanh Khí, Thiên Y, Niên Duyên, Ph c Vì, và b n h ng x u là H a H i, Ng Qu , L c Sát, Tuy t M ng. Trong ó, Ng Qu là h ng mà v ch ng th ng hay b t hòa, cãi vã nhau h ng ngày. ó chính là m t trong nh ng m m m ng làm cho h nh phúc tan v n d n. a h t - Các ông sinh n m 1915, 1924, 1933,1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996... có ng Tây-Nam là h ng Ng Qu . - Các ông sinh n m 1917, 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998... có ng ông-Nam là h ng Ng Qu . - Các ông sinh n m 1919, 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991... có h chánh Tây là h ng Ng Qu . ng - Các ông sinh n m 1918, 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999... có ng ông-B c là h ng Ng Qu . - Các ông sinh n m 1916, 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997... có ng T y-B c là h ng Ng Qu . - Các ông sinh n m 1920, 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992... có h chánh B c là h ng Ng Qu . ng - Các ông sinh n m 1922, 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994... có h chánh ông là h ng Ng Qu . ng - Các ông sinh n m 1921, 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993... có h chánh Nam là h ng Ng Qu . * N u nhà có d ng hình ch ph n hai c nh ch U (khu ch ng th ng hay có nh hay b t hòa và tình ngh a d ng U, thì không nên t phòng ng c a hai v ch ng gia ch v c s 1 và s 2). Phòng ng t t i v trí này s làm cho ng suy ngh và hành ng xung kh c nhau, t ó v ch ng d n phai nh t. 2 3 * Nhà không nên thi u cung Tình Duyên: Trong khoa Phong Th y, góc h ng TâyNam c a c n nhà chính là v trí c a cung Tình Duyên và Hôn Nhân. Cung này t ng tr ng cho tình yêu, tình ngh a v ch ng c ng nh h nh phúc gi a hai v ch ng có c b n v ng hay không. Khi m khuy t cung này s có nh h ng sâu xa i v i gia ch : nh thì v ch ng kh c nhau hay chia ly, n ng có th là t bi t. Chúng ta không ph i ch l u ý n góc Tây-Nam c a c n nhà, mà còn ph i l u ý n góc Tây-Nam trong phòng ng c a hai v ch ng gia ch n a. N u góc này b khuy t, thì nh h ng ng nh v a nêu trên, nh ng m c s nh h n. Cung Tình Duyên b khuy t s nh ng m nh m cho gia ch khi còn tr . Khi v già, nh h ng s nh h n, ch còn là xung kh c gi a hai v ch ng, nh ng lúc ó l i nh h ng nhi u h n cho con cái. Cho nên b c cha m không th coi nh u này n u con cái ã n tu i tr ng thành. g n o t * Toilet không th ngay cung Tình Duyên: N u m t cái toilet ngay góc Tây-Nam a c n nhà hay phòng ng c a hai v ch ng gia ch , thì tình ngh a gi a hai v ch ng n d n s b n c cu n trôi i. h n * Không nên có ki ng trong phòng ng : Phòng ng c a v ch ng gia ch không nên có ki ng, nh t là ki ng i di n ngay v i gi ng ng . Khoa Phong Th y cho r ng, có ki ng trong phòng ng nh có m t ng i th ba, khi n cho v ch ng t ch hay b t hòa n chia tay là chuy n có th x y ra. * Không nên t gi ng ng c a hai v ch ng ngay d i m t cây xà, mà cây xà này “chia ôi” gi ng ng c a hai v ch ng ngay gi a theo chi u d c. ó là bi u hi u t s chia c t có th x y n trong t ng lai n u không bi t nh ng cách hóa gi i. a h t * N u bi t và có th tránh c thì không nên m n ho c mua m t c n nhà, mà ch nhà ã trong tình tr ng v , ho c là chia tay, ho c là n a ng t gánh. Nh ng tà khí t ng h y ho i h nh phúc c a i ch tr c v n còn l u l i trong c n nhà và ti p c nh h ng n ng i k ti p. Tr ng h p ó, khoa Phong Th y g i là Lu t L u Truy n, ng i M g i là Predecessor Law, còn ng i Vi t thì g i m t cách bình dân là có “huông”. Nh ng tr ng h p v a nêu trên là nh ng u mà c hai v ch ng u ph i l u ý. Ngoài ra, có nh ng tr ng h p mà quý bà nên quan tâm tránh kh i s vô tình ng i ch ng ra kh i t m tay c a mình: y * N u nhà có d ng hình ch L và có m t c nh ch L n m nhô ra g n ng, thì không nên t phòng ng c a hai v ch ng trong khu v c này. Phòng ng t t i v trí này khi n cho ng i ch ng d có nh ng hoàn c nh a y, ch ng h n vì công vi c, vì giao t ... r i n y sinh ra tình c m riêng t . * N u thích nhà có h n c, h cá hay h uý ng bao gi làm m t cái h ngay tr th hoa sen, hoa súng... thì các bà nên c nhà và v bên ph i c a c a chính, n u ng t trong nhà nhìnra. M t d ng n c nào v trí này, thì nh h ng c ng t ng t nh tr ng h p v a nêu trên. Ng i ch ng th ng ki m c h i n và ng qua êm ngoài, r i chuy n có tình nhân hay v bé ch là v n th i gian mà thôi. Ph n các ông, dù lúc nào c ng y phong c a m t ng nam nhi, tuy nhiên, ng nên có m t chút quan tâm n h nh phúc chung c a gia ình. B i v y: 2 3 * i v i khoa Phong Th y, góc Tây-Nam c a c n nhà bi u t ng cho ng i v , ng i trong gia ình. Cho nên, n u c n nhà có ph n h ng Tây-Nam n m nhô ra, thì nh ng nh h ng m nh m c a ph n này s tác ng n ng i v . Có th nh ng s a y tình c nào ó trong cu c s ng, khi n cho ng i àn bà tr nên có khuynh ng thích cu c s ng bên ngoài h n cu c s ng trong gia ình. g n ây chúng ta phân ra hai tr ng h p: N u góc Tây-Nam nhô v h ng Nam, ng i àn bà có th vì danh v ng, a v ngoài xã h i mà coi nh h nh phúc gia ình. N u góc Tây-Nam nhô v h ng Tây, ng i àn bà có khuynh h ng thích sinh ho t trong các lãnh v c v v n h c, ngh thu t r i t t lãng quên trách nhi m và b n ph n c a m t ng i v , ng i m . o t * N u quý ông là ng i thích g n g i v i thiên nhiên, thích tr ng cây, tr ng hoa trong n, thì c ng nên nh m t vài u c m k c a khoa Phong Th y v v n cây ki ng. Ng i Trung Hoa có câu: “ ông ào, Tây li u”, có ngh a là h ng ông không nên tr ng cây ào, h ng Tây không nên tr ng cây li u. Cây ào, cây li u tr ng trong v n theo hai h ng này làm cho ng i àn bà, con gái trong gia ình tr nên có khuynh ng a tình, lãng m n. h n * Và dù có thích hoa, yêu hoa thì quý ông c ng không nên tr ng hoa ào tr c ngõ. Hoa ào tr c nhà là hình nh c a ng i thi u ph t a c a i ng i tình trong m ng. Cu i cùng, khu v c h ng ông c a c n nhà là v trí cung Gia o, n i bi u t ng cho tình ngh a v ch ng. nh h ng c a cung này m nh h n khi gia ch ã l n tu i, lúc ó cung Gia o không nh ng nh h ng n tình ngh a mà còn nh h ng n c kh e c a hai v ch ng n a. H ng ông thu c hành M c và h p v i màu xanh, màu l c, cho nên khi tác ng vào cung Gia o tình ngh a v ch ng thêm n ng th m thì ph i l u ý n u này. a h t Chúng ta v n th ng nghe nói, “Cam tr ng t T thì ng t, tr ng qua t Tri u thì chua”. Con ng i c ng v y, có th trong c n nhà này thì cu c s ng t t p, mà d i vào c n nhà khác thì m i vi c u ng c l i. Khi chuy n x y ra r i chúng ta m i t h i, i t i ai? Có khi l i ch ng t i ai c . Cam tr ng t khác b chua thì l i t i cam hay t i t? Phong Th y nh h ng trên cây c . Phong Th y nh h ng trên cu c s ng c a con ng i. Hi u rõ u này, chúng ta có th tránh c nh ng s vô tình có th h y ho i h nh phúc c m t i ng i. Nhà Nên Có H T m Hay Không? M t cái h t m v 2 3 n sau làm t ng thêm v sang tr ng cho m t c n nhà. M t cái h v a nuôi cá, v a tr ng hoa sen, hoa súng trong v n c ng làm t ng thêm v th m ng cho c n nhà và g i cho chúng ta nh v nh ng hình nh êm m c a quê h ng. Tuy v y, nh ng ng i ch n mua m t c n nhà ã có hai ý ki n rõ ràng: m t s ng i thích có h t m, dù là quanh m không bao gi b c chân xu ng h m t l n. M t s khác khi mua nhà ã d n dò chuyên viên a c: “Nh tìm nhà ng có h t m”. Lý do là t i sao? Th ng kê h ng n m cho th y tai n x y ra cho tr con b i h t m v n còn cao. Thêm vào ó, thì gi và ti n b c gi cho h m c úng theo tiêu chu n c ng là m t v n . g n Ngoài ra, v i quan ni m c a khoa Phong Th y, nh ng hình th c c a n c chung quanh m t n nhà, thiên nhiên nh sông, h , ao, bi n và nhân t o nh h t m, h cá v.v... c ng là m t n quan tr ng, nh h ng r t l n n các lãnh v c nh ti n b c, s c kh e, h nh phúc c a gia ch và c nh ng ng i cùng s ng trong c n nhà. u ó ã khi n cho m t s ng i ph i quan tâm và th c m c: o t - Nhà nên có h t m, h nuôi cá hay không? h n Cái khó kh n cho nh ng ng i thích nhà có h t m hay h nuôi cá là th ng th ng h t m hay h cá lúc nào c ng phía v n sau c a c n nhà. Và n u m t ng i ã có lòng tin vào Phong Th y, thì h bi t ó l i là m t u nên tránh i v i khoa Phong Th y. Khoa Phong Th y có m t nguyên t c c n b n là: N c lúc nào c ng ph i phía tr c c n nhà. Có th nói, nguyên t c này d a trên m t trong nh ng quan ni m v bi u t ng c a khoa Phong Th y: N c là bi u t ng c a ti n b c và c a nh ng v n h i may m n. N c h p d n, tích t sinh khí và c ng là m t ph ng ti n luân chuy n c a sinh khí. Cho nên, n u n c b t d i hình th c nào, nh sông, h , ao, bi n v.v... phía tr c m t c n nhà, s h p d n nhi u sinh khí n và luân chuy n vào nhà m t l ng sinh khí r t phong phú, t o nên nh ng ut t p cho gia ch . a h t Nguyên t c này ã c ng i Trung Hoa áp d ng t ngàn n m v tr c cho nh ng ki n trúc quan tr ng nh hoàng thành c a các b c vua chúa. n hình nh hoàng thành xây t tri u nhà Minh và c tái thi t vào tri u nhà Thanh, có c ng chính c a T C m Thành là Thái Hòa Môn nhìn v h ng Nam, tr c c ng có su i Hoàng Th y ch y qua, bi u t ng cho b ng l c t t n c a tr i. Tr c c ng có xây 9 c t tr , bi u t ng cho s tr ng c u c a quy n uy. Còn ng c l i, n u n c phía sau nhà, thì sinh khí trong nhà s b n c cu n hút ra kh i nhà t nhanh và di chuy n i n i khác. ó c ng có ngh a là ti n tài, s c kh e, h nh phúc... s b cu n trôi i m t cách d dàng. Nói nh v y, s có ng i th c m c: Th ng nh ng nhà c ti n m i có h t m, h nuôi cá... Mà làm ch c m t c n nhà nh v y, thì sao g i là không có ti n? Ho c nh Oange County a ti u bang California, có khu Huntington Harbor, giá nhà trung bình trên d i m t tri u. c bi t c a khu này là nhà nào phía sau c ng sát v i các kênh ào, n u ch nhà có du thuy n nh , thì có th u ngay sau nhà c a mình c. Nh ng ng i có nghiên c u m t chút v Phong Th y u th y c s ph m Phong Th y ó, nh ng ây l i là khu nhà c a nh ng ng i giàu có. Nh v y, nguyên t c c n b n v a nêu trên là úng hay sai? Câu tr l i là: - H nh phúc c a m t i ng i không ph i ch là v n ti n b c. Nhìn nh ng ng i s ng trong các c n nhà sang tr ng ó, u mà chúng ta ch th y c bên ngoài, h là nh ng ng i giàu có, hay ít ra h ang giàu có. Nh ng làm sao chúng ta bi t c s giàu có c a h c bao lâu? Có th ba n m sau, c n nhà ó ã i ch . Và ngay trong lúc h giàu có ó, làm sao ai bi t c cu c s ng c a h có th t s h nh phúc hay không? Nhìn m t c n nhà, ng tr c xe Mercedes bóng loáng, ng sau du thuy n l ng l y, ai bi t c h không au kh vì có th con cái b nhà i hoang, ho c xì ke, ma túy, c ng có th v ch ng tuy ang s ng chung d i t mái nhà, nh ng m t i m t nhìn nhau nh k thù? 2 3 g n i v y, có m t u mà chúng ta c n ph i l u ý thêm là: n c ng sau nhà không ph i ch làm cho gia ch b hao t n v tài l c, mà s b t h nh lãnh v c nào còn tùy thu c m t sau c a n nhà r i vào cung nào trong tám cung. Ch ng h n, n u m t sau c a c n nhà xây v h ng ông-Nam, t c là cung Tài L c, thì s hao t n ch y u là v n ti n b c. Nh ng n u ph n sau a c n nhà xây v h ng Tây, là v trí c a cung T T c, nh h ng x u s r i vào ph n con cái. Ho c n u ph n sau c a c n nhà xây v h ng Tây-Nam, là n i mà cung Tình Duyên t a c, thì dù m t h không d y sóng, nh ng thuy n tình a ta vào b n m ng c ng khó c bình yên, ph ng l ng. Tuy nhiên, nh ng ng i thích có h t m, h nuôi cá sau nhà c ng ch a n n i th t v ng vì nguyên t c c n b n nêu trên c ng có th uy n chuy n ôi ph n v i nh ng u ki n sau ây: h n o t u ki n th nh t: H t m, h nuôi cá không nên v trí g n sát v i c n nhà, vì nh v y, sinh khí trong nhà s b cu n hút ra m nh và nhanh h n h xa nhà. - u ki n th hai: Kích th c c a h không nên l n quá so v i kích th i di n tích c a v n sau. H càng nh càng gi m c nhi u b t l i. a h t c c a c n nhà và so u ki n th ba: H không nên có d ng hình vuông hay hình ch nh t. T i k là các góc nh n c a h h ng ngay vào c a. T t nh t là h có d ng hình cong nh , nh hình v u hay hình qu th n và ph n l m h ng vào nhà, có ngh a là h t a nh vòng tay ôm l y c n nhà. - u ki n th t : N u là h nuôi cá hay tr ng hoa sen, hoa súng... thì ph i gi cho n c trong ng b bùn l y và có mùi hôi khi n cho h tr thành n i phát sinh ra tà khí. N u h có làm thác n c, su i n c nhân t o, thì giòng n c t cao xu ng nên h ng ngay vào c a tr c hay c a sau c a c n nhà, ng ý là ti n b c và nh ng v n h i may m n s vào nhà mình. Tóm l i, i v i khoa Phong Th y, n c là bi u t ng c a ti n b c và c a nh ng s t p, nh ng n u n c không úng v trí, thì thà ng có n c v n là t t h n. m Nang Phong Th y 2 3 Hàng xóm c a mình là ai? Nh ng gì chung quanh nhà u có nh h ng r t l n trên cu c s ng c a mình. B i y: Nhà không nên c nh ngh a trang, nhà quàn, b nh vi n, s c nh sát, nhà tù, chùa, nhà th v.v... vì nh ng n i này âm khí r t m nh. g n Cách hóa gi i: u nhà c nh nh ng n i v a nêu trên, ch ng h n c nh ngh a trang, thì s n vách ng i di n v i ngh a trang b ng nh ng màu sáng và “ m”, nh màu h ng, màu cam v.v... Ho c g n nhi u èn m t t ng này gi m b t âm khí t ngh a trang tràn vào nhà. Có ki ng trong phòng ng , nh o t có m t ng i th ba. Không nên g n ki ng trong phòng ng . Và t i k nh t là n u ki ng i di n ngay v i gi ng ng . Khoa Phong Th y cho r ng, ki ng g n trong phòng ng là t o nên hình nh c a ng i th ba. Do ó, v ch ng t kh c kh u, n chuy n chia lìa nhau, v n ch là th i gian. h n Phòng ng c ng không nên ch ng bày nh ng gì có n c, nh b n cá, cây n (fountain), hòn non b , hay thác n c nhân t o (water fall). a h t Phòng ng không nên ch ng cây ki ng. Gi t gi ng ng nh u gi ng ng nên h u gi ng ng không nên h c phun th nào là úng cách? ng vào m t b c t ng ng t i k nh t là t ng ( c s che ch ). ng ra c a s (thi u s che ch ). i di n ngay v i c a phòng. trí t t nh t c a gi ng ng là t th nào ng i n m trên gi ng có th nhìn ra a phòng ng , và nhìn c m t góc bao quát h t c c n phòng. u gi Toilet ng ng góc t ng d i, t i k nh t là ngay bên trên là m t cái toilet. ông-Nam: ti n nh n c ch y qua c u. i v i khoa Phong Th y, m t trong nh ng Nam c a c n nhà hay c a m t c n phòng. T chính (master bedroom), hay là phòng làm vi n sinh khí b cu n i. ó c ng có ngh a là ti u t i k nh t là toilet ngay góc ôngh i h n, n u phòng này là phòng ng c c a gia ch . M i l n gi t n c là m i n b c b cu n trôi theo dòng n c. Cách hóa gi i: n gi gìn toilet này cho th t sáng s a, s ch s . Treo vài b c tranh t i sáng. Ch ng hoa th t ho c hoa gi màu , màu tím. C a luôn luôn óng kín, và tuy t i không dùng toilet này n a. c tr c nhà, nh ng ph i 2 3 bên trái. Nguyên t c c a Phong Th y là: “ c lúc nào c ng phía tr c nhà”, cho nên, tr c nhà n u làm h cá, ao th hoa sen, hoa súng, t m t cây n c phun (fountain) hay thác n c nhân t o (water fall) v.v... u t t v Phong Th y. g n Nh ng c n l u ý m t u: nh ng th v a k trên, bao gi c ng t phía bên trái a c a chính ( ng t trong nhà nhìn ra). N u t phía bên tay ph i, gia ch s vi c xao lãng n c m nhà, n chuy n có tình nhân hay v bé ch là v n th i gian mà thôi. u nhà xây m t v h Góc o t ng Nam, thì không nên thi t trí nh ng th nêu trên. ông-Nam c a m t khu ph là “túi ti n” tr i dành cho. h n t v n phòng hay m t c s th ng mãi n m ngay góc ông-Nam c a m t khu ph (shopping center) là óng ngay cung Tài L c c a khu ph ó. Nh ng v n phòng d ch v hay nh ng c s mua bán nào t i v trí này, th ng h ng c nhi u may m n và thu n l i h n nh ng c s th ng mãi khác cùng trong khu ph ó. a h t t c m t c s th ng mãi ngay cung Tài L c c a m t khu ph , và n u h ng c a s này h p v i ch nhân và không có gì ph m vào Phong Th y, thì úng là l c c a tr i ã n tay. trí nhà b p theo Phong Th y 2 3 Khi xây nhà, b t k ng i nào c ng ph i cân nh c k v trí t b p. Khu v c này vô cùng quan tr ng, quy t nh s thành b i c a gia ch ch không ch n thu n là m t n i u n ng. t c n b p r ng rãi, thông thoáng và ti n nghi. g n t trong nh ng y u t quan tr ng u tiên khi t b p là ph i có s t ng ng v i c a và cao trên r n c a ch nhà. Ng i Trung Qu c úc k t r ng ông b c là h ng t t nh t t b p. K ti p là h ng nam, h ng chính tây. Các ng khác u không t t. o t p th ng d a vào vách trái t trong nhà nhìn ra và không c i di n nhà v sinh. t chéo v i góc trái c a nhà c ng thích h p, có ý ngh a mu n xua i tai ho . Ngoài ra, nh ng v trí nên tránh là t b p trên h n c, d i g m c u thang và quay cùng chi u v i c a chính c a nhà. H cá c ng không nên t g n b p. M t m t g ng soi lên b p là u t t k . Nh v y là không may m n, phúc l c s r i xa. h n trí c a b p ph i kê trên n n cao ráo, không khí thoáng và ánh sáng y . Chân p không c g p g nh. Nghiêng l ch là u t i k khi t b p. Mái nhà b p không c d t, có n c r i vào. a h t
- Xem thêm -