Tài liệu Phú tử vi của lê quý đôn

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1911 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Phú Tử Vi của Lê Quý Đôn
Phuù Leâ Quí Ñoân Cho Cung Phuùc Ñöùc Soá ba Phuùc Ñöùc keå lieàn. Loäc, Quyeàn hoäi ngoä trong mieàn baûn cung. ÔÛ ñôøi vinh hieån ñaõ xong. Kieáp, Khoâng ôû ñaáy baàn cuøng khoán thay. Nay ñaây mai ñoù caøng hay. Laïi xem cung aáy soáng taøy ñöôïc bao? Ñoàng, Löông, Töû , Phuû boán sao. Treân tuaàn baùt cöûu thoï naøo ai hôn. AÂm, Döông, Xöông, Khuùc, Loäc Toàn. Vôùi sao Thieân Töôùng, Cöï Moân tinh traàn. Thoï meänh vöôït khoûi thaát tuaàn. Mieáu thì thong thaû, haõm thì taân toan. Lieâm Cöï ta laïi phaûi baøn. Ngoaïi tuaàn luïc thaäp môùi hoaøn Dieâm la. Vieät, Khoâi, Taû, Höõu, Quyeàn, Khoa. Loäc, Tham, Ñeá Vöôïng thaät laø Tröôøng Sinh. Ñaø La, Döông Cöï, Hoûa, Linh. Vaøo thì ba boán raønh laønh chaúng sai. Kieáp, Khoâng, Hyû khoå cuøng baøy. Thieân Hình, Hoùa Kî môùi loaøi baïch tang. Nhò Phuø toån thoï moät phöông. Thaät laø laïc Moä , neân ñöôøng chaúng sai. Saùt, Lieâm, Töù Saùt cuøng baøy.(*) Keû laâm baàn yeåu xöa nay roõ raøng. Cao thanh, Thoï, Quyù, AÂn Quang. Nhöõng laø sao aáy thoï traøng kyø hy. Laïi laáy Thaân, Meänh maø suy. Nam tinh chính chieáu thoï kyø voâ cöông. Ñaõ xem höôùng thoï ñoaùn töôøng. Laïi xem Phuùc Ñöùc ñoaùn phöông aâm phaàn. Tröôøng Sinh chính nhaát thaäp phaàn. Gaëp sao Quan, Phuùc, Quyù thaàn chaàu trong. Phuùc, Lieâm, Noäi ngoaïi thong dong. Khoa, Quyeàn, Xöông, Khuùc voán doøng vaên gia. Vuõ, Tham maø gaëp Hoùa Khoa. AÁy laø ñaát phaùt ñeå ra anh huøng. Cöï Moân, Hoùa Loäc töông phuøng. Ñoaùn raèng phuù quyù gia phong ñôøi ñôøi. Nay laø ñoaùn tröôùc maáy lôøi, Ñöôïc ñaát aám nghieäm chaúng sai ñaâu laø. Laïi xem höôùng maïch keå ra, Tröôùc thì khôûi toá aáy laø Tröôøng Sinh. Thanh Long aáy cuoäc long haønh, Ñeán ñaâu nhaäp thuû xem hình chieáu laâm. Phaûi laáy chi töï (Ñòa chi) phaân kim, Xem cho chuaån ñích ñoaùn tìm môùi ngoan. Tröôùc so Döông Nhaän, Hoàng Loan, Nga mi taùc aùn yeân baøn chaúng sai. PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion Long, Hoàerstellt. ng laø thuûywww.context-gmbh.de nhaäp hoaøi. Tröôùc thì khôûi toá aáy laø Tröôøng Sinh. Thanh Long aáy cuoäc long haønh, Ñeán ñaâu nhaäp thuû xem hình chieáu laâm. Phaûi laáy chi töï (Ñòa chi) phaân kim, Xem cho chuaån ñích ñoaùn tìm môùi ngoan. Tröôùc so Döông Nhaän, Hoàng Loan, Nga mi taùc aùn yeân baøn chaúng sai. Long, Hoàng laø thuûy nhaäp hoaøi. Tuøy cung maø ñoaùn cho ngöôøi môùi thoâng. Laïi nhö Vuõ Khuùc, Trieät Khoâng, Laáy laøm haønh loä khuyønh khuyønh tröôùc sau. Long Trì Baïch Hoå laïi chaàu, Xem beân Taû, Höõu môùi haàu luaän xong. Beân taû coù sao Thanh Long, Laáy Long Trì thuûy chaàu voøng taû bieân. Beân höûu Baïch Hoå ñaõ yeân, Laáy laøm Baïch Hoå chaàu beân höõu naøy. Laïi xem tinh tuù yeân baøy, Thaùi Döông, Vuõ, Töôùng cuøng raøy Phaù Quaân. Khoa, Quyeàn, Khoâi, Vieät tinh traàn, Laáy laøm Döông Moä möôøi phaàn chaúng sai. Coøn nhö ñoaùn maû ñaøn baø, Xem sao mieáu vöôïng gaàn xa, ñoaùn ñôøi. Töû , Phuû, Toå Moä chaúng chôi, Laïc nhaøn thì ñoaùn gaàn ñôøi maø suy. Thieân Ñöùc, Nguyeät Ñöùc moät vì, Moä phaàn thieân taùng aáy thì chaúng sai. Phuùc töø toâng toå truyeàn ngay, Vuõ naêm, Ñoàng töù, chaúng sai chuùt naøo. Lieâm Trinh baûy taùm ñôøi cao. Thaùi Döông laø boá, leû naøo chaúng tin. Cha coøn thì ñoaùn oâng lieàn, AÁy laø Döông Moä ñoaùn mieàn Döông tinh. Thieân Phuû vieân toå ñaõ ñaønh. Tham saùu, Cöï baûy, Löông raønh taùm thoâi. Phaù Quaân, Thaát Saùt xa ñôøi. Thaùi AÂm laø meï gaàn nôi ñoù maø. Neáu coøn thì keå ñeán baø. AÁy laø AÂm Moä thuoäc toøa AÂm cung. Thieân Ñöùc, Nguyeät Ñöùc töông phuøng. Moä phaàn thieân taùng aét cuøng chaúng sai. Suy xem tình tính haún hoøi. AÁy laø chöùng nghieäm maø soi cho töôøng. Ñaø La ngoä Döôõng chaúng thöôøng. Ñoaùn raèng ñaïo taùng gaàn phöông maõ naøy. Laïi tuøy chính dieäu suy baøy. Laïi nhaân Khoâng, Kieáp ñoaùn raøy laïc phaân. Hoa Caùi, Phöôïng Caùc taân phaàn. Taáu Thö, Xöông, Khuùc laø thaàn ñoàng ra. Hoaëc laø Khoâi, Vieät theâm Khoa. Ñaïikhoa söï nghieäp vinh hoa voâ cuøng. Loäc Toàn, Hoùa Loäc töông phuøng. AÁy laø phuù quyù voán doøng chaúng khoâng. Töû Vi nhaäp mieáu vöôïng cung. Phaù Quaân coù keû chaàu trong vöông kyø. Löông, Tham thoï khaûo kyø hy. PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion www.context-gmbh.de Laïi xem erstellt. ñaát phaùt cung phi veû naøo. Hoaëc laø Khoâi, Vieät theâm Khoa. Ñaïikhoa söï nghieäp vinh hoa voâ cuøng. Loäc Toàn, Hoùa Loäc töông phuøng. AÁy laø phuù quyù voán doøng chaúng khoâng. Töû Vi nhaäp mieáu vöôïng cung. Phaù Quaân coù keû chaàu trong vöông kyø. Löông, Tham thoï khaûo kyø hy. Laïi xem ñaát phaùt cung phi veû naøo. Bôûi chöng Hoa Caùi, Hoàng, Ñaøo. Gaëp sao Töû , Thaùi gaùi chaàu quaân vöông. Ñeá Vöôïng ñoùng chính cung töôøng. AÉt laø trong hoï vöôïng ñöôøng nhaân ñinh. Tueá, Phuø tuïng söï töông tranh. Loäc Toàn, Coâ, Tuù, ñoäc ñinh thöôøng thöôøng. Tang Moân, Quaû Tuù baát thöôøng. AÉt laø trong hoï gaùi thöôøng quaû phu. Phuïc Binh ngoä Töû phaûi lo. Coù ngöôøi bò traän, cheát co ngoaøi ñöôøng. Moä cö Phuùc Ñöùc ñöôøng ñöôøng. Laïi theâm Thai, Toïa aáy tröôøng sinh ta. Hyû Thaàn, Thieân Hyû hoaëc gia. AÁy laø ñaéc ñòa chaúng hoøa ñöôïc ñaâu. Laïi baøn hình theå moãi maøu. Toå sôn laø Töû , Phuû chaàu keå ra. Moäc Tinh laø Thieân Cô gia. Kim tinh Vuõ Khuùc, Moäc laø Tham Lang. Vaên Khuùc laø Thuûy ñaïo ñöôøng. Lieâm Trinh laø Hoûa, Thieân Löông Thoå naøy. AÂm long, AÂm höôùng Thaùi AÂm. Thaát Saùt cuøng Hoûa Tinh laâm. Phaù Quaân laø Thuûy, Cöï taàm Thoå tinh. Thieân Ñoàng, Thieân Töôùng ñaát binh, Sao Döôõng laø nuùi, sao Linh buùt baøy. Moäc, Trì laø gieáng gaàn ñaây, Thieân Quan, Thieân Phuùc gaàn ngay Phaät, Thaàn. Kieáp, Khoâng lo taùng Döông phaàn. Kî, Rieâu laø Thuûy, Thaát nhaân hoaøng tuyeàn. Thanh Long coù suoái löu truyeàn. Baïch Hoå ñaù traéng ôû bieân Moä ñöôøng. Khoa, Quyeàn laø baûng vaên chöông. Loäc, Kî, Vieät kieám roõ raøng ñoù ñaây. AÁy laø phaàn moä ñoaùn baøy. Coát xem Phuùc Ñöùc môùi hay moïi ñöôøng. (*)(Töù Saùt laø Kình Döông, Ñaø La, Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp) PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de Phuù Leâ Quí Ñoân Cho Cung Meänh Moät laø baøn ñeán Meänh vieân. Cöù sao thuû Meänh ñoaùn neân tính tình. Töû Vi troïng haäu dung hình. Thieân Phuû tieát haïnh, thoâng minh oân hoøa. Hai sao ñeàu gaëp moät nhaø. Thieân tö oân nhuaän thieät laø toát gheâ. Loøng thanh tònh gaëp Thieân Cô. Khuùc Tinh nhaäp mieáu, anh kyø taøi naêng. Thaùi AÂm vieân maõn ai baèng. Thieân Ñoàng phì maõn, tính baèng oân löông. Phaù, Lieâm to nhoû khaùc thöôøng. Tính tình cöông tröïc, keát ñöôøng taø gian. Thieân Löông töø haäu dung nhan. Saùt, Hình mieáu ñòa, khoân ngoan anh huøng. Tham Lang tính baåm thung dung. Say mieàn gaùi ñeïp, röôïu noàng mieáng ngon. Thaùi Döông tính khí thöïc khoân. Thanh kyø baäc nhaát, tö löông khaùc thöôøng. Kìa nhö Vaên Khuùc, Vaên Xöông. Tö nhan khaû aùi, thoâng ñöôøng vaên chöông. Cöï Moân tính khí baát thöôøng. Heå khi xöû söï, tìm ñöôøng ñaûo ñieân. Thieân Töôùng, loøng thaúng maët hieàn. Thieân tö myõ leä Khoa, Quyeàn haún hoi. Thanh baàn aáy thaät Vieät, Khoâi. Laïi theâm Thai Phuï laø noøi khoan dung. Phuï Baät tuaán tuù voán doøng. Ñaùng taøi hôn chuùng, toát duøng chaúng khoâng. Phuï Baät ñôn thuû Meänh cung. Ñoaùn raèng soá aáy ly toâng cöûa nhaø. Phöôïng, Trì ñeàu hôïp Meänh ta. Laøm ngöôøi coát caùch, oân hoøa toát thay. Tueá, Rieâu hoïa xöôùng nhö lôøi. Kình, Hö loøng gioù laø ngöôøi sai ngoa. Maây möa aáy thaät Ñaøo Hoa. Loøng kia ñoá kî, Kình, Ñaø xaáu troâng. Traùn ñen, tính noùng, Kieáp Khoâng. Hoûa, Linh maët muõi hình dung bi saàu. Tueá Phaù laïc haõm moät aâu. Tieáng taêm nhö saám ra maøu veõ vang. Kìa nhö noùi chaúng heù raêng. Thieân Hình ñoán thuû choán ñaèng Meänh cung. Loäc, Maõ kheùo kieâm naøn noàng. Phuùc, Thö baù ñaïo, mong troâng moät loøng. Hoa Caùi maù phaán löng ong. Hyû Thaàn daøi doïng, tam hung, traøng ñaàu. Trieät, Khoâng tính nhöõng chaúng aâu. Hung trung voâ ñònh ra maøu gian nan. Tueá, Tham trong daï ña ñoan. Kî, Rieâu töûu saéc, moät ñaøn ngao du. Hoå, Tangerstellt. chaúng vieäwww.context-gmbh.de c maø lo. PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion Phuùc, Thö baù ñaïo, mong troâng moät loøng. Hoa Caùi maù phaán löng ong. Hyû Thaàn daøi doïng, tam hung, traøng ñaàu. Trieät, Khoâng tính nhöõng chaúng aâu. Hung trung voâ ñònh ra maøu gian nan. Tueá, Tham trong daï ña ñoan. Kî, Rieâu töûu saéc, moät ñaøn ngao du. Hoå, Tang chaúng vieäc maø lo. Quan Phuø, Ñieáu Khaùch hay phoâ roäng lôøi. Löôõng Hao nhoû nhaët hình ngöôøi. Phi Lieâm toùc toát, coù tuoåi maø ñau. Quyù, AÂn phong ñoä tröôïng phu. Chaúng hay quaân Töû hình thuø cuõng xinh. Töôùng Quaân chæ thích duïng binh. Beänh Phuø ñoái taät trong mình chaúng khoâng. Coâ , Quaû thieát kî rieâng loøng. Tröôøng Sinh, Ñeá Vöôïng voán loøng Thieân Löông. Ñaøo Hoa, Moäc Duïc dieãm trang. Laâm Quan tính khí dòu daøng, tinh anh. Moä thì chaúng ñöôïc thoâng minh. Thai hay meâ hoaëc laïi hay tha tuøng. Trieät maø gaëp ñöôïc Kim cung. Tinh thaàn thanh saûng, thung dung ñeá thaàn. Tuyeät phuøng Hoûa Ñòa moät khi. Hieân ngang chí khí, gaëp thì thung dung. Kìa Suy, Beänh, Töû ba doøng. Gaëp vaøo nöôùc aáy, ai dung, ai maøng? Hoùa Loäc tính khí dòu daøng. Baùc Só tính neát tìm ñöôøng tö hoa. Thieân Ñöùc, Nguyeät Ñöùc khoan hoøa. Loäc Toàn ñoân haäu, thieät laø qui moâ. Phaù Quaân taâm tính hoà ñoà. Kieáp Saùt xöû söï ba ñaøo meânh moâng. Xem trong nhaân tính ñaõ xong. Laïi tinh cho thaáu caùc cung Nguõ haønh. Töôøng chaân tính, nhaän chaân hình. Chaúng non chaáp nhaát, löïa mình maø suy. Ví nhö thuoäc Thoå Töû Vi. Tính trì maø gaëp Hoûa thì laïi nhanh. Thieân Phuû voán tính hoùa laønh. Song gaëp Khoâng, Kieáp thôøi raèng khaéc thaâm. Phuù Leâ Quí Ñoân Cho Cung Thieân Di PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de Baûy laø baøn ñeán Thieân Di. Loäc Toàn, Hoùa Loäc toát thì hoøa hai. Vuõ, Löông, cöï phuù chaúng sai. Khuùc, Xöông, Töû, Phuû, Vieät, Khoâi, Khoa, Quyeàn. AÂm, Döông, Taû, Höõu raát hieàn. Cuøng laø Ñoàng, Töôùng gaàn mieàn quyù nhaân. Thieân Cô laån thaån, khoán thaân. Nhöôïc baèng ngoä Caùt, möôøi phaàn toát thay. Lieâm Trinh noäi trôï, ngoaïi hay. Ñi thì cuõng lôïi, môùi taày Tham Lang. Laïi theâm daâm duïc hoang taøng. Vuõ tinh xuaát ngoaïi laïi caøng ñöôïc yeâu. Cöï Moân khaåu thieät ñaûo ñieân. Nhò Phuø, Phaù, Tuù cuõng mieàn Thieân Di. Ñoaùn raèng loä thöôïng, mai thi. Phaù Quaân, Thaát Saùt aét thì chaúng yeân. Tham Lang, Hoùa Kî hôïp mieàn. Luaän raèng loä töû, chaúng tuyeàn ñöôïc ñaâu. Cöï Moân, Linh, Hoûa xung nhau. Töû ö ñaïo loä ra maøu xo ro. Lieâm Trinh, Quan Phuû, Quan Phuø. AÁy laø töû nghieäp chaúng hoøa ñöôïc ñaâu. Kìa nhö ñaïo loä phaûi aâu. Bôûi Lieâm, Saùt, Phaù vaøo haàu Thieân Di. Töù Saùt ñoùng chính cung töôøng. AÙch nguy theâm laïi haïi ñöôøng toå toâng. Vuõ, Lieâm chaúng khaù ñoàng cung. Luaän raèng soá aáy baàn cuøng ai qua. Hoûa, Linh, Khoâng, Kieáp, Döông, Ñaø. Tham Lang, Hình, Kî cuøng laø Khoác, Hö. Phaù Quaân phöôøng aáy phaûi lo. Thieân Di cung aáy ñoaùn cho kyõ caøng. Phuù Leâ Quí Ñoân Cho Cung Taøi Baïch Thöù chín keå ñeán Cung Taøi. Ñeå maø thí nghieäm maáy lôøi keå ra. Vuõ, Loäc, Thieân Maõ cuøng gia. Töû , Phuû maø gaëp, phöông xa nhieàu tieàn. Töû Vi, Taû, Höõu raát hieàn. Laâm Quan Taøi Baïch ngoaøi mieàn lôïi danh. Thaùi AÂm maø vôùi Vuõ tinh. PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de Luaän baøn cuõng phaûi raønh raønh chaúng sai. AÂm, Döông, Taû, Höõu giaùp lai. Coù sao Ñeá Vöôïng cuøng ngoài chính trung. Luaän laøm ñòch quoác phuù phong. Ñoàng, Cô, Vuõ Khuùc, tay khoâng laøm giaøu. AÂm, Döông taøi vöôïng khaù mau. Nhöôïc baèng haõm ñòa, coù haàu laïi khoâng. Saùt tinh ñoùng Tyù, Ngoï cung. Hoaïnh taøi hoaïnh phaùt ñuøng ñuøng chöùa chan. Chuû cung phuùt hôïp phuùt tan. Loäc Toàn, Hoùa Loäc giaøu sang traêm ñöôøng. Phaù Quaân tuï taùn chaúng thöôøng. Vieät, Khoâi, Taû, Höõu, Khuùc, Xöông, Khoa, Quyeàn. Vôùi sao Hoùa Loäc ôû mieàn. AÁy laø phaùt phuùc, Taøi, Ñieàn vöôïng hay. Lieâm Trinh sao aáy luaän ngay. Loäc Toàn, Vuõ Khuùc ñoùng raày Taøi cung. AÁy laø ñaïi phaùt phuù oâng. Kieáp, Khoâng ôû ñaáy, baàn cuøng chaúng sai. Döông, Ñaø, Linh, Hoûa taùn taøi. Hoûa, Hình, Hö, Khoác cuøng loaøi nhö nhau. Phuù Leâ Quí Ñoân Cho Cung Ñieàn Traïch Boán, laø baøn ñeán Cung Ñieàn. Phuû, Vi ñoùng ñaáy, taøi ñieàn vöôïng thay. Vuõ, Cô taøi saûn cuõng hay. Song hieàm hoaùn dòch ngaøy naøy nhieàu phen. AÂm, Döông mieáu aáy ña ñieàn. Nhöôïc baèng ngoä haõm vaøo mieàn baèng chaân. Thieân Ñoàng haäu dò, tieân nan. Tham Lang toå nghieäp phaù tan laïi thaønh. Cöï Moân toå nghieäp tan taønh. Sinh ra ñôøi chaéc sau raønh ñöôïc yeân. Saùt tinh boãng choác maø leân. Nhöôïc phuøng haõm ñòa, bình yeân thöôøng thöôøng. Phaù Quaân cuûa kheùo dôõ dang. Nhöôïc baèng ngoä haõm laø töôøng khoù khaên. Töôùng, Löông, Phuø, Baät, Khoa, Vaên. Vieät, Khoâi, Quyeàn, Loäc, Maõ gaàn Tröôøng Sinh. Ñieàn vieân ñeàu vöôïng taäu thaønh. Hoûa, Linh, Khoâng, Kieáp, Ñaø, Kình luïc tinh. Nhò Hao, Kieáp Saùt, Phuïc Binh. Khoâng Vong, Tang Tuù Phuø Tinh voâ ñieàn. PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de Hoûa, Linh, Khoâng, Kieáp, Ñaø, Kình luïc tinh. Nhò Hao, Kieáp Saùt, Phuïc Binh. Khoâng Vong, Tang Tuù Phuø Tinh voâ ñieàn. Phuù Leâ Quí Ñoân Cho Cung Huynh Ñeä Möôøi hai Huynh Ñeä baøn lieàn. Trieät, Khoâng cuõng thaáy trong mieàn baûn cung. Baét ñaàu thì ñoaùn khaéc xung. Hoaëc gia Ñòa Kieáp, Thieân Khoâng chaúng nhieàu. Töôùng Quaân, Loäc, Maõ cuõng nhieàu. Anh em giaøu coù phuù nhieâu ñöôïc duøng. Töôùng Quaân, Hoùa Loäc töông phuøng. Anh em coù keû ôû trong cöûa quyeàn. Tröôøng Sinh, Ñeá Vöôïng laâm lieàn. Anh em coù keû taát nhieân yeân baøi. Thaùi Döông, Thaùi AÂm giaùp Thai. Sinh ñoâi moät ñoái chaúng sai tí naøo. Vöôïng, Thai, Tuyeät, Töôùng thaáu vaøo. Anh em aét coù dò baøo chaúng khoâng. Ñaøo, Rieâu, Thieân Hyû trong cung. Phaù Quaân tính xöû ñoái xung ôû ngoaøi. Coù chò em gaùi theo trai. Say meâ ñeán noãi hoang thai hoå mình. Trong thì Töôùng, Phaù, Phuïc Binh. Ngoaøi thì Hoa Caùi cung tinh Ñaøo, Hoàng. Töôøng hoa lieãu ngoû ngoùng troâng,Anh em coù keû daâm thoâng haún laø. Gaëp sao Hoùa Kî khieám hoøa. Thieân Hình thöôøng coù trong nhaø giaønh nhau. Loäc, Maõ buoân baùn laøm giaøu. Nhöôïc baèng Cöï, Töôùng ra maøu thoå coâng. Töû, Phuø, Höõu, Baät töông phuøng. Coù chò em gaùi loän choàng ñi ra. Thieân Khoâi ba keû anh ta. Thieân Vieät ba keû em ta baøy ñoaøn. Xöông, Khuùc, Thaùi Tueá ñeàu yeân. Coù ngöôøi xaõ tröôûng khoân ngoan ai cuøng. Tuyeät, Khoâng, Khoâng, Kieáp chính cung. Hoaëc gia Caùt hoäi lai phuøng Döông tinh. Luaän laøm nghóa döôõng anh em. Hoaëc theâm Ñaø, Cöï, Hoûa, Linh, ñoaùn cuøng PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de Phuù Leâ Quí Ñoân Cho Cung Noâ Boäc Saùu laø Noâ Boäc ñoaùn töôøng. Töû , Phuû, Taû, Baät, AÂm, Döông, Löông Ñoàng. Vieät, Khoâi, Tam Hoùa, töông phuøng. Caùo, Loan, Cô, Maõ laïi cuøng Töôùng tinh. Quyù, Quang, Xöông, Khuùc cuøng laønh. Vuõ tinh maø ñoùng raønh raønh baûn cung. No thì noù ôû haàu oâng. Ñoùi thì noù böôùc chaúng mong noùi gì. Lieâm Trinh kìa noù caøng gheâ. Laøm aân neân oaùn traêm beà mæa mai. Tham Lang vì noù hao taøi. Cöï Moân baùo oaùn nhöõng loaøi thò phi. Thaát Saùt sinh söï thò phi. Phaù Quaân haøn khoå nhö thì caän quanh. Coøn nhö Khoâng, Kieáp, Phuïc Binh. Döông, Linh, Ñaø, Kî, Thieân Hình, Khoác, Hö. Nhò Hao, Quan Phuû, Quan Phuø. Gaëp phöôøng troäm caép phaûi lo toån taøi. Phuù Leâ Quí Ñoân Cho Cung Phuï Maãu Soá hai Phuï Maãu keå töôøng. AÂm, Döông, ngoä haõm laø ñöôøng khaéc xung. Haõm Döông, khaéc phuï ñaõ xong. Haõm AÂm khaéc maãu vaøo voøng chaúng sai. Hoå, Tang, Thaùi Tueá cuøng baøy. Löu Döông laïi gaëp ñoaùn raøy khaéc cha. Gaëp sao Hoùa Kî khieám hoøa. Thieân Hình, Tuaàn, Trieät meï cha maát roài. Caùo, Phuï coù chöùc, coù ngoâi. Khuùc, Xöông, Thaùi Tueá thì ngöôøi cuõng sang. Khoâi, Khoa phaùt ñaït khoa traøng. Khoâi, Quyeàn chính tröôùng ñöôøng ñöôøng toát thoâng. Thanh baàn aáy phaûi Kî, Khoâng. Nhöôïc baèng Loäc Maõ phuù oâng ai taøy. Phuù Leâ Quí Ñoân Cho Cung Phu Theâ Möôøi moät baøn ñeán Theâ cung. Nhaân theâ trí phuù bôûi phuøng Thaùi Döông. AÂm phuøng Hao Tuù moät phöông. PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de Thaønh hoân chaúng loï phaûi ñöôøng cöôùi xin. Döông, Ñoàng ña vôï maø hieàn. Kìa nhö Loäc Maõ taïi ñieàn vöôïng thay. AÂm phuøng Xöông, Khuùc ngaøy raøy. Cung traêng beû queá xem taøy leân tieân. Töû, Phuû hoøa hôïp baùch nieân. Ñoàng, Cô trai gaùi keát nguyeàn cuõng xinh. Trai tô gaùi treû ñaõ raønh. AÂm, Döông mieáu ñòa sôùm thaønh nhaân duyeân. Nhöôïc baèng haõm ñòa sau neân. Vuõ tinh gia Saùt ñoâi beân khieám hoøa. Töôùng, Löông sôùm noåi thaønh gia. Saùt gia saéc ñeïp laáy nhaø tröôûng nhaân. Khuùc, Xöông, Taû, Höõu tinh traàn. Thoâng minh giai laõo traêm phaàn toát thay. Loäc Toàn muoän vôï nhöng hay. Tham Lang sôùm laáy ngöôøi raøy khaéc xung. Tham maø gaëp Saùt toái hung. Phaù Quaân sôùm khaéc, ít loøng chính chuyeân. Lieâm Trinh phaûi khaéc ba teân. Cöï Moân, Thaát Saùt luaän baøn chôù queân. Saùt tinh xung khaéc ñaõ quen. AÁy ngöôøi daâm duïc veà mieàn traêng hoa. Khoâi, Vieät, gaëp Loäc, Quyeàn, Khoa. Quyù nhaân saùnh maáy duyeân ta toát laønh. Linh Tinh, Kî, Hoûa, Ñaø, Kình. Khoác, Hö, Khoâng, Kieáp ñaõ raønh khaéc xung. Nhöôïc baèng Caùt Tuù töông phuøng. Cuøng laø giuùp ñöôïc vaøo voøng thieân ninh. Tam phöông maø gaëp Saùt, Hình. Ly höông keát phoái raønh raønh chaúng sai Phuù Leâ Quí Ñoân Cho Cung Quan Loäc Naêm laø Quan Loäc ñoaùn ngay. Thaùi Döông, Xöông, Khuùc ôû ñaây cung naøy. Saân roàng chaàu chöïc ñeâm ngaøy. Ñoaùn raèng soá aáy toát thay laï thöôøng. Vieät, Khoâi, Taû, Höõu, Cô, Löông. Khoa, Quyeàn, Töû , Phuû hôïp cuøng Tröôøng Sinh. Töôùng, Ñoàng, Loäc, Maõ, Vuõ tinh. Ñeàu laø caùt tuù cho mình vang danh. AÂm, Döông, Quyeàn, Loäc ñöôïc raønh. Neáu maø haõm ñòa aét thaønh laïi hao. Lieâm Trinh vuõ chöùc, quyeàn cao. Nhöôïc baèng ngoä haõm , khoûi naøo hình danh. Tham Lang maø gaëp Hoûa, Linh. Mieáu thì phuù quyù, haõm thì bình thoâi. PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de Thaát Saùt, Tyù, Ngoï, ôû ngoâi. Vöôïng thì voõ chöùc, haõm thôøi hình thöông. Phaù Quaân lao khoå traêm ñöôøng. Nhöôïc ngoâi Tyù, Ngoï taøi thöôøng vöôïng thay. Tham Lang, Xöông, Khuùc ngaøy raøy. Ngoï cung Tî, Hôïi quan naøy laøm ru. Lieâm Tham, Ñaø, Cöï phaûi lo. Cung quan laän ñaän, quanh co phaän mình. Phuø, Tang, Khoâng, Kieáp, Hoûa, Linh. Khoác, Hö, Ñaø, Nhaän, Kieáp, Kình nhò Hao. Phuïc Binh, Phaù, Tuù, hoäi vaøo. Ñoaùn raèng quyeàn loäc laøm sao cuõng heøn. Phuù Leâ Quí Ñoân Cho Cung Taät AÙch Taùm laø Taät AÙch chaúng aâu. AÂm, Döông phaûn boäi laøm maøu baát minh. Meänh cung coù Ñòa Khoâng tinh. Nhan manh muïc taät, raønh raønh phaûi ñöông. Phaù, Lieâm, Hình, Kî, Ñaø, Döông. Ñaõ ñau beân maét, laïi caøng beänh ñieân. Khuùc, Xöông, Taû, Höõu vaøo mieàn. Vieät, Khoâi, Töû , Phuû, Khoa, Quyeàn, Ñoàng, Löông. Loäc Toàn, Hoùa Loäc moät phöông. OÁm thì laïi gaëp thuoác thang sôï gì. Thieân Cô phaûi chöùng thaáp teâ. Nhöôïc baèng theâm Saùt maët thì veát ngang. Phong ñaøm beänh aáy lieàn lieàn. Bôûi sao Cô, Khuùc ñoùng mieàn AÙch phöông. Nhöôïc baèng gia Saùt, træ vöông. Thaùi AÂm ñau buïng, Thaùi Döông ñau ñaàu. Theâm Ñaø, Kî, Saùt cuõng raàu. Ñoaùn raèng muïc taät, aáy haàu phaûi ñau. Phaù Quaân khí huyeát baát ñieàu. Ñoàng, Löông, haøn, nhieät laø ñieàu phaûi lo. Töôùng thì ñau ôû bì phu. AÂm, Döông, Cöï, Lieâm, hình thuø cô nghinh. Ñaø La, Döông Nhaän ít yeân. Ñau chaân, nhöùc maét chaúng hieàn ñöôïc ñaâu. Döông, Ñaø, Phaù, Kî maét ñau. Bôûi ñöôøng sao aáy gaëp taày Tham Lang. Saùt tinh thaáp khí yeáu ñau. Töû, Saùt coù beänh bôûi haàu Saùt gia. Tham Lang Taät AÙch xoâng pha. Löng, chaân coù beänh, chaúng hoøa ñöôïc chaêng. Cöï Moân maët veát roõ raøng. PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de Töù chi coù taät xaáu chaøng hoå ai. Kî, Hình ñau maét chaúng sai. Kình, Ñaø, Linh, Hoûa cuøng loaøi moät phöông. Maët kia coù veát roõ ñöôøng. Laïi theâm beänh træ neân thöôøng phaûi e. Phuù Leâ Quí Ñoân Cho Cung Töû Töùc Thöù möôøi Töû Töùc keå baøy. Tröôùc sinh nam töû, nhieàu baøy Nam tinh. Baéc tinh aáy gaùi tröôùc sinh. Sinh ngaøy AÂm Kî chieám raønh baûn cung. Sinh ñeâm Döông Kî chieám cung. AÂm, Döông laâm Tyù laø voøng khaéc xung. Vaéng sao chính dieäu Töû cung. Phaûi tìm ñoái chieáu luaän cuøng môùi xong. Phuû, Vi, Ñeá Vöôïng, Thieân Ñoàng. Khuùc, Xöông, Taû, Höõu luaän cuøng naêm teân. Nhöôïc baèng gaëp Saùt cuõng heøn. Döông, AÂm, cuøng ngoä Laâm Quan moät ñoaøn. Töôùng, Löông, Quan Ñôùi roõ raøng. AÁy laø cung ñöôïc ba haøng thaønh thaân. Khoa, Quyeàn, theâm Loäc tinh traàn. Vieät, Khoâi, Thieân Maõ möôøi phaàn quyù nhaân. PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de ĐOÁN HẠN TỬ BIỆT: Lại xem sinh tử đoàn niên Vận cung Thái-tuế Lưu-niên cung nào Sát, Dương, Thương, Phục, Không, Hao (1) Hoả, Linh, Kị, Kiếp chiếu vào hạn cung (2) Ghê thay đại-tiểu trùng phùng (3) Đế tinh thụ hãm Không-vong đó mà (4) Ấy là vận hạn khó qua. Lại Tham, Sát, Phá, Trúc-la thoát nào (5) Đế, Tướng tam hợp chiếu vào Hoạ may khỏi chết bởi sao cát phù Bảo cho biết trước mà lo. --------------------(1): Dương = Dương Nhận (Kình). (2): Kị = Đà La (cũng có thể thay bằng Hoá Kị) (3): Các cách như thế, cũng như Tử vi ngộ Không vong, mà hai hạn (đại hạn và tiểu hạn) trùng phùng, thì mạnh chết. (4) Tử vi gặp hung sát tinh (Không Kiếp Kình Đà) và Tuần Triệt. (5) Sát Phá Tham thủ Hạn, gặp Trúc-la đồng cung, bên ngoài có Tử vi, Thiên tướng chiếu, gặp hung sát tinh như trên: quyết đoán chết chết, thoát chết là số ít, do có đa quí tôn tinh giải cứu, nhưng cũng "thập tử nhất sinh". Trúc-la: lá số có 4 sao Trúc-la, an cố định muôn thuở tại Dần Ngọ Tuất Tý (là sao cố định giống như La - Võng). Sát Phá Tham ở Dần Ngọ Tuất Tý tức là đồng cung Trúc-la, tuổi già gặp cách này thì kị lắm, nếu gia hung tinh nên cân nhắc đã đến lúc "vĩnh biệt" hay chưa.
- Xem thêm -