Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh tây ninh...

Tài liệu Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh tây ninh

.PDF
135
649
101

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ HUY HOÀNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH Ở TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ HUY HOÀNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH Ở TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN TRỌNG ĐỨC TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là của riêng tôi, không sao chép của người khác, được thực hiện từ kết quả nghiên cứu lý luận, thực tiễn dưới sự hướng dẫn của TS. Trần Trọng Đức. Nội dung luận văn có sự tham khảo, sử dụng thông tin số liệu theo danh mục tài liệu tham khảo đính kèm./. Tác giả luận văn Nguyễn Thị Huy Hoàng LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, các thầy cô giáo của Học viện Hành chính đã giảng dạy, truyền đạt những kiến thức. Xin chân thành cảm ơn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh đã tạo điều kiện trong quá trình thu thập tài liệu thực hiện đề tài. Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Trần Trọng Đức, người đã tận tình hướng dẫn tác giả trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Do thời gian thực hiện luận văn có hạn, năng lực bản thân còn hạn chế nên luận văn chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Xin trân trọng cảm ơn. Tác giả luận văn Nguyễn Thị Huy Hoàng MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt Danh mục các bảng MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Tình hình nghiên cứu của đề tài 3 3. Câu hỏi nghiên cứu 5 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 5 5. Đối tượng nghiên cứu 6 6. Phạm vi nghiên cứu 6 7. Đóng góp của luận văn 6 8. Phương pháp nghiên cứu 7 9. Ý nghĩa ứng dụng của đề tài 8 10. Kết cấu của đề tài 8 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH 1.1. Du lịch: khái niệm, bản chất, các yếu tố tác động và vai trò 9 1.1.1. Khái niệm về du lịch 9 1.1.2. Bản chất của du lịch 12 1.1.3. Yếu tố tác động đến sự phát triển du lịch 16 1.1.4. Vai trò của ngành du lịch 20 1.2. Quản lý nhà nước về du lịch 22 1.2.1. Khái niệm quản lý nhà nước về du lịch 22 1.2.2. Sự cần thiết quản lý nhà nước về du lịch 23 1.2.3. Nội dung quản lý nhà nước về du lịch 24 1.2.4. Phương thức quản lý nhà nước về du lịch 27 1.2.5. Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ đối với du lịch 29 1.3. Kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về du lịch 31 1.3.1. Các quốc gia trong khu vực 31 1.3.2. Trong nước 35 TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DU LỊCH VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH Ở TỈNH TÂY NINH 2.1. Thực trạng du lịch ở tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010-2015 39 2.1.1. Thuận lợi trong phát triển du lịch ở tỉnh Tây Ninh 39 2.1.2. Thực trạng du lịch ở tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 - 2015 45 2.2. Thực trạng quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh 56 2.2.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển du lịch. 56 2.2.2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hoạt động du lịch 60 2.2.3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về du lịch 2.2.4. Tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn 63 nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ 64 2.2.5. Tổ chức điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch để xây dựng quy hoạch phát triển du lịch 65 2.2.6. Tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế về du lịch; hoạt động xúc tiến du lịch ở trong nước và nước ngoài. 66 2.2.7. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch ở cấp tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan nhà nước 68 2.2.8. Cấp, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về hoạt động du lịch 70 2.2.9. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về du lịch. 2.3. Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước về du lịch 70 72 2.3.1. Kết quả 72 2.3.2. Nguyên nhân 74 2.3.3. Những vấn đề đặt ra từ hoạt động du lịch và quản lý nhà nước về du lịch 75 TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 77 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH Ở TỈNH TÂY NINH 3.1. Quan điểm và phương hướng phát triển và quản lý du lịch 78 3.1.1. Quan điểm phát triển du lịch 79 3.1.2. Phương hướng chung 80 3.1.3. Phương hướng cụ thể 80 3.1.4. Nhiệm vụ 80 3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh 82 3.2.1. Tố chức quản lý quy hoạch du lịch và chính sách phát triển du lịch 82 3.2.2. Giải pháp về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về du lịch 93 3.2.3. Giải pháp về nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ 94 3.2.4. Giải pháp về hợp tác quốc tế về phát triển du lịch và tăng cường năng lực xúc tiến quảng bá du lịch 99 3.2.5. Tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra trong xử lý vi phạm trong hoạt động quản lý nhà nước 3.3. Một số kiến nghị 104 105 3.3.1. Với Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch 105 3.3.2. Với chính quyền địa phương cấp tỉnh Tây Ninh 106 TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 107 KẾT LUẬN 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 1. Quản lý nhà nước : QLNN 2. Tổng cục du lịch : TCDL 3. Ủy ban nhân dân : UBND 4. Văn hóa, thể thao và du lịch : VHTTDL DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Số lượng khách đến Tây Ninh trong thời gian qua 49 Bảng 2.2 Doanh thu du lịch giai đoạn 2010 – 2015 50 Bảng 2.3 Hiện trạng lao động ngành du lịch 58 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ở Việt Nam, du lịch đang có những bước phát triển mạnh và ổn định, ngày càng đóng góp lớn hơn cho nền kinh tế. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động trên tất cả lãnh thổ và khu vực từ đô thị đến nông thôn, từ vùng ven biển, hải đảo đến vùng núi, cao nguyên. Sự phát triển du lịch góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn, tạo thêm nhiều việc làm cho các tầng lớp dân cư trong xã hội. Tây Ninh là một trong những tỉnh giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là tỉnh đầu mối và là cửa ngõ giao thông về đường bộ quan trọng vào Campuchia và các nước ASEAN; có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng của quốc gia; là đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hóa và dịch vụ - thương mại và đặc biệt là du lịch. Tây Ninh đang phấn đấu đưa ngành du lịch là một ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển đổi một cách căn bản cơ cấu kinh tế của tỉnh; hoạt động du lịch có tính chuyên nghiệp; hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc cạnh tranh được với các tỉnh miền Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, Tây Nguyên, Vương quốc Campuchia và một số nước trong khu vực ASEAN. So với các tỉnh, thành trong vùng trọng điểm, Tây Ninh có những lợi thế so sánh nhất định để phát triển du lịch như có thuận lợi rất lớn trong việc thông thương và kết nối du lịch với các nước ASEAN khác. Đặc biệt, Tây Ninh có nhiều điểm du lịch văn hóa – lịch sử cùng cảnh quan thiên nhiên phong phú và đa dạng như Hồ Dầu Tiếng; núi Bà Đen với 1 những di tích văn hóa, các hang động hoang sơ, những lễ hội lớn thu hút hơn 1,5 triệu lượt khách mỗi năm; có Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát đặc trưng cho vùng đất ngập nước theo mùa; các di tích lịch sử cách mạng như Căn cứ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, Trung ương Cục miền Nam và nhiều di tích văn hóa khác như Tòa thánh Cao đài… Tuy nhiên, do xuất phát điểm của tỉnh Tây Ninh còn thấp, ngành du lịch ở tỉnh Tây Ninh trong nhiều năm qua vẫn chưa thật sự có được những chuyển biến mạnh mẽ để trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn bởi nhiều khó khăn, hạn chế từ công tác quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương có thể kể đến như sau: Xây dựng và hoạch định chiến lược, quy hoạch về du lịch chưa đồng bộ, quá trình thực hiện quy hoạch còn chậm. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về du lịch chưa đem lại hiệu quả và phát huy vai trò của công tác này. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành du lịch chưa được quan tâm và chú trọng. Do đó, quản lý nhà nước về du lịch đòi hỏi cần có những giải pháp khắc phục đồng bộ. Nhìn chung, Tây Ninh có nhiều tiềm năng lớn về du lịch và phát triển du lịch, tuy nhiên cho đến nay du lịch Tây Ninh vẫn chưa thực sự phát triển cho tương xứng với tiềm năng sẵn có của địa phương. Tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng của hoạt động du lịch ở tỉnh Tây Ninh cũng như vai trò của quản lý nhà nước đối với ngành du lịch là cơ sở cho phân tích những hạn chế của Tây Ninh, từ đó đề xuất các giải pháp để góp phần thúc đây du lịch nhanh 2 chóng phát triển. Mặt khác, kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn tới. Chính mong muốn trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh. Hy vọng đề tài sẽ là một đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành du lịch ở tỉnh Tây Ninh và làm cơ sớ cho việc góp phần hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh giai đoạn sắp tới. 2. Tình hình nghiên cứu của đề tài Tình hình nghiên cứu trên thế giới Nhiều nghiên cứu về du lịch đã được công bố, một số tác phẩm như sau: S.Medlik, Understanding tourism, 1997. Cuốn sách trình bày các khái niệm về ngành du lịch[33]. Đổng Ngọc Minh,Vương Lôi Đình, Kinh tế du lịch và du lịch học, 2001 [7]. Kinh tế du lịch và du lịch học là công trình nghiên cứu khoa học có hệ hống về hoạt động du lịch từ thực tiễn Trung Quốc. Cuốn sách khá phù hợp với điều kiện hoạt động du lịch Việt Nam, và từ thực tiễn Trung Quốc có thể rút ra những bài học để đưa du lịch Việt Nam phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Tài liệu ASEAN, Biến đổi khí hậu và du lịch, 2014 [30]. Trình bày các vấn đề về biến đổi khí hậu cũng như phản ứng với biến đổi khí hậu và du lịch. Alan A. Lew, C. Michael Hall and Allan M. Williams, A Companion to Tourism, 2004 [31]. Trình bày các vấn đề về chính sách công về du lịch. Colin Michael Hall, Tourism and Politics: Policy, Power and Place, 1994 [32]. Trình bày các vấn đề về mối quan hệ giữa du lịch với chính trị. Tình hình nghiên cứu trong nước: 3 Đã có nhiều công trình nghiên cứu về du lịch trong nước, tuy nhiên những nghiên cứu về du lịch được nhìn nhận dưới góc độ kinh tế, ngành văn hóa, ngành địa lý học. Những nghiên cứu về du lịch dưới góc độ quản lý nhà nước thì chỉ các công trình, luận văn tại Học viện Hành chính: Luận văn thạc sĩ quản lý hành chính công của Huỳnh Công Minh Trường, Hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Hành Chính, tp.Hồ Chí Minh, năm 2000 [12]. Luận văn nghiên cứu về vấn đề quản lý quy hoạch về du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn thạc sĩ quản lý hành chính công của Đỗ Thị Ánh Tuyết, Một số giải pháp phát triển du lịch Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Học viện Hành Chính, tp.Hồ Chí Minh, năm 2005 [24]. Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề về giải pháp cho phát triển du lịch của Việt Nam nói chung. Luận văn thạc sĩ quản lý hành chính công của Phùng Thị Phượng Khánh, Quản lý nhà nước trong việc phát triển toàn diện ngành du lịch tỉnh Trà Vinh, Học viện Hành Chính, tp.Hồ Chí Minh, năm 2007 [11]. Luận văn tập trung chỉ ra những bất cập trong quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Trà Vinh. Luận văn thạc sĩ quản lý hành chính công của Hồ Thị Tú Anh, Hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Hậu Giang, Học viện Hành Chính, tp.Hồ Chí Minh, năm 2009 [1]. Tập trung nghiên cứu các chính sách phát triển du lịch và bộ máy quản lý du lịch ở tỉnh Hậu Giang. Luận văn thạc sĩ quản lý hành chính công của Mai Văn Nhơn, Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Đồng Nai, Học viện Hành Chính, tp.Hồ Chí Minh, 4 năm 2010 [14]. Luận văn nghiên cứu về tổ chức bộ máy quản lý du lịch của tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào về quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh. Do vậy, tôi chọn đề tài Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh làm đề tài luận văn. 3. Câu hỏi nghiên cứu Luận văn tập trung giải quyết các câu hỏi nghiên cứu sau: Du lịch ở tỉnh Tây Ninh chưa phát triển có phải do hạn chế trong quản lý nhà nước không ? Vai trò quản lý nhà nước về du lịch của địa phương có liên quan gì trong đảm bảo du lịch phát triển ? Giải pháp nào cần được đề xuất để giải quyết hạn chế trong quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh ? 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 4.1. Mục đích nghiên cứu Từ việc nghiên cứu về du lịch và hoạt động quản lý nhà nước về du lịch từ thực tiễn ở tỉnh Tây Ninh, luận văn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân trong hoạt động quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh. Từ đó, đưa ra những giải pháp mang tính khả thi cho quản lý nhà nước ở tỉnh Tây Ninh, cung cấp kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh. 4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục đích đề ra, luận văn tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau: 5 Hệ thống các quan điểm, lý luận về du lịch và quản lý nhà nước về du lịch. Những tiềm năng về du lịch, nguyên nhân và hạn chế của ngành du lịch ở tỉnh Tây Ninh. Thực trạng quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương: tích cực và hạn chế. Đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch và phát triển du lịch ở tỉnh Tây Ninh. 5. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là hoạt động quản lý nhà nước về du lịch. Khách thể nghiên cứu: cán bộ, công chức thực hiện quản lý du lịch ở tỉnh Tây Ninh; chủ thể kinh doanh du lịch; khách du lịch, người dân của địa phương. 6. Phạm vi nghiên cứu Không gian: phạm vi tỉnh Tây Ninh. Thời gian: giai đoạn 2010 đến 2016. Về phạm vi nghiên cứu, chỉ tập trung nghiên cứu các vấn đề của quản lý nhà nước về du lịch ở cấp tỉnh và hạn chế của quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh. 7. Đóng góp của luận văn Về lý luận: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về du lịch và QLNN về du lịch. Về thực tiễn: 6 Luận văn cung cấp cho các nhà quản lý tài liệu tương đối hoàn chỉnh về du lịch và thực trạng QLNN về du lịch ở tỉnh Tây Ninh thời gian qua. Luận văn làm rõ nguyên nhân và hạn chế của hoạt động quản lý nhà nước về du lịch trong bối cảnh mới ở một địa phương. Các giải pháp mới nhằm tăng cường quản lý nhà nước về du lịch ở một tỉnh. 8. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp đối chiếu - so sánh: Từ những số liệu tác giả tiến hành đối chiếu các tài liệu thu thập được theo hai tuyến: tuyến thời gian và tuyến không gian, từ đó rút ra so sánh về nội dung có liên quan đến luận văn. Phân tích thống kê: Luận văn sử dụng phương pháp này để thống kê mọi số liệu liên quan đến nội dung luận văn: khách du lịch, doanh thu du lịch, giấy phép cấp cho hoạt động du lịch, các tổ chức quản lý du lịch… từ đó sử dụng các số liệu này để làm cơ sở cho phương pháp phân tích. Phương pháp phân tích, tổng hợp: Dựa trên những số liệu của việc thống kê, tiến hành phân tích số liệu làm cơ sở cho việc đánh giá các nội dung của luận văn từ đó tổng hợp kết quả. Phương pháp phỏng vấn: Luận văn là đề tài có nội dung về hoạt động quản lý nhà nước ở tỉnh Tây Ninh, do đó, sử dụng phương pháp này để phỏng vấn những người làm công tác quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương; đồng thời người làm du lịch và người dân địa phương để có hiểu biết về những vấn đề của luận văn một cách rõ ràng và chân thật. Việc 7 phỏng vấn tiến hành thông qua hệ thống câu hỏi đã được chuẩn bị để thu thập thông tin có liên quan đến luận văn. 9. Ý nghĩa ứng dụng của đề tài Kế quả nghiên cứu của luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch và phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu. Luận văn được hình thành với mong muốn kết quả nghiên cứu sẽ hỗ trợ cho quá trình quản lý nhà nước về du lịch tại Tây Ninh và là căn cứ cho việc hoạch định các hoạt động về du lịch của tỉnh trong thời gian tới. 10. Kết cấu của đề tài Luận văn này gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước về du lịch Chương 2: Thực trạng du lịch và quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh 8 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Du lịch: khái niệm, bản chất, các yếu tố tác động và vai trò 1.1.1. Khái niệm về du lịch Về nguồn gốc ngôn ngữ của thuật ngữ du lịch, một số học giả cho rằng thuật ngữ “ du lịch ” trong ngôn ngữ nhiều nước bắt nguồn từ gốc tiếng Pháp “ le tourisme ”. Bản thân từ “ le tourisme ” lại bắt nguồn từ gốc “ le tour ” – có nghĩa là một cuộc hành trình đi đến nơi nào đó và quay trở lại. Như vậy khái niệm du lịch ở nước như Pháp có ý nghĩa là khởi hành, đi lại, chinh phục không gian. Một số học giả khác lại cho rằng thuật ngữ “ du lịch ” trong ngôn ngữ nhiều nước được bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “tornos” với nghĩa đi một vòng. Thuật ngữ này được Latin hóa thành “tornus” và sau đó thành “tourism” (tiếng Anh), “mypuzm” (tiếng Nga). Trong tiếng Việt, thuật ngữ “du lịch” được dịch ra thông qua tiếng Trung Quốc. Như vậy, tuy chưa thống nhất về nguồn gốc ngôn ngữ của thuật ngữ “du lịch” song thuật ngữ này đều mang nghĩa: cuộc hành trình đi một vòng từ một nơi này đến một nơi khác và có quay trở lại [10,tr.7-10]. Dựa trên cách tiếp cận khác nhau mà có nhiều định nghĩa về du lịch. Tiếp cận trên góc độ của người đi du lịch: Du lịch là cuộc hành trình và lưu trú tạm thời ở ngoài nơi lưu trú thường xuyên của cá thể, nhằm thỏa mãn các nhu cầu khác nhau, với mục đích hòa bình và hữu nghị. Với họ, du lịch như là một cơ hội để tìm kiếm những kinh nghiệm sống và và thỏa mãn một số nhu cầu về vật chất và tinh thần của mình. 9 Tiếp cận trên góc độ của chính quyền địa phương, du lịch được hiểu là việc tổ chức các điều kiện về hành chính, về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật để phục vụ du khách. Du lịch là tổng hợp các hoạt động kinh doanh đa dạng, được tổ chức nhằm giúp đỡ việc hành trình và lưu trú tạm thời của cá thể. Du lịch là một cơ hội để bán các sản phẩm địa phương, tăng thu ngoại tệ, tăng các nguồn thu nhập từ các khoản thuế trực tiếp và gián tiếp, đẩy mạnh cán cân thanh toán và nâng cao mức sống vật chất và tinh thần cho dân địa phương. Theo Tổ chức du lịch thế giới (World Tourism Organization): Du lịch bao gồm tất cả mọi hoạt động của những người du hành tạm trú với mục đích tham quan, khám phá và tìm hiểu, trải nghiệm hoặc với mục đích nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn cũng như mục đích hành nghề và những mục đích khác nữa trong thời gian liên tục nhưng không quá một năm ở bên ngoài môi trường sống định cư nhưng loại trừ các du hành mà có mục đích chính là kiếm tiền. Theo Liên hiệp quốc tế các tổ chức lữ hành chính thức (International Union of Official Travel Oragnization: IUOTO): Du lịch được hiểu là hành động du hành đến một nơi khác với địa điểm cư trú thường xuyên của mình nhằm mục đích không phải để làm ăn, tức không phải để làm một nghề hay một việc kiếm tiền sinh sống,… Một số khái niệm tiêu biểu trên thế giới về du lịch. Định nghĩa đầu tiên về du lịch tại nước Anh như sau: “Du lịch là sự phối hợp nhịp nhàng giữa lý thuyết và thực hành của (các) cuộc hành trình với mục đích giải trí, ở đây sự giải trí là động cơ chính”. GS.TS. Hunziker và GS.TS. Krapf – hai người được xem như là người đặt nền móng cho lý thuyết về cung du lịch, đưa ra định nghĩa như sau: “Du lịch là tập hợp các mối quan hệ và các hiện tượng phát sinh trong cuộc hành trình và 10
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan