Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiếng Anh Sách giáo viên tiếng anh lớp 3 thí điểm (bản màu đẹp hd)...

Tài liệu Sách giáo viên tiếng anh lớp 3 thí điểm (bản màu đẹp hd)

.PDF
292
12358
133

Mô tả:

%ų*,¤2'ĭ&9£ï£27ą2 +RÃQJ9ôQ9ÅQ 7ŬQJ&KĦELÍQ 3KDQ+à &KĦELÍQ ïŭ7KĞ1JĔF+LšQïÃR1JĔF/ŮF 7UòðQJ7KĞ1JĔF0LQK1JX\ţQ4XŪF7XŖQ 9ĸLVņFŮQJWÄFFĦD.HQ:LOVRQ 7ÄLEþQOŗQWKłKDLFÖFKĜQKOÐ 1+£;8ś7%ă1*,¤2'ĭ&9,ũ71$0 BOOK MAP ME AND MY FRIENDS Unit 1 Hello Competences • Greeting and self-introduction • Greeting and responding to greeting Page 6 Sentence Patterns Hello/Hi. I’m + name. How are you? I’m fine, thanks/ thank you. Unit 2 What’s your name? Competences • Asking and answering questions about one’s name • Asking and answering questions about how to spell one’s name Sentence Patterns What’s your name? My name’s + name. How do you spell your name? Vocabulary proper names what’s, you, your, name, how, do, spell Sentence Patterns This is + name. Is this/that + name? Yes, it is./No, it isn’t. Vocabulary this/that, yes, no Phonics Tony yes Page 24 Sentence Patterns Who’s that? It’s + name. How old are you? I’m + age. Vocabulary who, how old Unit 5 Are they your friends? Page 30 Competences • Introducing one’s friend and responding to the introduction • Asking and answering questions about friends Vocabulary proper names they, friend, are, aren’t Review 1 Phonics Mai Peter Page 18 Unit 4 How old are you? Competences • Asking and answering questions about someone • Asking and answering questions about someone’s age Phonics bye hello Page 12 Unit 3 This is Tony Competences • Introducing someone • Asking and answering questions about someone Vocabulary hi, hello, how, fine, thanks, I’m, thank you, Nice to meet you. How are you? Sentence Patterns This is my friend + name. Are they your friends? Yes, they are./No, they aren’t. Phonics five six Phonics that yes Page 36 Œ 9,(71$0('8&$7,2138%/,6+,1*+286( 9(3+ 0$&0,//$1 03& ME AND MY SCHOOL Unit 6 Stand up! Competences • Giving and responding to instructions • Asking for and giving permission Page 40 Sentence Patterns Stand up! May I sit down? Yes, you may./No, you may not. Vocabulary stand up, sit down, come, here, open, close, may, go out, come in Unit 7 That’s my school Page 46 Competences • Talking about school facilities • Asking and answering questions about school facilities Vocabulary school, library, classroom, computer room, playground, gym, big, small, old, new, large Sentence Patterns That’s the + school facility. Is the + school facility+ adjective? Unit 8 This is my pen Competences • Identifying school things • Talking about school things Phonics gym look Page 52 Sentence Patterns This/That is + school thing. These/Those are + school things. Vocabulary Phonics rubber, pencil case, school ruler bag, notebook, pencil, these ruler, these, those Unit 9 What colour is it? Page 58 Competences • Asking and answering questions about school things • Asking and answering questions about colours Vocabulary pencil sharpener, blue, bookcase, black, yellow, brown, green, orange Sentence Patterns Is this/that your + school thing? What colour is it? It’s + colour. What colour are they? They’re + colour. Unit 10 What do you do at break time? Page 64 Competences • Asking and answering questions about break time activities • Expressing likes and dislikes Vocabulary break time, badminton, football, chess, basketball, table tennis, play, like, skating, hide-and-seek, skipping, blind man’s bluff Review 2 Glossary Phonics come down Sentence Patterns What do you do at break time? I play + game/sport. Do you like + game/ sport? Yes. I do./No, I don’t. Phonics it orange Phonics blind skating Page 70 Page 74 %RRN0DS BOOK MAP ME AND MY FAMILY Unit 11 This is my family Competences • Identifying family members • Talking about the ages of family members Page 6 Sentence Patterns Who’s that? He’s/She’s my ... How old is your ...? He’s/She’s ... Page 12 Unit 12 This is my house Competences • Identifying rooms in the house • Asking and answering questions about house facilities Sentence Patterns There’s a ... It’s very nice! Is there a ...? Yes, there is./ No, there isn’t. Vocabulary Phonics living room, kitchen, kitchen bathroom, bedroom, bathroom dining room, garden, pond, yard, tree, gate, fence, over there Page 18 Unit 13 Where’s my book? Competences • Asking and answering questions about the location of things in the house (singular) • Asking and answering questions about the location of things in the house (plural) Vocabulary Phonics family, father, brother mother, grandmother grandmother, grandfather, brother, sister, photo, man, woman Sentence Patterns Where’s the ...? It’s here/there. Where are the ...? They’re ... Vocabulary poster, bed, chair, picture, coat, ball, where, near, under, behind, on Unit 14 Are there any posters in the room? Page 24 Competences • Asking and answering questions about things in the room • Asking and answering questions about quantity of things Vocabulary map, sofa, wardrobe, fan, cupboard, door, mirror, window, cup, count, how many ...? Sentence Patterns Are there any ... in the room? Yes, there are./ No, there aren’t. How many ... are there? There are ... Unit 15 Do you have any toys? Page 30 Competences • Identifying toys • Asking and answering questions about toys Vocabulary doll, teddy bear, car, robot, ball, puzzle, yo-yo, ship, plane, kite, have, has Review 3 7LŠQJ$QK Sentence Patterns Do you have ...? Yes, I do./ No, I don’t. Does he/she have ...? Yes, he does./ No, he doesn’t. Page 36 Phonics chair where Phonics fan cup Phonics plane ship ME AND THE WORLD AROUND Unit 16 Do you have any pets? Page 40 Competences • Asking and answering questions about pets • Asking and answering questions about the location of pets Vocabulary Phonics dog, cat, goldfish, dog parrot, rabbit, next to, parrot in front of Sentence Patterns Do you have any ...? Yes, I do. I have .../ No, I don’t. I have ... Where are the cats? They’re ... Unit 17 What toys do you like? Page 46 Competences • Asking and answering questions about toys • Asking and answering questions about quantity Vocabulary Phonics ship, truck, kite, plane kite ship Sentence Patterns What toys do you like? I like ... How many ... do you have? I have ... Unit 18 What are you doing? Page 52 Competences • Asking and answering questions about one’s action in progress • Asking and answering questions about someone’s action in progress Vocabulary read, cook, watch TV, sing, dance, skate, draw a picture, play the piano, listen to music Sentence Patterns What are you doing? I’m ... What’s he/she doing? He’s/She’s ... Phonics reading drawing Unit 19 They’re in the park Page 58 Competences • Asking and answering questions about activities in the park • Asking and answering questions about the weather in different places Vocabulary Phonics cycle, skate, skip, rainy park, sunny, rainy, skate cloudy, windy, stormy, snowy, weather Sentence Patterns What are they doing? They’re ... What’s the weather like? It’s ... Page 64 Unit 20 Where’s Sa Pa? Competences • Asking and answering questions about places • Asking and answering questions about distance Review 4 Glossary Sentence Patterns Where’s ...? It’s in north Viet Nam. Is .... near Ha Noi? Yes, .../No, ... Vocabulary Ha Long Bay, north, south, central, city, near, far Phonics far north Page 70 Page 74 ,QWURGXFWLRQ ,1752'8&7,21 81,7 +(//2 81,7 :+$7u6<2851$0(" 81,7 7+,6,6721< 81,7 +2:2/'$5(<28" 81,7 $5(7+(<<285)5,(1'6" 5(9,(: 81,7 67$1'83 81,7 7+$7u60<6&+22/ 81,7 7+,6,60<3(1 81,7 :+$7&2/285,6,7" 81,7 :+$7'2<28'2$7%5($.7,0(" 5(9,(: 81,7 7+,6,60<)$0,/< 81,7 7+,6,60<+286( 81,7 :+(5(u60<%22." 81,7 $5(7+(5($1<3267(56,17+(5220" 81,7 '2<28+$9($1<72<6" 5(9,(: 81,7 '2<28+$9($1<3(76" 81,7 :+$772<6'2<28/,.(" 81,7 :+$7$5(<28'2,1*" 81,7 7+( - Xem thêm -