Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thể loại khác Chưa phân loại Sách thông thư toàn tập...

Tài liệu Sách thông thư toàn tập

.PDF
164
44554
101

Mô tả:

Sách Thông Thư toàn tập
THÔNG THƯ MỤC LỤC I.TUỔI GÌ? MẠNG GÌ?....................................................................................................... 8 II- CÁC SAO TỐT:................................................................................................................ 9 III.CÁC NGÀY XẤU:.......................................................................................................... 10 XEM TUỔI LÀM NHÀ KỴ KIM LÂU ............................................................................... 37 KIM LÂU ĐỒ........................................................................................................................ 37 BÀI THƠ THỤ TỬ-SÁT CHỦ ........................................................................................... 38 NGÀY THIÊN HOẢ............................................................................................................. 39 NGÀY CÔ THẦN QUẢ TÚ ................................................................................................. 39 NGÀY LY SÀO ..................................................................................................................... 40 HỒNG SA KỴ NHẬT........................................................................................................... 40 NGHING HÔN KỴ NHẬT.................................................................................................. 40 TUYỆT PHONG NHẬT ....................................................................................................... 40 KHÔNG PHÒNG NHẬT ..................................................................................................... 41 CON TRAI HAY CON GÁI KHÓ NUÔI KỴ ................................................................... 41 TRẺ CON HAY KHÓC DẠ ĐỀ........................................................................................... 41 NGÀY CẦU TIÊN BÀ CỨU BỆNH ................................................................................... 41 BÀI VỊ CẦU CHỮA BỆNH KHÓC DẠ ĐỀ ...................................................................... 42 BẢNG TÍNH VỀ VIỆC ĐÁM MA Nữ ............................................................................ 42 TUỔI THÁNG NGÀY GIỜ............................................................................................. 43 TỨ THỜI TRÙNG TANG KỴ AN TÁNG ..................................................................... 44 AN TÁNG CÁT NHẬT..................................................................................................... 44 PHÉP TÍNH GIỜ............................................................................................................. 44 Nhập niên ........................................................................................................................ 44 PHÉP TÍNH GIỜ HOÀNG ĐẠO .................................................................................. 45 BẢNG TÍNH GIỜ HOÀNG ĐẠO.................................................................................. 46 BẢNG KÊ NGÀY HOÀNG ĐẠO VÀ HẮC ĐẠO ......................................................... 47 Phép xem 12 tháng Hoàng Long, phải lấy tuổi người chết là tuổi ghi, chết vào năm nào, xem biết tốt xấu phép xem dưới đây: ............................ 47 TUỔI THÂN, TÝ, THÌN ............................................................................................. 47 TUỔI DẦN, NGỌ TUẤT............................................................................................. 48 TUỔI HỢI, MÃO, MÙI.............................................................................................. 48 TUỔI TỴ, DẬU, SỬU.................................................................................................. 48 CÁCH TRỪ TRÙNG ........................................................................................................ 50 BẢNG TÍNH NGÀY TỐT- GIỜ TỐT ĐỂ ĐI ĐƯỜNG ( VIỆC NHỎ) ....................... 50 BẢNG NGŨ HÀNH TƯƠNG SINH- NGŨ HÀNH TƯƠNG KHẮC ............................ 51 GIỜ KHÔNG VONG ........................................................................................................... 51 DƯƠNG CÔNG KỴ NHẬT NGÀY LÀM NHÀ ................................................................ 52 PHẠM GIỜ QUAN SÁT ................................................................................................. 52 BÁT SAN TUYẾT MẠNH ............................................................................................... 53 BẢNG LẬP THÀNH TUỔI LÀM NHÀ ......................................................................... 54 HƯỚNG NHÀ................................................................................................................... 55 CÔ NHẬT TUẦN PHONG TRÁNH LÀM NHÀ CƯỚI VỢ ....................................... 55 Trang 1 THÔNG THƯ NGÀY CÔ THẦN QỦA TÚ ............................................................................................. 55 XEM NGÀY ĐỂ LỄ KẾT HÔN ........................................................................................... 56 ĐƯƠNG NIÊN HÀNH KHIẾN...................................................................................... 56 XEM NĂM TÌM NGUYỆT KIẾN................................................................................... 58 PHƯƠNG HƯỚNG TỐT TỪNG NĂM............................................................................. 58 VẬN NIÊN MƯỜI HAI THÁNG................................................................................... 58 XEM XẤM DÂY .................................................................................................................... 63 VẬN NIÊN 12 THÁNG................................................................................................... 63 TAM TAI HẠN KỲ ĐẠO TRẠCH THU THÊ ................................................................... 64 CÁCH CÚNG THẦN TAM TAI ĐẠI HẠN....................................................................... 64 PHÉP CÚNG LỄ ............................................................................................................... 65 THÁI TUẾ NHẬP TRẠCH ĐẠI SÁT NIÊN HUNG....................................................... 65 NHỮNG NĂM SÁT KHÔNG NÊN LÀM NHÀ ................................................................ 66 HÁM CHÂN QUÂN NGỌC HẠP KỴ ................................................................................ 66 NHỮNG NGÀY NGUYỆT ĐỨC......................................................................................... 69 28 SAO DÙNG XEM NGÀY- CHẤP BÁT TINH LÂM NHẬT ..................................... 69 GIỜ PHÚC TINH ................................................................................................................ 78 GIỜ NHẬT LỘC................................................................................................................... 79 XEM NGÀY NGUYÊN ĐÁN (mồng 1 Tết ngày gì tốt xấu).................................... 79 XEM THƯƠNG TUẦN NGUYÊN ĐÁN “12 ngày đẹp tốt, xấu kém” ................... 80 XEM THƯƠNG TUẦN NGUYÊN ĐÁN........................................................................ 80 LIỆT KÊ 25 DANH TỪ....................................................................................................... 80 MỘT SỐ DANH TỪ CẦN PHẢI BIẾT RÕ...................................................................... 81 NGÀY GIỜ THIÊN QUAN QUÝ NHÂN, THIÊN PHÚC QUÝ NHÂN ...................... 81 ĐINH CAN GIỜ .................................................................................................................. 82 XEM NGÀY NHÂN DUYÊN SÁT CỐNG TỐT NGÀY TRỰC TINH XẤU ................. 83 NHỮNG NGÀY TẠO ỐC TỐT “ Hạ móng, tu sửa, tạo”....................................... 85 CHIÊM NGHINH HÒN CÁT NHẬT “ ngày lành hôn nhân”.................................... 86 NHỮNG NGÀY GIÁ THÚ BẤT TƯƠNG..................................................................... 86 NHỮNG NGÀY THU TRU THƯƠNG LƯƠNG .......................................................... 87 CHU ĐƯỜNG ĐỀ DÙNG CHO VIỆC CƯỚI VỢ........................................................... 87 THÁNG ĐẠI LỢI GÁI VỀ NHÀ CHỒNG ....................................................................... 88 TÌM THÁNG ĐẠI LỢI TRAI LÀM NHÀ ........................................................................ 89 MÌNH MỘC ...................................................................................................................... 89 MÌNH THỦY..................................................................................................................... 89 MÌNH HỎA....................................................................................................................... 90 MÌNH THỔ ....................................................................................................................... 90 NHỮNG NGÀY THIÊN ĐAO TƯƠNG GIAO ................................................................ 90 NHỮNG NGÀY ĐAI SÁT BỐN MÙA .............................................................................. 90 TỨ THỜI THU CHỦ SÁT THỦ ......................................................................................... 91 NGÀY SÁT CHỦ VỀ BỐN MÙA ....................................................................................... 91 SÁT CHỦ HAI THÁNG PHẠM MỘT NGÀY .................................................................. 91 SÁT CHỦ GIỜ ..................................................................................................................... 92 GIỜ THƯ TỨ KỴ ................................................................................................................. 92 Trang 2 THÔNG THƯ NGÀY CÔ THÂN QUẢ TÚ ................................................................................................. 92 NHỮNG NGÀY CÔ THÂN ................................................................................................. 92 NHỮNG NGÀY QUẢ CÔ KY GIÁ THÚ........................................................................... 93 BỐN MÙA CÔ THẦN.......................................................................................................... 93 BỐN MÙA KHÔNG GIƯỜNG KỴ RƯỚC RÂU............................................................. 93 BỐN MÙA KHÔNG BUỒNG ............................................................................................. 94 NHỮNG NGÀY LY SÀO LÌA TỔ ...................................................................................... 94 NGÀY XẤU GỌI LÀ NGÀY NGƯU LANG CHỨC NỮ.................................................. 94 BỐN MÙA KHÔNG PHÒNG ............................................................................................. 95 NHỮNG NGÀY BẤT LƯƠNG ........................................................................................... 95 NHỮNG NGÀY KHÔNG PHÒNG .................................................................................... 95 KHÔNG PHÒNG TỐI KỴ GIỜ......................................................................................... 95 GIÁ THÚ KHÔNG PHÒNG KỴ NHẬT ............................................................................ 96 THIÊN ĐỊA TRANH HÙNG GIÁ THÚ KỴ NHẬT ........................................................ 96 NGÀY BẠT MA SÁT KỴ HỢP HÔN ................................................................................ 96 GIÁ THÚ ĐẠI HỌA TẠI VONG NHẬT .......................................................................... 97 TỨ THỜI HOÀNG TUYỀN BẮT MA KỴ GIÁ THÚ ...................................................... 97 THÁI BẠCH CHU THƯƠNG KỴ NGHING HÒN.......................................................... 97 CHIÊM NỮ VỀ NHÀ NAM LƠI PHƯƠNG .................................................................... 98 THIÊN CẦU HÀNH THỰC GIÁ THÚ TỨ THỜI ĐẠI HUNG ..................................... 99 NGÀY NỮ THẤT KHÔNG PHÒNG.................................................................................. 99 NHỮNG NGÀY TAM TANG SÁT HUNG ........................................................................ 99 GIỜ TRÙNG TANG ...................................................................................................... 100 NGÀY TIỂU HỒNG XA ................................................................................................ 100 THẬP ÁC ĐẠI BẠI BÁCH SƯ KY.............................................................................. 100 BẠCH HỔ ĐAI SÁT NHẬP CUNG 100 VIỆC ĐỀU KỴ............................................. 101 GIỜ BẠCH HỔ NHẬP CUNG ..................................................................................... 101 CHIÊM SAO QUỶ KHỐC TINH MỖI THÁNG Ở NGÀY TUẤT............................... 101 CHIÊM NGŨ MÔ BÁCH SƯ KY..................................................................................... 101 CHIÊM KIM THẦN THẤT SÁT KỴ PHÁP ................................................................... 102 NGÀY SÁT SƯ BỐN MÙA............................................................................................... 102 NHỮNG NGÀY PHÁ QUÂN KỴ GIÁ THÚ................................................................... 102 NHỮNG NGÀY KHÔNG VONG BỐN MÙA................................................................. 103 NHỮNG NGÀY THIÊN HỎA KỴ CẤT LÀM NHÀ....................................................... 103 NHỮNG NGÀY THIÊN HỎA, ĐỊA HỎA KIÊNG KỴ ................................................. 103 CHIÊM THIÊN LÔI ĐÃ GIỜ.......................................................................................... 105 CHIÊM SAO HOANG ỐC ( nhà bỏ hoang) ............................................................... 105 CHIÊM VÀNG VONG NHẬT ( Kỵ xuất hành, giá thú).......................................... 106 NHỮNG NGÀY XÍCH TÒNG TỬ GIÁNG HẠ.............................................................. 106 NHỮNG NGÀY THIÊN MA ( Kỵ giá thú và tạo ốc) ............................................... 106 THÂN CẦU NHẬT TRỰC ( Kỵ cưới treo) .................................................................. 107 NHỮNG NGÀY NGUYỆT KỴ .......................................................................................... 107 NHỮNG NGÀY TRÙNG NHỊ KỴ ................................................................................... 108 NHỮNG NGÀY LỖ BAN SÁT KỴ PHAT MỘC ............................................................ 108 Trang 3 THÔNG THƯ KỴ KHỞI CÔNG LÀM NHÀ PHỦ ĐẦU SÁT ............................................................... 108 NHỮNG NGÀY MUA LỢN NUÔI TỐT......................................................................... 109 NHỮNG NGÀY KỴ LÀM NHÀ LỚN .............................................................................. 109 NHỮNG NGAY TAM LƯƠNG ( Tam-Nương nhật kỵ diễn ca) ........................... 109 GIỜ QUAN SÁT KỴ TIỂU NHỊ XUẤT THẾ ................................................................ 110 XEM KHOÁY XÁC ĐỊNH GIỜ ....................................................................................... 110 NHỮNG NGÀY TỬ LY...................................................................................................... 110 NHỮNG NGÀY TỨ TUYỆT.............................................................................................. 111 BÁT CỬU TRẠCH.............................................................................................................. 111 ĐIỀN TÍCH THẦN KIM LÂU.......................................................................................... 112 CHU CÔNG XUẤT HÀNH................................................................................................ 113 GIÁP TÝ .......................................................................................................................... 114 Giáp Tuất ....................................................................................................................... 114 GIÁP THÂN.................................................................................................................... 115 GIÁP NGỌ...................................................................................................................... 115 GIÁP THÌN..................................................................................................................... 116 GIÁP DẦN ...................................................................................................................... 116 LỤC NHÂM ĐẠI ĐỒN...................................................................................................... 117 ĐẠI AN............................................................................................................................ 117 LƯU LIÊN ( Bàng xà) ................................................................................................. 117 TỐC HỶ ( Lục hợp) ...................................................................................................... 118 XÍCH KHẨU ( Phu tước) ........................................................................................... 118 TIỂU CÁT ( Thanh Long) .......................................................................................... 118 KHÔNG VONG ( Thiên không) ................................................................................ 118 CÁCH ĐÓN GIỜ ĐI:........................................................................................................ 119 NGÀY GIỜ ĐỊNH CỤC.................................................................................................... 119 NGÀY GIÁP TÝ:............................................................................................................ 119 NGÀY ẤT SỬU: ............................................................................................................. 120 NGÀY BÍNH DẦN:........................................................................................................ 120 NGÀY ĐINH MÃO:....................................................................................................... 120 NGÀY MẬU THÌN: ....................................................................................................... 121 NGÀY KỶ TỴ:................................................................................................................. 121 NGÀY CANH NGỌ:....................................................................................................... 121 NGÀY TÂN MÙI:........................................................................................................... 122 NGÀY NHÂM THÂN: ................................................................................................... 122 NGÀY QUÝ DẬU:.......................................................................................................... 122 NGÀY GIÁP TUẤT: ...................................................................................................... 122 NGÀY ẤT HỢI:.............................................................................................................. 123 NGÀY BÍNH TÝ: ........................................................................................................... 123 NGÀY ĐINH SỬU: ....................................................................................................... 123 NGÀY MẬU DẦN: ......................................................................................................... 124 NGÀY KỶ MÃO: ............................................................................................................ 124 NGÀY CANH THÌN: ..................................................................................................... 124 NGÀY TÂN TỴ:.............................................................................................................. 125 Trang 4 THÔNG THƯ NGÀY NHÂM NGỌ:...................................................................................................... 125 NGÀY QUÝ MÙI: .......................................................................................................... 125 NGÀY GIÁP THÂN:...................................................................................................... 126 NGÀY ẤT DẬU: ............................................................................................................. 126 NGÀY BÍNH TUẤT:...................................................................................................... 126 NGÀY ĐINH HỢI ......................................................................................................... 126 NGÀY MẬU TÝ .............................................................................................................. 127 NGÀY KỶ SỬU............................................................................................................... 127 NGÀY CANH DẦN ........................................................................................................ 127 NGÀY TÂN MÃO ........................................................................................................... 128 NGÀY NHÂM THÌN...................................................................................................... 128 NGÀY QUÝ TỴ............................................................................................................... 128 NGÀY GIÁP NGỌ ......................................................................................................... 128 NGÀY ẤT MÙI ............................................................................................................... 129 NGÀY BÍNH THÂN....................................................................................................... 129 NGÀY ĐINH DẬU......................................................................................................... 129 NGÀY MẬU TUẤT......................................................................................................... 130 NGÀY KỶ HỢI............................................................................................................... 130 NGÀY CANH TÝ ............................................................................................................ 130 NGÀY TÂN SỬU............................................................................................................ 130 NGÀY NHÂM DẦN ....................................................................................................... 131 NGÀY QUÝ MÃO........................................................................................................... 131 NGÀY GIÁP THÌN........................................................................................................ 131 NGÀY ẤT TÝ .................................................................................................................. 131 NGÀY BÍNH NGỌ......................................................................................................... 132 NGÀY ĐINH MÙI ......................................................................................................... 132 NGÀY MẬU THÂN ........................................................................................................ 132 NGÀY KỶ DẬU .............................................................................................................. 133 NGÀY CANH TUẤT....................................................................................................... 133 NGÀY TÂN HỢI ............................................................................................................ 133 NGÀY NHÂM TÝ ........................................................................................................... 134 NGÀY QUÝ SỬU ........................................................................................................... 134 NGÀY GIÁP DẦN.......................................................................................................... 134 NGÀY ẤT MÃO .............................................................................................................. 134 NGÀY BÍNH THÌN ....................................................................................................... 135 NGÀY ĐINH TỴ ............................................................................................................ 135 NGÀY MẬU NGỌ .......................................................................................................... 135 NGÀY KỶ MÙI............................................................................................................... 136 NGÀY CANH THÂN...................................................................................................... 136 NGÀY TÂN DẬU............................................................................................................ 136 NGÀY NHÂM TUẤT...................................................................................................... 136 NGÀY QUÝ HỢI............................................................................................................ 137 LỤC THẬP HOA GIÁP NHẬT XUNG NIÊN TUẾ....................................................... 137 ( Ngày xung năm tuổi) ............................................................................................. 137 Trang 5 THÔNG THƯ Ngày Giáp Tý xung tuổi Mậu, Nhâm Ngọ........................................................... 137 Ngày Giáp Tuất xung tuổi Mậu, Canh Thìn ....................................................... 137 Ngày Giáp Thân xung tuổi Mậu, Bính Dần ........................................................ 138 Ngày Giáp Ngọ xung tuổi Mậu, Nhâm Tý........................................................... 138 Ngày Giáp Thìn xung tuổi Mậu, Canh Tuất ....................................................... 139 Ngày Giáp Dần xung tuổi Mậu, Bính Thân ........................................................ 139 TỨ THỜI SÁT SƯ ............................................................................................................. 140 NGÀY TRÙNG TANG ....................................................................................................... 140 NGÀY LY SÀO ................................................................................................................... 140 MƯỜI BA NGÀY DƯƠNG KỴ NHẬT VIỆC GÌ CŨNG PHẢI TRÁNH .................. 141 NHỮNG NGÀY THIÊN CƯỜNG ( XẤU)...................................................................... 142 NHỮNG NGÀY THỔ CẤM KỴ ĐÀO GIẾNG, CHÔN CẤT ........................................ 142 NHỮNG NGÀY THỔ KỴ VÃNG VONG KỴ XUẤT HÀNH, ĐỘNG THỔ ................ 142 NHỮNG NGÀY TRÙNG TANG- TRÙNG PHỤ KỴ MAI TÁNG, GIÁ THÚ ........... 142 NHỮNG NGÀY KỴ THĂM NGƯỜI ỐM ....................................................................... 143 NHỮNG NGÀY KHÔNG NÊN SỬA VÀ LÀM CHUỒNG NUÔI LỢN ..................... 143 NIÊN SÁT BẤT NGHI TẠO TRẠCH ............................................................................. 144 THÁI TUẾ NHẬP TRẠCH ĐAI SÁT NIÊN HUNG..................................................... 144 NHỮNG NGÀY ĐẠI HAO- TỬ KHÍ- QUAN PHÙ KỴ THỜI TỰ TẠO, NHẬP TRẠCH................................................................................................................................. 145 NHỮNG NGÀY TIỂU HAO ............................................................................................. 145 NHỮNG NGÀY ĐỊA HOẢ................................................................................................ 146 NHỮNG NGÀY NGUYỆT PHÁ ....................................................................................... 146 NHỮNG NGÀY BẰNG TIỂU NGOÃ GIẢI ................................................................... 146 NHẬP TRẠCH CƯ CÁT NHẬT ....................................................................................... 147 NGÀY TRỰC....................................................................................................................... 147 TIỂU NHI XUẤT THẾ PHẠM GIỜ................................................................................ 148 GIỜ THIÊN LA ĐỊA VÕNG............................................................................................ 148 NHỮNG NGÀY THIÊN ĐỨC .......................................................................................... 149 NHỮNG NGÀY NGUYỆT ĐỨC....................................................................................... 149 NHỮNG NGÀY THIÊN GIẢI.......................................................................................... 149 NHỮNG NGÀY THIÊN HỶ AN TÁNG .......................................................................... 150 NHỮNG NGÀY THIÊN QUÝ .......................................................................................... 150 NHỮNG NGÀY TAM HỢP .............................................................................................. 150 NHỮNG NGÀY SINH KHÍ.............................................................................................. 151 NHỮNG NGÀY THIÊN THÀNH CƯỚI GẢ, GIAO DỊCH TỐT ............................... 151 NHỮNG NGÀY THIÊN QUAN XUẤT HÀNH GIAO DỊCH TỐT ............................. 152 NHỮNG NGÀY LỘC MÃ XUẤT HÀNH, DI CHUYỂN TỐT ...................................... 152 NHỮNG NGÀY PHÚC SINH ĐƯỢC PHÚC TỐT ....................................................... 152 NHỮNG NGÀY GIẢI THẦN GIẢI TRỪ SAO XẤU.................................................... 153 NHỮNG NGÀY THIÊN ÂN ĐƯỢC HƯỞNG PHÚC LÀM NHÀ, KHAI TRƯƠNG153 CÁCH TÍNH NGÀY TRỰC............................................................................................... 153 NHỮNG NGÀY CÓ CÁC SAO XẤU CHIẾU TRONG MỌI VIỆC LỚN................... 154 NHỮNG NGÀY THỤ TỬ .................................................................................................. 155 Trang 6 THÔNG THƯ NHỮNG NGÀY ĐẠI HAO TỨ KHÍ QUAN PHÙ KỴ AN TÁNG ............................... 155 NHỮNG NGÀY TIỂU HAO KỴ XUẤT NHẬP TIỀN TÀI........................................... 156 NHỮNG NGÀY SÁT CHỦ, THIÊN HOẢ, ĐỊA HOẢ, HOẢ TAI, ............................. 156 NGUYỆT PHÁ KIÊNG LÀM NHÀ .................................................................................. 156 NGÀY SÁT CHỦ ............................................................................................................ 156 NGÀY ĐỊA HOẢ ............................................................................................................ 156 NGÀY HOẢ TAI............................................................................................................. 157 NHỮNG NGÀY THỔ CẤM........................................................................................... 157 NHỮNG NGÀY THỔ KỴ VÃNG VONG ........................................................................ 157 NHỮNG NGÀY CÔ THẦN ............................................................................................... 158 NHỮNG NGÀY TRÙNG TANG, TRÙNG PHỤC ......................................................... 158 MƯỜI BA NGÀY DƯƠNG CÔNG........................................................................................ 158 NHỮNG NGÀY TỬ LY...................................................................................................... 159 NHỮNG NGÀY TỨ TUYỆT.............................................................................................. 159 NHỮNG NGÀY NGHINH HÔN...................................................................................... 159 SỰ TƯƠNG ỨNG CỦA NGŨ HÀNH VỚI CÁC YẾU TỐ ........................................... 159 XEM TUỔI LÀM NHÀ, DỰNG VỢ, GẢ CHỒNG ........................................................ 160 18. CỤC THÔNG THIÊN KHIẾU .............................................................................. 160 18.CỤC THÔNG THIÊN KHIÊU................................................................................ 160 NHỮNG NGÀY DU HOẠ ................................................................................................. 162 NHỮNG NGÀY THIÊN CÁCH ........................................................................................ 162 NHỮNG NGÀY NGŨ QUÝ .............................................................................................. 162 TRƯỜNG SINH: ............................................................................................................... 163 MỘC DU:............................................................................................................................. 163 QUAN ĐÁI: ........................................................................................................................ 163 LÂM QUAN: ....................................................................................................................... 163 ĐẾ VƯƠNG: ....................................................................................................................... 163 BÀI SUY.............................................................................................................................. 163 BỆNH:.................................................................................................................................. 164 BÀI TUYỆT ......................................................................................................................... 164 BÀI THAI: .......................................................................................................................... 164 BÀI DƯỠNG ...................................................................................................................... 164 Trang 7 THÔNG THƯ THÔNG THƯ Quyển sách thông thư này dùng để xem ngày tốt, xấu, có giải nghĩa các sao tốt xấu của từng việc, để khi xem dễ lựa chọn khỏi nhầm lẫn. Vậy cần phải biết các sao tốt của ngày đó, và làm cho được lợi lộc, kiêng kỵ các sao xấu không nên làm chi khỏi thủ hại nay giải nghĩa và chú thích từng việc như sau: I.TUỔI GÌ? MẠNG GÌ? 1.Giáp tý- ất Sửu mệnh kim Vàng dưới biển 2.Bính dần- Đinh mão mệnh hoả Lửa trong lò 3.Mậu thìn- Kỷ tỵ mệnh mộc Cây rừng lớn 4.Canh Ngọ-Tân mùi mệnh thổ Đất đường lộ 5.Nhâm thân- Quý dậu mệnh kim Vàng gươm nhọn 6.Giáp tuất-Ất hợi mệnh hoả Lửa trên núi 7.Bính tý-Đinh sửu mệnh thuỷ Nước dưới sông 8.Mậu dần-Kỷ mão mệnh thổ Đất đầu thành 9.Canh thìn- Tân tỵ mệnh kim Vàng chân đèn 10.Nhâm Ngọ-Quý mùi mệnh mộc Cây dương liễu 11.Giáp thân- ất dậu mệnh thuỷ Nước trong giếng 12.Bính Tuất-Đinh Hợi mệnh thổ Đất nóc nhà 13.Mậu tý-kỷ sửu mệnh hoả Lửa sấm chớp 14.Canh dần- Tân mão mệnh mộc Cây tòng bá 15.Nhâm thìn-Quý tỵ mệnh thuỷ Nước chảy dài 16.Giáp ngọ- ất mùi mệnh kim Vàng trong cát 17.Bính dần- đinh dậu mệnh hoả Lửa dưới núi 18.Mậu tuất- kỷ hợi mệnh mộc Cây đất bằng 19.Canh tý- tân sửu mệnh thổ Đất tách nhà 20.Nhâm dần-Quý mão mệnh kim Váng lá trắng 21.Giáp thìn-ất tỵ mệnh hoả Lửa ngọn đèn 22.Bính ngọ- Đinh mùi mệnh thuỷ Nước trên trời 23.Mậu thân-Kỷ dậu mệnh thổ Đất nền chòi 24.Canh tuất- Tân hợi mệnh kim Vàng đeo tay 25.Nhâm tý- Quý sửu mệnh mộc Cây dâu 26.Giáp Dần- Ất mão mệnh thuỷ Nước khe lớn Trang 8 THÔNG THƯ 27.Bính Thìn- Đinh Tỵ mệnh thổ Đất trong cát 28.Mậu ngọ-Kỷ mùi mệnh hoả Lửa trên núi 29.Canh thân-Tân dậu mệnh mộc Cây lựu đá 30.Nhâm Tuất- Qúy hợi mệnh thuỷ Nước biển lớn II- CÁC SAO TỐT: 1.Thiên phúc: Nên đi nhận công tác ( việc quan) về nhà mới, lễ cúng. 2.Thiên phú: Nên làm kho tàng để chứa đựng thóc lúa đồ dùng. 3.Thiên hỷ: Nên cưới xin, đi xuất hành, nhần trầu cau ăn hỏi, mọi việc tốt 4.Thiên xá: nên lễ cầu thần, tha cho người phạm tội, kỵ sỹ săn bắn, đâm chém, chôn cất. 5.Thiên y: Nên tìm thầy chữa bệnh, bốc thuốc bệnh dược mau khỏi. 6.Nguyệt không: Nên dâng sớ trình bày công việc, đóng giường nằm, làm nhà, may màn. 7.Nguyệt tài: Nên mở cửa hàng, buôn bán, làm kho, làm bếp, xuất hành, rời chỗ ở. 8.Minh tinh: Nên đi việc quan, khiếu nại, tố tụng và dỡ mồ mả. 9.Sinh khí: Nên tu sửa, động thổ và nhận trầu cau ăn hỏi, cưới xin. 10.Giải thần: Nên giải bỏ việc kiện cáo và tha cho người phạm tội, tìm thuốc giải trừ, tắm gội. 11.Phả hộ: Nên làm việc phúc, cưới vợ, gả chồng và đi xuất hành. 12.Tục thế: nên hỏi vợ gả chồng, dựng con trưởng, nhận trầu cau ăn hỏi. 13. Ích hậu: Nên cưới hỏi, nhận trầu cau, tìm người kế tự, di chúc cho con cháu. 14. Địa tài: Nên thu nhận tiền tài, đồ vật nhập vào kho phát tài. 15.Mẫu xương: Nên làm kho tàng chứa đựng tiền của và thóc lúa, chăn nuôi, trồng trọt, thụ dưỡng được nhiều lợi. 16.Lộc khố: Nên thu cất thóc lúa tài vật vào kho chứa đựng mọi thứ tốt. 17.Quan Nhật: Nên làm các việc lớn như thăng quan, tiến chức, tặng thưởng. 18.Dân nhật: Nên động thổ đào đắp và chữa các việc vặt, đồ dùng hàng ngày. 19.Dịch mã: Nên xuất hành, cầu y, trị bệnh. 20.Diệu xương: Nên thu nợ, mua gia súc. Còn những sao tố đồng nghĩa như là: Thiên đức-Nguyệt đức-Thiên Đức hợp-Nguyệt đức hợp-Thiên Quý-Thiên mã- Thiên Giải-Thiên hành, Thiên quan, Nguyệt ân, Yếu an, Dịch mã, Lục hợp, Tam hợp, Kính Tâm, Mãn đức Tinh, Hoạt diệu, Hội hộ, U vi Tinh, Thánh Tâm, Cát Khánh, Tứ Vương, Tuế Hợp, Đại Hồng Sa, Ngọc Đường, Minh Đức.... Nói chung là tốt nhưng gặp phải ngày xấu như: Thụ tử, Sát chủ, Tam nương sát, Nguyệt kỵ, Dương Công kỵ, Ngày con nước thì phải kiêng mọi việc không nên làm. Trang 9 THÔNG THƯ III.CÁC NGÀY XẤU: 1.Thiên Cương: Kiêng kỵ mọi việc không làm 2.Thiên Phùng: Kiêng việc kiện tụng, xuất hành 3.Thiên hoả: Kiêng lợp nhà, mở đường 4.Thiên cẩu: Kiêng lễ bái cầu cúng 5.Thiên tặc: Kiêng cất nhà, dỡ mả, mở kho 6.Thiên ôn: Kiêng về nhà mới, chữa bệnh, không làm chuồng nuôi súc vật. 7. Địa hoả: Kiêng trồng cây cối 8. Địa tặc: Kiêng làm nhà cửa xuất hành, động thổ, đào ao. 9.Thụ tử: Kiêng mọi việc không làm 10.Sát chủ: Mọi việc đều phải kiêng 11.Hoang vu: Kiêng mọi việc chớ làm 12.Phá bạ:Kiêng làm dở dang các thứ 13. Đại hao: Trăm việc đều phải kiêng 14.Tiêu hao: Kiêng buôn bán cho vay mượn. 15.Du hoạ: Kiêng làm nhà chữa cửa 16.Thần cách: Kiêng lễ bái cầu thần 17.Nhân cách: Kiêng lấy vợ, lấy chồng, không nuôi thêm người ở giúp việc 18.Ngũ Quỷ: Kiêng xuất hành đi xa 19.Tam chuyển: Kiêng việc động thổ 20.Tam cương: Kiêng nhiều việc không làm 21.Tam thi: Mọi việc nên tránh 22.Lâm nhật: Kiêng xuất hành việc quan 23.Cầu Giáo: Kiêng nhiều việc không làm 24.Hà Khôi: Kiêng là nhà xây cửa 25.Kho tiêu: Kiêng trồng cây cối 26.Vãng Vong:Kiêng xuất hành cầu mưu, lấy vợ lấy chồng 27.Cửu không: Kiêng xuất hành, cầu tài, mở kho, trồng cây cối. 28. Âm thác: Kiêng xuất hành, nhận công tác. 29.Dương thác: Kiêng đi xa, hôn nhân, giá thú, không di chuyển chỗ ở 30.Tiểu hồng sa: Mọi việc phải kiêng 31.Lục Bất thành: Kiêng làm nhà cửa 32.Lỗ Ban Sát: Kiêng làm nhà, đặt cọc 33.Phủ đầu sát: Kiêng động thổ, làm nhà 34.Mộc mã sát: Kiêng bốc thuốc, châm cứu Trang 10 THÔNG THƯ 35. Đao châm sát: Kiêng châm cứu, hoạn mổ 36.Thi ma sát: Kiêng giá thú, về nhà mới 37.Chính tứ thế: Kiêng việc làm không bền 38.Bàng tứ thế: Làm việc hữu thuỷ vô chung phạt mộc thi dược 39.Nguyệt hoả- Độc hoả: Kiêng làm nhà, may vá quần áo 40.Nguyệt sát- Nguyệt hư: Kiêng làm cửa, mở lối đi, không mở cửa hàng buôn bán 41.Tử khí-Quan phù: Kiêng động thổ làm nhà, mở cửa đi lại 42.Bàng tiếu- Ngoã giải: Kiêng nhiều việc đều xấu cần tránh không làm 43.Phi niêm- Đại sát: Kiêng thu nhập tài vật, không nuôi các giống thú 44.Bát toạ- Địa phá: Kiêng châm cứu( Chích), không may vá quần áo 45.Cầu trận-Hắc đạo: Kiêng ra quân đội, làm chuồng nuôi các giống gà lợn 46.Bạch hổ-Hắc đạo: Kiêng xuất hành không dỡ mồ mả 47.Chu tước-Hắc đạo: Kiêng về nhà mới, không sửa chữa, mở cửa 48.Trùng tang- Trùng phục: Kiêng giá thú vợ chồng, xuất hành, xây nhà, mồ mả 49.Huyết chi-Huyết kỵ: Kiêng châm cứu, mổ hoạn các giống vật nuôi 50.Thổ kỵ-thổ ôn: Kiêng động thổ, đắp nền nhà 51.Thổ cấm-Thổ phù: Kiêng đào ao, trồng cây, đào chân móng Còn một số sao xấu như: Lôi công- Không vong- Cô thần-Quả tử-Ngyệt yếm-Đại hoạ- Tài ly-Nguyệt xá- Ương bại- Huyền vũ- Hắc đạo- Thiên địa chính chuyển- Thiên địa chuyển sát- Nguyệt kiến chuyển sát- Thiên lại- Thiên ngục- Diệt môn- Phản chủ- Phản Sư- Sát địa sư- ôn nhật- Long hổTôi chí- Hoàng sa- Thiên ma- Lôi đình- Sát chủ. Những sao kể trên đây nói chung là xấu nhưng không quan trọng lắm nếu có nhiều sao tốt cùng ngày gánh đỡ thì vẫn làm được việc bình thường. Nên nhớ mùa xuân không nên làm cửa hướng đông, mùa hè không làm cửa hướng nam, mùa thu không làm cửa hướng tây, mùa đông không làm cửa hướng bắc. Trang 11 THÔNG THƯ Sát chủ NGỌ TỴ Thiên tài- Hoạt diệu Thiên mã- Thiên giải Thiên đức hoàng đạo Tam hợp- Nguyệt đức Thiên cương- Thần cách- Nguyệt hoả- Độc Ngũ quỷ- Tử khí- Quan phù- Tôi chí- Thiên hoả- Sát sư- Phản sư- Diệt môn- Long hổ Phùng- Mộc mã sát-Tiểu hồng sa- Du hoạ- Băng tiêu Hoàng sa- Đại hao- Lâm nhật- Bạch hổ đắc ngoã giải- Tiêu hao dao. THÌN THÁNG Thiên phúc- Thiên tài Thiên đức ngày Đinh Lộc khổ- Ngọc đường Thiên đức hợp ngày Nhâm Thiên ôn- Quả tú- Thiên cẩu- Thiên quý ngày Giáp Ất Thiên tắc- Cửu long- Khô tiêu- Thiên phúc ngày Tỵ Đại bai- Tài ly- Phủ đầu sát Để thích giáng hạ ngày Tuất Đại hồng sa ngày Tuất, Tý MÃO Con nước ngày 5, 19 Kim đường Dương công kỵ ngày 13 Thiên lôi địa dốc Ất mão nhật Chính tứ phế ngày Canh Tuất Chu tước hắc đạo- Phá bại Trùng tang ngày Giáp Nguyết kiến- Chuyển sát Âm thác ngày Canh Tuất Ngũ hư ngày Tỵ, Dậu, Sửu Thiên ma ngày Mùi, Tuất, Hợi Tứ thời dai mô ngày Ất Mùi DẦN SỬU Yếu an- Phúc hậu- Tứ vượng Thiên y- Tuế hợp- Tục thế Mân đức tính Minh đường hoàng đạo Lục bất thành- Thổ phù- Thổ kỵ Địa tặc- Nguyệt sát- Nguyệt hư- Trang 12 THÔNG THƯ Lôi công- Phản chủ- Vãng vong Hoả lai- Huyết kỵ- Huyết chi MÙI THÂN Thiên thành- Kính tâm Nguyệt giải- Giải thần- Dịch mã- Minh tinh- Hội Ngọc đường- Hoàng đạo hộ- Phả hộ Thiên ôn- Không vong Nguyệt phá- Nguyệt bại 1 DẬU Nguyệt đức, nguyệt ân ngày Bính Ân đức- Phúc sinh- Cát Khánh Nguyệt đức hợp ngày Tân Thiên xá ngày Tuất, Dần Thiên lai- Nhân cách Nguyệt không ngày Nhâm Huyền vũ hắc đạo Tứ thời sát chủ ngày Dậu Thụ tử TUẤT Giờ thìn lên, Tỵ xuống Cái hoang ngày Tỵ, Dậu, Sửu Thiên quan- Thiên hỷ Tân Dậu, Bàng tứ phế ngày Canh Thân Hoàng ân- Tam hợp Trùng phục ngày Canh Thu tử- Phi liêm đài sát Dương thác ngày Giáp Dần Thổ kỵ ngày mùng 6 Địa hoả- Nguyệt yếm Tứ thời sát sư ngày Giáp Dần Đai hoa- Cô thần Quan sát giờ Tỵ, Hợi TÝ HỢI Mẫu Sương- Ích hạn- Sinh khí Thánh tâm- Mẫu sương- Lục hợp Thanh long hoàng đạo Phúc đức- Ngũ phủ- Uvi tinh Lỗ ban sát- Thiên hoả Thiên sư- Sát địa sư- Diệt môn- Cầu giảo- Hà khôi Thiên ngục- Thiên hình- Phi ma sát- Thiên cầu- Sát sư- Bát toạ địa phá- Thổ cẩm- Không vong- Ha thực hơi thời Cầu trân hắc đạo TỴ NGỌ Trang 13 THÔNG THƯ Thiên phú- Phúc đức- Nguyệt tài Năm Giáp, năm Kỷ thi ngày Thánh tâm- Lộc khố- Dịch mã Năm Ất, năm Canh thì Thiên đức hợp Năm Bính, năm Tân thì Thiên sư- Sát địa sư- Thiên cẩu Năm Đinh ở ngày Nhâm Quả tú- Thổ kỵ- Chu tước hắc đạo thì nên làm các việc chung Thổ ôn- Thi liêm đai sát- vãng vong Nguyệt đức ngày Giáp Thiên phúc ngày Tuất Nguyệt không ngày Canh MÃO Con nước ngày 3,17,29 Minh đường hoàng đạo- Quan phù- Phúc sinh- Thiên ma ngày Tuất Tú vượng Dương công kỵ ngày 11 Thiên ngục- Thổ phù- Thiên hoả Trùng tang ngày Ất Thần cách- Tam thi Dương thác ngày Ất Mão DẦN SỬU Ngũ phúc- Hội hô- Phúc tinh Thiên y- Ngũ Phú- Cát Khánh- Phả hộ- Thanh Hoàng ân- Kính tâm- Sinh khí long hoàng đạo Hoàng sa- Ngũ quỷ- Vương bai- Thiên cẩu hạ thực tí thời Huyết chi- Du hoa Cửu không- Tài ly- Khô tiêu Câu trân hắc đạo MÙI THÂN Địa tài- Minh đức- Tục thế Thiên đức- Nguyệt giải Thiên đức hoàng đạo- Tam hợp Thiên mã- Giải thần Màn đức tính Thiên giải- Yến an Bạch hổ hắc đạo Thiên phùng Trang 14 THÔNG THƯ 2 DẬU Thiên đức ngày Giáp Thiên thành- Kim đường Thiên đức ngày Canh Ngọc đường- Hoàng đạo Thiến đức ngày Bính Năm Mậu, Quý ở ngày Mậu Lôi đinh sát chủ- Thiên tặc Dâng biểu tấu sớ Nguyệt ấn- Đai hoa- Địa hoả Nguyệt đức ở ngày Kỷ Nguyệt phá- Tiểu hoòng sa- Nguyệt ân ở ngày Đinh Phi ma sát Giờ Tỵ lên, Ngọ xuống TUẤT Thổ kỵ ngày 23 Quan sát ngày Thìn, Tuất Hoạt diệu- Ngọc đường Trùng phục ngày Tân Thiên ôn- Phá bai- Sát sư Âm thác ngày Tân Dậu Nguyệt sát- Nguyệt hư Sát chủ Thụ tử TÝ Phúc đức- Tuế hợp HỢI Mẫu sương- Thiên hỷ- Tam hợp Thiên quan- Mẫu sương Thổ cấm- Cô thần- Lôi công Thiên cương- Tôi chí- Địa tắc Lâm nhất- Phản chủ- Long hổ Bát tao địa phá- Diệt môn Ngọc hoàng sát chủ Băng tiêu ngoã giải- Đại bại Huyền vũ hắc đạo THÌN THÁNG Ngày tứ quý là những ngày Đinh Mão, Mậu Màn đức tinh- Tứ vượng Thìn Kim đường Thiên Ân ngày Tân tỵ Thanh long hoàng đạo Canh Tuất, Tân hợi, Nhâm tý Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên đức hợp, Nguyệt Thiên ôn- Ngũ quy- Thổ phù đức hợp, Nguyệt không ngày Bính Đại bại Trang 15 THÔNG THƯ Con nước ngày 13. 27 MÃO Dương công kỵ ngày mồng 9 Thiên y- Yếu an Trùng tang trùng phục ngày Kỷ Thiên tai- Nguyệt hoả- Dốc hoả- Câu trân hắc Dương thác ngày Canh Thân đạo- Diệt môn- Huyết chi DẦN SỬU Sinh khí- Tụ thế- Dịch mã- Thiên quang- Phúc Phúc đức- Ích hậu- U vi tính hậu- Hoàng ân Thần cách- Phá bai- Diệt môn Thiên cẩu hà thực sưu thời Bát toa địa phá- Hà khôi Thiên tắc- Huyết kỵ- Hoả tai Huyền vũ hắc đạo- Cầu giảo Tiều hồng sa- Băng tiêu ngoã giải Sát chủ MÙI THÂN Hoạt diệu Thiên tài- Tam hợp Sát chủ- Tam thi- Sát địa sư Kính tâm Thiên sư- Tiểu hao- Thiên Cương Địa hoả- Nguyệt yếm- Đài hoa- Thổ kỵ Nguyệt sát- Nguyệt hư- Tôi chí Tử khí quan phù- Lâm Nhất Chu tước hắc đạo Phản chủ- Đai hao- Vãng Vong 3 DẬU Giáp tý- Ất sửu- Bính dần Lục hợp- Hội hộ Kỷ mão- Canh thìn Phả hộ- Địa tài Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Kỷ Dậu Thiên đức- Hoàng đạo Quý Sửu làm nhiều việc tốt Ngày Nhâm nguyệt ân ngày Canh, ngày Đinh Mốc mã sát- Sát sư Giờ Tuất, Hợi xuống Quan sát giờ Mão, Dậu TUẤT Thiên ma ngày Hợi THiên giải- Thiên mã- Giải thần- Phúc sinh Trang 16 THÔNG THƯ Âm thác ngày Canh Thìn Thiên phùng- Nguyệt phá- Cửu không Bạch hổ hắc đạo- Khô tiêuLục bất thành- Tài ly Thụ tử TÝ HỢI Thiên hỷ- Mẫu sương Tuế hợp- Cát Khánh- Thiên thánh Tam hợp- Minh tinh- Thánh tâm Ngọc đường Hoàng đạo- Mẫu sương Phá bại- Cô thần- Hoàng sa Thu tử- Địa tắc Du hoạ- Không vong Thủ tử NGỌ TỴ Tứ vượng- Phúc hậu Thánh tâm- U vi tinh Hoàng ân Thanh long hoàng đạo Âm thác Đinh Tỵ nhật Thiên lôi địa độc Bính Ngọ nhất Hoàng sa Thổ phủ- Câu trân hắc đạo Thụ tử- Tiểu hồng sa Lục bất thành THÌN THÁNG Thiên quan- Phúc sinh Thiên đức ngày Tân Thiên y- Cát khánh Thiên quý ngày Bính, Đinh Nguyệt sát- Nguyệt hư Nguyệt đức hợp nguyết đức hợp Huyết chi- Phản chủ Đế thích giáng hạ ngày Tỵ Sát chủ MÃO Minh đức- Hội hộ- Mẫu sương- Phả hộ- Sinh Con nước ngày 11, 25 khí Dương công kỵ ngày 7 Phi ma sát- Thiên sư- Sát địa sư Thiên đức chính chuyển Huyền vũ- Hắc đạo- Thiên cẩu- Chính tứ phế ngày Nhâm Tý Hạ thực dần thời- Nhân cách Lỗ ban sát ngày Mão Dao dâm sát ngày Dần, Mão Ngũ hư ngày Thân, Tý, Thìn Trùng tang ngày Bính Trang 17 THÔNG THƯ Phủ dầu sát ngày Mùi DẦN SỬU Phúc đức- Mẫu sương Thiên thành- Thiên hỷ Kính tâm- Minh tinh Ngọc đường hoàng đạo- Tam hợp Thiên ôn- Thiên cương- Dốc hoả Tôi chí- Cô thần- Lâm nhất Nguyệt hoả- Phá bai- Diệt môn Bát tao địa phá MÙI THÂN Minh đường- Hoàng đạo Lục hợp- Ngũ phúc Nguyệt tài- Thiên phú- Lộc khố- Ích hậu Ngũ phúc- Lục thế Âm thác Đinh Mùi nhất- Thổ ôn Phản sư- Sát sư- Hoả tai- Tiểu hao- Cầu giảo- Tài ly- Địa hoả- Thiên Cẩu- Nguyệt yếm- Doẫn Hà khôi- Lôi công- Du hoạ- Huyết kỷ- Băng tiêu kế- Thiên tặc- Phi liêm sát- Cửu không- Khô ngoã giải tiêu- Quả tú Mộc mã sát 4 DẬU Nguyệt đức ngày Canh Mãn đức tinh- Nguyệt an Nguyệt tân ngày Kỷ Tam hợp- Nguyệt giải Ngày Nhâm: Thiên xá : Giáp Ngọ Thiên ngục- Thiên hoả- Đại hao Đại hồng sa ngày Thìn Tử khi quan phủ- Ngũ quỷ Chu tước hắc đạo- Phản chủ TUẤT Giờ Ngọ lên, Mùi xuống Thiên tài- Tuế hợp Tứ thời sát chủ ngày Tý, ngày Bính ngọ Ngọc đường- Giải thần Bảng tứ phế ngày Nhâm Trang 18 THÔNG THƯ Địa tặc Bạch hổ ngày Thân, Tý, Thìn Thổ cấm ngày Dần Tứ thời dai mô ngày Bính tuất Trùng phục ngày Nhâm Nguyệt kiến chuyển sát ngày Ngọ TÝ HỢI Hoạt diệu- Thiên giải- Thiên mã Đại tài- Dịch mã Kim đường- Thiên đức- Hoàng đạo Thiên lai- Long hổ- Ương bai Nguyệt phá- Thần cách Thiên phùng- Bạch hổ hắc đạo Vãng vong- Thổ kỵ TỴ NGỌ Kim đường- Thiên y- Phúc hậu Thiên quan- Ngọc đường Tứ vượng- quan nhật- Mãn đức tinh Huyết chi- Du hoạ Thiên ôn- Địa hoả- Đai hoa Huyền vũ hắc đạo Nguyệt yếm- Thổ phủ Minh tih- Yến an- Sinh khí THÁNG Thiên cẩu hà thực hơi thời Tứ quý, thiên thuỵ ngày Phá bai Canh Dần, Nhâm Tý MÃO Nguyệt đức ngày Bính Thiên thành- Mẫu sương- Tam hợp- U vi tinh- Nguyệt đức hợp ngày Tân Tục thế- Phúc đức- Ngọc đường hoàng đạo Trang 19 THÔNG THƯ Thổ kỵ- Diệt môn- Câu giảo- Hà khôi- Bát toạ Con nước ngày 9,23 địa phá- Khô tiêu- Hoả tai- Vãng vong- Cửu Dương công kỵ ngày5 không- Thiết kỵ- Băng tiêu ngoã giải Thiên mã ngày Tỵ Dương thác, Âm thác Trùng tang ngày Đinh DẦN SỬU Thiên hỷ- Mẫu sương Thánh tâm- Địa tài- Lục hợp Tam hợp- Thiên đức hợp- Thiên mã- Thiên Minh đức- Thiên đức- Hoàng đạo giải- Ích hậu Thiên phùng- Hoàng sa- Lôi công Nguyệt giải- Độc hoả- Diệt môn Bạch hổ hắc đạo- Tài ly Nguyệt sát- Nguyệt hư- Nhân cách Phi liêm đai sát- Cô thần MÙI Sát chủ THÂN Thiên đức- Lục hợp Thiên phú- Lộc khố- Dịch mã Dân Nhật Thanh long hoàng đạo Long hổ- Sát sư Sát chủ- Sát địa sư Câu trân hắc đạo Thổ ôn- Quả tú- Tôi chí Thiên sư- Thiên cầu 5 DẬU Mậu Dần- Kỷ mão- Tân Tỵ Minh đường- Hoàng đạo Mọi việc làm đều tốt Nguyệt tài- Dân nhật- Tuế hợp Nguyệt ân ngày Mậu Hoàng ân- Kính tâm- Hoạt diệu Nguyệt không ngày Nhâm Thiên cương- Phản sư- Địa tắc Thiên lai- Tiêu hao- Thần cách Lục bất thành- Tiểu hồng sa TUẤT Giờ dần lên, Mão xuống Nguyệt giải- Hội hộ Giờ quan sát: Sửu, Mùi Phả hộ- Tam hợp Thổ kỵ ngày 16, ngày Bính ngọ Trùng phục ngày Quý Tử khí quan phù Đạo hao- Lâm môn- Mộc mã sát Trang 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan