Tài liệu Sách tử vi khảo luận

  • Số trang: 290 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1001 |
  • Lượt tải: 142

Mô tả:

Sách TỬ VI KHẢO LUẬN
TÖÛ VI KHAÛO LUAÄN – Hoøang Thöôøng – Haøm Chöông www.tuviglobal.com 1 DAÃN NHAÄP Bieát ngöôøi laø khoân ngoan Bieát mình laø saùng suoát Knowing other is wisdom Knowing the self is enlightenmemt Laõo töû Moät soá ngöôøi goïi Töû vi laø khoa chieâm tinh vaø caùc nhaø xem Töû vi laø chieâm tinh gia. Coù phaûi quí vò chieâm tinh naøy haøng ñeâm nhìn sao treân trôøi roài laáy teân caùc vì sao chieáu meänh thöïc söï cuûa con ngöôøi khoâng? Thöa khoâng. Caùc sao trong Töû vi chæ thuaàn tuùy laø caùc töôïng, ñöôïc nhaân caùch hoùa bôûi Ñaïo só Traàn Ñoaøn, ñeå dieãn ñaït Moãi sao laø moät ngöôøi. Moãi ngöôøi coù moät tính neát raát ñaëc thuø, ta coù theå ví nhö moät anh huøng Löông sôn baïc. Tính neát naøy raát ngöôøi. Ta thöôøng thaáy hoï ôû xung quanh ta. Coù khi moät sao laïi chæ moät hoaøn caûnh xaûy ra cho ñöông soá. Coù khi moät sao laïi chæ caùch ñoái söû nöõa. Caùch saép seáp cuûa Traàn Ñoaøn thaät linh ñoäng, thieân hình vaïn traïng. Cho neân ngöôøi giaûi ñoaùn soá Töû vi phaûi coù moät trí töôûng töôïng thaät phong phuù môùi môû ra moät caùch ñuùng ñaén nhöõng tình huoáng goùi gheùm trong laù soá. Soa Töû vi laø moät oâng vua ñöùng ñaàu nhoùm quaàn thaàn trong moät vöông quoác. OÂng vua naøy cuõng laø bieåu hieän cuûa uy nghi, phuùc haäu quyeàn theá, aân suûng vaø cöùu giaûi chæ coù vua môùi ban phaùt ñöôïc. Coù ngöôøi cho khoa Töû vi tính chaát huyeàn bí, trong khi Töû vi cuõng nhö caùc khoa hoïc anh em khaùc nhö töôùng phaùp, Ñòa lyù, Mai hoa dòch soá … thöôøng ñöôïc ngöôøi Taây phöông goïi laø caùc moân Khoa hoïc ngheä thuaät (Science-Arts). Do ñònh nghóa, Huyeàn laø ñen, Bí laø khoù hieåu, nghieân cöùu khoa hoïc huyeàn bí laø ñaøo sôùi nhöõng vaán ñeà saâu thaúm khoù hieåu. Coøn khi nghieân cöùu Töû vi, ta thöôøng duøng nhöõng tu lieäu laø naêm, thaùng, ngaøy, giôø döïng neân moät khung, ñoù laø soá. Roài duøng nhöõng vì sao, ñöôïc nhaân hoùa baèng caùc kyù hieäu töông öùng vôùi tính neát con ngöôøi, vôùi hoaøn caûnh xaõ hoäi, ñeå dieãn taû caùi yù muoán noùi. Nhö vaäy, sao Töû vi laïi huyeàn bí ñöôïc! Goïi Töû vi laø moät khoa hoïc ngheä thuaät thaät laø hôïp tình, hôïp lyù. Cho tôùi luùc naøy, ta cuõng chöa theå khieân cöôõng goïi Töû vi laø moät moân khoa hoïc thöïc nghieäm (experimental science) nhö moân sinh vaät hoïc, vì khaû naêng hieåu bieát cuûa ta chöa ñaày ñuû ñeå chöùng minh tính caùch thöïc nghieäm cuûa noù. Muoán ñöôïc coi laø thöïc nghieäm thì moïi thaønh quaû cuûa moät moân khaûo cöùu phaûi ñöôïc coâng nhaän ôû moïi luùc, moïi nôi nhö caùc coâng trình cuûa Claude Bernard, cuûa Thomas Edison, cuûa Marie Curie vaø Louis Pasteur… Tuy nhieân ta vaãn coù theå coi Töû vi laø moät khoa hoïc thöôøng nghieäm (empirical science) vì ñaây laø moân hoïc döïa vaøo kinh nghieäm laâu ñôøi ta chöa tìm ñöôïc lyù do thaâm saâu chöù khoâng phaûi laø moät moân huyeàn bí, meâ tín dò ñoan maø nhieàu ngöôøi gaùn cho noù. Ña soá saùch Töû vi xöa mang quaù nhieàu chi tieát khieán cho nhöõng ngöôøi môùi nghieân cöùu thaáy khoù khaên. Caùc töø khoâng ñöôïc ñònh nghóa roõ raøng, laïi theâm in aán sai nhieàu loãi chính taû, in ñi in laïi nhieàu TÖÛ VI KHAÛO LUAÄN – Hoøang Thöôøng – Haøm Chöông www.tuviglobal.com 2 laàn thaønh ra tam sao xuaát baûn. Caùc khieám khuyeát naøy khieán cho söï suy luaän, lyù giaûi bò sai laïc khoâng ít. Cho neân, khi vieát cuoán Töû vi khaûo luaän naøy, chuùng toâi boû heát nhöõng phaàn chuùng toâi nghó laø röôøm raø ñeå saùch ñöôïc saùng suûa, deã ñoïc, tuy nhieân vaãn cung caáy ñaày ñuû nhöõng döõ kieän caàn thieát ñeå quí vò tham cöùu. Saùch in laïi chaûi chuoát, trình baøy roõ raøng, kieåu chöõ deã ñoïc khieán cho ñoäc giaû duø ôû tuoåi naøo cuõng ñoïc thoaûi maùi. Moät ñieåm cuõng quan troïng caàn phaûi nhaéc ñeán laø söï nhaéc ñi nhaéc laïi nhöõng ñieåm caàn phaûi nhôù kyõ ñeå ta naém ñöôïc nhöõng gì ñaõ ñoïc, (thí duï nhaéc laïi trong phaàn baøi ñoïc theâm, trong caùc caâu phuù, caùc phaàn toùm taét vaø trong moät soá chi tieát khaùc), ñeå caùc baïn thuoäc loøng nhöõng chi tieát thieát yeáu ngoõ haàu khi giaûi ñoaùn môùi khoâng luùng tuùng. Neáu caùc baïn thaáy nhöõng ñieåm nhaéc ñi nhaéc laïi quaù deã thì cöù boû qua ñoïc sang phaàn keá tieáp. Phöông phaùp naøy giuùp cho ai muoán vaøo “ngheà thaày” töï thieát laäp tröôùc heát cho mình moät laù soá, töï giaûi thích laù soá ñoù ñeå hieåu roõ nhöõng bieán coá ñôøi mình. Nhieàu khi ta thöïc söï chöa hieåu roõ ta, nhieàu khi ta hoûi haønh ñoäng cuûa ta vaøo moät luùc naøo ñoù laø chính ñaùng hay khuaát taát, bao dung hay vò kyû, cao thöôïng hay heïp hoøi. Vì chuû quan, ta thöôøng deã noùi leân söï thaät cuûa ngöôøi khaùc, maø khoù noùi ñöôïc hay chaáp nhaän ñöôïc caùi thaät cho chính mình. Cho ñeán khi xem laù soá Töû vi cuûa mình, ta môùi nhìn ra con ngöôøi thaät cuûa mình, con ngöôøi maø cuoäc ñôøi ñaõ ñöôïc vieát ra giaáy traéng möïc ñen, raønh raønh treân laù soá. Ñoàng thôøi cuõng thaáy nhöõng ñöôøng loái ñuùng ñaén ñeå xöû trí trong caùc hoaøn caûnh khoù khaên, vaø ñeå suy Töû vi, haàu laøm vôi nhöõng khoå naõo cuûa taâm hoàn. Ñeå söï trình baøy ñöôïc coù maïch laïc, deã ñoïc, noäi dung cuoán saùch goàm coù caùc phaàn nhö sau: 1. Chöông Moät: Taøi lieäu caên baûn - Ñaïi cöông - An sao - Vaän haïn - Caùch vaø Phuù Caùc taøi lieäu caên baûn naøy ñöôïc tham khaûo trong caùc saùch Töû vi xöa nay ñeå cho caùc daãn chöùng ñöôïc thoáng nhaát. Chuùng toâi xin möôïn trang naøy ñeå tri aân caùc vò taùc giaû caùc saùch höôùng daãn Töû vi maø chuùng toâi ñaõ maïn pheùp trích daõn caùc Töû vi lieäu duøng trong saùch naøy. 2. Chöông Hai: Caùc tinh ñaåu - YÙ nghóa caùc sao. - Möôøi hai voøng chính tinh - Theá ñöùng cuûa hai nhoùm chính tinh - Toùm taét caùc sao quan troïng 3. Chöông Ba: Giaûi ñoaùn - Nguyeân taéc giaûi ñoaùn - Thöïc haønh giaûi ñoaùn - Giaûi ñoaùn vaän haïn - Giaûi ñoaùn caùc laù soá maãu 4. Chöông Boán: Tuoåi hôïp – Ngaøy toát - So ñoâi tuoåi - Caùch tính tuoåi - Choïn ngaøy TÖÛ VI KHAÛO LUAÄN – Hoøang Thöôøng – Haøm Chöông www.tuviglobal.com 3 - Cuùng sao giaûi haïn 5. Chöông Naêm: Trieát lyù Töû vi - Bình ñaúng nam nöõ trong giaûi ñoaùn - Ñaïo ñöùc trong Töû vi - Phuùc loäc thoï trong Töû vi 6. Baït: Döï ñoaùn veà töông lai khoa töû vi. Baät mí nhöõng bí maät cuûa Töû vi, duøng ñeå lyù luaän ñeå giaûi thích nhöõng ñieàu maø töø tröôùc tôùi nay ngöôøi ta phaûi chaáy nhaän nhö nhöõng ñònh ñeà laø mong muoán cuûa chuùng toâi. Ña soá caùc giaûi thích naøy döïa vaøo nguyeân lyù aâm döông cuûa Dòch, vì khoâng coù Dòch khoâng coù Töû vi. Ñeå laøm ñöôïc nhöõng ñieàu vöøa noùi, chuùng toâi ñaõ coá gaéng tham cöùu trong vaøi naêm, tuy nhieân öôùc voïng thì nhieàu maø sôû voïng laïi coù haïn, chuùng toâi mong ñöôïc quí vò cao minh chæ giaùo nhöõng khieám khuyeát chaéc chaén laø khoâng ít. Mong caùc baïn chuù yù ñoïc, suy nghó vaø thaáy thích thuù trong coâng vieäc nghieân cöùu Töû vi cuûa mình. Caùc taùc giaû Chöông Moät TAØI LIEÄU CAÊN BAÛN 1. Ñaïi cöông 2. An sao 3. Vaän haïn 4. Caùch vaø Phuù 1 ÑAÏI CÖÔNG Khoa töû vi phöông Ñoâng döïa treân tö töôûng coå ñaïi töø thôøi Toáng Nho beân Trung hoa. Theo tö töôûng ñoù, trôøi ñaát luùc ñaàu laø Thaùi Cöïc chæ coù moät khí, sau khi chia laøm hai khí aâm vaø khí döông. AÂn döông bieán hoùa sinh ra vaïn vaät. Vaïn vaät naèm trong moái lieân heä taùc ñoäng qua laïi, phuï thuoäc laãn nhau voâ cuøng maät thieát, bieán dòch khoâng ngöøng, chuyeån hoùa laãn nhau theo nhöõng chu kyø nhaát ñònh. Vaïn vaät (Thieân Ñòa Nhaân) do naêm chaát cô baûn taïo thaønh: Kim, Moäc, Thuûy, Hoûa, Thoå. Naêm chaát naøy ñöôïc goïi laø Nguõ Haønh taùc ñoäng qua laïi vôùi nhau coù khi hoã trôï, taïo döïng cho nhau thì goïi laø töông sinh, coù khi trieät tieâu nhau goïi laø töông khaéc. Con ngöôøi laø moät thaønh phaàn trong vaïn vaät. Trong quaù trình sinh thaønh vaø phaùt trieån cuûa mình, con ngöôøi chòu söï taùc ñoäng töøng giôø töøng phuùt cuûa moïi yeáu toát khaùc nhau vaø chính mình cuõng taùc ñoäng trôû laïi yeáu toá ñoù. Moái lieân heä maät thieát naøy naåy sinh töø luùc thuï thai trong buïng meï vì theá phöông Ñoâng ngöôøi ta thöôøng coäng theâm moät buoåi vaøo naêm sinh vaø ta quen goïi laø tuoåi ta, tuoåi muï. TÖÛ VI KHAÛO LUAÄN – Hoøang Thöôøng – Haøm Chöông www.tuviglobal.com 4 Ñaïo só Traàn Ñoaøn, toân danh laø Hi Di soáng thôøi maït Ñöôøng, tieàn Toáng beân Trung Hoa, ñaõ theo tö töôûng Trieát hoïc coå ñaïi (kinh Dòch) soaïn ra khoa Töû vi. Tieân sinh duøng caùc sao ñeå nhaân caùch hoùa caùc hoaøn caûnh cuoäc soáng ñeå ñoaùn vaän meänh con ngöôøi. Truyeàn thuyeát noùi raèng oâng thoï 118 tuoåi, khoâng vôï khoâng con, chæ tu tieân hoïc ñaïo treân nuùi Hi Di vaø raát gioûi moân toaùn hoïc. Khi soaïn cuoán Töû vi khaûo luaän naøy, vì caàn coù caûm thoâng trieät ñeå giöõa ngöôøi ñoïc vaø ngöôøi vieát, chuùng toâi daønh phaàn ñaàu ñeå giaûi nghóa ngaén goïn caùc danh töø thöôøng duøng vì danh coù chính thì ngoân môùi thuaän. Môû baát cöù cuoán Töû vi naøo cuõng thaáy noùi ngay ñeán nhöõng töø nhö Cuïc, Meänh, Thaân, Haønh, roài laïi Can, Chi, tôùi AÂm Döông sinh, khaéc maø khoâng keøm lôøi ñònh nghóa caùc danh töø khoù hieåu. Thí duï caâu sau ñaây: “Meänh cuûa ñöông soá khaéc vôùi cuïc neân sinh ra beá taéc” Phaûi hieåu Meänh laø gì Cuïc laø gì. Taïi sao hai soá naøy khaéc laïi gaây ra söï beá taéc cho ñöông soá? Chöøng naøo chöa coù söï thaáu ñaùo veà ñònh nghóa caùc töø thì khoâng coù söï caûm thoâng giöõa ngöôøi vieát vaø quæ baïn. 1. Ñònh nghóa: Töû vi laø khoa ñaåu soá Ñoâng phöông duøng vaøo vieäc döï ñoaùn soá meänh con ngöôøi döïa treân nguyeân lyù aâm döông, nguõ haønh. Thoaùt thai töø Kinh Dòch, toå sö Traàn Ñoaøn bieán caùc soá löôïng aâm döông cuûa caùc haøo queû thaønh caùc sao töôïng tröng tính chaát thaêng giaùng toát xaáu, caùc caùch cö xöû ñuùng sai cuûa ñöông soá trong moïi hoaøn caûnh cuûa cuoäc soáng. Nhöõng ngöôøi nghieân cöùu Töû vi thöôøng ña soá ñöùng tuoåi, coù moät hoïc thöùc treân möùc canh baûn vaø cuõng raát thaän troïng tröôùc khi böôùc vaøo con ñöôøng khoù khaên nhöng cuõng nhieàu höùng thuù naøy. Lyù ñoaùn soá meänh coù theå döïa treân nhöõng döõ kieän coá ñònh hay tình côø, coù theå baèng tröïc giaùc hay luaän giaûi. Khoa Töû vi, moät khoa hoïc thöïc duïng ñeå lyù ñoaùn soá meänh, ñöôïc goïi laø chính xaùc nhaát vì ñaõ döïa vaøo caùc döõ kieän thôøi gian töùc naêm, thaùng, ngaøy, giôø sinh. Caùc döõ kieän naøy ngoaøi vieäc nhöõng yeáu toá caàn vaø ñuû ñeå thieát laäp laù soá, coøn laøm noåi baät tính caùch ñaëc thuø cuûa moãi caù nhaân, trình baøy ñöôïc nhöõng baûn naêng tieàm aån cuûa töøng ngöôøi vaø döï ñoaùn ñöôïc voøng thònh suy cuûa cuoäc ñôøi hoï nöõa. 2. Laù soá: Laø moät taøi lieäu ghi cheùp caùc döõ lieäu naêm, thaùng, ngaøy, giôø sinh cuøng teân hoï ñöông soá. Treân laù soá coù an caùc sao duøng ñeå lyù ñoaùn soá meänh. Laù soá coù hai phaàn: a. Ñòa baøn töùc 12 cung xung quanh. b. Thieân baøn töùc cung lôùn ôû giöõa. Treân Thieàn baøn vaø Ñòa baøn ngoaøi caùc sao coøn ghi Can Chi vaø Nguõ haønh. OÂng thaày ñoaùn soá Töû vi coi toång quaùt laù soá, lyù giaûi laù soá vaø chæ roõ cho ngöôøi xem soá nhöõng hoaøn caûnh, nhöõng vaän haïn vaø nhaân ñoù chæ cho ngöôøi naøy xöû trí caùc bieán coá. Goïi laø xöû trí chöù khoâng chæ ñöôïc caùch traùnh caùc bieán coá, chæ ñoái xöû sao cho caùc bieán coá khoâng taùc haïi quaù ñeán ñöông soá. Sau ñoù moãi khi gaëp nhöõng tröôøng hôïp khoù xöû, ngöôøi xem laïi tôùi hoûi thaày caùch xöû trí trong hoaøn caûnh môùi. Xem nhö vaäy, laù soá laø moät nhòp caàu lieân laïc giöõa thaày ñoaùn soá vaø ngöôøi xem soá, cuõng nhö giöõa Baùc só vaø beänh nhaân TÖÛ VI KHAÛO LUAÄN – Hoøang Thöôøng – Haøm Chöông www.tuviglobal.com 5 vaäy. 3. Naêm, thaùng, ngaøy, giôø sinh: Ñöôïc tính theo aâm lòch. Neáu khoâng bieát tính ngaøy giôø AÂm lòch thì döïa vaøo cuoán lòch Theá kyû hay theo caùc ñóa vi tính an sao laøm ñeå saün ñeå chuyeån ñoåi töû döông lòch sang aâm lòch. Thí duï naêm 1957 döông lòch laø naêm Ñinh Daäu cuûa aâm lòch. Naêm 1968 laø naêm Maäu Thaân, naêm 1975 laø naêm AÁt maõo aâm lòch, naêm 2003 laø naêm Quí Muøi. 4. Caùc sao: coøn goïi laø Tinh, laø Dieäu, laø Ñaåu. Thi duï: Cung voâ chính dieäu laø cung khoâng coù chính tinh, Nam ñaåu tinh, Baéc ñaåu tinh laø caùc sao phöông Nam vaø phöông Baéc. Caùc sao naøy khoâng phaûi laø sao treân trôøi maø laø caùc danh xöng noùi leân caùc yù nghóa veà phuùc, hoïa, giaàu, ngheøo, sang, heøn, vaø caùc hoaøn caûnh con ngöôøi kinh qua trong suoát cuoäc ñôøi. Trong Heä töø truyeän (Kinh Dòch), khi baøn veà Thieân vaên, coù vieát raèng: “Quan hoà thieân vaên dó saùt thôøi bieán” (ngaén töôïng trôøi ñaát ñeå xeùt söï thay ñoåi thôøi tieát). Theo Ngheä Vaên Chí thì khoa Thieân vaên thôøi coå duøng ñeå xeáp ñaët thöù töï cuûa 28 ngoâi sao (thöïc ra laø 28 choøm sao) treân baàu trôøi, ñaët moái lieân heä veà vò trí cuûa chuùng treân ñöôøng Hoaøng ñaïo töông öùng vôùi söï thay ñoåi khí haäu, qua ñoù suy ra tính caùt hung cuûa caùc sao. Caên cöù vaøo ñoù caùc vua chuùa ngaøy xöa ñieàu khieån chính söï. Caùc choøm sao treân ñöôïc chia theo boán höôùng Ñoâng Taây Nam Baéc theo Haø ñoà vaø AÂm Döông : Caùc choøm 1-6 ôû phöông Baéc, thuoäc Thuûy maøu ñen laø choøm Nguyeân vuõ. Caùc choøm 2-7 ôû phöông Nam, thuoäc Hoûa maøu ñoû laø choøm Chu töôùc. Caùc choøm 3-8 ôû phöông Ñoâng, thuoäc Moäc maøu xanh laø choøm Thanh long. Caùc choøm 4-9 ôû phöông Taây, thuoäc Kim, maøu traéng laø choøm Baïch hoå. ÔÛ trung taâm laø caùc choøm soá 5-10 thuoäc Thoå maøu vaøng. Nhö theá, vieäc xem Thieân vaên luùc ñaàu laø coi söï di chuyeån cuûa caùc tinh ñaåu ñeå ñoaùn vaän nöôùc toát xaáu giuùp cho caùc vua chuùa trò nöôùc an daân chöù khoâng duøng vaøo boác pheä cuõng nhö döï ñoaùn töông lai caùc caù nhaân. Soá sao Traàn Ñoaøn tieân sinh duøng trong khoa Töû vi laïi coù khoaûng 128 vò (2 laàn 64 queû Dòch) ñeå an trong caùc laù soá nhöng chæ coù 110 sao laø thoâng duïng thoâi. Caùc sao Traàn Ñoaøn duøng chæ coù tính caùch töôïng tröng khoâng phaûi laø caùc sao ta thaáy treân baàu trôøi haøng ñeâm. Caùch phaân loaïi caùc sao cuõng khaùc nhau, nhöng ñaïi theå thì chia ra chính tinh, trung tinh, phuï tinh, phuùc tinh, hung tinh, saùt tinh, taøi tinh. Goïi caùch naøo cho tôùi nay thì tuøy theo yù thích cuûa töøng ngöôøi. Ta chöa coù baûn danh töø thoáng nhaát veà khoa Töû vi. Thí duï moät caùch goïi: Töû vi laø chính tinh, Taû, Höõu laø trôï tinh, Khoâng Kieáp laø saùt tinh, Thieân Ñoàng laø phuùc tinh, Thieân Khoâi laø quí tinh. 5. Tuoåi aâm lòch vaø Can Chi: Tuoåi aâm lòch ñöôïc thaønh laäp baèng hai yeáu toá: Can vaø Chi. Can nghóa laø goác, töùc laø nhöõng gì trôøi cho ta khi ta chaøo ñôøi, nhöõng gì ñaõ ñöôïc ñònh saün khoâng theâm khoâng bôùt, hay thì ta ñöôïc nhôø, dôû thì ta phaûi chòu. TÖÛ VI KHAÛO LUAÄN – Hoøang Thöôøng – Haøm Chöông www.tuviglobal.com 6 Chi nghóa laø caønh, töùc laø vuøng ñaát ta rôi vaøo khi sinh ra, vuøng ñaát coù hoa maøu nuoâi naáng ta, vuøng ñaát sau naøy ta coù theå canh taùc ñeå nuoâi thaân, nghóa laø baûn thaân ta coù theå söûa sang laïi ñeå cho cuoäc soáng toát ñeïp hôn. Muoán coù tuoåi aâm lòch, ta gheùp moät can vôùi moät chi nhö: Giaùp Tí, Giaùp laø can vaø Tí laø chi; AÁt laø can vaø Söûu laø chi. 6. AÂm Döông AÂm döông laø hai cöïc maâu thuaãn, ñaáu tranh, töông phaûn nhau, nhöng laïi nöông töïa vaøo nhau. Khoâng coù gì hoaøn toaøn Döông hay hoaøn toaøn AÂm. Trong AÂm coù Döông, trong Döông coù AÂm. AÂm ñaåy AÂm, Döông ñaåy Döông, AÂm haáy daãn Döông, Döông thu huùt AÂm. Döông giaùng, AÂm thaêng, nhöõng gì Döông thì daùng xuoáng, nhöõng gì AÂm thì thaêng leân. Qui luaät Döông giaùng AÂm thaêng coù yù nghóa to lôùn trong trieát lyù cuoäc soáng. AÂm thònh thì Döông suy, Döông thònh thì AÂm suy. Khi AÂm tieâu taùn thì Döông xuaát hieän, luùc Döông ñaït cöïc thònh thì AÂm sinh ra. Noùi toùm laïi, AÂm Döông laø khaùi nieäm veà hai caùi ñoái nghòch treân theá gian vaø cuoäc soáng ngaøy nhö ngaøy vaø ñeâm, noùng vaø laïnh, cao vaø thaáp, vui vaø buoàn, maïnh vaø yeáu, thònh vaø suy, phuùc vaø hoïa. AÂm döông luoân luoân coï saùt, ñun ñaåy, chôø ñôïi nhau ñeå sinh ra söï soáng, nhö hình aûnh caùi beã loø reøn, oáng beã treân naøy eùp xuoáng thì oáng beã beân kia ñaåy leân, leân xuoáng lieân tuïc taïo ra söùc thoåi laøm than chaùy ñoû. Phuùc hoïa naèm saün trong nhau, maïnh yeáu chæ laø töông ñoái, thònh suy chæ laø giai ñoaïn… taát caû chæ xoay quanh nhòp bieán ñoåi tuaàn hoaøn cuûa AÂm Döông maø thoâi. Trong 12 cung cuûa moät laù soá thì caùc cung Tí, Daàn, Thìn, Ngoï, Thaân, Tuaát laø cung döông, caùc cung Söûu, Maõo, Tî, Muøi, Daäu, Hôïi laø cung aâm. AÂm döông ñöôïc goïi laø thuaän lyù: - Khi ngöôøi döông nam hay döông nöõ coù Meänh ñoùng taïi cung döông, khi ngöôøi aâm nam hay aâm nöõ coù Meänh ñoùng taïi cung aâm. Thí duï: Ngöôøi nam tuoåi Giaùp Thaân (Giaùp döông), Meänh ñoùng taïi cung Tí (döông) Ngöôøi nöõ tuoåi AÁt Söûu, AÁt (aâm), Meänh ñoùng taïi cung Maõo (aâm) Tuy nhieân neáu ngöôøi nam, Meänh ñoùng taïi cung döông maø coù tuoåi aâm thì vaãn nghòch lyù, cuõng vaäy, neáu ngöôøi nöõ Meänh ñoùng taïi cung aâm maø coù tuoåi döông cuõng laø nghòch lyù. 7.Nguõ haønh: Khaùi nieäm Nguõ Haønh coù sau khaùi nieäm AÂm Döông. Con ngöôøi thôøi baùn khai phaûi vaät loän vôùi thieân nhieân ñeå giaønh söï soáng neân ñaõ tìm neân caùi nguyeân lyù caên baûn caáu taïo neân söï vaät ñeå tìm caùch thoáng trò thieân nhieân. Hoï tin raèng naêm yeáu toá chính taïo neân söï vaät laø: Kim (saét), Moäc (goã), Thuûy (nöôùc), Hoûa (löûa), Thoå (ñaát) vaø ñaët teân laø Nguõ haønh. Moãi cung cuûa ñòa baøn coù moät haønh. Caùc cung Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi: haønh Thoå. Caùc cung Thaân, Daäu: haønh Kim. Caùc cung Daàn, Maõo: haønh Thuûy. Caùc cung Tî, Ngoï: haønh Hoûa. Tî haønh Ngoï haønh Muøi haønh Thaân haønh Hoûa Hoûa Thoå Kim TÖÛ VI KHAÛO LUAÄN – Hoøang Thöôøng – Haøm Chöông Thìn haønh Nguõ haønh Thoå Maõo haønh Moäc Daàn haønh Söûu haønh Tí haønh Moäc Thoå Thuûy www.tuviglobal.com 7 Daäu haønh Kim Tuaát haønh Thoå Hôïi haønh Thuûy Cung coù haønh rieâng, Meänh coù haønh rieâng. Tuøy theo naêm sinh ta tính ñöôïc Meänh thuoäc haønh Kim, Moäc, Thuûy, Hoûa, hay Thoå. Ñeå ngaén goïn ta goïi haønh cuûa Meänh laø Meänh. Cuïc cuõng coù haønh cuûa Cuïc. Khi noùi haønh cuûa cuïc laø yù noùi cuïc thuoäc haønh Kim, Moäc, Thuûy, Hoûa hay Thoå. Ñeå ngaén goïn, ta goïi haønh cuûa Cuïc laø Cuïc. Nguõ haønh coù theå töông sinh nhö: Moäc sinh Hoûa, Hoûa sinh Thoå, Thoå sinh Kim, Kim sinh Thuûy, Thuûy sinh Moäc… Nguõ haønh coù theå töông khaéc nhö: Moäc khaéc Thoå, Thoå khaéc Thuûy, Thuûy khaéc Hoûa, Hoûa khaéc Kim, Kim khaéc Moäc. Neáu ta coi nguõ haønh nhö naêm caùnh sao cuûa moät ngoâi sao, ta coù thöù töï sau ñaây khoâng thay ñoåi: Moäc Hoûa Thoå Kim Thuûy, ta thaáy roõ nhöõng haønh naøo lieàn nhau thì töông sinh, coøn nhöõng haønh naøo caùch nhau thì töông khaéc. Töông sinh Hoûa Moäc Töông khaéc Hoûa Thoå Thuûy Kim Moäc Thoå Thuûy Kim 8. Meänh: Hay laø soá phaän töùc laø nhöõng gì trôøi cho ta khi ta chaøo ñôøi. Coù thuyeát noùi Meänh laø Quaû cuûa caùi Nhaân ta ñaõ gieo töø nhieàu kieáp tröôùc. Meänh laø vuøng laø vuøng ñaát ta rôi vaøo luùc loït loøng meï. Vuøng ñaát naøy saên soùc ta, nuoâi naáng ta, toát hay xaáu, tuøy theo nhöõng gì trôøi ñaõ ban cho ta töôïng tröng bôûi caùc sao, ñaëc bieät laø chính tinh. 9. Thaân: Laø caùch öùng xöû cuûa ta trong cuoäc ñôøi ñeå höôûng phuù quí hay chòu thoáng khoå cuûa kieáp nhaân sinh. Thaân laø Ta, laø haønh ñoäng cuûa ta tröôùc caùi soá phaän trôøi ñaõ an baøi. Coù ngöôøi noùi Meänh aûnh höôûng con ngöôøi töø nhoû ñeán 30 tuoåi coøn ngoaøi 30 thì xem ôû thaân. Noùi vaäy khoâng ñuùng haún vì ôû con ngöôøi, caùi Meänh phaûi luoân luoân ñi ñoâi vôùi caùi Thaân. TÖÛ VI KHAÛO LUAÄN – Hoøang Thöôøng – Haøm Chöông www.tuviglobal.com 8 Meänh suy Thaân vöôïng hay Meänh vöôïng Thaân suy ñeàu khoâng toát, phaûi coù Thaân Meänh ñeàu toát thì môùi ñeïp caû veà tinh thaàn vaø vaät chaát ñöôïc. Neáu trong hai maø coù moät xaáu thì caû hai cuøng xaáu. 10. Cuïc: Cuïc khaùc vôùi Meänh. Cuïc laø moâi tröôøng xaõ hoäi ta soáng töø buoåi loït loøng. Cuïc coù haønh cuûa cuïc nhö Kim, Moäc, Thuûy, Hoûa, Thoå. Cuïc Kim mang soá 4 goïi laø Kim Töù Cuïc, cuïc Moäc mang soá 3, cuïc Hoûa mang soá 6, cuïc Thuûy mang soá 2, cuïc Hoûa mang soá 5. Theo quan nieäm xöa, ngöôøi ta canh cöù vaøo Nguõ haønh ñeå ñaët teân Cuïc. Moãi Cuïc chæ laø moät con soá cuûa Nguõ haønh nhö ta thaáy ôû treân. Chuùng toâi ñoàng yù vôùi quan nieäm naøy nhöng xin ñöa ra moät khaùi nieäm môùi caên cöù vaøo vò trí cuûa sao Töû vi trong 12 cung maø aán ñònh Cuïc (hoaøn caûnh xaõ hoäi) cuûa töøng ngöôøi. Thí duï: Töû vi cö Ngoï laø vua ngoài treân ngai vaøng. “Ñeá cö ñeá vò”. Töû vi thuoäc Thoå, cung Ngoï thuoäc Hoûa; hoûa sinh Thoå, hoaøn caûnh thuaän lôïi cho con ngöôøi, xaõ hoäi oån ñònh, treân döôùi nghieâm minh. Moät ngöôøi coù caùch Töû vi cö Ngoï, duø Meänh ñoùng ôû baát cöù cung naøo thì Cuïc vaãn laø caùch “Ñeá cö ñeá vò”, neân ngöôøi naøy sinh hoaït, giao dòch vôùi nhöõng ngöôøi quyeàn quí ñaøng hoaøng. Chuùng toâi seõ trôû laïi vaán ñeà naøy trong nhöõng phaàn sau. B. TÖÔNG QUAN NGUÕ HAØNH GIÖÕA MEÄNH VAØ CUÏC Haønh cuûa Meänh vaø cuûa Cuïc coù theå töông sinh Meänh Moäc sinh cuïc Hoûa Meänh Hoûa sinh cuïc Thoå Meänh Thoå sinh cuïc Kim Meänh Kim sinh cuïc Thuûy Meänh Thuûy sinh cuïc Thoå Haønh cuûa Meänh vaø Cuïc coù theå töông khaéc nhö: Meänh moäc khaéc cuïc Thoå Meänh thoå khaéc cuïc Thuûy Meänh thuûy khaéc cuïc Hoûa Meänh Hoûa khaéc cuïc Kim Meänh Kim khaéc cuïc Moäc Töông sinh thì hôïp caùch vaø toát ñeïp, töông khaéc thì saùi caùch vaø taàm thöôøng. Sau ñònh nghóa naøy chuùng ta ñi vaøo khoa Töû vi thuaàn tuùy. C. DÒCH VAØ TÖÛ VI Trong phaàn töïa chuùng toâi noùi “khoâng coù Dòch khoâng coù Töû vi”. Taïi sao? Ñaïo só Traàn Ñoaøn, toå sö cuûa khoa Töû vi, ñaõ caên cöù vaøo Dòch ñeå laäp ra coâng trình khaûo cöùu sieâu vieät naøy. Dòch ñöôïc döïng treân thuyeát AÂm Döông. Theo thuyeát naøy, nguoàn goác cuûa vuõ truï vaïn vaät laø Thaùi cöïc, Thaùi cöïc sinh ra löôõng nghi töùc AÂm Döông, roài ra Töù töôïng, baùt quaùi. “Dòch höõu Thaùi cöïc, Thaùi cöïc sinh Löôõng nghi, Löôõng nghi sinh töù töôïng, Töù töôïng sinh baùt quaùi” TÖÛ VI KHAÛO LUAÄN – Hoøang Thöôøng – Haøm Chöông www.tuviglobal.com 9 Trong Thaùi cöïc naèm saün aâm döông. Vaïn vaät nhôø hai khí ñoù töông hôïp maø ñöôïc sinh ra. Ñoù laø ñöùc lôùn cuûa Trôøi Ñaát goïi laø ñöùc Sinh. Nguõ haønh laø naêm nguyeân toá caên baûn taïo thaønh cuûa Vuõ truï. Ñoù laø Moäc, Hoûa, Thoå, Kim, Thuûy. Coù moät quan heä giöõa AÂm Döông vaø Nguõ Haønh trong khoâng gian vaø thôøi gian. Gaëp luùc khí döông thòch, hai haønh Moäc vaø Hoûa laøm thaønh muøa Xuaân, muøa haï ñeå vaïn vaät sinh tröôûng. Gaëp luùc khí aâm thònh, hai haønh Kim vaø Thuûy laøm ra muøa Thu vaø Ñoâng ñeå döï tröõ. Hai khí aâm döông bieán ñoåi khoâng ngöøng, aûnh höôûng cuûa noù ñoái vôùi Nguõ Haønh khoâng döùt, neân boán muøa xoay vaàn maõi maõi khoâng thoâi. Naêm coù naêm aâm, naêm döông, tuoåi coù tuoåi aâm tuoåi döông. Tuoåi cuõng coù haønh nhö haønh Moäc, haønh Hoûa, Thoå, Kim vaø Thuûy. Naêm thaùng, ngaøy, giôø sinh coù can, coù chi rieâng. Meänh vaø Cuïc coù haønh rieâng. Haønh cuûa Cuïc vaø Meänh coù töông sinh thì thaønh coâng, töông khaéc thì thaát baïi. Meänh vaø cung an Meänh coù hôïp nhau nghóa laø cuøng aâm hay cuøng döông thì lôïi loäc. Trong Dòch, aâm döông ñöôïc bieåu thò bôûi moät vaïch lieàn ___ töôïng tröng cho döông, moät vaïch ñöùt töôïng tröng cho aâm. Hai vaïch ñoù choàng leân nhau, ñoåi laãn cho nhau nhieàu laàn thaønh 64 hình goïi laø luïc thaäp töù quai. Duøng 64 quaùi naøy, ngöôøi Trung Hoa dieãn taû ñöôïc taát caû caùc quan ñieåm cuûa hoï veà vuõ truï, nhaân sinh, veà nhöõng hieän töôïng treân trôøi, döôùi ñaát, nhöõng vieäc trò nöôùc, an daân vaø moïi caùch xöû theá ôû ñôøi. Töû vi ñöôïc taïo ra töø Dòch, caên cöù treân thuyeát AÂm Döông cuûa Dòch. Töû vi coù 12 cung, caáu truùc cuûa 12 cung naøy döïa vaøo theá ñöùng cuûa caùc haøo trong queû Dòch. Chuùng toâi seõ laàn löôït noùi tôùi nhöõng lieân quan giöõa Töû vi vaø Dòch lyù trong nhöõng phaàn keá tieáp. D. THAØNH LAÏP MOÄT LAÙ SOÁ TÖÛ VI Vieäc ñaàu tieân laø veõ baûng Töû vi, trong ñoù ta vieát teân tuoåi, naêm, thaùng, ngaøy giôø sinh, thieát laäp can, chi, aâm döông, nguõ haønh, roài Meänh, Cuïc. 1. Veõ baûng Töû vi: Treân moät tôø giaáy traéng keû moät hình chöõ nhaät coù 12 cung nhoû xung quanh vaø moät cung lôùn ôû giöõa. Möôøi hai cung xung quanh cuûa ñòa baøn goïi laø Thaäp nhò ñòa chi vì moãi cung mang teân moät Ñòa Chi. Chung lôùn ôû giöõa goïi laø thieân baøn. a) Ñòa chi: Möôøi hai ñòa chi laø 12 vuøng töôïng tröng cho ñaát. Khi sinh ra ta rôi vaøo moät trong caùc vuøng ñoù. Vuøng ta rôi vaøo goïi laø cung Meänh. Ñòa chi ñoùn ta vaø nuoâi döôõng ta, hay hoaëc dôû laø tuøy theo aûnh höôûng cuûa caùc sao toát hay xaáu ñoùng taïi cung ñoù. b) Thieân baøn Laø cung lôùn ôû giöõa töôïng tröng cho trôøi, khoaûng khoâng gian luùc ta sinh ra. Treân thieân baøn, ta vieát teân, tuoåi, naêm thaùng, ngaøy, giôø sinh, nhöõng chi tieát ñeå thieát laäp tuoåi aâm hay döông, haønh cuûa Meänh vaø haønh cuûa Cuïc laù soá, chu kyø bieân chuyeån cuûa caùc tieåu vaän. Ñòa chi TÖÛ VI KHAÛO LUAÄN – Hoøang Thöôøng – Haøm Chöông www.tuviglobal.com 10 Thieân Baøn 2. Ñaët teân caùc cung: Caùc cung ñöôïc ñaët baèng teân caùc con vaät. Cung cuoái cuøng beân tay maët (soá12) ñöôïc goïi laø hôïi töùc con heo. Cung tieáp theo töø phaûi sang traùi, theo chieàu kim ñoàng hoà, laø cung Tí, con Chuoät. Töø cung Tí ñi tieáp ta coù caùc cung Söûu, con Traâu, cung Daàn, con Coïp, cung Maõo, con Meøo, cung Thìn, con Roàng, Cung Tî, con Raén, cung Ngoï, con Ngöïa, cung Muøi, con Deâ, cung Thaân, con Khæ, cung Daäu, con Gaø, cung Tuaát, con Choù. Theo quan ñieåm veà Dòch lyù, caùch ñaët teân caùc con vaät döïa theo nguyeân lyù aâm döông thaêng giaùng. Möôøi hai giôø ñeâm laø khôûi moät ngaøy môùi, töôïng tröng nhaát döông sinh, caùi khí döông coøn nhoû nhöng raát linh hoaït, ngöôøi xöa laáy hình aûnh con chuoät töôïng tröng khí döông baét ñaàu. Trong löôõng nghi, aâm döông quaán vaøo nhau, khí döông lôùn thì aâm nhoû, khí aâm lôùn thì döông nhoû. Beân caïch con Chuoät (Tí) döông nhoû laø con Traâu (Söûu) aâm lôùn, con Hoå (Daàn) döông lôùn, con Meøo (Maõo) aâm nhoû … 3. Ghi daáu aâm döông: Cung mang soá leû nhö 1,3,5 laø cung döông. Cung mang soá chaün nhö 2,4,6 laø cung aâm. - Tî (6) + Thìn (5) - Maõo (4) +Daàn (3) + Ngoï Cung Döông (7) - Söûu (2) - Muøi Cung AÂm (8) + Tí (1) + Thaân (9) - Daäu (10) + Tuaát (11) - Hôïi (12) Thí duï: cung Tí (leû) laø döông, cung Söûu (chaün) laø aâm, cöù theá maø tính: Daàn (leû) laø döông, Maõo (chaün) laø aâm … sau cuøng Hôïi chaün laø aâm. Moät queû Dòch cuõng coù saùu haøo, caùc haøo 1,3,5 laø haøo döông, caùc haøo 2,4,6 laø haøo aâm. Ta thaáy caùch ñaùnh soá caùc cung trong Töû vi cuõng nhö caùch ñaùnh soá trong caùc haøo cuûa Dòch. 4. Ghi daáu Nguõ haønh: Nguõ haønh laø naêm yeáu toá taïo neân vuõ truï, vaïn vaät. Nguõ haønh goàm: Moäc, Hoûa, Thoå, Kim, Thuûy. Neân goïi theo thöù töï naøy vì ta theo caùch goïi cuûa Ñoång troïng Thö. AÂm Döông cuûa Nguõ haønh tính theo aâm döông cuûa cung. Thí duï: Hai cung Tí vaø Hôïi ñeàu coù haønh Thuûy, nhöng vì Hôïi laø cung aâm cho neân cung Hôïi laø aâm Thuûy, coøn Tí laø cung döông cho neân cung Tí laø döông Thuûy. Cung Daàn, Maõo haønh Moäc: Maõo aâm Moäc, Daàn döông Moäc. TÖÛ VI KHAÛO LUAÄN – Hoøang Thöôøng – Haøm Chöông www.tuviglobal.com 11 Cung Tî, Ngoï haønh Hoûa: Tî aâm Hoûa, Ngoï döông Hoûa. Tî (-Hoûa)(6) Ngoï (+Hoûa) (7) - Muøi (- Thoå) Thaân (+Kim) (8) (9) Thìn(+Thoå) Daäu Hoï vaø Teân (5) (-Kim) Naêm, thaùng, ngaøy, giôø (10) sinh Tuaát Maõo Tuoåi AÂm Döông (+Thoå) (-Moäc) (11) (4) Söûu (-Thoå) Tí (+Thuûy) Hôïi Daàn (2) (1) (-Thuûy) (+Moäc) (12) (3) Cung Thaân, Daäu haønh Kim: Daäu aâm Kim, Thaân döông Kim. Boán cung Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi haønh Thoå, Thìn döông Thoå, Tuaát döông Thoå, Söûu aâm Thoå, Muøi aâm Thoå. Vò trò cuûa caùc cung khoâng thay ñoåi. Teân goïi vaø haønh cuûa caùc cung khoâng thay ñoåi. 5.Phöông höôùng caùc cung: Tí: chính Baéc, Ngoï: chính Nam, Daäu: chính Taây, Maõo: chính Ñoâng. 6. Tuoåi aâm lòch: Tuoåi aâm lòch ñöôïc thaønh laäp bôûi can chi theo baûng döôùi ñaây: Ta laáy thí duï caùc naêm Giaùp Tí, AÁt Söûu, Bính Daàn, Ñinh Maõo … Khi gheùp can ñaàu tieân Giaùp vôùi chi ñaàu tieân Tí ta coù Giaùp Tí. Khi gheùp can thöù hai AÁt vôùi chi thöù hai Söûu, ta coù AÁt Söûu. Tieáp tuïc gheùp nhö theá cho ñeán khi coù Quí Daäu. Töø Giaùp Tí tôùi Quí Daäu ta coù 10 naêm, ñoù laø moät giaùp. TÖÛ VI KHAÛO LUAÄN – Hoøang Thöôøng – Haøm Chöông CAN 1. Giaùp 2.AÁt 3. Bính 4. Ñinh 5. Maäu 6. Kyû 7. Canh 8. Taân 9. Nhaâm 10. Quí www.tuviglobal.com 12 CHI 1. Tí 2. Söûu 3. Daàn 4. Maõo 5. Thìn 6. Tî 7. Ngoï 8. Muøi 9. Thaân 10. Daäu 11. Tuaát 12. Hôïi Tieáp tuïc gheùp, Giaùp vôùi Tuaát, ta ñöôïc Giaùp Tuaát, AÁt Hôïi… cho ñeám Quí Muøi. Vaø cöù gheùp maõi ñeán luùc ta coù Quí Hôïi nghóa laø Quí haøng Can gheùp vôùi Hôïi haøng Chi, khi ñoù ta coù ñöôïc caû thaûy saùu giaùp chaün: Giaùp Tí – Giaùp Ngoï – Giaùp Tuaát – Giaùp Thìn – Giaùp Thaân – Giaùp Daàn. Saùu Giaùp laøm thaønh moät Luïc thaäp Hoa Giaùp (60 naêm) E. HAØNH CUÛA MEÄNH Tính haønh cuûa Meänh caên cuù vaøo can vaø chi cuûa tuoåi töùc cuûa naêm sinh. Coù theå tính theo baûng coù saün, hay laø treân baøn tay traùi. 1. baûng tính saün Tuoåi Giaùp Tí AÁt Söûu Bính Daàn Ñinh Maõo Maäu Thìn Kyû Tî Canh Ngoï Taân Muøi Nhaâm Thaân Quí Daäu Haønh cuûa Meänh Haûi Trung Kim Lö Trung Hoûa Ñaïi Laâm Moäc Loä Baøng Thoå Kieám Phong Kim An sao Tuaàn 10 cung naøy an Tuaàn ôû Tuaát – Hôïi TÖÛ VI KHAÛO LUAÄN – Hoøang Thöôøng – Haøm Chöông Giaùp Tuaát AÁt Hôïi Bính Tí Ñinh Söûu Maäu Daàn Kyû Maõo Canh Thìn Taân Tî Nhaâm Ngoï Quí Muøi Sôn Ñaàu Hoûa Giaùp Thaân AÁt Daäu Bính Tuaát Ñinh Hôïi Maäu Tyù Kyû Söûu Canh Daàn Taân Maõo Nhaâm Thìn Quí Tî Tuyeån Trung Thuûy Giaùp Ngoï AÁt Muøi Bính Thaân Ñinh Daäu Maäu Tuaát Kyû Hôïi Canh Tí Taân Söûu Nhaâm Daàn Quí Maõo Sa trung Kim Giaûn Haï Thuûy Thaønh Ñaàu Thoå 10 cung naøy an Tuaàn ôû Thaân Daäu Baïch Laïp Kim Döông Lieãu Moäc OÁc Thöôïng Thoå Tích Lòch Hoûa 10 cung naøy an Tuaàn ôû Ngoï- Muøi Tuøng Baùch Moäc Tröông Löu Thuûy Sôn Haï Hoûa Bình Ñòa Moäc Bích Thöôïng Thoå Kim Baïc Kim 10 cung naøy an Tuaàn ôû Thìn - Tî www.tuviglobal.com 13 TÖÛ VI KHAÛO LUAÄN – Hoøang Thöôøng – Haøm Chöông Giaùp Thìn AÁt Tî Bính Ngoï Ñinh Muøi Maäu Thaân Kyû Daäu Canh Tuaát Taân Hôïi Nhaâm Tyù Quí Söûu Phuø Ñaêng Hoûa Giaùp Daàn AÁt Maõo Bính Thìn Ñinh Tî Maäu Ngoï Kyû Muøi Canh Thaân Taân Daäu Nhaâm Tuaát Quí Hôïi Ñaïi Kheâ Thuûy Thieân Haø Thuûy Ñaïi Dòch Thoå www.tuviglobal.com 14 10 cung naøy an Tuaàn ôû Daàn - Maõo Thoa Xuyeán Kim Tang Ñoá Moäc Sa Trung Thoå Thieân Thöôïng Hoûa 10 cung naøy an Tuaàn ôû Tí- Söûu Thaïch Löïu Moäc Ñaïi Haûi Thuûy Baûng treân cuõng duøng ñeå an sao Tuaàn, Chuùng seõ trôû laïi phaàn naøy ñeå an Tuaàn khi hoïc an sao. Möôøi tuoåi thuoäc con Giaùp Tyù (in ñaäm), an Tuaàn taïi Tuaát Hôïi Möôøi tuoåi thuoäc con Giaùp Tuaát, an Tuaàn taïi Thaân Maäu Möôøi tuoåi thuoäc con Giaùp Thaân, an Tuaàn taïi Ngoï Muøi Möôøi tuoåi thuoäc con Giaùp Ngoï, an Tuaàn taïi Thìn Tî Möôøi tuoåi thuoäc con Giaùp Thìn, an Tuaàn taïi Daàn Maõo Möôøi tuoåi thuoäc con Giaùp Daàn, an Tuaàn taïi Tí Söûu 2. Tính haønh cuûa Meänh treân baøn tay traùi: Muoán tính treân baøn tay, laáy ngoùn caùi baám vaøo ngaán vaø vaøo ñaàu caùc ngoùn khaùc (khoâng vaøo giöõa caùc ñoát). Xem hình veõ baøn tay traùi vôùi caùc cung. Thí duï ta tinh Meänh tuoåi AÁt Maõo. a. Tröôùc heát, xem Meänh thuoäc con Giaùp naøo (tieáng con Giaùp nghe noâm na nhöng deã nhôù).Baám baét ñaàu töø cung Tí, theo chieàu thuaän töùc chieàu kim ñoàng hoà, noùi Tí, Söûu, Daàn, Maõo. Ngöng ôû Maõo (vì tuoåi Maõo), roài töø Maõo, baám nghòch töùc ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà, noùi Giaùp, AÁt. Ngöng ôû AÁt (vì tuoåi AÁt Maõo). TÖÛ VI KHAÛO LUAÄN – Hoøang Thöôøng – Haøm Chöông www.tuviglobal.com 15 Ñeán AÁt, ta thaáy cung Daàn, ta theâm chöõ Giaùp ( töùc con Giaùp) vaøo thaønh Giaùp Daàn, vaäy tuoåi AÁt Maõo thuoäc con Giaùp Daàn. b. Sau duøng baøi thô Hoa Giaùp: Baøi thô naøy coù 6 caâu, moãi caâu aùp duïng cho moät Giaùp. Trong caâu, moãi chöõ laø moät haønh. Haønh ñöôïc ñeå trong hai ngoaëc theo döôùi ñaây. Thi duï caâu 1, Haûi laø Haûi trung Kim, Lö laø Lö trung Hoûa… 1. Giaùp Tí: Haûi (Kim) – Lö (Hoûa) – Ñaïi (Moäc) – Loä (Thoå) – Kieám (Kim) 2. Giaùp Tuaát: Sôn (Hoûa) – Giaûn (Thuûy) – Thaønh (Thoå) – Baïch (Kim) – Döông (Moäc) 3. Giaùp Thaân: Tuyeàn (Thuûy) – OÁc (Thoå) – Tích (Hoûa) – Toøng (Moäc) – Tröôøng (Thuûy) 4. Giaùp Ngoï : Sa (Kim) – Sôn (Thuûy) – Bình (Moäc) – Bích (Thoå) – Kim (Kim) 5. Giaùp Thìn : Phuø (Hoûa ) – Thieân (Thuûy) – Ñaïi (Thoå) – Thoa (Kim) – Tang (Moäc) 6. Giaùp Daàn: Ñaïi (Thuûy) – Sa (Thoå) – Thieân (Hoûa) – Thaïch (Moäc) – Ñaïi (Thuûy) Trong tröôøng hôïp naøy, ta duøng caâu 6 vì tuoåi AÁt Maõo thuoäc con Giaùp Daàn. Treân baøn tay. Ngoùn caùi laø Giaùp AÁt, mang chöõ Ñaïi Ngoùn troû laø Bính Ñinh, mang chöõ Sa Ngoùn giöõa laø Maäu Kyû, mang chöõ Sôn Ngoùn thöù tö laø Canh Taân, mang chöõ Thaïch Ngoùn thöù naêm laø Nhaâm Quí, mang chöõ Ñaïi AÁt (Maõo) rôi vaøo ngoùn caùi, chöõ Ñaïi, Ñaïi ñaây töùc laø Ñaïi Kheâ Thuûy. Meänh cuûa tuoåi AÁt Maõo laø Thuûy: Ñaïi kheâ Thuûy F. HAØNH CUÛA CUÏC HAY CUÏC Cuïc laø moâi tröôøng xaõ hoäi mình soáng. Meänh vaø Cuïc aûnh höôûng toát hay xaáu tuøy theo töông sinh hay töông khaéc. Tìm Meänh roài so vôùi Cuïc xem sinh hay khaéc nhau ñeå bieát söï xaáu hay toát sô khôûi cuûa laù soá. Coù hai caùch tìm Cuïc - Theo baûng tính saün - Treân baøn tay traùi a. Tìm Cuïc theo baûng tính saün Muoán tính cuïc, ta caên cöù vaøo: Cung an Meänh vaø Can cuûa naêm sinh. Duøng baûn naøy, luoân luoân nhôù hai ñieåm: 1. Cung an Meänh 2. Can cuûa naêm sinh. Cung an Can Giaùp, Can AÁt Can Bính Can Ñinh Can Maäu Meänh Kyû Canh Taân Nhaâm Quí Tí Thuûy nhò Hoûa luïc cuïc Thoå nguõ cuïc Moäc tam Kim töù cuïc TÖÛ VI KHAÛO LUAÄN – Hoøang Thöôøng – Haøm Chöông Söûu Daàn, Maõo Tuaát, Hôïi Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu cuïc Hoûa luïc cuïc www.tuviglobal.com cuïc tam Kim töù cuïc Thoå nguõ cuïc Moäc cuïc Moäc tam Kim töù cuïc Thuûy nhò cuïc cuïc Thoå nguõ cuïc Moäc tam Kim töù cuïc cuïc Kim töù cuïc Thuûy nhuï Hoûa luïc cuïc cuïc Hoûa luïc cuïc 16 Thuûy nhò cuïc Thoå nguû cuïc Thuûy nhò Hoûa luïc cuïc cuïc Thoå nguõ cuïc Moäc tam cuïc Thí duï1: tìm cuïc cuûa tuoåi Giaùp Tuaát, cung an Meänh taïi Tí. Ta thaáy trong haøng ñaàu cuûa baûng coù cung an Meänh taïi Tí Söûu. Ñoïc sang haøng beân coù Can Giaùp Kyû, vaäy Cuïc cuûa tuoåi Giaùp (Tuaát) cung an Meänh taïi Tí laø Thuûy nhò cuïc. Chuù yù: chæ tính cung an Meänh vaø Can thoâi, khoâng tính Chi vaø cuõng ñöøng laàm teân cuûa cung an Meänh vôùi Chi. Thí duï 2: tìm Cuïc tuoåi Canh Tí, cung an Meänh taïi Ngoï. Ta thaáy Can Canh ôû Thöù Ba vaø cung an Meänh Ngoï ôû haøng naêm. Vaäy Cuïc cuûa tuoåi Canh Tí laø Moäc tam Cuïc b. Tính Cuïc treân baøn tay baèng phöông phaùp “Hai lieàn moät caùch” Thí duï: Tuoåi AÁt Maõo, sinh ngaøy 24 thaùng Saùu, giôø Tuaát. Muoán tính cuïc, ta caàn tìm cung an Meänh tröôùc. Tìm cung an Meänh ta khôûi töø cung Daàn, baám thuaän ñeán thaùng sinh laø thaùng Saùu. Baám 1,2,3,4,5,6 ngöøng ôû cung Muøi. Goïi cung Muøi laø giôø Tí. Töø cung muøi, baám nghòch ñeán Hình trang 33 giôø sinh Tuaát, ngöng ôû cung naøo thì aáy laø cung an Meänh. Ta ngöng ôû cung Daäu, vaäy cung Daäu laø cung an Meänh cuûa tuoåi AÁt Maõo. Phöông phaùp baám treân baøn tay Hai lieàn, Moät caùch, Quay trôû laïi Treân baøn tay, ta ñaët: Ngoùn caùi laø Giaùp Kyû, Thuûy nhò cuïc Ngoùn troû laø AÁt Canh, Hoûa luïc cuïc Ngoùn giöõa laø Bính Taân, Thoå nguõ cuïc Ngoùn thöù tö laø Ñinh nhaâm, Moäc tam cuïc. Ngoùn uùt laø Maäu Quí, Kim töù cuïc. Nhôù baøn tay naøy khaùc vôùi baøn tay tìm haønh cuûa Meänh. Ngoùn caùi laø Giaùp Kyû khoâng phaûi Giaùp AÁt, ngoùn troû laø AÁt canh khoâng phaûi Bính Ñinh.. Caùc ngoùn khaùc cuõng thay ñoåi (xin coi hình baøn tay) ** ÔÛ treân, ta ñaõ tìm ñöôïc cung an Meänh tuoåi AÁt Maõo taïi Daäu, nay baét ñaàu: Treân caùc ngoùn tay, tính moät ngoùn thì noùi hai tieáng thí duï Tí Söûu, Daàn Maõo, Thìn Tî …cho ñeán khi thaáy cung an Meänh (Daäu). Thaáy Daäu taïi ngoùn naøo thì laáy teân Cuïc cuûa ngoùn ñoù. Thí duï thaáy taïi ngoùn troû thì Cuïc laø Hoûa luïc Cuïc, thaáy ôû ngoùn uùt thì Cuïc mình tìm laø Kim töù Cuïc. TÖÛ VI KHAÛO LUAÄN – Hoøang Thöôøng – Haøm Chöông www.tuviglobal.com 17 Theá naøo laø hai lieàn, moät caùch? Tính ñöôïc hai ngoùn lieàn nhau roài maø chöa gaëp cung an Meänh (Daäu) thì ñeå caùch moät ngoùn, ñeám tieáp sang ngoùn keá, Theá naøo laø quay trôû laïi? Neáu tính hai ngoùn lieàn, roài moät caùch, roài sang ngoùn keá maø vaãn chöa gaëp cung an Meänh thì phaûi quay trôû laïi tính ngoùn mình vöøa ñeå caùch. Baây giôøi thöïc haønh : Tuoåi AÁt Maõo, baét ñaàu ôû ngoùn troû (vì ngoùn troû laø AÁt vaø Canh). Baám ngoùn troû, noùi Tí Söûu, khoâng coù Daäu, Baám sang ngoùn giöõa, noùi Daàn Maõo, vaãn chöa coù Daäu, Hai ngoùn lieàn roài chöa coù Daäu, phaûi ñeå caùch moät ngoùn (ngoùn thöù tö ), baám sang ngoùn uùt, noùi Thìn Tî, vaãn chöa coù Daäu. Nay quay trôû laïi ngoùn Töû vi (vöøa ñeå caùch) noùi Ngoï Muøi, vaãn chöa coù Daäu. Tieáp tuïc baám sang ngoùn caùi, noùi Thaân Daäu, nay thaáy Daäu. Vaäy cuïc ñoùng taïi ngoùn caùi töùc Thuûy nhò cuïc. + Chuù yù: duøng phöông phaùp hai lieàn moät caùch tuy coù raéc roái vaø khoù laøm luùc ñaàu nhöng kieân nhaãn laøm ñi laøm laïi nhieàu laàn ta seõ thaønh thaïo vaø thính mau hôn caùc phöông phaùp khaùc. Mong caùc baïn coá gaéng thöïc haønh cho quen. Chuùng ta phaûi nhaát ñònh tính ñöôïc laù soá treân baøn tay khoâng thua gì caùc oâng thaày boùi muø. G. TUOÅI AÂM VAØ TUOÅI DÖÔNG Can vaø chi cuûa naêm sinh cuõng coù can aâm, chi aâm, can döông, chi döông a. AÂm Döông cuûa can Nam coù theå laø döông nam hay aâm nam Nöõ coù theå laø döông nöõ hay aâm nöõ Can Döông Giaùp Bính Maäu AÂm AÁt Ñinh Kyû Ta thaáy Giaùp, Bính laø döông; AÁt Ñinh laø aâm Canh Taân Nhaâm Quí b. AÂm Döông cuûa chi: Ta thaáy Tí, Daàn laø döông, Söûu, Maõo laø aâm Chi Döông Tí Daàn Thìn Ngoï Thaân Tuaát AÂm Söûu Maõo Tî Muøi Quí Hôïi Duø tính aâm döông theo chi hay theo can, vaãn coù keát quaû gioáng nhau. Thí duï: Ñaøn oâng Giaùp Tí: döông nam, Ñaøn baø Bính Daàn: döông nöõ Ñaøn oâng Ñinh Maõo: aâm nam, Ñaøn baø Kyû Tî: aâm nöõ H. AN CUNG MEÄNH TÖÛ VI KHAÛO LUAÄN – Hoøang Thöôøng – Haøm Chöông www.tuviglobal.com 18 Khôûi töû cung Daàn, tính laø thaùng gieâng, ñeám thuaän tôùi thaùng sinh, ngöng taïi cung naøo goïi cung ñoù laø giôø Tí. Töø giôø Tí, ñeám nghòch ñeán giôø sinh, ngöng ôû cung naøo, goïi cung ñoù laø cung Meänh. Ta ñaõ hoïc an cung Meänh ôû treân, nay nhaéc laïi cuõng khoâng sao, nhaéc ñi nhaéc laïi laø phöông phaùp hoïc hay nhaát. Ñaët teân caùc cung: Töø cung Meänh, tính theo chieàu thuaän, an caùc cung Phuï maãu, Phuùc ñöùc, Ñieàn Traïch, Quan loäc, Noâ boäc, Thieân di, Taät aùch, Taøi baïch, Töû töùc, phu theâ, Huynh ñeä. Tî Quan Loäc Ngoï Muøi Thaân Taät AÙch Noâ Boäc Thieân Di Thìn Daäu Ñieàn Traïch Taøi Baïch Tuaát Maõo Töû Töùc Phuùc Ñöùc (Thaân) Daàn Söûu Tí Hôïi Phuï Maãu Huynh Ñeä Phu Theâ Meänh I. AN CUNG THAÂN: Khôûi töø cung Daàn tính laø thaùng Gieâng, ñeám thuaän tôùi thaùng sinh, ngöng ôû cung naøo thì goïi cung ñoù laø giôø Tí. Töø giôø Tí, ñeám thuaän ñeám giôø sinh, ngöng ôû cung naøo, cung ñoù laø cung an Thaân. Thí duï: sinh thaùng Baûy, giôø Muøi, Meänh ñoùng taïi Söûu vaø Thaân ñoùng taïi Maõo. Cung thaân chæ coù theå an taïi saùu cung: Meänh, Phuùc ñöùc, Thieân di, Quan loäc, Taøi baïch vaø Phu theâ. Neáu thaáy cung Thaân rôi vaøo caùc cung khaùc ngoaøi saùu cung treân (Meänh, Phuùc, Di, Taøi, Quan, Phoái) thì ta ñaõ an sai. Thaân vaø Meänh cuøng ñoùng moät cung goïi laø Thaâm Meänh ñoàng cung. J. PHOÁI CHIEÁU Phoái chieáu ñeå lieân heä caùc cung vôùi nhau. Phoái chieáu keát hôïp caùc sao cung toïa thuû vôùi caùc sao cung xung chieáu, hai cung tam chieáu vaø cung nhò hôïp. Cung toïa thuû laø cung mình ñang ñöùng. 1.Xung chieáu: Thí duï: cung xung chieáu cuûa Tuaát laø Thìn, cuûa Thìn laø Tuaát, cuûa Daàn laø Thaân, cuûa Thaân laø Daàn, cuûa Tî laø Hôïi, cuûa Hôïi laø Tî, cuûa Söûu laø Muøi, cuûa Muøi laø Söûu. Goïi xung chieáu vì haønh cuûa caùc cung naøy khaéc nhau: TÖÛ VI KHAÛO LUAÄN – Hoøang Thöôøng – Haøm Chöông www.tuviglobal.com 19 Thí duï: Cung Söûu xung chieáu cung Muøi vì cung Söûu thuoäc tam hôïp Kim khaéc cung Muøi thuoäc tam hôïp Moäc. Neân nhôù : Coù 4 tam hôïp: Thaân – Tí – Thìn, haønh Thuûy. Daàn – Ngoï – Tuaát, haønh Hoûa. Tî – Daäu – Söûu, haønh Kim. Hôïi – Maõo – Muøi, haønh Moäc. Vì chieáu tröïc tieáp neân cung xung chieáu quan troïng hôn hai cung tam chieáu vaø nhò hôïp. Hai cung xung chieáu thì khaéc nhau, coù khaéc xuaát vaø khaéc nhaäp. Khaéc xuaát: Khaéc xuaát laø cung chính khaéc ñöôïc cung xung. Thí duï: Cung chính laø cung Söûu, cung xung laø cung Muøi Söûu ( tam hôïp Tî Daäu Söûu) haønh Kim Muøi (tam hôïp Hôïi Maõo Muøi) haønh Moäc Kim khaéc Moäc neân ta goïi cung chính khaéc xuaát. Cung chính khaéc xuaát neân ñaït ñöôïc caùc cung toát cuûa cung xung. Khaéc nhaäp: Neáu cun chính laø haønh Moäc vaø cung xung laø haønh Kim thì noù bò khaéc nhaäp, noù seõ bò gaùn cho nhöõng sao xaáu vaø theá xaáu cuûa cung xung Kim. Tuy noùi khaéc nhaäp nhöng ta chæ tính khaéc xuaát thoâi vì saùu cung kia ñöông nhieân laø khaéc nhaäp. Coù saùu caëp xung chieáu nhö sau: Tí (Thuûy) khaéc Ngoï (Hoûa). Söûu (Kim) khaéc Muøi (Moäc). Thaân (Thuûy) khaéc Daàn (Hoûa). Daäu (Kim) khaéc Maõo (Moäc). Thìn (Thuûy) khaéc Tuaát (Hoûa). Tî (Kim) khaéc Hôïi (Moäc). 2. Tam chieáu: Tam chieáu laø chieáu tay ba, nghóa laø cuøng moät cung chính vaø hai cung chieáu. Moãi cung chieáu caùch cung chieáu ba cung. Thí duï cung chính laø Daàn thì hai cung chieáu laø Ngoï (beân traùi) vaø Tuaát (beân maët). Chæ coù boán boä tam chieáu maø thoâi, höôùng chieáu vaø caùch goïi teân boä khoâng bao giôø thay ñoåi. a: Daàn – Ngoï – Tuaát b: Thaân – Tyù – Thìn c: Tî – Daäu – Söûu d: Hôïi – Maõo – Muøi 3. Nhò Hôïp: Theá chieáu nhò hôïp cuõng khoâng thay ñoåi. TÖÛ VI KHAÛO LUAÄN – Hoøang Thöôøng – Haøm Chöông - Tî + Ngoï - Muøi - Daäu - Maõo + Tuaát - Söûu +Tí 20 + Thaân + Thìn Daàn www.tuviglobal.com - Hôïi Tí nhò hôïp vôùi Söûu Söûu nhò hôïp vôùi Tí Daàn nhò hôïp vôùi Hôïi Hôïi nhò hôïp vôùi Daàn Maõo nhò hôïp vôùi Tuaát Tuaát nhò hôïp vôùi Maõo Thìn nhò hôïp vôùi Daäu Daäu nhò hôïp vôùi Thìn Tî nhò hôïp vôùi Thaân Thaân nhò hôïp vôùi Tî Ngoï nhò hôïp vôùi Muøi, Muøi nhò hôïp vôùi Ngoï Tröôøng hôïp : Tí vaø Söûu, thì Söûu (Kim) sinh Tí (Thuûy). Söûu sinh xuaát, coøn Tí sinh haäp Hôïi vaø Daàn, thì hôïi (Moäc) sinh Daàn (Hoûa). Hôïi sinh xuaát coøn Daàn sinh nhaäp. Cung sinh xuaát laø cung cho ( bao giôø cuõng laø cung AÂm), cung sinh nhaäp laø cung nhaän (bao giôø cuõng laø cung Döông). Nhìn vaøo hình veõ, caùi söï cho vaø nhaän noùi leân khaùi nieäm maø trieát hoïc phöông Ñoâng ñaõ töøng ñeà xuaát: döông sinh ra töø aâm, noùi caùch khaùc caùi coù töø caùi khoâng maø ra. “ Toøng khoâng hö khöù, dó caàu kyø chaân”. Vì vaäy ta goïi cung aâm sinh xuaát vaø cung döông ñöôïc sinh nhaäp. Baøi ñoïc theâm veà AÂm Döông Nguõ haønh Ngöôøi Trung Hoa coå ñaïi, töø thôøi AÂn Chu, qua Chieán quoác vaø Taàn Haùn, ñaõ hình thaønh moät heä thoáng luaän thuyeát veà Vuõ Truï thaät hoaøn chænh: Khaùi nieäm Thieân Ñòa Nhaân Nhaân (ngöôøi ) gaén lieàn vôùi Trôøi Ñaát vaø Trôøi Ñaát quyeän laáy Con ngöôøi. Nguyeân lyù Thieân Ñòa Nhaân hôïp nhaát laø yù nieäm nhaän thöùc veà moái quan heä giöõa con ngöôøi vaø Vuõ truï. Moái quan heä naøy luoân luoân coù söï taùc ñoäng qua laïi raát maät thieát. Hoï theå nghieäm coù moät oâng Trôøi, moät thöïc theå voâ hình nhöng quyeàn löïc vaïn naêng chi phoái muoân loaøi, ban phaùt söï soáng cuõng nhö aùp ñaët caùi cheát. Cuoäc soáng moãi ngöôøi ñaõ ñöôïc Trôøi ñònh saün, moïi ngöôøi ñeàu cho raèng ñoù laø soá meänh an baøi. Ñaát cuõng ñöôïc theå nghieäm nhö moät thöïc theå nhöng höõu hình hoï ñang soáng treân ñoù. Trôøi ñaát xung quanh hoï laøm thaønh moät ñaïi vuõ truï. Con ngöôøi cuõng laø moät vuõ truï nhöng nhoû goïn hôn goïi laø Tieåu Vuõ truï. Hai vuõ truï lôùn nhoû naøy taùc ñoäng laãn nhau, giao quyeän vôùi nhau thaønh moät theå goïi laø Thieân Ñòa Nhaân ñoàng nhaát theå. Caùi nhaát theå naøy luùc ñaàu chæ ñöôïc theå nghieäm nhö moät nguyeân lyù cuûa Aristote maø thoâi. Sau naøy, tình traïng nhaát theå ñöôïc dieãn ñaït moät caùch thaàn tình baèng ngoân ngöõ bôûi caùc töôïng AÂm Döông vaø Nguõ haønh qua heä thoáng Can Chi. Xuyeân qua AÂm Döông vaø Nguõ haønh ta coù theå hieåu ñöôïc caùi theå giôùi thöôïng coå maø Ñaïo gia goïi laø Ñaïo, Lyù gia goïi laø Lyù vaø Ñoång troïng thö goïi laø Trôøi. AÂm Döông vaø Nguõ haønh laø caùt töôïng ñeå dieãn ñaït caùi yù Thieân Ñòa Nhaân vaäy.
- Xem thêm -