Tài liệu Số tử vi dưới mắt khoa học

  • Số trang: 176 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 775 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Số tử vi dưới mắt khoa học
SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 1 Haø – Thuùc – Hoàng Vu Thieân NGUYEÃN ÑAÉC LOÄC SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC HOÀNG XUAÁT BAÛN CUØNG MOÄT TAÙC GIAÛ 1945 – Ngöôøi meï (Baûn dòch cuoán La Meøre cuûa Pearl Buck) 1949 – Ñaùnh Taøi Sæu sao cho ñöôïc (Nghieân cöùu) 1955 – Saùch töï hoïc chöõ Haùn (Chöa xuaát baûn) 1956 – Luïc Quaùi (Truyeän daøi) 1959 – Consideørations sur la Theùorie d’Einstein (Etudes scientifiques) 1966 – Loi Equilibre (Theùorie scientifique) Coå thi (dòch thô coå chöõ Haùn) Chöa xuaát baûn TAÙC GIAÛ TRI AÂN Cuoán saùch naøy aán haønh ñöôïc laø nhôø raát nhieàu ôû söï yeåm trôï cuûa Phuû Quoác vuï Khanh ñaëc traùch vaên hoaù, vaäy traân troïng xin Cuï Coá Quoác – Vuï – Khanh MAI THOÏ TRUYEÀN nhaän nôi ñaây loøng tri aân saâu xa cuûa taùc giaû. Saigon 1973 Töïa VU THIEÂN NGUYEÃN ÑAÉC LOÄC LAØ BAÄC ÑAØN ANH cuûa toâi veà moïi phöông dieän: tuoåi trôøi, tuoåi caùch maïng, söï hoïc vaán …… vaø, neáu caàn, cuõng neân nhaéc raèng vaøo khoaûng 1957, khi toâi laø thieáu uùy trong Quaân ñoäi QGVN thì anh laø trung taù. Nhö vaäy, toâi khoâng theå vieän lyù leõ naøo ñeå “daùm” vieát töïa cho taùc phaåm cuûa anh. Ngoaøi moät lyù leõ khaù ngöôïc ñôøi: VU THIEÂN duø ñaõ laø só quan cao caáp khi quaân ñoäi ta coøn ôû trong giai ñoaïn hình thaønh, laø moät ngöôøi ít hoaït ñoäng – vì ít tham voïng? – vaø ít noùi hôn hoaït ñoäng, ít noùi hôn vieát, ít vieát hôn nghó. anh nghó nhieàu maø khoâng chòu vieát. Trong khi ñoù thì toâi nghó ñöôïc ñieàu gì voäi vieát ngay ñieàu ñoù ra, vaø in ngay thaønh saùch. Baïn ñoïc vì theá maø bieát teân toâi tröôùc teân anh. Nhaän vieát töïa cho saùch cuûa VU THIEÂN chính laø lôïi duïng caùi theá “ñöôïc bieát ñeán tröôùc” ñeå giôùi thieäu moät taùc phaåm maø baïn caàn phaûi ñoïc. Lyù leõ thöù hai laø moät ñieàu caàn noùi veà taùc giaû. Cuoán “Soá Töû vi döôùi maét Khoa Hoïc” naøy khoâng phaûi laø taùc phaåm ñaàu cuûa anh. Hôn 10 naêm tröôùc, anh ñaõ vieát – vaø toâi ñaõ coù haân haïnh giôùi thieäu treân nguyeät san Vaên Höõu soá 2 – moät cuoán nhaän ñònh vaø pheâ bình lyù thuyeát Töông quan cuûa SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 2 Anh-sten. Sau ñoù anh laïi vieát moät cuoán nöõa cuõng veà lyù thuyeát toaùn hoïc. Caû hai cuoán cuøng khoâng ñöôïc nhaø xuaát baûn naøo nhaän in, neân caû hai chæ ñöôïc trình baøy baèng roâ – neâ – oâ, ñeå göûi moät soá nhoû baïn höõu. Vaäy ñaây laø taùc phaåm thöù ba cuûa VU THIEÂN Nguyeãn Ñaéc Loäc. Cuoán naøy thì ñöôïc in, vì noù coù nhieàu phaàn deã hieåu, ñi lieàn vôùi nhieàu phaàn khoù hieåu. Toâi thuù thaät coù nhieàu ñoaïn toâi khoâng hieåu ñöôïc chuùt naøo, nhö nhöõng ñoaïn noùi veà thieân vaên hoïc. Toâi khoâng hieåu, nhöng chính ñoù laïi laø nhöõng höùng khôûi cuûa toâi: taùc giaû, duø muoán duø khoâng, ñang ñi vaøo con ñöôøng hoaø hôïp tö töôûng Ñoâng phöông vôùi khoa hoïc Taây phöông. Baïn ñoïc thaân meán cuûa toâi ñeàu bieát nhöõng “laàn moø muø loaø” vaø nhöõng “ngaãu nhieân coù chæ huy” naøo ñaõ ñöa daét toâi ñeán vieäc laäp thuyeát. Thuyeát Taân Trung Dung, maø theo ñoù thì coå nhaân Ñoâng phöông khoâng ñaït tôùi nhöõng tieán boä veà khoa hoïc vaø kyõ thuaät nhö Taây phöông, aáy laø vì khoâng muoán chöù khoâng phaûi khoâng bieát. Coå nhaân Ñoâng phöông töø choái coâng vieäc phaân tích vì ñaõ thöïc hieän ñöôïc coâng vieäc toång hôïp cao ñoä. Vaø coå nhaân Ñoâng phöông giôùi haïn söï hoïc vì sôùm hieåu raèng “hoïc maø khoâng hanh” seõ ñöa nhaân loaïi ñeán trieàn mieân tai kieáp. Ñoù laø nguyeân nhaân cuûa traïng thaùi huyeàn aûo cuûa kieán thöùc cuûa Ñoâng phöông, moät traïng thaùi ñoøi hoûi raát nhieàu noå löïc ôû haäu theá, neáu coù ngöôøi muoán theo caùi “ñaïo” hoïc taâm truyeàn. Ngöôøi thôøi xöa nhö muoán tung kieán thöùc ra giöõa cuoäc ñôøi maø ñeå maëc cho ai muoán hieåu theá naøo thì hieåu – ñuùng cuõng toát, maø sai cuõng khoâng sao. Ñoái vôùi caùi chí höôùng uyeân aùo ñoù, chuùng ta khoâng theå laøm gì khaùc hôn laø moãi ngöôøi tìm hieåu moät phaàn. VU THIEÂN Nguyeãn Ñaéc Loäc ñaõ nhaän cho anh phaàn khoù nhaát, khoâng nhöõng vì cao nhaát, maø coøn vì chính anh seõ coá gaéng ñaët song song hai phöông trôøi hoïc hoûi Ñoâng, Taây. Vì ñaõ ñeán luùc chuùng ta coù theå coù moät caùi “hanh” cho söï hoïc, neân tö töôûng cuûa tieàn nhaân chuùng ta cuõng ñeán luùc ñöôïc phaân tích theo phöông phaùp thöïc nghieäm. Ñem thieân vaên hoïc vaøo lyù soá Ñoâng phöông laø chaáp nhaän moät thaùch ñoá lôùn lao maø moät ñôøi suy tö cuûa taùc giaû, theo toâi nghó, chæ ñoái öùng ñöôïc moät phaàn. Ñöôïc nhö theá ñaõ laø nhieàu laém. Vì taùc giaû, cuøng vôùi toâi, ñaõ coù nieàm tin töôûng raèng taâm hoàn cuûa con ngöôøi Ñoâng AÙ chuùng ta ñaõ ñöôïc thaùo khoaùn, thì trong chaúng bao laâu, chuùng ta seõ töø caùi caên baûn baùc hoïc cuûa tieàn nhaân maø laøm nhöõng “böôùc nhaûy voït” baèng nhöõng coâng trình saùng taïo hay khaùm phaù khoa hoïc. Ñieàu caàn nhaát laø phaûi coù söï môû ñaàu. Phaûi coù nhöõng ngöôøi ñi nhöõng böôùc ñaàu vaát vaû. VU THIEÂN Nguyeãn Ñaéc Loäc laø moät trong nhöõng ngöôøi ñi böôùc ñaàu vaát vaû ñoù. Toâi thaønh taâm caàu mong raèng baïn ñoïc seõ chòu mua vaø chòu ñoïc taùc phaåm naøy cuûa anh. Khoâng phaûi chæ vôùi laù soá cuûa mình hay cuûa vôï con mình trong tay, vöøa giôû saùch vöøa tìm caùch phoûng ñoaùn yù nghóa cuûa ngoâi sao naøy, taùc duïng cuûa boä sao noï. Maø ñeå ñi xa hôn, ñeán söï möôøng töôïng ñöôïc con ñöôøng giaêng maéc töø soá kieáp con ngöôøi ñeán söï vaän haønh cuûa nhöûng ngoâi sao, ñeán söï tieáp noái cuûa ngaøy thaùng. Toâi coøn nhôù, vaøo giöõa muøa möa naêm 1960, toâi ñang laøm vieäc ñaéc löïc ôû toaø soaïn baùo Vaên Höõu, boãng moät hoâm anh ñeán chôi, caàm laù soá cuûa toâi leân tay roài baâng khuaâng noùi moät mình: “Anh chaøng naøy boû vieäc ñeán nôi roài… Saùt, Phaù, Tham, ñaày ñuû taøi naêng, gan goùc vaø tham voïng. Nhöng laïc maát Lieâm Trinh laø thieáu söï toan tính, thaän troïng. Laïi theâm coù Ñieáu Khaùch Khoác Hö (vaân vaân), anh seõ töùc giaän vì moät caâu noùi maø boû tôø baùo naøy. Trong voøng 5 ngaøy nöõa”. Anh noùi theá roài töø bieät, roài ñi xa luoân, maõi taùm naêm sau toâi môùi ñöôïc gaëp laïi. Ñeå noùi cho anh bieát, ñuùng 5 ngaøy troøn, toâi ñang noùi chuyeän baèng ñieän thoaïi raát vui vôùi oâng Nguyeãn Duy Mieãn, Vaên hoaù Vuï tröôûng, Chuû nhieäm tôø SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 3 Vaên Höõu, thì boãng nhieân oâng Mieãn traùch toâi moät ñieàu gì ñoù, vaø toâi vaëc laïi oâng moät caâu, roài ñaäp com-bi-neâ xuoáng maùy, chaám döùt luoân nhieäm vuï chuû buùt cuûa chính mình. Töø baáy giôø, toâi nhieàu laàn thuùc duïc VU THIEÂN Nguyeãn Ñaéc Loäc vieát saùch veà khoa Töû vi. Vaø ñoù chính laø lyù leõ sau cuøng noù khoâng töø choái khi taùc giaû yeâu caàu toâi vieát töïa cho cuoán saùch naøy. Saigon, Phuù Nhuaän ngaøy 14 thaùng 3, 1973 NGUYEÃN MAÏNH COÂN Töïa Tòch mòch ñaêng tieàn khaùn coå thö Daï thaâm nhaân tónh duïc nhaân tö Hoài töôûng vaõng nieân dö nguõ thaäp Kyû lao taâm tri tieän haø nhö Ma chieát löôõng hoài tri höõu meänh, Phuø traàm kyû ñoä, thöùc thôøi cô Thaønh baïi khôûi ö taøi khaû lieäu Vaän thôøi duy ñònh taïi thieân thö. Vu Thieân Nghóa Tòch mòch beân ñeøn ñoïc coå thö, Ñeâm vaéng canh taøn, nghó vaån vô. Nhôù laïi naêm möôi naêm coù leõ Hoaøi bao taâm trí ñeå roài nhö Maøi ruûa vaøi phen, hay coù soá. Noåi chìm maáy ñoä, bieát thôøi cô. Thaønh baïi haù do taøi lieäu ñöôïc, Vaän thôøi ñaõ ñònh taïi thieân thö, Dòch Cuûa DIEÂN SÔN Tröôùc ñeøn ñoïc saùch ngöôøi xöa, Ñeâm thanh caûnh tónh loøng thö thaùi nhaøn. Gaãm xem naêm chuïc naêm tröôøng, Toån bao taâm trí, daõ traøng cuõng nhö. Noåi chìm môùi bieát thôøi cô, SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 4 Duøi maøi caøng laém, caøng chua cay nhieàu. Vieäc ñôøi thaønh baïi duø sao, Toaøn do Thieân meänh, taøi naøo ích chi. MAÁY LÔØI NOÙI ÑAÀU Ñaây laø moät quyeån saùch thuoäc veà loaïi nghieân cöùu. Khaùc haún caùc saùch baèng chöõ Haùn, hay chöõ Vieät ñaõ xuaát baûn, maø haàu heát ñeàu coù duïng yù daïy ngöôøi ta caùch laáy vaø ñoaùn soá Töû Vi. Saùch naøy coù muïc ñích chính laø tìm hieåu khoa lyù soá naøy ñeå ñònh xem giaù trò cuûa noù ñöôïc laø bao, vaø nhaát laø ñeå bieát caùch ñoaùn caùc laù soá sao cho ít sai laàm. Ngöôøi ñaët ra khoa naøy, ñaõ baèng caùc teân sao giaûn dò, nhö Thieân Hình chæ söï hình khaéc, Hoaù Khoa chæ söï ñoã ñaït v.v…… vaø baèng caùch duøng ngaøy thoâng thöôøng nhö ngaøy moàng 8 thaùng 7 thay cho ngaøy AÁt Söûu thaùng Canh Thaân v.v…… ñeå cho nhöõng ngöôøi ít hoïc, bình daân ai cuõng coù theå laáy ñöôïc moät laù soá cho chính mình hay caùc ngöôøi thaân thuoäc moät caùch deã daøng; vaø ai caàm moät laù soá töû vi xem, cuõng coù theå ñoaùn sô qua ñöôïc vaøi ñieàu chính, khoâng maáy sai laàm. Nhôø söï phoå thoâng hoaù aáy, vaø nhaát laø söï ñuùng nhieàu sai ít cuûa töû vi, neân soá töû vi ñaõ ñöôïc phoå bieán moät caùch heát söùc roäng raõi trong quaàn chuùng Vieät Nam. Caùc ngöôøi tin töû vi raát nhieàu, vì ñaõ töøng thaáy öùng nghieäm cho chính baûn thaân mình nhieàu laàn; caùc ngöôøi thích xem soá töû vi cuõng laém, neân caùc ngöôøi goïi laø Thaày töôùng soá ñöôïc saûn xuaát ra khaù nhieàu vaø caùc ngöôøi dòch saùch Töû vi töø Haùn vaên ra Vieät vaên cuõng laém, Khoa töû vi coù theå noùi ñaõ thònh haønh taïi Vieät Nam moät caùch gaàn nhö moät phong traøo thònh haønh ñeán noãi coù keû ñaõ duøng chöõ töû vi thay cho chöõ soá meänh, ñeå vieát baùo, in saùch noùi veà soá töû vi cuûa caùc baïn haøng tuaàn, haøng ngaøy. Ñoù laø moät ñieàu ñaùng tieác, ñaõ laøm giaûm giaù trò cuûa Khoa Lyù soá naøy ñeán möùc ñoä thaáp nhaát, ñoàng loaïi noù vôùi nhöõng chuyeän ñoàng boùng, meâ tín dò ñoan. Saùch naøy khoâng phaûi laø loaïi saùch keå treân, cuõng khoâng phaûi laø loaïi saùch laáy soá nhö ñaõ noùi; neân taát nhieân coù theå seõ laøm thaát voïng nhöõng ai muoán tìm hieåu moät caùch deã daøng veà töû vi khi ñoïc saùch naøy. Moät khoa lyù soá ñoaùn ñöôïc ñònh meänh moät caùch khaù chính xaùc, taát nhieân phaûi laø moät khoa hoïc cöïc kyø khoù maø chæ nhöõng baäc kyø taøi coù hoïc thöùc uyeân thaùm ñeán cöïc ñieåm môùi saùng taïo ra noåi. Ñaâu coù phaûi laø moät chuyeän ñôn giaûn ñeå chuùng ta coù theå chæ hoïc qua maø hieåu noåi. Muoán giaûi thích moät caùch phoå thoâng hoaù khoa lyù – soá naøy, duø chæ giaûi thích moät vaøi phaàn nhoû, cuõng phaûi vieát nhöõng cuoán saùch daày haøng ngaøn trang maø coøn sôï raèng chöa ñuû. Moät vaøi traêm trang giaáy ñaâu coù theå noùi ñöôïc nhöõng gì ñeå ai ai cuõng coù theå hieåu ñöôïc. Taùc giaû thaät ñaõ e ngaïi nhieàu khi ñaët buùt vieát ra saùch, nhöõng coâng phu mình ñaõ nghieân cöùu, ñaõ suy nghieäm bao nhieâu naêm veà Töû Vi. Vieát thaønh saùch roài, cho xuaát baûn laïi caøng laøm cho taùc giaû ngaàn ngaïi nhieàu hôn nöõa. Vì vaäy khi ñang vieát nhöõng gioøng chöõ naøy taùc giaû thaät khoâng bieát cuoán saùch naøy seõ coù ra ñôøi hay khoâng, vaø bao giôø môùi ra ñôøi. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 5 Vieát ñaây môùi coù chæ laø coå ñoäng caùc keát quaû cuûa coâng trình nghieân cöùu laïi moät caùch vaén taét, haàu ghi cheùp laïi cho haäu theá, giuùp caùc ngöôøi sau ñôõ phaûi ñi laïi moät quaõng ñöôøng daøi, maø coâng cuoäc tìm hieåu soá Töû vi baét buoäc phaûi ñi qua. Noùi theá ñeå ñoäc giaû hieåu ngay raèng nhöõng ñieàu ghi trong phaàn nghieân cöùu cuûa saùch naøy môùi chæ laø moät phaàn raát nhoû cuûa vieäc tìm hieåu khoa hoïc, huyeàn bí naøy vaäy. Ñaõ goïi laø saùch nghieân cöùu, vôùi muïc ñích chính laø nhö vaäy, ñaùng leõ saùch chæ coù phaàn nghieân cöùu giaûi thích ñoù thoâi. Nhöng vì saùch vieát cho ñaïi chuùng, cho taát caû nhöõng ai, duø chöa bí6t soá Töû Vi laø gì, neân tröôùc khi ñi vaøo phaàn nghieân cöùu taùc giaû ñaõ phaûi cuõng coù moät phaàn noùi veà caùch laáy vaø ñoaùn soá Töû Vi, maø ñoäc giaû coù theå tìm thaáy ôû baát cöù saùch naøo khaùc. Vieäc dieãn laïi moät caùch raát vaén taét phaàn naøy, tuy ñoái vôùi nhöõng ai ñaõ bieát soá Töû Vi coù theå coi nhö thöøa nhöng söï thaät neáu ñoäc giaû muoán hieåu caùc ñoaïn sau moät caùch deã daøng thì caàn phaûi ñoïc qua phaàn naøy moät laàn, vì caàn phaûi coù phuø hôïp trong vieäc duøng danh töø vaø lieân tuïc trong vieäc giaûi thích thì yù nghóa cuûa caùc luaän lyù trình baøy môùi roõ raøng minh baïch. Ñoù laø moät ñieàu taát yeáu, cuûa caùc saùch nghieân cöùu veà khoa hoïc vaäy. Ngoaøi lyù do taát yeáu aáy, phaàn “laáy vaø ñoaùn soá Töû Vi” coøn coù duïng yù giuùp caùc ñoäc giaû chöa bieát soá Töû Vi, coù theå theo ñoù maø laáy soá an sao vaø ñoaùn soá moät caùch ñaày ñuû, khoûi phaûi ñoïc caùc saùch khaùc veà Töû Vi. Vì nhöõng leõ treân, neân cuoán saùch naøy ñöôïc trình baøy thaønh ba phaàn, moãi phaàn goïc laø moät quyeån nhö sau ñaây: QUYEÅN NHAÁT: Ñaïi Cöông Chöông I : Lyù soá vaø ñònh meänh Chöông II : Caùc khoa lyù soá Chöông III : Vaøi ñieàu caàn bieát ñeå hieåu Töû Vi Phaàn 1: Thieân vaên hoïc vaø thôøi gian a) Döông lòch b) Aâm lòch Phaàn 2: Kinh dòch vaø AÂm döông a) Aâm döông b) Baùt quaùi Phaàn 3: Vuõ truï vaø Nguõ haønh a) Nguõ haønh vaø thôøi gian b) Nguõ haønh naïp aâm QUYEÅN NHÌ: Laáy vaø ñoaùn soá Töû Vi. Chöông I : Laáy soá Töû Vi Chöông II : Ñoaùn soá Töû Vi SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng a) Caùch ñoaùn b) Vaøi baøi phuù 6 QUYEÅN BA: Phaàn nghieân cöùu Chöông I : Muïc ñích Phöông phaùp vaø Lôïi ích Chöông II : Lyù do cuûa thieân baøn vaø 12 cung Chöông III : YÙ nghóa cuûa caùc sao Phaàn 1 : __ Chính tinh 2 : __ Voûng traøng sinh 3 : __ Voøng loäc toàn 4 : __ Sao aâm döông 5 : __ Töù saùt vaø Luïc baïi 6 : __ Töù hoaù 7 : Baøng Maõ Ñaøo) tinh (Hình Dieâu 8 : __ Tuaàn trieät 9 : __ Ñaïi tieåu haïn Chöông IV : Keát luaän Ñoïc qua phaàn chia muïc, ñoäc giaû chaéc ñaõ thaáy khaù naëng neà. Taùc giaû mong raèng, ñoïc töø töø ñoäc giaû seõ khoâng thaáy naûn chí, vaø chaéc chaén khi ñoïc xong cuoán saùch, seõ phaûi than: “Trôøi! Môùi ít quaù ñaõ nghieân cöùu ñöôïc gì ñaâu?” “Coøn bao nhieâu vaán ñeà quan troïng khaùc nhö nguõ haønh cuûa caùc sao, nam baéc ñaåu laø theá naøo, sao hôïp tuoåi, caùch cuïc, kî tuoåi vaø v.v…… quan troïng bieát maáy maø ñaõ thaáy noùi gì ñaâu?” ñöôïc nghe ñoäc giaû noùi moät caâu nhö vaäy thì taùc giaû ñaõ voâ cuøng haøi loøng vì ñaõ thaønh coâng moät phaàn naøo trong coâng cuoäc tröôøng kyø nghieân cöùu maáy möôi naêm trôøi roài vaäy. Saigon, le 9 Avril 1972. QUYEÅN NHAÁT ÑAÏI CÖÔNG Quyeån Ñaïi Cöông noùi bao quaùt veà nhöõng vaán ñeà caàn thieát cho söï hieåu caùc phaàn sau: Phaàn naøy tuy laø phuï, nhöng khoâng coù khoâng ñöôïc. Nhöõng vaán ñeà keå sô löôïc trong phaàn naøy, moãi vaán ñeà laø caû moät khoa hoïc. Nay phaûi trình baøy moät caùch thaät vaén taét laïi, taùc giaû e raèng thieáu soùt quaù nhieàu, nhöõng ñoäc giaû chöa töøng bieát veà vaán ñeà naøo chaéc seõ thaáy hôi khoù hieåu. Song taùc giaû khoâng bieát laøm sao hôn. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 7 Chæ daùm mong quyù vò naøo coù chuû taâm nghieân cöùu veà Töû Vi, seõ töï tìm laáy nhöõng taøi lieäu saùch vôû lieân quan ñeán caùc vaán ñeà keå treân, ñeå tìm hieåu theâm cho kyõ, thì söï tìm toøi nghieân cöùu Töû Vi môùi coù keát quaû vaø lyù thuù ñöôïc. Hieåu lôø môø veà aâm döông, nguõ haønh, vuõ truï v.v…… chæ coù theå ñöa ta ñeán nhöõng sai laàm traàm troïng nhö moät soá raát ñoâng caùc thaày töôùng soá xöa vaø nay. CHÖÔNG I LYÙ SOÁ VAØ ÑÒNH MEÄNH Ai ñaõ tin lyù soá taát nhieân laø ngöôøi tin ôû soá maïng. Tin ôû soá maïng töùc laø tin coù tieàn ñònh. 1) ÑÒNH MAÏNG Tieàn ñònh laø moät lyù thuyeát cho raèng taát caû moïi söï treân ñôøi ñieàu ñaõ ñöôïc ñònh tröôùc. Duø laø vieäc lôùn nhö traùi bom nguyeân töû noå ôû Hiroshima, cho ñeán vieäc nhoû nhö chieác laù ruïng, taát caû ñeàu ñaõ ñöôïc ñònh tröôùc, vaø chæ ñôïi cho ñeán ñuùng giôø aáy phuùt aáy laø xaåy ra. Ngöôøi ñoâng phöông chuùng ta phaàn ñoâng ñeàu tin ôû thuyeát tieàn ñònh. Cung oaùn ngaâm khuùc ñaõ coù caâu: “Veû chi aên uoáng söï thöôøng Cuõng coøn tieàn ñònh khaù thöông loï laø” Chuùng ta xöa tin ôû tieàn ñònh, vì chuùng ta tin ôû “Trôøi”. Oâng trôøi töùc “Taïo hoaù” laø moät ñaáng thieâng lieâng taïo ra vuõ truï cuøng muoân vaät, coù quyeàn löïc toái thöôïng, ñieàu khieån taát caû söï sinh hoaù bieán chuyeån di ñoäng cuûa vaïn vaät, töø khoaùng vaät voâ tri nhö hoøn ñaù, gioøng nöôùc ñeán thöïc vaät nhö caây coû, cho ñeán ñoäng vaät nhö con kieán con ngöôøi. Ngöôøi ta laáy vôï giaøu, laøm quan to hay ñi aên cöôùp ñeàu laø do soá trôøi, töùc laø trôøi ñaõ ñònh cho con ngöôøi aáy soá phaän nhö vaäy. Loøng tin töôûng ôû moät ñaáng toái cao cai quaûn toaøn theå trong vuõ truï aáy, tuy veà phöông dieän lyù thuyeát coù theå coi nhö laø caên baûn cuûa söï tin coù tieàn ñònh, nhöng thöïc ra neáu khoâng coù nhöõng söï vieäc nhöõng kinh nghieäm soáng maø con ngöôøi ñöôïc thaáy taän maét, ñöôïc bieát chaéc chaén vì ñaõ xaåy ra cho chính baûn thaân mình thì chöa chaéc loøng tin tieàn ñònh ôû ngöôøi phöông ñoâng ñaõ maõnh lieät vaø saâu roäng ñeán khaép caû quaàn chuùng nhö vaäy ñöôïc. Töø keû cöïc ngu si ñeán nhöõng ngöôøi coù hoïc thöùc, töø keû ngheøo xô xaùc ñeán nhöõng oâng Cöï phuù, töø ngöôøi daân queøn ñeán oâng Quan, ai naáy ñeàu tin chaéc laø moïi vieäc ñeàu ñaõ ñöôïc tieàn ñònh caû. Töø choã tin tieàn ñònh ñeán choã tin vaøo soá maïng, con ngöôøi ñoâng phöông chuùng ta ñöùng tröôùc moïi vieäc xaåy ra duø ñoät ngoät ñeán ñaâu, cuõng coù moät thaùi ñoä raát bình thaûn, chaáp nhaän taát caû, vì cho raèng ñoù laø soá trôøi. Ngöôøi phöông Taây coù keû cho raèng ñaây laø moät thaùi ñoä cuûa nhaø trieát hoïc (Philosophique) duøng ñeå ñoái phoù vôùi vieäc ñôøi. Thaùi ñoä aáy ñaõ ñöôïc taäp thaønh thoùi quen vaø ñaõ bieán ra thaønh caù tính cuûa daân toäc ñoâng phöông. Nghó nhö vaäy töùc laø chöa hieåu ngöôøi ñoâng phöông vaäy. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 8 Thöïc ra neáu ngöôøi phöông ñoâng coù theå bình thaûn chaáp nhaän nhöõng vieäc ñau buoàn xaåy ñeán cho mình thì laø vì hoï ñaõ tin töôûng saét ñaù raèng ñoù laø soá trôøi. Trôøi ñaõ an baøi nhö vaäy roài, thì than khoùc ñau thöông hôøn giaän gì ñi nöõa cuõng laø voâ lyù caû. Ngöôøi phöông Taây, nhaát laø ngöôøi thôøi nay, maëc daàu cuõng coù Toân giaùo coù loøng tin, nhöng khoâng tin laø coù tieàn ñònh. Soáng moät caùch thöïc teá, hoï cuõng suy tö moät caùch thöïc teá, neân duø tin laø coù chuùa trôøi, nhöõng ngöôøi tín ñoà laïi tin raèng neáu caàu xin chuùa ban phöôùc cho, thì chuùa coù theå laøm cho hoï ngheøo thaønh ra giaøu, oám ñau thaønh khoeû maïnh, vaø ñaùng leõ phaûi cheát, laïi soáng theâm ñöôïc vaøi naêm. Keû coù hoïc thì phaàn ñoâng, tröôùc nhöõng söï thaønh coâng röïc rôõ vaø tieán trieån mau leï cuûa khoa vaät lyù maáy theà kyû gaàn ñaây, ñaõ ñeå cho tö töôûng quaù thieân veà vaät chaát thöïc teá maø sao laõng phaàn tinh thaàn, ñeå ñeán noãi khoâng coøn coù loøng tin nöõa. Ngay toân giaùo thöôïng ñeá hay chuùa trôøi ñoái vôùi hoï, coøn chaéc chaén laø khoâng coù, noùi gì ñeán tieàn ñònh, quaù mô hoà. Vaø khi moät söï vieäc quaù ñoät ngoät xaåy ñeán, tæ nhö môùi thoaùt cheát treân chieác maùy bay ngoä naïn vì hoâm ñoù ñaõ döøng laïi ñeå mua moät boù hoa neân tôùi saân bay chaäm moät chuùt, thì neáu ngöôøi ñoâng phöông tin raèng vì soá chöa cheát, neân Trôøi ñaõ xeáp ñaët cho mình laøm moät vieäc thaät voâ lyù maø thöôøng nhaät khoâng bao giôø laøm ñeå thoaùt cheát, thì ngöôøi Taây phöông traùi laïi cho raèng ñoù laø moät caùi may trong nhieàu caùi ruûi, nhö khoa tính phaàn chaéc (Caleul de probabiliteù) ñaõ coù noùi ñeán roài. Ngöôøi phöông taây cho chuùng ta laø fataliste tin ôû ñònh meänh. Vaø hoï laø deùterminisme, nhöõng ngöôøi tin ôû chuû nghóa deùterminisme, nhaát ñònh deùterminisme laø chuû thuyeát ñöôïc ñaët thaønh teân töø Descartes moät trieát hoïc gia thôøi theá kyû thöù 17. Nguyeân lyù caên baûn cuûa chuû thuyeát naøy laø: “Moät hieän töôïng vaät lyù, caùch bieät hoaøn toaøn vôùi ngoaïi vaät, neáu caùc söï kieän tieân khôûi gaây ra hieän töôïng ñoù gioáng in nhau khoâng thay ñoåi, thì caùc bieán chuyeån veà sau cuûa hieän töôïng cuõng khoâng thay ñoåi, duø xaûy ra nhieàu laàn ôû ñaâu vaø baát cöù luùc naøo”. Noùi roäng ra, chung cho moïi vaán ñeà, khoâng cöù rieâng gì cho vaät lyù, thì chuû thuyeát deùterminisme coù theå dieãn taû baèng caâu “Nhöõng nguyeân do gioáng nhau ñöa ñeán caùc haäu quaû gioáng nhau” (Les meømes causes drod uisent les meùmes effets). Luaät “nhaân quaû” cuûa Phaät giaùo, nhaân naøo quaû naáy, cuõng laø moät hình thöùc khaùc cuûa chuû thuyeát deùterminisme vaäy. Trôû laïi vôùi vaät lyù hoïc nhö ta laáy moät hoøn bi ñeå treân moät khuoân maët phaúng nhaün vaø cheânh cheách, hoøn bi ñoù seõ laên töø cao xuoáng thaáp theo moät ñöôøng thaúng nhaát ñònh, vaø 3 giaây ñoàng hoà sau môùi ñi heát moät khoaûng ñöôøng daøi laø 3 thöôùc taây. Hieän töôïng ñaây laø 1 hoøn bi troøn, naëng 3 gram laên treân moät maët phaúng ñeå cheách 5 ñoä ñoái vôùi maët daøi. Söï kieän tieân khôûi ñaây laø vieäc ta ñeå hoøn bi leân maët phaúng roài buoâng tay ra cho noù töï do laên theo söùc huùt cuûa quaû ñaát. Neáu laøm ñi laøm laïi nhieàu laàn hieän töôïng ñoù maø khoâng thay ñoåi söï kieän tieân khôûi, töùc laø ñaët hoøn bi leân maët phaúng roài nhaác tay leân, thì bao giôø söï vieäc cuõng seõ bieán chuyeån y nhö vaäy, nghóa laø hoøn bi vaãn laên theo con ñöôøng cuõ vôùi toác ñoä nhö treân vaø cöù ñuùng 3 giaây laø ñi ñöôïc 3 thöôùc. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 9 Neáu ta thay ñoåi söï kieän tieân khôûi baèng caùch aán cheùo hoøn bi ñi theo moät höôùng naøo ñoù vôùi moät söùc maïnh tyû duï laø baèng 10 gram, hoøn bi seõ ñi theo moät con ñöôøng voøng khaùc ñeå laên xuoáng doác. Neáu söï kieän sau naøy ñöôïc giöõ nguyeân caùc laàn sau, thì hoøn bi cuõng seõ cöù laên ñuùng theo ñöôøng ñaõ vaïch aáy, vôùi toác ñoä töøng luùc y nhö keå treân. Nguyeân lyù caên baûn ñoù ñöôïc chuùng ta chaáp nhaän moät caùch deã daøng, vì hôïp lyù quaù. Xöa nay chöa thaáy coù ai cho raèng nguyeân lyù aáy sai. Nguyeân lyù aáy laø caên baûn cho chuû thuyeát deùterminisme, vaø nhôø noù maø khoa hoïc ñaõ tieán trieån mau leï, caùc nhaø baùc hoïc coù nieàm tin chaéc chaén, ñeå vaïch nhöõng ñöôøng loái cho coâng cuoäc nghieân cöùu cuûa mình. Chuû thuyeát deùterminisme maø ta dòch laø thuyeát: “nhaát ñònh” nhö vaäy chính laø chuû thuyeát lyù luaän caên baûn cuûa KHOA HOÏC vaäy. Vôùi chuû thuyeát nhö vaäy, ngöôøi phöông taây tin raèng: “Coù ñi thì phaûi ñeán, coù hoïc thì phaûi ñoã, coù caàn cuø laøm aên thì môùi giaøu” chöù khoâng theå noùi: “Ñi ra chôï ñaây nhöng chöa chaéc ñaõ ñeân chôï, hoïc gioûi ñaáy nhöng thi chöa chaéc ñaõ ñoã, vaø chaêm chæ ñaáy nhöng chöa chaéc ñaõ giaøu”, nhö ngöôøi phöông ñoâng thöôøng tin, vì ñaõ nghó: “khoâng coù soá ñoã ñaït thì hoïc maáy roài cuõng khoâng ñoã, khoâng coù soá giaøu thì laøm sao cuõng khoâng giaøu”. Noùi nhö vaäy coù nghóa laø ngöôøi phöông ñoâng chuùng ta khi ñaõ tin ôû soá trôøi, ôû tieàn ñònh laø baùc boû chuû thuyeát “nhaát ñònh” chaêng? Cöù phieán dieän maø troøng thì coù veû nhö theá thaät, nhöng suy xeùt saâu theâm moät chuùt ta môùi thaáy thuyeát tieàn ñònh chính laø thuyeát “nhaát ñònh” vaäy. Ví duï ta thöû theo doõi moät hoøn ñaù ôû treân ñænh nuùi Taûn Vieân töø ñôøi vua Huøng Vöông. Hoøn ñaù ñoù bò giaù baõo, nöôùc cuoán vaø söùc naëng ñaõ laên töø treân nuùi xuoáng ñeán suoái, vaø ñeán ñôøi vua Leâ ñaõ chaåy ñeán soâng Ñaø, roài ñôøi vua Nguyeãn ñeán Haùt Giang, vaø nay naèm beân bôø soâng Hoàng Haø, ôû moät laøng gaàn cöûa Luoäc. Noùi tæ duï theá ñeå lyù luaän cho deã. Nhö hoøn ñaù ñang ôû ven nuùi, ñöùng vöõng ñöôïc cho ñeán khi gioù thoåi bay caùt ôû quanh chaân ñi, naèm trô treân söôøn doác khoâng coù gì ngaên caûn môùi laên ñi. Laên ñeán moät buïi coû bò caûn laïi naèm ñoù. Cho ñeán moät ngaøy möa to, ñaát muûn, coû bò böùt goác, ñaù naëng laïi laên cho ñeán suoái. Suoái chaûy löõng lôø, ñaù naèm yeân roài moãi naêm möa luõ ñaù caùt caây coái theo gioøng ñoå xuoáng aøo aøo loâi keùo hoøn ñaù ñi moät quaõng, daàn daàn cho ñeán soâng v.v…… Söï kieän tieân khôûi cuûa moïi bieán chuyeån laøm di ñoäng hoøn ñaù coù theå noùi laø gioù, laø möa, laø nöôùc luõ vaân vaân. Khi söï kieän xaåy ra, laø hoøn ñaù di ñoäng theo con ñöôøng do ngoaïi caûnh ñaõ daønh cho noù. Neáu chæ xeùt rieâng hieän töôïng cuûa hoøn ñaù, ta khoâng coù theå noùi raèng khi ñôøi Huøng Vöông noù naèm treân nuùi Taûn, thì taát nhieân ñeán baây giôø noù phaûi naèm beân bôø soâng ôû Cöûa Luoäc, nhö ñaõ ñònh tröôùc theo tieàn ñònh ñöôïc, vì caùc söï kieän tieân khôûi gaây ra söï di ñoäng cuûa hoøn ñaù coù theå, khoâng xaåy ra ñuùng giôø aáy vôùi söùc maïnh nhö theá vaân vaân, vaø vì thöû côn baõo ñaàu tieân laøm hoøn ñaù laên xuoáng doác chæ xaåy ra chaäm moät phuùt hay gioù thoåi leäch ñi chieàu khaùc moät chuùt, thì taát caû haønh trình veà sau naøy cuûa noù seõ khoâng bieát ra sao, vaø giôø ñaây noù naèm ñaâu. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 10 Nhöng neáu ta xeùt laïi ñeán caû caùc söï kieän tieân khôûi nhö côn gioù, gioøng nöôùc vaân vaân, nghóa laø xeùt töøng phaân töû nöôùc, phaân töû khoâng khí, nguyeân ôû ñaâu tuï hoäi vôùi nhau ra sao ñeå hôïp thaønh gioù thaønh baõo thaønh nöôùc möa nöôùc chaûy, thì ta seõ thaáy raèng ñem aùp duïng thuyeát “nhaát ñònh” vaøo cho töøng phaân töû aáy thì ta seõ thaáy raèng nhaát ñònh ngaøy giôø aáy ôû choã aáy treân nuùi Taûn phaûi coù côn gioù thoåi theo chieàu aáy maïnh ngaàn aáy, ñeå ñuû thoåi bay heát caùt cho hoøn ñaù trô ra, ñeå noù phaûi laên ñi trong moät ngoaïi caûnh cuõng ñöôïc daøn xeáp tröôùc nhö theá vì nhöõng lyù do töông töï, ñeå cho hieän töôïng xaåy ra ñuùng luùc, ñuùng nhö ta ñaõ noùi. Nhö vaäy thì söï vieäc hoøn ñaù ngaøy giôø naøy naèm beân cöûa Luoäc laø moät vieäc ñaõ ñöôïc ñònh töø tröôùc, khi maø ta bieát ñôøi Huøng Vöông noù naèm treân nuùi Taûn. Söï tieàn ñònh ñoù, ta coù theå bieát tröôùc ñöôïc, neáu ta bieát vaø tính ñöôïc taát caû nhöõng söï tieân khôûi ñaõ laàn löôït xaûy ra cho moãi laàn di ñoäng, vaø nhaát laø bieát ñöôïc taát caû caùc ngoaïi caûnh nôi xaûy ra di ñoäng ñeå bieát ñöôïc ñöôøng loái cuûa chaëng ñöôøng. Laáy tæ duï moät hoøn ñaù ñeå ñoäc giaû thaáy raèng vaán ñeà tieàn ñònh duø phöùc taïp ñeán ñaâu cuõng chæ laø keát quaû cuûa luaät taïo hoùa aùp duïng ñuùng nhö chuû thuyeát nhaát ñònh maø thoâi. Tin chuû thuyeát “nhaát ñònh” laø ñuùng, thì phaûi tin laø moïi vieäc treân ñôøi ñeàu coù tieàn ñònh caû. Vì quaû ñòa caàu ta goàm coù bao nhieâu phaân töû vaät chaát, thì taát caû caùc phaân töû aáy, khoâng tröø moät phaân töû naøo, duø ôû treân trôøi hay giöõa loøng ñaát, ñeàu phaûi bieán chuyeån ñuùng theo luaät ñònh ñuùng nhö chuû thuyeát nhaát ñònh vaäy. Vaø nhö vaäy coù nghóa laø 1.000 naêm veà tröôùc phaân töû naøo ôû ñaâu döôùi hình thöùc naøo, thì ngaøy nay, giôø phuùt naøy baét buoäc phaûi ôû ñaâu döôùi traïng thaùi naøo ñuùng nhö hieän traïng ñòa caàu giôø phuùt aáy vaäy. Neáu ta khoâng theå tính tröôùc ñöôïc, duø chæ rieâng cho moät vaät nhoû moïn nhö haït caùt, thì chæ vì leõ vaán ñeà phöùc taïp quaù maø thoâi. Nhöng neáu vöôït ra khoûi ñòa caàu, laáy thaùi döông heä laøm hieän töôïng thì ta seõ thaáy vaán ñeà ñöôïc ñôn giaûn hoùa ñeán cöïc ñoä, caùc hieän vaät chæ coøn laø moät vaøi khoái naëng khoâng thay ñoåi nhö maët trôøi maët traêng vaø maáy haønh tinh thoâi, vaø luaät taïo hoùa laøm ñoäng löïc cho hieän töôïng cuõng chæ coøn coù moät, laø luaät töông haáp (loi d’attraction universelle), cho neân khi moät giôø naøo ta bieát ñöôïc söï kieän tieân khôûi laø khoái naøo ñöùng choã naøo trong vuõ truï, chuùng ta ñaõ coù theå tính tröôùc ñöôïc haøng maáy traêm maáy ngaøn naêm sau sau khoái naøo ñöùng ôû ñaâu moät caùch thaät chính xaùc. Ngaøy giôø naøo coù nhaät thöïc, nguyeät thöïc ñeàu tính tröôùc ñöôïc chaúng haïn. Ñoù laø moät tæ duï minh chöùng moät caùch roõ reät nhaát luaät tieàn ñònh, maø chính chuû thuyeát nhaát ñònh goïi laø KHOA HOÏC ñaõ ñöôïc duøng ñeå giaûi thích. Nhö vaäy tin tieàn ñònh khoâng phaûi laø phaûn khoa hoïc, maø chính laø KHOA HOÏC vaäy. Nhöng nhöõng ñieàu noùi treân ñaây neáu ñuùng thì chæ ñuùng vôùi caùc vaät voâ tri, nhö hoøn ñaù nhö phaân töû nöôùc maø thoâi. Caùc vaät voâ tri naøy chæ bieát yø ra tuaân theo luaät taïo hoùa, cho neân môùi bieán chuyeån ñuùng theo moät ñöôøng loái, khoâng coù theå töï mình thay ñoåi ñöôïc. Coøn ñoái vôùi sinh vaät, nhaát laø vôùi ñoäng vaät coù yù chí, coù theå töï yù laøm thay ñoåi caùc söï kieän tieân khôûi baát cöù luùc naøo, vaø coù theå noùi laø luoân luoân, thì taát nhieân caùc hieän töôïng seõ ñoåi thay, vaø khoâng coøn coù gì tieàn ñònh caû. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 11 Baûo raèng giôø naøy Oâng Baù cheát, vì oâng bò xe caùn, nhöng neáu oâng Baù hoâm ñoù khoâng ñi ra ñöôøng thì xe naøo caùn ñöôïc oâng, vaø qua giôø ñoù oâng vaãn coøn soáng. Ñoù laø lyù luaän cuûa ngöôøi phöông taây vaø döïa vaøo ñoù hoï tin töôûng maõnh lieät raèng khoâng theå naøo coù tieàn ñònh ñöôïc. Ngöôøi phöông taây nhaän thaáy raèng con ngöôøi hay con choù, coù yù muoán vaø coù theå haønh ñoäng theo yù muoán cuûa mình ñöôïc, cho neân môùi lyù luaän nhö treân vaø do ñoù ñöa ñeán loøng tin ôû rieâng mình, ñôøi mình laø do mình ñònh ñoaït khoâng coù soá maïng naøo heát vaø caû ngoïai caûnh vì söï coù maët cuûa con ngöôøi treân ñòa caàu, cuõng maát ñi tính caùch tieàn ñònh cuûa noù luoân. Nhöng neáu suy kyõ saâu hôn moät chuùt ta môùi thaáy ñaáy cuõng chæ laø phieán dieän maø thoâi. Neáu muoán giaûi thích cho cuøng lyù ñeå ñaùnh ñoå lyù luaän treân coù leõ phaûi caû moät trieát thuyeát môùi laøm noåi. Laøm ñöôïc theá, coù leõ caùc quan nieäm nhaân sinh, caùc haønh ñoäng cuûa nhaân loaïi seõ hoaøn toaøn thay ñoåi. Keû vieát saùch naøy dó nhieân khoâng daùm coù tham voïng aáy vaø duø coù taát nhieân cuõng khoâng sao laøm noåi duø laø moät phaàn nhoû. Cho neân ôû ñaây taùc giaû chæ ñöa ra moät vaøi nhaän xeùt nhoû, ñeå hy voïng nhöõng ai voán tin ôû tieàn ñònh coù theå yeân loøng khoûi bò lyù luaän treân mang söï nghi ngôø ñeán vôùi trí oùc, ñeå roài coù thaùi ñoä chaúng bieát tin beân naøo nöõa vaäy. Nhaän xeùt aáy nhö sau. Tröôùc heát chuùng ta chaáp nhaän raèng caùc ñoäng vaät nhaát laø con ngöôøi coù khaû naêng haønh ñoäng theo yù muoán cuûa mình, chöù khoâng hoøan toøan thuï ñoäng, di ñoäng hay bieán chuyeån tuøy theo hoaøn caûnh aûnh höôûng beân ngoaøi, nhö nhöõng vaät voâ tri. Ñoù laø tính caùch ñaëc bieät trôøi phuù cho caùc ñoäng vaät, tính caùch maø ta goïi laø yù muoán hay yù chí ñeå tieän cho vieäc bieän luaän sau ñaây. Söï coù yù muoán vaø khaû naêng haønh ñoäng theo yù muoán ñoù ñaõ khieán con ngöôøi khaùc caùc vaät voâ tri, vaø thoaùt ra khoûi luaät “nhaát ñònh” cuûa taïo hoùa, ñeå töï taïo cho mình moät cuoäc ñôøi theo yù mình. Ñoù laø moät söï thaät khoâng ai choái caõi ñöôïc. Nhöng treân thöïc teá, neáu ta nhaän xeùt moïi haønh ñoäng cuûa con ngöôøi, moïi bieán chuyeån trong cuoäc ñôøi cuûa nhieàu ngöôøi, ta seõ thaáy ngay raèng maëc duø coù khaû naêng “muoán”, ngöôøi ta ñaõ khoâng haønh ñoäng moät caùch böøa baõi maâu thuaãn phi lyù maø ai ai cuõng hình nhö chæ “muoán” theo moät ñöôøng höôùng hay quy luaät naøo ñoù thoâi. Ñoù laïi laø moät söï thaät khaùc. Ñeå tìm hieåu taïi sao con ngöôøi laïi xöû söï nhö töø boû caùi quyeàn löïc ñaëc bieät laø taïo hoùa ñaõ ban cho aáy, chuùng ta caàn phaân taùch vaán ñeà ra töøng maûnh töøng phaàn, nhaän xeùt moãi maûnh moãi phaàn döôùi nhieàu khía caïnh khaùc nhau, roài môùi coù theå toång hôïp laïi ñeå ñ ñeán moät keát luaän naøo. Phöông phaùp tìm hieåu aáy laø phöông phaùp khoa hoïc nhaát vaø ñaùng tin hôn caû. Nhöng tieác thay ñoøi hoûi nhieàu chuyeän daøi gioøng quaù, maø phaïm vi baøi khaùi luaän naøy khoâng cho pheùp chuùng ta. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 12 Vì vaäy ôû ñaây taùc giaû ñeå vaén taét vaán ñeà ñaõ ñi ngöôïc laïi, nghóa laø trình baøy keát luaän tröôùc ñeå roài baèng moät vaøi tæ duï kieåu maãu chöùng minh söï xaùc thöïc cuûa vaøi phaàn chính caáu thaønh keát luaän treân. Keát luaän aáy nhö sau: “YÙ muoán cuûa con ngöôøi tuy laø hoaøn toaøn töï do treân lyù thuyeát nhöng trong thöïc teá ñaõ leä thuoäc raát nhieàu vaøo nhöõng söï kieän noäi ngoïai caûnh trong hieän taøi vaø quaù khöù, vaø ñaõ thu7c söï bieán yù muoán ñoù thaønh moät coâng cuï cuûa chuû thuyeát nhaát ñònh (deùterminisme), moät trung gian ñeå chæ thò cho caáp döôùi thi haønh meänh leänh cuûa caáp treân maø thoâi. Söï leä thuoäc ñoù coù theå chöùng minh qua vaøi tæ duï keå sau ñaây. Leä thuoäc theå xaùc. YÙù muoán cuûa ta leä thuoäc theå xaùc raát nhieàu. Hoaëc vì lyù do sinh lyù: Ñoùi thì ta töï nhieân muoán aên. Buïng ñaày quaù töï nhieân ta muoán ñi caàu. Ñi xa moûi töï nhieân ta muoán ngoài nghæ, thaáy ngöôøi ñaøn baø kheâu gôïi töï nhieân ta muoán vaân vaân. Hoaëc vì lyù do phaûn öùng töï veä. Caàm hoøn than ñoû thaáy noùng töï nhieân ta muoán vöùt hoøn than ñi. Laën döôùi nöôùc laâu ngoäp thôû töï nhieân ta muoán ngoi leân treân maët nöôùc v.v…… Leä thuoäc ngoaïi caûnh. Yù muoán cuûa ta cuõng leä thuoäc ngoaïi caûnh raát nhieàu. Ñang ñi chôi maùt, thaáy côn möa töï nhieân ta muoán tìm choã aån. Döï moät böõa tieäc maø coù nhieàu keû kieâu caêng töï nhieân ta muoán boû ra veà. Leä thuoäc quaù khöù. YÙ muoán cuûa ta cuõng leä thuoäc quaù khöù nöõa. Ñaõ töøng cheát ñuoái huït luùc nhoû, ta khoâng muoán chôi gaàn soâng, hay bôi thuyeàn. Ñaõ coù giaùo duïc cuûa gia ñình ta khoâng muoán giao du vôùi nhöõng phöôøng voâ laïi v.v…… Ta coù theå keå raát nhieàu loaïi leä thuoäc khaùc vaø leä thuoäc caøng nhieàu thì töï do cuûa yù muoán caøng thu heïp laïi. Nhöng trong moïi leä thuoäc thì coù leä thuoäc baûn chaát cuûa chính töøng ngöôøi, leä thuoäc hoaøn caûnh hieän ñaïi, vaø nhaát laø leä thuoäc nhaân tính trôøi phuù cho loaøi ngöôøi laø aûnh höôûng maïnh hôn caû. Baûn chaát cuûa moät ngöôøi tham lam, seõ khieán cho ngöôøi ñoù suoát ñôøi chæ “muoán” coù cho thaät nhieàu, vaø taát caû nhöõng haønh vi quan troïng cuûa anh ñeàu laø do ñoäng löïc muoán coù nhieàu naøy maø ra caû. Hoaøn caûnh hieän ñaïi ví thöû ñang chieán tranh, ñaõ laøm cho con ngöôøi thaønh ích ky, luoân luoân chæ muoán giöõ phaàn chaéc cho mình tröôùc, vaø ít coù ai muoán xöû söï ñaïo ñöùc nhö luùc thöôøng. Hai leä thuoäc treân coù theå noùi ñaõ thu heïp yù muoán cuûa con ngöôøi laïi thaønh moät con ñöôøng khaù nhoû roài. Hieän töôïng ñôøi ngöôøi tuy chöa ñeán noãi bieán thaønh moät ñöôøng nhoû nhaát ñònh, nhöng con ngöôøi tuy vaãn coøn vuøng vaãy ñöôïc vôùi ít nhieàu töï do nhöng töï do ñoù ñaõ haïn cheá raát nhieàu. Ta coù theå ví hieän töôïng ñoù nhö moät con thuyeàn nhoû xuoâi moät gioøng soâng lôùn. Con thuyeàn vaãn coù theå cheøo ngang cheøo doïc treân soâng, tuy vaãn phaûi xuoâi theo gioøng nöôùc daàn daàn. Vôùi leä thuoäc thöù ba maø ta goïi laø nhaân tính, thì gioøng soâng naøy ta seõ thaáy thu heïp laïi raát nhieàu. Nhaân tính laø tính trôøi phuù cho con ngöôøi. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 13 Ngöôøi ta ai cuõng thích muøi thôm gheùt muøi thoái, ai cuõng thích aên mieáng ngon, ôû nhaø laàu laáy vôï ñeïp. Ai cuõng thích ñöôïc ngöôøi mình yeâu yeâu mình. Ai cuõng thích coù uy quyeàn lôùn nhieàu ngöôøi sôï. Ai cuõng thích höôûng thuï hôn vaát vaû. Ai cuõng muoán haïi keû mình gheùt cho haû giaän. Ai cuõng muoán nghe haùt hay chôi caûnh ñeïp. Ai cuõng muoán coù nhöõng vaät mình thích vaø cöù theá keå maõi ta seõ thaáy caùi nhaân tính, ñaâc bieät naøy cuûa con ngöôøi raát daøi. Nhöõng caùi thích vaø gheùt naøy moãi caùi ñònh moät thaùi ñoä roõ reät cho yù muoán cuûa con ngöôøi. Con ngöôøi caøng thích nhieàu thöù, thì yù muoán caøng thu heïp, vaø treân thöïc teá, ta coù theå noùi khoâng sai maáy raèng, con soâng bieåu töôïng cho yù muoán cuûa con ngöôøi treân gioøng ñôøi vöøa keå treân, thöïc söï ñoái vôùi moät soá ngöôøi raát ñoâng, ñaõ thu heïp laïi thaønh moät gioøng soâng nhoû, maø yù muoán cuûa con ngöôøi, mang tieáng laø töï do, ñaõ bieán thaønh moät loaïi yù muoán nhaát ñònh, giuùp cho cuoäc ñôøi cuûa töøng ngöôøi bieán chuyeån, gaàn nhö hoaøn toaøn theo chuû thuyeát nhaát ñònh (deùterminisme) cuûa khoa vaät lyù hoïc. Chuû thuyeát aáy goïi laø tieàn ñònh ñoái vôùi con ngöôøi (fatalisme). œ Ta noùi laø tieàn ñònh vì bao nhieâu yeáu toá ñònh ñöôøng ñi cho yù chí cuûa con ngöôøi keå treân nhö Baåm tính, hoaøn caûnh, nhaân tính, taát caû nhöõng caùi ñoù, trôøi ñaõ phuù cho töøng ngöôøi ngay töø khi vöøa sinh ra ñôøi, ñaõ ñònh tröôùc caû, khoâng khaùc gì caùc söï kieän tieân khôûi cuûa töøng hieän töôïng vaät lyù vaäy. Cho neân duø laø vôùi con ngöôøi hay vôùi caùc ñoäng vaät khaùc ta coù theå noùi moïi vieäc treân ñôøi ñeàu ñaõ ñöôïc ñònh tröôùc caû, vaø thuyeát ñònh maïng khoâng phaûi laø khoâng coù lyù. 2) LYÙ SOÁ Khi ñaõ tin ôû ñònh maïng ngöôøi ta taát nhieân tìm moïi caùch ñeå ñoaùn tröôùc töông lai. Khoa thieân vaên hoïc thôøi xöa ñöôïc hình thaønh cuõng laø do leõ aáy. Nhìn ngaém traêng sao, laø coát ñeå bieát tröôùc thôøi tieát, noùng laïnh, naéng möa, haàu aùp duïng vaøo coâng vieäc canh noâng, ngö muïc vaø nhöõng vieäc khaùc ôû ñôøi. Thieân vaên hoïc ñaõ thaønh coâng moät phaàn naøo trong coâng vieäc tieân tri ñoù. Thaønh coâng ñöôïc laø nhôø ôû choã, luaät “nhaát ñònh” ñaây aùp duïng cho caùc vaät voâ tri, nhö ta ñaõ noùi ôû treân. Vôùi con ngöôøi, tuy ta bieát roõ laø moät vaät coù yù chí, coù khaû naêng haønh ñoäng theo yù mình, nhöng coå nhaân vì tin töôûng maõnh lieät ôû luaät tieàn ñònh, nghó raèng cuoäc ñôøi cuûa moãi ngöôøi chaéc chaén cuõng ñaõ ñöôïc ñònh tröôùc nhö muoân vaät khaùc trong vuõ truï, neân ñaõ khoâng chuøn böôùc tröôùc caùc khoù khaên, ñeå coá coâng tìm cho ñöôïc caùch tính tröôùc töông lai cho töøng ngöôøi. Khoa lyù soá phaùt sinh töø ñoù. Muoán tính tröôùc cuoäc ñôøi cuûa moät ngöôøi töø luùc ra ñôøi cho ñeán luùc cheát, ta phaûi döïa vaøo caùc söï kieän tieân khôûi laø leõ ñöông nhieân. Caùc söï kieän tieân khôûi naøy laø “luùc” ta sinh ra ñôøi. Caû 2 neàn vaên hoaù AÙ vaø AÂu thôøi xöa tuy laø caùch bieät nhau, khoâng moät chuùt lieân laïc, song ñaõ cuøng ñoàng yù vôùi nhau treân ñieåm ñoù. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 14 Söï gioáng nhau ñoù baét nguoàn töø choã coå nhaân cho raèng con ngöôøi moät vaät nhoû trong vuõ truï, soáng treân maët ñòa caàu laøm sao thoaùt khoûi aûnh höôûng cuûa caùc vì tinh tuù. Theá maø aûnh höôûng ñoù maïnh nhaát laø ôû luùc con ngöôøi vöøa loït khoûi loøng meï, vì tröôùc ñoù cô theå coøn ôû trong u toái, ñöôïc ngöôøi meï bao boïc, coøn thuaàn tuùy nhö moät tôø giaáy traéng tinh, bao aûnh höôûng beân ngoaøi cuûa vuõ truï ñeàu ñaõ ñöôïc ngöôøi meï ñoùn nhaän laáy taát caû, thai nhi hoaøn toaøn nhö trong traéng noùi veà phöông dieän ngoaïi caûnh. Loït vaøo trong theá gian naøy roài, aûnh höôûng cuûa vuõ truï, nghóa laø cuûa ñòa caàu, cuûa maët traêng, maët trôøi cuûa tinh tuù v.v……, seõ luoân luoân bao truøm laáy nhöõng ñoäng löïc bieán ñoåi cuoäc ñôøi cuûa noù cho ñeán khi cheát. Nhöng aûnh höôûng maïnh nhaát maø ñöùa treû nhaän ñöôïc, laø aûnh höôûng cuûa vuõ truï luùc noù vöøa loït loøng meï. Thaân hình khoâng daáu veát cuûa ñöùa nhoû, laàn ñaàu tieân thu nhaän laáy aûnh höôûng naøy, seõ in hình ñoäng löc ñoù saâu vaøo trong cô theå, chaúng khaùc naøo nhö moät caùi khuoân maø ta duøng ñeå ñuùc ñoå ñoàng, khoái ñoàng loûng voâ hình töø trong loø loït ra rôi vaøo trong khuoân ñaát, seõ töø ñoù mang hình caùi khuoân ñoù suoát ñôøi. Ñieàu kieän tieân khôûi laø moät caùi khuoân ñuùc chuoâng, thì khoái ñoàng seõ soáng treân ñôøi döôùi hình thöùc caùi chuoâng, ñöôïc ngöôøi ta toân thôø trong ñình chuøa. Ñieàu kieän tieân khôûi laø moät caùi khuoân ñuùc noài, thì khoái ñoàng seõ soáng treân ñôøi döôùi hình thöùc caùi noài ñöôïc ngöôøi ta ñoát ñít ngaøy ñeâm ñeå naáu côm. Noùi ví nhö vaäy laø ñeå ñoäc giaû nhaän thöùc roõ, taïi sao caùc khoa lyù soá ñeàu laáy ñieàu kieän tieân khôûi laø luùc con ngöôøi vöøa loït loøng meï, chöù khoâng phaûi laø luùc maø baøo thai ñöôïc caáu thaønh töø 9 thaùng tröôùc, khi maø ngöôøi ñaøn oâng laøm cho ngöôøi ñaøn baø thuï thai. Caùc vua chuùa beân Taàu ñôøi xöa, coù leä sai noäi giaùm ghi roõ ngaøy giôø luùc nhaø vua aên naèm vôùi hoaøng haäu hay phi taàn, vieäc ghi ñoù coù muïc ñích ñeå kieåm toaùn laïi sau naøy khi ngöôøi ñaøn baø sinh con trai, xem ñöùa treû ñoù coù chaéc laø con vua khoâng hay laø coù theå nghi ngôø laø con moät oâng quan naøo khaùc. Vieäc ghi cheùp giôø aân aùi chæ coù coâng duïng aáy. Coøn vieäc xem soá maïng ñöùa treû aáy ra sao, laø phaûi döïa vaøo luùc noù sinh ra ñôøi. Vieäc choïn aûnh höôûng cuûa vuõ truï luùc con ngöôøi sinh ra ñôøi laøm söï kieän tieân khôûi ñònh ñoaït caû cuoäc ñôøi ngöôøi aáy, nhö vaäy coù theå coi nhö laø hôïp lyù. Nhöng thaät söï caùc söï kieän tieân khôûi aáy coù ñònh ñoaït ñöôïc heát moïi vieäc seõ xaåy ra trong ñôøi cuûa con ngöôøi khoâng thì chuùng ta chæ coù theå keát luaän ñöôïc ñieàu ñoù sau raát nhieàu kinh nghieäm ñaõ ghi nhaän ñöôïc cho raát nhieàu ngöôøi. Coå nhaân xöa luùc môùi ñaët ra caùc khoa lyù soá chaéc ñaõ vöøa ñöùng treân caên baûn lyù thuyeát maø vöøa phaûi döïa vaøo nhöõng traéc nghieäm raát nhieàu ñôøi. Traéc nghieäm coù thaáy ñuùng nhieàu laàn, cho nhieàu ngöôøi, moät ñieåm lyù thuyeát môùi ñöôïc coi laø coù giaù trò, vaø ñöôïc choïn laøm phöông phaùp laáy soá. Thí duï ñaøn oâng sinh naêm döông môùi hôïp lyù, sinh naêm aâm thöôøng coù tính uûy mò nhö ñaøn baø. Ñaøn baø sinh naêm döông laïi thöôøng coù tính cöông nghò nhö ñaøn oâng. Ñoù laø moät ñieåm lyù thuyeát. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 15 Ñieåm lyù thuyeát aáy neáu ñaõ ñöôïc choïn laøm moät ñieåm trong vieäc laäp laù soá, laø vì ñem aùp duïng vaøo cho haøng vaïn vaïn ngöôøi ta thaáy phaàn ñoâng laø ñuùng. Moät ñieåm lyù thuyeát, hai ñieåm lyù thuyeát, roài daàn daàn nhieàu ñieåm lyù thuyeát, töø ñôøi noï ñeán ñôøi kia ñöôïc caùc nhaø lyù soá ñaët ra vaø traéc nghieäm nhieàu laàn cho thaáy ñuùng, môùi giöõ laïi ñeå laäp thaønh moät khoa lyù soá. Caùc khoa lyù soá naøy sau khi ñaõ thaønh hình laïi ñöôïc caùc haäu sinh tieáp tuïc traéc nghieäm maõi ñeå söûa ñoåi theâm bôùt maõi cho thaáy thaät ñuùng môùi chaáp nhaän haún, vaø löu truyeàn laïi cho caùc ñôøi sau. Ôû taây phöông nhö caùc nöôùc AÛ raäp, Trung Ñoâng v.v…… ñeàu coù nhieàu phöông phaùp laáy soá, goïi laø “horoscope” cho töøng ngöôøi. Caùc horoscope naøy ñôn giaûn hôn caùc khoa lyù soá AÙ ñoâng, vì ch3 döïa vaøo “thaùng” ñeå ñònh soá. Beân Trung Hoa traùi laïi, nhôø ôû thieân vaên hoïc khaù cao ngay töø thôøi coå xöa, theâm vôùi trieát thuyeát “dòch kinh” bao truøm vuõ trò hoïc, ñöôïc ai naáy ñeàu chaáp nhaän vaø nghieân cöùu hoïc taäp kyõ, neân khoa lyù soá môû mang raát nhieàu. Chaéc chaén töø xöa tôùi nay phaûi coù ñeán vaøi chuïc khoa lyù soá ñaõ ñöôïc thaønh hình, vaø ngaøy nay neáu chuùng ta chæ coøn duøng coù vaøi khoa thì chæ vì caùc khoa naøy ñaõ ñöôïc thöïc teá chöùng nhaän laø ñuùng hôn caû. Khoâng keå nhöõng khoa nhoû, nhö tinh nieân vi coát nguyeät vi bì, hay cho naêm thaùng ngaøy giôø moãi thöù coù trò soá laø bao nhieâu roài toång coäng, hay laáy daây ño caùc ñoát ngoùn tay v.v…… ñeå bieát ñaïi theå cuoäc ñôøi cuûa con ngöôøi, caùc khoa lyù soá coù laáy thaønh laù soá cho töøng ngöôøi, ñeå troâng ñoù maø ñoaùn tröôùc moïi vieäc, thì chuùng ta chæ coøn thöôøng aùp duïng coù maáy khoa laø soá Haø Laïc, soá Töû Bình vaø soá Töû Vi. Soá Haø Laïc döïa vaøo 64 queû kinh dòch ñoåi ngaøy giôø sinh tính ra 2 queû cho töøng ngöôøi. Moät queû Tieân thieân vaø moät queû Haäu thieân. Ngöôøi ñoaùn chæ vieäc troâng vaøo 2 queû ñoù maø suy ñoaùn ra moïi vieäc, caùc thaêng traàm hoaï phuùc suoát caû ñôøi. Khoa naøy gaàn vôùi moân boùi toaùn theo kinh dòch, vaø ngöôøi ñoaùn taát nhieân phaûi tröôùc heát laø ngöôøi ñaõ hoïc vaø thoâng hieåu kinh dòch. duøng. Kinh dòch voán laø moät khoa trieát hoïc khoù, ít ngöôøi hieåu thaáu ñaùo, neân soá Haø Laïc ít ngöôøi Soá Töû Bình, ñöôïc ñaët ra do Lyù Hö Trung töø ñôøi Ñöôøng, nhöng ñeán ñôøi Toáng, Uyeân Haûi Töû Bình nghieân cöùu phoå bieán nhieàu neân quen goïi teân oâng ta. Ñôøi nhaø Minh coù Löu Baù OÂn töôùng quoác Vaïn duïc Ngoâ vaø ñôøi nhaø Thanh coù Traàn Toá Yeâm vieát saùch daïy veà soá naøy. Xem nhö vaäy soá Töû Bình khoâng phaûi laø khoâng coù giaù trò. Soá naøy döïa vaøo taùm chöõ can chi cuûa naêm thaùng ngaøy giôø roài duøng aâm döông nguõ haønh cuûa taùm chöõ ñoù phoái hôïp laïi vôùi nhau maø xem caùch cuïc sinh hoaù ra sao ñeå ñoaùn phuù quyù thoï yeåu cho caû ñôøi. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 16 Loaïi soá naøy raát thònh haønh beân Trung Hoa, nhöng ôû Vieät Nam ít ngöôøi laáy, vì caàn phaûi bieát caû can chi cuûa ngaøy laø ñieàu maø phaûi coù lòch 100 naêm “Baùch chung kinh” raát baát tieän. Soá Töû Vi thì truyeàn laïi laø do oâng Traàn Ñoaøn cuoái ñôøi Ñöôøng laøm ra. Soá naøy cuõng do naêm thaùng ngaøy giôø maø tính, nhöng ñöôïc ñieåm lôïi laø khoâng caàn bieát can chi cuûa ngaøy, maø chæ bieát ngaøy maáy thaùng maáy laø ñuû, cho neân raát tieän cho caùc ngöôøi laáy soá phaàn ñoâng thôøi xöa laø caùc oâng thaày boùi muø, coù theå baám soá ngay treân baøn tay sau khi bieát ngaøy sinh thaùng ñeû, khoûi caàn tra “Baùch chung kinh” ñeå kieám can chi cuûa ngaøy. Soá Töû Vi laïi raát thònh haønh vì lyù do ñaõ ñöôïc bình daân hoaù, bieán caùc queû caùc haøo kinh dòch ra thaønh nhöõng teân sao, nghe teân cuõng töï noù cho ta bieát sô sô yù nghóa ra sao roài. Caùc saùch vôû noùi veà Töû Vi thì coù cuoán Töû Vi ñaïi toaøn maø caùc cuï xöa cheùp tay laïi truyeàn cho nhau, cuøng caùc baøi phuù noâm vaø Haùn vaên cuûa nhöõng ngöôøi hoïc Töû Vi sau naøy laøm ra vaø truyeàn laïi. Saùch in thì môùi thaáy coù cuoán Töû Vi ñaåu soá caûi löông, xuaát baûn ôû beân Taàu vaøi chuïc naêm tröôùc ñaây, vaø caùc saùch Vieät vaên trích dòch ôû cuoán naøy maø ra. Môùi ñaây saùch chöõ Haùn thaáy coù theâm hai quyeån nöõa. Vieäc hoïc Töû Vi vì vaäy raát khoù, caùc saùch baèng chöõ Haùn, do caùc nhaø nho ghi cheùp thôøi xöa phaàn ñoâng ñeàu thaá laïc hay maát heát vì cuoäc chieán hai möôi maáy naêm qua, neân muoán nghieân cöùu Töû Vi ngaøy nay taøi lieäu thaät ít oûi, söï laàm laãn taát nhieân phaûi coù, nhöng cuõng may laø caùc ñieåm chính duøng ñeå laáy moät laù soá vaø ñoaùn sô sô haõy coøn, neân vì nhaän thaáy khoa lyù soá naøy coù nhieàu ñieåm raát ñuùng, soá ngöôøi hoïc Töû Vi coøn coù nhieàu, vaø soá Töû Vi coøn soáng ñöôïc trong quaàn chuùng Vieät Nam. Söï ñuùng cuûa soá Töû Vi laø moät ñieåm quan troïng chöùng toû cho ta thaáy roõ laø con ngöôøi coù soá maïng, vaø thuyeàt tieàn ñònh chaúng laàm. œ CHÖÔNG II VAØI ÑIEÀU CAÀN BIEÁT Ñeå laäp thaønh moät laù soá Töû Vi vaø ñeå ñoaùn sô sô vaøi ñieàu chính cho moät laù soá, ñoäc giaû thaät khoâng caàn ñeán nhöõng ñieàu trình baày trong chöông naøy. Nhöng muoán hieåu soá Töû Vi, ñeå ñoaùn cho ñuùng hay khoâng sai laàm nhieàu, vaø nhaát laø muoán nghieân cöùu veà khoa lyù soá naøy ñeå goùp phaàn boài ñaép cho moät khoa maø mình thích, thì baét buoäc ñoäc giaû neáu chöa bieát veà caùc vaán ñeà noùi döôùi ñaây phaûi ñoïc kyõ caû chöông naøy. Noùi ñoïc kyõ vì ñaây chæ laø nhöõng kieán thöùc ñöôïc coâ ñoïng vaø ñôn giaûn laïi ñeán möùc toái ña cuûa nhöõng khoa hoïc cöïc kyø khoù khaên, phöùc taïp vaø roäng raõi. Coâ ñoïng nhö theá naøy maø ñaõ chieám quaù nhieàu cuûa cuoán saùch roài, taùc giaû khoâng theå trình baày daøi hôn nöõa. Neáu thaáy hoaëc coù choã naøo toái nghóa hay quaù vaén taét sô löôïc maø ñoäc giaû caàn bieát nhieàu hôn nöõa xin tra cöùu caùc saùch lieân heä vaäy. Vì khoa soá Töû Vi ñöôïc ñaët ra treân neàn taûng: “aûnh höôûng cuûa vuõ truï ñoái vôùi con ngöôøi” neân caùc ñieàu caàn bieát, ñeå hieåu khoa naøy ít ra cuõng phaûi goàm coù caùc vaán ñeà sau ñaây: Thieân vaên hoïc vaø thôøi gian Dòch kinh vaø aâm döông SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 17 Vuõ truï vaø Nguõ haønh. Vì vaäy döôùi ñaây seõ noùi sô löôïc caùc vaán ñeà trong ba phaàn nhö sau. PHAÀN THÖÙ NHAÁT THIEÂN VAÊN HOÏC VAØ THÔØI GIAN A) Thieân Vaên: Thieân Vaên hoïc maø ta noùi ñaây khoâng phaûi laø khoa Thieân Vaên coå beân Trung Hoa, xem tinh tuù maø bieát vaän haïn quoác – gia, bieát maát muøa ñöôïc muøa, bieát vò vua naøo saép baêng haø, nhö thöôøng thaáy noùi ñeán trong caùc tieåu thuyeát Taàu. Thieân Vaên ñaây laø khoa vuõ truï hoïc hieän ñaïi, trình baày theo khoa hoïc taây phöông. Vuõ truï ta ñang ôû ñaây laø moät khoâng gian meânh moâng khoâng bôø beán, maø trong ñoù ôû raûi raùc caùc vì sao, ta goïi laø tinh tuù. Caùc tinh tuù naøy laø nhöõng khoái löûa khoång loà, ôû caùch xa nhau töøng khoaûng caùch thaät xa. Tinh tuù ôû gaàn ta nhaát laø maët trôøi töùc Thaùi döông. Maët trôøi laø moät khoái löûa troøn nhö quaû caàu luùc naøo cuõng chaùy vaø nhieät ñoä cöïc cao, ñeán hôn 7000 C, ñöôøng baùn kính baèng 100 laàn ñöôøng baùn kình ñòa caàu. o Vì thöû R laø ñöôøng baùn kính cuûa ñòa caàu thì RS = 109 R. Quanh maët trôøi coù nhieàu haønh tinh xoay, maø lôùn nhaát coù 7 laø ñòa caàu vaø 6 haønh tinh khaùc. Taát caû ñöôïc goïi laø thaùi döông heä quyõ ñaïo cuûa caùc haønh tinh naøy ñeàu laø nhöõng hình ellipse (hình troøn keùo daøi ra moät chuùt) ôû treân nhöõng maët phaúng hôi sai leäch nhau moät chuùt nhöng taát caû ñeàu nhö ôû caû treân moät caùi maâm M xoay quanh maët trôøi ñaët ôû giöõa. Hình veõ ñaây chæ ñaïi khaùi vò trí caùc haønh tinh ñoù. Töø trong ra ngoaøi laø Thuyû Kim Ñòa Hoaû Moäc Thoå Nhöõng haønh tinh naøy goàm coù tính töø gaàn maët trôøi nhaát ñeán xa daàn: r – laø chæ ñöôøng baùn kính cuûa haønh tinh d – khoaûng caùch töø haønh tinh ñeán maët trôøi R: baùn kính ñòa caàu = 6.370km D: khoaûng caùch töø ñòa caàu ñeán maët trôøi = 150.000.000km SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 18 T: thôøi gian haønh tinh xoay quanh maët trôøi ñöôïc 1 voøng 1 - Mercure thuûy tinh r: 0,38R d: 0,38D T: 88 ngaøy 2 - Ve1nus kim tinh r: 0,97R d: 0,72D T: 225 ngaøy 3 - Terre ñòa caàu r: R d: D T: 365 ngaøy 4 - Mars Hoûa tinh r: 0,54R d: 1,52D T: 2 naêm 5 - Jupiter Moäc tinh r: 11,2R d: 5,2D T: 12 naêm 6 - Saturne Thoå tinh r: 9,5R d: 9,5D T: 29 naêm 7 - Uranus r: 4R d: 19,2D T: 84 naêm 8 - Neptune r: 4,2R d: 30D T: 165 ngaøy 9 - Pluton r: 0,9R d: 40D T: H ình veõ ñaây cho ta thaáy ñaïi khaùi caùc haønh tinh naøy to nhoû hôn nhau ra sao. Caùc haønh tinh naøy ñeàu laø nhöõng quaû troøn nhö ñòa caàu, khoâng chaùy, cho neân chæ troâng thaáy khi coù aùnh saùng cuûa maët trôøi chieáu ñeán maø thoâi. Vöøa chaïy quanh maët trôøi caùc haønh tinh naøy coøn töï xoay quanh mình nhö moät con quay, vaø mang theo caùc veä tinh (neáu coù) caùc veä tinh naøy laïi xoay quanh haønh tinh meï. - Thuûy tinh nhoû laïi luoân luoân ôû gaàn beân maët trôøi neân ít khi ta troâng thaáy. - Kim tinh to hôn laïi gaàn ta hôn neân troâng saùng röïc rôõ, saùng nhaát so vôùi caùc sao khaùc, nhöng vì cuõng gaàn maët trôøi neân ta chæ troâng thaáy vaøo luùc maët trôøi moïc goïi laø sao mai vaø luùc maët trôøi laën goïi laø sao hoâm (sao Saâm vaø sao Thöông). - Hoûa tinh nhoû baèng nöûa ta nhöng vì ôû gaàn ta neân troâng khaù roõ, sao naøy laø sao coù aùnh saùng ñoû ñaëc bieät. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 19 Hoûa tinh coù 2 veä tinh xoay chung quanh nhö 2 maët traêng Phobos vaø De2imos, nhoû laém ñöôøng kính chæ ñoäc 20 km thoâi. - Jupiter coù aùnh saùng traéng, maét thöôøng ta cuõng troâng thaáy roõ. Sao naøy coù 4 veä tinh chính to baèng maët traêng cuûa ta, vaø 7 veä tinh nhoû, xoay quanh haønh tinh moãi voøng töø 24 giôø ñeán 16 ngaøy, nghóa laø raát nhanh. - Saturne thoå tinh tuy ôû xa nhöng vì lôùn neân cuõng troâng thaáy ñöôïc. Sao naøy coù 10 veä tinh hôi lôùn hôn maët traêng moät chuùt vaø ñaëc bieät laø coù moät voøng ñai lôùn coù leõ laø goàm caùc veä tinh nhoû raát nhieàu maø ra. Naêm haønh tinh keå treân laø 5 haønh tinh maø maét troâng thaáy ñöôïc, cho neân thôøi xöa caùc nhaø Thieân vaên hoïc Trung hoa nghó raèng Thaùi döông heä chæ coù 5 haønh tinh ñoù thoâi, neân môùi laáy teân nguõ haønh Kim Moäc Thuûy Hoûa Thoå ñaët teân cho 5 vì sao naøy. - Uranus do OÂng Herschel Thieân vaên Ñöùc tìm thaáy naêm 1781. Hoài aáy sao naøy ñang ôû gaàn choøm sao Song – Sinh Geùmeaux. Haønh tinh naøy coù 5 veä tinh. Neptune ñöôïc tìm thaáy naêm 1844 do OÂng Le Verrier ngöôøi Phaùp. Haønh tinh naøy cuõng nhö Uranus maét thöôøng khoâng troâng thaáy vì ôû xa quaù vaø nhoû, phaûi coù nhöõng kính lôùn ôû caùc ñaøi thieân vaên môùi thaáy ñöôïc. Haønh tinh naøy coù 2 veä tinh. - Pluton ñöôïc tìm thaáy naêm 1930. - Ngoaøi caùc haønh tinh naøy ra, taát caû caùc tinh tuù khaùc ñeàu laø ñònh tinh caû. Caùc tinh tuù naøy neáu ñeâm ñeâm ta troâng leân leân trôøi seõ thaáy ôû raûi raùc choã nhieàu choã ít, sao to sao nhoû sao saùng sao môø, coù khi ôû gaàn nhau thaønh töøng nhoùm, maø ta goïi laø choøm sao, nhö choøm sao Baéc Ñaåu coù hình caùi gheá ngoài, choøm sao tua dua 7 sao tuùm tuïm vaøo 1 choã maø ngöôøi Phaùp goïi laø Les Sept-Soeurs (baåy chò em). Nhaø noâng ta thöôøng xem sao ñeå ñoaùn tröôùc muøa maøng, neân ôû nhaø queâ, ngay treû nít troâng leân trôøi cuõng chæ cho ta thaáy naøo sao Thaàn Noâng, sao con Vòt, sao con Ngöïa cuûa Phaïm Coâng uoáng nöôùc beân soâng Ngaân Haø khi ñi xuoáng coõi aâm tìm vôï laø Cua1c Hoa vaân vaân. Vaø ngöôøi ta tin raèng naêm naøo oâng thaàn noâng, coù ñoäi muõ vaø maét muõi ñaày ñuû, ngoài khom löng cuùi ñaàu troâng xuoáng laø ñöôïc muøa, naêm naøo oâng ngöûa maët troâng leân trôøi laø maát muøa. Taát caû caùc tinh tuù lôùn treân trôøi ñeàu ñöôïc coå nhaân ñaët teân, naøo sao Ngöu, sao Ñaåu, sao Bích, sao Khueâ v.v…… Caùc nhaø thieân vaên hoïc taây phöông cuõng vaäy, coù ñaët teân heát cho caùc choøm sao, naøo Grande ourse, Ptite ourse, L’hydre femel, le dragon v.v…… Vaø coù veõ baûn ñoà caùc sao moät caùch raát chính xaùc. Caùc sao ôû treân maët phaúng M, nghóa laø maët phaúng mang quyõ ñaïo cuûa ñòa caàu, laø nhöõng sao ñöôïc coå nhaân ñaët teân tröôùc nhaát. Neáu ta laáy maët trôøi ñöùng giöõa roài nhìn ra boán phía cuûa ñöôøng quyõ ñaïo cuûa ñòa caàu, ta seõ thaáy treân voøng quyõ ñaïo naøy moãi khoaûng laïi coù 1 choøm sao coù hình rieâng, vaø ñeå ghi xem quaû ñaát hieän ñang ñöùng ôû choã naøo treân quyõ ñaïo cuûa noù, ta laáy teân choøm sao thuoäc höôùng aáy maø noùi. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 20 Nhöng treân thöïc teá, ta khoâng theå ñöùng ôû choã maët trôøi maø nhìn xem quaû ñaát quay ñeå bieát thaùng naøo noù ñi ñeán choã naøo, veà phía sao naøo, neân ta ñaõ laáy ñòa caàu laøm trung taâm ñieåm. Ñöùng ôû ñòa caàu ta seõ thaáy: 1) Moãi ngaøy maët trôøi xoay quanh ta moät voøng laø do ñòa caàu töï xoay quanh mình noù, neân ta thaáy taát caû vuõ truï, maët trôøi vaø taát caû tinh tuù ñeàu nhö xoay quanh ta, töø phía Ñoâng sang phía Taây. 2) Rieâng maët trôøi laïi di chuyeån töø töø ñoái vôùi caùc sao, thaùng gieâng ôû beân choøm sao naøy, thaùng 2 ñaõ sang ñöùng beân choøm sao khaùc v.v…… vaø heát moät naêm laïi trôû veà beân choøm sao thaùng gieâng. Ñoù laø do ñòa caàu di chuyeån treân quyõ ñaïo cuûa noù quanh maët trôøi ñi moät voøng phaûi heát moät naêm. Vì leõ aáy neân caùc choøm sao treân quyõ ñaïo cuûa maët trôøi xoay quanh quaû ñaát ñöôïc ñaët teân ñeå ñaùnh daáu töøng quaõng ñöôøng. Coù taát caû 12 choøm sao, maø taây phöông goïi laø 12 constellations du Zodiaque. (Zodiaque laø voøng ñaùy quyõ ñaïo cuûa maët trôøi). Möôøi hai constellations aáy, theo thöù töï ñi töø thaùng gieâng cho ñeán thaùng chaïp. Sagittaire, Capricorne, Versean, Poisson, Beùlier, Taureau, Geùmeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion. Maø ngöôøi ta thöôøng dòch laø Nhaân maõ, Maõ kieát, Thuyû bình, Song ngöu, Thieân döông, Kim ngöu, Song töû, Thieân giaùc, Sö töû, Xöû nöõ, Thieân xöùng, Thieân yeát. Caùc choøm sao naøy caùc nhaø thieân vaên hoïc Trung Hoa khoâng ñaët teân roõ reät nhö vaäy, nhöng neáu vì caùc thaùng cuûa ta coù mang teân tyù söûu vaân vaân, thì voøng quyõ ñaïo vì lyù do aáy cuõng ñöôïc chia laøm 12 phaàn ñeàu nhau moãi phaàn goïi laø moät cung, vaø ta coù 12 cung goïi laø 12 cung treân thieân baøn maø hieän nay ñang phuø hôïp vôùi caùc sao mang teân treân. Sagittaire -------- Cung Tyù Capricorne -------- Cung Söûu Verseau -------- Cung Daàn v…v…… Chuùng ta seõ quay laïi vaán ñeà naøy khi noùi veà thôøi gian. Nhö vaäy chung quanh ta coù caùc sao cuûa Zodiaques, coøn treân ñaàu ta veà phía Baéc laïi coù nhöõng sao khaùc nhö Baéc ñaåu, sao Vó, sao Phoøng v.v…… vaø veà phía Nam coù caùc sao nhö laø Baleine le Corbeau, sao Nöõ, sao Hö v.v…… Chuùng toâi cho in moät baûn ñoà voøm trôøi vuøng Paris (hay taát caû nhöõng nôi naøo ôû vaøo vó tuyeán Baéc 49 cuõng theá) ñeå ñoäc giaû coù sô qua yù nieäm veà vò trí caùc sao maø chuùng ta thöôøng nghe noùi ñeán luoân. o Taát caû caùc sao naøy ñeàu laø ñònh tinh nhö maët trôøi. Nhöõng sao maø maét ta troâng thaáy thuoäc veà moät theá giôùi goïi laø galaxie. Moãi galaxie laø moät voøng vuõ truï coù nhieàu sao tuï hoäi laïi. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 21 Galaxie cuûa chuùng ta coù hình nhö moät chieác baùnh raùn, hay baùnh tieâu (hay chieác ñóa bay) deït, ôû giöõa daày hôn chung quanh, sao tuï hoäi ñoâng ôû trung taâm vaø caøng ra xa caøng thöa thôùt. Galaxie cuûa ta coù ñöôøng kính khoaûng 30.000 parsecs vaø beà daày ôû giöõa khoaûng 2000 parsecs. Tính ra 1 parsec = 3,3 naêm aùnh saùng. Sao gaàn ta nhaát laø sao Proxima trong choøm sao Centaure, caùch ta 1,25 parsec töùc laø vaøo khoaûng 4 naêm aùnh saùng. Hình thaùi maø baây giôø ta troâng thaáy sao Proxima ra sao, töùc laø hình thaùi töø 4 naêm veà tröôùc, vì aùnh saùng phaûi ñi töø ñoù maát 4 naêm môùi ñeán ta. Maët trôøi cuûa ta ôû veà phía gaàn ngoaøi cuûa galaxie ôû ñieåm S (S.N 10.000 parsec). Cho neân neáu ta troâng veà phía A hay B thì thaáy sao thöa thôùt, coøn neáu troâng veà töø phía cuûa maët phaúng P, thì thaáy sao tuï hoäi raát ñoâng nhaát laø veà phía N, ñoù laø giaûi ngaân haø maø ta thaáy baéc ngang trôøi goàm nhöõng sao nhoû li ti nhö moät giaûi maây traéng, maø choã sao daày laø choã N. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 22 Galaxie cuûa ta coù khoaûng 100 tæ (100.000.000.000) vì sao, caùc sao naøy khoâng ñöùng yeân maø coøn di ñoäng lung tung nhöng toác ñoä nhoû neân coi nhö laø ñònh tính. Maët trôøi ta di ñoäng vôùi toác ñoä 20 caây soá giaây (20km / sec) vaø ñi veà höôùng ñieåm Apex (gaàn sao Veùga trong choøm sao La Lyre). Ngoaøi ra taát caû Galaxie (caùc sao cuûa galaxie) coøn xoay quanh truïc cuûa galaxie nöõa, theo ñònh luaät Newton. Galaxie xoay quanh noù heát 1 voøng, phaûi maát ñoä 200 trieäu naêm, thaønh ra maët trôøi xoay quanh ñieåm N vôùi toác ñoä tính ra laø 250km/sec caây soá giaây. Trong galaxie, giöõa caùc vì sao khoâng haún laø khoaûng troáng khoâng, maø coøn coù chaát goïi laø matìere interstellaire raát loaõng nheï (tính ra caû khoái galaxie môùi naëng baèng toång soá sao cuûa galaxie) troïng löôïng laø 10-9- gram/km3. Chaát hôi naøy coù choã daày choã moûng laøm thaønh nhöõng ñaùm maây ñen môø che laáp aùnh saùng cuûa nhieàu sao ñi; cuõng gioáng nhö nhöõng ñaùm maây baïc (nebuleuse) do caùc buïi nhoû phaûn chieáu aùnh saùng cuûa tinh tuù gaàn caän maø ta troâng thaáy ñöôïc vôùi caùc oáng kính cöïc maïnh. Ngoaøi theá giôùi cuûa ta, ngoaøi galaxie cuûa ta, vuõ truï taát nhieân coøn coù nhieàu theá giôùi khaùc. Vôùi nhöõng oáng thieân vaên kính toái taân coù söùc phoùng ñaïi lôùn nhaát ta coù theå nhaän thaáy ñöôïc veà höôùng A B moät soá ñoâng caùc galaxie khaùc, caùc galaxie naøy thöôøng coù hình xoaùy oác, neân ñöôïc goïi laø neùbuleuses spirales, nhö coù tay vöôn ra, voøng voøng. Caùc ñaøi thieân vaên chuïp ñöôïc hình nhieàu neùbuleuse raát ñeïp. Nhöõng ñaùm maây baïc cuûa theá giôùi xa xaêm ñaõ tìm ñöôïc aáy laø haøng ngaøn theá giôùi khaùc gaàn ta nhaát laø neùbuleuse d’anpromeøde trong hình nhö moät caùi ñóa bay raát ñeïp khaù lôùn, maët thöôøng coù theå troâng thaáy ñöôïc nhö moät vì sao nhoû, ôû caùch xa ta 280.000 parsecs (90 vaïn naêm aùnh saùng). Maëc daàu coù lyù thuyeát cho raèng vuõ truï khoâng phaûi laø voâ cuøng (infini) maø laø voâ bieân, vaø soá caùc theá giôùi rieâng bieät (galaxie) coù ñoä 100 tæ galaxie. Nhöng vôùi khoaûng caùch lôùn nhö vaäy giöõa caùc galaxies neân nhöõng neùbuleuse naøy coù aûnh höôûng ñeán ta ít laém vaø chuùng ta coù theå coi nhö ñöùng moät mình trong vuõ truï vôùi theá giôùi galaxies cuûa mình. Cho neân trong soá töû vi nhöõng sao coù theå aûnh höôûng ñeán ta chæ coù theå laø nhöõng sao trong theá giôùi cuûa ta thoâi. Chuùng ta trình baøy sô qua vuõ truï theá laø ñeå ñoäc giaû coù moät yù nieäm veà nhöõng gì coù theå coù aûnh höôûng ñeán ta vaäy. B) Thôøi gian: Vuõ truï coù 2 phaàn: Khoâng gian vaø Thôøi gian Veà khoâng gian ñaõ noùi trong ñoaïn treân roài, nay noùi veà thôøi gian. Thôøi gian coù naêm thaùng ngaøy giôø phuùt vaø giaây. Vieäc ñònh caùc ñôn vò cho thôøi gian töø xöa duø ñoâng hay taây phöông ñeàu laáy vaän haønh cuûa maët trôøi vaø traêng sao laøm caên baûn. Cho neân tröôøc heát “ngaøy” ñöôïc laáy laøm ñôn vò vì ñoù laø khoaûng thôøi gian maø ai ai cuõng nhaän thaáy raát deã daøng vaø ñònh ñöôïc khaù chính xaùc. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 23 Ngaøy laø khoaûng thôøi gian töø giöõa tröa hoâm nay (maët trôøi ôû ñænh ñaàu) cho ñeán tröa hoâm sau. Caû Ñoâng vaø Taây ñeàu laáy nöûa ñeâm laøm luùc baét ñaàu cho moät ngaøy. Vieäc chia moät ngaøy ra laøm 12 giôø vaø 24 giôø laø phoûng theo soá thaùng trong 1 naêm. Vieäc ñònh naêm laøm ñôn vò thôøi gian laø do söï tuaàn hoaøn cuûa thôøi tieát. Coå nhaân nhaän thöùc thaáy vuõ truï xoay vaàn moät caùch ñeàu ñaën, vaø cöù sau moät soá ngaøy nhaát ñònh khoaûng hôn 300 ngaøy laø thôøi tieát laïi trôû veà nhö cuõ, neân môùi ñaët ra 4 muøa Xuaân Haï Thu Ñoâng, cho moãi naêm. Vieäc ñònh roõ soá ngaøy cho moãi naêm laø moät vaán ñeà khoù, khoâng theå ñaët ñaïi khaùi ñöôïc, neân coå nhaân phaûi döïa vaøo nhöõng quan saùt thaät chính xaùc cuûa thieân vaên. Ñôøi xöa chöa coù nhöõng vieãn kính vôùi maùy ño chính xaùc ñeán ñoä 1 phaàn traêm 1 giaây ñoàng hoà nhö baây giôø, coå nhaân chæ xem thieân vaên baèng maét thöôøng thoâi, nhöng nhôø vaøo choã kieân trì xem roài ghi nhieàu laàn, coù khi haøng 100 ngaøn laàn roài môùi daùm cho laø ñuùng, cho neân ñaõ töø laâu laém haøng 4.000 naêm tröôùc ñaây coå nhaân ñaõ tính toaùn ñöôïc vaän haønh cuûa ñòa caàu moät caùch raát chính xaùc vaø laøm ra lòch ñeå cho moïi ngöôøi duøng. Veà lòch, nhö chuùng ta cuõng bieát coù 2 loaïi, loaïi döông lòch vaø aâm lòch. Döông lòch do caùc nöôùc taây phöông nhö La Maõ ñaët ra vaø ngaøy nay ñöôïc haàu heát caùc nöôùc treân theá giôùi duøng. Aâm lòch do Trung Hoa, Ba Tö vaø caùc nöôùc Trung ñoâng ñaët ra vaø nay vaãn coøn duøng trong daân chuùng veà caùc leã teát vaø nhaát laø caùc ngaøy cuûa Toân giaùo. Chuùng ta caàn bieát qua 2 loaïi lòch naøy. 1) DÖÔNG – LÒCH Döông lòch ñöôïc ñaët treân caên baûn vaän haønh cuûa ñòa caàu quanh maët trôøi. Ñòa caàu xoay quanh maët trôøi moät voøng maát 365, 2422 ngaøy töùc laø 365 ngaøy vaø 5 giôø 48 phuùt 46 giaây. Chöõ ngaøy ñaây laø ngaøy duøng laøm ñôn vò, ñònh nghóa laø khoaûng thôøi gian trung bình giöõa 2 buoåi tröa lieân tieáp khi maët trôøi ñi töø ñoâng sang taây qua ñænh ñaàu ta (jour solaire moyen). Moãi naêm ñöôïc chia laøm 12 thaùng coù thaùng 30 ngaøy thaùng 31 ngaøy vaø thaùng hai (feùvrier) coù 28 ngaøy cho ñuû soá 365 ngaøy, thaùng naøo 31 ngaøy thì nhaát ñònh bao giôø cuõng 31 ngaøy naêm naøo cuõng theá. Ñeå buø laïi vaøo soá 5 giôø 48 phuùt 46 giaây coøn thöøa, thì cöù 4 naêm laïi phaûi theâm vaøo 1 ngaøy, töùc laø 29 ngaøy cuûa thaùng feùvrier. Nhöõng naêm chia chaün cho 4 ñöôïc nhö 1948 – 1952 – 1972, 2 soá cuoái 48, 52, 72 laø boäi soá cuûa 4 ñeàu laø naêm nhuaän, thaùng 2 coù 29 ngaøy. Lòch naøy do Ceùsar ôû Rome ñònh vaøo naêm 45 tröôùc Thieân chuùa giaùng sinh. Laøm theá thì laïi thöøa ra moät soá ngaøy vì 4 naêm chæ thieáu coù 0,2422 x 4 = 0,9688 ngaøy, nay cho theâm moät ngaøy nhuaän thì laïi thaønh ra thöøa 1 – 0, 9688 = 0,0312 nghóa laø moãi naêm thöøa 0,0312 : 4 = 0,0078 ngaøy vaø 1000 naêm thöøa 7,8 ngaøy. Vì vaäy neân naêm 1582 giaùo hoaøng Greùgoire XIII môùi nhaän thaáy ngaøy leã Phuïc sinh laïi lui laïi sau muøa gaët cho neân môùi tính laïi vaø quyeát ñònh. 1 - Ngaøy 4 octobre 1582 ñöôïc laáy laøm 15 octobre 1582 ñeå buø laïi 11 ngaøy thöøa töø ñoä baét ñaàu aùp duïng lòch naêm 325 SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 24 2 - Caùc naêm coù 2 soá 0 ôû cuoái, tröø caùc naêm chia chaün cho 400, ñeàu khoâng nhuaän. 3 - Lòch ñoù goïi laø lòch Greùgorien ñöôïc aùp duïng cho ñeán ngaøy nay. Tuy theá cuõng vaãn chöa hoaøn toaøn ñuùng chæ môùi buø ñöôïc soá 0,03 cho 4 naêm thoâi, coøn soá 0,0012 cho 4 naêm thì cöù 4000 naêm môùi laïi thöøa ra 1,2 ngaøy seõ söûa laïi bôùt ñi moät naêm nhuaän nöõa laø xong. Döông lòch baét ñaàu töø naêm chuùa J.Christ ra ñôøi vì do hoäi ñoàng caùc hoàng y giaùm muïc hoïp ôû Niceùc naêm 325 sau thieân chuùa giaùng sinh ñònh. Moãi naêm mang moät soá thöù töï cho ñeán nay laø ta ôû naêm thöù 1972. 2) AÂM – LÒCH Aâm lòch ñöôïc ñaët treân caên baûn vaän haønh cuûa maët traêng quanh ñòa caàu. Thôøi xöa ñieàu ngöôøi ta nhaän thaáy deã daøng nhaát laø maët traêng cöù ñeàu ñeàu vaøo khoaûng 29 ngaøy thì laïi troøn. Vì vaäy coå nhaân laáy chu kyø ñoù laøm ñôn vò thôøi gian goïi laø “thaùng”. Ñònh ñöôïc thaùng roài, khi nhaän thaáy cöù 12 thaùng muøa xuaân laïi quay laïi, ngöôøi ta buoäc phaûi ñònh ñôn vò naêm. Ñeán ñaây laø luùc phaûi nhôø ñeán caùc nhaø thieân vaên cuõng nhö beân Taây phöông vaäy. Khoâng hieåu beân Trung Ñoâng vaø Ai Caäp, caùc nöôùc AÛ Raäp döïa vaøo tinh tuù hay thaùi döông ñeå ñònh naêm cho chính xaùc, caùc nhaø Thieân vaên hoïc Trung Hoa töø xöa, hoài coøn tröôùc nhaø Chu nhaø Thöông nghóa laø tröôùc ñaây haøng boán (4) ngaøn naêm, ñaõ döïa vaøo thôøi tieát maø ñònh chu kyø cho töøng naêm. Coù leõ vì hoài aáy daân Trung Hoa ôû ven soâng Hoaøng Haø thuoäc trung ñoä baéc baùn caàu, laïi xa bieån, neân thôøi tieát thay ñoåi moät caùch ñeàu hoaø roõ reät raát deã nhaän chaêng. Theo AÂm lòch moãi naêm coù 12 tieát, 12 khí theo thöù töï nhö sau, moãi tieát hay khí laø 15 ngaøy, Laäp Xuaân, Vuõ Thuyû, Kinh Traáp, Xuaân Phaân, Thanh Minh, Laäp Haï, Tieãu Maõn, Mang Chuûng, Haï Chí, Tieåu Thöû, Ñaïi Thöû, Laäp Thu, Xöû Thöû, Baïch Loä, Thu Phaân, Haøn Loä, Söông Giaùng, Laäp Ñoâng, Tieåu Tuyeát, Ñaïi Tuyeát, Ñoâng Chí, Tieåu Haøn, Ñaïi Haøn. Caùc tieát ñoù mang teân cho ta hieåu ngay thôøi tieát luùc baây giôø ra sao nhö: Ñaïi haøn : Reùt lôùn Tieåu thöû : Naéng nhoû Söông giaùng : Söông xuoáng Tieåu tuyeát : Tuyeát nhoû ……v.v…… Tuy laáy thôøi tieát laøm caên baûn ñeå chia thôøi gian, nhöng coå nhaân ñaõ döïa vaøo Thieân vaên moät caùch raát chính xaùc, vaø ñònh naêm ñuùng theo nhö loái döông lòch nghóa laø laáy maët trôøi laøm chuaån. Cho neân xem lòch Taàu töø xöa bao giôø caùc ngaøy Xuaân phaân vaø Thu phaân cuõng ñuùng vaøo 2 ngaøy eùquinoxe de pringtemps vaø eùquinoxe d’automme, ngaøy maø maët trôøi vöôït ñöôøng xích ñaïo cuûa ñòa caàu ñeå ñi töø Nam baùn caàu leân Baéc baùn caàu ôû 2 ñieåm g = 21 Mars vaø g’ = 21 Septembre. Vì leõ coù 24 tieát, moãi tieát 15 ngaøy neân moãi naêm coù 24 x 15 = 360 ngaøy. Nhöng vì moãi naêm coù 365 ngaøy neân coù tieát phaûi 16 ngaøy, vaø cuõng coù tieát 11 ngaøy, xeù lòch sao cho ñuùng vôùi tieát trôøi. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng lôïi. 25 Vôùi 360 ngaøy neáu ta cho moãi thaùng 30 ngaøy thì vöøa ñuùng moãi naêm coù 12 thaùng voâ cuøng tieän Nhöng nöôùc Taàn laø nöôùc Noâng ngö nghieäp, vieäc xem traêng gioù ñeå ñoaùn tröôùc naéng möa cho tieän vieäc caày böøa laø caàn neân phaûi giöõ thaùng theo maët traêng sao cho cöù ngaøy raèm laø traêng troøn. Maët traêng xoay quanh ñòa caàu ñuùng 1 voøng maát 27 ngaøy 8 giôø. Nhöng vì trong khoaûng 27 ngaøy aáy, ñòa caàu ñaõ ñi ñöôïc 1 quaõng ñöôøng daøi treân quyõ ñaïo, thaønh thöû töø ngaøy traêng troøn (ngaøy maø ñòa caàu ñöùng giöõa maët trôøi vaø maët traêng treân moät ñöôøng thaúng) naøy ñeán ngaøy traêng troøn tieáp, maët traêng cuõng phaûi ñi theâm moät quaõng ñöôøng nöõa môùi kòp. Tính ra thaønh khoaûng caùch giöõa 2 ngaøy raèm phaûi laø 29 ngaøy 13 giôø, hay laø 29, 53 ngaøy. Nhö vaäy muoán cho thaùng naøongaøy raèm traêng cuõng troøn ta phaûi laøm cöù 1 thaùng 29 ngaøy laïi 1 thaùng 30 ngaøy nhöng hai thaùng laø 29,53 x 2 = 59,06 vôùi caùch xeáp ñaët treân ta môùi coù 59 ngaøy, coøn thieáu 0,06 ngaøy, vaø moãi naêm seõ thieáu 6 x 0,06= 0,36 ngaøy, 3 naêm lieàn seõ thieáu 1,08 ngaøy. Ñeå buø vaøo choã thieáu naøy, cöù trong 3 naêm laïi phaûi theâm 1 ngaøy vaøo nöõa, cho neân trong aâm lòch thöôøng thöôøng moãi naêm coù 6 thaùng thieáu 6 thaùng ñuû, nhöng cöù 3 naêm laïi coù naêm chæ coù 5 thaùng thieáu vaø 7 thaùng ñuû. Vôùi caùch xeáp ñaët aáy, moãi naêm chæ coù 355 ngaøy, maø thoâi. Theá maø so vôùi thöïc söï, moãi naêm phaûi coù 365,2422 ngaøy, thaønh ra moãi naêm thieáu 10,2422 ngaøy vaø 3 naêm thieáu 30,7266 ngaøy, nghóa laø cöù 3 naêm phaûi coù moät naêm coù 13 thaùng thì môùi ñuoåi kòp vôùi thôøi tieát. Thaùng thöù 13 aáy goïi laø thaùng nhuaän. Trong aâm lòch caàn phaûi tính thaät chính xaùc, ngöôøi ta ñaët caùc thaùng nhuaän caùch sau ñaây: Thaáy raèng neáu cöù 3 naêm ñaët moät naêm nhuaän, thì duø thaùng nhuaän aáy laø thieáu hay ñuû ta vaãn coøn soá leû so vôùi soá 29,7266 (29 vì treân ta ñaõ noùi cöù 3 naêm laïi coù naêm chæ coù 5 thaùng thieáu) neân phaûi tìm moät chu kyø naøo maø soá ngaøy beân aâm lòch so vôùi soá ngaøy beân döông lòch, thieáu ñuùng chaün bao nhieâu thaùng. Chu kyø ngaén nhaát aáy laø 19 naêm. Trong 19 naêm neáu naêm naøo cuõng coù 6 thaùng thieáu thì 19 naêm thieáu 19 x 6 = 144 ngaøy nhöng trong 19 naêm ñoù coù 4 naêm chæ coù 5 thaùng thieáu neân soá thieáu chæ coøn laø 108. Vaäy 19 naêm thieáu 108 ngaøy môùi ñuû 19 naêm 365 ngaøy thieáu theâm 5 x 19 = 95 ngaøy nöõa môùi ñuû 19 naêm 365 ngaøy. Nghóa laø thieáu 108 coäng 95 = 203 ngaøy. Beân döông lòch moãi naêm 365, 2422 ngaøy moãi naêm thöøa 0,2422 vaø 19 naêm thöøa 4,60 ngaøy. Töùc laø trong voøng 19 naêm, thì 19 naêm aâm lòch keùm 19 naêm döông lòch laø 203 coâng 4,6 = 208 ngaøy. Soá 210 ngaøy chia cho 30 ñöôïc ñuùng 7. Vaäy 208 laø baèng 5 thaùng ñuû coäng 2 thaùng thieáu. Vì vaäy phaûi xeáp sao cho cöù trong voøng 19 naêm, laïi coù 7 naêm nhuaän. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 26 Thaønh ra ta thaáy trong aâm lòch cöù 2 naêm thöôøng laïi coù 1 naêm nhuaän, vaø trong voøng 19 naêm phaûi coù luùc chæ caùch coù 1 naêm thöôøng laø coù 1 naêm nhuaän. Thaùng nhuaän ñöôïc choïn laø thaùng coù 1 tieát trong naêm aáy. Vì leõ trong aâm lòch 24 tieát nhöõng 360 ngaøy maø naêm aâm lòch chæ coù 355 ngaøy neân thöôøng thöôøng cöù 3 naêm lieàn coù hôn 23 tieát môùi laïi coù 1 naêm coù ñuû 24 tieát, thaùng nhuaän laøm cho naêm aáy coù 25 tieát. Noùi ñaïi khaùi nhö treân ñeå ñoäc giaû hieåu qua veà thaùng nhuaän trong aâm lòch, vaán ñeà laøm lòch coù nhieàu quy taéc luaät leä maø phaûi nhöõng nhaø chuyeân moân coù saùch daïy môùi bieát. Tæ nhö vieäc laáy soá 19 naêm laøm moät chu kyø cho vieäc xeáp caùc thaùng nhuaän khoâng phaûi laø moät vieäc ngaãu nhieân. Töø xöa ngöôøi ta ñaõ nhaän thaáy laø cöù sau 223 tuaàn traêng thì maët traêng vôùi maët trôøi laïi trôû veà ñuùng vò trí sô khôûi ñoái vôùi nhau vaø ñoái vôùi ñòa caàu. Sau ñoù caùc nhaät thöïc vaø nguyeät thöïc laïi xaûy ra nhö cuõ. ÔÛ ñòa caàu maø troâng thì quyõ ñaïo cuûa maët trôøi vaø quyõ ñaïo maët traêng gaëp nhau ôû 2 ñieåm m vaø n, vì quyõ ñaïo maët traêng xoay, neân 2 ñieåm m vaø n naøy ñi töø treân eùcliptique quyõ ñaïo cuûa maët trôøi 3 phuùt moät ngaøy, töùc laø 18 naêm 8 thaùng heát moät voøng eùcliptique, theo chieàu nghòch vôùi maët trôøi. Vì vaäy neân maët trôøi ôû töø ñieåm m ñi luùc gaëp laïi ñieåm m maát ít ngaøy hôn laø ñieåm m ñöùng yeân. Khoaûng thôøi gian naøy goïi laø naêm roàng (anneùe draconitique) vì beân Aâu taây coå nhaân goïi Nhaät thöïc vaø Nguyeät thöïc laø roàng traêng aên maët trôøi, nhö ta goïi gaáu aên traêng vaäy. Naêm roàng naøy ngaén hôn naêm thöôøng vaø chæ coù 346,6 ngaøy. Naêm roàng naøy coù hôn 12 tuaàn traêng. Muoán bieát roõ xem vò trí cuûa maët traêng, maët trôøi vaø ñòa caàu sau bao thôøi gian laïi trôû veà choã cuõ, phaûi tính xem phaûi bao tuaàn traêng thì môùi baèng ñuùng 1, 2, 3…… naêm roàng. Ngöôøi ta ñaõ tìm thaáy 223 tuaàn traêng laø vöøa chaün 19 naêm roàng (6.585,3 ngaøy). Thôøi gian 223 tuaàn traêng ñoù ñöôïc goïi laø 1 saros. Trong khoaûng ñoù coù 43 nhaät thöïc vaø 43 laàn nguyeät thöïc. Xem vaäy ñuû bieát, vaán ñeà laøm lòch döïa vaøo Thieân vaên hoïc raát nhieàu. TEÂN NAÊM THAÙNG: Ñònh ñöôïc naêm thaùng roài, ngöôøi ta caàn ñaët teân cho caùc naêm thaùng ñoù. Döông lòch thì laáy chöõ soá ñeå ñaët teân, laáy khôûi ñieåm laø naêm Thieân chuùa giaùng sinh. Aâm lòch thì khoâng laáy soá, maø laïi laáy chöõ ñaët. Caùc chöõ ñöôïc duøng laø 12 chöõ: Tyù, Söûu, Daàn, Maõo, Thìn, Tî, Ngoï, Muøi, Thaân, Daäuï, Tuaát, Hôïi, goïi laø 12 chi. Nguyeân cuõng laø taïi moãi naêm coù 12 thaùng, laáy 12 chöõ laø ñuû roài, sang naêm sau laïi 12 chöõ aáy trôû laïi. Nhö vaäy thaùng Gieâng laø Tyù, thaùng 2 laø Söûu, v.v…… cho ñeán thaùng Chaïp laø Hôïi. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 27 Hoài khôûi thuûy laø nhö vaäy, nhöng töø ñôøi nhaø Chu nhaø Vua thaáy nhö vaäy moãi naêm baét ñaàu töø muøa ñoâng raát khoâng ñeïp, môùi quyeát ñònh ban haønh leänh cho Teát Nguyeân Ñaùn baét ñaàu töø muøa Xuaân, khí haäu aám aùp, caây coû muoân vaät nhö hoài sinh caû laïi, ai naáy ñeàu vui töôi. Töø ñoù Teát Nguyeân Ñaùn baét ñaàu töø thaùng Daàn, vaø thaùng Gieâng laø thaùng Daàn thaùng 2 laø thaùng Söûu. Ñaët 12 teân cho thaùng thì tieän roài vì sau moãi naêm heát 1 chu kyø aáy thôøi tieát laïi trôû laïi, 4 muøa laïi tuaàn töï maø theo nhau. Cuõng nhö vieäc chia moãi ngaøy ra laøm 12 giôø, cuõng may caùc teân laø raát tieän, vì giôø ngoï ngaøy naøo cuõng laø giöõa tröa, giôø tyù laø nöûa ñeâm v.v…… chu kyø 12 raát hôïp cho thaùng vaø giôø. Nhöng laáy 12 teân ñoù ñaët cho naêm thì thaät baát tieän, vì ñôøi ngöôøi ta trung bình ai cuõng soáng 60, 70 naêm, noùi ñeán naêm Söûu thì khoâng bieát Söûu naøo, Söûu luùc 10 tuoåi hay Söûu luùc 22 tuoåi. Vì leõ ñoù phaûi tìm moät Chu kyø daøi hôn. Chu kyø daøi hôn ñaõ ñöôïc choïn laø 60 naêm vaø muoán coù 60 teân khaùc nhau, ngöôøi ta chæ vieäc gheùp theâm vaøo caùc chöõ Tyù Söûu, moät chöõ nöõa ñeå naêm naøo cuõng coù teân 2 chöõ nhö Giaùp Daàn, AÁt Söûu v.v…… thay vì moät chöõ Daàn, Söûu. Caùc chöõ naøy coù 10, goïi laø thieân can: giaùp, aát, bính, ñinh, maäu, kyû, canh, taân, nhaâm, quyù. Naêm baét ñaàu laø giaùp tyù, roài ñeán aát söûu v.v…… cöù theá tuaàn töï cho ñeán quyù daäu, laø heát 10 chöõ, laïi trôû laïi giaùp tuaát, aát hôïi, bính tyù v.v…… naêm Tyù naøy mang teân bính tyù khaùc naêm ñaàu laø giaùp tyù. Vôùi söï phoái hôïp ñoù ta thaáy heát voøng 60 naêm, ta laïi trôû veà giaùp tyù vì 60 naêm chia chaün cho 10 vaø 12 (soá 60 laø boäi soá nhoû nhaát cuûa 10 vaø 12). Hai chöõ thieân can vaø ñòa chi nghóa laø can thuoäc veà trôøi, chi thuoäc veà ñaát. Vieäc choïn soá 10 cho thieân can naøy voâ cuøng quan heä, chaéc chaén coå nhaân ñaõ döïa vaøo moät chu kyø naøo ñoù trong Thieân vaên ñeå ñònh ra. Keû vieát saùch naøy tieác raèng sau bao nhieâu naêm suy nghó vaø tìm kieám vaãn chöa daùm quyeát ñoaùn vì leõ gì maø ngöôøi xöa ñaõ choïn 10 thieân can naøy. Coù leõ thôøi gian 223 tuaàn traêng 1 saros ñaõ laø nguyeân uûy cuûa vieäc naøy chaêng. Vì trong aâm lòch, tuy cuøng laø naêm giaùp tyù nhöng ngaøy thaùng khoâng mang teân gioáng nhau, tæ nhö naêm Canh Tuaát 1910 ngaøy moàng 1Teát laø ngaøy Bính Ngoï ñeán naêm Canh Tuaát 1970 ngaøy moàng 1Teát laïi laø ngaøy Ñinh Tî. Cho neân phaûi laáy 10 saros, moãi saro laø 18 naêm 11 ngaøy döông lòch thì 10 saros laø 180 naêm. Laáy 180 naêm laøm Chu kyø neân coå nhaân môùi chia caùc voøng 60 naêm ra laøm 3 loaïi Thöôïng Nguyeân, Trung Nguyeân vaø Haï Nguyeân. Nhö voøng giaùp tyù töø 1924 ñeán 1984 laø thuoäc veà Trung Nguyeân. Trong soá Töû Vi ta khoâng tính ñeán Chu kyø 180 naêm, maø chæ tính töøng hoa giaùp 60 naêm moät. Nhö vaäy coù leõ aûnh höôûng cuûa 3 loaïi thöôïng, trung, haï nguyeân ñoái vôùi ñôøi ngöôøi cuõng khoâng maïnh laém, thaønh ra nguyeân uyû cuûa 10 thieân can khoâng chaéc ñaõ do ôû chu kyø 180 naêm maø ra. Naêm thaùng ñaõ ñònh xong, veà giôø thì laáy giöõa tröa laøm chính ngoï neân nöûa ñeâm laø giöõa giôø tyù. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 28 Thaønh ra moãi ngaøy baét ñaàu töø 11 giôø ñeâm hoâm tröôùc cho ñeán heát 11 giôø ñeâm hoâm sau laø heát, moãi giôø daøi baèng 2 giôø ñoàng hoà. Veà ngaøy thì cuõng cöù theá moãi ngaøy moät teân nhöng vì aâm lòch thaùng thieáu thaùng ñuû laãn loän khoâng nhaát ñònh nhö döông lòch, neân ngaøy naøo teân gì phaûi xem lòch töøng naêm hay baùch trung kinh môùi bieát. Ñeå chaám döùt vaán ñeà thieân vaên vaø thôøi gian, xin veõ laïi ñaây hình vaän haønh cuûa maët trôøi vaø maët traêng treân voøm trôøi khi chuùng ta ñöùng ôû ñòa caàu nhìn leân. Trong hình sau ñaây Ñòa caàu ñöùng ôû giöõa ñieåm O, baéc cöïc ôû phía B, nam cöïc ôû phía Nam. Quaû caàu maø O laø trung taâm vôùi ñöôøng kính BN hay GE laø veõ baàu trôøi treân ñoù coù traêng sao, maët trôøi. Voøng troøn GxE chia baàu trôøi laøm 2 phaàn laø voøng xích ñaïo (equateur). Voøng troøn ñöùng nghieâng DxHt laø quyõ ñaïo cuûa maët trôøi, ecliptique. Maët phaúng cuûa ecliptique vôùi maët phaúng equateur, caét nhau treân ñöôøng xt vaø laøm thaønh moät goùc 23o27’. Quyõ ñaïo maët traêng laø voøng troøn LxL ñöùng leäch cao hôn voøng ecliptique 5o. Ñieåm x laø ñieåm Xuaân phaân 21 Mars SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 29 Ñieåm t laø ñieåm Thu phaân 21 Septembre Ñieåm H laø ñieåm Haï chí 21 Juin Ñieåm Ñ laø ñieåm Ñoâng chí 21 December Quyõ ñaïo maët trôøi ñöôùc chia laøm 12 cung nhö sau: T: laø ñòa caàu S: Maët trôøi Neáu ta ñöùng töø phía Baéc (sao Baéc Ñaåu) troâng xuoáng ta seõ thaáy hình nhö treân. Maët trôøi ñi treân quyõ ñaïo, ôû ñòa caàu troâng ra ta thaáy thaùng Gieâng maët trôøi ôû cung daàn, coù choøm sao Verseau ôû ñoù, thaùng hai sang cung maõo coù choøm sao Poisson v.v…… Trong soá Töû Vi ta seõ thaáy voøng quyõ ñaïo (zodiaque) naøy töùc thieân baøn veõ ngöôïc laïi maët trôøi ñi theo chieàu Kim ñoàng hoà, Tyù, Söûu, Daàn ñi ngöôïc laïi vôùi hình naøy laø vì ngöôøi Phöông Ñoâng ñöùng töø phía Nam troâng leân Baéc. œ QUYEÅN NHAÁT, CHÖÔNG HAI PHAÀN THÖÙ NHÌ KINH DÒCH VAØ AÂM DÖÔNG Taát caû caùc khoa lyù soá, cuûa Trung Hoa töø xöa ñeå laïi ñeàu baét nguoàn töø kinh dòch, neân muoán hieåu Töû Vi maø khoâng bieát qua veà kinh dòch thì khoâng sao maø hieåu thaáu ñöôïc. Nhöng kinh dòch laø moät cuoán saùch khoù ñeán nhö Khoång Töû xöa, hoïc dòch suoát ñôøi maø ñeán khi gaàn cheát coøn than raèng trôøi khoâng cho soáng theâm vaøi naêm nöõa ñeå hoïc dòch. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 30 Cho neân ôû ñaây chæ phaùc hoaï ñoâi lôøi ñeå caùc ñoäc giaû caàn hoïc bieát qua chuùt ít thoâi, coøn noùi laø ñeå hieåu kinh dòch thì duø ñoïc caû cuoán saùch ñoù cuõng coøn khoù maø hieåu ñöôïc thay, noùi chi ñoïc vaøi trang trong cuoán Töû Vi cuõng do moät keû Aâu hoïc vieát nhö cuoán naøy. A) KINH DÒCH Haùn hoïc thôøi xöa coù maáy pho coå ñieån maø baét buoäc, ai cuõng phaûi hoïc kyõ caû. Ñoù laø töù thö vaø nguõ kinh. Töù thö goàm coù: Luaän ngöõ, Trung dung, Ñaïi hoïc vaø Maïnh töû; daïy veà ñaïo ñöùc chính trò. Nguõ kinh coù: Kinh thi, Kinh thö, Kinh leã, Kinh Xuaân Thu vaø Kinh dòch; cheùp vaø giaûng caùc lôøi cuûa thaùnh hieàn thôøi tröôùc ñeå laïi, ñöôïc coi nhö laø caên baûn cho caùc moân vaên hoaù cuûa con ngöôøi. Kinh dòch laø goác cuûa moân Khoa hoïc toaùn lyù hoaù Ñoâng phöông. Ñaây laø nguyeân lyù cuûa moïi luaät bieán hoaù cuûa muoân vaät trong vuõ truï Soá hoïc, Toaùn hoïc, Vaät lyù hoïc, Hoaù hoïc, Sinh lyù hoïc, vaân vaân: taát caû caùc moân khoa hoïc aáy ñeàu ñöôïc con ngöôøi nghieân cöùu hoïc hoûi, coát tìm ra nhöõng luaät taïo hoaù cho töøng moân, ñeå môû mang söï hieåu bieát vaø ñeå aùp duïng vaøo ñôøi soáng, haàu giuùp cho neàn vaên hoaù cuûa nhaân loaïi ngaøy theâm tieán trieån maõi. Vieäc hoïc hoûi nghieân cöùu aáy ñöôïc höõu hieäu laø nhôø ôû söï nguyeân lyù cho söï bieán dòch cuûa thieân nhieân, taát caû caùc ñònh luaät duø hoaù hoïc hay vaät lyù hay sinh lyù gì thì cuõng naèm ôû trong nguyeân lyù kinh dòch caû. Kinh dòch truyeàn raèng do vua Phuïc Hi laøm ra. Vua Phuïc Hi laø moät oâng vua Trung Hoa töø thôøi thöôïng coå, hoài con ngöôøi coøn chöa coù chöõ nghóa gì. Vua Phuïc Hi treân nhìn Thieân vaên vuõ truï, döôùi quan saùt muoân vaät ñaõ nhaän thaáy raèng taïo hoaù ñaâu ñaâu cuõng coù 2 thöù ñoái nhau, maø heã hôïp laïi laø gaày ra bieán ñoåi; 2 thöù ñoù laø aâm vôùi döông. Ñeå töôïng hình 2 vaät ñoù, oâng vaïch moät vaïch ngang lieàn laø döông, vaïch moät vaïch ngang ñöùt laø aâm. Ñeå bieåu töôïng söï bieán hoaù do aêm döông gaây ra; oâng veõ ra hình baùt quaùi. Baùt quaùi ñoà, do Thaùi cöïc maø sinh ra. Thaùi cöïc laø ñaïo, laø caùi gì ñoàng nhaát trong vuõ truï töø luùc chöa sinh hoaù, töø khi coøn laø vaät nhoû cuoái cuøng cuûa vaät chaát. Thaùi cöïc khôûi ñaàu sinh ra löôõng nghi töùc laø aâmvaø döông, löôõng nghi sinh ra töù töôïng töùc laø boán hình coù 2 vaïch ngang, roài töù töôïng sinh ra baùt quaùi, töùc laø taùm queû coù 3 vaïch. Caøn, khaûm, caán, chaán, toán, ly, khoân, ñoaøi. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 31 Caùch bieán laø moät bieán ra 2 roài theâm vaïch aâm leân treân veà hình beân traùi, theâm vaïch döông leân treân veà hình beân phaûi. Töø thaùi cöïc bieán 3 laàn thì ñöôïc baùt quaùi, moãi queû coù 3 vaïch goïi laø 3 haøo. Bieán tieáp theâm 3 laàn nöõa thì ta ñöôïc taát caû 64 quaùi, moãi queû coù 6 haøo. Neáu veõ theo hình troøn thì ta coù. Ñoù cöù theá hình treân bieán tieáp 8 laàn nöõa laø ta coù ñoà hình troøn phöông vò cuûa 64 queû. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 32 Treân voøng troøn naøy ta chia laøm 12 ñieåm. Ñieåm 1 ôû giöõa giôø tyù; hay 21 deøcember ngaøy Ñoâng chí; ñieåm 2 laø Ñaïi haøn, 3 laø Vuõ thuyû cöù theá vieát tuaàn töï 12 tieát, caùc tieát naøy ôû vaøo 21, 22, 23 cuûa thaùng döông lòch. Coøn 12 khi thì ôû vaøo khoaûng giöõa ngaøy 5, 6 döông lòch. Caùc queû tieân thieân seõ xeáp nhö sau. Heát quaû khoân laø ñuùng nöûa ñeâm, sau ñoù tieáp Phuïc di Truaân Ích vaäy. 1 coù : Khoân Phuïc Di Truaân Ích 2 __ : Chaán Pheä haïp Tuøy Voâ voïng Minh di 3 __ : Bí Kyù teá Gia nhaân Phong Ly Caùch 4 __ : Ñoàng nhaân Laâm Toån Tieát Trung phu 5 __ : Qui muoäi Khueâ Ñoaøi Lyù Thaùi 6 __ : Ñaïi-suùc Nhu Tieåu suùc Ñaïi traùng Ñaïi höõu Quaûi 7 __ : Caøn Caáu Ñaïi quaù Ñænh 8 __ : Toán Tænh Coå Thaêng Tung 9 __ : Khoán Vi teá Giaûi Khaûm, Moâng Khaûm 10 __ : Sö Ñoän Haøm Löõ Tieåu quaù 11 __ : Tieäm Kieån Caán Khieâm Bæ 12 __ : Tuøy Taán Döï Quan Tî Baùc SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 33 Caùc giôø seõ bao goàm caùc queû naøy. Giôø tyù : Quan tî Baùc khoân phuïc Giôø söûu : Di Traân Ích Chaàn Pheä haïp Tuøy v.v……… Coù 4 giôø söûu muøi thìn tuaát laø coù 6 queû, coøn laïi caùc giôø khaùc chæ goàm 5 queû thoâi. (Xin ñoäc giaû töï veõ hình naøy cho). Ñoà hình troøn naøy töôïng trôøi, neân ñaët vò trí caùc queû dòch treân thieân baøn nhö vaäy. Trong ñoà hình troøn laø ñoà hình vuoâng töôïng ñaát. Ñoà hình vuoâng ñöôïc veõ nhö sau: Moãi quaùi coù 2 queû 3 vaïch goïi laø noäi quaùi töùc queû döôùi, vaø ngoïai quaùi töùc queû treân. Queû treân xeáp theo haøng doïc, töø traùi sang phaûi theo thöù töï. Khoân, caán, khaûm, toán, chaán, ly, ñoaøi, caøn nhö thöù töï do thaùi cöïc sinh ra. Queû döôùi xeáp theo haøng ngang, töø treân xuoáng döôùi cuõng theo thöù töï aáy. Caùc ñoà hình naøy troøn vaø vuoâng noùi raèng cuûa Phuïc Hy goïi laø queû tieân thieân, ñeàu do Thieäu Töû ñôøi Haùn truyeàn laïi, roài maõi ñeán Traàn Ñoaøn Hy Di môùi veõ laïi nhö ñaõ cheùp laïi ñaây. Hoïc dòch theo loái saép xeáp baùt quaùi nhö treân goïi laø tieân thieân hoïc. Ñeán ñôøi Chu vaên Vöông môùi baét ñaàu coù vaên töï, vaø Vaên Vöông chua nghóa cho moãi queû, goïi laø thoaùn; ñeå ñoaùn tính chaát caùt hung cuûa töøng queû. Sau ñoù Chu coâng Daân chuù thích caùt hung cho töøng haøo goïi laø töôïng. Vaø ñeán ñôøi Xuaân Thu Ñöùc Khoång Töû môùi vieát theâm möôi thieân truyeän ñeå chuù giaûi theâm nhöng coù leõ thaát laïc ít nhieàu neân 10 thieân coù veû nhö khoâng lieân tuïc raát khoù hieåu. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 34 Khoâng bieát Vaên Vöông khi laøm thoaùn töø coù saép xeáp phöông vò caùc queû laïi khoâng, nhöng caùc hoïc giaû sau naøy truyeàn laïi hai ñoà hình vuoâng vaø troøn ñònh phöông vò caùc queû laïi nhö sau Theo thöù töï caøn, khaûm, caán, chaán, toán, ly, khoân, ñoaøi. Caøn, khaûm, caán, chaán, laø 4 cung döông. Toán, ly, khoân, ñoaøi laø 4 cung aâm. Goïi laø queû haäu thieân cuûa Vaên Vöông. Queû haäu thieân naøy raát thònh haønh trong ñòa lyù, döông cô, boùi toaùn; nhöng soá Töû Vi do Traàn Ñoaøn laøm ra theo queû tieân thieân, neân ôû ñaây khoâng noùi daøi gioøng veà queû haäu thieân naøy. Ngoaøi ra aùp duïng aâm döông vaøo soá hoïc thì xöa coøn truyeàn laïi raèng coå nhaân thaáy döôùi soâng Hoaøng Haø noåi leân con long maõ treân mình coù nhöõng chaám troøn ôû vai, löng vaø ñuoâi theo hình ñaëc bieät chæ caùc soá töø 1 ñeán 9, neân ghi laïi goïi laø “Haø Ñoà”, laïi ôû soâng Laïc thuûy noåi leân con ruøa cuõng coù hình caùc chaám ñen treân mu, ghi laïi goïi laø “Laïc Thö”. Ñaây laø hình: Laáy soá leû laøm döông goïi laø thieân soá, soá chaún laøm aâm goïi laø ñòa soá. Ñoà hình Laïc thö coù theå noùi laø moät carreù magique maø coäng ngang doïc hay cheùo phía naøo cuõng thaønh 15, bieåu töôïng cho söï quaân bình. Baûo raèng coå nhaân troâng caùc ñoà hình naøy maø luaän ra leõ bieán hoùa trong giôøi ñaát vaø töø ñoù môùi laøm ra kinh dòch thì ta cuõng chæ bieát vaäy thoâi vì caû trong boä dòch thaät khoâng thaáy coù söï lieân laïc giöõa caùc queû ra sao. Caùc queû dòch, moãi queû coù yù nghóa cuûa noù nhö queû “bó” laø beá taéc, khoù khaên; queû “thaùi” laø hanh thoâng deã daøng. Caùc yù nghóa ñoù ñöôïc Vaên Vöông chuù thích baèng vaøi chöõ “thoaùn tö”; roài ít vaén taét. Caùc hoïc giaû döïa vaøo ñoù môùi tìm caùch giaûi thích vì sao “Aâm döông phoái hôïp nhö vaäy laïi coù nghóa laø nhö theá”. Coøn moãi queû coù 6 haøo, thì Chu Coâng chuù thích baèng “Töôïng töø” coù hôi daøi doøng hôn nhöng cuõng chæ giaûi thích sô sô treân ñaïi cöông. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 35 Ñeán Khoång Töû giaûi thích keû ñoïc saùch nhôø ñoù cuõng hieåu theâm ít nhieàu. Nhöng loái lyù luaän cuûa coå nhaân khoâng coù chöùng minh raønh roït nhö ta baây giôø, thöôøng giaûi thích moät vieäc baèng moät vieäc khaùc maø coå nhaân cho laø ñuùng ai cuõng chaáp nhaän roài nhöng thaät ra ñieàu naøy cuõng coøn ñang caàn ñöôïc chöùng minh. Loái chaáp nhaän chaân lyù baèng linh khieáu sieâu hình ñoù cuûa ngöôøi AÙ Ñoâng laø raát thöôøng ñoái vôùi caùc nhaø nho xöa; neân caùc cuï thôøi tröôùc hoïc dòch hieåu ñöôïc deã hôn chuùng ta. Thôøi nay vôùi trí oùc ñöôïc taäp luyeän lyù luaän theo moät phöông thöùc roäng veà phaân tích hôn toång hôïp; chuùng ta thaáy kinh dòch thaät laø khoù hieåu; vaø duø coù hoïc kyõ, thaät kyõ chuùng ta cuõng chæ coù theå chaáp nhaän nguyeân lyù dòch laø ñuùng, maø chöa chaéc ñaõ chaáp nhaän caùc heä töø cuûa coå nhaân. B) AÂM DÖÔNG 1) Ñònh nghóa: Nhö treân ta ñaõ thaáy, nguoàn goác cuûa Kinh dòch laø aâm döông. Thôøi xöa coå nhaân khoâng coù ñònh nghóa roõ raøng theá naøo laø aâm theá naøo laø döông. Nhöng muoán hieåu aâm döông laø theá naøo cuõng khoâng khoù. Xin keå döôùi ñaây vaøi tæ duï laø ñoäc giaû nhaän thöùc ñöôïc ngay: Nhö: Ñaøn baø laø aâm , ñaøn oâng laø döông Deâ caùi laø aâm , deâ ñöïc laø döông Ban ñeâm laø aâm , ban ngaøy laø döông Maët traêng laø aâm , maët trôøi laø döông Ñaát laø aâm , trôøi laø döông Soá chaún laø aâm , soá leû laø döông Ñieän nguoäi laø aâm , ñieän noùng laø döông Thu ñoâng laø aâm , xuaân haï laø döông Meàm laø aâm , raén laø döông Loûng laø aâm , ñaëc laø döông Toái laø aâm , saùng laø döông Cheát laø aâm , soáng laø döông Laïnh laø aâm , noùng laø döông Tieåu nhaân laø aâm , quaân töû laø döông Phöông baéc laø aâm , phöông nam laø döông Thuøy mò laø aâm , cöùng coûi laø döông Tónh laø aâm , ñoäng laø döông Nguû laø aâm , thöùc laø döông SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 36 Cöù troâng vaøi tæ duï treân ta cuõng thaáy ngay laø aâm döông coù theå laø moät vaät, nhö caùi vaø ñöïc, maët traêng maët trôøi, nhöng nhieàu khi chæ laø moät tính, moät theå maø thoâi. Nhö baûo phöông baéc laø aâm, nam laø döông thì khoâng ñuùng; nhöõng tröôøng hôïp aáy chæ coù theå noùi laø phöông nam döông thònh vì noùng, phöông baéc aâm thònh vì laïnh maø thoâi; ñoái vôùi moät ngöôøi ôû nam baùn caàu thì aâm döông tính ñoù laïi ngöôïc haún laïi. Nhö baûo quaân töû laø döông, tieåu nhaân laø aâm thì laïi caøng xa vôùi thöïc chaát nöõa. Noùi theá ñeå ñoäc giaû thaáy ta caàn coù moät quan nieäm khaù roäng raõi veà aâm döông hôn thì môùi traùnh ñöôïc nhöõng sai laàm trong vieäc duøng aâm döông ñeå ñoaùn soá Töû Vi. Khoâng lyù gì ñeán aâm döông trong vieäc ñoaùn soá, ñaõ ñaønh laø thieáu soùt; vì vaán ñeà aâm döông trong Töû Vi coù theå noùi laø moät vaán ñeà then choát, nhöng caâu chaáp quaù veà aâm döông, roài laãn loän vaät vôùi theå, tính vôùi chaát, thôøi vôùi baûn v.v…… laø moät ñieàu raát khoâng neân, vì raát coù theå ñöa ta ñeán nhöõng keát quaû traùi ngöôïc. Trong lyù soá, coù moät ñieåm raát ñaùng nghi ngôø laø vaán ñeà aâm döông trong thôøi gian. Thôøi gian töï noù khoâng coù aâm döông gì caû. Neáu ta cho ñeâm laø aâm, ngaøy laø döông thì laø vì ñoái vôùi ta hai khoûang thôøi gian ñoù coù tính caùch nghòch haún nhau nhö treân vì noùng laïnh, vì toái saùng nghóa laø vì nhöõng ñieàu coù aûnh höôûng thaät söï ñeán thaân ta. Cuõng nhö muøa haï laø döông muøa ñoâng laø aâm, lyù do cuõng töông töï nhö vaäy. Nhöng nay baûo thaùng gieâng laø döông, thaùng hai laø aâm, hay laø naêm giaùp tyù laø döông, naêm aát söûu laø aâm, thì caùi aâm döông naøy chæ laø aâm döông theo soá thöù töï maø thoâi, moät loaïi aâm döông tính coù tính caùch trieát lyù hay sieâu hình (meøtaphysique) do trí oùc ta töôûng ra, ñaët ra chöù khoâng coù moät chuùt gì laø thöïc teá, coù theå coù aûnh höôûng thaät söï ñeán baûn thaân ta ñöôïc. Nhö naêm 1972 vaø naêm 1971 khoâng coù gì ñoái nghòch nhau maø baûo caùi naøo laø döông caùi naøo laø aâm ñeå coù theå coù aûnh höôûng ñeán vaän maïng cuûa ta treân phöông dieän ñoù. Chuùng ta seõ trôû laïi vaán ñeà naøy trong ñoaïn sau; ôû ñaây chæ noùi qua ñeå löu yù veà söï khoâng neân coá chaáp quaù trong chuyeän aâm döông maø thoâi. 2) Phoái hôïp aâm döông: Theo dòch lyù aâm döông laø nhöõng thöïc theå nguyeân baûn, töï phoái hôïp vôùi nhau ñeå taïo thaønh nhöõng vaät theå hieän höõu trong vuõ truï. Luaät phoái hôïp cuûa taïo hoùa laø ñi ñeán söï quaân bình. Hai ñôn vò aâm döông coù ñaëc tính laø muoán phoái hôïp vôùi nhau ñeå taïo neân theá quaân bình cho caëp ñoù. Ñaëc tính treân laø do chính ôû ñònh nghóa cuûa aâm vaø döông trong dòch lyù maø ra, Aâm vaø döông nguyeân laø 2 nöûa cuûa moät thöïc theå quaân bình töùc laø thaùi cöïc sinh ra. Laø 2 nöûa cuûa moät vaät nhöng hai nöûa naøy khoâng ñeàu nhau, bieåu töôïng baèng moät nöûa loõm moät nöûa loài, caû 2 cuøng ôû vaøo theá khoâng quaân bình, neân caàn phaûi phoái hôïp laïi vôùi nhau ñeå laáy caùi thöøa cuûa moät beân buø vaøo caùi thieáu cuûa beân kia. Vì vaäy neân xöa hình aâm döông ñöôïc bieåu töôïng baèng 1 nöûa hình troøn phaân ñoâi baèng moät chöõ S, moät beân traéng moät beân ñen. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 37 Trong vaät lyù hoïc caùc hieän töôïng veà ñieän vaø töø thaïch, cho ta moät tyû duï veà söï coù thaät cuûa aâm döông trong vuõ truï vaø ñaëc tính cuûa hai thöïc theå aáy. Trong kinh dòch 64 queû do söï phoái hôïp cuûa 6 ñôn vò aâm döông, maø ta goïi 6 haøo, laø nhöõng vaät theå ñaàu tieân do söï keát hôïp cuûa aâm vaø döông vôùi nhau taïo thaønh ra. Ñoù laø taát caû nhöõng hình theå coù theå coù ñöôïc do söï keát hôïp cuûa 6 haøo aâm vaø döông. Khoâng theå naøo coù moät queû thöù 65 hay 66 khaùc nöõa. Toaùn phaùp chöùng minh ñieàu ñoù: 26 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 64 Coå nhaân luùc môùi ñaàu ngöng ôû 3 ñôn vò thì ñöôïc baùt quaùi: 8 queû. Ñònh ñöôïc baûn chaát vaø tính chaát 8 queû roài, nhö caøn laø trôøi, khoân laø ñaát, caán laø nuùi, toán laø giôø, ñoaøi laø ñaàm ao, chaán laø saám seùt, ly laø löûa, khaûm laø ao tuø haõm; môùi tính ñeán vieäc phoái hôïp 8 queû aáy vôùi nhau thaønh 8 x8 = 64 queû. Ñeán ñaây vaán ñeà ñònh nghóa vaø nghieân cöùu tính caùch töøng queû ñaõ quaù phöùc taïp roài; neân ngöng laïi. Neáu tieáp tuïc phoái hôïp theâm nöõa ta seõ coù 8 x 8 x 8 = 512 queû 9 haøo roài ñeán 8 x 8 x 8 x 8 = 4096 queû 12 haøo vaân vaân. Söï ñònh nghóa cho caùc queû sau naøy seõ voâ cuøng khoù khaên vaø chöa chaéc ñaõ hôïp lyù nöõa. Taïo hoaù voán muoân hình nghìn traïng, kinh dòch khoâng coù duïng yù nghieân cöùu taát caû tính chaát cuûa muoân vaät maø chæ muoán tìm ra caùc nguyeân lyù caên baûn cuûa söï phoái hôïp aâm döông ñeå roài cöù theo ñoù maø aùp duïng, cho nhöõng thöïc theå phöùc taïp hôn. Vaû laïi khoâng gian cuûa ta coù 3 chieàu, laáy baùt quaùi coù 3 haøo laøm ñôn vò goác laø hôïp lyù. Töø ñoù phoái hôïp leân moät laàn nöõa laø ta ñaõ ñeán khoaûng giöõa cuûa phöùc taïp vaø ñôn giaûn roài. Ngöng laïi laø vöøa. Trong soá Töû Vi phaàn nghieân cöùu ta seõ baøn ñeán caùc queû naøy. ÔÛ ñaây ñang baøn ñeán söï phoái hôïp cuûa aâm döông ta caàn baøn ñeán yù nghóa cuûa caùc caùch phoái hôïp ñaõ haàu coù theå coù moät yù thöùc cho vieäc ñoaùn soá. Vôùi ñònh nghóa cuûa aâm döông nhö noùi treân, ta thaáy coù maáy tröôøng hôïp phoái hôïp aâm vôùi döông sau ñaây laø thoâng thöôøng hay gaëp. a) Baûn chaát vôùi baûn chaát Neáu aâm döông cuûa vaät theå laø do baûn chaát maø ra tæ duï nhö ñaøn baø ñaøn oâng, trôøi ñaát vaân vaân thì luaät phoái hôïp theá naøo. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 38 Neáu hai vaät ñoàng ñeàu, baèng nhau: luaät phoái hôïp laø “caû hai beân cuøng töï ñeán vôùi nhau, huùt laáy nhau, ñeå hoaø hôïp vaø taïo neân quaân bình”. Keát quaû laø moät vaät coù aâm döông tính quaân bình nhau. Ñaây laø moät luaät khoa hoïc trong vaät lyù hoïc; moät döông töû (positon) huùt laáy moät aâm töû (neùgaton) ñeå bieán thaønh moät trung hoaø töû (neutron). Luaät naøy aùp duïng cho trai gaùi ñoàng löùa tuoåi vaø muoân vaät phöùc taïp khaùc; khoûi caàn noùi nhieàu. Neáu 2 vaät khoâng ñoàng ñeàu thì 2 vaät cuõng huùt nhau, nhöng vaät lôùn huùt vaät nhoû maïnh vaø vaät nhoû ñeán vôùi vaät lôùn. Keát quaû laø moät vaät mang tính chaát cuûa vaät lôùn, baèng söï tröø bôùt moät phaàn ñaõ bò vaät nhoû trung hoaø ñi. Tæ nhö moät nguyeân töû haïch nhaân mang 3 döông töû, nguyeân töû naøy huùt laáy moät aâm töû ñöùng gaàn ñeå bieán thaønh moät nguyeân töû coù ñoä döông baèng 3 – 1 = 2. Treân phöông dieän vaät lyù hoïc thì theá laø ñuùng, nhöng neáu ñem aùp duïng vaøo sinh vaät lieäu coù ñuùng khoâng. Moät phuï nöõ 30 tuoåi lieäu coù thích phoái hôïp vôùi moät ñöùa beù trai 10 tuoåi ñeå thaønh ra moät ñaøn baø 20 tuoåi khoâng? Nhaát ñònh laø khoâng roài, ñem ñònh luaät khoa hoïc vaät chaát aùp duïng vaøo vaán ñeà sinh lyù hay tinh thaàn moät caùch maùy moùc nhö vaäy töùc laø ñaõ hieåu sai heát caû yù cuûa aâm döông trong khoa lyù soá roài. Veà sinh lyù phaûi hieåu laø ñöùa beù trai 10 tuoåi chöa coù döông tính, ngöôøi ñaøn baø khoâng töï nhieân muoán gaàn caän noù vì lyù do naøy. Quaân töû ñaïo tröôûng, tieåu nhaân ñaïo tieâu daõ (Ñaïo cuûa ngöôøi quaân töû ngaøy moät lôùn maïnh, ñaïo cuûa tieåu nhaân thì ngaøy moät tieâu ñi). Töôïng vieát (Chu Coâng noùi): Thieân ñòa giao: thaùi, haäu dó, taïi thaønh thieân ñòa chi ñaïo (cheá bôùt nhöõng ñieàu quaù laïm cuûa ñaïo trôøi) phu töôùng thieân ñòa chi nghi (giuùp nhöõng caùi phaûi) dó taù höïu daân (ñeå maø giuùp ñôõ daân). Bó: Vaø ñaây laø queû Bó. (Xin mieãn dòch, cheùp ñeå ñoäc giaû so saùnh hai queû thoâi). Thoaùn vieát: Bó chi phi nhaân. Baát lôïi quaân töû trinh. Ñaïi vaõng tieåu lai taéc thò thieân ñòa baát giao nhi vaïn vaät baát thoâng daõ. Thöông haï baát giao nhi thieân haï voâ bang daõ. Noäi aâm nhi ngoaïi döông, noäi nhu nhi ngoaïi cöông, noäi tieåu nhaân nhi ngoaïi quaân töû tieåu nhaân ñaïo tröôûng, quaân töû ñaïo tieâu daõ. Töôïng vieát: Thieân ñòa baát giao: Bó, Quaân töû dó kieåm ñöùc tò naïn, baát khaû vinh dó loäc. Xem nhö 2 ñoaïn treân ñaây thì söï khaùc bieät laø ôû chöõ “giao” maø thoâi. Giao laø chöõ giao trong, giao thieäp, giao du, nghóa laø tieáp xuùc. Trôøi ñaát khoâng tieáp xuùc ñöôïc vôùi nhau vì trôøi voán ôû treân nay neáu laïi ôû treân thì ñaát ôû döôùi laøm sao tieáp xuùc ñöôïc. Thaønh ra bó laø vì vaäy. Ngoaøi ra coøn 2 chöõ vaõng lai. Nguyeân trong vieäc laäp thaønh ra caùc queû caùc haøo cöù töø döôùi leân daàn daàn, ñeán taän cuøng laø haøo luïc roài bieán maát. Vì vaäy neân ôû queû thaùi tieåu vaõng töùc laø queû khoân tieåu nhaân ôû treân saép ñi, ñaïi lai laø queû caøn ñaïi ôû döôùi môùi tôùi. Ñaïo ngöôøi quaân töû seõ lôùn daàn, ñaïo tieåu nhaân seõ tieâu maát neân toát laø vaäy. Vôùi caùch lyù luaän nhö vaäy, hoïc heát 64 queû chaéc ñoäc giaû cuõng seõ tìm ra moät vaøi ñònh luaät cho söï phoái hôïp aâm döông naøy. Rieâng taùc giaû thaät chöa daùm keát luaän gì ôû ñaây. Rieâng vôùi 2 queû thaùi vaø bó, thì lyù luaän nhö theá naøy coù leõ phaûi hôn. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 39 Trôøi treân ñaát döôùi laø ñieàu töï nhieân, hôïp vôùi luaät taïo hoaù roài, khoâng coù gì ñeå moät thöïc theå nhö vaäy coøn bieán ñoåi. Moïi vaät seõ ôû ñaâu yeân ñoù, beá taéc laø vaäy. Coøn ñaát treân trôøi döôùi thì nghòch lyù, trôøi coá vöôn leân, ñaát naëng ñeø xuoáng, söï bieán dòch taát nhieân phaûi xaåy ra, vaø muoân vaät seõ hanh thoâng laø vaäy. Caùi gì hôïp vôùi ñaïo bieán dòch laø ñaïo cuûa taïo hoaù môùi bieåu töôïng cho söï toát, laønh ñöôïc. Coøn nghòch vôùi dòch lyù, taát nhieân haõm, chæ bieåu töôïng cho söï xaáu, döõ, dôû maø thoâi. Nhöng ñoù chæ laø thieån yù; khoâng daùm laáy laøm keát luaän. Noùi toùm laïi, trong tröôøng hôïp 2 vaät aâm döông khoâng ñoàng ñeàu ta chöa coù theå ñaët ra moät luaät phoái hôïp naøo caû. Chæ coù theå laáy söï phoái hôïp trong kinh dòch laøm kieåu maãu ñeå maø aùp duïng vaøo caùc tröôøng hôïp töông töï. Nhöng muoán aùp duïng ñöôïc cho ñuùng, thì tröôùc heát phaûi hieåu kinh dòch cho thaáu ñaùo ñaõ. Ñoù laø moät ñieàu khoù, nhaát laø vôùi thôøi nay caøng khoù thay. b) Tính chaát vôùi tính chaát Coù nhieàu vaät baûn theå voán gioáng nhau, maø chæ khaùc nhau veà aâm döông tính maø thoâi. Tæ duï 2 tôø giaáy moät traéng moät ñen; 2 caùi ñinh moät noùng moät laïnh, 2 ñieän cöïc moät aâm moät döông vaân vaân. Neáu cöôøng ñoä ñeàu nhau, thì aâm vaø döông cuøng huùt nhau ñeå trung hoaø ñi. Söï khaùc bieät vôùi baûn chaát laø choã trung hoaø chöù khoâng phaûi quaân bình. - Hai vaät coù aâm döông tính khaùc nhau hôïp vôùi nhau seõ thaønh moät vaät khoâng coù aâm döông tính nöõa. Neáu cöôøng ñoä khaùc nhau, söï phoái hôïp seõ laøm giaûm cöôøng ñoä cuûa vaät coù cöôøng ñoä cao ñi. - Nhöõng luaät phoái hôïp treân chæ laø keát quaû töï nhieân cuûa ñònh nghóa aâm döông tính. c) Baûn chaát vaø tính chaát Baûn chaát vaø tính chaát coù phoái hôïp vôùi nhau khoâng? Söï phoái hôïp do töông haáp (muoán gaàn laïi nhau) chæ coù theå xaåy ra, khi aâm döông tính cuûa vaät coù baûn chaát aâm döông tính kia thoâi. Tæ nhö moät cöïc döông cuûa moät thoûi töø thaïch (ñaù nam chaâm) chæ huùt caùi ngoøi buùt baèng saét ñeå gaàn, vì ñaàu ngoøi buùt naøy luùc ñoù mang tính chaát aâm cuûa töø thaïch. Cöïc döông cuûa thoûi töø thaïch ñoù khoâng huùt moät cöïc aâm cuûa moät caây thuyû tinh ñeå gaàn, vì aâm tính cuûa cöïc naøy laø ñieän tính khoâng ñoàng loaïi vôùi töø tính. Vôùi maáy tröôøng hôïp keå treân ñaïi khaùi ta coù theå keát luaän, aâm vaø döông neáu laø ñoàng loaïi ñeàu coù ñaëc tính laø öa phoái hôïp vôùi nhau, söï phoái hôïp ñoù taïo hay sinh ra moät vaät môùi. Söï taïo hay sinh ra, nhö sinh con ñeû caùi aáy, laø söï bieán dòch, laø luaät chính cuûa taïo hoaù trong vieäc taïo thaønh vaø hoaù ra muoân vaät trong vuõ truï vaäy. Traùi laïi neáu 2 vaät laø ñoàng tính, cuøng laø aâm hay cuøng laø döông, thì khoâng coù töôøng phoái. Ñeå gaàn nhau khoâng töï phoái hôïp vôùi nhau, vaø neáu coù aùp löïc beân ngoaøi khieán phaûi keát hôïp thì söï keát hôïp ñoù khoâng gaây ra bieán dòch, khoâng taïo hay hoaù ra vaät môùi naøo. Keát quaû chæ vaãn laø moät nhoùm caùc vaät cuõ maø thoâi. Tæ duï nhö 2queû caøn ôû baùt quaùi hoïp nhau laïi vaãn chæ laø moät queû can khaùc maø thoâi. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 40 Vaøi tröôøng hôïp môùi neâu treân, ñöôïc keå laïi daøi gioøng vôùi vaøi lyù luaän thoâ sô, khoâng phaûi laø moät baûng phaân taùch ñeå tìm ra luaät bieán dòch, nhö ñoäc giaû coù theå töôûng nhö vaäy. Taùc giaû khoâng coù yù laøm ñieàu ñoù; vì muoán laøm nhö vaäy caàn phaûi phaân loaïi aâm döông moät caùch ñaày ñuû hôn, ñieàu maø phaïm vi cuoán saùch naøykhoâng cho pheùp. ÔÛ ñaây neâu leân vaøi tröôøng hôïp thoâng thöôøng laø vôùi duïng yù chuyeån vaán ñeà sang vieäc phaân ñònh aâm döông trong vieäc ñoaùn soá Töû Vi. Trong Töû Vi coù caùc sao goïi laø aâm, coù caùc sao goïi laø döông. Nhöõng sao naøy duø döùng chung vôùi nhau cuøng moät nôi cuõng khoâng coù chuyeän töông haáp ñeå bieán dòch, hay töông khaéc gì caû. Ñieàu caàn bieát laø xem caùc sao ñoù ñöùng ôû cung aâm hay laø döông; ta caàn phaûi bieát aûnh höôûng cuûa nôi ñöùng ñoái vôùi caùc sao ñoù ra sao. QUYEÅN NHAÁT, CHÖÔNG HAI PHAÀN THÖÙ BA VUÕ TRUÏ VAØ NGUÕ HAØNH Trong caùc khoa lyù soá cuûa Trung Hoa, khoâng khoa naøo laø khoâng laáy aûnh höôûng cuûa vuõ truï ñoái vôùi ta luùc ta sinh, vaø nguõ haønh ñang löu haønh trong vuõ truï trong khi aáy, laøm caên baûn. Vì vaäy ta caàn bieát qua veà hai ñieåm naøy. A) VUÕ TRUÏ Vuõ truï cuûa ta laø khoâng gian vaø thôøi gian. Khoâng gian cuûa ta coù 3 chieàu (trois dimensions). Thôøi gian cuûa ta coù moät chieàu. Khoâng gian coù ba chieàu neân aûnh höôûng cuûa moïi vaät trong vuõ truï, nhö tinh tuù, maët traêng maët trôøi, ñeán tôùi ta phaûi tuaân theo caùc luaät vaät lyù vaø hình hoïc 3 chieàu. Muoán hieåu roõ lyù soá taát nhieân ít nhaát ta cuõng phaûi bieát vaøi luaät chính ñoù ra sao. Döôùi ñaây xin phaùc qua vuõ truï, ñeå roài nhaéc laïi vaøi ñònh luaät chính veà hình hoïc aùp duïng cho moân soá Töû Vi. Vuõ truï cuûa ta theo nhö coå nhaân thì coù ñaát laø moät maët phaúng treân ñoù muoân vaät sinh soáng hoaït ñoäng döôùi voøm trôøi. Trôøi laø moät khoaûng khoâng cao 9 taàng, vaø treân nöõa laø khoâng trung voâ bôø beán coù caùc tinh tuù vaø maët traêng maët trôøi. Aûnh höôûng cuûa maët traêng maët trôøi ñeán muoân vaät treân maët ñaát laø moät ñieàu quaù roõ reät. Naøo nöôùc thuyû trieàu leân xuoáng naøo kinh nguyeät cuûa ñaøn baø ñeàu xaåy ra ñeàu ñaën vôùi tuaàn traêng. Naøo maët trôøi noùng laïnh theo töøng muøa, moïc laën laøm ra ngaøy ñeâm, caây coû muøa maøng, con ngöôøi ñeàu nhôø ôû maët trôøi maø töôi toát sinh tröôûng hay caèn coãi, naøo Nhaät thöïc gaây loaïn ly v.v…… Aûnh höôûng cuûa tinh tuù thì khoâng roõ reät ñeå ai cuõng coù theå thaáy ñöôïc; nhöng nhöõng nhaø baùc hoïc vôùi kinh nghieäm nhieàu ñôøi ñaõ ghi cheùp laïi naøo naêm sao choåi moïc laø coù giaëc giaõ ñoùi khoå, sao hoaû tinh ñoû röïc laø saép coù chieán tranh vaân vaân. Döïa treân vaän haønh cuûa maët traêng vaø maët trôøi coå nhaân ñaët ra lòch vaø thôøi gian. Xem tinh tuù vaän chuyeån treân trôøi, coå nhaân laäp ra khoa Thieân vaên vaø ñaët teân cho töøng sao. Vuõ truï ñoái vôùi coå nhaân laø theá. Taát caû caùc khoa lyù soá ñeàu baét nguoàn töø aûnh höôûng cuûa vuõ truï ñoái vôùi ta maø SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 41 ra. Maët ñaát phaúng tuy khoâng bieát bôø ra sao, nhöng coå nhaân khoâng tin laø voû cuõng nhö trôøi, khoâng phaûi laø moät baàu troøn maø laø moät khoái vuoâng. Khoái vuoâng naøy coù 4 höôùng laø ñoâng nam taây baéc ôû 4 caïnh, ñaát daày khoâng bieát ñeán ñaâu laø cuøng, caøng ñaøo maõi caøng ñi saâu maõi maõi, khoâng bieát döôùi aáy coù nhöõng gì, ñaønh chòu. Treân maët ñaát coù beå, coù nuùi non soâng hoà, coù röøng caây ñoàng coû, coù muoân vaät muoân loaøi; nhöng nhöõng gì treân maët ñaát hay döôùi ñaát chæ coù aûnh höôûng ñeán ta ngoaøi ñònh maïng; nghóa laø laøm cho ñôøi soáng ta hay con chaùu ta toát hay xaáu theâm tuyø ôû ta choïn choã ñeå laøm nhaø ôû, choïn höôùng ñeå ñaët beáp choïn nôi ñeå choân khi cheát maø thoâi. Coøn taát caû nhöõng gì thuoäc veà ñònh maïng thì ñeàu do vuõ truï ôû ngoaøi maët ñaát taïo ra caû. Ñoù laø quan nieäm thôøi xöa. Ngaøy nay, vuõ truï thöïc söï nhö ta bieát goàm coù ñòa caàu, moät quaû ñaát troøn xoay quanh maët trôøi, cuøng vôùi nhieàu haønh tinh khaùc. Sao choåi cuõng laø moät haønh tinh, chæ khaùc ñöôøng quyõ ñaïo khoâng phaûi laø thoûa hình gaàn nhö voøng troøn maø thaät deïp, hay laø hình parabole hay hyperbole. Sao choåi Halley hieän ra naêm 1835, 1910 vaø cöù 75 naêm laïi hieän ra, laø thuoäc loaïi thöù nhaát, coøn 2 loaïi sau neáu coù thaáy thì chæ moät laàn roài bieán maát. Ngoaøi thaùi döông heä ra laø caùc ñònh tinh, nhöõng khoái löûa vó ñaïi nhö maët trôøi, ôû raûi raùc nhöng hôïp thaønh töøng galaxie moät. Nhöõng ñieàu naøy ta ñaõ noùi ôû treân. Moãi galaxie laø moät khoái hôi lôùn, thöù hôi do vaät nhoû, nheï, nheï gaàn nhö khoâng troïng löôïng, maø nhöõng phöông tieän khoa hoïc cuûa ta chöa tìm thaáy ñöôïc. Ngoaøi caùc galaxies laø khoaûng troáng hoaøn toaøn vaø voâ cuøng. Khoaûng troáng naøy cuõng nhö khoaûng troáng trong caùc galaxies, laø khoâng gian ba chieàu, coù khaû naêng truyeàn aùnh saùng vaø laøn soùng töø ñieän theo luaät thoâng thöôøng. Luaät chuyeån dòch aùnh saùng vaø soùng töø ñieän chính maø ta caàn bieát laø: 1 - Aùnh saùng hay soùng töø ñieän di chuyeån theo ñöôøng thaúng vôùi toác ñoä laø 300 ngaøn caây soá moät giaây ñoàng hoà. 2 - Gaëp nhöõng khoái vaät chaát caùc tia saùng naøy ñöôïc phaûn chieáu laïi vaø tia phaûn chieáu ñi ngöôïc chieàu laïi treân ñöôøng thaúng ñoái chieáu vôùi tia ñeán qua moät ñöôøng thaúng goùc vôùi maët phaúng cuûa vaät phaûn chieáu. Ñaáy laø nhöõng luaät maø khi tìm hieåu aûnh höôûng cuûa caùc sao trong Töû Vi, ta phaûi aùp duïng ñeán. B) NGUÕ HAØNH Neáu baây giôø chuùng ta bieát raèng taát caû caùc vaät theå trong vuõ truï ñeàu laø do söï phoái hôïp cuûa moät soá hôn 100 nguyeân töû (atomes) maø thaønh, thì ñôøi xöa chöa coù phöông tieän ñeå ñôn giaûn vaät chaát ñeán ñoä ñoù. Vì vaäy coå nhaân saép xeáp caùc vaät trong vuõ truï thaønh 5 loaïi khaùc nhau, do maét ngöôøi coù theå phaân bieät ñöôïc. Aáy laø Kim Moäc Thuyû Hoaû Thoå, Kim laø kim khí (meùtaux), Thoå laø khoaùng vaät thuoäc thaïch loaïi (meùtalloides), Thuyû laø nöôùc hay chaát loûng, Hoaû laø löûa hay laø hôi, khí. Moäc laø goã, thöïc vaät, ñoäng vaät. Vuõ truï chæ goàm coù 5 loaïi ñoù vaø khoâng coù vaät gì coù theå ôû ngoaøi, vaø thuoäc veà moät loaïi khaùc ñöôïc. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 42 Naêm vaät ñoù goïi laø nguõ haønh. Nguõ haønh ñoái vôùi nhau coù theå töông sinh, nghóa laø giuùp cho nhay lôùn hay sinh ra nhau, vaø coù theå töông khaéc töùc laø huyû hoaïi nhau, laøm thieät haïi nhau. Luaät töông sinh vaø töông khaéc cuõng chæ laø do nhaän xeùt thoâng thöôøng maø ra. Töông sinh: - Kim sinh thuyû: vì kim khí khi duøng söùc noùng ñun seõ bieán ra chaát loûng. Taát caû caùc loaïi kim khí ñeàu nhö vaäy caû. - Thuyû sinh moäc: coù nöôùc thì môùi sinh ra caây coái vaø ra goã. - Moäc sinh hoaû: coù goã thì môùi ra löûa - Hoaû sinh thoå: duøng löûa ñoát caùc vaät môùi bieán ra tro, tro töùc laø ñaát, laø thoå. - Thoå sinh kim: ñem nung ñaát töùc caùc quaëng moû, ta môùi laáy ra ñöôïc kim khí. Töông khaéc thì: - Kim khaéc moäc: dao buùa cöa ñuïc ñeàu baèng kim khí, caét chaët goã deã daøng, goã bò thieät haïi. - Moäc khaéc thoå; caây coái moïc laøm cho ñaát caèn coãi bò thieät haïi. - Thoå khaéc thuyû: ñaát huùt nöôùc laøm cho nöôùc caïn khoâ, bieán maát, bò thieät haïi. - Thuyû khaéc hoaû; nöôùc laøm cho löûa taét hay bôùt maõnh lieät, bò theät haïi. - Hoaû khaéc kim: löûa laøm chi kim phaûi bieán hình chaåy ra thaønh chaát loûng, bò thieät haïi. Ñeå deã nhôù söï sinh khaéc naøy ñoäc giaû coù theå veõ moät hình 5 caïnh nhö moät caùi nhaø ñaët moãi haønh vaøo thì seõ thaáy cöù lieàn nhau thì goùc tröôùc sinh goùc sau (tröôùc laø ta ñi tôùi tröôùc khi xoay theo chieàu thuaän), vaø cöù caùch moät goùc laø ta coù khaéc cheá (nhö thuyû caùch moät laø khaéc hoaû). Ñoù laø nguõ haønh khi môùi ñöôïc ñaët ra, döïa vaøo caùc vaät theå coù thöïc maø ñònh luoân luaät sinh khaéc. YÙ nghóa cuûa sinh vaø khaéc trong nguõ haønh ñaõ ñöôïc ngöôøi xöa ghi thaønh thô: Ñöông sinh giaû vöông Sôû sinh giaû töôùng Sinh ngaõ giaû höu SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 43 Ngaõ khaéc giaû töû Khaéc ngaõ giaû tuø Naêm chöõ vöôïng, töôùng, höu, töû, tuø naøy cho ta yù chính cuûa vaán ñeà sinh khaéc, nhöng neân nhôù phaûi hieåu nghóa boùng, chôù coù laáy nghóa ñen. Sang ñeán lyù soá, coå nhaân saép xeáp vò trí nguõ haønh vaøo haø ñoà vaø laïc thö, löu truyeàn laïi chæ coù noùi trong phaàn Truyeän cuûa Ñöùc Khoång, laáy caùc soá chaún leû treân 2 ñoà hình maø luaän söï bieán hoaù, ñeå laäp ra nguõ haønh sao cho hôïp vôùi lyù bieán hoaù cuûa trôøi ñaát. Khoâng hieåu saùch vôû truyeàn laïi coù maát maùt chöông naøo chaêng, chöù rieâng chöông thöù 9 thieân höõu naøy thaät khoâng ñuû ñeå cho chuùng ta ngaøy nay chæ ñoïc saùch maø coù theå hieåu ñöôïc, duø theâm caû lôøi giaûi thích cuûa Thieän töû nöõa. Töø khi phaùt sinh cho ñeán luùc ñöôïc ñònh vò vaøo Haø Ñoà: Moäc ôû phöông Ñoâng (3 – 8) Kim ôû phöông Taây (4 – 9) Thuyû ôû phöông Baéc (1 – 6) Hoaû ôû phöông Nam (2 – 7) Thoå ôû trung öông (5 – 10) Roài ñeán nay khoâng bieát ñaõ coù bao nhieâu laø hoïc giaû haøng ngaøn haøng vaïn ngöôøi ñem aùp duïng vaøo caùc khoa lyù soá ñeå ñöa nguõ haønh ñeán nhö ngaøy nay, thaät khoâng roõ nguyeân uûy moãi vieäc do töø ñaâu töø ai, vôùi lyù do naøo; chuùng ta ñaønh chæ ghi laïi sau ñaây nhöõng ñieàu ñoù, ñeå giuùp caùc ñoäc giaû Aâu hoïc bieát veà nguõ haønh ñeå hieåu Töû Vi maø thoâi. Nguõ haønh trong lyù soá nguyeân ñöôïc ñònh nghóa, nhö coù saùch noùi laø 5 khí löu haønh trong vuõ truï. Chöõ haønh laø ñi, naêm khí aáy nhö ñi trong vuõ truï vaø khi naøo khí naøo ñi ñeán ta thì ta thuoäc veà haønh ñoù. Ñònh nghóa naøy tuy xem nhö coù lyù, nhöng ñem aùp duïng vaøo nhöõng phaân chia gaùn gheùp sau ñaây, chöa chaéc ñaõ coøn coù nghóa lyù gì. Nguõ haønh hieän nay ñang duøng coù, hai loaïi: nguõ haønh chính vaø nguõ haønh naïp aâm. a) NGUÕ HAØNH CHÍNH Nguõ haønh chính ñem gaùn vaøo nhöõng caùi coù mang tính chaát nguõ haønh nhö sau: 1) Nguõ haønh trong thôøi tieát Muøa xuaân laø moäc (vì caây coái thònh) Muøa haï laø hoaû (vì khí trôøi noùng nöïc) Muøa thu laø kim (vì kim khaéc moäc neân caây taøn) Muøa ñoâng laø thuyû (vì nöôùc laïnh) Coøn thoå laø 18 ngaøy cuoái cuûa 4 muøa töùc laø 18 ngaøy cuoái thaùng 3, thaùng 6, thaùng 9, thaùng 12. Cöù caùch saép xeáp naøy thì muøa noï sinh ra muøa kia, moäc sinh hoaû, hoaû sinh thoå, thoå sinh kim v.v…… Nhö vaäy thoå phaûi ñöùng vaøo giöõa hoaû vaø kim môùi phaûi. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 44 Leõ naøy seõ ñöôïc aùp duïng trong Töû Vi. Coøn lyù do sao laïi ñaët thoå vaøo 18 ngaøy cuoái muøa thì coù saùch lyù luaän: Thoå laø gian taïp chi khí, khí Xuaân Haï giao nhau, moäc khi chöa heát hoaû khí saép ñeán neân phaùt sinh ra taïp khí laø thoå. 2) Nguõ haønh vaø phöông höôùng Nhö ñaõ noùi ôû treân: Moäc ôû phöông ñoâng queû chaán Hoaû ôû phöông nam queû ly Kim ôû phöông taây queû ñoaøi Thuyû ôû phöông baéc queû khaûm Noùi veà lyù do thì chæ thaáy: Hoaû ôû nam vì nöôùc Taàu ôû baéc baùn caàu neân phía nam noùng, phía baéc laïnh cho laø thuyû laø coù lyù. Coøn taïi sao phöông ñoâng laïi laø moäc vaø taây laø kim thì khoâng hieåu ñaõ döïa treân luaän cöù naøo, hay cuõng chæ theo söï ñònh vò treân Haø Ñoà cuûa coå nhaân ñaõ tìm ra. 3) Nguõ haønh vaø thieân can MOÄC Giaùp = traùng thònh chæ moäc Aát = vöôïng cöïc nhi suy laõo HOÛA Bính = traùng thònh chæ hoaû Ñinh = vöôïng cöïc nhi suy THOÅ Maäu = cao ngang chæ thoå Kyû = tî thaáp chi thoå KIM Canh = traùng kim Taân = suy kim THUÛY Nhaâm = traùng thuyû (nöôùc maïnh) Quyù = nhöôïc thuyû (nöôùc yeáu) Lyù do naøo ñaõ gheùp nguõ haønh vaøo thieân can nhö treân, taùc giaû chöa ñöôïc ñoïc cuoán saùch naøo noùi roõ neân chöa hieåu. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 45 Nhöng coù leõ khôûi ñaàu töø muøa xuaân luùc moäc thònh laø Giaùp AÁt roài cöù ñoù nhuaän theo thöù töï maø ra. Moäc sinh hoaû, hoaû sinh thoå v.v…… nhö trong ñònh luaät cuûa nguõ haønh. Vì vaäy neân ta thaáy ôû ñaây sau hoaû laø thoå, chöù khoâng gioáng nhö boán muøa, thoå bieán vaøo ngaøy 18 ngaøy cuoái muøa. 4) Nguõ haønh vaø ñòa chi Vôùi ñòa chi ta laáy thaùng naøo thuoäc muøa naøo maø gheùp vaøo. Thaùng gieâng : daàn : moäc Thaùng 2 : meõo : moäc Thaùng 3 : thìn : thaáp nhuaän chi thoå Thaùng 4 : tî Thaùng 5 : ngoï : hoaû Thaùng 6 : muøi : oân thaùo chi thoå Thaùng 7 : thaân : kim Thaùng 8 : daäu : kim Thaùng 9 : tuaát : cao ngang chi thoå Thaùng 10 : hôïi : thuyû Thaùng 11 : tyù Thaùng 12 : söûu : ty thaáp chi thoå : hoaû : thuûy Thoå ñöôïc xeáp vaøo thìn tuaát söûu muøi ñuùng laø vaøo choã 18 ngaøy cuoái muøa vaäy. 5) Nguõ haønh cöôøng nhöôïc treân thieân baøn Bieát nguõ haønh trong thieân can vaø ñòa chi roài ta coù theå saép xeáp nguõ haønh treân thieân baøn, vaø luaän veà söï thònh suy cuûa caùc khí naøy ra sao khi löu haønh trong vuõ truï. Thieân baøn laø moät maët phaúng, moät voøng troøn veõ töôïng tröng cho ñöôøng quyõ ñaïo cuûa maët trôøi (zoøne zodiaque) chung quanh ñòa caàu ta. Voøng troøn naøy ñöôïc chia ra laøm 12 muùi ñeàu nhau veõ thaønh 12 oâ, moãi oâ laø moät choøm sao cuûa quyõ ñaïo (sagittaire, scorpion v.v……) hay laø caùc choøm sao mang teân 12 ñòa chi nhö ta ñaõ noùi ôû treân. Beân Trung Hoa xöa, coát ñeå giaûn tieän trong vieäc veõ (vôùi buùt loâng veõ 2 voøng troøn to khoâng phaûi laø deã) vaø nhaát laø ñeå ñònh cho cung naøo ôû choã naøo cho tieän vieäc goïi teân neân ñaõ veõ hình troøn ñoù thaønh hình vuoâng hay chöõ nhaät vôùi caùc vò trí tyù söûu nhö sau: Boán goùc goïi laø töù sinh vì nguõ haønh baét ñaàu sinh ôû ñoù. Nguõ haønh laø 5 khí, caùc khí naøy ñöôïc sinh ra roài maïnh daàn maõi leân cho ñeán heát söùc roài laïi yeáu daàn ñi cho ñeán taét haún. Vì sinh hoaù theo 4 muøa neân moãi haønh töø luùc ñöôïc nhen nhuùm manh nha cho ñeán khi sinh roài taét vöøa ñuùng 1 naêm nghóa laø 12 thaùng. Cöôøng ñoä cuûa moät haønh trong suoát moät ñôøi, töùc laø moät naêm ñöôïc ñaët teân nhö sau: SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng Ví nhö ñôøi moät con ngöôøi. Thaùng thöù nhaát : Thai: môùi keát tinh Thaùng thöù nhì : Döôõng: nuoâi trong buïng meï Thaùng thöù ba : Tröôøng sinh: sô sinh Thaùng thöù tö : Moäc duïc: (Baïi) taém goäi cho saïch Thaùng thöù naêm : Quan ñaùi: ñaõ lôùn cho ñoäi muõ Thaùng thöù saùu : Laâm quan: (Loäc) lôùn khoeû laøm quan Thaùng thöù baåy : Ñeá Vöôïng. (Vöôïng) traùng cöïc, giuùp vua Thaùng thöù taùm : Suy: baét ñaàu yeáu Thaùng thöù chín : Beänh: yeáu laém, oám ñau Thaùng thöù möôøi : Töû: cheát, khí taän Thaùng möôøi moät : Moä: choân, taïo hoaù thaâu taøng Thaùng chaïp Tuyeät: khí tuyeät, heát khoâng coøn gì caû : Trong 12 thôøi naøy thì: Thai döôõng laø uaân nhöôõng chi thôøi Moäc duïc Quan ñaùi laø döï bò chi thôøi Laâm quan Ñeá Vöôïng laø traùng vöôïng chi thôøi Suy beänh: suy nhöôïc chi thôøi Töû: khí taän, voâ dö Moä: taïo hoaù thaâu taøng, höõu dö khí 46 SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 47 Tuyeät: heát haún khoâng coøn gì Trong 12 thôøi naøy chæ coù 5 thôøi sau ñaây laø haønh khí coù söùc ñeå aûnh höôûng ñeán ngoaøi ñaùng keå: Sinh: phaùt ñoäng chi thôøi, höõu duïng Moäc duïc laø baïi ñòa: coøn non yeáu deã bò cheát Laâm quan laø loäc vò: söùc maïnh Ñeá vöôïng laø vöôïng ñòa: maïnh cöïc, baét ñaàu suy (ñeá vöông kim loäc nhieàu vi trong caùi maïnh ñaõ chöùa caùi suy, vaø suy thôøi ñaõ baét ñaàu). Moä laø moä khoá: nôi taøng khí neân coøn dö khí, coù aûnh höôûng ít nhieàu (nhö ngoïn neân tröôùc khi taét; buøng saùng leân). Caùc naêm laáy thieân can laøm nguõ haønh chính vaø sinh tröôûng trong 12 thaùng naêm döông ñi thuaän, naêm aâm ñi nghòch. Giaùp moäc sinh ôû hôïi, loäc ôû daàn, töû ôû ngoï Bính hoaû sinh ôû daàn, loäc ôû tî, töû ôû daäu Canh kim sinh ôû tî, loäc ôû thaân, töû ôû tyù Nhaâm thuyû sinh ôû thaân, loäc ôû hôïi, töû ôû maõo 4 cung thìn, tuaát, söûu, muøi laø moä khoå cuûa thuyû, moäc, hoûa, kim. Vì leõ naøy neân: 4 goùc daàn thaân tî hôïi laø Sinh ñòa 4 cung tyù ngoï maõo daäu laø Vöôïng ñòa 4 cung thìn tuaát söûu muøi laø Moä ñòa cuûa 4 haønh noùi treân. Caùc naêm aâm thì ñi nghòch neân: Aát aâm moäc sinh ôû ngoï, loäc ôû maõo, töû ôû tyù Ñinh aâm hoaû sinh ôû daäu, loäc ôû ngoï, töû ôû daàn Taân aâm kim sinh ôû tyù, loäc ôû daäu, töû ôû tî Quùy aâm thuûy sinh ôû maõo, loäc ôû tyù, töû ôû thaân Coøn 2 naêm maäu vaø kyû thì coå nhaân cho thoå laø con cuûa hoûa, neân töû tuyø maãu vöôïng nhi sinh. Maäu döông thoå, tuyø döông hoaû bính vöôïng ôû tî maø sinh, neân cuõng sinh tröôûng theo caùc cung y nhö naêm Bính. Kyû aâm thoå tuøy aâm hoûa Ñinh vöôïng ôû ngoï maø sinh; neân cuõng sinh tröôûng caùc cung y nhö naêm Ñinh. Trong soá Töû Vi sao Loäc Toàn töùc laø cung loäc vò (Laøm quan) cuûa thieân can cuûa naêm sinh. Caùc chöõ G.A.B.Ñ. vieát treân baøn laø ghi loäc vò cuûa caùc naêm Giaùp AÁt v.v…… Ñoà hình thieân baøn naøy toùm taét nguõ haønh cuûa caû can vaø chi vaäy. Nhöõng caùi maø ta goïi laø nguõ haønh cuûa ñòa chi nhö thaân daäu haønh Kim, thaät ra chæ laø loäc vò (töùc vöôïng ñòa) cuûa nguõ haønh Kim döông vaø aâm maø thoâi. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 48 Thaät ra moãi cung, nghóa laø moãi thaùng ñeàu coù caû nguõ haønh, caùi yeáu caùi maïnh, ta laáy caùi maïnh nhaát laøm haønh cho cung ñoù maø thoâi. Tyû nhö thaùng 7, töùc thaùng thaân maët trôøi ôû cung thaân treân thieân baøn. Thaùng naøy: laø thaùng döông. Döông Kim ôû Loäc vò, maïnh nhaát. - Thuûy môùi sinh : môùi phaùt ñoäng - Moäc ñaõ tuyeät : coi nhö khoâng coù - Hoûa ñaõ beänh : suy yeáu roài - Thoå ñaõ beänh : suy yeáu roài Cho neân coù theå coi cung thaân laø kim cung, chæ coù chuùt thuûy phuï vaøo thoâi, nhöõng haønh khaùc coù cuõng nhö khoâng. Duø sao coù chuùt ít vaãn coù aûnh höôûng, neân neáu muoán phaân taùch kyõ thì ngöôøi ta coi nguõ haønh cuûa 12 cung naøy nhö laø: Can khí taøng ö ñòa chi töùc laø nguõ haønh thieân can naèm trong ñòa chi. Vaø nhö vaäy ta coù keát quaû sau ñaây: a. 4 vöôïng ñòa tyù ngoï maõo daäu taøng 4 haønh thuûy hoaû moäc kim cuûa 4 can quyù ñinh aát daäu Cung ngoï taøng theâm thoå khí cuûa kyû b. Caùc cung khaùc ñeàu taøng: - 1 baûn khí: loäc khí cuûa 1 thieân can - 1 dö khí cuûa thaùng tröôùc trong 7 ngaøy ñaàu thaùng (nhö daàn coù baûn khí laø moäc, taøng thoå dö khí cuûa thaùng tröôùc laø söûu). - 1 dö khí cuûa moä khoá cuûa 1 thieân can Tæ duï: Cung söûu coù baûn khí laø aâm thoå cuûa kyû loäc taïi ñoù. - Coù thuûy dö khí cuûa thaùng quyù Coù kim dö khí cuûa moä khoá cuûa taân kim Vaäy söûu: thoå coäng (thuûy vaø kim) dö khí Cung daàn coù baûn khí laø döông moäc cuûa giaùp vì giaùp loäc taïi ñoù. - Coù theå dö khí cuûa thaùng tröôùc Coù theå hoûa sinh khí cuûa Bính Maäu sinh taïi ñoù. Vaäy daàn: Moäc coäng (thoå vaø hoûa) 6) Nguõ haønh cuûa cuïc tam hôïp Vôùi ñòa baøn 12 cung, caùc cung tam hôïp vôùi nhau vì coù söï töông quan aûnh höôûng raát maät thieát neân ngöôøi ta goïi moãi tam hôïp aáy laø moät Cuïc (cuïc tam hôïp). SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 49 Coù 4 cuïc tam hôïp taát caû laø Thaân tyù thìn laø thuûy cuïc Daàn ngoï tuaát laø hoûa cuïc Hôïi maõo muøi laø moäc cuïc Tî daäu söûu laø kim cuïc Ta nhaän thaáy raèng trong 4 cuïc treân ñaây ta laáy haønh cuûa chöõ ñöùng giöõa laøm haønh cho cuïc: tyù ngoï maõo daäu töùc laø ta choïn haønh cuûa vöôïng ñòa. Vaû laïi nhö daàn ngoï tuaát thì: Hoûa vöông ôû ngoï Hoûa sinh ôû daàn Hoûa moä ôû tuaát Ba nôi maø haønh hoûa maïnh nhaát vaø coù dö khí, neân lieân keát vôùi nhau thaønh cuïc hoûa. Toùm laïi ta laáy 3 cung Sinh Loäc Moä cuûa moãi haønh maø laøm ra hoäi cuïc. Nguyeân uûy cuûa tam hôïp hoäi cuïc naøy laø laáy ôû noäi kinh luïc khí maø ra; luïc khí laø: Khuyeát aâm, thieáu aâm, thieáu döông. Thaùi aâm, döông minh, thaùi döông. Vaán ñeà raát phöùc taïp coù noùi ra ñaây, cuõng khoâng ích gì. Ñieàu caàn nhôù laø haønh cuûa hoäi cuïc laø bao goàm haønh ñoù töø luùc sinh ra ôû sinh cho ñeán khi traùng vöôïng ôû loäc, roài chung cuïc ôû moä. Vaán ñeà nguõ haønh chính coù theå taïm chaám döùt ôû ñaây. Trong caùc khoa meänh soá duøng baùt töï, vì leõ duøng caû can chi cuûa naêm thaùng ngaøy giôø, neân ngöôøi ta laáy nguõ haønh vaø aâm döông cuûa caû 8 chöõ aáy ñeå phoái hôïp vôùi nhau haàu ñoaùn soá, neân caùc saùch veà loaïi soá ñoù ñi saâu vaøo chi tieát nguõ haønh, bòa ñaët ra nhieàu chuyeän ly kyø. Tyû nhö trong hoa giaùp caùc naêm giaùp aát ñeàu laø moät caû nhöng: Giaùp tyù laø caây moïc beân bôø nöôùc yeáu meàm Giaùp daàn laø caây cöùng mang nhieàu quaû Giaùp thìn laø caây moïc choã aåm thaáp Giaùp ngoï laø caây goã ñaõ ñeõo chaët Aát muøi laø caây coù giaây leo baùm Aát daäu laø caây dò daïng moïc ôû boàn hoa. Thaønh ra coù 12 thöù moäc khaùc nhau 12 thöù kim v.v…… toaøn phoûng theo phöông vò cuûa ñòa chi maø theâm vaøo, chaúng coù nghóa lyù gì caû. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 50 Ngoaøi ra veà luaät sinh khaéc cuõng bòa ñaët ra theâm 13 tröôøng hôïp khaùc nhö phaûn sinh vi khaéc (kim loaïi thoå sinh, thoå ña kim mai: kim nhôø thoå maø sinh neáu thoå nhieàu quaù thì choân maát kim, töùc laø thoå khaéc kim v.v……). - Ngaõ sinh phaûn vi khaéc ngaõ (töû vöôïng maãu suy) - Ngaõ sinh phaûn vi sinh ngaõ (ta laø kim sinh ra thuyû, nhöng neáu coù hoûa vöôïng laøm ta chaåy ra thì coù thuûy laø nöôùc cheá bôùt söùc cuûa löûa ñi laøm cho kim toàn sinh). - Ngaõ khaéc phaûn vi khaéc ngaõ v.v…… Ñaïi khaùi duøng loái lyù luaän thieån caän coi nguõ haønh nhö saét löûa nöôùc laø thöïc theå ñeå taùn roäng ra cho coù veû saâu saéc trieát lyù maø thoâi. Luaän veà nguõ haønh nhö vaäy coù theå noùi raèng khoâng hieåu gì veà nguõ haønh caû, laøm sai laïc yù nghóa cuûa nguõ haønh, phaûn laïi caû lyù soá hoïc vaäy. Soá Töû Vi cuõng may ít duøng ñeán nguõ haønh chính, neân caùc thaày laáy soá ít duøng nhöõng lyù luaän töông töï ñeå ñoaùn. Nguõ haønh duøng trong Töû Vi laø nguõ haønh naïp aâm. Taát caû khoa Töû Vi ñeàu laáy Nguõ haønh naïp aâm laøm caên baûn, neân hoïc giaû caàn phaûi hieåu trieät ñeå vaán ñeà naøy. Döôùi ñaây trong phaàn sô khôûi seõ chæ trình baøy theá naøo laø nguõ haønh naïp aâm, nhö coå nhaân ñaõ truyeàn laïi cho ta ñeå duøng trong vieäc laáy soá thôøi. Coøn nghieân cöùu ñeå hieåu veà vaán ñeà naøy, thì daønh laïi quyeån thöù ba, phaàn nghieân cöùu. b) NGUÕ HAØNH NAÏP AÂM Nguõ haønh naïp aâm laø ñem nguõ haønh gheùp vaøo vôùi aâm thanh. Nguõ haønh naïp aâm ñöôïc ñaët ra töø ñôøi Toáng. Caùc saùch vôû ñeå laïi khoâng bieát coù saùch naøo noùi veà vaán ñeà naøy moät caùch roõ reät khoâng, taùc giaû ñöôïc ñoïc qua vaøi cuoán lòch quoác ngöõ coù trích dòch vaøi ñoaïn veà vaán ñeà naøy thì chæ thaáy giaûi thích moät caùch lôø môø quyeát ñoaùn döïa vaøo nhöõng trieát thuyeát mô hoà, nhö kim khí phaùt xuaát töø phöông Taây ñi veà Nam roài sang Ñoâng v.v…… coù tính caùch trieát lyù nhieàu hôn laø khoa hoïc. Trong quyeån ba phaàn nghieân cöùu seõ baøn nhieàu veà vaán ñeà naøy. Ôû ñaây chæ trình baày sô saøi ñeå ñoäc giaû hieåu nguõ haønh naïp aâm laø gì, vaø caùch tìm trong voøng hoa giaùp naêm naøo thuoäc haønh gì maø thoâi. Aâm thanh laø nhöõng tieáng do söï rung ñoäng cuûa vaät theå maø thaønh ra vaø ñöôïc truyeàn ñeán tai ta baèng caùc laøn soùng goïi laø ba ñoäng di chuyeån trong khoâng khí. Moät sôïi giaây ñaøn caêng thaúng, neáu ta laáy tay baät, sôïi giaây rung ñoäng moät hoài môùi yeân daàn. Söï rung ñoäng ñoù caøng nhanh thì tieáng ñaøn caøng cao, vaø giaây caøng caêng thì rung ñoäng caøng nhanh. Vaën giaây ñaøn caêng ñeán moät ñoä naøo ñoù thì tieáng ñaøn phaùt ra giöõ cuøng moät aâm thanh. Ñeå ño caùc aâm thanh ñoù, khoa hoïc ño taàn soá cuûa sôïi giaây. Taàn soá laø soá rung ñoäng cuûa sôïi giaây trong moät giaây ñoàng hoà (seconde). SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 51 Caùc tieáng ñaøn trong baûn nhaïc mang teân do reù mi fa sol moãi tieáng coù moät taàn soá nhaát ñònh. Nhö vôùi clef de sol, thì Tieáng la coù taàn soá laø 435 Tieáng sol coù taàn soá laø 386 nhoû hôn vì traàm hôn. Tieáng si coù taàn soá laø 487 cao hôn vì tieáng leân boång. Thôøi xöa beân Trung Hoa, khoa nhaïc boäc khôûi töø vua Phuïc Hi cheá nhaïc cuï, vua Ngu Thuaán ñònh löõ luaät, Chu coâng Ñaùn cheá leà nhaïc neân ñaõ raát tinh vi töø khôûi thuûy. Coå nhaân tuy khoâng ño taàn soá töøng aâm thanh, nhöng khi ñònh ra nguõ cung: cung thöông giaùc chuûy vuõ chaéc ñaõ bieát söï töông quan giöõa aâm ba (soùng) vaø aâm thanh. Vaán ñeà taàn soá khoâng noùi ñeán trong caùc saùch phoå thoâng truyeàn daïy cho moïi ngöôøi, nhöng raát coù theå ñaõ laø caên baûn cho vieäc ñònh löõ luaät cuûa aâm thanh vaäy. Ngöôøi saùng cheá ra nguõ haønh naïp aâm aét haún phaûi thoâng suoát ñieàu ñoù, khi ñem 5 khí löu haønh trong vuõ truï, nghóa laø caùc laøn soùng voâ hình cuûa khí, gheùp vaøo vôùi naêm aâm thanh, caùc laøn soùng do ba doäng gaây neân trong khoâng khí. Nguõ haønh naïp aâm aáy ñöôïc ñaët vaøo hoa giaùp 60 naêm töø Giaùp Tyù ñeán Quyù Hôïi theo thöù töï do ba caâu truyeàn laïi sau ñaây: Ngaân ñaêng giaù bích caâu. Yeân maõn töï chung laâu. Haùn ñòa thieâu saøi caáp. Caùc chöõ haùn naøy moãi chöõ ñeàu mang moät boä kim, moäc, hoûa, thuûy hay thoå, nhö ngaân laø boä kim, ñaêng laø ñen boä hoûa v.v…… Chuyeån sang nguõ haønh thì thöù töï aáy laø: K H M O (thoå) K H T O K M T O H M T (chöõ O vieát taét laø thoå) Thuoäc caâu aáy roài chæ vieäc ñeám moãi chöõ 2 laàn: ngaân ngaân ñaêng ñaêng v.v…… vaøo thöù töï voøng hoa giaùp. Giaùp tyù aát söûu bính daàn ñinh maõo…… laø ta bieát naêm naøo mang haønh gì. Ñeám moãi chöõ 2 laàn vì 2 naêm lieàn nhau, moät naêm döông moät naêm aâm ñeàu cuøng moät haønh. Ñeå tieän cho vieäc caùc ñoäc giaû thôûi nay khoâng quen vôùi chöõ Haùn, taùc giaû coù ñaët ra luaät K, T, H, O, M sau ñaây cho deã tìm. Veõ moät baûng coù 5 coät 3 haøng nhö sau. Coät doïc mang teân can cöù 2 can lieàn nhau, vaø haøng ngang mang teân chi cuõng 2 caùi lieàn nhau. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 52 Caùc chöõ K T H chæ nguõ haønh vieát vaøo trong caùc oâ thì nhôù: - Baét ñaàu baèng chöõ K - Xong vieát tieáp T roài H roài O roài M thöù töï ñoù töø traùi sang phaûi vaø töø treân xuoáng döôùi. Muoán tìm xem naêm naøo thuoäc haønh gì thì chæ vieäc xem can noù thuoäc coät naøo vaø chi noù thuoäc haøng naøo, hai caùi chieáu vaøo nhau laø ta coù oâ mang chöõ ñoù. Tæ duï: Canh Daàn Canh ôû coät thöù 4, daàn ôû haøng thöù nhì, coät 4 vaø haøng nhì gaëp nhau ôû oâ coù chöõ M, vaäy Canh Daàn laø haøng Moäc. Veà nguõ haønh naïp aâm naøy coå nhaân coøn chia laøm 3 loaïi: aáu traùng laõo; cuõng K nhöng ôû haøng ñaàu laø aáu kim,vaøng non. K ôû haøng nhì laø traùng kim, vaøng toát K ôû haøng ba laø laõo kim, vaøng giaø yeáu Caùc loaïi ñoù ñöôïc ñaët teân cho deã nhôù nhö sau: Naêm tyù söûu laø Haøi trung kim (vaøng trong beå) Naêm daàn maõo laø Kim baïc kim (vaøng traéng platine) Naêm thìn tî laø Baïch laïp kim (vaøng chaåy nhö neán) Naêm ngoï muøi laø sa trung kim (vaøng trong caùt) Naêm thaân daäu laø kieám phong kim (vaøng ñaàu löôõi kieám) Naêm tuaát hôïi laø thoa xuyeán kim (vaøng nöõ trang) Ñaët teân ra nhö vaäy laø ñeå giuùp cho ngöôøi ít hoïc deã nhôù tính caùch non giaø cuûa haønh, haàu tính luùc sinh khaéc aûnh höôûng caùi naøo maïnh caùi naøo yeáu v.v…… maø ñònh keát quaû. Cuõng theo thöù töï treân SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 53 Thuûy thì coù: Giaûn haï thuûy : nöôùc döôùi thaùc nöôùc Ñaïi kheâ thuûy : nöôùc suoái lôùn Tröôøng löu thuûy : nöôùc treân soâng daøi Thieân haø thuûy : nöôùc treân trôøi Tuyeàn trung thuûy : nöôùc döôùi gieáng Ñaïi haûi thuûy : nöôùc giöõa beå Tích lòch hoûa : löûa saám seùt Loä trung hoûa : löûa trong loø Phi ñaêng hoaû : löûa ñeøn loàng Thieân thöông hoaû : löûa treân trôøi Sôn haï hoûa : löûa döôùi nuùi Sôn daàu hoûa : löûa ñaàu non Bích thöông hoå : ñaát buøn ñeå traùt vaùch töôøng Thaønh ñaàu thoå : ñaát raén ñeå ñaép thaønh Sa trung thoå : ñaát caèn trong caùt Loä baøng thoå : ñaát ôû veä ñöôøng Ñaïi traïch thoå : ñaát ôû ñaàm lôùn OÁc thöông thoå : ñaát buïi baùm treân maùi nhaø Tang ñoá moäc : goã meàm caây daâu Toøng baùch moäc : goã raén chaéc caây tuøng caây baùch Ñaïi laâm moäc : goã giaø trong röøng lôùn Döông lieãu moäc : goã meàm caây döông lieãu Thaïch löïu moäc : goã raén doøn caây löïu Bình ñòa moäc : goã caèn buïi caây ôû ñoàng ruoäng Hoûa thì coù: Thoå thì coù: Moäc thì coù: Ñaïi khaùi caùch tìm nguõ haønh naïp aâm vaø yù nghóa caùc haønh naøy theo ñòa chi laø nhö vaäy. Söï non giaø cuûa moät haønh laø do löu khí aáy phaùt sinh töï luùc naøo, traùng vöôïng bao giôø, vaø bao giôø thì moä roài tuyeät. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 54 Nguõ haønh naïp aâm naøy cuõng coù ñôøi soáng töø thai döôõng sinh …… ñeán töû moä tuyeät, y nhö nguõ haønh chính noùi ôû treân. Ví vôùi aâm thanh thì nhö caùi coøi huï; töø luùc ñaàu coøn yeáu nhoû sau gaøo theùt thaät to leân, roài tröôùc khi taét coøn keùo daøi tieáng reân nho nhoû. Aâm thanh hay löu khí hay gì cuõng vaäy, sinh hoaù ñeàu theo luaät taïo hoaù ñi töøng baäc töøng baäc moät, cho neân söï phaân bieät non giaø naøy laø moät ñieàu thieát thöïc vaø caàn yeáu. Trong phaàn nghieân cöùu, taùc giaû seõ giaûi thích taïi sao söï non giaø cuûa moãi haønh laïi saép xeáp thöù töï nhö vaäy. Coå nhaân ñaët ra nhöõng teân raéc roái ñoù ñeå phaân bieät non giaø khoâng phaûi laø khoâng coù lyù. Ñoäc giaû duø chaúng muoán toø moø tìm hieåu lyù do ñoù, thì cuõng caàn hieåu yù nghóa cuûa caùc teân ñoù, chöù ñöøng quaù caâu chaáp nhö nhieàu thaày soá nhaát ñònh cöù laáy nghóa ñen cuûa teân ñaët roài theo ñoù maø luaän, thì töùc laø khoâng hieåu gì veà nguõ haønh vaäy. Tæ nhö coù thaày ñoaùn: “Meänh coâ laø sôn ñaàu hoaû, löûa chaùy treân ngoïn nuùi, thì tuyeàn trung thuûy nöôùc ôû döôùi gieáng laøm sao leïo leân nuùi maø khaéc coâ ñöôïc.” Laø thuoäc loaïi khoâng hieåu nguõ haønh ñoù. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 55 QUYEÅN NHÌ CHÖÔNG NHAÁT LAÁY SOÁ TÖÛ VI Laáy soá Töû Vi töùc laø laäp thaønh moät laù soá Töû Vi. Phaàn naøy saùch naøo cuõng coù, vaø soá ngöôøi bieát laáy soá Töû Vi ôû nöôùc ta ngaøy nay cuõng khaù nhieàu, neân ôû ñaây vieát raát vaén taét. Laäp thaønh moät laù soá laø moät ñieàu raát deã. Nhöng nhieàu ngöôøi hoïc Töû Vi ñeå chôi khoâng chuù taâm laém ñeán vaàn ñeà naøy, neân moãi khi laáy moät laù soá laø phaûi coù saùch. Ñoù laø moät sai laàm lôùn. Vì neáu an-sao laäp-soá maø phaûi caàn ñeán saùch thì töùc laø chöa bieát roõ veà Töû Vi, khi ñoaùn laøm sao cho ñuùng ñöôïc. Vieäc taäp cho nhôù caùc caùch an sao khoâng coù gì laø khoù, nhöõng thaày boùi muø, khoâng coù saùch vôû gì, coøn baám soá treân baøn tay, tìm caùc sao chính trong vaøi phuùt, ñeå nhôø ñoù bieát qua veà ngöôøi ñeán xem boùi maø lieäu lôøi ñoaùn, thì ñuû bieát vieäc laáy soá khoâng caàn saùch khoâng khoù gì. Vì vaäy trong phaàn laáy soá naøy coù vaøi ñoaïn hôi daøi moät chuùt laø do taùc giaû duïng yù giuùp ñoäc giaû caùch taäp laáy soá khoâng saùch vaäy. Muoán laäp thaønh moät laù soá Töû Vi chæ caàn bieát: Ngöôøi nam hay nöõ Sinh naêm naøo Sinh thaùng maáy Sinh ngaøy maáy Sinh luùc maáy giôø Döôùi ñaây ñeå deã nhôù, neân chia caùch laäp thaønh moät laù soá ra laøm 3 phaàn: PHAÀN THÖÙ NHAÁT LAÄP MEÄNH VAØ CUNG Tröôùc heát laáy moät tôø giaáy hình chöõ nhaät töôïng 12 cung cuûa ñòa baøn. ÔÛ khoaûng giöõa vieát Teân ngöôøi Naêm thaùng vaø giôø sinh Nam nöõ Meänh gì Cuïc gì Ví duï: SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng Taät 56 Taøi Tö Theâ OÂng NG. V. X Di Naêm GIAÙP THÌN Huynh Ngaøy 15 thaùng 6 Giôø Daäu DÖÔNG NAM Noâ Meänh Hoaû meänh Thuûy Nhò Cuïc Quan Ñieàn Phuùc Phuï 1) Tìm aâm döông: (naêm sinh) Ñaây laø aâm döông cuûa naêm sinh, cöù theo can maø suy ra. Giaùp laø döông, AÁt laø aâm, Bính laø döông v.v…… Nhö ñaây sinh naêm Giaùp Tyù neân vieát Döông Nam. 2) Tìm baûn meänh: (naêm sinh). Baûn meänh ñaây töùc laø nguõ haønh naïp aâm cuûa naêm sinh. Veõ oâ hình theo luaät K. T. H. O. M maø tìm ra, thì raát nhanh. Quen roài thì baám treân baøn tay cuõng thaáy ngay vì thöù töï K. T. H ñi ngang ñi doïc gì cuõng ñöôïc. Ñaây Giaùn Thìn thuoäc hoûa neân ñeà Hoûa Meänh. Neáu khoâng muoán duøng baûng K. T. H. O. M thì phaûi tính ngaân ngaân ñaêng ñaêng v.v…… 3) Ñònh 12 cung soá: (duøng thaùng vaø gôøi sinh) Tröôùc heát phaûi an meänh vaø thaân xem ñoùng ôû cung naøo. Chæ duøng thaùng vaø giôø sinh thoâi. - Töø cung daàn (goùc döôùi beân traùi) laáy laøm thaùng gieâng ñeám thuaän moãi thaùng moät cung ñeán thaùng sinh, laïi laáy cung ñoù laøm giôø tyù ñeám ngöôïc laïi cho ñeán giôø sinh laø cung Meänh. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng - 57 Ñöôïc cung Meänh roài ta vieát theo chieàu thuaän 12 cung nhö sau: 1 – Meänh, 2 – Phuï maãu, 3 – Phuùc ñöùc, 4 – Ñieàn traïch, 5 – Quan loäc, 6 – Noâ boäc, 7 – Thieân di, 8 – Taät aùch, 9 – Taøi baïch, 10 – Töû töùc, 11 – Theâ thieáp, 12 – Huynh ñeä. Laáy vaøi laù soá töï nhieân nhôù thöù töï naøy; vaû laïi nhieàu nhaän xeùt veà ñoái, hôïp, cuøng chieáu, giaùp, v.v…… seõ giuùp ta nhôù thöù töï naøy moät caùch deã daøng. - Ñöôïc 12 cung roài ta an thaân, an thaân thì cuõng ñeám töø cung daàn thuaän ñeán thaùng sinh roài töø ñoù ñeám thuaän luoân cho ñeán giôø sinh. Ta seõ thaáy thaân ñoùng ôû cung naøo nhö cung theâ thieáp, thì goïi laø thaân cö theâ thieáp. 4) Laäp cuïc: (duøng cung meänh vaø nieân can) Cuïc töùc laø haønh khí cuûa thaùng maø Meänh ta ñoùng trong thieân baøn, naêm ñoù (naêm sinh). - Ñaõ an meänh roài ta bieát meänh ñoùng thaùng naøo treân thieân baøn, nhö soá oâng X ñaây Meänh ñoùng cung tuaát töùc laø thaùng tuaát naêm giaùp daàn. Muoán bieát haønh cuûa thaùng tuaát ñoù ta phaûi bieát caû can, ñòa chi khoâng ñuû. - Muoán tìm can cuûa moät thaùng naøo ñoù trong naêm ta chæ caàn bieát can cuûa thaùng gieâng, roài theo thöù töï ñeám thuaän ñeán thaùng aáy laø thaáy. Thôøi xöa coå nhaân duøng baøi thô sau ñaây ñeå tìm can cuûa thaùng gieâng. Giaùp Kyû Bính vi ñaàu Aát Canh Maäu taùc thöû v.v…… Nghóa laø nhöõng naêm Giaùp vaø Kyû thì thaùng gieâng laø thaùng Bính, caùc naêm AÁt vaø Canh thì thaùng gieâng laø Maäu vaân vaân. Hoïc thuoäc moät baøi nhö vaäy khoâng coù khoù gì, nhöng nhôõ nhôù laàm moät chöõ laø hoûng caû. Can thaùng cuûa moãi naêm ñöôïc ñònh ra nhö vaäy laø vì töø luùc ñaàu, naêm Giaùp tyù khôûi ñaàu, thì ta phaûi ñeå thaùng tyù (thaùng ñaàu naêm khi xöa) cuõng laø Giaùp tyù. Thaønh ra thaùng daàn phaûi mang can Bính daàn. Ñeå tieän vieäc tính can thaùng gieâng naøy cho deã maø khoâng theå sai laàm ñöôïc, taùc giaû ñaët ra phöông phaùp naøy. “Caùc baïn haõy baám treân baøn tay töø Giaùp laø 1, AÁt laø 2, Bính laø 3, Ñinh laø 4, vaân vaân ñeán sinh nieân. Xem laø soá maáy (moãi can mang moät soá). Ñöôïc bao nhieâu nhaân laøm ñoâi roài coäng theâm moät, soá naøy töùc laø soá cuûa Can thaùng gieâng”. Tæ nhö: sinh naêm Bính Bính laø 3. Ta coù 2 x 3 = 6 theâm moät laø 7. 7 laø Canh. Vaäy thaùng gieâng naêm ñoù laø Canh. Vaøo tröôøng hôïp O Nguyeãn Vaên X. Sinh naêm Giaùp. G = 1, 2 x 1 = 2 theâm moät laø 3. Vaäy thaùng gieâng laø Bính, ñeám thuaän cho ñeán cung meänh ta ñöôïc can giaùp; vaäy thaùng Meänh laø thaùng Giaùp tuaát. Haønh cuûa Giaùp tuaát theo baûng K. T. H. O. M laø T töùc laø thuûy: vaäy ta vieát thuûy nhò cuïc. Coù naêm cuïc moãi cuïc ñi vôùi moät soá nhö sau: SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 58 Thuûy nhò cuïc 2 Moäc tam cuïc 3 Kim töù cuïc 4 Thoå nguõ cuïc 5 Hoûa luïc cuïc 6 Caùc con soá ñính vôùi nguõ haønh naøy laø ñeå an sao Töû Vi. PHAÀN THÖÙ NHÌ AN SAO Caùc sao trong Töû Vi coù taát caû 128 sao, (2 laàn 64 queû dòch) chöõ haùn goïi laø tinh, laø tuù, laø dieäu. Coù 14 sao chính goïi laø chính tinh. Caùc sao khaùc goïi laø baøng tinh, trung tinh, trôï tinh v.v…… Caùt dieäu laø sao toát mang ñieàu laønh cho ta. Hung tinh laø sao döõ mang ñieàu xaáu ñeán. Aùc saùt laø caùc sao thaät döõ nag tai hoïa ñeán. Baïi tinh laø caùc sao phaù haïi ta. Ñoù laø maáy chöõ thöôøng duøng ñeå noùi veà caùc sao, töôûng chaúng noùi, chöù nghe teân cuõng ñaõ roõ nghóa. Döôùi ñaây laøm theo caùch thoâng thöôøng cuûa moïi ngöôøi khi laáy soá laø tröôùc heát an chính tinh, roài 3 voøng sao Can chi Cuïc cuûa naêm, roài ñeán luïc saùt, ñeán sao aâm döông, sao nieân chi, nieân can v.v…… Trong vieäc an sao naøy coù moät danh töø taùc giaû hay duøng ñeán ñeå tieän vieäc an sao, nghóa laø ñaët sao naøo ôû cung naøo, maø chöa coù saùch naøo duøng neân caàn ñònh nghóa roõ ôû ñaây. Ñoù laø danh töø ñoái truïc (symeøtrique par rapport aø Paxe). Ñoái truïc nghóa laø khi moät sao A ñoái vôùi sao B qua truïc T ta phaûi hieàu A vôùi B cuøng ñöùng treân moät ñöôøng thaúng goùc vôùi truïc T, vaø cuøng caùch xa truïc naøy moät khoaûng baèng nhau. Neáu thieân baøn ñöôïc veõ laø hình troøn thì söï ñoái truïc cuûa caùc cung raát deã nhaän. Tæ nhö treân maët ñoàng hoà ta coù 6 truïc, caùc truïc naøy ñeàu phaûi qua trung taâm ñieåm cuûa voøng troøn nhö truïc 6 – 12, truïc 9 – 3, truïc 11 – 5 vaân vaân. Neáu ta baûo sao thieân phuû ñoái vôùi Töû Vi qua truïc 6 – 12, thì töùc laø neáu: SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 59 Töû Vi ôû 11 giôø, thieân phuû ôû 1 giôø Töû Vi ôû 10 giôø, thieân phuû ôû 2 giôø Töû Vi ôû 9 giôø, thieân phuû ôû 3 giôø Töû Vi ôû 8 giôø, thieân phuû ôû 4 giôø Töû Vi ôû 7 giôø, thieân phuû ôû 5 giôø Töû Vi ôû 6 giôø, thieân phuû ôû 6 giôø Töû Vi ôû 12 giôø, thieân phuû ôû 12 giôø Muoán tìm vò trí cuûa thieân phuû ta chæ vieäc ñeám töø sao Töû Vi laø 1 cho ñeán ñieåm 12 (hay 6) ñöôïc bao nhieâu, roài töø ñieåm 12 ta laïi ñeám laø 1 tieáp cho ñeán cuõng soá aáy thì ngöng laïi laø thieân phuû. Vi thöû Töû Vi ôû soá 10, ta ñeám 10 laø 1, 11 laø 2, 12 laø 3; laïi töø ñoù 12 laø 1, 1 giôø laø 2, 2 giôø laø 3 thieân phuû ôû choã 2 giôø. Phöông phaùp ñeám naøy laø phöông phaùp ta duøng trong thieân baøn hình vuoâng cuûa Töû Vi, vì vôùi hình vuoâng hay chöõ nhaät ta khoâng thaáy roõ caùc ñieåm ñoái nhau nhö trong hình troøn. Xin ñoäc giaû löu taâm. Ngoaøi ra khi noùi thuaän laø ñi theo chieàu ñi cuûa kim ñoàng hoà, nghòch laø ñi ngöôïc chieàu ñi cuûa kim ñoàng hoà. Coøn hai chöõa tröôùc vaø sau, thì khi coå nhaân noùi tieàn “Caùi” haäu “maõ”, töùc laø ta ñöùng giöõa tröôùc maët ta (khi ñang ñi theo chieàu thuaän) laø sao hoa caùi, cung sau löng ta laø sao thieân maõ. Ñoù laø chöõ Haùn. Coøn chuùng ta thöôøng noùi tröôùc sao vôùi nghóa ngöôïc laïi; tröôùc laø khi ñi thuaän ta gaëp sao aáy tröôùc. AN CHÍNH TINH (Caàn caû naêm thaùng ngaøy giôø sinh) coù 14 chính tinh laø nhöõng sao quan heä nhaát trong Töû Vi, vì vò trí cuûa caùc sao naøy ñöôïc ñònh baèng caû 4 ñieàu kieän: naêm thaùng ngaøy giôø. Taát caû caùc sao khaùc, ñeàu chæ an theo moät hay hai ñieàu trong naêm thaùng ngaøy giôø thoâi. Khoâng coù sao naøo coù ñaëc ñieåm chính xaùc vaø taàm quan troïng ñeán theá. Caùc chính tinh naøy chia laøm 2 loaïi, moät an theo sao Thieân phuû goïi laø thieân phuû tinh heä. Muoán an caùc chính tinh naøy chæ caàn tìm thaáy choã cho sao Töû Vi laø vieát ngay ñöôïc caû 2 voøng tinh heä treân. Vì vaäy vieäc an sao Töû Vi laø quan heä nhaát. 1) An Töû Vi (duøng Cuïc vaø ngaøy sinh). Coù nhieàu caùch duøng ñeå an sao Töû Vi, ai duøng caùch naøo hôïp vôùi yù thích mình thì laøm.ñoäc giaû sau khi hieåu vieäc an sao Töû Vi ra sao, coù theå töï tìm laáy moät caùch cho hôïp vôùi mình maø duøng. ÔÛ ñaây chæ xin trình baøy hai caùch thoâng duïng ñeå ñoäc giaû hieåu vaän haønh cuûa sao naøy ra sao, roài tuyø yù thích caùch naøo thì duøng. Caùch thöù nhaát Caùch thöù nhaát goàm 2 phaàn: - Ñònh vò trí Töû Vi maáy ngaøy ñaàu thaùng cho moãi cuïc. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 60 Ñònh vò trí Töû Vi cho caùc ngaøy lôùn hôn soá cuïc. a) Töû Vi ngaøy ñaàu thaùng. Vò trí cuûa Töû Vi ngaøy ñaàu thaùng ñöôïc vieát treân thieân baøn theo chieàu thuaän sao cho ñeán cung daàn laø ngaøy baèng Cuïc soá; vôùi ñieàu kieän laø nhöõng ngaøy ôû 2 cung coù chöõ t (tyù vaø tuaát) thì ñoåi choã tyù sang thìn, tuaát sang ngoï (caùc cung ñoái vôùi truïc daàn thaân). 2 Hoûa 4 1 Luïc 2 Cuïc 6 5 4 3 2 1 Kim 2 Töù Cuïc 4 3 Lyù do cuûa söï ñoåi choã naøy laø ôû choã nhöõng ngaøy aáy laø ngaøy ñoàng loaïi vôùi cuïc soá (cuøng chaün hay cuøng leõ) thì choã aáy Töû Vi bieán thaønh Thieân Phuû (ta vieát 4a 2a). Thôøi xöa ñeå giuùp cho ta nhôù thöù töï naøy, coå nhaân cho hoïc thuoäc loøng caâu: Keâ maõ chö long ngöu hoå Gaø (daäu) ngöïa (ngoï) lôïn (hôïi) roàng (thìn) traâu (söûu), hoå (daàn) roài theo ñoù vieát ngöôïc laïi cuïc maáy ñaët ngaøy aáy ôû hoå vaø ñi ngöôïc laïi ñeán moàng moät. Nhö Moäc tam cuïc, thì moàng 3 ôû hoå (daàn), moàng 2 ôû ngöu (söûu), moàng 1 ôû long (thìn). Neáu ta sinh nhöõng ngaøy ñaàu thaùng ñoù thì vieát ngay Töû Vi vaøo cung ñoù. Ví duï ta sinh ngaøy moàng 2 moäc tam cuïc thì Töû Vi ñoùng ôû cung söûu. b) Caùc ngaøy sau Neáu ta sinh vaøo caùc ngaøy sau thì: SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 61 Laáy soá ngaøy chia cho soá cuïc ñöôïc maáy laàn (tæ duï m laàn) coøn thöøa bao nhieâu thì ta ñaët ngay ngoùn tay leân cung maïng soá thöøa aáy cuûa cuïc ta roài thuaän tieán m cung laø ñeán cung an Töû Vi. Neáu chia vöøa chaün khoâng thöøa thì ñaët ngoøn tay vaøo cung söûu. Ví duï sinh ngaøy 26 kim töù cuïc. 26 chia cho 4 ñöôïc 6 laàn ( 6 x 4 = 24) thöøa 2. Vôùi kim töù cuïc moàng 2 ôû cung thìn. Ñaët ngoùn tay leân thìn, ta tieán thuaän moãi cung moät soá: 1 sang tî, 2 sang ngoï, 3 sang muøi, 4 sang thaân, 5 sang daäu vaø 6 sang tuaát; Töû Vi an ôû tuaát. Ñaây laø caùch thoâng duïng nhaát, vì ñoái vôùi ngöôøi quen baám soá Töû Vi thì vò trí cuûa maáy ngaøy ñaàu thaùng cuûa 5 cuïc ñeàu nhö in trong oùc, khoûi phaûi laåm baåm: “Keâ maõ chö long” gì caû. Thaønh ra chæ vieäc laøm moät con tính “chia” nhaåm laø baám ngay treân ñaàu ngoùn tay ra ngay. Vaû laïi caùc cuï xöa chæ caàn nhaåm xem soá leû (soá thöøa) laø bao nhieâu roài ôû ñoù moãi laàn baám theâm moät cung laø coäng theâm moät soá cuïc, khoûi caàn phaûi nhôù luùc chia ñöôïc maáy laàn. Nhö thí duï treân ngaøy 26 kim töù cuïc tính nhaåm ta thaáy ngay 4 laàn 6 laø 24 vaäy laø 26 laø leû 2, 2 ôû thìn, thì coäng theâm 4 thaønh 6 laø sang cung tî theâm 4 nöõa 6 coâng 4 laø 10 sang ngoï, theâm 4 nöõa laø 14 sang muøi roài 18, 22, 26 laø ñeán cung tuaát. Caùch thöù hai Caùch thöù hai thì khoâng caàn ñònh vò trí maáy ngaøy ñaàu thaùng laøm gì, khoûi phaûi nhôù: “keâ maõ chö long……” cho loâi thoâi. Raát giaûn tieän. “Cuïc maáy thì daët ngoùn tay vaøo ñaàu roài hoâ soá ngaøy aáy leân”. Song roài cöù moãi moät cung tieán leân laïi coäng theâm moät soá cuïc nöõa, cho ñeán khi ñeán soá ngaøy to hôn ngaøy sinh. Nhaåm xem to hôn bao nhieâu. Neáu soá cao hôn ñoù chaün thì ta tieán leân baáy nhieâu cung nöõa laø Töû Vi. Neáu soá cao hôn ñoù leû thì ta lui laïi baáy nhieâu cung nöõa laø Töû Vi. Vôùi thí duï kim töù cuïc, sinh ngaøy 26. Ñaët ngoùn tay ôû daàn ta hoâ 4 - - - - maõo - 8 - - - - thìn - 12 - - - - tî - 16 - - - - ngoï - 20 - - - - muøi - 24 - - - - thaân - 28 28 cao hôn 26 hai ngaøy roài, hai laø chaün ta tieán theâm 2 cung nöõa laø daäu roài tôùi tuaát: Töû Vi an ôû tuaát. Neáu ta sinh ngaøy 25 thì 28 hôn 25 nhöõng 3, 3 laø leû vaäy töø thaân ta lui laïi 3 cung, Töû Vi ôû tî vaäy. Töû Vi tinh heä An Töû Vi xong ta ñi theo chieàu thuaän caùch 3 cung laø Lieâm Trinh (caùch 3 cung nghóa laø giöõa Töû Vi vaø Lieâm Trinh coù 3 cung ñeå troáng khoâng an sao gì) caùch 2 cung nöõa laø ñeán thieân ñoàng roài tieáp lieàn Vuõ khuùc, Thaùi döông, caùch moät cung laø Thieân cô. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 62 Thieân phuû tinh heä: Thieân phuû an ôû cung ñoái vôùi Töû Vi qua truïc daàn thaân. (Tæ nhö Töû Vi ôû Thìn ta ñeám thìn 1, maõo 2, daàn 3 xong daàn 1, söûu 2, tyù 3 thieân phuû ôû tyù vaäy) vaán ñeà ñoái truïc daàn thaân naøy vì leõ daàn thaân laø 2 goùc neân deã thaáy caùc cung ñoái nhau laém, vaøi laàn quen ñi khoûi phaûi ñeám maát coâng. Song ta vieát tieáp vaãn theo chieàu thuaän. Thieân phuû, Thaùi aâ, Tham lang, Cöï moân, Thieân töôùng, Thieân löông, Thaát saùt, caùch 3 cung ñeán Phaù quaân. Caùch thöù ba Bieát raèng Thieân phuû ñoái vôùi Töû Vi qua truïc daàn thaân, nghóa laø coù vaän haønh nghòch ñoái vôùi vaän haønh thuaän cuûa Töû Vi; ta coù theå duøng caùch thöù ba, ñeå an chính tinh nhö sau. Ñaây laø moät caùch taùc giaû ñaët ra ñeå giuùp caùc baïn ít trí nhôù hay ngaïi phaûi nhôù nhöõng caâu: “Keâ maõ chö long” trong caùch thöù nhaát, hay phaûi nhôù chaün thì tieán leû thì lui trong caùch thöù hai. Caùch thöù 3 naøy döïa vaøo choã caùc ngaøy ñaàu thaùng ñeàu ñi ngöôïc laïi töø daàn ñeán moàng 1, thaät deã nhôù; vaø coù 2 cung ñaëc bieät tyù vaø tuaát cuøng thuaän vaàn t. Neáu khi chia soá ngaøy cho soá cuïc coøn leû maáy maø soá leû ñoù rôi vaøo cung tyù hay tuaát cuûa maáy ngaøy ñaàu thaùng, thì ta an thieân phuû roài vaøo caùc cung khaùc thì ta an sao Töû Vi. Caùch laøm toùm taét nhö sau: “Laáy soá ngaøy (sinh) chia cho soá cuïc ñöôïc m laàn coøn leû (thöøa) t. Ñaët ngoùn tay vaøo cung daàn vaø hoâ soá t. tieán nghòch moãi cung taêng theâm 1 cho ñeán cuïc soá thì ngöng laïi.” “Neáu cung ngöng laïi ñoù laø cung tyù hay tuaát thì ta an sao thieân phuû; nghóa laø tieán theo chieàu nghòch m cung laø thieân phuû. “Neáu cung ngöng laïi ñoù laø caùc cung khaùc thì an sao Töû Vi nhö thöôøng leä, nghóa laø tieán theo chieàu thuaän m cung laø Töû Vi.” Tæ duï sinh ngaøy 26 kim töù cuïc. Ñem 26 chia cho 4 ñöôïc 6 laàn = 24, coøn leû 2. Ñaët tay leân cung daàn hoâ 2, tieán sang cung söûu hoâ 3 tieán sang cung tyù hoâ 4 Soá 4 laø cuïc soá roài ta ngöng laïi, cung naøy laø cung tyù neân ta an thieân phuû. Nghóa laø tieán nghòch 6 cung: hôïi, tuaát, daäu, thaân, muøi, ngoï. Thieân phuû ôû ngoï, vaø Töû Vi ñoái vôùi thieân phuû seõ ôû tuaát. Neáu sinh ngaøy 25 hoûa luïc cuïc. Ñem 25 chia cho 6 ñöôïc 4 laàn leû 1. ngoùn tay ñeå vaøo daàn laø 1, tieán nghòch ñeán 6 ta seõ nhöng laïi ôû cung daäu. Ta phaûi an Töû Vi töø daäu tieán thuaän 4 cung, töû vi ôû söûu. Noùi ra thì daøi doøng, nhöng yù chính chæ coù laø: “Maáy ngaøy ñaàu thaùng ñi lieàn nhau töø moàng moät ñeán ngaøy mang cuïc soá laø ôû daàn. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 63 Neáu soá leû rôi vaøo 2 cung tyù vaø tuaát thì ta an thieân phuû, coøn thì ta an Töû Vi nhö thöôøng”. Mong raèng vôùi 3 caùch an sao treân ñaây, ñoäc giaû ñaõ thaáy vaän haønh cuûa sao Töû Vi töø moàng moät ñeán cuoái thaùng ra sao roài. 2) An 3 Voøng Can Chi Cuïc Can vaø Chi ñaây laø thieân can vaø ñòa chi cuûa naêm sinh (naêm tuoåi). Voøng thieân can laø voøng Loäc toàn Baùc só Voøng ñòa chi laø voøng Thaùi tueá Voøng cuïc laø voøng Tröôøng sinh Döôùi ñaây ñeå tieän vieäc, ngoaøi caùc sao cuûa 3 voøng naøy, taùc giaû gheùp theâm vaøi sao khaùc luùc naøo cuõng ñi vôùi sao cuûa voøng kia. Tæ nhö thieân khoâng luùc naøo cuõng ñi vôùi thieáu aâm. Ta vieát ngay sao Thieân khoâng vaøo luùc an Thieáu aâm cho khoûi queân. 1. Voøng thieân can Loäc toàn. Voøng naøy caùc sao ñöôïc ñaët leân thieân baøn tuøy ôû thieân can cuûa naêm tuoåi. Sinh naêm naøo Giaùp, AÁt hay can naøo khaùc thì ta vieát ngay Loäc Toàn vaøo cung coù mang chöõ G, A v.v…… treân thieân baøn ta ñaõ veõ ôû treân. Vì Loäc toàn töùc laø loäc vò (laøm quan, laøm quan môùi coù boång loäc) cuûa haønh khí naêm mang thieân can aáy, neân ta môùi thaáy G ôû daàn, A ôû maõo, B.M ôû tî, Ñ.K ôû ngoï, G ôû thaân, T ôû daäu, N ôû hôïi, Q ôû tyù. Voøng Loäc toàn 12 sao nhö sau: Baùc só ôû ñoàng cung vôùi Loäc toàn. Baùc só, Löïc só, Thanh long, Tieåu hao, Töôùng quaân, Taáu thö, Phi lieàm, Hæ thaàn, Beänh phuø, Ñaïi hao, Phuïc binh, Quan phuø. Vì leõ caên baûn laø haønh khí cuûa can maø loäc vò naøy ñi thuaän hay nghòch tuøy can döông hay aâm, neân voøng baùc só treân ñaây vieát theo chieàu thuaän cho soá döông nam hay aâm nöõ, vieát theo chieàu nghòch cho soá aâm nam hay döông nöõ. 2. Voøng ñòa chi thaùi tueá. Sao thaùi tueá an ôû cung sinh nieân, tuoåi tyù thì thaùi tueá ôû tyù, tuoåi muøi thaùi tueá ôû muøi. Voøng naøy coù 12 sao thöù töï nhö sau: Thaùi tueá – Thieáu döông – Tang moân – Thieáu aâm – Quan phuû – Töû phuû Tueá phaù – Long ñöùc – Baïch hoå – Phuùc ñöùc – Ñieáu khaùch – Truø phuø. Voøng naøy bao giôø cuõng vieát theo chieàu thuaän, vì khoâng duøng ñeán nguõ haønh, neân khoâng coù vaán ñeà tuøy thuoäc döông nam hay döông nöõ, ai cuõng nhö ai, trai gaùi aâm döông gì cuõng vaäy. Ñoàng haønh. Cuøng ñi: Vôùi Thieáu döông coù sao Thieân khoâng. Vôùi Töû phuø coù sao Nguyeät ñöùc Vôùi Phuùc ñöùc coù sao Thieân ñöùc SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 64 Ñeå nhôù thöù töï caùc sao 2 voøng naøy, ñoäc giaû neân ñeå yù caùc sao ñoái nhau nhö Tang Baïch, Binh Töôùng, Quan phuø Ñieáu khaùch, Quan phuû Taâu thö, Ñaïi tieåu hao v.v…… vaø töï tìm caùi phöông phaùp ñeå nhôù cho khoûi phaûi giôû saùch khi an sao. 3. Voøng nguõ haønh cuïc Tröôøng sinh. Voøng naøy an 12 sao chæ caùc nôi thònh suy cuûa haønh khí cuïc boä. Thöù töï laø thöù töï ñaõ trình baày ôû treân. Thai – Döôõng – Tröôøng sinh – Moäc duïc – Quan ñaùi – Laâm quan – Ñeá vöôïng – Suy – Beänh – Töû – Moä – Tuyeät. Vì sao tröôøng sinh ñaõ ñöôïc ñònh an ôû sinh ñòa (4 cung 4 goùc) maø 4 goùc laø sinh ñòa cuûa döông haønh khí hay noùi ñuùng hôn laø haønh khí töï nhieân cuûa vuõ truï khoâng keå ñeán aâm döông tính. Tröôøng sinh ñaët ôû goùc thì loäc vò môùi ôû goùc nhö ta thaáy G.B.C.N. Vaäy tröôøng sinh phaûi ôû goùc tröôùc (tính theo chieàu thuaän) cuûa goùc vöôïng cuûa haønh. Hoûa vöông (loäc) ôû tî, thì tröôøng sinh phaûi ôû goùc tröôùc laø daàn. Kim vöôïng ôû thaân, tröôøng sinh phaûi ôû tî. Thuûy vöôïng ôû hôïi, tröôøng sinh phaûi ôû thaân. Moäc vöôïng ôû daàn, tröôøng sinh phaûi ôû hôïi. Coøn thoå trong voøng naøy thì ñöôïc coi nhö thuûy khoâng hieåu vì lyù do gì, khoâng leõ thoå phuï kim nhi sinh, nhö vaäy trong voøng loäc toàn thoå phuï hoaû nhi sinh ö? Vaán ñeà naøy seõ baøn sau. Chæ bieát cuïc haønh thoå thì tröôøng sinh cuõng ñoùng ôû cung thaân nhö cuïc thuûy vaäy. Vì haønh khí ñaõ choïn laø döông roài neân voøng naøy: Vieát thuaän cho ñaøn oâng Vieát nghòch cho ñaøn baø. Khoâng coù vaán ñeà döông nam döông nöõ gì caû nhö nhieàu saùch ñaõ cheùp: Vieát thuaän cho döông nam hay aâm nöõ Vieát nghòch cho aâm nam hay döông nöõ v.v…… laø sai. 3) An Sao Ñoâi Trong soá Töû Vi coù raát nhieàu sao ñoâi, caùc sao naøy phaàn nhieàu ñoái nhau qua moät truïc naøo ñoù. Ñeå cho vieäc an sao deã bôùt phaûi duøng trí nhôù, neân taùc giaû gheùp caùc sao naøy vaøo cuøng moät muïc, ñoäc giaû chæ caàn an moät sao trong caëp sao naøy, coøn sao kia seõ vieát vaøo ñoái cung. Caùc sao naøy coù theå chia laøm 5 loaïi. A) LUÏC SAÙT Trong Töû Vi coù luïc saùt, laø 6 saùt tinh, nhöõng sao coù aûnh höôûng maïnh laø: Khoâng Kueáp – Kình Ñaø – Hoûa Linh. Vaø 4 baïi tinh Tang Baïch, Ñaïi Tieåu hao thuoäc veà caùc voøng ñaõ an roài. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 65 Kình döông, Ñaø la (nieân can tinh) a) Theo chieàu thuaän ta coù: Ñaø la – Loäc toàn – Kình döông. Ñòa khoâng – Ñòa kieáp (thôøi tinh) b) Ñòa khoâng vaø Ñòa kieáp laø sao ñoái nhau qua truïc tî hôïi Vì vaäy chæ caàn nhôù caùch an moät sao laø ñuû. Khôûi giôø tyù taïi hôïi ñi thuaän ñeán giôø sinh laø Ñòa kieáp (Hôïi thuaän ñaùo sinh thôøi vi Ñòa kieáp). Ñòa khoâng ñoái vôùi Ñòa kieáp qua truïc tî hôïi. Hoûa tinh – Linh tinh (thôøi tinh vaø hoäi cuïc) c) Nhö ta ñaõ bieát, coù 4 tam hôïp hoäi cuïc: Daàn ngoï tuaát laø hoûa hoäi cuïc. Thaân tyù thìn laø thuûy hoäi cuïc. Tyù daäu söûu laø kim hoäi cuïc. Hôïi maõo muøi laø moäc hoäi cuïc. Moãi hoäi cuïc cho ta moät caên cung (cung goác) ñeå ta ñaët giôø tyù vaøo ñoù. Roài töø caên cung ñeám ñeán giôø sinh, Hoûa thuaän, Linh nghòch (cho döông nam aâm nöõ) laø an sao. Vôùi aâm nam döông nöõ, thì hoûa nghòch laø Linh thuaän. Caùc caên cung ñöôïc ñònh theo nhö baøi thô sau ñaây: Daàn ngoï tuaát nhaân SÖÛU MAÕO phöông Thaân tyù daàn nhaân THÌN TUAÁT tröôøng Tî daäu söûu nhaân TUAÁT MAÕO vò Hôïi maõo muøi nhaân DAÄU TUAÁT döông. Nghóa laø ngöôøi thuoäc tuoåi daàn hay ngoï hay tuaát töùc hoûa hoäi cuïc thì caên cung ôû SÖÛU cho Hoûa tinh vaø ôû MAÕO cho Linh tinh. Coù saùch cheùp caâu thöù ba laø Tî daäu söûu nhaân MAÕO TUAÁT vò, phaân taùch kyõ ra thaáy khoâng hôïp lyù chuùt naøo. Neáu tìm hieåu ra ñöôïc lyù do ñaõ khieán ta choïn caên cung nhö treân thì vieäc nhôù caùc cung naøy coù leõ cuõng deã. Coøn chöa hieåu, thì thaät laø khoù nhôù. Taùc giaû duøng phöông phaùp nhö sau: Nguyeân caùc hoäi cuïc ñöôïc ñoïc theo thöù töï daàn thaân tî hôïi (boán hoaøng xung) neân ta hoïc thuoäc loøng thöù töï cho 2 sao. Hoûa = söûu daàn tuaát daäu (traâu hoå choù gaø) laø caên cung Linh = maõo tuaát, maõo tuaát (meøo choù, meøo choù) laø caên cung. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 66 Töùc laø neáu ta sinh naêm Ngoï thuoäc hoäi cuïc daàn (daàn ngoï tuaát thì caên cung ñoùng ôû chöõ thöù nhaát laø traâu töùc laø cung söûu). B) SAO AÂM DÖÔNG (ñòa chi) Sao aâm döông laø caùc sao töøng caëp ñoái nhau qua truïc aâm döông töùc laø truïc söûu muøi. Goïi truïc söûu muøi laø truïc aâm döông vì 2 sao Nhaät Nguyeät trong chính tinh luùc naøo cuõng ñoái nhau qua truïc naøy. Caùc sao aâm döông keå sau ñaây cuõng ñoàng loaïi vôùi nhaät nguyeät song yeáu söùc hôn, moãi caëp coù aûnh höôûng veà moät phöông dieän. Duøng ñòa chi cuûa naêm thaùng giôø sinh maø tính ra. Laáy cung thìn laøm cung goác, khôûi tyù ôû ñoù. 1. Long trì – Phöôïng caùc (nieân chi) Thìn thuaän chí sinh nieân thò Long trì. Phöôïng caùc ñoái vôùi Long trì qua truïc söûu muøi Giaûi thaàn ôû ñoàng cung vôùi Phöôïng caùc. 2. Taû phuø – Höõu baät (nguyeät danh) Thì thuaän chí sinh nguyeät vi Taû phuø (Thaùng gieâng ñaët ôû thìn thuaän ñeán thaùng sinh laø Taû phuï) Höõu baät ñoái vôùi Taû phuø qua truïc söûu muøi. 3. Vaên xöông – Vaên khuùc (thôøi chi) Thìn thuaän chí sinh thôøi vi Vaên khuùc Vaên xöông ñoái vôùi Vaên khuùc qua truïc söûu muøi. Vieát taét ñeå ñoäc giaû deã nhôù: Noùi thìn thuaän chí sinh nieân töùc laø khôûi naêm tyù ôû cung Thìn ñeán thuaän, ñeán naêm sinh. 4. Tam thai – Baùt toaï (ngaøy vaø thaùng sinh) Töø thìn ñeám thuaän ñeán thaùng sinh, laáy ñoù laøm moàng moät ñeám thuaän ñeán ngaøy sinh laø Tam thai. Baùt toaï ñoái vôùi Tam thai qua truïc söûu muøi. 5. Aân quang – Thieân quyù (ngaøy vaø giôø sinh) Laáy cung thìn laøm moàng moät ñeám thuaän ñeán ngaøy sinh, lui laïi moät cung ñeå laáy ñoù laøm giôø tyù ñeám thuaän ñeán giôø sinh laø aân quang. Thieân quyù ñoái vôùi aân quang qua truïc söûu muøi. Coù 5 ñoâi sao aâm döông nhö treân. C) CAÙC ÑOÂI KHAÙC Caùc ñoâi khaùc coù ñoâi ñoái truïc la voõng, coù ñoâi ñoái truïc tyù ngoï, vaø coù ñoâi khoâng ñoái nhau, nhöng cuõng gheùp caû vaøo ñaây ñeå ñoäc giaû deã nhôù. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 1. 67 Thieân khoâi – Thieân vieät (nieân can) Khoâi vieät laø 2 quyù tinh töùc sao thieân aát quyù nhaân Thieân khoâi laø aâm quyù nhaân Thieân vieät laø döông quyù nhaân. Caëp sao naøy ñoái nhau qua truïc thìn tuaát töùc truïc la voõng. Neáu chæ caàn nhôù caùch an moät sao nhö thieân khoâi laø ñuû (taùc giaû choïn thieân khoâi vì ai cuõng quen noùi khoâi vieät, chöõ khoâi cho ñi tröôùc, vaû laïi quyù phu nhaân aâm ñi tröôùc laø phaûi). Sao naøy an theo nieân can nghóa laø Giaùp aát v.v…… Xin nhôù caùc ñieàu sau ñaây: 1) AÂm quyù nhaân baét ñaàu hieän xuoáng ñòa caàu töø naêm kyû. Ñòa caàu töùc laø queû khoân, khoân trong queû haäu thieân ñoùng ôû cung thaân: Ta vieát K vaøo cung thaân. 2) Xong ñi nghòch (vì laø aâm quyù nhaân) moãi naêm moät cung qua caùc cung naøy thì khoâng ôû nhaåy qua: Thìn vaø tuaát vi quyù nhaân baát laâm ö la voõng. Thaân vaø daàn vì daàn xung vôùi thaân nôi xuaát hieän. Thaønh ra ta coù baûng sao thieân khoâi nhö sau vaø ta thaáy naêm Maäu vaøo ôû chung choã vôùi naêm Canh vì phaûi vöôït qua cung thaân ñaõ coù kyû ñoùng. N T CM An ñöôïc thieân khoâi roài thì thieân vieät ñoái vôùi truïc thìn tuaát, cöù theá vieát ra. K Tæ nhö khoâi G ôû söûu, ta ñeám töø ñoù ñeán tuaát ñöôïc 4. Vaäy töø tuaát laáy laøm 1 laïi ñeám tieáp ñeán 4, thì ta ñeán cung muøi vaø naêm giaùp thieân vieät ôû cung muøi. Ñ Caùch an neáu khoâng laáy theo phöông phaùp ñoái truïc, thì naêm kyû xuaát hieän ôû khoân tieân thieân töùc laø cung tyù roài ñi thuaän vì laø döông cuõng baát laâm la voõng vaø khoân cung cuõng ñoái xung cung. Q G A B Nhöõng ñieàu noùi treân laø giaûi thích taïi sao vò trí khoâi vieät laïi nhö vaäy, thôøi xöa ñeå giuùp trí nhôù caùc cuï ñaët baøi thô nhö sau: Giaùp maäu canh NGÖU DÖÔNG Aát kyû THÖÛ HAÀU höông Bính ñinh CHÖ KE vò Nhaâm quyù THOÅ XAØ taøng Taân nieân taïi MAÕ HOÅ Thöû thò quyù nhaân höông SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 68 Trong baøi naøy moãi caâu coù 2 chöõ chæ con vaät traâu (söûu) deâ (muøi) chuoät (tyù) meøo (maõo) v.v…… vaø moãi caâu coù 2 can. Laáy can thöù nhaát thì: Con vaät thöù nhaát laø vò trí cuûa khoâi Con vaät thöù nhì laø vò trí cuûa vieät. Laáy can thöù nhì thì: Con vaät thöù nhaát laø vò trí cuûa vieät Con vaät thöù hai laø vò trí cuûa khoâi. Tæ duï: Bính ñinh chö (lôïn) keâ (gaø) vò Laáy naêm Bính thì khoâi ôû hôïi, vieät ôû daäu. Laáy naêm Ñinh thì vieät ôû hôïi, khoâi ôû daäu. Raéc roái nhö vaäy, nhôù ñöôïc thaät laø khoù, vaø luùc aùp duïng thöôøng laàm laãn. Coù quyeån saùch ñaõ xuaát baûn ñaõ nhaàm caâu giaùp, maäu, canh ngöu döông. Laø giaùp vôùi maäu ñi vôùi ngöu. Laø Canh vôùi Maäu ñi vôùi döông. Söï thaät nhö ñoäc giaû ñaõ thaáy ôû treân, 2 can ñi vôùi nhau cuøng moät cung laø Maäu vaø Canh. Nhö vaäy khieán nhieàu ngöôøi cöù theo saùch Töû Vi maø an sao, neáu phaûi naêm maäu laø an sai haïi sao naøy roài. Coù nhieàu saùch coøn nhaàm nhieàu caùch khaùc nöõa, xin ñoäc giaû khi xem moät laù soá ñaõ laáy saün haõy thaän troïng tröôùc khi ñoaùn vì khoâi vieät laø 2 sao quyù tinh ñeä nhaát. Taøo thò vieát = thieân aát giaû, naõi Töû vi vieân taû phuï baøng chi nhaát tinh, vaïn thaàn chi chö teå daõ. 2. Thieân khoác – Thieân hö (duøng nieân chi). Ngoï thuaän thò thieân hö. Khoûi cung ngoï laø naêm tyù, ñeám thuaän ñeán naêm sinh laø sao thieân hö. Khôûi cung Ngoï laø naêm Tyù ñeám nghòch ñeán naêm sinh laø sao thieân khoác. Hai sao naøy ñoái nhau qua truïc Tyù ngoï. 3. Thieân taøi – Thieân thoï (duøng nieân chi) Meänh thuaän chi sinh thò Thieân taøi. Thaân thuaän chi sinh thò Thieân thoï. Meänh vaø thaân ñaây laø cung Meänh vaø cung Thaân, laáy laøm naêm Tyù ñeå tính thuaän ñeán naêm sinh an 2 sao naøy. 4. Hoàng loan thieân hæ (duøng nieân chæ) SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 69 “Maõo nghòch thò hoàng loan.” Ñaây laø caâu duøng trong caùc saùch chöõ Haùn, nhaëc laïi ñeå ñoäc giaû deã nhôù. Trong saùch naøy taùc giaû an sao ñeàu tính theo chieàu thuaän caû ñeå ñoàng nhaát, duy coù sao hoàng loan naøy laø nghòch maø thoâi. Töø cung maõo laø naêm tyù ñeám nghòch ñeán naêm sinh laø ta ñöôïc hoàng loan. Ñoái chieáu vôùi hoàng loan laø thieân hæ. Thieân quan thieân phuùc (quyù nhaân) 5. Caùc sao naøy cuõng nhö Thieân aát, thöù hai, khoâng hieåu caùch an ra sao. Coå nhaân ñeå laïi baøi thô cho caùc thaày cöù theá maø laøm. Ñoäc giaû coù theå veõ 12 cung cho moãi sao roài ñeà G, A, B, D treân caùc cung ñoù thì deã nhôù hôn. Thieân quan quyù nhaân: Giaùp döông (muøi) Nhaâm khuyeån (tuaát) AÁt long (thìn) nghi. Bính xaø (tî) Ñinh hoå (daàn) Kyû taân keâ (daäu). Maäu thoå (maõo) Canh chö (hôïi) Quyù maõ (ngoï) thöôïng. Kyø nhaân quyù hieån khaû tieân tri. Thieân phuùc quyù nhaân: Giaùp aùi kim keâ (daäu) AÁt aùi haàu (thaân). Ñinh chö (hôïi) Bính thöû (tyù) Kyû hoå (daàn) ñaàu. Maäu taàm ngoïc thoû (maõo) Canh nhaâm maõ (ngoï). Taân quyù phuøng xaø (tî) phuùc loäc nhieâu. Treân ñaây laø 5 ñoâi, coäng vôùi 5 ñoâi aâm döông laø 10 ñoâi. Ngoaøi ra coøn coù caùc sao ñi caëp vôùi nhau tuy khoâng phaûi laø töøng ñoâi, nhöng caùch an coù töông quan vôùi nhau, neân cuõng xeáp vaøo muïc naøy cho tieän. Ñoù laø sao Coâ Quaû, Hình Dieâu, Phuï Caùo, Aán Phuû. a) Thieân hình – Thieân dieâu (nguyeät tinh). Sao Thieân hình an theo caâu: “Daäu thuaän chí sinh nguyeät thi thieân hình” Laáy cung daäu laøm thaùng gieân ñeám thuaän ñeán thaùng sinh laø thieân hình. Caùch 3 cung sau laø Thieân dieâu, nghóa laø hình dieâu bao giôø cuõng tam hôïp vôùi nhau. Thieân y: cuøng ôû moät cung vôùi thieân dieâu. b) Coâ thaàn Quaû tuù (duøng thaùi tueá). Töø cung tuoåi mình (cung coù sao thaùi tueá) ñi thuaän ñeán goùc ñaàu tieân gaëp laø Coâ thaàn. Caùch 3 cung tröôùc coâ thaàn laø Quaû tuù, nghóa laø Coâ quaû bao giôø cuõng tam hôïp vôùi nhau nhö hình dieâu vaäy. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 70 Quoác aán ñöôøng phuø (duøng kình döông) c) Töø Kình döông ñi thuaän. Caùch 1 cung laø Löu nieân Vaên tinh Caùch 1 cung sau Vaên tinh laø Ñöôøng phuø Caùch 2 cung sau Ñöôøng phuø laø Quoác aán. d) Thai phuï Phong caùo (duøng vaên khuùc) Laáy vaên khuùc laøm goác. Ñi thuaän caùch 1 cung laø Thai phuï. Ñi nghòch caùch 1 cung laø Phong caùo. e) Thieân giaûi – Ñòa giaûi (duøng thaùng) Laáy cung thaân laøm thaùng gieâng ñeám thuaän nhöng (nhaåy cung) ñeán thaùng sinh laø thieân giaûi. Thaùng 2 ôû tuaát, thaùng 3 ôû tyù, thaùng 4 ôû daàn v.v…… Ñòa giaûi ôû sau Taû phuï 2 cung. f) Thieân la ñòa voõng, thieân thöông thieân söù. Thieân la ôû thìn, ñòa voõng ôû tuaát khoûi caàn vieát cuõng nhôù. Thieân thöông ôû cung Noâ boäc, thieân söù ôû taät aùch. 4) An Sao Ñaëc Bieät. Caùc sao do tam hôïp hoài cuïc maø ra thì coù thieân maõ, Ñaøo hoa, Phaù toaùi v.v…… ÔÛ ñaây ñeå giaûn tieän, neân gheùp taát caû vaøo thaønh voøng thieân maõ, tröø phaù toaùi. 1. Voøng Thieân maõ (nieân chi) Sao thieân maõ töùc laø sao Beänh cuûahaønh khí, cuûa nieân chi; cuõng nhö Loäc toàn laø sao Loäc (laâm quan) cuûa haønh khí cuûa nieân can. Hieåu nhö theá thì ta thaáy nhö caùc tuoåi daàn ngoï tuaát thuoäc hoäi cuïc Hoûa thì Loäc ôû tî, beänh ôû thaân, neân thieân maõ ôû thaân. Vì vaäy neân thieân maõ luùc naøo cuõng ôû goùc ñeå deã nhôù, taùc giaû laáy caùch an nhö sau. Laáy 4 goùc laøm baäc, khôûi ñaàu ôû cung daàn laø naêm tyù roài ñeám nghòch, söûu sang hôïi, daàn sang thaân, ñeán naêm sinh ngöng ôû goùc naøo thì thieân maõ ôû ñoù. Xong roài vieát voøng Thieân maõ, cuõng nhö voøng Loäc toàn vaäy, nhö sau theo chieàu thuaän Thieân maõ, caùch 1, Hoa caùi, Kieáp saùt caùch 3 Ñaøo hoa. Boán sao naøy bao giôø cuõng ñi lieàn vôùi nhau nhö theá. Ñaøo hoa hôïp vôùi Kieáp saùt. Kieáp saùt laø tuyeät ñòa, neân cuõng ôû goùc nhö thieân maõ. Nhôù theá laø khoâng bò nhaàm. 2. Phaù toaùi (duøng nieân chi) Naêm tuoåi thuoäc cung sinh thì Phaù toaùi ôû daäu Naêm tuoåi thuoäc cung moä thì Phaù toaùi ôû söûu Naêm tuoåi thuoäc cung tuyeät thì Phaù toaùi ôû tî. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 71 Moät phöông phaùp deã nhôù hôn laø an nhö sao thieân maõ, laáy 3 cung tî daäu söûu laøm choã ñaët chaân, khôûi ñaàu töø cung tî laø naêm tyù ñeám nghòch böôùc treân 3 cung ñoù cho ñeán naêm tuoåi ngöng laïi laø phaù toaùi. 3. Ñaåu quaân (thaùng vaø giôø sinh) Laáy cung thaùi tueá laøm thaùng gieâng ñeám ngöôïc ñeán thaùng sinh roài thuaän ñeán giôø sinh laø ñaåu quaân. 4. Töù hoaù (nieân can) Töù hoaù laø Hoaù loäc, Hoaù quyeàn, Hoaù khoa vaø Hoaù kî. Caàn phaûi thuoäc 10 caâu sau ñaây noùi theo thöù töï Loäc Quyeàn Khoa Kî cho moãi naêm: Giaùp Lieâm phaù vuõ döông Aát Cô löông töû nguyeät Bính Ñoàng cô xöông lieâm Ñinh Nguyeät ñoàng cô cuø Maäu Tham nguyeät höõu cô Kyû Vuõ tham löông khuùc Canh Nhaät vuõ ñoàng aâm Taân Cö nhaät khuùc xöông Nhaâm Löông töû taû vuõ Quyù Phaù cöï aâm tham Nghóa laø neáu ta sinh naêm Giaùp thì tìm treân laù soá choã naøo. Coù Lieâm trinh thì vieát theâm Hoaù Loäc. Coù Phaù quaân thì vieát theâm Hoùa Quyeàn Coù Vuõ Khuùc thì vieát theâm Hoaù Khoa Coù Thaùi döông thì vieát theâm Hoaù Kî Coøn moät soá caùc sao khaùc nhö Thieân truø, Löu haø, Thieân loäc, Phuïc thi, Kieám nay, Quyeån thieät v.v…… khoâng quan heä vaø coù theå do caùc thaày theâm vaøo ñeå laù soá theâm vui neân ñaây khoâng cheùp laïi. PHAÀN THÖÙ BA TUAÀN TRIEÄT THAÂN MEÄNH CHUÙ VAØ ÑAÏI TIEÅU HAÏN I/ TUAÀN TRIEÄT Tuaàn trieät khoâng phaûi laø “sao”, maø laø nhöõng nôi treân thieân baøn, coù tính caùch ñaëc bieät ñoái vôùi ngöôøi sinh vaøo naêm aáy. Tuaàn trieät ñeàu chieám moät khoaûng lôùn baèng 2 cung lieàn nhau treân thieân baøn, neân treân laù soá ngöôøi ta thöôøng vieát 2 chöõ naøy vaøo choã giöõa 2 cung ñeå chæ raèng caû 2 cung lieàn nhau ñoù ñeàu laø Tuaàn hay Trieät. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 72 1) Tuaàn trung khoâng vong Moãi tuaàn laø 10 naêm ñi töø Giaùp tôùi Quyù goàm ñuû 10 can. Coù 10 naêm maø nhöõng 12 ñòa chi, neân trong moãi tuaàn, chæ coù theå coù 10 chi thoâi coøn 2 chi kia khoâng coù. Hai chi aáy töùc laø hai cung ñöôïc ñaùnh daáu treân laù soá baèng chöõ “Tuaàn” vaäy. Hieåu nhö vaäy ta an vò Tuaàn Trung nhö sau: Khôûi töø naêm tuoåi treân soá, ta keå thuaän moãi can moät cung cho ñeán quyù laø heát tuaàn cuûa ta. “Tuaàn” ñoùng ôû 2 cung tieáp lieàn cung quyù ñoù. Tæ duï: Ta sinh naêm Bính thìn. Töø cung thìn ta ñeám thuaän: Bính Ñinh Maäu Kyû cho ñeán Quùy laø ôû cung hôïi; vaäy Tuaàn ñoùng ôû 2 cung “tyù söûu”. 2) Trieät loä khoâng vong Trieät loä laø caét ñöùt ñöôøng ñi cuûa ta. Moãi naêm coù 12 thaùng, maø voøng thieân can coù 10 neân moãi naêm coù 2 tuaàn tröôùc vaø tuaàn sau. Hai thaùng Nhaâm vaø Quyù trong naêm laø 2 thaùng cuoái cuûa voøng thieân can tröôùc. Sau 2 thaùng aáy laø sang voøng thieân can sau. Vì vaäy an “Trieät” leân 2 cung nhaâm quyù aáy laø ñeå chì nôi chaám döùt caùi cuõ, roài baét ñaàu caùi môùi vaäy. Vì leõ ñoù neân ta an Trieät loä nhö sau: Laáy can naêm nhaân 2 coäng 1, ñöôïc can thaùng gieâng ôû daàn, ta ñeám thuaän ñeán nhaâm quyù laø “Trieät”. Neáu trieät rôi vaøo tuaát hôïi thì phaûi an sang tyù söûu. Laøm nhö vaäy ta ñöôïc keát quaû maø caùc saùch Töû Vi hay tính saün cho laø: Caùc naêm Giaùp vaø kyû trieät ôû 2 cung thaân vaø daäu. Caùc naêm AÁt Canh trieät ôû 2 cung ngoï muøi Caùc naêm Bính Taân trieät ôû 2 cung thìn tî Caùc naêm Ñinh Nhaâm trieät ôû 2 cung daàn maõo Caùc naêm Maäu vaø Quyù trieät ôû 2 cung tyù söûu (thay vì tuaát hôïi) Trieät loä coù yù chính laø 2 thaùng cuoái ñoù thuoäc veà voøng Giaùp tröôùc, ñoái vôùi tuoåi ta naêm aáy, caùc sao an treân laù soá laø an theo tuoåi ta töùc laø voøng can tröôùc, neân chæ coù aûnh höôûng ñeán ta cho ñeán heát 2 thaùng ñoù maø thoâi. Sau 2 thaùng aáy ta sang voøng thieân can môùi; voøng naøy khoâng coù 2 chi trieät keå treân, 2 cung ñoù töùc laø khoâng vong cuûa voøng môùi, cho neân caùc sao an treân ñoù bò coi nhö laø khoâng coù vaäy, vaø môùi coù teân trieät loä khoâng vong. Ñoù laø lyù do maø caùc thaày soá thöôøng ñoaùn: “trieät chæ naëng veà nöûa sau ñôøi ta thoâi” laø vaäy. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 73 Vaû laïi cöù xem vieäc 2 cung tuaát hôïi khoâng bao giôø bò trieät laø ta hieåu roõ yù coå nhaân ngay. Caùc naêm Maäu vaø Quyù, thaùng gieâng laø Giaùp daàn; caên cöù theá ñeám thuaän cho heát voøng thì nhaâm quyù ôû vaøo 2 cung tuaát vaø hôïi. Ñaùng leõ phaûi ñaët trieät leân ñoù chaám döùt caùi cuõ ñi ñeå sang voøng môùi, nhöng nhö ñaõ noùi ôû treân, aâm lòch ta ñöông duøng 2 thaùng 11 vaø chaïp laø 2 thaùng ñaàu cuûa naêm môùi, ñaët trieät leân tuaát hôïi töùc laø leân 2 thaùng cuoái cuûa naêm tuoåi cuûa ta roài, voøng can môùi seõ sang naêm khaùc, khoâng lieân quan gì ñeán naêm tuoåi ta vaø caùc sao an treân laù soá laù an theo tuoåi ta seõ khoâng coù sao naøo bò trieät caû. Vì vaäy trong naêm tuoåi ta, söï phaân ranh 2 voøng can ñoù phaûi ñaët ôû nhaâm tyù quyù söûu tröôùc giaùp daàn môùi ñöôïc, coù vaäy naêm tuoåi ta môùi coù 2 voøng can, vaø môùi coù vaán ñeà chaám döùt cuõ ñeå sang môùi ñöôïc. II/ MEÄNH CHUÛ THAÂN CHUÛ Ñaây laø caùc sao ñöôïc choïn laøm tinh tuù cai quaûn soá meänh vaø ñôøi soáng mình. Ít thaáy thaày soá duøng caùc sao naøy, nhöng vì coå nhaân coù ñeå laïi, neân xin ghi laïi ñaây ñeå ñoäc giaû nghieân cöùu. Bieát ñaâu laïi khoâng laø moät ñieåm quan troïng trong soá Töû Vi? 1) Meänh chuû (duøng sinh nieân chi) Baûn meänh tinh quaân chieáu chuû: Tyù thuoäc tham lang Söûu cöï moân Daàn tuaát sinh nhaân thuoäc Loäc toàn Maõo daäu thuoäc vaên (xg) Tî thuoäc Vuõ (khuùc) Thìn thaân Lieâm tuù, ngoï Phaù quaân. 2) Thaân chuû (nieân chi) Tyù Ngoï sinh nhaân hoûa Linh tuù Söûu muøi Thieân töôùng Daàn thaân Löông Maõo daäu Thieân ñoâng, thaân chuû thò Tî Hôïi Thieân cô, thìn tuaát Xöông. III/ HAÏN Trong Töû Vi coù 2 haïn chính laø: Ñaïi haïn laø thôøi gian 10 naêm Tieåu haïn laø thôøi gian 1 naêm Muoán xem vaän haïn ra sao tröôùc phaûi xem ñaïi haïn, roài trong voøng 10 naêm ñoù xem tieåu haïn vaø trong naêm ñoù, xem nguyeät haïn töøng thaùng moät. 1) Ñaïi haïn (döông nam thuaän, döông nöõ nghòch) Cuïc soá maáy thì vieát soá aáy leân cung meänh. Xong vieát tieáp vaøo caùc cung khaùc, döông nam aâm nöõ theo chieàu thuaän, aâm nam döông nöõ theo chieàu nghòch. Caùc soá tieáp taêng theâm 10 cho moãi cung. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 74 Tæ duï Meänh ñoùng thìn, tuoåi aâm nam, kim cuïc. Vieát soá 4 vaøo thìn, 14 vaøo maõo, 24 vaøo daàn v.v…… Vôùi caùch vieát nhö vaäy ta phaûi hieåu töø 4 ñeán 13 phaûi xem sao cung thìn maø ñoaùn caùc chöõ soá ñoù laø ghi naêm ñaàu haïn. Chuù yù: Saùch D Töû vi ñaåu soá cuûa Taàu xuaát baûn taïi Thöôïng Haûi, thì laïi ghi soá ñaàu haïn sang cung Phuï Maãu (döông nam) hay Huynh ñeä (döông nöõ) nghóa laø neáu ghi soá 1 ôû cung meänh ta phaûi hieåu ñoù laø naêm cuoái haïn. Ngöôøi Vieät ta ai cuõng duøng soá ñoù laøm ñaàu haïn, vaø thaáy theá môùi ñuùng. Coù leõ vì vó tuyeán cuûa ta vaø Taàu xa nhau khaù nhieàu neân coù söï sai bieät ñoù chaêng. 2) Tieåu haïn (nam thuaän, nöõ nghòch) Tieåu haïn ñöôïc ghi baét ñaàu töø naêm tuoåi ta vaøo phía trong caùc cung, roài nam thuaän nöõ nghòch (khoâng keå döông nam, aâm nöõ gì caû) moãi cung moät naêm cho heát 12 ñòa chi. Naêm tuoåi ghi vaøo cung QUAN ÑÔÙI cuûa haønh khí tam hôïp hoäi cuïc cuûa ta. Tæ nhö ta tuoåi ngoï; ngoï thuoäc hoäi cuïc daàn ngoï tuaát, töùc hoaû cuïc hoûa sinh ôû daàn, vaø loäc ôû tî, quan ñaùi ôû tröôùc tî moät cung laø thìn. Vaäy ta ghi chöõ ngoï vaøo beân cung thìn, roài tieáp (neáu laø con trai) sao ôû cung tî ghi chöõ muøi, v.v…… Thöôøng thöôøng moãi ngöôøi tìm moät caùch rieâng ñeå nhôù. Coù theå duøng caùch nhö ñaõ an sao thieân maõ (vì sao naøy vaø caùc sao voøng aáy ñeàu do hoäi cuïc maø ra) nghóa laø ñeám töø tyù ôû cung naøo ñoù treân thieân baøn roài moãi naêm 1 cung. Töùc laø: Laáy 4 cung moä (thìn tuaát söûu muøi) laøm baäc, baét ñaàu khôûi naêm tyù ôû cung tuaát, ñeám nghòch cho ñeán naêm sinh, thì vieát ngay sinh nieân vaøo cung ñoù. Tæ nhö ta sinh tuoåi ngoï. Ñaët ngoùn tay vaøo tuaát vaø hoâ tyù; ñi nghòch sang muøi laø söûu, thìn laø daàn, söûu laø maõo, tuaát laø thìn, muøi laø tî, thìn laø ngoï; vieát chöõ ngoï beân cung thìn. 3) Ñoàng haïn Tieåu haïn baét ñaàu ôû quan ñôùi, laø môùi ñoäi muõ vaøo khoaûng 13, 14 tuoåi neân tröôùc ñoù ta xem ñoàng haïn. Vôùi caùc ñöùa nhoû phaûi xem ñoàng haïn môùi ñuùng vaø töø 13 tuoåi trôû leân môùi xem tieåu haïn. Ñoàng haïn ñöôïc ñònh nhö sau, ngöôøi xem soá khoâng coù ghi ñoàng haïn treân laù soá. Phaûi nhôù naêm naøo ôû cung naøo maø ñoaùn. Naêm leân moät ôû meänh, leân 2 ôû Taøi, leân 3 ôû Taät theo thöù töï sau ñaây maø xem: Meänh – Taøi – Taät – Theâ – Phuùc – Quan – Noâ – Di – Töû – Huynh – Phuï – Ñieàn, roài tieáp sau tieåu haïn. 4) Nguyeät haïn Nguyeät haïn laø xem töøng thaùng cho moät naêm. Coù ñeán 3, 4 caùch laáy nguyeät haïn khaùc nhau. Caùch thoâng duïng laø: Tieåu haïn hieän ñoùng ôû naêm naøo thì laáy ñoù laøm thaùng 1, ñeám nghòch ñeán thaùng sinh roài thuaän ñeán giôø sinh laø an thaùng gieâng. Song ñi thuaän moãi cung moät thaùng. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 75 Caùch naøy chaúng khaùc gì ta an meänh ngöôïc töø naêm tieåu haïn vaäy, vaø thaùng gieâng cuûa moãi naêm chæ laø löu nieân, ñaàu quaân maø thoâi. Caùch naøy laø caùch hôïp lyù nhaát maø ta seõ noùi ôû ñoaïn sau. Coù saùch coøn daïy caùch xem löu nieân ñaïi haïn, löu nieân thaùi tueá vaø xem caû haïn ngaøy nöõa. Nhöõng chuyeän ñoù chöa thaáy ñuùng vôùi thöïc teá vaû laïi khoâng hôïp lyù, neân ôû ñaây khoâng trình baày. QUYEÅN NHÌ, CHÖÔNG HAI ÑOAÙN SOÁ Pheùp ñoaùn soá Töû Vi saùch naøo cuõng coù noùi ñaày ñuû, neân ñaây chæ ghi laïi vaøi ñieàu chính. Tröôùc heát caàn phaûi bieát nghóa caùc chöõ duøng trong vieäc ñoaùn. Sau ñoù bieát qua phöông phaùp xem 1 laù soá ra sao. Sau cuøng laø caùc baøi Phuù löu truyeàn laïi. PHAÀN THÖÙ NHAÁT MAÁY ÑIEÀU CAÀN BIEÁT I/ XUNG HÔÏP TRONG CAN CHI 1) Thieân can töông hôïp Nguyeân uûy laø ôû Kinh dòch, caùc soá ñoù ôû Haø Ñoà ñöôïc xeáp hôïp nhau laø: Nhaát luïc coäng toâng 1–6 Nhò thaát ñoàng ñaïo 2–7 Tam baùt vi baèng 3–8 Töù cöûu vi höõu 4–9 Nguõ thaäp ñoàng ñoà 5 – 10 Cho neân G = 1 A= 2 B = 3 v.v…… Giaùp hôïp Kyû hoaù Thoå Aát hôïp Canh hoùa Kim Bính hôïp Taân hoùa Thuûy Ñinh hôïp Nhaâm hoùa Moäc Maäu hôïp Quyù hoùa Hoûa 2) Ñòa chi töông hôïp Troâng treân thieân baøn caùc cung cuøng ngang vaø cuøng ñoái nhau laø hôïp. Ñaây laø luïc hôïp. Ngoï - Muøi hôïp trôøi Tyù - Thaân hôïp ñoâng SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 76 Thìn - Daäu hôïp thu Maõo - Tuaát hôïp haï Daàn - Hôïi hôïp xuaân Söûu - Tyù hôïp ñaát Lyù do: ñòa khi thöôïng thaêng nhi höõu xuaân haï thu ñoâng chi töï 3) Thieân can töông xung Caùc can ñoái vò treân thieân baøn laø xung Giaùp - Canh xung nhau Aát - Taân xung nhau Bính - Nhaâm xung nhau Ñinh - Quyù xung nhau Lyù do laø ñoâng ñoái vôùi taây, nam ñoái baéc coøn Maäu kyû khoâng xung vì ôû chính giöõa. Thieân can phuøng thaát nhi xung. (Thieân can ñi thuaän, cöù 1 ñeán 7 laø xung nhau). 4) Ñòa chi töông xung Ñòa chi phuøng thaát nhi xung. Töùc laø luïc xung treân thieân baøn caùc cung ñoái nhau laø xung: Tyù - Ngoï Söûu - Muøi Daàn - Thaân Maõo - Daäu Thìn - Tuaát Tî - Hôïi 5) Thieân can töông khaéc Thieân can phuøng nguõ nhi khaéc. G khaéc M K khaéc Q A khaéc K C khaéc G B khaéc C T khaéc A Ñ khaéc T N khaéc B M khaéc N Q khaéc Ñ 6) Ñòa chi xung khaéc (Luïc haïi) Cung ñoái nhau theo chieàu doïc treân thieân baøn, traùi laïi vôùi luïc hôïp laø chieàu ngang. Daàn haïi Tî SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng Maõo haïi Thìn Tyù haïi Muøi Söûu haïi Ngoï Hôïi haïi Thaân Tuaát haïi Daäu 77 II/ NGUÕ HAØNH SINH KHAÉC Aâm vôùi döông hoøa hôïp laø toát Aâm ñöôïc döông thaønh quan Döông ñöôïc aâm thaønh taøi Trong caùc saùch Töû Vi hay noùi caâu: “taøi quan caùch” laø yù naøy. Veà nguõ haønh thì luaät sinh khaéc ñaõ noùi ôû treân roài, nay theâm aâm döông vaøo thaønh nhöõng chöõ thoâng duïng, ñoäc giaû cuõng neân bieát ñeå coù theå hieåu khi ñoïc saùch Töû Vi. Coù 6 caùch sinh khaéc goïi laø Luïc thaàn. Tæ duï ta laø döông moäc thì: Aâm thuûy (sinh ta) laø chính aån cuûa ta Döông thuûy (sinh ta) laø thieân aån cuûa ta Aâm hoûa (sinh ta) laø thöông quan cuûa ta Döông hoûa (sinh ta) laø thöïc thaàn Aâm kim (khaéc ta) laø chính quan Döông kim (khaéc ta) laø thaát saùt Aâm thoå (ta khaéc) laø chính taøi Döông thoå (ta khaéc) laø thieân taøi Aâm moäc (hôïp vôùi ta) laø tæ kieáp Döông moäc (hoøa vôùi ta) laø tæ khieân Hai chöõ aâm vaø döông ñaây laø aên vaøo ñòa chi. Trong Töû Vi ít ai ñoaùn kyõ ñeán ñi saâu vaøo chi tieát noùi treân, thöôøng thöôøng ta chæ caàn nhôù maáy caâu: Ñöông sinh giaû vöôïng = cuøng haønh khí gaëp nhau thì vöôïng laø phaûi. (ta laø thoå gaëp ñaát thoå, thì ta caøng vöôïng) Sôû sinh giaû töôùng = gaëp haønh sinh ra mình thì toát nhaát. (ta laø thoå gaëp hoûa, thì ta maïnh cöïc ñoä) Sinh nguõ giaõ höu = gaëp haønh maø ta sinh ra noù thì ta khoâng ñöôïc lôïi gì tuy khoâng haïi; voâ duïng. (ta thoå gaëp kim, ta suy voâ duïng) Nguõ khaéc giaû töû = gaëp haønh khaéc ta thì ta cheát SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 78 (ta thoå gaëp moäc huùt heát tinh khí ta laø ta cheát daàn) Khaéc ngaõ giaû tuø = gaëp haønh ta khaéc noù thì ta tuø, töùc laø boù tay, khoâng hoaït ñoäng ñöôïc. (ta thoå gaëp thuûy, laø ta nhö bò tuø vaäy) III/ TÍNH CAÙCH CAÙC CUNG 1) Cung döông vaø cung aâm. Caùc cung ñi töø daàn ñeán muøi laø cung döông. Caùc cung ñi töø thaân ñeán söûu laø cung aâm. Chôù coù nhaàm cung daàn laø döông maõo laø aâm. 2) Sinh baïi tuyeät vöôïng ñòa Boán cung naøy thöôøng hay noùi ñeán luoân, trong Töû Vi coù 2 loaïi: - Moät laø sinh baïi vöôïng tuyeät ñòa cuûa cuïc töùc laø caùc nôi coù ghi teân sao Tröôøng sinh, Moäc duïc, Laâm quan vaø Tuyeät treân laù soá. - Hai laø 4 cung chæ nôi vöôïng suy cuûa haøng khí baûn meänh mình. Tæ nhö mình sinh naêm Giaùp tyù Kim meänh thì sinh ñòa laø tî, baïi ñòa laø ngoï, vöôïng ñòa laø thaân vaø tuyeät ñòa ôû hôïi. 3) Cöôøng cung Ñaây laø noùi rieâng cho töøng sao tuøy theo tính cuûa sao ñoù. Nhö Töû Vi thì cöôøng cung laø: Meänh, Taøi, Quan, Ñieàn, Phuùc, Di ngoaøi ra laø nhaøn cung. Ñaáy laø ñoái vôùi ñaøn oâng. Coøn ñaøn baø thì cöôøng cung cuûa Töû Vi laø meänh Ñieàn, Taøi, Phuùc, Phu, Töû, coøn laïi laø thöôøng. Ñaïi yù laø soá ñaøn oâng cung Quan loäc coù Töû Vi laø toát, soá ñaøn baø traùi laïi Quan loäc coù Töû Vi aûnh höôûng keùm ñi nhieàu. 4) Cung ñoái Chieáu, giaùp, hôïp, xung. Xem Töû Vi maø xem veà Meänh hay thaân khoâng phaûi chæ xem rieâng cung Meänh, maø coøn phaûi xem caùc cung khaùc laø: - Ñoái cung töùc chính chieáu: laø cung ñoái vôùi cung Meänh qua trung taâm cuûa thieân baøn, tuùc laø tyù ñoái ngoï, daàn ñoái thaân, caùc cung luïc xung cuûa ñòa chi. - Cung tam hôïp töùc cuõng chieáu: laø 2 cung caùch cung meänh 3 cung. Trong thieân baøn coù 12 cung thì cöù 3 cung hôïp vôùi nhau, nhö tam hôïp hoäi cuïc vaäy. Daàn ngoï tuaát laø 3 cung tam hôïp; neáu meänh ta ôû daàn thì 2 cung kia cuõng chieáu ta. - Giaùp cung: laø 2 cung ñöùng lieàn tröôùc vaø sau ta. Ta ôû maõo thì thìn vaø daàn laø 2 cung giaùp. - Hôïp cung: töùc laø luïc hôïp ngang nhö tyù hôïp söûu, daàn hôïp thaân. 5) Boán cung sinh moä vöôïng. Boán cung Sinh laø daàn thaân tî hôïi SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 79 Boán cung Moä laø thìn tuaát söûu muøi Boán cung Vöôïng laø tyù ngoï maõo daäu Nhöõng chöõ naøy raát thöôøng hay duøng deã nhaàm laãn,khi nguõ haønh thuoäc aâm vì khi ñoù 4 sinh ñòa khoâng coøn ôû ñaáy nöõa. Ñoäc giaû neân thaän troïng khi ñoaùn theo caùc caâu chuù. IV/ TÍNH CAÙCH CAÙC SAO Caùc sao ñöôïc gaùn cho raát nhieàu tính caùch nguyeân uûy do ñaâu chöa roõ laém (chaéc roài seõ coù vò tìm ra) nhöng laïi raát quan heä. Ñaây chæ xin ghi nhöõng gì löu truyeàn qua saùch vôû laïi, maø vì saùch vôû khoâng thoáng nhaát neân nhieàu khi nhöõng ñieàu noùi ôû ñaây coù theå khaùc vôùi caùc saùch khaùc. 1) Nam Baéc Ñaåu: Tröø Töû Vi laø Ñeá tinh ra coøn coù caùc sao ñaàu coù ghi roõ laø Nam hay Baéc. Baéc: Lieâm trinh, Vuõ khuùc, Tham lang, Thaùi aâm, Cöï moân, Phaù quaân. Xöông khuùc, Töû Höõu, Loäc toàn, Kình Ñaø. Nam: Thieân phuû – Thieân ñoàng – Thaùi döông – Thieân cô – Thieân töôùng – Thieân löông – Thaát saùt – Khoâi vieät – Hoûa linh. Chæ caàn nhôù 6 chính tinh baéc ñaåu, coøn laø nam caû. 2) Aâm döông tính: Döông: Töû Vi thieân ñoàng thaùi döông thieân töôùng thieân cô – Vuõ khuùc – Lieâm trinh – Kình döông – Taû Höõu – Thieân vieät – Loäc toàn: Hoûa. AÂm: Thieân phuû – Thaát saùt – Tham lang – Thaùi aâm – Cöï moân – Thieân löông – Phaù quaân Ñaø – Khuùc Khoâng Kieáp – Thieân khoâi – Linh. Caàn nhôù chính tinh caùc sao thuoäc Töû Vi tinh heä laø döông, thuoäc thieân phuû tinh heä laø aâm. Traùi laïi caùc sao aâm döông thì laïi döông khaù nhieàu. Coù nhieàu sao ghi aâm ñaùi döông, döông ñaùi aâm töùc laø baûn chaát laø aâm nhöng coù mang tính chaát döông, vaø moãi saùch gh moät khaùc. 3) Nguõ haønh cuûa caùc sao: Ñaây laïi laø ñieàu khoù hieåu nöõa. Ñoäc giaû caàn nhôù maáy chính tinh laø ñuû, coøn caùc sao khaùc khoâng caàn laém, neáu muoán bieát xin tra caùc saùch Töû Vi thoâng thöôøng. Caùc chính tinh soá lôùn laø haønh thuûy 1 haønh moäc laø thieân cô 1 haønh kim laø vuõ khuùc 3 haønh hoûa laø lieâm trinh thaát saùt thaùi döông 3 haønh thoå laø Töû vi thieân phuû thieân löông 6 haønh thuûy laø cöï tham Nguyeät töôùng phaù vaø Ñoàng cuõng deã nhôù. Thaát saùt laø Hoûa ñaùi kim. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 80 Trong saùch Ñòa lyù thì Tham lang laø moäc tinh. 4) Sao vaø tuoåi hôïp caùch: Khi xem cung meänh ngöôøi ta hay xeùt xem chính tinh ñoùng ôû ñoù coù hôïp caùch vôùi tuoåi cuûa mình khoâng. Neáu hôïp thì goïi laø taøi quan caùch caùi toát cuûa sao ñoù taêng gaáp ñoâi; vì leõ ñoù maø cuøng cung meänh coù sao thieân töôùng ñaéc ñòa maø ngöôøi tuoåi hôïp thì laøm thaät lôùn, coøn ngöôøi tuoåi khoâng hôïp thì chæ goïi laø toát maø thoâi. Khoâng phaùt. Tuoåi noùi ñaây laø nieân can, ngöôøi tuoåi Bính hay tuoåi Giaùp. Xem sao naøo ôû cung naøo hôïp vôùi tuoåi gì thì xem nhö sau. Moät sao thuoäc haønh gì ôû vaøo cung naøo thì ta xem can cuûa caùc cung chính ñoái chieáu. Neáu tuoåi ta mang can ñoù laø taøi quan caùch. Tæ duï: Meänh ta ôû ngoï haønh hoaû, coù sao thieân cô thuû meänh Cô laø moäc. Maø cung chính: ngoï mang can Ñ vaø K (hoûa do moäc sinh) Maø cung ñoái: tyù mang can Q (thuûy sinh moäc) Maø cung chieáu: daàn mang can G (moäc) Vaäy neáu tuoåi ta laø Giaùp Quyù Ñinh Kyû laø taøi quan caùch caû, vì caû 4 ñeàu khoâng khaéc moäc. Tæ duï nöõa: Meänh ta ôû maõo haønh moäc, sao thieân cô laø moäc Cung chính: maõo mang can A moäc Cung ñoái: daäu mang can T kim khaéc (boû) Cung chieáu: hôïi mang can N thuûy Vaäy ngöôøi tuoåi AÁt laø hôïp. 5) Sao saùng, toái (mieáu haõm): Caùc sao trong Töû vi coù ñaëc tính laø saùng hay môø khoâng ñeàu nhau tuøy choã ñöùng treân thieân baøn. Ñieåm naøy quan troïng baäc nhaát trong vieäc ñoaùn soá. Vì vaäy caàn phaûi nhôù roõ caùc nôi naøo mieáu nôi naøo haõm cuûa chính tinh vaø maáy hung tinh thì môùi ñoaùn ñöôïc. Caùc saùch löu truyeàn laïi khoâng coù noùi taïi sao, sao naøy laïi haõm choã naøy vaø vöôïng choã kia, chæ ñeå laïi moät baûng ghi caùc nôi saùng toái aáy laïi maø thoâi. Ñaõ vaäy saùng toái laïi chia ra laøm 6 ñoä theo thöù töï töø saùng röïc cho ñeán toái moø laø: Mieáu – Vöôïng – Ñaéc ñòa – Lôïi ích – Bình hoøa vaø Haõm. Söï thaät ngöôøi ñoaùn chæ neân nhôù coù 3 ñoä: Mieãu – Vöôïng – Haõm coøn ngoaøi ra laø trung bình; nhö theá vöøa deã nhôù vaø vöøa hôïp lyù hôn, vì thaät söï trong vieäc ñoaùn soá, ñoä toát xaáu ta chæ coù theå nhaän bieát ñöôïc ñeán theá ñaõ laø taøi tình laém roài. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 81 Duø sao cuõng xin cheùp baûng cuûa coå nhaân ñeå laïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Töû Phuû M M M Lieâm V Tham M Vuõ M Cô M H Cöï V V Töông M M Löông M M Ñoàng V H Saùt V M Phaù M V M V M V M M V M M M H M B M V V M V M B V M V B V V V V V H M M H M M V H M V M H M B M M M H V B M V M M V H H H V V M M M V H V M H H V M B V V B H M M B V H SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 82 Thaùi döông vöôïng ban ngaøy haõm ban ñeâm. Thaùi aâm vöôïng ban ñeâm haõm ban ngaøy. Baûng naøy laø trích ôû moät cuoán saùch cheùp tay löu truyeàn laïi, coù khaùc vôùi baûng cuûa saùch “Töû Vi ñaåu soá caûi löông” cuûa Trung Hoa, vaø caùc saùch baèng Vieät ngöõ moät ñoâi chuùt, nhöng trong phaàn nghieân cöùu seõ baøn ñeán söï ñuùng hay sai cuûa caùc baûng naøy. ÔÛ ñaây ñeå giuùp trí nhôù ñoäc giaû, chæ xin löu yù vaøi ñieåm sau ñaây: 1 - Chæ caàn nhôù 3 ñieåm chính laø Mieáu Vöôïng Haõm laø ñuû; caùc nôi khaùc cho laø trung bình. 2 - Vaán ñeà vöôïng haõm cuûa caùc sao khoâng phaûi döïa vaøo nguõ haønh cuûa caùc sao vôùi nguõ haønh cuûa caùc cung; maø laø ñaët caâu baûn vò trí cuûa caùc sao ñoù treân thieân baøn; neân laáy caùc truïc laøm goác. Nhö Lieâm Tham Haõm ôû tî hôïi, Töû Phuû mieáu ôû söûu muøi, Phaù quaân mieáu ôû tyù ngoï vaân vaân; neân ñoäc giaû caàn nhôù khi moät sao naøo ñaõ mieáu ôû moät cung naøo thì cung ñoái chieáu neáu khoâng mieáu thì cuõng vöôïng khoâng theå naøo haõm ñöôïc. Nhöõng caâu phuù seõ giuùp ta nhôù caùc ñieåm chính naøy. Tæ nhö: Ñoàng Löông toái hæ daàn thaân hôïi Khoâng Kieáp haø hieàm tî hôïi Cô Löông thìn tuaát Cöï Cô maõo daäu v.v…… 3 - Vaøi ñieàu giuùp trí nhôù ñoäc giaû veà vaán ñeà naøy laø: - Töû Phuû khoâng coù haõm ñòa, chæ coù Mieáu Vöôïng, coøn caùc nôi khaùc laø bình hoaø. Daàn thaân vaø söûu muøi laø 2 truïc toát nhaát. - Lieâm tham haõm ôû tî hôïi laø xaáu nhaát Coøn cuõng mieáu vöôïng ôû daàn thaân, söûu muøi nhö Töû Phuû. - Tham Vuõ mieáu ôû töù moä (thìn tuaát söûu muøi) - Cöï moân haõm ôû La voõng, mieáu ôû maõo daäu. Vuõ khoâng haõm xaáu ôû tyù hôïi. - Thieân töôùng haõm ôû maõo daäu, coøn haàu heát laø mieáu vöôïng. - Thieân ñoàng haõm ôû töù moä, mieáu ôû daàn thaân. - Phaù quaân haõm ôû thaân hôïi, mieáu tyù ngoï. 4 - Veà caùc sao saùt tinh, baïi tinh, phu tinh v.v…… thì coù maáy ñaëc ñieåm sau ñaây: - Taû höõu laø 2 phuø tinh cuøng thoå caû, khoâng thaáy noùi coù haõm. - Xöông khuùc thì Xöông thuoäc kim. Khuùc thuoäc thuûy. Laáy caùc cung thuûy hoaû moäc kim cuûa tam hôïp hoäi cuïc ra maø ñònh. Mieáu ôû cung kim: tî daäu söûu Haõm ôû cung hoûa: daàn ngoï tuaát (hoûa khaéc kim) Ñaéc ñòa ôû cung thuûy: thaân tyù thìn (kim sinh thuûy) SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng - Kình-ñaø mieáu ôû töù moä, coøn thì haõm. - Khoâng-kieáp mieáu ôû tî hôïi, coøn thì xaáu. 83 Hoûa tinh thuoäc hoûa, laáy caùc cung hoäi cuïc maø tính. Vaán ñeà mieáu haõm coù moät nghi vaán raát lôùn laø: Ta phaûi hieåu mieáu laø saùng töùc, laø nôi ñoù sao coù aûnh höôûng maïnh vaø haõm laø toái nôi ñoù “sao” khoâng coù hieäu löïc gì ñeå aûnh höôûng ñeán ta caû, thì môùi thaät laø hôïp lyù. Nhöng coù nhieàu saùch vaø moät soá ñoâng caùc thaày soá laïi hieåu mieáu laø toát vaø haõm laø xaáu. Thaønh ra hung tinh aùc saùt maø ôû nôi mieáu hoï ñeàu hieåu laø coù aûnh höôûng toát ñeán ta, vaø caùt tinh maø ôû nôi haõm nhö thieân ñoàng ôû daäu laø phaûi coù aûnh höôûng xaáu ñeán ta. Xin ñoäc giaû suy ngaãm kyõ vaø ñònh laáy thaùi ñoä, vì tuøy ôû thaùi ñoä aáy maø keát quaû seõ traùi ngöôïc nhau. Rieâng taùc giaû, thì cho vaán ñeà mieáu haõm hoaøn toaøn laø nôi Saùng vaø Toái cuûa vì sao, (objectif) khoâng lieân heä gì ñeán toát xaáu caû, vì toát xaáu laø chuyeän hoaøn toaøn töông ñoái do quan nieäm cuûa ta maø ra (subjectif) Duø sao vaán ñeà mieáu haõm chöa ñöôïc bieát roõ vaø chaéc chaén nguyeân uûy, chuùng ta chaúng neân quyeát ñoaùn. Quyeát ñoaùn khoâng caên baûn vöõng chaõi töùc laø laïi phaïm vaøo loãi laàm thoâng thöôøng cuûa caùc oâng thaày vöôøn roài. 6) Baûn tính caùc sao: Muoán ñoaùn ñöôïc aûnh höôûng cuûa caùc sao ñoáivôùi caùc cung, thì tröôùc heát ta phaûi bieát baûn tính cuûa töøng sao moät. Baûn tính aáy goàm coù maáy ñeåm chính sau ñaây maø ta phaûi nhôù: - Thöïc chaát: aâm döông, nam baéc, haønh thuoäc, vöôïng ñòa…… nhö ñaõ noùi ôû treân. - Baåm tính: thieän tinh, thoï tinh, hung tinh, taøi tinh, quyù tinh v.v…… bieåu töôïng cho moät söï gì. - Hoøa tính: sao thieân töôùng laø thieân tinh hoùa aán. sao thieân löông laø thoï tinh hoaù aám sao lieâm trinh laø hình tinh hoùa tuø v.v…… - Chuyeân chö: moãi sao chuyeân chö veà moät loaïi nhö thieân töôùng chö veà quan loäc, vuõ khuùc chö – taøi baïch v.v…… - Ñaëc tính: coù nhieàu sao coù tính ñaëc bieät nhö Töû Vi giaûi tröø tai hoïa, Vuõ khuùc raát sôï bò khaéc cheá. ÔÛ nhieàu saùch theâm vaøo nhieàu ñieåm nhö ôû treân trôøi laø gì, ôû trong soá laø gì, ôû cung naøo thì theá naøo; gaëp sao naøo thì sao v.v…… nhöõng ñieàu röôøm raø naøy ñeàu laø saûn phaåm cuûa nhöõng ngöôøi hoïc Töû vi muoán laøm cho ngöôøi ít hoïc nhôø ñoù maø bieát nhieàu, deã ñoaùn roäng caùc laù soá. Nhöng röôøm raø quaù laøm cho ngöôøi hoïc khoâng sao nhôù cho heát vaø deã laàm laãn lung tung. Hôn nöõa caùc ñieàu naøy vì lo do caùc ngöôøi hoïc Töû vi döïa vaøo lyù luaän hay kinh nghieäm rieâng maø ñaët ra chöa chaéc ñaõ ñuùng. Nhaát laø nhöõng saùch daïy ñoaùn caû 12 cung, cho töøng sao nhö moät cuoán töï ñieån, ñeå ngöôøi ñoaùn moãi khi xem soá chæ vieäc caàm saùch aáy maø giôû töøng muïc ra ñeå ñoaùn, thì laïi caøng thaáy sai laàm nhieàu choã laém. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 84 Keû vieát saùch naøy cho raèng, ñoäc giaû chæ caàn laøm moät cuoán soå nhoû, ghi laïi caùc baûn tinh noùi treân cho töøng sao laø ñuû. Ñaáy laø noùi veà chính tinh vaø maáy sao quan troïng. Coøn caùc sao khaùc chæ neân ghi vaén taét yù nghóa baåm tính cuûa sao maø thoâi. Caùc ñieåm chính aáy luùc ñaàu laáy trong caùc saùch ñaõ xuaát baûn, ruùt ôû caùc baøi phuù ra, roài sau naøy seõ ñöôïc theâm bôùt daàn vôùi kinh nghieäm vaø suy luaän cuûa chính mình khi xem soá cho ngöôøi khaùc. Nhö vaäy sau khi xem ñoä vaøi chuïc laù soá cho nhieàu haïng ngöôøi, ñoäc giaû seõ nhôù heát tính caùch caùc sao, khoûi caàn soå saùch gì nöõa. 7) Caùc boä “sao”: Caùc “sao” trong Töû vi coù ñaëc tính laø “sao” noï phuø trôï cho “sao” kia; vaø khi hôïp nhau thaønh ñuû boä môùi thaät laø coù hieäu löïc. Tæ nhö: Töû vi ñi moät mình laø Coâ quaân chaúng coù lôïi laø maáy; phaûi coù Taû Höõu laøm phuï taù, coù Khoâi Vieät laøm ñaïi thaàn vaân vaân thì môùi höõu ích. Söï phoái hôïp cuûa caùc sao thaønh boä aáy ñöôïc ngöôøi xöa ñaët thaønh teân töøng boä moät cho deã nhôù, goïi laø “caùch”; cho neân coù phuù caùch (caùch giaàu), thoï caùch, quyù caùch (caùch sang), baàn tieän caùch, vaân vaân. Ñaây laø maáy caùch thoâng thöôøng caàn phaûi veà Phuø. PHUÙ CAÙCH (caùch giaàu) Taøi (vuõ khuùc) aám (löông) giaùp aán (töôùng) Taøi Loäc giaùp Maõ. Nhaät nguyeät chieáu bích (cung ñieàn) sang loäc trieàu nguyeân. Kim sang quang huûy (Nhaät ôû ngoï) QUYÙ CAÙCH (caùch sang) Nhaät nguyeät giaùp meänh Nhaät xuaát phuø tang (ôû maõo) Nguyeät laïc hoäi cung Nguyeät sinh thöông haûi (tyù) Phuï Baät cuûng chö (Töû vi cö meänh, Taû höõu cuûng giaùp) Quaân thaàn Khaùnh hoäi (Töû Taû Höõu cuøng ôû meänh) Töû phuû ñoàng cung Töû phuû vuõ töôùng Taøi aán giaùp Loäc Loäc maõ boäi aán (Loäc aán ñoàng cung coù Maõ ñöùng tröôùc) Maõ ñaàu ñaùi kieám (kình ôû ngoï, Maõ ôû daàn) Thaát saùch trieàu ñaåu (chieáu vaøo thieân phuû) Minh chaâu xuaát haûi (meänh ôû söûu muøi, Nhaät Nguyeät thìn) Nhaät nguyeät ñoàng laâm SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng Khoa quyeàn loäc cuûng Tam quaù lieân chaâu (loäc khoa quyeàn lieàn nhau) Tham hoûa töông phuøng Vuõ khuùc thö vieân (quan voõ) Vaân Haéc aùm cuûng (xöông khuùc giaùp meänh) Kình döông nhaäp mieáu (ôû thìn tuaát söûu muøi) Cöï cô maõo daäu Minh loäc aùm loäc (khoa taïi hôïi, loäc cö daàn) Kim dö phuø giaù (Nhaät nguyeät giaùp Töû vi) Töû phuû trieàu vieân Tham Linh tính thuû (ôû töù moä, hôïp tuoåi tuaát) Phaù quaân tyù ngoï Tieàn Caùi haäu Maõ Ngoï thöôïng thieân löông Kình döông ngoä hoûa Cô löông thìn tuaát Taû höõu töù moä Thieân phuû laâm tuaát Maõ ngoä tröôøng sinh Cô nguyeät ñoàng löông Saùt phaù lieâm tham (tuoåi thìn tuaát söûu muøi) Ñoàng löông daàn thaân Toïa Quyù höôùng Quyù (khoâi vieät) La khoác quan loäc Ñoàng Kình cö ngoï Lieâm hình cö meänh (voõ) Quan giaùp Long Maõ (quan loäc ôû tî) Meänh khoâng thaân kieáp (tuoåi thìn) THOÏ (caùch) Töû Phuû Vuõ töôùng - Cô Nguyeät Ñoàng löông Taû Höõu ñoàng cung - Thieân y cö tuaát 85 SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng Phaù quaân tyù ngoï - Thaát saùt daàn thaân Töû phuû ñoàng cung - Nhaät Nguyeät ñoàng cung Thieân phuû cö maõo - Thieân cô cö tyù - Thieân töôùng söûu maõo Kình döông nhaäp mieáu - Thaân vuõ meänh vaên - Thieân maõ cö hôïi - Tham xöông hoùa kî 86 CAÙCH XAÁU Yeåu: aâm döông phaûn boäi Hoûa linh cö meänh Saùt Phaù lieâm tham ngoä Linh Hoûa (yeåu laém) Kình Ñaø Hoûa Linh - Meänh cung khaéc baûn meänh Cô hoûa Kình - Ñaøo hoa khoâng Kieáp Cô löông ngoä Kình Ñaø Ngheøo vaát vaû: Xöông khuùc ngoä Phaù kî - Hình kî cö quan loäc Tham lang ngoä nhò haøo - Thieân maõ ngoä khoâng vong Kình ngoä Kieáp khoâng kî - Nhò hao ngoä kî Phaù quaân thìn tuaát PHAÀN THÖÙ HAI PHÖÔNG PHAÙP ÑOAÙN SOÁ Neáu laáy soá Töû Vi ñeå ai cuõng coù theå laäp thaønh moät laù soá trong vaøi phuùt ñöôïc thì ñoaùn moät laù soá laø ñieàu khoù, phaûi suy nghó töôøng taän, caân nhaéc töøng sao töøng cung, xem xeùt nguõ haønh aâm döông ñaày ñuû môùi coù theå ñoaùn maø khoâng theå sai laàm nhieàu. Ñoäc giaû neân nhôù coù nhöõng laù soá thaät deã ñoaùn, ai xem cuõng ñoaùn ñöôïc ngay vaø ñaïi khaùi ñoaùn nhö nhau, ñoù laø soá cuûa nhöõng ngöôøi bình thöôøng, ñôøi soáng ñeàu ñeàu, khoâng soâi noåi khoâng coù gì ñaëc bieät. Chín möôi phaàn traêm caùc laù soá ta xem ñeàu thuoäc veà loaïi naøy. Nhöng coù nhöõng laù soá thaät khoù ñoaùn, hoaëc laø thaät toát hoaëc laø thaät xaáu, xem khoâng khoâng kyõ ñoaùn voäi vaøng laø deã bò laàm laém laém. Nhöõng laù soá laï nhö vaäy laø cuûa nhöõng ngöôøi khaùc thöôøng, coù cuoäc ñôøi khaùc ñôøi cuûa soá ñoâng, ngöôøi xem soá moãi khi thaáy laù soá nhö vaäy caàn thaän troïng laém laém. Laïi coù nhöõng laù soá môùi troâng thì coù veû nhö bình thöôøng, nhöng trong ñoù coù moät vaøi ñieåm nghòch laïi vôùi caùch cuïc chính, aáy laø nhöõng laù soá khoù ñoaùn nhaát. Thôøi thöôøng caùc thaày soá, caàm moät laù soá leân nhìn qua laø ñuû bieát tính tình tö caùch ñòa vò ngöôøi xem roài. Vì ngheà nghieäp sinh soáng hoï thöôøng döïa vaøo tính cuûa ngöôøi xem maø ñoaùn theo chieàu höôùng yù thích hay sôû nguyeän cuûa ngöôøi ñoù, ñeå khaùch haøng vöøa yù. Do söï vöøa yù ñoù khaùch haøng seõ cho laø thaày gioûi ñoaùn hay, ca tuïng laøm quaûng caùo cho thaày vaø thöôûng tieàn cho thaày nöõa. Loái ñoaùn aáy laø loái SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 87 ñoaùn thöông maïi, ngöôøi môùi hoïc chôù coù tin nhöõng lôøi ñoaùn aáy laø coù thaät maø maát coâng tìm hieåu voâ ích. Ñaïi khaùi nhö thaày coù ñoaùn cho moät baø laø: Naêm nay, oâng nhaø phaûi döùt khoaùt vôùi baø nhoû thì con baø môùi thi ñoã, laø moät ñieàu soá Töû vi khoâng coù caùch naøo bieát ñöôïc. Soá ñoâng caùc thaày soá, hay caùc ngöôøi hoïc Töû vi moät caùch noâng noåi ñeàu hay ñoaùn theo loái thieån caän hay laø hieåu caùc caâu phuø theo nghóa ñen cho neân thöôøng hay ñöa ñeán söï nhaàm laãn. Coù moät ñoâi trai gaùi yeâu nhau, nhöng nhaân duyeân traéc trôû, vì hoï haøng deøm pha, môùi ruû nhau ñi xem soá. Oâng thaày xem soá ngöôøi con gaùi ñoaùn raèng: “Sao Thai laïi gaëp ñaøo hoa, tieàn daâm haäu thuù môùi ra vôï choàng”. Coâ gaùi tin laø thaät, hieán thaân cho ngöôøi tình ñeå cho hôïp vôùi soá haàu cuoäc hoân nhaân coù theå thaønh töïu ñöôïc. Nhöng sau ñoù keát quaû laø chaøng trai laïi thaønh vôï choàng vôùi ngöôøi khaùc. Moät ñoâi vôï choàng thuoäc giôùi phuù quyù cuøng ñi xem soá cho hai ñöùa con. Ñöùa lôùn cung phuï maãu coù: “Töû Phuû Vuõ Töôùng Khoâi Vieät” oâng thaày ñoaùn caäu naøy phaûi laø con nhaø sang troïng quyeàn quyù. Caû hai vôï choàng chòu laø ñuùng. Ñeán ñöùa nhoû cung Phuï, Maãu “Ñaø la Kieáp saùt” toaøn sao xaáu oâng thaày caû quyeát noùi laø con nhaø haï tieän. Oâng choàng cöôøi noùi: “Caû hai chaùu ñeàu laø con toâi caû, xin thaày xem laïi cho” oâng thaày vaø caû quyeát: “Neáu laø con oâng thì chaéc laø con vôï beù hay naøng haàu”. Cuõng may baø vôï ngoài ngay ñoù, vaø ñöùa con chính laø con cuûa baø ta. Oâng choàng laïi caûi chính: “Khoâng ñaây laø con nhaø toâi maø”. Oâng thaày quaù tin ôû nhöõng caùi maø oâng cho laø kinh nghieäm neân noùi luoân: “Neáu meï laø vôï caû thì chaéc boá phaûi laø ngöôøi vi tieän…… nghóa laø loaïi taøi xeá hay boài beáp gì ñoù thoâi”. Ñoäc giaû chaéc khoâng tin hai caâu chuyeän treân laø vì coù thaät, vì neáu thaät thì oâng thaày soá kia ngu bieát bao. Söï thaät laø khoâng coù, nhöng thöïc ra coù nhieàu thaày ñaõ quyeát ñoaùn nhieàu caâu ngu daïi hôn theá nhieàu. Ñöa hai thí duï treân ra ñaây laø coát ñeå ñoäc giaû neáu coù taäp ñoaùn soá cho moïi ngöôøi ñeå hoïc hoûi vaø ruùt kinh nghieäm, xin nhôù laø: - Chôù bao giôø thaáy ñuùng caùc tröôøng hôïp trong saùch hay trong phuù maø voäi ñoaùn y nhö saùch hay phuù. - Chôù bao giôø hieåu caùc caâu coå nhaân löu truyeàn laïi baèng nghóa ñen, vì söï thaät coù khi laïi traùi vôùi lôøi phuù ñoaùn nöõa. Phaûi yù nieäm ñöôïc vieäc ñoaùn soá moät caùch minh baïch nhö vaäy, haõy neân xem vaø ñoaùn soá. Soá Töû Vi maëc daàu laø hay thaät, ñuùng thaät, nhöng caùi hay ñoù coù caùi ñuùng ñoù chæ giôùi haïn trong moät phaïm vi naøo maø thoâi. Caøng suy ngaãm caøng tìm hieåu ngieân cöùu kyõ veà lyù thuyeát, caøng xem vaø ñoaùn nhieàu laù soá nhöõng ngöôøi ñaõ ñöùng tuoåi ñeå phoái kieåm söï vieäc vôùi lyù thuyeát haàu ruùt nhieàu kinh nghieäm, ñoäc giaû seõ hieåu daàn phaïm vi chính xaùc aáy ñöôïc ñeán ñaâu. Döôùi ñaây xin nhaéc laïi qua phöông phaùp ñoaùn soá ñeå nhöõng ai chöa bieát caùch coù moät phöông chaâm maø theo. Caàm moät laù soá leân, tröôùc heát ta phaûi: A) XEM ÑAÏI THEÅ 1) Xem caùch cuïc ñeå ñònh cho laù soá ñoù thuoäc loaïi naøo. Caùch cuïc laø xem: caùc sao ñoùng ôû meänh phoái hôïp vôùi 3 cung chính chieáu vaø xung chieáu, caùc sao ôû 2 cung giaùp caùc sao ôû cung hôïp chieáu. Xong Meänh thì xem ñeán Thaân cuõng nhö vaäy. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 88 Meänh cung laø ñònh soá maïng thoï yeåu sang heøn. Thaân cung laø ñònh cho cuoäc ñôøi höôûng thuï. Phaûi caø 2 hôïp vôùi nhau môùi thaønh yù nghóa. Chôù neân ñoaùn rieâng töøng cung. 2) Xem sinh khaéc nguõ haønh giöõa cuïc vaø baûn meänh, ñeå xem cuoäc ñôøi seõ vöõng vaøng hay moûng manh…… thaønh baïi seõ deã daøng hay traéc trôû, keát quaû seõ lôùn hay nhoû, laâu beàn hay ngaén nguûi. 3) Xem aâm döông giöõa baûn meänh vaø cung meänh, xem coù lôïi hay coù haïi. 4) Xem chính tinh nhöõng sao naøo mieáu sao naøo haõm, sao naøo bò trieät tuaàn, sao naøo ôû vaøo cöôøng cung nhaøn cung ñeå ñònh nhöõng ñieåm chính yeáu cuûa tính tình maïng soá cuûa con ngöôøi. Xem trôï tinh baøng tinh hung tinh aùc dieäu caùi naøo maïnh yeáu ra sao, ñaéc vò hay laïc vò theá naøo ñeå ñònh xem ñaïi theå cuûa cuoäc ñôøi. 5) Xem ñaïi haïn ñi leân hay ñi xuoáng, coù lieân tuïc hay ñöùt quaõng, ñeå bieát söï phuø traàm thoï yeåu hoaïn naïn ra sao. 6) Xem caùc ñieåm ñaëc bieät cuûa laù soá ñeå roài tìm caùch phoái hôïp vaøo ñôøi vaø vaän haïn cuûa con ngöôøi. Ñoù laø maáy ñieåm chính caàn xem tröôùc ñeå cho ta coù yù nieäm ñaïi khaùi veà con ngöôøi. B) XEM MEÄNH CUNG VAØ THAÂN CUNG Xem Meänh vaø Thaân cung laø ñeå ñònh roõ caùc chi tieát veà moïi phöông dieän: thoï yeåu,giaàu ngheøo, sang heøn, vaän meänh, hoïa phuùc, tính tình, hình daïng, hieàn ngu, thieän aùc vaø taát caû nhöõng ñaëc ñieåm ñeå coù theå bieát roõ hôn veà maïng soá vaø cuoäc ñôøi cuûa con ngöôøi, haàu xaùc ñònh laïi yù nieäm noùi ôû treân. Thöïc ra muoán xaùc ñònh moät laù soá ta phaûi xem ñuû caû 12 cung nhaát laø Phuùc ñöùc vaø Taøi baïch, Taät aùch v.v…… nhöõng cung chính yeáu phaûi xem kyõ, caû ñaïi haïn tieåu haïn cuõng caàn phoái hôïp taát caû laïi môùi coù theå ñoaùn roõ ñöôïc soá maïng ngöôøi. Ôû ñaây noùi thöù töï laø ñeå ngöôøi xem soá xem tuaàn töï nhö vaäy roài môùi ñoaùn, chöù khoâng phaûi xem ñeán ñaâu ñoaùn ñeán ñoù ngay. Baát cöù ñoaùn veà vieäc gì ta cuõng phaûi xem troïn laù soá ñaõ, xong roài môùi coù theå chuyeân chuù vaøo moät ñieåm naøo ñoù sau. Moät ngöôøi ñöa cho ta moät laù soá nhôø xem coù laáy vôï giaàu khoâng, maø ta xem ngay cung theâ roài ñoaùn luoân laø deã bò sai laàm laém. Xem Meänh Thaân vaø caùc cung laø ta phaûi xem ñeán töøng sao moät cho thaät kyõ roài phaûi xem sao aáy saùng hay toái, coù bò nguõ haønh cuûa cuïc (töùc laø caùc sao voøng Traøng sinh) cuûa baûn meänh cuûa caùc sao khaùc cheá khaéc gì khoâng, coù ñöôïc söï phuø trôï cuûa nhöõng sao toát khoâng, coù bò hung tinh aùc saùt xung saùt ôû töù phía khoâng, coù ñuû boä khoâng (caùc sao aâm döông phaûi coù ñuû boä môùi coù aûnh höôûng) coù bò hay ñöôïc baøng tinh aûnh höôûng gì khoâng v.v…… Taát caû tinh vi ñuùng hay sai ôû laù soá laø ñoaïn naøy. Ngöôøi xem phaûi caân nhaéc nhieàu phöông dieän cho kyõ vaø nhaát laø phaûi hieåu phaûi nhôù tính caùch cuûa töøng sao môùi ñöôïc. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 89 Ñaáy laø taøi ngheä cuûa töøng ngöôøi. C) XEM 12 CUNG Ñeå ñoaùn soá, hai cung Meänh vaø Thaân khoâng ñuû. Coå nhaân coù noùi: Xem cho ñaøn oâng tieân khaùn Phuùc ñöùc, haäu khaùn Meänh Thaân, xem cho ñaøn baø thì coát yeáu laïi laø ôû 2 cung Phu vaø Töû, ñoù laø ñieàu dó nhieân roài. Coù ngöôøi xem soá laïi chæ chuyeân xem cung giaûi aùch, vì ñoù laø chuyeän hoaï phuùc cuûa caû ñôøi. Duø sao, xem soá cho ai thì cuõng phaûi xem heát cöôøng cung ñaõ môùi ñuû ñeå ñoaùn veà meänh. Cöôøng cung cuûa ñaøn oâng laø: Meänh Thaân Quan loäc Taøi baïch Thieân di Phuùc ñöùc. Cöôøng cung cuûa ñaøn baø laø: Meänh Thaân Phu Töû Taøi Ñieàn Taät. Vì vaäy cho neân xem soá ta phaûi xem cung Meänh cung ñoái cung tam hôïp vì nhöõng cung naøy ñeàu laø cöôøng cung caû, lieân quan moät caùch maät thieát ñeán cuoäc ñôøi vaø maïng soá cuûa con ngöôøi. Coøn caùc cung kia nhö Phuùc Noâ Huynh Phuï ta chæ xem caùc sao ñoùng ôû trong cung ñoù thoâi, chöù khoâng phaûi xem caû ñoái chieáu, cuûng chieáu, nhò hôïp nhö cung Meänh, nhö nhieàu ngöôøi vaãn töôûng laàm. Lyù do raát deã hieåu laø söï töông quan giöõa caùc cung naøy nhieàu khi khoâng theå coù ñöôïc. Tæ nhö cung Töû töùc coù con nhieàu hay ít, toát xaáu khoâng phaûi laø do cung Noâ boäc hay Ñieàn traïch maø ra. Möôøi hai cung ñöôïc saép xeáp trong laù soá theo thöù töï nhö ta thaáy laø vì söï töông quan giöõa cung aáy vaø cung Meänh gaàn hay xa, ít hay nhieàu. Cho neân xem caùc cung naøy ta phaûi hieåu laø “aûnh höôûng” cuûa caùc vò ghi trong cung ñoù nhö Cha meï Anh em, Beø baïn vaân vaân, ñeán ngöôøi coù soá ra sao, chöù khoâng phaûi ñaây laø nhöõng laù soá cuûa caùc vò ñoù vaäy. Neáu troâng caùc sao ñoù maø ñoaùn soá cho caùc ngöôøi ñoù thì vôùi moät ngöôøi coù 10 con, caû 10 ñöùa seõ baét buoäc phaûi coù cung Phuï maãu y heät nhö nhau. Ñoù laø ñieàu maø ai cuõng bieát laø khoâng theå coù ñöôïc, vaø coù theå kieåm chöùng ñöôïc deã daøng. D) XEM VAÄN HAÏN Xem vaän haïn thì neân nhôù ñaïi haïn 10 naêm coù theå coi nhö cung meänh ta chuyeån sang ñoù, neân cuõng phaûi xem caû caùc cung ñoái chieáu giaùp hôïp v.v…… Tieåu haïn traùi laïi chæ caàn xem moät cung naêm ñoù vaø hai cung tam hôïp thoâi. Xem veà haïn, xin löu yù ñoäc giaû veà hai ñieåm quan troïng sau naøy: 1) Caùc sao chæ coù aûnh höôûng khi ñuû ñoâi ñuû boä thoâi. Vì vaäy khi xem ñaïi haïn caàn phaûi tính sao thuû meänh ñeå phoái hôïp vôùi caùc sao ñaïi haïn cho ñuû ñoâi ñuû boä. Tæ duï: Meänh ta coù Cô Nguyeät Ñoàng thieáu maát Löông. Neáu cung ñaïi haïn coù Thieân löông thì ta coù hôïp caùch Cô Nguyeät Ñoàng Löông vaø ñoaùn theo caùch naøy. Xem Tieåu haïn cuõng vaäy, phaûi tính ñeán caû caùc sao Ñaïi haïn vaø Meänh. Tæ nhö Ñaïi haïn coù Ñòa khoâng, trong voøng 10 naêm vaãn laøm aên taán tôùi, ñeán naêm tieåu haïn coù Ñòa kieáp thì Khoâng Kieáp môùi ñuû boä, vaø naêm aáy môùi bò chaùy nhaø troäm cöôùp hay tai hoïa gì do ñoâi hung tinh naøy gaây ra. Xem vaän haïn caàn phaûi bieát tính cuûa caùc sao veà phöông dieän naøy laø vì leõ aáy. Nhö Töû vi coù tính caùch giaûi nguy mang ñieàu möøng ñeán, Lieâm trinh mang tai naïn ñeán v.v…… SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 90 2) Trong vieäc xem vaän haïn Tuaàn Trieät giöõ moät vaøi troø raát quan troïng. Sau Trieät bao giôø cuoäc ñôøi cuõng nhö thay ñoåi haún, caùc caùi may ruûi hoaï phuùc cuõ seõ nhö bieán heát. Vaøo Tuaàn thì moïi söï traéc trôû khoù khaên seõ doàn daäp ñeán. Noùi vaén taét veà phöông phaùp nhö ñeå goïi laø höôùng daãn caùc baïn môùi maø thoâi, coøn muoán coù theå ñoaùn ñöôïc caùc baïn phaûi bieát heát tính sao vaø nhö vaäy neân ñoïc theâm caùc saùch veà Töû vi. Cuoán saùch naøy voán khoâng laáy muïc ñích aáy laøm chính neân khoâng cheùp laïi phaàn tính sao aáy, maëc daàu coù cheùp laïi cuõng khoâng daøi laø bao. Taùc giaû muoán ñeå ñoäc giaû töï laøm laáy phaàn vieäc aáy baèng caùch ñoïc nhöõng baøi phuù sau ñaây, maø tìm ra tính neát caùc sao, caùi naøo hung caùi naøo caùt, caùi naøo chuû veà gì caùi naøo hôïp vôùi cung naøo, kî vôùi sao gì v.v…… taát caû ñeàu coù theå tìm thaáy trong maáy baøi phuù caû. Coå nhaân löu truyeàn laïi cho ta caùc baøi phuù vaø caùc baøi daïy tính sao, ñöôïc cheùp laïi trong caùc saùch vieát tay. Vì vieát tay neân phaàn tính sao moãi ngöôøi ghi moät khaùc, khoâng laáy ñaâu laøm chuaån ñích, neân khoâng bieát theá naøo laø ñuùng theá naøo laø sai. Caùc baøi phuù traùi laïi laø nhöõng baøi vaên baøi thô coù vaàn coù ñieäu, neân ngöôøi ta truyeàn khaåu cho nhau raát deã, ít khi coù sai laàm. Vì vaäy neân hoïc soá Töû vi taát caû caên baûn ñeàu chæ laø maáy baøi phuù. Ñoù môùi thaät laø cuûa coå nhaân löu truyeàn laïi. Coøn caùc ñieàu vieát trong caùc saùch khoâng bieát ñaâu maø tin, nhieàu taùc giaû bòa ñaët theâm bôùt vaøo cho vui chuyeän, cho daøi gioøng, chæ ñöa ta ñeán söï laàm neáu quaù tin vaøo hoï. Cho neân trong phaàn ba, xin ghi laïi vaøi baøi phuù cuõ, mong raèng ñoäc giaû coù theå do ñoù maø hieåu Töû vi vaø ñoaùn ñöôïc vaäy. PHAÀN THÖÙ BA VAØI BAØI PHUÙ COÅ Caùc baøi phuù naøy laø do nhöõng nhaø töôùng soá beân Trung Hoa töø thôøi xöa laøm ra, sau khi ñaõ nghieân cöùu vaø xaùc nghieäm nhieàu laàn, ñeå daïy hoïc troø vaø löu laïi ñôøi sau. Theå vaên vaàn, thô phuù laø coát cho deã nhôù. Giaù trò caùc baøi phuù naøy vì vaäy cuõng coøn töông ñoái, ngöôøi hoïc cöù hoïc ñeå suy nghieäm, caâu naøo höõu lyù coù theå chaáp nhaän. Duø sao cuõng caàn phaûi laáy nhieàu soá ñeå ruùt kinh nghieäm. Caùc baøi phuù naøy tröø baøi cuûa Leâ Quyù Ñoân ra ñeàu baèng chöõ Haùn caû vaø ñaïi khaùi cuõng gioáng nhau. Vì laø saùch nghieân cöùu neân taùc giaû ghi cheùp vaøo ñaây caùc baøi hieän coù, vaø chua nghóa caùc chöõ khoù thoâi, chöù khoâng dòch. Ñoäc giaû coù theå tìm caùc baøi phuù naøy trong caùc saùch Töû Vi baèng tieáng Vieät ñaõ aán haønh, hay caùc saùch chöõ Haùn, hieän nay môùi coù hai quyeån saùch baèng chöõ Haùn môùi in baùn, baïn naøo coù nho hoïc cuõng neân mua maø ñoïc theâm cho bieát roäng theâm, tuy nhöõng saùch naøy cuõng chæ laø loaïi daïy laáy soá Töû vi, nhö nhöõng saùch tieáng Vieät vaäy. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng CAÙC BAØI PHUÙ I/ TOÅNG LUAÄN PHUÙ Cuûa Ma.Y do Leâ-Quyù-Ñoân dòch Ngoâi Töû Phuû cuøng vaøo cung haõm Giaûi cöùu tinh thieåu giaûm voâ uy Phuû phuøng khoâng xöù taøi suy Gia cö nan baûo tö cô löu truyeàn Maáy ngöôøi phuù quyù nan toaøn Laø do nhò dieän chieáu mieàn saùt tinh Maáy ngöôøi baát hieån coâng danh Bôûi vì Nhaät Nguyeät ñoành minh söûu muøi Maáy ngöôøi cheát chaùy hoûa loâi Phaù Lieâm bò Hoûa tinh ngoài Kî Tham Khoâc Hö tyù ngoï maïc ñaøm Quyù phuøng khoâng xöù ai laøm cho neân Phöôïng long maõo daäu ñoâi mieàn Vöôïng thôøi kim baûng chieám teân ôû ñaàu Quyù Aân muøi söûu haïn löu Ñöôøng maây nheï böôùc danh cao baûng vaøng Quan cung hæ ngoä Ñaøo Hoàng Thieân di toái kî Kieáp Khoâng laâm vaøo Coâng danh lôïi tuoåi taùc cao Giaùp Lieâm giaùp Saùt ñoaùn naøo coù sai Giaùp Baùt toïa, giaùp Tam Thai Thieáu nieân sôùm döï caùc ñaøi ngheânh ngang Thieân nguyeät Ñöùc Giaûi Thaàn tang Cuõng laø Quan Phuùc moät laøng tröø hung Xeùt cho töôøng choã thuûy cung Kî tinh voán sôï ñoùng cuøng Kình döông Ñaø la Ñaïi Hoïa chieáu phöông Linh tinh laïi gaëp baát töôøng chaúng sai 91 SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng Maáy ngöôøi phæ chí coâng danh Hoàng loan Baùt toïa ôû Mình chaúng sai Xeùt xem phuù quyù maáy ngöôøi Meänh voâ chính dieäu trong ngoaøi tam khoâng Daãu quaân kî nhaäp töû cung Thieân hö taát aùch, beänh phuøng huyeát hö Haøn laâm Dieåu Hoå khaù lo Nhöõng loaøi aùc thuù tuaân dö chôù gaàn Vaän Kî Cöï Phaù hung thaân Phaûi phoøng nhöõng choán giang taân môùi laønh Aân Döông ñoâi ngaû cho mình Aâm toøng aâm soá, döông toøng aâm cung Haïn laâm ñaïi tieåu truøng phuøng Caùt thaàn thònh vöôïng hung thaàn chuaân chuyeân Ñöông Ñaø truøng laâm meänh vieân Noùi naêng loaïn thuyeát nhöõng phieàn cuøng lo Soá muoän maøng gaùi trai ít oûi Vì Kî Ñaø len toûi töï cung Aùch cung aùc saùt truøng xung Khí aâm laïnh leõo chaúng baèng khí döông Hoàng loan Phaù Kieáp Khoâng ñoàng thuû Traùch chi cho nhöõng luõ yeåu vong Kî ñaø Thaùi Tueá thaân cung Khoûi naøn naøo ñöôïc thung dung maáy ngöôøi Long Phöôïng giaùp Thaân, con trai Tröôùc sau vinh hieån trong ngoaøi noåi danh Sao Quang Quyù aám khoa tinh Laâm vaøo Thaân Meänh neân danh baûng roàng Toïa Quyù höôùng Quyù chaúng phuøng khoâng xöù Gaëp khoa laø thuû cöû chaúng sai Nhaät Nguyeät chieáu trong ngoaøi ñoàng vò 92 SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng Coâng danh thaønh myõ hyû quan tai Con em xaï khöù xaï lai Laø vì Nhaät Nguyeät chieáu ngoaøi Noâ cung (haõm) Beänh phoåi ñaøm tró chaúng khoâng Nhaân vì Taät aùch laïi phuøng Kieáp Cô Kieáp Khoâng hai aáy khaù lo Laâm vaøo Huynh ñeä ñôn sô moät mình Meï cha höôûng phuùc laønh thöôïng thoï Phuï maãu cung nhôø coù Thieân Löông Ñoàng Löông hoäi vaøo cung theâ thieáp Vôï choàng cuøng moät boïc sinh ra Thai tinh laïi gaëp Ñaøo hoa Tieàn daâm haäu thuù môùi ra vôï choàng Meänh vieân Phaù Kieáp Khoâng ñoàng thuû Traùch chi cho nhöõng ai khoâng nhaø Aán mang ngoâi caû coâng haàu Sao laønh Töôùng caùo chieáu vaøo meänh cung Ñieân coù gieáng boû khoâng chaúng uoáng Sao Moäc tinh chieáu xuoáng taät cung Nhaät phuøng haõm ngoä löông long Coù ngöôøi phöông aáy vaãy vuøng (aên cöôùp) khoán thay Long trì Ñòa kieáp saùnh duyeân Gieáng boài ao laáp ôû beân phöông naøy Thieân cô ngoä Hoûa xaáu thay ÔÛ phöông vieân naøy coù quaùi moäc tinh Thaùi döông tyù hôïi chaúng xinh Ngoä khoâng kieáp phaûi thaïch tinh baøi saàu Ngoä Baïch hoå coù thaïch khuyeån chaàu Ngoä Döông nhaän coù thaïch daàu ñöùng cao Tang moân ngoä Hoûa xaáu sao Chieáu vaøo phöông naøo phöông aáy hoûa tai 93 SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng Beänh phuø ngoä Thieân hình voâ haïi Deã coù ngöôøi beänh hoaù phong söông Baát Vi ôû Töû Huyønh Höông Phaùn phu coù keû hoï haøng chaúng sai Ñaøo Hoàng ôû Meänh cung sau tröôùc Gaùi laúng lô nhôõ böôùc caàu oâ Ngoïc haønh ñen ñoû ñieåm toâ Thieân Khoâi taïi tî thuû voâ Thaân mình Nhaät Nguyeät chieáu trong ngoaøi ñoàng ñoä Ñoàng ngoä Döông Ñaø choán haõm Hoaù Kî gia muïc aùm thong manh Vieät Linh laïi coù Thieân hình Ñòa phöông aáy aét ñaõ thaønh loâi kinh Ngoä Thieân Cô ñaùnh cheát caønh Ngoä Nhaät Nguyeät ñaùnh ñaù laønh tan khoâng Hình Dieâu phaän gaùi long ñong Ví chaúng goaù choàng thì cuõng phaûn phu Kî Ñaø Nhaän thuû ö Phu vò Gaùi hai choàng nhöõng keû gheâ thay Ñaøo Dieâu soá gaùi ai hay Choàng ra khoûi cöûa ñaët tay giai vaøo Ngoâ Hình gaëp quyù ban sao Cuõng laø Tö Phuû nhaát haøo chính chuyeân Aâm Döông tuaàn Trieät taïi tieàn Meï cha tröôùc ñaõ chôi tieân choán naøo Phuùc ñöùc ngoä Tang Ñaøo Hoàng Phuû Hoï haøng thöôøng coù keû quaû phu Löu Döông löu Tang gaëp cho Haïn haønh naêm aáy phaûi lo chaúng laønh Tham lang Baïch hoå chaúng laønh Thìn tuaát soá aáy laùnh mình sôn laâm 94 SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng Thai tinh ngoâ Thaùi aâm cung töû Con aét laø caàu töï môùi sinh Töû cung Thai Töôùng Phuïc binh Vôï choàng voán ñaõ töû sinh thuôû naøo Hoï haøng coù keû binh ñao Töôùng Phuïc Töû tuyeät thuû vaøo Phuùc Quan Aân quang ngoä Ñaøo Hoàng ñieàn traïch Coâ dó löu taøi baïch kim ngaân Vôï choàng vieãn phoái tha höông Ñaøo Hoàng len loûi vaøo haøng thieân di Quan phuø Taáu thö keå chi Mình laø taû ñaïo taêng ni khoûi naøo Hoàng loan Vuõ Taáu Hæ Ñaøo Giaùo phöôøng ca xöôùng tieán vaøo cöûa quan Hình Dieâu Vuõ Taáu moät ñoaøn Trong ngheà thôï moäc kheùo khoân ai taày Kheùo ngheà kim chæ vaù may Hoàng loan Vuõ Taán ôû raày meänh cung Hoàng loan ngoä Kî phu cung Tô hoàng ñaõ ñöùt maù hoàng coøn öa Hoûa Linh laïi ngoä Thieân cô Xem trong Meänh aáy cô taø chaúng khoâng Taû Höõu Thieân Phuùc nhaøn cung Ngoâi cao chính vieän danh truyeàn y sö Phuï baät Thaùi aâm cung nhaøn Gaùi laøm baø ñôõ cöùu ñaøn sô sinh Thieân taøi ngoä Nhaät baát minh Ñeû ra song kheùo maïn khinh thaùnh thaàn Tyù söûu meänh ngoï muøi nhaân Kieàu cö ñaùo xöù chaúng gaàn toå toâng Theâ cung Khoâng Kieáp truøng xung 95 SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng Phaûi hai ba ñoä môùi song cöûa nhaø Töû cung ngoä Kieáp Khoâng gia Nuoâi con khoâng maùt ñeán ba boán laàn Khoác Hö laïi gaëp Döôõng thaàn Sinh nhieàu nuoâi ít gian truaân xieát naøo Khoâng phuøng Phaù tuù Theâ haøo Vôï choàng caùch trôû nhieàu taïo môùi thaønh Tuaàn Trieät ngoä Maõ haønh theâ vò Vôï boû choàng ñaùo tò tha höông Phaù phuøng Hình Kî Huynh höông Anh em chaúng thuaän nhöõng ñöôøng trôû tranh Phaù ngoä Döông Ñaø Hoûa Linh Laâm vaøo thìn tuaát môùi thaønh gian phi Thieân hình Döông nhaän ngoï vì Laïi theâm Thaát saùt coù khi ôû tuø Gaëp Döông nhaän Hình Ñaøo Phaù Gaùi ñoù laø nhöõng keû gieát choàng Hoa caùi Phöôïng caùc Ñaøo Hoàng Giai toan boû vôï trong loøng chaúng khuaây Trai baát nhaân Phaù quaân thìn tuaát Gaùi baïc tình Tham saùt daàn thaân Haïn laém Dieâu Hæ Ñaøo Hoàng Gaùi trai mang moät taám loøng taø daâm Quan phuø Thaùi tueá vaän phuøng Thaùng ngaøy tröïc kieán cöûa coâng moûi moøn Cô Löông Thaùi: tueá Tang moân Laâm vaøo chaân haõm vôï con bieáng chieàu Tueá Ñaø Saùt Kî vaän nhieâu Qua soâng vöôït beå leõ naøo neân ñi Töôùng haõm ngoä Kieáp Khoâng ñoâi vò Laøm quan thuôû aáy gian phi phaûi deø 96 SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng Hình Phuø Khoâng laø Kieáp khaù cheâ Keû thuø ngöôøi oaùn phaûi deø mình thay Thai phuøng Long Hæ vaän naøy Vôï mình aét ñaõ ñeán ngaøy nôû hoa Ñaøo Hoàng Hoa caùi ngoâ Ñaø Haïn haønh naêm aáy daäu ma phaûi phoøng Phuïc binh Tueá Kî vaän phuøng Cuøng ngöôøi tranh chaáp trong loøng chaúng nguoâi Khoa Quyeàn Loäc Maõ Thieân Khoâi Coâng danh thaønh ñaït ñeán hoài hieån vinh Khoân Hö Tang Quaû chaúng laønh Thöông ngöôøi haïi cuûa nhöõng sinh lo löôøng Kieáp Khoâng Hình Kî Ñaø Döông Gian nan vaän aáy nhöõng ñöôøng lo aâu Vaän löu Loäc Maõ cuøng löu Döông Ñaø Kyø Nguyeät maét aâu phaûi phoøng Vaän lo haïn ñeán khoâng vong Hoûa Linh Tri Moäc ñoàng löu Laùnh mình xa choã nöôùc soâi khoûi naøn Hoå Ñaø Döông Kî taân toan Ngöïa ñaù choù caén laïi khoân traùnh naøn Vuõ Cô Loäc Maõ Quaû Loan Phu theâ vaän aáy môùi troøn thaát gia Löông ngoä Phuïc binh laïi gia Ngoï vì gaëp giaùc aáy laø quan binh Daäu cung Thaùi; tueá Thieân hình Tai bay vaï gioù deã sinh khoán cuøng Quan cung Tham Vuõ töông phuøng Ñöôøng maây thuôû aáy nhöõng mong boân trì Khoác Hö tyù ngoï moät vì Tieàn baàn haäu phuù aét thì chaèng sai 97 SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng Daàn thaân Saùt Kî truøng gia Thöôøng chieâu giaû maï thaät laø gian chuaân Vôï giaàu cuûa caûi voâ ngaàn Thaùi döông ngoä ñaéc Quan aân maõ ñoàng Thieân hình saùt hoå töû cung? Ñeán giaø cuõng chöûa tay boàng con thô Sinh con nhöõng luõ ngaån ngô Bôûi chöng cung töû saùt Ñaø Kieáp Khoâng Cô Löông Loäc Maõ giao xung Phuù kham ñích quoác cuûa duøng xieát ñaâu Ngoâi cao chöùc troïng coâng haàu Meänh vieân Vuõ Saùt ôû ñaàu ngoï cung Hình Laâm Quan Loäc cöï ñoàng Quan bính vuõ chöùc aân hoàng quaân vöông Quyeàn cao traán giöõ bieân cöông Ngoï cung Thaát saùt Töû Löông Vuõ ñoàng Ñaø Aân Quyù Vieät Taáu Hoàng Nam caän cöûu truøng nöõ taùc cung phi Hoàng Khoâi Xöông Taáu phuø trì Saân roàng ñöùng tröïc xem thò ngoâi cao Kî gia laõnh cuûa nan Ñaøo Laøm ngheà thuaät só cöûu löu nuoâi mình Thieân ñöùc Nguyeät ñöùc ngoä Cô Trai mong vôï ñeïp gaùi chôø choàng sang Meänh cung hieám coù aâm döông Ba laàn danh vôùi hai ñöôøng quan giai Vieät Khoâi Quyeàn chieáu trong ngoaøi Tröôûng nam thöù nöõ moät loaøi ñoàng luaân Meänh vieân Kî Taát Hyû thaàn Aâm hö tró laäu möôøi phaân chaúng laàm Loäc quyeàn nhôø baïn tri aâm 98 SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng Loäc nhôø cuûa vôï traàm ngaâm laøm giaàu Saùt phuøng Phuû Maõ hay ñaâu Daõ traøng thuôû aáy aâu saàu nguïc trung Döông Ñaø ngoä maõ truøng xung Nhöõng laø ñaùnh baéc deïp ñoâng chaúng roài Thieân di Loäc Maõ cuøng ngoâi Ñoâng trì taây vuï pha phoâi queâ ngöôøi Kieáp Khoâng laàm sao Phuùc Taøi Khoâng thôøi soá aáy laøm trai hoang tieàn Tuaàn trieät ñoùng ôû meänh vieân Tö cô cha meï khoâng truyeàn ñeán nay Kieáp Khoâng Thaân Meänh ngoä Cô Ñeà phoøng keûo phaûi loä ñoà nam kha Nhöõng baøi phuù chöõ Haùn coøn coù Huyeàn cô toång luaän phuù Thaùi vò phuù Ñaåu soá coát tyû phuù Nhò thaäp töù caùch luaän cuûa Ma Y v.v…… Neáu cheùp heát ra ñaây e quaù daøi. Vaû laïi ñoäc giaû coù theå tìm thaáy trong caùc saùch chöõ Vieät khaùc. Vì vaäy sau ñaây chæ cheùp moät hai baøi nöõa thoâi, vaø khoâng dòch, chæ chua nghóa nhöõng chöõ khoù, duø khoâng bieát chöõ nho ñoäc giaû cuõng coù theå hieåu ñöôïc. HUYEÀN CÔ TOÅNG LUAÄN Töû Vi cö haõm cung giaûi cöùu chí uy löïc toan voâ (töø daäu ñeán tyù) Thieân Phuû phuøng khoâng (tuaàn trieät) hoài öng chi caên cô nan baûo Ña phaùt (nhieàu toùc) ö Tham Dieäu, phì haéc (beùo ñen) do hoà Vuõ Kî Thieân löông Hoa caùi töûu saéc duy tö Thieân phuùc Taáu thö tha kî dò vöïc Thieân ñoàng chi tính ña nhu (hieàn laønh) Cöï hoäi Hoàng Loan ñònh xuaát vaên chöông chi só Saét phuøng Thieân hæ phaûn vi oân nhaõ chi nhaân Phuù quyù nan toaøn, chæ vò aâm Döông ngoä saùt 99 SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 100 Coâng danh baát hieån duy hieàm Nhaät Nguyeät ñoàng laâm Tham kî truøng Dieâu heà, thuûy tai maïc thoaùt (khoâng thoaùt) Vaät vò Khoác Hö ngoä haõm, duy hieàm Nhaät Nguyeät phuøng khoâng Long Phöôïng hæ (thích) maõo daäu chi nieân, vöông ñaéc ñích nhieân khoa baûng Aân Quyù hæ söûu muøi chi ñòa, haïn haønh (haïn ñeán ñoù) taát ñaõ thaønh danh Töôøng suy (xeùt kyõ) vaên dieäu (xöông khuùc) löu haønh, moãi ngoä Khoa Quyeàn ñoái cuûng Tam phöông xung saùt, haïnh (nhôø) nhaát trieät nhi khaû baèng Töù chính (tyù ngoï maõo daäu) giaùp phuï, kî nhaát khoâng chi tröïc ñoái Hoàng Ñaøo hæ cö quan loäc, Kieáp Khoâng kî taïi thieân di (ra ngoaøi aên maøy) Giaùp Saùt giaùp Liaâm, vaõn canh (nhieàu tuoåi) phöông (môùi) ñaéc thaønh danh Giaùp Thai giaùp Toïa, thieáu nieân ñònh höõu uy quyeàn Thieân ñöùc Nguyeät ñöùc nhò tinh, hoäi ñaéc Giaûi thaàn phöông phaùt phuùc Thieân quan Thieân phuùc tinh ñoàng (cuøng ôû vôùi nhau) hoaù caùt (gaëp Hoaù Loäc Khoa Quyeàn) thuûy vi giai. Ñaø la hoûa ñòa haõm, thaâm oá (raát gheùt) Hoûa Linh chi töông tröïc Hoaù Kî thuûy cung, ñieám Nhaät, uùy (sôï) ñoàng Döông nhaän chi giao saâm Töø sinh töông khaùn (xem kyõ) Phuïc höông Baàu yeåu maïc ngoân (chaúng noùi cuõng bieát) thìn tuaát Meänh voâ chính dieäu ñaéc tam khoâng (Khoâng Kieáp Tuaàn Trieät) phuù quyù khaû kyø (coù theå nhö heïn tröôùc) Thaân höõu Hoàng loan cö tuù moä, coâng danh baát cöûu (khoâng laâu, sôùm) Thaùi tueá Tang moân taàn chieâu (hay vôøi ñeán) quan söù Thieân quan Thieân maõ, toâng dòch gia nhaân (haàu nhaø quan) Ñaø haéc töû (noát ruoài) do Xöông Khuùc Vuõ Tham Thònh mao phaùt (nhieàu loâng toùc) baûn Saùt Lieâm Linh Hoaû Töû töùc kî Ñaåu quaân chi sôû ñieám (laøm hoûng cung naøy) Taät aùch hieàm (sôï) Ñòa Kieáp chi sôû xaâm Baïch hoå Thieân dieâu, haïn chi (haïn ñeán ñoù) nghi phoøng aùc thuù Cöï moân Hoaù kî vaän laïi (haïn ñeán) thieát khuûng ba ñaøo (raát sôï soùng gioù) Aâm döông duy thieän (toát) thuaän cö (töø maõo ñeán daäu laø döông vaø nam coøn laïi laø aâm vaø baéc) Nam tinh cö nam thuaän, baéc tinh cö baéc caùt Ñaïi tieåu haïn tu phoøng ñoái ngoä (deã nguy hieåm) SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 101 Löôõng quyû tinh (Nhaät Nguyeät) giao phuø Meänh vò, taâm tính dò nònh ö tha kyø (taâm tính khoâng vöõng hay bò lung laïc) Nhò saùt (Döôøng Ñaø) truøng nhieàu (vaây quanh) Meänh vieân, ngoân ngöõ trung löu ö taäp loaïn. Döông voâ aâm laïc (khoâng coù thuù gaàn ñaøn baø) do Aùch cung chi aùc saùt truøng xung (aùc saùt laø Kình Ñaø Linh Hoûa Khoâng Kieáp) Aâm oá döông ngöng (ñaøn baø khoâng thích ñaøn oâng) do Töû cung bò Kî Ñaø hoaønh thaáu. Hoàng loan thuû Meänh phuøng Khoâng Kieáp taát ña hình thöông. Thaùi tueá laâm Thaân, ngoä Ñaø Kî nan caàu bình caùt (bình an laønh) Noäi ngoaïi quyù hieån Long Phöông giaùp Thaân. Chung thuyû vinh hoa, Nhaät Nguyeät phuï Meänh. Thieân phuùc Thieân quan ñính nhieân khoa ñeä. Thieân phuû Thieân töôùng taát ñaõ haûo quan (laøm quan) Meänh phuøng hung tinh, taàm hung lieäu (tìm thuoác ñoàng loaïi maø chöõa) nhi taát truùng Meänh phuøng caùt dieäu, ngoâ caùt tuù nhi thaønh danh Thieân Khoâi Thieân Vieät baát phuøng Khoâng, taát nhieân thuû tuyeån (ñoã ñaàu) Aâm Döông chieáu löôõng vò, lôïi kieán ñaïi nhaân (gaëp ngöôøi lôùn toát) Noâ boäc baát khaû haõm Thai Döông dó chi xaï lai xaï khöù (ñeán laïi ñi) Taát Aùch baát khaû laâm Cô Kieáp, taát chæ chuû uùng chuû ñaøm (beänh phoåi, nhoït) Töû töùc (cung) kî Ñaåu quaân, Phu Theâ (cung) hieàm coâ quaû Huynh ñeä Khoâng Kieáp heà chæ höõu nhaát nhaân (anh em chæ coù moät ngöôøi) Phuï maãu (cung) Thieân löông heà, khaéc ñaêng thöông thoï Tuy nhieân chö tinh voâ cuøng bieán hoaù baát khaû chaáp caâu Toång luaän Chieáu baát nhö cuûng, Hôïp baát nhö Giaùp Chính chieáu, thieân chieáu chæ vi hoïa phuùc nan (khoù) Hôïp chieáu Giaùp chieáu, chæ vi hoïa phuùc dò (ñeà) Giaùp tinh tuy aùc, baûn cung caùt tinh toïa: baát khaû ngoân phuùc Giaùp tinh tuy caùt, baûn cung aùc tinh chieáu: dieäc khaû ngoân hung Thaân nghi (neân coù) ñoan quyù chi tuù (sao quyù) Meänh nghi phuùc thoï chi tinh Döông tinh chuù vaên, taïi döông vò, thanh thaùo chi só. Aâm tinh chuû vuõ, toïa aâm cung, taéc vi vuõ duõng chi nhaân SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng Nhaân tính Töû Phuû ñoàng cung, thieân tö oân nhuaän (tính oân hoaø) Long Phöôïng giaùp Meänh, coát caùch thanh kyø (thanh nhaõ) Khoa Quyeàn vi myõ maïo chi dung Khoâi Vieät thò thanh kyø chi caùch Nhaät Nguyeät söûu muøi, muïc tuù minh tinh Taû Höõu truøng phuøng, bì ngöng daïng theå (da traéng mòn) Xöông Khuùc thuû, tò nhaân khaû aùi Ñoàng Löông toïa, troïng haäu haø nghi Töôùng quaân Lieâm trinh, kyø hình thoâ daïi (daùng thoâ lôùn) Cöï moân Hoaù Kî xöû söï deâ hoài Tueá Ñieáu loaïn xöôùng phuø ngoân (noùi nhaêng nhít) Hö Nhaän, hieáu vi laõng thuyeát Vuõ khuùc Thieân cô cö vöông ñòa, uaån höõu kyø taøi Thieân hình Thaát saùt mieáu vieân, ñoäng voâ ngöøng xöù Ñaø Kî nhieâm tu töï hoûa (raâu toùc ñoû) Hoàng ñaøo, mao phaùt nhö vaân (loâng toùc nhö maây) Hoaû Linh dieän muïc bi saàu (maët uû doät) Khoâng Kieáp, bì phu haéc haõm (da ñen) Thieân töôùng, dieän phöông nhi taâm chính (maët vuoâng loøng ngay) Hæ thaân, tröôøng kính (coå daøi) nhi taâm khoan (loøng roäng raõi) Thanh nhöôïc cöï loâi, Phaù Tueá giao trieàn ö vöông ñòa (tieáng nhö saám) Ngoân baát xuaát khaåu (noùi aáp uùng) Döông Ñaø thuû ö vieân cung Dieân Kî naõi töûu saéc chi ñoà (chæ röôïu vaø gaùi) Tham Löông hæ cao löông chi vò (thích aên ngon) Thieân maõ, Hoaù loäc, duy lôïi thò caàu (coù lôïi thì ñeán) Thieân phuùc Taáu thö, tha kyø dò vöïc (ñi tha phöông) Hoa caùi, teá yeâu (löng thon) nhi saéc dieãm (maët ñeïp) Ñòa khoâng, saéc ñaïm (lôït laït) nhi tính phuø (tính noâng noåi) Tuaàn Trieät, taâm trung voâ oå ñònh Tam Thai, phuùc hieäp (buïng heïp hoøi) nhi voâ löông 102 SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng Töôùng quaân, chí thieän duïng binh (raát gioûi duøng binh) Beänh phuø, thaân trieàn aùc taät (thaân mang taät aùc) Tang moân Baïch hoå, voâ söï baøi öu (lo laéng voâ côù) Ñieáu khaùch Quan phuø, hieáu ö bieän baùc (thích caõi) Löôõng hao, hình theå teá tieåu Phi lieâm mao phaùt oâ uaân (toùc quaên, ñen) Thieân quyù Aân quang, tröôïng phu phong ñoä Thai phuï Phong caùo, quaân töû uy nghi Ñeá vöôïng Traøng sinh, duy taâm hieáu thieän Coâ thaàn Quaû tuù, khieát kî hoaøi tö Vuõ trì, maïc nhöôïc laâm quan Vaên söùc voâ nhö Moäc duïc Thai ñeâ meâ hoaëc, Moä teá thoâng minh Töû Khoâng Thaân thöôïng, tröôøng sinh (thoï) Suy Beänh Thaân trung, uûy nhöôïc (yeáu ñuoái) Tuyeät phuøng hoûa ñòa chí khí hieân ngang Döôõng ñaùo kim cung, tinh thaàn böùc hieäp Thieân ñöùc Nguyeät ñöùc, taâm tính khoan hoø Hoaù Loäc, Hoaù quyeàn, qui moâ oân haäu Baùc só, hieáu vi töø bieän (thích bieän baùc) Loäc toàn, uyeån dieãm taân thö Thaân meänh Töû Phuû ñoàng cung, toái vi phuùc loäc, thieát hieàm noäi trôû trieät khoâng Nhaät Nguyeät phaûn boäi, haø voïng thaùnh quang, thaäm hæ ngoaïi trieàu Khoâi Vieät Laäp Meänh, tieân tri yeåu thoï (ngöôøi döông ôû döông cung) Aån Thaân töùc thöùc hieàn ngu (thaân cö theá laø ngu) Thaùi tueá phuøng Thaát saùt ö Maänh vieân, hung trung ña dieäu toaùn Traøng sinh hôïp Thieân cô ö mieáu ñòa, thaân thöôïng höõu kyø taøi Khoa Quyeàn nhaân (nhôø coù) Khoâi Vieät dó thaønh coâng Xöông Khuùc hôïp Nhaät Nguyeät nhi ñaéc löïc 103 SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 104 Long Phöông, kim baûng ñeà danh (baûng vaøng laø ñoã) Thai Toïa thanh vaân ñaéc loä (ñöôøng maây nheï böôùc) Khoâng Kieáp haø hieàm (coù sôï gì) ö tî hôïi, nhaân nghòch meänh dó thaønh coâng (laøm traùi laïi leõ thöôøng môùi thaønh coâng) Tueá Ñaø thieát kî (sôï nhaát) ö daàn thaân, nhaân haõm cung nhi chí khoå Thieân khoác ngoä vaên tinh, taûo danh ö theá (noåi tieáng sôùm) Thieân dieâu phuøng vuõ dieäu (Saùt Phaù Lieâm Tham) lao beänh trieàn thaân Chieùân maõ phaïm khoâng, tha phöông boån taåu Ñaøo hoa ñaùo caûnh, chung caäp beänh trieàn (giaø gaëp ñaøo hoa) Ñaïi Tieåu hao, taûn giaû ña (taùn taøi nhieàu) Ñaø Kî, tham daâm voâ yeám (voâ cuøng) Hoaù kî, ña chieâu oaùn haän Ñaø la khaû uùy thò phi Hoaù laïc Tang moân, gia ñình hoài taän (chaùy ra tro) Ñieâu phuøng Baïch hoå, aùc thuù xaâm taøn Cô Nguyeät Ñoàng Löông thieát kî Hoûa Linh xaâm phaù Khoa Quyeàn Loäc tuï phoøng khoâng kieáp aùm xung Thaäp nhò cung: Thieân töôùng ngoä Tuaàn ö Quan loäc, ñaùi aán trieän hoài (bò caùch chöùc) Phaù quaân phuøng hoaù kî ö Noâ cung, vong sö ñeä töû (ñaày tôù baïc aùc) Löu truyeàn toå nghieäp, Taøi baïch höõu Töû Phuû ñoàng cung Ñòch quoác phuù haøo, Ñieàn traïch höõu Vuõ, Phuû lieät thuû Laõo ngoä Thieân dieâu, haïn chí baát cöûu (saép bò vaän haïn) Vieân tuy sinh cuïc, ñoái ngoä taát vong (Haønh Meänh sinh haønh cuïc) Ñaøo hoa thuû meänh, quaû theâ (goaù vôï ít vôï) Hoàng loan thuû theâ, tieàn khaéc (ngöôøi vôï ñaàu bò khaéc) Nam nhaâm Hoa caùi thuû thaân, xuaát ngoaïi caân quyù Baùc só haûo vaên haûo vuõ, nhaân tính thoâng minh (trí oùc) Löïc só höõu uy höõu quyeàn, voõ coâng xuaát chuùng (söùc löïc) Phi lieâm chuû coâ (moà coâi) höõu Thieân thoï kyø naêng giaûi Hæ thaàn chuû thoï, ngoä Ñieáu khaùch vò vi kyø Taáu thö ña naêng nhi thuoäc kim SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng Töôùng quaân tính cöôøng nhi thuoäc moäc Beänh phuø ña ñaùi taät, ngoä Thaùi tueá taéc hình thöông Ñaïi hao chuû hao taøi, phuøng hung tinh taéc tang phuïc Phuïc binh ngoä Baïch hoå, phi khaåu thieät (caõi nhau) ö quoác dieäc khaåu thieät ö gia Thaùi tueá ngoä Quan phuø, phi luy tieát (bò giam caàm) ö trung dieäc luïy tieát ö nguïc Tang moân thuoäc moäc, Moäc meänh phuøng thöû, thöôøng nhò taùn (coù 2 tang) Baïch hoå thuoäc kim, Kim Meänh phuøng thöû, thuûy nhò thuù (laáy vôï 2 laàn) Ñieáu khaùch Hoûa tinh, thieát phuøng tieåu coá Cöï moân Ñaø la chuû thò phi Taáu thö thuû meänh dieäc ña khaåu thieät chi nhaân (ngöôøi nhieàu lôøi) Quan phuû laâm thaân, tröïc phuû phuøng nhaân chi phaûn Tieán taøi nghi Vuõ khuùc, Tham lang thöù Ñoaøo hoa Lieâm Saùt cö Loäc chuû quan Quyeàn Saùt cö thaân chö quyù Phuï maãu Tham lang, heà ñoà coâ chi töû (con nhaø haøng caù thòt) Phuï maãu Thieân cô heà, kyø taùng chi gia Xöông Khuùc ngoä Ñoàng, laïi nhaân chi tö (laøm laïi) (coâng chöùc) Thieân cô phuøng Maõ coâng töông chi chuyeân (laøm chöùc) Quoác aán taéc phuï chöùc quyeàn troïng (cha coù quyeàn lôùn) Thieân löông taéc phuï quyeàn ñaùi aán Theâ cung höõu Khoâi Vieät ñònh theâ phuù quyù chi gia (laáy vôï giaàu) Theâ vò höõu Kieáp Khoâng, taát höõu thaønh ba chi thuù (laáy vôï hai ba laàn) Theâ cung Hoaù kî ngoä Thieân dieâu loaïn daâm chi nöõ Theâ cung Hoaù kî ngoä Thaùi aâm, thoáng muïc chi öu (maét toeùt) Hoaù kî cö theâ thieáp, uûy khuùc dó toøng (vôï theo) Thaùi aâm cö Huynh, ñích nhieân tieám tröôûng Phong caùo hæ Thanh long, taát thaêng quan chöùc, keá nieân phong taëng Thai phuï hæ phuøng Thai, naõi sinh töû (ñeû con) tuøy söï luaän nam nöõ Nam meänh thuû Thai, tu phoøng nhaân caáu (laáy) vu daâm kieáp Nöõ meänh thuû Moä, taát ñaéc phu uûy nhieäm traùch thaønh (choàng giao vieäc) Tham lam haõm ñòa taùc teå nhaân (moå thòt) 105 SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng Tham Vuõ moä trung, tam thaäp nhi phaùt phuùc Töû vi Thaùi döông, taûo ngoä hieàn phu Hoïc giaû tu ñöông ngoaïn vò NHI THAÄP TÖÙ CAÙCH LUAÂN (Ma Y bí truyeàn) Khoác Hö tyù ngoï ñoàng cung, tieàn baàn haäu phuù Khoâng Kieáp tî hôïi, hoaïnh phaùt coâng danh Hoàng loan cö tyù, thieáu nieân ñònh chieám khoâi khoa Ñaøo hoa cö quan, taûo ñaéc quaân giao haøng chính Thieân Maõ nhaäp Meänh, maãn tieäp ña naêng Loäc toàn taïi vieân, ña tu toå nghieäp Thieân ñoàng nhaäp meänh, canh caûi voâ thöôøng Thieân ñieâu Taøi baïch hoïa ñoå sinh öông Maõ ngoä Tröôøng sinh, thanh vaân ñaéc loä Thaân cö Vuõ khuùc, haéc töû truøng laâm Hoa caùi thieân di, xuaát ngoaïi caän quyù Moäc duïc ñaùo thuû, chí hieáu daõ dung (chæ thích chôi gaùi) Meänh ngoä Thieân cô mieáu vöôïng, ña naêng Thaân cö Thaùi tueá, döõ nhaân quaû hôïp (ít hôïp vôùi ngöôøi) Khoa Quyeàn nhaäp Meänh, tuy nhaøn laïc dieäc höõu hieån danh Khoâi Vieät laâm Thaân, ö quoác gia taát, vi nhaân tröôûng (chöùc cao) Xöông Khuùc giaùp quan loäc, ñònh truûng cao khoa Long Phöôïng giaùp quan cung, ñònh cö vieân caám Moä trung Thai Toïa vaên vuõ kieám öu (cuøng gioûi) Ngoï thöông Khoa Quyeàn, töôùng bieân phöông nhaäm troïng (coù ñi xa môùi ñöôïc quyeàn lôùn) Lieâm trinh ñoäc thuû, voâ sö baøi öu (lo laéng haõo) Tuaàn Trieät ñöông ñaàu thieáu nieân taân khoå Tam Khoâng ñoäc thuû, phuù quyù song toaøn Nhi dieäu giao huy coâng danh taûo ñaït Cöï moân theâ thieáp, ña baát maõn hoaøi Hoaù Kî Ñieàn Taøi, phaûn vi giai luaän (laïi laø toát) 106 SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng Thai laâm Meänh vi, ña hoïc thieåu thaønh (hoïc nhieàu maø khoâng thaønh danh) Löôïng du Maõ trì (cuøng ôû moät choã) trung hoaønh voâ ñoä (ñi xa, laøm lieàu) Taät aùch kî Döông Ñaø, muïc thoáng giao saàu (ñau maét) Noâ boäc phaïm Phaù quaân ña chieâu oaùn moä (beø baïn, ñaày tôù oaùn haän) Töû Phuû baát khaû cö nhöôïc ñòa (Taät Noâ) Khoa Quyeàn Loäc lieân cung, phuùc khaùnh truøng lai Dieäu Kyø Ñaø giao trieàn, hoïa voâ ñan chí Khoâng Trieät Phuï maãu, xuaát ngoaïi phöông kha thaønh thaân Tham lang theâ cung, thuù theâ nghi caàu tröôûng nöõ Phong caùo Thai phuï, toå aám thöøa quang (toå laøm quan) Taû Höõu ñoàng cung, taâm voâ hoaønh löï Nhaät Nguyeät cö Quan loäc, phuù quyù nan danh Xöông Khuùc nhaäp meänh Taøi, coâng danh quaùn theá Ñaø Kieáp ñoäc thuû, thò kyû phi nhaân (chæ cho mình laø phaûi, ngöôøi khaùc laø traùi caû) Tham lang ñoäc cö, ña hö thieåu thöïc (khoâng thöïc teá) Thieân hình Thaát saùt, cöông thaùo nhi coâ (tính cöông nhöng coâ ñoäc) Phaù quan Lieâm trinh, hieåm ba voâ haïn (nham hieåm) Loäc Maõ Thieân di, sinh taøi höõu löïc Cöï Cô, Ñieàn traïch, phuù höõu laâu ñaøi Thieân khoác Hoaù quyeàn ñoàng cung, minh danh vu theá (noåi tieáng) Thieân phuø Vuõ khuùc ñoàng vò, tích ngoïc doài kim (vaøng ngoïc caû ñoáng) Thieân quan Thieân phuùc laâm taøi töï nhieân phuù quyù Thaát saùt taïi Vieân ñaéc vò, uy aùt vaïn nhaân La Voõng thò hung öông, hung tinh khieán chi baát töôøng, caùt tinh kieán chi giaûm löïc Thieân quan Thieân phuùc thò caùt tuù, Quan vò kieán chi ñaéc quy, Taøi vò kieán chi hoäi taêng Thieân maõ, kham thuû ö Taøi cung Thieân töôùng kham cö ö Theâ thieáp Hoaû Linh tinh thuû Töû vò, ñaùo laõo voâ nhi khoác chi thanh (khoâng con) Thieân khoâng ñaùo ö Meänh vieân, chung thaân phaïm hoûa tai chi aùch Sinh lai baàn tieän, Kieáp Khoâng laøm Taøi Phuùc chi höông Xuaát theá vinh hoa, Nhaät Nguyeät chieáu hö khoâng chi ñòa 107 SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 108 Töù saùt (Kình Ñaø Linh Hoûa) yeâu laâm ö vöôïng ñòa Löôõng hao toái kî ö Taøi cung Coâ Quaû nghi thuû ö Ñieàn Taøi Tang Hoå baát nghi ö Ñieàn traïch Hung tinh ñaéc ñòa phaùt ñaû nhö loâi (ñaõ phaùt thì nhö saám) Caùt tinh mieáu vöôïng, tuaàn tö söï nghieäp Hung tinh aùm haïi tieàn ñaàu (ngay luùc ñaàu) Caùt tuù hoaøn vi chung haûo (sau môùi toát) Meänh haûo baát nhö Vaân haûo, Thaân hung baát nhöôïc Haïn hung Vôùi maáy baøi phuù keå treân, ñoäc giaû ñaõ coù ñuû taøi lieäu ñeå bieát tính caùch chính cuûa caùc sao vaø vaøi caùch cuïc thoâng thöôøng. Töø ñoù ñoäc giaû ñaõ coù theå ñoaùn ñöôïc soá Töû Vi roài Ñieàu coát yeáu laø, khi ñoaùn caàn suy ngaãm nhieàu hôn laø cöù ñem caùc caâu phuù ra aùp duïng. Ngay caùc caâu phuù, nhieàu caâu lyù leõ raát ñöông nhieân; nhöng cuõng coù nhieàu caâu nhö göôïng eùp ñeå taùn roäng. Xin nhôù raèng nhöõng tröôøng hôïp ñoù chæ laø kinh nghieäm rieâng cuûa ngöôøi laøm phuù, chuùng ta khoâng theå chaáp nhaän neáu lyù leõ khoâng vöõng chaéc. Ñaây laø noùi veà phuù, nhöõng taøi lieäu coøn coù ñoâi chuùt vöõng chaõi ñeå ta coù theå tin. Coøn coù nhieàu saùch, cöù töï nhieân noùi nhö daïy ngöôøi hoïc soá, nhö sao naøo ñi vôùi sao naøo thì theá naøo, tính caùch sao naøo laø nhöõng gì, noùi khoâng caên cöù vaøo ñaâu caû, thì chuùng ta caøng phaûi deø daët laém laém; vì taát caû ñeàu do ngöôøi laøm saùch ñoaùn moø, hay taùn roäng ra maø thoâi; duø sao ñoù cuõng chæ laø nhöõng yù kieán rieâng cuûa keû vieát saùch, chöù khoâng phaûi cuûa coå nhaân ñeå laïi, chuùng ta chæ coù theå duøng ñeå tìm hieåu xem taïi sao taùc giaû döïa vaøo ñaâu maø daùm döïa ra nhöõng lyù leõ nhö vaäy, chöù khoâng theå caên cöù vaøo ñoù maø ñoaùn soá ñöôïc. Ñoaùn soá coù nhieàu caùch: Hoaëc ñoaùn cho ñuùng ñeå chieâm nghieäm Hoaëc ñoaùn cho hay ñeå ngöôøi phuïc Hoaëc ñoaùn cho vui ñeå ngöôøi thích Hoaëc ñoaùn ñeå maø töï hoïc Ñoäc giaû neân tìm hieåu caùc caùch ñoù tröôùc, ñeå roài tuyø töøng ngöôøi töøng laù soá töøng tröôøng hôïp maø ñoaùn thì hôn. QUYEÅN BA PHAÀN NGHIEÂN CÖÙU PHI LOÄ Hai quyeån nhaát vaø nhì, trình baøy laïi caùc vaán ñeà ñaõ hoïc ñöôïc ôû nhaø tröôøng, ôû taøi lieäu löu truyeàn, khoâng phaûi vì muïc ñích chính cuûa cuoán saùch naøy. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 109 Vì leõ phaàn aáy chì laø nhöõng trích dòch trình dieãn laïi caùc ñieàu goïi laø kieán thöùc cuûa ngöôøi xöa ñeå laïi, cho neân duø coù nhöõng choã sai laàm maø ñoäc giaû nhaän thaáy vaø khoâng chaáp nhaän, thì taùc giaû cuõng hoaëc khoâng chòu traùch nhieäm, hoaëc khoâng cho laø ñaùng quan taâm. Ñieàu maø keû vieát saùch naøy quan taâm laø ôû quyeån ba naøy. Ñaây laø saûn phaåm cuûa taùc giaû, laø yù kieán laø tö töôûng keát quaû cuûa nhöõng suy tö, nhöõng luaän lyù do söï nghieân cöùu tìm toøi cuûa chính mình, neân ñöôïng nhieân seõ chæ coù rieâng mình chòu traùch nhieäm. Luùc baét tay vaøo coâng cuoäc nghieân cöùu soá Töû vi, taùc giaû ñaõ caûm thaáy coâng vieäc gaàn nhö khoâng thöïc hieän noåi. Ñeå laïi cho ta caùch laáy vaø ñoaùn soá töû vi, coå nhaân ñaõ chæ truyeàn laïi cho ta moät khoa hoïc huyeàn bí coù goác coù ngoïn, maø thieáu haún phaàn giöõa laø phaàn thaân caây. Goác laø Kinh-Dòch laø Nguõ haønh laø Thieân vaên Ngoïn laø caùch laäp thaønh moät laù soá vaø vaùi baøi phuù ñoaùn cuûa moät vaøi oâng thaày soá tuy goïi laø xöa nhöng töông ñoái cuõng gaàn ñaây. Coøn phaàn chính yeáu cuûa khoa hoïc naøy; giaûi thích taïi sao soá maïng laïi ñöôïc laäp thaønh nhö theá aáy; taïi sao caùc “Sao” laïi an treân thieân baøn nhö theá naøy; taïi sao nhöõng tinh tuù laïi moãi sao chuû veà moät vaán ñeà nhö caùc thaày ñaõ truyeàn laïi, thì tuyeät nhieân chöa thaáy coù saùch naøo, duø laø cheùp tay, coù noùi ñeán; chöa thaáy moät thaày soá hay moät hoïc giaû naøo ñaù ñoäng ñeán bao giôø. Khoa Töû vi vì vaäy ñaõ chaúng khaùc chi moät caùi maùy raát tinh vi ta coù theå söû duïng ñöôïc, bieát caùch söû duïng maø khoâng hieåu, maø khoâng coù moät ai hieåu ñöôïc vì sao. Thaønh ra laáy soá thì cöù laáy, ñoaùn soá thì cöù ñoaùn; vaø ai muoán tin thì cöù tin; khoâng moät ai coù theå noùi ñöôïc raèng soá töû vi thaät laø coù giaù trò, raát ñaùng tin hay laø hoaøn toaøn voâ giaù trò khoâng neân tin. Muoán xaùc ñònh ñöôïc ñieàu ñoù chuùng ta phaûi tìm hieåu taát caû caùc “taïi sao” vöøa keå treân. Coå nhaân khi phaùt minh hay saùng cheá ra soá Töû vi, taát nhieân phaûi döïa vaøo goác laø caên baûn cuûa khoa lyù soá maø ñònh ra caùc phöông phaùp caáu thaønh ngoïn laø caùch laáy soá vaø ñoaùn soá nhö ngaøy nay. Lyù luaän theá naøo, chieâm nghieäm ra sao; maø coå nhaân ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû aáy, laø “chìa khoaù” cuûa caên nhaø Töû vi vaäy. Chìa khoaù aáy tieác thay coå nhaân ñaõ khoâng truyeàn laïi cho ta. Hay coù leõ ñaõ chæ truyeàn laïi rieâng cho moät vaøi ñeä töû coù thieân baåm ñaëc bieät coù theå hieåu ñöôïc söï huyeàn vi cuûa moân hoïc ñeå roài laâu ngaøy caùc ñöôøng giaây “chaân truyeàn” ñoù bò ñöùt daàn vì moät ñôøi naøo ñoù ñaõ khoâng tìm thaáy coù hoïc troø ñuû khaû naêng ñeå truyeàn thuï tieáp, cho ñeán khi ñöùt heát, chuùng ta nhöõng keû sinh sau khoâng coøn bieát tìm ñaâu cho ra caùi chìa khoaù cuûa kho taøng aáy nöõa. Ngaøy nay muoán tìm laïi chieác chìa khoaù aáy chuùng ta khoâng coøn coù caùch naøo khaùc hôn laø nhìn, laø ño loã khoaù aáy sao cho coù theå töï reøn ra ñöôïc caùi chìa môû ñöôïc oå khoaù aáy maø thoâi. Coâng vieäc aáy taát nhieân laø khoù vì coå nhaân khoâng ñeå laïi cho ta moät daáu veát nho nhoû naøo coù theå giuùp ta bieát ñöôøng loái ngöôøi xöa ñaõ ñi, phöông phaùp ngöôøi xöa ñaõ duøng, ñeå maø theo. Laøm vieäc nghieân cöùu ñeå tìm hieåu soá töû vi ñoái vôùi chuùng ta ngaøy naøy thaät khoâng khaùc gì phaûi töï ñaët mình vaøo choã oâng Traàn Ñoaøn roài töï tìm ra moät khoa tieân tri cho soá maïng, ñeå saùng cheá ra khoa lyù soá naøy. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 110 Noùi nhö vaäy, ai chaúng naûn loøng; ai ñaõ daùm töï tin raèng mình coù ñuû taøi naêng trí oùc nhö moät tieân oâng laõo toå ñeå coù theå laøm moät vieäc vaù trôøi nhö theá. Nhöng suy nghó theâm moät chuùt, ta seõ thaáy khoa töû vi laø moät thöïc theå, do moät ngöôøi ph1t minh ra, vaø nhö vaäy thì moät ngöôøi khaùc cuõng coù theå tìm ra cho ñöôïc. Caùi khoù cho chuùng ta ngaøy nay laø ñaõ khoâng ñöôïc bieát nhieàu ñieàu maø coå nhaân ñaõ bieát töø thôøi ñoù; nhöng buø vaøo ñaáy ta ñaõ coù caû moät khoa soá ñaõ saùng taïo roài, ñaày ñuû moïi chi tieát; chuùng ta ñaõ hôn coå nhaân ôû choã, cuøng ôû moät goác maø ra ñi, chuùng ta ñaõ bieát ngoïn cuûa chuùng ta ôû ñaâu trong khi coå nhaân ñaõ tìm toøi ñeå ñi ñeán ngoïn ñoù. Nghó vaäy neân taùc giaû ñaõ baïo daïn khôûi coâng vaøo moät ngaøy nhaøn roãi vaø cao höùng. Cuoäc tìm kieám aáy môùi daàn daàn lieân tuïc ngaét quaõng, tuyø luùc coù hoaøn caûnh roãi raõi coù thì giôø coù höùng khôûi hay baän roän vì vieäc ñôøi, vieäc nhaø nöôùc; tieáp noái töøng hoài cho ñeán khi muoán döøng laïi thì thoâi. Xuaát baûn cuoán saùch naøy töùc laø ñaõ muoán ngöøng laïi, ñaõ ngöøng laïi maëc duø keát quaû chöa thu hoaïch ñöôïc laø bao, nhöng cöù ngöøng vôùi duïng yù keâu goïi söï höôûng öùng tieáp noái cuûa nhöõng ai ñoàng yù ñoàng taâm. Vì theá neân sau ñaây chæ coù noùi nhöõng phaàn ñaõ nghieân cöùu, coøn nhöõng gì khoâng noùi ñeán khoâng phaûi laø khoâng bieát ñeán maø laø ñaõ suy nghó nhieàu nhöng chöa tìm ra ñöôïc manh moái naøo ñoù thoâi. Sau ñaây coù 3 chöông Chöông nhaát noùi veà caên baûn laù soá Chöông nhì noùi veà yù nghóa caùc sao Chöông ba laø keát luaän cho quyeån ba vaø cho caû toaøn boä cuoán saùch, CHÖÔNG THÖÙ NHAÁT NEÀN TAÛNG CUÛA LAÙ SOÁ Soá Töû vi ñöôïc laäp thaønh treân moät khuoân vuoâng chia laøm 12 cung bieåu töôïng cho 12 nhaø quyõ ñaïo maët trôøi. Treân 12 cung ñoù ta môùi döïa vaøo ngaøy sinh thaùng ñeû ñeå ñònh xem choã naøo laø nôi quan heä nhaát töùc laø cung Meänh vaø Thaân, sau ñoù môùi xem aûnh höôûng cuûa caùc cung khaùc ñoái vôùi con ngöôøi ñoù, roài môùi tính ñeán haønh khí ñang löu haønh ñeå xem xeùt ñoä gia giaûm cuûa aûnh höôûng caùc sao. Maáy ñieàu ñoù coù theå coi laø neàn taûng cuûa laù soá töû vi. Chuùng ta haõy xem töøng ñieåm moät. PHAÀN NHAÁT I/ BAÛN MEÄNH Chöõ baûn meänh trong Töû vi duøng ñeå noùi veà aâm döông tính vaø haønh khí cuûa naêm sinh. Sinh naêm naøo, ta laáy aâm döông vaø haønh khí cuûa naêm ñoù laøm baûn meänh cuûa ta. Vieäc ñònh baûn meänh cuûa ta baèng NAÊM sinh ñaõ gaùn cho aâm döông tính vaø haønh khí cuûa naêm moät tính caùch voâ cuøng quan troïng. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 111 Vì tuøy theo baûn meänh ta laø aâm hay döông maø moät soá raát ñoâng caùc sao ñaõ phaûi ñoåi chieàu saép ñaët treân laù soá, ñaïi haïn ñaõ phaûi ñi theo chieàu nghòch nhau. Vì tuøy theo haønh khí cuûa baûn meänh ta maø aûnh höôûng cuûa caùc sao caùc cung ñoái vôùi ta seõ thaønh thuaän lôïi hay coù haïi. Söï quan troïng ñoù cuûa baûn meänh buoäc ta phaûi xeùt kyõ caû hai phöông dieän ñoù. 0. AÂM DÖÔNG AÂm döông tính cuûa Naêm ñöôïc ñònh theo thöù töï Döông, AÂm cöù moãi naêm laïi ñoåi tính Döông sang AÂm, AÂm sang Döông, vaø naêm khôûi ñaàu cuûa voøng hoa giaùp giaùp tyù ñöôïc ñònh laø döông. Trong phaàn noùi veà AÂm Döông ôû quyeån nhaát ta ñaõ coù noùi qua veà aâm döông tinh cuûa naêm, vaø ta cho raèng vaán ñeà naøy laø moät ñieåm roõ reät nhaát. Trong caùc khoaûng thôøi gian thì ngaøy ñeâm coù aâm döông tính roõ reät, thaùng muøa coù aâm döông tính roõ reät baát cöù ai cuõng nhaän thöùc ñöôïc; duy veà naêm vôùi ngaøy thì khoâng coù moät caùi gì höõu thöïc ñeå ñònh ñöôïc naêm naøy laø döông naêm kia laø aâm caû. Cöù nhìn xem vaän haønh cuûa ñòa caàu trong thaùi döông heä, thì naêm Giaùp cuõng y nhö naêm AÁt, khoâng coù tí gì laø khaùc nhau, cöù ñöøng noùi ñeán ñoái ñòch haún vôùi nhau nhö ngaøy vôùi ñeâm ñeå coù theå baûo moät caùi laø aâm moät caùi laø döông ñöôïc. Toùm laïi, aâm döông tính cuûa naêm chæ coù theå laø moät öôùc ñònh (convention) cuûa trí oùc ta; ñaët cho moãi naêm moät aâm döông tính theo thöù töï leû chaün laø coát ñeå bieåu töôïng söï tuaàn hoaøn cuûa taïo hoaù heát döông laïi ñeán aâm,heát aâm laïi ñeán döông ñeå cho khoaûng thôøi gian chu kyø naøy, cuõng mang ñuû tính caùch aâm döông nhö nhöõng chu kyø khaùc nhö ngaøy thaùng vaäy, haàu ñoàng nhaát ñeå tính cuûa caùc khoaûng chu kyø thôøi gian. Vôùi tính caùch ñònh öôùc voâ thöïc aáy thì aâm döông tính cuûa baûn meänh chæ coù nghóa lyù khi ñöôïc aùp duïng vaøo nhöõng vaán ñeà cuõng thuoäc loaïi ñònh öôùc nhö vaäy thoâi. Coøn ñoái vôùi nhöõng thöïc theå aâm döông khaùc, nhö nam nöõ nhö ngaøy ñeâm, neáu ta ñem aùp duïng loaïi aâm döông naøy vaøo ñeå tìm söï phoái hôïp hay quaân bình thì nhaát ñònh laø voâ nghóa, hoaøn toaøn voâ nghóa. Ñoù laø laáy lyù trí maø xeùt thì ta phaûi keát luaän nhö vaäy, vaø trong phaàn ñoaùn soá, ngöôøi ñoaùn caàn phaûi nhôù ñieåm naøy. Quan ñieåm cuûa taùc giaû laø nhö theá. Nhöng trong soá töû vi coù nhöõng caùi maø ta goïi laø kinh nghieäm coù giaù trò quyeát ñoaùn raát lôùn. Giaù trò cuûa kinh nghieäm raát lôùn trong töû vi, vì töû vi laø moä khoa hoïc huyeàn bí; caên nguyeân cuûa moät söï vieäc naøo ñoù ñaõ huyeàn bí maø neáu kinh nghieäm cöù luoân chöùng söï vieäc aáy, thì chuùng ta phaûi cho raèng söï vieäc aáy höõu lyù vaø coù moät caên nguyeân phuø hôïp thaät, chöù khoâng phaûi laø moät chuyeän voâ caên cöù, chæ tình côø xaûy ra maø thoâi. Nhö trong chuyeän aâm döông cuûa naêm, tuy laø trong vuõ truï treân phöông dieän vaät lyù maø noùi, 2 naêmlieàn noái tieáp nhau khoâng coù moät caùi gì ñoái ñòch nhau ñeå ta coù theå cho moät caùi laø aâm vaø moät caùi laø döông ñöôïc, nhöng treân phöông dieän soá maïng cuûa con ngöôøi ta thöôøng thaáy raèng nhöõng ngöôøi ñaøn baø sinh naêm döông töùc döông nöõ thöôøng coù tính neát cöông cöôøng ñieäu boä cöùng coûi vaø nhöõng ngöôøi ñaøn oâng sinh naêm aâm töùc aâm nam thöôøng coù tính neát uûy mò ñieäu boä dòu hieàn, thì caùi ñoù maø ta goïi laø thöïc nghieäm kinh nghieäm, neáu luoân luoân ñuùng laø ta phaûi nghó raèng raát coù theå aâm döông tính SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 112 cuûa naêm coù moät caên nguyeân naøo ñoù thaät moät caên nguyeân huyeàn bí maø chuùng ta khoâng bieát ñaáy thoâi. Nhöng cuõng raát coù theå, nhaän xeùt treân chæ ñuùng coù 5 phaàn 10, nghóa laø cuõng coù nhieàu döông nöõ tính neát hieàn hoaø, nhieàu aâm nam tính tình cöùng coûi, thì vaán ñeà seõ chæ moät chuyeän hoaøn toaøn do tình côø, vaø chuùng ta khoâng coù theå chaáp nhaän moät caên nguyeân huyeàn bí naøo ñöôïc caû. Rieâng taùc giaû khoâng coù nhieàu thöïc nghieäm veà vaán ñeà naøy, neân taïm phaûi laáy keát luaän cuûa lyù trí laøm leõ phaûi. Raát mong caùc ñoäc giaû coù thì giôø, coù hoaøn caûnh thöû nhaän xeùt xem. 1. NGUÕ HAØNH Nguõ haønh cuûa baûn meänh laø nguõ haønh naïp aâm cuûa Naêm. Ñoù laø ñieàu ñöông nhieân, vì neáu ta laáy nguõ haønh cuûa Can vaø Chi töøng naêm phoái hôïp vôùi nhau, keát quaû seõ khoâng phaûi laø moät haønh khí nöõa. Hôn nöõa nguõ haønh cuûa cuïc laø nguõ haønh naïp aâm. Nguõ haønh cuûa baûn meänh cuõng phaûi laø nguõ haønh naïp aâm môùi phuø hôïp vôùi nhau vaø môùi coù taùc duïng xung khaéc. Chuùng ta seõ noùi daøi veà nguõ haønh naïp aâm trong muïc Cuïc soá. PHAÀN HAI II/ TINH BAØN Tinh baøn trong töû vi bieåu töôïng cho voøng quyõ ñaïo cuûa ñòa caàu xoay quanh maët trôøi. Ñoù cuõng laø voøng quyõ ñaïo cuûa maët trôøi xoat quanh ñòa caàu, vì ñöôïc bieåu töôïng cuõng baèng 12 nhaø Zodiaque, Sagittaire, Ca pricorne, Verseau…… hay laø 12 cung Tyù, Söûu, Daàn, Maõo vaân vaân. Trong phaàn noùi veà vuõ truï ta ñaõ ghi roõ söï phuø hôïp giöõa 12 choøm sao cuûa Zodiaque vôùi cung tyù söûu laø: Scorpion tyù Sagittaire söûu Capricorne daàn, thaùng gieâng maët trôøi ñöùng beân choøm sao capricorne, khi ta ñöùng ôû ñòa caàu troâng leân. Trong töû vi thì 12 cung laø choã caùc choøm sao ôû 12 höôùng chung quanh ñòa caàu vaø caùc sao ghi trong moãi cung laø caùc sao ngay ôû treân ñænh ñaàu ta luùc nöûa ñeâm (giôø tyù). Caùc sao naøy coù caùi ôû veà phía baéc goïi laø baéc ñaåu, coù caùi ôû phía nam goïi laø nam ñaåu, trung tinh laø nhöõng sao trong choøm Zodiaque vaø gaàn caän choøm sao aáy. Nhöng khi ñaõ an caû vaøo moät cung naøo thì nghóa laø caùc sao aáy cuøng ôû veà phía cung aáy caû. Thaønh ra voøng 12 cung naøy phaûi coi laø quyõ ñaïo cuûa ñòa caàu xoay quanh maët trôøi vaø nhö vaäy thì ôû cung: Tyù ta coù choøm sao Taureau ñoái vôùi Scorpion. Söûu ta coù choøm sao Geùmeaux ñoái vôùi Sagittaire nhö ñaõ ghi treân môùi laø ñuùng. Nhöng quyõ ñaïo naøo laø cuõng theá, 12 cung laø chæ 12 nhaø Zodiaque, 12 höôùng vuõ truï coù theá thoâi. Ñoäc giaû chaúng neân quan taâm laém veà choã tyù laø choøm sao naøo, söûu laø choøm sao naøo laøm gì. Veõ sô ra giaáy laø thaáy ngay. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 113 PHAÀN BA III/ AN THAÂN VAØ MEÄNH Treân thieân baøn coù 12 cung, moãi cung laø moät thaùng. Sinh thaùng naøo thì ta khôûi giôø tyù ôû ngay cung ñoù: - Ñeám thuaän ñeán giôø sinh laø Thaân - Ñeám nghòch ñeán giôø sinh laø Meänh Vôùi caùch an thaân Meänh nhö vaäy ta thaáy raèng: Thaân. Thaân ñoùng ôû cung naøo töùc laø taát caû caùc sao trong cung ñoù chieáu thaúng ngay töø ñænh ñaàu ta xuoáng. Meänh. Meänh cung traùi laïi laø cung ñoái vôùi Thaân qua truïc maët trôøi ñòa caàu. Nhö vaäy môùi troâng ta coù caûm töôûng nhö Thaân quan troïng hôn meänh, vì khi sinh ra ñôøi ta nhaän ñöôïc aûnh höôûng cuûa caùc sao, ñuùng y nhö hình veõ treân thieân baøn, caùc sao chính giöõa treân ñaàu ta laø maïnh nhaát, caùc sao ôû 2 cung giaùp beân chieáu leäch ñi chuùt ít, coù aûnh höôûng maïnh thöù nhì, vaø caùc sao ôû caùc cung caøng xa, aûnh höôûng caøng yeáu. Nhö hình sau ñaây (ñöùng treân baéc troâng xuoáng nam) Ñòa caàu ñang ôû thaùng 3 (thìn). Luùc nöûa ñeâm giôø tyù, nôi ta sinh ôû ñieåm O, choøm sao treân ñænh ñaàu laø choøm sao thìn. Ví thöû ta sinh vaøo giôø Daàn, ñòa caàu quay theo chieàu muõi teân, seõ tieán 2 cung moãi cung 30, vaø giôø ñoù hoài ta sinh seõ ôû ñieåm T, ñöôøng thaúng ñöùng DT seõ song song vôùi ñöôøng ST töùc laø chieáu vaøo phía choøm sao ngoï seõ ñöùng ngay treân ñænh ñaàu ta; vaäy khi ta an thaân ôû cung Ngoï, nhö phöông phaùp ñaõ ñònh cuûa soá töû vi, thì caùc sao ôû veà phía choøm sao Ngoï, nghóa laø ñöôïc an trong cung aáy seõ ñöùng thaúng treân ñaàu ta, vaø aûnh höôûng cuûa caùc sao aáy ñoái vôùi ta laø maïnh nhaát. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 114 Caùc sao ôû cung tyù vaø muøi ñöùng xa hôn vaø chieáu cheách 30o xuoáng ta seõ coù aûnh höôûng yeáu hôn. Coøn cung Meänh vì töø O laø tyù ta ñeám ngöôïc ñeán daàn, cung Meänh seõ ñöôïc an nhö laø ta sinh ôû ñieåm M, vaø DM song song vôùi SM, neân caùc sao ôû ñænh ñaàu ñieåm M laø choøm sao daàn, neân Meänh cung ñöôïc an ôû cung daàn. M ñoái vôùi T qua truïc SD maët trôøi ñòa caàu; 2 cung ngoï vaø daàn, ñoái nhau qua truïc thìn tuaát vaäy. Coå nhaân laáy Meänh cung laøm caên baûn cho laù soá chöù khoâng laáy thaân, vì leõ caùc cung khaùc cuûa ñòa baøn nhö Phuï Maãu, Phuùc Ñöùc vaân vaân ñeàu ñöôïc xeáp theo vò trí cuûa Meänh cung. Hôn nöõa cuïc cuûa laù soá laø tính theo meänh cung maø ra; cho neân trong soá Töû vi Meänh phaûi laáy laøm goác, quan troïng baäc nhaát; Thaân chæ laø phuï thoâi. Theá maø söï thöïc, xem trong vuõ truï nôi an thaân laïi laø nôi maø khi ta ra ñôøi, caùc sao gaàn ta nhaát chieáu thaúng ñeán ta ñeàu ôû trong cung ñoù; ñaùng leõ phaûi laáy Thaân laøm caên baûn môùi laø hôïp lyù. Taïi sao laïi laáy M, ñieåm giaû töôûng ñoái chieáu vôùi T, ñeå laøm cung Meänh, caùc sao trong cung naøy, cuøng höôùng vôùi choøm sao daàn aûnh höôûng gì ñeán ta ñaâu maø laïi coi laø coù aûnh höôûng maïnh nhaát; vaø höôùng Sm laïi ñöôïc coi laø höôùng chính chieáu vaøo ta khi ta sinh ra ñôøi. Muoán giaûi thích söï choïn cung Meänh laøm caên baûn, ta phaûi döïa vaøo 2 lyù do sau ñaây: 1. Nhöõng aûnh höôûng cuûa caùc sao truyeàn ñeán ta baèng caùc laøn soùng, soùng laøn soùng naøy cuõng töïa nhö saùng töø ñieän maø caùc ñaøi phaùt thanh hay truyeàn hình duøng, hay laø soùng aùnh saùng soùng tieáng ñoäng v.v…… Caùc laøn soùng naøy coù ñaëc tính laø phaûn chieáu laïi moãi khi gaëp moät vaät gì, tæ nhö ñòa caàu, vaø söï phaûn chieáu ñoù tuaân theo caùc ñònh luaät vaät lyù hoïc. 2. Ta sinh ra ñôøi ôû treân maët ñòa caàu, luoân luoân chòu aûnh höôûng cuûa vuõ truï do 2 ñöôøng truyeàn ñeán ta: SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng - Moät laø do caùc tinh tuù chieáu thaúng tôùi - Hai laø do quaû ñaát (nhaän ñöôïc aûnh höôûng cuûa tinh tuù) truyeàn ñeán ta. 115 Aûnh höôûng thöù hai phaûi coi laø maïnh, vì ñoù laø aûnh höôûng maø toaøn theå ñòa caàu nhaän ñöôïc cuûa caùc sao roài truyeàn qua maët ñaát leân ñeán ta. Ta ôû saùt maët ñaát, thaân ta luoân chaïm vôùi ñaát, neân aûnh höôûng cuûa ñòa caàu truyeàn ñeán ta raát maïnh. Aûnh höôûng thöù nhaát yeáu hôn, vì leõ ñoái vôùi ñòa caàu ta chæ laø moät chaám nhoû, khi laøn soùng töø tinh tuù chieáu ñeán ñòa caàu, thì thaân ta chæ nhaän ñöôïc moät phaàn nhoû so vôùi toaøn theå aûnh höôûng maø ñòa caàu nhaän ñöôïc. Chaáp nhaän hai lyù do treân, thì ta thaáy raèng cung Thaân ôû ñieåm T nhaän ñöôïc aûnh höôûng cuûa tinh tuù ñeán thaúng ta, chæ laø moät phaàn nhoû maø ñòa caàu nhaän ñöôïc cuûa vuõ truï. Coøn aûnh höôûng maïnh maø ñòa caàu nhaän ñöôïc cuûa tinh tuù roài truyeàn laïi cho ta, theo ñöôøng töø trung taâm ñòa caàu phaûn chieáu leân, phaûi laø aûnh höôûng cuûa höôùng DM, vì ñòa caàu luùc ta sinh ra ñôøi coù moät phaàn aâm (ñeâm) vaø phaàn döông (ngaøy) maët phaúng caét ñoâi ñòa caàu ra laøm 2 phaàn aâm döông ñoù laø maët phaûn chieáu caùc aûnh höôûng noùi treân. Theo khoa vaät lyù caùc maët phaúng coù theå phaûn chieáu caùc laøn soùng nhö aùnh saùng chaúng haïn, laø nhöõng maët phaàn caùch hai vaät theå coù tính chaát khaùc nhau, nhö maët nöôùc phaân caùch nöôùc vaø khoâng khí laø moät maët phaûn chieáu. Maët phaúng naøy thaúng goùc vôùi ñöôøng DO cho neân höôùng SM phaûi ñoái chieáu vôùi ST qua truïc DO aáy. Vì vaäy aûnh höôûng ta nhaän ñöôïc cuûa vuõ truï maïnh nhaát khi ta ra ñôøi laø aûnh höôûng do töø choøm sao “daàn” chieáu thaúng theo höôùng DM xuoáng trung taâm ñòa caàu roài phaûn chieáu leân ta do maët ñaát truyeàn laïi. Vì vaäy cung Meänh ñaët ôû M töùc laø ñaët ñuùng theo nhö phöông phaùp an Meänh cuûa soá Töû vi. Giaûi thích vieäc an Meänh nhö treân ñoái vôùi chuùng ta laø chuyeän deã, vì baây giôø chuùng ta ñaõ bieát nhieàu veà söï truyeàn moïi loaïi aûnh höôûng baèng laøn soùng qua khoâng gian vuõ truï, vaø chuùng ta bieát caùc ñònh luaät veà söï phaûn chieáu caùc laøn soùng naøy. Ñoù laø nhöõng ñieàu khoa hoïc ñaõ chöùng minh laø hoaøn toaøn ñuùng vaø ñaõ ñem aùp duïng vaøo haøng traêm ngaøn maùy moùc vaø duïng cuï moät caùch raát tinh vi. Cho neân khi tìm hieåu aûnh höôûng cuûa vuõ truï cuûa tinh tuù truyeàn ñeán ta nhö theá naøo, chuùng ta thaáy ñöông nhieân laø caùc aûnh höôûng aáy phaûi ñöôïc truyeàn ñeán ta baèng 2 caùch keå treân, vaø caùch sau maïnh hôn caùch tröôùc gaáp boäi. Xin löu yù caùc baïn ñoïc khoâng quen vôùi khoa hoïc laém laø söï phaûn chieáu caùc laøn soùng truyeàn ñaït ñi caùc laøn soùng khaù maïnh, coù theå baèng ñeán 9 phaàn 10 cöôøng löïc cuûa laøn soùng kia. Nhö moät taám göông phaûn chieáu aùnh saùng raát nhieàu. Laáy hai tæ duï sau ñaây töôûng ñuû cho ñoäc giaû nhaän thöùc taàm quan troïng cuûa söï phaûn chieáu: - 1. Tia saùng laser nhoû nhö sôïi chæ, chieáu leân moät mieáng kim khí ñaët ôû maët traêng phaûn chieáu laïi ñòa caàu, caùc maùy ñaët ôû maët ñaát coøn ghi nhaän ñöôïc deã daøng tia phaûn chieáu aáy. - 2. Maùy phaùt hình ôû Myõ, maùy thaâu ôû Vieät Nam khoâng thaâu noåi. Nhôø moät veä tinh nhoû baèng chieác xe hôi, bay treân quyõ ñaïo, maø caùc laøn soùng ñöôïc phaûn chieáu xuoáng, caùc maùy ôû Vieät Nam thaâu hình ñöôïc raát roõ raøng. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 116 Coå nhaân khi ñaët ra soá Töû vi chöa bieát laø aùnh saùng vaø tieáng ñoäng cuõng nhö moïi dao ñoäng ñöôïc truyeàn ñi trong khoâng gian baèng laøn soùng, neân cuõng chöa coù yù nieäm veà vieäc phaûn chieáu cuûa caùc laøn soùng aáy ra sao; thì khoâng hieåu ñaõ baèng caùch gì maø tìm ra söï thaät aáy cho ñöôïc, ñeå ñem aùp duïng vaøo soá töû vi. Coù leõ, vaø raát coù theå coå nhaân ñaõ “thaáy söï thaät aáy, qua moät oáng kính khaùc, baèng moät ñöôøng loái luaän lyù khaùc maø chuùng ta khoâng bieát roõ chaêng”. Coå nhaân raát coù theå khoâng lyù luaän rieâng cho töøng höôùng naøo maø chæ coù aûnh höôûng cuûa ñaát phaûn chieáu truyeàn leân vaø nhö vaäy ôû cung Thaân ta coù hình aûnh vuõ truï töø treân trôøi chieáu thaúng ñeán ta. Cuõng ôû nôi ta sinh ñoù coøn coù hình aûnh vuõ truï phaûn chieáu laïi neân ngöôïc chieàu xeáp ñaët chaúng khaùc gì do moät taám göông phaûn chieáu laïi maø taám göông ñoù laø maët phaúng phaàn ngaøy ñeâm nhö ñaõ noùi ôû treân, neân muoán bieåu töôïng ñuùng hình phaûn chieáu naøy ta phaûi ñaët Meänh ôû cung ñoái vôùi Thaân qua ñöôøng thaúng goùc vôùi maët phaûn chieáu vaäy. Duø sao thì döôùi con maét khoa hoïc, chuùng ta chaáp nhaän vieäc an thaân Meänh cuûa coå nhaân trong soá töû vi laø ñuùng, laø hôïp lyù. PHAÀN BOÁN IV/ MÖÔØI HAI CUNG SAU KHI AN Meänh Cung, theo chieàu thuaän ta an caùc cung Phuï Maãu Phuùc Ñöùc v.v…… theo thöù töï nhö ñaõ bieát. Taïi sao laïi 12 cung? Vì thieân baøn coù 12 cung, neáu ta muoán moãi cung mang moät teân thì phaûi coù 12 cung. Möôøi hai cung naøy goïi laø ñòa baøn vì ta coù theå hieåu nhö ñaây laø 12 phaàn ñaát treân ñòa caàu nhaän ñöôïc aûnh höôûng cuûa caùc sao döôùi caùc höôùng thaúng ñöùng treân ñaàu roài truyeàn laïi cho ta qua nhöõng ngöôøi (cha meï, anh em) thaân, naøy qua coâng vieäc chính (coâng danh, taøi saûn, beänh taät) coù lieân quan maät thieát ñeán ta. Söï thaät khoâng phaûi theá maø laø aûnh höôûng xa gaàn cuûa caùc sao trong vuõ truï truyeàn ñeán ta tuøy theo vò trí cuûa sao ñoù treân tinh baøn. Xeùt kyõ teân caùc cung ñoù, ta phaûi nhaän raèng, taát caû ñeàu laø nhöõng thöù coù aûnh höôûng maät thieát vaø raát nhieàu ñeán ñôøi ta, ñeán soá ta. Töø beø baïn, ñeán vôï con, töø ñieàn saûn ñeán coâng danh chaúng coù cung naøo laø cung khoâng phaûi laø moät phaàn cuûa ñôøi ta caû. Muoán bieát soá maïng cuûa moät ngöôøi taát nhieân phaûi bieát veà phöông dieän coâng danh taøi saûn beänh taät, cha meï vaân vaân, cho neân ñaët teân cho caùc cung soá töùc laø phaân taùch soá maïng cuûa con ngöôøi ra töøng phaàn, ñeå roài toång hôïp laïi môùi coù theå bieát ñöôïc ñôøi con ngöôøi ñoù ra sao. Ñaây laø moät phöông phaùp hôïp vôùi khoa hoïc Taây phöông maø caùc khoa lyù soá khaùc khoâng coù. Neáu thöïc ra söï phaân taùch naøy maø ñuùng, thì ngöôøi saùng taïo ra soá töû vi thaät ñaõ ñi ñeán choã tinh dieäu cuûa lyù soá. Nhöng chæ sôï raèng thôøi xöa vôùi yù ñònh bình daânhoaù lyù soá oâng Traàn Ñoaøn ñaõ ñaët ra soá töû vi vôùi ñuû caû caùc phaàn lieân heä naøy taùch rieâng ra thaønh töøng cung, ñeå laøm cho soá töû vi, haáp daãn tröôùc quaàn chuùng maø thoâi.vôùi yù ñònh aáy giaù trò caùc cung naøy taát nhieân raát töông ñoái, vì ñoù khoâng phaûi laø söï thaät maø chæ laø saûn phaåm cuûa lyù luaän maø thoâi. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng - 117 Taïi sao laïi saép xeáp theo thöù töï aáy? Lyù luaän phaùt sinh ra 12 cung keå treân laø lyù luaän ñöa ta ñeán choã saép xeáp caùc cung theo thöù töï ñaõ ñònh. Lieàn ngay 2 beân Meänh cung laø cung Phuï Maãu vaø Huynh Ñeä. nguyeân cha meï vaø anh em laø nhöõng ngöôøi cuøng soáng trong moät gia ñình vôùi ta, nhaát laø hoài ta coøn nieân thieáu, soá maïng ta söôùng khoå, bình an hay ñieâu linh luùc treû, thöôøng cuøng theo vôùi vaän maïng cuûa gia ñình ta. Sau nöõa nhôø ôû gia ñình maø ta ñöôïc söûa soaïn vaøo cuoäc ñôøi, ñôøi ta giaøu ngheøo, sang heøn nhôø phaàn lôùn ôû söï söûa soaïn naøy. Roài ñeán khi ñaõ thaønh nhaân cha meï anh em cuõng vaãn laø nhöõng ngöôøi thaân thích nhaát ta nhôø caäy ñöôïc nhieàu vaø cuõng coù theå ñöôïc nhôø caäy ta. Vì leõ ñoù neân cung Meänh, ñaët ngay 2 cung naøy laø hôïp lyù. Sau ñoù laø ñeán cung Phuùc Ñöùc vaø Phu Theâ. Sau gia ñình laø cha meï vaø anh chò em, thì nhöõng caùi coù aûnh höôûng maät thieát ñeán ta nhaát ñònh laø vôï hay choàng cuøng vôùi toå tieân töùc laø Phuùc Ñöùc. Nhôø coù Phuùc Ñöùc cuûa toå tieân, nhôø coù vôï ñaûm ta môùi coù coâng danh ñòa vò phuù quyù. Vì toå tieân ta aên ôû thaát ñöùc, vì vôï ta ngu ñaàn neân ta môùi laän ñaän laøm aêngì cuõng khoâng neân ngheøo khoù ñieâu linh. Ñoù laø nhöõng ñieàu maø ai cuõng coù theå nhaän thöùc ñöôïc. Hai cung Phuùc ñöùc vaø Phu theâ coù aûnh höôûng ñeán ñôøi ta sau aûnh höôûng cuûa gia ñình laø phaûi. Ñoái vôùi cung Meänh laø cung Thieân di cuõng chieáu 2 beân laø cung Quan loäc vaø Taøi baïch. Ñaây laø 3 cung quyeát ñònh cuûa ñôøi ta. Con ngöôøi ta luùc nhoû ôû trong gia ñình, giao dòch vôùi ngöôøi thaân thuoäc neân ñôøi soáng gaén lieàn vôùi cha meï vaø anh em. Nhöng khi ñaõ khoân lôùn phaûi laøm aên ngoaøi xaõ hoäi, giao dòch vôùi taát caû moïi ngöôøi. Ra ñôøi neáu ta ñöôïc gaëp may coù nhöõng sao toát phuø trì, ñi ñeán ñaâu ai ai cuõng öa meán neå vì, ñôøi ta môùi sung söôùng, môùi coù moät vò trí toát trong xaõ hoäi. Traùi laïi neáu toaøn nhöõng sao xaáu ñöa ta ñeán nhöõng chuyeän ruûi hay gaëp toaøn nhöõng ngöôøi chæ muoán ñaùnh mình haïi mình, thì laøm sao ta coù theå sung söôùng ñöôïc vôùi ñôøi. Vì vaäy neân nhöõng sao ôû cung thieân di laø nhöõng sao quyeát ñònh cuûa ñôøi ta ngoaøi xaõ hoäi. Aûnh höôûng cuûa nhöõng sao naøy phaûi raát maïnh ñoái vôùi ta, cho neân ñaët ôû cung ñoái chieáu vôùi cung Meänh laø ñuùng choã. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 118 Caùc sao naøy chieáu thaúng vaøo ñòa caàu ñia qua trung taâm D, ñeám ñieåm M ñeå töø ñoù cuøng phaûn chieáu laïi vôùi caùc laøn soùng MD vöøa truyeàn ñeán ta. Ngoaøi hai caùch phaûn chieáu treân maø ta ôû ñieåm T nhaän ñöôïc luùc ra ñôøi, coøn coù 1 loaïi phaûn chieáu nöõa raát quan heä laø loaïi phaûn chieáu do maët ñaát phaûn chieáu ôû phía trong. Moät tia saùng töùc laø moät laøn soùng töø ngoaøi ñeán ñòa caàu, maët ñaát phaûn chieáu ra ngoaøi 1 phaàn, coøn 1 phaàn xuyeân qua maët phaân caùch ñi saâu vaøo loøng ñaát roài ñi thaúng ñeán maët phía beân kia. Neáu tia saùng ñeán maët ñaát caøng cheách xa ñöôøng thaúng ñöùng, thì aùnh saùng phaûn chieáu ra ngoaøi caøng nhieàu vaø phaàn xuyeân vaøo trong ñòa caàu raát ít. Vì vaäy neáu tính caùc laøn soùng xuyeân vaøo loøng ñaát coù theå coù aûnh höôûng ta chæ coù theå tính caùc tia thaúng ñöùng cho töøng ñieåm maø thoâi. ÔÛ caùc ñieåm ñoù seõ phaùt ra caùc laøn soùng truyeàn ñi moïi phía, vaø khi gaëp maët ñaát thì laïi phaûn chieáu vaøo phía trong. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 119 Trong caùc höôùng ñi cuûa laøn soùng loït vaøo loøng ñaát thì coù 2 höôùng ñaëc bieät laø AB vaø AC, töø A ñeán B phaûn chieáu sang C, C phaûn chieáu sang A roài ôû ñoù laïi phaûn chieáu sang B: höôùng AC cuõng vaäy. Thaønh ra ví thöû ta ôû C thì coù 2 ñieåm A vaø B ñoái vôùi ta laø quan heä vaø caùc tia saùng thaúng ñöùng ôû A vaø B xuyeân qua loøng ñaát nhieàu laø coù theå coù aûnh höôûng ñeán ta sau nhieàu laàn phaûn chieáu lieân tieáp. ABC laø 1 hình tam giaùc ñeàu, ñoä goùc 60o, caùc ñieåm ABC laø nhöõng ñieåm tam hôïp vôùi nhau trong soá Töû vi, vaø caùc sao ôû trong caùc cung tam hôïp ñoù, laø nhöõng sao ôû vaøo höôùng thaúng ñöùng vôùi caùc ñieåm tam hôïp vaäy. Vì theá ngoaøi tia chính chieáu maø Meäng cung nhaän ñöôïc roài phaûn chieáu ñeán ta qua maët phaúng aâm döông laø maïnh nhaát. Meänh cung coøn nhaän ñöôïc ôû 3 höôùng khaùc laø höôùng ñoái chieáu vaø 2 höôùng tam hôïp aûnh höôûng caùc sao ñeå roài phaûn chieáu ñeán ta. Höôùng ñoái chieáu ñaõ ñöôïc laáy ñeå ñaët cung Thieân di. Coøn 2 höôùng kia, ta ñaët 2 cung Quan loäc vaø TaøiBaïch laø 2 vaán ñeà heä troïng nhaát ñoái vôùi ñôøi ta. Vì Quan Loäc töùc laø coâng danh, Taøi Baïch laø tieàn baïc. Vôùi moät xaõ hoäi cuûa chuùng ta ngaøy nay cuõng nhö xaõ hoäi nöôùc Trung Hoa thôøi tröôùc, thì 2 chuyeän coâng danh vaø tieàn baïc laø 2 chuyeän ñuû ñònh cho giaù trò cao thaáp söôùng khoå cuûa moät ñôøi ngöôøi. Cho neân ñaët Quan loäc vaø Taøi Baïch vaøo 2 cung, 2 choøm sao coù aûnh höôûng maïnh ñeán ta baèng phaûn chieáu do maët ñaát laø ñieàu hôïp lyù roài. Khoâng nhöõng chæ ñònh rieâng tính caùch Thieân di, Quan loäc vaø Taøi baïch cho ba höôùng coù aûnh höôûng maïnh nhaát ñeán ta do söï phaûn chieáu cuûa maët ñaát, coå nhaân xöa ñaõ nhaán maïnh vaøo taàm quan troïng cuûa 3 höôùng ñaëc bieät aáy, baèng caùc daïy ta ñoaùn soá, ngoaøi cung chính laø Meänh ra coøn phaûi coi caû cung ñoái (chính chieáu) nöõa; rieâng moät Meänh cung khoâng ñuû ñeå ñònh ñöôïc cuoäc ñôøi. Vôùi ta baây giôø thì söï quan troïng cuûa höôùng ñaëc bieät ñoù raát deã nhaän, moät ñoäng ñaát nhoû beân Nhaät, hay moät quaû bom nguyeân töû noå beân Nga, caùc maùy ño ñòa chaán beân Hoa Kyø coøn ghi nhaän ñöôïc moät caùch chính xaùc tính ra ñöôïc nôi noå, giôø noå, cöôøng ñoä v.v…… baèng caùc luaät phaûn chieáu ta vöøa noùi ôû treân thì aûnh höôûng cuûa vuõ truï do ñòa caàu phaûn chieáu laïi ñeán ta, maïnh vaø chính xaùc laø ñieàu taát nhieân. Nhöng thôøi xöa, coå nhaân chöa bieát ñaát laø moät quaû ñòa caàu troøn, chöa coù nhöõng luaät vaät lyù veà SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 120 phaûn chieáu moät caùch roõ reät, thì khoâng hieåu vì ñaâu maø oâng Traàn Ñoaøn cuøng caùc ñeä töû sau naøy cuûa oâng ñaõ tìm ra ñöôïc ñieàu ñoù thaät cuõng taøi tình. Hieåu roõ taïi sao 3 höôùng chieáu vaø cuõng laïi quan troïng chuùng ta môùi thaáy roõ laø, vieäc xem caùc sao ôû tam phöông xung chieáu aáy chæ coù theå aùp duïng ñöôïc khi xem cho cung Meänh, cung Thaân, vaø caùc cung ñaïi haïn (tieåu haïn) chöù khoâng theå xem cho caùc cung khaùc nhö theâ, töû ñöôïc vì leõ raát giaûn dò laø caùc höôùng ñaëc bieät cuûa cung Theâ hay Töû ñoù chæ coù aûnh höôûng ñeán nôi maø ta ñaët caùc cung Theâ, Töû ñoù thoâi, chöù khoâng theå naøo chieáu ñeán chính ta hieän ñang ôû cung Thaân ñöôïc, maø 2 cung kia traân maët ñaát chæ laø ñeå ghi nôi caùc choøm sao veà höôùng aáy maø thoâi, chöù khoâng phaûi laø coù vôï ta hay caùc con ta ôû nhöõng nôi ñoù thaät khi ta sinh ra ñôøi. Sau maáy cung chính yeáu aáy ra coøn coù caùc cung Ñieàn Traïch chæ taøi saûn cuûa ta. Töû töùc chæ con caùi cuûa ta laø thöù yeáu cuõng thuoäc loaïi quyeát ñònh cuoäc ñôøi ta. Sau ñoù laø nhöõng cung coù aûnh höôûng ñeán ñôøi ta nhieàu hay ít laø cung noâ boäc chæ gia nhaân, ñaày tôù, ñeä töû, haàu thieáp vaø baïn beø laø nhöõng loaïi ngöôøi coù aûnh höôûng ñeán ñôøi ta, cung taät aùch chæ söùc khoeû beänh taät hoaïn naïn laø nhöõng ñieàu cuõng aûnh höôûng ñeán ñôøi ta vaäy. Xem nhö theá thì vieäc saép xeáp 12 cung cuûa coå nhaân raát hôïp lyù vaø cuõng do luaän lyù maø ra caû. Keát quaû cuûa luaän lyù naøy chaéc ñaõ ñöôïc kinh nghieäm xaùc nhaän laø ñuùng moät phaàn naøo neân môùi ñöôïc löu truyeàn ñeán ngaøy nay. Duø ñuùng moät phaàn naøo hay ñuùng nhieàu ñi chaêng nöõa; vieäc tìm hieåu lyù do cuûa caùc cung naøy ñaõ cho ta thaáy roõ laø nhöõng teân ñaët aáy cuøng nhöõng vò trí aáy chæ laø töông ñoái. Ta coù theå ñoåi choã cung Phuï Maãu vaø Huynh Ñeä vôùi nhau hay Noâ Boäc vaø Taät Aùch vôùi nhau maø khoâng coù gì laø traùi vôùi nguyeân do ñaõ khieán ta ñaët teân cho caùc cung aáy. Cho neân ngöôøi xem soá töû vi caàn phaûi hieåu roõ yù nghóa cuûa nhöõng teân ñaët ñoù. Cung Theâ chæ coù theå laø nhöõng aûnh höôûng cuûa vuõ truï ñeán vôùi ta moät caùch thöù yeáu nhö aûnh höôûng cuûa vôï ñoái vôùi choàng hay ñuùng hôn laø aûnh höôûng giaùn tieáp ñeán vôùi ta qua vôï ta maø thoâi. Chöù khoâng theå xem cung Theâ maø ñoaùn caû soá maïng ñôøi soáng cuûa vôï ta ñöôïc. Ñoäc giaû coù theå xaùc nghieäm laïi vieäc naøy moät caùch raát deã daøng. Laáy soá cho 10 ngöôøi con trong moät gia ñình, 10 ngöôøi naøy ñeàu coù cung phuï maãu; vaø caùc cung naøy khaùc nhau. Laáy soá cho 2 ngöôøi ñaøn baø laáy moät choàng, cung Phu cuûa 2 ngöôøi naøy khaùc nhau. Vì vaäy, neân khi xem 12 cung ta caàn phaûi thaän troïng, vaø ngay trong caùc baøi phuù ñoaùn veà 12 cung, coù nhieàu caâu giaù trò raát ñaùng nghi ngôø, maëc daàu raát coù theå ñaõ ñöôïc kinh nghieäm cuûa nhieàu ñôøi xaùc nhaän moät phaàn naøo. PHAÀN NAÊM V/ CUÏC SOÁ Trong soá Töû vi coù moät caùi cöïc kyø quan heä laø Cuïc. Chöõ Cuïc trong Haùn töï coù nghóa nhö hoaøn caûnh treân phöông dieän khoâng gian, thôøi gian vaø saép xeáp hay toå chöùc. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 121 Nhö thôøi cuoäc, cuïc dieän, boá cuïc laø nhöõng chöõ mang yù nghóa naøy. Taát caû chính tinh vaø caùc sao voøng Traøng sinh ñeàu an theo cuïc, tuøy ôû cuïc maø laù soá coù boä maët khaùc nhau; cuïc quan troïng laø theá. Cuïc coù 5 thöù mang teân cuûa nguõ haønh, moãi thöù laïi mang theo moät soá töø 2 ñeán 6 tuøy ôû Haønh. Nguõ haønh cuûa cuïc laø nguõ haønh naïp aâm ñònh theo thaùng Meänh cuûa naêm sinh. ABC laø nhöõng ñieåm tam hôïp vôùi nhau trong soá Töû vi, vaø caùc sao ôû trong caùc cung tam hôïp ñoù, laø nhöõng sao ôû vaøo höôùng thaúng ñöùng vôùi caùc ñieåm tam hôïp vaây. Vì theá ngoaøi tia chính chieáu maø Meänh cung nhaän ñöôïc roài phaûn chieáu ñeán ta qua maët phaúng aâm döông laø maïnh nhaát. Meänh cung coøn nhaän ñöôïc ôû 3 höôùng khaùc laø höôùng ñoái chieáu vaø 2 höôùng tam hôïp aûnh höôûng caùc sao ñeå roài phaûn chieáu ñeán ta. Höôùng ñoái chieáu ñaõ ñöôïc laáy ñeå daët cung Thieân di. Coøn 2 höôùng kia, ta ñaët 2 cung Quan Loäc vaø Taøi Baïch laø 2 vaán ñeà heä troïng nhaát ñoái vôùi ñôøi ta. Vì Quan Loäc töùc laø coâng danh, Taøi Baïch laø tieàn baïc. Vôùi moät xaõ hoäi cuûa chuùng ta ngaøy nay cuõng nhö vôùi xaõ hoäi nöôùc Trung Hoa thôøi tröôùc, thì 2 chuyeän coâng danh vaø tieàn baïc laù 2 chuyeän ñuû ñònh cho giaù trò cao thaáy söôùng khoå cuûa moät ñôøi ngöôøi. Cho neân ñaët Quan loäc vaø Taøi Baïch vaøo 2 cung, 2 Quan Loäc vaø Taøi Baïch cho ba höôùng coù aûnh höôûng maïnh nhaát ñeán ta do söï phaûn chieáu cuûa maët ñaát, coå nhaân xöa ñaõ nhaán maïnh vaøo taàm quan troïng cuûa 3 höôùng ñaëc bieät aáy, baèng caùch daïy ta ñoaùn soá, ngoaøi cung chính laø Meänh ra coøn phaûi coi caû cung ñoái (chính chieáu) nöõa; rieâng moät Meänh cung khoâng ñuû ñeå ñònh döông cuoäc ñôøi. Vôùi ta baây giôø thì söï quan troïng cuûa höôùng ñaëc bieät ñoù raát deã nhaän, moät ñoäng ñaát nhoû beân Nhaät, hay moät quaû bom nguyeân töû noå beân Nga, caùc maùy ño ñòa chaán beân Hoa Kyø coøn ghi nhaän ñöôïc moät caùch chính xaùc tính ra ñöôïc nôi noå, giôø noå, cöôøng ñoä v.v… baèng caõ luaät phaûn chieáu ta vöøa noùi ôû treân thì aûnh höôûng cuûa vuõ truï do ñòa caàu phaûn chieáu laïi ñeán ta, maïnh vaø chính xaùc laø ñieàu taát nhieân. Nhöng thôøi xöa, coå nhaân chöa bieát ñaát laø moät quaû ñòa caàu troøn, chöa coù nhöõng luaät vaät lyù veà phaûn chieáu moät caùch roõ reät, thì k hieåu vì ñaâu maø oâng Traàn Ñoaøn cuøng caùc ñeä töû sau naøy cuûa oâng ñaõ tìm ra ñöôïc ñieàu ñoù thaät cuõng taøi tình. Hieåu roõ taïi sao 3 höôùng chieáu vaø cuõng laïi quan troïng chuùng ta môùi thaáy roõ laø, vieäc xöm caùc sao ôû tam phöông xung chieáu aáy chæ coù theå aùp duïng ñöôïc khi xem cho cung Meänh, cung Thaân, vaø caùc cung ñaïi haïn (tieåu haïn) chöù khoâng theå xem cho caùc cung khaùc nhö theâ, töû ñöôïc vì leõ raát giaûn dò laø caùc höôùng ñaëc bieät cuûa cung Theâ hay Töû ñoù chæ coù aûnh höôûng ñeán nôi maø ta ñaët caùc cung Theâ, Töû ñoù thoâi, chöù khoâng theå naøo chieáu ñeán chính ta hieän ñang ôû cung Thaân ñöôïc, maø 2 cung kia treân maët ñaát chæ laø ñeå ghi nôi caùc choøm sao veà höôùng aáy maø thoâi, chöù khoâng phaûi laø coù vôï ta hay caùc con ta ôû nhöõng nôi ñoù thaät khi ta sinh ra ñôøi. Sau maáy cung chính yeáu aáy ra coøn caùc cung Ñieàn Traïch chæ taøi saûn cuûa ta. Töû töùc chæ con caùi cuûa ta laø thöù yeáu cuõng thuoäc loaïi quyeát ñònh cuoäc ñôøi ta. Sau ñoù laø nhöõng cung coù aûnh höôûn gñeán ñôøi ta nhieàu hay ít laø cung Noâ boäc chæ gia nhaân, ñaày tôù, ñeä töû, haàu thieáp vaø baïn beø laø nhöõng loaïi ngöôøi coù aûnh höôûng ñeán ñôøi ta, cung taät aùch chæ söùc khoûe beänh taät hoaïn naïn laø nhöõng ñieàu cuõng aûnh höôûng ñeán ñôøi ta vaäy. Xem nhö theá thì vieäc saép xeáp 12 cung cuûa coå nhaân raát hôïp lyù vaø cuõng do luaän lyù maø ra caû. Keát quaû cuûa luaän lyù naøy chaéc ñaõ ñöôïc kinh nghieäm xaùc nhaän laø ñuùng moät phaàn naøo neân môùi ñöôïc löu truyeàn ñeán ngaøy nay. Duø ñuùng moät phaàn naøo hay ñuùng nhieàu ñi chaêng nöõa; vieäc tìm hieåu lyù do cuûa caùc cung naøy ñaõ cho ta thaáy roõ laø nhöõng teân ñaët aáy cuøng nhöõng vò trí aáy chæ laø töông ñoái. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 122 Ta coù theå ñoåi choã cung Phuï Maãu vaø Huynh Ñeä vôùi nhau hay Noâ Boäc vaø Taát AÙch vôùi nhau maø khoâng coù gì laø traùi vôùi nguyeân do ñaõ khieán ta ñaët teân cho caùc cung aáy. Cho neân ngöôøi xem soá töû vi caàn phaûi hieåu roõ yù nghóa cuûa nhöõng teân ñaët ñoù. Cung Theâ chæ coù theå laø nhöõng aûnh höôûng cuûa vuõ truï ñeán vôùi ta moät caùch thöù yeáu nhö aûnh höôûng cuûa vôï ñoái vôùi choàng hay ñuùng hôn laø aûnh höôûng giaùn tieáp ñeán vôùi ta qua vôï ta maø thoâi. Chöù khoâng theå xem cung Theâ maø ñoaùn caû soá maïng ñôøi soáng cuûa vôï ta ñöôïc. Ñoäc giaû coù theå xaùc nghieäm laïi vieäc naøy moät caùch raát deã daøng. Goïi laø thaùng Meänh vì laø thaùng maø Meänh cung ñoùng ôû ñoù, chöù khoâng phaûi thaùng sinh. Goïi laø thaùng Meänh chöù khoâng phaûi cung Meänh vì cung chæ coù ñòa chi, thaùng môùi coù caû can chi maø can naøy laïi ñöôïc ñònh do ôû naêm sinh y nhö moät thaùng thaät cuûa naêm ñoù. Muoán hieåu yù nghóa cuûa Cuïc, vì vaäy ta caàn phaûi tìm hieåu: - YÙ nghóa cuûa Nguõ haønh Naïp aâm. - Lyù do choïn haønh khí cuûa thaùng meänh laø haønh khi cho Cuïc. - Yù nghóa vaø nguoàn goác cuûa caùc soá 2-3-4-5-6 gheùp cho 5 Cuïc. Phaàn nghieân cöùu naøy ta coù theå laøm theo thöù töï ñoù ñeå roài sau keát luaän ta phaûi duøng Cuïc trong soá töû vi ñeå ñoaùn soá nhö theá naøo. Nhöng muoán nghieân cöùu moät caùch nhö vaäy, nghóa laø theo phöông phaùp phaân taùch cuûa khoa hoïc thì ta phaûi coù taøi lieäu, coù saùch vôû daïy ta veà nhöõng ñieàu naøy. Taùc giaû tieác thay khoâng coù nhöõng taøi lieäu ñoù maø ví thöû nhöõng taøi lieäu saùch vôû aáy coù thaät thì cuõng chöa chaéc ñaõ ñuû ñeå giaûi thích cho ta hieåu heát nguyeân do cuûa töøng vaán ñeà neân coù khi laïi phaûi duøng phöông phaùp toång hôïp, ñi ngöôïc laïi töø toaøn theå cuûa töû vi ñeán töøng phaàn rieâng moät vöøa keå treân. Duø sao, döôùi ñaây ta cuõng phaûi baét ñaàu baèng Nguõ haønh naïp aâm laø nguyeân uûy cuûa caû vaán ñeà. A. NGUÕ HAØNH NAÏP AÂM Nguõ haønh naïp aâm laø nguõ haønh gheùp vaøo vôùi aâm thanh. Coå nhaân ñaõ bieát duøng daøn, saùo, coù nhaïc luaät taát nhieân coå nhaân ñaõ bieát roõ aâm thanh laø do söï rung ñoäng cuûa giaây caøng nhanh, thì tieáng cuûa aâm thanh caøng cao. Ñoù laø ñieàu taát nhieân ngöôøi ñôøi xöa ñaõ nhaän thaáy neân môùi ñaët ra ñöôïc nhaïc luaät, laáy naêm aâm: cung, thöông, giaùc, chuûy, vuõ laøm naêm baäc chính. Moãi aâm naøy duø ñöôïc phaùt ra baèng giaây ñaøn, baèng oáng saùo, baèng mieäng caùch, ñeàu do moät rung ñoäng nhanh baèng nhau maø taïo neân. Vì vaäy tuy chöõ “taàn soá” (freùquence) chöa ñöôïc coå nhaân duøng, vì coù leõ ngöôøi AÙ Ñoâng khoâng öa loái khoa hoïc phaân taùch ñeám xem moãi aâm laø do rung ñoäng bao nhieâu laàn moät giaây hay moät phuùt ñeå laáy ñaáy laøm caên baûn, nhöng yù nieäm taàn soá cuûa aâm thanh ñaõ coù töï hoài ñoù roài. Coå nhaân bieát nghe xem tieáng ñoäng töø phía naøo laïi, bieát duøng loa ñeå höôùng lôøi noùi veà ñaâu, bieát tieáng vang laù do vaùch ñaù phaûn aâm laïi, taát nhieân bieát vaø hieåu raèng aâm thanh ñöôïc truyeàn ñaït trong khoâng gian nhö moät caùi gì ci chuyeån, caùi gì ñi, caùi gì löu haønh trong ñoù. Caùi löu haønh mang aâm thanh ñi trong khoâng gian ñeå mang tieáng ñaøn phaùt ra töø giaây ñaøn ñeán tai ta aáy goki laø khí. Vì bieát vaø hieåu roõ hai ñieàu ñoù, taàn soá cuûa aâm thanh vaø laøn soùng mang aâm thanh ñi, neân coå nhaân khi gheùp nguõ haønh vaøo aâm thanh môùi goïi laø “5 khí löu haønh” trong vuõ truï. Kim khoâng phaûi laø vaøng, laø kim khí nöõa maø laø moät haønh khí rung ñoäng mang moät aâm thanh cao ta goïi laø tieáng Kim. Thoå khoâng phaûi laø ñaát laø ñaù nöõa maø laø moät haønh khí rung ñoäng mang moät aâm thanh traàm, maø ta goïi laø tieáng Thoå. Vì vaäy khi chuyeån sang nguõ haønh naïp aâm ta caàn hieåu roõ tính caùch cuûa caùc danh töø Kim, Moäc, Thuûy, Hoûa, Thoå naøy vaø chôù neân voäi aùp duïng moät caùch quaù maùy moùc caùc ñònh luaät sinh khaéc cheá hoùa cuûa nguõ haønh chính maø ta vaãn thöôøng duøng. Khoâng coù taøi lieäu saùch vôû gì noùi roõ SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 123 veà nguõ haønh naïp aâm nöõa neân ta khoâng sao coù theå xaùc ñònh yù nghóa vaø giaù trò cuûa caùc haønh khí naøy do chính söï caáu taïo cuûa noù maø ra vaø hôn nöõa khoâng theå luaän xem nhöõng sinh khaéc cheá hoùa cuûa nguõ haønh chính coøn coù theå aùp duïng vôùi loaïi nguõ haønh môùi naøy ñöôïc hay khoâng. Aáy theá maø, muoán tìm hieåu xem soá töû vi ñöôïc daët ra coù hôïp lyù khoâng, caùc “sao” an nhö vaäy coù ñuùng khoâng vaø coù yù nghóa gì, thì baét buoäc chuùng ta phaûi tìm hieåu cho ñöôïc nguõ haønh naïp aâm vì taát caû soá Töû vi ñaõ ñöôïc ñaët treân neàn taûng cuûa nguõ haønh naïp aâm ñoù. Muoán tìm hieåu phaûi nghieân cöùu, muoán nghieân cöùu phaûi coù taøi lieäu, nay taøi lieäu veà nguõ haønh naïp aâm ta khoâng coù, ngoaøi nhöõng saùch veà soá Töû vi ra, thaønh thöû vieäc tìm hieåu nghieân cöùu cuûa ta hoaøn toaøn chæ coøn döïa vaøo lyù luaän, lyùluaän ngay trong ñoái töôïng maø ta caàn tìm hieåu ñeå tìm hieåu xem ñoái töôïng aáy coù giaù trò gì. Vì vaäy neân ta seõ phaûi töï hoûi töï ñaët nhöõng vaán ñeà sau naøy ñeå roài laïi töï traû lôøi cho caùc caâu hoûi ñoù. I. NGUÕ HAØNH NAÏP AÂM ÑÖÔÏC GHEÙP VAØO THÔØI GIAN RA SAO? Thôøi gian xöa ñöôïc chia ra thaønh töøng chu kyø moät goïi laø hoa giaùp; moãi giaùp coù 60 khoaûng mang 60 teân, do söï keát hôïp cuûa 10 thieân can vaø 12 ñòa chæ maø ra. Töùc laø; Giaùp tyù, AÁt söûu, Bính daàn, Ñinh maõo vaân vaân. Nguõ haønh naïp aâm ñöôïc gheùp vaøo caùc khoaûng thôøi gian ñoù theo moät ñònh luaät ñöôïc coå nhaân chuyeån ra thaønh maáy cau daïy ta tìm xem trong hoa giaùp teân naøo mang haønh gì. Ñoù laø caâu “ngaøn ñaêng giaù bích caâu” v.v… maø chuùng ta ñaõ bieát. Ñeå chuyeån ra nhöõng chöõ noâm na cho tieän duïng vôùi chuùng ta ngaøy nay hôn, taùc giaû ñaõ ñaët ra baûng K.T.H.O.M nhö ñaõ trình baøy ôû treân roài. 1.NGUÕ HAØNH NAÏP AÂM CUÛA NAÊM: Ñeå giaûi thích phöông phaùp tìm nguõ haønh ñoù coå nhaân coù noùi: Khi Kim sinh töï phöông khoân (cung thaân treân thieân baøn) ñi sang nam thaønh Hoûa, qua ñoâng thaønh Moäc, roài veà baéc thaønh Thuûy, roài hoùa Thoå qua veà trung öông. Nghóa laø caùc khi löu haønh trong vuõ truï bieán theo thöù töï ñoù ghi treân baûn ñoà beân ñaây. Noùi veà thöù töï thì neáu thaät söï trong vuõ truï coù caùi “Khí” löu haønh nhö vaäy thì ñi ñeùn phöông naøo noù mang haønh cuûa phöông ñoù (nguõ haønh chính) laø phaûi laém roài, thöù töï K.H.M.T.O laø ñuùng. Nhöng haønh khí ñoù khoâng ñi moãi naêm ñeán moät phöông, maø ñi raát chaäm theo ñöôøng loái sau ñaây: “AÂm döông phoái hôïp caùch baát sinh töû”. Nghóa laø 2 naêm ñaàu Giaùp tyù “döông” laáy AÁt söûu “aâm” laøm vôï, caùch 8 naêm sau môùi ñeû con. Nhöng Kim sinh con khoâng phaûi laø Hoûa maø laïi laø Kim. Kim naøy laïi laáy nhau sinh ra chaùu laø Kim nöõa roài chaùu môùi ñeû ra Hoûa. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 124 Ñeå deã hieåu hôn, taùc giaû chuyeån caùch gheùp nguõ haønh vaøo 60 naêm ra theo moät ñoà hình ñeå ñoäc giaû deã nhaän thaáy phöông phaùp cuûa coå nhaân laøm. Ñaây taïm laáy hoa giaùp laø 60 naêm (vì coù theå laø thaùng, laø ngaøy laø giôø nhöõng thöù coù can chi) cho tieän noùi. Caùc naêm trong hoa giaùp cöù moät naêm döông laïi ñeán naêm aâm, vaø theo nguõ haønh naïp aâm, ñoâi vôï choàng ñoù mang cuøng haønh nhö nhau, thaønh ra ta coù 30 ñoâi. Ba möôi ñoâi maø coù 5 haønh, 30 ngöôøi chia cho 5, moãi haønh seõ coù 6 baäc. Cho neân kim coù 6 loaïi: Haûi trung kim, kieám phong kim v.v… Nhö vaäy ñaùng leõ ta caàn phaûi veõ moät voøng troøn coù 30 nan hoa (baùn kính) moãi nan mang moät haønh. Nhöng ôû ñaây chæ veõ coù 15 nan hoa thoâi vì nhö baûng K.T.H.O.M cho thaáy, töø ngoï cho ñeán hôïi, nguõ haønh laïi ñi cuøng moät loái nhö ñi töø tyù ñeán tî neân ta chæ veõ 1 chu kyø 30 naêm laø ñuû, 30 naêm sau laïi nhö theá. Ñoà hình naøy veõ hình xoaùy troân oác ñeå deã nhaän thaáy caùc khí sinh ra sao. Kim ôû giaùp tyù aát söûu ñi caùch 3 nan hoa, moãi nan hoa laø 2 naêm (töùc laø caùch 6 naêm hay laø 8 naêm sau) laïi sinh kim, caùch 3 naêm nöõa laïi sinh kim, heát 3 laànkim roài (vì trong 30 naêm moãi haønh coù 6 naêm töùc laø nan hoa), môùi sinh ra hoûa, hoûa sinh ra moäc, moäc sinh con roài chaùu, chaùu sinh ra thuûy v.v… ñuùng nhö caâu coå nhaân noùi “caùch baùt sinh töû” vaø theo thöù töï löu haønh töø phöông noï ñeán phöông kia. Theo thöù töï muõi teân, ñoäc giaû seõ thaáy giaùp tyù, aát söûu laø Kim=ngaân, bính daàn ñinh maõo laø Hoûañaêng, maäu thìn, kyû muøi laø Moäc=giaù. Ñuùng nhö phöông saùch noùi trong caâu: Ngaân ñaêng giaù bích caâu, cöù moãi nan hoa ta gaëp laø 2 naêm, xem treân nan hoa coù chöõ gì laø haønh aáy. Vôùi ñoà hình aáy, ta ñaõ nhaän ñöôïc ra caùch coå nhaân laøm theá naøo ñeå ñi ñeán keát quaû: “Ngaân ñaêng nhö theá”. Coå nhaân: 1. Cho sinh theo thöù töï K.H.M.T.O maø giaûi thích baèng phöông höôùng. Söï giaûi thích baèng phöông höôùng aáy ta khoâng chaáp nhaän ñöôïc, vì ñaây laø vaán ñeà naïp aâm; söï laáy phöông höôùng ra ñeå giaûi thích thöù töï chæ laø moät caùch coå nhaân möôïn caùi deã thaáy ñeå giaûng cho moïi ngöôøi caùi maø söï giaûng ra khoù ai hieåu vaø chaáp nhaän. Caùi khoù ñoù coù leõ laø aâm thanh. Neáu ta cho: Tieáng Kim laø tieáng cao nhaát Tieáng Thoå laø tieáng thaáp nhaát SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 125 Vaø tieáng Moäc laø tieáng trung bình Thì ta coù thöù töï K-M-O, coøn 2 tieáng hoøa vaø thuûy thì laø tieáng ôû xen vaøo 2 khe K-M vaø M-O thì ta coù ñuùng thöù töï K.H.M.T.O. Nhö vaäy nghóa laø taàn soá cuûa aâm thanh cöù ñi töø cao cho ñeán thaáp daàn. Nhö tieáng la3=435, si3=489, do3=550 trong aâm giai cuûa cleùde sol, caùc aâm thanh leân töøng baäc moät, thì ñaây cuõng theá taàn soá cuûa haønh khí khoâng ñi lieàn nhau nhö 1.000 ñeán 999 ñeán 998 maø ñi nhaûy laøm 5 baäc vaäy. Heát naêm baäc aáy laø heát chu kyø nguoàn phaùt sinh aâm thanh laïi quay laïi Kim vaø laïi ñi nhö cuõ. 2. Cho “caùch baùt sinh töû” aø do trong lyù thuyeát cuûa coå nhaân moãi haønh ñi töø Thai Döôõng Sinh ñeán Tuyeät coù 12 ñoä, trong 12 ñoä ñoù chæ coù 3 nôi laø Sinh Vöông vaø Moä laø ñaùng keû coøn nhöõng nôi khaùc nhö Suy Beänh v.v… ñeàu coi laø khoâng coù. Vì vaäy neân. Kim ôû Giaùp tyù laø Sinh coi laø aáu Kim ôû Nhaâm thaân laø Vöông coi laø traùng Kim ôû Canh thìn laø Moä coi laø laõo Caùc hanh khaùc cuõng vaäy. Keát quaû treân ñaây laø ta ñaõ ño ôû caùch “Ngaân ñaêng…” ñi ngöôïc laïi maø tìm ra. Söï tìm aáy khoâng theå trình baøy ra ñaây ñöôïc vì quaù daøi vaû laïi phaûi toán nhieàu hình veõ quaù. Taùc giaû chæ coù theå noùi raèng: Veà ñieåm 1, thöù töï cuûa aâm thanh, taùc giaû ñaõ choïn 1 giaû thuyeát höõu lyù nhaát trong raát nhieàu giaû thuyeát coù theå ñaët ra. Veà ñieåm 2, taïi sao laïi “Caùch 6 cung” thì ñeû con, taùc giaû xinh noùi laø ñaõ aùp duïng heát caùc caùch phoái hôïp: caùch 2 naêm, caùch 4 naêm, caùch 8 naêm, caùch 10, caùch 12 naêm thì nhöõng caùch kia khoâng theå ñöôïc, vì seõ ñeø leân nhau, truøng nhau v.v... chæ coù caùch “caùch baùt sinh töû” töùc laø caùch 6 cung nhö treân laø caùch phoái hôïp ñoäc nhaát coù theå ñöôïc. Ñoäc giaû coù theå töï tìm laáy caùc tìm toøi vöøa noùi treân. Noùi toùm laïi ta coù theå chaáp nhaän giaû thuyeát “trong 30 naêm coù 5 haønh sinh, côù moãi 6 naêm laïi sinh moät Haønh, moãi Haønh soáng 18 naêm roài taét. Naêm naøo gaëp luùc haønh aáy ôû vaøo ñoä SINH, VÖÔNG hay MOÄ thì naêm aáy mang haønh aáy”. Ñoù laø trieát thuyeát phaùt sinh ra nguõ haønh naïp aâm. Treân ñaây ta noùi laø Naêm nhöng söï thaät khoâng bieát Naêm hay Thaùng hay Giôø ñaõ nguyeân uûy cuûa vaán ñeà naïp aâm. Vì vaäy ta haõy xem naïp aâm cuûa caùc thaùng. 3. NGUÕ HAØNH NAÏP AÂM CUÛA CAÙC THAÙNG. Ñoaïn treân ta noùi Nguõ haønh naïp aâm cuûa caùc naêm. Trong Töû vi haønh khí cuûa cuïc laø haønh khí cuûa thaùng Meänh. Vì vaäy ta haõy chuyeån nguõ haønh naïp aâm sang thaùng xem sao. Neáu ta laáy 5 naêm lieàn töø Giaùp tyù, AÁt söûu maø ñi roài xem caùc thaùng cuûa nhöõng naêm ñoù mang haønh gì, thì ta seõ thaáy cöù 5 naêm töùc laø 60 thaùng, vò trí cuûa nguõ haønh cho caùc thaùng laïi trôû laïi nhö vaäy. Trong caùc hình sau ñaây veõ thieân baøn cho töøng naêm, caùc goùc chæ moãi goùc 2 naêm döông vaø aâm lieàn nhau: daàn, maõo, thìn, tî, thaân, daäu, tuaát, hôïi, coøn 2 chaám treân vaø döôùi ôû giöõa laø ngoï muøi vaø tyù söûu. Veõ ra hình ñeå deã nhaän, caùc haønh cuûa töøng ñoâi naêm ñoù ghi ôû beân caùc goùc hay ñieåm. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 126 Trong caùc hình treân ta nhaän thaáy naêm naøo hai caëp daàn, maõo (gieâng hai) vaø tuaát hôïi (chín möôøi) ñeàu mang cuøng mo haønh. Lyù do laø vì neáu ta xem laïi voøng naïp aâm noùi ñoaïn treân ta seõ thaáy ôû daàn maõo, haønh gì cung VÖÔÏNG, 8 naêm sau ñeán tuaát hôïi thì haønh ñoù MOÄ cho neân 4 thaùng ñoù cuøng mang 1 haønh. Nghieân cöùu kyõ ra ta thaáy, nguõ haønh baét ñaàu SINH ôû tyù (thaùng 11) vaø ngoï (thaùng 6) vaø ta coù keát quaû sau ñaây. NAÊM Giaùp tyù Thoå sinh ôû Ngoï Thuûy sinh ôû Tyù AÁt söûu Moäc Hoaû Bính daàn Kim Thoå Ñinh maõo Thuûy Moäc Maäu thìn Hoûa Kim Naêm naêm aáy laø moät chu kyø, roài naêm naêm sau Kyû tî… laïi moät chu kyø khaùc y nhö theá. Thaønh ra cöù 6 thaùng trong vuõ truï laïi coù moät Haønh sinh. Moãi khiñòa caàu ñi ñeán: Cung Tyù aâm cöïc bieán sang Döông vaø cung Ngoï Döông cöïc bieán sang aâm, thì laïi coù moät aâm thanh töùc moät haønh sinh ra aâm thanh naøy to daàn maõi leân nhö tieáng coøi baùo ñoäng ñeå roài taét daàn 18 thaùng sau. Thöù töï caùc aâm thanh naøy noái nhau ñeå sinh laø thöù töï O.T.M.H.K Thoå Thuûy Moäc Hoûa Kim töø taàn soá nhoû tieáng thoå traàm ñi daàn leân ñeán taàn soá lôùn tieáng Kim cao (ñoái chieáu vôùi ñieàu saùch coå noùi ôû treân Kim sinh ö Khoân ñi sang Nam laø Hoûa v.v… vaãn phuø hôïp). Ñaây ñuùng laø keát quaû maø ta ñaõ tìm thaáy vôùi caùc naêm vaø nhö vaäy khi ñòa caàu ñi ñeán thaùng naøo maø gaëp coù Haønh naøo ñang SINH, VÖÔÏNG hay MOÄ thì ñòa caàu mang. Haønh ñoù vaø nhö vaäy caû ñòa caàu ñöôïc bao truøm bôûi eâ-te ñang rung ñoäng theo taàn soá ñoù vaø taát caû moïi nôi treân quaû ñast ñoù ñeàu cuøng luùc nghe thaáy moät aâm thanh aáy caû. Neáu ta chuyeån caùc thaùng ra p höôùng treân thieân baøn, ta seõ thaáy moãi naêm thieân baøn ñöôïc chia ra laøm 6 phöông, moãi phöông mang moät haønh vaø hai phöông daàn-maõo vaø tuaát-hôïi mang cuøng moät haønh nhö nhau. Cöù moãi naêm caùc phöông naøy laïi ñoåi haønhkhí, vaø phöông naøo cuõng ñoåi theo thöù töï K.T.H.O.M. nhö phöông Ngoï Muøi naêm laø Thoå O thì naêm sau laø Moäc Moät, naêm sau nöõa laø Kim K. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 127 Ñoù laø keát quaû cuûa thaùng moãi phöông hay thaùng chæ mang 1 haønh khí trong moät naêm thoâi, naêm sau laïi mang haønh khaùc, khoâng cöù gì naêm aâm hay döông. II. YÙ NGHÓA CUAÛ NGUÕ HAØNH NAÏP AÂM 1. GHEÙP NGUÕ HAØNH VAØO AÂM THANH COÙ HÖÕU LYÙ KHOÂNG? Nguõ haønh chính khôûi thuyû nguyeân laø 5 theå chaát hieän höõu trong vuõ truï. Ta ñaõ laáy 5 tính cuûa caùc theå chaát naøy ñeå gheùp vaøo caùc muøa, caùc phöông höôùng, baèng nhöõng lyù leõ ñôn giaûn. Nay ta ñem gheùp vaøo aâm thanh, lieäu coù hôïp lyù khoâng ? Ñaëc tính cuûa nguõ haønh laø caùi noï sinh, khaéc caùi kia. Caùc aâm thanh lieäu coù sinh ra nhau vaø khaéc cheá nhau khoâng ? Cöù nhö nhaïc luaät thì coù nhöõng aâm thanh sinh ra nhau, hoøa hôïp vôùi nhau, maø ta goïi laø harmoniques; moãi khi cuøng ñi vôùi nhau nghe eâm tai deã chòu; vaø cuõng coù nhöõng aâm thanh khoâng hôïp anharmoniques nhau nhö khaéc cheá nhau, cuøng phaùt aâm moät luùc nghe choái tai khoù chòu töïa nhö caùc aâm thanh naøy töông huûy nhau ñi. Nhö theá thì vieäc gheùp nguõ haønh vaøo aâm thanh laø moät ñieàu cuõng hôïp lyù coù theå chaáp nhaän ñöôïc. Nhöng aâm thanh thì coù nhieàu maø nguõ haønh chæ coù 5, laøm sao gheùp taát caû vaøo 5 loaïi ñöôïc. Vieäc ñoù thöïc hieän ñöôïc laø vì trong nhaïc luaät ta chia aâm thanh ra thaønh nhieàu aâm giai. Moãi aâm giai cuûa ta xöa chia ra laøm 5 baäc: Cung Thöông Giaù Chuõy Vuõ cuõng nhö aâm giai cuûa taây phöông chia ra laøm 7 baäc do reù mi fa sol la si vaäy. Coå nhaân xöa ñaõ gheùp Haønh naøo vaøo baäc naøo thaát taùc giaû khoâng bieát ñöôïc, nhöng neáu hieåu thöo loái coå hoïc, thì ta coù theå chaéc chaén raèng coå nhaân khoâng heà coù gheùp Haønh naøo vaøo aâm naøo, coù taàn soá laø bao nhieâu nhö chuùng ta thöôøng laøm baây giôø. Chöõ aâm thanh trong naïp aâm ñaây chæ laø moät bieåu töôïng cho caùi gì rung ñoäng ñöôïc truyeàn ñi trong vuõ truï maø thoâi. 2.NGUYEÂN DO CUÛA NGUÕ HAØNH NAÏP AÂM Coå nhaân xöa khoâng hieåu ñaõ döïa vaøo ñaâu maø ñaët ra 5 haønh khí naøy. Hoaëc giaû coå nhaân ñaõ nhaän thöùc ñöôïc söï töï xoay quanh mình cuûa ñòa caàu nhanh chaäm khoâng ñeàu nhau (ta phaûi hieåu laø thôøi gian nhö ñi nhanh hay chaäm, vì xöa chöa coù quan nieäm ñaát laø 1 quaû troøn) maø cho raèng nguyeân do laø ôû caõ löu haønh trong vuõ truï maø ra chaêng. Baây giôø chuùng ta baèng ñoàng hoà, baèng maùy moùc coù theå ño ñöôïc ñoä nhanh chaäm cuûa söï töï xoay cuûa ñòa caàu vaø ta coù theå veõ ñoà hình aáy ra nhö sau: SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 128 Thaùng 3 döông lòch nhanh hôn thaùng 5. Thaùng 8 döông lòch nhanh hôn thaùng 11. Moãi ngaøy 24 giôø coù ñeán 12 phuùt, vaø thaùng 3 nhanh hôn thaùng 11 ñeán nöûa giôø moät ngaøy. Ñoù laø moät ñieàu maø ngaém nhìn tinh tuù töøng ngaøy coù theå cho ta nhaän thaáy ñöôïc. Khoa hoïc baây giôø cuõng vaãn chöa giaûi thích ñöôïc 1 caùch thoûa ñaùng, söï nhanh chaäm aáy laø do ñaâu maø ra. Neáu gheùp aâm thanh vaøo nguõ haønh, nhö coå nhaân ñaõ laøm maø ta cho moãi haønh mang moät taàn soá theo thöù töï K.H.M.T.O. Kim cao nhaát 6° Hoûa cao 5° Moäc trung bình 3° Thuûy thaáp 4° Thoå thaáp nhaát 2° thì ta seõ coù ñoà hình nhöõng aâm thanh sinh ra trong 1 naêm, tæ duï nhö naêm Giaùp tyù coù ñoà hình sau ñaây: SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 129 Caùc naêm khaùc ñoà hình seõ hôi khaùc ñi nhöng taàn soá cuõng leân xuoáng luoân, chöùng toû coù söï thay ñoåi töông töï nhö söï nhanh chaäm tuaàn hoaøn cuûa ñòa caàu vöøa noùi treân. Ñaây khoâng phaûi laø moät chöùng minh hay moät giaûi thích maø chæ laø moät tæ duï cho ta thaáy khi coå nhaân ñaët ra 5 khí löu haønh taát phaûi coù duyeân côù xaùc thöïc vaø söï gheùp nguõ haønh hay aâm döông vaøo nhöõng gì thöïc taïi laø coát ñeå giaûi thích caùc hieän töôïng nhaän thaáy cuûa mình thoâi, sao cho hôïp vôùi trieát thuyeát veà vuõ truï. Chuùng ta ngaøy nay khoâng giaûi thích ñöôïc moät caùch thoûa ñaùng lyù do cuûa nguõ haønh naïp aâm laø vì chuùng ta khoâng ñöôïc coå nhaân cho bieát caùc hieän töôïng aáy laø hieän töôïng gì. Caùc saùch xöa ñeå laïi, thöôøng noùi moät caùch raát mô hoà. Tæ nhö ñeå giaûi thích 5 ñaïi vaän Noäi kinh noùi: “Ñan thieân Chi khí kinh ö Ngöu. Nöõ maäu phaân. Kieàm thieân chi khí kinh ö Taâm Vó kyû phaân. Thöông thieân chi khí kinh ö Nguy Thaát Lieãu Quyû. Toå thieân chi khí kinh ö Cang Ñeâ Nguy Taát. Huyeàn thieân chi khí kinh ö Tröông Döïc Khueâ lai.” Ngóa laø Khí ñoû (Hoûa) ñi qua ñòa phaän sao Ngöu sao Nöõ. Khí vaøng (Thoå) ñi qua sao Taâm sao Vó. Khí xanh (Moäc ) khí traéng (Kim) khí ñen (Thuûy) ñi qua caùc vuøng sao v.v…. ñi ñeán ñaâu thì laø vaän Haønh ñoù. Chính do ôû ñaây maø ta ñaõ cheùp caùc Thieân Can thaønh giaùp hôïp kyû, vì nhöõng naêm ñoù thuoäc Thoå vaän. Thoå vaän laø vì ôû taïi 2 cung thìn tyù (sao giaùc chaån) töùc cöûa trôøi naêm ñoù haïi thaùng ñeàu mang can Maäu vaø Kyû laø 2 can Thoå. Vaän ñöôïc ñònh nghóa laø “Thieân chi vó ñaïo laâm ö thìn tî”. Giaûi thích nhö vaäy thaät khoâng giuùp ích cho ta ñöôïc laø bao, coù thaát caùc naêm Maäu vaø Quyù, coù ñan thieân chi khí, moät thöù khí maøm cho trôøi “ñoû” ra ñi qua vuøng sao Ngöu, Nöõ thaát hay khoâng ? Ñaây laø coå nhaân troâng thaáy theá thaät, hay chæ vì 2 thaùng thìn tî naêm ñoù mang 2 can hoûa laø Bính (thìn) vaø Ñinh (Tî) maø ta baûo raèng coù khí hoûa ñi qua ñoù. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 130 Noùi daøi doøng nhö vaäy coát ñeå ñoäc giaû thaáy raèng duø ta coù ñöôïc taøi lieäu bí truyeàn hay khoâng bí truyeàn ñeå laïi noùi veà nguõ haønh naïp aâm, chöa chaéc ta ñaõ coù theå tìm ñöôïc nguyeân do vaø giaûi thích ñöôïc vaán ñeà ñoù. 3.YÙ NGHÓA Duø khoâng tìm ñöôïc caên nguyeân cuûa nguõ haønh naøy, nhöng cöù xem caùch xeáp ñaët nguõ haønh naïp aâm vaøo caùc thaùng theo ñònh luaät sinh tröôûng cuûa nguõ haønh chính, moät caùch raát tinh vi söï gheùp nguõ haønh vaøo 5 khi löu haønh trong vuõ truï, moät caùch khaù hôïp lyù vaø nguyeân uûy cuûa nguõ haønh naïp aâm coù nhieàu phaàn chaéc laø coù caùc hieän töôïng nhaän thaáy, maø chæ rieâng vò trí caùc tinh tuù khoâng giaûi thích noåi, thì chuùng ta coù theå keát uaän raèng: “Nguõ haønh naïp aâm tuy khoâng phaûi laø moät thöïc theå, moät taâm thanh thaät nhöng ñaõ ñöôïc ñaët ra ñeå bieåu töôïng cho moät caùi gì, goïi laø khí cho deã hieåu, mang tính chaát töông töï nhö nguõ haønh chính, vì leõ coù aûnh höôûng ñeán ta y nhö nguõ haønh chính vaäy”. Noùi theá coù nghóa laø: Nguõ haønh naïp aâm cuõng tuaân theo luaät sinh khaéc cheá hoùa cuûa nguõ haønh chính. Nguõ haønh naïp aâm coù theå coù aûnh höôûng ñeán nguõ haønh chính moät phaàn naøo, cuõng nhö nguõ haønh chính vaäy. (Ví duï: thuûy naïp aâm coù theå haïi Hoûa cuûa nguõ haønh chính, coù theå phuø trôï cho Moäc cuûa nguõ haønh chính). Nguõ haønh naïp aâm ñuùng ra phaùt nguoàn töø thaùng maø ra, vì nhöõng luùc Haønh khí sinh laø luùc aâm cöïc bieán ra döông hay döông cöïc bieán ra aâm, nhö ta ñaõ thaáy trong ñoaïn nghieân cöùu veà thaùng. Ñem aùp duïng vaøo giôø, nguõ haønh naïp aâm vaãn coøn ñuùng vì caùc giôø tyù vaø ngoï cuõng ñuùng laø nhöõng luùc aâm vaø döông sinh, neân phaùt sinh ra moät Haøn laø hôïp lyù. Coøn veà Naêm vaø Ngaøy thì nhöõng naêm Tyù vaø Ngoï khoâng coù döông hay aâm sinh, nguõ haønh khoâng coù lyù ñeå sinh; nhöng coå nhaân xöa ñaõ ñoàng hoùa caùc naêm vaø ngaøy vaøo vôùi thaùng vaø giôø, baèng caùch duøng cuøng 1 thöù teân can chi, nen nguõ haønh naïp aâm cuõng ñöôïc ñoàng hoùa sang cho naêm vaø ngaøy; nhöng giaù trò taát nhieân chæ laø töông ñoái. Duø sao ta phaûi hieâu: “Khi ñòa caàu ñi ñeán naêm, thaùng ngaøy giôø naøo thì ñòa caàu ñöôïc bao truøm trong eâ-te rung ñoäng theo Haønh cuûa Naêm, Haønh cuûa Thaùng, Haønh cuûa ngaøy vaø cuûa giôø. Nhöõng haønh ñoù mang nhöõng laøn soùng thuoäc veà boán aâm giai khaùc nhau vaø moãi aâm giai ñeàu coù 5 baäc. Kim, Hoûa, Moäc, Thuûy< Thoå, nhöng baäc mang cuøng teân ôû caùc aâm giai ñeàu coù moät tính chaát nhö nhau. (Ví duï: Hoaû cuûa naêm laø laøn soùng daøi 50 thöôùc Hoûa cuûa thaùng laø laøn soùng daøi 50 taác Hoûa cuûa giôø laø laøn soùng daøi 50 phaân Caùc laøn soùn gnaøy phaûi laø boäi soá cuûa nhau vaø moät radio ñeå vaøo soá 50 taác, coù theå baét ñöôïc tieáng cuûa laøn soùng thaùng raát roõ, nhöng cuõng baét ñöôïc caû tieáng cuûa soùng naêm tuy laø raát yeáu). Vaø ñòa caàu phaûi nhaän chòu aûnh höôûng cuûa caû 4 loaïi nguõ haønh ñoù. B. HAØNH CUÏC TRONG TÖÛ VI: Haønh cuûa cuïc trong soá töû vi laø haønh khí cuûa thaùng Meänh trong naêm sinh: Nhö ta ñaõ bieát nguõ haønh naïp aâm ñöôïc duøng trong töû vi cho caû Naêm vaø Thaùng. Lyù do laø tröôùc khi ra ñôøi, khi haøi nhi coøn trong buïng meï hôn 9 thaùng thì maáy thaùng su lf thuoäc veà naêm sinh. Naêm ñoù Haønh khí cuûa Naêm nhö bao truøm laáy ñòa caàu, bao truøm caû meï con ñöùa nhoû, theå chaát ñöùa beù ñöôïc thaønh hình daàn trong Haønh khí ñoù, neân ñöùng veà phöông dieän nguõ haønh, ta coù theå coi hanh khí ñoù nhö laø baûn theå cuûa ñöùa beù vaäy maø goïi laø baûn meänh cuûa ñöùa nhoû. Nhö sinh naêm giaùp thìn (laø hoûa meänh). Veà thaùng thì khi ñöùa treû ra ñôøi vaøo thaùng naøo,thaùng aáy ñang mang moät haønh khí, haønh khí naøy laø hoaøn caûnh maø trong ñoù ñöùa beù loït loøng meï ñeû vaøo ñôøi. Haønh khí cuûa thaùng sinh aáy coù theå coi nhö laø thôøi cuïc cuûa laù soá, hay laø Cuïc cuûa soá vaäy. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 131 Nhöng trong soá töû vi ta ñaõ khoâng laáy haønh khí cuûa thaùng sinh laøm haønh cuïc, maø laïi laáy haønh khí cuûa thaùng Meänh, moät thaùng khaùc trong naêm, noùi maø ta an Meänh ñeå laøm Haønh cuûa cuïc. Ñoù laø moät ñieåm cöïc kyø quan troïng maø chuùng ta caàn tìm hieåu cho kyõ vì khoâng hôïp vôùi leõ ñöông nhieân moät chuùt naøo. 1.LYÙ DO LAÁY HAØNH CUÛA THAÙNG MEÄNH, LAØM HAØNH CUÏC Muoán hieåu taïi sao soá töû vi laïi laáy Haønh cuûa thaùng Meänh thay vì Haønh cuûa thaùng sinh, ñeå laøm Cuïc, ta caàn bieát cuïc trong töû vi duøng ñeå laøm gì. Cuïc trong soá töû vi ñöôïc ñaët ra vôùi 2 muïc ñích. An töû vi vaø chính tinh An 12 sao voøng Traøng Sinh Ngoaøi ra caùc sao khaùc tuaàn trieät, tieåu haïn, ñeàu ñöôïc dính do Naêm, Thaùng, Ngaøy Giôø, khoâng lieân quan gì ñeán cuïc caû. Vì vaäy muoán bieát lyù do naøo ñaõ khieán coå nhaân laáy Haønh cuûa thaùng meänh laøm Haønh cho cuïc ta chæ caàn xeùt 2 vaán ñeà treân laø ñuû. a. An chính tinh Muoán hieåu vaán ñeà naøy ta phaûi xem caùch an chính tinh ra sao ñaõ. Phaàn naøy seõ noùi ñeán trong ñoaïn sau vaø ñoan naøy ñaùng leõ phaûi ñaët vaøo sau phaàn chính tinh aáy thì vaán ñeà môi deã hieåu. Nhöng ñeå toân troïng thöù töï caùc vaán ñeà, ta coù theå baøn ngay lyù do Haønh cuûa cuïc. Baèng caùch taïm laáy keát quaû phaàn nghieân cöùu veà chính tinh ñeå baøn veà vaùn ñeà naøy. Keát quaû aáy laø: “Chính tinh trong Töû vi khoâng phaûi laø caùc tinh tuù coù thaät trong vuõ truï, maø chæ laø bieåu töôïng cuûa aâm döông caùch trong vuõ truï luùc baáy giôø; aâm döông caùch, naøy ñöôïc ñònh baèng vò trí cuûa maët trôøi, maët traêng ñoái vôùi ñòa caàu”. Neáu khoâng coù haønh khí thì caùc sao naøy ñaõ ñöôïc an vò tuyø theo ngaøy trong thaùng. Nhöng vì 5 khí löu haønh coù mang ngay chaát aâm döông trong mình, neân phaûi tuøy ôû haønh khí ñang maïnh aáy maø an chính tinh. Nhö ta ñaõ bieát aûnh höôûng cuûa vuõ truï ñeán ta maïnh nhaát laø aûnh höôûng maø caû quaû ñòa caàu nhaän ñöôïc roài phaûn chieáu leân ta, aûnh höôûng ñoù ñeán baèng höôùng vaø choã cung Meänh, nhö ta ñaõ giaûi thích ôû treân. Aâm döông tinh cuûa vuõ truï bao truøm caû quaû ñaát ñöôïc ñòa caàu nhaän ñöôïc töø töù phía roåi truyeàn laïi cho ta nhöng phaàn ta nhaän ñöôïc nhieàu nhaát laø phaàn ñi theo höôùng cung Meänh, cuõng nhö aûnh höôûng cuûa caùc tinh tuù vaäy. Cho neân cung Meänh ñaõ ñöôïc coi nhö chính ta sinh ôû nôi ñoù. Muoán ñònh ñöôïc bieåu töôïng aâm döông maø ñòa caàu nhaän ñöôïc ta coù hai yeáu toá: Vò trí cuûa maët traêng trong thaùng (vì thaùng naøo maët traêng cuõng ñi moät voøng quanh ñòa caàu, vò trí cuûa maët traêng coái vôùimaët trôøi vaø ñòa caàu chæ khaùc nhau töøng ngaøy; coøn neáu cuøng moät ngaøy thì thaùng naøo cuõng nhö nhau maø thoâi, nhö ngaøy raèm traêng troøn thì maët traêng ôû treân ñöôøng maët trôøi, duø thaùng naøo cuõng vaäy, bieåu töôïng cuûa aâm döông tính ñòa caàu nhaän ñöôïc phaûi nhö nhau). SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 132 S laø maët trôøi, Döông laø ñòa caàu, Löôïng laø maët traêng. Ví thöû ta sinh thaùng Thìn, giôø Daàn, Thaân seõ ñoùng ôû cung Ngoï Döông Töông song song vôùi höôùng Ngoï; Meänh deõ ñoùng ôû cung Daàn DM ôû höôùng Daàn. Neáu ta ñeå ñòa caàu ôû thaùng sinh roài tính aâm döông caùch cuûa vuõ truï maø ñòa caàu nhaän ñöôïc, töùc laø aâm döông caùch maø ñieåm Döông trung taâm ñieåm cuûa ñòa caàu nhaän ñöôïc, ta seõ thaáy aâm döông caùch aáy, khaùc vôùi aâm döông caùch maø ñieåm Moät (nôi cung Meänh ñoùng) nhaän ñöôïc ; vì leõ Moät ôû treân moät höôùng SM khaùc vôùi SD, xa maët traêng hôn Laø Döông moät ít. Thaønh ra muoán tìm aâm döông caùch maø toaøn theå ñòa caàu nhaän ñöôïc roài truyeàn ñeán ta qua ñieàm Moät, khoâng bò taêng giaûm thaøy ñoåi, nghóa laø aâm döông caùch thaät chính xaùc maø ta nhaän döông, thì 2 höôùng SM vaø SD phaûi chaäp vaøo nhau vaø Moät ôû ngay treân ñöôøng thaúng SD vaäy. Muoán coù ñieàu kieän aáy, ta phaûi ñoåi choã ñòa caàu, lui laïi 2 thaùng tröôùc treân höôùng daàn töùc laø höôùng DM. ôû vò trí môùi naøy: caû ñòa caàu vôùi ñieåm Moät ñeàu giöõ nguyeân chieàu höôùng cuõ ñoái vôùi caùc tinh tuù, aûnh höôûng nhaän ñöôïc töø caùc sao vaãn nhö theá khoâng thay ñoåi. Ñieåm Moät ôû moät nôi maø aâm döông caùch nhaän ñöôïc ñuùng laø aâm döông caùch ñòa caàu nhaän ñöôïc. Söï ñoåi choã cuûa ñòa caàu naøy chæ laø ñoåi thaùng, vieäc ñònh vò trí caùc chính tinh chæ tuyø thuoäc vaøo ngaøy, khoâng bò aûnh höôûng gì. Ta coù theå ñoåi choã ñòa caàu nhö vaäy ñeå tính aûnh höôûng aâm döông cuûa thaùi döông heä ñeán ta cho thaät ñuùng. Ôû vò trí naøy muoán tính aâm döông caùch cuûa thaùi döông taát nhieân ta phaûi theo haønh cuïc cuûa vò trí ñoù laø leõ ñöông nhieân, vì coù theå thì aâm döông caùch cuûa töøng ngaøy môùi ñuùng ñöôïc. Ñaáy laø lyù do khieán ta phaûi laáy haønh cuûa thaùng Meänh trong naêm ñoù laøm haønh khí cho cuïc. b. An sao voøng traøng sinh. Voøng traøng sinh goàm 12 sao töø Thai, Döôõng, Sinh, Moäc, Duïc… cho ñeán Tuyeät bieåu töôïng cho söï thònh suy cuûa moãi Haønh, töø khi ñöôïc caáu taïo ñeán khi bieán maát. Xeáp caùc sao naøy vaøo thieân baøn, moãi sao moät cung töùc laø chuùng ta cho raèng Haønh khí maø caùc sao naøy bieåu thöôïng chæ coù moät cuoäc ñôøi laø 12 thaùng. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 133 Theá maø haønh khí cuûa cuïc nhö ta ñaõ tính ra soáng nhöõng 21 thaùng (vì leõ moãi thaùng döông aâm lieàn nhau mang cuøng moät haønh vôùi cuøng moät ñoä thònh suy). Ngoaøi ra haønh khí cuûa cuïc sinh ôû tyù hay ngo, coøn haønh khí cuûa voøng trang sinh laïi sinh ôû 4 goùc töùc laø boán cung daàn, thaân, tî, hôïi. Vì leõ ñoù neân tröôùc heát ta phaûi gaït boû ngay yù töôûng laø ôû cuøng coù sao baïi (moäc duïc) laø haønh cuûa cuïc baïi, vaø cung coù sao vöôïng laø haønh cuûa cuïc vöôïng. Thöïc ra, khi ta ñaõ laáy Haønh cuûa thaùng Meänh laøm Cuïc, thì Haønh aáy ñang coù aûnh höôûng lôùn nhaát trong vuõ truï ñoái vôùi ta, duø laø ôû nôi Sinh (aáu), Vöôïng (traùng) hay laø Moä (laõo) ñi nöõa. Ñoä thònh suy aáy alf ñoä thònh suy cuûa Haønh khí aáy trong vuõ truï ñoái vôùi vuõ truï. Coøn ñoái vôùi ta khi ta ñaõ choïn Haønh khí aáy laøm Cuïc cho ta thì Haønh khí aáy phaûi vöôïng ôû nhöõng thaùng maø noù vöôïng (nhö hoûa vöôïng thaùng 4, Kim vöôïng thaùng 7 v.v…) laø leõ ñöông nhieân; coù vaäy haønh cuûa Cuïc môùi hôïp vôùi Haønh cuûa caùc thaùng trong naêm, töùc laø caùc Cung vaäy. Nghóa laø ta phaûi ñaët noù, coi nhö ñang ôû loäc vò (cung Laâm Quan) vaøo ñuùng cung loäc cuûa haønhkhí trong naêm. Haønh khí cuûa cuïc sinh töø tuy hay ngoï ñi thuaän theo thôøi gian maø suy thònh, thì nay ñaët vaøo thieân baøn loäc vò cuûa noù cuõng phaûi laø loäc vò cuûa haønh khí caùc naêm döông (maø ta tính thuaän theo thôøi gian) nghóa laø ôû caùc cung daàn, thaân, tî, hôïi. Vì theá cho neân khi an sao Traøng sinh, ngöôøi ta an vaøo goùc tröôùc(tính theo chieàu thuaän cuûa Haønh cuïc) laø coát ñeå sao Laâm Quan ôû ñuùng vaøo nôi maø Haønh khí cuûa Cuïc ñang vöôïng (ôû loäcvò) vaäy. Vaø cuõng vì leõ ñoù neân caùc sao voøng Traøng sinh chæ ñöôïc xeáp thuaän cho Nam vaø nghòch cho Nöõ, chöù khoâng keå naêm sinh laø döông hay aâm. Nhöng saùch noùi an voøng Traøng sinh nghòch cho AÂm Nam laø daàn, vì neáu tính ñeán naêm döông hay aâm thì Traøng sinh khoâng theå luoân luoân ôû caùc cung goùc daàn, thaân, tî, hôïi ñöôïc: vôùi caùc naêm aâm Traøng sinh phaûi ôû caùc cung ty, ngoï, maõo, daäu môùi ñuùng. Xeáp caùc sao voøng Traøng sinh vaøo 12 cung nhö theá, coù yù nghóa laø ñoái vôùi Cuïc soá naøy thì veà phöông dieän nguõ haønh, caùc nôi ñoù bieåu töôïng cho söï thònh suy cuûa Haønh cuïc vaäy. Nghóa laø caùc nôi baïi ñòa, moä ñòa v.v… do voøng sao naøy chæ, chæ coù nghóa laø baïi ñòa, moä ñòa…, ñoái vôùi caùc sao ñöôïc an do Cuïc soá maø ra, nghóa laø caùc chính tinh maø thoâi. Voøng sao traøng sinh coøn coù yù nghóa ñoái vôùi caùc Cung Meänh. Ñaïi haïn vì nhöõng caùi naøy ñeàu coù lieân quan ñeán Cuïc caû. Coøn nhöõng sao khaùc, nhöõng tieåu haïn chöa chaéc ñaõ coù theå bò aûnh höôûng cuûa caùc sao voøng Traøng sinh. Nhöõng tröôøng hôïp nhö “Maõ ngoä Traøng sinh” noùi trong phuù, phaûi hieåu ñoù laø keát quaû cuûa söï phoái hôïp giöõa 2 khí nguõ haønh naïp aâm cuûa Cuïc vaø nguõ haønh tam hôïp cuûa naêm maø ra. Nhöõng ñieàu trình baøy treân ñay veà voøng sao Traøng sinh naøy, coát ñeå ta nhaän thaáy raêng ta coù theå laáy thaùng Meänhñeå laøm caên baûn cho vieäc ñònh Cuïc cuûa laù soá laø coù theå ñöôïc. Xöa nay ñoaùn soá ta chæ caàn bieát caùc chính tinh mieáu vöôïng laõm ra sao, vaø ñang ôû vaøo sinh vöôïng baïi ñòa theá naøo laø ñuû; coøn caùc sao khaùc thì khoâng ai luaän ñeán ñaát ñöùng cuûa noù laø baïi hay vöôïng bao giôø; vaø caùc saùch cuõng khoâng heà noùi ñeán. Chæ coù vaøi tröôøng hôïp caùc sao Traøng sinh ñi vôùi baøng thinh khaùc maø coù yù nghóa thì laø nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät maø phaân taùch kyõ ra ta seõ hieåu roõ lyù do ngay. Toùm laïi chuùng ta coù theå keát luaän raèng laáy haønh cuûa thaùng Meänh laøm Cuïc laø coù theå ñöôïc hôïp lyù vaø ñuùng vaäy. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 134 Coù ñieàu caàn löu yù ñoäc giaû trong vieäc xeáp caùc sao voøng Traøng sinh ñi ngöôïc ñoái vôùi ñaøn baø, ta vaãn laáy sao Traøng sinh laøm caên baûn, chöù khoâng laáy sao Laâm quan laøm chuaån nhö thoaït troâng ta töôûng phaûi nhö vaäy môùi hôïp lyù. Lyù do laø vì ñaây laø nguõ haønh naïp aâm, vieäc sinh hoùa dieät ñi tuaàn töï theo thôøi gian, cuoäc ñôøi cuûa haønh khí baét ñaàu töø Sinh cho ñeán Moä laø heát; cho neân khi ta choïn moät haønh khí naøo laøm haønh khí cho Cuïc, thì haønh khí aáy hieän ra vôùi ta töø thaùng Traøng Sinh roài ñi thuaän theo thôøi gian cho ñeán dieät. Vaäy Traøng sinh phaûi laø nôi laáy laøm goác; ñaây laø nôi thöïc söï haønh khí ñoù sinh ra ñoái vôùi ta; coøn caùc cung khaùc chæ laø nôi ghi caùc ñoä thònh suy vuûa haønh ñoù. Nay vôùi moät ngöôøi nöõ maø tieåu haïn tính theo chieàu nghòch nghóa laø thôøi gian phaûi xeáp theo chieàu nghòch, thì sau Traøng sinh laø Moäc duïc ñaùng leõ ñaët thuaän ôû cung beân phaûi, ta ñaët nghòch ôû cung beân traùi laø ñuùng roài. c. Soá cuûa Cuïc Cuïc trong töû vi coù 2 phaàn: moät laø haønh, hai laø soá. Coù 5 Cuïc thì coù 5 haønh vaø 5 soá laø Thuûy nhò cuïc, Moäc tam cuïc, Kim töù cuïc, Thoå nguõ cuïc, Hoûa luïc cuïc. Môøi troâng thaáy nhö veà caùc soá 2, 3, 4, 5, 6 naøy laø soá cuûa nguõ haønh Thuûy Moäc v.v… nhöng söï thöïc khoâng phaûi theá. Vì nhöõng soá nay laø goác cuûa vaän haønh sao Töû vi, neân chuùng ta seõ noùi ñeán trong phaàn sao Töû vi sau naøy. PHAÀN SAÙU HAÏN Trong soá töû vi coù 2 loaïi haïn laø Ñaïi vaø Tieåu haïn. Chöõ haïn khoâng coù nghóa laø vaän haïn hoaïn naïn nhö yù noâm ta thöôøng duøng, maø chæ coù nghóa laø töøng khoaûng thôøi gian trong ñôøi ta thoâi. Ngoaøi ra coøn ñoàng haïn cho treû con vaø caùc haïn thaùng nguyeät haïn nöõa. I.ÑAÏI HAÏN Ñaïi haïn laø khoaûng 10 naêm ñöôïc tính nhö ñaõ bieát theo chieàu thuaän ñoái vôùi döông nam aâm nöõ vaø chieàu nghòch co döông nöõ aâm nam. 1.SÖÏ THUAÄN NGHÒCH trong laù soá, nguyeân do laø ôû vaán ñeà aâm döông maø ra. Soá töû vi coù 14 chính tinh laø quan heä, ñeàu laø bieåu töôïng cuûa aâm döông caû. Hai tính chaát aâm döông nhö ta ñaõ bieát ñoái nghòch nhau cho neân caùc sao Töû vi coù caùi ñi thuaän, coù caùi ñi nghòch laø do leõ ñoù. Vì vaäy neân khi muoán phaân taùch laù soá ra laøm töøng giai ñoank thì taát nhieân phaûi cho caùc baïn naøy ñi 2 chieàu ñoái nghòch nhau. Ñi thuaän theo chieàu töï nhieân cuûa thôøi gian cuûa ñòa chi caùc cung tyù söûu v.v… laø ñeå cho nhöõng ngöôøi khoâng coù gì nghòch lyù veà phöông kieän aâm döông nhö ñaøn oâng ñeû naêm döông, ñaøn baø ñeû naêm aâm laø thuaän lyù; ñaïi haïn ñi thuaän laø phaûi roài. Coøn ñaøn oâng maø sinh naêm aâm, ñaøn baø ñeû naêm döông laø nghòch lyù neân ñaïi haïn cho ñi nghòch. 2.SÖÏ PHUØ HÔÏP VÔÙI ÑÒA BAØN (12 CUNG) KHÔÛI ÑAÏI HAÏN TÖØ CUNG Meänh laø phaûi laém roài. Aûnh höôûng nhaän ñöôïc cuûa vuõ truï ra ñôøi in daáu veát leân ta trong luùc coøn nhieân thieáu moät caùch roõ, vaø aûnh höôûng luùc ñoù maïnh laø phaûi. Lôùn leân 10 naêm sau, ñôøi ta ôû vaøo cung Phuï Maãu hay Huynh ñeä khoaûng töø 13 ñeán 23 ta soáng trong gia ñình; vaïn haïn ta phuø hôïp vôùi cha meï anh em ta laø ñuùng roài. Möôøi naêm sau 25 ñeán 35 luùc traùng nieân ñôøi ta söôùng khoå laø nhôø ôû phuùc nhaø, laø tuyø ôû vôï hay choàng ta, cöù theá tieáp ñoäc giaû seõ thaáy vieäc xeáp ñaïi haïn nhö vaäy laø hôïp lyù. Coù saùch cho khôûi haïn ôû cung Phuï Maãu hay Huynh Ñeä ° raèng khoâng hôïp lyù, vì nhö vaäy moät ngöôøi Thuûy cuïc coù theå laáy vôï töø 12 ñeán 22 tuoåi roài ö ? Ñoäc giaû neân laáy kinh nghieäm maø xaùc ñònh laïi vaán ñeà naøy. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 135 Chu kyø 10 naêm moät cung ? Vieäc laáy khoaûng 10 naêm laøm moät ñaïi haïn coù theå giaûi thích bôûi söï quan troïng cuûa thieân can (chu kyø 10) ñoái vôùi naêm, cuõng nhö söï quan troïng cuûa ñòa chí (chu kyø 12) ñoái vôùi thaùng. Chu kyø 12 cuûa ñòa chi ñoái vôùi thaùng laø moät söï thöïc nöõa, maø ai cuõng thaáy khoâng choái caõi ñöôïc, Coøn chu kyø 10 cuûa thieân can ñoái vôùi naêm thaät chöa hieåu do ñaâu. Ñaây vaãn laø ñieàu maø chuùng ta thaéc maéc, nhöng cöù xem vieäc ñaët ra 10 thieân can ñeå cho coù hoa giaùp 60 naêm; vieäc tuaàn vaø trieät coù aûnh höôûng lôùn ñoái vôùi caùc sao, vaø caû vieäc ñònh cho ñaïi haïn moãi cung laø 10 naêm, vieäc an sao loäc toàn, vieäc tính caùc thaäp aùc ñaïi baïi 10 ngaøy voâ loäc thì ta coù theå nghó raèng coå nhaân chaéc phaûi döïa vaøo moät ñieåm naøo raát chính xaùc trong thieân vaên, hay moät keát quaû thöïc tieãn naøo cuûa lyù thuyeát ñeå ñònh ra 10 thieân can laøm neàn taûng cho caû moät khoa hoïc chính xaùc veà thôøi gian nhö vaäy ñöôïc. Coù ngöôøi nghó raèng soá 10 laáy ôû Haø ñoà vì töø 1 leân ñeán ñoù laø cöïc soá; chæ vôùi 10 soá ñoù ñuû ñònh caû 4 naêm, taùn höôùng, trôøi ñaát baùt quaùi v.v… thì chæ caàn 10 thieân can laø ñuû caû. Lyù luaän aáy khoâng sao thoûa maõn oùc khoa hoïc thöïc teá cuûa chuùng ta ngaøy nay. Neân taùc giaû cöù ñaët vaán ñeà ra ñaây vaø mong ñöôïc chö quaân boå khuyeát. 2. KHÔÛI HAÏN SOÁ CUÏC. Vieäc khôûi haïn töø soá Cuïc, nghóa laø töø naêm leân 2 leân 3 hay leân 6 tuøy theo soá cuûa Cuïc laø 2, 3 hay 6 coù leõ cuõng coù theå hieåu ñöôïc neáu ta phaân taùch vieäc an chính tinh. Trong laù soá, ngaøy mang soá Cuïc laø ngaøy Töû vi ñoùng ôû cung daàn. Töø ngaøy ñoù trôû ñi, aûnh höôûng aâm döông cuûa Cuïc môùi ñöôïc quaân hình heát. Töø ngaøy ñoù soá maïng môùi nhö ñöôïc baét ñaàu. Vì söï töông hôïp giöõa giôø (do ta ñònh 12 giôø moãi ngaøy) vaø thaùng (do thieân ñònh 12 thaùng moät naêm) ñaõ ñöôïc choïn laøm caên baûn cho vieäc phaân chia thôøi gian; neân söï töông hôïp giöõa ngaøy (60 ngaøy cho moät caëp thaùng döông aâm) vaø naêm (60 naêm moät hoa giaùp) cuõng phaûi ñöôïc ñònh cho hôïp lyù chaêng ? Do söï töông hôïp giöõa ngaøy vaø naêm ñoù neân ñaïi haïn môùi baét ñaàu töø naêm thöù maáy khi ngaøy thöù maáy ñoù baét ñaàu cho laù soá. Giaûi thích nhö vaäy coù leõ cuõng hôi göôïng eùp; nhöng chuùng ta khoâng theå khoâng tìm hieåu nhöõng lyù do ñaõ khieán coå nhaân quyeát ñònh moät ñieàu quan troïng trong vieäc laáy soá. Neáu khoâng tìmm ra moät lyù leõ naøo duø laø thaät moûng manh, thì chuùng ta khoù maø chaáp nhaän ñieåm lieân heä aáy cho ñöôïc. II. TIEÅU HAÏN Veà tieåu haïn, chuùng ta coù maáy ñieàu sau ñaây caàn giaûi thích: Vì sao moãi naêm laø moät cung Vì sao khoâng laáy ngaøy caùc cung mang teân gì laøm naêm ñoù, maø laïi cho khôûi haïn laï luøng vaäy. Taïi sao khoâng laáy döông nam döông nöõ ñònh thuaän nghòch maø laïi chæ laáy Nam thuaän nöõ nghòch baát luaän laø aâm hay döông. Döôùi ñaây taùc giaû xin coá gaéng giaûi thích moät phaàn naøo, tuy chöa laáy gì laøm oån neân chæ trình baøy nhö moät quan ñieåm thoâi, coøn ñuùng hay khoâng laïi laø chuyeän khaùc, khoâng daùm quyeát ñoaùn. Nhaän thaáy vieäc khôûi haïn baèng caùch ñaët naêm sinh (ñòa chi) vaøo 4 cung Moâ, chuùng ta coù theå nghó ngay raèng coå nhaân daõ ñaët naëng vaán ñeà vaøo nguõ haønh. Thaân Tyù Thình laø 3 naêm döông ñaët vaøo Tuaát laø Döông Thoå. Tî Daäu Söûu laø 3 naêm aâm ñaët vaøo Muøi laø aâm Thoå. Nguõ haønh naøy khoâng phaûi nguõ haønh chính, tính theo thaùng nhö Hôïi Tyù laø Thuûy, maø laø Nguõ haønh hoäi cuïc. Chuùng ta coù 4 nguõ haønh hoäi cuïc laø: Daàn Ngoïc Tuaát Hoûa Cuïc Hôïi Maõo Muøi Moäc Cuïc Thaân Tyù Thìn Thuûy Cuïc SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 136 Tî Daäu Söûu Kim Cuïc Maø khoâng coù thoå. Vieäc cho caû 3 naêm cuûa Hôïicuïc vaøo moät cung cho ta thaáy coå nhaân coi 3 naêm aáy cuõng nhö nhau, vaø aûnh höôûng cuûa moãi naêm tieåu haïn ñay phaûi hieåu khoâng phaûi chæ laø aûnh höôûng cuûa caùc sao ñoùng trong cung tieåu haïn, maø laø aûnh höôûng cuûa caùc sao trong cung aáy vaø caû caùc sao trong 2 cung tam hôïp, nghóa laø cuûa Hôïi cuïc nöõa. Nhö vaäy khí ñoaùn tieåu haïn ta caàn phaûi laáy caû 3 cung maø ñoaùn. Toùm laïi vaïn haïn haøng naêm cuûa chuùng ta ñöôïc ñònh theo 4 caùch trong 12 naêm; ñoä chính xaùc cuûa tieåu haïn giaûm ñi moät phaàn naøo. Ví thöû ta sinh naêm Tyù; leân 1 tuoåi hay 13 tuoåi ñaët ôû Tuaát. Boán naêm ñaàu töø leân 1 ñeán leân 4, coù theå ta haõy coøn tieáp nhaän aûnh höôûng cuûa tinh tuù, vì haõy coøn chöa ñöôïc hình thaønh haún. Naêm ñaàu ta nhaän aûnh höôûng cuûa caùc sao ôû cung Tyù vaø Thìn, Thaân (tam hôïp) thuoäc Hôïi Thuûy. Naêm leân 2 ta nhaän aûnh höôûng cuûa caùc sao ôû cung söûu vaø ty., daäu thuoäc Hôïi Kim. Naêm leân 3 ta nhaän aûnh höôûng cuûa caùc sao ôû cung daàn vaø Ngoï Tuaát thuoäc Hoâi Hoûa. Naêm leân 4 ta nhaänñ aûnh höôûng cuûa caùc sao ôû cung Maõo vaø Muøi Hôïi thuoäc Hôïi Moäc. Caùc naêm leân 5, 6, 7, 8 ta vaãn tieáp tuïc nhaän ñöôïc aûnh höôûng caùc sao treân theo thöù töï aáy, nhöng coù theå ta ñaõ thaønh hình aûnh höôûng naøy coù theå coi gaàn nhö khoâng coù. Töø leân 9, 10, 11, 12 thì caùc sao khoâng coøn aûnh höôûng gì ñeán ta nöõa. Ñeán naêm 13 tuoåi töùc laø naêm Tyù vuõ truï ñi ñeán hoäi Thuûy; Thuûy khaéc Hoûa, laøm saùc sao thuoäc hoäi Hoûa trong ngöôøi ta bò khaéc. Bò khaéc neân hoùa, töùc laø phaùt ñoäng laøm cho ñôøi ta trong naêm ñoù bò chi phoái bôûi söùc phaùt ñoäng cuûa caùc sao ñoù raát maïnh: ta phaûi xem caùc sao trong cung Tuaát laø nôi tieåu haïn naèm vaø 2 cung cuøng chieáu laø Daàn Ngoï maø ñoaùn vì ñoù laø caùc sao thuoäc hoäi Hoûa, ñaõ luoân naêm thaân ta soá ta töø luùc nhoû theo noù roài, ñeán nay coù dòp laø taùc ñoäng vaäy. Sang naêm 14 tuoåi söûu sang ñoùng ôû Hoäi, vuõ truï ñi vaøo Hoäi Kim laøm caùc sao Moäc trong ta phaùt taùc v.v… Ñieåm quan troïng trong lyù luaän treân ñaây laø ñieåm “Hoùa” cuûa caùc sao. Ñaây laø moät ñieåm gaàn nhö laø goác cuûa trieát thuyeát nguõ haønh. Caùc saùch lyù soá khaùc duøng tính caùch cheá vaø hoùa naøy luoân ôû Töû vi chæ coù 4 sao töù Hoùa. Chuùng ta seõ baøn ñeán sau. Lôøi giaûi thích naøy ñaõ traû lôøi 2 caâu hoûi ñaët ôû ñaàu. Coøn vì sao nam thuaän nöõ nghòch thì laø taïi ôû ñaây ta tính theo hoäi cuïc khoâng tính rieâng töøng naêm vaùnñeà aâm döông cuûa naêm sinh khoâng coù aûnh höôûng. Caùch ñoaùn tieåu haïn. Vôdi giaûi thích treân moãi khi xem tieåu haïn ta phaûi xem caùc sao cuûa caû 3 cung. Vaø ñoaùn caùc sao aáy theo tính Hoùa cuûa noù, tæ nhö Lieâm trinh hoùa “tuø” phaûi ñoaùn laø bò boù buoäc khoâng phaùt ñöôïc chöù khoâng ñoaùn laø lieâm khieát, thieân löông hoùa “aám” laø phuùc thoï, chöù khoâng phaûi laø laønh. III.NGUYEÄT HAÏN Caùch an nguyeät haïn laø laáy cung tieåu haïn ñeám nghòch ñeán thaùng sinh roài thuaän ñeán giôø sinh laø thaùng gieâng. Treân lyù thuyeát thì caùch an nhö vaäy laø hôïp lyù, vì an thaùng gieâng nhö theá töùc laø xoay laù soá cho cung Meänh ñeán cung tieåu haïn, vaø thaùng gieâng cuûa tieåu haïn seõ ñöùng tröôùc hay sau cung tieåu haïn moät soá cung, ñuùng nhö trong laù soá thaùng daàn ñaõ ñöùng tröôùc hay sau cung Meänh moät soá cung aáy vaäy. Treân thöïc teá khoâng bieát coù haún laø ñuùng khoâng. Nhieàu ngöôøi nhieàu saùch, coù leõ thaáy vaän haïn töøng thaùng nhieàu khi khoâng ñuùng vôùi vieäc ñôøi, neân ñaõ tìm caùch ñoåi höôùng cho an thaùng gieâng ôû ngay cung tieåu haïn, hoaëc cho an thaùng gieâng nhö an Thaân töø cung tieåu haïn. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 137 Cöù yù taùc giaû thì vaán ñeà nguyeät haïn khoù coù theå maø ñuùng ñöôïc, vì ngay tieåu haïn cuõng chæ coøn chính xaùc ôû ñoä hoäi cuïc chöù khoâng ñeán ñoä cung, 4 cuïc thay vì 12 naêm khaùc nhau, thì muoán thaùng duøng töøng thaùng moät, ôû ñoä 12 cung, coù leõ hôi quaù ñaùng. Söï sai nhaän thaáy qua kinh nghieäm aùp duïng ngay vaøo soá cuûa ta, coù leõ laø do nguyeân uûy aáy, chöù khoâng phaûi do caùch an thaùng gieâng. Toùm laïi veà nguyeät haïn neáu coù theå ñuùng ñöôïc phaàn naøo, thì phaûi laø do caùch an thaùng gieâng nhö vöøa trình baøy treân vì ñoù laø caùch an hôïp lyù nhaát. Caùc caùch khaùc chæ laø do haäu sinh bòa ñaët, vì khoâng hieåu yù nghóa vieäc laøm cuûa coå nhaân. III. ÑOÀNG HAÏN Veà ñoàng haïn taùc giaû chöa nghieân cöùu ra lyù do. Nhöng troâng qua caùch xeáp ñaët leân 1 ôû cung Meänh, leân 8 ôû Thieân di thì caùc naêm töø 1 ñeán 8 ñeàu ñöôïc xeáp ñoái nhau qua truïc Meänh di aáy. 2, 3 ñoái vôùi 6, 7. 4 ñoái vôùi 5 thì chaéc vieäc ñònh naêm cho ñoàng haïn naøy phaûi coù moät nguyeân do höõu lyù naøo ñoù. Xinh daønh laïi ñoäc giaû vaán ñeà naøy. QUYEÅN BA CHÖÔNG HAI YÙ NGHÓA CAÙC SAO PHAÀN NHAÁT CAÙC TRUÏC TREÂN TINH BAØN Tinh baøn ñöôïc chia laøm 12 cung, 2 cung ñoái nhau noái vôùi nhau baèng 1 ñöôøng thaúng qua trung taâm ñieåm laø moät truïc vì coù 12 cung neân coù 6 truïc. Saùu truïc laø truïc tyù ngoï, söûu muøi, daàn thaân, maõo daäu, thìn tuaát, tî hôïi. Trong 6 truïc naøy coù truïc daàn thaân ñöôïc laáy laøm goác cho vieäc an sao Töû vi vaø Thieân Phuû neân ta caàn tìm hieåu lyù do cuûa truïc naøy. Soá Töû vi baét nguoàn töø aâm döông vaø thieân vaên maø ra, cho neân yù nghóa cuûa caùc truïc naøy phaûi tìm hieåu ôû kinh dòch vaø vaän haønh cuûa maët trôøi. Veà Thieân Vaên: Veõ laïi hình maët trôøi vaän haønh trong moät naêm quanh ta, thì seõ thaáy. Ñaây laø hình baàu trôøi maø ñòa caàu ñöùng ôû giöõa, ñieåm Töông, Naêm, S laø baéc cöïc vaø nam cöïc. Voøng troøn thaúng goùc vôùi NS laø ñöôøng xích ñaïo. Voøng troøn leäch ABCD laø ñöôøng quyõ ñaïo maët trôøi. Maët trôøi S ñi treân quyõ ñaïo 1 voøng laø 1 naêm. Treân quyõ ñaïo naøy ta chia laøm 12 nhaø Zodiaques, töùc 12 cung tyù söûu v.v… Tyù laø ôû ñieåm A, maõo ôû B, ngoï ôû Cöông, daäu ôû D. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 138 Vôùi hình naøy ta thaáy: Truïc maõo daäu: BD laø truïc phaân chia tinh baøn ra laøm 2 phaàn: Phaàn treân BCD laø muøa Xuaân haï, phaàn noùng hay döông ñoái vôùi ngöôøi ôû baéc baùn caàu (nhö Trung hoa Vieät Nam Myõ Phaùp). Phaàn döôùi DAB laø muøa thu ñoâng, phaàn laïnh hay aâm ñoái vôùi baéc baùn caàu. Vôùi phaàn nam baùn caàu taát nhieân noùng laïnh, aâm döông phaûi traùi laïi. Truïc tyù ngoï: AC thaúng goùc vôùi maõo daäu thaønh ra moät truïc quaân binh cho theå aâm döông cuûa ñòa caàu. Khi maët trôøi ôû 2 ñieåm ñoái nhau qua truïc naøy nhö S vaø S’ thì caû 2 cuøng mang moät ñoä noùng laïnh hay aâm döông ñeán vôùi ñòa caàu baèng nhau. Aånh höôûng moät beân döông ñang leân, vaø moät beân ñang xuoáng, seõ ñöôïc quaân bình nhau vaø ñòa caàu nhaän ñöôïc ñoä aâm döông quaân bình ñoù, khoâng bò loâi cuoán theo chieàu giaûm hay taêng raát quan troïng cho soá maïng cuoäc ñôøi cuûa con ngöôøi vì leõ ñònh ñöôïc theá thònh hay suy cuûa luùc ñoù. Truïc ty ngoï nhö vaäy phaûi laø moät truïc raát quan troïng hay ít ra cuõng quan troïng hay ít ra cuõng quan troïng ñoái vôùi moät vaøi tinh tuù nhö maët trôøi maët traêng, coù quyõ ñaïo nhö ta veõ. Nhöng treân thöïc teá nhö caùc saùch veà Thieân vaên cho ta bieát, vì leõ ñòa caàu giöõ laïi söùc noùng nhaän ñöôïc cuûa maët trôøi ñeå roài laïi phaùt ra laøm cho thaùng noùng nhaát trong naêm khoâng phaûi laø thaùng tyù, maø laø thaùng söûu. Taát caû caùc thaùng khaùc ñöùng veà phöông dieän noùng laïnh cuõng theá. Thaønh ra chuùng ta sinh ra treân maët ñaát chòu söùc noùng cuûa caû maët trôøi vaø maët ñaát phaùt ra, truïc quaân bình veà noùng laïnh cuûa ta phaûi lui laïi 1 cung töùc laø truïc söûu Muøi vaäy. Trong soá Töû Vi truïc Söûu Muøi coù moät ñòa vò quan troïng cuõng vì theá. Coå nhaân xöa khi ñaët 64 queû dòch vaøo thôøi tieát; tuy laø laáy ôû queû tieân thieân ra, nhöng cuõn gaây ñi ñeán keát quaû ñung nhö vaäy: Tieát ñaïi haønh coi laø laïnh nhaát trong naêm ngaøy 21 Janvier ñöôïc ñaët giöõa 2 queû Ích vaø Chaán cuûa thaùng Söûu,vaø tieát ñaïi thöû naêng lôn 23 Juillet ñöôïc ñaët vaøo giöõa 2 queû Haèng vaø Toán cuûa thaùng muøi. Keát quaû laø: Neáu ñöùng treân phöông tieän thieân vaên thì truïc Söûu muøi do truïc Tyù ngoï bieán ra, phaûi laø moät truïc quaân bình veà noùng laïnh. Neáu ñöùng treân phöông dieän thôøi tieát, thì truïc Söûu muøi chia ñoâi quyõ ñaïo ra laøm 2 phaàn: Xuaân haï döông ñang thònh vaø SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 139 Thuoäc ñoâng döông ñang suy phaûi laø moät truïc aâm döông. Trong soá Töû vi ta coi truïc Söûu muøi laø moät truïc aâm döông. Veå Kinh Dòch. Neáu ta veõ laïi quaû thieân thieân thaønh laäp baèng caùch töø trong ra moät beân aâm moät beân döông ta cho bieán thaønh töø töôïng baèng caùch theâm 1 haøo leân treân (töùc phía ngoaøi) haøo döông veà phía döông, haøo aâm veà phía aâm, roài cöù theá tieáp ta ñöôïc hình baùt quaùi nhö treân ñaày, goïi laø baùt quaùi tieân thieân nhö ñaõ bieát. Cöù theá tieáp tuïc nöõa cho heát 6 haøo laø ta ñöôïc 64 queû dòch, xeáp theo thôøi tieát baèng caùch ñaët queû khoân quaû cöïc aâm vaøo ngaøy ñoâng chí 22 deùcembre ñeå coù ñöôïc ñoà hình 64 queû ta ñaõ veõ trong quyeån nhaát (Xinh ñoäc giaû veõ). Xeáp ñaët nhö vaäy raát hôïp vôùi leõ thieân nhieân vì queû khoân cöïc aâm ôû ñoâng chí vaø queû caøn cöïc döông ôû haï chí giöõa muøa haï. Trong soá Töû vi ta coi truïc Söûu muøi laø moät truïc aâm döông. Keát quaû laø hai ñieåm xuaân phaân Beùquinexe de printemps 21 Mars seõ ôû vaøo queû ñoàng nhaân choái thaùng maõo, vaø ñieåm thu phaân Deùquinoxe d’automne 23 septembre seõ ôû vaøo queû Sö cuoái thaùng daäu ñuùng nhö ta ñaõ bieát truïc maõo daäu phaân chia tinh baøn ra laøm hai phaàn aâm döông vaäy. Thaønh ra ñöùng treân phöông dieän lyù thuyeát aâm döông veà kinh dòch thì Truïc maõo daäu ñaõ phaân chia tinh baøn ra laøm hai phaàn döông vaø aâm, noùi veà phía ngoaøi queû. Truïc tyù ngoï phaân chia tinh baøn ra laøm hai phaàn aâm vaø döông, beân aâm laø cac queû do Thaùi aâm sinh ra, vaø beân döông laø caùc queû do Thaùi döông sinh ra töùc laø noùi veà phía trong queû. Muoán coù moät truïc phaân chia tinh baøn ra hai phaàn aâm vaø döông, beân aâm laø caùc queû do Thaùi aâm sinh ra, vaø beân döông laø caùc queû do Thaùi döông sinh ra töùc laø noùi veà phía trong queû. Muùon coù moät truïc phaân chia tinh baøn ra hai phaàn aâm vaø döông caû veà phöông dieän tính chaát vaø nguoàn goác, coå nhaân ñaõ laáy truïc daàn thaân ñeå coù theå dung hoøa ñöôïc caû hai phöông dieän trong vaø ngoaøi queû aáy. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 140 Truïc daàn thaân nhö vaäy chia 64 queû ra laøm hai, beân aâm coù 27 queû do Thaùi aâm sinh, vôùi 5 queû do Thaùi döông sinh, nhöng thieân veà aâm töø 3 ñôøi-beân döông coù 27 queû do Thaùi döông sinh, vôùi 5 queû do Thaùi aâm sinh, nhöng thieân veà döông töø 3 ñôøi. Vôùi caùch phaân chia nhö vaäy thì taïi cung daàn vaø cung thaân phaûi laø hai nôi coù caùc queû töï noù ñaõ quaân bình veà aâm döông roài, vì 2 cung naøy ñöùng ngay treân truïc phaân chia. Ñieàu kieän naøy ñaõ ñaït ñöôïc khi ta bieåu töôïng 12 thaùng baèng 12 queû dòch nhö seõ noùi döôùi ñaây. Ôû daàn seõ laø queû Thaùi vaø ôû thaân laø queû Bó chæ roõ hai phía trong ngoaøi, caùc haøo döông vaø aâm moãi thaùng sinh theâm moät haøo ôû phía döôùi, haøo treân cuõng seõ rung ñi sau. Queû khoân ñaët ôû hôïi laø cöïc aâm, nhaát döông sinh töø cung tyù cho ñeán daàn laø tam döông khi thaùi, nhö thöôøng vaãn noùi vaäy. Toùm laïi nhö trình baøy treân, hai truïc daàn thaân vaø söûu muøi laø 2 truïc quaân bình quan troïng nhaát trong Töû vi, seõ ñöôïc duøng ñeà an moät soá raát nhieàu sao chính tinh vaø baøng tinh. Nhaát laø truïc daàn thaân, vôùi söï phaân chia aâm döông tinh vi treân 2 phöông dieän, seõ ñöôïc laáy laøm caên baûn cho vieäc an chính tinh. Ñieàu caàn chuù yù nhaát laø söï khaùc bieät giöõa hai truïc naøy: Truïc daàn thaân laø tuïc phaân chia tinh baøn ra laøm 2 phaàn, moät phaàn aâm vaø moät phaàn döông. Truïc söûu muøi laø truïc quaân bình nhöng phaân chia tính baøn ra laøm 2 phaàn aâm vaø döông treân phöông dieän thôøi tieát. Keát quaû cuûa söï khaùc bieät ñoù veà söï ñoài truïc cuûa caùc sao laø nhö sau: Sao naøo cuõng goàm coù hai phaàn aâm vaø döông, hai phaàn naøy luùc naøo cuõng ñang taêng hay ñang giaûm: Truïc daàn thaân Beân döông Beân aâm Sao phaàn döông ñang leân baèng Sao phaàn aâm ñang leân Sao phaàn aâm ñang xuoáng baèng Sao phaàn döông ñang xuoáng Truïc söûu muøi Beân leân Beân xuoáng Sao phaàn döông ñang leân baèng Sao phaàn döông ñang xuoáng Sao phaàn aâm ñang xuoáng baèng Sao phaàn aâm ñang leân Chính vì söï khaùc bieät ñoù maø cuøng moät sao quaân bình vôùi sao ñoái aûnh cuûa mình qua 2 truïc naøy, moãi ñoái aûnh mang moät yù nghóa khaùc. Hai theá quaân bình naøy laø hai theá quaân bình chính (moät do thaùng, moät do ngaøy) chi phoái toaøn theå caùc sao quan troïng trong soá Töû vi. PHAÀN HAI CHÍNH TINH Chính tinh coù 24 sao chia ra laøm hai voøng: voøng Töû vi vaø voøng Thieân phuû. Ñaây laø nhöõng sao chính cuûa laù soá, ñònh caùch cuïc cuûa caû moät ñôøi ngöôøi, neân chuùng ta caàn tìm hieåu roõ yù nghóa cuûa caùc sao naøy. Vaán ñeà cöïc kyø khoù khaên vaø phöùc taïp, khoù maø coù theå trình baøy moät caùch khoa hoïc vaø ñaày ñuû. Cho neân ôû ñaây taùc giaû coá gaéng chæ ghi laïi nhöõng keát quaû cuûa vieäc nghieân cöùu vôùi nhöõng lôøi giaûi thích neáu caàn, chöù khoâng theå lyù luaän töø A ñeán Z ñeå ñi leán nhöõng keát quaû keå treân. Tröôùc heát vì leõ taát caû caùc sao chính tinh ñeàu an theo Töû vi, neân ta coù theå coi nhö vaäy khi giaûi thích ñöôïc yù nghóa cuûa Töû vi thì yù nghóa cuûa caùc sao kia seõ theo ñoù maø coù theå tìm ra daàn. Vì vaäy trong phaàn nhaát ta seõ baøn veà Töû vi vaø Thieân phuû. A. TÖÛ PHUÛ VAØ NHAÄT NGUYEÄT SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 141 Chuùng ta haõy döïa vaøo caùch an caùc sao Töû Phuû Nhaät Nguyeät ñeå tìm hieåu xem ñoù laø nhöõng tinh tuù naøo hay caùi gì. Chöõ nhaät nguyeät töùc thaùi döông vaø thaùi aâm laøm ta coù yù nghó cho raèng 2 sao naøy laø maët trôøi vaø maët traêng, nhöng söï thaät khoâng phaûi. Döïa vaøo caùc nhaän xeùt sau ñaây, ta seõ tìm daàn ra tính caùch cuûa caùc sao naøy. Nhaän xeùt 1: a) Ñoái truïc: Thieân phuû vaø Töû vi bao giôø cuõng ñoái nhau qua truïc daàn thaân. Thaùi döông vaø Thaùi aâm bao giôø cuõng ñoái nhau qua truïc söûu muøi. b) Vaän haønh. Do söï ñoái truïc ñoù maø töù Phuû bao giôø cuõng ñi ngöôïc Töû vi vaø Thaùi döông tieán theo chieàu thuaän. Thieân phuû vaø Thaùi aâm tieán theo chieàu nghòch. Keát luaän: Do vaän haønh nghòch nhau neân ta coù theå ñoan quyeát laø Nhaät Nguyeät khoâng phaûi laø maët traêng maët trôøi, maø cuõng khoâng phaûi laø nhöõng tinh tuù hieän höõu treân trôøi… Lyù do laø ñoái vôùi ñòa caàu khoâng coù sao naøo laïi di chuyeån töøng ngaøy ngöôïc chieàu nhau caû. Do ôû hai truïc söûu muøi vaø daàn thaân maø ta ñaõ bieát laø 2 truïc quaân bình aâm döông, chuùng ta coù theå luaän xem Töû Phuû voán khoâng phaûi laø tinh tuù thì laø caùi gì. Truïc söûu muøi laø truïc quaân bình veà thôøi tieát, chia tinh baøn laøm 2 phaàn, maø caùc thaùng ñoái nhau coù ñoä noùng laïnh luoân luoân baèng nhau töùc quaân bình vôùi nhau. Truïc daàn thaân laø truïc quaân bình veà aâ döông, chia tinh baøn ra laøm 2 phaàn maø caùc thaùng ñoái nhau coù ñoä aâm döông luoân luoân quaân bình nhau. Vaäy Töû Phuû vaø Nhaät Nguyeät laø 2 loaïi sao töøng ñoâi quaân bình nhau treân phöông dieän aâm döông, nhöng moãi loaïi aâm döông coù moät tính caùch khaùc maø aûnh höôûng ñoái vôùi ta ñeàu quan heä caû. Moät caùi bieåu töôïng cho aâm döông caùch, do lyù thuyeát maø ra, moät caùi bieåu töôïng cho aâm döông caùch thöïc söï maø ñòa caàu nhaän ñöôïc. Toùm laïi 4 sao ñoù coù theå chaéc chaén khoâng phaûi laø tinh tuù maø chæ laø “nhöõng bieåu töôïng cuûa AÂm döông maø ta nhaän ñöôïc cuûa vuõ truï maø thoâi”. Keát luaän ñoù coù theå chaáp nhaän ñöôïc, vì taát caû khoa hoïc cuûa ta xöa chæ laø khoa hoïc veà aâm döông vaø nguõ haønh, thì laáy aâm döông tính cuûa vuõ truï maø ta nhaän ñöôïc laøm caùc sao chính, chi phoái ñôøi ta, soá maïng ta laø ñieàu hôïp lyù laém roài. Coøn thôøi tieát boán muøa, noùng laïnh laø nhöõng thöïc theå coù aûnh höôûng troâng thaáy ñeán ta thì aûnh höôûng cuûa caùc caùi ñoù ñeán soá maïng ta cuõng laïi laø ñieàu chaéc chaén nöõa. Duy coù aâm döông tính quaân bình qua truïc daàn thaân coøn chöa roõ, ta haõy xem nhaän xeùt hai. Nhaän xeùt 2: Sao Töû vi ñöôïc an moät caùch raát ñaëc bieät nhö: a) Ngaøy moàng hai: (hay 3. 4. 5) tuøy cuïc ñoùng ôû daàn vaø nhöõng ngaøy giöõa thaùng ñoùng ôû thaân. Nhaät Nguyeät thì ñoùng ôû tî vaø hôïi ngaøy raèm. b) Tieán töøng ngaøy: Sau ñoù Töû vi tieán töøng ngaøy moät trong thaùng, töø moàng moät ñeán 30 vaän haønh ñöôïc ñuïnh theo ngaøy trong thaùng. Keát luaän: Do nhaän xeùt naøy ta coù theå keát luaän raèng caùi aâm döông tính do caùc sao Töû Phuû bieåu töôïng laø baét nguoàn töø ôû maët traêng maø ra. Vì trong muïc Thieân vaên ñaõ noùi ôû treân, trong vuõ truï chæ coù maët traêng laø moät tinh tuù coù chu kyø 30 ngaøy. Vaû laïi maët traêng maët, trôøi laø 2 sao gaàn ta nhaát, aûnh höôûng ñoái vôùi ta maïnh nhaát, caùc sao naøy ñònh aâm döông tính cho ñôøi ta laø hôïp lyù. “Toùm laïi Töû vi vaø Thieân phuù laø nhöõng bieåu töôïng cuûa aâm döông tính trong vuõ truï maø ta nhaän ñöôïc khi sinh, aâm döông tính naøy laø do vò trí cuûa maët trôøi maët traêng ñoái vôùi ta maø ra”. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 142 Ñeå xaùc ñònh keát luaän treân chuùng ta haõy veõ baûn ñoà vaän haønh cuûa maët traêng trong moät thaùng. Ngaøy moàng moät maët traêng ôû giöõa maët trôøi vaø quaû ñaát, aâm döông ñoä ta nhaän ñöôïc quaân bình nhau nhöng döông ñoä bò che kính neân yeáu nhaát, aâm ñoä cuõng vaäy. Moàng hai maët traêng tieán moät böôùc ñeå loä maët trôøi ra, döông ñoä taêng moät ít. Caùc ngaøy sau döông ñoä taêng daàn cho ñeán ngaøy raèm thì aâm döông ñoä laïi quaân bình nhau nhöng caû hai ñeàu maïnh nhaát. Vì leõ ñoù neân ta phaûi ñaët ra Töû vi treân tinh baøn sao cho bieåu töôïng ñöôïc caùc söï thay ñoåi aáy. Chuùng ta chöa noùi ngay vieäc ñoù ôû ñay ñöôïc vì coøn coù chuyeän nguõ haønh cuûa cuïc thay ñoåi vò trí ñoù ñi ít nhieàu, vaø coøn coù vaán ñeà ngaøy aâm döông laøm Töû vi bieán ra Thieân phuû vaø Thieân phuû bieán ra Töû vi (hay noùi ñuùng hôn aø sang ñoùng ôû choã Töû vi) nöõa. Ñieåm sau naøy laøm xaùc thöïc theâm tính caùch aâm döông cuûa caùc sao naøy. Neáu cöù tieáp tuïc caùc nhaän xeùt treân ñeå ñi daàn ñeán keát quaû chính laø: “Chính tinh khoâng phaûi laø tinh tuù thaät maø chæ laø caùc bieåu töôïng cuûa aâm döông maø ta goïi laø AÂm Döông Caùch cuûa vuõ truï luùc ta sinh ra ñôøi, taùc giaû seõ khoâng duøng phöông phaùp phaân taùch nöõa maø thay theá baèng phöông phaùp toång hôïp, trình bay ngay keát quaû ñaõ tìm thaáy ñeå roài giaûi thích daàn daàn. 1. TÖÛ VI VAØ THIEÂN PHUÛ Nay chaáp nhaän keát quaû treân laø: “Caùc sao Töû vi Thieân phuû chæ laø bieåu töôïng cho aâm döông caùch cuûa vuõ truï maø ta nhaän ñöôïc trong giôø sinh”. Duøng chöõ caùch vì lyù do bieåu töôïng coù 2 chieàu nhö vò trí maët trôøi maët traêng ñoái vôùi ñòa caàu, chöù khoâng phaûi moät chieàu maø chöõ tinh hay chöõ ñoä coù theå duøng ñöôïc. Neáu khoâng keå ñeán nguõ haønh thì vôùi tinh baøn 12 cung, nghóa laø chuùng ta chæ coù 12 caùch bieåu töôïng, ta vaãn coù theå cho sao Töû vi tieán 2 ngaøy moät cung, baét ñaàu töø daàn ñi thuaän ñeán maõo thình v.v…. laø ta ñaõ ñöôïc 21 ngaøy vaø vôùi moät vaøi nôi tieán chaäm moät chuùt (nhö 6 cung Töû vi ñi 3 ngaøy moät cung vaø 6 cung Töû vi ñi 2 ngaøy moät cung) laø ta coù ñuû 30 ngaøy cho thaùng roài. Nhö vaäy aâm döông caùch coù theå ñöôïc bieåu töôïng baèng 12 caùch töùc 12 cung. Caùc cung naøy neáu coi nhö laø thaùng thì moãi cung ñöôïc bieåu töôïng baèng moät queû dòch nhö sau: SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 143 Ñaây laø caùc queû dòch bieåu töôïng cho 12 thaùng trong moät naêm theo Kinh Dòch: Cung tyù thaùng 11 laø queû Phuïc söûu 12 Laâm daàn 1 Thaùi maõo 2 Ñaïi traùng thìn 3 Quaûi tî 4 Caøn ngoï 5 Caán muøi 6 Ñoän thaân 7 Bó daäu 8 Quan tuaát 9 Baùc hôïi 10 Khoân Töû vi ñöùng ôû cung naøo töùc laø ñöôïc bieåu töôïng baèng queû ñoù. Phuù ñaõ coù caâu: “Töû vi cöôøng haõm cung giaûi cöùu chi uy löïc toaøn voâ”. Sao Töû vi ôû hai cung haõm laø thình tuaát khoâng coù uy löïc ñeå giaûi cöùu caùi xaáu. Vaø caâu: “Töû vi ñaùo ö nhaân ñòa (thìn tuaát) haø voïng khoâ mieâu chi khaû sinh”. Nghóa laø thìn tuaát thì coù mong gì coû non ñaõ bò chaùy khoâ coøn sinh laïi nöõa. Thìn Tuaát laø hai queû Quaûi vaø Baùc. Quaûi laø hung nguy. Baùc laø Rôi ruïng. Hai queû xaáu töông hung. Coøn Töû vi ñaéc ñòa ôû hai cung daàn ngoï laø hai queû Thaùi vaø Caán laø nhöõng queû toát. Vaán ñeà caùc chính tinh laø nhöõng bieåu töôïng cuûa aâm döông ñöôïc xaùc ñònh qua baûng mieáu vöôïng ñaéc haàm moät caùch roõ raøng. Chæ caàn xem qua baûng naøy ta cuõng thaáy ngay vaán ñeà saùng toái cuûa caùc sao. Khoâng tuøy thuoäc nguõ haønh moät chuùt naøo. Caùc sao thöôøng vöôïng ôû hai cung ñoái nhau, nghóa laø hai cung maø haønh khí khaéc nhau. Nhö maõo daäu laø moäc vaø kim, nhö tyù ngoï laø thuûy vaø hoûa. (Cöï Cô maõo daäu, Phaù quaân tyù ngoï laø nhöõng nôi mieáu). Moät sao coù theå toát ôû caû hai nôi thuûy vaø hoûa, thì baûn chaát sao ñoù chaéc chaén khoâng phaûi ôû nguõ haønh. Söï mieáu haõm ôû caùc cung ñoái nhau cho ta thaáy ngay raèng vaán ñeà quan troïng laø ôû choã quaân bình, maø quaân bình laø thuoäc veà aâm döông, vì vaäy baûn chaát cuûa caùc sao nhaát laø chính tinh phaûi laø aâm döông vaäy. Nhöng nhö vöøa noùi ôû treân, neáu khoâng coù nguõ haønh cuûa cuïc xen vaøo, thì ta thaáy chæ coù moät caùch an sao Töû vi laø theo ngaøy trong thaùng nhö ñaõ noùi ôû treân. Vaän haønh cuûa Töû vi ñi ñeàu ñeàu qua caùc cung theo chieàu thuaän. Nhöng vôùi aûnh höôûng cuûa nguõ haønh do cuïc soá mang laïi, ta ñaõ thaáy coå nhaân an sao Töû vi moãi cuïc theo moät caùch. Vaäy coå nhaân ñaõ döïa vaøo ñaâu maø ñaët ra 5 loái vaän haønh nhö vaäy, haønh cuûa caùc cuïc nguyeân do laø töï ñaâu maø coù theå coù aûnh höôûng ñeán vò trí caùc bieåu töôïng aâm döông kia ñöôïc. a) Giaû thuyeát Ta haõy thöû ñaët caùc giaû thuyeát ñoù coù theå ñöôïc. Tröôùc heát ta haõy hoûi: “Taïi sao Hoûa cuïc laø 6, Thoå laø 5, Kim laø 1, Moäc laø 3, Thuûy laø 2”. Nguõ haønh laø khí löu haønh trong vuõ truï, taïi sao aûnh höôûng cuûa khí ñoù laïi bieán vaän haønh cuûa Töû vi vaø chính tinh, töùc laø caùc bieåu töôïng aâm döông caùch ra thaønh nhöõng chu kyø 6 ngaøy 5 ngaøy nhö theá. Coå nhaân ñaõ laáy ñaâu ra caùc con soá ñoù. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 144 Giaû thuyeát 1: Laáy caùc soá ôû Haø ñoà ra chaêng. Chaéc laø khoâng phaûi. Vì theo Haø ñoà thì: Moäc: 3, Kim: 4, Thoå: 5, nhöng Hoûa: 2, Thuûy: 6 2-7 Hoûa 3-8 Moäc 5-10 Thoå 4-9 Kim 1-6 Thuûy Neáu ba con soá cuûa caùc cuïc Moäc Kim Thoå ñuùng thì hai soá cuûa Thuûy vaø Hoaû cuïc laïi ngöôïc haún laïi. Ñieàu naøy ñuû cho baùc haún giaû thuyeát naøy. Vaû laïi ví thöû coù laáy ôû Haø ñoà ra thaät thì cuõng khoù maø giaûi thích cho hôïp lyù. Giaû thuyeát 2: Ñaët caùc soá cuïc nhö vaäy laø ñeå cho Haønh cuûa cuïc vöôïng ngaøy moàng moät chaêng. Nhöng: Hoaû luïc cuïc moàng 1 Töû vi ôû daäu laø Kim Thoå nguõ ngoï laø hoûa Kim töù hôïi laø thuûy Moäc tam thìn laø thoå Thuûy nhò cuïc söûu laø thoå Moàng 1 Töû vi toaøn ôû caùc cung mang haønh khaùc vôùi haønh cuïc, coù khi laïi khaéc nöõa. Neân giaû thuyeát naøy cuõng khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc. Giaû thuyeát 3: Haønh cuûa cuïc aûnh höôûng maïnh hay yeáu ñeán haønh cuûa caùc sao chaêng. Tæ duï Hoaû cuïc sinh Thoå, Töû vi laø thoå neân aûnh höôûng cuûa cuïc maïnh. Sôû sinh giaû töôùng neân cuïc maïnh, chu kyø lôùn laø 6. Thoå cuïc hôïp vôùi thoå Töû vi, aûnh höôûng vaãn maïnh nhöng keùm moät chuùt: Kim cuïc bò thoå Töû vi sinh: Sinh ngaõ giaû höu, neân laáy soá 4. Moäc cuïc khaéc thoå Töû vi: Ngaõ khaéc giaû töû, neân chu kyø 3. Thuûy cuïc bò thoå Töû vi khaéc: Khaéc ngaõ giaû tuø, neân laáy chu kyø 2. Noùi theá keå cuõng hôïp lyù, vì aûnh höôûng caøng maïnh thì cuïc soá caøng lôùn. Nhöng tieác thay taát caû 14 chính tinh khoâng phaûi mang haønh thoå caû, maø coøn coù ñuû caû caùc haønh khaùc, aáy theá maø vaän haønh cuûa caùc sao naøy in heät vaän haønh cuûa Töû vi. Giaû thuyeát naøy cuõng khoâng ñuùng. Giaû thuyeát 4: Haønh cuûa cuïc laø aûnh höôûng cuûa 5 haønh tinh Thuûy Hoaû Thoå Kim Moäc chaêng. Ta coù theå nghó nhö vaäy ñöôïc laém, vi khi ñaõ ñaët teân cho naêm haønh tinh naøy 5 teân ñuùng laø cuûa nguõ haønh, thì duø chöa hieåu taïi sao caùc sao naøy coù teân ñoù vaø mang tính chaát ñoù, chuùng ta cuõng coù theå nghó raèng: “Naêm naøo ñòa caàu ñi gaàn haønh tinh naøo nhaát thì aûnh höôûng cuûa haønh tinh ñoù bao truøm maët ñaát vaø ta ôû trong cuïc mang haønh ñoù. Tieác thay vôùi söï hieåu bieát veà thieân vaên cuûa chuùng ta ngaøy nay, bieát roõ vaän haønh cuûa caùc sao naøy ñeán sao kia theo thöù töï Ngaân ñaêng giaù bích caâu nhö theá ñöôïc. Giaû thuyeát 5: Haønh cuûa cuïc mang taàn soá ba ñoäng cuûa khí vuõ truï chaêng. Vôùi giaû thuyeát naøy ta ñaõ coù veõ nhö ñaõ gaàn ñeán söï thaät. Vì nguõ haønh naïp aâm laø nguõ haønh do aâm thanh, maø aâm thanh laø söï rung ñoäng ñöôïc truyeàn ñi trong khoâng baèng caùc laøn soùng coù ba tröôøng (longeur d’onde) daøi ngaén tuøy ôû taàn soá (freùquence) cuûa söï rung ñoäng nhoû hay lôùn nhö trong muïc noùi veà nguõ haønh naïp aâm ñaõ trình baøy roài. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 145 Vôùi giaû thuyeát aáy nay ta ñöùng ôû ñòa caàu nhìn moät vì sao trong moät ñeâm naøo ñoù, ñeâm moàng ba chaúng haïn, neáu eâ-te (eùther: khí vuõ truï) khoâng giao ñoä ñoäng ta nhìn thaáy vì sao nhö moät ñieåm saùng ñöùng ôû vò trí ngaøy moàng 3 neáu eâte giao ñoäng ta seõ thaáy sao aáy rung chuyeån khoâng phaûi laø moät ñieåm ôû vò trí ngaøy moàng ba nöõa, maø nhoeø ra thaønh moät veät saùng daøi bao truøm qua caû vò trí cuûa moàng 2 (neáu laø thuûy cuïc) hay caû moàng hai vaø moàng 4 neáu rung ñoäng maïnh ba tröôøng daøi hôn (neáu laø moäc cuïc) cöù theá tieáp cho ñeán hoûa cuïc laø khi söï giao ñoäng cuûa eâ-te maïnh nhaát laøm vì sao truøm leân caû thaûy 6 ngaøy. Caùch giaûi thích naøy ta coù theå tæ duï nhö ñöùng treân bôø moät hoà nöôùc nhìn boùng moät vì sao. Nöôùc im thì sao ñöùng im nhö moät ñieåm saùng ôû vò trí nhaát ñònh cuûa noù. Nhöng neáu ta laáy moät caây gaäy ñaäp vaøo maët hoà laøm nöôùc hoà gôïn soùng leân, boùng sao seõ nhoeø ra, vaø soùng caøng maïnh thì veát nhoeø caøng lôùn. Caùch giaûi thích treân tieác thay ñem aùp duïng vaøo tröôøng hôïp caùc cuïc trong Töû vi laïi cuõng khoâng ñöôïc. Vì leõ maët traêng ñi voøng quanh ñòa caàu moãi voøng 360 maát 30 ngaøy töùc laø moãi ngaøy ñi 12 ñoä. Noùi raèng eâ-te coù theå giao ñoäng maïnh ñeán noãi laøm boùng traêng nhoeø ra ñeán 6 ngaøy töùc laø 6x12: 72 ñoä, moät goùc quaù lôùn, laø ñieàu khoâng töôûng töôïng ñöôïc (vì vôùi hoûa cuïc Töû vi phaûi 6 ngaøy môùi tieán moät cung). Toùm laïi caû naêm giaû thuyeát neâu treân ñeàu khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc. Khoâng bieát coøn giaû thuyeát naøo döïa vaøo caù tính cuûa nguõ haønh hôïp lyù hôn nöõa maø ta chöa nghó ñeán chaêng. Taùc giaû cuõng coù ñaët theâm moät vaøi giaû thuyeát khaùc nöõa nhöng khoâng tìm ñöôïc moät giaû thuyeát naøo thoûa ñaùng caû. Vaø cuoái cuøng môùi nghó raèng: “Töû Phuû laø bieåu töôïng cuûa aâm döông. Nhaät Nguyeät cuõng vaäy, thì laøm sao nguõ haønh coù theå aûnh höôûng ñöôïc, ñeán caùc vaät aâm döông ñoù neáu chính nguõ haønh khoâng coù aâm döông tinh cuûa rieâng noù. Vì vaäy neân môùi ñi daàn ñeán lôøi giaûi thích laáy laøm keát luaän sau ñaây: b) Keát luaän. Noùi veà aâm döông, khi ñònh nghóa theá naøo laø aâm döông, coå nhaân ddax noùi roõ: Aâm laø ñaøn baø döông laø ñaøn oâng - meàm - cöùng - ñaát - trôøi - toái - saùng - tónh - ñoäng - nöôùc - löûa v.v… Töùc laø thuûy hoûa ñaõ ñöôïc lieät vaøo loaïi aâm döông roài, vì nhö vaäy nghóa laø töï noù coù aâm döông tính. Aâm döông tính cuûa nguõ haønh coù theå tìm thaáy ngay trong vieäc ñaët vò trí cuûa noù trong ñòa baøn vaø nhö ta ñaõ bieát: Thuûy sinh ôû thaân loäc ôû hôïi vöôïng ôû tyù Moäc hôïi daàn, maõo Hoûa daàn tî, ngoï Thoå phuï hoûa nhi sinh ôû tî, ngoï Kim sinh ôû tî thaân, daäu Nhö sô ñoà sau ñaây laø ghi nôi nguõ haønh ñoù loäc ôû nôi naøo, loäc laø maïnh nhaát. Trong ñòa baøn cöôøng ñoä cuûa döông maïnh nhaát laø ôû tî vaø yeáu nhaát laø ôû hôïi Do ñoù ta coù theå xeáp nguõ haønh veà cöôøng ñoä cuûa döông tính theo thöù töï sau ñaây: Nhaát laø hoaû nhì laø thoå ba laø kim boán laø moäc naêm laø thuûy SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 146 Nhö vaäy caùc cuïc seõ coù aûnh höôûng laø mang theâm ñöôïc tính vaøo cho caùc chính tinh laøm ñoåi hình theå cuûa caùc sao naøy ñi vaø rôøi vò trí ñi nôi khaùc. Muoán hieåu vieäc rôøi vò trí naøy ra sao ta caàn phaân bieät hai tröôøng hôïp vò trí caùc ngaøy ñaàu thaùng vaø vò trí caùc ngaøy sau. Ngaøy ñaàu thaùng: Nhö vaäy ngaøy moàng 1 ñaùng leõ Töû vi ñoùng ôû daàn laø M T nôi cöôøng ñoä aâm döông quaân bình nhau vaø cuøng nhoû nhaát, thì nay bò aûnh höôûng cuûa aâm döông tính do cuïc mang laïi phaûi dôøi sang caùc vò trí bieåu töôïng söï thaêng theâm döông ñoä leân töøng baäc. Nguõ haønh coù 5 baäc khaùc nhau, muoán phaân bieät naêm baäc aáy ta phaûi caàn ñeán ít ra laø 5 cung. Aâm döông ñoä cao nhaát cuûa thieân baøn nhö ta ñaõ bieát laø ôû cung thaân. Xin löu yù, ñaây laø noùi veà söï kieän thöïc do vò trí cuûa maët traêng maët trôøi ñoái vôùi ñòa caàu, chöù khoâng phaûi noùi veà queû. Söï kieän ñoù ñöôïc goïi baèng aâm döông ñoä. Töø ñoù döông ñoä giaûm daàn qua daäu tuaát hôïi v.v… cho ñeán daàn laø ñoä thaáp nhaát. Nhö vaäy neáu laáy moãi baäc laø moät cung. Vaø laøm sao cho ñeán ngaøy aûnh höôûng aâm döông cuûa cuïc heát, Töû vi vöøa ñi ñeán cung daàn, laø nôi voán quaân bình neáu khoâng coù cuïc, thì ta phaûi ñaët ngaøy moàng moät cuûa: Thuûy cuïc ôû cung söûu (daàn lui laïi 1 baäc) Moäc cuïc – tyù ( 2 ) Kim cuïc – hôïi ( 3 ) Thoå cuïc –tuaát ( 4 ) Hoûa cuïc – daäu ( 5 ) Ñuùng nhö caùch saép xeáp cuûa coå nhaân, ngöôøi ñaët ra soá Töû vi vaäy. Ñöôïc ngaøy moàng moät roài thì caùc ngaøy khaùc moãi ngaøy moät cung tieán leân cho ñeán cung daàn, vôùi ñieàu kieän ngaøy aâm laø Thieân phuû ngaøy döông laø Töû vi (- aâm ñaày laø ngaøy ñoàng loaïi vôùi soá cuïc, cuøng chaún hay cuøng leû). Nhö hoaû cuïc ta coù: Caùc ngaøy coù ghi chöõ a laø ngaøy aâm, Töû vi bieán ra thaønh thieân phuû. Vaän haønh sau maáy ngaøy ñaàu thaùng. Aâm döông tính cuûa cuïc baét nguoàn töø nguõ haønh, ñaõ laøm ñoä aâm döông cuûa vuõ truï taêng leân, thaønh ra ngaøy moàng moät vôùi hoaû cuïc ñaùng leõ Töû vi ñoùng ôû daàn nay taêng leân 5 baäc thaønh ra ñoùng ôû daäu. Söï taêng döông ñoä naøy khoâng ñöôïc thöïc hieän veà phía chieàu thuaän, nghóa laø töng moät ñoä döông töø daàn ta phaûi rôøi sang maõo, roài thình v.v… maø laïi thöïc hieän veà chieàu nghòch laø taïi sao. 1 Phaûi ñaët ta vaøo cöông vò cuûa coå nhaân maø xeùt aâm döông tinh döôùi con maét cuûa coå nhaân nghóa laø qua caùc 2 o queû cuûa kinh dòch thì môùi hieåu ñöôïc vaán ñeà. Khôûi ñaàu ôû cung daàn ta coù queû Thaùi, 3 haøo aâm ôû treân, 3 haøo döông ôû döôùi. W o 6 K 5 4o 3 Döôùi coå nhaân ñònh laø trong (noäi) Treân coå nhaân ñònh laø ngoaøi (ngoaïi) Muoán bieåu töông söï taêng cöôøng ñoä döông cuûa vuõ truï, thì ta phaûi cho queû trong, töùc laø caùc haøo ôû phía döôùi ñeàu bieân daàn sang töø aâm sang döông. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 147 Vì vaäy neân ta ñi daàn daàn. Söûu, daàn, maõo, thìn Nghóa laø baûn chaát cuûa vuõ truï ñöôïc taêng döông ñoä daàn daàn. Nay vì nguõ haønh cuûa cuïc mang theâm ñoä döông tôùi, ñoä döông naøy phaûi coi nhö ôû ngoaøi theâm vaøo baûn chaát chính cuûa vuõ truï, cho neân söï taêng giaûm cuûa cuïc ñoù phaûi ñöôïc bieåu töôïng baèng caùc haøo ôû ngoaøi queû töùc laø phía treân. Vì vaäy neân khi muoán bieåu töôïng aûnh höôûng nhieàu ít do cuïc mang laïi, ta neân duøng caùc queû veà chieàu nghòch töø daàn tôùi thaân qua söûu tyù hôïi. Ví thöû moàng 1 ôû daäu ta coù queû. Sang moàng hai ôû tuaát coù queû döông ñoä giaûm daàn ñi khoâng phaûi vì aûnh höôûng cuûa hoûa cuïc giaûm laø maø vì döông ñoä cuûa vuõ truï taêng moãi ngaøy moät haøo döông, caùc haøo döông ôû trong naøy quaân bình daàn vôùi caùc haøo döông ôû ngoaøi laøm cho döông ñoä cuûa hoûa cuïc nhö bò giaûm daàn ñi moãi ngaøy 1 baäc cho ñeán ngaøy moàng saùu môùi heát. Toùm laïi laø phaûi tieán 5 ngaøy môùi ñuû ñeå xoùa heát aûnh höôûng cuûa hoûa cuïc: nhöõng ngaøy ñaàu thaùng vì vaäy ñöôïc saép xeáp nhö treân ñeå phaân bieät 5 loaïi cuïc. Vôùi caùc ngaøy sau töø moàng 7 trôû ñi vôùi hoûa cuïc, moàng 4 vôùi moäc cuïc v.v… aâm döông ñoä seõ taêng daàn vôùi vaän haønh cuûa maët traêng vaø daõy sao Töû vi seõ ñi nhö theá naøo. Vì söï saép xeáp 5 haønh thaønh 5 baäc moãi baäc 1 cung vaø moãi cung bieán 1 haøo laø moät ngaøy, nhö ñaõ ñònh cho caùc ngaøy ñaàu thaùng, neân töø sau cung daàn trôû ñi, moãi ngaøy cuõng seõ ñöôïc bieåu töôïng baèng 1 haøo bieán nghóa laø 1 cung chöù khoâng phaûi 2 ngaøy 1 cung hay 3 ngaøy 1 cung nhö ta ñaõ öôùc tính sô luùc chöa keå ñeán cuïc. Nhö vaäy nghóa laø vôùi hoùa cuïc moàng 6 ôû daàn thì moàng 7 ta phaûi tieán sang maõo, moàng 8 sang thìn moàng 9 sang tyù v.v… laø hôïp lyù chöù gì ? Khoâng. Ta khoâng theå laøm nhö theá ñöôïc vì leõ laø: “AÛnh höôûng cuûa cuïc khoâng phaûi chæ coù moät laàn, maø ngaøy naøo cuõng coù”. Töø ñaày ta phaûi bieåu töôïng söï thay ñoåi thaät söï cuûa baûn chaát aâm döông caùch do vuõ truï mang ñeán cho ta. Ta phaûi tìm ra ñònh luaät cho vaän haønh cuûa sao Töû vi ñeå maø aùp duïng. Moãi ngaøy theâm ta coù theå cho 1 haøo aâm ôû trong bieán thaønh döông khoâng ? Khoâng. Ta khoâng theå laøm nhö vaäy vì aûnh höôûng cuûa hoûa cuïc laø baèng 5 baäc baäc töùc 5 cung, 5 ngaøy; nay bieán moät haøo döông thì môùi chæ bôùt ñöôïc 1 ngaøy thoâi. Muoán bieåu töôïng Töû vi taêng 1 haøo döông thì ta phaûi coù 6 ngaøy: 5 ngaøy ñeå quaân bình caùc haøo ngoaøi cuûa hoûa cuïc, vaø 1 ngaøy coøn laïi laøm taêng 1 haøo döông ôû trong. Nghóa laø muoán cho Töû vi tieán 1 cung thì phaûi 6 ngaøy môùi ñuû. Cho neân moàng 1 ôû daäu thì phaûi 6 ngaøy nghóa laø ñeán moàng 7 Töû vi môùi coù theå tieán 1 cung töø daäu sang tuaát. Vaø moàng 6 ôû daàn thì phaûi 6 coäng 6 = 12 ñeán ngaøy 12 môùi tieán sang maõo ñöôïc. Vôùi caùc cuïc khaùc cuõng theá, vaø luaät vaän haønh cuûa Töû vi seõ laø: “Phaûi moät soá ngaøy baèng soá cuïc Töû vi môùi tieán ñöôïc 1 cung”. Ñuùng nhö caùch an sao Töû vi coå nhaân vaäy. Xeùt kyõ ra vieäc chia 5 baäc nguõ haønh ra laøm 5 cung moãi baäc moät cung vaø vieäc laáy taêng ñoä cuûa vuõ truï moãi ngaøy moät cung, hai ñieàu ñoù coù thöïc laø hôïp lyù vaø ñuùng vôùi thöïc teá khoâng ? Noùi veà hôïp lyù thì vieäc cho moãi baäc nguõ haønh laø 1 cung laø ñieàu ta coù theå laøm ñöôïc vi fñoù chæ laø bieåu töôïng. Ta coù theå bieåu töôïng moãi baäc aø 2 cung, laø 3 cung laø nöûa cung tuøy yù, nhöng 1 cung laø giaûn tieän nhaát ñeå giuùp ta bieåu töôïng söï khaùc bieät giöõa caùc haønh, thì laáy 1 laø hôïp lyù. Coøn vieäc bieåu töôïng cho söï taêng ñoä moãi ngaøy laø 1 cung coù hôïp lyù khoâng ? Vì chæ coù 12 cung maø nhöõng 30 ngaøy. Nhöng nhaân vì coù cuïc, neân vôùi ñònh luaät vöøa tìm thaáy duø vôùi thuûy cuïc laø nhoû nhaát ta cuõng ñaõ phaûi coù 2 ngaøy môùi tieán ñöôïc 1 cung thì caùch ñònh vaän 1 ngaøy 1 SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 148 cung laø coù theå ñöôïc. Hôn nöõa coù theá môùi phuø hôïp vôùi vieäc ta ñaõ cho caùc ngaøy ñaàu thaùng saép xeáp moãi ngaøy tieán 1 cung. Vì vaäy vieäc tieán, moãi ngaøy moät cung laø hôïp lyù. Hôïp lyù laø moät chuyeän nhöng nhö vaäy coù ñuùng vôùi thöïc teá khoâng ? Nghóa laø thaät söï ra coù phaûi cöôøng ñoä aâm döông caû moät ngaøy di chuyeån cuûa maët traêng coù thöïc söï baèng moät baäc aâm döông ñoä nguõ haønh khoâng ? Ñieàu ñoù thöïc ra chuùng ta ngaøy nay khoù loøng maø bieát ñöôïc, maø caû ngay coå nhaân xöa cuõng chöa chaéc ñaõ coù moät caên baûn gì chính xaùc ñeå coù theå ñònh quyeát nhö vaäy ñöôïc. Vaán ñeà vaû laïi khoâng phaûi laø ôû choã ñoä aâm döông cuûa nguõ haønh coù baèng ñoä aâm döông cuûa moãi ngaøy di chuyeån cuûa maët traêng khoâng, vì leõ nhöõng ñoä naøy khoâng phaûi laø nhöõng thöïc theá, baèng hay khoâng maø bieát ñöôïc. Vaán ñeà chính laø ôû choã sau khi ñaõ cheá taïo ra caùc saûn phaåm cuûa lyù trí ñoù vôùi yù nghóa hình theå voùc daùng nhö vaäy ñeå ñi ñeán nhöõng luaät vaän haønh nhö treân, caùc saûn phaåm ñoù vôùi vò trí nhö vaäy treân laù soá Töû vi coù giuùp ta bieát ñöôïc ñuùng soá maïng cuûa nhöõng ngöôøi coù cao soá aáy khoâng, hay laø sai. Cöù nhö thieån yù thì coù leõ ngöôøi xöa sau khi tin chaéc raèng aâm döông caùch cuûa vuõ truï ñoái vôùi soá maïng con ngöôøi laø coù aûnh höôûng quyeát ñònh raát lôn ñaõ tìm caùch dieã taû aûnh höôûng ñoù ra thaønh moät laù soá vôùi caùc bieåu töôïng nhö vaäy döôùi hình thöùc laø caùc tinh tuù baèng raát nhieàu caùch saép xeáp khaùc nhau. Caùc caùch saép xeáp vaø vaän haønh naøo xeùt ra hôïp lyù nhaát ñaõ ñöôïc choïn vaø sau ñoù ñem ra aùp duïng vaøo soá maïng cuûa con ngöôøi, haàu laáy kinh nghieäm ñeå kieåm soaùt vaø xaùc ñònh laïi nhieàu laàn, cho nhieàu ngöôøi cho ñeán khi thaáy caùi naøo ñuùng nhaát môùi laáy caùch ñoù laøm phöông phaùp maø thoâi. Phöông phaùp ñoù taát nheân laïi ñöôïc kieåm soaùt vôùi haøng vaïn haøng muoân ngöôøi, nhieàu naêm, nhieàu ñôøi, ñeå roài söûa ñoåi daàn laïi maõi cho ñeân khi thaáy thaät laø ñuùng, thaät laø ñaùng tin môùi löu truyeàn cho ta ñeán taän ngaøy nay. Vaø ngaøy nay chuùng ta cuõng coù quyeàn vaø boån phaän kieåm soaùt laïi caùc löu truyeàn ñoù haàu cuõng goùp phaàn naøo vaøo vôùi coå nhaân caùc ñôøi tröôùc ñeå laøm cho khoa lyù soá naøy ñöôïc ñuùng theâm. c) AÙp duïng vaøo ñoaùn soá Nhö treân ta vöøa noùi, vaán ñeà caùc chính tinh aáy laø tinh tuù, laø maët traêng hay laø bieåu töôïng gì ñi nöõa cuõng khoâng quan heä gi, ñieàu coát yeáu laø vaøo trong laù soá caùc chính tinh aáy vaän haønh nhö vaäy coù dieãn taû ñöôïc ñuùng aûnh höôûng cuûa vuõ truï ñeán soá maïng cuûa ta khoâng ? Ñaõ ñaønh laø vieäc dieãn taû ñöôïc ñuùng nhieàu hay ít laø coøn do kinh nghieäm thöïc tieãn cho ta bieát, nhöng treân phöông dieän lyù thuyeát söï ñuùng aáy chæ coù theå coù ñöôïc laø khi söï aùp duïng vaøo caùc laù soá cuûa caùc bieåu töôïng aáy phaûi tröôùc heát hôïp vôùi lyù trí ñaõ. Neáu nghòch lyù thì taát nhieân khoâng theå naøo coù thöïc nghieäm naøo chöùng minh noåi söï ñuùng cuûa noù ñöôïc. Vì vaäy sau khi ñaõ hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa caùc sao Töû vi Thieân phuû nhö vaäy roài ta ñem aùp duïng vaøo laù soá ra sao. Vôùi caùc sao khaùc nhö trung tinh, baøng tinh thì ñoùng ôû cung naøo töùc laø coù aûnh höôûng maïnh nhaát ñeán cung ñoù cuûa thieân baøn, vì caùc sao naøy ñöôïc coi nhö laø moät tinh tuù maø khi ta sinh ra ñôøi coù vò trí ôû vaøo höôùng ñoù treân quyõ ñaïo. Tæ nhö thaân ta ôû cung maõo maø ngay trong cung maõo coù sao Thieân hình thì töùc laø sao Thieân hình trong vuõ truï ñöùng veà phöông maõo cuûa quyõ ñaïo neân chieàu thaúng ñeán ta, coù aûnh höôûng maïnh nhaát vaäy. Coøn neáu thieân hình ñoùng ôû caùc cung ñoái chieáu cuõng chieáu thì aûnh höôûng giaûm ñi chuùt ít nhöng vaãn coù nhö ta ñaõ giaûi thích ôû chöông treân. Vôùi Töû Phuû thì khoâng theá. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 149 Vì caùc sao naøy khoâng phaûi laø nhöõng tinh tuù thaät maø coù vò trí thaät treân thieân baøn. An Töû vi ôû cung maõo khoâng coù nghóa laø thaät söï treân cung maõo coù moät caùi gì ñöùng ôû ñoù duø laø bieåu töôïng ñi chaêng nöõa. Töû phuû Nhaät nguyeät duø ñöùng ôû cung naøo cuõng chæ laø bieåu töôïng cho aâm döông moät aâm döông caùch cuûa vuõ truï maø ta nhaän ñöôïc (vì coøn phaûi qua nguõ haønh cuûa vuõ truï môùi ñeán ta) vaøo luùc ta ra ñôøi. Thaønh ra khi ñoaùn soá ta phaûi hieåu nhö theá naøo? Tröôùc heát haõy noùi veà Töû vi Töû vi ñoùng ôû cung meänh. Ví thöû meänh ta ñoùng ôû cung maõo, taïi sao aûnh höôûng cuûa Töû vi ñeán ta laïi maïnh nhaát ñöôïc. Ñeán ñaây muoán hieåu ñöôïc vaán ñeå ta laïi phaûi trôû laïi kinh dòch. Cöôøng ñoä aâm döông cuûa vuõ truï nhö ta ñaõ noùi ôû treân ñöôïc bieåu töôïng treân laù soá baèng 12 caùch khaùc nhau ôû 12 cung. Möôøi hai caùch ñoù khoâng phaûi chæ khaùc nhau ôû ñoä cao thaáp nhieàu ít nhö nhieät ñoä chaúng haïn maø coøn khaùc nhau ôû caùch saép xeáp caùc haøo aâm döông vì vaäy neân ta môùi goïi laø aâm döông caùch, chöù khoâng goïi laø aâm döông ñoä hay tinh. Meänh ôû cung maõo töùc laø khi ta sinh ra ñôøi, baûn chaát aâm döông cuûa ta ñöôïc bieåu töôïng baèng queû ñaïi traùng queû cuûa thaùng maõo. Leõ taát nhieân hai hình theå gioáng nhau in heät, theá phuø hôïp vôùi nhau tuyeät ñoái vaø bao nhieâu aâm ñöôïc tinh cuûa vuõ truï ta ñeàu thaâu nhaän ñöôïc heát vaø baûn chaát cuûa ta ñöôïc taêng leân gaáp ñoâi, vöõng maïnh hôn nhieàu. Coù theå laáy moät tæ duï ñôn giaûn cho deã hieåu. Ví thöû ta laø moät maøn aûnh, vuõ truï laø caùi maùy chieáu boùng. Khi ta sinh ra, baûn theå cuûa ta laø moät hình chöõ nhaät goàm ba phaàn ñeàu nhau töø treân xuoáng döôùi laø caùc chaát coù maøu xanh, vaøng vaø ñoû. Nay ta cho maùy chieáu phim chieáu hình vaøo ta. Neáu hình chieáu laø caùc hình troøn hay vuoâng coù nhieàu maøu, ta seõ hieän thaønh nhö aûnh loang loã. Nhöng neáu ta cho chieáu moät hình chöõ nhaät cuõng coù ba maøu xanh, vaøng ñoû chia ñeàu theo thöù töï nhö treân vaø cuõng to baèng hình ta, thì ta seõ ñöôïc hieän nguyeân hình ra maø ñoä maøu saùng cuûa moãi phaàn ñeàu taêng gia, vuõ truï beân ngoaøi ñaõ hoaøn toaøn hôïp vôùi ta, laïi coøn trôï giuùp cho moïi phaàn cuûa ta ñöôïc taêng söùc, ñeàu coù lôïi cho ñôøi soáng vaän maïng cuûa ta vaäy. Xanh Vaøng Ñoû Laù soá Töû vi cöôøng Meänh laøm cho meänh vöõng vaøng, söï phaùt trieån cuûa ta maïnh hôn nhieàu, vaø söï choàng choïi vôùi caùc hung tinh aùc saùt cuõng taêng gia. Cho neân ñaõ coù caâu: “Meänh vieân baèng ngoä Töû vi, Daãu phuøng (gaëp) nhöôïc ñòa haïn suy chaúng sôøn” Ñaây laø noùi veà Töû vi ñoùng ngay cung Meänh. Töû vi ñoái chieáu vaø cuûng chieáu. Vôùi caùc sao thaät hì chính chieáu vaø cuûng chieáu ñaõ ñöôïc giaûi thích baèng caùc luaät phaûn chieáu cuûa thieân nhieân luaät khoa hoïc. Vôùi Töû vi ta khoâng giaûi thích theá ñöôïc, vì khoâng phaûi laø tinh tuù, maø vaãn phaûi tieáp tuïc giaûi thích theo kinh dòch. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 150 Veà chính chieáu thì deã hieåu vì trong 12 queû bieåu töôïng 12 cung, bao giôø cung ñoái chieáu cuõng laø moät queû mang hình daùng töông töï chæ ñoåi caùc haøo aâm ra döông vaø döông ra aâm thoâi. Aûnh höôûng cuûa vuõ truï ñeán ta y nhö hình theå cuûa ta, caùc phaàn töû vaät chaát vaø tinh thaàn cuõng nhö maïng vaän cuûa ta ñeàu nhaän ñöôïc aûnh höôûng cuûa vuõ truï moät caùch hoaøn bò, duy ôû ñaây khoâng laøm taêng söùc cuûa ta leân gaáp ñoâi maø laø mang söï quaân bình ñeán cho ta khieán baûn chaát cuûa ta ñöôïc quaân bình ngay töï luùc sô sinh vaø taát caû caùc phaàn caáu taïo ra ta cuõng ñeàu ñöôïc quaân bình caû. Nhö vaäy soá maïng ta ñöôïc phuø trì moät caùch eâm aû ñôøi ssoáng ta thaát nhieân ñeïp hôn, lôïi hôn nhieàu, Coøn cuûng chieáu töùc tam hôïp thì vaán ñeà hôi phöùc taïp hôn. Trong tröôøng hôïp naøy ta nhaän thaáy trong ba cung hôïp vôùi nhau bao giôø cuõng coù moät cung sinh (töùc laø döøng ôû goùc) laøm cho hai cung kia mang hai queû coù hình thaùi gioáng nhau nhöng ñaûo ngöôïc laïi. Thaønh ra neáu cung meänh ta khoâng coù sao maø Töû Phuû ñöùng vaøo hai cung kia ñeå cuûng chieáu ta. Nhö vaäy aûnh höôûng aâm döông cuûa vuõ truï cuøng ôû xa ta moät khoaûng daøi baèng nhau, khi ñeán ta seõ cuøng giöõ nguyeân daïng vaø seõ töï quaân bình nhau baèng söï phoái hôïp cuûa hai caùch aâm döông ñaûo ngöôïc, khieán aûnh höôûng mang laïi cho ta laø moät aûnh höôûng quaân bình, giuùp cho soá maïng theâm vöõng, ñôøi ta theâm eâm aùi vaäy. Neáu chæ coù moät sao cuûng chieáu ñeán ta thì chæ tröø tröôøng hôïp ñoäc nhaát laø meänh ta ôû treân truïc tî hôïi-(truïc xaáu nhaát trong Töû vi) ra sao ñoù hình thaùi gioáng ta nhöng ñaûo ngöôïc, queû ñoù seõ mang laïi cho ta moät quaân bình khaùc maø töï baûn chaát ta khoâng coù taát nhieân lôïi chi soá maïng raát nhieàu. Töû phuû giaùp. Hai caùch aâm döông naøy ñeán ta cuøng moät luùc vì cuøng ôû ngay beân vaø coù hình thaùi töï quaân bình vôùi nhau seõ mang laïi theâm moät quaân cuûa vuõ truï ñeán cho ta, cuõng gaàn nhö tröôøng hôïp cuûng chieáu. Toùm laïi caû boán tröôøng hôïp: Töû phuû ñoùng meänhvieân Töû phuû chính chieáu Töû phuû cuûng chieáu Töû phuû giaùp Aûnh höôûng aâm döông cuûa vuõ truï ñeán vôùi ta bao giôø cuõng mang laïi cho ta hoaëc moät theá quaân bình ta chöa coù, hoaëc moät theá quaân bình môùi, hoaëc taêng ñoä aâm döông cuûa baûn theå ta leân, nghóa laø voâ cuøng lôïi cho soá maïng cuûa ta vaäy. Khoâng bieát roõ yù nghóa cuûa caùc sao naøy thì ta chæ bieát ñoaùn laø sao toát lôïi cho soá maïng vaän haïn ta maø thoâi. Nay ñaõ phaân taùch kyõ ñeå bieát roõ yù nghóa cuûa caùc sao naøy ta môùi hieåu vaán ñeà raát laø phöùc taïp, vaø khi ñoaùn phaûi döïa vaøo yù nghóa ñoù maø ñoaùn môùi ñuùng ñöôïc. Tæ nhö cuõng laø ôû meänh vieân, nhöng Töû vi cho soá ñaøn oâng khaùc, cho soá ñaøn baø khaùc; cuøng laø cuûng chieáu nhöng meän ôû cung naøy khaùc ôû cung kia khaùc, Thieân phuû khaùc Töû vi khaùc, nam nöõ khaùc v.v… thieát töôûng ta raát neân thaän troïng trong vieäc ñoaùn soá vaäy. II. NHAÄT NGUYEÄT. Doù caùch saép xeáp vôùi Töû vi vaø vaän haønh ñònh nhö treân, Nhaät Nguyeät gaàn nhö bieåu töôïng cho maët traêng vaø maët trôøi, vì leõ ngaøy raèm caû hai cuøng mieáu vöôïng, ngaøy moàng moät caû hai cuøng cöïc haõm. Söï thöïc thì cuõng vaãn chæ laø nhöõng bieåu töôïng caûu aâm döông treân moät phöông dieän khaùc maø thoâi. Nhaät nguyeät ñoái nhau qua truïc söûu muøi, Töû phuû ñoái nhau qua truïc daàn thaân nhö ta ñaõ noùi ngay ôû ñaàu chöông, moät truïc coù theå coi nhö truïc quaân bình cuûa noùng laïnh, moät truïc coi nhö phaân chia aâm döông. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 151 Daàn thaân bieåu töôïng cho aâm döông neân aûnh höôûng roäng treân nhieàu phöông dieän vaø thaám nhaäp vaøo ta luùc , vì baûn chaát cuûa ta voán laø ôû caùc aâm döông caùch töông töï maø coù. Coøn truïc söûu muøi laø moät truïc quaân bình cuûa aâm döông ñoä, aâm döông ñoä baèng nhau nhöng beân taêng beân giaûm. Vì aâm döông ñoä naøy chæ bieåu töôïng cho noùng laïnh, neân aûnh höôûng chæ coù treân moät phöông dieän naøo ñoù, raát giôùi haïn maø thoâi. Vaø thaùi döông coù theå laø bieåu töôïng cuûa maët trôøi, thaùi aâm laø ñoái aûnh qua truïc söûu muøi chöù khoâng phaûi laø maët traêng. Vì caù tính cuûa Töû phuû vaø nhaät nguyeät khaùc nhau nhö theá neân moãi loaïi sao coù moät aûnh höôûng khaùc nhau ñoái vôùi ta vaäy. Nhö: Veà hình daïng: Töû phuû laø ngöôøi beä veä, vöõng vaøng ñöôøng beä. Nhaät nguyeät laø ngöôøi thanh tuù, deã thöông. Veà trí oùc: Töû phuû laø ngöôøi ñöùc haïnh quaân töû trung haäu, laøm ñieåu quang minh chính ñaïi. Nhaät nguyeät thì ngöôøi thoâng minh saùng suoát. Veà baûn meänh: Töû phuû laø ngöôøi coù soá maïng vöõng vaøng, vì Töû phuû coù tính caùch tröø hung, laøm aùt aûnh höôûng caùc hung tinh ñi (baûn chaát ta taêng gaáp ñoâi thì aûnh höôûng xaáu cuûa caùc hung tinh coù laøm haïi ta cuõng chæ haïi ñöôïc nöûa phaàn). Nhaät nguyeät laø thuoäc veà thoï yeåu. Veà danh lôïi: Töû phuû laø ngöôøi coù ñòa vò, coù loäc, coù quyeàn uy. Nhaät nguyeät chæ thieân veà danh voïng Veà thaân quyeán: Töû phuû aên vaøo oâng cha tieân toå gioøng gioõi. Veà thaân theá: Töû phuû hôïp vôùi khí huyeát, phuû taïng caân coát. Nhaät nguyeät hôïp vôùi mi muïc da deû. Ñaïi khaùi söï khaùc bieät cuûa aûnh höôûng chuyeån ra soá laø nhö vaäy. Ñieàu chính yeáu phaûi nhôù laø ñoù cuõng chæ laø bieåu töôïng aâm döông thoâi, chöù khoâng phaûi laø maët traêng maët trôøi. Ñoaùn veà Nhaät nguyeät cuõng töông töï gaàn nhö Töû phuû, nhöng thuoäc veà haïng nhì. Vì thöù yeáu neân coù haõm coù mieáu roõ reät. Töû Phuû haõm thì goïi laø ôû nhaøn cung, khoâng coù ích khoâng coù haïi. Nhaät Nguyeät haõm thì goïi laø haõm, maëc daàu laø ñeä nhò quyù tính. Maø khi ñaõ haõm thì laïi xaáu cho ta chöù khoâng phaûi laø voâ haïi. B. CAÙC CHÍNH TINH KHAÙC. 1) YÙ NGHÓA. Trong phaàn treân ta ñaõ gheùp luoân Nhaät Nguyeät vaøo vôùi Töû Phuû ñeå cuøng nghieân cöùu moät luùc, laø vì vôùi hai teân thaùi döông thaùi aâm ta thaáy hai sao ñoù trong soá 14 chính tinh coù theå gheùp vaøo vôùi maët trôøi yeáu toá chính phaùt sinh ra chính tinh, ñeå tìm hieåu veà vaän haønh cuûa sao Töû vi. Vì söï töông lieân vôùi nhau cuûa caùc chính tinh, ta coù theå thay vì an Töû vi roài töø ñoù tìm ra vò trí caùc sao khaùc, thì tìm caùch an Thaùi döông tröôùc roài töø Thaùi döông ñònh vò trí cuûa 13 sao kia. Vaø noùi roäng ra nöõa ta coù theå ñaët ra caùch an baát cöù moät sao naøo tröôùc cuõng ñöôïc, roài töø ñoù tìm vò trí caùc sao kia. Laøm nhö vaäy ta seõ phaùt hieän ra nhieàu truïc khaùc ngoaøi hai truïc daàn thaân vaø söûu muøi. Ta seõ thay taát caû 6 truïc ñeàu coù sao ñoùi nhau caû. Nhöng nhö ta ñaõ noùi truïc daàn thaân thöïc söï phaân chia tinh baøn ra laøm hai phaàn aâm döông laø phuø hôïp vôùi ñòa caàu nhaát. Vì leõ: Ñòa caàu cuûa chuùng ta luùc naøo cuõng coù hai phaàn saùng vaø toái töùc ngaøy vaø ñeâm roõ reät. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 152 Aûnh höôûng cuûa vuõ truï phaùt ra laø moät aâm döông caùch. Nay, nôi nhaän aûnh höôûng ñoù cuõng coù hai phaàn aâm döông thì neáu phaàn döông nhaän ñöôïc aûnh höôûng ñoù maø ta bieåu töôïng baèng moät queû thì phaàn aâm cuõng nhaän ñöôïc aûnh höôûng ñoù maø ta phaûi bieåu töôïng baèng moät queû khaùc; maø caùc phaàn aâm vaø döông ñoái vôùi phaàn döông vaø aâm cuûa queû kia sao cho quaân bình. Cho neân neáu phaàn saùng cuûa ñòa caàu nhaän ñöôïc aâm döông caùch cuûa vuõ truï laø sao Töû vi, thì phaàn toái seõ nhaän ñöôïc xuõng aâm döông caùch aáy, maø laø sao Thieân phuû. Thieân phuû nhö vaäy chæ laø ñoái aûnh cuûa Töû vi treân phöông dieän aâm döông maø thoâi. Vaø duø ta sinh ôû nôi naøo treân ñòa caàu vaøo baát cöù giôø naøo, ta vaãn nhaän ñöôïc aûnh höôûng cuûa caû hai bieåu töôïng ñoù. Xem hình caùc queû treân caùc cung thì ta thaáy Thieân phuû laø queû cuûa Töû vi maø caùc haøo aâm ñoåi ra döông vaø haøo döông ñoåi ra aâm (nghóa laø saùng ñoåi ra toái, toái ñoåi ra saùng) vaø hai queû naøy ñaûo ngöôïc laïi treân xuoáng döôùi, döôùi leân treân (nghóa laø chieàu höôùng ñeán ñòa caàu ñoåi nhau khoâng cuøng moät chieàu maø laø ngöôïc chieàu) thì ta thaáy raèng: vì ñòa caàu nhaän ñöôïc cuøng moät aâm döông caùch cuûa vuõ truï nhöng töø hai phía laïi, neân ta phaûi bieåu töôïng aâm döông caùch ñoù ra thaønh hai queû Töû vi vaø Thieân phuû. Toùm laïi baát cöù giôø naøo chuùng cuõng chæ coù hai queû bieåu töôïng cho aâm döông caùch maø ñòa caàu nhaän ñöôïc cuûa vuõ truï töø hai phía laïi maø thoâi. Vaäy caùc chính tinh khaùc laø caùi gì. Nhö ta ñaõ töøng noùi ôû treân, caùc chính tinh khoâng theå laø caùc tinh tuù ñöôïc, vaû laïi vò trí cuûa nhöõng sao naøy ñöôïc an ñònh tuøy theo vò trí cuûa Töû vi, thì nhaát ñònh sao khaùc khoâng theå khoâng laø bieåu töôïng cuûa aâm döông ñöôïc. Coù ñieàu khaùc laø neáu Töû phuû ñöôïc bieåu töôïng baèng 12 queû cuûa 12 thaùng, nghóa laø caùc queû ñôn giaûn coù moät phaàn aâm moät phaàn döông, goàm caùc haøo aâm ñi lieàn nhau vaø caùc haøo döông ñi lieàn nhau, caùch chính tinh naøy khoâng theå laø nhöõng queû ñôn giaûn nhö theá nöõa, vì taát caû ñeàu ñaõ ôû ñaây caû roài, neân baét buoäc phaûi laø nhöõng queû khaùc, aâm döông xen keõ, trong nhöõng queû coøn laïi. Moät giaû thuyeát: Nhöõng queû naøy laø keát quaû cuûa aûnh höôûng aâm döông caùch vuõ truï Töû phuû ñoái vôùi queû bieåu töôïng cho thaùng meänh cuûa ta. Ví thöû Töû vi ôû söûu bieåu töôïng baèng queû “laâm” thì ôû cung tî ta coù 2 sao Lieâm Tham. Neáu Meänh ta ôû tî, thì chính baûn thaân ta laø queû cung tî, töùc laø queû “caøn”: Nay aâm döông caùch cuûa vuõ truï ñöôïc bieåu töôïng baèng Töû vi ôû söûu töùc laø queû laâm; aûnh höôûng vuõ truï ñoái vôùi ta coù hôïp vaø coù lôïi, hay laø khaéc vaø coù haïi, laø do queû laøm coù hôïp vôùi queû caøn vaø coù lôïi cho queû can khoâng hay khaéc vôùi queû caøn vaø coù haïi cho queû caøn. Chính söï coù lôïi hay coù haïi ñoù ñöôïc bieåu töôïng ra thaønh moät queû mang teân sao laø Lieâm trinh. Ôû ñaây söï phoái hôïp giöõa queû laâm vaø queû caøn ñoù seõ ñöa ñeán moät queû xaáu, vì cung tî laø nôi sao Lieâm trinh ôû haõm ñòa. Coøn neáu ôû daàn hay thaân, nôi Lieâm trinh mieáu thì aûnh höôûng cuûa vuõ truï ñoái vôùi ta ôû nôi ñoù laïi laø toát. Aâm döông caùch laïi coøn ñöôïc bieåu töôïng baèng queû Thieân phuû ôû maõo (ñoái aûnh cuûa Töû vi) töùc laø queû “ñaïi traùng”, aûnh höôûng naøy ñeán phoái hôïp vôùi queû caøn cuûa ta ñeå sinh ra moät queû nöõa laø Tham lang. Nhö vaäy moãi chính tinh seõ ñöôïc bieåu töôïng baèng 12 queû vaø 12 chính tinh coøn laïi söõ ñöôïc bieåu töôïng baèng 12x12 = 144 queû, caùc queû naøy bieåu töôïng cho 12 sao ôû 12 nôi. Nôi naøo gaëp queû hôïp, thaønh toát, thì sao ñoù mieáu vöôïng. Nôi naøo gaëp queû trung bình, thì sao ñoù ñaéc ñòa. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 153 Nôi naøo gaëp queû khoâng hôïp, khaéc, thaønh xaáu, thì sao ñoù ôû haõm ñòa. Neáu chuùng ta coù theå tìm thaáy ñöôïc 144 queû naøy, hay laø bieát caùch phoái hôïp giöõa 12 queû ñôn giaûn vôùi nhau ñeå caáu taïo ra caùc queû môùi thì chuùng ta coù theå hieåu roõ caùc chính tinh moät caùch chính xaùc. Ta seõ coù theå hieåu taïi sao Lieâm trinh laïi chuû quan loäc, laïi bieåu töôïng cho söï hieám hoi, laïi hoùa tuø tinh khi bò khaéc; taïi sao Vuõ khuùc laïi laø kim tinh, taïi sao laïi bieåu töôïng cho khaû naêng, vuõ chöùc v.v… vaø nhö vaäy ta seõ hieåu thaáu ñaùo khoa Töû vi vaø khi ñoaùn coù nhieàu phaàn tinh ñöôïc. Tieác thay taùc giaû khoâng coù taøi lieäu saùch vôû ñeå nghieân cöùu veà vieäc ñoù, caùc xaùch hieän coù, ñaõ inh khoâng thaáy saùch naøo ñuû cho ta tìm hieåu ñöôïc vieäc naøy. Hy voïng raèng trong caùc ñoäc giaû thích Töû Vi, neáu coù vò naøo coù dòp ñi Anh, Phaùp, Nhaät, Baéc Kinh hay Ñaøi Baéc vaø coù thì giôø tìm kieám trong caùc Baûo taøng vieän may ra thaáy ñöôïc caùc cuoán saùch coù giaù trò veà Dòch lyù ñeå ñoïc xem vaø may ra coù thaáy ñöôïc chuùt manh moái naøo veà vieäc naøy thì môùi coù theå nghieân cöùu daàn ra ñöôïc. Coøn baûo raèng chuùng ta nay vôùi ñaàu oùc ñöôïc ñaøo taïo hôûi AÂu hoïc khoâng quen vôùi nhöõng lyù luaän, nhöõng quan nieäm, nhöõng leà loái suy töôûng cuûa coå nhaân, laïi khoâng ñöôïc ñoïc nhieàu saùch cuûa coå nhaân, maø töø ngoài moät mình trong phoøng coá moø tìm baèng caùch ñaët ra traêm nghìn giaû thuyeát thì coâng phu ñoù khí hy voïng coù ngöôøi laøm noåi vaø coù keát quaû hay. Rieâng taùc giaû, cuõng ñaõ toán nhieàu thì giôø vaø giaáy möïc ñeå ñaët nhieàu giaû thuyeát nhöng vaán chöa ñi ñöôïc ñeán moät keát quaû naøo. Vaäy ñeå chöùng minh moät phaàn naøo höõu lyù cuûa lyù thuyeát treân, xinh taïm laáy ra ñaây moät tröôøng hôïp ñaëc bieät ñeå giaûi thích, haàu ñoäc giaû coù theå töï ñoù suy dieãn roäng ra vaø bôùi ñöôïc thaéc maéc chuùt naøo chaêng. Ta laáy trong hôïp Töû vi ôû daàn; töôïng baèng queû “Thaùi” moät queû coù aâm döông quaân bình. Khi aâm döông caùch cuûa vuõ truï ñaõ quaân bình thì aûnh höôûng cuûa noù ñoái vôùi ta coù theå noùi khoâng theå ñoåi ta tost ra xaáu, hay xaáu ra toát; söï quaân bình ñoù chæ coù theå laøm taêng giaûm söï toát xaáu nguyeân ta ñaõ coù moät chuùt ít maø thoâi. Vôùi tröôøng hôïp naøy ta seõ coù keát quaû sau ñaây. Beân caùc sao ta vieát queû bieåu töôïng vaø caùc sao naêm haïn kî caùc thaùng naøo nhö baøi thô trích trong lòch Tam toâng mieáu naêm 1970 veà tinh caùc sao naøy. Maõo : Thaùi aâm Ñaïi traùng sao Vaân haùn chuû thò phi Thìn : Tham lang Queû Quaûi sao Keá ñoâ chuû saàu bi Tuaát : Vuõ khuùc Baùc Keá ñoâ Hôïi : Nhaät Khoân Thaùi döông hanh thoâng Tyù : Phaù quaân Phuïc Thaùi aâm khoå naøn Tî : Cöï moân Caøn Thoå tuù giöõ gìn Ngoï : Lieâm trinh Caáu Thaùi baïch khoâng coù tieàn Ngoï : Thieân töôùng Caáu Thaùi aâm laøng Muøi : Thieân löông Ñoän Thaùi döông hanh thoâng Thaân : Thaát saùt Bó La haàu tai khieân Daäu : Thieân ñoàng Quan Thoå tuù giöõ gìn Söûu : Thieân cô Laâm Moäc ñöùc vui an Veà yù nghóa caùc queû dòch thì coù theå noùi taát caû caùc queû ñeàu hôïp vôùi yù nghóa cuûa caùc sao, nhö Cöï moân laø to lôùn cöùng coûi thì Caøn laø thuaàn döông laø cöùng raén; Thieân löông laø hieàn laønh thi Ñoän laø ôû yeân an phaän. Thaát saùt laø sao döõ thi Bó laø beá taéc laø xaáu v.v… chæ tröø coù Vuõ khuùc ma töôïng baèng queû Baùc laø moät queû xaáu coù yù nghóa rôi ruïng tan taùc thì coù veû nhö khoâng hôïp maø thoâi. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 154 Veà phía thaùng kî cuûa caùc sao haïn thì khoâng hieåu xöa coå nhaân laáy ôû ñaâu ra nhöng coù nhieàu phaàn chaéc laø cuõng laáy ôû baùt quaùi kinh dòch maø ra caû. Xinh cheùp laïi caû baøi thô aáy ra ñaây La haàu thaùng baûy thaùng gieâng Coi chöøng keûo gaëp tai khieân ñeán mình Thoå tuù Thuûy dieäu giöõ gìn Thaùng töôïng thaùng taùm ñoäng tình bi ai Nhaèm sao Thaùi baïch ra chi Thaùng naêm truùng kî gaéng ghi ñeà phoøng Thaùi döông chuùa teå nhaät cung Thaùng möôøi thaùng saùu vaän thoâng ñaéc taøi Gaëp naêm Vaân haùn thaùng hai Cuøng laø thaùng taùm xaûy hoaøi thò phi Keá ñoâ sao aáy ñeán kyø Thaùng ba thaùng chín saàu bi khaù buoàn Nguyeät cung hoaøng haäu Thaùi aâm Thaùng chín thì caùt, möôøi moät laâm khoå naøn Vì sao Moäc ñöùc vui an Hoäi trong thaùng chaïp ñaëng ban phöôùc laønh Nhö vaäy thì yù nghóa caùc sao chuùng ta coù theå taïm chaáp nhaän laø caùc queû. Nhöng giaû thuyeát naøy cuûa chuùng ta neáu ñuùng thì baét buoäc phaûi leä thuoäc vaøo moät ñònh luaät cuûa söï phoái hôïp 2 queû raát khoù hieåu vaø khoù tinh laø hôïp lyù. Ñònh luaät aáy laø: Aâm döông caùch cuûa vuõ truï maø ta nhaän ñöôïc töø phía saùng töùc sao Töû vi chæ coù aûnh höôûng ñaùng keå ñeán moät vaøi nôi nhaát ñònh, ñöôïc bieåu töôïng baèng caùc queû maø haøo sô cuûa noù ñöôïc bieán leân ñeán haøo nguõ roài haøo nhò, haøo tam haøo töù vaø haøo luïc (neáu ta keå caùc haøo luïc moãi khi ruïng laïi bieán tính aâm thaønh döông vaø döông thaønh aâm, roài sinh laøm haøo sô cho queû sau). Ñoù laø nhöõng nôi ta an Lieâm trinh 4 cung sau Töû vi, Thieân ñoàng v.v… caùc sao trong voøng Töû Vi. Coøn caùc nôi khaùc khoâng coù an sao naøo laø nôi maø aûnh höôûng cuûa Töû vi ñoái vôùi caùc queû aáy thaønh moät queû aûnh höôûng yeáu khoâng ñaùng keå. Sao Thieân phuû cuõng leä thuoäc vaøo moät luaät leä töông töï nhö: “Chæ coù aûnh höôûng ñeán 6 thaùng sau noù vaø thaùng thöù möôøi moät maø thoâi”. Moät ñònh luaät nhö vaäy thaät khoù tin laø coù theå coù thaät. Moät giaû thuyeát khaùc Khoâng theå boû ñöôïc ñieàu ta ñaõ chaáp nhaän laø: caùc sao naøy laø nhöõng queû dòch vì Töû phuû ñaõ ñöôïc chaáp nhaän laø nhö vaäy. Giaû thuyeát thöù hai naøy laø aâm döông caùch cuûa vuõ truï chuùng ta nhaän ñöôïc, ñöôïc bieåu töôïng baèng hai caùch treân phöông dieän khaùc nhau, moät caùi laø Töû vi treân phöông dieän aâm döông, moät caùi laø Thaùi döông treân phöông dieän noùng laïnh. Caùc chính tinh khaùc chæ laø ñoái aûnh cuûa caùc sao naøy qua caùc truïc maø thoâi. Nhö vaäy: Vôùi Töû vi ta coù 4 ñoái aûnh: Phaù quaân laø ñoái aûnh qua truïc Söûu Muøi Tham lang Maõo Daäu Thieân töôùng Thìn Tuaát Thaát saùt Tî Hôïi Thieân phuû laø aâm hình cuûa Töû vi, cho ta 2 ñoái aûnh: SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 155 Vuõ khuùc laø ñoái aûnh qua truïc Tyù Ngoï Lieâm trinh Thìn Tuaát Vôùi Thaùi döông ta coù 2 ñoái aûnh: Thieân löông laø ñoái aûnh qua truïc Maõo Daäu Cöï moân Daàn Thaân Thaùi aâm laø aâm hình cuûa Thaùi döông, cho ta 2 ñoái aûnh: Thieân cô ñoái qua truïc Daân Thaân Thieân ñoàng Tyù Ngoï Taát caû 14 chính tinh ñeàu ôû ñoù, vaø ngoaøi ra khoâng coù caùi naøo truøng nhau trong boán tröôøng hôïp keå treân. Nhö vaäy giaû thuyeát naøy hôïp lyù hôn giaû thuyeát treân nhieàu vaø cuõng laø giaû thuyeát maø taùc giaû taïm chaáp nhaän. Ñeå ñoäc giaû coù theå thaáy giaû thuyeát naøy hôïp lyù, vì quan nieäm “Truïc” trong Töû vi laø moät ñieàu chöa saùch naøo noùi ñeán, coù theå ñoäc giaû chöa quen, khoâng chaáp nhaän, neân taùc giaû tröôùc khi ñöa giaû thuyeát naøy ñaõ phaûi ñaët moät giaû thuyeát thöù nhaát, ñeå ñoäc giaû thaáy raèng: neáu khoâng ñoåi höôùng nghieân cöùu chaáp nhaän quan nieäm laï, tuy laø vi khoâng ai noùi ra, nhöng chính thöïc ñoù môùi laø chaân lyù, thì chuùng ta seõ vaáp phaûi nhöõng khoù khaên beá taéc khoâng ñöôøng thoaùt. Toùm laïi ta coù theå keát luaän raèng: Chính tinh laø bieåu töôïng cuûa aâm döông caùch vuõ truï luùc ta sinh. Aâm döông caùch ñoù tuyø thuoäc vaøo ngaøy cuûa thaùng, vaø thaùng cuûa naêm neân ñaõ ñöôïc bieåu töôïng baèng hai sao laø Töû vi (ngaøy) vaø Thaùi döông (naêm). Vì Ngaøy coù ngaøy coù ñeâm; Vì Naêm coù muøa noùng muøa laïnh, neân ñòa caàu nhaän ñöôïc hai aâm döông caùch naøy döôùi hình thöùc töøng ñoâi Töû Phuû ñoái nhau qua truïc aâm döông (daàn thaân) vaø Thaùi döông Thaùi aâm ñoái nhau qua truïc quaân bình (söûu muøi) truïc noùng laïnh. Hai theá quaân bình aáy laø hai theá quaân bình chính: ñòa caàu ñöùng trong Thaùi döông heä trong vuõ truï coøn chòu nhieàu aûnh höôûng khaùc, ñoøi hoûi ta phaûi bieåu töôïng 2 aâm döông caùch chính aáy ra thaønh nhieàu sao khaùc quaân bình vôùi 4 sao goác keå treân, qua nhieàu truïc quaân bình khaùc, moãi truïc coù yù nghóa rieân cuûa noù do theá quaân bình aáy gaây neân. Nhöõng yù nghóa naøy goàm caùc phöông dieän chính ñònh ñoaït soá maïng cuûa con ngöôøi nhö phuù quyù baàn tieän, thoï yeåu, nhö thoâng minh ngu ñoän, tham lam kieâm khieát vaø thaønh baïi ruûi may hoïa phuùc v.v… sao cho ñaàyñuû ñeå coù theå bieát ñöôïc heát caû cuoäc ñôøi con ngöôøi qua laù soá. Vôùi theá quaân bình vaø 4 sao goác, coå nhaân ñaõ tìm ra ñöôïc taát caû 14 sao vôùi tính caùch ñuû ñeå cho ta ñoaùn ñöôïc ñaïi theå soá maïng cuûa moät ngöôøi. Nhöõng baøng tinh khaùc ñöôïc ñaët ra sau ñeå minh hieån theâm nhöõng caùi chính yeáu vaø cuõng ñeå boå khuyeát moät vaøi phöông dieän khaùc, cho laù soá ñaày ñuû hôn. 2) ÑOAÙN SOÁ Hieåu ñöôïc yù nghóa caùc chính tinh nhö vaäy, seõ giuùp ta ñoaùn soá ñöôïc moät caùch ñuùng vaø deã daøng. Caùc ñieåm sau ñaây laø ñaùng ñeå ta löu yù: 1. Tính sao Caùc tính sao ñöôïc truyeàn laïi cho ta trong caùc saùch, ta coù theå taïm chaáp nhaän ñöôïc, vì leõ ñaõ ñöôïc kinh nghieäm xaùc nhaän. Khi naøo ta tìm ra ñöôïc lyù do cuûa yù nghóa cho töøng sao, ta môùi seõ kieåm soaùt laïi ñeå giöõ phaàn naøo boû phaàn naøo. Duø sao, vì leõ caùc sao naøy chæ laø nhöõng bieåu töôïng yù nghóa nhöõng queû Dòch, tính caùch cuûa noù trong “Soá” coù moät yù nghóa raát roäng raõi, vaø coù nhieàu yù nghóa tuyø theo phöông dieän moät. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 156 Muoán gioûi Töû vi, ñoäc giaû neân ñem taát caû caùc ñieàu trong saùch noùi veà tính sao ra tìm hieåu xem coù theå höõu lyù khoâng, nhöõng ñieåm chaéc chaén laø voâ lyù neân baùc boû. Tæ nhö Tham lang thöôøng ñöôïc goïi laø daâm tính; nhöng coù saùch döïa vaøo ñoù ñeå noùi: Tham lang ôû Taät aùch laø coù beänh do töûu saéc – Tham lang gaëp Loäc laø nam ña traù nöõ ña daâm – Tham lang ôû cung Theâ laø xaáu vôï hay ghen v.v… taát caû nhöõng ñieàu ñoù ñeàu laø taùn roäng. 2. YÙ nghóa cuûa caùc truïc. Vì chính tinh laø ñoái aûnh cuûa 4 goác qua caùc truïc; muoán tìm hieåu tính sao cho töøng sao, ta caàn phaûi tröôùc heát tìm hieåu yù nghóa cuûa caùc truïc, moãi truïc töôïng cho moät theá quaân bình veà loaïi gì, aûnh höôûng chuyeån sang. Soá vaøo ñôøi ta seõ laø aûnh höôûng veà loaït naøo, vaø taïi sao laïi laø theá. Ñaây laø moät vieäc phaûi suy ngaãm nhieàu vaø cuõng caàn phaûi coù kieán thöùc khaù roäng veà thieân vaên, veà caùc khoa lyù soá coå, veà Kinh Dòch, ta môùi coù theå laøm cho xaùc ñaùng ñöôïc, Vì vaäy, neáu ñoäc giaû nghieân cöùu maø tìm ra ñöôïc, roài traéc nghieäm vôùi caùc tính sao trong caùc baøi phuù, thì laø hay nhaát. Coøn khoâng xinh haõy taïm xem maáy lôøi nhaän xeùt sô saøi sau ñaây ñeå taïm duøng trong luùc ñaàu. Neáu laáy caû 6 truïc ra roài xem caùc sao naøo hôïp thaønh ñoâi ta thì seõ thaáy: 1) Truïc daàn thaân. 1. Töû Phuû 2. Vuõ Töôùng 3. Nhaät Cöï 4. Ñoàng Löông 2) Truïc söûu muøi. 1. Nhaät Nguyeät 2. Vuõ Tham 3. Töû Phaù 4. Ñoàng Cöï 5. Lieâm Saùt 3) Truïc Maõo Daäu 4) Truïc Tyù Ngoï 1. Cô Cöï 1. Lieâm Töôùng 2. Nhaät Löông 2. Ñoàng Nguyeät 3. Lieâm Phaùt 3. Vuõ Phuû 4. Vuõ Saùt 5. Töû Tham 5) Truïc Thìn Tuaát 1. Cô Löông 1. Lieâm Tham 2. Lieâm Phuû 2. Töû Saùt 3. Töû Töôùng 3. Vuõ Phaùt tröôùc heát vì truïc daàn thaân laø truïc chính, phaân chia aâm döông ngaøy ñeâm nhöõng ñoâi sao ñoái truïc naøy coù yù nghóa ñaày ñuû veà aâm döông vaø coi laø toát nhaát. Thöù ñeán laø truïc söûu muøi saùt ngay beân töôïng trung cho söï phaân chia hai muøa noùng laïnh, laø aûnh höôûng aâm döông laâu daøi, coi laø toát thöù nhì, treân moät phöông dieän khaùc. Sau laø truïc maõo daäu cuõng ôû lieàn vôùi truïc daàn thaân nhö truïc söûu muøi, nhöng khoâng laø phaân ranh cuûa moät thöïc theå phaân chia naøo, neân chæ coù theå coi nhö toát thöù ba, vì söï töông töï veà hình thöùc vôùi caùc queû ñoái truïc söûu muøi. Sau ñoù caøng xa truïc daàn thaân ra, theá quaân bình aâm döông giöõa coùc ñoâi sao ñoái truïc naøy caøng ngheâng leäch, nghóa laø aûnh höôûng ñeán soá maïng ta caøng xaáu daàn. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 157 Vì vaäy sau ba truïc treân, tieáp ñeán laø truïc thìn tuaát vaø tyù ngoï, voài cuoái cuøng ñeán truïc tî hôïi thaúng goùc haún vôùi truïc daàn thaân thì söï xaáu laø cuøng cöïc, caùc ñoâi sao ñoái truïc naøy khoâng töï quaân bình vôùi nhau ñöôïc ít nhieàu gì nöõa, maø söï thaêng baèng ñaõ maát haún, caû ñoâi ñeàu laø ñoàng loaïi, cuøng döông hay cuøng aâm. Lieâm Tham haõm ôû tî hôïi cöïc kyø xaáu laø vì leõ ñoù. Vuõ Phaù cuõng vaäy. Ñieåm nhaän xeùt veà caùc truïc thieân baøn naøy giuùp ta caùch ñoaùn soá hôïp lyù laø: a) Caùc chính tinh phaûi ñöôïc caû ñoâi môùi laø thaät toát hay thaät xaáu. Chæ coù “moät” nhieàu khi khoâng lôïi haïi laø bao vì aûnh höôûng khoâng troïn veïn. Taïi thieáu maát moät phaàn aâm hay döông thì töï noù ñaõ maát thaêng baèng, khoâng quaân bình thì sao ñöùng vöõng laâu cho ñöôïc. Cuõng vì leõ naøy maø ta thaáy coå nhaân xeáp vaøo caùch, nghóa laø nhöõng boä chaéc chaén coù aûnh höôûng ñeán caû ñôøi ta nhöõng tröôøng hôïp nhö: Töû Phuû Vuõ Töôùng caùch, Cô Nguyeät Ñoàng Löông caùch laø hai caùch ñaëc bieät moãi caùch coù caû hai ñoâi ñoái truïc daàn thaân laø truïc toát nhaát. b) Toát xaáu cuûa chính tinh phaûi ñònh theo thöù töï caùc truïc, nhaát daàn thaân, nhì söûu muøi v.v. nhö ñaõ noù ôû treân. Nhö caùch Saùt Phaù Lieâm Tham laø moät caùch thoâng duïng raát ñaëc bieät. Caùch naøy do 3 ñoâi caáu thaønh: Lieâm Saùt (truïc söûu muøi toát) Lieâm Phaù (truïc maõo daäu toát) Lieâm Tham (truïc tî hôïi cöïc xaáu) cho neân coù theå tuøy tröôøng hôïp maø raát toái hay raát xaáu. Lyù do laø ôû ñoä toát xaáu cuûa caùc truïc nhö keå treân. Vôùi phöông phaùp naøy ñoäc giaû coù theå kieåm chöùng laïi caùc caùch cuïc toát xaáu ñeå hieåu roõ tính caùch xaáu toát cuûa caùc caùch aáy ra sao, vaø ñoaùn vaøo töøng tröôøng hôïp moät cho ñuùng. 3. AÂm döông tinh, Nam baéc ñaåu. Veà aâm döông tinh vaø nam baéc ñaåu taùc giaû chöa nghieân cöùu kyõ, xin ñeå ñoäc giaû töï tìm xem. Tuy aûnh höôûng aâm döông hay nam baéc naøy cuûa caùc sao raát nheï theo nhö kinh nghieäm, nhöng neáu hieåu ñöôïc roõ yù nghóa cuûa noù vaãn laø hôn, vì coù theå giuùp ta hieåu hôn veà chính tinh nöõa. 4. Nguõ haønh cuûa caùc sao. Veà nguõ haønh cuûa caùc sao ta cuõng chöa bieát roõ nguyeân do, nhöng maëc daàu coù nhöõng sao mang hai haønh, Kim ñaùi thuûy, Hoïa ñaùi kim v.v… cuõng nhö coù sao aâm ñaùi döông, coù sao nam baéc ñaåu, ñaïi khaùi laãn loän vôùi nhau, nhöng vaán ñeà nguõ haønh hình nhö quan troïng hôn vaán ñeà aâm döông hay nam baéc nhieàu vì leõ: Haønh cuûa sao ñònh aûnh höôûng maïnh hay yeáu cuûa sao naøy ôû nôi ñoùng tuyø theo cung ñoù mang haønh gì, sinh khaéc vôùi haønh cuûa sao ra sao. Haønh cuûa sao ñònh hoùa tinh cuûa sao nhö töù hoùa Loäc Quyeàn Khoa Kî vaø hoùa tuø, hoùa aán, hoùa aám, hoùa ñeá, hoùa taøi, hoùa phuùc v.v… moät vaán ñeàu quan troïng baäc nhaát trong Töû vi. Haønh cuûa caùc sao ñònh söï phoái hôïp vôùi trung tinh baøng tinh xem lôïi haïi ra sao. Vì vaäy neân duø vaán ñeà nguõ haønh cuûa caùc sao laø cöïc kyø quan troïng maø ta chöa nghieân cöùu ñöôïc ra caên nguyeân, chuùng ta caàn phaûi chaáp nhaän haønh cuûa caùc sao chính tinh laø coù thöïc ñeå duøng trong vieäc ñoaùn soá, coøn haønh cuûa baøng tinh maø caùc saùch hay noùi khaùc nhau ta coù theå chæ chaáp nhaän nhöõng sao naøo maø caùc saùch ñeàu ghi ñuùng nhö nhau, nhö Hoùa kî laø thuûy, Hoûa tinh laø hoûa v.v… maø thoâi. Rieâng veà chuyeän ñoaùn chính tinh, xin löu yù veà vaán ñeà hoùa cuûa caùc sao maø moãi khi gaëp khaéc. 5. Hôïp vôùi baøng tinh. Chính tinh ñöùng moät mình thöôøng laø baát löïc, neáu khoâng coù ñoâi thì caàn söï coù maët cuûa baøng tinh laém laém. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 158 Trong caùc baøi phuù coù noùi nhieàu laém veà vaán ñeà naøy, ñoäc giaû coù theå töï tìm hieåu lyù do ñeå ñònh yù nghóa cho töøng boä, roài xaùc nghieäm laïi vôùi caùc laù soá ñaõ xem. Chính tinh laø caùc sao chính ñònh cho caû soá maïng laãn cuoäc ñôøi moät ngöôøi. Moãi sao coù moät yù nghóa veà moät phaàn cuûa ñôøi ta: 14 sao chính naøy coù ñuû phuùc thoï phuù quyù baàn yeåu hanh thoâng beá taéc hung caùt v.v… nhö ñaõ noùi treân, ngöôøi xem soá caàn phaûi hoûi vaø nhôù caùc yù chính cuûa tính sao roài sau ñoù nam thì xem Phuùc ñöùc, nöõ thì xem Phu cung ñeå bieát con ngöôøi ñoù ñaïi loaïi thuoäc veà loaïi ngöôøi theá naøo, cuoäc ñôøi xaáu toát ra sao. Nhöng tröôùc khi xem töøng cung, caàm laù soá leân ta neân xem moät löôït caùc chính tinh ñaõ, sao naøo bò laïc vaøo nhaân cung, sao naøo bò trieät, sao naøo haõm, sao naøo vöôïng v.v… cuoäc khaûo saùt naøy cho ta ngay moät yù nieäm raát chính xaùc veà con ngöôøi. Moät ngöôøi maø: Thieân löông bò trieät chöa chaéc ñaõ laø ngöôøi luoân luoân laøm nhöõng chuyeän baát löông, nhöng vaán ñeà löông taâm ñoái vôùi ngöôøi naøy chaéc chaén chæ laø moät chuyeän phuï. Thaùi döông maõm thì ít khi coù trí oùc saùng suoát thoâng minh, duø coù ñoã ñaït sao, baèng caáp gì cuõng vaäy. Töû vi laïc nhaân cung laø moät ngöôøi maø cuoäc ñôøi phoù cho may ruûi, nhöng ít may hôn laø ruûi v.v… Xem nhö vaäy ta môùi nhaän thaáy roõ chính tinh trong laù soá laø quan troïng ñeán baäc naøo. Vì vaäy ñaùng leõ coøn phaûi noùi nhieàu veà chính tinh nöõa, nhöng vôùi phaïm vi cuoán saùch naøy thì nhö treân ñaây ñaõ laø quaù daøi roài, noùi cho ñuû sôï khoâng coøn choã cho caùc sao khaùc nöõa. Vì vaäy neáu ñoäc giaû muoán tính veà Töû vi, caàn phaûi töï nghieân cöùu nhieàu hôn nöõa veà chính tinh, nhöõng ñieàu trình baøy treân môùi chæ laø nhöõng böôùc ñaàu maø thoâi. Ñoäc giaû neân: Xem laïi baûng mieáu haõm cuûa töøng sao, ñònh roõ yù nghóa, vaø xaùc ñònh laïi vò trí cuûa caùc nôi vöôïng vaø haõm Tìm nhöõng söï phoái hôïp, nhö tam hôïp nhö ñoái chieáu saün cuûa caùc sao. Nhö Saùt Phaù Tham bao giôø cuõng ñi vôùi nhau, Thaát saùt bao giôø cuõng ñoái vôùi Thieân phuû v.v…, Laäp baûng sao naøo hôïp vôùi tuoåi gì (taøi quan caùch) Ghi heát caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät trong phuù ra nhö Tham lang gaëp Linh hoûa laø toát v.v… haàu hieåu theâm tính lyù cuûa caùc sao. Nghieân cöùu lyù do söï hoùa cuûa chính tinh, nhö taïi sao Phaù quaân laïi hoùa hao, thieân töôùng laïi hoùa aán, thieân löông laïi hoùa aám v.v… Laäp baûng cöôøng cung nhaân cung cho caùc sao v.v… thì seõ hieåu roõ yù nghóa tính caùch cuûa töøng sao moät, moät caùch khoâng sai laàm vaø nhö vaäy môùi ñoaùn soá ñöôïc. PHAÀN THÖÙ BA TRUNG TINH – BAØNG TINH Caùc sao khaùc ngoaøi chính tinh ra, khoâng phaûi laø caùc queû dòch. Caùc sao naøy coù raát nhieàu loaïi, nhö saùt tinh, hung tinh, baïi tinh, trôï tinh v.v… nhöng ñeàu coù taàm quan troïng keùm chính tinh. Vì an chính tinh caàn caû baùt töï: naêm thaùng ngaøy giôø, coøn caùc sao naøy thöôøng chæ caàn moät hai thöù laø ñuû. Cho neân coù loaïi: thôøi tinh (an theo giôø) nguyeät tinh (an theo thaùng) vaø nieân tinh (an theo naêm). Tröôùc khi xem xeùt töøng loaïi rieâng, ta coù maáy nhaän xeùt chung ñaây cho caùc loaïi sao naøy. 1) Thôøi gian Thôøi gian caøng ngaén thì aûnh höôûng sao caøng maïnh. Thôøi tinh nhö Khoâng Kieáp laø loaïi sao coù aûnh höôûng maïnh nhaát. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 159 Vì giôø thay ñoåi nhanh, giôø tröôùc ñeân giôø sau khaùc nhau xa, neân aûnh höôûng loaïi sao naøy raát roõ reät vaø maïnh. Thöù ñeán laø nguyeät tinh, vì thaùng cuõng nhö giôø laøm ñoåi höôùng ñòa caàu töøng 30 ñoä moät nghóa laø töøng cung treân tinh baøn. Sau laø ñeán nieân tinh. Soá sao naøy khaù nhieàu vì do 10 can 12 chi vaø 5 haønh maø ra. Nieân tinh cuõng coù aûnh höôûng lôùn nhöng thöôøng khoâng quaù roõ reät, coù tính caùch laâu daøi hôn. Coøn nhaät tinh thì vì moãi ngaøy ñòa caàu xeâ dòch coù 1 ñoä treân quyõ ñaïo neân khoâng theå ñònh ñöôïc loaïi sao naøy. Chæ coù moät vaøi sao an theo ngaøy nhöng cuõng phaûi theo caû thaùng hay giôø hay naêm nöõa. 2) Caùc loaïi. Baøng tinh chia ra nhieàu loai, nhö saùt tinh, trôï tinh, phuø tinh v.v… söï phaân chia naøy cho ta thaáy ngay tính caùch vaø khaû naêng cuûa töøng sao. Vì vaäy khi xem baøng tinh, neân tìm hieåu sao ñoù thuoäc loaïi gì môùi khoâng theå ñoaùn laàm ñöôïc. Tæ duï: Taû höõu laø quyù tinh. Khoâi Vieät cuõng laø quyù tinh. Nhöng Taû Höõu laø troï tinh, töï noù ñöùng moät mình chöa chaéc ñaõ mang söï quyù ñeán; coøn Khoâi Vieät laø trung tinh töï noù ñuû mang quyù hieåu ñeán cho ta ñöôïc. I. AÂM DÖÔNG TINH. Maëc daàu trong Teû vi coù hai truïc quaân bình ñeàu laø truïc aâm döông nhöng: Truïc daàn thaân laø chính, thuoäc veà aâm döông toaøn boä cho ñòa caàu vaø chung cho soá maïng. Truïc söûu muøi laø thöù, thuoäc veà aâm döông do thôøi tieát cuûa baéc baùn caàu vaø rieâng treân moät phöông dieän naøo ñoù cuûa soá maïng thoâi, ngöôøi ta vaãn thöôøng coi truïc söûu muøi laø truïc aâm döông, vì coù hai sao Thaùi döông vaø Thaùi aâm ñi ngöôïc chieàu nhau ñeå quaân bình ôû hai cung söûu vaø muøi treân truïc ñoù. Vì vaäy taát caû caùc sao coù töøng ñoâi nhö Taû Höõu Long Phöông Thai Toaï v.v. luoân luoân ñoái nhau qua truïc söûu muøi, ôû ñaây ta goïi laø aâm döông tinh ñeå xeáp caû vaøo moät muïc nghieân cöùu cho deã. Truïc söûu muøi laø moät truïc quaân bình veà aâm döông treân phöông dieän thònh hay suy, neân khi sinh ra ñôøi, neáu aûnh höôûng cuûa vuõ truï veà phöông dieän naøy ñöôïc quaân bình thì taát nhieân cô theå ta khoâng phaûi coù phaûn öùng ñeå choáng laïi aûnh höôûng moät chieàu do moät nguyeân nhaân naøo ñoù mang laïi, khieán baûn thaân ta phaûi meùo moù leäch laïc, maát heát veû ñeïp thieân nhieân, maát heát söï ñieàu hoøa minh maãn cuûa trí ocù, söï eâm dòu cuûa tính tình, söï thanh cao cuûa tình caûm, söï vöõng traõi cuûa lyù trí, söï beàn bæ cuûa toaøn theå v.v… Caùc sao thuoäc loaïiam döông naøy ñöôïc ñaët ra ñeå bieåu töôïng moãi ñoâi cho moät caên nguyeân aûnh höôûng naøo ñoù. Xin nhôù trung tinh baøng tinh khoâng phaûi laø nhöõng queû dòch nöõa, maø chæ laø moät bieåu töôïng maø ngay teân ñaët ñaõ mang theo yù nghóa chính cuûa noù, maø thoâi. Nhö vaäy vôùi caùc aâm döông tinh, khi naøo treân laù soá, Meänh ta coù ñöôïc caû hai sao ñoù, thì töùc laø ñöùng ngay vaøo giöõa truïc quaân bình, hay aûnh höôûng ta nhaän ñöôïc cuûa vuõ truï ñöôïc theå hieän moät caùch quaân bình, treân phöông dieän cuûa ñoâi sao ñoù. Coù vaäy môùi laø toát. Thaønh ra ñieàu keát luaän thöù nhaát veà aâm döông tinh laø: “Chæ coù yù nghóa khi ta ñöôïc caû ñoâi” moät sao ñoùng leû loi ôû Meänh hay ôû cung naøo ñoù phaûi hieåu laø khoâng coù yùnghóa gì maáy. Vaø coøn coù theå mang laïi cho ta söï leäch laïc treân phöông dieän cuûa noù nghóa laø xaáu, chöù khoâng phaûi toát, duø khoâng phaûi laø hung tinh hay aùc dieäu gì. Ñoù laø moät ñieåm maø nhieàu ngöôøi vì khoâng hieåu roõ soá Töû vi hay bò laàm moät caùch raát ñaùng tieác. Ñieàu caàn bieát thöù hai laø tính caùch quaân bình cuûa truïc söûu muøi. Quaân bình veà aâm döông ñaõ ñaønh nhöng aâm döông naøy laø aâm döông cuûa thôøi tieát, maø aûnh höôûng thay ñoåi raát chaäm, ngaøy nay sang ngaøy khaùc khoâng laø bao, nhöng thaám nhuaàn vaøo cô theå ta raát beàn chaët vì thaám vaøo ta trong khoaûng laâu daøi hôn. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 160 Aâm döông cuûa truïc daàn thaân duøng ñeå an chính tinh thay ñoåi töøng giôø neân maõnh lieät nhöng ngaén nguûi, aâm döông cuûa truïc söûu muøi duøng ñeå ñònh vò cho caùc trung tinh thay ñoåi theo boán muøa neân raát chaäm, neân tuy yeáu maø beàn hôn Do söï khaùc bieät doù maø ta coù theå cho raèng theá quaân bình cuûa truïc söûu muøi coù tính caùch höôûng ñeán beà ngoaøi, ñeán cuoäc ñôøi ta, ñeán soá cuûa ta, trong khi truïc daàn thaân coù tính caùch aûnh höôûng ñeán baûn chaát cuûa ta, ñeán maïng cuûa ta vaäy. Vôùi hai ñieàu chuù yù ñoù, chuùng ta coù theå xem qua vaøi ñoâi sao aâm döông nhö Taû Höõu, Xöông Khuùc v.v… 1. Long trì, Phöôïng caùc. An theo nieân chi, neáu ta sinh naêm tyù thì Long trì ôû thìn, sinh naêm söûu thi Long trì ôû tî; nghóa laø 4 cung sau cung sinh nieân. Boán cung sau nghóa laø neáu ta sinh naêm tyù, nguõ haønh cuûa baûn meänh ta ñöôïc thai döôõng töø tröôùc seõ cuøng sinh vôùi ta ra ñôøi; vaø neáu Haønh sinh naêm tyù thì cung söûu laø baïi vaø ñeán cung thìn laø loäc vò töùc laø nôi vöông nhaát. Neáu meänh ta (hay Thaân hay moät cung Quan loäc naøo khaùc) ñoùng ôû Thìn, töùc laø soá ta ñöôïc vöôïng (ñöông sinh giaû vöôïng) veà phöông dieän Meänh, aûnh höôûng cuûa vuõ truï ñeán vôùi Meänh ta seõ phuø trì cho baûn thaân ta raát nhieàu, vaø khieán cho soá ta ñöôïc toát nhaát, maø treân phöông dieän beà ngoaøi thöôøng goïi laø toát soá, ta coù hy voïng ñöôïc hôn ngöôøi, ñöôïc coù cöûa cao nhaø roäng, ñaøi caùc laâu ñaøi maø ôû; soá ta laø moät soá quyù coù coâng danh, coù ñòa vò trong xaõ hoäi. Ñeå bieåu töôïng söï toát soá ñoù ta ñaët moät sao loaïi quyù tinh ôû cung thìn. Nhöng caùi quyù ñoù aùp duïng vaøo ñôøi ta chæ coù theå thaønh coâng ñöôïc laø khi chính noù caùi vöôïng ñoù ñeán vôùi ta moät caùch quaân bình; nghóa laø söï phuø trì cuûa vuõ truï veà nguõ haønh ñoái vôùi baûn theå cuûa ta chæ höõu ích khi noù ñeán vôùi ta quaân bình veà aâm döông, coøn khoâng thì chöa chaéc söï laøm cho haønh khí baûn meänh cuûa ta vöôïng leân ñoù ñaõ coù lôïi cho ta; söï quaù maïnh coù theå laøm ta phaûi phaûn öùng laïi ñeå giöõ theá quaân bình saün coù, vaø nhö theá coù theå coù haïi treân moät khía caïnh naøo khaùc, caùi toát khoâng hoaøn toaøn. Vì vaäy neân ñoái vôùi Long trì qua truïc söûu muøi, ta ñaët theâm moät quyù tinh khaùc laø Phöông caùc, vaø soá ngöôøi naøo ñöôïc caû hai sao ñoù môùi chaéc chaén ñöôïc aûnh höôûng quyù cuûa vuõ truï moät caùch hoaøn toaøn. 2. Xöông Khuùc Vaên xöông vaø vaên khuùc an theo giôø sinh, vaø cuõng ñaët Vaên Khuùc ôû cung thìn neáu ta sinh giôø tyù, nghóa laø cuõng 4 cung sau y nhö tröôøng hôïp cuûa Long trì vaäy. Ñieàu khaùc bieät laø ñaây khoâng phaûi haønh cuûa baûn meänh ta ñöôïc vöôïng ôû thìn maø laø haønh cuûa giôø sinh ñöôïc vöôïng ôû ñoù. Haønh cuûa giôø sinh laø moät ñieàu quan heä ñoái vôùi ta, vaø neáu baûn chaát cuûa ta ñaõ mang moät haønh naøo ñoù, thì haønh cuûa giôø sinh cuõng nhö phuû moät lôùp ñaày ra ngoaøi vaø toâ ñieåm theâm cho ta vaäy. Vì theá neân neáu meänh ta ôû cung thìn, thì ñoù laø nôi haønh cuûa giôø sinh ta vöôïng, aûnh höôûng vuõ truï ñeán vôùi ta qua cung meänh seõ laøm cho ta toát ñeïp hôn, nhö vôùi sao Long trì vaäy. Long phöôïng laø nieân tinh neân aûnh höôûng ñeán danh vò ta trong xaõ hoäi, keát quaû aáy ñeán töø töø nhöng laâu daøi. Coøn Xöông Khuùc laø thôøi tinh aûnh höôûng maïn vaø roõ reät troâng thaáy, neân laø cho baûn thaân ta ñeïp, hình daïng thanh tuù, taâm hoàn cao ñeïp, ngoân töø vaên nhaõ cöû chæ dòu daøng. Coù quaân bình laø coù ñeïp; nhôø aûnh höôûng neân deã coi laø vaên tinh. Nhöng cuõng chính vì söï vaên nhaõ ñoù laïi theâm thuoäc veà thôøi tinh neân vaän haïn gaëp nhieàu khi laøm yeåu meänh. 3. Taû Höõu. Taû phuï Höõu baät laø quyù tinh, trôï tinh, aên theo thaùng sinh. Neáu ta sinh thaùng gieâng thì Taû phuï an ôû thìn, nghóa laø 2 cung sau cung sinh nguyeät. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 161 Laáy tröôøng hôïp Taû phuï ôû thìn, ta sinh thaùng daàn maø noùi thì thìn ñaây laø vöông ñòa cuûa Thuûy tyù (thuûy sinh ôû tyù thì vöôïng ôû thìn, nhö tam hôïp hoäi cuïc ñaõ noùi vaäy). Nay ta sinh ôû daàn, daàn laø moäc, maø moäc laø do thuyû sinh ra. Nhö vaäy Taû phuû ñaët ôû ñaây laø ñeå bieåu töôïng cho vöôïng ñòa cuûa haønh sinh ra ta. Neáu Meänh ta ôû vaøo höôùng ñoù, töùc laø aûnh höôûng cuûa vuõ truï ñeán vôùi ta laø moät aûnh höôûng laøm vöôïng haønh sinh ra ta, aûnh höôûng naøy dó nhieân laø toát cho ta nhöng toát moät caùch giaùn tieáp. Vì vaäy neân Taû Höõu tuy laø quyùtinh nhöng chæ mang aûnh höôûng toát ñeán cho ta moät caùch giaùn tieáp, chöù khoâng tröïc tieáp; neáu meänh ta coù Töû vi, Thieân phuû thì Taû Höõu seõ laø nhöõng trôï tính ñaéc löïc; ta coù toát saún thì söï quaân bình naøy môùi laøm taêng theâm ñöôïc. Ñaët sao Taû phuï ôû thìn laø ñeå bieåu töôïng moät aûnh höôûng giaùn tieáp toát cho ta. Tuy nguyeân uûy laø laáy ôû phöông dieän nguõ haønh, nhöng sang ñeán soá thì toát hay xaáu ñeàu do ôû 2 phöông dieän aâm döông vaø nguõ haønh; neân Taû phuï vaãn coù theå coi laø moät trôï tinh quyù maø khoâng sai laø bao. Trong vaán ñeà naøy coù ñieàu laï laø nôi vöông ñòa cuûa haønh cuûa thaùng sinh laø 2 cung sau nöõa, ñaùng leõ cuõng phaûi ñaët moät sao toát cho ta nhö loaïi Long trì, Vaên khuùc thì laïi khoâng coù gì. Chæ cung tieáp sau ñoù môùi coù sao Ñòa Giaûi laø moät loaïi sao coù tính caùch Giaûi naïn, khaùc haún tính caùch trôï giuùp taêng ñeïp laø ñaëc tính cuûa söï Vöông haønh naøy. Coù theå coå nhaân xöa ñaõ an sao Taû phuï baèng nguyeät chi, nghóa laø vôùi thaùng gieâng ôû cung tyù, maø roài löu truyeàn laïi ñeán ta coù söï nhaàm laãn chaêng. Hay laø vì aûnh höôûng cuûa haønh thaùng quaù manh, söï trôï giuùp thaúng tröïc tieáp chöa chaéc ñaõ luoân luoân toát, neân phaûi tính ñeân chuyeän trôï giuùp giaùn tieáp qua haønh khí sinh ra haønh khí cuûa thaùng sinh chaêng ? 4. Caùc sao aâm döông khaùc: Caùc sao aâm döông khaùc thì coù Thai Toaï an cho thaùng vaø ngaøy sinh Quan quyù an do giôø vaø ngaøy sinh. Söï cho theâm ngaøy vaøo ñaây hôi khoù giaûi thích. Nhaát laø Taû thuaän ñeân sinh nhaät laø Tam thai, maø khuùc thì laïi nghòch ñeán sinh nhaät roài lui 1 cung laø Thieân quyù, caøng laøm vaán ñeà raéc roái, khoâng hieåu caên do laø töï ñaâu. II. BA VOØNG SAO ÑAÀY ÑUÛ: Trong Töû Vi coù 3 voøng sao, ñaày ñuû moãi voøng 12 cung. Ñaây laø nhöõng baøng tinh maø yù nghóa raát thaâu heïp, ta thöû baøn qua xem ra sao. 1. Voøng Traøng Sinh. Voøng traøng sinh goàm Thai Döôõng Traøng sinh v.v… an theo haønh cuûa cuïc. Ñaây laø nhöõng sao chi cho ta bieát khi cuïc soá cuûa ta mang haønh gì, thì nhöõng nôi toát xaáu thònh suy cho haønh ñoù laø nhö vaäy. Nhieàu ngöôøi thöôøng hieåu maáy sao naøy theo nghóa ñen nhö sao “Thai” laø coù thai ñaøn baø coù chöûa; döôõng laø nuoâi döôõng, ñoùng cung töû töùc laø phaûi coù con nuoâi; töû laø cheát, haïn ñeán töû laø coù theå cheát, beänh laø oám, thieân maõ ngoä beänh laø ngöøa oám chôù ñi xa maø khoå vaân vaân. Ñoù laø moät ñieàu sai laàm lôùn maø ñoäc giaû doïc ñeán ñaây chaéc ñaõ nhaän thöùc ñöôïc ñieàu ñoù. Nguyeân do coù leõ laø vì coå nhaân, xöa luùc ñaët ra Töû Vi ñaõ coá yù ñaët cho caùc sao moät teân coù theå töôïng tröng cho tính caùch chính cuûa sao ñoù moät caùch raát roõ raøng ñeå phoå bieán soá Töû Vi trong quaàn chuùng. Vì vaäy neân Thieân maõ laø chuû söï ñoåi thay; Lieâm trinh laø söï lieâm khieát, Loäc toàn laø coù loäc v.v…., cho neân moïi ngöôøi cöù theá aùp duïng vaøo cho caùc sao. Veø voøng traøng sinh ñaõ coù noùi taïi sao phaûi an theo nam nöõ maø khoâng keå ñeán döông nam hay döông nöõ, ôû ñoaïn treân roài. Moät ñieåm khaùc ñaùng chuù yù laø Thoå cuïc ñöôïc gheùp vaøo vôùi Thuûy cuïc ñeå an Traøng sinh ôû cung thaân. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 162 Vieäc gheùp nhö vaäy ñöôïc coå nhaân vieän lyù laø thoå cöôøng trung öông, thoå ôû giöõa chöù khoâng ôû boán phöông nhö Kim ôû phöông taây, Hoaû ôû phöông nam, Thuûy ôû phöông baéc, Moäc ôû phöông ñoâng; neân “Thoå kyù ö töø ngung” thoå ñöôïc göûi ôû boán goùc: thìn tuaát söûu muøi, vaø vì vaäy neân: Phuï hoaû nhi sinh, sinh ö daàn loäc ö tî, moä ö tuaát laø döïa vaøo hoûa ñeå sinh ôû daàn loäc ôû tî vaø moä ôû tuaát (döông thoå). Phuï thuûy nhi sinh: sinh ö thaân loäc ö hôïi, moä ö söûu töùc laø döïa vaøo thuûy ñeå sinh, sinh ôû thaân loäc ôû hôïi vaø moä ôû söûu (aâm thoå). Lyù leõ aáy laø laáy ôû choã ñaát coù hai loaïi: Khoâ thaùo chi thoå: ñaát laïnh aåm nhö ñaát buøn ôû soâng. Chaúng bieát khi chuyeån sang ñeán nguõ haønh, laïi nguõ haønh naïp aâm roài chuyeån sang soá Töû vi, söï chính xaùc cuûa vieäc gaùn gheùp naøy, coù coøn khoâng vaø ñöôïc laø bao. Duø sao cuïc laø haønh cuûa moâi tröôøng cuûa caùc sao: trong soá Töû vi ta neân aùp duïng haønh cuûa cuïc naøy vaøo vôùi haønh cuûa caùc sao, ñeå bieát khi sao naøy gaëp caùc sao voøng Traøng sinh seõ taêng cöôøng giaûm löïc ra sao ñoái vôùi soá cuûa ta. Ñoù laø ñieàu chính. Coøn haønh cuûa caùc sao ñoái vôùi haønh cuûa cung sao aáy ñoùng treân thieân baøn, vaán ñeà naøy laïi ñònh theâm moät baäc nöõa söï taêng giaûm uy löïc cuûa caùc sao tröôùc khi aùp duïng vaøo soá maïng cuûa ta. Vaán ñeà coù leõ hôi phöùc taïp nhöng khi coå nhaân ñaõ ñaët ra vong traøng sinh chaéc kinh nghieäm ñaõ cho thaáy haønh cuûa cuïc coù aûnh höôûng thaät söï e ñeán caùc sao treân phöông dieän aùp duïng vaøo soá ta; vaø chuùng ta haõy cöù chaáp nhaän ñeå chieâm nghieäm. 2. Voøng Thaùi tueá. Voøng Thaùi tueá coù 12 sao, Thaùi tueá an ôû dung sinh nieân, roài tieáp tuïc theo chieàu thuaän: Thaùi tueá – Thieáu döông – Tang moân – Thieáu aâm – Quan phuø – Töû phuø (Nguyeät ñöùc) Tueá phaù – Long ñöùc – Baïch hoå – Phuùc ñöùc (Thieân ñöùc) – Ñieáu khaùch – Tröïc phuø. Möôøi hai sao naøy ñöôïc an ñeå tính thuû meänh thaàn saùt. Cung meänh mình coù sao naøo thì sao aáy laø thaàn saùt thuû meänh mình. Tieåu haïn mình coù sao naøo thì sao aáy laø thuû haïn thaàn saùt (tìm sao naøy thì phaûi an thaùi tueá löu nieân roài tính thuaän) Yù nghóa cuûa sao thuû meänh thaàn saùt laø sao naøy laø moät hung thaàn hay caùt tinh luoân theo mình ñeå mang ñieàu laønh döõ ñeán vôùi mình. Khi ñoaùn soá caàn phaûi hieåu ñoù laø loaïi sao hoïa phuùc. Ñoù laø moät ñieàu maø ngöôøi AÙ ñoâng ta raát tin; coù nhöõng ngöôøi luoân luoân gaëp ñieàu laønh ñieàu may, coù ngöôøi caû ñôøi khoâng bao giôø truùng soá, chuyeân gaëp nhöõng chuyeän khoâng may, khoù xaûy ra vôùi ngöôøi khaùc. Lyù do cuûa vieäc ñònh vò trí vaø yùnghóa cho caùc sao aáy noùi chung veà hoïa phuùc, laø do hai ñieåm aâm döông vaø nguõ haønh cuûa ñòa chi. Maëc daàu chöa tìm ñöôïc caên nguyeân chính xaùc, chuùng ta ñaõ cuøng taïm chaáp nhaän vôùi coå nhaân hai chu kyø: ñòa chæ 12 naêm vaø thieân can 10 naêm, nhö laø hai thöïc theå coù thaät. Nghóa laø treân moät phöông dieän naøo ñoù chi phoái bôûi ñòa chi nhö caùt hung laønh döõ ñoái vôùi ta chaúng haïn, thì cöù 12 naêm moät chu kyø, söï vieäc cuûa ñôøi laïi tuaàn hoaøn xaûy ra nhö vaäy. Ñaõ ñaønh hoïa phuùc aáy ta phaûi hieåu laø coù theå xaûy ra chöù khoâng phaûi nhaát ñònh xaûy ra; vì leõ moãi chu kyø ta laïi coøn chòu aûnh höôûng cuûa nhieàu sao treân nhieàu phöông dieän khaùc; vaø caùc sao naøy coù theå laøm cho vieäc caùt maát caùt, hung maát hung, hay laøm gia taêng vieäc hung caùt aáy leân; nhöng treân ñaïi cöông laø coù söï tuaàn hoaøn nhö vaäy. Vôùi 12 ñòa chi tyù söûu… ta ñaõ bieát moãi chi coù moät aâm döông vaø mang moät haønh khí hoäi cuïc. Veà aâm döông: thì nhöõng naêm khaùc loaïi mang ñieàu laønh ñieàu toát ñeán cho ta, ñuùng nhö luaät caên baûn cuûa aâm döông: SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 163 Döông ñaéc aâm vi taøi (söï giaøu coù) Aâm ñaéc döông vi quan (söï danh döï) Coøn caùc naêm ñoàng loaïi thì mang ñieàu baát lôïi ñeân cho ta vì döông laïi döông thì chæ laøm leäch söï quaân bình saún coù (neáu coù) khieán ta phaûi baét buoäc phaûn öùng moät caùch khoù nhoïc. Aâm ñaéc aâm cuõng theá. Cho ta neân ta thaáy Thaùi Tueá laø hung, Thieáu döông laø caùt Tang moân laø hung, thieáu aâm laø caùt, cöù theá tuaàn töï hung caùt… Veà nguõ haønh thì ta thaáy caùc naêm cuøng moät haønh khí hoäi cuïc laø ñoàng hoaïi vôùi nhau, vaø nhöõng hoäi cuïc ñoù ñöôïc saép xeáp ñeå tuyø sinh khaéc maø toát xaáu, döõ laønh vaäy. Ví thöû ta sinh naêm tyù. Thuûy Cuïc Thaân : Baïch Hoå (Haïi mình) Tyù : Thaùi Tueá (Böïc mình) Thìn : Quan Phuïc (Kieän caùo) AÂm Kim Cuïc 3 sao naøy ñeàu laø caùt tinh ñoái vôùi ta vì Kim sinh thuyû, maø aâm Kim hoïi Döông thuyû laïi caøng toát nöõa. Döông Hoaû Cuïc Daàn : Tang moân (tang toùc) Ngoï : Tueá phaù (thaát baïi) Tuaát : Ñieáu khaùch (bi si) 3 sao naøy ñeàu laø hung tinh ñoái vôùi ta vì Hoaû khaéc thuyû maø Döông Hoaû vôùi Döông thuyû khaéc nhau caøng maïnh. AÂm Moäc Cuïc Hôïi : tröïc phuø (tin vui) Maõo : thieáu aâm (eâm ñeïp) Muøi : long ñöùc (phuùc laønh) 3 sao naøy ñeàu laø caùt tinh ñoái vôùi ta vì Thuûy sinh Moäc maø aâm Moäc hoäi Döông thuyû laïi caøng toát. Ñaây laø tröôøng hôïp sôû sinh giaû höu, ta sinh ra ngöôøi, coù keùm tröôøng hôïp Kim Cuïc laø sinh ngaõ giaû töôùng; cho neân maáy sao naøy keùm Phuùc Ñöùc, Thieáu döông. Ñaáy laø noùi chung cho caû 12 sao, phaân tích yù nghóa rieâng cho töøng sao thì quaù daøi, ñoäc giaû coù theå luaän maø tìm thaáy ñöôïc. Ñieàu quan heä laø ñieåm taïi sao sao Thaùi Tueá laïi hung chöù khoâng phaûi caùt, chính vì thaùi tueá hung, neân 2 sao döông thuyû kia: baïch hoå, quan phuø môùi laø hung ñoái vôùi ta, vì ñoàng loaïi vôùi thaùi tueá. Vôùi lyù luaän ñaõ aùp duïng treân ta cuõng coù theå noùi vì ta sinh naêm Tyù laø naêm döông thuyû, neân khi gaëp döông laø ta bò hung. Ñaïi ñeå yùnghóa voøng sao naøy laø nhö vaäy duy ñaây laø baøng tinh, neân tính caùch hung caùt cuûa moãi sao raát thaâu heïp vôùi kinh nghieäm coå nhaân ñaõ cho ta bieát moãi sao laø laønh döõ veà chuyeän gì; nhöng chuùng ta duø chaúng tìm theâm ñöôïc nhöõng tính caùch môùi cho moãi sao, cuõng neân kieåm soaùt laïi vôùi soá caùc ngöôøi coù giôø sinh chaéc chaén ñuùng. 3. Voøng Baùc só. Voøng Baùc só maëc daàu an theo sao Loäc toàn laø do Can cuûa naêm maø ra nhöng cuõng coù 12 sao. Ñoù laø moät ñieåm ñaùng chuù yù, ñieåm khaùc bieät thöù 2 laø voøng Baùc só naøy an thuaän vôùi döông nam vaø nghòch vôùi ngöôøi döông nöõ vôùi ñieåm thöù nhaát vaø vôùi yù nghóa cuûa caùc sao voøng naøy ñaïi ñeå cuõng hung caùt nhö sao voøng Thaùi Tueá, chuùng ta coù theå nghó raèng ñaây cuõng laø moät loaïi thaàn saùt ñoái vôùi ta nhöng treân moät khía caïnh khaùc. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 164 Duø sao ñaõ laø thaàn saùt, töùc laø sao bieåu töôïng cho söï laønh döõ cuûa moãi naêm nghóa laø tuoåi ta thuoäc can gì thì ñeán naêm can gì, aûnh höôûng cuûa naêm löu nieân naøy ñoái vôùi ta laønh döõ ra sao ta seõ ñaët thaønh teân ra ñeå ngöôøi ñoaùn soá cöù troâng teân ñoù maø ñoaùn khoûi phaûi tính laïi khoù khaên. Do ôû söï: Thuaän haønh hay nghòch haønh tuøy naêm döông hay aâm; caùc sao naøy tuøy thuoäc aâm döông. Do ôû söï: An sao tuøy theo sao Loäc toàn laø loäc vò cuûa nguõ haønh caùc sao naøy tuøy thuoäc nguõ haønh cuûa can. Coù 12 sao, thay vì 10 sao, caùc sao naøy phaûi laø bieåu töôïng cuûa aûnh höôûng 12 cung treân tinh baøn ñoái vôùi vò trí cuûa can cuûa sinh nieân treân thieân baøn; chöù khoâng phaûi aûnh höôûng cuûa can ñoái vôùi can. (Caâu naøy coù nghóa laø muoán tìm hieåu yù nghóa cuûa moät sao trong voøng, khoâng phaûi ta cöù tính töø naêm ta sinh khôûi Baùc só ñeán sao ñoù theo thöù töï nieân can, maø thaáy can chæ söï cuûa sao ñoù; traùi laïi ta phaûi ñaët caùc sao cuûa voøng theo thöù töï caùc cung; roài xem trong cung ñoù coù nhöõng haønh naøo ñang vöôïng ñang sinh ñang coù döôùi khi ñeå cho phaûn öùng vôùi theá thònh suy cuûa haønh khí cuûa ta ôû cung ñoù) Vieäc naøy caàn laäp baûng “taøng khí” cuûa töøng cung cho thieân baøn, nhö ñaõ noùi trong quyeån nhaát roài döïa vaøo ñoù maø luaän ra yù nghóa caùc sao. Tæ nhö ta sinh naêm Giaùp. Baùc só ôû daàn, chöõ thoâng minh, caùt veà vaên. Löïc só ôû Maõo moäc cuûa ta vöôïng cöïc neân chuû uy quyeàn veà vuõ. Thanh long ôû thìn, thìn laø baûn khí cuûa Maäu thoå neân ta khaéc thoå ta hoùa caùt. Thìn laïi laø dö khí cuûa AÁt: Moäc döông sinh ta maø laïi laø aâm moäc neân giuùp ta tieán veà taøi (tieàn) “döông ñaéc aâm vi taøi caùch”. Thìn laïi laø moä khoá cuûa quy thuûy, thuûy sinh moäc neân trôï giuùp ta, nhaát laø aâm thuyû neân thanh long laø moät sao caùt baùo söï phaùt taøi, neân coù hieäu laø thieân hyû. Cöù theá luaän tieáp ñem sinh khaéc cheá hoùa cuûa caùc haønh khi ñang suy thònh suy cuûa töøng cung vôùi haønh khí cuûa ta seõ ñònhñ yù nghóa moät caùc xaùc ñaùng; ñuùng vôùi yù nghóa coå nhaân ñaõ truyeàn laïi cho ta. Taùc giaû ñaõ tính caû cho tröôøng hôïp 10 can vaø caû Nam laãn Nöõ, nhöng tieác raèng quaù daøi khoâng tieän cheùp laïi ñaây, xin ñoäc giaû laøm laáy. Nhaân vieäc naøy ñoïc giaû coù theå kieåm laïi yù nghóa cuûa töøng sao maø caùc saùch thöôøng noùi, vaø xoaù boû nhöõng ñieàu phi lyù maø ngöôøi ta ñaõ chæ döïa vaøo teân sao, ñeå gaùn cho sao vaäy. Xin nhôù laø vì moãi cung tröø 4 cung tyù, ngoï, maõo daäu chæ coù moät haønh, cung naøo ñeàu cuõng mang 3 haønh vôùi theá thònh suy khaùc nhau, neân coù nhöõng tröôøng hôïp nhö “Tieåu hao” baùn caùt baøn hung v.v… III.CAÙC SAO ÑOÅI KHAÙC. Ngoaøi aâm döông tinh ra ta coøn caùc sao ñi töøng ñoâi vôùi nhau, nhö luïc baïi laø Kinh Ñaø, Khoâng Kieáp, Linh Hoaû vaø Khoác Hö, Hoàng Hæ, Coâ Quaû v.v… Döôùi ñaày ta seõ xem töøng ñoâi moät. 1. Kình döông Ñaø la. Loäc toàn: caùc sao naøy laø 2 sao ñöùng tröôùc vaø sao Loäc toàn, neân ta tìm hieåu sao Loäc toàn tröôùc. Loäc toàn laø loäc vò (töùc ngoâi Laâm Quan) cuûa haønh khí nieân can. Nieân Giaùp Loäc toàn an ôû daàn, AÁt ôû maõo, Bính ôû ty v.v… laø do haønh khí cuûa caùc naêm naøy sinh töï ñaâu ñi thuaän ñi nghòch ra sao neân coù caùc vò trí ñoù. Khi Meänh ta ñoùng ôû ngoâi Laâm quan cuûa nieân can voán ñöôïc laáy laøm baûn meänh cho ta, maø nay Meänh ta ôû ngay choã maø haønh khí hôïp vôùi haønh khí ta, laïi vöôïng nhaát thì ñöông nhieân aûnh höôûng cuûa vuõ truï ñoái vôùi ta veà phöông dieän nguõ haønh laø cöïc toát, ta phaûi ñöôïc phaùt trieån naåy nôû maïnh, vaø treân soá ta phaûi luoân luoân coù loäc môùi coù theå nhö theá ñöôïc. Kình döông: SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 165 Kình döông laø sao ñöùng sau Loäc toàn moät cung, töùc laø ngoâi “ñeá vöông” cuûa haønh khí nieân can ta (baûn meänh) vöôïng ñaây laø vöôïng cöïc, neân ñaõ coù caùi suy naèm trong, saün saøng bieán. Sao naøy coøn ñöôïc goïi laø Döông nhaân teân moät hung thaàn nguyeân luùc sinh thôøi laø moät voõ töôùng cöïc kyø hung aùc, cho neân coå nhaân laáy teân ñaët cho sao (Kình laø cöùng) ñeå chæ söï cöùng raên hung baïo ñeán cöïc ñoä haàu giaûi thích aûnh höôûng phuø trì quaù maïnh naøy mang tai hoaï ñeán cho ta hôn laø phuùc “Thaân cöôøng ngoä Nhaän, tai hoaï boät nhieân”. Trong soá Töû vi Kình döông laø moät hung tinh chuû uy quyeàn, nhöng “hoùa hình” vì leõ aáy. Ñaø la: Ñaø la laø sao ñöùng tröôùc Loäc toàn, khoâng hieåu nghóa 2 chöõ Ñaø la laø gì, vaø do ñaâu, nhöng sao naøy trong töû vi cuõng laø moät hung tinh nhö sao Kình döông nhöng moät beân hoùa hình, moät beân hoaù kî. Trong caùc baøi phuù thöôøng noùi ngoä hình kî hay laø gaëp Kình Ñaø hoùa. Thoâi thöôøng coå nhaân hay aùp duïng nghóa sau hôn. Ñaø la chæ söï thoâ baïo, chæ coù aâm taät, chæ hoaïch phaùt vaø hoaïch phaù. Tröôùc ngoâi “laøm quan” laø ngoâi “quan ñaùi” töùc laø luùc haønh khí vöøa môùi lôùn leân, chöa ñuû söùc taùc duïng nhöng vaãn laø ñang hoài thònh. Taïi sao aûnh höôûng cuûa Ñaø la laïi coù theå xaáu ñöôïc. Duø aûnh höôûng aáy chöa ñuû söùc phuø trôï gì cho ta thì ñaùng leõ voâ haïi, môùi phaûi chöù sao laïi coù theå thaønh ra moät aûnh höôûng xaáu ñöôïc. Nguyeân ñaây laø keát quaû cuûa söï phoái hôïp giöõa haønh khí cuûa nieân can vaø haønh khí cuûa thaùng, töùc 12 cung treân tinh baøn vaäy. Vôùi loäc toàn aûnh höôûng naøy khoâng ñöôïc tính ñeán, vì ôû loäc vò haønh khí cuûa ta ñang hoài cöïc thònh, duø nôi ñöùng coù mang haønh gì cuõng khoâng sao, neáu hôïp thì loäc toàn mieáu maø khoâng thì loäc toàn ñaéc ñòa caùi toát giaûm ñi thoâi. Vôùi Kình döông haønh khí laïi caøng quaù maïnh, aùt caû haønh cuûa cung ñi neân neáu gaëp khaéc, thì kình seõ mieáu nhö kình döông ôû tuaát chaúng haïn thoâi, coøn khoâng thì chæ laøm taêng them xaáu maø thoâi. Vôùi Ñaø la thì khaùc haún. Neáu ta laøm baûng Ñaø la cho 10 naêm Giaùp AÁt v.v… thì ta seõ thaáy keát quaû nhö sau: Caùc naêm döông Ñaø la bò khaéc (khaéc ngaõ giaû töû) Caùc naêm aâm Ñaø la bò tieát khí (sinh ngaõ giaû töû) Nhö: Naêm Giaùp ta döông moäc Ñaø ôû Söûu (Kim) Naêm AÁt ta aâm moäc Ñaø ôû Daàn (Hoaû) Naêm Bính ta döông hoaû Ñaø ôû Thìn (thuûy) Naêm Ñinh ta aâm hoaû Ñaø ôû tî (Kim) v.v… Caùc haønh cuûa caùc cung noùi treân ñaây laø haønh cuûa ta hôïp hoäi cuïc. Voán ñaõ yeáu chöa ích lôïi gì cho ta laïi coøn mang laïi cho ta söï bò khaéc cheá, söï tieát khí suy yeáu: sao Ñaø la chuyeån sang “soá” chæ coù theå töôïng söï caûn trôû, söï kìm haõm, söï giaûm löïc ñoái vôùi ta maø thoâi. Ñaø la seõ chæ nhö laø caùi gi laøm suy yeáu ta daàn daàn, ngaám ngaàm, nhö nhöõng aùm taät, nhöõng beänh kín v.v… Ñoâi sao Kình Ñaø naøy tuy laø ñoâi nhöng aûnh höôûng moãi sao moät khaùc, moät caùi aån ta ñi nhanh leân cho ngaõ cheát, moät caùi níu keùo ta laïi, khoâng cho ñi nhanh laøm cho ta meät. Cho neân söï xaáu, hung cuûa noù phaûi hieåu laø rieâng bieät khoâng caàn phaûi coù ñoâi môùi xaáu nhö caùc sao aâm döông. Vì leõ 2 sao naøy hoøa bình vaø Kî, neân aûnh höôûng noù, phaûi coi nhö xaáu thaät, khi ñi vôùi caùc hung tinh aùc saùt khaùc khi bò hoaù; coøn khi ñöùng moät mình söï xaáu coù theå coi laø giaûm ñi nhieàu. Treân ñaây laø luaän theo caùch an Kình Ñaø nhö ta vaãn chaáp nhaän nghóa laø Kình Döông sau Loäc toàn, vaø Ñaø la ñöùng tröôùc. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 166 Söï an tinh nhö vaäy hôi voâ lyù vì vôùi naêm aâm, nguõ haønh ñi nghòch neân aát môùi loäc taïi maõo, Loäc toàn môùi coù vò trí ñoù, tröø phi yù nghóa cuûa 2 sao naøy coù theå ñoåi nhau khi döông ñoåi ra aâm chaêng. Coù nhieàu ngöôøi ñoåi Kình ra Ñaø vaø Ñaø ra Kình vaø nhö vaäy Kình seõ ôû Daàn vaø Ñaø ôû Thìn. Traàn toá Yeâm cuõng ñoàng yù laø phaûi vaäy. Xin ñoäc giaû nghieân cöùu kyõ theâm xem. 2. Ñòa khoâng, Ñòa kieáp. Ñaây laø 2 sao hung ñeä nhaát trong Töû vi vì laø thôøi tinh an theo giôø, neân aûnh höôûng 2 sao naøy cöïc nhanh vaø cöïc maïnh. Sao naøy coù taùc duïng khi ñi ñoâi vôùi nhau vaø coù caû taùc duïng khi ñi moät mình. Döôùi ñaây ta giaûi thích caû 2 phaàn ñoù. a) Taùc duïng ñoâi. Taùc duïng ñoâi nghóa laø khi trong laù soá cung Meänh Thaân hay Haïn cuûa ta coù caû Ñòa khoâng laãn Ñòa kieáp hoaëc vì ñoàng thuû, hoaëc vì tam hôïp, hoaëc vì ñoái chieáu v.v… Tröôøng hôïp ñoù coù yù nghóa laø ta hieän ñang ôû moät nôi maø aûnh höôûng cuûa truïc tî hôïi, truïc ñoái chieáu cuûa ñoâi sao naøy (Ñòa khoâng vaø Ñòa kieáp bao giôø cuõng ñoái nhau qua truïc tî hôïi) coù taùc duïng maïnh vôùi ta. Theá maø truïc tî hôïi laø truïc xaáu nhaát trong 6 truïc cuûa tinh baøn, hung tinh cuûa truïc naøy coù theå noùi laø aùc saùt ñeä nhaát. Lyù do cuûa söï aùc saùt ñoù raát deã hieåu, vì tî laø nôi cöïc döông, queû caøn 6 vaïch döông vaø hôïi laø cöïc aâm, queû khoân 6 vaïch aâm. Vôùi trieát thuyeát veà hoïa phuùc cuûa ta thì caùi gì quaù ñoä ñeàu laø xaáu; höôùng tî hôïi naøy laø höôùng noái 2 caùi “cöïc” veà phöông dieän aâm döông taát nhieân phaûi laø höôùng xaáu nhaát. Bò aûnh höôûng cuûa caùi quaù ñoä ñoù, caùc sao toát coù theå bò ñaåy ñeán toát quaù roài suïp ñoå, caùc sao xaáu coù theå bò ñaåy ñeán xaáu quaù roài môùi thoâi. Söï xaáu cuûa Khoâng Kieáp thöôøng laø maïnh vaø nhanh. Nhanh laø vì ñaây laø thôøi tinh maø vôùi moät taùc duïng thuùc ñaåy ñeán quaù ñoä laïi thuùc ñaåy gaáp, keát quaû thöôøng laø taïi haïi cho soá maïng ta, vaø Khoâng Kieáp vì vaäy laø so cöïc hung vaäy. Phuù ñaõ coù caâu. Phu Theâ khoâng kieáp truøng xung Traûi hai ba ñoä môùi xong cöûa nhaø Töû cung khoâng kieáp truøng gia Nuoâi con khoâng maët ñaõ ba boán laàn. Laø chæ cho ta thaáy aûnh höôûng tai haïi cuûa ñoâi sao naøy. b) Taùc duïng moät. Ñeå giaûi thích caùi xaáu cuûa Ñòa khoâng hay Ñòa kieáp khi ñi moät mình ta caàn phaân taùch vaán ñeà moät caùch kyõ caøng hôn. Nhö phuù coù caâu: Haïng Vuõ anh huøng haïn chí ñòa khoâng nhì taøng quoác. Thaïch Suøng haøo phuù, haøn thaønh kieáp ñòa dó vong gia. Meänh trung ngoõ kieáp nhö laõng lyù haønh truyeàn. Meänh lyù phuøng khoâng baát phieâu löu taát taät khoå. Laø noùi veà taùc duïng moät mình cuûa caùc sao naøy. Khi ta gaëp moät sao Ñòa kieáp hay Ñòa khoâng, nghóa laø ta khoâng loït vaøo aûnh höôûng cuûa truïc tî hôïi, ta vaãn bò xaáu nhö thöôøng. Muoán tìm hieàu aûnh höôûng cuûa töøng sao naøy moät ta phaûi ñi vaøo chi tieát hôi daøi doøng moät chuùt. Ôû ñaây taùc giaû chæ xin trình baøy sô qua vaán ñeà ñeå ñoäc giaû nghieân cöùu laáy. Tröôùc heát ta nhaän thaáy raèng neáu ta sinh thaùng 10, thì bao giôø soá cuûa ta cuøng Meänh khoâng, Thaân kieáp. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 167 Sao Ñòa kieáp nhö dính vaøo “Thaân” ta vaø heát ngaøy naøy sang ngaøy kia, töø giôø tyù ñeán giôø hôïi moãi ngaøy, Ñòa kieáp cöù theo ta. Thaàn tuùc laø nôi ta sinh treân ñòa caàu, nhö vaäy chaúng khaùc gì luùc naøo sao Ñòa kieáp cuõng ñöùng thaúng treân ñaàu ta, trong suoát thaùng 10 aáy. Ñòa khoâng thì dính vaøo cung Meänh. Söï nhaän xeùt naøy khieán ta coù theå nghó raèng 2 sao naøy ñöôïc an treân ñòa baøn töùc ñòa caàu chöù khoâng phaûi an treân thieân baøn nhö caùc sao khaùc. Vôùi giaû thuyeát naøy ta coù theå möôïn ñòa baøn ñeå giaûi thích vaán ñeà cho giaûn tieän vaø deã thaáy hôn. Ñòa caàu xoay quan truïc Nam Baéc. Ñöôøng xích ñaïo, hay baát cöù caùc voøng vó tuyeán naøo cuõng xoay quanh truïc aáy caû. Neáu ta ñaët truïc Nam Baéc cuûa ñòa caàu vaøo truïc cuûa thieân baøn ta seõ coù hình beân ñaây ñòa baøn ôû trong chia laøm 12 vuøng, moãi vuøng roäng 12 kinh tuyeán. Thieân baøn ôû ngoaøi chia laøm 12 cung. Nay ta laáy nôi ta sinh Saigon laøm cung Tyù thì phía Ñoâng seõ coù Hôïi ôû Phi Luaät Taân phía taây seõ coù söûu ôû Cao Mieân, daàn, ôû Thaùi Lan, maõo, ôû AÁn Ñoä v.v… nghóa laø ta chia ñòa baøn ra laøm 12 cung vaäy Laáy moät tæ duï ñeå lyù luaän cho deã. Ví thöû ta sinh thaùng Chaïp (söûu) vaø giôø Daàn. Treân ñòa baøn nôi cöïc aâm laø nôi ñang ôû giôø Tyù nöûa ñeâm, vaø nôi cöïc döông laø nôi ñang ôû giôø Ngoï, giöõa tröa. Ngaøy ta sinh, luùc nöûa ñeâm, ta ôû choã cöïc aâm cuûa ñòa baøn neân ta laáy laøm cung Tyù, Tyù naøy chieáu vaøo cung Söûu cuûa thieân baøn, vì luùc aáy laø thaùng chaïp, thaùng söûu thaøhh ra höôùng cöïc aâm cuûa thieân baøn töùc höôùng hôïi queû khoân luùc aáy chieáu thaúng vaøo cung Tuaát cuûa ñòa baøn. Khi ta ñang ôû vaøo hoaøn caûnh cöïc aâm, thì ñoái vôùi ta caû 12 höôùng cuûa vuõ truï khoâng höôùng naøo xaáu hôn laø höôùng cöïc aâm cuûa vuõ truï nöõa. Cho neân ñoái vôùi ta “choã” cung Tuaát treân ñòa baøn laø choã xaáu nhaát trong thaùng 6 (thaùng chaïp). Suoát trong thaùng chaïp, baát cöù luùc naøo caùc sao naøo duø toát duø xaáu neáu chieáu ñeán ta maø ñi theo höôùng Tuaát cuûa ñòa baøn, ñeàu bò aûnh höôûng cuûa “Thieân” cöïc aâm nhö dính vaøo ñoù laøm cho xaáu ñi heát. Thieân phuû ôû ñoù cuõng hoûng: Phuû phoøng khoâng xöù taøi suy. Hung tình maø gaëp laïi caøng nguy. Cöù rieâng moät mình sao Ñòa kieáp hay Ñòa khoâng ñoùng ôû cung naøo nhö Phuùc, Theâ, Töû, Meänh v.v… cuõng ñuû mang laïi söï khoù khaên ñoå vôõ roài. Cuõng chính vì leõ ñoù, caùc cung Theâ, Töû, Phuùc laø nhöõng cung cuûa ñòa baøn, neân ta coù theå coi 2 sao naøy nhö ñòa tinh, ñoùng ngay treân ñòa baøn; cuõng nhö 2 sao Thieân Thöôûng, Thieân söù luoân luoân ñoùng treân ñòa baøn vaäy. Coå nhaân khi ñaët teân Ñòa khoâng Ñòa kieáp coù leõ cuõng coù duïng yù cho thaáy roõ ñieàu aáy chaêng. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 168 Trôû laïi tæ duï treân. Khi ta sinh giôø Daàn, nôi ta ôû töùc cung Tyù treân Ñòa baøn xoay veà hoïp vôùi cung Maõo cuûa thieân baøn, vaø cung Tuaát nôi ñaát xaáu cuûa ta luùc baáy giôø seõ veà nôi cung “Söûu” cuûa thieân baøn: treân laù soá ta an “Ñòa kieáp” ôû cung “söûu” laø vì vaäy. Taát caû caùc sao ñoùng ôû cung Söûu, seõ bò aûnh höôûng cuûa ñòa kieáp laøm cho xaáu ñi caû. Vaø nôi ñoù duø laø cung naøo cuûa ñòa baøn ñi nöõa nhö Theâ – Töû – Taøi – Meänh v.v… thì cuõng bò caùi cöïc aâm ñoùng saün ôû ñoù laøm cho tan vôõ höông hoûng caû. Caùi xaáu cuûa Ñòa kieáp laø söï leäch laïc veà aâm döông xa roài truïc quaân bình laø truïc Tî Hôïi. Caùi xaáu ñoù nay ñöôïc an taïi cung Söûu, töùc laø bieåu töôïng baèng aâm döông caùch “Söûu” queû “Laâm”. Khi queû Laâm ñoái vôùi ta xaáu, thì queû ôû cung Daäu ñoái vôùi queû “Laâm qua truïc tî hôïi, moät queû” laøm ñaûo ngöôïc laïi cuõng phaûi xaáu vôùi ta moät caùch töông ñöông: leõ quaân bình cuûa soá maïng ta buoäc phaûi nhö vaäy, vaø vì vaäy ñeå bieåu töôïng caùi xaáu naøy ôû nôi ñaây, ta cho sao xaáu khaùc ñoùng ôû ñoù, töùc laø sao Ñòa khoâng. Ñòa kieáp chæ söï taøn haïi, saùt phaït. Ñòa khoâng chæ söï khoâng vong, voâ thöïc. Cuõng vì lyù do treân vaäy. Vôùi caùch giaûi thích aáy ta hieåu ñöôïc taïi sao Khoâng Kieáp ôû Tî hôïi laïi chæ söï “Hoaïnh Phaùt”. Cöïc aâm cöïc döông laø nhöõng nôi quaù ñoä cheo leo, khoù maø ôû ñoù laâu cho yeân ñöôïc: nhöng neáu ôû ñöôïc ñoù thì laø ñöôïc theá quaân bình, laïi moät theá quaân bình cao nhaát, ñieàu toát lôùn öùng vaøo “soá” laø phaûi vaäy. 3. Hoaû tinh. Hai sao Hoûa tinh vaø Linh tinh laø 2 hung tinh vaøo haïng naëng, chuyeân taùc hoïa, maø phaàn nhieàu laø hoïa lôùn. Theá maø tieác thay taùc giaû vaãn chöa tìm thaáy ñöôïc caên nguyeân cuûa 2 sao naøy. Döôùi ñaây xin trình baøy taïi sao. Hai sao naøy ñöôïc an theo naêm vaø giôø nhö sau. Caùc naêm thuoäc: Hoûa cuïc (daàn, ngoï, tuaát) Hoaû ôû Söûu, Linh ôû Maõo. Thuûy cuïc (Thaân, Tyù Thìn) Hoaû ôû Daàn, Linh ôû Tuaát. Kim cuïc (Tî, Daäu, Söûu) Hoaû ôû Tuaát, Linh ôû Maõo. Moäc cuïc (Hôïi, Maõo, Muøi) Hoaû ôû Daäu, Linh ôû Tuaát. Luùc nöûa ñeâm giôø Tyù, caùc giôø sau Hoaû tinh seõ ñi thuaän moãi giôø moät cung cho döông nam, aâm nöõ. Vôùi aâm nam döông nöõ thì Hoaû ñi nghòch Linh ñi thuaän. Tröôùc heát xin noùi coù nhieàu saùch an caùc naêm Kim, Cuïc, Hoaû ôû Maõo, Linh ôû Tuaát nhöng phaân taùch kyõ vaän haønh ra môùi thaáy caùch an nhö vaäy khoâng hôïp lyù, traùi ngöôïc haún vôùi loái an caùc sao khaùc trong Töû vi, neân taùc giaû laáy nhö treân. Vôùi söï ñi thuaän nghòch cho döông nam aâm nöõ, Hoaû Linh phaûi laø moät caùi gì coù mang tính chaát aâm döông. Vôùi vaän haønh Hoûa thuaän Linh nghòch, 2 sao naøy khoâng theå laø 2 sao khaùc loaïi nhau, maø phaûi laø sao ñoâi, nhö Nhaät Nguyeät, Khoâng Kieám v.v… Vôùi söï an theo tam hôïp hoäi cuïc, 2 sao naøy phaûi mang naëng tính chaát nguõ haønh. Vì vaäy aûnh höôûng cuûa noù ñoái vôùi ta phaûi laø do nguõ haønh vaø aâm döông maø ra. Ñöùng treân phöông dieän nguõ haønh, ta haõy thöû xem rieâng cho Hoûa tinh. Luùc giôø Tyù naêm Daàn Hoaû cuïc Hoaû tinh ôû söûu Kim. Naêm Maõo Moäc cuïc Hoûa tinh ôû Daäu Kim. Naêm Thìn Thuûy Cuïc Hoaû tinh ôû Daàn Hoaû. Naêm Tî Kim Cuïc Hoaû tinh ôû Tuaát (Hoaû). Caùc naêm sau, laïi cöù 1 naêm moät theo thöù töï nhö vaäy maø tieáp. Xeùt veà aâm döông thì naêm döông Daàn Thìn Hoaû ôû Söûu Daàn phía döông. Naêm aâm Maõo Tyù ôû Daäu Tuaát phía aâm. Xeùt veà nguõ haønh thì Hoaû khaéc Kim, Moäc khaéc Kim, Thuûy khaéc Hoaû, nghóa laø neáu naêm Hoaû, meänh ta ñoùng cung Kim ta bò khaéc Hoûa tính ñaët ôû ñoù laø cho ta bieát veà phöông dieän nguõ haønh vaø aâm SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 169 döông ta bò hình khaéc, söï hình khaéc ñoù treân phöông dieän soá maïng taát nhieân phaûi mang tai hoïa ñeán cho ta. Ñaáy laø noùi veà giôø Tyù, ñeán giôø Söûu, tieác thay Hoaû laïi tieán moät cung vaø ñoåi thaønh khí vaø lyù luaän treân cuûa ta seõ sai, vì taát caû caùc nôi seõ khoâng phaûi laø khaéc nöõa maø laø sinh. Vaû laïi khi ñem aùp duïng sang Linh tinh vaán ñeà laïi caøng khoâng thoaû ñaùng. Khoâng duøng tính caùch khaéc cheá cuûa nguõ haønh ñöôïc, taùc giaû ñaõ ñem aùp duïng nguõ haønh töông xung, nguõ haønh töông hình, nguõ haønh töông phaù, nguõ haønh töông haïi; nhöng taát caû ñeàu ñaõ khoâng ñöôïc. Khoâng giaûi thích ñöôïc vôùi nguõ haønh taùc giaû ñaõ quay veà vôùi Thieân vaên. Tröôùc heát Hoaû tinh vaø Linh tinh khoâng theå laø moät ñònh tinh nhö caùc sao Daàn Ngöu Khueâ Nöõ ñöôïc, vì leõ caùc ñònh tinh vôùi voøm trôøi (vonte ceùleste) vaø xeâ dòch ñoàng loaït vôùi nhau quanh quaû ñaát moãi naêm moät voøng, nghóa laø moãi thaùng phaûi ñoåi moät cung. Hai sao naøy tuy ñoåi cung theo giôø cuõng nhö theo thaùng. Nhöng vaän haønh thuaän nghòch nhau thì khoâng theå laø ñònh tinh ñöôïc. Keát cuïc 2 sao naøy chæ coù theå laáy caên nguyeân ôû haønh tinh. Haønh tinh chuùng ta coù 5 sao Kim Moäc Thuûy Hoaû Thoå, nhöng trong 5 sao ñoù chæ coù 2 sao laø gaàn ta nhaát laø coù theå aûnh höôûng ñöôïc laø Kim Tinh (Veùnus) töùc sao hoâm, vaø Hoaû tinh (Mars) maø thoâi. Xeùt veà vaän haønh caùc sao naøy thì ta thaáy coù theå raát phuø hôïp vôùi 2 sao Linh Hoaû ôû choã coù chu kyø laø boäi soá cuûa 4. Ñi heát 4 naêm Hoaû vaø Linh laïi trôû veà choã cuõ. Theá maø Kim tinh xoay quanh maët trôøi 88 ngaøy 1 voøng, töùc khi quaû ñaát xoay 1 voøng, Kim tinh ñi 4 voøng Hoaû tinh thì xoay quanh maët trôøi maát 2 naêm 1 voøng. Toùm laïi khi quaû ñaát xoay quanh maët trôøi 4 voøng, töùc laø 4 naêm thì caû Kim tinh laãn Hoaû tinh seõ laïi trôû veà vò trí cuõ trong thaùi döông heä. Hoaû vaø Linh cuõng nhö vaäy. Ngoaøi ra 2 haønh tinh naøy khaù lôùn ñeâm ñeâm ta thaáy saùng röïc treân neàn trôøi; khoâng coù lyù do naøo khi xöa coå nhaân laïi boû 2 sao naøy khoâng tính vaøo aûnh höôûng cho soá maïng ta. Aûnh höôûng cuûa 2 sao naøy nhaát ñònh coå nhaân phaûi nhaän thöùc ñöôïc, theá maø trong Töû vi, khoâng thaáy coù sao naøo bieåu töôïng cho 2 haønh tinh aáy laø voâ lyù. Vôùi 2 nhaän xeùt treân, vaø nhaát laø vôùi söï thaát baïi trong vieäc aùp duïng aâm döông vaø nguõ haønh vaøo cho 2 sao Hoaû tinh; chuùng ta coù theå taïm chaáp nhaän 2 sao naøy laø 2 bieåu töôïng (bieåu töôïng thoâi chöù khoâng phaûi laø sao thaät, cuõng nhö Nhaät Nguyeät bieåu töôïng cho maët trôøi maët traêng vaäy) cuûa 2 haønh tinh Hoaû tinh vaø Kim tinh. Vôùi giaû thuyeát aáy ta coù theå giaûi thích ñöôïc tính caùch hung aùc cuûa 2 sao ñoù, vì caùc haønh tinh naøy cuõng nhö caùc sao Choåi, moãi khi ñeán gaàn ta, chæ coù taùc duïng laø laøm xaùo troän tö theá aâm döông ñang ñieàu hoaø cuûa ta thoâi; vaø söï xaùo troän aáy taát nhieân gaây hoïa hôn laø phuùc. Duø vaäy chuùng ta cuõng chöa neân quaû quyeát giaû thuyeát aáy laø ñuùng; vì muoán vaäy ta caàn phaûi bieát roõ Thieân vaên hoïc ñôøi xöa vaø tính laïi cho kyõ caùc tröôøng hôïp ñaõ. Nhöng ñaáy laø noùi treân phöông dieän hoïc thuyeát, veà phöông dieän ñoaùn soá, giaûi thuyeát treân coù theå chaáp nhaän ñöôïc, vì leõ hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi tính caùch 2 sao aáy maø coå nhaân ñaõ löu truyeàn laïi cho ta. Sau heát coù theå theâm raèng, Hoaû laø Hoaû, Linh laø nhaïc, töùc laø tieáng Kim khí. Khi ñaët teân nhö vaäy, coå nhaân ñaõ cho bieát Hoaû tinh laø sao Hoaû (Mars) Kinh tinh laø sao Kim (Veùnus) hôn theá nöõa Hoaû tinh mieáu ôû Daàn, Ngoï, Tuaát haõm ôû Thaân tyù thìn, caùc nôi ñaéc ñòa cuûa 2 sao laïi caøng ñònh roõ tính chaát cuûa 2 sao naøy theâm nöõa. 4. Khoác Hö. Thieân Khoác, Thieân Höông laø 2 nieân tinh an theo ñòa chi cuûa naêm sinh. Hai sao naøy ñoái truïc Tyù Ngoï; vaø naêm Tyù, naêm cöïc aâm thì laïi cuøng ôû Ngoï laø cöïc döông. Truïc Tyù Ngoï laø moät truïc quaân bình xaáu nhieàu hôn toát. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 170 Neân khi Meänh ta coù caû 2 sao naøy, ta nhö ñöùng ôû ngay treân truïc ñoù, neân Khoác bieåu töôïng söï bi ai, Hö chæ söï hoûng , söï thaát baïi. Phaàn nhieàu gaëp Khoác Höông xaáu laø nhö theá. Chæ coù tröôøng hôïp Khoác Höông cuøng ôû 1 cung Tyù hay Ngoï. “Khoác Hö Tyù Ngoï nhaát theá xöng huøng” “Khoác Hö Tyù Ngoï tieàn baàn haäu phuø” “Khoác Höông Tyù Ngoï maïc ñaøm” laø toát. Lyù do laø ôû choã theá quaân bình Tyù Ngoï laø moät theá raát ngaén nguûi thöôøng thöôøng khoù ñaït ñöôïc tyû nhö ngöôøi laøm xieác ñi treân daây, nhöng neáu ñaõ ñaït ñöôïc thì thaät ñeïp. Rieâng Thieân khoác coøn coù yù nghóa mang laïi tieáng taêm cho ta, nhö caâu: Thieân khoác Hoøa quyeàn minh danh vu theá, hay caùch “Maõ Khoác Khaùch” = ngöïa ñeo nhaïc laø chæ söï vinh hoa. Yùnaøy coù leõ caùc thaày xöa laây ôû chuõ Khoác laø khoùc laø aâm thanh laø vang tieáng, maø ñoaùn nhö vaäy chaêng. Ñoäc giaû thöû suy nghieäm laïi. Yù chính thì vaãn phaûi hieåu ñaây laø 2 baïi tính, 2 aùc dieäu. 5. Khoâi vieät. Thieân khoâi Thieân vieät nhö treân ta ñaõ noùi laø sao Thieân aát, ñeä nhaát quyù tinh. Thieân khoâi laø aâm quyù nhaân, vaø thieân vieät laø döông quyù nhaân. Hai sao naøy ñoái nhau qua truïc thìn tuaát, töùc laø truïc la voõng. Ñaây laø bieåu töôïng cuûa moät sao trong Thieân vaên hoïc coå chö quyù; chuùng ta khoù maø giaûi thích noåi lyù do “quyù” ñoù, khi maø ta chöa bieát veà Thieân vaên hoïc thôøi xöa. Treân phöông dieän soá Töû vi, chuùng ta chæ coù theå noùi, sao ñoâi naøy cuõng chæ coù hieäu löïc roõ reät khi ta ñöôïc caû ñoâi nhö “toïa quyù höôùng quyù” thoâi. Ñöùng moät mình coù leõ caøn phaûi coù nhöõng sao khaùc cuøng ñi môùi coù theå ñoaùn caùt hung toát xaáu ñöôïc. Thieân khoâi coù nghóa laø caùi muõ cuûa quan voõ, thieân vieät laø caùi buùa cuûa oâng töôùng vì vaäy neân chuû uy quyeàn töôùc vò vaø ñöôïc goïi laø khoa giuùp tinh (sao ñoã ñaït). Coù saùch baùo cho Khoâi laø con tröôûng Vieät laø con thöù vaø ñoaùn Meänh coù Khoâi tinh thöôøng laø con tröôûng, hay neáu khoâng thì roài cuõng tieám tröôûng quyeàn. Vì Vieät laø buùa, phuû vieät laø 2 loaïi buùa duøng laøm binh khí neân coù saùch gheùp Thieân vieät vaøo vôùi caùc hung tinh ñeå ñoan bò seùt ñaùnh, vì ñôøi xöa tinh raèng seùt laø oâng thieân loâi ñaùnh ngöôøi baèng buùa taàm seùt. Nhöõng loái ñoaùn nhö vaäy trong caùc baøi phuù thaät khoù tinh laø ñuùng ñöôïc, vì chæ döïa vaøo nghóa ñen cuûa teân sao maø taùn roäng ra; nhöng vôùi caùc thaày xöa chæ bieát soá Töû vi qua caùc teân sao, chöù khoâng hieåu sao ñoù laø caùi gì, thì keå cuõng khoâng ñaùng traùch. Vôùi chuùng ta, Khoâi vieät laø nieân tinh cuõng nhö Khoác Hö moät caùi thuoäc thieân can, moät caùi thuoäc ñòa chi nhöng Khoâi vieät laø ñoâi sao ñoäc nhaát cuûa truïc thìn tuaát cuõng nhö Khoác Hö laø ñoâi sao ñoäc nhaát cuûa truïc Tyù Ngoï, chuùng ta coù theå hieåu raèng ñaây laø nhöõng bieåu töôïng cuûa 2 theá quaân bình naøy, moãi theá coù moät tính caùch rieâng. Chuyeån sang “soá” ñeå ñoaùn vaän haïn cuøng caùc cung chuùng ta neân ñaët troïng taâm vaøo vaán ñeà quaân bình naøy hôn laø nhöõng chi tieát vuïn vaët löu truyeàn laïi. Khi maø chuùng ta ñaõ chaáp nhaän tin töôûng nhö coå nhaân raèng; chæ coù quaân bình môùi laø toát, môùi ñeïp, môùi beàn, môùi vöõng, môùi eâm aû, môùi thuaän lyù, môùi trôï sinh v.v… thì moät laø soá caøng ñöôïc quaân bình treân nhieàu phöông dieän caøng toát. Moãi truïc treân thieân baøn laø moät theá quaân bình; cho neân truïc naøo cuõng phaûi ñöôïc bieåu töôïng baèng hai sao coù caùi hôïp vôùi giôø coù caùi hôïp vôùi thaùng vôùi ngaøy; neân coå nhaân chæ ñaët ra caùc sao ñeå bieåu töôïng söï quaân bình cuûa caùc truïc ñoù hôïp vôùi loai thôøi gian cuûa noù thoâi. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 171 Muoán hieåu roõ tính caùch cuûa caùc ñoâi sao naøy, ta phaûi baèng thieân vaên baèng dòch lyù suy luaän maõi ra, nhö ñaõ laøm vôùi caùc sao khaùc thì roài seõ thaáy ñöôïc keát quaû nhö coå nhaân truyeàn laïi, vaø seõ hieåu taïi sao, truïc la voõng laø truïc xaáu maø sao bieåu töôïng laïi laø quyù tinh, truïc Tyù Ngoï laø truïc quaân bình töï nhieân cuûa ñòa caàu vaø maët trôøi maø sao bieåu töôïng laïi laø baïi tinh. Veà phaàn ñoaùn soá, ta chöa caàn ñi ñeán choã ñoù voäi chæ coát chôø xa ñieåm chính yeáu laø caùc sao naøy laø nhöõng sao chæ caùc theá quaân binh, laø ñöôïc roài. 6. Thieân Quan, Thieân Phuùc. Sau Khoâi vieät, ta coøn coù 2 sao goïi laø quyù nhaân nöõa cuõng chæ söï toát laønh höôûng thuï, vaø giaûi tröø tai hoaï laø sao Thieân quan quyù nhaân vaø Thieân phuùc quyù nhaân. Hai sao naøy cuõng laø nieân can tinh; vaø ñöôïc an vaøo nhöõng nôi maø chi cuûa thaùng coù lieân heä vôùi ta baèng caùch “Khaéc ngaõ giaû vi quan quy” = Thieân quan quyù nhaân (chi cuûa thaùng khaéc nieân can ta thì ta quan quyù, vaø “Ngaõ sinh giaû vi thöïc thaàn” = Thieân phuùc quyù nhaân (nieân can ta sinh chi cuûa thaùng) thöïc thaàn laø con chaùu, laø thaàn phuùc ñöùc cuûa ta. Hai sao naøy goïi laø thöù Thieân AÁt, maø nguyeân uûy laø do nguõ haønh maø ra. Ñaây laø khoâng noùi voøng sao thieân quan thieân phuùc trong caùc saùch lòch vaø lyù soá. Trong töû vi chæ coù sao Thieân phuùc laø an nhö vaäy, coøn sao Thieân quan thì an moät caùch maø khoâng sao giaûi thích ñöôïc. 7. Hoàng Loan, Thieân hæ. Sao Hoàng loan laø sao thuoäc nieân chi, moät tyù ñaët ôû cung Maõo, ñi nghòch ñeán naêm sinh laø Hoàng loan. Ñaây laø moät sao hôïp vôùi ñaøn baø, vì loan phöôïng laø ñoâi chim maø phöôïng laø con ñöïc, duøng teân naøy ñeå ñaët cho sao coå nhaân coù duïng yù chæ söï hoaø hôïp, söï vui veû hoaø thuaän. Do ñoù maø khi gheùp vôùi caùc sao khaùc caùc baøi phuù cho ta nhieàu caâu chæ veà 2 yù nghóa aáy, nghóa laø caùc thaày soá khi xöa ñaõ chæ döïa vaøo coù 2 chöõ teân aáy maø ñònh tính cho sao. Coå nhaân khi ñaët ra sao Hoàng loan chaéc cuõng coù yù nghó nhö vaäy, nhöng vì ñaâu maø sao Hoàng loan laïi coù theå bieåu töôïng ñöôïc cho ñaøn baø, cho söï hoaø hôïp vôï choàng, cho söï vui möøng nhö cöôùi hoûi, ñoã ñaït, sinh nôû nhö theá ñöôïc. Do ôû caùch an sao maø tính ra thæ ta seõ thaáy sao Hoàng loan laø sao ñoái vôùi sao Thieân Khoâng qua truïc ñaây laø Thuûy Tinh. Coù theå noùi Hoàng loan laø aâm aûnh cuûa Thieân Khoâng Hai sao naøy caëp ñoâi ñoái nhau qua truïc Daàn Thaân, truïc aâm döông chính cuûa Töû vi, truïc toát nhaát cuûa soá naøy, neân Hoàng loan phaûi laø moät sao toát. Nhöng vì cuõng cuøng laø baøng tinh nhö Thieân Khoâng neân sao naøy cuõng chæ mang ñeán nhöõng söï vui nhaát thôøi thoâi vaäy. Ñoái vôùi Hoàng loan Thieân hæ sao naøy coù leõ ñöôïc ñaët theâm vaøo ñeå chuù thích theâm yù nghóa vui möøng cuûa Hoàng loan cho roõ maø thoâi, vì bao giôø coù Hoàng loan ta cuõng coù Thieân hæ, Thieân hæ laø aâm aûnh cuûa sao Long ñöùc, cuõng nhö Hoàng loan laø aâm aûnh cuûa Thieân khoâng. 8. Coâ thaàn quaû tuù: Hai sao naøy cuõng an do nieân chi maø ra, vaø luoân luoân tam hôïp vôùi nhau. Coâ Quaû chæ söï ñôn coâi vaø coù leõ cuõng chæ coù yù nghóa aáy. Lyù do laø vì Coâ thaàn ñoùng ôû goùc sau cung Thaùi tueá. Ta sinh naêm Hôïi, Tyù Söûu ta thuoäc veà Baéc Thuûy, thì Coâ thaàn ñoùng ôû daàn laø nôi Moäc Vöôïng. Thuyû sinh Moäc, ta ôû vaøo tröôøng hôïp “sinh ngaõ giaû höûu” vaø cung ñoù laø nôi ta bò thöông quan hay “thöïc thaân”. Neáu Meänh ta ñoùng nôi ñoù, coù sao Coâ thaàn ta chaúng khaùc gì keû bò tieát khí heát, ñeán hoài voâ duïng: quan loäc bò thöông toån heát, ta coøn trô troïi laïi moät thaân, chaúng ai ñoaùi hoaøi ñeán nöõa, coâ ñoäc laø phaûi laém. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 172 Ba cung tröôùc tam hôïp vôùi coâ thaàn laø quaû tuù. Ba cung tröôùc Meänh cung laø cung Taøi Baïch, noùi veà ñòa baøn, ñaët theâm sao Quaû tuù vaøo cung Tam hôïp naøy ñeå chæ huoân caû tieàn taøi cuõng heát, taøi quan phaûn caùch cho troïn veïn, haàu bieåu töôïng ñöôïc roõ hôn söï coâ ñoäc cuûa ta. Ñaáy cuõng laø loái taùn roäng cho vui, lyù do chính laø taïi ôû nguõ haønh thì ñuùng hôn. 9. La Voõng: Thieân la laø ôû Thìn vaø Ñòa voõng laø ôû Tuaát, Thieân la laø löôùi trôøi, ñòa voõng laø löôùi chaêng ôû döôùi ñaát, yù noùi ñaây laø nôi hieåm hoïa, moãi laàn ñi ñeán ñoù thaät laø nguy. Thöïc ra thìn tuaát voán laø truïc phaân chia aâm döông cuûa truïc quaân bình Söûu Muøi. Coå nhaân ñaõ laáy truïc Söûu Muøi laøm truïc aâ döông cho theá ñoäng (moät beân leân, moät beân xuoáng) thì truïc Thìn Tuaát bieán ra thaønh truïc quaân bình, Thìn ôû treân ñænh ñaàu, tuaát ôû döôùi ñaùy ñaát coù leõ vì hieåu nhö theá neân môùi coù teân la voõng vaäy. Vôùi moät truïc quaân bình nhö vaäy, khi ta sa xuoáng ñòa nguïc tuaát, thaát khí coù coøn söùc maø leo leân; vaø khi ta leo leân ñeán ñænh coät Thìn, ta cheo leo ôû ñoù ñöôïc 1 thôøi gian ngaén, hôi sa chaân laø rôi tuït xuoáng ñaát ngay. Thìn Tuaát laø 2 ñieåm quaân bình khoâng vöõng (eùquilibre instable) cho neân la voõng laø 2 nôi khoâng phaûi laø xaáu cho ta nhöng ñoù laø nôi nguy hieåm, ta coù theå cheát nhö chôi vaäy. 10. Thöông Söù: Neáu 2 sao La voõng luoân dính vaøo moät vò trí nhaát ñònh cuûa Thieân baøn, thì treân ñòa baøn cuõng coù hai sao ôû luoân treân moät vò trí nhaát ñònh aáy laø Thieân Thöông ôû cung Noâ boäc vaø Thieân söù ôû cung Taät AÙch. Vaän haïn ñi ñeán ñoù raát xaáu, vaø ta coù theå oám ñau (thöông) hay cheát (söù) ñöôïc. Lyù do laø vì treân phöông dieän phaûn chieáu caùc aûnh höôûng cuûa vuõ truï chieáu qua 2 höôùng naøy, khoâng phaûn chieáu tôùi cung Meänh cuûa ta ñöôïc. Ngay töø luùc ta ra ñôøi, ñaây laø 2 phía yeáu 2 nhöôïc ñieåm cuûa cô theå ta; chæ nhöõng sao bieåu töôïng nhö chính tinh vaø moät soá sao khaùc môùi coù yù nghóa vôùi ta, coøn caùc sao voøng Thaùi Tueá maø tính caùch ñöôïc ñònh do höôùng chieáu thì khoâng coù aûnh höôûng ñeán ta ñöôïc laø bao. Vì vaäy 2 sao Thöông söù naøy chæ duøng ñeå ñoaùn tieåu haïn maø thoâi. IV. CAÙC SAO MOÄT. Caùc sao moät laø nhöõng sao khoâng thaønh ñoâi ñi caëp vôùi sao khaùc, caùc sao naøy khoâng coù maáy. Döôùi ñaùy chæ baøn qua vaøi sao quan troïng. 1. Voøng Thieân Maõ: Voøng Thieân Maõ nhö ta ñaõ bieát coù Thieân Maõ caùch 1 cung ñeán Hoa caùi roài kieáp saùt caùch 3 cung laø Ñaøo hoa. a) Thieân maõ: Sao Thieân maõ töùc Dòch maõ an theo nieân chi, vò trí cuûa noù bao giôø cuõng ôû 4 goùc vaø tuyø sinh nieân thuoäc hoäi cuïc gì noù ôû goùc naøo. Nhö naêm tyù thuoäc Thuûy cuïc Thaân tyù Thìn thieân maø ñoùng ôû daàn. Thuûy sinh ôû thaân vöôïng ôû Tyù vaø beänh ôû Daàn. Vì vaäy sao Thieân maõ ôû ñaâu laø chæ cho ta bieát haønh khí sinh nieân cuûa ta ñeán ñoù laø beänh, saép cheát (töû). Cuoäc ñôøi treân döông gian cuûa thuûy khi baét ñaàu töø sinh ôû thaân ñeán ñaáy laø cuøng cöïc. Aâm döông ñi ñeán cöïc thì bieán. Nguõ haønh cuõng vaäy ñi ñeán cuøng cöïc laø bieán. Sao Thieân maõ chæ söï bieán dòch ñoù, cho neân coøn coù teân laø dòch maõ. Vaän haïn ñi ñeán ñaây seõ bieán chuyeån. Meänh cuûa ta ñoùng ôû ñaây thì ñôøi ta cuõng seõ bieán chuyeån vaø thaân ta xeâ dòch choã naøy nôi khaùc luoân. Yù nghóa sao Thieân maõ laø nhö vaäy. Söï bieán ñoåi tuøy thuoäc ôû caùc sao khaùc nöõa. Nhö ñoàng cung coù caùt tinh thì söï bieán ñoåi seõ mang ñieàu laønh laïi cho ta coù hung tinh thì bieán ñoåi mang ñieàu döõ laïi. Vì vaäy neân Loäc Maõ toái hæ giao trì; Thieân maõ gaëp Loäc gaây nhöõng söï bieán ñoåi toát cho ta luoân luoân, moãi laàn ñoåi laïi mang caùi loäc môùi ñeán. Ñeå töôïng yù söï bieán ñoåi naøy moät caùch noâm na vaø cuõng ñeå thi vò hoaù laø soá tröôùc caùc baø, caùc thaày ñaõ vì leõ ñoù maø ñaët ra ñuû caùc loaïi ngöïa nhö ngöïa ñöo hoøm aán (Maõ beänh phuø) Maõ vaø phuø thi: ngöïa mang thaây ngöôøi cheát (maõ ngoä hình) Maõ khoùc khaùch (ngöïa ñeo nhaïc) v.v… SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 173 Noùi vaäy cho vui chöù yù chính ta caàn nhôù chæ laø yù “Cuøi taéc bieán” maø thoâi. b) Hoa caùi Sau thieân maõ beänh laø ñeán Töû roài Moä. Moä laø nôi choân haønh khí cuûa nieân chi ta. Moä laø luùc maø döôùi khí tröôùc khi döùt tuyeät buøng leân moät laán cuoái, nhö ngoïn löûa tröôùc khi taét loøe leân saùng vaäy. Söï saùng suoát cuoái cuøng naøy khoâng röïc rôõ maõnh lieät, maø eâm dòu, ñeïp ñeõ mang söï aám aùp ñeán cho ta. Ñeå bieåu töôïng aûnh höôûng cuûa nôi duø khi aáy loeø leân ñeïp ñeõ ta ñaët moät sao goïi teân laø Hoa Caùi nghóa laø caùi loïng, vöøa che chôû cho ta trong boùng maùt, vöøa laøm ñeïp cho ta leân. Hoa caùi vì vaäy trong soá mang moät yù nghóa trang hoaøng. Caùch “tieàn caùi haàu maõ” long tröôùc ngöïa sau, laø noùi veà nghóa ñen 2 sao naøy, coøn thöïc söï caùch aáy coù toát nhö phuù noùi hay khoâng thì cuõng chöa chaéc laém vì ôû giöõa 2 sao Maõ vaø Caùi laø cung töû maø haønh khí tam hôïp, haønh naøy khaéc ta neân hoùa chaêng. c) Kieáp saùt: sau Hoa Caùi laø Kieáp Saùt. Ñaây laø nôi maø haønh khí ta tuyeät, bieán maát haún. Maát moät haønh khí cuûa baûn chaát ñi taát nhieân laø khoâng toát, nôi ñaây hay luùc naøy, laø nôi laø luùc maø ta bò thieät haïi, bò maát maùt moät phaàn, cho neân ta ñaët ôû ñoù moät sao laáy teân laø Kieáp saùt ñeå töôïng yù nhö laø moät teân cöôùp saùt nhaân, coù theå haïi ta ñöôïc. d) Ñaøo hoa: sau Kieáp Saùt caùch 3 cung laø sao Ñaøo Hoa. Tính ra thì ñaây laø cung “Thai” cuûa haønh khí ñòa chi sinh nieân vaäy. Ñaây laø nôi haønhkhí môùi keát thaønh thai coøn non yeáu mong manh, nhö ñöùa treû vöøa keát thai trong buïng meï non nôùt ñeán cöïc ñieåm. Hanh khí cuûa ta ôû ñaây coøn uaân nhöông, coøn chöa ra ñôøi, coøn aån naùu trong ta döôùi hình thöùc moät maàm non; yeáu ôùt laêm, deã bò hö hoaïi, vaø söï hö hoaïi cuûa phaàn haønh khí naøy seõ laøm cho cô theå ta thieáu haún moät baûn chaát cuûa noù, suy nhöôïc ñi. Ñeå bieåu töôïng söï mong manh aáy caå nôi naøy, ta ñaët ôû ñoù moät sao mang teân ñaøo hoa, vì hoa ñaøo laø moät thöù hoa cöïc kyø ñeïp ñeõ vaø moûng manh, côn gioù nheï coù theå laøm tan raõ caønh haøy lìa caønh ñöôïc. Cuõng do yù mong manh yeáu ñuoái aáy maø ngöôøi ta coøn gaùn cho sao naøy tính caùch moät coâ gaùi, moät thieáu nöõ nhö hoàng loan moät thieáu phuï vaäy. Hoàng loan laø moät thieáu phu thuøy mò, dòu daøng thì ñaøo hoa laø moät thieáu phuï coù nhan saéc. 2. Ñaåu quaân: Caùch an Ñaåu quaân cuõng töông töï nhö caùch an thaùng gieâng trong nguyeät haïn. Vôùi Nguyeät haïn thì ta khôûi töï cung tieåu haïn; coøn vôùi Ñaåu quaân thì ta khôûi töø cung thaùi tueá. Vaäy sao Ñaåu quaân chaúng khaùc gì nôi thaùng gieâng cuûa naêm ta ra ñôøi nghóa laø nôi “tam döông khai thaùi” aâm döông quaân bình cuûa moät tinh baøn maø cung Meänh cuûa ta ñoùng ôû cung Thaùi Tueá vaäy. Sao Ñaåu quan vì vaäy bieåu töôïng cho söï ñaày ñuû tu maõn, vöõng beàn, khoâng caàn ñeán ngoaøi, maø cuõng khoâng muoán gaàn ai, khoâng thu huùt gì, maø khoâng deã bò caùi gì thu huùt. Vì quaân bình roài coù ñuû aâm ñuû döông, neân nhö moät ngöôøi khoâng caàn ñaøn baø, maø cuõng khoâng caàn ñaøn oâng, töï mình ñuû cho mình khoâng caàn tieàn nhöng cuõng khoâng thích tieâu tieàn ñi. Vì leõ ñoù neân sao Ñaåu quaân trong “soá maïng “ neáu Meänh ta ôû ñoù, ta laø ngöôøi coâ ñoäc khoâng thaân vôùi nhieàu ngöôøi töï kieâu, töï maõn, khaéc nghieät. Cung Taøi coù Ñaåu quaân thì keo kieát, khoâng giaøu coù laém nhöng ñuû phong löu. Ngoaøi maáy caù tinh aáy Ñaåu quaân laø moät sao toát veà phöông dieän loäc: vì leõ aâm döông quaân bình; thaùi: teân sao coù nghóa nhö moät caùi ñaáu ñong löông boång cuûa caùc cô quan thôøi xöa; coù loäc nhöng khoâng nhieàu. 3. Thieân hình. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 174 Thieân hình laø moät sao an theo thaùng sinh. Khôûi cung Daäu laø thaùng gieâng thuaän cho ñeán thaùng sinh laø Thieân hình. Laø nguyeät tinh neân aûnh höôûng raát maïnh. Chöõ “Hình” cho ta thaáy ngay söï hình khaéc, caên nguyeân ôû nguõ haønh. Nhö ta sinh thaùng gieâng, thieân hình ñoùng ôû Daäu. Neáu Meänh ta ôû Daäu, Daäu laø nôi Kim vöôïng theå chaát ta laø moät theå chaát kim, theá maø thaùng sinh laø daàn, moät thaùng mang haønh khí moäc khaéc kim xuaát trong thaùng ñoù ta bò haønh khí naøy khaéc, nhöng xuõng may phaàn ta laø aâm kim döông moäc khaéc ta chæ laø “chính quan” chöa ñeán noãi nhö aâm moäc khaéc ta laø “Thaát saùt”, neân söï khaéc naøy chæ “hình” ta haønh haï ta thoâi, khoâng ñeán noãi saùt, laøm haïi ta ñeán cheát. Söï khaéc saùt naøy co theå laøm ta maát haún baûn tính Kim cuûa ta, khieán haønh ñoù phaûi “hoaù”, bieán ra moät tính caùch khaùc vaø nhö vaäy nhieàu khi coù aûnh höôûng lôïi cho ta trong nhöõng tröôøng hôïp ta bò nguy nan do caùc hung tinh khaùc gaây ra cho neân ôû vò trí ñoù ta an sao Thieân giaûi. Lyù luaän treân laø aùp duïng vaøo tröôøng hôïp thieân hình an ôû 8 cung chính vöôïng Tyù Ngoï Maõo Daäu vaø töù moä Thìn Tuaát Söûu Muøi. Coøn khi Hình an ôû 4 goùc thì thaùng sinh ñoùng ôû töù moä, laø nôi coù taïp chí söï hình khaùc hôi giaûn ñi vaø coù theå thaønh toát, vì coù döôùi khi sinh Hình ñaéc ñòa ôû daàn thaân laø vaäy. Ñeå töôïng söï hình khaéc ñoù, coå nhaân coi sao Thieân hình nhö 1 caùi kieám vaø coù nhöõng caùch: Hoã haøm Kieám ôû daàn, Maõ ñao ñaùi kieám ôû Ngoï – Hình ngoä trieät laø kieám gaãy v.v… Do söï hình khaéc sang ñeán soá Hình chuù coâ ñoäc, vì mình khoâng hôïp vôùi ngöôøi khaùc. 4. Thieân dieâu: Caùch 3 cung sau Thieân hình laø Thieân dieâu – Nhö sinh thaùng gieâng Hình ôû Daäu thì Dieâu ôû Söûu; thaùng hai Hình ôû tuaát thì Dieâu ôû Daàn. Ñöùng tröôùc thaùng sinh 2 cung, ta luoân luoân sinh ra haønh khí cuûa thaùng; haønh khí cuûa thaùng hôïp vôùi ta khoâng laøm cho ta khoù chòu nhö bò hình, traùi laïi coøn khieán ta khoan khoaùi vì töông hôïp. Nhöng söï khoan khoaùi naøy khoâng boå döôõng ta nhö ta ñöôïc sinh maø traùi laïi laøm cho tieát khí coù haïi cho ta nöõa (sinh ngaõ giaû höu, ta sinh thaùng neân ta höu). Vì vaäy Thieân dieâu laø moät baïi tinh, chuû söï tieâu xaøi quaù ñoä ñeå mua khoaùi laïc. Cho neân Dieâu haõm ñòa chuû söï chôi bôøi phoùng ñaõng hoang taøng, coù theå nguy khoán vì töûu saéc. Dieâu ñaéc ñòa thì cuõng laø söï hao toån do höôûng thuï. 5. Phaù toaùi: Phaù toaùi laø moät nieân tinh an theo ñòa chi neân söùc khoâng maïnh laém, nhöng cuõng caàn phaûi bieát phaù toaùi coù nghóa laø laøm cho tan vuïn ra. Sao naøy ñaëc bieät chæ ñoùng ôû 3 nôi Tî Daäu Söûu thuoäc veà Kim hoäi cuïc. Ñem tính caùch khaéc cuûa nguõ haønh ra aùp duïng khoâng ñöôïc, vì khi ta sinh caùc naêm: Daàn Moäc, Thaân Kim, Tî Hoaû, Hoäi Thuûy sao naøy ñeàu ñoùng ôû cung Daäu laø nôi Kim vöôïng caû. Kim sinh ôû Tî, vöôïng ôû Daäu, moä ôû söûu. Naêm Tyù phaù toaùi ôû Tî, naêm Söûu ôû Daäu, vaø naêm Daàn ôû söûu cöù theá tieáp: y nhö coù moät haønh tinh hay sao choåi naøo ñoù cöù 3 naêm 1 laàn, ñeán gaàn ñòa caàu ta roài laïi ñi xa ra, roài laïi ñeán; moãi laàn ñeán caøng gaàn thì laïi caøng mang aûnh höôûng xaáu ñeán cho ta. Tröôùc kia coù moät sao choåi cöù 3 naêm laïi xuaát hieän nhöng sao naøy ñaõ bieán ñaâu maát töø theá kyù tröôùc. V. TÖÙ HOAÙ Boán sao töù hoùa, Hoaù Loäc, Hoaù Quyeàn, Hoaù Khoa, Hoaù Kî laø 4 sao mang laïi söï bieán ñoåi troâng thaáy trong ñôøi ta. Haïn ñeán Hoaù Loäc laø theá naøo ta cuõng coù vöôïng taøi, vöôïng dinh, vöôïng quan gì ñoù. Haønh khí moãi khi bò khaéc cheá hay hoaù tính, ñoù laø moät chuû thuyeát caên baûn cuûa nguõ haønh, ñöôïc caùc khoa meänh soá ñòa lyù v.v… aùp duïng moät caùch tin töôûng gaàn nhö ñònh luaät vaäy. Ñoäc giaû haõy laáy baûng töø hoaù ra xem thì caùc chính tinh naøo hoùa gì ñeàu voán ñaõ mang tính chaát ñoù trong mình roài ñeán khi gaëp nieân can khaéc vôùi haønh khí mình, thì môùi hoaù ra caùi ñoù. Cho neân Töû Phuû khoâng hoùa kî ñöôïc, Lieâm trinh khoâng hoaù khoa hoaù quyeàn, Xöông khuùc chæ hoùa khoa vaø hoaù kî. SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 175 Vì vaán ñeà tuøy thuoäc haønh khí cuûa chính tinh, moä chuyeän maø taùc giaû chöa tìm hieåu ñöôïc lyù do neân coù theå chaáp nhaän phöông dieän hoaù maø khoâng daùm baøn nhieàu. Trong vieäc ñoaùn soá ñoäc giaû neân nhôù Hoaù Loäc do sao naøo hoaù ra, thì ñoaùn môùi thaáu ñaùo. Caùc chính tinh ngoaøi 4 hoaù naøy coøn thöôøng hoaù ra tinh khaùc nhö Thieân ñoàng Phuùc Cöï moân hoaù aâm Phaù Quaân, hoaù hao, Kình döông hoùa Hình v.v… CHÖÔNG BOÁN KEÁT LUAÄN Saùch vieát ñeán ñaây ñaõ quaù daøi. Maëc daàu coøn nhieàu vaán ñeà quan heä chöa ñöôïc baøn ñeán, nhöng thieát töôûng cuõng ñaõ ñuû ñeå ñoäc giaû coù moät yù nieäm roõ raøng veà nhöõng ñieåm caên baûn cuûa khoa soá naøy, ñeå coù theå hieåu vaø ñoaùn moät caùch ít sai laàm caùc laù soá cuûa ngöôøi quen. Sau khi ñaõ hieåu roõ theá naøo laø cuïc, laø nguõ haønh naïp aâm, laø hoùa, laø Traøng sinh laø tuaàn trieät, chaéc ñoäc giaû seõ nhaän thaáy ngay nhöõng thaày soá baám soá raát nhanh, ñoïc phuù laàu laàu maø khoâng hieåu gì caû veà nhöõng ñieàu treân, chæ coù theå ñoaùn cho vui, tuy ñuùng khaù nhieàu maø khoù tinh laø chaéc chaén ñöôïc. Nhöõng ngöôøi ñoù chæ döïa vaøo vaøi cuoán saùch ghi cheùp kinh nghieäm rieâng ñeå quyeát ñoaùn sao naøy gaëp sao naøy laø theá naøy, maø khoâng hieåu taïi sao, thì duø coù laáy suoát ñôøi coù ñoaùn haøng vaïn laù soá: söï hieåu bieát cuûa hoï cuõng chæ giôùi haïn trong caùi maø hoï goïi laø kinh nghieäm, vaø khoâng bao giôø tieán boä hôn. Vì leõ kinh nghieäm rieâng cuûa hoï, laø nguyeân laáy ôû kinh nghieäm cuûa ngöôøi xöa ñaõ laáy caùi voán lieáng ñoù töø ñaâu, neáu khoâng phaûi töø söï “phoå thoâng hoaù” soá Töû vi ñeán giôùi bình daân cuûa coå nhaân khi ñaët ra khoa soá naøy? Söï phoå thoâng hoùa ñoù löu truyeàn ñeán ta neáu hieåu ñuùng thì ñöôïc, nhöng hieåu sai laø hoûng vaäy. Nhö ta ñaõ thaáy coù nhieàu ngöôøi vaãn tinh laø sao “Thai” laø coù chöûa, sao “Döôõng” laø con nuoâi; vaø ñoaùn soá moät caùch raát tin töôûng moãi khi gaëp caùc sao naøy. Hoï khoâng bieát raèng voøng sao Traøng sinh töôïng 12 ñoä thònh suy cuûa nguõ haønh laø 12 höôùng chính cuû khoa ñòa lyù coù töø maáy ngaøy naêm nay; vaø khi tìm long maïch ñeå ñaët maû, ngöôøi ta baét buoäc phaûi tìm sinh long, vöông long; vaø neáu gaëp töû long, tuyeät long thì duø huyeät coù keát nöôùc, coù ñöôïc höôùng, boái caûnh toát cuõng tuyeät ñoái khoâng ñöôïc duøng. Vôùi nhöõng ngöôøi theo AÂu hoïc thì khoâng ñaùng traùch nhöng vôùi nhöõng oâng ñoà nho, hoïc Töû vi qua saùch haùn töï, maø vaãn tieáp tuïc phoå bieán nhöõng sai laàm treân thì thaät laø ñaùng tieác. Vì vaäy tröôùc khi keát thuùc taùc giaû muoán löu yù ñoäc giaû moät laàn nöõa veà caùc ñieåm sau ñaây: Vaán ñeà hoaù tinh. Vaán ñeà tuaàn trieät 60 teân cuûa nguõ haønh naïp aâm. Voøng traøng sinh. Ñoù laø nhöõng ñieåm ta caàn phaûi yù thöùc ñöôïc moät caùch roõ reät; vaø phaûi traùnh xa caùc nghóa ñen cuûa caùc teân ñaõ ñöôïc ñaët ra. Coù theá ta môùi coù theå ñoaùn soá cho ñuùng ñöôïc; vaø ta môùi coù theå nghieân cöùu theâm veà Töû vi ñöôïc. Muoán hoïc ñoaùn soá cho ñuùng, sau khi ñaõ hieàu vaø nhôù caùc ñieàu trình baøy trong saùch naøy roài, ñoäc giaû coøn caàn laøm moät vieäc toâi quan heä nöõa. Ñoù laø vieäc xaùc nghieäm laïi caùc caâu phuù vaø caùc kinh nghieäm ñöôïc löu truyeàn. Ñoäc giaû caàn coù moät cuoán saùch ghi heát nhöõng ñieàu caùc baøi phuù noùi maø yù nghóa chöa roõ reät nhö. Tham lang gaëp Hoaû tinh laø toát. Tham lang thuû theâ cung, thuù theâ nghi caàu tröôûng nöõ. Hung tinh haùm haïi tieàn ñaàu, caùt tinh hoaøn vi chung haûo vaân vaân. Ñeå roài vôùi nhöõng ñieàu ta ñaõ bieát veà tính sao ta tìm caùch giaûi thích taïi sao “phuù” laïi noùi nhö vaäy. Coù lyù khoâng? SOÁ TÖÛ VI DÖÔÙI MAÉT KHOA HOÏC – Haø Thuùc Hoàng 176 Söï traéc nghieäm naøy khoâng nhöõng giuùp chuùng ta nhöõng kinh nghieâm phi lyù ra ngoaøi, coi ñoù nhö moät söï tình côø chaún hay leõ maø thoâi; maø coøn coù lôïi laø giuùp ta hieåu ñöôïc thaáu ñaùo hôn tính caùch caùc sao lieân heä aáy. Ñoù laø ñieàu ñoäc nhaát maø taùc giaû tröôùc khi döøng buùt muoán aân caàn daën laïi ñoäc giaû thaân yeâu. Coøn vieäc nghieân cöùu tieáp vaø theâm ñeå boå khuyeát chöông nhöõng phaàn chöa ñöôïc baøn ñeán; neáu taùc giaû coøn coù duyeân vôùi vaán ñeà naøy, thì sau khi saùch naøy ñaõ xuaát baûn, raát mong ñöôïc ñoäc giaû chæ baûo cho nhöõng ñieàu höõu ích, vaø do ñoù bieát ñaâu seõ khoâng coù dòp laïi cho xuaát baûn theâm cuoán töû vi khaùc, moät cuoán “Töû vi thöïc haønh” ñeå aùp duïng nhöõng lyù thuyeát caên baûn naøy vaøo vieäc ñoaùn soá, vaø cuõng ñeå noùi theâm naêm ñieàu coøn chöa noùi ñöôïc ôû ñaây. Noù vaäy, nhöng ñoù cuõng chæ laø moät giaû thuyeát maø soá phaàn chaéc (probabiliteù) raát mong manh. Aân haønh ñöôïc cuoán saùch naøy, taùc giaû ñaõ ñem trình baøy cung moïi ngöôøi, nhöõng coâng phu nghieân xöùu cuûa mình trong nhieàu naêm vôùi coát yù chæ xaây nhöõng böôùc ñaàu cuûa moät caàu thang, ñeå hy voïng nhöõng ngöôøi khaùc seõ tieáp tuïc xaây daàn noát cho chuùng ta cuøng coù theå nhôø ñoù maø leân ñöôïc caùn laàu “chaân lyù” cuûa khoa Töû vi. Töû vi laø moät khoa hoïc Coå coù giaù trò, maø tieác thay vôùi caùi ñaø tieán cuûa khoa hoïc ngaøy nay, raát coù theå seõ thaát truyeàn daàn ñi; neáu khoâng ñöôïc khoa hoïc hoaù, ñeå cung ñi ñuùng theo ñieäu nhaïc tieán hoaù cuûa con ngöôøi. Mong thaáy ôû nhöõng tri kyû boán phöông ñeå tieáp tuïc coâng trình naøy. Mong thay ! LAÀU PHAÄT SAIGON 21 – 8 – 1971 14 thaùng 7 naêm Nhaâm Ty ***HEÁT***
- Xem thêm -