Tài liệu Sổ tử vi kinh nghiệm - quyển hạ

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1237 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Sổ tử vi Kinh nghiệm - quyển Hạ
SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 1 QUAN XUAÂN THÒNH SOÁ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM PHAÀN GIAÛNG GIAÛI QUYEÅN HAÏ Meänh theá do thieân quyeàn sôû taùc Haïn haønh phieâu aûnh dó ö thieân Theá loä phuø traàm nan tri lieäu Hoaøn nhaân baát khaû ñoaït thieân quyeàn Traàn Ñoøan Ngöôøi ta ñaõ ñöùng trong traàn tuïc Ai chaúng mong haïnh phuùc vinh quang Coù ñaâu öôùc voïng ñoaïn traøng Noåi chìm laän ñaän treân tröôøng lôïi danh Song : Suy, Thònh, Nhuïc, Vinh, Bæ, Thaùi Thoï, Yeåu, cuøng Thaønh, Baïi do Thieân Neân chi caùc baäc Thaùnh hieàn Ñaët ra ñaåu soá giaùo truyeàn haäu lai Cho ñôøi roõ : Cô, Baøi, Phuùc, Hoïa Ñònh ñoaït quyeàn Taïo Hoùa khoù thay Moät khi ñoïc roõ cuoán naøy Haõy neân laøm thieän, bôùt nguoàn öu tö. PHI LOÄ Trong quyeån saùch ñaàu chuùng toâi ñaõ trình baøy sô löôïc veà khoa laáy vaø xem soá Töû -Vi, coù nhieàu ñoäc giaû ñaõ coù yù toát cho bieát nhieàu yù kieán hay vaø chæ ñoaùn nhöõng khuyeát ñieåm chuùng toâi raát caûm ôn. Trong soá cuõng coù baïn keâu khoâng hieåu ñöôïc saùch. Chuùng toâi cuõng ñoàng yù, song phaøm ñaõ laø loaïi saùch khaûo cöùu, taát phaûi maát chuùt coâng phu ñoïc kó, ñeå coù theå thuoäc vaø hieåu nhöõng ñieàu mình muoán bieát ñöôïc. Nay ra noát quyeån haï ñeå ñaùp laïi thònh tình cuûa taát caû caùc baïn , caùc giôùi yeâu thích moân soá Töû Vi ñöôïc theâm taøi lieäu ñeå cuøng chieâm nghieäm. Taùc giaû laàn naøy ñaõ coá söu taàm vaø giaûi thích roõ raøng cuøng ñaày ñuû hôn. Sau bao nhieâu thôøi gian bieán hoùa, töø thôøi phong kieán ñeán thôøi bò leä thuoäc, thieân haï ta xem soá moät caùch tieâu hao thôøi giôø, thöôøng laø chæ daønh cho nhöõng baäc quyeàn quyù, vaøi nho gia nhaøn roåi ñeå nuoâi öôùc trong loøng caùi giaác moäng baát huû : COÂNG HAÀU KHANH TÖÔÙNG! Nay ta ñang ôû thôøi kì caáp tieán hôn, ta xem hieåu khoa soá Töû- Vi moät caùch khoa hoïc hôn, ñeå taåy tröø nhöõng ñònh kieán sai laàm vaø goùp theâm taøi lieäu moät ngaøy moät ñích xaùc hôn, sau khi ñaõ kinh nghieäm, ñeå caùc baäc thöùc giaû, meán thích Töû- Vi roäng ñöôøng nghieân cöùu theâm. Phaàn nhieàu nhöõng saùch taùn doùc, hay ngöôøi vieát khoâng kính troïng löông taâm, ra baäy baï laøm mang tieáng caû ñoàng loaïi noù. Muoán duy trì caùi hay, traùnh caùi dôû vaø hieåu leõ bí hieåm cuûa trôøi ñaát cuøng soá meänh, phaûi di ra ngoaøi möïc saùo cuûa caùc thaày töôùng soá môùi ñöôïc! Taát caû chuùng ta ai cuõng coù theå SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 2 hoïc xem soá, thöù nhaát laø TÖÏ XEM CHO MÌNH TRÖÔÙC NHAÁT ÑAÕ. Nhöõng ñieàu ta bieát ôû dó vaõng cuûa ta seõ daäy ta ôû töông lai qua nhöõng ñieàu ta ñaõ nghieäm ôû trong saùch. Töï hieåu ñöôïc soá mình töùc laø ñaõ taïo ñöôïc töông lai mình töùc laø soá- meänh vaø söï-nghieäp mình ñoù. Duy coù moät ñieàu laø söï suy xeùt cuûa moãi caù nhaân chuùng ta quan troïng nhö theá naøo maø thoâi. Coå -nhaân tin soá theo caùi trieát- lyù TIEÀN ÑÒNH, töùc laø moïi söï ôû theá gian ñaõ an baøi saün saøng caû roài. Nhöng ngöôøi ñôøi baây giôø tin nhö theá laø THOÁI LUI, töùc laø CHEÁT, vì cuoäc ñôøi laø leõ chieán ñaáu kia maø. Ñaõ ñöôïc Taïo- hoùa cho soáng laøm ngöôøi ai maø khoâng muoán tieán hoùa, töø cao ñeán thaáp, ai laø ngöôøi seõ chòu döøng böôùc treân ñöôøng danh lôïi? Trong chuùng ta coù leõ ai cuõng thaéc maéc veà cuoäc ñôøi"KHOÂNG BIEÁT TRÖÔÙC ÑÖÔÏC VIEÄC SEÕ TÔÙI ". Song vieäc laøm, cöù tuøy theo yù-trí, naêng- löïc, cuøng leõ phaûi maø laøm, thaát baïi hay thaønh coâng ta töï an uûi ta laø ñuû. Thay ñoåi laø tieán hoùa, vaø cuoäc ñôøi ñoåi ñoåi, thay thay laø theá. Con ngöôøi töø luùc ra chaøo ñôøi cho ñeán luùc cheát, phaûi ghi vaøo cuoäc ñôøi bao nhieâu traän tieán lui. Thöïc teá laø theá, nhöng suy leõ suy, thònh, bó thaùi cuûa giôøi- ñaát, con ngöôøi vaãn phaûi chòu luaät thieân- ñiaï tuaàn hoaøn chi phoái, coù caùi naøy thieáu caùi kia, khi thaêng khi traàm hình nhö con ngöôøi KHOÂNG THEÅ THAÄP PHAÀN HOAØN HAÛO ÑÖÔÏC. Ai taøi hoa nhö coâ Kieàu chuùng chuùng ta, maø laän ñaän ba chìm baûy noåi, heát laàu hoàng laïi trôû laïi laàu xanh thì chaúng laø " trôøi xanh quen thoùi maù hoàng ñaùnh ghen" hay sao! AÂu laø taïi soá meänh coâ Kieàu phaûi nhö theá. Trong giôùi ñaát coù caùc vò tinh tuù, coù AÂm coù Döông, coù sinh, coù khaéc, bieán hoùa voâ cuøng, loaøi ngöôøi cuõng nhö taát caû ñoäng vaät, thöïc vaät, cuøng caây coû treân theá gian ñeàu soáng aûnh höôûng. Töø xöa thuaät Lyù-soá cuûa coå -nhaân truyeàn laïi, ngaøy nay chuùng ta söu taàm vaø cheùp laïi vaø ruùt theâm ôû coâng nghieân-cöùu vaø kinh-nghieäm ñeå baø con cuøng thöôûng thöùc moät khoa hoïc cuõng hay vaø ví nhö moät baøi soá- hoïc khoù khaên, côù sao cöù phaûi coá nhaém maét baøi baùc cho laø meâ-hoaëc ?" phaûi chaêng taâm-lyù phaàn ñoâng ngöôøi ñôì baây giôø laø taâm-lyù cuûa keû ñaïo-ñöùc giaû, troâng vieäc ñôøi chæ thaáy toaøn danh vôùi lôïi thoâi ö? Ñaïo nho daäy ngöôøi quaân töû cöù theo chính nghóa maø laøm, laáy Taøi, Ñöùc cuûa mình maø thaéng thieân haï duït deø khoâng laøm aáy laø ta sôû-ñaéc. "HÖÕU XAÏ TÖÏ NHIEÂN HÖÔNG" Tieáng thôm muoân ñôøi con ngöôøi tôùi ñöôïc ñích ñoù laø baát huû. Kìa danh vang löøng tieáng nhaát thôøi maø cuoäc ñôøi xuù ueá gian huøng, höông kia cuõng bieán taøn theo thôøi maø thoâi! Thôøi naøy laø thôøi caûi- caùch, phuïc-höng, thôøi nguyeân- töû, thôøi caïnh tranh cuûa söùc maïnh. Loaøi ngöôøi duy vaät chöa bieát ñi tôùi ñaâu, sau côn aùc moäng vöøa qua, ngöôøi ta ñaõ böôùc sang moät kæ nguyeân môùi meû hôn maø chuùng ta ñang soáng. Luaät ñaøo thaûi ñaõ loaïi nhöõng caùi gì laïc haäu, loãi thôøi, vaø bieát ñaâu coøn thay ñoåi nöõa. Ai baûo giôøi ñaát khoâng coâng ? Khoâng coù gì laø tröôøng cöûu. Thuyeát soá-meänh daäy ta tin ôû moät leõ huyeàn bí chí coâng cuûa Taïo- hoùa laø moïi vieäc ôû treân ñôøi ñeàu coù moät haïn ñònh caû. Coøn ñôøi thöïc teá vaãn laø MAÏNH ÑÖÔÏC YEÁU THUA. Phaûi tranh ñaáu môùi coù theå soáng ñöôïc, vaø ai cuõng phaûi tranh ñaáu heát, khoâng nhieàu thì ít. Vaû ñôøi laïi coøn coù yeáu toá : TÌNH CÔØ may RUÛI khoâng sao giaûi nghóa ñöôïc. Ñaõ nhaän laø coù soá meänh töùc laø coù sinh, coù töû, coù suy, coù thònh, coù thöôûng coù phaït, taát caû noù duy trì vaø laøm thaêng baèng cuoäc soáng cuûa con ngöôøi ta. Bieát soá- meänh töùc laø khoâng oaùn thaùn gì caû, nhaän laáy cuoäc ñôøi vôùi nuï cöôøi tin caäy. Quyeån saùch naøy ra vôùi moät ñích ñuùng ñaén, coáng hieán caùc baïn ñoïc moät khoa-hoïc huyeàn- bí coù teân tuoåi trong lòch söû Caän-AÙ. Taùc giaû yù khoâng heïp hoøi, tuy soáng trong moät caûnh ñôøi thanh baïch, khoâng heà daáu dieám moät söï bí-maät nhaø ngheà gì, chæ vôùi coâng phu söu taàm, trí ham thích vaø sau khi ñaõ kinh nghieäm nhieàu, vieát ra cho baø con thöôûng- laõm, khoâng chuùt vuï lôïi. Öôùc cho khoa Töû-Vi seõ trôû SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 3 leân moät ngaøy tinh -vi hôn ñeå moät ngaøy kia trôû thaønh moät moân hoïc höõu- ích cho tinh thaàn vaø vaênhoùa xaõ-hoäi cuõng chaúng phaûi ngoa. VÓNH HÖNG GIA . MAÁY LÔØI NOÙI ÑAÀU Ñôøi ngöôøi ba vaïn saùu nghìn ngaøy, chaúng ngaøy naøo gioáng ngaøy naøo, töø mieáng aên, ñeán hôùp uoáng, cuõng laø Tieàn- ñònh. Vaäy tieàn- ñònh laø gì ? Truy taàm ñaâu ra? Thöa chæ coù khoa Töû-Vi laø roõ nghóa tieàn- ñònh hôn caû. Nhöng ñaùng tieác, traûi bao theá kæ, cuoäc ñôøi ñoåi thay, saùch vôû thieáu soùt, thaát baûn tam sao, thieáu ñuû khoân löôøng. Xin laáy vaøi tæ duï daãn chöùng: 1. Ngöôøi Taøu laáy Thieân baøo, tính thaùng Gieâng laø cung Tí vin caâu : Tí hoäi Khai- thieân. 2. Ngöôøi mình laáy Ñòa-baøn, tính thaùng Gieâng laø cung Daàn, laáy nghóa: Nhaân sinh ö Daàn. 3. Hoï an Thaùi- tueá theo thaùng sinh. 4. Minh an Thaùi-tueá theo naêm ñeû. 5. Hoï tính ñaïi- haïn sau, tröôùc cung Meänh, theo aâm döông löu. 6. Mình ghi ñaïi-haïn khôûi ngay ôû Meänh, cuõng theo aâm döông löu. Môø môø, mòt mòt, chaúng hieåu coái reã caên- nguyeân, vaäy keû haäu-sinh chuùng ta chæ coøn bieát ñi "NHAËT". “NHAËT” töøng ñoaïn vaên, cheùp töøng caâu saùch, ñem veà khaûo saùt; caùi gì “ñuùng" nhieàu : ta duøng ; caùi gì "sai" nhieàu : ta boû. Vôùi moät khoa-soá huyeàn-bí naøy, phaûi coù taøi, nhö : Bænh Khieâm, Gia-Caùt, môùi thaáu trieät heát leõ. Coøn toâi, töï xeùt : taøi sô trí thieån, chæ laø moät gaõ ham meâ khaûo-cöùu Soá-hoïc : coá ñaùnh baïo vieát quyeån "Töû-Vi kinh-nghieäm" naøy, ñeå coáng hieán cuøng caùc baïn ñoïc thaân meán. Toâi mong raèng, sau naøy chuùng ta seõ thaáy nhieàu cuoán Töû- Vi giaù trò ra ñôøi, do caùc baäc cao-minh uyeân-baùc vieát ; ñeå baûo toàn laáy moân Soá-hoïc quyù giaù naøy. Truùc baïch, ngaøy 28 thaùng 11 naêm Kyû Söûu CAÛ THÒNH Caån ñeà CHÖÔNG THÖÙ NHAÁT TÍNH CHAÁT CAÙC VÒ TINH TUÙ TÖÛ-VI: (Ñeá - tinh) thuoäc Thoå. Trung thieân tinh, Nam Baéc Ñaåu: Tò, Ngoï vaø Thaân: vöôïng ñòa ; Tí, Hôïi: haõm. Trung-haäu: Meänh coù Töû-Vi chung thaân voâ tai. Ñaøn baø Töû- Vi thuû Meänh ñoâng anh em, vöôïng phu, ích töû. Töû -Vi phuøng Taû, Höõu, Long, Phöôïng laø quaân thaàn khaùnh hoäi, ngoä Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp xaáu ." Quan- Loäc,Dzi, Taøi, Phuùc -Ñöùc raát toát". THIEÂN- CÔ: (Thieän tinh) thuoäc Moäc, Nam Baéc ñaåu tinh: Tí, Ngoï, Maõo Daäu ñaéc ñòa: Söûu, Tò, Muøi haõm: Daàn, Thaân bình thöôøng. Ñaøn baø gaëp cô phuøng Linh, Hoûa raát xaáu. Cô ngoä Quyeàn laø ngöôøi coù quyeàn bieán: Toái kò gaëp Hình, Saùt, Linh, Hoûa "chuû Huynh - ñeä" nhieàu anh, chò em. THAÙI-DÖÔNG: (Quí tinh) thuoäc Hoûa, Nam Baéc ñaåu, thoâng minh; töø Daàn ñeán Thaân toát, gaëp SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 4 Ñaøo, Hoàng, Hyû laø "Tam minh" raát saùng ; gaëp Rieâu, Ñaø, Kî laø " Tam aùm" raát toái. ÔÛ Quan- Loäc raát toát. Thaùi-Döông ñoùng ôû Tuaát, Tyù tuy goïi laø haõm nhöng gaëp nhieàu quí tính vaãn hieån-ñaït nhö thöôøng, vì Thaùi-Döông ôû Döông cung "Thaùi-Döông ôû Hôïi goïi laø : Nhaät traàm thuûy ñeå ", Meänh ñoùng ôû ñaáy hay vaát vaû veà phu theâ, con caùi". THAÙI-AÂM: (phuùc tinh) thuoäc Thuûy, Nam Baéc ñaåu tinh, ñoùng ôû Ñieàn, Taøi raát toát : thoâng- minh, hoøa- nhaõ. Töø Daäu ñeán Söûu toát : gaëp Ñaøo, Hoàng, Hyû laø " Tam minh", gaëp Rieâu, Ñaø, Kî laø"Tam aùm". Ñaøn baø Thaùi-AÂm thuû Meänh toái quí. Thaùi-AÂm ñoùng ôû Maõo, Tî tuy goïi laø haõm nhöng gaëp nhieàu quí tinh vaãn hieån-ñaït nhö thöôøng; vì Thaùi-AÂm ñoùng ôû AÂm-cung. Hai sao AÂm, Döông laø maët trôøi, maët traêng daàu haõm ñòa, gaëp Tam-khoâng laïi saùng ra, neáu ñaéc-ñòa ngoä Tam-khoâng laïi môø ñi." TuaànKhoâng, Ñòa-Khoâng, Thieân -Khoâng" goïi laø Tam- khoâng. THIEÂN- PHUÛ: (Linh tinh) thuoäc Thoå, Nam Baéc ñaåu tinh ñoùng ôû Ñieàn, Taøi raát toát, Hôïi, Tí, Tî, Ngoï ñaéc ñòa. Trung-haäu hieàn laønh gaëp Hoùa-khoa raát toát. Ñoùng Meänh chung thaân voâ tai. Sao ThieânPhuû töïa nhö tôø giaáy thaám ; gaëp sao toát raát toát, gaëp sao xaáu raát xaáu, gaëp Tam-khoâng laïi caøng xaáu. THIEÂN- ÑOÀNG : ( Phuùc tinh) thuoäc Thuûy vaø Kim, Nam ñaåu tinh, haõm Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi; nhöng tuoåi Ñinh, Taân caøng toát. Hôïp Meänh ñaøn baø vaø ñoùng ôû Phuùc-Ñöùc raát toát. THIEÂN-LÖÔNG : ( AÅm tinh) thuoäc Thoå vaø Moäc, Nam, Baéc ñaåu tinh "chuû thoï". ÔÛ Tí, Ngoï, Daàn, Thaân, Thìn, Tuaát raát toát. Trung- haäu, töø- taâm, ñaøn baø thieân-Löông thuû meänh toái quí. ThieânLöông gaëp Song-Hao Thieân-Hình vaø Kieáp, Saùt toái kî. CÖÏ-MOÂN : ( AÂm tinh) thuoäc Thuûy, Baéc ñaåu tinh "chuû thò- phi", gaëp caùt tinh taøi hoa, lyù söï ; gaëp hung tinh gian traù, laém ñieàu. Tí, Ngoï, Maõo, Daäu ñaéc ñòa gaëp Song-Hao raát toát; gaëp Hoùa-Loäc thì giaàu, gaëp Loäc-Toàn bình thöôøng. THIEÂN-TÖÔÙNG :( AÁn tinh) thuoäc Thuûy, Nam ñaåu tinh, chuû Quan-Loäc, toái kî gaëp Tuaàn, Trieät. VUÕ-KHUÙC : ( Taøi tinh) thuoäc Kim, Baéc ñaåu tinh, chuû Taøi- Loäc ; ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi theâm Khoa, Quyeàn toái quí. THAÁT-SAÙT : ( Töôùng tinh) thuoäc Hoûa, Kim, Nam ñaåu tinh, "ngoä Ñeá vi Quyeàn" toái taêm haõm Söûu, Muøi, gaëp quí tinh voõ caùch hieån danh, gaëp Kình, Ñaø, Linh, Hoûa haõm : phi yeåu taéc baàn. PHAÙ-QUAÂN : ( Hao tinh) thuoäc Thuûy, Baéc ñaåu tinh, voõ ngheä taøi naêng aên to noùi lôùn, ôû Töû-töùc, Phu-theâ, Ñieàn-Traïch ngoä Tuaàn, Trieät raát xaáu. LIEÂM-TRINH : (Saùt Tuø-tinh) thuoäc Hoûa, Baéc ñaåu tinh. Lieâm khieát khoâng thay ñoåi chí höôùng, ôû Söûu, Muøi haõm: Tò, Hôïi gaëp quí tinh raát toát : neáu gaëp ña Hung tinh vaø Saùt tinh haõm boân-ba laän-ñaän. Lieâm- Trinh ñoùng ôû Tò Hôïi goïi laø Tuø tinh, ôû Quan-Loäc raát toát, ôû Meänh goïi laø " Ñaøo hoa thöù hai". THAM-LANG :( Ñaøo Hoa-tinh) thuoäc Thuûy vaø Moäc, Baéc ñaåu tinh " ôû Phuùc-ñöùc gaëp TraøngSinh, Ñeá-Vöôïng vaø sao Döôõng toái quí". Neáu Tham gaëp quí tinh laø Phuùc- tinh, neáu gaëp aùc tinh laø Hoïa-tinh. Toùm laïi : Boä Saùt, Phaù, Tham, Lieâm toái caàn Hoùa- Khoa. Boä : Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông toái caàn Hoùa- Loäc. Boä : Töû - Phuû, Vuõ-Töôùng toái Kî Kinh, Ñaø, Khoâng, Kieáp vaø Song Hao. Boä : Cô, Cöï, Maõo, Daäu, Tí, Ngoï toái caàn song Hao hoaëc Hoùa-Loäc. Boä AÂm, Döông toái caàn Taû Höõu, Ñaøo, Hoàng, Quyeàn, Loäc ; toái kî Ñaø, Rieâu, Hinh, Kieáp vaø Hoùa kî haõm. BAØNG -TINH TRAØNG- SINH : Meänh, Thaân vaø Phuùc- Ñöùc toát : ôû Hôïi toái haõm, nhöng gaëp quí tinh ñaéc caùch SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 5 goïi laø " Tuyeät Söû phuøng Sinh". Neáu ngoä Thieân Maõ thôøi thaêng traàm. MOÄC-DUÏC : chæ söï taém goäi, haùm caûi, u meâ, daâøm duïc; ôû Giaûi-AÙch hay bò beänh teâ thaáp. QUAN-ÑÔÙI : chæ söï muõ aùo : ôû Quan-Loäc gaëp quí tinh coâng danh tieán ñaït, neáu ngoä AÙc Saùt tinh ; haïn gaëp : traêng troùi, coù khi phaûi töï vaãn. LAÂM-QUAN : Khoe khoang, giaùng ñieäu: gaëp sao xaáu hay phaûi raéc roái veà ñöôøng laøm aên. ÑEÁ-VÖÔÏNG : Meänh, Thaân, Phuùc- Ñöùc toát. Gaëp Töû-Vi coù taøi thuû lónh. SUY, TUYEÄT, TÖÛ: chæ söï ñoài baïi, ôû Phuùc-Ñöùc toái kî. Sao Töû ôû Ñieàn, Taøi laø : coù cuûa choân hoaëc laø ngöôøi taàn- tieän ; ôû Phuùc-Ñöùc gaëp theâm Saùt-tinh, trong hoï coù ngöôøi cheát traän, cheát ñöôøng. Sao Tuyeät gaëp Hoûa ôû Hôïi ; maø Meänh ôû ñoù; laø ngöôøi chí khí hieân ngang. BEÄNH : ôû AÙch toái kî, gaëp theâm Beänh Phuø, hay oám ñau. MOÄ : ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi gaëp Quyeàn maø Phuùc- Ñöùc ôû ñaáy laø nhaø ñaïi ñöùc, boán ñôøi vinh hieån. THAI : chæ söï sinh ñeû ; ôû Töû-töùc gaëp quí tinh nhieàu con, gaëp Saùt tinh ñeû nhieàu nuoâi ít, hoaëc ñeû non, ñeû khoù. Thai vaø Moäc Duïc chieáu Meänh : coù hoïc maø khoâng thaønh taøi. DÖÔÕNG : söï nuoâi naáng, phuø trì. ÔÛ Töû- ñöùc coù con nuoâi. Ôû Meänh gaëp Caùt tinh, nhieàu ngöôøi yeâu meán, nuoâi suùc vaät choùng lôùn, laøm ngheà chaên nuoâi phaùt ñaït. THAÙI-TUEÁ: (hoûa) gaëp Xöông, Khuùc, Khoa, Quyeàn, vaên-chöông ñanh theùp, neáu gaëp Kî laém ñieàu, chuû quan tuïng mieäng tieáng, ña ñoan. THIEÁU-DÖÔNG, THIEÁU-AÂM : thoâng minh gaëp Khoa raát toát, bieåu hieän maët trôøi, maët traêng thöù hai. TANG-MOÂN ( Moäc) BAÏCH-HOÅ ( Kim) chuû tang thöông gaëp Khoác, Hö, Song Hao laïi caøng xaáu, Baïch- Hoå ngoäï Taáu-Thö : vaên hoïc hieån ñaït ( hoå ñoäi hoøm saéc). QUAN-PHUØ: ( hoûa) gaëp sao xaáu, mieäng tieáng; sao toát: ñöôïc ngöôøi phuø giuùp. TÖÛ -PHUØ, TRÖÏC- THU : bieåu hieän söï cheát choùc chìm noåi long ñong. TUEÁ-PHAÙ: bieåu hieän söï phaù phaùch, laøm ngang. LONG ÑÖÙC, PHUÙC ÑÖÙC: sao laønh, vui veû, phuø giuùp. ÑIEÁU-KHAÙCH: (Hoûa) tính chaát nhö sao Tang Moân : gaëp Maõ, Khoác : raát hay, khaùc naøo ngöïa hay gaëp chuû toát. LOÄC-TOÀN ( Thoå) BAÙC SÓ ( Thuûy) : vui veû thanh nhaøn, ôû Meänh: ung dung no aám, giöõ beàn cuûa: ôû Phuùc Ñöùc ngoä Coâ, Quaû, Kieáp, Khoâng, thì thaân mình coâ ñôn, trong hoï ít ñinh. LÖÏC-SÓ :( Hoûa) : chuû binh quyeàn gaëp Kình, Döông raát ñeïp: laø ngöôøi duõng maïnh. THANH-LONG: ( Thuûy) Chuû Hyû khí, vui veû, gaëp Hoùa Kî töùc laø roàng maây gaëp hoäi (Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi : ñaéc ñòa). ÑAÏI, TIEÅU HAO: ( Hoûa) Maõo, Daäu, Daàn, Thaân vaø Tí, Ngoï, Tò, Hôïi: haõm ñòa. ÔÛ Meänh ly höông, taùn taøi, neáu ñaéc-ñòa khoâng gaëp chính tinh, haïn gaëp hoaïch phaùt. TÖÔÙNG QUAÂN : (Moäc) : chuû söï binh quyeàn, gaëp Hình, AÁn, Khoác, Maõ raát hay, toái kî gaëp Tuaàn, Trieät. TAÁU-THÖ ( Kim) : noùi ngoït, nònh hoùt, vaên töø, gaëp Hoå raát ñeïp neáu laø ñaøn oâng, gaëp Hoàng raát ñeïp neáu laø ñaøn baø. PHI-LIEÂM ( Hoûa) HYÛ-THAÀN ( Hoûa) vui veû, thònh phaùt : Phi gaëp Hoå : Hoå bay, Hyû gaëp Phöôïng, Phöôïng muùa. BEÄNH-PHUØ : beänh taät; gaëp Hình, Kî cuøng ôû AÙch, hay coù beänh phong sang. SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ ñòa. www.tuviglobal.com 6 PHUÏC BINH ( Hoûa) : gaëp sao toát, coù taøi phoø taù ; gaëp sao xaáu, coù tính gian taø. QUAN PHUÛ : gaëp sao xaáu, xaáu ; gaëp sao toát, toát theâm. KÌNH- DÖÔNG, ÑAØ-LA KÌNH DÖÔNG thuoäc Kim ( Phuø traâm Tinh) Thieân hình thöù hai, ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi ñaéc- ÑAØ LA thuoäc Kim ( Troï löïc tinh) Hoùa-Kî thöù hai Daàn, Thaân, Tò, Hôïi, mieáu vöôïng. SAO KÌNH, ÑAØ ( Vuõ tinh) : ñaéc ñòa hoaïch phaùt, haõm chuû hình thöông khoán khoå. Maõ ngoä Ñaø La khoân ngoan saûo traù Hoå ngoä Kinh-Döông möu trí anh huøng. THIEÂN- KHOÂNG (Hoûa) Tí, Ngoï, Maõo, Daäu, ñaéc ñòa, chuû uy duõng, cöùng coå, gian huøng. Loäc Toàn, Hoùa- Loäc ngoä ThieânKhoâng, ñoàng tieàn taùn tuï baát thöôøng. Veà tuoåi giaø gaëp sao Thieân-Khoâng baát lôïi. TAÛ, HÖÕU (Thoå) Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi : ñaéc ñòa; vôùi sao toát, toát theâm, ñi vôùi sao xaáu, giuùp cho xaáu theâm. XÖÔNG (Kim), KHUÙC (Thuûy) : vaên chöông thoâng minh, neáu gaëp sao toát; daâm tinh (khoa giaùp tinh) neáu gaëp sao xaáu (ñôøn baø). Ôû Thìn, Tuaát toái haõm (tuoåi Taân, Ñinh khoâng can gì) gaëp Thaùi, Tueá, Khoa, Quyeàn, vaên chöông, bieän thuyeát ñi vôùi Thöông- söù toái kî coù taøi maø khoâng ñaït. Thaân cö Thieân – dzi, giaùp Thöông- söù, Khuùc xöông, haïn tôùi Thieân dzi toái ñoäc. KHOÂNG KIEÁP : (Hoûa) hung baïo; gan goùc ôû Tî, Hôïi, gaëp Khoa, Quyeàn hoaïnh ñaït tung hoaønh. THIEÂN Thöông : (Thuûy) gaëp Tang moân xaáu, (haïn Tang Thöông). THIEÂN SÖÙ : (Thuûy) gaëp Tang, Cô, hay bò ngaõ, hoaëc ñoøn ñaùnh. LONG, PHÖÔÏNG : ôû Söûu, Muøi ñaéc ñòa, chuû hyû söï ; gaëp Rieâu, Hyû khaùc naøo caù gaëp nöôùc, roàng gaëp maây. THAI TOÏA : ñaøi caùc, beä veä, gaëp Taû, Höõu raát ñeïp; töôïng tröng ñoà ñaït, quaàn aùo. QUANG, QUÍ : (Quí tinh) ôû Söûu, Muøi : gaëp Taû, Höõu, Thanh- Long, Khoâi, Vieät, Hoa Caùi, Hoàng – Loan: thöôïng caùch . Phuù ñoaùn : Quí, Aân, Thanh, Vieät, Caùi, Hoàng. Trai caän cöûu truøng, gaùi taéc cung phi, neáu gaëp Khoâi coù taøi phuï chính. KHOÁC HÖ : chuû saàu bi, Tí, Ngoï ñaéc ñòa (tieàn chôû haäu thaønh) gaëp Hình, Maõ voõ caùch thaønh danh. THIEÂN TAØI : sao phuø suy khoâng phuø thònh, töïa nhö nuùi Thaùi Sôn gaëp sao xaáu caûn xaáu; gaëp sao toát caûn toát. Thí duï : gaëp Aâm döông ñaéc ñòa laøm môø veû saùng; Aâm döông haõm; traùi laïi : taêng veû saùng. THIEÂN THOÏ : (Thoï tinh) ôû Meänh, Giaûi aùch, Phuùc ñöùc : toát. Thai phuï phong caùo : (Vaên tinh) baèng saéc; ôû giaûi aùch voâ vò. THIEÂN ÑÒA, GIAÛI THAÀN : 3 sao chuû söï giaûi hung; ôû Ñieàn taøi xaáu. THIEÂN ÑÖÙC, NGUYEÄT ÑÖÙC, PHUÙC ÑÖÙC : ñoùng ñaâu toát ñaáy (Phuùc tinh). THIEÂN MAÕ : (Hoûa) taøi naêng hoïat ñoäng, boân ba; ôû Tò ñaéc ñòa, toái kî Tuaàn, Trieät (haïn gaëp Thieân maõ hay ñi xa, hoaùn caûi). HOÀNG LOAN, THIEÂN HYÛ (Thuûy) vui veû, tuoåi treû gaëp thôøi hay, veà giaø gaëp thôøi : höõu hyû, höõu thöông (vöøa vui vöøa buoàn). ÑAØO HOA (Thuûy) Tyù, Maõo ñaéc ñòa, Thuû Meänh khoâng ñeïp, choùng gaëp, choùng phai, chieáu SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 7 Thaân Meänh raát ñeïp, vui veû, töôi saùng. Veà giaø gaëp Ñaøo hoa, Thieân khoâng, thôøi xaáu. HOÙA LOÄC (Moäc) Tyù, Ngoï, Maõo, Daäu ñaéc ñòa : gaëp Loäc Toàn goïi laø Song Loäc caùch. Nhöng cuøng ôû moät cung khoâng ñeïp, vì Loäc toàn laø Thoå, vaäy Moäc khaéc Thoå. Thí duï : Meänh ôû Ngoï, Loäc Toàn ôû Daàn, Hoùa Loäc ôû Tuaát raát hay; neáu Loäc Toàn ôû Daàn, Hoùa Loäc ôû Tyù khoâng ñeïp baèng caùch treân; laø vì hai Loäc khoâng Giao Nhau; phaûi Nhìn Nhau roài môùi chieáu leân Meänh môùi tuyeät quí (Hình Tam giaùc). HOÙA QUYEÀN (Thoå) Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi : ñaéc ñòa; gaëp Taû, Höõu, Hoa Caùi toái quí. Tuoåi Kyû caàn coù Hoùa- Quyeàn. HOÙA KHOA (Kim) Daàn, Thaân, Tò, Hôïi : ñaéc ñòa; gaëp Saùt, Phaù, Tham, Lieâm toái aùi (Sao naøy laø daáu vò giaûi söï hung) HOÙA KÎ (Keá ñoâ tinh) (Thuûy) chuû suy nghó, thaâm traàm, tranh caïnh, möu trí. Hôïi, Tyù, Daàn, Maõo : mieáu ñòa (Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi vöôïng ñòa). Ngöôøi tuoåi Döông sao Hoùa Kî phaûi ôû cung Döông. Ngöôøi tuoåi Aâm sao Hoùa Kî phaûi ôû cung Aâm. Thí duï : tuoåi Hôïi (Aâm tueá) Hoùa Kî ôû Söûu (aâm cung) theá laø tuyeät caùch, nhaát laø Meänh ôû ñaáy, maø gaëp nhieàu quí tinh. (Toùm laïi : sao Hoùa Kî laø sao nònh hoùt, ñi vôùi toát laøm toát, gaëp sao xaáu laøm xaáu). (Ñoùng ôû Ñieàn Taøi giöõ beàn cuûa). Boán sao Hoùa keå treân, khoâng neân caâu neä, hôn keùm veà choã ñaéc ñòa, haõm ñòa, mieãn hoà << Ñöôïc vieäc >> hay << Khoâng ñöôïc vieäc>>. Thí duï : Quyeàn ôû Tuaát, (ñaéc ñòa) maø Giaûi aùch ñoùng ñaáy, laø << Khoâng ñöôïc vieäc>>. Quyeàn ôû Tyù (haõm) nhöng Quan, Loäc ñoùng ñaáy laø << Ñöôïc vieäc>>. THIEÂN HÌNH (Hoûa) Vuõ tinh, Taøi tinh, Kieâm saùt tinh ; Daàn, Tuaát, Maõo, Daäu : ñaéc ñòa; gaëp Binh, Hình, Töôùng, Aán toái quí (voõ coâng) (ñoùng ôû Ñieàn, Taøi raát toát). THIEÂN RIEÂU (Thuûy) Quaùi aùc tinh, khi môø khi toû, huyeàn aûo; gaëp Long, Phöôïng toái quí. THIEÂN Y : sao beänh taät gaëp Taû, Höõu, Quan, Phuùc quí nhaân vaø Thieân Hình; laøm thaày thuoác coù danh. KHOÂI, VIEÄT : (Hoûa) quí tinh; gaëp Ñoàng, Löông, Hoàng, Taán : toái aùi. QUOÁC AÁN : ñi vôùi Töôùng, Hình raát ñeïp, neáu ngoä Tuaàn, Trieät laø aán meû, daãu coù gaëp coâng danh nhöng khoâng beàn. ÑÖÔØNG PHUØ : Quoác Aán thöù 2; gaëp Töôùng, Taáu, Long, Phöôïng vaø Quan Phuø : ñi tu hoaëc laøm thaày cuùng coù danh tieáng; ôû Ñieàn Traïch gaëp quí tinh coù nhaø to, ñeïp vaø giöõ beàn cô nghieäp. HOÛA TINH: (Hoûa) (löûa nhaân taïo) chuû thieâu ñoát, hung baïo, uy cöông Daàn, Maõo, Tò, Ngoï : vöôïng : Hôïi, Tyù : haõm. (Ñôøn baø gaëp Linh tinh vaø Hoûa tinh khoâng toát) ôû Ñieàn Traïch, Taøi Baïch raát xaáu; taùn taøi, chaùy nhaø, neáu gaëp nhieàu sao Thuûy khoâng ñaùng ngaïi. LINH TINH: (Hoûa) (löûa saám seùt, ñieän löïc) Tyù, Ngoï : ñaéc ñòa, Thaân, Daäu : haõm; ñi chung vôùi sao Thieân, Vieät: toái kî nghóa laø: Buùa Saám seùt coù ñieän, löûa. Hai sao Linh, Hoûa cuõng nhö Hoùa Kî nghóa laø : Döông Tueá phaûi ôû Döông cung, Aâm Tueá : Aâm cung. COÂ THAÀN, QUAÛ TUÙ : (Moäc) chuû coâ ñôn, laïnh leõo, aâm thaàm, hieám hoi. ÔÛ MEÄNH : Coâ Thaàn, Quaû Tuù hai sao Thieát thaân chaúng daùm, baïn naøo maáy ai! ÔÛ TÖÛ TÖÙC : hieám hoi (Coâ, Quaû) maø ngoä Thieân Hình SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 8 Quí tinh tröôùc cöûa ñaày saøn queá hoøe. Nhöng gaëp Kim tinh, thôøi cheá bôùt tính hung haõn cuûa sao Coâ, Quaû : cuõng coù con, thöôøng khoâng ñöôïc nhieàu con. LA, VOÕNG : chuû kìm haõm, gaëp Hung tinh laïi caøng hay, haïn ñi tôùi La, Voõng (cung Thìn, Tuaát) hay raéc roái, caûn trôû. THIEÂN QUAN, THIEÂN PHUÙC : chuû söï cöùu giuùp töø taâm. HOA CAÙI : töôïng tröng caùi loïng, gaëp Hoùa Quyeàn, Taû, Höõu toái quùi. PHAÙ TOAÙI : chuû phaù ngang, gaëp Vuõ, Rieâu : ngoïng. Theâm Vieät, kî thôøi caâm. Vuõ, Rieâu, Phaù Toaùi ôû gaàn Laïi coù Vieät, Kî möôøi phaàn mieäng caâm. (Hoûa) Hôïi, toái haõm, gaëp Thieân Löông, Thieân Cô, vaø Song Hao, Hình, toái kî; coù khi phaûi bò ñaâm, gieát. (Sao Ñòa Kieáp thöù hai). ÑAÅU QUAÂN : (Kim) sao baûo thuû, ôû Ñieàn, Taøi raát toát. Ôû Töû Töùc hieám con. Ôû Quan Loäc gaëp Quí tinh raát toát. (gaëp Töû Vi laø Ñeá coù quaàn thaàn; beà toâi chaàu vua). LÖU HAØ : (Thuûy) gaëp Thanh Long (roàng gaëp nöôùc maø vaåy vuøng) gaëp Hao, Kieáp, Saùt, Hình haõm ñòa : toái ñoäc; coù khi bò hung saùt. Gaëp Cöï, Kî : ñi soâng nöôùc ñeà phoøng. THIEÂN TRUØ : töôïng tröng söï ñöôïc aên uoáng (gaëp Loäc : toát). LÖU NIEÂN VAÊN TINH : töôïng tröng cho vaên hoïc (gaëp Khoa, toát). Ñeå boå khuyeát cuoán Töû Vi kinh nghieäm QUYEÅN THÖÔÏNG THIEÂN TRUØ (aên uoáng) LÖU NIEÂN VAÊN TINH (vaên hoïc ñoã ñaït) Giaùp, Ñinh ôû Tò Giaùp ôû Tò Aát, Taân, Maäu __Ngoï Bính, Maäu __ Thaân Bính __ Tyù Canh __ Hôïi Canh __ Daàn Nhaâm __ Daàn Kyû __ Thaân Aát __ Ngoï Nhaâm __ Daäu Ñinh, Kyû __ Daäu Quí __ Hôïi Taân __ Tyù Quí __ Maõo BAÛN ÑOÀ HOA GIAÙP (60 naêm) xem : Tuoåi naøo, thuoäc Meänh gì ? Vaø so ñoâi tuoåi : vôï choàng, cha con, anh em, baïn beø : coù hôïp nhau khoâng ? Giaùp Tí kim chaát vaøng Aát Söûu haûi trung kim vaøng döôùi beå Bính Daàn hoûa löûa Ñinh Maõo loâ trung hoûa löûa trong loø Maäu Thìn moäc chaát goã Kyû Tî ñaïi laøm moäc caây trong röøng lôùn Canh Ngoï thoå ñaát Taân Muøi loä baøng thoå ñaát ngaõ ba ñöôøng Nhaâm Thaân kim chaát vaøng Quùi Daäu kieám phong kim thanh kieám vaøng SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ Giaùp Ngoï kim Aát Muøi sa trung kim Bính Thaân hoûa Ñinh Daäu sôn haï hoûa Maäu Tuaát moäc Kyû Hôïi bình ñòa moäc Canh Tyù thoå Taân Söûu bích thöôïng thoå Nhaâm Daàn kim Quí Maõo kim baïch kim Giaùp Tuaát hoûa Aát Hôïi sôn ñaàu hoûa Bính Tyù thuûy Ñinh Söûu giaù haï thuûy Maäu Daàn thoå Kyû Maõo thaønh ñaàu thoå Canh Thìn kim Taân Tî baïch laïp kim Nhaâm Ngoï moäc Quí Muøi döông lieãu moäc Giaùp Thìn hoûa Aát Tò phuù ñaùng Hoûa Bính Ngoï thuûy Ñinh Muøi thieân haø thuûy Maäu Thaân thoå Kyû Daäu ñaïi dòch thoå Canh Tuaát kim Taân Hôïi thoa xuyeán kim Nhaâm Tyù moäc Quí Söûu tang ñoá moäc Giaùp Thaân thuûy Aát Daäu toaøn trung thuûy Bính Tuaát thoå Ñinh Hôïi oác thöôïng thoå Maäu Tyù hoûa Kyû Söûu tích lòch hoûa Canh Daàn moäc Taân Maõo tuøng baùch moäc Nhaâm Thìn Quí Tò tröôøng löu thuûy Giaùp Daàn thuûy Aát Maõo ñaïi kheâ thuûy chaát vaøng vaøng trong caùt löûa löûa döôùi chaân nuùi chaát goã caây moäc ñoàng baèng ñaát ñaát treân vaùch chaát vaøng vaøng pha vaøng traéng löûa löûa ñaàu nuùi nöôùc nöôùc cuoái gioøng ñaát ñaát treân thaønh chaát vaøng caây ñeøn neán baèng vaøng chaát goã goã caây lieãu löûa löûa ngoïn ñeøn to nöôùc nöôùc soâng treân trôøi ñaát khu ñaát lôùn chaát vaøng vaøng thoa xuyeán chaát goã goã caây daâu nöôùc nöôùc giöõa suoái ñaát ñaát neàn nhaø löûa löûa saám seùt chaát goã goã caây thoâng thuûy nöôùc nöôùc chaûy maïnh nöôùc nöôùc suoái lôùn www.tuviglobal.com 9 SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 10 Bính Thìn thoå ñaát Ñinh Tò sa trung thoå ñaát caùt Maäu Ngoï hoûa löûa Kyû Muøi thieân thöôïng hoûa löûa treân trôøi Canh Thaân moäc goã Taân Daäu thaïch löïu moäc goã caây thaïch löïu Nhaâm Tuaát thuûy nöôùc Quùi Hôïi ñaïi haûi thuûy nöôùc trong bieån lôùn Chuù giaûi : Baûn ñoà Hoa giaùp coù 60 naêm, trong ñoù chia laøm luïc giaùp : 1. Giaùp tí 2. Giaùp ngoï 3. Giaùp tuaát 4. Giaùp thìn 5. Giaùp thaân 6. Giaùp daàn Thí duï : Tuoåi Taân Hôïi, ôû trong khu vöïc giaùp thìn; hoaëc goïi laø << con nhaø Giaùp thìn>>. Ta thöôøng noùi : löôõng kim, kim khuyeát; löôõng hoûa, hoûa tuyeät>> laø laøm sao? Nhö treân ñaõ bieát coù nhieàu thöù Kim, nhieàu thöù Hoûa; vaäy phaûi phaân bieät trong nhöõng tröôøng hôïp naøo môùi coù theå xung khaéc nhau ñöôïc. Choàng << thoa xuyeán kim>> vôï cuõng << thoa xuyeán kim>> khoâng can gì! Laø vì : vaøng ñeo vôùi vaøng ñeo. Tröø khi : gaëp Kieám phong kim thì khoâng toát; hoaëc 2 ngöôøi cuøng Kieám phong kim, taát phaûi coù chuyeän chaúng laønh; vì sao ? Vì, Kieám phong kim ñuïng vaøo nhau, taát coù moät thanh Kieám phaûi : gaõy, meû. Laïi nhö <> coù nghóa laø, so saùnh löûa treân trôøi vôùi löûa ngoïn ñeøn; thì löûa ngoïn ñeøn taát phaûi lu môø; nhöng traùi laïi löûa cuûa hai ngoïn phuù ñaùng thì laïi theâm saùng. Laïi nhö caâu << Kim khaéc Moäc>>, chæ coù aûnh höôûng khoâng hay : khi naøo thanh Kieám vaøng gaëp Moäc; coøn nhö vaøng thoa xuyeán gaëp Moäc, quyeát chaúng heà! Moät leõ raát giaûn dò : laø vaøng ñeo, ñeõo chaët sao ñöôïc goã caây lieãu, caây thoâng. Cöù nhö theá maø suy, chôù neân coá chaáp. NGUÕ HAØNH TÖÔNG SINH NGUÕ HAØNH TÖÔNG KHAÉC Kim sinh Thuûy Kim khaéc Moäc Thuûy __ Moäc Moäc __ Thoå Moäc __ Hoûa Thoå __ Thuûy Hoûa __ Thoå Thuûy __ Hoûa Thoå __ Kim Hoûa __ Kim Chuù giaûi : Nhieàu ngöôøi yeân trí laø hôïp nguõ haønh töông sinh laø toát. Nhöng coù nhieàu tröôøng hôïp voâ vò. Choàng Meänh << Bích thöôïng thoå>> gaëp vôï Meänh Kim thì chaúng ích gì; vì raèng : << ñaát böùc vaùch>> sinh sao ñöôïc ra vaøng; hoaëc << phuù ñaêng hoûa>> (löûa ngoïn ñeøn) giuùp ích sao ñöôïc << khu ñaát lôùn >> CHÖÔNG THÖÙ HAI CAÙCH ÑOAÙN SOÁ Ñaët moät laù soá raát deã, nhöng ñoaùn soá raát khoù ; khoâng moät ai daùm töï phuï, ñoaùn 10 caâu truùng caû SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 11 10. Tröø ngöôøi ñoù laø Khoång Minh vaø Bænh Khieâm taùi sinh. Toùm laïi, khoâng gì baèng, mình ñoaùn soá cho mình, cuõng nhö mình hieåu beänh cuûa mình, hôn oâng thaày thuoác hieåu. TRÖÔÙC HEÁT 1. Xem Meänh, Cuïc coù töông sinh khoâng ? 2. Meänh Döông coù ngoài cung Döông khoâng ? 3. Sao Chính tinh ôû Meänh coù hôïp mình khoâng ? 4. Neáu khoâng coù Chính tinh; thôøi laáy Baøng tinh laøm chuû. 5. Sao Chính tinh thuû Meänh coù ñaéc ñòa khoâng ? 6. Hung tinh daãu chaúng ôû Meänh hay chieáu; ñoùng choã khaùc coù ñaéc ñòa khoâng ? 7. Phuùc ñöùc coù nhieàu sao saùt hay khoâng ? 8. Thaân, Meänh ñöôïc nhöõng caùch gì ? 9. Naêm, thaùng, ngaøy, giôø aáy coù töông sinh khoâng ? Thí duï : naêm, thaùng Hoûa, ngaøy giôø Thoå : toát. 10. Cung Giaûi – Aùch coù toát khoâng ? neáu xaáu, maø Meänh quí caùch, cuõng keùm, laø vì : beänh taät luoân luoân, coøn thôøi giôø ñaâu maø nghó ñeán coâng vieäc. Phaûi caàn tam phöông, töù höôùng maø hôïp laïi, roài ñoaùn : Thí du ï: Meänh ôû Ngoï, xem cung Ngoï, Daàn, Tuaát, Tí vaø luïc hôïp laø cung Muøi. Coøn cung Giaùp, laø cung : Tò, Muøi cuõng caàn. CUNG AÛNH HÖÔÛNG QUAN HEÄ. Meänh Tí, Ngoï, aûnh höôûng nhieàu veà Phuï maãu __ Söûu, Muøi __ __ __ __ Huynh ñeä __ Tò, Hôïi __ __ __ __ Ñieàn traïch __ Daàn, Thaân __ __ __ Töû töùc __ Maõo, Daäu __ __ __ Taät beänh __ Thìn, Tuaát __ __ __ Noâ boäc. Söï aûnh höôûng nhö treân tuøy theo xaáu, toát : gaëp nhieàu sao toát ñöôïc höôûng nhieàu caùi hay; nhieàu sao xaáu thì lao ñao, khoå sôû veà cung ñoù. Thí duï : cung Phuï maãu luïc hôïp nhieàu sao toát; cha meï thoï, giaøu, ñöôïc nhôø. Neáu xaáu cha meï ngheøo, hoaëc chia ly, maø thaân mình phaûi chòu ñau ñôùn veà gia caûnh. Meänh tuy ñöôïc boä quí, chaúng may ngoä Tuaàn, Trieät, thì giaûm quaù nöûa. Meänh voâ chính dieäu, gaëp Tam khoâng toái quí; nhöng tam phöông caàn nhieàu quí tinh chieáu môùi hay. Khi mình ra ñôøi, coù ñöôïc ôû nôi tuù khí, phong caûnh ñeïp khoâng ? Thí duï : Hai ngöôøi ñôøn oâng, cuøng ñeû moät naêm, moät thaùng, moät ngaøy, moät giôø. 1 ngöôøi ñeû ôû nôi vaên vaät khaùc vôùi ngöôøi kia ñeû ôû treân röøng (khaùc phong thoå) . Hai ngöôøi cuøng ôû chung moät nhaø, cuøng ñeû con trai, hoaëc cuøng con gaùi. Vaäy phaûi xem, boá cuûa hai ñöùa treû aáy coù khaùc nhau khoâng ? (khaùc gioøng gioáng). Lôøi xöa : Con vua laïi ñöôïc laøm vua Con saûi chuøa, thì queùt laù ña. Con ñeû sinh ñoâi. SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 12 Cuøng trai, cuøng gaùi, töùc laø 2 laù soá nhö in. Vaäy sao, 1 beùo, 1 gaày, 1 hieån danh, 1 lu môø. Thí duï : laù soá : Meänh cö Tí coù sao Thieân cô, gaëp nhieàu sao xaáu, töùc laø ngöôøi anh ra tröôùc : gaày, cô khoå. Coøn cung Söûu (luïc hôïp) gaëp Töû, Phaù hoäi Quyeàn, Loäc ; töùc laø ngöôøi em : danh giaù, to lôùn (coøn noùi : ñaàu giôø, cuoái giôø; rieâng toâi : toâi vaãn hoøai nghi). THAM, LIEÂM cö TÎ, HÔÏI. Daãu laø Tuù tinh nhöng coù tröôøng hôïp vaãn hay nhö thöôøng Tham, Lieâm cö Hôïi : Tuoåi Kim theâm Hoùa Kî, raát toát; laø vì : Kî laø Thuûy, cheá bôùt söùc noùng cuûa sao Lieâm Trinh (Hoûa) vaø tuoåi Kim ngoài cung Thuûy raát ñeïp. Tham Lieâm cö Tò, tuoåi Hoûa theâm Hoùa kî raát toát; laø vì: Kî laø Thuûy, cheá bôùt söùc noùng cuûa Lieâm Trinh maø tuoåi Hoûa ôû cung Hoûa khoâng can gì ! Neáu tuoåi Hoûa Meänh ôû Hôïi töùc laø Hoûa cheát. __ Kim __ Tò töùc laø Kim cheát. Neáu ñi traùi caùch nhö vaäy, thì Tham, Lieâm toái ñoäc. CÖÏ MOÂN TÍ NGOÏ Töùc laø thaïch trung aån ngoïc caùch. Caàn coù Song Hao laø Hoûa môùi hay Ngoïc naèm trong ñaù, caàn löûa nung ñoát, ñaù vôõ ra, thôøi ngoïc môùi tung veû saùng. Neáu ngoä Loäc Toàn (töôïng tröng caùi kho taøng ; cachette) thôøi voâ vò. Vaäy hoøn ngoïc vaãn naèm lyø trong hoøn ñaù (Hoùa Loäc khoâng can gì). SONG LOÄC CAÙCH Ôû chung vôùi nhau khoâng ñeïp; vì Loäc Toàn (Thoå) Hoùa Loäc (Moäc) Moäc khaéc Thoå. Ñi theo hình tam giaùc, chieáu leân Meänh thôøi toái quí. Ôû chung moät cung, taát nhieân phaûi xung saùt, coù khi khoå vì tieàn, ai oaùn veà baïc. SONG HAO CAÙCH (thuoäc Hoûa) Tuy goïi laø Hao, nhöng ñi truùng caùch thôøi giaøu sang phuù quí. Meänh Maõo, Daäu gaëp Cô, Cöï phuøng Hao toái quí. Giaøu sang nhöng khoâng beàn, vì Hao voán dó Hao taùn, Phong löu maõ thöôïng bao nhieâu, thì cuõng coù luùc phaûi phong traàn, maõ thöôïng noùi noâm laø << Toát oâng khoâng tieàn, hoaëc tieáng caû nhaø khoâng >>. Phuù ñoùan : << Tinh Hao phaù noùng taày löûa ñoát !>>. Meänh coù Song Hao ñeán haïn Song Hao thì ñaït. Meänh coù Loäc Toàn ñeán haïn Hao thì taùn taøi. Meänh coù Song Hao ñeán haïn Loäc Toàn thì bình thöôøng. Traùi laïi Loäc Toàn ngoä Khoâng vong thôøi xaáu, chaúng kieám ñöôïc, laøi coøn xuaát cuûa nhaø ra nöõa. MAÕ ÑAÀU ÑÔÙI KIEÁM Tuoåi Bình, Maäu ñeàu coù Kình Döông ôû Ngoï, Nhöng Meänh ngoài Ngoï gaëp Linh, Hoûa, Hình, Kî hoaëc tuoåi Moäc môùi ñaùng sôï. Neáu coù Thieân, Ñòa, Giaûi Thaàn khoâng can chi. Kình Döông cö Ngoï laø Maõ ñôùi kieám (kieám quaán coå ngöïa). Kình Döông cö Ngoï theâm Thaát Saùt laø Maõ ñaàu ñôùi kieám (kieám quaán treân ñaàu ngöïa). (2 caùch keå treân ñoùng ôû Giaûi Aùch thôøi hay bò ung thö, hoaëc cheát phí maïng, neáu khoâng coù sao Giaûi),. SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 13 KIEÁP, KHOÂNG, TÒ, HÔÏI Gaëp Quyeàn, Loäc môùi phuù quí khaû kyø, hoaïnh ñaït tung hoaønh. Neáu khoâng coù Quyeàn, Loäc chung thaân khoå sôû, lao ñao, Haïn gaëp Khoâng, Kieáp toái ñoäc. Haïng Vuõ anh huøng ngoä Thieân Khoâng nhi taùng quoác. Thaïch suøng haøo phuù ngoä Ñòa kieáp dó vong gia. CÖÏ, ÑOÀNG, THÌN , TUAÁT, SÖÛU, MUØI. Tuoåi Taân, Ñinh raát toát, coøn tuoåi khaùc toái haõm. Neáu cung Phuï Maãu ôû ñoù, gaëp nhieàu sao xaáu, cha meï chia ly hoaëc mình ñi laøm con nuoâi. AÂM DÖÔNG HAÕM ÑÒA Ñi hôïp caùch vaø theâm Taû, Höõu, Quyeàn, Loäc vaãn laø thöôïng caùch. Aâm, Döông ñaéc vò ñi khoâng hôïp caùch vaãn voâ vò. Thí duï : Ñôøn baø, tuoåi Muøi (Aâm tueá) Thaùi aâm ôû Tò (Aâm cung) Ñôøn oâng, tuoåi Tí (Döông tueá) Thaùi döông ôû Tuaát (Döông cung). Nhö vaäy : laø hôïp tuoåi, hôïp caùch. Ñôøn baø, tuoåi Tí (döông tueá) Thaùi döông ôû Tò (Aâm cung). Ñôøn oâng, tuoåi Daàn (döông tueá) Thaùi aâm ôû Hôïi (aâm cung). Nhö vaäy : laø baát hôïp caùch, giaûm veû saùng. Aâm, Döông haøm toái kî gaëp Linh, Hoûa, Hình, Rieâu, Ñòa Kieáp vaø Kieáp Saùt. Neáu gaëp Kî, Ñaø ñaéc ñòa thôøi hay, (Kî, Ñaø laø maây che, haéc aùm. Kî coøn bieán hoùa linh ñoäng. Ñaø ôû lyø moät choã). Neáu Linh hoûa, Hình, Rieâu, Ñòa Kieáp hôïp vôùi Ñaø, Kî thôøi muø. Aâm döông haõm ngoä Tam Khoâng thôøi saùng ra. Aâm döông mieáu ngoä Tam Khoâng thôøi toái laïi. AÂM DÖÔNG (saùch Taàu) Thaùi Döông gaëp Hoùa Kî cuõng ñaéc ñòa : Khaùnh vaân phuøng Nhaät (maây 5 saéc chaàu maët trôøi) . Thaùi Aâm gaëp Hoùa Kî cuøng ñaéc ñòa : Khaùnh vaên phuøng Nguyeät (maây 5 saéc chaàu maët traêng). Aâm, Döông haõm goïi laø phaûn boái (haõm) voâ ngaïi ; laø vì : nhôùn leân phaûi xuaát giaù. Ñôøn oâng gaëp Aâm döông phaûn boái raát xaáu; phaûi ly höông, löu laïc, boân ba. AÂM DÖÔNG ÑOÀNG CUNG CAÙCH Phuù ñoaùn : maáy ngöôøi baát hieån coâng danh Chæ vì Nhaät, Nguyeät ñoàng tranh Söûu Muøi. Nhöng Nhaät, Nguyeät neáu gaëp Taû, Höõu, Khuùc, Xöông thì hieån danh. ÑOÀNG, LÖÔNG, TÒ, HÔÏI Goïi laø haõm nhöng : Thieân Löông ôû Hôïi gaëp Thieân Khoâi : toái quí Thieân Ñoàng ôû Tò gaëp Thieân Vieät : toái aùi. THAM, VUÕ, ÑOÀNG HAØNH Ôû Söûu, Muøi gaëp Quyeàn Loäc môùi hay (tieàn baàn haäu phuù). LIEÂM, SAÙT, SÖÛU, MUØI Toái haõm, gaëp Aùc saùt tinh. Meänh ôû ñoù raát xaáu, ai oaùn trong thaâm taâm, cuoäc ñôøi hay bò haän loøng (coù Hoùa Khoa khaû giaûi). VUÕ, PHAÙ, TÒ, HÔÏI Meänh ôû ñoù : gaëp theâm Hoùa Kî laø ngöôøi ñaïi yeám traù, nhieàu möu keá; tham döï vaøo boä Tham SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ möu, hoaëc Trinh thaùm thôøi gioûi. www.tuviglobal.com 14 THIEÂN CÔ (Moäc) Ôû Daàn (bình) Maõo : ñaéc ñòa (Cô ñöùng Tí, Ngoï, Maõo, Daäu, gaëp Song Hao raát toát) sao tình caûm tranh ñaáu. Ñôøn baø : cô thuû meänh gaëp Linh Hoûa; thôøi oâng choàng chôù neân laáy theâm vôï leõ, tan cöûa naùt nhaø. Cô, Löông ñoàng cung gaëp Hoùa Quyeàn toái quí. KÌNH DÖÔNG, LÖÏC SÓ (kim) Sao khoeû, coù naêng löïc, quaû caûm, theâm Hình, Hoå : ngöôøi ít tình caûm, gan daï saét ñaù. KÌNH DÖÔNG, ÑAØ LA Kình döông : Döông tinh thuoäc Kim Ñaø la : Aâm tinh thuoäc Thuûy. Kình döông ôû Döông cung phuø cho Döông Nöõ, Döông Nam. Ñaø la ôû Aâm cung phuø cho Aâm nöõ, Aâm nam. THIEÂN RIEÂU (thuûy) Sao nhieàu tình caûm, meâ hoaëc, choùng yeâu, choùng gheùt gaëp Long, Phöôïng môùi ñeïp. THIEÂN TÖÔÙNG (thuûy) Sao Töôùng tinh, thuû meänh ñôøn baø : xaáu, gaëp Töû Vi voâ ngaïi, gaëp Taáu, Hoàng raát ñeïp, neáu gaëp saùt tinh cuõng nhö Thieân Cô, khoâng neân laáy vôï leõ, hoaëc laøm leõ, om soøm trong gia ñình. BAÏCH HOÅ (Kim) Cung Daäu ñaéc ñòa, oai duõng. Töø Daäu ñeán Söûu, ñeû ñeâm raát hôïp. Thí duï : Hoå cö Daäu, laïi ñeû giôø Daäu, thaùng Daäu, naêm Daäu : toái quí. Toùm laïi : nhöõng Hung tinh haõm ñòa; caàn ñeû veà nhöõng thaùng, ngaøy giôø laïc lôïi thôøi ñôõ xaáu. PHI HOÛA baát thaønh Kim Baïch hoå (Kim) ôû Tî, Ngoï (Hoûa) : ñeû giôø Daäu (Kim) thaùng Daäu (8) giôø Tyù (Thuûy) toát. PHI THOÅ baát thaønh Moäc Thieân Löông (Moäc) ôû Thaân, Daäu (Kim) ñeû giôø Daàn, Maõo (Moäc) toát. PHI THUÛY baát thaønh HOÛA Linh, Hoûa cö Thuûy cung (Tí, Hôïi) ñeû thaùng Hoûa (4, 5) giôø Hoûa (Tò, Ngoï) hoaëc ñeû veà ñeâm (theâm saùng) kî giôø Hôïi, Tyù. PHI THOÅ baát thaønh THUÛY Taû, Höõu (Thoå) ôû cung Thuûy (Tí, Hôïi) ñeû thaùng, giôø, ngaøy, Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi (Thoå) toát. PHI KIM baát thaønh Moäc. Löông hoaëc Tham (Moäc) ôû Kim cung (Thaân, Daäu) ñeû thaùng Hôïi, Tí (10-11) hoaëc giôø Thuûy (Hôïi, Tí 9 ñeán 1 giôø ñeâm) vaø ñi cuøng sao Thuûy : toát. Noùi roõ nghóa hôn : Meänh Kim, sao Kim ôû cung Hoûa (Tò, Ngoï raát xaáu) nhöng ñeû thaùng Kim (78) ngaøy Kim (xem lòch) giôø Kim (3 ñeán 7 giôø chieàu); thôøi caùi << Luùa>> aáy, khoâng theå ñoát sueå ñöôïc luõ Kim ñöôïc. Baøn veà Hung tinh (SAÙT, PHAÙ, THAM, LIEÂM) vaø Saùt tinh (KÌNH, ÑAØ, KHOÂNG, KIEÁP, LINH, HOÛA) Saùt, Phaù, Tham, Lieâm haõm caàn Saùt tinh ñaéc ñòa. Töû, Phuû, Cô, Nguyeät ñaéc ñòa gaëp Saùt tinh haõm : voâ ngaïi. SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 15 Töû, Phuû, Cô, Nguyeät ñaéc ñòa gaëp Saùt tinh ñaéc ñòa : xaáu, ganh nhau. Töû, Phuû, Cô, Nguyeät haõm gaëp Saùt tinh ñaéc ñòa : raát xaáu; xaûo traù, vì Saùt tinh laán tính chaát toát cuûa Töû, Phuû, Cô, Nguyeät. Toùm laïi : Boä Saùt tinh chæ phuø cho boä Hung tinh vì Saùt, Phaù, Tham, Lieâm môùi cheá phuïc ñöôïc hoï maø thoâi. THIEÂN KHOÂNG (Saùch Taàu) Giaù tieàn nhaát vò thò Thieân Khoâng Thaân Meänh nguyeân lai baát khaû phoøng Nhò Chuû, Loäc toàn, nhöôïc trò thöû Dieâm Vöông baát phaï neã anh huøng. Dòch nghóa : sao Thieân Khoâng bao giôø cuõng ñöùng tröôùc sao Thaùi Tueá. Baûn meänh, baûn thaân, thaân chuû, meänh chuû vaø Loäc toàn khoâng neân ñi chung vôùi vò ñoù. Haïn gaëp, vua Dieâm Vöông cuõng chaúng neå gì; daãu baïn laø anh huøng. MEÄNH VOÂ CHÍNH DIEÄU, ÑAÉC TAM KHOÂNG, NHI PHUÙ QUYÙ KHAÛ KYØ (Saùch Taàu) TAM KHOÂNG : Trieät khoâng Tuaàn khoâng Ñòa khoâng Khoâng phaûi laø Thieân khoâng : laáy lyù laø : Trieät loä khoâng vong (4 chöõ) Tuaàn trung khoâng vong (4 chöõ) Phuù quí khaû kyø : giaøu sang coù haïn ñònh : yù noùi phuù quí khoâng beàn. Trieät loä khoâng vong (4 chöõ) Tuaàn trung khoâng vong (4 chöõ) Phuù quí khaû kyø : giaøu sang coù haïn ñònh : yù noùi phuù quùi khoâng beàn. TRIEÄT LOÄ KHOÂNG VONG (Kim) TUAÀN TRUNG KHOÂNG VONG (Hoûa) Trieät ñaùo Kim cung: Thaân, Daäu cung. Kim meänh voâ ngaïi. Tuaàn laâm Hoûa ñòa : Ngoï, Muøi cung. Hoûa meänh voâ ngaïi. Thí duï : Meänh ôû cung Thaân gaëp Trieät : vaäy bò 2 chöõ Trieät loä (ñôõ xaáu) Meänh ôû cung Daäu thôøi bò 2 chöõ Khoâng Vong (xaáu laém). Caùc caùch treân ñaây, trích ôû saùch Taàu, vaäy caùc baïn thöû thí nghieäm xem caùch naøo ñuùng hôn. Nhaát laø << Tam Khoâng vaø Thieân Khoâng>>. HUNG TINH ÑAÉC CAÙCH Meänh voâ chính dieäu, hoaëc Aâm nam gaëp thì hay. AÂM DÖÔNG TINH Aâm tueá : gaëp Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông vaø Thieân Phuû, Cöï Moân : toát. Döông tueá : gaëp Saùt, Phaù, Tham, Lieâm, Thaùi Döông, Vuõ Khuùc, Thieân töôùng : toát. Coøn Töû Vi phuø cho caû Döông, Aâm tueá. TÍNH ÑAÏI, TIEÅU HAÏN Ñaïi haïn 10 naêm Tieåu haïn 1 naêm 10 naêm xaáu, gaëp 1 naêm toát : bình thöôøng SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 16 10 naêm toát, gaëp 1 naêm xaáu : ñôõ xaáu 10 naêm toát, gaëp 1 naêm toát : ñaïi phaùt ñaït 10 naêm xaáu, gaëp 1 naêm xaáu : ñaïi cô cöïc Haïn , 5 cung ñeàu xaáu, gaëp Trieät ngay ñaáy, khoâng can gì Haïn, 5 cung ñeàu ñeïp, gaëp Tuaàn ngay ñaáy, maát veû ñeïp. Phuù ñoaùn : tam phöông sung saùt haïnh Trieät nhi khaû bang Töù höôùng giao phuø, ngoä Tuaàn, Khoâng tröïc ñoái. Sao BAÛN MEÄNH coù hôïp mình khoâng ? Thí duï : Meänh Hoûa gaëp sao Thieân Löông (Moäc) ngoài cung Tí (Thuûy) nhö vaäy raát quí. Vi : cung Döôõng cho sao (Thuûy döôõng Moäc) Sao Döôõng cho Meänh (Moäc döôõng Hoûa) Neáu Meänh Kim gaëp sao Thieân Löông (Moäc) maø ngoài cung Ngoï (Hoûa) nhö vaäy laø xaáu. Vì : cung Döôõng cho sao Sao laïi caøng ñoát meänh mình döõ ! (Hoûa gaëp Moäc, löûa caøng chaùy to, caøng to bao nhieâu, laïi thieâu ñoát Kim baáy nhieâu). Phuù Ñoaùn : Meänh ñöôïc sinh vaøo maáy quí Baèng sinh ra tieát khí ñaõ neà Khaéc ra cuõng chaúng ích gì Taàm <> (ngoâi sao) kia chôù khaéc chi meänh mình. Thí duï: Thaát Saùt laø Kim, ôû cung Hôïi laø xaáu : vì Kim sinh Thuûy vaäy Thaát Saùt bò <> ra. Neáu Thaát Saùt ôû cung Thoå (Thìn, Tuaát) môùi ñeïp, vì Thoå sinh Kim. Cung phaûi döôõng cho sao, roài sao laïi döôõng cho Meänh. Chaéc coù nhieàu baïn thaéc maéc, laø vì sao ? Thaát Saùt ôû Daàn maø goïi laø ñeïp (Thaát Saùt chieàu ñaáu). Thöa, tuy raèng Kim khaéc Moäc, nhöng ñòa vò cuûa Thaát Saùt ôû ñoù, laø do Thieân ñònh. Baøn veà TÖÛ TÖÙC Coå nhaân noùi : Meänh hung nhi caùt, do höõu Töû cung caùt. Meänh caùt nhi hung, do höõu TöÛ cung hung. Meänh xaáu, hoùa toát, vì cung con caùi toát. Meänh toát, hoùa xaáu, vì cung con caùi xaáu. Laø vì : ñôøi ngöôøi, haàu heát ai ai cuõng muoán coù con ñeå giaøi doøng gioáng. Cuûa coù, con khoâng coù, laáy ai laø ngöôøi höông khoùi sau naøy. Soá ngheøo, nhöng con caùi hay, töùc laø veà giaø ñöôïc nhôø con, coù gioøng gioáng maõi maõi. 1. Cung Töû Töùc coù Saùt, Phaù, Tham, ñeû ñöùa con Saùt, Phaù, Tham thuû Meänh, ñoù laø Truyeàn tinh, sau ñöôïc nhôø noù. 2. Neáu ñöùa con aáy Töû, Phuû hoaëc Cô, Nguyeät thuû Meänh; khoâng phaûi Truyeàn tinh, sau khoâng ñöôïc nhôø noù, hoaëc noù hay, mình ñaõ cheát roài. Cung Töû töùc cuûa choàng coù Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng Cung Töû töùc cuûa vôï coù Saùt, Phaù, Tham, Lieâm 3. Ñeû ñöùa con Töû, Phuû thuû Meänh, thôøi ngöôøi choàng hôïp ñöùa treû ñoù. Ñeû ñöùa con Saùt, Phaù thuû Meänh, thôøi ngöôøi vôï hôïp ñöùa treû ñoù. 4. Cung Töû töùc cuûa mình coù Saùt, Phaù, Tham ñeû ñöùa con Cô, Nguyeät thuû Meänh; khoù nuoâi. Laø vì : Saùt, Phaù, Tham gaëp Cô, Nguyeät toái kî. SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 17 Daäu Tuaát Daàn Maõo Thìn Tî 5. Cung Töû töùc cuûa vôï Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông hoäi Kình, Ñaø, Coâ, Quaû, ñeû ñöùa con cuõng töøng aáy vò sao thuû Meänh, thôøi xaáu, khoù nuoâi, neáu ngöôøi meï ñaõ ngoaøi 40 tuoåi, thì nuoâi ñöôïc noù; laø vì boán möôi naêm qua, caùc sao << Yeáu>> ñi, ñôõ hung. Neáu ngöôøi meï, trong 40 tuoåi maø nuoâi ñöôïc ñöùa treû aáy, thì quyeát ñoaùn ñöùa treû aáy seõ <>; vì noù ñaõ << quen>> nhöõng vò sao hung aáy roài. Ñôøn baø tuoåi Giaùp, Meänh Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông töùc laø Töû töùc, Saùt, Phaù, Tham, gaëp Khoa, Quyeàn, Loäc : nhieàu con (ích töû) ; cung Phu coù Thaùi Döông ngoä Kî : chaúng lôïi choàng, hoaëc phaûi nuoâi con moät mình. Nhöõng sao xaáu, ñoùng vaøo TÖÛ TÖÙC Coâ Thaàn, Quaû Tuù, Thieân Hình, Ñaåu Quaân, Hoùa Kî, Ñaø La, Ñòa Kieáp, Kieáp Saùt, Linh Hoûa, Khoác Hö, Baïch Hoå, vaø Loäc Toàn. Baøn veà nhöõng sao Hung, Saùt ôû Meänh Meänh ñöùa treû, ñaày raãy nhöõng sao Aùc Saùt, Hung tinh, maø noù ñaõ soáng ñöôïc ngoaøi 13 tuoåi, thôøi khoâng lo ngaïi nöõa; laø vì : noù <> vôùi caùc vò aáy. Ngöôøi ta haàu heát, khoâng bao giôø cheát ôû haïn ñi tôùi Baûn meänh. Trong voøng 13 tuoåi khoâng keå. LÖU, LOÄC, MAÕ, KÌNH, ÑAØ, THAÙI TUEÁ VAØ KHOÁC HÖ Raát quan heä, xem baûng döôùi ñaây : Cung muøi Cung Thaân Cung Ngoï Cung Tò Tieåu hao Kình, Kình Loäc toàn Tieåu hao Khoác hö, Tang Loäc toàn Baïch hoå moân, Tueá phaù Quan phuø Hôïi Tí Söûu Cung Daäu Cung Thìn Ñaø, Ñaø (Maäu Tí 1948) 21 tuoåi Thaùi Tueá TUOÅI MAÄU THÌN Quan Phuø Döông Nam Cung Maõo Cung Tuaát Thieân hö Thaân Muøi Ngoï Ñieáu khaùch Tueá phaù Cung Hôïi Cung söûu Cung Tí Cung Daàn Thaùi tueá Thieân khoác Baïch hoå Ñieáu khaùch Ñaïi hao, Ñaïi hao, Tang moân, Thieân maõ, Thieân maõ GIAÛI ÑOAÙN : tuoåi Maäu Thìn, Döông Nam, ñi tôùi haïn Maäu Tí (1948) gaëp 2 Kình, 2 Khoác, 2 Hö, 2 Hao; Thaùi Tueá, Tang Moân, Ñieáu Khaùch: ñaùng sôï. Gaëp 1 Kình, 1 Khoác, 1 Hö Tang Hoå coøn eâ cheà ñieâu ñöùng. Huoáng hoà, ngöôøi tuoåi naøy, naêm Maäu Tyù (1948) caùi gì cuõng gaëp 2 caû. Baûn meänh nhö ngoïn ñeøn môø tröôùc gioù, ñaïi ñöùc môùi soáng ñöôïc. Maäu Thìn dó nhieân Loäc Toàn ôû cung Tò; ñeán naêm Maäu Tí Loäc Toàn löu nieân, cuõng ôû cung Tò. SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 18 Töùc laø haïn ñeán naêm Tí coù 2 Kình Döông, naêm Tí, Thaùi Tueá löu nieân ôû cung Tí chieáu leân; vaø Khoác Hö löu nieân ôû Ngoï; coù theå goïi laø << HAÏN MAÕ ÑÔÙI KIEÁM TRUØNG PHUØNG>>. Baøn veà cung TAÄT AÙCH Phaù Quaân : laø phaù beänh ñi. Thaát Saùt : laø gieát beänh ñi Song Hao : laø hao beänh ñi Thieân Khoâng : laø khoâng coù beänh Tham Lang : laø tham beänh vaøo; raát xaáu ; neáu gaëp Tuaàn, Trieät, Phaù, Saùt, Hao vaø Khoâng : ñoùng Taät aùch raát toát; nhöng ngoä Tuaàn Trieät raát xaáu; töùc laø ngaùn beänh laïi. TOÙM LAÏI TAÄT AÙCH CHÆ CAÀN TÖÙ DUÕNG TINH Laø Saùt, Phaù, Khoâng, Hao. TRAØNG SINH : ñöøng nhaàm laø toát, neân gaëp sao xaáu, thôøi caøng phuø cho sao xaáu, SOÁNG GIAI ; töùc laø laâu khoûi beänh. THÍ DUÏ : traøng sinh gaëp Khoác Hö : laïi caøng nuoâi vi traøng beänh taêng leân ; hoaëc gaëp Hao laïi nuoâi söï Hao taêng leân. LUÏC SAÙT TINH Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Linh, Hoûa. LUÏC BAÏI TINH Song Hao, Tang Hoå, Khoác Hö. Haïn ñeïp nhö hoa, nhö gaám, maø ngoä Luïc saùt, Luïc baïi tinh, haõm ñòa cuõng voâ vò. Chæ Tuaàn, Trieät laø caûn ñöôïc hoï : neáu hoï haõm ñòa. Traùi laïi : hoï ñaéc ñòa, maø Tuaàn, Trieät caûn hoï, thôøi raát xaáu. LUÏC HÔÏP Haïn 10 naêm cuõng phaûi tính luïc hôïp __ 1 naêm __ __ __ __ __ __ 1 thaùng __ __ __ __ __ __ 1 ngaøy __ __ __ __ __ NEÙT MAËT Meänh : Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông : hieàn haäu. __ : Saùt, Phaù, Tham, Lieâm : oai nghieâm __ : Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng : beä veä __ : Baïch Hoå : oai, traùn cao, hoùi, maét to __ : Hoàng, Ñaøo : vui, buoàn, thaát thöôøng __ : Hoûa, Linh : nhaên nhoù __ : Kieáp, Khoâng : ñen taùi __ : Khoác, Hö : traùn ñen boùng __ : Ñoàng, Aâm ñaéc ñòa : xuaân saéc laâu phai __ : AÂm, Döông ñaéc ñòa : caøng giaø maét caøng saùng (maét hau haùu) . TUOÅI GIAØ Gaëp : Töû, Phuû, Traøng Sinh, Ñeá vöôïng, Hoùa Loäc : toát __ : Ñaøo, Hoàng, Loäc Toàn vaø Thieân Khoâng : xaáu. (Neáu Meänh ñaõ coù saún nhöõng sao keå treân, thôøi voâ ngaïi, vì ñaõ <> roài). Gaëp : Taû, Höõu : chæ öùng trung vaän, veà giaø khoâng hieäu löïc nöõa. SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 19 Gaëp : Ñòa Kieáp, Ñòa Khoâng (töôïng tröng caùi gaäy, caùi bò : bieåu hieäu söï sa suùt, cô haøn) : raát xaáu, neáu gaëp Hoùa Khoa khaû giaûi. TÍNH ÑAÏI TIEÅU HAÏN ÑAÏI HAÏN : theo loái cuûa ta, thôøi ñaïi haïn tính ngay töï cung Meänh, maø löu thuaän, nghòch ñi. Thí duï : Thuûy nhò cuïc, vieát soá 2 töø cung Meänh. Theo loái cuûa Taàu : thôøi ñaïi haïn theo tröôùc, sau cung Meänh maø löu thuaän, nghòch ñi. Thí duï : Thuûy nhò cuïc, Döông nam vieát soá 2 ôû cung Phuï maãu roài löu thuaän ñi; hoaëc Aân nam thôøi vieát soá 2 ôû cung Huynh ñeä roài löu nghòch ñi. Rieâng toâi, toâi thí nghieäm caùch cuûa Taàu ñuùng hôn. TIEÅU HAÏN : Theo tieåu haïn, tính thaùng gieâng ñi ngöôïc ñeán thaùng sinh roài goïi cung aáy laø giôø Tyù, tính xuoâi ñeán giôø sinh, ôû ñaáy laø thaùng gieâng. Theo tieåu haïn, tính thaùng gieâng ñi xuoâi ñeán thaùng sinh roài goïi cung aáy laø giôø Tyù, tính xuoâi ñeán giôø sinh, ôû ñaáy laø thaùng gieâng. Theo tieåu haïn, ôû ngay ñaáy laø thaùng gieâng, roài tính thuaän sang cung khaùc laø thaùng hai, ba v.v... Ngaøy moàng moät cuõng ôû ngay cung aáy. Rieâng toâi, toâi thí nghieäm thaáy caùch thöù ba naøy giaûn dò vaø ñuùng hôn. TIEÅU HAÏN TREÛ CON Theo loái cuûa Taàu chæ tính luïc ñoàng haïn : 1 Meänh, 2 Taøi, 3 Giaûi aùch, 4 Phu theâ, 5 Phuùc ñöùc, 6 Quan loäc, vaø ñaïi haïn trong saùu naêm ñoù phaûi nhìn Baûn Meänh laø coát. Töø 7 tuoåi trôû ñi tính theo tieåu haïn nhö ngöôøi lôùn. Vaø ñaïi haïn cuõng chuyeån sang cung Huynh ñeä, hoaëc Phuï maãu roài. Caùch treân ñaây, rieâng toâi, toâi thaáy ñuùng hôn. Luaän veà AÂM DÖÔNG, NGUÕ HAØNH cuûa Naêm, Thaùng, Ngaøy, Giôø. Con ngöôøi ñaõ böôùc chaân vaøo ñôøi, nhaát cöû nhaát ñoäng ñeàu phaûi chòu söï chæ huy cuûa caùc vò Tinh tuù chieáu ôû trong laø soá cuûa mình, vaø, naêm, thaùng, ngaøy, giôø cuõng caàn phaûi roõ Aâm, Döông, Nguõ Haønh cuûa noù. Baûn ñoà phaân Aâm Döông, Nguõ Haønh cuûa Thaùng, Ngaøy, Giôø. THAÙNG NGAØY GIÔØ 1. Döông Moäc DÖÔNG DÖÔNG 2. Aâm Moäc Tí, Daàn, Thìn, Ngoï, Tí, Daàn, Thìn, Ngoï, 3. Döông Thoå Thaân, Tuaát Thaân, Tuaát 4. Aâm Hoûa 5. Döông Hoûa AÂM AÂM 6. Aâm Thoå Söûu, Maõo, Tò, Muøi, Söûu, Maõo, Tò, Muøi, 7. Döông Kim Daäu, Hôïi Daäu, Hôïi 8. Aâm Kim 9. Döông Thoå 10. Aâm Thuûy 11. Döông Thuûy 12. Aâm Thoå SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 20 Coøn naêm, thaùng cuõng caàn xem Nguõ haønh vaø haøng Can (coi ôû baûn ñoà Hoa Giaùp 60 naêm). THÍ DUÏ : Tuoåi Taân Hôïi – Aâm Nöõ – Kim Meänh Ñeû thaùng Bính Tí (thaùng Thuûy) Ñeû ngaøy Nhaâm Daàn (ngaøy Kim) Ñeû giôø Tí (giôø Thuûy) Hôn nöõa, Meänh ngoài cung Thaân, Daäu (Kim) hoaëc cung Hôïi, Tí (Thuûy) ; thôøi raát ñeïp (Kim, Thuûy töông sinh). THÍ DUÏ : Ñôøn baø tuoåi Hôïi tuoåi aâm Ñeû thaùng hai thaùng aâm Ñeû ngaøy söûu ngaøy aâm Ñeû giôø söûu giôø aâm Meänh ngoài taïi söûu cung aâm Thaân cö Thieân di taïi Muøi cung aâm Meänh coù sao Thaùi aâm Ñoù töùc laø Thöôïng caùch : hôïp sao, hôïp cung, hôïp ngaøy, giôø, naêm, thaùng. ÑEÁ TINH Töû vi cö Ngoï : ñeá coù ngai vaøng __ __ Tí : ñeá maát ngai (pheá ñeá) __ Thaát Saùt cö Tò : oai veä, ñeá coù baûo kieám __ Thaát Saùt cö Hôïi : deã xuaát chinh, gaëp sao toát, phoø thì oai danh, neáu gaëp sao xaáu thì boân ba. Töû Vi, Tham Lang, Maõo, Daäu : ñeá yeám theá ngöôøi coù taâm tu, hoaëc thích nghieân cöùu ñaïo lyù. Töû Vi, Thieân Töôùng, Thìn, Tuaát : ñeá coù töôùng Phaù Quaân, Söûu, Muøi : ñeá ngoä hung ñoà ; ngöôøi böôùng bænh, hung baïo (cöông quaû chi nhaân) ÑÒA HÌNH Daàn, Maõo : Moäc höông Tò, Ngoï : Hoûa höông Thaân, Daäu : Kim höông Hôïi, Tyù : Thuûy höông Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi : Thoå höông THÍ DUÏ : Kim Meänh ngoài Tò hoaëc Ngoï (hoûa höông) thôøi xaáu. Maõo cung, ñaát cuûa Ñoâng truø taùo quaân (thoå ñòa) Daäu cung, ñaát cuûa Phaät Tyù cung, ñaát cuûa Thaùnh (nhaân thaàn) Ngoï cung, ñaát cuûa Long thaàn (thieân thaàn) Nhöõng sao aûnh höôûng veà Ngaøy sinh, Thaùng ñeû. Ñeû thaùng Döông aûnh höôûng Xöông, Khuùc __ thaùng Aâm __ __ Kieáp, Khoâng __ giôø Döông __ __ Taû, Höõu __ giôø Aâm __ __ Hình, Rieâu, Long, Phöôïng. SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 21 Tính chaát 4 caây trong laøng TÖÛ VI Thieân Löông (Moäc) caây naày caàn coù quaû (Loäc toàn vaø Hoùa Loäc) neáu gaëp Hao (Hoûa) thôøi ngheøo, theâm Hình, Kieáp, Saùt toái ñoäc. Khaùc naøo caây khoâ cheát yeåu. Thieân cô (Moäc) caây naày caàn goã, gaëp Hao thì goã caøng chaùy to, nhöng ôû Maõo, Daäu thôøi môùi hay (uy quyeàn chính theá, coù danh nhöng khoâng giaøu tieàn, gaëp Loäc ñuû caû danh laãn lôïi.) Tham lang (Moäc) caây coå thuï, gaëp Traøng sinh thôøi giaøu, sang, thoï. Gaëp Hao ñaéc ñòa (Daàn, Thaân, Tî, Ngoï). Danh tieáng, phong löu, kín cuûa. Neáu gaëp Hao haõm ñòa, hoaëc Ñòa Kieáp vaø sao Töû, ngöôøi taèn tieän keo baån, gaëp Hoùa Loäc, Loäc Toàn coù phuù nhöng khoâng coù quùi. Tang moân (Moäc) caây ñaøn, loaïi caây nhoû; caàn gaëp Thaùi döông, hoaëc Thieáu döông chieáu thôøi ñeïp (aùnh taø döông chieáu treân ngaøn daâu xanh). Neáu gaëp Linh, Hoûa caây bò thieâu ñoát; xaáu. ÑOÀNG COÂ, BOÙNG CAÄU Ñaøn oâng : Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông ngoä Luïc saùt tinh haõm ñòa (Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Linh, Hoûa) tính neát oõng eïo, ít nghó ñeán vieäc vôï choàng, hoaëc aùi nam aùi nöõ. Ñôøn baø : Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng nhaát laø Vuõ Töôùng thuû Meänh gaëp Luïc baïi tinh haõm ñòa (Song Hao, Tang, Hoå, Khoác, Hö) cuõng nhö caùch treân; neáu theâm Hình, Rieâu, Coâ, Quaû suoát ñôøi khoâng thaønh gia thaát; hoaëc coù thaønh cuõng khoâng beàn, laän ñaän, cao soá. PHONG TÌNH CAÙCH Phaàn nhieàu gaëp Song Hao, Hoùa Kî, Hình, Rieâu, Ñaøo, Hoàng, Moäc duïc, Thai, Tham, Phaù, Cöï, Löông vaø Xöông, Khuùc v.v... LUAÄT THÖØA TRÖØ ÑI ÑEÁN TUOÅI LEÛ gaëp Long, Phöôïng, Tang, Hoå, Tueá. Long, Phöôïng töôïng tröng söï veû vang, tieáng taêm ; thôøi traùnh sao ñöôïc mieäng tieáng reøm pha; coù leõ ñaâu 10 ñieàu ñaéc yù caû möôøi. ÑI ÑEÁN TUOÅI CHAÚN gaëp Loäc, Hoàng, ngoä Thieân Khoâng, Loäc, Hoàng töôïng tröng hyû söï, tieàn taøi; vaäy (hyû söï taát phaûi tieâu tieàn) ñoù laø leõ thöôøng. LOAØI VAÄT Toâi ñaõ thí nghieäm laáy soá SUÙC vaät : Traâu, Boø, Ngöïa, Choù (dó nhieân laø moãi laàn ñeû ñöôïc nhieàu con : ñoù laø ñònh luaät cuûa Taïo Hoùa) Con naøo soá toát; hình daùng noù ñeïp, nhaø chuû ngheøo ñem ra chôï baùn, quaû nhieân ñöôïc ngöôøi mua noù laø nhaø giaøu, töùc laø noù ñöôïc no. Con naøo soá xaáu, hình giaùng loâng laù thoâ keäch, nhaø chuû ngheøo, aên uoáng ñoùi khaùt, laøm vieäc nhieàu, neáu ñem ra chôï baùn, laïi sa vaøo oâng chuû môùi cuõng hoøan caûnh cô haøn nhö chuû cuõ cuûa noù. Môøi ñoäc giaû thöû nghieäm xem. TOÅNG LUAÄN Soá Töû Vi chaúng khaùc chi cuoäc chôi tam cuùc. Töôùng só chaúng gaëp thôøi (khoâng ñuû boä) cuõng voâ vò. Toái ñen gaëp thôøi (ñuû boä) vaãn thaønh coâng, keát phaùt oai löøng. Baûn ñoà : Aâm – döông, Nguõ – haønh, Maøu – saéc, Phöông – höôùng. SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com Cung Tò Hoùa aâm Phöông nam Saéc ñoû Toán Cung Thìn Thoå döông hoaëc goïi laø Thieân la saéc vaøng Cung Maõo Moäc aâm saéc xanh Chaán Cung Ngoï Hoùa döông Thieân ñình Saéc ñoû Lyù Cung Muøi Thoå aâm Saéc vaøng Cung Daàn Moäc döông phöông Ñoâng saéc xanh Caán Cung Söûu Thoå aâm Saéc vaøng Cung Tí Thuûy döông (Ñòa phuû) saéc ñen Khaûm 22 Cung Thaân Kim döông Phöông taây Saéc traéng Khoân Cung Daäu Kim aâm Saéc traéng Ñoaøi Cung Tuaát Thoå döông hoaëc goïi laø Ñòa voõng saéc vaøng Cung Hôïi Thuûy aâm phöông Baéc saéc ñen Caøn Hoaëc goïi laø Nhaøn cung Cung Daàn, Thaân, Tò, Hôïi : Töù sinh hoaëc goïi laø Töù vöôïng. Tî, Ngoï, Maõo, Daäu : töù tuyeät Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi : töù moä Theo baûn ñoà Baùt quaùi : Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi laø Trung phöông. AÂM DÖÔNG CUÛA THAÄP CAN Giaùp Döông can Aát Aâm can Bính __ Ñinh __ Maäu __ Kyû __ Canh __ Taân __ Nhaâm __ Quí __ ÑEÛ THIEÁU THAÙNG Sao Thai baát kyø, ñoùng ôû ñaâu, ngoä Hoûa Linh vaø Thieân Hình, Kieáp Saùt thôøi ñeû thieáu thaùng hoaëc ñoäng thai . BAÛN ÑOÀ CAÙC VÒ SAO ÑOÙNG (saùch) V.Döông, Ñoàng, Xöông, Khuùc, Khoâng, Kieáp D.Töû, Töôûng H. Aâm, Tham, Lieâm V. Hoûa, Linh,Toàn, Loan, Khoác, Hö, Cô, Löông, Döông, Saùt, Phaù. D. Vuõ, Cöï, Tham, Phuû H. Ñoàng, Aâm, Kinh Loäc Quyeàn Xöông, Khuùc Kî V. Töû Phuû, Vuõ,Lieâm, Tham, Kinh, Ñaø, Hoûa, Linh, Quyù, Taû, Höõu. D. Xöông, Khuùc, Khoa, Quyeàn, Loäc, Töôùng, löông. H. Cô, Ñoàng, Toàn, Kî. V. Lieâm, Saùt, Khoa. D. Töû, Ñoàng, Xöông, Khuùc, Kinh, Linh, Khoác, Kî H. Vuõ, Löông, Phaù, Loäc, Quyeàn, Ñaø, Tueá. SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com V. Löông, Cô, Vuõ, Tham, Khoa, Loäc, Quyeàn, Long, Loan, Kinh, Ñaø, Linh. V. Xöông, Khuùc, Hoûa, Toàn, Thai, Toïa, Döông, Phuû. H. Kieáp, Khoâng, Töû, Aâm Döông V. Ñoàng, Lieâm, Cöï, Cô, Tham, Linh, Hoûa, Hình, Cöï, Bieân, Ñaïi, Tieåu,Toàn. D. Taû, Höõu, Xöông, Khuùc, Hoûa, Linh, Tö, Döông, Töôùng Saùt. H. Vuõ, Aâm, Phaù, Kình, Ñaø. TUAÀN TRIEÄT V. Ñoàng, Lieâm, Töôùng, Löông, Töû, Phuû, Hoûa, Kinh, Toàn, Maõ, Hoûa, Xöông, Linh. D. Kình, Döông, Kieáp, Khoâng, Ñaïi, Tieåu. H. Vuõ, Aâm, Ñaø. BAÛNG CAÙC SAO ÑOÙNG Chöû taét V. laø Vöôïng-ñòa D. laø Ñaéc-ñòa H. laø Haõm-ñòa V. Vuõ, Phuû, Aâm, Saùt, Töû, Ñoàng, Xöông, Quang, Qyù, Thai, Toïa, Xöông, Khuùc, Taû, Höõu, Kinh, Ñaø, Linh, Hoûa, Quyeàn, Loäc. D. Khoác, Hö, Lieâm, Cöï. H. Cô, Toàn, Kî. V. Cô, Ñoàng, Phuû, Aâm, Löông, Phaù, Khuùc, Hö, Hoùa, Toàn, Xöông, Khuùc, Ñaøo. D. Vuõ, Trinh, Tham, Töï, Saùt, Kình, Ñaø. H. Hoûa, Linh, Khoa, Quyeàn, Loäc, Kî, Döông. 23 TUAÀN TRIEÄT V. Lieâm, Cö, Ñaïi, Tieåu, Rieâu, Hình, Hoå. D. Cô, Phuû, Aâm, Saùt, Tham, Linh, Hoûa, Xöông, Khuùc, Loan, kî, Taû, Höõu, Hoûa H. Tueá, Ña,ø Khoa, Quyeàn, Loäc, Döông, Phaù, Vuõ, Ñoàng. V. Cô, Xöông, Tham, Saùt, Hình, Rieâu, Kinh, Ñaø, Linh, Hoûa,Thaùi, Toïa, Quyeàn, Loäc,Khoa, Kî. D. Phuû, Vuõ, Phaù. H. Kieáp, Khoâng, Xöông, Khuùc, Hyû, Thaàn, Quan, Phuû, Töû, Döông, Aâm V. Ñoàng, Aâm, Kieáp, khoâng, Rieâu, Taû, Höõu, Xöông, Loäc, Khoa D. Kinh, Ñaø, Khuùc, Cöï, Töôùng H. Maõ, Quyeàn, Linh, Kî, Döông, Tham, Lieâm, Löông. Tuy vaäy, khoâng neân caâu neä veà phöông dieän ñaéc vaø haõm. Duø haõm ñi ñuû boä vaãn ñeïp. Ñaéc ñòa maø khoâng ñuû boä cuõng töïa nhö aùo gaám vaù theâm muïn vaûi naâu vaøo maø thoâi. CHÖÔNG THÖÙ BA CAÙC CAÙCH TOÁT XAÁU (Trích ôû saùch Töû Vi cuûa ngöôøi Taàu) 1. Giaùp Nhaät, giaùp Nguyeät thuøy naêng ngoä; giaùp Xöông, giaùp Khuùc chuû quí heà. 2. Giaùp Khoâng, giaùp Kieáp chuû baàn tieän; giaùp Kình, giaùp Ñaø vi khaát thöïc. 3. Lieâm Trinh, Thaát Saùt phaûn vi tích, phuù chi nhaân. 4. Thieân Löông, Thaùi Aâm kieáp taùc phong boàng chi khaùch. 1. Meänh Thaân ngoài giöõa, hai beân gaëp, Aâm Döông vaø Xöông Khuùc, neáu khoâng ngoä Kình Ñaø, Khoâng, Kieáp, Linh, Hoûa thì toát. 2. Neáu soá laø quí caùch, thì khoâng theå goïi laø baàn tieän ñöôïc; chæ nghóa laø boân taåu tung hoaønh. 3. Lieâm, Saùt ôû Söûu, Muøi khoâng neân laøm caøn, thì cuoäc giaøu sang môùi beàn. 4. Thieân Löông, Thaùi Aâm ôû haõm ñòa (Aâm ôû Maõo, Thìn, Tò, Ngoï) ; Löông ôû Hôïi, Tò maø gaëp Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Linh, Hoûa thì ngheøo heøn; neáu gaëp Quí tinh Khoa, Quyeàn, Loäc laø ngöôøi phong löu maõ thöôïng, giang hoà haøo hieäp. 5. Lieâm Trinh chuû haï tieän, chi cô haøn ; Thaùi Aâm chuû nhaát thaân chi khoaùi laïc. 6. Tieàn baàn haäu phuù, Vuõ, Tham ñoàng Thaân, Meänh chi cung; tieàn phuù haäu baàn, chæ vì vaän phuøng Kieáp, Saùt. 7. Xuaát theá vinh hoa, Quyeàn, Loäc thuû Taøi, Quan chi vò. 8. Sinh lai baàn tieän Kieáp, Khoâng laâm Taøi, Phuùc chi Höông SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 24 9. Vaên Khuùc, Vuõ Khuùc vi nhaân ña hoïc, ña naêng : Taû Phuø, Höõu Baät bình tinh khaéc khoan khaéc haäu. 10. Thieân Phuû, Thieân Töôùng naõi vi y loäc chi thaàn, vi saõi, vi quan, ñònh chuû thanh thoâng chi trieäu. 5. Sao Lieâm Trinh ñoùng ôû Tò, Hôïi maø ngoä ña Hung tinh thì xaáu : Thaùi Aâm töø Muøi ñeán Tí, gaëp nhieàu Caùt tinh thì toát, nhöng soá ñaøn baø thì toát hôn. 6. Vuõ, Tham ñoàng cung ôû Söûu, Muøi ngheøo tröôùc giaøu sau; 30 naêm veà sau maø baûn thaân gaëp Kieáp Saùt, Ñòa Kieáp, Thieân Khoâng, Hao, Tuyeät thì xaáu. 7. Cung Quan, cung Taøi coù Quyeàn, Loäc thì sung söôùng. 8. Cung Taøi, cung Phuùc coù Ñòa Kieáp, Thieân Khoâng thì ngheøo heøn, nhöng neáu cung Phuùc Ñöùc khoâng coù Chính tinh maø gaëp Kieáp, Khoâng hoaëc Kình, Ñaø ñaéc caùch thì toát, maõ phaùt anh huøng haøo kieät nhöng khoâng beàn. 9. Sao Vaên Khuùc, Vuõ Khuùc hoïc haønh gioûi, sao Taû, Höõu ôû Meänh khoan hoøa trung haäu. 10. Phuû, Töôùng ôû Meänh gaëp Ña Trung tinh ñaéc caùch thì laøm quan, nhaát laø ngöôøi tuoåi Giaùp : neáu ngoä Tuaàn, Trieät ñi tu laøm neân ñeán hoøa thöôïng. 11. Dueä nhi baét uù khoa danh, haõm ö hung thaàn 12. Phaùt baát chuû Taøi, Loäc chuû tieân ö nòch ñòa 13. Thaát Saùt trieàu ñaåu, töôùc loäc vinh xöông. 14. Töû, Phuû ñoàng cung, chung thaân phuùc haäu 15. Töû Vi cö Ngoï voâ saùt taáu, vò chi Coâng Khanh 16. Thieân Phuû laâm Tuaát, höõu tinh phuø, yeáu kim vi töû 17. Khoa, Quyeàn, Loäc voïng, danh döï chieâu chöông 18. Vuõ, Khuùc mieáu vieân, uy danh haùch bieán 19. Khoa minh Loäc aùm, vò Nguyeät Tam Thai. 11. Sao Aâm Döông vaø Hoùa Khoa ngoä Kieáp, Khoâng hoïc haønh daãu taøi gioûi, cuõng khoâng ñöôïc maõn nguyeän veà ñöôøng thi cöû, coâng danh. 12. Sao Hoùa Loäc ñoùng ôû Tí, Ngoï, Thaân, Daäu hoaëc ñi chung vôùi Khoâng, Kieáp thì cuoäc giaøu sang khoâng beàn. 13. Thaát Saùt ôû Daàn, Thaân an Meänh raát toát. 14. Töû, Phuû (Daàn, Thaân) maø Meänh ôû ñoù laø ngöôøi phuùc haäu hieàn hoøa. 15. Ngöôøi tuoåi Giaùp, Ñinh, Kyû, Töû Vi cö Ngoï, an Meänh coù caû phuù laãn quí. 16. Ngöôøi tuoåi Giaùp, Kyû, an Meänh ôû Tuaát, maø coù Thieân Phuû, neáu gaëp Quí tinh thì phuù quí, khoâng coù Quí tinh chæ bình thöôøng. 17. Meänh moät Hoùa, Taøi moät Hoùa, Quan moät Hoùa thì raát toát. 18. Vuõ Khuùc ôû Thìn, Tuaát nhò cung an Meänh maø gaëp Caùt tinh laø thöôïng caùch, ôû Söûu, Muøi laø thöù caùch. 19. Ngöôøi tuoåi Giaùp Meänh laäp taïi Hôïi coù Hoùa Khoa, cung Daàn coù Loäc Toàn thì toát. 20. Nhaät, Nguyeät ñoàng laøm, quan cö haàu baù 21. Cöï, Cô ñoàng cung, coâng khanh chi vò 22. Tham, Linh tònh thuû, töôùng töôùng chi danh 23. Thieân Khoâi, Thieân Vieät caùi theá vaên chöông 24. Thieân Loäc, Thieân Maõ kình nhaân giaùp ñeä SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ 25. 26. 27. 28. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. www.tuviglobal.com 25 Taû phuï Vaên Xöông hoäi Caùt tinh toân cö baùt toïa Tham Lang, Hoûa Tinh cö Mieáu Vöôïng danh chaán chö bang. Cöï, Nhaät ñoàng cung quan phong tam ñaïi Töû, Phuû trieàu vieân thöïc loäc vaïn chung. Ngöôøi tuoåi Bính Taân Meänh ôû Söûu, Nhaät, Nguyeät ôû Muøi chieáu hoaëc Meänh ôû Muøi, Nhaät Nguyeät ôû Söûu chieáu thì raát toát. (Xin nhôù : Aâm Döông ñoàng cung thuû meänh khoâng toát, chieáu môùi toát, nhaát laø tuoåi Bính Taân). Tuoåi Taân tuoåi Kyû Meänh ôû Maõo, theâm Xöông khuùc Taû, Höõu laø Thöôïng caùch, ngöôøi tuoåi Bính laø thöù caùch, tuoåi Ñinh bình thöôøng. Tham Lang ñoùng ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi vaø Tyù, an Meänh gaëp Linh tinh ngöôøi tuoåi Maäu, Kyû (vaên voõ toøan taøi) Meänh coù Khoâi ngoøai noù Vieät chieáu theâm Caùt tinh laø vaên chöông loãi laïc. Ôû Daàn Thaân, Tî, Hôïi, Thieân maõ ngoä Loäc Toàn, thi ñoã ñaït to vaên chöông ñanh theùp. Meänh gaëp hai sao keå treân, vaên quan toät böïc. Meänh ñoùng ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi laø thöôïng caùch. Meänh ñoùng ôû Maõo laø Thöù caùch, gaëp Kình, Ñaø, Kieáp, Khoâng voâ vò Cö Nhaät ôû Daàn, Thaân Meänh ñoùng ôû ñoù raát toát, neáu phuùc ñöùc nhö vaäy ba ñôøi vinh hieån. Töû, Phuû ñoàng cung. Meänh ôû ñoù, gaëp ña quí tinh suoát ñôøi giaøu sang. Khoa, Quyeàn ñoái cuûng, traïc tam ö vuõ moân. Nhaät, Nguyeät tònh minh, taù cöûu truøng ö nghieâu ñieän. Phuû, Töôùng ñoàng lai hoäi Meänh cung toøan gia thöïc loäc Tam hôïp minh chaâu sinh vöôïng ñòa aån boä thieàm cung Thaát saùt, Phaù quaân nghi xuaát ngoaïi Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông taùc laïi nhaân Töû, Phuû cö vöôïng ñòa, ñoaùn ñònh coâng haàu khi. Khoa, Quyeàn, Loäc ôû Meänh hoaëc chieáu, neáu khoâng gaëp Saùt tinh thì toát, khaùc naøo, roàng gaëp may, caù gaëp nöôùc. Thaùi Aâm ôû Hôïi, Thaùi Döông ôû Maõo gaëp quí tinh thì toát laøm ñeán caän thaàn. Chuù yù : Thaùi Döông ôû Maõo an Meänh caàn phaûi tuoåi Döông, Thaùi Aâm ôû Hôïi, an Meänh caàn phaûi tuoåi Aâm ñoù laø thöôïng caùch, tuoåi Taân Aát : Thöôïng caùch, tuoåi Ñinh : phuù caùch, tuoåi Bính : quí caùch, gaëp Khoâng, Kieáp, Kî : bình thöôøng. Ñöôïc caùch nhö treân vaên hoïc thaønh danh. Meänh ôû Muøi coù Nhaät, Nguyeät chieáu, hoaëc Meänh ôû Thìn, Tuaát coù Aâm, Döông theâm caùt tinh raát toát töïa nhö hoøn ngoïc saùng ôû ngoaøi bieån. Ñöôïc caùch nhö treân ra ngoaøi ñöôïc veû vang. Ñöôïc caùch nhö treân laø vaên caùch : vieát baùo, thö kyù, daïy hoïc vaân vaân. Töû Vi cö Ngoï, Meänh an Ngoï, Tuaát coù Thieân Phuû, hoaëc Meänh ôû Maõo, Hôïi gaëp Aâm, Döông, theâm Khoa, Quyeàn, Loäc, Taû, Höõu, Xöông, Khuùc nhaát ñònh coâng haàu neáu gaëp Kình, Ñaø, Linh, Hoûa, Kieáp, Khoâng bò giaûm. Nhaät, Nguyeät, Khoa, Loäc, Söûu cung, ñònh thò phöông baù coâng. Thieân Löông, Thieân Maõ haõm, phieâu ñaõng voâ nghi. Lieâm Trinh, Saùt baát gia, thanh danh vieãn phan SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ 39. 40. 41. 42. 43. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. www.tuviglobal.com 26 Nhaät xuaát loâi moân phuù quí vinh hoa Nguyeät laõng, Thieân moân tieán töôùc phong haàu Daàn phuøng Phuû, Töôùng vò ñaêng nhaát phaåm chi vinh Moä phuøng Taû, Höõu toân cö Baùt Toïa chi quí Löông cö Ngoï vò quan tö thanh hieån Aâm Döông ôû Söûu, Muøi haàu gaëp Xöông, Khuùc, Khoa, Quyeàn Loäc hoaëc Taû, Höõu thì môùi hay. Nhöõng sao keå treân ôû Tò Hôïi vaø Thaân, ngoä Aùc saùt tinh, löu laïc giang hoà, traùi laïi gaëp Quí tinh laø ngöôøi phong löu maõ thöôïng. Sao Lieâm Trinh ñoùng ôû Söûu, Muøi vaø Thaân, Maõo gaëp ña Quí tinh coâng danh hieån ñaït, neáu gaëp Aùc saùt tinh haõm ñòa, ngheøo heøn vaø yeåu. Thaùi Döông cö Maõo, an Meänh theâm Taû, Höõu, Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät ngöôøi tuoåi Giaùp, Aát, Canh, Taân laø thöôïng caùch : neáu gaëp Hình, Kî vaø Töù Saùt thì trung bình. Meänh ôû Hôïi, gaëp Thaùi Aâm, theâm Quí tinh, ngöôøi tuoåi Bính Ñinh laø quí caùch, tuoåi Nhaâm Quí laø phuù caùch. Cung Daàn, Tuaát, Ngoï, gaëp Phuû, Töôùng ngöôøi tuoåi Giaùp raát quí neáu khoâng gaëp Aùc saùt tinh. Meänh ngoài Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi gaëp ña quí tinh thì phuùc, loäc, thoï. Thieân Löông cö Ngoï an Meänh, ngöôøi tuoåi Ñinh laø thöôïng caùch, ngöôøi tuoåi Kyû laø thöù caùch, ngöôøi tuoåi Quí laø quí caùch. Khuùc ngoä Löông tinh, vò chi thai cöông. (chí khí hieân ngang) Khoa loäc, Tuaàn phuøng, chu boät haøn nhieân nhaäp töôùng Vaên tinh aùm coång, maõi nghò doaõn hæ ñaêng khoa Kình döông, Hoûa tinh oai quyeàn xuaát chuùng, ñoàng haønh Tham, Vuõ uy yeám öu di. Lyù Quaûng baát phong, Kình Döông phuøng ö Löïc Só Nhan Hoài yeåu trieát Vaên Xöông haõm ö Thieân thöông Troïng do maõnh lieät, Lieâm Trinh nhaäp mieáu ngoä Töôùng quaân Töû, Vuõ taøi naêng, Cöï Töù Ñoàng Löông xaâm thaû hôïp Daàn, Thaân toái hyû Ñoàng Löông hoäi. Löông ôû Ngoï gaëp Khuùc laø thöôïng caùch, ôû Daàn laø thöù caùch, hoaëc Löông taïi Ngoï, Khuùc ôû Tyù laø quí caùch (trung bình) Meänh coù Quí tinh, Quan Loäc coù Khoa, Quyeàn, Loäc chieáu raát toát. Meänh, Quan, Dzi, Taøi, coù Khoa, Quyeàn, Loäc, Xöông, Khuùc, Taû, Höõu thì toát Kình Döông ngoä Hoûa ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi hoaëc Tham, Vuõ, anh huøng xuaát chuùng, nhöng vaãn coù ngöôøi gheùt. Lyù Quaûng khoâng ñöôïc phong töôùc laø vì Kình, Döông, Löïc Só ôû meänh. Ñôøn baø coù hai sao naøy ñoùng Meänh khoâng toát. Vaên Xöông, Vaên Khuùc ôû Noâ boäc maø ngoä Kình, Ñaø, Thaát Saùt thì yeåu töû. Meänh ôû cung Thaân ngoä Lieâm Trinh, Töôùng Quaân. Meänh ôû cung Thaân, Ñoàng, Löông, Cöï, Nhaät, Cô, Aâm ôû Tí, Daàn, Thìn chieáu maø hoäi Taû, Höõu, Khoa, Quyeàn thì toát. Hai sao keå treân ôû cung Daàn, Thaân thì nhöõng ngöôøi tuoåi Giaùp, tuoåi Canh toát. SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. www.tuviglobal.com 27 Thìn, Tuaát öùng hieåm haõm Cöï Moân Vaän suy, haïn nhöôïc, non thaûo taøo söông Vaän suy, haïn suy hæ Töû Vi chi giaûi hung aùc Coâ baàn ña höõu thoï, pha quí töùc yeåu vong Ñieáu Khaùch, Tang Moân loäc chaâu höõu chuïy laâu chi aùch Quan phuø, Thaùi tueá coâng trò höõu thaáp chæ chi öu Haïn chí Thieân la, Ñòa voõng, Khuaát Nguyeân nòch thuûy nhi vong. Vaän ngoä Ñòa Kieáp, Thieân Khoâng, Nguyeãn Tòch höõu baàn cuøng chi khoå. Thìn, Tuaát coù Cöï Moân maø Meänh ôû ñaáy raát xaáu, chæ tröø nhöõng ngöôøi tuoåi Taân vaø Ñinh khoâng vieäc gì. Vaän xaáu, haïn xaáu, ngöôøi ta ví nhö laø coû non gaëp phaûi söông muoái. Vaän haïn cuøng suy maø gaëp ñöôïc Töû Vi thì bôùt ñöôïc söï hung Meänh ngoä Thaùi Tueá, Thieân thoï, cung Quan, Dzi, Taøi coù Loäc haõm, neáu haïn ñeán ñaáy phaùt ñaït thì khoâng thoï Ñaïi tieåu haïn ngoä Quan Phuø, Thaùi tueá chieáu thì neân ñeà phoøng raén, reát caén. Ñaïi tieåu haïn ñi ñeán Thìn, Tuaát, gaëp Vuõ, Khuùc, Tham Lang hoaëc Thaùi Tueá, Tang Moân, Baïch Hoå, Kieáp, Khoâng, khaùc naøo nhö oâng Khuaát Nguyeân reo mình xuoáng nöôùc. Ñaïi tieåu haïn ngoä Kieáp, Khoâng raát xaáu, khaùc naøo oâng Nguyeãn Tòch laâm vaøo caûnh ngheøo naøn. Vaên Xöông hoäi Lieâm chæ taùng Meänh thieân nieân Meänh khoâng haïn khoâng voâ caùt Taáu coâng danh taêng tröøng Linh phuø Thieân Khoâng, do nhö baùn thieân trieát trieäu Meänh chung ngoä Kieáp, Tham nhö laõng lyù haønh thuyeàn Haïng Vuõ anh huøng haïn chí Thieân Khoâng nhi taùng quoác Thaïch Suøng haøo phuù haïn phuøng Ñòa Kieáp dó vong gia Laõ haäu chuyeân quyeàn löôõng truøng Thieân loäc, Thieân maõ Döông Phi haûo saéc tam hôïp, Vaên Khuùc, Vaên Xöông Thieân Löông ngoä Maõ Nöõ meänh tieän nhi thaû daâm Xöông Khuùc giaùp Trì, Nam meänh dó nhö thaû hieån Ngöôøi tuoåi Taân, gaëp Xöông Khuùc, Tham Lieâm ôû Tî Hôïi khoâng thoï. Neáu gaëp boä Phuû, Töôùng thì khoâng vieäc gì. Haïn gaëp Khoâng, Kieáp duø coù gaëp caùt tinh cuõng vaãn bò traéc trôû Meänh coù sao Thieân Khoâng ñoùng ôû Tí, Ngoï, Maõo, Daäu xaáu, laø moät ngöôøi gan goùc, traàm tónh, anh huøng. Meänh coù sao Ñòa Kieáp, sao Tham Lang taám thaân töïa nhö chieác thuyeàn boàng beành troâi noåi treân maët nöôùc Haïn gaëp Thieân Khoâng, Ñòa Kieáp, anh huøng nhö Haïng Voõ, giaøu coù nhö Thaïch Suøng moät phuùt cuõng thaønh traéng tay. Ñôøn baø gaëp caùc sao keå treân oai quyeàn suûng aùi nhö baø Laõ Haäu, Döông Phi. Meänh ñôøn baø ôû Daàn, Thaân, Tò, Hôïi gaëp Thieân Maõ, Thieân Löông ña tình, neáu khoâng gaëp ña quí tinh thì ngheøo heøn. Meänh ôû Söûu Muøi gaëp Aám, Döông, Taû, Höõu, Xöông, Khuùc chieáu raát toát (Thaùi Döông laø SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. www.tuviglobal.com 28 ñôn tri, Thaùi aâm laø queá tri) : nghóa laø laù ngoïc caønh vaøng chi caùch. Cöïc cö Maõo, Daäu, ña vi thoaùt tuïc taêng nhaân Trinh cö Maõo, Daäu, ñònh thò coâng teá laïi phoàn Taû, Phuû ñoàng cung toân Cö vaïn thöøa Lieâm Trinh, Thaát Saùt löu ñaûng thieân nhai Ñaëng Thoâng, Cô, Töû vaän phuøng Ñaïi Hao chi höông Phu Töû tuyeät löông, haïn ñaùo thieân thöông chi noäi Linh, Xöông, La, Vuõ haïn chi ñaàu haø Cöï, Hoûa, Kình Döông chung thaân aûi töû Kim lyù phuøng Khoâng, baét phieâu löu töùc chuû taät khoå. Sao Töû, Tham thuû Meänh, gaëp Khoâi, Vieät, Taû, Höõu vaø theâm hung tinh thì ñi tu coù theå laøm ñeán hoøa thöôïng (Cöïc tinh : Töû Vi) Sao Lieâm Trinh ôû Maõo, Daäu gaëp Quí tinh thì laøm neân vaên chöùc, neáu gaëp aùc saùt tinh hay bò hình nguïc Thìn, Tuaát hai cung an Meänh coù Taû, Phuø, Thieân Phuû gaëp quí tinh raát toát. Sao Lieâm, sao Saùt ôû Tò, Hôïi gaëp Kieáp, Kî ngöôøi löu laïc, phong traàn. Ñaëng Thoâng Meänh ôû Tyù ngoä Ñaïi Hao ñi ñeán haïn aùc saùt tinh bò cheát ñoùi. Ñöùc Khoång Töû haïn ñi ñeán Thieân thöông ngoä Hao bò ñoùi Boán sao keå treân ngöôøi tuoåi Taân, Nhaâm, Aát ñaïi tieåu haïn gaëp neân ñeà phoøng soâng nöôùc. Ba sao keå treân laâm vaøo Thaân Meänh, ñaïi tieåu haïn ngoä theâm sao xaáu, thì töï töû (thaét coå). Meänh voâ chính dieäu ngoä Thieân Khoâng, khoâng coù caùt tinh phuø chieáu, chaúng phieâu löu taát cuõng ngheøo heøn. Maõ ñaàu ñôùi kieám, phi yeåu trieát taéc chuû hình thöông Tí, Ngoï, Phaù quaân gia quan tieán loäc Xöông, Tham cö Meänh phaán coát tuùy si Trieàu ñaåu ngöôõng ñaåu, tieàn Loäc vinh xöông Vaên queá vaên hoa, cöûu truøng quí hieån Ñôn trì queá trì, taûo toaïi thanh aâm chi chi Hôïp loäc coäng Loäc, ñònh vò cö kích chi thaàn. Kình Döông ôû Tyù, Ngoï, Maõo, Daäu. Meänh ñoùng ôû ñoù theâm Aùc saùt tinh, neáu khoâng cheát non thì cuõng bò tuø toäi hoaëc seïo veát, Kình Döông ôû Ngoï thì ñoäc hôn caû : coøn Ñaø La ôû Daàn Thaân, Tî, Hôïi thì khoâng vieäc gì neáu ngoä Maõ laø ngöôøi möu trí taøi caùn. Sao Phaù Quaân ñoùng Tî, Ngoï theâm Caùt tinh raát toát Meänh ôû Tham, Lieâm cö Tî, Hôïi ngoä Xöông Khuùc, Hoùa Kî hoaëc theâm Aùc saùt tinh thì ngöôøi ñoù bò lang (chaân tay) hay baïch taïng. Thaát Saùt, Tyù, Ngoï, Daàn, Thaân chieáu Meänh laø trieàu ñaåu, ôû Meänh laø ngöôõng ñaåu theâm Quí tinh raát toát. Vaên Xöông laø vaên Queá, Vaên Khuùc laø vaên hoa, ñoùng ôû Söûu, Muøi, an Meänh theâm Quí tinh thì toát, gaëp Aùc tinh thì voâ vò Ñôn Trì laø Thaùi Döông ôû Maõo, Thìn, Tò : Queá Trì laø Thaùi Aâm ñoùng ôû Daäu, Tuaát, Hôïi : trong caùc cung aáy maø an Thaân Meänh gaëp Xöông Khuùc, Khoâi, Vieät thì sôùm thaønh danh. Meänh moät Loäc, Dzi moät Loäc hoaëc caû hai Loäc thì laøm quan voõ to. SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ 86. 87. 88. 89. 90. 91. 86. www.tuviglobal.com 29 Aâm Döông hoäi Xöông khuùc, xuaát theá vinh hoa. Phuï baät ngoä Taøi cung, y baøi chöù töû Cöï, Löông töông hoäi Lieâm Trinh tònh hôïp loäc uyeân öông nhaát theá vinh Vuõ Khuùc nhaøn cung ña thuû ngheä, Tham haõm ñòa taùc tröø nhaân Thieân Loäc trieàu vieân thaân vinh quí hieån (Thieân Loäc : Loäc Toàn) Khoâi tính laâm Meänh vò lieät Tam Thai Meänh coù Aâm Döông maø Xöông Khuùc chieáu, hoaëc coù Xöông Khuùc maø Aâm Döông chieáu thì toát. 87. Cung Taøi vaø cung Quan, gaëp Taû, Höõu phuøng Loäc thì khaùc naøo nhö ngöôøi maëc aùo gaám theâu hoa. 88. Boán vò sao treân ôû Thaân Meänh hoaëc phu theâ thì khaùc naøo nhö chim uyeân, chim öông hoäi hoïp. 89. Vuõ Khuùc cö Tî, Hôïi laø ngöôøi laøm coâng ngheä toát, maø Tham, Lieâm cö Tî, Hôïi gaëp Saùt tinh thì xaáu (tröù nhaân : ngöôøi boû ñi). 90. Ngöôøi tuoåi Canh, Thieân, Loäc ôû Thaân, tuoåi Giaùp ôû Daàn; tuoåi Taân ôû Daäu; tuoåi Aát ôû Maõo chieáu Thaân Meänh thì goïi laø Thieân Loäc Trieàu vieân caùch; coøn Loäc Toàn ôû Tò, Hôïi, Ngoï, Tyù khoâng goïi laø Trieàu vieân ñöôïc, nhöng cuõng toát. 91. Meänh cö Ngoï gaëp Khoâi, Vieät, Xöông Khuùc ngöôøi tuoåi Taân laø kyø caùch. 92. Vuõ Khuùc cö Caøn, Tuaát, Hôïi, thöôïng toái phaù Thaùi aâm phuøng Tham Lang 93. Hoùa Loäc hoøan vi, haûo höu höôûng moä trung taøng 94. Tí, Ngoï, Cöï Moân thaïch trung aån ngoïc 95. Minh Loäc aùm Loäc caåm thöôïng theâm hoa 96. Töû Vi Thìn Tuaát ngoä Phaù Quaân, phuù nhi baát quí, höõu hö danh 97. Xöông khuùc, Phaù quaân phuøng Hình khaéc ña lao khoå. 98. Tham, Vuõ moä trung cö tam thaäp, toång phaùt phuùc. 92. Vuõ Khuùc ôû Tuaát, Hôïi, luïc hôïp coù Thaùi Aâm, Tham Lang chieáu, theâm Hoùa Kî vaø Saùt tinh thì khoâng toát, thieáu nieân laän ñaän; neáu gaëp Hoûa tinh thì ngöôøi tuoåi Giaùp, Kyû, Nhaâm hôïp caùch. 93. Vuõ, Tham cö Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi ngoä Loäc phuù quí sôùm cuõng khoâng beàn. 94. Sao Cöï Moân ñoùng ôû Tyù, Ngoï caàn nhaát coù Khoa, Loäc ôû Daàn, Tuaát, Thaân, Thìn chieáu thì môùi quí. 95. Nhö tuoåi Giaùp, Meänh laäp taïi Hôïi gaëp Hoùa Loäc töùc laø Loäc Toàn ôû Ñieàn Traïch hoaëc Meänh laäp taïi Daàn, cung Hôïi coù Hoùa Loäc, chaúng khaùc gì ngöôøi maëc aùo gaám theâu theâm nhieàu caùnh hoa ñeïp. 96. Töû Vi ôû Thìn Tuaát thì chæ coù phuù khoâng coù quí, hoaëc coù quí khoâng coù phuù, hoaëc caùi danh aáy khoâng ñöôïc beàn. 97. Phaù Quaân ñoùng Thìn, Tuaát, Maõo, Daäu, gaëp : Xöông, Khuùc, Hình, Kî thì ñöôøng ñôøi bò lao taâm khoå trí. 98. Tham, Vuõ, Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi ngoaøi ba möôi tuoåi môùi phaùt ñaït. 99. Thieân Ñoàng Tuaát cung vi phaûn boäi. Ñinh nhaân hoùa caùt chuû ñaïi quí 100. Cöï Moân Thìn, Tuaát vi haõm ñòa, Taân nhaân hoùa caùt loäc tranh vanh. 101. Cô, Löông, Daäu thöôïng hoùa caùt giaõ truùng ngoä Taøi cung daõ baát vinh SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 30 102. Nhaät, Nguyeät toái hieàm nghi boái naõi vi thaát huy 103. Thaân meänh ñònh yeáu tinh caàu khuûng tu phaân soá 104. Aâm goác duyeân meán taùng baùch phuùc, chí ö haõm ñòa baát taøo thöông 105. Meänh thöïc, vaän kieân, caûo ñieàn ñaéc vuõ. 99. Thieân Ñoàng cö Tuaát caùch thi raát haõm; traùi laïi ñoái vôùi ngöôøi tuoåi Ñinh laïi toái qui (neáu Thieân Töôøng gaëp Aùc saùt tinh ôû cung aáy thì ñi tu laø hôn). 100. Cöï Moân ñoùng ôû Thìn, Tuaát raát haõm; nhöng ñoái vôùi ngöôøi tuoåi Taân theâm Loäc nöõa thì traùi laïi raát toát; nhöng phuù quí aáy cuõng bò nhieàu phen thaêng traàm. 101. Cô, Löông ñoùng ôû Daäu, Maõo maø cung Taøi ôû ñaáy buoân baùn raát toát. 102. Sao Nhaät, Nguyeät laïc haõm bò maát veû saùng nhöng gaëp Tam Khoâng laïi saùng ra. 103. Moät khi ñaõ an Thaân, Meänh xem caùi cung aáy coù hôïp meänh khoâng coù gaëp Traøng sinh, Ñeá vöôïng hay laïi gaëp phaûi sao Töû, Tuyeät. 104. Tuy raèng gaëp vaän haïn xaáu thaät, nhöng neáu mình aên ôû phuùc haäu thì caùi haïn ñoù chaéc cuõng bôùt ñi ñöôïc moät vaøi phaàn. 105. Meänh toát, vaän toát thì töïa nhö laø coû ruoäng gaëp möa. 106. Luaän Meänh taát suy tinh, thieän, aùc, Cöï, Phaù, Kình döông tính taát cöông 107. Phuû, Töôùng, Ñoàng, Löông tính taát haûo, Thaát, Kieáp, Khoâng, Tham tính baát thöôøng. 108. Vuõ, Phaù, Trinh, Tham xung hôïp khuùc toaøn coá quí; Döông, Ñaø, Thaát Saùt töông taïp nguõ kieán taéc thöông 109. Tham Lang, Lieâm Trinh, Phaù Quaân aùc; Thaát Saùt, Kình Döông, Ñaø La huøng 110. Hoûa tinh, Linh tinh chuyeân taùc hoïa; ngoä Kieáp, Khoâng, Thöông Söù hoïa truøng truøng 111. Cöï Moân Kî tinh giai baát caùt vaän, Thaân, Meänh, haïn; Kî : töông phuøng. 107. Phaøm xem Meänh ngöôøi ta, phaûi xem sao thieän, sao aùc theá naøo neáu maø coù caùc sao Kình Döông, Phaù Quaân vaø Cöï Moân ñaéc ñòa thì tính neát ngöôøi aáy taát hieân ngang, can tröôøng vaø anh huøng. 108. Caùc sao Phuû, Töôùng, Ñoàng, Löông, tính neát hieàn laønh, phuùc haäu, neáu gaëp phaûi Aùc saùt tinh nhö Ñòa Kieáp, Thieân Khoâng laïi laø ngöôøi tham lam tính neát khoâng ñöôïc ñính chính. 109. Vuõ, Phaù, Trinh, Tham gaëp Caùt tinh thì hay; Thaát Saùt ngoä Döông, Ñaø haõm ñòa thì xaáu. 110. Caùc sao keå treân ñaéc ñòa gaëp Khoa Quyeàn, Loäc thì môùi hay. 111. Gaëp caùc sao keå treân haõm ñòa thì xaáu (tang thöông) taùn taøi 112. Thìn, Meänh vaø haïn gaëp Cöï Moân, Hoùa Kî raát xaáu. 113. Caùnh hieàm Thaùi Tueá Quan Phuø chi quan phi khaåu thieät quyeát baát khoâng 114. Ñieáu khaùch, Tang moân höïu töôùng ngoä quaûn giaùo tai beänh töôûng töông phuøng. 115. Thaát Saùt thuû Thaân trung thò yeåu baàn, Tham Lang nhaäp Meänh taát vi Xöông SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 31 116. Taâm haûo Meänh vi dieäc chuû thoï : taâm (ñoäc) Meänh baïc dieäc yeåu vong. 117. Loäc ñaûo, Maõ ñaûo kî Thaùi Tueá chi hôïp Kieáp, Khoâng. 113. Gaëp Quan Phuø, Thaùi Tueá giöõ gìn mieäng tieáng neáu khoâng taát phaûi kieän caùo. 114. Gaëp caùc sao keå treân hay bò oám ñau, tang thöông 115. Thaân Meänh coù gaëp Thaát Saùt, Tham Lang gaëp sao xaáu thôøi quaù xaáu. 116. Ngöôøi coù Töû Vi hoïaêc Chính tinh ñaéc ñòa thì thoï ; ngöôøi coù sao xaáu ôû Meänh cuõng caàn phaûi aên ôû ñöùng ñaén thì khoâng lo gì? Toùm laïi, soá toát hoaëc soá xaáu, cuõng caàn phaûi tu nhaân tích ñöùc thôøi ñöôïc beàn. 117. Loäc Toàn, Thieân Maõ ngoä sao Thaùi Tueá hoaëc Kieáp Khoâng thì khoâng toát. CHÖÔNG THÖÙ BA CAÙC BOÄ BAØNG TINH ÑEÏP VAØ HAÏN ÑEÏP (ôû Meänh vaø chieáu Meänh Thaân) 1. Long, Phöôïng, Hoå, Caùi (Töù linh) : beä veä ? 2. Rieâu, Y, Long, Phöôïng : phong löu 3. Thanh Long, Hoùa Kî : beä veä 4. Baïch Hoå ngoä Phi Lieâm : oai duõng 5. Baïch Hoå haøm kieám (Thieân Hình cö Daàn) : oai duõng 6. Baïch Hoå, Taáu thö (Hoå ñoäi hoøm saéc) : vaên chöông 7. Baïch Hoå, Kình Döông : oai veä 8. Tieàn Caùi, haäu Maõ (Meänh ngoài giöõa) : oai veä 9. Tieàn Hình, haäu Aán (Meänh ngoài giöõa) : oai veä 10. Giaùp Long, giaùp Hoå : oai veä 11. Maõ ngoä Khoác, Khaùch : oai veä ñöùng ñaén 12. Maõ ngoä Traøng Sinh : phong löu 13. Maõ ngoä Hình, Khoác : oai veä 14. Quaàn thaàn khaùnh hoäi (Töû Vi phuøng Taû, Höõu, Long, Phöôïng) quùi caùch. 15. Hoûa phuøng Tuyeät (2 sao cuøng ôû cung Hôïi) : duõng caùch 16. Xuaát Töôùng, nhaäp Töôùng (Meänh 1 Töôùng, ngoaøi 1 Töôùng chieáu) : duõng caùch 17. Noäi Töôùng ngoïai Binh : oai caùch 18. Binh, Hình, Töôùng, Aán : vuõ caùch 19. Quang, Quí, Thanh, Vieät, Caùi, Hoàng : thöôïng caùch 20. Töû, Maõ nhaát ban (Töû Vi, Thieân Maõ ñoàng cung) : thöôïng caùch 21. Loäc phuøng Ñaøo, Hoàng, Taû, Höõu : phuù quí caùch 22. Loäc, Maõ, Töôùng, Aán : phuù quí caùch 23. Tueá phuøng Xöông Khuùc : vaên chöông 24. Long, Hoå hoäi (Thanh Long Baïch Hoå cuøng ôû Meänh) : oai caùch 25. Khoâi, Khoa caùch (2 sao cuøng ôû Meänh) : vaên caùch 26. Quyeàn, Saùt caùch: vuõ caùch 27. Cô, Quyeàn caùch : quyeàn bieán 28. Tham, Khoa caùch : quyeàn bieán 29. Tham, Ñaø caùch (phong löu; cö Daàn toái quí) SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 32 30. Quang, Quí, Söûu, Muøi : quí caùch 31. Xöông, Khuùc ñoàng cung : phong löu 32. Toïa, Khoâi höôùng Vieät : vaên chöông 33. Khoác, Hö, Tí, Ngoï : oai duõng 34. Thai, Toïa ñoàng cung : beä veä 35. Taû, Höõu, Long, Phöôïng : phong löu 36. Ñeá ngoä Quaàn thaàn (Töû Vi ngoä Khoa, Quyeàn, Loäc) : thöôïng caùch 37. Cöï, Cô ngoä Song Hao (Tí, Ngoï, Maõo, Daäu) : thöôïng caùch 38. Thaàn ñoàng phuï nhó (Töû vi ngoä Taáu thö) : thoâng minh 39. Nhaät traàm Thuûy ñeå (Thaùi Döông cö Hôïi) : vaên chöông 40. Vaên vuõ toøan taøi (Xöông vôùi Lieâm, Khuùc vôùi Vuõ Khuùc) 41. Thieàm cung trieát queá (Long, Phöôïng, Xöông, Khuùc, Söûu, Muøi) : thöôïng caùch 42. Tham ngoä Traøng sinh (thoï) 43. Nhaät xuaát phuø Tang (Thaùi Döông Maõo gaëp Tang moân) : thöôïng caùch 44. Nhaät, Nguyeät giao huy (Meänh ôû Muøi; Aâm, döông ñaéc ñòa Maõo, Hôïi chieáu) : thoâng minh 45. Kieáp, Khoâng, Tò, Hôïi ngoä Quyeàn : oai duõng 46. Töû, Phaù, Kình, Ñaø : oai quyeàn 47. Linh Hoûa phuøng Tham : oai quyeàn 48. Khaùnh vaên phuøng Nhaät, Nguyeät (Hoùa Kî gaëp Aâm, Döông ñaéc vò : maây 5 thöùc chaàu maët traêng maët trôøi) : thöôïng caùch 49. Caùc caùch keå treân ôû Meänh, Thaân, Phuùc ñöùc raát toát, ngoï Tuaàn, Trieät giaûm hay. BOÄ XAÁU VAØ HAÏN XAÁU 1. Hình, Hao ngoä Kieáp, Saùt : hao taùn, oám ñau 2. Tueá, Phaù, Hoùa Kî : mieäng tieáng, caõi nhau 3. Rieâu ngoä Phaù toùai : oám ñau, khaåu thieät 4. Vieät ngoä Linh tinh : ñeà phoøng ñieän, löûa 5. Hoûa tinh ngoä Moäc duïc : ñeà phoøng nöôùc noùng, daàu soâi 6. Hoàng Loan ngoä Ñòa Kieáp : tang thöông, tình duyeân traéc trôû 7. Tang Moân ngoä Hoûa: tang thöông, hoûa hoaïn. 8. Traøng sinh ngoä Trieät : coâng vuï traéc trôû 9. Töôùng, Phaù, Aán ngoä Trieät : coâng vuï ñeà phoøng tieåu nhaân aùm haïi, vu khoáng 10. Thai ngoä Kieáp, Saùt : khoù ñeû, thai ngheùn baát an 11. Moäc duïc ngoä Kieáp, Saùt : ---12. Quan ñôùi ngoä Linh Hoûa, Kieáp : nhieàu truyeän böïc mình chôù neân chaùn naûn. 13. Khuùc ngoä Thieân thöông : khoa tröôøng laän ñaän 14. Xöông ngoä Thieân Söù : ---15. Long Trì ngoä Thaùi Döông : haïn ñau maét 16. Hao ngoä Thieân thöông : naïn ñoùi 17. Hao ngoä Tuyeät : ñaïi phaù saûn 18. Löu haø ngoä Kình, Kieáp : ñao nghieäp hình thöông 19. Kình, Kî ngoä Kieáp : ---- SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 33 20. Maõ ngoä Trieät : haïn ngaõ, hoaùn caûi choã ôû 21. Hao ngoä Phaù Quaân : ñaïi taùn taøi 22. Töû Vi ngoä Ñòa Kieáp : oám ñau, maéc löøa 23. Thieân Phuû ngoä Tam Khoâng : hao taùn 24. Thieân Löông ngoä Hoûa : hao taùn, oám ñau 25. Thaát Saùt ngoä Hao : tang thöông, oám ñau 26. Cöï Moân ngoä Kî : ñeà phoøng ñi soâng nöôùc, nhieàu chuyeän böïc mình 27. Lieâm Trinh Tò, Hôïi, Söûu, Muøi ngoä Linh Hoûa : ñeà phoøng xuaát ngoaïi, tieåu nhaân löøa doái. 28. Cô ngoä Thöông söù : oám ñau, chôù neân gaây söï ñaùnh nhau 29. Cô ngoä Tang, khoác : oám ñau, tang thöông 30. Tham ngoä Rieâu, Kî : ñeà phoøng ñi soâng nöôùc 31. Phaù, Lieâm ngoä Hoûa : haïn hình tuø, phaù taøi 32. Kî, Kình, Hôïi, Tí : chôù neân tranh caïnh; nhieàu truyeän raéc roái 33. Ñaø, Hoûa, Linh, Hôïi, Tí : ---34. Hoå ngoä Rieâu : ñeà phoøng suùc vaät caén ñaù 35. Tang, Ñaøo (Ñaøo ôû Meänh, Tang ôû Phuï maãu : haïn ñaøn baø goùa, hoaëc vôï choàng chia ly) 36. Vieät ngoä Linh, Hình : ñeà phoøng saám seùt, ñieän löûa 37. Tham Lang ngoä Hoå : ñeà phoøng suùc vaät caén ñaù 38. Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp : taùn taøi, tang thöông 39. Kî ngoä Ñaø La : nhieàu chuyeän böïc mình 40. Thieân khoâng ngoä Kieáp : phaù taùn, moïi chuyeän baát nan thaønh 41. Töôùng Quaân ngoä Töû, Tuyeät : xuaát ngoaïi baát lôïi 42. Hoàng ngoä kî, Cô, tô duyeân raéc roái 43. Cô, Löông, Thaùi Tueá ngoä Tang : ngaõ, ñeà phoøng leo treøo 44. Tueá, Ñaø ngoä Kieáp Saùt : xuaát ngoaïi ñeà phoøng 45. Töôùng ngoä Khoâng, Kieáp : coâng vieäc raéc roái 46. Quan Phuø ngoä Thieân Hình : ñeà phoøng quan tuïng 47. Kình Döông ngoä Kieáp, Hoa Caùi : leân ñaäu sôûi, ñaùnh nhau 48. Taùng ngoä Hö, Khoác : tang thöông, suùc vaät cheát 49. Phaù ngoä Hình, Kî : chôù neân gaây söï ñaùnh nhau 50. Hoå, Ñaø ngoä Kî : xuaát ngoaïi ñeà phoøng 51. Tueá ngoä Thieân Hình : quan phi khaåu thieät 52. Kình, Ñaø ngoä Maõ : boân ba hoaùn caûi 53. Kình Döông ngoä Rieâu : haïn gheû lôû muïn nhoït 54. Thaùi Tueá ngoä Ñaø : nhieàu chuyeän böïc mình 55. Haïn Lieâm trinh, Tò, Hôïi : ñeà phoøng moïi chuyeän giao du 56. Thai ngoä Maõ : boân ba, hoaùn caûi 57. Maõ ngoä Ñaø La : boân ba, hoaùn caûi 58. Kieáp, Khoâng ngoä Hao, Quyeàn : bò reøm pha veà chöùc vuï 59. Tham ngoä Song Hao : thaát voïng veà tình duyeân, ai oaùn veà tieàn baïc SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 34 60. Cô, Khoác, Hyû, Kình : trong nhaø khoâng coù hoøa khí 61. Linh phuøng Saùt Phaù : quan phi khaåu thieät 62. Cô, Cöï ngoä Hoûa, Kình, Thöông Söù : tang thöông, oám ñau, khaåu thieät, quan tuïng 63. Töôùng, Phaù, Phuïc hoäi Thai Rieâu : haïn ñôøn baø, chôù neân caû nghe maø bò löøa; tình duyeân raéc roái 64. Aâm, Döông ngoä Kình, Kî : haïn ñau maét, phuï maãu baát an 65. Tang ngoä Khoâng, Khoác : haïn thay ñoåi hoaùn caûi, taùn taøi. Caùc caùch keå treân, xem Phuù ma Thò thôøi roõ nghóa hôn, tuy xaáu; nhöng gaëp Quan, Phuùc quí nhaân, Thieân, Ñòa, Giaûi, Thaàn; Thieân Nguyeät, Ñöùc, Phuùc ñöùc tinh vaø Hoùa Khoa khaû giaûi. HÌNH TÖÔÏNG NGÖÔØI Phi Lieâm : toùc Thieân Khoâi : ñaàu Thieân Töôùng : maët Thaùi Döông : maét beân phaûi Thaùi Aâm : maét beân traùi Tam Thai : traùn Long trì : muõi (ngoä Kình, muõi soáng traâu, ngoä Khoác Hö, thì tró muõi ñi ñoâi vôùi Thaùi Döông, hay ñau maét). Cöï Moân : moàm Hoùa Kî : löôõi Thieân Ñoàng : maù Tueá Phaù : raêng (ngoä Kình : raêng vaåu, ngoä Khoác Hö, raêng saâu, suùn) Baùt Toïa : caàm Hoùa Loäc : raâu (Tham Lang ngoä Loäc : raâu quai noùn) Phöôïng Caùc : tai (ngoä Kieáp, Kình, dieác) Laâm Quan : coå Phaù Toaùi : cuoáng hoïng Taû Höõu : 2 vai Thieân Vieät : 2 baû vai Ñeá Vöôïng : löng Tham Lang : naùch Vuõ Khuùc vaên khuùc : 2 vuù Vaên Xöông : buïng Thai : roán (aâm hoä) Thieân Rieâu : loâng Vuõ Khuùc : noát ruoài (ngoä Hoàng Loan : noát ruoài ñoû) Thieân Hình : da (veát seïo) Hyû Thaàn : haäu moân (loã ñít) Thieân Maõ : chaân tay (ngoä Trieät Tuaàn chaân tay queø taät) Kình Döông : döông vaät Baïch Hoå : xöông coát, maùu SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 35 Hoùa Quyeàn : 2 goø maù Hoa Caùi ngoä Kieáp, Hình : maët ñoã Taát caû caùc sao keå treân ñoùng ôû Meänh, Giaûi aùch, hoaëc Luïc hôïp maø ngoä Kình, Hình, Kî : hay bò seïo veát veà boä phaän ñoù. ÑOÀ DUØNG 1. Thieân y : quaàn aùo 2. Thai, Toïa : ñoà ñaïc 3. Hoàng Loan : vaûi voùc 4. Thieân Cô : maùy moùc 5. Thieân Hình : dao, keùo, göôm, ñao 6. Kình Döông : traøng, ñuïc, buùa 7. Thieân Töôùng : buùt 8. Quoác Aán : aán, trieän 9. Taáu thö : giaáy 10. Ñaø La : möïc 11. Quang quí : baøi vôû 12. Khoâi, Vieät : vaên baèng 13. Vuõ, Khuùc, Taáu thö : nhaïc khí (ñaøn nhò, seânh tieàn) 14. Thieân Maõ : ngöïa xe 15. Thieân Khoác : caùi nhaïc, chuoâng TÖÛ VI COÂNG DAÂN Ñeå xem, ñoaùn; laøng maïc, ñình chuøa; tieác raèng saùch vôû thaát laïc, tieän ñaây toâi cuõng baøn qua ñeå caùc baïn hieåu. Thí duï : Neáu coù ngöôøi, ñeán xem noäi tình cuûa laøng hoï ra sao; baïn cöù vieäc, laáy ngay : naêm, thaùng ngaøy, giôø luùc ñoù maø ñaët soá töû vi, coøn aâm nam hay döông nam, aâm nöõ döông nöõ tuøy theo aâm döông cuûa ngöôøi xem. (coøn tuoåi laø naêm hieän taïi ñoù). CAÙCH ÑOAÙN Töû Vi : ñình, thaàn hoøang Thieân phuû : phuû ñieän, vua baø Thaùi Aâm : chuøa Lieâm Trinh : buït Hoùa Quyeàn : ñöùc oâng, lyù tröôûng Khoâi, Vieät : sö, thaày töï, oâng giaùo daïy trong laøng Thieân Ñoàng : buït ñaát, ñaù Hoa Caùi : baùt höông, loïng Thaát Saùt : thanh kieám Xöông, Khuùc : hoaønh phi, caâu ñoái Thieân Maõ : ngöïa Kình Döông : voi Long, Phöông : ñoà goã chaïm roàng phöôïng, hoaëc baèng voâi xaây Cöï Moân : laøng (gaëp Xöông, Khuùc : laøng coù tröôøng hoïc gaëp Taû, Höõu, Ñaøo, Hoàng, Loäc coù chôï SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ to) www.tuviglobal.com 36 Thieân Töôùng : aán, hoøm saét Thieân Löông : mieáu thoå thaàn Long Trì : ao, gieáng Baïch Hoå : choù ñaù, thaïch tinh Thieân Cô : caây coái, caàu quaùn Vuõ Khuùc : loä boä thôø thaàn (hoaëc chuoâng khaùnh ñoàng) Hoàng Loan, Thieân Hyû : vaøng trang söùc, thôø thaàn Ñaøo, Hoàng, Hoa, Hyû : ñai maøn, quaàn aùo cuûa thaàn Ñaø La : caùi moõ caàm canh Nhöõng sao keå treân, gaëp Khoác Hö, Tang Hoå, Song Hao; Linh, Hoûa, Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Rieâu, Kî vaø Kieáp Saùt haõm thôøi bò : hö naùt, maát caép, hoûa tai, ma taø phaïm tôùi. CAÙC SAO VEÀ GIAØ, KHI TOÁNG CHUNG Cöï Moân : aùo quan Taû, Höõu : ñoû tuøy Ñaøo Hoàng : ñeøn neán Hoùa Kî : phöôïng du, caây phöôùn, cheùn thuoác Hoa Caùi : loïng Quan ñôùi : giaây thöøng Taáu Thö : giaáy phuû maït Ñöôøng Phuø : ñoà tieäm Quoác Aán : vaøng baïc boû vaøo aùo quan Thieân Khoác : phöôøng keøn Thieân Hö : gaäy choáng Xöông Khuùc : caâu ñoái, tröôøng bieån Khoâi, Vieät : oâng sö, thaày ñòa lyù ñeå ñaát Ñieáu Khaùch : khaùch ñeán phuùng vieáng Baïch Hoå : quaàn aùo trôù Tang moân : xe tang, ñoøn tang Thieân Maõ : ngöïa keùo xe tang Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng : ñoà loä boä Saùt, Phaù, Lieâm, Tham : minh tinh, long ñinh, nhaø taùng LÔØI BAØN : Soá thöôïng löu veà giaø gaëp caùc sao keå treân : taát ñaùm ma to Soá ngheøo heøn, gaëp luïc saùt tinh : taát ñaùm ma nhoû VAÄY : ngöôøi giaøu, veà giaø, gaëp ña quí tinh : ñaùng lo Ngöôøi ngheøo, veà giaø, gaëp ña hung tinh : ñaùng buoàn Caàn xem Thaân, Meänh, Phuùc ñöùc : maø ñoaùn Sôï nhaát laø gaëp Thieân Khoâng, Ñaøo, Hoàng, Cô, Cöï vaø Loäc Toàn CHUÙ YÙ : khi nhaém maét, khoâng gaëp Khoâi, Vieät : taát khoâng gaëp con tröôûng. CAÙC THÖÙC AÊN Khi baïn ñöôïc môøi ñi aên coã; baïn ñaët luoân laù soá, laáy naêm, thaùng, ngaøy, giôø ngay luùc coù giaáy môøi; baïn seõ ñöôïc bieát böõa aên ñoù coù moùn gì; hoaëc giôû soá Töû Vi maø xem nguyeät haïn, caùc baïn thöû thí SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 37 nghieäm xem coù ñuùng khoâng ? Nhaát laø : nguyeät haïn gaëp sao Thieân Truø, Thieân Quan, Thieân Phuùc phuøng Loäc hoaëc Long Phöôïng, neáu gaëp Thieân Khoâng, thì huït aên, chæ vui veû thoâi. 1. Tham Lang : thòt 2. Vuõ khuùc : xöông 3. Thieân cô : nguõ coác (ceùreùale) 4. Thieân Löông : rau 5. Thanh Long : caù 6. Ñaø La : caù nhoû hoà ao 7. Phöôïng Caùc : gaø vòt 8. Long Trì : haûi vaät 9. Tham ngoä Kyø : thòt lôïn 10. Thieân Löông ngoä Linh, Hoûa : thòt deâ, ngöïa 11. Maõ ngoä Khoác : thòt traâu 12. Cöï Moân : thòt boø 13. Baïch Hoå : sôn haøo 14. Thieân Töôùng : côm 15. Ñaø La, Ñaøo Hoa : röôïu 16. Taáu Thö ngoä Linh tinh : röôïu muøi (liqueur) 17. Hoûa, Taáu hoaëc cöï Kî : thuoác laù, thuoác phieän 18. Thieân Phuû : toång coäng caùc moùn aên ñònh soaïn 19. Nhaät, Nguyeät : moùn aên ñaét tieàn; hoaëc baùnh traùi 20. Thaùi Döông : thöùc aên ngoït 21. Thaùi Aâm : thöùc aên maën 22. Loäc Toàn : loøng lôïn; hoaëc gia vò cay 23. Hoùa Loäc : gia vò ñaéng 24. Thaát Saùt : caùc thöù ñaäu nhoû 25. Hoa Caùi : caùc thöù ñaäu to 26. Löu Haø : buùn mieán, trai oác 27. Khoác, Hö, Rieâu : röôi 28. Hoùa Khoa : con roàng 29. Hoùa Quyeàn : caùc gì coøn non (beâ, ngheù) 30. Hoàng Loan : tieát canh. CHÖÔNG THÖÙ TÖ LÒCH SÖÛ VEÀ SOÁ TÖÛ VI Traàn Ñoøan tieân sinh; ñaët ra soá Töû Vi ngaøi sinh ôû ñôøi nhaø Tuøy (Trung Hoa), tu ôû nuùi Hy Di, bieät hieäu laø Hy Di laõo toå. Cuoái nhaø Ñöôøng, thöôøng chôi côø vôùi Trieäu khoâng Daãn (töùc Toáng thaùi Toå, môû ra nhaø Toáng); tuïc truyeàn oâng Daãn thua côø, roài vaïch leân vaùch nuùi, caàm giaãy nuùi Hy di cho ngaøi; vì theá nhaø Toáng khoâng giaùm ñaùnh thueá giaõy nuùi aáy. Sau thôøi ngaøi, coù nhöõng vò sau naøy, nghieân cöùu thuaät soá cuûa ngaøi, boå khuyeát theâm, ñeå truyeàn veà sau. 1. Hoøang kim Saùch 2. Ma Thò SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ 3. 4. 5. 6. Giaõ Haïc Lyù ngaõ Bình Giaùc Töû Thieäu can Töû www.tuviglobal.com PHUÙ CUÛA MA THÒ TIEÂN SINH Do vò tuùc nho hoï Buøi, ngöôøi tænh Thanh Hoùa DIEÃN NOÂM Ngoâi Töû Vi ñoùng vaøo choán haõm Quyeàn giaûi haïng, thieåu giaûm voâ uy Phuû phuøng Khoâng, Söù taøi suy Chung thaân nan baûo, tö cô löu truyeàn Maáy ngöôøi phuù quí nan tuyeàn Bôûi sao Nhaät, Nguyeät chieáu mieàn Saùt tinh Maáy ngöôøi baát hieån coâng danh Laø vì Nhaät, Nguyeät ñoàng laøm Söûu Muøi Song Nhaät, Nguyeät haõm beân trong Xöông, Khuùc chieáu giaùp : höng long Phuùc Taøi Maáy ngöôøi nòch töû, hoûa tai Phaù, Lieâm gaëp Hoûa ; Rieâu ngoài Kî Tham Khoác Hö ngoä haïn maïc ñaøm Haïn phuøng Khoâng, Kieáp ai laøm cho neân Phöôïng Long Maõo, Daäu ñoâi ngöôøi Vöôïng thôøi Kim baûng ñeà teân ôû ñaàu Aân quang, Thieân quí, Söûu, Muøi Ñöôøng maây gaëp hoäi danh cao baûng roàng Quan cung möøng ñöôïc Ñaøo, Hoàng Thieân di toát kî Kieáp, Khoâng laâm vaøo Coâng danh ñôïi tuoåi taùc cao Giaùp Lieâm, giaùp saùt, moät haøo chaúng sai Giaùp Baùt toïa, giaùp Tam thai Thieáu nieân döï ñöôïc laâu ñaøi ngheânh ngang Thieân, Nguyeät ñöùc, coù giaûi thaàn Cuøng laø Quan Phuùc, moät laøng tröø hung Seùt cho töôøng, choán thuûy cung Kî tinh laïc haõm, Khoa, Ñoàng, Kình döông Ñaø ñaéc ñòa, Hoûa chieáu phöông Linh tinh haïn gaëp tai öông chaúng laønh Maáy ngöôøi ít tuoåi coâng danh Hoàng loan, Baùt toïa ôû mình chaúng sai Seùt xem phuù quí maáy ngöôøi Meänh voâ chính dieäu trong ngoaøi Tam khoâng Ñaãu quaân kî töû töùc cung 38 SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com Kieáp, Cô taät aùch phaûi phoøng huyeát hö Haïn laâm Dieâu Hoå khaù lo Nhöõng loøai thuù döõ chôù cho ñeán gaàn Vaän haønh Kî, Cöï hung thaàn Phaûi phoøng nhöõng choán giang taân môùi laønh Aâm Döông ñoâi ngaû cho mình Aâm toøng aâm soá, Döông haønh döông cung Haïn haønh ñaïi tieåu töông phuøng Caùt thôøi thònh vöôïng, hung thôøi chuaân truyeân. Döông, Ñaø saøm nhieãu Meänh vieân Noùi hay loïan thuyeát nhöõng phieàn lo tai Soá muoän maøng con trai chöa coù Vì Kî, Ñaø len loûi Töû cung Aùch phuøng aùc saùt truøng sung Khí Aâm laïnh leõo chaúng cuøng khí Döông Hoàng loan ngoä Kieáp, Khoâng laâm thuû Saù chi baøn nhöõng luõ yeåu vong Kî, Ñaø, Thaùi tueá, Thaân trung Khoûi naïn laïi ñöôïc thung dung maáy ngöôøi Phöôïng long, giaùp Meänh coù taøi Tröôùc sau vinh hieån, ra ngoøai noåi danh Sao Quang quí aáy Khoa tinh Laâm vaøo Thaân, Meänh cao danh baûng roàng Ngoài quí höôùng, chaúng phuøng Khoâng Söù Gaëp Khoa thôøi, thuû cöû chaúng sai Giaùp Nhaät, Nguyeät trong ngoaøi Ñoàng Cöï Aáy coâng thaønh danh toaïi khaù khen Con em saï khöù, saï hoaøn Bôûi sao Nhaät, Nguyeät haõm ngoài Noâ cung Beänh lao, ñaøm thaáp chaúng thoâng Bôûi vì taät aùch, ñaõ phuøng Kieáp, Cô Kieáp, Khoâng hai gaõ khaù lo Laâm vaøo huynh ñeä coâ ñôn moät mình Meï cha coù phuùc laønh thöôïng thoï Phuï maãu cung haún coù Thieân Löông Cung Theâ thieáp Ñoàng löông hoäi ñoù Hai vôï cuøng, moät toå sinh ra Sao Thai maø ngoä Ñaøo hoa Tieàn daâm haäu thuù, maáy ra vôï choàng Meänh vieân gaëp Kieáp, Khoâng laøm thuû Keå chi baøn nhöõng luõ yeåu vong Aán mang, vò lieät Coâng Haàu 39 SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com Sao laønh Töôùng, Caùo hoäi vaøo meänh cung Laøng coù gieáng boû khoâng chaúng uoáng Sao Moäc tinh, ñoùng ôû Taät cung Nhaät phuøng haõm ngoä löôõng Long Coù ngöôøi phöông yù, vaãy vuøng khoân leân Long trì, Ñòa Kieáp cuøng chen Gieáng boài ao laáp, ôû beân nhaø naøy Thieân Cô ngoä Hoûa chaúng hay Phuøng Khoâng, Kieáp Moäc nôõ daày quaûi löu Ngoä Hoå coù thaïch khuyeån chieáu Ngoä Döông, Ñaø coù thaïch ñaàu döïng cao Caùi rang Baïch hoå phuø soi Laïi gia Tang, Ñieáu thöông oâi naøng tuyeàn (vôï cheát) Tang moân ngoä Hoûa saáu sao Noù vaøo phöông naøo, phöông aáy hoûa tai Beänh phuø ngoä Thieân hình voâ lôïi Aét coù ngöôøi chòu taät phong sang Phuï, Vi, ôû Phuùc ñöùc cung Phaûn phu coù keû, hoï haøng chaúng khoâng Ñaøo, Hoàng, Saùt, Phaù, Tham, Lieâm Laâm vaøo soá gaùi chæ hieàm saùt phu Tang, Ñaøo ôû Meänh cung sau tröôùc Gaùi ñaõ ñaønh lôõ böôùc caàu oâ Ngoïc traàn coù veát ñen toâ Thieân Khoâi taïi Tyù, thuû ñaàu Meänh Thaân Nhaät, Nguyeät ngoä Ñaø tinh choán haõm Hoùa Kî gia, muïc aùm baát minh Vieät, Linh laïi coù Thieân hình Ñòa phöông aét cuõng ñaõ ñaønh loâi kinh Ngoä Cô, Löông ñaùnh gaãy caønh Ngoä Aâm, Döông aáy ñaõ ñaønh tan khoâng Hình, Rieâu, Meänh gaùi long ñong Vì chaúng loäc choàng, aét cuõng phaûn phu Sao Kî, Ñaø hoäi Phu cung Haïi choàng chöôùc quæ, tính ñöôøng tinh ma Rieâu, Ñaøo soá gaùi ai hay Choàng ra cöûa tröôùc, giaét tay trai vaøo Ngoä Hình, gaëp Quí daùm ñaâu (ñöùng ñaén) Cuøng laø Töû, Phuû moät maøu chính chuyeân Ghen ñaâu maø chaúng bieát choàn ? Tham cö vöôïng ñòa, phaûi neân ñeà phoøng (hay ghen choàng) Loã tai ñieác laùc lo phieàn 40 SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com Döông, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Cöï mieàn Meänh cung Mieäng aáp uùng noùi khoâng ra tieáng Vì Tueá , Ñaø, Rieâu, Caùi Meänh vieân Aâm, Döông, Tuaàn, Trieät taïi tieàn Meï cha aét ñaõ chôi tieân thuûa naøo Phuùc ñöùc ngoä Tang, Ñaøo, Hoàng, Hyû Hoï haøng thöôøng coù keû yeåu phu Löu Tang löu Maõ gaëp nhau Haïn cuøng naêm aáy Boø traâu chaúng laønh Tham Lang, Baïch hoå naøo sinh Daàn, Tuaát choán aáy, laùnh mình sôn laâm Thai tinh ngoä Thaùi aâm cung Töû Con phaûi vì caàu töï nôi nao Hoï haøng coù keû binh ñao Töôùng, Nguyeät, Töû, Phuïc laâm vaøo Phuùc cung Aân quang phuøng Ñaøo, Hoàng, Ñieàn traïch Aáy coâ dì löu laïi ruoäng nöông Vôï choàng vieãn phoái tha phöông Ñaøo, Hoàng ñoùng choã vaøo haøng Thieân Di Quan phuø, Taáu, Töôùng ngheà gì ? Meänh phuøng Taû, Höõu taêng ni keûo naøo Hoàng Loan, Taáu, Vuõ, Hæ Ñaøo Nhaïc phöôøng ca vuõ danh vaøo cöûa quan (con haùt) Hình, Cô, Khuùc, taáu moät ñoøan Trong ngheà thôï moäc, khoân ngoan ai taøy Kheùo ngheà kim chæ vaù may Cô, Tang, Hoàng, Phuùc ôû raày meänh cung Hoàng Loan ngoä Kî, Phu cung Tô hoàng chöa taét maù hoàng ñaõ xui Hoûa, Linh ngoä haõm Thieân Rieâu Aét trong mình aáy, coù taø chaúng yeân Phuï Baät, Khuùc, Töôùng ñoàng vieân Ngoâi cao chính vieän danh truyeàn y quan Phuï Baät ngoä Thaùi aâm nhaøn (nhaøn; cung Hôïi) Gaùi laøm baø ñôõ, cöùu ñaøn nhi sinh Thieân Taøi ngoä Nhaät baát minh Neát na lung laùo, nhöõng khinh phaät, thaàn (böôùng) Tyù, Söûu, Meänh : Ngoï, Muøi nhaân Kieàu cö nguï söù, chaúng gaàn baûn toâng Theâ cung Kieáp, Khoâng truøng sung Traûi hai, ba ñoä maáy song cöûa nhaø Töû cung ngoä Kieáp, Khoâng gia 41 SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com Nuoâi con chaúng maùt, ñaõ ba boán laàn. Khoác Hö laïi ngoä Döôõng thaàn Sinh nhieàu nuoâi ít, gian truaân thuôû naøo Hieám hoi bôûi ngoä Thieân hình Quí tinh tröôùc cöûa, ñaày saân queá hoøe Khoâng ngoä Phaù, Tuù theâ haøo Vôï choàng caùch trôû ba tao môùi thaønh Trieät, Tuaàn ngoä Maõ, Hình theâ vò Vôï boû choàng ñaøo tò tha phöông Phaù phuøng Hình, Kî huynh höông Anh em baát thuaän nhieàu ñöôøng khi tranh Phaù quaân ngoä Hoûa Ñaø, Döông Laâm vaøo Thìn Tuaát neát thöôøng gian phi Thieân Hình, Döông Nhaän Ngoï vì Taïi gia Kieáp saùt öu nguy hình tuø Dieâu, Ñaø Döông, Saùt cung phu Laïi theâm Linh Hoûa vôï lo gieát choàng (phuï baïc) Hoa Caùi, Phöôïng Caùc, Ñaøo Hoàng Trai toan neå vôï, trong loøng khoân khuaây Trai baát nhaân Phaù Quaân Thìn Tuaát Gaùi baïc tình, Tham Saùt nhaø cung Haïn phuøng Dieâu, Hyû, Ñaøo, Hoàng Gaùi trai maø töôûng trong loøng daâm phong Quan phuø, Thaùi tueá vaän phuøng Thaùng ngaøy chaàu chöïc cöûa coâng boàn choàn. Cô, Löông, Thaùi tueá, tang moân Laâm vaøo choán haõm, caønh con chôù treøo Kî, Ñaø, Saùt, Aùch lieàn theo Qua soâng vöôït beå ba ñaøo chôù ñi Töôùng haõm phuøng Khoâng, Kieáp vì Laøm quan thôøi phaûi caùch quan maø veà Phuø, Hình, Khoâng, Kieáp khaû cheâ Keû thuø ngöôøi gheùt, toan beà nghòch hung Thai tinh, Long, Hæ vaän naøy Vôï thôøi thai döïng ñeán ngaøy khai hoa Kình Döông, Hoa Caùi ngoä Ñaø Haïn haønh naêm aáy, ñaäu hoa phaûi phoøng (leân ñaäu) Phuïc binh, Tueá, Kî, Kieáp Khoâng Cuøng ngöôøi tranh caïnh, trong loøng chaúng nguoâi Khoa, Quyeàn, Loäc, Maõ, Vaên, Khoâi Coâng danh thaønh toaïi ñeán hoài hieån vinh Khoác Hö ngoä Tang chaúng laønh 42 SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com Thöông ngöôøi haïi cuûa chaúng yeân ñöôïc naøo Kieáp, Hö, Hình, Kî, Ñaø, Döông Gian nguy taät beänh, dôû dang ngaïi daàn Vaän phuøng Loäc, Maõ cuøng löu Döông, Ñaø, Kî, Nhaät maét ñau phaûi phoøng Ngaïi hieàm Maõ ngoä Khoâng vong Gaëp sao Taû, Höõu haïn phuøng caû ñoâi Hoûa, Linh, Trì, Moäc cuøng soi Laùnh mình löûa chaùy, nöôùc soâi phaûi phoøng Hoå, Ñaø, Kî, Nhaøn taøn toan Ñeà phoøng choù daïi, haàm thieâng daäy toaøn Vuõ, Cô, Loäc, Maõ, Quaû, Loan Hoân nhaân vaän aáy, öùng hoøan thaát gia Löông phuïc, Vuõ ôû toøa Ngoï vò Vaän gaëp thôøi, chöùc trò Quaûn binh Daäu cung Thaùi tueá, Thieân hình Tai sinh hoïa chí, dò sinh goâng cuøm Quan, Khoâng, truøng kieán, Voõ, Tham Ñöôøng maây thuôû aáy ñaõ cam boân trì Khoác, Hö ôû Tí, Ngoï vì Quan cung laïi gaëp tieáng thôøi ñoàn xa Daàn, Thaân, Kî, Saùt (Kieáp saùt) truøng gia Thöông chieâu ñaû nhuïc, thöïc laø gian nan Vôï giaøu cuûa caûi muoân vaøn Thaùi Aâm ngoä Ñöùc, Aân quang, Maõ, Ñoàng Thieân Hình, Saùt, Hoå Töû cung Ñeán giaø khoâng thaáy tay boàng con thô Sinh con nhöõng gioáng ngaån ngô Töû cung, ñoái chieáu Saùt, Ñaø, Kieáp Khoâng. Cô, Löông, Loäc Maõ ñoàng cung Phuù gia dòch quoác cuûa duøng sieát ñaâu Ngoâi cao chöùc troïng coâng haàu Meänh phuøng Quyeàn Saùt ôû ñaàu Ngoï cung Hình laâm Quan Loäc cö Ñoàng (Daàn, Maõo) Quaûn binh daãn chöùc aân hoàng quaân vöông Quan cao chaán ngöï bieân cöông Ngoï cung kieán Saùt, töû, Löông, Vuõ, Ñoàng Khoâi, Löông, Thaønh, Vieät, Caùi, Hoàng Trai caäu cöûu truøng, gaùi taéc cung phi Hoàng, Khoâi, Xöông, Taáu, phuø trì Saân roàng keùo baûng, danh ñeà ôû cao Kî gia ôû cöûa maøn ñaøo (cung Tí) 43 SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com Laøm ngheà thuaät só, phong löu nuoâi mình Theâ, Nguyeät ñöùc ngoä Ñaøo tinh Trai laáy vôï ñeïp, gaùi laønh choàng sang Trong ngoaøi maø coù Aâm Döông Ba laàn danh döï moät laøng quan giai Khoâi, Vieät, Quyeàn, gia trong ngoaøi Tröôûng nam, tröôûng nöõ gaùi trai ñoàng laàn Meänh, Hoùa Kî, taät Moäc, thaàn Aâm tì, nang thaáp, nhieàu phaàn chaúng sai Loäc, Hoàng cuûa vôï, laáy ñem laøm giaøu (cung Theâ) Saùt phuøng Phuø, Hoå hay ñaâu Daï, Traøng thuûa aáy aâu saàu ngoïc trung Döông, Ñaø ngoä Maõ tai sung Nhöõng lo, ñaùnh baéc, deïp ñoâng chaúng roài Thieân di baåy Maõ binh ngoài Ñoâng trì, taây taåu, pha phoâi coõi ngoøai Kieáp Khoâng laâm vaøo phuùc taøi Luaän chöng soá aáy sinh lai khoù heøn Trieät, Tuaàn ñoùng ôû cung Ñieàn Tö cô cha meï khoâng truyeàn ñeán cho Kieáp, Khoâng gian phæ quanh co Ñeà phoøng keûo phaûi loä ñoà khaûm kha (lôõ ñoä ñöôøng) Hoûa tinh ngoä haõm oan gia Hieäu laø löûa chaùy maáy hoøa khoûi tai Ñaïi hao laâm vaøo Phuùc taøi Taùn nhieàu, tuï ít, maáy ai neân giaøu Töû cung Khoâng, Kieáp truøng giao Beänh phuøng huyeát taùn thai baøo phuø hoa Taät cung Hoùa Kî cuøng gia Döông, Hö chöùng aáy, aét laø hieám con Döông, Rieâu beänh gheû phoøng moân Tueá, Ñaø, loaïn thuyeát xuaát ngoân chieâu naøn Meänh Ñaøo, Thaân taïi Hoàng Loan Vaän phuøng Tueá, Kieáp ñaû hoøan theâ nhi Haïn löu Tueá Meänh moät vi Gaëp chöng naêm aáy, vaän thôøi gian nan Tham, Lieâm, Tò, Hôïi chôù baøn Vaên vöông thuôû noï, taân toan nguïc traøng Daàn, Thaân, Xöông hoäi Tham Lang Vaän oâng Quaûn troïng phaûi vaøo nhaø Linh (haïn tuø) Kieáp, Khoâng nhò vò khaû öu Gaëp sao Thieân giaûi nheõ caàu laïi yeân 44 SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com Phaù phuøng Maõo, Daäu khaù phieàn Thaáy sao Nguyeät Ñöùc teá lieàn laïi qua Lao ñao sôùm toái bô vô Meänh cung Cô, Kî haún ra nhò vì Long ñong ñoâng taåu, taây trì Chaúng qua Thieân Maõ Thieân Di haõm nhaøn Chôi bôøi du thuûy, du sôn Thieân Di gaëp Maõ hôïp chaøng Ñaø La Vôï choàng nay giaän mai hoøa Phuïc binh, Hoùa kî moät toøa theâ cung Khoân gioø sieát noãi saâu noâng Söûu, Muøi, Tham, Vuõ hoäi ñoàng Khuùc Xöông Tí cung Thieân Phuû, Kieáp, Döông Cuoàng ngoân loïan ngöõ nhieàu ñöôøng loanh quanh Thìn, Tuaát, Thaát Saùt moät mình Gia truøng sung haïn, khoân thaønh hung phöông Kî tinh Xöông Khuùc ñoàng höông Nhan hoài soá aáy nghó caøng theâm thöông (yeåu töû) Beänh Phuø, Thaùi Tueá roõ raøng Söûu, Muøi, Thìn, Tuaát gaëp Löông laïi laønh Thieân Ñoàng cö Ngoï ngoä Kình Moät phöông huøng cöù tieáng taêm anh huøng Caây ñaøo moïc ôû Noâ cung Vong phu maéc tieáng, baát chung cuøng choàng Phuùc cung ngoä haõm Kieáp, Khoâng Hoï haøng nhieàu keû haønh hung phi loaøi Phaù quaân sao aáy taùn taøi Laâm traïch baùn heát löu lai toå ñieàn Tieåu haïn Cöï, Vuõ, Hoùa, Quyeàn Chieáu hoa chaán thuû moät beân phöông ngoaøi Moä phuøng Taû Höõu ñoàng lai Thaêng quan tieán chöùc mieáu ñaøi noåi danh Vieät, Khoâi, Trì, Cuùc, Vaân tinh Vaøo thi, aét haún beû caønh queá hoa Saùt phuøng Toàn, Töû giaûi qua Moät sao Kî ñoùng, aét laø toái taêm Thieân Löông ngoä Hoûa chieáu laâm Haïi ngöôøi toån vaät, aàm aàm tai öông Haõm tinh gia laïi haõm Döông (Thaùi Döông) Chaúng sinh kieän söï, thôøi thöông thung ñöôøng (boá cheát) Söù, Thöông, Cô, Hoûa, Cöï, Döông Suy ngöôøi, haïi cuûa, nhieàu phöông öu phieàn 45 SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com Kieáp, Khoâng, Hao laïi gaëp quyeàn Nghe reøm lieân luïy, keå treân chaúng duøng Ñaïi, tieåu ngoä Tham Lang sung Phaù taøi, toán cuûa aét phuøng nhò Hao Linh phuøng Saùt, Phaù haïn cao Vua Vaên thuûa noï phaûi vaøo ngoä linh (nhaø tuø) Hoå ngoä Aâm Mieáu (cung Daäu) cuøng xinh Sieâu thieân quan chöùc, vaän laønh möøng vui Cung Ñieàn lieàn gaëp Cô, Löông Moäc laøm toå nghieäp, ñeán hoài sinh lai (hoaùn caûi) Thieän tinh chieáu ôû phöông Ñoaøi Coù ngöôøi laáy cuûa phaät ñaøi hoïa to Döông gian gaùi ñeû phaûi lo Kî laøm thöôøng thaáy tay vo buïng naèm (Aùch cung) Aâm tinh (Kî) Tham dieäu ñoàng saâm Gia trung thaát vaät gian daâm, loaïn taøi Tham phuøng phuï nöõ hoaøi thai (Aùch cung) Ñeû roài, beänh phaûi ñau rai nöûa mình Thöông ngöôøi Cô, Khoác gia laâm Hyû cuøng Döông hôïp, ñaû saâm ngöôøi nhaø Aâm nhaøn, Ñaø, Hoå, Tueá gia Tröôùc saân chôït thaáy huyeân hoa ruïng rôøi (meï cheát) Linh tinh, Vieät, Hoûa, beân ñoaøi Gia trung höông hoûa kìa ai laïnh luøng (cung Töû töùc) Quí hoäi hoïp vaøo cung Thaân, Daäu Ñeán phaït tieàn caàu töï môùi sinh (cung Töû töùc) Söûu cung ñeàu coù Hung tinh Keû ñau, ngöôøi beänh taï oâng thaønh hoaøng Caán, Daàn, Söûu, sao taøng Linh, Hoûa Con hoàng tinh bieán hoùa caønh caây (Ñieàn Traïch) Long phuøng Phöôïng, Hyû cuõng hay Vui möøng môùi thaáy, bì ai boãng lieàn Loäc toàn, Töû cuøng Thieân Maõ hoäi Ngoä phi thöôøng möøng buoåi phong löu Kình Döông maø ngoä Thieân Ñoàng Gaëp Linh thuûa aáy phaûi caàu hoân nhau Nhaø (Ñieàn) ñieàu sôï Phaù Quaân, Hao thuû Ngoä Töû, Löông, tröø luõ Hung tinh Vieäc ngöôøi xích mích khaù khoâng ? Töû Vi, Khoâi, Vieät ba oâng phaûi tìm Hôïi, Tyù gaëp phaûi hieàm Phaät Thaùnh Daäu, Thaân laâm tính choán lieân ñaøi 46 SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com Töû, Tham, Khoâi, Vieät, nam (Ngoï), ñoaøi (Thaân) Long thaàn caàu ñaûo beänh ai laïi laønh Maõo, Thìn ngoä ñaõ ñaønh oâng Taùo Ly (Ngoï), Toán (Tò) phuøng phaûi Caùo oân binh Dzi cung neáu giaùp Quí tinh Ñi qua ñeàn mieáu phaûi kinh ma laøm Meänh Thaân, Daäu, ñoàng laâm Khoâng, Kieáp Gia Trieät, Tuaàn phaûi khieáp gian nguy Meänh cung vi coù Töû Vi Töông phuøng haïn nhöôïc vaän say chaúng hieàm Cung Huynh ñeä Trieät, Tuaàn sung thuû Chim ñaàu ñaøn voã caùnh bay khôi Töôùng Quaân, Loäc, Maõ coù ngöôøi Giaøu sang ñaûm löôïc neân trai anh huøng (cung Huynh ñeä) Töôùng ngoä Ñaøo, Hoàng cuõng chieáu Ngoài maøn Ñaøo coù aû Thoâi Nöông (chò em gaùi taøi hoa) Traøng Sinh, Ñeá Vöôïng ña nhaân Giaùp chieáu Nhaät, Nguyeät coù laàn sinh ñoâi Ñeá Vöôïng ngoä Thai, Khoâi cuøng Töôùng Coù dò baøo hai ñaùm anh em Thaùi Aâm hieám coù Thieân Cô Aâm cuøng maáy Phuùc ñoàng sinh löôõng baøo Tam Khoâng, gia noäi tao caùt dieäu Ngoä Döông tinh cuõng neûo con nuoâi Ñaøo Hoa, Thai, Hyû trong Khoâi Ngoøai ra Bình, Töôùng aû vui loang toaøng Töôùng Phaù, Phuïc trong laøng Thai dieäu Ngoaøi Ñaøo Hoàng, Hoa Caùi, Thieân Di Coù ngöôøi daâm duïc thò phi Tö thoâng chi döïng keû cheâ ngöôøi cöôøi Sao Hình thuû cuøng ngöôøi ñaùnh loän (anh em xung khaéc) Kî sinh laâm, loøng voán baát hoøa Loäc Toàn, Thieân Maõ cuøng gia Coù ngöôøi buoân moät, baùn ba neân giaøu Vuõ, Töôùng ôû ñaàu cung aáy Ngheä baùch coâng ai thaáy cuõng duøng (anh em laøm thôï gioûi) Töû, Tang, Taû, Höõu hoäi trung Coù ngöôøi con gaùi loän choàng tìm ra Sao Xöông, Tueá moät toøa ñoùng ñaáy Thaäp lyù haàu haún thaáy moät hai (anh em taøi gioûi) Vieät, Khoâi, khoa muïc chaúng sai Khoâi huynh, Vieät ñeä laø baøi trong kinh 47 SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 48 Trieät, Tuaàn ngoä Thieân hình ñoùng ñaáy Ngöôøi moät phöông chaúng thaáy hoï haøng (anh em löu laïc) Kình tinh ngoä Kî, Aâm döông Aét trong ñaùi taät coù ngöôøi haïi theâ Cung Theâ thieáp, Ñaøo, Hoàng töông ngoä Vôï maáy ngöôøi, ñeàu coù dung nhan Coù Dieâu, aáy ngoaïi tình baøn Töû, Khoâng ngoä Maõ laém ñaøn böôùm ong (laáy vôï giang hoà) Maõ chaúng gaëp Töû Khoâng ôû ñoù Thôøi con nhaø voïng toäc löông gia Phöôïng, Long ñeïp ñeõ ai qua Hình dong maët muõi, ñoá hoa toát vaày Tang, Khoâng, Khoác dò sinh hoaùn caûi (duyeân soá laät ñaät) Ñeå di truyeàn vaïn ñaïi veà sau. HOAØNG KIM PHUÙ 1. Töû Vi trung haäu Thieân phuù oân löông 2. Ñoàng, Cô vieân, phuù tính taâm töø Linh, Hoûa mieáu, vi nhaân dôûm daïi 3. Phuùc dieäu phuøng Vieät dieäu ö Tò cung, ñònh thò haûi haø duïc Aám tinh phuøng Khoâi tinh ö Hôïi ñòa, öng chi sôn nhaïc giaùng thaàn 1. Sao Töû Vi trung haäu, sao Thieân phuù oân hoøa, töø taâm 2. Sao Thieân ñoàng, sao Thieân cô, vui veû hieàn töø Sao Hoûa, Daàn, Maõo, Tò, Ngoï sao Linh tinh, Tyù, Ngoï chieáu Meänh laø ngöôøi can ñaûm (toái kî ñôøn baø) 3. Thieân ñoàng ngoä Thieân vieät ôû Tò cung : ngöôøi daùng ñieäu ñeïp nhö soâng beå (quí caùch) Thieân löông ngoä Thieân khoâi ôû Hôïi cung daùng ñieäu oai phong nhö thaàn linh giaùng theá. 4. Nhaät laïc nhaøn, saéc thieåu xuaân dung Löông xung toïa, chuø kieâm thoï toaùn 5. Maõo, Daäu, Töû, Tham vi taêng ñaïo Caùt quí gia töôïng löïc vinh phong 6. Caán canh Töû, Phuû vi Phaät nhi Hình, Saùt hoäi Long thaàn ñònh giaùng 7. Hoùa Kî vaên nhaân baát naïi Thieân cô nöõ meänh thieåu trung 8. Thieân töôùng Tuaát, Thìn khôûi thò ñaït coâng danh chí só Ñeá toïa La, Voõng hoøan vi phi nhaân nghóa chi nhaân 9. Hôïi toïa Queá, Hoa phi vinh, taéc phuù Cung Thao, Ñeá aán ñoaït tröôûng tranh quyeàn. 4. Thaùi döông haõm maët muõi aâu saàu, buoàn. Thieân Löông chieáu Meänh ñöôïc thoï. 5. Töû Tham ôû Maõo Daäu laø ngöôøi thích öa ñaïo Phaät, töø taâm, neáu theâm nhieàu Quí tinh ñöôïc giaøu sang. SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 49 6. Meänh Daàn, Thaân, Töû, Phuû ngöôøi to beùo nhö con cuûa Phaät Meänh Daàn, Thaân gaëp Thaát Saùt ngöôøi coù oai töôùng nhö Long thaàn 7. Hoùa Kî ñi vôùi boä sao Vaên( Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät ) coâng danh laät ñaät, ñôøn baø coù sao Thieân cô ôû Meänh neáu gaëp Saùt tinh, vaát vaû 8. Cung Quan, Tuaát, Thìn gaëp Thieân töôùng : coâng danh beàn. Töù, Töôùng ôû Thìn, Tuaát an Meänh : ngöôøi hung baïo, gan daï. 9. Cung Hôïi gaëp Xöông, Khuùc an Meänh : chaúng giaøu thì sang. Töû Vi, Quoác Aán ôû Ngoï (cung Thaân) an Meänh, hoaëc Baøo : mình con thöù hoùa con tröôûng. 10. Tham cö Tí, thöû thieát voâ nghi, ngoä Tuaàn, Khoâng phaûn vi ñoan chính. Phaù toïa ly caåu thaâu vò mieãn, phuøng Loäc, Döông naêng giaûi xöôùng cuoàng. 11. Maõo cö Vuõ, Saùt, Phaù, Lieâm; phoøng moäc aùp, loâi saø, chi hoïa. Tuø ngoä Döông Ñaø, Linh, Hoûa höõu toûa ñaø, thaát coác chi öu 12. Khuùc, Xöông haõm Thieân thöông ñoà laõng ñaõng. Lieâm Trinh phuøng Vaên Queá, caùnh boân ba. 13. Saùt, Tyù, Ngoï, Hoå haàu thoï khaûo hình Daàn, Tuaát keâ thoû anh huøng. 10. Tham lang cö Tí an Meänh : noùi nhö seû cöûa chia nhaø, traùi laïi gaëp Tuaàn, Khoâng laø ngöôøi giöõ lôøi höùa. Phaù quaân cö Ngoï an Meänh, aên noùi caàu nhaàu; nhöng gaëp Loäc vaø Thieáu döông : laø ngöôøi vui tính hay noùi khoâi haøi. 11. Nhöõng sao keå treân ôû Maõo, Meänh hoaëc haïn gaëp : ñeà phoøng goã ñeø, raén caén, ñieän röït, seùt ñaùnh (gaëp Quí tinh vaø Tuaàn Trieät khaû giaûi). Sao Lieâm trinh, Tò, Hôïi gaëp Döông Ñaø, Linh, Hoûa ñeà phoøng traêng troái, ñoùi khaùt, tuø toäi. 12. Sao Khuùc, Xöông ñi chung vôùi Thieân Thöông vaø Lieâm Trinh coâng danh laät ñaät. 13. Saùt ôû Tyù, Ngoï, Daàn, Thaân an Phuï maãu, thôøi phuï maãu thoï Hình, Daàn, Thaân, Maõo, Daäu an Meänh, ngöôøi coù taøi naêng ñaûm löôïc. 14. Tham tuù toïa, nhi phuøng Hoùa Kî ñaïo ngoaïi haønh thöông Song Loäc cö, nhi ngoä Cô Löông phuù gia ñòch quoác 15. Phaù, Lieâm, Maõo, Daäu maïc ngoä Kieáp, Kình tu phoøng hình nguïc Kî cö Moä cung nhi giao Ñaø Hoå, sa maõ haïn haønh 16. Khoác Hö Tyù Ngoï tieàn baàn haäu phuù Maõ ngoä Traøng Sinh thanh vaân ñaéc loä 17. Kieáp Saùt phuøng Thai tu phoøng sinh saûn Moä tinh ngoä Nhaät, thaân phuï nan toaøn 18. Thieân Loäc nhi ngoä Thaùi Aâm taïi Nhaøn cung, dò baøo huynh ñeä. Phuùc dieäu nhi ngoä Cöï Moân taïi Moä cung, theâ nhi laõng ñaõng. 19. Maõ ngoä Thieân Hình nhi phuøng Thieân Khoác, coâng hoaøn phaùt voõ. Kình ngoä Ñoàng Aâm, nhi phuøng Phöôïng giaûi, nhaát theá uy danh. 14. Tham Lang ñaéc ñòa gaëp Hoùa Kò, buoân baùn ngöôïc xuoâi. Song loäc gaëp boä Cô, Löông giaøu sang phuù quí. 15. Phaù, Lieâm, Maõo, Daäu ngoä Kieáp, Kình, ñeà phoøng tuïng söï. Cöï Moân Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi gaëp Kî : xe, ngöïa ñeà phoøng. 16. Sao Khoác, Hö, Tyù, Ngoï haïn gaëp tieân trôû haäu thaønh. Maõ gaëp Traøng Sinh haïn gaëp coâng danh nhö öôùc nguyeän. 17. Kieáp Saùt ngoä Thai an Meänh, Töû töùc, Aùch : khoù ñeû. Sao Moä gaëp Thaùi Döông haïn gaëp: boá ñau yeáu hoaëc cheát. SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 50 18. Loäc toàn, Thaùi aâm cö Tí an Baøo : coù anh em dò baøo. Thieân ñoàng, Cöï moân ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi an Theâ, Töû töùc muoän vôï muoän con, an Meänh thì aûnh höôûng ít. 19. Meänh hoaëc haïn gaëp raát hay (khaùc naøo vò töôùng thaéng traän) Meänh hoaëc haïn gaëp raát hay (khaùc naøo Löu Bang laøm vua) 20. Neân nhôù : Ñoàng Aâm ôû cung Ngoï môùi tuyeät ñeïp. 21. Ñaøo Hoàng cö Quan taûo tueá ñaéc quaân haønh chính Khuùc Xöông giaùp Meänh, xuaát ngoïai ña caän quí nhaân. 22. Tham, Vuõ ñoàng haønh haïnh phuøng Moä tinh ; töù ñaïi hieån vinh. Töôùng binh toïa chieáu lai chieàu Hình, Aán ; aùi vaên sung voõ Thieân Phuû toái kî Khoâng tinh ; nhì ngoä Thanh Long phaûn vi caùt töôïng. Töû Vi caàn Tam Hoùa ; nhöôïc phuøng Töù saùt; phong baõi haø hoa 23. Tam Khoâng baát kî chö söù voâ höõu Chính tinh. Töø höôùng giao phuø caùt dieäu, tu phoøng Tuaàn Trieät. 20. Sao Hoàng, Ñaøo ôû Quan, Loäc : coâng danh sôùm gaëp. Meänh giaùp Khuùc, Xöông, böôùc ra ñöôøng ñôøi gaëp ngöôøi to naâng ñôõ. 21. Tham, Vuõ (Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi : laø Moä cung) nhöng laïi theâm sao Moä, an Phuùc ñöùc, hoï haøng 4 ñôøi sung söôùng; an meänh cuõng toát. Meänh hoaëc thaân, ñöôïc gaëp 4 sao keå treân chieáu ; kieâm vaên voõ toaøn taøi, hoaëc laøm vieäc vaên maø coi veà voõ (Etat - Major) voõ maø coi veà vaên ; laøm vieäc coi Binh löông (Intendance) 22. Thieân Phuû raát sôï Tam Khoâng nhöng gaëp Thanh Long thì ñeïp. Töû Vi caàn Tam Hoùa, nhöng gaëp Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp; thì khaùc naøo caùnh hoa bò möa gioù phuõ phaøng. 23. Cung naøo khoâng coù Chính tinh, gaëp 1 trong Tam Khoâng ôû ñoù thôøi hay, haïn gaëp raát toát, nhöng coù Tuaàn Trieät thôøi giaûm. 24. Thai tinh moä dieäu lai trieàu, ña hoïc thieåu thaønh. Nhaät, Nguyeät nhi chieáu Hö, Khoâng, hoïc nhaát nhi thaäp. 25. Tam kyø giao hoäi, muïc ngoä Kî, Kình; giaùng loä thanh vaân. Daàn, Thaân, Khoâng, Kieáp, nhi ngoä Quí tinh, thaêng traàm voâ ñoä. 26. Tî, Hôïi, Kieáp, Khoâng nhi phuøng Quyeàn, Loäc, hoaïnh ñaït tung hoaønh. Tham, Ñaøo, Giaûi Aùch nhi ngoä Linh, Rieâu, laõnh hoøan chi beänh. 27. Saùt phuøng Hình, Hoå haõm taïi Töû cung, thai leä chi ai. Phaù ngoä Kî, Tang nhaäp cö Noâ Boäc ña chieâu oaùn noä. 28. Tuyeät phuøng Hoûa dieäu taïi Hôïi cung, nhi ngoä Tham, Hình uy danh vuõ theá. Hoàng ngoä Cô, Thö cö Daàn ñòa, nhi phuøng Loäc, Aán hoan caän cöûu truøng. 24. Sao Thai vaø sao Moä chieáu Meänh ; hoïc khoâng thaønh taøi. Meänh voâ chính dieäu, Aâm Döông ñaéc ñòa chieáu raát thoâng minh (soá Gia caùt; Meänh ôû Muøi; Aâm Döông Hôïi, Maõo chieáu). 25. Meänh coù Tam Hoùa gaëp Kieáp, Kình, coâng danh khoâng beàn. Meänh Daàn, Thaân nhieàu sao toát, nhöng laãn sao Kieáp Khoâng, cuoäc ñôøi xuoáng choù leân voi. 26. Meänh Tí, Hôïi gaëp Quyeàn, Loäc, Kieáp, Khoâng, ngöôøi duõng löôïc taøi ñaûm, choác voõng giaù ngheânh ngang, choác tay traéng, cung Giaûi aùch coù 4 sao keå treân ; bò beänh laõnh tinh (hieám) 27. Sao keå treân, ôû Töû Töùc, buoàn raàu veà con (hieám) Sao keå treân ôû Noâ boäc, laøm aân neân oaùn SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 51 28. Cung Hôïi gaëp sao Tuyeät, Hoûa theâm Tham, Hình an Meänh hoaëc chieáu Meänh, coâng danh löøng laãy. Sao keå treân, an Meänh hoaëc haïn gaëp, khaùc naøo gaëp vua, ñaøn baø caàn Taáu Thö, ñôøn oâng caàn Loäc Toàn. 29. Löông phuøng Hao, Saùt taïi Tò cung; ñao nghieäp hình thöông Kî ngoä Khoa tinh cö Hôïi, Tyù; ngoân haønh danh thuaän. 30. Meänh Quan nhi giaùp Phöôïng, Long thanh danh suûng aùi. Taøi, Phuùc nhi phuøng Hao, Kieáp; ñôn aûnh coù baàn. 31. Loäc, Maõ giao trì, chuùng nhaân suûng aùi. Kieáp khoâng ñoäc thuû, thò kyõ phi nhaân 32. Daàn, Thaân nhi hoäi Tham, Lieâm ngoä Vaên Xöông nhaäp lao Quaûn Troïng. Cöï Ñoàng nhi phuøng La, Voõng , ngoä Khoa tinh, thoaïi thuyeát Lòch Sinh 29. Meänh ôû Tò gaëp sao keå treân, khoù traùnh baát ñaéc kyø töû. (Thieân Löông toái kî Song Hao vaø Kieáp Saùt, hoaëc cung Baøo, Phuï Maãu, Noâ boäc, Phuùc ñöùc, Theâ töû ôû ñoù, lieäu maø ñoaùn, thôøi ngöôøi ñoù seõ bò, coù Tuaàn Trieät khaû giaûi) Meänh ôû Tyù hoaëc haïn gaëp Khoa, Kî treân thuaän döôùi nghe (toát) 30. Meänh Quan giaùp Long, Phöôïng : tieáng taêm vui veû. Phuùc ñöùc ngoä Hao, Kieáp chieác thaân coâ ñoäc, ngheøo heøn, neáu coù Meänh coù nhieàu Quí tinh, Hao, Kieáp ñaéc ñòa, chæ laø giaøu sang phuù quí khoâng beàn, nhöng vaãn laøm neân phi thöôøng. 31. Loäc, maõ thuû Meänh ai ai cuõng yeâu meán. Kieáp, Khoâng haõm, thuû Meänh maø voâ chính dieäu; ai ai cuõng gheùt, ñaõ chaúng ra gì laïi coøn khinh ngöôøi. 32. Meänh vaø haïn gaëp khaùc naøo oâng Quaûn Troïng vaøo tuø nguïc. Cöï, Ñoàng, Thìn, Tuaát ngoä Hoùa Khoa ngöôøi aên noùi gioûi, töïa nhö Lòch Sinh sang Teà thuyeát khaùch nhöng phaûi theâm nhieàu Quí tinh, neáu khoâng yeåu töû nhö Lòch Sinh. 33. Meänh voâ chính dieäu, hoan ngoä Tam Khoâng; höïu Song Loäc phuù quí khaû kyø. 34. Cöï, Cô nhi ngoä Loäc Toàn ngöõ baát chính ngoân Nhaät, Nguyeät nhi phuøng Hình Hoûa, thaân thieåu haïc hình. 35. Töû, Phaù taïi Moä cung, baát trung baát hieáu Vuõ, Phaù cö Tî, Hôïi ñaõng töû voâ löông 36. Tyù, Ngoï, Töôùng, Lieâm nhi phuøng Phuï Baät; thaùi y ñaéc theá. Cô, nguyeät caán khoân, nhi hoäi Dieâu Xöông thi töù daâm taøng 37. Vuõ, Töôùng, Daàn, Thaân nhi ngoä Loäc, Quyeàn ; phuù gia Vöông Khaûi. Phaù, Kình, Maõo, Daäu nhi phuøng Khoa Baät; khôûi nguïy Hoaøng Saøo 33. Meänh khoâng coù chính tinh maø gaëp Tam Khoâng theâm caû Song Loäc, phuù quí giaøu sang voâ keå. 34. Meänh gaëp nhö theá, ngöôøi aên noùi khoâng nghó tröôùc sau. Meänh gaêp nhö theá, ngöôøi gaày goø nhö haïc, nhö mai 35. Meänh gaëp nhö theá, ngöôøi baát trung baát hieáu (phaøm nhaân); ngöôøi caûi caùch chính theå ñaïi cuïc (vó nhaân) Meänh gaëp nhö theá; ngöôøi saûo traù (phaøm nhaân); ngöôøi gian huøng (vó nhaân). 36. Ngöôøi gaëp nhö theá, laøm thuoác raát gioûi SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 52 Meânh gaëp caùc sao nhö treân ôû Daàn, Thaân ; vaên thô phong tình, nhö baø Hoà Xuaân Höông (ñó mieäng). 37. Meänh haïn gaëp giaøu sang nhö Vöông Khaûi Meänh haïn gaëp tung hoaønh nhö Hoaøng Saøo khôûi nguïy. 38. Cöï Moân, Tò, Hôïi, Kî ngoä Loäc Toàn, nhi phuøng Quyeàn, Loäc kieám saï Ñaåu, Ngöu. Ñeá toïa Ly cung. Kî phuøng Hao, saùt : haïnh ngoä Khoâi Khoa, höõu taøi phuï chính. 39. Cöï, Cô chính höôùng haïnh ngoä Song Hao uy quyeàn chính theá. Tham, Töû thuûy cung, giaùp bieân Töù Saùt; baàn khoå chung thaân 40. Aâm Döông laïc haõm, tu caàu Khoâng, Dieäu toái kî Saùt tinh, Nhaät, Nguyeät tònh minh toái kî Tam Khoâng, tu caàu Khoa, Loäc 41. Laõ Haäu loäng quyeàn phuøng Löôõng Loäc ; Döông Phi haûo saéc thò Khuùc, Xöông. 38. Meänh haïn gaëp nhö theá, khaùc naøo ngöôøi duøng kieám maø baét sao Ngöu sao Ñaåu (neân an phaän thuû thöôøng : ngöôøi coù chí to, nhöng khoâng toaïi nguyeän) Töû Vi cö Ngoï gaëp Khoâi, Khoa coù taøi teá theá kinh bang, neáu gaëp Hao, Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp Saùt thôøi voâ vò. 39. Meänh haïn gaëp nhö theá, coâng danh thaønh ñaït (xin nhôø Cöï, Cô, Maõo, Daäu, Tí, Ngoï caàn Song Hao môùi hay). Tham, Töû, Hôïi, Tí, giaùp Töû Saùt tinh raát xaáu 40. Aâm Döông laïc haõm caàn Tam Khoâng gaëp Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp : xaáu. Aâm Döông ñaéc ñòa coù Khoa, Loäc môùi hay; gaëp Tam Khoâng giaûm toát. 41. Meänh haïn gaëp Löôõng Loäc, thôøi lung laïc quyeàn bính nhö baø Laõ Haäu. Meänh haïn gaëp Khuùc, Xöông thôøi phong nguyeät ñöôïc suûng aùi nhö Döông Phi. 42. Taû, Höõu taïi Phu cung, voâ moâi töï giaù Phuû, Töôùng cö Theâ vò, phi giaù baát thaønh 43. Haïn phuøng Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng haïnh ñaéc Hoàng, Quyeàn, Khöông Coâng hyû ngoä Vaên Vöông Haïn ngoä Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông kieâm Höõu Saùt tinh Hieán ñeá öu phoøng Ñoång Thò 44. Meänh ñaéc Tham, Lieâm, Saùt, Phaù tu caàn Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng löu nieân. Meänh vieân Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông toái kî Saùt, Phaù, Tham, Lieâm chi haïn (gaëp Hoùa Khoa khaû giaûi) 45. Nöõ töôùng tinh huøng huûy hö tröøng Nam Thieân Phuû giaûo long vaõng döïc 42. Cung Phu Theâ gaëp Taû, Höõu, laáy vôï laáy choàng khoâng maát tieàn, hoaëc maát ít. Cung Phu Theâ gaëp Phuû, Töôùng khoâng theå laáy nhau moät caùch luùi xuøi nhö caùch treân ñöôïc 43. Haïn gaëp nhö treân, khaùc naøo Khöông Töû Nha gaëp Vaên Vöông. Haïn gaëp nhö treân, khaùc naøo Hieán Ñeá gaëp Ñoång Traùc loäng quyeàn (xaáu) 44. Meänh coù boä Tham, Lieâm gaëp Töû, Phuû thôøi hay. Meänh coù boä Cô, Nguyeät gaëp Saùt, Phaù, Tham thôøi xaáu; nhöng gaëp Hoùa Khoa khoâng ngaïi gì. Vì boä Saùt, Phaù, Tham chæ caàn Hoùa Khoa môùi hieån. 45. Ñôøn baø Thieân töôùng thuû Meänh, hung tôïn nhö gaáu döõ; neáu gaëp Hoàng, Taáu soá cung phi. Ñôøn oâng gaëp Thieân phuû khaùc naøo con thuoàng luoàng qua vöïc (tính neát caån thaän, suy nghó). SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 53 46. Saùt, Phaù, Tham taïi nöõ Meänh, nhi ngoä Vaên Xöông ö Taân, Ñinh, Tueá xöôùng phuï chi nhaân. Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng, Phu cung giaû hôïp Rieâu Ñaøo ö Giaùp, Maäu nhaøn giang hoà chi nöõ. 47. Cöï, Ñoàng nhaäp mieáu taïi Meänh vieân, maãn tieäp ña naêng, Phuû, Vi laïc haõm, ö Thaân, Söù, trôû thaønh vaïn söï. 48. Thieân Phuû, Kî ngoä Khoâng tinh, lai nhaäp Taøi cung taùn hao voâ ñoä. Töû Vi maïc phuøng Ñòa Kieáp, Hoàng Ñaøo nhaäp Meänh, giaûm thoï chi nieân. 49. Ñeá Vöôïng, Traøng sinh taïi Meänh vieân ; Kieâm phuøng Töû, Phuû quaûng ñaïi chi nhaân. Thieân Töôùng, Töû Vi, Thaân phuøng Phaù kieâm ngoä Vöôïng Tuaàn, ña möu yeám traù. 46. Tuoåi Taân, Ñinh ñôøn baø gaëp caùc sao keå treân, moät böôùc neân baø (laøm quan taét). Tuoâæ Giaùp, Maäu ñôøn baø, cung Phu coù caùc sao keå treân, cuõng moät böôùc neân baø (khoâng beàn). 47. Cöï, Ñoàng ôû Meänh ñaéc ñòa, coù taøi gioûi chöù khoâng phaûi laø <> Töû, Phuû haõm Thaân, Meänh laøm vieäc gì cuõng laän ñaän môùi thaønh. 48. Cung Taøi gaëp nhö theá, ñoàng tieàn leân xuoáng khoâng beàn. Meänh nhö theá, giaûm thoï. 49. Meänh nhö theá : ngöôøi chính nhaân quaân töû Meänh nhö theá : ngöôøi möu meïo taøi tình (gian huøng) 50. Taät cung haïnh phuøng Phaù, Saùt, nhi ngoä Song Hao, Moäc kî; sang ñoäc ung thö. Giaûi Söù maïc ngoä Cöï, Ñoàng, kieâm phuøng Tang, Hoå, Ñaø, Rieâu : voâ sinh nan döôõng 51. Quang Vuõ nhaát theá uy danh do ö Ñoàng, Nguyeät, Giaûi, Kình. Lyù Quaûng söùc ñòch vaïn chuùng, thò höõu Kình döông Löïc Só. 52. Traøng sinh taïi Hôïi, Tuyeät Söù phuøng Sinh, nhi phuøng Thieân maõ, loä ñoà boân taåu. Thieân maõ taïi Tò, thò ö chieán Maõ, haïnh ngoä Töôùng, Khoa, loaïn theá xuaát ñaàu. 53. Saùt, Phaù, Tham taïi phoái cung, ñaéc Quyeàn, Loäc, Khuùc, Xöông, Meänh phuï chi nhaân, hieám Quí, Tueá, öu phuøng Coâ Quaû; quaû phuï chi nhaân. Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng phu vò, kieâm Tam kyø gia hoäi, löôïc thao chi nöõ, kî Taân, Kyû, öu ngoä Kình Ñaø chung thaân traùi quaû. 50. Cung Taät Aùch gaëp nhö theá; hay bò ung nhoït, moå seû. Cung Taät Aùch gaëp nhö theá; ñeû nhieàu nuoâi ít (nuoâi con chaät vaät) 51. Quang Vuõ, Lyù Quaûng, gaëp nhöõng sao keå treân, Meänh ñeàu ôû Ngoï. 52. Sao Traøng Sinh vaø Maõ ôû Hôïi; laø ngöôøi coù taøi, nhöng chìm noåi. Thieân Maõ ôû Tò ñaéc ñòa, ngoä Töôùng, Khoa, thôøi loaïn laøm neân coâng caùn, hoaëc nhöõng vieäc khoù khaên, ngöôøi khaùc khoâng laøm noåi maø mình laøm noåi. 53. Cung Phu coù nhöõng sao keå treân laø baäc Meänh phuï, nhöng tuoåi Quí maø gaëp Coâ Thaàn, Quaû Tuù goùa sôùm. Cung Phu coù nhöõng sao keå treân, ngöôøi ñaûm ñang thao löôïc, nhöng tuoåi Taân, Kyû gaëp theâm Kình Ñaø suoát ñôøi ña haän 54. Chu maõi Thaàn tieàn baàn haäu phuù, do höõu Khoác, Hö chính höôùng. Tröông töû Phoøng, thao löôïc ña möu, do phuøng Töû, Phuû, Kî, Quyeàn 55. Tham, Ñaøo taïi Nhaøn cung, nöõ Meänh ñoäc phuï chi nhaân taâm, ngoä Trieät, Tuaàn taâm tình thö thaùi. Rieâu, Saùt cö Hoûa ñòa, nöõ nhaân ba ñaøo xuaát haûi, phuøng Quyeàn, Loäc tham baùc chi nhaân. SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 54 56. Cöï, Ñoàng nhaäp moä nhò hôïp Kî, Kình haïn phoøng thuûy loä Tham, Saùt, Ngoï, Daàn kieâm ngoä Hoå, Tang : loâi thuù nan ñeà . 54. Traøng Sinh, Ñeá Vöôïng taïi Töû cung, Loäc Quyeàn chieáu cuøng ña sinh quùy töû. Kieáp, Kình, Tang, Hoå cö nhaäp töû : aâm kî lai saâm, höõu töû taät nguyeàn. 54. Chu maõi Thaàn khoå tröôùc söôùng sau, vì coù Khoác, Hö, Tyù, Ngoï, Tröông Löông, nhieàu möu keá taøi gioûi vì Meänh coù Töû, Phuû, Kî, Quyeàn. 55. Ñôøn baø Tham, Ñaøo, Hôïi, Tyù an Meänh ngöôøi hieåm ñoäc, nhöng gaëp Trieät, Tuaàn oân hoøa thanh nhaõ. Rieâu, Saùt, Tò, Ngoï nöõ Meänh, phong traàn chìm noåi (coù taøi); nhöng gaëp Quyeàn, Loäc coù taøi tình nhöng khoâng vöông luïy. 56. Cöï, Ñoàng, Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi gaëp theâm Kî, Kình ñeà phoøng soâng nöôùc (tuoåi Taân, Ñinh voâ ngaïi) Caùc sao keå treân, Meänh haïn gaëp, neân ñeà phoøng saám seùt vaø thuù döõ. 57. Caùc sao keå treân ôû Töû Töùc, sinh con coù taøi löôïc Caùc sao keå treân ôû Töû töùc, vaø theâm Hoùa Kî vaø veà haøng Aâm tinh, sinh con coù ñöùa phaûi taøn taät. 58. Trieät ngoä Loäc Toàn, cö Huynh ñeä, nam tröôûng boân ba ngoaïi söù. Khoác phuøng Tang, Hoûa taïi Phu cung, phu quaân löôõng muïc baát minh. 59. Loäc Toàn nhaäp mieáu taïi Hôïi cung, chung thaân phuù tuùc Hoùa Loäc ñaéc ñòa cö Daàn, Maõo coá thuû tham taøi. 60. Phaù cö Moä cöông quaû chi nhaân, phuøng thôøi loaïn theá, nhi phuøng Hình, Loäc chaán ñoäng uy danh. Döông taïi Thuûy, nhaät traàm Thuûy ñeå, loaïn theá phuøng quaân, maïc ngoä saùt tinh tu phoøng ñao nghieäp. 61. Nam nhaân Tang Hoå höõu taøi uyeân baùc Nöõ Meänh, Hoå, Rieâu ña söï quaû öu 58. Cung Huynh ñeä coù caùc sao keå treân, coù ngöôøi anh taát phaûi boân ba löu laïc, neáu khoâng coù, meänh ñi ñeán haïn ñoù, cuõng boân ba. Caùc sao keå treân ôû cung Phu, choàng bò keùm maét, hoaëc taøn taät; neáu khoâng thì goùa sôùm. 59. Sao Loäc Toàn ôû Hôïi an Meänh, suoát ñôøi no aám Sao Hoùa Loäc, Daàn, Maõo an Meänh giaøu coù, giöõ cuûa beàn. 60. Phaù quaân, Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi an Meänh hoaëc haïn gaëp, gaëp cô hoäi tieán ñaït : theâm Hình, Loäc, coâng danh vang boùng moät thôøi. Thaùi döông cö Hôïi an Meänh, loaïn theå gaëp thôøi, nhöhg ngoä Saùt tinh neân ñeà phoøng, aùm saùt. 61. Con trai gaëp caùc sao keå treân coù taøi Traùi laïi con gaùi gaëp nhieàu chuyeän buoàn raàu (muoän choàng) 62. Thanh Long, Thìn, Thoå, Ñinh, Kyû aâm nam gia hôïp Kî tinh coâng danh toaïi maõn Xöông, Khuùc, Söûu, Muøi, Giaùp Nhaâm döông nöõ, kieâm phuøng Hoàng, Loäc, hieån phuï chi nhaân. 63. Thieân Khoâng, Hoùa Kî toái kî Quan cung, nhi phuøng Aâm döông phaûn boái, coâng danh vaên tueá taát thaønh. SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ 64. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 65. 66. 67. 68. 69. 70. www.tuviglobal.com 55 Linh Hoûa, Hình, Tang toái hieàm Töû töùc, haïnh ngoä Nhaät, Nguyeät tònh minh, nam töû laõo thaønh taét höõu. Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng, Taû, Höõu, Phöôïng, Long kieâm hôïp Loäc, Aán, Khoa, Quyeàn, khaùnh hoäi quaân thaàn chi caùch, gia Kieáp, Kình loaïn theá nan thaønh ñaïi söï. Saùt, Phaù, Lieâm, Tham, tam kyø gia hoäi lai chieâu, Hoàng, Hình, Taû, Höõu uy danh nhaát theá chi nhaân, Kî, Khoâng, Trieät : chung thaân taùc söï nan thaønh. Thanh Long ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi an Meänh, Quan, Di, Taøi, ñôøn oâng Ñinh, Kyû gaëp theâm Hoùa Kî coâng danh leân nhö dieàu. Caùc sao keå treân, ñôøn baø Döông Tueá laø ngöôøi, laø ngöôøi ñöùc haïnh Cung Quan toái kî sao Thieân Khoâng vaø Hoùa Kî, gaëp Aâm döông phaûn boái; töùc laø maët traêng maët trôøi saùng ra, nhöng veà vaên nieân môùi thaønh ñaït. Cung Töû töùc gaëp caùc sao keå treân, veà giaø môùi coù con, nhöng con khaù. Meänh gaëp caùc sao keå treân, nhöng gia theâm Kieáp, Kình, coâng danh daãu gaëp gôõ nhöng khoâng beàn. Meänh gaëp caùc sao keå treân, nhöng ngoä Tuaàn, Trieät voõ coâng hieån ñaït nhöng khoâng beàn. Chu thaùi Haäu hieáu haïnh saéc taøi, do höõu Töû Phuû, Khoa, Quyeàn, Hình, Saùt. Toáng nguyeân Phi dung nghi ñöùc löôïng, do höõu Ñaøo, Hoàng, Cô, Cöï, Hao, Quyeàn. Loäc phuøng Löông mieáu, baõo tö taøi, ích döõ, tha nhaân. Hao ngoä Tham Lang, taøi sinh daâm tình, ö tænh ñeå. Song Hao Tò Hôïi nhi ngoä Saùt Hình, giaùp canh Döông nöõ : thuï caùch yeåu baàn Löôõng loäc Ngoï Daàn nhi phuøng Töû Vuõ, Ñinh Kyû aâm nam phuù ña danh thoï. Thieân Hình Hoùa Kî nhi ngoä Beänh Phuø Hao Saùt taïi giaûi cung; höõu taät phong sang. Nhaät –Nguyeät voâ minh, nhi phuøng Rieâu, Kieáp, Kî, Kình ö Meänh giaûi: taät nguyeàn löôõng muïc. Ñôøn baø gaëp caùc sao keå treân, hieáu haïnh keùm gì baø Chu thaùi Haäu. Ñôøn baø gaëp caùc sao keå treân, ñöùc ñoä taøi gioûi keùm gì baø Toáng mguyeân Phi Nghóa ñen : Hoùa Loäc hoaëc Loäc Toàn gaëp Thieân Löông ñaéc vò, ngöôøi ñem cuûa mình mang cho keû khaùc (nghóa boùng : ñem cho vay laõi) Nghóa ñen : Hao gaëp Tham Lang, ngöôøi thích tieàn, yeâu tình aùi, loøng ham muoán thaâm saâu taän ñaùy gieáng (nghóa boùng : coù tieàn cöù bo bo giöõ tieàn, hoaëc ñem choân caát ñoàng tieàn; coøn tình aùi kín ñaùo, giöõ gìn cho ñaäy) Caùc sao keå treân ôû Tò Hôïi, ñôøn baø giaùp canh vaø Döông Tueá : ngheøo yeåu Caùc sao keå treân ôû Giaûi Aùch : hay bò phong huûi Caùc sao keå treân ôû Meänh, Taät Aùch : maét keùm, hoaëc muø Hoùa Kî, tyù cung Khoa Löông phuï chieáu : Khoång Töû ñaéc quaân daân suûng aùi Töôùng Lieâm taïi Ngoï, Khoa Hình quyeàn cuûng : Haøn Tín ñaït cao voõ thöôïng chi coâng Haïn phuøng La Voõng, Nhaät Nguyeät giao huy, Kieáp, Khoâng Döông nhaän; Löu Bang cam nhaäp Bao Trung Vaän hoäi Cô Löông Quyeàn Xöông Tam Hoûa Phuï Baät Song Hao; Haùn Ñeá nhaäp taàn phaù sôû. Meänh Voâ Chính dieäu haïn ngoä truùc la, Ñaøo Hoàng suy tuyeät; Khoång Minh nan caàu taêng thoï. SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 75. 76. 77. www.tuviglobal.com 56 Meänh ñaéc Töôùng Lieâm haïn phuøng La Voõng, Ñaø La Tham, Linh; Haøn Tín thoï töû ñao hình. Caùc sao keå treân Meänh an Tyù cung, töïa nhö soá ñöùc Khoång Töû ñöôïc vua yeâu chuoäng daân chuoäng Caùc sao keå treân laâm vaøo Thìn Tuaát (La Voõng) haïn Löu Bang bò Haïng Vuõ eùp vaøo ôû ñaát Bao Trung (roàng vaøo ao tuø). Haïn gaëp caùc sao keå treân, Löu Bang vaøo ñaát Taàn, ñuoåi ñöôïc Haïng Vuõ, thoáng nhaát thieân haï (roàng ra bieån) Haïn gaëp Saùt Phaù Tham (truùc la) theâm Ñaøo Hoàng Suy Tuyeät, maø Meänh Voâ Chính Dieäu, chaúng khaùc chi Gia Caùt khoâng cöôõng ñöôïc caùi cheát vôùi trôøi. Meänh Haøn Tín cö Ngoï Töôùng Lieâm Kình Döông ; haïn ñeán cung Thìn gaëp Tham, Linh, Ñaø La bò Laõ Haäu gieát. Nhan hoài yeåu thoï do höõu Ñaøo, Hoàng, Khoâng, Kieáp, Ñaø Linh thuû Meänh Ñaïo Trích thoï taêng do ö Nhaät, Nguyeät, Cô, Löông mieáu nhaäp Meänh Thaân Nhaät, Nguyeät cö Moä cung muïc thoáng trieàn mieân. Phuï, Giaûi, Hoå, Tang : nhi phuøng Saùt, Duïc höõu töï thoán thöøa Thai phuøng Saùt, Duïc, tu phoøng saûn phuï: Kieáp, Cô, ngoä Hoûa taát ngoä Hoûa tai Linh phuøng Söù, Maõ nhi ngoä Döông, Ñaø höõu taät töù chi. Khoác, Khaùch, Kieáp Phuø, maïc ngoä Cöï, Döông chung thaân ña leä. Gaëp caùc sao keå treân ôû Meänh, töïa nhö soá Nhan Hoài yeåu töû (34 tuoåi) gaëp caùc sao keå treân ôû Meänh, töïa nhö soá Ñaïo Trích (aên troäm Ñôøi Thaát quoác) thoï 74 tuoåi. Sao Aâm döông ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi (Moä cung) Meänh an ôû ñoù theâm Saùt tinh hay ñau maét. Cung Phuï Maãu taät aùch ñoái nhau, chieáu vaøo Töû Töùc gaëp sao Tang Hoå, Kieáp Saùt, Moäc duïc : ñeû con thieáu thaùng, hoaëc thöa ngoùn chaân ngoùn tay Caùc sao keå treân ôû Meänh, Giaûi Aùch, Töû Töùc cuûa ñôøn baø : khoù ñeû. Caùc sao keå treân ôû Meänh, Giaûi Aùch : ñeà phoøng löûa chaùy, daàu soâi. Caùc sao keå treân ôû Meänh, Giaûi Aùch : chaân tay coù taät Caùc sao keå treân ôû Meänh, Giaûi Aùch : hay ñau maét, öôùt maét Haïng Vuõ anh huøng ngoä Ñòa khoâng nhi taùng quoác Thaïch Suøng cöï phuù ngoä Ñòa Kieáp deã vong gia Meänh lyù Khoâng vong, Kieáp thuû thaân, chung nieân taát thò taùc cô baàn. Meänh phuøng Loäc, Cöï, Khoâng, Thaân, Söù maõn kieáp toaøn phuøng phöông thieåu khieám. Phaøm toaùn lai Meänh theá, tu soaùt thoï, baàn, chi caùch. Phaøm chieâm vaän haïn haønh, tu phoøng luïc saùt lai saâm. Haïn gaëp Ñòa Khoâng töïa nhö Haïng Vuõ bò tan söï nghieäp Haïn gaëp Ñòa Kieáp, töïa nhö Thaïch Suøng baùt meû khoâng coøn Meänh, Thaân coù Khoâng, Kieáp, giaøu sang khoâng beàn, hoaëc aên ôû baàn tieän Meänh Thaân gaëp caùc sao keå treân suoát ñôøi chæ phong löu hoaëc thieáu; chöù khoâng giaøu to (xin nhôù : Loäc Toàn chöù khoâng phaûi Hoùa Loäc) Xem soá caàn quyeát ñònh giaøu ngheøo, thoï yeåu; laø ñieàu coát yeáu. Coøn xem vaän haïn, phaûi tìm Kình, Ñaø, Khoâng Kieáp Linh Hoûa tröôùc tieân. SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com CHÖÔNG THÖÙ NAÊM SOÁ TÖÛ VI LAÄP THAØNH Soá vó nhaân theá giôùi, tung hoaønh trong traän hoøan caàu ñaïi chieán thöù hai 1939 – 1945 Töû vi, Thoï, Söù Thaân Phaù quaân, Ñaøo hoa Thaùi döông Thieân phuû, Hyû Thieân cô, Kình Nguyeät ñöùc, Khoác, Ñaø la Vieät, Thieân truø Tueá phaù, Hö Töû phuû Hình, Löïc só Kieáp Phuïc binh Hoûa Thöông Quan phuø Aùch Dzi Noâ Quan Traøng sinh Moäc duïc Quan ñôùi Laøm quan Long ñöùc 52 Quan phuû Loäc toàn, Baùc só Long trì Thaát saùt, Thieân taøi Töôùng quaân Quoác aán Thieân döông Hoàng Höõu baät Ñòa khoâng Coâ thaàn Phuï maãu Beänh Thieân khoâng Ñaåu quaân Kieáp saùt Tham quan Quí nhaân Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tí Söûu Kyû Söûu 14-9 giôø Daäu AÂM NAM HOÛA MEÄNH THUÛY CUÏC Daàn Maõo Thìn Tî Loäc, Vuõ khuùc Thieáu aâm Thanh long Löu haø, La Ñieàn Ñeá vöôïng Ñòa giaûi Thai phuï Thieân ñoâng Thieän giaûi Phuùc Suy Hao, tang Muøi Ngoï Thieân löông Khuùc xöông Quang quí Toïa Kî Hoa Caùi Meänh Töû Phaù toaùi Taáu thö Thai, Khoa 2 Thieân töôùng Lieâm trinh Taû phuø, Khoâi, Phi Lieâm Baøo Moä Linh tinh Tröïc phuø 12 Giaûi ñoaùn laù soá thöù nhaát Kyû Söûu 14 – 9 giôø daäu Soá VÓ NHAÂN MEÄNH THAÂN : Quang quí, Khuùc, Xöông, Thai, Toïa, Taáu, Caùi QUAN LOÄC : Maõ ngoä Hình, Khoác : coâng hoaøn phaùt voõ Töù Linh chaàu Meänh (Long, Phöôïng, Caùi, Hoå) Thaùi aâm, Hao Phöôïng Giaûi Hoå, Rieâu, Y Thieân phuùc Taøi Döôõng Quí nhaân 42 Tham lang Voõng Beänh phuø Quyeàn, phuùc ñöùc Thieân ñöùc Töû Töùc Thai Quaû tuù 32 Cöï moân, Maõ Phong caùo Hyû thaàn Theâ Tuyeät Ñieáu khaùch 22 57 SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 58 Kî ngoä Khoa tinh : ngoân haønh danh thuaän. MEÄNH GIAÙP : Lieâm Saùt, löôõng Töôùng, Taû, Höõu vaø Linh Hoûa mieáu; vó nhaân ñôûm ñaïi ÑAËC ÑIEÅM : Luïc saùt vaø Luïc baïi tinh ñeàu ñaéc caùch : Kieáp, Khoâng : Daàn, Thaân Kình, Ñaø : Tò, Muøi Linh Hoûa : Tyù, Muøi Tang Hoå : Maõo, Daäu Song Hao : Maõo Daäu Khoác Hö : ñaéc caùch (gaëp Maõ) Löôõng töôùng hôïp boä; khoâng bò Tuaàn Trieät caûn. Tuaàn laâm Hoûa ñòa Trieät ñaùo Kim cung Töù Hoûa, ñaéc caùch vaø Meänh, Thaân ñeàu ôû Töù moä Thanh Long phuøng Löu haø (roàng gaëp nöôùc) Hôn nöõa; Aâm tueá gaëp hung saùt tinh ñeàu hay caû Hình nhö Taïo hoùa coá << Naën>> moät ngöôøi naøy xuaát theá. Haïn 52- 61. Tieåu haïn Giaùp Thaân 1944, ñaïi tieåu haïn ñeàu gaëp Khoâng, Kieáp, Ñaøo Hoàng, Coâ quaû, Thieân Khoâng, Kieáp Saùt, Traéng tay. Leân cuõng haïn ñoù; maø xuoáng cuõng ôû ñoù. Taøi nhö Haïng Vuõ, Thuûy Hoøang cuõng chaúng thoaùt khoûi 3 thöôùc ñaát. LAÙ SOÁ THÖÙ HAI Thaân Daäu Aát Daäu 1-11 giôø Tyù AÂM NAM HOÛA MEÄNH HOÛA CUÏC Tuaát Hôïi Tí Söûu Thieân ñoàng Vaên khuùc, Long ñöùc Kình, Quan phuû Quan ThaiThieân quan quí nhaân Thaùi döông, hoàng Thai phuï, Phuùc ñöùc Hao Dzi Moä Thieân ñöùc, thieân giaûi, Ñaøo hoa Thìn Tî Ngoï Muøi Vuõ khuùc, Phaù quaân, Thöông, Thieân quí, Hoå Noâ Tuyeät Binh, Phaù toaùi SOÁ HOAØNG ÑEÁ Quaû tuù, Thieân phuû, Beänh phuø Hình, Söù Aùch Töû Khaùch TUAÀN TRIEÄT Thieân cô, Thaùi aâm Loäc, Vieät Kî Phi, Phuø, Hyû Taøi Beänh Thieân phuùc Quí nhaân 46 Töû vi, Taøi, Thoï Tham lang, Khoa Thaùi tueá Töû töùc Suy Khoác, Aân quang Phi lieâm 36 SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com Cöï moân Taáuthö Vaên xöông, Thieân ki oâng Ñöôøng phuø Hoûa Loäc toàn, Baùc só Linh tinh, Hö Ñieàn Döôõng Tueá phaù Maõo Daàn Taû phuø, Ñaø la Tam thai, phong caùo Löïc só Töû phuø Phuùc Traøng sinh Nguyeät ñöùc Kieáp saùt 59 Lieâm trinh Thaát saùt, Long phöông, Thanh long, Hoa caùi Phuï maãu Moäc duïc Giaûi thaàn Quan phuùc Thaân Thieân löông, höõu baät, Quyeàn, khoâi, Hyû Meänh Quan ñôùi Baùt toïa, Thieáu aâm Hao Theâ Ñeá vöôïng Thieáu döông Thieân töôùng, kieáp Maõ, Khoâng tang Töôùng quaân, Ñaåu quaân, Quoác aán Baøo Laøm quan Rieâu, Y Coâ thaàn Giaûi ñoaùn laù soá thöù 2 Aát daäu 1- 11 giôø Tyù Soá HOAØNG ÑEÁ Khoâi, Löông, Thanh, Vieät, Taáu, Hoàng Trai caän cöûu truøng, gaùi taéc cung phi Hoàng, Khoâi, Xöông, Khuùc, phuø trì (Taû Höõu) Saân roàng keùo baûng danh ñeà ôû cao Trong ngoaøi maø coù Aâm döông Ba laàn danh döï, moät laøng quan giai (Phuù Ma Thò) Nhöng Ngaøi khoâng ñöôïc thoï laø vì : Thieân löông phuøng Hao, Saùt (Kieáp saùt). Ñaïi tieåu haïn (36 - 45) gaëp Khoác, Hö, Tang, Baïch, Kieáp, Khoâng, Kình, Rieâu, Ñaåu, Tueá, Thöông söù vaø Loäc toàn ngoä Coâ quaû. (Aát, Söûu ngaøi thaêng haø). Meänh vieân Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông toái kî Saùt, Phaù Tham, Lieâm chi haïn. (Hoaøng Kim Phuù). LAÙ SOÁ THÖÙ BA SOÁ KHANH TÖÔÙNG Phaù quaân, Vuõ khuùc Thöông Loäc, löïc só Ñaø la, Aân quang Hoå Noâ Laøm quan Phaù toaùi 72 Thaùi döông Loäc toàn, Baùc só Hoàng, Baùt toïa, Thieân ñöùc Dzi Quan ñôùi Ñaøo, Hoûa, Phuùc ñöùc 62 Söù, Thieân phuû Rieâu, Y, Ñòa khoâng Ñieáu khaùch, Kình Quaû tuù Aùch Moäc duïc Quan phuø 52 Thaùi aâm, Vieät Thieân cô, Bình Tam thai Taøi Traøng sinh Tröïc phuø42 TRIEÄT SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ Thìn Tî Ngoï Muøi Tieåu hao, Ñòa kieáp Tueâ phaù Hình hö Ñieàn Suy TUAÀN Thaân Daäu Kyû Daäu 17-7 giôø Thaân AÂM NAM THOÅ MEÄNH THUÛY CUÏC Tuaát Hôïi Tyù Söõu Taû phuø, Thieân ñoàng, Long ñöùc Thanh long Quan Ñeá vöôïng THAÂN www.tuviglobal.com Maõo Daàn Töôùng, Xöông Aán, Thieân giaûi Thai phuï, Nguyeät Ñaéc töû phuø Phuùc Beänh Kieáp Saùt, Thieân phuùcQuí nhaân Lieâm trinh Thaát saùt, taáu thö Long Trì Phöôïng Giaûi Phuï maãu Töû Thieân thoï Quan phuø Thieân löông Khoâi thieáu aâm Khoa, Hyû, Kî Meänh Moä Phi lieâm Vaên khuùc 2 60 Töû vi, Quyeàn Tham lang, Hao Khoác, Thaùi tueá Thieân qui, thieân taøi Töû töùc Döôõng Thieân quan Quí nhaân 32 Cöï moân, höõu baät, Hoa caùi Phong caùo, Thieáu döông, Beänh phuø Theâ Thai Thieân khoâng 22 Thieân töôùng Maõ, Hyû thaàn Tang, Ñaåu quaân Linh tinh Baøo Tuyeät Coâ thaàn 12 Giaûi ñoaùn laù soá thöù ba Kyû daäu 17 –7 giôø Thaân Soá KHANH TÖÔÙNG Khoâi, Löông, Tham, Vieät, Taáu, Hoàng Trai caän cöûu truøng, gaùi taéc cung phi Hoàng, Khoâi, Xöông, Khuùc phuø trì (Taû Höõu) Saân roàng keùo baûng danh ñeà ôû cao Kî gia ôû cöûa maøn Ñaøo Laøm ngheà thuaät só phong löu nuoâi mình Theâ, Nguyeät ñöùc ngoä Ñaøo tinh Trai laáy vôï ñeïp, gaùi laønh choàng sang Trong ngoaøi maø coù Aâm döông Ba phaàn danh döï, moät laøng quen giai. ÑAËC ÑIEÅM: Kî gia ôû cöûa maøn Ñaøo (Phuù Ma Thò) SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 61 Laøm ngheà thuaät só phong löu nuoâi mình Oâng naøy khoâng phaûi laø Phuø thuûy cao tay, traùi laïi laø moät vò kyõ sö hoùa hoïc, roài laøm neân Khanh Töôùng. Sao Thanh long ôû cung Thìn (Quan Loäc) toái quí. Vaø chæ keùm soá thöù 2 (Hoaøng Ñeá); vì khoâng coù Hoùa Quyeàn taïi Meänh. Hoùa Kî, Tyù cung, Khoa, Löông phuï chieáu : Khoång Töû ñaéc quaân daân suûng aùi. Kî ngoä Khoa tinh ö Hôïi, Tí : ngoân haønh danh thuaän Thanh Long, Thìn, Thoå, Ñinh, Kyû Aâm nam : gia hôïp Kî tinh coâng danh toïai maõn. (Hoaøng Kim Phuù) LAÙ SOÁ THÖÙ TÖ SOÁ THÖÔÏNG LÖU Thìn Tuaát Tí Söûu Daàn Maõo Vaên khuùc Thaùi aâm, Hoùa khoa Long trì, Phi lieâm Quan Ñeá vöôïng Quan phuø tuaàn Töû vi, Thieân phuû, Taû phuø Vieät, Thieân qui, Hyû Ñieàn Laøm quan Thieáu aâm Coâ thaàn Thaát saùt, Ñaø la Kieáp saùt, Hoûa Thieân thoï Töû töùc Tuyeät Phuùc ñöùc, thieân ñöùc 33 Thieân löông Khoác, Hoå Taøi Moä Hoa caùi Thieân töôùng Lieâm trinh Khoâi Aùch Töû Long ñöùc Taân Hôïi 3-9 giôø Hôïi AÂM NAM KIM MEÄNH MOÄC CUÏC Ngoï Muøi Thaân Daäu Cöï moân, Hö Quyeàn, Tueá phaù, Maõ, AánTöôùng,Hình Dzi Beänh Thieân phuùc Quí nhaân Hoàng, Taáu thö Tham lang Nguyeät ñöùc Noâ Suy Töû phuø Hôïi Tuaát Tang, Thieân cô Beänh phuø Phuùc Quan ñôùi Höõu baät, Kieáp Phaù quaân, Ñaøo hoa Thieân khoângÑaïihao Phuï maãu Moäc duïc Thieáu döông Aân quang Giaûi ñoaùn laù soá thöù tö Thaân Thieân ñoàng, Rieâu Y, Linh tinh Ñieáu khaùch Theâ Thieân quan Quí nhaân 23 Vuõ khuùc, ñòa khoâng Kình döông, Hæ Thieân taøi, baùt toïa Quaû tuù, Tröïc phuø Baøo Döôõng Quan phuû 13 Thaùi döông Hoùa loäc, Hoùa kî Xöông,Phöôïng,Giaûi Meänh Traøng sinh Thaùi tueá Phuïc binh 3 SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com Taân Hôïi 3-9 giôø Hôïi THÖÔÏNG LÖU (yeåu töû) Kieáp Khoâng Hình Kî saáu sao Hoûa Linh, Hình Vieät göôm ñao buûa trôøi Vieät, Linh laïi cô Thieân Hình Ñòa phöông aét cuõng ñaõ ñaønh loâi kinh 62 (Phuù Ma Thò) CHUÙ GIAÛI : Thaân, Meänh, Hoùa Kî, Hình, Linh : Giaûi Aùch ; Thieân Vieät chieáu : Meänh giaùp Kieáp Khoâng, Thaân Giaùp: Kình Ñaø. Haïn ñi ñeán naêm Hôïi (1947) 37 tuoåi ; ngoä : Ngoä Cô Löông ñaùnh gaãy caønh Ngoä Aâm döông aét ñaõ ñaønh tan khoâng Vöøa cheát bom, chui vaøo haàm truù aån (ñaùnh gaãy caønh): vöøa cheát doïc ñöôøng: Töôùng quaân ngoä Trieät tröôùc mieàn Khi ra gaëp giaët mình lieàn phanh thaây. (Phuù Ma Thò) Ngaøy nay thôøi khoa hoïc, traùi bom coù theå coi laø seùt nhaân taïo, ngoài trong haàm truù aån maø vaãn bò cheát. Ñuùng nhö caâu : ngoä Cô, Löông ñaùnh gaãy caønh. Xem vaäy, maáy huyeàn vi cuûa taïo hoùa khoân löôøng Maø khoa hoïc Töû Vi khoâng phaûi laø huyeàn hoaëc. Döông taïi Thuûy, nhaät traàm thuûy ñeå, loaïn theá phoøng quaân; maïc ngoä Saùt tinh tu phoøng ñao nghieäp. Maõ ngoä Thieân Hình nhi phuøng Thieân Khoác, coâng hoaøn phaùt voõ. Hôïi toïa queá hoa : phi vinh taéc phuù. (Phuù Hoøang Kim) LAÙ SOÁ THÖÙ NAÊM SOÁ TAØNG TAÄT (Queø) Thieân phuùc quí nhaân Tham lang Khoâi Hoàng, Ñaøo Phuùc ñöùc, Rieâu, Y Thieân ñöùc Tieåu hao Theâ Moä Aân quang 26 Thieân ñoàng Cöï moân Quaû tuù Hoùa Loäc Ñieáu khaùch Baøo Töû Thanh long 16 Thaân Daäu T 36 Lieâm trinh Thaân T h Höõu baät, Thaùi aâm Töôùng, Hoå, Aán Tam thai, Taøi Thai phuï, Phaù toaùi Töû töùc Tuyeät Vuõ khuùc Thieân töôùng, Ñaø la Thieân qui Phi phuø Löïc só Meänh Beänh 6 Thaùi döông Thieân löông Taû Phuø Quyeàn SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ Thieân phuû Long ñöùc Taøi Thai Taáu thö 46 Vaên khuùc Khoa ñaåu quan Söù Phi lieâm Thoï Hö tueá phaù Aùch Döôõng 56 Phaù quaân, Hình, Vieät Linh tinh, Hyû, Kieáp saùt Töû phuø Dzi Traøng sinh Nguyeät ñöùc www.tuviglobal.com 63 löông Taû Phuø Quyeàn khoác Thai tueá Baùt toïa Hoûa Thieân quan Taân Daäu 9-6 giôø Hôïi AÂM NAM MOÄC MEÄNH HOÛA CUÏC Maõo Daàn Long Phöôïng Phong caùo Thieân giaûi Quan phuû beänh phuø Noâ Moäc duïc Giaûi thaàn Hoa caùi Thöông Töû vi Ñòa kieáp Hyû Ñaïi hao Thieáu aâm Quan Quan ñôùi Phuï maãu Suy Loäc toàn Baùc syõ Thaát saùt Kình döông Ñòa khoâng Phuùc Ñeá vöôïng Thieáu döông Thieân khoâng Quan phuû Thieân cô Xöông Maõ, Kî Tang Ñieàn Laøm quan Phuïc binh Coâ thaàn Laù soá thöù naêm Taân – Daäu : 9 –6 giôø Hôïi Soá TAØNG TAÄT (queø) Kieáp, Khoâng, Hình, Kî xaáu sao Hoûa, Linh, Hình, Vieät göôm ñao buûa trôøi. (Phuù Ma Thò) CHUÙ GIAÛI : Thaân, Meänh giaûi aùch coù : Kieáp, Khoâng, Hình, Kî, Linh, Vieät, Cô, Hoûa; traùi laïi : ngöôøi naøy khoâng bò göôm ñao buùa trôøi; laø vì : Ba phöông chieáu laïi moät phöông Thaáy sao Töû Phuû, Thieân Löông hoaëc laø: Thieân quan, Thieân phuùc giao hoøa Giaûi thaàn, Nguyeät ñöùc moät toøa tröø hung. (Phuù Ma Thò) nhöng, ngöôøi naøy cuõng ñaõ thaønh pheá nhaân : vi khi loït loøng meï chaân tay ñaõ bò taøng taät sau theâm beänh ñoäng kinh. Maõ, Ñaø, ñôùi taät ; döông laøm tyø thöông. (Phuù Ma Thò) Tuy thaønh pheá nhaân, nhöng Giaùp, Quyeàn, Loäc neân vaãn coù nôi nöông nhôø sung söôùng (cha meï giaøu) Vaû laïi, oâng naøy thænh thoaûng laïi ñoäng kinh, laên ñuøng ra ñaát thì coù khaùc naøo trôøi vaät ! ngaãm nhö SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 64 vaäy : Phuùc ñöùc coù toát cuõng chæ cöùu vaõn ñöôïc phaàn naøo maø thoâi, chöù khoâng theå vöôït qua soá trôøi ñaõ ñònh. Töû Vi tu caàn Tam hoùa, nhöôïc phuøng Töù Saùt : phong baõi haø hoa. (Hoøang Kim phuù) LAÙ SOÁ THÖÙ SAÙU ÑEÛ SINH ÑOÂI Thieân phuû Vaên khuùc, Thieáu aâm, Thanh long, Rieâu, Y, Hoàng, Thoï Phu Suy, Thieân quan, Thieân phuùc, Quí nhaân 25 Quan Maäu Tyù 4-3 giôø Hôïi DÖÔNG NÖÕ HOÛA MEÄNH THOÅ CUÏC Daäu Tuaát Töû vi, quan Töôùng Thieáu döông, Aán, Phong cao, Hoûa tinh, Thieân khoâng Tieåu hao, tang moân Coâ thaàn Maõ Töû töùc Beänh 35 Thieân löông Thieân ñoàng, Khoa Höõu baät, Hoå Ñieàn Traøng sinh Ñaïi hao Thaát saùt, Vuõ khuùc, Phuùc ñöùc, Hæ Linh tinh, thieân ñöùc Ñaøo hoa, Tam thai Thìn Maõo Daàn Söûu Tí Hôïi Meänh Laøm quan Loäc toàn Baùc só 5 Thaùi aâm Quyeàn Quan phuø Ñaø la, Hoa caùi Baøo Ñeá vöôïng Long trì Löïc só 15 Thaân Vieät, Thieân töôùng Phuïc bình, Long döùc Phuùc Moäc duïc Cöï moân, Taû phuø Khoác, Hö Kình döông Phuï maãu Quan ñôùi Tueá phaù, Quan phuø Thaân Muøi Ngoï Tî Tham lang, Loäc Lieâm trinh, Töû phuø Baùt toïa, Thai phuï Thieân taøi, Phaù toaùi Nguyeät ñöùc Taøi Töû Khoâi, Thieân qui Aân quang 46 Thieân cô, Kî Tueá, Kieáp, Söù Kieáp saùt Aùch Moä Taáu thö 55 Giaûi ñoaùn laù soá thöù saùu Maäu Tyù 4-3 giôø Hôïi SOÁ ÑEÛ SINH ÑOÂI Aâm Döông Thai hoäi sinh ñoâi Döôõng Ñaåu quaân, Beänhphuø Thaùi döông, Ñieáu khaùch, Ñòa khoâng Thöông, Phöôïng Noâ Thai Hæ thaàn, Giaûi Quaû tuù, Thieân giaûi Xöông, Hình Phi lieâm Dzi Tuyeät Tröïc phuø 65 SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 65 (Phuù Ma Thò) CHUÙ GIAÛI : em beù naøy ñeû ra sau, coøn con chò cho ngöôøi khaùc nuoâi hoä. ÑAËC ÑIEÅM : ñeû naêm Tyù, tieåu haïn ñoùng ôû cung Noâ Boäc ngoä Aâm döông vaø sao Thai. TAÄT AÙCH : Aùch cung meänh naøo daùm luaän chaúng ra Bôûi sao Taät aùch, Döông, Ñaø, Kieáp, Cô. (Ma Thò Phuù) PHUÙ ÑOAÙN caâu thöù 81 cuûa saùch chöõ Haùn : Xöông, Tham cö Meänh phaán coát tuùy si Thaân meänh : Tham, Lieâm (haõm) ngoä Xöông Khuùc vaø Thieân Hình, ñeû ra hai baøn chaân ñaõ bò lang loå (baïch taïng). LAÙ SOÁ THÖÙ BAÛY SOÁ CAÂM, ÑIEÁC Theâ Traøng sinh Thaùi tueá, quí nhaân Hình, Thieân phuùc Töû vi, Tham lang, Phi lieâm Taøi Quan ñôùi Ñieáu khaùch Taân Tò 17-9 giôø Maõo AÂM NAM KIM MEÄNH KIM CUÏC Ngoï Muøi Thaân Daäu Cöï moân, Aân quang Tröïc phuø, Thieân giaûi Töû töùc Moäc duïc Taáu thö, Quaû tuù Hoùa loäc Thaát saùt, Lieâm trinh Thieân löông, Khoâi Xöông khuùc, Ñaøo hoa, Tam thai Thanh long, Tang Thieân thoï, Thieáu moân döông, Linh tinh Meänh Baøo Thai Döôõng Khoa, Kî Tieåu hao, Thieân khoâng Thìn Tî Tyù Söûu Daàn Maõo Thieân töôùng, Töôùng quaân, Phong caùo, Quoác aán, Phöôïng caùc, Giaûi thaàn Hôïi Tuaát Thaùi aâm, Thieân cô Taû Phuø, Phuùc ñöùc Hæ thaàn, Thieân ñöùc Aùch Laøm quan Kieáp saùt, Vieät, Söù Thieân phuû, Hoå, Hoûa Beänh phuø Khoác, Hoa caùi Dzi Ñeá vöôïng THAÂN Thaùi döông Taøi, Höõu baät, Long ñöùc, Thöông, Ñaïi hao, Ñaåu quaân Noâ Suy Ñòa kieáp, Ñaø la Coâ thaàn, Löïc só Baùt toïa Phuï maãu Tuyeät Thieáu aâm Long trì, Rieâu, Y Thai phuï, Quan phuø, Phaù toaùi Phuùc Moä Loäc toàn baùc só Thieân quan Quí nhaân Thieân ñoàng, Hoàng Thieân quí Nguyeät ñöùc Ñieàn Töû Kình döông Quan phuû, Töû phuø Phaù quaân, Vuõ khuùc Hö tueá phaù, Maõ, Bình Quan Beänh SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com Ñòa khoâng 66 Quyeàn Giaûi ñoaùn laù soá thöù baûy Taân – Tò 17-9 giôø Maõo Soá CAÂM ÑIEÁC Vuõ, Rieâu, Phaù Toaùi ôû gaàn Laïi coù Vieät, Kî möôøi phaàn mieäng caâm. Döông, Ñaø ñieác laùc lo aâu Hoûa linh moäng trieäu ñeâm thaâu gheïo ngöôøi. (Phuù Ma Thò) (Phuù Ma Thò) CHUÙ GIAÛI : Thaân, Meänh : Vuõ, Rieâu, Phaù, Kî Aùch : Thieân vieät Naêm leân 5 tuoåi (naêm Daäu) cheát; laø vì : Xöông ngoä Kî; hôn nöõa Tang, Hoå, Khoác Hö, Hình, Kî, Xöông Khuùc ñi laãn vôùi Saùt, Lieâm haõm ñòa. Hôn nöõa : Aùch cung ngoä Cô, Löông, Hao, Saùt, Kình, Ñaø, Linh, Vieät, Khoâng, Kieáp ; vöøa caâm ñieác, ñeâm ngaøy meâ saûng la heùt. LAÙ SOÁ THÖÙ TAÙM SOÁ MUØ Thieân töôùng Maõ Thai phuï Tang Phuïc binh Quan Tuyeät Coâ thaàn Phaù toaùi Thieân löông, Quyeàn Thieân giaûi Thieáu aâm Noâ Moä Ñaïi hao, Thöông Thaân Daäu Tham lang, Töû vi Vaên khuùc, Khoa Khoác, Thaùi tueá Phuùc Döôõng Aát Maõo 27-11 giôø Hôïi AÂM NAM THUÛY MEÄNH HOÛA CUÏC Tuaát Hôïi Tyù Söõu Thai Quan phuû Thieân quan, quí nhaân Thìn Tî Ngoï Muøi Cöï moân Thieân taøi Thieân khoâng Thieáu döông, Ñaåu quaân Kình döông Ñieàn Thaát saùt, Lieâm trinh Long Phöôïng Giaûi thaàn Quan phuø Dzi Töû Beänh phuø Thieân hình, Hoa caùi Kieáp saùt Söù Töû phuø Hoûa, Nguyeät ñöùc Vieät Hyû thaàn Aùch Beänh Thieân phuùc Quí nhaân Thieân hö Tueá phaù Phi lieâm linh tinh Taøi Suy Thieân ñoàng Long ñöùc Taáu thö Töû töùc Ñeá vöôïng Ñòa khoâng SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ Loäc toàn, Baùc só Thieân cô Thaùi aâm Töû phuø Aân quang Baùt toïa, Thieân thoï Phuï maãu Traøng sinh Löïc só Ñaø la Tröïc phuø Hoùa Kî Hoùa Loäc www.tuviglobal.com 67 Maõo Daàn Thieân phuû, Thanh long, Phong caùo Ñieáu khaùch, Quaû tuù Meänh Moäc duïc Thaùi döông Höõu baät Thieân qui, Tam thai Ñòa kieáp Tieåu hao Baøo Quan ñôùi Phuùc ñöùc Thieân ñöùc Hoàng, Khoâi, Ñaøo Thaân Vuõ khuùc, Phaù quaân Xöông, Hoå Theâ Laøm quan Töôùng, Rieâu, Y, Aán 26 Giaûi ñoaùn laù soá thöù taùm Aát Maõo 27-11 giôø Hôïi SOÁ MUØ Döông, Ñaø ngoä haõm muïc vì Aâm döông, Rieâu Kî ngöôøi thôøi maét ñau Nhaät Nguyeät ngoä Linh Tinh choán haõm Hoùa Kî gia maét toái môø xanh Tí Söûu D à Thaân T h (Phuù Ma Thò) CHUÙ GIAÛI : Meänh giaùp Nhaät, Nguyeät, Aâm, ngoä Kî, Ñaø, Hoûa, Khoâng chieáu, Döông ngoä Kieáp, Kình, Hoûa chieáu, Thaân Meänh coù Hình, Rieâu; Aùch : Kình, Ñaø, Kieáp, Kî, Aâm döông haõm hieáu leân. Naêm Kyû Söûu (1949) 35 tuoåi tuyeät Meänh, Ñaïi Tieåu haïn truøng phuøng, Saùt, Phaù, Tham, Lieâm, Khoác, Tueá, Tang, Hoå, Long, Phöôïng, Töôùng, Aán, Rieâu, Y vaäy maø cheát; laø vì : Meänh quùa xaáu, gaëp nhöõng sao quaù toát khoâng ñaùng höôûng. (AÁT PHAÙ KYÛ, 1 CAÙCH XAÁU) Neáu : Meänh Quí caùch, thôøi haïn ñeïp nhö treân, tay kieám tay côø tung hoaønh ngang doïc. Toùm laïi : Haïn ñeïp, troâng laïi Meänh coù ñaùng höôûng hay khoâng ? Ngöôøi daân thöôøng “maø haïn ngoài ngai vaøng” sao soáng ñöôïc! LAÙ SOÁ THÖÙ CHÍN SOÁ CUÛA <> (truøm aên caép) Thaát saùt Khoác Thieân löông Phuùc Thieân töôùng Lieâm Cöï moân Ñieáu khaùch, Taøi, ñöùc Hoùa Loäc Thieân trinh, Hoå, Rieâu, Y Höõu baät Ñòa kieáp ñöùc Quoác aán Hyû thaàn Hoàng, Vieät, Maõ Ñaïi hao Phi Lieâm Töû töùc Taøi Long ñöùc Quan ñôùi Moäc duïc Theâ Laøm quan Beänh phuø, Quaû tuù Thieân phuùc quùi Aùch Phaù toaùi nhaân Traøng sinh Thieân ñoàng, Taû SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ Tham lang Thieân la, Taáu thö Tueá phaù, Hö Dzi Döôõng Thaùi aâm, Khoâi Töôùng quaân, Ñaøo hoa, Thai phuï Nguyeät ñöùc, Aân Noâ Thai Quang, Töû phuø Thöông 54 Töû vi Thieân Phuû Khoa, Hình, Long trì, Tam thai, Quyeàn, Quan phuû Thieân thoï Quan Tuyeät Ñaåu quaân Tieåu hao 44 www.tuviglobal.com 68 phuø, Tröïc phuø Phuïc binh Baøo Ñeá vöôïng Nhaâm Tuaát 4-6 giôø Daäu DÖÔNG NAM THUÛY MEÄNH KIM CUÏC Muøi Ngoï Thieân cô Xöông, Khuùc Thieáu aâm, Thanh long, Ñòa giaûi Ñieàn Moä Phaù quaân, Phöôïng Caùc, Thieân giaûi Giaûi thaàn Kình döông, Baùt toïa Linh tinh 34 Phuùc Töû Tang moân Löïc só 24 Vuõ khuùc, Thaùi tueá Hoùa Kî, Ñaø la, Hoûa tinh Quan phuû Meänh Suy Ñòa voõng, Hoa caùi Thieân quan Quí nhaân 4 Thaùi döông, Thieân quí, Phong caùo Thieân hyû, thieáu döông, Thieân khoâng Phuï maãu Beänh Loäc toàn Baùc só Kieáp saùt, Löu haø Coâ thaàn 14 Giaûi ñoaùn laù soá thöù 9 Nhaâm Tuaát 4-6 giôø Daäu SOÁ VOI XANH MEÄNH : Töø, Phuû, Vuõ, Töôùng hoäi Khoa, Quyeàn Hình, Hoå, Taáu, Caùi THAÂN : Saùt Phaù Tham Lieâm, hoäi Thai Toïa Kình Ñaø Khoác Maõ. Quan Phuùc Quí nhaân Long Phöôïng Khoâi Ñaøo. Ñaùng soá Thöôïng caùch, vaên voõ toaøn taøi. PHUÙ ÑOAÙN : Hình laøm quan, Loäc cö ñoâng Quaân binh daãn chöùc Aán Hoàng quaân vöông (Phuù Ma Thò) Quan loäc, Töû, Maõ nhaát ban Maõ, Long, Thieân Hyû, hoa ñan Ñaøo Hoàng VAÄY MAØ : Tuaàn, Trieät, phaù hoaïi taát caû: Töû, Töôùng, Hình, Quyeàn : gaãy taát Phaù Quaân ngoä Kình, Tuaàn : nguyeân soaùi baïi traän THEÂM : Vuõ, Phaù, Kî : khoân ngoan saûo traù. Vaäy anh chæ laøm ngheà << caét tuùi>> chuyeân moân. Nhöng khoâng ñeán noãi hình nguïc eâ cheà; laø vì : Phuû ngoä Khoa tinh chung thaân voâ tai. Kî, Ñaø, Hoûa thuû Meänh : nghieän thuoác phieän NAÊM HÔÏI (1946) ñaïi phaùt ñaït, vì buoân baùn thuoác phieän SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM – QUYEÅN HAÏ www.tuviglobal.com 69 Hoàng, Loäc, Taû, Höõu, Xöông, Khuùc. NAÊM TYÙ (1948) Löôõng Loäc giao trung ngoä Coâ, Quaû, Ñaøo vaø Thieân Khoâng, Kieáp Saùt (traéng tay) tieàn) Xem nhö vaäy, Löôõng Loäc giao tranh, ngoä Coâ, Quaû, Ñaøo Hoa vaø Thieân Khoâng : toái ñoäc, (khoå vì VUÕ PHAÙ CÖ TÒ HÔÏI; ÑAÕNG TÖÛ VOÂ LÖÔNG (Hoaøng Kim phuù) daãu chaúng ôû Tî, Hôïi; nhöng theâm Ñaø, Kî, Hoûa haõm voâ löông nhoû nhen. Thö ngoû cuøng caùc baïn ñoïc thaân meán Toâi haèng nhaän ñöôïc thö cuûa nhieàu baïn nhôø chaám soá vaø yeâu caàu vieát thöïc << KYÕ CAØNG >>, toâi cuõng ñaõ chieàu yù giuùp moät soá ít <> vaø cuõng moät soá nhieàu, phaûi töø choái laø nhöõng leõ sau ñaây : Chaám 1 laù soá raát deã Vieát 1 laù soá raát khoù, caàn nhieàu thôøi giôø, vì 1 ñôøi laø 36.000 ngaøy, töùc laø phaûi laøm 36.000 con toaùn, Nhö vaäy maáy goïi laø << KYÕ CAØNG>> Khoâng gì baèng : Mình töï ñoaùn soá cho mình : hoaëc giaû <> oâng thaày soá maø hoûi nhôø luoân. Hôn nöõa toâi thieån nghó : Treân ñôøi, tröôùc vaø sau, coù 2 haïng ngöôøi : giaøu sang vaø ngheøo heøn. Ñang << giaøu sang>> ít <> nghó tôùi chuyeän <> Ñang << ngheøo heøn>> chæ <> nghe vaø nghó ñeán nhöõng <> laøm phöông tieâu khieån. Nhöng vôùi khoa soá, soá Töû Vi, chi huyeàn, chæ vì, nhöõng ai thaáu trieät ñöôïc noù, thì goïi noù laø <> laø <>. Vaø coi söï thaêng traàm, ñen ñoû, nhö aùng maây noåi maø thoâi. Ñaõ nhö vaäy, ta chæ neân << Ha Ha maø cöôøi>> cho soá phaän; hoaøi coâng ñaâu << Hu Hu maø khoùc>> nhaân tình nhæ. Kính thö QUAÂN XUAÂN THÒNH NAÊM TUOÅI ÑIEÀU NEÂN NHÔÙ Ngöôøi ta thöôøng sôï naêm tuoåi; nhöng khoâng ngaïi maáy neáu gaëp nhieàu sao toát thôøi hoaïnh ñaït hôn nhöõng naêm toát khaùc. Nhöng ÑAÏI, TIEÅU HAÏN ñi tôùi CUNG TUOÅI neân ñeå yù thôøi hôn, neáu gaëp nhieàu sao xaáu, thôøi laém chuyeän luûng cuûng hôn nhöõng naêm xaáu khaùc. Thí duï : Tuoåi Hôïi, ñaïi tieåu haïn ñi tôùi CUNG HÔÏI Tuoåi Ngoï ñaïi tieåu haïn ñi tôùi CUNG NGOÏ v.v... (Vì CUNG TUOÅI laø << cung Sinh>> ra mình) . ***HEÁT QUYEÅN HAÏ***
- Xem thêm -