Tài liệu Sổ tử vi kinh nghiệm quyển thượng

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 647 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Sổ Tử vi kinh nghiệm_Quyển thượng
SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 1 VAØI LÔØI GIÔÙI THIEÄU Thöa ñoäc-giaû, Oâng Quaûn – xuaân – thònh töùc Caû – Thònh laø moät nhaø raát tinh thoâng veà khoa Lyù-Soá TÖÛ-VI ñaõ töøng giaøu kinh-nghieäm töø tröôùc ñeán nay, vaø OÂng Trònh–Quang-Ñaït moät nhaø vaên kieâm khaûo cöùu khoa Ñaåu-hoïc AÙ-Ñoâng, nay hôïp-taùc vieát quyeån “SOÅ TÖÛ VI KINH NGHIEÄM” trong luùc saùch khaûo-cöùu veà loaïi naøy raát hieám vaø giuùp ích cho nhöõng ai ñang muoán tìm hieåu hoaëc nghieân-cöùu theâm veà Soå TÖÛ-VI. Vaøo luùc theá gian loaïn laïc, con ngöôøi coøn phaûi tranh ñaáu ñeå daønh phaàn coâng lyù cho mình, chuùng ta nghó ñeán khaûo cöùu soá coù ñöôïc hôïp thôøi chaêng? Thöa raèng: “NÖÔÙC COÙ VAÄN, NGÖÔØI COÙ SOÁ, TÖÙC MOÏI VIEÄC TREÂN ÑÔØI ÑEÀU COÙ SOÁ-MEÄNH CAÛ”. Nhöng chuùng ta ñaõ hieåu theá naøo laø “SOÁ-MEÄNH” ñeå löïa choïn ñöôøng ñi cuûa cuoäc ñôøi chöa? Vaäy neân haûy tìm hieåu trieát-lyù soá meänh töùc laø cuoäc ñôøi chìm noài cuûa chuùng ta. Noù giaûn dò nhö sau ñaây: ñôøi ngöôøi laø moät cuoäc chieán ñaáu khoâng luùc naøo ngöøng, vì nhöõng luùc noù ngöøng, töùc laø ta khoâng coøn phaûi chieán ñaáu nöõa, vaø ñaõ coøn ñeå laïi treân ñôøi moät “SÖÏ NGHIEÄP” maø ngöôøi sau ta môùi coù theå ñaùnh giaù noù, töùc laø goïi caùi “SOÁ-MEÄNH” cuûa ta ñoù. Ôû ñaây chuùng toâi muoán gaït boû söï meâ-tín dò ñoan moät beân, maø chuû tröông moät bieän phaùp veà taâm-linh, veà tinh thaàn, neáu muoán tìm hieåu Lyù-Soá TÖÛ-VI. Vì khoa hoïc TÖÛ-VI tröøu-töôïng, huyeànbí, khoâng coù giaûi-phaùp cuï-theå naøo deã cho phaûi duy-vaät nhaän thaáy maø khoâng coâng kích cho ñöôïc. Chuùng ta phaûi choïn ñuùng tröôùc moät söï bí maät cuûa TAÏO-HOAÙ maø chuùng ta khoâng theå khaùm phaù ra noåi. Neáu ta khaùm phaù ñöïôc tuyeät-ñoái khoa lyù-soá thì thöû hoûi cuoäc ñôøi maø ta möøôi phaàn bieát ñöôïc chín röôõi, phoûng coù ích giaø cho ta khoâng, hay traùi laïi chuùng ta seõ chaùn ñôøi heát caû vaø cuoäc ñôøi heát caû leõ chieán ñaáu. Khoa hoïc TÖÛ-VI qua bao thôøi ñaïi vaø toàn taïi ñeán ñöôïc ngaøy nay vì noù ñaõ öùng nghieäm bieát bao nhieâu ñieàu maø ngöôøi ñôøi ñeàu tin laø raát ñuùng. Moät soá nhieàu caùc hoïc giaû phöông Ñoâng ñeàu tin lyùsoá vaø ra coâng nghieân cöùu theâm hoaëc chieâm-nghieäm ngay cuoäc ñôøi mình hay laø xem cho caùc ngöôøi khaùc, ñeå kinh-nghieäm, töø caùc baäc danh nhaân caùi theá ñeán thöôøng nhaân, ñeàu nhaän thaáy nhieàu ñieàu raát huyeàn bí vaø linh rieäu. Coå nhaân coù caâu: “TÖØ MOÄT MIEÁN AÊN ÑEÁN HÔÙP UOÁNG CUÕNG LAØ TIEÀN ÑÒNH CAÛ.” Thì ñuû hieåu caùc thaùnh-hieàn, xöa thaám-nhuaàn trieát-lyù soá meänh ñeán tuyeät-ñích roài! Khoa lyù-soá laïi laø moân hoïc taâm-lyù vaø trieát-lyù aùp duïng ngay cuoäc ñôøi chuùng ta nöõa kia, töø vua chuùa ñeán caùc danh nhaân caän ñaïi, thöôøng chaû laáy soá tìm phöông tieän chæ-nam, hoaëc ñeå töï tìm anuûi phaàn naøo, lyù leõ thaéng-baïi höng-vong cuûa mình vaø cuûa thieân-haï ö ? Noùi veà khoa hoïc thöïc-teá con ngöôøi ta sinh ra taát bò aûnh-höôûng ngay sinh khí cuûa trôøi ñaát, nôi sinh, ñòa-hình, phong-thoå. Laïi nöõa lyù leõ caùc vò tinh-tuù giôø phuùt luùc ñoù an vò ra sao seõ aûnh höôûng raát lôùn ñeán vaän-meänh keû ra ñôøi luùc aáy. Laäp neân laø soá theo trong saùch naøy thì raát deã nhöng, ñoaùn laù soá cho truùng thaät phaûi coù taøi cao ñoaùn vaø giaøu kinh nghieäm laém. Phaûi xem hieåu vò trí caùc sao ñaõ an vò, tính caùch, pheùp ñoái chieáu, laáy lyù leõ aâm-döông, nguõ-haønh sinh-khaéc cheá-bieán, noù khoa-hoïc vaø huyeàn dieäu voâ cuøng, ñeå luaän thaønh baøi giaûi ñoaùn tieân-tri cuoäc ñôøi moät ngöôøi. Ñoù laø moät baøi toaùn khoâng coù giaûi-phaùp nhaát ñònh nhöng laøtheo caùch xuy luaän cuûa lyù-trí vaø döïa theo kinh-nghieäm ñaõ löôïm ñöôïc töø tröôùc ñeán nay. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 2 Quyeån saùch naøy khoâng theå noùi ñöôïc laø ñaày ñuû, nhöng noù cuõng coù giuùp ñöôïc moät phaàn naøo cho söï goáp nhaët vaøo khoa lyù-soá TÖÛ-VI, öôùc ao noù laø maøn ñaàu cho nhöõng quyeån sau ñaày ñuû hôn cuûa caùc ví vò coù taøi uyeân-baùc hôn muoán boå-cöùu theâm. Coøn neáu cöù nhaém maét baøi baùc hoaøi nghi heát caû, thì chæ laø ngöôøi coù yù heïp hoøi; chæ coá giöõ tính töï-toân, töï-maõn, khoâng coù söï ngay thaúng ngang taøng tìm kieám lyù leõ ñeå hieåu bieát theâm! Caùc baïn ñoïc-giaû ñoïc saùch naøy seõ raát choùng hieåu caùch laáy soá vaø ñoaùn soá TÖÛ-VI; vì caùc taùcgiaû vieát coù maïch-laïc daûn-dò vaø deå hieåu. Neáu caùc baïn ñaõ coù laù soá vieát chöõ nho saún roài, caùc baïn cho dòch ra quoác-ngöõ roài thöïc haønh theo nhöõng ñieàu ñaõ ñoïc trong saùch, roài döïa theo lyù-luaän thoâng minh caùc baïn, caùc baïn töï xem soá cho caùc baïn vaø bieát ñaâu chaúng khaùm phaù ra nhöõng ñieàu môùi meõ nöõa. Vì thöïc ra chi coù caùc baïn xem soá cho caùc baïn laø ñuùng hôn caû caùc thaày soá ôû treân theá gian naøy, vaø laøm cho caùc baïn yeân taâm vui veõ nhaän chaân laáy cuoäc ñôøi laø moät “CUOÄC PHIEÂU-LÖU MAÏOHIEÅM vaø ÑAÀY TRIEÁT-LYÙ”. Mong caùc baïn ñoïc-giaû thaân meám luaän xeùt vaø töï hieåu ñöôïc khoa soá TÖÛ-VI ñeå chieâm-nghieäm töï ñaùnh giaù moät caùch lyù-thuù cuoäc ñôøi mình sau naøy khi ñaõ ñaàu baïc raêng long, cuoäc ñôøi maõn chieáu xeá boùng. HAØ NOÄI, NGAØY 17 THAÙNG 10 NAÊM 1919 NGUYEÃN TÖÛ QUAÂN 1.) MAÁY LÔØI ÑAÀU SAÙCH HAY LAØ BOÁN CHUYEÄN GIAI-THOAÏI VEÀ SOÁ TÖÛ-VI. Cuûa VÖÔNG-QUOÁC-BAÛO Coù ngöôøi baûo soá TÖÛ-VI laø huyeàn hoaëc, toâi, toâi baûo soá TÖÛ-VI laø huyeàn bí. Noù huyeàn hoaëc chaúng qua chæ taïi ngöôøi ta chöa khaùm phaù heát ñöôïc leõ huyeàn bí cuûa noù maø thoâi! Laïi coù ngöôøi noùi:” Toâi hoaøi nghi laém”. Xin hoûi: “ Vaäy chöù baïn coù thí-nghieäm bao giôø chöa ?”. Cuõng nhö con beänh khi duøng thuoác chæ coøn bieát tin ôû oâng thaày, oâng thaày chæ bieát tin ôû tinh döôïc cuûa thuoác ñeå chöûa beänh. Beänh khoûi, beänh nhaân tin oâng thaày laø hay, oâng thaày tin tinh döôïc cuûa thuoác laø ñuùng. Chôù coøn nhö baûo raèng: “ Thuoác uoáng bieát coù khoûi khoâng maø duøng?” Xin thöa: “Naøo thaày coù phaûi laø vò thuoác kia, coù theå chui vaøo buïng ngöôøi ta ñaâu maø chaéc ñöôïc”. Laïi hoûi: “ Taïi sao” QUEÁ PHUÏ DAÃN HOAÛ QUY NGUYEÂN ?” Chæ xin ñaùp:” Chaúng bieát, chæ bieát coå nhaân daïi nhö theá, hoïc bieát theá, kinh nghieäm thaáy theá maø thoâi !”. Laáy caâu chuyeän höõu hình laø vò thuoác ñeå giaûi thích caâu chuyeän voâ hình laø soá TÖÛ –VI, chaúng qua toâi chæ muoán noùi ñeán aûnh höôûng cuûa voâ-hình vaø höõu-hình, aùp duïng theo kinh nghieäm thì ta khoâng coøn thaáy nhöõng caùi maø ta ñaõ cho laø huyeàn hoaëc nöõa! Ngöôøi daân ñen chaúng bieát thieân vaên laø gì, nhöng chæ bieát nhö hieän töôïng cuûa trôøi ñaát ñeå kinh nghieäm nhöõng vieäc xaûy ravaø truyeàn khaåu cho nhau, maø ngaøy nay chuùng ta cuõng vaãn thaáy coøn laø ñuùng. Xin trích ra ñaây moät vaøi caâu laøm chöùng. Moáng ñoâng voàng taây. Chaúng möa ñaày cuõng gioù giaät. Quaàng caïn taùn möa(xem giaêng). Taùn laø caùi voøng SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 3 Môõ gaø thì gioù, môõ choù thì möa, xem saéc maây chieâm. Thaùng baûy heo may. Chuoàn chuoàn bay thì baûo. Toû giaêng möôøi boán ñöôïc taàm. Toû giaêng boâm raàm thì ñöôïc luùa chieâm. Huoáng hoà, khoa hoïc, TÖÛ-VI, ñaõ laø moät trong beán chuyeân-khoa: Y, NHO, LYÙ SOÁ, ñöôïc coå nhaân daày coâng nghieân cöùu, ñeå laïi bao nhieâu saùch vôû thì chuùng ta khoâng theå coi laø huyeàn hoaëc ñöôïc. Ñaõ saùc nhaän yù ñoù, cuï traïng trình, NGUYEÃN-BÆNH-KHIEÂM ñaõ noùi: “ Vieäc gì cuõng coù SoáMeänh caû, nhöng khoâng neân meâ tín veà Soá-Meänh maø cöù caïnh tranh hoaøi, gieát troùc nhau röõ, roài laïi caû cho Soá-Meänh thì khoâng ñöôïc ?”. A-ha. Theá ra nhaát ñònh laø coù soá roài! Vaäy thoâi, caùi soá em giaàu thôøi em laáy khoù cuõng giaøu, soá ngheøo thôøi chin duïn, möôøi traâu cuõng ngheøo! Soá khaù chaúng laøm gì roài cuõng khaù. Xin hoûi: “ Vaäy chôù, ñaõ chaéc chaén khaùm phaù ñöôïc huyeàn-bí veà Soá-Meänh cuûa baïn chöa maø baïn ñaõ meâ tín laø soá khaù. Neáu chöa, baïn haõy möu ñoà söï nghieäp ñi, coå nhaân ñaõ chaún noùi: Möu söï taïi nhaân, thaønh söï taïi thieân ñoù sao?”. Ñeán taøi gioûi nhö KHOÅNG-MINH cuõng vaãn coøn nghi chuùt taøi mình, neân tuy bieát tröôùc raèng thieân haï taát chia ba, maø cuõng vaãn ñem quaân löïc xuaát kyø sôn, maø vaãn nuoâi hy voïng ñem thoáng nhaát veà nhaø Haùn. Phaûi chaêng KHOÅNG-MINH muoán cöôõng laïi MEÄNH TRÔØI ? Daàu coù phaûi haønh ñoäng cuûa KHOÅNG-MINH chæ laø haønh ñoäng cuûa ngöôøi quaân-töû laøm theo chính nghóa maø sôû dó coù haønh ñoäng aáy cuõng moät phaàn naøo do oâng chöa tin haún ñöôïc taøi mình ñeå khaùm phaù noåi ñöôïc heát nhöõng huyeàn bí cuûa cao-xanh hay laø ngöôøi quaân-töû muoán laáy Ñöùc cuûa mình ñeå mong thaéng ñöôïc Soá-Meänh chaêng? Moät nhaø hoïc giaû Vieät-Nam cuï NGUYEÃN-BAÙ-HOÏC ñaõ noùi: “ Vieäc laøm khoâng coát ôû thaønh baïi, coát ôû nghó ñeán vaø daùm laøm”. Vôùi caâu ñoù, toâi töôûng cuï cuõng ñaõ tham hieåu theá naøo laø Soá-Meänh. Coøn nhöõng ai hoaøi nghi tuyeät ñoùi, thaáy quyeån saùch “TÖÛ-VI KINH NGHIEÄM” naøy voäi cho chuùng toâi laø duy-taâm, reo raéc hoang mang. Vôùi nhöõng oâng baïn duy-vaät aáy, chuùng toâi xin baét tröôùc coå-nhaân möôïn boán chuyeän giai thoaïi veà soá TÖÛ-VI thuaät laïi döôùi ñaây ñeå traû lôøi. I. CHEÁT ÑAÁM ÑOØ Oâng TRAÀN-ÑOAØN sau khi nghieân cöùu tìm ra soá TÖÛ-VI moät hoâm ñi chôi gaëp oâng LAÕÑOÀNG-TAÂN khoe raèng: “ Toâi môùi khaùm phaù ñöôïc moät ñieàu raát bí maät, ngöôøi ta ñeàu coù soá meänh. Toâi ñaõ laäp thaønh con toaùn, aáy laø soá TÖÛ-VI”. Laõ-Ñoàng-Taân khoâng tin traû lôøi: “ Coù chaéc khoâng. Vaâng, roài toâi seõ traû lôøi ñeå baùc bieát veà khoa soá TÖÛ-VI huyeàn rieäu cuûa baùc laø ñuùng”. Vaø muoán rieãu baïn, Laõ-Ñoàng-Taân caû cöôøi quay ñi. Ra ñeán bôø soâng, Laõ-Ñoàng-Taân thaáy moät chieác thuyeàn vöøa rôøi beán vaø ñang bôi ôû giöõa gioøng. Oâng nghó thaàm, chaúng leõ laïi coù soá nhö lôøi TRAÀN-ÑOAØN, öø ñöôïc, ñeå ta thöû thí nghieäm xem vaø saün chieác quaït ôû tay, LAÕ-ÑOÀNG-TAÂN phaåy luoân moät caùi laøm cho chieác ñoù ñaém ngay vaø chìm læm, keát quaû baåy möôi hai ngöôøi cheát. LAÕ-ÑOÀNG-TAÂN ñaéc chí, buïng baûo daï, coù leõ naøo caû moät chuyeán ñoù laïi toaøn laø nhöõng ngöôøi coù soá bò cheát ñuoái ñöôïc sao? Vaø taát taû oâng ñi tìm baïn, hoûi ngay raèng: “Naøy, TRAÀN-ÑOAØN, vöøa coù moät chuyeän raát laï, anh ñaõ bieát chöa ?”. TRAÀN-ÑOAØN ung-dung mæm cöôøi ñaùp: “Bieát caû roài, leân thieân ñình dôû soå ra maø xem”. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 4 Nghi hoaëc, LAÕ-ÑOÀNG-TAÂN voäi vaõ leân trôøi thì may-maén thay gaëp ngay luùc Nam-Taøo, BaécÑaåu ñang xoaùt soå döôùi traàn gian. Vaø sau khi Nam-Taøo môû soå cho xem, LAÕ-ÑOÀNG-TAÂN thaáy coù ñoaïn chöùa veà vieäc vöøa xaûy ra nhö sau naøy: “Chuyeän ñaâu kheùo sui neân boãng gaëp, khaùch trong thuyeàn, thaát thaäp nhò nhaân. Aâm-döông ngaøy thaùng soay vaàn, Qua soâng quaït Laõ-Ñoàng-Taân gieát ngöôøi.” - ||| Soá con giai: Thaùi döông laø cha Thaùi aâm laø meï. AÂm döông ñoùng ôû cung naøy coù thaát tinh laø keùm thoï, coù 2 saùt tinh laø khoâng ñöôïc thoï. Soá con gaùi: thaùi döông laø choàng, thaùi aâm laø meï ñeû, thieáu döông laø boá ñeû. II.-OÂNG LAÕO NUOÂI OÂNG HAÙN-CAO-TOÅ moät hoâm ñi chôi, qua moät aáp kia, gaëp moät laõo nhaø queâ hoûi raèng: “Muoân taâu beä-haï, keû ngu daân daùm xin beä-haï chæ giaùo. Cuøng sinh moät naêm, moät thaùng, moät ngaøy, moät giôø vôùi beä-haï, maø sao beä-haï laøm neân baäc ÑEÁ-VÖÔNG, thoáng nhaát thieân haï, khieáp phuïc chö haàu, coøn ha-thaàn vaãn chæ laø moät keû daân-ngu ôû nôi coâ-laäu naøy ?”. Vua HAÙN ngaàm nghó vaø hoûi laïi raèng: “Vaäy hieän nay oâng ñang laøm ngheà gì ?” muoân taâu thaùnh thöôïng, hieän nay haï thaàn laøm ngheà nuoâi oâng vaø hieän nay haï thaàn coù chín toå oâng ñang keùo maät. Theá thì nhaø ngöôi xung xöôùng hôn ta nhieáu. Ta chæ laøm vua coù nöôùc TRUNG-HOA maø vaãn chöa yeân, coøn lo giaëc giaõ vaø cheá phuïc chö haàu e raèng laøm phaûn. Nhaø ngöôi laøm vua chín nöôùc, loaøi oâng cuõng coù quaân thaàn phuï taù khaùc chi loaøi ngöôøivaø khoâng bieát laøm phaûn, nhö vaäy nhaø ngöôi nhaøn hôn ta coøn phaøn naøn gì nöõa ! Laõo nhaø nghó ra thaáy mình cuõng laø vua vaø coøn xung xöôùng hôn vua. III.-SOÁ BÒ HOÅ CAÉN CHEÁT Coù moät oâng nhaø giaøu ôû tænh NAM, moät hoâm nhôø baïn ñoaùn hoä laù soá TÖÛ-VI cuûa mình. Ngöôøi baïn noùi: “Trung ngoân, nghòch nhó, baùc coù baèng loøng nghe söï thöïc maø khoâng bieát giaän thì toâi seõ noùi.” OÂng nhaø giaøu naên næ vaø yeâu caàu coù ñieàu gì phaûi chaêng xin baïn daïy baûo. Baïn buoäc loøng ñoaùn raèng: “Neáu baây giôø toâi laïi taùn tuïng söï giaøu sang cuûa baùc, thì baùc thích hôn, nhöng baùc seõ cho toâi laø noùi ñuøa vaøsoá Töû-Vi chæ coøn laø moät moân noùi doùc ñeå cho moät boïn bòp bôïm nònh hoùt taâng boác nhöõng keû quyeàn quyù maø thoâi !”. Khoâng, vôùi toâi, TÖÛ-VI phaûi laø moät khoa-hoïc huyeàn bí coå truyeàn vaø cöù nhö soá naøy, theá naøo baùc cuûng bò hoå caán cheát. Oâng nhaø giaøu laïnh ngöôøi, cöôøi nhaït, cho laø baïn ruûa maùt mình, baùn tin baùn nghi , oâng ñaùp : “Toâi xuoát ñôøi ôû nôi ñoàng baèng, coâng vieäc quanh naêm ôû nôi vöôøn ruoäng, khoâng ñi röøng, khoâng gaàn nuùi, maø chæ röøng nuùi môùi coù hoå thì caùch ñaây haøng maáy traêm caây soá, hay laø baùc leân röøng baét hoå veà nuoâi laøm choù ñeå coù theå caén toâi cho hôïp vôùi lôøi soá baùc môùi ñoaùn chaêng! Noùi doaïn, oâng nhaø giaøu laïi coøn muoán bæ–baùng baïn mình, nhaùc troâng thaáy böùc tranh “ ANH HUØNG TÖÔNG NGOÄ” SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 5 beøn chaïy laïi dô tay ñaäp maïnh vaøo con hoå–veõ cho haû giaän vaø tieáp :“ Hay laø con hoå naøy caén cheát ta ñaây ! Khoâng ngôø beân trong böùc tranh daùn saùt vaøo töôøng coù danh ngaàm, neân khi oâng nhaø giaøu ñaäp tay vaøo moàm con hoå–veõ, chaúng may ñuïng phaûi ñaàu caùi danh ngaàm choåi ra caám vaøo tay ñeán noãi vaõi maùu. OÂng nhaø giaøu thaát saéc, vaø sau ñaáy veát thöông aáy cöù loeùt daàn maõi ra, thuoác naøo chöõa cuõng khoâng khoûi, veà sau heát chính oâng ñaõ bò cheát vì veát thuông aáy . Theá ra hoå–veõ cuõng caén cheát ñöôïc ngöôøi ö ! soå TÖÛ–VI kyø dieäu laém thay ! IV-SOÁ CAÙI QUAÏT GIAÁY OÂng baïn toâi nghieân cöùu veà soå TÖÛ–VI, vaãn thöôøng bò vôï raày laø khoâng chòu boân taåu laøm aên ñeå cho vôï con xung xöôùng, chæ caû ngaøy laøm con moït saùch, phoûng coù ích gì cho ñôøi ! Ñaõ nhieàu laàn anh muoán thoâi khoâng nghieân cöùu nöõa, nhöng laïi tieác coâng chieâm nghieäm baáy laâu ! Ñang phaân vaân, thì coù ngöôøi ñem traû ôn anh moät chieác quaït raát ñeïp. Anh caàn xem vaø hoûi : “ Thöa coâ chieác quaït naøy quyù laém nhæ !”. Ngöôøi khaùch ñaùp : “Thöa oâng, oâng cho laø quyù thì neân quyù. Chuùng toâi chæ bieát, oâng ñaõ ñem taøi ñoaùn soá TÖÛ-VI cho chuùng toâi, thì chuùng toâi coù chuùc taøi moïn laø ngheà laøm quaït, cuõng ñem heát söùc bình sinh taïo neân chieác quaït naøy ñeå laøm quaø taëng laïi oâng maø thoâi”. Baïn toâi beøn hoûi ngaøy, gôøi, naêm, thaùng, maø ngöôøi khaùch ñaõ laøm xong chieác quaït kia. Anh laãn thaån laáy cho chieác quaït moät laù soá töû-vi vaø buoäc ngay laù soá vaøo chieác quaït treo leân töôøng ñeå ñôïi ñeán ngaøy chieác quaït kia taän soá. Sôû dó anh laøm vaäy laø vì anh vaån coøn ngôû laø khoâng coù soá meänh vaø anh laïi coøn coù yù muoán neáu coù soá meänh thì ta phaûi vöôït TAÏO-HOAÙ, nhaän ñònh thaùng thieân sao ? Anh thaáy ngaøy caùi quaït taän soá chaúng bao xa, neân ñem treo noù leân, khoâng ñeán thì taát nhieân noù phaûi môùi maõi, laáy ñaâu maø raùch maø hö ñi ñöôïc. Yù aáy khaùc naøo GAI-CAÙT laäp ñaøn, hoàng chöïc xoay lai aâm döông ñeå ñöôïc soáng theâm bao nhieâu ngaøy nöûa. Nhö theá laø traùi yù trôøi, maø baïn toâi treo quaït khoâng duøng laø muoán cöôùp quyeàn TAÏO-HOAÙ, NGUÎ-DUYEÂN ñaõ laøm taét ngoïc ñeøn baûn meän cuûa KHOÅNG-MINH ñeå oâng phaûi than raèng: “trôøi ñaõ muoán ta cheát, caàu cuõng khoâng ñöôïc nöûa, chôù vieäc ñoù coù phaûi laø loåi cuûa NGUÎ-DUYEÂN ñaâu”. Vaäy thì chuyeän anh baïn toâi treo quaït keát quaû ra sao? Baïn toâi kieân nhaãn ñôïi chôø, vaø ngaøy thaùng cöù laïnh luøng troâi, troâi maõi.. Roài cuõng ñeán ngaøy taän soá cuûa chieác quaït maø baïn moâng ñôïi. Töøng giaây töøng phuùt, anh trong, anh nhìn, anh ngaém chieác quaït xem coù gì bieán ñoåi khoâng. Khaùc naøo chaøng “TA-LAÊNG-TINH” ngaém gia löøa tuy loøng lolaéng maø vaãn khoâng sao deïp ñöôïc laøn soùng ham muoán cuûa loøng. Baïn toâi trong quaït nhìn quaït, ngaém quaït vaø mæm cöôøi ñaéc chí. Chaéc anh nghó, phen naøy thì soá TÖÛ-VI heát linh-nghieäm hay hôn theá, phen naøy ta haún thaéng ñöôïc cho maø xem. Anh ñi ra, anh ñi vaøo, chôø cho ngaøy aáy saép choâi qua vaø luoân luoân treân moâi nôû moät nuï cöôøi hoài hoäp… Vôï baïn toâi vaãn thöôøng böïc doïc veà tính neát cuûa choàng. Nay laïi thaáy daùng ñieäu cuûa choàng coù veõ baên khoaên, tö-löï thì hoà-nghi, nhaát laø suoát ngaøy, anh ta chæ löôïn ra löôïn vaøo thænh thoaûn laïi mæm cöôøi bí maät; vôùi cöû-chæ aáy nhöùc-quyeát choàng mình thöông nhôù ai ñaây. Maùu ghen khi ñaõ soâi leân, chò beøn tuùm ngöïc anh chaøng maø caên vaën “Caäu töông tö con naøo, ñeå gheû laïnh vôùi gaùi soá naøy. Taïi sao caäu laïi troâng toâi maø cöôøi ngaït ?”. Baïn toâi ñaõ maéc phaûi oan THÒ-KÍNH roài. Bieát phaân traàn sao ? muoân ngaøn lôøi noùi cuõng chaúng theå moâ taû ñöôïc nhöõng yù töôûng thaèm kính cuûa loøng. Thaáy theá baïn toâi laïi töùc cöôøi theâm. Loøng thöông vôï ñaõ laøm anh tieát loä thieân cô neân anh chæ chieác quaït treo leân töôøng maø raèng : “Anh coù cöôøi em ñaâu. Anh cöôøi chieác quaït treo kia”. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 6 Loän tieát chò chaøng nhaûy phaét leân giaät chieác quaït xeù tan ra maø vaãn coøn chöa nguoâi côn giaän “A quaït kæ nieäm cuûa con dó. Gôùm thaät quaït quyù hôùn vôï maø…!”. Theá laø chò ta ñaõ theá thieân haønh ñaïo voâ tình chò ñaõ laøm taän soá moät vaät voâ tri. Nhöõng chuyeän thaät treân ñaây, toâi chæ bieát nghe sao keå vaäy. Cho neân coù ngöôøi hoûi coù thaät nhö theá khoâng ? Xin ñaùp : “Khoâng bieát chæ bieát thaáy chuyeän hay yù ñeïp, lyù ñuùng, thì vieát neân vaên ñeå ñoïc cho vui, xem cho vui, nghe cho vui. Coøn nhö coù thöïc khoâng? Coù ñuùng khoâng?…Xin môøi caùc baïn haûy baéc chöôùc. LAÕ-ÑOÀNG-TAÂN hay oâng baïn laån thaån cuûa toâi, chuùng ta cuøng thí nghieäm xem thì bieát chôù coøn keå caèm buùt thì chaúng coù theå bòa ñöôïc ra ñaâu” . V-LUAÄN VEÀ SOÁ TÖÛ-VI MEÄNH TOÁT, THAÂN TOÁT, HAÏN TOÁT, thaät laø toaøn-myõ ñoù laø leõ ñöông nhieân. Coøn nhö saùch noùi: “MEÄNH haûo baát nhö THAÂN haûo; THAÂN haûo baát nhö HAÏN haûo, thì theo thieân-kieán chuùng toâi giaùm nghó : “MEÄNH chaúng ra gì, hoøng gì ñeán THAÂN, THAÂN chaúng ra gì coøn hoøng gì ñeán HAÏN, THAÂN, MEÄNH ñaõ xaáu duø coù gaëp HAÏN toát cuõng chæ nhö côn möa maùt maët maø thoâi. Song roài “Meøo laïi hoaøn meøo”. Laém ngöôøi noùi : “Soá ngaøy tuy xaáu, nhöng ñöôïc nhôø vôï, hoaëc cung DIEÂN-TRAÏCH toát”. Roõ thaät buoàn cöôøi. MEÄNH xaáu bao giôø tìm ñöôïc vôï giaøu sang. MEÄNH ngheøo, bao giôø coù ñöôïc oâ-toâ nhaø laàu. Neân bieát raèng TAÏO-HOAÙ khoâng nhaèm. Soá choàng taùm laïng taát gaëp ñöôïc soá vôï nöûa caân. Coù nheø daân soá THÖÔÏNG-CAÙCH laïi laáy ngöôøi vôï soá HAÏ-CAÙCH. Coøn nhö soá HAÄU-VAÄN môùi ñaït thì taát cuõng phaûi coù QUÍ-CAÙCH môùi mong soáng ñöôïc cho tôùi khi ñaït vaän chöù. Vi ngoä TUAÀN-TRIEÄT maø bò kìm haûm, nhöng ngoaøi 30 naêm maø gaëp-gôõ, cuõng vaãn caàn phaûi MEÄNH laøm chuû. Soá coøn phaûi ñi ñoâi vôùi LYÙ. Töøng giaây, töøng phuùt, bieát bao ngöôøi ra ñôøi, cuøng naêm, cuøng thaùng, cuøng ngaøy, cuøng giôø, vaäy ta phaûi xuy-luaän nhö theá naøo? Chaúng leõ nhö nhau caû hay sao? Khoâng. Caàn phaûi tìm cho ra LYÙ(ÑÒA-LYÙ). Loïi long meï ra, höôûng-thuï sinh khí ôû nôi vaïn-vaät taát khaùc ngöôøi ôû nôi coâ-laäu. Thí Duï : Hai soá nhö nhau, moät ngöôøi sinh choán ÑOÂ-THÒ, khaùc vôøi ngöôøi ôû treân röøng nuùi, neáu hai soá ñeà toát, thì ngöôøi ÑOÂ-THÒ ngheânh ngang, xe ngöïa, coøn keû kia cuõng anh huøng nhaát khoaûnh chöù sao? Ñaøn baø cuõng vaäy, ngöôøi ñeán ôû CHUNG-CHAÂU khaùc vôùi ngöôøi ñeán ôû THÖÔÏNG-DU. Baø ôû CHUNG-CHAÂU, oâ-toâ nhaø laàu, choàng quan caû, vôï haàu leõ, coøn baø ôû THÖÔÏNG-DU thì chæ ñeán QUAN-LAØNG, oâng CHAÙNH, oâng LYÙ laø cuøng? Soá tuy thöôïng-caùch nhöng maø khoâng coù neáp ñaát, nôi sinh cuûa mình khoâng coù ñòa hình, ñòa theá deïn deõ taát cuõng bò giaûm. Toâi ñaõ ñöôïc xem moät laù soá ñuû caû KHOA, QUYEÀN, XÖÔNG, KHUÙC, TÖÔÙNG, AÁN, TAÛ, HÖÕU, maø traùi laïi ngöôøi aáy laøm cai thôï neà, suoát ñôøi oâng ta chæ ñi söûa-chöõa ñình-chuøa, veõ con long, con phöôïng vaø toâ laïi hoaønh phi, caâu ñoái. Moät laù nöõa : TÖÛ-VI, THAÁT-SAÙT, phuøng TAÛ HÖÕU, TÖÔÙNG, AÁN, LOÄC, MAÕ. Ñuùng laù soá VOÕ-CAÙCH. Theá maø oâng ta chæ laøm ngheà ÑOÀ-TEÅ haøng ngaøy haï-saùt haøng chuïc traâu boø. Nhöng hai oâng keå treân daãu chaúng aùo gaám, hoát vaøng, thanh göôm, yeân ngöïa thì cuõng giaøu-coù danh-tieáng moät vuøng. Laïi nhö cung PHUÙC-ÑÖÙC cuûa hai ngöôøi ñeàu coù THANH-LONG, BAÏCH-HOÅ, TAM-THAI, BAÙT-TOAÏ. Moät ngöôøi thôøi quyeàn-hoâ, baùch-naïp, coøn moät ngöôøi chæ no-aám ung-dung loaøngxoaøng thoâi, laø côù gì? SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 7 Vì LONG, HOÅ, THAÙI, TOAÏ cuûa ngöôøi treân to-taùt, huøng-duõng, soâng roäng, nuùi cao, laøm LONG, HOÅ, THAÙI, TOAÏ, coøn ngöôøi döôùi, caùi ngoøi, caùi raõnh, moâ ñaát chöa ñaày naêm thöôùc, cuõng goïi laø LONG laø HOÅ, nhö theá taát phaûi keøm. Laïi coøn moät tröôøng-hôïp nöõa, hai ngöôøi cuøng ôû chung moät nhaø, cuøng ñeû con trai hoaëc con gaùi, cuøng naêm, cuøng thaùng, cuøng ngaøy, cuøng giôø. Nhö theá, phaûi xem tuoåi phuï-maãu cuûa hai ñöùa treû ñoù, coù hôïp boá meï noù khoâng, soá boá meï noù coù toát khoâng? Môùi coù theå phaân ñònh cao thaáp ñöôïc. Xem nhö theá thì nhaân sinh baùch-ngheä, ngheà gì cuõng cao quyù caû. Daàu laøm thôï, nhöng ngheà tinh-saûo ai cuõng khen, cuõng chuoäng taøi, aâu cuõng laø THÖÔÏNG-CAÙCH chöù sao? Neáu cöù khaêng khaêng soá THÖÔÏNG-CAÙCH laø phaûi laøm quan thì xeáp ñaâu cho heát? LÖU-DANH ñaõ ñaønh raèng khoù, thì LÖU-XÖÛ cuõng chaúng deå gì. Soâng coù khuùc, ngöôøi coù luùc ñaõ maáy ai ñöôïc xung-xöôùng suoát ñôøi. Cho neân, chuùng toâi thaáy soá TÖÛ-VI laø moät KHOA TOAÙN KYØ DIEÄU khoâng phaûi laø moät khoa ba-hoa ñeå meâ hoaëc loøng ngöôøi, ñem coâng ñoïc saùch möôøi naêm, vieát quyeån “TÖÛ-VI KINHNGHIEÄM” naøy coáng-hieán ñoàng-baøo xem ñeû mua vui, ñeå yeân-uûi vôùi soá meänh, ñeå töï mình tìm laáy soá mình, xem laáy vaän mình. Khi ta ñaõ bieát nhöõng ñieàu aáy loøng ta seõ ñöôïc yeân, aáy laø xung-xöôùng. BAÛN ÑOÀ I TYÙ NGOÏ MUØI THAÂN 4 5 6 7 THÌN Tuoåi……………… DAÄU Ngaøy……………… 8 3 MAÕO Thaùng…………… TUAÁT Giôø………………… 9 2 DAÀN SÖÛU TYÙ HÔÏI 1 12 11 10 BAÛN ÑOÀ BAÀT DI DÒCH (khi laáy ra laù soá chæ neân nhôù thoâi, chôù khoâng ai bieân ra theá) CAÙCH LAÁY SOÁ TÖÛ-VI Laù soå TÖÛ –VI naøo cuõng chæ coù möôøi ba cung . Cung giöõa goïi laø THIEÂN –BAØN, 12 cung xung quanh goïi laø ÑÒA – BAØN coù teân vaø choã ñoâng nhaát ñònh khong bao giôø thay ñoåi , xem baûn ñoà ôû treân vaø teân caùc cung TYÙ, SÖÛU v.v… Muoán laáy moät laù soá TÖÛ-VI ta laáy tôø giaáy chia laøm 13 cung nhö treân .ÔÛ giöõa ñeà tuoåi, ngaøy , thaùng vaø giôø sinh cuûa ngöôøi coù laù soá .Song roài laàn löôït tìm MEÄNH , AÂM –DÖÔNG, CÖÏC vaø caùc sao nhö sau naøy : 1/ Xem baûn ñoà HOA –GIAÙP ñeå tìm xem MEÄNH gì ? 2/ Xem AÂM-DÖÔNG , thí duï : AÂM-NAM, DÖÔNG NÖÕ, vaân vaân … 3/ Xem MEÄNH ôû cung naøo . 4/ Xem THAÂN ñoùng ôû ñaâu ? Song roài an caùc cung khaùc nhö PHUÏ- MAÃU, PHUÙC –ÑÖÙC, ÑIEÀN-TRAÏCH, QUAN-LOÄC, vaân vaân … 5/ Xem caùch tìm CUÏC ñeå bieát CUÏC gì ? 6/ Xem caùc voøng sao, ñeå an caùc sao vaøo caùc cung, 7/ Xem THAÂN vaø MEÄNH chuû sao naøo bieán vaøo giöõa. 8/ Tính ñaïi-haïn theo naêm cuïc. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 8 9/ Tính tieåu –haïn löu- nieân , vieát möôøi hai chöõ : TYÙ, SÖÛU, DAÀN, MAÕO, vaân vaân… voøng quanh oâ giöõa theo tuoåi vaø khôûi töï cung naøo. Thí Duï : Tuoåi DAÀN, NGOÏ, TUAÁT thì khôûi töï cung THÌN, tuoåi cuûa mình DAÀN, NGOÏ hay TUAÁT roài laàn ñi. Moãi cung seõ laø haïn moät naêm, theo möôøi hai chöõ TYÙ, SÖÛU, DAÀN, MAÕO, THÌN, TÎ, NGOÏ, MUØI, THAÂN, DAÄU, TUAÁT, HÔÏI voøng quanh ôû giöõa. Nam thì thuaän, Nöõ thì nghòch. 1.) BAÛN ÑOÀ HOA GIAÙP (60 naêm) ÑEÅ BIEÁT XEM THUOÄC MEÄNH GÍ ? Giaùp tí thuoäc kim 26 tuoåi (tính naêm 1949) a/ GIAÙP-TÍ. – Giaùp-tí Bính-daàn Maäu-thìn Canh-ngoï Nhaâm-thaân 26 24 22 20 18 kim hoaû moäc thoå kim AÁt –söûu Bính-Maõo Kyû-tî Taân-Muøi Quí-daäu 25 23 21 19 17 kim hoaû moäc thoå kim b/ GIAÙP-NGOÏ -Giaùp-ngoï Bính-thaân Maäu-tuaát Canh-tí Nhaâm-daàn 56 54 52 50 48 kim hoûa moäc thoå kim AÁt-muøi Ñinh-daäu Kyû-hôïi Taân-söûu Quí-maõo 55 53 51 49 47 kim hoaû moäc thoå kim c/ GIAÙP-TUAÁT.-Giaùp-tuaát Bính-tí Maäu-daàn Canh-thìn Nhaâm-ngoï 76 74 72 70 68 hoaû thuûy thoå kim moäc AÁt-hôïi Ñinh-söûu Kyû-maõo Taân-tî Quí-muøi 75 73 71 69 67 hoaû thuûy thoå kim moäc d/ GIAÙP-THÌN. –Giaùp-thìn Bính-ngoï Maäu-thaân Canh-tuaát Nhaâm-tí 46 44 42 40 38 hoaû thuûy thoå kim moäc AÁt-tî Ñinh-muøi Kyû-daäu Taân-hôïi Quí-söûu 45 43 41 39 37 hoaû thuûy thoå kim moäc e/ GIAÙP-THAÂN.–Giaùp-thaân Binh-tuaát Maäu-tí Canh-daàn Nhaâm-thìn 66 64 62 60 58 thuûy thoå hoaû moäc thuûy AÁt-daäu Ñònh-hôïi Kyû-söûu Taân-maõo Quí-tî 65 63 61 59 57 thuûy thoå hoaû moäc thuûy g/ GIAÙP-DAÀN. –Giaùp-daàn Binh-thìn Maäu-ngoï Canh-thaân 36 34 32 30 thuûy thoå hoaû moäc AÁt-maõo Ñinh-tî Kyû-muøi Taân-daäu 35 33 31 29 thuûy thoå hoaû moäc SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG Nhaâm-tuaát 28 thuûy www.tuviglobal.com Quí-hôïi 27 9 thuûy BAÛN ÑOÀ NAØY TÍNH TUOÅI SAÚN BAÉT ÑAÀU TÖØ NAÊM 1949 Cöù moãi naêm laïi theâm leân moät tuoåi, THÍ DUÏ : Naêm 1949 : 26 tuoåi Giaùp-tí : kim meänh Naêm 1950 : 27 tuoåi Giaùp-tí : kim meänh 2) PHEÙP TÍNH AÂM DÖÔNG. Baát cöù Nam hay Nöõ : tuoåi : a/ - Giaùp, Bính, Maäu, Canh, Nhaâm, Tí, Daàn, Thìn, Ngoï, Thaân, Tuaát laø DÖÔNG. b/ - AÁt, Ñinh, Kyû, Taân, Quí, Söûu, Maõo, Tî, Muøi, Daäu, Hôïi laø : AÂM. THÍ-DUÏ : Tuoåi ñaøn baø GIAÙP-TÍ laø DÖÔNG-NÖÕ vaø AÁT-SÖÕU laø DÖÔNG-NÖÕ v.v… Tuoåi ñaøn oâng : MAÄU-NGOÏ laø DÖÔNG-NAM vaø KYÛ-MUØI laø AÂM-NAM v.v… PHEÙP TÍNH GIÔØ Giôø TYÙ töø 11 giôø ñeâm ñeán 1 giôø saùng Giôø SÖÛU töø 1 giôø saùng ñeán 3 giôø saùng Giôø DAÀN töø 3 giôø saùng ñeán 5 giôø saùng Giôø MAÕO töø 5 giôø saùng ñeán 7 giôø saùng Giôø THÌN töø 7 giôø saùng ñeán 9 giôø saùng Giôø TÎ töø 9 giôø saùng ñeán 11 giôø tröa Giôø NGOÏ töø 11 giôø tröa ñeán 1 giôø chieàu Giôø MUØI töø 1 giôø chieàu ñeán 3 giôø chieàu Giôø THAÂNtöø 3 giôø chieàu ñeán 5 giôø chieàu Giôø DAÄU töø 5 giôø chieàu ñeán 7 giôø chieàu Giôø TUAÁTtöø 7 giôø chieàu ñeán 9 giôø toái Giôø HÔÏI töø 9 giôø toái ñeán 11 giôø ñeâm - Laáy soá TÖÛ-VI caàn nhaát laø laáy giôø cho ñuùng. Sai giôø sinh coù theå sai laïc caû laù soá ñi vì caùc chinh tinh seõ ñoåi ngoâi heát vì theá lôøi ñoaùn seõ sai heát caû tinh caùch. - Nhöõng ai laáy soá trong nhöõng naêm 1917 trôû ñi trong nhöõng vuøng taïm chieám ñoùng coù theå ruùt ñi moät giôø, vì ôû ñaây ñoàng hoà vaën nhanh hôn vuøng khoâng chieám ñoùng 1 giôø, töùc laø ñeå luùc 10 giôø keùm 5 sang ôû HAØ-NOÄI thì vaãn laø cuoái giôø THÌN. - Coù theå thaéc maéc cho nhöõng ai môùi laáy soá ñeû phaûi giôø ôû giöõa hai giôø. Thí duï : ñuùng 1 giôø saùng töùc laø sang ñaàu giôø SÖÛU, neáu laø 2 giôø 55 phuùt saùng töùc laø haõy coøn laø cuoái giôø SÖÛU vaø sinh vaøo khoaûng 3 giôø 1 phuùt saùng töùc laø ñaàu giôø DAÀN. Coát yeáu laø nôi ñoàng hoà phaûi thaät ñuùng. - Nhöng neáu coøn nghi ngôø thôøi chæ coù theå laáy hai laù soá caû hai giôø roài so cung PHUÏ-MAÃU vaø cuøng HUYNH-ÑEÄ xem tính caùch coù ñuùng hay khoâng thì bieát. --0-- 3) PHEÙP AN MEÄNH SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 10 Khôûi töï cung DAÀN laø thaùng gieâng tính thuaän ñeán thaùng sinh, roài töø cung aáy goïi, laø giôø TYÙ tính nghòch cho ñeán giôø sinh laø : MEÄNH. --0-- 4) PHEÙP AN THAÂN Khôûi töï cung DAÀN laø thaùng gieâng tính thuaän ñeán thaùng sinh, roài töø cung aáy goïi, laø giôø TYÙ tính thuïaân cho ñeán giôø sinh laø : THAÄN. Sau khi ñaõ an Meänh, cöù vieát thuaän roài an nhöõng cung sau naøy: 1- MEÄNH-VIEÂN, 2- PHUÏ-MAÃU, 3- PHUÙC-ÑÖÙC, 4- ÑIEÀN-TRAÏCH, 5- QUAN-LOÄC, 6- NOÂBOÄC, 7- THIEÂN-ÑÒ, 8- GIAÛI-AÙCH, 9- TAI-BAÏCH, 10- TÖÛ-TÖÙC, 11- PHU-THEÂ, 12- HUYNHÑEÄ. Neáu ñeå thaùng nhuaän töø 1 ñeán 15 tính veà thaùng tröôùc, töø 16 ñeán 30 tính veà thaùng sau. THÍ-DUÏ : Ñeû 16 thaùng baûy dö töùc laø 16 thaùng taùm. BAÛN ÑOÀ II MEÄNH (cung tî) PHUÏ-MAÃU (cung ngoï) PHUÙC-ÑÖÙC (cung Muøi) HUYNH (cung Thìn) PHU-THEÂ (cung Maõo) Tuoåi Taân-Hôïi QUAN-LOÄC Sinh ngaøy 23, thaùng naêm giôø (cung Daäu) söûu (ñaøn baø) NOÂ AÂm-nöõ—Kim meänh. (cung Tuaát) THUÛY NHÒ CUÙC TÖÛ-TÖÙC (cung Daàn) TAØI (cung söûu) GIAÛI-AÙCH (cung tyù) ÑIEÀN-TRAÏCH (cung Thaân) THIEÂN-DÒ (cung Hôïi) MEÄNH laäp taïi TÎ : THAÂN cö PHUÙC-ÑÖÙC, AÂM-NÖÕ, KIM-MEÄNH, THUYÛ NHÒ CUC. AN MEÄNH -- Xem baûn ñoà baát di baát dòch I. Tính THUAÄN nghóa laø ñi voøng TAY PHAÛI theo soá 1 töï cung DAÀN roài ñeán 2 – 3 - 4 . . . Tính nghòch nghóa laø ñi voøng TAY TRAÙI laïi theo nhö sau : 3 – 2 – 1 – 12 – 11 – 10 . . . Thí Duï : Ngöôøi ñeû thaùng BA giôø THÌN, thì tính nhö sau theo baûn ñoà I : thaùng GIEÂNG ñi THUAÄN baét ñaàu töï cung DAÀN, thaùng HAI ôû cung MAÕO thaùng BA töùc laø ôû THÌN. Roài laïi chính cung THÌN aáy, tính laø giôø TYÙ ñi nghòch laïi, töùc laø TYÙ ôû cung THÌN, roài söûu ôû cung MAÕO, DAÀN ôû cung DAÀN, MAÕO ôû cung SÖÛU vaø giôø THÌN thì ôû cung TYÙ. Vaäy an meänh ôû cung TYÙ. 5) CAÙCH TÌM CUÏC a/- Tuoåi Giaùp hoaëc Kyû : Meänh laäp taïi Tyù, Söûu - Daàn, Maõo, Tuaát, Hôïi - Thìn, Tî Thuûy nhò cuïc Hoaû luïc cuïc Moäc tam cuïc SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG - Ngoï, Muøi - Thaân, Daäu b/- Tuoåi AÁt hoaëc Canh : Meänh laäp taïi Tyù, Söûu - Daàn, Maõo, Tuaát, Hôïi - Thìn, Tî - Ngoï, Muøi - Thaân, Daäu c/- Tuoåi Bính hoaëc Taân: Meänh laäp taïi Tyù, Söûu - Daàn, Maõo, Tuaát, Hôïi - Thìn, Tî - Ngoï, Muøi - Thaân, Daäu d/- Tuoåi Ñinh hoaëc Nhaâm: Meänh laäp taïi Tyù, Söûu - Daàn, Maõo, Tuaát, Hôïi - Thìn, Tî - Ngoï, Muøi - Thaân, Daäu e/- Tuoåi Maäu hoaëc Quí: Meänh laäp taïi Tyù, Söûu - Daàn, Maõo, Tuaát, Hôïi - Thìn, Tî - Ngoï, Muøi - Thaân, Daäu www.tuviglobal.com 11 Thoå nguõ cuïc Kim töù cuïc Hoaû luïc cuïc Thoå nguõ cuïc Kim töù cuïc Moäc tam cuïc Thuyû nhò cuïc Thoå luïc cuïc Moäc tam cuïc Thuyû nhò cuïc Kim töù cuïc Hoaû luïc cuïc Moäc tam cuïc Kim töù cuïc Hoaû luïc cuïc Thuyû nhò cuïc Thoå luïc cuïc Kim töù cuïc Thuyû nhò cuïc Thoå luïc cuïc Hoaû luïc cuïc Moäc tam cuïc 6) CAÙC VOØNG SAO a) Voøng TÖÛ -VI – Sao TÖ Û-VI ñoùng theo cuïc vaø ngaøy sinh, vaäy theo baûn-ñoà duôùi ñaây, cuïc ôû baûnñoà naøo vaø ngaøy sinh ôû cung naøo thì aán TÖÛ-VI vaøo cung coù chöùa ngaøy ñoù: con soá ôû caùc cung laø ngaøy chæ ngaøy sinh. Ví duï: THUYÛ NHÒ CUÏC sinh ngaøy muøng MÖÔØI thì aán TÖÛ-VI vaøo cung NGOÏ töùc coù con soá 10. 8-9 10-11 12-13 6-7-30 14-15 16-17 THUYÛ NHÒ CUÏC 4-5-28-29 2-3-26-27 18-19 1-24-25 22-23 20-21 SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG 4-12-14 1-9-11 7-15-17 10-18-20 MOÄC TAM CUÏC 6-8 www.tuviglobal.com 12 13-21-23 16-24-26 19-27-29 3-5 2-28 25 22-30 6-16-19-25 10-20-2329 14-24-27 18-28 2-12-15-21 22 KIM TÖÛ CUÏC 8-11-17 26 4-7-13 3-9 5 1-30 8-20-21 1-13-25-29 6-18-30 11-23 3-15-19-27 16-28 THOÅ NGUÕ CUÏC 10-14-22 21 5-9-17 4-12 7 2-26 10-24-29 2-16-30 8-22 14-28 4-18-23 1-20 HOAÛ LUÏC CUÏC 12-17-27 6-11-21 7-26 5-15-25 9-19 3-13 Khi ñaõ bieát ñöôïc sao TÖÛ-VI ñoùng cung naøo roài, TÍNH THUAÄN caùch ba cung haõy ñeå khoâng ñeán cung thöù tö an LIEÂN-TRINH, laïi caùch hai cung ñeán THIEÂN-ÑOÀNG, cung lieàn sau VUÕKHUÙC, sau nöûa THAÙI-DÖÔNG roài laïi caùch moät cung ñeán THIEÂN-CÔ. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 13 b/ -VOØNG THIEÂN-PHUÛ. Sao THIEÂN-PHUÛ ñoùng theo TÖÛ-VI, neáu sao naøy ôû cung DAÀN vaø cung THAÂN, nghóa laø TÖÛ-VI ôû DAÀN hay THAÂN thì THIEÂN-PHUÛ seõ ôû ñoàng cung, coøn ôû caùc cung khaùc, TÖÛ-VI seõ ñoái chieáu vôùi THIEÂN-PHUÛ. Thí-Duï : TÖÛ-VI ôû HÔÏI, THIEÂN-PHUÛ seõ ôû TÎ : TÖÛ-VI ôû THÌN, THIEÂN-PHUÛ seõ ôû TYÙ, -TÖÛVI ôû SÖÛU, THIEÂN-PHUÛ seõ ôû MAÕO, xem baûn ñoà döôùi ñaây . . . . 3- Töû-Vi 4- Töû-Vi 5- Töû-Vi 2- Töû-Vi 5- Thieân-Phuû Baûn ñoà TÖÛ-VI THIEÂN-PHUÛ 1- Töû-Vi 6- Töû-Vi Thieân-Phuû 4- Thieân-Phuû 1- Thieân-Phuû 2- Thieân-Phuû 3- Thieân-Phuû 3- Thieân-Phuû 4- Thieân-Phuû 5- Thieân-Phuû 6- Töû-Vi Thieân-Phuû 2- Thieân-Phuû 5- Töû-Vi Baûn ñoà TÖÛ-VI THIEÂN-PHUÛ 1- Thieân-Phuû 4- Töû-Vi 1- Töû-Vi 2- Töû-Vi 3- Töû-Vi Khi ñaõ an vò ñöôïc THIEÂN-PHUÛ, tính thuaän moãi cung an moät sao : THAÙI-AÂM, THAM-LANG, CÖÏ-MOÂN, THIEÂN-TÖÔÙNG, THIEÂN LÖÔNG, THAÁT-SAÙT roài caùch ba cung ñeán PHAÙ-QUAÂN. c/- VOØNG TRAØNG-SINH -TRAØNG-SINH, MOÄC-DUÏC, QUAN-ÑÔÙI, LAÂM-QUAN, ÑEÁ-VÖÔÏNG, SUY, BEÄNH, TÖÛ, MOÄ, TUYEÄT, THAI, DÖÔÕNG. Kim cuïc Traøng-sinh ôû Tî Hoaû-cuïc Traøng-sinh ôû Daàn Moäc cuïc Traøng-sinh ôû Hôïi Thuûy vaø Thoå cuïc ôû Thaân DÖÔNG NAM, AÂM NÖÕ tính thuaän. DÖÔNG NÖÕ, AÂM NAM tính nghòch theo thöù töï moãi cung moät sao. Meänh coù TRAØNG-SINH, ÑÔÙI-VÖÔÏNG thôøi thoï. d/- VOØNG THAÙI-TUEÁ THAÙI-TUEÁ, THIEÁU-DÖÔNG, TANG-MOÂN, THIEÁU-AÂM, QUAN-PHUÛ, TÖÛ-PHUØ, TUEÁPHAÙ, LONG-ÑÖÙC, BAÏCH-HOÅ, PHUÙC-ÑÖÙC, ÑIEÁU-KHAÙCH, TRÖÏC-PHUØ. Sinh naêm naøo thì an THAÙI-TUEÁ ôû cung aáy. Thí duï : sinh naêm HÔÏI thì THAÙI-TUEÁ ôû cung HÔÏI roàii tính thuaän moãi cung an moät sao keå treân. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 14 THAÙI-TUEÁ laø sao khaåu-thieät, nhöng ñi vôùi XÖÔNG, KHUÙC, ÑAØO, HOÀNG, KHOA, QUYEÀN, laïi laø ngöôøi vaên-chöông löøng-laãy. Neáu ñi vôùi sao xaáu HOAÙ KÎ laø ngöôøi laém ñieàu. d/- VOØNG LOÄC-TOÀN, BAÙC-SÓ Tuoåi Giaùp Loäc-toàn, Baùc-só ôû Daàn Tuoåi AÁt // ôû Maõo Tuoåi Bính, Maäu // ôû Tî Tuoåi Ñinh, Kyû // ôû Ngoï Tuoåi Canh // ôû Thaân Tuoåi Taân // ôû Daäu Tuoåi Nhaâm // ôû Hôïi Tuoåi Quyù // ôû Tyù Roài Döông Nam, AÂm Nöõ tính thuaän, AÂm Nam Döông Nöõ tính nghòch, theo thöù töï moãi cung moät sao : LOÄC-TOÀN ôû ñaâu BAÙC-SÓ ôû ñaáy roài ñeán LÖÏC-SÓ, THANH-LONG, TIEÅU-HAO, TÖÔNG-QUAÂN, TAÁU-THÖ, PHI-LIEÂM, HYÛ-THAÀN, BEÄNH-PHUÕ, ÑAÏI-HAO, PHUÏC-BINH, QUAN-PHUÛ. Thí duï : Tuoåi CANH-DAÀN, LOÄC-MAÕ ñoàng cung ôû cung THAÂN-MEÄNH, QUAN, DI ñoùng laáy raát lôùn. e/- KINH-DÖÔNG, ÑAØ-LA Tính thuaän cung treân LOÄC-TOÀN laø KINH-DÖÔNG, cung döôùi LOÄC-TOÀN laø ÑAØ-LA. Thí duï : LOÄC-TOÀN ôû Daäu, KINH-DÖÔNG ôû tuaát ôû ñoù laø Maõ ñaàu ñôùi kieám : xaáu. g/ - THIEÂN-KHOÂI, THIEÂN-VIEÄT Tuoåi Giaùp , Maäu, Khoâi ôû Söûu, Vieät ôû Muøi Tuoåi AÁt, Kyû Khoâi ôû Tyù, Vieät ôû Thaân Tuoåi Binh, Ñinh Khoâi ôû Hôïi Vieät ôû Daäu Tuoåi Nhaâm, Quí Khoâi ôû Maõo Vieät ôû Tî Tuoåi Taân Canh Khoâi ôû Ngoï Vieät ôû Daàn Meänh coù THIEÂN-KHOÂI, ngoaøi coù THIEÂN-VIEÄT chieáu laø Toaï Khoâi Löông Vieät : ngöôøi thanh-tao h/ - TAÛ-PHUØ, HÖÕU-BAÄT Khôûi thaùng Gieâng töï cung THÌN tính thuaän ñeán thaùng sinh laù TAÛ-PHUØ. Khôûi thaùng Gieâng töï cung TUAÁT, tính nghòch ñeán thaùng sinh laø HÖÕU-BAÄT. i/ - HOAÙ-LOÄC, HOAÙ-QUYEÀN, HOAÙ-KHOA, HOAÙ-KÎ theo haøng caên cöù tìm boán sao döôi ñaây ôû ñaâu thì TÖÙ HOAÙ (LOÄC, QUYEÀN, KHOA, KÎ) cöù laàn löôït ñoáng theo ôû ñoù. Tuoåi Giaùp : Lieâm, Phaù, Vuõ, Döông, (Thaùi Döông) Tuoåi AÁt : Cô, Löông, Vi, Nguyeät (Thaùi AÂm) Tuoåi Bính : Ñoàng, Cô, Xöông, Lieâm. Tuoåi Ñinh : Nguyeät, Ñoàng, Cô, Cöï. Tuoåi Maäu : Tham, Nguyeät, Baät, Cô. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 15 Tuoåi Kyû : Vuõ, Tham, Löông, Khuùc (vaên) Tuoåi Canh : Nhaät, Vuõ, AÂm, Ñoàng. Tuoåi Taân : Cô, Döông, Khuùc, Xöông. Tuoåi Nhaâm : Löông, Vi, Phuû, Vuõ. Tuoåi Quyù : Phaù, Cöï, AÂm, Lang (Tham) - Thí duï:Tuoåi Quyù : HOAÙ LOÄC vôùi PHAÙ QUAÂN HOAÙ –QUYEÀN vôùi CÖÏ MOÂN HOAÙ-KHOA vôùi THAÙI AÂM HOAÙ-KÎ vôùi THAM-LANG HOAÙ KÎ thuû MEÄNH raát xaáu ñoùng ôû HÔÏI vaø SÖÛU ñôõ xaáu . MEÄNH coù AÂM, DÖÔNG ngoä KÎ:hoûng maét .Neáu ñaëc ñòa cuõng khoâng thoï HOÙA KÎ, MEÄNH VAØ ÑAÏI, TIEÅU HAÏN gaëp sao toát , theâm HOAÙ KÎ ÑAÉC-ÑÒA thôøi laïi caøng toát, nhöng khoâng beàn(HOAÙ-KÎ ôû SÖÛU, HÔÏI ÑAÉC ÑÒA). k/ VAÊN -XÖÔNG, VAÊN KHUÙC Khoûi giôø TYÙ töï cung TUAÁT, tính NGHÒCH ñeán GIÔØ SINH laø VAÊN –XÖÔNG. Khoûi giôø TYÙ töï cung THÌN , tính THUAÄN ñeán GIÔØ SINH laø VAÊN KHUÙC, XÖÔNG KHUÙC ñoàng cung ôû SÖÛU MUØI, MEÄNH THAÂN ñoáng ñaáy toát. Tuoåi Thaân, Tyù Thìn ñoùng ôû Daàn Tuoåi Daàn, Ngoï, Tuaát ñoùng ôû Thaân Tuoåi Hôïi, Maõo,Muøi ñoùng ôû Tî Tuoåi Tî, Daäu, Söûu ñoùng ôû Hôïi THIEÂN MAÕ ngoä TUAÀN , TRIEÄT raát xaáu : ngöïa queø.Meänh ñoùng ôû ñoù nguy laém. m/ QUOÁC AÁN, ÑÖÔØNG PHUØ Tinh thuaän LOÄC TOÀN laø cung thöù 1 ñeán cung thöù chín thì an QUOÁC –AÁN , nghòch ñeán cung thöù taùm laø ÑÖÔØNG –PHUØ. n/ ÑAØO HOA Tuoåi Thaân, Tyù, Thìn ôû Daäu . Tuoåi Tî, Daäu, Söûu ôû Ngoï Tuoåi Hôïi, Maõo, Muøi ôû Tí Tuoåi Daàn, Ngoï, Tuaát ôû Maõo ÑAØO-HOA ôû Tí ñaéc ñòa chieáu meänh ñeïp laém. Ñaøn baø ÑAØO-HOA thöû meänh raát xaáu daãu gaëp caùt –tinh cuõng bò long ñong raát vaû, nhöng chieáu thôøi toát .ÑAØO-HOA laø sao hoàng-phaán, töôi ñeïp. Nhöng ngöôøi laøm neân, ñeàu coù ÑAØO-HOA chieáu THAÂN MEÄNH. ÑAØO-HOA ôû cung NOÂ raát xaáu, THAÂN MEÄNH daãu qui caùch, cuõng vaãn bò aûnh höôûng tai haïi ít nhieàu, hoaëc laø laät-ñaät phu-thueâ, hoaëc laø coâng danh traéc trôû. Veà giaø, Ñaïi, tieåu haïn gaëp ÑAØO HOA hay coù tang, neáu lai ngoä THIEÂN CÔ, TAÛ, HÖÕU , CÖÏ, TUEÁ laø tuyeät-meänh :ÑAØO HOA toái kî KIEÁP KHOÂNG vaø HOAÙ-KÎ, cuõng khaùc naøo :“Boâng hoa töôi ñeïp bò buøn nhô laøm ôû giaù”. o/ HOÀNG –LOAN, THIEÂN-HYÛ. Khoûi naêm Tí, töï cung MAÕO tính nghòch ñeán naêm sinh laø HOÀNG-LOAN. Cung ñoái cung laø THIEÂN HYÛ ( TÍ ñoái vôùi NGOÏ, MAÕO ñoái vôùi ÑAÄU). Sao HOÀNG-LOAN tính chaát cuõng nhö sao ÑAØO HOA. Nhöng HOÀNG- LOAN ngoä HOÙA- KÎ ôû MEÄNH laø giaây oan nghieäp, neáu gaëp theâm LINH, HOAÛ aét phaûi cheát vôùi sôïi giaây thöøng . SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 16 P/ THIEÂN- REÂU, THIEÂN-Y, THIEÂN-HÌNH Tinh thuaän thaùng gieâng töï cung SÖÛU ñeán thaùng sinh laø THIEÂN-RIEÀU vaø THIEÂN-Y. Tinh thuaän thaùng gieâng töï cung DAÄU ñeán thaùng sinh laø THIEÂN-HÌNH . Sao THIEÂN-RIEÀU laø sao ña tinh, quaùi-aùc töïa yeân-linh, yeâu ñaáy roài laïi gheùt ñaáy, gaëp LONG, PHÖÔÏNG raát ñeïp khaùc naøo roàng, maây gaëp hoäi, ñaïi tiueâ haïn gaëp nhieàu may maén baát ngôø, nhöng laïi hay oám ñau vaët. Sao THIEÂN-HÌNH ñaéc ñòa laø thanh kieám, haêm-ñòa laø con dao. Ñaøn baø gaëp ÑAØO, HOÀNG, HÌNH, RIEÂU hoäi LONG, PHÖÔÏNG, LOÄC phuøng TAÛ , HÖÕU, TÖÔÏNG, AÁN “ Thôøi nöûa ngaøy neân quan”. Ñaïi, tieåu haïn ngoä HÌNH, HOÅ, ÑAÅU-QUAN, THAÙI TUEÁ vaø KINH, ÑAØ, khoù maø thoaùt khoûi tuø toäi, ôû TAÙI BAÏCH ngoä trung linh laøm thôï gioûi, ôû GIAÛI AÙCH phaûi ti-taät hay hình –nguïc. THIEÂN-HÌNH ñoùng ôû DAÀN ñaéc ñòa (BAÏCH HOÅ laøm kieám khaùch chieáu thaúng vaøo QUANLOÄC,thôøi hay laém. p/ - TAM-THAI, BAÙT-TOAÏ xem TAÛ-PHUØ ôû cung naøo tính thuaän töø moàng moät ôû cung aáy ñeán ngyøa sinh laø TAM-THAI. Xem HÖÕU-BAÄT ôû cung naøo, tính nghòch töø moàng moät ôû cung aáy ñeán ngaøy sinh laø BAÙT-TOAÏ. Meänh coù TAM-THAI, BAÙT-TOAÏ ñoàng cung raát toát, ñi ñöùng ñöông-boä phong-nhaõ. r/ - LONG-TRÌ, PHÖÔÏNG-CAÙC. Tính thuaän naêm TYÙ töï cung THÌN ñeán naêm sinh laø LONG-TRÌ, tính nghòch naêm TYÙ töï cung TUAÁT ñeán naêm sinh laø PHÖÔÏNG-CAÙC. Sao LONG, PHÖÔÏNG dòu-daøng, hoaø-nhaõ, gaäp haïn toát ñoã-ñaït, veû-vang. Tuoåi MAÕO vaø tuoåi DAÄU, MEÄNH ñoùng ôû MUØI VAØ SÖÛU gaäp LONG-PHÖÔÏNG ñoàng cung raát toát. s/ - THIEÂN-TAØI, THIEÂN-THOÏ, THAÙI-PHUÏ, PHONG-CAÙO Tính thuaän naêm TYÙ töï cung BAÛN MEÄNH ñeán naêm sinh laø THIEÂN-TAØI, naêm TYÙ töï cung BAÛN-THAÂN ñeán naêm sinh laø THIEÂN-THOÏ. Caùch tröôùc VAÊN-KHUÙC moät cung laø THAÙI-PHUÏ, caùch sau moät cung laø PHONG-CAÙO, Thí duï : VAÊN-KHUÙC ôû NGOÏ thôøi THAÙI-PHUÏ ôû THAÂN, PHONG-CAÙO ôû THÌN, THIEÂN-THOÏ ôû THAÂN MEÄNH chuû veà THOÏ. THAÙI PHUÏ, PHONG-CAÙO chuû veà vaên-baèng saéc phaåm. THIEÂN-TAØI (töôïng tröng nuùi Thaùi-Sôn) gaëp sao xaáu cheá bôùt xaáu, gaëp sao toát cheá bôùt toát. THAÙI-DÖÔNG gaëp THIEÂN-TAØI, THAÙI-DÖÔNG bò che laáp bôùt saùng. t/ - AÂM-QUANG, THIEÂN-QUÍ Tính thuaän moàng moät töï VAÊN-XÖÔNG ñeán ngaøy sinh luøi laïi moät cung laø AÂN-QUANG. Tính nghòch moàng moät töï VAÊN-KHUÙC ñeán ngaøy sinh, luøi laïi moät cung laø THIEÂN-QUÍ. AÂN-QUANG, THIEÂN-QUÍ (Söûu, Muøi ñaéc ñòa) laø hai sao CÖÙU-TINH toát thöôïng haïng. Meänh coù QUANG-QUYÙ ñöôïc giuùp ñôõ. Ñaïi, tieåu haïn gaëp hung tinh coù QUANG-QUYÙ khoâng lo ngaïi. Ôû Phuùc-Ñöùc : coù ngöôøi laøm aân ñeá maû. Ôû Phuï-Maãu : coù boá meï nuoâi. Ôû Ñieán-Traïch : aên thöøa-töï cuûa chuù baùc oâng baø. Ôû Quan-Loäc : Gaëp quyù-nhaân heát loøng che chôû. Ôû Noâ-Boäc : Ñaày tôù trung thaønh. Ôû Thieân-Di : Baïn beø cöùu giuùp. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 17 Ôû Giaûi-Aùch : Khi oám ñau gaëp thaày thuoác gioûi. Ôû Taøi-Baïch : Khi ngheøo naøn, coù ngöôøi giuùp tieàn baïc. Ôû Töû-Töùc : Coù con nuoâi hieâu thaûo. Ôû Phu-Theâ : Vôï coàng hoaø thuaän, vôï choàng vì aân tình maø laáy nhau (nghóa laø boá meï vôï thöông yeâu gaû con gaùi cho mình. Ôû Huynh-Ñeä : coù anh em keát nghóa, hoaëc anh em nuoâi. u/ - THIEÂN-ÑÖÙC, NGUYEÄT-ÑÖÙC Tính thuaän naêm TYÙ töï cung DAÄU ñeán naêm sinh laø THIEÂN-ÑÖÙC. Tính thuaän naêm TYÙ töï cung TÎ ñeán naêm sinh laø NGUYEÄT-ÑÖÙC. Hai sao naøy chuû vieäc giaûi haïn xaáu. v/ - GIAÛI-THAÀN, THIEÂN-GIAÛI PHÖÔÏNG-CAÙC ñoùng ñaâu GIAÛI-THAÀN ôû ñaáy. THIEÂN-GIAÛI khôûi töï cung THAÂN laø thaùng gieâng, tính thuaän ñeán thaùng sinh laø THIEÂN-GIAÛI. Hai sao naøy chuû vieäc giaûi haïn xaáu, nhöng ñaïi,tieåu haïn quaù xaáu gaëp THIEÂN-GIAÛI, GIAÛI-THAÂN laïi caøng maïnh cheát ! Phaûi chaêng hay sao naøy laøm cho ngöôøi ta choùng thoaùt khoûi bieån traàm-huaân ? MEÄNH nhieàu sao toát gaëp THIEÂN-GIAÛI, GIAÛI-THAÀN laïi thaønh giaûm toát ñi. x/ THIEÂN QUAN QUÍ-NHAÂN THIEÂN PHUÙC QUÍ-NHAÂN Tuoåi Giaùp THIEÂN-QUAN ôû Muøi THIEÂN-PHUÙC ôû Daäu. Tuoåi AÁt THIEÂN-QUAN ôû Thìn THIEÂN-PHUÙC ôû Thaân Tuoåi Bính THIEÂN-QUAN ôû Tî THIEÂN-PHUÙC ôû Tî Tuoåi Ñinh THIEÂN-QUAN ôû Daàn THIEÂN-PHUÙC ôû Hôïi. Tuoåi Maäu THIEÂN-QUAN ôû Maõo THIEÂN-PHUÙC ôû Maõo. Tuoåi Kyû THIEÂN-QUAN ôû Daäu THIEÂN-PHUÙC ôû Daäu Tuoåi Canh THIEÂN-QUAN ôû Hôïi THIEÂN-PHUÙC ôû Ngoï. Tuoåi Taân THIEÂN-QUAN ôû Daäu THIEÂN-PHUÙC ôû Tî. Tuoåi Nhaâm THIEÂN-QUAN ôû Tuaát THIEÂN-PHUÙC ôû Ngoï. Tuoåi Quùi THIEÂN-QUAN ôû Ngoï THIEÂN-PHUÙC ôû Tî Hai sao naøy laø Phuùc- thaân, phoø nguy cöùu khoå. Meänh coù hai sao naøy, khi gaëp haïn xaáu coù aâm phoø, oâng baø, cha meï linh thieâng cöùu giuùp. Ñaøn baø coù hai sao naøy thuû-meänh, laø ngöôøi töø-laøm, hay cuõng leû, ñöùng nhaàm vôùi HÌNH, RIEÂU, THIEÂN-ÑOÀNG laø hay ñoàng-boùng, nhaûy muùa? y/ THIEÂN KHOÁC, THIEÂN HÖ Tính naêm TYÙ töï cung NGOÏ ñeán naêm sinh nghòch laø THIEÂN-KHOÁC, thuaän laø THIEÂN-HÖ. Hai sao chuû saàu bi, ñoùng Tyù Ngoï ñaéc ñòa. Ñaïi tieåu haïn gaëp hay tang-thöông, Giaûi aùch gaäp TANG, HOÅ, KHOÁC, MAÕ; bò ho lao. Ôû phuùc-ñöùc ñaéc-ñòa gaäp sao toát, maû phaùt oanh lieät, neáu gaäp sao xaáu laø coù aâm-hoàn baùo oaùn. Meänh Tyù, Ngoï gaäp sao naøy, hoäi quyeàn-tinh laø ngöôøi coù uy, nhöng daåu sau khi haõm vaän, vaãn bò aâu saàu, vì baûn tính hai sao chuû saàu thaûm. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 18 t/ - COÂ-THAÀN, QUAÛ-TUÙ Tuoåi Daàn, Maõo, Thìn : COÂ-THAÀN ôû Tî QUAÛ-TUÙ ôû Söûu Tuoåi Tî, Ngoï, Muøi : COÂ-THAÀN ôû Thaân QUAÛ-TUÙ ôû Thìn Tuoåi Thaân, Daäu,Tuaát: COÂ-THAÀN ôû Hôïi QUAÛTUÙ ôû Muøi Tuoåi Hôïi, Tyù, Söûu : COÂ-THAÀN ôû Daàn QUAÛ-TUÙ ôû Tuaát COÂ-THAÀN (chuû nam coâ) QUAÛ-TUÙ (chuû nöõ quaû). Hai sao naøy chuû caàn kieäm, ích kyõ, rieát nghieät. Ôû Taøi-baïch : kheùo giöõ cuûa. Ôû Töû-töùc : toái kî, khoù nuoâi con. Ôû Phuùc-Ñöùc : hoäi trung-tinh ñaéc-caùch, laø moà maõ coù linh-thaàn phuø-hoä, traùi laïi gaäp sao xaáu, trong hoï coù nhieàu ngöôøi tuyeät töï. ab/ - THIEÂN-KHOÂNG Cung ôû tröôùc cung THAÙI-TUEÁ laø THIEÂN-KHOÂNG. Thí duï : THAÙI-TUEÁ ôû Hôïi, THIEÂN-KHOÂNG ôû TYÙ. Sao THIEÂN-KHOÂNG chuû saûo-quyeät. Meänh toát; Thieân-di toát; gaäp THIEÂN-KHOÂNG, ÑAØO, HOÀNG, traùi laïi laø ngöôøi ña möu, tuùc trí, quyeàn-bieán ít ai saùnh kòp, ÔÛ Giaûi-aùch, ít oám ñau. ac/ - HOA-CAÙI Tuoåi Thaân – Tyù – Thìn ôû Thìn Tuoåi Tî – Daäu – söûu ôû Söûu Tuoåi Hôïi – Maõo – Muøi ôû Muøi Tuoåi Daàn – Ngoï – Tuaát ôû Tuaát HOA-CAÙI hôïp LONG, PHÖÔÏNG ngöôøi ñeïp thoâng-minh, neáu ñi vôùi HÌNH, RIEÂU thôøi daâmñaõng. ad/ - ÑAÅU-QUAÂN töï cung THAÙI-TUEÁ khôûi thaùng gieâng tính nghòch ñeán thaùng sinh, roài laïi khôûi giôø TYÙ töï cung aáy tính thuaän ñeán giôø sinh laø ÑAÅU-QUAÂN. ÑAÅU-QUAÂN chuû saûo-traù, gaäp chuyeän thò-phi. Ôû Töû-tuùc, toái kî hieám con, ôû Giaûi aùch ngoä HÌNH, KÌNH hay bò ñao, duøi ñaâm vaøo mình hoaëc khi oám hay phaûi tieâm hoaëc trích traâm. Ñaïi tieåu haïn, hay gaäp giau-traù löøa-loïc. añ/ - ÑÒA-KHOÂNG, ÑÒA-KIEÁP Khôûi giôø TYÙ töï cung HÔÏI, tính thuaän ñeán giôø sinh laø ÑÒA-KHOÂNG, tính nghòch ñeán giôø sinh laø ÑÒA-KIEÁP. KHOÂNG, KIEÁP laø hai sao hung-haõn nhaát trong haøng TÖÛ-VI. - ÔÛ Tî, Hôïi, ñaéc ñòa. - Hoaïnh phaùt, hoaïnh phaù. - Ñoáng vaøo phuùc-ñöùc toái kî, khoâng theå tính ñeán chuyeän giaøu sang ñöôïc. - ÔÛ Meänh Quan, Taøi, Di, daãu vaän ñaït coù gaäp gôõ, ngöïa xe phong gaám ruõ laø giaác hoaøng-löông khoâng beàn. - Meänh coù trung-tinh ñaéc caùch maø gaäp ñöôïc hai sao naøy ñaéc-ñòa, thôøi phaûi gian-huøng môùi thaønh coâng, neáu Meänh gaäp sao xaáu hai sao naøy laïi haõm ñòa thôøi phi yeáu taéc baàn. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 19 Taøi nhö Haïng-vuõ, giaàu nhö Vöông-Khaûi, Thaïch-Suøng, theá maø ñeán haïn ngoä phaûi hai sao naøy, cuõng tay traéng laïi hoaøn tay traéng. Giaûi aùch gaäp hai sao naøy hay bò ñau oám, nhöõng beänh thoái maø nhö tim la, laäu, muïn nhoït hoâi thoái, hoaëc beänh coå; to buïng chaûy nöôùc thoái roài cheát. Hai sao naøy ñoùng ñaäu dôû ñaåy, traùi laïi gaäp voõ-tinh nhö THIEÂN-TÖÔÙNG, SAÙT, PHAÙ, LIEÂM thì phaûi thaàn-phuïc, gaäp TUAÀN, TRIEÄT thì chæ bôùt ñöôïc xaáu. ae/ - HOAÛ-TINH, LINH-TINH Tuoåi Thaân, Tyù, Thìn : Khôûi giôø TYÙ töï Daàn ñeán giôø sinh laø HOAÛ-TINH, khôûi giôø Tyù töï Tuaát ñeán giôø sinh laø LINH-TINH. Tuoåi Daàn, Ngoï, Tuaát : Khôûi giôø Tyù töï Söûu ñeán giôø sinh laø HOAÛ-TINH, khôûi giôø Tyù töø Maõo ñeán giôø sinh laø LINH-TINH. Tuoåi Hôïi, Maõo, Muøi : khôûi giôø Tyù töø Daäu ñeán giôø sinh laø HOAÛ-TINH, khôûi giôø Tyù töï Tuaát ñeán giôø sinh laø LINH-TINH. Tuoåi Tî, Daäu, Söûu : Khôûi giôø Tyù töï Tuaát ñeán giôø sinh laø HOAÛ-TINH, khôûi giôø Tyù töï Maõo ñeán giôø sinh laø LINH-TINH. Hai sao xaáu ñoùng ñaâu haïi ñaáy. Ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi, Ngoï THM-LAM toát. Ñaïi tieåu haïn ngoä hai sao naøy xaáu. Meänh coù THAM-LANG ñaéc ñòa gaëp LINH, HOAÛ ñaéc ñòa, coù uy-quyeàn taøigioûi. ag/ - KIEÁP-SAÙT Tuoåi Thaân, Tyù, Thìn ôû Tî Tuoåi Hôïi, Maõo, Muøi ôû Thaân Tuoåi Daàn, Ngoï, Tuaát ôû Hôïi Tuoåi Tî, Daäu, Söûu ôû Daàn Sao KIEÁP-SAÙT chuû phaù-hoaïi, ôû giaûi aùch ngoä KINH, ÑAØ hay KHOÂNG, KIEÁP bò ñaâm, gieát, coøn caùc cung khaùc ñi vôùi sao xaáu thôøi xaáu theâm, nhöng ôû Meänh vaø Quan-Loäc coù theâm THAÁTSAÙT ñaéc-ñòa thôøi laïi ñeïp, oai, cöùng coå. ah/ - PHAÙ-TOAÙI Tuoåi Tyù,Ngoï, Maõo, Daäu ôû Tî Tuoåi Daàn, Thaân, Tî, Hôïi ôû Daäu Tuoåi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi ôû Söûu Sao PHAÙ-TOAÙI chuû söï ngang traùi, thoïc gaäy baùnh xe, nhöng Meänh vaø Quan-loäc coù PHAÙQUAÂN ñaéc ñòa hôïp vôùi PHAÙ-TOAÙI thôøi oai-quyeàn hoáng-haùch. ai/ - THIEÂN-THÖÔNG, THIEÂN-SÖÙ Bao giôø THIEÂN-THÖÔNG cuõng ôû cung noâ-boäc, THIEÂN-SÖÙ cuõng ôû cung giaûi aùch. Haïn gaäp THÖÔNG, SÖÙ vaø THIEÂN CÔ haõm ñòa, cuøng THIEÂN-HÌNH bò ngöôøi ta ñaùnh. Gaäp THIEÂN-CÔ, THIEÂN-HÌNH thì oám ñau. Haïn coù THIEÂN-THÖÔNG ngoä HAO thôøi ñoùi. ak/ - THIEÂN-LA, ÑÒA-VOÕNG Bao giôø THIEÂN-LA cuõng ôû Thìn, ÑÒA-VOÕNG cuõng ôû tuaát. THIEÂN-LA, ÑÒA-VOÕNG laø caùi löôùi cuûa trôøi, ñaát chuû kìm haõm con ngöôøi vaøo loø cöø maø nungnaáu. Meänh hoaëc Thaân ôû Thìn, Tuaát, daãu coù caùch hay, cuõng phaûi chòu aûnh-höôûng, caûn-trôû, laät-ñaät. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 20 al/ - TRIEÄT-LOÄ Tuoåi Giaùp vaø Kyû ôû Thaân – Daäu Tuoåi AÁt va Canh ôû Ngoï - Muøi Tuoåi Bính va Taân ôû Thìn - Tî Tuoåi Ñinh vaø Nhaâm ôû Daàn - Maõo Tuoåi Maäu vaø Quí ôû Tyù - Söûu Tuoåi naøo thuoäc phaàn Giaùp – Tyù ôû Tuaát – Hôïi Tuoåi naøo thuoäc phaàn Giaùp – Tuaát ôû Thaân – Daäu Tuoåi naøo thuoäc phaàn Giaùp – Thaân ôû Ngoï – Muøi Tuoåi naøo thuoäc phaàn Giaùp – Ngoï ôû Thìn – Tî Tuoåi naøo thuoäc phaàn Giaùp – Thìn ôû Daàn – Maõo Tuoåi naøo thuoäc phaàn Giaùp – Daàn ôû Tyù – Söûu THÍ DUÏ : Ngöôøi Taân-Hôïi thì TUAÀN ñoùng ôû Daàn-Maõo, xem baûng Hoa-Giaùp (60 naêm) thôøi roõ. - TUAÀN KHOÂNG vaø TRIEÄT-LOÄ (chuû trieät, haïi) ñi vôùi sao toát, giaûm toát, vôùi sao xaáu laïi giaûm xaáu. Meänh coù TRIEÄT thôøi laät-ñaät vaát vaû, nhöng chæ laøm haïi trong 30 naêm ñaàu thoâi. Meänh voâ chính rieäu (khoâng coù moät trong 14 sao chinh thuû meänh) maø gaäp TUAÀN thôøi laïi vöõng thoï. Cung Quan-loäc coù THIEÂN-TÖÔÙNG ngoä TUAÀN, TRIEÄT khoù ñöôïc beàn, theá naøo cuõng bò caùch chöùc, ñeán baäc Ñeá-Vöông cuõng phaûi thoaùi vò. Vì THIEÂN-TÖÔÙNG ngoä TRIEÄT khaùc gì oâng töôùng maát ñaàu, nhöng gaäp so toát laïi phuïc chöùc, chæ-giaùn ñoaïn thoâi. an/ - LÖU-HAØ Nam ngoä LÖU-HAØ tha höông taéc-töû. Nöõ ngoä LÖU-HAØ nöõ saân taéc vong. (ñaøn oâng ngoä sao LÖU-HAØ ôû Meänh, cheát ñöôøng; ñaøn baø ngoä sao LÖU-HAØ ôû meänh cheát veà thai-saûn). Tuoåi Giaùp LÖU-HAØ ôû Daäu Tuoåi AÁt LÖU-HAØ ôû Tuaát Tuoåi Binh LÖU-HAØ ôû Muøi Tuoåi Ñinh LÖU-HAØ ôû Thaân Tuoåi Maäu LÖU-HAØ ôû Tî Tuoåi Canh LÖU-HAØ ôû Maõo Tuoåi Taân LÖU-HAØ ôû Thìn Tuoåi Nhaâm LÖU-HAØ ôû Hôïi Tuoåi Quí LÖU-HAØ ôû Daàn Nhöõng sao nayw ôû Meänh hoaëc giaûi aùch ngoä KÎ, CÖÏ, HÌNH, RIEÂU thôøi môùi xaáu. 7/ - THAÂN CHUÛ Tuoåi Tyù Tuoåi Ngoï Tuoåi Söûu-Muøi Tuoåi Daàn-Thaân Tuoåi Maõo-Daäu Thaân-chuû Thaân-chuû Thaân-chuû Thaân-chuû Thaân-chuû LINH-TINH HOAÛ-TINH THIEÂN-TÖÔÙNG THIEÂN-LÖÔNG THIEÂN-ÑOÀNG SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG Tuoåi Tî-Hôïi Tuoåi Thìn-Tuaát Thaân-chuû Thaân-chuû www.tuviglobal.com 21 THIEÂN-CÔ VAÊN-XÖÔNG 8 / - MEÄNH CHUÛ Tuoåi Tyù Meänh-chuû THAM-LANG Tuoåi Söûu-Hôïi Meänh-chu CÖÏ-MOÂN Tuoåi Daàn-Tuaát Meänh-chu LOÄC-TOÀN Tuoåi Maõo-Daàn Meänh-chu VAÊN-KHUÙC Tuoåi Tî-Muøi Meänh-chu VUÕ-KHUÙC Tuoåi Thìn-Thaân Meänh-chu LIEÂM-TRINH Tuoåi Ngoï Meänh-chu PHAÙ-QUAÂN THÍ-DUÏ: ngöôøi tuoåi Hôïi, Meänh CÖÏ-MOÂN vaø thaân chuû THIEÂN-CÔ. Tìm sao CÖÏ-MOÂN vaø THIEÂN-CÔ ñoùng ñaâu, bieân chöõ Meänh-chuû vaø Thaân chuû vaøo. Hai sao naøy can heä aûnh höôûng raát lôùn ñoái vôùi cuoäc ñôøi mình. Cuõng ví nhö : oâng cai ñaàu, ngöøôi tuoåi Hôïi laø CÖÏ-MOÂN vaø baø cai Thuûmeänh laø THIEÂN-CÔ roài ñoaùn tính chaát hai sao ñoù. CÖÏ-MOÂN (chuû taøi hoa) THIEÂN-CÔ (chuû suytình). Vaäy hai sao ñoù coù ôû Phuùc, Meänh, Taøi, Quan, Di khoâng ? Maø coù hoäi vôùi caùch toát khoâng? Neáu khoâng ñoùng vaøo caùc cung keå treân maø laïi ñi vôùi sao xaáu, töùc laø Thaân-meänh khoâng ñöôïc toát, chòu aûnh höôûng khoâng hay vôùi cuoäc ñôùi mình. Hoaëc ngöôøi tuoåi Hôïi, Meänh laäp taïi Tí coù CÖÏMOÂN; Thaân cö THIEÂN-DI coù THIEÂN-CÔ maø gaäp nhieàu trung-tính ñaéc caùch thôøi coøn ñeïp gì baèng, coù theå goïi laø Meänh-Thaân, coù hai CÖÏ-MOÂN, hai THIEÂN-CÔ. Ít ngöôøi ñöôïc haïnh phuùc gaäp tröôøng-hôïp naøy. Coù theå noùi laø caû nöôùc, maây roàng gaäp hoäi. 9/ - TÍNH ÑAÏI-HAÏN Tính theo naêm cuïc, moãi haïn laø möôøi naêm : AÂm Nam, Döông Nöõ tính nghòch, Döông Nam, AÂm Nöõ tính thuaän. Baét ñaàu töø cung Meänh. Hoaû luïc cuïc thì vieát soá 6 ôû roài sang cung khaùc 16, 26, 36, v.v… Hoaû nguõ cuïc thì vieát soá 5 ôû roài sang cung khaùc 15, 25, 35, v.v… Hoaû töù cuïc thì vieát soá 4 ôû roài sang cung khaùc 14, 24, 34, v.v… Hoaû tam cuïc thì vieát soá 3 ôû roài sang cung khaùc 13, 23, 33, v.v… Hoaû nhò cuïc thì vieát soá 2 ôû roài sang cung khaùc 12, 22, 32, v.v… 10/ - TÍNH TIEÅU-HAÏN Tính tieåu haïn laø tính löu nieân, moãi haïn naêm moät, Nam thuaän, Nöõ nghòch. Tuoåi Daàn, Ngoï, Tuaát khôûi töï cung Thìn roài löu ñi Tuoåi Thaân, Tyù, Thìn khôûi töï cung Tuaát roài löu ñi Tuoåi Hôïi, Maõo, Muøi khôûi töï cung Söûu roài löu ñi Tuoåi Tî, Daäu, Söûu khôûi töï cung Muøi roài löu ñi 11/ - TÍNH ÑOÀNG HAÏN (Haïn cuûa treû con) Moät Hai Ba Boán tuoåi ôû cung tuoåi ôû cung tuoåi ôû cung tuoåi ôû cung Baûn-meänh Taøi-baïch Taät-aùch Phu-theâ SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 22 Naêm tuoåi ôû cung Phuùc-ñöùc Saùu tuoåi ôû cung Quan-loäc Baûy tuoåi ôû cung Noâ-boäc Taùm tuoåi ôû cung Thieân-di Chín tuoåi ôû cung Töû-töùc Möôøi tuoåi ôû cung Huynh-ñeä Möôøi moät tuoåi ôû cung Phuï-maãu Möôøi hai tuoåi ôû cung Ñieàn-traïch. Khi thaáy treû con gaäp vaän haïn ñau oám, cöù tuoåi naøo thì theo cung aáy, muoán ñöôïc roõ raøng, laïi hôïp vôùi tieåu haïn maø ñoaùn môùi saùc thöïc ñöôïc. Thí Duï : treû em baûy tuoåi bò oám vaøo naêm Söûu. Phaûi xem cung Noâ, roài xem caû naêm Söûu. Neáu gaëp nhieàu caùt tính thôøi khoâng sôï. Laïi phaûi xem caû BaûnMeänh coù vöõng khoâng? Phuùc Ñöùc coù ñeïp khoâng? Nhö theá môùi quyeát ñoaùn soáng cheát ñöôïc. 12/ - NGUÕ-HAØNH TÖÔNG SINH NGUÕ-HAØNH TÖÔNG KHAÉC Kim sinh Thuyû Kim khaéc Moäc Thuyû sinh Moäc Moäc khaéc Thoå Moäc sinh Hoaû Thoå khaéc Thuyû Hoaû sinh Thoå Thuyû khaéc Hoûa Thoå sinh Kim Hoaû khaéc Kim Thí Duï : Kim-meänh, Thuyû cuïc laø toát. Thuyû-meänh, Hoaû cuïc laø xaáu. 13/ - HAØNG-CAN TÖÔNG SINH HAØNG-CAN TÖÔNG KHAÉC Giaùp hôïp kyû Giaùp Phaù Daäu AÁt hôïp Canh AÁt Phaù Kyû Binh hôïp Taân Ñinh Phaù Taân Ñinh hôïp Nhaâm Binh Phaù Nhaâm Daäu hôïp Quí Canh Phaù Quí Thí Duï : Tuoåi Taân ñeán naêm Binh thôøi hôïp, gaëp naêm Ñinh thôøi xaáu. 14/ - TAM-HÔÏP Daäu, Ngoï, Tuaát, ba cung chieáu nhau goïi laø Tam Hôïp. Thaân, Tyù, Thìn, ba cung chieáu nhau goïi laø Tam Hôïp. Tî, Daäu, Söûu, ba cung chieáu nhau goïi laø Tam Hôïp. Hôïi, Maõo, Muøi, ba cung chieáu nhau goïi laø Tam Hôïp. 15/ - CHINH-CHIEÁU Tyù chieáu Ngoï laø Chinh Chieáu Söûu chieáu Muøiï laø Chinh Chieáu Daàn chieáu Thaân laø Chinh Chieáu Maõo chieáu Daäu laø Chinh Chieáu Thìn chieáu Tuaát laø Chinh Chieáu Tî chieáu Hôïi laø Chinh Chieáu Thí Duï : Meänh laäp taïi Ngoï thôøi phaûi xem cung Daàn, Tuaát vaø Tyù, Hôïi taát caû boán cung maø ñoaùn. Caùc cung khaùc cuõng hoäi hôïp nhö theá. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 23 Chuù –YÙ. - Chinh caàn hôn chieáu Chieáu caàn hôn Giaùp Cuõng nhö ngöôøi ta, caàn khoeû maïnh (Chinh) roài aùo quaàn (Chieáu) roài môùi ñeán ngöôøi hoä veä (Giaùp) giaùp laø : Meänh cung ôû giöõa hai cung hai beân laø Giaùp. Thieân-di cuõng coù Giaùp. 16/ - THIEÂN-BAÙN, ÑAÏI-BAÙN Möôøi hai chöõ Tyù, Söûu, Daàn… ôû baøn tay goïi laø Ñòa-Baùn. Möôøi hai chöõ Tyù, Söûu, Daàn… ôû oâ giöõa laù soá goïi laø Thieân-Baùn. 17/ - CAÙC CUNG SOÁ Daàn, Thaân, Tyù, Hôïi : laø töù sinh töù vöôïng Tyù, Ngoï, Maõo, Daäu : töù tuyeät. Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi: töù moä. 18/ - ÑAÏI-HAÏN (10 naêm) TIEÅU-HAÏN (1 naêm) Thí Duï : Meänh Kim-töù-cuïc, vieát chöõ 4 ôû Meänh nghóa laø töø 4 tuoåi ñeán 14 tuoåi ñaïi haïn ôû ñaây; neáu 13 tuoåi maø gaëp haïn oám laø naêm Söûu, phaûi tìm tieåu haïn naêm Söûu roài tìm ñaïi haïn ôû Meänh, hoäi hôïp vaøo maø ñoaùn. 19/ - TUOÅI NAØO KÎ NAÊM NAØO ? Tuoåi Tyù kî naêm Daàn, Thaân, Tî, Ngoï. Tuoåi Söûu,Ngoï kî naêm Söûu, Ngoï vaø Thaát-Saùt Tuoåi Tî kî naêm Tî vaø haïn ôû cung Tî Tuoåi Muøi kî naêm Daäu, Hôïi vaø KÌNH, DÖÔNG Tuoåi Daäu kî naêm Maõo, Daàn vaø KÌNH, ÑAØ Tuoåi thaân kî naêm Daàn, Ngoï vaø LINH, HOAÛ THÖÔNG-SÖÙ Tuoåi Hôïi kî naêm KÌNH,ÑAÙ Tuoåi Giaùp kî naêm THÖÔNG-SÖÙ Tuoåi Canh kî naêm THÖÔNG-SÖÙ, LINH, HOAÛ. Tuoåi Giaùp vaø Canh gaëp THÖÔNG-SÖÙ, KÌNH, ÑAØ, LINH, HOAÛ ra theâm THAÙI-TUEÁ thì nguy laém. Neáu ñi haïn coù sao xaáu, maø caùc caùch kî nhö treân thì xaáu laém. 20/ - TÍNH CHAÁT CAÙC VÒ SAO Chính tính coù möôøi boán vò, TÖÛ-VI, THIEÂN-PHUÛ, THAÙI-AÂM, THAM-LANG, CÖÏ-MOÂN, THIEÂN-TÖÔÙNG, THIEÂN-LÖÔNG, THAÁT-SAÙT, PHAÙ-QUAÂN, LIEÂM-TRINH, THIEÂN-ÑOÀNG, VUÕ-KHUÙC, THAÙI-DÖÔNG, THIEÂN-CÔ. Meänh voâ chinh rieäu laø cung Meänh khoâng coù moät trong 14 ngoâi sao noùi treân. MEÄNH VIEÂN COÙ: SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 24 1/ - TÖÛ-VI laø ñeá tinh, phuùc haäu, ñoùng cung naøo toát cung aáy maëc daàu haõm ñòa. Ñaøn baø coù TÖÛVI thuû Meänh thì vöông-phuï, ích-töû. TÖÛ-VI toái kî KIEÁP, KHOÂNG, neáu gaëp TAÛ, HÖÕU raát toát laø quaàn, thaàn khaùnh-hoäi. TÖÛ-VI cö Ngoï laø ñeå ôû chinh-cung. 2/ - THIEÂN-PHUÙ : Phuùc-haäu hieàn laønh, neáu vaøo haõm-ñòa seõ bieán thaønh heøn-raùt (Söûu, Maõo, Tî, Muøi haõm-ñòa) THIEÂN-PHUÛ chuû veà taøi-baïch, neáu ñi vôùi VUÕ-KHUÙC hoäi ÑAØO, ÑOÀNG, LOÄC thôøi tieàn cuûa nhö nöôùc, traùi laïi coù ÑÒA-KIEÁP, ÑÒA-KHOÂNG thôøi giaûm gaàn heát. TÖÛ-PHUÛ ñoàng cung caùch : TÖÛ-VI cuøng THIEÂN-PHUÛ cuøng ñoùng ôû cung Daàn, hoaëc cung Thaân, Meänh hay Thaân ôû ñoù thôøi vöõng traõi voâ cuøng. TÖÛ, PHUÛ ôû Thaân toát hôn ôû Daàn. PHUÙC-ÑÖÙC coù TÖÛ, PHUÛ ñoàng cung laø hoï haøng nhieàu ngöôøi laøm neân, trong hoï ña dinh. 3/ - THIEÂN-TÖÔÙNG : (töôùng tinh, caùi aán-chuû quan-loäc) cöông tröïc quaû quyeát, laø vò nguyeân soaùi soá moät trong haøng TÖÛ-VI, khoâng sôï KIEÁP, KHOÂNG. Quan, loäc coù THIEÂN-TÖÔÙNG ngoä TUAÀN, TRIEÄT khoâng beàn. Ñaøn baø coù THIEÂN-TÖÔÙNG thuû Meänh, traéc trôû, cao soá. Neáu THIEÂNTÖÔÙNG ñi cuøng vôùi TÖÛ-VI hoaëc LIEÂM-TRINH thì toát. 4/ - THIEÂN-LÖÔNG : Hieàn laønh, trung haäu, vò phuùc-tinh soá moät, ôû Tî, Ngoï, Daàn, Thaân ñaéc ñòa, ôû phuùc-ñöùc toát, ñaøn baø THIEÂN-LÖÔNG thuû Meänh laø Thöôïng-caùch. 5/ - THIEÂN-ÑOÀNG : Hieàn-laønh, khoâng cöông-quyeát (ba phaûi) ôû Phuùc Ñöùc toát, ôû Tuaát haõmñòa, nhöng ngöôøi tuoåi Ñinh toát. ÑOÀNG-LÖÔNG toát hæ Daàn-Thaàn MIEÁU. 6/ - VUÕ-KHUÙC : Cöông-tröïc, Teân-khieát, ñoùng ôû Meänh, Quan, Taøi raát toát. Ñaøn baø gaëp VUÕKHUÙC, THIEÂN-TÖÔÙNG, laät-ñaät, noåi-chìm. VUÕ-KHUÙC cuøng vôùi THIEÂN-PHUÛ taát toát. 7/-THIEÂN-CÔ : (caùi maùy trôøi) tính-toaùn, suy-nghó caên-cô (ôû Söûu, Muøi haøm ñòa ). ÔÛ Huynh – ñeä coù nhieàu anh em. Meänh coù Thieân Cô ngoä Quyeàn gaäp trung-tinh ñaéc –caùch thì quyeàn-bieán taøinaêng, bieát suy-tính, chòu caïnh-tranh, traùi laïi haõm ñòavaø gaëp Kieáp, KHOÂNG, KÌNH, ÑAØ, LINH, HOAÙ thôùi khaùc naøo caây khoâ cheát yeåu, thaønh ngöôøi keo baån gaày coøm, ñaøn baø taát saàu naõo suoát ñôøi. 8/-CÖÏ-MOÂN :Tí, Ngoï, Daàn, Thaân. Hôïi ñaéc-ñòa:bieän –thuyeát taøi-tình, neáu ôû Söûu, Muøi, thìn, Tî haõm ñòa:ba –hoa, khoaùt –laùc. Ñoùng ôû cung thìn, ngöôøi tuoåi Taân toát, taøi gioûi.CÖÏ –MOÂN chuû veà ñieàn traïch. Meänh, giaûi-aùch hoaëc ñaïi- tieåu haïn, Gaäp CÖÏ, KÎ, KIEÁP, KHOÂNG neân ñeà phoàng soâng –nöôùc. 9/-THAÙI-DÖÔNG :Thanh-tuù, thoâng-minh, chuû quan-loäc,ñoùng ôû ñaàu ñeán thaân ñaéc ñòa, Daäu ñeán tyù haõm ñòa: ñaøn –baø THAÙI-DÖÔNG thuû meänh laän ñaän cao soá. 10/-THAÙI-AÂM : Chuû ñieàn –traïch, nhieàu ruoäng, coøn CÖÏ-MOÂN nhieàu nhaø. Trung-haäu oân-hoaø, ôû hôïi, tyù, Daäu, Tuaát ñaéc ñòa.Sao naøy hôïp ñaøn-baø, coøn ñaøn –oângcoù gaëp trung tínhñaéc- caùch cuûng phæa long –ñong roài môùi ñaït THAÙI DÖÔNG töông-tröng maët trôøi, laø cha laø con maét. THAÙI-AÂM töôïng tröng maët traêng, laø meï , laø con maét. Vaäy muoán tìm cha meï thoï hay yeåu thì caàn tìm AÂM –DÖÔNG hôïp vôùi cung phuï maåu maø ñoaùn. AÂM,DÖÔNG thuû –meänh, ngoä KÎ, RIEÂU, KÍNH, ÑAØ hoaëc KHOÂNG , KIEÁP thôøi hoûnh maát. Neáu AÂM, DÖÔNG khoâng ôû meänh hoaëc chieáu meänh thì cuûng aûnh höôõng nhoû nghóa laø bò caän thò, hoaëc vieãn thò hoaëc seïo ôû mi maét hoaëc haïn ñi tôùi ñoù bò ñau maét naëng. Neáu coù TUAÀT, TRIEÄT thì cheá bôùt caùi hung aáy ñi Pheùp trôøi-ñaátbao giôø cuõng phaûi coù AÂm, Döông, AÂm thuoäc ñaøn-baø. Ñaøn –oâng gaëp THAÙI-AÂM, ñaøn-baø gaëp THAÙI-DÖÔNG laø traùi leõ, daãu coù ñöôïc ña trung –tinh ñaéc caùch vaãn coøn bò long-ñong, SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 25 eâ cheà roài môùi ñaït vaän. Nhaát laø ôû cung Thìn , Tuaát cuõng vôùi THIEÂN –LA, ÑÒA-VOÕNG, thaät laø tai aùc, coù taøi-tình maø khoâng gaäp. Soá toát thôøi vaät chaát ñaày ñuû, nhöng buoàn böïc veà tinh-thaàn. Ñaøn-baø gaäp döôïc Cöï, NHAÄT Daàn, Thaân, hoaëc THAÙI-DÖÔNG, THIEÂN-LÖÔNG ôû Maõo cuõng ñôõ xaáu. Ñaøn-oâng gaäp ÑOÀNG, AÂM ôû Tyù, Ngoï, hoaëc AÂm, Döông ñoàng cung caùch ôû Söûu, khoâng can gì. Ñaøn-oâng Meänh THAÙI-AÂM cöû Hôïi, maø Thaân cö Quan -Loäc döïôc THAÙI-DÖÔNG ôû Maõo raát toát.Neáu khoâng coù Thaân cö Quan-Loäc thôøi giaûm toát. 11/ THAÁT- SAÙT: Quyeàn-tinh, cöông tröïc, duõng-töôùng, oai-huøng, ôû Daàn, Thaân, Tyù, Ngoï, Tî, Hôïi toát . Gaäp TÖÔÙNG AÁN, LOÄC, MAÕ, KHOA, QUYEÀN ñeïp laém. 12/ PHAÙ-QUAÂN; Voõ tinh, noùng naåy, aên to noùi lôùn. ÔÛ –Tî, Ngoï ñaéc ñòa. ÔÛ Tuaát gaäp KINHDÖÔNG, khaùc naøo vieân hoå-töôùng coù thanh baûo kieám. Meänh PHAÙ- QUAÂN phuøng TRIEÄT,LOÂ nguy laém cheát döông hoaëc baát ñaéc kyø töû. 13/ THAM-LANG: Duõng tinh, ñaøo-hoa tinh thöù hai, neáu gaäp LINH-HOAÛ ñaéc-ñòa oai danh löøng-laåy. 14/ LIEÂM-TRINH: Chính –tröïc tinh, lieâm khieât can co ôû Daàn, Thaân ñaéc ñòa . THAM, LIEÂM ñoùng ôû Tî, Hôïi laø tuø-tính, xaáu laém. Thaân, Meänh Phuùc –Ñöùc vaø ñaïi tieåu haïn ñi ñeán ñaáy hay maéc phaûi hinh- nguïc, quan-tuïng. Troïng haøng TÖÛ-VI coù boán voõ töôùng laø: SAÙT, PHAÙ, THAM, LIEÂM. HOÀ ñaéc- ñòa thì oai-quyeàn löøng-laãy, töïa nhö oâng- töôùng coù ñaïo- quaân tinh- nhueä, traùi laïi khoâng gaäp trung- tinh ñaéc ñòa vaø hung-tinh haõm ñòa thôøi hung baïo, laøm- caân. Ñaøn –baø gaäp SAÙT, PHAÙ, THAM, duø coù gaäp phuù- quí, nhöng khoâng beàn, phong- gaám ruû- laø bao nhieâu roài cuõng laïi ñeán tan taùc maø thoâi. TINH CHAÁT ÑAËC BIEÄT CUÛA; SAÙT, PHAÙ, THAM, LIEÂM. a/- THAÁT-SAÙT: Quaân-töû, cöông- tröïc, quyeàn- bieán, tuùc- trí, ña- möu. Khi ñaéc- thôøi oaiquyeàn löøng- laãy, ñoái vôùi keû döôùi coù löôïng, khi vò- ngoä, khoâng chòu laøm ñieàu baát chính . b/- PHAÙ- QUAÂN: duõng- töôùng, noùng- naåy, hoà- ñoà, hay öa- nònh, khi ñaéc- thôøi, oai quyeàn, löøng- laãy, quyeàn coi ba- quaân , raát caàn phaûi vò tham- möu gioûi giuùp söùc, neáu khoâng, caû nghe lôøi sieåm- nònh, ba quaân cuõng tan- vôõ. Khi vò- ngoä, ai ruû ñi aên- cöôùp thì thích, chöù troäm- caép thì khoâng theøm. c/- THAM- LANG: Hung- baïo, tham- lam, töûu- saéc, tai- hoaï; khí ñaéc thôøi cuõng chaúng keùm gì SAÙT, PHAÙ, nhöng coi chöùng maéc phaûi myõ- nhaân keá, neáu khoâng gaäp möu- só gioûi can giaùn; khi vòngoä beâ- tha côø- baïc, röôïu –cheø lieãu- lónh, laøm caøn nhoû- nhen, chöù khoâng giaùm aên cöôùp . d/- LIEÂM- TRINH : Chính- tröïc, lieâm- khieát, rieát- nghieät; khi ñaéc- thôøi, xöû vôùi ngöôøi döôùi coâng baèng, uy danh chaúng keùm gì THAÁT- SAÙT, khi vò ngoä an phaän thuû thöôøng, taèn- tieän, caên- cô, khoâng hay ñaõi khaùch. KEÁT- LUAÄN: 14 vò chính tinh keå treân maø gaäp trang- tinh ñaéc- caùch, KHOA, QUYEÀN, LOÄC, TÖÔÙNG, AÁN, LONG, PHÖÔÏNG, TAÛ, HÖÕU, XÖÔNG, KHUÙC, ÑAØO, HOÀNG, KHOÂI, VIEÄT vaø theâmhung- tinh KÍNH, ÑAØ, HÌNH, HOÅ, KIEÁP, KHOÂNG ñaéc- ñòa, môùi ñaït ñöôïc söï nghieäp phithöôøng. VUÕ- KHUÙC, THIEÂN- TÖÔÙNGvaø SAÙT-, PHAÙ, THAM, LIEÂM khoâng sôï KIEÁP, KHOÂNG, ví nhö: Hoå- töôùng gaäp keû cöôp töùc laø trò ñöôïc, thu duøng ñaéc duïng, TÖÛ- VI, THIEÂN- PHUÛ, AÂM, DÖÔNG, ÑOÀNG, LÖÔNG, CÔ, CÖÏ, toái kî KIEÁP, KHOÂNG sen laãn vaøo khaùc naøo khaùch phonglöu maø gaäp coân- ñoà. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 26 Tuy raèng gaäp ñöôïc caùch deïp keå treân, neáu chaúng may ngoä TRIEÄT, LOÄ, TUAÀN, KHOÂNG vaø HOAÙ- KÎ seõ thaønh voâ- vò khaùc naøo ngöïa queâ, aán meû, kieám, côø long caùn, vaên- chöông, chöõ nghóa nhö hoa phaûi vieát hoen. VOØNG TRAØNG- SINH ( Coù 12 sao ) TRAØNG- SINH, MOÄC- DUÏC, QUAN- ÑÔÙI, LAÂM- QUAÂN, ÑEÁ- VÖÔÏNG, SUY, BEÄNH, TÖÙ, MOÄ, TUYÙEÂT, THAÙI, DÖÔÕNG, chuû söï thaêng traàm cuûa ngöôøi ta treân ñôøi. 1/- THAÙI : ôû trong buïng meï chín thaùng möôøi ngaøy . 2/- DÖÔÕNG : oe- oe tieáng khoùc chaøo ñôøi, coâng- ôn cha- meï daïy nuoâi. 3/- TRAØNG- SINH : chæ söï soáng coøn cuøng trôøi daát. 4/- MOÄC-DUÏC : chæ söï taém goäi ñeå söõa soaïn vaøo cuoäc ñôøi. 5/- QUAN-ÑÔÙI : chuû söï aùn maëc, khaên aùo chænh teà baét tay vaøo vieäc 6/- LAÂ-QUAÀN : chuû söï laøm aùn, gaùnh vaùc coâng kia vieäc noï cuøng ñôøi. 7/- ÑEÁ-VÖÔÏNG : chuû söï gaäp gôõ höng thònh trong ñôøi ngöôøi ta. 8/- SUY :vaät loän vôùi ñôøi, haïn cuõng coù phen bi-cöïc, sao naøy chuû söï thaát theá trong ñôøi ngöôøi. 9/- BEÄNH : bao phen cöôøi khoùc, thaàn xaùc sao chaúng hao moønvôùi thôøi gian, traùnh sao ñöôïc beänh taät, oám ñau, cuoäc ñôøi ñaõ seá veà chieàu. 10/-TÖÛ :chuû söï cheát hai tay buoân xuoâi chaøo ñôøi. 11/-MOÄ :khoân daïi vuøinoàng ba thöôùc ñaùt, choã ngaøn naêm cuûa moät kieáp ngöôøi. 12/-TUYEÄT :laø heát saïch, muoân ngaøn naêm sau thì naém xöông traéng, naém coû xanh cuõng cuøng maây khoùi, coøn chaêng chæ laø moät tieáng thôm löulaïi neáu ai laø moät vó-nhaân Theo thuyeát luaân hoài, ngöôøi ta lai quay veà vôùi sao THAI (Meänh vaø phuùc-Ñöc coù TRAØNG –SINH oaëc ÑEÁ VÖÔNG thì toát). Loaïi vaên tinh THIEÂN –KHOÂI, THIEÂN –IEÄT, VAÊN –XÖÔNG, VAÊN –KHUÙC, HOAÙ-KHOA, TAÁU-THU, THIEÁU-DÖÔNG, THIEÁU-AÂM. (THIEÁU-DÖÔNG ngoä THAÙI –DÖÔNG THIEÁU AÂMngOÄ THAÙI-AÂM chieáu meänh, thoâng minh tuyeät ñoái nghóa laø hai döông hai aâm, caùch naøy hieám coù. Loaïi vuõ-tinh TÖÔÙNG-QUAÂN, QUOÁC-AÁN, HOAÙ –QUYEÀN , THIEÂN MAÕ, THANH –LONG vaø THIEÂN HÌNH , BAÏCH HOÅ (hai sao naøy ñoùng ôû Daàn, Thaân ñaéc –ñòa) Loaïi loäc-tinh LOÄC –TOÅN, HOAÙ –LOÄC vaø THIEÂN-PHUÛ, VUÛ –KHUÙC(haïn gaëp PHUÛ, VUÕ ngoä LOÄC, chung thaân no aám. Loaïi Phuùc-tinh AÙN-QUANG, THIEÂN –QUYÙ, THIEÂN-ÑÖÙC , NGUYEÄT-ÑÖÙC, PHUÙC-ÑÖÙC, THIEÂN –GIAÛI, GIAÛI- THAÀN, THIEÂN –THOÏ, THIEÂN –QUAN, THIEÂN –PHUÙC, QUYÙ-NHAÂN. Loaïi ñaøi caùt tinh LONG-TRÌ, PHÖÔÏNG-CAÙT, TAM- THAI, BAÙT –TOAÏ, THAI-PHUÏ, PHONG-CAÙO. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 27 Loaïi haøo hoa tinh ÑAØO-HOA, HOÀNG-LOAN, THIEÂN-HYÛ, HYÛ- THAÀN, HOA- CAÙI, THIEÂN-REÂU, PHI- LIEÂM. LOAÏI HOÄ - VEÄ – TINH TAÛ- PHUØ, HÖÕU –BAÄT .Hai sao naøy ñi vôùi sao toát thì caøng toát, neáu ñi vôùi sao xaáu laïilaøm cho xaáu theâm . LOAÏI- HUNG- TINH COØ –THAÀN, QUAÛ –TUÙ, THAÙI –TUEÁ, ÑAÀU –QUAÂN, ÑÒA KHOÂNG, ÑÒA KIEÁP , KÌNH – DÖÔNG , ÑAØ LA, TANG-MOÂN, QUAN PHUÛ, ÑIEÁU –KHAÙCH, LINH- TINH, HOAÛ –TINH, THIEÂN –KHOÙC ,THEÂN- HÖ, THIEÂN –KHOÂNG. Tuy goïi laø hung tinh, nhöng ñi hôïp caùch laïi hoaù höõu ích. Thí –duï : THAÙI –TUEÁ gaäp XÖÔNG, KHUÙC, KHOA, QUYEÀN laø vaên chöông löøng laãy. ÑAÅU-QUAÂN Laø caùi ñaáu ôû Ñieàn –traïch nhieàu ruoäng. ÑÒA –KHOÂNG, ÑÒA- KIEÁP, KÌNH-DÖÔNG, D-AØ –LA ñaéc- ñòa hôïp SAÙT, PHAÙ, THAM oai huøng. Cung phuùc-ñöùc khoâng coù chính-tinh gaäp Ñaø-La ôû cung Thaân goïi laø “ÑAØ –LA ñoäc –thuû” maõ thieân taùng (Hoaïnh –Phaùt) HOAÛ-TINH, LINH- TINH ñaéc- ñòa hoäi THAM ,LANG ñaéc- ñòa ,danh vang , uy lôùn. THIEÂN –KHOÙC , THIEÂN HÖ ôû TYÙ, NGOÏ ngoä Thaát –Saùt hay PHAÙ-QUAÂN maø meänh cuõng ôû ñoù. Moät lôøi noùi , khieán moïi ngöôøi phaûi sôï COÂ-THAÀN, QUAÛ- TUÙ ôû ñieàn traïch vaø taøi baïch giöõ tieàn cuûa raát beàn. ÑIEÁU –KHAÙCH : gaäp MAÕ –KHOÙC ôû quan khaùc naøo ngöïa (MAÕ) coù nhaïc (Khoùc)vaø coù tri kyû ngoài cuøng (ñieáu khaùch) TANG-MOÂN: Cö Tí (laø thieân moân :cöûa trôøi)maø ñieàn traïch ôû ñaáy coù nhaø to . Gaäp CÖÏ –MOÂN cuõng ôû ñaáy, thaät laø löôõng moân coù laâu –ñaøi, dinh- thöï , quyeàn –quyù. QUAN –PHUÛ :ôû quan loäc , gaäp trung tinh ñaéc caùch giao hoäi leã coù quan thaày phuø trôï. THIEÂN –KHOÂNG: ôû meänh , Quan, Di, Taøi, Ngoä ÑAØO –HOÀNG , ñaéc caùch. Taøi –hoa, Loãi – laïc , giaûo –quyeät-phi –thöôøng. AÙC –TINH HOAÙ-KÎ:ñoùng laâu taïi ñaây , neáu gaëp TUAÀN- TRIEÁT cheá bôùt xaáu ñi;ôû Hôïi Söûu ñaéc ñòa khoâng xaáu. ÔÛ meänh tính coâ ñoäc, cuoàng daâm , ai cuõng khoâng vöøa loøng vaø hieám con , ÔÛ giaûi –aùch hay ñau buïng . HOAÙ –KÎ laø xaáu nhaát trong laøngTÖÛ –VI. HOAÙ-KÎ Hoaù kî ôû thìn Tuaát, Söõu , Muøi ,ñaéc ñòa , Hôïi trung bình. Haïn gaäp HOAÙ –KÎ ñi vôùi nhieàu sao toát thì phaùt daõ nhö loâi, khaùc naøo tieáng saám ñeâm ñoâng ,moïi ngöôøi ñeàu khuûng khieáp nhöng trong loøng vaãn ghen-gheùt ngaám –ngaàm, neáu gaëp sao xaáu thôøi böïc töùc chua cay khoâng ngöôøi chia seû. HOAÙ- KÎ ôû Meänh vaø Giaûi- aùch raát xaáu, neáu coù sao toát, tuy laøm neân nhöng vaãn hay mua oaùn chuoác thuø, neáu gaäp sao xaáu hieám con, hoaëc taøn- taät, coá- beänh, khieán ai cuõng khoâng muoán giaodu vôùi mình hoaëc giaû chính mình laïi chæ thích coâ- ñoäc, leû- loi . HOAÙ- KÎ VÔÙI THAM- LANG SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 28 Rieâng ñaøn baø chòu aûnh- höôûng keùm toát laø vì: THAM- LANG laø Ñaøo- hoa- tinh maø ñi vôùi HOAÙ- KÎ thì thaát laø: Tieác thay moät ñoaù traø mi, Con ong ñaõ toû ñöôøng ñi, loái veà!… LOAÏI TAÏP – TINH THIEÂN- THÖÔNG, THIEÂN- SÖÙ, KIEÁP SAÙT, PHAÙ- TOAÙI v.v… KIEÁP- SAÙT, PHAÙ- TOAÙI chuû haïo- phaù traùi laïi KIEÁP- SAÙT ñi vôùi TAÁHT- SAÙT thì oai. PHAÙ- TOAÙI ñi vôùi PHAÙ- QUAÂN thì duõng. Haïn gaäp THÖÔNG- SÖÙ ngoä THIEÂN- CÔ hay bò ñoøn ñaùnh. Ñaïi tieâu haïn gaäp THÖÔNG- SÖÙ hay ñau oám. LOAÏI AÙN- TINH TUAÀN- KHOÂNG, TRIEÄT- LOÄ, ÑAÏI TIEÂU HAO boán sao naøy cho hao phaù , caûn trôû, traùi laïi gaëp hung tinh thôøi cheá bôùt vaølaøm cho bôùt söï xaáu ñi. Meänh voâ chính rieäu, gaëp TUAÀN, TRIEÄT thôøi beàn thoï. TUAÀN, TRIEÄT ôû Daàn, Maõo, Thaân, Daäu ñaéc ñòa. ÑAÏI TIEÂU HAO ôû Tí, Ngoï, Maõo, Daäu ñaéc ñòa Meänh ngoä HAO laø ngöôøi troïng nghóa khinh taøi haøo phoùng . Taøi Baïch ngoä HAO hay bò nghieän thuoác phieän, röôïu hay côø baïc, neáu ba chöùng keå treân khoâng maéc, thôøi phaûi taät beänh, thuoác men caû ñôøi. HOAÙ- LOÄC, LOÄC- TOÀN ñi chung vôùi HAO raát xaáu. Meänh THAM- LANG ngoä HAO cheát ñoùi, khoå sôû, töïa nhö anh aên tham bò buoäc moøm. HUNG TINH ÑAÉC ÑÒA PHAÙT DAÕ NHÖ LOÂI ÑÒA- KHOÂNG, ÑÒA- KHIEÁP ôû Tî, Hôïi, Daàn, Thaân, KINH DÖÔNG Tuaát, ÑAØ- LA ôû Thaân phaùt nhö loâi maø xuoán cuõng nhö loâi. Kha leân khaùc naøo caùnh dieàu gaäp gioù, khi xuoáng nhö dieàu ñöùt giaây. 21.) – ÑOAÙN CAÙC CAÙCH ÔÛ MEÄNH 1./ TÖÛ, PHUÛ ñoàng cung caùch( Daàn, Thaân). 2./ PHUÛ- TÖÔÙNG chieàu vieân caùch (THIEÂN- PHUÛ, THIEÂN- TÖÔÙNG chieáu Meänh). 3./ THAM, VUÕ ñoàng haønh caùch (ôû Söûu, Muøi). 4./ SAÙT, PHA, THAM, LIEÂM caùch. 5./ CÔ- NGUYEÄT( Thaùi- AÂm) ÑOÀNG LÖÔNG caùch 6./ TÖÛ, PHUÛ, VUÕ, TÖÔÙNG caùch. 7./ NHAÄT, NGUYEÄT ñoàng cung caùch( Söûu, Muøi). 8./ CÖÏ, NHAÄT ñoàng cung caùch ( CÖÏ- MOÂN, THAÙI- DÖÔNG Daàn, Thaân). 9./ CÖÏ, CÔ ñoàng cung caùch (CÖÏ CÔ Maõo, Daäu). 10./ TAÛ, TÖÕU ñoàng cung caùch (Söûu, Muøi). 11./ TOAÏ KHOÂI höôùng VIEÄT( Meänh coù THIEÂN- KHOÂI, coù THIEÂN- VIEÄT chieáu). 12./ XÖÔNG- KHUÙC ñoàng cung caùch ( Söûu, Muøi). 13./ PHAÙ , LIEÂM Maõo, Daäu caùch. 14./ NHAÄT, NGUYEÄTñoàng minh caùch ( THAÙI- DÖÔNG ôû Thìn, Tî, THAÙI- AÂM ôû Daäu, Tuaát). SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 29 15./ LOÄC, MAÕ giao tri caùch (LOÄC- TOÀN hay HOAÙ- LOÄC ngoä THIEÂN- MAÕ). 16./ NHAÄT leä trung thieân caùch( THAÙI-DÖÔNG ôû Ngoï). 17./ NGUYEÄT laõng thieân moân caùch( THAÙI- AÂM cöû Hôïi). 18./ SONG, LOÄC caùch (LOÄC- TOÀN vaø HOAÙ – LOÄC ôû Meänh hoaëc chieáu Meänh). 19./ LOÄC hoäi KHOA , QUYEÀN caùch (HOAÙ- KHOA ngoä HOAÙ- QUYEÀN hay HOAÙ- LOÄC, ngoä HOAÙ QUYEÀN). 20./ Thaïch- Trung aån ngoïc caùch ( CÖÏ- MOÂN ôû Tí, Ngoï). 21./ Vaên, Voõ toaùn- taøi caùch ( LIEÂM- TRINH hay VUÕ KHUÙC hoäi VAÊN- XÖÔNG, VAÊNKHUÙC). 22./ Tam- Hoaù lieân- chaâu caùch. Meänh coù moät Hoaù, Phuï- maãu moät Hoaù, Phuùc- ñöùc moät Hoaù, maø Thaân cö Phuùc- ñöùc, hoaëcThaân, Meänh ñoàng cung( neáu HOAÙ- KÎ sen vaøo voâ vò) raát toát, hieám coù. 22.)- QUÍ TINH GIAÙP MEÄNH CAÙCH. 1./- Giaùp TÖÛ, Giaùp PHUÛ, Meänh ôû Thaân, TÖÛ- VI ôû Muøi, THIEÂN- PHUÛ ôû Daäu. 2./- Giaùp NHAÄT, Giaùp NGUYEÄT, 3./- Giaùp TAÛ, Giaùp HÖÕU. 4./- Giaùp XÖÔNG, Giaùp PHUÙC. 5./- Giaùp KHOA, Giaùp QUYEÀN, 6./- Giaùp LONG, Giaùp PHÖÔÏNG. 7./- Giaùp KHOÂI, Giaùp VIEÄT. 8./- Thaân, Meänh ba TÖÛ- VI caùch. TÖÛ-VI cöû Ngoï, Meänh ôû Tî, Thaân cö Phuùc- Ñöùc ôû cung Muøi ( töïa nhö: Ñeå tính ngoài giöõa, Thaân, Meänh chaàu hai beân). 9./- Thaân, Meänh ba LOÄC caùch ( Meänh ôû Daàn, LOÄC- TOÀN ôû Maõo, Thaân ôû Thìn hoaëc Meänh ôû cung Thaân, LOÄC ôû Daäu, Thaân ôû cung Tuaát. 10./- Giaùp KHOÂNG giaùp KIEÁP: lang thang, vaát- vaû. 11./- Giaùp KINH, giaùp ÑAØ: khoå sôû, nhöng ngoaøi coù trung tinh ñaéc caùch thôøi ñeïp laém , neáu khoâng coù caùch toát chieáu, LOÄC- TOÀN ôû Meänh thaønh coâ- ñôn thì môùi xaáu . KEÁT- LUAÄN: Ngöôøi naøo khoâng coù nhöõng caùch keå treân thì xaáu traùi laïi coù ñuùng caùch keå treân, nhöng khoâng gaäp LONG- PHÖÔÏNG, TÖÔÙNG, AÁN, ÑAØO, HOÀNG, XÖÔNG, KHUÙC, KHOÂI, VIEÄT thì trôû thaønh voâ- vò, Meänh hoaëc Thaân maø khoâng coù HOAÙ- KHOA hoaëc HOAÙ- QUYEÀN, hoaëc HOAÙ- LOÄC thì cuõng keùm( hoaù nghóa laø bieán hoaù thaàn thoâng). Thaân, Meänh ñoàng cung caùch.- Thaân, Meänh cuõng vôùi nhau ( ñeå giôø Tyù hoaëc giôø Ngoï), Meänh maø qui-caùch thôøi laø ngöôøi thaáy chuyeän phi-thöôøng, Meänh maø xaáu, laø ngöôøi vieäc gì cuõng lo maát, ñöùng ngoài moät mình (thaân laäp thaân). 23.)- PHUÙC- ÑÖÙC 1./- TÖÛ-VI, THIEÂN- PHUÛ, ÑOÀNG, LÖÔNG, AÂM, DÖÔNG, VIEÄT, KHOÂI, KHOA- QUYEÀN, TÖÔÙNG, AÁN, LOÄC, MAÕ, QUANG, QUI, THAÙI, TOAÏ, TAÛ, HÖÕU, ÑAØO, HOÀNG toát. 2./- KIEÁP, KHÔNG, HÖ, KHOÙC, HÌNH, KÎ, ÑAØ, HOAÙ, TÖÛ, SAÙT haàm ñòa xaáu. Theo PHUÙC- ÑÖÙC maø tinh AÂM- PHAÀN TÖÛ- PHUÛ ñoàng cung: phaùt veà moä toå. LIEÂM- TRINH, THIEÂN- PHUÛ: Cao toå. CÖÏ- MOÂN: phaùt veà toå baåy ñôøi. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 30 THIEÂN- CÔ:phaùt veà toå saùu ñôøi. VUÕ- KHUÙC: phaùt veà toå naêm ñôøi. THIEÂN- ÑOÀNG: phaùt veà toå boán ñôøi. THAÙI- DÖÔNG:( döông- moä) khi ñeû mình ra, oâng noäi coøn soáng ñöôïc nhieàu tuoåi thôøi phaùt veà cuï, neáu oâng noäi ñaõ cheát roài, thôøi phaùt veà oâng noäi. THAÙI- AÂM:(aâm- moä) khi ñeû mình ra baø noäi coøn soáng thôøi ñöôïc nhôø thôøi baø, neáu baø noäi ñaõ cheát thôøi phaùt veà baø noäi. Vì khi sinh mình ra cung Phuùc- Ñöùc cuûa mình ñaõ aán ñònh roài, cha meï chöa cheát , sao laïi goïi AÂm- Döông laø moä boá meï phaùt? Duø coù phaûi thì öùng cho con mình. Neáu tính theá thôøi khoâng coù theå noùi:“ Thieân ñònh kyû soá ñöôïc”. Coù ngöôøi vieän lyù raèng :“Nhieàu ngöôøi ñang khoå sôû, boãng gaäp thaáy ñòa lyù, ñeå maø cho, trôû neân giaøu sang, vì nheø soá ngöôøi aáy, Taïo- Hoaù ñaõ daønh rieâng caùi may maén, ran ruûi coù ngöôøi ñeán ñaët ñaát cho”. Chuùng ta coøn chöa khaùm phaù ñöôïc sao naøo coù pheùp thuaä laï luøng aáy. THIEÂN- ÑÖÙC, NGUYEÄT- ÑÖÙC, PHUÙC- ÑÖÙC : maû thieân taùng. PHAÙ- QUAÂN, PHUÏC- BINH, ngoä TÖÛ vaø TRIEÄT: con chaùu coù keû töû traän. TRAØNG-SINH, ÑEÁ- VÖÔÏNG: ña ñinh vaø vaø ñöùc giaõi. LOÄC- TOÀN: ñoäc ñinh, coâ-quaû(neáu LOÄC khoâng coù TAÛ, HÖÕU, ÑAØO, HOÀNG môùi bò nhö theá) THIEÂN- ÑOÀNG, THIEÂN- TÖÔÙNG : maû phaùt taùng gaàn nuùi. THIEÂN- QUAN, THIEÂN- PHUÙC: gaàn chuøa. THANH-LONG: gaàn suoái. BAÏCH- HOÅ: gaàn ñaù traéng. MOÄC-TRI : gaàn gieáng. HOA-CAÙI, PHÖÔÏNG- CAÙC, TAÁU- NHÖ, XÖÔNG, KHUÙC, maø phaùt vaên hoïc. KHOÂI, VIEÄT, KHOA, QUYEÀN ; Con chaùu hieàn ñaït. PHUÙC- ÑÖÙC ôû cung Thaân: coù ÑAØ- LA coù ña trung tinh chieáu, hoaïnh phaùt, uy quyeàn goïi laø ÑAØ- LA ñoäc- thuû nhöng cung Thaân phaûi khoâng coù chính- tin h môùi goïi laø ñaéc caùch. HOA- CAÙI, ÑAØO, HOÀNG, gaäp TÖÛ- VI, THAÙI- DÖÔNG: con gaùi laáy choàng sang troïng, danh giaù. KHOÁC, HÖ, Tyù, Ngoï gaäp SAÙT, PHAÙ, THAM vaø trung tinh ñaéc caùch : phaùt anh huøng. LOÄC, MAÕ. TÖÔÙNG, AÁN ngoä QUYØEÂN: phaùt veà voâ nghieäp , Phuùc- Ñöùc toái kî KIEÁP, KHOÂNG vaø HOAÙ- KÎ. Toùm laïi xem soá caàn cung Phuùc- Ñöùc: 1./ Phuùc toát soá toát (Thöôïng -löu) 2./ Phuùc toát soá xaáu , ñaïi haïn xaáu: tröôùc khoå sau vinh. 3./ Soá xaáu, phuùc xaáu: trung thaàn baàn tieän. Phuùc- Ñöùc toái kî KIEÁP, KHOÂNG, HOAÙ- KÎ vaø SAÙT, PHAÙ, LIEÂM, THAM haõm ñòa . 24./- QUAN- LOÄC THIEÂN- TÖÔÙNG ( caùi aám) ôû Quan- Loäc raát hôïp, duø coù gaäp KIEÁP, KHOÂNG, chæ giaùn- ñoaïn thoâi roài laïi phuïc- chöùc. THAÙI- DÖÔNG ôû Quan – Loäc toát nhaát. Neáu ñaêc- ñòa hoäi KHUÙC, XÖÔNG laø baäc thöôïnglöu. PHAÙ- QUAÂN, THAÁT- SAÙT cöû Tí, Ngoï, gaäp trung tinh ñaéc xaéc thôøi laøm quan- voõ, haõm laøm lính. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 31 THAM- LANG, XÖÔN G, KHUÙC Tò Hôïi coâng danh khoâng beàn. Noùi toùm laïi Meänh toát, töùc Quan – Loäc toát. Toái kî TUAÀN, TRIEÄT seõ bò laän ñaän, giaùn ñoaïn, LIEÂM, SAÙT, HÌNH ôû Quan- Loäc : tuø. 25./- THIEÂN- DI LOÄC- TOÀN, HOAÙ- LOÄC nhoä HOÙA- QUYEÀN toát. TÖÛ, PHUÛ, TAÛ, HÖÕU toát ÑAØO, HOÀNG ngoä THIEÂN-KHOÂNG ñaéc-ñòa, taøi hoa, quyeàn bieán, lui tôùi kheùo. THAÙI-TUEÁ gaäp sao toát, cöùng coå, lyù-söï. THAM, LIEÂM ngoä HÌNH, KÎ raát xaáu, hình-nguïc. THIEÂN-CÔ haõm ñòa ngoä LINH, HOAÛ, boân-taåu, khoå sôû. PHAÙ-QUAÂN phuøng TRIEÄT : xaáu, baát ñaéc kyû töû. Toái kî : HOAÛ, LINH, KHOÂNG, KIEÁP, DÖÔNG, ÑAØ, HÌNH, KÎ, toùm laïi Meänh toát, Di toát. 26/ - TAØI-BAÏCH THIEÂN-PHUÛ, VUÕ-KHUÙC ñoùng Taøi raát toát, neáu coù HOAÙ-LOÄC, LOÄC-TOÀN thôøi ñeïp laém. TÖÛ-VI phuøng TAÛ, HÖÕU toát. THAÁT-SAÙT, PHAÙ-QUAÂN, hoaïnh-phaùt, hoaïnh-taùn. LIEÂM-TRINH : kieám tieàn raát chaäm nhöng beàn. Song HAO coù Loäc-tinh, kieám nhieàu, tieâu nhieàu, khoâng theå ñeå daønh ñöôïc. Toái kî : KIEÁP, KHOÂNG, LINH, HOAÛ : ngheøo. Toùm laïi : Meänh toát, taøi toát. Sao TÖÛ laø HOAÛ ôû cung Taøi, giöõ cuûa beàn, neàu cung THAM, VUÕ, KÎ, coù cuûa choân, neáu cung KÌNH, ÑAØ, LINH, HOAÛ RIEÂU thì coù vaø yeåu. PHAÙ-QUAÂN mieáu ñòa cung Ngoï hoaïnh phaùt, coù nhieàu tieàn, tieâu cuõng laém, hoaïnh caû phaù. THAÙI-AÂM, THIEÂN-ÑOÀNG, CÔ, CÖÏ, ÑAØO, HOÀNG, THIEÂN-HÖ, THIEÂN-HÌNH, luùc heát, laïi coù, phong phuù, nhöng khoâng giaøu, giöõ cuûa beàn. LIEÂM-TRINH tieàn baân haäu phuù. THAÙI-DÖÔNG, HOAÙ-KÎ, PHUÏC-BINH, RIEÂU, Y, THAI, TOAÏ caên cô, coù cuûa cuõng khoâng ñöôïc tieâu. Coù song Loäc chieáu, suoát ñôøi thanh nhaøn aám no. TÖÛ-VI, THAÁT-SAÙT, PHUÛ, VUÕ, TRAØNG-SINH, ÑEÁ-VÖÔÏNG ñaïi phuù. VUÕ-KHUÙC, TAÛ, HÖÕU, CÔ, ÑOÀNG tay traéng laøm neân phuù oâng. THAÙI-AÂM, VUÕ-KHUÙC, KHOA, QUYEÀN, ñoàng ruoäng thaúng caùnh coø bay. LIEÂM-TRINH, chieáu taøi tröôùc ngheøo sau giaøu. 27/ - ÑIEÀN-TRAÏCH THAÙI-AÂM : ngoä trung-tinh ñaéc caùch coù nhieàu ruoäng. CÖÏ-MOÂN : ngoä trung-tinh ñaéc caùch coù nhieàu nhaø. SAÙT, PHAÙ, THAM: ñaéc caùch thôøi coù, haõm thôøi khoâng. ÑAØO, HOÀNG, QUANG, QUYÙ : aên cuûa laäp-töï (chuù, baùc, coâ, dì ñeå cho). VUÕ-KHUÙC, THIEÂN-CÔ : taäu baùn thaát thöôøng. TÖÛ-PHUÛ, Taøi, ñieàn vöôïng : cha meï ñeå cho giöõ ñöôïc beàn. THAM-LANG, THAÙI-TUEÁ, HÌNH, KÎ, toå nghieäp ñeà cho phaù taùn baùn heát. Toái kî : HOAÛ-LINH, KHOÂNG, KIEÁP, ÑAØ, HÌNH, HAO, SAÙT. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 32 Toùm laïi : Meänh quí-caùch môùi coù nhaø cöûa ruoäng-nöông. Meänh haï-caùch, bôùi ñaâu ra nhieàu tieàn maø taäu nhaø. 28/ - PHUÏ-MAÃU TÖÛ, PHUÛ, ÑOÀNG, LÖÔNG, cha meï thoï. AÂM, DÖÔNG ngoä haõm, cha meï ngheøo xung khaéc. KHOA, QUYEÀN, KHOÂI, VIEÄT, CAÙO, PHONG, cha meï sang troïng. SAÙT, PHAÙ, THAM ñaéc-ñòa cha meï oanh-lieät, haõm ngheøo-heøn, hoaëc cha meï boû nhau. Toái kî : HÌNH, HOÅ, KHOÂNG, KIEÁP, TUAÀN, TRIEÄT. 29/ - HUYNH-ÑEÄ TÖÔÙNG, AÁN, LOÄC, MAÕ, anh em laøm neân. TRAØNG-SINH, ÑEÁ-VÖÔÏNG, XÖÔNG, KHUÙC, anh em thoâng minh. VÖÔÏNG, THAI, TUYEÄT, TÖÔÙNG, AÁN, phuøng TAÛ, HÖÕU : anh em dò baøo. ÑAØO, HOA, RIEÂU, HYÛ ngöôøi coù TÖÔÙNG, PHAÙ, PHUÏC, HOA, CAÙI, chò em gaùi baát chính, neáu gaäp TUAÀN, TRIEÄT khoâng sao, nhöng caàn xem Phuùc-Ñöùc maø toát thì ñoaùn raèng chò em ñeàu cao soá muoän choàng. THIEÂN-CÔ chuû veà Huynh-Ñeä ñaéc ñòa nhieàu anh em, AÂN-QUANG, THIEÂN-QUÍ, TAÛ, HÖÕU : nhieàu anh em nuoâi. Toái kî : MAÕ ngoä KIEÁP, KHOÂNG, moãi ngöôøi moät phöông, HÌNH, KÎ baát hoaø. TANG, HOÅ, KHOÁC, HÖ, LINH, HOAÛ, choân anh em. 30/ - NOÂ-BOÄC AÂN-QUANG, THIEÂN-QUÍ, TAÛ, HÖÕU, NGUYEÄT-ÑÖÙC, THIEÂN-ÑÖÙC, ñaày-tôù trung thaønh. PHAÙ, LIEÂM ngoä HÌNH, KÎ haõm ñòa phaûn chuû. Toái kî : KHOÂNG, KIEÁP, PHUÏC-BINH, LINH, ÑAØ, HOAÙ-KÎ : xaáu. ÑAØO-HOA cö Noâ gaäp PHAÙ, PHUÏC, HÌNH, RIEÂU, ñaày-tôù loaïn-daâm trong nhaø. Cung Noâ coù PHAÙ, KÎ : ñaày-tôù phaûn thaày. LOÄC-TOÀN, HOAÙ-LOÄC cö Noâ : hay bò ngheøo, laøm aên laät-ñaät, vaát-vaû. 31/ - TÖÛ-TÖÙC TRAØNG-SINH, NHAÄT, NGUYEÄT: con laøm neân. KHOA, QUYEÀN, KHOÂI, VIEÄT : con hay. THIEÂN-TÖÔÙNG, THIEÂN-LÖÔNG : con taøi gioûi, trung hieáu. Toái kî : HAO, SAÙT, LINH, HOAÛ, KIEÁP, KHOÂNG, TANG, HOÅ, KHOÁC, HÖ, COÂ, QUAÛ : hieám. LOÄC-TOÀN neáu khoâng coù sao chieáu toát, hoaù ra coâ-ñôn moät con. Meänh coù KÎ hoaëc BAÏCHHOÅ haõm-ñòa : khoâng con. TÖÛ, PHUÛ, THAM, PHAÙ ñaéc-ñòa nhieàu con. TÖÛ, PHUÛ hoäi caùt-tinh : con vaên-chöông. THAM-PHAÙ hoäi hung-tinh ñaéc ñòa : con duõng-maïnh. 32/ - PHU-THUEÂ THAÙI-DÖÔNG : choàng taøi gioûi. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 33 THAÙI-AÂM : vôï ñaûm-ñang. NHAÄT, ÑOÀNG : nhieàu vôï hieàn. TÖÛ, PHUÛ ñoàng cung : vôï choàng hoaø-thuaän. CÖ, CÔ haõm ñòa : vôï choàng baát hoaø. LEÂM, THAM, SAÙT, CÖÏ, CÔ haõm ñòa raát ai oaùn suoát ñôøi baát hoaø. CÖÏ-MOÂN haõm ñòa ngoä KÎ : vôï choàng ñeàu ai-oaùn, neáu khoâng boû nhau. (Thaùnh khoång laø ngöôøi ñaäy leã-giaùo cho ñôøi maø coøn phaûi thay ñeán baûy laàn vôï “CÖÏ-MOÂN cö Theâ ña hoaøi baátmaõn”. Sao CÖÏ-MOÂN ôû cung theâ, bao nhieâu vôï cuõng khoâng hôïp tính tình). Muoán roõ-raøng, caàu xem Quan-Loäc. Neáu Quan-Loäc toát cung theâ cuõng toát. Toái kî : KÎ, HOAÛ, KÌNH, ÑAØ, KHOÁC, HÖ, KHOÂNG, KIEÁP, TANG, BAÏCH, neáu gaäp TUAÀN, TRIEÄT bôùt xaáu. Ñaøn-oâng, ñaøn-baø coù ngöôøi keát hoân ñeán naêm, baåy laàn maø vaãn chöa thaønh gia-thaát. Töùc cung Theâ, Phu xaáu. Vaäy tìm theá naøo cho ra ngöôøi vöøa yù vaø bieát ngöôøi ñoù vôùi mình hôïp duyeân? –Noùi ñaây laø noùi nhöõng soá ñöùng-ñaén maø laâm vaøo nghòch caûnh ñoù, chöù khoâng keå ñeán nhöõng soá chuyeânmoân bôïm-baõi, phong-nguyeät. AÂM, DÖÔNG, KHOÂI, VIEÄT, THIEÂN-ÑOÀNG, TAÛ, HÖÕU, meänh coù ÑAØO, HOÀNG, THIEÂN-HÆ chieáu 2 ñôøi choàng. AÂM, DÖÔNG ñaéc-ñòa, choàng gioûi. TÖÛ-VI, THAÁT-SAÙT, PHAÙ, THAM, LIEÂM, LOÄC-TOÀN, THIEÂN-MAÕ, LOÄC, KHOA, QUYEÀN, choàng anh huøng coù tri khi, gaäp TUAÀN, TRIEÄT cheá bôùt hoaëc laät ñaät, tieân trôû haäu thaønh KHOÂNG, KIEÁP, KHOÁC, HÖ. Phaûi xa caùch môùi laáy ñöôïc nhau. LOÄC-TOÀN, HOAÙ-LOÄC, THIEÂN-MAÕ, choàng giaøu. TÖÛ, PHUÛ, VUÕ, TÖÔÙNG, TAÛ, HÖÕU ñoàng thao löôïc. Sao THAI gaäp ÑAØO-HOA ôû Meänh, Phu, Noâ, yeâu nhau roài môùi laáy nhau. PHUÏC-BINH, HOAÙ-KÎ, chieáu Phu, Theâ xung khaéc. Neáu muoán so ñoâi tuoåi coù hôïp khoâng, ngöôøi vôï hay choàng, thöù nhaát, xem cung Phu-Theâ. hai Quan-Loäc ba Taøi-Baïch boán Thieân-Di naêm Phuùc-Ñöùc saùu Noâ-Boäc Ñeán thöù baûy trôû ñi. Xem soá ngöôøi ta (Theâ, Phu, coù sao gì thuû-meänh ? Sao aáy ñoái vôùi mình ôû ñaâu? Coù toát khoâng? Neáu hôïp vaø toát laø ñuùng duyeân kieáp, coøn xaâu vaõn laø oan traùi chi ñaây. Thí duï: cung noù laø PHAÙ, VUÕ hoäi ÑAØO, HOÀNG , TAÛ, HÖÕU,LONG PHÖÔÏNG maø meänh ngöôøi ñaøn baø aáy cuõng theá hôïp). 33.) –GIAÛI- AÙCH vaø BAÁT – ÑAÉC- KÌ – TÖÛ Raát quan- heä nhieàu ngöôøi soá toát, traùi laïi cung Giaûi- aùch xaáu, thaønh haïi caû moät ñôøi. Giaûi-aùch ngoä THIEÂN- KHOÂI, THIEÂN- HÌNH laø cheát cheùm, KIN, DÖÔNG ôû Ngoï laø Maõ ñaàu daøi kieám; ngoä THIEÂN- HÌNH, THAÁT- SAÙT thì tuø nguïc, ngoä QUAN- PHUÛ, BAÏCH- HOÅ phaûi ñi ñaày. KINH-DÖÔNG ngoä KHOÂNG, KIEÁP : hay TANG- MOÂN, ÑIEÀU- KHAÙCH, HOAÙ- KÎ thì phaûi töï saùt. THIEÂN- MAÕ ngoä TRIEÄT; ngaõ queâ. THIEÂN- CÔ ngoä HÌNH cuõng queâ. LIEÂM- TRINH ngoä HOAÛ coù KHOÂNG, KIEÁP: thaét coå. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 34 LIEÂM, THAM, KHOÂNG, KIEÁP, Daàn, Thaân, THAM, LIEÂM, HÌNH, RIEÂU, Tî, Hôïi laø oannghieät ngoä HOAÙ- KÎ,uoáng thuoác ñoäc cheát. KINH- DÖÔNG ôû Ngoï chieáu Thaân, Meänh ngoä KÎ cuõng vaäy. NHAÄT, NGUYEÄT, RIEÂU, KÎ, KHOÂNG, KIEÁP: muø, yeáu. THIEÂN- CÔ ngoä HÖ, KHOÁC, hoaëc MAÕ ngoä TANG- MOÂN, KHOÂNG, KIEÁP: ho lao. BAÏCH- HOÅ, HOAÙ- KÎ, ngoä sao THAI: beänh saûn cheát. PHAÙ, LIEÂM, Maõo, Daäu ngoä TANG- MOÂN, ÑIEÀU- KHAÙCH: ngaõ caây. THAM, LÖÔNG, HOAÙ- KÎ: vaät gì ñoå deû leân ngöôøi. CÖÏ- MOÂN, HOAÙ- KÎ coù KHOÂNG, KIEÁP: cheát ñuoái. HOAÛ, LINH ngoä HÌNH, VIEÄT: Giôùi ñaùnh, dieät giaät. HOAÛ, LINH ngoä MOÄC- DUÏC: cheát boûng veà nöôùc soâi. THAM- LANG, BAÏCH- HOÅ ôû Daàn, cung Tuaát coù ÑÒA- KIEÁP cheát veà aùc thuù caén, cheït xe. KINH, ÑAØ, KHOÂNG, KIEÁP: beänh ung nhoït. THIEÂN- RIEÂU, BAÏCH- HOÅ: choù daïi caén. THIEÂN- RIEÂU, THIEÂN- HÌNH ngoä KIEÁP- KHOÂNG: laän, tim la. Nhöõng caùch keå treân naøy neáu ôû Meänh hoaëc giaûi aùch thôøi raát xaáu, nhöng gaäp TUAÁN- TRIEÄT, SONG- HAO khoâng vieäc gì, duø coù maéc phaûi cuõng chæ qua- loa thoâi, khoâng noõi ñeán tuyeät- meänh. Meänh vaø Giaûi- aùch khoâng coù caùch tai haïi keå treân, ñaïi- tieåu haïn ñi ñeán cung khaùc gaäp nhö theá thì vaän- haïn xoaøng, qua- quít thoâi. Cung Giaûi- aùch ngoä TUAÀN, TRIEÄT, SONG- HAO, THIEÂN- KHOÂNG raát toát vaø QUANG, QUÍ, Söûu, Muøi(Neáu Giaûi- aùch ñoùng ñaáy, hoaëc chieáu Giaûi- aùch) thôøi duø beänh taät nguy- hieåm maáy cuõng vaãn gaëp thaày, gaëp thuoác. 34.)- SOÁ ÑAØN – BAØ. Meänh ôû Tí- Ngoï: nhaân- haï. Meänh ôû Daäu, Tuaát: hôïp aâm khí toát. Meänh coù HOAÙ- KÎ: hieám. Cung Töû- Töùc THAÙI- AÂM bò haõm- ñòa, vaãn coù con. Cung Töû- Töùc THAÙI- DÖÔNG bò haõm- ñòa,khoâng con. Meänh coù THIEÂN- LÖÔNG ; phuùc- haäu. Meänh coù THIEÂN- LÖÔNG ; phuùc- haäu. Meänh coù THIEÂN-CÔ haõm ñòa : aâu-saàu caû ñôøi. Meänh coù TÖÛ, PHUÛ : Vöôïng phu, ích-töû. Meänh coù TAÁU-THÖ, HOA-CAÙI, XÖÔNG, KHUÙC, RIEÂU, HÌNH : hay laøm giaùng. Meänh coù ÑAØO-HOA ngoä KÎ : yeåu. Meänh coù ÑAØO-HOA ngoä KIEÁP-KHOÂNG : ngheøo, yeåu. ÑAØO-HOA ôû cung Noâ-Boäc : Baát chính. Phuù-ñoaùn : ÑAØO-HOA ñoùng ôû cung Noâ, Thieáp-theâ mang tieáng baát trung cuøng choàng; Nhöng Meänh vaø Phuùc-Ñöùc toát thoâi laø: cao soá, laän-ñaän tình duyeân. Con gaùi caàn xem thaân, Meänh, Phu, Töû, neáu gaëp COÂ, QUAÛ, ÑAÀU-QUAÂN, HOAÙ-KÎ, THIEÂNHÌNH thì xaáu. Thaân, Meänh gaäp ÑAØO-HOA, THIEÂN-HÌNH, THAÁT-SAÙT thì ngheøo. Meänh coù THIEÂN-ÑOÀNG, LÖÔNG ôû Tî, Hôïi xaáu. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 35 Meänh coù CÔ, AÂM ôû Daàn, Thaân xaáu. Meänh coù PHAÙ, LIEÂM ôû Maõo, Daäu xaáu. Meänh coù CÖÏ, CÔ ôû Söûu, Muøi haï caùch. Meänh coù TÖÛ-VI, PHAÙ-QUAÂN ôû Thìn, Tuaát xaáu. Meänh coù ÑOÀNG, LÖÔNG, LIEÂM, THAM ôû Tî, Hôïi xaáu. Meänh coù AÂM, ÑOÀNG ôû Ngoï xaáu. Meänh coù THAM, VUÕ ôû Tî, Hôïi xaáu. Cung phu coù THIEÂN-TÖÔÙNG ngoä HOÀNG-LOAN: choàng danh giaù. Cung phu coù PHUÛ, TÖÔÙNG, NHAÄT, NGUYEÄT: choàng thöôïng löu. Cung töû coù AÂM, DÖÔNG hoaëc THIEÁU-AÂM, THIEÁU-DÖÔNG, THIEÂN-HYÛ : toát. Meänh coù XÖÔNG, KHUÙC, RIEÂU : baát chính. Cung Phu coù LOÄC, MAÕ : laáy ñöôïc choàng giaàu. Cung Töû coù KHOÂI, VIEÄT ñeû con hoïc thöùc laøm neân. LIEÂM, THAM ôû Phu thì laáy leõ hoaëc laøm vôï keá. Giaûi-aùch coù BAÏCH-HOÅ vaø THAI: khí-huyeát, xaáu. Cung Töû ngoä BAÏCH-HOÅ vaø THAI: ñeû con thieáu thaùng, yeáu ôùt. Meänh coù COÂ, QUAÛ, LINH, KÌNH, maø cung Phu coù CÖÏ, KÎ vaø cung Töû coù TRAØNG-SINH : laáy nhieàu choàng vaø nhieàu con. Meänh coù KÌNH, HÌNH, RIEÂU vaø SAÙT, PHAÙ thì hung tôïn. Meänh coù KHONG, KIEÁP : ngheøo vaø chua ngoa. Meänh coù BAÏCH-HOÅ, ÑAÅU-QUAÂN, HOAÙ-KÎ maø cung Töû coù nhieáu sao xaáu thì khoâng coù con. Meänh coù PHAÙ, PHUÏC, THAI, ngoaøi HÌNH, RIEÂU, TÖÔÙNG-QUAÂN chieáu thì baát trung cuøng choàng, neáu TUAÁN-TRIEÄT aùn ngöõ ôû ngoaøi thì khoâng maéc tieáng xaáu ñoù. Meänh coù VUÕ-KHUÙC, THIEÂN-TÖÔÙNG : cao soá, nhöng TÖÔÙNG ñi chung vôùi TÖÛ-VI vaø VUÕ ñi chung vôùi PHUÛ thì laïi toát. Meänh coù LIEÂM, SAÙT : ngheøo ñöùng ñaén. Meänh coù THAM, PHAÙ gaäp ña trung-tinh ñaéc caùch, daãu coù giaøu sang nhöng khoâng beàn. Meänh coù HOÀNG-LOAN ngoä LONG, PHÖÔÏNG hoaëc TAM-THAI, BAÙT-TOAÏ : ñeïp, beä-veä, soá meänh-phuï phu-nhaân. Meänh coù MOÄC, CAÙI, HÌNH, RIEÂU, XÖÔNG, KHUÙC : ña tình. Meänh coù KIEÁP, KHOÂNG vaø SAÙT, PHAÙ, THAM haõm ñòa: suoát ñôøi heøn-haï. THAM-LANG ñoùng cung Phu: hay bò laøm leõ hoaëc laáy choàng thöøa. Meänh coù XÖÔNG, KHUÙC ngoä THAÙI-TUEÁ, HOAÙ-KÎ : laém tieàn. Meänh coù ÑAØO-HOA ngoä sao THAI : yeâu nhau roài môùi laáy nhau, coù khi laáy nhau ñöôïc daâm thaùng ñaõ ñeû. PHUÙ-ÑOAÙN: Sao THAI maø ngoä ÑAØO-HOA. Tieàn-daâm, haäu-thuù môùi ra vôï choàng. Meänh coù HÌNH, RIEÄU, XÖÔNG, KHUÙC: hay mô-moäng, ñoàng-boùng Meänh coù PHAÙ-QUAÂN, PHUÏC-BINH, ngoaøi coù HÌNH, RIEÂU, TÖÔÙNG-QUAÂN sao THAI: neáu choàng hay ghen coù khi gieát nhau. Meänh coù LOÄC, MAÕ : buoân-baùn taøi-ñaûm. Meänh coù QUYEÀN, LOÄC : chung thaân sung-söôùng. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 36 Toùm laïi soá ñaøn baø caàn coù LOÄC-TOÀN hay HOAÙ-LOÄC thuû-meänh chieáu meänh neáu khoâng thaønh voâ-vò. Toái kî : ÑAØO, HOÀNG, HÌNH, RIEÂU, THAM, SAÙT, PHAÙ. Daåu coù gaäp ña trung-tinh ñaéccaùch maø ñöôïc giaøu sang, cuõng khoâng beàn, kieáp hoàng-nhan vaãn moûng manh. Ñaøn-baø caàn phuùc-tinh thuû-meänh nhö : TÖÛ, PHUÛ, AÂM, ÑOÀNG, LÖÔNG hoäi TRAØNG-SINH, ÑEÁ-VÖÔÏNG, QUYEÀN, LOÄC, KHOÂI, VIEÄT, PHUÙC-ÑÖÙC, NGUYEÄT-ÑÖÙC, THIEÂN-ÑÖÙC, QUAÏN, PHUÙC, QUÍ-NHAÂN, THAI, TOAÏ, QUANG, QUÍ, LONG, PHÖÔÏNG thôøi raát ñeïp, thoï, giaøu sang. Ñaøn-baø thöôïng-löu cuõng nhö caùc caùch thöôïng-löu ñaøn-oâng. 35/ - CAÙC CAÙCH HAY, DÔÛ 1/ -TÖÛ, PHUÛ, VUÕ, TÖÔÙNG hoäi HOÀNG, ÑAØO, KHOÂI, VIEÄT, XÖÔNG, KHUÙC, TAÛ, HÖÕU, LONG, PHÖÔÏNG, KHOA, QUYEÀN, LOÄC laø thöôïng caùch. 2/ -CÔ, NGUYEÄT, ÑOÀNG, LÖÔNG hoäi HOÀNG, ÑAØO, KHOÂI, VIEÄT, XÖÔNG, KHUÙC, TAÛ, HÖÕU, LONG, PHÖÔÏNG, KHOA-QUYEÀN, LOÄC laø thöôïng caùch. 3/ -SAÙT, PHAÙ, LIEÂM, THAM hoäi HOÀNG, ÑAØO, KHOÂI, VIEÄT, TAÛ, HÖÕU, XÖÔNG, KHUÙC, LONG, PHÖÔÏNG, KHOA, QUYEÀN, LOÄC laø thöôïng caùch. Trung-caùch: cuõng nhö caùc ôû treân maø chinh-tinh bò haõm vaø trung-tinh khoâng ñuû boä nhö treân. Haï-caùch: cuõng nhö caùc caùch ôû treân, maø chinh-tinh bò haõm vaø trung-tinh ñi leäch-laïc. Thí-duï : coù TAÛ maát HÖÕU, coù LONG maát PHÖÔÏNG, coù KHOÂI maát VIEÄT, theâm hung-tinh haõm ñòa : KIEÁP, HOÂNG, HOAÙ-KÎ. Kyø-caùch : ñeå daønh cho nhöõng baät phi thöôøng. Cuõng thöôïng-caùch nhöng theâm hung-tinh ñaéc ñòa nhö KÌNH, ÑAØ, KHOÂNG, KIEÁP. Meänh : TÖÛ, PHUÛ, VUÕ, TÖÔÙNG. Thaân : SAÙT, PHAÙ, THAM, LIEÂM hoäi HOÀNG, ÑAØO, KHOÂI, VIEÄT, TAÛ, HÖÕU, TÖÙÔNG, AÁN, QUAN, LOÄC theâm KÌNH, ÑAØ, KHOÂNG, KIEÁP, HÌNH, HOÅ ñaéc ñòa hoäi SAÙT Soá phi-thöôøng phaûi coù hung-tinh ñaéc ñòa. Toùm laïi, duø ñöôïc caùch gì chaêng nöõa, cuõng caàn phaûi ña trung tinh giao hoäi môùi ñeïp. 36/ - ÑAÏI-TIEÅU-HAÏN PHAÙT TAØI 1- TÖÛ, PHUÛ, VUÕ, TÖÔÙNG hoäi LONG, PHÖÔÏNG Song LOÄC, TAÛ, HÖÕU. 2- SAÙT, PHAÙ, LIEÂM, THAM, LONG, PHÖÔÏNG, KHOÂI, VIEÄT, TAÛ, HÖÕU. 3- NGUYEÄT, ÑOÀNG, CÔ, CÖÏ, KHOA, QUYEÀN, LOÄC, TÖÔÙNG, AÁN, THAI, CAÙO, KHOÂI, VIEÄT, TAÛ, HÖÕU. 4- CÖÏ, NHAÄT, Song LOÄC, TAÛ, HÖÕU, TRAØNG-SINH, ÑEÁ-VÖÔÏNG. 37/ -ÑAÏI-TIEÅU-HAÏN THAÁT TAØI 1- NHAÄT, NGUYEÄT, KHOÂNG, KIEÁP, RIEÂU, KÎ hoaëc KÌNH phaûi ñau maét. 2- TÖÛ, PHUÛ, VUÕ, TÖÔÙNG coù TAM, KHOÂNG, KIEÁP, KÎ, KÌNH, ÑAØ, TANG, HOÅ taùn-taøi vong-gia thaát-thoå cuøng laø oám ñau. 3- SAÙT, PHAÙ, LIEÂM, THAM, HÌNH, RIEÂU, TANG, HOÅ, KÌNH, ÑAØ, TUEÁ : hình nguïc ñau yeáu. 4- CÔ, CÖÏ, ÑOÀNG, LÖÔNG, KÌNH, ÑAØ, KHOÂNG, RIEÂU, HOÅ, KÒ : taøng-taät tang thöông. Toùm laïi ñaïi tieåu haïn gaëp TANG, HOÅ, KÌNH, ÑAØ, KIEÁP, KHOÂNG Song HAO, TUEÁ, HÌNH vaø SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 37 HOAÙ-KÒ laø tang thöông oám ñau, quan tuïng, thaát taøi, neáu coù TUAÀN, TRIEÄT ñoùng ngay cung aáy thì bôùt xaáu nhöng haïn toát gaëp TUAÀN, TRIEÄT cuõng bò keùm toát. 38/ - HAÏN COÙ HYÛ (laáy vôï, laáy choàng) 1/- SAÙT, PHAÙ, LIEÂM, THAM hoäi ÑAØO, HOÀNG. 2/- TAÛ, HÖÕU, LOAN, HYÛ, LONG, PHÖÔNG, THIEÂN-RIEÂU. 39/ - HAÏN ÑEÛ CON 1/- LONG, PHÖÔÏNG ngoä sao THAI. 2/ - THANH-LONG, ÑEÁ-VÖÔÏNG ngoä sao THAI. 3/ - MAÕ ngoä TRAØNG-SINH hoäi THANH-LONG. 4/ - THIEÂN-HYÛ, HYÛ-THAÀN hoäi ÑAØO, HOÀNG, KHOÂI, VIEÄT. 40/ - MUOÄN VÔÏ – MUOÄN CHOÀNG COÂ, QUAÛ, KHOÂNG, KIEÁP, TANG, HOÅ, KÌNH, ÑAØ, LINH, HOAÛ, KHOÁC, HÖ, TUAÀN, TRIEÄT vaø SONG-HAO chieáu vaøo cung Phu-theâ thì hay muoän vôï, muoän choàng. 41/ - MUOÄN CON TUEÁ, HÌNH, KHOÂNG, KIEÁP, KHOÁC, HÖ, LINH, HOAÛ, TUAÀN, TRIEÄT, TANG, HOÅ, ÑAÅUQUAÂN, SONG-HAO, THAÁT-SAÙT, KIEÁP-SAÙT chieáu vaøo cung Töû-töùc thì hay muoän con. 42/ - XEM THOÏ, YEÅU. Caàn xem Phuùc- Ñöùc vaø Thaân, Meänh, Phuùc- Ñöùc coù TRAÊNG- SINH, ÑEÁ- VÖÔÏNG, QUANG, QUÍ, LONG PHÖÔÏNG, THAI, TOAÏ, THIEÂN- ÑÖÙC, NGUYEÄT-ÑÖÙC, QUAN, PHUÙC, QUÍNHAÂN, TAÛ, HÖÕU, KHUÙC, XÖÔNG, KHOA, QUYEÀN laø Phuùc- Ñöùc toát : Thoï. Neáu ngoä KÍNH, ÑAØ, LINH- HOAÛ, KHOÁC, HÖ, KHOÂNG, KIEÁP, TANG, HÌNH, KÎ laø Phuùc- Ñöùc keùm: yeáu. Hôn nöõa xem Thaân, Meänh coù qui caùch, coù vöõng khoâng, veà giaø neáu gaäp: ÑAØO, HOÀNG, CÔ, CÖÏ, TAÛ, HÖÕU hoäi KHOÁC, HÖ TANG, HOÅ, KHOÂNG, KIEÁP, HÌNH, HOAÛ: maïnh cheát laém. Phaûi xem caû ñaïi- haïn (10 naêm) coäng vôùi tieåu- haïn (1 naêm) maø ñoaùn. 43.)- NHÖÕNG SAO THUOÄC VEÀ THAÂN THEÅ BAÏCH- HOÅ ( xöông- coát): ñaïi tieåu- haïn ngoä KINH, HÌNH ngaõ tím- xöông, ngoä THIEÂNKHOÁC: choù caén, coù tang. CÖÏ- MOÂN- (moàm) ngoä HÌNH, KINH, LINH, HOAÛ: moàm meùo. THIEÂN- MAÕ(chaân- tay)ngoä HÌNH, TRIEÄT- LOÄ: chaân tay coù tai ngoä VIEÄT: chaân tay gaãy. THIEÂN- TÖÔÙNG( maët) ngoä NHÒ- HAO: maét nhoû. KHOA, QUYØEÂN( goø maù) ngoä HÌNH, KINH, KHOÂNG. KIEÁP: goø maù coù veát seïo. HOAÙ- QUYEÀN(maù) ngoä CÖÏ, KÎ: maù ñen coù veát chaøm. HOAÙ- KÎ( löôõi) ngoä XÖÔNG, KHUÙC, THAÙI- TUEÁ: laém dieàu. HOÀNG- LOAN (toùc) ngoä PHI- LIEÂM: toùc- giaøi oùng aû. THIEÂN- HÌNH ( da) ngoä ÑAØO, HOÀNG, RIEÂU, HYÛ: da traéng ñeïp. THIEÂN- VIEÄT (2 caùnh vai) Meänh coù HAO ngoä VIEÄT: vai so. LONG- PHÖÔÏNG ( tai) ngoä TAÁU- THÖ: tai nghe raát thính. THIEÂN- KHOÂI( ñaàu) ngoä HÌNH : neáu khoâng coù sao giaûi bò cheùm maát ñaàu. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 38 NHAÄT- NGUYEÄT( 2 con maét) ôû 12 cung haõm vôùi RIEÂU- KÎ ñeàu muø caû, ngoä KÎ caän thò. Caùc caùch keå treân neáu ñoáng ôû Meänh hay giaûi , aùch môùi ñaùng sôï , coøn coù sao maû giaûi khoâng vieät gi.Nhöng ñaïi tieåu haïn ñeán taát cuõng bò qua loa thoâi . Thí duï :THIEÂN –MAÕ ngoä HÌNH, TRIEÄT: dò ngaõ queâ nhöng chöa khoûi . THIEÂN –KHOÂI ngoä HÌNH :bò ngaõ thuûng ñaàu hoaëc ñaùnh nhau bò phang vaøo ñaàu (neáu meänh ngoä phaûi caùch naøy, khoâng coù sao giaûi môùi bò tai naïn ñoù). 44.) – CAÙCH ÑOAÙN –SOÁ Soá coù maên loaïi 1./ - phi-thöôøng (caùc vó nhaân taïo neân thôøi theá) 2./ - Thöôøng-caùch (thoï, thoâng-minh) 3./ - Trung-caùch 4./ - Haï-caùch(ngheøo,vaát-vaû,khoå-sôû) 5./ - Phaù-caùch (giaøu-sang, khoâng beàn ) soá Thöông-caùch, trung caùch , vaø haï caùch deå xem. Soá phi thöôøng vì phaù caùch khoù xem.Soá töû-vi coù101 vì sao TÖÛ-VI laø Ñeá-Tinh ñöùng ñaàu taát caû caùc vì sao hung, sao caùt. Laïi coù ñuû caû aâm-döông vaø nguõ haønh (kim-moïc, thuûy-hoaû, thoå)Thaäp can (Giaùp, AÁt, Bính, Ñinh, Maäu, Kyû, Canh, Taân, Nhaâm, Quí) Thaäp-nhò chi (Tí, Söûu, Daàn, Meïo, Thìn, Tî, Ngoï, Muøi, Thaân, Daäu, Tuaát, Hôïi)coù Thieân-Ñình (cung Ngoï) , coù Ñòa-Phuû cung Tí Boân phöông :Ñoâng (cang Daàn) Taây (cung Thaân) Nam (cung Ty) Baét (cung Hôïi) chia ra hoán muøa :Xuaân (Daân, Maûo thuoäc moäc) Haï (TYÙ, Ngoï thuoäc hoaû) Thu (Thaân, Daàn thuoäc kim) Ñoâng (Hôïi, Tí thuoäc thuyû) coøn boán cung :Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi thuoäc thoå. -Phaân AÂM-HÖÔNG: Cung Tí DÖÔNG Söûu AÂm - Daàn Maûo - Thìn Tî - Ngoï Muøi - Thaân Daäu - Tuaát Hôïi Sinh , Khaéc, Cheá, Hoaù huyeàn-dieäu voâ cuøng! . . . THÍ DUÏ : Ngoâi TÖÛ-VI (thuoäc-thoå) ñoùng ôû cung TYÙ laø Thuûy thaønh voâ-vò, khaùc naøo oâng vua ngoài treân ñoáùng buøn laày. TÖÛ-VI cö-Ngoï laø oâng vua ngoài treân ngai, nhöng ngoä KIEÁP, KHOÂNG laïi hoaù ra nhu-nhöôïc, vua ñi ñoâi vôùi quaân huøngbaïo giöõ sao ñöôïc chính nghóa ? Traùi laïi TÖÛ-VI ñoùng ôû cung TYÙ, bò haõm maø gaäp TAÛ, HÖÕU, TÖÔÙNG, AÁN, laïi ñeïp (quaàn-thaàn khaùnh hoäi, noäi-töôùng ngoaïi binh) Toùm laïi chuùng ta cuõng chôù neân caâu neä veà haõm-ñòa. THÍ DUÏ : THAÙI-DÖÔNG daãu cö Hôïi nhöng ña trung-tinh ñaéc-caùch nhö LONG, PHÖÔÏNG, KHOA, QUYEÀN, XÖÔNG, KHUÙC, TAÛ, HÖÕU vaãn Thoï vaø thöôïng-caùch. Vì nhö vaäy. 101 vò-sao trong laù soá ñeàu coù aûnh höôûng tröïc-tieáp hay giaùn tieáp vôùi cuoäc ñôøi. Nhöõng sao ñoùng, hoaëc chieáu ôû Phuùc-Ñöùc Meänh-Thaân laø tröïc tieáp aûnh-höôûng vaø nhöõng sao ñoùng, hoaëc chieáu caùc cung khaùc chæ laø gian-tieáp aûnh-höôûng maø thoâi. Vaäy muoán bieát soá toát hay xaáu, ta phaûi tìm xem nhöõng sao tröïc-tieáp aûnh-höôûng laø caùt-tinh hay hung-tinh. Caùc sao ñoù coù vaøo boä vôùi nhau khoâng? – coù nhaäp mieáu, ñaéc-ñòa hay haõm ñòa? Bieát nhö vaäy roài ta môùi coù theå theo pheùp sinh, khaéc, cheá, hoaù maø suy-luaän ñeå coá khaùm-phaù ñöôïc moät phaàn naøo nhöõng leõ huyeàn-bí voâ-cuøng kia . . . SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 39 1/ - Ta xem ngay Phuùc-Ñöùc coù KHOÂNG, KIEÁP, HAO, KÎ, KÌNH, ÑAØ, KHOÁC, HÖ, LINH, HOAÛ, phaïm vaøo khoâng. 2/ - Meänh Thaân coù KHOÂNG, KIEÁP, HAO, KÎ, KÌNH, ÑAØ,TANG, HOÅ, KHOÁC, HÖ phaïm vaøo khoâng? 3/ - Ñöôïc nhöõng caùch gì? – TÖÛ, PHUÛ, CÔ, NGUYEÄT, hoaëc SAÙT, PHAÙ, THAM. v . v . 4/ - Ñöôïc nhöõng hoä gì? – ÑAØO, HOÀNG, KHOA, QUYEÀN, TAÛ, HÖÕU, hoaëc THAI, TOAÏ, XÖÔNG, KHUÙC, vaân, vaân, …… 5/ - Giaûi-aùch coù vöõng khoâng? – coù HÌNH, KÌNH, KHOÁC vaø TANG, HOÅ, KHOÂNG, KIEÁP, HOAÛ, LINH vaø HOAÙ-KÎ phaïm vaøo khoâng? Neáu meänh coù THAÙI-TUEÁ, HAO, KÎ, KHOÂNG, KIEÁP, TRIEÄT LOÄ ñoùng vaøo laø: “ñaùng buoàn roài”; Phuùc-Ñöùc coù KIEÁP, KHOÂNG, HAO-KÎ, TANG, KHOÁC, LINH, HOAÛ, ñoùng vaøo laø: “Phuùc baïc roài”. Nhöõng sao giaùn-tieáp aûnh-höôûng laø sao khoâng ñoùng ôû Phu, Thaân, Meänh. ÑAØO-HOA: chuû-söï töôi-ñeïp, gaäp-gôõ, may-maén, ñoùng vaøo cung Noâ toái kî. XÖÔNG-KHUÙC : vaên-chöông, thoâng-minh ; ñi chung vôùi HOAÙ-KÎ, KIEÁP, KHOÂNG khaùc naøo saùch vôû bò raùch baàn. ÑAØO-HOA : Ñi chung vôùi KIEÁP, KHOÂNG, HÖ, KÎ khaùc naøo hoa ñaøo bò côn möa gioù phuõphaøng. HOÀNG-LOAN : Ñi chung vôùi HOAÙ-KÒ, KIEÁP-KHOÂNG, töïa nhö giaây tô hoàng bò hoen, bò naùt. KHOA, QUYEÀN, TÖÔÙNG, AÁN : Ñi chung vôùi HOAÙ- KÒ thôøi voâ- vò, höõu chöùc voâ quyeàn, quyeàn rôm vaï ñaù, buø nhìn giöõ döa. LOÄC, MAÕ, TÖÔÙNG, AÁN :Ñi chung vôùi TRIEÄT, LOÄ thaønh ngöïa queâ, Aán meû, töôùng maát ñaáu. LONG- PHÖÔÏNG : Ñi chung vôùi HOAÙ-KÒ, roàng phöôïng bò haõm vaøo ao tuø, maây aùm. HOAÙ- LOÄC, LOÄC- TOÀN : Ñi chung vôùi KÒ, KIEÁP, KHOÂNG ñoàng tieàn khoâng beán, loäc baån thæu. TAM- THAI, BAÙT- TOAÏ : Ñi chung vôùi HOAÙ- KÒ, KIEÁP- KHOÂNG, quaàn aùo, ñoà ñaïc, hay bò moït naùt, neáu coù BAÏCH- HOÅ hay bò chuoät caén. KHOA, QUYEÀN, LOÄC, MAÕ, TÖÔÙNG, AÁN, LONG, PHÖÔÏNG, THAI, TOAÏ, XÖÔNGKHUÙC : ñong vaøo Giaûi- aùch voâ vò suoát ñôøi cuøng khoå . KHOA, QUYEÀN, KHOÂI, VIEÄT, XÖÔNG, KHUÙC : ñoùng vaøo Ñieàn- traïch voâ vò khoâng theå giaøu sang . KHOA, QUYEÀN, LOÄC, MAÕ, TÖÔÙNG, AÁN, XÖÔNG, KHUÙC, KHOÂI, VIEÄT : ñoùng vaøo cung Noâ, khoâng theå hieån- ñaït, ngheøo- heøn. Thaân- Meänh bao giôø cuõng phaùt toát hôn Noâ môùi hay. Caùc sao keå trneâ ñi nhö theá laø toái kî, haï- aùch. Tieåu haïn : gaëp BEÄNH- PHUÛ, TÖÛ- PHUÛ, BAÏCH- HOÅ, THAÙI- TUEÁ, TANG- MOÂN, LINHHOAÛ, QUAN- PHUÛ, ÑIEÁU- KHAÙCH: xaáu. Xem soáng cheát phaûi xem ñaïi, tieåu haïn coù THAÙI- TUEÁ vaø caùc Aùc- saùt tinh nhö : THAMLIEÂM, THÖÔNG-SÖÙ : xaáu laém. Meänh ôû Daäu coù TUEÁ, HÌNH : tuø. Meänh coù SAÙT, HOÅ, QUAN- PHUÛ, THIEÂN- HÌNH : tuø. Meänh coù SONG-HAO vaø KÒ : khoå, vaát-vaû. Meänh coù THIEÂN-PHUÛ, gaëp KHOÂNG, KIEÁP : hay taùn taøi. Meänh coù PHAÙ-LIEÂM gaëp PHI-LIEÂM, RIEÂU : vaát-vaû. Meänh coù KINH, ÑAØ, KÒ : ñieác vaø noùi laép. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 40 Meänh coù PHAÙ-TOAÙI gaëp HOAÛ, HÌNH : cheát veà aùc-taät. Meänh coù KINH-DÖÔNG haõm ngoä LIEÂM, KHOÂNG, KÒ : cheát phi maïng. VAÊN- XÖÔNG, VAÊN- KHUÙC gaëp HOAÙ-KÒ : cheát non. THIEÂN-MAÕ, ngoä KHOÂNG, KIEÁP, ÑAØ vaø TUAÀN, TRIEÄT : ngaõ queâ. Meänh coù BEÂNH- PHUÛ vaø HÌNH :coù beänh phong. Meänh coù THIEÂN- MAÕ, LINH-HOAÛ vaø tang TANG-MOÂN : sinh beänh ho lao. Meänh coù CÖÏ-MOÂN, HOAÛ, LINH, KINH-ÑA vaø aùc-tinh : töï vaãn cheát. Song HAO ñi cuøng vôùi THAM- LANG ôû Meänh Quan : ngeøo khoå, PHAÙ-QUAÂN ngoä TRIEÄT ôû meänh : cheát ñöôøng. Meänh coù THIEÂN-MAÕ ngoä KHOÂNG VONG : phaûi tha phöông caàu thöïc. Meänh coù sao TUYEÁT laø Thoå ôû cung Kim thì thoâng minh, neáu cuøng THIEÂN-KHOÂNG, ÑÒAKHOÂNG, TUAÀN KHOÂNG thì hoïc gioûi, neáu gaäp KINH, RIEÂU, KÎ thôøi cheát ñuoái. Meänh Thaân hoaëc Giaûi-aùch maø gaäp CÖÏ-MOÂN, KINH, ÑAØ : hay oám ñau. 45.)- CAÙC CAÙCH TOÁT CHIEÁU THAÂN, MEÄNH, PHUÙC. 1./ - LOÄC, MAÕ, TÖÔÙNG, AÁN coù HOAÙ-QUYEÀN môùi oai. 2./ - LOÄC coù TAÛ, HÖÕU môùi laø toäc aên to. 3./ - XÖÔNG, KHUÙC, KHOÂI, VIEÄT coù HOAÙ, KHOA môùi hieån ñaït. Taát caû ba caùch keå treân phaûi coù ÑAØO-HOÀNG chieáu môùi töôi saùng loäng laãy. Meänh ôû Tí-Ngoï, Meänh ngoài Tí-ngoï( THIEÂN-PHUÛ, ÑÒA-PHUÛ) toát nhaát, daàu soá haï-caùch, nhöng tính-tình vaãn ra veû con- ngöôøi. Nhöõng sao ñoùng ôû Tí-Ngoï, ñaéc-ñòa vaãn hôn caùc sao ñaéc-ñòa ôû nôi khaùc, maø hung-tinh ñoùng ôû ñoù coù bò haõm-ñòa cuõng bôùt hung.. 46.) – NHÖÕNG SAO AÛNH – HÖÔÛNG NÔI MÌNH CHOÂN RAU CAÉT ROÁN CÖÏ-MOÂN phuøng XÖÔNG, KHUÙC, HOAÙ-KHOA laø laøng coù vaên-hoïc vaø tröôøng hoïc. CÖÏ-MOÂN phuøng LOÄC, MAÕ, ÑAØO, HOÀNG, TAÛ, HÖÕU laø laøng coù chôï buoân-baùn to vaø theâm TÖÔÙNG, AÁN, HOAÙ-QUYEÀN laø laøng phaùt voõ caùch. THAÙI-AÂM laø chia phuøng LONG, PHÖÔÏNG, TAÛ, HÖÕU laø chuøa ñeïp. TÖÛ-VI, laø ñöùc Thaønh-Hoaøng TÖÛ-VI, THEÂN-PHUÛ laø trung-chính-thaàn TÖÛ-VI, THIEÂN-TÖÔÙNG laø oai-duõng-thaàn TÖÛ-VI, THAÁT-SAÙT laø cöôøng-tröïc-thaàn TÖÛ-VI, THAM-LANG laø quyeàn-thaàn TÖÛ-VI, cö Ngoï laø thieân-thaàn. TÖÛ-Vi cö Tyù laø nhaân- thaàn Neáu coù TAÛ, HÖÕU ngoä HOAÙ-QUYEÀN laø toái linh. Caùch keå treân neáu coù KÎ, KIEÁP sen laãn vaøo thì bò xuùt keùm. TÖÛ-VI 15 oâng Noäi, THIEÂN-PHUÛ laø baø Noäi, phuøng KHOA, QUYEÀN, TAÛ, HÖÕU laø oâng baø Noäi giaøu-sang vaø thôï, neáu coù KHOÂNG, KIEÁP, KHOÁC, KÎ laø ngheøo-yeáu. 47.) – TÍNH HAÏN LÖU – NIEÂN SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 41 1-LÖU-NGUYEÄT : Theo tieåu haïn, tính thaùng gieâng ñi ngöôïc ñeán thaùng sinh roài goïi cung aáy laø giôø Tí, tính suoâi ñeán giôø sinh, ôû ñaáy laø thaùng g ieâng, tính suoâi moãi cung moät thaùng. Cung naøo toát thì thaùng aáy toát, cung naøo xaáu thì thaùng aáy keùm. 2-LÖU-NHAÄT : Muoán xem ngaøy naøo veà thaùng naøo thì baét ñaàu tính moàng moät töø thaùng aáy ñi suoâi. Tui noï: muoán xem ngaøy moáng 10 thaùng ba tín hai ñaàu thaùng ba laø moàng moät tính thuaän cho ñeán ngaøy ñònh xem, cung naøy toát thì ngaøy aày toát, cung naøy xaáu thì ngaøy aáy xaáu. 3- LÖU- THÔØI : Muoán xem giôø naøo veà ngaøy naøo thì cuõng baét ñaàu tính giôø Tí töø ngaøy aáy giôû ñi suoâi, moãi cung laø moät giôø, cung naøo toát thì giôø aáy toát, cung naøo xaáu thì giôø aáy xaáu. 4 – TIEÅU HAÏN LÖU NIEÂN : Muoán tìm tieåu haïn löu nieân, thì phaûi bieát tuoåi ta ñang ôû vaøo ñaïi haïn 10 naêm naøo vaø phaûi nhôù AÂm Nam, Döông Nöõ tính thuaän-nghòch . Döông Nam, AÂm Nöõ tính nghòch-thuaän. Thí Duï : AÂm-Nam ñaïi haïn 22 thì tieåu haïn löu nieân 23 tuoåi laø cung chinh-chieáu vôùi cung ñaïi-haïn aáy, tính thuaän cung sau laø 24, tính nghòch laïi cung ñoái chieáu laø 25 vaø cöù tính theo maõi 26, 27 vaân vaân . . . cho ñeán ñaïi haïn sau 32 töùc laø ñaïi tieåu haïn löu-nieân truøng-phuøng. Coi moät thí duï nöõa : Döông-Nam, ñaïi-haïn 24 thì tieåu haïn löu-nieân 25 tuoåi bao giôøcuõng vaãn laø cung ñoái chieáu vôùi cung ñaïi-haïn. Tính nghòch cung tröôùc 25 laø 26. Tính thuaän veà cung tröôùc 25 naøy laïi laø 27 vaø cöù theá tính thuaän 28, 29, 30 tuoåi vaân vaân, maõi cho ñeán ñaïi-haïn sau 34 tuoåi thì laïi laø ñaïi tieåu haïn löu-nieân truøng-phuøng (xem baûn ñoà döôùi ñaây seõ roõ). Tieåu haïn löu-nieân raát caàn trong vieäc ñoaùn soá vì muoán ñoaùn tieåu-haïn naêm Tî ra sao thì chaúng nhöõng phaûi hoäi vôùi ñaïi-haïn cuûa aêm aáy ñeå ñoaùn maø thoâi, ta coøn phaûi tìm caû tieåu-haïn löu-nieân cuûa naêm aáy thì ta môùi coù theå ñoaùn thaát-trieät caùc leõ hay ñoù ñöôïc. Toùm laïi, ta coù theå noùi, ñaïi-haïn laø caùi xe, tieàu-haïn laø boä-maùy, tieåu-haïn löu-nieân laø tay-laùy. Xe ñeïp, maùy toát, tay laùy chaúng ra gì thì xe ñi sao ñöôïc ñeán haïnh-phuùc. Vaäy thì gaäp ñaïi-haïn toát, tieåu-haïn toát, laïi phaûi caû tieåu-haïn löu-nieân cuõng toát nöõa môùi thaät laø toaøn myõ. T.H.L.N.32 Ñ.H.24 T.H.L.N.33 Ñ.H.34 T.H.L.N.34 T.H.L.N.30 BAÛN ÑOÀ TÍNH TIEÅU-HAÏN LÖU NIEÂN DÖÔNG-NAM Kim-Meänh; Kim-Töù-Cuïc T.H.L.N.29 T.H.L.N.28 T.H.L.N.31 T.H.L.N.25 T.H.L.N.27 T.H.L.N.26 48/ - Taïi sao tuoåi 49 vaø 53 hay gaäp tai-naïn ? Vì 49 ñaøn-oâng gaäp THAÙI-BAÏCH (saïch cöûu nhaø) xaáu. ñaøn-baø gaäp THAÙI-AÂM (thöôøng-thöôøng). 53 ñaøn-oâng gaäp THAÙI-AÂM (thöôøng-thöôøng). ñaøn-baø gaäp THAÙI-BAÏCH (saïch cöûa nhaø) xaáu. ñaøn-oâng gaäp LA-HAÀU, ñaøn baø gaäp KEÁ-ÑOÂ : xaáu. Vaø Nam Nöõ gaäp THAÙI-BAÏCH cuõng xaáu caû. 1/ - LA-HAÀU : Ñaøn-oâng 1 tuoåi gaäp LA-HAÀU, 10 tuoåi laïi gaäp LA-HAÀU, nghóa laø cöù coäng theâm soá chín thì bieát tuoåi, haøng naêm seõ gaäp phaûi sao naøo. Theo haøng döôùi ñaây : NAM NÖÕ 1 tuoåi gaäp LA-HAÀU 1 tuoåi gaäp KEÁ-ÑOÂ SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 42 2 tuoåi gaäp THOÅ-TUÙ 2 tuoåi gaäp VAÂN-HAÙN 3 tuoåi gaäp THUYÛ-RIEÄU 3 tuoåi gaäp MOÄC-DUÏC 4 tuoåi gaäp THAÙI-BAÏCH 4 tuoåi gaäp THAÙM-AÂM 5 tuoåi gaäp THAÙI-DÖÔNG 5 tuoåi gaäp THOÅ-TUÙ 6 tuoåi gaäp VAÂN-HAÙN 6 tuoåi gaäp LA-HAÀU 7 tuoåi gaäp KEÁ-ÑOÂ 7 tuoåi gaäp THAÙI-DÖÔNG 8 tuoåi gaäp THAÙI-AÂM 8 tuoåi gaäp THAÙI-BAÏCH 9 tuoåi gaäp MOÄC-DUÏC 9 tuoåi gaäp THUÛY-DIEÄU Caû nam laãn nöõ, moãi tuoåi laïi gaäp moät sao, luaân-chuyeån cöù chín tuoåi heát moät voøng, laïi phaûi chuyeån tuoåi theo voøng sao môùi. 49/ - ÑOÀNG-NIEÂN AÛNH-HÖÔÛNG THEÁ NAØO ? Ngöôøi Taàu vaø ñoàng baøo thöôïng-du ñaõ chieâm nghieäm neân quí troïng anh em ñoàng-nieân (cuøng tuoåi) laém. Hoï goïi nhau laø baïn ñoàng sinh, ñoàng töû, ñoàng vui, ñoàng buoàn raát ñuùng. Thí Duï : mình tuoåi Taân-Hôïi, neáu thaáy ngöôøi tuoåi Taân-Hôïi khaùc gaäp vaän khaù-giaû phaùt-taøi, tuoåi mình cuõng ñöôïc möøng thaàm seõ coù nhöõng aûnh höôûng may-maén nhö hoï, neáu soá mình toát hôn hoï, thôøi mình seõ phaùt taøi hôn. Nhöng chaúng may naêm aáy hoï tuyeät-meänh, thì mình khoâng theå khoâng lo ñöôïc : neáu soá mình toát, thì daåu chaúng ñeán noåi tuyeät-meänh nhö hoï, thì cuõng chaúng traùnh ñöôïc tang-thöông, lao-ñao khoán-khoå. BIEÁN THEÅ CUÛA CAÙC SAO VÔÙI TUOÅI GIAØ Ñaïi-tieåu haïn veà giaø, neáu gaäp caùc sao keå sau thì raát ñaùng ngaïi, vì söï bieán theå cuûa noù nhö : HOAÙ-KÎ seõ bieán thaønh cheùn thuoác ñaéng. ÑAØO-HOA seõ bieán thaønh ñaøo-hoá. HOÀNG-LOAN seõ bieán thaønh giaây-thöøng. THIEÂN-CÔ seõ bieán thaønh aùo-quan. LINH-HOAÛ seõ bieán thaønh boù-ñuoác. CÖÏ-MOÂN seõ bieán thaønh nhaø taùng. LONG-PHÖÔÏNG seõ bieán thaønh vaøng-maõ. KHOÁC-HÖ seõ bieán thaønh phöôøng keân. THAÙI-TUEÁ, QUAN-PHUØ, BAÏCH-HOÅ : phaùch laïc, hoàn tan. LOÄC-TOÀN seõ bieán thaønh coâ-ñôn, chích aûnh (thaát loäc). KÌNH, HÌNH, ÑAØ seõ bieán thaønh mai, thuoång. TAÛ, HÖÕU seõ bieán thaønh hai caùi quaït oáp moä. ÑÒA-KHOÂNG, ÑÒA-KIEÁP seõ bieán thaønh thaân-saùc thoái naùt. THIEÂN-KHOÂNG seõ bieán thaønh: saéc-saéc, khoâng-khoâng. GIAÛI-THAÀN seõ bieán thaønh thaàn cheát (töû-thaàn). 50/ - KEÁT-LUAÄN Trong laøng TÖÛ-VI coù ba ñaûng chính : 1/ - Ñaûng TÖÛ, PHUÛ, VUÕ, TÖÔÙNG (oai-veä, vöõng-traõi, chuû-söï, dung-hoaø, boaû-thuû). 2/ - Ñaûng SAÙT, PHAÙ, LIEÂM, THAM (ngang-taøng, huøng-duõng, chuû caáp-tieán, quaù-khích). 3/ - Ñaûng CÔ, NGUYEÄT, ÑOÀNG, LÖÔNG (thuaàn-thuïc, nhu-mì, chuû söï oân-hoaø). SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 43 a – Meänh coù Ñaûng CÔ, NGUYEÄT, ÑOÀNG, LÖÔNG ñi tôùi haïn SAÙT, PHAÙ, THAM toái kî daåu coù ña trung-tinh ñaéc-caùch cuõng chæ thaéng-lôïi thöôøng-thöôøng. b – Coù Ñaûng SAÙT, PHAÙ, THAM, LIEÂM ñi tôùi haïn TÖÛ-PHUÛ, VUÕ-TÖÙÔNG daàu coù gaäp ña trung-tinh ñaéc-caùch cuõng chæ thaéng lôïi nhoû thoâi, traùi laïi gaäp trung-tinh haõm-ñòa thôøi xaáu. c – Meänh coù Ñaûng TÖÛ-PHUÛ, VUÕ-TÖÔÙNG ñi ñeán haïn CÔ-NGUYEÄT, ÑOÀNG-LÖÔNG gaäp ña trung-tinh ñaéc-caùch cuõng chæ yeân vui xoaøng thoâi. d – Meänh vaø Tuaân gaäp hai Ñaûng TÖÛ-PHUÛ, VUÕ-TÖÔÙNG hoäi KÌNH-ÑAØ ñaéc-ñòa vaø SAÙTPHAÙ, THAM, LIEÂM hoäi KIEÁP, KHOÂNG ñaéc-ñòa thôøi raát maïnh, khaùc naøo vua hieàn gaäp ñöôïc töôùng gioûi. e – Meänh coù Ñaûng CÔ-NGUYEÄT, ÑOÀNG-LÖÔNG gaäp ña trung-tinh ñaéc caùch thì vaãn thöôïng-löu, neáu gaäp KHOÂNG, KIEÁP haõm-ñòa raát xaáu, khaùc naøo moät hoäi vaên-hoïc laïi sen laãn vôùi oâng hoäi-vieân du-coân vaân maây nhieàu laøm maát thanh danh cuûa hoäi. XEM SOÁ TREÛ CON MÔÙI ÑEÛ Neáu meänh coù : 1/ - SAÙT, PHAÙ, THAM haõm ñòa. 2/ - LINH, HOAÛ haõm ñaïi. 3/ - KÌNH, ÑAØ, KHOÂNG, KIEÁP haõm ñòa. 4/ - ÑAØO, HOÀNG, XÖÔNG, KHUÙC, ñi chung vôùi THAM-LANG, THAÁT-SAÙT, KIEÁP-SAÙT vaø HOÙA-KÎ: khoù (sao(ÑAØO,HOÀNG,XÖÔNG,KHUÙC baûn chaát boùng baåy maûnh deû, ñi THAM,SAÙT,HÌNG,KÎ,khaùc naøo: chieác bình pha-leâ chaïm vaøo caùi buùa saét). nuoâi vôùi PHAÂN LÖÔÏNG VEÀ LOÄC Trong soá Töû-Vi coù hai sao LOÄC : 1/ - LOÄC-TOÀN; 2/ - HOAÙ-LOÄC. - Loäc : nghóa laø chuû söï aên-uoáng, may-maëc, ñoà-ñaïc, nhaø-cöûa, tieàn-baïc, chaâu-baùo. LOÄC phuøng PHUÛ, VUÕ, TAÛ, HÖÕU, ÑAØO, HOÀNG, LONG-PHÖÔÏNG vaø THIEÂN-MAÕ, TÖÔÙNG-AÁN laø loäc lo xung-xöùông. LOÄC ngoä KIEÁP, KHOÂNG, HAO, PHAÙ vaø HOAÙ-KÎ laø loäc nhoû, ngheøo vaø hay taùn. LOÄC to laø soá thöôïng-caùch. LOÄC nhoû laø soá haï-caùch. Ñeå keát luaän ta coù theå noùi : “Vôùi 104 vò sao thieân-bieán, vaïn-hoaù thaønh 104 X 104 : 10 . 816 caùch, vôùi moät tôø giaáy, veõ 12 cung, an sao, tính aâm-döông, nguõ-haønh, bao nhieâu leõ huyeàn-bí maàunhieäm cuûa ñôøi ngöôøi ta nhö ñaõ aán ñònh caû trong ñoù. Vôùi con toaùn kyø ñieàu naøy, hoaï-may nhöõng baät ñaïi taøi nhö Bænh-Khieâm tieân-sinh môùi mong thaáu trieät noåi. Coøn nhö keû vieát saùch naøy, xin thuù-thöïc vôùi coâng ñoïc-saùch, nghieân-cöùu, vaø kinh-nghieäm, veà khoa-hoïc Töû-Vi, môùi chæ laø löôïm ñöôïc moät vaøi haït caùt trong baõi xa-maïc meânh moâng maø thoâi.” Tröôùc khi döøng buùt giaùm sin chaát vaán cung haûi-noäi chö-quaân-töû boå-khuyeát vaø chæ giaùo cho. Beân Hoà Truùc Baïch Thaùng Maïnh-Thu, naêm kyû-Söûu (1949) CHUÙNG TOÂI KHAÙM PHAÙ MAÁY ÑIEÀU BÍ MAÄT CUÛA SOÁ TÖÛ-VI. -Thaùnh –hieàn ñaõ cho chuùng ta bieát nhieàu caâu maø chuùng ta chæ thaáy cho laø ñuùng, coøn nhö nguyeân-nhaân hay laø lyù do thì khoâng bieát vì ñaâu. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 44 Vaäy bieát ñöôïc ñeán ñaâu thì chuùng toâi cöù xin giaûi- ñoaùn 1./- Ngöôøi ta tuoåi ngoï tuoåi muøi, Thaân toâi ngaäm nguøi vì ñöùng tuoåi thaân. A/- Tuoåi Ngoï Khoùc-Hö bao giôø cuõng ôû cung tí, Khoùc ,Hö chuû –söï ai oaùn, nhöng ñoùng tí, Ngoï ñaéc- Ñòa, cho neân ngöôøi tuoåi ngoï ñöôïc aûnh höôûng toát, bôùt ñöôïc söï ñau thöông hôn tuoåi khaùc. B/-Tuoåi Muøi Ñaøo –Hoa bao giôø cuûng ôû Tí. Hoa ñaøo nôû ñeâm –thanh, coøn gì töôi ñeïp cho baèng. C/- Tuoåi Thaân kî LINH, HOAÛ, THIEÂN, SÖÙ, boán sao chuû thieâu ñoát, ñau buoàn cho neân tuoåi thaân gaäp boán sao naøy taát nhieân phaûi chòu tai- haïi khoán ñoán hôn caùc tuoåi khaùc. 2./- Taân bieán vi toan. Phong-löu thôøi ít, gian –nan thôøi nhieàu Tuoåi taân, sao VAÊN- XÖÔNG phuøng HOAÙ KÎ, khaùc naøo saùch voõ bò oá naùt, aûnh höôõng gian –lao, ñau khoå veà tinh thaàn 3./-Trai ñöùng giöõa QUYÙ coù taøi, Gaùi ñöùng giöõa QUYÙ ñi hai laàn ñoø Chöõ Quí : HOAÙ-LOÄC vôùi PHAÙ-QUAÂN, HOAÙ-QUYEÀN vôùi CÖÏ –MOÂN HOAÙ-KHOA vôùi THAÙI-AÂM Vaäy thaùi quaân chuû tröông duõng maïnh Cöï Moân chuû tröông taøi tình Thaùi aâm chuû tröông vaên hoïc sau keá tieáplaïi giaät khoa , quyeàn loäc PHUÙ –ÑOAÙN CUÛA CO-Å NHAÂN 1/-Cung phuc-ñöùc Phaù, Tyù, Ngoï, tröôûng sieâu-lieân Thuyû, kim hôïp caùch,söûu Muøi KHUÙC, XÖÔNG Daàn , Thaân, KHOÂNG, KIEÁP cô-baøn CÖÏ, CÔ, Maõo, Daäu phuùc caøng theâm hay. Thìn, Tuaát, THAM, VUÕ, cuõng hay. Chôù ai Tî, Hôïi, phuùc baày khoâng vong. THIEÂN–CÔ maø coù THIEÂN-KHOÂNG. THIEÂN –CÔ moäc aûnh THIEÂN-KHOÂNG moäc hình THAÙI-DÖÔNG hình ñòa phöông kyø. THAÙI-AÂM baùn nguyeät cho ñaày ñaát ñai. THAÁT-SAÙT troøn chaúng maø daøi. THAM-LANG, PHÖÔÏNG-CAÙC thuoäc loaøi chim muoâng. Vuõ troøn ñoùng moäc nhö chuoâng. THIEÂN-ÑOÀNG laø thuyû, ñòa-phöông töïa ngöôøi CÖÏ-MOÂN ñònh söõa höôùng ngoài. THIEÂN-TÖÔÙNG laø AÁN, Chuyeân ngoài chính ño. LIEÂM –TINH ngoä HOAÙ lieâm daâu. THIEÂN-LÖÔNG coù traàm goái ñaàu thaûnh thôi. Hai quan TÖÔÙNG –PHAÙ cuõng ngoài. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com TÖÔÙNG trong laø Giaùp binh Ngoài laø chieâng. Toâ Son töû PHUÛ moät mieàn. Döông sinh coù nöôùc, TAÛ truyeàn, HÖÕU lai. Ñòa linh quan phuùc mieán daøi. Tieân thaàn cxoù nöôùc nguyeän baøi phaùt cung. Bình ñieân TUAÁT, TRIEÄT, KIEÁP, KHOÂNG. TRIEÄT KHOÂNG, kinh quaùi, TUAÁT KHOÂNG, khoâng ñieàn Thö nhö thuyù thaát RIEÅU ñieàn. KÎ, ñieàn ôû thuyù, HYÛ ñieàn baèng sa. Côø HOAÙ-LOÄC, baêng HOAÙ-KHOA. HOAÙ –QUYEÀN vaên baûn, ÑAØO –HOA baùt hình. Ñoáng baày Thai Toaï kim tinh. TAÁU-THÖ, DÖÔNG-NHAÄ, HOAÛ, LINH buùt thaàn. Qui taøi phung buùi, khoân thaân. Phoøng van ñoâ dueä, buùt taân toán baøi. Caøn, Hôïi buùt kheùo veõ vôøi. Maõo ,Daäu phuø thuyû, buùt ngöôøi khaùc nao. THANH-LONG nöôùc daãn maïch vaøo. Thanh-giang moäc tónh, phöôïng laâu LONG TRÌ. HOÀNG-LOAN, DÖÔNG –NHAÄN,nga my. Ngöïa ba Thieân Maõvôi qui KÍNH DÖÔNG. Vaên khoâi , vuõ vieät ñònh ñöôøng. Taû phaûi,Höõu traùi cho töôøng HO,Å LONG. PHAÙ, QUAÂN moä tuïc xuaát taâm. TRIEÄT KHOÂNG. TÖÛ, PHUÙ ñaát khoâng caám daøi. TANG-MOÂN ngoä HOAÛ sao soi. Nhaø thôø ñaõ chaùy heát roài coøn ñaâu. THANG-LAM, ÑÒA –KIEÁP gian thaân. TRIEÂT, CÔ, PHAÙ,TOAÙI, haäu ñaàu, moäc sieâu. KIEÁP, KHOÂNG,TUAÀN, TRIEÄT moät beân. Coù oâng maát maõ veà mieàn hoang sôn. KHOÙC-HÖ cô cöïc muoân vaøn. Ñöôøng ñi laãn khuaát, VUÕ nhaøn, TRIEÄT khoâng. TANG-MOÂN, COÂ, QUAÛ, ÑAØO,HOÀNG. Hoï haøng coù gaùi hoaù choàng maø xem. Hoï haøng coù keû binh ñao. TÖÔÙNG, PHUÏC, TÖÛ, TUYEÄT laøm vaøo Phuùc cung. ÑAØ tieàn ngoä MAÕ töôùng sung. Trai bò hình nguïc, gaùi phoøng nghieät thöông. Reã caây khoán traùnh khoûi döôøng. PHAÙ LIEÂM, Maõo, Daäu, ñieâu tang moät toaø. Ra, kim, dieät, nghieäp coù ngaøy, TAÁU, HOÀNG, MOÄC, HOAÛ beänh daày phaûi lao. TRIEÄT, KHOÂNG, ngoä Maõ loä ñaàu thi vong. 45 SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com Laïc nhaân Maõ ngoä KIEÁP, KHOÂNG. LONG phi, HOÅ taáu moät doøng phieâu-löu. Huyeät taøng, Thuyû ñeå KÎ, ÑAØO. KÎ, ÑAØ, HÌNH taät, COÂ, RIEÂU yeâu baàn. Loä baùng TRIEÄT ngoä PHAÙ-QUAÂN, ÑAØ-LA ñieäu taùng moä phaàn ñaûo thi. THAM-LANG, ñeá toaï phi vi, Nöõ traàn THAI, KIEÁP, cuøng thi song HAO. MAÕ, ÑAØ gaùi laáy choàng xa, THIEÂN-CÔ, HOAÙ, NHAÄN beänh ra ñieân cuoàng. ÑAØO, LÖÔNG ngoä MAÕ daâm, boân. Gaùi con khoân caám theo tuoâng nguyeät hoa. TAÀU, HOÀNG, MAÕ ngoä ÑAØ-LA, Gaùi con vieãn phoái xaáu xa röôøm-raø AÂM, DÖÔNG, TUAÀN, TRIEÄT ñaát ngoaøi, NHAÄT, NGUYEÄT, HOAÙ, KÎ huyeät sai höôùng ñöôøng. BAÏCH-HOÅ coù thaïch quaùi töôøng, Huyeät nghi höõu aùc, LIEÂM taøng quùi nhaân. KÎ- ÑAØ vaø KHAÙCH, GIAÛI-PHAÀN. THIEÂN-QUAN, ÑAØ, KÎ, taùng phaàn baéc vaân. AÂN-QUANG baùo öùng tieàn nhaân, AÂN-QUANG sinh nghóa, möôøi phaàn baùo aân. THAÙI-DÖÔNG, tam ñaïi ngoä phaàn, THAÙI-AÂM, tam ñaïi aâm nhaân roõ raøng. Neáu haõm töù ñaïi toû töôøng, THIEÂN-ÑOÀNG tam ñaïi hoaëc phaân boán ñôøi, CÔ, THAM thöù saùu, baåy ñôøi CÖÏ, LÖÔNG. TÖÛ, PHUÛ, thöôïng toå ngoâi döông, LIEÂM-TRINH, SAÙT, PHAÙ. Moä ñöôøng ñaát khoâng Moä oâng vieãn toå xa ñôøi, TÖÛ, PHUÛ haõn ñòa ñoaùn cho roõ raøng. KHOÂI, VIEÄT, XÖÔNG, KHUÙC cuøng ngoài Phaùt neân vaên nghieäp moä oâng ba ñôøi THIEÂN-QUANG, THIEÂN-PHUÙC hai ñôøi, HOA-CAI moä môùi cuøng sao HYÛ-THAÀN. 2/ - MEÄNH- CUNG TÖÛ-VI maët ñoû löng daày, Hình thôøi trung haän, ngöôøi ñaày phöông- vieân THAM daâm, PHAÙ ngöôïc chaúng hieàn, Ôû cung Thìn, Tuaát laø ngöôøi baát trung. THIEÂN-PHUÛ mieáu vöông chi cung Maët troøn da traéng, oân dung thuaàn hoaø 46 SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com Thoâng minh vaû coù taøi hoa, LOÄC, QUYEÀN, KHOÂI, VIEÄT caøng ra sang giaøu KIEÁP, KHOÂNG , LINH, HOAÛ chaån maàu, ÑÖÔØNG, ÑAØ bieán traùi theá aâu khoù heøn. TRIEÄT, TAÁN ñoùng ôû moät beân, Aáy laø coù ñoïc chaån neân keû gì. THAÙI-DÖÔNG dieän chuyeån saø teà, Tính thôøi töôm toát ngöôøi hay moøn gaày. Thoâng-minh vaû laïi hieàn ngay, Yeâu keû sinh ñeû ngaøy, gheùt keû sinh ñeû ñeâm. Canh thôøi Maõo vò chaúng hieàn, Nhaâm cö Ngoï vò quí quyeàn tinh thoâng. Giaùp nhaân Hôïi ñòa voâ duøng, Töï Muøi chí Söûu baàn cuøng khoå thay. DÖÔNG, ÑAØ KHOÂNG, KIEÁP aên maøy, Ña phieàn taâm söï tính ngaøy lo ñeâm. Da ñen saéc haõm tình heøn KÎ, ÑAØ taät muïc chaúng yeân ñöôïc naøo. THAÙI-AÂM thuoäc Thuyû keå ra. Thoâng minh vaû coù nguyeät hoa ñaâm tinh Yeâu ngöôøi daï khí quang minh . Töø Thaân ñeán Söûu daï sinh maáy taøi. Töø Daàn ñeán Ngoï keû ra . Sinh ngaøy caøng haõm gian nguy khoán cuøng. HÌNH, RIEÂU taät muïc Khaû phoøng. Ñi aên, ñi ôû, trong loøng khoå thay. THIEÂN-ÑOÀNG daàu lôùn löng daày Hình thôøi phi maõn, töôïng ñaáy phöông vieân. Oân löông vaû laïi ngay neân KHOA, QUYEÀN, TAÁU hôïp coù quyeàn uy . HOAÛ, LINH, KHOÂNG, KIEÁPkeå chi, Aáy laø khoå cuøng thôøi u-meâ. THIEÂN-VÖÔNG, NGUYEÂN-ÑÖÙC chieâu kheâ, Aáy laø moâ phaät laø ngöôøi taêng ni. Thuyø-linh THIEÂN-TÖÔÙNG keå ñi, Aáy laø töôùng maïo uy nghi thanh nhaåu Tính thôøi chaån chieäu noùi gian Laø ngöôøi nhieäm nhaët thanh nhaân chaùnh chôi Mieáu cung taøi caùn hôn ngöôøi. Haõm cung phuïng töï, tu-ni laøm thaày. VUÕ-KHUÙC laïi keå cho hay. Voán ngöôøi ñaàu beù thöïc nay kim hình. Noát ruoài haït ngoïc moïc quanh. Tính cöông chæ thích lôïi danh traêm chieàu. 47 SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com CÖÏ-MOÂN laø Thuyû tính laønh. Mieáu vöôïng Tyù, Ngoï ñaõ ñaønh toát thay. Mình troøn da traéng toùc maây. KHOA, QUYEÀN, ÑOÀNG, LOÄC thöïc ñaày vinh xöông. Haõm cung tinh khí ña ngoân. Buïng caøng nghi hoaëc hoïc caøng toái taêm. Söùt moâi vaû laïi söùt raêng. Hình tuy nhoû beù, noùi naêng doâng daøi. Neáu coù aên ôû cuøng ngöôøi. Gheùt ngöôøi vaûn khaùch chaèng chôi ñaâu maø. Tính hay aên ôû baát hoøa. Phaûn phuùc ñoái ñaù cuõng ra tin thaàn. Hieåm maø chaúng coù ñeå taâm. DÖÔNG, ÑAØ baïc aùc baát nhaân chi cöôøng. THIEÂN, LÖÔNG thuoäc moäc chi vöông. Thanh kyø khieát baïch, thuûy löông ai taày. Muøi cung keû aáy chaúng hay. Tí meâ-naïn khoå cöïc thay nhieàu beà. Tuaát Nhaâm haønh khaát khaù cheâ. Hôïi cung thaày saõi laø ngheà chaúng sai. Daàn, Thaân an meänh coù taøi. Quí nhaân phaùt phuùc phaùt taøi vinh hoa. CÔ, NGUYEÄT, ÑOÀNG haõm du maø. Aát laø xeùt laïi cuõng laø baát nhaân. THIEÂN-LÖÔNG hieän vieát phuùc thaàn. Tính hieàn vaû laïi coù phaàn thuyû chung. THAM, LANG mieáu vöôïng chi cung. Mieáu thöôøng ngöôøi nhôûn thöïc doøng ña mao. Haõm cung hình beù coå cao, Tính hay nghó ngôïi tô haøo chaúng queân. Vieäc laøm caøng choùng caøng beàn, Röôïu, traø, hoa-nguyeät laø beân phong tình. Hieåm ñoäc maø laïi ña khinh. Tham taøi tham saéc queân mình baïo hung. DÖÔNG, ÑAØ, KHOÅNG, KIEÁP baàn cuøng VUÕ, LIEÂM, SAÙT, PHAÙ haønh hung cöôùp ñöôøng. LIEÂM, TRINH hoaû dieän thaân traøng. Loä haàu, loä nhôõn, maët vaøng, maët xanh. Tính thôøi taùo baïo tröông tranh. Khi döõ khi laønh du ñaõng phaán hoa. Muøi cung hung döõ ai qua. Thaân cung cöï phuù, Hôïi laø nhaân cung. Tuaát nhaân khoán khoå baàn cuøng. THAM, LIEÂM ñaïo taëc haønh hung chaúng laø. 48 SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com PHAÙ-QUAÂN aâm thuyû keå ra. Löng ñaày, ñaàu lôùn, yeâu taø maøy thöa. Tính cöông chaúng coù ai öa, Ra loøng ñôn baïc chaúng chöøa ñöôïc ñaâu. Thìn, Tuaát hieåm-ñoäc möu saâu, Boû chöng toå nghieäp maáy haàu laøm neân. Vöôïng cung Tí, Ngoï, Daàn, Thaân. Laø ngöôøi maïnh baïo, hung nhaân uy cöôøng. Ñoàng cung TÖÛ hoäi THAM LANG. Ba phöông TRINH, SAÙT quan sang ai laày. Ôû cung haõm ñòa khoå thay. DÖÔNG, ÑAØ, KHOÂNG, KIEÁP aên maøy chaún khoân. PHAÙ, THAM, TRINH, SAÙT cöïc hung.. Aáy laø ñaïo taëc haønh hung chaúng hieàn. THAÁT-SAÙT maét lôùn ñoäi ñeøn, Vieäc laøm muoán choùng, muoán xong cho roài Tính thôøi hay ñoäng hay thoâi. Laïi theâm hung baïo nhö loâi chaúng laø. Moù ñeán roài laïi boû qua, Baïo hoå baèng haø, naøo coù sôï ai, Thìn, Tuaát, Tí, Ngoï, Daàn, Thaân. KHOÂI, VIEÄT,TAÛ, HÖÕU trieàu lai caøng maàu. QUYEÀN, LOÄC, XÖÔNG, KHUÙC sang giaàu. Laïi coù TÖÛ, PHUÛ coøng haàu ñeán tay. Haõm cung khoán khoå chaúng hay. Hung aùc thuûa naøy maø laïi yeåu thöông. THAÁT-SAÙT, HÌNH, KÎ, ÑAØ, DÖÔNG. Chaúng maët thôøi muõi coù thöông môùi laønh THIEÂN-CÔ chaúng ngaén chaúng daøi. Long lanh tay kheùo goàm hai ñöùc ngheà. CÔ, QUYEÀN maø ñoùng Meänh cung. Laø ngöôøi möu trí taøi cao hôn ngöôøi. 3.)-ÑOÀNG CUNG ÑOAÙN TÖÛ, PHUÛ troïng haäu caùch thöôøng. VUÕ, THAM ngöôøi beù baïc tieàn hay tham. THAM phuøng SAÙT, PHAÙ hieåm gian Maët ngöôøi phong nhaõ, giaû laøm uy-nghi. Thìn-Tuaát, TÖÛ, TÖÔÙNG phuøng sung. Tính hay côït nhaû, nhaân trung daïn daày, THAM, LIEÂM to lôùn ai taày. Tính tham thaáy cuûa ngöôøi nay lieàn voâ. VUÕ, THAM ñaàu beù mình to. 49 SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com PHAÙ, LIEÂM soác seách, baïnh to hôn ngöôøi. CÖÏ, CÔ Maõo, Daäu thaâm moøi. CÔ, LÖÔNG, VUÕ, PHAÙ, laø ngöôøi coù uy . CÖÏ, CÔ, maët muõi dung nghi. CÖÏ, CÔ, noùi ngoït, ñeïp thôøi ñoàng aâm. Saùt phuøng THIEÂN-HYÛ ñoàng cung. Coù ñieàu ñuùng ñaén , oân dung thanh nhaøn. KHUÙC-XÖÔNG laø ñöùng taøi hoa. Thöïc thaø ñuùng ñaén laø haøng ÑOÀNG, LÖÔNG. VIEÄT-KHOÂI laø khaùch vaên chöông . KHOÂI laø khoâi ngoä, VIEÄT thöôøng da ñen. Maët hoa laø maët KHOA, QUYEÀN. VUÕ, THAM, HOAÙ-LOÄC, raâu heàn ñeán tai. Ñöùng ñaén laø khaùch Phong, Thai. LONG-TRÌ, PHÖÔÏNG-CAÙC aáy ai dòu daøng. Nöôùc da TAÛ, HÖÕU baèng göông KHOÁC, HÖ quaàng maét thöôøng thöôøng toái lam. THAM, ÑAØO toát toùc xanh ñaäm. Maét ñen VUÕ, KÎ chaúng nhaàm moät ai. KÒ, ÑAØ tieáng noùi hôn ngöôøi. ÑOÀNG, KHOÂNG, HÖ, NHAÄT, nhieàu ñôøi thò phi . MOÄC tinh laøm daùng ai bi. Hay khoe mình cuõng bôûi vì AÁN, QUANG. TRAØNG-SINH, LÖÏC-SÓ noùi ngoan. VUÕ phuøng THIEÂN-MAÕ luaän baùn ngöôøi cao. AÁN, QUANG laø khaùch phong-lao. Treân thôøi vò neå, döôùi thôøi kính yeâu. THANH-LONG cô bieân ñuû ñieâu TAÁU- THÖ noùi ngoït ngöôøi theo ngay veà. BEÂNH-PHUÛ thaân theå khaû cheâ. Voán hay taät beänh nhieàu kyø chaúng sai. HYÛ-THAÀN, HOA-CAÙI vui töôi. Maët muõi daøi roäng, heát ngöôøi ñaûm ñang. KIEÁP, KHOÂNG nheø nheï mình gaày. ÑAØ-LA maét nhôùn ngoùn tay thoûi daøi. ÑAØO, HOÀNG maët muõi xinh töôi. KÎ, HÌNH, ÑAØ, MAÕ laø ngöôøi queâ chaân. VUÕ, RIEÂU, PHAÙ- TOAÙI ôû gaàn. Laïi coù VIEÄT, KÎ möôøi phaàn suùt moâi. THAM-LANG haõm ñòa thôøi thoâi. Trong hai naùch coù muøi hoâi moät ñôøi. Ngöôøi maø maét nhoû maét to. Nhaät phuøng KHOÂNG, Haï ñoaùn cho toaû möôøi. 50 SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 4/ - CUNG QUAN- LOÄC. Quan cung THAM, VUÕ, ñoàng ñoøn. Maõ ñaàu HOAÙ-LOÄC baùn buoân duy trì. KHOÁC, HÖ, Tí, Ngoï, ñoàng vi. THIEÂN-HÌNH, Daàn, Maõo, chieáu vaøo cung Quan Quan-Loäc, TÖÛ, MAÕ nhaát ban, MAÕ, LONG, THIEÂN-HYÛ, hoa gian ÑAØO, HOÀNG. THIEÂN-TÖÔÙNG, PHONG-CAÙO, Quan cung. Aân nhôø QUOÁC-AÁN taëng phong loäc uyeàn. KHOÂI, LÖÔNG, CAÙI, VIEÄT, TAÁU, HOÀNG. Trai caän cöûu truøng, gaùi taéc cung phi. 5/ - CUNG TAØI – BAÏCH Aâyù ai phuù quí deå da. VUÕ, LOÄC, THIEÂN-MAÕ, chieáu hoaû Taøi cung. Aáy ai danh lôïi thong-dong Bôûi vì TAÛ, HÖÕU hoäi ñoàng Ñeá tinh. Aáy ai ñòch quoác tieáng ñoàn. Bôûi vì AÂM, VUÕ hoäi cuøng TRAØNG-SINH. Aáy ai tay traéng laøm giaøu. Bôûi vì ÑOÀNG, VUÕ, hoäi cuøng THIEÂN-CÔ AÂM, DÖÔNG soá aáy giaøu sang Neáu maø haõm ñòa thôøi khoâng coù gì. THAÁT-SAÙT, ñoùng TÍ, Ngoï cung Khi leân hoaïnh phaùt ñeám khoâng heát tieàn TÖÛ, SAÙT ñoùng ôû Hôïi cung. Khi leân laïi coù, khi vôùi laïi ñaày. PHAÙ-QUAÂN ñoùng ôû Taøi cung. Ñoàng tieàn leân xuoáng töïa doøng nöôùc xa. Coø bay vöôøn ruoäng lieân mieân . Vì chung TAÛ, HÖÕU hoäi beân KHOA- QUYEÀN. Soá ai ñaàm aám thanh nhaøn. Vì chöng löôõng LOÄC hoäi baøn Taùi cung Cung Taøi maø coù sao LIEÂM. Thieáu nhieân laän ñaän, vaãn nieân sang giaøu, VUÕ-LOÄC maø gaäp ÑAØO-HOÀNG Soâng kia heát nöôùc thì oâng heát tieàn Ngheùo heøn bôûi taïi KIEÁP-KHOÂNG, DÖÔNG, ÑAØ, LINH, HOAÛ long ñong xuoát ñôøi. Song HAO laøm ñeán Phuùc taøi. Nhaïc loøng uoång phi coâng ai giöõ tieàn. 6/ - CUNG THIEÂN - DI . 51 SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com Thieân-Di xuaát ngoaïi anh huøng. KHOA, QUYEÀN löôõng LOÄC, cuøng doøng VIEÄT, KHOÂI Thieân-Di NHAÄT, NGUYEÄT giaùp ñoâi. Nhaát sinh xuaát ngoaïi nhieàu nôi theá thaàn Thieân-Di, HOA-CAÙI, HYÛ-THAÀN. Thieân-Di, PHUÏ, BAÄT qui nhaân yeâu vi. ÑAØO-HOÀNG vöôïng LOÄC keå chi Duyeân laønh gaëp gôõ saùnh vi quí nhaân Baùn buoân, QUYEÀN, LOÄC taán taàn, Cuûa nhieàu LOÄC, MAÕ toát phaân ngoaïi taøi. Thieân-Di HOAÙ-KÎ ra ngoaøi Keû thuø ngöôøi oaùn chaúng ai yeâu mình. PHUÏC-BINH, THAÙI-TUEÁ, THIEÂN- HÌNH Cuõng ngöôøi tranh caïnh taâm tinh chaúng vui DÖÔÕNG ngoä TÖÔÙNG só moät nôi. Tröôùc sau ñi ôû laøm nôi cöûa quyeàn, TÖÔÙNG-QUAÂN ngoä TRIEÄT tröôùc mieàn Khi ra gaäp giaëc mình lieàn tan thaây Long ñong boân taåu taây ñoâng. Aáy laø THIEÂN-MAÕ, THIEÂN-DI, haõm nhaân. Chôi bôøi du thuyû du sôn, THIEÂN-DI, THIEÂN-MAÕ, hoa ñaøn hoaû höông THIEÂN-DI, ÑÒA-KIEÁP ôû lieàn. Hoàn qui phaùch laïc caùch thaân xa vôøi 7/ - CUNG THEÂ –THIEÁP ( vôï choàng ) Theá, Nguyeät-Ñöùc ngoä ÑAØO, HOÀNG Trai laáy vôï ñeïp, gaùi laønh choàng sang Vôï choàng vieãn phoái tha höông ÑAØO-HOÀNG ñoái chieáu vaøo laøng THIEÂN-DI8 Chính-theâ, thöù-thieáp teà mi. TAÛ-PHUÛ, HÖÕU-BAÄT, LOAN thi ÑAØO- HOA. Vôï ngöôøi ñeïp ñeõ ÑAØO-HOA Vôï nhaø giaøu coù LOÄC hoaù PHÖÔÏNG, LONG. Vôï veà cuûa coù muoân truøng. AÁN, QUAN, NGUYEÄT-ÑÖÙC, MAÕ, ÑOÀNG, THAÙI DÖÔNG. Ai maø THIEÂN-TÖÔÙNG, ÑAØO, HOÀNG. Ai maø THIEÂN-MAÕ, LOÄC-TOÀN, THANH-LONG. Ai maø MAÕ baát TÖÙ-KHOÂNG. Ai maø LOAN hoäi HYÛ, ÑOÀNG, ÑAØO-HOA. Tröôûng KHOÂI, thöù VIEÄT moät nhaø. DÖÔNG, ÑOÀNG, TÖÛ, PHUÛ moät toaø theâ cung 52 SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com Ñaõ hay myõ saéc giai phong. Chính phoøng neát ñeïp, con doøng löông gia, Sao THAI maø ngoä ÑAØO-HOA. Tieàm daâm, haäu thuù môùi ra vôï choàng. HOA-CAÙI, PHÖÔÏNG-CAÙC, ÑAØO, HOÀNG. Trai toan neå vôï trong loøng chaúng khoaây. TANG-MOÂN, HÖ, KHOÁC chaúng hay. TRIEÄT, TUAÀN vieån phoái thôøi nay môùi thaønh. Phu cung HOAÙ-KÎ moät mình. Tô tình chöa döùt moái tình ñaõ sui. THIEÂN RIEÂU baát chính caû ñôøi. LIEÂM-TRINH vieãn phoái ôû coi baàn haøn. TÖÛ, KHOÂNG ngoä MAÕ chaúng baøo. Coù choàng maø boû theo ñaøn böôùm ong. ÑAØ, THAM löûu saéc la ñaø. TUEÁ, KHOAÙ mieäng löôõi thaät laø sai ngoa. Vôï choàng nay giaän mai hoaø. PHUÏC-BINH, HOAÙ-KÎ chieáu toaø thueâ cung. CÖÏ, CÔ, LINH, HOAÛ töông phuøng. Ba laàn moái laùi khoâng xong môùi saàu. Phu cung KÎ, KIEÁP ôû daàu. Hai choàng möu keá, deã haàu bieát bao. PHAÙ-QUAÂN TUAÀN, TRIEÄT laøm vaøo. Coù chaêng thôøi cuõng ba tao môùi thaønh. 8/ - CUNG TÖÛ-TÖÙC Sinh con QUYEÀN, LOÄC hieån vinh. Sinh con KHOÂI, VIEÄT, vaên tinh ñoã ñaàu. Sinh con LONG, PHÖÔÏNG sang giaàu. XÖÔNG, KHUÙC, THAÙI-TUEÁ, thaäp haàu taëng phong. THAI cung TAÛ, HÖÕU hoäi chung. Sinh con coù keû beân doøng tieåu tinh. HYÛ thaàn ngoä DÖÔÕNG caùt tinh. Ngoaøi ra THIEÂN-HYÛ thai sinh moät ñöôøng. THIEÂN-ÑOÀNG, NGUYEÄT-ÑÖÙC chieáu phöông. Sinh con trai gaùi thònh ñöôøng sinh ñoâi. AÂM, DÖÔNG, THAI, hoäi sinh ñoâi. HOAÛ, LINH, THAI hoäi ñeå nuoâi chaúng laønh. HOÀNG, LOAN nöõ chuû caûi canh. Ñoái chieáu BINH, TÖÔÙNG thai sinh tuyø nang. ÑAØO-HOA nöõ chuû daâm loaøi. Ñoái chieáu TÖÛ, PHUÛ löõ toaøn ñoáng löông. Töû cung maø ngoä KHUÙC, XÖÔNG. 53 SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com Ra chi con gaùi laø phöôøng laêng nhaêng. Sinh con soá hieám roõ raøng. Bôûi sao ÑAØ, KÎ chieáu haøng töû cung. THIEÂN, HÌNH, PHAÙ, HOÅ töû cung. Ñeán giaø chaúng thaáy tay boàng thô. Sinh con sao laïi ngaån ngô. Bôûi vì THEÁ, PHAÙ, KHOÁC, HÖ, DUOÂNG, ÑAØ. HOÅ, TANG, KHOÂNG, KIEÁP töông gia, Sinh con chaúng maùt ñaõ ba boán laàn. Töû cung maø ngoä TUYEÄT, TUAÀN. Tuy raèng traéc trôû sau thôøi deå nuoâi. Töû cung THAI, TÖÔÙNG, PHUÏC-BINH. Vôï choàng aét haún thieân tình thuôû nao. 9/ - CUNG TAÄT-AÙCH Aùch cung daâm luaän beänh ra. Bôûi sao Taät-Aùch, DÖÔNG, ÑAØ, KIEÁP, CÔ. Aùch cung BAÏCH-HOÅ, huyeát hö. Aùch cung THIEÂN-KHOÁC, CÔ, HÖ phong daøm. DÖÔNG, ÑAØ phuùc thoáng beänh laâm. MAÕ, ÑAØ ñaùi taät DÖÔNG, ÑAØ tuyø thöông. BEÄNH-PHUÛ, HÌNH, KÎ phong söông. KIEÁP, KHOÂNG troác lôû huyeát quang laï nhöôøng. DÖÔNG, ÑAØ ngoâ haõm muïc ti. AÂM, DÖÔNG, RIEÂU, KÎ ngöôøi thôøi maét ñau. DÖÔNG, ÑAØ ñieác laùc lo aâu. HOAÛ, LINH moäng trieäu ñeâm thaâu gheïo ngöôøi. Khaùc chi trai gaùi nöïc cöôøi. Moäng tinh chöøng aáy maáy ngöôøi laø khoâng. Aùch cung aùc saùt töông phuøng. Khi aâm laïnh leõo chaúng cuøng khi döông. Aùch cung HOAÙ, KÎ theâm thöông. Aâm hö chöùng aáy ngöôøi caøng hieám hoi. THAM phuøng Noâ, nöõ hoaøi thai. Sinh roài phaûi beänh ñaõ ngoaøi maáy nieân. LONG-TRÌ, MOÄC-DUÏC moät beân. Ngoaøi ra ÑÒA-KIEÁP gieáng ao khoân raønh. Ngoï cung DÖÔNG-NHAÄN, THIEÂN-HÌNH. Gaäp sao THAÁT-SAÙT nguïc hình coù khi. THAM, LIEÂM Tî, Hôïi keå chi. Haïn laâm Tî, Hôïi coù khi nguïc traøng. Daàn, Thaân KHOÂNG, KIEÁP, THAM-LANG. Vaän oâng Qaûn-troïng phuùc ñöôøng phaûi löu. 54 SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com Saùt phuøng PHUÛ, HOÅ haïn löu. Daï traøng soá aáy phaûi vaøo nguïc trung. THAM-LANG, HOAÙ-KÎ haïn phuøng. CÖÏ-MOÂN, HOAÙ-KÎ phaûi phoøng gieáng ao. KIEÁP, KHOÂNG, KÌNH, ÑAØ saáu sao? HOAÛ, LINH, HÌNH, VIEÄT göôm ñao buùa trôøi. HOAÛ, LINH, MOÄC-DUÏC sao ngoài. Laùnh phoøng nöôùc löûa cuøng noài hoûa-thang. Ba phöông chieáu laïi moät phöông. Thaáy sao TÖÛ, PHUÛ, THIEÂN-LÖÔNG hoaëc laø. THIEÂN-QUAN,THIEÂN-PHUÙC giao hoøa GIAÛI-THAÀN,NGUYEÄT-ÑÖÙC moät toøa tröø hung. TRIEÄT, TUAÀN ñoùng ôû aùch cung. Beänh naøo cuûng khoûi naïn naøo cuõng qua. 10/ - SOÁ NÖÕ-NHAÂN Ai maø TÖÛ, PHUÛ, hoäi ñoàng . AÂM, DÖÔNG TAÛ, HÖÕU cuøng doøng VIEÄT, KHOÂI. Aáy laø ñoan chính haún hoi. Cöù sao meänh phuï laø nôi chính phoøng. THAM, LIEÂM, MOÄC, CAÙI, ÑAØO, HOÀNG. Caùch daâm maø nhò trong loøng vaãn thanh. PHÖÔÏNG, LONG ñeïp laï hieàn laønh. KHOÁC, HÖ taùo baïo laø ngöôøi baát trung. THIEÂN-QUAN, THIEÂN-PHUÙC, thuûy trung. Toân taêng, kính Phaät gioác loøng thieän gia. THAM, LIEÂM ñoàng meänh taéc laø. ÑAØO, HOÀNG, RIEÂU, HYÛ, aét laø daâm boân. TÖÛ phuøng THAÁT-SAÙT, trí khoân. Mieäng cöôøi taâm ngaãm gaùi ngoan ngöôøi ngôø. Ñeâm ñeâm töôûng moäng giaác tô. Öôùc ao moâng quæ, ñôïi chôø hoàn ma. Taïi vì HIEÂU, HYÛ giao hoøa. Chaúng ngöôøi Thaân, Meänh ÑAØO-HOA töông phuøng. Gheùt ngöôøi ÑÒA –KIEÁP, THIEÂN-KHOÂNG. Thoùi gian daãu ñaùnh vaãn khoâng bieát chöøa. Moäc phuøng HOA-GAÙI ra gì. Nay ong mai böôùm thöïc thì xaáu xa. Coøn nhö MAÕ ngoâ ÑAØ-LA. Theo trai suôi ngöôïc bieát laø ñeán ñaâu. Ñoái cung DÖÔNG-NHAÄN HÌNH,RIEÂU. Tình rieâng khaêng khích caàm dao gieát choàng. Ngöôøi ñaâu khoân kheùo laï luøng. 55 SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com ÑAØO, RIEÂU toát ñeïp, nöõ maø voâ duyeân. Ñaûm ñang hay noùi VUÕ, QUYEÀN. Gaùi ngoan choàng cuõng coù beân yeâu vì. Baùn buoân khoân kheùo nhieàu beà. Meänh phuøng MAÕ chieáu THIEÂN-DI, LOÄC-TOÀN. 11/ - TOÅNG ÑOAÙN Sao TÖÛ-VI ñoùng vaøo choán haõm. Coâng vieäc ñeàu thieåu giaûm voâ uy. PHUÛ phuøng KHOÂNG, KIEÁP taøi suy. Thuyû chung nan baûo tö cô löu truyeàn, Ai maø phuù quí nan tuyeàn. Bôûi sao NHAÄT, NGUYEÄT ñoång trnh Söûu, Muøi. Ai maø ñai aán trieät hoài. THIEÂN, TÖÔÙNG, ÑÒA-KIEÁP haõm ngoài moät beân. PHUÔÏNG, LONG Maõo, Daäu hai beân. Vöôïng thôøi kim baûng ñeå teân ôû ñaàu. QUÍ, AÁN, Muøi, Söûu haïn caàu. Ñöôøng maây gaäp böôùc cao saâu cöûu truøng. Quan cung möøng ñöôïc ÑAØO, HOÀNG. Thieân di toái kî KIEÁP, KHOÂNG laâm vaøo. Giaùp BAÙT-TOAÏ, giaùp TAM-THAI. Thieáu nieân döï ñöôïc laâu ñaøi ngheânh ngang. DÖÔNG, ÑAØ, ÑOÀNG, KÎ thöû phöông. LINH-TINH laïi gaäp tai öông chaúng laønh. Ai maø nieân thieáu coâng danh. HOÀNG-LOAN, BAÙT-TOAÏ ôû mieàn khoâng sai. Xeùt xem phuù quí maáy ngöôøi. Meänh voâ chính dieäu trong ngoaøi tam khoâng. ÑAÀU-QUAÂN kî töû töùc cung. KIEÁP, KHOÂNG taät aùch phaûi phoøng huyeát hö. Haïn phoøng RIEÂU, HOÅ khaù lo. Nhöõng loaøi aùc thuù chôù neân ñeán gaàn. THAM-LANG, BAÏCH-HOÅ Töùc, Daàn. Neân phoøng nhöõng choán sôn laâm baát töôøng. SAÙT phuøng HÌNH, KÎ huynh höông. Anh em baát hôïp nhöõng ñöôøng trôû tranh. DÖÔNG, ÑAØ, RIEÂU, SAÙT cung phu. Laïi ra LINH, HOAÛ chi to gieát choàng. Giai baát nhaân PHAÙ, QUAÂN Thìn Tuaát. Gaùi baïc tình THAM, PHAÙ nhaân cung. THAÙI-TINH, THAÙI-AÂM cung töû. Aét laø con caàu töï môùi neân. 56 SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 57 QUAN, PHUÙC, TAÛ, HÖÕU ñoàng vieân. Ngoâi sao chính vieän danh truyeàn löông y. TAÛ, HÖÕU phuøng THAÙI-AÂM suy. Gaùi laøm baø ñôõ phuø trì keû sinh. SAÙT, THAM soá gaùi baïc tình. TANG, ÑOAØ caùch trôû vaøo mình tröôùc sau. Meänh ÑAØO maø ngoä THIEÂN, RIEÂU. Choàng ra cöûa tröôùc raäp rìu cöûa sau. HOÀNG, LOAN phaän gaùi hay ñaâu. Traùnh sao cho khoûi tröôùc sau hai choàng. HÌNH, RIEÂU soá gaùi long ñong. Coù choàng roài cuõng boû choàng khoûi nao. Ngöôøi naøo du ñaõng THIEÂN-RIEÂU. THIEÂN-RIEÂU, THIEÂN-MAÕ laïc vaøo PHAÙ-QUAÂN. THAM-LANG nhò HAO daêm nhaøm. THIEÂN-ÑOÀNG ngoä QUÍ möôøi phaàn chính chuyeân. Moäc cö soá gaùi khaù phieàn.. Nam phoøng daâm duïc, nöõ lieàn hoang thai. Buoàn thai TUAÀN, TRIEÄT Meänh, Thaân, Suoát ñôøi laän ñaän ñöùng ngoài khoâng yeân. Ba möôi naêm ñaàu xem meänh. Ba möôi naêm sau phaûi roõ Baûn-Thaân, Saùu möôi toùc baïc da moài. Muoán töôøng roõi thoï, aét tìm Phuùc-cung. Soá phi-thöôøng Tay traéng laøm neân trieäu-phuù Meänh Thaân : 1/ - SAÙT, PHAÙ, THAM hoäi TÖÛ, PHUÛ, VUÕ, TÖÔÙNG. 2/ - LOÄC, MAÕ, QUANG, QUÍ, TAÛ, HÖÕU. Phuù ñoaùn : Ngoâi cao chöùc troïng COÂNG HAÀU Meänh phuøng SAÙT, VUÕ ôû ñaàu Ngoï cung. SAÙT, VUÕ khoâng ñoùng Ngoï cung, khoâng aán phong haàu, nhöng ôû Daäu cung, chaû caàn coâng haàu, nhöng oâng naøy coù danh tieáng trong hoaøn voõ veà ngheà haøng haûi. Phuùc ñöùc : PHUÛ, TÖÔÙNG, QUANG, QUÍ ñaéc ñòa, hoäi TÖÔÙNG, AÁN LOÄC, MAÕ, LONG, PHÖÔÏNG. Cung Tî coù THAM-LANG chieáu xuoáng sao HOAÛ tinh ôû phuùc ñöùc : goïi laø “THAM linh tinh thuû caùi theá anh huøng”. Quan loäc : TÖÛ, PHAÙ phuøng TAÛ, HÖÕU, THAI, TOÏA, vöõng traõi beä veä, khaùc naøo coù vua coù töôùng. KIEÁP ôû Meänh, KHOÂNG ôû Quan-loäc haõm ñòa, chuùng ñi vôøi SAÙT, PHAÙ laïi caøng toát, hung tinh ñaéc ñòa phaùt ñaõ nhö loâi. Taøi: THAM, LIEÂM, Tî Hôïi laø tuø tinh, ngoaøi coù KIEÁP, KHOÂNG chieáu, ñoàng tieàn tuï taùn thöôøng thöôøng, soá phi thöôøng, thôøi ñoàng tieàn ra vaøo cuõng phi thöôøng, chaúng coù gì laø laï. Thieân di : LOÄC phuøng TÖÔÙNG, AÁN, QUANG, QUÍ. Ra ñöôøng vua bieát maët chuùa bíeât teân. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 58 Aùch : AÂm ngoä RIEÂU, KÎ, hoûng moät maét. Meänh, Thaân coù KIEÁP, KHOÂNG cung Taøi coù MAÕ, cung Giaûi aùch coù HÌNH, KÎ neân bò taät moät baøn chaân. Sao giaùn tieáp aûnh höôûng. Thaân chuû: THIEÂN-CÔ, ôû Ñieàn traïch gaäp ÑAØO, HOÀNG, KHOÂI, VIEÄT, XÖÔNG, KHUÙC (toát) Meänh chuû : CÖÏ MOÂN, CÖÏ ôû Töû-Töùc coù ÑAØO, HOÀNG, ngoä LOÄC (toát). Soá Trung thoï ñeán ñaïi haïn, Aùch cung ngoä ÑAØO, HOÀNG, CÔ, KÎ thôøi cheát. Soá PHI-THÖÔØNG Tay traéng laøm neân trieäu-phuù. Tham-Lang, Lieâm-Trinh, PhuïcBinh, Thieân-Hö, Thieân-Maõ Taøi Tuyeät Thieân-giaûi Tueá-phaù Vaên-khuùc, Cöïmoân, Ñaïi-hao Thieân-hình Töû töùc Thai Long-ñöùc 42 32 TRIEÄT Maõo 22 Thìn TUAÀN Tî Ngoï AÁT HÔÏI 25-10 giôø Daàn Daàn AÂm nam, Hoaû meänh Thuyû cuïc Thieân-ñoàng, Vaênxöông, Thieânlöông, Thieân vieät, Hoaù-quyeàn Baøo Traøng-sinh, Thieântaøi, Hy-thaàn, Phuùcñöùc, Thai-phuï, Thieân- ñöùc, Thieân-phuùc,Quínhaân Muøi Quan-phuû, Thaùiaâm, Hoàng-loan, Hoaù-kî, Phongcaùo, Kình-döông Aùch Moä Nguyeät-ñöùc, Töûphuø, ñaåu-quaân, Thieân-quan, Quínhaân 52 Thieân-phuû, Loäctoàn, Baùc-só, Longtrì, Quan-phuø Dzi Töû Beänh-phuø, ThieânTöôùng, Aân-quang, Thieân-quí, Thieânkhoác, Baïch-hoå Theâ Döôõng Hoa-caùi Thaát-saùt, Vuõ-khuùc, Ñòa-kieáp, Phi-lieâm Meänh Moäc-duïc Ñieáu-khaùch Söûu Thaân 2 Taáu-thö, Thaùidöông, Thieân-rieâu, Y, Thieân-hyû Phuï maãu Quan-ñôùi Tyù Hôïi Tuaát Daäu Tröïc-phuø Quaû-tuù 62 Phaù-Quaân, Töû-Vi, Hoaù-loäc, Thieân-cô, Quoác-aán, TöôùngThaùi-tueá, Löïc-só, Ñaø-la, Taû-Phuø, Höõu-Baät, Thieân-khoâi, Tieån- quaân, hao, Linh-tinh, Hoaù-tinh Thieáu-aâm, Coâ- Ñòa-khoâng Ñaøo-hoa, Thieân- Phöôïng-caùc, giaûi-thaàn Thanh-long thaàn thoï, Thieân-khoâng SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG Noâ beänh www.tuviglobal.com Phuùc ñöùc Laøm quan Ñieàn Quan Ñeá-vöôïng Suy Hoaû-khoa, Tam- Thieáu-döông thai, Tang-moân Baùt-toaï THAÂN Soá COÂNG-HAÀU Phuùc, Loäc, Thoï, Khang, Ninh. Thaùi döông Hoaù loäc Ñaïi hao Phuï maãu Traøng sinh Hoàng loan Long ñöùc Phaù quaân, Taû phuø, Thieân vieät Thieân cô, Ñaø la Phuïc binh Quan phuû Baïch hoå Ñieàn Phuùc Quan ñôùi Moäc duïc Thieân phuï, thieân Quaû tuù, Phuùc ñöùc Thieân ñöùc phuùc, quí nhaân TRIEÄT 14 THAÂN Vuõ khuùc, Vaên khuùc, Hoaù quyeàn Meänh Döôõng Beänh phuû Thieân hö Tueá phaù 4 Hoaù kî, Thieân ñoàng, Hyû thaàn Linh tinh Baøo Thai Thieân rieâu, y Baùt toaï, töû phuø 24 Hôïi Tuaát CANH TUAÁT 18 – 3 giôø Tí Döông nam Kim meänh Thuûy cuïc Daäu Thìn TUAÀN Thaát saùt, Phi lieâm, Long trì Thieân taøi, Phong caùo, Thieân thaï Theâ Tuyeät Aán quang Quan phuø Daànï Maõo Nguyeät ñöùc, ñaøo hoa Tyù 34 Söûu Thaân Thieân löông Thieân khoâi Taáu thö Töû töùc Moä Hoaû tinh Thieáu aâm Muøi Ngoï Tò Thieân töôùng Lieâm trinh Töôùng quaân Taøi Töï Phöôïng caùc Giaûi thaàn, thieân q í Tang moân Töû Vi, Thieân Phuû Höõu Baät Loäc Toàn, Baùc Só Quan Laøm Quan Thieân Maõ, Thieân Khoác, Ñieáu Khaùch, Ñau quaân 44 Thaùi aâm Hoaù khoa Thieân thöông Noâ Ñeá vöôïng Kình döông Löïc só, Tröïc phuø 54 Tham lang Vaên xöông Thanh long Dzi Suy Thaùi tueá Hoa caùi 64 Cöï Moân, Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp Thieân Quan, Quí nhaân, Thieân söù, tieåu hao, Thieân hyû Aùch Beänh Thieân hình, Tam thai, Coâ than 59 SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG quí, Tang moân www.tuviglobal.com 60 Thieáu döông Thieân khoâng 74 Soá coâng haàu. Phuùc, Loäc, Thoï, Khang, Ninh Meänh, Thaân, Quan, Di, Taøi. 1) TÖÛ, PHUÛ, VUÕ, TÖÔÙNG phuøng TAÛ, HÖÕU 2) LOÄC, MAÕ, phuøng KHOÁC, KHAÙCH 3) XÖÔNG, KHUÙC, TÖÔÙNG, AÁN ngoä HOAÙ, QUYEÀN. Phuùc ñöùc 1) PHAÙ QUAÂN cö Ngoï. 2) LONG, PHÖÔÏNG, QUANG, QUÍ, LONG, HOÅ, THAM, CAÙO. 3) LÖÔÕNG TÖÔÙNG, THIEÂN TÖÔÙNG, TÖÔÙNG QUAÂN chieáu. Soá vaên voõ toaøn taøi, ñuû caû Phuùc, Loäc, Thoï. Cung Phuùc ñöùc : Quyeàn khuynh thieân haï, hieàm ngoä TRIEÄT LOÄ ( PHAÙ QUAÂN phuøng TRIEÄT toái kî) nhieàu phen caàm quaân gaëp nguy ieåm, phaûi boû caû queâ höông, hoï haøng anh em ly taùn ( phaù ñoaùn : PHAÙ –QUAÂN Tí Ngoï tröôûng sieâu löu) Töû töùc: THIEÂN LÖÔNG, KHOÂI, VIEÄT, TAÁU THÖ, AÂM, DÖÔNG ñaéc ñòa chieáu. Con caùi ñieàu sang troïng quyeàn qui. Taët aùch KIEÁP, KHOÂNG, THIEÂN KHOÂNG ñaéc ñòa, vaø SONG HAO. Cung Giaûi aùch vöõng traõi, ñoái vôùi Meänh qui caùch neân ñöôïc thoï ngoaøi 80 tuoåi. Ñaëc- ñieåm : Thaân Meänh ñoàng cung caùch: maø coù toaøn qui tính chíeâu Thaân Meänh, thôøi laø ngöôøi ña möu tuùc trí, ñöôøng ñôøi nhöõng vieäc phi thöôøng ít ngöôøi saùnh kòp. Soá trung – löu Phuùc ñöùc, Meänh, Thaân, Quan, Di, Taøi: 1) CÖÏ NHAÄT, CÔ LÖÔNG, LONG PHÖÔÏNG, LOÄC, MAÛ. 2) RIEÂU Y ñaéc LONG, PHÖÔÏNG. Thieáu nieân vaát vaû: SONG HAO vaø TRIEÄT LOÄ. Quan loäc coù TUAÀN KHOÂNG, maø khoâng coù chính tinh, neân cuoäc laøm aên ñöôïc beàn, giöõ ngheà nghieäp cho ñeán phuùt cuoái cuøng. Ngöôøi naøy chæ coù tieáng taêm danh daù, coøn giaàu sang toät böïc thôøi khoâng coù laø vì: laïc caû Tam HOAÙ, KIEÁP, KHOÂNG, KINH, ÑAØ haõm ñòa chieán Thaân Meänh. Taïi sao TRIEÄT loä phuøng MAÕ maø khoâng queâ? Laø vì: SONG HAO cheá bôùt caùi hung haõn cuûa TRIEÄT. CÖÏ NHAÄT phuøng THIEÂN MAÕ : KHOÁC KHAÙCH raát ñeïp, hieàm TRIEÄT loä, neáu khoâng, laøm nhaø ngoaïi giao coù taøi. THAÙI-DÖÔNG ngoä HÌNH RIEÂU toái kî; nhöng coù HAO, TRIEÄT caûn ñôõ, neân hay ñau maét ; maëc daàu oâng naøy chuyeân moân chöõa thuoác ñau maét . SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com Soá TRUNG-LÖU (tieáu phong löu, danh tieáng) Ñaïi hao Quan phuø Thieân thoùi Dzi Laâm quaân Long trì Tang moân, Hyû Thieáu aâm Beänh phuø thaàn, Giaûi thaàn Thieân hyû Phöôïng caùc Noâ Quan Quan- ñôùi Moäc-duïc Thieân taøi, Thieân Thai phuï phuùc quí nhaän TUAÀN 54 44 Hôïi Tyù Söûu Daàn NHAÂM THÌN 10-2 giôø Söûu Tuaát Döông nam, Thuyû meänh Kim cuïc Maõo Daäu Thaân Töû Vi, Thaát Saùt Höõu baät, Thieân khoâng, Vaên Khuùc Thieáu döông Ñieàn Traøng Sinh Haùm Quyeàn, Phi lieâm, Thieân vieät Coâ thaàn 34 THAÂN Thieân cô, Hoaù loäc, Thieân löông, Hoa caùi, Thaùi loäc Phuùc ñöùc Döôõng Taáu thö, Ñaáu quaân, Hoaû tinh 24 Phong caùo, Thieân töôùng. Tröïc phuø Thieân khoâi Phuï maãu Thai Töôùng quaân Tam thai 14 Thaân Muøi Cöï TRIEÄ moânT , Thaùi döông, Tieåu hao Ñieáu khaùch Thieân rieâu, y Meänh Tuyeät Thieân maõ Thieân khoùc 4 Tham-lang. Vuû khuùc, Hoaù-kî Phuùc-ñöùc, Hoàngloan, Thanh-long. BAØO. Moä. Thieân-ñöùc Quaû-tuù Ngoï Tî 64 Lieâm trinh, phaù quaân, Taû phuø Töû phuø, Phuïc binh, Vaên xöông Aùch Ñeá vöôïng Thieân giaûi Nguyeät ñöùc Ñaøo hoaû 74 Ñòa kieáp, Tueá phaù, Ñaø-la, Quan-phuû Thieân-hö Taøi Suy Thieân-hình Thieân-quan quí nhaân Thaùi-aâm, Thieân- Long-ñöùc Thieân-phuû ñoàng, Ñòa-khoâng Loäc-toàn, Baùc-só Baïch-hoå, Löïc-só THEÂ Töû Kinh-döông Linh-tinh Töû töùc Beänh Hoaù-khoa Baùt-toaï 61 SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com Soá HAÏ – CAÙCH ( lao – ñoäng, ngheøo) Lieâm trinh, Tham lang, Thieân vieät, Hoaù kî, Hy thaàn, Phi lieâm, Ñaåu quaân, Giaûi thaàn Ñieàn Tuyeät Phöôïng caùc Thieân-giaûi, Thieân hö, Thieân phuùc Quan phuû ThieânHoaù-quyeàn, Cöï- Taáu-thö, Hoaû-tinh moân, Thieân-hình töôùng, Phi-lieâm, Nguyeät Thieân-khoác ñöùc, Töû-phuû Quan Thai Ñaøo hoa Thieân quan Quí nhaân THAÂN Thieân-löông Thieân-ñoàng Long-ñöùc Dzi Traøng-sinh Quoác aán, Töôùng quaân, Ñòa khoâng Thieân hyû Noâ Döôõng Tueá-phaù Vuõ-khuùc, Thaát-saùt, Tieâu-hao Thieân-thoï Long-trì Aùch Moäc-duïc Ñieáu-khaùch Baïch-ho Quaû-tuù, ThaùiThieân-khoâi döông, ThanhThieân-phu, Ñaïilong,Thieân-rieâu hao, Thieân-taøi Thieân y Thai-phuï Taøi Phuï maãu Quan-ñôøi Töû Thaâ n Muø i Ngoï Tî Tröïc-phuû, PhuùcTang-moân ñöùc, Thieân-ñöùc TUAÀN Phaù quaân, Töû vi Thieân-cô, Loäc-toàn, Ñaø-la, Löïc-só Thieân-maõ baùc-só Taû phuø, Höõu baät Phuïc-binh Phong-caùo Vaên xöông, Vaên Linh-tinh Ñòa-kieáp khuùc, Hoaù loäc Hoàng-loan Kinh döông Töû töùc THEÂ BAØO. Meänh Laøm quan Töû Beänh Suy Ñieáu-khaùch Coâ-thaàn, Thieân- Quan phuû, Ñaåu Ñeá-vöôïng quí, Thieân-khoâng quaân, Tam thai, An-quang Tröïc-phuø Thieân-döông Baùt toaï, Thaùi tueá TRIEÄT Hoa-caûi Tuaát Daäu Daàn Maõo Thaân Hoaù-khoa, ThaùiHôïi Tyù Söûu aâm, Beänh-phuø Thieáu-aâm QUYÙ SÖÛU 1-10 giôø Daäu Phuùc Aâm nam, Moäc meänh Moä Thuyû cuïc 62 SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 63 SOÁ haï – caùch Meänh voâ chính dieäu, ñaéc tam KHOÂNG( maø voâ vò) Phuùc, Meänh, Thaân, Quan, Di, Taì: CÖÏ, NHAÄT, ÑOÀNG, LÖÔNG, KHOA, QUYEÀN, LOÄC hoäi ÑAØO, HOÀNG, TÖÔÙNG, AÁN ( thöôïng caùch) Traùi laïi thaønh haï caùch laø vì: 1/ HOÀNG ngoä KIEÁP ôû Meänh 2/ Noäi BINH ( phuïc binh) ngoaïiTÖÔÙNG ( Töôùng Quaân) 3/ AÂM, DÖÔNH haõm ñòa ngoä COÛ, QUAÛ, HÌNH RIEÂU. Ngöôøi naøy thoï laø vì TUAÀN ñaéc ñòa aùn giöõ Meänh vieân, vaø chaû bôùt hung haõn cuûa sao KIEÁP. Hôn nöõa coù nhieàu Phuùc tinh chieáu. Phuùc-ñöùc : AÂM, DÖÔNG hoäi HOAÙ, KHOA, ngoaïi coù THIEÂN, NGUYEÄT, vaø PHUÙC ÑÖÙC chieáu; daãu chaúng oai huøng nhöng khoâng phaûi laø Phuùc baïc.( Soá ngheøo, nhöng löông thieän, ñöùng ñaén, vôï con ñaày ñuû) Sao giaùn tieáp aûnh-höôûng. Meänh chuû. CÖÏ MOÂN ngoä QUYEÀN ôû Quan loäc (toát) Thaân chuû, THIEÂN TÖÔÙNG ngoä TAÛ, HÖÕU ôû cung Noâ(ngöôøi che chôû giuùp ñôõ , toát) Meänh voâ chính hieäu, ñaéc tam khoâng. Meänh : 1) ÑÒA-KHOÂNG, THIEÂN-KHOÂNG, TUAÀN-KHOÂNG. 2) THAÙI-DÖÔNG, cö ngoï ngoä ÑAØO-HOA ôû cung quan loäc. 3) Meänh, thaân: CÔ, NGUYEÄT, ÑOÀNG, LÖÔNG hoäi ÑAØO, HOÀNG, KHOA, QUYEÀN, LOÄC, TÖÔÙNG, AÁN, THAI TOAÏ Phuùc ñöùc: THIEÂN ÑOÀNG hoäi TÖÔÙNG, AÁN, THAI, TOAÏ, KHOA QUYEÀN, LOÄC, HOØÂNG, HYÛ, TRAØNG-SINH, ÑEÁ-VÖÔÏNG Soá khoâng ñöôïc thoï ñeán thaát tuaàn (70) laø vì: ÑÒA-KIEÁP thuû meänh ngoaïi coù ÑAØO, HOÀNG, HÌNH, RIEÂU chieáu. Aùch THAM-LANG phuøng KÎ vaø Thaân Meänh ngoä sao BEÄNH, BEÄNH-PHUÛ vaø ÑÒA-KIEÁP neân veà giaø ñau chaân, phaûi choáng gaäy. Ñaëc ñieåm : THAÙI DÖÔNG ngoä THIEÁU DÖÔNG, THAÙI AÂM ngoä THIEÁU AÂM Soá ñuû caû giaøu sang, quyeàn qui, laøm ñeán Nhaát-phaåm Sao giaùn tieáp aûnh höôûng Thaân chuû: THIEÂN CÔ (ôû THIEÂN DI) Meâïnh chuû: VUÕ KHUÙC ( ôû ñieàn traïch) Hai sao ñaàu gaäp nhieàu sao toát, neân caøng taêng veû ñaøi caùc phuù quí MEÄNH voâ chính dieäu, ñaéc tam KHOÂNG Phaù-quaân, Vuõ- Thaùi-döông Thieân phuû THAÂN SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG khuùc, Hoaù-loäc Thieân-vieät Phöôïng-caùc Taáu-thö, GiaûiÑieàn thaân , Thaùi-tueá Tuyeät Ñaàu-quaân, Thieânphuùc quí nhaân Phi lieâm Thieân rieâu, y Thieân khoâng Thieáu döông QUAN Thai Ñaøo hoa, Thieân quan quí nhaân 32 Töôùng-quaân Thieân-ñoàng Tam-thai PHUÙC Thieân-hyû, Tröïcphuû, Quûa-tuù Moä 22 Tieåu-hao Thieân-khoâi Aân-quang PHUÏ MAÃU Thai-phuï Ñieáu-khaùch töû 42 TUAÀN Maõo 52 Thìn Tî Ngoï QUYÙ TÎ 16-10 giôø Daäu Muøi Döông nam, Thuyû meänh Thuyû nhò cuïc Thaân 2 NOÂ Thieân taøi Döôõng Söûu MEÄNH Thieân-ñöùc Kieáp-saùt Beänh Thieân cô, Thaùi aâm, Ñòa khoâng, Hoaù khoa, Beänh phuø, Coâ thaàn DZI Quoùc aán Thieáu aâm Traøng-sinh Hyû thaàn Hoaû tinh Tang moân Daàn 12 Thanh-long Ñòa-kieáp Phuùc-ñöùc www.tuviglobal.com Tyù Hôïi Tuaát Daäu Lieâm trinh, Thaát Thieân-löông saùt, Taû phuø, Höõ Loäc toàn, Baùc só baät, Vaên khuùc, Linh tinh Kinh THEÂ BAØO Long ñöùc döông , Löïc só thieân thoï, Hoa caùi Ñeá vöôïng suy Thieân khoác TRIEÄT Baïch hoå Soá Ñaøn-baø QUÍ-CAÙCH 62 Töû-vi, Tham lang, Hoaù-kî Ñaïi- hao AÙCH Quan phuø Long trì Moäc duïc 72 Cöï moân, Hoaù qyeàn, Phuïc binh, Hoàng loan TAØI Thieân h ình, Baùt toaï, Töû phuø Nguyeät ñöùc Quan ñôùi Thieân töôùng Ñaø la, Quan phuû Thieân maõ, Phong caùo, Thieân quí TÖÛ TÖÙC Tueá phaù Laâm quan Thieân hö 64 SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com Taáu thö, Thieân Maõ, Hoaû tinh Thieân hình Thieân taøi Ñieàn Tuyeät Tang moân, Coâ thaàn, Thieân phuùc quí nhaân 32 TUAÀN Töû vi, Phaù quaân THAÂN Thieân cô, Phi lieâm, Ñòa khoâng, Hoa caùi, Hoaù loäc Linh tinh Thieân vieät Noâ QUAN Hyû thaàn, Long trì Döôõng Thai Thieân cô, Phi lieâm, Quan phuø Ph öôïng caùc Linh tinh 52 42 Thaùi döông Thieân khoâng Töôùng quaân Hôïi Phuùc Thieân döông Moä 22 Thaát saùt, Vuõ khuùc, Ñòa kieáp Thieân khoác Phuï maãu Tieåu hao Töû Thaùi tueá 12 Thieân löông Thieân ñoàng, Vaùn xöông, Taû phuø Aâm nöõ, Kim meänh Thuyû cuïc Tuaát Daäu Thaân Muøi Tyù QUÍ-MAÕO 13-9 giôû Thaân Kieáp saùt, Beänh phuø, Töû phuø Dzi Traøng sinh Nguyeät ñöùc Quoác aán 62 Thieân thoï, Thieân phu, Ñaïi hao Thieân hö Thieân rieâu, y Aùch Moäc duïc Tueá phaù Ngoï Söûu Cöï moân, Hoaù qyeàn, Phuïc binh, Hoàng loan TAØI Thieân h ình, Baùt toaï, Töû phuø Daàn Maõo Thìn Tò Nguyeät ñöùc Quan ñôùi Lieâm-trinh Cöï moân, Höõu baät Thieân töôùng Vaên khuùc, Hoaù Tham-lang Thieân khoâi Thieân giaûi quyeàn, Baùt toaï Qua tuù, Löïc só Hoaù kî, Ñaø la Loäc toàn,Baùc só Kinh döông Quan phuû Töû töùc Phu Baøo Meänh Laøm quan Ñeá vöôïng Suy Beänh Aân quang, Thieân Hoàng loan, Ñaøo Baïch hoå Thanh long hoa, Thieân ñöùc Tam thai, Thai quí, Ñieáu khaùch phuï, Tröïc phuø TRIEÄPhuù T c ñöùc 2 Soá ñaøn baø quí- caùch Thaân meänh: 1/ CÔ, NGUYEÄT, ÑOÀNG, LÖÔNG(Ñoàng, Löông Daàn, Thaân toái hyû) 65 SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 66 2/ XÖÔNG, KHUÙC, THAI, TOAÏ, ÑAØO-HOÀNG, AÛT, HÖÕU, KHOA, QUYEÀN, LOÄC vaø THAÙI PHUÏ, PHONG CAÙO Phuùc ñöùc : THAÙI-DÖÔNG ñaéc ñòa, hoäi ÑAØO, HOÀNG, QUYEÀN, LOÄC Töû tuùc: SAÙT, PHAÙ, THAM, hoäi LONG, PHÖÔÏNG, LOÄC, MAÕ:con hay, nieàm KÎ, HÌNH, TANG, HOÅ, KHOÂNG, KIEÁP: tieàn ñaàu baát lôïi, neáu muoän thôøi hay Ñaøn-baø: THIEÂN LÖÔNG thuû meänh laø thöôïng caùch Sao giaùn tieáp aûnh-höôûng Thaân chuû: THIEÂN-ÑOÀNG ( chuû phuùc, thoï) ôû meänh (raát toát) Meänh chuû: VAÊN-KHUÙC, ôû cung phu hoäi ÑAØO, HOÀNG, QUYEÀN LOÄC (toát). Soá Hoàng – nhan meänh baïc Thaân,Meänh, Quan, Di, Taøi 1) CÖ, NHAÄT, ÑOÀNG, AÂM 2) ÑAØO, HOÀNG, QUYEÀN, LOÄC, THAI, TOAÏ, KHOÂI ,VIEÄT. 3) CÖÏ MOÂN cö Tí, hoäi TRAØNG SINH, ÑEÁ VÖÔÏNG Phuùc-ñöùc : ÑOÀNG-LÖÔNG cö daân phuøng KHOÂI, VIEÄT :AÂM-DÖÔNG, KHOÂI, VIEÄT, ngoä HOAÙ-QUYEÀN :PHUÛ phuøng LOÄC, MAÕ, TÖÔÙNG, AÁN Soá thöôïng caùch traùi laïi hoàng-nhan meänh baïc Laø vì: Phuùc, Meänh, Thaân: ngoä KIEÁP, KHOÂNG, KINH, ÑAØ( tuoåi Hôïi kî sao KINH, ÑAØ) ÑAØO HOA thuû meänh toái kî(nam vi hoâ, nöõ vi tî) Khi ñaéc thôøi: choàng hay, con ñeïp, giaàu sang toät böïc . Ngöôøi naøy taøi hoa ñuû veû : vaên-chuông thô phuù, dôøn hay, côø cao(THIEÂN, KHOÂNG ngoä ÑAØO, HOÀNG) KIEÁP, KHOÂNG, KÍNH, ÑAØ, ñaéc ñòa phaùt nhö loâi maø xuoáng : cuõng nhö loâi Naêm Maõo(29 tuoåi) haïn LOÄC, MAÕ, TÖÔÙNG,AÁN phuøng TRIEÄT. Ngoaøi coù XÖÔNG, KÎ, TANG, ÑAÀU chieáu: choàng con cheát cöûa nhaø phaù tan, truî laïc, nay ôû hoàng laâu, mai laïi vaøo than lí haäu hieän huùt vaøo löûa-ñaûo bò tuø(nam tò 81 tuoåi)vì coù SAÙT, PHAÙ, THAM haõm ñòa vaùi TANG, HOÅ, KÎ, TUEÁ Ñeán Kyû-Söûu(39 tuoåi) gaäp THAM, LIEÂM haõm ñòa ngoä KHOÁC, HÖ, THÖÔÙNG, SÖÙ, MAÕ ngoä TRIEÄT, vaø Ñaïi Tieåu haïn truøng phuøng, tuyeät meänh Lai theâm caû THIEÂN, GIAÛI vaø GIAÛI THAÀN, TAÛ, HÖÕU caøng giuùp cho choàng töø giaõ coõi ñôøi traàn ai. Soá HOÀNG-NHAN meänh baïc Thieân thöông THAÂN Beänh phuû, Thieân Thieân cô, Thieân thoï, Thieân maõ khoâi, Ñaïi hao Thieân hö Ñòa khoâng, Ñaø la Töû vi, Phaù quaân Thieân söù, Phuïc Quan phuû, Phuùc ñöùc, Thieân ñöùc binh, Linh tinh Thieân khoác Noâ Dzi Tuyeät Hoaû tinh Aân quang, Quoäc Baùt toaï Aùch Döôuõng Hoa caùi Taøi Thieân rieâu, y Traøng sinh SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG Baïch hoå Thai quí Long ñöùc TAÂN - HÔÏI Ngoï 18 –8 Aâm nöõ, Kim meänh Thoå cuïc Maõo Muøi Thaân Tuaát Daàn Thaùi döông Hoaù quyeàn, Hyû thaàn, Hoàng loan Quan Moä Thieân hình Nguyeät ñöùc Töû phuø 45 Vuõ khuùc, Thaát saùt Phi lieâm, Taû phuû Thai phuï, long trì Ñieàn Töû Quan phuû Thieân giaûi 35 TUAÀN Tam thai Kieáp saùt Thieân phuû, Loäc Tò Thìn toàn, Baùc só Ñieáu khaùch giôø Daäu Töû töùc Moäc duïc Thieân Quí Phaù toaùi, Thieân quan quí nhaân Daäu aán, Tueá phaù Thieân phuùc nhaân 55 TRIEÄT www.tuviglobal.com Hôïi Tyù Söûu Thaùi aâm Kinh döông Löïc só, Thieân hyû Phu Quan ñôùi Quaû tuù Tröïc phuø Cöï moân, Tieåu hao, Lieâm trinh Thieân töôùng Thieân ñoàng Tham lang Hoaù loäc Vaên xöông Thieân löông Thanh long, Höõu Thieân vieät, Ñòa Vaên khuùc, Hoaù Thieáu döông baät, Giaûi thaàn khoa, Hoaù kî kieáp, Coâ thaàn Baøo Meänh Phuï maãu Phuùc Laâm Ñeá vöôïng Suy Beänh Quan Thieân khoâng Töôùngquaân Taáu thö Phöôïng caùc Ñaøo hoa Tang moân Thieân aâm Thieân taøi, Phong Ñaåu quaân caùo, Thaùi tueá 5 15 25 Soá HOÀNG-NHAN meänh baïc Thieân thöông THAÂN Beänh phuû, Thieân Thieân cô, Thieân thoï, Thieân maõ khoâi, Ñaïi hao Thieân hö Ñòa khoâng, Ñaø la Töû vi, Phaù quaân Thieân söù, Phuïc Quan phuû, Phuùc ñöùc, Thieân ñöùc binh, Linh tinh Thieân khoác Noâ Dzi Tuyeät Hoaû tinh Aân quang, Quoác Baùt toaï Aùch Döôõng Hoa caùi Taøi Thieân rieâu, y Traøng sinh 67 SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG Baïch hoå Thai quí Long ñöùc TAÂN - HÔÏI Ngoï 18 –8 Daàn Aâm nöõ, Kim meänh Thoå cuïc Maõo Muøi Thaân Thaùi döông Hoaù quyeàn, Hyû thaàn, Hoàng loan Quan Moä Thieân hình Nguyeät ñöùc Töû phuø Vuõ khuùc, Thaát saùt Phi lieâm, Taû phuû Thai phuï, long trì Ñieàn Töû Quan phuû Thieân giaûi 35 TUAÀN Tuaát Tam thai Kieáp saùt Thieân phuû, Loäc Tò Thìn toàn, Baùc só Ñieáu khaùch giôø Daäu Töû töùc Moäc duïc Thieân quí Phaù toaùi, Thieân quan quí nhaân Daäu aán, Tueá phaù Thieân phuùc nhaân 55 TRIEÄT www.tuviglobal.com Hôïi Tyù Söûu Thaùi aâm Kinh döông Löïc só, Thieân hyû Phu Quan ñôùi Quaû tuù Tröïc phuø Cöï moân, Tieåu hao, Lieâm trinh Thieân töôùng Thieân ñoàng Tham lang Hoaù loäc Vaên xöông Thieân löông Thanh long, Höõu Thieân vieät, Ñòa Vaên khuùc, Hoaù Thieáu döông baät, Giaûi thaàn khoa, Hoaù kî kieáp, Coâ thaàn Baøo Meänh Phuï maãu Phuùc Laâm Ñeá vöôïng Suy Beänh Quan Thieân khoâng Töôùngquaân Taáu thö Phöôïng caùc Ñaøo hoa Tang moân Thieân aâm Thieân taøi, Phong Ñaåu quaân caùo, Thaùi tueá 5 15 25 Soá YEÅU –TÖÛ Thieân-phuû, Ñòa khoâng, Ñaø la,Ñòakieáp, Quan phuû, Thieân-maõ Dzi Traøng sinh Thieân-hö ThaùiVuõ- Cöï-moân, Thaùi-aâm, Thieân- Tham-lang, Thanhkhuùc, Kinh-döông, döông, ñoàng, Loäc-toàn long, AÂn-quang Löïc-só Baùc só, Hoaù-loäc Aùch Moäc duïc Hoaù-quyeàn Taøi Quan ñôùi Taû-phuû, Höõu-baät Töû tuùc Laâm quan Thieân-ñöùc 68 SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG Thieân-quí Long-ñöùc Muøi Tò Tuaát Hyõ-thaàn Tang-moân Phuùc Moä Thieân-töôùng Thìn Thieân-vieät, Tieåuhao, Ñieàu-khaùch Thaân Aâm nöõ, Thoå meänh Thoå cuïc Hôïi Tyù 69 Phuùc-ñöùc Maõo ÑINH - HÔÏI 30-4 giôø Ngoï TRIEÄT Baùt-toaï, Beänhphuø, Thieáu-aâm Coâ-thaàn, Quoác-aán, Ñaàu-quaân Ñieàn Tuyeä Thieân-quan Quí-nhaân Ngoï Thaân Phuïc-binh, Vaênxöông, Hoàng-loan, Linh-tinh Thieân-rieâu,y Noâ Döôõng Töû-phuû Nguyeät-ñöùc Phaù-quaân, Lieâmtrinh, Ñaïi-hao Long-tri Quan Thai Hoaû-tinh Quan-phuû Thieân-khoác Baïch-hoå TUAÀN Daäu Tueá-phaù www.tuviglobal.com Söûu Phu Ñeá vöôïng Thieân-luông Thieân-cô, Töôùngquaân, Hoaû-khoa Baøo Suy Vaên-khuùc, Tröïc phuø, Thieân-Lyû Thieân-taøi, Thieânthoï, Quûa-tuù Ñaøo-hoa, Phi- THAN Töû-vi, Thaát-saùt, lieâm, Thieân-hình Taáu-thö, Thaùi-tueá, Tam thai Thieân-khoâi Meänh Phuï maãu Beänh Töû Phöôïng caùc, Giaûi Thieân-khoâng thaàn, Thieân giaûi Thieáu-döông Thieân phuùc quí nhaân Soá yeåu töû Thaân meänh ñoàng cung caùch. 1./- TÖÛ , PHUÛ , PHAÙ, THAM, hoäi KIEÁP, KHOÂNG , KÌNH, ÑAØ, KHOÁC, HÖ, MA,Õ HOÅ vaø THAÙI- TUEÁ. Cung Quan Loäc :HAO , PHAÙ, ngoä HOAÛ tinh. Cung phuùc-ñöùc: TANG , HOÅ , KÌNH, ÑAØ , KHOÁC ,HÖ, KHOÂNG, KIEÁP. Ñeû thieáu thaùng, cheát ngay sao khi loït loøng meï. Meänh: THIEÂN - GIAÛI, GIAÛI- THAÀN , TAÛ, HÖÕU chieáu: taïi caøng maïnh cheát. Vì:TAÛ, HÖÕU,hoäi hung tinh, laïi caøng giuùp trôï theâm caùc söï xaáu: vaøø THIEÂN- GIAÛI, GIAÛI- THAÀN caøng uûng hoä cho heát nôï traàn tuïc. SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG www.tuviglobal.com 70 Lôøi noùi cuoái saùch Trong quyeån saùch naøy chuùng toâi ñaõ trình baøy sô löïôc veà khoa laáy soá vaø ñoaùn soá TÖÛ-VI theo kinh nghieäm .Trong phaïm vi 120 trang nhoû heïp nhö vaäy ñaõ ñuû cho caùc baïn ña töøng chieâm nghieäm ít nhieàu veà khoa Lyù-soá TÖÛ –VI vaø caû caùc baïn chöa töøng hieåu bieát veà khoa chieâm tinh aáy bao giôø ñöôïc thaâu nhaäp moät “caùi voán” veà TÖÛ- VI ñaàu –hoc cuûa ngöôøi AÙ- ñoâng chuùng ta. Cuùng toâi döï ñònh seõ tieáp quyeån thöù hai, töùc quyeån haï, trong ñoù caùc baïn seõ thaáy phaàn dieãn giaûi theo kinh nghieäm vaø lôøi phuù ñoaùn cuûa Phuù-ma Thò vaø Hoaøng-Kim trong soá caùc oâng Lyù-ngaõ-Binh. Góa-Haïc, Giaùc-Töû, Thieäu-Löïc-Töû, ñeàu laø moân ñeä cuûa thaày Traàn-Ñoaøn, oâng toå laäp ra soá TÖÛ-VI Saùch seõ trinh baøy coá gaéng hôn vaø do cuøng nhaø xuaát baûn phaùt haønh ñeå ñeïp loøng caùc baïn yeâu saùch. Haø Noäi ngaøy 15-1-1950 Taùc giaû: QUAÛN XUAÂN THÒNH Nhaø xuaát baûn: VÓNH HÖNG GIA ÑÍNH CHÍNH In nhaàm Meänh ôû ñoù laø maõ ñaàu ñôùi kieám : khoâng toát Cô Döông Thaân, Tí, Thìn, ôû Tí Ôû Tî, Ngoï, Daàn Ôû Tî, Ngoï ñaéc ñòa Xin chaát vaán Nguyeät Toâ sôn Nhöng sinh Thuyû thaát Xin ñoïc laïi Kình Döông ôû ngoï ; Meänh ôû ñoù laø : Maõ ñôùi kieám ; xaáu, Cöï Döông Tuoåi Thaân, Tí, Thìn ôû Tò ôû Tí, Ngoï, Daàn ôû Tí, Ngoï ñaéc ñòa xin yeâu caàu Huyeät Toå sôn Döôõng, sinh Thuyû thaáp Ngöïa ba Moä tuïc, xuaát taâm töông sang Loäc Löõ traàm Löông Phuyû Nhaâm Baát Nhaät aân-quaùng töû tuyø naøng löõ Xöông Lang Ñaø Kình, Ñaø Hieâu Ngöïa bay Mô cuïc, xuaát loâng töông sung laïc Nöõ traàm Döông Thuyû Nhaân baàn SOÅ TÖÛ VI NGHIEÄM – QUYEÅN THÖÔÏNG nhaän laøm quan töù nguy naøn nöõ www.tuviglobal.com 71 Döông Tang laøm Hình, kî Rieâu ***HEÁT***
- Xem thêm -