Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc ubnd tỉnh gia lai...

Tài liệu Sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc ubnd tỉnh gia lai

.PDF
131
406
132

Mô tả:

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHAN THỊ LINH GIANG SỬ DỤNG CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG ĐAK LAK - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHAN THỊ LINH GIANG SỬ DỤNG CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS LÊ THỊ VÂN HẠNH ĐAK LAK - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, thông tin, kết quả nghiên cứu nêu trong đề tài này hoàn toàn trung thực, xuất phát từ thực tế nghiên cứu và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ một công trình nghiên cứu nào. Tác giả luận văn Phan Thị Linh Giang LỜI CẢM ƠN Ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân trong quá trình làm luận văn, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy, cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè trong quá trình học tập và nghiên cứu. Với tấm lòng chân thành, tôi xin cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện khu vực Tây Nguyên, các thầy, cô giáo giảng viên thuộc các ban, khoa, các tổ bộ môn của Học viện và Phân viện đã tận tình dạy bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh - Học viện Hành chính Quốc gia đã dành thời gian, công sức hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo và công chức của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã tạo điều kiện, hỗ trợ tôi trong suốt thời gian học tập và cung cấp các số liệu, tài liệu cần thiết cũng như những kiến thức thực tế liên quan đến đề tài luận văn. Dù đã rất cố gắng để hoàn thiện luận văn, tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Vì vậy, tôi rất mong nhận được những đóng góp quý báu của các thầy, cô giáo và các bạn. Trân trọng cảm ơn! Tác giả Phan Thị Linh Giang MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................... MỤC LỤC CÁC BẢNG BIỂU ......................................................................... MỤC LỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ .................................................................. MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................ 1 2. Tình hình nghiên cứu đề tài ...................................................................... 3 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn ...................................... 6 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................. 7 5. Phương pháp nghiên cứu........................................................................... 8 6. Đóng góp về lý luận và thực tiễn luận văn ............................................... 9 7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn ............................................... 10 8. Kết cấu luận văn……………………………………………………10 Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG CHỨC VÀ SỬ DỤNG CÔNGCHỨC…………………………………………………………...11 1.1. Công chức và công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ............................................................................................................... 11 1.2. Khái niệm, nội dung và nguyên tắc sử dụng công chức ..................... .24 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng công chức…………………...37 1.4. Kinh nghiệm sử dụng công chức của một số địa phương trong cả nước ..................................................................................................................... 43 1.5. Một vài bài học kinh nghiệm cho tỉnh Gia Lai trong công tác sử dụng công chức. ................................................................................................... 46 Chương 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH GIA LAI ........................ 50 2.1. Tổng quan về đội ngũ công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ở Gia Lai .................................................................................. 50 2.2. Thực trạng sử dụng .............................................................................. 60 2.3. Những vấn đề đặt ra đối với việc sử dụng công chức trong thời gian tới. ..................................................................................................................... 77 Chương 3: YÊU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH GIA LAI ..................................... 81 3.1. Yêu cầu khách quan của việc hoàn thiện việc sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai .................................. 81 3.2. Quan điểm, định hướng chung về sử dụng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước ................................................................................... 83 3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai.............................................. 87 KẾT LUẬN .................................................................................................. 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................... 107 PHỤ LỤC ..................................................................................................... 110 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCC: Cán bộ, công chức UBND: Ủy ban nhân dân HCNN: Hành chính nhà nước QLNN: Quản lý nhà nước NXB: Nhà xuất bản NĐ/CP: Nghị định Chính phủ CNH - HĐH: Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa XHCN: Xã hội chủ nghĩa TT: Thứ tự MỤC LỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Số lượng biên chế và công chức có mặt trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai Cơ cấu giới tính công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai Cơ cấu độ tuổi công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai Cơ cấu công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai theo dân tộc, tôn giáo Cơ cấu công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai theo ngạch công chức Cơ cấu công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai theo vị trí việc làm Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai Trình độ lý luận chính trị công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai Trình độ quản lý nhà nước công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai Bảng Trình độ ngoại ngữ tin học công chức trong các cơ 2.10 quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai 51 52 53 54 55 56 57 58 58 59 MỤC LỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Quy trình quản lý nhân lực Mối liên hệ đánh giá công chức với sử dụng công chức So sánh cơ cấu giới tính công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai So sánh cơ cấu độ tuổi công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai Cơ cấu công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai theo dân tộc Cơ cấu công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai theo tôn giáo 25 31 52 53 54 54 Cơ cấu công chức trong các cơ quan chuyên Biểu đồ 2.5 môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai theo ngạch công 55 chức Cơ cấu công chức trong các cơ quan chuyên Biểu đồ 2.6 môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai theo vị trí việc 56 làm Kết quả đánh giá thực thi công vụ công chức Biểu đồ 2.7 trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai 67 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Bước vào thế kỷ XXI, nền kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu và trở thành xu thế phát triển khách quan của các quốc gia trên thế giới; trong đó, nguồn lực con người được coi là nguồn lực quan trọng nhất, vượt lên tất cả các nguồn lực khác, là nguồn gốc sản sinh ra mọi của cải, trở thành yếu tố cạnh tranh giữa các quốc gia, các tổ chức. Kể từ Đại hội VI của Đảng năm 1986, Đảng và nhà nước ta chủ trương phải đổi mới toàn diện đất nước trong đó trọng tâm là cải cách nền kinh tế, từng bước đổi mới về chính trị - xã hội. Trong quá trình đổi mới và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, kinh tế trí thức trở thành cơ hội, thách thức mạnh mẽ đối với Việt Nam, đặt ra yêu cầu phải chú trọng đặc biệt nguồn lực trí tuệ của con người, trong đó có nguồn nhân lực hành chính nhà nước. Song song với công cuộc cải cách kinh tế, từ những năm 90, Việt Nam đã tiến hành công cuộc cải cách hành chính với mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân và vì dân’’; một đội ngũ cán bộ công chức đủ năng lực, phẩm chất, hoàn thành nhiệm vụ được giao, thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, đúng hướng, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển của đất nước. Là nguồn lực quan trọng nhất trong nền kinh tế tri thức hiện nay, nguồn nhân lực là nguồn lực vô tận nếu biết sử dụng và khai thác đúng cách để tạo của cải vật chất và thỏa mãn mọi nhu cầu của xã hội. Là chủ thể vận hành bộ máy hành chính nhà nước, đội ngũ công chức trực tiếp phục vụ chế độ, đại diện cho Đảng và Nhà nước xây dựng và thực thi các chủ trương, chính sách là nhân tố quyết định đối với sự phát triển của đất nước. Do đó, khai thác, sử dụng có hiệu quả đội ngũ công chức các cơ quan HCNN là mối quan tâm 1 hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Cùng với xu thế của thế giới, Chính phủ Việt Nam gần đây đưa ra thông điệp mạnh mẽ là phải chuyển đổi nền hành chính từ quản lý thuần túy sang nền hành chính kiến tạo, phục vụ. Trong quá trình ấy, việc xây dựng một “nền công vụ, công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả” được xem là một nhiệm vụ trọng yếu. Và xác định “ cán bộ, công chức là vấn đề then chốt của nền hành chính”. “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và của chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng” [29]. Vì vậy, xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh, có trách nhiệm và thực hiện hiệu quả công việc sẽ mang một ý nghĩa hết sức quan trọng, tác động to lớn đến sự thịnh suy, yếu kém hay phát triển của mỗi một đất nước. Những năm qua, đội ngũ công chức bên cạnh những đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng phát triển đất nước còn bộc lộc nhiều hạn chế và yếu kém, làm chậm tiến trình cải cách và giảm hiệu quả của công tác cải cách hành chính, dẫn đến kết quả đạt được thấp so với yêu cầu phát triển của xã hội. Đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng tăng về số lượng nhưng chất lượng và năng suất lao động chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, động lực làm việc thấp, đạo đức công vụ yếu, tính chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động chưa cao. Mặt khác, công tác quản lý cán bộ, công chức, đặc biệt là khâu sử dụng công chức cũng còn hạn chế và nhiều vấn đề cần giải quyết. Đối với Gia Lai, là một tỉnh miền núi nằm ở Phía Bắc Tây Nguyên, được đánh giá là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh với diện tích lớn thứ hai cả nước và dân số hơn 1,3 triệu người, (trong đó có khoảng 44.6% là người đồng bào dân tộc thiểu số), tuy nhiên điều kiện kinh tế - xã hội còn rất nhiều khó khăn. Những năm qua, 2 chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng đội ngũ công chức đủ số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Tuy nhiên, so với mặt bằng cả nước, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều hạn chế như: trình độ tin học, ngoại ngữ, kiến thức hội nhập yếu; tính linh hoạt, chuyên nghiệp chưa cao; một bộ phận cán bộ công chức còn chưa đạt trình độ chuẩn. Do đó, làm thế nào sử dụng có hiệu quả đội ngũ công chức là một yêu cầu cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc xây dựng phát triển tỉnh nhà và trong tiến trình cải cách hành chính chung của đất nước. Xuất phát từ yêu cầu đó, tác giả lựa chọn đề tài “Sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai” để nghiên cứu, làm luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành quản lý công của mình nhằm nghiên cứu một cách có hệ thống thực trạng sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai, từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp để hoàn thiện việc sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai trong thời gian tới. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Công chức và quản lý công chức là một vấn đề được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học và nhà chính trị, nhà quản lý. Trong điều kiện cải cách hành chính, vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng của đội ngũ công chức hành chính càng thu hút sự quan tâm hơn. Một số tác phẩm hoặc công trình có liên quan đến chế độ công vụ, công chức đề cập đến một số vấn đề trong quản lý công chức, là tài liệu nghiên cứu, tham khảo có giá trị cho đề tài này như: cuốn sách “phục vụ và duy trì: Cải thiện hành chính công trong một thế giới cạnh tranh” của Ngân hàng Châu Á, trong đó chương 11 và 12 đề cập nhiều khía cạnh và đưa ra nhiều ý tưởng trong quản lý nhân sự bộ máy của Chính phủ; Cuốn “Hành chính công và quản lý 3 hiệu quả Chính phủ” - một tài liệu nghiên cứu về hành chính của Trung Quốc cũng đề cập một số nội dung chế độ công vụ công chức cũng là tài liệu bổ ích trong nghiên cứu thể chế quản lý công chức ở nước ta. Tác giả Thang Văn Phúc và một số tác giả khác đã cùng nghiên cứu và xuất bản cuốn "Hệ thống công vụ và xu hướng cải cách của một số nước trên thế giới" giới thiệu về tổ chức nhà nước, bộ máy hành chính, lịch sử nền công vụ ở tám nước trên thế giới: Trung quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp, Đức, Anh, Mỹ - đây là một tài liệu quý để nghiên cứu các chế độ, chính sách quản lý công chức ở các nước trên thế giới. Tác giả Phạm Hồng Thái nghiên cứu và xuất bản cuốn "Công vụ, Công chức Nhà nước" cũng trình bày các quan niệm về công chức, công vụ và pháp luật về công vụ ở nước ta. Một số đề tài khoa học, công trình nghiên cứu, bài viết của các nhà quản lý, nhà khoa học trong nước đề cập trực tiếp đến vấn đề công chức và sử dụng công chức như: Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ có báo báo tổng hợp đề tài: “Năng lực, hiệu quả, hiệu lực quản lý HCNN; thực trạng, nguyên nhân và giải pháp”, đề tài này đã tập trung nghiên cứu về hiệu lực quản lý HCNN, trong đó đã đặt công chức HCNN trong mối quan hệ với việc nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý HCNN. Đề tài: “Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước”của tác giả Nguyễn Bắc Son đã phân tích đánh giá đội ngũ cán bộ công chức Việt Nam, phân tích nguyên nhân dẫn tới những hạn chế về chất lượng đội ngũ công chức QLNN và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức QLNN, đáp ứng thời kì CNH, HĐH đất nước trong giai đoạn hiện nay và trong những năm tới. Ngoài ra, còn có nhiều bài viết của các nhà nghiên cứu khoa học hành chính, các nhà hoạt động chính trị đưa ra suy nghĩ, ý tưởng về vấn đề xây 4 dựng nguồn nhân lực hành chính, việc lựa chọn, sử dụng cán bộ, công chức trong các giai đoạn khác nhau như: Tác giả Nguyễn Văn Thâm với bài viết “Vài suy nghĩ về xây dựng nguồn nhân lực hành chính trong thời kỳ đổi mới” đăng trên tạp chí Tổ chức Nhà nước ngày 02/12/2015; Tác giả Nguyễn Thị Hồng Hải với bài viết “Đổi mới quản lý cán bộ, công chức Việt Nam theo xu hướng quản lý nguồn nhân lực”, đăng trên tạp chí Tổ chức nhà nước ngày 22/8/2016; Tác giả Bùi Kim Hồng, “Lựa chọn cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh” đăng trên Chính Phủ điện Tử, ngày 02/2/2012; Tác giả Đinh Ngọc Thạch với bài viết “Chính sách sử dụng cán bộ hợp lý - nhân tố động lực phòng ngừa ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống” trên Tạp chí cộng sản, ngày 30/4/2012; Những công trình, đề tài hoặc các bài viết nói trên đều đề cập đến nền công vụ công chức nói chung hoặc đến nội dung quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong từng phạm vi nghiên cứu, từng giai đoạn cụ thể khác nhau. Đối với mảng đề tài sử dụng công chức - một nội dung thiết thực trong quy trình quản lý công chức, một mảng đề tài cần khai thác sâu hơn để cung cấp những kiến thức, giải pháp trong thực tiễn quản lý công chức ở các địa phương. Đề tài này cũng được nhiều tác giả quan tâm lựa chọn để nghiên cứu như: Lê Quốc Cường, 2010. Nâng cao hiệu quả sử dụng cán bộ, công chức cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Gia Lai). Luận văn thạc sỹ Hành chính công. Học viện Hành chính Quốc Gia. Bùi Thị Thu Hương, 2011. Sử dụng hiệu quả công chức ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Luận văn thạc sỹ hành chính công. Học viện Hành chính quốc gia. Nguyễn Tấn Lực, 2011. Sử dụng hiệu quả cán bộ, công chức chính quyền cơ sở TP Hồ Chí Minh. Luận văn thạc sỹ hành chính công. Học viện 5 hành chính quốc gia. Đặng Văn Minh, 2014. Nâng cao hiệu quả sử dụng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Huế. Luận văn thạc sỹ quản lý công. Học viện Hành chính quốc gia. Có thế thấy, đề tài về sử dụng công chức khá được quan tâm và lựa chọn nghiên cứu trên nhiều phạm vi khác nhau. Tuy nhiên, ngoài những vấn đề chung đối với việc xây dựng, khai thác, sử dụng đội ngũ công chức thì mỗi địa phương khác nhau sẽ cần có yêu cầu khác nhau, phù hợp thực tiễn địa phương đó trong mỗi giai đoạn. Đối với Gia Lai, vấn đề phát triển nguồn nhân lực hành chính nói chung đã giành được sự quan tâm và được nhiều người lựa chọn nghiên cứu cụ thể trên nhiều mặt như chất lượng nhân lực, năng lực thực thi công vụ, đào tạo, bồi dưỡng…Và trên khía cạnh sử dụng công chức, cũng đã có tác giả tiếp cận nghiên cứu trên đối tượng cán bộ, công chức cấp huyện. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có một đề tài nào nghiên cứu sâu về sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai. Trong khi đó, để hoạt động quản lý công chức nói chung và khai thác, sử dụng có hiệu quả công chức nói riêng cần có nghiên cứu sâu rộng trên các nhóm đối tượng, trong những phạm vi khác nhau. Chính vì vậy, tác giả lựa chọn và thực hiện đề tài: "Sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai” nhằm góp phần đưa ra cái nhìn tổng quan về đội ngũ công chức và thực trạng sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai, từ đó nghiên cứu và đề ra một số giải pháp phù hợp góp phần hoàn thiện việc sử dụng đội ngũ công chức này. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 3.1. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở lý luận về công chức, sử dụng công chức và thực tiễn công tác sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia 6 Lai hiện nay, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc sử dụng công chức trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và thực thi công vụ trong thời gian tới. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục tiêu nghiên cứu như trên luận văn đặt ra các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau: - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về công chức và sử dụng công chức; kinh nghiệm thực tiễn một số địa phương trong cả nước về sử dụng công chức và bài học kinh nghiệm cho tỉnh Gia Lai. - Phân tích, đánh giá thực trạng công chức và thực trạng sử dụng; những mặt đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, từ đó đặt ra những vấn đề cần nghiên cứu, giải quyết trong công tác sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Gia Lai trong thời gian tới. - Đề xuất phương hướng cùng một số giải pháp hoàn thiện việc sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai, góp phần vào việc hoàn thiện việc sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Hoạt động sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Để vấn đề nghiên cứu được tập trung, trong phạm vi của một luận văn thạc sỹ, người nghiên cứu chỉ giới hạn phạm vi nghiên cứu như sau: - Thời gian: từ năm 2011 đến năm 2015. - Không gian: Trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 7 - Khách thể khảo sát đánh giá: Công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai. - Nội dung: Việc sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai. 5. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: Thực hiện nghiên cứu đề tài này, tác giả sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; nguyên tắc thống nhất lý luận với thực tiễn. - Các phương pháp nghiên cứu cụ thể: Trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu; Để phục vụ cho việc nghiên cứu và áp dụng các phương pháp nghiên cứu, nguồn tài liệu được lấy từ các tài liệu cụ thể: + Nguồ n tư liệu đươ ̣c lấ y từ các báo cáo thống kê, báo cáo tổng kết của điạ phương về công tác quản lý công chức; các kết quả điều tra nghiên cứu đã đươ ̣c công bố của các cuộc điề u tra khảo sát. + Nguồn tư liệu và báo cáo phân tích thực trạng còn bao gồm hệ thố ng các văn bản quy pha ̣m pháp luật quy đinh ̣ về quản lý, sử dụng công chức đã đươ ̣c cấp có thẩ m quyề n ban hành. - Phương pháp điều tra xã hội học: điều tra, nghiên cứu gián tiếp thông qua việc lập bảng hỏi, khảo sát về thực trạng sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đối với đối tượng là công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và tổng hợp, phân tích kết quả khảo sát. Tổng số phiếu khảo sát là 100 phiếu (số phiếu phát ra: 100 phiếu, số phiếu thu về 100 phiếu); 8 - Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp: Phương pháp này để hệ thống hóa các số liệu sơ cấp và thứ cấp thu được trong quá trình điều tra, nghiên cứu; phân tích chất lượng, số lượng công chức, thực trạng sử dụng công chức… 6. Đóng góp về lý luận và thực tiễn luận văn 6.1. Đóng góp về lý luận Luận văn làm rõ các khái niệm có liên quan đến vấn đề nghiên cứu và khái niệm của đề tài “Sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai”; hệ thống hoá các nội dung về sử dụng công chức, góp phần làm phong phú thêm lý luận về sử dụng công chức trong các cơ quan hành chính. Đồng thời phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 6.2. Đóng góp về thực tiễn - Nghiên cứu công tác quản lý sử dụng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai là một vấn đề khó và có nhiều phức tạp, đòi hỏi phải đặt trong tổng thể nhiều vấn đề của yêu cầu thực tiễn. - Qua phân tích, so sánh, đánh giá thực trạng, rút ra những mặt mạnh, những hạn chế và nguyên nhân của thực trạng. Kết quả phân tích thực trạng có thể làm tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý đánh giá thực tiễn công tác sử dụng công chức ở tỉnh Gia Lai. - Những giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ công chức các cơ quan HCNH cấp tỉnh thời kì mới mà luận văn đưa ra có thể là những tài liệu tham khảo tốt giúp cho các nhà quản lý nhân sự hành chính của tỉnh Gia Lai tham khảo, xem xét vận dụng. - Nội dung luận văn cũng có thể là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên và những nhà làm công tác quản lý nhân sự hành chính. 9 - Đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu có cùng đề tài liên quan sau này. 7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Từ kết quả của việc nghiên cứu luận văn có thể nhận thấy một số ý nghĩa như sau: - Góp phần hệ thống một số khái niệm cơ bản về công chức và sử dụng công chức làm cơ sở cho các nghiên cứu về vấn đề này. - Kết quả phân tích thực trạng có thể làm tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý đánh giá thực tiễn công tác sử dụng công chức ở tỉnh Gia Lai. - Những giải pháp của đề tài có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho cơ quan quản lý hành chính nhà nước tại địa bàn tỉnh Gia Lai hoặc các cơ quan quản lý nhà nước ở các địa phương khác trong việc khai thác, sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. - Nội dung luận văn cũng có thể là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên và những nhà làm công tác quản lý nhân sự hành chính. - Đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu có cùng đề tài sau này. 8. Kết cấu luận văn Ngoài các phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, các phụ lục, bố cục của luận văn gồm 3 chương: Chương 1. Lý luận chung về công chức và sử dụng công chức Chương 2. Thực trạng về sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai Chương 3. Yêu cầu, định hướng và giải pháp hoàn thiện việc sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai. 10
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan