Tài liệu Sưu tạp tập (lục nhâm quyển 5b)

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 694 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Sưu tạp tập (Lục nhâm quyển 5B)
Lôc nh©m QuyÓn 5b S−u t¹p tËp NguyÔn Ngäc Phi NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Chuùng ta vaãn chöa quan taâm moät caùch ñaày ñuû ñeán söï caûnh baùo cuûa soá phaän. Chæ khi naøo chuùng ta yù thöùc ñöôïc söï caûnh baùo naøy, thì môùi thaáy raèng, cuoäc soáng thaät söï vó ñaïi lôùn lao! QuyÓn 5b: S−u t¹p tËp 2 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m SƯU TẠP TẬP Bμi 1 : Bμi 2 : Bμi 3 : Bμi 4 : Bμi 5 : Bμi 6 : Bμi 7 : Bμi 8 : Bμi 9 : Bμi 10 : Bμi 11 : Bμi 12 : Bμi 13 : Bμi 14 : Bμi 15 : Bμi 16 : Bμi 17 : NhËt - ThÇn ................................................................................................ 4 Ph¸t dông..................................................................................................... 6 §Æc c¸ch...................................................................................................... 8 ThËp nhÞ thiªn t−íng ................................................................................... 9 §øc thÇn .................................................................................................... 19 Hîp............................................................................................................ 20 Quû............................................................................................................ 25 Mé ............................................................................................................. 27 Ph¸............................................................................................................. 29 H¹i............................................................................................................. 30 H×nh........................................................................................................... 31 Xung.......................................................................................................... 32 NhÞ Tù QuyÕt ............................................................................................ 33 Ngò ¸c ....................................................................................................... 34 NhÞ Hæ thÝch.............................................................................................. 36 Tù ¶i .......................................................................................................... 37 ThÝch tËt - BÖnh ch−¬ng ............................................................................ 38 Bμi 18 : Bμi 19 : Bμi 20 : Bμi 21 : Bμi 22 : Bμi 23 : Bμi 24 : Bμi 25 : ThÝch tËt - BÖnh h×nh tr¹ng ch−¬ng........................................................... 39 CÇu y ph−¬ng h−íng ch−¬ng .................................................................... 40 Chiªm ®éng ch©u th©n .............................................................................. 41 Niªn MÖnh ................................................................................................ 43 Chiªu ®¶m bÝ quyÕt tËp ............................................................................. 44 Ngäc n÷ th«ng thÇn tËp ............................................................................. 51 §¹i Lôc Nh©m ngäc thμnh ca ................................................................... 57 T©m Ên phó................................................................................................ 64 QuyÓn 5b: S−u t¹p tËp 3 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Bμi 1: NhËt - ThÇn ( Nhật tức là Can, Thần tức là Chi ) + Can thượng thần sinh Can thì trăm việc đều tốt, quẻ ban ngày thì được người giúp đỡ, ban đêm thì được Thánh thần che trở. + Can thượng thần khắc Can thì trăm việc đều chẳng có lợi, chiêm quẻ ban ngày tất có người làm hại, còn chiêm quẻ ban đêm thì có vụ ma quỷ ám hại. + Can sinh Can thượng thần: trăm điều hao phí, thoát xuất. Còn Can khắc Can thượng thần thì gặp sự uất ức, buồn bã, chê bỏ, bế tắc. + Can thượng thần sinh Chi và Chi thượng thần sinh lại Can, ấy là quẻ Can và Chi đều chịu cho thượng thần sinh, điềm 2 nhà, (hoặc tương đối 2 bên) đều được sự thuận lợi trong vụ làm ăn. + Can thượng thần khắc Chi và Chi thượng thần khắc lại Can, đó là quẻ Can Chi đều bị thượng thần khắc thì cả 2 bên đều bị thương tổn, đều gặp điều bất lợi. + Can thượng thần thoát Chi là quẻ mình làm hao thoát kẻ kia. Chi thượng thần thoát Can thì đối phương làm hao thoát mình. Nếu cả Can và Chi đều bị thượng thần thoát thì cả Khách và Chủ đều hao công phí sức, đều bị hao thoát, bị vấp ngã, bế tắc. + Chi thần lâm Can mà cùng loại ngũ hành với Can, đồng thời Can thần lâm Chi mà cùng Ngũ hành với Chi, cả Can Chi đều vượng tướng, nếu thủ tĩnh ở yên một chỗ là được lợi lộc, bằng như di động như đi xa, thay đổi quyết định, đổi ý... thì gặp điều ràng buộc như chim mắc lưới, việc tự rối mà không tìm thấy đầu mối. + Can thần lâm Chi nhưng bị địa bàn khắc là quẻ tự mình cầu đến để chuốc lấy sự lăng nhục, sự phạm thượng của kẻ nhỏ. Còn như Chi thần lâm Can lại khắc Can là quẻ buông lửng xâm phạm, lăng nhục nhau của hai hạng trên dưới, thì gọi là quẻ loạn thủ (lộn đầu), ứng điềm cha con ly cách, anh en gây gổ oán thù, nói chung là trong gia đình kẻ trên người dưới bất hoà. + Can thần lâm lên Chi và được Chi sinh là quÎ người lớn theo kẻ nhỏ để chịu sự bao dung, sự giúp đỡ của kẻ nhỏ. + Chi thần lâm Can lại sinh Can: đối phương, kẻ kia, hoặc kẻ nhỏ tự tìm đến với người trên, với mình lại giúp đỡ người trên, lại giúp đỡ mình. + Can thần gia lên Chi và sinh Chi thì nhà cửa thịnh vượng nhưng con người suy yếu, hao tán, phiền muộn. Chi thần lâm Can lại thoát Can cũng vậy, ứng điềm hư hao tiền bạc. (Chi thần thoát Can tức là Can sinh Chi thần). + Can thần lâm Chi lại khắc Chi thì sự việc tuy phải phí nhiều sức lực nhưng được tiền tài. Còn quẻ Chi thần gia lên Can và bị Can khắc thì hạng người trên được tiền bạc mà kẻ nhỏ dưới phải sầu bi. + Can với Chi khắc nhau (thượng thần) mà thừa hung tướng thì biết ngay là quẻ xấu, có điều hung hại. Bằng Can Chi tỷ hßa, thừa cát tướng là quẻ cát, điều vui, lợi. + Can thừa cả Can lộc (Nhật lộc) với Chi mã là quẻ được thuyên chuyển một cách vinh dự. Còn Can chỉ thừa một Chi mã là điềm quan nhân thay đổi chức vị, còn thường dân thì ứng điềm bị động đổi nhà cửa. QuyÓn 5b: S−u t¹p tËp 4 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m + Can lộc là quyền lộc của mình lại gia lâm Chi, tức như đem giao Tiền cho kẻ khác, đó là điềm bị khuất hạ, chèn ép, áp bức. Người đến cầu hỏi thường là vụ thay thế quyền hành để làm việc trong tạm thời chứ không phải chính thức. + Trên Can và Chi đều thấy có Đức thần, lại thừa cát tướng như Quý, Hợp, Long, Thường,..., là quẻ phát đạt tiến tới chẳng sai, làm ăn thịnh vượng lắm. Tốt nhất là Can Đức trong Tứ đức. + Can Chi thượng thần tác Lục hợp hoặc thừa Thiên hợp mà cầu hỏi sự việc hßa hợp thì thành và tốt, còn như hỏi các việc giải tán ắt sẽ bất thành, các điều âu lo, những điều nghi nan cũng khó giải quyết được. + Thừa Mộ là nói chữ thiên bàn tại Can Chi chính là Can mộ hoặc Chi mộ. Täa Mộ là nói chữ thiên bàn trên Can Chi tự gia lên Mộ địa bàn của nó. Phàm cả Can Chi đều thừa Mộ hoặc täa Mộ thì người cùng nhà cùng bị tối tăm, mê muội như trong mây, u mê. Nếu Mộ đó tác Quỷ thì gọi là Quỷ mộ hay ám Quỷ thì càng rất nên đề phòng tai hoạ. + Chủ với Khách không hợp nhau mà có lòng nghi ngờ làm hại nhau là bởi tại Can và Chi đều thấy có Lục hại, Tam hình. + Can Chi gặp Bại tức Can bại hay Chi bại thì người và nhà cửa đều bị suy đồi. Can Chi thừa Tuyệt thần tức Can tuyệt, Chi tuyệt thì nên kết thúc dứt điểm cho xong việc cũ. Can Chi thừa Tử khí sát, Tử thần thì mọi sự nên thôi nghỉ, đừng hành động nữa. Can Chi gặp Tuần không thì sự việc giả dối không thật. + Nhật khoá tức Can khoá: là Khoá nhất và Khoá nhị (K1-K2), nếu thiếu một khoá thời tâm ý người nóng nẩy bất an. Còn Thần khoá tức là Chi khoá: là Khoá tam và Khoá tứ (K3-K4), nếu thiếu một khoá là điềm gia trạch bị nhiễu nhương. Can Chi thừa Mão Dậu là quẻ bị ngăn ngại. Còn như thừa Thìn Tuất cùng Đằng xà, Bạch hổ tất bị thương tổn, tang chế, gẫy đổ. QuyÓn 5b: S−u t¹p tËp 5 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Bμi 2: Ph¸t dông ( Phát dụng tức là Sơ truyền) + Nhật tức Can thuộc bên ngoài, Thần tức Chi thuộc bên trong. Vì vậy, nên Sơ truyền lấy tại Khoá nhất hay Khoá nhị đều gọi là Can khoá thì mọi sự việc ứng bên ngoài. Sơ truyền lấy tại Khoá tam hay Khoá tứ thuộc về Chi khóa thì mọi sự việc đều ứng bên trong. Sơ truyền lấy tại Can khóa (K1-K2), trong quẻ thấy Quý nhân thuận hành và Sơ truyền đứng trước Quý nhân thì cầu sự việc gì tốt hay xấu cũng mau thành tựu, ứng nhanh. Sơ truyền lấy tại Thần khóa (K3-K4), trong quẻ thấy Quý nhân nghịch hành và Sơ truyền đứng phía sau Quý nhân thì sự việc tốt, xấu đều trậm trễ, lâu. + Khóa tư K4 được phát dụng làm Sơ truyền là quẻ siêu việt, sự việc to lớn, sự việc tự nhiên đến hoặc bất ngờ thành tựu. + Sơ truyền lấy tại khóa có chữ trên khắc chữ dưới, nghĩa là Sơ truyền khắc địa bàn (khóa Khắc) thì sự việc từ bên ngoài đưa lại, quẻ ứng điềm tốt cho nam nhân, lợi cho người hành động trước, nhưng rất tai hại cho hàng ty hạ, nhỏ. + Sơ truyền lấy tại khóa có chữ dưới khắc chữ trên, nghĩa là địa bàn khắc Sơ truyền (khóa Tặc) thì sự việc khởi lên từ bên trong, lợi cho người nữ, nhưng rất tai hại cho hàng tôn trưởng. + Dưới khắc trên rồi Thần khắc Tướng, là nói địa bàn khắc Sơ truyền và Sơ truyền khắc Thiên tướng thì việc đang thành hợp lại bị nhiễu loạn, lấn, cướp. + Sơ truyền bị địa bàn khắc, lại cũng bị Thiên tướng khắc thì gọi là Sơ truyền bị giáp khác, ứng điềm bị người thúc giục, thân không được tự do, mà bị kẻ khác áp bức, sai khiến. + Sơ truyền bị địa bàn khắc, lại khắc Thiên tướng thì gọi là quẻ cách tướng. Cách tướng thì sự việc khó thành hợp mà chẳng tốt. + Sơ truyền chính là Can sinh (can Trường sinh) thì sẽ toại nguyện điều mưu vọng. Sơ truyền là Can sinh gia Mộ địa bàn thì sự việc cũ tái phát lại. + Sơ truyền là Can bại, Can tử thì sự việc bị phá hoại, kể cả việc đã xong thì cũng bị hư bỏ. Còn Sơ truyền là Can tuyệt thì việc cầu sẽ xong, tin tức người ắt đến. + Sơ truyền chính là Can mộ thì sự việc chậm chạp, việc đang tiến triển sẽ gặp bệnh tật, sầu bi (chết), vật ở tại chỗ, người đi trở về, nhưng việc hung hại cũ không tái phát. + Sơ truyền tác Hình, Xung, Phá, Hại ( tam hình, lục xung, lục phá, lục hại) thì bất kể sự việc gì cũng bị cách trở. Hình Xung Phá Hại nói chung là Năm Tháng mà quan trọng nhất là Ngày, như Sơ là Tuế hình, là Chi xung,..., Sơ truyền tác Tuần không: dẫu việc tốt hay xấu, vui hay buồn đều không có thật. + Sơ truyền khắc Can: thì thân thể bệnh hoạn hoặc có việc lo buồn, hoặc bề trên gặp việc kiện tụng. Sơ truyền khắc Chi thì nhà cửa chẳng yên ổn. + Sơ truyền khắc Giờ đang chiêm quẻ: tâm bị xáo động, lòng kinh sợ, ưu lo. Sơ truyền khắc Mạt truyền: có trước mà không có sau, trước tốt sau xấu. QuyÓn 5b: S−u t¹p tËp 6 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m + Sơ truyền khắc chữ thiên bàn trên Bản mệnh là quẻ cầu được tiền tài, mà cũng có được tài năng. Sơ truyền khắc chữ thiên bàn trên Hành niên: sự việc bị sai trái, không ăn khớp với nhau. + Sơ truyền thừa Tang môn, Điêu khách là quẻ ứng cho người bị tang chế trong gia đình hay họ hàng. Sơ truyền Hưu khí ứng bệnh tật, Tù khí ứng tù hình, hình phạt. + Cát tướng nhập miếu: đã vui tốt càng thêm vui tốt. Nhập miếu khi Thiên tướng ở tại cung địa bàn tương tỷ, đồng loại ngũ hành với Thiên tướng, như Thanh long dương mộc lâm Dần địa bàn cũng dương mộc, như Thái thường là âm thổ lâm Mùi địa bàn là cũng âm thổ,..., Hung tướng lâm gia cũng không sợ nó gây tai hoạ. Lâm gia là hung tướng ở tại nhà của nó, ở nhằm cung địa bàn đồng loại ngũ hành, như Câu trận thuộc dương thổ lâm Thìn địa bàn cũng dương thổ, Bạch hổ thuộc dương kim lâm Thân địa bàn cũng thuộc dương kim,..., + Khi Sơ truyền chính là tên của Năm hiện tại, còn Trung truyền và Mạt truyền là tên của Tháng và tên của Ngày hiện tại thì gọi là quẻ: rời xa lại cho được gần, sự việc đi hoặc đến mau lẹ. QuyÓn 5b: S−u t¹p tËp 7 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Bμi 3: §Æc c¸ch ( Những cách hoặc những quÎ đặc biệt) 1- Ngoại hảo, lý nha tra: nghĩa là bên ngoài tốt mà bên trong thì chặt mầm non, ngoài mặt có cử chỉ tử tế mà trong lòng tính hại nhau. Đó là quÎ có Can thượng thần với Chi thượng thần tác Lục hợp, nhưng Can địa bàn với Chi địa bàn tác Lục hại. Phàm cách này, chỉ có 5 ngày Can Chi địa bàn tác Lục hại là: - Ngày Bính Dần thấy Dần hay Thân gia Bính. (Tị địa) - Ngày Mậu Dần thấy Dần hay Thân gia Mậu. (Tị địa bàn) - Ngày Nhâm Thân thấy Dần hay Thân gia Nhâm. (Hợi địa) - Ngày Ất Mão thấy Sửu hay Mùi gia Ất. (Thìn địa) - Ngày Tân Dậu thấy Sửu hay Mùi gia Tân. (Tuất địa) 2- Thượng thần tác hợp, Chi gia Can lân cận tương hợp: đó là quẻ Can Chi thượng thần tác lục hợp, Chi thần gia lâm Can và Can Chi ở khít cung, sát cung với nhau; ứng điềm thành hợp, hoà hợp một cách khăng khít. Chỉ có 3 ngày gồm 3 quẻ: ngày Nhâm Tý quÎ thấy Tý gia Nhâm, ngày Bính Ngọ quẻ thấy Ngọ gia Bính, ngày Mậu Ngọ quẻ thấy Ngọ gia Mậu. 3- Vạn sự hỷ hân Tam Lục hợp: là quẻ Tam truyền tác Tam hợp mà chữ ở giữa của Tam hợp đối với Can thượng thần tác Lục hợp, hoặc đối với Chi thượng thần tác Lục hợp. Có 8 ngày gồm 9 quẻ thuộc về cách này: ngày Nhâm Dần quẻ Mùi gia Nhâm, ngày Ât Dậu quẻ Thân gia Ât, ngày Nhâm Ngọ quẻ Mão gia Nhâm và quẻ Mùi gia Nhâm, ngày Bính Thân quẻ Sửu gia Bính, ngày Bính Thìn quẻ Sửu gia Bính, ngày Bính Tý quẻ Sửu gia Bính, ngày Mậu Thìn quẻ Sửu gia Mậu, ngày Mậu Thân quẻ Sửu gia Mậu. 4- Nguyên tiêu căn đoạn khoá: là quẻ nguồn nước tan thì gốc dễ đứt. Có 4 ngày gồm 4 quẻ: ngày Quý Mùi quẻ Mão gia Quý, ngày Quý Tị quẻ Mão gia Quý, ngày Quý Mão quẻ Mão gia Quý, ngày Tân Mão quẻ Tý gia Tân. 5- Đinh thần lâm trạch, nhân tại trạch động: là quẻ có Đinh thần lâm Chi, người mang tai họa và nhà cửa bị xáo loạn, di động. Cách này có ở 6 ngày Canh mà quẻ thấy Tị gia Canh; Và 6 ngày Tân mà quẻ thấy Ngọ gia Tân; Trong các ngày Canh, có quẻ được Thiên tướng sinh Can thì tai họa nhẹ bớt. Lại có ngày Tân Hợi quẻ Mùi gia Tân hay Mùi gia Hợi thì là quẻ rất hung hại vì Mùi là Đinh thần thừa B¹ch hổ ác tướng. 6- Tang Điêu toàn phùng: là quẻ ở Can Chi hội đủ Tang môn và Điêu khách. Trong 5 ngày: Giáp Ngọ, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Canh Tý, Quý Tị là 5 ngày có quẻ Can thừa Điêu khách- Chi thừa Tang môn ( nhớ: kể 1 tại Can đếm thuận tới cung thứ 5 là gặp Chi ). Trong 5 ngày: Giáp Tuất, Đinh Mão, Kỷ Mão, Canh Thìn, Quý Dậu là 5 ngày có Can thừa Tang môn- Chi thừa Điêu khách. ( nhớ: kể 1 tại Chi đếm thuận tới cung thứ 5 thì gặp Can). Bổ chú: kể 1 tại Thái tuế đếm thuận tới cung thứ 3 và đếm nghịch lại cung thứ 3 mà đều gặp Can Chi. Như năm Ngọ thì ngày Canh Thìn, năm Tý thì ngày Giáp Tuất,..., ( Như nam nhân: sinh năm 1957, nguyệt tướng Thìn, ngày Canh Thìn, giờ Sửu, đến năm Nhâm Ngọ thì gặp Tang Điêu toàn phùng). QuyÓn 5b: S−u t¹p tËp 8 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Bμi 4: ThËp nhÞ thiªn t−íng (Tøc lμ 12 sao: QuÝ nh©n, §»ng xμ, Chu t−íc, Thiªn hîp, C©u trËn...) + Trong 12 cung ®Þa bμn th×: Quý nh©n gia l©m ®ñ c¶, §»ng xμ kh«ng l©m TuÊt Hîi , Chu t−íc kh«ng l©m DËu TuÊt Hîi Tý. Thiªn hîp kh«ng l©m Th©n DËu TuÊt Hîi Tý Söu. C©u trËn kh«ng l©m DËu TuÊt Hîi Tý. Thanh long kh«ng l©m TuÊt Hîi. Thiªn kh«ng l©m ®ñ 12 cung. B¹ch hæ kh«ng l©m Th×n tÞ. Th¸i th−êng kh«ng l©m M·o Th×n. HuyÒn vò kh«ng l©m DÇn M·o Th×n TÞ Ngä Mïi. Th¸i ©m kh«ng l©m M·o Th×n TÞ Ngä. Thiªn hËu kh«ng l©m Th×n TÞ ®Þa bμn. + Trong 12 cung thiªn bμn: th× chØ cã Quý nh©n vμ Thiªn kh«ng ch¼ng thõa Th×n TuÊt thiªn bμn. HuyÒn vò vμ Thiªn Hîp ch¼ng thõa Söu Mïi thiªn bμn. C¸c sao kh¸c ®Òu cã thõa ®ñ 12 ch÷ thiªn bμn. Quý nh©n (LÊy t−îng vμ viÖc lμm cña mét quan nh©n ®Ó luËn cho sao Quý nh©n) 1. Tý th−îng gi¶i cøu, dông ®ång béc. 2. Söu th−îng th¨ng ®−êng, danh lîi ®å. 3. DÇn th−îng ¸n, TÞ kh¶ can yÕt. 4. M·o th−îng ®¨ng xa nghi b«n chøc. 5. Th×n TuÊt nhËp ngôc ®a −u cô. 6. TÞ Ngä thä cèng qu©n thÇn phóc. 7. Mïi th−îng liÖt tÞch, Th©n cÇu c¸n. 8. DËu nhËp t− thÊt, Hîi thao hèt. 1. Quý nh©n trªn Tý gäi lμ quan nh©n ë nhμ, nghØ ng¬i, sù viÖc lÖ thuéc vμo tiÓu ®ång hoÆc kÎ n« béc cña quan nh©n. 2. Quý nh©n gia Söu gäi lμ quan nh©n tíi c«ng ®−êng, ra nhμ kh¸ch lo ®−êng danh lîi. 3. Quý nh©n gia DÇn: xÐt xö, kh¶o xÐt. 4. Quý nh©n gia TÞ cã thÓ yÕt kiÕn. ë M·o lªn xe nªn b«n tÈu, dÆn dß, phã th¸c. 5. Quý nh©n gia Th×n TuÊt gäi lμ quan nh©n vμo nhμ giam, nhiÒu −u lo vμ sî sÖt. 6. Quý nh©n gia TÞ Ngä ®−îc cèng, hiÕn (biÕu, d©ng) hoÆc ®−îc tiÕn cö, vua t«i cã ph−íc. 7. Quý nh©n gia Mïi gäi lμ quan nh©n cã mÆt ë héi nghÞ. ë Th©n nªn cÇu sù, ®¶m ®ang viÖc. 8. ë DËu lμ quan nh©n vμo nhμ riªng. ë Hîi gäi lμ quan nh©n cÇm hèt ( cÇm hèt lμ mét lÔ khÝ cÇm tay trong khi mÆc triÒu phôc nh− ®ai vμng hèt b¹c...). - L¹i nãi r»ng: Quý nh©n t¹i Th©n lμ ®éng nguyÖn thÇn, cã sù cÇu nguyÖn, van v¸i. T¹i TÞ Söu lμ ®éng thÇn thæ ®Þa vμ h¹n thÇn (thÇn lμm kh« h¹n, n¾ng). T¹i DËu l¾m ®iÒu nguyÒn rña. T¹i Ngä nªn phßng Quý nh©n giËn. - Quý nh©n ®−¬ng quyÒn: còng gäi lμ Quý nh©n ®¨ng thiªn m«n, Êy lμ Quý nh©n t¹i Hîi vËy. §©y lμ lóc Quý nh©n ®ang h−ng quyÒn, tiÓu nh©n khiÕp vÝa, l¸nh mÆt. CÇu sù cÇu Quý nh©n rÊt dÔ thμnh tùu. QuyÓn 5b: S−u t¹p tËp 9 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m - Quý nh©n nhËp ngôc: lμ Quý nh©n l©m Th×n TuÊt, mäi sù viÖc ®Òu ch¼ng hμnh ®éng, ch¼ng söa trÞ ®−îc. - Quý nh©n ®Êu chiÕn: lμ nãi gåm néi chiÕn vμ ngo¹i chiÕn, Êy lμ Quý nh©n víi Quý nh©n thõa thÇn t−¬ng kh¾c. Quý nh©n thuéc thæ gÆp ch÷ thiªn bμn méc thñy lμ t−¬ng kh¾c. Quý nh©n vèn lμ t−îng ng−êi lμm quan, nh−ng nÕu thÊy ®Êu chiÕn th× kh«ng luËn lμ quan nh©n. - Quý nh©n kh¾c NhËt: lμ nãi Quý nh©n thõa thÇn kh¾c Can, øng ®iÒm bÊt lîi. NÕu Quý nh©n ®Êu chiÕn l¹i thõa thÇn kh¾c Can th× gäi lμ Tø bÕ, bèn ph−¬ng bÕ t¾c, cã thÓ mÊt sù nghiÖp. - Ng−îc l¹i nÕu Quý nh©n thõa thÇn víi Can Chi t−¬ng sinh lμ quÎ cã lîi, lμ ®iÒm ®−îc phóc léc, vinh hoa, mu«n viÖc ®Òu yªn lμnh. §»ng xμ ( LÊy t−îng vμ tÝnh chÊt cña loμi r¾n ®Ó luËn cho ®o¸n cho §»ng xμ) §»ng xμ t¹i Tý gäi lμ R¾n r¬i xuèng n−íc, cã thÓ tiªu hÕt sù −u phiÒn. T¹i Söu lμ R¾n n»m khoanh hay quanh co, lμ lo¹i rïa, häa phóc ®«ng bän. T¹i DÇn gäi lμ R¾n mäc sõng, nªn dông sù tiÕn tíi viÖc m×nh ®ang tÝnh. T¹i M·o gäi lμ R¾n chËn cöa, cã vô quan tông buån phiÒn. T¹i Th×n gäi lμ R¾n hãa Rång, cã lîi vÒ khoa gi¸p nh− thi cö, øng cö. T¹i TÞ gäi lμ R¾n vμo hang, sù viÖc ch¼ng xuÊt ®Çu lé diÖn. T¹i Ngä gäi lμ R¾n bay l−ít trªn kh«ng, cã lîi vÒ cÇu tμi, cÇu quan. T¹i Mïi gäi lμ R¾n vμo rõng, phßng c¸c viÖc mê ¸m, tèi t¨m. T¹i Th©n gäi lμ R¾n ngËm dao, t¹i DËu gäi lμ R¾n lßi r¨ng, c¶ hai chç nμy ®Òu øng ®iÒm tai h¹i. T¹i TuÊt gäi lμ R¾n n»m ngñ vμ t¹i Hîi gäi lμ R¾n nh¾m m¾t kh«ng g©y nªn häa ho¹n, téi lçi. L¹i nãi r»ng: §»ng xμ t¹i DËu cã kÎ kh¸c hay ganh ghÐt m×nh. §iÒm ©m nh©n (n÷ giíi) ch¼ng ®ñ (thiÕu sãt), t©m ý giËn d÷. NÕu lμ Nam nh©n th× bÞ bÖnh phong. Cßn §»ng xμ t¹i M·o tÊt cã sù n¸o lo¹n ( nh− g©y gæ ån μo) trong nhμ cöa. §»ng xμ ®−¬ng ngäa, quû qu¸i th−¬ng di: Phμm mïa Xu©n §»ng xμ thõa Hîi, mïa H¹ thõa Tý, mïa Thu thõa TÞ vμ mïa §«ng thõa DËu th× gäi lμ R¾n ®ang n»m im, quû qu¸i bÞ giÕt h¹i, ®iÒm ®−îc may tèt. §»ng xμ giao chiÕn, ®éc khÝ l¨ng tr×: Phμm th¸ng 1, 5, 9 §»ng xμ thõa M·o, th¸ng 2, 6, 10 thõa DËu, th¸ng 3, 7, 11 thõa Tý, th¸ng 4, 8, 12 thõa Ngä th× gäi lμ R¾n ®¸nh nhau, khÝ ®éc phun ra, bÞ xö l¨ng tr×, ®iÒm gÆp viÖc hung h¹i. §»ng xμ thõa thÇn víi Can t−¬ng sinh viÖc vui mõng ¾t ®Õn. Cßn §»ng xμ néi chiÕn hay ngo¹i chiÕn vμ thõa thÇn cña nã víi Can t−¬ng kh¾c sÏ cã sù kinh sî −u lo cho trÎ nhá. §»ng xμ t¹i S¬ truyÒn lμ quÎ n»m méng thÊy ®iÒu quû qu¸i, yªu ma, t©m lo sî kh«ng yªn. M¹t truyÒn thõa §»ng xμ vμ Háa tróc hay Háa quang lμ quÎ bÞ tai ¸ch vÒ löa, nÕu kh¾c Can th× löa báng ch¸y th©n m×nh, nÕu kh¾c Tr¹ch (nhμ) th× löa ch¸y nhμ (kÓ 1 t¹i Can ®Õm tíi cung thø 5 gäi lμ Tr¹ch). Nh− ch÷ thiªn bμn t¹i Tr¹ch hay t¹i Can kh¾c §»ng xμ thõa thÇn cã thÓ cøu tøc lμ khái bÞ n¹n löa. Nãi chung chç thiÕt yÕu: c¸t t−íng kh«ng bÞ néi chiÕn hay ngo¹i chiÕn mμ thõa thÇn cña nã sinh Can tÊt øng ®iÒm rÊt tèt. Hung t−íng kh«ng bÞ néi chiÕn hay ngo¹i chiÕn mμ thõa thÇn cña nã sinh Can th× còng cã thÓ tèt Ýt. C¸t t−íng néi chiÕn hay ngo¹i chiÕn dÇu thõa thÇn cña nã sinh Can còng ch−a ph¶i lμ ®iÒm lμnh. Thiªn t−íng thõa thÇn kh¾c Can, dï ®ã lμ c¸t t−íng còng ch−a ph¶i lμ quÎ tèt. QuyÓn 5b: S−u t¹p tËp 10 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Chu t−íc (LÊy t−îng chim sÎ mμ luËn cho sao Chu t−íc) Tæn vò ®Çu giang Tý Söu vi. DÇn M·o an sμo v¨n th− tr×. Th×n th−îng ®Çu vâng, TÞ nhiÔu t−êng. Ngä Nam phu hung, quû dª chùc. Th©n th−îng lÖ chñy thñ qu¸i dÞ. DËu th−îng d¹ minh quan gi¸ng chøc. TuÊt th−îng v« mao. Hîi nhËp thñy. Chu t−íc hμnh cung t− tÕ suy. Chu t−íc t¹i Tý gäi lμ chim t−íc bÞ tæn h¹i l«ng c¸nh vμ t¹i Söu gäi lμ chim bÞ nÐm xuèng s«ng (c¶ hai ®Òu øng ®iÒm bÊt thμnh, nªn tÜnh mμ ch¼ng nªn ®éng, nhÊt lμ ®éng vô kiÖn tông v¨n th−). T¹i DÇn M·o gäi lμ chim T−íc n»m yªn trong tæ, ®iÒm v¨n th¬ bÞ chËm trÔ. T¹i Th×n gäi lμ chim T−íc m¾c l−íi (®iÒm bÊt lîi). T¹i TÞ gäi lμ chim t−íc bay l−în (v¨n tù, tin tøc tíi). T¹i Ngä gäi lμ chim ngËm thÎ lÖnh, ®iÒm hung. T¹i Mïi gäi lμ chim ®ang ngËm måi ¨n. T¹i Th©n lμ chim mμi má, quÑt má, ®iÒm cã vô ma qu¸i kú dÞ. T¹i DËu lμ chim kªu ban ®ªm, ®iÒm quan nh©n bÞ xuèng chøc, gi¸ng cÊp. T¹i TuÊt lμ chim kh«ng cã l«ng vμ t¹i Hîi lμ chim vμo n−íc (®Òu øng ®iÒm bÊt lîi). L¹i nãi r»ng Chu t−íc gÆp ng«i Th©n DËu lμ chim T−íc bay l¹i (cã tin tøc ®Õn) nh−ng lêi nãi truyÒn ra (nh− tin ®ån) ®Òu lμ väng thuyÕt, h− dèi, sai lÇm. T¹i TuÊt lμ nãi Trêi nãi §Êt, cã vô nguyÒn rña: nh−ng c¸i nguyªn nh©n träng yÕu lμ ë DËu. Chu t−íc hμm vËt, h«n nh©n tμi vËt: Phμm th¸ng Giªng Chu t−íc thõa DËu, th¸ng 2 thõa TÞ, th¸ng 3 Söu, th¸ng 4 Tý, th¸ng 5 Th©n, th¸ng 6 Th×n, th¸ng 7 M·o, th¸ng 8 Hîi, th¸ng 9 thõa Mïi, th¸ng 10 thõa Ngä, th¸ng 11 DÇn, Th¸ng 12 TuÊt th× gäi lμ Chu t−íc hμm vËt tøc chim T−íc ngËm vËt (tha måi), rÊt tèt cho c¸c vô cÇu h«n nh©n, tiÒn tμi, vËt dông. Chu t−íc khai khÈu, tranh ®Êu ®iÒn t¾c: lμ chim t−íc më miÖng (h¸ má), ®iÒm cã tranh ®Êu lÊp ®Çy. Tãm l¹i: Chu t−íc víi thõa thÇn t−¬ng sinh hay tû hßa lμ ®iÒm ®−îc tin tøc, Ên quan, quyÒn hμnh. Chu t−íc thuéc Háa thõa DÇn M·o méc lμ t−¬ng sinh v× Méc sinh Háa, thõa Th×n TuÊt Söu Mïi thæ còng t−¬ng sinh v× Háa sinh Thæ, thõa TÞ Ngä lμ tû hßa vμ cïng mét lo¹i Háa. Nh−ng thõa thÇn cña nã sinh Can míi tèt, vμ nÕu thõa thÇn chÝnh lμ Th¸i tuÕ l¹i cïng víi Quý nh©n thõa thÇn t−¬ng sinh n÷a míi thËt ®óng quÎ cã Ên tÝn, quyÒn hμnh. Chu t−íc thõa thÇn kh¾c Can tÊt cã vô khÈu thiÖt, g©y c·i, lßng d¹ ch¼ng yªn æn. S¬ truyÒn kh¾c Can thõa Chu t−íc tÊt häa dÊy lªn, viÖc quan tíi cÊp kú. Chu t−íc l©m M¹t truyÒn lμ ®iÒm cã tin tøc tõ n¬i xa ®Õn, nÕu thªm thõa DÞch m· cμng ch¾c cã th− tÝn. Chu t−íc còng øng vÒ vô trao ®æi v¨n tù. QuyÓn 5b: S−u t¹p tËp 11 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Thiªn hîp (LÊy vô h«n nh©n Nam N÷ héi hîp mμ luËn cho sao Thiªn hîp) Ph¶n môc, trang nghiªm: Tý Söu thÞ. DÇn th−îng thõa hiªn, M·o nhËp thÊt. Th×n th−îng vi lÔ, TÞ h¹ th−. Th¨ng ®−êng, n¹p th¸i Ngä Mïi c−. Th©n th−îng kÕt ph¸t thμnh hoan h¶o. DËu th−îng t− tho¸n tÈu ©m t−. TuÊt th−îng vong tu gia téi qu¸. Hîi th−îng ®·i mÖnh tiÖn vi c¸t. Thiªn hîp t¹i Tý gäi lμ ph¶n môc, tøc lμ tr¸i m¾c nhau, ®iÒm vî chång bÊt hßa. T¹i Söu gäi lμ nghiªm trang, nghiªm chØnh vμ trang ®iÓm ®Ó thμnh h«n. T¹i DÇn gäi lμ c−ìi xe, ý nãi ng−êi con g¸i lªn xe hoa vÒ nhμ chång. T¹i M·o gäi lμ vμo nhμ, lμ lóc c« d©u b−íc vμo nhμ chång ®Ó thμnh gia thÊt. T¹i Th×n gäi lμ tr¸i lÏ, sai phÐp. T¹i TÞ lμ ®−îc v¨n th− chóc mõng. T¹i Ngä gäi lμ lªn nhμ trªn. T¹i Mïi lμ lÔ nép nhÉn, nép lÔ vËt. T¹i Th©n gäi lμ kÕt tãc, ®iÒm h«n nh©n sÏ thμnh, vui, tèt (cã chç l¹i nãi lμ xÊu øng ®iÒm mÊt tiÒn b¹c bÖnh ho¹n). T¹i DËu cã sù giÊu diÕm trèn l¸nh, ©m thÇm m−u tÝnh viÖc t− riªng. T¹i TuÊt lμm ®iÒu kh«ng biÕt xÊu nhôc, thªm téi lçi. T¹i Hîi th× nªn ®îi chê mang lÖnh tøc lμ ®Ó yªn coi thêi c¬ thÕ nμo råi h·y hμnh ®éng ¾t ch¼ng ®Æng sù tèt. L¹i nãi r»ng: Thiªn hîp ë Th©n DËu lμ ®iÒm mÊt lîi nh− tiªu hao, tai häa, g·y vèn, sù nghiÖp tiªu vong. T¹i Th×n lín víi nhá cïng sinh m«i mÐo. T¹i TuÊt c« d©u kh«ng ®−îc an vui. Thiªn hîp bÊt hîp, ©m d−¬ng t−¬ng t¹p: Phμm Thiªn hîp thõa Tý Ngä M·o DËu th× gäi lμ ch¼ng hîp mμ ©m d−¬ng t¹p lo¹n, sù viÖc ©m thÇm, riªng dÊu, bÊt minh, sinh ®iÒu hung h¹i. L¹i Gi¶i thÝch r»ng: Thiªn hîp cã tÝnh chÊt hßa hîp, øng ®iÒm cã phóc, thμnh tùu tèt ®Ñp. V× vËy nªn cÇu hái viÖc cã tÝnh c¸ch hßa hîp th× dÔ thμnh l¾m . Tuy nhiªn thõa thÇn cña nã sinh Can míi hoμn h¶o. VÝ b»ng kh¾c Can tÊt kþ cÇu sù hßa hîp. VÝ nh− thõa thÇn cña nã t¸c Tμi nh−ng kh¾c Can th× ®o¸n lμ trong sù hßa hîp ®ã l¹i khiÕn cho bÞ hao ph¸ tiÒn b¹c. Nh− thõa thÇn kh¾c Can léc tÊt cã viÖc quan. Thiªn hîp thõa thÇn kh¾c Can còng øng ®iÒm vî chång khÈu thiÖt, nÕu cã thõa Ly thÇn hay TuyÖt thÇn tÊt vî chång ly biÖt. Nh− thõa thÇn chÝnh lμ Can thÇn hay Hîp thÇn nh−ng Thiªn hîp néi chiÕn hay ngo¹i chiÕn, cïng víi Can t−¬ng kh¾c còng øng víi ®iÒm chia ly. S¬ truyÒn lμ M·o DËu thõa Thiªn hîp ¾t cã vô gian d©m tμ v¹y. Thiªn hîp thõa TÞ Hîi thªm cã DÞch m· hay Thiªn m· hoÆc S¬ truyÒn thõa §¹o thÇn lμ quÎ ©m m−u tÝnh ®i xa. C©u trËn (LÊy vô h×nh tông, quan Ên vμ qu©n nh©n mμ luËn cho C©u trËn) Tý Söu chi cung giai bÞ nhôc DÇn M·o thä chÕ, quan sù khëi. Th×n th−îng th¨ng ®−êng, ngôc c©u liªn. TÞ th−îng bæng Ên, quan chøc hû. QuyÓn 5b: S−u t¹p tËp 12 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Ngä th−îng ph¶n môc, Mïi nhËp dÞch. Th©n th−îng béi kiÕm. DËu bÖnh tóc. TuÊt th−îng nhËp ngôc. Hîi di quan. C©u trËn ë 2 cung Tý Söu ®Òu øng ®iÒm thä nhôc, xÊu hæ. T¹i DÇn M·o chÞu cho kÎ kh¸c chÕ ngù, bã buéc, khëi cã viÖc quan (cã chç nãi: t¹i DÇn gäi lμ gÆp tï, nh−ng nªn tiÕn lªn trong vô v¨n th−. T¹i M·o gäi lμ C©u trËn tíi cöa, ®iÒm gia tr¹ch ch¼ng yªn). T¹i Th×n lªn nhμ xö quyÕt ¾tcã vô tï ngôc liªn ®íi. T¹i TÞ gäi lμ b−ng Ên: vui mõng quan chøc. T¹i Ngä gäi lμ tr¸i m¾t, ®iÒm bÊt hßa. T¹i Mïi gäi lμ vμo tr¹m ngùa, ý nãi cã qu©n lÝnh ®em c«ng v¨n. T¹i Th©n lμ mang g−¬m. T¹i DËu lμ bÞ bÖnh ë ch©n, ý nãi ch¼ng tiÕn tíi ®−îc. T¹i TuÊt gäi lμ nhËp ngôc (cã thuyÕt nãi lμ ®eo g−¬m xÊu). T¹i Hîi gäi lμ ®æi mò quan, xÊu. L¹i nãi r»ng: N¬i ph−¬ng h−íng nμo cã C©u trËn lμ chç kh«ng tèt. C©u trËn thõa thÇn kh¾c Can lμ ®iÒm t¹i häa vÊn v−¬ng, viÖc c«ng hay viÖc t− riªng ®Òu kÐo dμi l©u ngμy mμ ch¼ng cã lóc nμo t¹m an nhμn. Can kh¾c C©u trËn thõa thÇn nªn ®¶m ®ang c«ng viÖc. C©u trËn t¹i ph−¬ng DÇn th× quan l¹i dÝnh dÊp t¹i häa. T¹i Hîi th−êng gÆp ®iÒm hung h¹i th×nh l×nh. GÆp Tý ra vμo ch¼ng b×nh yªn. T¹i TÞ Ngä lμ chØ ë t×nh thÕ kÐo dμi, l©u. T¹i hai vÞ Th×n TuÊt cμng khã gi¶i bμy. C©u trËn giao héi: Th×n tøc C©u trËn v× lμ ng«i cña nã. VËy C©u trËn thõa Th×n thiªn bμn th× gäi lμ C©u trËn giao héi, øng ®iÒm bÞ liªn miªn t¹i häa nÆng. C©u trËn l©m Th×n ®Þa bμn còng vËy. C©u trËn tr−îng kiÕm: Th¸ng Giªng thõa TÞ råi l−u theo chiÒu nghÞch 12 Chi...th× gäi lμ C©u trËn ®¸nh g−¬m, ®iÒm bÞ th−¬ng tμn tËt bÖnh. C©u trËn néi chiÕn hay ngo¹i chiÕn th× hÕt c¸c sù ph−íc. C©u trËn thõa thÇn kh¾c Can viÖc quan ¾t ®Õn, cßn viÖc tèt th× ch×m mÊt ®i mμ cã thÓ khëi hung h¹i. Nh− thªm thõa Thiªn m· hay DÞch m· ¾t cã kÎ ë xa ®Õn lμm h¹i m×nh, b»ng m×nh ë xa nhμ tÊt còng kh«ng tèt cho vô ®¹o lé, ®i ®−êng. Nh− Trung M¹t ®Òu thõa c¸t t−íng vμ kh¾c C©u trËn thõa thÇn lμ quÎ ®−îc lîi. HoÆc nh− C©u trËn thõa thÇn kh¾c Can nh−ng S¬ truyÒn kh«ng ph¶i lÊy t¹i Can nh−ng Trung M¹t lÊy t¹i Can vμ Trung M¹t kh¾c C©u trËn thõa thÇn còng lμ quÎ kh«ng hung h¹i, th©n m×nh ra khái c¶nh −u sÇu trong c¸c vô trãi buéc giam cÇm. Cßn nh− S¬ truyÒn hoÆc Can Chi th−îng thÇn ®· t¸c Quû, dï Trung M¹t thõa c¸t t−íng còng xÊu. Thanh long (LÊy t−îng con rång mμ luËn cho sao Thanh long) Tý th−îng nhËp h¶i, Söu bμn nª. DÇn th−îng thõa Long, M·o hý ch©u. Th×n th−îng bÕ kh«ng, TÞ phi kh«ng. Ngä th−îng tæn vÜ, chiÕt gi¸c Mïi. Th©n th−îng v« l©n, DËu phôc lé. §¨ng ®«, du giang: TuÊt Hîi thÞ. Thanh long gÆp Tý gäi lμ rång vμo biÓn (®iÒm ®−îc c¸t kh¸nh). T¹i Söu gäi lμ Rång quanh co ®Êt bïn (ch¼ng to¹i ý). T¹i DÇn gäi lμ c−ìi Rång v× DÇn lμ D−¬ng méc còng tøc lμ Thanh long hoÆc còng gäi lμ Rång c−ìi m©y (v× Rång ®©u th× m©y ®ã), ®iÒm vËn tèt tiÕn lªn. T¹i M·o lμ Rång giìn tr¸i ch©u (cã chç nãi hý thñy lμ QuyÓn 5b: S−u t¹p tËp 13 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Rång giìn n−íc, l¹i còng cã chç nãi khu l«i lμ Rång ®uæi sÊm) øng nh− t¹i DÇn. T¹i Th×n lμ Rång bÞ lÊp t¾c trªn kh«ng (bÊt ngê cã sù −u lo). T¹i TÞ lμ Rång bay trªn kh«ng (ng−êi qu©n tö s¾p hμnh ®éng). T¹i Ngä lμ Rång bÞ th−¬ng tæn ë ®u«i (còng cã chç gäi lμ Rång bÞ löa ®èt, Rång kh«ng cã l«ng, Rång nh¾m m¾t), ®iÒm hung. T¹i Mïi lμ Rång g·y sõng (còng cã chç nãi lμ Rång kh«ng v¶y), ®iÒm ch−a ®¹t vËn, nªn tÜnh ch¼ng nªn ®éng. T¹i Th©n lμ Rång kh«ng v¶y (cã chç nãi lμ Rång gÉy sõng), øng nh− t¹i Mïi. T¹i DËu lμ Rång n»m lé (®Êt kh«ng cã n−íc), ph¶i quyÕt nªn thñ tÞnh, b»ng ®éng gÆp sù hung. T¹i TuÊt lμ Rång lªn ®−êng, ra vμo mÖt nhäc. T¹i Hîi lμ Rång léi ch¬i s«ng, øng sù nh− t¹i Tý. L¹i nãi: Thanh long khai nh·n lμ Rång më m¾t, mu«n sù ®Òu nªn, tèt. Th¸ng 1, 4, 7, 10 t¹i DÇn. Th¸ng 2, 5, 8, 11 t¹i DËu. Th¸ng 3, 6, 9, 12 t¹i TuÊt, ®ã lμ Thanh long khai nh·n. Thanh long ®−¬ng ngäa: lμ Rång ®ang n»m, tai häa theo ng−êi. Mïa Xu©n mμ thÊy Thanh long thõa Söu thiªn bμn, mïa H¹ thõa DÇn, mïa Thu thõaTh×n, mïa §«ng thõa TÞ th× gäi lμ Thanh long ®−¬ng ngäa. L¹i nãi r»ng: Thanh long kh«ng néi chiÕn hay ngo¹i chiÕn vμ thõa thÇn cña nã víi Can t−¬ng sinh th× sù chi còng hßa, thuËn, tèt. NÕu thõa thÇn v−îng t−íng khÝ n÷a th× phóc ®øc vμ c¸c ®iÒu tèt lμnh cμng cã thªm nhiÒu. Nh−ng nÕu gÆp TuÇn kh«ng th× mÊt phóc. Thanh long thõa thÇn kh¾c Can tiÒn tμi hao ph¸. NÕu thõa thÇn l¹i chÝnh lμ B¹ch hæ ©m thÇn kh¾c Can tÊt bÞ bÖnh mμ chÕt, häa nhá còng chuyÒn thμnh ¸c nghiÖt. QuÎ nh− vËy mμ ngé TuÇn kh«ng ®Þa bμn ¾t v« h¹i, hoÆc gÆp häa còng khái. Thiªn kh«ng (LÊy t−îng tiÓu nh©n, n« béc mμ luËn cho sao Thiªn kh«ng). Tý th−îng nÞch thñy, Söu h− tr¸. DÇn th−îng thä chÕ, M·o bÞ h×nh. Th×n th−îng hung ¸c, TÞ thä nhôc. Ngä th−îng thøc tù, Mïi xu tμi. Th©n th−îng cã thiÖt, DËu x¶o thuyÕt. C− gia, vu tõ: TuÊt Hîi cung. Thiªn kh«ng trªn Tý lμ bÞ ch×m ®¾m n−íc (tiÓu nh©n gÆp vËn bÜ t¾c). Trªn Söu gäi lμ tiÓu nh©n dèi tr¸, kh«ng thËt t×nh. Trªn DÇn gäi lμ bÞ chÕ ngù (®iÒm sinh khÈu thiÖt). Trªn M·o gäi lμ bÞ h×nh ph¹t (nhμ cöa kh¾c t¸n). Trªn Th×n gäi lμ tiÓu nh©n hung ¸c. Trªn TÞ lμ bÞ nhôc. Trªn Ngä gäi lμ biÕt ch÷ nghÜa. Trªn Mïi gäi lμ tiÓu nh©n ch¹y theo tiÒn b¹c (®−îc lîi nhá). Trªn Th©n gäi lμ trèng l−ìi (nãi n¨ng rïm beng, nhiÒu ®Çu m«i trãt l−ìi). Trªn DËu lμ lêi nãi x¶o tr¸. Trªn TuÊt lμ n« béc ë t¹i nhμ (v× TuÊt lμ b¶n gia cña Thiªn kh«ng). Trªn Hîi cã vô v¨n tù vu khèng. L¹i nãi: Thiªn kh«ng h¹ lÖ lμ r¬i n−íc m¾t, øng ®iÒm khãc kÓ ån μo, bi ai, th¶m thiÕt. Phμm Thiªn kh«ng thõa TuÇn Nh©m hay TuÇn Quý th× gäi lμ Thiªn kh«ng h¹ lÖ. Nh− ngμy chiªm quÎ thuéc vÒ 10 ngμy cña TuÇn Gi¸p Tý th× Th©n lμ TuÇn Nh©m vμ DËu lμ TuÇn Quý. Thiªn kh«ng lμ sao gi¶i hung, cho nªn chiªm hái vô tông ngôc ¾t tho¸t khái, vμ nh− trªn d−íi kiÖn th−a nhau cã thÓ hßa. Nh−ng chiªm hái bÖnh ¾t nguy, ¾t chÕt, v× Thiªn kh«ng hay lμm cho hãa ra kh«ng vμ v× gäi nã lμ sao v« danh (kh«ng tªn). QuyÓn 5b: S−u t¹p tËp 14 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Víi ý Êy lμ bÖnh nh©n sÏ bÞ b«i tªn trong bé sæ ®êi. Nh− Thiªn kh«ng néi chiÕn hay ngo¹i chiÕn, l©m lôc xø, kh¾c Can Chi lμ quÎ sóc vËt chÕt chãc, t«i tí chèn ®i, trÎ con gÆp ®iÒu kinh nguy. B¹ch hæ (LÊy t−îng con hæ mμ luËn cho sao B¹ch hæ) Tý th−îng nÞch thñy, Söu phôc ®iÒn. DÇn th−îng ®¨ng s¬n, M·o m«n tiªn. Th×n th−îng ®iÖt nh©n, TÞ t¸ng th©n. Ngä th−îng ®o¹n vÜ, Mïi du ®iÒn. Th©n th−îng hμm th−, DËu ®−¬ng hé. TuÊt vi l¹c tØnh, Hîi nÞch tuyªn. B¹ch hæ trªn Tý lμ con hæ bÞ ®¾m n−íc (B¹ch hæ lμ sao ®em tin, nay nã bÞ ®¾m n−íc lμ ®iÒm tin tøc kh«ng ®Õn n¬i ®−îc. Tý thñy nªn nãi lμ n−íc). Trªn Söu gäi lμ con Hæ nóp n¬i ruéng (Söu thæ thuéc ruéng, Hæ nóp ruéng lμ ®Ó b¾t Tr©u Bß, Êy lμ ®iÒm mÊt Tr©u Bß vËy). Trªn DÇn lμ Hæ lªn nói (thªm uy quyÒn, cã lîi vÒ khoa gi¸p). Trªn M·o lμ Hæ tr−íc cöa (cã h¹i ng−êi). Trªn Th×n lμ Hæ nhai ng−êi (hay sù chi cuèi cïng còng xÊu). Trªn TÞ gäi lμ mÊt th©n (TÞ lμ c¸i xe tang ma). Trªn Ngä gäi lμ Hæ ®øt ®u«i (gÆp häa thμnh phóc). Trªn Mïi lμ Hæ ®i ch¬i ruéng (còng øng nh− trªn Söu lμ quÎ hao mÊt Tr©u dª, nh−ng cã ®iÒu tèt h¬n lμ cã quyÒn hμnh vμ cã thÓ sinh tiÒn b¹c, mμ còng cã ®iÒu xÊu h¬n lμ con ng−êi bÞ tæn th−¬ng). Trªn Th©n lμ Hæ ngËm v¨n th− (sÏ nhËn tin tøc vui mõng). Trªn DËu lμ hæ chËn cöa (ng−êi trong nhμ l©m bÖnh, hoÆc kiÖn tông). Trªn TuÊt gäi lμ Hæ sa giÕng (häa phóc khái n¹n g«ng cïm). Trªn Hîi lμ Hæ ch×m suèi (tr«ng tin ch¼ng tíi). L¹i nãi: B¹ch hæ tao cÇm lμ con Hæ bÞ b¾t (bÞ sËp bÉy) øng ®iÒm miÔn hung, khái tai häa. §ã lμ B¹ch hæ l©m TÞ Ngä vËy. B¹ch Hæ ng−ìng thÞ lμ con hæ ngöa tr«ng lªn, ®iÒm l©m téi lçi to. Th¸ng 1, 5, 9 mμ thÊy B¹ch hæ thõa Th©n thiªn bμn. Th¸ng 2, 6, 10 thõa DÇn. Th¸ng 3, 7, 11 thõa M·o. Th¸ng 4, 8, 12 thõa Hîi th× gäi lμ B¹ch hæ ng−ìng thÞ. C¸c quÎ B¹ch hæ ®Òu xÊu, nªn biÕt thÊy cho t−êng tËn. Ph¶i ph©n ra lμm quÎ cña Nam hay N÷ mμ luËn ®o¸n sù chÕt. Trong quÎ cã b¹ch hæ D−¬ng thÇn (thõa thÇn) kh¾c Can h¹i ng−êi n÷, ®ang tr¸ng kiÖn sÏ ®au, ®ang ®au sÏ chÕt. Cßn B¹ch hæ ©n thÇn kh¾c Can th× h¹i ng−êi Nam, ®ang m¹nh ¾t ®au, ®ang ®au ¾t chÕt. L¹i cã ®iÒu nªn chó ý lμ B¹ch hæ l©m M·o DËu tøc nh− con Hæ ®Õn cöa ch¾c cã h¹i ng−êi, nh−ng nÕu kh«ng bÞ hung h¹i tÊt trong nhμ cã ng−êi ra ®i hoÆc cã ng−êi ë ph−¬ng xa ®Õn m×nh, nghÜa lμ kh«ng cã vô bÖnh chÕt th× cã vô ®¹o lé (bëi b¹ch hæ øng hai ®iÒu chÝnh theo tÝnh chÊt cña nã lμ tang th−¬ng vμ ®¹o lé, cho nªn trªn nãi kh«ng x¶y ra vô bÖnh ho¹n hay chÕt chãc th× sÏ cã vô ®−êng x¸. Cßn M·o DËu lμ 2 c¸i cöa cho nªn nãi lμ cã ng−êi trong nhμ b−íc ra cöa xuÊt hμnh hoÆc cã ng−êi ë n¬i xa ®Õn b−íc vμo cöa nhμ m×nh). Th¸i th−êng (LÊy t−îng quan, Ên, m·o, lÔ tiÖc mμ luËn cho sao Th¸i th−êng) Tý th−îng tao giμ, Söu thä quan. DÇn th−îng tr¾c môc, M·o di qu¸n. QuyÓn 5b: S−u t¹p tËp 15 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Th×n th−îng bæng thô, TÞ t¸c Ên. Ngä th−îng thõa hiªn, Mïi liÖt diªn. Th©n th−îng bãng t−íc, DËu t¸c kho¸n. TuÊt th−îng tr× Ên, Hîi chiªu tuyªn. Th¸i th−êng trªn Tý lμ bÞ kÌm kÑp (bÞ xÐt téi, ph¹t v¹). Trªn Söu lμ thä nhËn quan chøc, lªn chøc. Trªn DÇn gäi lμ nh×n nghiªng con m¾t (bÞ ghen ghÐt, bÞ sμm nÞnh). Trªn M·o lμ bá quªn m·o, mÊt m·o (®iÒm bÞ tæn thÊt tiÒn vËt). Trªn Th×n gäi lμ b−ng thÎ ngμ, ®eo gi©y ngäc, kim tiÒn, kim kh¸nh (®−îc mÖnh t¸i t¹o do bÒ trªn). T¹i TÞ gäi lμ ®óc Ên (®−îc th−ëng tÆng, cã chç gäi lμ n©ng chÐn). Trªn Ngä gäi lμ c−ìi xe (®−îc ¬n trªn c¶i ®æi chøc t−íc). Trªn Mïi gäi lμ tr¶i chiÕu (®−îc mêi thØnh dù héi tiÖc). Trªn Th©n gäi lμ l·nh chøc t−íc. Trªn DËu lμm kho¸n th− lμ v¨n th− −íc hÑn (®iÒm vui tèt cho phô n÷, nh−ng phßng cã sù tranh ®o¹t vÒ sau). Trªn TuÊt cÇm Ên (tuy tèt vÒ quan t−íc nh−ng kÎ trªn ng−êi d−íi bÊt hßa). Trªn Hîi lμ tuyªn ®äc chiÕu lÖnh (ng−êi trªn tèt, kÎ d−íi ganh ghÐt hoÆc bÞ h¹i). L¹i nãi: Th¸i th−êng bÞ b¸c lμ bÞ lét xÐ, tr¨m viÖc ®Òu bÞ tiªu ma. Mïa Xu©n mμ thÊy Th¸i th−êng thõa Th×n thiªn bμn, mïa H¹ thõa DËu, mïa Thu thõa M·o, mïa §«ng thõa TÞ ...gäi lμ Th¸i th−êng bÞ b¸c. Th¸i th−êng lμ c¸t tinh, nÕu thõa thÇn cña nã kh«ng kh¾c NhËt can lμ ®iÒm yªn lμnh, cã sù h©n hoan cïng gÆp kh¸ch khøa vui vÇy. B»ng nh− thõa thÇn cña nã kh¾c Can, l¹i cã C©u trËn ®ång tô héi t¹i Can Chi th× sÏ v× tiÖc ¨n uèng r−îu thÞt mμ khëi lªn cã vô kiÖn th−a, hao ph¸ tiÒn b¹c. HuyÒn vò (LÊy t−îng kÎ trém c−íp mμ luËn cho sao HuyÒn vò) Tý th−îng t¸n ph¸t, Söu h− tr¸. DÇn th−îng nhËp l©m, M·o khuy thÊt. Th×n th−îng nhËp ngôc, TÞ ph¶n c«. Ngä th−îng tiÖt lé, Mïi bÊt trÞ. Th©n th−îng triÕt tóc, DËu b¹t ®ao. TuÊt th−îng tr× Ên, Hîi tμng nÆc. HuyÒn vò trªn Tý gäi lμ kÎ trém c−íp l×a tãc (ý nãi lμ gÆp sù kinh sî cho tíi hån bay tãc tr¸n. Cã chç nãi lμ ®¹o tÆc léi qua biÓn, lßng ng¹i sî l¾m). Trªn Söu lμ h− kh«ng, gi¶ tr¸. Trªn DÇn lμ ®¹o tÆc vμo rõng (kh«ng h¹i nh−ng khã t×m nã l¾m). Trªn M·o lμ kÎ trém c−íp dßm nhμ (phßng bÞ tæn thÊt). Trªn Th×n gäi lμ vμo kh¸m. Trªn TÞ gäi lμ ngã ngo¸i l¹i (cã ®iÒu kinh sî h− ¶o). Trªn Ngä gäi lμ chÆt ®−êng. Trªn Mïi lμ ch¼ng lμm viÖc (nã sÏ bÞ h¹i do n¬i tiÖc r−îu ¨n uèng). Trªn Th©n lμ kÎ ®¹o tÆc bÞ bÎ gÉy ch©n (tøc nh− bÞ b¹i lé h×nh t−íng, nh−ng phßng nã v× cïng thÕ mμ giÕt ng−êi). Trªn DËu lμ tuèt g−¬m (chí r−ît nã). Trªn TuÊt gäi lμ n¾m Ên (®−îc thÕ). Trªn Hîi lμ Èn tμng kÝn ®¸o. L¹i nãi: HuyÒn vò hoμnh tuyÖt lμ giÆc c−íp cËy thÕ lín m¹nh mμ lμm ngang, chóng sÏ dμn binh ra ®¸nh. Phμm HuyÒn vò l©m Th×n TuÊt Söu Mïi th× gäi lμ HuyÒn vò hoμnh tuyÖt, ¾t cã vô x©m l¨ng c−íp trém. HuyÒn vò lμ hung tinh, nÕu thõa thÇn cña nã kh¾c Can lμ ®iÒm rÊt kþ, cã kÎ b¸n hμng hoÆc gian ®¹o ®ang m−u tÝnh h¹i m×nh. L¹i lμ ®iÒm hao ph¸ tiÒn tμi, cã QuyÓn 5b: S−u t¹p tËp 16 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m viÖc quan tông, vô trèn l¸nh, sãt mÊt. HuyÒn vò kh«ng t−¬ng chiÕn (kh«ng néi chiÕn hay kh«ng ngo¹i chiÕn) vμ thõa thÇn sinh Can, dï cã thõa ¸c s¸t ®i n÷a th× trong sù hung còng thμnh tùu ®iÒu tèt lμnh mμ kh«ng cã ®iÒu chi h¹i. Tr¸i l¹i cßn nªn cÇu ho¹ch tμi hoÆc m−u tÝnh ©m thÇm viÖc t− riªng. Th¸i ©m (LÊy t−îng phô n÷ vμ sù viÖc thÇm kÝn mμ luËn cho sao Th¸i ©m) Tý th−îng thïy liªm, Söu nhËp néi. DÇn th−îng ®iÖt tóc, M·o vi hμnh. Th×n th−îng lý qu¸n, TÞ phôc chÈm. Ngä th−îng phi ph¸t, Mïi th− th«ng. Th©n th−îng chÊp ngäc, DËu bÕ hé. TuÊt th−îng tÝch tu, Hîi lâa h×nh. Th¸i ©m trªn Tý lμ t−îng ng−êi ®μn bμ bá rò tÊm mμnh mμnh xuèng (ý nãi lμ che khuÊt cöa phßng ®Ó lμm chuyÖn bÊt minh). Trªn Söu lμ vμo bªn trong (kÎ d−íi ng−êi trªn v©ng chÞu nhau). Trªn DÇn lμ vÊp ch©n (cã chç nãi lμ r¬i kh¨n). Trªn M·o gäi lμ ®i ®−êng nhá, lÐn ®i. Trªn Th×n gäi lμ söa mò (®iÒm cã vô tông, tranh nhau. Còng gäi lμ ®μn bμ cã thai). Trªn TÞ gäi lμ n»m gèi (®iÒm −u sÇu, ®iÒm bÞ khÈu thiÖt, kinh sî, trém c−íp). Th¸i ©m trªn Ngä gäi lμ sæ tãc («m niÒm lo l¾ng). Trªn Mïi lμ v¨n th− th«ng ®¹t (rÊt tèt cho h¹nh sÜ nh©n). Trªn Th©n gäi lμ cÇm ngäc (t−îng ng−êi qu©n tö chinh ch¸nh). Trªn DËu gäi lμ ®ãng cöa (v× DËu còng tøc lμ Th¸i ©m, ®iÒm nghØ ng¬i hoÆc n« tú ®au èm). Trªn TuÊt gäi lμ thªu thïa (vô h«n nh©n, nh−ng phßng cã sù giÌm siÓm). Trªn Hîi gäi lμ trÇn m×nh, ®Ó h×nh thÓ lâa lå. L¹i nãi Th¸i ©m b¹t ®ao lμ t−îng ng−êi ®μn bμ rót ®ao, tøc cã kÎ ©m m−u h¹i m×nh. Phμm Th¸i ©m thõa Th©n thiªn bμn gäi lμ Th¸i ©m b¹t ®ao, cã tiÓu nh©n h¹i lÐn, trong sù tèt cã ®iÒu hung. Nh− Th¸i ©m l©m Th©n DËu ®Þa bμn còng øng nh− vËy. Th¸i ©m lμ sao cã tÝnh chÊt che giÊu cho nªn thõa thÇn cña nã kh¾c Can ¾t sÏ sinh ra vô gian d©m, cuèi cïng cã quan hÖ ®Õn ®μn bμ n¸o lo¹n, th−a kiÖn. NÕu Th¸i ©m ë chung víi c¸c lo¹i thÇn t−íng ®ång tÝnh chÊt víi nã nh− HuyÒn vò, M·o, DËu, Gian thÇn, Tμ thÇn...th× ®ã chÝnh lμ mét bän hung häp nhau lμm viÖc ¸c, gian tμ ¸m muéi. ë chung lμ nãi Th¸i ©m gÆp gì (thõa, l©m) hoÆc cïng cã mÆt ë Ngò xø : Can Chi vμ Tam truyÒn. Thiªn hËu (LÊy t−îng ng−êi con g¸i, c« d©u, h«n nh©n mμ luËn cho Thiªn hËu) Tý th−îng thñ khuª, Söu khuy nh©n. DÇn th−îng tu dung, M·o û m«n. Th×n th−îng hñy trang, TÞ lâa thÓ. Phôc chÈm, méc dôc: Ngä Mïi t«n. Th©n th−îng lý trang, DËu b¶ kÝnh. C− duy, trÞ sù : TuÊt Hîi kú. QuyÓn 5b: S−u t¹p tËp 17 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Thiªn hËu ë trªn Tý lμ t−îng ng−êi con g¸i gi÷ cöa, tøc lμ gi÷ g×n th©n ë khuª phßng. Trªn Söu lμ con g¸i nh×n trém ng−êi ta (ý nãi ®Õn tuæi muén chång, nh− cã ng−êi ®Õn hái nªn nh×n lÐn). Thiªn hËu trªn DÇn lμ ng−êi con g¸i söa dung m¹o l¹i cho chØnh. Trªn M·o lμ tùa cöa (ý nãi tr«ng mong h«n nh©n). Trªn Th×n lμ ng−êi con g¸i bá kh«ng t« ®iÓm dung m¹o (gÆp c¶nh buån). Trªn TÞ gäi lμ ®Ó trÇn th©n thÓ. Trªn Ngä gäi lμ n»m gèi (nÕu ch¼ng cã niÒm vui ngÇm tøc lμ bÞ bÖnh). Trªn Mïi lμ t¾m géi. Trªn Th©n lμ Söa sang t« ®iÓm, trau dåi. Trªn DËu lμ cÇm g−¬ng soi mÆt. Trªn TuÊt lμ ë mét m×nh mμ t−ëng nhí. Trªn Hîi lμ ®ang lμm viÖc. L¹i nãi: Thiªn hËu d©m lo¹n lμ quÎ ng−êi phô n÷ hiÕn th©n, ®em ®iÒu vui cho kÎ kh¸c h−ëng. Phμm ngμy ©m mμ thÊy Thiªn hËu l©m Th©n vμ ngμy D−¬ng l©m DËu th× gäi lμ Thiªn hËu d©m lo¹n, v× ®ã lμ quÎ Dôc bån s¸t vËy, chñ sù ph¹m d©m. Thiªn hËu néi chiÕn hay ngo¹i chiÕn vμ thõa thÇn cña nã kh¾c Can tÊt cã vô ©m nh©n khÈu thiÖt trong sù viÖc mê ¸m. B»ng kh«ng t−¬ng chiÕn vμ thõa thÇn sinh Can lμ ®iÒm h«n nh©n thμnh tùu, nªn cÇu h«n, cÇu th©n, cÇu tμi trong vô h«n nh©n. Nh− Thiªn hËu thõa Tý Hîi M·o DËu, hoÆc l©m Méc dôc ®Þa bμn (gia b¹i), hoÆc cïng víi Tý Hîi M·o DËu ë Tam truyÒn lμ quÎ gian d©m (nÕu S¬ truyÒn t¸c Can b¹i (Méc dôc) cμng øng ch¾c). L¹i thÊy C©u trËn thõa thÇn kh¾c Can n÷a tÊt cã sù gian vμ v× ®ã sÏ tíi chç lao ngôc nh−ng còng vÉn bÊt minh (kh«ng s¸ng tá sù viÖc). QuyÓn 5b: S−u t¹p tËp 18 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Bμi 5: §øc thÇn 1- Đức là vị thần bảo trợ, đem phúc đức tới. Phàm Đức thần lâm Can hoặc nhập Tam truyền thì quẻ có năng lực chuyển đổi họa thành phúc, quẻ đang tốt thì tốt hơn, quẻ đang xấu thì hoá xấu h¬n. Đức có 4 loại gọi chung là Tứ đức kể ra như sau: Can đức, Chi đức, Thiên đức, Nguyệt đức. Trong quẻ chú trọng Can đức hơn hết. 2- Trong Tứ đức, Đức nào nhập Tam truyền cũng tốt, xong Can đức là tốt bậc nhất. Đức cũng nên sinh- vượng, không nên Hưu- Từ- Tử. 3- Đức nhập Tam truyền kỵ gặp Tuần không, kỵ lạc Không, kỵ gặp Thần với Tướng ngoại chiến. 4- Phàm Đức gia Can được phát dụng Sơ truyền và tác Quỷ thì vẫn được là quẻ có phúc đức, đừng thấy Quỷ khắc Can mà cho là điềm hung, bởi vì Đức thần năng hoá Quỷ hay Đức trọng Quỷ thần kinh. 5- Đức thần phát dụng tuy bị địa bàn khắc nhưng được Quý nhân thừa thần sinh thì quẻ vẫn đoán là trọn tốt. Trái lại không được sinh phù mà lại bị khắc hay bị thoát khí là quẻ trong chỗ vui sinh ra ưu phiền. 6- Đức thần lâm Tử- Tuyệt lại gặp hung thần ác sát, sự tốt giảm mất 7/10. 7- Đức thần lâm Can lại hội hợp với Quý nhân là quẻ ứng điềm gặp sự vui mừng ngoài ý mong đợi ; duy hỏi về bệnh tật, kiện tụng thì không tốt. 8- Đức thần phát dụng và cùng với địa bàn khắc Can thì gọi là Quỷ đức cách, tà với chính đồng bọn, như ngày Êt Dậu quẻ có Sơ truyền Thân gia Dậu địa bàn, thì Thân là Can đức, nhưng Thân Dậu cùng thuộc Kim khắc Ât mộc, đó là kim gặp kim hiệp hãa Đức làm Quỷ vậy. 9- Đức thần tác Quan quỷ thừa Chu tước thì gọi là quẻ Văn đức cách, nếu ứng cử thì đắc quan, đang làm quan thì lên chức. Như ngày Kỷ Tị, quẻ ban ngày có Sơ truyền Dần gia Tị: Dần là Can đức tác Quan quỷ thừa Chu tước. Cách tính Đức thần 1- Can đức: ngày Giáp Kỷ thì Can đức tại Dần thiên bàn, ngày Ât Canh tại Thân thiên bàn, ngày Bính Tân Mậu Quý tại Tị thiên bàn, ngày Đinh Nhâm tại Hợi thiên bàn. 2- Chi đức: ngày Tý thì Chi đức tại Tị thiên bàn, ngày Sửu tại Ngọ, ngày Dần tại Mùi, ngày Mão tại Thân, ngày Thìn tại Dậu, ngày Tị tại Tuất, ngày Ngọ tại Hợi, ngày Mùi tại Tý, ngày Thân tại Sửu, ngày Dậu tại Dần, ngày Tuất tại Mão, ngày Hợi tại Thìn. ( nhớ: kể 1 tại Chi ngày hiện tại rồi đếm thuận tới cung thứ 6 là Chi đức) 3- Nguyệt đức: tháng 1-5-9 thì Nguyệt đức tại Tị thiên bàn, tháng 2-6-10 thì Nguyệt đức tại Dần thiên bàn, tháng 3-7-11 tại Hợi, tháng 4-8-12 tại Thân thiên bàn 4- Thiên đức: tháng Giêng thì Thiên đức tại Mùi thiên bàn, tháng 2 cũng tại Mùi, tháng 3 tại Hợi, tháng 4 Tuất, tháng 5 tại Hợi, tháng 6 tại Dần, tháng 7 tại Sửu, tháng 8 tại Dần, tháng 9 tại Tị, tháng 10 tại Thìn, tháng 11 tại Tị, tháng 12 tại Thân. QuyÓn 5b: S−u t¹p tËp 19 NguyÔn Ngäc Phi Lôc Nh©m Bμi 6: Hîp ( Can hợp, Tam hợp, Lục hợp) 1- Hợp là vị thần chuyên ứng về sự hoà thuận . Khi Hợp lâm Can hay nhập Tam truyền tất quẻ ứng điềm vui mừng do sự hoà hợp, thàmh tựu. Đó là bởi do ©m với Dương phối hợp, giao cầu với nhau một cách kỳ lạ và tình cờ, tạo nên lòng tin một cách ngẫu nhiên. Quẻ gặp Hợp phần nhiều ứng điềm người âm thầm cầu cạnh việc riêng tư, đồng nghĩa với vụ ngầm kín cầu phúc thánh thần. 2- Hợp có 3 loại: Tam hợp cũng gọi là hành hợp, Can hợp cũng gọi là Ngũ hợp, Lục hợp cũng gọi là Chi hợp. Hợi Mão Mùi hay Mộc hợp chuyên chủ về nhiều mà rối, tụ tập mà lộn xộn. Dần Ngọ Tuất hay Hoả hợp chuyên chủ về bạn bè hợp đảng phái mà bất chính. Tị Dậu Sửu hay Kim hợp chuyên chủ về sửa đổi, chia lìa, biến đổi ra trạng thái khác. Thân Tý Thìn hay Thñy hợp chuyên chủ về sự lưu động mà không ngưng trệ. 3- Tam hợp nhập Tam truyền thì sự việc quan hệ nhau, buộc liền với nhau, qua hết tháng mới có thể kết thúc. Lại cũng là quẻ hợp chúng rất đông, những người thân biết, bằng hữu, đồng bọn, cùng lớp, cùng thuyền. 4- Tam hợp chuyên ứng vào sự thành hợp. Muốn định thời kỳ nào thành hợp thì dùng Thiên tướng cùng loại với chữ chót của Tam hợp, như không có mới dùng chữ chót của Tam hợp. Thiên không cùng loại với Tuất. Quý nhân cùng loại với Sửu. Câu trận cùng loại với Thìn. Thái thường cùng loại với Mùi. Thí dụ ở Tam hợp Dần Ngọ Tuất mà thấy có Thiên không, thì sự thành hợp ứng vào Thiên không thừa thần, còn như không thấy có Thiên không, thì sự thành hợp sẽ tới trong tháng Tuất hay ngày Tuất (Tuất là chữ chót của Tam hợp Dần Ngọ Tuất) nên khảo nghiệm lại cách ứng dụng này, vì thấy trong thực tiễn ứng dụng không chính xác. 5- Tam hợp mà chỉ thấy có 2 chữ nhập Tam truyền, tức là thiếu một chữ, thì gọi là Chiết yêu cách (bẻ gẫy lưng), lấy chữ thiếu này mà định Năm, Tháng, Ngày thành tựu sự việc, cũng gọi là Hư nhật đãi dụng cách, nghĩa là đợi dùng một chữ thiếu đó. Như chiêm sự việc thấy ở Tam truyền có Thân Thìn thì đợi tới năm, tháng, ngày Tý thì mới thành tựu. 6- Tam hợp nhập Tam truyền mà thiếu một chữ (Chiết yêu cách) nhưng chữ thiếu ấy chính là Nhật thần thì gọi là Tấu hợp cách (góp vào tam hợp) hay cũng gọi là Tấu túc cách (góp vào cho đủ). Như ở Tam truyền chỉ có Ngọ Tuất, nhưng quẻ lại chiêm nhằm ngày Dần, đó là Tam hợp cách, điềm gặp hoà hợp ngoài sự mong muốn dùng Thiên tướng thừa chữ được góp vào đó mà để luận sự việc. Ví như chữ được góp vào thừa Quý nhân (ngày Dần thừa Quý nhân góp vào Tam hợp cho đủ) thì ứng điềm được quý nhân giúp ngoài sự mong muốn. 7- Can hợp hay Ngũ hợp là trong 10 Can phân đôi hợp nhau: Giáp với Kỷ là sự hợp trung chính. Ât -Canh là sự hợp nhân nghĩa. Bính-Tân là sự hợp uy quyền. Đinh-Nhâm là sự hợp dâm dật. Mậu-Quý là sự hợp vô tình. 8- Giáp Kỷ là Trung chính hợp mà thừa Quý nhân thì ứng điềm được quý nhân giúp cho mình thành tựu, yết kiến quý nhân ắt vui vẻ. Gặp thêm Đức thần thì QuyÓn 5b: S−u t¹p tËp 20
- Xem thêm -