Tài liệu Tác động của lan toả công nghệ đến hiệu quả của các doanh nghiệp việt nam

 • Số trang: 207 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 95 |
 • Lượt tải: 0

Mô tả:

    013456789 6 6 3 494 97 3 !4"! 59 13 9#!"! $!9%33& 4&' 9#!95976!34& 4& !      "(5 4)* 3 4 9   14+,-./   013456789 6 6 3 494 97 3 !4"!  59 13 9#!"! $!9%33& 4&' 9#!95976!34& 4& !         9()*+,,-.,(/4 9 012/3456565 "75 489 -:;<(:=,->?,@(AB(CD/38E 8E3FGH9 4 14IJ653 0 2346789 7 0000!"!#$ 0 %&'()!*%*+)!!0,-.*" 00/& !0 .,0!"!#$ 12345673892:33333333;<=893333338>?3@ABC3 DEFGHI  JKLMG8NH2NM   00 234634 678492 9  234634 9 234448 9 23444  9 23444 8 6782! " # 4$% #&' (9 8) 4*+69 ,94- ./ 4 0 # # 1234561578989:; 0 # < 4=5>:?@89>:=>ABC?D89C182E1578989:; F # G 4=5>:?@89>:=>ABC?D89:;HIHJKB18:89:;> #< LMNMLMOPQRSTUPVUWXYQZSTP0[\]\^_`aP\baMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMLc LMNMcMOPQRSTUPVUWXYQZSTSdSTe\faSPgSahaiSTPjUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMLk # l 4=589:m85nH2=5Ao89561C182E1578989:;Ap8:;HIHJq:o2r:;H IHJKB18:89:;> #s LMkMLMtVuWvSTYwSaxwuySTSTP[WzSP0[\]\^{|Pv0a}P0[\]\^~XwSPSTP0[UMMMMMML LMkMcM€VuSPgSahaVuWvSTa0_P^SdSTYwSaX^uySTSTP[MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMcL # ‚ 4=589:m85nHƒ=5A„8:A?D89…m8578989:; << # 0 4=589:m85nHƒ>:†83‡8ˆ89‰HŠ2q1234561C182BJ578989:;23B89 IH=23‹8:>:†8…ŒC89HŽ8C5 <‚ # s =5A„8:‘:BJ8923’8956189:m85nH <œ cMLMLM€ySTSTP[{|YwSaxwuySTSTP[MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMcž cMLMcM€Vu_ŸSPYwSaxwuySTSTP[MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNc  000 234353607898 07333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333335 !"#$%&'&'(")*&+*$%&'&'(,- 232343./012348564789:77;2 4< 9:733333333333333333333333333333333333335= 232323./012348564782 4< 9:74> ;7;9?84@A99B9CD2 4< 9:73333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333335E ,!"#"*FGH$I**&+*$%&'&'(JFF(KLMN*&&'F(OPQ PR&'OS&T$$I*U&V&P, WOX&'OVOU&"#V$YZ&'*&+*$%&'&'(Y!&F(KL MN*&&'F(OPP 23[343\]/B^B9_`07898 0733333333333333333333333333333333333333333333 23[323\]/B^B9_` 07ab4@D_]cd0D9:79eC f2 4< 9:73333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333g 23[353\]/B_ 2]c9B9CD2 4< 9:73333333333333333333333333333333333333[2 23[33\]/B^B9_`;bC 9B97;C 9B99:7333333333[5 23[3[3\]/Bh@if08?4j4> eb9:73333333333333333333333333[= -k%l&YV&'FVV$YZ&'$I**&+*$%&'&'(JFF(KLMN*&&'F(OWm 23=343nh5 ob:p4q98B4333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333=r 23=323\]/B]s92]t3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333=4 R!U&$X&'- uvwxy,z{u|{}~xyu€‚ƒu„~{…†xy‡ˆRuƒx‰xyŠ‹x {Œ‹xyxyu€Ž‹„‹xuxyu€‡€{x‹k-, ,Q{‘$G’&'F(KLN’YZ&'$V$MN*&&'F(O‡F(x*“-, 534343”85b:7;0•2]t 07–074— b3333333333333333333333333333333333333333333333= 534323˜6498 ™4_j9š 07–074— b333333333333333333333333333333333333333333=E ,T&V$›GœMN*&&'F(OOVGF&žN*Ÿ$$%&'&'(  ,,uF(&G’&'Gl&YZ$%&'&'($I*$V$MN*&&'F(O‡F(x*“ - 535343—f08?4h4•4qt9š 9B9 07–074— b333333333333333333333¡= 535323¢pp0£ ¤9:7¥bB5be94064d`9:7333333333333333333333333¡g 535353¢@p_j¦97?9š ]c02 _j4@ 0733333333333333333333333333g4 535336 ™4_j_q0bs07;4q9§99 04069:73333333333333333333333333333333333333333g5 ,P…V&'FVžL&¨&'*&NL$%&'&'($I*$V$MN*&&'F(O‡F(x*“©-  01 345464789   8880 444444444444444444444444444444444444444444444 34544789   88804444444444444444444444444444444444444444444444444 !"#$%!&'()%*!+!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!-. /01234!.!!5630!476!86/!5934!/:;!<;3!8=;!/>34!340?!!5@3! 07?A!BAC!DE;30!3407?F!G7?8!3;H!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!-I .,J,!KL%!MN!OP!'N%*!QR!ST!U!&V&!WL%!MN!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!-X 546464YZ 8 8[\]0^ _`444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444a 54644b8` cde9\]0^ _`44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444a .,f,!!g#U!(h&!"(i%*!'Lj#!g#U!Qk!'#$!&V&!lmn%'!%*'Ljo!GLj!3nS!,,,,,,,,,,,,,!-- 5446470peqZ 8 0980^444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444aa 5444Y\ 8 0\80r9cs8t\ 8 80uv0we4444444444444444444444444446xx .,+,!5V%'!*LV!Q'U!%y%*!"n%!zn!&{n!&V&!lmn%'!%*'Ljo!%|S!}R%!~(%*!WLR%!! &T%*!%*'j!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!J€f 5434648‚ 88ƒ 80e8„0…c8 q0c0 1†8„0…‡q0c0 444444446x 54344ˆ_\ 8c89 8„0…8\u8‰Š u8\u‹\qZ 8q‰Œ ]0d c8\ 844444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446x5 543434Y\ 8 0\tu 8 80u eŽd q‰Œ ]0d  8‡c89  444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446x .,.,!5V%'!*LV!V&!~%*!"n%!mU!&T%*!%*'j!hL!'Lj#!g#U!lmn%'!%*'Ljo!GLj!3nS! '‘m!%*P%'!QL%'!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!J€’ 5454648‚ 88ƒ 80eq ‰Œ \q„   8“080r9 8 80uv0we4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446x 54544Y\ 8 0\\q„ ” 9 88 † 8c0 8^44444444444444444444666 .,I,!5V%'!*LV!V&!~%*!"n%!mU!&T%*!%*'j!hL!'Lj#!g#U!lmn%'!%*'Ljo!GLj!3nS! '‘m!Q'mU%*!&V&'!&T%*!%*'j!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!Jf€ 54•4648‚ 88ƒ 80eq ‰Œ c89 \8 84444444444444444444444444446x 54•44Y\ 8 0\c89 \8 8 0–\ 8 80u eŽd q‰Œ ]0d  81†\ 8 80u— ˜04444444444444444444444444444444444444444444444444444444466 54•434Y\ 8 0\\q„   88c89 \8 84444444444463 .,X,!5V%'!*LV!V&!~%*!&{n!"n%!zn!&T%*!%*'j!hL!'Lj#!g#U!lmn%'!%*'Ljo!%*P%'! &T%*!%*'Ljo!&'!V&!GLj!3nS!&™!Wš!M#%*!&V&!WL%!()%*!V&!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!JfX  0 2343536789 8 8 8    7 8 8 8 8 !"#$  " %  33333333333333333333333333333333333333333333333333333335&4' 2343&3($ 8   7 8 )  * 8 8 !+8 ,  +8 833333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333335-.' 2343-3/ 8  0  7 8 18 8 81   0 " %  3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333335-2' 34546789:6;<86=8>6?@9;6>AB6>C9;69;:D6EF6GB96=HB6>C9;69;:D6=I<6=J9;6=KLM9;69J9;6 NOP=6QRB9:69;:C9;69;::T6=8>6U:Ln9;636444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446^3o' lpq6rstV6Uu6vwx6y6z{|V{6}~z{64444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446^3' €V{6‚ƒz6z~z6z„Vv6q…†V{6z‡6q~z6vxˆ67‰6z„Vv6Š‹644444444444444444446^Œ' €V{6‚ƒz6qux6rxs6q{‚6l{ˆŽ6444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446^' ‘{ƒ6rƒz644444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446^o^'  6  01 456789     4  !1"#$%1&'&()*&+1,-./+,01 232 2$)45/+1,6&./+/+$" 7 8$9/:;&$<,6=>?1") 7 76,/$/+$1"# 7 2 &,6 76,/$/+$1"#&./+/+$"&,6&@A$B/C/+?,/:D, 7 2 :$,# 76,/$/+$1"#&./+/+$":$E# 7 F7G 76,/$/+$1"#&@0*/HI):J:KL&:1M#/JN&/+6O1 7 76,/$/+$1"#$O/JN& F7G -I):J:KL&:1M#/JN&/+6O1 F P.$Q/$B/$$JR/+&*HS/$ 3T UV/+&W&:$*/+AX Y!2 Y$6,$Z&&./+/+$"  +9/['&$$O/JN& \]7 +$1X/&^)0O:K15/A$,1 \ P.$Q/$B/$$JR/+/+_)/$1X/ F 8$9/:;&$<1X//+_)/$1X/ F8 !O0[B/`)E:<1X//+_)/$1X/ aY7 B/`)E:A1/$=6,/$ Ub2 U1M/<%&./+/+$" U !1")()BAc:$)d: UF8 C/+[)E:/$9/:*:V/+$e# 011 345689 6 56  11!"# $1%&'()'*+1&,-.1/0*1&""# $$2345&61%7819%1:&-0+%0;14<,=-1%>?$# $"@>&A&!4B&+%&;11%90=-1%>?"# $?C1DEB+%&,-F7/0*1&E1G1HI# "28()=-1%>-J&4B'1>',K&1114-J$II$L$IMNH# "$OP7+=-1%>&Q-9P7+&F1/0&A4D"R$R$INNN# ""CS%=-1%>1>0F=-1%>T-J&4B&,&U/8 =-1%>-J&4BE9114-J$II$L$INNM# "?CS%=-1%>&Q-0V&A4D"R$R$INNW# "HCS%=-1%>1>0FT-J&4BX7$INNW# "NY-&0F)1&,E=-1%>&Q-0VZ1&DMI# "MCU=-&0F)1=-1%>&Q--J1/[:&TX7 $II$L$INM# "WCU)>7B&/89P4\A/!A>.&,)>!&&,16Z- ]+%&,-=-1%>M$# "^_X/1&&8&U)>!=-1%>&Q-`7=-1%>MM# "I_X/1&&8&U)>!=-1%>&Q-`7FMM# "31!&\&,(ab1%&_7>ZcX7$IMM^# "$_58*1&*+%7!P7`=-1%>+1%>D &!b1%&_7114-J$I$d$INM^# ""CU14a1I$-J17!P9&,]1&=-1%>+1%>D &!b1%&_7114-J$I$d$INWI# "?31&,4B]01(a1-4B&,-=-1%>b1%&_7 &A4D"R$R$INW# "H310e&,4B]01(a1-4B&Q--J1=-1%> b1%&_7&A4D"R$R$INW$# "N310e&,4B]01(a1-4B&Q-FZ1&Db1%& _7&A4D"R$R$INW$# "Mf4BZ`ZX7F=-1%>>014817g&&Q-4!1!=- 1%>FD&!b1%&_7114-J$I$L$INW"#  0111 3456789 83456 6  6 6 55615 0 1561 556561 556 5561 6 !1 "#115$%9$&$%9'88888888888888888888888888888888888888888 () 3456789*8+, -1566.56 6 66 55615 0 1561 5 56561556 5561 6 !1 "#115$%9$&$%9'8888888888888888888 () 345678$%8+, -0/6456 6 6051 556 556561556 5561 6 !1 "#115$%9$&$%9'8888888888888888888888888888888888888888888888888888 ') 345678$98+, -0/6456 6 6051 556 61562#56561 5 56561556 5561 6 !1 "#115$%9$&$%9'8888888888888888888 3) 345678$$8+, -0/ 4550551#56561556 5561 6 !1 "## 5115$%9$&$%9'88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 *) 345678$78+, -6456 6 6 678516509156 5 -:0 ; 56561556 5561 6 !1 "#115$%9$&$%9'888888888888*%) 345678$<8=>5?756 665 6?@5A05 ; 56561556 5 561 6 !1 "#115$%9$&$%9'8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888*9) 345678$(8+, - 6051 556 61BC5 556561556 5 561 6 !1 "#115$%9$&$%9'8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888*$) 345678$'8+, -0/6456 6 6051 556 6 56561556 5561 6 !1 "#115$%9$&$%9'8888888888888888888888888888888888888888888888888888*7)  01 345689  5  !"#$%&%0'()0'*%+,-00%./0 120'3004#567859#0:;#!"#$%#;#<0=>!?%56+@A/.0 1BC>7D+@#;#<0=>!?%56+@A/E0 170F+!G00>7DHH0 11I0'7JK&%0'()0'*%+0%0!BHHBLBH.H0 1M?N#O?P+@A"0Q7@!0:70'H10 1.C>#!""0Q#$%#;#+@A&?N0;#!"#$%O%#@'HM0 1RS>O?P&%0'(#T7UO%V%#@'(W,T+HE0 1E?N#O?P?X#$%O%#@'N00'&% 0'(,670B0 1/?N#O?P?X#$%O%#@'N00'&% 0'(,+"=>T+6#R0 1H?N#O?P6+7#;#!Y56BB0 1#;##@'0Z%#;#T+&%0'(B0 1B?N#O?P?X#$%O%#@'N00'&% 0'(,+[##@'BM0 1?N#O?P;#!"O%V%#@'N00'&%0'( 6#;#,#;#K(&%0'(#T7UO%V%7;#%0 11?N#O?P;#!"O%V%#@'N00'&%0'( 6#;#)0'*%+#T<\=#;#7G#<<0?];#R0 1M^W_`aU_?XU=b0%0!BHBLBH.110 1.^W_`!"U_?XU=b0%0!BHBLBH.1.0   0 2346789 2 !"#!$%!&'()*%+,-./!-"0123,4"-$!-.5!678"9--,: 4;<=,>-?<%@"+!4A".-.B4CD:'E-%F4-$!-.5!@,"-G4<67HI6#! -!J7,"E-"K-"L-,G-K"8"9--,:4"0!*%+"K"-$!,-.5!@,"-GJM<67 -"0"N-'&0-."<)@"<,-"94494)G0-O@,"-G!,P'Q".=,>-?<%",>-R<@"+! 4A8"S"38C=,>-?<%4&-K%@,G%".B!',%B,*%+"K"-$!-.5!%B,':-E-,I 'I4"T09-K"-$!-.5!678"9--,:HI6#!CU7,"V4@,"!",>%-WXM-$! -.5!%E"%Y4;<494T0O4!,<%B,Z,4"-"[)%+"K"JM<-\@"<,-"94494)G0 -O'&067!,P'Q']J&'.34-"<)H^!%+"K"JM<-\-"0"N-4+!!">*8"9- "0)_,2M4',-WXP`0[-2,",8"a@,>'G@b$!4+!!">*-W'c27%4";@b$! 4+!!">67-,G-B,27%+"K"-$!-.5!JM<-\'Z,%B,X9!-E-"+!T0<_, 2M4"c<8"9-%,"*X9!4"GC d94"V4-"0)G-@,"-G'I04"e<4+!!">27%_-!0)\"(4$HP4;< -$!-.5!@,"-GJ7,"EC,GH_4+!!">fUd?g27h'AHi)hT0<-V!"[- 'O,6B,-$!-.5!@,"-GJ@",@"+!4cUd?-"K-$!-.5!'&0!./,40O, 4S!XY@"+!4A#<H5,6K-j"",>0T0P!,P%J&4;<-.HPfk2l*0mnogCd94 !",\4F0']'.<<",I02p!,P,@"94"<06I6<,-A4;<494"E-'_!'&0-.67 qrs'O,6B,-$!-.5!@,"-GHI6#!ft044";)G0J494J<" !",>84c-,I%2M4@,"-G2B67494I@,"-G"7!'&0-\-"G!,B,-"M4",>Ck<0 'c*4+!!">7)XY"<"4"c!2<-R<'G8"&4A2E,4;<-"G!,B,-"+!T0<%_- XO@\"4"j""."18@"i0%9)%c4-",G-Hx*J,J(*'&0-.-M4-,G8.B4!7, fyszg*4"0):!,<4+!!">fd{d?g*%0<H9H^!8"9-%,"X9!4"G*4P,-,G@b -"01-*T0)-K"4+!!">C"Lq%Lf0mmwg*HP4"[-4;<4+!!">27'&067 @"+!4E"-<"672E,-W%_-8"&\'&0-.674+!!">@"+!4"e'L%2E,23, j4"4""7'&0-.%74c-":!c88"&%8 @"94C},:0!E,F!7)'.34!V,27h2<-P4+!!">hfq%L*0mmwgC?G0",:067 -1Ja!-O-4Q4"G2<-P4+!!">*494J<"!",>8"R*-,I%2M46Oj-@"+!'; XF4-M%K"'Z,%B,4+!!">4c-":"V4"R,67(!4<$!2M4XP`0[--W'c !,N8-$!-.5!$!X0[-*",>0T0P"E-'_!-"+!T0<"K"-"F4J,4"0):4+! 6,>44;<!./,2<'_!*'7-E"V4!"I*"~-3@b-"01-*H-4".B4*-"&08"a*$48 4+!!">*-E982M44E"-<"-"N4'i)'Z,%B,4+!!">C 0 2345673895 4646465 4546577 4 5  54674!6574"4#$745 %&46'(46)0*+,- .# 454657 / 79#0 175245 3 '74552 446574"56781 879746465 :4&; 57 45<575 46+*=>?52458@8AB 7897&7467 !574 &C(581345D4 5E FB5B@5G54H46#4 I46465146 &J 44 KL7 4 &M464/#1(5767E3 454657546 79#0 4646597/ 54LN O3 454657/46465 4L7 A4P46  (5#4 4646581 Q /4D46 4H46R; 577!> ?5 9#4 4646552458@8AB#445A4 'SR04 D4579 45146574"745 & 468146 174'9>9735'946 7A453453 5'(4653 #'T46#4 4646553450 &4L7455 87 53453 46574"89#4 46465457957546/R0 '(46 U4645 5A52 &3746'S45>!5@4546346574" 50 465789#4 464655745B A &4646574"#4 Q3 454657V7W 44H46R; 3& 4546574'9 745A4>%B 4574546577!V7W41 X46 &54H46#4 81#4 I46465/ 545465<LN 46U4 Q37!V7W1:4 Q3 45465747 O/46 465 53>!6 17&346574"5744B5'5@45 5145 'S(RJ#$ 5B Y3 O45 A 4546574Z &4 'T46L74/54H46#4 46 465 45; 1 5'T460 &43 752546546#1"%V[ 45; & 4646145>7 /46574"R745#05M4 9 17\]^_`abcdefbaghbihebjkhbalefb efmnbcoebmpnqbrqsbaghba`abtuhembefmpnvbwpnjbxhy^#1 9 17#A434> z{|]}~]€‚ƒ]„…†‚„]‡ƒ] ˆP 746574"5245#A434#1 345673 'S 3 46#4 I 46465 457 4546577 ! 546345#4 I46465 5345>ˆP 754641B 'SP 545/ 51453P 7P 5445'R\ )7-‰ Š3 O45 'S3 A 45465746465 /54H46#4 I46 465 50R0 > )77-‰2 #'T46 'S 3 46345#4 46465 457 45 46577 ! 5 345/461455345 5 35 4635 46465534581 5 3O5L45345> )777-‰2 #'T46 'S 3 4657"46 45 &45#4 46465 97 H46 &'J464H46R; 3 454657 & 463 &@455D4L8# 746U4#0> )78-‰2'& 'S374465O6S7$895245R35 4 A4P463(5#4 4646545Z H46'T46574H46R; 3 4546577 !> 0 235679 7 7 7 !"#$#$%&#'() *+,-./01012,3045678-94:;014<=7=0->?4@01012A-B,2,A6C6?4<=494 D>=02012,AEF8G2942-2H012,3045678494D>=02012,AEI,A-J=K-L>01:M:,NO6 012,30456018024@01012,AE42P-94I,A-J=KQ RS%TUV#$%&#'() WXYZ[\]Y^]_`aY*b-8,NcDd01De7,A6:,b6-L=D>=02012,AE28010fK4<=gh01 4d4-2+01G3-ijkkj:P0jklmF8De7,A6:,b6-L=NcDd014@01012A-L>01N?0n6o-Y 4<=D>=02012,AE0180242P-94I,A-J=K-ijklj:P0jklmQ WXYp[q`^Y^]_`aY*b-8,012,30456-L30E2rKF,4?0.B4-2s>49401802G,02-P G29402=6F8:,NO6E2O0-t42018024@01012,AE42P-94I,A-J=KQ u3vwx7 7 y944O62z,012,304564<=76{090:./44d-2H2M=02.N=6| }~ 3vwx7 7 €‚ƒ „  …3† ‡ „ 7 ˆ6{090NcDd01GP-2/EE2.‰01E29E:Š02-t02F8:Š027./0102‹KK@2Œ02 2>9G2?0f017=0->?4@01012A-i494J4MG2?0f017=0->?4@01012A-B,494 D>=02012,AE4Ž07r,-2s>494.B4:Š027./01F8E2.‰01E29E012,30456N=6| 0 2345789      !"!# $% & ' () *  +,-.+9/* # 0/1 !"!# $% 2  3 ,4 5-.+- -678 23459:9      -;&, < !4/#%+ = -!> #+ & =1 !% -? & -;( 2 $+ @+-? &A-A8 2345B:9   (# - -!C *#!, !" !#$% (# - -D1E !F-? &-.+- -678 2345G:9   H' IJ$& !"K-$5 - !F -.+$+ #-? &!< & ' #+ &/# L (>- ( - + 8 2345M89   3 1N 2 F!"!#$% - !F -.+$+ #-? &K2 1O 2 #+ &1# ' 1E 3 4$P8 QRSTUVWXYZ[WXYX[\Y]^_ỲabYcdeWYfWY g -P J (<h+D$ !N(i--!5-F,P -<-.+- - -j !1K-8k" + 8 TUVWXYZ[WXYX[\Y]^_ỲabYcdeWYfWY lm9  ?E    -;&,< !4/#% + !"!+1+-O$n I< -!> #+ & =1 !% -; ( 2 $+ @+-? &A-A8oh?E F-;!L (& D$ -p1+ !3I$ !% -;( 2 $+ @+, #*K- - !% !+  89+ @+-? &-; -!F q--A-!< ' #+ &1# !; #+ & =1 !% -;( 2 $+ @+-? &, D <!< $ #+ & -? & I;- (r K- 1" *- ,-s $ #+ &t6u8 lm9 !L ?E !  -!F -.+$+ #-? &!< & ' #+ &/#- - ;#+ &-;(# - --? &( - + 8 9  & 1+-;K0vw#+ &(? O $5Eh(x( $+ @+-? &Dyzw!5-O $5FC h( $+ @+*{|w#+ &!5-O $5 h- -( $+ @+-? &8 lm9 -p1+- -(;(2 *L() 2 ( &-.+ %$+#!F D*L I ;-<>D#P!F AA-& }~6D I $& j&7+-; - !F -A-1# (E j-$ #+ -+€-q1" (+}~6DE  0 2345536789 99 939 3 5259 253559 92 59 9 3 3 66! 939 3 "# $%&6'9953 23(7 2)*5+ 92 59 9 3929 2),-9 99 .6(22) 9 6 2)/93"309123 9 6495159 553.6!79 55"3,89 "3""309)999 .6(2 2:93"309)999 .6(29 ; <6559 3 =95462),>50753, 2353 9# &6'99"323 9) 3 649 53932) 935+ 92 59 9 33393?5 389393 <63 649 53932) 932@ 92 ABCD;9 "9 8 29 2),-9 99 .6(2 "5+ 9 9359 9 3 "5325E 2F 2) 9 62)/93 "309123 # GHIJKLMNLOPQRLSTRLSULRVLWXRLYPZLJKH[\JL]^PL]_UL̀PaJLbJLL $%c81d2e"2)/93> 55! 939 3 "59 9 35 ;55! 939 3 "5f99g 52) 9 3 329 =923h"25> 55 99 3 =9546;2),i9 3 3j5;! 93 9 3 "59 9 35 ;6 92093 <63892> "322) 899 6499309553(2 ,h9 5 -)9 3/932345536789 99 939 3 9 ,i 9 8909 5 399 3("23759 9 33 66! 939 3 "# $%k 329 f62,2)52 "9,>59 ABC5f92 "275,h5367935393,9 553j9j5 559 935399 23 .45 92 59 9 3;23l5m755 5393.53367935329 2n.6!79 f6 2) 9 9,>55+ ! 939 3 " ABC;29 5,i9 5393.533g2)h;,69 3 2353 9536789 59 9 3# opqrXRL]QPL]_UL̀PaJLbJL F "3f9i -f6;"3f926'9 h s5393.536'99,h525(6 2393t53,89 #u723893,. 6v u3,89 wvx29 6 99 3 =9546< 92 59 9 3259 5+ 92 59 9 393 66! 939 3 " u3,89 yvu8.-s23672"3,89 "3"6'9< 92 59 9 325 9 5+ 92 59 9 393 66! 939 3 " u3,89 zvx352)39 3 663 329 399 92 59 9 35+ ! 939 3 "E 2F u3,89 tvc93 259 5+ 92 59 9 393 66! 939 3 " E 2F  0 2345679 67 667362 6 267673 26726 26767363  63673! 9"9"#$%&'()#(*+,+,-. /0123451678629:8;8;63481<51=1>?6@862A8;29BC8;DEF=1GH868;5I8 ;J11KL2A8;29BC8;M3862NOP6Q8;8;63481<5RL8GS5TU2A8;29BC8;M3862NTE 8;5I8;J11KL2A8;29BC8;M3862NRV28;5I82WXL99:YZ[\]\^TE_:>L9Z[\`0^TE8C 9a29:8;86Q8;8A>[\0bcL5M63d:D:eZ[\f0g[\fh^FijYk8;>a2M658;M6lDm 265jN216:2A8;29BC8;M3862NOnm265jN22i81lG3o88Ej86p8>q86rstPDEGa8; Dk1u5L829v8;86p21KL2A8;29BC8;M3862NRC3T@ckGw8;;wx1KL1=1jN52JTJ8TE DL:Ga8;16:2A8;29BC8;M3862N15J31y8;cz;3{>YS8Zu5jD5|2D}32<1;3{>YS826~: u5j>?^Or9:8;>?6@86d:D:eg1?8;8;6GB}11:386B>a2R3N88;:q3c386g1?8; 8;6>€3czDL82L8;LjTEM6?8;2J8M‚>Ot?8;8;6DE>a26E8;6wL1?8;1a8; 265S82ƒjZM6?8;1q8629L86gM6?8;D:q329W^Or5j86348g86|8GH868EjM6?8;x6y6}x T€3R„8;16<8;26k18;63>16:26pjck;3L2A8;G=8;Mo29:8;163234516:…†_1KL 1=1_P2B86i8O nm265jN22A8;29BC8;>€3GBL9L86Q8;;3{32671626Lj26N16:mGH86GS52B TE:6:q2Ga8;…†_1KL1=1_P2B86i8TETL329‡1KL8wOt=1>?6@861KLˆ99:e Z[\0‰^gn51LcZ[\ŠŠ^g…:>~9Z[\Š0^GB}1FijYk8;YkL2948M3862NR488;:E3 /L9c6LDD3L8OP6Q8;>?6@868EjM6=1R32G=8;Moc:T€3>?6@862i81lG3o829B€1 Gij29:8;Gw6v16:9„8;ck2A8;29BC8;1KL8A8;c5p2DL:Ga8;DEMN2u5{1KLu5= 29@862716D‹jM3868;63>1KL8;BŒ3DL:Ga8;OP;BŒ3DL:Ga8;DE>T31T€38A8;c5p2 1L:68TE86ŒGw2=1Ga8;27161k12€32A8;29BC8;M3862NM636v2716D‹jTE163LcŽ M3868;63>gM3N826k11KL6vOr6~:Gwgck2716D‹jM3N826<1g8A8;c5p2DL:Ga8;TE 26LjGl31?8;8;629C26E86Rax6|81KLu5=29@862A8;29BC8;Or5j86348gM3N826<1g 1?8;8;6T8GB}11:3DE6E8;6wL1?8;8;6M6?8;1q8629L86TEM6?8;D:q329WO dL5Gwg…:>~9Z[\Šhg[\\b^DE8;BŒ3GGBL9L1=1;3{GH8616:M3N826<186B >a26E8;6wL1?8;1a8;265S82ƒjGo;3{326716T@cL:1=11?8;2j2B86i8GS52B…†_ 1w16KmO…:>~9Z[\\b^GGBL9LRL;3{GH869‘9E8;TU1?8;8;6Gox6=2293o8>? 6@861KL>@86’r6<86p2g1?8;8;6DE>a2GS5TE:M6?8;1q8629L86g26<6L31?8; 8;6DED:q329W>a2x6S8TE26<RLDE2A8;29BC8;M3862NGB}126ƒ1G“jRC3GS5TE: 1?8;8;6M6?8;1q8629L86TED:q329W>a2x6S8O”@26NgM6?8;;3J8;86B>?6@86 0 2345267845294 4 45452 45 4 7  45 42645 4!6"#5 62 $45%&2345'4(2645 )45245*+ 45 4542, 42-2345267845./226 4"0$214 42-/ ./2 26 4423452678454$ 44725 434 22567789 :./226 4$2 423452678454$ 4;<26'4=.+=4 >? +.!2!6567@A67A89 6B45 < C D $45< >2345267845 +E 42-"F/ 45 '4 )+2345 2678454$ 4 45./226 444 D454745G4 7 D<21454H2I J4 ;454" F4545KLF#+4 7  4I42M45 12N >./226 4 42-" #52O4P454367QR >2-S267C $214 42-I./226 4 4545 : T64P45 D455D.*+426U45 > 4545KLF# 1 C 2345267845 > 4I4 42-"KLF# D2264P45 V$ C 2645 / W4< 86$45 +45 X+2645 / 454267C 9 4545Y2 7 )45;Z45 [4547 +45 H. / .7V452 4 424 / 2 '+ +\4 H2745 .].$2*+1 5 45 ./226 4^9;<45+2Y426'424 X+"KO D22 I4 I2Y < ./226 4 4 2-"#745 '4 )+ >2664567Q89 : T6./226 4 45452345267845 4 J4*+2_ 5 42345267845 42-2645; 4.Z2+$ >-+2345 267845;941"`!.567QQ9F4 567Q09?!567Q0924=42H6B452345 267845 4545 >-+;<26'4M434545+a4494< 2 -.2Z 2 $45 ./226 4 4545245*+*+/264/452 C "K645 D!6 5677R9b643!.456776925 434 225677892 a45c6B45  2 '+4 I+V4 ./226 4 4545(;G4 -4  2 7 <./226 4V4I 42-"d6!!4567e09?4567fQ9g2!658RRe9066 458RRQ9K!h 4;!6 58R6R9 I+ 6B45 4545< C '4*+4 -426 2) g3F#;G4 -4 < M 2 44345+H2 X42 -2 i262345267845M4345 4264" j7$2 4545C M4^+H245 T5 M .YM4^+H2 D2;G4 -42345 +*+M2 $452645&#"F/ 45 '4 )+27_45 9+2 +1 '4-25 P 4545 +*+M2 $45 V42645 / 2 ) ;445 .5F55!!8R68kL! ! $45<8RRQk04 l h8R68k 262m $45<8R6R9"F55!!58R689 6B45 C KLF# 7 2< 4 '42Z 2645;445 .(23454345+H2 "&445 .C Z 2 '+ M 2 4-2*+M2 $45+4 15n452345 7_45 X+2745+a414 45 45C +2 -.4=4 / /D 2 -2oJC "jX+2727oM4P+447 4/2 -2oJ 45452452 4 p45C M4345H.2Z [454742, > 4P45 4545C 4H2 D 2345 ++H22 $45 >;445 . 0 23456789  595587 2 8877!"#4$45 $44%96&'(7%46&)7* 74+,-./&$88019&78!2 /$204468+9%478!/./'3444685046463778!4%89846 4637789&8&"&:8;&<2 4=96>78!021?777!"6@4 ./&46A79 204468+B&CD469789/,&6&8E6/&2 F./& 04 4@<8@2G77!78H2'848!07+"48/G 4(74635746 2IB&4J5587 2 KL/@46>778MJ/"I48N4 4697''848N '2O./<46=4697019&78!2P&-E64Q 7 2 G4@< 88 '2OR4070"N8!/./'CD 46978566857 2 2048!6&019&78!24746M46 463772?4/9'(7L#G24646377 8878848!/0 ' 2O8E4&"&<7 2 FS020'357B&./<46=88 '2O 9%4748N246884J94@<' '2O./<46= 88R'35707+N8!/ /@4B&19&78!2 /<8M =/7 09%47TUC I/43204468+77!8 B723X72029"4BK"/G34 ./&4#B& 078MJ/84N YZ[Z\]^_\`abcde\`a^`\fg\hbide\hjd\klj\_mde\dean\ o9"377"&49'77!S&73448N2G4598K/370 &/ 4697R8,G4"M"03748N2GW &/p qrsturvwxV078MJ/"&49'77!1&46Mwyz{t|}ut~€ut|‚uturƒ 2w„|ru…~…†t‡~…ˆt‰{{Š…‰|rp‹3748N2G< Œ1?70"8MN4Ž&<&46G "/777!34L#<171&46M1)"8!/K 07N+9"377377 "&49'77!4P19&78!2‘748!TUCN019&78!2‘7 0‹3748N2G<4G246/79"&49'77!4598K/1A29%47 TUC469747R4+'848!77!570D=/7 0 78MJ/459048N2G<K/94@<6>7"&49'77!4(7 ’" 78'I/K"&97 0?7#2/425$:7@AB5CD00EF(A(G/04* 89 2A!429H422!89 95I!+57CI/ I!&4457FJKLM47&N&52$C7&NL-7&J42F2! 2"#+J-227O$*7!89 456742>P5.542)4 4237!2Q2!1*489 &!4*59*L!724253R7!89 L-7&7 &N9H4J424'&!4255.542)44232"R&4 9Q22Q7!89 2'2535I!&4457157&S42<> #25 425$52A!25RN#.52TL%41555723542 C7!2A!25OLSF2)4!/047!)44232A!25O4742T (A(G15*2055'2)4,2,22"5205457:72!1 *489 > UVWXVYZ[425$7!)4423L-7&\Z]^X_`aXVbcX_VZX^VdC_ef\X gha_\ZeaXY^^ieY_VF>j.52Nk22)477! 2!1*489 :7* + 2'4525R2,:752:12&722/.45RN#NR&4(A (G*44525R2,:77!)4423>425$2-253525' 2!*225R2,/=(;#L-4L-7&I&7 452;l4#I !9k2CmhYfZngZopqXZa^h\fF>425$8Ll2!2)4r4 2"272N2,&54/=272/4O2!2"#r157!)4423&!4 42 4567427!)44232)42T*444&/5444 J"s*4I2;J("2/7!*4 4#25 53C8!JA9A&4 D0EtuAJ! D0vwu!2AxA527 D0v0u A&JA57L5&5 D0vvF>P5'2Q22/425$:7 A&JA57L5&5CD00vF!/047! &!442u7!4567422T&7&H42y4O22/544' 9525R2,>P+44+R7&S42":7 A&JA57L5&5CD00vF52z;# 425$I5(A(GJ-29535O4&!4)2Q27!4567 42> &5.52Nk2& 425$:7!2AxA527CD0v0F152!&H4 7!+2'2#2,22!8Q2* &5'2752!1*489 :7 Q2>?/.45RN24:72I2425$#O!52/.!7! 2/*95< !5z5422/*4r7!&549539{7,2 2)4r42":742&!4)2Q27!>4!5&7 212:75RN #s2'25352z5RN225R2,s52{5JKLM4L65345:724 
- Xem thêm -