Tài liệu Tài liệu ôn thi công chức hành chính môn tin học trình độ b

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 14470 |
  • Lượt tải: 144

Mô tả:

Tài liệu ôn thi công chức hành chính Môn Tin học trình độ B
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN: TIN HỌC – TRÌNH ĐỘ B A – EXCEL - Các hàm cơ bản trong Excel: SUM, SUMIF, COUNT, IFF, COUNTIF, LEFT, RIGHT, ROUND, AVERAGE, MAX, MIN - Các toán tử: AND, OR B – ACCES Phần 1: Tạo Cơ sở dữ liệu - Các thao tác cơ bản với tập tin CSDL trong Access - Tạo bảng - Sửa cấu trúc bảng - Nhập liệu cho bảng Phần 2: Truy vấn dữ liệu (Query) - Tạo các truy vấn dữ liệu băng QBE Sử dụng QBE để tạo các loại truy vấn dữ liệu sau: + Select query: Sử dụng các hàm cơ bản cho cột tính toán: Left, Right, Mid, Trim, Date, Year, Month, Day, IIF và các toán toán tử AND, OR Sử dụng Total trong select Query (truy vấn nhóm) + Make table Query + Update Query + Append Query Delete Query Cross tab Query - Sử dụng tham số truy vấn Phân 3: Xây dựng màn hình với chức năng cơ bản bằng Wizard - Tạo màn hình đơn và màn hình Main-Sub bằng Wizard - Tạo các điều khiển Wizard: Controls Wizard, Command Button, Commo Box, List Box - Tạo nhanh các chức năng bằng công cụ Wizard + Tạo các nút Add, Save, Cancel, Delete, Exit + Tạo bộ nút di chuyển.
- Xem thêm -