Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thể loại khác Chưa phân loại Tiên thiên diệt số dị bốc tiên tri...

Tài liệu Tiên thiên diệt số dị bốc tiên tri

.PDF
160
9133
154

Mô tả:

TIÊN THIÊN DIỆT SỐ DỊ BỐC TIÊN TRI
TIEÂN THIEÂN DIEÄT SOÁ – DÒ BOÁC TIEÂN TRI – Soïan giaû: Nguyeãn Khaéc Haøi www.tuviglobal.com Soaïn giaû : NGUYEÃN – KHAÉC – HAØI * TIEÂN - THIEÂN DIEÄT - SOÁ DÒ - BOÁC TIEÂN – TRI NHAØ XUAÁT BAÛN HOÀNG DAÂN 254 Ñaïi loä Khoång Töû ( Chôï lôùn cuõ) 254 ÑOÂ – THAØNH SAØI- GOØN Ñaây laø hình bìa quyeån TIEÂN - THIEÂN DIEÄT – SOÁ DÒ - BOÁC TIEÂN – TRI quyeån 1 vaø 2 ñeå chöùng minh. Oâng NGUYEÃN KHAÉC HAØI soaïn thaûo LÔØI NOÙI ÑAÀU Thöa caùc baïn, Töø xöa ñeán nay caùc loaïi saùch xuaát baûn veà moân boùi khoa baèng Vieät Ngöõ, chöa coù vò naøo soaïn ra quyeån TIEÂN - THIEÂN DIEÄT – SOÁ DÒ - BOÁC TIEÂN – TRI cuûa Oâng THIEÄU-KHÖÔNGTIEÁT tieân sanh. Vaäy nay toâi ñaõ coù kinh nghieäm 40 naêm roài, toâi thaáy quyeån TIEÂN - THIEÂN DIEÄT – SOÁ DÒ BOÁC TIEÂN – TRI naøy caàu öùng nhö thaàn, nhö hình vôùi boùng nhöùt nhöùt ñeàu ñuùng theo söï thaéc maéc cuûa ngöôøi ñi caàu boùi. Veà caùc moân queû khoâng giaûi ñaùp ñuùng nhö söï thaéc maéc cuûa ngöôøi ñi caàu boùi? Hoûi moät ñaøng, traùi laïi queû laïi traû lôøi theo moät neûo khaùc. THÍ DUÏ : - Ngöôøi coi hoûi veà coâng danh naêm nay coù thaêng chöùc hay khoâng? Traùi laïi queû traû lôøi khoâng quaû quyeát noùi uùp môû raèng : thaùng 2 coù taøi, thaùng 3 ñeà phoøng beänh. Nhö vaäy, ngöôøi hoûi moät ñaøng, queû traû lôøi moät neûo khoâng aên thua vaøo ñaâu heát. Vì leõ aáy, nay toâi ñaõ quaù 80 tuoåi, phaûi raùng dòch cuoán TIEÂN - THIEÂN DIEÄT – SOÁ DÒ - BOÁC TIEÂN – TRI naøy tìm caùch xeáp ñaët cho roõ raøng cho ngöôøi muoán xem mau hieåu. Neáu gia ñình naøo coù moät quyeån, luùc naøo höõu söï muoán coi, theo söï xeáp ñaët laáy queû theo ñaây thì xem raát ñuùng vaäy, coi chöõ ñaâu nghóa ñoù, khoâng noùi mæa mai uùp môû. THÍ DUÏ : - Hoûi caàu taøi thì queû traû lôøi coù taøi khoâng. - Hoûi thi cöû thì traû lôøi ñaäu rôùt Caû thaûy coù 512 queû. CAÙCH LAÄP THAØNH RA QUEÛ Queû Tieân Thieân Dieät Soá coù hai baûng maãu : Baûng A vaø Baûng B. Moãi baûng coù 8 cung : 1) Cung Caøn 5) Cung Toán 1 TIEÂN THIEÂN DIEÄT SOÁ – DÒ BOÁC TIEÂN TRI – Soïan giaû: Nguyeãn Khaéc Haøi www.tuviglobal.com 2) Cung Khaûm 6) Cung Ly 3) Cung Caán 7) Cung Khoân 4) Cung Chaán 8) Cung Ñoaøi Moãi cung coù 8 queû. Taát caû laø : 8 x 8 = 64 queû theo soá thöù töï töø 1,2 … ñeán 64. Moãi moät queû coù 8 con soá 1,2,3,4,5,6,7,8. Vaät duïng ta saém ñeå coi queû laø 8 ñoàng tieàn. Ngöôøi thaân chuû muoán coi queû caàm heát 8 ñoàng tieàn roài thaønh taâm muoán coi queû gì, tuøy söï thaéc maéc trong loøng maø caàu xin moät queû roài vôùi 8 ñoàng tieàn caàm trong tay muoán ñöa cho oâng Thaày maáy ñoàng tuøy yù hoaëc ñöa heát cuõng ñöôïc. THÍ DUÏ : Quí vò ai muoán coi queû caàu taøi coi trong Baûng A cung Ly hoaëc baûng B cuõng cung Ly soá queû 18 coù con soá 8 ñeå laáy queû. Neáu ñöa 1 ñoàng ra queû soá 131 - 2 ñoàng ra queû soá 286 - 3 ñoàng ra queû soá 327 - 4 ñoàng ra queû soá 414 - 5 ñoàng ra queû soá 565 - 6 ñoàng ra queû soá 673 - 7 ñoàng ra queû soá 748 - 8 ñoàng ra queû soá 852 Ñuùng nhaèm queû naøo do soá queû ñoù maø ñoaùn ñuùng khoâng sai. Neáu ngöôøi thaân chuû coi taøi thì 8 caâu queû ñeàu noùi veà taøi ñaëng hay khoâng chôù khoâng heà noùi uùp môû. Neáu 8 caâu queû khoâng ñoaùn ñuùng laø do nôi ngöôøi coi laïc queû. Queû Tieân Thieân Dieät Soá naøy coù 512 queû coù 888 soå queû ngöôøi coi gì thì traû lôøi theo ñoù khoâng heà noùi uùp môû, hoaëc noùi qua chuyeän khaùc. THÍ DUÏ 2 : Coi thi cöû coi cung Caøn soá 4 baûng A… Coi maïng vaän cung Caøn soá 1 baûng A… Coi dôøi choã hay coi ñoåi choå laøm cung Ñaøi soá 12 baûng A… Coi khai tieäm cung Ly soá 17 baûng A… Ñi laâu muoán trôû veà coi cung Ly soá 21 baûng A … Ñi möôïn tieàn coi cung Ly soá 22 baûng A… Ñi côø baïc coi cung Ly soá 24 baûng A… Coi xuaát haønh coi cung Chaán soá 27 baûng A… Coi chuyeän gaây loän khaåu thieät cung Chaán soá 32 baûng A… Coi vôï choàng cung Khaûm soá 45baûng A… Coi vieäc thaêng chöùc cung Khaûm soá 42 baûng A … Coi coâng danh cung Caán soá 50 baûng A… Coâi soá soáng laâu hay yeåu cung Khoân soá 58 baûng A… BAÛNG A TOÁN 5 33. Sanh yù (vieäc buoân baùn) LY 3 17.Khai tieäm ( khai tröông) 34. Thaùc hoaù (khai cöûa haøng) 18.Caàu taøi ( kieám lôøi) 2 TIEÂN THIEÂN DIEÄT SOÁ – DÒ BOÁC TIEÂN TRI – Soïan giaû: Nguyeãn Khaéc Haøi www.tuviglobal.com 35. Khôi taïo (khôûi coâng laøm) 19.Maõi suùc ( mua suùc vaät) 36. Xuaân taøm ( ñeå taàm) 20.Phaàn quyùnh ( coi maû moà) 37. Vaên baèng ( giaáy tôø caáp baèng) 21.Hoài höông ( trôû veà xöù xôû) 38. Kieán quôùi (thaêm ngöôøi) 22.Taù taøi ( cho vay möôïn tieàn) 39.Giaûi löông ( phaùt löông) 23.Phoùng tröôùng 40. Toá traïng ( bò kieän keâu naøi) 24.Ñoå baùc ( côø baïc) KHOÂN 8 57. Gia traïch ( cuoäc nhaø) CHAÁN 4 25.Nhaäp nhaùi ( cöôùi vôï ôû queâ vôï) 58. Thoï ngöôn ( soáng cheát) 26.Caàu töû ( caàu con) 59. Taåu thaát ( ngöôøi troán) 27. Xuaát haønh ( ngöôøi ñi) 60. Thaát vaät ( maát ñoà) 28. Taàm quaùn ( tìm queâ quaùn) 61. Hieäp loõa ( huøng hieäp mua baùn) 29. Thu thaâu ( muøa gaët luùa) 62.Haønh nhôn ( ngöôøi ñi) 30.Thuû ngö ( ñi baét caù) 63.Giaûi giao ( giaûi toäi) 31.Daï moäng ( nguû chieâm bao) 64.Thuû ngheä ( laøm ngheà) 32.Khaåu thieät ( raày raø vôùi ngöôøi) ÑOAØI 9 9.Hoäi söï ( nhoùm hoäi) CAÁN 7 49.Gia tín ( bieát tin nhaø) 10.Möu söï ( möu chöôùc) 50.Caàu qua ( muoán laøm quan) 11.Maõi oác ( mua nhaø) 51.Trí hoaù ( tröõ haøng hoaù) 12.Di cö ( ñoåi choå ôû vieäc laøm) 52.Caùo traïng ( kieän ngöôøi ta) 13.Phaân gia ( chia gia taøi) 53.Noäp laïi ( laøm lính, coâng chöùc) 14.Thieân hoa ( ñau traùi gioáng) 54.Ñieàn saûn ( ñaát vöôøn) 15.Phuï beänh ( cha ñau) 55.Thaûo boäc( baét ngöôøi ôû troán) 16.Beänh chöùng ( ñau,beänh) 56.Caên qua( ñi tuøy tuøng vôùi quan) KHAÛM 6 41.Naïp giaùm ( laøm coâng chöùc) CAØN 1 1.Maïng vaän ( maïng ñôøi soáng) 42.Thaêng thieân ( caáp böïc coù leân khoâng) 2.Ñoïc thô ( ñoïc saùch) 43.Hoaø söï ( caàu hoaø) 3.Taán hoïc ( ñi hoïc) 44.Giao vieäc ( mua baùn) 4.Khoa cöû ( thi cöû) 45.Hoân nhôn ( cöôùi vôï) 5.Tinh vuõ ( möa taïnh) 46.Thuù thieáp ( cöôùi vôï leû) 6.Thuû thaûo ( ñoøi nôï) 47.Luïc giaùp ( chuyeån buïng ñeû) 7.Chieâu teá ( cöôùi reå) 48.Taàm nhôn ( kieám ngöôøi) 8.Thænh y ( röôùc thaày thuoác) BAÛNG B 3 TIEÂN THIEÂN DIEÄT SOÁ – DÒ BOÁC TIEÂN TRI – Soïan giaû: Nguyeãn Khaéc Haøi www.tuviglobal.com TOÁN 5 35.Khôûi taïo LY 3 2.Ñoïc thô 59.Taåu thaát 53.Noäp laïi (laøm lính coâng chöùc) 45.Hoân nhôn 26.Caàu töû 30.Thuû ngö 10.Möu söï 21.Hoài höông 36.Xuaân taàm 11.Maõi oác 19.Maõi suùc 51.Trí hoùa ( tröõ haøng hoùa) 61.Hieäp loõa 7.Chieâu teá 41.Noäp giaùm KHOÂN 8 63.Giaûi giao CHAÁN 4 43.Hoaø söï 32.Khaåu thieät 17.Khai tieäm 14.Thieân hoa 60.Thaát vaät 55.Thaûo boäc( baét keû ôû troán) 39.Giaûi löông 46.Thöù thieáp 15.Phuï beänh 4. Khoa cöû 6.Thuû thaûo 40.Toá traïng 27.Xuaát haønh 24.Ñoå baùc 52.Caùo traïng ÑOAØI 9 38.Kieán quôùi CAÁN 7 44.Giao vieäc 57.Gia traïch 16.Bònh chöùng 22.Taù taøi 64.Thuû ngheä 9.Hoäi söï 20.Thaàn quyùnh 49.Gia tín ( bieát tin nhaø) 56.Caên quan ( ñi tuøy tuøng vôùi quan) 28. Taàm quaùn 8.Thænh y 3. Taán hoïc 25.Nhaäp nhaùi 48. Taàm nhôn 37.Vaên baèng KHAÛM 6 50.Caàu quan ( muoán laøm quan) CAØN 1 58.Thoï ngöôn ( soáng cheát) 23.Phoùng tröôùng (cho vay) 12.Di cö ( ñoåi choã ôû vieäc laøm) 31.Daï moäng ( nguû chieâm bao) 5. Tinh vuõ ( möa taïnh) 62.Haønh nhôn ( ngöôøi ñi) 18.Caàu taøi ( caàu taøi) 13.Phaân gia ( chia gia taøi) 29.Thu thaâu (muøa gaët luùa) 33.Sanh yù ( laøm vieäc mua baùn) 42.Thaêng thieân ( caáp böïc coù leân khoâng) 1.Maïng vaän 34.Thaùc hoaù ( khai cöûa haøng) 47.Luïc giaùp ( chuyeån buïng ñeû) 54.Ñieàn saûn ( ruoäng ñaát vöôøn) 4 TIEÂN THIEÂN DIEÄT SOÁ – DÒ BOÁC TIEÂN TRI – Soïan giaû: Nguyeãn Khaéc Haøi www.tuviglobal.com Baûng queû ñaõ laäp thaønh Queû Caøn Maïng vaän Ñoïc thô Taán hoïc Khoa cöû Tuaàn voõ Thuû thaûo Chieâu teá Thænh y 116 113 112 118 111 114 115 117 267 268 261 262 266 265 263 364 374 372 376 371 377 373 378 375 445 441 447 445 444 448 442 443 553 556 554 557 555 552 551 558 638 637 635 634 633 631 636 632 782 784 783 785 788 786 787 781 821 825 828 823 822 827 824 826 Queû Ñoaøi Hoäi söï Möu söï Maõi oác Di cö Phaân gia Thieân hoa Phuï beänh Beänh chöùng 112 123 125 121 126 128 124 127 211 218 213 216 217 212 215 214 366 362 368 367 364 361 363 365 477 471 472 474 475 476 478 473 544 546 541 545 543 547 542 548 655 657 656 653 658 654 651 652 733 734 737 738 732 735 736 731 888 885 884 882 881 883 887 886 Queû Ly Khai tieäm Caàu taøi Maõi suùc Phaàn quyùnh Hoài höông Taù taøi Phoùng tröôùng Ñoå baùc 134 131 133 137 135 132 136 138 285 286 288 284 283 281 287 282 323 327 322 325 328 326 324 321 418 414 411 413 412 417 415 416 562 565 566 568 561 564 563 567 671 673 677 672 676 675 678 674 746 748 744 741 747 743 742 745 5 TIEÂN THIEÂN DIEÄT SOÁ – DÒ BOÁC TIEÂN TRI – Soïan giaû: Nguyeãn Khaéc Haøi www.tuviglobal.com 857 852 855 856 854 858 851 253 Queû Chaán Nhaäp nhaùi Caàu töû Xuaát haønh Taàm quaùn Thu thaâu Thuû ngö Daï moäng Khaåu thieät 147 143 144 142 141 145 146 148 254 258 255 251 256 253 257 252 335 332 333 336 337 338 334 331 483 481 488 487 484 482 485 486 528 526 522 524 525 521 523 527 612 617 611 615 613 616 618 614 761 764 766 763 768 767 762 465 876 875 877 878 872 874 871 873 Queû Toán Sanh yù Thaùc hoaù Khôûi taïo Xuaân taøm Vaên baèng Kieán quôùi Giaûi löông Toá traïng 156 151 155 153 157 152 154 158 237 236 233 238 234 231 235 232 384 387 388 382 385 386 383 381 425 424 422 421 423 427 428 426 513 515 511 516 518 514 512 517 668 663 666 667 662 665 661 664 772 778 777 774 771 773 776 775 841 842 844 845 846 848 847 843 Queû Khaûm Naïp giaùm Thaêng thieân Hoaø söï Giao vieäc Hoân nhaân Thuù thieáp Luïc giaùp Taàm nhôn 163 161 164 167 165 168 166 162 278 276 275 274 273 272 277 271 342 347 343 345 348 341 344 346 451 454 458 453 452 456 455 457 536 535 532 538 531 537 533 534 678 683 681 682 686 684 688 685 724 728 726 721 727 725 722 723 6 TIEÂN THIEÂN DIEÄT SOÁ – DÒ BOÁC TIEÂN TRI – Soïan giaû: Nguyeãn Khaéc Haøi www.tuviglobal.com 815 812 817 816 814 813 811 818 Queû Caán Gia tín Caàu quan Trí hoaù Caùo traïng Noäp laïi Ñieàn saûn Thaûo boäc Nhaõn quan 172 176 175 174 173 717 178 177 241 247 243 245 248 246 242 244 356 354 358 353 352 357 351 355 437 435 432 438 431 434 436 433 584 583 581 582 586 585 587 588 625 628 626 621 627 623 624 622 713 712 717 716 714 718 715 711 363 861 864 867 865 862 863 866 Queû Khoân Gia traïch Thoï ngöôn Taåu thaát Thaát vaät Hieäp loõa Haønh nhôn Giaûi giao Thuû ngheä 182 181 185 184 183 186 188 187 221 226 223 225 228 227 222 224 316 317 318 313 312 314 311 315 467 464 462 468 461 465 466 463 574 575 571 572 576 573 477 578 645 643 646 641 647 648 644 642 753 758 757 756 754 752 755 751 838 832 834 837 835 831 833 836 CAØN 11 Thieân voõ vaán tình thieân taát voõ Thieân tình vaán voõ chuû thieân tình Nhöôïc yeáu voõ vuï khang Hôïi Tyù Tình ña voõ thieåu soá phaân minh. Trôøi möa hoûi taïnh trôøi aét möa, Trôøi taïnh hoûi möa trôøi aét taïnh, Neáu muoán möa daàm coi Hôïi, Tyù 7 TIEÂN THIEÂN DIEÄT SOÁ – DÒ BOÁC TIEÂN TRI – Soïan giaû: Nguyeãn Khaéc Haøi www.tuviglobal.com Taïnh nhieàu möa ít, roõ raøng phaân LYÙ ( Traïch Thieân ) 112 Taán hoïc chieám ly lyù quaùi haøm Vaên thô Quan quæ löôõng töông qiao Taøi danh nhò töï thaønh vi tieán Ñònh chuû tha nieân ñaït caåm phieâu. Ngöôi hoïc tôùi maø gaëp queû naày, Haøo vaên, haøo quæ gaëp ñi ñoâi Danh moät taøi hai thaønh keát cuoäc, Roõ raøng naêm tôùi chieám ngao ñaàu. ÑOÀNG – NHAÂN ( Thieân Hoûa) 113 Quyû haøo trì theá quaùi töông ñoàng Höïu höùa ñoïc thô voïng taán thaân Tuøng thöû coâng danh chung khaû voïng Tu tri nhaäp baïn höõu hoàng danh. Haøo quan uûng hoä queû neân danh Hoïc haønh taán boä, muoân vieäc thaønh Danh toaïi, coâng thaønh tua hy voïng Thaày laønh, baïn toát troå hoàng danh. VOÂ VOÏNG (Thieân Loâi) 114 Caàu vaät caàu Taøi tieân giaùc nan, Haøo trung taøu taän thuûy töông bieân, Thu, Ñoâng thuû thaûo voâ taøi vaät, Haï quyù, Xuaân thôøi baát naïi phieàn, Caàu Taøi, caàu vaät tröôùc khoù khaên Ruùt heát tieàn haøo, taøi môùi coù Thu Ñoâng tìm kieám tieàn ñaâu coù? Cuoái Haï, Xuaân taøn môùi raûnh rang. CAÁU ( Thieân Phong) 115 8 TIEÂN THIEÂN DIEÄT SOÁ – DÒ BOÁC TIEÂN TRI – Soïan giaû: Nguyeãn Khaéc Haøi www.tuviglobal.com Chieâu teá dò thaønh lai vaán boác, Thì tri haûo söï da phaûn phuù Öùng lai sanh theá ñaéc thaønh toaøn, Phuùc loäc öu nhieân duyeân phaän tuù. Keùn reå chöa xong ñeán hoûi han, Vieäc ñôøi phaûn phuùc khoù lo toan. Phaän duyeân raéc roái ngöôøi thay ñoåi, Phöôùc Loäc xum vaày môùi veû vang TUÏNG ( Thieân thuûy) 116 Vaõng lai Maïng Vaän coá phi nhi Nhaân vöôïng, Taøi höng tuï thuû thi Phaùt phuùc höng gia ña toaïi yù Quôùi nhaân töông ngoä höõu pho tri Möøng cho Maïng Vaän gaëp traêng troøn, Ngöôøi vui cuûa ñoáng chaát neân non Phaùt phöôùc gaëp thôøi nhieàu toaïi yù Quôùi nhaân uûng hoä nöôùc nhaø coøn. ÑOÄN (Thieân Sôn ) 117 Truùng höõu danh löông y quoác thuû Im im dò khieán thoái tai öu Nhöôïc phuøng öùng vò lai sanh theá Daàn, Thaân chi nhöït cöùu tinh laâm. Daãu cho thaày gioûi vôùi danh Cuõng chaüng ra gì vôùi beänh ni Tai khoûi, naïn qua may keû cöùu Daàn, Thaân tuaàn nhöït (10 ngaøy) khoûi tai nguy. BÓ (Thieân Ñòa ) 118 Vaên thô Quan Quæ vaán lan ñình Höùa yeán giai taøn kieán lôïi danh, Thuûy thöôïng löu nieân ña höu tieån Kim nieân khoa cöû chæ bình bình. 9 TIEÂN THIEÂN DIEÄT SOÁ – DÒ BOÁC TIEÂN TRI – Soïan giaû: Nguyeãn Khaéc Haøi www.tuviglobal.com Lan ñình Quan Quæ vôùi vaên thô, Danh Lôïi loâi thoâi phaûi ñôïi chôø Thi cöû naêm nay chöa chaéc ñaäu Naêm tôùi may ra môùi coù ñöôøng. QUAÛI (Traïch thieân ) 121 Di cö ñaùng höùa toaïi nhaân taâm Phuùc tinh cöôøng lôïi höõu loäc thaâm Nhöôïc vaán ñoâng nam taøi thieân vöôïng Gia thaønh nghieäp töïu laïc thanh bình, Dôøi nhaø vui veû phæ loøng ngöôøi Phöôùc ñöùc gaây neân cuoäc toát töôi Muoán bieát höôùng naøo t aøi lôïi phaùt, Ñoâng nam gia nghieäp ñöôïc vui cöôøi ÑOAØI 122 Nghóa khí töông ñaàu söï khaû chaøn Quan nghieâm hoäi chuûng voâ thaønh söï Nhöôïc taïi Thu Ñoâng phöô ng khaû voïng Nhö phuøng Xuaân Haï, söï long ñong. Nhoùm khaùch linh ñình vieäc chaúng xong Yù tuy thaáy hieäp nhöng chöa ñöôïc Thu Ñoâng saép ñeán neân hy voïng, Baèng gaëp Haï, Xuaân vieäc long ñong. CAÙCH (Traïch Hoûa ) 123 Quæ baøo tri theá phöô c thaønh töôøng Möu söï chieám chi baù söï ñöông Xuaân Quí Ñoâng thôøi phöông khaû töï Haï Thu chieám thöû baát töông ñöông. Haøo phöôùc, Haøo Taøi roõ raïng thay Möu söï khen thay gaëp queû naày Ñoâng taøn, Xuaân luïn neân khôûi vieäc 10 TIEÂN THIEÂN DIEÄT SOÁ – DÒ BOÁC TIEÂN TRI – Soïan giaû: Nguyeãn Khaéc Haøi www.tuviglobal.com Haï Thu thôøi chôù chaúng xong raøy TUØY (Traïch Loâi ) 124 Taøi lai sanh Quæ bònh nan y Phuï maãu gia tinh yeán hoä trì Tuùc nguyeän nhö kim höôøn öùng xaûo Nhöùt tuaàn, baùn nguyeät taùi bình luaân Cha meï binh caên raát khoù thay, Oám ñau laïi gaëp queû khoâng may Vaùi van theà thoát mau höôøn traû, Nöûa traêng saép tôùi môùi yeâu raøy. ÑAÏI QUAÙ (Traïch Phong) 125 ÖÙng lai sanh theá söï nghi thaønh, Maõi oác chieám chi höùa xöùng taâm Phuù quí vinh hoa töøng thuû ñaéc Gia thaønh, nghieäp töïu vónh khöông ninh Mua nhaø boùi gaëp queû yeân loøng Tính toaùn laøm aên vieäc, vieäc xong Phuù quí vinh hoa ngaøy, ngaøy tôùi Laäp neân gia nghieäp phæ loøng mong KHOÅN (Traïch Thuûy) 126 Phaân gia, quaân kieám duïc boác nghi Quaûn giao nhöït haän baát sai trì Xuaân Thu taøi vöôïng voâ phieàn naõo Duïng yù di chung toøng taéc nghi Chia cuûa, chia nhaø muoán hoûi thaêm Khuyeân ñoù raùng chôø ñöøng naûn chí Xuaân Thu taøi vöôïng chaúng sai laàm Xin chaøng nhaãn nhòn chôù sanh taâm HAØM (Traïch Sôn) 127 11 TIEÂN THIEÂN DIEÄT SOÁ – DÒ BOÁC TIEÂN TRI – Soïan giaû: Nguyeãn Khaéc Haøi www.tuviglobal.com Quaù chieám taät beänh soá voâ phaàn Phöôùc ñöùc thieân tinh löôõng töï cöôøng Hôïi Tyù Canh Taân toaøn vuõ haûo Nguõ haønh höõu cöùu thoï mieân tröôøng Beänh ñau maø gaëp queû naøy ñaây Phöôùc ñöùc gaây neân môùi ñöôïc raøy Hôïi Tyù Canh Taân laønh beänh noï Quôùi nhôn uûng hoä khoûi tai bay TUØY (Traïch Loâi) 128 Anh nhi ñaéc hæ soá voâ phaàn Phöôùc ñöùc laâm haøo vò taát öu Phuïc döôïc ñaúng khang quaù Muøi Ngoï Hieäp gia hoan hæ baù thaønh kyø. Chaùu con ñau oám chaúng neân lo Phuùc ñöùc tai qua môùi khieán cho, Thuoác men saên soùc khoûi Muøi Ngoï Caû nhaø vui veû heát buoàn lo. ÑAÏI – HÖÕU (Hoaû Thieân) 131 Caàu Taøi nghi höôõn baát nghi caáp Voâ thôøi vieäc thieåu ñònh voâ ña. Giaùp Aát,Meïo Daàn phöông höõu voïng Quaùi haøo chuû ñònh ñaùng voâ ngoa. Caàu Taøi chaäm raõi khoâng neân gaáp Giuùp ñôõ qua loa chöù chaúng nhieàu Giaùp Aát, Meïo Daàn coù hy voïng Giuùp xaøi chuùt ñænh chaúng bao nhieâu. KHUEÂ (Hoaû Traïch) 132 Taøi ngaân taù thuû vaán thaàn minh Thaùc baùo caàu chi vieäc khaû thaàn Hôïi Tyù Canh Taân taøi phaùt ñoäng Muïc tieâu baát toaïi maïc sanh sanh 12 TIEÂN THIEÂN DIEÄT SOÁ – DÒ BOÁC TIEÂN TRI – Soïan giaû: Nguyeãn Khaéc Haøi www.tuviglobal.com Vay hoûi baïc tieàn ñeán hoûi thaàn Maùch cho ñoù phaûi coá hay caàm Hôïi Tyù, Canh Taân taøi môùi coù Khuyeân chang gaén daï chôù sanh saân. LY 133 Duïc chieám maõi suùc toái vi löông Theá öùng töông vöôïng baù söï söông Soá ñònh maõi lai quaân yù hieäp Ngöu ña sanh töùc maõ lö cöôøng. Muoán mua luïc suùc raát neân hay Traêm vieäc gaây neân raát toát thay Baùn buoân giaù caû ngöôøi vöøa yù Boø traâu heo ngöïa ñeû neân baày PHEÂ HAÏP (Hoaû Loâi) 134 Khai tieäm chieám chi chuû ñaïi taøi, Theá taøi trì theá ñoaùn voâ quai Xuaân Thu Haï quyù taøi ña töùc Ñoâng quyù bình bình thieân höùa quai,. Khai tieäm ngaøy nay chuû ñaéc taøi Baùn buoân nöôøm nöôïp thaät khoâng sai Xuaân, Thu, Haï chí lôøi möôøi voán Ñoâng ñeán saép leân lôïi moät hai. ÑÆNH (Hoaû Phong) 135 Hoài höông chieám thöû chuû bình an, Phöôùc ñöùc taøi nguyeân löôõng töï toaøn Baïn löõ ñònh soá phuøng quôùi khaùch Loä ñoà traùnh giaùc ñaét taâm khoan. Thaêm nhaø,veà xöù chuû bình an, Taøi phöôùc ñoâi beân ñöôïc löôõng toaøn Anh em baàu baïn ñeàu quí khaùch 13 TIEÂN THIEÂN DIEÄT SOÁ – DÒ BOÁC TIEÂN TRI – Soïan giaû: Nguyeãn Khaéc Haøi www.tuviglobal.com Loä ñoà yeân oån ñöôïc thanh nhaøn VÒ TEÁ (Hoûa Thuûy ) 136 Töù quaùi chieám lai phoùng tröôøng nghi, Quaûn giao nhöït thu baát khai tri, Haï – Thu ñaéc yù voâ phieàn naõo, Duïng yù di chi baát taát nghi. Cho vay ñaët nôï gaëp queû naøy, Voán lôøi traû ñuû chaúng sai chaày Thu Haï vöøa loøng khoâng buoàn thaûm Maëc tình tính toaùn chôù hoà nghi. LÖÕ (Hoûa Sôn) 137 Moä phaàn long maïch baát vi gia, Ñöïng chuû voâ tình baát taát khoa Taû höõu, höõu can höôøn höõu phaù Bieät taàm Caøn Toán ñaéc vinh hoa. Moä phaàn ñoaùn chaéc chaúng nhaàm phöông Laõnh noaõn nhaân tình aáy söï thöôøng Taû höõu coù haàm cuøng möôn raïch Anh em thaân thuoäc ít yeâu ñöông TAÁN ( Hoûa Ñòa ) 138 Ñoå baùc caàu möu tieân cö nan Boån cung taøi taän thuûy thöông hoaøng Thu Ñoâng khieâm thaéng voâ taøi lôïi Xuaân Haï hoaøn lao baát naïi phieàn. Ñaáu keâ ñoå baùt raát khoù thay, Phöông boån (tuoåi) maïng höôùng khoâng may Thu Ñoâng aên ít maø thua ñaäm, Xuaân Haï naêng lo giöõ voán raøy. ÑAÏI TRAÙNG ( Loâi Thieân) 141 14 TIEÂN THIEÂN DIEÄT SOÁ – DÒ BOÁC TIEÂN TRI – Soïan giaû: Nguyeãn Khaéc Haøi www.tuviglobal.com Taøi lai öùng höõu thaønh vò Chöng taùc ñieàu hoaø thaäp boäi taêng Baïn thaáy meã traøng thieân yù haûo Nhöùt sanh thaâu thaâu thaêng löôõng nieân sinh. Ruoäng vöôøn thaâu goùp lôïi möôøi phaàn Hueâ lôïi ñieàu hoøa nhöït nhöït taêng Phuùc ñöùc oâng baø, trôøi giuùp vaän Cuûa tieàn dö ñeå tieáng vang raân. QUI MUOÄI ( Loâi Traïch) 142 Töû toân voâ vò höôùng vaên thô, Xa naïi baøn nhôn ban thò phi Höõu quaùn bò nhôn taàm ñaït khöù Cuoàng ñoå lao löïc phi moân trì Cöûa nhaø quaùn xaù chuùng giöït roài Baøn nhôn baøn keá ñaùng thöông oâi. Chaùu con löu laïc thaân löõ thöù Uoång coâng gaày döïng baáy laâu thoâi. PHONG (Loâi Hoûa) 143 Töù laâm phöôùc vò töû toân minh Caàu töû chieám chi höùa toaïi taâm Nhöôïc thò xaûo nieân hình khaéc hoùa Kieâm nieân baát cöûu saûn kyø laâm Caàu con maø gaëp queû naøy ñaây Ñoâng ñuùc chaùu con keát luõ baày. Con thaûo chaùu hieàn thoâng suoát caû Tu nhaân tích ñöùc giöõ loøng ngay CHAÁN 144 Xuaát haønh chieám thöû khuûng phi nghi Huynh ñeä laâm moân höõu thò phi. Theá öùng phuøng xuaân ña caùch trôû Baát nghi yeáu ñoäng thaû trì trì. 15 TIEÂN THIEÂN DIEÄT SOÁ – DÒ BOÁC TIEÂN TRI – Soïan giaû: Nguyeãn Khaéc Haøi www.tuviglobal.com Ñi ñöùng ñeà phoøng chôù yû khoân Keû gian rình ñoùn keá beân trong Roái ben traéc trôû treân ñöôøng loä ( khi ñi ñöùng) Nhaãn naïi ñôïi thôøi chôù boân choân. HAØNG (Loâi Phong) 145 Höõu ngö chieám chi toaïi taâm hoaøi, Thöôïng löu ñaùo ñaét uoång quaân hoaøi. Chuyeân taâm chi phí quaân tu ñaét Tung hoaønh tröông doùng ñaêng caâu ñaøi. Möøng cho danh lôïi toaïi taâm tình Roï ñaùy löôùi ruøng thaûy thaûy xinh Chí quyeát chuyeân caàu ngöôi raùng giöõ Tung hoaønh saâu caïn ñöôïc an ninh. GIAÛI (Loâi Thuûy) 146 Quaân phuøng daï moäng baát töông nghi, Danh lôïi muoân taâm söï baát teà. Gia ñaïo nhôn ñinh tieâm kinh khuûng Thôøi lai lieân ñaûo moäng hoàn kyø. Chieâm bao moäng mò raát neân nghi Danh lôïi taïi ngöôi quaù nghó suy Gia ñaïo baát hoøa toâi tôù ruoåi Baèng khoâng gia chuû aét laâm nguy TIEÅU QUAÙ ( Loâi Sôn) 147 Quaân haøo tuøy theá dò hoaø hai Nhaäp nhaùi caàu hoân maïc voïng di Chæ baûo hoài ñaàu tìm bieät keá Mieán giao bieät haäu höõu bi ai. Khuyeân ngöôøi chôù tính vieäc tình si Nôï duyeân traéc trôû chaúng ñöôïc chi Xin ñoù hoài ñaàu taàm sang keá 16 TIEÂN THIEÂN DIEÄT SOÁ – DÒ BOÁC TIEÂN TRI – Soïan giaû: Nguyeãn Khaéc Haøi www.tuviglobal.com Baèng khoâng aét phaûi luïy ai bi. DÖÏ ( Loâi Ñòa) 148 Thò phi khaåu thieät söï ña ñoan Theá ngoaïi phuøng taøi söï baát an. Phaøm söï phieán quaân nhieân nhaát khaùng Phöôïng baûo thoái haäu taâm löông khang Phaûi quaáy raày raø chaúng ích chi Nín ñi thì ngaët nhòn coi kyø Phaøm vieäc khuyeân ngöôøi lui ñoâi böôùc Phöôùc nhaø theâm raïng chaúng ai khi. TIEÅU SUÙC ( Phong Thieân) 151 Quaân kieám, thaùc quaù nhöùt thôøi nan Phaûn phuùc duyeân ai khoâng giaûn hoaøi Tî Ngoï Muøi laâm taøi khaû thaùc Quaù kyø höïu khuûng höõu khuyeân nhai. Luùc naày sang seán haøng hoùa khoâng may Phaûn phuùc gay go raéc roái thay Tî Ngoï Muøi tuaàn thì môùi ñaëng Quaù kyø aét gaëp vieäc tai bay. TRUNG PHUÙ (Phong Traïch) 152 Quan chieám kieán quôùi söï nhi haø Nhöùt kieán öùng tri nhi khí ña Danh lôïi truøng truøng chung höõu voïng Tieân thieân thaàn soá baát sai ngoa. Ngöôøi muoán yeát quan vieäc ra sao Quan yeâu chieáu coá toát bieát bao. Danh lôïi chaäp choàng ñaày hy voïng, Nghe ta aét ñöôïc chaúng sai naøo. GIA NHAÂN ( Phong Hoaû ) 153 17 TIEÂN THIEÂN DIEÄT SOÁ – DÒ BOÁC TIEÂN TRI – Soïan giaû: Nguyeãn Khaéc Haøi www.tuviglobal.com Quaùi chieám hæ söï löôõng truøng taøi Phöôùc ñöùc linh taâm öùng thöôïng lai Nhöôïc vaán Xuaân taøm höu hoaøi löï Thaäp phaàn taøi hæ xöùng taâm hoaøi. Queû chieám ñöôïc 2 haøo taøi, Hai vì sao phöôùc ñöùc ñeán laïi cho Neáu hoûi veà taàm tô ñöøng buoàn chi Möôøi phaàn tieàn cuûa vui möøng loøng daï ÍCH ( Loâi Phong) 154 Thaâu giaûi tieàn löông chuû thaùi bình Löïc haøo voâ quæ moät hö kinh Thöôïng haï quôùi nhôn ña ñaéc löïc Höôøn quan ñaéc loäc chuyeån gia ñình Thaâu tieàn, luùa noäp ñöôïc bình an Saùu haøo khoâng Quæ khoâng lo sôï Döôùi treân quôùi nhôn haèng giuùp söùc Vieäc xong troøn phaän ñöôïc lôïi, taøi. TOÅN ( Sôn Traïch) 155 Soá chieám khôûi coâng höùa quaân vi Nhöït kieán thôøi löông vaïn söï nghi Khôûi haäu taøi nguyeân höôøn höùa thaêng Nhaäm quan khôûi taùc baát tu nghi Khôûi coâng maø gaëp queû naày Ngaøy toát giôø laønh muoân vieäc toát Coâng khôûi tieàn voâ lôøi thaéng soá Tuøy yù mình toan chôù hoà nghi. HOAÙN ( Phong Thuûy) 156 Phöôùc ñöùc tinh cöôøng hæ khi laâm Sanh yù chi trung baù söï nghi Ñöông ñoä quôùi nhôn öng khaû thaùc Töøng kieâm danh lôïi baát boân trì. 18 TIEÂN THIEÂN DIEÄT SOÁ – DÒ BOÁC TIEÂN TRI – Soïan giaû: Nguyeãn Khaéc Haøi www.tuviglobal.com Vì sao Phöôùc-Ñöùc coù tin vui Tính toan mua baùn ñeàu ñöôïc toát Quôùi nhôn giuùp ñôõ giao cho vieäc, Lôïi danh töï ñeán khoûi (maát) coâng ñi. TIEÄM (Phong Sôn) 157 Vaên thô truøng kieán laõnh vaên thô Phaûn phuùc kyø trung thaät khaû nghi. Tò Ngoï Muøi laâm chung khaû voïng, Quaù kyø höõu chuûng höõu traàm trì. Thö töø, tôø giaáy laõnh luoân luoân Phaûn phuùc beân trong thaät ñaùng nghi Ñeán Tò Ngoï Muøi môùi mong hy voïng Quaù kyø haïn ñoù vieäv traàm treà. QUAN ( Phong Ñòa) 158 Toá bieän chieám chi höùa toaïi tình Vaên thô Quan Quæ löôõng phaân minh Höôùng vöôïng höõu lyù voâ taøi phieät Nhöït haäu phöông tri quaùi nhö traàm. Kieän thöa chieám ñöôïc queû naày toát Ñôn töø, quan xöû ñeàu raønh reõ Ñeán ngaøy phaâm xöû mình ñöôïc kieän Ngaøy sau ñöôïc vieäc bieát queû linh NHU ( Thuûy Thieân) 161 Taøi haøo lai öùng khaû sanh quan Só hoaïn chieám chi taát chu quan Thu Haï Kieàn Thieân tin töùc ñaùo Nhôn tinh möu caùng löôõng chu toaøn. Haøo taøi sanh öùng tôùi haøo quan Hoïc troø chieám ñöôïc queû naày aét laøm quan Thu Haï hai muøa tin töùc ñeán Nhôn tình giuùp mình mình phaûi tính. 19 TIEÂN THIEÂN DIEÄT SOÁ – DÒ BOÁC TIEÂN TRI – Soïan giaû: Nguyeãn Khaéc Haøi www.tuviglobal.com TIEÁT (Thuûy Traïch) 162 Trôû tieát truøng truøng quaùi vò an Taàm nhôn chieám thöû cung nan can Theá öùng khaùc naøo, öùng khaéc thoái Chæ nghi phoûng saùt khaû taâm khoan. Nhieàu vieäc traéc trôû, quaû chöa an Tìm ngöôøi muoán gaëp e khoù gaëp Ta khaéc ngöôøi, ngöôøi laïi khaéc ta Coi chöøng, han hoûi môùi nheï lo. KYÙ TEÁ ( Thuûy Hoûa ) 163 Naïp giaùm chieám chi baùch töû toân Vaên thô quan quæ löôõng tinh minh Sanh hoaønh só loä haø tö löï Ñònh chuû taøi vaät löôõng xöùng taâm Xin sôû , ngheà vaên haïi chaùu con Vaên thô, Quan Quæ sao toû raïng Ñöôøng quan toû roõ khoûi caàn lo Baïc tieàn cuûa caûi vöøa buïng laém. TRUAÂN ( Thuû Loâi ) 164 Vaên thô Quan Quæ löôõng töông xaâm Hoøa söï öng tri baát thuaän tình Höõu söï ñònh nhieân phaûn phuùc khöù Chi tu chaån naïi mieãn hö kinh Haøo vaên thô Quan Quæ 2 haøo xaâm nhau Möu söï hieäp hoøa khoâng thaønh ñöôïc Daàu coù göôïng eùp sau phaûn phuùc Khuyeân neân nhòn nhuïc khoûi lo aâu, TÆNH ( Thuûy Phong) 165 Caàu hoân chieám chi thaäp phaàn nghi Quan Quæ, Theâ Taøi löôõng kieán chi 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan