Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Tính tích cực chính trị của nông dân vùng duyên hải bắc bộ việt nam hiện nay ...

Tài liệu Tính tích cực chính trị của nông dân vùng duyên hải bắc bộ việt nam hiện nay

.PDF
172
924
126

Mô tả:

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH ĐÀO HUY TOÀN TÍNH TÍCH CỰC CHÍNH TRỊ CỦA NÔNG DÂN VÙNG DUYÊN HẢI BẮC BỘ VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: CHÍNH TRỊ HỌC MÃ SỐ: 62 31 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Lại Quốc Khánh. 2. TS Tống Đức Thảo. Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi được sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Lại Quốc Khánh và TS.Tống Đức Thảo. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng, được trích dẫn đầy đủ theo quy định. Tác giả luận án Đào Huy Toàn MỤC LỤC MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1 Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI ................................................................................. 9 1.1. Tình hình nghiên cứu lý thuyết về tính tích cực chính trị của nông dân ......... 9 1.2. Tình hình nghiên cứu về thực trạng, quan điểm và giải pháp nâng cao tính tích cực chính trị của nông dân .................................................... 15 1.3. Thành tựu nghiên cứu và những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu.. . 31 Chƣơng 2. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍNH TÍCH CỰC CHÍNH TRỊ CỦA NÔNG DÂN ................................................................................. 35 2.1. Khái niệm tính tích cực chính trị của nông dân ...................................... 35 2.2. Nội dung tính tích cực chính trị của nông dân ......................................... 45 2.3. Tiêu chí cơ bản để đánh giá tính tích cực chính trị của nông dân .......... 60 Chƣơng 3. THỰC TRẠNG TÍNH TÍCH CỰC CHÍNH TRỊ CỦA NÔNG DÂN VÙNG DUYÊN HẢI BẮC BỘ VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ................................................................ 72 3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của vùng duyên hải Bắc Bộ tác động đến tính tích cực chính trị của nông dân .................. 72 3.2. Thực trạng tính tích cực chính trị của nông dân vùng duyên hải Bắc Bộ hiện nay và nguyên nhân .............................................................. 89 3.3. Dự báo tình hình và một số vấn đề đặt ra trong tính tích cực chính trị của nông dân vùng duyên hải Bắc Bộ hiện nay ............................................ 108 Chƣơng 4. QUAN ĐIỂM CƠ BẢN, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC CHÍNH TRỊ CỦA NÔNG DÂN VÙNG DUYÊN HẢI BẮC BỘ ............................................................. 113 4.1. Quan điểm cơ bản về nâng cao tính tích cực chính trị của nông dân vùng duyên hải Bắc Bộ ........................................................................ 113 4.2. Giải pháp chủ yếu để nâng cao tính tích cực chính trị của nông dân vùng duyên hải Bắc Bộ ........................................................................ 116 KẾT LUẬN .................................................................................................. 151 DANH MỤC NHỮNG CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ......................................................................... 153 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................... 154 PHỤ LỤC.....................................................................................................169 DANH MỤC CÁC BIỂU Trang Biểu số 1: NSLĐ của các khu vực kinh tế theo giá hiện hành ............................ 76 Biểu số 2: Số hộ, số nhân khẩu vùng duyên hải Bắc Bộ ..................................... 77 Biểu số 3: Tỷ lệ phụ nữ vùng duyên hải Bắc Bộ sinh con thứ 3 trở lên ............. 95 Biểu số 4: Thống kê phương tiện, tiện nghi sinh hoạt vùng nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ .............................................................................. 97 Biểu số 5: Đầu tư toàn xã hội cho nông nghiệp và các ngành kinh tế của Việt Nam ....................................................................................... 103 Biểu số 6: Trình độ đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho người dân từ 15 tuổi trở lên của nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ ..................................... 106 Biểu số 7: Dân số vùng nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ biết đọc, biết viết.. 107 1 MỞ ĐẦU Trong đời sống chính trị hiện đại, tính tích cực chính trị của công dân có vai trò to lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình dân chủ hoá đời sống chính trị, đến sự vận hành của thể chế chính trị pháp quyền dân chủ. Tính tích cực chính trị của công dân chính là sự quan tâm đến các mục đích của quá trình chính trị, là sự tự giác, chủ động, sáng tạo của công dân tham gia và góp phần làm cho quá trình chính trị vận hành một cách có hiệu quả. Tính tích cực chính trị của công dân được thể hiện trên nhiều bình diện, trong nhiều quá trình chính trị như trong quá trình bầu cử nhằm hình thành nên các cơ quan quyền lực, hình thành cơ chế ủy quyền và trao quyền, trong quá trình tham gia vào các quyết định chính trị lớn của dân tộc, trong quá trình chấp hành luật cũng như tham gia xây dựng, sửa đổi bổ sung Hiến pháp và các đạo luật, tham gia vào chu trình hoạch định chính sách công,.. Nghiên cứu tính tích cực chính trị của công dân có nhiều cách tiếp cận khác nhau, nhưng tựu chung lại thì tính tích cực chính trị được nghiên cứu xem xét trong sự ảnh hưởng, tác động mang tính quyết định đến các quá trình chính trị, pháp lý, là sự tích cực tham gia vào bầu cử, tự giác chấp hành pháp luật, lao động sáng tạo thực hiện mục tiêu chính trị, tham gia có trách nhiệm vào các quyết sách chính trị của địa phương, dân tộc, đất nước,.. Có nghĩa là xem xét mối quan hệ giữa tính tích cực chính trị của công dân trong mối quan hệ giữa công dân với thể chế chính trị, trong quan hệ giữa các chủ thể của quyền lực. Rõ ràng là, nếu không phát huy được tính tích cực chính trị của công dân thì toàn bộ các quá trình chính trị, pháp lý có thể vận hành lệch lạc với hậu quả tất yếu là dẫn đến thiếu dân chủ, thiếu công bằng và minh bạch, mất ổn định chính trị, cản trở và tạo nên các yếu tố bất lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Ở Việt Nam, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, nông dân đã và đang là lực lượng đông đảo nhất, có những đóng góp rất lớn trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, là lực lượng chủ lực trong phát triển đất nước, xây đắp nên nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, hình 2 thành nên những làng quê Việt Nam với những giá trị tinh thần phong phú,.. Hiện nay, nông dân chiếm gần 70% dân số và trên 44% lực lượng lao động xã hội [47; tr.13], đã và đang tiếp tục phát huy vai trò, vị trí quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc giải quyết các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Văn kiện đại hội của Đảng qua các thời kỳ và nhiều nghị quyết của Đảng bàn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đều khẳng định vai trò chính trị của nông dân. Năm 1953, khi Đảng chủ trương phát động nông dân triệt để giảm tô và tiến hành thí điểm cải cách ruộng đất ở một số xã trong vùng tự do, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị: “Năm nay, chúng ta phải kiên quyết thực hiện triệt để giảm tô. Muốn vậy, phải ra sức phát động quần chúng nông dân, làm cho quần chúng tự giác tự nguyện đứng ra đấu tranh triệt để giảm tô” [95; tr.30]. Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá II (1-1953) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nền tảng của vấn đề dân tộc là vấn đề nông dân, vì nông dân là tối đại đa số trong dân tộc. Nền tảng của cách mạng dân chủ cũng là vấn đề nông dân, vì nông dân là lực lượng cách mạng đông nhất chống phong kiến, chống đế quốc”; “Muốn kháng chiến hoàn toàn thắng lợi, dân chủ nhân dân thật thà thực hiện, thì phải thiết thực nâng cao quyền lợi kinh tế và chính trị của nông dân, phải chia ruộng đất cho nông dân”[95; tr.31]. Đại hội lần thứ III của Đảng (91960) khẳng định: “ Muốn đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải đi từ nông nghiệp, phải dựa vững vào lực lượng của nông dân lao động và phát huy tính tích cực cách mạng của họ”[109; tr.537]. Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 (Ban Chấp hành Trung ương khóa VII về Đ y mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn th i k 2001 - 2010” đã làm rõ hơn quan điểm của Đảng về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, đề cao vai trò của nông dân trong tổ chức thực hiện. Nghị quyết Trung ương lần thứ bảy (khoá X) của Đảng (7-2008) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó khẳng định: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,..”[45]. Đại hội lần 3 thứ XII của Đảng tiếp tục xác định phát triển sản xuất nông nghiệp là then chốt, xây dựng nông thôn mới là căn bản, nông dân giữ vai trò chủ thể [47; tr.92]. Có thể thấy, tuy không sử dụng khái niệm “tính tích cực chính trị”, nhưng quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của nông dân trong sự nghiệp cách mạng về cơ bản chính là nói đến tính tích cực chính trị của lực lượng xã hội này. Kết quả sau 30 năm đổi mới của đất nước ta (từ năm 1986 đến nay) là hết sức to lớn và có ý nghĩa lịch sử, thế và lực của nước ta trên trường quốc tế được nâng lên. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã phát huy vai trò, vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó nông dân là một lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh. Bên cạnh những kết quả đạt được, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân hiện nay tuy có bước cải thiện nhưng nhìn chung còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm 2010 còn 14,2%; năm 2012 còn 9,6%; năm 2015 còn 4,5%; trong đó chủ yếu là nông dân), nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Thực trạng sản xuất của nông dân hiện nay đa số vẫn là sản xuất quy mô nhỏ, sức cạnh tranh thấp, giá sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp bấp bênh, chưa thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các chính sách về thu mua tạm trữ, tiêu thụ nông sản, nhập khẩu vật tư nông nghiệp; khai thác khoáng sản, khai thác hải sản; bảo hiểm nông nghiệp chưa mang lại quyền lợi thực sự cho nông dân. Nông dân khó tiếp cận các chính sách tín dụng của Nhà nước dẫn đến thiếu vốn sản xuất, kinh doanh. Việc thu hồi đất nông nghiệp, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư chưa phù hợp, một bộ phận nông dân mất đất sản xuất, không có việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn, chênh lệch thu nhập giữa nông thôn và thành thị còn lớn và đang có xu hướng nới dần khoảng cách. Dân trí không đồng đều giữa các vùng miền, còn nhiều nông dân mù chữ, thiếu hiểu biết về pháp luật; còn hàng chục nghìn nông dân nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động bất hợp pháp,.. Có nhiều nguyên nhân dẫn 4 đến tình trạng này, trong đó, một nguyên nhân quan trọng chính là người nông dân chưa ý thức hết hoặc chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm chính trị của mình trong các quá trình kinh tế - xã hội. Hay nói cách khác, tính tích cực chính trị của nông dân chưa được nhận thức và phát huy đầy đủ, thậm chí, có nơi, có lúc bị lợi dụng, biến dạng. Thực hiện sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay không thể thiếu được vai trò của nông dân là lực lượng đông đảo nhất trong cơ cấu dân số và lao động xã hội. Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hiện các cam kết của hội nhập quốc tế, việc khắc phục những hạn chế, phát huy vai trò làm chủ của nông dân vừa là nhiệm vụ, vừa là điều kiện để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, cần được tập trung nghiên cứu và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó việc bồi đắp, củng cố, nâng cao tính tích cực chính trị của nông dân là một trong các giải pháp trọng tâm. Đòi hỏi là như vậy, nhưng trên thực tế, các nghiên cứu khoa học về nông dân thời gian qua còn thiếu các nghiên cứu sâu cả về lý thuyết và thực tiễn tính tích cực chính trị của nông dân, vì vậy chưa có đầy đủ căn cứ khoa học để xây dựng các giải pháp thật sự hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực chính trị của nông dân Việt Nam tham gia vào đời sống chính trị, xã hội. Vùng duyên hải Bắc Bộ (theo Quyết định số 865/QĐ-TTg, ngày 10/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm 5 tỉnh, thành phố là Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình với diện tích tự nhiên khoảng 12.000 km2, nằm ven vịnh Bắc Bộ; đến năm 2015, dân số gần 8 triệu người, trong đó cư dân nông thôn trên 5 triệu người với nhiều vùng thuần nông ở Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Vùng duyên hải Bắc Bộ có vị trí địa chiến lược quan trọng là cửa ngõ ra biển của các tỉnh, thành phố miền Bắc nước ta; có biên giới trên bộ với Trung Quốc dài trên 118 km và trên 600 km biên giới trên biển, là huyết mạch chính giao thương với Trung Quốc cả trên bộ và trên biển, là cửa ngõ của Trung Quốc với ASEAN. Vùng duyên hải Bắc Bộ được định hướng là vùng kinh tế quan trọng tầm quốc gia và quốc tế, có vị thế ảnh hưởng đặc biệt với vùng Thủ đô Hà Nội và vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ, là một vùng trọng 5 điểm của chiến lược biển Việt Nam. Nông dân vùng duyên hải Bắc Bộ trong thời gian qua luôn đoàn kết, phát huy tiềm năng thế mạnh của Vùng trong phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, nông dân vùng duyên hải Bắc Bộ hiện nay còn nhiều khó khăn, chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của mình trong phát triển kinh tế - xã hội, chưa tích cực tham gia các quá trình chính trị, chưa chuẩn bị tốt các điều kiện để hội nhập quốc tế,.. trong khi đó hội nhập với Trung Quốc đang diễn ra sôi động, nhanh chóng và quyết liệt, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của người dân. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát huy tính tích cực chính trị của trên 5 triệu nông dân vùng duyên hải Bắc Bộ là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, tạo ra nguồn lực nói chung và nguồn lực con người nói riêng để phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và Tổ quốc Việt Nam. Với những lý do nêu trên, tôi nhận thấy cần tiếp tục nghiên cứu một cách đầy đủ và sâu sắc về “Tính tích cực chính trị của nông dân vùng duyên hải Bắc Bộ Việt Nam hiện nay” với mục tiêu xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần phát huy vai trò chủ thể chính trị của nông dân vùng duyên hải Bắc Bộ, tạo động lực giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển toàn diện và bền vững đời sống kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng, cả nước nói chung. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục tiêu Làm rõ và vận dụng cơ sở lý luận về tính tích cực chính trị của nông dân Việt Nam để nghiên cứu thực trạng, đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao tính tích cực chính trị của nông dân vùng duyên hải Bắc Bộ hiện nay. 2.2. Nhiệm vụ - Xây dựng khái niệm tính tích cực chính trị của nông dân; làm rõ đặc điểm, vai trò, hình thức thể hiện tính tích cực chính trị của nông dân. - Xác định những yếu tố chủ yếu tác động đến tính tích cực chính trị của nông dân, lấy đó làm cơ sở phân tích nguyên nhân, đề xuất các giải pháp 6 nâng cao tính tích cực chính trị của nông dân vùng duyên hải Bắc Bộ Việt Nam hiện nay. - Xây dựng tiêu chí cơ bản để đánh giá tính tích cực chính trị của nông dân. - Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tính tích cực chính trị của nông dân trong đời sống chính trị vùng duyên hải Bắc Bộ Việt Nam. - Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao tính tích cực chính trị của nông dân vùng duyên hải Bắc Bộ hiện nay. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Tính tích cực chính trị của nông dân vùng duyên hải Bắc Bộ Việt Nam hiện nay. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về nội dung nghiên cứu: Tính tích cực chính trị của nông dân. Khi nghiên cứu thực tiễn, Luận án tập trung nghiên cứu tính tích cực chính trị của nông dân vùng duyên hải Bắc Bộ trong hoạt động bầu cử và thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới. - Phạm vi về không gian nghiên cứu: Vùng duyên hải Bắc Bộ (bao gồm các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và thành phố Hải Phòng . - Phạm vi về thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng tính tích cực chính trị của nông dân vùng duyên hải Bắc Bộ tại thời điểm thực hiện Luận án (2015-2016 ; các giải pháp được đề xuất trong tầm nhìn đến 2020. 4. Giả thuyết nghiên cứu - Tính tích cực chính trị của nông dân có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống chính trị, nhưng để nhận thức đúng đối tượng nghiên cứu này cần xây dựng một khung lý thuyết cụ thể (nếu xây dựng được khung lý thuyết phù hợp trong đó làm rõ được khái niệm và tiêu chí đánh giá thì sẽ nhận thức đúng tính tích cực chính trị của nông dân nói chung và nông dân vùng duyên hải Bắc Bộ nói riêng). - Mặc dù Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều biện pháp và bản thân người nông dân cũng đã quan tâm đến đời sống chính trị, nhưng trên thực tế tính tích cực chính trị của nông dân vùng duyên hải Bắc Bộ 7 hiện nay vẫn chưa được nâng cao tương xứng với yêu cầu, đòi hỏi của thời kỳ mới và đang tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết. -Vấn đề tam nông (nông nghiệp, nông thôn, nông dân) luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm từ phương châm, quan điểm đến những chính sách cụ thể. Trong liên minh giai cấp ở nước ta hiện nay, giai cấp nông dân có vị trí quan trọng hàng đầu, là nền tảng trong quan hệ giai cấp ở nước ta, nghiên cứu về giai cấp nông dân và tính tích cực của nông dân nhằm lý giải logic và lập luận trên. - Việc nâng cao tính tích cực chính trị của nông dân vùng duyên hải Bắc Bộ hiện nay có thể và cần thiết phải xây dựng hệ thống các giải pháp toàn diện và nếu thực hiện được điều đó thì sẽ phát huy được một cách có hiệu quả vai trò của nông dân trong đời sống chính trị đất nước. 5. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Cơ sở lý luận Đề tài được thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nông dân, vai trò của nông dân trong đời sống chính trị. 5.2. Phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tác giả vận dụng các phương pháp chung, các phương pháp liên ngành và chuyên ngành: kết hợp lịch sử - lôgic, phân tích, tổng hợp, thống kê, định lượng, định tính, so sánh, văn bản học, phân tích hành vi,.. Phương pháp kết hợp lịch sử - lôgic được tác giả Luận án sử dụng để khái quát hóa quá trình hình thành và phát triển của tính tích cực chính trị của nông dân qua từng thời kỳ lịch sử. Phương pháp phân tích tổng hợp đã được tác giả của Luận án sử dụng để phân tích những biểu hiện hành vi của tính tích cực chính trị của người nông dân vùng duyên hải Bắc Bộ, trên cơ sở đó, tổng hợp, khái quát thành những đặc trưng thể hiện đặc điểm tính tích cực chính trị của nông dân vùng duyên hải Bắc Bộ. Phương pháp định tính, định lượng, điều tra xã hội học được tác giả Luận án sử dụng để tiến hành điều tra xã hội học tại 5 tỉnh, thành phố vùng duyên hải Bắc Bộ, thực hiện điều tra, khảo sát tại 10 huyện với 20 xã, tổng số 800 phiếu 8 (40 phiếu/ xã , nhằm bổ sung thêm tư liệu về thực trạng tính tích cực chính trị của nông dân. 6. Đóng góp mới về khoa học của Luận án - Góp phần xây dựng khung lý thuyết về tính tích cực chính trị của nông dân, cụ thể là: Xác lập khái niệm khoa học về tính tích cực chính trị của nông dân; đặc điểm, vai trò, hình thức thể hiện tính tích cực chính trị của nông dân. - Góp phần cung cấp bộ tiêu chí cơ bản đánh giá về tính tích cực chính trị của nông dân. - Đề xuất được một số giải pháp chủ yếu, có tính khả thi, nhằm nâng cao tính tích cực chính trị của nông dân vùng duyên hải Bắc Bộ hiện nay. 7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án 7.1. Ý nghĩa lý luận Luận án góp phần làm rõ khung lý thuyết về tính tích cực chính trị của nông dân, có giá trị tham khảo cho các nghiên cứu sâu hơn về nông dân và giai cấp nông dân. 7.2. Ý nghĩa thực tiễn - Kết quả nghiên cứu của Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học và giảng viên đào tạo các vấn đề có liên quan trong lĩnh vực khoa học chính trị và một số lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn khác. Các kết quả đó cũng có thể được tham khảo trong quá trình hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông dân, nông nghiệp và nông thôn. - Các giải pháp được đề xuất trong Luận án có thể được ứng dụng vào thực tiễn nhằm góp phần nâng cao tính tích cực chính trị của nông dân vùng duyên hải Bắc Bộ ở Việt Nam hiện nay, phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. 8. Kết cấu của Luận án Luận án kết cấu thành 4 chương, 11 tiết, kết luận, danh mục công trình công bố có liên quan đến Luận án của tác giả, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục. 9 Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VỀ TÍNH TÍCH CỰC CHÍNH TRỊ CỦA NÔNG DÂN Theo khảo sát của chúng tôi, hiện nay chưa có công trình nào trực tiếp nghiên cứu khung lý thuyết về tính tích cực chính trị của nông dân trong đó có sử dụng khái niệm khoa học này. Tuy nhiên, những nghiên cứu lý thuyết về tính tích cực chính trị, tính tích cực chính trị của công dân nói chung thì đã được một số nhà khoa học quan tâm và được đề cập trong một số công trình nghiên cứu trong vào ngoài nước. Trong khuôn khổ Luận án này, tôi tập trung khảo sát một số công trình nghiên cứu tiêu biểu sau đây: Ở trong nước, nghiên cứu của tác giả Chu Khắc về Tính tích cực chính trị - xã hội trong lối sống xã hội chủ nghĩa” đã khái quát dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, nhà nước luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để đông đảo quần chúng nhân dân được tham gia vào mọi hoạt động chính trị - xã hội; sự tham gia tự giác của quần chúng nhân dân vào các hoạt động chính trị - xã hội là đặc trưng của con người mới, thể hiện ở sự giác ngộ chính trị, sống có lý tưởng, có tình cảm cao đẹp và có năng lực hoàn thành các nhiệm vụ,.. Đồng thời quan niệm về nội dung tính tích cực chính trị - xã hội của mọi người trong xã hội là thi hành mọi nghĩa vụ của công dân mà trước hết là chiến đấu bảo vệ tổ quốc, tính tích cực chính trị - xã hội còn bao gồm sự tham gia quản lý xã hội theo nguyên tắc của chế độ làm chủ tập thể, là việc kiểm tra của nhân dân với hoạt động của tất cả các cơ quan nhà nước và xã hội, là thi đua chủ nghĩa xã hội. Nghiên cứu đã nêu rõ các yếu tố tác động đến tính tích cực chính trị - xã hội là sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị, là vai trò của công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, là cách mạng khoa học - kỹ thuật. Giải pháp cơ bản để nâng cao tính tích cực chính trị xã hội là: Nâng cao trình độ văn hóa, giáo dục cho các công dân và phát triển chế 10 độ làm chủ tập thể; phát huy vai trò của thông tin đại chúng; tác dụng của giáo dục tập thể lao động tức là thực hiện chế độ làm chủ tập thể đối với từng con người, đồng thời phát huy vai trò của dư luận xã hội [76]. Đây có thể coi là một trong những công trình xuất hiện khá sớm trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam bàn về tính tích cực chính trị. Luận án tiến sĩ chính trị học của tác giả Nguyễn Thị Kim Hoa về “Tính tích cực chính trị của công dân Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay” đã tổng hợp các nghiên cứu, các quan niệm về tính tích cực chính trị qua các thời kỳ lịch sử, quan niệm của phương Đông, phương Tây về tính tích cực chính trị và xây dựng khung lý thuyết về tính tích cực chính trị của công dân. Cuốn sách “Tính tích cực chính trị của công dân Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay”, do TS. Nguyễn Thị Kim Hoa chủ biên, đã định nghĩa về tính tích cực chính trị: “Tính tích cực chính trị là toàn bộ những biểu hiện của sự tự giác, chủ động, sáng tạo trong hoạt động của một cá nhân, một cộng đồng, một giai cấp, một chính đảng, một nhà nước với tư cách là những chủ thể chính trị khác nhau khi tham gia vào quá trình chính trị trong từng thời kỳ lịch sử nhất định, nhằm hiện thực hóa những mục tiêu chính trị vì sự phát triển, tiến bộ của cộng đồng” [62; tr.52]. Cuốn sách còn làm rõ những đòi hỏi bức thiết của thực tiễn về tính tích cực chính trị của công dân để xây dựng đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế; góp phần làm sáng tỏ lý luận và thực tiễn về tính tích cực chính trị của công dân; đưa ra định nghĩa về tính tích cực chính trị của công dân “Tính tích cực chính trị của công dân là toàn bộ những biểu hiện của sự tự giác, chủ động, sáng tạo trong hoạt động của công dân tham gia vào quá trình chính trị, trên những cơ sở, điều kiện xác định, nhằm hiện thực hóa mục tiêu chính trị tiến bộ, thúc đẩy sự phát triển của cá nhân công dân và của cộng đồng” [62, tr.54]; dấu hiệu bản chất để nhận biết tính tích cực chính trị của công dân là thể hiện qua hành động tự giác, chủ động, sáng tạo của công dân; chuẩn mực chung để đánh giá tính tích cực chính trị của công dân là ở mục tiêu, lý tưởng chính trị không chỉ vì lợi ích cá nhân mà còn vì sự tiến bộ của xã hội; đặc thù riêng tính 11 tích cực chính trị của công dân là không thể xuất hiện trong các hoạt động cô lập, vô tổ chức của mỗi công dân mà chỉ được hình thành trong hoạt động chính trị có tính liên kết cao với tổ chức, lãnh đạo chặt chẽ,.. Đồng thời cuốn sách còn nêu lên 4 giải pháp chủ yếu nhằm phát huy tính tích cực chính trị của công dân Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay là: Thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội; nâng cao văn hóa chính trị của công dân phù hợp với chuẩn mực chung của quốc tế; khuyến khích lợi ích vật chất và tinh thần trong hoạt động chính trị xã hội; xây dựng cơ chế thích hợp nhằm thu hút và trọng dụng nhân tài. Nội dung Luận án tiến sĩ và cuốn sách của tác giả Nguyễn Thị Kim Hoa đã tổng hợp, khái quát những quan niệm về tính tích cực chính trị qua các giai đoạn lịch sử, làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về tính tích cực chính trị của công dân, đó là những nghiên cứu rất quý, là cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về tính tích cực chính trị. Tuy nhiên, trong thực tế có phải công dân cứ chủ động, tự giác tham gia thật nhiều vào quá trình chính trị là tốt? Việc tham gia chủ động, tự giác nhưng thái quá của công dân vào quá trình chính trị có lúc làm cản trở quá trình chính trị, vì vậy định nghĩa về tính tích cực chính trị của công dân cần có giới hạn mức độ tham gia của công dân thế nào cho phù hợp. Mặt khác không chỉ các biểu hiện của sự tự giác, chủ động là sự tích cực, mà bản thân tính chủ động, tính tự giác chính là sự tích cực. Vì vậy tính tích cực chính trị chính là tính chủ động và tự giác của chủ thể chính trị tham gia vào quá trình chính trị,.. Báo cáo của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam về Vun trồng một tương lai no đủ” đã đánh giá một cách sinh động công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, trong đó đánh giá hệ thống nông nghiệp đang chạm ngưỡng quá tải, cần phát huy tối đa các tiềm năng của nông nghiệp, xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái mới,.. Báo cáo đã tổng hợp các nghiên cứu đối với người nghèo, nông dân sản xuất quy mô nhỏ, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là việc nâng cao tiếng nói và quyền đại diện của người dân thông qua tổ chức và sáng kiến dựa vào cộng đồng, tạo không gian và cơ chế mới cho đối thoại trực tiếp, 12 tăng năng lực của người dân tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội sao cho tiếng nói của họ được lắng nghe [105; tr.39]. Tuy không đặt trọng tâm vào việc trình bày khung lý thuyết về tính tích cực chính trị của công dân, nhưng nghiên cứu của Oxfarm cung cấp những gợi mở hữu ích cho việc xây dựng khung lý thuyết về vấn đề này. Ngân hàng thế giới đã xây dựng Báo cáo tổng quan Việt Nam 2035 Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ”. Báo cáo đã đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội của Việt Nam và định hướng mục tiêu đến 2035, trong đó đề cao tiếng nói của người dân trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với sự tham gia tích cực hơn của nông dân trên các diễn đàn, trên truyền thông, qua giới thiệu và trực tiếp dân chủ bầu cử trưởng thôn, bản. Đồng thời đề cao trách nhiệm giải trình, minh bạch các hoạt động của Chính phủ, là yếu tố quan trọng để giữ vững niềm tin và phát huy tính tích cực tham gia của người dân [99, tr.92]. Tương tự như công trình của Oxfarm nói trên, khung lý thuyết được Ngân hàng thế giới sử dụng để thực hiện nghiên cứu của họ cũng có giá trị gợi mở rất lớn cho việc xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu tính tích cực chính trị của nông dân ở Việt Nam. Ở nước ngoài, trong công trình Nền dân trị Mỹ”, Alexis De Tocqueville cho rằng, tinh thần trách nhiệm của các công dân đối với cộng đồng là yếu tố quyết định tương lai của nền dân trị, “phương tiện mạnh mẽ nhất, thậm chí là phương tiện duy nhất chúng ta còn có trong tay để mọi người quan tâm đến Tổ quốc mình, đó là để họ tham gia vào việc cầm quyền” và khi đó họ sẽ bảo vệ quyền tự do cho mình và cho tất cả mọi người [62; tr.13]. Ông còn cho rằng: Người Mỹ ở mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh và theo nhiều khuynh hướng khác nhau nhưng thường tạo ra các hiệp hội. Một trong các hiệp hội đó là các nhóm lợi ích (nhóm lợi ích kinh doanh, nhóm nghề nghiệp, các nhóm lợi ích công,..). Hoạt động của các nhóm lợi ích tham gia vào mọi loại hình và tất cả các giai đoạn của hoạt động chính trị nhưng chủ yếu là vận động hành lang và tham gia vào hoạt động bầu cử (các nhóm lợi ích tham gia vào các cuộc vận động bầu cử thông qua 13 sự giúp đỡ các đảng phái chính trị và các ứng cử viên tự do . Tham gia chính trị của các công dân Mỹ được đo bằng nhiều biến số như ký vào đơn kiến nghị, tham gia vào các buổi mít tinh chính trị và tham gia các cuộc diễu hành, biểu tình, tẩy chay, tuần hành, tham gia bầu cử, đóng góp cho các chiến dịch bầu cử, tiếp xúc với các quan chức,..[1; tr.119]. Công trình của Alexis De Tocqueville đã được xuất bản từ rất lâu và chính nó đã cung cấp nhiều gợi ý lý thuyết cho nghiên cứu tính tích cực chính trị của công dân nói chung, trong đó có nông dân. Giữa thế kỷ XX, hai nhà chính trị học người Mỹ là G.Almond và S.Verba đã đi sâu nghiên cứu hành vi chính trị của công dân và cho rằng, mức độ sâu sắc mà công dân can dự vào đời sống chính trị được đo bằng mức độ nhận thức của công dân cũng như những tình cảm, quan điểm, sự phán xét của họ về đất nước, dân tộc, lịch sử và hệ thống chính trị của mình, về quá trình thực thi chính sách của nhà nước,.. và cá nhân tự coi mình là thành viên tích cực của cả hệ thống chính trị. G.Almond và S.Verba đã chia ra ba loại hình cơ bản của văn hóa chính trị là: Kiểu bộ lạc, kiểu phụ thuộc và kiểu tham dự. Trong đó loại hình văn hóa chính trị tham dự là tiêu biểu của nền chính trị dân chủ, công dân tin tưởng rằng họ có thể đóng góp vào hệ thống chính quyền và bị ảnh hưởng bởi chính quyền. Từ kết quả nghiên cứu này thì văn hóa chính trị tham dự là loại hình phát huy được tính tích cực chính trị của công dân, khi đó các thành viên của xã hội định hướng rõ ràng với hệ thống chính trị với tư cách là một chỉnh thể,.. Như vậy tính tích cực chính trị có thể được hiểu là sự tham dự chủ động, sâu sắc của người dân vào các hoạt động chính trị và đời sống chính trị [62; tr.14]. Cuốn sách Participation of Women in Political Life”(Sự tham gia của phụ nữ trong đời sống chính trị) đã chỉ rõ việc tạo điều kiện cho tất cả các công dân tham gia quản lý các vấn đề công cộng, phát huy tính tích cực chính trị của công dân là vấn đề trung tâm của nền dân chủ. Trong đa số các quốc gia hiện nay thì “đấu trường” chính trị phần lớn vẫn do nam giới và thậm chí là độc quyền của nam giới thực hiện. Trong xã hội dân chủ, nam và nữ đều có quyền bình đẳng tham gia đầy đủ trong tất cả các khía cạnh của quá trình chính trị, nhưng 14 trong thực tế, thường khó khăn hơn cho phụ nữ thực hiện quyền này, vì vậy ở nhiều nước đã tạo thêm những thuận lợi để phụ nữ tham gia đảng chính trị, tham gia ứng cử,.. Các đảng chính trị là một trong những tổ chức quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự tham gia chính trị của phụ nữ. Vai trò của phụ nữ trong các đảng chính trị là một yếu tố quyết định quan trọng về triển vọng của họ để trao quyền chính trị, đặc biệt là ở cấp quốc gia. Bởi vì các đảng chính trị rất có ảnh hưởng trong việc định hình triển vọng chính trị của phụ nữ, các chính phủ và tổ chức quốc tế đang cố thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các cuộc bầu cử chính đáng có xu hướng tập trung vào vai trò của các đảng chính trị, tổ chức phụ nữ, công đoàn, các tổ chức phi chính phủ và các phương tiện truyền thông đều có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia chính trị của phụ nữ [177; tr.12]. Cuốn sổ tay hướng dẫn của Osce Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Handbook on promoting women’s participation in political parties (sổ tay hướng dẫn sự tham gia tích cực của phụ nữ trong các đảng chính trị) đã chỉ rõ bình đẳng giới, trong đó có sự tham gia bình đẳng của phụ nữ và nam giới trong tất cả các khía cạnh của chính trị và đời sống công cộng, là một nguyên tắc nền tảng mà tất cả các nước tham gia OSCE đã đăng ký. Tác phẩm đã góp phần hướng dẫn, đào tạo phụ nữ tham gia chính trị với phương thức và kỹ năng tham gia chính trị, tạo động lực cho phụ nữ tham gia chính trị một cách tích cực,.. Việc tham gia chính trị của phụ nữ ngày nay đang dần tăng lên trong khu vực OSCE, nhất là trong Quốc hội của các quốc gia trong khu vực OSCE tăng từ 17% năm 2000 lên 24,8% năm 2013,.. [179; tr.9]. Cuốn sách “Chính sách kinh tế mới qua lăng kính của th i đại hiện nay” của tác giả Epghênhi Ambaraxumốp đã trình bày tính tất yếu ra đời của NEP và quan điểm về một số vấn đề trong chính sách kinh tế ở Liên Xô, phân tích về vai trò của nông dân trong giai đoạn thực hiện chính sách kinh tế mới NEP. Nông dân có vai trò hết sức quan trọng, quyết định sự thành công của chính sách, đã nhanh chóng khôi phục và phát triển mạnh kinh tế của nước Nga, là cơ sở để thực hiện kế hoạch điện khí hóa toàn quốc. Những nội dung trực tiếp bàn về vai 15 trò của nông dân như: Bàn về thuế nông nghiệp; buôn bán lúa mì,.. đã khẳng định thực hiện chính sách kinh tế mới phải bắt đầu từ nông dân với sự vào cuộc tích cực, tự giác của nông dân, được thể hiện qua tiếng nói, qua việc làm của nông dân, tác giả nhấn mạnh “Để tiến hành Chính sách kinh tế mới và phát triển nó, V.I.Lênin coi trọng tính độc lập của thành phần nông dân trong xã hội Xô Viết và trong nhà nước hơn lúc trước rất nhiều” [51; tr.40]. Tóm lại, việc tổng quan các công trình nghiên cứu cho thấy, tuy chưa có công trình nghiên cứu nào trực tiếp đi sâu nghiên cứu khung lý thuyết về tính tích cực chính trị của nông dân, tuy nhiên, những công trình có liên quan thì khá nhiều, hoặc đề cập đến những vấn đề lý thuyết về tính tích cực chính trị, tính tích cực chính trị của công dân nói chung, hoặc trình bày những vấn đề lý thuyết ở khía cạnh này hay khía cạnh khác về tính tích cực chính trị của nông dân. Những kết quả nghiên cứu này có thể được Luận án kế thừa, xong rõ ràng, việc xây dựng một khung lý thuyết về tính tích cực chính trị của nông dân là nhiệm vụ khoa học cần được đặt ra và là một nhiệm vụ không hề đơn giản. 1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG, QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC CHÍNH TRỊ CỦA NÔNG DÂN Các nghiên cứu liên quan đến tính tích cực chính trị của nông dân Việt Nam thời gian qua chủ yếu đề cập đến vị trí, vai trò của nông dân và giai cấp nông dân nhất là vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, cùng các điều kiện cơ sở kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội tác động đến tính tích cực chính trị của nông dân; đề cập một số kinh nghiệm, mô hình huy động sự tham gia tích cực của nông dân vào các quá trình chính trị: Các cuốn sách “Làng xã Việt Nam - Một vấn đề kinh tế - văn hóa - xã hội”, “Mấy vấn đề văn hóa làng xã Việt Nam trong lịch sử” của tác giả Phan Đại Doãn; “Xã thôn Việt Nam” của tác giả Nguyễn Hồng Phong; “Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ Bắc Bộ” của tác giả Nguyễn Từ Chi đã khắc họa rõ đặc điểm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của làng xã Việt Nam truyền thống: Vấn đề cơ bản trong sản xuất phát triển kinh tế của nông dân nước ta từ xưa là tái sản xuất 16 tiểu nông có tính chất tổng hợp trên cơ sở trồng lúa nước, trọng ruộng đất, trọng nông nghiệp và xem nhẹ tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp. Trong đó sự tham gia tích cực của người nông dân vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và quản lý nông thôn được thể hiện qua các quan hệ xã hội trong làng và thường quay xung quanh một trục gia đình - họ hàng - làng xóm, đan xen các quan hệ kinh tế, văn hóa và lan tỏa làm mềm hóa quan hệ pháp luật, quan hệ nhà nước. Nhiều hương ước quy định hình phạt rất cụ thể, khắc nghiệt đối với từng vi phạm khác nhau và dư luận đảm bảo hiệu lực của lệ làng mà chính người nông dân tự nguyện thực hiện [30; tr.119]. Gia đình nông thôn Việt Nam truyền thống là đơn vị sinh hoạt, đơn vị kinh tế, đơn vị giáo dục và là tế bào của xã hội; dòng họ là tổ chức có tính huyết thống và xã hội thường gồm 3 yếu tố cơ bản (gia phả, từ đường, ruộng họ hoặc quỹ họ ; gia đình và dòng họ là tổ chức đa chức năng, là tổ chức bảo hiểm cho các thành viên khi họ gặp khó khăn về kinh tế, trở ngại về xã hội, khuyến học, khuyến tài,.. Tục thờ cúng tổ tiên với các quy định của gia lễ, gia huấn góp phần điều chỉnh người nông dân vì vậy góp phần vào quản lý xã hội, giữ gìn sự an toàn và ổn định xã hội. Kết cấu quyền lực của làng xã Việt Nam phải kể đến tính tự trị - tự quản qua lệ làng, của hương ước, dựa vào truyền thống được cộng đồng chấp nhận, tuân thủ. Kết cấu quyền lực mang tính tự quản của làng phần lớn dựa trên cơ sở quyền trưởng lão, ngôi thứ trong làng được chia ra nhiều hạng chức sắc, chức dịch, thí sinh, khóa sinh, lão hạng (từ 50 tuổi trở lên , dân đinh (từ 13 đến 49 tuổi ,.. [32; tr.10, 20, 71]. Cuốn sách Ngư i nông dân châu thổ Bắc K ”của Pierre Gourou - Nhà nghiên cứu địa lý học người Pháp đã khắc họa hình ảnh nông dân vùng đồng bằng Bắc Bộ tham gia vào đời sống chính trị - xã hội. Châu thổ Bắc Kỳ gồm nhiều tỉnh (bao trùm hầu hết vùng duyên hải Bắc Bộ ngày nay , là vùng đồng bằng diện tích không rộng nhưng đông dân vào loại nhất trên thế giới, với 6.500000 nông dân cư trú lâu đời, mật độ dân số 450 người dân/ km2 [113; tr.11]. Sản xuất manh mún, khép kín, chủ yếu là nông nghiệp trồng lúa nước gắn với hệ thống đê hàng nghìn km để ngăn nước sông và nước biển bảo vệ mùa
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan