Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học phần sinh học cơ thể người cấp thcs ...

Tài liệu Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học phần sinh học cơ thể người cấp thcs để phát triển năng lực thể chất cho học sinh

.PDF
283
151
76

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Tæ CHøC HO¹T §éNG TR¶I NGHIÖM TRONG D¹Y HäC PHÇN SINH HäC C¥ THÓ NG¦êI CÊP TRUNG HäC C¥ Së §Ó PH¸T TRIÓN N¡NG LùC THÓ CHÊT CHO HäC SINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Tæ CHøC HO¹T §éNG TR¶I NGHIÖM TRONG D¹Y HäC PHÇN SINH HäC C¥ THÓ NG¦êI CÊP TRUNG HäC C¥ Së §Ó PH¸T TRIÓN N¡NG LùC THÓ CHÊT CHO HäC SINH Chuyên ngành: Lý luận và PPDH bộ môn Sinh học Mã số: 9.14.01.11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Đinh Quang Báo 2. TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc HÀ NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả, số liệu trình bày trong Luận án là trung thực và chƣa đƣợc công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả Nguyễn Thị Thanh Huyền ii LỜI CẢM ƠN Luận án này đƣợc hoàn thành tại Bộ môn lý luận và phƣơng pháp dạy học bộ môn Sinh học, Khoa Sinh học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội. Trong quá trình nghiên cứu, tôi đã nhận đƣợc sự giúp đỡ quý báu của các tập thể và cá nhân. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS. Đinh Quang Báo, TS Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tận tâm giúp đỡ, hƣớng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện luận án. Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể Bộ môn Lý luận và Phƣơng pháp dạy học bộ môn Sinh học, Khoa Sinh học, Phòng sau Đại học, Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội, đã tạo mọi điều kiện cho tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Lãnh đạo trƣờng THPT Phú Xuyên A, Tp Hà Nội; các thầy giáo, cô giáo, các em HS các trƣờng THCS nơi tôi tiến hành khảo sát và TN sƣ phạm. Tôi cũng xin cảm ơn các thầy giáo, cô giáo, các nhà nghiên cứu sƣ phạm đã gửi ý kiến đóng góp để luận án đƣợc hoàn thiện hơn. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn động viên, khích lệ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Hà Nội, tháng 10 năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Thị Thanh Huyền iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ..........................................................................................1 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ...................................................................................3 3. ĐỐI TƢỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU..................................................3 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC ...................................................................................3 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ...................................................................................3 6. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...........................................................................4 7. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ......................................................................................7 8. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN .......................................................................7 9. CẤU TRÚC LUẬN ÁN ..........................................................................................7 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .......................8 1.1. LƢỢC SỬ NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC THỂ CHẤT VÀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM ..............................................................................................8 1.1.1. Giáo dục thể chất và Năng lực thể chất ........................................................8 1.1.2. Hoạt động trải nghiệm ................................................................................15 1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN ..............................................................................................20 1.2.1. Một số khái niệm, cấu trúc năng lực thể chất .............................................20 1.2.2. Định hƣớng tổ chức hình thành và phát triển NLTC cho HS. ....................25 1.2.3. Hoạt động trải nghiệm ................................................................................27 1.2.4. Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của HS lớp 8 ...............................................33 1.3. CƠ SỞ THỰC TIỄN ..........................................................................................34 1.3.1. Mục đích điều tra thực trạng .......................................................................35 1.3.2. Nội dung điều tra .........................................................................................35 1.3.3. Phƣơng pháp điều tra ..................................................................................35 1.3.4. Địa điểm và thời gian điều tra ....................................................................35 1.3.5. Đặc điểm đối tƣợng điều tra .......................................................................35 1.3.6. Kết quả điều tra ...........................................................................................36 Tiểu kết chƣơng 1 ....................................................................................................41 iv CHƢƠNG 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC CƠ THỂ NGƢỜI CẤP THCS ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỂ CHẤT CHO HỌC SINH ........................................................42 2.1. MỤC TIÊU, NỘI DUNG SHCTN CẤP THCS NHẰM PHÁT TRIỂN NLTC CHO HỌC SINH ...........................................................................................42 2.1.1. Mục tiêu phần Sinh học cơ thể ngƣời cấp THCS .......................................42 2.1.2. Nội dung kiến thức SHCTN cấp THCS .....................................................44 2.2.THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC SHCTN CẤP THCS ĐỂ PHÁT TRIỂN NLTC CHO HỌC SINH ........................................50 2.2.1. Nguyên tắc thiết kế các HĐTN ...................................................................50 2.2.2. Quy trình thiết kế các HĐTN để giáo dục NLTC trong dạy học SHCTN............50 2.2.3. Kết quả thiết kế các HĐTN ........................................................................71 2.3. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỂ CHẤT CHO HỌC SINH .........................................................................73 2.3.1. Nguyên tắc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh ............................73 2.3.2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm ...................................................................74 2.4. ĐÁNH GIÁ NLTC CỦA HS LỚP 8 THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN SHCTN CẤP THCS ..................................................................................................83 Tiểu kết chƣơng 2 ....................................................................................................91 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM .........................................................92 3.1. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM ...........................................................................92 3.2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM ....................................92 3.2.1. Đối tƣợng thực nghiệm ...............................................................................92 3.2.2. Phƣơng pháp thực nghiệm ..........................................................................92 3.3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ BIỆN LUẬN ............................................93 3.3.1. Kết quả phân tích định lƣợng......................................................................93 3.3.2. Kết quả phân tích định tính .......................................................................110 Tiểu kết chƣơng 3 ..................................................................................................113 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..............................................................................114 DANH MỤC NHỮNG CÔNG TRÌNH KHOA HỌC Đà CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI .............................................................................................115 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................116 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt TT Viết đầy đủ 1 HS Học sinh 2 CSSK Chăm sóc sức khỏe 3 ĐC Đối chứng 4 GDTC Giáo dục thể chất 5 GV Giáo viên 6 HĐTN Hoạt động trải nghiệm 7 TC Tiêu chí 8 KN Kĩ năng 9 KT Kiểm tra 10 M Mức 11 NL Năng lực 12 NLTC Năng lực thể chất 13 SHCTN Sinh học cơ thể ngƣời 14 TDTT Thể dục thể thao 15 THCS Trung học cơ sở 16 TN Thực nghiệm 17 SGK sách giáo khoa vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Thành phần năng lực thể chất ................................................................14 Bảng 1.2. Một số hoạt động nhằm giáo dục NLTC cho HS ..................................32 Bảng 1.3. Tuổi nghề của GV dạy Sinh học đƣợc khảo sát ....................................35 Bảng 1.4. Kết quả nhận thức của GV về vai trò của việc giáo dục NLTC cho HS .....36 Bảng 1.5. Mức độ rèn luyện các KN của NLTC trong dạy học SHCTN ..............37 Bảng 1.6. Kết quả điều tra GV lựa chọn các chƣơng SHCTN, cấp THCS để giáo dục NLTC ......................................................................................38 Bảng 1.7. Mức độ tổ chức các loại hoạt động học tập trong dạy học phần SHCTN .....39 Bảng 2.1. Nội dung SHCTN có thể giáo dục NLTC cho HS ................................44 Bảng 2.2. Các chƣơng dạy học nhằm rèn luyện các KN NLTC ............................51 Bảng 2.3. Thiết kế chi tiết các hoạt động theo chu trình trải nghiệm ....................57 Bảng 2.4. Một số HĐTN thực tiễn trong quá trình TN .........................................71 Bảng 2.5. Quy trình tổ chức HĐTN để phát triển NLTC cho HS trong dạy học SHCTN, cấp THCS ........................................................................75 Bảng 2.6. Mô tả hành vi theo thang đo của Neesham C và cộng sự .....................84 Bảng 2.7. Tiêu chí đánh giá KN của NLTC ..........................................................85 Bảng 2.8. Thang đánh giá KN của NLTC .............................................................88 Bảng 2.9. Cách đánh giá NLTC qua tổ chức HĐTN trong dạy học phần SHCTN ..................................................................................................89 Bảng 3.1. Thống kê mô tả điểm trung bình NLTC của HS qua 3 lần đo ..............94 Bảng 3.2. Phân loại mức độ NLTC của HS qua các lần đo của nhóm TN ............94 Bảng 3.3. Kết quả kiểm định giá trị trung bình NLTC giữa các lần đo ở nhóm TN ................................................................................................95 Bảng 3.4. Giá trị trung bình toàn mẫu từng KN của NLTC qua các lần đo ..........96 Bảng 3.5. Phân loại mức độ đạt đƣợc về KN các định khẩu phần ăn phù hợp .....97 Bảng 3.6. Phân loại mức độ về KN Thực hiện các hình thức vận động cơ bản ....98 Bảng 3.7. Phân loại mức độ về KN nhận diện và lựa chọn cách cân bằng cảm xúc ...99 vii Bảng 3.8. Phân loại mức độ về KN Lập kế hoạch sinh hoạt, học tập và CSSK .100 Bảng 3.9. Phân loại mức độ về KN Đo và đánh giá một số chỉ số sức khỏe ......101 Bảng 3.10. Phân loại mức độ về KN Lựa chọn một số biện pháp thích ứng với môi trƣờng ...........................................................................................102 Bảng 3.11. Thống kê mô tả kết quả các tỉnh tham gia khảo sát ở nhóm TN .........103 Bảng 3.12. Điểm trung bình NLTC của 9 HS đƣợc lựa chọn trong quá trình TN của nhóm TN .......................................................................................104 Bảng 3.13. Tỉ lệ % học sinh đạt điểm Xi của điểm KT ở nhóm ĐC và TN ..........106 Bảng 3.14. Kết quả kiểm định điểm trung bình giữa các lần KT kiến thức SHCTN của nhóm ĐC và nhóm TN ...................................................107 Bảng 3.15. Tƣơng quan của Kiến thức SHCTN và NLTC ở nhóm TN ................108 Bảng 3.16. Kết quả phát triển KN của NLTC thông qua xuất hiện một số hành vi tích cực ở nhóm TN .........................................................................109 viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1. Đƣờng biểu diễn mức độ phát triển NLTC của HS qua 3 lần đo ........95 Biểu đồ 3.2. Mức độ phát triển KN Lập khẩu phần ăn phù hợp..............................97 Biểu đồ 3.3. Mức độ phát triển KN thực hiện các hình thức vận động cơ bản .......98 Biểu đồ 3.4. Mức độ phát triển KN nhận diện và lựa chọn cách cân bằng cảm xúc .....99 Biểu đồ 3.5. Mức độ phát triển KN lập kế hoạch sinh hoạch sinh hoạt, học tập và hoạt động CSSK ...........................................................................100 Biểu đồ 3.6. Mức độ phát triển đo và đánh giá một số chỉ số sức khỏe ...............101 Biểu đồ 3.7. Mức độ phát triển KN Lựa chọn một số biện pháp thích ứng với môi trƣờng ........................................................................ 102 Biểu đồ 3.8. Mức độ phát triển về NLTC của HS thuộc 3 nhóm có điểm TB về .105 Biểu đồ 3.9. Điểm trung bình các lần KT, đánh giá Kiến thức SHCTN ở nhóm ĐC và TN ..........................................................................................106 ix DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1. Mô hình học tập dựa vào trải nghiệm của Kurt Lewin .......................16 Sơ đồ 1.2. Các hoạt động trong chu trình trải nghiệm (Svinicki, p 146) .............16 Sơ đồ 1.3. Cấu trúc năng lực thể chất ...................................................................24 Sơ đồ 2.1. Quy trình thiết kế HĐTN ....................................................................50 Sơ đồ 2.2. Quy trình đánh giá NLTC của HS .......................................................83 Sơ đồ 2.3. Đƣờng phát triển NLTC ......................................................................88 1 MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay Những yêu cầu về dạy học tích cực hóa ngƣời học là một vấn đề không mới, nó đã đƣợc đề cập đến từ những năm 60 của thế kỷ XX và đã và đang đƣợc thực hiện một cách quyết liệt trong những năm gần đây [26]. Đây không phải là vấn đề của riêng nƣớc ta mà là đang đƣợc quan tâm ở mọi quốc gia trong chiến lƣợc phát triển nguồn lực con ngƣời phục vụ các mục tiêu kinh tế - xã hội. Tuy nhiên cho đến nay vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, thể hiện ở việc giáo viên vẫn còn quá chú trọng truyền đạt kiến thức cho HS mà chƣa thực sự dạy học theo hƣớng phát triển phẩm chất và năng lực ngƣời học trong đó có NLTC. Nguyên nhân chính của tình trạng này là: Giáo viên vẫn còn rất lúng túng trong việc gắn lý thuyết với thực tế, thiếu cơ sở lý luận, quy trình tổ chứ dạy học và bộ tiêu chí đánh giá năng lực ngƣời học. Nhƣ vậy có thể nói là thực tế dạy học ở các nhà trƣờng hiện nay vẫn chƣa đáp ứng đƣợc những kỳ vọng về đổi mới nội dung và phƣơng pháp dạy học mà Đảng và Nhà nƣớc đã đề ra: “Đổi mới chương trình, sgk giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hoà đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi HS.” [50]. 1.2. Xuất phát từ vai trò của NLTC Những thập kỷ gần đây đã chứng kiến sự thay đổi và sự bùng phát về các loại bệnh trong cộng đồng, từ các bệnh lây nhiễm đến cả bệnh mãn tính, đặc biệt là các bệnh đƣợc gọi là các bệnh theo phong cách sống nhƣ bệnh tim, bệnh huyết áp và tiểu đƣờng cũng nhƣ sự gia tăng các vấn đề liên quan khác nhƣ nghiện ma túy và lạm dụng thuốc, tất cả điều đó đều dẫn đến sự tổn thất đối với sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của cá nhân [65] mà nhận thức về NLTC bao gồm các khía cạnh khác nhau liên quan đến nhận thức lành mạnh để hình thành và phát triển các hành vi có lợi trong đời sống giúp cơ thể khỏe mạnh. Theo Chƣơng trình giáo dục phổ 2 thông tổng thể [1] thì NLTC là một trong số 7 NL đặc thù (chuyên môn) cần đƣợc chú trọng rèn luyện và phát triển. NLTC đƣợc rèn luyện từ việc GDTC, thông qua việc trang bị kiến thức về sức khoẻ, quản lý sức khỏe và rèn luyện, giáo dục thể chất giúp HS hình thành và phát triển năng lực thể chất và văn hoá thể chất, ý thức trách nhiệm đối với sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; biết lựa chọn môn thể thao phù hợp với năng lực vận động của bản thân để luyện tập; biết thích ứng với các điều kiện sống, lạc quan và chia sẻ với mọi ngƣời; có cuộc sống khoẻ mạnh về thể lực và tinh thần. Nghiên cứu khác của Evans, John và Glyn C. Roberts [76] đã chỉ ra trên đối tƣợng trẻ em (từ 8-11 tuổi) có NLTC tốt có đƣợc địa vị nhiều hơn và đạt đƣợc thành công xã hội lớn hơn so với trẻ em có NLTC kém. Nghiên cứu này là cơ sở cho các nhà giáo dục trong việc giáo dục NLTC ở trƣờng học. 1.3. Xuất phát từ đặc điểm/vai trò của hoạt động trải nghiệm Trong chƣơng trình giáo dục tổng thể các nhà giáo dục đã khẳng định: “Hoạt động trải nghiệm trở thành một nội dung có tính chất nhƣ là một môn học trong kế hoạch giáo dục ở nhà trƣờng là con đƣờng gắn lí thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức với hành động, góp phần phát triển phẩm chất, tƣ tƣởng, ý chí, tình cảm, giá trị, KN sống, niềm tin đúng đắn ở HS, hình thành những NL cần có của con ngƣời trong xã hội hiện đại; là con đƣờng để phát triển toàn diện nhân cách HS, đáp ứng mục tiêu giáo dục phổ thông ở Việt Nam” [1]. Các phẩm chất và NL của HS sẽ dần đƣợc hình thành và phát triển thông qua các môn học và hoạt động giáo dục trải nghiệm [35]. Trong đó, ở cấp THCS, hoạt động trải nghiệm nhằm hình thành lối sống tích cực, biết cách hoàn thiện bản thân, biết tổ chức cuộc sống cá nhân, biết làm việc có kế hoạch, tinh thần hợp tác, có trách nhiệm, có ý thức công dân… và tích cực tham gia các hoạt động xã hội [28]. 1.4. Xuất phát từ nội dung Sinh học cơ thể người và đặc điểm tâm sinh lý HS THCS Nội dung chƣơng trình Sinh học cơ thể ngƣời đƣợc tìm hiểu về cấu tạo giải phẫu và chức năng sinh lý của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể ngƣời, về những điều bí ẩn trong chính bản thân các em HS THCS. Khi đã hiểu rõ, nắm chắc các kiến thức đó, các em sẽ có cơ sở áp dụng các biện pháp vệ sinh, rèn luyện thân thể khỏe mạnh, tạo điều kiện cho hoạt động học tập và lao động có hiệu suất và chất lƣợng từ đó sẽ đáp ứng đƣợc mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của nƣớc ta theo định 3 hƣớng của Đảng [61][62]. Theo chúng tôi, những hiểu biết về cấu tạo giải phẫu và sinh lý ngƣời sẽ là cơ sở cốt lõi cho việc rèn luyện và giáo dục NLTC cho HS. Thời kỳ HS cấp THCS (11-15 tuổi) có sự phát triển Sinh học mạnh nhất (thể lực, sinh lý). Thực tế cho thấy nếu ở lứa tuổi này đƣợc giáo dục NLTC đúng phƣơng pháp, khoa học và hệ thống thì cơ thể sẽ phát triển hài hòa, cân đối, khỏe mạnh. Về mặt sinh học, trình độ NLTC có đƣợc ở lứa tuổi THCS sẽ là nền tảng cho sự phát triển thể chất con ngƣời ở tuổi trƣởng thành sau này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc tổ chức HĐTN để giảng dạy kiến thức SHCTN với việc giáo dục kiến thức giữ gìn, chăm sóc/bảo vệ/rèn luyện sức khỏe theo một mô hình cụ thể tức là giáo dục NLTC còn chƣa đƣợc chú ý đúng mức. Để góp phần vào công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay là đào tạo thế hệ trẻ vừa có năng lực phẩm chất và sức khỏe thể lực đƣợc nâng cao, chúng tôi đã chọn đề tài: "Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học phần Sinh học cơ thể ngƣời cấp THCS để phát triển năng lực thể chất cho học sinh” để nghiên cứu. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu cơ sở lý luận về NLTC, GDTC và mô hình học tập trải nghiệm, xây dựng các HĐTN để dạy học phần SHCTN tích hợp rèn luyện và phát triển NLTC cho HS THCS. 3. ĐỐI TƢỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 3.1. Đối tƣợng nghiên cứu Tổ chức dạy học SHCTN (Sinh học 8) bằng HĐTN tích hợp giáo dục NLTC cho HS. 3.2. Khách thể nghiên cứu Quá trình dạy học SHCTN cấp THCS. 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu xác định đƣợc cấu trúc NLTC và quy trình dạy học SHCTN bằng tổ chức HĐTN tích hợp giáo dục NLTC thì HS sẽ vừa chiếm lĩnh đƣợc kiến thức SHCTN, vừa phát triển đƣợc NLTC. 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về NL, NLTC, hoạt động trải nghiệm để phát triển NLTC cho HS. 4 5.2. Phân tích mục tiêu, nội dung phần SHCTN cấp THCS nhằm xây dựng các mạch nội dung HĐTN để tổ chức dạy học tích hợp giáo dục thể chất cho HS. 5.3. Xác định cấu trúc của NLTC, xây dựng các mạch nội dung HĐTN và thiết kế quy trình tổ chức HĐTN để tích hợp giáo dục NLTC trong dạy học SHCTN cho HS THCS. 5.4. Xây dựng quy trình và bộ công cụ đánh giá NLTC của HS THCS 5.5. Thực nghiệm sƣ phạm để kiểm chứng giả thuyết khoa học của đề tài. 6. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1. Phƣơng pháp nghiên cứu lí thuyết - Nghiên cứu cơ sở lí luận của đề tài bằng thu thập, xử lý, phân tích đánh giá các tài liệu liên quan đến nội dung đề tài nhƣ: Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi HS; tài liệu về lý luận và phƣơng pháp dạy HS học; tài liệu về giáo dục thể chất cho HS; tài liệu về NL, NLTC; các tài liệu liên quan đến KT- ĐG NLTC của HS. Cụ thể nhƣ sau: - Nghiên cứu nội dung, chuẩn kiến thức, KN phần SHCTN; các tài liệu, giáo trình về cấu tạo giải phẫu Sinh lý ngƣời, tài liệu về đổi mới cách dạy, cách học theo hƣớng phát triển NL của HS thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các mô hình dạy học gắn lí thuyết với thực tiễn để làm cơ sở cho việc xây dựng các HĐTN giáo dục NLTC cho HS THCS. - Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến Phƣơng pháp dạy HS học để đề xuất quy trình xây dựng và quy trìnhtổ chức các HĐTN nhằm hình thành và phát triển NLTC cho HS. 6.2. Phƣơng pháp điều tra, quan sát, nghiên cứu thực tiễn Để đánh giá thực trạng những vấn đề liên quan đến nội dung đề tài, chúng tôi đã thiết kế 03 phiếu điều tra. Trong đó: + 01 phiếu để xin ý kiến của GV giảng dạy Sinh học ở một số trƣờng THCS về: Khái niệm về NLTC, HĐTN; cách thức tổ chức dạy học phần SHCTN (Sinh học 8); nhận thức của GV về dạy học bằng tổ chức HĐTN; những khó khăn thƣờng gặp trong dạy học bằng các HĐTN; về thực trạng việc giáo dục NLTC của HS trong dạy học SHCTN (Kết quả cụ thể đƣợc trình bày ở mục 1.3 của luận án). + 01 phiếu điều tra HS về 2 nội dung: Kiến thức SHCTN, NLTC của HS THCS (Phụ lục 02). + 01 phiếu điều tra về các hành vi tích cực của HS về CSSK. 5 6.3. Phƣơng pháp tham vấn chuyên gia - Các chuyên gia đƣợc tham vấn gồm các nhà khoa học nghiên cứu về: Giải phẫu sinh lý ngƣời, các chuyên gia về GDTC, chuyên gia xây dựng chƣơng trình giáo dục; các cán bộ quản lý giáo dục và GV có bề dày kinh nghiệm trong giảng dạy môn Sinh học, môn Thể dục ở các trƣờng THCS. - Nội dung tham vấn tập trung vào các vấn đề: Quy trình xây dựng, biện pháp tổ chức các HĐTN nhằm giáo dục NLTC cho HS; Cấu trúc và những biểu hiện cụ thể về từng KN của NLTC; Quy trình KT- ĐG NLTC; Bộ công cụ đánh giá NLTC của HS lớp 8 THCS và một số nội dung khác (biện pháp nhằm phát triển NLTC cho HS…). - Cách thức thực hiện: Việc thu thập ý kiến của các chuyên gia đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp phỏng vấn trực tiếp về những vấn đề liên quan đến luận án. Tất cả những ý kiến góp ý của các chuyên gia đều đƣợc nghiên cứu kỹ lƣỡng và là căn cứ quan trọng để chúng tôi điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung từng nội dung trong quá trình nghiên cứu đề tài. - Kết quả tham vấn: Kết quả nội dung thu đƣợc là những ý kiến lựa chọn trên 90% để đƣa vào nghiên cứu. 6.4. Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm Tiến hành TN sƣ phạm nhằm đánh giá hiệu quả của quy trình và biện pháp tổ chức HĐTN để phát triển NLTC cho HS trong dạy học SHCTN. Quá trình TN đƣợc tiến hành theo hai giai đoạn: TN thử/thăm dò và TN chính thức. Lần 1 (thử nghiệm) từ tháng 09/2016 đến tháng 01/2017 năm học 2016 2017: TN đƣợc tiến hành trên 90 HS thuộc trƣờng THCS Vạn Điểm, Thƣờng Tín, Hà Nội. Kết quả TN lần 1 sẽ giúp chúng tôi đánh giá sơ bộ bƣớc đầu về nội dung các HĐTN, các quy trình tổ chức HĐTN nhằm giáo dục NLTC cho HS để điều chỉnh quy trình HĐTN cho phù hợp và không đƣa vào phần kết quả TN. Lần 2 (TN chính thức) tiến hành từ tháng 09/2017 đến tháng 01/2018 năm học 2017 - 2018 ở 6 trƣờng thuộc 3 thành phố/tỉnh: Hà Nội, Hải Dƣơng, Phú Thọ (Phụ lục 09). Chúng tôi chia 515 HS thành 2 nhóm (256 HS thuộc nhóm ĐC - Dạy phần SHCTN theo sách hƣớng dẫn GV của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Sách GV Sinh học 8), 259 HS thuộc nhóm TN - Dạy phần SHCTN 6 bằng hình thức tổ chức HĐTN) và so sánh kiến thức SHCTN ở hai nhóm ĐC và TN, so sánh NLTC của HS trong nhóm TN ở 3 giai đoạn trƣớc, trong và sau quá trình TN. Trong quá trình thực nghiệm, chúng tôi cũng tiến hành phƣơng pháp nghiên cứu trƣờng hợp đối với 36 HS (6 HS/Trƣờng). Mỗi trƣờng chúng tôi chọn 2 HS có điểm trung bình môn Sinh học cao nhất, 2 HS có điểm trung bình thấp nhất, 2 HS có điểm ở mức trung bình (giữa mức cao nhất và thấp nhất). Đối với những HS này chúng tôi tiến hành quan sát, ghi chép và đánh giá tỷ mỷ đối với tất cả các hành vi liên quan đến NLTC. Kết quả lần thực nghiệm này cho phép chúng tôi rút ra những kết luận về tính hiệu quả của quy trình, biện pháp tổ chức HĐTN, bộ tiêu chí và các công cụ KT đánh giá đƣợc sử dụng trong dạy học phần SHCTN cấp THCS. (Chi tiết ở mục 2.4 của Luận án). 6.5. Phƣơng pháp xử lí số liệu bằng thống kê toán học Số liệu điều tra cơ bản đƣợc chúng tôi xử lí bằng phần mềm SPSS 23.0. Các kết luận về kết quả TN đƣợc đƣa ra trên cơ sở phân tích các đại lƣợng nhƣ sau [58]. - Sử dụng công cụ Frequencies của SPSS 23.0 để kiểm định phân phối điểm của các bài KT với các thông số điểm trung bình (mean), số trội (mode), trung vị (media), độ lệch (skewness), độ nhọn (Kurtosis); đồng thời vẽ biểu đồ tần suất (Histogram) phân phối điểm của bài KT. Sử dụng phép kiểm chứng T-test độc lập (Independent Samples T-test) để kiểm định sự khác biệt trung bình cộng của các bài KT ở nhóm ĐC và TN. - Sử dụng phép kiểm chứng T- test phối hợp từng cặp (Paired-Samples T- test) để kiểm định sự khác biệt giữa điểm trung bình cộng giữa các bài KT ở cùng một nhóm ĐC hoặc TN với các giá trị: Median (trung vị là giá trị đứng giữa của tập dữ liệu đã đƣợc sắp thứ tự), Mode,( trung vị là giá trị đứng giữa của tập dữ liệu đã đƣợc sắp thứ tự), Mean (trung vị là giá trị đứng giữa của tập dữ liệu đã đƣợc sắp thứ tự), độ lệch chuẩn (mức độ phân tán của các mức độ xung quanh giá trị trung bình, P (xác suất xảy ra ngẫu nhiên đối với các dữ liệu liên tục). Trong luận án, chúng tôi sử dụng phép kiểm chứng T-test theo cặp để kiểm chứng sự chênh lệch giá trị mức độ trung bình của kết quả đánh giá KN NLTC của HS trƣớc, trong và sau tác động là ngẫu nhiên hay không ngẫu nhiên. Nếu giá trị P > 0,05 thì chênh lệch xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên (không tác động chênh lệch vẫn xảy ra). Nếu giá trị P < 0,05 thì chênh lệch xảy ra không ngẫu nhiên, có nghĩa quy trình và biện pháp tổ chức HĐTN có tác 7 động đến sự phát triển NLTC của HS. Khoảng biến thiên: hiệu giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của tập dữ liệu.- Sử dụng công cụ Analyze/Correlation/Bivariate để kiểm định mối tƣơng quan tuyến tính chặt chẽ giữa kết quả lĩnh hội kiến thức SHCTN với mức độ phát triển NLTC của HS ở nhóm TN. 7. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 7.1. Giới hạn nội dung nghiên cứu Xây dựng các HĐTN để tổ chức dạy học SHCTN theo mô hình David Kolb để tích hợp GDTC ở 5 chƣơng thuộc học kì I của phần Sinh học cơ thể ngƣời và vệ sinh (Sinh học 8). 7.2. Giới hạn địa bàn nghiên cứu Đề tài đƣợc nghiên cứu tại 6 trƣờng THCS tại 3 Tp/tỉnh: Hà Nội, Hải Dƣơng, Phú Thọ (phụ lục 09). 8. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 8.1. Góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn của tổ chức HĐTN nhằm tích hợp phát triển NLTC cho HS THCS trong dạy học phần SHCTN - Sinh học 8. 8.2. Xác định đƣợc cấu trúc NLTC và vận dụng mô hình tổ chức HĐTN trong dạy học SHCTN để hình thành và phát triển NLTC cho HS lớp 8. 8.3. Đề xuất đƣợc quy trình thiết kế các HĐTN để dạy học SHCTN tích hợp, hình thành, phát triển NLTC cho HS. 8.4. Xác định đƣợc quy trình tổ chức các HĐTN để phát triển NLTC cho HS lớp 8. 8.5. Xây dựng bộ tiêu chí và công cụ đánh giá NLTC của HS lớp 8. 9. CẤU TRÖC LUẬN ÁN Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài. Chƣơng 2: Tổ chức HĐTN trong dạy học phần SHCTN cấp THCS để phát triển NLTC cho HS. Chƣơng 3: Thực nghiệm Sƣ phạm 8 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. LƢỢC SỬ NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC THỂ CHẤT VÀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1.1.1. Giáo dục thể chất và Năng lực thể chất 1.1.1.1. Giáo dục thể chất và Năng lực thể chất trên thế giới  Giáo dục thể chất Điểm qua các nghiên cứu về GDTC trên thế giới có thể thấy mỗi quốc gia xây dựng chƣơng trình GDTC khác nhau. - Một số quốc gia nhấn mạnh việc GDTC cho HS tập trung vào các KN vận động/thao tác mà không giáo dục cho HS những hiểu biết về cơ thể ngƣời để là cơ sở hình thành các hành vi có lợi cho sức khỏe (mặc dù trong chƣơng trình đào tạo Giáo viên GDTC có các môn học/mô đun giảng dạy về nội dung này): Theo pháp luật tại Slovenia, chƣơng trình quốc gia về GDTC ở các trƣờng tiểu học và THCS cung cấp các hoạt động thể chất ngoại khóa và các chƣơng trình thể thao bổ sung. Ở một số nƣớc, các Bộ Giáo dục tham gia vào thỏa thuận với chính quyền các cấp về việc cung cấp ngân sách cho hoạt động ngoại khóa; Các nghiên cứu đã chỉ ra Chƣơng trình GDTC cơ bản tại Phần Lan tập trung vào rèn các môn thể dục thể thao (Trƣợt băng, bóng chày, bóng đá, điền kinh và khúc côn cầu trên băng, bóng rổ, bóng chày và bóng chuyền); GDTC ở Hy Lạp chú trọng vào phát triển các hình thái vận động hoàn thiện và kết hợp vận động theo nhạc (lớp 1- lớp 4); phát triển KN thể thao và nhảy múa (lớp 5 - lớp 9); các hoạt động tiêu biểu thể thao, điền kinh, thể dục và khiêu vũ thể thao (lớp 10 - lớp12) và GV GDTC đánh giá HS trong suốt khóa học hoặc bằng cách thực hiện các bài KT thể dục ngắn. Thời gian dành cho các bài KT phải đƣợc giữ ở mức tối thiểu, để không làm giảm thời gian thực sự dành cho giảng dạy; Nội dung hoạt động thể thao trong các giờ GDTC ở Trung Quốc trƣớc đây chủ yếu đƣợc diễn ra trong một số các môn thể thao. Tùy thuộc vào sự khác biệt về nhóm tuổi, các môn thể thao đã đƣợc thiết lập để đáp ứng các cấp độ 9 mục tiêu tƣơng ứng. Mƣời năm sau khi Hội đồng nhà nƣớc công bố “Định hƣớng hoạt động thể chất cho quảng đại quần chúng”, tình trạng thể chất và sức khỏe của ngƣời dân Trung Quốc đã có dấu hiệu đi xuống. Trung Quốc đã bắt đầu phải đối mặt với vấn đề thực hiện một số các Điều luật và Quy định về GDTC, giáo dục sức khỏe, thể thao và giải trí đã đƣợc ban hành [11]. - Ở các quốc gia GDTC đƣợc giảng dạy theo hƣớng ngoài việc giáo dục cho HS các KN vận động thì chƣơng trình đã tích hợp các kiến thức, KN hƣớng tới việc CSSK thể chất, tinh thần cho HS: Chƣơng trình GDTC của Singapore tập trung vào các nội dung về những KN vận động cơ bản; Các KN hoạt động thể thao và thể chất; Các cuộc thi đấu thể thao giải trí; Giáo dục sức khỏe; Giáo dục ngoài trời; Các giá trị thông qua hoạt động ở GDTC và phát triển chuyên nghiệp. Mục tiêu của chƣơng trình giảng dạy GDTC ở Lào là nhằm tăng cƣờng phát triển các mặt về sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, tình cảm và xã hội của HS, thúc đẩy lối sống lành mạnh thông qua các hoạt động giáo dục. Tại Pháp đối với mỗi bậc học, có ba mục tiêu cơ bản đƣợc đặt ra trong GDTC đó là:  Sự phát triển các KN và sự cần thiết của nguồn lực đối với hành vi vận động;  Tiếp cận với các di sản văn hóa đƣợc tạo thành bởi các hoạt động thể thao, nghệ thuật và thể chất;  Năng lực học tập và kiến thức hữu ích để hiểu biết hơn về cơ thể và giữ sức khỏe tốt. Tại Malaysia GDTC là một môn học bắt buộc đối với các trƣờng tiểu học và trung học chƣơng trình giảng dạy GDTC bao gồm ba lĩnh vực quan trọng: Sự khỏe mạnh; KN thể thao; Các vấn đề liên quan đến thể thao và phát triển thể chất [11].  Năng lực thể chất. Fletcher. GF (1996) [78] cùng nhóm các tác giả Reboredo MM [96], Moore GE [91], Cheema BS [71], Diane Michela [74] cho rằng thực hành hoạt động thể chất có liên quan đến cải thiện NLTC. Saltin B (1980) [99]; Anne Faber Hansen (2011) [67], Holtermann A (2010) [82] cho rằng hoạt động TDTT sẽ góp phần quan trọng trong việc duy trì và nâng cao NLTC đối với đối tƣợng làm việc trí óc, góp phần nhỏ hơn trong việc duy trì và nâng cao NLTC đối với ngƣời lao động chân tay. Zhenzhen Qiu (2017) [108] cho rằng thực hành tập thể dục thƣờng xuyên
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan