Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Trắc nghiệm sinh lý bệnh

.PDF
90
2475
66

Mô tả:

PhÇn sinh lý bÖnh ®¹i c-¬ng bµi 1: giíi thiÖu m«n häc PhÇn 1: §óng/ Sai (T/F). §¸nh dÊu X vµo cét § nÕu cho lµ ®óng, ®¸nh dÊu X vµo cét S nÕu cho lµ sai C©u 1. M«n Sinh lý bÖnh trang bÞ cho häc viªn: 1. C¸ch chÈn ®o¸n bÖnh 2. Sù thay ®æi chøc n¨ng c¸c c¬ quan khi bÞ bÖnh 3. quy luËt cña bÑnh nãi chung. 4. C¸c biÖn ph¸p n©ng cao søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ 5. C¸c quy luËt cña c¬ thÓ bÞ bÖnh C©u 2. TÝnh chÊt m«n Sinh lý bÖnh 1. Lµ m«n häc cã tÝnh lý luËn 2. Lµ m«n c¬ së cña l©m sµng 3. Lµ m«n soi s¸ng l©m sµng 4. Lµ c¬ së cña Y häc hiÖn ®¹i 5. ChØ lµ mét m«n häc tiÕp theo cña sinh lý häc, hãa sinh C©u 3. C¸c m«n häc liªn quan trùc tiÕp, cÇn thiÕt ®Ó häc tèt m«n SLB 1.Gi¶i phÈu 2. Sinh lý häc 3.D-îc lý 4. Hãa sinh 5.Gi¶i phÈu bÖnh C©u 4. Nh÷ng m«n Ýt liªn quan ®Õn néi dung m«n SLB 1.Vi sinh Y häc 2.PhÈu thuËt thùc hµnh 3.Sinh häc tÕ bµo di truyÒn 4.Ký sinh Y häc 5.Hãa h÷u c¬, v« c¬ C©u 5. Ph-¬ng ph¸p thùc nghiÖm 1 § S § S § S § S § S 1.G©y m« h×nh bÖnh lý trªn ®éng vËt 2. Lµ ph-¬ng ph¸p cña riªng m«n SLB 3.TuÇn tù c¸c b-íc: Nªu gi¶ thuyÕt, quan s¸t, chøng minh 4.TuÇn tù c¸c b-íc: Quan s¸t, nªu gi¶ thuyÕt, chøng minh 5.TuÇn tù c¸c b-íc: Nªu gi¶ thuyÕt, chøng minh, quan s¸t C©u 6. Ph-¬ng ph¸p thùc nghiÖm 1.BiÕn Y häc tõ nghÖ thuËt thµnh khoa häc 2.Lµ ph-¬ng ph¸p chØ sö dông trong l©m sµng 3.Lµ ph-¬ng ph¸p chØ sö dông trong nghiªn cøu khoa häc 4.Lµ mét ph-¬ng ph¸p ®-a Y häc cæ truyÒn lªn hiÖn ®¹i 5.Lµ mét P ph¸p ®-îc nhiÒu chuyªn ngµnh Y häc sö dông C©u 7. Nh÷ng ®iÒu cÇn cã khi quan s¸t. 1.Ph¶i cã trong ®Çu mét gi¶ thuyÕt ®Þnh h-íng 2.Quan s¸t tØ mØ 3.Quan s¸t kh¸ch quan, trung thùc 4.Quan s¸t chØ thiÕt thùc cho c¸n bé lµm nghiªn cøu kh häc 5.CÇn cï kh«ng cÇn thiÕt cho c«ng viÖc quan s¸t C©u 8. Gi¶ thuyÕt khoa häc 1.Mang nÆng tÝnh chñ quan 2.Mäi gi¶ thuyÕt ®Òu ph¶i nghi ngê 3.GØa thuyÕt ch-a mang l¹i lîi Ých g× khi ch-a ®-îc chøng minh 4.Ph¶i cã kiÕn thøc, biÕt ph©n tÝch, tæng hîp c¸c hiÖn t-îng mét c¸ch khoa häc míi cã gi¶ thuyÕt hîp lý 5.ChØ cã nh÷ng ng-êi cã kinh nghiÖm l©u n¨m míi nªu ®-îc gi¶ thuyÕt C©u 9. Néi dung m«n SLB 1.ChØ gåm mét sè kh¸i niÖm ®¹i c-¬ng vÒ bÖnh 2.ChØ gåm SLB mét sè qu¸ tr×nh bÖnh lý ®iÓn h×nh 3.Gåm c¶ mét sè kh¸i niÖm chung vÒ bÖnh vµ mét sè qu¸ tr×nh bÖnh lý ®iÓn h×nh 4.ChØ gåm SLB c¸c bÖnh lý cô thÓ cña c¸c c¬ quan hÖ thèng 5.Gåm SLB ®¹i c-¬ng vµ SLB c¬ quan § S § S § `S s s § S PhÇn 2: C©u hái nhiÒu lùa chän (MCQ) H·y chän mét ý ®óng nhÊt trong 5 ý A,B,C,D,E vµ khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr-íc ý ®ã. C©u 1. Sinh lý bÖnh lµ A.M«n häc vÒ chøc n¨ng B. M«n häc vÒ c¬ chÕ 2 C.M«n häc vÒ quy luËt ho¹t ®éng cña c¬ thÓ bÞ bÖnh D.M«n häc trang bÞ lý luËn E.M«n häc vÒ c¬ chÕ bÖnh sinh C©u 2. Sinh lý bÖnh trang bÞ cho sinh viªn A.C¸c nguyªn nh©n vµ ®iÒu kiÖn g©y bÖnh B. Ph-¬ng ph¸p ph¸t hiÖn bÖnh C.V× sao bÞ bÖnh, bÖnh diÔn biÕn ra sao D.Ph-¬ng ph¸p xö trÝ bÖnh E.Ph-¬ng ph¸p phßng bÖnh C©u 3. VÞ trÝ m«n Sinh lý bÖnh A.Häc cïng víi c¸c m«n y c¬ së kh¸c B. Häc sau c¸c m«n sinh lý häc, hãa sinh C.Häc cïng víi m«n d-îc lý, phÈu thuËt thùc hµnh D.Häc tr-íc c¸c m«n l©m sµng E.Cïng víi m«n gi¶i phÈu bÖnh t¹o ra m«n bÖnh häc C©u 4. Môc tiªu m«n SLB trong ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o A.Trang bÞ lý luËn Y häc B.Trang bÞ kiÕn thøc c¬ së C.Soi s¸ng c«ng t¸c chÈn ®o¸n D.RÌn luyÖn Y ®øc E.Trang bÞ ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu C©u 5. Ph-¬ng ph¸p thùc nghiÖm A.ChØ ¸p dông tèt trong nghiªn cøu sinh lý bÖnh B. ChØ dïng c¬ thÓ ®éng vËt thay cho c¬ thÓ ng-êi C.Kh«ng ¸p dông trong nghiªn cøu vËt lý , hãa häc D.C¸c c©u A,B,C trªn ®Òu sai E.C¸c c©u A,B,C trªn ®Òu ®óng C©u 6 Häc xong sinh lý bÖnh, sinh viªn ph¶i A.Tr×nh bµy ®-îc tÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n g©y bÖnh B.M« t¶ ®-îc c¸c triÖu chøng cña bÖnh C.Tr×nh bµy ®-îc c¸c xÐt nghiÖm cËn l©m sµng cña bÖnh D.Tr×nh bµy c¬ chÕ qu¸ tr×nh diÔn biÕn cña bÖnh E.Tr×nh bµy ®-îc c¸c ph-¬ng ph¸p ®iÒu trÞ bÖnh PhÇn 3: C©u hái tr¶ lêi ngá ng¾n (S/A-QROC) H·y viÕt bæ sung vµo chç cßn ®Ó trèng (….) c¸c ký hiÖu, c¸c tõ, côm tõ, hoÆc c©u thÝch hîp C©u 1. Trong khãa tr×nh ®µo t¹o c¸n bé Y tÕ, môc tiªu m«n häc SLB: 1.Trang bÞ……ly luan…………………. 2.Soi s¸ng……thuc hanh…………………. C©u 2. M«n häc SLB lµ m«n (1) tien lam sang………………., th-êng ph¶i häc sau c¸c m«n(2) …y hoc co so………. C©u 3. Ba b-íc thø tù cÇn thiÕt khi tiÕn hµnh thùc nghiÖm 3 1……quan sat…………. 2……neu gt…………. 3……cm…………. C©u 4. Ba ®øc tÝnh quan träng cña b-íc quan s¸t khi tiÕn hµnh thùc nghiÖm, nghiªn cøu khoa häc vµ c¶ kh¸m bÖnh 1……ti mi…………. 2……kq…………. 3……tt…………. bµi 2. kh¸i niÖm vÒ bÖnh PhÇn 1: §óng/ Sai (T/F). §¸nh dÊu X vµo cét § nÕu cho lµ ®óng, ®¸nh dÊu X vµo cét S nÕu cho lµ sai c©u 1. Kh¸i niÖm bÖnh (hiÓu bÖnh lµ g×?) chØ phô thuéc vµo 1.Sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 2.Sù ph¸t triÓn d©n trÝ cña céng ®ång 3.Sù ph¸t triÓn KH KT cña tõng giai ®o¹n 4.ThÕ giíi quan (quan ®iÓm triÕt häc) cña tõng thêi ®¹i 5.Phô thuéc c¶ 4 yÕu tè trªn C©u 2. Y häc cæ truyÒn ViÖt Nam 1.§éc ®¸o, ®éc lËp, cïng ra ®êi víi Y häc cæ truyÒn T. Quèc 2.Lµ b¶n sao cña Y häc cæ truyÒn Trung Quèc 3.B¾t nguån tõ Y häc cæ truyÒn T.Quèc 4.Cã s¸ng t¹o vÒ y lý, y ph¸p 5.ChÞu ¶nh h-ëng lín cña Y häc cæ truyÒn T. Quèc C©u 3. Hypocrat víi Y häc 1,Lµ «ng tæ cña Y häc cæ truyÒn ph-¬ng T©y 2.Lµ «ng tæ cña Y häc thÕ giíi 3.Y lý ®-îc x©y dùng dùa trªn sù suy luËn tõ triÕt häc 4.Y lý dùa trªn thµnh tùu gi¶i phÈu häc vµ sinh lý häc 5.Y lý t¹o ®iÒu kiÖn kiÓm tra b»ng thùc nghiÖm C©u 4. §Þnh nghÜa vÒ bÖnh 1.§Þnh nghÜa kh¸i qu¸t Ýt lîi Ých cho thùc tÕ 2.§Þnh nghÜa ph¶i c¨n cø vµo nguyªn nh©n g©y bÖnh 3.§Þnh nghÜa ph¶i dùa vµo hËu qu¶ cña bÖnh 4.§Þnh nghÜa ph¶i c¨n cø vµo b¶n chÊt cña bÖnh 5.§Þnh nghÜa ph¶i c¨n cø vµo triÖu chøng ®Æc tr-ng cña bÖnh C©u 5. So s¸nh qu¸ tr×nh bÖnh lý vµ tr¹ng th¸i bÖnh lý 1.Mét bªn cã qu¸ tr×nh, mét bªn th× ®ét ngét 4 § S § S § S § S D § S 2.Mét bªn thÊy râ sù diÔn biÕn, mét bªn khã thÊy 3.Cã qu¸ tr×nh bÖnh lý lµ cã bÖnh 4.Cã tr¹ng th¸i bÖnh lý nghÜa lµ cã bÖnh 5.Mét bªn cÊp tÝnh, mét bªn m¹n tÝnh C©u 6. Quan niÖm bÖnh quan träng nhÊt cña thÕ kû XIX 1.BÖnh rèi do lo¹n ho¹t ®éng thÇn kinh 2.BÖnh do rèi lo¹n ho¹t ®éng t©m thÇn 3.BÖnh do rèi lo¹n cÊu tróc tÕ bµo 4.BÖnh do rèi lo¹n h»ng ®Þnh néi m«i 5.BÖnh do rèi lo¹n ho¹t ®éng néi tiÕt tè C©u 7. NhËn thøc vÒ bÖnh cña c¸n bé Y tÕ 1.BÖnh lµ mét c©n b»ng míi bÒn v÷ng 2.BÖnh lµ mét c©n b»ng míi dÔ biÕn ®æi 3.BÖnh lµm c¬ thÓ dÔ bÞ t¸c ®éng bëi c¸c Stress 4.BÖnh lµm gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng, n¨ng suÊt lao ®éng 5.BÖnh lµm t¨ng søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ C©u 8. C¸c c¸ch ph©n lo¹i bÖnh ®· vµ ®ang sö dông 1.Ph©n lo¹i theo nguyªn nh©n g©y bÖnh 2.Ph©n lo¹i theo triÖu chøng c¬ n¨ng 3.Ph©n lo¹i theo c¬ quan bÞ bÖnh 4.Ph©n lo¹i theo c¬ chÕ bÖnh sinh 5.Ph©n lo¹i bÖnh theo c¸c chuyªn khoa, theo giíi, theo tuæi § S § S § S PhÇn 2: C©u hái nhiÒu lùa chän (MCQ) H·y chän mét ý ®óng nhÊt trong 5 ý A,B,C,D,E vµ khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr-íc ý ®ã. C©u 1. Quan niÖm bÖnh thêi kú cæ ®¹i phô thuéc vµo A.Tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ thêi kú ®ã B.Tr×nh ®é v¨n hãa, phong tôc tËp qu¸n cña thêi kú ®ã C.Tr×nh ®é ch÷a bÖnh cña c¸c thÇy thuèc ë thêi kú ®ã D.TriÕt häc cña thêi kú ®ã E.Tr×nh ®é khoa häc cña thêi kú ®ã C©u 2. Y häc ph-¬ng §«ng A.Thùc chÊt lµ Y häc cæ truyÒn cña Trung Quèc B.§-îc tæng hîp tõ nhiÒu nÒn Y häc kh¸c nhau cña c¸c n-íc ph-¬ng §«ng C.Dùa trªn thµnh qu¶ Y häc cæ truyÒn cña c¸c n-íc ph-¬ng T©y D.Dùa trªn Y häc hiÖn ®¹i cña ph-¬ng T©y. E.Ra ®êi sau Y häc ph-¬ng T©y C©u 3. Y häc cæ truyÒn d©n téc n-íc ta A.§éc lËp víi Y häc cæ truyÒn Trung Quèc B.Ra ®êi cïng lóc víi Y häc cæ truyÒn Trung Quèc 5 C.B¾t nguån tõ Y häc cæ truyÒn Trung Quèc D.Tõ kinh nghiÖm ch÷a bÖnh d©n gian E.TiÕp thu mét phÇn Y häc cæ truyÒn Trung Quèc C©u 4. Sù ph¸t triÓn cña Y häc ph-¬ng §«ng hiÖn nay A.Y lý ®· mang tÝnh duy vËt biÖn chøng B.§· ®-îc hiÖn ®¹i hãa hoµn toµn C.§· ch÷a ®-îc c¸c bÖnh nan y mµ Y häc ph-¬ng T©y kh«ng ch÷a ®-îc D.C¬ b¶n vÉn lµ Y häc cæ truyÒn E.§· hßa ®ång víi Y häc ph-¬ng T©y C©u 5. Lý do nhiÒu n-íc ph-¬ng T©y kh«ng sö dông Y häc cæ truyÒn A.V× hä kh«ng hÒ cã Y häc cæ truyÒn B.V× hä cho Y häc cæ truyÒn kh«ng cã tÝnh khoa häc, chØ lµ kinh nghiÖm C.V× Y häc cæ truyÒn cña hä ®· ph¸t triÓn thµnh Y häc hiÖn ®¹i D.V× hä cho Y häc cæ truyÒn kh«ng cã tÝnh duy vËt biÖn chøng E.V× c¸c nhµ Y häc thiÕu tinh thÇn tù hµo d©n téc m×nh C©u 6. Y häc cæ truyÒn tiÕn lªn hiÖn ®¹i lµ nhê A.Sù tiÕn bé nh¶y vät cña cña c¸c ph-¬ng ph¸p, kü thuËt ch÷a bÖnh B.Cã lý luËn hiÖn ®¹i C.Cã thùc nghiÖm khoa häc D.Cã tinh thÇn c¸ch m¹ng trong khoa häc E.Cã sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt nãi chung C©u 7. YÕu tè c¬ b¶n nhÊt mµ ng-êi thÇy thuèc cÇn ph¶i tËp trung gi¶i quyÕt tr-íc mét bÖnh A.BÖnh lµm gi¶m kh¶ n¨ng thÝch nghi B.BÖnh lµm gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng, häc tËp C.BÖnh lµm gi¶m kh¶ n¨ng tù vÖ tr-íc t¸c nh©n g©y bÖnh D.BÖnh lµm tæn th-¬ng cÊu tróc, rèi lo¹n chøc n¨ng cña c¸c m« E.BÖnh lµm rèi lo¹n thÓ chÊt vµ tinh thÇn, sù hßa nhËp x· héi C©u 8. §Þnh nghÜa nµo vÒ bÖnh kh«ng ®em l¹i lîi Ých cho thùc tÕ A.§Þnh nghÜa kh¸i qu¸t mang tÝnh chÊt triÕt häc B.§Þnh nghÜa bÖnh nh- mét ®¬n vÞ ph©n lo¹i: rÊt cô thÓ C.§Þnh nghÜa bÖnh bao hµm c¶ kh¸i qu¸t vµ cô thÓ D.§óng c¶ E.Sai c¶ PhÇn 3: C©u hái tr¶ lêi ngá ng¾n (S/A-QROC) H·y viÕt bæ sung vµo chç cßn ®Ó trèng (….) c¸c ký hiÖu, c¸c tõ, côm tõ, hoÆc c©u thÝch hîp C©u 1. BÖnh th-êng xuÊt hiÖn khi cã: 1.Rèi lo¹n vÒ…cau truc…………….. 2. Rèi lo¹n vÒ…chuc nang……………. C©u 2. Hai quan niÖm bÖnh quan träng vµ ®-îc chó ý nhÊt ë thÕ kû XIX: 6 1.BÖnh lý…tb…………. 2.Rèi lo¹n…hang dinh noi moi………… C©u 3. C¸c thêi kú cña bÖnh 1…u benh…………… 2. Khëi ph¸t 3…toan phat……………. 4.KÕt thóc C©u 4. Nh÷ng yÕu tè cÇn thiÕt ph¶i cã ®Ó x¸c ®Þnh mét bÖnh cô thÓ 1.Sù bÊt th-êng vÒ cÊu tróc vµ chøc n¨ng 2…bo trieu chung dac trung……………………………………… bµi 3. kh¸i niÖm vÒ bÖnh nguyªn (bÖnh c¨n) PhÇn 1: §óng/ Sai (T/F). §¸nh dÊu X vµo cét § nÕu cho lµ ®óng, ®¸nh dÊu X vµo cét S nÕu cho lµ sai C©u 1. Nguyªn nh©n g©y bÖnh 1.Nguyªn nh©n quyÕt ®Þnh tÝnh ®Æc tr-ng cña bÖnh 2.BÖnh xuÊt hiÖn khi cã nguyªn nh©n t¸c ®éng lªn c¬ thÓ 3.Cã rÊt Ýt bÖnh tù ph¸t sinh 4.Mét tËp hîp ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cã thÓ lµm bÖnh ph¸t sinh 5.Nguyªn nh©n dÔ g©y bÖnh nÕu cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi C©u 2. Nguyªn nh©n g©y bÖnh 1.Cã bÖnh lµ ph¶i cã nguyªn nh©n 2.Cã nhiÒu bÖnh ch-a t×m ®-îc nguyªn nh©n 3.Nguyªn nh©n ph¸t huy t¸c dông khi cã c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt 4.Cã nguyªn nh©n ¾t ph¶i cã bÖnh 5.Mçi nguyªn nh©n g©y mét bÖnh, mçi bÖnh do mét N nh©n C©u 3. Nguyªn nh©n g©y bÖnh 1.PhÇn lín nguyªn nh©n g©y bÖnh n»m ngoµi c¬ thÓ 2.Cã mÆt nguyªn nh©n lµ bÖnh xuÊt hiÖn ngay 3.Mét nguyªn nh©n cã thÓ g©y ra nhiÒu bÖnh 4.Nguyªn nh©n nµo muèn g©y bÖnh còng ®ßi hái ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn 5.Häc thuyÕt bÖnh nguyªn cã t¸c dông kÝch thÝch sù t×m tßi nghiªn cøu C©u 4. Nguyªn nh©n vµ ®iÒu kiÖn g©y bÖnh 7 § S § S § S § S 1.§iÒu kiÖn g©y bÖnh hoµn toµn thuéc ngo¹i m«i 2.Nguyªn nh©n vµ ®iÒu kiÖn cã vai trß g©y bÖnh nh- nhau 3.Mét nguyªn nh©n x©m nhËp vµo mét c¬ thÓ chØ g©y ®-îc mét bÖnh 4.Nguyªn nh©n cña bÖnh nµy cã thÓ trë thµnh ®iÒu kiÖn cña bÖnh kia 5.§iÒu kiÖn cña bÖnh nµy cã thÓ trë thµnh nguyªn nh©n cña bÖnh kia C©u 5. Nguyªn nh©n, ®iÒu kiÖn g©y bÖnh vµ bÖnh 1.Ph¶i héi tô ®ñ mäi ®iÒu kiÖn th× nguyªn nh©n míi g©y ®-îc bÖnh 2.TÊt c¶ c¸c bÖnh x¶y ra trªn mét ng-êi ®Òu cã chung c¸c ®iÒu kiÖn 3.Ph¶n øng cña c¬ thÓ còng ®-îc xÕp vµo ®. kiÖn g©y bÖnh 4.ThÓ t¹ng ®-îc xÕp vµo nguyªn nh©n g©y bÖnh 5.§iÒu kiÖn lu«n lu«n t¹o thuËn lîi cho nguyªn nh©n ph¸t huy t¸c dông g©y bÖnh C©u 6. Nguyªn nh©n vµ bÖnh 1.BÖnh n¨ng hay nhÑ hoµn toµn do nguyªn nh©n quyÕt ®Þnh 2.HËu qu¶ cña bÖnh nµy cã thÓ lµ nguyªn nh©n cña bÖnh kia 3.Nguyªn nh©n vµ bÖnh xu¸t hiÖn cïng thêi gian 4.§iÒu kiÖn cã thÓ lµm thay ®æi hËu qu¶ cña bÖnh 5.Nguyªn nh©n kh¸c nhau th× hËu qu¶ bÖnh còng kh¸c nhau C©u 7. Nguyªn nh©n vµ bÖnh 1.Nguyªn nh©n nµo th× dÉn ®Õn hËu qu¶ (bÖnh) Êy 2.Cã nhiÒu bÖnh kh«ng cã nguyªn nh©n 3.Cã nhiÒu bÖnh ch-a t×m ®-îc nguyªn nh©n 4.Cïng mét tªn bÖnh cã thÓ do hai hay nhiÒu nguyªn nh©n g©y ra 5.Hai bÖnh kh¸c tªn cã thÓ do cïng mét nguyªn nh©n C©u 8. HiÖn nay,sè l-îng c¸c bÖnh ch-a biÕt nguyªn nh©n 1.TÊt c¶ c¸c bÖnh ®Òu ®· biÕt nguyªn nh©n 2.Cßn rÊt Ýt bÖnh ch-a biÕt nguyªn nh©n 3.Cßn nhiÒu bÖnh ch-a t×m ®-îc nguyªn nh©n ®Ých thùc 4.Cã mét sè bÖnh ®· t×m ®-îc nguyªn nh©n mµ tr-íc ®©y kh«ng biÕt 5.RÊt nhiÒu bÖnh kh«ng thÓ t×m ®-îc nguyªn nh©n chÝnh § S § S § S § S PhÇn 2: C©u hái nhiÒu lùa chän (MCQ) H·y chän mét ý ®óng nhÊt trong 5 ý A,B,C,D,E vµ khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr-íc ý ®ã. 8 C©u 1. §Þnh nghÜa bÖnh nguyªn A.YÕu tè quyÕt ®Þnh tÝnh ®Æc tr-ng cña bÖnh B.YÕu tè chñ yÕu lµm bÖnh ph¸t sinh C.YÕu tè quyÕt ®Þnh sù diÔn biÕn cña bÖnh D.YÕu tè g©y ra bÖnh E.YÕu tè quyÕt ®Þnh hËu qu¶ cña bÖnh C©u 2. Nguyªn nh©n g©y bÖnh A.QuyÕt ®Þnh g©y ra bÖnh B.QuyÕt ®Þnh tÝnh ®Æc tr-ng cña bÖnh C.QuyÕt ®Þnh g©y ra bÖnh vµ tÝnh ®Æc tr-ng cña bÖnh D.QuyÕt ®Þnh sù diÔn biÕn cña bÖnh E.TÊt c¶ 4 ý trªn ®Òu ®óng C©u 3 YÕu tè x· héi A.Lµ mét nguyªn nh©n g©y bÖnh B.Lµ yÕu tè lµm thay ®æi vai trß cña nguyªn nh©n g©y bÖnh C.Lµ mét ®iÒu kiÖn g©y bÖnh D.C¶ 3 ý trªn ®Òu ®óng E.C¶ 3 ý trªn ®Òu kh«ng ®óng C©u 4. ThÓ t¹ng A.Lµm thay ®æi tÝnh ®Æc tr-ng cña bÖnh B.Lµm thay ®æi b¶n chÊt cña nguyªn nh©n g©y bÖnh C.Lµm bÖnh khã ph¸t sinh D.Lµm bÖnh dÔ ph¸t sinh E.Lµm bÖnh dÔ hoÆc khã ph¸t sinh C©u5. BÖnh di truyÒn A.Kh«ng cã nguyªn nh©n B.Do sai sãt trong cÊu tróc ADN C.Do sai sãt cña ARN D.Do rèi lo¹n vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng nhiÔm s¾c thÓ E.Do rèi lo¹n cÊu tróc cña ty thÓ C©u 6. Nguyªn nh©n g©y bÖnh chÝnh hiÖn nay ®èi víi n-íc ta A.YÕu tè c¬ häc B.YÕu tè vËt lý C.YÕu tè hãa häc D.YÕu tè sinh häc E.YÕu tè m«i tr-êng, dinh d-ìng PhÇn 3: C©u hái tr¶ lêi ngá ng¾n (S/A-QROC) H·y viÕt bæ sung vµo chç cßn ®Ó trèng (….) c¸c ký hiÖu, c¸c tõ, côm tõ, hoÆc c©u thÝch hîp C©u 1. Ba thuyÕt vÒ bÖnh nguyªn trong qu¸ khø 9 1…thuyet nguyen nhan don thuan… 2.ThuyÕt ®iÒu kiÖn g©y bÖnh 3…thuyet the tang………………… C©u 2. Quan hÖ gi÷a nguyªn nh©n vµ ®iÒu kiÖn g©y bÖnh 1.Nguyªn nh©n (1)…quyet dinh…………….g©y bÖnh 2.§iÒu kiÖn (1)…tao thuan loi ………………cho (3)…nguyen nhan………. C©u 3. Quan hÖ nh©n qu¶ gi÷a nguyªn nh©n vµ bÖnh 1.Cã bÖnh th× ph¶i cã (1)…nguyen nhan…………… 2.Cã (2) nguyen nhan……………ch-a h¼n ®· cã (3)…benh……… C©u 4. Nguyªn nh©n vµ bÖnh 1.Mét nguyªn nh©n cã thÓ g©y ra…nhieu benh ……….. 2.Mét bÖnh cã thÓ do …nhieu nguyen nhan…………… C©u 5. Nh÷ng nguyªn nh©n bªn ngoµi g©y bÖnh th-êng gÆp 1co hoc……………… 2.VËt lý 3 hoa hoc ……………. 4 sinh hoc………………. 5.M«i tr-êng bµi 4. kh¸i niÖm vÒ bÖnh sinh PhÇn 1: §óng/ Sai (T/F). §¸nh dÊu X vµo cét § nÕu cho lµ ®óng, ®¸nh dÊu X vµo cét S nÕu cho lµ sai C©u 1. BÖnh nguyªn-BÖnh sinh 1.Trong mét sè tr-êng hîp bÖnh nguyªn chØ lµm vai trß më mµn, bÖnh sinh tù ph¸t triÓn 2. BÖnh nguyªn lu«n ®i kÌm víi bÖnh sinh trong mäi tr-êng hîp bÖnh lý 3.DiÔn biÕn sau khi bÞ báng do nhiÖt ®é dÉn d¾t 4.DiÔn biÕn cña bÖnh kh«ng theo quy luËt mµ phô thuéc bÖnh nguyªn 5.BÖnh sinh trong nhiÔm khuÈn vµ nhiÔm ®éc g¾n liÒn víi sù tån t¹i cña bÖnh nguyªn C©u 2. BÖnh sinh tù ph¸t triÓn kh«ng phô thuéc bÖnh nguyªn 1.Sèc chÊn th-¬ng 2.Sèc báng 3.Sèc ph¶n vÖ do thuèc 4.Sèc do ®iÖn 5.Sèc do nhiÔm khuÈn, nhiÔm ®éc 10 § S § S C©u 3. BÖnh sinh 1.Qu¸ tr×nh bÖnh sinh hoµn toµn phô thuéc vµo bÖnh nguyªn 2.Qu¸ tr×nh bÖnh sinh kh«ng phô thuéc vµo yÕu tè m«i tr-êng 3.ChÕ ®é dinh d-ìng, ch¨m sãc ¶nh h-ëng ®Õn bÖnh sinh 4.Mçi bÖnh th-êng cã qu¸ tr×nh bÖnh sinh ®Æc tr-ng 5.Cïng mét bÖnh , cïng mét c¸ch kÕt thóc C©u 4. BÖnh sinh 1.Cïng mét bÖnh nguyªn cã thÓ g©y hai qu¸ tr×nh bÖnh sinh kh¸c nhau 2.NhiÒu tr-êng hîp, bÖnh nguyªn ®-îc lo¹i trõ nh-ng bÖnh sinh vÉn tiÕp tôc 3.LiÒu l-îng, c-êng ®é, ®éc lùc cña bÖnh nguyªn Ýt ¶nh h-ëng tíi bÖnh sinh 4.§-êng x©m nhËp cña bÖnh nguyªn kh«ng ¶nh h-ëng g× ®Õn bÖnh sinh 5.Thêi gian tiÕp xóc B.nguyªn kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn B. sinh C©u 5. BÖnh sinh 1.Ph¶n øng cña tõng ng-êi ¶nh h-ëng ®Õn bÖnh sinh 2.Tr¹ng th¸i thÇn kinh, t©m thÇn t¸c ®éng nhiÒu ®Õn B. sinh 3.Cïng mét bÖnh th× bÖnh sinh gièng nhau ë nam vµ n÷ 4.Cïng mét bÖnh th× bÖnh sinh gièng nhau ë mäi thêi tiÕt, mäi nhiÖt ®é 5.BÖnh sinh phô thuéc vµo c¸ch ®iÒu trÞ C©u 6. Ph¶n øng tÝnh cña c¬ thÓ 1.¶nh h-ëng qua l¹i kh«ng râ rÖt víi qu¸ tr×nh bÖnh sinh 2.TÝnh ph¶n øng phô thuéc vµo tr¹ng th¸i thÇn kinh-néi tiÕt 3.Ph¶n øng tÝnh rÊt Ýt liªn quan ®Õn di truyÒn 4.Chñng téc, ®Þa lý, khÝ hËu cã mét vai trß nhÊt ®Þnh ®èi víi ph¶n øng tÝnh 5.C¸c néi tiÕt tè Ýt cã vai trß chi phèi ph¶n øng tÝnh C©u 7. Ph¶n øng tÝnh cña c¬ thÓ 1.T×nh tr¹ng miÔn dÞch c¬ thÓ kh«ng thuéc ph¶n øng tÝnh 2.Ph¶n øng tÝnh cña c¸ thÓ chØ phô thuéc di truyÒn 3.T×nh tr¹ng søc kháe liªn quan ®Õn ph¶n øng tÝnh 4.C¸c c¸ thÓ kh¸c nhau sÏ cã cïng ph¶n øng tÝnh tr-íc mét nguyªn nh©n g©y bÖnh 5.TÝnh ph¶n øng quyÕt ®Þnh c¸ch kÕt thóc bÖnh C©u 8. Vßng xo¾n bÖnh lý 1.Mçi bÖnh lµ mét qu¸ tr×nh nhÊt qu¸n, chia ra tõng giai ®o¹n lµ nh©n t¹o 2.Kh«ng cã vßng xo¾n luÈn quÈn nÕu N. nh©n bÞ lo¹i trõ 11 § S § S § S § S § S § S 3.Giai ®o¹n (kh©u) tr-íc ph¸t triÓn ®Çy ®ñ lµ tiÒn ®Ò h×nh thµnh vµ xuÊt hiÖn cña giai ®o¹n (kh©u) sau 4.Vßng xo¾n bÖnh lý lµ sù tù duy tr× bÖnh 5.§Ó lo¹i trõ vßng xo¾n cÇn cã sù can thiÖp C©u 9. KÕt thóc bÖnh 1.Khái bÖnh kh«ng hoµn toµn coi nh- chuyÓn sang m¹n tÝnh 2.§Ó l¹i di chøng coi nh- lµ chuyÓn sang m¹n tÝnh 3.NhiÒu bÖnh kh«ng bao giê chuyÓn sang m¹n tÝnh 4.Di chøng cña bÖnh hÇu nh- kh«ng tiÕn triÓn 5.ChØ cã thÓ cÊp cøu phôc håi nÕu ch-a ®Õn giai ®o¹n chÕt l©m sµng § S PhÇn 2: C©u hái nhiÒu lùa chän (MCQ) H·y chän mét ý ®óng nhÊt trong 5 ý A,B,C,D,E vµ khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr-íc ý ®ã. C©u 1. Vai trß bÖnh nguyªn ®èi víi bÖnh sinh A.Më mµn B.DÉn d¾t C.QuyÕt ®Þnh kh©u kÕt thóc bÖnh D.G©y ra bÖnh E.TÊt c¶ ®Òu ®óng C©u 2. BÖnh sinh chØ bÞ chi phèi bëi A.Nguyªn nh©n g©y bÖnh B.ThÓ lùc, søc kháe ng-êi bÖnh C.TÝnh ph¶n øng cña tõng ng-êi D.Ho¹t ®éng thÇn kinh, néi tiÕt E.BÞ chi phèi bëi tÊt c¶ c¸c yÕu tè nªu trªn C©u 3. Hai ng-êi bÞ nhiÔm l¹nh nh-ng chØ cã mét ng-êi bÞ viªm phæi.Viªm phæi cña ng-êi ®ã rÊt cã thÓ do A.ThÓ lùc kÐm B.NhiÔm l¹nh C.§Ò kh¸ng kÐm D.NhiÔm khuÈn (phÕ cÇu ch¼ng h¹n) E.Do thÓ t¹ng nh¹y c¶m víi l¹nh C©u 4. Trong mét vô dÞch, mét ng-êi m¾c bÖnh nh-ng diÔn biÕn cña bÖnh vµ c¸c triÖu chøng kh«ng ®iÓn h×nh, cã thÓ do A.Do thÓ t¹ng B.Do chñng vi sinh g©y dÞch cã ®éc tÝnh thÊp C.Do ®-îc miÔn dÞch ®Çy ®ñ D. §óng c¶ E.Sai c¶ C©u 5. Vßng xo¾n bÖnh lý A.ChØ gÆp trong bÖnh cÊp tÝnh 12 B.ChØ gÆp trong bÖnh m¹n tÝnh C.ChØ gÆp khi thÓ lùc suy kiÖt D.GÆp ë c¶ bÖnh cÊp tÝnh vµ m¹n tÝnh E.Bèn ý trªn ®Òu ®óng C©u 6. C¸c t¸c nh©n d-íi ®©y kh«ng bao giê g©y ®-îc bÖnh dï sö dông liÒu cao vµ kÐo dµi A.Oxy B.Vitamin C.C¸c muèi D.§óng c¶ E.Sai c¶ C©u 7. BÖnh côc bé-BÖnh toµn th©n A.Mçi bÖnh cô thÓ lµ bÖnh côc bé cña mét c¬ quan, mét bé phËn x¸c ®Þnh B.Mét bÖnh dï côc bé còng lµ bÖnh cña toµn th©n C.Kh«ng cã bÖnh côc bé mµ chØ cã bÖnh toµn th©n D. Ba ý trªn ®óng trong ®a sè c¸c bÖnh E.Ba ý trªn ®Òu ®óng cho tÊt c¶ c¸c bÖnh PhÇn 3: C©u hái tr¶ lêi ngá ng¾n (S/A-QROC) H·y viÕt bæ sung vµo chç cßn ®Ó trèng (….) c¸c ký hiÖu, c¸c tõ, côm tõ, hoÆc c©u thÝch hîp C©u 1. Qu¸ tr×nh ph¸t sinh, ph¸t triÓn, kÕt thóc cña bÖnh phô thuéc 1benh nguyen………………. 2 phan ung tinh cua co the………………. 3. M«i tr-êng C©u 2. C¸c yÕu tè cña bÖnh nguyªn ¶nh h-ëng ®Õn bÖnh sinh 1lieu luong………………. 2 doc luc,cuong do………………. 3.Thíi gian t¸c ®éng 4. §-êng x©m nhËp C©u 3. Trong nguyªn t¾c ®iÒu trÞ chung, t×m c¸ch chÆt ®øt mét kh©u träng yÕu trong vßng xo¾n bÖnh lý lµ c¸ch ®iÒu trÞ theo c¬ chÕ…benh sinh…………….. C©u 4. BÖnh cã thÓ kÕt thóc: 1. Khái 2 man tinh………….. 3 di chung………….. 4.Tö vong bµi 5. rèi lo¹n chuyÓn hãa glucid PhÇn 1: §óng/ Sai (T/F). §¸nh dÊu X vµo cét § nÕu cho lµ ®óng, ®¸nh dÊu X vµo cét S nÕu cho lµ sai 13 C©u 1. Vai trß cña Glucid ®èi víi c¬ thÓ 1.Lµ nguån n¨ng l-îng trùc tiÕp cña c¬ thÓ 2.Lµ nguån n¨ng l-îng dù trö cña c¬ thÓ 3.Glucid kh«ng tham gia cÊu t¹o c¸c tÕ bµo 4.Glucid kh«ng tham gia cÊu t¹o c¸c chÊt kh¸c cña c¬ thÓ 5.Glucid tham gia ¸p lùc thÈm thÊu cña c¬ thÓ C ©u 2. C¸c tÕ bµo sau ®©y muèn thu nhËn Glucid th× ph¶i cã mÆt cña Insulin 1.TÕ bµo c¬ v©n 2.TÕ bµo c¬ tr¬n 3.TÕ bµo gan 4.TÕ bµo n·o 5.Hång cÇu C©u 3. C¸c néi tiÕt tè cã t¸c dông lµm gi¶m Glucose m¸u 1.Thyroxin 2.Glucagon 3.Insulin 4.Adrenalin 5.Glucocorticoid C©u 4. Nguyªn nh©n gi¶m Glucose m¸u 1.Cung cÊp thiÕu (®ãi) 2.Gi¶m kh¶ n¨ng hÊp thu cña èng tiªu hãa 3.Gi¶m kh¶ n¨ng dù trö cña gan 4.øc chÕ phã giao c¶m 5.T¨ng sö dông (sèt, lao ®éng) C©u 5. C¬ chÕ gi¶m glucose m¸u cña Insulin 1.Ho¹t hãa Hexokinase 2.T¨ng kh¶ n¨ng thÊm ion Kali vµ phosphat v« c¬ vµo tÕ bµo 3.ChuyÓn glycogen syntherase tõ d¹ng kh«ng ho¹t ®éng sang ho¹t ®éng 4.KÝch thÝch t¹o AMP vßng cña tÕ bµo ®Ých 5.Ho¹t hãa phosphorylase ë gan C©u 6. Gi¶m glucose m¸u dÉn ®Õn 1.ThiÕu G6P trong tÕ bµo 2.Run ch©n tay, v· må h«i 3.D¹ dµy, ruét t¨ng co bãp (cån cµo) 4.Lu«n bÞ h¹ huyÕt ¸p vµ h«n mª 5.Hoa m¾t, s©y sÉm C©u7. §¸i ®-êng typ I 14 § S § S § S § S § S § S § S 1.Th-êng gÆp ë nh÷ng ng-êi trÎ tuæi 2.Cã tÝnh di truyÒn 3.Lµ bÖnh cã c¬ chÕ tù miÔn 4.Kh«ng bÞ ¶nh h-ëng bëi c¸c yÕu tè kh¸c (nh- nhiÔm virus ch¼ng h¹n) 5.BÖnh khëi ph¸t tõ tõ C©u 8. §¸i ®-êng typ II 1.Th-êng gÆp ë nh÷ng ng-êi trung niªn vµ cao tuæi 2.Th-êng gÆp ë ng-êi cã c¬ ®Þa bÐo phÞ 3.Ch¾c ch¾n kh«ng cã tÝnh chÊt di truyÒn 4.Lµ bÖnh cã c¬ chÕ tù miÔn 5.BÖnh th-êng ®i kÌm víi cao huyÕt ¸p, x¬ v÷a m¹ch C©u9. HËu qu¶ vµ biÕn chøng cña ®¸i ®-êng 1.NhiÔm khuÈn,nhiÔm toan 2.NhiÔm ®éc, suy kiÖt 3.Gi¶m bµi tiÕt n-íc tiÓu 4.GÇy sót, gi¶m chøc n¨ng c¸c c¬ quan 5.H«n mª § S § S PhÇn 2: C©u hái nhiÒu lùa chän (MCQ) H·y chän mét ý ®óng nhÊt trong 5 ý A,B,C,D,E vµ khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr-íc ý ®ã. C©u 1. Gan cung cÊp glucose cho m¸u chñ yÕu b»ng c¸ch A.Tho¸i hãa glycogen B.T©n t¹o glucose tõ protid C.T©n t¹o glucose tõ acid bÐo D.t¹o Glucose tõ acid lactic E.TÊt c¶ 4 c¸ch trªn C©u 2. TriÖu chøng xuÊt hiÖn sím nhÊt vµ th-êng gÆp khi glucose m¸u gi¶m nhÑ A.MÊt th¨ng b»ng, chãng mÆt B.Cån cµo(d¹ dµy, ruét t¨ng co bãp) C.Tim ®Ëp nhanh, rèi lo¹n nhÞp tim D.V· må h«i, run tay ch©n E.NgÊt xØu C©u 3. BiÓu hiÖn l©m sµng nÆng nhÊt khi Glucose m¸u gi¶m thÊp(d-íi 0,6g/l A.MÊt tr-¬ng lùc c¬ B.Gi¶m th©n nhiÖt C.Rèi lo¹n ý thøc D.Rèi lo¹n nhÞp tim E.Rèi lo¹n nhÞp thë 15 C©u 4. T¨ng glucose m¸u trong bÖnh ®¸i ®-êng chñ yÕu do A.Tho¸i hãa m¹nh glycogen ë gan B.¡n nhiÒu C.T¨ng t©n t¹o glucose tõ protid vµ lipid D.Glucose kh«ng vµo ®-îc c¸c tÕ bµo E.T¨ng ho¹t hãa G6 phosphatase chuyÓn G6P thµnh glucose C©u 5. §Æc ®iÓm chÝnh cña bÖnh nh©n ®¸i ®-êng phô thuéc Insulin A.x¶y ra ë ng-êi trÎ tuæi B.Tæn th-¬ng ®¶o tôy C.Di truyÒn D.§iÒu trÞ Insulin cã kÕt qu¶ E.C¸c ®Æc ®iÓm trªn ®Òu cïng næi bËt ë bÖnh nh©n ®¸i ®-êng typ nµy C©u 6. C¬ chÕ chÝnh g©y ®¸i ®-êng ë ng-êi cao tuæi A.Tæn th-¬ng tÕ bµo beta ®¶o tôy B.T¨ng ho¹t ®éng cña adrenalin vµ glucagon C.T¨ng tù kh¸ng thÓ chèng insulin D. X¬ hãa tôy E.T¨ng glucocorticoid m¸u C©u 7. C¬ chÕ chÝnh g©y ®¸i nhiÒu trong bÖnh ®¸i ®-êng A.M¸u qua thËn nhiÒu lµm t¨ng ¸p lùc läc cÇu thËn B.Kh¸t nªn bÖnh nh©n uèng nhiÒu n-íc C.NhiÔm toan nªn thËn ph¶i t¨ng ®µo th¶i D,Glucose chiÕm thô thÓ cña ADH E.T¨ng ¸p lùc thÈm thÊu trong lßng èng thËn C©u 8. Nguyªn nh©n chñ yÕu nhÊt g©y h«n mª trong bÖnh ®¸i ®-êng A.ThiÕu n¨ng l-îng B.Rèi lo¹n chuyÓn hãa n-íc C.Gi¶m søc ®Ò kh¸ng D.NhiÔm toan, suy kiÖt E.NhiÔm khuÈn PhÇn 3: C©u hái tr¶ lêi ngá ng¾n (S/A-QROC) H·y viÕt bæ sung vµo chç cßn ®Ó trèng (….) c¸c ký hiÖu, c¸c tõ, côm tõ, hoÆc c©u thÝch hîp C©u 1. C¸c tÕ bµo thu nhËn glucid kh«ng nhê sù cã mÆt cña insulin 1hong cau…………. 2 te bao nao…………. 3 te bao gan…………. C©u 2. Gi¶m glucose m¸u do 1.Cung cÊp thiÕu (®ãi) 2giam hap thu………………… 3tang su dung……………….. 4.Rèi lo¹n dù trö 16 C©u 3. C¬ chÕ chÝnh dÉn ®Õn ¨n nhiÒu, uèng nhiÒu, ®¸i nhiÒu, gÇy nhiÒu trong bÖnh ®¸i ®-êng do thiÕu insulin tuyÖt ®èi hoÆc t-¬ng ®èi duong khong vao duoc te bao,te bao thieu nang luong…………………….. C©u 4. §¸i ®-êng typ I cßn gäi lµ ®¸i ®-êng (1)phu thuoc insulin…………….th-êng x¶y ra ë (2) o nguoi tre tuôi…………. C©u 5. §¸i ®-êng typ II cßn gäi lµ ®¸i ®-êng (1)…khong phu thuoc insulin………………………. th-êng x¶y ra ë ng-êi (2)nguoi gia…….. cã c¬ ®Þa (3)…beo phi……………. bµi 6. rèi lo¹n chuyÓn hãa lipid PhÇn 1: §óng/ Sai (T/F). §¸nh dÊu X vµo cét § nÕu cho lµ ®óng, ®¸nh dÊu X vµo cét S nÕu cho lµ sai C©u 1. Vai trß cña lipid ®èi víi c¬ thÓ 1.Lµ nguån n¨ng l-îng gi¸n tiÕp cña c¬ thÓ 2.Lipid cã gi¸ trÞ cao vÒ n¨ng l-îng 3.Lipid tham gia cÊu t¹o mµng tÕ bµo, nguyªn sinh chÊt tÕ bµo 4.Lipid tham gia vËn chuyÓn c¸c vitamin:A,D,K,E 5.Lipid kh«ng tham gia ¸p lùc keo cña c¬ thÓ C©u 2. Thµnh phÇn lipid ®-îc ruét hÊp thu vµ chuyÓn vµo hÖ b¹ch huyÕt 1.Triglycerid 2.Diglycerid 3.Monoglycerid 4.Acid bÐo 5.Cholesterol C©u 3. C¸c néi tiÕt tè cã t¸c dông tiªu mì 1.Adrenalin 2.Thyroxin 3.Insulin 4.Glucocorticoid 5.Prostaglandin E C©u 4. T¨ng lipd m¸u gÆp trong c¸c bÖnh 1.Vµng da t¾c mËt 2.Suy gi¶m chøc n¨ng tuyÕn gi¸p 3.¦u n¨ng th-îng thËn 4.BÖnh ®¸i ®-êng 5.Sèt C©u 5. HËu qu¶ t¨ng lipd m¸u th-êng g©y ra 17 § S § S § S § S § S 1.BÐo phÞ 2.Gi¶m chøc n¨ng gan 3.NhiÔm khuÈn m¸u 4.X¬ v÷a ®éng m¹ch 5.ThËn nhiÔm mì C©u 6. Nguyªn nh©n t¨ng cholesterol m¸u 1.¡n nhiÒu thøc ¨n giµu cholesterol 2.Do ø l¹i trong c¬ thÓ 3.Do t¨ng huy ®éng 4.Do tho¸i hãa chËm 5.Do protid m¸u cao C©u 7. C¸c yÕu tè gióp cholesterol t¨ng kh¶ n¨ng l¾ng ®äng 1,ThiÕu vitamin C 2.Gi¶m sót hÖ enzym heparin-lipase ë ng-êi cao tuæi 3.Gi¶m LDL 4.Ng-êi nghiÖn r-îu, thuèc l¸ 5.HuyÕt ¸p cao C©u 8. Sau khi ¨n, m¸u th-êng bÞ ®ôc do t¨ng tøc thêi 1,Triglycerd 2.Cholesterol 3.Monoglycerid 4.Acid bÐo tù do 5.Chilomicron § S § S § S PhÇn 2: C©u hái nhiÒu lùa chän (MCQ) H·y chän mét ý ®óng nhÊt trong 5 ý A,B,C,D,E vµ khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr-íc ý ®ã. C©u 1. Lipid d¹ng nhò t-¬ng th-êng ®-îc ruét hÊp thu nhiÒu nhÊt A.Acid bÐo B.Monoglycerid C.Diglycerid D.Triglycerid E.Cholesterol C©u2. Néi tiÕt tè cã vai trß tho¸i hãa lipid m¹nh mÏ nhÊt A.ACTH B.Thyroxin C.Adrenalin D.Noradrenalin E.Glucocorticoid 18 C©u 3. C¬ thÓ t¨ng huy ®éng dù trö mì th-êng gÆp nhÊt A.§ãi B.Sèt C.§¸i ®-êng D.Basedow E.Lao ®éng C©u 4. Khi ®ãi kÐo dµi, n¬i bÞ sôt gi¶m lipid dù trö biÓu hiÖn râ vµ sím nhÊt A.ThÇn kinh B.D-íi da C.TuyÕn sinh dôc D.C¬ tr¬n E.Bµo t-¬ng C©u 5. XÐt nghiÖm t-¬ng ®èi cã gi¸ trÞ h¬n c¶ trong dù ®o¸n x¬ v÷a m¹ch A.L-îng cholesterol toµn phÇn B.L-îng lipid toµn phÇn C.L-îng trigycerid D.Tû lÖ cholesterol este hãa/cholesterol chung E.L-îng LDL,HDL C©u 6. C¬ chÕ g©y x¬ v÷a m¹ch cña LDL A.Tån t¹i l©u trong m¸u B.LDL vËn chuyÓn cholesterol tõ m¸u ®Õn c¸c m« C.LDL chøa nhiÒu lipid h¬n HDL D.Khã bÞ oxy hãa E.C¸c tÕ bµo cã Ýt thô thÓ tiÕp nhËn LDL C©u 7. HiÖn t-îng x¶y ra sím th-êng gÆp ë nh÷ng ng-êi bÐo phÞ A.Ho¹t ®éng nÆng nÒ, chËm ch¹p B.TÝch mì ë c¸c c¬ quan C.NhiÔm khuÈn D.X¬ v÷a ®éng m¹ch E.Lo·ng x-¬ng PhÇn 3: C©u hái tr¶ lêi ngá ng¾n (S/A-QROC) H·y viÕt bæ sung vµo chç cßn ®Ó trèng (….) c¸c ký hiÖu, c¸c tõ, côm tõ, hoÆc c©u thÝch hîp C©u 1. Khi ®ãi, c¬ thÓ huy ®éng, sö dông nhiÒu lipid th× l-îng lipid (1)…du tru………….gi¶m, l-îng lipid (2)…bao tuong………….. kh«ng gi¶m C©u 2. TÕ bµo cã nhiÒu thô thÓ víi LDL nhÊt cña c¬ thÓ…te bao gan……………… C©u 3. C¬ chÕ t¨ng lipid m¸u ë bÖnh nh©n bÞ bÖnh ®¸i ®-êng roi loan chuyen hoa gluxit…………………………. C©u 4. T¨ng cholesterol m¸u, chñ yÕu do …an nhieu chat giau cholesterol………………………….. 19 C©u 5. HËu qu¶ t¨ng lipid m¸u 1beo phi……………….. 2tich mo gan……………….. 3xo vua dong mach……………….. bµi 7. rèi lo¹n chuyÓn hãa protid PhÇn 1: §óng/ Sai (T/F). §¸nh dÊu X vµo cét § nÕu cho lµ ®óng, ®¸nh dÊu X vµo cét S nÕu cho lµ sai C©u 1. Vai trß cña protid ®èi víi c¬ thÓ 1.Tham gia cÊu t¹o c¸c tÕ bµo cña c¬ thÓ 2.Tham gia xóc t¸c c¸c ph¶n øng sinh häc 3.Tham gia vËn chuyÓn c¸c chÊt 4.Nguån n¨ng l-îng chÝnh cña c¬ thÓ 5.Tham gia ®iÒu hßa néi m«i C©u 2. Vai trß cña protid huyÕt t-¬ng 1, Cung cÊp acid amin cho c¬ thÓ 2.Tham gia vËn chuyÓn lipid 3.Tham gia vËn chuyÓn glucid 4.Tham gia vËn chuyÓn tÊt c¶ c¸c vitamin 5.Tham gia vËn chuyÓ Fe, Cu C©u 3. Gi¶m albumin huyÕt t-¬ng dÉn ®Õn 1,Gi¶m tèc ®é l¾ng m¸u 2.DÔ ch¶y m¸u nÆng 3.HuyÕt t-¬ng dÔ bÞ vãn tô 4.DÔ bÞ phï 5.Tû lÖ A/G gi¶m C©u 4. Gi¶m protid huyÕt t-¬ng gÆp trong 1,Suy dinh d-ìng protein n¨ng l-îng 2.BÖnh u tñy 3.MÊt n-íc cÊp do Øa ch¶y 4.Héi chøng thËn h- nhiÔm mì 5.Ung thC©u 5. Gi¶m protid huyÕt t-¬ng kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn 1.Chøc n¨ng gan 2.Tèc ®é t¹o hång cÇu 3.Qu¸ tr×nh hµn g¾n vÕt th-¬ng 4.Th©n nhiÖt 5.Ho¹t ®éng thÇn kinh-t©m thÇn 20 § S § S § S § S § S
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng