Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Y dược Trắc nghiệm sinh lý chương tiêu hóa...

Tài liệu Trắc nghiệm sinh lý chương tiêu hóa

.DOC
16
5950
69

Mô tả:

ch¬ng tiªu ho¸ C©u 26- vÒ dÞch vÞ: 1- TÕ bµo b×a bµi tiÕt HCl, yÕu tè néi vµ chÊt nhÇy. 2- DÞch vÞ cã ®ñ c¸c men tiªu ho¸ protid, lipid, glucid vµ cã ho¹t tÝnh m¹nh. 3- Acetylcholin, gastrin, secretin lµ nh÷ng chÊt kÝch thÝch bµi tiÕt dÞch vÞ m¹nh nhÊt. 4- D©y X, gastrin, histamin lµ c¸c yÕu tè kÝch thÝch bµi tiÕt dÞch vÞ m¹nh nhÊt. 5- D©y X, thøc ¨n vµ HCl lµ c¸c yÕu tè kÝch thÝch bµi tݪt dÞch vÞ m¹nh nhÊt. C©u 27. VÒ dÞch tuþ: 1- C¸c men tiªu ho¸ cña dÞch tuþ khi bµi tiÕt ®· s½n sµng ë d¹ng ho¹t ®éng. 2- Trypsin, chymotrypsin vµ pepsin lµ c¸c men tiªu ho¸ protid rÊt m¹nh cña dÞch tuþ. 3- DÞch tuþ ®îc bµi tiÕt chñ yÕu do t¸c dông cña CCK vµ secretin. 4- DÞch tuþ ®îc bµi tiÕt chñ yÕu do t¸c dông cña CCK vµ histamin. 5- Amylase tuþ tiªu ho¸ tÊt c¶ c¸c lo¹i glucid thµnh monosaccarid. C©u 28. VÒ dÞch ruét: 1- C¸c men tiªu ho¸ cña dÞch ruét lµm biÕn ®æi bíc ®Çu c¸c chÊt dinh dìng. 2- Enterokinase dÞch ruét cã t¸c dông ho¹t ho¸ trypsinogen, chymotrypsinogen vµ procarboxypeptidase. 3- C¸c men tiªu ho¸ cña dÞch ruét thuû ph©n nèt phÇn chÊt dinh dìng cßn l¹i thµnh c¸c chÊt ®¬n gi¶n. 4- DÞch ruét cã vai trß quan träng nhÊt trong tiªu ho¸ ë ruét non. 5- YÕu tè kÝch thÝch bµi tiÕt dÞch ruét m¹nh nhÊt lµ acid mËt. C©u 29. C¸c chÊt ho¸ häc g©y t¨ng tiÕt HCl tõ tÕ bµo b×a lµ: 1- Gastrin kÝch thÝch lµm t¨ng hng phÊn d©y thÇn kinh X. 2- Acetylcholin lµm t¨ng ho¹t ®éng b¬m proton. 3- Histamin t¸c ®éng lªn thô thÓ H2 ë tÕ bµo b×a. 4- Histamin lµm t¨ng hng phÊn d©y thÇn kinh X. 5- Enzym carbonic anhydrase lµm t¨ng chuyÓn H+ vµo tÕ bµo b×a. C©u 30. C¸c yÕu tè thÇn kinh thÓ dÞch ®iÒu hoµ bµi tiÕt dÞch vÞ: 1- D©y thÇn kinh X g©y t¨ng tiÕt dÞch vÞ nhiÒu HCl vµ bicarbonat. 2- Histamin g©y t¨ng tiÕt dÞch vÞ nhiÒu HCl vµ chÊt nhÇy. 3- Gastrin g©y t¨ng tiÕt dÞch vÞ nhiÒu HCl vµ pepsin. 4- Secretin g©y t¨ng tiÕt dÞch vÞ nhiÒu HCl vµ pepsin. 5- CCK g©y t¨ng tiÕt dÞch vÞ nhiÒu pepsin vµ chÊt nhÇy. C©u 31. Men pepsin cña d¹ dµy cã t¸c dông: 1234- Thuû ph©n liªn kÕt este bªn trong lipid ®· nhò ho¸. Thuû ph©n liªn kÕt peptid bªn trong ph©n tö caseinogen cña s÷a. Thuû ph©n liªn kÕt peptid bÊt kú. Thuû ph©n liªn kÕt peptid bªn trong ph©n tö protein cã nhãm –NH thuéc acid amin th¬m. 5- Thuû ph©n tÊt c¶ c¸c lo¹i protein thøc ¨n. C©u 32. C¸c yÕu tè thÇn kinh-thÓ dÞch tham gia ®iÒu hoµ bµi tiÕt dÞch vÞ theo c¸c pha nh sau: 1- Pha ®Çu cã: d©y thÇn kinh X, gastrin, secretin. 2- Pha d¹ dµy cã: d©y thÇn kinh X, gastrin, histamin, pepsin. 3- Pha ruét cã: d©y thÇn kinh X, gastrin, histamin, CCK. 4- Pha d¹ dµy cã: d©y thÇn kinh X, histamin, gastrin. 5- Pha ruét cã: d©y thÇn kinh X, enterogastrin, secretin. C©u 33. T¸c dông cña c¸c men tiªu ho¸ protid thuéc dÞch tuþ: 1- Trypsin vµ chymotrypsin cã ho¹t tÝnh m¹nh, thuû ph©n phÇn lín protid thøc ¨n thµnh c¸c acid amin. 2- Carboxypeptidase ph©n c¾t 1 acid amin ®Çu C tËn ra khái ®o¹n peptid vµ gióp ho¹t ho¸ chymotrypsin. 3- Chymotrypsin vµ pepsin ph©n c¾t phÇn lín protid thøc ¨n thµnh c¸c ®o¹n peptid ng¾n. 4- Trypsin cã t¸c dông ho¹t ho¸ c¸c men chymotrypsin, carboxypeptidase phospholypase vµ chÝnh tiÒn men cña nã. 5- C¸c men tiªu ho¸ protid dÞch tuþ biÕn 60-80% protid thøc ¨n thµnh c¸c acid amin. C©u 34. T¸c dông cña c¸c men tiªu ho¸ glucid: 1- Amylase tuþ thuû ph©n tinh bét chÝn vµ sèng thµnh maltose, maltriose vµ galactose. 2- Maltase thuû ph©n ®êng maltose vµ maltriose thµnh c¸c ph©n tö glucose. 3- Maltase vµ Lactase thuû ph©n ®êng maltose vµ maltriose thµnh c¸c ph©n tö glucose vµ glactose. 4- Lactase thuû ph©n ®êng lactose thµnh c¸c ph©n tö glucose. 5- Saccarose thuû ph©n ®êng saccarose vµ maltose thµnh glucose vµ fructose. C©u 35. Acid mËt cã t¸c dông: 1- Ho¹t ho¸ c¸c men tiªu ho¸ lipid vµ protid, t¨ng hÊp thu lipid ë ruét vµ d¹ dµy. 2- Ho¹t ho¸ c¸c men tiªu ho¸ lipid vµ glucid, kÝch thÝch hÊp thu vitamin B12. 3- KÝch thÝch t¹o mËt, chèng t¹o sái mËt lipid, t¨ng tiªu ho¸ vµ hÊp thu lipid ë ruét. 4- T¹o micell gióp hÊp thu s¶n phÈm lipid vµ øc chÕ t¹o mËt. 5- Nhò ho¸ lipid, kÝch thÝch nhu ®éng ruét, øc chÕ vi khuÈn lªn men thèi ë d¹ dµy. C©u 36. VÒ hÊp thu c¸c chÊt ë ruét non: 1- Glucose vµ galactose hÊp thu theo c¬ chÕ vËn chuyÓn tÝch cùc thø ph¸t cïng ion natri vµ kali. 2- C¸c acid amin hÊp thu chñ yÕu b»ng khuÕch t¸n cã chÊt mang. 3- Monoglycerid, acid bÐo <10 carbon cïng c¸c vitamin tan trong dÇu hÊp thu trong phøc hîp micell cña muèi mËt. 4- PhÇn lín s¶n phÈm tiªu ho¸ glucid vµ protein hÊp thu theo tÜnh m¹ch cöa vÒ gan. 5- Acid bÐo >10 carbon cïng MG, cholesterol hÊp thu vµo b¹ch m¹ch díi d¹ng ®· tæng hîp lµ chylomicron. C©u 37. KÝch thÝch d©y thÇn kinh X g©y t¸c dông: 1- T¨ng bµi tiÕt dÞch vÞ vµ dÞch tuþ, gi¶m bµi tiÕt mËt. 2- T¨ng nhu ®éng d¹ dµy, ruét; gi¶m co bãp tói mËt. 3- T¨ng bµi tiÕt dÞch vÞ vµ dÞch mËt, gi¶m bµi tiÕt dÞch tuþ. 4- T¨ng nhu ®éng d¹ dµy, ruét vµ co bãp tói mËt; t¨ng tiÕt dÞch vÞ, dÞch tuþ, mËt. 5- T¨ng co bãp tói mËt vµ t¨ng bµi tiÕt dÞch mËt, gi¶m nhu ®éng d¹ dµy. dÞch C©u 38. T¸c dông cña dÞch mËt: 1- Acid mËt lµm nhò ho¸ lipid ë ruét vµ d¹ dµy. 2- Bilirubin cã t¸c dông nhò ho¸ lipid, kÝch thÝch nhu ®éng ruét. 3- T¾c mËt, ë ruét thiÕu bilirubin g©y rèi lo¹n tiªu ho¸ hÊp thu lipid. 4- Sau khi xuèng ruét, bilirubin ®îc t¸i hÊp thu theo m¸u tÜnh m¹ch cöa vÒ gan kÝch thÝch gan bµi tiÕt mËt. 5- Acid mËt lµm nhò ho¸ lipid, ho¹t ho¸ lipase, nªn t¨ng tiªu ho¸-hÊp thu lipid ë ruét. C©u 39. VÒ c¬ chÕ ®iÒu hoµ bµi tiÕt dÞch tuþ. 1- D©y thÇn kinh X g©y bµi tiÕt dÞch tuþ m¹nh nhÊt. 2- C¬ chÕ thÇn kinh g©y bµi tiÕt dÞch tuþ m¹nh vµ kÐo dµi. 3- KÝch thÝch d©y thÇn kinh giao c¶m lµm gi¶m bµi tiÕt dÞch tuþ. 4- DÞch tuþ bµi tiÕt m¹nh vµ kÐo dµi do t¸c dông cña CCK vµ secretin. 5- DÞch tuþ bµi tiÕt m¹nh do t¸c dông cña CCK, secretin vµ amylase. C©u 40. VÒ ho¹t ®éng c¬ häc cña d¹ dµy: 1- Khi d¹ dµy rçng sÏ t¨ng co bãp nhu ®éng. 2- M«n vÞ ®ãng do ®é acid ë d¹ dµy t¨ng cao. 3- M«n vÞ ®ãng do ®é acid ë d¹ dµy gi¶m thÊp. 4- M«n vÞ më do ë d¹ dµy cã ®é acid cao vµ ¸p lùc lín. 5- M«n vÞ më do ë hµnh t¸ trµng cã ®é acid cao vµ ¸p lùc lín. C©u 41. VÒ ho¹t ®éng c¬ häc ë ruét non: 1- Hai lo¹i cö ®éng chÝnh cña ruét non lµ nhu ®éng vµ ph¶n nhu ®éng. 2- Acetylcholin lµm t¨ng, cßn adrenalin lµ gi¶m nhu ®éng cña ®o¹n ruét c« lËp. 3- Acetylcholin lµm gi¶m, cßn adrenalin lµm t¨ng nhu ®éng cña ®o¹n ruét c« lËp. 4- Nhu ®éng ruét ®îc ®iÒu hoµ theo c¬ chÕ phan x¹ cã ®iÒu kiÖn vµ kh«ng ®iÒu kiÖn. 5- T×nh tr¹ng liÖt ruét lµ do hng phÊn m¹nh d©y thÇn kinh X. C©u 42. VÒ t¸c dông cña níc bät: 1- Níc bät cã t¸c dông tiªu ho¸ bíc ®Çu c¸c chÊt dinh dìng. 2- Amylase níc bät biÕn phÇn lín tinh bét chÝn thµnh ®êng maltose. 3- Lipase níc bät thuû ph©n mét phÇn lipid thøc ¨n ®· nhò ho¸. 4- Níc bät lµm tr¬ng në protid t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho tiªu ho¸ protid ë d¹ dµy. 5- Níc bät gióp dÔ nhai, dÔ nuèt, s¹ch miÖng vµ thuû ph©n mét phÇn tinh bét chÝn. Bæ sung ch¬ng chuyÓn ho¸-®iÒu nhiÖt. C©u 9: VÒ trung khu ph¶n x¹ ®iÒu nhiÖt: 1- Trung khu cña ph¶n x¹ ®iÒu nhiÖt n»m ë hµnh-cÇu n·o. 2- Nöa sau vïng díi ®åi lµ trung khu chèng nãng, nöa tríc vïng díi ®åi lµ trung khu chèng l¹nh. 3- Nöa sau vïng díi ®åi lµ trung khu chèng l¹nh, nöa tríc vïng díi ®åi lµ trung khu chèng nãng. 4- Khi bÞ nhiÔm l¹nh trung khu ®iÒu nhiÖt bÞ tª liÖt. 5- Trung khu ®iÒu nhiÖt chñ yÕu ®iÒu hoµ ho¹t ®éng cña tuyÕn må h«i. C©u 10. VÒ th©n nhiÖt: 1- Khi sèt, th©n nhiÖt t¨ng do rèi lo¹n trung khu ®iÒu nhiÖt. 2- Khi sèt, th©n nhiÖt t¨ng do t¨ng sinh nhiÖt. 3- Th©n nhiÖt cao vµo buæi s¸ng vµ thÊp vµo buæi chiÒu tèi. 4- Mäi ®iÓm trªn c¬ thÓ cã nhiÖt ®é b»ng nhau. 5- Lao ®éng nÆng th©n nhiÖt t¨ng do rèi lo¹n t¹m thêi trung khu ®iÒu nhiÖt. C©u 11. VÒ chuyÓn ho¸ c¬ së: 1- CHCS t¨ng dÇn theo tuæi. 2- CHCS ë thanh niªn t¨ng h¬n ë ngêi giµ nhng thÊp h¬n ë trÎ em. 3- Khi lao ®éng CHCS t¨ng h¬n lóc nghØ ng¬i. 4- §¬n vÞ ®o CHCS lµ Kcal/m2 diÖn tÝch c¬ thÓ/ngµy. 5- Khi sèt vµ nhîc n¨ng tuyÕn gi¸p th× CHCS t¨ng. C©u 12. VÒ c¸c th«ng sè tÝnh to¸n n¨ng lîng: 1- Gi¸ trÞ nhiÖt cña glucid lµ 5,0 cña lipid µ 4,7 vµ cña protid lµ 4,9. 2- Th¬ng sè h« hÊp lµ tû lÖ gi÷a thÓ tÝch oxy tiªu thô trªn thÓ tÝch CO 2 ®µo th¶i trong cïng thêi gian. 3- Th¬ng sè h« hÊp lµ tû lÖ gi÷a thÓ tÝch CO2 ®µo th¶i trªn thÓ tÝch oxy tiªu thô trong cïng thêi gian. 4- Th¬ng sè h« hÊp cña glucid=1,0; lipid=0,69; protid=0,825 5- Th¬ng sè h« hÊp cña: glucid = 1,0; lipid = 0,7; protid = 0,9 Bæ sung ch¬ng m¸u C©u 1. CÊu t¹o Hem cña ngêi gåm: 1- Porotoporphyrin IX kÕt hîp víi Fe++. 2- 3 nh©n pyrol kÕt hîp víi Fe++. 3- 4 nh©n pyrol cã g¾n c¸c gèc metyl. 4- Vßng porphyryl g¾n víi Fe++ ë gèc propionyl. 5- Vßng porphyryl g¾n víi Fe++ ë gèc vinyl. C©u 2. CÊu t¹o globin cña Hb gåm: 1- Chuçi polypeptid  vµ chuçi polypeptid . 2- 2 chuçi polypeptid  vµ 2 chuçi polypeptid . 3- Chuçi polypeptid cã hèc chøa 2,3 DPG. 4- Chuçi polypeptid cã g¾n víi Fe++. 5- 4 chuçi polypeptid gièng nhau. C©u 3. C¸c lo¹i Hb ë ngêi: 1- Bµo thai: HbS, ngêi lín: HbA. 2- Bµo thai: HbC, ngêi lín: HbA. 3- Bµo thai: HbF, ngêi lín: HbA. 4- Bµo thai: HbD, ngêi lín: HbA. 5- Bµo thai: HbA, ngêi lín: HbF. C©u 4. Chøc n¨ng cña Hb: 1- VËn chuyÓn CO2 lµ phô, vËn chuyÓn O2 lµ chÝnh. 2- VËn chuyÓn CO2 lµ chÝnh vËn chuyÓn O2 lµ phô. 3- VËn chuyÓn CO lµ phô vËn chuyÓn O2 lµ chÝnh. 4- VËn chuyÓn CO2 vµ O2 lµ ngang nhau. 5- VËn chuyÓn CO lµ chÝnh, vËn chuyÓn O2 lµ phô. C©u 5. T¹o ph©n ¸p O2 trong m¸u lµ do: 1- O2 d¹ng kÕt hîp víi Hb. 2- O2 d¹ng kÕt hîp víi muèi kiÒm. 3- O2 d¹ng hoµ tan. 4- O2 d¹ng hoµ tan vµ kÕt hîp. 5- O2 kÕt hîp víi globin cña Hb. C©u 6. HÖ ®Öm Hb gåm: 1- Hb/KHb; HHb/KHbO2. 2- Hb/KHbCO2; Hb/HHb. 3- KHb/HbO2; HbO2/HHb. 4- HHb/KHb; HHbCO2/KHbO2. 5- KHbO2/Hb; Hb/HbO2. C©u 7. Cã thÓ truyÒn m¸u kh¸c nhãm khi: 1- Nhãm m¸u A truyÒn cho nhãm m¸u B. 2- Nhãm m¸u O truyÒn cho nhãm m¸u AB. 3- Nhãm m¸u AB truyÒn cho nhãm m¸u A. 4- Nhãm m¸u AB truyÒn cho nhãm m¸u B. 5- Nhãm m¸u B truyÒn cho nhãm m¸u O. C©u 8. Nhãm m¸u B cã thÒ truyÒn cho nhãm m¸u AB v×: 1- Nhãm m¸u AB cã kh¸ng thÓ . 2- Nhãm m¸u AB kh«ng cã kh¸ng nguyªn kh¸ng B. 3- Nhãm m¸u AB kh«ng cã kh¸ng thÓ kh¸ng B. 4- Nhãm m¸u B kh«ng cã kh¸ng nguyªn. 5- Nhãm m¸u AB kh«ng cã kh¸ng nguyªn. C©u 9. Sinh s¶n vµ trëng thµnh cña lympho T: 1- Sinh s¶n vµ trëng thµnh ë tuû x¬ng. 2- Sinh s¶n vµ trëng thµnh ë h¹ch b¹ch huyÕt. 3- Sinh s¶n ë tuû x¬ng, trëng thµnh ë tuyÕn øc. 4- Sinh s¶n ë tuyÕn øc, trëng thµnh ë tuû x¬ng. 5- Sinh s¶n vµ trëng thµnh ë tuyÕn øc. C©u 10. Tû lÖ hång cÇu/huyÕt t¬ng b×nh thêng: 1- Hång cÇu 50%, huyÕt t¬ng 50%. 2- Hång cÇu 40%, huyÕt t¬ng 55%. 3- Hång cÇu 45%, huyÕt t¬ng 55%. 4- Hång cÇu 43%, huyÕt t¬ng 47%. 5- Hång cÇu 35%, huyÕt t¬ng 65%. C©u 11. Sinh s¶n vµ trëng thµnh cña lympho B: 1- Sinh s¶n vµ trëng thµnh tuû x¬ng. 2- Sinh s¶n vµ trëng thµnh ë h¹ch b¹ch huyÕt. 3- Sinh s¶n ë tuyÕn øc, trëng thµnh ë tuû x¬ng. 4- Sinh s¶n ë tuû x¬ng trëng thµnh ë h¹ch b¹ch huyÕt mét sè n¬i. 5- Sinh s¶n vµ trëng thµnh ë gan. C©u 12. Sinh s¶n vµ trëng thµnh cña b¹ch cÇu monocyt: 1- Sinh s¶n ë tuû x¬ng, trëng thµnh trong m¸u. 2- Sinh s¶n ë tuû x¬ng, trëng thµnh ë m« trë thµnh ®¹i thùc bµo. 3- Sinh s¶n ë tuû x¬ng, trëng thµnh ë h¹ch b¹ch huyÕt. 4- Sinh s¶n ë tuû x¬ng, trëng thµnh ë Brusa Fabricius. 5- Sinh s¶n ë tuû x¬ng, trëng thµnh ë gan. C©u 13. Chøc n¨ng cña b¹ch cÇu N. 1- B¹ch cÇu N b¶o vÖ c¬ thÓ b»ng miÔn dÞch thÓ dÞch. 2- B¹ch cÇu N b¶o vÖ c¬ thÓ b»ng miÔn dÞch tÕ bµo. 3- B¹ch cÇu N b¶o vÖ c¬ thÓ b»ng miÔn dÞch thÓ dÞch vµ tÕ bµo. 4- B¹ch cÇu N b¶o vÖ c¬ thÓ b»ng thùc bµo. 5- B¹ch cÇu N b¶o vÖ c¬ thÓ b»ng c¸c lymphokin. C©u 14. Kh¸ng thÓ IgE hay b¸m vµo: 1- B¹ch cÇu N. 2- B¹ch cÇu E. 3- B¹ch cÇu B. 4- B¹ch cÇu M. 5- B¹ch cÇu L. C©u 15. §¹i thùc bµo cã vai trß: 1- Lµm liÒn vÕt th¬ng. 2- Thùc bµo vi khuÈn, vËt l¹ vµ tr×nh diÖn kh¸ng nguyªn cho lympho T vµ B. 3- Thùc bµo vi khuÈn, vËt l¹ vµ tr×nh diÖn kh¸ng nguyªn cho b¹ch cÇu M. 4- MiÔn dÞch thÓ dÞch. 5- MiÔn dÞch tÕ bµo. C©u 16. B¹ch cÇu nµo cã chøc n¨ng thùc bµo: 1- N vµ B. 2- N vµ lympho T. 3- N vµ M-§TB. 4- N vµ plasmocyte. 5- N vµ Lympho B. C©u 17. DÞch ngo¹i bµo gåm: 1- DÞch trong tÕ bµo, huyÕt t¬ng. 2- M¸u, huyÕt t¬ng. 3- HuyÕt t¬ng, dÞch kÏ, dÞch b¹ch huyÕt, dÞch n·o tuû, dÞch nh·n cÇu. 4- HuyÕt t¬ng, dÞch kÏ, dÞch b¹ch huyÕt, dÞch n·o tuû, dÞch nh·n cÇu vµ dÞch néi bµo. 5- HuyÕt t¬ng, dÞch kÏ, dÞch b¹ch huyÕt, dÞch n·o tuû, dÞch nh·n cÇu, dÞch néi bµo vµ dÞch tiªu ho¸. C©u 18. Vai trß hÖ ®Öm H2CO3/NaHCO3: 1- Khi c¬ thÓ nhiÔm kiÒm th× NaHCO3 tham gia ®iÒu chØnh pH m¸u. 2- Khi c¬ thÓ nhiÔm acid th× H2CO3 trung hoµ acid t¹o muèi vµ níc. 3- Khi c¬ thÓ nhiÔm acid th× H2CO3 trung hoµ acid t¹o CO2 vµ níc. 4- Khi c¬ thÓ nhiÔm acid th× NaHCO3 trung hoµ acid t¹o CO2 vµ níc, t¨ng thë. 5- Khi c¬ thÓ nhiÔm acid th× NaHCO 3 trung hoµ acid t¹o CO2 vµ níc, gi¶m thë ®Ó gi÷ CO2. C©u 19. HÖ ®Öm quan träng nhÊt trong c¬ thÓ: 1- HHb/KHb. 2- HHbCO2/KHbO2. 3- H2CO3/NaHCO3. 4- NaH2PO4/Na2HPO4. 5- Proteinat/protein. Bæ sung ch¬ng h« hÊp. C©u 1. Nh÷ng c¬ hÝt vµo b×nh thêng: 1- C¬ hoµnh, c¬ bËc thang, c¬ ngùc. 2- C¬ hoµnh, c¬ bËc thang, c¬ liªn sên trong, c¬ r¨ng ca to. 3- C¬ hoµnh, c¬ bËc thang, c¬ liªn sên ngoµi, c¬ r¨ng ca to. 4- C¬ hoµnh, c¬ r¨ng ca to, c¬ liªn sên trong, c¬ øc ®ßn chòm. 5- C¬ hoµnh, c¬ r¨ng ca to, c¬ liªn sên trong, c¬ ngùc. C©u 2. §éng t¸c hÝt vµo lµ: 1- Thô ®éng. 2- Thô ®éng vµ tÝch cùc. 3- TÝch cùc. 4- Chñ yÕu lµ tÝch cùc, mét phÇn thô ®éng. 5- Tù nhiªn. C©u 3. Nguyªn nh©n xÑp phæi do: 1- Thñng lång ngùc. 2- Tæn th¬ng khÝ qu¶n. 3- Tæn th¬ng nhu m« phæi vµ tæn th¬ng lång ngùc. 4- Tæn th¬ng ngùc më, thñng phÕ m¹c. 5- Tæn th¬ng phÕ m¹c. C©u 4. §éng t¸c thë ra cè g¾ng lµ: 1- Thô ®éng. 2- Thô ®éng vµ tÝch cùc. 3- TÝch cùc. 4- Chñ yÕu lµ thô ®éng, mét phÇn tÝch cùc. 5- Tù nhiªn. C©u 5. Dung tÝch cÆn chøc n¨ng (FRC). 1- T¨ng th× cã lîi cho h« hÊp. 2- Gi¶m th× cã lîi cho h« hÊp. 3- T¨ng Ýt th× cã lîi cho h« hÊp. 4- Gi¶m th× kh«ng cã lîi cho h« hÊp. 5- T¨ng th× h« hÊp b×nh thêng. C©u 6. Tû lÖ RV/TLC (%): 1- Gi¶m lµ tèt. 2- Gi¶m lµ b×nh thêng. 3- T¨ng lµ tèt. 4- T¨ng lµ b×nh thêng. 5- T¨ng vµ gi¶m ®Òu b×nh thêng. C©u 7. ChØ sè Tiffeneau ë ngêi 40 tuæi khi: 1- 74% lµ b×nh thêng. 2- 75% lµ t¨ng. 3- 85% lµ b×nh thêng. 4- 85% lµ t¨ng. 5- 85% lµ kh«ng b×nh thêng. C©u 8. Tû lÖ th«ng khÝ - th«ng m¸u (ë phæi) b×nh thêng: 1- VA/Q = 1,1. 2- VA/Q = 0,5. 3- VA/Q = 0,6. 4- VA/Q = 0,7. 5- VA/Q = 0,8. C©u 9. HiÖu xuÊt sö dông oxy cña m« khi nghØ lµ: 1- 15%. 2- 20%. 3- 26%. 4- 30%. 5- 10%. C©u 10.Trung t©m h« hÊp ë hµnh n·o gåm. 1- Trung t©m hÝt vµo, trung t©m thë ra. 2- Trung t©m hÝt vµo, trung t©m thë ra vµ trung t©m nhËn c¶m ho¸ häc. 3- Trung t©m hÝt vµo, trung t©m thë ra vµ trung t©m ®iÒu chØnh thë. 4- Trung t©m hÝt vµo vµ trung t©m ®iÒu chØnh thë. 5- Trung t©m hÝt vµo vµ trung t©m nhËn c¶m ho¸ häc. C©u 11. C¬ chÕ ®iÒu hoµ h« hÊp cña ion H+: 1- Ion H+ t¨ng th× thô c¶m thÓ ho¸ häc xoang c¶nh vµ quai ®éng m¹ch chñ bÞ kÝch thÝch lµm hng phÊn trung khu thë ra, g©y ph¶n x¹ t¨ng thë. 2- Ion H+ t¨ng th× thô c¶m thÓ ho¸ häc xoang c¶nh vµ quai ®éng m¹ch chñ bÞ kÝch thÝch g©y ph¶n x¹ gi¶m thë. 3- Ion H+ t¨ng th× kÝch thÝch thô c¶m thÓ ho¸ häc xoang c¶nh, quai ®éng m¹ch chñ vµ vïng nhËn c¶m ho¸ häc ë hµnh n·o g©y ph¶n x¹ t¨ng thë. 4- Ion H+ t¨ng kÝch thÝch thô c¶m thÓ ¸p lùc xoang ®éng m¹ch c¶nh vµ quai ®éng m¹ch chñ g©y ph¶n x¹ t¨ng thë. 5- Ion H+ t¨ng kÝch thÝch thô c¶m thÓ ¸p lùc xoang ®éng m¹ch c¶nh vµ quai ®éng m¹ch chñ g©y ph¶n x¹ gi¶m thë. C©u 12. HÖ sè khuÕch t¸n cña oxy vµ CO2 qua mµng h« hÊp: 1- oxy: 1 ; CO2: 5. 2- oxy: 5 ; CO2: 1. 3- oxy: 4 ; CO2: 10. 4- oxy: 1 ; CO2: 20. 5- oxy:3 ; CO2: 30. C©u 13. Vá n·o ®iÒu hoµ h« hÊp do: 1- Vá n·o ®iÒu khiÓn trung t©m h« hÊp ë cÇu n·o. 2- Vá n·o ®iÒu khiÓn trung t©m h« hÊp thÇn kinh hoµnh. 3- Vá n·o ®iÒu khiÓn trung t©m thë ra ë hµnh n·o. 4- Vá n·o ®iÒu khiÓn h« hÊp cã chñ ý. 5- Vá n·o kh«ng cã vai trß ®iÒu hoµ h« hÊp. Bæ sung sung ch¬ng thËn. C©u 1. Níc ®îc t¸i hÊp thu: 1- ë èng lîn gÇn: 65%. 2- ë phÇn cuèi quai Henle’: 25%. 3- ë èng lîn xa vµ èng gãp: 30%. 4- Chñ yÕu ë phÇn quai Henle’ 35%. 5- ë èng lîn xa vµ èng gãp kh«ng phô thuéc vµo ADH. C©u 2. Vª thay ®æi lîng níc tiÓu trªn thá thùc nghiÖm: 1- TruyÒn tÜnh m¹ch dung dÞch NaCl 0,9% x 30ml th× t¨ng sè lîng níc tiÓu. 2- Tiªm tÜnh m¹ch dung dÞch NaCl 20% x 3ml th× gi¶m sè lîng níc tiÓu. 3- Tiªm ADH vµo tÜnh m¹ch g©y t¨ng huyÕt ¸p lµm t¨ng níc tiÓu. 4- Tiªm adrenalin vµo tÜnh m¹ch lµm t¨ng huyÕt ¸p, t¨ng níc tiÓu. 5- KÝch thÝch d©y thÇn kinh X lµm gi¶m huyÕt ¸p, t¨ng níc tiÓu. C©u 3. VÒ lîng níc tiÓu: 1- RBF t¨ng th× FP t¨ng lµm níc tiÓu gi¶m. 2- RPF t¨ng th× FP t¨ng lµm níc tiÓu gi¶m. 3- HuyÕt ¸p cao kÞch ph¸t lµm níc tiÓu gi¶m. 4- KÑt huyÕt ¸p lµm níc tiÓu t¨ng. 5- TruyÒn dÞch lµm níc tiÓu gi¶m. C©u 4. Sù ®µo th¶i H+ ë thËn: 1- Theo c¬ chÕ khuÕch t¸n thô ®éng ë èng thËn. 2- Theo c¬ chÕ khuÕch t¸n thô ®éng ë èng lîn xa. 3- Theo c¬ chÕ vËn chuyÓn tÝch cùc ë quai Henle’. 4- Theo c¬ chÕ vËn chuyÓn tÝch cùc ë èng lîn gÇn. 5- Theo c¬ chÕ vËn chuyÓn tÝch cùc ë èng lîn xa, g¾n liÒn víi c¸c hÖ ®Öm ë èng thËn vµ sù tæng hîp vµ bµi tiÕt NH 3 cña tÕ bµo èng thËn. C©u 5. ë ngêi, sè lîng níc tiÓu thay ®æi khi: 1- Ra nhiÒu må h«i do lao ®éng nÆng lµm níc tiÓu t¨ng. 2- BÞ báng mÊt huyÕt t¬ng lµm m¸u c« huyÕt ¸p t¨ng lµm níc tiÓu t¨ng. 3- Sái ®êng tiÕt niÖu lµm c¶n trë ®êng níc tiÓu lµm níc tiÓu gi¶m. 4- Viªm cÇu thËn cÊp lµm níc tiÓu t¨ng. 5- Tæn th¬ng mµng siªu läc lµm níc tiÓu gi¶m. C©u 6. Kh¸i niÖm vÒ hiÖn tîng läc: 1- X¶y ra ë cÇu thËn, läc níc vµ c¸c chÊt hoµ tan trong níc tõ huyÕt t¬ng mao m¹ch cuén m¹ch sang khoang bao Bawman qua mµng siªu läc. 2- Lµ hiÖn tîng chñ ®éng, tiªu tèn n¨ng lîng nªn khèi lîng dÞch läc rÊt lín: 170-180l/24h. 3- Lµ hiÖn tîng chñ ®éng, x¶y ra èng thËn, cã sè lîng dÞch läc rÊt lín. 4- Lµ hiÖn tîng chñ ®éng, ®îc ®iÒu hoµ b»ng c¬ chÕ thÇn kinh vµ thÇn kinh-thÓ dÞch. 5- Lµ hiÖn tîng chñ ®éng, liªn quan chÆt chÏ víi ¸p lùc m¸u mao m¹ch cuén m¹ch, ¸p lùc keo huyÕt t¬ng vµ ¸p lùc trong thËn. C©u 7. VÒ ¸p lùc läc cÇu thËn: 1- HuyÕt ¸p ®éng m¹ch t¹o nªn ¸p lùc läc. 2- ¸p lùc thuû tÜnh t¹o nªn ¸p lùc läc. 3- ¸p lùc läc (FP) ®îc t¹o nªn nhê ¸p lùc m¸u mao m¹ch cuén m¹ch (GP) lín h¬n tæng ¸p lùc keo cña huyÕt t¬ng (GCP) vµ ¸p lùc trong thËn (CP). 4- ¸p lùc läc ®îc t¹o nªn do ¸p lùc m¸u cuén m¹ch vµ ¸p lùc keo cña m¸u. 5- ¸p lùc läc lµ tæng cña ¸p lùc m¸u mao m¹ch cuén m¹ch (GP), ¸p lùc keo cña huyÕt t¬ng (GCP) vµ ¸p lùc läc (CP). C©u 8. C¸c yÕu tè ¶nh hëng tíi sù siªu läc: 1- C¬ chÕ tù ®iÒu hoµ cña bé m¸y cËn tiÓu cÇu theo ph¶n x¹ ®iÒu hoµ ngîc d¬ng tÝnh èng thËn-tiÓu cÇu. 2- HÖ thÇn kinh giao c¶m kh«ng cã kh¶ n¨ng ®iÒu hoµ RBF nhng ®iÒu hoµ GFR. 3- FP kh«ng chÞu ¶nh hëng bëi GP, GCP vµ CP. 4- Mµng siªu läc cã ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh siªu läc. 5- Mµng siªu läc kh«ng cã ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh siªu läc. C©u 9. VÒ mµng läc cÇu thËn: 1- Cho c¸c tÕ bµo m¸u ®i qua. 2- Cho c¸c ph©n tö protein cã träng lîng trªn 70.000 ®i qua. 3- Khi tæn th¬ng th× níc tiÓu cã hång cÇu vµ protein. 4- Kh«ng cho urª vµ inulin ®i qua. 5- Kh«ng cho ion Cl- vµ HCO3- ®i qua. C©u 10. Rèi lo¹n chøc n¨ng thËn: 1- Viªm thËn m·n tÝnh kh«ng ¶nh hëng g× tíi s¶n xuÊt hång cÇu cña tuû x¬ng. 2- Viªm thËn m·n tÝnh lµm suy gi¶m lu lîng tuÇn hoµn qua thËn, thêng g©y ra bÖnh t¨ng huyÕt ¸p. 3- Sái ®êng tiÕt niÖu kh«ng lµm gi¶m chøc n¨ng thËn. 4- HÖ sè thanh th¶i kh«ng th¨m dß ®îc chøc n¨ng siªu läc, t¸i hÊp thu vµ bµi tiÕt tÝchh cùc ë thËn. 5- Rèi lo¹n chøc n¨ng thËn kh«ng lµm rèi lo¹n c©n b»ng níc-c¸c chÊt ®iÖn gi¶i vµ c©n b»ng acid-base cña m¸u. Ch¬ng tuÇn hoµn C©u 1. Van nhÜ thÊt ®ãng : 1- Giai ®o¹n c¬ t©m thÊt gi·n ®¼ng trêng. 2- Giai ®o¹n c¬ t©m thÊt gi·n ®¼ng tr¬ng. 3- Giai ®o¹n c¬ t©m thÊt co ®¼ng trêng. 4- Giai ®o¹n c¬ t©m thÊt co ®¼ng tr¬ng. 5- Giai ®o¹n co t©m thÊt co kh«ng ®ång thêi. C©u 2. Van nhÜ thÊt më : 1- Giai ®o¹n c¬ t©m thÊt co ®¼ng trêng. 2- Giai ®o¹n c¬ t©m thÊt gi·n ®¼ng tr¬ng. 3- Giai ®o¹n c¬ t©m thÊt co ®¼ng tr¬ng. 4- Giai ®o¹n c¬ t©m thÊt gi·n kh«ng ®ång thêi. 5- Giai ®o¹n t©m thÊt gi·n ®¼ng trêng. C©u 3. Van ®éng m¹ch ®ãng : 1- Giai ®o¹n c¬ t©m thÊt co ®¼ng tr¬ng. 2- Giai ®o¹n t©m thÊt gi·n ®¼ng tr¬ng. 3- Giai ®o¹n c¬ t©m thÊt gi·n ®¼ng trêng. 4- Giai ®o¹n c¬ t©m thÊt co ®¼ng trêng. 5- Giai ®o¹n c¬ t©m thÊt co kh«ng ®ång thêi. C©u 4. Van ®éng m¹ch më : 1- Giai ®o¹n c¬ t©m thÊt co kh«ng ®ång thêi. 2- Giai ®o¹n c¬ t©m thÊt co ®¼ng trêng. 3- Giai ®o¹n c¬ t©m thÊt co ®¼ng tr¬ng. 4- Giai ®o¹n c¬ t©m thÊt gi·n ®¼ng tr¬ng. 5- Giai ®o¹n c¬ t©m thÊt gi·n ®¼ng trêng. C©u 5. Van nhÜ thÊt më réng thªm : 1- Th× t©m nhÜ thu. 2- Giai ®o¹n tèng m¸u. 3- Th× t©m thÊt thu. 4- Th× t©m tr¬ng. 5- Giai ®o¹n t¨ng ¸p. C©u 6. ý nghÜa vµ gi¸ trÞ b×nh thêng cña kho¶ng PQ. 1- Thêi gian dÉn truyÒn tõ nót xoang ®Õn nót nhÜ thÊt, <0,20s. 2- Thêi gian dÉn truyÒn nhÜ-thÊt, >0,20s. 3- Thêi gian dÉn truyÒn nhÜ-thÊt,<0,20s. 4- Thêi gian dÉn truyÒn tõ nót xoang ®Õn nót nhÜ-thÊt, >0,20s. 5- Thêi gian dÉn truyÒn tõ nót nhÜ thÊt ®Õn m¹ng Purkinje, >0,20s. C©u 7. Thµnh phÇn cña vi tuÇn hoµn. 1- Mao m¹ch më, mao m¹ch khÐp, shunt, anastomose, c¬ th¾t tríc mao m¹ch. 2- TiÓu ®éng m¹ch, tiÓu ®éng m¹ch tríc mao m¹ch, mao m¹ch, tiÓu tÜnh m¹ch sau mao m¹ch, tiÓu tÜnh m¹ch, shunt, anastomose, c¬ th¾t tríc mao m¹ch. 3- TiÓu ®éng m¹ch, mao m¹ch, tiÓu tÜnh m¹ch, shunt, anastomose, c¬ th¾t tríc mao m¹ch. 4- Mao m¹ch u tiªn, mao m¹ch kh«ng u tiªn, shunt, anastomose, c¬ th¾t tríc mao m¹ch. 5- TiÓu ®éng m¹ch tríc mao m¹ch, mao m¹ch, tiÓu ®éng m¹ch sau mao m¹ch, shunt, anastomose, c¬ th¾t tríc mao m¹ch. C©u 8. Thêi gian t©m thu: 1- Th× t©m nhÜ thu kÐo dµi: 0,2 s. 2- Th× t©m thÊt thu kÐo dµi: 0,33s. 3- Th× t©m thu toµn bé kÐo dµi: 0,47s. 4- Th× t©m thu l©m sµng: 5- Th× t©m thu l©m sµng: 0,37s. 0,48s. C©u 9. TiÕng tim: 1- T1 do t©m thÊt co + ®ãng van nhÜ-thÊt . 2- T2 do ®ãng van ®éng m¹ch vµ van nhÜ thÊt. 3- T1 do hai van nhÜ thÊt ®ãng kh«ng cïng 1 thêi ®iÓm. 4- T2 do hai van ®éng m¹ch ®ãng kh«ng cïng 1 thêi ®iÓm. 5- T1 do ®ãng van nhÜ-thÊt sau khi më van ®éng m¹ch: 0,01s. C©u 10.Ho¹t ®éng cña van nhÜ thÊt vµ van ®éng m¹ch: 1- §ãng van nhÜ-thÊt sau khi më van ®éng m¹ch kho¶ng 0,01s. 2- §ãng van ®éng m¹ch tríc khi më van nhÜ-thÊt kho¶ng 0,01s. 3- Van ®éng m¹ch më cïng mét thêi ®iÓm víi ®ãng van nhÜ-thÊt. 4- §ãng van ®éng m¹ch sau khi më van nhÜ-thÊt kho¶ng 0,01s. 5- Më van nhÜ-thÊt cïng 1 thêi ®iÓm víi ®ãng van ®éng m¹ch. C©u 11. Vai trß cña thÇn kinh phã giao c¶m víi tim: 1- ThÇn kinh phã giao c¶m lµm t¨ng nhÞp tim. 2- ThÇn kinh phã giao c¶m lµm gi¶m søc co bãp vµ cung lîng tim. 3- ThÇn kinh phã giao c¶m lµm t¨ng lu lîng tim. 4- ThÇn kinh phã giao c¶m lµm t¨ng tÝnh tù ®éng vµ dÉn truyÒn cña tim. 5- ThÇn kinh phã giao c¶m lµm t¨ng tr¬ng lùc c¬ tim. C©u 12. Vai trß cña thÇn kinh giao c¶m víi tim-m¹ch: 1- ThÇn kinh giao c¶m lµm t¨ng huyÕt ¸p tèi ®a vµ lµm gi¶m huyÕt ¸p tèi thiÓu. 2- ThÇn kinh giao c¶m lµm gi¶m nhÞp tim vµ gi¶m tr¬ng lùc c¬ tim. 3- ThÇn kinh giao c¶m kh«ng lµm thay ®æi huyÕt ¸p cña c¬ thÓ. 4- ThÇn kinh giao c¶m lµm t¨ng tÝnh hng phÊn, tÝnh tù ®éng vµ nhÞp tim. 5- ThÇn kinh giao c¶m lµm gi¶m tr¬ng lùc c¬ tim. C©u 13. Thêi gian cña c¸c giai ®o¹n: 1- Giai ®o¹n t¨ng ¸p kÐo dµi 0,04s. 2- Giai ®o¹n tèng m¸u kÐo dµi 0,25s. 3- Giai ®o¹n tèng m¸u nhanh kÐo dµi 0,05s. 4- Giai ®o¹n tèng m¸u chËm kÐo dµi 0,20s. 5- Giai ®o¹n ®Çy m¸u kÐo dµi 0,30s. C©u 14. C¸c giai ®o¹n cña th× t©m tr¬ng: 1- Giai ®o¹n tiÒn t©m tr¬ng kÐo dµi 0,04s. 2- Giai ®o¹n gi·n ®¼ng trêng kÐo dµi 0,18s. 3- Giai ®o¹n ®Çy m¸u kÐo dµi 0,35s. 4- Giai ®o¹n ®Çy m¸u nhanh kÐo dµi 0,12s. 5- Giai ®o¹n ®Çy m¸u chËm kÐo dµi 0,13s. C©u 15. Sãng ®iÖn tim: 1- Sãng P biÓu hiÖn t¸i cùc t©m nhÜ. 2- Phøc bé QRS biÓu hiÖn t¸i cùc t©m thÊt. 3- Sãng T biÓu hiÖn t¸i cùc t©m thÊt. 4- §o¹n ST b×nh thêng kh«ng n»m trªn ®êng ®¼ng ®iÖn. 5- Phøc bé QRS biÓu hiÖn khö cùc t©m nhÜ. C©u 16. Trôc ®iÖn tim: 1- DI ©m, DIII d¬ng: trôc chuyÓn ph¶i. 2- DI d¬ng, DIII ©m: trôc trung gian. 3- DI ©m, DIII ©m: trôc chuyÓn ph¶i. 4- DI d¬ng, DIII d¬ng: trôc chuyÓn tr¸i. 5- DI d¬ng, DIII d¬ng: trôc chuyÓn tr¸i. C©u 17. C¸c chÊt ho¸ häc ¶nh hëng lªn tim m¹ch: 1- Adrenalin lµm t¨ng nhÞp tim, g©y co m¹ch: t¨ng huyÕt ¸p. 2- Acetylcholin lµm t¨ng nhÞp tim, g©y co m¹ch: t¨ng huyÕt ¸p. 3- Angiotensin g©y gi·n m¹ch: gØam huyÕt ¸p. 4- ADH g©y gi·n m¹ch: gi¶m huyÕt ¸p. 5- Bradykinin, prostaglandin g©y co m¹ch: t¨ng huyÕt ¸p. C©u 18. Vai trß cña d©y thÇn kinh sè X vµ d©y giao c¶m: 1- KÝch thÝch d©y X lµm huyÕt ¸p ®éng vËt thÝ nghiÖm t¨ng. 2- C¾t 2 d©y X lµm huyÕt ¸p ®éng vËt thÝ nghiÖm gi¶m. 3- KÝch thÝch d©y giao c¶m cæ lµm m¹ch m¸u tai thá co l¹i. 4- C¾t d©y giao c¶m cæ lµm m¹ch m¸u tai thá co l¹i. 5- Tiªm adrenalin (tr¸ng èng) vµo tÜnh m¹ch lµm huyÕt ¸p gi¶m. C©u 19. Sù ho¹t ®éng cña hÖ tù ®éng tim: 1- B×nh thêng tim ho¹t ®éng theo nhÞp cña nót nhÜ-thÊt: 40-60 lÇn/phót. 2- B×nh thêng tim ho¹t ®éng theo nhÞp “Èn”: 60 lÇn/phót. 3- B×nh thêng, t©m nhÜ ho¹t ®éng theo nhÞp cña nót nhÜ thÊt, t©m thÊt ho¹t ®éng theo nót xoang. 4- Tim ho¹t ®éng b×nh thêng theo nhÞp nót xoang: 70-80 lÇn/phót. 5- TÝnh tù ®éng cña tim t¨ng dÇn vµ tèc ®é dÉn truyÒn còng t¨ng dÇn tõ trªn xuèng (tõ t©m nhÜ xuèng t©m thÊt). C©u 20. Rèi lo¹n nhÞp tim: 1- Tæn th¬ng phÇn trung t©m nót xoang: nhÞp nót. 2- Tæn th¬ng nót xoang: nhÞp Èn. 3- Cã c¸c läai ngo¹i t©m thu: so le cã nghØ bï, khång so le cã nghØ bï vµ xen kÏ. 4- ChÈn ®o¸n ngo¹i t©m thu tèt nhÊt b»ng ®iÖn tim. 5- Kh«ng thÓ g©y ngo¹i t©m thu thÊt trªn thùc nghiÖm. C©u 21. Nót th¾t Stanius: 1- Nót th¾t Stanius I: Xoang nhÜ kh«ng co bãp theo nhÞp Remak. 2- Nót th¾t Stanius I: t©m nhÜ vµ t©m thÊt theo nhÞp Bidder. 3- Nót th¾t Stanius II: Xoang nhÜ vµ t©m nhÜ theo nhÞp Bidder. 4- Nót th¾t Stanius II: T©m thÊt theo nhÞp Remak. 5- Nót th¾t Stanius III: mám tim co bãp theo nhÞp Bidder. C©u 22. Vai trß cña d©y X vµ mét sè ho¸ chÊt lªn tim: 1- KÝch thÝch d©y X th× tim Õch t¨ng co bãp. 2- KÝch thÝch d©y X liªn tôc, kÐo dµi th× tim Õch ngõng co bãp vµ sÏ ho¹t ®éng trë l¹i mÆc dï vÉn tiÕp tôc kÝch thÝch. 3- Bæ sung CaCl2 vµo dung dÞch nu«i th× tim Õch c« lËp ngõng ë th× t©m tr¬ng. 4- Bæ sung KCl vµo dung dÞch nu«i th× tim Õch c« lËp ngõng ë th× t©m thu. 5- Bæ sung adrenalin vµo dung dÞch nu«i tim Õch gi¶m ho¹t ®éng. C©u 23. Tim c« lËp: 1- Bæ sung acetylcholin vµo dung dÞch nu«i th× tim Õch c« lËp ngõng ë th× t©m thu. 2- Bæ sung CaCl2 vµo dung dÞch nu«i th× tim Õch c« lËp ngõng ë th× t©m thu. 3- Bæ sung KCl vµo dung dÞch nu«i th× tim Õch c« lËp ngõng ë th× t©m thu. 4- Bæ sung adrenalin vµo dung dÞch nu«i lµm gi¶m ho¹t ®éng tim Õch. 5- Bæ sung CaCl2 vµo dung dÞch nu«i th× tim Õch c« ngõng ë th× t©m tr¬ng. C©u 24. HuyÕt ¸p kÕ Ludwig: 1- G©y t¨ng ¸p lùc xoang ®éng m¹ch c¶nh th× huyÕt ¸p ®éng m¹ch t¨ng. 2- Lµm gi¶m ¸p lùc xoang ®éng m¹ch c¶nh th× huyÕt ¸p ®éng m¹ch t¨ng. 3- Tiªm adrenalin th× huyÕt ¸p ®éng m¹ch gi¶m. 4- KÝch thÝch ®Çu ly t©m d©y TKX th× huyÕt ¸p ®éng m¹ch t¨ng. 5- KÝch thÝch ®Çu híng t©m d©y X th× huyÕt ¸p ®éng m¹ch t¨ng. C©u 25. Nh÷ng tÝnh chÊt c¬ b¶n cña c¬ tim: 1- TÝnh tù ®éng, tÝnh dÉn truyÒn, tÝnh tr¬. 2- TÝnh tù ®éng, tÝnh dÉn truyÒn, tÝnh hng phÊn. 3- TÝnh co bãp, tÝnh hng phÊn, tÝnh tù ®éng, tÝnh dÉn truyÒn. 4- TÝnh co bãp, tÝnh hng phÊn, tÝnh tù ®éng vµ dÉn truyÒn, tÝnh tr¬. 5- TÝnh co bãp, tÝnh hng phÊn, tÝnh tù ®éng vµ dÉn truyÒn, tÝnh chÞu kÝch thÝch.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng