Tài liệu trắc nghiệm tâm lý học đại cương có đáp án

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45559 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

ĐÁP ÁN TRAÉC NGHIEÄM TAÂM LYÙ HOÏC ĐẠI CƯƠNG. Caâu 1: Caâu traû lôøi naøo döôùi ñaây phaûn aùnh quan nieäm khoa hoïc veà taâm lí con ngöôøi? 1. Taâm lí laø toaøn boä cuoäc soáng tinh thaàn phong phuù cuûa con ngöôøi. 2. Taâm lí laø hình aûnh chủ quan veà theá giôùi khaùch quan. 3. Tâaâm lí người coù baûn chaát xaõ hoäi vaø mang tính lòch söû. 4. Taâm lí laø nhöõng yù nghó, tình caûm laøm thaønh theá giôùi noäi taâm cuûa con ngöôøi. 5. Taâm lí laø chöùc naêng cuûa naõo. Caâu traû lôøi: A: 1, 3, 4. B: 2, 3, 4. C: 1, 3, 5. D: 2, 3, 5. Caâu 2: Hieän töôïng naøo döôùi ñaây laø hieän töôïng taâm lí ? 1 a. Thaàn kinh caêng thaúng nhö daây ñaøn saép ñöùt. b. Tim ñaäp nhö muoán nhaûy ra khoûi loàng ngöïc. c. Boàn choàn nhö coù heïn vôùi ai ñoù. d. Ñoùi coàn caøo caû ruoät gan. Caâu 3: Meänh ñeà naøo döôùi ñaây noùi leân söï phaûn aùnh taâm lyù ? a. Söï chuïp aûnh hieän thöïc khaùch quan. b. Baùo hieäu söï quan troïng soáng coøn ñoái vôùi cô theå. c. Cho ra söï sao cheùp gaàn ñuùng hình aûnh cuûa theá giôùi khaùch quan. d. Söï ghi nhôù thoâng tin ñöôïc tieâu chuaån hoùa moät caùch chaët cheõ Caâu 4: Hieän töôïng naøo döôùi ñaây KHOÂNG phaûi laø hieän töôïng taâm lyù ? a. Theïn ñoû caû maët. b. Lo laéng ñeán maát nguû. c. Giaän run caû ngöôøi. d. Buïng ñoùi coàn caøo. Caâu 5: Hieän töôïng naøo döôùi ñaây laø moät quaù trình taâm lyù ? a. Hoài hoäp tröôùc khi vaøo phoøng thi. c. Suy nghó khi giaûi baøi taäp. b. Chaêm chuù ghi cheùp baøi. d. Vui möøng khi ñöôïc ñieåm cao Caâu 6: Hieän töôïng naøo döôùi ñaây laø moät traïng thaùi taâm lyù ? c. Sieâng naêng trong hoïc taäp. a. Boàn choàn nhö coù heïn vôùi ai. d. Yeâu thích theå thao. b. Say meâ vôùi hoäi hoïa. Caâu 7: Hieän töôïng naøo döôùi ñaây laø moät thuoäc tính taâm lyù ? a. Hoài hoäp tröôùc giôø baùo keát quaû thi. c. Chaêm chuù ghi cheùp. b. Suy nghó khi laøm baøi. d. Chaêm chæ hoïc taäp. Caâu 8: Tình huoáng naøo döôùi ñaây thuoäc veà quaù trình taâm lí? a. Lan luoân caûm thaáy haøi loøng neáu baïn em trình baøy ñuùng caùc kieán thöùc trong baøi b. Bình luoân thaúng thaén vaø coâng khai leân aùn caùc baïn coù thaùi ñoä khoâng trung thöïc trong thi cöû. c. Khi ñoïc cuoán “Soáng nhö Anh”, Hoa nhôù laïi hình aûnh chieác caàu Coâng lí maø em ñaõ coù dòp ñi qua. d. An luoân caûm thaáy caêng thaúng moãi khi böôùc vaøo phoøng thi. Caâu 9: Khaúng ñònh naøo döôùi ñaây TRAÙI vôùi quan ñieåm duy vaät veà taâm lyù ? a. Hoaït ñoäng taâm lyù khoâng phuï thuoäc vaøo nguyeân nhaân beân ngoaøi. b. Hoaït ñoäng taâm lyù laø thuoäc tính cuûa naõo boä. c. Taâm lyù laø söï phaûn aùnh hieän thöïc khaùch quan cuûa naõo. d. Taâm lyù ngöôøi coù baûn chaát xaõ hoäi vaø mang tính lòch söû. Caâu 10 : Caâu thô “ Ngöôøi buoàn caûnh coù vui ñaâu bao giôø” noùi leân tính chaát naøo sau ñaây cuûa söï phaûn aùnh taâm lyù ? a. Tính khaùch quan. c. Tính sinh ñoäng. d. Tính saùng taïo. b. Tính chuû theå. Caâu 11: Söï kieän naøo döôùi ñaây chöùng toû taâm lyù aûnh höôûng ñeán sinh lyù ? a. Hoài hoäp khi ñi thi. b. Lo laéng ñeán maát nguû. 1 c. Laïnh laøm run ngöôøi d. Buoàn raàu vì beänh taät. Caâu 12: Söï kieän naøo döôùi ñaây chöùng toû sinh lyù aûnh höôûng ñeán taâm lyù? a. Maéc côõ laøm ñoû maët. c. Tuyeán noäi tieát laøm thay ñoåitaâmtraïg. b. Lo laéng ñeán phaùt beänh. d. Buoàn raàu laøm ngöng treä tieâu hoaù. Caâu 13: Meänh ñeà naøo döôùi ñaây noùi leân quan ñieåm duy vaät bieän chöùng veà moái töông quan cuûa taâm lyù vaø nhöõng theå hieän cuûa noù trong hoaït ñoäng ? a. Hieän töôïng taâm lyù coù nhöõng theå hieän ña daïng beân ngoaøi. b. Hieän töôïng taâm lyù coù theå dieãn ra maø khoâng coù moät bieåu hieän beân trong hoaëc beân ngoaøi naøo. c. Moãi söï theå hieän xaùc ñònh beân ngoaøi ñeàu töông öùng chaët cheõ vôùi moät hieän töôïg taâmlyù d. Hieän töôïng taâm lyù dieãn ra khoâng coù söï bieåu hieän beân ngoaøi. Caâu 14: Khi nghieân cöùu taâm lyù phaûi nghieân cöùu moâi tröôøng xaõ hoäi, neàn vaên hoùa xaõ hoäi, caùc quan heä xaõ hoäi maø con ngöôøi soáng vaø hoaït ñoäng trong ñoù. Keát luaän naøy ñöôïc ruùt ra töø luaän ñieåm : a. Taâm lyù coù nguoàn goác töø theá giôùi khaùch quan. b. Taâm lyù ngöôøi coù nguoàn goác xaõ hoäi. c. Taâm lyù ngöôøi laø saûn phaåm cuûa hoaït ñoäng giao tieáp d. Taâm lyù nguôøi mang tính chuû theå. Caâu 15 : Nguyeân taéc “caù bieät hoùa” quaù trình giaùo duïc laø moät öùng duïng ñöôïc ruùt ra töø luaän ñieåm : a. Taâm lyù ngöôøi coù nguoàn goác xaõ hoäi. b. Taâm lyù coù nguoàn goác töø theá giôùi khaùch quan. c. Taâm lyù nguôøi mang tính chuû theå. d. Taâm lyù ngöôøi laø saûn phaåm cuûa hoaït ñoäng giao tieáp Caâu 16: Khaùi nieäm giao tieáp trong taâm lyù hoïc ñöôïc ñònh nghóa laø : a. Söï gaëp gôõ vaø trao ñoåi veà tình caûm, yù nghó,… nhôø vaäy maø moïi ngöôøi hieåu bieát vaø thoâng caûm laãn nhau. b. Söï trao ñoåi giöõa thaày vaø troø veà noäi dung baøi hoïc, giuùp hoïc sinh tieáp thu ñöôïc tri thöùc c. Söï giao löu vaên hoùa giöõa caùc ñôn vò ñeå hoïc hoûi kinh nghieäm laãn nhau vaø thaét chaët tình ñoaøn keát. d. Söï tieáp xuùc taâm lyù giöõa ngöôøi – ngöôøi ñeå trao ñoåi thoâng tin, caûm xuùc, tri giaùc laãn nhau, aûnh höôûng taùc ñoäng qua laïi vôùi nhau. Caâu 17 : Haõy cho bieát nhöõng tröôøng hôïp naøo trong soá tröôøng hôïp sau laø giao tieáp ? 1. Hai con khæ ñang baét chaáy cho nhau. 2. Hai em hoïc sinh ñang truy baøi. 3. Moät em beù ñang ñuøa giôõn vôùi con meøo. 4. Thaày giaùo ñang sinh hoaït lôùp chuû nhieäm. 5. Moät em hoïc sinh ñang göûi e-mail treân maïng. Caâu traû lôøi: A: 1, 3, 4. B: 2, 4, 5. D: 3, 4, 5. C: 1, 2, 4. Caâu 18: Loaïi giao tieáp nhaèm thöïc hieän moät nhieäm vuï chung theo chöùc traùch vaø quy taéc theå cheá ñöôïc goïi laø: 2 a. Giao tieáp tröïc tieáp. c. Giao tieáp khoâng chính thöùc. d. Giao tieáp baèng ngoân ngöõ. b. Giao tieáp chính thöùc. Caâu 19: Caáu truùc cuûa hoaït ñoäng xeùt veà maët noäi dung bao goàm caùc thaønh toá : c. Hoaït ñoäng – Muïc ñích – Thao taùc. a. Ñoäng cô – Muïc ñích – Phöông tieän. d. Hoaït ñoäng - Thao taùc – Saûn phaåm. b. Hoaït ñoäng – Haønh ñoäng – Thao taùc. Caâu 20: Nhöõng yeáu toá naøo döôùi ñaây taïo neân tính giaùn tieáp cuûa hoaït ñoäng? 1. Coâng cuï taâm lí. 4. Phöông tieän ngoân ngöõ. 2. Coâng cuï lao ñoäng. 5. Saûn phaåm lao ñoäng. 3. Nguyeân vaät lieäu. Caâu traû lôøi: A: 1, 2, 4. B: 1, 3, 4. C: 1, 2, 5. D: 1, 3, 5. Caâu 21: Nghieân cöùu nhöõng ngöôøi coù tuoåi vaø soáng laâu cho thaáy, söï giaûm bôùt daàn caùc traùch nhieäm vaøcaùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán caùc traùch nhieäm ñoù ñaõ thu heïp vaø laøm roái loaïn nhaân caùch. Ngöôïc laïi, moái lieän heä thöôøng xuyeân vôùi cuoäc soáng xung quanh laïi duy trì nhaân caùch cho ñeán luùc cheát. Nhöõng ngöôøi veà höu, khoâng tham gia hoaït ñoäng ngheà nghieäp, hoaït ñoäng xaõ hoäi seõ daãn ñeán söï bieán ñoåi saâu saéc trong caáu truùc nhaân caùch cuûa hoï – nhaân caùch baét ñaàu bò phaù huyû. Ñieàu naøy daãn ñeán caùc beänh tim maïch. Moái lieân heä naøo döôùi ñaây theå hieän trong tröôøng hôïp treân? a. Taâm lí laø saûn phaåm cuûa hoaït ñoäng. b. Taâm lí laø saûn phaåm cuûa giao tieáp. c. Taâm lí laø saûn phaåm cuûa hoaït ñoäng vaø giao tieáp. d. Hoaït ñoäng laø ñieàu kieän ñeå thöïc hieän moái quan heä giao tieáp. Caâu 22: Döôùi goùc ñoä taâm lí hoïc, hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi giöõ vai troø: 1. Taïo ra saûn phaåm vaät chaát vaø tinh thaàn. 2. Caûi taïo theá giôùi khaùch quan. 3. Laøm naûy sinh vaø phaùt trieån taâm lí. 4. Laø phöông thöùc toàn taò cuûa con ngöôøi trong theá giôùi. 5. Thoaû maõn nhöõng nhu caàu cuûa con ngöôøi. Caâu traû lôøi: A: 1, 2, 3. B: 2, 3, 4. C: 1, 4, 5. D: 2, 4, 5. Caâu 23: Ñoäng cô cuûa hoaït ñoäng laø: a. Khaùch theå cuûa hoaït ñoäng. c. Ñoái töôïng cuûa hoaït ñoäng. b. Caáu truùc taâm lí trong chuû theå. d. Baûn thaân quaù trình hoaït ñoäng. Caâu 24: Hieän töôïng taâm lyù naøo döôùi ñaây laø voâ thöùc? a. Moät em beù khoùc vì khoâng ñöôïc coi phim hoaït hình. b. Moät em beù khoùc ñoøi meï mua ñoà chôi. c.Moät em hoïc sinh queân laøm baøi taäp tröôùc khi ñeán lôùp. d. Moät em sô sinh khoùc khi môùi ñöôïc sinh ra. Caâu 25: Hieän töôïng taâm lyù naøo döôùi ñaây laø hieän töôïng coù yù thöùc? a. Moät hoïc sinh lôùp 7 laøm tính nhaân moät caùch nhanh choùng, chính xaùc, khoâng heà ñöôïc nhaåm caùc quy taéc cuûa pheùp nhaân. b. Moät hoïc sinh caém cuùi chaïy xoâ vaøo coâ giaùo. 3 c. Moät em hoïc sinh lôõ tay laøm beå loï möïc. d. Moät hoïc sinh quyeát ñònh thi vaøo sö phaïm vaø giaûi thích raèng ñoù laø do mình yeâu treû. Caâu 26: Caáu truùc cuûa yù thöùc bao goàm nhöõng thaønh phaàn naøo döôùi ñaây? 1. Maët nhaän thöùc. 4. Maët naêng ñoäng. 2. Maët haønh ñoäng. 5. Maët saùng taïo. 3. Maët thaùi ñoä. Caâu traû lôøi: A: 1, 3, 4. B: 1, 2, 3. C: 2, 3, 4. D: 1, 3, 5. Caâu 27: Nhöõng yeáu toá naøo döôùi ñaây taïo neân söï hình thaønh yù thöùc cuûa con ngöôøi? 1. Lao ñoäng. 2. Ngoân ngöõ. 4. Haønh ñoäng. 3. Nhaän thöùc. 5. Giao tieáp. Caâu traû lôøi: A: 1, 3, 5. B: 1, 2, 5. C: 1, 2, 4. D: 2, 3, 5. Caâu 28: Vai troø cuûa lao ñoäng ñoái vôùi söï hình thaønh yù thöùc ñöôïc theå hieän trong nhöõng tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây? 1. Lao ñoäng ñoøi hoûi con ngöôøi phaûi hình dung ra ñöôïc moâ hình cuoái cuøng cuûa saûn phaåm vaø caùch laøm ra saûn phaåm ñoù. 2. Lao ñoäng ñoøi hoûi con ngöôøi phaûi cheá taïo vaø söû duïng coâng cuï lao ñoäng, tieán haønh caùc thao taùc vaø haønh ñoäng lao ñoäng taùc ñoäng vaøo ñoái töôïng ñeå laøm ra saûn phaåm. 3. Lao ñoäng taïo ra nhöõng saûn phaåm vaät chaát vaø tinh thaàn nhaèm thoaû maõn nhöõng nhu caàu phong phuù cuûa con ngöôøi. 4. Sau khi laøm ra saûn phaåm, con ngöôøi ñoái chieáu saûn phaåm ñaõ laøm ra vôùi moâ hình taâm lí cuûa saûn phaåm maø mình ñaõ hình dung ra tröôùc ñeå hoaøn thieän saûn phaåm ñoù. 5. Lao ñoäng taïo ra cuûa caûi vaät chaát vaø tinh thaàn cho xaõ hoäi, thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi. Caâu traû lôøi: A: 1, 2, 3. B: 2, 3, 5. C: 1, 2, 4. D: 1, 2, 5. Caâu 29: Nhaân toá naøo döôùi ñaây laø quan troïng nhaát trong söï hình thaønh töï yù thöùc cuûa caù nhaân? a. Hoaït ñoäng caù nhaân. b. Giao tieáp vôùi ngöôøi khaùc. c. Tieáp thu neàn vaên hoaù xaõ hoäi, yù thöùc xaõ hoäi. d. Töï nhaän thöùc, töï ñaùnh giaù, töï phaân tích haønh vi cuûa mình. Caâu 30: Haõy chæ ra ñieàu kieän naøo laø caàn thieát ñeå naûy sinh vaø duy trì chuù yù coù chuû ñònh? a. Neâu muïc ñích vaø nhieäm vuï coù yù nghóa cô baûn cuûa hoaït ñoäng. b. Söï môùi laï cuûa vaät kích thích. c. Ñoä töông phaûn cuûa vaät kích thích. d. Söï haáp daãn cuûa ñoà duøng tröïc quan. Caâu 31: Newton coù thoùi quen töï naáu aên saùng, coù laàn maûi suy nghó, oâng ñaõ luoäc chieác ñoàng hoà trong xoong trong khi tay vaãn caàm quaû tröùng soáng. Hieän töôïng treân laø söï bieåu hieän cuûa: a. Söï beàn vöõng cuûa chuù yù. c. Söùc taäp trung chuù yù. b. Söï phaân phoái chuù yù. d. Söï di chuyeån chuù yù. 4 Caâu 32:Trong hoïc taäp, hoïc sinh vöøa nghe giaûng, vöøa suy nghó, vöøa ghi cheùp. Ñoù laø khaû naêng: a. Di chuyeån chuù yù. c. Phaân phoái chuù yù. b. Taäp trung chuù yù. d. Ñoä beàn vöõng chuù yù. Caâu 33: Hieän töôïng naøo döôùi ñaây noùi ñeán söï di chuyeån cuûa chuù yù? a. Moät ngöôøi trong khi noùi chuyeän vaãn nhìn vaø nghe taát caû nhöõng gì xaûy ra xung quanh. b. Moät hoïc sinh ñang hoïc baøi thì quay sang noùi chuyeän vôùi baïn. c. Moät hoïc sinh sau khi suy nghó ñaõ phaùt bieåu raát haêng haùi. d. Moät hoïc sinh ñang nghe giaûng thì chuyeån sang nghe tieáng haùt töø beân ngoaøi voïng ñeán. Caâu 34: Moät hoïc sinh ñang chaêm chuù nghe giaûng boãng coù tieáng ñoäng maïnh, hoïc sinh naøy ñaõ quay veà phía coù tieáng ñoäng. Ñoù laø hieän töôïng: a. Di chuyeån chuù yù. c. Phaân taùn chuù yù. b. Taäp trung chuù yù. d. Phaân phoái chuù yù. Caâu 35: Chuù yù ñöôïc coi laø ñieàu kieän cuûa hoaït ñoäng coù yù thöùc vì : 1. Chuù yù giuùp con ngöôøi ñònh höôùng hoaït ñoäng. 2. Ñaûm baûo ñieàu kieän thaàn kinh – taâm lí caàn thieát cho hoaït ñoäng. 3. Chuù yù giuùp con ngöôøi thöïc hieän coù keát quaû hoaït ñoäng cuûa mình. 4. Thu huùt con ngöôøi vaøo hoaït ñoäng coù muïc ñích. 5. Chuù yù luoân ñi keøm vôùi hoaït ñoäng Caâu traû lôøi: A: 1, 2, 3. B: 2, 3, 4. C: 1, 2, 4. D: 1, 3, 5. Caâu 36 : Ñaêïc ñieåm naøo döôùi ñaây ñaëc tröng cho möùc ñoä nhaän thöùc caûm tính ? 1. Phaûn aùnh hieän thöïc khaùch quan moät caùch tröïc tieáp. 2. Phaûn aùnh caùi ñaõ qua, ñaõ coù trong kinh nghieäm cuûa caù nhaân. 3. Phaûn aùnh nhöõng thuoäc tính beân ngoaøi, tröïc quan cuûa söï vaät hieän töôïng. 4. Phaûn aùnh khaùi quaùt caùc söï vaät hieän töôïng cuøng loaïi. 5. Phaûn aùnh töøng söï vaät, hieän töôïng cuï theå. Caâu traû lôøi: A: 1, 2, 3. B: 1, 3, 5. C: 2, 3, 5. D: 1, 3, Caâu 37 : Hình thöùc ñònh höôùng ñaàu tieân cuûa con ngöôøi trong hieän thöïc khaùch quan laø: a. Caûm giaùc. c. Tö duy. b. Tri giaùc. d. Töôûng töôïng. Caâu 38 : Söï khaùc bieät veà chaát giöõa caûm giaùc ôû con ngöôøi vôùi caûm giaùc ôû ñoäng vaät laø ôû choã : a. Caûm giaùc ôû con ngöôøi phong phuù hôn ñoäng vaät. b. Caûm giaùc ôû con ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa ngoân ngöõ. c. Caûm giaùc ôû con ngöôøi mang baûn chaát xaõ hoäi lòch söû. d. Caûm giaùc ôû con ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa nhöõng hieän töôïng taâm lyù cao caáp khaùc. Caâu 39: Caâu traû lôøi naøo döôùi ñaây chöùa döïng ñaày ñuû caùc daáu hieäu baûn chaát cuûa caûm giaùc? 1, Söï phaûn aùnh cuûa chuû theå ñoái vôùi theá giôùi. 2. Nguoàn khôûi ñaàu cuûa moïi nhaän bieát veà theá giôùi. 3. Keát quaû cuûa söï phoái hôïp hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan phaân tích. 4. Söï phaûn aùnh caùc thuoäc tính rieâng leû cuûa söï vaät, hieän töôïng. 5. Laø möùc ñoä cao cuûa nhaän thöùc caûm tính. 5 Caâu traû lôøi: A: 1, 2, 4. B: 3, 4, 5. C: 1, 2, 3. D: 1, 3, 5. Caâu 40 : Noâò dung quy luaät veà ngöôõng caûm giaùc ñöôïc phaùt bieåu: a. Ngöôõng phía döôùi cuûa caûm giaùc tæ leä nghòch vôùi ñoä nhaïy caûm cuûa caûm giaùc. b. Ngöôõng phía treân cuûa caûm giaùc tæ leä nghòch vôùi ñoä nhaïy caûm cuûa caûm giaùc. c. Ngöôõng caûm giaùc tæ leä nghòch vôùi ñoä nhaïy caûm cuûa caûm giaùc. d. Ngöôõng sai bieät tæ leä nghòch vôùi ñoä nhaïy caûm cuûa caûm giaùc. Caâu 41: Caâu traû lôøi naøo döôùi ñaây phaûn aùnh quy luaät taùc ñoäng qua laïi giöõa caùc caûm giaùc? 1. Döôùi aûnh höôûng cuûa moät soá muøi, ngöôøi ta thaáy ñoä nhaïy caûm cuûa thính giaùc taêng leân roõ reät. 2. Moät muøi taùc ñoäng laâu seõ khoâng gaây caûm giaùc nöõa. 3. Ngöôøi muø ñònh höôùng trong khoâng gian chuû yeáu döïa vaøo caùc caûm giaùc ñuïng chaïm, sôø moù, khöùu giaùc, vaän ñoäng giaùc vaø caûm giaùc rung. 4. Döôùi aûnh höôûng cuûa vò ngoït cuûa ñöôøng, ñoä nhaïy caûm maøu saéc ñoái vôùi maøu da cam bò giaûm xuoáng. 5. Sau khi ñöùng treân xe buyùt moät luùc thì caûm giaùc khoù chòu veà muøi moà hoâi noàng naëc maát ñi, coøn ngöôøi môùi leân xe laïi caûm thaáy khoù chòu veà muøi ñoù. Caâu traû lôøi: A: 1, 3, 4 B: 2, 3, 5 D: 1, 3, 5 C: 2, 4, 5 Caâu 42: Nhöõng bieän phaùp naøo döôùi ñaây laø söï vaän duïng quy luaät ngöôõng caûm giaùc trong quaù trình daïy hoïc ? 1. Lôøi noùi cuûa giaùo vieân phaûi roõ raøng, ñuû nghe. 2. Söû duïng luaät töông phaûn trong daïy hoïc. 3.Ñoà duøng tröïc quan phaûi ñuû roõ. 4. Thay ñoåi hình thöùc vaû phöông phaùp daïy hoïc moät caùch hôïp lí. 5, Höôùng daãn hoïc sinh caùch baûo veä vaø giöõ gìn caùc giaùc quan toát. Caâu traû lôøi: A: 1, 3, 4 B: 2, 3, 5 C: 1, 3, 5 D: 2, 3, 4 Caâu 43: Bieän phaùp naøo döôùi ñaây laø söï vaän duïng cuûa QL thích öùng cuûa caûm giaùc trong quaù trình daïy hoïc? a. Thay ñoåi ngöõ ñieäu cuûa lôøi noùi cho phuø hôïp vôùi noäi dung caàn dieãn ñaït. b. Lôøi noùi cuûa giaùo vieân phaûi roõ raøng, maïch laïc. c. Taùc ñoäng ñoàng thôøi leân caùc giaùc quan ñeå taïo söï taêng caûm ôû hoïc sinh. d. Khi giôùi thieäu ÑDTQ caàn keøm theo lôøi chæ daãn ñeå hoïc sinh deã quan saùt. Caâu 44: Caùch giaûi thích naøo laø phuø hôïp nhaát cho tröôøng hôïp sau: Nhöõng ngöôøi daïy vó caàm, caên cöù vaøo hình thöùc cuûa chieác ñaøn, coù theå bieát ñöôïc “giaáy thoâng haønh” cuûa chieác ñaøn: noù ñöôïc laøm ôû ñaâu, bao giôø vaø do ai laøm ra. a. Söï taêng caûm. b. Söï taùc ñoäng qua laïi giöõa caùc caûm giaùc. c. Söï reøn luyeän ñoä nhaïy caûm. d. Söï chuyeån caûm giaùc. Caâu 45 : Nhöõng ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây ñaëc tröng cho quaù trình tri giaùc? 1. Laø moät quaù trình taâm lí. 6 2. Phaûn aùnh quy luaät cuûa töï nhieân vaø xaõ hoäi. 3. Phaûn aùnh söï vaät, hieän töôïng theo moät caáu truùc nhaát ñònh. 4. Phaûn aùnh hieän thöïc khaùch quan moät caùch tröïc tieáp. 5. Quaù trình nhaän thöùc baét ñaàu vaø thöïc hieän chuû yeáu baèng hình aûnh. Caâu traû lôøi: A: 1, 2, 4 B: 2, 3, 5 C: 1, 3, 4 D: 2, 4, 5 Caâu 46: Hieän töôïng taâm lí naøo döôùi ñaây ñoùng vai troø laø thaønh phaàn chính cuûa nhaän thöùc caûm tính? a. Caûm giaùc. c. Trí nhôù. d. Xuùc caûm b. Tri giaùc. Caâu 47 : Khaû naêng phaûn aùnh ñoái töôïng khoâng thay ñoåi khi ñieàu kieän tri giaùc ñaõ thay ñoåi laø noäi dung cuûa quy luaät : a. Tính ñoái töôïng cuûa tri giaùc. c. Tính yù nghóa cuûa tri giaùc. b. Tính löïc choïn cuûa tri giaùc. d. Tính oån ñònh cuûa tri giaùc. Caâu 48: Caâu traû lôøi naøo döôùi ñaây chöùa ñöïng caùc daáu hieäu baûn chaát cuûa tri giaùc? 1. Söï phaûn aùnh cuûa chuû theå ñoái vôùi theá giôùi beân ngoaøi 2. Ñöa moät söï vaät cuï theå vaøo moät phaïm truø (1 loaïi) söï vaät nhaát ñònh. 3. Nguoàân khôûi ñaàu cuûa moïi nhaän bieát veà theá giôùi. 4. Phaûn aùnh vöï vaät, hieän töôïng theo moät caáu truùc nhaát ñònh. 5. Phaûn aùnh söï vaät hieän töôïng moät caùch giaùn tieáp. Caâu traû lôøi: A: 2, 3, 5 B: 1, 2, 4 C: 1, 3, 5 D: 1, 3, 4 Caâu 49 : Khi tri giaùc con ngöôøi taùch ñoái töôïng ra khoûi boái caûnh xung quanh, laáy noù laøm ñoái töôïng phaûn aùnh cuûa mình. Ñoù laø söï theå hieän cuûa: c. Tính oån ñònh cuûa tri giaùc. a. Tính löa choïn cuûa tri giaùc. d. Tính yù nghóa cuûa tri giaùc. b. Tính ñoái töôïng cuûa tri giaùc. Caâu 50 : Caâu tuïc ngöõ “Yeâu neân toát, gheùt neân xaáu” laø söï theå hieän cuûa: a. Tính ñoái töôïng cuûa tri giaùc. c. Tính yù nghóa cuûa tri giaùc. d. Tính oån ñònh cuûa tri giaùc b. Tính löïa choïn cuûa tri giaùc. Caâu 51 : Caâu thô cuûa Nguyeãn Du “ Ngöôøi buoàn caûnh coù vui ñaâu bao giôø” laø söï theå hieän cuûa: a. Tính oån ñònh cuûa tri giaùc. c. Tính ñoái töôïng cuûa tri giaùc. b. Tính yù nghóa cuûa tri giaùc. d. Toång giaùc. Caâu 52 : Khi laøm ñoà duøng tröïc quan, giaùo vieân töôøng söû duïng nhöõng maøu saéc töôïng phaûn ñeå giuùp hoïc sinh deã tri giaùc ñoái töôïng. Ñoù laø söï vaän duïng cuûa : a. Tính yù nghóa cuûa tri giaùc. c. Tính löïa choïn cuûa tri giaùc. b. Tính ñoái töôïng cuûa tri giaùc. d. Tính oån ñònh cuûa tri giaùc. Caâu 53: Trong daïy hoïc vaø giaùo duïc phaûi tính ñeán kinh nghieäm vaø söï hieåu bieát cuûa hoïc sinh, ñeán toaøn boä ñôøi soáng taâm lyù cuûa hoï ñeå vieäc tri giaùc ñöôïc tinh teá nhaïy beùn. Ñoù laø söï vaän duïng : a. Tính oån ñònh cuûa tri giaùc. c. Tính ñoái töôïng. b. Tính löïa choïn cuûa tri giaùc. d. Toång giaùc. Caâu 54: Galileâ ñaõ tìm ra ñònh luaät dao ñoäng cuûa con laéc trong tröôøng hôïp: khi laøm leã ôû nhaø thôø, oâng nhìn leân chieác ñeøn chuøm baèng ñoàng cuûa cha caû B.Chenlin. Gioù thoåi qua cöûa soå laøm 7 chieác ñeøn kheõ ñu ñöa. Galileâ baét ñaàu ño thôøi gian dao ñoäng cuûa caùi ñeøn theo nhòp tim cuûa mình. OÂâng baát chôït phaùt hieän ra raèng, thôøi gian dao ñoäng cuûa caùi ñeøn luoân xaùc ñònh. Naêng löïc tri giaùc naøo döôùi ñaây ñöôïc theå hieän trong ví duï treân? a. NL tri giaùc troïn veïn ñoái töôïng. b. NL quan saùt ñoái töôïng. c. NL phoái hôïp caùc giaùc quan khi tri giaùc. d. NL phaûn aùnh ñoái töôïng theo moät caáu truùc nhaát ñònh. Caâu 55: Trong daïy hoïc, khi giôùi thieäu ñoà duøng tröïc quan, caàn keøm theo lôøi chæ daãn. Keát luaän naøy ñöôïc ruùt ra töø QL naøo döôùi ñaây cuûa tri giaùc? a. Tính troïn veïn. c. Tính coù yù nghóa. b. Tính löïa choïn. d. Tính oån ñònh. Caâu 56 : Haõy tìm trong soá nhöõng ñaëc ñieåm cuûa caùc quaù trình phaûn aùnh döôùi ñaây ñaëc ñieåm naøo ñaëc tröng cho tö duy cuûa con ngöôøi ? 1. Phaûn aùnh caùi môùi, caùi chöa bieát. 2. Phaûn aùnh nhöõng thuoäc tính baûn chaát, tính quy luaät cuûa söï vaät hieän töôïng. 3. Phaûn aùnh khi coù söï taùc ñoäng tröïc tieáp cuûa söï vaät hieän töôïng vaøo giaùc quan. 4. Phaûn aùnh caùc thuoäc tính tröïc quan beân ngoaøi cuûa söï vaät hieän töôïng. 5. Laø moät quaù trình taâm lí chæ naûy sinh trong hoaøn caûnh coù vaán ñeà. Caâu traû lôøi: A: 1, 3, 5 B: 2, 3, 4 C: 1, 2, 5 D: 1, 3, 4 Caâu 57 : Quaù trình taâm lyù cho pheùp con ngöôøi caûi taïo laïi thoâng tin cuûa nhaän thöùc caûm tính laøm cho chuùng coù yù nghóa hôn ñoái vôùi hoaït ñoäng nhaän thöùc cuûa con ngöôøi laø : a. Trí nhôù. c. Tö duy. b. Tri giaùc. d. Töôûng töôïng. Caâu 58: Quaù trình taâm lyù naûy sinh khi xuaát hieän hoaøn caûnh coù vaán ñeà, giuùp con ngöôøi nhaän thöùc vaø caûi taïo hieän thöïc khaùch quan . ñoù laø quaù trình: a. Caûm giaùc. c. Trí nhôù. b. Tri giaùc. d. Tö duy. Caâu 59 : “Soá nguyeân toá laø soá chæ chia heát cho moät vaø cho chính noù”. Ñònh nghóa naøy theå hieän ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây cuûa tö duy ? a. Tính giaùn tieáp. c. Tính khaùi quaùt. d. Tính coù vaán ñeà. b. Tính tröøu töôïng. Caâu 60: Khi ñeán beán xe buyùt khoâng phaûi “giôø cao ñieåm” maø thaáy quaù ñoäng ngöôøi ñôïi, ta nghó ngay raèng xe ñaõ boû chuyeán. Ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây cuûa tö duy ñöôïc moâ taû trong tröôøng hôïp treân? a. Tính coù vaán ñeà. c. Tính tröøu töôïng. d. Tính khaùi quaùt. b. Tính giaùn tieáp. Caâu 61: Muoán kích thích tö duy thì hoaøn caûnh coù vaán ñeà phaûi baûo ñaûm caùc ñieàu kieän naøo sau ñaây? 1. Caù nhaân yù thöùc ñöôïc vaán ñeà. 2. Döõ kieän naèm ngoaøi taàm hieåu bieát. 8 3. Coù nhu caàu giaûi quyeát vaán ñeà. 4. Döõ kieän naèm trong taàm hieåu bieát. 5. Döõ kieän quen thuoäc. Caâu traû lôøi: A: 1, 3, 5 B: 1, 2, 4 C: 1, 3, 4 D: 2, 3, 5 Caâu 62 : Naém ñöôïc quy luaät ñaøn hoài cuûa kim loaïi döôùi taùc ñoäng cuûa nhieät, ngöôøi kó sö ñaõ thieát keá nhöõng khoaûng caùch nhoû giöõa caùc ñoaïn ñöôøng ray ñeå ñaûm baûo an toaøn khi taøu chaïy. Ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây cuûa tö duy ñöôïc theå hieän trong tröôøng hôïp treân? a. Tính “coù vaán ñeà” c. Tính tröøu töôïng vaø khaùi quaùt. d. Tính chaát lí tính cuûa tö duy. b. Tính giaùn tieáp. Caâu 63: Trong moät haønh ñoäng tö duy cuï theå, vieäc söû duïng caùc thao taùc tö duy ñöôïc thöïc hieän: 1. Theo moät trình töï nhaát ñònh. 2. Do nhieäm vuï tö duy quy ñònh. 3. Ñan xen nhau khoâng theo moät trình töï naøo. 4. Khoâng nhaát thieát phaûi thöïc hieän ñaày ñuû caùc thao taùc tö duy. 5. Phaûi thöïc hieän ñaày ñuû caùc thao taùc tö duy. Caâu traû lôøi: A: 1, 2, 4 B: 2, 3, 4 C: 2, 3, 5 D: 1, 2, 5 Caâu 64: Phaùt trieån tö duy cho hoïc sinh phaûi gaén vôùi vieäc trau doài ngoân ngöõ. Bieän phaùp naøy ñöôïc ruùt ra töø ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây cuûa tö duy ? a. Tính giaùn tieáp. b. Tính tröøu töôïng vaø khaùi quaùt. c. Tö duy coù quan heä maät thieát vôùi ngoân ngöõ. d. Tö duy coù quan heä maät thieát vôùi nhaän thöùc caûm tính. Caâu 65: Muoán thuùc ñaåy tö duy phaûi ñöa hoïc sinh vaøo caùc tình huoáng coù vaán ñeà thuùc ñaåy hoïc suy nghó, kích thích tính tích cöïc nhaän thöùc cuûa hoïc sinh. Bieän phaùp naøy ñöôïc ruùt ra töø ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây cuûa tö duy ? a. Tính coù vaán ñeà. b. Tính giaùn tieáp. c. Tính tröøu töôïng vaø khaùi quaùt. d. Tö duy coù quan heä maät thieát vôùi nhaän thöùc caûm tính. Caâu 66: Khi höôùng daãn hoïc sinh giaûi baøi taäp toaùn, giaùo vieân thöôøng yeâu caàu hoïc sinh toùm taét ñeà toaùn. Vieäc laøm ñoù cuûa giaùo vieân coù taùc duïng kích thích hoïc sinh thöïc hieän thao taùc naøo döôùi ñaây cuûa tö duy? a. Phaân tích. c. Tröøu töôïng hoaù. b. Toång hôïp. d. Khaùi quaùt hoaù. Caâu 67: Ñoïc nhaät kyù cuûa Ñaëng Thuyø Traâm, ta nhö thaáy cuoäc chieán ñaáu aùc lieät cuûa nhaân daân ta trong cuoäc chieán choáng Myõ cöùu nöôùc hieän ra tröôùc maét. Ñoù laø söï theå hieän cuûa loaïi töôûng töôïng naøo döôùi ñaây? a. Töôûng töôïng saùng taïo. c. Öôùc mô d. Lyù töôûng b. Töôûng töôïng taùi taïo. 9 Caâu 68: Caùch saùng taïo naøo döôùi ñaây cuûa töôûng töôïng ñöôïc caùc nhaø pheâ bình söû duïng ñeå veõ tranh bieám hoaï ? c. Lieân hôïp. a. Nhaán maïnh. d. Ñieån hình hoaù. b. Chaép gheùp. Caâu 69: Caùc nhaø vaên, nhaø soaïn kòch… thöôøng söû duïng caùch saùng taïo naøo döôùi ñaây ñeå xaây döïng neân tính caùch cho caùc nhaân vaät trong taùc phaåm cuûa mình ? a. Chaép gheùp. c. Ñieån hình hoaù. b. Lieân hôïp. d. Loaïi suy. Caâu 70 :Trong caùc ñaëc ñieåm phaûn aùnh döôùi ñaây, ñaëc ñeåm naøo chæ ñaëc töng cho töôûng töôïng maø khoâng ñaëc tröng cho caùc quaù trình taâm lí khaùc? a. Söï phaûn aùnh cuûa chuû theå ñoái vôùi theá giôùi beân ngoaøi. b. Phaûn aùnh caùi môùi, caùi chöa bieát. c. Phaûn aùnh caùi môùi treân cô sôû löïa choïn vaø keát hôïp caùc hình aûnh d. Ñöôïc kích thích bôûi hoaøn caûnh coù vaán ñeà. Caâu 71: Hình aûnh con roàng trong daân gian cuûa ngöôøi Vieät Nam ñöôïc xaây döïng baèng phöông phaùp: c. Ñieån hình hoaù. a. Chaép gheùp. d. Loaïi suy. b. Lieân hôïp. Caâu 72: Nhöõng ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây ñaëc tröng cho möùc ñoä nhaän thöùc lí tính? 1. Phaûn aùnh baèng con ñöôøng giaùn tieáp vôùi söï tham gia taát yeáu cuûa ngoân ngöõ. 2. Phaûn aùnh KN cuûa con ngöôøi thuoäc caùc lónh vöïc nhaän thöùc, caûm xuùc, haønh vi. 3. Phaûn aùnh nhöõng thuoäc tính tröïc quan, cuï theå cuûa söï vaät, hieän töôïng. 4. Phaûn aùnh caùc daáu hieäu chung, baûn chaát cuûa söï vaät, hieän töôïng. 5. Phaûn aùnh quy luaät vaän ñoäng cuûa töï nhieân vaø xaõ hoäi. Caâu traû lôøi: A: 1,3,4 B: 2,3,5 C: 2,4,5 D:1,4,5 Caâu 73: Ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây ñaëc tröng cho ngoân ngöõ ñoäc thoaïi? a. Ngoân ngöõ coù söû duïng roäng raõi caùc phöông tieän giao tieáp phi ngoân ngöõ. b. Ngoân ngöõ maø yù nghóa cuûa noù ñöôïc hieåu nhôø moät hoaøn caûnh giao löu cuï theå. c. Ngoân ngöõ chòu söï kieåm soaùt cuûa y ùchí nhieàu nhaát. d. Ngoân ngöõ ñöôïc chöông trình hoaù vaø hoaït ñoäng töø tröôùc. Caâu 74: Nhôø ngoân ngöõ maø con ngöôøi coù theå lónh hoäi neàn vaên hoaù xaõ hoäi, naâng cao taàm hieåu bieát cuûa mình. Ñoù laø theå hieän vai troø cuûa ngoân ngöõ ñoái vôùi: a. Tri giaùc. c. Tö duy. d. Töôûng töôïng b. Trí nhôù. Caâu 75: Moät daïng ngoân ngöõ toàn taïi döôùi daïng nhöõng caûm giaùc vaän ñoäng, do cô cheá ñaëc bieät cuûa noù quy ñònh. Ñoù laø: a. Ngoân ngöõ noùi. c. Ngoân ngöõ beân ngoaøi. b. Ngoân ngöõ vieát. d. Ngoân ngöõ beân trong. 10 Caâu 76: Nhöõng thaùi ñoä xuùc caûm oån ñònh cuûa con ngöôøi ñoái vôùi nhöõng söï vaät hieän töôïng cuûa hieän thöïc khaùch quan, phaûn aùnh yù nghóa cuûa chuùng trong moái lieân heä vôùi nhu caàu vaø ñoäng cô cuûa hoï ñöôïc goïi laø : a. Xuùc caûm. c. YÙ chí. d. Nhaän thöùc. b. Tình caûm. Caâu 77: Nhöõng ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây ñaëc tröng cho xuùc caûm ? 1. Luoân ôû traïng thaùi hieän thöïc 2. Coù tính nhaát thôøi, ña daïng, phuï thuoäc vaøo tình huoáng. 3. Gaén lieàn vôùi phaûn xaï coù ñieàu kieän, vôùi ñoäng hình. 4. Laø moät thuoäc tính taâm lyù. 5. Coù caû ôû ngöôøi vaø ñoäng vaät Caâu traû lôøi: A: 1, 2, 5 B: 2, 3, 4 C: 2, 4, 5 D: 1, 3, 5 Caâu 78: Nhöõng ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây ñaëc tröng cho tình caûm ? 1. Laø hieän töôïng taâm lí mang tính chuû theå, coù baûn chaát xaõ hoäi-lòch söû. 2. Phaûn aùnh hieän thöïc khaùch quan döôùi hình thöùc hình aûnh, bieåu töôïng, khaùi nieäm 3. Phaûn aùnh moái quan heä giöõa söï vaät, hieän töôïng vôùi nhu caàu vaø ñoäng cô cuûa caù nhaân. 4. Phaûn aùnh theá giôùi khaùch quan döôùi hình thöùc nhöõng rung caûm, traûi nghieäm. 5. Phaûn aùnh quy luaät vaän ñoäng cuûa töï nhieân vaø xaõ hoäi. Caâu traû lôøi: A: 1, 3, 5 B: 1, 3, 4 C: 2, 3, 5 D: 1, 4, 5 Caâu 79: “ Neáu khoâng coù nhöõng xuùc caûm cuûa con ngöôøi thì xöa nay khoâng coù vaø khoâng theå coù söï tìm toøi chaân lí” Nhaän ñònh treân cuûa Leâ Nin noùi ñeán vai troø cuûa tình caûm ñoái vôùi: a. Hoaït ñoäng. c. Ñôøi soáng. d. Giaùo duïc. b. Nhaän thöùc. Caâu 80: Hieän töôïng taâm lyù naøo döôùi ñaây chi phoái moïi bieåu hieän cuûa xu höôùng, laø maët coát loõi cuûa tính caùch, laø ñieàu kieän ñeå hình thaønh naêng löïc ? a. Xuùc caûm. c. Trí nhôù. d. Tö duy. b. Tình caûm. Caâu 81: Hieän töôïng naøo döôùi ñaây laø söï theå hieän cuûa xuùc caûm ? a. Say meâ aâm nhaïc. c. Vui möøng khi ñöôïc ñieåm cao. b. Ham thích ñoïc saùch. d. Suy nghó veà töông lai. Caâu 99: Hieän töôïng taâm lyù naøo döôùi ñaây laø söï theå hieän cuûa tình caûm ? a. Traàm uaát. c. Hoaûng loaïn. b. Lo laéng. d. Ham hieåu bieát. Caâu 82: “OÂi tình ñoàng chí, trong böôùc gian truaân môùi thaáy noù vó ñaïi laøm sao! Toâi khoùc vì bieát raèng cho toâi aên, caùc ñoàng chí ñaõ khaúng ñònh thaùi ñoä cuûa toâi tröôùc quaân thuø”. Ñoaïn vaên treân laø söï theå hieän cuûa: a. Xuùc ñoäng. c. Tình caûm b. Taâm traïng. d. Söï say meâ 11 Caâu 83: “Chaäp chôøn luùc tænh luùc meâ, toâi thaáp thoûm chæ lo nhaø toâi bò baét. Lieäu khi bò haønh haï, nhaø toâi lieäu coù giöõ ñöôïc khoâng? Naèm cöù tính toaùn quaån quanh…”. Ñoaïn trích treân laø söï theå hieän cuûa: a. Xuùc ñoäng. c. Tình caûm. b. Taâm traïng. d. Söï say meâ. Caâu 84: “Ñieàu traên trôû lôùn nhaát trong loøng anh nho Saéc: bieát maát nöôùc maø khoâng lo vieäc cöùu nöôùc laø phaïm ñieàu baát trung. Nhöng khoáân noãi gaùnh gia ñình cuûa anh quaù naëng. Môùi 37 tuoåi maø ñaõ 3 con …” (“Buùp sen xanh” – Sôn Tuøng) Ñoaïn trích treân phaûn aùnh ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây cuûa tình caûm ? a. Tình caûm aâm tính. b. Tình caûm döông tính. c. Tính tích cöïc. d. Tính tieâu cöïc. Caâu 85: Nhöõng hieän töôïng naøo döôùi ñaây laø söï theå hieän cuûa taâm traïng ? 1. Traàm uaát. 4. Khieáp sôï. 2. Giaän döõ. 5. Troáng traûi. 3. Buoàn raàu. Caâu traû lôøi: A: 1, 2, 4 B: 1, 3, 5 C: 2, 3, 5 D: 2, 3, 4 Caâu 86:Nhöõng bieåu hieän naøo döôùi ñaây thuoäc veà tình caûm trí tueä? 1. Ham hieåu bieát. 4. Söï hoaøi nghi. 2. Loøng traéc aån. 5. Ngaïc nhieân. 3. Söï mæa mai. Caâu traû lôøi: A: 1, 4, 5 B: 2, 3, 5 C: 1, 3, 4 D: 2, 4, 5. Caâu 87: Nhöõng bieåu hieän naøo döôùi ñaây thuoäc veà tình caûm ñaïo ñöùc? 1. Tính khoâi haøi. 4. Tình yeâu ngheä thuaät. 2. Tình ñoàng chí. 5. Tính ghen tò. 3. Tình caûm nghóa vuï. Caâu traû lôøi: A: 1, 3, 4 B: 1, 4, 5 C: 2, 3, 4 D: 2, 3, 5 Caâu 88: “Yeâu nhau yeâu caû ñöôøng ñi Gheùt nhau gheùt caû toâng ty hoï haøng” Caâu ca dao treân noùi leân quy luaät naøo döôùi ñaây cuûa tình caûm ? a. Quy luaät “caûm öùng” c. Quy luaät “thích öùng”. b. Quy luaät “laây lan”. d. Quy luaät “di chuyeån”. Caâu 89: Caâu tuïc ngöõ naøo döôùi ñaây noùi leân quy luaät laây lan cuûa tình caûm ? a. Giaän caù cheùm thôùt. c. Löûa gaàn rôm laâu ngaøy cuõng beùn. b. Gaàn thöôøng, xa thöông. d. Moät con ngöïa ñau, caû taøu boû coû. Caâu 90: ÔÛ vaän ñoäng vieân leo nuùi hay thaùm hieåm thöôøng coù taâm lyù vöøa lo aâu vöøa töï haøo. Ñoù laø söï theå hieän cuûa: a. Quy luaät “Caûm öùng” c. Quy luaät “Thích öùng”. d. Quy luaät “Di chuyeån”. b. Quy luaät “Pha troän”. 12 Caâu 91: Caâu luaä tuïct ngöõ “Dao i naêQuy ng chaø naêng quen” a. Quy “caûm öùng”naêng maøi naêng saéc, ngöôøc. luaäot “thích öùng”. noùi leân quy luaät naøo döôù i ñaâluaä y cuû a tình caûm ? b. Quy t “laâ y lan”. d. Quy luaät hình thaønh tình caûm . Caâu 92: Bieän phaùp giaùo duïc “oân ngheøo nhôù khoå” xuaát phaùt töø quy luaät : a. “Di chuyeån”. c. “Caûm öùng”. b. “Pha troän”. d. “ Thích öùng”. Caâu 93: Trong giaùo duïc, giaùo vieân duøng bieän phaùp “laáy ñoäc trò ñoäc” ñeå khaéc phuïc tính nhuùt nhaùt, e deø, töï ti cuûa hoïc sinh laø xuaát phaùt töø : c. QL “Caûm öùng” a. QL “Thích öùng”. d. QL hình thaønh tình caûm. b. QL “Laây lan”. Caâu 94: Haønh ñoäng yù chí mang nhöõng ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây? 1. Môùi meû, khaùc thöôøng. 2. Chính xaùc, hôïp lyù. 3. Coù muïc ñích, 4. Coù söï noã löïc khaéc phuïc khoù khaên. 5. Coù söï löïa choïn phöông tieän vaø bieän phaùp haønh ñoäng Caâu traû lôøi: A: 1, 2, 4 B: 2, 3, 5 C: 3, 4, 5 D: 2, 3, 4 Caâu 95: Nhöõng ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây ñaëc tröng cho haønh ñoäng kó xaûo? 1. Mang tính chaát kó thuaät thuaàn tuyù. 2. Luoân gaén vôùi moät tình huoáng xaùc ñònh. 3. Ñöôïc ñaùnh giaù veà maët kó thuaät thao taùc. 4. Coù tính beàn vöõng cao. 5. Ñöôïc hình thaønh chuû yeáu baèng luyeän taäp coù muïc ñích, coù heä thoáng. Caâu traû lôøi: A: 2, 4, 5 B: 1, 3, 4 C: 1, 3, 5 D: 1, 2, 5 Caâu 96: Moät kyõ xaûo ñaõ hình thaønh, neáu khoâng ñöôïc luyeän taäp, cuûng coá, söû duïng thöôøng xuyeân seõ bò suy yeáu vaø maát ñi. Ñoù laø noäi dung cuûa quy luaät : a. QL tieán boä khoâng ñoàng ñeàu. b. QL “ñænh” cuûa phöông phaùp luyeän taäp. c. QL taùc ñoäng qua laïi giöõa kyõ xaûo cuõ vaø kyõ xaûo môùi. d. QL daäp taét kyõ xaûo. Caâu 97: Trong trong coâng taùc giaùo duïc, ñeå mang laïi hieäu quaû cao caàn thöôøng xuyeân thay ñoåi phöông phaùp cho thích hôïp. Bieän phaùp naøy xuaát phaùt töø quy luaät naøo döôùi ñaây cuûa kyõ xaûo ? a. QL tieán boä khoâng ñoàng ñeàu. b. QL “ñænh” cuûa phöông phaùp luyeän taäp. c. QL taùc ñoäng qua laïi giöõa kyõ xaûo cuõ vaø kyõ xaûo môùi. d. QL daäp taét kyõ xaûo. Caâu 98: Khi luyeän taäp kyõ xaûo caàn tính ñeán nhöõng kyõ xaûo ñaõ coù ôû ngöôøi hoïc laø keát luaän ñöôïc ruùt ra töø quy luaät : a. QL tieán boä khoâng ñoàng ñeàu. b. QL “ñænh” cuûa phöông phaùp luyeän taäp. 13 c. QL taùc ñoäng qua laïi giöõa kyõ xaûo cuõ vaø kyõ xaûo môùi. d. QL daäp taét kyõ xaûo. Caâu 99: Nguyeân taéc “Vaên oân voõ luyeän” laø söï vaän duïng quy luaät naøo döôùi ñaây cuûa kó xaûo? a. QL tieán boä khoâng ñoàng ñeàu. b. QL “ñænh” cuûa phöông phaùp luyeän taäp. QL taùc ñoäng qua laïi giöõa kyõ xaûo cuõ vaø kyõ xaûo môùi. QL daäp taét kyõ xaûo. Caâu 100 : Quaù trình taâm lyù phaûn aùnh voán kinh nghieäm cuûa con ngöôøi ñöôïc goïi laø: a. Tri giaùc. c. Ngoân ngöõ. b. Trí nhôù. d. Tö duy. Caâu 101. Nhöõng ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm trí nhôù cuûa con ngöôøi? 1. Toaøn boä khoái löôïng cuûa taøi lieäu khoâng bao giôø ñöôïc ghi nhôù moät caùch nguyeân veïn. 2. Caùc quaù trình tri giaùc, giöõ gìn, xöû lí thoâng tin ñeàu mang tính chaát choïn loïc. 3. Söï ghi nhôù thoâng tin ñöôïc tieâu chuaån hoaù moät caùch chaët cheõ. 4. Toaøn boä khoái löôïng cuûa taøi lieäu coù theå ñöôïc ghi nhôù nguyeân veïn. 5. Söï ghi nhôù thoâng tin khoâng ñöôïc tieâu chuaån hoaù. Caâu traû lôøi: A: 1, 2, 5 B: 1, 2, 3 C: 2, 3, 4 D:2, 4, 5 Caâu 102. Trong cuoäc soáng ta thaáy coù hieän töôïng chôït nhôù hay söïc nhôù ra moät ñieàu gì ñoù gaén vôùi moät hoaøn caûnh cuï theå. Ñoù laø bieåu hieän cuûa quaù trình: a. Nhôù laïi khoâng chuû ñònh. c. Nhôù laïi coù chuû ñònh. b. Nhaän laïi khoâng chuû ñònh. d. Nhaän laïi coù chuû ñònh. Caâu 103. Hoïc sinh thöôøng ghi nhôù maùy moùc khi : 1. Khoâng hieåu yù nghóa cuûa taøi lieäu. 2. Taøi lieäu hoïc taäp quaù daøi. 3. Giaùo vieân yeâu caàu traû lôøi ñuùng nhö trong saùch vôû. 4. Noäi dung taøi lieäu khoâng coù quan heä loâgíc. 5. Taøi lieäu hoïc taäp ngaén, deã hoïc. Caâu traû lôøi: A: 1, 2, 4 C: 1, 3, 4. B: 2, 3, 4 D: 3, 4, 5 Caâu 104 : Tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây laø ghi nhôù coù chuû ñònh ? a. Hoïc sinh chuù yù nghe giaûng ñeå hieåu baøi. b. Hoïc sinh thuoäc quy taéc trong quaù trình giaûi baøi taäp. c. Hoïc sinh laøm thí nghieäm, quan saùt, töï ruùt ra keát luaän nhôø vaäy maø nhôù ñöôïc baøi. d. Hoïc sinh ñoïc chuyeän roài keå laïi cho baïn nghe. Caâu 105 : Trong hoïc taäp, hoïc sinh xaây döïng ñeà cöông ñeå ghi nhôù taøi lieäu laø caùch : a. Ghi nhôù khoâng chuû ñònh. c. Ghi nhôù maùy moùc. b. Ghi nhôù coù chuû ñònh. d. Ghi nhôù yù nghóa. Caâu 106 : Saûn phaåm cuûa trí nhôù laø : 14 a. Hình aûnh. c. Khaùi nieäm. b. Bieåu töôïng. d. Rung caûm. Caâu 107 : Tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây laø ghi nhôù khoâng chuû ñònh? a. Sau khi ñoïc baøi khoaù moät laàn, hoïc sinh laäp ñeà cöông baøi khoaù. b. Hoïc sinh laøm nhieàu baøi taäp nhôø vaäy maø nhôù ñöôïc quy taéc. c. Khi nghe giaûng, hoïc sinh ghi nhôù ñeå hieåu baøi. d. Hoïc sinh ñoïc ñi ñoïc laïi nhieàu laàn taøi lieäu ñeå ghi nhôù. Caâu 108: Ghi nhôù khoâng chuû ñònh thöôøng ñöôïc thöïc hieän khi: 1. Noäi dung taøi lieäu trôû thaønh muïc ñích chính cuûa haønh ñoäng. 2. Haønh ñoäng ñöôïc laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn döôùi hình thöùc naøo ñoù. 3. Taøi lieäu ñoøi hoûi caù nhaân phaûi ghi nhôù ñaày ñuû. 4. Nhöõng ñoái töôïng gaây aán töôïng xuùc caûm maïnh ñoái vôùi caù nhaân. 5. Noäi dung cuûa taøi lieäu ngaén, deã nhôù. Caâu traû lôøi: A: 1, 2, 4 B: 2, 3, 5 C: 1, 3, 5 D: 1, 3, 4 Caâu 109: Nhöõng tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây laø ghi nhôù coù yù nghóa ? 1. Hoïc sinh duøng ngoân ngöõ cuûa mình ñeå dieãn ñaït laïi noäi dung taøi lieäu caàn ghi nhôù. 2. Hoïc sinh söû duïng moät soá thuû thuaät ñeå ghi nhôù. 3. Hoïc sinh xaây döïng ñeà cöông cuûa taøi lieäu caàn nhôù. 4. Hoïc sinh heä thoáng hoaù kieán thöùc, nhôø vaäy maø nhôù baøi ñöôïc deã daøng. 5.Hoïc sinh ñoïc ñi, ñoïc laïi taøi lieäu nhieàu laàn ñeå nhôù. Caâu traû lôøi: A: 1, 3, 4 B: 1, 2, 4 C: 2, 3, 5 D: 2, 3, 4 Caâu 110: Bieän phaùp naøo trong caùc bieän phaùp sau giuùp hoïc sinh giöõ gìn taøi lieäu coù hieäu quûa? 1. Ñoïc ñi ñoïc laïi nhieàu laàn taøi lieäu caàn nhôù. 4. Tích cöïc tö duy khi oân taäp. 2. OÂn taäp moät caùch ñeàu ñaën vaø tích cöïc. 5. OÂn lieân tuïc trong moät thôøi gian daøi. 3. Laäp ñeà cöông cuûa taøi lieäu hoïc taäp. Caâu traû lôøi: A: 1, 3, 5 B: 2, 3, 4 C: 1, 3, 4 D: 2, 3, 5 Caâu 111: “Ñi truy veà trao” laø moät bieän phaùp giuùp hoïc sinh: a. Ghi nhôù toát. c. Nhôù laïi toát. b. Giöõ gìn toát. d. Nhaän laïi toát. Caâu 112. Moái quan heä naøo döôùi ñaây giöõa caùc quaù trình cô baûn cuûa trí nhôù (ghi laïi, giöõ gìn, nhaän laïi, nhôù laïi, queân) phaûn aùnh ñuùng baûn chaát cuûa quaù trình trí nhôù? a. Caùc quaù trình trí nhôù dieãn ra theo moät trình töï xaùc ñònh. b. Caùc quaù trình trí nhôù dieãn ra ñan xen nhau. c. Caùc quaù trình trí nhôù taùc ñoäng theo moät chieàu d. Caùc quaù trình trí nhôù thaâm nhaäp vaøo nhau, taùc ñoäng aûnh höôûng laãn nhau. Caâu 113. Queân hoaøn toaøn ñöôïc xem laø: 1. Daáu hieäu cuûa trí nhôù keùm. 15 2. Hieän töôïng hôïp lí vaø höõu ích. 3. Yeáu toá quan troïng cuûa moät trí nhôù toát. 4. Nguyeân nhaân gaây neân hieäu quaû thaáp cuûa trí nhôù. 5. Laø cô cheá taát yeáu trong hoaït ñoäng ñuùng ñaén cuûa trí nhôù. Caâu traû lôøi: A: 1, 2, 5 B: 3, 4, 5 C: 2, 3, 5 D: 1, 4, 5 Caâu 114. Trong moät buoåi thi Toaùn, moät hoïc sinh raát laâu khoâng nhôù ñöôïc coâng thöùc toaùn hoïc caàn thieát. Giaùo vieân chæ caàn nhaéc moät phaàn cuûa coâng thöùc laø ñuû ñeå hoïc sinh naøy xaùc ñònh ngay “Ñoù laø haèng ñaúng thöùc ñaùng nhôù”. Haõy xaùc ñònh xem hoïc sinh naøy ñaõ hoïc baøi theo caùch naøo? a. Ghi nhôù maùy moùc. c. Hoïc thuoäc loøng. b. Ghi nhôù yù nghó. d. Hoïc veït. Caâu 115: Con ngöôøi vôùi caùc ñaëc ñieåm sinh lí, taâm lí vaø xaõ hoäi rieâng bieät toàn taïi trong moät coäng ñoàng, laø thaønh vieân cuûa xaõ hoäi ñöôïc goïi laø: c. Caù theå. a. Caù nhaân. d. Nhaân caùch. b. Caù tính. Caâu 116: Khaùi nieäm nhaân caùch trong taâm lyù hoïc ñöôïc ñònh nghóa laø : a. Moät caù nhaân coù yù thöùc, chieám moät vò trí nhaát ñònh trong xaõ hoäi vaø thöïc hieän moät vai troø xaõ hoäi nhaát ñònh b. Laø moät con ngöôøi vôùi tö caùch laø keû mang toaøn boä thuoäc tính vaø phaåm chaát taâm lyù quy ñònh hình thöùc hoaït ñoäng vaø haønh vi coù yù nghóa xaõ hoäi. c. Moät toå hôïp nhöõng ñaëc ñieåm, nhöõng thuoäc tính taâm lyù cuûa caù nhaân, bieåu hieän baûn saéc vaø giaù trò xaõ hoäi cuûa con ngöôøi. d. Moät phaïm truø xaõ hoäi coù baûn chaát xaõ hoäi - lòch söû. Caâu 117: “ Coù taøi maø khoâng coù ñöùc laø ngöôøi voâ duïng, coù maø khoâng coù taøi thì laøm vieäc gì cuõng khoù” lôøi nhaän ñònh treân cuûa Hoà Chuû Tòch phaûn aùnh ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây cuûa nhaân caùch ? c. Tính tích cöïc a. Tính thoáng nhaát. d. Tính giao löu b. Tính oån ñònh Caâu 118 : Haõy xaùc ñònh xem ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây laø ñaëc tröng cho moät nhaân caùch ? a. Toác ñoä phaûn öùng vaän ñoäng cao, b. Nhòp ñoä hoaït ñoäng nhanh. c. Khieâm toán, thaät thaø, ngay thaúng. d. Toác ñoä hình thaønh kyõ xaûo cao. Caâu 119 : Haõy xaùc ñònh xem nhöõng ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây laø ñaëc tröng cho moät caù theå ? 1. Taän taâm. 2. Hay phaûn öùng. 3. Toác ñoä phaûn öùng vaän ñoäng cao. 4. Nhòp ñoä hoaït ñoäng nhanh. 5. Ít nhaïy caûm vôùi söï ñaùnh giaù cuûa xaõ hoäi. Caâu traû lôøi: A: 2, 3, 4 B: 1, 3, 5 C: 3, 4, 5 D: 1, 2, 4 16 Caâu 120 : Heä thoáng nhöõng quan ñieåm veà töï nhieân, xaõ hoäi vaø baûn thaân xaùc ñònh phöông chaâm hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi ñöôïc goïi laø : a. Höùng thuù c. Nieàm tin. b. Lyù töôûng d. Theá giôùi quan. Caâu 121 : Ñaëc ñieåm noåi baät cuûa nhu caàu laø : a. Hieåu bieát veà ñoái töôïng b. Coù tình caûm vôùi ñoái töôïng. c. Luoân coù ñoái töôïng. d. Phuï thuoäc vaøo ñaëc ñieåm cuûa ñoái töôïng. Caâu 122 : Hieän töôïng taâm lyù naøo döôùi ñaây laø bieåu hieän taäp trung nhaát cuûa xu höôùng nhaân caùch ? a. Nhu caàu. c. Lyù töôûng. b. Höùng thuù. d. Nieàm tin. Caâu 123 : Thaønh phaàn taïo neân heä thoáng ñoäng cô cuûa nhaân caùch laø : c. Tính caùch. a. Xu höôùng. d. Naêng löïc. b. Khí chaát. Caâu 124: Ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây ñaëc tröng cho xu höôùng cuûa nhaân caùch? a. Caån thaän. c. Khieâm toán d. Tính yeâu caàu cao. b. Coù nieàm tin. Caâu 125: Khi giaûi baøi taäp, coù nhöõng hoïc sinh sau laàn thaát baïi thöù nhaát ñaõ coá gaéng giaûi noù laàn thöù 2, thöù 3…Ñoù laø söï bieåu hieän cuûa: a. Xu höôùng. c. Naêng löïc. d. Khí chaát. b. Tính caùch. Caâu 126: Nhöõng neùt tính caùch naøo döôùi ñaây ñaëc tröng cho thaùi ñoä ñoái vôùi ngöôøi khaùc? 1. Tính quaûng giao. 4. Tính khieâm toán. 2. Tinh thaàn traùch nhieäm. 5. Tinh thaàn taäp theå. 3. Loøng vò tha. Caâu traû lôøi: A: 1, 2, 3 B: 1, 3, 5 C: 1, 3, 4 D: 2, 3, 5 Caâu 127: Nhöõng neùt tính caùch naøo döôùi ñaây theå hieän thaùi ñoä ñoái vôùi lao ñoäng? 1. Tính ích kæ. 4. Loøng trung thöïc. 2. Tính löôøi bieáng. 5. Tính caån thaän. 3. Tính saùng taïo. Caâu traû lôøi: A: 1, 3, 5 B: 2, 3, 4 C: 2, 3, 5 D: 1, 4, 5 Caâu 128: Nhöõng neùt tính caùch naøo döôùi ñaây theå hieän thaùi ñoä ñoái vôùi baûn thaân? 1. Tính kín ñaùo. 4. Tính töï pheâ bình. 2. Loøng trung thöïc. 5. Tính töï troïng. 3. Tính khieâm toán. Caâu traû lôøi: A: 1, 3, 5 B: 1, 2, 4 C: 2, 3, 5 D: 3, 4, 5 Caâu 129: Haõy chæ ra luaän ñieåm naøo döôùi ñaây laø ñuùng ñaén hôn caû trong vieäc caét nghóa khaùi nieäm tính caùch. 17 a. Nhöõng neùt tính caùch theå hieän caû thaùi ñoä vaø phöông thöùc haønh ñoäng boäc loä haønh vi töông öùng. b. Nhöõng neùt tính caùch theå hieän trong baát kyø hoaøn caûnh vaø ñieàu kieän naøo. c. Nhöõng neùt tính caùch chæ theå hieän trong nhöõng hoaøn caûnh ñieån hình vôùi chuùng maø thoâi. d. Nhöõng neùt tính caùch khoâng phaûi laø caùi gì khaùc ngoaøi thaùi ñoä cuûa con ngöôøi ñoái vôùi caùc maët xaùc ñònh cuûa hieän thöïc. Caâu 130: Haõy xaùc ñònh xem tính caùch cuûa con ngöôøi ñöôïc theå hieän trong tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây? a. Moät ngöôøi hay noåi noùng khi bò ngöôøi khaùc pheâ bình. b. Moät ngöôøi luoân soâi noåi, nhieät tình trong coâng vieäc. c. Moät hoïc sinh say meâ laép raùp ñaøi baùn daãn , daønh moïi thôøi gian raûnh roãi cho coâng vieäc. d. Moät hoïc sinh chæ nghe giaûng chaêm chuù khi giaùo vieân thoâng baùo moät ñieàu gì lí thuù. Caâu 131: Haõy xaùc ñònh xem nhöõng ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây ñaëc tröng cho khí chaát? 1. Khieâm toán 4. Nhuùt nhaùt. 2. Noùng naûy. 5. Sieâng naêng. 3. Caån thaän. Caâu traû lôøi: A: 2, 3, 4 B: 1, 2, 4 C: 2, 3, 5 D: 1, 4, 5 Caâu 132: Haõy xaùc ñònh xem nhöõng ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây ñaëc tröng cho kieåu khí chaát “Haêng haùi”? 1. Tính tích cöïc cao 2. Söùc laøm vieäc laâu beàn. 3. Naêng ñoäng, hoaït baùt. 4. Vui veû, yeâu ñôøi. 5. Muoán thay ñoåi caùc aán töôïng thöôøng xuyeân. Caâu traû lôøi: A: 2, 4, 5 B: 1, 3, 4 C: 3, 4, 5 D: 1, 4, 5 Caâu 133: Nhöõng ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây cuûa haønh vi laø do kieåu khí chaát quy ñònh? 1. Moät hoïc sinh cuïc caèn, hay caùu gaét, thieáu kieân nhaãn. 2. Moät hoïc sinh hoaït baùt, vui nhoän, haêng haùi trong coâng vieäc cuûa taäp theå. 3. Moät hoïc sinh hoïc gioûi, luoân coù yeâu caàu cao vôùi baûn thaân vaø raát töï tin. 4. Moät hoïc sinh luoân toû thaùi ñoä pheâ phaùn vôùi nhöõng ai laûng traùnh coâng vieäc cuûa taäp theå 5. Moät hoïc sinh soâi noåi, boàng boät, muoán thay ñoåi caùc aán töôïng thöôøng xuyeân. Caâu traû lôøi: A: 1, 3, 5 B: 2, 3, 4 C: 3, 4, 5 D: 1, 2, 5 Caâu 134: Haõy chæ ra nhöõng quan ñieåm ñuùng ñaén veà kieåu khí chaát: 1. Khí chaát laø do kieåu hoaït ñoäng thaàn kinh quy ñònh. 2. Khí chaát cuûa con ngöôøi khoâng theå thay ñoåi ñöôïc. 3. Khí chaát coù theå thay ñoåi döôùi aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng soáng. 4. Khoâng coù kieåu khí chaát naøo laø xaáu hay toát hoaøn toaøn. 5. Kieåu khí chaát soâi noåi mang nhieàu nhöôïc ñieåm hôn caùc kieåu khí chaát khaùc. Caâu traû lôøi: A: 1, 3, 4 B: 1, 2, 4 C: 1, 3, 5 D: 1, 2, 5 18 Caâu 135 : Toå hôïp caùc thuoäc tính taâm lyù cuûa caù nhaân phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa moät hoaït ñoäng nhaát ñònh, ñaûm baûo cho hoaït ñoäng ñoù coù keát quaû ñöôïc goïi laø : a. Xu höôùng . c. Khí chaát. b. Tính caùch. d. Naêng löïc. Caâu 136: Nhöõng tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây noùi veà naêng löïc? 1. Söï hieåu bieát roäng veà moät lónh vöïc naøo ñoù. 2. Moät ngöôøi ghi nhôù nhanh choùng ñöôïc hình daùng, maøu saéc, ñoä lôùn cuûa söï vaät. 3. Moät ngöôøi phaân bieät raát gioûi caùc muøi vaø ghi nhôù chuùng moät caùch chính xaùc. 4. Moät hoïc sinh keå laïi raát hay caâu chuyeän maø mình ñaõ ñöôïc ñoïc. 5. Moät hoïc sinh raát say meâ hoïc moân toaùn. Caâu traû lôøi: A: 1, 3, 5 B: 2, 3, 4 C: 3, 4, 5 D: 1, 3, 4 Caâu 137: Haõy xaùc ñònh xem trong nhöõng naêng löïc sö phaïm döôùi ñaây, nhöõng naêng löïc naøo laø naêng löïc chung? 1. Thaùi ñoä saùng taïo ñoái vôùi coâng vieäc. 2. Naêng löïc quan saùt nhaïy beùn, tinh teá. 3. Naêng löïc döï kieán tröôùc nhöõng bieán ñoåi trong haønh vi vaø nhaân caùch hoïc sinh. 4. Naêng löïc thieát keá quaù trình phaùt trieån nhaân caùch hoïc sinh. 5. Khaû naêng tö duy ñoäc laäp, saùng taïo. Caâu traû lôøi: A: 1, 2, 5 B: 2, 3, 4 C: 3, 4, 5 D: 1, 3, 4 Caâu 138: Caùch daïy hoïc naøo döôùi ñaây coù taùc duïng ñoái vôùi söï phaùt trieån naêng löïc tö duy ôû hoïc sinh? a. Giaùo vieân ñoïc baøi khoaù hai laàn, sau ñoù yeâu caàu hoïc sinh vieát laïi noäi dung baøi khoaù theo khaû naêng cuûa mình. b. Hình dung heä thöïc vaät vaø ñoäng vaät cuûa caùc vuøng khaùc nhau treân quaû ñòa caàu. c. Chæ ra söï gioáng vaø khaùc nhau cuûa khí haäu chaâu Aâu vaø chaâu AÙ ôû cuøng nhöõng ñoä cao nhö nhau. d. Caên cöù vaøo söï moâ taû maø hình dung ra böùc tranh cuûa thieân nhieân. Caâu 139: Naêng löïc vaø tri thöùc, kó naêng, kó xaûo coù moái quan heä : a. Thoáâng nhaát vôùi nhau. b. Ñoàng nhaát vôùi nhau. c. Coù tri thöùc, kó naêng kó xaûo veà moät lónh vöïc naøo ñoù laø coù naêng löïc veà lónh vöïc ñoù. d. Tri thöùc, kó naêng, kó xaûo khoâng lieân quan gì vôùi nhau. Caâu 140 : Trong quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån nhaân caùch, giaùo duïc coù vai troø : c. Quan troïng. a. Chuû ñaïo. d. Nhaân toá cô baûn. b. Quyeát ñònh tröïc tieáp. Caâu 141: Ñeå söûa chöõa caùc sai leäch haønh vi ñaïo ñöùc trong nhaø tröôøng, bieän phaùp chuû yeáu laø ? c. Ñuoåi khoûi tröôøng. a. Thuyeát phuïc. d. Ngaên ngöøa. b. Tröøng phaït. Caâu 142: Ñeå ngaên ngöøa nhöõng sai leäch chuaån möïc, giaùo duïc caàn chuù yù ñeán nhöõng noäi dung naøo döôùi ñaây? 19
- Xem thêm -