Tài liệu Tự động hóa truyền động thủy khí trên máy công nghiệp - chương 5- tài liệu nội bộ đhktcn thái nguyên

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1064 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Tự động hóa truyền động thủy khí trên máy công nghiệp - Chương 5- tài liệu nội bộ ĐHKTCN thái nguyên
CHƯƠNG 5  CÁC VẤN ðỀ CƠ BẢN VỀ ðIỀU KHIỂN BẰNG THUỶ - KHÍ Mạch ðK xy lanh 5.1. Khái niệm. - ðiều khiển: Là quá trình của một hệ thống dưới tác ñộng của một hay nhiều ñại lượng vào, những ñại lượng ra của hệ thống thay ñổi theo một qui luật nhất ñịnh. - ðặc trưng cho quá trình ñiều khiển là mạch ñiều khiển hở: - Hệ thống ñiều khiển: - Ph©n lo¹i tÝn hiÖu t¸c ®éng. - Các phần tử cuả hệ thống ñiều khiển: 5.2. Phần tử mạch logic. -TÝn hiÖu t¸c ®éng cña §K thuû lùc-khÝ nÐn lµ tÝn hiÖu nhÞ ph©n. VÝ dô: 1= §ãng = Van ®ãng = cã ¸p suÊt; 0 = më = van më = kh«ng cã ¸p suÊt. C¸c phÇn tö logic c¬ b¶n theo DIN40-100. 1 5.2.1. Phần tử logic NOT. 5.2.2. Phần tử logic AND. 5.2.3. Phần tử logic NAND. 5.2.4. Phần tử logic AND – NAND. 5.2.5. Phần tử logic OR. 5.2.6. Phần tử logic NOR. 2 5.2.7. Phần tử logic XOR (EXC-OR). 5.2.13. Ví dụ mạch ñiều khiển khí nén an toàn với hai nút ấn ñồng thời. 5.2.8. Mạch tạo xung khí nén. 5.3. ðại số Boole. 5.3.1. Qui tắc phép liên kết AND (và). 5.3.2. Phép liên kết OR(hoặc) 3 5.3.3. Phép NOT (phủ ñịnh). 5.3.4. Qui tắc phân phối. 4
- Xem thêm -