Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Tử vi bổ túc

.PDF
98
1104
120

Mô tả:

Tử vi bổ túc
TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 1 Tö vi bæ tóc Cïng c¸c b¹n ñoïc (Thay lêi tùa) T«i ®· ®−îc c¸c b¹n −a chuéng khoa Tö vi §Èu sè qu¸ khen ngîi vµ v× nhiÒu th¬ qu¸ kh«ng thÓ tr¶ nhêi riªng tõng b¹n, nªn cã th¬ nµy ®Ó tá bµy t©m sù vµ rÊt c¶m ¬n quÝ b¹n ®· qu¸ mÕn t«i, ®· viÕt th¬ cho t«i; kh«ng cã g× båi ®¾p c¸i lßng quÝ b¸u vµ sù ®ßi hái cña quÝ b¹n nªn t«i ®· cho in lÇn thø hai quyÓn Tö vi §Èu sè ®Çu vµ cè g¾ng trong lóc thêi giê rÊt co hÑp ®Ó in bé “DÞch – Kinh – T©n – Kh¶o” cña t«i cì chõng 10 quyÓn (®é 5000 trang) t«i vÉn nhí ®Õn c¸c b¹n "Tö vi" mµ so¹n thªm bé: Tö vi Bæ tóc, c¸i nguyªn ý cña t«i lµ khoa häc hãa khoa Tö vi, v× nã lµ mét khoa häc trªn mét nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho nªn t«i míi lËp ra nh÷ng ®å biÓu cña tõng Sao, mµ lµ mét khi ®· cã ®å biÓu thÞ theo To¸n häc t©y ph−¬ng cã thÓ tÝnh ra con sè ®−îc. Nh− vËy th× trong mét giê víi nh÷ng c«ng thøc ®É ®Þnh cho tõng sao b¹n cã thÓ tÝnh vÞ tri ¶nh h−ëng cña tÊt c¶ c¸c Sao trong Tö vi, tøc lµ b¹n ®· cã mét bµi to¸n cña Vò trô tuyÕn ¶nh h−ëng vµo mét giê nhÊt ®inh. ý t«i muèn ®−a ra mét luËn ¸n ®Ó c¸c nhµ B¸c häc vÒ To¸n ph¸p ViÖt Nam cã nh÷ng ®Þnh lý vµ nguyªn t¾c ®ã ®Ó t×m kiÕm Vò trô tuyÕn hÇu ®Ó gióp cho nh÷ng B¸c häc ¢u Mü kh«ng thÓ hiÓu ®−îc khoa Tö vi nµy vËy. C¸i −íc väng cña t«i ch¾c cã thÓ cã tiÕng vang vµ thùc hiÖn ®−îc lµ v× hiÖn t¹i c¸c nhµ B¸c häc ¢u Mü ®ang thi ®ua ®i t×m Vò trô tuyÕn. Nh©n mu«n bæ tóc cho bé Tö vi §Èu sè cña t«i ®· xuÊt b¶n t«i ®· cè t©m nghiªn cøu thªm vµ s−u tÇm c¸c b¶n x−a cña Tiªn HiÒn ®Ó l¹i. QuyÓn nµy tøc lµ quyÓn ®Ó bæ tóc gióp c¸c b¹n thªm nhiÒu tµi liÖu ®Ó cã thÓ ®o¸n Sè mét c¸ch ch¾c ch¾n. Trong 600 c¸ch ®· in phÇn nhiÒu lµ c¸ch do TrÇn §oµn tiªn sinh vµ L· Ngäc ThiÒm hai nhµ T−íng Sè häc trø danh ®êi Tèng s¬, trong 600 c¸ch trªn phÇn nhiÒu nãi vÒ nh÷ng c¸ch cña ChÝnh vµ Trung tinh, mµ trong quyÓn nµy gåm cã h¬n 400 c¸ch phÇn nhiÒu nãi vÒ Bµng tinh do Ma-y l·o tæ Tiªn «ng tr−íc t¸c vµ b¶n diÔn ra quèc ©m lµ cña Cô Lª QuÝ §«n mét bËc cao thñ vÒ Lý häc, cña n−íc ViÖt Nam mµ Ýt ai ®−îc biÕt, hiÖn t«i cßn tµng tr÷ ®−îc bé Th¸i Êt DÞ gi¶n cña cô lµm ra sau khi cô ®· häc ®−îc trong khi ®i xø Tµu. Trong quyÓn Tö vi Bæ tóc mµ t«i so¹n ®©y ®Ó hiÕn quý b¹n h©m mé Tö vi ngoµi nh÷ng c¸ch rÊt hay vµ cã nhiÒu ¶nh h−ëng m¹nh cña c¸c Bµng tinh cßn cã thÓ cho lµ mét ¸ng v¨n tuyÖt t¸c ®èi nhau tõng ch÷, tõng c¸ch tõng sao mét. Nh− c©u: Ph× m·n Kim « tuy Gia s¸t, nhi ChÝ phó Thanh kú Ngäc thá tuy L¹c H·m, nhi BÊt bÇn. Ta xem c©u trªn thÊy mét c©u ®«i rÊt c«ng phu mµ Cô ®· lùa tõng ch÷ ®èi nhau thµnh hai vÕ c©u ®èi ®Ó cho dÔ nhí. V× lÏ Êy c¶m thÊy quyÓn Tö vi Bæ tóc nµy kh«ng nh÷ng gióp c¸c b¹n rÊt nhiÒu vÒ m«n Lý häc Tö vi, nã cßn lµ mét c«ng tr×nh v¨n ch−¬ng tuyÖt t¸c cÇn ph¶i l−u truyÒn l¹i ®Ó ghi chÐp lÊy c¸i V¨n hãa ®êi Lª ®· ph¸t huy rÊt m¹nh ®Õn c¶ Lý häc vËy. LÊy gÇn mµ nãi th× Tö vi gióp ta biÕt ta vµ nh÷ng ng−êi th©n thuéc ta, trong ®êi lóc nµo thÞnh suy, thµnh b¹i ®Òu cã thÓ tá bµy râ rµng cã thÓ cho ta biÕt c¸i §¹o tiÕn tho¸i trong §êi. LÊy xa mµ nãi nh− trong mét n−íc hay c¶ Thiªn h¹ viÖc thµnh sù b¹i, thÞnh suy tån vong, tiªu tr−ëng, mét c¸i t¬ c¸i tãc kh«ng sai, kh«ng lÉn th× chØ nh÷ng bËc hiÒn triÕt thao thñ vÒ DÞch TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 2 lý kinh lu©n vÒ Th¸i Êt ®Ó ®Õn bËc Minh triÕt c¸i C¬ vi cña Thiªn lý. Hãa cho nªn c¸c bËc HiÒn triÕt x−a ®· cho m«n Th¸i Êt lµ “TÓ phô chi häc” lµ c¸i häc cña bËc TÓ t−íng, Phô chinh §¹i thÇn ®Ó phß Vua gióp n−íc mµ DÞch lý lµ c¸i Minh ®¹o, lµ c¸i nguyªn t¾c cña Th¸i Êt cho nªn gäi DÞch häc lµ “Néi th¸nh ngo¹i v−¬ng chi häc”. Häc ®Õn c¸i BiÕt cña Th¸nh nh©n, hay lµ c¸i häc cña c¸c bËc §Õ v−¬ng ®Ó An bang TÕ thÕ vËy. Häc ®Õn c¸i biÕt cña Th¸nh nh©n lµ c¸i häc uyªn th©m theo thêi mµ biÕn dÞch tøc lµ häc theo §¹o Thêi mµ Th¸i Êt lµ m«n duy nhÊt cña thêi ®¹o. Nh©n nãi ®Õn Th¸i Êt t«i ®−îc tiÒn duyªn gÆp ®−îc nh÷ng tµi liÖu quý b¸u, hiÖn nay ®· so¹n th¶o xong bé Th¸i Êt nh−ng v× khã kh¨n vµ dµy qu¸ (2000 trang) cho nªn ch−a xuÊt b¶n ®−îc. QuyÓn nµy t«i kh¶o cøu rÊt c«ng phu theo nh÷ng tµi liÖu. 1.Th¸i Êt thÇn kinh cña cô Tr¹ng tr×nh NguyÔn BØnh Khiªm diÔn gi¶i ra Quèc ©m. 2. Th¸i Êt DÞ gi¶n lôc cña cô Lª QuÝ §«n. 3. Th¸i Êt kim kÝnh thøc kinh cña V−¬ng Hi Minh ®êi §−êng (Ch©n b¶n Tø khè toµn th− cña Trung Hoa) 4. Th¸i Êt Thèng t«n B¶o gi¸m cña HiÓu S¬n L·o nh©n viÕt tõ ®êi §¹i ®øc n¨m thø 7 QuÝ m·o. Vµ quyÓn dÞch kinh, T©n Kh¶o cña t«i ®ang in ph¸t hµnh cã h¹n vÞ Kinh dµy tíi 5000 trang trong ®ã gåm c¸c sù nghiªn cøu theo khoa häc Nguyªn tö,, nh÷ng phÇn Vò trô quan vµ Nh©n sinh quan chó gi¶i mét c¸ch t−êng tËn, mét quyÓn kinh mµ t«i ®· ph¶i xuÊt c«ng 20 n¨m nghiªn cøu vµ thêi gian in kh«ng còng mÊt h¬n mét n¨m. T«i tù cho t«i mét nhiÖm vô thiªng liªng kh¶o cøu DÞch lý nh− thÕ mµ ngµy nµy c¸c n−íc V¨n minh ¢u Mü ®· c«ng nhËn c¸i Nguyªn t¾c ¢m d−¬ng (Principe de ParitÐ) cña hai nhµ B¸c häc Trung Hoa Tsong vµ Lee lµ ®óng vµ võa ®−îc gi¶i th−ëng Nobel vÒ Nguyªn t¾c nãi trªn. T«i rÊt lÊy lµm m·n nguyÖn trong t©m hån v× c¸i mµ t«i ®· ®Þnh ®−îc tr−íc ®©y 20 n¨m vµ ®· tham kh¶o viÕt ra ®−îc 5000 trang giÊy ®· ®−îc c¸c nhµ b¸c häc cña thÕ giíi V¨n minh nguyªn tö c«ng nhËn th× c¸i c«ng khã nhäc cña mét t©m hån dï cã ph¶i ®¾ng cay khæ cùc ®Õn ®©u còng ®−îc phÐp tù hµo ®«i chót. T«i mong r»ng nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu cña t«i sÏ gãp phÇn nµo ®ã cho giíi Khoa häc ngµy nay, v× ®ã lµ nh÷ng c¸i Tinh anh TriÕt lý cña ¸ ®«ng rÊt khã kh¶o cøu vµ t×m ®−îc c¸c bËc Minh triÕt vÒ dÞch lý vµ Th¸i Êt trong ®êi nguyªn tö nµy th× thËt lµ hiÕm. Ta cø t−ëng Dich häc chØ lµ m«n ®Ó häc bãi tãan th«i −! Kh«ng ph¶i vËy, nã chØ lµ mét khÝa c¹nh, mµ ngßai sù dïng dÞch lý vµo §¹o thêi gian vµ kh«ng gian ra nã cßn ®−a ta ®Õn c¸i häc nguyªn tö n¨ng v« cïng m·nh liÖt vµ tÕ nhÞ. NÕu thÕ giíi c«ng nhËn c¸i “nguyªn t¾c song tiÕn” tøc lµ c¸i nguyªn t¾c ©m d−¬ng lµ ®óng th× DÞch häc tuy ®· lµ c¸i Cæ häc tõ 6000 n¨m nay trë l¹i b©y giê lµ m«n häc m¬i l¹ cña thÕ giíi nguyªn tö nµy, thËt lµ mét vßng trßn luÈn quÈn v« thñy v« chung, hÕt míi ®Õn cò, hÕt cò råi l¹i míi, cø xoay xoay m·i kh«ng th«i vËy. T«i rÊt mong mái c¸c b¹n ®äc th©n mÕn g¾ng c«ng ®Ó ®i ®Õn ch©n lý. Nã kh«ng xa b¹n ®©u nã ë tr−íc mÆt ta ®Ó ta thÊy, l¾m lóc nã ®øng cho ta b¾t, nã ch¹y cho ta theo. Sµi Gßn, xu©n MËu tuÊt 1958 NguyÔn M¹nh B¶o TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 3 tö vi tæng luËn phó 1. Ng«i tö vi ®ãng vµo chèn h·m, QuyÒn cøu tha thiÓu ®¶m v« uy. 2. Phñ phïng kh«ng xø tµi suy Thñy chung nan b¶o t− c¬ l−u truyÒn 3. MÊy ng−êi phó quÝ nan toµn. Bëi vÇng ¤ thá ®ãng miÒn S¸t sinh ____________________________________________ 1. Sao tö vi ë vµo chèn h·m th× ®¶m hÕt uy quyÒn, sù cøu tha kh«ng ®−îc m¹nh (h·m v−îng ®¾c ®Þa xem quyÓn Tö vi II). 2. Sao thiªn phñ ë vµo cung bÞ Thiªn ®Þa, TuÇn triÖt kh«ng th× tiÒn tµi bÞ suy kÐm, suèt ®êi kh«ng gi÷ ®−îc tæ nghiÖp. 3. ¤ thá lµ Th¸i D−¬ng Th¸i ©m ®ãng cung h·m gÆp tø s¸t Kh«ng, KiÕp, K×nh §µ th× phó quÝ khã lßng toµn vÑn. 4. MÊy ng−êi bÊt hiÕn C«ng danh, Bëi v× NhËt NguyÖt ®ång minh SöuMïi 5. MÊy ng−êi Thñy ¸ch háa tai S¸t liªm ngé Háa, Riªu ngåi Kþ tham 6. Khèc H− ngé h·m m¹c ®µm Quý phïng kh«ng xø ai lµm cho nªn 7. Phông Long M·o DËu ®«i miÒn V−îng th× Kim b¶ng tªn ë ®Çu ____________________________________________ 4. Th¸i D−¬ng Th¸i ©m cïng ë cung Söu Mïi 5. ThÊt s¸t Liªm Trinh gÆp Háa tinh th× bÞ ch¸y nhµ, Thiªn Riªu gÆp Háa kþ vµ Tham long th× bÞ chÕt ®uèi. 6. Thiªn khèc Thiªn H− ë cung h·m th× kh«ng nãi ®Õn. Thiªn kh«i ViÖt bÞ vµo cung cã Thiªn ®Þa TuÇn TriÕt kh«ng th× kh«ng lµm nªn ®−îc 7. Sè v−îng tèt mµ gÆp Long tr× Phông c¸c ë cung M·o DËu th× thi ®ç ®Çu b¶ng vµng (nh− Tr¹ng nguyªn ®êi x−a) 8. QuÝ ¢n Mïi söu h¹n l−u, §−êng m©y nhÑ b−íc danh cao b¶ng rång. 9. Quan cung HØ ngé §µo hång, Thiªu Di tèi kþ KiÕp Kh«ng l©m vµo. 10. C«ng danh ®îi tuæi t¸c cao, Gi¸p Liªm gi¸p S¸t ®o¸n nµo cã sai TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 4 11. Gi¸p B¸t täa gi¸p Tam Thai ThiÕu niªn sím dù c¸c ®µi nghªnh ngang ________________________________ 8. Thiªn QuÝ ¢n Quang ë vµo cung Söu Mïi mµ h¹n ®i ®Õn ®Êy th× ®ç rÊt cao vµ ra lµm quan dÔ dµng. 9. Cung Quan gÆp ®−îc Thiªn hØ §µo hoa, Hång loan th× vÒ Häan lé ®−îc nhÑ b−íc thang m©y. Cung Thiªn di rÊt sî cã §Þa kiÕp, §Þa kh«ng cã thÓ lµ h¹ng chÕt ®−êng hay bÞ ¨n c−íp giÕt chÕt. 10. Ng−êi MÖnh Th©n gi¸p Liªm trinh, ThÊt s¸t th× lín tuæi míi cã c«ng danh. 11. MÖnh th©n gi¸p Thai täa th× cßn nhá ®· ®−îc ë l©u ®µi phó quÝ 12. Thiªn nguyÖt ®øc, Gi¶i thÇn tµng, Cïng lµ Quan, Phóc mét lµng trõ hung 13. Xem xÐt ®Õn chèn Thñy cung. Kþ tinh yÓm NhËt óy ®ång K×nh D−¬ng 14. §a lu §Þa kiÕp chiÕu ph−¬ng Linh tinh l¹i gÆp bÊt t−êng ch¼ng sai. 15. XÐt xem phó quÝ mÊy ng−êi MÖnh v« chÝnh diÖu trong ngßai Tam Kh«ng __________________________________ 12. Thiªn ®øc, nguyÖt ®øc, Gi¶i thÇn vµ thiªn quan, thiªn phóc lµ c¸c sao tèt ®Ó trõ tai hung. 13. Th¸i D−¬ng ë vµo cung Tý hîi gÆp hãa kþ vµ K×nh d−¬ng, ë MÖnh th©n th× yÓu tö kh«ng th× bÞ mï, h¹n gÆp th× nguy hiÓm l¾m, mét lµ cha chÕt hai lµ ®au m¾t nÆng ®Õn mï. 14. §µ lµ §Þa kiÕp ë h·m ®Þa chiÕu l¹i gÆp Linh Tinh n÷a th× ®Õn h¹ng vò còng t¸ng quèc, Th¹ch sïng vong gia. 15. MÖnh v« ChÝnh diÖu l¹i ®−îc Tam kh«ng c− hay chiÕu th× ®−îc phó quÝ. 16. §Èu Qu©n ngé Tñ tøc cung §Þa kh«ng TËt ¸ch bÖnh phïng huyÕt h−. 17. H¹n phïng Riªu Hæ kh¸ ngõa, Nh÷ng loµi ¸c thó ph¶i xa chí gÇn 18. H¹n hµnh Kþ Cù hung thÇn, Ph¶i phßng nh÷ng chèn Giang T©n míi lµnh 19. ¢m d−¬ng ®«i ng¶ cho minh ¢m c− ©m vÞ, D−¬ng hµnh d−¬ng cung. ___________________________ 16. §Èu qu©n ë cung Tö tøc th× hiÕm, §Þa kh«ng ë cung TËt ¸ch th× cã bÖnh huyÕt h−. 17. H¹n gÆp Thiªn Riªu B¹ch Hæ th× kh«ng nªn gÇn ¸c thó. TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 5 18. H¹n gÆp Hãa Kþ, Cù m«n th× ph¶i cÈn thËn chí gÇn bê s«ng ngßi sî chÕt ®uèi. 19. §©y nãi vÒ ¢m sinh hay D−¬ng sinh. Nh− ¢m sinh nh©n th× nªn ë vµo c¸c cung ¢m nh−: söu, m·o, tþ, mïi, dËu, hîi th× tèt. D−¬ng sinh nh©n th× nªn vµo c¸c cung D−¬ng nh−: tý, dÇn, th×n, ngä, th©n, tuÊt th× tèt. 20. VËn phïng §¹i tiÓu trïng phïng C¸t th× thÞnh v−îng hung th× chu©n chuyªn 21. D−¬ng §µ trïng nhiÔu MÖnh viªn Nãi n¨ng läan thuyÕt kÎo phßng khÈu tai 22. Sè muén mµng g¸i trai «m ½m V× Kþ §µ len lái Tö cung 23. ¸ch cung ¸c s¸t trïng phïng KhÝ ©m l¹nh lÏo ch¼ng cïng khÝ d−¬ng 24. Hång Loan ngé KiÕp Kh«ng ®ång thñ. _________________________________ 20. §©y nãi §¹i, tiÓu h¹n trïng phïng, nÕu cã c¸t tinh th× thËt thÞnh v−îng, nÕu cã hung tinh th× thËt chu©n chuyªn. 21. MÖnh cã D−¬ng §µ c− hay chiÕu ë cung h·m lµ ng−êi b¹ ®©u nãi ®Êy lung tung sau bÞ tai h¹i vÒ sù nãi bËy. 22. Hãa Kþ §µ la l©m cung Tö tøc lµ ng−êi muén con. 23. Cung Gi¶i ¸ch bÞ Tø s¸t, Linh háa lµ bÞnh ©m d−¬ng khÝ ph©n, khã sèng. 24. Hång ngé KiÕp kh«ng ®ång cung c− Th©n mÖnh hay tµi b¹ch còng thÕ lµ bän yÓu bÇn (bµn lµm g×) 25. X¸ bµn chi bÇn lò yÓu vong. Kþ ®µ Th¸i tuÕ th©n cung Khái nan nµo ®−îc thung dung mÊy ng−êi 26. Phông long M·o DËu sè ai, Tr−íc sau vinh hiÓn trong ngßai næi danh 27. Sao quan quÝ cïng Kh«i tinh L©m cung th©n mÖnh ®Ó danh b¶ng rång 28. Täa h−íng QuÝ ch¼ng phïng Kh«ng xø, GÆp Khoa th× nhÊt cö thµnh danh 29. NhËt nguyÖt chiÕu trong ngoµi ®ång vÞ C«ng danh mü hû cao quan ______________________________ 25. Th©n cung gÆp Kþ ®µ Th¸i tuÕ Ýt ng−êi ®−îc thung dung khái tai n¹n. TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 6 26. MÖnh th©n cã Long Phông ë M·o dËu th× thÕ nµo còng ®−îc vinh hiÓn næi danh. 27. Sao Thiªn quan, Thiªn quÝ cïng víi Kh«i ViÖt ë cung Th©n hay mÖnh th× ®ç cao. TiÕn sÜ(tr¹ng nguyªn) 28. Kh«i ViÖt kh«ng vµo n¬i cã Kh«ng, l¹i gÆp Khoa th× chØ thi mét lÇn thµnh c«ng danh. 29. Th¸i ©m Th¸i d−¬ng thñ hay chiÕu ë cung ®¾c ®Þa th× ®−îc cao quan chøc träng. 30. Con em xa khø xa hßan Bëi v× NhËt diÖu chiÕu miÒn N« cung 31. BÖnh dëm trÝ tøc rÊt hung Bëi v× TËt ¸ch BÖnh phïng KiÕp c¬ 32.KiÕp kh«ng hai Êy kh¸ ngõa L©m vµo Huynh ®Ö ®¬n s¬ mét m×nh 33. Cha mÑ h−ëng phóc lµnh th−îng thä Phô mÉu cung ¾t cã Thiªn L−¬ng 34. §ång l−¬ng héi nhËp Thª h−¬ng Vî chång cïng mét tæ ®−êng sinh ra. _______________________________ 30. Cung N« béc cã th¸i d−¬ng chiÕu th× kÎ ¨n ng−êi ë khi bá ®i khi trë vÒ. 31. Cung TËt ¸ch cã sao BÖnh phïng §Þa kiÕp Thiªn c¬ lµ ng−êi bÞ bÖnh vÒ mËt, trÝ tøc nguy hiÓm. 32. Cung Huynh ®Ö cã sao Kh«ng KiÕp lµ chØ cã mét m×nh. 33. Cung Phô mÉu cã sao Thiªn h−¬ng th× Cha mÑ rÊt sèng l©u. 34. Cung thª cã hai sao §ång l−¬ng th× vî chång cïng mét lßng. 35. Thai tØnh l¹i gÆp §µo hoa TiÒn d©m hËu thó míi ra Vî chång 36. M¹nh cung gÆp KiÕp Kh«ng l©m thñ X¸ bµn chi bÇn lò vÒ sau 37. Ên mang vi liÖt C«ng HÇu Sao lµnh T−íng C¸o héi vµo MÖnh cung 38. Lµng cã giÕng kh«ng ch¼ng uèng Sao Méc tinh chiÕu xuèng TËt cung 39. NhËt phïng h·m ®Þa Thanh Long Cã ng−êi ph−¬ng Êy vÉy vïng kh«n lªn _____________________________ 35. VÉn cung Thª hay Phu cã sao Thai gÆp ®µo hoa th× tr−íc ®i l¹i víi nhau sau míi thµnh vî chång. 36. Cung M¹nh gÆp KiÕp Kh«ng(h·m ®Þa) l©m hay thñ th× vÒ sau ph¶i nghÌo hÌn TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 7 37. Thiªn t−íng gÆp Phong c¸o c− MÖnh lµ ng−êi lµm ®Õn C«ng HÇu 38. Sao Méc §øc c− cung TËt ¸ch, kh«ng nªn gÇn giÕng ao s«ng (®Õn giÕng ë lµng m×nh còng ch¼ng nªn ®Õn) 39. Th¸i d−¬ng ë cung h·m ®Þa gÆp Thanh long lµ bÞ xa giÕng 40. Long Tr× ®Þa kiÕp s¸nh bªn GiÕng båi ao lÊp ë bªn ph−¬ng nµy 41. Thiªn c¬ ngé h·m ch¼ng hay ë ph−¬ng ®Þa nµy hiÖn qu¸i Méc tinh 42. Th¸i d−¬ng Hîi tý hiÕm minh Ngé Kh«ng KiÕp cã Th¹ch tinh thña nµo Ngé hæ cã Th¹ch khuyÓn chÇu Ngé D−¬ng nhËn cã Th¹ch ®Çu ®ùng cao 43. Tang m«n ngé Háa xÊu sao ChiÕu vµo ph−¬ng nµo ph−¬ng Êy háa tai 44. BÖnh phï ngé H×nh v« nµi Chèn Êy th× ph¶i cã ng−êi phong sang _________________________________ 40. Long tr× gÆp §Þa KiÕp lµ n¬i cã giÕng ao bÞ lÊp ®i 41. Thiªn c¬ bÞ h·m ®Þa ë n¬i nµo th× ph−¬ng Êy cã yªu qu¸i Méc tinh 42. Th¸i D−¬ng ë cung Hîi tý gÆp Kh«ng KiÕp th× n¬i Êy cã Th¹ch tinh. GÆp B¹ch hæ lµ cã con chã b»ng ®¸ chÇu, gÆp D−¬ng nhËn lµ cã c¸i ®Çu b»ng ®¸ dùng cao. 43. Sao Tang m«n gÆp Háa tinh chiÕu vµo ph−¬ng nµo th× ph−¬ng Êy cã Háa tai. 44. BÖnh phï gÆp Thiªn h×nh ë ®©u th× chç Êy cã ng−êi bÞ bÖnh phong sang. 45. BËt vi ë Tý huynh h−¬ng Ph¶n phu cã kÎ hä hµng ch¼ng kh«ng 46. §µo Tang ë MÖnh cung sau tr−íc, G¸i l¼ng l¬ nhê b−íc cÇu « 47. Ngäc hµnh h¾c chÝ nhá to Thiªn Kh«i c− Tý thñ hå MÖnh th©n 48. NhËt nguyÖt ngé §µ tinh chèn h·m Háa kþ gia môc ¸m thanh manh 49. ViÖt linh l¹i cã Thiªn h×nh §Þa ph−¬ng chèn Êy ®· ®µnh L«i oanh _______________________________ 45. Cung huynh an ë Tý cã sao tö vi h÷u bËt lµ trong hä hµng chÞ em cã ng−êi ph¶n chång. 46. §µo hoa Tang m«n ë cung MÖnh th× tr−íc sau lµ g¸i l¼ng l¬ cÇu chång. TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 8 MÖnh ë cung Tý cã Thiªn Kh«i th× ngäc hµnh cã nèt ruåi. 48. Sao NhËt nguyÖt ë vµo h·m ®Þa gÆp §µ Kþ th× mï. 49. Thiªn viÖt, linh tinh gÆp thiªn h×nh ë cung nµo th× n¬i ®ã bÞ sÐt ®¸nh. GÆp C¬ l−¬ng th× sÐt ®¸nh vµo cµnh c©y, gÆp ©m d−¬ng ë h·m ®Þa th× sÐt ®¸nh chç kh«ng. 50. H×nh Riªu phËn g¸i long ®ong, VÝ ch¼ng h¹i chång th× còng ph¶n phu 51. §µ kþ NhËn thñ vu Phu vÞ H¹i chång r×nh ch−íc quû ghª thay 52. §µo riªu sè g¸i ai hay Chång ra khái cöa, gi¾t tay giai vµo 53. Ngé H×nh gÆp Quý gi¸m ®©u Cïng lµ Tö Phñ mét mµu chÝnh chuyªn 54. Lç tai ®iÕc l¸c ©u sÇu D−¬ng §µ Kh«ng KiÕp mét miÒn mÖnh cung _______________________________ 50. §µn bµ cã Thiªn h×nh Thiªn Riªu c− mÖnh th©n th× chØ h¹i chång con kh«ng th× lµ ph¶n chång. 51. Cung phu cã §µ lµ, Hãa kþ, D−¬ng nhËn lµ ng−êi quû quyÖt h¹i chång. 52. §µn bµ MÖnh cã ®µo hoa Thiªn riªu lµ rÊt l¼ng l¬, chång võa ®i th× gi¾t giai vµo 53. MÖnh cã Thiªn h×nh, thiªn quý cïng lµ Tö vi thiªn phñ lµ ng−êi chÝnh chuyªn 54. Ng−êi cã D−¬ng §µ, Kh«ng KiÕp ë cung MÖnh th× ®iÕc l¸c ©u sÇu. 55.MiÖng ngËp ngËp miÖng kh«ng th«ng th¸i. V× TuÕ, §µ, Riªu, C¸i, MÖnh viªn 56.¢m D−¬ng TuÇn TriÖt t¹i tiÒn. MÑ cha ®Þnh ®· ch¬i tiªn thña nµo 57. Phóc cung ngé Tang ®µo Hång tó Trong hä hµng ¾t cã qu¶ phu. 58. Tang m«n, M· nhËn gÆp dï H¹n phïng n¨m Êy bß tr©u ch¼ng lµnh. 59. Tham lang B¹ch hæ phïng sinh TuÊt th×n sè Êy l¸nh m×nh s¬n l©m __________________________ 55. MÖnh cã Th¸i tuÕ, §µ la, Thiªn riªu, Hoa c¸i lµ ng−êi nãi l¾p. 56. Th¸i ©m th¸i d−¬ng bÞ TuÇn triÖt ®ãng th× cha mÑ mÊt sím 57. Cung phóc ®øc cã Tang m«n §µo hoa Hång loan lµ trong hä cã ng−êi hãa bôa. 58. H¹n gÆp Tang m«n, Thiªn m·, k×nh D−¬ng th× n¨m Êy tr©u bß bÞ dÞch. TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 9 59. Cã Tham lang gÆp B¹ch hæ ng−êi tuæi Th×n TuÊt kh«ng nªn lªn rõng nói. 60. Thai tinh ngé Th¸i ©m cung Tö H¼n r»ng con cÇu tù m¬i sinh 61. Tö cung Thai T−íng Phôc binh Vî chång ¾t ®· t− sinh thña nµo. 62. Hä hµng cã kÎ binh ®ao T−íng Binh, Tö tuyÖt ®ãng vµo Phóc cung 63. Quý ©n ngé §µo hång §iÒn tr¹ch. C« d× l−u tµi b¹ch ruéng n−¬ng 64. Vî chång viÔn phèi tha h−¬ng §µo hång len lái vµo hµng Thiªn di _____________________________ 60. Cung tö tøc cã sao Th¸i ©m ngé Thai th× cã con cÇu tù míi ®−îc. 61. Cung tö tøc cã T−íng qu©n Phôc bÞnh gÆp Thai lµ vî chång cã con riªng råi míi lÊy nhau. 62. Cung Phóc cã T−íng qu©n Phôc binh gÆp Tö hay TuyÖt cung th× trong hä cã ng−êi chÕt vÒ binh ®ao. 63. Cung ®iÒn tr¹ch cã Thiªn quý ©n quang lµ c« d× ®Ó gia tµi l¹i cho. 64. Thiªn di cã sao ®µo hång lµ vî chång lÊy nhau kh¸c lµng kh¸c tØnh. 65. Quan phïng T−íng TÊu nghÒ chi, MÖnh phïng t¶ ®¹o t¨ng ni keo nµo. 66. Hång loan TÊu hØ Vò ®µo Nh÷ng ph−êng ca x−íng tiÕng vµo nhµ quan. 67. H×nh Riªu TÊu vò mét ®oµn Lµm nghÒ thî méc kh«n ngoan ai tÇy,,, 68. KhÐo nghÒ kim chØ v¸ may Hång ®µo TÊu vò ë dÇy mÖnh cung 69. Hång loan ngé Kþ Phu cung T¬ hång ®· ®−t m¸ hång cßn −a __________________________ 65. MÖnh gÆp Thiªn quan, Thiªn T−íng, TÊu th− lµ ng−êi ®i tu hay lµm thÇy phï thñy. 66. Cã sao Hång loan, TÊu th−, Thiªn hØ, Vò khóc §µo hoa lµ nh÷ng ng−êi ca h¸t giái ë n¬i quan quyÒn. 67. Thiªn h×nh, Thiªn riªu tÊu th− vò khóc c− th©n mÖnh lµ lµm thî méc giái, khÐo. 68. Cung mÖnh cã Hång, §µo, TÊu, Vò khóc lµ lµm nghÒ Thî may giái. 69. Cung phu gÆp Hång loan ngé Hãa kþ lµ ng−êi bá chång ®i lÊy chång kh¸c. TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 10 70. Háa linh ngé h·m thiªn c¬ H¼n trong mÖnh Êy cã lµ ch¼ng yªn 71. Phô BËt Thiªn Phóc ®ång viªn, Ng«i cao chÝnh viÖn danh truyÒn y quan. 72. Phô bËt ngé Th¸i ©m nhµn, G¸i lµm bµ ®ì cøu phßng hé sinh 73. Thiªn tµi ngé NhËt bÊt minh NÕt na lÕu l¸o nh÷ng khinh phËt trêi Tý Söu MÖnh, Ngä Mïi nh©n KiÒu c− biÖt xø ch¼ng gÇn b¶n t«n ______________________________ 70. MÖnh cã Háa linh gÆp Thiªn c¬ ë h·m cung lµ ng−êi ngí ngÈn bÞ tµ ma ¸m, kh«ng yªn. 71. Sao phô bËt gÆp thiªn phóc ®ång cung ë Th©n mÖnh hay quan léc th× ®−îc ng«i cao trong chÝnh phñ mµ danh truyÒn kh¾p n¬i. 72. Sau Phô bËt gÆp Th¸i ©m ë nhµn cung th× ®µn bµ lµm bµ ®ì. 73. Sao Thiªn tµi gÆp Th¸i d−¬ng h·m cung lµ ng−êi lÕu l¸o kh«ng tin g× c¶. Ng−êi sinh n¨m Ngä Mïi mµ mÖnh Tý söu cã c¸ch nh− trªn lµ ng−êi ®i biÖt xø, xa n¬i ch«n nhau c¾t rèn, lµm kiÒu d©n xø ng−êi 74.Phu thª kh«ng kiÕp trïng xung Tr¶i hai ba ®é míi xong cöa nhµ. 75. Tö cung Kh«ng kiÕp trïng gia, Nu«i con kh«ng m¸t ®· ba bèn lÇn. Khèc H− l¹i gÆp D−¬ng thÇn Sinh nhiÒu nu«i tµi s¶n gian chu©n xiÕt nµo 76. Kh«ng phïng Ph¸ tó phèi hµo. Vî chång ch¾c chë ba tao míi thµnh 77. TriÖt tuÇn ngé m· hµnh Thª vi Vî bá chång ®µo tþ tha ph−¬ng _____________________________74. Cung phu thª cã Kh«ng kiÕp th× hai ba ®êi vî hay chång míi thµnh, 75. Cung tö cã Kh«ng KiÕp th× con sinh ba bèn lÇn míi ®Ëu. Sao khèc h− l¹i gÆp sao D−ìng vµ C« thÇn lµ sinh nhiÒu nu«i Ýt rÊt vÊt v¶. 76. Cung phu cã ph¸ qu©n gÆp Kh«ng lµ lÊy chång ba lÇn míi thµnh. 77. Cung thª cã thiªn m· ngé tuÇn triÖt lµ vî bá chång trèn tr¸nh n¬i xa. 78. Ph¸ phïng H×nh kþ Huynh h−¬ng Anh em bÊt thuËn nh÷ng ®−êng trë tranh TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 11 79. Ph¸ qu©n ngé háa, linh, ®µ, nhËn L©m TuÊt th×n nÕt h¼n gian phi 80. Thiªn h×nh D−¬ng nhËn ngä v×, L¹i gia ThÊt s¸t cã khi h×nh tï. 81. D−¬ng h×nh riªu s¸t cung phu L¹i gia Linh háa vî lo giÕt chång 82. Hoa c¸i phông c¸c §µo hång Giai toan bá vî trong lßng ch¼ng khu©y ____________________________ 78. Cung huynh cã ph¸ qu©n phïng h×nh kþ, th× anh em kh«ng thuËn nhau vµ tranh chÊp trë mÆt víi nhau. 79. MÖnh c− TuÊt th×n cã ph¸ qu©n gÆp háa linh, ®µ la, kinh d−¬ng ¾t lµ kÎ gian phi, trém c−íp. 80. Cung ngä cã thiªn h×nh k×nh d−¬ng l¹i gÆp thÊt s¸t ë ®©y th× cã khi bÞ h×nh tï. 81. Cung phu cã k×nh d−¬ng (h·m) gÆp Thiªn h×nh, riªu, thÊt s¸t l¹i thªm cã linh háa n÷a lµ g¸i giÕt chång. 82. Cung thª cã Hoa c¸i, Ph−îng c¸c ®µo hång lµ giai chØ toan bá vî, trong lßng bi æi buån rÇu. 83. Giai bÊt nh©n ph¸ qu©n th×n tuÊt. G¸i b¹c t×nh Tham s¸t nhµn cung. 84. H¹n phïng Riªu hû §µo hång, G¸i giai t− t−ëng nh÷ng lßng d©m phong. 85. Quan phï Th¸i tuÕ vËn phïng. Th¸ng ngµy chùc kiÖn cöa C«ng mái trån. 86. C¬ l−¬ng Th¸i tuÕ tang m«n. L©m vµo chèn h·m v¬ con biÕng chiÒu. 87. TuÕ §µ Kþ Cù vËn nghÌo. Qua s«ng v−ît bÓ ba ®µo ch¼ng yªn. ____________________________ 83. Th©n mÖnh ë cung Th×n tuÊt cã Ph¸ qu©n giai th× bÊt nh©n bÊt nghÜa ë cung DÇn th©n cã tham lang thÊt s¸t lµ g¸i b¹c t×nh. 84. H¹n gÆp Thiªn riªu, Hû, §µo, Hång th× trai g¸i ®Òu nghÜ ®Õn sù d©m cuång. 85. H¹n gÆp Quan phï Th¸i tuÕ lµ chØ ®i hÇu tßa suèt n¨m. 86. Ng−êi cã sao C¬ L−¬ng Th¸i TuÕ Tang m«n thñ Th©n mÖnh lµ ng−êi bÞ vî con bá r¬i, nÕu ë h¹n th× bÞ trong vßng h¹n Êy. 87. H¹n gÆp Th¸i tuÕ, §µ lµ, Hãa Kþ, Cù m«n lµ vËn nghÌo tóng ba ®µo kh«ng yªn. 88. Thiªn T−íng kh«ng kiÕp c− quan. TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 12 C«ng danh ch¼ng ®−îc t©n toan nhiÒu bÒ. 89. Phï h×nh kh«ng kiÕp kh¸ chª. KÎ thï ng−êi o¸n ph¶i dÌ m×nh thay. 90. Thai phïng §µo hû vËn nµy, Vî chång mõng ®· ®Õn ngµy në hoa. 91. Kinh riªu, Hoa c¸i, Thai, §µ VËn phïng n¨m Êy ®Ëu hoa ph¶i phßng. 92. Phôc binh Th¸i tuÕ, Kþ xung. Cïng ng−êi tranh c¹nh trong lßng ch¼ng khu©y. 93. Khoa quyÒn Léc m· vËn nµy. Mõng r»ng sè Êy ®Õn ngµy hiÓn vinh. ____________________________ 88. Cung quan cã Thiªn t−íng gÆp KiÕp kh«ng lµ kh«ng cã c«ng danh l¹i bÞ nhiÒu ®¾ng cay. 89. GÆp quan phï, thiªn h×nh kh«ng kiÕp lµ h¹n cã nhiÒu ng−êi thï o¸n ph¶i cÈn thËn e dÌ. 90. H¹n cã Thi gÆp §µo hû lµ cã con. 91. H¹n gÆp K×nh, Riªu, C¸i, Thai, §µ ph¶i cÈn thËn kh«ng th× bÞ bÖnh §Ëu. 92. H¹n gÆp Phôc binh th¸i tuÕ Hãa Kþ lµ cïng ng−êi ta c¹nh tranh nhau mµ lßng bùc tøc. 93. H¹n gÆp Khoa quyÒn léc m· lµ h¹n tèt ®−îc hiÓn vinh. 94. Khèc H− tang m· ch¼ng lµnh H¹i ng−êi h¹i cña dÔ sinh lo l−êng 95. KiÕp kh«ng H×nh Kþ §µ d−¬ng Gian nan bÞnh tËt mäi ®−êng lo ©u 96. Ng¸n thay Léc m· cïng l−u D−¬ng §µ kþ nhËt m¾t ®au ph¶i phßng. 97. Lo vÒ Thiªn m· phïng Kh«ng GÆp sao Phô BËt mét vïng sanh ®«i 98. Háa linh Tr× méc s¸ng soi L¸nh m×nh löa ch¸y n−íc s«i chí gÇn. _____________________________ 94. H¹n gÆp Khèc H−, Tang ma lµ h¹n hung h¹i ng−êi h¹i cña, lóc nµo còng ph¶i lo. 95. GÆp nh÷ng sao kÓ trªn bÞ gian nan bÞnh tËt lo ©u mäi ®−êng. 96. Léc m· cïng l−u víi D−¬ng §µ Kþ nhËt ph¶i phßng sù ®au m¾t. 97. Cung Tö tøc cã Thiªn m· ngé Kh«ng l¹i gÆp hai sao Phô bËt lµ ®Î sinh ®«i. 98. H¹n gÆp Háa linh Long tr× Méc dôc ph¶i coi chõng vÒ n−íc löa. 99. Hæ ®µ kþ nhËt toan t©n, TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 13 Hïm thiªng chã d÷ gi÷ th©n cho tßan. 100. Vò c¬ Léc m· qu¶ loan H«n nh©n thuë Êy míi trßn thÊt gia. 101. C¬ héi Phôc gia vu Ngä vÞ. VËn gÆp thêi chøc vÞ qu¶n binh 102. DËu cung Th¸i tuÕ Thiªn h×nh. Tai bay v¹ bèc dÔ sinh kh«n cÇm. 103. Qua cung Tham vò cïng x©m §−êng m©y thuë Êy h¶i l©m b«n tr×. ______________________________________ 99. GÆp B¹ch hæ, §µ lµ, Hãa Kþ, Th¸i d−¬ng th× thËt lµ h¹n cay ®¾ng, ph¶i gi÷ m×nh kÎo hïm chã c¾n. 100. GÆp nh÷ng sao kÓ trªn th× míi cã tin mõng vÒ c−íi xin. 101. GÆp Thiªn c¬ Phôc binh ë cung Ngä th× hiÓn h¸ch chØ huy qu©n ®éi. 102. Cung DËu cã Th¸i tuÕ gÆp Thiªn h×nh th× cã tai bay v¹ giã kh«ng tr¸nh ®−îc. 103. Cung Quan cã Tham lang Vò khóc c− miÕu v−îng th× gÆp thêi b«n ba trªn rõng d−íi biÓn. 104. Khèc H− c− Tý Ngä v×. Quan cung l¹i gÆp tiÕng th× gÇn xa 105. DÇn ThËn S¸t Kþ trïng gia Th−êng chiªu ®¶ m¹ thùc lµ gian tru©n 106. Vî giÇu cña c¶i kh«ng ngÇn. Th¸i ©m phïng Khóc Léc ©n m· ®ång 107. Khèc H×nh s¸t hæ tö cung §Õn giµ ch−a thÊy tay bång con th¬. 108. Sinh con ®iÕc l¸c ngÈn ng¬ Bëi cung Tö tøc S¸t ®µ KiÕp kh«ng _____________________________ 104. Cung quan c− cung Ngä tý gÆp sao Khèc H− th× cã tiÕng t¨m lõng lÉy. 105. Cung DÇn th©n gÆp ThÊt s¸t Hoa Kþ th× th−êng chiªu lÊy sù ®¸nh chöi nhau, thùc lµ khã lßng. 106. Cung Thª cã Th¸i ©m ®¾c ®Þa, V¨n khóc, Léc m·. ¢n quang Thiªn ®ång lµ vî giµu cù v¹n. 107. Cung Tö tøc cã Khèc h×nh s¸t hæ th× hiÕm hoi. 108. Cung Tö tøc cã S¸t ®µ KiÕp kh«ng lµ sinh con ®iÕc l¸c vµ ngÈn ng¬. 109. C¬ L−¬ng Méc m· ®ång cung TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 14 Phó kham ®Þch quèc, cña dïng xiÕt ®©u. 110. Ng«i cao chøc träng c«ng hÇu MÖnh ®em S¸t vò ë ®Çu Ngä cung 111.H×nh l©m Quan Léc c− §«ng Qu¶n binh chøc träng ¬n cïng Qu©n V−¬ng 112. QuyÒn cao träng chÊn biªn c−¬ng Ngä cung ThÊt s¸t, Tö L−¬ng vò ®ång 113. ¢n, Kh«i, QuÝ, ViÖt, Liªm, Hång Giai cËn Cöu Trïng, g¸i t¸c Cung phi 114. Hång, Kh«i, X−¬ng, Liªm phï tr× S©n rång d©ng tr−íc trong th× danh cao 109. Th©n, MÖnh cung hay §iÒn Tµi cã sao c¬ l−¬ng gÆp Léc m· th× phó gia ®Þch quèc. 110. Cung mÖnh c− Ngä cã thÊt s¸t Vò khóc lµ bËc C«ng HÇu. 111. Cung Quan léc c− M·o gÆp Thiªn h×nh lµ bËc Tæng t− lÞnh qu©n ®éi. 112. Cung Quan ë cung Ngä gÆp ThÊt s¸t Tö L−¬ng, Vò ®ång lµ cã quyÒn T− lÞnh nh− Nguyªn so¸i ®êi x−a. 113. Th©n MÖnh ®−îc nh÷ng sao kÓ trªn th× giai lµm ®Õn C«ng Khanh, g¸i th× lµm vî Vua chóa. 114. GÆp sao Hång Kh«i X−¬ng Liªm lµ h¹ng M−u trÝ ®¾c dông cã tiÕng t¨m. 115. Kþ gia l¸nh cöa mËn ®µo, Lµm nghÒ thuËt sü ®¹o l−u nu«i m×nh 116. Thiªn, NguyÖt ®øc ngé §µo tinh Giai xinh g¸i ®Ñp vî lµnh chång sang 117. Trong nhµ gåm cã ¢m d−¬ng QuyÒn chøc danh dù tr¶i ®−êng quan giai 118. ViÖt, Kh«i, QuyÒn, Léc trong ngoµi Tr−ëng nam tr−ëng n÷ g¸i trai ®ång bµn 119. MÖnh háa kþ, TËt méc thÇn ¢m nang sa thÊp mét ph©n ch¼ng nhÇm. 115. MÖnh cã Hãa kþ kh«ng nªn trai g¸i, lµm nghÒ vÒ kü thuËt hay phï thñy th× tèt. 116. Th©n mÖnh cã Thiªn nguyÖt §øc gÆp §µo hoa hay Tham lang miÕu v−îng th× nh− thÕ. 117. Cã ¢m d−¬ng (miÕu v−îng) chiÕu cung MÖnh hay Quan, lµ ng−êi XuÊt chÝnh ®−îc quyÒn chøc danh gi¸. 118. MÖnh th©n cã nh÷ng sao kÓ trªn, giai lµ tr−ëng nam, g¸i lµ tr−ëng n÷. 119. MÖnh cung cã Hãa kþ, cung TËt ¸ch cã Méc dôc ®µn bµ th× bÞ d¹ con xa thÊp xuèng. TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 15 120. Léc quyÒn nhê b¹n tri ©m, Cöa nhê ng−êi vî ®Ó ®em lµm giµu. 121. S¸t phïng Phï Hæ hay d©n, D· trµng thuë Êy ©u sÇu ngôc trung 122. D−¬ng §µ phïng M· trùc xung, Nh÷ng lµ ®¸nh B¾c dÑp §«ng ch¼ng råi. 123. Thiªn di C¬ M· cïng ngåi, §«ng trÝ T©y vô pha ph«i câi ngoµi 124. §µ, Kh«ng l©m vµo §iÒn Tµi LuËn ch−ng s« Êy sinh lai khã hÌn 120. Cung thª cã Léc QuyÒn th× nhê vî ®−îc giµu cã. 121. MÖnh cã S¸t phóng Quan Phï B¹ch Hæ th× cã sù ©u sÇu nh− D· Trµng trong ngôc. 122.Sao d−¬ng ®µ gÆp m· chiÕn xung th¼ng vµo nh÷ng ng−êi nhµ binh vÊt v¶ ®¸nh §«ng dÑp B¾c m·i kh«ng th«i 123. Cung Thiªn di c« Thiªn c¬ Thiªn m· lµ ng−êi chØ lµm c«ng vô ë n−íc ngoµi. 124. Cung §iÒn Tµi cã §µ la gÆp Thiªn ®Þa kh«ng lµ kÎ khã hÌn, nÕu gÆp TuÇn hay TriÖt kh«ng th× ng−îc l¹i. 125. TriÖt TuÇn ®ãng ë MÖnh §iÒn, T− c¬ cha mÑ kh«ng truyÒn ®Õn cho 126. KiÕp Kh«ng tan s¹ch ra gio, §Ò phßng kÎo ph¶i lé ®å Nam Kha 127. Háa ngé M· ph¶i oan gia L¸nh nhiÒu tô Ýt mÊy ai nªn giµu 129. Tö cung Kh«ng kiÕp trïng giao, BÞnh phïng huyÕt t¸n thai b¶o phï hoa 125. Cung MÖnh hay cung §iÒn cã TuÇn TriÖt ®ãng th× c¬ nghiÖp cña cha men kh«ng ®Ó l¹i cho ®−îc 126. H¹n phïng KiÕp kh«ng ®Õn nh− H¹ng Vò còng mÊt n−íc chÕt ë s«ng ¤-Giang 127. Thiªn M· ngé Háa Tinh th× bÞ n¹n nhµ ch¸y 128. Cung ®iÒn tµi cã §¹i TiÓu hao lµ ng−êi kiÕm Ýt tiªu nhiÒu giµu sao ®−îc 129. Cung Tö tøc cã KiÕp Kh«ng ®Î con bÞ b¨ng huyÕt vµ cã trµng hoa cuèn cæ. 130. BÖnh cung Hãa Kþ, trïng gia ¢m h− chøng Êy ¾t lµ kÐm con 131. D−¬ng §µ bÖnh Êy phßng mßn. TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 16 TuÕ §µ v¹ miÖng xuÊt ng«n chiªu nµn 132. MÖnh §µo th©n l¹i Hång loan, VËn phïng Th¸i TuÕ kh¶ hoµn thÊy chi 133. MÊy ng−êi MÖnh tuÕ mét v×, GÆp chõng n¨m Êy vËn th× gian nan 134. Liªm Trinh Tþ Hîi chí bµn Chµng Tiªu thuë tr−íc t©n toan ngùc tr−êng 130. Cung TËt bÞnh cã Hãa Kþ bÞ khÝ huyÕt kÐm th× Ýt con 131. GÆp D−¬ng §µ th× cã bÞnh hao mßn gÇy yªsu gÆp TuÕ §µ lµ më miÖng ra th× cã tai n¹n. 132. MÖnh cã §µo hoa, Th©n co Hång loan lµ ng−êi s¸ng mËn tèi ®µo, ong b−ím ve v·n mµ ®Õn h¹n gÆp sao Th¸i tuÕ th× ch¼ng kÎ nµo lai v·ng. 133. VÝ dô ng−êi sinh n¨m DÇn, MÖnh ë cung DÇn cã Th¸i tuÕ, h¹n ®Õn n¨m Êy th× gian nan. 134. Liªm Trinh ®ãng cung Tþ hîi th× chñ h×nh ngôc nh− chµng Tiªu bÞ ngôc h×nh cay ®¾ng. Nh−ng tïy tõng tuæi xin xem quyÓn Tö vi sè II cña t«i. 135. DÇn th©n Tham ngé V¨n X−¬ng VËn «ng §æng phó H¸n Hoµng ®em l−u. 136. KiÕp §µ hai g· kh¶ −u GÆp sao Thiªn Gi¶i ®¶o cÇu l¹i yªn 137. VËn phïng M·o DËu kh¶ phiÒn ThÊy sao NguyÖt ®øc tÕ liÒn l¹i qua. 138. Lao ®ao tèi mét sím ba §¹i hao Hãa kþ trïng gia MÖnh v× 139. Long ®ong §«ng TÈu T©y trÝ Bëi v× Thiªn M· Thiªn di h·m nhµn 135. Tham long c− DÇn Th©n l¹i gÆp V¨n X−¬ng th× nh− «ng §æng phó bÞ Vua H¸n ®em l−u ®Çy. 136. Cã sao §Þa KiÕp §µ la gÆp Thiªn gi¶i th× cÇu ®−îc yªn 137. H¹n gÆp ë cung M·o DËu cã KiÕp §µ th× −u phiÒn, gÆp sao NguyÖt ®øc th× qua khái. 138. MÖnh cã §¹i hao Hãa Kþ th× vÊt v¶ lao ®ao tèi ngµy 139. Cung Thiªn di co Thiªn M· ë vµo nhµn cung th× long ®ong b«n ba khæ cùc. 140. Tr¨m bÒ du thñy du s¬n Thiªn di phïng M· tíi v−ên §µo hoa 141. Vî chång nay tan mai hßa. Phôc Binh Hãa kþ mét tßa Thª cung TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 17 142. Tþ cung §µ TuÕ Phñ phïng ThiÒm ng«n lo¹n ng÷ nãi r«ng th¸ng ngµy. 143. Kþ tinh X−¬ng khóc mét v×. Nhan håi yÓu triÕt cßn ghi râ rµng 144. BÖnh phï Th¸i tuÕ dë dang Söu Mïi Th×n TuÊt gÆp Th−¬ng ch¼ng lµnh 140. Thiªn di cã Thiªn m· gÆp §µo hoa lµ h¹ng du thñy du thùc ch¬i bêi lªu læng. 141. Cung thª cã Phôc binh Hãa kþ vî chång mai tô mai tan 142. Cung Tþ an MÖnh th©n cã §µ tuÕ Thiªn phñ lµ kÎ diÖu toa, ¨n kh«ng nãi cã nãi r«ng rµi. 143. MÖnh th©n cã Hãa kþ gÆp X−¬ng khóc th× chÕt non nh− Nhan håi. 144. Cung mÖnh Th©n ®ãng ë Söu Mïi Th×n TuÊt cã bÖnh phï ngé Th¸i tuÕ vµ th×n th−êng lµ ng−êi dë dang kh«ng lµnh. 145. Thiªn §ång c− Ngä ngé Kinh. Mét ph−¬ng chÊn thñ uy linh anh hïng 146. Hoa ®µo nëi tr¸i N« cung ThiÕp Thª mang tiÕng bÊt trung cïng chång 147. Phóc cung h·m ngé KiÕp Kh«ng Hä hµng l¾m kÎ hµnh hung ë ngoµi 148. Ph¸ Qu©n sao Êy t¸n tµi L©m Tr¹ch b¸n hªt l−u l¹i tæ ®iÒn 149. L−ìng Hao cù, Vò hãa quyÒn ChiÕu sai trÊn thñ mét ph−¬ng bªn ngoµi 145. Cung mÖnh hay Quan c− Ngä cá Thiªn ®ång ngé Kinh lµ ng−êi anh hïng trÊn thñ mét ph−¬ng 146. Cung n« béc cã §µo hoa lµ ng−êi cã vî nhá cho "c¾m sõng" 147. Cung phóc cã KiÕp kh«ng c− h·m ®Þa lµ trong hä cã kÎ x−ng hïng x−ng b¸ hµnh hung ë ngoµi 148. Cung §iÒn tr¹ch cã Ph¸ qu©n h·m ®Þa th× b¸n hÕt s¹ch, may ra cßn l−u l¹i ®−îc mét miÕng ruéng cµy 149. L−ìng hao m·o dËu gÆp Cù hay Vò khóc cã Hãa quyÒn ë cung MÖnh hay Quan th× ®−îc phong trÊn thñ ph−¬ng xa. 150. Mé ph−¬ng T¶ H÷u ®ång lai. Th¨ng quan tiÕn chøc miÕu dµi næi danh. 151. ViÖt, Kh«i, Long, Phông, V¨n T×nh TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 18 GÆp Khoa ¾t h¼n bÎ cµnh quÕ hoa 152. Thiªn L−¬ng ngé háa chiÕu qua. H¹i ng−êi h¹i cña thùc lµ tai −¬ng 153. Chã c¾n v× ngé Tham Lang Tèn tiÒn tèn cña bëi chµng NhÞ Hao 154. Liªm ngé s¸t ph¸ hãa cao Vua v¨n thuë Êy ph¶i vµo nhµ Linh 150. Cung quan hay mÖnh ë cung Mé cã T¶ h÷u cïng chiÕu hay thñ, lµ ng−êi lµm quan cao chøc träng ®−îc th¨ng quan tiÕn ch−c lu«n. 151. Sao ViÖt Kh«i Long Phông vµ V¨n tinh (X−¬ng Khóc) gÆp Hãa khoa lµ tiÓu ®¨ng khoa (lÊy vî hay chång) 152. Thiªn L−¬ng gÆp háa tinh lµ cã tai −¬ng h¹i ng−êi h¹i cña. 153. H¹n gÆp Tham lang ngé §¹i TiÓu hao bÞ chã c¾n mµ tèn tiÒn tèn cña. 154. H¹n gÆp Liªm trinh ngé S¸t ph¸ nh− vua V¨n V−¬ng ph¶i lªn Linh ®µi ®Ó tu niÖm vµ bãi khoa. 155. Cù phïng D−¬ng miÕu còng xinh Th¨ng quan tiÕn chøc vËn lµnh mõng vui. 156. §iÒn tr¹ch gÆp ph¶i C¬ soi, Méc x©m tæ mé ®Õn håi sinh tai 157. S¸t tinh chiÕu vµo Cung §ßai V× ng−êi tham cña PhËt ®µi häa to 158. ¢m nhµn gi¶ nî ph¶i lo Kþ l©m th−êng thÊy tay vß chiªu ®¨m 159. H·m cung Tham riªu cïng x©m Gia trung thÊt vËt gian l©m Tr¹ch tµi 160. Tham phïng phô n÷ hoµi thai Råi ®au ho bÖnh ®ªn ngoµi nöa n¨m 155. Cù m«n gÆp Th¸i D−¬ng cù DÇn (®¾c ®Þa) hay Cù c− Tý, D−¬ng c− Th×n hîp chiÕu 156. Cung §iÒn cã Thiªn c¬ chiÕu lµ mé tæ bÞ rÔ c©y ¨n vµo mµ sinh ra tai biÕn. 157. ThÊt s¸t c− DËu lµ ng−êi ¨n cña PhËt Th¸nh nªn cã häa to 158. Th¸i ©m bÞ h·m l¹i phïng Hãa kþ sî mÑ chÕt hay ®au m¾t nÆng 159. Tham riªu ë h·m cung ë Tµi b¹ch hay §iÒn tr¹ch th× trém c¾p lÊy ®å. 160. §µn bµ mµ Th©n mÖnh hay Tö tøc cã sao Tham lang ë h·m ®Þa th× bÞ h− thai l¹i ho ®Õn nöa n¨m. 161. Linh tinh ViÖt háa ®oµi biªn, TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 19 Tr¹ch trung h−¬ng háa thÊt kiÒn sinh tai. 162. Tö hung ngé QuÝ n¬i Th©n dËu §Õn phËt ®µi kû ®¶o míi xong 163. M· léc thÊy mét vïng héi ngé C¸ch phi th−êng phong ®é anh tµi 164. Tö Tham Kh«i ViÖt ph−¬ng ®oµi Long thÇn kú ®¶o ai ai cóng ®−êng. 165. M·o Th×n ngé TriÖt T¸o ®−êng Tþ Ngä phïng TuyÖt cung th−êng «n binh. 161. Cung ®iÒn tr¹ch cã Linh viÖt háa ë DËu lµ mÊt h−¬ng háa mµ cßn sinh tai. 162. Tø Hung: Kh«ng KiÕp D−¬ng §µ gÆp Tö vi Thiªn Phñ cung ThÇn DËu th× ph¶i cÇu PhËt trêi míi khái tai −¬ng. 163. M· Léc ®ång cung lµ c¸ch thËt phi th−êng lµ ng−êi phong ®é anh tµi. 164. Ng−êi cã Tö vi Tham lang ngé Kh«i ë cung DËu lµ ng−êi ®i tu cã nhiÒu ng−êi ®Õn cóng. 165. TriÖt kh«ng c− ë M·o Th×n lµ th−êng cã sù l«i th«i trong bÕp, cung Tþ Ngä gÆp tuyÖt th−êng bÞ «n binh quÊy. 166. Thiªn di c¹nh gi¸p QuÝ tinh §i qua miÕu së ph¶i kinh chí nhÇm 167. MÖnh th©n dï cã l©m Kh«ng kiÕp Gia triÖt tuÇn ch¼ng khiÕp tai nguy 168. MÖnh viªn b»ng ngé Tö vi DÉu phïng nh−îc ®Þa h¹n suy ch¼ng sên 169. Cung Huynh §Ö TriÖt tuÇn xung cñng. Chim ®Çu ®µn bay bæng xa kh¬i 170. T−íng Qu©n léc m· mÊy ng−êi. Giµu sang ®Õn tr−íc ®¸ng giai Anh hïng. 171. Thiªn t−íng ngé léc xung trung täa Cöa mËn ®µo cã g· tµi ch©n. 166. Cung Thiªn di gi¸p Tö phñ, Long Ph−îng, Thai täa, Khoa quyÒn, Song léc v©n v©n, lµ ®i qua miÕu së ph¶i sî sÖt 167. MÖnh th©n kh«ng kiÕp ngé tuÇn triÖt th× kh«ng sî tai nguy. 168. MÖnh th©n cã Tö vi nÕu bÞ ë nh−îc ®Þa mµ h¹n suy th× còng kh«ng sî. 169. Cung huynh bÞ tuÇn triÖt th× anh chÞ tr−ëng ph¶i chÕt. 170. MÖnh th©n cã T−íng qu©n léc m· lµ giµu sang l¹i lµ giai anh hïng. 171. Thiªn t−íng gÆp léc lµ ng−êi cã ch©n tµi trong ®¸m quÇn thoa. TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 20 172. Tr−êng sinh ®Õ v−¬ng d· nh©n Gi¸p Thai nhËt nguyÖt mét lÇn sinh ®«i. 173. §Õ v−¬ng ngé thai soi cïng T−íng Cã dÞ bµo trong ¸ng ®Ö huynh 174. ¢m d−¬ng sanh víi Hû tinh ¢m cung víi phóc còng sinh dÞ bµo 175. Tam kh«ng chiÕu néi tao c¸t diÖu L¹i d−ìng tinh cã d¹o con nu«i 176. §µo hång thai hû trong soi. Ngo¹i gia b×nh t−íng g¸i trai ngang tµng 172. Cung tö tøc cã sinh v−îng lµ ®«ng con Gi¸p thai, nhËt nguyÖt th× sinh ®«i 173. Cung Huynh cã ®Õ ngé Thai vµ T−íng qu©n ¾t cã anh em kh¸c cha kh¸c mÑ. 174. Th¸i ©m Th¸i d−¬ng gÆp Thiªn hû ë cung ©m ( Söu m·o tþ mïi dËu hay hîi) ë vµo cung Phóc th× còng cã anh em kh¸c cha kh¸c mÑ. 175. Cung tö tøc kh«ng cã chÝnh diÖu ®¾c Tam kh«ng cã c¸t diÖu l¹i cã sao d−ìng th× cã con nu«i. 176. Cã sao §µo hång Thai hû cã phôc binh T−íng qu©n chiÕu lµ giai g¸i ngang tµng.177. T−íng Ph¸ phôc néi tµng thai diÖu Ngßai ®µo hång tó chiÕu thiªn di Cã ng−êi d©m dôc vÞ phi, T− th«ng chÝ r¹ng kÎ chª ng−êi c−êi 178. Sao Thiªn h×nh thñ, tÝnh ng−êi hung h·n Kþ ®µ l©m lßng vèn khiÕm hßa. 179. Léc Tån Thiªn m· ®ång gia, Cã ng−êi bu«n mét b¸n ba nªn giµu 180. Sao Vò t−íng ë ®Çu cung Êy. NghÒ b¸ch c«ng ai thÊy còng dïng. 181. Tö tham t¶ h÷u ngé trung Cã ng−êi con g¸i trèn chång ra ®i. 177. Cung thiªn di cã sao T−íng qu©n, Ph¸ qu©n, Phôc binh trong l¹i cã sao Thai, ngoµi cã §µo hång lµ cã ng−êi d©m dôc qu¸ ®é, t− th«ng ng−êi ta chª c−êi. 178. MÖnh cã sao Thiªn h×nh lµ tÝnh ng−êi hung b¹o, l¹i gÆp sao Kþ ®µ th× hay g©y gæ, bÊt hßa. 180. Cã sao Vò khóc Thiªn t−íng l©m th©n mÖnh lµ ng−êi lµm c«ng nghÖ giái. TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 21 181. Cã sao Tö tham gÆp t¶ h÷u ë cung M·o DËu lµ ®µn bµ trèn chång bá con. 182. Khóc s−¬ng thÊy mét v× ®ãng ®«, ThËp ly hÇu nµo cã nh−êng ai 183. Khoa kh«i khoa môc ch¼ng sai Kh«i huynh ViÖt ®Ö cã tµi trong kinh 184. TuÇn triÖt ngé thiªn h×nh c¸ch ly Ng−êi mét ph−¬ng niªn ký tha h−¬ng 185. D−¬ng ®µ kþ ngé ©m d−¬ng ¾t sinh ®¸i tËt h×nh th−¬ng l¹ lïng 186. Cung phu phô ®µo hång t−¬ng ngé Vî víi chång ®Òu cã dung nhan 182. NÕu l¹i ®−îc mét sao S−¬ng hay Khóc ®ãng ë mÖnh th©n lµ ng−êi lµm lý tr−ëng hay tr−ëng Êp 183. MÖnh th©n cã khoa kh«i lµ ng−êi khoa môc, cung huynh ®Ö cã kh«i viÖt lµ cã anh em cã tµi ba trong Kinh ®« 184. Cã Thiªn h×nh gÆp tuÇn triÖt c− mÖnh th©n lµ ng−êi ë xa quª h−¬ng. 185. Cung th©n mÖnh cã ©m d−¬ng l¹c h·m l¹i gÆp D−¬ng ®µ kþ lµ ng−êi cã tËt l¹ lïng. 186. Cung phu hay thª cã §µo Hång lµ vî chång ®Ñp ®Ï. 187. §ång riªu ý ngo¹i ch¼ng bµn, Tø kh«ng ngé m· nhiÒu ®oµn b−ím ong 188. M· ch¼ng gÆp víi Kh«ng ë ®ã Ng−êi tö nh©n nhµ hä l−¬ng gia 189. Phông long ®Ñp ®Ï ai qua Gia h×nh mÆt mòi rç hoa tèt lµnh 190. §µo hång víi thiªn h×nh ®ång héi §øc trinh thuÇn còng gäi nÕt na 191. Con ng−êi miÖng l−ìi chua ngoa Khóc s−¬ng l©m vÞ l¹i gia Tö vµo 187. L¹i cã Thiªn ®ång thiªn riªu lµ cã ngo¹i t×nh, Bèn kh«ng gÆp M· lµ loµi b−ím ong trai l¬. 188. C« thiªn m· kh«ng gÆp kh«ng lµ ng−êi hiÒn hËu con nhµ gia gi¸o. 189. Cã Phông long th× ®Ñp ®Ï l¹i gÆp thiªn h×nh lµ ng−êi rç hoa. 190. Cã ®µo hång héi víi thiªn h×nh lµ ng−êi ®µn bµ tiÕt h¹nh thuÇn hËu. 191. MÖnh th©n cã tö vi nhµn cung gÆp S−¬ng khóc lµ ®µn bµ chua ngoa miÖng l−ìi. TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 22 192.Kh«i ng« Kþ trªn ®Çu cã tËt V−îng ngé Kh«i thËt l¨m nèt ruåi. 193. Tham ®µ töu s¾c ch¬i bêi Liªm trinh ®Þnh phèi ë n¬i bÇn hµn 194. Thiªn c¬, L−¬ng kh«n ngoan s¶o tr¸. §¸i tËt v× §µ m· trïng giao 195. Tö phñ gißng ®ã quyÒn hµo, NguyÖt l−¬ng ®Ñp tèt m¸ ®µo h©y h©y 196. Hång ngé phu thª nay thiÕp nä. Tø s¸t gia tiÒn ®é bi ai. 192. Cung phu cã Tham ®µ lµ chång r−îu chÌ mÌo chuét, cung Thª cã liªm trinh th× lÊy vî nhµ nghÌo. 193. MÖnh c¬ l−¬ng h·m ®Þa lµ ng−êi kh«n ngoan s¶o tr¸. 194. Cã thiªn m· gÆp §µ la lµ ng−êi cã tËt. 195. Tö phñ ®¾c ®Þa ngé c¸t tinh lµ HÇu b¸ quÝ; ë nhµn cung còng lµ Hµo tr−ëng trong lµng, Th¸i ©m Thiªn l−¬ng lµ ng−êi ®Ñp ®Ï. 196. Cung phu cã sao Hång loan lµ chång nhiÒu vî gÆp Tø s¸t (H×nh ®µ kh«ng kiÕp) lµ bÞ gãa 197. TriÖt tuÇn xung kh¾c ch¼ng sai Thiªn h− bÊt chÝnh c¶ hai vî chång 198. D−¬ng ®µ Kþ s¸nh cïng NhËt nguyÖt Thãi chim C−u cã thiÕt chi cïng 199. ViÖt kh«i l−¬ng t−íng quÝ trung ¾t lµ ch¸u gièng con gißng ch¼ng sai 200. Long tr× Ph−îng c¸c gåm hai §oµi long phô bËt mÊy ai mét chång 201. Sao t¶ h÷u ®ång cung gÆp gì MÖnh ®µo hoa tr−íc dë sau nªn 197. TuÇn triÖt ë cung phu thª lµ xung kh¾c nhau gÆp Thiªn h− th× c¶ 2 vî chång bÊt chÝnh. 198. NhËt nguyÖt ë vµo cung h·m l¹i gÆp D−¬ng §µ kþ th× vî chång ph¶i chia rÏ nhau. 199. Cã sao Kh«i viÖt gÆp l−¬ng t−íng th× quÝ lµ con nhµ §¹i gia. 200. Cung phu cã Long Ph−îng ë cung DËu l¹i cã Phô bËt Ýt ai mét chång. 201. MÖnh cã t¶ h÷u gÆp ®µo hoa th× tr−íc dë sau tèt. 202. Th¸i ©m chiÕu ë ph−¬ng ®«ng, L¹i lo kinh nguyÖt bÊt an bÊt ®iÒu TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 23 203. Duyªn lµnh phß m· ng«i cao Th¸i ©m ®¾c ®Þa ®ãng vµo Thª cung 204. Cù m«n bÊt m·n trong lßng Ba lÇn kÕt tãc ch−a xong míi sÇu 205. Cung tö tøc gÆp sao kh«i viÖt §inh sinh ng−êi tuÊn kiÖt khoa danh 206. Khóc s−¬ng sè g¸i ch¼ng lµnh V−ên xu©n ong b−ím liÖng vµnh thung th¨ng 207. §µ ngé Kþ ch¼ng lµnh con m¾t. Kþ phïng D−¬ng môc tËt thong manh 202. Ph−¬ng §«ng:DÇn M·o 203. Phß m· lµ lÊy C«ng chóa 204. Cù M«n ë ®©y lµ h·m ®Þa 205. TuÊn kiÖt khoa danh lµ ng−êi tuÊn tó th«ng minh ®ç ®¹c to. 206. Sè ®µn bµ cã Khóc S−¬ng h·m ®Þa ¾t nhiÒu ng−êi ve v·n 207. GÆp nh÷ng sao trªn th× bÞ ®au m¾t ®Õn mï. 208. Hång loan may v¸ cöi canh §èi binh T−íng l¹i, g¸i sinh tai nµn 209. Hû thÇn ngé D−ìng c¸t s−¬ng ¾t sinh quÝ tö hiÒn l−¬ng tèt lµnh 210. D−¬ng nhËn ngé TuyÖt tinh chèn h·m C«ng cï lao bó mím nh− kh«ng 211. Thai ngé T¶ h÷u héi ®ång ¾t sinh cã kÎ con gißng tiÓu tinh 212. Tö cung Thai ngé Háa linh Bµo thai nh÷ng gièng yªu tinh quØ sÇu. 208. Sè con g¸i lµ ng−êi may v¸, nu«i tÇm kÐo t¬, l¹i cã Phôc hinh t−íng qu©n th× cã tai n¹n. 209. Cung tö cã hû thÇn ngé sao D−ìng th× tèt, sinh quÝ tö. 210. Cã K×nh d−¬ng ngé tuyÖt ë chèn h·m th× chÕt non. 211. Cã sao Thai ngé T¶ h÷u lµ cã con gißng vî nhá. 212. Cung tö tøc cã sao Thai gÆp Háa linh th× bµo thai kú qu¸i, buån rÇu. 213. Tam thai thÊy cïng chiÒu c¸t diÖu Thêi mét phen d−ìng dôc thµnh nh©n TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 214. QuÝ vi m·o dËu ®ång l©m. Ph¶i cÇu tù cöa phËt thÇn míi sinh 215. HiÕm hoi phi hoÆc thiªn h×nh QuÝ phï tr−íc chë sau sinh quÕ hße 216. C«ng danh phó quÝ ai b×. Phông long t¶ h÷u tù vÒ mÖnh viªn 213. Cã Tam Thai vµ c¸t diÖu còng chiÒu th× nu«i ®−îc thµnh ng−êi. 214. Cã sao Tö vi gÆp Kh«i viÖt ë M·o dËu lµ con cÇu tù. 215. Cã phi liªm hay thiªn h×nh th× hiÕm hoi cã kh«i viÖt th× cã quÝ tö. 216. MÖnh cã Long phông t¶ h÷u lµ cã c«ng danh phó quÝ to lín Ýt ai b× ®−îc. 24 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com m−êi hai (12) cung c¸c sao ®¾c ®Þa lµ tèt 217. Tý cung ®¾c ®Þa Th¸i ©m tinh, S¸t, Ph¸, S−¬ng, Tham, V¸n Khóc minh 218. Söu, Mïi, Tö, Ph¸ chiÒu NhËt nguyÖt Trinh Mïi, L−¬ng Söu phóc phu khinh 219. DÇn cung tèi hû Th¸i D−¬ng Cù ThÊt s¸t, Thiªn ®ång, Thiªn l−¬ng thanh 220. M·o th−îng Cù c¬ vi quÝ c¸ch Vò khóc thñ M·o phong doanh (1) 221. Th×n tuÊt c¬ l−¬ng phi tiÓu bæ, TuÊt cung Thiªn t−íng lôy thiªn kim 222. Tþ hîi Thiªn c¬ Thiªn t−íng quÝ, Ngä, cung Tö, Phñ l−¬ng cÇu Vinh 223. Th©n cung ¢m, Cù tinh S¸t mü DËu tuÊt hîi th−îng Th¸i ©m ®×nh 224. M·o, Th×n, Tþ, Hîi h−ng Tö, Phñ, Cù tó Tþ hîi h−ng 225. Hîi cung Thiªn Phñ, Thiªn l−¬ng hû, Tý cung Thiªn c¬ diÖc trung b×nh. 217. Cung TÝ ©m S¸t ph¸ S−¬ng khóc Tham ®¾c ®Þa 218. Liªm trinh c− ë Mïi, Thiªn l−¬ng c− Söu th× phóc lín 221. C¬ l−¬ng ë cung Th×n TuÊt th× ®¾c ®Þa Thiªn t−íng ë cung TuÊt quÝ nh− ngµn vµng. 226. ThÊt s¸t tý ngä phïng t¶ h÷u VÇn khóc gia chi c¸ch tèi thanh 227. Liªm täa Th©n cung phïng phô bËt C¹nh kiªm háa C¸t phóc quang vinh 228. Vò S−¬ng Tþ hîi ®inh Lôc gi¸p sóy biªn ®×nh 229. Tham lang c− M·o DËu Ngé háa t¸ C«ng khanh 230. Thiªn c¬ c− m·o dËu DÇn nguyÖt lôc ®inh vinh 231. Cù m·o phïng T¶ h÷u Lôc Êt lôc biªn ®×nh (1) Phong phó 25 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 26 227. Liªm trinh ë cung Th©n ngé Phô bËt l¹i thªm cã Tam hãa lµ phóc ®øc s¸ng ngêi 228. Cã vò khóc V¨n s−¬ng cung Nguyªn so¸i gi÷ bê câi 229. Cung M·o DËu cã Tham lang l¹i gÆp Háa tinh lµ sè C«ng Khanh. 230. Ng−êi sinh n¨m §inh hay th¸ng giªng th× vinh hiÓn 231. Sinh n¨m Êt lµm quan nhµ binh ë biªn ®×nh. 232. Cù täa DÇn th©n vÞ Phóc hû Gi¸p canh sinh 233. NhÞ cung phïng ThÊt s¸t T¶ h÷u héi s−¬ng tinh 234. Th×n tuÊt phïng Tam tó TÊt ®Þnh vÞ c«ng Khanh 232. Cung DÇn th©n cã cù m«n, ng−êi sinh n¨m gi¸p canh th× lµm Quan phóc lín 233. ThÊt s¸t c− DÇn Th©n, cã t¶ h÷u v¨n s−¬ng chiÕu lµ ng−êi tinh kh«n minh mÉn. 234. Cung th×n tuÊt cã ba sao: T¶ h÷u vµ V¨n s−¬ng lµ bËc C«ng khanh, tæng bé tr−ëng b©y giê. M−êi hai cung c¸c sao l¹c h·m 235. Söu mïi Cù c¬ vi h¹ c¸ch DÇn Th©n c¬ nguyÖt phóc tu khinh (1) 236. M·o dËu Liªm ph¸ d÷ d−¬ng nhËn TuÊt th×n tö ph¸ tèi vi ®iªn(2) 237. Tþ hîi ®ång l−¬ng, tham , trinh h·m Ngä cung ¢m cùc bÊt kham x−ng(3) 238. Th©n cung Ph¸ vò vi h¹ c¸ch DËu phïng C¬ cù, NhËt v« t×nh(4) 239. M·o th×n tý ngä th¸i ©m tu TuÊt hîi th¸i d−¬ng diÖu bÊt vinh(5) 240. Ph¸ qu©n m·o dËu bÊt vi thanh(6) Gia s¸t ngé kiÕp vi gian ®¹o(7) Thö hÖ h×nh ®µ bÊt tÊt luËn(8) (1) Phóc b¹c RÊt diªn d·o (3) Kh«ng kham næi (4) V« t×nh (5) H·m ®Þa (6) Ng−êi th« bØ (7) Trém c−íp (2) TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 27 241. Tham lang Háa léc, c− tø mé Tuy nhiªn ngé c¸t diÖu trung b×nh 242. MÖnh triÒn nh−îc ®Þa hùu phïng Kþ Kh«ng kiÕp kinh d−¬ng gia háa linh Nh−îc phi yÓu triÕt chñ h¹ tiÖn Lôc sóc chi mÖnh bÊt kh¶ b»ng 241. Cã sao Tham lang gÆp hãa léc ë Th×n TuÊt Söu Mïi gÆp ®−îc sao tèt còng trung b×nh 242. MÖnh ë vµo n¬i nh−îc ®Þa (nh− cã suy bÞnh tö, TuyÖt hoÆc kh¾c mÖnh) l¹i gÆp hãa, kþ, kh«ng kiÕp k×nh d−¬ng thªm háa linh, nÕu kh«ng chÕt non th× bÇn tiÖn lµ h¹ng lôc sóc. H¹n hµnh ®¾c sè lÖ 243. Háa hµnh DÇn Ngä céng xµ h−¬ng 244. Kim phïng Song n÷ DËu th©n ph−¬ng 245. Méc ®¸o hîi cung dÇn m·o vÞ. 246. Thñy thæ th©n hîi, tý vi l−¬ng H¹n hµnh ph¶n béi 247. H¶o hµnh TuÊt hîi, tiÖn vi tai 248. Thñy thæ Long xµ Kþ h÷u ai 249. Kim ngé Söu DÇn t¶ h÷u h¹i 250. Méc hµnh Th©n dËu ®· v« giai 243. Ng−êi háa mÖnh h¹n ®Õn cung DÇn Ngä Tþ 244. Ng−êi háa mÖnh kim ®Õn ë cung Th©n DËu 245. Ng−êi Méc mÖnh ë cung DÇn M·o Hîi 246. Ng−êi Thñy Thæ ë cung Th©n Hîi Tý Trªn ®©y lµ mÖnh thuéc Ngò hµnh hµnh h¹n ®−îc tèt. 247. Ng−êi Háa ë cung TuÊt Hîi lµ tai 248. Ng−êi Thñy Thæ ë cung Th×n Tþ cã tang khã 249. Ng−êi Kim ë cung Söu DÇn vî con bÞ h¹i 250. Ng−êi Méc ë cung Th©n DËu kh«ng tèt. Ma thÞ c¸ch phó 251. Khèc H− tý Ngä ®ång cung tiÒn bÇn hËu phó. KiÕp kh«ng tþ hîi ®ång vÞ ho¹nh ph¸t c«ng danh (8) NÕu l¹i thªm H×nh ®µ n÷a th× lµm giÆc TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 28 Sao kh«c h− l©m cung tý ngä th× tr−íc nghÌo sau giµu. Sao kiÕp kh«ng ë cung Tþ Hîi mét b−íc cã c«ng danh 252. Hång loan c− Tý, thiÕu niªn ®Þnh chiÕm kh«i nguyªn §µo hoa c− Quan t¶o tuÕ ®¾c Qu©n hµnh chÝnh. Ng−êi sinh n¨m M·o Th©n MÖnh c− Tý cã Hång loan lµ ng−êi nhá tuæi ®· ®ç to (TiÕn sÜ Tr¹ng nguyªn håi x−a) Cung Quan Léc cã sao §µo hoa, nhá tuæi ®· gÆp Vua yªu, ®−îc ra lµm quan. 253. Thiªn m· nhËp mÖnh mÉn tiÖp ®a n¨ng. Thiªn c¬ t¹i viªn s¶o tµi xuÊt chóng Cung mÖnh cã Thiªn m· ®¾c ®Þa lµ ng−êi siªng n¨ng nhiÒu tµi n¨ng Cã thiªn c¬ miÕu v−îng th× cã nghÒ giái h¬n ng−êi 254. Thiªn riªu c− Tµi b¹ch häa ®æ sinh −¬ng. M· hû Tr−êng sinh thanh v©n ®¾c lé. Sao Thiªn riªu ë cung Tµi h¹ch lµ ng−êi hay Trai g¸i cê b¹c mµ sinh häa. Thiªn m· gÆp tr−êng sinh nhiÒu may m¾n dÔ dµng. 255. Th©n c− Vò kh¸c h¾c tö trung tµng, MÖnh ngé M· l−¬ng tóng du v« yÕm Cung th©n (mÖnh) cã Vò khóc th× trong m×nh cã nhiÒu nèt ruåi. MÖnh cã m· l−¬ng lµ ng−êi ch¬i bêi vui vÎ. 256. Hoa c¸i Thiªn di xuÊt ngo¹i cËn quÝ Méc Dôc liÖt thñ chØ hiÕu ®· dong Cung Thiªn di cã sao hoa c¸i th× ra ngoµi gÇn chç quyÒn qói. Cã sao Méc dôc th× thÝch nghÒ thî rÌn 257. MÖnh phïng Thiªn c¬ miÕu v−îng ®a n¨ng Th©n c− Th¸i tuÕ nh©n qu¶ hîp MÖnh phïng Thiªn c¬ miÕu v−îng nhiÒu tµi n¨ng. Th©n cã Th¸i tuÕ th× Ýt b¹n. 258. Khoa quyÒn nhËp mÖnh tuy nhµn l¹c diÖc h÷u hiÓn danh Kh«i ViÖt nhËp Th©n − gia quèc tÊt vi nh©n tr−ëng MÖnh cã Khoa QuyÒn tuy ë nhµn cung th× còng hiÓn vinh danh gi¸. Th©n cã Kh«i ViÖt trong nhµ ngoµi n−íc ®Òu lµ bËc Tr−ëng th−îng (®µn anh) 259. S−¬ng Khóc gi¸p Quan léc §inh t¸c cao khoa. Long Phông gi¸p Quan th©n c− cÈm thÊt. Cung quan cã S−¬ng khóc, ng−êi tuæi §inh th× ®ç cao. Cã Long Phông gi¸p cung quan ng−êi tuæi Th©n lµm quan to. 260. Mé trung Thai täa, v¨n m« vò l−îc kiªm −u. TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 29 Ngä th−îng Khoa quyÒn t−¬ng khæn biªn c−¬ng nhËm träng MÖnh th©n c− cung cã sao Mé gÆp Thai täa lµ ng−êi v¨n vâ toµn tµi. ë cung Ngä cã Khoa quyÒn gÆp nhau lµ ng−êi träng nhËm vÒ nhµ binh n¬i ranh giíi. 261. TuÇn triÖt ®−¬ng ®Çu thiÕu niªn t©n khæ. Tam kh«ng ®éc thñ phó quÝ nan toµn. MÖnh cã tuÇn triÖt lµ håi nhá khæ cùc cã tam kh«ng chiªsu thñ Th©n mÖnh kh«ng cã tam hãa th× phó quÝ khã toµn. 262. NhÞ diÖu quang huy c«ng danh t¶o ®¹t. Cù m«n thª thiÕp ®a bÊt m·n hoµi. Th¸i ©m th¸i d−¬ng ®¾c ®Þa c− th©n mÖnh th× nhá tuæi ®· cã c«ng danh. Cung thª cã cù m«n th× vî lóc nµo còng bÊt m·n 263. Hãa kþ §iÒn tµi ph¶n vi giai luËn. Thai l©m mÖnh vÞ ®a häc thiÓu thµnh Cung §iÒn tµi cã hãa kþ lµ tèt. MÖnh cã sao th¸i th× häc nhiÒu mµ kh«ng thµnh ®¹t 264. TËt ¸ch kiªm ®µ nhËn ph¶n môc tËt sÇu N« béc kiªm Ph¸ qu©n ®a chiªu o¸n ®èi. Cung tËt ¸ch cã §µ k×nh lµ m¾t mï thong manh Cung N« béc cã ph¸ qu©n lµ ng−êi hay bÞ chiªu o¸n ®èi. 265.Tö phñ bÊt kh¶ c− h·m ®Þa NhËt nguyÖt bÊt kh¶ chiÕu nhµn cung Sao t− phñ kh«ng nªn c− ë cung tËt ¸ch N« béc. Sao NhËt nguyÖt kh«ngnªn ë cung N« béc 266.Riªu ®µ kþ kÕ giao, häa v« ®¬n chÝ. Khoa quyÒn léc trïng phïng, phóc tÊt trïng lai GÆp Riªu §µ Kþ ë liÒn cung nh− tþ ngä mïi cã th©n mÖnh c− ë ®ã thÝ gÆp ho¹n n¹n liªn miªn GÆp Khoa quyÒn léc ë liÒn cung nh− Tý Söu DÇn cã th©n mÖnh ë ®Êy th× cã phóc ®Õn liªn tiÕp. 267. TuÇn triÖt c− phô mÉu xuÊt ngo¹i ph−¬ng kh¶ thµnh danh. Tham lang t¹i thª cung gi¸ thó nghi cÇu tr−ëng n÷. Cung phô mÉu cã tuÇn triÖt ®ãng th× xuÊt ngo¹i thµnh danh Cung thª cã tham lang th× lÊy vî lµ con g¸i tr−ëng. 268. Phong c¸o thai täa hiÓn Êm thõa quang. T¶ h÷u ®ång cung th©n v« ho¹nh lù. Cã sao phong c¸o Thai täa lµ h−ëng ®−îc phóc ®øc tæ phô. TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 30 Cã t¶ h÷u ®ång cung lµ ng−êi sung s−íng kh«ng ph¶i lo sÇu. 269. NhËt nguyÖt c− Quan léc, phó quÝ nan danh. S−¬ng khóc nhËp mÖnh th©n, tµi danh qu¸n thÕ. Cung quan léc c− m·o th×n tþ ngä cã nhËt, cù dËu tuÊt hîi tý cã nguyÖt th× giµu sang v« kÓ, mÖnh th©n cã s−¬ng khóc c− sö− mïi lµ cã tµi v¨n ch−¬ng qu¸n thÕ. 270. §Þa kiÕp ®éc th¶ thÞ kû phi nh©n. Tham lang ®éc c− ®a h− thiÕu thùc. Cã sao ®Þa kiÕp mét m×nh thñ th©n mÖnh th× chØ biÕt m×nh, kh«ng ph¶i lµ ng−êi. Cã mét sao Tham lang ë mÖnh th©n lµ ng−êi chØ dèi gi¸. 271. Thiªn h×nh ThÊt s¸t c−¬ng t¸o nhi c«, Liªm trinh Ph¸ qu©n hiÓm phßng v« h¹n. Ng−êi cã H×nh s¸t thñ th©n mÖnh lµ ng−êi nãng nÈy riÕt ®ãng kh«ng ai d¸m ch¬i. Cã Liªm ph¸ th× ph¶i lu«n lu«n ®Ò phßng sù hiÓm nguy. 272. Léc m· Thiªn di sinh tµi h÷u lùc. Cù c¬ §iÒn tr¹ch phó h÷u l©u dµi. Cung thiªn di cã léc m· th× giµu cã lín. §iÒn tr¹ch cã Cù c¬ th× giµu cã l©u dµi. 273. Thiªn khèc Hãa - QuyÒn minh danh vu thÕ. Thiªn phñ vò khóc tÝch ngäc ®«i kim. Cã khèc quyÒn lµ cã tiÕng l−u l¹i ®êi ®êi. Cã phñ vò lµ giµu cã vµng ch«n ngäc cÊt. 274. Thiªn m· yÕu thñ − §iÒn tµi. Thiªn t−íng hû c− − Thª vÞ. Cung §iÒn tµi nªn cã thiªn m·, v× lóc ph¸t tiÒn vµo nhanh nh− ngùa ch¹y. Cung thª nªn cã Thiªn t−íng lµ ng−êi phóc hËu ®øng ®¾n. 275. Háa linh h·m − tö tøc, ®¸o l·o v« nhi khèc. Thiªn kh«ng liÖt − mÖnh viªn, chung th©n phong hoa ¸ch. Cung tö tøc cã sao Háa linh ®Õn giµ còng kh«ng con. Cung mÖnh cã thiªn kh«ng suèt ®êi bÞ c¸i ¸ch giã gi¨ng. 276. Sinh lai bÇn tiÖn KiÕp kh«ng l©m tµi phóc chi h−¬ng. XuÊt thÕ vinh hoa, nhËt nguyÖt chiÕu h− kh«ng chi ®Þa. Cung tµi phóc cã kiÕp kh«ng lµ ng−êi nghÌo hÌn. Cã nhËt nguyÖt ®¾c ®Þa chiÕu mÖnh v« chÝnh ®iÖn l¹i ®−îc Tam kh«ng th× ra ®êi vinh hiÓn. 277. Tø s¸t an tµng − v−îng ®Þa. L−ìng hao thiÕt kþ − Tµi cung. Tø s¸t: Kh«ng, KiÕp, Kinh ®µ ®−îc n¬i v−îng ®Þa th× yªn æn, kh«ng ph¸. TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 31 Cung tµi lôy yªn æn, kh«ng ph¸. Cung Tµi lôy nhÊt §¹i tiÓu hao. 278. C« thÇn qu¶ tó yÕu thñ − §iÒn tµi, B¹ch hæ tang m«n bÊt nghi − ®iÒn tr¹ch. Cung ®iÒn tµi nªn cã sao C« qu¶, kh«ng nªn cã sao tang hæ ë cung §iÒn tr¹ch. 279. Hung tinh ®¾c ®Þa ph¸t ®· nh− t«i, c¸t tinh miÕu v−îng tÇm th−êng sù nghiÖp. Cã hung tinh ®¾c ®Þa th× ph¸t m¹nh nh− sÊm. C¸t tinh miÕu v−îng th× ph¸t th−êng th−êng mµ lªn. 280. MÖnh h¶o bÊt nh− vËn h¶o. Th©n hung bÊt nh−îc h¹n hung. MÖnh tèt kh«ng b»ng h¹n tèt. Th©n hung kh«ng b»ng h¹n hung. 281. ThÊt s¸t c− quan ®¾c vÞ, uy ¸p v¹n nh©n. Tham linh thñ mÖnh miÕn viªn, t−íng t−íng chi quÝ. Cung quan cã sao thÊt s¸t ®¾c ®Þa lµ ng−êi oai nghi ¸p ®−îc mu«n ng−êi. MÖnh cã tham linh miÕu v−îng lµ ng−êi rÊt quý v¨n vâ toµn tµi lµm ®Õn tÓ t−íng. 282. Tö phñ ®ång cung tèi vi phóc hËu, thiÕt hiÒm néi trë TriÖt tuÇn. NhËt nguyÖt ph¶n béi hµ väng thanh quang, tèi hû ngo¹i chiÒu Kh«i ViÖt. Tö phñ cïng ë DÇn Th©n lµ ng−êi phóc hËu chØ sî l¹i gÆp TuÇn triÖt th× ®¶m ®i nhiÒu. NhËt nguyÖt ë h·m ®Þa lµ ph¶n béi, kh«ng s¸ng ®−îc nÕu gÆp ®−îc Kh«i ViÖt l¹i lµ tèt. 283. C¬ l−¬ng s¶o biÕn ®a tµi, ngé s−¬ng khóc nhi ®a tµi mÉn tiÖp Tham lang n·i l·ng ®·ng chi tÝnh, ngé khoa quyÒn nhi häc nghiÖp tinh th«ng. Ng−êi cã sao C¬ l−¬ng miÕu v−îng cã nhiÒu tµi n¨ng m−u biÕn, gÆp ®−îc s−¬ng khóc lµ cã nhiÒu tµi n¨ng cÇn mÉn. Cã Tham lang lµ tÝnh l−êi nh¸c gÆp Khoa quyÒn th× häc hµnh rÊt giái. 284. Thiªn ®ång ngé kiÕp kh«ng bÊt c¸t, cô m«n phïng ®µ kþ tèi hung. §ång gÆp kh«ng kiÕp th× xÊu, cù m«n gÆp ®µ kþ th× rÊt hung. 285. Song ng÷ Thiªn t−íng ph¸ qu©n, thanh cao minh mÉn. Tø mé liªm trinh thÊt s¸t, phó quÝ phong l−u. T−íng ph¸ ë cung tý hîi lµ ng−êi th«ng minh cÇn mÉm thanh cao. Th×n tuÊt söu mïi cã liªm s¸t lµ giµu cã phong l−u. 286. S−¬ng khóc häc lùc phïng tuÕ d−¬ng thiªn t¸c tông s−. Kh«i viÖt v¨n khoa, ngé ®µ kþ thiªn vi dËt sÜ. Cã s−¬ng khóc gÆp th¸i tuÕ, k×nh d−¬ng lµ luËt s−. Cã kh«i viÖt gÆp ®µ kþ l¹i lµ kÎ sÜ Èn dËt. 287. T¶ phô phïng c¸t tinh bÊt vi yÓu triÕt, h÷u bËt phïng Qu¶ tó tÊt d· tr−êng sinh. TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com Cã t¶ phô gÆp ®−îc sao tèt kh«ng ph¶i lµ ng−êi chÕt non. Cã h÷u bËt gÆp qu¶ tó th× sèng l©u. 288. Thiªn m· ngé tuÇn kh«ng chung th©n b«n tÈu Thanh long c− phóc ®øc, nh©n ®inh chóng ®a. Cã m· gÆp tuÇn lµ c¶ ®êi b«n tÈu. Cã long c− cung phóc th× cã nhiÒu con. 289. Long tr× khoa ®Ö, yÓm nhËt nguyÖt nhi tö trÖ kham −u. Phông c¸c quan giai, tô khèc h− nhi b¸ thiªn h÷u ho¹n. Cã sao long tr× gÆp nhËt nguyÖt h·m th× khoa ®Ö khã thµnh, buån rÇu khã t¶. Cã sao Phông c¸c gÆp khèc h− ¾t cã nhiÒu ho¹n n¹n. 290. §Þa kiÕp §Þa kh«ng tþ hîi l−ìng nghi. Thiªn h×nh Thiªn riªu dËu söu tèi c¸t. Kh«ng kiÕp ë cung tþ hîi th× ph¸t ®· nh− lîi. H×nh riªu c− dËu söu thËt tèt. 291. MÖnh c− hoa hû h−íng tö d−¬ng nhi phó quÝ kham kú. Th©n h÷u hång, ®µo kiªm thai täa nhi c«ng danh kh¶ tÊt. MÖnh cã hoa hû cã tö d−¬ng chiÕu th× giµu sang Th©n cã hång ®µo thªm thai täa ¾t cã c«ng danh. 292. MÖnh trung hång ngé kiÕp kh«ng m¹c ®µm phó quÝ. Th©n néi tuÕ phïng ®µ kþ m¹c ®¹o phån hoa. MÖnh cã hång loan gÆp kiÕp kh«ng th× nghÌo khã. Th©n cã Th¸i tuÕ gÆp ®µ kþ lµ ng−êi quª kÞch ngu ®én. 293. Ph¸ qu©n xung ph¸ v¨n tinh, tam canh b·o v©n song chi hËn. Hãa khoa trî thµnh v¨n diÖu, nhÊt gi¸p ®Ò mai b¶ng chi vinh Cã ph¸ qu©n gÆp v¨n tinh lµ chØ mét lÇn thi ®ç cao vinh hiÓn. 294. Th¸i tuÕ phïng thÊt s¸t trÝ dòng h÷u d−. Thiªn m· ngé tam thai anh hïng v« ®èi. Cã th¸i tuÕ gÆp thÊt s¸t lµ ng−êi trÝ dòng cã thõa. Cã m· gÆp tam thai lµ anh hïng v« ®Þch 295. Söu mïi ©n quÝ t−¬ng phïng tam sinh h÷u h¹nh. Tý ngä khèc h− tÞnh thñ nhÊt thÕ x−ng hïng. ¢n quÝ ë cung söu mïi th× nhiÒu sù may m¾n. Khèc h− ë cung tý ngä lµ ®Ö nhÊt anh hïng. 296. Gi¸p thai gi¸p täa danh phËn t¶o vinh. Gi¸p s¸t gi¸p liªm c«ng danh v·n ®¹t Gi¸p thai täa th× nhá tuæi ®· cã c«ng danh 32 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com Gi¸p liªm s¸t th× c«ng danh sau míi thµnh 297. Phô bËt phïng thiªn t−íng ®Þch thÞ l−¬ng y. §µo hång ngé thiªn c¬ do·n vi s¶o häa. Cã phô bËt gÆp thiªn t−íng th× nh− hä ®Þch lµm thÇy thuèc giái Cã ®µo hång gÆp thiªn c¬ nh− hä Do·n lµ häa sÜ næi danh 298. L−¬ng t¹i tþ ®¾c dËt du. Riªu t¹i hîi vi minh mÉn. Cã l−¬ng ë cung tþ lµ ng−êi ch¬i bêi Cã riªu ë cung hîi lµ ng−êi th«ng minh mÉn tiÖp. 299. Tö vi th×n tuÊt ngé ph¸ qu©n, l−¬ng th−¬ng qu©n tö KiÕp kh«ng phôc binh phïng d−¬ng nhËn lé th−îng kiÕp ®å. Cã sao tö ph¸ ë th×n tuÊt lµ h¹ng "Qu©n tö" bÊt l−¬ng Cã kiÕp kh«ng phôc binh gÆp K×nh d−¬ng lµ tôi c«n ®å kÎ c−íp. 300. TuÇn triÖt bÊt kh¶ ngé léc tån, t− c¬ ph¸ ho¹i. §−¬ng nhËn phïng NhËt nguyÖt bÞnh tËt triÒn miªn Léc tån gÆp tuÇn triÖt lµ c¬ nghiÖp tan tµnh. K×nh d−¬ng gÆp nhËt nguyÖt lµ bÞnh tËt liªn miªn. 301. H×nh háa kþ phÇn thiªn m· S¸t ph¸ hû trî k×nh d−¬ng Cã thiªn m· gÆp h×nh háa kþ th× nguy hiÓm. Cã k×nh d−¬ng h·m ®Þa l¹i gÆp s¸t ph¸ n÷a th× sù hung cµng m¹nh 302. Tö vi c− dËu toµn v« uy lùc chi c«ng, ThÊt s¸t t¹i th©n h−ëng ®¾c an toµn chi phóc. Cã tö vi ë cung DËu th× kh«ng cã uy lùc. Cã thÊt s¸t ë cung th©n th× h−ëng ®−îc phóc hoµn toµn. 303. Phóc vò cñng chiÒu − söu vÞ, kim b¹ch m·n t−¬ng s−¬ng. §ång tham miÕu v−îng − ngä cung, ®iÒn tr¹ch th©u thiªn h¹. Cã thiªn l−¬ng hay vò khóc ë cung söu lµ giµu cã vµng b¹c ®Çy d−¬ng. Cã thiªn ®ång hay tham lang ë cung ngä th× nhµ cöa cã kh¾p thiªn h¹. 304. Ph¸ liªm ngé háa tö nghiÖp v« nghi. Tham kþ trïng riªu thñy tai nan miÔn. Cã ph¸ liªm ngé háa ¾t chÕt kh«ng sai Cã tham kþ gÆp riªu chÕt ®uèi kh«ng tr¸nh ®−îc. 305. BÇn tiÖn m¹c ng«n th×n tuÊt, tra d−¬ng thu ¶nh canh phu vinh. C¸t diÖu ®ång t¹i hîi dÇn, v·n nhËt tuyÕt hoa ®a tr¸c l¹c. 33 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 34 MÖnh ë cung th×n tuÊt th× kh«ngnãi ®Õn bÇn tiÖn nÕu ®−îc th¸i d−¬ng c− th×n th× cung ®−îc vinh hiÓn. MÖnh ë cung hîi dÇn cã th¸i d−¬ng gÆp sao tèt th× vÒ giµ l¹i ®−îc phong hoa tuyÕt nguyÖt chi thêi. 306. NhÊt d−¬ng sinh − tý. NhÊt ©m sinh − ngä NhËt nguyÖt trïng chiÕu l−ìng t−¬ng nghi Mét d−¬ng sinh ë cung tý Mét ©m sinh ë cung ngä, cã nhËt nguyÖt chiÕu ë ®Êy th× tèt l¾m (NhËt ngä nguyÖt tý) 307. VËt khai − dÇn, vô thµnh − th©n Tö phñ ®ång cung vi ®¾c ®Þa Thñy cïng th×n tuÊt méc côc s¸t h−¬ng. VËt b¾t ®Çu ë cung dÇn, viÖc thµnh ë cung th©n, tö phñ ®ång cung ë dÇn th©n lµ ®¾c ®Þa nªn tèt l¾m. Cã sao thuéc thñy l©m vµo cung th×n tuÊt gÆp ng−êi méc côc th× chÕt. 308. Thiªn c¬ c− söu, kinh v©n: hµi, ®¾c, thñy diÖu c¸nh n¹i tµi håi V¨n s−¬ng s− ngä, ký viÕt: khèn, ®¾c, thñy diÖu chung thµnh ®¹i khÝ Cã sao thiªn c¬ lµ sao hµnh méc ë vµo cung söu thuéc ©m thæ, trong kinh nãi: tèt, nÕu l¹i ®−îc sao thuéc thñy n÷a t× tµi n¨ng tiÒn b¹c l¹i båi thªm. Sao v¨n s−¬ng lµ d−¬ng kim ë vµo cung ngä lµ d−¬ng háa bÞ kh¾c chÕ, nªn nãi r»ng: nguy khèn nÕu ®−îc sao thuéc hµnh thñy l©m vµo th× sau thµnh ®¹ikhÝ, lín lao danh tiÕng. 309. ThÊt s¸t tý ngä dÇn th©n thä kh¶o, Thiªn h×nh dÇn th©n m·o dËu anh hïng. ThÊt s¸t ë 4 cung trªn lµ ng−êi sèng l©u. Thiªn h×nh ë 4 cung trªn an mÖnh lµ ng−êi anh hïng. 310. D−¬ng nhËn h·m tu bÞ thiÕt, miÕu v−îng c− nhi hµo kiÖt d−¬ng danh. Thiªn, Êm l©m th¶ thiÖn ®µm binh, TuÊt cung tÞ nhi v¨n ch−¬ng qu¸n thÕ. Cã k×nh h·m lµ kÎ trém c−íng, miÕu v−îng l¹i lµ kÎ anh hïng danh tiÕng. C¬ l−¬ng ë cung tuÊt lµ m−u sÜ bµn vÒ binh c¬ giái l¹i lµ v¨n ch−¬ng qu¸n thÕ. 311. Ph¸ t¹i Kh¶m ly, tam thiÕu tam c«ng quyÒn ®¾c träng D−¬ng c− §oµi chÊn lôc mËu lôc gi¸p phóc nan toµn. Ph¸ qu©n t¹i tý ngä cung lµ ng−êi lµm ®Õn tam thiÕu, tam c«ng quyÒn cao chøc träng, k×nh d−¬ng ë m·o dËu ng−êi sinh n¨m mËu gi¸p th× phóc khã toµn. 312. D−¬ng nhËn háa tinh uy quyÒn xuÊt chóng §ång hµnh tham vò uy ¸p biªn di Kinh gÆp háa miÕu v−îng lµ sè ®¹i t−íng. Tham vò cïng ë th×n tuÊt söu mïi lµ sè nguyªn nhung oai ¸p man di 313. ¢m d−¬ng héi s−¬ng khóc xuÊt thÕ vinh hoa. TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com Phô bËt ngé tµi cung y chu tr−íc tö ¢m d−¬ng ®¾c ®Þa gÆp s−¬ng khóc th× ®−îc vinh hiÓn. Phô bËt ®¾c ®Þa ë cung tµi lµ tÓ phô chØ sè (sè tÓ t−íng) 314. Phi m·n kim « tuy gia s¸t nhi chi phó. Thanh kú ngäc thá, tuy l¹c h·m nhi bÊt bÇn. Th¸i d−¬ng ®¾c ®Þa gÆp s¸t tinh th× giµu cã Th¸i ©m l¹c h·m th× ®−îc phong l−u kh«ng sî nghÌo. 315. NhËt nguyÖt gi¸p tµi, bÊt phó t¾c quÝ Kh«ng kiÕp gi¸p mÖnh,phi yÓu t¾c bÇn NhËt nguyÖt gi¸p tµi, kh«ng giµu th× sang Kh«ng kiÕp gi¸p mÖnh, kh«ng chÕt non th× nghÌo. 316. Tam kh«ng héi v¨n s−¬ng − thª cung, thiÒmm cung triÕt quÕ. Tø vÞ héi vò khóc − tö tøc quÝ vi thùc hße. Cung thª cã v¨n s−¬ng gÆp tam kh«ng lµ lÊy con nhµ danh gi¸. Cung tö tøc ë th×n tuÊt söu mïi cã vò khóc lµ cã con quÝ tö. 317. Thiªn m· thiªn tr×nh ngé tr−êng sinh nhi h−ëng phóc. Thanh long v¹n ph¸i thõa méc dôc ®i thanh quang. Sao m· ngé sinh lµ h−ëng phóc. Long gÆp méc dôc th× danh tiÕp ®Ñp ®Ï. 318. Thiªn phñ l©m gi¶i ¸ch nhi v« bÖnh, §Þa kiÕp l©m phóc ®øc nhi h÷u tai Cung Gi¶i ¸ch cã thiªn phñ lµ kh«ng cã bÞnh. Cung phóc ®øc cã ®Þa kiÕp ¾t cã tai −¬ng 319. QuyÒn léc trïng phïng chu bét tuÕ lai nhËp t−íng. Kh«i viÖt ®èi chiÕu gi¶ nghÞ niªn thiÕu ®¨ng khoa. GÆp quyÒn léc th× nh− chu bét gÆp vËn ®−îc lªn lµm t−íng. GÆp kh«i viÖt ®èi chiÕu nh− Gi¶ NghÞ nhá tuæi ®· ®ç cao. 320. B¹ch hæ cung l©m Tr−¬ng c«ng chi c« hån thÝch thÝch. Thanh long phiÕm b¶i, Th¸i c«ng chi triÒu §Èu h©n h©n. MÖnh cã B¹ch hæ l©m nh− Tr−¬ng C«ng lóc nµo còng cïng hå r−îu thÊt thÓu. Thanh long c− tý nh− Th¸i c«ng vui gÆp V¨n V−¬ng 321. QuÝ ngé quÝ h−¬ng phïng chi quÝ thÞnh. Tµi c− tµi vÞ ngé gi¶ phó xa. Nh− kh«i viÖt c− Quan léc lµ quÝ rÊt thÞnh bÒn. 322. Tang m«n thËm khæ − thiªn h¹, thung huyªn l·nh ®¹m. 35 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 36 Quan phï tån kinh − ®Þa vâng trÊt cèc bi sÇu. GÆp tang m«n ë cung th×n lµ ng−êi rÊt sÇu khæ, ë n¬i huyªn n¸o vui vÎ còngl·nh ®¹m Quan phñ ë cung TuÊt rÊt sî, ¾t cã sù buån rÇu vÒ g«ng cïm. 323. Long cèt liªn quan hiªn ngang l¨ng miÕu. M· ®Çu ®¸i kiÕm, trÊn ngù biªn c−¬ng. Thanh long gÆp quan ®¸i lµ ng−êi hiªn ngang trong TriÒu ®×nh. M· ®Çu ®¸i kiÕm lµ hµng §¹i t−íng nguyªn nhung tïy theo Th©n mÖnh. 324. ChÝch háa phÇn thiªn m· bÊt nghi viÔn hµnh. Thèn Kim khuyÕt Kinh d−¬ng ph¶n hiÒm tao khæn. M· ngé háa kh«ng nªn ®i xa. Kinh d−¬ng c− dËu gÆp nguy khèn. 325. Ho¹t léc trïng phïng phu tö v¨n ch−¬ng qu¸n thÕ. Song léc l−ìng ngé Th¸i c«ng chi vò l−îc siªu quÇn. GÆp léc tån vµ hãa léc nh− phu tö cã tµi v¨n ch−¬ng h¬n ®êi. GÆp Song léc miÕu v−îng nh− Th¸i c«ng cã tµi v¨n vò h¬n ng−êi 326. Vò khóc gÆp C« thÇn nh− Hµn nguyªn trõ quØ. V¨n s−¬ng gÆp Qu¶ tó nh− Tr−¬ng ®Õ s− ®i tÇm tiªn. 327. Kinh d−¬ng ngé Lùc sÜ, Lý Qu¶ng bÊt HÇu. B¹ch hæ kiÕp T−íng qu©n ®µo tiÒm kiªn Èn. K×nh ngé Lùc sÜ lµ Lý Qu¶ng cã c«ng ®¸nh Phiªn mµ kh«ng ®−îc phong HÇu. B¹ch hæ gÆp t−íng qu©n nh− §µo tiÒm kiªn t©m Èn dËt. 328. Kinh ®µ t−¬ng gi¸p mÖnh ph¸ ®iÒn tr¹ch − phu qu©n Háa linh ph¸ ®−¬ng th©n,b¹i ®iÒn tµi − Tæ nghiÖp. MÖnh cã kinh ®µ gi¸p sè ®µn bµ th× chØ ph¸ tan c¬ nghiÖp nhµ chång. Háa linh ph¸ ngay cung th©n (mÖnh) th× b¸n s¹ch tæ nghiÖp. 329. Ph¸ qu©n tinh khèc bÊt nh©n, vËt an th©n mÖnh V¨n s−¬ng tÝnh thanh th¶ khiÕt, tö Ých phu s−¬ng. Ph¸ qu©n cã tÝnh thanh tao trong s¹ch ®µn bµ th× sè v−¬ng phu Ých tö. 330. H×nh x· d−¬ng ®µ h−ëng phóc − ngò TuÇn chi hËu. TÝnh cÇn M· Khóc − Tø thËp nhi tiÒn GÆp D−¬ng ®µ miÕu v−îng th× ngoµi 50 tuæi míi gäi lµ ®−îc h−ëng phóc. Cã M· Khóc cã tÝnh cÇn kiÖm th× ®−îc h−ëng tr−íc 40 tuæi. 331. YÕn anh phïng Ngäc N÷ giai do C¬ ngé Kinh D−¬ng TÒ tö kiÕn Kim phu giai do Ph¸ qu©n phïng Thiªn m·. Cã c¬ gÆp Kinh d−¬ng nh− YÕn anh gÆp Ngäc n÷. TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 37 Cã Ph¸ phïng M· nh− ng−êi n−íc TÒ gÆp ng−êi n−íc Kim(®è kþ nhau) 332. V−¬ng Bét ®Çu hµ, Ph¸ Qu©n h·n Thiªn Th−¬ng − Thñy côc. V−¬ng L−¬ng ¶i ngôc, Liªm Trinh h·m §Þa kiÕp − Háa cung. Cã ph¸ qu©n gÆp Thiªn Th−¬ng ë cung Thñy th× nh− V−¬ng Bét chÕt ®uèi. Cã Liªm Trinh gÆp §Þa KiÕp ë cung Tþ. Ngä th× nh− V−¬ng L−¬ng tù th¨t cæ trong ngôc. 333. B¸t Täa h−íng D−¬ng thÞ tông − cung cÊm. ThÊt S¸t triÒu ®Èu nhËp t−íng − phñ m«n. Cã Th¸i D−¬ng gÆp B¸t Täa lµ ng−êi ®−îc khen ngîi trong Cung cÊm. ThÊt S¸t c− Tý Ngä DÇn Th©n lµ ®−îc liÖt lµ h¹ng T−íng trong Phñ. 334. V¨n Khóc hÝ nguyÖt − Hîi cung, quèc s¾c thiªn h−¬ng nh©n së óy. V¨n S−¬ng triÒu NhËt − Ngä vÞ phong trÇn ®Þa bé thÕ nan m©u. NguyÖt ë cung Tý hîi cã V¨n Khóc c− cung Thª lµ sè lÊy C«ng chóa hay Phß m· hay ng−êi th−êng lÊy vî ®Ñp con nhµ khuª c¸c. NhËt ë cung Ngä cã V¨n S−¬ng lµ ng−êi lÞch duyÖt, trªn ®êi khã ng−êi b× kÞp. 335. Hãa Khoa tèi vi kú vËt h−íng Thiªn Th−¬ng nhi ¸m hèi. Hãa Léc hoµn vi h¶o, nh−îc c− mé ®Þa di t¨ng bi. Cã Khoa th× rÊt tèt chØ sî gÆp Thiªn Th−¬ng th× bÞ h·m tèi. Cã Léc th× tèt chØ sî ë mé ®Þa th× l¹i lµ buån rÇu. 336. Thiªn §ång b¹ch thñ thµnh gia. §Þa KiÕp chi ®an t©m ph−¬ng l¾m. Thiªn §ång miÕu v−îng lµ ng−êi tay ch¼ng nªn giµu cã. §Þa KiÕp miÕu v−îng lµ ng−êi gi÷ ®−îc lßng son d¹ s¾t sau ®−îc oai phong lÉm liÖt. 337. D−¬ng §µ Háa Linh vÞ chi tø S¸t, ®¬n phïng C¬ tó nhi h÷u duyªn. Hæ tang §iÕu BÞnh vÞ chi tø Hung h¹nh ngé §ång tinh nhi hãa C¸t. Bèn S¸t tinh lµ D−¬ng §µ Háa Linh, nÕu gÆp Thiªn C¬ mét m×nh lµ ng−êi cã Duyªn. Bèn Hung tinh lµ Hæ Tang §iÕu Binh mµ gÆp Thiªn §ång th× l¹i hãa ra tèt. 338. L·ng lý §µo sa gia §Þa KiÕp, tam canh khai t−ëng − giai nhi. V©n ®Çu khëi ch−íng gia Thiªn kh«ng, sæ tuÕ h− t− HiÒn phô. Cã §µo hoa gia §Þa KiÕp lµ ng−êi ch¬i bêi suèt ®ªm t−ëng ®Õn ng−êi ®Ñp. Cã Hãa Kþ gÆp Thiªn Kh«ng lµ nghi ngê cho vî hiÒn trong nhiÒu n¨m. 339. V¨n Khóc Vò Khóc ®ång MÖnh Lý Linh lo¹i T−íng T−íng chi vinh, L−u S−¬ng V¨n Khóc ®ång cung. Phong §ç liÖt tr−ëng duy chi thÞ MÖnh cã V¨n Vò miÕu v−îng nh− Lý Linh vinh hiÓn lµm ®Õn TÓ T−íng. TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 38 MÖnh cã V¨n Khóc gÆp V¨n S−¬ng ®ång cung nh− Phong §ç v¨n vâ toµn tµi kÎ d−íi tr−íng rÊt ®«ng. 340. Léc c− N« béc tóng h÷u quan ®· b«n tr×. §Èu c− Thª cung tuy h÷u phó nhi c−¬ng ng¹nh. Cung N« cã Léc tuy lµm quan nh−ng nay ®©y mai ®ã. Cung Thª cã §Èu qu©n th× còng ®−îc giµu cã nh−ng c−¬ng ng¹nh. 341. §an QuÕ §an tr× chiÕu − §iÒu Tr¹ch phóc tû Th¹ch Sïng. V¨n QuÕ V¨n Hoa ®èi − Phu Thª thä nh− Bµnh Tæ. Cung §iÒu Tr¹ch cã Th¸i D−¬ng tõ cung M·o ®Õn Ngä, cã Th¸i ¢m tõ DËu ®Õn Tý lµ giµu nh− Th¹ch Sïng. Cung Phu thª cã S−¬ng Khóc s− Söu Mïi chiÕu lµ sèng l©u nh− Bµnh tæ. 342. H÷u bËt ®¬n thñ − MÖnh cung, ly h−¬ng thø xuÊt. T¶ phô trung lai − MÖnh vÞ, tiªn tæ h÷u quang Cã mét H÷u BËt thñ MÖnh lµ ng−êi ph¶i xa quª h−¬ng. Cã T¶ Phô lµ ¤ng Cha ®−îc danh th¬m. 343. Thiªn L−¬ng b¶o t− tµi dÜ d− nh©n ThÊt s¸t thñ tha tµi vi kû vËt. Cã Thiªn L−¬ng lµ lÊy tiÒn cña m×nh lµm viÖc phóc. Cã ThÊt S¸t lµ lÊy tiÒn cña cña ng−êi lµm cña m×nh. 344. Vò Khóc thñ Tö cung, bÊt tÊt C« thÇn nhi h÷u h¹i. §µ lµ l©m Phô vÞ, bÊt tu Qu¶ Tó diÖc t¨ng bi. Cung Tö cã Vò khóc, kh«ng hiÕm th× cã h¹i. Cung phô cã §µ la, kh«ng bå c«i ë mét m×nh th× còng buån rÇu. 345. Kh¶i óy hµm Kim chi B¹ch Hæ. Kham nghi hÝ Thñy chi Thanh Long. Sao B¹ch Hæ ®ãng cung DËu lµ cã oai quyÒn lín. Sao Thanh Long c− cung Tý rÊt tèt. 346. §µo Hoa ngé Phi Liªm, NguyÔn TÞch TÊn triÒu nhi tóy kh¸ch §¹i Hao l©m Quan phñ, L−u NghÞ T«n thÊt chi hu hå. MÖnh cã §µo Hoa gÆp Phi Liªm nh− dêi. TÊn cã NguyÔn TÞch r−îu chÌ lóc nµo còng say. Cã §¹i hao gÆp Quan phñ nh− L−u NghÞ cã hä nhµ Vua mµ than «i còng bÞ h×nh ph¹t roi vät. 347. NhËt l¹c Mïi cung, vi nh©n tiÒn cÇn hËu l·n. NguyÖt tµn DÇn vÞ, t¸c sù h÷u thñy v« chung. NhËt ë cung Mïi lµ ng−êi tr−íc siªng sau nh¸c. NguyÖt ë cung DÇn, lµm viÖc th× cã ®Çu kh«ng ®u«i. TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 39 348. NhËt NguyÖt thñ bÊt nh− chiÕu MÖnh, Khoa QuyÒn cñng bÊt nh− l©m Viªn MÖnh cã NhËt NguyÖt thñ kh«ng b»ng chiÕu. MÖnh cã Khoa QuyÒn cñng chiÕu kh«ng b»ng l©m vµo. 349. H÷u BËt héi vi Phu cung, vi nh©n h÷u tiÓu tinh chi phËn. §Èu tinh l©m vi Phu vÞ, vi nh©n t¾c cï méc chi c«. Cung phu cã sao H÷u bËt lµ h¹ng vî be. Cã sao §Èu Qu©n lµ h¹ng vî c¶ bÞ c« ®¬n. 350. T¶ H÷u NhËt NguyÖt l©m Tö vÞ kh¸ch trËp trËp − trung t−. X−¬ng Khóc T¶ H÷u héi − Thª cung diÔn ch©n ch©n − l©n chØ. Cung Tö Tøc cã T¶ H÷u NhËt NguyÖt cã sù vui mõng liªn tiÕp nh−ng trong lßng vÉn ph¶i lo nghÜ. Cung Thª cã S−¬ng Khóc T¶ H÷u th× cã nhiÒu con ®Ñp ®Ï hiÒn lµnh. LuËn mÖnh viªn 351. TuÇn TriÖt ®−¬ng ®Çu thiÕu niªn t©n khæ Tam Kh«ng ®éc thñ phó quÝ song toµn. MÖnh cã TuÇn TriÖt lµ thiÕu niªn vÊt v¶. MÖnh v« chÝnh diÖn l¹i ®−îc Tam Kh«ng thñ chiÕu, gia C¸t hãa th× phó qói song toµn. 352. Khoa QuyÒn thÞ hiÓn danh Kh«i ViÖt tÊt vi nh©n tr−ëng Cã Khoa QuyÒn th× ®−îc vinh hiÓn. Cã Kh«i ViÖt th× ë ®©u còng ®−îc ®øng ®Çu. 353. T¶ H÷u ®ång cung quan c− HÇu B¸, TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 40 Khóc S−¬ng nhËp MÖnh danh qu¸n ®−¬ng thêi. Cã T¶ H÷u ë MÖnh hay Quan Léc th× lµm ®Õn HÇu B¸. Cã Khóc S−¬ng ë MÖnh th× cã tiÕng ngay ®êi m×nh. 354. Khóc S−¬ng nhËp MÖnh nh÷ng thµnh tó nh· chi lang. QuyÒn Léc ®ång cung ®Þnh t¸c cæ th−¬ng chi nghiÖp MÖnh cã Khóc S−¬ng lµ ng−êi thanh nh·. Cã QuyÒn Léc ®ång cung MÖnh lµ ng−êi bu«n b¸n l¬n nªn giµu. 355. §iÕu Kh¸ch dù phßng tiÓu cè. Cù M«n ®Þnh chñ thÞ phi Cã sao §iÕu Kh¸ch th× ph¶i phßng h×nh ph¹t nhá. Cã Cù m«n th× chñ miÖng tiÕng thÞ phi. 356. TÊu Th− thñ MÖnh thÞ da khÈu thiÖt chi nh©n. Quan phñ thñ viªn tÞ thö phßng nh©n chi ph¶n. MÖnh cã TÊu th− lµ ng−êi bÞ nhiÒu sù khÈu thiÖt. Cã Quan phñ ë ®ã th× ph¶i phßng ng−êi ph¶n m×nh. 357. §µo Hoa thñ MÖnh qu¶ Thª. Hång Loan c− Thª tiÒn kh¾c. MÖnh cã §µo Hoa lµ Ýt khi ë víi vî Cung Thª cã Hång Loan, tr−íc th× kh¾c. 358. N÷ tö Hång Loan thñ MÖnh chñ nhÞ phu. Nam tö Hoa C¸i c− Th©n xuÊt ngo¹i ®a ¸i. §µn bµ MÖnh cã Hång Loan th× cã 2 chång. §µn «ng Th©n cã Hoa C¸i th× ra ngoµi nhiÒu ng−êi th−¬ng yªu. 359. Th¸i TuÕ phïng ThÊt S¸t − MÖnh viªn hung trung gia diÖu to¸n. Tr−êng Sinh héi Thiªn L−¬ng − Phóc ®Þa th©n th−îng h÷u kú tµi. MÖnh cã Th¸i TuÕ gÆp ThÊt S¸t tuy trong hung nh−ng ph¶i xem c¸c sao thñ chiÕu råi míi ®o¸n. Cung Phóc §øc cã Sao Tr−êng Sinh gÆp Thiªn L−¬ng lµ ng−êi cã Kú Tµi. 360. Khoa QuyÒn nh©n Kh«i ViÖt dÜ thµnh c«ng. S−¬ng Khóc h÷u ©m d−¬ng nhi ®¾c lùc. Cã Khoa QuyÒn l¹i ®−îc Kh«i ViÖt n÷a th× ®−îc ®¹i thµnh c«ng. Cã S−¬ng Khóc gÆp ¢m d−¬ng thËt lµ ®¾c lùc. 361. Kh«ng KiÕp hµ hiÒm − Tþ Hîi TuÕ §µ thiÕt kþ − DÇn Th©n Kh«ng KiÕp ë cung Tþ Hîi ®¾c ®Þa ph¸t ®· nh− l«i. TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 41 Sî nhÊt TuÕ §µ ë DÇn Th©n. 362. Riªu phïng B¹ch Hæ ¸c thó th−¬ng tµn. Háa l¹c Tang m«n gia ®×nh h«i lÉn. Cã Thiªn Riªu gÆp B¹ch hæ sî ¸c thó c¾n Cã Háa Tinh gÆp Tang m«n lµ bÞ ch¸y nhµ. 363. Khoa QuyÒn Léc M· tu phßng Kh«ng KiÕp ¸m xung. C¬ NguyÖt §ång L−¬ng tèi kþ Háa Linh x©m ph¸. Cã Khoa QuyÒn Léc M· th× nªn phßng Kh«ng KiÕp ¸m xung mÊt hÕt ¶nh h−ëng. Cã c¬ NguyÖt §ång L−¬ng th× kþ nhÊt Háa Linh x©m ph¸. 364. §µ KiÕp trïng l©m h¹nh Thiªn gi¶i nhi kh¶ cøu. Ph¸ Qu©n h·m ®Þa − M·o DËu, b¨ng NguyÖt §øc dÜ tõ nh©n. Cã §µ KiÕp mµ gÆp Thiªn gi¶i th× cã thÓ gi¶i ®−îc. Cã ph¸ Qu©n ë M·o DËu h·m ®Þa gÆp NguyÖt §øc thµnh ng−êi nh©n tõ. 365. QuÝ nh©n bÊt nhËp quÝ h−¬ng nan gi¶i hung tinh chi ho¹nh nhiÔu. Tö Vi d¸o thö nhµn cung, hùu väng kh« miªu kh¶ cøu. Nh− Thiªn Quan, Thiªn Phóc quÝ nh©n kh«ng nhËp MÖnh Th©n, nÕu cã hung tinh xung thñ quÊy nhiÔu th× kh«ng gi¶i ®−îc. Tö Vi vµo nhµn cung (N« hay Gi¶i) nÕu ®−îc chç cßn cã lùc nh− c¸i mÇm kh« th× cã thÓ cøu ®−îc. 366. §µo Hoa héi Thiªn M· − Thiªn Di du s¬n du thñy. Hãa Kþ ngé Phôc Binh lµ vî chång lóc th©n lóc o¸n. 367. Tham Lang ®ång S−¬ng Khóc − Söu Mïi ®Ých h÷u ®Çu hµ chi ho¹n. Quan phñ héi D−¬ng §µ − h·m ®Þa tÊt nhiªn lo¹n thuyÕt chi nh©n. ë Söu Mïi cã Tham lang cïng S−¬ng Khóc thñ MÖnh ¾t ph¶i chÕt ®uèi. ë cung Tþ cã Quan phï gÆp D−¬ng §µ ¾t lµ ng−êi hay nãi lung tung. 368. V¨n khóc h·m − Thiªn Th−¬ng Nhan Håi yÓu tö. Kh«i ViÖt l−u TËt ¸ch Gi¸ng Qu¸n (1)v« v¨n. MÖnh cã Khóc Th−¬ng nh− Nhan Håi chÕt non. TËt ¸ch cã Kh«i ViÖt nh− Gi¸ng Qu¸n ®èt n¸t. 369. ThÊt S¸t ®an thñ MÖnh viªn v« kh¶ cøu trïng l©m chi h¹n. V¨n Khóc kþ ®ång Hãa kþ h¹n nan phßng yÓu tö chi −u. Cung MÖnh mét m×nh ThÊt S¸t ë cung Th×n TuÊt, l¹i gÆp ®¹i tiÓu h¹n trïng phïng ë ®Êy, tøc lµ vµo Thiªn La §Þa Vâng vµo tö ®Þa kh«ng cøu ®−îc. Sao V¨n Khóc sî Hãa Kþ, h¹n gÆp ë ®Êy sî chÕt non. 370. Thiªn L−¬ng c− miÕu v−îng ®« Th¸i TuÕ BÞnh phï nhi kh¶ giíi. (1) Gi¸ng lµ tªn «ng Chu Bét. Qu¸n lµ tªn «ng Qu¸n Anh TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com Thiªn §ång ngä vÞ, hû D−¬ng nh©n uy trÊn biªn c−¬ng. Cã sao Thiªn L−¬ng miÕu v−îng kh«ng nªn gÆp Th¸i TuÕ BÞnh phï. Thiªn §ång ë cung Ngä gÆp Kinh D−¬ng lµ sè §¹i t−íng uy trÊn biªn c−¬ng. 371. Kh«ng KiÕp t¹i Phóc h−¬ng, th©n téc xuÊt giao tiªu lo¹i. Kþ §¹i chi ngé Cù M«n tÊt ho¹i tæ t«n chi nghiÖp Cung Phóc cã Kh«ng KiÕp th× cã ng−êi trong hä ®i xa chÕt ë ngoµi. Cã Cù M«n gÆp Hãa Kþ ®¹i hao tøc lµ h¹ng h¹i tæ nghiÖp. N÷ mÖnh luËn 372. Phu Qu©n ký liÖt nhµn cung. Th©n MÖnh nan ng«n h¶o ®Þa. Cung phu ë vµo nhµn cung mµ Th©n MÖnh ë vµo cung tèt sinh còng kh«ng bµn ®Õn, V× sè ®µn bµ cÇn nhÊt lµ cung Phu. 373. Gi¸p NhËt NguyÖt cËn ®¾c quÝ nh©n, Gi¸p t¶ gi¸p H÷u t¶o hµi lÞnh kh¸ch. MÖnh cã gi¸p NhËt NguyÖt lµ ®−îc gÇn quÝ nh©n. Cã gi¸p T¶ H÷u lµ sím ®· vui víi kh¸ch giai nh©n. 374. Nam tö tèi hiÒm NhËt h·m. N÷ mÖnh thiÕt kþ H¾c v©n. Sè con trai th× sî nhÊt NhËt ë h·m ®Þa Sè con g¸i th× kþ nhÊt Hãa kþ hay Th¸i ¢m h·m ®Þa phïng kþ. 375. Së ai gi¶ Hång Loan tø v−îng liÖt Phu Qu©n chi vÞ. Së hû gi¶ Thiªn hû nhÞ minh phï Tö tøc chi cung. Cung Phu ®ãng ë Th×n TuÊt Söu Mïi cã Hång Loan lµ sè khãc chång. Cung Tö Tøc cã NhËt NguyÖt chiÕu l¹i gÆp Thiªn hû th× mõng sè Êy cã quÝ tö. 376. Long tr× Phông C¸c «n l−¬ng. Thiªn khèc Thiªn H− t¸o b¹o. Cã Long Phông lµ ng−êi hiÒn l−¬ng «n hßa Cã Khèc H− lµ ®µn bµ t¸o b¹o. 377. Thiªn Riªu HØ ®a chiªu qu¸i dÞ chi tai. §Þa KiÕp §Þa kh«ng th©n m¹o gian phi chi h¹nh. Cã Riªu HØ lµ bÞ nhiÒu t¹i v¹ qu¸i ¸c. Cã Kh«ng kiÕp lµ hay trém c¾p. 378. Thai Hoa phïng KiÕp gi¸n ®o¹n Tö cung. NhËt NguyÖt Tö cung nhÊt bµo song s¶n. 42 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 43 Cung Tö cã Thai Hoa ngé KiÕp c¸ch xa nhau míi cã con. Cã NhËt NguyÖt lµ sinh ®«i. 379. §µo Hoa phïng Thiªn M· tõng kh¸ch v« m«i. Th¸i TuÕ ngé D−¬ng §µ ®a chiªu khÈu thiÖt. Cã §µo M· lµ gÆp chång tù nhiªn kh«ng cã m«i giíi hay lµ lÊy nhau v× ¸i t×nh. Cã TuÕ ngé D−¬ng §µ lµ bÞ nhiÒu khÈu thiÖt. 380. ¸ch ®Þa hiÒm Thai phïng B¹ch Hæ, MÖnh cung kþ NguyÖt ngé §µ la. Cung tËt ¸ch sî gÆp Thai Hæ v× gÆp th× bÞ ®¨ng huyÕt mµ chÕt. Cung MÖnh kh«ng nªn gÆp Th¸i ¢m gia §µ la, nÕu gÆp lµ ng−êi lo¹n d©m. 381. Hoa C¸i TÊu th− thanh cao tñng chóng. Long tr× Phông c¸c thñ ®¾c quÝ nh©n, chÝ t«n phèi ngù. Cã C¸i ngé TÊu th− lµ ng−êi thanh cao h¬n ng−êi. Cã Long Ph−îng lµ gÆp ®−îc quÝ nh©n bËc Vua Chóa ®Õn hái c−íi. 382. Méc Dôc Hoa C¸i thñ MÖnh hoang d©m. M· ngé Kh«ng vong chung th©n b«n tÈu. MÖnh cã Méc C¸i th× hoang d©m cã M· gÆp Kh«ng vong th× c¶ ®êi ë xø ngoµi 383. Tham lang ngé Phu qu©n, MÖnh chÝnh t¾c ®Ých, bÊt chÝnh t¾c thiÕp. Hång loan phïng §Þa KiÕp − Phu Qu©n MÖnh h¶o chÝ BÝch, bÊt h¶o chÝ thËp. Cung Phu cã Tham MÖnh cã chÝnh diÖu lµ vî c¶, v« chÝnh diÖu lµ tú thiÕp. Cung Phu cã Hång gÆp §Þa KiÕp, MÖnh tèt th× sèng víi nhau 100 tuæi, xÊu th× 10 n¨m. 384. X−¬ng Khóc gi¸p chiÕu ngé c¸t h÷u duyªn. X−¬ng Khóc thñ Th©n phïng C¬ d©m lo¹n. Cã X−¬ng Khóc gi¸p hay chiÕu MÖnh gÆp ®−îc c¸t tinh lµ ng−êi cã duyªn. Cã X−¬ng Khóc thñ Th©n gÆp Thiªn c¬ lµ ng−êi d©m lo¹n. 385. V−îng phu Ých tö l−¬ng do Léc M· giao tr×. XuÊt ph¸t nhËp duy c¸i b¶n Tö Phñ ®ång vÞ. Ng−êi v−îng phu Ých tö lµ ng−êi ®−îc Léc M· giao tr× thñ chiÕu. Hay MÖnh lËp ë Tø duy DÇn Th©n Tþ Hîi cã Tö Phñ ®ång vÞ. 386. Tö tøc Th¸i ¢m tuy h·m hµ tæn? Th¸i ¢m ký h·m ®Ých v« phïng Tham t¾c Thiªn ®ång ngé ¢m t¾c chóng tµ. Cung Tö Tóc cã Th¸i ¢m h·m ®Þa lµ kh«ng con, gÆp Tham lang lµ cã con kh«ng nu«i ®−îc gÆp Thiªn §ång Th¸i ¢m th× ®«ng con. 387. N÷ MÖnh phïng Hãa Léc v« hung tinh tµi léc phong dinh. N÷ MÖnh phïng X−¬ng Riªu nhÊt sinh d©m ®·ng. TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com 44 MÖnh cã Hãa Léc kh«ng gÆp hung tinh lµ ng−êi giµu cã. MÖnh cã X−¬ng Riªu lµ míi nøt m¾t ®· d©m ®·ng. 388. Tö vi c− Huynh ®Ò diÖc h÷u tr−ëng huynh, ngé Hãa Léc vi tr−ëng. Thiªn Phñ c− Tµi B¹ch diÖc thi ®a tµi ngé Thiªn H×nh tÊt chi hao tæn. Cung Huynh §Ö cã sao Tö vi lµ ng−êi cã Anh chÞ trªn nÕu gÆp Hãa Léc l¹i lµ Tr−ëng n÷. Cung Tµi B¹ch cã sao Thiªn Phñ gÆp th× nhiÒu tiÒn tµi ®Õn, nÕu l¹i gÆp Thiªn h×nh l¹i lµ hao tæn. 12 cung gi¶i ra ch÷ m«n 389. MÖnh viªn 1/ MÖnh viªn thêi ®o¸n d−¬ng t¬, M¹ch h×nh ®Þa thÕ còng y luËn dµnh. LuËn thêi cã kh¾c cã sinh Ph¶i xem cho chÝn ngò hµnh mµ suy, Lµm nhµ quÝ ®−îc d−¬ng c¬, Tr−¬c lÊy sinh m¹ch lai thêi cho nªn Nh−îc phïng Sinh V−îng L©m quan ChiÕu l©m thÊu nhËp ®Õn miÒn chÝnh bªn Êy lµ c¸t ®Þa tù nhiªn Cöa nhµ giµu cã h×nh yªn v÷ng vµng, HoÆc lµ Thai D−ìng mét ph−¬ng H¼n nhiÒu thÇy tí tùa n−¬ng nhµ nµy, VÝ dï Tö TuyÖt vµo dÇy, Trong nhµ suy ®èn khÝ nay ch¼ng lµnh, L¹i xem Tý Ngä sinh nh©n, Tý thêi ®¾c Ngä, Ngä sinh nh©n, Tý thêi ®¾c Ngä, Ngä sinh Tý phßng, B¶n cung l¹i gÆp ®a hung Ngô c− lµng kh¸c v« cïng ch¼ng yªn, Nhµ cã T¶ H÷u hËu tiÒn(2) Cø ph−¬ng mµ ®o¸n ¾t liÒn ch¼ng sai, HÔ mµ B¹ch hæ chiÕu lai Êy lµ KiÕp s¸t h¹i tµi ph¸ gia L¹i cßn nh©n tÝnh ng−êi ta, Cø sao thñ MÖnh luËn hßa míi nªn. (2) Sau tr−íc TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo N÷ mÖnh Sè Tö vi chång hiÒn con quý, NhÊt Gi¸p ly Kû Tý Canh T©n, Liªm trinh thanh b¹ch m−êi ph©n, QuÝ th©n Gi¸p Mïi cung DÇn Kû sinh, Thiªn ®ång víi Liªm trinh mét lèi BÝnh §inh cung Tþ Hîi cµng mµu, Gi¸p cung DÇn m·o theo nhau, Tuæi §inh tuæi MËu lai ®©u vÝ tÇy, C¸ch côc th−êng ®· bay theo tr−íc, D− c¸c cung l¹i ®−îc b×nh an, §oan trang lµ tÝnh Tö D−¬ng Duyªn may sanh Ph−îng phËn may cìi Rång, Th¸i d−¬ng ®ãng trong vßng DÇn Ngä, ¾t phong l−u giÇu cã mµ th«i, Phóc thay T¶ H÷u, T−íng, Kh«i, S¸ng soi v−îng ®Þa quay bµi MÖnh viªn, Phóc hËu Êy Léc tån tÞ thñ §−îc tam ph−¬ng T−íng, Phñ cµng vinh H¬n th× T©n, Êt, Gi¸p, Canh MËu, Nh©m, Quý, Kû, BÝnh, §inh võa võa Viªn tþ hîi phóc thõa Tö Phñ, Cã sao lµnh T¶ H÷u lai xung, Cù C¬, DÇn M·o Th©n cung, DÇn mÖnh phó quÝ còng lßng d©m t−, KÎ chi c¸ch hÌn h− khã ®ãi, NguyÖt Th×n cung L−¬ng Tþ hîi cung. Háa Linh v−îng cïng h×nh xung h·m, Mµ s¸t gia bÇn tiÖn thªm cµng, Thãi d©m dËt x−íng t× kÐm phóc, DÉu V¨n s−¬ng V¨n Khóc ai khen, Vò kh«ng gÆp NguyÖt miÕu viªn, H·m cïng s−¬ng khóc gèi loan l¹nh lïng, Sè Tham, Ph¸ hµo chång rÊt kÐm, Nh−ng c« ®¬n d©m hiÓm mµ kinh, www.tuviglobal.com 45 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo S¸t hung kÐm phóc ®· ®µnh, DÇn Th©n C¬ NguyÖt gÆp ®µnh d©m b«n, Sao Hãa léc, Hãa quyÒn cµng quý, Sè v−îng phu Ých tö ai qua, KiÕp, Kh«ng, Linh, Háa, Kinh, §µ Liªm trinh, Cù, Vò, l¹i hßa Tham lang, H¹i phñ MÖnh tam ph−¬ng tø chÝnh, ThÊy nh÷ng loµi lµ c¸ch kh«ng hay, L¹i thªm Ma thÞ mét bµi, §¾n ®o tõng c¸ch r¹ch rßi tõng Sao, Ng«i §Õ täa b»ng vµo viªn h·m, QuyÒn gi¶i hung cung gi¶m uy phong, HoÆc lµ Thiªn phñ phïng Kh«ng, T− c¬ sè Êy thñy chung khã toµn, VÇng NhËt, NguyÖt chiÕu ®oµn MÖnh vÞ, Gia S¸t kh«ng vÑn vÎ c«ng danh, Söu Mïi NhËt, NguyÖt ®ång minh, B×nh th−êng ch−a ®−îc hiÓn vinh h¬n ®êi, Sao Liªm Ph¸ lµ loµi sao d÷ Phïng Kþ Tham phong sù löa than, Khèc H− h¹n Êy ®õng bµn, Quý kh«ng nªn quý v× ®oµn Tam kh«ng, §Êt M·o DËu Phông, Long miÕu v−îng, Ai gÆp thêi kim b¶ng ®Ò danh, Quý, ¢n Söu Mïi h¹n hµnh, §−êng m©y gÆp b−íc v©n tr×nh gi· cao, Cung quan léc Hång ®µo, héi ®Ñp, MiÒn Thiªn di Kh«ng KiÕp ph¶i e, C«ng danh tuæi t¸c lµm le, Gi¸p Liªm gi¸p S¸t Êy khoe anh tµi, Gi¸p Thai Täa tiÕng ng−êi tuæi trÎ, MiÒn c¸c ®µi r¹ng vÎ y quan, Thiªn ®øc NguyÖt ®øc Thiªn Quan, Gi¶i thÇn Thiªn phóc mét ®oµn trõ hung. Nay Hîi Tý hai cung thñy Êy, www.tuviglobal.com 46 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo §· Kþ tinh ®õng thÊy K×nh D−¬ng KiÕp §µ s½n chiÕu hai ph−¬ng, H¶o Linh, l¹i gÆp tai −¬ng ch¼ng lµnh, Ng−êi tuæi trÎ c«ng danh ®Çy t¸, Tßa MÖnh Quan Hång, Täa ch¼ng sai, MÖnh v« chÝnh DiÖu nh− ai, GiÇu sang v× gÆp trong ngoµi Tam kh«ng, §Èu qu©n kþ vµo cung Tö tøc, TËt KiÕp Kh«ng bÖnh huyÕt h− hao, H¹n mµ B¹ch hæ Thiªn riªu, Tr¸nh loµi ¸c thó s¬n cao chí gÇn, VËn h¹n gÆp hung thÇn Kþ, C¬ Chèn giang t©n phßng sù phong ba, MÖnh viªn dï cã D−¬ng ®µ, Nãi hay cuång lo¹n nh÷ng lµ khÈu tai, §−êng con c¸i g¸i giai cßn muén, V× Kþ, ®µ h·m chèn Tö cung, TËt mµ ¸c s¸t trïng phïng, D−¬ng sinh luèng nhäc KiÒu Tïng khuÊt th©n, §µ, Kþ, TuÕ cung Th©n gia héi, DÔ mÊy ng−êi ®−îc khái gian nan, Ph¸ qu©n, Kh«ng, KiÕp, Hång loan, Cung vµo Th©n M¹nh x¸ bÇn yÕu vong, Ng−êi MÖnh vÞ gi¸p Long gi¸p Phông, Kh¾p danh th¬m sau tr−íc hiÓn vinh, Cung Quan Phóc cã Khoa tinh, ChiÕu trong Th©n MÖnh thiÕu niªn b¶ng vµng, Ng«i Sao QuÝ h−ëng nghinh Sao Quý, Êy thùc tµi héi thÝ Kh«i Nguyªn, K×a ng−êi NhËt NguyÖt gi¸p viªn, Næi danh Phó quý tèt duyªn tao phïng, VÇng NguyÖt h·m N« cung cµng d÷, KÎ t«i ®ßi khi ë khi ®i, TËt mµ ThÊt s¸t Thiªn c¬, Nh÷ng hay ®eo ®¾ng kh«ng khi ngu«i lßng, www.tuviglobal.com 47 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Cung Huynh ®Ö Thiªn kh«ng ®Þa kiÕp, TiÕng viªn tú thu xÕp cïng ai Thung huyªn khóc h−ëng thä dµi, ChiÕu cung Phô mÉu nhê tµi Thiªn l−¬ng. KÎ n¬i ph©n uyªn −¬ng l¹c lèi, V× C« h×nh Thª vÞ cµng gia, Sao Thai l¹i gÆp §µo hoa, Tr−íc ªm loan gèi sau hßa Phông chiªm, Ng«i HÇu B¸ uy nghiªm chøc t−íc, §Çu MÖnh viªn C¸o T−íng chiÕu xung, GÇn miÒn c« giÕng bá kh«ng, Méc Tr×, h¼n chiÕu TËt cung ph−¬ng §oµi, NhËt Hîi h·m gÆp n¬i cung Êy, §Êy cã ng−êi vïng vÉy kh«n lªn, Th©n cung Tr× KiÕp sanh chen, GiÕng båi ao lÊp s½n bªn bao giê, Cung nµo cã Thiªn c¬ gÆp Háa, Cã méc tinh qu¸i gì ®Þa ph−¬ng, L¹ thay Hîi Tý Th¸i D−¬ng, GÆp Kh«ng KiÕp cã qu¸i t−êng th¹ch tinh, GÆp B¹ch hæ hãa h×nh Th¹ch khuyÕn, GÆp Kinh D−¬ng th¹ch kÕt d−ng cao, Tang m«n gÆp Háa xÊu sao, Háa tai cung Êy chiÕu vµo ph¶i lo, Thiªn h×nh víi BÖnh phï s¸ kÓ, Ph−¬ng Êy h»ng cã kÎ phong sang, Phu, Huynh, Tö, Phñ Th×n h−¬ng, Hä hµng cã kÎ t×m ph−¬ng lén chång, MÖnh vÞ gi¸p §µo Hång sau tr−íc, G¸i l¼ng l¬ nhì b−íc cÇu « MÊy ng−êi son phÊn ®iÓm t«, Thiªn Kh«i ë Tý sao phï MÖnh Th©n, NhËt NguyÖt ë cung gÇn chèn h·m, Víi Kþ ®µ môc ¸m thanh m¹nh, Ph−¬ng nµo th−êng cã l«i ®×nh www.tuviglobal.com 48 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo ¾t lµ Thiªn ViÖt Linh, H×nh ®©u qua, Ngé L−¬ng, C¬ ®¸nh c©y ®æ c¶, Ngé NhËt NguyÖt ®¸nh ®¸ tanh xung, H×nh Riªu s« g¸i long ®ong, Ch¼ng chªt chång còng lén chång mµ th«i, Sao KiÕp NhËn hîp ng«i Phu vÞ, Nhñ tr−îng phu cã ý ®Ò phßng K×a ng−êi phông ch¹ loan chung, §µo riªu sè Êy trong lßng ch¼ng trinh, Ng−êi liÖt n÷ Quý H×nh Tö Phñ, D¹ s¾t vµng kh«n sî long lay, MÊy ng−êi tai tÝa mÆt ®Çy, D−¬ng, §µ, Kh«ng, Kþ nh− bµy MÖnh viªn, NhËt NguyÖt h·m ë bªn TuÇn TriÖt, §äc th¬ Nga(1) kh«n xiÕt ®au lßng, Phóc Thai, Tang ngé §µo Hång, T«n th©n cã kÎ lo¹n phong nî ®êi, Sao Tang NhËn phót tr«i gÆp h¹n, Sè ng−u lao sóc s¶n ph¶i th−¬ng, MÖnh viªn B¹ch Hæ Tham Lang, Nhñ ng−êi Th×n TuÊt l¸nh ®−êng s¬n l©m, Sao thai ngé Th¸i ©m cung tö, Con ¾t lµ cÇu tù míi sinh, Tö cung Thai, T−íng, Phôc binh, Hñy xµ m«ng tr−íc, t−íc b×nh mÊy thu, Ng−êi téc thuéc ph¶i lo chinh chiÕn, T−íng, Phôc binh, Tö tuyÖt Phóc cung, §iÒn cung ¢n ngé §µo hång, Cña C« d× ®· quy t«ng s½n sµng, K×a ng−êi ph¶i tha h−¬ng ®Þnh phèi, Bëi ®µo hång tá lèi Thiªn di, Quan phu, t−íng tÊu nghÒ g×, Héi cung T¶ H÷u T¨ng Ni khái nµo, Sao Vò khóc, Hång, ®µo, Hû, (1) Th¬ Nga lµ Th¬ Lôc Nga nãi vÒ cha mÑ mÊt sím www.tuviglobal.com 49 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo N¬i giao phßng danh vÞ nhµ quan, H×nh Riªu, C¬ vò mét ®oµn, Lµm nghÒ thî méc kh«n ngoan ai tÇy, Ng−êi kim chØ v¸ may kh«n khÐo, TÊn, Vò, Hång thñ chiÕu MÖnh cung, Phu cung Kþ gÆp §µo Hång, T¬ hång ®· ®øt m¸ hång l¹i yªu, Linh Háa gÆp Thiªn Riªu ®¾t h·m, Êy m×nh hay bông gi¹ yªu ma, Phu, BËt Thiªn Phóc kia lµ, Chøc quan t− viÖn Êm nhµ y l©m, K×a N÷ MÖnh Th¸i ¢m, T¶ H÷u, Lµm mô giµ b¶o hé ng−êi sinh, Thiªn tµi ngé NhËt bÊt minh, NÕt na l©ngl¸o nh÷ng khinh quØ thÇn, Ng−êi kiÒu ngô ch¼ng gÇn b¶n së, Tuæi Ngä Mïi MÖnh ë ®èi cung, Thª nhi ngé h·m KiÕp Kh«ng, Vî con l·ng ®·ng ®é gißng b«n ba, Sao D−¬ng gÆp sao H− cµng kiÖt, N«i sinh nhiÒu nu«i Ýt thªm phiÒn, Phu thª xung ph¸ chiÕu miÒn, MÊy phen tr¾c trë míi nªn cöa nhµ, Ng−êi néi trî ph−¬ng xa lén bá, V× thª ccung M· ngé TriÖt, TuÇn, Cung Huynh, H×nh, Kþ, Ph¸ qu©n, Khã can c¸t hä khã nh−¬ng huých t−êng, MÖnh Th×n TuÊt Phas qu©n linh háa, Râ lµ ng−êi nÕt tr¸ lßng gian, Ngä cung H×nh NhËn s¸ bµn, S¸t gia h×nh ngôc tai nµn xiÕt bao, Cung phu thÊy H×nh Diªu NhËn Ph¸, Thªm Háa tinh thuyÒn b¸ch lªnh ®ªnh,(1) Thª cung thÊy nh÷ng ch¼ng lµnh, (1) Hãa chång www.tuviglobal.com 50 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo §µo hång hoa c¸i phong t×nh míi e, B¹c t×nh con g¸i rÊt chª, MÖnh Th©n Tham, Ph¸ gi÷ bÒ nhµn cung, VËn h¹n §µo, Hång, Hoa, Hû Lßng g¸i giai bÊt sÜ d©m «, VËn vµo Th¸i tuÕ Quan phµ, Cöa quan chÇu chùc ®øng cho mái chån C¬, L−¬ng, víi Tham lang Th¸i TuÕ, ChiÕu h¹n th× ph¶i kþ trÌo cao, TuÕ §µ Kþ S¸t cïng Hao, VËn nµy ph¶i tr¸nh ba ®µo cuång phong, Thiªn t−íng h·m Kh«ng KiÕp l¹i gÆp, §−êng lµm quan lËt ®Ët thÞ phi, NhiÒu sinh thï ghÐt nhiÒu khi ng¹i ngïng, H×nh Phï Kh«ng KiÕp kh¸ chª, Thªm ®inh Êy Thai cïng Phi Hû, Lªn ®Ëu n¨m C¸i tþ D−¬ng ®µ, Ng−êi hay tranh c¹nh cïng ta, Phôc binh TuÕ Kþ h¹n qua ph¶i chên, H¹n Kh«i, ViÖt, Khoa, QuyÒn, Léc, M· ¸ng c«ng danh ®· tháa nguyÒn x−a, N¨m nµo Tang, Tó, Khèc, H−, Ng−êi lo xung kh¾c, cña lo t«n l−êng, Kh«ng KiÕp víi §µ, D−¬ng, H×nh kþ, Gian nan trong h¹n Êy cµng l©u, VËn n¨m Léc M· cïng l−u, D−¬ng §µ Kþ NhËt m¾t ®au kh¸ phßng Lo ©u Êy M· Kh«ng qu¶n vËn, NhiÒu viÖc th× T¶ H÷u l−u niªn, Háa, Tr×, Méc dôc thÊy liÒn, N−íc s«i löa ch¸y ph¶i khuyªn gi÷ m×nh, VËn bëi gÆp NhËn, H×nh, §µ, Hæ, Ph¶i ngõa loµi hïm chã míi yªn, Vò c¬ Léc m· Long loan, www.tuviglobal.com 51 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Giai ban b×nh t−íc g¸i bµn th− c−u,(1) L−¬ng víi Phôc gÆp nhau ë Ngä, GÆp vËn d−¬ng chøc vò ch−ëng bÝnh, DÇu cïng th¸i tuÕ thiªn h×nh, Lo ng−êi gian nÞnh lôy m×nh thiªn lao, Sao Tham Vò ®ãng vµo Quan léc, §−êng thanh v©n mÆc søc ruæi dong, Khèc, H−, Tý, Ngä ®ång cung, TiÕng th¬m lõng lÉy rÊt vßng quan d©n, Th¸i ©m, Thiªn m·, §øc ©n, Cöa nhµ hµo phó cu¶ nh©n vî giµu, Nçi gian khæ mét ®Çu g¸nh v¸c, N¬i DÇn Th©n Kþ S¸t s¸ ®©u, §−êng tö tøc b¹c ®Çu ch−a cã, V× thiªn h×nh S¸t Hæ Tö cung, Sinh con hÌn d¹i ngu si, S¸t, §µ, Kh«ng, KiÕp ®èi v× Tö cung, Cña c¶i vÝ Th¹ch sïng kim cèc, ë §iÒn Tµi Léc M· C¬ L−¬ng, Trong ngoµi MÖnh cã ©m d−¬ng §· danh gi¸ l¹i æn ®−êng thanh v©n, S¸t M· chiÕu MÖnh Th©n Ngä vÞ, §Êng C«ng HÇu vò l−îc t«n vinh, Quan cung dÇn m·o Thiªn h×nh, TrÞ d©n trong chøc ch−ëng binh cao quyÒn, MÖnh cí vít biªn phiªn chÊn thñ, S¸t L−¬ng §ång Tö Vò ly cung(1) Quý, ©n, TÇn, ViÖt, §µo, Hång, Lôc Cung g¸i ®Ñp Tam C«ng giai tµi, C¸ch s−¬ng TÇn Hång Kh«i dÔ ®−îc, Chèn s©n Rång d©ng ch−íc næi danh, Thªm sao Hãa Kþ ch¼ng lµnh, L¸nh ®−êng ®µo mËn an m×nh phong l−u, (1) (1) Con trai th× cã c«ng danh, con g¸i th× cã ng−êi d¹m hái. Ly cung lµ cung Ngä www.tuviglobal.com 52 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Thiªn NguyÖt ®øc ngé Hång thùc nghiÖm, §−îc chång sang vî ®Ñp hßa ®«i, Tö cung QuyÒn víi ViÖt, Kh«i, Trong ngoµi chiÒu gi¸p g¸i giai sang giµu, S¸t, Phï, M· gÆp nhau cung Êy, Nçi nhµ Linh(2) vËn thÊy thªm cµng, Hay g× M· gÆp ®µ d−¬ng, Nhäc nh»n nh−ng ¸ng sa tr−êng ®«i khi, K×a nh÷ng sè Thiªn di nhÞ M·, §−êng ®«ng t©y tÊt t¶ b«n ba, KiÕp kh«ng tµi Phóc khã hÌn, TrÖt, TuÇn, §iÒn, MÖnh cha truyÒn tay kh«ng, QuyÒn Lùc ®· ©n lßng n©ng ®ì, Léc l©m nhê cña vî lµm giµu, L¹i cã c¸ch tiÒn bÇn hËu phó, Sao Kh«i H− tý ngä ®ång cung, C«ng danh ho¹nh ph¸t ®ïng ®ïng Bëi cung Tþ hîi KiÕp Kh«ng cïng ngåi, Nh÷ng sè chiÕm Khoa Kh«i tuæi trÎ, M×nh gÆp vµo tý vÞ Hång loan, §µo hoa gi÷ ë cung quan, GÆp thêi hanh chÝnh võa tÇm ®¸ng giai, M· vµo MÖnh ®a tµi mÉn tiÖp, Tån vµo viªn tæ nghiÖp th−¬ng nhê, TÝnh ng−êi hoa ®æ say s−a, Riªu nhËp Tµi b¹ch ph¶i ngõa tai bay, §ång nhËp MÖnh tÝnh hay thay ®æi, Méc c− viªn quen thãi trai l¬, RÊt kh«n MÖnh miÕu Thiªn c¬, Th©n c− Th¸i tuÕ Ýt −a víi m×nh, Mét ¸ng cã Tr−êng sinh M·, Hû §−êng m©y xanh phØ trÝ bång tang, Ra ngoµi gÆp ®−îc quan sang, Thiªn di Hoa c¸i râ rµng tèt duyªn, (2) Linh ng÷: nhµ tï www.tuviglobal.com 53 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Long Phông gi¸p MÖnh chuyªn cÊm bÖ, Vò c− Th©n trong l¾m lèt ruåi, Sè mµ t«n tr−ëng trªn ®êi, MÖnh th©n kh«i viÖt trong ngoµi ai h¬n, Mé Thai Täa Vò V¨n xuÊt chóng,(1) Ngä Khoa QuyÒn nhËm träng phiªn hµn, Khoa, C¸o, s−¬ng Khóc, Gi¸p quan Khoa quyÒn t¹i MÖnh m×nh cµng tiÕng vang, Danh l−ìng diÖu(2) huy quang sím cã, Sè tam kh«ng ®éc thñ sang giµu Liªm trinh Tham thñ lo ©u, TrÎ trong TuÇn, TriÖt ®−êng ®Çu ®¾ng cay, LuËn Hãa kþ §iÒn Tµi lµm tèt, Nghi Cù m«n Thª thiÕp thªm phiÒn, K×a ai nhiÒu häc Ýt nªn, Sao Thai ë MÖnh hay quªn hay nhÇm, Bu«ng lßng dôc hoang d©m ch¼ng ch¸n, M· cung L−¬ng giao h·m miÕu xung, Ph¸ qu©n N« béc hÌn ngu, Kþ ®µ TËt ¸ch ph¶i phßng m¾t ®au, Khoa, QuyÒn, Léc liªn ch©u nhiÒu phóc, Kþ, Riªu, §µ thÊy còng nhiÒu tai KiÕp kh«ng triÖt ®ãn trong v× cung Th©n, Nh÷ng ng−êi kÕt h«n nh©n g¸i tr−ëng, Tham L−¬ng cïng ë ¸ng cung Thª, Tù nhiªn nªn hiÓn vinh ghª, Thiªn quan Thiªn t−íng ë vÒ cung Quan NhËt nguyÖt kþ cung nhµn bãng chiÕu, Tö, Phñ hiÒm ®¾t yÕu ng«i l©m, Hung tin tèc ph¸t Çm Çm, C¸t tinh miÕu v−îng chung th©n tuÇn th−êng, Ng−êi phó quÝ ¢m D−¬ng Quan léc, Tµi h¬n ®êi S−¬ng Khóc nhËp viªn, (1) (2) Mé lµ Th×n TuÊt Söu Mïi, ¢m d−¬ng www.tuviglobal.com 54 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo ¢m c«ng ®êi tr−íc giâi truyÒn, Thai phô Phong c¸o ë miÒn thñ xung, Sao T¶ H÷u MÖnh cung ®ãng täa, ChÝ thanh nhµn thong th¶ kh«ng lo, Tham lang ®éc thñ d©m «, §Þa kiÕp ®éc thñ nhiÒu trß khen chª, Danh gi¸ kÎ c¬ quyÒn rê rì, Vµng ngäc ng−êi Tö Phñ ch¬n ch¬n, MiÕu viªn ThÊt s¸t c− Quan, ChÝn lÇn t«n träng mu«n vµn khiÕp uy, C¸ch léc m· thiªn di ®Ó ®−îc, Sè sinh tµi cã søc ghª thay, Cña giµu nhµ cã l©u ®µi, Cù c¬ §iÒn tr¹ch tèt bµi m−êi ph©n, §iÒn tµi quý c« thÇn qu¶ tó, §iÒn tr¹ch phßng b¹ch hæ tang m«n, Bãng tµ cßn hiÕm hµo con, Háa Linh NguyÖt h·m nhi m«n(1) mµ phiÒn, M· thñ viªn ®iÒn tµi héi hîp T−íng (thiªn t−íng) lîi cung Thª thiÕp l¹ d−êng, L−ìng hao (2)nªn l¸nh Tµi ph−¬ng. Nh÷ng loµi tø s¸t nªn tµng v−îng cung, Th©n MÖnh ®· bµn xong cao thÊp, §em c¸c cung giß kh¾p mµ xem, 2/ Thø hai cung Êy Anh em, Sinh lµm ®«ng khÝ ®øng kÌm MÖnh viªn, Tö, Phñ, T−íng, Léc tån, T¶, H÷u Kiªm Khóc, S−¬ng, NhËt, NguyÖt, §ång L−¬ng Loµi hung ch¼ng ph¹m yªu ®−êng, MiÓu th−êng n¨m s¸u h·m th−êng ba t−, Lßng ch¼ng thuËn Tham C¬ c¸ch biÖt, Léc, Khoa, QuyÒn, Kh«i, ViÖt ®ång vinh, D−¬ng, §µ, Kþ, Vò, Háa, Linh (1) (2) Cung Tö tøc §¹t TiÓu hao www.tuviglobal.com 55 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo H×nh Riªu S¸t Ph¸ kh¸c tranh khiÕm hßa, 3/ Thø ba n÷a lµ cung Chång vî, G¸i n−¬ng nhê trai ®ì viÖc trong, NhËt NguyÖt Tö Phñ L−¬ng §ång, Léc V¨n T¶ H÷u T−íng cïng ®¸ng yªu, Sao D−¬ng S¸t néi c©u ba ®é, Vµ Linh, §µ, Kþ, Vò kh¸c chi, Khoa QuyÒn Kh«i ViÖt tèt kú, Cöa son b¾n phông tróng kÕ c¶ ®«i 4/ Thø t− Êy lµ cung Con c¸i, KhÝ thÓ truyÒn v¹n ®¹i vÒ sau, Buæi x−a ch¼ng mÊt con ®Çu, ¢m, D−¬ng Ph¸ Cù mµ dÇu vÎ vang, Phñ, T¶, H÷u, Khóc, S−¬ng ®ång v−îng, Tö, ¢m, D−¬ng, Tham, T−íng chõng ba, HiÕm th× Linh, Háa, K×nh, §µ, L−¬ng, Liªm, Léc, S¸t may mµ mét hai, D−¬ng, Linh, Háa cã ng−êi tËt bÖnh, T−íng cïng C¬ cã còng vÒ giµ, ViÖt Kh«i, Léc, QuyÒn, Khoa 5/ N¨m Tµi B¹ch chung th©n tiªu dông, ChiÕu mÖnh th©n lµ còng hîp ph−¬ng, Léc, L−îng, H−, Phñ ©m, D−¬ng, T−íng Tham T¶ H÷u Khóc S−¬ng cã thõa, Thµnh b¹i Êy D−¬ng §µ, Liªm, S¸t. Cña th× sinh råi ®o¹n l¹i suy, KiÕp, Kh«ng, Linh, Háa, Thiªn C¬, §· khi ho¹nh ph¸t l¹i khi lao cÇu, 6/ S¸u tËt ¸ch nh÷ng ©u ho¹n n¹n, DÉu tr¨m lo cïng qu¶n vµo trong, Ýt th× Tö Phñ L−¬ng §ång, ViÖt Kh«i, T¶, H÷u l¹i cung Tham lang, S¸t, Pha, Cù, C¬ l−¬ng, Vòkhóc Tuæi s¬ sinh khã nhäc nh÷ng lµ, Ch©n tay ®Çu m¾t mÆt da, www.tuviglobal.com 56 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo ¢m d−¬ng linh háa d−¬ng ®µ ph¶i e, 7/ Thø b¶y ®Õn thiªn di cung Êy, Chñ bèn ph−¬ng QuyÒn lîi nªn sang, Chi b»ng Tö, Phñ ®ång l−¬ng, T−íng tån t¶ h÷u d−¬ng ©m léc quyÒn, Cßn Kþ cù liªm liªu linh háa, Vò, §µ D−¬ng tÊt t¶ l¹ chi, H·m cung S¾t, ph¸ thÞ phi, ViÖt th× nhê b¹n Kh«i th× gÆp sang, 8/ T¸m N« béc lµ hµng t«i tí, H»ng gia c«ng gióp ®ì lµm ¨n, T−íng, §ång, Tö, Phñ, Léc, V¨n ¢m, d−¬ng, T¶, H÷u, Ph¸ qu©n, C¬ nhiÒu, Chiªu o¸n ®«i khi ®i khi ë, Êy d−¬ng, ®µ, liªm, cù, Háa, linh Hung nhiÒu mµ xÊu ®· ®µnh, C¸t nhiÒu lén chñ t−¬ng sinh mÊy kú, 9/ Cung thø chÝn ®©y lµ Quan léc, Cung tµi, thiªn cñng hîp ba ph−¬ng, Tö, Phñ, T−íng, Léc, Khoa, QuyÒn, ¢m, D−¬ng, T¶, H÷u L−¬ng liÒn ViÖt Kh«i, MiÕu v¨n vò hîp ®«i hßa c¶, H·m cïng lµm l¹i t¸ xuÊt th©n, S−¬ng khóc gi«ng nh÷ng ph¸t v¨n, S¸t Tham Cù Vò Ph¸ qu©n vò nÇy, 10/ M−êi ©m phÇn xem vi ph¸t øng, Song trong cung phóc ®øc mµ ra, Tö vi m¶ tæ ®êi xa, T¸m ®êi Liªm, S¸t, Vò, La,Kþ, §ång, Th¸i d−¬ng miÕu lµ «ng tam d¹i, Th¸i ©m v−îng bµ néi ch¼ng sai, Thiªn l−¬ng lµ cô bèn ®êi, Ph¸ qu¶n Thiªn t−íng h·m thêi ®· xa, C¸c sao tham ®o¸n nµo qua, MiÕu lµ ®êi míi h·m lµ xa l©u, www.tuviglobal.com 57 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Kh«ng Sao lín th× cÇu Sao nhá, Cung hîp xung chiÕu kü míi t×nh, Tæ s¬n Tö Phñ Tr−êng sinh, Thanh long dÉn m¹ch long hµnh ch»ng sai, M¹ch ®Õn ®ã lµ long nhËp thñ, Cø ph©n bµn phÐp cò ph©n ch©m, Giß cung thñ MÖnh mµ xem Xem hay h×nh ®Êt thÝ t×m lu«n sa, NguyÖt h×nh ®ét long cao h« h¹, H×nh tÇn th− ngé M· thÇn ®ång, Cao nh− ®iÖn ngäc La, §ång, NhËt b×nh d−¬ng ®Êt Phông Long thÕ gÇn, Thñy h×nh Êy Ph¸ qu©n th« ®¹i, D−êng gi¸p y tho¸t gi¶i rµnh rµnh, Sï sï Vò tù ngäc b×nh, THam lang ®en ®Êt thuËn h×nh tèt thay, Sao thiªn t−íng b»ng vu«ng nh− ®óc, Sao Thiªn c¬ con méc râ rµng, §á kh« s¸t thÓ h×nh tr−êng, Cù m«n chiÕu ngäc Thiªn l−¬ng cçi cµnh Liªm trinh cao d¹ng ng−êi ph× ®én, Phôc nhän ®Çu søc vãc cao to, Hû thÇn Háa c¸o b»ng ®«(1) RËm b×nh can t¸o bÖnh phï ¶i th−¬ng(2) Kþ ®µ Hoa c¸i KÝnh d−¬ng Thiªn h×nh khuyÕt ph¸ kiÕm ®eo kh¸c nµo, D−¬ng côc ®Êt h×nh cao r¸o, L−ìng Hao phïng Tæ kh¶o hao x−¬ng. KiÕp phïng Phi liªm Háa tinh, Long tri lòng xuèng gÆp Sinh l¹i ®Çy, Thiªn riªu Êy ngËp ®Çy ch¼ng c¹n, TuÇn triÖt kia ¾t cã ®−êng ®i Sao long ph−îng cao ngÊt giêi, (1) (2) Lµ §« vËt Treo cæ www.tuviglobal.com 58 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Hång loan b¸n nguyÖt nga mi ¸n bµy, H×nh Thai phô vÝ ®Çy chÐn ngäc, ViÖt h×nh voi, nghiªn bót ch¼ng sai Thiªn h− ®Êt Êy kh¸ kinh, §· nhiÒu mé cùu chung h×nh liªn liªn, Hãa quyÒn vÝ ®¹i yªn ch¼ng kh¸c, Hãa khoa b×nh kiÓu méc b¶ng vµng, KiÕm kú Hãa léc h×nh kim, Thiªn quan, Thiªn phóc khi ©m ®a thÇn, Tån h×nh thæ, T−íng qu©n ch÷ nhÊt, Song chiÕu ngoµi, T¶ H÷u ®«i bªn, M· r−êng ngùa, TuÒ r−êng tr©u, TriÖt, TuÇn lµm ngâ lµm cÇu ph¶i kh«ng, 390. 2. Huynh ®Ö 2/ Hai lµ Huynh ®Ö luËn liÒn, TriÖt tuÇn ho¹nh nhËp thu liÒn b¶n cung, Sinh lai ph¶i ®o¸n kh¾c xung, HoÆc lµ §Þa kiÕp Thiªn kh«ng ch¼ng nhiÒu, T−íng qu©n, léc, m· cung chiÒu, Anh em cã kÎ giÇu yªu ®−îc dïng, T−íng qu©n léc m· t−¬ng phïng, Anh em cã kÎ triÒu trung quý quyÒn, T−êng sinh §Õ v−îng L©m quan, Anh em hßa thuËn tù nhiªn an bµi, §«i vÇng NhËt, NguyÖt chiÕu Thai, Sinh ®«i mét chót ch¼ng sai ®©u nµo, D−ìng, Thai, TriÖt, V−îng thÇu vµo, Trong anh em cã dÞ bµo ch¼ng kh«ng, §µo hoa, Thai, Hû trong cung, Ph¸ qu©n, T−íng, Phôc chiÕu xung ë ngoµi, Cã chÞ em g¸i theo giai, Say mª ®Õn nçi hoang thai hæ m×nh, Trong thêi T−íng, Ph¸, Phôc binh Ngoµi thêi Hoa c¸i l¹i tinh Hång, §µo, B¶n cung ®èi chiÕu trïng xung, www.tuviglobal.com 59 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Anh em cã kÎ t− th«ng h¼n lµ, GÆp sao Hãa Kþ khiÕm hßa, Thiªn h×nh xungkh¾c trong nhµ ghÐt nhau, Léc, M· bu«n b¸n nªn giÇu, Nh−îc b»ng T−íng, Phôc lµ mµu Y c«ng Tö vi, T¶, H÷u, t−¬ng ®ång, Cã chÞ em g¸i ch−a chång diªm da(1) Thiªn kh«i ba kÎ anh ta Thiªn viÖt em thø, ba ta xum vÇy, Khóc, X−¬ng, Th¸i tuÕ còng hay, Cã ng−êi hµo tr−ëng còng tay tung hoµnh, TriÖt tuÇn kh«ng kiÕp chÝnh ®×nh, HoÆc gia c¸t diÖu cïng hµng D−¬ng tinh, LuËn r»ng: nghÜa d−ìng ®Ö huynh, L¹i thªm §µ Háa, Linh tinh gi÷ cïng, Anh em nay ®o¸n kh¾c xung, Tö vi ë ®Êy Êy trong n¨m ng−êi, §ång, L−¬ng giai g¸i ba ng−êi, Vò, L−¬ng, Tham, Kþ hai ng−êi mµ th«i, Th¸i d−¬ng giai ®o¹n ba chåi, ¢m, ®ång, t−íng, täa sinh th«i 5 chµng, S¸t, Liªm ngé c¸t kÕ t−êng, ¾t lµ còng ®−îc ba chµng nªn th©n, Khóc s−¬ng t¶ h÷u n¨m ng−êi, Kia ngoµi Linh, Háa v−îng thÇn ®−îc hai, D−¬ng, ®µ xung kh¾c ch¼ng sai, NhÞ Quý(1) Tam Hãa(2) ®−îc ng«i anh hïng, §Èu qu©n qu¸ ®é b¶n cung, C¸t thêi hßa thuËn cßn hung o¸n thï 391. 3/Phu thª 3/ Thø ba luËn phu thª cung, Trong nhµ l¹i gÆp §µo hång tèt thay ChÝnh thª thø thiÕp hßa hai, (1) Lµm d¸ng Kh«i ViÖt (2) Khoa QuyÒn Léc (1) www.tuviglobal.com 60 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo L¹i thªm mÆt mòi réng dµi xinh xinh, §ång, Riªu ®o¸n cã ngo¹i t×nh, Trong cung T−íng, Ph¸, Phôc binh an bµi, Thªm ®µo hång tó chiÕu thai, TiÒn ®©m hËu thó ch¼ng sai ®©u lµ, TriÖt tuÇn kh«ng kiÕp hoÆc gia, Êy cung thª thiÕp ba lÇn míi nªn, L¹i thªm Thiªn m· ch¼ng yªn, ¸t lµ tÝnh khÝ quµng xiªn hai lßng, M· ch¼ng gÆp tø kh«ng ë ®ã, Ng−êi quý quyÒn nhµ hä hµo hoa, L−¬ng, ®ång ®ång khÝ nghi gia, Phông, Long nhan s¾c nÕt na nhu m×, Tang m«n thiªn khèc hay g×, HoÆc lµ lÊy bá, hoÆc khi l¹i hßa, HoÆc lµ hung diÖu gia ®a, §i thêi ch¼ng miÔn hai hßa ®inh ninh Ph¸ qu©n tiªn trë hËu thµnh LÊy con nhµ khã Liªm trinh ph¶i tr×, T−íng(1) phïng Phông c¸c Long tr× Cµng thªm yªu dÊu ngµy thÞ t−¬ng th©n Binh, H×nh l¹i gÆp H¾c v©n(2) §ªm ngµy nh− b·o dÇn dÇn vi tai, Khóc, S−¬ng, Th¸i tuÕ chiÕu lai, Êy lµ khÈu thiÖt con ng−êi chua ngoa, Thiªn h×nh l¹i gÆp §µo hoa, Vî cã nhan s¾c nhu hßa tõ l−¬ng, Liªm trinh ®oan chÝnh kh¸c th−êng, Nh−îc b»ng nhan s¾c C¬ L−¬ng nhiÖm mµu, Linh tinh hµ tiÖn lµm giÇu, Ph¸ qu©n b¶n tÝnh khã th©u tiÒn tµi, ViÖt kh«i phïng tiÕp chiÕi lai, Trªn ®Çu cã vÕt ch¼ng sai mu«n phÇn, (1) (2) Thiªn t−íng Hãa kþ www.tuviglobal.com 61 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Thiªn kh«i ®Õ v−îng tinh trÇn, VÕt ruåi ®iÓm ë trong th©n còng nhiÒu Tham, ®µ tÝnh khÝ khã chiÒu Hay bÒ töu s¾c ai yªu còng mµ, K×a Thiªn m· ngé §µ la, Ch©n tay cã tËt ch¼ng hßa kh«n ®©u, ViÖt kh«i quyÒn t−íng tèt mµu, L¹i thªm Tö t−íng nµo th©u c¬ quyÒn, L−¬ng, ©m ®· ®Ñp l¹i hiÒn, VÝ b»ng ngé S¸t hai bªn khiªm nh−êng Liªm trinh ba ®é t©n lang, Vò, S¸t ®ång vÞ mét ®−êng hai ba, Cù m«n trë c¸ch khiÕm hßa,(1) NhËt NguyÖt c¸t diÖu thªm gia thª hiÒn, Mü dung L−¬ng tó miÕu viªn, Thiªn ®ång hiÒn th¶o th©n toµn thµnh nh©n, Sinh ly v× bëi Ph¸ qu©n, Khóc, S−¬ng, T¶, H÷u m−êi phÇn tµi hoa, 392. 4. Tö tøc 4/ Thø t− Tö tøc kÓ ra Khèc, H− ngé D−ìng ¾t lµ khã nu«i, Kh«ng ngé Linh, Háa theo ®ßi, Sinh ra l¹i gÆp nh÷ng loµi quû tinh, Thiªn kh«i, Thiªn viÖt ®¼ng tinh, H¼n sinh Quý tö rµnh rµnh ch¼ng sai, Kh«i lµ anh c¶ kh¸c loµi, ViÖt lµ em thø ®¸ng tµi quý nh©n, Vò S−¬ng hoÆc khóc néi trÇn, Sinh ra con gièng cã phÇn xu©n hoa, §µ lµ m¾t l¸c ai ¬i, D−¬ng, §µ, Kh«ng, KiÕp lµ ph−êng ngu si, Hång loan canh cöi v¸ may, T−íng, Binh xung ph¸ ¾t ®Çy hoang thai, §µo hoa mª mÈn theo giai, (1) Ýt khi hßa thuËn www.tuviglobal.com 62 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo GÆp ng−êi Qu©n tö anh tµi kÕt duyªn, Nguyªn phïng Thai néi ®oµn viªn, Ph¶i ®i cÇu tù ®Õn miÒn míi sinh, Hû thÇn mµ gÆp D−¬ng tinh LuËn r»ng trÝ khÝ ®éc sinh kh¸c loµi, C¸t tinh ngé Tö TuyÖt lai, §o¸n r»ng con ¾t nh÷ng loµi minh tinh (1) MiÕu cung v−îng héi c¸t tinh, Minh kha béi ngäc hße ®×nh khoe t−¬i, (2) H·m cung H×nh S¸t ®ång lai, DÉu kh«ng xung kh¾c lµ loµi ph¸ gia, Tam ph−¬ng tinh dÈu t−¬ng gia, Nam ®a nam tö n÷ ®a n÷ ®ång,(3) Th¸i d−¬ng mµ l¹c d−¬ng cung, TiÒn sinh nam tö míi mong ®−îc toµn, Th¸i ©m l¹c t¹i ©m cung, TiÒn sinh n÷ tö míi yªn cöa nhµ, Tö vi NhËt nguyÖt c¸t ®a, Nam tam n÷ nhÞ thø sinh ®−îc nhiÒu, Vò s¸t hung tô ®a chiªu,(4) Cù tham h÷u nhÞ thai chiÒu tiªn nan(5) Phô bËt tam tø kh¸ toµn(6) T−íng tinh tø ngò h·m toµn chñ c«(7) D−¬ng ®µ miÕu h÷u h·m v«(1) Ph¸ qu©n tam tö ngo¹n ngu c−¬ng c−êng(2) Khóc s−¬ng tam tø miÕu viªn ViÖt kh«i ®an thñ quÕ viªn hße ®×nh(3) Léc tån thø xuÊt minh linh, Háa linh v−îng h÷u hung tinh nan toµn, (1) Con nu«i QuÝ tö sau lµm nªn to (3) Nhiªn Nam ®Çu tinh th× nhiÒu trai, nhiÒu b¾c ®Çu tinh th× nhiÒu g¸i (4) C¬ vò S¸t thªm hung tinh th× nhiÒu tai n¹n (5) Tr−íc khã (6) Cã thÓ ®−îc 3-4 (7) Chñ hiÕm hoi (1) MiÕu th× cã h·m th× kh«ng (2) 3 con mµ ngu b−íng (3) QuÝ tö (2) www.tuviglobal.com 63 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo §Èu qu©n qu¸ ®é cung triÒn Ngé hung n¨m Êy ch¼ng yªn ®©u lµ 393. 5. Tµi b¹ch 5/ Thø n¨m tµi b¹ch kÓ ra: ¢n quang léc m· cïng lµ tang m«n Hä hµng cã kÎ kh«ng con Cña con ®Ó l¹i gia m«n còng nhiÒu, Linh tinh hµ tiÖn lµm giÇu, Khóc S−¬ng th¸i TuÕ khã mµu kiÕm ¨n Phôc binh kiÕp s¸t loµi gian Nh÷ng ph−êng ®¹o tÆc t©n toan(1) phong nhµn TuÕ, c¬ tranh c¹nh ®a ®oan, Quan phï Th¸i tuÕ luËn bµn cung nh−, Thiªn h×nh gi÷ cña kh− kh− NhÞ hao l©m thñ luËn ®a t¸n tµi, §µ lµ ngé, ®a l¹c loµi, Lµm rõng ®èn cñi ch¼ng sai ®©u lµ, D−ìng, Tö (2)Thiªn t−íng h·m nhµn, Lµm thÇy Phï thñy kh«n ngoan d−êng nµo, Thiªn c¬ lùc phÝ t©m lao, Tö, phñ, nhËt, nguyÖt, phó hµo ai ®−¬ng V−îng cung Thiªn t−íng Thiªn l−¬ng, Cùc phÈm phó quý danh ph−¬ng quyÒn hµnh, Khóc s−¬ng t¶ h÷u ch− tinh Cù m«n b¹ch thñ tµi sinh l−u trõ(1) Vò tham cù v¹n chÝ t−(2) Tam thËp dÜ hËu(3) bÊy giê míi nªn Liªm trinh t¹i dÇn thÇn biªn Ph¸ quan tý ngä mét phen ho¹nh thµnh(4) Léc tån tµi léc phong hanh(5) §«i kim tÝch ngäc(6) thµnh danh trong ®êi (1) §¾ng cay Tö vi (1) Tay ch¼ng nªn giµu (2) Cù phó (3) 30 tuæi (4) Tù nhiªn ®−îc (5) Giµu cã (2) www.tuviglobal.com 64 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Háa, Linh miÕu còng ho¹nh tµi(7) Thanh kú (8) trung ph¸t ViÖt kh«i vi kú, D−¬ng, §µ mé ®Þa kh¶ vi (9) Ng− diªm (10) nghÒ Êy tµi tïy nÊu nung L−u niªn hoÆc c¸t hoÆc hung, §Èu qu©n qu¸ ®é cø cung mµ l−êng 394. 6. TËt ¸ch 6/ Thø s¸u tËt ¸ch cho minh C¸t tinh gia héi v−îng sinh thêi lµnh, Tr−íc cã thñ M¹nh ch− tinh, C¸t hung miÕu h·m ph¶i r»ng d−êng bao, Thö hung bÜ c¸t lµm sao L−ìng cung tham kh¸n t¬ hµo ch¼ng sai Tö, §ång, Phñ, T−íng thiÓu tai Môc th−¬ng(1) NhËt NguyÖt héi lai D−¬ng ®µ, Liªm trinh Vò S¸t c−êng gia Thuë cßn bÐ nhá mÑ cha thªm phiÒn Phong sang lung huyÕt thiÕu niªn(2) Bëi v× Cù Ph¸ ®é triÒn(3) hung tinh, Léc tån ¸m tËt diªn niªn,(4) D−¬ng ®µ th©n xØ diªn h×nh kh¶ th−¬ng(5) §ên c− phô, bËt, khóc, x−¬ng V−îng thêi tai thiÓu h·m cµng tai ®a(6) NhÊt niªn Kh«i ViÖt b×nh hßa, Th©n cung v−îng miÕu ¾t lµ ch¼ng ©u, B¶n cung Hãa kþ ë ®©u, LÊy §Èu qu©n ®é luËn hÇu nhÊt niªn(7) (6) Vµng ch«n ngäc cÊt Tù nhiªn ph¸t tµi (8) Ph¸t mét c¸ch trong s¹ch (9) Cã thÓ lµm giµu (10) §¸nh c¸ hay lµm muèi (1) §au m¾t (2) Håi nhá th−êng bÞ bÞnh ghÎ ngøa m¸u xÊu. (3) GÆp (4) Diªn niªn: l©u n¨m (5) Th©n h×nh thiÓu n·o tµn tËt (6) V−îng th× Ýt t¹i n¹n h·m th× nhiÒu (7) H¹n gÆp Hãa kþ xem §Çu qu©n vµo ®©u th× mét n¨m ®ã nhiÒu tai n¹n (7) www.tuviglobal.com 65 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo 70/ Thø b¶y Thiªn di cho m×nh ¢m d−¬ng gi¸p l¹i tèt lµnh c¶ hai, B−íc ch©n ra ®Õn câi ngoµi, H¼n lµ gÆp ®−îc nh÷ng ng−êi quý nh©n D−ìng phïng Lùc sÜ T−íng qu©n Ra vµo th−êng ë trong s©n quý quyÒn, Nh− sao phô, bËt tinh triÒn, Ra ph−¬ng ngoµi cã ng−êi hiÒn gióp c«ng, §µo hång mµ ë chÝnh cung, NhiÒu khi gÆp kh¸ch m¸ hång l©n la, Léc t«n Thiªn m· b«n ba Ph¸ qu©n ThÊt s¸t x«ng pha câi ngoµi, H×nh phôc th¸i tuÕ an bµi Ra ngoµi tranh c¹nh cïng ng−êi ®¸nh nhau Khoa, V¨n, Kh«i, ViÖt cïng chÇu Thiªn c¬, hãa kþ ng−êi hÇu ch¼ng dong Song léc tµi lîi phong long Hû thÇn Thiªn hû thong dong th¸i hßa, Tö, §ång, Phñ, T−íng c¸t gia XuÊt ngo¹i cËn quý, quý nhµn phï tr×, NhËt nguyÖt tµi léc ai b× S¸t, Liªm t¹i ngo¹i cña th× th−êng ®a Vò, Tham tµi ph¸t ph−¬ng xa, K×nh th−¬ng lao lôc bÊt hßa chiªu phi Lao t©m Cù, S¸t b«n tr× Léc tån hßa thuËn léc tïy ngo¹i lai Thiªn c¬ cËn quý ph¸t tµi Thiªn l−¬ng ®ång vÞ nªn tµi vÜ nh©n Tha ph−¬ng ngé quý phï th©n, Khóc, S−¬ng, T¶, H÷u m−êi phÇn ch¼ng kh«ng D−¬ng, §µ, Linh, Háa phï th©n(1) B¶n cung ngé ®é §Èu qu©n, C¸t hung còng lÊy ®é tuÇn mµ tra 396. (1) 8. N« béc GÆp Tø hung kh«ng Sao tèt cøu th× kh«ng ®ñ ¨n, gÆp ®−îc c¸t tinh th× ®ñ sèng www.tuviglobal.com 66 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo 8/ Thø t¸m n« béc kÓ ra Hång loan, Hoa c¸i, ®µo hoa chÝnh phßng LuËn cã vî lÏ ch¼ng kh«ng Sao ®a c¸t diÖu trïng trïng t«i ng−¬i H·m cung H×nh S¸t gÇn n¬i MiÕu thêi ¾t cã nhóng lai b«n tr× Tö, Phñ, NhËt, NguyÖt kham kú Hoµnh hµnh ®¾c lùc kh¶ vi sinh tµi Vò t−íng, T¶ h÷u chiÕu lai NhÊt h« b¸ch nÆc (1)nµo ai gi¸m b× Khóc S−¬ng T¶ H÷u L−¬ng C¬ MiÕu cung ®éc thñ tµi th× ®¶m ®−¬ng T−íng Trinh ngé víi Tham Lang S¬ niªn thiÓu trî th−êng th−êng ®a chiªu(2) Cù m«n o¸n tÈu nan ®µo(3) ThÊt s¸t khi chñ ®¹o lai kh«n phßng(4) Léc tån ®¾c lùc ®«ng c«ng Ph¸ qu©n Vò khóc loµi cïng béi nh©n(5) 397. 9. Quan léc 9/ Thø chÝn Quan léc bµn ch¬i, Trong cung ngé D−ìng ra ngoµi kiÕm ¨n D−ìng phïng chÝnh DiÖu c¸t thÇn, Lµm quan tr−êng cöu m−êi phÇn thong dong C¬, L−¬ng chÝnh Ngä b¶n cung V−îng mÖnh phó qóy t«n sïng hiÓn vinh TÈu th− B¸c sÜ thanh thanh, Ra ng−êi v¨n häc - ®−êng thanh réng dµi, T−íng - qu©n B×nh, Phôc cã tµi, §−êng ®−êng sÜ- tèt vò giai Anh hïng. 398 10- §IÒN - TR¹CH 10/ Thø m−êi luËn §iÒn - tr¹ch cung, Ph¸ - qu©n tr−íc trë sau thêi míi nªn (1) Gäi mét tiÕng tr¨m kÎ d¹ Míi th× gióp ®ì sau th−êng hay ®a chiªu oan (3) O¸n chñ mµ khã ®i (4) M¹ng c−íp l¹i h¹i chñ (5) Béi b¹c (2) www.tuviglobal.com 67 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo TÈu - th−, S−¬ng, Khóc, ba viªn. Cµng thªm thÞnh - v−îng l¹i bªn t¹o t×nh, Tang - m«n, ¢u, Léc, ch− tinh, Léc nh©n, l−u chÝ ®Õn m×nh ch¼ng sai, Quan, Èu, Phóc, Léc trïng lai, Nhê ¬n nhµ n−íc tiÒn - tµi d− tiªu, Hao Kh«ng v−ên ruéng ch¼ng nhiÒu, Nh−îc b»ng Mé - Léc l¹i nhiÒu ®iÒn viªn, L−¬ng, C¬ phïng chÝnh tèt yªn, Bëi v× tÝch ®øc v−îng bªn sinh tµi, Mé phïng Sinh V−îng chiÕu lai, H¼n nhiÒu v−ên ruéng di lai ®Õn m×nh, K×a nh− b¹ch - thñ nhi thµnh, V× §ång, Tham miÕu v−îng hµnh hiÖn ra, Th−¬ng thay ngé KiÕp, D−¬ng, §µ, Bao nhiªu tæ - nghiÖp cöa nhµ s¹ch kh«ng, Hång - loan ruéng ®Êt ph× phong, L¹i ®−îc phóc thä tæ - t«ng ®Ó truyÒn, Tö, §ång NhËt, NguyÖt mét miÒn, C« - thÇn Qu¶-tó yªn bªn §iÒn Tµi. 399 11- PHóC §øC. 11) M−êi mét ®o¸n Phóc - ®øc cung, ViÖt, Kh«i S−¬ng Khóc vèn gißng v¨n - gia, Tham, Phñ,Vò, cËp Hãa - Khoa, Êy ®Êt ph¸t vò ®Ò ®a anh hïng, Cù-m«n, Léc, M· t−¬ng phïng, Còng ®Êt ph¸t vò mét gißng ch¼ng sai, Ph¶i xem sao tinh h¼n hoi, Êy lµ ®Êt ®−îc xÐt soi míi lµ, L¹i xem m¹ch h−íng kÓ ra, LÊy lµm thñy - tæ Êy lµ Tr−êng - sinh, Thanh- long th× lÊy long h×nh, §Õn ®©u nhËp - thñ xem h×nh chiÕu l©m, Ph¶i lÊy chi tù lµm ch©m, Xem cho ®oan ®Ých ®o¸n t×m míi toan, www.tuviglobal.com 68 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Nga - mi t¸c ¸n thiªn vµn ch¼ng sai, Thanh - long lµ thñy nhËp hoµi, Tïy ph−¬ng mµ ®o¸n cho ng−êi míi th«ng, L¹i gia Vò-khóc TriÖt-kh«ng, LÊy lµm TriÖt-lé c¾m vßng tr−íc sau, K×a Long nä Hæ lai triÒu, Xem bªn m¸i h÷u míi hÇu luËn xong, M¸i t¶ cã sao Thanh - long, LÊy lµm long thñy triÒu vßng t¶ biªn, M¸i h÷u B¹ch - hæ gÇn miÒn, LÊy lµm hæ thñy triÒu bªn h÷u nµy, L¹i xem ChÝnh - diÖu an bµi, Tö, D−¬ng, Vò, T−íng, cïng thÇy Ph¸ - Qu©n, Khoa, QuyÒn, Kh«i, ViÖt, tinh - thÇn, Êy lµ d−¬ng -mé m−êi phÇn ch¼ng sai, B¶n cung ®Òu gÆp c¶ hai, §o¸n tam - ®¹i mé ch¼ng sai ®©u lµ, Cßn thêi ®o¸n mé ®µn - bµ, Xem trong miÕu v−îng gÇn xa ®o¸n ®êi, Tö, Phñ, tæ mé ch¼ng ch¬i, L¹c nhµn thêi ®o¸n gÇn ®êi mµ suy, Thiªn- ®øc NguyÖt-®øc mét v×, Mét phÇn thiªn - t¸ng Êy th× ch¼ng sai, L¹i xem Sao tÝnh h¼n hoi, Êy lµ ®−îc ®Êt xÐt soi cho t−êng, §µ-la ngé Mé còng th−êng , Cã ng−êi ®¹o t¸ng ë bªn ph−¬ng nµy, L¹i xem chÝnh - diÖu an bµi, HoÆc gia Kh«ng KiÕp ®o¸n ngay l¹c phÇn. Phông - c¸c thêi ®o¸n míi t©n, TÈu - th−, S−¬ng, Khóc cã thÇn - ®ång ra, ViÖt Kh«i mµ gÆp §µo - hoa, Lµm nªn sù nghiÖp vinh - hoa v« cïng, Cù - m«n, Léc, T−íng t−¬ng phïng, Êy lµ ph¸t phóc trïng trïng h−ng long. www.tuviglobal.com 69 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Tö, D−¬ng nhËp miÕu v−¬ng cung, Ph¸t ®Õn cã kÎ triÒu trong v−¬ng-kú, Tham-Lang thä th¶o kú ri, L¹i xem ®Êt ph¸t cung phi thÓ nµo, Bëi v× Hoa-c¸i Hång, §µo, GÆp sao Tö, NguyÖt g¸i chÇu Qu©n - v−¬ng, §Õ-v−îng ®ãng chÝnh cung t−êng, ¾t lµ trong hä v−îng ®−êng nh©n ®inh, TuÕ, Phï tông sù t−¬ng tranh, Léc-tån, C«, Qu¶ ®éc ®inh dµnh dµnh, Tang - m«n, C«, Qu¶ bÊt-thµnh, ¾t lµ trong hä g¸i dµnh qu¶-phu, Phôc-binh ngé TuyÖt ph¶i lµ , Cã ng−êi bÞ trËn tö c« ngoµi ®−êng, Mé c− Phóc-®øc ®−êng ®−êng Nh− gÆp Th¸i Täa cïng Tr−êng-sinh ta, Thiªn-hû, Hû thÇn c−êng gia, Êy lµ ®Êt quý ch¼ng lµ kh«ng ®©u, Xem trong phÐp ®o¸n nhiÖm mµu, Ph¶i suy cho chÝn míi hÇu ®o¸n nªn. Bµi nµy ®o¸n ®Õn Tö vi Hãa lµm ®Õn miÕu hãa vi Thanh hoµng, HoÆc §ång phñ t−íng tham lang, §o¸n r»ng nhÞ vÞ Thµnh hoµng ch¼ng sai HoÆc ngé Phñ, V−îng, Täa, Thai Êy lµ ®a vÞ ®Òn ®µi anh linh, L¹i nh− ThÊt s¸t Thiªn h×nh, §o¸n r»ng tèi tó tèi linh chi thÇn VÝ dï cã gÆp Ph¸ qu©n ¾t lµ phô cã tiÓu thÇn anh th«ng Thiªn quan Thiªn phóc ®ång cung Cã quan triÒu quÝ trung ®ång h−íng viªn, §µo, Hång ©m vÞ tÊt nhiªn Nh−îc b»ng Phô, BËt luËn bªn hÇu thÇn, Phông Loan miÕu ®iÖn canh t©n, www.tuviglobal.com 70 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo T−íng c¸o phong tÆng mu«n xu©n linh tr−êng, K×a nh− linh háa k×nh d−¬ng Nh−îc c− h·m ®Þa Êy ph−¬ng tµ thÇn H·m ®µ kh«ng kiÕp tinh thÇn H·m ®µ kh«ng kiÕp tinh trÇn ThÇn ®µ sinh xuèng câi trÇn ch¼ng linh, Tö vi mµ cã Tr−êng sinh Cã cung chÝnh ®èi thñy sinh ®¸o ®−êng Long, Hæ, T¶, H÷u ®«i ph−¬ng Thanh long B¹ch hæ cã d−êng hai sao LÊy lµm vÖ øng triÒu vµo, L−ìng biªn loan b·o thÕ nµo míi y, Tö (1)tiÒn(2) thÊy cã long tr× ¾t trong ®Òn cã ao th× ch¼ng sai Tr−íc cã T−íng c¸o t−¬ng lai, Hãa Èn lµm ¸n miÕu dµi, anh linh Êy lµ quý ®Þa quÝ h×nh T¶ H÷u tiÒn hËu quÇn tinh cñng h×nh, ViÖt, Kh«i hãa t¸c Háa tinh LÊy lµm con bót ®Þa h×nh nh− g−¬ng Cung nµo mµ cã K×nh d−¬ng LÊy lµm c¸i kiÕm cø ph−¬ng luËn t−êng, Cßn nh− thiªn miÕu ®Þa ph−¬ng Bëi ch−ng c¸t diÖu th©u tr−êng Tö vi Quan phï vèn tÝnh tr¸ khi, Thµnh hoµng xuÊt hiÖn Êy th× bëi ai, Kh«ng thêi trong chèn miÕu ®µi, Cã phï trÊn yÓm ra ngoµi b× d©n(1) Êy trong ®Õ täa luËn thÇn, Cù m«n míi l¹i luËn d©n h«i ®×nh, Néi phïng t¶ h÷u nhÞ tinh ¾t lµ nhiÒu kÎ göi m×nh trong d©n, Thiªn quan, thiªn phóc Quý nh©n (1) Tö vi Tr−íc (1) QuÊy nhiÔu d©n gi¹n (2) www.tuviglobal.com 71 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo V−îng ®−êng quan tr−ëng vinh th©n râ rµng, L¹i nh− T¶, H÷u hai hµng LÊy lµm Long hæ triÒu ph−¬ng ®×nh nµy Hû th©n, thiªn quý quay bµy, ¾t lµ c¸t ®Þa ®o¸n ngay ch¼ng ngê Kh«i, Khoa, S−¬ng, Khóc, TÇn th− Ph¸t ®a v¨n häc thi th− khoa tr−êng, TriÒu ®×nh quÝ hiÓn râ rµng, Nh− gÆp Vò khóc v−îng ®−êng vò ban, §Õ v−îng nh©n vËt viªn ®oµn Tang m«n hi thiÓu cßn toan nçi g×, Song léc ph¸t phó v« nghi §µ la, Kh«ng, KiÕp Êy th× suy hao, D©n ®inh hao thiÓu nhÊt tao Bëi ch−ng C«, Qu¶ thÊu vµo Cù m«n Tang m«n Linh háa ch¼ng kh«n Th−êng sinh háa ho¹n h−¬ng th«n cùc lßng, K×a nh− Léc, M· t−¬ng phïng Trong lµng nhiÒu kÎ g¸nh gång ®i bu«n §µo, Hång, Hoa c¸i nhËp m«n, ¾t lµ cã g¸i ®Ñp kh«n kh¸c th−êng §µo hoa Thai thñy chöa hoang §µo, Hång, Tö, NhËt, ph¸ nµng Phi cung BÖnh phï, H×nh ngé bÖnh phong L−ìng long(1) ®Þa kiÕp ch¼ng th«ng thñy ®−êng 400. 12.Phô - MÉu 12/M−êi hai Phô mÉu kÓ liÒn, NhËt lµ phô ®iÖu NguyÖt lµ mÉu tinh, NhËt h·m th× phô tiªn h×nh(1) NguyÖt h·m mÉukh¾c(2) kú t×nh kh¶ tri NhÞ tinh ®Òu h·m nan tri, Ph¶i tra ng−êi Êy sinh thêi cho minh, LÊy ®Êy mµ ®o¸n träng khinh (1) Lµ Thanh Long vµ Long tr× Cha chÕt tr−íc (2) MÑ chÕt (1) www.tuviglobal.com 72 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo NhËt sinh phô t¹i d¹ sinh mÉu tån(3) BiÕt suy mäi lÏ cho t−êng Ch÷ r»ng: béi ¸m muéi th× bÊt minh, §ång c¬ tö phñ v« h×nh, NhËt nguyÖt ®ång ®é (4)th©n sinh song toµn ViÖt kh«i vinh hiÓn thung huyªn Khóc s−¬ng t¶ h÷u cïng phen miÔn h×nh Vò, Tham, Ph¸, S¸t, Cù, Trinh Dï ch¼ng ly tæ th× m×nh ly t«ng, Thiªn c¬ ngé còng qu¸ phßng, Léc tån gia cã kiÕp kh«ng ph¸ tµi BËt, T−íng m¹nh c¸t tinh lai, Song th©n tÞ Èm nµo ai gi¸m b×,(5) Háa Linh, h×nh kh¾c v« nghi D−¬ng, §µ tho¸i tæ t¶o ly néi phßng(6) B¶n phßng qu¸ ®é §Èu qu©n Êy lµ hiÕu phôc(7) ®· gÇn ®Õn n¬i 401. ngò hµnh së thuéc tÝnh Kim th× Vò khóc S−¬ng tinh, §µ la, KiÕp s¸t, cïng K×nh d−¬ng nay, Sao B¹ch hæ cïng bµy Ph¸ To¸i, Qu¶ tó cïng Hoa c¸i §Èu qu©n Méc th× Thiªn quan quý nh©n C¬ quyÒn Tang Quý T−íng qu©n, Thñy Cù tó, §ång, Riªu, ¢m, Khóc Cung song Long Khoa, Phông, Kþ, Loan BÖnh phï, Tö phï, mét ®oµn, Tr−êng sinh, Méc dôc mé suy gÇn, Tham, Ph¸ víi Gi¶i thÇn, B¸c sÜ Cung Thiªn Th−¬ng Thiªn sø, Thiªn tµi Háa th× Thiªn ViÖt, Thiªn Kh«i Th¸i d−¬ng ThÊt s¸t lai ®«i (3) Sinh ban ngµy th× cha cßn, sinh ban ®ªm th× mÑ cßn §ång ®é (5) Cha mÑ con gièng ch¸u gièng (6) GÆp D−¬ng §µ h·m ®Þa th× ph¶i xa n¬i tæ Êm (7) Cã tang cha mÑ (4) www.tuviglobal.com 73 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Sao §iÕu Kh¸ch víi Hû ThÇn TuÕ ph¸ L−ìng Hao cïng Thiªn m· Thiªn h×nh, L−¬ng, Liªm, Kh«ng, KiÕp, Háa, Linh TuÕ qu©n Lùc sÜ Phôc binh, Tö, Phñ, C« thÇn, Thiªn phóc Cïng Täa, Thai, Song léc, TÊu th− Thiªn thä, Thiªn khèc, Thiªn h− Kiªm sao Thai phô b¸i bÒ ¢n quang Sao, T¶, H÷u, Thiªn L−¬ng, Mé, TuyÖt, Tö ®øc (1) gåm Thiªn, NguyÖt, Phóc, Long (Sao trªn ®©y thuéc thæ) LuËn ch÷ tinh thÓ tÝnh c¸ch 402/ Tö vi tÇm thÓ gia d©u, Cã lßng ®oan chÝnh kh«ng mÇu tµ sai Thiªn c¬ ch¼ng v¾n ch¼ng dµi, Lßng lµnh kh«n khÐo gåm hai ®øc ngh× Th¸i D−¬ng mÆt ®á quang huy, T×nh can m¹nh t¸o cã bÒ gÇy kh« Vò khóc bÐ nhá h×nh thï, Mé cung ®Çu lín kim khu ai b»ng Lèt ruåi l¹i mäc quanh m×nh, C−¬ng c−êng næi tÝnh lîi danh tr¨m ®−êng, Thiªn ®ång thñy tÝnh tõ l−¬ng KhÐo nghÒ canh cöi mäi ®−êng thanh tao Liªm trinh miÖng réng ®Çu cao, Hay tranh c¹nh muèn réng ®Çu cao Nhµn cung Thiªn phñ cao dµi MiÕu viªn h×nh thæ vu«ng ng−êi da ®en TÝnh thêi cÇn kiÖm kh¸ khen MÆt mµy thanh tó ®øc hiÒn «n l−¬ng Th¸i ©m thñy tÝnh thanh kú ë cung miÕu v−îng ¾t th× thªm hay, Lßng thµnh tÝnh th¼ng ai tÇy §· lßng tõ thiÖn l¹i tay kinh quyÒn (1) Thiªn ®øc, NguyÖt ®øc, Phóc ®øc, Long ®øc gäi lµ Tø ®øc www.tuviglobal.com 74 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Tham lang miÕu v−îng thanh truyÒn Lôc thao tam l−îc ®ång quyÒn biÕt bao H·m th× h×nh bÐ ch¼ng cao, Khi ra ®¬n b¹c khi vµo tµ d©m, Cù m«n khÈu thiÖt hoa h©m BiÕt lµm dinh së cã tÇm ph©n minh, Thiªn l−¬ng cao c¶ méc h×nh Lßng lµnh cÈn thËn tÝnh t×nh tö l−¬ng TÝnh kim ThÊt s¸t c−¬ng c−êng, Mõng mõng giËn giËn thÊt th−êng ai hay, Kinh quyÒn s¾c s¶o kh«n thay Ruét gan trung trùc chËt ®Çy ch¼ng ngoa, Ph¸ qu©n hiÓm trë gian tµ H×nh thÓ träng träc my ®µ tr−êng khoan Da giÇy m¾t thãi trong ng−¬i Ngoµi gia h¾c h·m bông th× cã l«ng, Cø trong tinh tÝnh ngò hµnh, Suy ra mµ ®o¸n tÝnh h×nh ch¼ng sai §· suy chÝnh diÖu kÓ bµi, HoÆc ®«ng cung l¹i suy ngay ®o¸n t−êng, Tö phñ träng hËu kh¸c th−êng, Tham lang ng−êi nhá thanh tr−êng tÝnh tham, Tö (1)phïng s¸t ph¸ hiÓm th©m MÆt ngoµi träng hËu trong lßng gian phi, Th×n tuÊt tö phñ mét ly TÝnh hay chÊp nhÊt b¸n nghi b¸n hßa, Liªm, Tham, TÞ hîi ai qua TÝnh tham thÊy cña ng−êi ta hay mß, Vò th¬m ®Çu nhá m×nh to, Ph¸ Liªm th« tôc søc cho h¬n ng−êi, Cù c¬ dËu th−îng th©m m«i, C¬ l−¬ng vò ph¸ lµ ng−êi quyÒn c−¬ng, Cù ®ång uèn Ðo l¹ nh−êng, Cù ©m hay nãi ®ång l−¬ng mü miÒu, (1) Sao tö (tuyÖt ) www.tuviglobal.com 75 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo S¸t phïng thiªn hû t−¬ng giao Cã bÒ «n thuËn ai nµo biÕt gan, L¹i xem sè t×nh vi thñ mÖnh Mµ bµn ra t©m tÝnh h×nh dong Sè ai Tö phñ ®ång cung Râ rµng vÎ ngäc hµo hïng në nang Tö vi viªn m·n t×nh trang träng Phñ tinh thÇn nÕt còng thuÇn l−¬ng Long tr× Phông c¸c mét ®−êng Sinh ng−êi cèt c¸ch phi th−êng tiªn nghiªn MÆt ®Ñp Êy Khoa QuyÒn uy nghi NhËt viªn NguyÖt m·n thanh kú, M¾t bu«ng vÎ s¸ng nghÐ b× sao Mai Sao T¶ H÷u cïng n¬i MÖnh vi, TÝnh «n l−¬ng h×nh thÓ b»ng hoa, K×a ng−êi D−îng nhËn §µ la, H×nh th« tÝnh tr¸ kÓ lµ cµng d¬ Ng−êi mÖnh hîp sao C¬ sao Vò ë v−¬ng cung ®Òu cã kú tµi Thiªn c¬ ch¼ng v¾n ch¼ng dµi D¹ng ng−êi tÇm th−íc tÝnh thêi lµnh ghª Vò khóc héi mét bÒ cøng th¼ng, Qu¶ quyÕt lßng tÝnh ch¼ng hå nghi Thiªn ®ång phóc hËu míi kú, M×nh th× ®Çy ®Æn m¾t th× quang minh Liªm tÝnh d÷ muèn tranh víi chóng Mµy th−a mµ miÖng réng mÆt ngang D÷ lµnh cïng tÝnh Tham lang MiÕu th× trµng lñng h·m th× ngoan ng©n Sao Thiªn t−íng tinh thÇn tr× träng Sao thiªn l−¬ng gia ngäc réng thanh Háa linh thÊt s¸t ch¼ng lµnh S¸t nay m¾t lín, Háa linh giäng khµn Linh, Háa l¹i ch¨n ch¨n nÐt mÆt KiÕp, Kh«ng, ®Òu xanh ng¾t mµu da www.tuviglobal.com 76 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Nãi n¨ng phï thuyÕt ba hoa, §Çu xanh m¸i tãc tµ tµ nh− m©y TÝnh Tham, Hãa nãng tÇy löa ch¸y, ThÓ Léc hßa cßn tùa h¬i xu©n Lßng gan nÕt hiÓm bÊt nh©n §i ngåi nghiªng lÖch Ph¸ Qu©n hay g×, Cù m«n ®· thÞ phi lai siÓm (siÓm nÞnh) ViÖc lo l−êng giÊu giÕm quanh co, Khóc s−¬ng phong nh· kh«i ng« Khóc pha xua nÞnh, S−¬ng no tµi lµnh, H·m thi xÊu sinh vÕt m¸, Giai tham danh g¸i ®· ch¼ng hay Nhá lung Hoa c¸i ®Ñp thay Hû thÇn dµi cæ bông nay khoan hßa R©u ®á Êy kþ ®µ ¾t h¼n Nãi r»ng lµ D−¬ng nh©n ph¶i ch¨ng BÞnh H×nh nãi ch¼ng hë r¨ng H·m cung Ph¸, TuÕ nãi b»ng sÊm vang, Tham, L−¬ng thÝch cao l−¬ng mü vÞ, Riªu, Kþ say töu s¾c ®ßi phen Lîi t×m Léc M· ®· quen TÈu th− thiªn phóc phËt tiªn mª lßng, TuÇn víi triÖt gi¹ kh«ng æn ®Þnh TuÕ víi tham xuÊt tÝnh ®a ®oan Khoe khoang lµ thãi L©m quan Tr−êng sinh §Õ v−îng tÝnh toan lµm lµnh Mé ¸m tÕ thai ®a mª hoÆc Méc dôc hay trang søc v¨n hoa Suy, bÖnh nh÷ng khæ trÇm kha, Hãa léc víi Háa quyÒn ®«n hËu Ngé S¸t th× h×nh m¹o xÊu sao Léc c¬ linh lîi tµi cao DÔ lµnh dÔ d÷ Tham vµo M· viªn KiÕp s¸t xö viÖc lªn ®−êng sãng Ph¸ to¸i c−u lßng méng m¬ mµng www.tuviglobal.com 77 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Mét cung Vò khóc Tham lang TiÕng cao h×nh nhá l−ng cµng réng thªnh Thiªn ®ång gÆp Háa linh cã tËt §a m¾t ®au D−¬ng nhËn th©n th−¬ng Tr−êng sinh, Quan V−îng giÇu sang Tö, TuyÖt, Suy, BÖnh mét ®−êng khã kh¨n Kh«ng chÝnh diÖu c« bÇn kÐm phóc C¸t ph¸ hung nh− ngäc cã t×. Cçi nguån lµ Phóc tr−íc suy Thø suy MÖnh, Côc, Thiªn di, Quan, Tµi Gèc ®· v÷ng tuæi dµi léc cã Côc d−¬ng sinh cña ®ñ quan sang K×a ng−êi d¸o l·o vinh x−¬ng MÖnh Th©n ®· h¶o vËn cang h¶o thay Ng−êi mét kiÕp ®· ®Çy hÌn h¹, Th©n mÖnh suy cung c¶ h¹n suy Gi¸p cung nhiÒu c¸ch tèt kú NhÊt lµ Thiªn phñ Tö vi râ rµng Gi¸p t¶ H÷u,Khóc, S−¬ng, NhËt, NguyÖt Léc,Khoa, QuyÒn, Kh«i, ViÖt cµng gia Kþ, Liªm, Ph¸, Vò xÊu xa Gi¸p cung Kh«ng, KiÕp, K×nh, §µ sao nªn MÖnh kh«ng sao vËn còng cã tai Phóc thay Liªm, S¸t gi¸p Mïi, HoÆc chung Liªm, S¸t háa h«i ch¸y tµn M·o ®Õn tÞ bãng g−¬ng NguyÖt tèi, GÆp L−¬ng cµng nhiÒu nçi gian nan Liªm trinh tÞ hîi c¬ hµn Th¸i ©m miÕu v−îng thanh nhµn thong dong KÎ bÇn tiÖn kiÕp kh«ng mÖnh phóc Ng−êi vinh hoa quyÒn léc mÖnh th©n K×a ai tiÒn phó hËu bÇn V× ch−ng Kh«ng KiÕp chiÕu tuÇn VËn sau Cßn tr−íc kh« sau giÇu nh÷ng sè Cung MÖnh Th©n Tham Vò hßa ®«i www.tuviglobal.com 78 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo HËu khoan Phô BËt tÝnh trêi NhiÒu tµi nhiÒu häc lµ ng−êi Khóc S−¬ng Tµi, Thiªn Léc ba ph−¬ng Phñ T−êng L¹i triÒu viªn c¸ch v−îng quan gia Hay g× h·m ®Þa Hãa khoa GÆp Kh«ng KiÕp cã qu¸i lµ th¹ch tinh §Êt lý ngä söu th©n Hãa léc HoÆc KiÕp kh«ng cã còng nh− kh«ng DÇn th©n tý ngä bæn cung ThÊt s¸t triÒu ®Èu thùc vßng giµu sang Cã t¶, H÷u, Khóc, S−¬ng, Kh«i, ViÖt S¸t ch¼ng xung vËn h¹n ®Òu hay, §ång cung Tö Phñ phóc ®Çy ViÖt, Kh«i, T¶, H÷u chiÕu Tµi, Thiªn di Phñ ë tuÊt, Tö vi ë ngä Ng«i C«ng Khanh ¸o ®á ®ai vµng MÖnh, Thiªn, Tµi léc còng râ rµng tiÕng v¨n Vò h¸ch dÞch söu mïi th×n tuÊt Héi khóc s−¬ng t¶, h÷u, léc, quyÒn, Thai phô, khoa thñ mÖnh viªn ë cung lôc hîp thÊy thiªn léc vµo Ph−¬ng hÇu b¸ ng«i cao ph−¬ng diÖn §èi chiÕu nhê NhËt NguyÖt mét thung Cù, C¬ héi ë m·o cung Khóc s−¬ng t¶ h÷u héi cïng C«ng Khanh T©n, Kû nhÊt, BÝnh ®inh lµ thø D− c¸c cung lµ ngù b×nh an Söu mïi th×n tuÊt tý ph−¬ng Næi danh t−íng t−íng linh d−¬ng tham ngåi V¨n h¬n lµ ViÖt, Khoa, Kh«i Ng«i ë trªn ng−êi Léc M· ®ång cung Thai phô, S−¬ng, Täa vinh phong Danh lõng phiªn trÊn Mé phïng Háa Tham Cù, NhËt, thñ quan phong Tam ThiÕu Tö, Phñ triÒu thùc léc v¹n chung www.tuviglobal.com 79 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Vò m«n biÕn hãa ng− long Khoa QuyÒn ®èi chiÕu ch¼ng kh«ng m−êi phÇn Tuæi Êt, bÝnh, ®inh t©n phó quý NguyÖt ®Ëu cung NhËt tþ triÒu viªn Nhµ ai phóc léc vÑn toµn Th× sao Tö, Phñ chiÕu miÒn tam ph−¬ng §Êt thfn tuÊt ©m d−¬ng ®èi chiÕu HoÆc mïi cung m·o, hîi hîp nhau C¸ch lµ v−îng ®Þa minh ch©u Cung ThiÒm tháa b−íc sang giµu chung th©n S¸t, Ph¸, Tham, H·m ®Þa ph−¬ng ngoµi, §ång, C¬, L−¬ng, NguyÖt l¹i thêi cã danh Ngé §Õ täa tuÊt Linh tinh NguyÖt hoa §oµi Kh¶m NhËt vµnh ChÊn ly(1) L¹i thñ hîp cïng vi Tam hãa,(2) Râ C«ng hÇu giãng gi¶ ch¼ng ngoa Söu, mïi, NhËt, nguyÖt, Léc khoa MÖnh quan ph−¬ng b¸ thùc lµ vÎ vang Siªu b¹t Êy M·, l−¬ng viªn h·m HoÆc háa linh kh«ng kiÕp chung lµnh LiÖm mïi th©n v−îng m·o sinh Kh«ng gia Tø s¸t thanh danh xa dån Thiªn m«n(4) NguyÖt, L«i m«n(3) th× NhËt Ngé ViÖt Kh«i T¶ H÷u Khóc S−¬ng Êy ng−êi t−íc léc giµu sang Chí thªm ¸c s¸t chí v−¬ng Kþ h×nh Sè b¸t täa hai anh Phô bËt Chèn söu mïi th×n tuÊt ®ång viªn TÓ th©n sè léc khoa quyÒn HoÆc tam chÝnh chiÕu hoÆc liÒn mét n¬i L−¬ng thñ MÖnh ë n¬i cung Ngä §inh, Hû sang Quý phó l¹ ®−êng, (1) §oµi lµ cung DËu, Kh¶m lµ cung tþ, ly lµ cung ngä Tam hãa lµ Khoa, QuyÒn, Léc (4) L«i m«n lµ cung M·o (3) Thiªn m«n lµ cung TuÊt, hîi (2) www.tuviglobal.com 80 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Chøc quan ng«i ®Õn ®µi c−¬ng Ngä dÇn hai ®Êt khóc l−¬ng mét nhµ L¹i Khóc Kh¶m L−¬ng ly täa cñng NhÞ phÈm quan chøc quý tr¶i qua, Tµi ng−êi niªn thiÕu ®¨ng khoa Khóc s−¬ng khoa cñng mÖnh gia sao lµnh §Êt tø mé háa tinh tham vò Cã uy quyÒn vÞ ngé K×nh d−¬ng MÖnh d−¬ng phïng lùc b×nh th−êng Yªu th× V¨n khóc ngé Th−¬ng kh¸ hiÒm Th©n mÖnh vÞ ®· Liªm l¹i T−íng (T−íng qu©n) §Êng Anh hïng vò dòng ai b»ng, Hîp xung sè kÎ tµi n¨ng Mét r»ng Cù tó hai r»ng §ång L−¬ng Xong ph¶i cã tam ph−¬ng Tam háa L¹i gÆp bµy t¶ h÷u cñng xung DÇn th©n l−¬ng héi thiªn ®ång Hîp tuæi canh gi¸p lai cïng dÇn th©n Sao cù tó tuÊt th×n rÊt kþ Nh−ng lµ thÞ thÞ phi phi Hung triÒn vËn h¹n nªn suy Gi¶i hung may gÆp Tö th× ch¼ng hung M· léc h·m kh«ng vong tuyÖt b¹i Sî kiÕp kh«ng hîp th¸i tuÕ xung Giµu tæn thä khã duyªn sinh Phï th©n gióp mÖnh h¹n hµnh kh¸c nhau Lôc ch©u thña lªn lÇu ph¶i ¸ch ThÊy tang m«n ®iÒu kh¸ch mµ lo D· trµng kh«ng téi ph¶i tï Trong n¨m th¸i tuÕ quan phï ®i qua Tham vò ®Êt vâng la gÆp h¹n Cung ®iÒn tang ¸c s¸t cµng hung VËn hµnh §Þa kiÕp ®Þa ch«ng Ng−êi hiÒn cã thña ®−êng cïng khãc vang Cung tþ hîi Khóc s−¬ng täa thñ www.tuviglobal.com 81 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Yªu nªn v× ®Êy cã liªm trinh MÖnh ng−êi ch¼ng ®¸ng c«ng danh C¸t tinh ch¼ng gÆp hung tinh lai trïng ChËp ch÷ng Êy ®Þa kh«ng thñ mÖnh Sè nh− thuyÒn ch¶y ra kh¬i KiÕp thªm S¸t, Kþ ë n¬i mÖnh ngåi Sao kh«ng, kiÕp s¸ng soi ®Õn ®ã DÉu anh hµo quý phó ai khen MÖnh bµ l· hËu chuyªn quyÒn L−¬ng phïng Léc m· thñ viªn râ rµng Sao v¨n khóc, v¨n s−¬ng tam hîp Nµng quý phi s¾c ®Ñp nªn yªu NÕt d©m sè g¸i yªu kiÒu MÖnh cung Thiªn m· L−¬ng chÇu kh«ng sai Sè quý hiÓn MÖnh giai NhËt nguyÖt Cã Khóc s−¬ng t¶ h÷u gi¸p bªn S¸t tinh m·o dËu ®«i miÒn Tö vi tho¸t lôc, Trinh bÌn c«ng ti Sè v¹n thÆng t«n c− bËc nhÊt T¶ h÷u cïng th×n tuÊt hai p h−¬ng Sao ®¹i hao thiªn th−¬ng h·m h¹n ¸c s¸t thªm ®ãi khã ai qua TuÊt th×n, s−¬ng khóc linh ®µ S¸t gia MÖnh h¹n giang hµ trÇm vong(1) Liªm thªm s¸t, kþ, kiÕp, kh«ng MÖnh an tÞ hîi b×nh bång bèn ph−¬ng D−¬ng linh háa ë th©n mÖnh vÞ, H¹n gÆp hung ¶i tö (2), xÊu sao Sè hÌn ch¼ng khã th× phiªu (3) §Þa kh«ng ®¬n thñ hîp nhiÒu hung tinh Nay nh÷ng sè yÓu h×nh rÊt xÊu V× ngä cïng m·o dËu gÆp D−¬ng DÇn th©n tÞ hîi bèn ph−¬ng (1) ChÕt ®uèi Th¾t cæ (3) Ohiªu l−u (2) www.tuviglobal.com 82 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo §µ la h·m xÊu ngé d−¬ng nhËn k×a Ph¸ qu©n miÕu ®©u b»ng tÝ ngä Thñ mÖnh th× t−íc léc thªm ban S−¬ng, Tham tÞ hîi s¸ bµn §ãng vµo cung mÖnh cung quan cµng rÇu MÖnh thÊt s¸t nh− triÒu ®Èu ®ã, N¬i dÇn th©n tÝ ngä thùc hay Tam ph−¬ng nh− ng−ìng ®Èu nµy ë cung thiªn léc sao tÇy mÖnh cung Sè s−¬ng, khóc cöu trïng cËn qóy Chèn s÷a mïi MÖnh tÞ c¸t phï M·o th×n tÞ ®·i Kim « (1) DËu cïng tuÊt, hîi nguyÖt ph« bãng H»ng Cung thª thiÕp chi b»ng hãa léc Cung mÖnh, th©n t−íng c¬ l−¬ng trinh C¶ hai c¸ch Êy ®Òu xinh Mét ®êi phó quý an ninh mü miÒu H·m tÞ hîi Vò ®a tµi nghÖ Tham lang lµm ®å tÓ mµ th«i MÖnh minh cã léc m×nh giµu Trong cung täa thñ sang giµu chung th©n Song m·o, dËu, dÇn th©n míi ph¶i Tý ngä cïng tÞ hîi th× kh«ng Sè ng−êi vÞ liÖt Tam c«ng ViÖt kh«i cung Ngä ngé cïng Tö s−¬ng MÖnh vò khóc ë ph−¬ng tuÊt hîi Sî tam ph−¬ng häp l¹i Tham ©n Cßn nh− Tham háa xung l©m ChØ ng−êi tuæi gi¸p, kû, nh©m hîp mµ Sao tam hãa nhÊt lµ Hãa léc Vµo mé ph−¬ng v« dông sao hay, Ngäc lµnh trong ®¸ chi tÇy Cù m«n tý ngä c¸ch nµy quý sao Léc mét gi÷ mét vµo lôc hîp (1) Th¸i d−¬ng www.tuviglobal.com 83 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com Giµu l¹i sang nh− gÊm thªm hoa Tö vi sao quý thay mµ TuÊt th×n gÆp Ph¸ l¹i lµ h− danh S−¬ng, Khóc, Ph¸ gÆp H×nh,Kþ, S¸t Chèn m·o, th×n, dËu, tuÊt lao ®ao Mé trung Vò khóc tham lang Ngoµi ba m−¬i tuæi giµu sang ®ïng ®ïng §ång ph¶n béi ë ®Çu cung tuÊt Ng−êi tuæi §inh l¹i rÊt vinh t«n TuÊt th×n vèn h·m Cù m«n Tuæi t©n hãa léc léc tån còng yªu Kim kh¾c méc tèt nhiÒu còng xÊu Êy ®µo l−¬ng ®Êt dËu hay chi ¢m d−¬ng ph¶n béi thÊy huy B¶n cung tam hîp tèt th× còng nªn Cã ©m chÊt vËn ®en ch¼ng h¹i Bµn mÖnh th©n tr−íc ph¶i tÝnh giê C¸ch chung ®· ®o¸n s¬ s¬ Nªn xem N÷ mÖnh ë trªn ®o¸n liÒn Chó gi¶i cèt tØ phó 403. Tr−íc xem Phóc ®øc mäi v× Thø thêi xÐt ®Õn Thiªn di cho rµnh C¸c cung ®èi chiÕu thÓ dïng §Þnh ch−ng tam hîp ngä dïng tinh vi MÖnh kh«ng chÝnh diÖu xÊu ghª, Mét thêi yÓu triÕt hai thêi bÇn c« C¸t tinh gÆp ph¶i hung ®å Nh− ngäc cã vÕt lÊy ®©u thËp toµn §· ®−îc xem ®Õn ngò hµnh Míi hay MÖnh côc gÆp miÒn t−¬ng sinh Hîp côc thêi ®−îc hiÓn vinh T−¬ng sinh th× ®−îc hiÓn vinh râ rµng MÖnh th©n vËn h¹n bèn bÒ Mµ ®−îc tèt c¶ giµu sang ®Õn giµ MÖnh th©n vËn h¹n xÊu xa 84 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Chung th©n khÊt c¸i ng−êi ta chª c−êi Gi¸p quý gi¸p léc mÊy ng−êi QuyÒn léc l−ìng gi¸p trong ®êi tèt thay BÝnh ®inh nh©m quý míi hay Täa cung th×n tuÊt hîp nay c¸ch kú ¢m d−¬ng kh«i viÖt tö vi Thai täa t¶ h÷u cïng thÞ khóc s−¬ng Êy ®Òu gi¸p quý giµu sang trong ®êi L¹i nh− lôc gi¸p sinh nh©n Khoa léc dÇn th−îng hãa quyÒn söu nay Léc, trinh tµi lîi an bµi Còng lµ gi¸p Quý thù thêi hiÓn vinh Êy lµ mÖnh gi¸p quý tinh B¶n cung ®a c¸t chiÕu lai c¸c miÒn Míi hßng phó quý kiªm toµn Nh−îc b»ng hung s¸t thêi liÒn ph¸ ngay Gi¸p Kh«ng gi¸p kiÕp ch¼ng hay D−¬ng, §µ, Linh, Háa gi¸p liÒn MÖnh viªn MÖnh th©n tÞ hîi an bµi Tham liªm täa thñ kiªm toµn giµu sang Êy ®a c¸t héi mÖnh h−¬ng Nh−îc b»ng c¸t thiÓu ra ®−êng l¹i nh©n MÊy ng−êi hµ tiÖn khã kh¨n Bëi ch−ng Kh«ng KiÕp vµo ch−ng Phóc Tµi Vinh hoa phó quý kh¸c loµi Bëi v× QuyÒn léc ®ãng vµo mÖnh th©n K×a nh− hËu phó tiÒn bÇn Tu hoµn mÖnh ngé c¸t thÇn Khóc S−¬ng Ai an MÖnh söu mïi h−¬ng Hai sao cè thñ ®o¸n d−êng míi hay VËn ngé KiÕp s¸t cung dÇy hao kh«ng Kh«i viÖt s−¬ng khóc mÖnh cung Êy ng−êi ®a häc mong hßng thµnh th©n Phô, bËt täa thñ mÖnh th©n Siªng thay ®«n hËu tõ nh©n khoan hång www.tuviglobal.com 85 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Léc QuyÒn ngä th−îng MÖnh cung GÆp sao T−íng ph¸ triÒu vßng tµi quan Êy thêi nªn ®Êng y quan Hanh th«ng gÆp héi m©y rång thong dong Hãa khoa h·m ®Þa mÆc lßng §o¸n r»ng: thñ mÖnh ch¼ng mong nghiÖp g× Léc ngé Kh«ng kiÕp ®ång qui Còng lµ v« dông hãa vi c¬ hµn Tö vi täa thñ mÖnh th©n ViÖt, kh«i, long, phông triÒu s©n quan tµi TiÒn triÒn cñng hîp chiÕu lai Cuéc nay phóc hËu nµo ai s¸nh cïng Tö vi thñ mÖnh ngä cung Nh− vå s¸t tÊu vµo gißng Tam c«ng Êy lµ tuæi gi¸p, kû, ®inh Vµ ai Êt mÖnh kh¸ mong ®−îc nhê Thiªn phñ thñ mÖnh tuÊt cung L¹i phïng c¸t héi Tam c«ng rµnh rµnh Háa côc Gi¸p Kû sinh nh©n MÖnh th©n t¹i tuÊt m−êi phÇn ch¼ng sai Khoa, quyÒn, léc, héi tµi, Quan Tam ph−¬ng thñ chiÕu ®¸ng tµi v¨n nh©n VÝ dô l¹i gÆp c¸t thÇn Lµm quan ng«i ®Õn §¹i thÇn triÒu trung Vòkhóc thñ th×n tuÊt cung Söu mïi lµ thø Êy vßng miÕu viªn L¹i phïng t¶, h÷u, léc, quyÒn Tam ph−¬ng cung chiÕu uy quyÒn vinh hoa L¹i xem ¸m léc minh khoa C¸ch nµy quan ®Õn quèc gia §¹i thÇn Vèn lµ khoa hîi léc dÇn MÖnh an dÇn hîi ®−îc ¨n c¸ch nµy NhËt nguyÖt thñ mÖnh söu nµy Quan c− HÇu b¸ tuæi th× BÝnh ®inh Cù m«n cung m·o ch− nh©n www.tuviglobal.com 86 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo B×nh sinh th× ®−îc m−êi ph©n h¬n ng−êi Tham linh tÞnh thñ ch¼ng ch¬i Tµi kiªm v¨n vò suèt ®êi vinh th©n Êy lµ mËu kû sinh nh©n MÖnh an tø mé cã phÇn hiÓn vinh Kh«i, viÖt täa thñ kh¸ hßng khoa danh MÖnh th©n an täa tø sinh(1) Canh phïng léc m· thñ thµnh mÖnh viªn Tam ph−¬ng cñng chiÕu ®iÒu yªn Kinh nh©n gi¸p ®Ö danh trªn b¶ng rång Phô, BËt héi c¸t v« hung MÖnh th©n täa thñ lµ gißng lµm quan Tham lang háa tó ®ång viªn Mét trung täa thñ uy quyÒn t−íng khanh Cù m«n th¸i d−¬ng ®ång l©m DÇn cung täa thñ ba ®êi quan phong Thø n¬i täa thñ th©n cung HoÆc th−îng sinh c¸ch chøc sang yÕu dïng, C¸ch Tö phñ triÒu mÖnh trung L¹i gia thÊt s¸t Êy gißng quan sang DÇn th©n tÞ hîi bèn cung Ng−ìng §Èu TriÒu ®Èu anh hïng ai qua Cù l−¬ng l¹i gÆp Hãa Kh«n L©m vµo th×n tuÊt thùc lµ tèt thay Tham lang ngé háa s¸nh tÇy GÆp sao t¶ h÷u chiÕu rµy m·o cung Ng«i cao ph¸t ®Õn c«ng khanh Hµo hoa phong nh· næi danh trong ngoµi Êy lµ gi¸p Kû mÊy ng−êi GÆp sao Th−¬ng khæ tiÒn rêi b¹c mu«n Tý ngä mÖnh th−îng cù m«n Th¹ch trung Èn ngäc quan phong ®êi ®êi Cù l−¬ng ®ãng ë söu mïi L¹i thªm tø s¸t suèt ®êi long ®ong (1) Tø sinh-DÇn, Th©n,TÞ, Hîi www.tuviglobal.com 87 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Tö vi phô bËt ®ång cung NhÊt h« b¸ch nÆc quan phong h¬n ng−êi Thæ côc bÝnh ®inh mÊy ng−êi Tham vò thñ mÖnh mét ®êi giµu sang Söu mïi Tham vò ®ång h−¬ng ThiÕu niªn bÊt ph¸t thêi th−êng b«n ba Gi¸p nhËt gi¸p nguyÖt ¸i qua Gi¸p s−¬ng gi¸p khóc thùc lµ tèt thay Gi¸p b¸t täa gi¸p tam thai ThiÕu niªn sím dù lÇu ®µi nghªnh ngang Gi¸p t¶ gi¸p h÷u kh¸c th−êng Gi¸p long gi¸p ph−îng vÎ vang h¬n ng−êi Gi¸p quyÒn gi¸p léc tèt t−¬i Êy lµ quý c¸ch h¬n ®êi Canh gia c¸t háa chiÕu vµo mÖnh th©n Tam gi¸p hung míi kÓ lÇn Gi¸p kh«ng gi¸p kiÕp phi yÔu t¾c bÇn Gi¸p kinh gi¸p ®µ ®a chu©n Gi¸p linh gi¸p háa m−êi ph©n khã hÌn MÊy ng−êi phó quý nan toµn L−ìng hao hãa kþ chiÕu miÒn tµi quan MÊy ng−êi dù bËc quan sang Hîi tý t−íng Èn cïng lµng c¸t tinh Kia nh− phô n÷ chuyªn quyÒn L−¬ng trïng léc m· mÖnh viªn râ rµng MÊy ng−êi hiÕu s¾c hoang d©m V¨n s−¬ng v¨n khóc héi cung riªu y MÊy ng−êi träng trÊn biªn thïy Hãa quyÒn thiªn khèc ®ãng v× ngä cung MÊy ng−êi ®¸nh b¾c dÑp ®«ng Ph¸ qu©n thiªn viÖt ®ãng cïng k×nh d−¬ng Quan giai thanh quý mÖnh hµnh tuæi ®inh Kû sinh thêi thø b×nh th−êng Nh−îc b»ng tuæi Quý nªn d−êng phó «ng Khóc L−¬ng thñ mÖnh ngä cung www.tuviglobal.com 88 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Lµm quan ng«i ®Õn Tam c«ng dµnh phÇn Thø thêi thñ ë dÇn cung HoÆc l−¬ng c− ngä khóc tßng tý xung K×a nh− song léc tuÇn phïng H©n nhiªn nhËp T−íng Bét c«ng h¸n triÒu Bëi mÖnh cung c¸t tó chiÒu Tam ph−¬ng Tam hãa ®ång triÒu mÖnh viª V¨n s−¬ng ¸m cñng mét miÒn §êi x−a Gi¶ nghÞ ®−îc toµn ®¨ng khoa B¶n cung ®a c¸t vèn lµ Tam phong S−¬ng khóc hãa khoa triÒn vµo L¹i xem D−¬ng Háa hai sao Mé trung thñ mÖnh quyÒn hµo ai ®−¬ng Háa ngé Tham vò ®ång hµnh Êy lµ uy chÊn biªn ph−¬ng râ rµng Lý qu¶ng ch¼ng ®−îc HÇu phong V× ch−ng lùc sÜ K×nh d−¬ng t−¬ng phïng Nhan håi th¸c thña niªn trung Bëi v¨n s−¬ng h·m l¹i phïng Thiªn th−¬ng Êy söu nh©n täa dÇn ph−¬ng Mïi cung S−¬ng ngé thiªn th−¬ng d−¬ng ®µ Träng do m·nh liÖt v« gia Ph¸ tham täa thñ ë tßa th©n cung Ai b»ng H¹nh vò anh hïng V× ch−ng Cù tó l−¬ng ®ång hîp xung Êy lµ an mÖnh th×n cung L−¬ng th©n cù tý hîp xung chiÕu liÒn L¹i thªm khoa léc hãa quyÒn ë cung xung chiÕu lµ miÒn Thiªn di DÇn th©n mÖnh an tèt ghª §ång l−¬ng täa thñ Êy thêi vinh hoa Gi¸p canh mÊy tuæi dÇn th©n Còng ®Òu phó quý gÇn xa tiÕng ®ån Tu©t th×n cung h·m cù m«n GÆp vµo cung Êy thêi m×nh ph¶i th−¬ng www.tuviglobal.com 89 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Léc m· ngé b¹i tuyÖt h−¬ng TuÕ ngé kh«ng khiÕp lµ ph−¬ng kh«ng lµnh VÝ nh− vËn h¹n suy khuynh Tö vi thñ mÖnh th× m×nh míi yªn. C« bÇn ®a h−íng thä niªn Giµu sang th× l¹i thiÕu niªn c« hån(1) H¹n phïng th¸i tuÕ tang m«n Lôc ch©u x−a ph¶i kinh hån xa lÇu MÖnh th©n th¸i tuÕ quan phï H¹n phïng hung s¸t h×nh tï oan gia H¹n hµnh §Þa vâng thiªn la KhuÊt nguyªn x−a thuë trÇm hµ (2) long ®ong Bëi h¹n hµnh th×n tuÊt cung Canh (3)phïng Vò khóc víi cïng Tam lang L¹i thªm Th¸i tuÕ Khèc Tang KiÕp kh«ng tø s¸t mét ph−êng xÊu xung VËn phïng §Þa kiÕp ®Þa kh«ng Thuë x−a NguyÔn tÞch míi cïng khèn th©n Êy lµ vËn h¹n tuÇn phïng L¹i thªm l−u s¸t bÇn cïng hæ danh V¨n s−¬ng V¨n khóc phïng Trinh Thñ cung tÞ hîi T©n sinh ch¼ng trßn Nh−îc b»ng Vò, T−íng, tinh triÒn Hãa lµm quan tr−ëng léc quyÒn thong dong Nh÷ng ng−êi mÖnh lý phïng kh«ng C¸t v« hung h÷u c«ng danh chí mµng Nh− sinh xø ngé §Þa kh«ng Êy ng−êi yÓu triÕt ®é vßng trung niªn V× an MÖnh t¹i hîi viªn Tý thêi sinh gi¶ kh«n yªn ®−îc m×nh TÞ an mÖnh ngä thêi sinh Phïng kh«ng Êy h¼n bá m×nh thiÕu niªn MÖnh Th©n ngé kiÕp ch¼ng yªn (1) ChÕt non ChÕt ®uèi (3) Canh phïng lµ l¹i gÆp (2) www.tuviglobal.com 90 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo B¹i tµi gia S¸t Kþ phïng cµng hung Ai b»ng H¹ng Vò anh hïng §¹i tiÓu h¹n chÝ §Þa kh«ng bá m×nh Th¹ch sïng cù phó thªnh thªnh VËn phïng §Þa kiÕp h¹n hµnh vong gia Chuyªn quyÒn k×a L· hËu bµ, Song léc ngé M· thñ tßa MÖnh viªn D−¬ng phi hiÕu s¾c h÷u duyªn Tam ph−¬ng V¨n khóc chiÕu miÒn MÖnh cung L¹i gia C¬, NguyÖt héi ®ång Êy lµ g¸i ®Ñp d©m phßng ®a t×nh Thiªn l−¬ng mµ ngé M· tinh N÷ mÖnh hÌn h¹ cã t×nh hoang d©m ChØ nghi tÞ, hîi, th©n, dÇn Thiªn m· thñ mÖnh thiªn l−¬ng miÕu vµo Khóc s−¬ng gi¸p quý tèt sao Gi¸p ch−ng nam MÖnh quan cao tá t−êng NhËt, NguyÖt täa thñ mïi ph−¬ng Hai ph−¬ng Phô BËt Khóc S−¬ng gi¸p kÒ Tö(1) c− m·o dËu kh¸ chª L¹i gia S¸t tÈu lµ nghÒ t¨ng ni C¸t ®a v« s¸t ch¼ng chi ViÖt, kh«i, t¶ h÷u Êy th× l¹i sang Trinh thñ mÖnh m·o dËu ph−¬ng L¹i thªm s¸t tÈu lµ ph−êng c«ng t− C¸ch nµy t¶ h÷u ®ång c−, TuÊt, th×n thñ mÖnh Êy ai s¸nh tÇy, Tam ph−¬ng ®a c¸t triÒu lai T«n c− cùc phÈm quan giai ai b×, Liªm trinh thÊt s¸t ®ång v× Thñ cung tÞ hîi khu tr× thiªn th−¬ng §Æng th«ng ng· tö n¨m tr−êng H¹n hµnh gi¸p h·m hao th−¬ng lôy m×nh, K×a nh− phu tö tuyÖt l−¬ng (1) Tö vi www.tuviglobal.com 91 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo H¹n hµnh th×n tuÊt h¹n hµnh võa qua §o¸n r»ng: sè míi ®Çu hµo Tuæi t©n, nh©m, kþ ¾t lµ tai th−¬ng Víi lµ cù, háa, k×nh d−¬ng Tam tinh thñ mÖnh ¾t ®−êng ch¼ng hay L−ìng h¹n phïng s¸t xÊu thay Hãa ra ¶i tö thùc rµy trÇm h−¬ng M· ®Çu ®¸i kiÕm l¹ ®−êng VÝ ch¼ng yÓu triÕt thêi ®−êng h×nh th−¬ng Ngä cung thñ mÖnh k×nh d−¬ng Thø thêi t¹i m·o k×nh d−¬ng l¹c ngµn DÇn th©n tÞ hîi bèn viªn §µ la täa thñ ®o¸n bµn th−¬ng th©n Täa tÝ ngä ngé ph¸ qu©n L¹i gia c¸t diÖu danh thuÇn Tam c«ng S−¬ng, Tham, thñ tÞ hîi cung L¹i thªm S¸t kþ Êu trung to¸i thi TriÒu ®Èu ng−ìng ®Èu c¸ch kú Gi¸p ®a c¸t héi quan th× thanh t©n Êy thÊt s¸t thñ mÖnh th©n Täa cung tý ngä dÇn th©n lµ triÒu Thiªn di, thÊt s¸t ch¼ng nhiÒu Êy lµ ng−ìng ®Èu vua yªu chóa dïng Khóc s−¬ng thñ s÷a mïi cung L¹i gia c¸t còng ngoµi vßng tam ph−¬ng §o¸n r»ng: t−íc léc hiÓn d−¬ng Nh−îc v« c¸t hãa khóc s−¬ng v« dïng NhËt c− m·o th×n tÞ cung NguyÖt dËu, tuÊt hîi mÖnh cung an bµi L¹i phïng s−¬ng khóc viÖt kh«i Thanh v©n sím b−íc v−îng ®−êng v¨n giai Hîp léc cñng léc quan tµi §¹i thÇn bÝch cù ®¸ng tµi nam nhi HoÆc c− mÖnh hoÆc thiªn di Song léc thñ chiÕu Êy th× giÇu sang, www.tuviglobal.com 92 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo L¹i nh− mÖnh täa ©m d−¬ng Tµi quan nhÞ vÞ khóc s−¬ng héi phïng HoÆc s−¬ng khóc thñ mÖnh cung Tµi quan nhËt nguyÖt ®Òu cïng vinh hoa MÖnh th©n chÝnh diÖu tinh®a Tµi quan phô bËt hîp gia chiÕu vµo Êy lµ quan chøc ng«i cao Y bµi tr−íc tö quyÒn hµo hiÓn vinh Cù l−¬ng t−íng ngé tham trinh Täa cung th©n mÖnh danh thµnh tam c«ng Song léc t¹i phu thª cung Vî chång phèi hîp vèn gißng giµu sang Vò khóc thñ tÞ hîi h−¬ng Gia s¸t nghÒ nghiÖp t×m ph−¬ng an m×nh Tham lang täa tÞ hîi h−¬ng Gia s¸t thñ mÖnh th−êng ngôc trung Khoa quyÒn, léc triÒu mÖnh cung Giµu sang vinh hiÓn thong dong thËp phÇn Nµo ai lôc gi¸p sinh nh©n Léc tån täa thñ dÇn cung ph¶i thêi S−¬ng khóc long phông sanh ®«i Th¸i d−¬ng c− m·o lôc t©n c¸ch nµy Léc tån thñ mÖnh bèn v× Nh− v« S¸t tÊu ®o¸n ®Çy nh− y Kh«i viÖt gi¸p mÖnh c¸ch nµy Phong v©n gÆp héi khoa thi b¶ng vµng Êy ng−êi an mÖnh ngä ph−¬ng Tö vi täa thñ ViÖt kh«i t−¬ng phïng Cù c− tý ngä nhÞ cung Th¹ch trung Èn ngäc thêi cïng Tam c«ng Êy ai MÖnh tý ngä cung Cù m«n täa thñ míi hßng lµm nªn L¹i phïng dÇn tuÊt th©n th×n NhÞ tinh hîp chiÕu Hãa quyÒn Hãa khoa Minh léc ¸m léc ®©y mµ www.tuviglobal.com 93 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com Êy c¸ch cÈm th−îng thªm hoa rµnh rµnh VÝ nh− lôc gi¸p sinh nh©n MÖnh tinh t¹i hîi Léc tinh ®«ng trÇn Léc tån thñ ë cung dÇn Êy dÇn héi häp nªn th©n c¸ch nµy MÖnh th×n tuÊt ngé Ph¸ qu©n Phó nhi bÊt quý Êy thêi h« danh Ph¸ qu©n S−¬ng khóc phïng H×nh TuÊt, th×n, m·o, dËu th× m×nh lao ®ao Mé trung tham vò hai sao Ngoµi ba m−¬i tuæi thä hµo kh¸ mong Thiªn ®ång täa thñ tuÊt cung §inh nh©n ngé c¸t th× gißng giµu sang Cù m«n th×n tuÊt h·m cung T©n nh©n ngé c¸t th× danh t¸c thµnh C¬, L−¬ng täa thñ dËu thµnh Tuy r»ng hãa c¸t ch¼ng vinh hoa g× NhËt, nguyÖt ph¶n béi thÊy huy B¶n cung ®a c¸t cã khi nªn giµu An Th©n mÖnh yÕu tinh cÇu Thêi giê ®Ých thùc ®o¸n hÇu y nhiªn Nh− ng−êi ©m chÊt diªn niªn Dï cã h·m ®Þa còng yªn b¶o toµn, Êy lµ cã ®øc th× nªn VÝ th©n mÖnh nh−îc thä niªn vÜnh toµn L¹i nh− MÖnh thùc phïng kiªn (1) Kh« miªu ®¾c vò (2) nh− tiªn hãa rång MÖnh suy h¹n nh−îc ch»ng mong, Kh¸c nµo nén th¶o l¹i phïng phong c−¬ng (3) L¹i bµn Tinh tÝnh suy t−êng Kinh d−¬ng, Cù, Ph¸, tÝnh c−¬ng kh¸c ®−êng Thiªn phñ, Thiªn t−íng, ®ång, l−¬ng Thñ cung th©n mÖnh thiÖn l−¬ng hßa b×nh, (1) Ng−êi sinh n¨m d−¬ng Tý dÇn th×n ngä th©n tuÊt l¹i gÆp d−¬ng tinh ¬ cung d−¬ng M¹ kh« ®−îc m−a t−íi (3) Lµ mÇm cá gÆp giã s−¬ng (2) 94 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo KiÕp kh«ng linh háa tø tinh ý ®Òu tr¾c trë nh÷ng sinh bÊt th−êng Thiªn c¬ Thiªn t−íng, Khóc, S−¬ng Nh÷ng ng−êi thanh tó tõ t−êng th«ng minh NhËt, NguyÖt, Phô, BËt ch− tinh §Òu lµ t−íng m¹o kú thanh khoan hång Liªm trinh, Vò, Ph¸ hîp xung L¹i ngé háa c¸t ®Òu cïng giµu sang K×a nh− ThÊt s¸t, K×nh d−¬ng Hé t−¬ng ®iÖt kiÕn h×nh th−¬ng lôy m×nh, Tham lang, ThÊt s¸t, Liªm trinh Ph¸ qu©n, D−¬ng nhËn cïng h×nh ®µ la Lôc tinh thñ chiÕu th©n ta L¹i thªm Hãa kþ ¾t lµ t©m hung, Linh, Háa, Th−¬ng, Sø, KiÕp kh«ng Chuyªn ®−êng t¸c häa trïng trïng héi kinh Cù m«n Hãa kþ nhÞ tinh, MÖnh Th©n vËn h¹n l−u hµnh gÆp nhau L¹i thªm Th¸i tuÕ Quan phï Th−êng hay khÈu thiÖt ra mÇu tranh ®ua H¹n phïng Tang §iÕu ®ång l−u, ¾t lµ t¹i n¹n qu¶n giao ®Êy rÇy, S¸t, Tham h·m ®Þa xÊu thay, S¸t thêi yÕu tö Tham th× d©m phong MÖnh cung bät tuyÖt nh−îc phïng, B»ng nh− Thiªn léc, cã c«ng phï tr× L¹i nh− Thiªn phñ Tö vi Còng lµ phô bËt hîp ®Çy triÒu lai NhËt nguyÖt gi¸p mÖnh gi¸p tµi BÊt quyÒn t¾c phó h¼n ai so tÇy M· ®Çu ®íi kiÕm c¸ch kú Lµm quan trÊn thñ biªn thïy næi danh, Êy lµ bÝnh mËu sinh nh©n Léc tån tþ thñ biªn thïy næi danh, Êy lµ BÝnh MËu sinh nh©n, www.tuviglobal.com 95 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Léc tån tþ thñ ngä danh M· ®Çu, H×nh Tï gi¸p ¨n tÊt ®©u, Chuyªn tu h×nh tr−îng lai mÇu t¨ng s−, Êy Thiªn T−íng MÖnh th©n c− Liªm trinh D−¬ng NhËn gi¸p kÓ hai bªn Tµi c− tµi vÞ t−¬ng truyÒn, Hai sao hîp chiÕu giµu bªn lç tiÒn Ngä cung NhËt lÖ trung thiªn Cña giµu ®Þch quèc chuyªn quyÒn sang yªu, NguyÖt c− tý còng ch»ng nhiÒu BÝnh §inh tuæi Êy täa triÒu thanh trung Tö vi, Phô, BËt t−¬ng ®ång, NhÊt h« b¹ch nÆc Anh hïng thong dong Khóc S−¬ng Ph¸ dÇn m·o cung, Thñ MÖnh chóng thñy triÒu ®«ng râ rµng Léc c− N« béc ch¼ng mµng VÝ dï giµu cã lµ ®−êng b«n ba Tö phïng H×nh Kþ mét nhµ Tuy r»ng: hãa c¸t ®· lµ ch¼ng hay, NhËt ngé S−¬ng Quan léc nµy Dù trong Hoµng ®iÖn thùc ngay ®øng ®Çu NguyÖt phïng Khóc héi Thª cung Ra tay bÎ quÕ thiÒm cung danh thµnh, TuyÖt ngé ThÊt s¸t Kþ H×nh, ThiÕu niªn yÓu triÕt nh− h×nh Nhan uyªn Tham §ång thñ ngé sinh h−¬ng §o¸n r»ng: h−ëng thä ®ång niªn KiÒu, Bµnh L¹i nh− Liªm S¸t Thiªn H×nh, Héi c− Quan léc vËn hµnh tao th−¬ng, Quan phï gi¸p H×nh Th−¬ng, C− Thiªn di ®Þa ly h−¬ng ngé h×nh, MÖnh Th©n täa thñ nhÞ tinh, C¬ §ång hîp chiÕu tu hµnh t¨ng ni, MÖnh v« chinh diÖu ®Êy dÇy www.tuviglobal.com 96 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo Phô, BËt ®¬n thñ Êy th× ly t«ng, ThÊt s¸t täa thñ MÖnh cung, L¹i ngé L−u s¸t h×nh th−¬ng khèn m×nh MÖnh viªn mµ gÆp D−¬ng, Linh L¹i thªm B¹ch hæ lôc h×nh ®au th−¬ng TÊu th− l−u léc c¸t t−êng, Thanh long T−íng, Phôc lµ ®−êng hiÓn vinh Hao c− Léc vÞ v« duyªn Tham c− v−îng ®Þa chuét miÒn §«ng s¬n Léc tån thñ §iÒn tr¹ch cung §«i kim tÝch ngäc phó «ng ai b×, ¢m Tµi (1)ngé c¸t Thiªn di Cù phó quý gi¸ Êy ng−êi phó «ng, Tham lang cù hîi tý cung, Danh vi phiÕm thñy tháa lßng §µo hoa, H×nh ngé Tham hîp mét nhµ, Phong l−u th¶i tr−îng nhÈn nha yªn m×nh MÖnh ngé ThÊt s¸t, Tham Trinh Mai thi lé th−îng (2)th©y h×nh kh¸ th−¬ng Ph¸ Qu©n, Cù ¸m §ång L−¬ng Thñy trung t¸c tñng thÕ th−êng mÊy ai, Qu©n thÇn kh¸nh héi duyªn hµi Tö ngé Phô, BËt ra tµi kinh bang Gi¶i luËn mÖnh viªn bÝ truyÒn Êy trong phó ®o¸n ®· t−êng Nay ta diÔn nghÜa râ rµng mµ xem Thiªn kh«i nay gäi lµ ®Çu Cung Th©n KiÕp ¾t ©u cã t×, Nh−îc b»ng Kh«i ngé Tö vi Gia hång hång ®á tãc th× tèt sao, Trong cung gi¸p cã Hång §µo, Tãc dµi ®Õn gãt tèt sao thña nµy, KiÕp, Kh«ng sÇu n·o b»ng nay, (1) ¢m: Thiªn l−¬ng, Tµi: Th¸i ©m ChÕt ®−êng (2) www.tuviglobal.com 97 TÖÛ VI BOÅ TUÙC – Nguyeãn Maïnh Baûo www.tuviglobal.com Tang m«n Linh Háa c¸c loµi hung tinh, HÔ mµ héi víi Kh«i tinh, Tãc ®©u ®á kÖch râ rµng ch¼ng sai Thiªn ®ång da tr¾ng tãc dµi Thiªn t−íng mÆt ®Ñp ai tÇy b»ng ta, T¶, H÷u thùc tèt thay mµ, V¨n Khóc th× ®á Hãa khoa xanh r× K×nh d−¬ng l¨m ch¸y bÈn ghª Thanh long, Méc dôc, còng y mét rßng, MÖnh cung Kh«i ngé H×nh dung, Trªn ®Çu cã vÕt vµ cïng sÑo ®au, §µ la, ®inh c¸i ch¼ng hÇu, Khèc H− thiªn giç trªn ®Çu ¨n ra, Bµng sao NhËt S¸t cïng lµ Tang m«n §µ Háa nÐt mÆt thùc buån Trªn ®Çu ph¶i báng trõ kh«n ®−îc nµo, Sao Thiªn m· ngé Kh«i viªn Trªn ®Çu cã vÕt hai bªn Êy lµ, T©u th− ch−a cã bao giê TuÇn kh«ng ngé kþ râ rµng søt m«i. HEÁT 98
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan