Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thể loại khác Chưa phân loại Tử vi chỉ nam phần 4 (phần cuối)...

Tài liệu Tử vi chỉ nam phần 4 (phần cuối)

.PDF
94
459
147

Mô tả:

Tử vi chỉ nam_Phần 4 (phần cuối)
NAÊM 1961- TAÂN SÖÛU (1) Ngaøy Thaùng Gieâng AÂm Lòch Tieát-Thöù Thaùng Hai Thaùng Ba TieátThöù AÂm Lòch 16 Thöù Tö 15 Thöù Tö 16 17 Thöù Naêm 16 Thöù Naêm 17 18 Thöù Saùu 17 Thöù Saùu 18 19 Thöù Baûy 18 Thöù Baûy 20 Chuû Nhaät 19 Chuû Nhaät 21 Thöù Hai 20 Thöù Ba 21 1 15 2 16 3 17 4 18 5 19 6 20 7 21 Thöù Baûy 22 8 22 Chuû Nhaät 23 Thöù Tö 22 9 23 Thöù Hai 24 Thöù Naêmäû 23 10 24 Thöù Ba 25 Thöù Saùu 24 Chuû Nhaät Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêm Thöù Saùu TieátThöù Thaùng Tö AÂm Lòch Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêmäû Thöù Saùu AÂm Lòch Tieát-Thöù Thöù Baûy Thaùng Naêm Thaùng Saùu AÂm Lòch Tieát-Thöù AÂm Lòch TieátThöù 17 Thöù Hai 18 Thöù Naêm 18 Thöù Ba 19 Thöù Saùu Thöù Hai 19 Thöù Tö 20 Thöù Baûy 19 Thöù Ba 20 Thöù Naêm 21 Chuû Nhaït 20 Thöù Tö 21 Thöù Saùu 22 21 Thöù Naêm 22 Thöù Baûy 23 22 Thöù Saùu 23 23 Thöù Baûyä 24 24 Chuû Nhaät 25 25 Thöù Hai 26 Chuû Nhaät Chuû Nhaät Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö 24 25 26 27 Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêmäû Thöù Saùu Thöù Baûy Û 11 25 12 26 13 27 14 28 15 29 16 30 17 Thöù Tö 26 Thöù Baûy 25 Thöù Baûy 26 Thöù Naêm 27 Chuû Nhaät 26 Chuû Nhaät 27 Thöù Saùu 28 Thöù Hai 27 Thöù Hai 28 29 Thöù Ba 28 Thöù Ba 29 Thöù Baûy Thöù Ba 27 Thöù Naêm 28 Chuû Nhaät 28 Thöù Saùu 29 Thöù Hai 29 Thöù Baûy Naêm (ñ) Thöù Ba Thöù Saùu 30 Chuû Nhaät 2 Thöù Tö Thöù Tö Thöù Naêm Gieâng (ñ) Thöù Tö 29 Thöù Tö Ba (ñ) Thöù Baûy Tö (t) Thöù Hai 3 Thöù Naêm Thöù Hai 2 Thöù Naêm 30 Thöù Naêm 2 Chuû Nhaät 2 Thöù Ba 4 Thöù Saùu Chaïp (t) Thöù Ba 3 Thöù Saùu Thöù Saùu 3 Thöù Hai 3 Thöù Tö 5 18 2 Thöù Tö 4 Thöù Baûy 2 4 Thöù Ba 4 Thöù Naêm 6 Chuû Nhaät 19 3 Thöù Naêm 5 Chuû Nhaät 3 Chuû Nhaät 5 Thöù Tö 5 Thöù Saùu 7 Thöù Hai 20 4 Thöù Saùu 6 Thöù 4 Thöù Hai 6 Thöù Naêm 6 Thöù Baûy 8 Thöù Ba Chuû Nhaät Hai (t) Thöù Baûy Thöù Baûy Hai 7 Thöù Ba 5 Thöù Ba 7 Thöù Saùu 7 Chuû Nhaät 9 Thöù Tö 8 Thöù Tö 6 Thöù Tö 8 Thöù Baûy 8 Thöù Hai 10 Thöù Naêm Thöù Hai 9 Thöù Naêm 7 Thöù Naêm 9 Chuû Nhaät 9 Thöù Ba 11 Thöù Sauù 8 Thöù Ba 10 Thöù Saùu 8 Thöù Saùu 10 Thöù Hai 10 Thöù Tö 12 25 9 Thöù Tö 11 Thöù Baûy 9 11 Thöù Ba 11 Thöù Naêm 13 Chuû Nhaät 26 10 Thöù Naêm 12 10 Thöù Saùu 14 Thöù Hai 27 11 Thöù Saùu 13 15 Thöù Ba 28 12 Thöù Baûy 14 16 Thöù Tö 29 13 Chuû Nhaät - Chuû Nhaät Thöù Hai Thöù Ba - 30 14 Thöù Hai - 31 15 Thöù Ba - 21 5 22 6 23 7 24 Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Baûy Thöù Baûy 12 Thöù Tö 12 11 Chuû Nhaät Thöù Hai 13 Thöù Naêm 13 12 Thöù Ba 14 Thöù Saùu 14 13 Thöù Tö 15 Thöù Baûy 15 Thöù Hai 17 - 14 16 Chuû Nhaät 16 Thöù Ba 18 - 15 Thöù Naêm Thöù Saùu Thöù Naêm Thöù Saùu 17 Thöù Tö - - - 15 thaùng 2, nhaät thöïc toaøn phaàn (Phaùp, baùn Ñaûo Ban –Caêng, Lieân Xoâ) - Thöù Baûy Chuû Nhaät 2 thaùng 2, nguyeät thöïc moät phaàn (*) Baét ñaàu : 19g00 To nhaát : 20g32ph Keát thuùc : 22g04ph NAÊM 1961-TAÂN SÖÛU (2) Ngaøy Thaùng Gieâng AÂm Lòch Tieát-Thöù Thaùng Hai Thaùng Ba Thaùng Tö Thaùng Naêm Thaùng Saùu AÂm Lòch AÂm Lòch AÂm Lòch AÂm Lòch AÂm Lòc h TieátThöù TieátThöù 1 19 Thöù Baûy 20 Thöù Ba 22 Thöù Saùu 22 2 20 Chuû Nhaät 21 Thöù Tö 23 Thöù Baûy 23 3 21 Thöù Hai 22 Thöù Naêm 24 Chuû Nhaät 24 4 22 Thöù Ba 23 Thöù Saùu 25 Thöù Hai 25 5 23 Thöù Tö 24 Thöù Baûy 26 Thöù Ba 26 6 24 Thöù Naêm 25 Chuû Nhaätû 27 Thöù Tö 27 7 25 Thöù Saùu 26 28 Thöù Naêm 28 Thöù Hai Tieát-Thöù Tieát-Thöù Tieát-Thöù Chuû Nhaät 23 Thöù Tö 24 Thöù Hai 24 Thöù Naêm 25 Thöù Baûy 25 Thöù Saùu 26 Chuû Nhaät 26 Thöù Baûy Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêm Thöù Saùu Thöù Baûy 27 28 29 Chuû Nhaät Thöù Hai Thöù Ba Thöù Saùu 27 Thöù Hai 28 Thöù Ba 29 Thöù Tö 30 Thöù Naêm 8 26 Thöù Baûyä 27 27 Chuû Nhaät 28 Thuù Tö ä 28 Thöù Hai 29 Û Thöù Naêm Thöù Ba Baûy (ñ) Thöù Saùu 29 Thöù Tö 12 30 13 Saùu (t) 14 2 Thöù Ba 29 Thöù Saùu 29 Chuû Nhaät 30 Thöù Baûy 30 Thöù Hai Möôøi (ñ) 2 Chuû Nhaät 17 Thöù Ba 3 2 Thöù Hai 2 Thöù Tö Taùm (ñ) Thöù Tö Thöù Naêmäû Thöù Saùu 4 Thöù Baûy Thöù Saùu Moät (t) 2 Thöù Baûy 3 Chuû Nhaät 4 Thöù Hai 2 Thöù Baûy 3 Thöù Ba 3 Thöù Naêm 5 Chuû Nhaät 5 Thöù Ba Thöù Naêm 3 Chuû Nhaät 4 Thöù Tö 4 Thöù Saùu 6 Thöù Hai 6 Thöù Tö Thöù Saùu 4 Thöù Hai 5 Thöù Naêm 5 7 Thöù Ba 7 Thöù Naêm 8 Thöù Tö 8 Thöù Saùu Thöù Baûy 3 Thöù Baûy 5 Thöù Ba 6 Thöù Saùu 6 4 Chuû Nhaät 6 Thöù Tö 7 Thöù Baûy 7 Thöù Hai 9 Thöù Naêm 9 Thöù Baûy 5 Thöù Hai 7 Thöù Naêm 8 Chuû Nhaät 8 Thöù Ba 10 Thöù Saùu 10 Chuû Nhaät 6 Thöù Ba 8 Thöù Saùu 9 Thöù Hai 9 Thöù Tö 11 11 Thöù Hai 7 Thöù Tö 9 Thöù Baûy 10 Thöù Ba 10 Thöù Naêm 12 12 Thöù Ba 8 Thöù Naêm 10 Chuû Nhaät 11 Thöù Tö 11 Thöù Saùu 13 Thöù Hai 13 Thöù Tö 9 Thöù Saùu 11 Thöù Hai 12 Thöù Naêm 12 14 Thöù Ba 14 Thöù Naêm 22 10 Thöù Baûy 12 Thöù Ba 13 Thöù Saùu 13 Chuû Nhaät 15 Thöù Tö 15 Thöù Saùu 23 11 Chuû Nhaät 13 Thöù Tö 14 Thöù Baûy 14 Thöù Hai 16 Thöù Naêm 16 Thöù Baûy 24 12 Thöù Hai 14 Thöù Naêm 15 Chuû Nhaät 15 Thöù Ba 17 Thöù Saùu 17 Chuû Nhaät 25 13 15 Thöù Saùu 16 Thöù Hai 16 Thöù Tö 18 Thöù Baûy 18 Thöù Hai 26 14 Thöù Tö 16 Thöù Baûy 17 Thöù Ba 17 Thöù Naêm 19 Chuû Nhaät 19 Thöù Ba 27 15 Thöù Naêm 17 Chuû Nhaät 18 Thöù Tö 18 Thöù Saùu 20 Thöù Hai 20 Thöù Tö 28 16 Thöù Saùu 18 Thöù Hai 19 19 Thöù Baûy 21 Thöù Ba 21 Thöù Naêm 29 17 19 Thöù Ba 20 20 Chuû Nhaät 22 Thöù Tö 22 Thöù Saùu 30 18 Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Naêm Thöù Saùu 20 Thöù Tö 21 21 Thöù Hai 23 Thöù Naêm 23 Thöù Baûy 31 19 Thöù Hai 21 Thöù Naêm - 22 Thöù Ba - - 24 Chuû Nhaät Thöù Ba Thöù Baûy - Chuû Nhaät Thöù Baûy Thöù Baûy Chuû Nhaät 11 thaùng 8, nhaät thöïc hình khuyeân (Ñaïi Taây Döông, AÁn Ñoä Döông) 26 thaùng 8, nguyeät thöïc toaøn phaàn Baét ñaàu : 8g20ph Toaøn Phaàn : 10g01ph-10g15ph Keát Thuùc : 11g47ph NGAØY NAÊM 1962 - NHAÂM DAÀN (1) Thaùng Gieâng AÂm Lòch Tieát-Thöù Thaùng Hai Thaùng Ba Thaùng Tö Thaùng Naêm Thaùng Saùu AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch Tieát-Thöù AÂm Lòch Tieát-Thöù AÂm Lòc h Tieát-Thöù 1 25 Thöù Hai 27 Thöù Naêm 25 Thöù Naêm 27 Chuû Nhaät 27 Thöù Ba 29 Thöù Saùu 2 26 Thöù Ba 28 Thöù Saùu 26 Thöù Saùu 28 Thöù Hai 28 Thöù Tö Thöù Baûy 3 27 Thöù Tö 29 Thöù Baûy 27 Thöù Baûy 29 Thöù Ba 29 Thöù Naêm Naê m (ñ) 2 Chuû Nhaät 4 28 Thöù Naêm 30 Chuû Nhaït 28 Chuû Nhaït 30 Thöù Tö Tö (t) Thöù Saùu 3 Thöù Hai 5 29 Thöù Saùu Gieâng (t) Thöù Hai 29 Ba (t) Th. Minh 2 Thöù Baûy 4 Thöù Ba 6 Chaïp (ñ) Tieåu Haøn 2 Thöù Ba Hai (ñ) 2 Thöù Saùu 3 5 Thöù Tö 7 2 3 Thöù Tö 2 3 Thöù Baûy 4 6 Thöù Naêm 8 3 4 Thöù Naêmäû 3 4 Chuû Nhaät 5 7 Thöù Saùu 9 4 5 Thöù Saùu 4 5 Thöù Hai 6 8 Thöù Baûy 10 5 6 Thöù Baûy 5 Thöù Baûy 6 Thöù Ba 7 9 Chuû Nhaät 7 Chuû Nhaät 6 Chuû Nhaät 7 Thöù Tö 8 Thöù Saùu 10 Thöù Hai Thöù Naêm 9 Thöù Baûy 11 Thöù Ba Chuû Nhaät 12 Thöù Tö Chuû Nhaät Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Hai Kinh Chaäp Thöù Tö Thöù Naêmäû Thöù Saùu Laäp Haï Thöù Hai Thöù Ba Thuù Tö ä Û Thöù Naêm Û 11 6 12 7 Thöù Saùu 8 Thöù Hai 7 Thöù Hai 8 13 8 Thöù Baûy 9 Thöù Ba 8 Thöù Ba 9 Thöù Saùu 10 14 9 Chuû Nhaät 10 Thöù Tö 9 Thöù Tö 10 Thöù Baûy 11 Thöù Hai 13 Thöù Naêm Chuû Nhaät 12 Thöù Ba 14 Thöù Saùu 13 Thöù Tö 15 Thöù Naêm 10 Thöù Hai 11 Thöù Naêm 10 Thöù Naêm 11 11 Thöù Ba 12 Thöù 11 Thöù Saùu 12 Thöù Hai Thöù Baûy Saùu 12 Thöù Tö 13 Thöù Baûy 12 13 Thöù Naêm 14 Chuû Nhaät 13 14 Thöù Saùu 15 Thöù Hai 16 15 Ñaïi Haøn 13 Thöù Ba 14 Thöù Naêm 16 Chuû Nhaät Chuû Nhaät 14 Thöù Tö 15 Thöù Saùu 17 Thöù Hai 14 Thöù Hai 15 Thöù Naêm 16 18 Thöù Ba Thöù Ba 15 Thöù Ba 16 Thöù Saùu 17 19 Thöù Tö 16 Chuû Nhaät 17 Thöù Tö 16 22 17 Thöù Hai 18 Thöù Naêm 17 23 18 Thöù Ba 19 Thöù Sauù 18 24 19 Thöù Tö 20 Thöù Baûy 19 25 20 Thöù Naêm 21 Chuû Nhaät 20 26 21 Thöù Saùu 22 Thöù Hai 27 22 23 28 23 24 29 24 Thöù Hai - 30 25 Thöù Ba - 31 26 Thöù Tö - Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Baûy Chuû Nhaät 17 Thöù Baûy 18 Tieåu Maõn 20 Thöù Naêm Thöù Naêm 18 Chuû Nhaät 19 Thöù Ba 21 Haï Chí Thöù Sauù 19 Thöù Hai 20 Thöù Tö 22 Thöù Baûy 20 Thöù Ba 21 Thöù Naêm 23 Chuû Nhaät Chuû Nhaät 21 Thöù Tö 22 Thöù Saùu 24 Thöù Hai 21 Thöù Hai 22 Thöù Naêm 23 25 Thöù Ba Thöù Ba 22 Thöù Ba 23 Thöù Saùu 24 26 Thöù Tö Thöù Tö Thöù Naêm Thöù Saùu Thöù Baûy 23 Thöù Tö 24 24 Thöù Naêm Thöù Saùu 25 26 Thöù Baûy - 25 26 Xuaân Phaân Thöù Baûy Thöù Baûy Thöù Baûy Chuû Nhaät 25 Thöù Hai 27 Thöù Naêm 26 Thöù Ba 28 Thöù Saùu Thöù Hai 27 Thöù Tö 29 Thöù Baûy Thöù Ba 28 Thöù Naêm - Chuû Nhaät Thöù Baûy Chuû Nhaät 5 thaùng 2, nhaät thöïc toaøn phaàn (In ñoâ neâ xi a , Thaùi Bình Döông) NAÊM 1962- NHAÂM DAÀN (2) Thaùng Baûy Thaùng Taùm Thaùng Chín Thaùng Möôøi Thaùng Moät Thaùng Chaïp AÂm Lòch AÂm Lòch Tieát-Thöù AÂm Lòc h Tieát-Thöù Thöù Baûy Tieát-Thöù AÂm Lòch 1 30 Chuû Nhaät 2 Thöù Tö 3 2 Saùu (t) 3 Thöù Naêm 4 Ngaøy AÂm Lòch Thöù Hai Tieát-Thöù TieátThöù Thöù Baûy Chuû Nh ät AÂm Lòch Tieát-Thöù 3 Thöù Hai 5 Thöù Naêm 5 4 Thöù Ba 6 Thöù Saùu 6 Chuû Nhaät Nhaät Thöù Ba 4 Thöù Saùu 5 Thöù Hai 5 Thöù Tö 7 Thöù Baûy 7 Thöù Hai 3 Thöù Tö 5 Thöù Baûy 6 Thöù Ba 6 Thöù Naêm 8 Chuû Nhaït 8 Thöù Ba 5 4 Thöù Naêm 6 Chuû Nhaät Thöù Hai 6 5 7 6 Thöù Baûy 8 8 7 Chuû Nhaät 9 9 8 Thöù Hai 10 10 9 Thöù Ba 11 3 2 4 Thöù Saùu 7 Thöù Hai Thöù Ba Laäp Thu Thöù Naêmäû Thöù Saùu 7 Thöù Tö 7 Thöù Saùu 9 8 Thöù Naêm 8 Thöù Baûy 10 Thöù Ba 9 Thöù Tö 10 Thöù Naêm 9 Thöù Saùu 9 Chuû Nhaät 11 Thöù Tö 11 10 Baïch Loä 10 Thöù Hai 12 Laäp Ñoâng 12 Thöù Baûyä 11 Chuû Nhaät 11 13 Chuû Nhaät 12 Thöù Hai 12 Thöù Ba Thöù Tö 13 Thöù Saùu Thöù Saùu 14 Thöù Baûy 14 Thöù Hai 15 Chuû Nhaät 15 Thöù Ba Û 11 10 Thöù Tö 12 11 Thöù Naêm 12 13 14 Thöù Saùu Thöù Baûy Chuû Nhaät 12 Thöù Baûy 13 Thöù Ba 13 Thöù Naêm 13 Chuû Nhaät 14 Thöù Tö 14 16 Thöù Hai 16 Thöù Tö 14 Thöù Hai 15 Thöù Naêm 15 Thöù Baûy 17 Thöù Ba 17 Thöù Naêm 15 Thöù Ba 16 Thöù Saùu 16 Chuû Nhaät 18 Thöù Tö 18 Thöù Saùu 16 Thöù Tö 17 Thöù Baûy 17 Thöù Hai 19 Thöù Naêm 19 Thöù Baûy Thöù Saùu 20 Chuû Nhaät 21 Thöù Hai 22 Thöù Ba Thöù Saùu 15 Thöù Hai 17 Thöù Naêm 18 Chuû Nhaät 18 Thöù Ba 20 16 Thöù Ba 18 Thöù Saùu 19 Thöù Hai 19 Thöù Tö 21 17 Thöù Tö 19 20 Thöù Ba 20 Thöù Naêm 22 18 Thöù Naêm 20 21 Thöù Tö 21 Thöù Saùu 23 Thöù Hai 23 Thöù Tö 19 Thöù Saùu 21 Thöù Hai 22 Thöù Naêm 22 24 Thöù Ba 24 Thöù Naêm 22 Thöù Ba 23 Thöù Saùu 23 Chuû Nhaät 25 Thöù Tö 25 Thöù Saùu 23 Thöù Tö 24 Thöù Baûy 24 Thöù Hai 26 Thöù Naêm 26 Thöù Baûy 24 Xöû Thöû 25 Thu Phaân 25 Thöù Ba 27 Tieåu Tuyeát 27 Chuû Nhaät 25 Thöù Saùu 26 Thöù Hai 26 Sg. Giaùng 28 Thöù Baûy 28 Thöù Hai 20 Thöù Baûy Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Baûy Thöù Baûy Chuû Nhaät 22 21 23 22 24 23 25 24 Thöù Tö 26 Thöù Baûy 27 Thöù Ba 27 Thöù Naêm 29 Chuû Nhaät 29 26 25 Thöù Naêm 27 Chuû Nhaät 28 Thöù Tö 28 Thöù Saùu 30 Thöù Hai 30 27 26 Thöù Saùu 28 Thöù Hai 29 Thöù Naêm 29 Thöù Baûy Moät (ñ) Thöù Ba Thöù Naêm 28 27 Thöù Baûy 29 Thöù Ba 30 Thöù Saùu 2 Thöù Tö Chaï p (t) 2 29 28 Chuû Nhaät 30 Thöù Tö Chín (t) 3 Thöù Naêm 3 Thöù Baûy Chuû Nhaät Ñaïi Thöû Thöù Ba Thöù Baûy Möôøi (ñ) 2 Chuû Nhaät Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Saùu 30 29 Thöù Hai Taùm (ñ) Thöù Naêm 2 Baûy Chuû Nhaät 3 Thöù Ba 4 Thöù Saùu 4 Chuû Nhaät 31 Baûy (ñ) Thöù Ba 2 Thöù Saùu - Thöù Hai 4 Thöù Tö - Thöù Baûy 5 Thöù Hai 31 thaùng 7, nhaät thöïc hình khuyeân (Nam Chaâu Myõ, Ñaïi Taây Döông, Chaâu Phi) NAÊM 1963-QUYÙ MAÕO (1) Ngaøy Thaùng Gieâng AÂm Lòch Tieát-Thöù Thaùng Hai Thaùng Ba Thaùng Tö Thaùng Naêm Thaùng Saùu AÂm Lòch AÂm Lòch AÂm Lòch AÂm Lòch AÂm Lòc h Tieát-Thöù 10 Thöù Baûy Thöù Ba 9 Thöù Naêm 11 Chuû Nhaät 10 Thöù Tö 10 Thöù Saùu 12 Thöù Hai Thöù Hai 11 Th Minh 11 Thöù Baûy 13 Thöù Ba 10 Kinh Chaäp 12 Thöù Saùu 12 11 Thöù Tö 13 Thöù Baûy 13 Thöù Baûy 7 Thöù Baûy 9 10 Chuû Nhaät 8 Chuû Nhaät Thöù Saùu 11 Laäp Xuaân 9 Thöù Baûy 12 Thöù Ba 13 Thöù Tö 8 2 7 Thöù Tö 9 3 8 Thöù Naêm 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 14 Tieåu Maõn Tieát-Thöù Thöù Tö 8 Thöù Ba Tieát-Thöù 8 Thöù Saùu 6 Thöù Saùu TieátThöù 6 1 15 Tieát-Thöù Thöù Hai Chuû Nhaät Laäp Haï 14 Thöù Tö 15 Mg. Chuûng 16 Thöù Saùu 14 Thöù Naêm 12 Thöù Naêm 14 Thöù Ba 15 Thöù Saùu 13 Thöù Saùu 15 Thöù Hai 15 Thöù Tö 17 Thöù Baûyä Thuù Tö ä 16 Thöù Baûy 14 Thöù Baûy 16 Thöù Ba 16 Thöù Naêmäû 18 Chuû Nhaät 17 Chuû Nhaät 15 Chuû Nhaät 17 19 Thöù Hai Thöù Hai Û Thöù Naêm Chuû Nhaät Thöù Tö 14 17 Thöù Ba Thöù Saùu Û 16 Thöù Saùu 18 Thöù Hai Thöù Ba 16 Thöù Hai 18 17 Thöù Ba 19 18 Thöù Baûy 20 Thöù Ba Thöù Saùu 19 Chuû Nhaät 21 Thöù Tö Thöù Baûy Thöù Naêm 12 17 Thöù Baûy 19 13 18 Chuû Nhaät 20 Thöù Tö 18 Thöù Tö 20 20 Thöù Hai 22 Thöù Naêm 14 19 Thöù Hai 21 Thöù Naêm 19 Thöù Naêm 21 Chuû Nhaät 21 Thöù Ba 23 Thöù Saùu Thöù Saùu 20 Thöù Saùu 22 Thöù Hai 22 Thöù Tö 24 Thöù Baûy 20 Thöù Ba 22 21 Thöù Tö 23 Thöù Baûy 21 Thöù Baûy 23 Thöù Ba 23 Thöù Naêm 25 Chuû Nhaät 22 Thöù Naêm 24 Chuû Nhaät 22 Chuû Nh ä 24 Thöù Tö 24 Thöù Saùu 26 Thöù Hai Nhaät 23 24 25 26 Thöù Saùu Thöù Baûy Chuû Nhaät Ñaïi Haøn 25 Thöù Hai 23 Thöù Hai 25 Thöù Naêm 25 26 Thöù Ba 24 Thöù Ba 26 Thöù Saùu 26 27 Thöù Tö 25 Thöù Tö 27 28 Thöù Naêm 26 Xuaân Phaân 28 Coác Vuõ Thöù Baûy Thöù Baûy Chuû Nhaät 27 Thöù Ba 28 Thöù Tö 27 Thöù Hai 29 Thöù Naêm 28 Thöù Ba Naê m (ñ) 2 Thöù Saùu 22 27 Thöù Ba 29 Thöù Saùu 27 Thöù Saùu 29 Thöù Hai 29 Tieåu Maõn 23 28 Thöù Tö 30 Thöù Baûy 28 Thöù Baûy 30 Thöù Ba Thöù Naêm 3 Chuû Nhaät 24 29 Thöù Naêm Hai (t) Chuû Nhaät 29 Chuû Nhaät Tö (t) Thöù Tö Tö (t) 2 Thöù Saùu 4 Thöù Hai 25 Thöù Saùu 2 Thöù Hai 2 Thöù Naêm 3 5 Thöù Ba Thöù Baûy 3 Thöù Ba Ba (ñ) 2 Thöù Hai 26 Gieâng (ñ) 2 Thöù Ba 3 Thöù Saùu 4 27 3 Chuû Nhaät 4 Thöù Tö 3 Thöù Tö 4 Thöù Baûy 28 4 Thöù Hai 5 Thöù Naêm 4 5 29 5 Thöù Ba - Thöù Saùu 5 Thöù Naêm Thöù Saùu 30 6 Thöù Tö - Thöù Baûy 6 31 7 Thöù Naêm - Chuû Nhaät 7 Thöù Baûy Chuû Nhaät Chuû Nhaät Thöù Baûy Haï Chí Chuû Nhaät 6 Thöù Tö 5 Thöù Hai 7 Thöù Naêm 6 Thöù Ba 8 Thöù Saùu 6 Thöù Hai 7 Thöù Tö 9 7 Thöù Ba 8 Thöù Naêm 10 Thöù Baûy Chuû Nhaät - Thöù Tö 9 Thöù Saùu - Thöù Hai 25 thaùng 1, nhaät thöïc hình khuyeân (Thaùi Bình Döông, Nam Chaâu Myõ, Ñaïi Taây Döông, Nam Chaâu Phi, Ma ña gax ca . NAÊM 1963-QUYÙ MAÕO (2) Ngaøy Thaùng Gieâng AÂm Lòch Tieát-Thöù Thaùng Hai Thaùng Ba Thaùng Möôøi Thaùng Moät Thaùng Saùu AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch AÂm Lòch Tieát-Thöù AÂm Lòc h Chuû Nhaät 14 16 Thöù Saùu 16 1 11 Thöù Hai 12 Thöù Naêm 14 2 12 Thöù Ba 13 Thöù Saùu 15 3 13 Thöù Tö 14 Thöù Baûy 16 Thöù Hai Thöù Ba Tieát-Thöù Thöù Ba 15 Thöù Tö 17 Thöù Baûy 17 16 Thöù Naêm 18 Chuû Nhaät 18 Tieát-Thöù Chuû Nhaät Thöù Hai Thöù Ba 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 Thöù Naêm 15 Chuû Nhaït 17 Thöù Saùu 16 Thöù Hai 18 Thöù Baûy 17 Thöù Ba 19 18 Thöù Tö 20 Thöù Baûy 20 21 Baïch Loä 21 Chuû Nhaät Tieåu Thöû Thöù Ba Thöù Tö 19 Laäp Thu Thöù Tö Thöù Naêm Thöù Saùu 17 Thöù Saùu 19 Thöù Hai 19 18 Thöù Baûy 20 Thöù Ba 20 21 Thöù Tö 21 22 Thöù Naêm 22 Thöù Baûy 23 Laäp Ñoâng 23 Ñaïi Tuyeát 24 Thöù Baûy 24 Thöù Hai 25 Chuû Nhaät 25 Thöù Ba 19 Chuû Nhaätû Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêm Thöù Saùu 20 Thöù Saùu 22 Thöù Hai 22 21 Thöù Baûy 23 Thöù Ba 23 22 Chuû Nhaät 24 Thöù Tö 24 Thöù Saùu 26 Thöù Hai 26 Thöù Tö Haøn Loä ä Û Thöù Naêm Û 11 21 12 22 Thöù Saùu 23 Thöù Hai 25 Thöù Naêm 25 Thöù Baûy 27 Thöù Ba 27 Thöù Naêm 13 23 Thöù Baûy 24 Thöù Ba 26 Thöù Saùu 26 Chuû Nhaät 28 Thöù Tö 28 Thöù Saùu 14 24 Chuû Nhaät 25 Thöù Tö 27 Thöù Naêm Thöù Baûy 27 Thöù Hai 29 Thöù Naêm 29 28 Thöù Ba 30 Thöù Saùu 30 Thöù Tö Möôøi (ñ) Thöù Baûy Moät (ñ) Thöù Hai Thöù Baûy 25 Thöù Hai 26 Thöù Naêm 28 26 Thöù Ba 27 Thöù Saùu 29 Thöù Hai 29 27 Thöù Tö 28 30 Thöù Ba Chín (ñ)3 Thöù Naêm 2 Chuû Nhaät 2 Thöù Ba 28 Thöù Naêm 29 Taùm (t) Thöù Tö 4 Thöù Saùu 3 Thöù Hai 3 Thöù Tö 29 Thöù Saùu Baûy (ñ) Thöù Hai 2 Thöù Naêm 4 Thöù Ba 4 Thöù Naêm 2 Thöù Ba 3 Thöù Saùu 5 Thöù Tö 5 Thöù Saùu 6 Thöù Naêm 6 30 Thöù Baûy Thöù Baûy Chuû Nhaät Chuû Nhaät Thöù Baûy Chuû Nhaät Saùu (t) Chuû Nhaät 3 Thöù Tö 4 22 2 Thöù Hai 4 Thöù Naêm 5 Chuû Nhaät 6 Thöù Ba 7 Thöù Saùu 7 23 3 Ñaïi Thöû 5 Thöù Sauù 6 Thöù Hai 7 Thöù Tö 8 Tieåu Tuyeát 8 Thöù Baûy 5 Thöù Hai Chuû Nhaät Thöù Baûy Ñoâng Chí Thöù Hai 24 4 Thöù Tö 6 Xöû Thöû 7 25 5 Thöù Naêm 7 Chuû Nhaät 8 26 6 Thöù Saùu 8 Thöù Hai 27 7 9 28 8 10 29 9 Thöù Hai 11 30 10 Thöù Ba 12 31 11 Thöù Tö 13 Thöù Baûy Chuû Nhaät 8 Sg. Giaùng 9 Chuû Nhaät 9 Thöù Ba Thöù Tö 9 Thöù Saùu 10 Thöù Hai 10 Thöù Tö 9 Thöù Naêm 10 11 Thöù Ba 11 Thöù Naêm Thöù Ba 10 Thöù Saùu 11 12 Thöù Tö 12 Thöù Saùu Thöù Tö Thöù Naêm Thöù Saùu Thöù Baûy 11 Thöù Baûy 12 Thöù Hai 13 Thöù Naêm 13 Thöù Baûy 12 Chuû Nhaät Thöù Hai 13 Thöù Ba 14 Thöù Saùu 14 Chuû Nhaät 14 Thöù Tö 15 Thöù Baûy 15 Thöù Hai Thöù Ba 15 Thöù Naêm - Chuû Nhaät 16 Thöù Ba 13 - Thu Phaân 7 thaùng 7, nguyeät thöïc moât phaàn (*) Baét ñaàu : 3g32ph To nhaát : 5g00ph Keát Thuùc : 6g28ph 21 thaùng 7, nhaät thöïc toaøn phaàn (Bieån Beâ Rinh , A laùt xca, Ca Na Ña, Ñaïi Taây Döông) Thöù Baûy Chuû Nhaät 30 thaùng 12, nguyeät thöïc toaøn phaàn (*) Baét ñaàu : 16g20ph Toaøn phaàn : 17g25ph- 18g49ph Keát Thuùc : 19g54ph NAÊM 1964- GIAÙP THìN (1) Ngaøy Thaùng Gieâng AÂm Lòch Tieát-Thöù Thaùng Hai Thaùng Ba AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch TieátThöù Thaùng Tö AÂm Lòch 1 17 Thöù Tö 18 Thöù Baûy 18 2 18 Thöù Naêm 19 Chuû Nhaät 19 3 19 Thöù Saùu 20 Thöù Hai 20 4 20 Thöù Baûy 21 Thöù Ba 21 5 21 22 Laäp Xuaân 22 6 22 23 Thöù Naêm 23 7 23 24 Thöù Saùu 24 Thöù Baûy 25 8 24 9 25 Chuû Nhaät Tieåu Maõn Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêmäû Chuû Nhaät Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Kinh Traäp Thöù Saùu Tieát-Thöù Thaùng Naêm Thaùng Saùu AÂm Lòch Tieát-Thöù AÂm Lòc h Tieát-Thöù 19 Thöù Tö 20 Thöù Saùu 21 Thöù Hai 20 Thöù Naêm 21 Thöù Baûy 22 Thöù Ba 21 Thöù Saùu 22 Chuû Nhaät 23 Thöù Tö 22 Thöù Baûy 23 Thöù Hai 24 Thöù Naêm 24 Laäp Haï 25 Thöù Saùu 25 Thöù Tö 26 Mg. Chuûng 26 Thöù Naêm 27 27 Thöù Saùu 28 28 Thöù Baûy 29 23 24 25 Thöù Baûyä 25 Chuû Nhaät 26 26 Chuû 26 Thöù Hai 27 Th. Minh Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêmäû Chuû Nhaät Thöù Hai Thöù Ba Nhaät 10 26 Thöù Saùu 27 Thöù Hai 27 Thöù Ba 28 Thöù Saùu 29 Chuû Nhaät Naê m (t) Thöù Tö Û 11 27 Thöù Baûy 28 12 28 Chuû Nhaät 29 13 29 Thöù Hai Gieâng (ñ) 14 30 Thöù Ba 2 Thöù Ba 28 Thöù Tö 29 Thöù Baûy 30 Thöù Hai 2 Thöù Tö 29 Thöù Naêm Tö (t) Chuû Nhaät Tö (t) Thöù Ba 3 Thöù Saùu Thöù Naêm Thöù Saùu Thöù Baûy 30 Thöù Saùu 2 Thöù Hai 2 Thöù Tö 4 Thöù Baûy Hai (t) Thöù Baûy Thöù Naêm 3 Thöù Ba 3 Thöù Naêm 5 Chuû Nhaät 4 Thöù Tö 4 Thöù Saùu 6 Thöù Hai Chaïp (t) Thöù Tö 3 2 Thöù Naêm 4 Chuû Nhaät Thöù Hai 5 Thöù Naêm 5 Thöù Baûy 7 Thöù Ba 3 Thöù Saùu 5 Thöù Hai Thöù Ba 6 Thöù Saùu 6 Chuû Nhaät 8 Thöù Tö 6 Thöù Ba Thöù Tö 7 7 Thöù Hai 9 Thöù Naêm 7 Thöù Tö Thöù Naêm 8 8 Thöù Ba 10 Thöù Saùu Thöù Hai 8 Thöù Naêm Thöù Saùu 9 9 Thöù Tö 11 Ñaïi Haøn 17 Thöù Saùu 22 Thöù Tö 18 Thöù Baûy 23 Thöù Naêm 19 24 Thöù Saùu 4 5 6 25 Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Hai Thöù Baûy 2 Thöù Ba 10 Tieåu Maõn 12 Haï Chí Chuû Nhaät 3 Thöù Tö 11 Thöù Saùu 13 Thöù Hai Chuû Nhaät Thöù Hai 4 Thöù Naêm 12 Thöù Baûy 14 Thöù Ba 20 Thöù Hai Thöù Ba 5 Thöù Saùu 13 Chuû Nhaät 15 Thöù Tö 21 Thöù Ba Thöù Tö 6 14 Thöù Hai 16 Thöù Naêm Thöù Saùu Thöù Baûy Thöù Baûy 26 Chuû Nhaät 22 Thöù Tö Thöù Naêm 7 Chuû Nhaät 15 Thöù Ba 17 27 Thöù Hai 23 Thöù Saùu 8 Thöù Hai 16 Thöù Tö 18 28 Thöù Ba 24 Thöù Naêm Thöù Saùu Thöù Baûy 9 Thöù Ba 17 Thöù Naêm 19 Thöù Baûy Chuû Nhaät 29 Thöù Tö 25 30 Thöù Naêm 26 31 Thöù Saùu Thöù Baûy Chuû Nhaät - Thöù Hai 15 thaùng 1, nhaät thöïc moät phaàn 10 thaùng 6, nhaät thöïc moät phaàn Chuû Nhaät 10 Thöù Tö 18 Thöù Saùu 20 Thöù Hai Thöù Hai 11 Thöù Naêm 19 Thöù Baûy 21 Thöù Ba Thöù Ba - - Chuû Nhaät - Thöù Tö Thöù Saùu 25 thaùng 6, nguyeät thöïc toaøn phaàn Baét ñaàu : 6g17ph Toaøn Phaàn : 7g18ph-8g56ph Keát Thuùc : 9g57 ph NAÊM 1964-GIAÙP THÌN (2) Ngaøy Thaùng Gieâng AÂm Lòch Tieát-Thöù Thaùng Hai Thaùng Ba Thaùng Tö Thaùng Naêm Thaùng Saùu AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch AÂm Lòch Tieát-Thöù AÂm Lòch AÂm Lòc h Thöù Naêm 27 TieátThöù 1 22 Thöù Tö 24 Thöù Baûy 25 Thöù Ba 26 2 23 Thöù Naêm 25 Chuû Nhaät 26 Thöù Tö 27 Thöù Saùu 28 3 24 Thöù Saùu 26 Thöù Hai 27 Thöù Naêm 28 Thöù Baûy 29 4 25 Thöù Baûy 27 Thöù Ba 28 Thöù Saùu 29 Chuû Nhaït Möôøi (ñ) 5 26 6 27 7 28 8 29 Saùu (ñ) Chuû Nhaät Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêmäû 28 Thöù Tö 29 Thöù Baûy 30 29 Thöù Naêm Taùm (ñ) Chuû Nhaätû Chín (t) 30 Thöù Saùu 2 Baûy (t) Thöù Baûyä 3 2 Chuû Nhaät 4 3 Thöù Hai 5 Û Thöù Naêm 5 Thöù Ba 6 Thöù Saùu Baïch Loä Thöù Ba Thuù Tö ä Thöù Hai Thöù Ba 2 3 Tieát-Thöù Chuû Nhaät Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêm Thöù Saùu Tieát-Thöù 28 Thöù Ba 29 Thöù Tö 30 Thöù Naêm Moät (ñ) Thöù Saùu 2 Thöù Baûy 3 Chuû Nhaätû 4 Laäp Ñoâng 4 5 Chuû Nhaät 5 6 Thöù Hai 6 Thöù Baûy 7 Thöù Ba 7 6 Chuû Nhaät 8 Thöù Tö 8 Thöù Saùu 2 3 4 Thöù Tö Haøn Loä Thöù Saùu Thöù Hai Thöù Ba Thuù Tö ä 10 2 11 3 Thöù Baûy 4 12 4 Chuû Nhaät 5 Thöù Tö 7 Thöù Baûy 7 Thöù Hai 9 Thöù Naêm 9 Thöù Baûy 13 5 Thöù Hai 6 Thöù Naêm 8 Chuû Nhaät 8 Thöù Ba 10 Thöù Saùu 10 Chuû Nhaät 14 6 Thöù Ba 7 Thöù 9 Thöù Hai 9 11 Thöù Baûy 11 Thöù Hai Thöù Saùu Thöù Tö Û Thöù Naêm 15 7 Thöù Tö 8 16 8 Thöù Naêm 9 17 9 Thöù Saùu 10 18 10 19 11 20 12 Thöù Hai 21 13 22 14 23 15 24 16 25 17 26 18 27 Saùu Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Hai 10 Thöù Ba 10 Thöù Naêm 12 12 Thöù Ba 11 Thöù Tö 11 Thöù Saùu 13 Thöù Hai 13 Thöù Tö 12 Thöù Naêm 12 14 Thöù Ba 14 Thöù Naêm Thöù Ba Thöù Tö 13 Thöù Saùu 13 15 Thöù Tö 15 Thöù Saùu 14 Thöù Baûy 14 Thöù Hai 16 Thöù Naêm 16 13 Thöù Naêm 15 Chuû Nhaät 15 Thöù Ba 17 Thöù Saùu 17 Thöù Ba 14 Thöù Saùu 16 Thöù Hai 16 Thöù Tö 18 Thöù Tö 15 Thöù Baûy 17 Thöù Ba 17 Thöù Naêm 19 16 Xöû Thöû 18 Thu Phaân 18 Sg. Giaùng 20 17 Thöù Hai 19 Thöù Naêm 19 18 Thöù Ba 20 Thöù Saùu 20 Chuû Nhaät 19 21 19 Thöù Hai 20 Thöù Tö Thöù Naêm 22 28 20 Thöù Ba 21 Thöù Saùu 29 21 Thöù Tö 22 30 22 Thöù Naêm 23 31 23 Thöù Baûy Chuû Nhaät Ñaïi Thöû Thöù Saùu Thöù Baûy Thöù Saùu 11 12 24 Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Baûy Chuû Nhaät Chuû Nhaät Thöù Baûy Chuû Nhaät 18 Thöù Hai 19 Ñoâng Chsi Thöù Hai 20 Thöù Tö 21 Thöù Ba 21 Thöù Naêm 22 Thöù Tö 22 Thöù Saùu Thöù Baûy Tieåu Tuyeát 21 Thöù Hai 23 Thöù Naêm 23 Chuû Nhaät 22 Thöù Ba 24 Thöù Saùu 24 23 Thöù Hai 23 Thöù Tö 25 Thöù Baûy 25 Thöù Hai Thöù Baûy Chuû Nhaät 24 Thöù Ba 24 Thöù Naêm 26 Chuû Nhaät 26 Thöù Ba 25 Thöù Tö 25 Thöù Saùu 27 Thöù Hai 27 Thöù Tö Thöù Hai - Thöù Naêm 26 Thöù Baûy - Thöù Ba 28 Thöù Naêm Thöù Baûy 9 thaùng 7, nhaät thöïc moät phaàn 4 thaùng 12, nhaät thöïc moät phaàn Thöù Baûy Chuû Nhaät 19 thaùng 12, nguyeät thöïc toaøn phaàn. Baét ñaàu : 7g51ph Toaøn Phaàn : 9g05ph-10g07ph Keát Thuùc : 11g19ph NAÊM 1965-AÁT TÎ (1) N g Thaùng Gieâng Thaùng Hai Thaùng Ba Thaùng Tö Thaùng Naêm Thaùng Saùu AÂm Lòch Tieát-Thöù Thöù Saùu AÂm Lòch TieátThöù Thöù Hai Thöù Ba 1 29 2 30 Thöù Baûy Gieâng (t) 3 Chaïp (ñ) Chuû Nhaät 2 Thöù Tö 4 2 Thöù Hai 3 Laäp Xuaân 5 3 Tieåu Haøn 4 6 4 Thöù Tö 7 5 8 6 30 AÂm Lòch TieátThöù 28 Thöù Hai 29 Thöù Ba AÂm Lòch Tieát-Thöù AÂm Lòch 30 Thöù Naêm Tö (ñ) Ba (t) Thöù Saùu 2 Thöù Tö 2 Thöù Baûy 3 2 Thöù Naêm 3 4 Thöù Saùu 3 Thöù Saùu 4 5 Thöù Baûy 4 Kinh Traäp 5 Thöù Naêm 6 Chuû Nhaät 5 Chuû Nhaät 6 Thöù Saùu 7 Thöù Hai 6 Thöù Ba 7 7 Thöù Baûy 8 8 Chuû Nhaät 9 Thöù Tö Hai (ñ) Thöù Hai Thöù Ba 8 Û Thöù Tö 7 8 Chuû Nhaït Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêmäû Thöù Saùu Tieát-Thöù Thöù Baûy AÂm Lòc h 2 Tieát-Thöù Thöù Ba 3 Thöù Tö Thöù Hai 4 Thöù Naêm Thöù Ba 5 Thöù Saùu Chuû Nhaät 5 Thöù Tö 6 Thöù Baûy 6 Thöù Naêm 7 Mg. Chuûngû 7 Thöù Saùu 8 8 Thöù Baûyä 9 9 Chuû Nhaät 10 Thöù Hai Thöù Ba Thuù Tö ä 9 Thöù Baûy 10 Thöù Hai 11 10 Chuû Nhaät 11 Thöù Ba 12 Thöù Saùu Û Thöù Naêm Û 9 Thöù Hai 10 10 Thöù Ba 11 Thöù Saùu 10 Thöù Saùu 11 Thöù Hai 12 Thöù Tö 13 Thöù Baûy Thöù Ba 13 Thöù Naêm 14 Chuû Nhaät Thöù Naêm 9 Thöù Naêm 11 Thöù Tö 12 Thöù Baûy 11 Thöù Baûy 12 12 Thöù Naêm 13 Chuû Nhaät 12 Chuû Nhaät 13 Thöù Tö 14 Thöù Saùu 15 Thöù Hai 13 Thöù Saùu 14 Thöù Hai 13 Thöù Hai 14 Thöù Naêm 15 Thöù Baûy 16 Thöù Ba Thöù Saùu 16 Chuû Nhaät 17 Thöù Tö 17 Thöù Hai 18 Thöù Naêm 18 Thöù Ba 19 Thöù Saùu 14 Thöù Baûy 15 Thöù Ba 14 Thöù Ba 15 15 Chuû Nhaät 16 Thöù Tö 15 Thöù Tö 16 16 Thöù Hai 17 Thöù Naêm 16 Thöù Naêm 17 Thöù Baûy Chuû Nhaät 17 Thöù Ba 18 18 Ñaïi Haøn 19 Thöù Saùu Thöù Baûy 17 18 Thöù Saùu Thöù Baûy 18 Thöù Hai 19 Thöù Tö 20 19 Coác Vuõ 20 Thöù Naêm 21 Thöù Baûy Chuû Nhaät 19 Thöù Naêm 20 Chuû Nhaät 19 Xuaân Phaân 20 Thöù Tö 21 Tieåu Maõn 22 Thöù Hai 22 20 Thöù Saùu 21 Thöù Hai 20 Thöù Hai 21 Thöù Naêm 22 Thöù Baûy 23 Thöù Ba 23 21 Thöù Baûy 22 Thöù Ba 21 Thöù Ba 22 Thöù Sauù 23 Chuû Nhaät 24 Thöù Tö 24 22 Chuû Nhaät 23 Thöù Tö 22 Thöù Tö 23 24 Thöù Hai 25 Thöù Naêm 25 23 Thöù Hai 24 Thöù Naêm 23 Thöù Naêm 24 25 Thöù Ba 26 Thöù Saùu 26 24 Thöù Ba 25 Thöù Saùu 24 Thöù Saùu 25 Thöù Hai 26 Thöù Tö 27 27 25 Thöù Tö 26 Thöù Baûy 25 26 Thöù Ba 27 Thöù Naêm 28 28 26 Thöù Naêm 27 Chuû Nhaät 26 Chuû Nhaät 27 Thöù Tö 28 Thöù Saùu 29 Thöù Hai 29 27 Thöù Saùu 17 27 Thöù Hai 28 Thöù Naêm 29 Thöù Baûy Saùu (t) Thöù Ba 30 28 Thöù Baûy 18 28 Thöù Ba 29 Thöù Saùu 30 Chuû Nhaät 2 Thöù Tö 31 29 Chuû Nhaät - Thöù Hai Thöù Ba - 29 Thöù Tö - Thöù Baûy - Thöù Naêm Thöù Baûy Thöù Baûy Chuû Nhaät Naêm Thöù Hai (t) 14 thaùng 6, nguyeät thöïc moät phaàn Baét ñaàu : 8g01ph To nhaát : 8g51ph Keát Thuùc : 9g41ph 31 thaùng 5, nhaät thöïc toaøn phaàn ( Thaùi Bình Döông) Thöù Baûy Chuû Nhaät NAÊM 1965-AÁT TÎ (2) Ngaøy Thaùng Gieâng AÂm Lòch Thaùng Hai Thaùng Ba Thaùng Möôøi Thaùng Moät Thaùng Chaïp Tieát-Thöù AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch AÂm Lòch AÂm Lòch AÂm Lòc h Thöù Naêm 5 Chuû Nhaät 6 Thöù Tö 7 TieátThöù 1 3 2 4 Thöù Saùu 6 Thöù Hai 7 Thöù Naêm 8 3 5 Thöù Baûy 7 Thöù 8 Thöù Saùu 9 Tieát-Thöù Tieát-Thöù Tieát-Thöù 9 Thöù Hai 9 Thöù Tö Thöù Baûy 10 Thöù Ba 10 Thöù Naêm Chuû Nhaät 11 Thöù Tö 11 Thöù Saùu Thöù Saùu Ba 4 6 5 7 6 8 7 9 8 10 11 12 Chuû Nhaït Thöù Hai Thöù Ba Tieåu Thöû Thöù Naêmäû Thöù Saùu Thöù Baûy 8 Thöù Tö 9 Thöù Baûy 10 Thöù Hai 12 9 Thöù Naêm 10 Chuû Nhaät 11 Thöù Ba 13 Thöù Saùu 13 10 Thöù Saùu 11 12 Thöù Tö 14 Thöù Baûy 14 11 Thöù Baûy 12 12 Laäp Thu 13 13 Thöù Hai 14 14 Thöù Ba 15 Thöù Hai Thöù Ba Baïch Loä Thöù Naêmäû Thöù Saùu 13 Thöù Naêm 15 14 Haøn Loä 16 15 Thöù Baûy 17 16 Chuû Nhaät 18 Thöù Naêm Laäp Ñoâng Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö 12 15 16 17 18 Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêmäû Thöù Saùu Û 13 Chuû Nhaät 15 Thöù Tö 16 Thöù Baûy 17 Thöù Hai 19 14 Thöù Hai 16 Thöù Naêm 17 Chuû Nhaät 18 Thöù Ba 20 15 Thöù Ba 17 Thöù Saùu 18 Thöù Hai 19 Thöù Tö 19 Thöù Ba 20 16 Thöù Tö 18 17 Thöù Naêm 19 18 Thöù Saùu 20 19 20 Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Baûy 19 Thöù Baûy Thöù Saùu 20 Chuû Nhaät 21 Thöù Baûy 21 Thöù Hai Thöù Naêm 22 Chuû Nhaät 22 Thöù Ba Thöù Saùu 23 Thöù Hai 23 Thöù Tö Thöù Naêm 20 Thöù Tö 21 Thöù Hai 21 Thöù Naêm 22 Thöù Baûy 24 Thöù Ba 24 Thöù Naêm 21 Thöù Ba 22 Thöù Saùu 23 Chuû Nhaät 25 Thöù Tö 25 Thöù Saùu 22 Thöù Tö 23 24 Thöù Hai 26 Thöù Naêm 26 25 Thöù Ba 27 Thöù Saùu 27 Thöù Tö 28 Chuû Nhaät Thöù Baûy 21 Thöù Hai 23 Thöù Naêm 24 22 Thöù Ba 24 Thöù Saùu 25 Thöù Hai 26 23 Thöù Tö 25 Thöù Baûy 26 Thöù Ba 27 Chuû Nhaät Thöù Naêm 29 Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Baûy Chuû Nhaät 28 Thöù Hai 29 Thöù Ba 22 24 Thöù Naêm 26 Chuû Nhaät 27 Thöù Tö 28 Thöù Saùu 30 Thöù Hai 30 Thöù Tö 23 25 Thöù Sauù 27 Thöù Hai 28 Thöù Naêm 29 Thöù Baûy Moät (ñ) Thöù Ba Chaï p (t) Thöù Naêm 24 26 28 Thöù Ba 29 Thöù Saùu Möôøi (ñ) Chuû Nhaät 2 Thöù Tö 2 Thöù Saùu 25 27 29 Thöù Tö Chín (t) Thöù Baûy 2 Thöù Hai 3 Thöù Naêm 3 26 28 Thöù Hai 30 Thöù Naêm 2 Chuû Nhaät 3 Thöù Ba 4 Thöù Saùu 4 Chuû Nhaät 27 29 Thöù Ba Thöù Saùu 3 Thöù Hai 4 Thöù Tö 5 5 Thöù Hai 28 Baûy (ñ) Thöù Tö 2 4 Thöù Ba 5 Thöù Naêm 6 6 Thöù Ba 29 2 Thöù Naêm 3 5 Thöù Tö 6 Thöù Saùu 7 Tieåu Tuyeát 7 Ñoâng Chí 30 3 Ñaïi Thöû 4 6 Thu Phaân 7 Sg. Giaùng 8 Thöù Ba 8 Thöù Naêm 31 4 Thöù Baûy 5 Thöù Baûy Chuû Nhaät Xöû Thöû Thöù Ba Thöù Saùu 8 Chuû Nhaät - - 9 Thöù Baûy Chuû Nhaät Taùm (t) Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Baûy Thöù Saùu 23 thaùng 11, nbaät thöïc hình khuyeân ( AÁn Ñoä, Mieán Ñieän, Thaùi Lan, Cam Pu Chia , Vieät Nam, Baéc Ca Li , Ca li maêng ta n, Thaùi Bình Döông ) Haø Noäi : 0,8 Haûi Phoøng : 0,79 Vinh : 0,86 Hueá : 0,89 Saøi Goøn : 0,95 NAÊM 1966 BÍNH NGOÏ (1) Ngaøy Thaùng Gieâng AÂm Lòch 1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 Tieát-Thöù Thöù Baûy Thaùng Hai Thaùng Ba Thaùng Tö Thaùng Naêm Thaùng Saùu AÂm Lòch AÂm Lòch AÂm Lòch AÂm Lòch AÂm Lòc h Tieát-Thöù 13 Thöù Tö 14 Thöù Naêm 15 Thöù Saùu 16 Thöù Baûy 17 Chuû Nhaät 12 TieátThöù Thöù Ba TieátThöù Tieát-Thöù 10 Thöù Ba 11 Thöù Saùu 11 13 Thöù Tö 11 Thöù Tö 12 Thöù Baûy 12 Thöù Hai 14 Thöù Naêm 12 Thöù Naêm 13 Chuû Nhaät 13 Thöù Ba 15 Laäp Xuaân 13 Thöù Saùu 14 Thöù Hai 14 16 Thöù 14 Thöù 15 Thöù Ba 15 Chuû Nhaät Thöù Tö Tieát-Thöù Chuû Nhaät Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêm Baûy Baûy 6 15 Tieûu Haøn 17 Chuû Nhaätû 15 7 16 Thöù Saùu 18 Thöù Hai 16 8 17 Thöù Baûyä 19 Thöù Ba 17 9 18 Chuû Nhaät 20 Thuù Tö ä 18 10 19 Thöù Hai 21 Û Thöù Naêm 19 11 20 Thöù Ba 22 Thöù Saùu 12 21 16 Thöù Tö 16 17 Thöù Naêm 17 Thöù Baûy 19 18 Thöù Saùu 18 Chuû Nhaät 20 19 Thöù Baûy 19 Thöù Hai 21 Û Thöù Naêm 20 Chuû Nhaät 20 Thöù Ba 22 20 Thöù Saùu 21 Thöù Hai 21 Thöù Tö 23 Thöù Baûy 23 Thöù Baûy 21 Thöù Baûy 22 Thöù Ba 22 Thöù Naêm 24 Chuû Nhaät 13 22 24 Chuû Nhaät 22 Chuû Nhaät 23 Thöù Tö 23 Thöù Saùu 25 Thöù Hai 14 23 Thöù Saùu 25 Thöù Hai 23 Thöù Hai 24 Thöù Naêm 24 15 24 Thöù Baûy 26 Thöù Ba 24 Thöù Ba 25 Thöù Saùu 25 16 25 Chuû Nhaät 27 Thöù Tö 25 Thöù Tö 26 Thöù Baûy 26 17 26 Thöù Hai 28 Thöù Naêm 26 Thöù Naêm 27 Chuû Nhaät 18 27 Thöù Ba 29 Thöù Saùu 27 Thöù Saùu 28 19 28 Ñaïi Haøn 30 29 Thöù Tö Thöù Naêm Thöù Baûy 28 20 29 Thöù Naêm Hai (ñ) Chuû Nhaät 29 21 Gieâng (ñ) Thöù Saùu 2 Thöù Hai 30 22 2 Thöù Baûy 3 Thöù Ba Ba (ñ) 23 3 Chuû Nhaät 4 Thöù Tö 24 4 Thöù Hai 5 25 5 Thöù Ba 26 6 Thöù Tö Kinh Traäp Thöù Hai Thöù Ba Thuù Tö ä Thöù Baûy Chuû Nhaät 30 18 Mg. Chuûng Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêmäû Thöù Saùu 26 Thöù Ba 27 Thöù Tö Thöù Hai 28 Thöù Naêm 27 Thöù Ba 29 Thöù Saùu Thöù Hai 28 Thöù Tö 30 Thöù Ba 29 Thöù Naêm Thöù Tö Tö (ñ) Ba (t) Thöù Naêm 2 Thöù Ba 2 Thöù Saùu 3 2 Thöù Tö 3 Thöù Baûy 4 Thöù Naêm 3 Thöù Naêm 4 Chuû Nhaät 6 Thöù Saùu 4 Thöù Saùu 5 7 Thöù 5 Thöù Baûy 6 Xuaân Phaân Laäp Haï Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Saùu Naê m (t) 2 Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Hai 3 Thöù Ba 4 Haï Chí Thöù Hai 5 Thöù Naêm 5 Thöù Ba 6 Thöù Saùu Thöù Hai 6 Thöù Tö 7 Thöù Ba 7 Thöù Naêm 8 Tieåu Maõn Chuû Nhaät Thöù Baûy Chuû Nhaät Baûy 27 7 Thöù Naêm 8 Chuû Nhaät 6 Chuû Nhaät 7 Thöù Tö 8 Thöù Saùu 9 Thöù Hai 28 8 Thöù Saùu 9 7 Thöù Hai 8 Thöù Naêm 9 Thöù Baûy 10 Thöù Ba 29 9 Thöù Baûy - 8 Thöù Ba 9 Thöù Saùu 10 Chuû Nhaät 11 Thöù Tö 30 10 Chuû Nhaät - 9 Thöù Tö 10 Thöù Baûy 11 Thöù Hai 12 Thöù Naêm 31 11 Thöù Hai - Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêm 10 Thöù Naêm - Chuû Nhaät 12 Thöù Ba - Thöù Saùu 20 thaùng 5, nhaät thöïc hình khuyeân vaø toaøn phaàn (Ñaïi Taây Döông, Taây Baéc chaâu Phi, Baùn ñaûo Ban Caêng, Lieân Xoâ, Trung Quoác ) Haø Noäi : 0,52 Haûi Phoøng : 0,52 Vinh : 0,45 Hueá : 0,40 NAÊM 1966- BÍNH NGOÏ (2) Ngaøy Thaùng Gieâng AÂm Lòch Tieát-Thöù Thaùng Hai Thaùng Ba Thaùng Möôøi Thaùng Moät Thaùng Saùu AÂm Lòch AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch AÂm Lòch AÂm Lòc h Tieát-Thöù 20 Thöù Naêm TieátThöù 15 Thöù Hai 17 Thöù Naêm 17 Thöù Baûy 16 Thöù Ba 18 Thöù Saùu 18 15 Chuû Nhaät 17 Thöù Tö 19 Thöù Baûy 19 4 16 Thöù Hai 18 Thöù Naêm 20 Chuû Nhaït 20 5 17 Thöù Ba 19 Thöù Saùu 21 6 18 Thöù Tö 20 Thöù Baûy 22 7 19 Thöù Naêm 21 Chuû Nhaät 23 8 20 Thöù Saùu 22 Thöù Hai 24 9 21 Thöù Baûy 23 Thöù Ba 25 10 22 Chuû Nhaät 24 Thöù Tö 26 1 13 2 14 3 Thöù Saùu Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêmäû Thöù Saùu Thöù Baûy Tieát-Thöù Thöù Baûy 19 Tieát-Thöù Thöù Ba 20 Thöù Tö 21 Thöù Saùu Thöù Hai 21 Thöù Naêm 22 Thöù Baûy Thöù Ba 22 Thöù Saùu 23 Thöù Baûy 24 Chuû Nhaät 21 Thöù Tö 23 22 Thöù Naêm 24 23 Thöù Saùu 25 24 Thöù Baûyä 26 25 Chuû Nhaät 27 26 Thöù Hai 28 Chuû Nhaätû Thöù Hai Thöù Ba Thuù Tö ä Û Thöù Naêm 25 26 27 28 29 Chuû Nhaït Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêmäû Thöù Saùu Thöù Baûy Û 11 23 Thöù Hai 25 Thöù Naêm 27 Chuû Nhaät 27 12 24 Thöù Ba 26 Thöù Saùu 28 Thöù Hai 28 13 25 Thöù Tö 27 Thöù Baûy 29 Thöù Ba 29 14 26 Thöù Naêm 28 Chuû Nhaät 30 Thöù Tö Chín (t) 15 27 Thöù Saùu 29 Thöù Hai Taùm (t) Thöù Naêm 16 28 Thöù Baûy Baûy (ñ) Thöù Ba 2 Thöù Saùu 17 29 Chuû Nhaät 2 Thöù Tö 3 Thöù Baûy Thöù Ba 29 Thöù Saùu 30 Chuû Nhaät Möôøi (ñ) Thöù Baûy Moät (ñ) Thöù Hai 2 Chuû Nhaät 2 Thöù Ba Thöù Saùu 3 Thöù Hai 3 Thöù Tö 2 Thöù Baûy 4 Thöù Ba 4 Thöù Naêm 3 Chuû Nhaät 5 Thöù Tö 5 Thöù Saùu 4 Thöù Hai 6 Thöù Naêm 6 Thöù Saùu 7 Thöù Tö Thöù Naêm 18 Saùu (t) Thöù Hai 3 Thöù Naêm 4 Chuû Nhaät 5 Thöù Ba 7 19 2 Thöù Ba 4 Thöù Saùu 5 Thöù Hai 6 Thöù Tö 8 20 3 Thöù Tö 5 Thöù Baûy 6 Thöù Ba 7 Thöù Naêm 9 21 4 Thöù Naêm 6 Chuû Nhaät 7 Thöù Tö 8 Thöù Saùu 10 22 5 Thöù Saùu 7 Thöù Hai 8 Thöù Naêm 9 Thöù Baûy 23 6 Thöù Baûy 8 Thöù Ba 9 Thöù Sauù 10 24 7 Chuû Nhaät 9 Thöù Tö 10 25 8 Thöù Hai 10 Thöù Naêm 11 26 9 Thöù Ba 11 Thöù Saùu 27 10 Thöù Tö 12 28 11 Thöù Naêm 29 12 30 31 Thöù Baûy Chuû Nhaät 8 Thöù Hai 9 Thöù Ba Thöù Hai 10 Thöù Tö 11 Thöù Ba 11 Thöù Naêm Chuû Nhaät 12 Thöù Tö 12 Thöù Sauù 11 Thöù Hai 13 Thöù Naêm 13 Chuû Nhaät 12 Thöù Ba 14 Thöù Saùu 14 12 Thöù Hai 13 Thöù Tö 15 Thöù Baûy 13 Thöù Ba 14 Thöù Naêm 16 13 Chuû Nhaät 14 Thöù Tö 15 Thöù Saùu 17 Thöù Saùu 14 15 Thöù Baûy Thöù Baûy 15 Thöù Naêm Thöù Saùu 16 13 17 Chuû Nhaät 14 Chuû Nhaät - Thöù Hai Thöù Ba - Thöù Baûy 18 16 - Thöù Baûy Thöù Hai Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Baûy Chuû Nhaät 15 Thöù Hai 16 Thöù Ba Thöù Hai 17 Thöù Tö 18 Thöù Ba 18 Thöù Naêm 19 Thöù Tö 19 Thöù Saùu - Thöù Naêm 20 Thöù Baûy Thöù Baûy Chuû Nhaät
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan