Tài liệu Tử vi đẩu số tân biên-p1

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1464 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Tử vi đẩu số tân biên-P1
TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 1 LÔØI NOÙI ÑAÀU Töû vi ñaåu soá coù theå tìm hieåu ñöôïc moät phaàn naøo cuoäc soáng tröôùc sau maø Ñònh Meänh ñaõ an baøi cho moãi ngöôøi. Nghieân cöùu Töû Vi ñaåu soá laø ñeå “bieát mình” vaø cuõng laø ñeå “bieát ngöôøi”! Moân coå hoïc naøy do moät nhaø Lyù hoïc uyeân thaâm ñôøi Toáng laø Traàn Ñoaøn töùc laø Hi Di Töû laäp ra. Sau laïi ñöôïc nhieàu nhaø Lyù hoïc khaùc boå sung, dieãn dòch, trieån khai vaø xeáp ñaët thaønh moät moân hoïc coù heä thoáng raønh maïch. ÔÛ nöôùc ta, töø xöa ñeán nay, ñaõ coù nhieàu ngöôøi nghieân cöùu Töû Vi ñaåu soá. Nhöng moãi ngöôøi hieåu moät caùch khaùc. Thaäm chí coù ngöôøi laïi coi moãi vò sao nhö moät “oâng thaàn” coù quyeàn ban phuùc, giaùng hoïa xuoáng traàn gian. Roài khi gaëp côn ñen vaän tuùng, hay khi maéc hoaïn naïn, ngöôøi ta laäp ñaøn cuùng baùi, vieát teân vò sao vaøo sôù bieåu ñeå keâu van. Nöïc cöôøi thay! Ngöôøi ta coøn ñoát vaøng, ñoát maõ baøy ra chuyeän ñuùt loùt cho vò sao ñeå caàu yeân thaân höôûng phuùc, tieâu tai giaûi naïn vaø dó nhieân laø ñeå caàu soáng laâu giaøu beàn. Bôûi vaäy Töû Vi ñaåu soá ñaõ bò haï xuoáng ngang haøng vôùi ngöôøi taø thuaät cuûa boïn “thaày buøa” quyû quaùi chuyeân ngheà meâ hoaëc ngöôøi ñôøi. Ñaây, toâi thaáy caàn phaûi thuyeát minh nguyeân lyù cuûa Töû Vi ñaåu soá. Nhöng toâi seõ trình baøy moät vaøi kieán giaûi veà moân coå hoïc naøy trong cuoán “Khaûo luaän veà Chieâm Tinh hoïc vaø Ñaåu soá hoïc” saép xuaát baûn. “Töû Vi ñaåu soá taân bieân” chæ laø moät cuoán saùch ghi cheùp vaø hôïp nhöõng ñieàu hieåu bieát cuûa toâi veà tv ñaåu soá, cuøng vôùi nhöõng kinh nghieäm maø toâi ñaõ thaây ñöôïc trong nhieàu naêm gaàn ñaây. Noù chia laøm ba phaàn: Phaàn I – Laäp thaønh Phaàn II – Luaän ñoaùn toång quaùt Phaàn III – Luaän ñoaùn vaän haïn Trong phaàn II vaø phaàn III, toâi coù phuï giaûi nhöõng lôøi lyù ñoaùn cuûa caùc “baäc thaày”. Ñaây laø nhöõng caâu trích trong caùc baøi: Traàn Ñoaøn, Thaùi Vi Phuù vaø Hoaøng Kim Phuù. *** Toâi hoïc ít. Söï suy xeùt coøn noâng caïn. Toâi chöa daùm töï haøo ñaõ thaáu hieåu töôøng taän moân hoïc cuûa ñöùc Hi Di Toå Sö. TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 2 Nhöng vôùi taám loøng chaân thaønh muoán goùp moät phaàn nhoû moïn vaøo coâng vieäc phoå bieån Töû Vi ñaåu soá, toâi maïo muoäi bieân soaïn vaø ñöa xuaát baûn cuoán saùch naøy. Nôi ñaây, toâi xin caûm taï caùc baïn höõu xa gaàn ñaõ hieåu toâi vaø ñaõ khuyeán khích toâi caàm buùt. Toâi tin chaéc, trong “Töû Vi ñaåu soá taân bieân” coøn coù nhieàu ñieàu sai laàm vaø thieáu soùt. Vaäy cho neân, toâi haèng troâng ñôïi nhöõng lôøi chæ giaùo cuûa caùc baäc baùc nhaõ, cao minh. Laâm vieân, ñaàu mua Thu, naêm Bính Thaân. Bieân giaû Vaên Ñaèng Thaùi Thöù Lang TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN (Laäp thaønh vaø Luaän ñoaùn) Phaàn I A – Laäp thaønh I – ÑÒNH CUNG II – TÌM BAÛN MEÄNH III – PHAÂN AÂM DÖÔNG IV – ÑÒNH GIÔØ V – AN MEÄNH VI – AN THAÂN VII – LAÄP CUÏC VIII – AN SAÉC 1 – Töû Vi tinh heä 2 – Thieân phuû tinh 3 – Thaùi Tueá tinh heä 4 – Loäc Toàn tinh heä 5 – Tröôøng Sinh tinh heä 6 – Boä sao Luïc Saùt 7 − − Taû, Höõu 8 − − Xöông, Khuùc 9 − − Long, Phöôïng 10 − − Khoâi, Vieät 11 − − Khoác, Hö 12 − − Thai, Toïa 13 − − Quang, Quí 19 − Boä sao Caùo, Phuï 20 − − Taøi, Thoï 21 − − Thöông, Söù 22 − − La, Voõng 23 − − Töù, Hoùa 24 − − Coâ, Quaû 25 − − Quan, Phuùc 26 − Sao Ñaøo Hoa 27 − − Thieân Maõ 28 − − Phaù Toaùi 29 − − Kieáp Saùt 30 − − Hoa Caùi 31 − − Löu Haø TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang 14 − − Thieân, Nguyeät Ñöùc 15 − − Hình, Rieâu, Y 16 − − Hoàng, Hæ 17 − − AÁn, Phuø 18 − − Thieân, Ñòa, Giaûi Thaàn www.tuviglobal.com 32 − − Thieân truø 33 − − Löu nieân vaên tinh 34 − − Baùc Só 35 − − Ñaåu quaân 36 − − Thieân khoâng 37 − − Boä Nhò Khoâng XI – ÑÒNH HÖÔÙNG CHIEÁU 1 – Tam hôïp chieáu 2 – Xung chieáu 3 – Nhò hôïp X – KHÔÛI HAÏN 1 – Ñaïi haïn 10 naêm 2 – Löu ñaïi haïn 3 – Löu nieân tieåu haïn 4 – Löu nguyeät haïn 5 – Löu nhaät haïn 6 – Löu thôøi haïn B – Lyù giaûi Nguõ haønh, Can, Chi I – NGUÕ HAØNH 1 – Töông sinh 2 – Töông khaéc II – THAÄP CAN 1 – Hôïp 2 – Phaù 3 – Phaân aâm döông vaø phoái hôïp nguõ haønh III – THAÄP NHÒ CHI 1 – Töôïng hình 2 – Chia nhoùm 3 – Hôïp 4 – Xung 5 – Phaân aâm döông, phoái hôïp nguõ haønh, nguõ saéc ñònh baùt quaùi vaø phöông höôùng. 6. Qui ñònh treân baûn ñoà 12 cung IV – 12 THAÙNG 1 – Phoái hôïp vôùi 12 Chi, phaân ra boán muøa vaø qui ñònh vaøo nguõ haønh 2 – Phoái hôïp vôùi 10 Can. 3 TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 4 V – NGAØY VAØ GIÔØ TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN (laäp thaønh vaø luaän ñoaùn) PHAÀN I A – Laäp thaønh I – ÑÒNH CUNG Treân moät tôø giaáy chia laøm 12 oâ nhö döôùi ñaây. Moãi oâ laø moät cung. Baét ñaàu töø 1 laø cung thöù nhaát, goïi laø cung Tyù, ñeám theo chieàu thuaän (thuaän chieàu kim ñoàng hoà) laàn löôït Tyù, Söûu, Daàn, Maõo, Thìn, Tî, Ngoï, Muøi, Thaân, Daäu, Tuaát, Hôïi. Moãi chöõ treân ñaây laø teân rieâng cuûa moät cung: 12 chöõ naøy goïi laø Thaäp nhò Ñòa chi. Vò trí vaø teân cuûa moãi cung ôû treân baûn ñoà khoâng bao giôø thay ñoåi. Khoaûng troáng ôû giöõa baûn ñoà laø cung Thieân baø, coã ñeå ghi naêm, thaùng, ngaøy vaø giôø sinh. II – TÌM BAÛN MEÄNH TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 5 Khi laäp thaønh moät laù soá, neân bieát Baûn meänh thuoäc moät trong Nguõ haønh (Kim, Moäc, Thuûy, Hoûa, Thoå). Ngöôøi muoán xem soá phaûi nhôù caû haøng Can cuûa tuoåi mình. Taát caû coù Thaäp Thieân Can: Giaùp, AÁt, Bính, Ñinh, Maäu, Kyû, Canh, Taân, Nhaâm, Quyù. Thí duï: Noùi tuoåi Tyù laø chöa ñuû, caàn phaûi bieát roõ laø tuoåi Giaùp Tyù hay Bính Tyù, vaân vaân… Khi ñaõ roõ tuoåi cuûa hai haøng Can, Chi, muoán tìm xem Baûn meänh thuoäc Kim, thuoäc Moäc, thuoäc Thuûy, thuoäc Hoûa hay thuoäc Thoå, hay coi baûng döôùi ñaây. Kim meänh Giaùp Tyù AÁt Söûu Giaùp Ngoï AÁt Muøi Nhaâm Thaân Quyù Daäu Nhaâm Daàn Quyù Maõo Canh Thìn Taân Tî Canh Tuaát Taân Hôïi Moäc meänh Thuûy meänh Hoûa meänh Thoå meänh Maäu Thình Bính Tyù Bính Daàn Canh Ngoï Kyû Tî Ñinh Söûu Ñinh Maõo Taân Muøi Maäu Tuaát Bính Ngoï Bính Thaân Canh Tyù Kyû Hôïi Ñinh Muøi Ñinh Daäu Taân Söûu Nhaâm Ngoï Giaùp Thaân Giaùp Tuaát Maäu Daàn Quyù Muøi AÁt Daäu AÁt Hôïi Kyû Maõo Nhaâm Tyù Giaùp Daàn Giaùp Thìn Maäu Thaân Quyù Söûu AÁt Maõo AÁt Tî Kyû Daäu Canh Daàn Nhaâm Thìn Maäu Ngoï Bính Tuaát Taân Maõo Quyù Tî Kyû Muøi Ñinh Hôïi Canh Thaân Nhaâm Tuaát Maäu Tyù Bính Thìn Taân Daäu Quyù Hôïi Kyû Söûu Ñinh Tî III – PHAÂN AÂM DÖÔNG Nam hay nöõ ñeàu coù theå hoaëc aâm nam, döông nam, hoaëc aâm nöõ, döông nöõ, tuøy theo haøng Can Chi cuûa tuoåi. Nhö vaäy, ñaõ bieát tuoåi, laïi caàn phaûi phaân ñònh aâm döông cho roõ reät. Coù hai caùch: a) Phaân aâm döông theo haøng Can DÖÔNG AÂM Giaùp AÁt Bính Ñinh Maäu Kyû Canh Taân Nhaâm Quyù Thí duï: Con trai tuoåi Giaùp Tyù, goïi laø döông nam: tuoåi Ñinh Maõo, goïi laø aâm nam. Con gaùi tuoåi Giaùp Tyù, goïi laø döông nöõ: tuoåi Ñinh Maõo, goïi laø aâm nöõ. b) Phaân aâm döông theo haøng Chi TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang DÖÔNG AÂM Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî www.tuviglobal.com Ngoï Muøi Thaân Daäu 6 Tuaát Hôïi Thí duï: Con trai tuoåi Maäu Thìn goïi laø döông nam: tuoåi Kyû Tî goïi laø aâm nam. Con gaùi tuoåi Maäu Thìn, goïi laø döông nöõ: tuoåi Kyû Tî goïi laø aâm nöõ. IV – ÑÒNH GIÔØ Laäp thaønh moät laù soá, ñieàu quan troïng nhaát laø phaûi ñònh ñuùng giôø sinh. Phaûi ñoåi giôø ñoàng hoà ra giôø haøng Chi. Moät ngaøy coù 24 giôø ñoàng hoà. Hai giôø ñoàng hoà baèng moät giôø haøng Chi. Muoán ñònh ñuùng giôø sinh, coù baûng döôùi ñaây. V – AN MEÄNH TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 7 Baét ñaàu töø cung Daàn laø thaùng Gieâng, ñeám theo chieàu thuaän ñeán thaùng sinh, roài töø cung aáy, goïi laø giôø Tyù, ñeám theo chieàu nghòch ñeán giôø sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, an Meänh ôû cung ñoù. Sau khi ñaõ an Meänh, baét ñaàu theo chieàu thaäun, thöù töï an caùc cung: Phuùc ñöùc, Ñieàn traïch, Quan loäc, Noâ boäc, Thieân di, Taät aùch, Taøi baïch, Töû töùc, Theâ thieáp (hay Phu Quaân neáu laø soá ñaøn baø), huynh ñeä. VI – AN THAÂN Baét ñaàu töø cung Daàn, laø thaùng Gieâng, ñeám theo chieàu thuaän ñeán thaùng sinh, roài töø cung aáy goïi laø giôø Tyù, ñeám theo chieàu thuaän ñeán giôø sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, an Thaân ôû cung ñoù. Thaân chæ coù theå an vaøo Phu Quaân, Quan loäc, Thieân di, Taøi baïch, Theâ thieáp (hay Phu Quaân). Neáu khi an Thaân, thaáy Thaân laïc vaøo nhöõng cung khaùc 5 cung keå treân, nhö vaäy laø ñaõ nhaàm laãn, caàn phaûi soaùt laïi ngay. Thaân an vaøo Phuùc ñöùc thì goïi laø Thaân cö Phuùc ñöùc, an vaøo Quan loäc, thì goïi laø Taân cö Quan loäc, vaân vaân … VII – LAÄP CUÏC Tröôùc khi an Töû Vi tinh heä, caàn phaûi caên cöù vaø Can cuûa tuoåi vaø cung an Meänh ñeå laäp Cuïc. Coi nhöõng baûng döôùi ñaây. TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 8 VIII – AN SAO 1 – TÖÛ VI TINH HEÄ – Chuøm sao naøy goàm coù Töû Vi, Lieâm Trinh, Thieân ñoàng, Vuõ khuùc vaø Thieân cô. Tröôùc heát phaûi an Töû Vi, tuøy theo cuïc vaø ngaøy sinh. Coi baûng keâ döôùi ñaây, thaáy ngaøy sinh ôû cung naøo, an Töû Vi ôû cung ñoù. TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 9 TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 10 Sau khi an Töû Vi, ñeám theo chieàu thuaän caùch Töû Vi 3 cung: an Lieâm Trinh: caùch Lieâm Trinh 2 cung, an Thieân ñoàng: tieáp theo Thieân ñoàng laø Vuõ khuùc: sau Vuõ khuùc laø Thaùi döông: caùch Thaùi döông 1 cung, an Thieân cô. *** 2 - THIEÂN PHUÛ TINH HEÄ – Chuøm sao naøy goàm coù: Thieân phuû, Thaùi aâm, Tham Lang, Cöï moân, Thieân töôùng, Thieân löông, Thaát saùt, Phaù quaân. Tröôùc heát an Thieân phuû, phaûi tuøy theo vò trí cuûa Töû Vi ôû treân baûn ñoà 12 cung. Coi 2 baûn ñoà döôùi ñaây: TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 11 Thí duï: An Töû Vi ôû Tî, thì Thieân phuû ôû Hôïi: Töû Vi ôû Ngoï, thì Thieân phuû ôû Tuaát, Töû Vi ôû Daàn hay Thaân, Thieân phuû ôû ñoàng cung vôùi Töû Vi. Sau khi an Thieân phuû, theo chieàu thuaän, laàn löôït moãi cung an moät sao, theo thöù töï: Thaùi aâm, Tham lang, Cöï moâm, Thieân töôùng, Thieân löông, Thaát saùt. Caùch Thaát saùt 3 cung, an Phaù Quaân. *** 3 – THAÙI TINH HEÄ – Tröôùc heát phaûi an Thaùi tueá ôû cung coù teân haøng Chi cuûa naêm sinh. Thí duï: Sinh naêm Tyù, an Thaùi tueá ôû cung Tyù. Sau khi an Thaùi tueá duø laø nam soá hay nöõ soá, 2 cöù theo chieàu thuaän laàn löôït moãi cung an moät sao theo thöù töï: Thieáu döông, Tang moân, Thieáu aâm, Quan phuø, Töû phuø, Tueá phaù, Long ñöùc, Baïch toá, Phuùc ñöùc, Ñieáu khaùch, Tröïc phuø. *** 4 – LOÄC TOÀN TINH HEÄ – Tröôùc heát phaûi an Loäc toàn, theo haøng Can cuûa naêm sinh. Coi baûng döôùi ñaây: Thí duï: Sinh naêm Kyû Hôïi, phaûi an Loäc toàn ôû Ngoï. TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 12 Sau khi an Loäc toàn l- döông nam, aâm nöõ theo chieàu thuaän aâm nam, döông nöõ theo chieàu nghòch – laàn löôït moãi cung an moät sao theo thöù töï: Löïc só, Thanh long, Tieåu hao, Töôùng quaân, *** thô, Phi lieâm, Hi thaàn, Beänh phuø, Ñaïi hao, Phuïc binh, Quan phuø. *** ñaây: 5 – TRÖÔØNG SINH TINH HEÄ – Tröôùc heát phaûi an Tröôøng sinh tuøy theo Cuïc. Coi baûng döôùi Kim töù cuïc: Tröôøng sinh taïi cung Tî Moäc tam cuïc: Hôïi Hoûa luïc cuïc: Daàn Thuûy nhò cuïc: Thaân Thoå nguõ cuïc: Thaân Thí duï: Soá thuoäc Moäc tam Cuïc, phaûi an tröôøng sinh ôû Hôïi. Sau khi an Tröôøng sinh – döông nam, aâm nöõ, theo chieàu thuaän – aâm nam, döông nöõ theo chieàu nghòch – laàn löôït moãi *** an moät sao, theo thöù töï: Moäc duïc, Quan ñôùi, Laâm quan, Ñeá ****, Beänh, Töû, Moä, Tuyeät, Thai, Döôõng. *** 6 – BOÄ SAO LUÏC SAÙT: (Kình Döông (Döông nhaän), Ña la, Ñòa kieáp, Ñòa khoâng, Hoûa tinh, Linh tinh) A – Kình döông, Ñaø la – An Kình döông ôû cung ñaèng tröôùc cung daõ an Loäc toàn. An Ñaø La ôû cung ñaèng sau cung ñaõ an Loäc toàn. Thí duï: Loäc toàn ôû Tyù, Kình Döông an ôû Söûu, Ñaø La an ôû Hôïi. B – Ñòa kieáp, Ñòa khoâng – Baét ñaàu töø cung Hôïi, keå laø giôø Tyù, ñeám theo chieàu thuaän ñeán giôø sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo an Ñòa kieáp ôû cung ñoù. Cuõng nhö treân, nhöng ñeám theo chieàu nghòch, ñeán giôø sinh ngöøng laïi ôû cung naøo, laø an Ñòa khoâng ôû cung ñoù. C – Hoûa tinh, Linh tinh – Phaûi tuøy theo nam nöõ vaø aâm döông. A – DÖÔNG NAM, AÂM NÖÕ − Hoûa tinh − Baét ñaàu töø moät cung ñaõ ñònh tröôùc, keå laø giôø Tyù, ñeám theo chieàu thuaän, ñeán giôø sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, an Hoûa tinh ôû cung ñoù. TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 13 − Linh tinh – Baét ñaàu töø moät cung ñaõ ñònh tröôùc, keå laø giôø Tyù, ñeám theo chieàu nghòch, ñeán giôø sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo an Linh tinh ôû cung ñoù. B − AÂM NAM, DÖÔNG NÖÕ − Hoûa tinh − Baét ñaàu töø moät cung ñaõ ñònh tröôùc, keå laø giôø Tyù, ñeám theo chieàu nghòch, ñeán giôø sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo an Hoûa tinh ôû cung ñoù. − Linh tinh − Baét ñaàu töø moät cung ñaõ ñònh tröôùc, keå laø giôø Tyù, ñeám theo chieàu thuaän, ñeán giôø sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, an Linh tinh ôû cung ñoù. Nhöõng cung ñaõ ñònh tröôùc ñeå khôûi töø ñaáy, ñeám theo giôø sinh, an hai sao Hoûa, Linh ñöôïc ghi trong baûng döôùi ñaây: Phaûi tuøy theo naêm sinh. Naêm sinh Daàn, Ngoï, Tuaát Thaân, Tyù, Thìn Tî, Daäu, Söûu Hôïi, Maõo, Muøi Hoûa Söûu Daàn Maõo Daàn Linh Maõo Tuaát Tuaát Tuaát Thí duï: Con trai sinh naêm Daàn laø döông nam, muoán an Hoûa tinh phaûi khôûi töø cung Söûu, goïi laø giôø Tyù, ñeán ñeám theo chieàu thuaän ñeán giôø sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, an Hoûa tinh ôû cung ñoù. Muoán an Linh tinh, phaûi khôûi töø cung Maõo, goïi laø giôø Tyù, ñeám theo chieàu nghòch, ñeán giôø sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, an Linh tinh ôû cung ñoù. 7 – BOÄ SAO TAÛ HÖÕU − (Taû Phuï, Höõu Baät) A – Taû Phuï − Baét ñaàu töø cung Thìn, keå laø thaùng Gieâng, ñeám theo chieàu thuaän, ñeán thaùng sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, an Taû Phuï ôû cung ñoù. B – Höõu Baät − Baét ñaàu töø cung Tuaát, keå laø thaùng Gieâng, ñeám theo chieàu nghòch, ñeán thaùng sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, an Höõu Baät ôû cung ñoù. 8 – BOÄ SAO XÖÔNG KHUÙC − (Vaên Xöông, Vaên Khuùc) A – Vaên Xöông − Baét ñaàu töø cung Tuaát, keå laø giôø Tyù, ñeám theo chieàu nghòch, ñeán thaùng sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, an Vaên Xöông ôû cung ñoù. B – Vaên Khuùc − Baét ñaàu töø cung Thìn, keå laø giôø Tyù, ñeám theo chieàu thuaän, ñeán giôø sinh ngöøng laïi ôû cung naøo, an Vaên Khuùc ôû cung ñoù. TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 14 9 – BOÄ SAO LONG PHÖÔÏNG − (Long Trì, Phöôïng Caùc) A – Long Trì − Baét ñaàu töø cung Thìn, keå laø naêm Tyù, ñeám theo chieàu thuaän ñeán naêm sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo an Long Trì ôû cung ñoù. B – Phöôïng Caùc − Baét ñaàu töø cung Tuaát, keå laø naêm Tyù, ñeám theo chieàu nghòch, ñeán naêm sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, an Phöôïng Caùc ôû cung ñoù. 10 – BOÄ SAO KHOÂI VIEÄT (Thieân Khoâi, Thieân Vieät) An boä sao Khoâi Vieät, phaûi tuøy theo haøng Can cuûa naêm sinh. Coi baûng döôùi ñaây: Haøng Can Giaùp, Maäu AÁt, Kyû Canh, Taân Bính, Ñinh Nhaâm, Quyù Thieân Khoâi Thieân Vieät Muøi Söûu Thaân Tyù Daàn Ngoï Daäu Hôïi Tî Maõo Thí duï: Tuoåi AÁt Muøi, an Thieân Khoâi ôû cung Tyù, an Thieân Vieät ôû cung Thaân. 11 – BOÄ SAO KHOÁC HÖ (Thieân Khoác, Thieân Hö) A – Thieân Khoác − Baét ñaàu töø cung Ngoï, keå laø naêm Tyù, ñeám theo chieàu nghòch ñeán naêm sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, an Thieân Khoác ôû cung ñoù. (Thieân Hö bao giôø cuõng ñoàng cung vôùi Tueá Phaù). Thieân Khoác, Thieân Hö cuøng vôùi Ñaïi Hao, Tieåu Hao, Tang moân, Baïch hoå Hôïp thaønh boä Luïc Baïi). 12 – BOÄ SAO THAI TOÏA (Tam Thai, Baùt Toïa) A – Tam Thai − Xem Taû Phuû ôû cung naøo, keå cung aáy laø moàng moät, baét ñaàu ñeám theo chieàu thuaän ñeán ngaøy sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, an Tam Thai ôû cung ñoù. − Baùt Toïa − Xem Höõu Baät ôû cung naøo, keå cung aáy laø moàng moät, baét ñaàu ñeám theo chieàu nghòch ñeán ngaøy sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, an Baùt Toïa ôû cung ñoù. 13 – BOÄ SAO QUANG QUÍ: (AÂn Quang, Thieân Quí) A – AÂn Quang − Xem Vaên Xöông ôû cung naøo, keå cung aáy laø moàng moät, baét ñaàu ñeám thoe chieàu thuaän ñeán ngaøy sinh, luøi laïi moät cung, an AÂn Quang. TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 15 B – Thieân Quí − Xem Vaên Khuùc ôû cung naøo, keå cung aáy laø moàng moät, baét ñaàu ñeám theo chieàu nghòch ñeán ngaøy sinh, luøi laïi moät cung, an Thieân Quí. 14 – BOÄ SAO THIEÂN, NGUYEÄT ÑÖÙC (Thieân Ñöùc, Nguyeät Ñöùc) A – Thieân Ñöùc − Baét ñaàu töø Daäu, keå laø naêm Tyù, ñeám theo chieàu thuaän ñeán naêm sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, an Thieân Ñöùc ôû cung ñoù. B – Nguyeät Ñöùc − Baét ñaàu töø cung Tî, keå caû naêm Tyù, ñeám theo chieàu thuaän ñeán naêm sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, an Nguyeät Ñöùc ôû cung ñoù. 15 – BOÄ SAO HÌNH, RIEÂU, Y (Thieân Hình, Thieân Rieâu, Thieân Y) A – Thieân Hình − Baét ñaàu töø cung Daäu, keå laø thaùng Gieâng, ñeám theo chieàu thuaän ñeán thaùng sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, an Thieân Hình ôû cung ñoù. B – Thieân Y − Thieân Rieâu ôû cung naøo, an Thieân Y ngay ôû cung ñoù. 16 – BOÄ SAO HOÀNG HÌ: (Hoàng Loan, Thieân hæ) A – Hoàng Loan − Baét ñaàu töø cung Maõo, keå laø naêm sinh, ñeám theo chieàu nghòch ñeán naêm sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, an Hoàng Loan ôû cung ñoù. B – Thieân Hæ − Thieân Hæ an ôû cung ñoái vôùi cung an Hoàng Loan. Thí duï: Hoàng Loan an ôû Tî, an Thieân Hæ ôû Hôïi. 17 – BOÄ SAO AÁN PHUØ: (Quoác AÁn, Ñöôøng Phuø) A – Quoác AÁn − Baét ñaàu töø cung an Loäc toàn, keå laø cung thöù nhaát, ñeám theo chieàu thuaän ñeán cung thöù chín, ngöøng laïi, an Quoác AÁn. B – Ñöôøng Phuø − Baét ñaàu töø cung an Loäc toàn keå laø cung thöù nhaát, ñeám theo chieàu nghòch, ñeán cung thöù taùm, ngöøng laïi, an Ñöôøng Phuø. 18 – BOÄ SAO THIEÂN ÑÒA, GIAÛI THAÀN (Thieân Giaûi, Ñòa Giaûi, Giaûi Thaàn) A – Thieân Giaûi − Baét ñaàu töø Thaân, keå laø thaùng Gieâng, ñeám theo chieàu thuaän ñeán thaùng sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, an Thieân Giaûi ôû cung ñoù. B – Ñòa Giaûi − Baét ñaàu töø cung Muøi, keå laø thaùng Gieâng, ñeám theo chieàu thuaän ñeán thaùng sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, an Ñòa Giaûi ôû cung ñoù. C – Giaûi Thaàn − Phöôïng Caùc ôû cung naøo, an Giaûi Thaàn ôû cung ñoù. TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 16 19 – BOÄ SAO PHUÏ CAÙO: (Thai Phuï, Phong Caùo) A – Thai Phuï − Caùch tröôùc can an Vaên Khuùc moät cung, an Thai Phuï. Thí duï: Vaên Khuùc ôû Thìn, Thai Phuï an ôû Ngoï. 20 – BOÄ SAO PHUÏ TAØI THOÏ: (Thieân Taøi, Thieân Thoï) A – Thieân Taøi − Baét ñaàu töø cung an Meänh, keå laø naêm Tyù, ñeám theo chieàu thuaän ñeán naêm sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, an Thieân Taøi ôû cung ñoù. B – Thieân Thoï − Baét ñaàu töø cung an Thaân, keå laø naêm Tyù, ñeám theo chieàu thuaän ñeán naêm sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, an Thieân Thoï ôû cung ñoù. 21 – BOÄ SAO THÖÔNG SÖÙ (Thieân Thöông, Thieân Söù) A – Thieân Thöông − Bao giôø cuõng an ôû cung Noâ boäc. B – Thieân Söù − Bao giôø cuõng an ôû cung Taät aùch. 22 – BOÄ SAO LA VOÕNG: (Thieân La, Ñòa Voõng) A – Thieân La − Bao giôø cuõng an ôû cung Thìn. B – Ñòa Voõng − Bao giôø cuõng an ôû cung Tuaát. 23 – BOÄ SAO TÖÙ HOÙA (Hoùa Loäc, Hoùa Quyeàn, Hoùa Khoa, Hoùa Kî) Theo haøng Can cuûa naêm sinh, an Töù Hoùa theo thöù töï: Loäc, Quyeàn, Khoa, Kî, vaøo nhöõng cung ñaõ an sao keâ trong baûng döôùi ñaây: Giaùp: AÁt: LOÄC: Lieâm Cô QUYEÀN: KHOA: Phaù Vuõ Löông Vi Bính: Ñinh: Maäu: Ñoàng Nguyeät Tham Cô Ñoàng Nguyeät Kyû: Canh: Tham Vuõ Vuõ Nhaät (Thaùi döông) Cöï Löông Taân: KÎ: Döông Nguyeät (Thaùi aâm) Lieâm Cöï Cô Xöông Cô Baät (Höõu Baät) Löông Khuùc AÂm Ñoàng Khuùc Xöông TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang Nhaâm: Löông Quí: Phaù Vi Cöï www.tuviglobal.com Phuï AÂm 17 Vuõ Tham Thí duï: Sinh naêm Ñinh Maõo, an Hoùa Loäc ôû cung ñaõ an Thaùi aâm, Hoùa Quyeàn ôû cung ñaõ an Thieân ñoàng, Hoùa Khoa ôû cung ñaõ an Thieân cô, Hoùa kî ôû cung ñaõ an Cöï moân. 24 – BOÄ SAO COÂ QUAÛ: (Coâ Thaàn, Quaû Tuù) Tuøy theo naêm sinh, coi baûng döôùi ñaây: Naêm sinh Hôïi, Tyù, Söûu Daàn, Maõo, Thìn Tî, Ngoï, Muøi Thaân, Daäu, Tuaát Coâ Thaàn Daàn Tî Thaân Hôïi Quaû Tuù Tuaát Söûu Thìn Muøi Thí duï: Sinh naêm Hôïi, an Coâ Thaàn ôû cung Daàn, Quaû Tuù ôû cung Tuaát. 25 – BOÄ SAO QUAN PHUÙC (Thieân Quan, Quí Nhaân, Thieân Phuùc, Quí Nhaân) Tuøy theo haøng Can cuûa naêm Sinh, coi baûng döôùi ñaây: Haøng Can Giaùp AÁt Bính Ñinh Maäu Kyû Canh Taân Nhaâm Quí Thieân Quan Muøi Thìn Tî Daàn Maõo Daäu Hôïi Daäu Tuaát Ngoï Thieân Phuùc Daäu Thaân Tyù Hôïi Maõo Daàn Ngoï Tî Ngoï Tî Thí duï: Sinh naêm Bính Tyù, an Thieân Quan, Quí Nhaân ôû cung Tî, Thieân Phuùc, Quí Nhaân ôû cung Tyù. 26 – SAO ÑAØO HOA Tuøy theo naêm sinh coi baûng döôùi ñaây: TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang Naêm sinh Tî, Daäu, Söûu Hôïi, Maõo, Muøi Thaân, Tyù, Thìn Daàn, Ngoï, Tuaát Ñaøo Hoa Ngoï Tyù Daäu Maõo Thí duï: Sinh naêm Daäu, an Ñaøo Hoa ôû cung Ngoï. 27 – SAO THIEÂN MAÕ Tuøy theo naêm sinh, coi baûng döôùi ñaây: Naêm sinh Tî, Daäu, Söûu Hôïi, Maõo, Muøi Taân, Tyù, Thìn Daàn, Ngoï, Tuaát Thieân Maõ Hôïi Tî Daàn Thaân Thí duï: Sinh naêm Tyù, an Thieân Maõ ôû cung Daàn. 28 – SAO PHAÙ TOAÙI Tuøy theo naêm sinh, coi baûng döôùi ñaây: Naêm sinh Tyù, Ngoï, Maõo, Daäu Daàn, Thaân, Tî, Hôïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi Phaù Toaùi Tî Daäu Söûu Thí duï: Sinh naêm Tuaát, an Phaù Toaùi ôû cung Söûu 29 – SAO KIEÁP SAÙT Tuøy theo haøng Chi cuûa naêm sinh, coi baûng döôùi ñaây: Naêm sinh Tî, Daäu, Söûu Hôïi, Maõo, Muøi Daàn, Ngoï, Tuaát Thaân, Tyù, Thìn Kieáp Saùt Daàn Thaân Hôïi Tî Thí duï: Sinh naêm Muøi, an Kieáp saùt ôû cung Thaân www.tuviglobal.com 18 TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang 30 – SAO HOA CAÙI Tuøy theo haøng Chi cuûa naêm sinh, coi baûng döôùi ñaây: Naêm sinh Tî, Daäu, Söûu Hôïi, Maõo, Muøi Daàn, Ngoï, Tuaát Thaân, Tyù, Thìn Hoa Caùi Söûu Muøi Tuaát Thìn Thí duï: Sinh naêm Ngoï, an Hoa Caùi ôû cung Tuaát. 31 – SAO LÖU HAØ Tuøy theo haøng Can cuûa naêm sinh, coi baûng döôùi ñaây: Haøng Can Giaùp AÁt Bính Ñinh Maäu Kyû Canh Taân Nhaâm Quyù Löu Haø Daäu Tuaát Muøi Thìn Tî Ngoï Thaân Maõo Hôïi Daàn Thí duï: Sinh naêm Ñinh Tyù, an Löu Haø ôû cung Thìn. 32 – SAO THIEÂN TRUØ Tuøy theo haøng Can cuûa naêm sinh, coi baûng döôùi ñaây: Haøng Can Giaùp AÁt Bính Ñinh Maäu Kyû Canh Thieân Truø Tî Ngoï Tyù Tî Ngoï Thaân Daàn www.tuviglobal.com 19 TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang Taân Nhaâm Quyù www.tuviglobal.com 20 Ngoï Daäu Tuaát Thí duï: Sinh naêm Kyû Hôïi, an Thieân Truø ôû cung Thaân. 33 – SAO LÖU NIEÂN VAÊN TINH Tuøy theo haøng Can cuûa naêm sinh, coi baûng döôùi ñaây: Haøng Can Giaùp AÁt Bính Ñinh Maäu Kyû Canh Taân Nhaâm Quyù Löu Nieân Vaên Tinh Tî Ngoï Thaân Daäu Thaân Daäu Hôïi Tyù Daàn Maõo Thí duï: Sinh naêm Bính Ngoï, an Löu Nieân Vaên Tinh ôû cung Thaân. 34 – SAO BAÙC SÓ An Loäc Toàn ôû cung naøo, an Baùc Só ôû cung ñoù. 35 – SAO ÑAÅU QUAÂN (Nguyeät Töôùng) Baét ñaàu töø cung ñaõ an Thaùi Tueá, keå laø thaùng Gieâng, ñeám theo chieàu nghòch ñeán thaùng sinh, ngöøng laïi, roài baét ñaàu töø cung ñoù, keå laø giôø tyù, ñeám theo chieàu thuaän ñeán giôø sinh ngöøng laïi, an Ñaåu Quaân. 36 – SAO THIEÂN KHOÂNG An Thieân Khoâng ôû cung ñaèng tröôùc cung ñaõ an Thaùi tueá. Thí duï: Thaùi tueá ôû cung Muøi, an Thieân Khoâng ôû cung Thaân. 37 – BOÄ NHÒ KHOÂNG Tuaàn Trung Khoâng Vong, Trieät Loä Khoâng Vong (Tuaàn, Trieät) TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 21 A – Tuaàn − Tuøy theo naêm sinh, trong khoaûng 10 naêm ñaõ ñöôïc giôùi haïn theo Can töø Giaùp ñeán Quyù. Coi baûng döôùi ñaây: Thí duï: Sinh naêm Bính Daàn, töùc laø trong khoaûng töø Giaùp Tyù ñeán Quí Daäu, vaäy phaûi an Tuaàn ôû giöõa cung Tuaát vaø cung Hôïi. Vò trí cuûa Tuaàn ôû treân baûn ñoà 12 cung, tuøy theo naêm sinh trong khoaûng 10 naêm töø Giaùp ñeán Quí. B – Trieät − Tuøy theo haøng Cang cuûa naêm sinh, coi baûng nôi ñaây: TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 22 Thí duï: Sinh naêm Canh Ngoï, an Trieät ôû giöõa cung Thaân vaø cung Daäu. Vò trí cuûa Trieät ôû treân baûng ñoà 12 cung, tuøy theo haøng Can cuûa naêm sinh. IX – ÑÒNH HÖÔÙNG CHIEÁU Sau khi an sao, phaûi ñònh höôùng chieáu cuûa caùc cung soá. Xem moät cung, phaûi xem caû cung chieáu cuûa noù. A – Tam hôïp chieáu − Ba cung chieáu laãn nhau. Xem moät cung naøy phaûi xem caû hai cung kia. Coi baûng döôùi ñaây: TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 23 TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 24 Toùm taét − Muoán xem cung soá, phaûi xem caû hai cung Tam hôïp chieáu cuûa noù, cuøng vôùi moät cung xung chieáu laø moät cung nhò hôïp. Thí duï: Xem cung Söûu, phaûi xem caû cung Tyù (xung chieáu), cung Daäu, cung Muøi (tam hôïp chieáu) vaø cung Tyù (nhò hôïp). TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang ñoåi. www.tuviglobal.com 25 Treân baûn ñoà 12 cung, nhöõng vò trí cuûa caùc cung xung hôïp chieáu nhau, khoâng bao giôø thay X – KHÔÛI HAÏN 1 – ÑAÏI HAÏN 10 NAÊM Coù hai caùch: A – Baét ñaàu ghi soá Cuïc ôû cung an Meänh, ñoaïn döông nam, aâm nöõ theo chieàu thuaän, aâm nam, döông nöõ theo chieàu nghòch, laàn löôït ghi soá tieáp theo, töø cung naøy chuyeån sang cung khaùc phaûi coäng theâm 10. Thí duï: Döông nam, Hoûa luïc cuïc, baét ñaàu ghi soá 6 ôû cung Meänh, roài ghi soá 16 ôû cung Phuï Maãu, 26 ôû cung Phuùc ñöùc, vaân vaân … B – Khoâng ghi soá Cuïc ôû cung an Meänh, Döông nam, aâm nöõ theo chieàu thuaän, ghi lieân tieáp, töø cung naøy chuyeån sang cung khaùch phaûi coäng theo 10. AÂm nam, Döông nöõ theo chieàu nghòch, ghi soá Cuïc ôû cung Huynh ñeä, ñoaïn ghi lieân tieáp, töø cung naøy chuyeån sang cung khaùc phaûi coäng theâm 10. Thí duï: AÂm nam, thoå nguõ cuïc, baét ñaàu ghi soá 5 ôû cung Huynh ñeä, roài ghi soá 15 ôû cung Thieân Thieáp, 25 ôû cung Töû Töùc, vaân vaân… hôn. Ñaây laø hai caùch khôûi ñaïi haïn. Nhöng thöôøng ngöôøi ta hay duøng caùch thöù nhaát vì noù chính xaùc Moät cung ñaõ ñöôïc ghi ñaïi haïn, töùc laø vaän haïn trong 10 naêm phaûi ñöôïc xem trong cung ñoù. Thí duï: Hoûa luïc cuïc, baét ñaàu ghi soá 6 ôû cung Meänh. Nhö vaäy: trong khoaûng töø 6 tuoåi ñeán 15 tuoåi phaûi xem vaän haïn ôû cung Meänh. Ñeán naêm 16 tuoåi, ñaïi haïn môùi chuyeån sang cung beân caïnh. 2 - LÖU ÑAÏI HAÏN Cung ñaõ ghi ñaïi haïn, goïi laø cung goác cuûa ñaïi haïn 10 naêm. Muoán xem vaän haïn töôøng taän hôn, phaûi löu ñaïi haïn haøng naêm. Muoán löu ñaïi haïn, phaûi xem soá ghi ôû cung goác, roài chuyeån soá ghi lieân tieáp sang cung xung chieáu, ñoaïn: • Döông nam, aâm nöõ luøi laïi moät cung, roài trôû laïi cung xung chieáu, tieán leân theo chieàu thuaän, moãi cung moät naêm. • Döông nöõ, aâm nam, tieán leân moät cung, roài trôû laïi cung xung chieáu, luøi xuoáng chieàu nghòch, moãi cung laø moät naêm. TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 26 Thí duï: A – Döông nam, Moäc tam cuïc, muoán xem Löu ñaïi haïn naêm 27 tuoåi, phaûi tính caån thaän treân baûn ñoà 12 cung nhö sau ñaây: Baét ñaàu töø cung goác cuûa ñaïi haïn töø 23 tuoåi ñeán 32 tuoåi, chuyeån sang cung xung chieáu 24, luøi laïi moät cung laø 25, trôû laïi cung xung chieáu laø 26, tieán leân moät cung theo chieàu thuaän laø 26. Vaäy löu ñaïi haïn naêm 27 tuoåi ôû cung Hôïi. Thí duï: B − AÂm nam, Kim töù cuïc, muoán xem löu ñaïi haïn naêm 38 tuoåi, phaûi tính caån thaän treân baûn ñoà 12 cung nhö sau ñaây: Baét ñaàu töø cung goác cuûa ñaïi haïn töø 34 tuoåi ñeán 43 tuoåi, chuyeån sang cung xung chieáu laø 35, tieán leân moät cung laø 36, trôû laïi cung xung chieáu laø 35, tieán leân moät cung laø 36, trôû laïi cung xung chieáu laø 37, luøi xuoáng moät cung theo chieàu nghòch laø 38. Vaäy löu ñaïi haïn naêm 38 tuoåi ôû cung Daàn. 3 – LÖU NIEÂN TIEÅU HAÏN Sau khi khôûi ñaïi haïn löu ñaïi haïn, laïi phaûi tính löu nieân tieåu haïn ñeå xem vaän haïn töøng naêm moät. Muoán tính löu nieân tieåu haïn, tröôùc heát phaûi khôûi löu nieân, tuøy theo nam nöõ vaø naêm sinh. Nam khôûi löu theo chieàu thuaän. Nöõ khôûi löu theo chieàu nghòch. TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 27 Coi baûng döôùi ñaây: Naêm sinh Cung khôûi löu nieân Thìn Daân, Ngoï, Tuaát Tuaát Thaân, Tyù, Thìn Muøi Tî, Daäu, Söûu Söûu Hôïi, Maõo, Muøi Thí duï: A – Con trai sinh naêm Tyù, vaäy phaûi khôûi Tyù töø cung Tuaát, ghi chöõ Tyù beân cung Tuaát, roài theo chieàu thuaän, ghi chöõ Söûu beân cung Hôïi, chöõ Daàn beân cung Tyù, ñoaïn laàn löôït ghi vaøo beân nhöõng cung lieân tieáp thöù töï 12 Chi. Thí duï: B – Con gaùi, sinh naêm Ngoï, vaäy phaûi khôûi Ngoï töø naêm Thìn, ghi chöõ Ngoï beân cung Thìn, roài theo chieàu nghòch, ghi chöõ Muøi beân cung Maõo, chöõ Thaân beân cung Daàn, ñoaïn laàn löôït giang hoà vaøo beân nhöõng cung lieân tieáp thöù töï 12 Chi. 4 – LÖU NGUYEÄT HAÏN TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang moät. www.tuviglobal.com 28 Sau khi tính löu nieân tieåu haïn, ngöôøi ta coøn coù theå tính löu nguyeät haïn, töùc laø haïn töøng thaùng Muoán tính löu nguyeät haïn, phaûi khôûi haïn, coù ba caùch: A – Baét ñaàu töø cung ñaõ ghi ñöôïc löu nieân tieåu haïn keå laø thaùng Gieâng, ñeám theo chieàu nghòch ñeán thaùng sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, keå cung ñoù laø giôø Tyù, roài ñeám theo chieàu thuaän ñeán giôø sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, keå cung ñoù laø thaùng Gieâng, ñoaïn laàn löôït laïi theo chieàu thuaän, ñeám thaùng 2, thaùng 3, thaùng 4, v.v… moãi cung laø moät thaùng. B − Baét ñaàu töø cung ñaõ ghi löu nieân tieåu haïn keå laø thaùng Gieâng, ñeám theo chieàu thuaän ñeán thaùng sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, keå cung ñoù laø giôø Tyù, roài ñeám theo chieàu thuaän ñeán giôø sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo, keå cung ñoù laø thaùng Gieâng, ñoaïn laàn löôït laïi nhö treân, ñeám thaùng 2, thaùng 3, thaùng 4, v.v… moãi cung laø moät thaùng. C − Baét ñaàu töø cung ñaõ ghi löu nieân tieåu haïn keå laø thaùng Gieâng, roài chuyeån theo chieàu thuaän, ñeám thaùng 2, thaùng 3, thaùng tö, v.v… moãi cung laø moät thaùng. Treân ñaây laû khôûi löu nguyeät haïn. Nhöng thöôøng ngöôøi ta hay duøng caùch thöù nhaát. Bieân giaû mong caùc vò nghieân cöùu Ñaåu soá thöû nghieäm caû 3 caùch ñeå xem caùch naøo chính xaùc hôn. 5 – LÖU NHAÄT HAÏN Sau khi ñaõ bieát löu nguyeät haïn cuûa thaùng ñònh xem ôû cung naøo. Baét ñaàu keå ngay cung ñoù laø moàng moät, roài laàn löôït theo chieàu thuaän, ñeán moàng 3, moàng 3, moàng 4, vaân vaân … moãi cung laø moät ngaøy. 6 – LÖU THÔØI HAÏN Sau khi ñaõ bieát löu nhaät haïn cuûa thaùng ñònh xem ôû cung naøo baét ñaàu keå ngay cung ñoù laø giôø Tyù, roài laàn löôït theo chieàu thuaän, ñeám Tyù, Söûu, Daàn, Maõo, vaân vaân… moãi cung laø moät giôø theo haøng Chi. PHAÀN I B – Lyù giaûi Nguõ Haønh, Can, Chi I – NGUÕ HAØNH – (Kim, Moäc, Thuûy, Hoûa, Thoå) Kim Moäc : Vaøng, hay noùi chung taát caû nhöõng kim loaïi nhö: saét, ñoàng, baïc, chì,… : Goã, hay noùi chung taát caû nhöõng loaïi caây. TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang Thuûy : www.tuviglobal.com 29 Nöôùc, hay noùi chung taát caû nhöõng chaát loûng. Hoûa : Löûa hay hôi noùng. Thoå : Ñaát, hay noùi chung taát caû nhöõng khoaùng vaät. Theo Ñoâng phöông lyù hoïc thì moïi vaät chaát ôû xung quanh ta ñeàu taïo neân bôûi moät phaàn cuûa Nguõ haønh hay caáu keát bôûi 2, 3 phaàn cuûa Nguõ haønh, hoaëc coøn nguyeân theå, hoaëc ñaõ bieán theå. Nguõ haønh coù töông sinh vaø töông khaéc. II – THAÄP CAN − Giaùp, AÁt, Bính, Ñinh, Maäu, Kyû, Canh, Taân, Nhaâm, Quí. TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 3 – PHAÂN AÂM DÖÔNG VAØ PHOÁI HÔÏP NGUÕ HAØNH Phaân Phoái hôïp Thieân Can AÂm döông Nguõ haønh Moäc Döông Giaùp Moäc AÂm AÁt Hoûa Döông Bính Hoûa AÂm Ñinh Thoå Döông Maäu Thoå AÂm Kyû Kim Döông Canh Kim AÂm Taân Thuûy Döông Nhaâm Thuûy AÂm Quyù III – THAÄP NHÒ CHI − Tyù, Söûu, Daàn, Maõo, Thìn, Tî, Ngoï, Muøi, Thaân, Daäu, Tuaát, Hôïi 1 – TÖÔÏNG HÌNH − Thaäp nhò Chi ñöôïc töôïng hình baèng nhöõng gioáng vaät. Thaäp Nhò Chi Töôïng Hình Tyù Chuoät 30 TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Traâu Hoå Meøo Roàng Raén Ngöïa Deâ Khæ Gaø Choù Heo www.tuviglobal.com 31 TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com • • PHAÀN AÂM DÖÔNG: Phoái hôïp Nguõ haønh, Nguõ saéc, ñònh Baùt quaùi vaø Phöông höôùng 32 TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 33 TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 6 – QUI ÑÒNH TREÂN BAÛN ÑOÀ 12 CUNG 1 – PHOÁI HÔÏP VÔÙI 12 CHI, PHAÂN RA 4 MUØA VAØ QUI ÑÒNH VAØO NGUÕ HAØNH 12 thaùng Gieâng Hai 12 chi Daàn Maõo 4 muøa Xuaân Nguõ haønh Moäc 34 TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang Töø 1 ñeán 12 thaùng 3 Töø 13 thaùng 3 ñeán heát thaùng 3 Tö Naêm Töø 1 ñeán 12 thaùng 6 Töø 13 thaùng 6 ñeán heát thaùng 6 Baûy Taùm Töø 1 ñeán 12 thaùng 9 Töø 13 thaùng 9 ñeán heát thaùng 9 Möôøi Möôøi Moät Töø 1 ñeán 12 thaùng Chaïp Töø 13 thaùng Chaïp ñeán heát thaùng Chaïp Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu www.tuviglobal.com Töù quyù Thoå Haï Hoûa Töù quyù Thoå Thu Kim Töù quyù Thoå Ñoâng Thuûy Tyù quyù Thoå 35 TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com 2- PHOÁI HÔÏP VÔÙI 10 CAN Thaùng Gieâng bao giôø cuõng laø thaùng Daàn, thaùng 2 laø thaùng Maõo, v.v… Nhöng cuõng caàn phaûi phoái hôïp 12 thaùng vôùi 10 Can ñeå bieát roõ haøng Can cuûa moãi thaùng. Haøng Can moãi thaùng thay ñoåi tuøy theo haøng Can cuûa moãi naêm. Thaùng 1. Daàn 2. Maõo Giaùp Kyû AÁt Canh Bính Taân Ñinh Nhaâm Maäu Quyù Bính Maäu Canh Nhaâm Giaùp Ñinh Kyû Taân Quyù AÁt 36 TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang 3. Thìn 4. Tî 5. Ngoï 6. Muøi 7. Thaân 8. Daäu 9. Tuaát 10. Hôïi 11. Tyù 12. Söûu Maäu Kyû Canh Taân Nhaâm Quyù Giaùp AÁt Bính Ñinh Canh Taân Nhaâm Quyù Giaùp AÁt Bính Ñinh Maäu Kyû Nhaâm Quyù Giaùp AÁt Bính Ñinh Maäu Kyû Canh Taân www.tuviglobal.com Giaùp AÁt Bính Ñinh Maäu Kyû Canh Taân Nhaâm Quyù 37 Bính Ñinh Maäu Kyû Canh Taân Nhaâm Quyù Giaùp AÁt Thí duï: Sinh naêm Kyû Söûu, thaùng Taùm. Coi baûng treân ñaây, thaùng Taùm laø thaùng Daäu, haøng Can cuûa thaùng Quí. Vaäy thaùng Taùm naêm Kyû Söûu laø thaùng Quí Daäu. II – NGAØY VAØ GIOØ Muoán bieát roõ söï phoái hôïp cuûa moãi ngaøy trong thaùng, vôùi 10 Can vaø 12 Chi, phaûi coi trong Tính Meänh Vaïn Nieân Lòch. Sau khi ñaõ bieát Can Chi cuûa ngaøy, coù theå tìm ñöôïc haøng Can cuûa giôø. Giôø Giaùp Kyû AÁt Canh Bính Taân Ñinh Nhaâm Maäu Quyù 23-1 Tyù Giaùp Bính Maäu Canh Nhaâm 1-3 Söûu AÁt Ñinh Kyû Taân Quyù 3-5 Daàn Bính Maäu Canh Nhaâm Giaùp 5-7 Maõo Ñinh Kyû Taân Quyù AÁt 7-9 Thìn Maäu Canh Nhaâm Giaùp Bính 9-11 Tî Kyû Taân Quyù AÁt Bính 11-13 Ngoï Canh Nhaâm Giaùp Bính Maäu 13-15 Muøi Taân Quyù AÁt Ñinh Kyû 15-17 Thaân Nhaâm Giaùp Bính Maäu Canh 17-19 Daäu Quyù AÁt Ñinh Kyû Taân 19-21 Tuaát Giaùp Bính Maäu Canh Nhaâm 21-23 Hôïi AÁt Ñinh Kyû Taân Quyù Thí duï: Sinh thaùng AÁt Muøi, ngaøy 7 giôø Ngoï. Coi trong Tinh Meänh Vaïn Nieân Lòch, caên cöù theo thaùng AÁt Muøi, thaáy ngaøy 7 laø ngaøy Bính Daàn, thaáy giôø Ngoï laø ngaøy Giaùp Ngoï. PHAÀN II Luaän ñoaùn 12 cung TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TAÂN BIEÂN – Vaân Ñaèng Thaùi Thöù Lang www.tuviglobal.com I – NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN PHAÛI CHUÙ YÙ TRÖÔÙC KHI LUAÄN ÑOAÙN MOÄT LAÙ SOÁ II – ÑÒNH DANH III – ÑAËC TÍNH CAÙC SAO IV – NHAÄN ÑÒNH KHAÙI QUAÙT VEÀ CUNG MEÄNH VAØ CUNG THAÂN V – MEÄNH VI – PHUÏ MAÃU VII – PHUÙC ÑÖÙC VIII – ÑIEÀN TRAÏCH IX – QUAN LOÄC X – NOÂ BOÄC XI – THIEÂN DI XII – TAÄT AÙCH XIII – TAØI BAÏCH XIV – TÖÛ TÖÙC XV – THEÂ THIEÁP HAY PHU QUAÂN XVI – HUYNH ÑEÄ XVII – NHAÄN ÑÒNH VEÀ MUØA SINH VAØ GIÔØ SINH XVIII – PHUÏ LUAÄN VEÀ MEÄNH, THAÂN XIX – PHUÏ LUAÄN VEÀ TÖÛ TÖÙC XX – PHAÂN CUÏC XXI – NHAÄN XEÙT SOÁ MEÄNH CUÛA MOÄT VAØI HAÏNG NGÖÔØI XXII – LUAÄN SOÁ TIEÅU NHI XXIII – PHUÏ LUAÄN BAÛN MEÄNH THUOÄC NGUÕ HAØNH XXIV – THÖÙC AÊN, THÖÙC UOÁNG BIEÅU TÖÔÏNG XXV – VAÄT DUÏNG BAÈNG CAÙC SAO XXVI – CÔ THEÅ TRONG NGÖÔØI (Heát phaàn I) 38
- Xem thêm -