Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thể loại khác Chưa phân loại Tử vi hàm số - nguyễn phát lộc...

Tài liệu Tử vi hàm số - nguyễn phát lộc

.PDF
237
1271
65

Mô tả:

Tử vi hàm số - Nguyễn Phát Lộc
TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 1 LÔØI MÔÛ ÑAÀU Töø khi Traàn Ñoaøn, ñôøi nhaø Toáng, saùng laäp ra khoa Töû – Vi cho ñeán ngaøy nay, maëc duø nhaân loaïi ñaõ ñi quaù nöûa theá kyû hai möôi, nhöng khoa ngaøy caøng thònh haønh trong xaõ hoäi Vieät – Nam hieän thôøi. Soá moân ñeä hay taøi töû chuyeân nghieäp cuõng Traàn Ñoaøn raát ñoâng ñaûo. Thieân haï tin Töû – Vi, hay xem Töû – Vi vaø coøn ham hoïc Töû – Vi. Soá naøy xuaát hieän ôû moïi giai taàng xaõ hoäi, töø giôùi trí thöùc ñeán giôùi kinh doanh, töø cô quan haønh chính ñeán ñôn vò quaân söï, chöa keå nhöõng ngöôøi haønh ngheà xem boùi. Vieäc haâm moä ngaønh boùi toaùn sinh ra nhieàu giai thoaïi raát kyø thuù. Coù quaân nhaân xem Töû – Vi tröôùc khi haønh quaân, coù chính trò gia xem Töû – Vi tröôùc khi quyeát ñònh chaáp chaùnh, coù thöông gia xem Töû – Vi tröôùc khi ñaàu tö, coù thanh nieân xem Töû – Vi tröôùc khi laäp gia ñình. Haàu heát nhöõng ai hoaøi nghi veà xaõ hoäi hieän höõu ñeàu coù khuynh höôùng thaêm doø soá maïng cuûa mình trong khoa boùi toaùn, döôøng nhö ñeå tìm nôi huyeàn bí moät ñöôøng loái haønh ñoäng thích nghi tröôùc nhöõng baát traéc cuûa thôøi cuoäc. Baét maïch ñuùng thò hieáu naøy, baùo chí taäp chí, thi nhau khai thaùc ñeà taøi Töû – Vi ñeå thu huùt ñoäc giaû. Naøo laø lyù giaûi, töø laù soá cuûa Toång Thoáng Thieäu, Thieáu Töôùng Kyø, Ñaïi Töôùng Minh cho ñeán laù soá nhöõng minh tinh, ca só Vieät Nam hoaëc nguyeân thuû ngoaïi quoác, naøo laø quaûng baù kieán thöùc Töû – Vi treân maët baùo hay thuaät laïi nhöõng thaønh tích khaùm phaù cuûa nhöõng nhaø lyù soá treân cuoäc ñôøi kyø thuù cuûa moät soá nhaân vaät teân tuoåi. Moät soá khoâng nhoû nhaät baùo coù ñaêng trang Töû – Vi moãi ngaøy. Heát tuaàn baùo “Soá Maïng”, laïi ñeán tuaàn baùo “Khoa Hoïc Huyeàn Bí”, tieáp nhau khai thaùc Töû – Vi vaø nhöõng khoa boùi toaùn khaùc. Thò hieáu ñoù ñaõ khieán cho caùc oâng thaày boùi ñöông nhieân trôû thaønh nhöõng nhaân vaät tai maét voâ cuøng quan troïng trong vieäc chæ ñieåm neáp soáng cho ñaïi chuùng. Ñieàu naøy cuõng thuùc ñaåy moät soá khoâng nhoû boác sö ñaõ chòu khoù tìm hoïc xem boùi ñeå sinh nhai. Bieát boùi toaùn noùi chung vaø vieäc xem Töû – Vi ngaøy nay haàu nhö laø moät thôøi trang, moät caùi “moát” vaên hoùa, kieåu nhö Hippy hay nghe baêng nhaïc. Xaõ hoäi Vieät – Nam hieän nay thi nhau hoïc ñoøi Socrate vaø Traàn – Ñoaøn trong vieäc tri bæ (conais, toi-meâmme). *********** Nhöng, söï thònh haønh cuûa thôøi trang vaên hoùa noùi treân laïi khoâng phuïc vuï gì cho boä moân vaên hoùa! Caùc nhaø lyù soá nhaém vaøo vieäc khai thaùc thò hieáu cuûa thieân haï ñeå möu caàu sinh keá cho chính mình, nhieàu hôn laø khai trieån Töû – Vi ñeå thaâm cöùu khoa hoïc nhaân vaên. Toâi töï nghó nhöõng thöùc giaû coù ít nhieàu hoaøi baõo vaên hoùa haún phaûi nhaän thöùc nhu caàu canh taân khoa Töû – Vi cho xöùng ñaùng vôùi boä moân khoa hoïc nhaân vaên. Theo khaûo höôùng ñoù, quyeån saùch naøy ñöôïc bieân soaïn vôùi hy voïng ñaùp öùng hai muïc tieâu nghieân cöùu thuaàn tuùy: Thöù nhaát laø ñaët laïi moät quan nieäm ñeå khoa Töû – Vi coù theå trôû thaønh moät boä moân nhaân vaên khaû dó chaáp nhaän ñöôïc, khai trieån ñöôïc, tieán boä ñöôïc vaø thích thôøi ñöôïc, giaûi thoaùt khoa naøy khoûi nhöõng raøng buoäc huyeàn bí hay meâ tín. Thöù hai laø chính danh phöông phaùp xem Töû – Vi, aùp duïng qui luaät haøm soá trong vieäc giaûi toaùn. Veà muïc tieâu nhöù nhaát, muoán cho khoa Töû – Vi coù theå trôû thaønh moät boä moân nhaân vaên coù theå khaû chaáp, toâi thieàn nghó, chuùng ta khoâng neân xem noù nhö moät khoa hoïc huyeàn bí, maø phaûi ñaët cho khoa Töû – Vi moät neàn taûng khoâng huyeàn bí. Chuùng ta khoâng neân nhìn caùc “sao” trong khoa Töû – TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 2 Vi nhö nhöõng thaàn linh coù uy löïc tuyeät ñoái quyeát ñònh moät caùch ñoäc ñoaùn caù tính vaø ñôøi ngöôøi, tieàn ñònh cho moãi caù nhaân moät soá vaän ñoäng khoâng theå cöôõng. Toâi khoâng xem khoa Töû – Vi nhö baét nguoàn töø thieân ñaøng hay thaàn linh, maø xuaát phaùt ôû nôi con ngöôøi traàn tuïc, töø nhöõng yeáu toá nhaân baûn keát hôïp laïi thaønh caù – tính con ngöôøi, ñeå roài aûnh höôûng ñeán ñôøi ngöôøi. Phaûi mang khoa Töû – Vi thieân ñaøng xuoáng nhaân theá, töø thaàn quyeàn thanh nhaân baûn, töø meâ tín ra khoa hoïc, töø thieân ñònh ñeán nhaân ñònh. Caùc “sao” trong Töû – Vi laø moät teân goïi, tuy nghóa ñen laø tinh tuù, song nghóa boùng laø moät laø moät yeáu toá cuûa con ngöôøi. Caù nhaân khoâng phaûi do tinh tuù xeáp ñaët maø do tính neát cô baûn, phoái hôïp vôùi truyeàn thoáng gia ñình vaø xaõ hoäi taïo ra. Coù yeáu toá theå chaát, tính tình, töôùng maïo, beänh lyù, ngheà nghieäp, gia ñình, xaõ hoäi, taøi saûn, coù yeáu toá voâ hình hôn nhö phuùc ñöùc, huyeát thoáng phuï maãu. Khoa Töû – Vi ñaõ tìm hieåu con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi qua caùc yeáu toá ñoù. Khaûo höôùng cuûa khoa naøy laø ñaët cho moãi yeáu toá moät caùi teân, taïm duøng teân tinh tuù ñeå goïi, nhöng thöïc söï quan troïng khoâng do caùch meänh danh maø do thöïc chaát vaø yù nghóa cuûa ñoái töôïng ñöôïc meänh danh. Nhì khoa Töû – Vi qua khaûo höôùng thöïc chaát nhö vaäy, chuùng ta môùi thaáy ñöôïc caên baûn ñaùng goïi laø khoa hoïc nhaân vaên cuûa noù. Coù theå quan nieäm caùch maïng naøy khoâng ñöôïc moät soá hoïc giaû chia seû, nhöng toâi thaáy caàn phaûi ñaët laïi neàn taûng quan nieäm nhö theá. Vôùi quan nieäm canh taân ñoù, khoa töû vi môùi coù theå tieán boä ñöôïc nhö moät moân nhaân vaên khaû dó coù qui luaät, duø laø qui luaät toång quaùt. Vôùi quan nieäm canh taân ñoù, khoa Töû – Vi môùi coù theå khai trieån ñöôïc, töùc laø phong phuù hoùa ñöôïc. Vôùi quan nieäm canh taân ñoù, khoa Töû – Vi môùi thích thôøi ñöôïc, khoâng coøn laø moät khoa cheát tónh (science morte) maø coù theå coù trieån voïng soáng ñoäng, thích öùng vôùi caùc hình thaùi phöùc taïp hôn cuûa xaõ hoäi con ngöôøi hieän kim. Moät hoïc giaûi töï cho coù söù maïng vaên hoùa cuûa mình treân khaûo höôùng caáp tieán ñeå giuùp ngöôøi khaùc cuøng vun boài vaø thích duïng boä moân cuûa mình theo ñaø tieán cuûa xaõ hoäi. Goùp phaàn canh taân quan nieäm Töû – Vi, muïc tieâu thöù hai cuûa quyeån saùch naøy laø chính danh phöông phaùp xem Töû – Vi. Sôû dó goïi laø chính danh vì phöông phaùp haøm soá ñöôïc aùp duïng ôû ñaây voán ñaõ coù, chæ hieàm chöa ñöôïc ñònh danh thích ñaùng. Toâi chæ meänh danh phöông phaùp naøy laø haøm soá chôù kyø thuaät khoâng baøy ra ñieàu gì môùi. Haøm soá nhaèm tìm hieåu moät döõ kieän linh ñoäng trong söï lieân heä nhaân quaû cuûa caùc yeáu toá bieán thieân. Noù noùi leân ñöôïc töông quan uaån khuùc giöõa caùc yeáu toá. Xem Töû – Vi theo loái hs laø tìm trong töông quan giöõa caùc cung, caùc sao, baûn meänh, cuïc, caùch, nhöõng chi tieát veà phuùc ñöùc, cha meï, anh em, vôï choàng, con caùi, baûn tính, ngheà nghieäp, taøi saûn, baïn beø, xaõ hoäi, beänh taät, tai hoïa cuûa con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Chæ coù phöông phaùp haøm soá môùi giuùp vaän duïng moät loaït haøng chuïc vì sao ñeå xem moät cung, phoái xeùt moät loaït 5 cung ñeå tìm hieåu moät vaøi yeáu toá, keát hôïp moät loaït 5, 6 yeáu toá linh hoaït ñeå xaùc ñònh moät bí aån cuûa con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Chæ coù danh töø haøm soá môùi goùi gheùm ñöôïc söï soáng ñoäng cuûa khoa Töû – Vi, môùi dieãn ñaït noåi quan nieäm toång hôïp vaø toaøn dieän cuûa khoa naøy trong vieäc khaûo saùt con ngöôøi phöùc taïp cuûa chuùng ta. Chæ coù haøm soá môùi noùi leân yù nieäm dòch lyù ñoäc ñaùo cuûa nhaân loaïi, cuûa nhaân sinh, cuûa nhaân tính. Chæ coù haøm soá môùi laø phöông phaùp ñoäng hoïc (dynamique) khai trieån ñöôïc qui luaät bieán hoùa voâ cuøng phong phuù cuûa caù tính vaø sinh hoaït con ngöôøi. Muoán khaûo saùt moät sinh vaät ñoäng bieát suy tö phaûi aùp duïng phöông phaùp ñoäng môùi khaû dó quaùn trieät vaø dieãn ñaït heát caùc uaån khuùc cuûa ñôøi soáng caù nhaân vaø nhöõng yeáu toá chi phoái caù nhaân trong khoâng gian vaø thôøi gian. Quaû thaät laø moät khaùm phaù kyø thuù khi tìm ñöôïc trong neàn toaùn hoïc Taây Phöông moät phöông phaùp khaûo taân ñöôïc leà loái xem Töû – Vi, phuø hôïp vôùi nguyeän voïng canh taân quan nieäm Töû – Vi. Nhôø ñoù, khoa naøy môùi coù trieån voïng tieán boä, phong phuù vaø thích thôøi, döïa treân quan nieäm môùi vaø döïa treân phöông phaùp ñöôïc chính danh raát aên khôùp. Tuy nhieân, coù moät quan nieäm canh taân, coù moät phöông phaùp thích hôïp, khoa Töû – Vi cuõng chöa chaéc coù ñuû trieån voïng ñöùng vaøo haøng moät boä moân nhaân vaên neáu khoa naøy khoâng ñöôïc quaûng baù. Nhu caàu ñaïi chuùng hoùa kieán thöùc Töû – Vi giuùp cho khoa naøy ñöôïc phoå caäp, loâi cuoán theâm TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 3 nhieàu ngöôøi khai trieån ñeå vun boài cho neàn taûng tieân khôûi cuûa moät boä moân nhaân vaên. Söï tieán boä cuûa noù tuøy thuoäc vaøo coá gaéng coäng ñoàng cuûa caùc nhaø khaûo cöùu, töø nhöõng maàm non cho ñeán nhöõng baäc laõo thaønh. Vaán ñeà ñaët ra cho nhu caàu ñaïi chuùng hoùa laø laøm sao cho khoa naøy deã hieåu, deã hoïc, deã xem, laøm sao cho khoa naøy coù nhieàu ngöôøi hieåu, nhieàu ngöôøi xem, nhieàu ngöôøi hoïc ñöôïc. Töø ñoù, môùi hi voïng coù theâm baïn ñoàng haønh ñoùng goùp theâm vaøo noã löïc coäng ñoàng vaø lieân tuïc cuûa moät taäp theå cuøng nghieân cöùu coâng trình vaên hoùa haøo höùng naøy. Coù nhö vaäy khoa Töû – Vi môùi theâm hoaøn bò, môùi theâm suùc tích, môùi thöïc duïng ñöôïc nhieàu hôn. Ñöôïc thuùc ñaåy bôûi tinh thaàn ñoù, toâi maïo muoäi bieân soaïn quyeån saùch naøy vôùi 5 muïc ñích: − Muoán ñoùng goùp vaøo vieäc tìm hieåu con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. − Thöû heä thoáng hoùa nhöõng hieåu bieát Töû – Vi cuûa nhöõng ngöôøi ñi tröôùc. − Thöû khai trieån theâm vaøi khía caïnh chöa ñöôïc saùng toû cuûa khoa Töû – Vi. − Coáng hieán kieán thöùc cuûa rieâng mình cho nhöõng ngöôøi muoán hoïc. − Neâu leân moät soá vaán ñeà chöa coù ñaùp soá oån thoûa trong khoa Töû – Vi. Khi hoaøn taát quyeån saùch naøy toâi laáy laøm thaát voïng vì nhaän thaáy ngaønh Töû – Vi coøn quaù nhieàu ñieàu caàn khaùm phaù trong khi sôû hoïc cuûa mình coù giôùi haïn. Nhöng, thieàn nghó, thaø maïnh daïn khai phaù theâm moät ñoaïn ñöôøng ñeå doïn moät höôùng ñi coøn hôn laø thuùc thuû ñôïi chôø keû khaùc baét ñaàu. Ñoaïn ñöôøng ñaõ phaùt quang trong quyeån saùch naøy haõy coøn nhieàu choâng gai, caàn ñöôïc nhöõng taùc giaû sau hoaøn taát. Do ñoù hoaøi baõo thaâm saâu cuûa toâi laø mong moûi ñoùn nhaän, trong theá heä naøy, nhöõng coâng trình khaûo cöùu boå tuùc hay pheâ bình cuûa nhöõng baäc cao kieán, ngoõ haàu hoaøn thaønh myõ maõn hôn coâng trình vaên hoùa haøo höùng naøy. *************** Quyeån saùch naøy chæ caùch ñoaùn soá vaø chæ caùch laáy soá Töû – Vi. Neáu vieäc laáy soá töông ñoái deã daøng thì traùi laïi, vieäc ñoaùn soá voâ cuøng phöùc taïp. Ñeå giaûn dò hoùa coâng vieäc naøy, quyeån saùch ñaëc bieät nhaán maïnh ñeán 2 phaàn: − Ñònh nghóa vaø giaûi thích nhöõng yù nieäm caên baûn cuûa Töû – Vi, ñoàng thôøi trình baøy neàn taûng Trieát lyù cuûa khoa Töû – Vi qua lyù thuyeát AÂm Döông Nguõ Haønh. Trong phaàn naøy, coù nhöõng chöông tham luaän ñaïi cöông veà haøm soá Töû – Vi vaø veà giaù trò khoa Töû – Vi. − Phaân tích yù nghóa cuûa 14 chính tinh vaø 96 phuï tinh thoâng duïng cuûa laù soá Töû – Vi. Moãi chöông tham luaän cuõng nhö moãi sao phaân tích ñaõ goùi gheùm heát kieán thöùc ñaõ coù vaø hieän coù, ñöôïc saép xeáp theo moät boá cuïc maïch laïc, giaûn dò, ngoõ haàu giuùp moät ngöôøi môùi hoïc moät soá voán lieáng caên baûn caàn thieát tìm hieåu con ngöôøi vaø cuoäc ñôøi cuûa mình, vöøa coù theå khaûo cöùu tieáp theo boä moân nhaân vaên coøn dang dôû. Duø quyeån saùch naøy ñaõ coù heä thoáng hoùa vaø phong phuù hoùa khoa Töû – Vi theo moät khaûo höôùng sö phaïm, nhöng cuõng khoâng chaéc thanh toaùn heát ñöôïc nhöõng choâng gai cuûa vieäc giaûi ñoaùn laù soá. Duø phong phuù ñeán ñaâu, quyeån saùch naøy cuõng khoâng theå lieät keâ taát caû tröôøng hôïp vaø bieán coá xaûy ra cho con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Vieäc tìm hieåu chi tieát chính xaùc coøn ñoøi hoûi söï suy luaän chaët cheõ treân kieán thöùc hieän coù, söï caân nhaéc chu ñaùo caùc yeáu toá vaø nhaát laø tröïc giaùc linh maãn cuûa ngöôøi giaûi ñoaùn. Phaàn ñoùng goùp cuûa quyeån saùch, nhieàu laém laø chieám phaân nöûa coâng trình giaûi ñoaùn. Phaân nöûa coâng vieäc coøn laïi tuøy thuoäc vaøo ngöôøi xem soá. Caùi khoù laø ôû choã ñoù. Nhöng caùi hay cuõng töø ñoù maø ra. ************** TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 4 Thaät vaäy, khaùm phaù ñöôïc moät uaån khuùc cuûa moät con ngöôøi hay ñôøi ngöôøi laø moät thaønh tích heát söùc khang kieän. Söï thaønh coâng seõ mang ñeán cho ta moät nieàm khoaùi laïc tinh thaàn, moät söï töï haøo phaùt giaùc ñöôïc nhaân cô hay thieân cô, moät söï haøi loøng, moät nieàm töï maõn cuûa moät ngöôøi tìm ñöôïc ñaùp soá cho moät baøi toaùn khoù hoaëc thaéng ñöôïc moät vaùn côø khaéc nghieät. Nhöng, theo thieån nghó, nieàm laïc thuù tinh thaàn ñoù cuõng chöa boå ích baèng nhöõng thuû ñoaùn maø ngöôøi giaûi ñoaùn Töû – Vi voâ tình luyeän ñöôïc. Ñoù laø nhöõng lôïi ñieåm veà ñöùc tính, höõu duïng cho vieäc tu nhaân, nhöõng lôïi ñieåm veà söï hieåu bieát taâm lyù, höõu duïng cho vieäc giao thieäp. Thaät vaäy, khaûo saùt töø giaûi ñoaùn Töû – Vi giuùp caù nhaân töï luyeän ñöôïc oùc tìm toøi, taäp söï thoùi quen suy tö, phaùt trieån naêng khieáu suy luaän, goït giuõa ñöôïc tröïc giaùc, tinh vi hoùa ñöôïc oùc phaân tích vaø toång hôïp, reøn luyeän ñöôïc yù thöùc thöïc nghieäm, phaùt huy ñöôïc oùc tìm toøi söï thaät vaø trình baøy söï thaät ñuùng taàm möùc cuûa noù. Lôïi ích cho nhaân tính, khoa Töû – Vi coøn lôïi ích cho vieäc bang giaùo vôùi xaõ hoäi. Noù phong phuù hoùa söï hieåu bieát taâm lyù ngöôøi ñôøi, ñaùnh giaù ñöôïc ngöôøi toát, keû xaáu, giuùp cho söï choïn baïn hay aán ñònh ñöôøng loái giao thieäp vôùi xaõ hoäi, töø söï bieát mình ñeán bieát ngöôøi, vaø bieát ñaâu coù theå giuùp moãi ngöôøi töï mình choïn ñöôïc moät nhaân sinh quan thích hôïp vôùi caù tính vaø hoaøn caûnh cuûa mình trong moâi tröôøng sinh hoaït cuûa mình. Ñi xa hôn, söï hieåu bieát theâm sôû tröôøng, sôû ñoaûn cuûa mình coù theå giuùp reøn luyeän ñöùc tính, tieát giaûm thoùi xaáu, phaùt huy tính toát. Coøn söï quaùn trieät sôû tröôøng sôû ñoaûn cuûa ngöôøi khaùc coù theå giuùp ñeà ra khuyeán caùo caàn thieát nhaèm khuyeán khích thieän taâm, caûi söûa aùc tính cuûa baïn beø, ñoàng nghieäp. Nhìn döôùi nhaõn quan thöïc duïng naøy, khoa Töû – Vi coù taùc duïng phuïng söï nhaân tính vaø lôïi ích cho nhaân sinh: moãi caù nhaân coù theå töï bieát vaø bieát ngöôøi, moät ñieàu kieän toái caàn cho vieäc bang giao xaõ hoäi, cho vieäc choïn baïn, cho vieäc duøng ngöôøi ñuùng choã. Vieäc nghieân cöùu Töû – Vi, muoán cho thieát duïng, nhaát ñònh phaûi ñöôïc höôùng veà muïc ñích thöïc tieãn ñoù. ************ Toâi thaønh kính khaâm phuïc nhöõng coâng trình khai saùng khoa Töû – Vi cuûa nhöõng taùc giaû ñi tröôùc, ñaõ ñoùng goùp cho boä moân lyù soá nhaân vaên naøy nhöõng pho saùch voâ cuøng giaù trò. Saigon ngaøy 9 thaùng 9 naêm 1972 NGUYEÃN PHAÙT LOÄC QUYEÅN NHAÁT PHAÀN I: Thieáp laäp vaø luaän ñoaùn laø soá CHÖÔNG 1 – Caùch thöùc thieát laäp laù soá CHÖÔNG 2 – Qui taéc ñoaùn luaän laù soá PHAÀN II: THAM LUAÄN ÑAÏI CÖÔNG VEÀ TÖÛ – VI CHÖÔNG 1 – Luaän veà caùc cung CHÖÔNG 2 – Luaän veà caùc sao CHÖÔNG 3 – Luaän veà Baûn Meänh, Cuïc, Caùch TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc CHÖÔNG 4 – Luaän veà AÂm Döông Nguõ Haønh CHÖÔNG 5 – Luaän veà Haøm Soá Töû – Vi CHÖÔNG 6 – Luaän veà giaù trò khoa Töû – Vi www.tuviglobal.com 5 TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 6 PHAÀN THÖÙ NHAÁT Chöông 1 Caùch thöùc thieát laäp laù soá Töû – Vi A. Nhöõng danh töø phaûi nhôù Baát cöù laù soá Töû – Vi naøo cuõng coù hình daùng sau ñaây: Cung Cung Cung Cung TÎ NGOÏ MUØI THAÂN Teân, hoï Cung Cung Ngaøy, thaùng THÌN DAÄU Giôø sinh Naêm sinh Cung Cung Tuoåi AÂm, Döông MAÕO TUAÁT Baûn Meänh Cuïc Cung Cung Cung Cung DAÀN SÖÛU TYÙ HÔÏI Khoang giöõa laù soá goïi laø ÑÒA BAØN, duøng ñeå ghi hoï, teân, ngaøy, thaùng, giôø, naêm sinh, tuoåi AÂm hay Döông, Baûn Meänh, Cuïc vaø teân caùc tieåu haïn. Vuøng chaâu vi laù soá, goïi laø THIEÂN BAØN, chia laøm 12 oâ, moãi oâ goïi laø CUNG. Vò trí caùc cung ñöôïc ghi trong hình veõ. Caàn phaûi nhôù roõ vò trí caùc cung naøy ñeå laäp laù soá. Thieân baøn duøng ñeå ghi teân caùc cung, chính tinh, phuï tinh, caùc thaäp nieân. Coù moät soá sao ñöôïc laáy theo chieàu THUAÄN, moät soá sao khaùc ñöôïc laáy theo chieàu NGHÒCH. Chieàu thuaän laø chieàu kim ñoàng hoà. Chieàu nghòch laø chieàu ngöôïc kim ñoàng hoà. Ñeå thieát laäp moät laù soá cho saùng suûa deã xem, thieát töôûng neân duøng 2 loaïi möïc: − Moät loaïi möïc maøu ñeå ghi teân hoï, ngaøy thaùng giôø naêm sinh, tuoåi Döông hay AÂm, Baûn Meänh, Cuïc, caùc chính tinh, caùc soá thaäp nieân vaø 2 sao Tuaàn, Trieät. − Moät loaïi möïc thöôøng ñeå ghi caùc phuï tinh vaø teân caùc tieåu haïn. Ngoaøi ra ñeå cho deã xem, ôû moãi oâ caùc phuï tinh phaûi ñöôïc ghi chuù nhö sau: − Phuï tinh toát, goïi laø CAÙT TINH, ghi beân traùi moãi oâ. − Phuï tinh xaáu, goïi chung laø HUNG TINH, ghi beân phaûi. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 7 Vieäc xeáp haøng naøy raát lôïi ích khi giaûi ñoaùn laù soá, bôûi vì luùc giaûi ñoaùn, thöôøng phaûi so saùnh soá löôïng sao toát vaø sao xaáu trong moät cung ñeå caân nhaéc. Sau ñoù môùi baét ñaàu tieán haønh caùc giai ñoaïn laáy soá. Coù 7 giai ñoaïn: − Xaùc ñònh ngaøy, giôø, thaùng, naêm sinh cho ñuùng. − Xaùc ñònh tuoåi AÂm, Döông, Baûn Meänh. − Xaùc ñònh vò trí cung Meänh, cung Thaân vaø caùc cung khaùc treân laù soá. − Xaùc ñònh Cuïc. − An Töû – Vi, Thieân Phuû vaø nhöõng chính tinh khaùc. − An caùc phuï tinh. − An caùc thaäp nieân vaø teân cung tieåu haïn. B. Xaùc ñònh ngaøy giôø thaùng naêm sinh Khoa Töû – Vi bao giôø cuõng duøng AÂM LÒCH ñeå tính tuoåi, ngaøy, thaùng, naêm, giôø sinh. Cho neân phaûi ñoåi ngaøy döông lòch ra ngaøy aâm lòch. Baûn ñoái chieáu Döông lòch vaø AÂm lòch ñöôïc ghi trong moät quyeån saùch coù baøy baùn ôû thò tröôøng goïi laø “Hai traêm naêm döông lòch vaø aâm lòch ñoái chieáu 1780 – 1980” cuûa taùc giaû Nguyeãn Nhö Laân. Saùch naøy laø duïng cuï caàn thieát ñeå ñoåi ngaøy. Tröôùc heát, phaûi bieát chaéc chaén ngaøy sanh. Chæ laáy soá theo ngaøy sanh chôù khoâng laáy theo ngaøy khai sanh. Ngaøy sanh goàm nhöõng yeáu toá sau: − Naêm aâm lòch, − Thaùng aâm lòch, − Ngaøy aâm lòch, − Giôø aâm lòch. Quan troïng nhaát laø thaùng vaø giôø aâm lòch. Caàn phaûi löu yù caùc ñieåm sau: 1) Thaùng aâm lòch nhuaàn Coù naêm nhuaàn thì coù ñeán 2 thaùng aâm lòch gioáng nhau. Ví duï: Naêm Quyù Daäu (1993) coù 2 thaùng 5 aâm lòch. Duø sanh ôû thaùng 5 tröôùc hay thaùng 5 sau ñeàu phaûi coi nhö thaùng 5, khoâng phaân bieät tröôùc sau. Coù quan ñieåm cho raèng nhöõng ngöôøi sanh töø 15 ñeán 30 thaùng 5 sau phaûi coi nhö sanh vaøo thaùng 6. Nhöng quan ñieåm naøy bò moät soá nhaø khaûo cöùu cho laø sai. Vaán ñeà coøn ñang tranh chaáp. 2) Giôø aâm lòch AÂm lòch coù 12 giôø moãi ngaøy, moãi giôø keùo daøi 2 tieáng ñoàng hoà. Baûng giôø AÂm lòch ñöôïc veõ nhö sau: THÔØI HAÏN GIÔØ THÔØI HAÏN GIÔØ TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 23 giôø ñeán 1 giôø Tyù 11 giôø ñeán 13 giôø Ngoï 1--3- Söûu 13 - - 15 - Muøi 3--5- Daàn 15 - - 17 - Thaân 5--7- Maõo 17 - - 19 - Daäu 7--9- Thìn 19 - - 21 - Tuaát 9 - - 11 - Tî 21 - - 23 - Hôïi 8 Caàn löu yù raèng: − Neáu sanh quaù 23 giôø (23 giôø 1 phuùt) môùi keå laø giôø Tyù. − Neáu sanh ñuùng 1 giôø saùng thì coøn keå laø giôø Tyù. − Trong tröôøng hôïp sanh vaøo giôø Tyù, phaûi löu yù tính qua ngaøy môùi, bôûi leõ ngaøy môùi baét ñaàu töø giôø Tyù. Thoâng thöôøng, ñoàng hoà caù nhaân khoâng ñöôïc ñuùng laém, coù theå sôùm hay treã ñoái vôùi giôø chính thöùc. Cho neân, coù theå, ñoái vôùi nhöõng ngöôøi sanh vaøo ranh giôùi cuûa 2 giôø aâm lòch thöôøng hay tính sai giôø. Ngoaøi ra, nguyeân nhaân quan troïng nhaát laøm cho vieäc tính giôø sai laïc laø giôø ôû Vieät – Nam troài suït vôùi thôøi gian, vì leä thuoäc vaøo yeáu toá chính trò. Giôø Phaùp – thuoäc bò giôø Nhaät – thuoäc thay ñoåi, giôø Nhaät – thuoäc laïi bò giôø Phaùp – thuoäc thay ñoåi moät laàn nöõa, ñeán thôøi kyø Vieät – Nam ñoäc laäp, giôø cuõng bò söûa 2 laàn. CAÙC GIAI ÑOAÏN THAY ÑOÅI GIÔØ CHÍNH THÖÙC VAØ PHAÙP ÑÒNH ÔÛ VIEÄT – NAM NGAØY GIÔØ CHÍNH THÖÙC AÙP DUÏNG VAØ PHAÙP ÑÒNH 1/1/1943 Leân moät tieáng treân moät giôø chính thöùc vaø phaùp ñònh Nghò ñònh 23/12/1942 (JOIC trang 3749) aùp duïng cho toaøn coõi Ñoâng Döông 1/4/1945 (19/2 AÁt Daäu) Leân theâm 1 tieáng nöõa (theo giôø Nhaät Baûn) Nghò ñònh 29/3/1945 (JOIC trang 4) do Tsukamoto kyù 1/4/1947 (12/3 Ñinh Hôïi) Giôø Greenwich coäng 8 tieáng Nghò ñònh 28/3/1947 (JOIC trang 591) do Walluy kyù aùp duïng toaøn Ñoâng Döông 1/7/1955 (12/5 AÁt Muøi) Giôø cuûa thôøi ñaïo thöù 7, töùc laø luøi laïi 1 tieáng so vôùi giôø tröôùc 1947 Duï soá 46 ngaøy 25/6/1955 (CBVN trang 1781) aùp duïng keå töø 1 giôø saùng ñeâm 30/6 raïng 1/7/1955 taïi mieàn Nam vó tuyeán 17, Ngoâ Ñình Dieäm kyù (25/11 Nhaâm Ngoï) VAÊN KIEÄN PHAÙP LYÙ TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc 1/1/1960 (3/12 Kyû Hôïi) www.tuviglobal.com Leân 1 tieáng treân giôø cuûa thôøi ñaïo thöù 7 9 Saéc leänh soá 362/TTP ngaøy 30/12/1959 (CBVNCH trang 62) aùp duïng töø 23 giôø ñeâm 31/12/1959 raïng 1/1/1960 taïi Nam vó tuyeán 17 Theo söï phaân chia muùi giôø treân theá giôùi thì toaøn theå Ñoâng Döông naèm trong muùi giôø thöù 7 (thôøi ñaïo thöù 7), muùi giôø chuaån laø muùi Greenwich soá 0. Theo söï thay ñoåi treân, giôø Töû – Vi qua thôøi gian ñöôïc tính theo baûng döôùi ñaây: BAÛNG ÑOÅI GIÔØ SANG RA GIÔØ TÖÛ – VI MOÁC THÔØI GIAN GIÔØ CHÍNH THÖÙC VAØ PHAÙP ÑÒNH GIÔØ TÍNH THEO TÖÛ VI Tröôùc 1/1/1943 (25/11 Nhaâm Ngoï) Giôø chính thöùc vaø phaùp ñònh Sanh giôø naøo tính theo giôø ñoù (0) Töø 1/1/1943 (25/11 Nhaâm Ngoï) Leân 1 tieáng treân Giôø Töû Vi laø giôø giôø chính thöùc sanh tröø ñi hai vaø phaùp ñònh tieáng (-1) Töø 1/4/1945 (19/2 AÁt Daäu) ñeán 31/3/1947 (11/3 Ñinh Hôïi) Leân theâm 1 tieáng nöõa (theo giôø Nhaät Baûn) Giôø Töû Vi laø giôø sanh tröø ñi hai tieáng (-2) Töø 1/4/1947 (12/3 Ñinh Hôïi) ñeán 30/6/1955 (11/5 AÁt Muøi) Giôø Greenwich coäng 8 tieáng Giôø Töû Vi laø giôø sanh tröø ñi moät tieáng (-1) Töø 1/7/1955 (12/5 AÁt Muøi) ñeán 31/12/1959 (2/12 Kyû Hôïi) Giôø cuûa thôøi ñaïo thöù 7 Sanh giôø naøo tính giôø ñoù (0) Töø 1/1/1960 (3/12 Kyû Hôïi) Leân 1 tieáng treân giôø cuûa thôøi ñaïo thöù 7 Giôø Töû Vi laø giôø sinh tröø ñi moät tieáng (-1) Ñeán 31/3/1945 (18/2 AÁt Daäu) Nhö vaäy, chæ nhöõng ngöôøi sanh tröôùc 25/11 Nhaâm Ngoï vaø sanh töø 12/5 AÁt Muøi ñeán 2/12 Kyû Hôïi môùi thaät söï sanh ñuùng giôø, khoâng phaûi coäng, tröø. Hieän thôøi, giôø sanh sôùm hôn giôø Töû – Vi moät tieáng ñoàng hoà. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 10 Khi xaùc ñònh ñöôïc ngaøy, giôø, thaùng, naêm sinh ñuùng roài thì bieân vaøo khoaûng giöõa laù soá. C. Xaùc ñònh tuoåi AÂm hay Döông vaø Baûn Meänh Coù 2 caùch phaân bieät tuoåi AÂm hay Döông: 1) Tính theo haøng CAN cuûa naêm sinh DÖÔNG Giaùp Bính Maäu Canh Nhaâm AÂM AÁt Ñinh Kyû Taân Quyù 2) Tính theo haøng CHI cuûa naêm sinh DÖÔNG Tyù Daàn Thìn Ngoï Thaân Tuaát AÂM Söûu Maõo Tî Muøi Daäu Hôïi Caùch tính naøo cuõng ñöa ñeán keát quaû gioáng nhau. Neáu laø trai, tuoåi Döông thì goïi laø DÖÔNG NAM, tuoåi AÂM thì goïi laø AÂM NAM. Neáu laø gaùi, tuoåi Döông thì goïi laø DÖÔNG NÖÕ, tuoåi AÂM thì goïi laø AÂM NÖÕ. Bieân tuoåi Döông Nam hoaëc AÂm Nam, hoaëc Döông Nöõ hoaëc AÂm nöõ vaøo khoaûng giöõa laù soá. Tieáp theo laø tìm baûn meänh, ñuùng hôn laø loaïi haønh cuûa Baûn Meänh, caên cöù theo can vaø chi cuûa tuoåi, theo baûng lieät keâ sau ñaây. D. XAÙC ÑÒNH LOAÏI HÌNH CUÛA BAÛN MEÄNH CAN CHI NAÊM SINH GIAÙP TYÙ Haûi trung kim 1924 BÍNH ÑINH MAÄU Giaûn haï thuûy 1936 Tích lòch hoûa 1948 Ñaïi kheâ thuûy Loä trung hoûa KYÛ CANH Thaønh ñaàu thoå TAÂN Bích thöôïng thoå 1960 NHAÂM Tuøng baïc moäc QUYÙ Tang ñoá moäc 1912 Tang ñoá moäc 1913 Bích thöôïng thoå 1961 Tích lòch hoûa 1949 Giaûn haï thuûy 1937 Haûi trung kim 1925 SÖÛU DAÀN AÁT Kim baïc kim TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc 1914 THÌN DAÄU TUAÁT HÔÏI Bình ñòa moäc 1958 OÁc th. Thoå 1946 Sôn ñaàu hoûa 1934 Sôn ñaàu hoûa 1935 OÁc th. Thoå 1947 Kieám ph. Kim 1932 Kieám ph. Kim 1933 Thaïch löïc moäc 1921 Thoa x. kim 1970 Bình ñòa moäc 1959 Döông lieãu moäc 1943 Loä baøng thoå 1931 Ñaïi dòch thoå 1969 Sôn haï hoûa 1957 Tuyeàn tr. Thuûy 1945 Döông lieãu moäc 1942 Thaïch löïu moäc 1920 Ñaïi dòch thoå 1968 Sôn haï hoûa 1956 Tuyeàn tr. THAÂN Thuûy 1944 Tröôøng löu thuûy 1953 Baïch laïp kim 1941 Thieân th. Hoûa 1918 Thieân haø thuûy 1967 Sa trung kim 1955 Tröôøng löu thuûy 1952 Loä baøng thoå 1930 Thieân thöôïng hoûa 1918 Kim baïc kim 1963 Tuøng baïc moäc 1951 Ñaïi laâm moäc 1929 Sa trung thoå 1917 11 1962 Baïch laïp kim 1940 Ñaïi laâm moäc 1928 Thieân haø thuûy 1966 Sa trung kim 1954 1950 Thaønh ñaàu thoå 1939 Loä trung hoûa 1927 Phuù ñ. Hoûa 1965 MUØI 1938 Sa trung thoå 1916 Phuù ñ. hoûa 1964 TÎ NGOÏ 1926 Ñaïi kheâ thuûy 1915 MAÕO www.tuviglobal.com Ñaïi haûi thuûy 1922 Thoa x. kim 1971 Ñaïi haûi thuûy 1923 TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 12 VÍ DUÏ: Tuoåi Bính Tyù, loaïi Haønh cuûa Baûn Meänh laø Giaûn Haï Thuûy, tuoåi Canh Tuaát laø Thoa Xuyeán Kim. E. XAÙC ÑÒNH VÒ TRÍ CUNG MEÄNH (M) VAØ CUNG THAÂN (T) (caên cöù vaøo Thaùng vaø Giôø sinh) M Gieâng T M Hai T M Ba T M Tö T M Naêm T M Saùu T M Baûy T M Taùm T TYÙ SÖÛU DAÀN MAÕO THÌN TÎ NGOÏ MUØI THAÂN DAÄU TUAÁT HÔÏI Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc M Chín T M Möôøi T Möôøi M Moät T M Chaïp T www.tuviglobal.com 13 Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù VÍ DUÏ: Ngöôøi sinh thaùng hai, giôø Tyù, Meänh vaø Thaân ñoàng cung ôû Maõo. Ngöôøi sinh thaùng chaïp, giôø Tî, Meänh cung ôû cung Thaân vaø Thaân ôû cung Ngoï. Sau khi bieát ñöôïc vò trí cung an Meänh. Thaân roài baét ñaàu töø cung Meänh, theo chieàu THUAÄN, ghi caùc cung keá tieáp theo thöù töï: Meänh, Phuï maãu, Phuùc ñöùc, Ñieàn traïch, Quan loäc, Noâ boäc, Thieân di, Taät aùch, Taøi baïch, Töû töùc, Phu (Theâ), Huynh ñeä. F. Tìm cuïc cuûa Tuoåi Cuïc cuûa tuoåi tuøy thuoäc vaøo Can vaø cung an Meänh theo baûng keâ döôùi ñaây: CAN NEÁU MEÄNH LAÄP TAÏI CUNG Tyù, Söûu Daàn, Maõo Thìn, Tî Ngoï, Muøi Thaân, Daäu Tuaát, Hôïi Giaùp, Kyû Thuûy Hoûa Moäc Thoå Kim Hoûa AÁt, Canh Hoûa Thoå Kim Moäc Thuûy Thoå Bính, Taân Thoå Moäc Thuûy Kim Hoûa Moäc Ñinh, Nhaâm Moäc Kim Hoûa Thuûy Thoå Kim Maäu, Quyù Kim Thuûy Thoå Hoûa Moäc Thuûy Ví duï: Tuoåi Kyû, meänh ñoùng taïi cung Maõo, thì Hoûa cuïc Tuoåi Nhaâm, meänh ñoùng ôû cung Muøi thì Thuûy cuïc. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc AÂm. www.tuviglobal.com 14 Bieát ñöôïc teân cuïc, ghi ngay vaøo khoaûng giöõa laù soá, döôùi choã ghi baûn meänh, tuoåi Döông Cuïc duøng ñeå tìm vò trí sao Töû – Vi TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 15 G. XAÙC ÑÒNH VÒ TRÍ SAO TÖÛ VI (theo Cuïc vaø Ngaøy sinh) NGAØY SINH THUÛY MOÄC KIM THOÅ HOÛA luïc nguõ töù tam nhò cuïc cuïc cuïc cuïc cuïc NGAØY SINH THUÛY MOÄC KIM töù tam nhò cuïc cuïc cuïc THOÅ HOÛA luïc nguõ cuïc cuïc 1 Söûu Thìn Hôïi Ngoï Daäu 16 Daäu Daäu Tî Daäu Ngoï 2 Daàn Söûu Thìn Hôïi Ngoï 17 Daäu Ngoï Maõo Daàn Maõo 3 Daàn Daàn Söûu Thìn Hôïi 18 Tuaát Muøi Thaân Muøi Thìn 4 Maõo Tî Daàn Söûu Thìn 19 Tuaát Tuaát Tî Thìn Tyù 5 Maõo Daàn Tyù Daàn Söûu 20 Hôïi Muøi Ngoï Tî Daäu 6 Thìn Maõo Tî Muøi Daàn 21 Hôïi Thaân Thìn Tuaát Daàn 7 Thìn Ngoï Daàn Tyù Tuaát 22 Tyù Hôïi Daäu Maõo Muøi 8 Tî Maõo Maõo Tî Muøi 23 Tyù Thaân Ngoï Thaân Thìn 9 Tî Thìn Söûu Daàn Tyù 24 Söûu Daäu Muøi Tî Tî 10 Ngoï Muøi Ngoï Maõo Tî 25 Söûu Tyù Tî Ngoï Söûu 11 Ngoï Thìn Maõo Thaân Daàn 26 Daàn Daäu Tuaát Hôïi Tuaát 12 Muøi Tî Thìn Söûu Maõo 27 Daàn Tuaát Muøi Thìn Maõo 13 Muøi Thaân Daàn Ngoï Hôïi 28 Maõo Söûu Thaân Daäu Thaân 14 Thaân Tî Muøi Maõo Thaân 29 Maõo Tuaát Ngoï Ngoï Tî 15 Thaân Ngoï Thìn Thìn Söûu 30 Thìn Hôïi Hôïi Muøi Ngoï VÍ DUÏ: Sinh ngaøy 7, Moäc tam Cuïc thì sao Töû – Vi ñoùng ôû cung Ngoï. Sing ngaøy 19, Thoå nguõ cuïc, Töû – Vi ñoùng ôû cung Thìn. VÒ TRÍ 14 CHÍNH TINH * Mieáu ñòa oo Vöôïng ñòa NEÁU ÖÛ o Ñaéc ñònh t Haõm ñòa AN CAÙC CHÍNH TINH VAØO CAÙC CUNG TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc TÖÛ VI ÔÛ TYÙ TYÙ Töû o SÖÛU Cô o o Töû Phaù oo DAÀN Phaù t Cô o SÖÛU DAÀN MAÕO www.tuviglobal.com 16 THÌN TÎ NGOÏ MUØI THAÂN DAÄU TUAÁT HÔÏI * Lieâm Phuû oo AÂm t Tham t t Ñoàng Cöï t oo Vuõ töôùng * t Döông Löông t Saùt t Cô t Phuû oo AÂm t t Lieâm Tham t Cöï o Töôùng o * Ñoàng Löông oo * Vuõ Saùt t Döông t * Töû Phuû * AÂm t Tham oo Cöï t oo Lieâm Töôùng oo Löông o Saùt * Ñoàng t Vuõ * Döông t T Cô AÂm t Töû Tham t Cöï t Töôùng o Löông * o Lieâm Saùt o Ñoàng t t Vuõ Phaù t Tham o * Cô Cöï * oo Töû Töôùng oo Löông t Saùt * Phaù o Ñoàng o * Cô Löôïng * * Töû Saùt oo Phaù t MAÕO Döông t Phuû * THÌN oo Ñoàng AÂm oo o AÂm Döông o TÎ oo Ñoàng AÂm oo * Vuõ Tham o Cöï Döông oo Töôùng oo NGOÏ Tham t t Ñoàng Cöï t oo Vuõ Töôùng * oo Döông Löông oo Saùt t MUØI Cöï oo Töôùng o * Ñoàng Löông oo o Vuõ Saùt t Döông oo THAÂN oo Lieâm Töôùng oo Löông * Saùt * Ñoàng o Vuõ * DAÄU Löông oo o Lieâm Saùt o TUAÁT Saùt oo Lieâm Cô oo Lieâm oo t Lieâm Phaù t Töû * AÂm * * Lieâm Phuû o AÂm * Phuû * AÂm * t Lieâm Tham t Phaù t Cô o o Töû Phaù oo Döông * Phaù * Cô o * Töû Phuû * AÂm * Tham oo Cöï oo Ñoàng t t Vuõ Phaù t Döông * Phuû o oo Cô AÂm oo oo Töû Tham oo Cöï t Töôùng oo Phaù Ñoàng oo o  Tham * oo Löông TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc o www.tuviglobal.com oo o t Lieâm Phaù t HÔÏI o Phuû o Vuõ Phuû * AÂm Döông o o t Ñoàng AÂm t * Vuõ Tham * o Cöï Döông t CHUÙ THÍCH: Cô: Thieân Cô Döông: Thaùi Döông Töû: Töû Vi AÂm: Thaùi AÂm Saùt: Thaát Saùt Phuû: Thieân Phuû Ñoàng: Thieân Ñoàng Phaù: Phaù Quaân Vuõ: Vuõ Khuùc Löông: Thieân Löông Lieâm: Lieâm Trinh Töôùng: Thieân Töôùng Cöï: Cöï moân Tham: Tham Lang 17 Cô Cöï * Töû Töôùng oo t Töôùng t * Cô Löông * oo Töû Saùt * CAÙC SAO AN THEO GIÔØ SINH (6 SAO) C = Caùt tinh (sao toát noùi chung) H = Hung tinh (sao xaáu noùi chung) SAO GIÔØ SINH TYÙ SÖÛU DAÀN MAÕO THÌN TÎ NGOÏ MUØI THAÂN DAÄU TUAÁT HÔÏI C-Vaên Xöông Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi C-Vaên Khuùc Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo C-Thai Phuï Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî CPhong Caùo Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu H-Ñòa Khoâng Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù H-Ñòa Kieáp Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát CAÙC SAO AN THEO THAÙNG SINH (6 SAO) SAO THAÙNG SINH TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C-Höõu Baät Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi C-Taû Phuø Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo C-Thieân Giaûi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi C-Thieân Y Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù H-Thieân Rieâu Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù H-Thieân Hình Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi thaân CAÙC SAO AN THEO CAÊN CUÛA NAÊM SINH (17 SAO) SAO GIAÙP AÁT BÍNH ÑINH MAÄU KYÛ CANH TAÂN NHAÂM QUYÙ H-Ñaø la Söûu Daàn Thìn Tî Thìn Tî Muøi Thaân Tuaát Hôïi C-Loäc toàn Daàn Maõo Tî Ngoï Tî Ngoï Thaân Daäu Hôïi Tyù H-Kình Döông Maõo Thìn Ngoï Muøi Ngoï Muøi Daäu Tuaát Tyù söûu C-Quoác aán Tuaát Hôïi Söûu Daàn Söûu Daàn Thìn Tî Muøi Thaân C-Ñöôøng phuø Muøi Thaân Tuaát Hôïi Tuaát Hôïi Söûu Daàn Thìn Tî C-Vaên tinh Tî Ngoï Thaân Daäu Thaân Daäu Hôïi Tyù Daäu Maõo C-Thieân khoâi Söûu Tyù Hôïi Hôïi Söûu Tyù Ngoï Ngoï Maõo Maõo C-Thieân vieät Muøi Thaân Daäu Daäu Muøi Thaân Daàn Daàn Tî Tî C-Thieân quan Muøi Thìn Tî Daàn Maõo Daäu Hôïi Daäu Tuaát Ngoï C-Thieân phuùc Daäu Thaân Tyù Hôïi Maõo Daàn Ngoï Tî Ngoï Tî H-Löu haø Daäu Tuaát Muøi Thaân Tyù Ngoï Maõo Thìn Hôïi Daàn C-Thieân truø Tî Ngoï Tyù Tî Ngoï Thaân Daàn Ngoï Daäu Hôïi TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 19 C-Hoùa loäc Lieâm trinh Thieân Thieân cô ñoàng Thaùi aâm Tham lang Vuõ khuùc Thaùi döông Cöï moân Thieân löông Phaù quaân C-Hoùa quyeàn Phaù quaân Thieân Thieân löông cô Thieân ñoàng Thaùi aâm Tham lang Vuõ khuùc Thaùi döông Töû vi Cöï moân C_ Hoùa khoa Vuõ khuùc Töû vi Vaên Thieân xöông cô Höõu baät Thieân löông Thaùi aâm Vaên khuùc Thieân phuû Thaùi aâm H-Hoùa kî Thaùi döông Thaùi aâm Lieâm trinh Cöï moân Thieân cô Vaên khuùc Thieân ñoàng Vaên xöông Vuõ khuùc Tham lang TRIEÄT Thaân Daäu Ngoï Muøi Thìn Tî Daàn Maõo Tyù Söûu Thaân Daäu Ngoï Muøi Thìn Tî Daàn Maõo Tyù Söûu CAÙC SAO AN THEO CHI CUÛA NAÊM SINH (17 SAO) TEÂN SAO NAÊM SINH TYÙ SÖÛU DAÀN MAÕO THÌN TÎ NGOÏ MUØI THAÂN DAÄU TUAÁT HÔÏI C-Thieân maõ Daàn Hôïi Thaân Tî Daàn Hôïi Thaân Tî Daàn Hôïi Thaân Tî C-Hoa caùi Thìn Söûu Tuaát Muøi Thìn Söûu Tuaát Muøi Thìn Söûu Tuaát Muøi H-Kieáp saùt Tî Daàn Hôïi Thaân Tî Daàn Hôïi Thaân Tî Daàn Hôïi Thaân C-Ñaøo hoa Daäu Ngoï Maõo Tyù Daäu Ngoï Maõo Tyù Daäu Ngoï Maõo Tyù H-Phaù toaùi Tî Söûu Daäu Tî Söûu Daäu Tî Söûu Daäu Tî Söûu Daäu H-Coâ thaàn Daàn Daàn Tî Tî Tî Thaân Thaân Thaân Hôïi Hôïi Hôïi Daàn TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 20 H-Quaû tuù Tuaát Tuaát Söûu Söûu Söûu Thìn Thìn Thìn Muøi Muøi Muøi Tuaát H-Thieân khoâng Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù H-Thieân khoác Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi H-Thieân hö Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî C-Thieân ñöùc Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân C-Nguyeät Ñöùc Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn C-Hoàng loan Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn C-Thieân hæ Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát C-Long trì Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo C- Phöôïng Tuaát caùc Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi C-Giaûi thaàn Tuaát
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan