Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Tử vi thực hành new

.PDF
163
676
53

Mô tả:

Tử vi thực hành New
TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô www.tuviglobal.com 1 DÒCH – LYÙ HUYEÀN – CÔ TÖÛ – VI THÖÏC – HAØNH Höôùng daãn taát caû bí quyeát an soá vaø ñoaùn soá raønh maïch Ñaày ñuû caùc Phuù ñoaùn töøng sao, töøng cung, töøng vaän, haïn ’’’ Meänh theá do thieân quyeàn sôû taùc, Haïnh haønh phieâu aûnh dó ö thieân Theá söï phuø traàm nan tri lieäu, Hoaøn nhaân baát khaû ñoaïn thieân quyeàn. HI – DI TRAÀN – ÑOAØN NHAØ SAÙCH KHAI TRÍ 52, Ñaïi loä Leâ Lôïi – SAØI GOØN Saùch naøy goàm 5 phaàn: PHAÀN I: Höôùng daãn roõ ñeå coù theå laäp thaønh nhanh choùng moät laù soá ngay treân baøn tay. PHAÀN II : PHAÀN III: Phaân taùch kyû tính tinh, aâm döông töøng vò sao. PHAÀN VI: PHAÀN V: Phaân ñoaùn töøng cung, ñoaùn soá meänh, vaän haïn vôùi nhöõng baøi Phuù rieâng bieät roõ raøng. Nhöõng soá Töû vi maãu ñeå chieâm nghieäm. Söu taàm ñaày ñuû nhöõng Phuù chöõ haùn cuûa Traàn Ñoaøn, Laõ ngoïc Thieàm, Ma Y Laõo Toå, Thaùi vi phuù, Hoaøng kim phuù. ² TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô www.tuviglobal.com 2 NHAÉN GÔÛI: Muïc ñích toâi khi vieát ra quyeån Töû vi chính bieän naøy, sau khi ñaõ tham baùt vaø hoïc hoûi caùc saùch chinh truyeàn cuûa nhieàu baäc danh tieáng taïi Trung Hoa, vaø cuõng tham khaûo dinh nghieäm maáy chuïc naêm qua, chæ nhaàm vaøo vieäc giuùp cho caùc baïn thích khaûo cöùu coù theå töï mình an soá vaø luaän ñoaùn laáy, haàu thoaùt ra khoûi voøng meâ tín haõo huyeàn maø haïng voâ löông thöôøng dem ra ñeå löøa bòp ngöôøi ñôøi. Bôûi ñoù, toâi coi Töû vi laø moät khoa hoïc thöïc söï ñeå giaûi thích söï töông quan giöõa cuoäc soáng con ngöôøi trong vuõ truï, chöù khoâng phaûi laø giöõa con ngöôøi vôùi ma quyû, thaàn thaùnh. Noù laø moät dòch lyù saâu xa, maø khoâng ai töï phuï laø thaät thoâng ñaït, bôûi vaäy neáu coù chi tieát naøo laøm baïn thaéc maéc, xin cöù lieân laïc vôùi toâi, chuùng ta seõ cuøng nhau thaûo luaän vaø suy cöùu theâm. DÒCH LYÙ – HUYEÀN CÔ SL I, CÖ XAÙ, PHUÙ LAÂM A, CHÔÏ LÔÙN. TÖÏA Tìm hieåu hoïa phuùc, hö thöïc cuûa cuoäc ñôøi laø moät baøi toaùn ñaõ laøm cho caû theá giôùi quan taâm. Töø thöôïng coå ñeán nay, nöôùc naøo cuõng coù nhöõng khoa boùi toaùn. Ngaøy nay coù nhöõng nöôùc vaên minh nhö Phaùp, Nhaät, Myõ v.v … ñaõ phaùt minh ra caùch ñoaùn lyù soá baèng maùy. Gaàn ñaây, ( vaøo ñaàu thaùng 8 – 1969) ñaøi phaùt thanh Myõ laïi loan baùo moät phaùt minh môùi laï luøng veà moät maùy cöïc kyø toái taân ñeå ñoaùn soá Töû vi . maùy naøy chæ trong 2 phuùt ñuû laäp thaønh moät laù soá vôùi 2.000 chöõ ñoaùn roõ vaän meänh con ngöôøi. Ai cung bieât Töû vi laø moät khoa soá hoïc cuûa Trung Hoa ñöôïc phaùt hieän töø ñôøi nhaø Toáng do moät baäc lyù hoïc uyeân thaâm laø Traàn Ñoaøn, vaø sau ñoù coù nhieàu baäc hoïc thöùc khai trieån vaø dieãn dòch saâu roäng theâm, saép ñaët thaønh heä thoáng. Khoa hoïc Töû vi aáy ñöôïc truyeàn sang ta vaø taïo neân nhieàu baäc taøi ba, nhöng daân daàn ngöôøi ta ñaõ bieán noù ra thaønh meâ tín dò ñoan, baày chuyeän cuùng töøng vò sao ñeå giaûi haïn hoaëc caàu phuùc: voâ tình lôùp ngöôøi naøy ñaõ haï thaáp khoa hoïc aáy xuoáng ngang haøng vôùi loaïi buøa chuù meâ muoäi, hoøng löøa gaït keû noâng noåi. Ngöôïc doøng lòch söû, ta nhaän thaáy khoa Töû vi ñaõ töø thuyeát aâm döông nguõ haønh maø ra, vì ngöôøi xöa nhaän thaáy ñôøi soáng con ngöôøi coù aûnh höôûng töông quan ñeán vaïn vaät trong vuõ truï: nguõ aâm, nguõ saéc, nguõ taïng v.v .. ñeàu ñöôïc phoái hôïp vôùi nguõ haønh. Ñeán ñôøi Haùn, Ñoång troïng Thö ñaõ baøn roõ thuyeát aâm döông nguõ haønh, ñöa ra nhieàu nhaän xeùt tinh vi vaø thöù lôùp laøm cho nhieàu hoïc giaû phaûi khaâm phuïc. Oâng ñaõ giaûi thích raèng: “trôøi ñaát hôïp laïi laø moät, chia ra laø aâm vaø döông, phaân ra boán muøa, saép xeáp theo nguõ haønh: Moäc, Hoûa, Thoå, Kim, Thuyû: coù töông sinh vaø töông khaéc laãn nhau trong söï bieán hoùa. Ôû Hy Laïp, Pythagore cuõng nhaän ñònh raèng: “Nguyeân thuyû cuûa baïn vaät laø moät theå duy nhaát, töø moät theå aáy bieán ra löôõng theå laø moät chaát baát ñònh bò leä thuoäc bôûi moät theå duy nhaát laøm nghuyeân nhaân. Töø moät theå duy nhaát toaøn bích vaø löôõng theå baát ñònh aáy naûy ra nhöõng soá, nhöõng soá bieán ra nhöõng ñieåm, nhöõng ñieåm bieán ra nhöõng vaïch, nhöõng vaïch bieán ra nhöõng bieå dieän, nhöõng bieåu dieän bieán ra nhöõng theå tích, nhöõng theå tích bieán ra moïi theå roõ reät toài phaùt sinh ra 4 yeáu toá: NÖÔÙC, LÖÛA, TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô www.tuviglobal.com 3 ÑAÁT, vaø KHOÂNG KHÍ. Boán yeáu toá aáy bieán ñoå nhieàu caùch khaùc nhau taïo thaønh theá giôùi sinh khí, taâm linh, vieân theå ôû khaép traùi ñaát vaäy. Maët trôøi, maët traêng vaø nhöõng tinh tuù khaùc laø nhöõng thieân thaàn vì ôû ñoù caùc khí noùng ñaõ chieám öu theá, noù laø nguyeân taéc söï soáng. Maët traêng, traùi ñaát laáy aùnh saùng töø maët trôøi. Con ngöôøi laø heä thuoäc cuûa caùc tinh tuù, thieân thaân; vì trong con ngöôøi cuõng coù yeáu toá cuûa khí noùng aáy, neân caùc tinh tuù thieân thaàn kia coù lieân heä ñeán chuùng ta. Taát caû ñeàu chòu leä thuoäc soá meänh, ñoù laø nguyeân taéc traät töï cuûa vuõ truï. Nhöõng aùnh maët trôøi ñi xuyeân qua nöôùc vaø khoâng khí, aùnh saùng ñoù xaâm nhaäp taän ñaùy cuøng cuûa traùi ñaát vaø taïo ra cuoäc soáng. Ôû ñoù, moïi vaät soáng nhôø ôû khí noùng, vì vaäy caây coái cuõng laø sinh theå, nhöng nhöõng sinh vaäy khoâng coù linh hoàn. Linh laø moät phaàn cuûa nguyeân toá khí noùng vaø khí laïnh, noù khaùc vôùi söï soáng, vì töï noù laø baát töû, bôûi leõ noù laø moät boä phaän cuûa yeáu toá baát dieät. Sinh ñoäng vaät, saûn sinh nhôø ôû tinh khí. Tinh khí laø moät gioït cuûa naõo chaát ñaõ chöùa ñöïng saün trong noù caùi khí noùng. Chaát tinh khí phoái hôïp vôùi aâm chaát taïo ra cô theå. Coøn khí noùng aáy sinh ra linh hoàn vaø caûm giaùc….” Trong baøi chính khí Super Ca cuûa Vaên thieân Töôøng coù nhaéc ñeán caâu: “Thieân ñòa höõu chính khí, haïo nhieân phuù löu hình”, ñeå noùi veà söï caáu taïo con ngöôøi bôûi caùi khí cuûa trôøi ñaát. Maø Nguyeãn coâng Tröù cuõng ñaõ laäp laïi: “ Khí haïo nhieân chí ñaïi chí cöông So chính khí ñaõ ñaày trong trôøi ñaát” Theo nguyeân lyù treân, vuõ truï luaän cuûa Ñoâng, Taây ñeàu nhaän ñònh gaàn gioáng nhau veà söï phoái hôïp aâm döông vaø nguõ haønh ñoái vôùi con ngöôøi. Nhö theá aûnh höôûng cuûa caùc tinh tuù cuûa voøng thaùi döông heä ñoái vôùi con ngöôøi haún phaûi coù moät nguyeân nhaân. Vaäy nguyeân nhaân aáy laø ñaâu? Gaàn ñaây, caùc nhaø baùc hoïc khaùm phaù ra söùc maâu thuaãn cuûa aâm döông luoân luoân taùc ñoäng vaø phaùt sinh ôû thaùi döông gaây neân söï raïn nöùt. Maø traùi ñaát ta soáng, hay moät tinh tuù naøo coù moät nguyeân thuyû nhö traùi ñaát, ñeàu coù theå mang trong noù moät söï vaän chuyeån aâm döoâng nguyeân thuyû töø thaùi döông heï ñeå taïo moät söï soáng, vì trong noù ñaõ chöùa ñöïng saün muoân ngaøn trieäu maàm sinh toàn (Disques germinatis). Chính maàm sinh toàn aáy phaùt trieån nhôø ôû khí noùng vaø khí laïnh (hay goïi laø aâm vaø döông) ñeå naåy sinh ra muoân trieäu sinh vaät vaø ñöôïc nuoâi döông bôûi caùc yeáu toá khaùc, laø nöôùc, löûa, khoâng khí vaø ñaát trong söï vaän chuyeån cuûa nguõ haønh luoân luoân sinh khaéc laãn nhau ñeå phaùt trieån maõi. Bôûi truyeàn thoáng töø caùc nguyeân lyù cuûa maàm sinh toàn coù saün trong traùi ñaát aáy. Maø sinh vaät tieáp tuïc vieäc truyeàn thuï maõi. Ta haõy nhaän xeùt trong moät quaû tröùng cuûa baát cöù con vaät naøo cuõng coù moät khoaûng troáng. Khoaûng troáng aáy laø nôi chöùa ñöïng maàm sinh toàn vaø khí aâm döông, coøn troàng ñoû vaø troàng traéng chæ laø chaát dinh döôõng ñeå nuoâi cho maàm sinh toàn sia lôùn leân ñuû söùc phaù vôõ caùi voû boïc maø thoâi. Cuõng theá moät tinh truøng cuõng chæ laø mang trong noù moät maàm sinh toàn coù khí döông vaø phoái hôïp vôùi aâm truøng coù khí aâm ñeå laøm neân söï soáng maø caùi nhau laø ñieàu kieän dinh döôûng ñeå nuoâi thaønh cô theå con ngöôøi. Ngöôïc laïi moät con vaät beù nhoû nhö con ong khoâng theå taïo neân moät quaû tröùng chöùa ñöïng ñuû chaát dinh döông, neân ñaõ taïo ra moät caùi tröùng nhoû xíu ñuû chöùa ñöïng maàm sinh toàn vaø khí aâm döông; vì vaäy sau khi noù ñaët tröùng aáy vaøo toå ñaát roài phaûi tìm moät con nheän non cho vaøo ñoù, tieâm moät chaát nöôùc ôû noïc ñeå giöõ cho khoûi hö thoái, ñoaïn bít kín loã laïi, ñôïi khi caùi maàm sinh toàn kia xuaát hieän thaønh söï soáng, vaø sinh vaät baét ñaàu huùt chaát dinh döông trong thaân theå con nheän ñeå taêng tröôûng ñeán moät ngaøy ñuû söùc ñuïc toå ñaát maø bay ra. TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô www.tuviglobal.com 4 Töø ñoù tuïc ngöõ coù caâu: Toø moø maøy nuoâi con nheän Ñeán khi noù lôùn, noù queän nhau ñi Nhö vaäy, chính aâm döông ñaõ taïo maàm sinh toàn ngay trong quaû ñaát, töø khi noù coøn ôû thaùi döông, neân ñöông nhieân nhöõng maàm sinh toàn aáy phaûi chòu aûnh höôûng tröïc tieáp caùc tinh tuù bao quanh thaùi döông trong moät heä thoâng luaân chuyeån cuûa thôøi gian vaø khoâng gian. Tìm aûnh höôûng ñoù cuøng vôùi thôøi gian chòu aûnh höôûng töùc laø tìm ra caùi höng suy cuûa moãi giai ñoaïn maø caùc tinh tuù ñaõ taùc ñoäng ñeán moät con ngöôøi. Do ñoù khoa Töû vi chæ nhaèm saép ñaët caùc vò tinh tuù ñeå tìm ra caùi anh höôûng chuyeån vaân cuûa noù maø thoâi. Vì vaäy trong Töû vi môùi chia phöông höôùng, maøu saéc, nguõ haønh cuûa moãi vò tinh tuù ñeå tìm söï töông phoø hoaëc töông khaéc ñoái vôùi moät con ngöôøi, tuyø theo con ngöôøi xuaát hieän vaøo giôø, ngaøy, thaùng, naêm vaø phöông höôùng naøo, töùc la tìm hieåu caùi aûnh höoång tröïc tieáp vaø giaùn tieáp cuûa nhöõng vì tinh tuù ñoù vaäy. Trong maáy chuïc naêm lieân, cöù moãi khi coù dòp toâi laïi nghieân cöùu, tìm toøi, hoïc hoûi vaø thöïc nghieâm, gom goùp töø nhöõng böôùc ñöôøng löu laùc treân ñaát Trung Hoa ñeán nhöõng naêm tieáp xuùc vôùi caùc hoïc giaû Vieät Nam, trong ñoù coù nhöõng vò Baùc syõ, Thaåm phaùn, Nhaø vaên v.v…. ñeå suy ñoaùn baøn caõi veø Töû vi, toâi coù moät nhaän xeùt chung laø haàu heát moïi ngöôøi ñeàu xaùc ñònh Töû vi laø moät khoa hoïc, ñaõ noùi leân ñöôïc nhieàu söï chính xaùc cuûa Traàn Ñoaøn, Laõ ngoïc Thieåm, Ma Y Laõo Toå, Thaùi vi Phuù, Hoaøng kim Phuù; khaûo cöùu nhöõng ñieåm lieân quan giöõa cuoäc soáng vaø con ngöôøi haàu thu goâm nhöõng kinh nghieäm vieát ra taâp TÖÛ VI CHÍNH BIEÄN” naøy sao cho thaät deã hieåu vaø saùng toû ñeå trao ñeán tay caùc baïn thích khaûo cöùu moät taøi lieäu lyù hoïc coå truyeàn. Trong saùch naøy toâi coá ruùt thaät goïn vaø saép xeáp caùc phuù coù heä thoáng roõ raøng. Ngoaøi nhöõng phuù maø caùc tieàn boái nhö Leâ Quyù Ñoân ñaõ dòch ra, coøn coù nhöõng phuù khaùc, toâi ñaõ coá gaéng dòch thaønh thô ñeå cho ñoäc giaû deã nhôù khi ñoaùn. Toâi cuõng nhaän bieát raèng coâng vieäc laøm cuûa toâi khoâng sao traùnh khoûi söï laàm laãn, vì moät moân hoïc maø ngaøy nay haàu nhö ñaõ thaát truyeàn nhieàu quaù ñoái vôùi kho taøng lyù hoïc cuûa ta. Trong khi aáy ôû caùc nöôùc vaên minh, hoïc coù ñuû moïi taøi lieäu, phöông tieän khaûo cöùu vaø phaùt minh ñeán toät ñoä nhö nöôïc Myõ hieän nay. Hoï ñaõ saép cho ra moät caùi maùy ñoaùn Töû vi ñöôïc aùp duïng theo moät phöông phaùp khoa hoïc maø toâi ñaõ noùi ôû treân kia. Vaäy toâi mong taäp “TÖÛ VI CHÍNH BIEÄN” naøy ñöôïc quí vò ñoùn nhaän noù vôùi loøng ñaïi löôïng khoan hoàng ñoái vôùi keû ñaõ coá gaéng vieát ra. DÒCH LYÙ HUYEÀN CÔ. PHAÀN I LAÄP THAØNH: I> TÌM GIÔØ:Giôø cuûa haønh CHI trong Töû vi coù 12 giôø laø: TYÙ, SÖÛU, DAÀN, MAÕO, THÌN, TÎ, NGOÏ, MUØI, THAÂN, DAÄU, TUAÁT, HÔÏI Giôø tuøy theo söï luaân löu cuûa Thaùi döông maø xeâ dòch theo moãi thaùng. Neân nhôù raèng I giôø cuûa haønh Chi baèng hai giôø ñoàng hoà: Baûn keâ sau ñaây laø tính theo giôø thay ñoåi hieän nay (1968). THAÙNG GIEÂNG, THANG 9: Giôø Tyù khôûi töø 0Ig – 3g19 khuya Giôø Söûu || 3g10 – 5g19 TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô THAÙNG 2, 8, 10 vaø 12: THAÙNG 3 vaø THAÙNG 7: THAÙNG 4 vaø THAÙNG 6: THAÙNG 5: THAÙNG11 www.tuviglobal.com 5 Giôø Daân || 5g20 – 7g19 Giôø Maõo || 7g20 – 9g19 Giôø Thìn || 9g20 – 11g19 Giôø Tî || 11g20 – 13g19 Giôø Ngoï || 13g20 – 15g19 Giôø Muøi || 15g20 – 17g19 Giôø Thaân || 17g20 – 19g19 Giôø Daäu || 19g20 – 21g19 Giôø Tuaát || 21g20 – 23g19 Giôø Hôïi || 23g20 - 01g19 Boân thaùng nay giôø TYÙ khôû töø 01g00 2g59 khuya. Hai thaùng naøy giôø TYÙ khôûi töø:01g30 ñeán 3g29 khuya Hai thaùng naøy giôø TYÙ khôûi töø:01g40 ñeán 3g39 khuya Thaùng naøy giôø TYÙ khôûi töø:2g20 ñeân 4g19 khuya Thaùng naøy giôø TYÙ khôûi töø:24g40(töùc 12g ñeâm) ñeán 2g59 II> PHAÂN ROÕ CAN CHI Caàn phaân roõ haønh CAN ñeå bieát ñöôïc tuoåi moãi ngöôøi thuoäc veà AÂM hay DÖÔNG. Ví duï ngöôøi tuoåi Giaùp Tyù maø ñaøn oâng thì goïi laø Döông Nam maø ñaøn baø goïi laø Döông Nöõ. Tuoåi Aát Söûu thì ñaøn oâng goïi laø Aâm nam, maø ñaøn baø thì goïi laø AÂM nöõ. Cöù theo Haønh CAN, thì coù moät AÂM, moät Döông chen nhau: Giaùp thuoäc veà Döông moäc Aát || Aâm moäc Bính || Döông hoûa Ñinh || Aâm hoûa Maäu || Döông thoå Kyû || Aâm thoå Canh || Döông kim Taân || Aâm kim Nhaâm || Döông thuyû Quyù || Aâm thuûy CAN PHAÙ Giaùp phaù Maäu Aát || Kyû Bính || Canh Ñinh || Taân Maäu || Nhaâm Kyû || Quyù TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô www.tuviglobal.com Canh || giaùp Taân || AÁt Nhaâm || Bính Quyù || Ñinh CAN HÔÏP Giaùp hôïp Ky Aát || Canh Bính || Taân Ñinh || Nhaâm Maäu || Quyù CHI : Coù 12 Chi töôïng hình 12 con vaät laø: Tyù: chuoät Söûu: traâu Daàn: coïp Maõo: meøo Thìn: roàng Tî: raén Ngoï: ngöïa Muøi: deâ Thaân: khæ Daäu: gaø Tuaát: choù Hôïi : heo 12 Chi naèm ôû baøn tay vaø moãi chi theo moãi haønh nhö sau: (khôûi ñaàu laø cung Tyù) 6 TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô www.tuviglobal.com 7 TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô www.tuviglobal.com 8 Vaø sau ñaây laø xa chi cuøng nguõ haønh trình baøy treân giaáy LY TOÁN KHOÂN TÎ NGOÏ MUØI THAÂN Hoûa Hoûa Thoå Kim ÑOAØI THÌN DAÄU Thoå CHAÁN Kim MAÕO TUAÁT Moäc CAÁN Thoå CAÊN DAÀN SÖÛU Moäc Thoå KHAÂM TYÙ HÔÏI Thuûy Thuûy Chuù yù: laù soá coù 12 cung ñöôïc chia oâ goïi laø ÑÒA BAØN ñeå an caùc sao; coøn voøng beân trong goïi laø THIEÂN BAØN ñeå vieát naêm, thaùng, ngaøy giôø caùch cuoäc, vaø ghi naêm tieåu haïn. Coøn ôû treân baøn tay thì khôû söï töø cung TYÙ thuoäc Thuûy – SÖÛU thuoäc thoå – DAÀN thuoäc Moäc – MAÕO thuoäc Moäc – THÌN thuoäc Thoå – TÎ thuoäc Hoûa – NGOÏ thuoäc Hoûa - MUØI thuoäc Thoå – THAÂN thuoäc Kim - DAÄU thuoäc Kim – TUAÁT thuoäc Thoå – HÔÏI thuoäc Thuûy. Bieát roõ moãi cung thuoäc veà haønh naøo thì khi ñoaùn soá ta môùi bieát meänh, sao coù cuøng haønh aáy sinh khaéc hay khoâng thì vieäc ñonaù môùi tin töôûng ñöôïc. Ví duï:Sao Thieân cô thuoäc Moäc maø ñoùng ôû cung Thaân laø cung Kim vaäy laø cung khaéc vôùi sao, laøm giaûm löùc cuûa sao raát nhieàu. Hoaëc giaû ngöôøi Meänh Moäc maø an truùng cung Hoûa cuõng bì khaéc. Coøn phaân roõ baùt quaùi: CAØN, KHAÛM, CAÁN, CHAÁN, TOÁN, LY, KHOÂN, ÑOAØI trong nhöõng cung cuûa laù soá cuõng coù muïc ñích tìm hieåu aûnh höôûng ñoái vôùi caùc sao vaäy. III> NGUÕ HAØNH: MOÄC, HOÛA, THOÅ, KIM, THUYÛ TÖÔNG SINH TÖÔNG KHAÉC Moäc sinh Hoûa Moäc khaéc Thoå Hoûa || Thoå Thoå || Thuûy Thoû || Kim Thuûy || Hoûa Thuûy Hoûa || Kim Kim || Moäc Kim || Moäc Thuûy || PHAÂN BIEÄT:SINH – MOÄ – TUYEÄT. Töù sinh laø: Daàn Thaân Tî Hôïi Töù moä laø: Thìn Tuaát Söûu Muøi Töù tuyeät laø: Tyù Ngoï Maõo Daäu Caùch chia nhoùm treân ñaây raát caàn thieát khi an sao ñoaùn meänh ñeå bieát sao naøo ñi vaøo nhoùm naøo coù lieân quan ñeán söï hay, dôû. TAM HÔÏP laø: Daàn Ngoï Tuaát TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô www.tuviglobal.com 9 Thaân Tyù Thìn Tî Daäu Söûu Hôïi Maõo Muøi Vaø khi ñoaùn soá phaûi laáy Tam Hôïp ñeå phoái kieåm caùc sao. NHÒ HÔÏP NHÒ XUNG Tyù hôïp Tyù xung Ngoï Söûu Daàn || Hôïi Maõo || Muøi Maõo || Tuaát Daàn || Thaân Thìn || Daäu Tî || Hôïi Tuaát Tî || Thaân Thìn || || Muøi Ngoï || Muøi Söûu Phaân roõ xung hôïp treân ñaây cuõng caàn cho vieäc phoái hôïp caùc sao khi ñoaùn soá. IV> CAÙCH AN SOÁ: Tröôùc khi an soá phaûi bieát roõ caùc söï kieän sau ñaây: a> Ngöôøi coù soá thuoäc veà Döông Nam, Aâm Nam hay Döông Nöõ, Aâm Nöõ (xem choå can chi muïc II ) Ví duï: tuoåi Giaùp Tyù thì thuoäc Döông Aát söûu thì thuoäc Aâm Cöù moät Döông thì moät Aâm xem nhau maø tính töø giaùp trôû ñi laáy ngay ôû cung Daàn laøm Giaùp ( xem baøn tay) b> Baây giôø tìm xem ngöôøi thuoäc haønh gì thì theo baûn sau ñaây: 1> Giaùp Tyù, Aát Söûu : Haûi trung kim (vaøng ñaùy bieån) Bính Daàn, Ñinh Maõo : Loâ trung Hoûa (löûa trong loø) Maäu Thìn, Kyû Maõo : Ñaïi laâm moäc (caây ôû trong röøng) : Loä baøng thoå (ñaát beân ñöôøng) Canh Ngoï, Taân Muøi Nhaâm Thaân, Quyù Daäu : Kieám phong kim (vaøng ñaày göôm) 2> Giaùp Tuaát, Bính Tyù, Maäu Daàn, Canh Thìn, Nhaâm Ngoï, Aát Hôïi Ñinh Söûu Kyû Maõo Taân Tî Quyù Muøi : : : : : Sôn ñaàu hoûa Giaûn haï thuûy Thaønh ñaàu thoå Baïch laïp kim Döông lieãu moäc (löûa ñaàu nuùi) (nöôùc khe suoái) (ñaát ñaàu thaønh) (ñeøn neán traéng) (caây döông lieàu) 3> Giaùp Thaân, Bính Tuaát Maäu Tyù, Canh Daàn, Nhaâm Thìn, Aát Daäu Ñinh Hôïi Kyû Söûu Taân Maõo Quyù Tî : : : : : Tuyeàn trung thuûy(nöôùc giöõa suoái) Oác thöôïng thoå (ñaát maùi nhaø) Tích lòch hoûa (löûa saám seùt) Toøng baùch moäc (caây toøng baùch) traøng löu thuûy (nöôùc doøng soâng) 4> Giaùp Ngoï, Bính Thaân, Aát Muøi Ñinh Daäu : : Sa trung kim Sôn haï hoûa (vaøng trong caùc) (löûa döôùi caùc) TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô www.tuviglobal.com 10 Maäu Tuaât, Canh Tyù, Nhaâm Daàn, Kyû Hôïi Taân Söûu Quyù Maõo : : : Bình ñòa moäc (caây ñoàng baèng) Bòch thöôïng thoå (ñaát treân vaùch) Kim baïch kim (vaøng baïch kim) 5> Giaùp Thìn, Bính Ngoï, Maäu Thaân, Canh Tuaát, Nhaâm Tyù, Aát Tî Ñinh Muøi Kyû Daäu Taân Hôïi Quyù Söûu : : : : : Phuù ñaêng hoûa (löûa ngoïn ñeøn lôùn Thieân thöôïng thuûy(nöôùc treân trôøi) Ñauh trach thoå (ñaát laøm nhaø) Xuyeán thoa kim (vaøng trong tay) Tang khoâ moäc (goã caây daâu) 6>Giaùp Daân, Aát Maõo : Ñaïi kheâ thuûy (nöôùc suoái lôùn) Bính Thìn, Ñinh Tî : Sa trung thoå (ñaát giöõa caùt) Maäu Ngoï, Kyû Muøi : Thieân thöôïng hoûa(löûa treân trôøi) Canh Thaân, Taân Daäu : Thaïch löïu moäc (caây thaïch löïu) Nhaâm Tuaát, Quyù Hôïi : Ñaïi haûi thuyû (nöôùc bieån lôùn) Muoán giaûn tieän khoûi phaûi xem baûn treân ñaây, ta chæ caàn tính ôû baøn tay cuõng coù theå bieát ngay tuoåi gì, thuoäc haønh gì. Muoán theá phaûi hoïc thuoäc caùc caâu Luùc Giaùp saâu ñaây ñeå naïp aâm. TYÙ NGOÏ: NGAÂN Baïc (Kim) THÌN TUAÁT: YEÂN Khoùi (Hoûa) DAÀN THAÂN: ÑAÊNG DAÙ BÍCH ñeøn giaù saùch töôøng (Hoûa) (Moäc) (Thoå) CAÂU moùc caâu (dao gaêm) (Kim) MAÕN TÖÏ CHUNG LAÂU ñaày(nöôùc)chuøa(ñaát) chuoânglaàu (goã) (Thuûy) (Thoå) (Kim) (Moäc) HAÙN ÑÒA THIEÂU SAØI THAÁP Con soâng ñaát ñoát (cöûa caây)aåm öôùt (Thuûy) (Thoå) (Hoûa) (moäc) (Thuyû) DAÂN THAÂN: luaân löu khoûi ngoaïi caàu Ta phaûi hieåu raèng taát caû moïi tuoåi ñeàu naèm trong Luùc Giaùp aáy: ( GIAÙP TYÙ, GIAÙP NGOÏ, GIAÙP THÌN, GIAÙP TUAÁT, GIAÙP DAÀN, GIAÙP THAÂN). Vaäy muoán tìm ngöôøi naøo thuoäc haønh gì thì phaûi tìm tuoåi aáy naèm ôû con giaùp naøo. Nhö vaäy ta chæ caàn laáy Chi cuûa tuoåi goïi laø Giaùp ñaùnh ngöôïc baøn tay laïi ñeán gaëp Can cuûa tuoåi thì ngöøng, xem gaëp con Giaùp naøo trong 6 con giaùp ôû baøn tay. Ví duï: Tuoåi Kyû Muøi (nhôù caùch saép 12 tuoåi trong baøn tay, ta thaáy tuoåi Muøi naèm ôû ñaàu ngoùn tay döôùi nhaãn). TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô www.tuviglobal.com 11 (xem hình veõ baøn tay döôùi ñaây) Baét ñaàu töø ñoù ta goïi Giaùp ñaùnh ngöôïc laïi ngoùn tay giöõa ñeán ngoùn choû, cho ñeán cung Daàn ta seõ gaëp chöõ KYÛ. Vaäy ngöôøi sinh Kyû Muøi thuoäc con giaùp DAÀN vaäy. Töø ñoù ta laáy baøi thô Naïp aâm treân ñaây ôû caâu DAÂN THAÂN haùn ñòa thieâu saøi thaáp, maø ñaùnh xuoâi trôû laïi moãi tieáng hai laàn. Töùc laø baét TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô www.tuviglobal.com 12 ñaàu: Haùn Haùn, Ñòa Ñòa, Thieâu Thieâu (vöøa ñeán Thieâu Thieâu, ta gaëp ngay tuoåi Muøi ôû ñaàu cuoái ngon tay ñeo nhaãn, vaäy ngöôøi tuoåi Kyû Muøi naøy thuoäc veà Meänh HOÛA (vì Thieâu laø ñoát thuoäc Hoûa). Taát caû nhöõng tuoåi khaùc tìm nguõ haønh cuõng theo phöông phaùp ñoù. V> AN MEÄNH – TÌM CUÏC: Khi bieát roõ meänh gì roài ta seõ baét ñaàu tìm Cuùc. Coù tìm ra Cuïc môùi an sao ñöôïc. Muoán tìm Cuïc phaûi theo baûn sau ñaây: a> Tuoåi GIAÙP, KYÛ maø MeâÄnh an ôû cung : Tyù Söûu laø Thuûy nhò cuïc || || || : Daàn Maõo Tuaát Hôïi laø Hoûa luïc cuïc || || || : Thìn Tî laø Moäc tam cuïc || || || : Ngoï Muøi laø Thoå nguõ cuïc || || || : Thaân Daäu laø Kim töù cuïc b>Tuoåi AÁT, CANH maø Meänh an ôû cung : Tyù Söûu laø Hoûa luïc cuïc || || || : Daàn Maõo Tuaát Hôïi laø Thoå nguõ cuïc || || || : Thìn Tî laø Kim töù cuïc || || || :Ngoï Muøi laø Moäc tam cuïc || || || :Thaân Daäu laø Thuûy nhò cuïc c> Tuoåi BÍNH, TAÂN maøMeänh an cung :Tyù Söûu laø Thoå nguõ cuïc || || || : Maõo Tuaát Hôïi laø Moäc tam cuïc || || || : Thìn Tî laø Thuûy nhò cuïc || || || : Ngoï Muøi laø Kim töù cuïc :Thaân Daäu laø Hoûa luïc cuïc || || || d>Tuoåi SINH, NHAÂM maø Meänh an ôû cung : Tyù Söûu laø Moäc tam cuïc || || || :Maõo Tuaát Hôïi laø Kim töù cuïc || || || : Thìn Tî laø Hoûa luïc cuïc Ngoï Muøi laø Thuûy nhò cuïc || || || || || || : Thaân Daäu laø Thoå nguõ cuïc e> Tuoåi MAÄU, QUYÙ maø Meänh an ô cung :Tyù Söûu laø Kim nguõ cuïc || || || : Maõo Tuaát Hôïi laø Thuûy nhò cuïc || || Thìn Tî laø Thoå nguõ cuïc || : Ngoï Muøi laø Hoûa luïc cuïc || || || || || || : Thaân Daâu laø Moäc tam cuïc Baây giôø neáu muoán ñaùnh tay maø tìm ra cuïc ngay thì theo roõ caùc thöù töï sau ñaây. Ví duï: (ngöôøi ñeû Kyû Muøi, thaùng 5 ngaøy 12 giôø Daân) 1>Tröôùc tieân tim CUNG MEÄNH : Bieát roõ 12 cung trong loøng baøn tay roài haõy laáy cung Daàn goïi thaùng gieâng. Tính xuoâi ñeánthaùng 5 töùc laø gaëp cung Ngoï. Töø cung Ngoï ñaùnh nghòch laïi giôø sinh, baét ñaàu laø giôø Tyù, cho ñeán giôø Daân (laø giôø sinh), ta seõ gaëp cung Thìn. Vaäy meänh ngöôøi naøy ñoùng ôû cung Thìn Töø cung MEÄNH an tieáp ñeán ñuû 12 cung theo voøng nghòch nhö sau ñaây: TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô MEÄN H PHUÏ www.tuviglobal.com 13 PHUÙC ÑIEÀN BAØO QUAN PHOÁI NO TÖÛ TAØI GIAÛI THIEÂN . 2> Tieáp ñeán phaûi tìm thaùng Gieâng cuûa naêm sinh thuoäc thaùng gia? Vì thaùng Gieâng cuûa moãi naêm ñeàu khaùc nhau. Ví duï ngöôøi sinh naêm Giaùp Kyû thì thaùng Gieâng cuûa naêm aáy laø thaùng BÍNH DAÀN; ngöôøi sinh naêm Aát, Canh thì thaùng Gieâng aên aáy laø thaùng MAÄU DAÀN v.v . . . Vaäy phaûi thuoäc baøi thi tìm cuïc sau ñaây: GIAÙP, KYÛ chi nieân BÍNH DAÂN thuû AÁT, CANH chi tueá MAÄU DAÂN ñaàu BÍNH, TAÂN ñònh thò CANH DAÀN khôûi ÑINH, NHAÂM: NHAÂM DAÀN thuaän soá löu MAÄU, QUÍ: GIAÙP DAÀN khôûi ngoaïi caàu Giaûi nghóa: Ngöôøi sinh naêm Giaùp, naêm Kyû thì thaùng Gieâng laø Thaùng Bính Ngöôøi sinh naêm Aát, naêm Canh thì thaùng Gieâng laø thaùng Maäu Ngöôøi sinh naêm Bính, naêm Taân thì thaùng Gieâng laø thaùng Canh Ngöôøi sinh naêm Ñinh, naêm Nhaâm thì thaùng Gieâng laø thaùng Nhaâm Ngöôøi sinh naêm Maïu, naêmQuy ù thì thaùng Gieâng laø thaùng Giaùp Nhö theá ta thaáy ngöôøi Kyû Muøi treân ñaây seõ naèm trong caâu: Giaùp, Kyû chi neân Bính Daàn thuû. Ta seõ baét ñaàu ñaùnh ôû baøn tay chöõ Bính ôû ngay cung Daân, roài ñaùnh tieáp ñeán Ñinh, Maäu. Ñeán Maäu ta ñaõ gaëp ngay cung an Meänh roài, thì baét ñaàu cung an Meänh ñoù ñaùnh ngöôïc voøng laïi cho ñeán khi gaëp moät con Giaùp ôû cung naøo thì ngöøng ngay ôû cung ñoù; vì chính cung ñoù seõ cho bieát laø thuoäc cuïc gì theo nguyeân taéc cuûa baøi thi naïp aâm treân. TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô www.tuviglobal.com 14 Ví duï: ta ñaùnh nghòch voøng töø cung Meänh laø cung Thìn maø chöõ Maäu ñaõ gaëp ôû ñoù, ta seõ coù : MAÄU, ÑINH, BÍNH, AÁT, GIAÙP. Ñeán chöù Giaùp naøy thì gaëp ngay cung Tyù, vaäy cuïc cuûa ngöôøi KYÛ Muøi naøy thuoäc cung Tyù. Ta môùi laáy caâu thô naïp aâm coù noùi ñeán cung Tyù ôû treân ñaùnh thuaän theo voøng tay ( Tyù Ngoï: ngaân ñaêng giaù bích caâu) Khi ñaùnh caâu treân phaûi ñaùnh tieáng ñoâi töø cung Tyù ñeán cung an Meänh laø cung Thìn xem coi gaëp haønh gì töùc laø cuïc thuoäc haønh ñoù. Nhö vaäy ta seõ thaáy: NGAÂN NGAÂN, ÑAÊNG ÑAÊNG, GIAÙ (Tyù) (Söûu) (Daàn Maõo) (Thìn). Vaäy ngöôøi tuoåi Kyû Muøi naøy thuoäc veà: Moäc Tam Cuïc (vì Giaù laø Moäc). Chuù yù: Muoán thöïc haønh ñöôïc caùch tìm nhanh choùng naøy phaûi thuoäc kyõ baøi thi naïp aâm, vaø baøi Thi Tìm Cuïc treân. Ñoàng thôøi 10 can phaûi thuoäc laøu khi ñoïc xuoâi cuõng nhö ñoïc ngöôïc: Xuoâi: Giaùp, Aát, Bính, Ñinh, Maäu, Kyû, Canh, Taân, Nhaâm, Quyù. Ngöôïc: Quyù, Nhaâm, Taân, Canh, Kyû, Maäu, Ñinh, Bính, Aát, Giaùp. VI>AN SAO: Neáu muoán an sao vaøo giaáy keû oâthì 12 oâ goïi laø ÑÒA BAØN, voøng beân trong cuûa 12 oâ goïi laø THIEÂN BAØN. Ta môùi laáy voøng sao Chính Tinh an tröôùc vaøo Ñòa Baøn, moãi nhoùm sao theo moät heä thoáng ñeå an. 1. Voøng Töû vi coù 6 sao ñi ngöôïc chieàu nhö sau: TÖÛ VI, THIEÂN CÔ nghòch haønh baøng Caùch nhaát DÖÔNG, VUÕ, THIEÂN ÑOÀNG an Höïu caùch nhò vò LIEÂM TRINH ñòa Khoâng tam phuïc kieán töû vi lang (Töùc laø Töû vi, Thieân cô, Thaùi döông, Vuõ khuùc, Thieân ñoàng, Lieâm trinh). Dòch ra: Töû vi tieáp Thieân Cô nghòch höôùng Caùch 1 cung Döông, Vuõ, Thieân Ñoàng. Caùch 2 cung aáy Lieâm Trinh vò Ba cung gaëp laïi Töû vi oâng Vaäy muoán tìm xem Töû vi naèm ôû ñaâu trong 12 cung thì ta laïi duøng ngaøy sanh ñeå tính vôùi Cuïc. Ví duï Moäc Tam Cuïc maø sinh ngaøy 12 thì Töû vi seõ ñoùng ôû cung Tî, Thieân cô ôû cung Thìn vaø tieáp theo ñoù nhö sau ñaây: TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô TÎ NGOÏ www.tuviglobal.com 15 MUØI THAÂN TÖÛ VI DAÄU THÌN THIEÂN CÔ LIEÂM TRINH MAÕO TUAÁT THAÙI DÖÔNG VUÕ KHUÙC THIEÂN ÑOÀNG DAÀN SÖÛU TYÙ HÔÏI (xem baøi thô treân seõ roõ voøng ñi cuûa Töû vi ) Baây giôø muoán bieát taïi sao Töû vi laø ñoùng ôû cung Tî thì phaûi theo doõi caùch tính sau ñaây: TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Ta thaáy trong 4 ngoùn tay coù SAÙU con thuù chæ 6 cung: Ngoùn uùt: KE MAÕ TRÖ; töùc laø: (gaø ngöïa heo) Daäu Ngoï Hôïi Ngoùn nhaãn: LONG (roàng) : Thìn Ngoùn giöõa: NGÖU (Traâu): Söûu Ngoùn troû: HOÅ (Coïp): Daàn Vaây neáu laø: Hoûa luïc cuïc thì khôi söï ôû KE ngoùn uùt Thoå nguõ cuïc || MAÕ ngoùn uùt Kim töù cuïc || TRÖ ngoùn uùt www.tuviglobal.com 16 TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô www.tuviglobal.com 17 Moäc tam cuïc || LONG ngoùn nhaãn Thuûy nhò cuïc || NGÖU ngoùn giöõa Caên cöù nhö treân ñeå tính ngaøy sinh maø tìm roõ sao Töû vi ñoùng ñaâu: ví duï: Moäc tam cuïc treân kia maø sinh ngaøy 12 thì ta phaûi caên cöù ôû “ LONG” (ngoùn nhaãn) maø ñeám ngaøy: Ngaøy : 1 ôû ngoùn nhaãn :2 ôû ngoùn giöõa :3 ôû ngoùn troû :4 ôû chæ thöù 2 ngoùn nhaãn :5 ôû chæ thöù 2 ngoùn giöõa :6 ôû chæ thöù 2 ngoùn choû :7 ôû chæ thöù 3 ngoùn nhaãn :8 ôû chæ thöù 3 ngoùn giöõa :9 ôû chæ thöù 3 ngoùn choû :10 ôû chæ thöù 4 ngoùn nhaãn : 11 ôû chæ thöù 4 ngoùn giöõa : 12 ôû chæ thöù 4 ngoùn choû Töùc laø ñuùng ngaøy sanh thì ta nhôù laø ôû ñaàu ngoùn tay choû do HOÅ ñoùng ñoù ( maø Hoå laø Daàn) vaäy ta laáy ñoù goïi Daàn tính xuoáng laø Maõo ñeán Thìn ñeán Tî laø ñuùng ngaøy 12 ôû ñoù. Vaäy Töû vi phaûi ñoùng cung TÎ Giaù thöû ngaøy sinh laø ngaøy 24 thì ta cuõng phaûi tính theo voøng “Moäc tam cuïc” aáy laø tính theâm moät laàn nöõa thì ngaøy 24 cuõng veà gaëp choå ngaøy 12 ( nhöng hai laàn ñeám). Vaäy khi laáy Hoå ( töùc Daàn) maø ñaùnh cuõng pahæ ñaùnh hai laàn laø Daàn, Maõo Thìn, Tî, Ngoï, Muøi, Thaân, Daäu, vaäy thì Töû vi laïi ñoùng ôû cung Daäu Taát caû caùc cuïc khaùc cuõng cöù laáy ñoù maø tính theo ngaøy sinh ñeå tìm sao Töû vi. Ví duï 2: Ngöôøi thuoäc veà Hoûa Luïc cuïc maø sinh ngaøy 11 thì ta laáy “KE” tính ñi. Rieâng trong ngoùn uùt phaûi ñeám 3 laàn roài ñeán “LONG” laø 4 “NGÖU” laø 5 “HOÅ” laø 6, roài trôû laïi ngoùn uùt ôû chæ thöù 2 cuõng cuõng ñeám 3 laàn 7, 8, 9 roài ñeán chæ thöù 2 cuûa “LONG” ngoùn nhaãn laø 10; ñeán chæ thöù 2 cuûa “NGÖU” ( ngoùn giöõa) laø 11. Ñuùng ngaøy sanh ngöøng ñoù. Ta bieát ngoùn “Ngöu” töùc laø Söûu; ta ñaùnh töø ñaàu xuoáng laø Söûu Daàn thì gaëp ngay ngaøy sinh 11. Vaäy Töû vi ñoùng ôû DAÀN. 2> voøng THIEÂN PHUÛ thì ñi xuoâi goàm coù: THIEÂN PHUÛ, THAÙI AÂM ñeán THANH LANG CÖÏ MOÂN, THIEÂN TÖÔÙNG laïi THIEÂN LÖÔNG THAÁT SAÙT ba cung laø PHAÙ QUAÂN Taùm sao yeân vò khaù tinh töôøng Caên cöù theo sao Töû vi naèm ñaâu thì an Thieân phuû theo baûn ñoø sau ñaây. Töû vi vaø Thieân Phuû ñoái chieáu nhau vaø chæ gaëp nhau ôû 2 cung Daàn vaø Thaân maø thoâi: TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô TÖÛ VI TÖÛ VI www.tuviglobal.com 18 TÖÛ VI TÖÛ VI Thieân phuû TÖÛ VI Thieân phuû TÖÛ VI TÖÛ VI Thieân phuû Thieân phuû Thieân phuû Thieân phuû Thieân phuû Thieân phuû Thieân phuû Thieân phuû TÖÛ VI Thieân phuû Thieân phuû TÖÛ VI Thieân phuû TÖÛ VI TÖÛ VI Thieân phuû TÖÛ VI TÖÛ VI TÖÛ VI Sau khi an 14 chính tinh roài, ta seõ an trung tinh vaø baøng tinh. Caùc trung tinh vaø baøng tinh neân phaân ra 2 loaïi; Caùt tinh vaø Hung tinh. Caùt tinh saép beân maët, hung tinh saép beân traùi ñeå khi tìm ñoaùn TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô www.tuviglobal.com 19 cho deã. Ñaây laø söï saép xeáp laù soá cho goïn chöù thöïc ra nhöõng sao Caùt hoùa Hung, Hung hoùa Caùt ñeàu tuyø thuoäc theo choã ngoài vaø söï phoái hôïp cuûa chuùng. 3> CAÙT TINH: BOÄ THIEÂN KHOÂI, THIEÂN VIEÄT: (an theo naêm sinh) Sinh naêm GIAÙP, MAÄU an ôû Söûu, Muøi (töùc Thieân Khoâi ôû cung Söûu Thieân Vieät ôû cung Muøi) Sinh naêm AÁT, KYÛ aên ôû Tyù, Thaân (Khoâi ôû cung Tyù, Vieät ôû Thaân) Sinh naêm NHAÂM, QUÍ an ôû Maõo, Tî (khoâi ôû Maõo, Vieät ôû Tî) Sinh naêm BÍNH, ÑINH an ôû Hôïi, Daäu ( Khoâi ôû Hôïi, Vieät ôû Daân) Muoán deã nhôù hoïc baøi thi sau ñaây: (Söûu Muøi) GIAÙP MAÄU nhò Ngöu Döông AÁT KYÛ Thöû Haàu höông (Tyù Thaân) CANH TAÂN phuøng maõ hoå (Ngoï Daàn) NHAÂM QUÍ Miu Xaø taøng (Maõo Tî) BÍNH ÑINH Trö Keâ vò (Hôïi Daäu) Thöû nhò quyù nhaân phöông 4> BOÄ VAÊN XÖÔNG, VAÊN KHUÙC (an theo giôø) XÖÔNG cung Tuaát, KHUÙC cung Thìn XÖONG nghòch, KHUÙC thuaän giôø sinh an baøi. Cöôùc: Vaên Xöông laáy cung Tuaát goïi laø giôø Tyù tính nghòch laïi……… Vaên Khuùc laáy cung Thìn goïi laø Tyù tính thuaän ñeán giôø sinh thì an ôû ñoù. 5>BOÄ AÂN QUANG vaø THIEÂN QUYÙ: (an theo ngaøy) AÂN QUANG laáy Xöông laøm muøng moät Thuaän ngaøy sinh luøi laïi moät cöng THIEÂN QUYÙ Khuùc kia haõy duøng veà Nghòch veà ngaøy ñeû, moät cung luøi Cöôùc: Aân Quang laáy cung an Vaên Xöông keå laø muøng moät tính thuaän ñeán ngaøy sinh roài luøi trôû laïi 1 cung thì an ôû ñoù. Thieân Quyù thì laáy cung an Vaên Khuùc keå laø muøng moät tính nghòch ñeán ngaøy ñeû roài cuõng luøi laïi 1 cung vaø an ôû ñoù. 6>BOÄ THAI PHUÏ, PHONG CAÙO: THAI PHUÏ caùch tröôùc VAÊN KHUÙC 1 cung PHONG CAÙO laïi caùch sau löng 1 vì Cöôùc: Thai Phuï ñöùng cachs phía tröôùc Vaên Khuùc 1 cung Phong Caùo ñöùng caùch phía sau 1 cung. 7>BOÄ TAÛ PHUÏ, HÖÕU BAÄT: Taû Phuï laáy Thìn goïi thaùng gieâng Thuaän veà thaùng ñeû toaï tinh vieân Coøn nhö Höõu Baät gieâng laø Tuaát Nghòch laïi thaùng sinh aáy chính mieàn. Cöùôc: Taû Phuï laáy cung Thìn goïi thaùng gieâng tính thuaän ñeán thaùng sinh thì an ñoù. Höõu Baät laáy cung Tuaát goiï thang gieâng tính nghòch ñeán thaùng sinh laø an ôû ñoù. 8> BOÄ TAM THAI, BAÙT TOÏA: (an theo voøng Taû Phuï, Höõu Baät) TAM THAI möôïn PHUÏ laøm moàng moät TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô www.tuviglobal.com 20 Thuaän laïi ngaøy sanh ñeå tieän an BAÙT TOÏA, BAÄT kia laøm cöù ñieåm Nghòch veà ngaøy ñeû roõ cho chaêng 9> TRIEÄT LOÄ KHOÂNG VONG: (ñöùng giöõa hai cung ) TRIEÄT LOÄ thì laáy naêm sinh GIAP, KYÛ an ôû Daäu Thaân raønh raønh AÁT, CANH: Muøi Ngoï cho mình BÍNH, TAÂN: Thìn Tî ÑINH, NHAÂM: Maõo Daàn MAÄU, QUÍ: Söûu Tí khaù phaân Moät sao aûnh höôûng Döông Aâm cho töôøng 10>TUAÀN KHOÂNG: an theo Luïc Giaùp. Vaäy phaûi hieåu ngöôøi sinh thuoäc Giaùp naøo ( khi tìm nguõ haønh cuûa meänh laø bieát giaùp naøo roài) xem laïi phaàn treân Nguõ Haønh cuûa Meänh. TUAÀN KHOÂNG laáy Giaùp maø phaân Ngöôøi thuoäc Giaùp Daàn: Tí Söûu khaù an Giaùp Thìn: Daàn Maõo chuyeån sang Giaùp Ngoï: Thìn Tî Giaùp thaân: Ngoï Muøi GiaùpTuaát: Thaân Daäu ñaáy thoâi Giaùp Tí: Tuaát Hôïi laø ngoâi raønh ranh 11>BOÄ LONG TRÌ, PHÖÔÏNG CAÙC vaø GIAÛI THAÂN: LONG TRÌ Thìn cung goïi Tí cung Thuaän ñeán naêm sinh seõ toû töôøng PHÖÔÏNG CAÙC laáy Tuaát laøm Tí vaäy Nghòch veà naêm ñeû ñeå tìm phöông GIAÛI THAÂN noï hôïp phöông hoan laïc Cuøng moät cung Phöôïng Caùc chôù sai 12>BOÄ TÖÙ HOÙA: LOÄC, QUYEÀN, KHOA, KÎ: An theo vôùi caùc sao nhö sau: Giaùp : Lieâm, Phaù, Vuõ, Döông vi baïn Aát : Cô, Löông, Ñeá, Nguyeät giao xuaân Bính : Ñoàng, Cô, Xöông, Lieâm Trinh vò Ñinh : Nguyeät, Ñoàng, Cô, Cöï moân taàm Maäu : Tham, Nguîet, Baät, Cô vi chuû Kyû : Vuõ, Tham, Löông, Khuùc (vaên) toái bình Canh : Nhaät, Vuõ, Ñoàng, Aâm, vi thuû Taân : Vöï, Döông, Khuùc, (vaên), Xöông chí laâm Nhaâm : Löông, Töû, Phuû, Vuõ tuù thò Quyù : Phaù, Cöï, Aâm, Tham Lang ñình Cöôùc: Ngöôøi sinh naêm GIAÙP: thì Hoùa Loäc an vôùi Lieâm Trinh, Hoùa Quyeàn an vôùi Phaù Quaân, Hoùa Khoa an vôùi Vuõ khuùc, Hoùa Kî an vôùi Thaùi Döông.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan