Tài liệu Tử vi tổng hợp

  • Số trang: 442 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1323 |
  • Lượt tải: 113

Mô tả:

Tử vi tổng hợp
TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 1 Nguyeãn Phaùt Loäc Töû – Vi Toång Hôïp PHÖÔNG PHAÙP TOÅNG HÔÏP NOÄI DUNG SAÙNG TAÏO KHAI TRIEÅN NHAÂN VAÊN QUAÛNG BAÙ HOÏC THUAÄT Bieát soá Söûa soá Bieát mình Söûa mình Bieát ngöôøi Söûa ngöôøi Tuû saùch KHOA HOÏC NHAÂN VAÊN LÔØI MÔÛ ÑAÀU Quyeån töû Vi Haøm Soá, xuaát baûn hoài naêm 1972, laø moät taäp saùch vôû loøng, chuû yeáu nhaèm giôùi thieäu boä moân Töû – Vi, chæ caùch töï hoïc soá, töï laáy soá vaø töï xem soá. Ñoàng thôøi, Töû Vi Haøm Soá coøn chöùa ñöïng moät luaän aùn: saùch naøy ñeà ra moät quan nieäm nhan baûn cho khoa Töû Vi vaø chính danh phöông phaùp haøm soá cho thuaät Töû Vi. Ñaày laø moät taøi lieäu caên baûn cho nhöõng ngöôøi hieáu kyø veà soá maïng cuõng nhö cho baát cöù ai muoán tìm hieåu moät ngaønh khoa hoïc nhaân vaên. Tuy vaäy, ñoái vôùi nhöõng ngöôøi muoán thaâm cöùu thì Töû Vi Haøm Soá laïi trôû thaønh quaù giaûn löôïc. Ñoäc giaû caàn coù theâm hieåu bieát vaø kinh nghieäm môùi meû, ñaày ñuû vaø chaéc chaén, ngoõ haàu coù theå xem Töû Vi cho phong phuù, cuï theå vaø chính xaùc. Nhu caàu cuaû loaïi ñoäc giaû môùi laø moät coâng trình ñaøo saâu chôù khoâng phaûi moät quyeån saùch vôõ loøng. Vôùi hoaøi baõo ñoù, quyeån Töû Vi toång Hôïp ra ñôøi, tieáp noái vaø khai trieån Toång Hôïp Haøm Soá. Töû Vi Toång Hôïp taäp trung taát caû kieán thöùc hieän coù, töø caùch saùch Vieät Nam cho ñeán nhöõng boä saùch Trung Hoa söu taàm ñöôïc, taäp ñaïi thaønh vaøo moät moái ñaày ñuû nhaát töø tröôùc ñeán nay. Keå töø ñaây veà sau, nhöõng ai muoán hoïc, muoán xem Töû Vi chæ caàn söû duïng Töû Vi Haøm Soá vaø Töû Vi Toång Hôïp laøm taøi lieäu thoáng nhaát, khoâng phaûi tham khaûo caùc saùch vôõ bôøi rôøi, luoäm thuoäm vaø cuõ kyõ khaùch. Muoán ñaït muïc ñích ñoù, quyeån Töû Vi Toång Hôïp khoâng theå chæ chaép vaù caùc hieåu bieát ñöông thôøi. Noù phaûi toång hôïp vaø saùng taïo. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 2 Toång hôïp laø choïn loïc heát caùc tinh hoa ñaõ coù, khoâng boû soùt moät chi tieát naøo khaû dó môû roäng kieán thöùc hoaëc cuûng coá kinh nghieäm cô höõu. Toång hôïp coøn ñoøi hoûi heä thoáng hoaù cho ngaên naép nhöõng gì khaùm phaù ñöôïc vaøo moät boá cuïc môùi, vöaø heát caùi phong phuù vaø phöùc taïp cuaû khoa Töû Vi, vöøa trình baøy theo moät khaoû höôùng deã tham cöùu. Saùng taïo, laø treân caùi gì ñaõ coù, boå sung caùi gì môùi meû ñeå khoûi rôi vaøo tröôøng hôïp “boån cuõ soaïn laïi, thuaät nhi baát taùc”. Saùng taïo coøn coù nghiaõ laø caäp nhaät kieán thöùc Töû Vi, laøm sao cho khoa naøy öùng duïng ñöôïc vaøo boái caûnh sinh hoaït môùi, chöù khoâng cheát tónh trong moâi tröôøng xaõ hoäi coå loã caùch ñaây hôn möôøi theá kyû. * Töû Vi Toång Hôïp theo ñuoåi hai muïc ñích: Thöù nhaát laø naâng cao trình ñoä hieåu bieát veà hoïc thuaät Töû Vi. Nhôø ñoù, kieán vaên seõ ñöôïc môû roäng kinh nghieäm seõ ñöôïc ñaøo saâu, caùi bieát seõ theâm chaéc chaén, nhu caàu hoïc hoûi seõ ñöôïc thoaû maõn. Coù nhö theá, quyeån naøy môùi hy voïng trôû thaønh moät coâng trình vaên hoaù duy thöùc, thaâm cöùu vaøo moät ngaønh nhaân hoïc thay vì chæ laø moät saùch boùi toaùn ñôn thuaàn. Muïc ñích thöù hai laø quaûng baù hoïc thaät Töû Vi. Trong khuynh höôùng ñoù, saùch naøy chuû tam magn khoa vaø thuaät Töû Vi xuoáng thaáp, sao cho vöøa taà hieåu, taàm hoïc cuaû daân chuùng, laøm sao cho boä moân naøy deã hieåu, deã hoïc, deã xem, laøm sao cho moïi ngöôøi coù theå hieåu, coù theå xem vaø coù hoïc giaû vun boài, ñoùng goùp vaø ñaøo saâu. Coù nhaân vaät, khoa Töû Vi môùi theâm hoaøn bò, thuaät Töû Vi môùi theâm xaùc tín, ngaønh Töû Vi môùi theâm thöïc duïng. * Töû Vi Toång Hôïp nhaèm vaøo hai trình ñoä, vöaø cao thaâm vöaø thöïc tieãn. Ñaây laø hai ñoøi hoûi raát khoù dung hoaø. Nhöng neáu hoâng dung hoaø ñöôïc thì vaên phaåm naøy khoâng coù lyù do gì ñeå xuaát hieän vaø toàn taïi. Noù phaûi dung hoaø hai tieâu chuaån khaét khe ñoù baèng moät hình thöùc trình baøy giaûn dò maø vaãn khoâng bò maát ñi ñaëc tính cao sieâu. Ngaønh hoïc caøng khoù, caøng cao thì nhaát ñònh caùch thöùc trình baøy caøng phaûi goïn gheû, caâu vaên söû duïng caøng phaûi phoå thoâng, ñeå cho moãi ngöôøi, töø thöùc giaû cho ñeán lao ñoäng coù theå laõnh hoäi vaø aùp duïng deã daøng, thu thaäp ñöôïc nhieàu boå íc cho rieâng mình. Thöùc giaû thì chuù yù ñeán khoa, töùc laø khiaù caïnh lyù thuyeát cuaû boä moân nhaân hoïc. Giôùi bình daân seõ thaáy höùng thuù hôn khi tham khaûo thuaät töùc laø khaù caïnh boùi toaùn cuï theå, giuùp hoï bieát ñöôïc giaøu, ngheøo, sang, heøn, thoï, yeåu, beäny, hoïa cho mình vaø cho caû thaân nhaân beø baïn. Theo xu höôùng ñoù, Töû Vi Toång Hôïp ñöôïc chia laøm hai quyeån: Quyeån thöù nhaát noùi veà Khoa Töû Vi, töùc laø phaàn lyù thuyeát cuaû moân hoïc. Cuï theå laø cho bieát khoa naøy hoïc caùi gì veà ocn ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi, duøng phöông phaùp naøo ñeå tìm hieåu soá maïng, döaï treân trieát lyù naoø ñeå ñònh höôùng, laáy vaên hoaù naøo laøm neàn taûng, laù soá Töû Vi ñöôïc caáu taïo ra sao, söû duïng bao nhieâu cung, bao nhieâu sao, cung vaø sao ñoù coù ñaëc tính gì vaø aûnh höôûng laãn nhau theá naøo, theo quy taéc sinh khaéc gì. Quyeån thöù hai noùi veà Thuaät Töû Vi, töùc laø phaàn thöïc h2nh xem soá maïng. Quyeån naøy raát thieát duïng cho vieäc hieåu bieát caù tính con ngöôøi vaø ñaëc tính ñôøi ngöôøi. Phöông phaùp quy caùc ñöôïc ñeà ra tìm hieåu caùch tính, töø caùch giaøu, ngheøo, thoï, yeåu, beänh, hoaï cho ñeán caùch ña pu, sôï vôï, hieá con, tu h2nh, sinh ñeû, thaäm chí cho tôùi caùch huøng bieän, caùch laøm quan, caùch nhan saéc….. Quyeån naøy cuõng giaûi ñoaùn hoä ñoäc giaû nhieàu laù soá ñieån hình, töø soá nguyeân thuû cho ñeán soá cuøng ñinh, töø laù soá quan vaên cho ñeán laù soá voõ töôùng, töø laù soá meänh phuï cho ñeán laù soá giang hoà, töø laù soá tröôøng thoï cho ñeán laù soá yeåu sinh, töø laù soá tuyeät töï cho ñeán laù soá tu haønh. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 3 Duy, ñieàu hieáu kyø nhaát coù leõ laø chöông keát baøn veà vieäc caûi soá vaø söûa soá, theo ñoù con ngöôøi coù theå ñònh ñoaït ít nhieàu töông lai cuaû mình, coù lyù do ñeå tin töôûng vaøo trieån voïng cuaû soá maïng, coù söï laïc quan caàn thieát ñeå chaáp nhaän cuoäc soáng, coù hy voïng vöaø phaûi ñeå caûi thieän nhaân sinh. Boá cuïc naøy noùi leân ñaà ñuû noã löïc cuaû quyeån saùch, vöøa thieân veà khaûo cöùu vaên hoaù, vöaø thoaû maõn thò hieáu cuûa ñoäc giaû. Saùch naøy khoâng coù duïng yù ñeà cao khoa Töû Vi, duø sao cuõng khoâng phaûi laø moät toaøn khoa. Maëc duø Töû Vi Toång Hôïp ñaõ bôùi moùc ñeán cuøng cöïc, ñaõ giaûi thích nhieàu aån soá vaø nhieàu guùt maéc cuaû moân hoïc, nhöng saùch naøy khoâng thay theá ñöôïc thaày soá, khoâng chaéc tah toaùn heát caùc baø toùan lyù thuyeát vaø nhöõng thaéc maéc thöïc teá. Hai vaán ñeà naøy seõ ñöôïc giaûi toaû laàn hoài baèng söï hoïc hoûi vaø nhaát laø söï thöïc haønh cuûa ngöôøi hoïc soá. Duø coù ñaày ñuû vaø tinh vi maáy, saùch naøy chæ môû ngoõ, cæ ñöôøng, giuùp lyù hoäi, taäp öùng duïng chôù khoâng coù tham voïng daãn daét töøng ñöôøng ñi nöôùc böôùc cuûa tieán trình xem soá. Treân höôùng chæ veõ, ngöôøi hoïc soá phaûi khoâng ngôùt tra cöùu môù coù theå khaùm phaù heát noäi taâm vaø soá kieáp cuaû thaân chuû. Nhaân taâm vaø Thieân cô bao giôø laø 2 laõnh vöïc voâ cuøng bí hieåm ñaõ töøng thu huùt chuù taâm muoân ñôøi cuaû nhaân loïai. Toaøn theåloaøi ngöôøi ñaõ lieân tieáp taäp trung noã löïc ñeå phaùt giaùc. Moãi ngaønh hoïc chuyeân ñaøo saâu moät khía caïnh, töø vaät lyù, haùo hoïc, thieân vaên cho ñeán nhaân hoïc, y hoïc, chính trò hoïc, kinh teá hoïc vaø ngay caû töôùng hoïc, dòch hoïc, thaàn hoïc. Boä moân naøo cuõng töï ñaët ra 2 muïc tieâu: tìm hieåu vaø öùng duïng cho nhaân loaïi. Rieâng khoa Töû Vi c4ng theo ñuoåi 2 höôùng ñoù. Coù ñieàu ñaùng tieác laø, töø laâu nay, ngöôøi ta coù tìm hieåu maø chöa tìm caùch öùng duïng. Lyù do coù leõ laø beà hoïc voán bao la, hoaëc vì ngöôøi hoïc chæ mong thoaû maõn hieáu kyø hôn laø xoay trôû aùp dung hoaëc coù leõ khoâng ngôø raènghoa Töû Vi coøn coù choã duïng. Ta chæ keå hai caùi duïng quan troïng nhaát laø Bieát Mình, Bieát Ngöôøi vaø Söûa Mình, Söûa Ngöôøi, caû hai ñeàu tröïc tieáp möu caàu haïnh phuùc cho caù nhaân vaø xaõ hoäi. Thaät vaäy, caùi bieát bao giôø cuõng ban cho con ngöôøi theâm quyeàn löïc, boài döôõng theâm khaû naêng, giuùp haønh ñoäng theâm thích öùng, duø gaëp phaûi hoaøn caûnh khoù. Caøng bieát mình vaø bieát ngöôøi thì caøng traùnh ñöôïc sô thaát khi xöû theá, caøng giuùp phaùt huy, moät chaúng nhöõng sôû tröôøng cuaû caù nhaân maø coøn vaän duïng ñuùng möùc ngöôøi mình giao thieäp. Coâng cuoäc möu sinh nhôø ñoù maø thuû ñaéc theâm phaàn chuû ñoäng treân hoaøn caûnh, sôû caàu nhôø ñoù maø coù theâm trieån voïng, söï thaønh coâng nhôø ñoù maø deã ñaït. Coøn neáu duøng caùi bieát taâm lyù vaø cuoäc ñôøi ñeå töï caûi söaû vaø huôùng thieän con ngöôøi thì coâng duïng laïi caøng môû roäng. Caù nhaân nhôø tích ñöùc cho mình vaø khuyeán ñöùc nôi thieân haï seõ taïo theâm ñieàu kieän toát ñeïp cho cuoäc soáng, hoaø hôïp ñöôïc vôùi moïi ngöôøi vaø cuøng vôùi taäp theå, kieán taïo ñöôïc moät khung caûnh sinh hoaït töông ñoái deã thôû. Ñieàu kieän cuaû haïnh phuùc caù nhaân chaúng nhöõng naèm trong giaù trò cuaû chính hoä, maø coøn naèm trong noã löïc con ngöôøi xaây döïng moät giaù trò cho thaäp theå cunh quanh. Giöõa con ngöôøi vaø taäp theå, ñoái löïc phaûi ñöôïc giaûm bôùt. Soá meänh con ngöôøi töø ñoù c1o theå ñöôïc chính ình goùp phaàn nhaân ñònh chôù khoâng coøn laø khuoân thöôùc chaät heï goø boù hoaït ñoäng cuaû hoï nöõa. Vieäc hoïc hoûi Töû Vi, muoán cho thieát duïng, nhaát ñònh phaûi höôùng veà vieäc phaùt huy cho heát caùi duïng bieát mình, bieát ngöôøi ñeå söaû mình, söûa ngöôøi thì môùi xaây döïng ñöôïc moät ngoaïi caûnh sinh hoaït thuaän lôï, goùp phaàn chuû ñoäng vaø tích cöïc kieán taïo haïnh phuùc nhaân sinh. * Toâi thaønh thöïc caûm taï caùc thaân höõu ñaõ nhieät thaønh khuyeán khích hoaøn thaønh quyeån saùch naøy. Toâi luoân luoân nhôù ôn nhöõng than chuû ñaõ vui loøng hôïp taùc nhöõng soaïn giaû thu thaäp raát nhieàu kieán thöùc thöïc tieãn torng vieäc xem soá, trong vieäc lyù hoäi ñaày ñuû yù nghiaõ cuøng naêng löïc tieàm taøng cauû caùc vì sao, TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 4 tong vieäc khaùm phaù nhieàu tröôøng hôïp thöïc teá ñaëc thuø cuûa töøng laù soá. Neáu thieáu ñoäng cô thuùc ñaåy ñoù, neáu thieáu söï hôïp taùc chí tình ñoù, quyeån Töû Vi Toång Hôïp khoång theå naøo ñaït ñöôïc trình ñoä phong phuù, cuï theå vaø chính xaùc nhö theá naøy ñöôïc. Vónh Long, ngaøy 18 thaùng 9 naêm 1974 NGUYEÃN PHAÙT LOÄC Quyeån Nhaát KHOA TÖÛ VI KIEÁN THÖÙC LYÙ THUYEÁT BOÄ MOÂN TÖÛ VI VÖØA LAØ MOÄT KHOA, vöøa laø moät THUAÄT. Noùi ñeán khoa laø noùi ñeâm moät ngaønh khaûo cöù coù heä thoáng töùc laø coù ñoái töôïng, coù phöông phaùp, coù neàn taûng trieát lyù,, töø ñoù suy dieãn ñöôïc nhöõng quy taéc aùp duïng cho nhieàu hôïp thöïc teá. Coøn khi noùi ñeán thuaät laø noùi ñeán ngheä thuaät vaän duïng caùc quy taéc cuûa khoa ñeå giaûi ñoaùn vaän meänh. Vôùi hai ñaëc ñieåm ñoù, Töû Vi hoïc laø moät kieán thöùc ñöôïc öùng duïng, chôù koâng phaûi laø moät kieán thöùc thuaàn tuùy. Coù theå noùi ñoù laø moät “khoa hoïc öùng duïng” (sciene appliqueùc). Khu duøng chöõa khoa hoïc ôû ñaây, chuùng ta khoâng coù tam voïng hieåu noù nhö moät khoa hoïc chính xaùc, kieåu nhö toaùn hoïc, vaät lyù hoïc, hoùa hoïc, hình hoïc. Ta chæ hieåu noù nhö moät soá kieán thöùc coù heä thoáng ñöôïc trình baøy maïch laïc, coù nhöõng quy taéc toång quaùt vaø rieâng bieät. Khoa hoïc Töû Vi laø moät hoa hoïc nhaân vaên (science humaine) khaûo cöùu veà con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Ñieàu ñaùng löu yù laø, trong quan nieäm cuû Trung Hoa, moïi boä moân khaûo saùt khoâng bao giôø coù tính caùch duy thöùc thuaàn tuùy. Ñieàu ñoù coù nghóa laø ngöôøi Trung Hoa khi nghieân cöùu moät vaán ñeà gì ñeàu nhaèm muïc ñích öùng duïng vaøo cuoäc soáng con ngöôøi chôù khoâng nhaèm tìm hieåu suoâng. Coâng trình cuûa hoï ñeàu huôùng veà vieäc phuïc vuï nhaân sinh hôn laø thoûa maõn tri thöùc. Khoa Töû Vi ñöôïc thaønh laäp, khoâng phaûi ñeå ñaøo saâu hieåu bieát veà con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi maø laø ñeå boùi toaùn vaän soá caù nhaân. Khoa naøy laø moät boä moân cuaû ngaønh boùi toaùn. Taùc giaû koa naøy, Traàn Ñoaøn laø thuûy toå cuaû lyù soá hoïc vaø laø moân ñeä noåi tieáng cuaû Phaùi Hoïc Töôïng Soá coù töø ñôøi Haùn. Phaùi Hoïc Töôïng Soá cuyeân duøng töôïng trong caùc queû Dòch vaø soá trong Haø Ñoà, Laïc Thö laøm coâng cuï xem boùi. Cho neân heã noùi veà Töû Vi laø phaûi noí ñeán moät khoa nhaân vaên öùng duïng thöïc tieãn, duøng ñeå ñoaùn vaän maïng con ngöôøi chôù khoâng phaûi moät boä moân lyù thuyeát nhaân hoïc ñôn thuaàn. Caùi taùc duïng nhaân hoïc trong Töû Vi hoïc raát ít. Caùi taùc duïng nhaân hoïc vaøo boùi toaùn môùi laø cöùu caùnh cuûa Töû Vi hoïc. Chính vì leõ ñoù maø chuùng ta phaûi nhìn Töû Vi hoïc döôùi hai khía caïnh: khía caïnh cuaû lyù thuyeát nhaân vaên vaø khía caïnh cuûa söï öùng duïng nhaân vaên hoïc vaøoi boùi toaùn. Vì theá, saùch naøy cuõng döïa vaøo ñoù maø ñöôïc phaân laøm 2 quyeån. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 5 Quyeån thöù nhaát ñeà caäp ñeán Khoa Töû Vi, xem nhö moät boä moân lyù thuyeát veà nhaân vaên. toaùn. Quyeån thöù hai baøn ñeán Thuaät Töû Vi, xem nhö phaàn öùng duïng lyù thuyeát vaøo coâng vieäc boùi Lyù thuyeát Töû Vi cuûa quyeån ñaàu ñöôïc trình baøy qua 6 chöông: Ñoái töôïng cuûa koa Töû Vi, ñeå tìm hieåu xe khoa naøy khaûo saùt caùi gì, nhöõng ñaëc ñieåm cuaû theå taøi nghieân cöùu cuøng nhöõng ngoaïi leä vaø nhöõng giôùi haïn cuûa noù. - Phöông phaùp cuûa khoa Töû vi nhaèm tìm hieåu caùch thöùc nghieân cöùu ñoái töôïng, nhöõng khaûo höôùng vaø kyõ thuaät moå xeû ñoái ñöôïng. - Trieát lyù cuûa khoa Töû Vi ñeà caäp ñeán noäi dung, giaù trò tö töôûng cuûa hoïc thuaät. - Vaên hoùa Trung Hoa trong khoa Töû Vi. Chöông naøy coù taùc duïng vò hoùa boä moân Töû vi trong neàn vaên hoùa Trung Hoa ñeán ñôøi nhaø Toáng ñeå tìm hieåu nhöõng gì khoa naøy vay möôïn vaø nhöõng ñieåm gì ñoäc ñaùo cuûa khoa. Ñaây laø boán chöông keát thaønh hôïp phaàn caên baûn cuûa Töû Vi hoïc. Khoa naøy ñöôïc teå hieän treân laù soá, ñöôïc khaûo saùt qua hai chöông keá tieáp: Nhaän ñònh veà cung trong laù soá. Caùc cung naøy ñöôïc xem nhö khuoân khoå caù tính vaø khuoân khoå hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi. - Nhaän ñinh veà caùc sao trong laù soá. Caùc so ñöôïc xem nhö nhöõng thaønh toá caáu taïo caù nhaân vaø kieán truùc cho cuoäc ñôøi Saùu chöông naøy keát tinh noäi dung cuûa boä moân Töû Vi veà maët lyù thuyeát vaø laø caên baûn ñeå aù duïng thuaät Töû Vi seõ ñöôïc khaûo saùt trong quyeån thöù hai. *** Chöông moät Ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi • Ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi • Con ngöôøi • Ñôøi ngöôøi • Nhöõng ngoaïi leä cuûa ñoái töôïng. • Nhöõng giôùi haïn cuûa ñoái töôïng. • Phaïm vi aùp duïng cuûa khoa Töû-Vi. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc • 6 Phuï luïc: Caùch tính toång soá toái ña laù soá Töû-Vi Vaøo thôøi nhaø Toáng, luùc khoa Töû-Vi ra ñôøi, vaên hoùa Trung Hoa raát thònh ñaït veà nhaân hoïc. Cuõng nhieàu trieát gia, taâm hoïc, ñaïo hoïc chuyeân chuù troïng con ngöôøi ñeå tìm giaûi phaùp cho cuoäc soáng, tìm quy taéc cho vieäc xöû teá ngoõ haàu möu caàu haïnh phuùc cho caù nhaân vaø taäp theå. Neáu chæ keå töø luùc bình minh cuûa trieát hoïc cho ñeán ñôøi toáng, ta thaáy coù Khoång töû, Maëc Töû, Döông Töû, Laõo Töû, Maïnh Töû, Trang Töû, Tuaân Töû, Haøn Phi, Ñoång Troïng Thö…. Caùc hoïc phaùi cuõng ñaõ xuaát hieän raát nheàu nhö phaùi Noâng gia, phaùi Phaùp gia, phaùi AÂm Döông gia, chöa keå khoa nhöõnghoïc thuyeát lôùn nhö Nho hoïc, Ñaïo hoïc. Haàu heát laø caùc boä moân nhaân vaên chuyeân khaûo cöùu con ngöôøi vaø xaõ hoäi, caàn thieát cho vieäc tu thaân, cho vieäc trò nöôùc, cho vieäc xöû theá. Taát caû ñeàu thaám nhuaàn tinh thaàn nhaân baûn heát söùc khang kieän. Chòu aûnh höôûng cuûa traøo löu nhaân hoïc ñoù, khoa Töû –Vi cuõng laáy con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi laøm ñoái töôïng hoïc hoûi. Noùi nhö theá, chuùng ta khoâng hoà ñoà ñaët Töû-Vi hoïc ngang haøng vôùi nhöõng boä moân nhaân vaên chaân chính khaùc, vì muïc ñích cuûa khoa Töû-Vi khoâng coù gì cao caû. Khoa naøy khoâng phuïc vuï cho haïnh phuùc con ngöôøi, cuõng khoâng co chuû taâm mang laïi traät töï cho xaõ hoäi. Muïc ñích cuûa khoa chæ laø hoïc veà con ngöôøi ñeå tieân ñoaùn vaän meänh con ngöôøi, thaønh thöû noù khoâng coáng hieán bao nhieâu cho kieán thöùc nhaân hoïc. Duy, sôû dó khoa Töû-Vi ñöôïc thònh haønh laø vì où ñaùp öùng söï hieáu kyø cuûa thieân haï veà vaän soá cuûa mình. Vaø chæ rieâng vì lyù do ñoù neân khoa naøy môùi ñöôïc phoå caäp, truyeàn tuïng vaø haâm moä nhieàu hôn caùc khoa nhaân vaên chính khaùc. Ñöùng veà maët boùi toaùn maø xeùt, khoa Tö-Vi xuaát hieän töông toái chaäm, vì ñi sau khoa boù dòch, khoa nhaân töôùng, khoa ñoän giaùp, khoa thieân vaên… Nhöng, Tö-Vi ñaõ khai maøo cho moät hoïc thaät rieâng, heä thoáng hoaù ñöôïc ngaønh boùi toaùn baèng lyù soá theo moät khaûo höôùng ñaëc thuø. Maëc duø coù vay möôïn nôi sôû hoïc cuû thôøi ñaïi neàn taûng trieát lyù AÂm Döông nguõ haønh, nhöng khoa Töû-Vi vaãn giöõ ñöôïc neùt ñoäc ñaùo nhôø ôû moät ñöôøngloái khaûo saùt khaùc laï, coù theå em nhö moät cuoäc caùch maïng hoaëc ít ra nhö moät phaùt minh bieät laäp trong phaùi hoïc Töôïng Soá cuûa tôøi ñoù. Thuûy toå cuûa Töû-Vi hoï laø moät ñaïo só bieät hieäu laø Hi Di, teân thaät laø Traàn Ñoaøn, soáng vaøo thôøi nhaø Toáng beân Taøu. Oâng naøy ñaõ coá gaéng baøy xeáp vaän meänh con ngöôøi vaøo moät laù soá, ghi treân maûnh giaáy voûn veïn chæ coù moät trang, nhöng toång keâ heát caù tính vaø ñôøi ngöôøi vaøo 12 cung vaø hôn 100 vì sao, ñöôïc gaùn cho nhieàu yù nghæa vaø nguõ haønh khaùc nhau, ngoõ haàu gíup con ngöôøi suy dieãn nhöõng ch tieát eà kieáp soá cuaû mình. Toùm taét cuoäc ñôøi phöùc taïp cuûa con ngöôøi vaøo maûnh giaáy quaû thaät laø moät coâng trình heä thoáng hoùa vaø ñoà bieåu hoùa heát söùc khuùc chieát. Maëc duø coâng trình naøy khoâng traùnh ñöôïc vaøi sô khoaùng coá höõu nhöng noù vaãn khoâng maát ñi giaù trò khai saùng cho moä boä moân boùi toaùn haõy coøn ñöôïc toân suøng ngay trong theá kyû khoa hoïc khoâng gian naøy. Chuùng ta khoâng ñi saâu vaøo gía trò cuûa boä moân Töû-Vi trong chöông naøy maø chæ ñeà caäp ñeán caùc ñaëc ñieåm cuûa ñoái töôïng moân hoïc maø thoâi. A – ÑOÁI TÖÔÏNG CUÛA KHOA TÖÛ-VI Caùch ñaây möôøi theá kyû, ngay töø luùc ñöôïc saùng laäp cho ñeán nay khoa Töû-Vi vaãn giöõ nguyeân ñoái töôïng: khoa naøy chuù muïc tien ñoaùn vaän meänh con ngöôøi, nghiaõ laø tìm caùch bieát tröôùc, ngay töø luùc treû môùi sinh, caù tính vaø cuoäc ñôøi sau naøy cuûa noù. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 7 Nhö vaäy, ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi bao goàm hai yeáu toá coù lieân quan chaët cheõ vôùi nhu: thöù nhaát laø con ngöôøi, thöù hai laø ñôøi ngöôøi. Con ngöôøi cuaû Töû-Vi coù nhöõng ñaëc tính gì? Ñôøi ngöôøi trong laù soá Töû-Vi coù nhöõng yeáu toá naøo? 1. – Con ngöôøi trong khoa Töû-Vi Khoa Töû-Vi phaân tích saây roäng ñaëc tính cuûa con ngöôøi, nhöng thaät söï chuù yù nghieân cöùu con ngöôøi coøn soáng, con ngöôøi toaøn dieän vaø con ngöôøi theá tuïc maø thoâi. a) Con ngöôøi coøn soáng Con ngöôøi coøn soáng ôû ñaây laø cn ngöôøi luùc sinh thôøi, töùc laø töø luùc ñöùa beù chaøo ñôøi cho ñeán khi où quaù vaõng. Noùi nhö theá coù nghiaõ laø luùc caù nhaân cheát ñi thì khoa Töû-Vi khoâng lyù tôùi nöõa. Khoa naøy khoâng ngieân cöùu aâm hoàn, khoâng heà noùi ñeán söï taùi sinh döôùi moät kieáp khaùc, khoâng ñeà caäp luaân hoài nhö trong phaät hoïc. Khoa Töû-Vi ñöùng trong phaïm vi cuûa hình nhi haï hoïc, gaït boû caùi gì sieâu hình, khoâng baøn ñeán haäu kieáp caù nhaân treân thieân ñaøng hay aâm theá. Traùi laïi, caùi gì thuoäc coõi döông, bao giôø caù nhaân coøn soáng thì khoa Töû-Vi môùi khaûo saùt. Tuy theá, cuõng caàn ñaët theâm moät giôùi haïn khaùc trong ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi. Luùc naøo con ngöôøi nghieân cöùu. Thaønh thöû, caùi baøo thai duø laø tieàn thaân cuûa con ngöôøi soáng, khoâng phaûi laø ñoái töôïng cuûa khoa. Coù quan ñieåm chaët cheõ hôn cho raèng, laù soá Töû-Vi chæ thaät söï öùng duïng cho con ngöôøi töø 13 tuoåi trôû ñi. Lyù do ñöa ra laø tröôùc tuoåi naøy, kieáp soáng cuûa treû raát baáp beânh, leä thuoäc vaøo thôøi tieát, vaøo beänh taät, soáng hay cheát tuyø söï chaêm soùc cuûa cha meï, ñöùa treû cuõng chöa chín muøi veà nhaân tính, chöa hoäi ñuû ñieàu kieän ñeå sinh toàn nhö moät con ngöôøi toaøn veïm: tri thöùc, theå xaùc, tình caû, löông tri cuûa noù chöa naûy nôû ñaày ñaën, noù cuõng chöa coù moät söï nghieäp theo ñuùng nhiaõ cuûa danh töø vì, tröôùc tuoåi 13, treû con chæ môùi taäp söï vaøo ñôøi. Quan ñieåm naøy xeùt khaû chaáp vì khoa Töû-Vi khi choïn ngöôøi laøm ñeà taøi ñaõ quan nieäm cuoäc soáng ñoù theo moät nhaóa toaøn veïn: con ngöôøi soáng phaûi laø moät caù naân tröôûng thaønh ít nhieàu veà theå xaùc, tinh thaàn, tình caûm, löông tri, ñaïo ñöùc, coù moät khôûi ñaàu söï ngieäp, moät khôûi ñaàu vaän meänh. Ñoù laø con ngöôøi töï laäp, töï tuùc, töông ñoái lam2 chuû ít nhieàu haønh ñoäng cuûa mình, noù khaùc ñi ñoù laø con ngöøôi toaøn veïn veà nhaân tính. Dy coù ñieàu caàn löu yù raèng, ñoái vôùi treû con döôùi 13 tuoåi, vieäc xem TöûVi cho noù chæ chuyeân chuù vaøo khaû naêng toàn taï cuûa noù, cuï theå laø xeùt xem noù coù soáng ñöôïc hay khoâng, beänh taät nhö theá naoø. Nhö vaäy, khía caïnh phaûi cöùu xeùt laø khiaù caïnh thoï, yeåu beänh, taät noùi chung laø söùc khoûe. Coøn nhöõng khía caïnh khaùc nhö quan tröôøng, taøi loäc, ñieàn saûn, gia ñaïo, con caùi chöa öùng duïng. Noùi toùm laïi, khoa Töû-Vi laø con ngöôøi toaøn dieän. Ñieàu naøy co nghóa laø khoa Töû-Vi khaûo saùt con ngöôøi döôùi moïi khía caïnh, bao haøm caû phaàn xaùc laãn phaàn hoàn, trí tueä vaø tình caûm, sinh lyù vaø taâm lyù, yù thöùc vaø tieàm thöùc v.v … Khoâng bao giôø con ngöôøi bò beû meû, hoaëc bò chieát nhoû ra töøng maûnh bieät laäp. Khoa Töû-Vi ñaõ toång hôïp con ngöôøi moät caùch ñaày ñuû vaø phong phuù, keát tinh heát yeáu toá phoái trí toaøn theå caùc thaønh phaàn, chôù khoâng ñaùnh giaù cn ngöôøi qua moät boä vò, moät giaùc quan hoaëc moät cô naêng. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 8 Ñieàu naøy phaûn aùnh roõ reät trong boá cuïc cuûa laù soá Töû-Vi. Maëc duø laø soá naøy coù phaân tích co ngöôøi qua 12 cung, nhöng moãi cung rieâng reõ khoâng heà ñöôïc xem laø ñaày ñuû ñeå dieãn taû toaøn theå caù nhaân. Caù nhaân chæ ñöôïc theå hieän qua toaø theå laù soá, treân moät loaït 12 cung. Ñoù laø con ngöôøi nhaát trí trong moät laù soá nhaát trí. Vieäc giaûi ñoaùn Töû-Vi vì theá khoâng theå boû qua söï toång hôïp ñeå chæ ñöùng trong theá phaân tích. Traùi laïi, phaûi phaân tích ñeå tìm söï toång hôïp. Sôû dó khoa Töû-Vi xem con ngöôøi nhö moät toång theå toaøn dieän laø vì, neáu chieát nhoû ra töøng boä phaän rieâng, con ngöôøi seõ khoâng coøn soáng nhö moät ñôn vò toaøn veïn: laøm nhö theá laø gieát cheát moät ñoái töôïng soáng phuû nhaän ñaéc tính sinh ñoäng trong ñaëc tính toaøn dieän cuûa con ngöôøi. Vì khaûo saùt con ngöôøi toaøn dieän, cho neân caùi gì cuûa con ngöôøi cuõng ñöôïc khoa Töû-Vi ñeå yù tìm toøi. Khoa naøy löu taâm nghieân cöùu, töø nhöõng yeáu toá lôùn nhö aûnh höôûng cuûa vaät chaát, cuûa xaõ hoäi, cuûa huyeát thoáng treân caù nhaân, cho ñeán caùc yeáu toá nhoû hôn nhö cô theå, beänh traïng, trí tueä, tình caûm, baûn naêng, kyù öùc, nguyeän voïng, phaûn öùng, baûn ngaõ, nhaân caùch trong caùc moâi tröôøng sinh hoaït. Nhöõng phaïm vi cuaû nhaân hoïc Taây phöông ñeàu ñöôïc Töû-Vi hoïc tìm hieåu, töø cô theå hoïc (anatomie), beänh lyù hoïc (pathologe) cho ñeán taâm tính hoïc (carac-teùrologle), töôùng maïo hoïc (morphonlogie). Leõ dó nhieân, vôùi moät ñòa haït khaûo cöùu roãng raûi nhö theá, Töû-Vi hoïc khoâng theå ñi vaøo chuyeân khoa. Nhöõng yù nghóa cô theå, beänh lyù, tính tình, töôùng maïo … Trong Töû-Vi chæ coù tính caùch toång quaùt, hoaëc nieàu laém laø chæ ñaït ñeán moät trình ñoä cuï theå naøo maø thoâi. Nhöng chính khaûo höôùng ñaïi cöông ñoù noùi leân quan nieäm con ngöôøi toaøn dieän cuûa khoa naøy. b) Con ngöôøi theá tuïc Khoa Töû-Vi choïn con ngöôøi ôû ñôøi laøm ñoái töôïng, nghóa laø con ngöôøi phaøm tuïc, coù caù tính phaøm tuïc vaø cuoäc ñôøi phaøm tuïc. Caù tính phaøm tuïc ñaây laø caù tính cuûa trung bình nhaân loaïi (I’homme moyen), cuûa ñaïi ñoàng chöùng sinh (I’homme universel). Ñoù laø loaïi ngöôøi coù ñaày ñuû thaát tình luïc duïc, bò chi phoái bôûi noù cuõng nhö bò chi phoái bôûi baûn naêng: con ngöôøi trong Töû-Vi khoâng tieâu dieät duïc voïng, khoâng choáng ñoái baûn naêng, vò kyû hôn laø vò tha, tham soáng vaø khoâng choáng laïi söï soáng, duø phaûi chòu nhieàu khoå cöïc. Hoï tìm caùch neù traùnh khoå cöïc chôù khoâng tìm caùi cheát ñeå ñoaïn tuyeät vôùi gian truaân. Cuoäc ñôøi cuûa con ngöôøi trong Töû-Vi cuõng laø cuoäc ñôøi ñaày tuïc luïy. Hoï chaïy theo nhu caàu caù nhaân, cuûa gia ñình, cuûa xaõ hoäi, tham danh, haùm lôïi, theo ñuoåi haïnh phuùc vaät chaát vaø phuù qyù vinh hoa ñeán cuøng cöïc. Ña soá sôï cheát, sôï khoå, sôï ngheøo, sôï hoïa, sôï beänh vaø chæ nhaän caùc baát haïnh naøy khi ñoái cuøng. Vì tính caùch tuïcluïy cuûa kieáp soáng cho neân nhaân sinh quan cuûa con ngöôøi trong Töû-Vi raát thöôøng tình, thieân veà hieän sinh. Vaø trong kieáp naøy, hoï laø con ngöôøi taïi theá xu thôøi chôù khoâng xuaát theá thoaùt thôøi. Con ngöôøi trong Töû-Vi khoâng ñi tu. Tu só laø ngöôøi troán ñôøi, thoaùt phaøm vaø sieâu phaøm, laáy nieát baøn laøm haïnh phuùc, töï ñaët mình ra khoûi cuoäc ñôøi, xem cuoäc ñôøi nhö taïm bôï. Con ngöôøi trng Tö-Vi cuõng khoâng phaûi laø thuaät só(fakir). Thuaät só laø keû cay61p nhaän khoå nh5c, eùp xaùc, haønh xaùc, choáng laïi baûn naêng, tieâu dieät caûm xuùc, cheá ngöï caûm giaùc ñeå mong vöôït khoûi thöôøng tình. Con ngöôøi torng Töû-Vi khoâng cao sieâu nhö vaäy. Nhaõn quan Töû-Vi laø nhaõn quan theá tuïc. Ñieåm naøy ñöôïc minh chöùng roõ reät trong quan nieäm phuùc ñöùc, trong quan nieäm gia ñaïo, tong quan nieäm Meänh Thaân vaø trong yù nghóa caùc vì sao. Quan nieäm phuùc ñöùc theá tuïc TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 9 Khoa Töû-Vi chæ chuù yù ñeán haïnh phuùc cuûa con ngöôøi traàn gian. Haïnh phuùc naøy leä thuoäc vaøo tieàn baïc, gia ñaïo vaø thôøi theá. Trong laù soá Töû-Vi, cung Phuùc bao giôø cuõng ñöôïc hoäi chieáu vôùi 3 cung Taøi, Phu Theâ vaø Thieân Di. Cung Taøi chæ tieàn baïc, gia saûn hoaëc noùi roäng ra laø yeáu toá vaät chaát cuûa moät cuoäc soáng vaät chaát. Vì cung Taøi tröïc cieáu vaøo cung huùc cho neân coù nghóa laø tieàn baïc, sinh keá laø yeáu toá quan troïng cuûa haïnh phuùc. Noùi khaùc ñi, caùi phuùc cuûa caù nhaân ñöôïc ño baèng tieàn taøi. Nhöõng ai coù nhieàu tieàn, nhieàu ñieàn, nhieàu xe, nhieàu hoa maøu thì toát phuùc. Cung Phu Theâ chæ gia ñaïo. Trong laù soá, cung naøy cuõng chieáu vaøo cung Phuùc. Ñieàu naøy phaûn aûnh quan nieäm cho raèng haïnh phuùc caù nhaân tuyø thuoäc vaøo moät gia ñaïo toát. Vì coù cung PhuTheâ cho neân con ngöôøi coi nhö phaûi soáng chung vôùi gia ñình. Noí khaùc ñi, ñoù laø phaøm nhaân, coù nhu caàu sinh lyù, coù aùi tình, coù vôï, coù choàng, chôù khoâng phaûi con ngöôøi tieät duïc, xa laùnh chuyeän nam nöõ, taùch rôøi vôùi vôï con. Vaên hoùa thôøi ñaïi nhaø Toáng coøn chaáp nhaän caû ña theâ, xem vieäc coù nhieàu con caùi laø phuùc loäc. Cung Thieân Di chæ thôøi theá, hoaøn caûnh xaõ hoäi, ñöôïc coi nhö yeáu toá cuûa haïnh phuùc. Ai sinh phuøng thôøi, ñöôïc xaõ hoäi öu ñaõi thì toát phuùc. Vì coù cung Thieân Di neân coù theå noùi raèng con ngöôøi cuûa khoa Töû-Vi laø con ngöôøi soáng ôû ñôøi, chung ñuïng vôùi xaõ oäi, nhaäp theá vaø taïi theá chôù khoâng xuaát theá, khoâng thoaùt tuïc. Boái caûnh moâi sinh laø ñieàu kieän ngoaïi taïi coù aûnh höôûng ñeán haïnh phuùc theá tuïc. Toùm laïi, nhìn vaøo caùch caáu taïo phuùc ñöùc trong laù soá, ai ai cuõng thaáy raèng ñaây laø loaïi haïnh phuùc traàn gian, ño baèng tieàn baïc, baèng lôïi ñieåm cuûa gia ñaïo vaø cuûa xaõ hoäi ban cho mình. Khoâng coù phaàn phuùc ñöùc duylinh, sieâu thoaùt cuûa linh hoàn. Töû-Vi quan laø moät nhaân sinh quan, cuï theålaø nhaân sinh quan theá tuïc. Ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi laø con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi traàn theá, khoâng phaûi laø ngöôøi ñaïo, coõi ñaïo hay phuùc ñaïo. Phaïm vi khaûo saùt cuûa Töû-Vi hoïc chæ laø Ñôøi. Quan nieäm gia ñaïo Laù soá Töû-Vi naøo cuõng coù hai cung Phu Theâ vaø Töû Töùc ñeå cæ gia caûnh. Ñieåm naøy nguï yù raèng ñaây laø laù soá cuûa ngöôøi ôû ñôøi, coù vôï, coù choàng, coù con, co ñôøi soáng goái chaên, coù tình nghiaõ phuï töû. Con ngöôøi trong laù soá khoâng choái boû coõi traàn, vaãn bò chi phoái bôûi nôï traàn vaø taïo theâm nôï traàn baèng baàu ñoaøn theâ töû. Leõ dó nhieân, cuõng coù nhöõng ngöôøi khoâng coù gia ñình, khoâng coù con caùi. Nhöng, neáu hoï coøn ôû ñôøi, chia xeû khaùt voïng, xu höôùng ngöôøi ñôøi thì hoï vaãn laø ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi. Bao giôø hoï thoaùt ñôøi ñi tu, baáy giôø hoï khoâng thuoäc phaïm vi khaûo saùt cuûa Töû-Vi nöaõ. Nhaõn quan Töû-Vi phaân bieät raát roõ hai phaïm vi ñaïo vaø ñôøi. Quan nieäm Meänh – Thaân Cô caáu cuûa Meänh vaø Thaân theå hieän raát roõ quan nieäm theá tuïc cuûa khoa Töû-Vi. Meänh hay Thaân, bao giôø cuõng ñöôïc xeùt chung vôùi 3 cung Thieân Di, Taøi Baïch vaø Qan Loäc. Cung Thieân Di chæ thôøi theá, hoaøn caûnh xaõ hoäi. Cung Taøi Baïch chæ tieàn baïc, sinh keá. Cung Quan Loäc chæ söï nghieäp, quan tröôøng. Ñaõ l2 con ngöôøi theá tuïc, vò taát phaûi soáng vôùi xaõ hoäi, phaûi coù phöông tieän sinh nhai, phaûi coù ngheà nghieäp. Chí höôùng con ngöôøi luùc naøo cuõng voïng veà 3 muïc tieâu TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 10 ñoù. Haïnh phuùc theá tuïc cuûa hoï ñöôïc ño baèng möùc ñoä giaøu ngheøo, sang heøn, phuøng thôøi theá. Ñoù laø 3 yeáu toá cuûa vinh hoa, vaät chaát, giuùp ñaùnh giaù söï thaønh baïi cuûa ngöôøi ñôøi Quan nieäm theá tuïc cuûa caùc vì sao Trong Töû-Vi, coù raát nhieàu sao noí leân cuoäc soáng theá tuïc, chaúng h5n nhö sao phuù, sao quyù, sao hoïa, sao beänh, sao phuùc. Nhöõng sao naøy hieån nhieân khoâng coù ích lôïi gì cho tu só vì ngöôøi ñaïo khoâng maøng ñeán phuù quyù, beänh hoïa. Nhö vaäy caùc sao ñoù chæ ñeå aùp duïng vaøo vaän meänh ñôøi ngöôøi. Nhieàu sao keát hôïp thaønh cuïc vaø caùch. Khoa Töû-Vi chia caùc cuïc thaønh nhieàu loaïi: phuù cuïc, quyù cuïc, baàn tieän cuïc. Caùch cuõng coù thöôïng caùch, trung caùch, haï caùch vaø phi thöôøng caùch. Trong cuïc cuõng nhö trong caùch, ñaõ haøm chöùa yù nghóa theá tuïc cuûa sinh hoaït caù nhaân. Taát caû daãn chöùng treân ñaây giuùp ta toång keát ñöôïc quan nieäm vaø con ngöôøi cuûa khoa Töû-Vi vaø theá giôùi Töû-Vi. Con ngöôøi trong Töû-Vi laø con ngöôøi trong gia ñình, khoâng thoaùt ly gia ñình, laø con ngöôøi trong xaõ hoäi, khoâng xa laùnh xaõ hoäi, laø con ngöôøi trong moâi tröôøng sinh hoaït vaät chaát, khoâng töø boû tieàn baët, danh quyeàn: laø con ngöôøi baèng xöông baèng thòt, khoâng choái boû sinh lyù. Ñoù laø con ngöôøi laáy ñöùc Sinh cuûa vuõ tröõ laøm leõ soáng, thuï nhaän söï sinh töû cha meï vaø taïo sinh theá heä môùi con caùi. Coøn theá giôùi Töû-Vi laø theá giôùi traàn gian, laø nhaân theâ, khoâng phaûi laø thieân ñaøng hay nieát baøn, tieân caûnh. Ñoù laø khung caûnh soáng cuûa nhaân loaïi chôù khoâng phaûi cuûa thaàn linh. Coøn theá giôùi Tö-Vi laø nhaân sinh quan chöù khoâng phaûi laø vuõ truï quan, cuõng khoâng phaûi laø phaät töû quan. Khoa Töû-Vi laø moät boä moân cuûa hình nhi haï hoïc, khoâng phaûi laø sieâu hình hoïc. Ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi laø ngöôøi ñôøi chôù khoâng phaûi ngöôøi ñaïo. Tinh thaàn Töû-Vi laø tinh thaàn nhaân baûn theá tuïc, khoâng phaûi nhaân baûn thoaùt tuïc. Ñôøi ngöôøi trong khoa Töû-Vi Hoïc veà con ngöôøi, khoa Töû-Vi coøn hoïc veà ñôøi ngöôøi, noùi khaùc ñi laø vaän meänh, kieáp soá, haïnh phuùc, hoaïn naïn, heân xui, caùc bieán coá xaûy ra. Veà ñieåm naøy, ta thaáy khoa Töû-Vi ñaõ choïn moät ñoái töôïng raát taùo baïo. Trong khi nhaân hoïc Taây Phöông döøng laïi treân caù tính con ngöôøi thì khoa Töû-Vi Ñoâng phöông laïi ñi xa hôn, khaûo cöùu luoân ñònh meänh, töùc laø keát quaû cuûa söï va chaïm vaø cuûa caù tính vôùi moâi sinh. Khoa naøy khaûo saùt raát nhieàu veà moâi tröôøng sinh soáng cuûa nhaân loaïi, khung sinh hoaït cuûa caù nhaân. Laøm sao Töû-Vi coù raát nhieàu cung moâ taû ngoaïi caûnh. Tröôùc heát, ngoaïi caûnh cuûa ñaïi gia ñình naèm trong ba cung Phuùc, Phuï, Baøo, moâ taû laàn löôït oâng baø, cha meï, anh em, töùc laø moái lieân heä huyeát thoáng trong doøng hoï, aûnh höôûng cuûa huyeát thoáng ñoù treân con ngöôøi vaø kieáp soáng thieáu nieân. Keá ñeán laø ngoaïi caûnh tieåu gia ñình qua hai cung Phu Theâ vaø Töû Töùc, noí leân tình chaûnh vôï choàng, con caùi vaø aûnh höôûng cuûa gia ñaïo treân con ngöôøi, trong ñôøi ngöôøi. Khung caûnh ngoaïi gia ñình cuõng khoâng bò boû qua. Cung Noâ, cung Di moâ taû ñôøi soáng ngoaïi hoân vôùi nhaân tình boà bòch. Khung caûnh xaõ hoäi ñöôïc khaûo saùt trong cung Thieân Di, chæ hoaøn caûnh, thôøi theá. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 11 Moâi tröôøng ngheà nghieäp thì do cung Quan phoâ dieãn. Moâi tröôøng sinh keá thì do hai cung Taøi vaø Ñieàn. Nhö vaäy, ñôøi ngöôøi ñöôïc moâ taû raát phong phuù qua ngoaïi caûnh, ñöôïc coi nhö khuoân khoå hoaït ñoäng vaø yeáu toá chi phoái kieáp soáng. Con ngöôøi vöøa bò ñoùng khung trong boái caûnh sinh hoaït, vöøa bieán dòch trong khuoân khoå ngoaïi caûnh ñoù. Khoa Töû-Vi khoâng taùch con ngöôøi rôøi khoûi caûnh soáng, maø ñaët con ngöôøi trong kieáp soáng, trong choã ñöùng coá höõu cuûa noù. Töû-Vi hoïc ví con ngöôøi nhö con caù phaûi soáng chung vôùi nöôùc vaø khaûo cöùu con caù trong nöôùc. Vôùt con caù ra khoûi nöôùc laø ngheânh cöùu khoâng thöïc tieãn, töø ñoù nhöõng keát luaän veà con caù haún phaûi sai leänh. Khoa Töû-Vi ñaët con ngöôøi trong boái caûnh thieân nhieân, khoâng söûa ñoåi con ngöôøi, khoâng söûa ñoåi boái caûnh. Ñaây laø moät phöông phaùp nheân cöùu raát thöïc teá, raát thích ñaùng vaø raát soáng ñoäng: nhìn moät ñoäng vaät trong boái caûnh ñoäng. Khaûo höôùng ñoäng naøy ñoøi hoûi khoa Töû-Vi phaûi xeùt kieáp soáng con ngöôøi qua thôøi gian. Veà ñieåm naøy, cuoäc ñôøi con ngöôøi cuõng ñöoïc haân tích raát tyû mó, trong töøng chu kyø ngaén vaø daøi haïn. Ngaén haïn thì coù chu kyø töøng ngaøy, töøng thaùng, töøng naêm vôùi nhöõng bieán coá, heân, xui, hoïa phuùc lieân heä. Daøi haïn thì coù chu kyø töøng 10 naêm, chu kyø tieàn vaän (30 naêm ñaàu) vaø chu kyø haäu vaän (30 naêm sau). Con ngöôøi ñöôïc khaûo saùt trong toaøn ñôøi, treân nhöõng böôùc soáng laàn löôït, torng nhöõng luùc thaønh baïi, thaêng traàm, qua caùc bieán coá khaùc nhau, luùc phuùc, luùc hoïa, luùc beänh, luùc may, luùc ruûi, luùc cheát, qua nhöõng khuùc quanh khaùc nhau trong ngheà nghieäp, trong gia ñaïo, trong sinh keá … Laáy ñôøi ngöôøi laøm ñoái töôïng, khoa Töû-Vi coù moät tham voïng heát söùc lôùn lao vaø taùo baïo. Lôùn lao vì tham voïng ñoù muoán tieân ñoaùn töông lai moät caùch khaúng ñònh, khoâng phaûi cho caù nhaân maø cho caû moïi ngöôøi theá tuïc. Khoa Töû-Vi coá gaéng giaûi quyeát tham voïng ñoù qua hai phöông phaùp phaân tích vaø toång hôïp. Ñieàu naøy seõ ñöôïc baøy trong chöông keá tieáp cuûa khoa Tö-Vi. Rieâng veà caùc ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi, ta thaáy vì khoa naøy quan nieäm con ngöôøi soáng, toaøn dieän vaø theá tuïc cho neân seõ khoâng öùng duïng ñöôïc cho vaøi loaïi ngöôøi. Noùi nhö theá laø coù moät soá ngoaïi leä trong ñoái töôïng, khieán cho phaïm vi aùp duïng bò thu heïp. Ngoaøi ra, vì coù moät soá ngöôøi quaù ö ñaëc bieät, vì caùch laáy soá Töû-Vi raát ñaëc thuø, cho neân, ngay caû vôùi caùc ñoái töôïng thaät söï cuûa khoa Töû-Vi, ta thaáy söï aùp duïng cuõng bò haïn cheá ñi nhieàu. Ta seõ laàn löôït khaûo saùt nhöõng ngoaïi leä vaø nhöõng giôùi haïn cuûa ñoái töôïng Töû-Vi. B.- NHÖÕNG NGOAÏI LEÄ CUÛA KHOA TÖÛ-VI Khi phaân tích ñoái töôïng con ngöôøi, ta co 1dò thaáy raèng khoa Töû-Vi chæ chuù muïc tìm hieåu kieáp soá cuûa con ngöôøi soáng, cuûa con ngöôøi toaøn dieän, cuûa con ngöôøi theá tuïc maø thoâi. Nhö vaäy, khoâng phaûi aát cöù ai cuõng laø ñoái töôïng cuûa Töû-Vi. Maëc duø naøo cuõng coù moät laù soá, nhöng coù vaøi loaïi naèm ngoaøi taàm nghieân cöùu cuûa khoa Töû-Vi. Nhöõng ngoaïi leä naøy goàm coù: baøo thai, ngöôøi cheát, ngöôøi aùi nam aùi nöõ, tu só, cö só vaø thuaät só. Taát caû caùc loaïi ngöôøi naøy ñöôïc xem nhö ngoaïi leä? TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 12 1– Baøo thai Baøo thai duø laø ngöôøi soáng, nhöng chöa sinh. Vì chöa sinh neân chöa coù cuoäc soáng ngoaøi theá gian, nhaát laø chöa theå bieát ñöôïc nam hay nöõ, chöa coù ngaøy, thaùng, giôø, naêm sinh ñeå laáy laù soá. Khoa Töû-Vi khoâng nghieân cöùu baøo thai. Sau naøy chöa coù ai thöû laøm coâng vieäc naøy. Coù ngöôøi cho raèng coù theå laáy ngaøy thuï thai laøm ngaøy sinh ch baøo thai, caên cöù vaøo ñoù maø laáy laù soá co baøo thai ñeå tìm hieåu vaän ieáp cuûa baøo thai suoát thôøi gian 9 thaùng trong buïng meï. Tuy nhieân söï nôùi roäng phaäm vi nghieân cöùu con ngöôøi töø luùc chöa sinh gaëp nghieàu khoù khaên vaø nghòch theá. Khoù khaên vì khoù bieát ñöôïc giôø thuï thai chính xaùc. Luùc ñaäu thai khoâng coù trieäu chöùng gì baùo hieäu thôøi ñieåm tinh truøng vaøo quaû tröùng. Nghòch theá laø, vì duø coù laáy laù soá cho baøo thai ñöôïc ñi nöaõ, ngöôøi giaûi ñoaùn laøm caùch naøo ñeå gaïn loïc caùc sao aùp duïng cho baøo thai, caùc sao khoâng aùp duïng cho baøo thai? Caùc sao trong laù soá bao haøm caùc bieán coá vaø caù tính cuûa ngöôøi ñaõ sinh chôù khoâng phaûi cuûa ngöôøi chöa sinh. 2- Ngöôøi cheát Phaät lyù cho raèng ngöôøi cheát coøn coù moät kieáp soáng ôû theá giôùi khaùc ñeå chôø luaân hoài ñaàu thai laïi treân moät ngöôøi môùi. Nhöng, khoa Töû-Vi khoâng chaáp nhaän phaät lyù luaân hoài. Ngöôøi naøo cheát laø heát kieáp soáng traàn gian. Khoa Töû-Vi khoâng duøng naøy giôø cheát ñeå laáy soá cho moät aâm hoàn. Lyù do laø vì koa Töû-Vi khoâng phaûi laø khoa hoïc huyeàn bí, khoâng khaûo saùt coõi aâm, khoâng cho raèng con ngöôøi coøn coù kieáp soáng naøo khaùc hôn traàn theá. Khoa Töû-Vi khoâng coù kyõ thuaät naøo truy taàm linh hoàn keû quaù vaõng ñeå bieát noù phieâu baït nôi ñaâu. Vì vaäy, thuaät caàu cô raát raùi ngöôïc vôùi quan nieäm theá tuïc cuûa Töû-Vi. Tuy khoa naøy coù chòu ít nhieàu aûnh höôûng cuûa khoa ñòa lyù Trung Hoa, nhöng vaãn khoâng caûm nhaän aûnh höôûng naøo cuûa ngöôøi ñaõ cheát treân cuoäc ñôøi ngöôøi coøn soáng. Tö-Vi hoïc chæ vay möôïn nôi khoa ñiaï lyù vaøi yù nieäm ñeå xeùt aâm phaàn (ñòa theá, hình saéc vaø theá ñaát) ñeå giaûi ñoaùn veà moà maû toå tieân, nhöng laïi khoâng cho ñieàu ñoù coù moät hieäu löïc gì ñaùng keå treân con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Coù quan ñieåm nhaân baûn gaït boû haún phaàn gæi ñoaùn moà m3 toå tieân trong giaûi ñoaùn Töû-Vi, vì noù khoâng boå ích gì maø coøn laøm cho khoa naøy trôû neân thaàn bí. Toùm laïi, theo chuû thuyeát sinh cuûa Khoång hoïc, khoa Töû-Vi chæ nghieân cöùu ngöôøi coøn soáng. Keû cheát laø moät ngoaïi leä, ngoaïi phaïm vi khaûo saùt. 3.– Nhöõng ngöôøi aùi nam, aùi nöõ Ñoù laø nhöõng ngöôøi maø ta thöôøng goïi laø laïi caùi. Tuy hoï coù moät ngaøy sinh, coù moät kieáp soáng haún hoøi, nhöng hoï khoâng coù phaùi nhaát ñònh: coù theå xem hoï laø nam, cuõng theå cho laø nöõ. Duy vì kyõ thuaät laáy soá ñoøi hoûi tính chaát nam hay nöõ cho roõ reät ñeå coù theå an sao, cho neân gaëp tröôøng hôïp aùi nam aùi nöõ, khoâng coù theå laáy soá ñöôïc. Kyõ thuaät y hoïc giaûi phaãu ngaøy nay coù theå giuùp xaùc ñònh phaùi cuûa ngöôøi aùi nam aùi nöõ. Coù leõ keå töø ngaøy ñöôïc xaùc ñònh, laù soá coù theå laáy ñöôïc, döïa vaøo ngaøy sinh. Nhöng, vì tröôøng hôïp naøy quaù ö hieám hoi vaø quaù ö ñaëc bieät cho neân, chöa coù a ruùt tæa kinh nghieäm trong vieäc tìm toøi ñieåm ñoù. 4.– Nhöõng tu só, cö só vaø thuaät só Ba loaïi ngöôøi naøy töï yù ñaët mình vaø ra ngoaøi voøng tuïc luïy, khoâng maøng ñeán phuù quyù vinh hoa, khoâng sôï cheát, sôï khoå, laáy söï tieát cheá tình duïc laøm phöông chaâm sinh hoaït. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 13 Tu só vaø cö só ñaõ choïn moät yù thöùc heä voïng ñaïo chôù khoâng theo ñôøi, thoaùt tuïc chôù khoâng vöôùng tuïc, xem nhaân theá nhö taïm bôï, xem nieát baøn nhö cöùu caùnh. Nhaõn quan phi theá tuïc cuûa hoï khieán hoï trôû thaønh ngöôøi ngoaïi leä cuûa ñoái töôïng Töû-Vi. Thuaät só laø ngöôøi choáng laïi baûn naêng, coá yù tìm söï khoå nhuïc theå xaùc ñeå taäp söï ch linh hoàn chòu ñöïng gioûi hôn, cuõng khoâng mang ñeán vinh hoa phuù quyù. YÙ thöùc heä cuûa hoï khaùc vôùi nhaân sinh quan cuûa ñaïi chuùng. Ñoù laø noí veà caùc tu só, cö só tu phaät hay tu tieân chaân chính, khoâng caàn bieát ñeán soá kieáp, vaän maïng. Coøn ñoái vôùi vaøi loái tu theo Tin Laønh, tu maø coøn soáng vôùi ñôøi ñeå söûa ñôøi, coøn laøm boùng xaõ hoäi, coøn coù vôï con (Tin Laønh) thì vaãn coøn aùp duïng ñöôïc laù soá Töû-Vi. Ñoái vôùi thuaät só cô hoäihay taøi töû, chæ taäp khoå nhuïc ñeå bieåu dieãn, kyø dö vaãn soáng nhö phaøm nhaân thì vaån laø ñoái töôïng cuûa Töû-Vi. 5. – Taäp theå Coù ngöôøi cho raèng Töû-Vi coù theå aùp duïng ñeå xem vaän meänh ch moät taäp theå naøo ñoù, duøng ngaøy thaønh laäp laøm ngaøy sinh ñeå laáy soá, duøng loái suy luaän töông töï ñeå ñoaùn soá. Ví duï nhö ñoái vôùi moät hieäp hoäi hoaëc moät noäi caùc thì laáy ngaøy giôø ra maét chính thöùc laøm thôøi ñieåm laáy soá. Roài tuøy theo caùc sao quyù, phuù, beänh, hoïa maø suy luaän veà söï thònh, suy, nguy, dieät cho hieäp hoäi hoaëc noäi caùc. Cuõng theo quan ñieåm naøy, cuõng coù theå xem vaän meänh cho moät quoác gia baèng Töû-Vi, cuûng laáy ngaøy sinh cho laù soá quoác gia. Ñaây laø moät quan ñieåm môùi meû vaø taùo baïo, cho ñeán nay chöa thaáy ai aùp duïng hay thí nghieäm. Duy paûi coâng nhaän raèng vieäc aùp duïng Töû-Vi cho taäp theå bao haøm nhieàu caùch, hoaëc döïa vaøo ngaøy giôø cho pheùp laäp hoäi, ngaøy giôø kyù Saéc leänh laäp Noäi caùc, hoaëc döïa vaøo ngaøy giôø hoäi hoaëc noäi caùc ra maét quoác daân. Coøn ñoái vôùi quoác gia, ngaøy sinh seõ phöùc taïp hôn nhieàu. Ví duï nhö ñoái vôùi Vieät Nam, coù theå choïn ngaøy Gioã Toå Huøng Vöông hay ngaøy Quoác Khaùnh cuõng höõu lyù caû. Vì vaäy, vieäc suy ñoaùn vaän meänh deã sai laàm. Hôn nöaõ, ñôøi soáng cuûa moät taäp theå, cuûa quoác gia khoâng gioáng ñôøi soáng cuûa moät caù nhaân. Treân moä laù soá naøo ñoù, coù theå ñoaùn ngaøy cheát cuûa caù nhaân, nhöng khoâng ai daùm quaû quyeát raèng taäp theå hay quoác gia truùng soá seõ bò tieâu dieät cuøng luùc. Vì vaäy, coù theå noí raèng Töû-Vi khoâng aùp duïng cho taäp theå vaø caøng khoâng aùp duïng ñöôïc cho quoác gia. C. – NHÖÕNG GIÔÙI HAÏN CUÛA KHOA TÖÛ-VI Ñaây laø nhöng tröôøng hôïp maø Töû-Vi ñöôïc aùp duïng moät caùch haïn cheá: ñoái vôùi nhöõng ngöôøi sinh tröøng giôø, nhöõng ngöôøi dò theå. 1.– Nhöõng ngöôøi sinh truøng giôø Coù raát nhieàu tröôøng hôïp truøng giôø: - Anh em, chi em sinh ñoâi trong moät giôø aâm lòch. - Nhöõng ngöôøi cuøng sinh cuøng giôø ôû trong moät xöù. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc - 14 Nhöõng ngöôøi sinh cuøng giôø, cuøng ngaøy ôû khaùc xöù. Theo nguyeân taéc, baát cöù ai sinh truøng giôø ñeàu laø coù laù soá gioáng nhau nhö ñuùc. Nhöng treân thöïc teá, vaän meänh cuûa hoï khoâng bao giôø raäp khuoân vôùi nha. Ngay caû hai ngöôøi sinh ñoâi, cuoäc ñôøi cuõng khaùc nhau, ñoâi khi raát nhieàu quan ñieåm veà caùch öùng duïng laù soá Töû-Vi cho anh em, chi em song sinh. Tröôùc heát, coù ngöôøi cho raèng phaûi laáy cung Baøo cuûa moät ngöôøi laøm cung Meänh cho ngöôøi kia, vì cho raèng ngöôøi naøy laø baøo cuûa ngöôøi kia. Neáu laù soá ñuùng cho ngöôøi em, thì Meänh cuûa ngöôøi anh phaûi ñöôïc xem ôû cung Baøo. Phuï maãu cuûa ngöôøi anh thì ñoùng cung Meänh cuûa laù soá vaø cöù nhö theá maø giaûi ñoaùn. Quan ñieåm naøy xeùt ra chæ khaû chaáp laø coù theå duøng cung Baøo laøm Meänh cho ngöôøi kia. Khoâng khaû chaáp laø ñoái vôùi cung Phuï maãu. Trong khi song sinh, anh em hoaëc chò em phaûi coù chung cha meï, oâ phuï maãu leõ ra khoâng ñöôïc xeâ dòch, baèng khoâng thì cha meï ngöôøi anh khoâng gioáng cha meï ngöôøi em sinh ñoâi. Coù quan ñieåm cho raèng phaûi laáy cung Noâ cuûa moät ngöôøi laøm cung Meänh cho ngöôøi kia, laïi lyù ra raèng phaûi xxem hai ngöôøi nhö baïn beø, phaûi hoaùn ñoåi treân cung Noâ. Ñieàu naøy xeùt ra cuõng khoù chaáp nhaän vì cuõng rôi vaøo tröôøng hôïp phuï maãu cuûa moät ngöôøi phaûi ñoùng ô Thieân Di, moät ñieàu raát nghòch lyù ñoái vôùi anh em song sinh. Coù nhieàu taùc giaû traéc nghieäm caû hai phöông phaùp, duøng baøo vaø noâ laøm Meänh nhöng thaáy khoâng thoûa maõn. Nhö vaäy, trong hai anh em hoaëc hai chò em sinh ñoâi, coù moät ngöôøi khoâng aùp duïng ñöôïc Töû-Vi. Coøn nhieàu tröôøng hôïp truøng giôø maø khaùc haún cha meï, khaùc haüng nôi sinh. Treân ñaát Vieät Nam noí rieâng, co khoâng bieát bao nhieâu ngöôøi ñoàng giôø vôùi Gia Long, Minh Maïng, Toång Thoáng nhöng khoâng bao giôø ñöôïc laøm nguyeân thuû. Coù ngöôøi giaûi thích raèng soá cuûa nguyeân thuû öùng vaøo moät chính tinh trong cung Meänh, coøn keû kia thì öùng vaøo chính tinh khaùc trong cung Meänh. Loái caét nghóa naøy chæ thoûa ñaùng taïm thôøi cho cung Meänh coù hai chính tinh ñoàng cung. Chæ khi naøo gaëp tröôøng hôïp naøy môù daùm noùi raèng nguyeân thuû aên vaøo chính tinh soá moät, haønh khaát aên vaøo chính tinh soá hai. Tuy nhieân, loái giaûi thích ñoù cuõng khoâng oån vì laøm theá naøo bieát ñöôïc sao naøo öùng hoaëc khaéc vôùi ai? Coøn neáu gaëp cung Meänh coù moät chính tinh duy nhaát thì laøm caùch naøo quy chieáu? Coøn neáu Meänh khoâng chính tinh thì tính sao? Caùc nghi vaán naøy cho ñeán na haõy coøn nan giaûi. Ñoù laø chöa keå tröôøng hôïp caùc ngöôøi truøng ngaøy giôø sinh maø ñeû ôû hai quoác gia khaùc nhau, thuoäc hai quoác tòch khaùc nhau, hoaëc ôû nhieàu quoác gia khaùc nhau, thuoäc nhieàu quoác tòch khaùc nhau. Theo thieån nghó, söï khaùc bieät veà ñôøi ngöôøi cuûa hai keû truøng giôø sinh coù theå ñöôïc giaûi thích phaàn naøo baèng caùi phuùc thöïc taïi. Ñoù laø caùi phuùc cuûa cha meï, oâng baø ñeå laïi cho mình, ñoàng thôøi cuõng laø caùi phuùc maø töï mình taïo. Caû hai phuùc vun boài cho nhau. Nhöng thuyeát phuùc ñöùc thöïc taïi cuõng chæ taïm thoûa ñaùng maø thoâi. Lyù do laø caùi gì khoâng caét nghóa ñöôïc thì cöù ñoå dieät cho phuùc ñöùc thöïc taïi, ch cha meï, neáu khoâng oån thì cho laø taïi toå phuï, toå phuï gaàn khoâng oån thì cho laø taïi toå phuï xa. Ñeán moät luùc naø ñoù cuûa quaù trình, theá naøo cuõng tìm ñöôïc lyù do khaùc bieät cuûa hai vaän meänh cuøng giôø sinh, hoaëc ôû tieàn kieáp thöù nhaát, hoaëc ôû tieàn kieáp thöù hai, thöù ba. Caùi loái giaûi thích baèng phuù ñöùc thöïc taïi nhö theá vöøa mô hoà, vöøa laàn khaân. Y nieäm phuùc ñöùc thöïc taïi haõy coøn sô khoaùng, noù taïm duøng ñeå giaûi thích phaàn naøo caùi gì khoâng theå giaûi thích ñöôïc. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 15 Khoa Töû-Vi bò beá taéc, bò giôùi haïn nhieàu trong caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät naøy. Choã yeáu cuûa khoa Töû-Vi naèm ôû ñoù. 2. Nhöõng ngöôøi di theå Ñoù laø nhöõng ngöôøi sinh ñoâi cuøng giôø dính leïo nhau ôû chaân tay hay thaân mình. Caû hai ngöôøi coù chung nhau moät soá boä phaän naøo ñoù. Quyeån Larousse meùdical illustreù, 1924, trang 760 coù keå moät tröôøng hôïp, ñöôïc y hoïc meänh danh laø Xiphoges. Xiphoges ñöôïc saùch naøy ñònh nghóa laø hai ngöôøi dính nhau bôûi moät mieáng maøng khaù uyeån chuyeån giuùp cho caû hai coù theå soáng lieàn laïc vôùi nhau, khoâng phaûi maët ñoái maët maø hoâng ñoái hoâng,hay tay cuûa moät ngöôøi ôû phía tröôùc hai tay cuûa ngöôøi kia ôû phía sau. Saùch naøy coù keå moät tröôøng hôïp coù thaät xaûy ra ôû Thaùi Lan: “Vaøo naêm 1811, hai anh em song sinh moät ngöôøi teân Eng moät ngöôøi teân Chang Buher, dính nhau ôû phía hoâng. Khi ngöôøi ta sôø hoâng thì caû hai cuøng coù caûm giaùc bò chaïm. Nhöng, kh sôø nhöõng nôi xa caùi hoâng veà phía traùi hoaëc phía phaûi thì chæ ngöôøi naøo ôû phiaù ñoù môùi coù caûm giaùc ñöôïc sôø. Tröôùc nieàm vui hay caùi sôï, hai anh em caûm tiaùc rieâng bieät, nhöng caû hai cuøng caûm thaáy ñoùi khaùt cuøng moät luùc, duy moät ngöôøi aên uoáng khoâng laøm cho keû kia no theo. Caû hai cao ñoä 1,65 m, eng thì hôi thaáp hôn. Caû hai di vaø nhaûy nhoùt nhanh nheïn. Meï cuûa chuùng khi sinh chuùng ra khoâng gaëp moät trôû ngaïi naøo luùc laâm boàn. Hoï coù caù tính ñoái choïi nhau: Chang thì vui tính lanh lôïi, Eng thì buoàn raàu vaø ít noùi, vì vaäy caû hai thöôøng gaây goå nhau, vaø coù laàn keùo nhau ñeán baùc só ñeå xi ly thaân. Baùc s4 neùlaton töù choái, e raèng giaûi phaãu seõ laøm thieät maïng caû hai ngöôøi. Coù ñieàu laï laø caû hai cuøng coù vôï, hai ngöôøi vôï laø laïi laø hai chi em vôùi hau nhöng khoâng sinh ñoâi. Moät ngöôøi coù saùu con, moät ngöôøi naêm con, taát caû ñeàu bình thöôøng vaø soáng ñuû. Vaøo naêm 1847, Chang bò cheát vì söng phoåi. Eng thì cheát sau ñoù vaøi ngôø, maëc duø khoâng bò söng phoåi gì caû. Luùc giaûi phaãu, caùc baùc só thaáy hai laù gan ñöôïc nuoâi döôõng bôûi moät huyeát quan chung” Vì hoï sinh moät löôït, caû hai coù chung moät laù soá. Nhöng caù tính vaø con caùi khoâng gioáng nhau: ñoù laø ñieàu sai bieät khoù hieåu treân laù soá. Y hoïc lieät keâ tröôøng hôïp naøy vaøo haïng quaùi vaät hình ngöôøi. Coù leõ ñaây laø vieäc quaù hi höõu, nhöng cuõng giuùp chuùng ta coù yù nieäm veà giôùi haïn cuûa Töû-Vi. D. – NHÖÕNG GIÔÙI HAÏN TÖØ TOÅNG SOÁ LAÙ SOÁ TÖÛ VI Ñieàu ñaùng keå hôn heát laø khoa Töû-Vi bò giôùi haïn raát roõ reät khi chuùng ta xeùt ñoaùn ñeán soá löôïng laù soá Tö-Vi khaû höõu saùnh vôùi soá ngöôøi treân theá giôùi. Daân soá theá giôùi ngaøy nay hieän leân ñeán hôn ba tyû röôõi. Neáu laáu soá Töû-Vi, leõ ra moãi ngöôøi phaûi coù moät laù soá, vò chi coù hôn ba tyû röôõi laù soá. Nhöng thöïc teá khoâng phaûi nhö vaäy. Vì caùch laáy soá Töû-Vi theo phöông phaùp cuûa Traàn Ñoaøn coù phaàn ñaëc thuø, cho neân khoâng phaûi ai ai cuõng coù laù soá rieâng. Traùi laïi, coù raát nhieàu ngöôøi coù chung nhau moät laù soá. 1. Toång soá toái ña laù soá Töû-Vi Chöông naøy coù daønh moät phuï luïc ñeå daãn giaûi baøi toaùn tính toång soá toái ña laù soá Töû-Vi. Ñoäc giaû coù theå tham chieáu phuï luïc ñeå thöû nghieäm caùch tính. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 16 Theo caùch laù soá Töû-Vi cuûa Traàn Ñoaøn thì toái ña chæ coù 512.640 laù soá maø thoâi. 512.640 laù soá naøy ñöôïc duøng chung cho hôn ba tyû röôõi ngöôøi treân theá giôùi. Con soá naøy ñuû ñeå noùi leân phaïm vi haïn heïp cuûa vieäc aùp duïng khoa Töû-Vi. 2. Phaïm vi aùp duïng khoa Töû-Vi Ñöùng veà maët lyù luaän toaùn hoïc maø xeùt thì khoa Töû-Vi khoâng aùp duïng rieâng cho töøng ngöôøi moät. Traùi laïi, khoa naøy chæ duøng cho nhieàu laém laø 512.640 tröôøng hôïp, thay vì ba tyû röôõi tröôøng hôïp. Nhö vaäy, taàm thöïc duïng bi thu heïp heát söùc nhieàu. Ñieàu naøy cho thaáy Töû-Vi khoâng phaûi laø moät toaøn khoa, töùc laø moät khoa duøng cho taát caû nhaân loaïi, maø chæ laø moät chuyeân khoa ñaëc thuø. Khoa Töû-Vi töï noù khoâng giaûi quyeát noåi heát aån soá cuûa ba tyû röôõi nhaân maïng. Noù phaûi ñöôïc boå tuùc bôûi nhieàu boä moân khaùc. Con soá 512.640 chæ neân xem nhö con soá vaän maïng khung, hay noùi moät caùch khaùc ñaây chæ laø 512.640 loaïi vaän maïng. Khoa Töû-Vi voâ tình chæ xeáp loaïi ñöôïc vaän maïng con ngöôøi vaøo baáy nhieâu tröôøng hôïp maø thoâi. Ñeå coù yù nieäm cuï theå veà söï töông ñoái naøy, ta thöû xeùt tyû leä caùc ngöôøi ñoàng soá ôû Vieät Nam, ôû Trung Hoa vaø treân theá giôùi. a) Tröôøng hôïp Vieät Nam Daân soá hai mieàn Vieät Nam hieän nay leân ñeán 37.500.000 ngöôøi. Giaû thieát raèng sinh xuaát vaø töû xuaát haøng naêm khoâng thay ñoåi, chuùng ta coù con soá sau ñaây: 37.500.000 =73.15#73 512.640 _______________ Ñieàu naøy coù nghóa laø cöù 73 ngöôøi Vieät Nam laø coù moät laù soá gioáng nhau. b) Tröôøng hôïp Trung Hoa Daân soá Trung Hoa, nôi phaùt xuaát khoa Töû-Vi hieän nay vaøo khoaûng 750.000.000 daân. Cuõng giaû thieát raèng daân soá ñoù coá ñònh vaø sinh xuaát, töû suaát giöõa nguyeân, chuùng ta coù con soá: 37.000.000 ______________ 512.640 =1.463,#1.463 Ñieàu naøy coù nghóa laø coù truøng soá ñoái vôùi 1.463 ngöôøi Trung Hoa. c) Tröôøng hôïp theá giôùi Vôùi daân soá hieän vaøo khoaûng 3.500.000.000, ñöôïc gæ thieát nhö soá ñònh, thì soá ngöôøi truøng soá treân theá giôùi laø 6.827. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 17 Luaän theo toaùn hoïc, baét buoäc phaûi noùi nhö vaäy. Treân bình dieän toaùn hoïc, caùc con soá 73,1.463 vaø 6.827 cho thaáy tính caùch töông ñoái raát cao cuûa khoa Töû-Vi. Söï truøng soá coøn chöùng toû khoa Töû-Vi khoâng caù bieät hoùa ñöôïc moãi caù nhaân, khoâng phaân bieät noåi töøng vaän meänh. Ñöùng treân maët lyù luaän toaùn hoïc, khoa Töû-Vi ñaõ ñoàng hoaù 73 vaän meänh cuûa 73 ngöôøi Vieät Nam laøm moät, ñoàng hoùa 1.463 vaän meänh cuûa 1.463 ngöôøi Trung Hoa laøm moät vaø ñoàng hoùa 6.827 vaän meänh caù nhaân noùi chung laøm moät. Treân thöïc teá, vieäc 73 ngöôøi Vieät Nam truøng moät laù soá khoâng coù nghóa laø 73 ngöôøi ñoù truøng vaän meänh. Kieáp soá cuû moãi ngöôøi ñeàu khaùc nhau. Thaønh thöû, loái lyù luaän baèng toaùn hoïc thoûa maõn ñöôïc thöïc teá. Phaûi boå tuùc lyù luaän naøy baèng moät heä thoáng lyù luaän khaùc luùc giaûi ñoaùn. Töû-Vi hoïc laø moät khoa nhaân vaên, nghieân cöùu con ngöôøi vaø ñôùi ngöôøi. Phöông trình con ngöôøi (eùquation humaine) quaù ö phöùc taïp vì phaûn öùng moãi ngöôøi moät khaùc nhau, hoaøn caûnh khaùc nhau, vaên hoùa, huyeát thoáng vaø nhaát laø phuùc ñöùc khaùc nhau. Cnhính vì nhöõngkhaùc bieät saâu xa ñoù neân kieáp soáng con ngöôøi khoâng theå ñoàng hoùa nhau ñöôïc. Vì theá, coù leõ chuùng ta chæ neân xem con soá 512.640 nhö con soá phöông trình khung naøy, con ngöôøi hoaït ñoäng rieâng, tuyø theo caù tính, hoaøn caûnh, vaên hoùa, huyeát thoáng vaø phuùc ñöùc tích luõy. Coù theå coù nhieàu ngöôøi cuøng coù chung moät loaïi vaän meänh, nhöng vaãn coù vaän meänh rieâng cho moãi ngöôøi. Caùi chung khoâng xaùo boû caùi rieâng, c1i rieâng khoâng hoaøn toaøn ñoàng hoùa vôùi caùi chung. Phaûi chaêng ñaây laø tính lyù cuûa ngaïn ngöõ “hoøa nhi baát ñoàng” cuûa coå nhaân? Duø sao, vôùi 512.640 phöông trình khung ñoù khoa Töû-Vi khoâng theå laø moät toaøn khoa (science compleøte) ñeå giaûi ñaùp heát caùc aån soá cuûa moïi ngöôøi. Noù phaûi ñöôïc boå tuùc bôûi nhieàu khoa boùi toaùn khaùc, nhö töôùng hoïc, dòch hoïc, chæ tay v.v… * * * Phuï tröông moät Caùch tính toång soá ñoái ña laù soá Töû-Vi Ñeå tính toång soá toái ña laù soá Töû-Vi coù theå coù, ta tieán haønh theo 3 böôùc döôùi ñaây: Neáu döõ kieän, trong ñoù lieät keâ caùc yeáu toá can döï vaøo vieäc tính, giaûi thích caùc yeáu toá naøy. Neâu nguyeân taéc tính. Trình baøy kyõ thuaät tính. a) Nhöõng döõ kieän Khi tính toång soá laù soá Töû-Vi, ta phaûi caên cöù vaøo 5 yeáu toá: Yeáu toá AÂm Döông, yeáu toá giôø sinh, yeáu toá thaùng sinh, yeáu toá naêm sinh, yeáu toá ngaøy sinh trong thaùng TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 18 Yeáu toá AÂm Döông – coù hai loaïi tuoåi, tuoåi Döông (Döông, Nam, Döông Nö) vaø tuoåi AÂm (AÂm Nam, AÂm Nöõ), töông öùng vôùi cuõng höôùng an sao, moät höôùng thuaän vaø moät höôùng nghòch. Yeáu toá giôø sinh - AÂm lòch coù 12 giôø trong ngaøy. Yeáu toá thaùng sinh – Naêm thöôøng coù 12 thaùng, rieâng naêm nhuaän coù möôøi 13 thaùng. Nhöõng thaùng nhuaän ta khoâng keå vì laù soá Töû-Vi cöù an theo thaùng, baát luaän thaùng thöôøng hay thaùng nhuaän. Do ñoù, ta chæ keå moät naêm coù 12 thaùng maø thoâi. Coù thaùng thieáu goàm 29 ngaøy, coù thaùng ñuû goàm 30 ngaøy. Söï noái tieáp caùc thaùng thieáu vaø ñuû trong moät naêm khoâng theo thöù töï naøo caû, töùc laø khoâng phaûi cöù nhaát thieát moät thaùng ñuû ñi tieáp theo moät thaùng thueá. Ta coù nhieàu dòp chöùng kieán 2 hoaëc coù khi 3 thaùng thieáu ñi lieàn nhau, roài cuõng khoâng phaûi laø 2 hoaëc 3 thaùng ñuû ñi theo saùt. Veà tyû leä thaùng ñuû, thaùng thieáu cuõng khoâng ñoàng nhaát trong caùc naêm. Coù naêm coù 7 thaùng ñuû, 5 thaùng thieáu, coù naêm thì tyû leä baèng nhau 6/6. cuõng khoâng haún moät naêm gaëp tyû leä 6/6 di saùt theo moät naêm coù tyû leä 7/5: coù khi tyû leä 6/6 xaûy ra trong 2 naêm lieàn, coù khi tyû leä 7/5 coù trong 4 naêm lieàn. Nhöõng neùt ñaëc thuø keå treân khieán cho vieäc tính ngaøy trong naêm phaûi duøng caùch ñeám. Naêm naøo coù tyû leä 7/5 thì coù ngaøy 355 ngaøy ñeålaáy soá, coøn naêm coù tyû leä 6/6 thì coù 354 ngaøy. Yeáu toá naêm sinh – Naêm sinh bao goàm can vaø chi. Coù 10 can vaø 12 chi, ñöôïc keát hôïp vôùi nhau theo moät quy taéc raát ñaëc thuø. Khoâng phaûi can naøo cuõng coù theå ñi vôùi baát cöù chi naøo. Quy luaät chaép noái 10 can vôùi 12 chi chæ ñöa tôùi 60 theá keát hôïp laø heát ** chôù khoâng phaûi ñöa tôùi 10 x 12 töùc 120 keát hôïp nhö nhieàu ngöôøi laàm töôûng. 60 loaïi 6 cuûa con ngöôøi, noái tieáp nhau trong 60 naêm. Ñeán naêm thöù 61 (1900) thì trôû laïi Canh Tyù, khôûi ñaàu cho moät giaùp keá tieáp. Khôûi ñieåm cuûa giaùp coù theå laáy ôû baát cöù naêm naøo. Ví duï, coù theå laáy Bính Thìn (1caøng laøm naêm ñaàu tieân cho giaùp Bính Thìn Aát Maõo (1796 – 1855). Sau naêm Aát Maõo (1855) thì trôû laïi Bính Thìn (1856) vaäy: moãi can chi coù 6 theå heát hôïp vôùi 6 chi. Thaønh thöû 10 can chæ coù 60 theå keát hôïp vôùi 12 chi. Trong baát luaän giaùp naøo, teân goïi caùc naêm vaø thöù töï keát hôïp can chi cuûa naêm trong giaùp khoâng bao giôø thay ñoåi. Ví duï sau Bính Thìn thì ñeán Ñinh Tyù, roài ñeán Maäu Ngoï, Kyõ Muøi, … cho ñeán naêm thöù 60 cuûa giaùp laø Aát Maõo. Luoân luoân nhö vaäy. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 19 Toùm laïi, vì nhöõng ñaëc ñieåm treân, cho neân, trong moät gíap, chæ coù 60 loaïi tuoåi ñeå laáy soá TöûVi cho loaøi ngöôøi maø thoâi, khoâng hôn khoâng keùm. Vaán ñeà ñaët cho ta laø tìm trong 60 naêm naøy soá löôïng ngaøy ñeå tính toång soá laù soá Töû-Vi, laáy theo ngaøy. Yeáu toá ngaøy sinh - Ta coù theå tìm soá ngaøy trung bình torng thaùng ñeå nhaân vôùi soá thaùng trong naêm, vôùi soá naêm trong giaùp, vôùi soá giôø trong ngaøy vaø vôùi heä soá aâm döông ngoõ haàu ñi ñeán tích soá chung, töùc laø toång soá laù soá Töû-Vi khaû höõu. Ta cuõng coù theå aùp duïng moät baøi toaùn giaûn dò hoön laø tìm soá ngaøy trong giaùp (trong ñoù coù bao goàm caû 60 naêm vaø soá thaùng roài) ñeå nhaân vôùi soá giaùp trong ng2y vaø vôùi heä soá AÂm Döông. b) Nguyeân taéc tính toång soá laù soá Töû-Vi trong giaùp Coù hai caùch tính toång soá: Caùch tính baèng 5 heä soá vaø caùch tính vôùi 3 heä soá. Vôùi caùch tính baèng 5 heä soá, toång soá laù soá taát caû trong giaùp (goïi laø y) laø tích soá cuûa 5 heä soá sau ñaây: Heä soá AÂm Döông :2 Heä soá giôø trong ngaøy :1 Heä soá trung bình trong thaùng : x* Heä soá thaùng trong naêm : 12 Heä soá naêm trong giaùp : 60 Phöông trình seõ laø : y = 12 X 12 X x X 12 X 60 Coøn caùch tính baèng 3 heä soá seõ giaûn dò hôn. Toång soá laù soá Töû-Vi trong giaùp (y) laø tích soá cuûa 3 heä soá sau: Heä soá AÂm Döông :2 Heä soá giôø trong ngaøy : 12 Heä soá ngaøy trong giaùp :z Phöông trình seõ laø : y = 2 X 12 X z Sôû dó theo caùch tính naøy, heä soá thaùng vaø naêm khoâng ñöôïc keå laø vì soá ngaøy trong giaùp ñaõ ñöôïc tính döïa theo soá thaùng naêm trong naêm (12) vaø soá naêm trong giaùp (60) roài. Kyõ thuaät trình baøy döôùi ñaây seõ theo caùch tính thöù nhì, baèng 3 heä soá cho deã. Vaäy, vaán ñeà laø phaûi tìm z soá ngaøy trong giaùp. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 20 c) Kyõ thuaät tính y trong moät giaùp nhaát ñònh Ta thöû choïn moät giaùp nhaát ñònh ñeå tính y, ví duï nhö laáy giaùp Canh Tyù - Kyû Hôïi (1840 – 1899) laøm caên baûn. Giaùp naøy coù 60 naêm, trong ñoù coù hai loaïi naêm: - Loaïi moät goàm 33 naêm, moãi naêm coù 7 thaùng 30 ngaøy vaø 5 thaùng 29 ngaøy. - Loaïi hai goàm 27 naêm, moãi naêm coù 6 thaùng 30 ngaøy vaø 6 thaùng 29 ngaøy. Ñoái vôùi loaïi ñaàu (7 thaùng ñuû, 5 thaùng thieáu), ta coù 355 ngaøy moãi naêm ñeå laáy soá Töû-Vi *. Loaïi naøy coù 33 naêm, vaäy trong 33 naêm naøy coù 11.715 ngaøy ñeå laáy soá. Ñoái vôùi loaïi nhì (6 thaùng ñuû, 6 thaùng thieáu), ta coù 354 ngaøy moãi naêm ñeå laáy soá Töû-Vi*. Loaïi naøy coù 27 naêm, vaäy, trong 27 naêm naøy coù 9.558 ngaøy ñeå laáy soá. Keát quaû laø trong troïn giaùp 60 naêm, ta coù: 11.750 + 9.558 = 21.278 ngaøy ñeå laáy soá ñoù laø trò soá chính xaùc cuûa z. vaäy trò soá chính xaùc cuûa y laø: y = 2 X 12 X 21.273 = 510.552 laù soá Töû-Vi Toùm laïi, trong giaùp noùi treân, coù taát caû 510.552 laù soá Töû-Vi. Noùi nhö theá coù nghóa laø taát caû moïi ngöôøi trreân theá giôùi sinh trong hoaûng thôøi gian cuûa giaùp, keå töø giôø Tyù ngaøy moàng moät thaùng gieâng naêm Canh Tyù (1840) ñeán giôø Hôïi ngaøy 30 thaùng chaïp naêm Kyû Hôïi (1899) chæ coù 510.552 vaän meänh maø thoâi. Ñoù laø toång soá laù soá Töû-Vi cho rieâng giaùp 1840 – 1899. Vaán ñeà ñaët ra laø ñoái vôùi caù giaùp thì y laø bao nhieâu? Laøm sao toång hoùa ñöôïc cho taát caû caùc giaùp? d) Thöû toång quaùt hoùa toång soá laù soá khaû höõu Keát quaû 510.552 keå treân ñaëc bieät chæ aùp duïng rieâng cho giaùp 1840 – 1899 maø thoâi. Ta khoâng theå toång quaùt hoùa keát quaû noí treân cho moïi giaùp. Lyù do giaûn dò laø vì soá ngaøy z trng giaùp naøy chöa haún laø soá ngaøy toái ña neáu so vôùi nhöõng giaùp khaùc. YÙ nieäm cuûa chuùng ta laø, neáu bieát ñöôïc soá ngaøy toái ña cuûa moät 27 naêm X 354 ngaøy = 9.558 ngaøy Giaùp thì môùi toång hoùa ñöôïc, töùc laø môùi bieát ñöôïc toång soá toái ña laø soá Töû-Vi khaû höõu. Ñeå tìm toång soá toái ña naøy, ta giaû thieát raèng coù moät giaùp giaû töôûng naøo ñoù coù soá ngaøy cao nhaát. Dó nhieân, ta khoâng theå giaû töôûng quaù cao maø phaûi giaû töôûng sao cho caøng gaàn thöïc teá caøng hay. Ta nhaän thaáy raèng, trong caùc naêm coù naêm duy nhaát coù soá ngaøy cao nhaát: ñoù laø naêm 1944 Giaùp Thaân. Naêm naøy coù ñeán 8 thaùng 30 ngaøy vaø 4 thaùng 29 ngaøy, vò chi laø 365 ngaøy ñeå laáy soá. Ta giaû thieát raèng gæ töôûng chæ goàm toaøn nhöõng naêm 356 ngaøy thì giaùp giaû töôûng ñoù seõ coù: TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 21 365 ngaøy x 60 naêm = 21.360 ngaøy vaäy, trò soá y baây giôø laø: y = 21.360 x 22 x 12 = 512.640 laù soá Ñoù laø toång soá laù soá Töû-Vi toái ña khaû chaáp* * * * Chöông hai Phöông phaùp cuûa khoa Töû-Vi Phöông phaùp phaân tích • Ñaïi phaân tích • Vi phaân tích • Phöông phaùp ñoäng TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 22 Con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi laø hai ñoái töôïng voâ cuøng phong phuù vaø phöùc taïp. Con ngöôøi laø caû moät vuõ truï thu heïp, raéc roái trong söï caáu taïo. Ñôøi ngöôøi coøn khoù hieåu hôn, vì noù bao haøm raát nhieàu hoaøn caûnh khaùc nhau, nhieàu giai ñoaïn khaùc nhau maø thôøi gian coù theå phuû truøm gaàn 100 naêm. Con ngöôøi khoâng bao giôø coá ñònh, ñôøi ngöôøi cuõng thay ñoåi. Caû hai cuøng laø bieán soá cuûa nhau vaø laø bieán soá cuûa hoaøn caûnh. Vì muoán bieát caû hai ñoái töôïng, khoa Töû-Vi heát söùc tham voïng. Khoa Töû-Vi giaûi quyeát tham voïng ñoù nhö theá naøo? Ñaët vaán ñeà nhö theá töùc laø nooù ñeán phöông phaùp cuûa khoa Töû-Vi. Khoa naøy aùp duïng ñoàng thôøi ba phöông phaùp, phaân tích, toång hôïp vaø ñoäng (analytique et dynamique). A – PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH CUÛA KHOA TÖÛ-VI Tröôùc heát khoa Töû-Vi aùp duïng phöông phaùp phaân tích ñoái töôïng. Coù hai loái phaân tích ñöôïc söû duïng song song chöôûng. Loái ñaïi phaân tích, töùc laø chia con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi thaønh nhöõng yeáu toá lôùn, thaønh nhöõng thôøi kyø daøi ñeå khaûo saùt töøng yeáu toá, töøng thôøi kyø. Loái pvi phaân tích, töùc laø nhöõng yeáu toá lôùn ñoù chia theâm ra nhieàu, thaät nhieàu yeáu toá nhoû hôn, nhoû hôn nöaõ. 1. – Ñaïi phaân tích (macro-analyse) Trong khuoân khoå cuûa ñaïi phaân tích, khoa Töû-Vi phaân bieät Baûn Meäny vaø Cuïc, 12 cung vaø nhöõng thôøi hôn trong ñôøi ngöôøi. a) Söï phaân bieät Baûn Meänh vaø Cuïc Ñeå phaân tích Baûn Meänh, khoa Töû-Vi ñaõ duøng hai yeáu toá caên baûn ñeå ñònh danh Baûn Meänh : moät laø nguyeân theå cuûa Baûn Meänh, hai laø haønh cuûa Baûn Meänh. Baûn Meänh ñöôïc xeáp thaønh 5 loaïi, tö7ng öùng môùi 5 haønh: Moäc, Hoûa, Thoå, Kim, Thuûy. Töø 5 haønh ñoù, chuùng ta ruùt tæa nhöõng yù nghóa veà con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Moãi Baûn Meänh coù moät haønh laøm chuû. Haønh ñoù quyeát ñònh lyù tính, hoaù tính cuûa Baûn Meänh. Nhö Baûn Meänh haønh Kim coù lyù tính vaø hoùa tính rieâng cuûa loaïi kim khí, khoâng gioáng lyù hoùa tính cuûa haønh Hoûa. Ngoaøi theå tính, khoa Töû-Vi phaân bieät nhieàu caùch trong moät theå. Ví duï nhö haøh Hoûa goàm coù “ sôùn haï hoûa (löûa döôùi chaân nuùi), sôn ñaàu hoûa (löûa treân ñænh nuùi), thieân thöôïng hoûa (löõ treân trôøi), tích lòch hoûa (löûa saám seùt), loä trung hoûa (löõ trong loø) v2 phuù ñaêng hoûa (löûa ngoïn ñeøn). Moãi theå caùch hoûa nhö theá coù moät ñaëc tính cô höõu. Nhöng, raát tieác khoa Töû-Vi khoâng lieätkeâ ñaëc tính naøy. Moãi haønh ñöôïc chia thaønh 6 theå caùch, nhö vaäy, coù taát caû 30 theå caùch Baûn Meänh cho 5 haønh.* Moãi haønh ñöùng rieâng nhöng coù nghóa. Haønh vaø nguyeân theå cuûa noù chæ coù nghóa khi naøo ñi chung vôù haønh khaùc. Ví duï nhö Baûn Meänh Hoûa gaëp sao Kim noùi chng thì khaéc vì Hoûa khaéc Kim: gaëp Thoå thì sinh vì Hoûa sinh Thoå. Tuyø theo khaéc hya sinh, soá maïng seõ toát hay xaáu: sinh thì toát, khaéc thì xaáu. Ñoái vôùi Cuïc, khoa Töû-Vi cuõng nguõ haønh hoùa thaønh 5 cuïc. Ñoù laø: Thuyû nhò cuïc, Moäc tam cuïc, Thoå nguõ cuïc vaø Hoûa luïc cuïc. Nhöõng con soá 2, 3, 4 …. Ñi keøm vôùi moãi cuïc khoâng thöïc duïng cho TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 23 vieäc giaûi ñoaùn. Yù nghóa cuûa cuïc chæ ñöôïc xeùt trong söï sinh khaéc vôùi haønh cuûa Baûn Meänh. Neáu Meänh, Cuïc töông sinh thì toát, töông khaéc thì xaáu. Trong moïi tröôøng hôïp toát, cuoäc ñôøi suoân seû hôn, vaän may ñeå gaëp hôn, nghòch caûnh ít hôn. Traùi laïi, neáu khaéc thì xaáu, baùo hieäu nhieàu trôû ngaïi, khoù khaên, phaûi ñaáu tranh chaät vaät vaø coù theå laø yeáu toá yeåu hay baát lôïi cho phuù, quyù, khoa baûng cuoäc ñôøi v.v… b) Söï phaân bieät 12 cung Trong tieán trình ñaïi phaân tích thöù hai, khoa Töû-Vi chia sinh hoaït con ngöôøi thaønh 12 khía caïnh lieân quan ñeán moät laõnh vöïc cuûa con ngöôøi vaø cuûa ñôøi ngöôø. Möôøi hai khía caïnh ñoù ñöôïc dieãn taû qua teân goïi 12 cung trong laù soá, ñöôïc lieät keâ nhö sau: - Cung Phuùc Ñöùc noùi leân tình traïng cuûa tieàn kieáp, cuûa doøng hoï, haäu quû cuûa tieàn kieáp, cuûa doøng hoï treân ñôøi ngöôøi: ñaây laø khía caïnh duy linh, mang ít nhieàu tính caùch sieâu hình. - Cung Phuï Maãu noùi leân tình traïng cuûa cha meï, töông quan giöõa mình vaø cha meï, töông quan naøy ñöôïc hieåu theo moät phaïm vi khaù roäng, töø huyeát thoáng (heùreùditeù) cho ñeán sinh keá, thoï yeåu, haïnh phuùc cua cha meï vaø tieáng doäi treân cuoäc ñôøi cuûa mình. - Cung Meänh noí leân taâm tính, trí tueä, tình caûm, sôû thích, sôû oá, toùm laïi noäi taâm con ngöôøi. - Cung Baøo noùi leân tình traïng cuûa anh chò em trong gia ñình, tuông quan sinh hoaït giöõa huynh ñeä vôùi nhau. - Cung Phu hay Theâ noùi leân tình traïng gia ñaïo, haïnh phuùc, vôï choàng, ñaëc tính vaø söï nghieäp cuûa ngöôøi hoân phoái, töông quan giöõa mình vaø ngöôøi vôï (hay choàng). - Cung Töû Töùc noùi leân tình traïng con caùi trong hay ngoaøi gia ñình, ppphaïnh phuùc giöõa cha meï vaø con caùi, cuõng nhö haïn phuùc con caùi. - Cung Taøi Baïch noùi leân tình traïng taøi chaùnh cuûa mình, sinh hoaït vaät chaát cuûa gia ñình - Cung Taät Aùch noùi leân tình traïng söùc khoûe vaät chaát vaø tinh thaàn cuøng nhöõng tai hoaï beänh taät ñi keøm theo coù aûnh höôûng ñeán con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. - Cung Thieân Di noí leân hoaøn caûnh, thôøi theá maø mình ñang soáng, lieân heä giöõa con ngöôøi vaø xaõ hoäi. - Cung Noâ Boäc noùi leân söï giao thieäp giöaõ mình vôùi moät soá ngöôøi coù lieân heä maät thieát nhö nhaân tình, baïn beø, ngöôøi thuoäc quyeàn toâi tôù ….. ngöôøi. hoaït. - Cung Quan Loäc noí leân ngheà nghieäp, khaû naêng chuyeân moân, sôû thích, nguyeän voïng con - Cung Ñieàn Traïch noí leân tình traïng nhaø cöûa, ruoäng vöôøn, khung caûnh vaät chaát cuûa sinh Söï phaân tích ra 12 cung treân ñaõ moâ taû thoûa ñaùng caùc laõnh vöïc sinh hoaït caù nhaân, hình dung ñöôïc con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi moät caùch khuùc chieát, tinh vi. Qua loái ñaïi phaân tích ñoù, khoa Töû-Vi giaûi quyeát phaàn lôùn tham voïng tìm hieåu con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 24 c) Söï phaân bieät caùc thôøi haïn cuûa ñôøi ngöôøi Khoa Töû –Vi chia sinh thôøi con ngöôøi ra laøm hai thôøi kyø: tieàn vaän vaø haäu vaän. Tieàn vaän laø giai ñoaïn töø luùc môùi sinh cho ñeán tuoåi laäp thaân. Phoûng theo ngaïn ngöõ “Tam thaäp nhò laäp”, tuoåi naøy ñöôïc aán ñònh aøo khoaûng treân döôùi 30 tuoåi. Tieàn vaän naøy do cung Meänh moâ taû. Haäu vaän laø thôøi gian coøn laïi cho ñeán luùc cheát, do cung Thaân moâ taû. Cung Thaân ñaây laø cung cuûa tuoåi thaønh thaân, chôù khoâng phaûi cung Thaân cuûa 12 ñiaï chi. Söï phaân bieät naøy coát ñeå moâ taû hai thôøi kyø vaän meänh, coát ñeå nhaán maïnh ñeán söï thay ñoåi cuûa cuoäc ñôøi. Thaät vaäy, ñôøi ngöôøi coù thaêng, coù traàm, coù chuyeån höôùng chô khoâng bao giôø gioáng nhau töø luùc sinh ñeán luùc töû. Trong giai ñoaïn tieàn vaän (Meänh), con ngöôøi coøn nhoû, phaûi soáng vôùi cha meï, anh em nhôø vaû vaøo cha meï, con ngöôøi ñang hoïc ngheà, ñang choïn aïn traêm naêm, ñeå chuaån bò böôùc vaøo ñôøi. Trong haäu vaän (Thaân), caù nhaân coi nhu ñaõ thaønh thaân, phaûi böôùc vaøo ñôøi, khoâng coøn leä thuoäc vaøo cha meï maø traùi laïi phaûi töï laäp cho mình, chiuï traùch nhieäm veà kieáp soáng cuûa mình, phaûi gaùnh vaùc gia ñình, con caùi, phaûi giao thieäp vôùi xaõ hoäi, phaûi coù ngheà rieâng nuoâi mieäng vaø baûo boïc vôï con. Cuoäc soáng vì theá trôû thaønh ñoäc laäp vaø rieâng tö, taùch rôøi khoûi ñaïi gia ñình ñeå soáng vôùi tieåu gia ñình, vôùi quan tröôøng haëc thöông tröôøng. Haïnh phuùc con ngöôøi baáy giôø goàm haïnh phuùc gia ñaïo, haïnh phuùc ngheà nghieäp, haïnh phuùc vaät chaát do mình töï taïo vaø töï ñieàu kheånh. Cuoäc soáng rieâng tö ñoù ñoâi khi ñöa ñeán söï thaønh laäp moät toå aám thöù hai vôùi vôï leõ, vôùi nhaân tình. Caùi haøng raøo ngaên caùch hai giai ñoaïn Meänh vaø Thaân khoâng coù tính caùch coá ñònh. Coù quan ñieåm ch raèng ranh giôùi giöõa Meänh vaø Thaân tuyø theo con soá cuûa Cuïc. Ví duï nhö Thuûy nhò cuïc thì Thaân ñöôïc kyeå töø 32 tuoåi trôû ñi, Moäc tam cuïc töø 33, Kim töù cuïc töø 34, Thoå nguõ cuïc töø 35 vaø Hoûa luïc cuïc töø 36. vaø vì vaäy cho neân khi xem Than laø phaûi tính trong tuông quan vôùi Cuïc. Noùi khaùc ñi, Cuïc töông öùng vôùi Thaân, vôùi haäu vaän, coøn Baûn Meänh töông öùng vôùi Meänh, vôùi tieàn vaän. Quan ñieåm naøy coù theå chaáp nhaän ñöôïc. Duy phaûi löu yù raèng, Meänh sang Thaân, söï chuyeån höôùng khoâng ñoät ngoät nhö moät ngoõ reõ. Ñeå ñaùnh daáu söï thay ñoåi daàn ñaø ñoù, coù leõ ngöôøi ta baøy ra cung löu nieân ñai haïn. Cung Thaân coù theå ñoùng ôû moät trong saùu sung döôùi ñaây: Meänh, Phuùc, Quan, Di, Taøi vaø Phu Theâ. Khoâng bao giôø Thaân ñoùng ôû Phuï, Ñieàn, Noâ, Taät, Töû, Baøo. Lyù do laø cung Thaân, vì moâ taû toaøn dieän haäu vaän con ngöôøi, laø moät cung coù nghóa ña dieän, töùc laø moät cung cöôøng. Vì laø cung cöôøng cho neân Thaân chæ ñoùng chung vôùi nhöõng cung quan troïng cuûa ñôøi ngöôøi maø thoâi. Khi Thaân ñoùng cung ôû cung naøo thì cung ñoù quan troïng gaáp boäi. Ví duï neáu Thaân ñoùng ôû Quan thì caùc hay, caùc dôû cuûa cung Quan khoâng phaûi chæ hay dôû veà quan tröôøng maø thoâi maø coøn hay dôû treân nhieàu ñiaï haït khaùc nhö taøi loäc, phu theâ, thôøi theá …. Neáu cung Quan toát thì haäu vaän seõ toát toaøn dieän, xaáu thì xaáu toaøn dieän. Yeáu lyù cuûa cung Thaân naèm trong yù nghóa naøy. d) Söï phaân bieät caùc cung haïn: Khoa Töû-Vi chia nhoû sinh thôøi con ngöôøi thaønh nhieàu haïn kyø. Haïn lyø lôùn goïi laø ñaïi haïn 10 naêm moät keá tieáp nhau theo thöù töï hoaëc thuaän hoaëc nghòch. Moâó ñaïi haïn ñoùng ôû moät cung. Cung ñoù toát hay xaáu thì ñaïi haïn cuõng coù yù nghóa ñoù. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 25 Ñaïi haïn thuoäc tieàn vaän thì naèm trong khuoân khoå cuûa cung Meänh. Neáu thuoäc haäu vaän thì loàng khung trong cung Thaân. Neáu Meänh hay Thaân. Neáu Meänh hay Thaân toát thì caùi toát ñoù aûnh höôûng ñeán ñaïi haïn lieäng heä vaø coù theå cheá giaûm ít nhieàu caùi xaáu cuûa ñaïi haïn ñoù. Neáu Meänh, Thaân xaáu thì xaáu laây ñeán ñaïi haïn, ít hoaëc nhieàu. Söï phaân tích vaän kyø ñeán 10 naêm thuoäc ñaïi loaïi phaân tích. Thaáp xuoáng ñeán töøng naêm laø vi phaân tích. Toùm laïi, trong phaïm vi ñaïi phaân tích, khoa Töû-Vi choïn loïc nhöõng yeáu toá lôùn coù aûnh höôûng ñeán con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi ñeå khaûo saùt qua thôøi gian. Suoát cuoäc soáng. Phöông phaùp phaân chia naøy xeùt ra thoûa ñaùng, ñaùp öùng ñöôïc moät phaàn lôùn tham voïng cuû khoa Töû-Vi laø tìm hieåu vuõ truï nhoû cuûa nhaân sinh, khoâng nhöõng treân töøng ñòa haït maø coøn trong moãi thôøi kyø. 2.-Vi phaân tích (micro-analyse) Trong khuoân khoå vi phaân tích, khoa Töû-Vi phaân bieät nhöõng yeáu toá nhoû hôn, nhöõng thôøi haïn ngaén hôn. Nhöõng yeáu toá nhoû goàm caùc sao (vôùi yù nghóa vaø Aâm Döông nguõ haønh tinh cuûa moãi sao), nhöõng thôøi haïn nhoû goàm töøng naêm, töøng thaùng, töøng ngaøy, töøng giôø a) Söï phaân bieät yù nghóa cuûa caùc sao Khoa Töû-Vi söû duïng loái 111 sao, trong ñoù coù 14 chính vaø 97 phuï tinh. Moãi sao coù moät soá yù nghóa ñi keøm. Coù 9 loaïi yù nghóa cuûa sao. Ñoù laø yù nghóa cô theå, beänh lyù, tính tình, coâng danh, taøi loäc, phuùc thoï, töôùng maïo, ñieàn saûn, vaät duïng. Vôùi 9 loaïi yù nghóa naøy, khoa Töû-Vi haàu nhö bao yeåm heát caùc yeáu toá chi phoái con ngöôøi , giuùp giaûi ñoaùn ñöôïc nhieàu ñaëc tröng cuûa caù nhaân treân caùc phöông dieän cô theå, töôùng maïo, beänh lyù, tính tình, ngheà nghieäp, tieàn baïc, thoï yeåu, ñieàn saûn…Leõ dó nhieân, khoâng coù sao naøo coù ñuû 9 loaïi nghóa: coù sao chæ coù 1 hay 2 loaïi, coù sao coù 6, 7 loaïi. Duø sao, 9 loaïi goäp laïi ñuû ñeå moâ taû vaän meänh con ngöôøi moät caùch töông ñoái chi tieát, treân nhieàu laõnh vöïc quan yeáu, dieãn xuaát ñöôïc khaù nhieàu tình tieát cuûa söï kieän. Qua caùc cung, khoa Töû-Vi ñi saâu vaøo nhöõng caù tính phöùc taïp trong moãi caù nhaân, nhöõng neùt vaän meänh phong phuù trong moãi cuoäc ñôøi. Loái vi phaân tích boå tuùc raát nhieàu cho loái ñaïi phaân tích. Nhôø loái vi phaân tích, khoa Töû-Vi môùi coù ñöôïc chieàu saâu caàn thieát, môùi ñaït ñöôïc möùc ñoä cuï theå vaø caù bieät cho moãi caù nhaân vaø moãi cuoäc ñôøi, môùi dieãn xuaát ñöôïc hình thaùi phöùc taïp cuûa moãi bieán coá. Loái vi phaân tích laøm cho laù soá Töû-Vi khoâng phaûi laø moät böùc phaùc hoaï môø aûo cuûa con ngöôøi, maø laø moät böùc aûnh phoùng ñaïi, coù ñöôøng neùt khaù roõ reät, coù chaám phaù, ñaäm lôït deã phaân bieät. Loái vi phaân tích laøm cho khoa Töû-Vi theâm cuï theå vaø phong phuù. Nhôø loái vi phaân tích, con ngöôøi khoâng nhöõng chæ ñöôïc moâ taû qua caù tính vaø phaûn öùng maø coøn ñöôïc moâ taû qua vaän meänh, thaønh baïi. Ñoù laø noùi veà yù nghóa cuûa caùc sao. a) Söï phaân bieät nguõ haønh cuûa caùc sao Moãi sao coù moät haønh rieâng. Haønh naøy goùp phaàn taêng cöôøng hay cheá giaûm yù nghóa cuûa caùc sao. Moät sao coù haønh töông hôïp vôùi cung toaï thuû thì ñaéc ñòa, töông khaéc thì haõm ñòa. Ñaéc ñòa, sao seõ maïnh nghóa hôn. Haõm ñòa, yù nghóa bò keùm ñi hoaëc maát haún. Giöõa hai sao cuõng vaäy, neáu gaëp töông sinh veà nguõ haønh thì hai sao cuøng ñaéc theá, yù nghóa sao naøy trôï löïc cho yù nghóa sao kia: neáu TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 26 gaëp töông khaéc thì hai sao töông nghòch, yù nghóa sao naøy laøm giaûm thieåu yù nghóa sao kia. Thaønh thöû, söùc maïnh khaéc nguõ haønh trong caùc sao, khoa Töû-Vi ñaõ ñaåy maïnh söï phaân tích ñeán trình ñoä heát söùc khuùc chieát, ñeà cao söï töông quan giöõa caùc yeáu toá nhoû, dieãn xuaát ñöôïc nhöõng uaån khuùc vi teá hôn nöõa cuûa caùc yeáu toá nhoû. e) Söï phaân bieät caùc haïn nhoû Khoa Töû-Vi coøn teá phaân nhöõng chaën ñöôøng trong ñôøi ngöôøi thaønh nhöõng ñoaïn nhoû töøng naêm, töøng thaùng vaø caû töøng ngaøy, töøng giôø: haïn kyø moät naêm goïi laø tieåu haïn, moät thaùng goïi laø nguyeät haïn, moät ngaøy goïi laø nhaät haïn, moät giôø goïi laø thôøi haïn. Söï phaân bieät naøy coát ñeå tìm hieåu nhöõng bieán coá trong töøng koaûng ngaén. Xem theá, khoa Töû-Vi coù tham voïng tieân lieäu taát caû moïi vieäc trong moïi thôøi gian cuûa ñôøi ngöôøi. Chính vì tham voïng quaù lôùn naøy maø coù nhieàu ngöøôi dò nghò möùc ñoä chính xaùc cuûa nhöõng haïn kyø nhoû. Hoï cho raèng khoa Töû-Vi khoâng chaéc thaáu ñaùo noåi caùc chi tieát phöùc taïp cuûa moät ngaøy, moät giôø. Laäp luaän baøi baùc naøy xem ra chí lyù: treân thöïc teá, ta thaáy Töû-Vi chæ chính xaùc ñeán tieåu haïn vaø nguyeät haïn laø cuøng. Caøng ñi saâu vaøo nhaät haïn, thôøi haïn caøng deã sai: coù nhieàu bieán coá cuûa moät ngaøy xaûy ra maø laù soá khoâng döï lieäu. Tuy nhieân, noí nhö theá khoâng coù nghóa laø hoaøn toaøn phuû nhaän giaù trò cuûa khoa Töû-Vi torng vieäc xaùc ñònh caùc bieán coá ñöôïc chöùng nghieäm trong ngaøy ñoái vôùi moät vaøi laù soá. Vieäc phaân chia thôøi gian nhoû trong laù soá chæ laø moät tieán trình baét buoäc cuûa kyõ thuaät vi phaân tích maø thoâi. Ñaõ phaân chia ñöôïc kyø haïn lôùn, taát phaûi phaân chia ñöôïc kyø haïn nhoû. Ñaây chæ laø moät kyõ thuaät ngaét ñoaïn thôøi gian hình thöùc. Giaù trò cuûa noù khoâng phaûi ôû choã chi tieát maø ôû choå toång hôïp. Vì theá cho neân, nhöõng haïn kyø nhoû khoâng coù giaù trò bieät laäp; noù bò ñoùng khung trong caùi haïn kyø lôùn hôn. Chính nhöõn haïn kyø lôùn môùi quyeát ñònh: ngöôøi ta döïa vaøo haïn kyø lôùn ñeå tìm nhöõng neùt chính. Vieäc giaûi ñoaùn moät haïn kyø naøo phaûi ñöôïc xeùt trong khuoân khoå cuûa moät haïn kyø lôùn hôn. Phöông phaùp Töû-Vi khoâng phaûi chæ thuaàn tuùy phaân tích. Söï phaân tích ñoù chæ laø moät kyõ thuaät ñeå aùp duïng phöông phaùp toång hôïp maø thoâi. Chính söï toång hôïp môùi laø cöuù caùnh khoa Töû-Vi vaø cuûa thuaät giaûi ñoaùn Töû-Vi. B-PHÖÔNG PHAÙP TOÅNG HÔÏP CUÛA KHOA TÖÛ-VI Giöõa phaân tích vaø toång hôïp söï lieân quan raát chaët cheõ. Söï phaân tích coát thu thaäp döõ kieän cho vieäc toång hôïp. Phaân tích laø moät ñoaïn ñöôøng baét buoäc ñeå tieán ñeán töôïng. Con ngöôøi chæ ñöôïc moâ taû ñaày ñuû vaø toaøn dieän trong phöông phaùp toång hôïp maø thoâi. Sôû dó khoa Töû-Vi ñeà cao toång hôïp laø vì khoa naøy coù moät quan nieäm heát söùc ñoäc ñaùo veà con ngöôøi. Quan nieäm naøy coù theå ñöôïc toùm taét nhö sau: con ngöôøi trong khoa Töû-Vi laø con ngöôøi toaøn dieän (l’homme dans sa totaliteù) vaø laø con ngöôøi trong moâi tröôøng sinh hoaït (l’homme dans son milleu). Quan nieäm toaøn dieän ñoøi hoûi söï toång hôïp. Ñoái vôùi khoa Töû-Vi, con ngöôøi khoâng phaûi chæ coù tay, chaân, muõi, mieäng hoaëc cô theå noùi chung maø laø cô theå phoái hôïp vôùi taâm hoàn. Xem con ngöôøi qua moät yeáu toá duy nhaát chaúng khaùc naøo nhö anh muø sôø voi maø chæ moù coù moät boä phaän. Khoa TöûVi goùp nhaët heát caùc yeáu toá, keát tuï heát caùc maûnh nhoû ñeå hình dung ñoái töôïng. Chính vì vaäy cho neân moät cung khoâng ñuû dieãn taû heát con ngöôøi: phaûi toång hôïp heát 12 cung, phaûi naém toaøn theå laù soá môùi coù moät hình aûnh roõ reät veà ñöông soá. Vì con ngöôøi laø moät ñôn vò duy nhaát, baát khaû phaân neân laù soá laø TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 27 moät toång hôïp nhaát trí. Moãi cung, ngoaøi yù nghóa cô höõu, coøn coù lieân ñôùi vôùi nhau, trong moät boái caûnh chung. Khoa Töû-Vi khoâng heà theo phöông phaùp phaân tích phieán dieän. Giaù trò cuûa khoa naøy chính laø ôû choã toång hôïp. Giaù trò cuûa ngöôøi giaûi ñoaùn cuõng baét nguoàn töø khaû naêng toång hôïp ñoù. Khoâng bò chieát meû, con ngöôøi trong khoa Töû-Vi cuõng khoâng bò boùc ra khoûi khung caûnh sinh hoaït: noù ñöôïc ñaët raát ñuùng choã, ñöôïc nghieân cöùu trong choã ñöùng coá höõu cuûa noù. Söï phaân tích caùc cung cho thaáy con ngöôøi soáng trong nhieàu moâi tröôøng khaùc nhau: gia ñình, xaõ hoäi. Ngheà nghieäp, sinh keá, tieàn kieáp….Moãi khung caûnh heù loä vaøi ñaëc ñieåm cuûa caù nhaân. Nhöng, phaûi toång hôïp heát caùc moâi tröôøng sinh hoaït thì môùi thaáy roõ chaân töôùng con ngöôøi. Leõ dó nhieân, khi toång hôïp, ta chæ loät ñöôïc nhöõng neùt chính cuûa con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi, ñöôïc nhìn moät caùch toaøn boä, toaøn dieän, toaøn thôøi gian. Ñoù laø caùch nhìn ñaïi qua ( macro-vision), nghóa laø ñöùng xa nhìn vaøo. Nhaõn quan ñoù chæ moâ taû ñaïi cöông quyeát con ngöôøi vaø cuoäc ñôøi. Tuy nhieân, ñoù laø nhöõng ñöôøng neùt quyeát ñònh vì noù ñoùng khung caùc khía caïnh chi tieát khaùc. Noùi nhö theá coù nghóa laø caùc chi tieát veà caù tính vaø cuoäc ñôøi chæ bieán thieân trong khuoân khoå ñaïi cöông ñoù, khoâng ñi nghòch laïi neàn neáp ñoù. Noùi nhö theá coù nghóa toång hôïp laø haøm soá cuûa phaân tích vaø söï phaân tích bao giôø cuõng phaûi giuùp tieán ñeán toång hôïp. Khaûo höôùng cuûa khoa Töû-Vi bao giôø cuõng laø taäp ñaïi thaønh. Keát luaän cuûa Töû-Vi bao giôø cuõng laø söï ñuùc keát caùc yeáu toá aûnh höôûng. Ñoù laø lyù do taïi sao khoa Töû-Vi cao sieâu hôn nhöõng khoa hoïc nhaân vaên Taây Phöông. Taây phöông, khi khaûo cöùu con ngöôøi, chæ daùm keát luaän veà caù tính, khoâng daùm noùi ñeán vaän meänh (thaønh baïi, giaøu ngheøo, thoï yeåu). Neàn nhaân hoïc Taây phöông ñöùng laïi nôi khoa taâm tính (caracteùrologie), khoâng tieán xa hôn nöõa. Traùi laïi, khoa Töû-Vi Ñoâng phöông, khoâng nhöõng noùi ñeán caù tính maø coøn noùi ñeán chung cuoäc con ngöôøi. Sôû dó khoa Töû-Vi taùo baïo nhö theá laø vì phöông phaùp toång hôïp gíuùp cho khoa naøy suy dieãn ñöôïc haäu quaû cuûa caù tính ñoù treân cuoäc ñôøi. Chæ khi naøo ngöôøi xem soá noùi ñöôïc vaän meänh moät caù nhaân thì môùi ñaït ñeán trình ñoä toång hôïp ñuùng möùc. Nhöõng khaùm phaù veà caù tính trong moät laù soá chì laø giai ñoaïn sô khôûi cuûa toån hôïp. Noù phaûi ñöôïc tieán xa hôn, töùc laø phaûi suy dieãn yù nghóa vaän meänh cuûa caù tính, thay vì chæ döøng laïi ôû yù nghóa tính tình. Toùm laïi, khaûo höôùng toång hôïp cuûa khoa Töû-Vi ñoøi hoûi ngöôøi xem soá phaûi xaùc ñònh veà cuoäc ñôøi, veà vaän meänh, veà söï thaønh baïi thònh suy, veà söï giaøu ngheøo, veà söï thoï yeåu, veà neáp soáng gia ñình, ngheà nghieäp, xaõ hoäi cuûa moät caù nhaân. Ñoù laø nhöõng vaán ñeà lôùn cuûa nhaõn quan toång hôïp, nhöõng neùt caên baûn cuûa phöông phaùp ñaïi quan, ñoù laø ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi. Khoa naøy khoâng nhöõng laø khoa taâm tính maø coøn laø khoa vaän meänh. Neàn nhaân hoïc AÙ Ñoâng khoù ôû choã ñoù, nhöng cuõng cao thaâm ôû choã ñoù. Ñeán ñaây, vaán ñeà ñaët ra laø phöông phaùp toång hôïp ñoù theå hieän ôû ñaâu? Coù naêm laõnh vöïc roõ reät nhaát cuûa khaûo höôùng toång hôïp: - toång hôïp trong yù nghóa lieân ñôùi giöõa caùc cung. - Toång hôïp trong töông quan Meänh, Thaân vaø Phuùc. - Toång hôïp trong töông quan Meänh, Phuï, Baøo. - Toång hôïp trong cô caáu cuûa Phuùc Ñöùc. - Toång hôïp trong töông quan giöõa Quan, Di, Noâ. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 28 1.YÙ nghóa lieân ñôùi giöõa caùc cung. Laù soá töû vi coù 12 cung. Moãi cung moâ taû moät khía caïnh cuûa con ngöôøi. Nhöng, moãi cung khoâng bao giôø coù yù nghóa ñoäclaäp vaø rieâng reõ. YÙ nghóa moãi cung lieân ñôùi maät thieát vôùi 11 cung coøn laïi. Ñoù laø noùi chung. Coøn noùi rieâng thì baát cöù cung naøo cuõng chòu aûnh höôûng cuûa cung xung chieáu, 2 cung tam chieáu, 2 cung tieáp giaùp vaø 1 cung nhò hôïp. Tính ra coù ñeán saùu cung chi phoái ñoàng loaït. Ñieàu naøy seõ ñöôïc giaûi thích roõ hôn trong chöông “Nhaän ñònh veà caùc cung”. 2.Töông quan Phuùc, Meänh vaø Thaân Giöõa 3 cung naøy, söï lieân heä raát chaët cheõ, aûnh höôûng ñeán taát caû cung coøn laïi trong cuoäc ñôøi con ngöøôi. Ba cung naøy laø ba neàn taûng caên baûn cuûa con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi 3.- Töông quan giöõa 3 cung Phuï, Meänh, Baøo Trong baát cöù laù soá naøo, ba cung Phuï, Meänh vaø Baøo cuõng noái tieáp nhau. Hai cung Phuï vaø Baøo töôïng tröng cho khung caûnh gia ñình, nôi maø con ngöôøi chòu aûnh höôûng maät thieát, ñaëc bieät laø trong suoát thôøi gian soáng chung vôùi cha meï, anh chò em Con ngöôøi ñöôïc khoa Töû-Vi keát hôïp vôùi gia ñình chôù khoâng taùch bieät vôùi gia ñình. Lyù do thöù nhaát laø vì caù nhaân bao giôø cuõng thöøa höôûng huyeát thoáng vaø tính neát di truyeàn cuûa cha meï. Lyù do thöù hai, laø ít ra cuõng trong tuoåi thieáu nieân, caù nhaân khoâng soáng rieâng reõ, khoâng thoaùt ly gia ñình. Vò trí con ngöøôi ñöôïc khoa Töû-Vi ñaët raát ñuùng choã, moâi tröôøng soáng cuûa caù nhaân ñöôïc dieãn taû raát thích ñaùng. Vì coù söï lieân heä ñoù, neân trong vieäc ñoaùn soá, chuùng ta khoâng neân coi nheï moái lieân laïc thaân toäc vôùi cha meï vaø vôùi anh chò em maø phaûi loàng caù nhaân vaøo boái caûnh gia ñình. 4.-Töông quan giöõa 3 cung Phuùc, Taøi, Di, Phu Theâ Naèm trong khung caûnh gia ñình, caù nhaân cuõng ñoàng thôøi naèm trong 3 boái caûnh, xaõ hoäi (cung Di), gia ñaïo (cung Phu Theâ), vaø sinh keá (cung Taøi). Haïnh phuùc con ngöôøi tuyø thuoäc vaøo ba loaïi haïnh phuùc ñoù. Nhö vaä, haïnh phuùc laø moät yù nieäm toång hôïp phong phuù. Cung Phuùc ñöôïc xem nhö moät cung heát söùc quan troïngl, ñoái vôùi phaùi nam cuõng nhö phaùi nöõ, nhôø ôû caùch caáu taïo cuûa noù trong boái caûnh cuûa thôøi theá, cuûa gia ñaïo vaø cuûa sinh keá. Nhôø moái töông quan vôùi 3 cung keå treân, cung Phuùc vaø caùi phuùc khoâng coù gì huyeàn bí vaø linh thieâng maø traùi laïi coù moät neàn taûng nhaân baûn vöõng vaøng vaø suùc tích. 5.-Töông quan giöõa 3 cung Quan, Di, Noâ Ngay boái caûnh xaõ hoäi, vì taàm aûnh höôûng roäng lôùn cuûa noù, caøng ñöôïc khoa Töû-Vi toång hôïp moät caùch thích ñaùng khi chi tieát hoaù noù thaønh ba laõnh vöïc hoã töông maät thieát: - laõnh vöïc xaõ hoäi noùi chung, do cung Di moâ taû, chæ thôøi theá, hoaøn caûnh sin hoaït ñoái ngoaïi. - Laõnh vöïc ngheà nghieäp do cung Quan moâ taû. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 29 - Laõnh vöïc nhaân söï trong hai moâi tröôøng ñoái ngoaïi, do cung Noâ moâ taû, chæ boán haïng ngöôøi gaàn guõi nhaát vôùi mình: ñoù laø baïn beø, toâi tôù, thuoäc quyeàn vaø nhaân tình. Caû 3 cung naøy ñöôïc boá trí theo theá tieáp giaùp vaø vì ñoù phaûi ñöôïc cöùu xeùt song song môùi coù theå hình dung ngoaïi caûnh moät caùch cuï theå. Toùm laïi, tinh thaàn toång hôïp laø moät khaûo höôùng ñoäc ñaùo cuûa khoa Töû-Vi, khoa naøy khoâng nhìn con ngöôøi döôùi moät khía caïnh duy nhaát. Söï boá trí caùc cung, caùch caáu taïo yù nghóa cho moät cung, söï lieân ñôùi giöõa caùc cung cho thaáy khoa Töû-Vi ñaõ löu taâm khaûo saùt con ngöôøi qua nhieàu tö caùch cuøng moät luùc: - Tö caùch cuûa ngöøôi con trong gia ñình (töông quan Meänh-Phuï) - Tö caùch anh chò em trong gia ñình (töông quan Meänh-Baøo) - Tö caùch vôï, choàng (töông quan Meänh/Thaân-Phu Theâ) - Tö caùch moät phaàn töû xaõ hoäi (töông quan Meänh-Di) - Tö caùch cuûa ngöôøi baïn, ngöôøi tình, ngöôøi chuû(Meänh-Noâ) - Tö caùch cuû moät ñoàng nghieäp (töông quan Meänh/Thaân-Quan) - Tö caùch cuûa cha, meï (töông quan Meänh/Thaân-Töû) Caùc gieàng moái can thöôøng, caùc ñaïo phuï töû, phu theâ, huynh ñeä, baèng höõu, ngoaïi hoân, toân ti ñeàu ñöôïc moâ taû. Con ngöøôi trong khoa Töû-Vi laø moät toång hôïp caùc ñaïo can thöôøng ñoù. Maët khaùc, vì muoán toång hôïp, khoa Töû-Vi cuõng khoâng chòu boùc con ngöôøi ra khoûi khung caûnh sinh hoaït. Khoa naøy nghieân cöùu con ngöôøi ñang soáng, trong khung caûnh soáng, trong söï lieân ñôùi chaët cheõ vôùi doøng hoï, vôùi gia ñình, vôùi xaõ hoäi, vôùi ngheà nghieäp. Ñaây laø quan nieäm con ngöøôi trong taäp theå, ñöôïc toång hôïp töø taäp theå, khoâng phaûi laø con ngöôøi rieâng bieät vaø ñoäc laäp vôùi chung quanh. Ñaây laø moät nhaõn quan chính xaùc, phong phuù vaø cuï theå, nhìn con ngöôøi toaøn dieän, toaøn cuïc, toaøn ñôøi (prendre I’homme dans sa totaliteù, dans son inteùgraliteù, dans toute sa vie). C-PHÖÔNG PHAÙP ÑOÄNG CUÛA KHOA TÖÛ-VI Khoa Töû-Vi khoâng khaûo saùt ngöôøi cheát, theo caû nghóa ñen laãn nghóa boùng, theo nghóa ñen, khoa Töû-Vi khoâng tìm hieåu töû thi. Theo nghóa boùng, khoa Töû-Vi chæ nghieâng cöùu con ngöøôi soáng ôû ngoaøi ñôøi, soáng chung vôùi ñôøi, theo phong hoaù cuûa xaõ hoäi, töùc laø coù vôï choàng, coù con caùi, coù baïn beø, noùi khaùc ñi con ngöôøi vôùi taát caû thaát tình luïc duïc, bò chi phoái bôûi thaát tình luïc duïc, khoâng troán traùnh noù , khoâng tieâu huyû noù. Vôùi nghóa boùng ñoù, con ngöôøi naøo dieät duïc, lìa boû coõi ñôøi ñeå töông öùng taïo, hoaëc khoâng boû coõi ñôøi, nhöng töông öùng taâm, ñeå ra ngoaøi nhöõng phuù quyù vinh hoa thì khoâng phaûi laø ñoái töông khoa Töû-Vi. Vì ñaët ñoái töôïng nhö theá cho neân khoa Töû-Vi phaûi aùp duïng phöông phaù ñoäng. Ñoäng coù nghóa laø con ngöôøi khoâng bao giôøi coá ñònh maø luoân luoân thay ñoåi, bò chi phoái bôûi hoaøn caûnh, coù khi chi phoái hoaøn caûnh, luùc thì coù nhöõng ham muoán naøy, luùc thì coù nhöõng khao khaùt noï, suoát ñôøi möu tìm söï thoaû maõn nguyeän voïng, tình caûm, trí tueä, sinh lyù, tieàn baïc…Tuoåi thieáu nieân thì coù sôû thích rieâng, TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 30 tuoåi thaønh nieân thì coù vôï, coù choàng, sinh con, ñeû caùi, laên loùc vôùi xaõ hoäi, vaät loän vôùi ñôøi ñeå tìm mieáng aên, thöùc uoáng, chöùc cao quyeàn troïng, trong moät theá ñua chen raùo rieát. Khaûo saùt ñoái töôïng ñoâng, khoa Töû-Vi trieät ñeå aùp duïng phöông phaùp ñoù theå hieän qua yù nieäm ñoäng cuûa moãi cung, qua Aâm Döông nguõ haønh tính cuûa cung vaø sao, vaø qua quan nieäm ñoäng cuûa nhieàu cung phoái chieáu. 1.-YÙ nieäm ñoäng cuûamoãi cung Treân laù soá Töû-Vi, söï phoái chieáu naøy cho thaáy tinh thaàn dòch lyù ñoù. Chaúng haïn nhö cung Meänh. Cung naøy khoâng bò ñoùng khung trong caùc sao toïa thuû. Traùi laïi, Meänh bò chi phoái bôû cung Di (töùc laø cuoäc soáng beân ngoaøi, moâi tröøông xaõ hoäi), bò chi phoái bôûi cung Quan (töùc laø cuoäc soáng ngheà nghieäp), bôûi cung Taøi (töùc laø sinh keá). Vì vaäy, cung Meäny khoâng tónh, khoâng bieät laäp, khoâng ñoäc laäp vôùi 3 cung kia ñöôïc. Coù aûnh höôûng ñi thì cuõng coù phaûn aùnh laïi, nghóa laø Meänh con ngöôøi cuõng chi phoái laïi xaõ hoäi, ngheà nghieäp vaø sinh keá. Cho neân, theo tinh thaàn dòch vaø ñoäng, khoân bao giôø neân xem cung Meänh moät caùch rieâng reõ, maø phaûi xem noù trong boái caûnh 3 cung phoái chieáu. Cung Phuùc cuõng vaäy, Phuùc con ngöôøi goàm coù phaàn phuùc cô höõu, quyeát ñònh bôûi caùc sao toaï thuû ôû cung Phuùc vaø phaàn phuùc keát hôïp töø cung Taøi (töùc laø sinh keá tieàn baïc hay haïnh phuùc vaät chaát), tuø cung Di (töùc laø xaõ hoäi beân ngoaøi, khung caûnh soáng hay haïnh phuùc xaõ hoäi), töø cung Phu Theâ (töùc laø tieåu gia ñình, vôï choàng hay haïnh phuùc gia ñaïo). Caû 3 cung ñoù dính lieàn vôùi cung Phuùc laøm cho cung Phuùc theâm soáng ñoäng. Nhöõng cung khaùc cuõng ñeàu lieân ñôùi, chaèng chòt, linh ñoäng nhö vaäy. Xem Töû-Vi maø thieáu yù nieâm ñoäng thì keát luaän thieáu hoàn. Xem Töû-Vi theo phöông phaùp ñoäng laø naém moät laàn nhieàu yeáu toá ñeå toång hôïp, xem caùc yeáu toá ñoù hoã trôï cho nhau, sinh hay khaéc laãn nhau. 2.-Aâm Döông nguõ haønh tính vaø nguõ haønh tính cuûa cung vaø sao Ñeå coù moät hình aûnh, coù theå ví con ngöøôi nhö moät hôïp kim (allege), ñöïôc moät soá kim loaïi keát thaønh. Taùc hoùa giöõa caùc ñôn chaát ñoù thaønh ra hôïp chaát chung cuoäc ñôøi. Mang Aâm Döông nguõ haønh vaøo cung, vaøo sao, khoa Töû-Vi cuï theå hoaù dòch lyù vaø ñoäng tính cuûa moãi yeáu toá ñeán moät möùc ñoä quaù söùc phong phuù. Thaät vaäy, trong cung, ít ra cuõng phaûi coù 6, 7 vì sao thuoäc 5 haønh khaùc nhau, taùc ñoäng laãn nhau vaø taùc ñoäng vôùi haønh cuûa cung, taïo thaønh moät lieân heä phaûn xaï chaèng chòt, khieán cho nhieàu ngöôøi bò laïc vaøo moät meâ hoàn traän, kieåu nhö baùt quaùi traän ñoà cuû Khoång Minh vaäy. Nguõ haønh töông sinh theo moät voøng kín, khoâng coù khôûi ñieåm: Moäc sinh Hoûa, Hoûa sinh Thoå, Thoå sinh Kim, Kim sinh Thuûy roài Thuûy trôû laïi sinh moäc. Caùi voøng ñoù cuõng khoâng coù döùt ñieåm. Noù gioáng nhö laø moät loái noùi bình daân cho raèng “kyø nhoâng laø oâng kyø ñaø, khaùc ñaø laø cha kaéc keù, caéc keù laø meï kyø nhoâng”, roát cuoäc khoâng bieát con naøo laøm chuùa. Caùi voøng sinh khaéc cuûa nguõ haønh cuõng laãn quaãn nhö vaäy. Noù laøm cho Töû-Vi khoù ñoaùn. Ñieàu naøy khieán cho nhieàu keû böïc töùc cho raèng coù leõ ngöôøi xöa baøy ra sinh khaéc nguõ haønh coát ñeå caét nghóa nhöõng caùi gì khoâng theå caét nghóa ñöôïc. Duø sao, trong muïc naøy, ta thaáy raèng Aâm Döông Nguõ Haønh ñaõ dieãn ñaït ñoäng tính vaø dòch lyù cuûa khoa Töû-Vi ñeán cuøng cöïc. Khoa naøy ñaõ ñaët con ngöôøi vaøo töø tröôøn chi phoái cuûa raát nhieàu yeáu toá ngoaïi caûnh cuõng nhö noäi taïi. Noù laø moät sinh vaät raát phöùc taïp trong söï caáu taïo vaø trong phaûn öùng, bieán ñoåi trong taâm tính vaø trong hoaøn caûnh. Chính hoaøn caûnh naøy cuõng luoân luoân bieán ñoåi. Töøng ñôït, con ngöôøi phaûi thích öùng maõi vôùi moâi sinh môùi: tuoåi nieân thieáu soáng vôùi cha meï, anh em, lôùn leân soáng vôùi vôï choàng, con TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 31 caùi, va chaïm vôùi ngheà nghieäp, möu caàu sinh keá, giao thieäp vôùi xaõ hoäi, khieán cho tính neát tieân khôûi khoâng coøn nguyeân veïn. Ngoøai ñoäng tính cuûa moåi cung vaø cuûa Aâm Döông nguõ haønh coøn phaûi keå ñoäng tính trong theá lieân hôïp caùc cung. 3.-yù nieäm ñoäng trong cuïc dieän cuûa Meänh vaø Thaân Ñôøi ngöôøi ñöïôc chia laøm hai thôøi kyø toång quaùt: - Meänh laø thôøi gian luùc sinh cho ñeán khoaûng 30 tuoåi - Thaân laø thôøi gian coøn laïi. Sôû dó ngöøôi xöa choïn tuoåi 30 ñeå phaân bieät hai giai ñoaïn naøy vì tuoåi 30 ñöôïc xem nhö tuoåi thaønh thaân. Noù ñaùnh daáu moät böôùc môùi cuûa ñôøi ngöôøi, luùc caù nhaân ñaõ tröôûng thaønh veà maët xaõ hoäi, coù cô hoäi giao tieáp nhieàu vôùi ngoaïi caûnh, luùc caù nhaân phaûi töï laäp thaân, caùc yeáu toá xaõ hoäi chi phoái ñôøi soáng con ngöôøi nhieàu hôn. Duø sao, khi phaân bieät Thaân vôùi Meänh, khoa Töû-Vi muoán nhaán maïnh ñeán söï bieán dòch cuûa cuoäc ñôøi. 4.-Quan nieäm ñoäng trong cuïc dieän haïn Ngoaøi söï bieán dòch lôùn trong Meänh vaø Thaân, coøn coù nhieàu bieán dòch nhoû hôn trong moãi vaän haïn. Khoa Töû-Vi chia vaän haïn ra laøm nhieàu heä caáp. - Ñaïi haïn, töùc laø thaäp nieân, keùo daøi 10 naêm. Moãi ñaïi haïn ñöôïc moät cung quaûng dieãn. Ñaïi haïn ñaùnh daáu nhöõng bieán dòch cuûa 10 naêm trong khuoân khoå cuûa Meänh hoaëc Thaân. - Tieåu haïn, töùc laø töøng naêm, cuõng do moät cung quaûng dieãn ñeå ghi daáu nhöõng bieán dòch cuûa naêm ñoù trong khuoân khoå 10 naêm - Nguyeät haïn, töùc laø moät thaùng, ñöôïc 12 cung laàn löôït moâ taû, ghi daáu nhöõng bieán dòch cuûa thaùng trong khuoân khoå moät naêm. - Nhaät haïn töùc laø moät ngaøy, moãi ngaøy do moät cung quaûng dieãn, ghi daáu caùc bieán coá trong ngaøy. - Thôøi haïn töùc laø moät giôø, (giôø aâm lòch keùo daøi 2 tieáng) moãi giôø ñoùng ôû moät cung. - Qua söï phaân bieät tinh vi ñoù, chuùng ta thaáy raèng khoa Töû-Vi quan nieäm ñôøi soáng con ngöôøi raá lieân tuïc vaø lin ñoäng qua nhöõng bieán coá xaûy ra cho töøng giôø, chôù khoâng phaûi töøng naêm, töøng thaùng. Tuy nhieân, ñaây chæ laø nguyeân taéc. Treân thöïc teá, ñôøi ngöôøi khoâng quaù linh ñoäng nhö vaäy. Thoâng thöôøng, nhöõng bieán coá xaûy ra chæ ñuùng ñeán caáp nguyeät haïn laø nhieàu. Thænh thoaûng, coù theå ñuùng ñeán nhaät haïn. Nhöng, caøng xuoáng thaáp ñeán nhaät haïn, thôøi haïn, möùc ñoä chính xaùc caøng giaûm ñi. Khoa Töû-Vi coù tham voïng toång hôïp ñôøi ngöôøi töøng giôø. Ñaây quaû laø moät aûo voïng. Nhöng, vì ñaõ troùt chaáp nhaän dòch lyù, cho neân laù soá phaûi phaân bieät caùc thôøi haïn döø daøi ñeán ngaén, khoâng theå döøng laïi nöõa chöøng ñöôïc. Duø sao, söï phaân bieät ñoù chæ ñeå chöùng toû dòch lyù cuûa con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi maø TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 32 thoâi. Ngöôøi khaûo saùt Töû-Vi chæ neân chaáp nhaän dòch lyù ñoù moät caùch töông ñoái, coù möùc ñoä, ñeán moät heä caáp thôøi gian naøo ñoù. Khoâng neâm baùm vaøo tuyeät ñoái trong luaät ñoäng. 5. Quan nieäm ñoâng qua caùc sao Moãi sao trong khoa Töû-Vi coù nhieàu nghóa, toái ña coù theå coù ñeán 9 nghóa. Neáu ñöùng rieâng reõ, moãi sao coù yù nghóa coá ñònh. Nhöng, neáu ñi chung vôùi sao khaùc, yù nghóa ñoù bieán ñoåi ít nhieàu, hoaëc ñöôïc taêng cöôøng, hoaëc bò giaûm nghóa, coù khi maât haún. Ví duï nhö Hoùa Loäc chæ tieàn baïc gaëp Tuaàn hay Trieät thì khoâng theå giaøu coù, ít ra cuõng trong giai ñoaïn naøo ñoù, hoaëc chæ coù ñuû aên, hoaëc coù theå tuùng thieáu. Vì vaäy, khoâng theå taùch rôøi sao ra khoûi boái caûnh caùc sao khaùc, khoâng theå xem moät sao nhö moät yeáu toá ñoäc laäp vaø bieät laäp. Phaûi nhìn sao qua söï hoäi tuï vôùi caùc sao khaùc ñeå tìm yù nghóa vaø möùc ñoä thích hôïp nhaát cuûa noù. YÙ nghóa moät sao bao giôø cuõng coù tính caùch ña dieän vaø lieân ñôùi. Maët khaùc, yù nghóa cuûa moãi sao coøn thay ñoåi theo thôøi gian. Ví duï nhö sao Ñaøo Hoa, sao Hoàng Loan haún phaûi coù nghóa raát maïnh luùc con ngöôøi coøn treû, bao haøm caû trong taâm lyù vaø sinh lyù. Nhöng, ñeán tuoåi giaø 2 sao naøy bieán nghóa hoaëc giaûm nghóa hoaëc maát caû yù nghóa, coù theå chæ coøn bao haøm khaû naêng taâm lyù maø thoâi. Traùi laïi 2 sao Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp chæ tai hoaï, coù theå aûnh höôûng maïnh veà giaø nhieàu hôn laø luùc treû. Luùc giaø, Khoâng, Kieáp coù theå coù caû yù nghóaveà beänh, veà hoïa trong khi luùc treû, coù theå Khoâng, Kieáp chæ coù moät trong hai taùc duïng maø thoâi. Ngoaøi ra, cuõng vì dòch lyù cuûa caùc sao, cho neân khoâng coù sao naøo hoaøn toaøn toát hoaëc xaáu. Söï toát xaáu coøn tuyø thuoäc vò trí vaø nhöõng sao khaùc ñi keøm. Maëc duø khoa Töû-Vi coù phaân bieät 2 loaïi caùt tinh vaø hung tinh, nhöng, khi caùt tinh ñi chung vôùi hung tinh, yù nghóa cô höõu bò bieán ñoåi, sao toát trôû thaønh bôùt toát, sao xaáu trôû thaønh bôùt xaáu. Vaû chaêng, ngay nhöõng sao thuoäc loaïi xaáu nhö Kinh, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Hoûa, Linh laïi toû ra thích hôïp vôùi caùch voõ vaø phuø hôïp cho caùch voõ höng vöôïng theâm. Nhöõng ví duï naøy cho thaáy raèng khoa Töû-Vi coù moät quan nieäm raát thöïc tieãn veà caùc döõ kieän. Moät döõ kieän töï noù khoâng toát hay khoâng xaáu. Caùi toát hay xaáu tuøy thuoäc choã duïng cuûa noù. Cho neân, phaûi xeùt choã duïng cuûa döõa kieän, chôù khoâng neân xem xeùt rieâng reõ döõ kieän ngoaøi tröôøng hôïp aùp duïng. Sau cuøng, nguõ haønh cuûa sao trong moãi cung caøng laøm cho caùc sao theâm linh ñoäng veà yù nghóa. Sao moäc ñoùng ôû cung Thuûy, taát phaûi thònh hôn laø ñoùng ôû cung Kim. Sao Hoûa doùng ôû cung Thuyû, haún phaûi bò giaûm nghóa nhieàu. Neáu gaëp theâm sao khaùc haønh chi phoái, yù nghóa caøng phöùc taïp hôn nöõa Nhöõng daãn chöùng treân cho thaáy khoa Töû-Vi tieâm nhieãm tinh thaàn ñoäng, chaáp nhaän dòch lyù nhö moät nguyeân taéc cô baûn, baát khaû phaân vôùi ñoái töôïng khaûo saùt vaø phöông phaùp khaûo saùt. Maát ñoäng tính, khoa Töû-Vi nhö maát linh hoàn. Ngay töø khi ñöôïc saùng laäp, khoa Töû-Vi voán ñaõ chaáp nhaän nguyeân lyù ñoù. Thaät vaäy, khi nhaø thuûy toå Traàn Ñoaøn baøy ra moân Töû-Vi, oâng ñaõ caên cöù vaøo Kinh Dòch. Kinh Dòch laø boä saùch khaûo saùt luaät chuyeån ñoäng cuûa vaïn vaät, nhöõng nguyeân taéc chi phoái ñoäng tính cuûa söï vaät. Trieát Ñoâng phöông nhìn vuõ truï vaø con ngöôøi nhö nhöõng ñoäng vaät, bieán dòch vôùi thôøi gian vaø khoâng gian. Hình theå vaø noäi traïng cuûa caùc gaät ñaàu vaät khoâng bao giôø coá ñònh. Caû hình theå laãn noäi traïng ñeàu laø keát quaû cuûa moät quaù trình thay ñoåi lieân tuïc, khoâng ngöøng laïi ôû moät giai ñoaïn naøo. Con ngöôøi cuõng ñöôïc xem nhö ñoäng vaät vaø khoâng thoaùt khoûi quy luaät bieán dòch ñöôïc. Dòch laø hình thaùi soáng cuûa con ngöôøi. Cho neân, vì lyù do ñoù, khoa Töû-Vi khaûo saùt con ngöôøi soáng vaøtrong giai ñoaïn soáng cuûa con ngöôøi töùc laø giai ñoaïn con ngöôøi soáng baèng hoàn laãn xaùc. Thieáu moät yeáu toá, con ngöôøi TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 33 khoâng coøn soáng nöõa. Vì vaäy, khoa Töû-Vi khoâng aùp duïng cho moät töû thi, cho nhöõng ngöôøi ñaõ cheát. Khoâng bao giôø Töû-Vi tìm toøi aâm hoàn cuûa keû quaù coá, hoaëc theo doõi aâm kieáp cuûa hoï. Khoa Töû-Vi cuõng khoâng bao giôø khaûo saùt ngöøôi thoaùt tuïc. Töùc laø tuy coøn soáng ôû ñôøi maø xa laùnh vieäc ñôøi vì lyù do giaûn dò laø keû thoaùt tuïc töï yù rôøi khoûi khung caûnh soáng cuûa ngöôøi theá tuïc, khoâng chòu söï chi phoái toaøn boä cuûa cuïc dieän soáng thoâng thöôøng. Ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi chaúng nhöõng laø con ngöôøi coøn soáng maø coøn laø ngöøôi soáng chung vôùi ñôøi, quan nieäm coõi ñôøi nhö choã ñöùng baét buoäc cuûa mình. Bao giôø con ngöôøi choái boû loái soáng naøy, ngöôøi ñoù seõ khoâng coøn laø ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi nöõa. Chöông ba NHAÄN ÑÒNH VEÀ TRIEÁT LYÙ CAÊN BAÛN CUÛA KHOA TÖÛ VI • Noäi dung trieát lyù cuûa khoa Töû-Vi • Nhaän ñònh veà söï caáu taïo vaø söï chi phoái cuûa Aâm Döông Nguõ Haønh. • Trong nhaõn quan Trung Hoa • Trong nhaõn quan Taây phöông • Nhaän ñònh veà söï öùng duïng Aâm Döông Nguõ Haønh vaøo laù soá. • Coâng duïng cuûa Aâm Döông Nguõ Haønh. • Quan nieäm khaû chaáp veà Aâm Döông Nguõ Haønh • Phuï luïc: Ñaïi cöông veà Kinh Dòch • Nguoàn goác Kinh Dòch. • Caùch thöùc laøm Kinh Dòch töø Phuïc Hy ñeán Khoång Töû • Noäi dung trieát lyù cuûa Kinh Dòch. • Noäi dung ñaïo lyù cuûa Kinh Dòch. • Noäi dung boùi toaùn cuûa Kinh Dòch. A.-NOÄI DUNG TRIEÁT LYÙ CUÛA KHOA TÖÛ-VI Maëc duø khoa Töû-Vi xuaát hieän hoài tröôùc theá kyû thöù 10, taïi Trung Hoa, döôùi ñôøi nhaø Toáng, do coâng trình tröôùc taùc cuûa ñaïo só Traàn Ñoaøn, nhöng yù nieäm sô khai cuûa trieát lyù khoa naøy coù töø ñôøi vua TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 34 Phuïc Hy, khoaûng 44 theá kyû tröôù Taây lòch, töù laø 5.400 naêm tröôùc khi boä moân Töû-Vi ra ñôøi. Trieát lyù naøy ñöôïc ñôøi sau goïi laø trieát lyù cuûa Dòch trong ñoù noäi dung caên baûn laø lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh. Nhöõng taùc giaû höõu coâng ñaõ töøng khai saùng vaø khai trieån lyù thuyeát naøy suoát 54 theá kyû tröôùc Traàn Ñoaøn keå ra cuõng khaù nhieàu. Ta phaûi keå vua Phuïc Hy (44 theákyû tröôùc Taây lòch), vua Haï Vuõ (22 theá kyû tröôùc Taây lòch), ñöùc Khoång Töû, (5 theá kyû tröôùc Taây lòch), Traâu Dieãn (3 theá kyû tröôùc Taây lòch). Ñoång Troïng Thö (190 – 105 tröôùc Taây lòch). Tröôùc Traâu Dieãn, lyù thuyeát naøy coøn rôøi raïc, baøng baïc, chöa maáy heä thoáng hoaù, bò nhieàu dò nghò veà nguoàn goác vaø taùc giaû (nhö tröôøng hôïp Khoång Töû ñoái vôùi Kinh Dòch, bò caùc hoïc giaûc cho laø khoâng do Ngaøi soaïn). Ñeán Traâu Dieãn, moät hoïc phaùi goïi laø “Aâm Döông gia” môùi ñöôïc saùng laäp haún hoi. Töø ñoù, lyù thuyeát ñöôïc ñaøo saâu, giaûi thích vaø phaùt trieån ñaëc bieät nhôø Ñoång Troïng Thö, ñôøi nhaø Haùn. Hoï Ñoång laäp ra phaùi Töôïng Soá, aùp duïng lyù thuyeát Dòch Aâm Döông Nguõ Haønh vaøo vieäc boùi toaùn. Möôøi theá kyû sau, ñaïo só Traàn Ñoaøn ñaõ tham chieáu lyù thuyeä ñeå baøy ra khoa Töû-Vi, cho ñeán nay haõy coøn ñöôïc löu truyeàn. Trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá, chuùng ta ñaõ coù dòp baøn caën keõ noäi dung cuûa lyù thuyeát naøy, töôûng chæ caàn nhaéc laïi vaøi ñieåm chính. 1.-Thaùi Cöïc, Aâm Döông, Töù Töôïng, Baùt Quaùi, Nguõ Haønh. Lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh laø moät loái giaûi thích söï caáu taïo vaø söï vaän chuyeån cuûa vuõ truï. Tröôùc heát ñaây laø moät vuõ truï quan cuûa Trung Hoa, nghóa laø moät quan nieäm veà söï hình thaønh vaø söï bieán hoaù cuûa vaïn vaä trong vuõ truï, töùc laø trong khoâng gian vaø qua thôøi gian(*). Theo coå nhaân Trung Hoa, luùc ñaàu, vuõ truï chæ laø moät khoái hoãn ñoän khoâng roõ ñöôïc baûn chaát vaø ñaëc tính ñöôïc goïi laø Thaùi Cöïc, trong ñoù chöù saün hai ñoäng theå töông phaûn meänh danh laø khí Aâm vaø khí Döông. Hai khí naøy keát hôïp nhau ñeå sinh hoùa maõi maõi, taïo thaønh boán boä maët hay Töù Töôïng (hình dung baèng 4 muøa Xuaân, Haï, Thu, Ñoâng). Töø ñoù, Töù Töôïng, nhôø aûnh höôûng khoâng ngöøng cuûa Aâm, Döông, khai sinh theâm taùm hieän töôïng môùi: Kieàn chæ trôøi, Khoân chæ ñaát, Chaán chæ saám seùt, Toán chæ gioù, Khaûm chæ nöôùc, Ly chæ löûa, Caán chæ Nuùi, Ñoaøi chæ chaèm hay ñoàng coû, bình nguyeân. Taùm hieän töôïng naøy ñöôïc goïi laø Taùm Queû hay Baùt Quaùi, theå hieän 8 hình daïng khaùc nhau cuûa boä maët vuï truï. Ñoù laø noùi veà daïng. Coøn chaát cuûa vuõ truï cuõng ñöôïc thoaùt sinh töø Baùt Quaùi, do Aâm Döông laøm ñoäng löïc, goàm 5 loaïi goïi laø Nguõ Haønh: Moäc (caây coû), Hoûa (löûa, hôk noùng), Thoå (chæ ñaát, khoaùng chaát töø kim khí), TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 35 Kim (chæ vaøng hay noùi chung laø caùc loaïi kim khí) vaø Thuûy (nöôùc, chaát loûng). Toùm laïi, coå nhaân Trung Hoa cho raèng luaät sinh lieân tuïc giöõa hai khí Aâm Döông trong Thaùi Cöïc phaùt sinh ra 4 töôïng, 8 daïng vaø 5 chaát, noùi vaên hoa laø Töù Töôïng, Baù Quaùi vaø Nguõ Haønh. Ñeán giai ñoaïn naøy thì Nguõ Haønh tieáp sin laãn nhau theo moät quy taéc coá ñònh vaø moät chieàu laø: Moäc sinh Hoûa, Hoûa sinh Thoå, Thoå sinh Kim, vaø Kim sinh Thuûy vaø Thuûy sinh Moäc, töùc laø coù 5 voøng sinh, theo thöù töï keå treân. Ngöôïc laïi 5 chaát ñoù cuõng coù ñoái kî nhau goïi laø khaéc. YÙ nieäm naøy töông ñoái môùi meû vì töø Thaùi Cöïc ñeán Nguõ Haønh, coå nhaân chæ noùi ñeán sinh. Maõi ñeán Nguõ Haønh môùi ñeà caäp ñeán khaéc. Quy taéc khaéc cuõng coá ñònh vaø moät chieàu, theo thöù töï Moäc khaéc Thoå, Thoå khaéc Thuûy, Thuûy khaéc Hoûa, Hoûa khaéc Kim, Kim khaéc Moäc, töùc laø cuõng coù 5 voøng khaùc. Söï sinh vaø söï khaéc naøy laø ñònh leä chung cuûa vaïn vaät trong khoâng gian vaø thôøi gian, laø nguyeân taéc caên baûn cuûa ñaïo dòch (con ñöôøng bieán hoaù). 2.-Söï töông ñoàng giöõa vuõ truï vaø con ngöôøi Caùi loái quan nieäm veà söï hình thaønh vaø söï bieán hoaù cuûa vuõ truõ naøy ñöôïc coå nhaân Trung Hoa ñoàng hoùa cho con ngöôøi. Noùi nhö theá nghóa laø coå nhaân Trung Hoa cho raèng con ngöôøi ñöôïc hình thaønh do söï keát hôïp 2 khí Aâm Döông vaø 5 chaát Nguõ Haønh. Con ngöøôi cuõng bieán hoaù theo qui luaät sinh khaéc cuûa 7 yeáu toá ñoù. Thaønh thöû môùi ñaët ra, trai laø Döông (aûnh höôûng döông öu theá), gaùi laø Aâm(aûnh höôûng aâm öu theá), trai hay gaùi ñeàu ñöôïc 5 chaát keát hôïp nhau, theo quy luaät sinh, khaéc keå treân. Vaø con ngöôøi cuõng bieán dòch nhö theá. Vì ñoàng chaát vaø ñoàng bieán, neân giöõa vaïn vaät vaø con ngöôøi coù moái töông öùng maät thieát: ñoù laø lyù thuyeát “Thieân Nhaân Töông Döõ” hay laø lyù thuyeát “Thieân Ñòa Vaïn Vaät ñoàng nhaát theå”. 3.-Söï öùng duïng vaøo khoa Töû-Vi Ñeán khi Traàn Ñoaøn laäp ra khoa Töû-Vi, oâng chæ coøn giöõ laïi caùc yù nieäm vaø qui luaät sinh hoùa Aâm Döông vaø Nguõ Haønh, coøn Töù Töôïng vaø Baùt Quaùi ñöôïc coi nhö thöù yeáu, khoâng goùp phaàn quyeát ñònh cuïc dieän con ngöøôi. Vì Traàn Ñoaøn laø moät nhaø boùi toaùn, neân oâng coù nhu caàu dieãn ñaït ñònh luaät sinh hoaù cuûa vuõ truï thaønh ñònh luaät sinh hoaù cuûa ñôøi ngöôøi. Nhu caàu naøy khieán cho oâng phaûi ñaët ñeå theâm nhöõng yeáu toá khaùc ñeå moâ taû con ngöôøi vaø cuoäc ñôøi. Oâng ñaõ ñaët ra caùc “sao” ñeå theå hieän caùc yeáu toá ñoù. Coù sao moâ taû caù tính, hình daùng, coù sao moâ taû naêng khieáu, tính tình, coù sao moâ taû cuoäc soáng theá tuïc döôùi moïi hình thaùi vaø phöông dieän(giaøu ngheøo, thoï, yeåu, beänh, hoaï, cheát, sinh, döôõng….) Coù sao moâ taû hoaøn caûnh soáng cuûa caù nhaân (ngheà nghieäp, gia ñaïo, con caùi, cha meï, baïn beø…). Oâng ñoà bieåu hoaù caùc sao ñoù vaøo moät laù soá, ñöôïc chia thaønh nhieàu sao moâ taû caùc yeáu toá chi phoái con ngöôøi vaø cuoäc soáng. Theå theo lyù thuyeát Aâm Döông, nguõ haønh, cung, sao ñeàu coù Aâm Döông tính vaø nguõ haønh tính, taùc ñoäng laãn nhau theo quy luaät sinh khaéc cuûa Aâm Döông nguõ haønh. Keát quaû cuûa söï bieán hoaù naøy giuùp tieân ñoaùn ñöôïc vaän meänh caù nhaân. Noäi dung khoa boùi toaùn cuûa Traàn Ñoaøn chæ coù theá. Vaán ñeà ñaët ra cho chuùng ta laø xeùt xem söï öùng duïng trieát lyù Aâm Döông nguõ haønh vaøo caùc yeáu toá chi phoái con ngöôøi coù giaù trò naøo trong vieäc tieân ñoaùn vaän meänh con ngöôøi. Nhö vaäy, ta caàn nhaän ñònh trôû laïi lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh trong vuõ truï quan Trung Hoa. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 36 B. NHAÄN ÑÒNH VEÀ SÖÏ CAÁU TAÏO VAØ SÖÏ CHI PHOÁI CUÛA AÂM DÖÔNG NGUÕ HAØNH Quan nieäm vuõ truï coå nhaân Trung Hoa coù giaùtrò gì ? Chæ coù theå coù hai khaûo höôùng nhaän xeùt vuõ truï quan Trung Hoa: - Moät laø ñöùng treân khuoân khoå tö töôûng Trung Hoa. - Hai laø ñöùng trong khuoân khoå tö töôûng Taây phöông. 1. Nhaän xeùt veà thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh trong Khuoân khoå tö töôûng Trung Hoa. Neáu theo khaûo höôùng cuûa Trung Hoa ñeå pheâ bình lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh thì thieån nghó, baát cöù ai cuõng gaëp khoù khaên boái roái, khieán cho khoâng theå pheâ bình ñöôïc ly naøy moät caùch ñuùng nghóa. Coù nhieàu lyù do: a) Thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh khoâng phaûi cuûa moät Taùc giaû, cuõng khoâng phaûi laø thuyeát cuûa moät thôøi ñaïi. Traùi laïi, lyù thuyeát naøy do caû moät truyeàn thoáng trieát hoïc boài ñaép töø theá kyû thöù 9 sau Taây phöông maø vaãn coù hoïc giaûboå chính. Nhö vaäy, tính theo thôøi gian lyù thuyeát naøy phuû truøm 63 theá kyû. Vaán ñeà ñaët ra laø ngöôøi pheâ bình neân ñöùng vaøo thôøi ñaïi naøo ? Nhaän xeùt tö töôûng naøo? Pheâ bình taùc giaû naøo? b) Thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh coù treân 20 taùc giaû goùp baøn, khi thì boå tuùc, khi thì du nhaäp khaùi nieäm môùi. Coù caû thaûy 6 traøo löu tö töôûng veà nguoàn goác cuûa vuõ truï, trong ñoù coù baøn tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp veà Aâm Döông nguõ haønh : - Ñaïo luaän cuûa Laõo Töû. - Thaùi cöïc luaän cuûa Dòch Truyeän. - Khí luaän cuûaHaø Höu, Trònh Huyeàn, Löu Thieäu vaø Tröông Hoaøng Cöø. - Duy lyù luaän hay Lyù khí cuûa Trình Minh Ñaïo, Trình Y Xuyeân, Chu Hi… - Duy taâm luaän cuûa Luïc Töôïng Sôn, Döông Giaûn, Vöông Döông Minh, Traïm Nhöôïc Thuyû, Tieán Ñöùc Hoâng, La Hoàng Tieân. - Khí luaän phuïc höng cuûa Vöông Thuyeàn Sôn, Nhan Taäp Trai, Lyù Nhöôïc Thuyû, Tieán Ñöùc Hoàng, La Hoàng Tieân. - Ña nguyeân luaän cuûa Höôùng Tuù vaø Quaùch Töôïng. Moãi hoïc phaùi hieåu vaán ñeà moät khaùc, coùkhi söï khaùc bieät heát söùc caên baûn, vì theá, khoâng theå nhaân danh hoïc phaùi naøy ñeå baøi baùc hoïc phaùi kia. Cuõng khoù coù theå dung hoøa nhöõng khaùi nieäm quaù ö dò bieät veà ñònh danh vaø veà noäi dung. Trong 6 traøo löu ñoù, hôn 20 taùc giaûkhoâng ñoàng yù nhau veà caùch meänh danh nguoàn goác vuõ truï, veà noäi dung caùc yù nieäm caên baûn, veà caùch giaûi thích söï bieán hoùa, veà thöù töï xeáp loaïi vaøi yù nieäm. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 37 Nhöõng dò bieät veà caùch meänh danh. Cuõng thôøi nguoàn goác cuûa vuõ tru maø moãi hoïc phaùi keå treân meänh danh moät khaùc vaø laém khi, trong moät hoïc phaùi caùch goïi cuõng khoâng gioáng nhau. Theo saùch Ñaïi cöông trieát hoïc Trung Quoác cuûa hai cuï Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ thì coù ñeán 12 loái goïi : Ñaïo, Thaùi cöïc, Nguyeân Huyeàn, Voâ Cöïc, Trôøi, Khí, Nguyeân nhaát, Thaùi hö, Lyù, Khí vaø Taâm. Coù vaøi taùc giaû hieåu gioáng nhau veà nguoàn goác vuõ truï tuy hoï goïi khaùc nhau. Ví duï nhö Dòch phaùi goïi laø Thaùi Cöïc, coøn Döông Huøng thì goïi laø Huyeàn. Coù taùc giaû neâu teân goïi nguoàn goác vuõ truï maø khoâng moâ taû tính chaát (Ñoàng Troïng Thö). Nhieàu taùc giaû coù moâ taû, ñoâi khi raát roõ raøng, nhöng raát uaån khuùc vaø dò bieät. Khi thì cho nguyeân goác cuûa vuõ truï laø khí sieâu hình, khi thì cho laø höõu hình, khi thì cho laø veà phöông dieän naøo ñoù laø sieâu hình, coøn veà phöông dieän khaùc laø höõu hình, khi thì phaân bieät luùc tuï khí, taùn khí maø ñònh chaát, cuõng thôøi goïi chung laø “lyù” maø hoï Trình hieåu laø lyù töï nhieân, coøn em y thì hieåu laø lyù sôû nhieân, khi thì cho nguyeân goác laø khi thì cho nguyeân goác laø lyù, khi thì khí, khi thì lyù khí. Rieâng veà Aâm Döông, coù ngöôøi cho ñoù laø hai khí, coøn Chu Hi cho laø chæ coù moät khí duø coù hai chöõ khaùc nhau, coù ngöôøi cho ñoù laø lyù, coù taùc giaû cho Löôõng Nghi laø Aâm Döông (Dòch phaùi), coøn Chu Hi cho Löôõng Nghi laø trôøi ñaát. Veà nguõ haønh cuõng vaäy. Laàn löôït ngöôøi ta thaáy nguõ haønh ñöôïc xem laø khí (Ñoång Troïng Thö), laø chaát (Chu Hi), laø theá löïc (Phuøng Höõu Lan). Nhöõng dò bieät veà caùch giaûi thích söï bieán hoùa. Maëc duø caùc trieát gia haàu nhö töông ñoàng veà quy luaät bieán hoùa cuûa vuõ truï (chaúng haïn nhö xem laø ñoäng luoân luoân, theo luaät chi phoái phaûn phuïc, caên nguyeân cuûa söï vaät, löôõng nhaát maø ñieàu hoøa ñeå bieán hoùa), nhöng vaãn coøn coù nhieàu dò bieät veà caùch caáu taïo vaïn vaät, nguõ haønh. Chaúng haïn nhö theo Dòch phaùi thì nguyeân toá sinh thaønh vaïn vaät laø Aâm Döông, coøn Chu Ñoân Di thì cho raèng Aâm Döông coøn phaûi hôïp vôùi Nguõ Haønh maø ngöng tuï laïi môùi caáu thaønh vaïn vaät. Cuõng theo Dòch phaùi, Aâm Döông sinh Töù Töôïng, Töù Töôïng tieáp sinh Baùt Quaùi, Chu Ñoân Di thì cho raèng Aâm Döông sinh ra Nguõ Haønh roài 5 khí naøy phaân taùn ra thaønh Töù Töôïng. Coøn Ñoàng Troïng Trö vieát : “khí cuûa trôøi ñaát, hôïp thì laø moät, chia thì laø Aâm vaø Döông taùch ta laøm 4 muøa, baøy xeáp thaønh Nguõ Haønh” (khoâng qua Baùt Quaùi). Ñeán Ñaùi Ñoâng Nguyeân, thì Aâm Döông phuû truøm caû Nguõ Haønh : “Khi noùi ñeán khí Aâm, Döông laø noùi goàm caû khí Nguõ haønh, vaø khi noùi ñeán khí Nguõ Haønh laø noùi goàm caû khí Aâm, Döông ôû trong”. Coøn rieâng veà Nguõ Haønh, trong tö töôûng Chu Hi, ngöôøi ta thaáy coù maâu thuaãn. Khi thì oâng noùi raèng luùc chöa chia, Trôøi Ñaát sinh ra vaät, Nguõ Haønh ñaàu tieân laø Thoå. Nhöõng dò bieät trong thöù töï xeáp loaïi caùc yù nieäm Theo Thieân Hoàng Phaïm thì thöù töï Nguõ Haønh ñöôïc xeáp laø Thuyû, Hoûa, Moäc, Kim, Thoå. Coøn Ñoàng Troïng Thö thì aán ñònh khaùc : Moäc, Hoûa, Thoå, Kim, Thuyû. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 38 Ngoaøi ra, nhö treân ñaõ daãn, Chu Hi noùi Thuyû vaø Hoûa laø hai chaát ra ñôøi tröôùc nhaát, roài coøn coù choã laïi noùi Thoå laø haønh ñaàu tieân. Ñöùng tröôùc söï dò bieät quaù nhieàu trong tö töôûng caùc trieát gia Trung Quoác, vieäc ñaët buùt pheâ bình lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh heát söùc baát traéc, voõ ñoaùn haàu heát nhö baát khaû thi. Vì vaäy, coù quan ñieåm cho raèng ta thöû ñöùng trong khuoân khoå tö töôûng Taây phöông ñeå nhaän xeùt veà lyù thuyeát naøy. 2. Thöû nhaän xeùt lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh trong Khuoân khoå tö töôûng khoa hoïc Taây phöông. Tröôùc nhöõng dò bieät saây xa veà taát nhieân neâu treân, vieäc pheâ bình Trieát Ñoâng baèng khaûp höôùng Taây phöông cuõng laø moät vieäc laøm taùo baïo, daãy ñaày baát traéc, sai laàm. Ñoâng hoïc vaø Taây hoïc khaùc nhau saâu saéc veà noäi dung caùc yù nieäm, chöa keå ñeán söï khaùc bieät veà theá ñöùng sieâu hình hay vaät chaát cuûa moãi ngaønh hoïc. Veà phöông dieän ñònh ñeà, caùc yù nieäm veà vuõ truï cuûa Trung Hoa coù tính caùch tieân thieân (a priori), ñieàu maø Taây phöông chæ chaáp nhaän sau khi ñöôïc chöùng nghieäm baèng phöông phaùp rieâng cuûa Taây phöông, döïa treân thí nghieäm vaø öùng duïng, do ñoù chæ xem caùc yù nieäm tieân thieân nhö caùc giaû thuyeát. Veà maët khaûo höôùng, Trung Hoa tìm hieåu vuõ truï baèng tröïc giaùc, vaøsöï quan saùt ñôn sô caùc hieän töôïng. Maët khaùc, tri thöùc veà vuõ truï cuûa Trung Hoa khoâng duy thöùc, töùc laø khoâng nhaèm ñaøo saâu söï hieåu bieát caën keõ, maø chính laø duy ñaïo ñöùc, duøng vuõ truï quan ñeå höôùng daãn nhaân sinh quan, laáy vieäc cuûa vuõ truï maø daïy pheùp khu xöû cho ngöôøi ñôøi. Trong khi ñoù, Taây phöông phaân bieät roõ reät vuõ truï vôùi ñaïo ñöùc con ngöôøi, vaø vieäc khaûo saùt vuõ truï chæ nhaèm muïc ñích cheá ngöï vuõ truï. Khaûo höôùng Taây phöông, tuy coù duøng ñeán quan saùt vaø suy luaän, song chuû ñieåm cuûa phöông phaùp laø thí nghieäm, phaân tích vaät chaát, aùp duïng lyù, hoaù, sinh ñeå tìm quy taéc caáu taïo vaø chi phoái. Do ñoù, caùi nhìn vuõ truï cuûa Taây phöông laø caùi nhìn coù tính chaát vaät lyù, hoùa hoïc chöù khoâng phaûi hoaøn toaøn caùi nhìn sieâu hình, phi lyù hoùa cuûa Ñoâng phöông. Thaønh thöû, trong khi Trung Hoa toång hôïp caùc hieän töôïng baèng lyùhoäi, duøng nguï yù nieäm baèng thí nghieäm laáy khoa hoïc soi saùng söï kieän, moå xeû vaät chaát ñeå thí nghieäm, töø ñoù trích ra caùc yù nieäm ñaëc thuø, caùc quy taéc chöùng minh roài môùi lyù hoäi söï vaät, khoâng bao giôø chòu nguï yù mô hoà hay töï maõan vôùi loái suy luaän ñôn thuaàn, duø laø suy luaän duy lyù. Trong khi ñi tìm caùc yù nieäm, Taây phöông vaø Trung Hoa theo hai khaûo höôùng khaùc nhau. Ví duï nhö Aâm Döông laø hai yù nieäm ñöôïc ña soá trieát gia Ñoâng phöông hieåu laø hieän töôïng, töùc laø nguyeân lyù bao truøm caùc bieåu thò raûi raùc khaùc thì Taây phöông chæ nghieân cöùu töøng bieåu thò cuûa caùi hieän töôïng lôùn ñeå tìm hieåu söï caáu taïo bieåu töôïng vaø quy luaät chi phoái bieåu töôïng ngoõ haàu tìm caùch hình dung hieän töôïng treân möùc ñoä vaø heä caáp toång quaùt hôn. Caùc bieåu töôïng cuï theå naøy thoâng thöôøng laø bieåu töôïng vaät chaát cuûa hieän töôïng sieâu hình. Veà khaûo saùt naøy, caùi hieåu bieát cuûa Taây phöông laø caùi hieåu bieát vaät chaát, qua lyù hoùa tính caùch vaät chaát chôù khoâng phaûi laø caùi hieåu bieát phi vaät chaát, sieâu vaät chaát. Chæ khi naøo Ñoâng phöông cuõng xem Aâm Döông Nguõ Haønh nhö nhöõng yeáu toá vaät chaát thì Taây phöông vaø Trung Hoa môùi coù theå cuøng ñöùng treân moät ñòa haït töông ñoàng ñeå tìm hieåu söï vaät ñoù. Ví duï nhö khi naøo Trung Hoa tìm hieåu chöõ “Kim” laø chaát kim khí (thay vì laø khí, hay theá löïc ) thì Taây phöông môùi noùi chuyeän ñöôïc vôùi Trung Hoa veà ñòa haït kim khí. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 39 Thaät söï, ngöôøi ta cuõng thaáy nhieàu trieát gia duy vaät Trung Hoa coù loái hieåu nhö theá khi noùi khí Aâm Döông laø 2 traïng thaùi cuûa muoân vaät thuoäc hình nhi haï, nguõ haønh laø 5 chaát cuûa vaïn vaät. Hai cuï Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ nhaän xeùt raèng "cho tôùi nay, theo yù kieán ña soá, trong coå trieát Trung Hoa, hoïc thuyeát veà baûn caên töông ñoái chuù troïng ñeán vaät chaát hôn caû vaãn laø khí luaän… Khí luaän coi khí laø baûn caên maø khí thì laø vaät chaát. Khí töùc laø chaát hôi **. Phaùi duy khí ôû Trung Hoa thaät söï khoâng phaûi ít. Noù taäp hôïp Haø Höu, Trònh Huyeàn (ñôøi Haäu Haùn) Löu Thieän (ñôøi Tam Quoác), Tröông Hoaønh Cöø (ñôøi Baéc Toáng), Chu Hi (ñôøi Nam Toáng). Ñeán thôøi nhaø Thanh trôû ñi, phaùi duy khí ñöôïc phuïc höng trong ñoù coù nhöõng kieän töôùng nhö Vöông Thuyeàn Sôn, Nhan Taäp Trai vaø hoïc troø oâng laø Lyù Thöù Coác ** (cuøng vôùi ñôøi Khang Hy), Ñaùi Ñoâng Nguyeân (ñôøi Caøn Long). Ñaøm Töï Ñoàng (ñôøi Muïc Toân). Rieâng Ñaøm Töï Ñoàng ñaõ caên cöù vaøo khoa hoïc Taây phöông ñeå thuyeát minh duy khí luaän cuûa Tröông Hoaønh Cöû : oâng cho raèng baûn caên vuõ truï laø eùther (dòch aâm laø dó thaùi) moïi vaät ñeàu do caùc nguyeân chaát caáu thaønh, vaø dó thaùi laø nguyeân chaát cuûa caùc nguyeân chaát. Coøn neáu xeùt laäp luaän cuûa phaùi duy taâm Trung Hoa, thì nhöõng taùc giaû thoáng thuoäc vaãn cho raèng giöõa lyù vaø khí thì khí laø cô baûn, raèng “khí khoâng ngoaøi ñöôïc taâm”, raèng neáu gaùc taâm ra thì coù theå noùi ñöôïc raèng vuõ truï naøy chæ coù caùi khí maø thoâi. Do ñoù, duy taâm luaän nhích daàn leân maõi ñeán chuû tröông duy khí. Ñoù laø nhaän ñònh cuûa hai cuï Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ. Hai cuï coøn cho raèng caùc tö töôûng gia loãi laïc ñaàu ñôøi Thanh ñeàu quay laïi vôùi khí luaän cuûa Tröông Hoaønh Cöø, khieán cho duy khí luaän trôû thaønh chuû traøo cuûa thôøi ñaïi vaø nhö vaäy laø hoïc thuyeát veà baûn caên töø sô dieäp ñôøi Toáng ñeán cuoái ñôøi Minh, ñaàu ñôøi Thanh ñaõ dieãn bieán theo hình voøng troøn, baét ñaàu töø chuû tröông duy khí chuyeån qua duy lyù, duy taâm vaø quay trôû laïi duy khí”*. * Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ, Ñaïi cöông Trieát Hoïc Trung Quoác, quyeån thöôïng, Caûo Thôm xuaát baûn 1964, trang 190. ** Hoï Lyù cho söï vaät laø baûn caên, nguoàn goác cuûa vuõ truï. Saùch daãn treân, trang 282. Toùm laïi nhaõn quan duy vaät cuûa vuõ truï quan. Trung Hoa ñaõ coù hai thôøi ñaïi thònh haønh vaøo thôøi Toáng vaø thôøi Thanh. Nhaõn quan naøy töông hôïp vôùi nhaõn quan vaät lyù cuûa Taây phöông, khieán cho nhöõng ai muoán ñoái chieáu vaø nhaän xeùt hai nguoàn hoïc, coù theå caên cöù vaøo ñòa haït kieán thöùc töông ñoàng naøy ñeå pheâ phaùn. Treân ñòa haït naøy, ta coù theå coù hai nhaän xeùt veà caùch caáu taïo vaø caùch bieán hoùa cuûa vuõ truï duy khí Trung Hoa : ñoù laø tính caùch ñôn sôvaø tính caùch mô hoà cuûa noù. a) Tính caùch ñôn sô cuûa söï caáu taïo vuõ truï duy khí Coå nhaân phaùi duy khí cho raèng vuõ truï coù hai khí aâm vaø döông taùc hoùa laãn nhau ñeå sinh ra vaïn vaät. Haàu heát caùc taùc giaû khoâng moâ taû lyù tính vaø hoùa tính cuûa Aâm Döông. Vì theá, ñieàu naøy khoâng laøm thoûa maõn nhöõng ngöôøi coù yù thöùc khoa hoïc Taây phöông. Söï phaùt trieån cuûa nguyeân töû hoïc ngaøy nay cho thaáy trong nguyeân töû ñieän (atome d’lectriciteù) caøng haït aâm töû (d1lectron) chöùa aâm ñieän **. Aâm töû naøy coù theå ví nhö moät khí (trong yù nieäm khí Aâm cuûa duy khí luaän Trung Hoa). Khi naøykhoâng coù hình chaát (deùporu de supprot mateùlel) vaø laø moät thaønh toá ñaïi ñoàng cuûa vaät chaát (un constiuant de la matìere). TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 40 Coøn ñoái vôùi caùc nguyeân töû khaùc, cuõng theo Larousse Encyclopeù-dique, sau caùc cuoäc thí nghieäm töø 1911 cuûa Rutherford, nguyeân töû ñöôïc hình thaønh nhö moät tinh heä trong ñoù coù 3 thaønh phaàn chính: - Trung hoøa töû (neutron) - Döông töû (proton), caû 2 naèm trong haït nhaân. - Aâm töû (eùlectron) töùc laø caùc haït buïi ñieän aâm. Keát thaønh moät ñaùm maây bao quanh haït nhaân. tích). Döông töû coù döông ñieän, aâm töû coù aâm ñieän, coøn trung hoøa töû thì phi ñieän (khoâng coù ñieän Nhö vaäy, neáu tính veà khí thì trong nguyeân töû coù 2 khí Aâm Döông thaät, ñuùng nhö ña soá trieát gia Trung Hoa ñoàng thanh xaùc nhaän. Nhöng, tính veà soá löôïng thaønh toá caáu taïo, thì nguyeân töû ít ra coù ñeán 3, thay vì 2 nhö Trung Hoa noùi. Trong trieát hoïc, chæ coù moät mình Laõo Töû noùi ñeán thaønh phaàn thöù ba trong Haï Thieân :”Ñaïo sinh ra Moät, Moät sinh ra Hai, Hai sinh ra Ba, Ba sinh ra vaïn vaät. Vaïn vaät ñeàu coõng aâm vaø oâm döông ñieàu hoøa baèng khí truøng hö *”. Nhöng, Laõo Töû khoâng moâ taû khí truøng hö laø caùi gì, cho neân raát khoù maø noùi raèng Laõo Töû ñaõ yù nieäm 33 keát toá trong vuõ truï, theå hieän trong “nguyeân töû”. Theo nguyeân töû hoïc Taây phöông, Aâm Döông chæ laø 2 trong 3 thaønh toá cuûa 1 nguyeân töû, ba thaønh toá naøy baát khaû phaân treân maët hoùa hoïc – chimiquyment inseùcable -**. Söï hieän dieän cuûa trung hoøa gaén lieàn vôùi döông töû vaø aâm töû. Vaäy Aâm Döông duy khí luaän Trung Hoa khoâng coù noùi ñeán thaønh toá caáu taïo thöù 3, maøchæ noùi veà 2 khí Aâm Döông. Coøn veà söï caáu taïo nguõ haønh, quan nieäm duy khí Trung Hoa cuõng quaù ñôn sô vì nhieàu lyù do : - Chæ chaáp nhaän coù 5 chaát trong vuõ truï maø thoâi. - Cho raèng 5 chaát naøy laø 5 chaát ñôn, chôù khoâng phaûi laø 5 hôïp chaát. - Khoâng thaáy noùi ñeán toå hôïp môùi giöõa caùc ñôn chaát. Chaát vaãn giöõ y ñaëc tính, neáu coù keát hôïp thì söï keát hôïp ñoù coù trong luùc giaûi ñoùan caùc sao, chôù khoâng coù keát hôïp theo nghóa hoùa hoïc. Vieäc moâ taû ñaëc tính 5 chaát cuõng ñôn sô, vì hình dung theo hieän töôïng hoaëc theo choã duïng. Thuyeát nguõ haønh noùi : “Nöôùc ngaám xuoáng döôùi. Löûa boác leân treân. Goã coù cong coù thaúng. Vaøng ñoåi theo n Chi hình, Ñaát*ñeåGiaû gieo gaëvaø t”. Nguyeãn Hieán Leâ, saùch ñaõ daãn, quyeån thöôïng, trang 153 ** Xem chöõ Atome trong Larosse Encylopeùdique, 1960, trang 694. Ñaây laø moät loái moâ taû phi hoùa tính. Coøn neáu noùi raèng ñaây laø nhöõng ñaëc tính vaät lyù thì caùch moâ taû nhö vaäy raát sô saøi: phaùi duy khí Trung Hoa ñaõ giaûn löôïc quaù möùc söï caáu taïo vaïn vaät. Moät laø caùch moâ taû ñoù khoâng giuùp hình dung ñöôïc bao nhieâu nghóa lyù. Hai laø soá löôïng 5 chaát ñoù xeùt ra khoâng töông hôïp vôùi khaùm phaù cuûa khoa hoïc. Ai hoïc lyù hoùa ngaøy nay ñeàu bieát raèng coù ñeán haøng traêm ñôn chaát, chôù khoâng phaûi chæ coù 5. Trong quan nieäm ñôn giaûn ñoù, ngöôøi Trung Hoa ñöùng trong theá toång hôïp hôn laø phaân tích. Ví duï nhö neáu phaân tích, thì chaát Thoå thaät söï laø hôïp chaát cuûa nhieàu chaát höõu cô, trong ñoù phaûi keå ít ra oxy, hydro vaø carbone. Coøn chaát Kim chæ coøn laø moät khaùi nieäm quy tuï haøng traêm töø saét (Fe), chì (Pb) cho ñeán vaøng (Au), ñoàng (Cu), v.v… Cho neân caùi goïi laø chaát Kim cuûa Trung Hoa ñaõ toång hôïp vaøng thau laãn loän, ñöôïc goïi chung laø kim khí. Caùi goïi laø chaát hoûa cuõng vaäy : Trung Hoa khoâng phaân bieät hoûa cuûa oxy vôùi hoûa cuûa hydro, hay hoûa cuûa carbone. Coøn TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 41 Moäc chính laø hôïp chaát höõu cô chöù khoâng phaûi ñôn chaát thuaàn tuyù. YÙ nieäm Thuyû chæ duøng ñeå chæ chaát loûng, khoâng phaân bieät chaát loûng cuûa nöôùc vôùi chaát loûng cuûa daàu, cuûa thuyû ngaân. laø sai. Toùm laïi, veà maët caáu taïo vuõ truï, quan nieäm Aâm Döông Nguõ Haønh quaù giaûn dò, duø khoâng haún * Coù moät soá sao ñöôïc gaùn laø hôïp chaát nhö Kình Döông, Ñaø La laø Kim ñôùi Hoûa Vaên Xöông laø Kim ñôùi Thoå, Vaên Khuùc laø Thuûy ñôùi Hoûa… Nhöng, soá sao hôïp chaát quaù ít, khoâng phaûn aûnh ñöôïc traïng thaùi hôïp chaát cuûa vaät theå noùi raèng vaø soá löôïng caùc chaát hôïp noùi chung quanh trong vuõ truï vaïn vaät. b) Tính caùch mô hoà cuûa söï caáu taïo vuõ truï duy khí Nhöõng yù nieäm Aâm Döông, Nguõ Haønh cuûa Trung Hoa sôû dó goïi laø mô hoà vì khoâng ñöôïc taùc giaû naøo moâ taû cho caën keõ theo söï ñoøi hoûi tinh vi cuûa nhu caàu thaâm cöùu cuûa boä oùc nhaân loaïi. Ñoäc giaû ngaøy nay raát khoù tính khi thaáy noùi Aâm Döông maø thieáu giaûng giaûi lyù, hoùa, nhieät tính, hoaëc khi noùi ñeán Nguõ Haønh maø thieáu ñeà ra quy luaät taùc hôïp khuùc chieát. Ñaønh raèng, khoa Töû-Vi coù chòu khoù ñi saâu ñeå phaân bieät trong moãi haønh, 6 loaïi raèng (ví duï haønh Thuûy coù phaân bieät thaønh Thieân haø Thuyû, Ñaïi kheâ Thuyû, Ñaïi haûi Thuyû, Giaûn haï Thuyû, Tuyeàn trung Thuyû vaø Tröôøng löu Thuûy) vò chi coù 30 loaïi cho 5 haønh. Nhöng, vôùi nhu caàu hieåu bieát cuûa ñoäc giaû ngaøy nay, 5 loaïi ñoù xem ra khoâng ñuû vaø khoâng roõ ñeå luaän ñoaùn. Ai cuõng chôø ñôïi Töû-Vi giaûi roõ ñaëc tính cuûa Thieân haø Thuyû vôùi Tröôøng löu Thuyû maø khoâng thaáy. Ñieàu naøy laøm cho söï luaän ñoaùn khoâng coù tieâu chuaån cuï theå, chính xaùc, khieán cho moãi ngöôøi hieåu ñaëc tính cuûa theå taøi Thieân haø Thuyû moät caùch. Caùc hoïc giaû, caùc thaày soá, caùc ngöôøi ñi xem khoâng noùi cuøng moät ngoân ngöõ, khoâng haùt cuøng moät gioïng, gaây ra nhieàu giaûi thích chuû quan hoãn hôïp, töông phaûn veà moät söï vieäc, ñaâm ra raéc roái, caõi coï, tranh chaáp trieàn mieân. Ñoái vôùi caùc loaïi haønh khaùc cuõng vaäy. Cho duø coù ñöôïc phaân loaïi, 6 loaïi cuûa moãi haønh cuõng khoâng ñöôïc moâ taû, duø laø sô saøi. Döôøng nhö söï phaân loaïi coát noùi leân moät nguï yù naøo ñoù, chôù khoâng phaûi toaøn theå caùc khía caïnh, taát caû caùc yù. Ñoäc giaû phaûi töï hình dung laáy moät yù nieäm toång quaùt nhö theá, theo söï hieåu bieát rieâng cuûa mình. c) Tính chaát ñôn sô cuûa quy taéc chi phoái duy khí Trong tö töôûng caùc trieát gia duy khí, quy taéc bieán hoùa haàu nhö khoâng ñöôïc giaûi thích caën keõ. Caùi caùch sinh, töø Thaùi cöïc ra Aâm Döông roài töø Aâm Döông ra Nguõ Haønh, Töù Töôïng, Baùt Quaùi chæ thaáy coù vaøi taùc giaû ñeà caäp laùc ñaùc vaøi mô hoà. Vaán ñeà sinh hoaù ñöôïc nguï yù raát ñôn sô. Chu Hi coù noùi ñeán ñoäng töø “khí hoaù” ñeå hieåu laø do Khí bieán hoùa maø ra, vaø ñoäng töø “hình sinh” ñeå hieåu laø sinh ra thaønh Hình. Veà khí hoùa, oâng noùi : “Luùc trôøi ñaát sô khai, kieám theá naøo cho ra moät maàm gioáng ngöôøi ? Chæ laø khi “keát” maø töï thaønh ra 2 con ngöôøi” *. Veà hình sinh, oâng noùi : “Khí hoùa laø luùc ban ñaàu con ngöôøi chöa coù maàm gioáng maø roài töï sinh “Hình sinh” laø con ngöôøi ñaõ hình thaønh roài maø mau sinh soâi maõi maõi”. Veà bieán sinh cuûa Aâm Döông, Chu Hi noùi : “Thaùi cöïc ñem phaân ra, chæ laø Aâm Döông”. Hai cuï Giaõn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ hieåu “phaân” laø phaân bieät chôù khoâng phaûi phaân caét ra. Duø sao, caùc ñoäng töø khí hoùa, hình sinh, hay phaân bieät khoâng noùi roõ theå caùch sinh bao nhieâu. Coøn Tröông Hoaønh Cöø thì tìm caùch ñaøo saâu hôn ñoäng löïc bieán dòch. Oâng cho raèng khí tuï thaønh vaät, vaät hoaïi laïi thaønh khí ñoù, töùc laø ñaïo trôøi, vaø vieát : “Muoán dieãn taû ñoät ngoät khoân löôøng cuûa söï bieán TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 42 dòch ñoù thì noùi laø thaàn. Coøn khi nhaän ñònh caùi hieän töôïng vì khí bieán daïng maø muoân vaät sinh roài laïi sinh thì noùi laø dòch. Cho neân ñaïo, thaàn vaø dòch chæ laø 3 caùi danh ñeå troû cuøng moät söï vaät” **. Oâng coøn phaân bieät luùc tuï, luùc taùn cuûa khí ñeå ñònh hình theå vaø danh hieäu cuûa khí : khi naøo khí tuï thì thaønh vaät coù hình, maét thaáy ñöôïc, baáy giôø goïi laø Thaùi hoaø, khi naøo khí taùn thì vaät huyû, khí laïi voâ hình, baáy giôøi goïi laø Thaùi hö *** Veà nguõ haønh, Chi Hi laø taùc giaû noùi khaù roõ caùch sinh vaø thöù töï sinh, chæ tieác laø coù hôi baát nhaát. Oâng cho raèng Aâm Döông laø khí, sinh ra caùc chaát cuûa nguõ haønh. Trôøi ñaát sinh ra vaät, nguõ haønh sinh ñaàu tieân laø Thoå Nguõ haønh vaø Aâm Döông, 7 caùi ñoù hôïp laïi beøn sinh ra taøi lieäu caáu thaønh sinh vaät. Ôû ñoaïn khaùc, oâng vieát : “Trôøi ñaát luùc thoaït ñaàu coøn laãn loän chöa chia, töôûng nhö chæ coù 2 thöù nöôùc vaø löûa. Caën baõ cuûa nöôùc beøn thaønh thaønh ra ñaát. *** d) Tính caùch mô hoà cuûa quy taéc chi phoái duy khí Vì ñôn sô, neân quy taéc chi phoái raát mô hoà. Sôû dó nhö vaäy chính cuõng vì taùc giaû xöa vaø nay khoâng giaûi thích thoûa ñaùng ñaëc tính vaø kyõ thuaät chi phoái cuûa caùc yeáu toá Aâm Döông, Nguõ Haønh. Maët khaùc, söï mô hoà coøn baét nguoàn ôû choã coù quaù nhieàu yeáu toá can döï maø coù quaù ít quy luaät chi phoái, cho neân khoâng tìm ra ñöôïc keát luaän cho 3 yeáu toá trôû leân. Ví duï : Moät cung coù 3 sao thuoäc 3 haønh khaùc nhau, chaúng haïn nhö Moäc, Hoûa vaø Thoå. Theo quy taéc thì Moäc sinh Hoûa, Hoûa sinh Thoå, vaø Moäc khaéc Thoå, Sao Thoå vöøa ñöôïc Hoûa sinh, vöøa bò Moäc khaéc. Vaäy söùc maïnh cuûa sao Thoå coøn laïi bao nhieâu, coù phaûi maïnh theâm vì nhôø Hoûa sinh, coù phaûi yeáu ñi vì bò Moäc khaéc, coù phaûi laøtrung hoøa vì ñoàng thôøi bò 2 yeáu toá töông phaûn chi phoái ? Neáu coù moät sao Kim can döï nöõa, theá traän seõ ra sao ? Baáy giôø sao Moäc heát laø chæ teå roài vì bò sao Kim khaéc, voâ hình chung sao Kim ñöôïc coi nhö chuû teå. Nhöng, vì coù sao Hoûa ôû ñoù saün saøng khaéc sao Kim, cho neân sao Kim coù coøn ñuû coâng löïc, vaø ñuû bao nhieâu ñeå khaéc saoMoäc ? Caùch tính veà löôïng ñaõ khoù, caùch tính veà chaát cuõng khoâng oån. Quy taéc sinh khaéc chæ coù giöõa 2 haønh ñöùng rieâng, hoaøn toaøn khoâng coù giöõa 3 haønh trôû leân. * Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ, saùch ñaõ daãn, quyeån thöôïng, trang 133. ** Saùch ñaõ daãn, trang 198. C*** – NHAÄ VEÀ 195, SÖÏ ÖÙ NGvaøDUÏ NG LYÙ THUYEÁT VAØO LAÙ SOÁ SaùchNñaõÑÒNH daãn, trang 196 230, 234. Nhöõng khuyeát ñieåm cuûa khoa Töû-Vi voán dó aån chöùa töø caên baûn lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh cho neân khi mang caùc quy taéc lyù thuyeát naøy vaøo laù soá, vieäc giaûi ñoaùn thöôøng gaëp phaûi beá taéc voâ cuøng nan giaûi. Vaán ñeà ñaët ra laø trong lyù thuyeát, caùi gì coøn chaáp nhaän ñöôïc ? Chuùng ta phaûi quan nieäm nhö theá naøo veà Aâm Döông Nguõ Haønh trong khoa soá ? 1. – Coâng duïng cuûa Aâm Döông Nguõ Haønh trong laù soá a) Coâng duïng thöù nhaát cuûa 7 yeáu toá naøy laø ñeå noùi leân thaønh phaàn caáu taïo vaø ñoäng löïc thuùc ñaåy con ngöôøi. Phoûng theo hình aûnh cuûa vuõ truï, ngöôøi xöa ñaõ Aâm Döông hoùa vaø nguõ haønh hoùa con ngöôøi cuøng vôùi caùc yeáu toá chi phoái ñoù. Laù soá vì vaäy cuõng ñöïôc moâ taû phoûng theo söï caáu taïo vaø söï coá TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 43 töông töï : töø Baûn Meänh, Cuïc, ñeán cung, sao, ngaøy, thaùng, naêm giôø sinh ñeàu mang 7 ñaëc tính treân. Vôùi phöông caùch ñoù, coå nhaân coù duïng yù noùi leân söï phöùc taïp cuûa con ngöôøi vaø cuûa ñôøi ngöôøi. Tuy nhieân, ñieàu caàn löu yù laø döôøng nhö coå nhaân chöa coù yù thöùc söï phöùc taïp ñoù moät caùch ñuùng möùc. Söï phöùc taïp chæ theå hieän qua 7 yeáu toá vôùi möùc ñoä möôøi quy taéc chi phoái. Thöïc teá cho thaáy baáy nhieâu yeáu toá vaø quy taéc chöa ñuû ñeå moâ taû moät söï kieän, moät ngöøôi, moät ñôøi. Coå nhaân Trung Hoa ñaõ ñôn giaûn hoùa baøi toaùn nhaân söï, neân caùc ñaùp soá nhieàu khi chæ toång quaùt, khoâng aên khôùp vôùisöï phoàn taïp cuûa söï kieän, cuûa kieáp soáng. Vì vaäy, chung cuoäc, coâng duïng cuûa 7 yeáu toá vaø 10 quy taéc bò giaûm thieåu. Ngöøôi ta chæ coøn xem ñoù nhö nhöõng ñònh danh caùc thöïc tieãn ñoái nghòch hay töông hôïp trong con ngöôøi, khoâng coøn bao haøm yù nghóa sieâu hình hay yù nghóa lyù hoùa cuûa nguyeân lyù caáu taïo vaø quy taéc bieán sinh nguyeân thuyû. b) Coâng duïng thöù hai laø dieãn ñaït yù nieäm ñoâng trong con ngöôøi vaø kieáp soáng. Tinh thaàn dòch lyù bao giôø cuõng ñöôïc xem laø linh hoàn cuûa khoa Töû-Vi, cuûa laù soá Töû-Vi, cuûa con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Caùc yeáu toá Aâm Döông Nguõ Haønh theå hieän caùi ñoäng ñoù qua caùc quy luaät sinh khaéc. Nhöng coù ñieàu ñaùng löu yù laø coå nhaân khoâng maïng duøng söï sinh khaéc ñeå noùi leân söï phöùc taïp, maø duøng lyù leõ sinh khaéc ñeå noùi leân caên do cuûa noù, töùc laø söï bieán sinh, dòch tính cuûa con ngöøôi. Cuõng caàn löu yù theâm laø söï bieán sinh ñoùkhoâng phaûi hoãn ñoän, maø traùi laïi, coù quy taéc chi phoái khoâng dôøi ñoåi. Con ngöôøi bieán dòch, nhöng bieán dòch theo quy taéc. c) Coâng duïng thöù ba cuûa coâng trình Aâm Döông hoaù vaø nguõ haønh hoaù laù soá laø traéc nghieäm cho con ngöôøi quy luaät chi phoái cuûa vuõ truï. Phaûi noùi raèng ñaây laø moät noã löïc chính yeáu cuûa Traàn Ñoaøn ñeå thöïc hieän quan nieäm “Thieân Nhaân Töông Döõ” cuûa trieát hoïc Trung Quoác. Ñaây laø moät quan nieäm caên baûn, haõy coøn ñöôïc trieát gia Trung Hoa caän ñaïi chia xeû. Theo yù nieäm naøy, giöõa Trôøi (goïi khaùc ñi laø vuõ truï) vaø Ngöôøi, vöøa coù söï gioáng nhau veà thaønh toá caáu taïo, vöøa coù söï töông thoâng veà quy luaät chi phoái. Caùi gì ñònh cho Vuõ Truï ñeàu theå hieän treân Con Ngöôøi, töø söï keát khí, söï hôïp khí, cho ñeán söï bieán sinh vaø haäu quaû cuûa bieán sinh. Nhöõng töông hôïp vaø nhöõng maâu thuaãn ñeàu coù trong hai ñoái töôïng naøy. Aâm Döông hoaù vaø Nguõ Haønh hoùa con ngöôøi laø mang ñònh luaät caáu taïo vaø bieán sinh cuûa vuõ truï quan vaøo nhaân sinh quan. Vuõ truï quan gaén lieàn vôùi nhaân sinh quan. Caùc trieát gia, khi luaän veà vuõ truï, bao giôø cuõng luaän ñeán con ngöôøi . Nhö hai cuï Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ ñaõ töøng nhaän xeùt, caùc trieát gia Trung Hoa “khoâng taùch rôøi vuõ truï, tri thöùc vaø nhaân sinh vaø ta thöôøng thaáy trong caùc taùc phaåm cuûa hoï, caâu treân noùi veà vuõ truï hoaëc tri thöùc, caâu döôùi noùi veà nhaân sinh” * Quan moân Töû-Vi, Traàn Ñoaøn ñaõ noã löïc theå hieän yù nieäm Thieân Nhaân Töông Döõ ñoù vaø ñaõ coùp nhaët toaøn boä quan nieäm vaø quy taéc vuõ truï vaøosoá kieáp con ngöôøi maøkhoâng heà göôïng eùp chuùt naøo. Theo thieån nghó, coâng duïng cuûa lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh trong laù soá chæ coù tính caùch toång quaùtr nhö theá. Coøn söï öùng duïng cuï theå thì vaáp phaûi caùc nhöôïc ñieåm coá höõu cuûa lyù thuyeát ñaõ keå ôû ñoaïn treân. Ruùt laïi, chuùng ta caàn coù quan nieäm nhö theá naøo veà caùc yeáu toá Aâm Döông Nguõ Haønh ? 2 – Quan nieäm khaû chaáp veà caùc yeáu toá Aâm Döông Nguõ Haønh Tröôùc heát, yù nieäm Aâm, Döông, Moäc, Hoûa, Thoå, Kim Vaø Thuûy ñöôïc xem nhö 7 yeáu toá chi phoái con ngöôøi maø thoâi. Chuùng ta chæ neân xem ñoù nhö ta xem yeáu toá sao, yeáu toá cung, yeáu toá ñoä soá. Noùi nhö theá coù nghóa laø chuùng ta khoâng neân hieåu moät caùch cöùng raén chaát Moäc, chaát Hoûa, chaát Thoå, chaát Kim, chaát Thuûy theo nhaân quan vaät lyù hay hoùa hoïc. Hai khí aâm döông cuõng theá. Lyù do laø vì TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 44 kieán thöùc lyù hoùa cuûa Trung Hoa veà vuõ truï quaù sô khoaùng, cho neân 7 yeáu toá treân khoâng theå xem nhö yù nieäm lyù hoùa. Vaû chaêng, khoa Töû-Vi laø moät boä moân nhaân vaên, cho neân, luùc ñöôïc saùng laäp, coù theå Traàn Ñoaøn khoâng xem noù nhö moät söï öùng duïng cuûa lyù hoùa vaøo con ngöôøi. Hôn nöõa, khoa lyù hoùa Trung Hoa thôøi Toáng haàu nhö khoâng coù. Ñeán ñôøi Toáng, chæ coù nhaân vaên (sciences humaines) laø kho taøng kieán thöùc duy nhaát cuûa thôøi ñaïi. Thaønh thöû, hieåu 7 yù nieäm treân theo lyù hoùa hoïc laø voâ tình boùp meùo quan nieäm tieán khôûi cuõng chöa bieát chöøng. Ñaønh raèng ngaøy nay, ngöôøi ta cho raèng con ngöôøi laø moät toång hôïp caùc chöùc naêng taâm lyù, vaät lyù hoïc vaø hoùa hoïc (syn-theøse des facufreùs psycho-physicochimmiques), nhöng coù theå keát luaän naøy chöa coù vaøo thôøi ñaïi nhaø Toáng. Ta khoâng theå ñi tröôùc thôøi ñaïi maø phaûi töï ñaët mình vaøo kieán vaên cuûa thôøi ñaïi ñeå hieåu trình ñoä vaên minh cuûa thôøi ñaïi, 7 yù nieäm Aâm Döông Nguõ Haønh chæ neân ñöôïc coi laø 7 yeáu toá chi phoái con ngöôøi maø thoâi. Keá ñeán, ta cuõng khoâng neân xem 7 yeáu toá ñoù laø 7 yeáu toá duy nhaát cuûa khoa soá. Khoa naøy coøn duøng nhieàu yeáu toá khaùc nöõa, nhö cung, sao, baûn meänh, cuïc, caùch ñeå tìm hieåu kieáp ngöôøi. Trong boái caûnh ñoù, 7 yù nieäm treân chæ laø 7 yeáu toá boå tuùc vaøo nhöõng yeáu toá khaùc cuûa con ngöôøi maø thoâi. * Giaûn Chi vaø Ngueãng Hieán Leâ. Ñaïi Cöông Trieát hoïc Trung Quoác quyeån haï, Caûo Thôm xuaát baûn, Saøi Goøn 1965, trang 10 Sau cuøng, ta coù theå duy trì ñöôïc moät soá heä luaän lieân quan ñeán söï maïnh yeáu cuûa 7 yeáu toá treân, ruùt tæa töø quy taéc sinh khaéc. Ñoù laø nhöõng heä luaän sau: a) Veà töông quan aâm döông vaø nguõ haønh Trieát lyù thì cho raèng aâm döông taùc ñoäng nhau phaùt sinh nguõ haønh. Quy taéc chính laø quy taéc aâm döông. Quy taéc thöù hai laø quy taéc nguõ haønh. Vaäy giöõa aâm döông vaø nguõ haønh, aâm döông phaûi ñöôïc coi naëng caân hôn. Heä quaû laø caùi gì lôïi veà maët aâm döông thì toát hôn lôïi veà maët nguõ haønh vì caùi nghòch lyù aâm döông thì baát lôïi caên baûn hôn laø ñoái khaéc nguõ haønh.(xem chöông noùi veà Thuaät giaûi ñoaùn Töû-Vi, quyeån thöù hai, trong saùch naøy). b) Veà nguõ haønh chính tinh vaø phuï tinh Chính tinh ñoùng vai troø quyeát ñònh baûn chaát söï vieäc, phuï tinh chæ gia giaûm boå tuùc vaøo baûn chaát ñoù. Chính tinh coù theå xem nhö ñònh tính trung taâm, phuï tinh coù theå xem nhö heä tinh tuøy thuoäc. Vaäy, veà maët hieäu löïc, haønh cuûa chính tinh coù theå xem nhö maïnh hôn haønh cuûa phuï tinh. Neáu haønh phuï tinh khaéc haønh chính tinh, söï ñoái khaéc naøy tuy baát lôïi, nhöng khoâng naëng laém. c) Veà töông quan giöõa haønh khaéc vaø haønh bi khaéc Leõ dó nhieân, caùi gì bò khaéc phaûi thieät thoøi nhieàu hôn, coøn caùi gì chuû khaéc thì voâ nhieãm, Kim khaéc Moäc bò thieät, coøn Kim thì khoâng vieäc gì. d) Veà töông quan giöõa haønh sinh vaø haønh ñöôïc sinh Haønh naøo sinh thì phuø trôï cho haønh ñöôïc sinh. Kim sinh Thuûy thì Thuûy lôïi. Trong tröôøng hôïp naøy khoâng coù nghóa laø Kim baát lôïi, maø chæ laø khoâng ñaéc lôïi baèng sao Thuûy maø thoâi. e) Veà töông quan giöõa haønh cung vaø haønh sao TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 45 Cung laø moâi tröôøng soáng cuûa sao, haønh cuûa cung quyeát ñònh söï hay dôû cuûa haønh sao. Neáu haønh cung phuø sinh cho haønh sao thì sao ñoù taêng giaù trò, coi nhö coù giaù trò gia taêng cho sao. Neáu haønh cung khaéc haønh sao, thì sao bò suy giaûm giaù trò ñi nhieàu. Neáu haønh sao sinh haønh cung thì sao khoâng toát baèng tröôøng hôïp ñöôïc haønh cung phuø sinh. Neáu haønh sao khaéc haønh cung thì caùi xaáu xa cuûa sao khoâng naëng baèng tröôøng hôïp sao bò cung khaéc haønh. f) Veà töông quan giöõa haønh baûn Meänh vaø haønh Cuïc Nhö ñaõ daãn trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá, Baûn Meänh phaûi ñöôïc Cuïc Phuø sinh môùi toát, theo quy taéc noùi trong heä luaän d). Treân ñaây laø nhöõng heä luaän maø soaïn giaû maïn pheùp ruùt tæa töø quy taéc sinh vaø khaéc cuûa aâm döông nguõ haønh ñeå coá gaéng gôõ theâm vaøi caùi guùt cuûa chæ roái trong lyù thuyeát cuûa Kinh Dòch. Yù ñoà cuûa soaïn giaû laø cöù tìm hieåu theâm heä luaän thaønh vaên caøng nhieàu caøng hay, caøng hôïp lyù caøng toát, ñöôïc khai phaù bôùt caùc aån soá hoang vu cuûa quy taéc chi phoái aâm döông nguõ haønh, voán ñaõ ngheøo naøn laïi ñôn sô vaø mô hoà. Vì trieát lyù aâm döông nguõ haønh sô khoaùng vaø mô hoà, cho neân vieäc öùng duïng cuõng khoâng traùnh khoûi hai nhöôïc ñieåm cô baûn ñoù. Quan nieäm cuûa chuùng ta laø chæ neân hieåu nguyeân lyù aâm döông nguõ haønh theo moät yù nghóa thöïc tieãn, linh hoaït, gaït boû phaàn sieâu hình, khoâng neân tìm hieåu theâm veà lyù hoùa tính cuûa 2 khí vaø 5 chaát naøy. Veà aâm döông, chæ neân xem ñoù nhö 2 maâu thuaãn noäi taïi caên baûn trong con ngöôøi, döôùi nhieàu ngoaïi bieåu khaùc nhau. Quy taéc aâm döông thuaän lyù hay nghòch lyù chæ neân hieåu nhö nhöõng yeáu toá ñieàu hoøa hay baát quaân bình trong con ngöôøi hay söï vieäc. Veà nguõ haønh cuõng vaäy. Loái hieåu thöïc tieãn cuõng neân ñöôïc öùng duïng. Noùi nhö vaäy khoâng coù nghóa laø nhöõng luaät sinh khaéc cuûa nguû haønh vôùi caùc yù nghóa nguyeân thuûy bò maát haún. Duy chæ neân giaûi thích theo moät höôùng roäng raõi vaø thöïc tieãn. Ví duï ta chæ neân xem Thuûy ñeå nguï yù söï linh hoaït, sinh ñoäng, xem hoûa nhö bao haøm söï noùng naûy, haêng say, baïo daïn, xem Kim nhö yeáu toá cuûa söï cöùng coõi, beàn chaët…v.v…… coøn quy taéc sinh chöa haún laø toát hoaøn toaøn, coøn tuøy möùc ñoä vöøa phaûi. Quy taéc khoâng baét buoäc phaûi xaáu ñöông nhieân. Sinh, khaéc chæ toát, xaáu trong boái caûnh naøo ñoù. Neáu chæ xeùt rieâng reõ thì khoâng thöïc teá vì chuùng ta taùch noù ra khoûi moâi tröôøng soáng coá höõu. Coù nhieàu tröôøng hôïp nghòch caûnh (bieåu töôïng cuûa ñoái khaéc nguõ haønh) ñoái vôùi nhieàu ngöôøi laïi ñoäng löïc toát thuùc ñaåy söï ñaáu tranh, ñöa ñeán söï thaønh ñaït nhôø kinh nghieäm thöïc tieãn. Trong khi ñoù, coù nhieàu thuaän caûnh (bieåu töôïng cuûa töông sinh nguõ haønh) chæ coù lôïi cho kieáp soáng caù nhaân trong moâi tröôøng naøo ñoù, trong thôøi haïn naøo ñoù, nhöng baát lôïi trong hoaøn caûnh vaø thôøi haïn khaùc. Phöông trình nhaân sinh vì caùc quy taéc neân bao haøm nhieàu ngoaïi leä vaø nhieàu giôùi haïn aùp duïng. Vieäc ñoà bieåu hoùa vaän soá con ngöôøi trong moät laù soá nhieàu khi chæ laø moät khaûo höôùng tieân ñoaùn coù tính caùch maùy moùc, vì laù soá, duø tinh vi ñeán ñaâu cuõng khoâng theå giaûi ñoaùn moät caùch ñoäc laäp vaø bieät laäp vôùi nhöõng yeáu toá ngoaïi lai nhö hoaøn caûnh, giai caáp, moâi tröôøng sinh hoaït, huyeát thoáng vaên hoùa. Chính vì coù söï dö phaàn cuûa nhieàu yeáu toá ngoaïi lai naøy vaøo kieáp soáng con ngöôøi cho neân trieát lyù Töû-Vi töï noù khoâng maáy gì coù giaù trò toaøn veïn. Söï giaûi ñoaùn Töû-Vi döïa vaøo caùc quy taéc sinh khaéc aâm döông nguõ haønh vaãn coøn phaûi ñöôïc boå tuùc bôûi nhöõng yeáu toá khaùc, trong ñoù coù nhöõng yeáu toá ngoaïi lai vöøa keå. Khoa Töû-Vi haøm chöùa moät soá quy luaät giuùp tieân ñoaùn moät phaàn vaän soá. Nhöng söï chính xaùc cuûa lôøi giaûi coøn leä TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 46 thuoäc vaøo ngheä thuaät vaän duïng caùc quy luaät trong boái caûnh caùc yeáu toá ngoaïi lai nöõa. Ñieåm naøy ñöôïc daãn giaûi trong chöông noùi veà Thuaät giaûi ñoaùn Töû-Vi. Vì lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh xuaát phaùt töø Kinh Dòch cho neân thieát töôûng caàn tìm hieåu veà boä Kinh naøy. Coù nhö theá, kieán thöùc cuûa ta môùi hoaøn thieän hôn Phuï chöông ba Ñaïi cöông veà Kinh Dòch Kinh dòch theo nhö coøn löu cho ñeán nay laø moät boä saùch goùi gheùm heát kho taøng tö töôûng vaø vaên minh Trung Hoa, keát tinh töø 62 theá kyû, töùc laø töø theá kyû 44 tröôùc taây lòch cho ñeán theá kyû 18. Kinh dòch nhö vaäy haún khoâng phaûi laø taùc phaåm cuûa 1 ngöôøi , cuõng khoâng phaûi cuûa 1 thôøi ñaïi maø laø coâng trình ñoùng goùp vó ñaïi vaø lieân tuïc cuûa moät truyeàn thoáng boùi toaùn vaø trieát hoïc cuûa haøng traêm taùc giaû trung hoa ñaõ vun boài vaøo neàn taûng tieân khôûi cuûa 5 thuyû toå dòch hoïc. Thaät vaäy, hoïc giaû trung hoa vieát raát nhieàu veà kinh dòch. Vaøo ñôøi nhaø Thanh, Hoaøng Ñeá Khang Hi ñaõ cho söu taäp heát caùc pho saùch chuù giaûi vaø phaùt huy Dòch lyù töø ñôøi Chu ñeán ñôøi Thanh. Ngöôøi ta quy tuï öôùc taát caû 158 boä goàm 1762 quyeån coù taùc giaû haún hoi vaø 8 boä goàm 12 quyeån khoâng coù taùc giaû vaø nieân ñaïi. Neáu ta xem coâng trình söu taäp naøy laø ñaày ñuû thì coù ñeán 166 taùc giaû Trung Hoa ñoùng goùp kieán giaûi vaøo pho saùch caên baûn tieân khôûi cuû 5 thuyû toå Dòch Kinh. Ñoù laø Phuïc Hi, Haï Vuõ, Vaên Chöông, Chu Coâng vaø Khoång Töû, ñöôïc ngöôøi ñôøi xem nhö 5 thaùnh toå khai saùng, khai trieån vaø kieän toaøn lyù thuyeát cô baûn cuûa Kinh Dòch, treân ñoù 166 taùc giaû veà sau luaän theâm vaø öùng duïng cho thôøi ñaïi mình. Vì ñaây laø kho saùch coù aûnh höôûng heát söùc to lôùn ñoái vôùi vaên hoaù Trung Hoa cho neân caùc daân toäc khaùc nhö Cao Ly, Nhaät Baûn, Moâng Coå, Maõn Chaâu, Vieät Nam vaø caû nhieàu hoïc giaû Taây phöông ñeàu coù nghieân vaø chuù dòch. Rieâng ôû Vieät Nam, vì chòu aûnh höôûng saâu ñaäm cuûa vaên hoaù Trung Hoa, cho neân Kinh Dòch cuõng ñöôïc khaûo cöùu khaù caën keõ qua caùc saùng taùc cuûa Leâ Quyù Ñoân, Ngoâ Döông Ñình, Phan Boäi Chaâu, Traàn Troïng Kim, Nguyeãn Maïnh Baûo, Böûu Caàm, Löông Kim Ñònh, Nguyeãn Höõu Löông, Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ. Caùc hoïc giaû Ñoâng Taây ñeàu so saùnh Kinh Dòch nhö Thaùnh Kinh Lable, Le Coran…vì taàm öùng duïng cuûa Kinh Dòch phuû truøm haàu heát caùc ñaëc thaùi chính yeáu cuûa neàn vaên minh Trung Hoa. Theo Trònh Tieàu, coù ñeán 16 moân hoïc ñöôïc suy dieãn töø Kinh Dòch : truyeän hoïc, phaùp hoïc, chöông cuù hoïc, ñoà hoïc, soá hoïc, saám vó hoïc… cuõng ñöôïc suy dieãn töø Kinh Dòch, nhöõng phaùt minh duïng cuï saûn xuaát, hình thöùc toå chöùc gia toäc, luaân thöông ñaïo lyù, nguyeân taéc vaän duïng chính trò, nghi thöùc teá leã, thieân vaên, ñòa lí, dòch, töôïng, toaùn, soá, aâm nhaïc, noâng nghieäp, muïc suùc, quaân söï, cuûa Trung Hoa. Haàu heát caùc vöông trieàu Trung Hoa ñeàu coù ñaët ra boä phaän nghieân cöùu Dòch hoïc, döôùi quyeàn troâng nom cuûa caùc quan Thaùi boác, töùc laø vò boác sö cao nhaát, söû duïng caùc quy taéc dòch lyù ñeå khuyeán caùo chính saùch quoác gia, tieân ñoaùn ñieàm töôïng ñöôïc ñeà ra ñöôøng loái haønh ñoäng cho vua chuùa moâ phoûng thi haønh. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 47 Ai khuyeán caùo sai coù theå bò caùch chöùc. Xem theá ngöôøi Trung Hoa ñaõ tin töôûng vaø ñaõ öùng duïng Kinh Dòch vaøo quoác söï vaø vaøo phaøm söï treân moät quy moâ raát toång quaùt. 1.-Nguoàn goác Kinh Dòch Coù raát nhieàu truyeàn thuyeát veà nguoàn goác Kinh Dòch : thuyeát thì noùi coù töø ñôøi nhaø Haï, nhaø Thöông, nhaø Chu : thuyeát thì noùi coù töø tröôùc nöõa vaøo thôøi coå ñaïi Tam Hoaøng (Phuïc Hy, Thaàn Noâng, Hoaøng Ñeá ) löu truyeàn laïi cho nhaø Haï, Thöông, Chu. a) Theo saùch Chu leã thì nhaø Chu coù quan Thaùi boác coi 3 loaïi dòch : - Lieân sôn dòch, töùc cuûa nhaø Haï (2205-1776), laáy queû Caên laøm chuû sôû dó goïi laø Lieân sôn vì danh töø naøy chæ maáy töø nuùi boác ra. - Quy taøng dòch, töùc dòch cuûa nhaø Thöông (1776-1150), laáy queû Khoân laøm ñaàu, Quy taøng nguï yù laø vaät töø ñaát sinh ra roài quay trôû veà ñaát. - Chi dòch, töùc laø dòch cuûa nhaø Chu (550-250), laáy queû Caøn vaø queû Khoân laøm cöûa ngoõ bieán hoùa cho AÂm Döông. Chu ôû ñaây nghóa laø chu löu, bieán hoaùkhaéc vuõ truï. b) Moät thuyeát khaùc cho raèng Dòch coù tröôùc ba nhaø Haï, Thöông, Chu döïa vaøo söï khaùm phaù cuûa Mao Tieâm. OÂng naøy nhaân dòp phuïng söù kinh Taây ñeán Ñöôøng chaâu tìm ñöôïc trong daân gian 3 boä saùch goïi laø “Tam Phaàn Thö” bao goàm coù Soân phaàn, Khí phaàn vaø Hình phaàn. Thì ra : - Sôn phaàn laø Lieân sôn dòch cuûa Thieân Hoaøng hoï Phuïc Hy. - Khí phaàn laø Qui taøng dòch cuûa Nhaân Hoaøng hoï Thaàn Noâng. - Hình phaàn laø Kieàn khoân dòch cuûa Ñòa Hoaøng hoï Hoaøng Ñeá. Moãi dòch ñeàu coù 8 queû, döôùi moãi queû coù theâm 8 queû khaùc, vò chi laø 64 queû, moãi queû mang moät teân goïi rieâng, nhöng chung qui cuõng laø teân khaùc cuûa 8 queû Kieàn, Khoân, Chaán, Toán, Khaûm, Ly, Caán, Ñoaøi maø thoâi. Nhö vaäy, söï khaùm phaù baát ngôø cuûa Mao Tieâm khieán cho ngöôøi ta nghó raèng ba ñôøi Haï, Thöông vaø Chu chæ oân laïi tam phaàn thö maø thoâi chöù khoâng saùng taùc ñöôïc queû naøo. 2.- Caùch thöùc laøm Dòch töø Phuïc Hy ñeán Khoång Töû Caùi goïi laø Kinh Dòch ngaøy nay laø coâng trình ñoùng goùp cuûa 5 thuûy toå, ngöôøi thì khai saùng yù nieäm, ngöôøi thì daãn lyù, caét nghó queû, ngöôøi thì kieän toaøn trieát lyù cho thaønh vaên. Cho ñeán giôø, khoâng coøn ai phuû nhaän raèng chính vua Phuïc Hy ñaõ vaïch ra queû. Coøn caùch ngaøi laøm theá naøo thì truyeàn thuyeát cho raèng : ◊ Vua Phuïc Hy (4477-4363) nhaân dòp thaáy con long maõ xuaát hieän treân soâng Hoaøng Haø treân löng noù coù veõ töø soá I ñeán soá 10, boá trí nhö moät böùc ñoà, oâng beøn phoûng theo nhöõng ñoà hình ñoù maø vaïch ra 8 queû. OÂng duøng gaïch lieàn ñeå bieåu thò leû Döông, gaïch ñöùt bieåu thò leû AÂm . Döông laø leû, AÂm laø chaün. Caùc gaïch AÂm, Döông naøy goïi chung laø haøo . Cöù 3 haøo choàng leân nhau thì hôïp thaønh 1 queû (hay quaùi). Söï chaép noái ñöa ñeán baùt quaùi, mang hình daùng vaø teân goïi nhö sau : TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 48 Taùm queû xeáp vôùi nhau theo hình thöù töï keå treân goïi laø “Tieân Thieân Baùt Quaùi ” : ñoù laø vaên töï ñaàu tieân cuûa Trung Hoa, ñöôïc ghi baèng bieåu töôïng haøo , vì luùc baáy giôø chöa coù chöõ vieát. Sau ñoù, vua Phuïc Hy gheùp 2 queû laøm 1, choàng leân ñeå taïo ra 64 queû keùp, mang teân goïi rieâng, vaø coù yù nghóa rieâng. Toùm laïi Tieân Thieân Baùt Quaùi ñöôïc veõ phoûng theo daïng böùc ñoà treân löng long maõ xuaát hieän ôû Hoaøng Haø. Thaønh thöû nguoàn goác baùt quaùi ñöôïc goïi laø Haø ñoà (böùc ñoà treân soâng) coù ghi nhieàu chaám soá vaø neùt. Nhöng Tieân Thieân Baùt Quaùi cuûa Haø ñoà chæ laø moät boä phaän cuûa saùch Dòch. Boä phaän thöù hai laø Laïc thö cuõng xuaát hieän töø truyeàn thuyeát maø ra. ◊ Truyeàn thuyeát cho raèng vua Haï Vuõ (2205-2163 tröôùc Taây lòch ) , luùc khai thoâng 9 con soâng lôùn ñeå traùnh luït cho daân, coù dòp thaáy moät con ruøa thaàn xuaát hieän treân soâng Laïc, treân mai coù moät soá chaám, döôùi coù I chaám. Ngaøi beøn moâ phoûng theo ñoù laø xeáp ñaët thaønh 9 muïc, goïi laø Cöûu Truø Hoàng Phaïm . Böùc ñoà treân mai ruøa ñöôïc goïi tuïc laø Laïc thö (nguï yù noùi trôøi göûi cho ñoà thö taïi soâng Laïc ). Coøn Hoàng Phaïm laø pheùp lôùn bao goàm 9 loaïi, 9 ñieàu hay 9 muïc lieân heä ñeán caùc vaán ñeà trieát lyù, chính trò, xaõ hoäi, giaùo duïc. - Truø thöù I laø nguõ haønh. - Truø thöù 2 laø söû duïng caàn trong 5 vieäc. - Truø thöù 3 laø taän taâm laøm 8 chính saùch. - Truø thöù 4 laø aùp duïng 5 ñieàu trong thieân vaên ñeå xaùc ñònh 4 muøa. - Truø thöù 6 laø trau doài 3 ñöùc. - Truø thöù 7 laø söû duïng saùng suoát phöông phaùp chöùng giaûi nhöõng ñieàu hoaøi nghi. - Truø thöù 8 laø suy nieäm ñeå öùng duïng nhöõng tröng trieäu veà thôøi tieát. - Truø thöù 9 laø höùa cho 5 ñieàu haïnh phuùc vaø doaï duøng 6 ñieàu tai hoaï cô cöïc. NHÖÕNG TÖÔÏNG ÑOÀ CHÍNH TRONG KINH DÒCH HAØ ÑOÀ LAÏC THÖ TIEÂN THIEÂN BAÙT QUAÙI DO VUA PHUÏC HY VAÏCH RA MO PHOÛNG THEO HAØ ÑOÀ TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc HAÄU THIEÂN BAÙT QUAÙI ÑOÀ 49 CÖÛU TRUØNG HOÀNG PHAÏM Nhö theá cöûu truø hoàng phaïm laø noäi dung thöù 2 cuûa phaàn Dòch dang dôû cuûa Phuïc Hy. ◊ Noäi dung thöù 3 laø phaàn ñoùng goùp cuûa Vaên Vöông ñôøi Taây Chu (1144- 1142 tröôùc Taây lòch) . oâng naøy luùc bò giam ôû nguïc Döõu Lyù ñaõ dieãn laïi caùc queû vaø caét nghóa toaøn lyù cuûa queû, dòch nghóa caùt haønh trong moãi queû. Phaàn dieãn dòch naøy goïi laø Thoaùn töø . OÂng coøn phoûng theo soá Haø Ñoà vaø soá cuûa Laïc Thö vaø Tieân Thieân Baùt Quaùi cuûa vua Phuïc Hy ñeå thieát laäp moät ñoà hình cuõng phoûng theo Baùt Quaùi goïi laø Haäu Thieân Ñoà, hay “Haäu Thieân Baùt Quaùi” moâ taû moät giai ñoaïn môùi cuûa söï tieán hoaù hình thaønh trôøi ñaát muoân loaøi töø voâ hình sanh höõu hình. Ñaây laø moät sieâu phaåm veà toaùn lyù hoïc. ◊ Noäi dung thöù 4 cuûa saùch Dòch coøn ñöôïc boå tuùc bôûi coâng trình cuûa ngöôøi con Vaên Vöông laø Chu Coâng Ñoaùn. Oâng ñi saâu hôn vaø caét nghóa töøng haøo trong 64 queû.Phaàn giaûi goàm caùc haûo goïi laø Haøo töû, nhôø ñoù saùch Dòch môùi roõ raøng, caùc queû Dòch môùi ñöôïc saùng toû theâm tuy haõy coøn thaâm aûo vì thoaùn vaø haøo töø quaù ngaén, goïn vaø khuùc trieát. ◊ Phaûi ñôïi ñeán Khoång Töû (551-479 tröôùc Taây lòch) san ñònh vaø boå tuùc, Kinh Dòch môùi ñöôïc hoaøn bò. Sö ñoùng goùp cuûa Ngaøi theå hieän trong 10 truyeän goïi laø Thaäp döïc (döïc laø caùnh chim, Khoång Töû nguï yù saùch Dòch ñeán Chu Coâng coi nhö ñuû hình roài, chæ caàn theâm caùnh laø xong). Thaäp döïc goàm : Vaên ngoân, Soaùn truyeän, Ñaïi töôïng truyeän, Tieåu töôïng truyeän, Heä töø thöôïng truyeän, Heä töø haï truyeän, Thuyeát Quaùi truyeän, Töù Quaùi truyeän thöôïng vaø haï sau cuøng laø Taïp quaùi truyeän. Töø khi Khoång Töû taùn Dòch cuûa Vaên Chöông thì caùc saùch Dòch cuûa hai ñôøi Haï, Thöông ñeàu bò laûc haäu. Bôûi theá töø Vaên Vöông veà sau, caùc saùch dòch môùi baét ñaàu mang teân laø Dòch, coøn tröôùc Vaên Vöông chæ mang teân Quaùi maø thoâi. Boä Kinh Dòch ñöôïc hoaøn taát myõ maõn chæ ôû ñôøi nhaø Chu maø thoâi, chôù khoâng phaûi töø ñôøi Phuïc Hy, khi chöa coù vaên töï. Chu Hi giôùi thieäu Kinh Dòch goàm 12 thieân, 2 kinh vaø 10 truyeän. Caùi duïng thaâm saâu cuûa Dòch trong yù nieäm cuûa 5 thuyû toå laø caùi duïng veà giaùo duïc. Phuïc Hy ñaõ söû duïng Baùt Quaùi theo duïng ñích giaùo duïc cuûa noù. Nhöng veà sau, vaøo caùc ñôøi Ha,ï Thöông, Dòch trôû thaønh coâng cuï boùi toaùn meâ tín. Vaên Vöông, Khoå Töï sôï Dòch laïc nghóa, laïc duïng môùi goùp töø, chuù giaûi ñeå phaûn ñoái boùi toaùn, mang Dòch trôû laïi caùi duïng dieãn ñöùc, khai ñaïo, hieån minh trieát lyù veà vuõ truï vaø nhaân sinh. Voán trung thaønh vôùi hoaøi baõo moâ phaïm, Khoång Töû ñaõ ra coâng khai Dòch thaønh saùch sö phaïm, mang vaøo ñoù nhieàu tö töôûng saâu saéc cuûa khoùa khöù vaø ñöông thôøi. 3. – Noäi dung trieát lyù Kinh Dòch Theo nguyeân ngöõ, chöõ Dòch töôïng tröng cho loaøi taéc keø, thay ñoåi maøu saéc theo choã aån. Neáu trieát töï, chöõ Dòch coù chöùa hai chöõ Nhaät vaø Nguyeät bieåu töôïng cho maët trôøi vaø maët traêng. Töùc laø hai cöïc trong thôøi gian xeâ dòch. Theo Trònh Huyeàn (127-199), chöõ dòch coù 3 nghóa : bieán dòch(changeant), baát bieán(immuable) vaø ñôn giaûn(simple), ñöôïc giaûi thích nhö sau : Töø choã caùc hieän töoäng thieân nhieân vaø con ngöôøi thay ñoåi luoân, dòch laø bieán ñoåi. Tuy nhieân, söï bieán ñoåi ñoù laïi theo nhöõng nguyeân taéc coá ñònh, dòch coù nghóa laø bieán ñoåi trong khuoân khoå baát bieán. Töø choã caùc ñònh taéc ñoù khoâng phöùc taïp, dòch nghóa laø ñôn giaûn. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 50 Toaøn theå noäi dung boä Kinh ñeàu xoay quanh yù nieäm hieän töôïng (pheùnemeøne). Trieát hoïc Trung Hoa cho raèng vieäc thieân nhieân vaø vieäc nhaân theá lieân quan chaët cheõ vôùi nhau. Vì vaäy, coù theå döïa vaøo quy taéc bieán dòch cuûa vuõ truï ñeå aùp duïng cho con ngöôøi. Phöông phaùp laø duøng caùch gheùp caùc queû ñeå tieân ñoaùn hieän töoäng, söï vieäc saép qua vaø söï vieäc saép tôùi. Kinh Dòch caét nghóa hieän töôïng vaø söï bieán sinh treân quy taéc AÂm Döông . Veà maët trieát lyù theo Kinh Dòch, tröôùc heát vuø truï coù thaùi cöïc, ñöôïc xem laø nguyeân lyù toái cao cuûa vaïn vaät, cuï theå laø caên nguyeân cuûa vuõ truï. Thaùi cöïc laø chæ caùi gì voâ cöïc voâ chung, töùc laø khoâng bieát coù luùc naøo vaø khoâng roõ luùc naøo keát thuùc, khoâng nghe, khoâng thaáy ñöôïc, cho neân Chu Ñoân Di (1017 – 1073, nhaø Toáng) döïa vaøo ñoù maø goïi Thaùi cöïc laø Voâ Cöïc (absence de principe). OÂng cho Thaùi cöïc vaø Voâ cöïc chæ laø moät, goïi Voâ cöïc khi xeùt veà chaát, goïi Thaùi cöïc khi xeùt veà chöùc naêng. Hoïc giaû Chu Hi (1130 – 1200) ñôøi Toáng cuõng nguï yù töông töï, cho raèng Voâ cöïc laø moät giaû nieäm ñöôïc gheùp vaøo Thaùi cöïc cho deã hieåu, ngoõ haàu hình dunh ñöôïc moät Thaùi cöïc voâ chaát (immateùria). Trong Thaùi cöïc tieàm phuïc saün 2 khí, hai yeáu toá ñieàu hôïp goïi laø AÂm vaø Döông.ÔÛ traïng thaùi ñoäng Thaùi cöïc sinh ra Döông vaø keát quaû haønh ñoäng, vaøo luùc tónh thì sinh ra AÂm .Chu Hi coi AÂm Döông laø 2 theå caùch (modelites) cuûa vuõ truï, dính lieàn vôùi Thaùi cöïc nhö moät khoái baát khaû xaâm phaân trong noäi taïng cuûa moïi vaät. Ñoù laø quan nieäm caáu taïo tieân khôûi cuûa vuõ truï ôû giai ñoaïn thöù nhaát. Ñònh taéc baát dòch (immuable) laø ñònh taéc AÂm Döông , theå hieän cuøng khaép trong vuõ truï. Neáu nguï hình thì trôøi, maët trôøi, aùnh saùng laø Döông ---- : ñaát, maët traêng, ñeâm toái laø AÂm - - theå hieän qua thôøi gian, Xuaân, Haï, Ngaøy laø Döông : Thu, Ñoâng, Ñeâm laø AÂm .Theà hieän qua nhaân loaïi, cha, vua, choàng, Nam laø Döông, con, toâi, vôï nöõ laø AÂm .Taát caû hieän töôïng vuõ truï ñeàu coù theå ñöôïc xeáp loaïi theo 2 theå caùch ñoù. ÔÛ giai ñoaïn 2 thì AÂm Döông sinh ra Nguõ Haønh , töùc laø 5 chaát cô baûn taïo cô caáu cho vaïn vaät trong vuõ truï. Nguõ Haønh laø söï theå hieän cuûa 2 khí AÂm Döông treân phöông dieän vaät chaát, töôïng tröng cho phaàn theá giôùi höõu hình cuûa hình nhò haï hoïc. Duø coù vaøi hoïc giaû dò bieät nhau veà thöù töï ra ñôøi cuûa Nguõ Haønh, nhöng taát caû ñeàu ñoàng thanh chaáp nhaän coù 5 chaát (Moäc, Hoaû, Thoå, Kim vaø Thuyû) vaø caû quy luaät sinh khaéc cuûa 5 quy luaär naøy. Töø ñoù ngöôøi ta tìm caùch phoà quaùt söï hieän dieän cuûa Nguõ Haønh vaø quy taéc sinh khaéc vaøo taát caû caùc lónh vöïc, töø lyù, soá, cho ñeán chính trò, quaân söï, xaõ hoäi, kinh teá, vaên hoaù, y hoïc. Trong caùc lónh vöïc, caùc îeáu toá ñeàu ñöôïc AÂm Döông hoaù vaø Nguõ Haønh hoaù ñeå giuùp giaûi ñoaùn moïi vieäc lieân heä treân quy taéc naøy. Nguõ Haønh trôû thaønh caùi khung cô baûn cho trieát lyù Ñoâng Phöông vôùi moïi söï öùng duïng raát taïp baùc cuûa noù ñi keøm. 4. – Noäi dung ñaïo lyù trong Kinh Dòch Haàu heát caùc trieát gia Trung Hoa laø nhöõng nhaø ñaïo ñöùc hoïc. Nhöõng ñoùng goùp cuûa hoï vaøo Kinh Dòch, qua vieäc daãn xuaát caùc queû, coù chöùa raát nhieàu tö töôûng ñaïo lyù raát sung maõn. a) Tröôùc heát phaûi keå tö töôûng hoaø hôïp vôùi traùi ñaát, ñieàu hôïp vôùi thieân nhieân ñeå tìm söï quaân bình caàn thieát giöõa Thieân, Ñòa, Nhaân. Vì vaäy, con ngöôøi, moät maët phaûi bieát quaân thaéng ñöôïc vôùi ñaïo trôøi ñaàt, maët khaùc, phaûi bieát thích öùng söï tieán hoaù cuûa trôøi ñaát vaøo phaïm vi cuûa con ngöôøi : ñoù laø 2 quy taéc “thuaän thieân laïc thieân” vaø “taøi cheá thieân” nhaèm ñieàu hôïp vôùi trôøi ñaát, traùnh ñöôïc hoãn loaïn, voâ traät töï. b) Tö töôûng thöù 2 laø hieáu leõ trôøi ñeå bieán. Thôøi ñöôïc nguï yù laø thôøi gian vaø uy theá. Bieán laø bieán dòch. Tính lyù Kinh Dòch ñoøi hoûi phaûi bieán cho ñuùng thôøi thì môùi hay. Trong Kinh Dòch queû naøo cuõng coù thì cuûa queû aáy, coâng duïng cuûa queû naøo chæ laø coâng duïng laøm cho ñuùng thôøi cuûa queû ñoù. Toaøn boä TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 51 Kinh Dòch chæ coù chöõ thí laø bao truøm heát nghóa. Muoán kòp thôøi thì phaûi bieán caùch, thay ñoåi. Caû vuõ truï laø moät bieán ñoåi khoâng ngöøng, con ngöôøi cuõng phaûi bieán ñoåi moãi ngaøy moät môùi. c) Tö töôûng thöù 3 laø söï dung hoaø cöông vaø nhu trong haønh ñoäng. Hai ñöùc cöông nhu khoâng maâu thuaãn vì Dòch hoïc chuû tröông phaûi tuyø thôøi, phaûi bieát bieán ñoåi, khoâng coá chaáp. Cöông laø yù nghóa cuûa queû Caøn, nhu laø yù nghóa cuûa queû Khoân. Queû Haèng (nghóa laø laâu daøi) bao goàm queû Chaán (saám chuû cöông) vaø queû Toán (gioù chuû nhu). Queû Tuøy cuõng coù yù nghæa phaûi cöông vaø phaûi nhu. Roâ raøng nhaát laø caâu trích trong Thuyeát quaùi truyeän : “Ngaøy xöa, thaùnh nhaân ñaët ra Dòch laø ñeå dieån taû caùi lyù phaûi thuaät tính maïng. Cho neân laäp ra ñaïo cuûa trôøi thì laø AÂm vaø Döông, laäp ra ñaïo cuûa ñaát thì laø Nhu vaø Cöông, laäp ra ñaïo cuûa ngöôøi thì laø Nhaân, laø Nghóa. d) Tö töôûng thöù tö laø ñöùc trung, chính. Dòch hoïc ñeà cao pheùp tuyø thôøi, coù luùc neân cöông, coù luùc neân nhu, nhöng tuyø thôøi maø phaûi trung chính chôù khoâng ñöôïc a dua. Trung laø khoâng quaù nhieàu quaù ít (trung dung). Chính laø ngay thaúng giöõ ñuùng ñòa vò, nghóa vuï moãi ngöôøi, ñeå cho gia ñình vaø xaõ hoäi coù traät töï. Coù nhieàu queû noùi ñeán ñöùc trung chính, laø ngay thaúng, khoâng ñöôïc thieân leäch nhö queû tuïng, queû ñoàng nhaõn,queû quan, queû li, queû caáu, queû tieát, queû ñaïi höõu. Queû moâng coøn khuyeân caû hai ñöùc cöông kieän vaø trung chính, nhö queû sö, queû ñieàu söùc vaø queû laâm. e) Tö töôûng thöù naêm laø söï phaùt huy ñöùc, trí, duõng. Coù raát nhieàu khuyeán caùo troïng ñöùc, söûa ñöùc (queû khieâm) trong soá caùc ñöùc naøy coù nhaân nghóa, thaønh, tín duõng. Ngoaøi ra, Kinh Dòch cuõng ñeà cao tri thöùc, coå voõ söï quan saùt tìm hieåu vuõ truï. Nhö vaäy ít ra cuõng ñeán ñôøi Haùn, tinh thaàn khoa hoïc ñaõ manh nha trong moät soá trieát gia Trung Hoa roài, duy træ tieác raèng ña soá hoïc giaû coøn naëng ñaïo lyù, khoâng phaùt huy xu höôùng khai trí cuûa Dòch hoïc. Tinh thaàn khoa hoïc ñoù coøn ñöôïc phaûn aùnh qua khuyeán caùo lôïi duïng thieân nhieân (taøi cheá thieân) cho coâng ích xaõ hoäi. 5. – Noäi dung boùi toaùn trong Kinh Dòch Maëc duø Kinh Dòch coù chöùa trieát thuyeát, song, ngay töø khoåi thuyû, saùch naøy ñöôïc thieân haï xem vaøo vieäc boùi toaùn. Chính coù leõ nhôø leõ ñoù maø Kinh Dòch thoaùt khoûi hoa tai cuûa Taàn Thuûy Hoaøng. a) Vieäc boùi toaùn trong thôøi coå ñaïi laø moät hieän töôïng raát phoå caäp. Daân toäc Trung Hoa, voán chòu aûnh höôûng quaù naëng cuûa thieân nhieân, gaùnh chòu nhieàu ñieàu thieân tai vaø chieán tranh haàu nhö mang moät töï ti maëc caûm tröôùc Trôøi Ñaát, töï cho raèng trôøi phaït daân chuùng vì caùc vua chuùa khoâng haønh söï theo ñaïo trôøi. Ngöôøi ta tìm caùch thuaän thôøi ñeå neù traùnh tai hoïa. Tín ngöôõng naøy khoâng chæ phoå caäp trong daân gian maø coøn ñöôïc chính quyeàn cuøng chia seû. Vöông trieàu naøo cuõng ñaët ra quan Thaùi boác ñeå nghieân cöùu hieän töôïng, ñoaùn ñieàm trôøi, suy ra ñöôøng loái chính saùch quoác gia cho vua chuùa aùp duïng ngoõ haàu dung haïp vôùi ñaïo trôøi. Vai troø cuûa Thaùi boác ngaøy caøng quan troïng : muoán laøm caùi gì ngöôøi cuõng hoûi tröôùc trôøi, qua vieäc boùi queû, ñoaùn ñieàm, giaûi moäng cuûa Thieân Töû. Boùi toaùn nhö theá coù 3 hieän töôïng taâm lyù, chính trò vaø giaùo duïc. Veà maët taâm lyù, ngöôøi ta tin raèng boùi toaùn nhaèm taïo söï caûm thoâng vôùi trôøi ñaát, töø ñoù traán an ñöôïc hoang mang cuûa dö luaän, cuûa caù nhaân. Veà maët chính trò, vieäc boùi toaùn coù taùc duïng taïo nieàm tin caàn thieát cuûa daân vaøo chính quyeàn cuûa chính phuû. Vaø nhôø boùi toaùn daân chuùng coi nhö ñöôïc giaùo duïc ñeå vaøo khuaân pheùp, dieãn xuaát töø thieân nhieân, töø vuõ truï. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 52 b)Vì söï lan traøn cuûa tín ngöôõng ñoù, neân phong thaùi Dòch hoïc coù 2 xu höôùng : moät xu höôùng cuûa nho gia quan nieäm Dòch hoïc nhö kieán vaên trieát lyù, ñaïo ñöùc, moät xu höôùng boùi toaùn cuûa caùc thuaät soá xem Dòch hoïc laø phöông tieän ñeå bieát caùt haønh qua söï lyù ñoaùn luaät bieán hoaù cuûa vuõ truï vaø con ngöôøi. Xu höôùng sau naøy ngaøy caøng maïnh. Ngöôøi ta suy dieãn töø Kinh Dòch nhöõng saám thö vaø vó thö ñeå boùi. Caû moät moân phaùi goïi laø Töôïng soá hoïc cuõng ñöôïc thaønh laäp haún hoi trong ñoù Ñoång Troïng Thö (ñôûi Haùn) vaø Traàn Ñoaøn (ñôøi Baéc Toáng) laø nhöõng ñaïi bieåu tieân khôûi nhieät thaønh vaø loãi laïc nhaát. c) Xeùt veà noäi dung hoïc phaùi Töôïng soá, coù theå noùi raèng ñaây laø khoa toaùn ñoàng thôøi laø khoa trieát veà soá (philosophie des nombres) vaø veà töôïng (signs, symboyes). • Töôïng laø nhöõng daáu hieäu bieåu hieän söï vaät vaø luaät bieán hoaù cuûa noù. Ví duï gaïch lieàn chæ döông, gaïch ñöùt chæ aâm chæ trôøi, chæ löûa, chæ nöôùc, v.v… lyù thuyeát AÂm Döông Nguõ Haønh bieán sinh ñöôïc laøm caên baûn ñeå ghi caùc töôïng vaø giaûi thích caùch ghi döïa theo quy taéc bieán hoaù, caùc töôïng gheùp ñoâi vôùi nhau taïo thaønh queû mang moät yù nghóa roõ raøng veà nhaân sinh, veà söï vaät. • Soá laø caùc con soá, ñöôïc phoûng theo boá trí cuûa Haø Ñoà, Laïc thö cuûa Phuïc Hy va Haï Vuõ cuøng vôùi thuyeát AÂm Döông Nguõ Haønh ñeå giaûi thích yù nghóa töøng soá vaø söï keát hôïp caùc soá. Ví duï nhö soá 1 chæ trôøi, soá 2 chæ ñaát, soá 3 laø chính vò cuûa döông, soá 9 laø luùc bieán cuûa döông, soá 2 laø AÂm môùi sinh,soá 4 laø chính vò cuûa AÂm , soá 6 laø luùc bieán cuûa AÂm … Phaùi töôïng soá coøn ñaët laïi phöông vò cho Baùt Quaùi, nhö queû Khaûm ôû phöông baéc vì Khaûm laø Thuyû, phöông baéc laø laïnh, queû Ly ôû phöông Nam, töôïng tröng cho Hoaû, noùng. Nguõ Aâm, nguõ vò, nguõ taïng ñeàu ñöôïc Nguõ Haønh hoaù. Tinh tuù treân trôøi cuõng ñöôïc gaùn cho ñaëc tính AÂm Döông vaø Nguõ Haønh, tuyø theo ngaøy giôø thaùng naêm sinh seõ öùng cho vaän meänh con ngöôøi. Toùm laïi, phaùi hoïc Töôïng soá öùng duïng soá ñeå ñoaùn ñaïc coõi aâm hình, öùng duïng töôïng ñeå tìm yù nghóa cuûa söï vaät vaø tieân ñoaùn töông lai cuûa con ngöôøi, cuûa trieàu ñaïi, cuûa vua chuùa… thoaùn töø vaø haøo töø cuûa Vaên Vöông vaø Chu Coâng, cuøng vôùi 3 chöông 9, 10, vaø 11 trong Dòch Heä Thöôïng ñöôïc duøng laøm ñieån cho vieäc boùi toaùn. Coù ñieàu laï luøng laø tinh thaàn boùi toaùn naøy laïi khoâng maûy may tham chieáu sieâu linh hay thaàn quyeàn ñeå tieân ñoaùn caùt hung maø chæ laáy lyù ñeå suy, laáy luaät taét bieán hoùa vaø ñònh taéc maâu thuaãn, nhaân quaû trong vuõ truï maø tìm hieåu söï vieäc. Coù leõ vì theá neân goïi laø lyù soá hoïc. d)Ñoång Troïng Thö ñôøi Haùn laø moät kieän töôùng cuûa Töông soá hoïc. Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ ñaõ nhaän xeùt raèng Ñoång Troïng Thö bao goàm vuõ truï vaïn vaät trong moät heä thoáng AÂm Döông nguõ haønh khaù chaët cheõ, thaàn tình, nhieàu ngöôøi phaûi nhaän noù laø kyø dò, coù toå chöùc ñaøng hoaøng, nhö moät laâu ñaøi kieán truùc, coù cöûa vaøo cöûa ra, coù tieàn ñöôøng haäu saûnh, loái ñi saùng suûa, ngaên naép, chæ tieác laâu ñaøi ñoù hoaøn toaøn xaây döïng treân moät khoâng trung, khoâng coù moät cô sô thöïc nghieäm, moät ñieàu laï luøng laø caùi hoïc Töôïng soá ñoù ñeán ñôøi Toáng caøng phaùt huy theâm nhôø moät ñaïo só, Traàn Ñoaøn roài sinh ra moân hoïc nhö Töôùng, Soá, (soá Töû- Vi, töû hình, haø laïc)*. Saùch cuûa Nguyeãn Höõu Löông coù nhaän xeùt veà Traàn Ñoaøn nhö sau : “Ñeán ñôøi Toáng, oâng toå cuûa lyù hoïc ra ñôøi : Traàn Ñoaøn, moät ñaïo gia kieâm nho gia. Döông Ñaït Chi, taùc giaû cuoán Trung Quoác Ñaïi Hoïc Söû ñeà yeáu giôùi thieäu : Thuyû toå cuûa Lyù hoïc laø Traàn Ñoaøn, ñôøi TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 53 Baéc Toáng. Tuy nhieân caùi hoïc cuûa Traàn Ñoaøn coøn laø caùi hoïc maït löu cuûa Ñaïo gia. Hoïc thuyeát naøy tröôùc chuyeàn cho Xung Phoùng, Muïc Tu, sau chuyeàn ñeán Chu Ñoân Di, Lyù Chi Taøi, vaø sau nöõa ñeán Thieäu Ung, Trình Haïo, Trình Di. Hoïc thuyeát naøy coøn tham baùc caû Thieàn Toâng cuûa Phaät giaùo, do ñoù Tam giaùo hôïp löu vaø Lyù hoïc ñaûn sinh. Vaø nhö vaäy, töø Baéc Toáng ñeán Nam Toáng, caùc danh gia Lyù hoïc trong 4 phaùi Lieâm Laïc, Quan, Maân ñeàu coi nhö moân ñeä cuûa laõo toå Traàn Ñoaøn. * Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ, Ñaïi cöông Trieát hoïc Trung Hoa, quyeån Thöôïng, Caûo Thôm, saigon 1964, trang 69. Söï xuaát hieän cuûa phaùi hoïc Töôïng soá vì thieân veà tai dò, quaùi dò, lòch soá, luyeän ñan, neân bò phaùi hoïc nho gia coâng kích, gaùn cho danh hieäu “baøng moân taû ñaïo”. Duø sao hoïc phaùi Töôïng Soá cuõng ñaõ gaây leân moät aûnh höôûng lôùn treân nieàm tín ngöôõng cuûa daân toäc Trung Hoa, coù soá löôïng moân ñeä khaù ñoâng qua nhieàu thôøi ñaïi. Hai moân hoïc naøy coøn ñöôïc löu truyeàn roäng lôùn cho ñeán nay laø khoa Töø-Vi vaø khoa Töôïng Soá, ñöôïc coi laø söï ñoùng goùp ñaëc saéc cuûa hoïc phaùi naøy cho khoa hoïc nhaân vaên AÙ Ñoâng. Toaøn theå Phuï luïc veà Kinh Dòch treân ñaây ñöôïc vieát phoûng theo nhöõng taøi lieäu tham khaûo sau: Ñaïi cöông trieát hoïc Trung Quoác cuûa Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ, Caûo Thôm xuaát baûn, Saigon 1964. Ñaïi cöông trieát hoïc söû Trung Quoác cuûa Phuøng Höõu Löông, Ñoâng Höng Hoïc phaùi aán haønh, Saigon 1972. - Chu Dòch , Saøo Nam Phan Boäi Chaâu, Nhaø Saùch Khai Trí, Saigon 1969. Dictionairedes oeuvres de tous les temps et de tous les phays, LaffoontBoooompiaiani, Socíeteù de dictionaires et emcyclopedies, Paris, 1959. * Nguyeãn Höõu Löông, Kinh Dòch vôùi vuõ truï quan Ñoâng phöông, trang 120 vaø 123. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 54 TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 55 TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 56 theå, giaûn dò, töø ñoù vöøa taàm hoïc hieåu cuûa ñaïi chuùng. Ñaây quaû thaät laø moät coâng trình raát ñoäc ñaùo, ñaët neàn taûng vónh quyeát cho moät boä moân lyù soá nhaân vaên vöøa ñaëc thuø, vöøa giaûn dò, coøn ñöôïc truyeàn tuïng ñeán theá kyû 20 naøy vaø coù leõ coøn vöôït thôøi gian sau ñaây nöõa. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 57 Cho neân noùi raèng khoa töû – vi laø moät saûn phaåm boùi toaùn cuûa thôøi ñaïi thì coøn heïp. Lyù do laø vì khoa naøy tuy haáp thuï vaøi yù nieäm vaän haønh cuûa vuõ truï trong thôøi ñaïi, nhöng laïi phaùt minh ra boä moân môùi laï chöa töøng coù. Coù theå noùi raèng oâng thoaùt khoûi thôøi ñaïi baèng caùi phaùt minh môùi meû ñoù. Oâng khoâng “thuaät nhi baát taùc” maø laø “tröôùc taùc”. Coøn neáu ñaøo saâu vaøo caùc taùc phaåm khaùc cuûa oâng, ngöôøi ta thaáy oâng ñaõ phoå bieán vaø chuù giaûi töôùng hoïc trong Ma Y Töôïng Phaùp ñeán nay haõy coøn löu truyeàn. Ñaây cuõng laø coâng trình taäp ñaïi thaønh ñaàu tieân caùc kieán vaên cuûa nhaân töôùng hoïc. B. – NHÖÕNG NEÙT VAÊN HOÙA TRUNG HOA TRONG KHOA TÖÛ VI Chuùng ta coù theå tìm thaáy nhieàu neùt vaên hoùa Trung Hoa ñeán thôøi ñaïi Toáng trong khoa Töû –Vi, töø nhöõng neùt cuûa trieát lyù, cuûa ñaïo ñöùc cho ñeán nhöõng neùt cuûa xaõ hoäi thôøi baáy giôø. 1. – Nhöõng neùt cuûa trieát lyù trung hoa Maëc duø Töû – Vi hoïc khoâng phaûi laø trieát hoïc, nhöng noù coù lieân quan maät thieát ñeán heä thoáng tö töôûng trieát lyù ñöông thôøi ñeán ñoãi coù theå noùi Töû-Vi hoïc baét nguoàn töø trieát hoïc. Ñieàu naøy ñöôïc theå hieän trong nhaân sinh quan cuûa Töû – Vi hoïc vaø trong caùc yù nieäm sinh, bieán vaø ñoäng cuûa Dòch hoïc. a) Nhaân sinh quan cuûa khoa Töû – Vi Tuy duøng sao ñeå dieãn lyù cho cuoäc ñôøi con ngöôøi, nhöng khoa Töû – Vi höôùng nhìn veà con ngöôøi ñeå tìm hieåu soá phaän con ngöôøi, chôù khoâng coù xu höôùng chieâm tinh. Ñaây laø boä moân hoïc veà con ngöôøi khaûo saùt nhaân theá, nghieân cöùu con ngöôøi taïi theá chôù khoâng phaûi laø sieâu hình hoïc, ngoaïi giôùi hoïc hay ñaïo hoïc. Con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi laø ñoái töôïng cuûa khoa Töû –Vi. Vì vaäy, nhaân sinh quan Töû – Vi laø nhaân sinh quan theá tuïc khoâng phaùt xuaát töø sieâu hình huyeàn bí maø töø haï theá, töø nhaân baûn. Caùc sao ñöôïc duøng trong laù soá khoâng phaûi laø nhöõng tinh tuù, cuõng khoâng phaûi laø nhöõng thaàn linh maø chæ laø nhöõng yeáu toá noäi taïi vaø ngoaïi lai cuûa con ngöôøi. Neáu khoa Töû – Vi coù möôïn nhöõng quy taéc vaän haønh cuûa quan nieäm vuõ truï, thì söï vay möôïn ñoù chæ nhaèm muïc ñích öùng duïng cho con ngöôøi maø thoâi. Tuyeät nhieân khoâng thaáy caùi gì noùi leân vuõ truï luaän trong Töû – Vi caû maø chæ toaøn laø nhaân sinh luaän. Vaø ñaây cuõng laø nhaân sinh luaän thöïc tieãn, nhaèm vaøo con ngöôøi ñang soáng, soáng moät caùch phaøm tuïc. Vì vaäy, khoa Töû – Vi khoâng chòu nghieân cöùu kieáp soáng vò ñònh (nhö baøo thai) cuõng khoâng heà ñeà caäp ñeán moät kieáp naøo khaùc ôû theá giôùi khaùc: Khoa Töû – Vi töï giôùi haïn taàm khaûo saùt cuûa mình trong phaïm vi con ngöôøi, trong phaïm vi cuoäc ñôøi traàn tuïc maø thoâi. Ñaây laø moät phaûn aûnh cuûa xu höôùng duy nhaân sinh cuûa trieát hoïc Trung Hoa, theo ñoù taát caû moïi hieåu bieát cuûa hoïc giaû ñeàu höôùng veà vieäc caûi tieán neáp soáng cuûa nhaân loaïi. b) Dòch lyù trong khoa Töû – Vi Khoa Töû –Vi vay möôïn raát nhieàu nôi Dòch hoïc, ñaëc bieät laø 3 yù nieäm sinh, bieán vaø ñoäng, ñöôïc coi nhö 3 ñaëc ñieåm caên baûn cuûa ñònh luaät sinh hoùa cuûa vuõ truï. Veà yù nieäm sinh, khoa Töû – Vi tieâm nhieãm nguyeân lyù sinh cuûa Khoång hoïc, theo ñoù caùi ñöùc lôùn trong trôøi ñaát laø ñöùc sinh. Vuõ truï vaïn vaät ñöôïc sinh vaø sinh laïi muoân loaøi khaùc, trong moät tieán trình baát taän. Bieåu thò cuûa ñöùc sinh laø söï soáng. Veà ñieåm naøy khoa Töû – Vi raát minh thò. Khoa Töû – Vi chæ nghieân cöùu con ngöôøi soáng, xem con ngöôøi nhö moät toång theå soáng, soáng moät caùch toaøn veïn veà caû tinh thaàn laãn theå xaùc, soáng cho mình vaø soáng chung vôùi xaõ hoäi. Ñeå giöõ chaát soáng naøy, khoa Töû – TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 58 Vi khoâng bao giôø nghieân cöùu con ngöôøi rieâng reõ maø quan saùt caù nhaân trong moâi tröôøng sinh hoaït cuûa noù. Khoa Töû – Vi cuõng khoâng beû meû con ngöôøi thaønh töøng laõnh vöïc rieâng maø toång hôïp noù laïi trong moät caùi nhaát trí. Nhöõng yeáu toá naøo chi phoái cuoäc soáng ñoù ñeàu ñöôïc Töû – Vi hoïc moå xeû. Vì vaäy, trong laù soá, ta thaáy coù nhieàu cung moâ taû laõnh vöïc sinh hoaït cuûa con ngöôøi, töø laõnh vöïc noäi taâm( cung Meänh, Thaân) ñeán xaõ hoäi (cung Di), ngheà nghieäp(Quan), tieàn baïc, ñieàu saûn(Taøi, Ñieàn), gia ñaïo (Phu Theâ, Töû Töùc)… trong laù soá, caùc sao cuõng chæ nhöõng caù tính vaø nhöõng bieán coá cuûa caù nhaân, döôùi nhieàu traïng thaùi raát linh hoaït. Veà yù nieäm bieán, khoa Töû – Vi cuõng theo saùt dòch lyù bieán hoùa cuûa Kinh Dòch, luùc naøo cuõng xem caù nhaân nhö luoân luoân naèm trong tö tröôøng chi phoái cuûa caùc yeáu toá beân trong vaø beân ngoaøi. Caùc yeáu toá naøy goàm coù: - yeáu toá cung, sao trong ñoù taùc duïng vaø cöôøng ñoä bieán ñoåi theo thôøi gian. - Yeáu toá AÂm Döông Nguõ Haønh noùi leân söï chi phoái hoã töông noäi taïi. - Yeáu toá thôøi gian, töø Meänh sang Thaân, vaø trong moãi cung haïn, quy ñònh khuoân khoå bieán dòch cuûa cuoäc ñôøi. - Yeáu toá phuùc ñöùc, hoaøn caûnh, ngheà nghieäp, sinh keá, baïn beø, söùc khoûe, gia ñaïo….ñeàu bao haøm nhöõng thaêng traàm cô höõu. Dòch lyù cuûa nhaân sinh bieán, nhöng bieán coù quy taéc, trong nhöõng khuoân khoå. Veà maët thôøi gian, coù nhöõng khuoân khoå daøi haïn nhö Meänh, Thaân, coù nhöõng khuoân khoå ngaén haïn nhö caùc cung haïn. Veà phöông dieän moâi tröôøng, tröø 3 cung Meänh, Thaân, Taät, nhöõng cung coøn laïi ñeàu moâ taû moät moâi tröôøng sinh hoaït naøo ñoù. Söï boá trí cung, söï phoái chieáu giöõa caùc cung quy ñònh theå leä bieán hoùa, aûnh höôûng chi phoái hoã töông. Toùm laïi, cung laø khuoân khoå, sao vaø AÂm Döông nguõ haønh laø caùc yeáu toá cuûa söï bieán hoùa. Con ngöôøi bò ñoùng khung trong caùc moâi tröôøng, nhöng vaãn thay ñoåi, bieán dòch trong caùc moâi sinh ñoù. Veà yù nieäm ñoäng, khoa Töû- Vi raát roõ raøng. Moãi cung khoâng bao giôø tónh, maø linh ñoäng nhôø söï phoái chieáu: moät maët cung naøy co cung kia vaø bò cung kia chi phoái laïi, maët khaùc, moãi sao cuõng khoâng tónh trong baûn chaát vaø trong thôøi gian. Aâm Döông Nguõ Haønh laø ñoäng cô sinh khaéc raát phong phuù. Voøng sinh voøng vaø voøng khaéc cuûa Nguõ Haønh cuõng lieân tuïc, khoâng bò döùt ñieåm. Vì vaäy caùc sao, do quy taéc sinh khaéc ñoù cho neân khoâng bao giôø coù yù nghóa coá ñònh, khoâng bao giôø hoaøn toaøn toát hay hoaøn toaøn xaáu maø toát naèm xuoáng hoaøn toaøn tuøy theo söï sinh hay khaéc, tuøy theo vò trí, taùc duïng ôû moãi moâi sinh. 2.- Nhöõng neùt ñaïo ñöùc cuûa vaên hoùa Trung Hoa Khoa Töû – Vi khoâng heà minh thò khuyeán caùo ngöôøi ta phaûi laøm caùi gì cho hôïp ñaïo, song trong caùc ñònh danh caùc cung, caùc sao, trong tinh thaàn cuûa toaøn boä khoa naøy ta thaáy ñöôïc vaøi neùt ñaïo ñöùc cuûa ñöông thôøi. a) YÙ nieäm phuùc ñöùc Laù soá coù cung Phuùc, ñöôïc xem nhö raát quan troïng cho caû nam phaùi laãn nöõ phaùi vì taùc duïng ña dieän cuûa cung naøy treân 11 cung khaùc, cung Phuùc vöøa chæ phaàn aâm ñöùc duy kinh, toàn phuùc cuûa toå phuï di truyeàn, vöõa chæ phaàn nhaân ñöùc, caùi coâng nghieäp maø con ngöôøi tao döïng vaø boài döôõng trong suoát TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 59 kieáp. Neáu keå laø aâm ñöùc, thì cung Phuùc phaûn aûnh giaùo lyù Phaät hoïc. Neáu keå laø nhaân ñöùc thì ñoù laø moät neùt nhaân hoïc cuûa ñaïo Khoång. Tuy nhieân, yù nghóa theá tuïc cuûa cung Phuùc xem ra roõ reät hôn laø yù nghóa duy linh, vì leõ cung phuùc ñöôïc hoäi chieáu bôûi 3 cung Taøi, Di vaø Phu Theâ, caû 3 cuøng noùi leân 3 traïng thaùi vaät chaát vaø phaøm tuïc cuûa phuùc ñöùc. Phuùc ñöùc theá tuïc ñoù ñöôïc tính baèng tieàn baïc (cung Taøi), baèng gia ñaïo toát(cung Phu Theâ) vaø baèng söï töông phuøng vôùi hoaøn caûnh (cung Di), chöa keå caùc laõnh vöïc khaùc nhö quan tröôøng, söùc khoûe, con caùi, cha meï, anh em ñeàu coù lieân heä ñeán phuùc ñöùc caû. b) YÙ nieäm nhaän ñònh Cung Phuùc tuy ña nghóa, nhöng cuõng khoâng ñôn thuaàn vaø tieân quyeát ñoùng khung vaän soá con ngöôøi. Khoa Töû – Vi coøn daønh cho ngöôøi moät phaàn lôùn quyeàn löïc ñeå aûnh höôûng treân phuùc ñöùc di truyeàn. Noùi nhö theá nghóa laø cho raèng khoa Töû – Vi coi troïng nhaân ñònh: con ngöôøi khoâng hoaøn toaøn do cung Phuùc ñònh maø vaãn coù theå döï phaàn quyeát ñònh vaän maïng mình. Ñieàu naøy ñöôïc dieãn xuaát trong 2 cung Meänh vaø Thaân. Meänh vaø Thaân, vì yù nghóa hieän kieáp cuûa noù, noùi leân nhaân meänh, noùi leân phaàn coâng nghieäp maø chính mình taïo ra luùc taïi theá. Ñieåm naøy phaûn aûnh roõ reät tö töôûng cuûa Khoång Töû, Maëc Töû, Tuaân Töû veà vaán ñeà “taän nhaân löïc” ñeå “tri thieân meänh”, raát thònh haønh trong vaên hoùa Trung Hoa. c) YÙ nieäm duy sinh khoâng dieät duïc Vì coù söï lieân heä cuûa caùc cung, caùc sao noùi leân haïnh phuùc vaät chaát, theá tuïc cuûa ngöôøi ñôøi cho neân coù theå noùi raèng tinh thaàn Töû – Vi raát duy sinh: con ngöôøi phaûi laáy haïnh phuùc vaät chaát ôû ñôøi laøm leõ soáng, laøm lyù do tranh ñaáu cho mình, phaûi caûm nhaän ôû ñôøi, laáy ñôøi laøm caûnh soáng, khoâng thoaùt ñôøi, khoâng dieät duïc. Con ngöôøi trong khoa Töû – Vi laø con ngöôøi phaøm tuïc, thuï sinh vaø taïo sinh baèng cha meï, vôï choàng, con caùi chôù khoâng caét ñöùt nguoàn sinh hoùa voán laø caùi lyù ñöông nhieân cuûa vuõ truï ñieåm naøy moâ phoûng hoïc thuyeát Khoång Töû veà ñöùc sinh, veà ñaïo Nhaân. 3.- Nhöõng neùt vaên hoùa cuûa xaõ hoäi Trung Hoa. Xaõ hoäi Trung Hoa ñöôïc phaûn aûnh raát nhieàu trong khoa Töû- Vi. a) YÙù nieäm troïng só, troïng quyù Trong thôøi Ñoâng Chu, xaõ hoäi Trung Hoa loaïn laïc trieàn mieân vì cheá ñoä phong kieán. Con soá caùc nöôùc chö haàu coù ñeán haøng traêm. Coù chö haàu laïi coi reû nhaø Chaâu neân caïnh tranh theá löïc laãn nhai khieán cho caùc vöông trieàu muoán toàn taïi phaûi troïng duïng thöù daân coù taøi ñeå trò nöôùc. Nhôø ñoù, giai caáp só phu môùi xuaát hieän, töø leâ daân nhaûy voït leân caàm quyeàn, trong ngaønh vaên cuõng nhö ngaønh voõ. Ñoù laø tröôøng hôïp Quaûn Troïng, Ninh Thích, Baù Lyù Heà, Toâ Taàn, Tröông Nghi. Ñeán ñôøi Taàn coù Lyù Tö, Baïch Khôûi. Ñeán ñôøi Haùn Sôû coù Phaïm Taêng, Tröông Löông, Haøn Tín, Tieâu Haø, Traàn Bình, sau nöõa coù Khoång Minh. Giai caáp só phu vì theá raát ñöôïc troïng voïng, coù quyeàn theá hôn, aùt caû giai caáp quyù toäc. Khoa Töû – Vi cuõng phaûn aûnh tinh thaàn troïng khoa baèng vaø troïng keû só. Laù soá Töû-Vi coøn coi quí naëng hôn phuù. Chöõ Quan trong cung Quan Loäc tieân khôûi chæ ngheà quan, noùi noâm na laø ngheà chính trò vaø chöùc vuï haønh chính, chôù khoâng phaûi chæ ngheà nghieäp noùi chung. Caùc sao ñaéc ñòa ñeàu mang ñaày ñuû yù nghóa quyeàn quyù cao sang vaø khi naøo bò haõm ñòa thì môùi coù yù nghóa doanh thöông, coâng, noâng nghieäp hay luïc ngheä. Vaên hoùa ñöôïc xem troïng hôn voõ hoïc, thöông maïi, kinh doanh. Möu TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 60 löôïc ñöôïc coi laø naëng hôn vuõ duõng. Vieäc thaéng ngöôøi, chieám thaønh baèng möu trí ñöôïc coi nhö hieån haùch hôn vieäc saùt töôùng ñòch hay haõm thaønh baèng vuõ löïc haønh quaân. b)YÙ nieäm troïng nam, khinh nöõ Vaên hoùa Trung Hoa voán xem phuï nöõ thaáp keùm hôn nam giôùi, ôû ngoaøi ñôøi cuõng nhö ôû trong gia ñình. Ôû ngoaøi ñôøi, phuï nöõ khoâng ñoùng vai tuoàng gì. Xaõ hoäi Trung Hoa, töø nguyeân thuûy cho ñeán khoa Töû – Vi ra ñôøi vaø maõi veà sau, ñaõ daønh öu theá tuyeät ñoái cho phaùi nam. Nhöõng nöõ kieät trong xaõ hoäi laø nhöõng bieät leä hieám coù. Cuõng coù phuï nöõ Trung Hoa goùp maët ngoaøi xaõ hoäi, döôùi söï caûi trang nam giôùi ñeå hoaït ñoäng, hoaëc giuùp nöôùc, hoaëc baùo thuø choàng. Nhöng, ít khi, coù theå noùi laø khoâng coù phuï nöõ naøo loä dieän hoaït ñoäng. Tình traïng ñoù haàu nhö phoå caäp cho haøng nöõ thöù daân. Coøn ñoái vôùi phuï nöõ hoaøng toäc, haún coù vaøi hoaøng haäu, thöù phi, ñoùng vai troø noåi baät trong chính tröôøng nhö tröôøng hôïp Ñaéc Kyû, Bao Töï, Döông Quyù Phi, Voõ Haäu. Coù leõ tö caùch vöông giaû cuûa hoï laø yeáu toá ñaëc bieät daønh cho hoï nhieàu bình ñaúng so vôùi nam giôùi. Ñoù laø chöa keå yeáu toá nhan saéc chaéc chaén goùp phaàn khoâng nhoû trong vieäc thaêng tieán cuûa vaøi phuï nöõ ngoaïi leä ñoù. Ôû trong gia ñình, luaân lyù nho giaùo ñaõ ñoùng khung phuï nöõ trong moät vai troø raát khieâm nhöôøng. “taïi gia toøng phuï, xuaát giaù toøng phu, phu töû toøng töû”: ñoù laø chaâm ngoân maø nho hoïc daønh cho phuï nöõ chöa choàng, coù choàng vaø goùa choàng. Vaên minh Trung Hoa chæ thöøa nhaän cho nöõ giôùi moät traùch nhieäm duy nhaát laø chaêm soùc gia ñình maø thoâi. Hoï sinh ra chæ ñeå laøm con, laøm vôï, laøm meï, khoâng bao giôø ñöôïc laøm chuû duø khi choàng ñaõ cheát. Khoa Töû – Vi ñaõ tieâm nhieãm khaù nhieàu nhöõng neùt taäp quaùn cuûa thôøi ñaïi baáy giôø. Xaõ hoäi Trung Hoa raát quyù con trai, cho neân khoa Töû-Vi nhieàu luùc hieåu chöõ tuyeät töï khoâng coù con trai. Vaán ñeà ña theâ cuûa nam giôùi haàu nhö ñöôïc xem laø töï nhieân, trong khi vaán ñeà ña phu cuûa phuï nöõ bò coi nhö moät baát haïnh lôùn. Vaán ñeà ña daâm cuûa phaùi ñeïp bò cheâ laø khaû oá vì khoâng vöôïng phu ích töû. Khoa Töû-Vi daønh raát nhieàu sao keâ khai thoùi daâm teä cuûa nöõ giôùi. Quan nieäm “xuaát giaù toøng phu” cuûa Khoång hoïc cuõng ñöôïc theå hieän trong vieäc xem cung Phu trong nöõ soá laø cung cöôøng, quyeát ñònh haïnh phuùc gia ñaïo cuûa ngöôøi. Trong khi ñoù, cung Theâ cuûa nam soá laïi khoâng ñöôïc xem troïng nhö vaäy. Khoa Töû-Vi cuõng nhö xaõ hoäi Trung Hoa coù tính caùch duy nam hôn laø duy nöõ, haàu nhö xem ngöôøi phuï nöõ nhö khoâng coù vaø khoâng ñaùng ñeå ñoùng moät vai tuoàng naøo trong xaõ hoäi. c)YÙ nieäm troïng vaên, khinh voõ. Töû-Vi hoïc coù xu höôùng xem vaên tinh hoäi tuï trong laù soá laø moät ñaëc caùch öu theá. Vì vaäy, môùi coù leä xem Töû Phuû caàn ñi vôùi vaên khoa tinh ñeå chæ “quaàn thaàn khaùnh hoäi” nguï yù laø vua(Töû-Vi hay Thieân Phuû) phaûi ôû caän baày toâi trung thì môùi ñaéc duïng. Neáu gaëp voõ tinh nhö Kinh, Ñaø, Khoâng, Kieáp, duø ñaéc ñòa thì goïi laø caùch “ñeá ngoä hung ñoà” nghóa laø vua bò taëc thaàn khuynh loaùt. Caùch Töû Phuû Vuõ Töôùng, Nhaät Nguyeät, Cô Nguyeät Ñoàng Löông haàu nhö ñöôïc xem nhö öu theá hôn caùch Saùt Phaù Lieâm Tham. Xem ra Traàn Ñoaøn bò tieâm nhieãm bôûi quan nieäm nhaân trò, ñöùc trò, vaên trò hôn laø voõ trò, baïo trò. Vuõ löïc duø coù ñaéc theá, khoâng bao giôø ñöôïc xem nhö laâu beàn, chæ coù nhaân nghóa, ñaïo ñöùc, vaên hoùa(bieåu hieän qua vaên tính, khoa tinh) môùi toàn taïi. Ngöôøi xöa hay lyù luaän nhö vaäy, Töû-Vi cuõng theo xu höôùng ñoù. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 61 Toùm laïi, duø moân Töû-Vi ñaùnh daáu moät coâng trình khai suùng khoa boùi toaùn baèng moät kyõ thuaät khaùc laï, nhöng noù vaãn khoâng thoaùt ñöôïc söï chi phoái tieàm taøng cuûa caùc quan nieäm trieát lyù, ñaïo ñöùc xaõ hoäi ñöông thôøi. Nhöõng vay möôïn cuûa khoa Töû-Vi trong neàn trieát, neàn ñaïo vaø taäp quaùn xaõ hoäi khaù nhieàu nhöng, ñöùng veà maët lyù soá maø xeùt thì khoa boùi toaùn cuûa Töû-Vi quaû thaät ñoäc ñaùo vaø taân kyø. Noù ñi vaøo nhaân vaên hoïc baèng moät khaûo höôùng ñaëc thuø maø laïi nhaân baûn. Noù chæ duøng töôïng, soá tröøu töôïng, soá tröøu töôïng ñeå tìm hieåu nhaân sinh. Noù chæ duøng lyù ñeå tìm bieát soá kieáp, döïa vaøo caùc yeáu toá, töïu trung ñeàu coù tính caùch nhaân baûn. Nhöõng caùi gì coù tính caùch thaàn linh, huyeàn bí ñeàu bò gaït boû. Chính vì nhöõng lyù do ñoù, ta phaûi xem Traàn Ñoaøn nhö moät thuûy toå ñaëc saéc cuûa lyù soá hoïc chôù khoâng phaûi cuûa töôïng soá hoïc vaø khoa Töû-Vi cuûa oâng laø moät khoa boùi toaùn duy lyù chôù khoâng phaûi huyeàn bí, duy linh. Caùi lyù do toàn taïi cuûa khoa naøy baét nguoàn töø ñoù. Caùi lyù do phoå caäp cuûa khoa naøy cuõng baét nguoàn töø ñoù. Vaø caùi lyù do phaùt trieån cuûa khoa naøy ñeán nay cuûng phaûi ñöôïc xem nhö baét nguoàn töø ñoù. Nhieàu ngöôøi hieåu laàm ñaëc tính duy lyù vaø nhaân baûn cuûa noù neân coù nhöõng pheâ phaùn sai leäch. Chuùng ta phaûi chính danh noù laïi cho thích ñaùng. Chuùng ta coøn phaûi canh taân noù cho phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh aùp duïng, ñöøng cho noù cheát tónh trong tình traïng xaõ hoäi Trung Hoa thôøi Toáng. Vieäc chính danh vaø chính vò naøy ñoøi hoûi ngöôøi hoïc, ngöôøi xem Töû-Vi phaûi mang khoa naøy töø thieân ñaøng xuoáng nhaân theá, töø thaàn quyeàn thaønh nhaân baûn, töø meâ tín ra khaû tín, töø choã quaù thôøi ra hôïp thôøi, töø thieân ñònh xuoáng nhaân ñònh. Coù nhö theá, khoa Töû-Vi môùi xöùng ñaùng tranh thuû ñöôïc moät choã ñöùng khaû chaáp trong nen à hoïc nhaân vaên. Chöông naêm Nhaän ñònh veà caùc cung Ñoäng tính cuûa 12 cung Y Ùnghóa lieân ñôùi giöõa caùc cung. Heä thoáng phoái chieáu -söï hoäi chieáu -söï tieáp giaùp -söï nhò hôïp Töông quan giöõa caùc cung qua thôøi gian -Phuùc, Meänh, Thaân -Meänh, Thaân, Haïn. YÙù nghóa toaøn dieän cuûa moät soá cung -Ñoái vôùi treû con -Ñoái vôùi ngöôøi lôùn TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 62 A.-ÑOÄNG TÍNH CUÛA 12 CUNG Lyù thuyeát Töû-Vi ñöôïc bieåu hoùa baèng moät laù soá töông ñoái giaûn dò. Laù soá ñöôïc phaân chia thaønh hai khu vöïc. Khu vöïc thöù nhaát goïi laø ñòa baøn, naèm ôû giöõa, duøng ñeå ghi teân hoï, ngaøy sinh, tuoåi aâm, döông baûn meänh vaø cuïc. Khu vöïc thöù hai goïi laø thieân baøn, naèm theo chu vi laù soá, ñöôïc phaân laøm12 oâ, goïi laø 12 cung, duøng ñeå ghi caùc vì sao, caùc thôøi kyø cuûa cuoäc ñôøi vaø caùc laõnh vöïc sinh hoaït cuûa con ngöôøi. Möôøi hai cung ñoù mang teân cuûa 12 ñòa chæ : tyù, söûu, daàn, maõo, thìn, tî, ngoï, muøi, thaân, daäu, tuaát, hôïi. Ngoaøi ra, moãi cung ñeàu ñöôïc AÂm Döông hoùa vaø nguõ haønh hoaùc nghóa laø moãi cung mang rieâng ñaëc tính aâm hoaëc döông, kim, moäc, thuûy, hoûa hay thoå. Chæ tröø haønh thoå chieám ñeán 4 cung(thìn, tuaát, söûu, muøi) coøn 4 haønh kia, moãi haønh chieám hai cung ôû lieàn nhau. Rieâng 4 cung thoå thì ôû vò trí rôøi raïc, naèm giöõa 2 khaùc haønh. Sôû dó coù söû saép xeáp nhö theá laø ngöôøi xöa giaûi thích raèng haønh thoå chöùa ñöïng caû 4 haønh kia, kim, thuûy, moäc hay hoûa ñeàu theå hieän treân thoå, hieåu theo nghóa ñaát chöùa kim khí, ñaát chöùa nöôùc, ñaát laø choã döïa cuûa caây coái, ñaát chöùa löûa beân trong vaø treân maët. Sôû dó ngöôøi xöa ñaët cung thoå ôû giöõa hai cung khaùc haønh vì hoï quan nieäm raèng thoå laø trung öông, nguï yù loøng ñaát goàm coù thoå laø yeáu toá quan troïng nhaát. Caùi caùch hình dung söï vaät cuûa ngöôøi xöa giaûn dò nhö theá. Ñoái vôùi 4 haønh kim, moäc, thuûy vaø hoûa, vò theá boá trí cuûa 8 cung coù ñieåm ñaëc bieät laø 2 haønh ñoái choïi nhau naèm ôû vò trí ñoái xöùng vôùi nhau (kim ñoái xöùng vôùi moäc, thuûy ñoái xöùng vôùi hoûa), khoâng bao giôø ôû vò trí lieàn laïc. Quan nieäm Trung Hoa cho raèng caùi gì töông khaéc thì taùch rôøi nhau. Cho neân cung döông bao giôø cuõng tieáp noái bôûi cung aâm, roài cung aâm ñöôïc tieáp noái theo bôûi cung döông. Vieäc aán ñònh aâm, döông tính cho moãi cung khoâng thaáy ñöôïc saùch vôû giaûi thích. Ngöôøi ta khoâng hieåu roõ taïi sao cung Daàn laø döông, cung Maõo laø aâm, taïi sao khôûi ñieåm laø cung Tyù laïi laø döông, vaø TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 63 döùt ñieåm laø cung Hôïi laø aâm. Duy, treân trình töï AÂm Döông noái lieàn nhau vaø treân khôûi ñieåm döông, döùt ñieåm aâm thì coù nhieàu ngöôøi caét nghóa vaø xem ñoù laø luaät tuaàn hoaøn baát taän trong vuõ truï. Vì laø tuaàn hoaøn cho neân khôûi ñieåm vaø döùt ñieåm khoâng coù taàm quan troïng: coù theå noùi luaät tuaàn hoaøn khoâng coù khôûi ñieåm hay döùt ñieåm, coù theå tính töø aâm hoaëc döông ñeàu ñöôïc caû. Ñieàu quan troïng ôû ñaây laø söï tieáp noái lieân tuïc vaø baát di baát dòch cuûa aâm vaø döông, coát ñeå noùi leân caùi sinh, caùi dieät cuûa söï vaät, hoaëc noùi leân caùi ñoäng cuûa söï vaät do nguyeân lyù aâm döông thuùc ñaåy. Tinh thaàn dòch ñoäng naøy chính laø nguyeân taéc cô baûn cuûa vuõ truï quan, cuûa nhaân sinh quan noùi chung vaø cuûa Töû-Vi quan noùi rieâng. Vôùi baáy nhieâu yù nieäm treân, ta thaáy raèng laù soá Töû-Vi khoâng phaûi laø moät bieåu ñoà bieåu tónh. Traùi laïi, ñoù laø moät ñoà bieåu ñoäng vì caùc yeáu toá AÂm Döông Nguõ Haønh cuûa cung vaø sao trong ñoà bieåu. Coù theå yù nieäm ñoäng naøy ñöôïc hình dung moät caùch giaûn löôïc, song vaãn noùi leân ñöôïc traïng thaùi caên baûn cuûa söï vaät cuûa ñôøi ngöôøi. Chöông naøy chæ ñeà caäp ñeán ñoäng tính cuûa 12 cung maø thoâi. Ñoäng tính cuûa sao seõ ñöôïc ñeà caäp trong chöông sau. Nhö ñaõ trình baøy, moãi cung dieãn taû moät laõnh vöïc sinh hoaït cuûa con ngöôøi. Söï phaân chia nhö theá coát ñeå ñaøo saâu söï hieåu bieát trong moãi laõnh vöïc, moãi thôøi kyø. Duy ta khoâng theå nhìn rieâng reõ moãi cung vì moãi cung khoâng bao giôø coù yù nghóa ñoäc laäp. Neáu cô theå con ngöôøi bao goàm caû ñaàu mình laãn chaân tay thì laù soá Töû-Vi 2 bao goàm caû 12 cung goäp laïi. Neáu yeáu toá ñieàu hôïp cô theå con ngöôøi laø taâm hoàn thì yeáu toá phoái trí 12 cung laø söï toång hôïp nhaát quaùn. Xem moät laù soá phaûi cöùu xeùt heát 12 cung, chôù khoâng theå ñaùnh giaù laù soá qua moät cung rieâng reõ. Ñaùnh giaù con ngöôøi qua moät cung chaúng khaùc naøo nhö ngöôøi muø sôø voi maø chæ moù thaáy coù moät boä phaän. Ta chæ coù theå hình dung ñöôïc toaøn theå con ngöôøi khi duyeät qua heát 12 cung cuûa laù soá, noùi nhö theá coù nghóa laø moãi cung, ngoaøi yù nghóa cô höõu, coøn coù yù nghóa lieân ñôùi raát maïnh meû. Coù theå noùi raèng yù nghóa cô höõu cuûa moãi cung tuøy thuoäc vaøo yù nghóa lieân ñôùi cuûa cung ñoù vôùi cung coøn laïi. Phaûi naém vöõng quy taéc naøy môùi xem Töû-Vi moät caùch ñaày ñuû, cuï theå vaø chính xaùc ñöôïc. Söï lieân ñôùi theå hieän ra sao? B.- YÙ NGHÓA LIEÂN ÑÔÙI GIÖÕA CAÙC CUNG Phöông phaùp toång hôïp cuûa khoa Töû-Vi dieãn ra söï lieân ñôùi giöõa caùc cung baèng hai caùch: - thieát laäp moät heä thoáng phoái chieáu giöõa caùc cung. - Xem caùc cung nhö lieàn laïc vôùi nhau qua thôøi gian. Ta laàn löôït xeùt heä thoáng phoái chieáu vaø töông quan giöõa caùc cung qua thôøi gian. 1. – Heä thoáng phoái chieáu giöõa caùc cung Giöõa caùc cung coù 3 loaïi phoái chieáu: chieáu. - phoái chieáu theo ñuùng nghóa, bao goàm söï xung chieáu vaø söï tam chieáu goïi chung laø hoäi - phoái chieáu qua tieáp giaùp. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc - 64 phoái chieáu qua söï nhò hôïp Caû 3 loaïi ñöôïc söû duïng ñoàng thôøi ñeå xem baát cöù cung naøo. Ñieàu naøy coù nghóa laø moãi laàn xem moät cung phaûi ñoàng thôøi xem caû cung xung chieáu, 2 cung tam chieáu, 2 cung tieáp giaùp vaø 1 cung nhò hôïp, töùc laø toång coäng 7 cung goäp laïi. Tuy nhieân, moãi theá phoái chieáu coù giaù trò khaùc nhau. Thoâng thöôøng, ngöôøi ta xeáp theo soá thöù töï quan troïng sau ñaây: - Quan troïng nhaát laø cung chính phaûi xem. - Quan troïng nhì laø cung chieáu. - Quan troïng thöù ba laø 2 cung tam chieáu. - Quan troïng thöù tö laø cung nhò hôïp. - Quan troïng thöù naêm laø 2 cung tieáp giaùp a)Theá xung chieáu vaø tam chieáu Noùi chung, trong theá hoäi chieáu (bao goàm cung chieáu vaø tam chieáu) coù söï töông quan giöõa 4 cung lieân heä veà maët caáu taïo. Ta thöû neâu ra vaøi ví duï: Ví duï veà theá hoäi chieáu vaø cung phuùc Trong baát cöù laù soá naøo, cung phuùc cuõng ñöôïc 3 cung sau ñaây hoäi chieáu: cung Taøi, cung Di, cung Phu Theâ. Söï hoäi chieáu ñoù coù nghóa laø haïnh phuùc con ngöôøi bao goàm 3 loaïi: haïnh phuùc tieàn baïc, haïnh phuùc do hoaøn caûnh mang laïi vaø haïnh phuùc gia ñaïo, noùi khaùc ñi, moät ngöôøi toát phuùc phaûi coù nhieàu tieàn, phaûi coù hoaøn caûnh thuaän lôïi vaø phaûi coù vôï choàng ñeà hueà. Ñaây laø 3 yeáu toá caên baûn cuûa haïnh phuùc con ngöôøi traàn tuïc. Ta chæ coù theå noùi ñoù laø 3 yeáu toá caên baûn maø thoâi, vì ngoaøi tieàn baïc, gia ñaïo vaø thôøi theá, coøn coù nhöõng yeáu toá khaùc cuõng goùp phaàn caáu taïo haïnh phuùc caù nhaân, chaúng haïn nhö söùc khoûe (cung Taät), con caùi(cung Töû), ngheà nghieäp (cung Quan). Hieåu theo nghóa roäng, coù theå noùi cung naøo cuõng noùi leân khía caïnh cuûa phuùc ñöùc caû. Nhöng, ngöôøi xöa chæ choïn loïc bieát yeáu toá caên baûn nhaát vaø tröïc tieáp aûnh höôûng ñeán Phuùc ñöùc nhieàu nhaát laø tieàn baïc, hoaøn caûnh vaø gia ñaïo. Ví duï veà theá hoäi chieáu vaøo cung Meänh vaø cung Thaân Trong baát cöù laù soá naøo, cung Meänh cuõng ñöôïc hoäi chieáu bôûi 3 cung: Di, Quan, Taøi, Ñieàn. Ñieàu naøy coù nghóa laø vaän meänh con ngöôøi ñöôïc quyeát ñònh bôûi hoaøn caûnh, ngheà nghieäp vaø tieàn baïc. Ñaây cuõng laø moät loái quan nieäm vaän meänh theo nghóa theá tuïc. Cung Thaân, duø ñoàng cung vôùi Meänh hoaëc khaùc cung, cuûng ñöôïc caáu taïo bôûi 3 yeáu toá: Di, Quan, Taøi. Cung meänh töôïng tröng cho tieàn vaän, töùc laø thôøi gian môùi sinh cho ñeán khoaûng 30 tuoåi. Cung Thaân bao goàm haäu vaän töùc laø thôøi gian coøn laïi. Khi ñaët heä thoáng hoäi chieáu nhö theá, ngöôøi xöa xem toaøn theå cuoäc ñôøi con ngöôøi nhö bò chi phoái tröïc tieáp vaø maïnh meõ bôûi thôøi theá, quan tröôøng, tieàn baïc. Caùi hay, caùi dôû cuûa 3 laõnh vöïc naøy quyeát ñònh caùi hay caùi dôû cuûa cuoäc ñôøi. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 65 Ñeán ñaây ta thaáy raèng theá hoäi chieáu vôùi Meänh, Thaân boå tuùc cho theá hoäi chieáu cuûa Phuùc vaø ñöôïc tính theo söï töông qua toát xaáu giöõa hai theá hoäi chieáu laãn nhau, ngoõ haàu coù theâm yeáu toá cöùu xeùt ñaày ñuû, cuï theå vaø chính xaùc haïnh phuùc con ngöôøi. Vôùi hai ví duï naøy, ta thaáy theá hoäi chieáu cuûa Phuùc vaø theá hoäi chieáu cuûa Meänh, Thaân haàu nhö phuû truøm heát laõnh vöïc quan troïng. Ñoù laø 2 theá hoäi chieáu coù yù nghóa lieân ñôùi maïnh meû, tröïc tieáp vaø toaøn dieän nhaát. Chính vì lyù do ñoù maø khoa Töû-Vi xem 3 cung Phuùc, Meänh vaø Thaân laø nhöõng cung cöôøng, nghóa laø cung quan troïng baäc nhaát, moâ taû raát nhieàu neùt chính cuûa con ngöôøi vaø cuoäc ñôøi. chieàu. Tuy nhieân, coù nhöõng theá hoäi chieáu khoâng maáy gì lieân ñôùi nhau hoaëc chæ coù yù nghóa moät Ví duï veà theá hoäi chieáu vaøo cung Taät. Taät naèm trong heä thoáng hoäi chieáu vôùi 3 cung Phuï, Ñieàn vaø Baøo. Giöõa Taät vaø Phuï, coù moät höôùng lieân heä, ñoù laø aûnh höôûng cuûa huyeát thoáng cha meï treân söùc khoûe caù nhaân. Nhöng, tröôøng hôïp naøy coù ngoaïi leä: coù khi cha meï ñau yeáu maø sinh con bình thöôøng, coù khi ngöôïc laïi. Giöõa Taät vaø Ñieàn cuûng vaäy. Coù khi nhaø cöûa aûnh höôûng ñeán söùc khoûe, beänh taät, coù khi khoâng aûnh höôûng bao nhieâu. Söï lieân ñôùi giöõa cung Baøo vaø cung Taät laïi caøng mong manh hôn nöõa: khoâng leõ anh em khoûe maïnh khieán caù nhaân cuõng khoûe maïnh theo? Ví duï veà theá hoäi chieáu vaøo cung Töû Töû ñöôïc 3 cung Ñieàn, Noâ vaø Phuï hoäi chieáu. Giöõa 4 cung naøy, moái töông quan raát mô hoà, khaùc khoâng coù yù nghóa gì, nhaát laø giöõa Ñieàn(nhaø cöûa, ruoäng nöông) vaø Noâ (baïn beø, toâi tôù, nhaân tình, thuoäc quyeàn) vôùi cung Töû. Coù theå chaáp nhaän phaàn naøo söï di truyeàn giöõa Phuï vaø Töû. Duy ñieåm naøy vaãn bao haøm nhieàu bieät leä vaø sai laàm deã thaáy. Coù khi cuûa cha meï ña ñinh thì mình cuõng ña ñinh. Nhöng coù nhieàu khi khoâng phaûi nhö theá. Yeáu toá di truyeàn khoâng nhaát thieát luùc naøo cuõng ñuùng. Ví duï veà theá hoäi chieáu vaøo cung Ñieàn Ñieàn do 3 cung Töû, Taät vaø Baøo hoäi chieáu. Trong theá hoäi chieáu naøy, söï lieân quan haàu nhö khoâng coù gì ñaùng keå vaø vaãn coù nhieàu bieät leä, nhieàu sai laàm. Ví duï veà theá hoäi chieáu vaøo cung Baøo Baøo naèm trong heä thoáng 3 cung Noâ, Ñieàn vaø taät. Ba cung naøy haàu nhö khoâng coù lieân laïc gì vôùi cung Baøo. Ví duï veà theá hoäi chieáu vaøo cung Noâ Noâ do 3 cung Baøo, Töû vaø Phuï hoäi chieáu, cuõng khoâng noùi leân moái töông quan naøo giöõa anh em, con caùi vaø cha meï ñoái vôùi baïn beø, toâi tôù, nhaân tình vaø nhöõng ngöôøi thuoäc quyeàn laø 4 haïng ngöôøi cuûa Noâ. Toùm laïi, trong heä thoáng, coù vaøi theá hoäi chieáu coù yù nghóa toaøn dieän, tröïc tieáp, ñaày ñuû vaø maïnh meõ. Traùi laïi, coù vaøi theá hoäi chieáu phieán dieän, giaùn tieáp. Coù nhöõng theá hoäi chieáu khoâng coù yù nghóa gì, maø coøn bao haøm nhieàu bieät leä, nhieàu sai laàm. Nhö vaäy, giaù trò lieân ñôùi giöõa caùc cung hoäi TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 66 chieáu khoâng hoaøn haûo hoaëc khoâng hôïp lyù. Moái lieân laïc giöõa caùc cung ñoâi khi baát oån vaø mô hoà. Chæ coù vaøi cung lieân ñôùi nhau moät caùch höõu lyù maø thoâi. Ñoái vôùi nhöõng theá hoäi chieáu phieán dieän, hoaëc khoâng hôïp lyù, coù leõ ta chæ neân xeùt caùc sao trong 4 cung lieân heä chôù khoâng neân quan taâm ñeán nhöõng cung lieân heä. Bao giôø thaáy coù nhieàu sao toát trong 4 cung ñoù thì noùi toát, gaëp sao xaáu thì noùi laø xaáu. b) Theá giaùp Trong laù soá Töû-Vi coù vaøi theá giaùp höõu lyù, cuõng coù nhieàu theá giaùp khoâng coù nghó hoaëc coù nghæ treân moät höôùng naøo ñoù maø thoâi. Ví duï veà theá giaùp Meänh Meänh ñöôïc Phuï vaø Baøo tieáp giaùp. Ñieàu naøy noùi leân moái töông quan giöõa caù nhaân (Meänh) vôùi cha meï(Phuï) vaø anh em(Baøo). Con ngöôøi ñöôïc xem nhö chòu aûnh höôûng maïnh meû, tröïc tieáp cuûa moâi tröôøng sinh hoaït gia ñình, nhaát laø luùc caù nhaân coøn nieân thieáu. Ñieåm naøy raát höõu lyù vaø khaû chaáp. Ví duï veà theá giaùp Noâ Noâ giaùp Quan vaø Di. Ñieàu naøy cuõng höõu lyù vì baïn beø, nhaân tình, toâi tôù vaø ngöôøi thuoäc quyeàn cuûa mình soáng trong hai hoaøn caûnh: xaõ hoäi(Di) vaø ngheà nghieäp(Quan). Hai hoaøn caûnh ñoù coù aûnh höôûng ñeán söï keát baïn, keát boà, soá löôïng thuoäc quyeàn, soá löôïng toâi tôù phuïc vuï. Ví duï veà theá giaùp Ñieàn Baát ñoäng saûn trong cung Ñieàn laø moät maët coù theå baét nguoàn töø quan tröôøng sinh nhaät maø coù (cung Quan), maët khaùc coù theå do di saûn maø coù (cung Phuùc). Nhö vaäy, theá giaùp naøy coù yù nghóa, chaáp nhaän ñöôïc treân caû hai höôùng tieáp caän. Traùi laïi, coù nhieàu theá giaùp ít nghó hoaëc chæ coù nghóa phieán dieän, theo moät höôùng suy luaän naøo ñoù maø thoâi. Ví duï veà theá giaùp baøo Baøo giaùp Meänh vaø phu Theâ. Giöõa Meänh vaø Baøo quaû laø coù töông quan, nhöng giöõa Baøo vaø Phu Theâ, söï lieân heä coøn tuøy tröôøng hôïp. Neáu vôï choàng soáng chung vôùi anh chò em trong moät maùi nhaø thì hoïa chaêng söï tieáp giaùp naøy môùi noùi leân ñöôïc moät höôùng aûnh höôûng. Nhöng, neáu ôû rieâng thì quaû thaät aûnh höôûng naøy raát ít. Ví duï veà theá giaùp Phu Theâ Phu theâ giaùp Baøo vaø Töû. Neáu theá giaùp Töû phaûn aûnh ñöôïc nhieàu moái lieân heä giöõa vôï choàng con caùi thì traùi laïi, theá giaùp Baøo toû ra khoâng coù yù nghóa lieân ñôùi gì. Ví duï veà theá giaùp Taät Giaùp Taät laø Di vaø Taøi. Neáu quan nieäm raèng xaõ hoäi(cung Di) coù aûnh höôûng ñeán söùc khoûe, beänh taät vaø tai hoïa cuûa mình cuõng khaû chaáp. Nhöng, aûnh höôûng naøy khoâng phaûi luùc naøo cuõng coù. Coøn giöõa Taøi vaø Taät, coù theå cho raèng ai coù nhieàu tieàn thì beänh ít, hoïa nheï, vì coù theå duøng tieàn chöûa beänh, giaûi hoïa. Ñieàu naøy ñuùng nhöng khoâng phaûi hoaøn toaøn chính xaùc trong moïi tröôøng hôïp. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 67 Toùm laïi, trong theá giaùp, coù vaøi theá noùi leân roõ reät moät aûnh höôûng tröïc tieáp, höõu lyù vaø maïnh meõ cuûa 2 cung giaùo, nhöng cuõng coù vaøi theå chæ aûnh höôûng ñeán 1 cung giaùo, coù vaøi theá chæ aûnh höôûng theo moät höôùng suy luaän naøo ñoù maø thoâi. c) Theá nhò hôïp Theá nhò hôïp thaät söï khoâng coù nghóa gì bao nhieâu. Neáu coù, yù nghóa ñoù cuõng khoâng coù trong caùch quyeát ñònh. Ta khoâng theå naøo noùi raèng khi nhò hôïp vôùi cung Taät thì cung Meänh bò chi phoái maïnh meõ bôûi söùc khoûe, beänh, hoïa, cuõng nhö khi nhò hôïp vôùi Töû, ta khoâng theå khaúng ñònh raèng con caùi laø moái quan taâm chính cuûa ñôøi ngöôøi. Yù nghóa cuûa nhò hôïp khoâng maáy döïa vaøo teân cuûa 2 cung nhò hôïp. Ña soá caùc tröôøng hôïp döïa vaøo caùc sao ôû 2 cung ñoù. Söï giaûi ñoaùn vì vaäy chæ neân caên cöù treân caùc sao maø thoâi. 2.- Töông quan giöõa caùc cung qua thôøi gian. Ñeå ñaøo saâu vieäc tìm hieåu ñôøi ngöôøi, khoa Töû-Vi phaân tích ñôøi ngöôøi ra laøm nhieàu giai ñoaïn ngoõ haàu tìm hieåu moãi giai ñoaïn cho phong phuù, cuï theå vaø chính xaùc. Nhöng cung coù lieân laïc vôùi nhau qua thôøi gian goàm coù: Phuùc, Meänh, Thaân vaø caùc cung haïn. a) Lieân laïc giöõa Phuùc, Meänh vaø Thaân Xeùt veà maët thôøi gian, 3 cung naøy noái tieáp nhau: hoï. - Phuùc laø tieàn kieáp con ngöôøi, quaù khöù cuûa con ngöôøi qua cuoäc ñôøi toå phuï, cuûa doøng - Meänh vaø Thaân laø hieän kieáp con ngöôøi, hieän taïi cuoäc soáng cuûa mình, töø luùc sinh ñeâm luùc cheát. Neáu tieàn kieáp chæ ñöôïc moãi moät cung Phuùc moâ taû thì ngöôïc laïi, hieän kieáp ñöôïc 2 cung noùi TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 68 ñeán: ñoù laø Meänh vaø Thaân. Meänh laø thôøi kyø tieàn vaän töø nhoû ñeán khoaûng 30 tuoåi. Thaân laø haäu vaän, sau 30 tuoåi trôû ñi. Qua söï boá trí ñoù ta thaáy khoa Töû-Vi chuû yeáu ñeán hieän kieáp nhieàu hôn, duø khoâng gaït boû, aûnh höôûng cuûa tieàn kieápl. Ñaây laø moät ñaëc ñieåm khaùc nöõa cuûa ñoái töôïng cuûa Töû-Vi hoïc, chuù troïng nghieân cöùu sinh thôøi hôn laø quaù thôøi cuûa con ngöôøi. Tuy nhieân, giöõa tieàn kieáp vaø hieän kieáp phaûi hieåu raèng, khoâng coù söï giaùn ñoaïn naøo. Ñôøi ngöôøi laø moät chuoãi thôøi gian lieân tuïc keùo daøi töø kieáp tröôùc ñeán kieáp naøy. Noùi nhö theá coù nghóa laø cung Phuùc coù aûnh höôûng maät thieát ñeán hai cung Thaân vaø Thaân, cuõng nhö cung Meänh cuûng aûnh höôûng ñeán cung Thaân. Ñeán giai ñoaïn Thaân, phaûi chòu söï tích luõy cuûa hai caáp aûnh höôûng töø Phuùc vaø töø Meänh. Thaønh thöû phaûi xem caû Phuùc, xem Thaân phaûi xem caû Phuùc laãn meänh. Ñoái vôùi hieän kieáp, khoa Töû-Vi xem cung Thaân quan troïng hôn. Voán thieân veà haïnh phuùc theá tuïc, khoa Töû-Vi xem thôøi gian thuï höôûng chung cuoäc raát naëng hoät: thôøi gian ñoù laø haäu vaän, con ngöôøi chín muì veà trí tueä, tình caûm, tích luõy nhieàu kinh nghieäm soáng, ñuû söùc töï laäp, töï tuùc, töï cöôøng, khoâng nhöõng nuoâi soáng ñöôïc mình maø coøn chu caáp ñöôïc cho vôï, con vaø xaõ hoäi. Taùc duïng cuûa Thaân do ñoù roäng raõi vaø tích cöïc hôn taùc duïng cuûa Meänh. Bôûi leõ ñoù neân ngöôøi ta noùi raèng Meänh toát khoâng baèng Thaân toát, coát ñeå nhaán maïnh raèng chính giai ñoaïn thuï höôûng coâng lao cuûa mình môùi ñaùng keå. Neáu thaân xaáu, söï thuï höôûng ñoù hoaëc khoâng coù, hoaëc laø ngaén nguûi. Haïnh phuùc ñaày ñuû ñoøi hoûi phaûi coù thuï höôûng coâng nghieäp do mình taïo cho laâu daøi cho thònh vöôïng, cho vuoâng troøn, cho taøn cuoäc. Coù nhö vaäy, con ngöôøi môùi thaát voïng troïn veïn. b) Moái lieân laïc giöõa Meänh, Thaân vaø cung haïn Laù soá Töû-Vi coù chia Meänh vaø Thaân laøm töøng ñoaïn ngaén 10 naêm moät vaø töøng naêm moät, goïi laø ñaïi haïn vaø tieåu haïn, coát ñeå xem vaøo chi tieát saâu xa hôn nöõa. Ñoái vôùi Meänh coù 3 ñaïi haïn toång quaùt phuû truøm treân döôùi 30 naêm. Ñoái vôùi Thaân coù nhieàu ñaïi haïn coøn laïi, töø khoaûng chaám döùt ñaïi haïn choùt cuûa Meänh cho ñeán luùc cheát. Thoâng thöôøng, khi ñaïi haïn ñeán cung Taät laø con ngöôøi ñaõ giaø, theo nghó cuûa AÙ Ñoâng, treân 52 tuoåi. Neáu tính theo soá cuûa Cuïc thì cung Taät trong Thuûy nhò cuïc bao goàm thôøi gian töø 52 ñeán 63 tuoåi, Thoå nguõ cuïc töø 55 ñeán 64 tuoåi vaø Hoûa luïc cöïc töø 56 ñeán 65 tuoåi. Cung Taät goùp phaàn quyeát ñònh beänh, taät vaø hoïa nhaát laø luùc veà giaø. Thoâng thöôøng, ñeán khoaûng 60 tuoåi, con ngöôøi deã cheát, tröø phi ñoái vôùi moät soá ít ngöôøi ñaëc bieät thoï. Giöõa Meänh, Thaân vôùi caùc haïn cuõng coù söï lieân heä vôùi nhau. Coù quan ñieåm cho raèng ñaïi haïn toát thì hay hôn laø Meänh, Thaân toát. Nhöng, thaät söï chính Meänh, Thaân ñoùng khung caùi toát xaáu cuûa ñaïi haïn. Caùi toát xaáu cuûa ñaïi haïn bieán thieân trong khuoân khoå caùi toát xaáu cuûa Meänh, Thaân laø goác, ñaïi haïn chæ laø ngoïn. Giöõa ñaïi haïn vaø tieåu haïn cuõng vaäy. Ñaïi haïn laø goác cuûa 10 tieåu haïn, quyeát ñònh söï hay dôû toång quaùt cuûa moãi naêm. Tieåu haïn maø toát thì chæ toát boå tuùc chôù khoâng toát ñeán noãi laán aùt caùi xaáu cuûa ñaïi haïn. Hieäu löïc cuûa ñaïi haïn (hay cuûa tieåu haïn) chæ gia giaûm chôù khoâng ñôn ñoäc quyeát ñònh suoân seû nhaát laø caû Meänh, Thaân vaø caùc haïn toát lieân tuïc vaø ñoàng ñeàu. c). – YÙ nghó toaøn dieän cuûa moät soá cung Nhö ñaõ trình baøy, moãi cung laù soá dieãn taû moät phöông dieän cuûa con ngöôøi, moät giai ñoaïn cuûa ñôøi ngöôøi. Ngöôøi xem soá phaûi toång hôïp heát 12 cung môùi coù moät nhaõn quan toaøn cuïc. Ñoù laø noùi chung. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 69 Ñi vaøo chi tieát, ta thaáy coù nhöõng cung coù yù nghóa toaøn dieän, coù nhöõng cung coù yù nghóa cuïc boä, tuøy theo nam soá hay nöõ soá, tuøy theo ñaëc tính rieâng cuûa töøng ngöôøi. 1. Ñoái vôùi treû con döôùi 13 tuoåi Khoa Töû-Vi keùn choïn ñoái töôïng ñeán noãi chæ quan taâm ñeán soá maïng cuûa nhöõng ngöôøi töông ñoái tröôûng thaønh. Nhöõng ñöùa treû döôùi 13 tuoåi, coøn ñöôïc cha meï chaêm soùc bò xem laø vò thaønh nieân veà maët Töû-Vi, laø vì noù chöa ñuû naêng khieáu, chöa ñuû söùc khoûe choáng laïi beänh, taät, hoïa, chöa ñuû nghò löïc ñeå töï ñònh ñoaït ñöôøng loái naøo cho cuoäc ñôøi, chöa bieát coù thoï hay khoâng, vaø leä thuoäc söï chaêm nom cuûa cha meï. Neáu söï chaêm nom naøy thieáu soùt, treû vaãn coù theå cheát duø laù soá ñoù thoï. Hieäu löïc cuûa söï phuø döôõng laán aùt hieäu löïc cuûa ñònh meänh. Vaø chaêng, ngaøy xöa, y hoïc ít tieán boä, con ngöôøi, nhaát laø treû con thöôøng höõu sinh voâ döôõng. Phaûi ñeán moät tuoåi naøo ñoù môùi coù theå xem laø toàn taïi. Döôùi tuoåi ñoù, treû con leä thuoäc maïnh meõ vaøo söï chaêm soùc, vaøo söï ruûi may, vaø beänh taät truyeàn nhieãm, vaøo thôøi tieát…..Töû-Vi aán ñònh moät caùch toång quaùt ñoù laø 13 xem nhö tuoåi thaønh nieân veà maët Töû-Vi. Döôùi tuoåi naøy, ñoái vôùi treû, chæ coù vaán ñeà söùc khoûe, vaán ñeà thoï yeåu laø quan troïng. Thaønh thöû, neáu xem soá treû döôùi 13 thì chæ phaûi xem söùc khoûe vaø trieån voïng toàn taïi. Vì vaäy, caùc cung haïn cuûa treû döôùi 13 chæ coù yù nghóa söùc khoûe, thoï yeåu maø thoâi. Khoa Töû-Vi coù quy ñònh raèng: 1 tuoåi xem thaân, 2 tuoåi xem Taøi, 3 tuoåi xem Taät, 4 tuoåi xem Phu Theâ, 5 tuoåi xem Phuùc, 6 tuoåi xem Quan, 7 tuoåi xem Noâ, 8 tuoåi xem Di, 9 tuoåi xem Töû, 10 tuoåi xem Baøo, 11 tuoåi xem Phuï, 12 tuoåi xem Ñieàn. Nhö vaäy, moãi naêm xem 1 cung, cho ñeán giaùp voøng 12 cung theo thöù töï keå treân. Tuy nhieân, ñieåm caàn löu yù laø vì chæ xem söùc khoûe vaø thoï yeåu, cho neân 12 cung noùi treân phaûi coi nhö 12 cung taät heát, khoâng phaân bieät yù nghóa rieâng cuûa moãi cung. Baát luaän cung naøo cuõng laø cung Taät vaø chæ coù yù nghóa söùc khoûe, thoï yeåu. Chính vì vaäy, cung Taät vaø 11 cung coøn laïi coù yù nghóa toaøn dieän vaø quyeát ñònh cho treû döôùi 13 tuoåi. 2. Ñoái vôùi ngöôøi lôùn Ñoái vôùi ngöôøi lôùn coù söùc khoûe bình thöôøng, coù moät vaøi cung quan troïng coù yù nghóa toaøn dieän vaø quyeát ñònh cuoäc ñôøi. Ñoù laø 3 cung Phuùc, Meänh vaø Thaân. Nhôø theá phoái chieáu vôùi nhöõng cung Taøi, Di, Phu Theâ, Quan, 3 cung naøy goùi gheùm heát caùc neùt chính cuûa nhöõng laõnh vöïc sinh hoaït caên baûn cuûa con ngöôøi, coù aûnh höôûng maïnh meõ treân toaøn cuïc laù soá. Cho neân, ngöôøi ta goïi 7 cung Phuùc, Meänh, Thaân, Taøi, Quan, Di, Phu Theâ laø 7 cung cöôøng. Rieâng ñoái vôùi nöõ meänh, cung Phu ñoùng moät vai troø then choát trong cuoäc ñôøi ngöôøi ñaøn baø. Cung naøy coù yù nghóa cuûa moät cung cöôøng tích cöïc hôn nhöõng cung cöôøng coøn laïi. Sôû dó nhö vaäy vì ngöôøi Trung Hoa xem phaûi xuaát giaù nhö hoaøn toaøn leä thuoäc vaøo ngöôøi choàng, töø söï nghieäp, tieàn baïc cho ñeán tính tình, con caùi, noùi chung haïnh phuùc gia ñaïo raát naëng nghóa cho ñaøn baø. Thaønh thöû cung Phu phaûi ñaëc bieät toát môùi baûo ñaûm ñöôïc haïnh phuùc caên baûn cuûa phuï nöõ. Neáu cung Phu xaáu, cho duø ñöôïc Meänh, Thaân, Phuùc toát, ñaøn baø vaãn gaëp baát haïnh cuûa caûnh giaùn ñoaïn phu theâ (hoaëc baát hoøa, ly taùn, taùi giaù, leõ moïn), khoâng nhöõng aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán ñôøi mình maø coøn di TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 70 luïy ñeán haïnh phuùc con caùi. Söï chi phoái cuûa cung Phu nhö vaäy raát quyeát ñònh, yù nghóa cuûa noù neáu khoâng phaûi laø toaøn dieän thì ít ra cuõng ña dieän vaø maïnh meõ. Ñoái vôùi ngöôøi giaø, söï phaân bieät caùc cung cöôøng vaø nhöôïc khoâng gioáng nhö ñoái vôùi traùng nieân. Nhöõng laõnh vöïc hoaït ñoäng cuûa traùng nieân nhö ngheà nghieäp, tieàn baïc, gia ñaïo khoâng phaûi laø nhöõng laõnh vöïc hoaït ñoäng cuûa boâ laõo. Ñoái vôùi caùc cuï, nhu caàu toái troïng laø söùc khoûe coøn laïi chôù khoâng soáng baèng quan tröôøng thôøi cuoäc. Cung cöôøng cuûa tuoåi giaø coù theå chæ laø Phuùc, Meänh, Thaân, cuõng chæ coù yù nghóa söùc khoûe, thoï yeåu cho caùc cuï maø thoâi. Coøn cung Taät vì chæ söùc khoûe, beänh hoaïn moät caùch tröïc tieáp cho neân trôû thaønh heát söùc quan troïng, khoâng keùm gì cung Phuùc. Coøn ñoái vôùi cung Töû, sôû dó quan troïng vì con ngöôøi giaø troâng mong vaøo söï giuùp ñôõ cuûa con caùi ñeå keùo daøi kieáp soáng. Vì vaäy, xem soá boâ laõo, caàn löu yù ñaùnh giaù laïi yù nghóa vaø taàm quan troïng cuûa cung cöôøng noùi rieâng vaø 12 cung soá noùi chung theo moät höôùng luaän môùi. Ñoái vôùi ngöôøi beänh naëng, coù tính caùch nan y, cung Taät nhaát ñònh trôû thaønh cung cöôøng coù giaù trò khoâng keùm gì cung Phuùc. Söùc khoûe cuûa hoï seõ chi phoái heát caùc laõnh vöïc Quan, Taøi, Phu Theâ, Töû vaø toaøn theå cuoäc ñôøi. Ñoái vôùi ngöôøi troïng beänh hay mang aùc taät, cho duø nhöõng cung Phuùc, Meänh, Thaân, Quan, Taøi coù khaù maø cung taät xaáu thì thoï meänh khoâng laâu, möùc höôûng thuï khoâng beàn, coù theå noùi laø khoâng coù. Ngoaøi ra, ñôøi ngöôøi qua thôøi gian coøn ñöôïc moâ taû trong caùc cung haïn, ñaïi haïn, tieåu haïn. Moãi cung haïn naøy ñeàu coù ñuû yù nghóa veà tieàn baïc, coâng danh, beänh hoïa, ruûi may…chôù khoâng bò ñoùng khung trong yù nghæa cuûa teân cung haïn. Cung haïn, duø chæ chi phoái moät ñoaïn ñôøi, nhöng söï chi phoái ñoù raát roäng raûi. Söï phaân bieät caùc tröôøng hôïp treân cho thaáy khoa Töû-Vi raát töông ñoái trong vieäc nhaän ñònh veà caùc cung. Caùc cung thay ñoåi taàm quan troïng tuøy theo nam nöõ, tuøy theo treû con hay ngöôøi lôùn, tuøy theo traùng nieân hay boâ laõo, tuøy theo ñaëc tính cô theå hay ñaëc tröng quan yeâu cuûa ngöôøi ñôøi. Caùc cung phaûi ñöôïc quan nieäm moät caùch linh ñoäng theo töøng ngöôøi vaø töøng thôøi gian. Noù khoâng bao giôø coù nghóa nguyeân thuûy moät khi coù söï phoái trí môùi trong moät thôøi haïn môùi. Tinh thaàn dòch lyù vaø yù nieäm ñoäng trong khoa Töû-Vi tuy tieàm aån, laïi voâ cuøng quan troïng. Chöông saùu NHAÄN ÑÒNH VEÀ CAÙC SAO Quan nieäm caàn coù veà caùc sao Yù nghóa caùc sao - Caùc loaïi yù nghóa - Yù nghóa lieân ñôùi - Yù nghóa linh ñoäng TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 71 Soá löôïng caùc sao. - Quan nieäm Vieät Nam - Quan nieäm Trung Hoa Ñoä soá caùc sao Aâm Döông Nguõ Haønh caùc sao. - Coâng duïng cuûa AÂm Döông Nguõ Haønh - Haäu quaû thöïc tieãn treân laù soá. Nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät - Voâ chính dieän - Sao Tuaàn, sao Trieät, sao löu ñoäng. - Sao Meänh chuû, sao Thaân chuû Caùc phuï luïc. A. QUAN NIEÄM CAÀN COÙ VEÀ CAÙC SAO. Laù soá Töû-Vi söû duïng 111 vì sao goàm 14 chính tinh vaø 97 phuï tinh. Moãi sao coù moät soá yù nghóa veà con ngöôøi vaø vaän meänh caù nhaân, ñoàng thôøi cuõng mang ñoä soá vaø ñaëc tính AÂm Döông nguõ haønh cuûa vuõ truï. Do danh hieäu, ñoä saùng vaø theå tính AÂm Döông nguõ haønh naøy, maø moãi ngöôøi quan nieäm moät khaùc veà caùc sao. a) Quan ñieåm sao laø tinh tuù Coù quan ñieåm cho raèng sao laø moät tinh tuù vaø khi öùng chieáu vaøo giôø sinh cuûa caù nhaân, seõ quyeát ñònh caù tính vaø höôùng ñi cuûa ñôøi ngöôøi gioáng nhö ñaëc tính vaø quyû ñaïo cuûa haønh tinh. Quan ñieåm naøy khoâng nhöõng ñaõ nhaân caùch hoùa tinh tuù, maø coøn ban cho tinh tuù treân trôøi khaû naêng chæ ñaïo höôùng ñi ngöôøi ñôøi döôùi theá. b)Quan ñieåm sao laø thaàn linh Coù quan ñieåm cho raèng sao khoâng phaûi laø tinh tuù coù phaân tính vaø coù nhaân meänh, laïi lyù do raèn tinh tuù chæ laø moät vaät chaát, khoâng coù linh hoàn, phaûi chòu söï chi phoái cuûa söùc huùt caùc ñònh tinh khaùc, khoâng mang moät quyeàn löïc naøo khaû dó aûnh höôûng ñeán vaän meänh con ngöôøi ñöôïc. Quan ñieåm naøy cho raèng, sao trong Töû-Vi coù theå xem nhö nhöõng thaàn linh vaïn naêng coù theå xeppjhk Vaïn naêng coù theå xeáp ñaët soá vaän cuûa nhaân loaïi, ban cho ngöôøi ñôøi caù tính naøy, caù tính noï, cuoäc ñôøi theá naøy, theá khaùc. Nhöõng thaàn linh ñoù gioáng nhö thaàn ñònh meänh, kieåu nhö Nam Taøo, Baéc Ñaåu cuûa coå truyeän thôøi gian, coù hình ngöôøi, coù nhaân tính, nhaát laø coù quyeàn keùo daøi hay keát thuùc cuoäc ñôøi cuûa ngöôøi phaøm tuïc. Quan ñieåm caùc sao nhö thaàn linh ñaõ baøi baùc quan ñieåm caùc sao laø tinh tuù. Duy caû hai quan ñieåm ñeàu gioáng nhau ôû choã cuøng ban cho sao moät quyeàn löïc vaïn naêng, chi phoái tröôùc vaän soá caù nhaân. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 72 Ñöùng tröôùc söï phaân tranh ñoù, ta theo quan ñieåm naøo? Sao load caùi gì? Phaûi chaêng laø tinh tuù? Phaûi chaêng laø linh thaàn? c) Quan ñieåm sao laø yeáu toá nhaân baûn Theo thieån nghó, “sao” trong laù soá Töû-Vi khoâng phaûi load tinh tuù, duø laø tinh tuù ñöôïc nhaân caùch hoùa. Noù khoâng coù moät quyeàn löïc naøo khaû dó quyeát ñònh con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Maët khaùc, “sao” cuõng khoâng phaûi laø linh thaàn, bôûi leõ khoâng coù moät linh thaàn naøo phuø hoä maïng con ngöôøi keát. Thieát nghó taùc giaû khoa Töû-Vi, Traàn Ñoaøn ñaõ khoâng tinh tuù hoùa, cuõng nhö ñaõ khoâng thaàn huyeàn hoùa caùc sao. “sao” chæ load moät teân goïi ñeå chæ nhöõng yeáu toá cuûa con ngöôøi vaø cuûa ñôøi ngöôøi. Con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi bò chi phoái bôûi nhieàu yeáu toá, nhieàu ñoäng löïc. Ví duï nhö con ngöôøi chòu söï chi phoái cuûa theå xaùc, cuûa linh hoàn, cuûa trí tueä, cuûa tình caûm, cuûa khaùt voïng, cuûa khaû naêng, cuûa tính tình, cuûa baûn naêng, cuûa xu höôùng, cuûa maëc caûm, cuûa töôûng töôïng, cuûa kyù öùc, cuûa töï aùi…..v.v….caùc thöù ñoù goïi chung laø yeáu toá caù nhaân. Coøn ñôøi ngöôøi thì bò chi phoái bôûi tieàn baïc, bôûi quyeàn danh, bôûi tai hoïa, bôûi caùi cheát, bôûi xaõ hoäi, bôûi vaên hoùa…v.v..caùc thöù ñoù goïi load yeáu toá cuoäc ñôøi. Khoa Töû-Vi ñaõ lieät keâ taát caû caùc yeáu toá caù nhaân vaø yeáu toá cuoäc ñôøi, goïi chung caùc yeáu toá ñoù laø “sao”, ñaët cho moãi yeáu toá moät danh hieäu cho deã goïi. Teân goïi chæ laø moät öôùc leä. Vì laø öôùc leä cho neân khoâng quan troïng. Caùi quan troïng ôû ñaây chính laø noäi dung. Traàn Ñoaøn ñaõ ñaët cho moãi sao moät noäi dung, noùi deã hieåu laø moät soá yù nghóa. Yù nghóa ñoù lieân quan ñeán caù nhaân con ngöôøi vaø ñeán cuoäc ñôøi con ngöôøi. Yù nghóa ñoù dieãn xuaát caùc tröôùc chi phoái caù nhaân vaø chi phoái cuoäc ñôøi. Quan nieäm cuûa Traàn Ñoaøn coù leõ chæ coù theá. Ñoù laø moät quan nieäm nhaân baûn veà caùc sao, xem caùc sao nhö moät thaønh phaàn cuûa con ngöôøi, moät ñoäng löïc cho caù nhaân, cho cuoäc soáng nhaân loaïi. Traàn Ñoaøn khoâng nhìn leân trôøi ñeå tìm hieåu con ngöôøi maø nhìn vaøo con ngöôøi ñeå tìm hieåu noù. Oâng khoâng nhìn leân tinh tuù ñeå doø vaän meänh nhaân loaïi, maø nhìn vaøo con ngöôøi ñeå noùi leân vaän meänh ñoù. Oâng cuõng khoâng nhìn vaøo linh hoàn naøo ñeå hoûi vaän meänh cuûa ai maø chuù muïc phaân tích caùc yeáu toá cuûa con ngöôøi bieát vaän meänh ngöôøi ñoù. Neáu teân goïi yeáu toá coù truøng hôïp vôùi teân tinh tuù thì söï truøng hôïp naøy khoâng coù yù nghóa caùc yeáu toá ñoù laø tinh tuù. Coù theå Traàn Ñoaøn möôïn teân tinh tuù ñeå meänh danh caùc yeáu toá con ngöôøi ñeå cho khoa Töû-Vi cuûa oâng coù chuùt ít maøu saéc cuûa vuõ truï. Nhöng, caùch möôïn teân khoâng laøm maát ñi tính caùch nhaân baûn cuûa nhöõng yeáu toá lieät keâ. Toùm laïi, sao trong khoa Töû-Vi khoâng coù nghóa laø tinh tuù, cuõng khoâng phaûi laø teân cuûa linh thaàn naøo. Ñoù chæ laø teân goïi caùc yeáu toá cô baûn cuûa con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Nhôø loái quan nieäm nhaân baûn ñoù, ta môùi coù theå ñaùnh giaù khoa Töû-Vi theo nhu caàu pheâ bình moät boä moân khoa hoïc nhaân vaên, töùc laø ñaùnh giaù ñoái töôïng phöông phaùp, trieát lyù tieàm aån cuûa khoa naøy. B. – NHAÄN ÑÒNH VEÀ YÙ NGHÓ CAÙC SAO Vì khoa Töû-Vi nghieân cöùu con ngöôøi vaø cuoäc ñôøi cho neân ñaõ ñaët cho caùc sao nhöõng yù nghóa, chæ coù lieân heä ñeán caù tính vaø cuoäc ñôøi moãi ngöôøi maø thoâi. 1.- Chín loaïi yù nghóa Neáu kieåm tra vaø xeáp loaïi ñöôïc caùc yù nghóa caùc sao, ta coù theå chia laøm 9 loaïi nghóa, lieät keâ döôùi ñaây: TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 73 a) YÙ nghóa cô theå (signification anatomlque): ñoù laø yù nghóa lieân heä ñeán moät hay nhieàu boä phaän trong cô theå con ngöôøi. Ví duï nhö Phöôïng Caùc chæ tai. Long Trì chæ loã muõi, Hoùa Kî chæ caùi löôõi. b) Yù nghóa töôùng maïo (signification morphologique): ñoù laø yù nghóa veà hình töôùng, dung nhan, dieän maïo. Ví duï nhö Kinh Döông ôû Meänh thì thaân mình cao vaø thoâ, maët choaét, da xaùm, maét loài, coù söùc khoûe. c) YÙ nghóa beänh lyù(signification pathlogique): ñoù laø yù nghóa lieân quan ñeán beänh hay taät cuûa moät boä phaän cô theå. Ví duï nhö Tang Moân, Baïch Hoå chæ beänh ñau tim, yeáu tim, teâ thaáp, thieáu maùu, caêng maïch maùu. d) Yù nghóa tính tình(signification carateùrologique): lieân quan ñeán taâm ñòa, loøng daï con ngöôøi. Ví duï nhö Moäc Duïc chæ söï chöng dieän, xa hoa, Thaùi Tueá chæ tính ña ngoân, ngoài leâ ñoâi maùch, Thai chæ söï daâm duïc. e) Yù nghóa ngheà nghieäp(signification professionelle) lieân quan ñeán naêng khieáu, taøi naêng, khaû naêng, ngheà nghieäp, chí höôùng. Ví duï nhö Xöông Khuùc, Taáu Thö laø giaùo sö, Thaùi Tueá, Quan Phuø laø luaät sö, Saùt Phaù, Lieâm Thanh laø quaân nhaân. f) Yù nghóa taøi loäc(signification financieøre) lieân quan ñeán cuûa caûi, tieàn baïc, ñoäng saûn. Ví duï nhö Hoùa Loäc chæ söï ñaéc taøi, Ñaåu Quaân chæ söï giöõ cuûa. g) Yù nghóa ñieàn saûn(signification mobiflieøre) lieân quan ñeán baát ñoäng saûn nhö nhaø, ñaát, ruoäng, xí nghieäp. Ví duï nhö Thaùi Aâm vaø Long Trì, Phöôïng Caùc chæ nhaø laàu. h) Yù nghóa phuùc hoa(signification relative au bonheur ou aumailheur) lieân quan ñeán söï yeåu, söï tai hoïa, söï mai maén hay söï traéc trôû. Ví duï nhö Thieân Giaûi chæ söï heân may ñaëc bieät, Phuïc Binh chæ söï maát troäm. Ñaøo Hoa vaø Thai chæ söï maát trinh. i) Yù nghóa vaät duïng(signification relative aø l’obfet) lieân quan ñeán moät soá ñoà vaät gia duïng, thöùc aên, thöùc uoáng, ñoà tang cheá, gia suùc. Ví duï nhö Thieân Y laø quaàn aùo, Thieân Maõ laø xe coä, Tham Lang laø thòt. Leõ dó nhieân, khoâng phaûi sao naøo cuõng coù ñuû 9 nghóa neâu treân. Coù sao coù 2 nghóa, coù sao coù 6 hay 7 nghóa. Thoâng thöôøng nhöng sao coù nhieàu nghóa ñeàu quan troïng, ñaëc bieät load nhöõng yù nghóa thuoäc phuù, quyù, thoï coù aûnh höôûng ñeán cuoäc ñôøi, ñeán haïnh phuùc con ngöôøi, theo yù höôùng ñoù, ña soá chính tinh ñeàu coù nhieàu nghóa, ñaëc bieät laø yù nghóa lieân heä ñeán nhaân caùch, phuù caùch vaø thoï caùch. Vì vaäy, chính tinh quan troïng hôn caùc phuï tinh. Neáu trong soá phuï tinh, sao naøo coù nhieàu nghóa chöøng naøo thì sao ñoù caøng quan troïng, baát luaän caùt tinh hay hung tinh. Sao hung coøn coù taàm quan troïng khaùc vì noù phaù hay cheá giaûm nhieàu caùi hay cuûa caùt tinh. Ñoù laø noùi veà yù nghóa cô höõu cuûa moãi sao. Treân thöïc teá, sao khoâng ñöùng rieâng moät mình maø bao giôø cuõng soáng chung vôùi nhieàu sao khaùc. Ñieàu ñoù phaûi xeùt ñeán ñaëc tính lieân ñôùi giöõa caùc sao. 2. – YÙ nghóa lieân ñôùi giöõa caùc sao Ñi chung vôùi sao khaùc, sao khoâng coøn giöõ yù nghóa nguyeân thuûy nöõa. Traùi laïi, yù nghóa cô höõu ñöôïc maïnh theâm hay yeáu ñi theo moät heä soá naøo ñoù tuøy theo ñi chung vôùi sao ñoàng loaïi hay khaùc loaïi. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 74 Tröôùc heát, tính caùch lieân ñôùi ñöôïc theå hieän qua caùc sao ñoàng cung. Noùi nhö theá coù nghóa laø caùc sao ñoàng cung seõ coù nghóa keùp chöù khoâng coù nghóa ñôn. Ví duï nhö sao Ñaøo Hoa(chæ neát ña tình, tính ñaéc meøo, ñaéc keùp) ñi vôùi sao Thai (chæ söï giao hôïp nam nöõ) seõ coù nghóa maïnh hôn: ñoù laø con ngöôøi chaúng nhöõng laúng lô maø coøn sa ñoïa, töùc laø hoa nguyeät tö töôûng trong haønh ñoäng, ham thích caû aùi tình tinh thaàn laãn aùi tình theå xaùc, ñeán möùc ñoä raát laø phoùng tuùng, haàu nhö khoâng töï cheá ñöôïc. Ví duï nhö sao Thieân Cô coù nghóa ghen tuoâng, ñi vôùi sao Phuïc Binh thì neát ghen ñoù raát quaù khích, chaúng nhöõng coù trong noäi taâm maø coøn theå hieän baèng haønh ñoäng nhö baét ghen, rình raäp, gaây tai tieáng cho choàng vôï. Ví duï nhö Hoùa Khoa chæ hoïc vaán cao, neáu ñoàng cung vôùi Ñòa Kieáp thì trình ñoä hoïc vaán ñoù bò giaûm xuoáng hoaëc cao maø thi cöû raát laän ñaän, phaûi rôùt nhieàu keo. Ñaøo Hoa laø höõu tình ñi vôùi Thaùi Tueá laø ñieâu ngoa thì chæ caùi ñeïp maø voâ duyeân, maát duyeân……….hai sao ñoàng cung nhaát ñònh phaûi taêng cöôøng yù nghóa cho nhau. Söï ñoàng cung keát hôïp nhöõng sao thaønh boä, laøm cho yù nghóa giöõa nhöõng sao trong boä maïnh meõ vaø tröïc tieáp hôn, giuùp ngöôøi xem soá keát luaän maïnh daïn hôn. Ôû thöù baäc thaáp hôn laø söï lieân ñôùi do söï phoái chieáu. Ôû theá xung chieáu thì möùc ñoä lieân ñôùi maïnh, ôû theá tam chieáu thì keùm maïnh meû, ôû theá nhò hôïp hoaëc giaùp thì caøng giaùn tieáp hôn nöõa. Nhöng ñoù laø nguyeân taéc. Treân thöïc teá, ít khi ngöôøi ta phaân bieät tinh vi nhö vaäy. Nhieàu luùc, söï phaân bieät quaù tinh vi coù khi ñöa ñeán sai laàm. Cho neân heã thaáy ñuû boä thì coù theå quyeát ñoaùn, khoâng caàn quan taâm laém ñeán theá phoái chieáu. Söï phaân bieät chæ neân coù ñoái vôùi söï hoäi chieáu vaø söï cung maø thoâi. Tính caùch lieân ñôùi giöõa caùc sao caøng roõ reät khi coù söï hoäi tuï ñoâng ñaûo giöõa nhöõng sao cuøng ñaëc tính – ví duï nhö vaên tinh vôùi vaên tinh, voõ tinh vôùi voõ tinh, quyeàn tinh vôùi quy tinh, taøi tinh vôùi quyù tinh – duø söï hoäi tuï ñoù do hoäi chieáu, tieáp giaùp, nhò hôïp hay ñoàng cung. Ñoù laø nhöõng boä sao keát hôïp thaønh moät caùch. Trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá, caùch ñaõ ñöôïc ñònh nghóa nhö moät tình traïng toång quaùt vaø ñaày ñuû veà nhöõng neùt noåi baät trong caù tính hay trong cuoäc ñôøi con ngöôøi. Caùch laø moät toång hôïp nhieàu neùt caù tính nhoû, nhieàu neùt vaän meänh nhoû thaønh moät phong thaùi, moät coát caùch lôùn, coù theå xem nhö tính neát troäi yeáu nhaát cuûa caù nhaân hay ñaëc ñieåm quan troïng nhaát cuûa vaän meänh. Thaønh thöû, thuaät giaûi ñoaùn Töû- Vi ñoøi hoûi ta phaûi tìm kieám caùc caùch, nhaát laø caùc caùch quan troïng, nghóa laø caùch phuù quyù vaø thoï. Neáu coù söï hoäi tuï caùc sao ñoàng chaát thì goïi laø thuaàn caùch. Neáu coù söï hoäi tuï giöõa caùc sao ñoàng tính vaø caùc sao khaùc tính thaønh hai caùch khaùc nhau thì goïi laø taïp caùch. Neáu taïp caùch khoâng choái nhau quaù ñaùng thì ñôõ. Coøn neáu choûi nhau ñeán noãi töông phaûn laãn nhau thì goïi laø phaù caùch, töùc laø caùch naøy phaù caùch kia, laøm giaûm, laøm maát ñi caùi hay cuûa caùch kia. Trong tröôøng hôïp coù taïp caùch, ta phaûi tìm öu caùch, nghóa laø caùch naøo troïng yeáu nhaát ñeå caân nhaéc. Toùm laïi, söï lieân ñôùi giöõa caùc sao chaúng nhöõng coù giöõa hai sao rieâng reõ maø coøn coù nhieàu boä sao keát hôïp thaønh caùch. Phöông phaùp toång hôïp ñoøi hoûi ngöôøi xem soá phaûi gheùp nghóa ñeå tìm bieán nghóa phong phuù. Coù nhö vaäy, vieäc xem soá môùi roõ, cuï theå vaø chính xaùc ñöôïc. 3. – YÙ nghóa linh ñoäng cuûa caùc sao Söï lieân ñôùi giöõa caùc sao laøm cho yù nghóa caùc sao theâm phaàn linh ñoäng. Ngoaøi ra, söï linh ñoäng coøn baét nguoàn töø nhieàu yeáu toá khaùc nöõa, lieät keâ döôùi ñaây: a) Yeáu toá thôøi gian TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 75 Khoâng bao giôø moät sao giöõ nguyeân yù nghóa trong suoát ñôøi ngöôøi. Traùi laïi, yù nghóa ñoù thay ñoåi cöôøng ñoä tuøy theo tuoåi taùc cuûa moãi ngöôøi. Ví duï nhö sao Ñaøo Hoa, Hoàng Loan chæ söï trai gaùi, söï bay böôùm chæ maïnh nghóa vôùi ngöôøi coøn treû, coøn nhan saéc, coøn söùc löïc. Noù seõ giaûm cöôøng ñoä khi con ngöôøi luoáng tuoåi, hoa taøn nhuïy röõa, baát löïc. Sao Thieân Truø chæ khaû naêng aên nhaäu, chæ maïnh meõ khi con ngöôøi coøn cöôøng traùng. Nhaát ñònh söùc aên, söùc nhaäu naøy phaûi giaûm, coù khi maát haún khi con ngöôøi giaø yeáu. Nhöõng ai tham lam, muoán caûi soá, khoâng thaáu hieåu dòch lyù cuûa caùc sao qua thôøi gian, eùp Ñaøo Hoa phaûi phuïc vuï cho tuoåi giaø, hoaëc eùp Thieân Truø phaûi thoûa maõn moät boä maùy tieâu hoùa ñaõ hoûng, thöôøng gaùnh phaûi baát lôïi. Vì theá caàn lónh hoäi saâu saéc caùi lyù töông ñoái cuûa sao töø caùi lyù töông ñoái cuûa ñôøi ngöôøi. b) Yeáu toá baûn chaát caùc sao Coù moät soá sao toát hay xaáu tuøy theo naèm ôû cung ban ngaøy hay ban ñeâm, ñoàng thôøi cuõng coù sao toát veà maët naøy maø xaáu veà maët kia. Ví duï: Thaùi Aâm, Thieáu AÂm chæ toát khi ñoùng ôû caùc cung ban ñeâm, Thaùi Döông, Thieáu Döông toát hôn ôû caùc cung ban ngaøy. Maët khaùc, Thaùi AÂm, Thaùi Döông saùng raát lôïi cho hoïc vaán, taøi loäc, coâng danh, nhöng laïi baát lôïi cho thaàn kinh. Haàu heát nhöõng ai coù sao naøy ñeàu bò cheát yeåu, bò beänh taâm linh, bò caêng thaúng tinh thaàn, bò aùp huyeát cao, maát nguû, öu tö nhieàu, nhaát laø luùc tuoåi ñaõ xeá chieàu. Ví duï khaùc laø hai sao Ñaøo, Hoàng. Hai sao naøy chæ toát neáu ñoùng ôû cung ban ngaøy, nhaát laø luùc bình minh, luùc hoa ñang nôû, ñöôïc ngöôøi ngaém soi chieâm ngöôõng. Neáu Ñaøo, Hoàng nôû veà ñeâm, tuy cuõng höõu tình. Song, khoâng ñöôïc raïng rôõ vì ít ngöôøi bieát ñeán. Ôû vò trí tröa vaø saåm toái, Ñaøo, Hoàng maát ñi nhieàu höông vò vaø thi vò. Cuõng trong chieàu höôùng ñoù, Töû-Vi ôû Thìn hay Ngoï nhaát ñònh phaûi röïc rôõ hôn ôû Tuaát hoaëc ôû Tyù: ñoù laø tröôøng hôïp ngöôøi coù tieáng taêm, coù uy tín, ñöôïc yeån vinh, khaùc vôùi nhöõng keû tuy coù thöïc taøi maø aâm thaàm, chæ coù tieáng ñoái vôùi nhöõng ai bieát roõ mình maø thoâi. Caùc sao coøn linh ñoäng tuøy theo vò trí truù ñoùng. Chaúng haïn nhö taøi tinh thì maõnh löïc seõ cao ôû cung Taøi vaø Ñieàn, quy tinh thì maïnh ôû Quan, Meänh vaø Thaân, phuùc tinh thì maïnh ôû Phuùc. Maët khaùc, caùc nam ñaåu ñi chung vôùi nhau thì linh ñoäng hôn laø keát hôïp vôùi baéc ñaåu. Nhöõng trôï tinh cho nam ñaåu seõ taêng cöôøng yù nghóa cho nam ñaåu…….. c) Yeáu toá vò trí cuûa caùc sao Phöông vò caùc sao quyeát ñònh moät phaàn söï toát xaáu cuûa sao. Ví duï nhö taøi tinh phaûi ôû cung Taøi Ñieàn, quyù tinh ôû cung Quan, phuùc tinh ôû cung Phuùc. Sao Thaùi Döông vaø Thieáu Döông chæ toát khi ñoùng ôû cung ban ngaøy vaø höôùng Ñoâng, Thaùi AÂm, Thieáu AÂm ôû cung ban ñeâm vaø höôùng Taây. Ñoù laø caùc tröôøng hôïp thuaän vi hoaëc hôïp vi. Ôû vò trí thuaän hôïp, sao seõ phaùt huy heát uy löïc cuûa noù. Ngöôïc laïi, laïi nghòch vi. Ví duï nhö Hoùa Quyeàn ôû cung Noâ thì bò ngöôøi khaùc aùp cheá. Noùi roäng ra, thuaän vò maø toïa thuû thì hay hôn thuaän vò maø hoäi chieáu. Vieäc duï nhö Hoùa Quyeàn toïa thuû taïi cung Quan dó nhieân phaûi ñeïp hôn xung chieáu, tam chieáu, tieáp giaùp hay nhò hôïp vôùi cung Quan. Töû-Vi thuû Meänh bao giôø cuõng hay hôn chieáu hay giaùp Meänh. Quy taéc naøy chæ gaëp moät ít ngoaïi leä, chaüng haïn nhö ñoái vôùi AÂm, Döông, Taû, Höõu. Cung naøo ñöôïc AÂm Döông saùng suûa hoäi chieáu thì ñeïp hôn laø ñöôïc AÂm Döông toïa thuû. Coù ngöôøi cho Taû, Höõu giaùp thì toát hôn Taû Höõu toïa thuû. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 76 d) Yeáu toá hoäi tuï Hoäi tuï laø taäp trung vaøo moät cung, hoaëc do söï ñoàng cung, hoaëc do söï xung chieáu, hoaëc do söï tam chieáu, hoaëc do söï nhò hôïp vaø keùm nhaát laø do söï tieáp giaùp. Khi ñöôïc hoäi tuï, caùc sao trôï löïc laãn nhau. Ñieàu naøy khieán cho yù nghóa nguyeân thuûy cuûa sao ñöôïc maïnh theâm. Ví duï nhö caùch Töû Phuû Vuõ Töôùng hoäi hoïp nhau seõ cheá caùi xaáu cuûa nhieàu saùt tinh haïng naëng. Kho, Quyeàn Loäc lieân chaâu cuõng laøm cho söï hoäi tuï naøy nhö moät caùi trôùn, laøm gia taêng toác löïc cho caùi maùy. Maùy coù trôùn thì söùc laên seõ maïnh hôn. Ñoù laø noùi theo höôùng coù lôïi. Veà höôùng baát lôïi cuõng vaäy. Khi gaëp saùt tinh hoäi tuï, hoïa voâ ñôn chí, hoïa coù theå ñi lieàn nhau, hoïa naøy loâi keùo hoïa kia. Cuï theå nhö bò beänh thì hao tieàn, hao söùc coù theå phaûi maát vieäc hay phaù saûn. Toùm laïi, söï hoäi tuï laøm cho caùc sao theâm linh ñoäng, hoaëc toát hôn, hoaëc xaáu hôn. Ngöôøi xem soá phaûi laûnh hoäi cho ñuùng möùc caùi trôùn trong caùi maùy. Phaûi phaân bieät vaø ñaùnh giaù ñeán nôi ñeán choán cô naêng(faculteù intrineøque) vaø ñoäng naêng (valeur cineùtique, valeur ajouteùe) cuûa sao. Ñoäng naêng coù theå ví nhö trò giaù gia taêng cuûa sao. e) Yeáu toá AÂm Döông nguõ haønh Neáu söï hôïp vò laøm taêng nghóa caùc sao thì söï thuaän lôïi veà AÂm Döông nguõ haønh cuõng goùp phaàn taïo theâm taùc duïng ñoù. Moät sao thuaän AÂm Döông nguõ haønh vôùi cung toïa thuû laøm taêng lôïi ñieåm, neáu nghòch thì baát lôïi nhieàu hôn. Yeáu toá AÂm Döông nguõ haønh coù yù nghóa töông töï nhö yeáu toá hoäi tuï. f) Yeáu toá thöïc taïi Danh töø yeáu toá thöïc taïi ñöôïc duøng ôû ñaây ñeå chæ nhöõng yeáu toá beân ngoaøi coù aûnh höôûng boå tuùc vaøo yù nghóa nguyeân thuûy cuûa caùc sao. Ví duï nhö hai sao Thieân Quan, Thieân Phuùc vaø Meänh chæ söï giuùp ñôõ cuûa mænh cho ngöôøi khaùc hay söï giuùp ñôõ cuûa ngöôøi khaùc cho mình. Leõ dó nhieân, muoán ñaùnh giaù ñuùng möùc hieu ä löïc cuûa hai sao naøy caàn phaûi bieát roõ ñöông soá thì aân boá ñöùc ñeán möùc naøo cho thieân haï möùc ñoä aân ñöùc naøy khaùc nhau giöõa hai ngöôøi. Moät ngöôøi coù tinh thaàn xaõ hoäi, coù oùc vò tha, thöôøng hay laøm coâng taùc xaõ hoäi, coù ñuû phöông tieän ñeå ban boá aân ñöùc aét coù uy tín vaø haäu thuaãn lôùn hôn ngöôøi thieáu phöông tieän, thieáu tö theá ñeå laøm vieäc xaõ hoäi. Maët khaùc, caûi caùch taïo aân ñöùc cuõng aûnh höôûng nhieàu ñeán haäu thuaãn ñoù. Moät ngöôøi coù tieàn, duøng tieàn cuùng chuøa vaø moät ngöôøi coù tieàn duøn tieàn ñeå laøm coâng taùc xaõ hoäi thieát thöïc ôû ñôøi( giuùp ñôõ coâ nhi, möu sinh cho treû ngheøo, baûo trôï vaên hoùa…..) thì hieäu löïc cuûa Thieân Quan, Thieân Phuùc giöõa hai ngöôøi phaûi khaùc xa nhau. Thoâng thöôøng, ngöôøi ñoaùn soá khoù bieát nhöõng yeáu toá thöïc taïi nhö vaäy, cho neân ñaùnh giaù cao caùc sao, hoaëc quaù thaáp, hoaëc chung chung, khoâng dieãn taû ñuùng möùc hieäu löïc thöïc teá cuûa sao. Yeáu toá thöïc taïi coøn bao haøm caû hoaøn caûnh, caû giai caáp cuûa con ngöôøi. Laù soá laø ngöôøi muø, khoâng thaáy ñöôïc hoaøn caûnh, giai caáp ñoù. Ñoaùn soá maø chæ caên cöù vaøo laù soá, baát chaáp hai yeáu toá thöïc taïi naøy cuõng deã sai laàm. Trong chöông noùi veà Thuaät giaûi ñoaùn laù soá, ta coù dòp phaân bieät taàm quan troïng cuûa caùc yeáu toá hoaøn caûnh, giai caáp. g) Yeáu toá ñoä soá Ñoä soá laøm taêng theâm tính chaát linh ñoäng cuûa noù. Ñieåm naøy ñöôïc ñeà caäp ôû muïc rieâng, cuõng trong chöông naøy, cho deã phaân bieät. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 77 C. – NHAÂN ÑÒNH VEÀ SOÁ LÖÔÏNG CAÙC SAO Khoa Töû-Vi xuaát hieän caùch ñaây hôn 10 theá kyû. Vì söï chöùng nghieäm cuûa boä moân naøy treân nhieàu lónh vöïc sinh hoaït con ngöôøi cho neân coù raát nhieàu keû hieáu kyø hoïc, tìm xem, tìm khaûo cöùu. Taùc giaû veà Töû-Vi hoïc keå ra raát ñoâng, lôùp taùc giaû Trung Hoa, lôùp taùc giaû Vieät Nam. Khi khoa Töû-Vi ñöôïc du nhaäp vaøo Vieät Nam, hoïc giaû laïi sao cheùp vaø bình chuù theâm, nhöng laïi khoâng theo nguyeân taéc sö phaïm, laãn loän nguyeân taéc vôùi bình chuù, chöa keå hoï cheá bieán laïi khaù nhieàu. Vì nhöõng lyù do ñoù, ñoái vôùi caùc sao, söï tranh chaáp giöõa caùc taùc giaû khoâng theå traùnh ñöôïc, nhaát laø veà soá löôïng caùc sao söû duïng trong laù soá. Veà soá löôïng, töïu trung coù hai quan nieäm: moät cuûa Vieät Nam vaø moät cuûa Trung Hoa noùi chung. 1. Quan nieäm Vieät Nam Ngöôøi Vieät Nam hoïc Töû-Vi cuûa Trung Hoa, nhöng laïi khoâng neä coå, ñaõ tìm caùch öùng bieán, thích nghi theo nhu caàu cuûa daân toäc tính. Cho neân, Vieät Nam ñaõ loaïi boû moät soá sao vaø coøn cho theâm moät soá sao khaùc, khoâng coù trong nguyeân taùc cuûa Traàn Ñoaøn. Toång soá sao maø Töû-Vi Vieät Nam söû duïng laø 111, goàm 14 chính tinh, 97 phuï tinh. Caùc taùc giaû Vieät Nam haàu nhö ñoàng nhaát veà soá löôïng naøy. Teân goïi caùc ngoâi sao naøy ñaõ ñöôïc daãn giaûi ñaày ñuû trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá. Tuy nhieân, vì Vieät Nam vöøa coùp nhaët, vöøa cheá bieán cho neân khoâng chaéc phaûn aûnh ñuùng quan nieäm chính toâng vaø nguyeân thuûy cuûa Trung Hoa veà soá löôïng vaø teân goïi caùc sao. Saùch Töû-Vi Vieät Nam khoâng heà lieät keâ sao naøo nguyeân goác Trung Hoa, sao naøo Vieät Nam boå tuùc. Vieäc khía caïnh Töû-Vi ôû Vieät Nam. Vì khoâng ñöôïc toå chöùc neân chæ coù tính caùch caù nhaân khoâng theo phöông phaùp sö phaïm, chöa keå naïn thieáu saùch, thieáu Haùn hoïc, thieáu dòch thuaät. 2. – Nhöõng quan nieäm Trung Hoa Chính ngöôøi Trung Hoa cuõng baát nhaát veà soá löôïng caùc sao. Taùc giaû Trung Hoa naøo cuõng töï nhaän laø ñaõ tham chieáu Traàn Ñoaøn, nhöng laïi lieät keâ soá sao vaø teân sao khoâng ñoàng nhaát. a) Xuaát xöù thöù nhaát maø toâi söu taäp ñöôïc laø quyeån Tö-Vi Ñaåu Soá Toaøn Thö do hai taùc giaû Phan Hy Doaõn vaø Döông Nhaát Vuõ boå tuùc vaø nhuaän saéc saùch cuûa Traàn Ñoaøn ñöôïc nhaø Höông Caûng-Coân Luaân xuaát baûn vaøo ñaàu 1972 taïi Hoàng-Koâng. Saùch naøy chæ keå coù 82 sao, noùi laø cuûa Traàn Ñoaøn ñaët ra, goàm: - 19 chính tinh(Loäc Toàn, Vaên Xöông, Vaên Khuùc, Taû Phuø, Höõu Baät ñöôïc coi laø 5 chính tinh). - 63 phuï tinh, trong ñoù ñaùng keå laø coù 2 sao Phi Lieâm vieát khaùc nhau (xin xem phuï luïc I ôû cuoái chöông naøy). b) Xuaát xöù thöù hai laø quyeån Phi Tinh Töû-Vi Ñaåu Soá do moät nhoùm bieân taäp Vaên Nguyeân Thö Cuïc Ñaøi Loan aán haønh laàn thöù ba, 1972. theo nhoùm naøy coù taát caû 110 sao bao goàm: - 19 chính tinh(gioáng nhö trong xuaát xöù thöù nhaát). TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 78 - 91 phuï tinh, trong ñoù coù 16 sao hoaøn toaøn laï. Ñieàu ñaùng löu yù laø trong baûng lieät keâ caùc sao, nhoùm bieân taäp khoâng heà chuù giaûi nguoàn goác, taùc giaû naøo ñöôïc tham chieáu, neân gaây hoaøi nghi, khoâng bieát 16 sao naøy coù phaûi xuaát xöù töø Traàn Ñoaøn maø ra hay khoâng( xin xem phuï luïc 2 ñính haäu) c) Xuaát xöù thöù ba laø moät laù soá do chính soaïn giaû coù dòp xem trong ñoù thaáy hieän dieän 13 sao laï nöõa *. Vì khoâng roõ ñöôïc taùc giaû döïa vaøo saùch naøy maø an 13 sao ñoù neân khoâng truy ñoaùn ñöôïc nguoàn goác. Raát coù theå 13 sao naøy coù trong saùch cuûa Traàn Ñoaøn. Cuõng coù theå laø khoâng coù. Nhö vaäy tröôùc ba xuaát hieän treân, vaán ñeà ñaët ra laø coù taát caû bao nhieâu vì sao nguyeân thuûy do Traàn Ñoaøn saùng cheá, coù taát caû bao nhieâu sao do ñôøi sau boå tuùc? Trong tröôøng hôïp chuùng ta chaáp nhaän laø cuûa Traàn Ñoaøn thì ta seõ phaûi löïa choïn chaáp nhaän toång soá naøo, 82 hay 110 hoaëc 123? Vaán ñeà thöù hai ñaët ra laø chuùng ta coù neân dung hoøa quan nieäm Trung Hoa vaø quan nieäm Vieät Nam ñeå thu nhaän heát caùc sao cuûa caû hai quan nieäm hay phaûi löïa choïn theo moät quan nieäm duy nhaát? 3. – Thaùi ñoä löïa choïn Quaû thaät söï löïa choïn bao goàm nhieàu khoù khaên, vì thieáu yeáu toá xaùc thöïc, vì laïc maát nguyeân taùc, vì naïn nguïy thö vaø vì thieáu phöông tieän söu taàm ñeán nôi ñeán choán. Quan nieäm Trung Hoa vôùi 123 vì sao thì quaù bi quan bôûi leõ coù quaù nhieàu sao xaáu(16 sao môùi trong xuaát xöù thöù hai, 13 sao laï trong xuaát xöù thöù 3). Neáu laáy soá theo 123 vì sao naøy thì treân ñôøi khoâng coøn ai laø baïn toát: haàu heát laø keû löu manh, ít, nhieàu. Vôùi 123 sao ñoù, hoïa beänh, xui xeûo cuûa con ngöôøi quaù nhieàu khaû dó coù theå ñeø beïp nhaân loaïi vôùi 123 sao ñoù, cuoäc soáng trong xaõ hoäi daãy ñaày caïnh tranh, gian xaûo, löôøng gaït, baát trung, baát hieáu, baát tín, baát nghóa, beänh hoïa khoâng keå xieát noù töông öùng vôùi caù tính con ngöôøi trong hoaøn caûnh chieán tranh, tranh giaønh mieáng côm, manh aùo, phuù quyù vinh hoa moät caùch gay gaét. Phaûi chaêng 123 sao ñoù phaûn aûnh trung thöïc hình aûnh cuûa xaõ hoäi Trung Hoa nhieãu loaïn vaø nhaân maõn? Neáu lyù luaän naøy ñuùng thì soá löôïng 123 khaû chaáp cho tröôøng hôïp Trung Hoa, nhöng chöa chaéc thích hôïp vôùi hoaøn caûnh Vieät Nam. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 79 Töø luaän cöù ñoù, thaùi ñoä cuûa chuùng ta laø chaáp nhaän quan nieäm Vieät Nam, duøng 111 vì sao vôùi teân goïi ñích danh cuûa noù, ñaõ ñöôïc caùc saùch Töû-Vi Vieät Nam lieät keâ ñoàng nhaát, vaø moät laàn nöõa ñaõ ñöôïc keå trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá. Nhö vaäy, chuùng ta loaïi boû 29 sao goàm: - 16 sao môùi cuûa Trung Hoa cuûa xuaát xöù thöù 2, ñaõ ñöôïc ñeà caäp trong quyeån Phi Tinh Tö-Vi Ñaåu Soá. Ngay quyeån naøy cuõng khoâng cho 16 sao ñoù laø quan troïng vaø khoâng coù keát hôïp phong phuù: quyeån naøy taäp trung vieäc giaûi thích kyõ caøng nhöõng sao coå ñieån thoâng duïng maø thoâi. - 13 sao taï xuaát xöù thöù 3 maø nguoàn goác khoâng roõ raøng, khoâng thaáy saùch naøo lieät keâ hay giaûng nghóa. Duy coù ñieàu phaûi nhaän xeùt laø Vieät Nam ta trong khi loaïi boû 29 sao cuûa Trung Hoa, laïi theâm vaøo 14 sao: Ñòa khoâng, Tueá phaù, Töû phuù, Tröïc phuø, Löu haø, Ñaøo hoa, Phuùc ñöùc, Thieân giaûi, Ñòa giaûi, Thieân truø, Thieáu aâm, thieáu döông, Thieân y, Quan phuø. Saùch vôû Töû-Vi Vieät Nam khoâng noùi roõ taùc giaû naøo ñaõ theâm bôùt, cuõng khoâng noùi roõ thôøi gian hoaëc lyù do theâm bôùt. Duy coù ñieàu haàu heát 29 sao bò gaït boû ñeàu coù yù nghóa bi ñaùt, xui, xaáu maø caùc cuï Vieät Nam ngaøy xöa coù leõ ñaõ xeùt raèng khoâng maáy thích hôïp vôùi hoaøn caûnh Vieät Nam. Phaûi chaêng caùc cuï ta cho raèng nöôùc Vieät Nam khoâng phaûi laø quoác gia nhieãu loaïn trieàn mieân nhö Trung Hoa, cuõng khoâng bò aùp löïc nhaân maõn kieåu Trung Hoa, cho neân taâm lyù daân toäc khoâng quaù veà aùc tính. Do ñoù, khoâng caàn phaûi du nhaäp 29 sao xaáu vaøi Töû-Vi tinh heä? Duø sao, Töû-Vi Vieät Nam cuõng laø Töû-Vi Trung Hoa caûi bieán, tuy khoâng coøn giöõ goác, song ñaõ ñöôïc thích nghi laïi theo ñaëc ñieåm cuûa daân toäc tính. Chuùng ta khoâng coùp nhaët muø quaùng moät boä moân nhaân vaên maø ta cuõng thöøa bieát phaûi thay ñoåi theo ñòa lyù nhaân vaên. Saùng kieán cuûa ngöôøi Vieät Nam baét nguoàn töø ñoù. Kyõ naêng vaø oùc thích öùng cuûa ta cuõng theå hieän ôû ñoù. Haáp thuï vaên hoùa Trung Hoa, daân toäc Vieät Nam vaãn coá duy trì baûn saéc ñaëc thuø, khoâng chòu ñoàng hoøa, khoâng öng leä thuoäc maø muoán saùng taïo caùi gì rieâng hôïp vôùi mình. Vaán ñeà ñaët ra ôû muïc naøy khoâng phaûi laø ñeà cao coâng trình Vieät Nam hoùa maø phaûi cöùu xeùt xem vôùi keát quaû Vieät Nam hoùa ñoù, lieäu khoa Töû-Vi coù chính xaùc hôn, phong phuù hôn, cuï theå hôn cho vieäc tieân ñoaùn vaän meänh daân ta hay khoâng? traû lôøi caâu hoûi naøy quûa thaät khoâng deã, kinh nghieäm vaø kieán thöùc cuûa soaïn giaû nhaát ñònh khoâng ñuû ñeå xaùc ñònh vaø nhaát laø ñeå toång quaùt hoùa. Phaûi caàn theâm quan ñieåm cuûa nhieàu hoïc giaû khaùc suy tö veà nghi vaán naøy. Duø sao, neáu cöù laïm baøn, theo thieån nghó, 111 vì sao(trong ñoù coù 14 sao caûi tieán) töông ñoái vöøa ñuû ñeå ñoaùn con ngöôøi vaø cuoäc ñôøi con ngöôøi moät caùch khaù suùc tích vaø chính xaùc. Soaïn giaû cuõng yù thöùc raát maïnh caùi lyù töông ñoái cuûa phöông trình nhaân söï vaø nhöõng giôùi haïn coá höõu cuûa caùc boä moân nhaân vaên, cho neân khoâng daùm ñoøi hoûi Töû-Vi hoïc phaûi tuyeät ñoái hoaøn haûo vaø chính xaùc, khoa Töû-Vi nhieàu laém laø chæ khaùm phaù ít nhieàu nhaân cô, chöa daùm noùi laø khaùm phaù thieân cô. Chæ rieâng trong ñòa haït nhaân cô maø thoâi cuõng coøn coù nhieàu huyeàn dieäu maø boä oùc con ngöôøi, duø coù sieâu quaàn ñeán ñaâu, cuõng khoâng chaéc lyù hoäi heát noåi. Aâu laø cöù coá gaéng caûi tieán, ñaøo saâu kho taøng hieän coù ñeå tieán treân caùi ñaõ coù, theo moät noã löïc lieân tuïc cuûa lòch söû. Thieát töôûng thaùi ñoä naøy khoâng ñeán noãi hoaøn toaøn baûo thuû. Khoa Töû-Vi coù ñieåm maïnh, ñieåm nhöôïc. Ngöôøi khaûo cöùu Töû-Vi khoâng khai trieån ñieåm maïnh vaø luoân luoân tìm caùch boå khuyeát ñieåm nhöôïc. Vì vaäy, ngöôøi hoïc Töû-Vi khoâng theå chæ döïa vaøo kieán thöùc töø chöông cuûa khoa maø coøn phaûi saùng taïo, öùng bieán vaän duïng linh hoaït caùc yeáu toá ñeå buø ñaép khieám khuyeát cuûa khoa naøy. Phaàn saùng taïo, öùng bieán vaø vaän duïng linh hoaït naøy thuoäc ñòa haït ngheä thuaät. Ñoù laø lyù do maø soaïn giaû TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 80 chia quyeån Töû-Vi toång hôïp thaønh hai phaàn Khoa Töû-Vi vaø Thuaät Töû-Vi. Khoa laø phaàn kieán thöùc lyù thuyeát caên baûn. Thuaät laø phaàn vaän duïng saùng taïo lyù thuyeát ñoù ñeå giaûi ñoaùn caùc tröôøng hôïp thöïc teá. D. – NHAÁT ÑÒNH VEÀ ÑOÄ SOÁ CAÙC SAO Ñoä soá laø nhaõn löïc giöõa caùc sao, sao naøo maïnh sao naøo yeáu vaø maïnh yeáu ñeán ñaâu. Coù nhieàu yeáu toá giuùp phaân bieät maõnh löïc caùc sao. 1. – Phaân bieät theo chínhh tinh vaø phuï tinh Caùc taùc giaû vieát saùch Töû-Vi ñeàu cho raèng chính tinh maïnh hôn phuï tinh. Chính tinh thuû vai chính, quyeát ñònh yù nghóa. Phuï tinh ñoùng vai thöù yeáu, boå tuùc hoaëc giaûm cheá cho yù nghóa cuûa chính tinh maø thoâi. Tuy nhieân, caùc vôùi laïi khoâng ñoàng nhaát khi phaân bieät chính tinh vaø phuï tinh. Theo quan nieäm Vieät Nam, chæ coù 14 chính tinh, thuoäc 2 choøm Töû-Vi vaø Thieân Phuû. Ñoù laø: - Töû-Vi, Lieâm Trinh, Thieân Ñoàng, Vuõ Khuùc, Thaùi Döông, Thieân Cô. - Thieân Phuø, Thaùi Aâm, Tham Lang, Cöï Moân, Thieân Töôùng, Thieân Löông, Thaát Saùt, Phaù Quaân. Trong khi ñoù, quan nieäm Trung Hoa laïi cho raèng coù taát caû 19 chính tinh. Ngoaøi 14 sao keå treân, coøn theâm vaøo 5 sao Loäc Toàn, Vaên Xöông, Vaên Khuùc, Taû Phuø, Höõu Baät*. Tröôùc söï khaùc bieät naøy, coù 2 luaän thuyeát: - luaän thuyeát thöù nhaát theo xu höôùng Trung Hoa, coi nhö coù taát caû 19 chính tinh. - Luaän thuyeát thöù hai theo quan ñieåm Vieät Nam, chæ thöøa nhaän 14 chính tinh maø thoâi. Theo thieån nghó, chuùng ta neân Vieät Nam hoùa, tuy nhieân, ta seõ daønh cho 5 sao Loäc Toàn, Vaên Xöông, Vaên Khuùc, Höõu Baät moät ñoä soá ñaëc bieät hôn nhöõng phuï tinh khaùc. 2.- Phaân bieät ñoä soá giöõa caùc chính tinh Quan nieäm Vieät Nam khoâng ban cho chính tinh ñoä soá naøo roõ reät. Taäp tuïc cuûa nhieàu taùc giaû thöôøng xem Töû-Vi vaø Thieân Phuû laø 2 sao troäi yeáu nhaát, cho raèng 2 sao naøy ñöùng ñaàu 2 choøm sao lieân heä, vaø coù yù nghóa toát ñeïp trong caùc laõnh vöïc phuù, quyù, phuùc. Coù ngöôøi xem Thaùi Döông, Thaùi AÂm, cuõng cao ñoä, naïi lyù do raèng ñoù laø 2 nguyeân lyù caên baûn cuûa vuõ truï, coù lieân quan maät thieát ñeán con ngöôøi. Nhöõng quan ñieåm treân ñeàu höõu lyù. Tuy nhieân, cuõng caàn löu yù raèng caùc chính tinh khaùc neáu Mieáu, Vöôïng ñòa ñeàu coù nghóa phuù, quyù, thoï nhö Töû, Phuû, Nhaät, Nguyeät. Thaønh thöû coù theå noùi Vieät Nam khoâng xeáp haïng chính tinh moät caùch minh danh. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 81 Nhöng, ngöôøi Trung Hoa tæ mæ hôn vaø coù aán ñònh thöù haïng caùc chính tinh, ñöôïc hoï chia laøm 3 loaïi: nam ñaåu, baéc ñaåu vaø nam baéc ñaåu. Nhöõng con soá ghi treân laø ñoä soá. Rieâng nam baéc ñaåu khoâng ñöôïc ngöôøi Trung Hoa cho ñoä soá. Hai sao Thaùi Döông vaø Thaùi AÂm laïi ñöôïc xeáp vaøo loaïi nam baéc ñaåu, trong khi Vieät Nam xem Thaùi Döông laø nam ñaåu. Thaùi AÂm laø baéc ñaåu. Ngoaøi ra, ngöôøi Trung Hoa khoâng heà noùi ñeán söï am hieåu 2 sao khaùc ñoä soá hay khaùc loaïi seõ ñöa ñeán keát quaû naøo? Moät ñoä soá trung bình? Hay söï töông khaéc vì khaéc loaïi? Duø sao, vieäc aán ñònh ñoä soá cuõng giuùp ta moät yù nieäm veà söï maïnh yeáu cuûa caùc sao. 2. Phaân bieät thöù haïng cuûa chính tinh vaø phuï tinh 3. quan nieäm Trung Hoa trong quyeån Phi Tinh Töû-Vi Ñaåu Soá coøn chia taát caû sao thaønh 5 haïng: giaùp, aát, bính, ñinh vaø maäu, coù leõ cuõng laø ñeå phaân bieät maïnh yeáu ôû moät heä caáp khaùc nöõa (xem baûng phaân haïng trang 140). Rieâng haïng giaùp coøn ñöôïc teá phaân laøm 2 phuï haïng. Giaùp I daønh cho 19 chính tinh vaø giaùp 2 cho 10 phuï tinh. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 82 Trong baûng phaân haïng naøy, coù nhöõng ñieåm ñaùng löu yù: -coù söï xuaát hieän cuûa 16 sao môùi khoâng coù teân trong Töû-Vi Vieät Nam (xem Phuïc luïc 2 ôû cuoái chöông, trong ñoù coù daãn nghóa 16 sao naøy). - sao Beänh Phuø ñöôïc Trung Hoa xeáp vaøo 2 haïng Bính vaø Maäu. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 83 - sao Phi Lieâm thuoäc haïng aát vaø sao Phi Lieâm thuoäc haïng bính, theo quan nieäm Trung Hoa laø 2 sao rieâng bieät, caùch vieát khaùc nhau, thuoäc aát vaø thuoäc bính. - Ñaïi Hao vaø Tieåu Hao thuoäc 2 haïng. Neáu laø coá ñònh thì haïng bính, neáu laø löu ñoäng thì haïng maäu. - Ngoaïi tröø 6 chính tinh nam ñaåu vaø 7 chính tinh baéc ñaåu ( caû 2 ñeàu thuoäc haïnp giaùp) coù haún ñoä soá, kyø dö caùc sao coøn laïi trong baûng phaân haïng treân khoâng coù ñoä soá. Vieäc lieät keâ khoâng theo moät thöù töï cao thaáp naøo. Nhöng, dó nhieân laø haïng giaùp phaûi cao hôn haïng aát, bính, ñinh, maäu………. 4. – Phaân bieät ñoä soá theo nghóa chính cuûa sao Caên cöù vaøo ñoä soá vaø thöù haïng cuûa vaøi sao, coù theå suy dieãn maõnh löïc cuûa nhöõng sao ñoàng nghóa, tuøy theo phöông dieän phaân tích. - Veà Quan loäc, thöù töï coù theå laø: Töû, Döông, Lieâm, Phuû, Töôùng, Saùt, Quyeàn, Thai, Toïa. - Veà taøi loäc: Phuû, Aâm, Vuû, Toàn, Loäc, Sinh, Vöôïng. Veà phuùc thoï: Phuû, Löông, Aâm, Ñoàng, Toàn, Quyù, Quang, Thieân Quan, Thieân Phuùc, Thieân Thoï, Sinh, Vöôïng, Thanh Long, Long Ñöùc, Thieân Ñöùc. - Veà khoa giaùp: Khuùc, Xöông, Khoâi, Vieät, Khoa, Long, Phöôïng. Veà maët phaù hoïa: Tham, Cuï, Phaù, Hoûa, Linh, Kinh, Ñaø, Kî, Thieân khoâng, Kieáp, Khoác, Hö, Trieät, Tuaàn, Thöông, Söù, Suy, Beänh, Töû, Moä, Tuyeät, Tieåu Hao, Bính, Quan Phuû, Ñieáu Khaùch, Hoå, Quan Phuø, Kieáp Saùt. Ñoù laø loái phaân bieät khaù tinh vi cuûa quan nieäm Trung Hoa veà maõnh löïc caùc sao, döïa vaøo ñoä soá vaø thöù haïng cuøng yù nghóa. Loái phaân bieät naøy khaû chaáp treân lyù thuyeát. Tuy nhieân, treân thöïc teá, khi gaëp söï hoäi tuï cuûa nhieàu sao khaùc ñoä, khaùc haïng cuøng moät cung, ngöôøi ñoaùn soá thöôøng gaëp luùng tuùng vì khoâng tìm ra quy luaät buø tröø naøo cho thoûa ñaùng, khaû dó aùp duïng ñöôïc cho nhieàu tröôøng hôïp maø khoâng coù quaù nhieàu bieät leä. Ñoù laø chöa keå söï can döï cuûa caùc yeáu toá veà aâm döông nguõ haønh vaø cuûa cung cuûa sao. Coøn ñoái vôùi Vieät Nam, thoâng thöôøng ngöôøi ta hay chia caùc sao theo ñaëc tính chuû yeáu cuûa noù ñeå phaân bieät toát xaáu, maïnh yeáu. Trong quyeån 2 cuûa saùch Töû-Vi Haøm Soá, ôû caùc trang 147,259,260,261 soaïn giaû coù dòp lieät keâ phöông phaùp naøy. a) Ñoái vôùi chính tinh, ta chia toång quaùt thaønh 10 loaïi: ñeá tinh(Töû-Vi), phuùc tinh(Thieân Ñoàng, Thieân Löông), thieän tinh(Thieân Phuû, Thieân Töôùng, Thaát Saùt), taøi tinh(Vuõ Khuùc, Thieân Phuû), ñaøo hoa tinh(Lieâm Trinh), aâm tinh(Cöï Moân), vaø hung tinh(Tham Lang, Phaù Quaân, Lieâm Trinh). Söï phaân bieät naøy chæ coù tính caùch toång quaùt, coù khi truøng duïng(ví duï nhö giöõa phuù tinh, taøi tinh coù theå gheùp laïi laøm moät, quyù tinh, quyeàn tinh coù theå gheùp laøm moät…..v…v…). Loái phaân bieät naøy döïa treân giaû thuyeát raèng sao phaûi mieáu ñòa, vöôïng ñòa hay ñaéc ñòa vaø thuaän vò thì môùi phaùt huy yù nghóa cuûa phöông dieän ñöôïc phaân loaïi. Treân thöïc teá, ai cuõng thaáy raèng moät sao coù yù nghóa ña dieän: ví duï nhö Thaùi Döông coù theå vöøa laø quyù tinh vöøa laø phuù tinh, Töû-Vi vì laø ñeá tinh neân coù caû yù nghóa phuù, quyù, thoï, phuùc, thieän ñoàng loaït. Neáu caùc chính tinh treân maø haõm ñòa thì vaãn coù theå bieán thaønh saùt, hung, hao baïi tinh nhö thöôøng. Vì vaäy, coù theå noùi, caùc sao raát linh ñoäng veà yù nghóa vaø vò trí truù ñoùng. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 84 b) Ñoái vôùi phu tinh. Töû-Vi Haøm Soá cuõng chia loaïi toång quaùt nhö vaäy. Ñoäc giaû coù theå tham chieáu trang 259 ñeå thaáy roõ hôn. Rieâng ñoái vôùi sao xaáu, ngöôøi ta thöôøng phaân bieät cöôøng ñoä naëng nheï theo thöù töï: - Saùt tinh, chuû veà hoïa naëng neà, coù aûnh höôûng ñeán tính maïng, töø ñoù di luïy ñeán coâng danh, taøi loäc, phu theâ, töû töùc, ñieàn traïch, phuï maãu, huynh ñeä…….ñöôïc xeáp vaøo saùt tinh coù: Ñòa Kieáp, Ñòa Khoâng, Thieân Khoâng, Kinh Döông, Ñaø La, Hoûa Tinh, Linh Tinh, Kieáp Saùt. Cöôøng ñoä naëng nheï tuøy söï hoäi tuï nhieàu ít. Neáu thöû so saùnh thì coù leõ phaûi keå ñòa khoâng, ñòa kieáp vaø thieân khoâng laø maïnh nhaát. Kyø dö, nhöõng sao coøn laïi chæ maïnh khi hoäi tuï nhieàu, ñoàng cung vaø haõm ñòa. - Hình tinh chuû veà nguïc tuø vaø quan tuïng, cuõng aûnh höôûng khaù saâu roäng, tuy khoâng laøm cheát. Neáu phaûi lieät keâ thì phaûi keå Thieân Hình, Quan Phuø, Quan Phuû, Thaùi Tueá, Thieân La, Ñòa Voõng. Hình tinh coù theå ñi cuøng vôùi saùt tinh ñeå taïo theâm baát lôïi naëng neà hôn. - Hao, baïi tinh, chuû veà hao taùn, buoàn khoå, suy nhöôïc, maát maùt, beânh hoaïn, khoâng laøm cheát ngöôøi, khoâng laøm maát töï do maø chæ laøm hao, laøm khoå, laøm maát, laøm lo laéng. Phaûi keå caùc sao Tang Moân, Baïch Hoå, Ñaïi Hao, Tieåu Hao, Thieân Khoác, Thieân Hö, Thieân Thöông, Thieân Söù, Phaù Toaùi, Löu Haø, Beänh Phuø, Suy, Beänh, Töû, Moä, Tuyeät, Thai, Thieân Rieâu, Coâ Thaàn, Quaû Tuù. - Aâm tinh hay kî tinh, chuû traéc trôû, beá taéc, xui xeûo taïm thôøi, haïn xaáu, ví nhö ñaùm maây tuy nhoû maø che ñöôïc aùnh naéng maët trôøi, aùnh saùng maët traêng, laøm cho caùi toái bò giaûm, bò maát trong moät thôøi gian naøo ñoù. Phaûi keå laø Hoùa Kî, Thieân Reâu, Phuïc Tinh, Ñaø La, Kinh Döông, Quan Phuø, Quan Phuû, Tuaàn, Trieät. Haún ñoäc giaû coù dòp nhaän thaáy coù nhieàu sao ñöôïc xeáp moät caùch truøng duïng, chính vì sao ñoù coù nhieàu yù nghóa. Ví duï nhö rieâng saùt tinh chaúng nhöõng ñuû yù nghóa cuûa saùt tinh khi coù theå gaây ñaïi hoïa thì vaãn coù theå gaây tieåu hoïa. Ñoù laø noùi veà cöôøng ñoä cuûa caùc sao xaáu. Veà caùc sao toát, raát khoù caû quyeát sao naøo toát moät caùch toaøn dieän vaø maïnh meû. Luùc naøo sao mieáu, vöôïng vaø traéc ñòa, söï toát ñeïp ñöôïc ña dieän hôn, maïnh meõ hôn. Nhöng, duø vaäy, coù moät phöông dieän troäi yeáu hôn heát cuûa töøng sao, baét nguoàn töø yù nghóa quan troïng nhaát cuûa noù. Coù sao thì toát cho quan loäc coù sao toát cho taøi loäc, coù sao toát cho phuùc ñöùc, coù sao toát cho khoa baûng. Giöõa 4 laõnh vöïc quyù, phuù, phuùc khoa, raát khoù khaúng ñònh caùi naøo troäi yeáu. Söï ñaùnh giaù naøy leä thuoäc vaøo quan nieäm moãi ngöôøi, hoaøn caûnh moãi ngöôøi. Coù ngöôøi cho raèng phuù treân quyù, treân thoï, coù keû cho ngöôïc laïi. Duy theo quan nieäm coå ñieån cuûa Trung Hoa thôøi xöa thì öu tieân laø quyù, keá môùi laø phuù vaø thoï. Coøn khoa thöôøng ñöôïc hieåu ngaàm trong caùi quyù, vì thôøi tröôùc, quyù caùch chæ thuû ñaéc ñöôïc qua con ñöôøng khoa baûng. 5. Phaân bieät ñoä soá theo caùc sao theo möùc hoäi tuï Trong muïc noùi veà yù nghóa linh ñoäng cuûa caùc sao, ta coù dòp xeùt qua veà yeáu toá hoäi tuï vaø cho raèng khi caùc sao ñoàng nghóa hoäi tuï thì laøm taêng theâm maõnh löïc, ví nhö moät caùi maùy chaïy ñaõ coù trôùn. Khi xeùt maõnh löïc cuûa caùi maùy ñang chaïy thì phaûi tính theâm toác ñoä do caùi trôùn boài vaøo. Ôû ñaây, ñoä soá cuûa sao cuõng taêng töông töï nhö theá, nhöng theo 2 phöông caùch: thöù nhaát laø nhôø söï ñoàng cung, thöù hai laø nhôø söï heä thuoäc. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 85 Nhöõng sao ñoàng nghóa maø ñoàng cung thì uy löïc ñöôïc theå hieän toái ña, ví duï: Taû Höõu, Xöông Khuùc, Long Phöôïng, Thai Toïa, Quang Quyù, Töû Phuø, Khoâng Kieáp, Ñaøo Hoàng. Neáu bò phaân taùn thì keùm löïc ñi nhieàu. Veà söï heä thuoäc, quan nieäm Trung Hoa khaù roõ raøng. Hoï ñaõ chia sao thaønh 2 heä: nam ñaåu vaø baéc ñaåu, ñoàng thôøi cuõng chia moät soá trôï tinh thaønh 2 heä töông öùng, moät heä trôï cho nam ñaåu, coøn heä kia trôï cho baéc ñaåu. Söï hoäi tuï giöõa nhieàu sao cuøng heä seõ laøm taêng ñoä soá cho caùc sao chính trong heä. Ngoaøi ra coù vaøi sao ñöôïc Trung Hoa lieät vaøo haïng Nam vaø Baéc Ñaåu (ví duï Töû-Vi, Thaùi Döông, Thaùi Aâm, Vaên Xöông) coù leõ seõ töông hôïp vôùi 2 loaïi trôï tinh cuûa 2 heä. Ñeå cho deã hình dung, xin tham chieáu baûng lieät keâ döôùi ñaây, moâ phoûng theo quan nieäm Trung Hoa. - Theo quan nieäm Trung Hoa, Taû Höõu ñöôïc xem laø chính tinh, nhöng ñeán luùc phaân bieät caùc sao trôï cho nam, baéc ñaåu thì taû höõu laïi ñöôïc xem nhö trôï tinh cho caû nam, baéc ñaåu heä (Tham chieáu Phi Tinh Töû-Vi Ñaåu Soá). TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 86 - Trong phaàn chính tinh, quan nieäm Trung Hoa cho raèng Loäc Toàn, Vaên Khuùc, Vaên Xöông thuoäc chính tinh. Tuy ngöôøi Vieät Nam khoâng ñoàng yù vieäc xeáp loaïi naøy, nhöng cuõng ghi vaøo baûng lieät keâ ñeå nhôù. - Trong phaàn chính tinh hai coät nam, baéc ñaåu coù ñaùnh soá: ñoù laøñoä soá maø quan nieäm Trung Hoa gaùn cho chính tinh. Rieâng coät nam baéc ñaåu tinh thì 4 sao Töû, Nhaät, Nguyeät, Xöông khoâng coù ñoä soá. Vaø rieâng Nhaät vaø Nguyeät thì ñöôïc Trung Hoa xeáp vaøo loaïi nam baéc ñaåu (khaùc vôùi Vieät Nam: Nhaät laø nam ñaåu, Nguyeät laø baéc ñaåu). - Baûng lieät keâ naøy phoûng theo saùch ñaõ daãn cuûa Trung Hoa, vaäy khoâng coù nghóa laø Vieät Nam ta thöøa nhaän quan nieäm xeáp loaïi vaø xeáp heä. Vieäc thieát laäp baûn naøy coát ñeå gôïi moät yù nieäm veà söï phaân bieät ñoä soá, maõnh löïc cuûa caùc sao theo loái hieåu cuûa ngöôøi Taøu. Baûng lieät keâ naøy roõ raøng nhöng laïi thieáu soùt. Saùch ñaõ chæ daãn keå coù 10 sao thuoäc heä, maø khoâng heà noùi ñeán nhöõng phuï tinh khaùc. Ñaây haún laø moät söï thieáu soùt quan troïng, song, coù leõ saùch vôû ngaøy xöa ñeå laïi chæ coù theá. Caùc taùc giaû sau naøy khoâng coù boå tuùc hay khai trieån. E. – NHAÄN ÑÒNH VEÀ AÂM DÖÔNG NGUÕ HAØNH CAÙC SAO. Khoa Töû-Vi xem con ngöôøi laø moät vuõ truï nhoû, ñöôïc keát hôïp bôûi nhöõng yeáu toá caên baûn cuûa vuõ truï lôùn, ñöôïc soáng ñoäng nhôø söï taùc hoùa giöõa caùc nguyeân lyù lôùn cuûa vuõ truï lôùn vaø giöõa caùc yeáu toá veà nguõ haønh cuûa vuõ truï lôùn. Vì vaäy, khoa Töû-Vi coù chia caùc yeáu toá cuûa con ngöôøi ra thaønh yeáu toá Aâm, Döông, yeáu toá Moäc, Hoûa, Thoå, Kim, Thuûy(xem phuï luïc 3 vaø phuï luïc 4 ñính haäu). Hai vaán ñeà ñöôïc ñaët ra laø: - coâng duïng cuûa vieäc Aâm Döông hoùa vaø nguõ haønh hoùa caùc sao. - Haäu quaû thöïc tieãn cuûa vieäc ñoù trong laù soá Töû-Vi. 1. – Coâng vieäc cuûa vieäc aâm döông nguõ haønh hoùa. Quan nieäm: “thieân nhaân töông döõ” cuûa Trung Hoa cho raèng Trôøi vaø Ngöôøi ñoàng nhaát veà baûn chaát vaø ñoäng löïc caáu taïo (thieân haï vaïn vaät ñoàng theå). Ñoäng löïc caáu taïo cuûa ngöôøi vaø trôøi laø 2 khí Aâm, Döông. Trôøi cuõng nhö ngöôøi ñaõ haáp thuï, aån chöùa saün trong noäi cô 2 khí ñoái nghòch laø Aâm vaø Döông. Hai khí ñoù ñoái nghòch nhau, nhöng thu huùt nhau ñeå soáng chung vôùi nhau moät trong moät vaät theå. Nhöng, söï soáng chung naøy khoâng hoaøn toaøn hoøa bình. Hai khí ñoù vaãn taùc hoùa laãn nhau ñeå phuø sinh cho baûn chaát cuûa söï vaät. Baûn chaát cuûa söï vaät laø nguõ haønh. Vuõ truï vaø con ngöôøi ñöôïc caáu taïo bôûi 5 haønh chính: Kim, Thuûy, Moäc, Hoûa, Thoå. Hai khí aâm döông taùc ñoäng nhau laøm sinh ñoäng nguõ haønh. a) Nhö vaäy, coâng duïng tröôùc tieân cuûa vieäc aâm döông nguõ haønh hoùa caùc sao coát ñeå noùi leân thaønh phaàn caáu taïo vaø ñoäng löïc thuùc ñaåy söï sinh hoùa cuûa moät vaät theå, thaønh phaàn laø chaát, ñoäng löïc laø khí. Khí phaûi taùc ñoäng vaøo chaát thì chaát môùi naûy sinh theâm nhöõng toå hôïp môùi. Thieáu khí, chaát khoâng sinh ñöôïc. Khoa Töû-Vi thaám nhuaàn tinh thaàn SINH cuûa nho hoïc cho neân xem ñoäng löïc thuùc ñaåy söï sinh laø ñoäng löïc chính, theå hieän baèng 2 khí aâm, döông. Nhö theá, coù ñeán 2 ñoäng löïc thuùc ñaåy söï soáng chöù khoâng phaûi moät. Nhöng phaûi coù 2 khí môùi thaønh ñoäng löïc. Vì vaäy, ngöôøi xöa quan nieäm raèng 2 khí ñoù khoâng theå taùch rôøi nhau ñöôïc, luùc naøo cuõng xong ñoâi vaø taùc hoùa laãn nhau. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 87 b) Thöù hai laø vieäc aâm döông nguõ haønh hoùa caùc sao coát ñeå dieãn taû söï hôïp chaát cuûa con ngöôøi vaø cuûa vuõ truï*. Caû hai khoâng ñôn thuaàn trong söï caáu taïo, maø laø moät toå hôïp cuûa nhieàu chaát, cuûa 2 khí. Chaát vaø khí ñoù cuõng ñi lieàn nhau raát khaéng khít, khoâng bao giôø taùch rôøi. Cho neân moãi cung mang caû aâm döông tinh vaø nguõ haønh tinh moät löôït, ví duï nhö cung Daàn laø giöông cung thuoäc Moäc, Hôïi laø aâm cung thuoäc Thuûy. Caùc sao cuõng vaäy, nhö sao Thieân Töôùng laø döông tinh thuoäc Thuûy, Thaát Saùt laø döông tinh thuoäc Kim, Lieâm Trinh laø aâm tinh thuoäc Hoûa, Vaên Xöông döông tinh thuoäc Kim…v.v..can chi cuõng coù aâm döông nguõ haønh töông töï. * Hôïp chaát ñaây coù nghóa laø Vuõ Truï nhö con ngöôøi coù nhieàu ñôn chaát hôïp laïi c) Coâng duïng thöù 3 cuûa vieäc aâm döông nguõ haønh hoùa laø dieãn taû tính caùch ñoäng cuûa vaät theå. Con ngöôøi vaø vuõ truï bao giôø cuõng ôû theá ñoäng, theá bieán. Ñaõ sinh thì phaûi ñoäng, Sinh vaø ñoäng laø hai yù nieäm baát khaû phaân. Linh hoàn cuûa Kinh Dòch laø theá ñoäng naøy. Con ngöôøi ñoäng vì ñöôïc caáu taïo bôûi hôïp chaát, noùi khaùc ñi thì hôïp chaát töông hoøa, töông sinh, khí thì töông khaéc. Noùi cuï theå thì con ngöôøi bò nhieàu xu höôùng chi phoái: khi thì ngaû theo theå xaùc, khi thì thieân veà lyù trí, khi laïi xieâu theo tình caûm, coù luùc thöùc coù luùc nguû, coù luùc giaän, luùc vui, luùc buoàn, luùc yeâu, luùc gheùt, luùc muoán, luùc quaân bình…..coù khi mình chi phoái ngöôøi khaùc, coù khi ngöôøi ngoaøi chi phoái laïi mình. Nhôø aâm döông nguõ haønh, khoa Töû-Vi mang laïi cho caùc sao yeáu toá linh hoàn caàn thieát, xem sao nhö vaät coù sinh, coù taùc duïng chi phoái treân vaät khaùc. Vaät laø moät baûn theå noäi taïi (eâtre en soi) ñoàng thôøi laø moät baûn theå höôùng ngoaïi (eâtre pour soi). Laø baûn theå noäi taïi vaät coù aâm döông nguõ haønh cô höõu. Laø baûn theå höôùng ngoaïi, vaät aûnh höôûng ñeán vaät khaùc baèng aâm döông nguõ haønh cuûa mình, cuõng nhö chòu aûnh höôûng bôûi aâm döông nguõ haønh cuûa vaät khaùc. 2. Haäu quaû thöïc tieãn cuûa aâm döông nguõ haønh caùc sao Quan nieäm aâm döông nguõ haønh keå treân toû ra khaû chaáp xeùt veà 3 coâng duïng ñoù. Nhöng treân thöïc teá, haäu quaû thöïc tieãn cuûa quan nieäm ñoù coù hay, coù dôû. Hay laø nhôø quy luaät sinh khaéc cuûa aâm döông nguõ haønh, caùc sao coù theâm yù nghóa tinh vi hôn, phong phuù hôn, coù theå cuï theå hôn. Nhôø ñoù, söï giaûi ñoaùn ñöôïc ñaày ñuû, khuùc chieát, coù theå chi tieát hôn. Dôû laø vì quy luaät sinh khaéc cuûa aâm döông nguõ haønh vöøa toång quaùt, vöøa phöùc taïp, nhieàu khi ñöa ñeán tình traïng nan giaûi cho nhieàu tröôøng hôïp. a) Tröôùc heát vì tính caùch toång quaùt cuûa quy luaät sinh khaéc, coù nhieàu tröôøng hôïp ñoái choïi khoâng giuùp suy ra ñöôïc quy luaät naøo chi phoái cho thoûa ñaùng. Ví duï nhö thuaän aâm döông nguõ haønh giöõa 2 sao. Thoâng thöôøng thì quy luaät töông thuaän aâm döông öu thaéng, nhöng ta cuõng khoâng boû haün ñöôïc söï ñoái khaéc nguõ haønh. Nhöng, giöõ laïi yeáu toá ñoái khaéc ñeå laøm gì, ñeå mang ra öùng duïng choã naøo? Maët khaùc, neáu noùi raèng 2 sao, 1 aâm, 1 döông ñoàng cung laø hay cuõng ñöôïc, vì aâm döông hoøa hôïp, nhung noùi laø dôõ cuõng oån, vì aâm döông ñoái choïi. Neáu caû 2 ñoàng aâm döông tinh laïi khaéc nguõ haønh thì söï ñeán ñaâu, caùi dôû ñeán möùc naøo? Trong tröôøng hôïp noùi hay, thì caùi dôû saün coù seõ baát lôïi ôû ñieåm gì, theå hieän cuï theå ra sao? Nhöõng nghi vaán ñoù cho thaáy quy luaät sinh khaéc toång quaùt khoâng maáy thích duïng cho nhieàu thöïc teá phöùc taïp. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 88 b) Keá ñeán, quy luaät ñoù laïi thaønh phöùc taïp khi coù nhieàu sao khaùc haønh can döï vaøo. Ví duï nhö trong moät cung sao coù sao Moäc, Hoûa, Thuûy thì rieâng moãi sao bò aûnh höôûng nhö theá naøo tröôùc söï chi phoái cuûa 2 haønh cuûa 2 sao kia? Vaãn bieát raèng thuûy khaéc Hoûa thì sao Hoûa bò thieät, nhöng Hoûa ñöôïc Moäc trôï löïc thì Hoûa phaûi vöôïng. Raát khoù quan nieäm raèng moät sao vöøa dôû laïi vöøa hay. Neáu noùi raèng sao Hoûa hay theâm nhôø sao Moäc, nhöng bò suy yeáu haún vì sao Thuûy, nhö theá cô naêng cuûa sao Hoûa seõ maïnh theâm hay bò yeáu ñi? Neáu bieän luaän theâm raèng nguyeân nhaân toát cuûa Hoûa laø Moäc, nguyeân nhaân xaáu laø Thuûy, vaäy coù neân caân nhaéc giöõa 2 sao moäc vaø sao Thuûy ñeå ñoaùn xem coù sao naøo öu thaéng ngoõ haàu quyeát ñònh hieäu löïc cho sao hoûa? Neáu noùi raèng Thuûy sinh moäc, nhôø ñoù Moäc sinh Hoûa neân sao Hoûa nhôø ñoù khoâng bò sao Thuûy aùt khaéc thì loái lyù luaän naøy chæ ñuùng moät chieàu. Taïi sao khoâng theå noùi raèng sao Thuûy tuy coù sinh Moäc, nhöng cuõng phaûi khaéc caû sao hoûa, duø sao naøy ñöôïc Moäc phuø sinh, nhöng vaãn bò khaéc nhö thöôøng? Vì khoâng coù haønh naøo laø chuû teå, traùi laïi 5 haønh ngang ngöûa nhau, cho neân quy luaät sinh khaéc veà nguõ haønh giöõa 3 sao trôû leân gaëp phaûi beá taéc, trong söï suy luaän vaø trong söï giaûi ñoaùn. Caùi lyù hay, dôû cuûa aâm döông nguõ haønh do ñoù maø coù. F. – NHÖÕNG TRÖÔØNG HÔÏP ÑAËC BIEÄT Khi nhaän ñònh veà caùc sao, coù moät soá tröôøng hôïp ñaëc bieät caàn phaûi neâu leân. 1. Tröôøng hôïp voâ chính dieän Ñoù laø tình traïng moät cung khoâng coù chính tinh naøo toïa thuû. Thoâng thöôøng, chính tinh ôû cung naøo seõ goùp phaàn xaùc ñònh ñaëc tính cuûa cung ñoù. Neáu chính tinh saùng thì hay, môø thì xaáu. Trong tröôøng hôïp voâ chính dieän quaû thaät khoâng theå xaùc ñònh baèng trung tinh hay phuï tinh. Ñuùng lyù ra thì phaûi nhö vaäy. Nhöng, khoa Töû-Vi khoâng noùi roõ quy taéc naøy. Khoa Töû-Vi chæ noùi raèng xem chính tinh xung chieáu ñeå ñoaùn ñaëc tính cuûa cung voâ chính dieän. Vaäy, khi ñeà ra quy taéc ñoù, voâ hình chung, khoa Töû-Vi cho raèng chæ coù chính tinh môùi quyeát ñònh, chôù phuï tinh khoâng quyeát ñònh. Coù söï phaân bieät taàm quan troïng giöõa chính vaø phuï tinh nhö ta coù dòp nhaän thaáy ôû muïc ñoä caùc sao. Maët khaùc, khi ñaõ noùi raèng phaûi duøng chính tinh xung chieáu ñeå ñoaùn, thay vì duøng chính tinh tam chieáu, khoa Töû-Vi haún coù phaân bieät söï khaùc nhau giöõa 2 theá chieáu vaø cho raèng theá xung chieáu maïnh hôn, quyeát ñònh hôn. Sau cuøng, khoa Töû-Vi cuûng coù noùi raèng ngay khi ñöôïc xung chieáu, cung voâ chính dieän cuõng khoâng ñöôïc höôûng troïn veïn caùi hay, caùi dôû cuûa chính tinh xung chieáu, maø chæ höôûng moät phaàn caùi dôû, caùi hay cuûa chính tinh xung chieáu ñoù maø thoâi. Khoa Töû-Vi coi xung chieáu yeáu hôn toïa thuû. Tuy nhieân, khoa Töû-Vi khoâng aán ñònh möùc ñoä maïnh yeáu cuûa chính tinh xung chieáu khi chaïm vaøo cung voâ chính dieän. Ñieàu naøy laøm cho söï giaûi ñoaùn raát baáp beânh, thieáu chính xaùc, khoâng cuï theå. Khoa Töû-Vi cuõng khoâng noùi ñeán tröôøng hôïp sinh khaéc nguõ haønh giöõa chính tinh xung chieáu vôùi phuï tinh toïa thuû taïi cung voâ chính dieän. Ñaây laø moät ñieåm huyeät maäp môø khaùc nöõa. Thoâng thöôøng, ngöôøi ta cho caùch voâ chính dieän keùm hôn caùc caùch khaùc. Ñaëc bieät laø caû tam khoâng cuøng nhaäp cung meänh voâ chính dieän thì raát xaáu: khoâng yeåu thì ngheøo, nöõ maïng thì deã thaønh leõ TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 89 moïn, hai loøng. Trong tröôøng hôïp ñöôïc phuù quyù thì khoâng laâu daøi, nhaát laø khi gaëp theâm moät trong töù saùt nhö Kinh Ñaø hay Kieáp. Ñöôïc theâm nhaät nguyeät chieáu thì thoâng minh ña taøi ña ngheä, nhöng söï nghieäp baáp beânh, traàm boång, thaønh baïi voâ chöøng. Neáu hai sao naøy haõm thì caøng xaáu. 2. Hai sao Tuaàn, Trieät Quyeån Töû-Vi Haøm Soá coù dòp tham luaän raát tæ mæ ñeán nguõ haønh, thôøi gian, möùc ñoä, cöôøng ñoä aûnh höôûng vaø söï ñoàng cung cuûa Tuaàn, Trieät. Ôû ñoaïn naøy, chuùng ta chæ boå tuùc vaøi ñieåm. Tröôùc heát, Tuaàn, Trieät ñoàng haønh vôùi cung traán thuû. Neáu 2 cung traán thuû thuoäc 2 haønh khaùc nhau thì Tuaàn, Trieät coù 2 haønh. Xeùt vôùi cung naøo, Tuaàn, Trieät, coù haønh cuûa cung ñoù. Ví duï ôû Ngoï, Muøi, Trieät thuoäc haønh Hoûa vôùi cung Ngoï, haønh Thoå vôùi cung Muøi. Chính vì vaäy, coù quan ñieåm cho raèng 2 sao naøy khoâng coù haønh cô höõu rieâng bieät hoaëc laø khoâng coù haønh gì caû. Thaät söï, haønh cuûa Tuaàn, Trieät, khoâng quan troïng baèng hieäu löïc cuûa noù. Coù 4 ñieåm ñaùng löu yù: - Duø mang haønh gì, Tuaàn, Trieät, cuõng khoâng thay ñoåi haønh cuûa sao ñoàng cung, cuõng khoâng ñoåi haønh cuûa cung toïa thuû. - Tuaàn, Trieät, chæ ñaûo loän yù nghóa cuûa sao ñoàng cung: sao toát trôû thaønh bình thöôøng hay xaáu, sao xaáu thì bôùt xaáu hoaëc khaû dó trôû neân toát. Duy, quy taéc naøy xem ra khoâng hoaøn toaøn ñuùng haún. Kinh nghieäm cho thaáy coù khi chæ coù chính tinh bò ñoåi nghóa coøn phuï tinh thì giöõ nguyeân yù nghóa. Coù khi ngöôïc laïi, khoa Töû-Vi khoâng noùi roõ luùc naøo Tuaàn, Trieät coù aûnh höôûng toaøn dieän, luùc naøo chæ aûnh höôûng cuïc boä. - Tuaàn, Trieät ñoùng ôû cung naøo, thoâng thöôøng cung ñoù tieân quyeát bò baát lôïi. Ôû Meänh thì thieáu nieân gian khoå, ôû Quan thì chaäm hay keùm coâng duïng, ôû Phu Theâ thì gia ñaïo traéc trôû. Quy taéc naøy xem ra maïnh hôn quy taéc keå treân, töùc laø baát luaän cung naøo coù sao ñaéc, hay haõm ñòa, maø gaëp Tuaàn, Trieät thì gaëp sao toát hay xaáu, cung ñoù cuõng gaëp traéc trôû, ít ra laø trong thôøi gian ñaàu. Tuaàn, Trieät nhö vaäy aûnh höôûng ñeán cung maïnh hôn aûnh höôûng ñeán sao trong cung. Trong tröôøng hôïp Tuaàn, Trieät ñoàng cung thì söï phaù haïi döõ doäi hôn nöõa: caùc sao xaáu trong cung duø ñöôïc bieán thaønh toát(nhôø Tuaàn, Trieät) cuõng khoù cöùu giaûi ñöôïc baát lôïi. Nöõ Meänh maø cung Phu gaëp caû Tuaàn laãn Trieät thì heát söùc gian truaân, baïc phaän, saùt phu, hoaëc laøm cho choàng thaân baïi danh lieät, phaù saûn, chöa keå chính hoï coù theå rôi vaøo soá kieáp cuûa naøng kieàu. - Treân khía caïnh naøo ñoù, Tuaàn, Trieät cuõng nhö 2 sao Thieân Khoâng vaø Ñòa Khoâng raát caàn thieát ñeå naâng cao giaù trò cho caùc cung voâ chính hieäu. Nhôø coù 4 sao ñoù, cung voâ chính dieäu môùi toát theâm. Coù theå döïa vaøo quy taéc naøy ñeå hình dung raèng cung voâ chính dieäu ví nhö con thuyeàn khoâng laùi, thieáu chính tinh caàm ñaàu. Do ñoù, caàn coù yeáu toá maïnh ñeå giöõ quaân bình: yeáu toá ñoù laø 4 sao keå treân. Neáu ñöôïc caû 4 thì raát phuù quyù, ñöôïc 3 thì toát, ñöôïc 2 thì bình thöôøng. Tuy nhieân, voán laø nhöõng phaù tinh cho neân caùc sao naøy khoâng mang laïi phuù quyù veïn toaøn: caù nhaân phaûi ñaáu tranh nhieàu maø haïnh phuùc laïi khoâng laâu beàn. Ñaëc bieät laø cung voâ chính dieäu maø coù caû tam khoâng ñoàng cung thì baát lôïi caøng choùng ñeán. Muoán ñöôïc veïn toaøn, caùch voâ chính dieäu coøn phaûi ñöôïc Aâm Döông saùng suûa hoäi chieáu. Caùch voâ chính dieäu vì theá chöa phaûi laø toaøn caùch, duø coù töù khoâng quaân bình. a) Quan ñieåm cuûa oâng Vieät Vieâm Töû veà Tuaàn, Trieät TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 90 Trong quyeån Töû-Vi Aùo Bí, taùc giaû Vieät Vieâm Töû coù moät luaän cöù raát ñaëc thuø veà 2 sao Tuaàn, Trieät ñöôïc ñeà caäp töø trang 571 ñeán 573*. Veà haønh theo taùc giaû naøy thì Trieät thuoäc haønh Kim ñôùi Thuûy, Tuaàn thuoäc haønh Hoûa ñôùi Moäc. * Töû Vi Aùo Bí, Haø Laïc Daõ Phu Vieät Vieâm Töû, Leâ Töû Vinh xuaát baûn, Saøi Goøn 1972 Veà nghóa, Trieät ñöôïc taùc giaû ñònh nghóa laø traûm, cheùm ñöùt ñoaïn, ngaên caùch. Tuaàn laø vaây haõm, bao chaët. Veà hieäu löïc chi phoái, Tuaàn vaø Trieät coù quy luaät aûnh höôûng raát ñaëc thuø ñeán caùc sao vaø ñeán cung coù 2 sao naøy toïa thuû. Tuaàn, Trieät, ñöôïc xem laø coù hieäu löïc raát maïnh chaúng nhöõng ñoái vôùi caùc sao ñoàng cung maø ñaëc bieät laø ñoái vôùi caùc cung hoäi chieáu, xung chieáu vaø tam chieáu. Ñoái vôùi sao, Tuaàn, Trieät ñaûo loän yù nghóa, toát thaønh xaáu, xaáu thaønh toát. Taùc giaû cho raèng nhöõng sao thuoäc 3 haønh Kim, Hoûa, Moäc raát sôï Tuaàn, Trieät. Song, taùc giaû cuõng coù caù bieät hoùa vaøi sao chính vaø cho raèng: - Saùt, Phaù, Tham toái kî Trieät, Tuaàn, vì Saùt thuoäc Kim, Tham thuoäc Moäc(?), coøn rieâng Phaù thuoäc Thuûy thì ít sôï Trieät, Tuaàn. - Töû Phuû, Vuõ Töôùng khoâng sôï Trieät, Tuaàn vì Töû caùch thieân sang haønh thoå nhieàu hôn (?). rieâng phuû kî Tuaàn maø khoâng sôï Trieät laém, vì gaëp Trieät chæ bò troäm caép söùt meû coøn gaëp Tuaàn thì kho troáng roãng. Vuõ thì sôï Trieät, Tuaàn vì vuõ thuoäc Kim. Coøn ñoái vôùi cung, theo Vieät Vieâm Töû, coù hai quy taéc chi phoái: - Thöù nhaát laø quy taéc Döông haønh tam thaát (3/7), Aâm quy nhò baùt(2/8) - Thöù hai laø quy taéc cung Meänh bò Tuaàn, Trieät chaïân ñaàu hay bò Tuaàn, Trieät theo goùt. Caû hai quy taéc ñöôïc tính theo caùi maø taùc giaû goïi laø “quy lyù Aâm, Döông”. Taùc giaû coù keå ví duï Tuaàn, Trieät ñoùng ôû Daàn, Maõo ñeå soi saùng hai quy taéc naøy, vaø trình baøy nhö sau: - Ngöôøi tuoåi döông, meänh ôû daàn, giöông cung thì theo quy taéc döông haønh tam thaát, cung meänh ôû Daàn bò baát lôïi 7 phaàn 10, khoù phaùt minh vì bò Tuaàn, Trieät chaän ñaàu. - Cuõng tuoåi döông nhöng cung meänh ôû maõo, aâm cung seõ chòu thieät 3/10 vì chæ bò Tuaàn, Trieät theo goùt. - Ngöôøi tuoåi aâm, meänh ôû Daàn, giöông cung thì bò thieät coù 2/10 maø thoâi, theo quy taéc aâm quy nhò baùt vaø Tuaàn, Trieät theo goùt. - Cuõng tuoåi aâm meänh ôû Maõo, aâm cung seõ phaûi chòu thieät ñeán 8/10 vì bò Tuaàn, Trieät chaän ñaàu. Oâng Vieät Vieâm Töû khoâng heà coù phaân bieät nam, nöõ trong caû 4 heä luaän treân, maø chæ noùi ñeán tuoåi Aâm, Döông vaø vò trí cung meänh ñeå xaùc ñònh tyû leä aûnh höôûng cuûa Tuaàn, Trieät treân cung meänh. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 91 b) Pheâ bình quan ñieåm Tuaàn, Trieät cuûa vieät vieâm töû Luaän cöù ñoù coù giaù trò gì? Tröôùc heát, veà aûnh höôûng cuûa Tuaàn, Trieät ñoái vôùi sao thieát nghó, ta coù theå chaáp nhaän quy taéc toång quaùt laø Tuaàn, Trieät laøm ñaûo nghóa caùc sao, nhöng chæ laøm ñaûo nghóa caùc sao ñoàng cung maø thoâi. Cho Tuaàn, Trieät coù hieäu löïc ñaûo nghóa caùc sao hoäi chieáu nöõa thì quaù ñaùng vaø nghòch lyù. Quaù ñaùng laø vì Tuaàn, Trieät khoâng chaéc toûa aûnh höôûng xa hôn cung traán ñoùng, baèng khoâng, haàu nhö ña soá nhöõng cung khoâng coù Tuaàn, Trieät ñeàu bò aûnh höôûng cuûa Tuaàn, Trieät: Tuaàn hay Trieät ñoùng treân 2 cung, neáu aûnh höôûng ñeán caùc cung hoäi chieáu nöõa thì taàm hieäu löïc cuûa noù coù theå lan ñeán 7,8 cung. Loái aûnh höôûng quaù ö nghòch thöôøng. Keá ñeán, khaùc vôùi oâng Vieät Vieâm Töû, toâi khoâng cho raèng Tuaàn, Trieät coù haønh coá ñònh naøo. Vì söï töông phaûn quan ñieåm nhö theá, neân toâi khoâng coù yù kieán veà aûnh höôûng cuûa Tuaàn, Trieät treân caùc sao, xeùt veà maët töông quan nguõ haønh. Coøn veà aûnh höôûng cuûa Tuaàn, Trieät treân cung Meänh qua ví duï Tuaàn, Trieät ôû daàn, maõo, thì phaûi noùi ngay raèng hai quy taéc aûnh höôûng keå treân (3/7, 2/8 vaø chaän ñaàu, theo goùt trong khuoân khoå cuûa tuoåi aâm hay aâm) chæ coù theå ñuùng moät phaàn naøo, chöa keå coøn thieáu soùt vaø coù choã sai laàm neáu ta phaân bieät nam, nöõ trong khuoân khoå tuoåi aâm, döông. Caùi ñuùng khaû chaáp laø coù theå coù tyû leä aûnh höôûng khaùc nhau naøo ñoù giöõa cung Meänh vaø cung keá tieáp, theo chieàu thuaän hay nghòch. Nhöng, ñi saâu vaøo chi tieát, nhaát laø khi phaân bieät döông nam, döông nöõ, aâm nam, aâm nöõ(chôù khoâng phaûi phaân bieät 2 tuoåi aâm döông maø thoâi) thì coù nhieàu sai soùt. Ta xin laáy ngay ví duï Tuaàn, Trieät ôû Daàn, Maõo cuûa Vieät Vieâm Töû ñeå chöùng minh söï sai soùt trong caû hai tröôøng hôïp maø oâng ñaõ keå ñöôïc toâi ñoà hình hoùa cho deã thaáy. Tröôøng hôïp 1: tuoåi döông, meänh daàn Giaû thuyeát cuûa Vieät Vieâm Töû laø vôùi Tuaàn, Trieät ôû Daàn, Maõo tuoåi döông, meänh ñoùng ôû Daàn thì baát lôïi 7/10. Toâi giaû thuyeát theâm laø ta ôû vaøo tröôøng hôïp döông nam, thoå nguõ cuïc chaúng haïn thì ñoà hình seõ nhö döôùi ñaây: TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 92 Ñoái vôùi Döông Nam, meänh ôû Daàn bò Tuaàn, Trieät ñoùng ôû Daàn. Maõo thì höôùng ñaïi haïn an theo chieàu thuaän cuûa muõi teân. Tröôøng hôïp naøy quaû thaät cung meänh baát lôïi nhieàu (coù theå taïm cho laø bò thieät 7/10 ôû ñaïi haïn ñaàu 5 ñeán 14 tuoåi). Ôû ñaïi haïn keá, töùc laø taïi cung phuï maãu (töø 15 ñeán 24 tuoåi), Tuaàn, Trieät chæ theo goùt ñaïi haïn naøy, neân chæ laøm thieät 3/10 maø thoâi. Nhöng, neáu cuøng laø tuoåi Döông, meänh ôû Daàn, cuøng thoå nguõ cuïc maø laø con gaùi thì quy taéc cuûa Vieät Vieâm Töû sai, töùc laø cung meänh baáy giôø khoâng coøn bò thieät 7/10 nöõa. Lyù do laø vì vôùi Döông nöõ, höôùng ñaïi haïn phaûi an theo chieàu nghòch ñeán cung meänh baáy giôø bò Tuaàn Trieät theo goùt, khoâng coøn baát lôïi ñeán 7/10 maø chæ baát lôïi 3/10 maø thoâi. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 93 Do ñoù, neáu tính theâm yeáu toá nam nöõ, quy taéc cuûa Vieät Vieâm Töû chæ coøn ñuùng cho nam soá maø thoâi. Tröôøng hôïp 2: Tuoåi Döông, Meänh Maõo. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 94 Neáu laø Döông Nam, meänh ôû Maõo, gaëp Tuaàn Trieät ôû Daàn Maõo, thì cung Meänh bò thieät 3/10, ñuùng nhö Vieät Vieâm Töû noùi. Baáy giôø 2 sao tuaàn Trieät chæ theo goùt cung Meänh cho neân aûnh höôûng nheï(chæ coù cung Baøo, bò Tuaàn, Trieät chaän ñaàu thì bò naëng hôn 7/10). Tuy nhieân, xoay qua Döông Nöõ, tyû leä aûnh höôûng cuûa Tuaàn, Trieät treân cung Meänh ôû Maõo laïi naëng ñeán 7/10 vì bò Tuaàn, Trieät chaän ñaàu. Moät laàn nöõa, cuõng cuøng tuoåi Döông, meänh Maõo, maø Tuaàn, Trieät saùt phaït phaùi Nam, chæ 3/10 trong khi doàn coâng löïc saùt phaït phaùi Nöõ 7/10. vì vaäy, söï phaân bieät tuoåi Aâm Döông khoâng ñuû, phaûi tính theâm yeáu toá trai gaùi nöõa. Tröôøng hôïp 3 : Tuoåi Aâm, Meänh Daàn TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 95 Theo Vieät Vieâm Töû, trong caùc yeáu toá cuûa giaû thieát ñaõ keå, vaø vôùi yeáu toá Aâm Nam, cung meänh ôû Daàn chæ bò Tuaàn, Trieät theo goùt, neân chæ bò thieät 2/10 (quy taéc aâm quy nhò baùt). Nhöng, khi chuyeån sang yeáu toá Aâm Nöõ thì theo höôùng an ñaïi haïn chieàu thuaän, cung meänh ôû Daàn cuûa phuï nöõ phaûi chòu thaát lôïi ñeán 8/10 vì bò Tuaàn Trieät chaän ñaàu. Tröôøng hôïp 4: Tuoåi Aâm, Meänh Maõo Cuõng theo caùc yeáu toá cuûa giaû thieát, vaø coäng vaøo söï phaân bieät Nam, Nöõ vôùi tuoåi Aâm thì quy taéc cuûa oâng Vieät Vieâm Töû chæ ñuùng cho con trai, coøn cho con gaùi thì sai. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 96 Toùm laïi, oâng Vieät Vieâm Töû ñaõ coù saùng kieán aán ñònh tyû leä aûnh höôûng cuûa Tuaàn, Trieät ôû cung Meänh vaø caû nhöõng cung bò Tuaàn, Trieät hoäi chieáu. Tuy nhieân, tyû leä cuûa oâng aán ñònh coù veû toaùn hoïc (3/7, 8/2) chæ coù theå coù giaù trò ñaïi cöông vaø höôùng daãn ñoäc giaû veà moät ñoä soá aûnh höôûng khaû höõu naøo ñoù cuûa 2 sao naøy. Thaät söï, tyû leä naøy raát khoù xaùc ñònh vì leä thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá cuûa cung(sinh, vöôïng, baïi, tuyeät ñòa, thuaän hay nghòch vò aâm döông), cuûa sao (söï hoäi tuï, ñoàng cung hay xung chieáu, tam chieáu, caùch …….), cuûa phuùc ñöùc (trong cung Phuùc vaø trong caùc phuùc thöïc taïi). Vì vaäy, duøng tyû leä toaùn hoïc trong haøm soá nhaân vaên phöùc taïp laø ñôn giaûn hoùa baøi toaùn quùa möùc, khoâng chaéc chính xaùc. Nhöõng ñònh lyù veà Tuaàn Trieät trong khuoân khoå tuoåi Aâm Döông cuûa oâng, vì khoâng giaû thieát theâm tröôøng hôïp nam nöõ, cho neân chæ ñuùng cho nam maø thoâi. Coøn phaïm vi hieäu löïc maø oâng gaùn cho Tuaàn Trieät quaû thaät môùi laï, xeùt ra quaù ñaùng vaø nghòch lyù. Chuùng ta chæ coù theå chaáp nhaän, töø saùng kieán cuûa oâng Vieät Vieâm Töû: - Hieäu löïc ñaûo nghóa cuûa Tuaàn, Trieät ñoái vôùi sao ñoàng cung maø thoâi. - tyû leä aûnh höôûng toång quaùt naøo ñoù ñoái vôùi cung bò Tuaàn Trieät chaän ñaàu hay theo goùt. Tyû leä naøy vì phöùc taïp, khoù xaùc ñònh theo moâ thöùc toaùn hoïc, chæ neân xem nhö coù tính caùch höôùng daãn cho vieäc luaän ñoaùn. Thieát töôûng khoâng neân cho haún tyû leä 3/7 hay 2/8 moät caùch quaù cuï theå, maø chæ neân laáy moät tyû leä chung laø treân döôùi ½ xeùt ra vöøa phaûi hôn. 3. – Chín sao löu ñoäng Khoa Töû-Vi ñöôïc Vieät Nam hoùa coù 9 sao löu ñoäng. Sôû dó goïi laø löu ñoäng vì moãi naêm, 9 sao naøy thay ñoåi vò trí. Ñeå cho deã phaân bieät, ngöôøi ta theâm chöõ Löu tröôùc teân goïi cuûa sao. Sao löu ñoäng chæ coù coâng duïng xem haïn cho töøng naêm moät maø thoâi, vaø cuõng chæ söû duïng khi naøo cung nieân haïn naøy coù sao löu ñoäng truù ñoùng hay hoäi chieáu. Neáu cung haïn khoâng coù sao löu ñoäng truù ñoùng hay hoäi chieáu thì sao seõ khoâng ñöôïc duøng ñeå ñoaùn vaän haïn. Chín sao naøy goàm: Löu Thaùi Tueá, Löu Tang Moân, Löu Baïch Hoå, Löu Thieân Khoác, Löu Thieân Hö, Löu Kinh Döông, Löu Ñaø La, Löu Loäc Toàn. Trong soá 9 sao naøy, chæ coù 2 sao Löu Thieân Maõ Vaø Löu Loäc Toàn laø töông ñoái toát, kyø dö laø xaáu*. Khoâng coù saùch vôû naøo caét nghóa taïi sao laïi coù caùc sao löu ñoäng. Tuy nhieân, neáu caên cöù vaøo yù nghóa vaø tyû leä sao xaáu noùi treân thì vieäc ñaët ñeå 9 sao löu ñoäng nhaán maïnh ñeán caùi hoïa nhieàu hôn caùi phuùc. Phaûi chaêng, caùc nhaø saùng laäp Töû-Vi cho raèng ñôøi ngöôøi chöa ñuû khoå vôùi caùc caùt tinh, hình tinh, hao baïi tinh, aùm tinh hieän coù, cho neân phaûi boå tuùc TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 97 theâm nhöõng gian nan, khoå cöïc khaùc môùi ñuùng möùc? Phaûi chaêng nhöõng söï vieäc do 9 sao löu ñoäng dieãn nghóa laø nhöõng söï vieäc thöôøng hay gaëp ñi gaëp laïi moãi naêm? Duø sao, 9 sao löu ñoäng naøy khoâng ñaët thaønh vaán ñeà naøo môùi cho ngöôøi giaûi ñoaùn. Caùc sao naøy vaãn bò chi phoái bôûi nhöõng quy taéc veà hoäi tuï, veà vò trí, veà aâm döông nguõ haønh, veà baûn chaát…v.v…. Moãi laàn sao Löu gaëp sao coá ñònh ñoàng cung thì yù nghóa ñöôïc taêng cöôøng gaáp ñoâi, veà caùi hay cuûng nhö veà caùi dôû. Ví duï: Löu Thieân Maõ maø gaëp Thieân Maõ thì coù nhieàu trieån voïng ñi xa, thay ñoåi choã laøm, choã ôû, cuï theå laø coù theå ñi thaät xa hoaëc phaûi ñi ñi veà veà nhieàu laàn trong naêm, hoaëc ñoåi choã laøm vaø ñoåi choã ôû, hoaëc neáu chæ ñoåi choã laøm thì cô quan môùi seõ raát xa, raát môùi ñoái vôùi mình: neáu load ñoåi choã thì nôi cö nguï môùi raát xa, coù theå laø ôû ngoaïi quoác. Song Maõ coøn coù yù nghóa tieán ñaït veà coâng duïng, taøi loäc trong tröôøng hôïp ñaéc ñòa ôû Daàn vaø ôû Tî. Ñoái vôùi Löu Loäc Toàn cuõng vaäy, sao Löu laøm taêng yù nghóa cho sao Loäc Toàn coá ñònh. Ñoái vôùi 7 sao löu ñoäng xaáu, quy luaät naøy cuõng chi phoái y heät * Trong quyeån Phi Tinh Töû Vi Ñaåu Soá, coù thaáy ghi nhaän 2 sao Ñaïi Hao & Tieåu Hao thuoäc loïai löu ñoäng, baáy giôø mang ñoä soá laø aát. Nhöng trong Töû Vi Vieät Nam khoâng xem Song Hao laø löu ñoäng. Sao löu ñoäng vaãn coù theå keát hôïp ñöôïc vôùi caùc sao coá ñònh khaùc ñeå gheùp nghóa. Ví duï nhö Löu Loäc Toàn coù theå keát ñöôïc vôùi Vuõ Khuùc hay Thieân Phuû ñeå chæ moái lôïi veà tieàn baïc khaû höõu trong naêm ñoù. Vò trí ñaéc hay haõm ñòa cuûa sao Löu gioáng nhö vò trí sao coá ñònh. Ví duï nhö Khoác Hö ñaéc ñòa ôû Tyù Ngoï, thì 2 sao Löu Lieân Heä cuõng ñaéc ñòa ôû ñoù. Sao Löu vaãn bò aûnh höôûng cuûa Tuaàn Trieät. Ví duï nhö Löu Maõ Ngoä Trieät coù theå bò tai naïn xe coä hay tay chaân bò xaây xaùt, thöông tích. 4. Sao Meänh Chuû, Sao Thaân Chuû Saùch vôû veà Töû-Vi noùi raát ít veà 2 loaïi sao naøy. Veà yù nghóa, caùc sao Meänh Chuû vaø Thaân Chuû vaãn mang yù nghóa coá höõu cuûa teân goïi. Veà taùc duïng, coù moät hoïc giaû Vieät Nam, oâng Aân Quang ñaõ söu taàm ñöôïc quyeån meänh lyù nghieân cöùu in taïi Ñaøi Loan coù ñeà caäp ñeán taùc duïng cuûa 2 loaïi sao naøy nhö sau: “phaøm cung Meänh maø khoâng coù sao naøo thuoäc haïng giaùp thì goïi laø khoâng coù chuû tinh, thì laáy Meänh laøm chuû, nhöng cuõng vaãn laáy caùc sao ñoái chieáu cung Meänh, hoäi chieáu cung Meänh, giaùp cung Meänh laøm khaùch ñeå phoái hôïp luaän ñoaùn. Phaøm taïi cung Thaân, neáu khoâng coù sao naøo thuoäc haïng giaùp thì goïi laø khoâng coù chuû tinh, thì laáy Thaân chuû laøm chuû, nhöng cuõng vaãn laáy caùc sao hoäi chieáu cung Thaân, giaùp cung Thaân laøm khaùch ñeå phoái hôïp luaän ñoaùn”* * Trích Giai Phaåm Khoa Hoïc Huyeàn Bí soá 48, j – 1 thaùng 10 – 1973 trang 32, baøi cuûa Aân Quang Nhö vaäy, theo quan ñieåm cuûa saùch naøy thì chæ khi naøo Meänh voâ chính dieäu (thieáu chính tinh haïng giaùp, noùi trong muïc Ñoä soá caùc sao) thì môùi duøng sao Meänh chuû ñeå ñoaùn cung Meänh: neáu cung TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 98 Thaân voâ chính dieäu thì duøng sao Thaân chuû ñeå ñoaùn cung Thaân. Caû 2 sao Meänh chuû vaø Thaân chuû ñöôïc duøng phoái hôïp vôùi caùc sao khaùc, chieáu hay giaùp meänh Thaân. Söï khaùm phaù naøy laøm saùng toû ñöôïc nhieàu khía caïnh cuûa vaán ñeà xöa nay chöa coù ñaùp soá. Duy cuõng coøn vaøi khía caïnh khaùc ñaët ra trong tröôøng hôïp naøy. - sao Meänh chuû vaø sao Thaân chuû trong tröôøng hôïp voâ chính dieäu ñöôïc an ôû ñaâu? Taïi cung voâ chính dieäu hay ôû khoang giöõa laù soá? - neáu an taïi cung voâ chính dieäu, 2 loaïi sao naøy taát phaûi chòu aûnh höôûng cuûa caùc sao khaùc ñoàng cung, nhaát laø 2 sao Tuaàn, Trieät. Neáu chæ an ôû khoang giöõa laù soá thì 2 loaïi sao naøy seõ khoâng bò Tuaàn, Trieät chi phoái. Giöõa hai luaän cöù, luaän cöù naøo khaû chaáp? Raát tieác raèng caùc saùch vôû Töû-Vi khoâng chæ roõ caùch thöùc an sao Meänh chuû vaø Thaân chuû, cho neân baøi toaùn treân vaãn coøn thieáu ñaùp soá oån thoûa. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 99 TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 100 TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 101 Phuï luïc 4 – chöông 6 BAÛNG SAÉP HAÏNG CAÙC SAO THEO NGUÕ HAØNH TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 102 Chæ rieâng 2 sao Tuaàn, Trieät khoâng coù nguõ haønh rieâng, maø theo nguõ haønh cuûa cung toïa thuû. Vì Tuaàn, Trieät ñoùng giöõa 2 cung neân seõ coù 2 haønh. Ví duï: Trieät ôû Thìn, Tî seõ coù haønh Thoå (Thìn) vaø Hoûa (Tî), Tuaàn ôû Tuaát, Hôïi seõ coù haønh Thoå(Tuaát) vaø Thuûy ôû (Hôïi). Caùc sao khaùc seõ theo nguõ haønh döôùi ñaây. Quyeån nhì THUAÄT TÖÛ-VI KIEÁN THÖÙC ÖÙNG DUÏNG TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 103 Trong quyeån nhaát, töû-vi ñaõ ñöôïc trình baøy nhö moät khoa(comme une scieene), töùc laømoät kieán thöùc lyù thuyeát coù nguyeân taéc, coù heä thoáng. Trong quyeån naøy, Töû-Vi seõ ñöôïc trình baøy nhö moät thuaät (comme un art), nghóa laø moät ngheä thuaät öùng duïng lyù thuyeát vaøo nhöõng tröôøng hôïp thöïc teá. Muïc ñích cuûa quyeån ñaàu laø giuùp ñoäc giaû hieåu ñöôïc boä moân boùi toaùn. Coøn muïc ñích cuûa quyeån nhì laø giuùp ñoäc giaû thöïc haønh ñöôïc coâng vieäc boùi toaùn. Töø lyù thuyeát sang thöïc haønh, chuùng ta ñi töø toång quaùt ñeán cuï theå, töø caùi chung ñeán caùi rieâng. Söï chuyeån höôùng ñoù ñoøi hoûi ngheä thuaät, töùc laø moät naêng khieáu thích nghi nguyeân taéc bao quaùt vaøo töøng tröôøng hôïp thöïc teá, linh ñoäng vaø phöùc taïp. Söï thích nghi naøy ñoøi hoûi ngöôøi giaûi ñoaùn Töû-Vi phaûi bieát phoái hôïp, caân nhaéc vaø chaâm chöôùc caùc nguyeân taéc cho moãi vaän soá rieâng bieät. Laàn hoài, qua thôøi gian, söï vaän duïng nguyeân taéc vaøo thöïc teá seõ taïo cho hoï nhieàu kinh nghieäm, ñieàu maø lyù thuyeát khoâng bao giôø cung caáp noåi. Kho taøng kinh nghieäm maø khoâng ñöôïc löu truyeàn thì seõ bò mai moät. Thaønh thöû, muoán cho höõu duïng, kinh nghieäm naøy phaûi ñöôïc ghi cheùp vaø quaûng baù, coát ñeå höôùng daãn ñoäc giaû thöïc haønh lyù thuyeát maø khoâng bò bôõ ngôõ. Ngheä thuaät maø soaïn giaû muoán phoå bieán ôû ñaây laø nhöõng quy taéc öùng duïng, ñöôïc ruùt tæa töø kinh nghieäm, ñöôïc heä thoáng hoùa ngaên naép vaøo moät boá cuïc cho deã nhôù, deã tra cöùu, töø ñoù deã aùp duïng. Töû-Vi cuõng ñeàu bieát raèng vieäc giaûi ñoaùn laù soá laø moät coâng taùc khoù khaên deã sai, cho duø coù nhöõng quy taéc höôùng daãn. Ñeå giaûm bôùt söï khoù khaên, ñeå giaûm bôùt sai soá soaïn giaû ñeà ra moät phöông phaùp ñoaùn soá thöïc tieãn. Ñoù laø phöông phaùp quy caùch. Caùch laø moät tình traïng naøo ñoù cuûa con ngöôøi cuûa ñôøi ngöôøi. Ví duï nhö giaøu, ngheøo, sang, heøn, yeåu thoï. QUY CAÙCH laø phaân loaïi nhöõng ñaëc thaùi chung xeáp thaønh muïc, moãi muïc baøn ñeán moät caùch cuûa con ngöôøi cuûa ñôøi ngöôøi. Moãi caùch seõ moâ ta caùc hình thaùi, caùc sao giang hoà nhaän daïng mau leï vaø deã daøng caùch ñoù. Nhöõng sao ñoàng loaïi dieãn taû hình thaùi hay ñaëc ñieåm naøo cuûa nhaân ñeàu ñöôïc taäp trung vaøo moät ñeà muïc cho deã tham khaûo. Nhaân loaïi coù ngöôøi giaøu, ngöôøi ngheøo, ngöôøi sang, ngöôøi heøn, ngöøôi khoân, ngöôøi ngu, ngöôøi yeåu, ngöôøi thoï, ngöôøi maïnh, ngöøôi ñau… thì seõ coù caùch giaøu, caùch ngheøo, caùch sang, caùch heøn,caùch khoân, caùch ngu, caùch yeåu, caùch thoï töông öùng. Ví duï nhö caùch giaøu. Nhöõng sao naøo chæ caùch giaøu seõ ñöôïc taäp hoïp laïi. Trog caùc sao ñoù seõ phaân bieät moät laàn nöõa, sao naøo giaøu tieàn baïc xeùt rieâng vôùi sao naøo giaøu ñieàn aûn. Vaø trong moãi hình thaùi giaøu tieàn seõ phaân bieät theâmñeå bieát giaøu ñeán ñaâu, vì ñaâu maø giaøu coù, caù tính con ngöôøi tröôùc ñoàng tieàn, sao naøo laøm giaøu ngay thaúng, sao naøo laømgiaøu maø baát löông. Kyõ thuaät naøy seõ giang hoà cho vieäc nghieân cöùu caû chieàu saâu laãn chieàu roäng vaø giuùp cho vieäc giaûi ñoaùn Töû-Vi theâm phong phuù vaø chính xaùc. Nhöõng caùch ñöôïc trình baøy chæ coù taùc duïng höôùng daãn. Theo yù höôùng ñoù, quyeån thöù hai, ñeà caäp ñeán Thuaät Töû-Vi seõ trình baøy trong trang 22 chöông döôùi ñaây: Thuaät giaûi ñoaùn Töû-Vi, thöû neáu moät soá tieâu chuaån phaûi ñaït, nhöõng yeáu toá phaûi cöùu xeùt, nhöõng troïng ñeà phaûi phaân bieät, nhöõng hoaøn caûnh phaûi löu yù, nhöõng sai laàm caàn caûnh giaùc vaø nhöõng ñieàu kieän caàn coù ñeå thöïc taäp giaûi ñoaùn laø soá. Ñaëc tính cuûa moä laù soá toái haûo. Chöông naøy nhaèm hình dung moät laù soá toát nhaát, töø ñoù duy ra moät laù soá xaáu nhaát vaø moät laù soá trung bình. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 104 Nhöõng nhaân caùch caên baûn bao goàm raát nhieàu chöông ñeà caäp ñeán nhöõng caùch ñieån hình thöôøng gaëp luùc giaûi ñoaùn soá meänh. Ñoù laø nhöõng caùch thuoäc veà beà trong cuûa con ngöôøi (chaúng haïn nhö caùch huøng bieän, caùch aên nhaäu, caùch nhan saéc…), nhöõng caùch thuoäc veà cuoäc ñôøi (caùch khoa b3ng, caùch laøm quan, caùch giaøu, caùch ngheøo, caùch thoï yeåu, caùch beänh taät, caùch hoïa naïn, caùch giaûi hoïa……), nhöõng caùch thuoäc veà gia ñaïo (caùch ña phu, ña theâ, caùh hieám muoän, caùch sinh con, caùch tu haønh, caùch sôï vôï……), trong moãi caùch, taùc giaû coá gaéng theo moät boá cuïc ñoàng nhaát cho deã nhôù, trình baøy quan nieäm chung veà caùch, nhöõng cung bieåu loä soá caùch, nhöõng sao ñôn vaø sao keùp dieãn taû hình thaùi cuûa soá caùch, nhöõng tröôøng hôïp phaûn caùch. Nhöõng laù soá maãu. Ñaây laø phaàn thöïc haønh, giuùp ñoäc giaû taäp söï giaûi ñoaùn nhöõng laù soá cuï theå. Nhöõng laù soá naøy ñöôïc choïn loïc kyõ löôõng, trình baøy nhöõng caùch ñieån hình cuûa moät soá maãu ngöôøi ñieån hình. Nhôø ñoù, baïn ñoïc coù theå hình dunh ñöôïc boá trí cuûa laù soá nguyeân thuû, laù soá giang hoà, laù soá ngöôøi giaøu, laù soá ngöôøi ngheøo, laù soá quan vaên, laù soá quan voõ, laù soá ngöôøi yeåu, laù soá ngöôøi thoï, laù soá tu haønh, laù soá ña phu……moãi laù soá seõ ñöôïc chuù giaûi, neâu roõ neùt ñaëc bieät cuûa sao, cung vaø yù nghóa cuûa söï phoái trí naøy. Ñeå baûo toaøn ñôøi tö moãi ngöôøi, vaø ñeå giöõ cho quyeån saùch naøy ñaëc tính vaên hoaù cuûa noù, caùc laù soá chuù giaûi ñeàu voâ danh. Neáu coù söï truøng hôïp naøo thì ñoù laø ñieàu ngoaøi yù muoán. Trong chöông noùi veà Ñoái Töôïng cuûa khoa Töû-Vi, soaïn giaû coù dòp nhaán maïnh raèng ôû Vieät Nam, cöù 73 ngöôøi coù chung moät laù soá. Vì vaäy, vieäc truøng soá laø moät söï kieän raát thoâng thöôøng. Tham luaän veà ñeà caûi söûa soá meänh. Chöông naøy ñònh nghiaõ soá meänh vaø thöû ñeà ra moät soá phöông caùch giuùp caù nhaân caûi thieän vaän soá, soá veà söù maïng xaõ hoäi, höôùng veà söï phaùt huy caùc tính toát, cheá giaûm caùc tính xaáu, ñoàng thôøi ñeå caûnh giaùc nhöõng ngöôøi tieâu cöïc, nhöõng keû yû soá vaø nhöõng ai bi quan thaønh kieán tieàn ñònh cho raèng soá Meänh baát khaû cöôõng. Chöông moät Thuaät giaûi ñoaùn Töû-Vi Ba tieâu chuaån phaûi ñaït − ñaày ñuû − cuï theå − chính xaùc Nhöõng yeáu toá phaûi cöùu xeùt − veà Aâm Döôg Nguõ Haønh − veà caùch cuïc − veà cung − veà sao TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc − 105 veà thôøi gian: haïn Nhöõng yeáu toá caên baûn phaûi phaân bieät Nhöõng hoaøn caûnh phaûi löu yù Nhöõng sai laàm caàn caûnh giaùc Nhöõng ñieàu kieän caàn coù. Ñoaùn soá raát khoù vaø deã sai. Sôû dó nhö vaäy laø vì khoa Töû-Vi coù quaù nhieàu quitaéc chi phoái caùc quy taéc naøy ñoâi khi raát toång quaùt, ñoâi khi quaù phöùc taïp. Mang vaøo moät tröôøng hôïp nhaât ñònh, qui taéc ñoù coù luùc khoâng moâ taû heát tình tieát cuûa söï vieäc, coù luùc laïi töông phaûn nhau. Thaønh thöû, bieát qui taéc laø moät vieäc, coøn söû duïng ñieâu luyeän caùc quy taéc laø moät vieäc khaùc. Muoán giaûi ñoaùn Töû-Vi cho ñaày ñuû, cuï theå vaø chính xaùc, khoâng nhöõng ngöøôi xem soá phaûi thuoäc baøi maø phaûi öùng duïng kheùo leùo baøi hoïc. Cho neân, coù theånoùi raèng ñoaùn Töû-Vi laø caû moät ngheä thuaät, ñoøi hoûi moät trí tueä tinh xaûo ñeå öùng duïng linh hoaït kieán thöùc hoïc ñöôïc. Neáu ngöôøi hoïc Töû-Vi chæ caàn thoâng minh (intelligence) vaø nhôù dai (meùmoire) thì ngöôøi ñoaùn Töû-Vi caàn theâm söï thích duïng cuï theå (faclteù d’adaptation). Boä oùc cuûa ngöôøi hoïc ñöôïc Töû-Vi coù tính caùch lyù thuyeát, boä oùc ngöôøi ñoaùn ñöôïc Töû-Vi thieân veà thöïc haønh. Bôûi theá ñoaùn Töû-Vi ñoøi hoûi kinh nghieäm, ñieàu maø söï hoïc khoâng cung caáp noåi. Chöông naøy khoâng coù tham voïng daïy ñoaùn hay, vì nhö ñaõ trình baøy, ñoaùn hay caàn nhieàu kinh nghieäm. Chöông naøy coá gaéng chæ daãn phöông phaùp chuaån ñoaùn, kyõ thuaät chuaån ñoaùn, ñeà ra qui taéc ñoaùn, caùch caân nhaéc caùc yeáu toá theo thöù töï deã nhôù, caûnh giaùc nhöõng sai laàm khaû höõu, noùi khaùc ñi, chöông naøy vaïch ra moät loái ñi ñeå giuùp ngöøôi giaûi ñoaùn bieât ñöôøng chính, ñöôøng phuï ngoõ haàu ñaït ñeán muïc tieâu. Dó nhieân cæ ñi khoâng coù nghóa laø deïp choâng gai tran böôùc ñöôøng ñoù maø laø vò trí hoùa caùc choâng gai ñeå ngöôøi löõ haønh lieäu beà neù traùnh maø khoâng bò laïc ñöôøng. Cuõng may laø trong Töû-Vi, ñöôøng loái giaûi ñoaùn khoâng thay ñoåi, coù theå aùp duïng moät soá qui taéc nhaát ñònh chung cho taát caû laù soá taïm lieät keâ döôùi ñaây: I. – Ba tieâu chuaån phaûi ñaït. Ñoaùn soá phaûi ñaùp öùng 3 tieâu chuaån: ñaày ñuû, cuï theå vaø chính xaùc. 1. – Vieäc giaûi ñoaùn phaûi ñaày ñuû (complet) Muoán cho ñaày ñuû, ngöôøi xem phaûi luaän ñoaùn: Taát caû cung Taát caû sao Taát caû caùch, cuïc. Caùc töông quan aâm döông nguõ haønh. Caùc bieán coá trong moãi giai ñoaïn cuûa ñôøi ngöôøi. Caùc caù tính cuûa con ngöôøi. Caùc ngöôøi lieân heä vôùi mình. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 106 Nhö vaäy, gæi ñoaùn ñaày ñuû laø khoâng boû soùt moät cung naøo, moät sao naøo, moät caùch naøo, moät yeáu toá naøo, moät thôøi haïn naøo, moät bieán coá naøo, moät ngöôøi naøo lieân heä. Ñaây laø moät coâng trình ñoøi hoûi nhieàu coâng phu vaø thôøi gian. Giaûi ñoaùn ñaày ñuû coøn coù nghóa laø gæi ñoaùn cho phong phuù: chaúng nhöõng giaûi ñoaùn heát caùc ñieåm treân, maø moãi ñieåm phaûi moâ taû cho suùc tích, neáu ñöôïc thì ñi vaøo chi tieát. 2. – Vieäc giaûi ñoaùn phaûi cuï theå (concret) Xem Töû-Vi khoâng theå noùi chung, maø phaûi noùi cho cuï theå, nghóa laø: Phaûi moùc ra khoâng neùt ñaëc bieät (speùcifique) cuûa con ngöôøi, cuûa ñôøi ngöôøi, cuûa nhöõng ngöôøi lieân heä trong laù soá. Phaûi noùi ñöôïc caùc bieán coá roõ reät (preùcis) cuûa hoï hay cuûa söï vieäc. Ngöôøi giaûi ñoaùn cuï theå phaûi xeùt veà phaåm (appreùciation qualita-tive), veà löôïng (appreùciaton quantitative) cuûa moãi vieäc, moãi ngöôøi rieâng bieät chôù khoâng phaûi cuûa taát caû moïi ngöôøi. Ví duï nhö xem caùch giau, ø phaûi coá aán ñònh möùc giaøu, caùch thöùc, thôøi gian laøm giaøu cuûa moät keû naøo ñoù. Tieâu chuaån cuï theå phaûi gíup phaân bieät roõ raøng ñöông soá vôùi keû khaùc. Nhöõng keùt luaän veà moät ñieåm naøo phaûi roõ reät (positif) deã nhaän daïng ngöôøi ñoù, deã phaân bieät hoï vôùi ngöôøi khaùc (comparatif). 3. – Vieäc giaûi ñoaùn chính xaùc (exact) Ñaây laø tieâu chuaån khoù ñaït nhaát. Keát luaän chính xaùc laø keát luaän ñuùng söï thaät, phaùt giaùc nhöõng vieäc coù xaûy ra trong thöïc teá, ñaõ ñöôïc chöùng nghieäm bôûi döông soá. Ví duï nhö neâu taát caû caùc tính moät ngöôøi laø giaûi ñoaùn ñaày ñuû. Neáu nhöõng caù tính ñoù laø nhöõng caù tính roõ reät, noåi baät nhaát cuûa hoï thì söï giaûi ñoaùn môùi goïi laø chính xaùc. Leõ dó nhieân, söï chính xaùc chæ coù cho vieäc töông lai. Nhöng, ñuùng trong quaù khöù vaø trong hieän taïi keå ra cuõng gioûi laém roài. Thoâng thöôøng, ít khi Töû-Vi ñaït ñeán söï chính xaùc 100%, tröø phi ñoái vôùi vaøi söï kieän hay ñaëc ñieåm giaûn dò. Ñaït tyû leä 80% cuõng ñaõ laø hay. Ba tieâu chuaån ñaày ñuû, cuï theå vaø chính xaùc khoâng lieân quan gì vôùi nhau: coù khi ñoaùn phong phuù maø khoâng roõ reät, coù khi ñoaùn cuï theå maø khoâng ñuùng. Caàn löu yù raèng laù soá Töû-Vi chæ noùi ñeán phaàn thieân ñònh, trong vaän meänh con ngöôøi. Ñoaùn soá haàu nhö laø dòch ra nhöõng gì thieân ñònh trong laù soá. Nhöng, ai cuõng bieát raèng ñôøi ngöôøi khoâng hoaøn toaøn do thieân ñònh maø coøn tuyø thuoäc nôi nhaân ñònh raât nhieàu. Ngoaøi cung Phuù maø laù soá ñaët ñeå, coøn coù caùi phuùc do caù nhaân taïo ra, taïm goïi laø caùi phuùc thöïc taïi. Phuùc ñöùc thöïc taïi naøy goùp phaàn caûi söûa ít nhieàu phaàn phuùc ñöùc thieân ñònh. Duy, khoâng ai bieát roõ ñöïôc caùi phuùc thöïc taïi cho neân chæ coù caùch laø döïa vaøo cung Phuùc cuûa laù soá m2 9oaùn. Th2nh thöû, lôøi giaûi ñoaùn chæ ñuùng cho moät cung Phuùc tónh, cho moät laù soá tónh, khoâng chaéc hoaøn toaøn ñuùng trong thöïc teá bao giôø cuõng linh ñoäng hôn nhieàu. Duø sao, ñaït ñöôïc söï chính xaùc theo laù soá cuõng taïm ñuû. Tieâu chuaån chính xaùc vì theá bò giôùi haïn trong khuoâng khoå cuûa laù soá, ít khi bao truøm ñöôïc ra phaïm vi thöïc teá. II. – Nhöõng yeáu toá caàn phaûi cöùu xeùt Taäp quaùn caùc ngöôøi ñoaùn soá thöôøng thieân veà moät trong hai xu höôùng: Coù ngöôøi coi aâm döông nguõ haønh laø chính vaø töø ñoù suy ra nhöõng yù nghóa quan troïng cho con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Xu höôùng naøy coi nheï yù nghóa caùc sao bò xem nhu thöù yeáu hôn aâm döông nguõ haønh. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 107 Hoï cho raèng khoa Töû-Vi laáy thuyeát aâm döông nguõ haønh laøm goác, cho neân phaûi döïa vaøo goác maø suy dieãn. Coù ngöôøi laïi ít chuù yù ñeán aâm döông nguõ haønh maø traùi laïi, ñaët naëng yù nghóa caùc sao. Hoï gæi ñoaùn laù soá baèng söï phoái hôïp yù nghóa caùc sao. Aâm Döông Nguõ Haønh cuûa sao bò coi nheï, thaäm chí coù theå boû qua ít nhieàu maø khoâng laøm maát söï chính xaùc cuûa keát luaän. Hai xu höôùng treân xeùt ra chæ laø hai thoùi quna cuûa ngöôøi ñoaùn soá chôù khoâng phaûi laø khaûo höôùng chính thoáng cuûa thuaät Töû-Vi. Khoa Töû-Vi ñaõ ñaët ñeå cho caùc sao nhieàu yù nghóa, ñoàng thôøi cuõng ñeà ra qui luaät sinh khaéc cuûa aâm döôgn nguõ haønh. Giaù trò cuûa kho Töû-Vi naèm trong giaù trò cuûa caùc vì sao vaø giaù trò cuûa aâm döông nguõ haønh phoái hôïp nhau. Thieáu moät caùi, Töû-Vi maát moät caên baûn. Cho neân, ngöôøi giaûia ñoaùn phaûi cöùu xeùt caû 2 maët cuûa vaán ñeà, 2 neàn taûng cuûa khoa lyù soá, khoâng ñöôïc boû qua hay coi nheï neàn taûng naøo. Ngöôøi ñoaùn phaûi hoäi töï toái ña caùc döõ kieän môùi coù theå caân nhaéc chính xaùc, ñaày ñuû vaø cuï theå ñöôïc. Ta khoâng neân theo moät taäp quaùn naøo, maø phaûi, ngay töø ñaàu, taäp thoùi quen vaän duïng ñoàng loaït 2 xu höôùng ñeå khoûi rôi vaøo phieán dieän sai laàm. Ñaây laø nguyeân taéc chæ ñaïo quan troïng. Ñaû thoâng ñieåm naøy, ta caàn lieät keâ caùc yeáu toá phaûi vaän duïng. Coù theå chia 5 loaïi yeáu toá cô höõu cuûa laù soá: − Caùc yeáu toá aâm döông nguõ haønh. − Caùc yeáu toá caùch, cuïc. − Caùc yeáu toá cung. − Caùc yeáu toá sao. − Yeáu toá thôøi gian: haïn. A. – CAÙC YEÁU TOÁ AÂM DÖÔNG NGUÕ HAØNH Coù hai loaïi yeáu toá: moät thuoäc aâm döông, moät thuoäc nguõ haønh. 1. – Yeáu toá aâm döông a) Phaûi xem Aâm döông cuûa tuoåi vôùi aâm döông cuûa cung an Meänh. Coù 2 tröôøng hôïp toát vaø 2 tröôøng hôïpl xaáu. Tröôøng hôïp toát chæ coù khi naøo: Tuoåi Döông (Döông Nam hay Döông Nöõ) maø Meänh ñoùng ôû cung döông (Tyù, Daàn, Thìn, Ngoï, Thaân, Tuaát). Tuoåi Aâm (aâm Nam hay Aâm Nöõ) maø Meänh ñoùng ôû cung aâm (Söûu, Maõo, Tî, Muøi, Daäu, Hôïi). Tröôøng hôïp xaáu goàm coù: Tuoåi Döông (Döông Nam hay Döông Nöõ) maø Meänh ñoùng ôû cung Aâm. Tuoåi aâm (Aâm Nam hay Aâm Nöõ) maø Meänh ñoùng ôû cung Döông. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 108 Hai tröøông hôïp toát goïi laø Aâm Döông thuaän lyù hay Aâm Döông hoaø hôïp. Coøn xaáu goïi laø nghòch lyù hay xung khaéc. Söï thuaän lyù naøy loâi cuoán theo söï thuaän lyù cuûa cung Thaân (bao giôø cuõng ñoàng aâm tính hay döông tính vôùi cung Meänh), ñoàng thôøi cuõng loâi cuoán theo söï thuaän lyù cuûa nhöõng cung cöôøng trong laù soá (Phuùc, Quan, Di, Taøi, Phu Theâ). Nhö vaäy, ñöôïc hoøa hôïp thì lôïi 3 moái, coøn neáu xung khaéc thì ñoái choïi 3 moái. b) Phaûi xem aâm döông tính cuûa sao vôùi aâm döông tính cuûa cung Toát khi naøo sao döông ñoùng cung döông, sao aâm ñoùng cung aâm. Xaáu thì ngöôïc laïi. 2. – Yeáu toá nguõ haønh a) Phaûi xem sinh khaéc giöõa Baûnh Meânh vaø Cuïc. Coù 5 tröôøng hôïp coù theå xaûy ra: Cuïc sinh Baûn Meäny: toát nhaát. Baûnh Meänh sinh Cuïc: toát nhì. Cuïc hoaø Baûnh Meänh: trung bình. Baûn Meänh khaéc Cuïc: xaáu vöøa. Cuïc khaéc Baûn Meänh: xaáu nhaát. Noùi chung, heã coù töông sinh thì toát, töông khaéc thì xaáu, tò hoøa thì trung bình. Baûng lieät keâ ôû treân coøn giuùp phaân bieät caû möùc ñoä toát, möùc ñoä xaáu trong caùi sinh vaø caùi khaéc. Töôûng caàn nhaéc laïi ñeå nhôù quy taéc sinh khaéc: Veà sinh, Moäc sinh Hoûa, Hoûa sinh Thoå, Thoå sinh Kim, Kim sinh Thuûy, Thuûy sinh Moäc. Veà khaéc, Moäc khaéc Thoå, Thoå khaéc Thuûy, Thuûy khaéc Hoûa, Hoûa khaéc Kim, Kim khaéc Moäc. b) Phaûi xem sinh khaéc giöõa 3 yeáu toá sau qua 2 heä caáp Haønh cung Meänh vôùi haønh chính tinh thuû Meänh. Haønh chính tinh thuû Meänh vôùi haønh cuûa Baûn Meänh. Coù cung Meänh coù 1 chính tinh, coù khi coù 2 chính tinh ñoàng cung, coù khi khoâng coù chính tinh. Vì vaäy, caàn phaân bieät 3 tröôøng hôïp khi xeùt 3 yeáu toá treân. Tröôøng hôïp 1: Cung Meänh khoâng coù chính tinh. Neáu haønh cung Meänh phuø sinh cho haønh Baûn Meänh thì toát. Traùi laïi, neáu khaéc Baûn Meänh thì xaáu. Tröôøng hôïp 2: Cung Meänh coù moät chính tinh. Söï sinh khaéc giöõa cung Meänh, chính tinh thuû Meänh vaø Baûn Meänh ñöa ñeán 9 theá phoái trí döôùi ñaây: TÖÔNG GIÖÕA CUNG VAØ BAÛN MEÄNH QUAN MEÄNH, VEÀ CHÍNH NGUÕ TINH THUÛ HAØNH MEÄNH TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 109 Tröôøng hôïp 3: Cung Meänh coù 2 chính tinh ñoàng cung. Neáu laäp baûng lieät keâ thì raát phöùc taïp maø khoâng höõu duïng bao nhieâu. Chæ caàn naém vöõng qui taéc sau: Neáu Baûn Meänh ñöôïc sinh ôû 2 heä caáp bôûi caû 2 sao thì toát nhaát. Bò khaéc ôû 2 heä caáp bôûi caû hai 2 sao thì teä haïi nhaát. Baûn Meänh ñöôïc sao naøo sinh thì thònh veà phía sao ñoù, bò sao naøo khaéc thì xaáu veà phía sao ñoù. Chæ neân chuù yù ñeán heä caáp sinh khaéc thöù 2 giöõa chính tinh vôùi Baûn Meänh. Söï phaân bieät sinh khaéc ôû heä caáp thöù nhaát laøm phöùc taïp vieäc ñaùnh giaù. Treân thöïc teá, neáu coù ñoâi khaéc chuùt ít giöõa 2 tröôøng hôïp, ñieàu ñoù khoâng maáy quan troïng ôû heä caáp thöù nhaát. c) Phaûi xeùt ñeán lôïi ñòa cuûa cung an Meänh vôùi haønh cuûa Baûn Meänh Veà ñieåm naøy, xin tham chieáu chöông 2 noùi veà Laù Soá toái haûo, muïc baøn ñeán sinh ñòa, vöôïng ñòa, baïi ñòa vaø tuyeät ñòa cuûa cung an Meänh. Toát nhaât laø cung Meänh ôû sinh ñòa. Toát nhì laø ôû vöôïng ñòa. Xaáu nhaát laø tuyeät ñòa. Xaáu nhì laø ôû baïi ñòa. Neáu khoâng rôi vaøo tröôøng hôïp naøo cuûa baûng lieät keâ thì bình thöôøng khoâng coù gì ñaùng noùi. d) Phaûi xeùt haønh cuûa chính tinh cuûa haønh phuï tinh. Trong moïi tröôøng hôïp töông sinh giöõa sao chính vaø sao phuï thì toát, töông khaéc thì xaáu. Ñoù laø noùi chung. Ñi vaøo chi tieát coù nhieàu tröôøng hôïp phöùc taïp hôn: TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 110 Neáu chính tinh haõm ñòa (coù yù nghóa baát lôïi) maø ñöôïc phuï tinh ñoàng cung khaéc ñöôïc haønh chính tinh naøy thì söï baát lôïi ñöôïc cheá giaûm. Ví duï: Lieâm Trinh ôû Tî vaø Hôïi thì haõm ñòa (coù nghóa bò hình nguïc, bòe kieän tuïng). Nhöng, neáu ñöôïc Hoùa Kî ñoàng cung thì moái hoïa coù theå giaûm ñöôïc ít nhieàu (hoaëc ñuôïc tha boång, hoaëc bò ñieàu tra maø thoâi, hoaëc bi aùn treo cuõng coù theå khoâng bò gì caû). Sôû dó nhö theá laø vì Lieâm Trinh laø sao Hoûa seõ bò Hoaù Kî , sao Thuûy khaéc cheá, nhôø ñoù tai hoïa hình tuïng seõ giaûm bôùt hoaëc maát haún (neáu Phuùc, Meänh, Thaân, Haïn ñeàu toát). Cuõng trong yù töôûng ñoù, chính tinh ñaéc ñòa (coù yù nghóa toát) maø bò giaän saùt tinh cuõng ñaéc ñòa coù haønh khaéc cheá haønh cuûa chính tinh, thì caùi toát cuûa chính tinh khoâng coøn nguyeân veïn. Ngay taïi ñieåm naøy, maø vieäc giaûi ñoaùn Töû-Vi bò cheû ra laøm 2 höôùng: Moät höôùng duøng nguõ haønh ñeå gia giaûm nghóa cuûa sao. Moät höôùng chæ caên cöù vaøo yù nghóa cuûa sao vôùi nhau maø keát luaän. Kyø thöïc, phaûi coá dung hoøa caû 2 höôùng theo ñuùng phöông phaùp toång hôïp cuûa khoa Töû-Vi. B. – CAÙC YEÁU TOÁ CAÙCH, CUÏC Caàn phaân bieät 2 loaïi caùch: moät loaïi cuûa chính tinh vaø moät loaïi cuûa phuï tinh (ñoái khi ñöôïc goïi laø cuïc). 1. Caùch cuûa chính tinh Thuaät Töû-Vi coù keát hôïp moät soá chính tinh laïi vôùi nhau laøm thaønh boä goïi laø Caùch. Coù nhöõng caùch sau: Töû Phuû Vuõ Töôøng. Saùt Phaù Lieâm Thanh. Cô Nguyeät Ñoàng Löông. Cöï Nhaät. Voâ chính dieäu (cuõng laø 1 caùch tuy khoâng chính tinh toïa thuû). Ngöôøi ta coù khuynh höôùng coi caùch Töû Phuû Vuõ Töôùng nhö öu theá hôn 5 caùch kia. Quan ñieåm naøy coù phaàn höõu lyù, xeùt ra hôi quaù ñaùng. Thaät söï thì 6 caùch treân ngang ngöûa nhau, neáu moãi caùch thaäp toaøn. Muoán ñöôïc thaäp toaøn caùch phaûi coù 2 ñieàu kieän: Phaûi hoäi ñuû sao trong caùch, nghóa laø caùch naøo coù 4 sao thì phaûi coù ñuû 4 : 3 sao phaûi ñuû caû 3 v.v… söï thieáu soùt bò coi nhö khoâng toaøn caùch. Phaûi coù ñuû sao ñaéc ñòa trôû leân. Sao naøo haõm phaûi coù Tuaàn, Trieät buø tröø. Caøng ñaéc ñòa, caùch caøng toaøn veïn. Trong tröôøng hôïp thöøa sao, caùc sao thöøa cuõng phaûi ñaéc ñòa. Dö thì toát, thieáu laïi khoâng hay. Rieâng cung Voâ chính dieäu vì khoâng coù chính tinh cho neân phaûi coù moät soá ñieàu kieän rieâng bieät: Phaûi coù Tuaàn hay Trieät traán thuû taïi choã. Neáu chieáu thì keùm hay. Hoäi ñuû 4 hoaëc 3 sao khoâng (Tuaàn khoâng, Trieät khoâng, Ñòa khoâng, Thieân khoâng). Coù 4 thì toát hôn 3, coøn neáu chæ coù 2 thì keùm hôn. Rieâng Tuaàn hay Trieät phaûi toïa thuû taïi ñoù. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 111 Neáu coù theâm Aâm, Döông saùng suûa hoäi chieáu vaøo thì caøng ñeïp theâm, nhaât laø khi cung voâ chính dieäu coù Tuaàn hay Trieät traán thuû. Neáu Aâm Döông khoâng chieáu thì chính tinh xung chieáu phaûi saùng suûa. Thoâng thöôøng, caùch voâ chính dieäu ñaéc töù khoâng hay tam khoâng bò xem laø keùm hôn 5 caùch kia, nhöng ñaây 2 chæ laø vaán ñeà töông ñoái, khoâng maáy quyeát ñònh laém. Tuy nhieân, ñaéc caùch chính tinh khoâng phaûi laø ñieàu kieän ñaày ñuû, caàn theâm nhieàu ñieàu kieän khaùc noùi ôû suoát phaàn treân vaø nhöõng ñieàu kieän keâ döôùi ñaây. 2. – Caùch cuûa phuï tinh Trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá, caùch cuûa phuï tinh (coù taùc giaû goïi laø cuïc) ñaõ ñöôïc lieät keâ ñaày ñuû, trong chöông tham luaän veà Baûn Meänh, Cuïc, Caùch ôû trang 85. Coù söï phaân bieät ra laøm phuù caùch (chæ giaøu coù), quyù caùch (chæ sang caû, quyeàn töôùc), baàn tieän caùch (chæ ngheøo, haï löu), taäp caùch thì dôõ. a) Thuaät Töû-Vi ñoøi hoûi ngöôøi xem phaûi chuù yù ñeán 3 caùch quan troïng laø: quyù, phuù, vaø thoï (hay phuùc). Phaûi coù caû 3 thì laù soá môùi röïc rôõ. Ngöôøi xöa xem quyù caùch troäi hôn phuù caùch vaø thoï caùch. Ñieåm naøy phaûn aûnh quan nieämtroïng quyeàn töôùc cuûa vaên hoùa Trung Hoa. b) Baát cöù caùch naøo, muoán cho toát ñeïp phaûi coù 4 ñieàu kieän (gioáng nhö 4 ñieàu kieän cuûa Caùch chính tinh). Ñaày ñuû, nghóa laø phaûi hoäi ñuû sao trong moät caùch môùi toaøn veïn. Ñaéc ñòa, nghóa laø caùc sao trong caùch phaûi ñaéc ñòa heát. Sao naøo bò haõm thì caùch bò khuyeát ñoái vôùi sao ñoù. Ñoâng ñaûo, nghóa laø phaûi hoäi caøng nhieàu caùch hay caøng toát. Thuaàn tuùy, nghóa laø caùch cuûaphuï tinh phaûi phuø hôïp vôùi Caùch chính tinh (nhö voõ caùch Saùt Phaù Lieâm Tham phaûi ñi lieàn vôùi nhöõng voõ caùch cuûa phuï tinh: vaên thì hoäi vôùi vaên). 3. – Yeáu toá Cuïc Khoang giöõa laù soá Töû-Vi, coù choã daønh ñeå ghi Cuïc vaø Baûn Meänh. Vieäc giaûi ñoaùn Cuïc caàn ñöôïc cöùu xeùt treân 2 phaïm vi: Trong töông quan giöõa Cuïc vaø Baûn Meänh/ Trong töông quan giöõa Cuïc vaø cung Thaân. a) Töông quan nguõ haønh giöõa Cuïc vaø Baûn Meänh Ñieåm naøy ñaõ ñöôïc ñeà caäp ôû ñoaïn tröôùc khi ta xeùt veà yeáu toá nguõ haønh, trng 177 vaø 178. b) Töông quan nguõ haønh giöõa Cuïc vaø Cung Thaân ÔÛ ñaây soaïn giaû ghi nhaän ñöôïc moät quan ñieåm laï cho raèng Cuïc töông öùng vôùi thôøi gian laäp thaân, töùc laø coù lieân heä vôùi cung Thaân. Theo ñoù, moãi laàn xem haäu vaän noi cung Thaân, ta phaûi xeùt haønh cung Thaân qua sinh khaéc nguõ haønh. Neáu vaäy, Baûn Meänh khoâng coøn ñöôïc xem nhö töôïng tröng cho toaøn ñôøi maø chæ laø giai ñoaïn ñaàu (tieàn vaän) cuûa ñôøi ngöôøi töông öùng vôùi cung Meänh. Giai ñoaïn sau ñöôïc moâ taû trong cung Thaân vaø Cuïc. Theo 2 quan ñieåm naøy phaûi xeùt 3 tröôøng hôïp, gioáng nhö 3 tröôøng hôïp cuûa cung Meänh ñaõ keå, töùc laø: TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 112 Neáu cung Thaân voâ chính dieäu: Khi naøo haønh cuûa cung Thaân phuø sinh cho haønh cuûa Cuïc thì toát, neáu khaéc haønh laø Cuïc thì xaáu. Neáu cung Thaân coù 1 chính tinh Ôû ñaây cuõng phaûi xeùt nhö ñoái vôùi cung Meänh, töùc laø aùp duïng qui taéc sinh khaéc nguõ haønh ôû 2 heä caáp giöõa 3 yeáu toá: haønh cung Thaân, haønh cuûa chính tinh cung Thaân Vaø haønh cuûa Cuïc. Baûng lieät keâ 9 tröôøng hôïp döôùi ñaây xeùt ra deã tham khaûo: Neáu cung Thaân coù 2 chính tinh ñoàng cung Neáu laäp baûng lieät keâ thì raát phöùc taïp vaø khoâng höõu duïng gì bao nhieâu. Chæ caàn naém vöõng qui taéc sau ñaây: Neáu Cuïc ñöôïc phuø sinh ôû 2 heä caáp bôûi caû 2 chính tinh thì toát nhaát. Neáu bò khaéc bôûi 2 heä caáp bôûi caû 2 chính tinh thì teä nhaát. Cuïc ñöôïc sao naøo sinh thì thònh veà phía sao ñoù, bò sao naøo khaéc thì xaáu veà phía sao ñoù. Chæ neân chuù yù ñeán heä caáp sinh, khaéc thöù 2 giöõa chính tinh cuûa Thaân vaø Cuïc. Söï phaân bieät theâm heä caáp sinh khaéc thöù nhaát laøm phöùc taïp söï ñaùnh giaù. Treân thöïc teá, neáu coù sai bieät giöõa 2 tröôøng hôïp, ñieàu ñoù khoâng maáy quan troïng ôû heä thöù nhaát . Nhö vaäy, khi xeùt haäu vaän con ngöôøi, chæ coù xeùt cung Thaân vôùi Cuïc, khoâng xaàn xeùt cung Meänh vôùi Baûn Meänh hay cung Thaân vôùi Baûn Meänh. Ñoäc giaû ñöôïc khuyeán caùo thöû aùp duïng qui taéc naøy ñeå chöùng nghieäm ñuùng hay sai. C. – CAÙC YEÁU TOÁ CUNG TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 113 Noùi ñuùng ra, moãi cung trong laù soá ñeàu coù söï troâi qua rieâng, khoâng chaéc cung naøo quan troïng hôn cung naøo. Chaúng haïn nhö coù quan ñieåm xem cung Taät khoâng quan troïng. Nhöng khi cung Taät xaáu, con ngöôøi bò beänh taät trieàn mieân, duø coù phuù quí cuõng khoâng höôûng ñöôïc bao nhieâu. Cho neân cung Taät cuõng llieân heä ñeán caùi hay caùi dôû cuûa nhieàu cung khaùc. Coù ngöôøi xem cung Töû nheï, nhöng coù phuù, quyù, thoï maø tuyeät töï thì haïnh phuùc cuõng khoâng toaøn. Tuy nhieân, ñaây laø nhöõng tröôøng hôïp hôi ñaëc bieät. Khoa Töû-Vi boû qua moät soá tröôøng hôïp bieät leä töông ñoái haïn höõu ñoù ñeå chæ chuù yù ñeán ñaïi ña soá nhaân quaàn. Khoa naøy thieân veà vieäc nghieân cöùu con ngöôøi bình thöôøng hôn laø thöôøng, töùc laø con ngöôøi coù ñieàu kieän söùc khoûe trung bình, ñeå taïo sinh keá, ñeå coù vôï coù choàng, ñeå coù con caùi, soáng chung vôùi xaõ hoäi. Vì theá, khoa Töû-Vi khoâng khaûo saùt rieâng reõ vaø chi tieât nhöõng tröôøng hôïp khoâng coù tính caùch ñaïi chuùng. Con ngöôøi cuûa khoa Töû-Vi laø con ngöôøi ñaïi chuùng (l’homme universel). Khaûo höôùng ñaïi chuùng naøy khieán cho khoa Töû-Vi coù phaàn bieät caùc cung theo taàm quan troïng khaùc nhau vaø chia laøm 2 loaïi: Cung cöôøng töùc laø cung quan troïng aûnh höôûng tröïc tieáp vaø saâu xa ñeán con ngöôøi, hieåu theo nghóa con ngöôøi ñaïi chuùng. Cung nhöôïc, töùc laø caùc cung keùm quan troïng hôn. 1. – Nhöõng cung cöôøng cuûa phaùi nam Moãi laàn xem soá cho nam giôùi phaûi chuù yù ñaëc bieät ñeán ñòa haït: − Haïnh phuùc cuûa doøng hoï: cung Phuùc. − Caù tính cuûa ñöông söï: cung Meänh. − Cuoäc ñôøi cuûa ñöông söï: cung Thaân. − Ngheà nghieäp cuûa ñöông söï: cung Quan. − Tieàn cuûa cuûa ñöông söï: cung Taøi. − Hoaøn caûnh, thôøi vaän: cung Di. 2. – Nhöõng cung cöôøng cuûa phaùi nöõ Ngoaøi Phuùc, Meänh, Thaân, Taøi coøn phaûi chuù yù ñaëc bieät ñeán cung Phu vì ñaøn baø leä thuoäc ngöôøi choàng raát nhieàu veà söï nghieäp, veà tieàn cuûa, veà haïnh phuùc gia ñình. 3. – Nhöõng cung khaùc Chæ coù yù nghóa boå tuùc, gia giaûm theâm caùi hay caùi dôû cuûa cung cöôøng chôù khoâgn coù tính caùch quyeát ñònh toaøn boä. Chæ tröø phi ñoái vôùi nhöõng haïng ngöôøi ñaëc bieät nhö ngöôøi beänh naëng (cuøi, lao kinh nieân, baïi lieät toøan thaân……), ngöôøi taøn taät (maát tay chaân, muø, ñieác, caâm…) hoaëc boâ laõo hay treû con döôùi 13 tuoåi thì môùi chuù yù ñeán cung Taät, baáy giôø phaûi xem laø cung cöôøng vôùi ñaày ñuû yù nghóa cuûa noù. 4. – Ñieàu kieän toát ñeïp cuûa cung cöôøng Phaûi coù nhieàu sao thuoäc loaïi toát (caùt tinh lieân heä ñeán phuù, quyù, thoï) TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 114 Phaûi coù sao ñaéc ñòa hoaëc hôïp vò. Nhöõng sao trong cung hay chieáu vaøo cung neân hôïp thaønh cuûa vaø cuïc ñaày ñuû thuaàn tuùy. Phaûi traùnh nhöõng saùt tinh, nhaát laø saùt tinh haõm ñòa. Baèng khoâng phaûi coù sao giaûi ñuû maïnh. D. – CAÙC YEÁU TOÁ SAO 1. – Nhöõng ñieàu kieän veà caùc sao Phaûi coù nhieàu caùt tinh thuû, chieáu hoaëc giaùp caùc cung cöôøng. Caùt tinh aáy phaûi ñaéc ñòa vaø hôïp vò. Caùc sao phaûi hôïp caùch (vaên ra vaên, voõ ra voõ). Caùt tinh phaûi traùnh saùt haønh tinh haõm ñòa, baèng khoâng phaûi coù sao giaûi chomaïnh ñoàng cung hoaëc coù haønh khaéc ñöôïc haønh cuûa saùt, hung tinh. Sao naøo bò haõm phaûi coù Tuaàn, Trieät aùn ngöõ. Ngoaøi ra, phaûi chuù yù ñaëc bieät ñeán nhöõng loaïi sao döôùi ñaây: Sao quí, chæ danh chöùc, quyeàn uy. Sao phuù, chæ tieàn baïc, ñieàn saûn. Sao thoï, chæ thôøi gian thuï höôûng. Sao caûn trôû quí, phuù vaø thoï. Caøng hoäi ñuû nhieàu lôïi ñieåm veà sao, caøng coù nhieàu sao quí, phuù, thoï thì laù soá môùi toát ñöôïc. 2. – Thôøi gian hieäu löïc cuûa caùc sao Phaûi löu yù thôøi gian hieäu löïc cuûa caùc sao, nhaát laø nhöõng sao phuù quí, thoï ñeå ñaùnh giaù cho ñuùng möùc theo tuoåi taùc, tình traïng cuûa moãi ngöôøi, moãi phaùi. 3. – Vaán ñeà tröøng sao Truøng sao ôû ñaây coù nghóa laø cöù gaëp ñi gaëp laïi moät soá sao quan yeáu maõi, moãi laàn xeùt ñeán cung naøo. Ví duï cung Phuùc coù taøi tinh toïa hay xung chieáu, sang cung Taøi cuõng gaëp phaûi taøi tinh ñoù, sang cung meänh cuõng gaëp laïi ñöôïc moät soá, sang cung Phu Theâ cuõng gaëp laïi nhöõng sao ñoù. Vieäc gaëp ñi gaëp laïi caùc sao taøi nhö vaäy raát deã quyeát ñoaùn veà vaán ñeà tieàn baïc, ñieàn saûn. Traùi laïi, neáu cung Meänh gaëp nhieàu saùt tinh thuû hay chieáu, ñeán cung Phuùc gaëp laïi, cung Taøi cuõng gaëp laïi, hoaëc khi xeùt ñeán cung Thaân cuõng bò caùc sao treân chi phoái thì ñôøi taøn ñeán nôi roài. Tuyø theo cung naøo bò hoäi chieáu naëng nhaát, laõnh vöïc ñoù seõ bò aûnh höôûng maïnh hôn heát . hoaëc laø hung tinh hoäi tuï coù yù nghóa naøo noåi baät nhaát thì nhaát ñònh tai hoïa coù hình th1I cuûa yù nghóa troäi yeáu naøy. Ví duï nhö moät ngöôøi coù Meänh, Thaân, Phuùc, Taøi, Di laån quaån gaëp ñi gaëp laïi nhieàu sao tình duïc cuøng hoäi chieáu thì nhaát ñònh raát daâm ñaõng: trai thì laõng töû chôi bôøi, gaùi thì giang hoà, phuï baïc, truaân chuyeân. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 115 Truøng sao laø tröôøng hôïpl raát deã giaûi ñoaùn. Coøn neáu gaëp tröôøng hôïp sao raûi raùc ra ñeàu khaéc caùc cung thì baáy giôø phaûi caân nhaéc caån thaän. Lyù do vì khoâng tìm thaáy öu caùch, troäi caùch: trong caùi dôû pha laãn caùi hay: caùi hay cuõng khoâng ñuùng möùc: caùi dôû cuõng xoaøng xoaøng. Moät laù soá nhö theá raát khoù xem, khoù keát luaän döùt khoaùt. 4. – Vò trí caùc sao Thoâng thöôøng, duø laø thuû, chieáu hay giaùp, hôïp ñeàu coù aûnh höôûng gioáng nhau. Duy, co ngöôøi muoán phaân bieät tinh vi hôn, cho raèng sao thuû maïnh hôn chieáu, xung chieáu maïnh hôn tam chieáu, tam chieáu maïnh hôn sao tieáp giaùp vaø sao nhò hôïp. Ngoaøi ra, phaûi xeùt sinh khaéc giöõa haønh cuûa cung vôùi cuûa sao. Ví duï nhö sao Kim ñoùng ôû cung Hoùa seõ bò hoûa khaéc cheá, sao Hoûa ñoùng ôû cung Thuûy seõ bò thuûy khaéc cheá, sao Thuûy ñoùng ôû cung Thoå, sao Moäc ñoùng ôû cung Kim…… ñeàu xaáu. Moãi laàn sao bò haønh cung khaéc thì yù nghóa vaø söùc maïnh cuûa sao bò giaûm. Traùi laïi, neáu sao ñöôïc haønh cuûa cung phuø sinh thì yù nghóa vaø söùc maïnh ñoù seõ gia taêng. Ví duï nhö sao Hoûa ñoùng cung Moäc, sao Moäc ñoùng cung Thuûy, sao Thuûy c9oùng cung Kim, sao Kim ñoùng cung Thoå, sao Thoå ñoùng cung Hoûa…… Neáu sao vaø cung cuøng moät haønh thì tò hoøa, bình thöôøng. E. – YEÁU TOÁ THÔØI GIAN: CAÙC HAÏN Coù 6 loaïi haïn: ñaïi haïn, löu nieân ñaïi haïn, tieåu haïn, nguyeät haïn, nhaät haïn, vaø thôøi haïn. Vì nhaät haïn vaø thôøi haïn quaù ngaén neân thieáu chính xaùc, khoâng ñaùng ñöôïc cöùu xeùt. Sau ñaây laø caùc quy taéc duøng ñeå xem haïn. 1. – Nhöõng cung duøng ñeå xem haïn Ñaïi haïn ñöôïc xem taïi nhöõng cung coù ghi soá thaäp nieân. Tieåu haïn vaø Löu nieân ñaïi haïn thì sem ôû nhöõng cung maø vò trí ñaõ ñöôïc chæ daãn trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá, in laàn thöù 2 cuûa taùc giaû. Teân goïi cung haïn laø tieâu chuaån duøng ñeå bieât xem trong haïn ñoù laõnh vöïc hoaït ñoäng naøo noäi baät nhaát trong naêm ñoù. Ví duï tieåu haïn rôi vaøo cung Baøo thì chuyeän seõ dính líu ñeán anh chò em trong nhaø v.v… Ngoaøi ra, cung naøo coù chöùa sao Löu Thaùi Tueá cuõng ñöôïc duøng ñeå ñoaùn laõnh vöïc hoaït ñoäng noåi baät trong naêm ñoù, maëc duø cung cuûa Löu Thaùi Tueá khoâng chieáu vaøo cung tieåu haïn. Ví duï tieåu haïn rôi vaøo cung Di taïi Tuaát, trong khi Löu Thaùi Tueá ñoùng taïi cung Quan ôû Thaân, thì cung Thaân vaø laõnh vöïc quan tröôøng phaûi ñöôïc xem xeùt chung vôùi cung Di. Leõ dó nhieân, moãi laàn xem cung haïn naøo ñeàu xem laø caùc cung xung chieáu, tam chieáu, vaø nhò hôïp vôùi cung haïn ñoù. 2. – Phaûi xeùt cung haïn trong boái caûnh haïn kyø lôùn hôn Vì haïn nhoû phaûi naèm trong khuoân khoå cuûa haïn lôùn, cho neân luùc xeùt haïn nhoû phaûi ñoái chieáu vôùi haïn lôùn. Ví duï xem moät naêm (tieåu haïn hay löu nieân ñaïi) phaûi xem chung vôùi cung ñaïi haïn chöùa ñöïng tieåu haïn cuûa naêm ñoù. Xem moät ñaïi haïn naøo bao giôø cuõng phaûi xeùt ñaïi haïn ñoù trong khuoân khoå cuûa Meänh hay cuûa Thaân. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 116 Sôû dó phaûi loàng khung vaøo haïn kyø lôùn hôn laø vì ít khi haïn nhoû laøm thay ñoåi saâu xa ñaëc tính cuûa haïn lôùn. Ví duï ñaïi haïn khoâng theå laán aùt Meänh hoaëc Thaân: tieåu haïn khoâng theå laán aùt ñaïi haïn. Haïn nhoû chæ laøm gia giaûm cho haïn lôùn. Chæ tröø phi haïn nhoû cöïc kyø toát ñeïp thì môùi xoay höôùng saâu xa haïn lôùn. Baèng khoâng thì söï bieán chuyeån coù tính caùch tuaàn töï, khoâng ñoät ngoät. Bieät leä thöù hai neáu caû haïn nhoû laãn haïn lôùn ñeàu röïc rôõ thì cuoäc ñôøi môùi ñoåi höôùng toát ñeïp vaø ma choùng, nhöng cuõng chæ khi naøo Meänh hay Thaân cuõng khaù ñeïp. Neáu haïn lôùn, hoaëc Meänh, hoaëc Thaân xaáu maø gaëp tieåu haïn röïc rôõ thì caùi toât chæ coù trong naêm ñoù, hoaëc chæ laøm taêng tieán theâm cho ñaïi haïn, hoaëc Meänh, hoaëc Thaân theâm chuùt ít. 3. – Vaán ñeà cuûa thaùng nhuaän ÔÛ ñaây soaïn giaû khoâng quan taâm ñeán thaùng. Tröôøng hôïp naêm naøo gaëp hai thaùng nhuaän thì phaûi xem caû 2 thaùng trong nguyeät haïn, thay vì xem thaùng chính trong cung naøy roài xem thaùng nhuaän trong cung keá tieáp. Coù ngöôøi chia nguyeät haïn nhuaän (töùc laø thaùng dö ñi sau) ra laøm 2 thôøi kyø aên vaøo 2 cung keá tieáp: ½ thaùng nhuaän ñaàu (töø moàng 1 ñeán raèm) thì xem ôû cung cuûa thaùng chính (ví duï laø cung Ngoï), coøn ½ thaùng nhuaän sau (töø 16 ñeán heát thaùng) thì xem ôû cung keá tieáp (cung Muøi). Caùch thöùc xem haïn loái naøy coøn ñang tranh chaáp. 4. – Phaûi coi troïng hôn thoâng leä caùc yeáu toá chi phoái haïn Xem haïn töùc laø tìm caùc bieán coá cuï theå vaø chi tieát trong moät khoaûng thôøi gian nhoû, nhaát ñònh, cho neân khoâng theå keát luaän chung chung ñöôïc. Vì vaäy, phaûi heát söùc chuù yù ñeán caùc yeáu toá chi phoái cung vaø sao trong haïn, xem ñoù nhö coù hieäu löïc tích cöïc vaø maïnh meõ hôn luùc thoâng thöôøng. Coù nhö theá môùi moâ taû nhöõn gì cuï theå, chi tieát cuûa bieán coá (nhö tình thaùi, cöôøng ñoä, nguyeân nhaân, thôøigian xaûy ra, haäu quaû xa, gaàn……) Ngoaøi cung vaø sao coøn phaûi chuù yù ñeán caùc sao löu ñoäng (vò trí töông quan vôùi sao coá ñònh truøng teân …) vì caùc sao naøy coù taùc duïng boå tuùc, theâm yù nghóa, cöôøng ñoä cho bieán coá trong tieåu haïn, neáu caùc sao löu ñoäng chieáu vaøo tieåu haïn. 5. – Phaûi ñaëc bieät coi troïng tröôøng hôïp hai haïn truøng phuøng Khi naøo ñaïi vaø tieåu haïn rôi vaøo moät cung, baáy giôø goïi laø nhò haïn truøng phuøng. Dó nhieân, neáu cung ñoù toát thì toát caû ñoâi, coøn xaáu thì xaáu caû caëp. Tröôøng hôïp toát caû ñoâi, böôùc ngoaëc trong soá kieáp deã xaûy ra. Neáu xaáu caû caëp thì raát ñaùng ngaïi, ñaëc bieät laø khi cöïc xaáu: baáy giôø con ngöôøi gaëp tai hoïa doàn daäp, coù theå vong maïng. Vì vaäy, gaëp truøng phuøng, ngöôøi giaûi ñoaùn phaûi caân nhaéc thaät kyõ löôõng, hoäi thaät nhieàu yeáu toá tröôùc khi ñöa ra keát luaän laïc quan hay bi quan. 6. – Phaûi xeùt sinh khaéc nguõ haønh giöõa cung haïn vôùi Baûn Meänh Cung haïn cuõng chòu qui taéc sinh khaéc nhö cung Meänh, cung Thaân. Qui taéc naøy vöøa coù tính caùc tam phöông (3 yeáu toá) vöøa coù tính caùc song phöông (2 yeáu toá). a) Quy taéc sinh khaéc tam phöông TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 117 Ñoù laø söï sinh khaéc nguõ haønh giöõa 3 yeáu toá: cung haïn, chính tinh nhaäp haïn vaø Baûn Meänh. Neáu haønh cuûa cung haïn sinh ra haønh cuûa chính tinh cö haïn, roài haønh cuûa chính tinh naøy sinh ra haønh cuûa Baûn Meänh thì toát ñeïp. Neáu gaëp 2 heä caáp khaéc thì xaáu xa. Veà ñieåm naøy, xin moâ phoûng theo baûng lieät keâ ôû tran 178 ñeå xeùt ñoaùn hay, dôû treân 9 tröôøng hôïp. Trong tröôøng hôïp cho raèng Cuïc ñaïi dieän cho haäu vaän thì, vaøo nhöõng haïn cuûa haäu vaän, khi naøo Cuïc ñöôïc phuø sinh thì toát, bò khaéc thì xaáu. Xin moâ phoûng theo baûng lieät keâ ôû trang 184. b) Qui taéc sinh khaéc song phöông Trong quyeån Töû-Vi Ñaåu Soá cuûa Thaùi Thöù Lang, trang 321 coù ghi qui taéc sinh khaéc giöõa 2 yeáu toá: Baûn Meänh vaø haønh cuûa cung tieåu haïn. Theo taùc giaû, qui taéc sinh khaéc giöõa 2 yeáu toá: Baûn Meänh vaø haønh cuûa cung tieåu haïn. Theo taùc giaû naøy, qui taéc sinh khaéc song phöông chæ aùp duïng ñeå xem töøng tieåu haïn moät maø thoâi. Thaùi Thöù Lang vieát: “Kim Meänh: Haïn ñeán cung Tyù, thuoäc queû Khaûm, thuoäc haønh Thuûy – Kim sinh Thuûy, ví nhö vaøng chaûy ra nöôùc – neân Baûn Meänh bò hao toån. Bôûi vaäy, thöôøng maéc tai öông raát ñaùng lo ngaïi. Moäc Meänh: Haïn ñeán cung Ngoï, thuoäc queû Ly, thuoäc haønh Hoûa – Moäc sinh Hoûa, ví nhö cuûi nhoùm löûa, sau taùn thaønh tro than – neân Baûn Meänh, tuy saùng suûa röïc rôõ nhöng chaúng ñöôïc laâu beàn. Bôûi vaäy, raát khoù traùnh nhöõng tai öông hoïa haïi. Thuûy Meänh: Haïn ñeán cung Daàn, thuoäc queû Caán, thuoäc haønh Moäc – Thuûy döôõng Moäc, ví nhö nöôùc taém cho caây coû, veà sau bò khoâ caïn. Meänh laâm vaøo choã beá taéc. Bôûi vaäy, moïi vieäc ñeàu bò traéc trôû, khoâng ñöôïc xöùgn yù toaïi loøng. Hoûa Meänh: Haïn ñeán cung Daäu, thuoäc queû Ñoaøi, thuoäc haønh Kim – Hoûa khaéc Kim, ví nhö löûa nung vaøng noùng chaûy – neân Baûn Meân bò nguy khoán. Bôûi vaäy, khoù maø traùnh thoaùt ñöôïc nhöõng tai öông khuûng khieáp. Thoå Meänh: Haïn ñeán cung Maõo, thuoäc queû Chaán, thuoäc haønh Moäc – Thoå khaéc Moäc, vaû laïi Chaán laø bieåu töôïng cuûa saém seùt, löûa ñieän – neân Baûn Meänh ñaõ suy nhöôïc laïi bò hoaïi thöông. Bôûi vaäy, thöôøng hay maéc beänh ñieân cuoàng, hay beânh khí huyeát raát nguy hieåm. Nhöõng tröôøng hôïp treân ñaàu neáu gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ hay gaëp nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp hoäi hoïp, cuõng gæi tröø ñöôïc phaàn lôùn nhöõng söï chaúng laønh”. Nhö vaäy, chieáu theo caùc nhaän ñònh treân ñaây coù theå ruùt ra nhöõng keát luaän sau: Baûn Meänh sinh Haïn (Baûn Meänh bò hao taùn). Baûn Meänh khaéc Haïn (Baûn Meänh bò khoán ñoán). Caû 2 tröôøng hôïp naøy ñeàu khoâng toát. Baûn Meänh ñöôïc phuø sinh bôûi Haïn thì toát. Trong tröôøng hôïp xaáu maø gaëp Tuaàn, Trieät thì baát lôïi ñöôïc hoaù giaûi, söï ñoái khaéc veà nguõ haønh coi nhö nheï ñi. Ñaây laø moät quan ñieåm kyø laï cuûa Thaùi Thöù Lang vì oâng cho raèng Tuaàn, Trieät chi phoái nguõ haønh, trong khi xöa nay ngöôøi ta chæ xem Tuaàn vaø Trieät nhö chæ coù hieäu löïc chi phoái yù nghóa caùc sao vaø caùc cung maø thoâi. Chôù khoâng aûnh höôûng gì ñeán nguõ haønh cuûa baát cöù yeáu toá naøo. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 118 Ngoaøi ra, qui taéc sinh khaéc song phöông neân treân coù theå laøm roái loaïn qui taéc sinh khaéc töøng tam phöông, trong tröôøng hôïp gaëp thuaän lôïi nhôø tam phöông maø baát lôïi vì song phöông. Luùc baáy giôø khoâng bieát neân xem qui taéc naøo öu thaéng ñeå giaûi ñoaùn cho thích ñaùng. Duø sao, ñieàu ñaùng ghi nhaän laø, qua qui taéc song phöông ñoù, trong vieäc xem tieåu haïn töøng naêm, yeáu toá sinh vaø khaéc ñaõ ñöôïc chuù yù tæ mæ hôn thoâng leä. Ngöôøi ta ñi saâu vaøo söï phaân bieät haønh sinh tích cöïc vaø haønh sinh tieâu cöïc, haønh khaéc tích cöïc vaø haønh khaéc tieâu cöïc moät caùch tinh vi vaø ñaõ döïa vaøo chi tieát tinh vi ñoù ñöa ra keát luaän khaù taùo baïo. Chuùng ta coù theå dung naïp qui taéc song phöông naøy ñeå chôø chöùng nghieäm. 7. – Phaûi chuù yù ñeán hôïp caùch cuûa caùc sao ôû Meänh vaø haïn Khoa Töû-Vi phaân bieät khaù roõ reät 4 loaïi Caùch: Moät laø nhöõng caùch cuûa nhöõng chính tinh Töû - Phuû, Cöï – Nhaät, Cô – Nguyeät – Ñoàng – Löông (vieát taét laø TP, CN, CNÑL). Hai laø nhöõng caùch cuûa nhöõng chính tinh Saùt – Phaù – Lieâm – Tham vaø nhöõng saùt baïi tinh (vieát taét laø: SPLT, sbt). Ba laø boä Vuõ, Töôùng. Boán laø voâ chính dieäu. Söï hay dôõ do 4 loaïi treân phoái trí nhau ñöa ñeán baûn ñaùnh giaù döôùi ñaây: TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 119 Neáu cung Meänh coù sao môø, maø Haïn ñoàng cung thì xaáu. Caøng xaáu hôn nöõa neáu Meänh coù Khoâng Kieáp. 8. – Vaán ñeà haønh cuûa tam hôïp tuoåi vaø tam hôïpl ñaïi haïn Vieäc xem haïn raát khoù vaø deã sai. Vì vaäy, coù nhieàu taùc giaû ñaõ ra coâng bôùi moùc theâm qui taéc ngoõ haàu giuùp cho vieäc xem haïn theâm deã daøng vaø chính xaùc. Trong soá taùc giaû höõu coâng naøy, coù cuï Thieân Löông ñaõ cheá ra moät soá qui taéc boå tuùc: ñoù laø nhöõng qui taéc döïa vaøo söï sinh khaéc nguõ haønh giöõa 2 yeáu toá môùi, moät laø tam hôïp tuoåi vaø hai laø tam hôïp ñaïi haïn. Tröôùc khi baøn ñeán qui taéc cuûa cuï, haõy ñònh nghóa 2 loaïi tam hôïp naøy. a) Ñinh haønh cho tam hôïp tuoåi vaø tam hôïp ñaïi haïn Theo cuï Thieân Löông, tuoåi con ngöôøii, ngoaøi aâm döông tính, coøn coù nguõ haønh tính. Oâng xeáp 12 tuoåi vaøo 4 haønh (nhö theá laø töù haønh, thay vì nguõ haønh), moãi haønh goàm 3 tuoåi, keå döôøi ñaây: TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 120 − Thaây, Tyù, Thìn, caû 3 thuoäc haønh Thuûy. − Hôïi, Maõo, Muøi, caû 3 thuoäc haønh Moäc. − Daàn, Ngoï, Tuaát, caû 3 thuoäc haønh Kim. Vì 3 tuoåi vaøo moät haønh neân goïi laø tam hôïp. Maët khaùc, goïi laø tam hôïp vì trong laù soá, 3 cung trong boä tam hôïp tam chieáu laãn nhau (ví duï Thaân ñöôïc tam chieáu vôùi Tyù vaø Thìn, Thìn ñöôïc tam chieáu bôûi Thaân vaø Tyù, Tyù ñöôïc tam chieáu bôûi Thìn vaø Thaân). Khoâng tuoåi naøo thuoäc haønh Thoå. Ñieàu naøy khoâng thaáy cuï Thieân Löông giaûi thích. Coøn tam hôïp ñai haïn cuõng ñöïôc töù haønh hoùa gioáng nhö tam hôïp tuoåi töùc laø − 3 cung ñaïi haïn Thaân, Tyù, Thìn, ñeàu thuoäc Thuûy. − 3 cung ñaïi haïn Hôïi, Maõo, Muøi ñeàu thuoäc Moäc. − 3 cung ñaïi haïn Daàn, Ngoï, Tuaât ñeàu thuoäc Hoûa. − 3 cung ñaïi haïn Tyû, Daäu, Söûu, ñeàu thuoäc Kim. Sau khi töù haønh hoùa nhö treân, cuï Thieân Löông môùi ñeà ra qui taéc ñaùnh giaù toát, xaáu, döïa vaøo sinh khaéc giöõa nguõ haønh cuûa tam hôïp ñaïi haïn (vieát taét laø: THÑH) vaø cuûa tam hôïp tuoåi (THT). b) Quy taéc ñaùnh giaù. Giöõa 2 loaïi tam hôïp, cuï Thieân Löông xem THT quan troïng hôn. Cöù moãi laàn THT ñöôïc hình thaønh cuûa THÑH sinh thì toát, hoïa cuõng toát, chæ khi naøo khaéc thì xaáu. Cuï lieät keâ 5 tröôøng hôïp döùôi ñaây: Haønh THÑH sinh haønh THT: toát. Haønh THÑH hoaø haønh THT: toát. Haønh THT sinh haønh THÑH: gaëp khoù khaên, nhöng neáu noã löïc thì coù theå thaéng ñöôïc hoaøn caûnh. Haønh THÑH khaéc haønh THT: xaáu nhaát, bò hoaøn caûnh cheá ngöï. Cuï Thieân Löông goïi 5 söï sinh khaéc giöõa 2 haønh cuûa 2 loaïai tam hôïp naøy laø yeáu toá thieân thôøi. Ngoaøi ra, cuï coøn keå 2 yeáu toá ñòa lôïi vaø nhaân hoaø nöõa. Ñòa lôïi laø sinh khaéc song phöông giöõa haønh cuû cung Haïn vaø haønh cuûa Baûn Meänh (ñaõ noùi ôû muïc 6b, trang 192). Nhaân hoaø laø söï hôïp caùch naøy khoâng hôïp caùch giöõa caùc caùch chính tinh ôû cung Meänh vaø cung Haïn (ñaõ noùi ôû muïc 7, trang194). Cuï cho raèng neáu ñöôïc lôïi caû 3 yeáu toá thieân thôøi, ñòa lôï, nhaân hoøa thì boäc phaùt nhanh vaø maïnh, chuyeån höôùng cuoäc ñôøi. c) Nhaän xeùt veà söï khaùm phaù cuûa cuï Thieân Löông. Xeùt veà öu ñieåm, coù theå noùi raèng: Cuï Thieân Löông ñaõ coù nhieàu vaán ñeà xem haïn vaø quan taâm chính ñaùng ñeán caùc qui taéc chi phoái haïn. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 121 Cuï Thieân Löông coù saùng cheá theâm qui taéc thieân thôøi vaø ñònh haønh cho 2 tam hôïp ñaïi haïn vaø tuoåi. Söï saùng cheá naøy raát môùi laï, chöa ñöôïc saùcn vôû naøo ñeà caäp, coù leõ ñoù laø kinh nghieäm rieâng cuûa cuï luùc haønh ngheà. Qui taéc thieân thôøi cuûa cuï coù theå ñoùng goùp theâm yeáu toá ñeå ñaùnh giaù cung haïn trong chi tieát. Xeùt veà khuyeát ñieåm, coù theå noùi raèng: Cuï Thieân Löông ñaõ boû haønh Thoå trong 2 loaïi tam hôïlp maø khoâng giaûi thích lyù do. Trong lyù thuyeát aâm döông nguõ haønh, Thoå laø haønh heát söùc quan troïng, leõ ra phaûi coù moät choã ñöùng, neáu khoâng hôn caùc haønh khaùc thì cuõng ñoàng ñaúng vôùi haønh khaùc. Cuï Thieân Löông khoâng ñaët öu tieân quan troïng giöõa 3 yeáu toá thieân thôøi, ñòa lôïi vaø nhaân hoaø. Thaønh thöû, khoâng roõ ñöôïc caùi naøo öu theá, caùi naøo keùm theá. Cuï cuõng khoâng caét nghóa taïi sao laïi meïnh danh 2 loaïi tam hôïp ñoù laø yeáu toá thieân thôøi. Danh hieäu ñòa lôïi, nhaân hoaø cuõng khoâng ñöôïc giaûi thích caùch goïi. Ñieàu naøy coù theå gaây ngoä nhaän: ngöôøi ta coù theå ngôø raèng thieân thôøi laø nhaát, ñòa lôïi laø nhì, nhaân hoaø laø ba. Tuy nhieân, cuï Thieân Löông khoâng noùi roõ nhö vaäy. Haàu nhö cuï cho caùi naøo cuõng töông ñöông caû. Vì khoâng ñkaët öu tieân, neân Cuï Thieân Löông khoâng tìm ñöôïc loái thoaùt cho caùc tröôøng hôïp ñöôïc caùi naøy maø maát 2 caùi kia, hoaëc ñöôïc 2 caùi maât 1 caùi. Cuï coøn cho raèng phaûi coù theâm yeáu toá khaùc nöõa ñeå ñaùnh giaù, töø ñoù voâ hình chung maëc thò nhaän raèng 3 yeáu toá thieân thôøi, ñòa lôïi vaø nhaân hoøa chöa ñuû quyeát ñònh. Nhöng, cuï laïi khoâng lieät keâ yeáu toá khaùc laø yeáu toá naøo. Toùm laïi, chuùng ta chæ neân ghi nhaän qui taéc thieân thôøi cuûa cuï Thieân Löông ñeå bieát theâm, ñeå chöùng nhaän khoâng neân cho ñoù laø lyù tính thaønh vaên. III. – Nhöõng yeáu toá caên baûn phaân bieät Söï kieåm keâ caùc yeáu toá phöùc taïp noùi treân ñöa ngöôøi xem soá ñeán moät ñaùm röøng döõ kieän, nhieàu khi raát töông phaûn nhau. Nhöõng ai môùi hoïc deã bò laïc vaøo meâ hoàn traän ñoù. Vì vaäy, ñeå thöû môû moät loái thoaùt, ta phaûi tìm caùch phaân bieät, ñöôïc ñeán ñaâu hay ñeán ñoù, nhöõng yeáu toá caên baûn vaø nhöõng yeáu toá phuï thuoäc, ñeå döïa vaøo yeáu toá caên baûn maø suy luaän, chaâm chöôùc. Vaäy, trong laù soá Töû-Vi, caùi gì laø caên baûn? 1. – Baûn Meänh laø caên baûn Caùi gì phuø sinh cho Baûn Meänh thì coù lôïi caên baûn. Nhö vaäy, Cuïc, chính tinh, moät phuï tinh, cung an Thaân, Thaân Quan, Taøi, Di … phaûi cuõng nhau phuø sinh cho Baûn Meänh thì môùi hay. Caøng ít yeáu toá sinh, Baûn Meänh caøng keùm. Trong tröôøng hôïp xem Cuïc nhö töôïng tröng cho haäu vaän thì Cuïc phaûi ñöôïc coi laø caên baûn trong haäu vaän vaø caàn caùc yeáu toá khaùc phuø sinh cho Cuïc. 2. – Aâm Döông thuaän lyù laø caên baûn Neáu gaëp aâm döông thuaän lyù (tuoåi döông, Meänh ñoùng ôû cung döông, tuoåi aâm, Meänh ñoùng cung aâm) thì coù theå theâm 3 lôïi ñieåm quan troïng khaùc: cung Meänh ñöôïc thuaän lyù, cung Thaân ñöôïc thuaän lyù vaø 5 cung cöôøng ñöôïc thuaän lyù theo. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 122 Toùm laïi, coù 7 laõnh vöïc quan yeáu nhaát cuûa con ngöôøi ñöôïc höôûng lôïi ñieåm naøy. Nhôø vaäy, toaøn theå cuoäc ñôøi, töø Phuùc tieàn kieáp, Meänh tieàn vaän, Thaân haäu vaän cho ñeán nhöõng moâi sinh then choát cuûa con ngöôøi cuøng toát, nhö moâi tröôøng ngheà nghieäp (Quan), xaõ hoäi (Di), sinh keá (Taøi), gia ñaïo (Phu Theâ). Toát ôû ñaây laø toát veà aâm döông. 3. – Nhöõng cung cöôøng laø caên baûn Ñoái vôùi con ngöôøi ñaïi chuùng, soáng ôû ñôøi, bao giôø cuõng coù nhöõng moái quan taâm chính yeáu caàn phaûi hoï suoát kieáp: ñoù laø nhöõng quan taâm veà ngheà nghieäp, veà tieàn baïc, veà gia ñaïo veà thôøi theá. Neáu ngheà nghieäp hanh thoâng, tieàn baïc höng vöôïng, gia ñaïo ñaàm aám thôøi theá thuaän lôïi thì haïnh phuùc caù nhaân ñöôïc baûo ñaûm. Vì vaäy nhöng cung Quan, Taøi, Phu Theâ, Di quan troïng: ñoù laø nhöõng cung baûo ñaûm cho haïnh phuùc ngoaïi taïi. Coøn haïnh phuùc cô höõu do nhöõng yeáu toá noäi taïi cuûa con ngöôøi khaùc dieãn taû trong 3 cung Phuùc, Meänh vaø Thaân noùi leân caù tính, chí höôùng, khaû naêng caù nhaân. Ñoái vôùi vaøi haïng ngöôøi ñaëc bieät nhö bò beänh kinh nieân, taät queø, ñui, caâm ñieác, cuøi … thì cung Taät laø caên baûn vì luùc baáy giôø söùc khoûe chi phoái toaøn cuoäc ñôøi ngöôøi. Ñoái vôùi ngöôøi tuyeät töï thì cung Töû chi phoái vaøo moät thôøi gian naøo ñoù. Ñoái vôùi ngöôøi giaø hay treû con döôùi 13, cung naøo cuõng laø caên baûn, xeùt veà maët thoï yeåu. 4. – Chính tinh laø caên baûn Trong cung coù 2 loaïi sao: chính vaø phuï. Sao chính quyeát ñònh toaøn dieän. Sao phuï chæ hoã trôï hoaëc giaûm thieåu. Cho neân chính tinh quan troïng hôn phuï tinh. Gaëp chính tinh haõm, caàn coù nhieàu phuï tinh toát vôùi laïi. 5. – Nhieàu caùch phuï tinh hôïp vì laø caên baûn Phuï tinh chæ ñoùng vai troø thöù yeáu, coù tính caùch boå tuùc cho chính tinh. Tuy nhieân, neáu gaëp chính tinh xaáu baáy giôø phaûi xem nhieàu phuï tinh toát laø caên baûn. Phuï tinh ñoù chaúng nhöõng phaûi ñoâng ñaûo maø coøn phaûi hôïp vò: sao naøo coù yù nghóa gì phaûi ñoùng ôû cung loaïi ñoù. Hôïp vò coøn coù nghóa laø hôïp caùch, töùc laø nhaán maïnh ñeán thuaàn caùch, veà vaên cuõng nhö veà voõ. Coù theå keå 18 caùt tinh hoã trôï. Ñoù laø: Xöông, Khuùc, Taû, Höõu, Khoâi, Vieät, Khoa, Quyeàn Loäc, Ñaøo, Hoàng, Loäc Toàn, Quang, Quyù, Thai, Toïa, Long, Phöôïng, Caøng hoäi tuï nhieàu caøng hay. Coøn saùt tinh phaûi ñi lieàn vôùi voõ caùch. Nhö vaäy, xeùt ra coù ñeán 5 yeáu toá caên baûn. Neáu hoäi ñuû thì laù soá coù theå xem nhö toái haûo. Treân thöïc teá, coù theå coù vaøi yeáu toá baát kyø, nhö ñöôïc yeáu toá naøy thì maát yeáu toá kia, kieán cho vaán ñeà xeáp loaïi theo thöù töï quan troïng ñöôïc ñaët ra. Vì vaäy, caàn phaûi loïc laïi moät laàn nöõa taàm quan troïng cuûa caùc yeáu toá caên baûn. Theo thieån nghó, coù theå gaïn loïc coøn 3 yeáu toá toái ö quan troïng laø: − Baûn Meänh (hay Cuïc) TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 123 − Aâm Döông thuaän lyù. − Cung cöôøng toát ñeïp. Khoâng theå cheá giaûm hôn nöõa vì 3 yeáu toá naøy xeùt ra baát khaû phaân. Sôû dó phaûi hy sinh 2 yeáu toá chính tinh vaø phuï tinh laø vì caû 2 ñöôïc goùi gheùm trong yeáu toá veà cung cöôøng toât ñeïp. Trong tröôøng hôïp coù 2 thuaän lôïi 1 baát lôïi, hoaëc 1 thuaän lôïi 2 baát lôïi thì laù soá khoâng toaøn haûo, trôû ngaïi töø beân trong hoaëc töø beân ngoaøi, phaûi ñaáu tranh chaät vaät môùi tìm ñöôïc haïnh phuùc, maø haïnh phuùc naøy cuõng khoâng ñaày ñuû, hoaëc khoâng laâu beàn, ñöôïc phöông dieän naøy thì keùm phöông dieän kia, hoaëc neáu ñaày ñuû thì moãi phöông tieän khoâng cao laém. Neáu phaûi caân nhaéc xa hôn nöõa, ñeå ñaùnh giaù söï quan troïng cuûa Baûn Meänh, cuûa Aâm Döông, cuûa nhöõng cung cöôøng thì theo thieån nghó, phaûi xem nhöõng cung cöôøng toát ñeïp laø öu tieân quan troïng. Nhöõng lyù do chuû quan coù theå giaûi thích quan ñieåm naøy laø: Cung cöôøng toát ñeïp ñuû baûo ñaûm haïnh phuùc con ngöôøi veà nhieàu maët heát söùc quan yeáu nhö thôøi theá, ngheà nghieäp, taøi saûn, gia ñaïo, caù tính doøng hoï. Cung cöôøng toát ñeïp, vöøa baûo ñaûm söï thaønh coâng vaø thaønh nhaân laø 2 cöùu caùch phaûi ñaït cuûa baát luaän ngöôøi naøo. Baûn Meänh bò khaéc hay Aâm Döông nghòch lyù chæ bao haøm nhöõng khoù khaên, trôû ngaïi maø cuoäc ñôøi gaëp phaûi, hoaëc bao haøm thôøi gian thuï höôûng ngaén nguûi. Hai ñieàu xeùt ra khoâng quan troïng baèng söï thaønh nhaân vaø thaønh coâng. Thaø raèng con ngöôøi thaønh ñaït 2 muïc tieâu naøy maø vaát vaû hoaëc ít höôûng coøn hôn laø coù ñöôïc moät cuoäc ñôøi bình thaûn, tröôøng thoï maø thieáu danh phaän, thieáu nhaân caùch. Tieâu chuaån haïnh phuùc cuûa con ngöôøi theá tuïc laø danh phaän vaø nhaân caùch chôù khoâng haún laø tröôøng thoï, an nhaøn. Ñoù laø quan nieäm cuûa Nguyeãn Coâng Tröù khi oâng vieát: Ñaõ mang tieáng ôû trong trôøi ñaát. Phaûi coù danh gì vôùi nuùi soâng. Quan nieäm ñoù ñeà cao yeáu toá nhaân ñònh ñeå thaønh coâng, khoâng chòu thuùc thuû, aån nhaãn, an phaän, keùo daøi moät cuoäc soáng bình thaûn, khoâng tai hoïa neân khoâng coù cô thaønh ñaït lôùn. Ñoù laø quan nieäm “taän nhaân löïc môùi tri thieân maïng”, töùc laø laøm heát söùc mình roài môùi bieát vaän mình tôùi ñaâu. Noù ñoái choïi vôùi quan nieäm baát ñoäng chôø thôøi, hay coá yù traùnh caùi khoù, traùnh va chaïm, ñeå anh höôûng thaùi bình cho caùnhaân, khoâng goùp phaàn lôïi ích gì cho xaõ hoäi. Thuyeát Töû-Vi naëng tinh thaàn nho hoïc, troïng chöõ Sính, troïng ñôøi, ñeà cao yeáu toá thaønh ñaït cuûa ngöôøi theá tuïc. Coøn Töû hoaëc Yeåu laø hai vaán ñeà naèm ngoaøi söï löïa choïn cuûa ngöôøi ñôøi. Vaãn bieát raèng söï ñoái khaéc veà nguõ haønh cuûa Baûn Meänh, söï nghòch lyù cuûa Aâm Döông laø hai ñieåm baát lôïi cuûa luaät vuõ truï ñoái vôùi con ngöôøi. Nhöng, luaät vuõ truï khoâng ñôn ñoäc chi phoái nhaân sinh vaät …… chæ phaûn aûnh moät trieån voïng chôù khoâng noùi leân moät ……vieäc phaûi xaûy ra. Chuùng ta khoâng coi nheï tieàn ñònh …… khoâng neân ñaùnh gía thaáp nhaän ñònh. Nhöõng noã löïc goùp phaàn bieán caõi ít nhieàu soá meänh, coù theå laøm cho trieån voïng cuûa laù soá deã theå hieän hôn hay theå hieän maïnh meõ hôn, ñeán moät chöøg möïc naøo ñoù. Ngöôïc laïi, ngöøôi boù tay baát ñoäng yû laïi, phoù maëc cho Con Taïo thì trieån voïng seõ thaáp hôn. Luùc baáy giôø nhöõng ñieåm xaáu veà Baûn Meänh vaø khoa ñieåm nghòch lyù veà Aâm Döông seõ daäpl taét con ngöôøi. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 124 Duø sao, ñaây chæ laø moät quan nieäm. Coù theå coù quan nieäm khaùc. Soaïn giaû chæ daãn lyù, khoâng muoán thuyeát phuïc, coát ñeå môû ngoû cho ngöôøi sao ñaøo saâu baøi toaùn naøy. Duy vieäc ñeà ra moät quan nieäm vaãn coù ích lôïi, vì noù giuùp ta thaáy ñöôïc moät höùông giaûi ñoaùn Töû-Vi naøo ñoù. Nhöng, chính ôû choã phaûi löïa choïn moät quan nieäm laøm chuaån môùi noùi leân heát caùi thuaät cuûa ngöøôi ñoaùn soá. IV. – Nhöõng hoaøn caûnh phaûi löu yù Baát luaän ngöôøi naøo coù ñuû ngaøy, thaùng, giôø, naêm sinh ñeàu coù moät soá Töû-Vi khoâng phaân bieät giai caáp. 1. – Hoaøn caûnh giai caáp vaø moâi tröôøng sinh hoaït Nhöng, vieäc ñoaùn soá phaûi phaân bieät 3 yeáu toá: hoaøn caûnh, giai caáp, moâi tröôøng sinh hoaït. Ñaây laø moät bieät leä xem ra kyø quaëc tren nguyeân taéc, maø hôïp lyù treân thöïc teá. Lyù do laø vì con ngöôøi chòu söï chi phoái maïnh meõ cuûa khung caûnh soáng, cuûa giai caáp cô höõu. Khung caûnh vaø gai caáp ñoù goùp phaàn ñònh ñoaït neáp soáng, trình ñoä, cuoäc ñôøi cuûa nhöõng ngöôøi ñoàng caûnh, ñoàng giai caáp. Cuõng thôøi moät laù soá truøng giôø cuûa hai khaùc hoaøn caûnh, khaùc giai caáp, söï luaän ñoaùn coù phaàn khaùc nhau. Ví duï nhö ñoái vôùi daân queâ ít hoïc, soáng ôû ñoàng aùng, nôi maø neàn gioaù duïc chöa phoå bieán saâu roäng, trình ñoä vaên hoaù cuûa hoï phaûi keùm hoön daân thò thaønh, nôi coù nhieàu phöông tieän hoïc hoûi. Vì theá, yù nghóa cuûa caùc sao treân laù soá truøng giôø ph3I thay ñoåi cöôøng ñoä vaø möùc ñoä. Chaúng haïn nhö boä sao Xöông, Khuùc, Khoa, ñoái vôùi daân queâ, chæ giuùp kieán giaûi ñeán trình ñoä trung hoïc, coøn ñoái vôùi daân tænh thaønh coù theå noùi leân ñeán ñaïi hoïc. Boä sao Khoa – Quyeàn – Loäc coù theå giuùp daân queâ laøm ñeán xaõ tröôûng, chaùnh toång, nghò vieän, nhöng ñoái vôùi daân thaønh thò thuoäc giai caáp trí thöùc, chöùc vuï coù theå leân ñeán töù hay tam phaåm khoâng chöøng. Tuy nhieân, phaûi coâng nhaän raèng theá naøo cuõnc coù bieät leä ñoái vôùi hai haïng ngöôøi treân, khieán cho vieäc kieán giaûi deã sai soùt. Sai soùt vì ta quaù baùm vaøo yeáu toá hoaøn caûnh, giai caáp vaø moâi tröôøng sinh hoaït, coi ñoù nhö nhöõng khung caûnh coá ñònh. Thöù hai laø ta döïa vaøo 3 yeáu toá ñoù ñeå toång hoaù ñôøi ngöôøi, coi nheï caùc yeáu toá khaùc. Ñieàu naøy cho thaáy khoa Töû-Vi coù giaù trò töông ñoái, nhaát laø cho caùc soá truøng giôø maø khaùc hoaøn caûnh, giai caáp, khaùc moâi tröôøng sinh hoaït. Ñieàu ñoù cuõng cho thaáy laù soá laø moät keû muø, khoâng theå phaân bieät ñöôïc 3 yeáu toá thöïc taïi ñoù. 2. – Hoaøn caûnh ngöôøi ngoaïi quoác Soá ngöôøi ngoaïi quoác, duø sinh ôû Vieät Nam ñi nöõa, cuõng bò hoaøn caûnh, giai caáp chi phoái. Vaäy, nhöõng deø daët veà 2 yeáu toá naøy nhaát ñònh phaûi ñöôïc löu yù. Coù ngöøôi coøn xeùt theâm yeáu toá vaên hoaù, yeáu toá huyeát thoáng. Vôùi nhöõng boå tuùc, khoa Töï-Vi caøng trôû neân töông ñoái vaø phöùc taïp voâ cuøng. Nhöng, neáu ta taïm gaùc qua nhöõng yeáu toá dò bieät ñoù thì ta vaãn coù theå xem soá moät caùch toång quaùt cho caû ngöôøi ngoaïi quoác hay sinh ôû ngoaïi quoác. Nhöõng neùt caù bieät cuï theå seõ phaûi do ñöông nhieân soá gia giaûm theo hoaøn caûnh rieâng. Ñieàu quan troïng caàn löu yù laø khi laáy soá cho ngöôøi ngoaïi quoác hay sinh ôû ngoaïi quoác, chuùng ta phaûi quy ra ngaøy, giôø, thaùng, naêm aâm lòch. Trong 4 yeáu toá naøy, chæ coù yeáu toá giôø laø quyeát ñònh, caàn phaûi quy cho ñuùng. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 125 Muoán quy giôø cho ñuùng, phaûi duøng 2 moác Tyù vaø Ngoï laøm goác. Cöù chính Tyù laø nöõa ñeâm, chính Ngoï laø giöõa trua. Ai sinh vaøo khoaûng 23 giôø ñeân ñeân 1 giôø saùng hoâm sau laø sinh giôø Tyù. Ai sinh vaøo khoaûng 11 giôø ñeán 13 giôø laø sinh giôø Ngoï. Cöù töø truïc caên baûn Tyù, Ngoï maø tính laàn ñi caùc giôø khaùc, cöù 2 tieáng ñoàng hoà laø moät giôø aâm lòch. Vì phaûi laáy giôø taïi nôi sinh laøm chuaån, cho neân raát coù theå giôø Tyù ôû Vieät Nam laø giôø Ngoï ôû xöù khaùc. Duy ñieàu quan troïng laø phaûi laáy giôø ôû nôi sinh laøm goác chôù khoâng phaûi laáy giôø ôû Vieät Nam laøm goác. Tuy nhieân, phaûi löu yù theâm raèng giôø aên thoâng vôùi ngaøy. Ñoái vôùi tröôøng hôïp sinh giôø Ngoï ôû ngoaïi quoác, coù theå giôø naøy thuoäc ngaøy hoâm tröôùc hoaëc ngaøy hoâm sau cuûa ngaøy aâm lòch Vieät Nam, tuyø theo ngaøy ta tính veà beân phaûi cuûa tuyeán Greenwich hay laø beân traùi cuûa tuyeán naøy. Tính beân phaûi thì coâng theâm 1 ngaøy. Tính beân traùi thì bôùt ñi 1 ngaøy cuûa aâm lòch. V. – Nhöõng sai laàm caàn caûnh giaùc Duø ta coù neâu qui taéc xem soá, nhöng thoâng thöôøng raát khoù ñi saâu vaøo chi tieát cuûa töøng tröôøng hôïp phöùc taïp cuûa söï vieäc. Ví duï khi thaáy Thieân Maõ gaëp Phuïc Bình, Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp thì coù theå noùi laø maát xe. Nhöng thöïc teá cho thaáy khi chæ maát vaøi boä phaän cuûa chieác xe. Khoa Töû-Vi chæ noùi ñeán chieác xe, chôù khoâng moâ taû caùi baùnh xe, ñeøn xe, kính xe, cuõng khoâng noùi roõ haún ñöôïc laø coâng xe hay laø xe nhaø, vaø trong tröôøng hôïp moät ngöôøi coù nhieàu xe, Töû-Vi khoâng theå noùi roõ ñöôïc maât chieác naøo. Vì thöïc teá phöùc taïp nhö vaäy cho neân, khoa Töû-Vi, duø tinh vi maáy cuõng khoâng laøm soa soi saùng heát caùc uaån khuùc. Bao giôø cuõng ñeã gaëp sai laàm, khoâng ít thì nhieàu. Coù raát nhieàu nguyeân nhaân sai laàm: − Baét nguoàn töø ngöôøi giaûi ñoaùn. − Baét nguoàn töø thaân chuû. − Baét nguoàn töø laù soá. − Baét nguoàn töø nhöõng giôùi haïn cuûa khoa Töû-Vi. 1. – Nhöõng sai laàm cuûa ngöôøi giaûi ñoaùn Thoâng thöôøng, ngöôøi giaûi ñoaùn vò sai laàm trong vieäc vaän duïng caùc yeáu toá, trong vieäc ñaùnh giaù caùc yeáu toá, trong vieäc giaûi thích söï kieän, cuõng nhö sai laàm vì bò thaân chuû löøa doái hoaëc vì hieáu höùng thuù luùc xem soá. Luùc vaän duïng caùc yeáu toá, ngöôøi xem soá seõ sai laàm neáu khoâng naém heát caùc yeáu toá, boû qua nhöõng yeáu toá quan troïng (hoaøn caûnh, thôøi gian hieäu löïc, yeáu toá chính, phuï……) Khi ñaùnh giaù caùc tröôùc, thaày soá khoâng caân nhaéc ñuùng möùc cuõng seõ ñoaùn sai. Thoâng thöôøng, moãi taùc giaû coù moät loái ñaùnh giaù caùc yeáu toá theo kinh nghieäm rieâng. Moät taùc gæ chuyeân xem soá tuø nhaân coù xu höôùng ñaùnh giaù naëng caùc sao xaáu, coi nheï caùc sao toát. Taùc giaû naøo chuyeân xem soá giôùi haïn trung löu vaø thöôïng löu seõ bò bôõ ngôõ laïc loõng vaø sai laàm khi xem soá haï löu. Sôû dó nhö vaäy laø vò söï chuyeân khoa mang laïi cho taùc giaû moät heä thoáng giaù trò cuûa caùc sao khaùc haún heä thoáng cô höõu. Möùc ñoä vaø cöôøng ñoä yù nghóa cuûa caùc sao bò hoï gia giaûm theo kinh nghieäm chuyeân khoa. Daàn daø theo thôøi gian, söï gia giaûm ñoù trôû thaønh moät taäp quaùn khoù söûa. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 126 Maëc khaùc, ngöøôi coù thieän tính xu höôùng ñeà cao caùi toát cuûa ñöông soá. Coøn ngöøôi aùc tính laïi thieân veà caùi xaáu. Coù khi hoï tham chieáu tröôøng hôïp caù nhaân toång quaùt hoùa cho moïi ngöôøi. Trong vieäc giaûi thích caùc söï kieän, söï sai laàm coù theå baét nguoàn töø vieäc trình baøy khoâng roõ raøng, duø thaày soá ñaõ phaùt giaùc ñöôïc yeáu ñieåm. Ngoaøi ra, taùc giaû xem soá coøn sai laàm vì hoï ñeå thaân chuû löøa gaët hay lung laïc. Thaân chuû xem boùi thöôøng ha thöû thaày baèng caùch gaït thaày, noùi doái thaày hoaëc phuû nhaän nhöõng ñieåm ñoaùn ñuùng (vì töï aùi, vì xaáu hoå) khieán cho thaày naøo thieáu töï tin phaûi ñoåi höôùng suy luaän. Moät taùc gaûi naém vöõng Töû-Vi ñöøng ñeå bò lung laïc bôûi thaân chuû hay bôûi ngoaïi caûnh. Khi xem soá chæ neân bieát mình vaø laù soá tröôùc maét maø thoâi. Cho duø ñoaùn sai cuõng ñöøng raùng chòu. Sau cuøng, moät nguyeân nhaân sai laàm quan troïng laø söï thieáu höùng thuù cuûa taùc gaûi luùc xem soá. Söï höùng khôûi giuùp hoï phaùt giaùc nhieàu ñieåm raát vi teá, giuùp hoï trình baøy vaán ñeà ñuùng taàm möùc cuûa söï thaät, ñaày ñuû vaø cuï theå. Ai xem lieân tieáp quaù nhieàu laù soá trng moät buoåi aùt khoâng coøn ñuû saùng suoát ôû nhöõng laù soá choùt. Caùi höùng cuûa taùc giaû xuaát hieän baát thaàn, coù khi do söï llinh maãn tinh thaàn, coù khi ñöôïc thaân chuû xaùc nhaän ñuùng töø caâu ñoaùn ñaàu tieân. Söï höùng thuù naøy goùp phaàn chính xaùc ñeân 70%. 2. – Nhöõng sai laàm baét nguoàn töø thaân chuû Neáu thaân chuû vì töï aùi hay thöû thaày maø cöïc löïc baùc boû lôøi ñoaùn chính xaùc cuûa thaày soá, khieán cho thaày soá thay ñoåi höôùng luaän thì hoï cuõng goùp phaàn laøm sai laïc söï giaûi ñoaùn. Nhöng, quan troïng nhaát laø caùi phuùc ñöùc thöïc taïi cuûa thaân chuû maø chính hoï coù khi khoâng luôøng ñöôïc. Treân 2 laù soá gioáng nhau, cuoäc ñôøi cuûa 2 thaân chuû sôû dó khaùc nhau laø do phuùc ñöùc thöïc taïi. Phuùc ñöc thöïc taïi laø caùc söï maïnh meõ maø caù nhaân thuï höôûng töø aâm ñöùc cuûa cha meï vaø coâng ñöùc cuûa chính mình taïo ra. Aâm ñöùc vaø coâng ñöùc ñoù goùp phaàn caûi söûa ít nhieàu höôùng ñi cuûa cuoäc ñôøi. Ví duï nhö ngöøôi coù sao Thieân Quan, Thieân Phuùc cuøng ñoùng ôû Meänh, ai laøm phuùc maïnh taát coù phuùc ñöùc thöïc taïi lôùn hôn, ñöôïc linh thieâng che chôû, ñöôïc ngöôøi ñôøi giuùp ñôõ nhieàu hôn. Moãi sao maïnh eáyut tuøy töøng ngöôøi, cöôøng ñoä vaø nhöôïc ñoä cuõng thay ñoåi tuøy töøng ngöôøi. Nhöõng yeáu toá thöïc teá cuûa thaân chuû laém khi chæ ñöôïc xaùc nhaän bôûi haäu nghieäm maø thoâi, chôù khoâng phaûi vaøo luùc thaày soá giaûi ñoaùn. Cuõng naèm trong khuoân khoå cuûa phuùc ñöùc thöïc taïi, nhöõng ai yû soá mình toát, xao laõng coâng ñöùc, baát ñoäng chôø thôøi thì cuõng khoâng tieán ñaït ñöôïc nhö yù. 3. – Nhöõng sai laàm töø laù soá Moät laù soá laáy sai giôø, sai ngaøy, thaùng naêmsinh seõ khoâng bao giôø ñöôïc ñoaùn ñuùng. Ña soá daân queâ Vieät Nam khoâng roõ giôø sinh chính xaùc, thöôøng laáy maët trôøi laøm giôø, laáy hieän töôïng cuûa ñôøi soáng laøm giôø. Chaúng haïn nhö coù ngöôøi noùi laø mình sinh vaøo luùc gaø gaùy, luùc hoïc troø ñi hoïc, luùc xeá chieàu …… coù ngöôøi bieát ñuùng giôø sinh aâm lòch, nhöng laïi khoâng bieát raèng giôø Vieät Nam töø 1943 ñaõ bò thay ñoåi nhieàu laàn, troài suït töø ñaàu naêm 1943 ñeán nay ñeán 6 laàn, coù laàn troài ñeán 2 tieáng ñoàng hoà. Vì vaäy, hoï khoâng buø tröø ñöôïc. Coù ngöôøi cho giôø sinh ñuùng ranh giôùi 2 giôø aâm lòch keá tieáp, ví duï nhö 1 giôø tröa, ranh giôùi giöõa 2 giôø Ngoï vaø Muøi. Coù ngöøôi sinh giôø Tyù, Söûu, Daàn luùc coøn ñeâm, nhöng laïi khoâng tính qua ngaøy môùi. Ví duï nhö sinh vaøo 1 giôø röôõi ñeâm 18 raïng 19 thì phaûi laáy ngaøy 19 laøm ngaøy sinh, vì ngaøy 19 baét ñaàu töø giôø Tyù. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 127 Coù ngöôøi sinh vaøo thaùng nhuaän, roài cöù ñoân leân 1 thaùng, laøm sai laïc thaùng sinh. Coù ngöôøi khai sinh treã ngaøy giôø sinh, roài laâu daàn queân baüng ngaøy sinh, laáy ngaøy khai sinh laøm ngaøy sinh. Maët khaùc, nhöõng sai laàm coøn baét nguoàn töø vieäc an sao traät. Tröùôc khi ñoaùn soá, töôûng cuõng neân kieåm soaùt laïi vò trí caùc sao. Sau cuøng, ñoái vôùi vaøi loaïi soá quaù ö ñaëc bieät, vieäc ñoaùn cuõng deã gaëp sai laàm. Ñoù laø tröôøng hôïp laù soá coù nhieàu phoái caùch töông phaûn quaù, ñoaùn theo chieàu höôùng naøo cuõng deã sai. Ñoù cuõng laø tröôøng hôïp laù soá song sinh, truøng giôø, chæ ñuùng giôø cho moät ngöôøi em hay ngöôøi anh. Caøng ñaëc bieät laø soá song sinh moät nam, moät nöõ. Maët khaùc, coù nhieàu cuoäc ñôøi quaù ö soùng gioù, hoaëc quaù ö nhaøn taûn, vieäc ñoaùn soá cho hoï cuõng deã sai. Moät phaàn vì caùc sao trong laù soá khoâng ñuû phöùc taïp ñeå dieãn taû heát moät loaït quaù nhieàu bieán coá. Phaàn khaùc, caùc sao trong laù soá vì phöùc taïp, neân khoâng öùng cho moät cuoäc ñôøi quaù ö giaûn dò. 4. – Nhöõng sai laàm baét nguoàn töø giôùi haïn cuûa khoa Töû-Vi Trong chöông trình baøy ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi, chuùng ta coù dòp thaáy raèng khoa naøy khoâng theå aùp duïng ñoái vôùi moät vaøi ñoái töôïng ñaëc bieät. Maët khaùc, vdì toång soá toái ña laù soá khaû höõu chæ laø 512.640 laù aùp duïng cho toaøn theå daân soá theá giôùi cho neân phaïm vi aùp duïng cuûa khoa Töû-Vi caøng haïn heïp. Ôû Vieät Nam, cöù 73 ngöôøi laø c1o chung moät laù soá Töû-Vi. Söï truøng soá naøy deã ñöa ñeán sai laàm vì treân 73 ngöôøi ñoù ta coù theå coù 73 höôùng luaän ñoaùn vaän maïng chôù khoâng phaûi moät vaän maïng duy nhaát. VI. – Ñieàu kieän caàn coù ñeå giaûi ñoaùn Töû-Vi Theo qui taéc laù soá Töû-Vi ñeà caäp trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá, baát cöù ai coù trí thoâng minh bình thöôøng ñeàu coù theå chaám soá cho mình vaø cho baát cöù ngöôøi naøo khaùc. Nhöng, ñeán khi giaûi ñoaùn, khoâng phaûi ai cuõng coù theå ñoaùn ñaày ñuû, cuï theå vaø chính xaùc. Vì vaäy, thieát töôûng caàn bieát qua nhöõng ñieàu kieän baét buoäc phaûi coù vaø neân coù ñaët cho ngöôøi giaûi ñoaùn. 1. – Trí nhôù (meùmoroie) Muoán laøm toaùn nhaân, toaùn chia baét buoäc phaûi thuoäc cöûu chöông. Muoán ñoaùn soá, tröôùc tieân phaûi thuoäc baøi, cuï theå laø: Thuoäc yù nghóa caùc cung, vò trí caùc cung, aâm döông vaø nguõ haønh tinh cuûa cung, phöông höôùng caùc cung, qui taéc phoái chieáu giöõa caùc cung, teân caùc cung cöôøng, nhöôïc , yù nghóa linh ñoäng giöõa caùc cung tuøy theo tuoåi taùc, nam nöõ, ngheà nghieäp. Thuoäc yù nghóa caùc sao, vò trí toát xaáu caùc sao, aâm döông tinh vaø nguõ haønh tinh cuûa sao, phuông huôùng cuûa sao, qui taéc hoäi tuï, phaân taùn, baûn chaát vaø cöôøng ñoä cuûa caùc sao toát vaø xaáu, tính caùch linh ñoäng cuûa sao tuøy theo caùc vò trí, söï hoäi tuï, caùc cuïc, caùc caùch cuûa nhöõng boä sao, hieäu löïc cuûa caùc TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 128 sao tuøy theo caùc vò trí, söï hoäi tuï, caùc cuïc, caùc caùch cuûa nhöõng boä sao, hieäu löïc cuûa caùc sao tuøy theo tuoåi taùc, nam nöõ, ngheà nghieäp. Thuoäc qui taéc sinh vaø qui taéc khaéc veà aâm döông nguõ haønh, aâm döông tinh vaø nguõ haønh tinh cuûa thaùng, naêm, ngaøy, giôø sinh. Neáu khoâng chòu khoù nhôù vaø neáu trí nhôù thieáu chính saùt thì giaûi ñoaùn thieáu chính xaùc, cuï theå vaø phong phuù. Khoâng coù caùch naøo xem soá maø khoâng thuoäc 3 chuû ñieåm treân ñöôïc. Quyeàn Töû-Vi Haøm Soá, ñöôïc soaïn moät caùch maïch laïc, coù taùc duïng giuùp ñôõ trí nhôù raát nhieàu coù theå duøng laøm chaát lieäu tham khaûo boå ích. 2. – Suy luaän (raisonnement) Naêng khieáu naøy raát caàn thieát cho vieäc giaûi ñoaùn laù soá Töû-Vi. Vì coù nhieàu yeáu toá can döï, vì moãi yeáu toá voán phöùc taïp, laïi chòu söï chi phoái caøng phöùc taïp hôn cuûa yeáu toá khaùc cho neân ngöôøi giaûi ñoaùn phaûi duøng ñeán suy luaän ñeå caân nhaéc, gia giaûm, pheâ phaùn. Vaäy, hoï phaûi coù oùc phaân tích (sens analytique), oùc toång hôïp (sens syntheùtique), oùc pheâ bình (sens critique) ñeå ñaït ñeán moät söï pheâ phaùn hôïp lyù (jugement logique), söï ñaùnh giaù thích nghi caùc yeáu toá (eùvaluatinon adeùquate des facteurs) vaø moät söï trình baøy kieán giaûi ñuùng taàm möùc (preùsentation des appreùclations aøleo juste valeur). Hai ñieàu kieän trí nhôù vaø suy luaän thieát töôûng coù theå xem laø taïm ñuû. Nhöng, muoán tinh vi hôn, coù theå theâm vaøi ñieàu kieän boå tuùc khaùc. 3. – Tröïc giaùc (intuititon) Tröïc giaùc laø söï hieåu bieát tröïc tieáp moät söï vieäc maø khoâng caàn ñeán söï suy luaän cuûa lyù trí. Phaûi coâng nhaän raèng tröïc giaùc khoâng maáy caàn thieát cho vieäc giaûi ñoaùn vì khi caân nhaéc, ngöôøi ta duøng ñeán suy luaän hôn laø tröïc giaùc. Tuy nhieân, trong con ngöôøi, raát khoù phaân bieät ñeán ñaâu laø suy luaän, ñeán ñaâu laø baét ñaàu laõnh vöïc tröïc giaùc. Luùc suy luaän voâ tình ta phaûi duøng tröïc giaùc maø khoâng hay. Cho neân, tröïc giaùc cuõng giuùp ñôõ cho söï khaùm phaù khoâng nhoû, ñaëc bieät laø tröùôc nhöõng caùi guùt coù theå giaûi baèng caû hai höôùng suy luaän. Baáy giôø ta söû duïng tröïc giaùc. Tuy nhieân, luùc ñoù ta deã gaùnh baét traéc (risques) cuûa söï sai laàm khi choïn löïc moät höôùng ñoaùn naøo ñoù baèng tröïc giaùc. Neáu tröïc giaùc linh dieäu, höôùng ñoaùn coù theå chính xaùc. Baèng khoâng vaãn coù theå sai laàm. 4. – Kinh nghieäm (expeùrience) Ñaây coù theå laø ñieàu kieän quan troïng nhaát, ñaëc bieät cho tieâu chuaån chính xaùc cuûa lôøi gæi. Bao giôø ngöøôi ñi xem cuõng ñoøi hoûi söï chính xaùc. Neáu thieáu kinh nghieäm thì seõ thieáu hoaëc ít chính xaùc. Kinh nghieäm coù theå thuû ñaéc baèng söï thöïc taäp (pratique) giaûi ñoaùn nhieàu laù soá, cuûa nhieàu haïng ngöôøi, thuoäc nhieàu giai caáp, thuoäc nhieàu hoaøn caûnh, thuoäc nhieàu ngheà nghieäp. Nhôø ñoù, taùc giaû coù theå gaëp nhieàu tröôøng hôïp töông töï hay töông phaûn ñeå coù theâm yeáu toá caân nhaéc, so saùnh, löôïng ñònh, phaåm ñònh ñuùng thaàm möùc cuûa söï vieäc. Kinh nghieäm laø kho taøng kieán thöùc raát quyù, khoâng coù gì thay theá noù ñöôïc. Kinh nghieäm cuõng coù theå thuû ñaéc qua thôøi gian, vôùi tuoåi taùc, qua söï quan saùt thöïc teá, toùm laïi qua thôøi gian soáng cuûa ngöôøi giaûi ñoaùn, soáng baèng kinh nghieäm baûn thaân vaø soáng baèng tröôøng hôïp cuûa caùc thaân chuû. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 129 Tuy nhieân, ngöôøi giaøu kinh nghieäm thöôøng vaáp phaûi khuyeát ñieåm, cöïc ñoan, töï cho mình voâ loãi (ingaillibe), coù xu höôùng caû quyeát, xaùc ñònh hoaëc phuû ñònh, khoâng phaân bieät luaät chung vaø qui taéc rieâng, ít chaáp nhaän ngoaïi leä cuûa kinh nghieäm. Noùi ñeán kinh nghieäm laø noùi chung, chôù treân thöïc teá coù raát nhieàu trình ñoä kinh nghieäm, cuõng nhö coù raát nhieàu loaïi kinh nghieäm (loaïi kinh nghieäm lyù thuyeát, loaïi thöïc haønh). Duø sao kinh nghieäm vaãn laø lôïi khí toái caàn ñeå giaûi ñoaùn Töû-Vi. Chöông hai Laù soá toái haûo Laù soá trung bình Laù soá cöïc xaáu Nhöõng ñieàu kieän cuûa haïnh phuùc con ngöôøi − ñieàu kieän caù nhaân − ñieàu kieän thôøi theá − ñieàu kieän nhaân hoøa Nhöõng ñieàu kieän cuûa laù soá toái haûo − veà Aâm Döông Nguõ Haønh − veà cung − veà caùch Laù soá trung bình Laù soá cöïc xaáu. Laù soá toái haûo laø laù soá hoaøn toaøn toát. Caùi toát naøy ñöôïc quan nieäm theo hai caùch. Quan nieäm thöù nhaát cho raèng laù soá toát phaûi suoâng seû töø ñaàu ñeán cuoái, töông thuaän veà aâm döông nguõ haønh, töông thuaän veà cung caùch vaø sao. Meänh soá toát phaûi traùnh ñöôïc nghòch caûnh, phaûi gaëp heân may ñeán luùc giaø, trong caùc laõnh vöïc quaù yeáu cuûa ngöôøi ñôøi. Con ngöôøi toát soá töï nhieân ñöôïc höôûng haïnh phuùc toaøn veïn, toaøn dieän vaø laâu daøi, khoâng phaûi ñaáu tranh chaät vaät, khoâng gaëp tai hoïa, chöùc quyeàn cao, tieàn baïc nhieàu, thuï höôûng ñöôïc laâu. Quan nieäm thöù hai cho raèng laù soá nhö treân laø tröôøng hôïp voâ cuøng haõn höõu, coù theå xem nhö moät bieät leä hieàm hoi haàu nhö chæ daønh cho cao cöôøng vò vua chuùa trong thôøi thònh trò. Nhö theá laø toát soá ñaëc bieät, khoâng phaûi laø toát soá thoâng thöôøng. Quan nieäm naøy cho raèng meänh soá toát chæ caàn thaønh ñaït, con ngöôøi toát soá chæ caàn thaønh nhaân vaø thaønh coâng, vaø neáu phaûi ñaáu tranh chaät vaät vôùi nhieàu nghòch TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 130 caûnh, maø vaãn löôùt qua ñöôïc, thì vaãn toát. Meänh soá toát khaéc phuïc nghòch caûnh, khoâng baét buoäc luoân luoân phaûi coù thuaän caûnh, phaûi coù heân may. Hai loái nhaän ñònh naøy phaûn aûnh 2 quan nieäm thaønh coâng, moät quan nieäm lyù töôûng cho raèng thaønh coâng nhôø thieân phuùc, moät quan nieäm thöïc teá cho raèng khoâng thaønh coâng nhôø nhaân ñònh. Theo choã phaùn ñoaùn rieâng thì khoa Töû-Vi khoâng theo haún moät quan nieäm naøo. Töû-Vi chaáp nhaän caû 2 quan nieäm cuøng moät luùc, khoâng choái boû thieân phuùc, cuõng khoâng coi nheï nhaân ñònh, dung hoøa caùi toát cuûa thieân phuùc vôùi caùi toát cuûa nhaân ñònh. Quaû nhieân cuûa Töû-Vi veà laù soá toát raát thöïc tieãn. Vöøa ñoøi hoûi thuaän caûnh, vöøa ñoøi hoûi söï thaønh coâng trong nghòch caûnh. Chieàu höôùng naøo cuõng ñöôïc xem laø toát. Khoa Töû-Vi duøng ñeå coi taát caû moïi ngöôøi, khoâng phaân bieät rieâng ai, khoâng daønh rieâng cho moät giai caáp naøo. Khoa naøy thaám nhuaàn tinh thaàn nhaân baûn ñaïi ñoàng, khoâng phaân bieät caù nhaân. Ñoái duïng cuûa Töû-Vi laø ñoái duïng toaøn theå, khoâng phaûi lkaø ñoái duïng choïn loïc. Töû-Vi xem con ngöôøi vaø cuoäc ñôøi baèng ñoâi maét khaùch quan, nhìn caùi toát , nhìncaû caùi xaáu, thaáy caû hai beà. Khoa Töû-Vi chæ laø moät taám göông phaûn chieáu con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi, chôù khoâng pheâ bình caù tính hay kieáp soá cuûa ai caû. Khoa naøy coù ñaët ñeå ra nhieàu caùch toát, ñoàng thôøi vôùi nhieàu hung tinh. Soá löôïng sao toát vaø sao xaáu xeùt ra cuõng töông ñoàng. Khoa Töû-Vi khoâng bi quan maø cuõng khoâng laïc quan, vì theá coù theå xem xeùt cho taát caû moïi ngöôøi, khoâng phaân bieät giai caáp, giaøu ngheøo, sang heøn, nam nöõ… Hôn nöõa, trong nhaõn quan Töû-Vi, ta nhaän thaáy ñöôïc caùi lyù töông ñoái cuûa cuoäc ñôøi. Vieäc ñaët ñeå sao toát vaø sao xaáu cho thaáy ñôøi ngöôøi coù hay coù dôû li lieàn nhau, coù may coù ruûi trong moät thaân phaän, coù thuaän caûnh coù nghòch caûnh trong moät tình traïng, baát luaän tình traïng ñoù cuûa caù nhaân naøo. Soá moät vì vua coù nhöõng öu ñieåm nhöng cuõng khoâng maát nhöôïc ñieåm. Soá moät keû ngheøo coù ñieåm baát lôïi nhöng cuõng coù lôïi ñieåm treân moät phöông dieän naøo ñoù. Moät caù tính vaø töï noù hoâng toát, khoâng xaáu maø chæ toát, xaáu tuøy choã duïng. Moät hoaøn caûnh töï noù khoâng hay, khoâng dôû maøhay, dôû tuøy theo ngöôøi bieát vaän duïng hoaëc khoâng bieát vaän duïng. Moät vì sao töï noù khoâng ñeïp, khoâng xaáu maø chæ ñeïp xaáu trong moâi tröôøng cuï theå naøo ñoù. Töû-Vi vì theá töông ñoái theo caù tính, theo hoaøn caûnh. Tuy nhieân, vì nhu caàu giaûi ñoaùn, ta phaûi phaân bieät nhöõng laù soá toát, laù soá xaáu vaø laù soá trung bình. Söï toát xaáu naøy cuõng töông ñoái, vì tuøy theo quan nieäm haïnh phuùc nhaân sinh cuûa khoa Töû-Vi. Vìlyù do ñoù ch neân ta caàn xeùt tröôùc tieân noäi dung cuûa haïnh phuùc thaäp toaøn maø khoa Töû-Vi quan nieäm. A. – NHÖÕNG ÑIEÀU KIEÄN CUÛA HAÏNH PHUÙC NHAÂN SINH Caùc saùch vôû Töû-Vi ñaõ coù khoâng heà moâ taû haïnh phuùc cuûa con ngöôøi. Caùi haïnh phuùc ñöôïc ñeà caäp ôû ñaây ñöôïc suy dieãn töø nhöõng chi tieát raûi raùc nhaän thaáy qua caùch ñònh danh, caùch boá trí, caùch phoái chieáu caùc cuoäc ñôøi, söï hieän dieän vaø aùy nghóa caùc sao toát cuõng nhö xaáu. Heä thoáng hoùa caùc chi tieát naøy, ta thaáy khoa Töû-Vi ñaët ra 3 ñieàu kieän caàn thieát vaø ñaày ñuû cho moät haïnh phuùc toái haûo: − Ñieàu kieän ñaët cho chính mình. − Ñieàu kieän ñaët cho hoøan caûnh. − Ñieàu kieän ñaët cho ngöôøi khaùc 1. – Nhöõng ñieàu kieän ñaët cho chính mình TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 131 Haïnh phuùc con ngöôøi tröôùc heát tuyø thuoäc phaàn nhaân ñònh cuûa moãi caù nhaân. Ñaây coù theå goïi laø ñieàu kieän thaønh phaàn. Ñieàu kieän ñaàu tieân laø phaûi thuaàn caùch. Nam giôùi phaûi ra nam giôùi, nöõ giôùi phaûi ra nöõ giôùi. Nam giôùi maø coù nöõ tính thì bò phaù caùch. Ngöôïc laïi cuõng theá. Thöù hai laø con ngöôøi phaûi coù nhöõng lôïi ñieåm vaät chaát, tinh thaàn vaø ñaïo ñöùc. Lôïi ñieåm vaät chaát ñoøi hoûi söùc khoûe ñeå soáng, ñeå tranh ñaáu vôùi nghòch caûnh, traùnh ñöôïc beänh taät khoâng bò suy nhöôïc theå xaùc ñeå khoûi trôû thaønh gaùnh naëng cuûa gia ñình vaød cuûa xaõ hoäi. Söùc khoûe ñoù laø ñieàu kieän tröôøng thoï, ñeå möu sinh ngoõ haàu trôû neân höõu duïng cho gia ñình, cho xaõ hoäi. Veà ñieåm naøy, moät cung Taät toát laø moät ñoøi hoûi baét buoäc. Nhöõng lôïi ñieåm tinh thaàn bao goàm yù chí maïnh (vofonteù), söï thoâng minh (fntelablliteù). Nhôø ñoù, con ngöôøi vöøa khoâng ngoan, vöøa kieân nhaãn, vöøa kheùo leùo, thích nghi ñöôïc vôùi nhieàu hoaøn caûnh khoù khaên ñeå ñeo ñuoåi muïc tieâu cuûa mình. Nhöõng lôïi ñieåm ñaïo ñöùc bao goàm nieàm tin (croyance), söï höôùng thieän (tendance au bien), tinh thaàn vi tha (altruisme). Nhôø ñoù, caù nhaân coù ñoäng löïc toát, bieát öït cheá tröôùc caùc xu höôùng nguy hieåm, saún saøng möu caàu haïnh phuùc cho nhaân loaïi, khoâng ích kyû, khoâng tham lam, dung hoøa quyeàn lôïi cuûa mình vôùi quyeàn lôïi cuûa keû khaùc. Coù ñöôïc nhöõng tieâu chuaån tinh thaàn, vaät chaát vaø ñaïo ñöùc ñoù con ngöôøi môùi thaønh nhaân, coù ñieàu kieän ñeå höôûng phuù, quí vaø thoï. Nhöõng tieâu chuaån thaønh nhaân naøy xeùt ra vöøa phaûi, khoâng quaù taàm cuûa ña soá quaàn chuùng, coù tính caùch thöïc tieãn vaø theá tuïc, khoâng ñeán noãi sieâu phaøm nhö thaàn thaùnh, cuõng khoâng quaù thaáp döôùi möùc trung bình. Yù nieäm trung dung cuûa Khoång hoïc ñöôïc aùp duïng nôi caùc tieâu chuaån naøy. 2. – Nhöõng ñieàu kieän ñaët cho thôøi theá Ñaây laø yeáu toá beân ngoaøi, lieân quan ñeán hoaøn caûnh sinh soáng (facfeur millie) thoâng thöôøng vöôït quaù khaû naêng caù nhaân, ngoaøi taàm ñònh ñoaït cuûa con ngöôøi. Cung Thieân Di trong moãi laù soá chæ caàn coù 2 ñieàu kieän thuaän lôïi cho haïnh phuùc caù nhaân: ñoù laø söï phuøng thôøi vaø phuøng vieäc. Phuøng thôøi laø töông hôïp vôùi thôøi theá, nguï yù raèng con ngöôøi gaëp ñöôïc ngoaïi caûnh thích hôïp vôùi baûn tính vaø chí höôùng cuûa mình, giuùp cho ngöôøi phaùt huy ñöôïc heát taøi naêng, cheá phuïc ñöôïc nhieàu nghòch caûnh. Khi phuøng thôøi, hoaøn caûnh khoâng ñeø beïp ñöông söï. Con ngöôøi coù theå thaéng ñöôïc hoaøn caûnh vaø taïo thôøi theá thuaän lôïi cho mình. Ví baèng khoâng taïo noåi thôøi theá, nhöõng tieâu chuaån thaønh nhaân vaãn giuùp con ngöôøi thích nghi ñöôïc, soáng ñöôïc vôùi moâi sinh maø khoâng ñeán noãi bò luïn baïi. Phuøng vieäc laø gaëp ñöôïc ngheà nghieäp hôïp vôùi sôû tröôøng, vôùi baûn tính, vôùi khaû naêng. Con ngöôøi tìm ñöôïc haïnh phuùc trong söï nghieäp, taïo ñöôïc söï nghieäp lôùn, phaùt trieån ñöôïc nhaân caùch trong khi xaây döïng cuoäc ñôøi. Trong yeáu toá thôøi theá, ta thaáy ñöôïc nhöõng ñieàu kieän cuûa haïnh phuùc xaõ hoäi vaø haïnh phuùc ngheà nghieäp. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 132 3. – Nhöõng ñieàu kieän veà nhaân hoøa Söï thaønh coâng cuûa ngöôøi ñôøi khoâng nhöõng leä thuoäc vaøo hoaøn caûnh maø coøn ñöôïc quyeát ñònh bôûi yeáu toá nhaân söï (facteur autrui). Khoa Töû-Vi quan nieäm con ngöôøi theá tuïc, töùc laø soáng vôùi xaõ hoäi vaø phaùt trieån trong vaø cuøng vôùi taäp theå (l’homme se deùveloppe dans et avec la collectiviteù). Phaûi coù söï quaân bình thöôøng giöõa nhöõng gì con ngöôøi mang cho taäp theå vaø nhöõng gì taäp theå coáng hieán cho mình. Phaûi coù söï trao ñoåi 2 chieàu. Rieâng yeáu toá nhaân söï ñoøi hoûi con ngöôøi coù nhieàu nhaân söï trôï giuùp, coù nhaân söï ñaéc löïc trôï giuùp, vöøa ñöôïc loøng ngöôøi treân, vöøa ñaéc nhaân taâm keû döôùi: ñoù laø nhaân hoøa. Caù nhaân khoân ngoan vaø bieát giao teá seõ ñöôïc nhaân hoøa. Nhöõng ñieàu kieän veà thôøi theá vaø veà nhaân söï giuùp con ngöøôi deã thaønh coâng. Ngöôøi thaønh nhaân vaø thaønh coâng seõ coù ñöôïc phuù, quí vaø thoï theo tieâu chuaån cao: ñoù laø nhöõng ñieàu kieän cuûa haïnh phuùc nhaân sinh. Haïnh phuùc naøy coù theå dieãn taû qua moät trong hai phöông trình. THAØNH NHAÂN + THAØNH COÂNG = HAÏNH PHUÙC PHUÙ + QUÍ + THOÏ = HAÏNH PHUÙC B. – NHÖÕNG ÑIEÀU KIEÂN CUÛA LAÙ SOÁ TOÁI HAÛO Moät soá toái haûo phaûi toát treân 4 ñieåm: − Toát Aâm Döông Nguõ Haønh. − Toát caùch. − Toát cung. − Toát sao. 1. – Ñieàu kieän toái haûo veà aâm döông, nguõ haønh Ta seõ phaân bieät nhöõng ñieåm toát veà aâm döông vaø nhöõng ñieåm toát veà nguõ haønh. a) Nhöõng lôïi ñieåm veà Aâm Döông Neáu AâmDöông thuaän lyù thì toát. Ñieàu ñoù coù nghóa laø trai thì hôïpvôùi döông tính, gaùi thì hôïp vôùi aâm tính. Ví duï nhö trai coù tuoåi Döông Nam bao goàm nhöõng tuoåi Giaùp, Bính, Maäu, Canh, Nhaâm, neáu tính theo haøng can cuûa naêm sinh, hoaëc laø nhöõng tuoåi Tyù, Daàn, Thìn, Ngoï, Thaân, Tuaát neáu tính theo haøng chi cuûa naêm sinh. Ñoái vôùi con gaùi tuoåi Aâm Nöõ bao goàm Aát, Ñinh, Kyû, Taân, Quyù tính theo can vaø Söûu, Maõo, Tò, Muøi, Daäu vaø Hôïi tính theo chi. Thaät ra, söï thuaän lyù naøy khoâng maáy quan troïng vì noù quaù nhoû nhaët, khoâng ñuû ñeå quyeát ñònh moät chi tieát gì. Söï lieät keâ chæ ñeå nhôù. Noù chæ quan troïng ñoái vôùi cung toaï Meänh maø thoâi. Söï thuaän lyù chæ lôïi neáu Aâm ñöôïc tính cuûa tuoåi töông hôïp vôùi aâm döông tinh cuûa cung toïa Meänh. Ñieàu naøy coù nghóa laø nhöõng tuoåi Döông cuûa trai hoaëc gaùi coù cung Meänh naèm ôû nhöõng cung Döông. Noùi moät caùch khaùc, nhöõng tuoåi Döông Nam, Döông Nöõ coù cung Meänh ñoùng ôû Tyù, Daàn, Thìn, Ngoï, Thaân, Tuaát thì hôïp vì ñoù laø 6 cung döông cuûa laù soá. Coøn nhöõng tuoåi Aâm Nam, Aâm Nöõ phaûi coù Meänh ñoùng ôû 6 cung coøn laïi (Söûu, Maõo, Tî, Muøi,Daäu, Hôïi) thì hôïp. Ñoù laø 2 tröôøng hôïp goïi laø Aâm TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 133 Döông hoøa hôïp hay Aâm Döông thuaän lyù. Neáu tuoåi vaø cung an Meänh laø Döông caû thì goïi laø Döông hoøa. Ñoái vôùi aâm thì goïi laø Aâm hoøa. Noùi moät caùch toång quaù thì Döông hoøa hay Aâm hoøa nguï yù raèng ñôøi ngöôøi ít gaëp caûnh khoù, caûnh nghòch, bao haøm nhieàu söï heân, may deã chòu. Con ngöôøi ít gaëp va chaïm, ít ñaáu tranh vôùi nghòch caûnh. Nghòch caûnh vaãn coù, nhöng khoâng luïy nhieàu ñeán caù nhaân. Vì Aâm Döông laø 2 nguyeân lyù caên baûn cuûa vuõ truï vaø cuûa con ngöøôi, cho neân aâm döông thuaän lyù ñöïôc nhieàu ngöôøi xem laø moät trong nhöõng lôïi ñieåm caên baûn cuûa laù soá: con ngöôøi aên khôùp vôùi vuõ truï, khoâng ñoái choïi vôùi vuõ truï veà nguyeân khí. Ñoái vôùi cung Thaân cuõng vaäy. Cung naøy bao giôø cuõng ñoàng aâm, ñoàng döông tính vôùi cung Meänh, khoâng heà coù traùi ngöôïc. Cung Meänh coù Aâm Döông hoaø hôïp thì cung Thaân cuõng coù AÂm Döông hoøahôïp. Ñieåm naøy quan troïng ôû choå laø söï hoøa hôïp neáu ñaõ coù, thì keùo daøi suoát ñôøi, trong giai ñoaïn tieàn vaän, cuõng nhö trong giai ñoaïn haäu vaän. Ñaây laø lôïi haïi ñieåm caên baûn thöù hai. Lôïi ñieåm caûn baûn thöù ba laø khi coù hoaø hôïp vôùi aâm döông thì nhöõng cung cöôøng coøn laïi nhu Phuùc, Quan, Di, Taøi, Phu Theâ ñeàu höôûng söï hoøa hôïp vôùi tuoåi. Vì vaäy, söï thuaän lyù cuûa Aâm Döông loâi keùo theo nhieàu lôïi ñieåm ñoàng loaït, chaúng nhöõng suoát ñôøi maø coøn treân töøng laõnh vöïc quan troïng cuûa ñôøi ngöôøi. Tröôøng hôïp lôïi ñieåm Aâm Döông khaùc theå hieän qua töông hôïp giöõa cung Meänh, Thaân vôùi chính tinh ôû Meänh, Thaân. Ñieåm naøy coù nghóa laø neáu cung Döông (hay Aâm) maø gaëp ñöôïc chính tinh thuoäc Döông (hay Aâm) thì caøng hay theâm. Trong soá 14 chính tinh cuûa khoa Töû-Vi, coù 6 döông tinh (Töø, Phuû, Töôùng, Ñoàng, Nhaät, Saùt) vaø 8 aâm tinh (Lieâm, Tham, Cô, Cöï, Nguyeät, Löông, Vuõ, Phaù). Chính tinh loaïi naøo ñuùng ôû cung loïai ñoù seõ khoâng bò ñoái khaéc veà Aâm ñöôïc laøm cho sao vöôïng theâm. Quy luaät naøy cuõng aùp duïng cho caùc phuï tinh. b) Nhöõng lôïi ñieåm veà nguõ haønh Tröôùc heát laø töông sinh giöõa Baûn Meänh vaø Cuïc. Neáu haønh cuïc sinh haønh Meänh thì Meänh ñöôïc lôïi. Neáu haønh Meänh sinh haønh Cuïc thì keùm hôn nhöng cuõng coøn toát. Neáu caû 2 ñoàng haønh thì trung bình. Keá ñeán laø töông sinh nguõ haønh tuaàn töï giöõa cung Meänh vaø chính tinh thuû Meänh, roài giöõa chính tinh naøy vaø Baûn Meänh. Ví duï cugn Moäc sinh sao Hoûa, sao Hoûa sinh laïi Meänh Thoå. Baûn Meänh ñöôïc 2 heä caáp phuø sinh. Neáu cung Meänh voâ chính dieäu thì chæ caàn cung Meänh coù haønh sinh Baûn Meänh: tröôøng hôïp keùm toát. Thöù ba laø töông sinh giöõa haønh cuûa cung vaø haønh sao toïa thuû. Ôû baát luaän cung naøo, neáu haønh cung phuø sinh haønh sao, baát luaän chính hay phuï tinh, thì toát caû. Theo qui taéc naøy, sao Hoûa ôû cung Moäc thì thònh hôn ôû nhöõng cung khaùc. Neáu 2 haønh töông hoøa thì keùm toát. c) Nhöõng lôïi ñieåm veà sinh, vöôïng ñòa cuûa cung an Meänh Trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá trang 48 cuûa taùc giaû, baûng lieät keâ lôïi ñòa coù choã ñöôïc hieäu chænh theo baûng döôùi ñaây, xeùt ra hôïp lyù hôn. BAÛNG LIEÄT KE LÔÏI VAØ BAÁT LÔÏI TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 134 Cung an Meänh coù theå laø: − Sinh ñòa, töùc laø thuaän aâm döông, thuaän nguõ haønh. − Vöôïng ñòa, töùc laø chæ caàn thuaän nguõ haønh. − Tuyeät ñòa, töùc laø nghòch aâm döông, nghòch nguõ haønh. Cung Meänh chæ lôïi khi ôû vaøo 2 tröôøng hôïp sinh vaø vöôïng ñòa. Ví duï: Meänh Moäc chæ sinh ñòa khi gaëp Aâm Thuûy, nöôùc laïnh, caây töôi toát: Meänh Hoûa chæ sinh ñòa neáu gaëp Döông Moäc, caây to vaø khoâ, deã sinh hoûa laâu daøi: Meänh Thoå chæ sinh ñòa khi gaëp Aâm Hoûa, löûa aám, thaám thuøaân loøng ñaát vöøa phaûi: Meänh Kim chæ sinh ñòa neáu gaëp Döông Thoå, ñaát noùng ôû saâu, choã ôû cuûa kim khí: Meänh Thuûy chæ sinh ñòa khi gaëp Aâm Kim, töùc laø kim khí trong traïng thaùi chaûy. Tröôøng hôïp vöôïng ñòa keùm toát hôn, chæ caàn nguõ haønh tò hoøa giöõa Baûn Meänh vaø cung Meänh, coù theå ôû Aâm hay Döông cung. Coù theå noùi theâm raèng nhöõng ngöôøi tuoåi Döông thì hoøa vôùi cung Döông, tuoåi Aâm hoøa vôùi cung Aâm. Ví duï nhö Döông Nam (hay Döông Nöõ) maø Meänh Moäc thì toát neáu cung Meänh ñoùng ôû Daàn, Döông Moäc: Aâm Nam (hay Aâm Nöõ) maø Meänh Moäc cuõng toát neáu cung Meänh ñoùng ôû Maõo, Aâm Moäc, Döông Moäc, Döông Nam, Döông Nöõ, Meänh Moäc maø cung Meänh ñoùng ôû TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 135 Maõo, Aâm Moäc thì keùm hôn: Aâm Nam, Aâm Nöõ, Meänh Moäc maø cung Meänh ñoùng ôû Daàn, Döông Moäc cuõng vaäy. Neáu sinh ñòa lôïi bao nhieâu thì tuyeät ñòa lôïi baáy nhieâu. Gaëp tuyeät ñòa, Baûn Meänh bæ khaéc caû Aâm Döông laãn Nguõ Haønh. Ví duï nhö Meänh Hoûa cung Hôïi, Aâm Thuûy, nöôùc laïnh seõ daäp taét löûa noùng: Meänh Kim cö Ngoï, Döông Hoûa, löûa noùng ñoát maát chaát kim khí, Kim khoâng coøn troïn veïn. Trong nhöõng tröôøng hôïp tuyeät ñòa, nguyeân taéc thuaàn caùch bò phaù taùn baèng caû Aâm Döông vaø Nguõ Haønh nghòch lyù, cöïc kyø baát lôïi cho Meänh. Ñoái vôùi baïi ñòa, coøn coù töông thuaän veà nguõ haønh giöõa Baûn Meänh vaø cung Meänh. Nhöng nguyeân taéc Aâm Döông bò nghòch lyù. Ví duï ngöôøi Meänh Moäc ñoùng ôû Tyù laø Döông Thuûy, nöôùc noùng, seõ khoâng lôïi vì nöôùc noùng laøm caây heùo. Duø sao, baït ñòa coøn nheï hôn tuyeät ñòa vì caây heùo nhöng, khoâng haún laø cheát. Trong tröôøng hôïp naøy, neáu Meänh laø loaïi thaûo moäc, nhoû nhö Bình ñòa moäc (caây coû ôû ñoàng baèng) hay Döông lieãu moäc (caây döông lieãu) seõ baát lôïi hôn loaïi caây lôùn nhö Ñaïi laâm moä (caâu trong röøng lôùn) hay Tuøng Baùch moäc (caây tuøng, caây baùch). Trong caùch baïi ñòa, duø sao cuõng coøn coù ñöôøng sinh khaû höõu, coøn gaëp tuyeät ñòa thì raát ngaët ngheøo, tuyeät ñöôøng sinh loä. Söï phaân tích treân cho thaáy khoa Töû-Vi cuõng khaù tinh vi trong nhieàu tröôøng hôïp. 2. – Ñieàu kieän toái haûo veà cung cöôøng Laø soá toát ñoøi hoûi nhöõng cung cöôøng phaûi toát: ñoù laø nhöõng cun Phuùc, Meänh, Thaân, Quan, Taøi, Di cho nam giôùi vaø nhöõng cung Phuùc, Meänh, Thaân, Phu, Taøi cho nöõ giôùi. Cung toát bao haøm nhieàu ñieàu kieän: − Chính tinh toaï thuû phaûi mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa. − Coù nhieàu caùt tinh hôïp vi trí ñoùng. − Traùnh ñöôïc hung saùt tinh khoâng hôïp caùch. − Neáu voâ chính dieäu thì hoäi Töù Khoâng, Tam Khoâng hoaëc ít ra laø Nhi Khoâng. 3. – Ñieàu kieän toái haûo veà caùch Khoa Töû-Vi coù nhöõng caùch sau ñaây: − Töû, Phuû, Vuõ, Töông caùch. − Saùt, Phaù, Lieâm, Tham caùch. − Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông caùch. − Nhaät, Nguyeät caùch. − Cö, Nhaät caùch. − Voâ chính dieäu caùch. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 136 Laù soá toát phaûi coù nhöõng ñaëc ñieãm sau: ñöôïc thieáu − Phaûi hoäi ñuû caùch, coù nghóa laø phaûi ñuû caùc sao trong moät caùch, coù theå dö nhöng khoâng − Phaûi ñaéc ñòa, nghóa laø caùc sao trong caùch phaûi mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa, nhaát laø nhöõng sao cuûa cung cöôøng. − Neáu thieân veà öu caùch caøng hay. Khoa Töû-Vi coù xu höôùng coi Töû, Phuû, vuõ, Töông nhö moät mö caùch, troäi hôn nhöõng caùch khaùc. − Phaûi coù phuï tinh toát troã trôï caùch, ñaëc bieät laø quyù cuïc vaø phuù cuïc trôï caùch.* 4. – Ñieàu kieän toái haûo veà sao Chính tinh ñaõ ñöôïc noùi ôû phaàn caùch. Coøn ñoái vôùi phuï tinh, cuõng phaûi coù nhöõng lôïi ñieåm sau: − Phuï tinh phaûi hôïp caùch vôùi chính tinh, nghóa laø vaên tinh ñi chung, voâ tinh ñi chung, theo nguyeân taéc thuaàn caùch vaên, thuaàn caùch voõ. Neáu gaëp phoái caùch thì khoâng ñöôïc choõi quaù. − Coù nhieàu sao toát ñi keøm. − Sao toát phaûi hôïp vò (taøi tinh ôû Taøi, Ñieàn, quyù quyeàn, duõng tinh ôû Meänh, Quan, phuùc tinh ôû Phuùc, giaûi tinh ôû Taät). − Sao toát phaûi ñaéc ñòa, hôp haønh vôùi cung vaø chính tinh. Neáu chính tinh xaáu, phuï tinh phaûi khaéc haønh chính tinh. − Coù nhieàu sao may maén. Vì duï nhö sao giaûi, sao phuùc, sao trôï … − Coù nhieàu sao giaùp toát ñeïp hay nhò trôï hôïp toát ñeïp. − Caùc phuï tinh phaûi hôïpl thaønh caùch hay coù yù nghóa phuù, quí, thoï, ñuû maïnh ñeå cheá giaûi nhieàu sao xaáu neáu coù. * Xem Töû Vi Haøm Soá, cuøng taùc giaû quyeån I, Phaàn II, Chöông 3, Trang 89 Taát caû ñieàu kieän veà nguõ haønh, aâm döông, cung, caùch sao keå treân ban cho laùsoá moät troäi caùch toát, moät boái caûnh toât haàu nhö toaøn dieän khaû dó buø cheá ñöôïc nhieàu baát lôïi cuïc boä. Döôøng nhö chính troäi caùch toát ñeïp naøy môùi thaät laø ñaùng keå cho moät laù soá toát. Trong moät caùi toát chung duø coù vaøi caùi xaáu rieâng, nhöõng baát lôïi seõ ñöôïc giaûm thieåu nhieàu, khoâng maáy di haïi ñeán toaøn theå cuïc dieän. Traùi laïi, trong moät laù soá xaáu chung maø coù moät vaøi caùi toát rieâng, ñieàu naøy khoâng laøm taêng lôïi ích bao nhieâu. Caùi boái caûnh chung haàu nhö laø caên baûn tham chieáu ñeå ñaùnh giaù söï toát xaáu rieâng cuûa töøng laõnh vöïc. Vì vaäy coù quan ñieåm cho raèng moät laù soá toát phaûi coù sao toát raûi ñeàu trong caùc cung cuôøng khaû dó hoäi chieáu qua laïi laãn nhau, chôù khoâng phaûi sao toát taäp trung thaät nhieàu trong 1 hoaëc 2 cung ñeå roài gaëp sao xaáu hoäi tuï nhöõng cung khaùc. C. – LAÙ SOÁ TRUNG BÌNH TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 137 Laù soá trung bình khoâng hoäi ñuû heát caùc lôïi ñieåm cuûa laù soá toát haûo, töùc laø trong ñoù coù toát, xaáu laãn loän, thuaän nghòch chan hoaø, theo luaät töông ñoái cuûa vuõ truï vaø con ngöôøi. 1. – Veà maët aâm döông, nguõ haønh Laù soá trung bình chæ thuaän lyù ñöôïc moät phía, hoaëc thuaän aâm döông thì nghòch nguõ haønh, hoaëc thuaän nguõ haønh thì nghòch aâm döông, hoaëc neáu gaëp nghòch lyù aâm döông thì seõ ñöôïc cöùu gôõ baèng sinh ñòa hay vöôïng ñòa cung Meänh v.v … 2. – Veà maët caùc cung Laù soá trung bình coù cung hay cung dôû nhö ñöôïc cung Meänh thì keùm cung Thaân hay ngöôïc laïi ñöôïc Than thì keùm Meänh. Giöõa phuù vaø quí, laù soá trung bình coù theå coù phuù khoâng coù quí, hay coù quí maø thieáu phuù, hoaëc coù phuù quí laãn loän maø khoâng cao laém. 3. – Veà maët caùch Laù soá trung bình khoâng coù nhieàu phuï tinh toát, hoaëc coù maø haõm ñòa, gaëp phoái caùch töông ñoái nghòch, gaëp caùt tinh khoâng nhieàu, hoaëc khoâng hôïp vò, hoaëc phaûi giaùp nhöõng sao baát lôïi. V.v… Vì coù nhieàu hình thaùi cuûa möùc trung bình cho neân raát khoù ñeà ra nhöõng qui taéc cuï theå khaû dó aùp duïng chung cho moïi tröôøng hôïp. Laù soá trung bình laø thoâng duïng nhaát, raât thöôøng gaëp. Neáu taïm suy ra vaøi ñònh taéc toång quaùt, coù theå noùi raèng trong caùc yeáu toá cuûa haïnh phuùc, soá trung bình phaûi coù 1 hay 2 yeáu toá. Cuï theå nhö giöõa Phuù, Quí, Thoï laù soá trung bình phaûi coù: − Hoaëc laø Phuù, Thoï. − Hoaëc laø Quí, Thoï. − Hoaëc laø Quí, Thoï vöøa phaûi. − Hoaëc laø cöïc Phuù maø keùm Thoï. − Hoaëc laø raât Thoï maø keùm Phuù, Quí. Coù ñöôïc 1 hoaëc 2 yeáu toá keå ra cuõng taïm thôøi chaáp nhaän ñöôïc laø trung bình. Do ñoù, coù theå coù 2 tröôøng hôïpl trung bình: − Trung bình chung töùc laø coù ñuû 3 yeáu toá nhöng caû 3 ñeàu khoâng saùng choùi. − Trung bình rieâng, töùc laø coù 1 trong 3 caùi raât ñeïp, 2 caùi coøn laïi raát dôû, hoaëc coù 2 caùi trung bình, 1 caùi dôû. D. – LAÙ SOÁ CÖÏC XAÁU Nhöõng tieâu chuaån cuûa laù soá cöïc xaáu coù tính caùch ñaûo ngöôïc vôùi nhöõng tieâu chuaån cuûa l1 soá toái haûo. 1. – Veà aâm döông, nguõ haønh Aâm Döông nghòch lyù Tuoåi Döông maø Meänh ñoùng ôû cung aâm hay ngöôïc laïi, tuoåi Aâm, Meänh ñoùng ôû döông cung. Chính tinh coù aâm döông tinh khaéc vôùi aâm döông tinh cuûa cung toaï thuû: döông tinh ôû aâm cung hay aâm tinh ôû döông cung. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc − 138 Nguõ haønh töông khaéc Meänh khaéc Cuïc hay Cuïc khaéc Meänh. Chính tinh cuûa Meänh sinh cung an Meäny hoaëc Baûn Meänh sinh chính tinh thuû Meänh. Cung Meänh khaéc chính dieäu thuû Meänh, chính tinh cuûa Meänh khaéc Baûn Meänh. Cung Meänh, cung Thaân ôû vaøo baïi ñòa hay tuyeät ñòa. 2. – Veà caùc cung Nhöõng cung quan troïng – Phuùc, Meänh, Thaân, Quan, Taøi, Di, Phu Theâ – xaáu vì gaëp chính tinh toïa haõm ñòa, thieáu caùt tinh, giaûi tinh maïnh, gaëp phaûi hung saùt tinh khoâng hôïp caùch. 3. – Veà caùc caùch Khoâng hoäi ñuû boä sao trong 1 caùch. Sao trong caùch haõm ñòa, hoaëc bò Tuaàn, Trieät traán thuû, thieáu phuï tinh toát öùng chieáu. 4. – Veà caùc sao Phuï tinh khoâng hôïp caùch vôùi meänh. Thieáu caùt tinh ôû nhöõng cung cöôøng. Caùt tinh khoâng hôïp vò. Caùt tinh bò haõm ñòa, khaéc nguõ haønh vôùi cung. Theáu sao may maén, soa giaûi maø laïi gaëp nhieàu sao xaáu naëng. Giaùp caùch khoâng coù gì laøm toát. Toùm laïi, laù soá cöïc xaáu ñoàng qui nhaán maïnh ñeán söï baâc phuùc, baïc phuù, baïc quí, baïc thoï. Con ngöôøi khoâng thaønh coâng veà maët naøo, cuõng khoù haønh nhaân laïi gaëp raát nhieàu hoaøn caûnh hieåm ngheøo, khoù khaên, thöôøng laø haïng caën baõ cuûa xaõ hoäi nhö troäm cöôùp, du ñaõng hieáp daâm, phieán loaïn, yeåu töû, giang hoà, saùt nhaân, ñoàng thôøi phaûi gaùnh heát haäu quaû cuûa caù tính xaáu vaø haønh vi xaáu cuûa mình. Tuy nhieân, cuõng neân löu yù raèng laù soá cöïc xaáu cuõng coù lôïi ñieåm naøo ñoù cho ñöông soá: ngöøôi naøy coù theå laø “xeáp chuùa” trong moät baêng ñaûng, coù theå laø vua con ñoà, vua gian aùc nö Kieät, Truï. Chöông ba Caùch ñeïp Caùc sao nhan saéc Quan nieäm thaåm myõ cuûa khoa Töû-Vi Caùc sao chæ nhan saéc Phaàn tham luaän naøy noùi veà caùi ñeïp cuûa 2 phaùi trong khoa Töû-Vi, nhaât laø cuûa phaùi nöõ. Tuy nhieân, chæ giôùi haïn trong caùi ñeïp hình dung maø thoâi, khoâng heà caäp ñeán caùi ñeïp neát haïnh. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 139 A – QUAN NIEÄM THAÅM MYÕ CUÛA LUAÄT TÖÛ-VI Töû-Vi hoïc vaø Nhaân töôùng hoïc coù nhieàu lieân quan. Caû 2 khoa ñeàu khôûi nguyeân töø caùch boùi toùan thôøi tieàn Taàn: ñoù laø Kinh Dòch. Caû 2 ñeàu phaùt sinh töø nhöõng coâng trình nghieân cöùu phaùi Töôïng Soá, do moät trieát gia nhaø Haùn laø Ñoång Troïng Thö saùng laäp. Phaùi naøy chuyeân khaûo cöùu quy luaät bieán hoaù cuûa vuõ truï ñeå suy dieãn ra quy luaät bieán hoaù cuûa quoác gia vaø cuûa con ngöôøi, töø ñoù môùi ruùt tæa ra nhöõng khaùm phaù veà boùi toaùn. Töû-Vi hoïc vaø Nhaân töôùng hoïc ñeàu möôïn lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh laøm neàn taûng trieát lyù cho boä moân. Ñeán ñôøi nhaø Toáng, phaùi hoïc Töôïng Soá raát thònh haønh, cho neân caùc khoa boùi toaùn ñaõ ñöôïc phaùt minh theâm hoaëc khai trieån theâm. Caùc hoïc só, ñaïo só ñeàu am töôøng nhöõng khoa boùi toaùn, coù ngöôøi kieâm caû hai, ba moân. Ñoù laø tröôøng hôïpl cuûa Traàn Ñoaøn, thuûy toå khoa Töû-Vi, laïi bieát vaø saùng taùc caû veà Nhaân töôùng hoïc. Quyeån saùch nhaân töôùng ñaàu tieân cuûa Trung Hoa cuõng do Traàn Ñoaøn bieân khaûo. Tuy nhieân, duø coù chung nguoàn goác, hoïc phaùi vaø coù ñaïo coù chung thuûy toå , nhöng khoa nhaân töôùng laïi ñoùng goùp raát ít cho Töû-Vi hoïc. Thaät vaäy, caùc yù nieäm töôùng maïo trong Töû-Vi raât ngheøo: maëc duø chính tinh naøo cuõng coù yù nghóa töôùng maïo, nhöng caùc neùt töôùng thieáu phong phuù vaø thieáu roõ reät. Coøn treân phöông dieän thaåm myõ, noùi veà caùi ñeïp, duø khoa Töû-Vi coù thöïc tieãn, nghóa laø cuõng coù löu yù ñeán, nhöng phaïm vi caùi ñeïp cuûa Trung Hoa raát phieán dieän, heïp hoøi. Thaät vaäy, haàu heát caùc sao nhan saéc chæ noùi ñeán töôùng maët cuûa phuï nöõ maø khoâng noùi ñeán caùi ñeïp cuûa thaân hình. Nhöõng khaùi nieäm veà ngöïc, eo, moâng khoâng bao giôø ñöôïc ñeà caäp. Neáu so saùnh vôùi thaåm myõ quan La-Hy thôøi ñoù ta thaáy Hy-laïp vaø La-maõ quan nieäm caùi ñeïp ñaày ñuû hôn, caû cho phaùi nöõ laãn phaùi nam, caû veà neùt maët laãn thaân hình. Hoaï phaåm vaø ñieâu khaéc phaåm cuûa La –Ky raât taùo baïo, daùm trình baøy hình khoûa than cuûa Veùnus, cuûa Hercule, trong khi khoa Töû-Vi vaøo hoaï phaåm Trung Hoa chæ toå ñieåm rieâng khuoân maët cuûa phuï nöõ, sau khi cho aên maëc raât kính ñaùo: chæ coù ñaàu coå, tay chaân laø loä dieän. Vì vaäy, ngöôøi phuï nöõ trong Töû-Vi khoâng coù voøng soá 1, soá 2 vaø soá 3, maø chæ coù hình trò troøn nhaït nheõo. Thaåm myõ quan Trung Hoa raât naëng veà ñaïo ñöùc, khoâng kheâu gôïi, xem vieäc “loät traàn” ngöôøi phuï nöõ nhö moät “coâng xuùc tu só” (attentat aø la publique), moät ñieàu khaû oá. Ñieàu ñoù khoâng coù nghóa laø coå nhaân Trung Hoa khoâng khaûo cöùu neùt daâm, baèng chöùng laø sao daâm trong Töû-Vi raát huøng haäu vaø tæ mæ. Nhöng caùi daâm ñoù khoâng ñöôïc ngheä thuaät hoaù nhö ôû La-Hy, noù thuoäc veà khoaùi laïc thaàm kín chôù khoâng phaûi ngheä thuaät coâng khai. Coøn noùi chi ñeán phaùi nam, caùch ñeïp khoâng ñöôïc Töû-Vi moâ taû roõ raøng, ñöôïc xem nhö laø khoâng quan troïng baèng caùi ñeïp veà quyeàn qui, veà khoa baûng. Maët khaùc, cho duø coù chuù troïng ñeán caùi ñeïp cuûa phuï nöõ, thaåm myõ quan Trung Hoa veà töùông maët cuõng raát sô saøi. Khoa Töû-Vi khoâng moâ taû caùi ñeïp, khoâng phaân bieät caùc caùch ñeïp, vaø dó nhieân khoâng neâu tieâu chuaån cuûa veõ ñeïp nöõ phaùi. Thaønh thöû, khoâng ai coù theå hình dung ñöôïc nhöõng bieåu hieän cuï theå cuûa nhan saéc. Phaûi laáy trí töôûng töôïng phong phuù cuûa moãi ngöôøi maø toå tuùc: caùi ñeïp cuûa Töû-Vi voán thieáu soùt traàm troïng nhöõng tính töø. Maø ñaõ duøng töôûng töôïng ñeå phaân ñònh thì quaû laø moät ñieàu khoù khaên vaø voõ ñoaùn. Duø sao, ta cuõng khoâng neân ñoøi hoûi qua nhieàu nôi moät khoa hoïc nhaân vaên, chuyeân khaûo saùt ñôøi ngöôøi hôn laø töôùng ngöôøi: Khoa Töû-Vi khoâng phaûi laø khoa nhaân töôùng, khoâng phaûi laø khoa hoäi hoaï TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 140 hay ñieâu khaéc vaø caøng khoâng phaûi laø boä lòc Playboy. Vì theá, ñöøng neân tìm caùc neùt töôùng cuï theå trong khoa Töû-Vi. Nhöõng yù nghóa töôùng maïo phoâ dieãn bôûi caùc sao Töû-Vi bao haøm nheàu sai soá, cho neân khoâng coù giaù trò bao nhieâu. Thieát töôûng, nhöõng ai chuyeân chuù veà caùi ñeïp hình thöùc (beauteù plastique) coù theå thaáy nôi khuyeát ñieåm naøy moät laõnh vöïc ñeå canh taân, ñeå thích thôøi khoa Töû-Vi cho theá kyû 20. Duø soa, cuõng caàn bieát qua caùc sao nhan saéc trong khoa Töû-vi ñeå coù moät yù nieäm veà caùi ñeïp sô khoaùng, phieán dieän vaø ñaïo ñöùc trong boä moân naøy. B. CAÙC SAO CHÆ SAÉC ÑEÏP Can à löu yù tieân quyeát raèng, trong Töû-Vi khoâng coù söï phaân bieät trong moät sao, caùi ñeïp cuûa phaùi nam vaø caùi ñeïp cuûa phaùi nöõ: caû 2 ñeàu haøm hoãn trong yù nghóa töôùng maïo mô hoà cuûa caû chính tinh laãn phuï tinh. Neáu laø nöõ meänh thì caùi ñeïp cuûa sao öùng cho phuï nöõ, neáu laø nam thì öùng cho nam giôùi. Nhöng chính vì haøm hoãn nhö vaäy cho neân, cuõng treân moät sao hình daùng vaø veõ ñeïp phaùi nam gioáng hình daùng veõ ñeïp cuûa phaùi nöõ. Raát ít khi thaáy coù söï bieát töôùng maïo cuûa rieâng moãi phaùi ñoái vôùi töøng sao. Trong khoa Töû-Vi, maët con trai con gaùi gioáng nhau. Söï phaân bieät, neáu coù thì chæ caàn qua trí töôûng töôïng phieâu löu cuûa ngöôøi giaûi ñoaùn maø thoâi. Chuùng ta thöû lieät keâ taát caû yù nghóa töùông maïo cuûa caùc sao ñaéc ñòa döôùi ñaây ñeå ñoäc giaû thaáy roõ söï sô khoaùng ñoù. Söï lieät keâ naøy khoâng theo thöù töï xaáu ñeïp naøo. Haàu heât caùc sao ñaéc ñòa ñeàu phaûng phaát neùt ñeàu cuûa caû 2 phaùi. − Thieân töôùng Ngöôøi ñeïp ñeõ uy nghi, coù tinh thaàn khí saéc, cao vöøa, da traéng, maët ñeïp, daùng oai veä. − Thaùi aâm Ngöôøi to lôùn, hôi cao (?), da traéng, maët vuoâng ñaày, maét saùng ñeïp. − Phaù Quaân Ngöôøi to lôùn coù thaân hình cao vöøa taàm (?), da hoàng maët ñaày, maét loä, loâng maøy thöa. − Tham Lang Ngöôøi vaïm vôõ, da traéng, maët ñaày, coù nhieàu loâng, toùc vaø raâu. − Thieân cô Ngöôøi coù thaân hình cao, xöông loä, da traéng, maët daøi, nhöng ñaày. − Thieân ñoàng Thaân hình nôû nang hôi thaáp, chaân tay ngaén, da traéng, maët vuoâng vaø ñaày. − Thieân löông Ngöôøi thon thaû, da traéng, veõ maët thanh tuù, khoâi ngoâ. − Thieân phuû TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 141 Ngöôøi coù thaân hình ñaày ñaën, da traéng, veû maët thanh tuù, khoâi ngoâ, raêng ñeàu vaø ñeïp, phuï nöõ thì töôi ñeïp nhö hoa. − Töû vi Ngöôøi cao ñaãy ñaø, da hoàng, maët ñaày. − Vuõ khuùc Ngöôøi nôû nang, cao vöøa taàm, naëng caân, ñaàu vaø maët daøi, veõ maët uy nghi, tieáng to. − Vaên xöông, Vaên khuùc Ngöôøi coù veõ maët thanh tuù, khoâi ngoâ hôïp vôùi quí töôùng. − Long trì, Phöông caùc Nhan saéc ñeïp, da hoàng haøo, thanh tuù. − Thanh long Ngöôøi phöông phi, tuù hí, coù coát caùch sang. − Ñaøo hoa, Hoàng Loan Ngöôøi raât ñeïp, coù nhan saéc (Ñaøo Hoa), duyeân daùng (Hoàng Loan). Coù theå coøn moät soá nhoû khaùc maø yù nghóa khoâng laáy gì ñoäc laäp, khoâng ñaùng ghi. Qua söï lieät keâ, ta thaáy chæ coù Lieâm Trinh, Thaát Saùt duø laø traéc ñòa cuõng khoâng ñöôïc keå laø ñeïp. Baûng lieät keâ traân cho thaáy: − Khoa Tö-Vi raát ngheøo naøn veà töôùng maïo. − Khoa Töû-Vi raát sô saøi veà caùch ñeïp. − caû 2 phaùi. Khoa Töû-Vi khoâng phaân bieät nam nöõ trong caùi ñeïp, laáy tieâu chuaån chung ñeå chæ Khoa Töû-Vi khoâng quan taâm ñeán söï thay ñoåi töôùng maïo qua thôøi gian maø chæ neâu caùc neùt töôùng cuaû moät thôøi kyø naøo ñoù maø thoâi. Toùm laïi, coù theå noùi khoa Töû-Vi thaát baïi trong vieäc ñònh nghóa vaø moâ taû töôùng maïo vaø caùi ñeïp. Phaûi chaêng nhan saéc, voán thieân hình vaïn traïng vaø nhaát laø xaáu ñeïp tuyø nhaûn quan moãi ngöôøi, cho neân khoâng theå phaûn aûnh cuï theå, chính xaùc ñöôïc? Phaûi chaêng vì hoa Töû-Vi chuù troïng ñôøi ngöôøi neân khoâng quan taâm ñeán neùt töôùng? Phaûi chaêng khoa Töû-Vi khoâng xem dung maïo nhö moät yeáu toá quan troïng cho söï thaønh coâng maø chæ xem hoïc vaán, quan tröôøng, tieàn baïc nhö quyeát ñònh hôn? Phaûi chaêng, ñeán ñôøi Traàn Ñoaøn, Nhaân töôùng hoïc vaø Töû-Vi hoïc heát coøn lieân quan ñeå trôû thaønh chuyeân khoa, moãi boä moân coù moät khaûo höôùng vaø moät ñoái töôïng rieâng? Phaûi chaêng Traàn Ñoaøn, khi vay möôïn caùc yù nieäm nhaân töôùng hoïc vaø Töû-Vi, chæ laøm moät vieäc theâu hoa treân gaám cho haøo nhoaùng, phong phuù chôù kyø thaät khoâng chuù yù ñeán hoa? Duø sao, moät di saûn khoâ khan veà nhaân töôùng trong Töû-Vi nhö theá khoâng giuùp khai trieån theâm ñieåm gì phong phuù. Vaû chaêng, di saûn ñoù coù khi sai laàm vì coù sao ñaéc ñòa maø ngöôøi vaãn xaáu, coù sao haõ ñòa TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 142 maø ngöôøi vaãn ñeïp. Caùi toât hay caùi xaáu cuûa sao trong Töû-Vi chæ hay hoaëc dôõ veà phöông dieän ñôøi ngöøôi chöù khoâng haún bao haøm caùch ñeïp caùch xaáu vôùi töôùng maïo. Chính vì ñoái töôïng cuûa Töû-Vi laø ñôøi ngöôøi chôù khoâng phaûi töôùng ngöôøi, cho neân phaàn hình töôùng cuûa Töû-Vi ít giaù trò. Treân khaûo töôùng ñoù, raât khoù cho nhöõng ngöôøi khoâng am hieåu nhaân töôùng khai trieån vaø canh taân laõnh vöïc töôùng maïo trong khoa Töû-Vi, tröø khi ñeå loeø bòp moät caùch may ruûi. Ngaønh nhaân töôùng voán laø moät ngaønh phöùc taïp coù khaûo höôùng rieâng, coù tieâu chuaån rieâng voâ cuøng phong phuù.* caùi phöùc taïp, caùi phong phuù ñoù, khoa Tö-Vi khoâng hoäi nhaäp noåi. Traàn Ñoaøn, tuy gaùn gheùp nhaân töôùng vaøo Töû-Vi, nhöng khoâng dieãn xuaát ñöôïc haäu quû ñöôïc töôùng maïo trong ñôøi ngöôøi. Gheùp nhaân töôùng vaøo Töû-Vi, Traàn Ñoaøn chæ laøm moät söï gaû baùn eùp buoäc laáy vung neùo ñaäp vaøo noài troøn, chöù kyø thaät cuoäc hoân nhaân cuûa nhaân töôùng vôùi Töû-Vi trong khoa Töû-Vi laø moät thaát baïi. Baøy ra khoa Töû-Vi, Traàn Ñoaøn coù tham voïng quaù lôùn, muoán cho khoa naøy trôû thaønh moät heä thoáng boùi toaùn noùi leân söï vieäc moïi hình töôùng, moïi caù nhaân, moïi ñôøi ngöôøi, moïi laõnh vöïc, moïi thôøi kyø. Boä oùc cuûa Ngöôøi tuy coù tinh vi, nhöng, vaãn khoâng toùm thaâu heát caùc uaån khuùc quaù ö taïp baùc cuûa nhaân sinh, cuûa nhaân tính, cuûa nhaân töôùng vaø töông quan giöõa nhaân töôùng, nhaân tính vaø nhaân sinh: YÙ thöùc heä cuûa Töû-Vi, neáu coù, chæ coù giaù trò trong phaïm vi nhaân sinh vaø nhaân tính maø thoâi. Cho neân, ñeán nay chöa thaáy a thaønh ñaït trong vieäc toång hôïp moät khoa Töû-Vi nha töôùng. Heã ña mang thì ña quaù. Ñoù laø khuyeát ñieåm cuûa Traàn Ñoaøn treân phöông dieän vaøy. Vì vaäy, trong chöông naøy khoâng caàn tham luaän saâu hôn nöõa. * Tham khaûo Nhaân Töôùng Hoïc cuûa Hy Tröông, Khoa Hoïc Nhaân Vaên xuaát baûn Saigon 1974. Chöông boán Caùch aùi tình Nhöõng sao tình duïc Quan nieäm aùi tình trong khoa Töû-Vi Caùc sao tình duïc. − Caùc sao tình duïc cuûa caû hai phaùi − Caùc sao tình duïc rieâng cho phaùi nöõ Caùch tình duïc qua caùc cung. Nhöõng sao khaéc cheá tình duïc. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 143 Nhöõng yeáu toá khaùc chi phoái tình duïc. A. – QUAN NIEÄM AÙI TÌNH TRONG KHOA TÖÛ-VI Khoa Töû-Vi coù raát nhieàu sao aùi tình, moâ taû tình duïc (sexualteù) cuûa caû 2 phaùi. Tính ra coù ñeán 20 vì sao trong toång soá chieám 111, chieám tyû leä gaàn 1/6, goàm caû chính tinh laãn phuï tinh. Treân phöông dieän tình duïc, chính tinh hay phuï tinh ñeàu coù maõnh löïc nhö nhau, khoâng haún chính tinh maïnh hôn phuï tinh nhö thoâng leä ñaõ coù. Nhöõng sao tình duïc ñoùng ôû cung Meänh, Thaân vaø 3 cung chieáu Meänh, Thaân coù yù nghóa sinh lyù ñaõ ñaønh: nhöng, neáu ñoùng ôû cung Noâ, Taät, Phu, Theâ yù nghóa ñoù cuõng khoâng maât, khoâgn giaûm, thaäm chí coøn maïnh meõ vaø roõ reät hôn trong nhieàu tröôøng hôïp. Chính vì soá löôïng khaù ñoâng, vì vò trí aûnh höôûng khaù nhieàu cho neân caùc sao naøy ñoùng moät vai troø quan troïng hôn vaø trong laù soá, cho thaáy aûnh höôûng cuûa tình duïc raát saâu roäng treân kieáp soáng con ngöôøi. Quan nieäm naøy cuõng ñöôïc taâm lyù hoïc Taây-phöông xaùc nhaän. Ñaïi bieåu loãi laïc cuûa Taâyphöông laø Freud, nhaø taâm hoïc ngöôøi Aùo, ñaõ nhaán maïnh raèng trong taâm lyù con ngöôøi, thöïc chaát troäi yeáu laø tieàn thöùc sinh lyù. Khaùm phaù cuûa oâng ñaõ môû ngoû cho moät traøo löu taâm lyù hoïc tieàm thöùc vaø sinh lyù hoïc thöïc tieãn ngaøy caøng thònh haønh trong neàn nhaân hoïc Aâu Myõ. Ôû AÙ Ñoâng, qua moân Töû-Vi, söï quan troïng cuûa tình duïc ñaõ ñöôïc thöøa nhaän caùch ñaây 10 theá kyû. Caùc sao aùi tình trong laù soá laø baèng chöùng cho thaáy Thuûy Toå Töû-Vi ñaõ xem tình duïc nhö moät ñoäng löïc maïnh meõ cuûa caù nhaân, chi phoái taâm linh, tinh thaàn vaø theå xaùc co ngöøôi, coù haäu quaû phong phuù ñeán haïnh phuùc gia ñình vaø neáp soáng xaõ hoäi. Vôùi 20 sao ñoù, khoa Töû-Vi ñaõ nhìn vaán ñeà sinh lyù moät caùch thaúng thaén, ñuùng möùc vaø ñöùng veà maët theá tuïc, khoâng bò thieân leäch bôûi quan nieäm nho phong cuûa thôøi ñaïi baày giôø. Vì theá, coù quan ñieåm cho raèng Traàn Ñoaøn laø nhaø taâm lyù hoïc raát thöïc tieãn vaø caáp tieán hôn thôøi ñaïi cuûa oâng, vì ñaõ daùm dieãn ñaït moät thöïc teá maø caùc trieát gai vaø ñaïo ñöùc gai Trung Hoa luùc baáy giôø haõy coøn deø daët trong vieäc phaùt bieåu. Tuy nhieân, phaûi coâng nhaän laø khoa Töû-Vi cuõng chòu aûnh höôûng ít nhieàu bôûi quan nieäm ñaïo ñöùc rieâng ñoái vôùi vaán ñeà sinh lyù cuûa phuï nöõ. Baèng chöùng laø khoa naøy ñaït ñeå raât nhieàu daâm tính rieâng cho phuï nöõ vaø chính vì vaäy ñaõ toû ra khaéc nghieät ñoái vôùi phuï nöõ trong vaán ñeà tình duïc: phuï nöõ coù daâm tính bi xem nhu khaû oá hôn phai nam, coù leõ vì nhöõng xaùo troän maø ngöôøi phuï nöõ ña tình mang laïi cho gia ñình vaø cho xaõ hoäi. B. CAÙC SAO TÌNH DUÏC Caàn löu yù ngay raèng caùc sao tình duïc keå döôùi ñaây coøn coù yù nghóa khaùc (veà töùông maïo, ngheà nghieäp, beänh hoaï, thoï yeåu, heân xui) chôù khoâng phaûi chæ mang yù nghóa aùi tình thuaàn tuyù. Duy, neáu xeùt rieâng veà maët aùi tình thì chuùng ta coù theå phan bieät laøm 2 loaïi: nhöõng sao tình duïc aùp duïng chung cho nam nöõ vaø nhöõng sao tình duïc maø hoa Töû-Vi gaùn rieâng cho phuï nöõ. Ngoaøi ra, cuõng caàn löu yù raèng yù nghóa cuûa caùc sao tình duïc lieät keâ döôùi ñaây chöa tính ñeán söï khaéc cheá cuûa caùc sao khaùc: ñoù laø yù nghóa ñôn thuaàn vaø nguyeân thuûy, chöa bò cheá giaûm. 1. - Nhöõng sao tình duïc chung cho 2 phaùi TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 144 Ñeå cho deã ñaùnh giaù möùc ñoä maïnh yeáu, coù theå phaân bieät caùc sao tình duïc thieân veà theå xaùc (amour charnel) vôùi caùc sao tình duïc thieân veà taâm lyù, tinh thaàn, maëc duø, treân thöïc teá, söï khaùc bieät nhieàu luùc raát mong manh. a) − Nhöõng daâm tinh maëng yù nghóa nhuïc duïc Tham Lang Yù nghóa sinh lyù cuûa sao naøy raát saâu saéc. Tham Lang chæ söï tham duïc lôùn lao, nhaât laø khi haõm ñòa thì tính neát caàn sa ñoaï, hö ñoán, laêng loaøn. Thoâng thöôøng, Tham Lang chæ haïng ngöôøi deã ñoäng tình, xaáu maùu veà saéc duïc, bi thu huùt bôûi nhu caàu sau löng vaø chaïy theo nhu caàu naøy moät caùch muø quaùng, baát chaáp ñaïo ñöùc, gia ñình, dö luaän. Vì Tham Lang laø voõ tinh, cho neân neát duïc cuûa Tham Lang coù ít nhieàu baïo löïc, duïc ñoäng, khoù kìm cheá. Ñoäng löïc sinh lyù cuûa Tham Lang haàu nhö baát khaû cöôõng. Neáu tình cuûa Tham Lang vì theá coù nhieàu hình thaùi baïo daâm (sadisme). Xeùt treân phöôgn dieän khaùc coù theå noùi sao naøy bao haøm ít nhieàu beänh taät veà sinh lyù, cuï theå laø söï khao khaùt ñeán ñoä bò aùm aûnh (obsession), tình duïc haàu nhö thöôøng xuyeân, maïnh baïo, khaùc thöôøng. Ñôøi soáng sinh lyù cuûa Tham Lang raát doài daøo haàu nhö chieám öu theá duy nhaát cuûa cuoäc ñôøi. Ngoaøi ra, Tham Lang thuï höôûng sinh lyù moät caùch ích kyû, nghó ñeán mình nhieàu hôn ñeán baïn ñoàng tình. Caùi yeâu cuûa Tham Lang nhaèm phuïc vuï thuù tính caù nhaân hôn laø haïnh phuùc löùa ñoâi. Trong aùi tình, Tham Lang laø con vaät haønh söû theo baûn naêng, thieáu teá nhò, cao thöôïng, vò tha ñoái vôùi ngöôøi kia. Ñaây laø moät neát tình vöøa maïnh, vöøa thoâ vaø vöøa tuïc (amour violent er sadique). Sau cuøng, vì neát tính cuoàng nhieät vaø thoâ tuïc, neân Tham Lang coøn coù yù nghóa töï thoûa maõn sinh lyù. Toùm laïi, ñaây laø moät sao daâm oâ, ñaëc bieät baát lôïi cho phaùi nöõ. Nöõ coù sao naøy coù ít nhieàu dó tính neáu Phuùc, Meänh, Thaân xaáu vaø coù theâm sao tình duïc khaùc: ñaây laø haïng gaùi giang hoà. Coøn nam soá coù Tham Lang laø keû aên chôi ñaøng ñieám, hoang daâm, neáu khoâng coù ñuû sao maïnh cheá khaéc. − Thieân rieâu haõm ñòa Sao naøy coù yù nghóa sinh lyù raát maïnh, chæ söï chôi bôøi, saéc duïc, truïy laïc, sa ñoaï, xu höôùng tình duïc vaø tín neát daâm ñaõng. Ngoaøi ra, veà maët cô theå, Thieân Rieâu chæ loâng, moät ñaëc ñieåm khaùc cuûa tình duïc. Cuõng nhö Tham Lang, aùi tình cuûa Thieân Rieâu böøa baõi, maïnh meõ, ñoàng thôøi coù khuynh höôùng xaùc thòt. Ñoái vôùi sao naøy, khoâng coù vaán ñeà tình yeâu lyù töôûng hay tinh thaàn, chæ coù söï thoûa maõn vaät chaát. Neáu Rieâu ñaéc ñòa ôû Maõo vaø Daäu, neáu tình vaãn maïny, chæ ñöôïc lôïi laø khoâng bò tieáng xaáu maø thoâi. − Thai Veà maët tình duïc, sao Thai maïnh khoâng keùm, bôûi leõ Thai tröïc tieáp chæ söï giao hôïp nam nöõ, cho neân yù nghóa sinh lyù caøng roõ raøng hôn. Veà maët cô theå, Thai laø Aâm hoä, laø töû cung, baøo thai. Thaønh thöû, yù nghóa sinh duïc vaø sinh lyù cang cuï theå. Nhöng, duø chæ aâm hoä, Thai khoâng phaûi chæ coù nghóa daâm ñaõng cho phaùi ñeïp maø thoâi. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 145 Ngoaøi ra, Thai coøn coù yù nghóa taùi sinh, cho neân veà maët tình duïc, sao naøy thieân veà söï thay cuõ ñoåi môùi vaø veà ñaëc tính taùi phaïm, duø coù coá gaéng töïu chöõa. − Ñaøo hoa Sao Ñaøo cuõng laø sao ñieån hình cuûa tình yeâu. Noù chæ söï ham thích aùi tình, tính neát traêng hoa, ña tình. Ngöôøi coù Ñaøo hoa bao giôø cuõng thích chôi vôùi ngöôøi khaùc phaùi, ham chinh phuïc ñeå yeâu vaø ñöôïc yeâu, laáy tình yeâu laøm leõ soáng cuûa taâm hoàn, ñeå thoaû maõn moät tình caûm chöùa chan hoaëc moät nhu caàu sinh lyù noàng nhieät. Cho neân sao Ñaøo chæ taát caû hình thaùi cuûa aùi tình maïnh meõ, coù theå laø aùi tình cao thöôïng, maø cuõng coù theå laø aùi tình theå xaùc. Vì vaäy, ñoái vôùi Ñaøo Hoa, hình thaùi cuûa aùi tình khoâng quan troïng baèng cöôøng ñoä cuûa aùi tình. Neát tình cuûa sao Ñaøo bao giôø cuõng tha thieát, thöôøng ñam meâ, siu luïy. Ñaøo Hoa bao giôø cuõng rung ñoäng maïnh tröôùc aùi tình vaø tham lam trong tình tröôøng. Söï tham lam naøy theå hieän baèng vieäc coù nhieàu moái tình cuøng luùc (nhö yeâu nhieàu ngöôøi, thích coù nhieàu ngöôøi yeâu) hoaëc laàn löôïc yeâu heát moái tình naøy ñeán moái tình khaùc, khoâng döùt ñöôïc nghieäp tình. Söï thieáu thoán tình yeâu laøm cho ñöông söï khoå sôû, coâ ñôn, troáng traûi, ñôøi soáng voâ vò. Con ngöôøi Ñaøo Hoa thích cho vaø thích nhaän, töï xem nhö sinh ra ñeå yeâu, ñeå ñöôïc yeâu vaø chæ coù yeâu laø ñaùng keå. Vì ham thích tình yeâu, vì xu höôùng yeâu nhieàu vaø yeâu ñaäm cho neân aùi tình cuûa Ñaøo Hoa khoâng nhöõng phong phuù, nhaèm nhieàu ñoái töôïng cuøng moät luùc, maø coøn laúng lô, sa ñoaï, baát chính, phi ñaïo ñöùc. Leõ dó nhieân, vôùi baûn naêng nhö theá cho neân Ñaøo Hoa phaûi coù nhöõng ñaëc tính phuï tuyø ñi caëp nhö chöng dieän, chinh phuïc v.v… sao naøy ñaïi kî cho nöõ Meänh. − Moäc duïc Sao naøy coù nghóa phoùng ñaõng, söï ham muoán vaät duïc, sö khao khaùt yeâu ñöông vaø söï quyeát ruõ yeâu ñöông. Tính neát sinh lyù cuûa sao naøy ít nhieàu hoãn loaïn, khoâng maáy choïn loïc ñoái töôïnt, bao haøm nhieàu hình thaùi, töø söï töï thoûa maõn cho ñeán vaán ñeà ñoàng tính luyeán aùi (hmmosexuel). Tình yeâu cuûa Moäc Duïc hôi quaùi dò, baát thöôøng. − Moâ Sao naøy chæ söï daâm ñaõng thoâng thöôøng. − Lieâm Trinh haõm ñóa Chæ khi haõm ñòa, Lieâm Trinh môùi coù yù nghóa daâm ñaõng. Ñaéc ñòa, Lieâm Trinh chæ tính neù haøo hoa thoâng thöôøng. Toùm laïi, caùc sao keå treân bieåu töôïng cho tình duïc cuûa caû nam nöõ, khoâng khaùc bieät nhau bao nhieâu veà baûn chaát, chæ khaùc nhau ít nhìeâu veà möùc ñoä, hình thaùi. Söï xeáp loaïi treân ñaây khoâng haún theo thöù töï maïnh yeáu naøo ñoù: noù chæ coù tính caùch töông ñoái. Yù nghóa moãi sao coøn tuyø thuoäc caù tính moïi ngöôøi, vò trí toïa thuû vaø söï hoäi tuï nhieàu hay ít vôùi caùc sao ñoàng nghóa. Yù nghóa taïm goïi laø naëng veà nhuïc duïc chæ noí leân khuynh höôùng aùi tình theå xaùc, do ñoù, hieån nhieân phaûi bao haøm caû taâm lyù, tính tình, tinh thaàn. Traùi laïi, nhöõng sao tình duïc keá tieáp döôùi ñaây, tuy coù naëng veà taâm lyù, tinh thaàn nhöng cuõng khoâng maát ñi yù nghóa vaø khuynh höôùng nhuïc duïc, vaät chaát. b) Nhöõng sao tình duïc naêng yù nghóa tinh thaàn TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc − 146 Hoa caùi Sao naøy chæ söï khao khaùt tình aùi, söï thích thuù ñöôïc ngöôøi khaùc phaùi chuù yù vaø yeâu ñöông, söï treâu côït ñeå cho beân kai phaûi cheát meâ, cheát meät vì yeâu ñöông. Sao naøy höôùng ngoaïi, töùc laø nhaèm thu huùt tình yeâu keû khaùc ñoái vôùi mình nhieàu hôn laø ban boá tình yeâu cuûa mình cho keû khaùc. Sao Hoa Caùi ñöôïc theå hieän qua caùc hình thaù sau: Söï chögn dieän, tính thích xa hoa, loäng laãy ñeå coù moät beà ngoaøi ñaøi caùc, sang troïng, quyeán ruõ. Töø ñoù coù khuynh höùông laøm daùng, eùp xaùc ñeå laøm ñeïp, taäp theå duïc thaåm myõ, döï thi hoa haäu, taøi töû, söûa saéc ñeïp, xöùc nöôùc hoa ñeå loâi cuoán söï chuù yù cuûa ngöôøi khaùc baèng nhan saéc, muøi thôm, aùo môùi, son laï. Söï kieåu caùch trong boä ñieäu (geste), töø loái nhìn, caùch líeâc cho ñeán neát ñi, ñöùng, ngoài, naèm: trong ngoân ngöõ (paroleù), töø caùch noùi vaên chöông boùng baåy, duyeân daùng, dí doûm cho ñeán gioïng noùi uoán löôõi, söûa gioïng, laém khi khoâng töï nhieân, ñoâi khi loá bòch (kieåu nhö nhöõng ñaøn baø trong haøi kòch Les Preùcieuses Ridicules cuûa Molìere). Söï ham chuoäng caùc loaïi thôøi trang theo caùi gì môùi (snobis-me) trong xaõ hoäi, ñua ñoøi ñôøi soáng neáp soáng tieán boä vaên minh Aâu, Myõ töø loái aên maëc, uoán toùc, sinh hoaït (nghe nhaïc môùi, hippy, theo moát môùi, ñoùng phim, keát baïn vôùi nhoùm tieán boä, kieåu nhu CTV, ngay caû vieäc ña phu, ña theâ nhö kieåu minh tinh maøn baïc Aâu Myõ). Nhöõng hình thaùi ñoù ñeàu nhaèm thu huùt aùi tình hay ñeå töï quaûng caùo vaøo duïng ñích coù ít nhieàu haøm yù aùi tình. − Hoàng Loan Sao naøy thöôøng ñöôïc nhieàu ngöôøi ñoàng hoaù vôùi Ñaøo Hoa, nhöng yø thaät coù khaùc bieät ít nhieàu vôùi sao Ñaøo. Hoàng Loan chæ moät loaïi aùi tình töông ñoái coù neát haïnh hôn. Trong khi sao Ñaøo noùi leân söï thu huùt baèng nhan saéc beà ngoaøi, thì sao Hoàng chuû yeáu chæ söï quyeán ruõ do ñöùc tính beân trong. Yù nghóa cuûa Hoàng Loan laø kheùo leùo chan tay, kheùo leùo ngoâna ngöõ, kheùo leùo veà daùng ñieäu töùc laø nhöõng neùt duyeân veà coâng, dung vaø ngoân. Caùi khaû aùi cuûa Hoàng Loan baét nguoàn töø caùc ñöùc tính höôùng noäi, neát haïnh, do ñoù sao Hoàng ít khuynh höôùng sa ñoaï hôn sao Ñaøo, duø caû 2 ñeàu coù haáp löïc raát maïnh veà aùi tình. − Vaên xöông, Vaên Khuùc Xöông, Khuùc khoâng coù yù nghóa daâm ñaõng tröïc tieáp. Yù nghóa chính cuûa Xöông, Khuùc laø taâm hoàn vaên chöông myõ thuaät, baét nguoàn töø nhöõng naêng khieáu baåm sinh veà aâm nhaïc, ngheä thuaät, thi ca. Nhöng, treân phöông dieän tình caûm, ngöøôi coù Xöông Khuùc raát ña tình, raát giaøu tình caûm, deã caûm xuù, tieáp nhaän vaø tieáp phaùt tình caûm raát maïnh: ñoù laø taâm hoàn cuûa thi nhaân, ngheä só, cuûa nöõ giôùi. Tình caûm phong phuù ñoù laø moät yeáu toá cuûa moät taâm hoàn laõng maïn (ame romanitique). Hình thaùi cuûa neát laõng maïn ñöôïc theå hieän qua: Söï nhaïy caûm (sentimetal), deã vui, deã buoàn, deã giaän, toùm laïi deã xuùc ñoäng. Söï mô moäng ñeå thoûa maõn nhu caàu tình caûm quaù doài daøo maø thöïc teá khoâng cung caáp ñuû. Ñôøi soáng noäi taâm cuûa ngöôøi coù Xöông Khuùc voâ cuøng phong phuù vì tình caûm naøy ñi lieàn vôùi trí giaøu töôûng töôïng. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 147 Söï keå leå, tieáp phaùt tình caûm qua thô, vaên, ca, nhaïc, ngheä thuaät, kòch tröôøng (lyrisme). Khuynh höôùng thieân veà caùi toâi raát maïnh (eùgocetrique). Chính neùt laõng maïn naøy laø ñoäng löïc cuûa yù nghóa tình töù, laû lôi, hoa nguyeät, nhöng thöôøng naëng veà tinh thaàn hôn laø vaät chaát. − Thaùi aâm Thaùi Aâm chæ söï höõu duyeân, höõu tình vaø ña tình: ñoù laø nhöõng ngöôøi soáng, lyù luaän vaø haønh söû theo tình caûm. Gioáng nhö Xöông Khuùc, Thuùc Aâm laø sao cuûa vaên só, thi só, cuûa taâm hoàn ñaøn baø, bieåu hieän döôùi nhieàu hình thaùi: − Tính laõng maïn (romantique) Khuynh höôùng boäc loä tình caûm (lyrisme) rieâng tö trong lôøi noùi hay thi vaên cuûa phaùi vaên ngheä só laõng maïn. Söï mô moäng vieãn voâng (utopie), khoâng töôûng, aûo töôûng, khoâng thöïc teá. Tình duïc, tình töù, coù theå ñeán choã daâm ñaõng (eùrotisme), neáu haõm ñòa, yù nghóa sau ñaây roõ reät hôn. Nhö ñaõ trình baøy, söï phaân bieät 2 khía caïnh theå xaùc vaø tinh thaàn cuûa tình duïc khoâng bao haøm söï ñoái choïi veà baûn chaát, maø bao haøm söï khaùc bieät veà möùc ñoä vaø hình thaùi. Nhöõng so Rieâu, Thai,Tham, Moäc, Ñaøo ñeàu coù tính tình daâm ñaõng. Ngöôïc laïi, caùc sao Caùi, Hoàng, Xöông, Khuùc, Thaùi Aâm khoâng haån chæ daâm ñaõng veà maët tinh thaàn hay tình caûm maø thoâi. Neáu caû 2 hoäi chieáu thì yù nghóa theâm maïnh, hình thaùi theâm phong phuù. Söï phaân bieät treân chæ nhaèm chöùng toû raèng, trong khoa Töû-Vi, quan nieäm aùi tình raát sung tuùc vaø tinh vi, dieãn xuaát haàu heát hình thaùi vaø khuynh höôùng yeâu ñöông. Nhôø söï phaân bieät ñoù, vieäc giaûi ñoaùn Töû-Vi seõ uaån khuùc, teá nhò vaø cuï theå hôn. 2. – Nhöõng sao tình duïc rieâng cho nöõ phaùi Coù theå noùi haàu heát chính tinh haõm ñòa ñeàu coù dö aâm tình duïc ñoái vôùi phaùi nöõ. Trong khi ñoù, ñôùi vôùi nam giôùi, yù nghóa naøy laïi khoâng ñöôïc ñeà caäp. Tình duïc cuûa nöõ giôùi ñöôïc caùc nhaø saùng laäp Töû-Vi ñem ra moå xeû khaù caën keõ: coù raât nhieàu boä sao ñöôïc ñaët ra ñeå dieãn taû neùt daâm, hình thaùi cuûa tình duïc phuï nöõ, khieán cho ai cuõng nghó raèng khoa Töû-Vi raát khaéc nghieät vôùi ñaøn baø vaø ñaõ ñaùnh giaù neát tinh cuûa ñaøn baø theo moät nhaõn quan khaû oá. Ñaây haún laø moät quan nieäm thieân leäch cuûa khoa Töû-Vi, vì ñöùng veà maët tình duïc maø xeùt, giöõa 2 phaùi, chöa haún coù söï hôn keùm roõ reät. Nhö theá, khoâng coù lyù do gì laïi ñi phaân tích sinh lyù cuûa phuï nöõ baèng kính hieån vi, trong khi neát tình cuûa phaùi nam chæ ñöôïc ñeà caäp toång quaùt vaø bao dung. Duø sao, söï kyø thò ñoù phaûn aûnh quan nieäm khinh nöõ voán aên saâu trong vaên hoaù Trung Hoa ngaøy tröôùc. Traàn Ñoaøn, ngöôøi saùng laäp ra Töû-Vi, tuy laø moät ñaïo só, nhöng cuõng khoâng ruõ boû ñöôïc quan nieäm daønh cho phaùi nam ñoäc quyeàn pheâ phaùn vaán ñeà sinhlyù cuûa phuï nöõ veà maët con ngöôøi vaø veõ maët ñaïo ñöùc. Thaønh thöû, oâng ñaët ñeå quaù nhieàu boä sao tình duïc daønh cho nöõ giôùi coù theå ñöôïc lieät keâ döôùi ñaây. a) Sao ñôn thuû TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc − 148 Cö moân haõm ñòa Nhieàu taùc giaû ghi nhaän sao naøy coù nhieàu nghóa daâm ñaõng neáu ñoùng ôû Meänh, Thaân cuûa nöõ soá. Kyø thaät, saonaøy khoâng maáy gì coù nghóa ñoù moät caùch tröïc tieáp. Cöï Moân haõm ñòa chæ moät taâm traïng baát maõn noùi chung chôù khoâng nhaât thieát baát maõn veà sinh lyù. Nöõ soá coù Cöï Moân haõm ñòa coù theå gaëp nhieàu ngang traùi, nhöng khoâng haún laø phaûi daâm ñaõng. Vaán ñeà coù leõ caàn xeùt laïi. − Hoaû tinh, Linh tinh haõm ñòa Khuynh höôùng sinh lyù cuûa Hoûa, Linh haõm ñòa theå hieän döôùi hình thaùi tieàm thöùc: naèm mô thaáy yeâu ñöông. − Thieân khoâng ôû Meänh Traàn Ñoaøn, taùc giaû khoa Töû-Vi raát khaúng ñònh ñoái vôùi tröôøng hôïp Thieân khoâng ñoùng ôû cung Meänh cuûa nöõ soá. Oâng cho laø ngöôøi daâm tieän, suoát ñôøi bò aùch gioù traêng laø haïng ca kyõ, tì thieáp laêng loaøn. b) Sao hoäi hoïp Nhöõng boä sao döôùi ñaây neáu ñoàng cung hay chính chieáu thì yù nghóa sinh lyù roõ raøng hôn. − Lieâm Trinh, Tham Lang ôû Tyù, Hôïi Lieâm laø sao Ñaøo Hoa thöù hai trong khoa Töû-Vi. Tham laø sao taïi sao maïnh. Söï hoäi tuï ñoù laïi ôû 2 cung Tî vaø Hôïi, nôi caû 2 sao ñeàu haõm ñòa, caøng baât lôïi cho phuï nöõ: ñoù laø nhöõng gaùi laàu xanh khaû höõu. − Thieân löông, Thieân ñoàng ôû Tî, Hôïi Löông, Ñoàng ôû Hôïi, Tî noùi leân tính phoùng tuùng, ham chôi cuûa phuï nöõ (cuõng nhö cuûa nam giôùi). − Thieân löông, Thieân maõ ôû Tî, Hôïi. Cuõng coù yù nghóa nhö treân. Phuï nöõ coù soá naøy hay thay ñoåi baïn trai, hay caëp beø keát baïn vôùi trai du hí du thöïc. − Thaùi Aâm haõm, Ñaø la Yù nghóa cuûa Thaùi Aâm haõm ñaõ ñöôïc trình baøy ôû ñoïan treân. Thaùi Aâm haõm ñòa gaëp Ñaø La laø ngöøôi ñam meâ saéc duïc, nam cuõng nhö nöõ. Nhöng vò Thaùi Aâm chæ phuï nöõ, gaëp vò trí haõm ñòa vaø cuøng vôùi Ñaø La neâu yù nghóa tình duïc tröïc tieáp hôn Ñaø La ôû ñaây ví nhö moät söï baát haïnh trong tình tröôøng. − Thieân ñoàng, Thieân rieâu Thieân Rieâu chæ söï chôi bôøi coøn Thieân Ñoàng chæ söï thay ñoåi. Nöõ soá coù Ñoàng, Rieâu laø ngöôøi khoâng chung tình, thöôøng thay ñoåi tình nhaân, vaø neáu coù choàng thì cuõng ngoaïi tình. − Tham Lang, Ñaïi, Tieåu hao Tham Lang laø sao daâm duïc. Ñaïi Tieåu hao chæ söï thay ñoåi (gioáng nhö Thieân Ñoàng). Yù nghóa gioáng nhö boä sao Ñoàng Rieâu. Taùc giaû Thaùi Thöù Lang cho raèng nöõ soá naøo coù boä sao naøy coù moái tình thaàm kín, ñöôïc giaáu dieám kyõ, khoâng boäc loä: ñaây coù theå laø beà ngoaøi ñoan chính, nhög beân trong raát noàng nhieät, chæ phaïm daâm khi coù cô hoäi, hoaëc laø ngöôøi ñeo ñuoåi moät laàn 2 moái tình trong ñoù phaûi baûo maät moät moái. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 149 Duø coù hình thaùi naøo, ñaây cuõng laø moät tröôøng hôïp ngoaïi tình hay song tình. − Tham Lang, Phaù quaân Phaù Quaân chæ söï haùo taùn phu theâ, söï ñoå vôõ veà gia ñaïo. Ñi vôùi Tham Lang, ngöôøi phuï nöõ naøy vì tham duïc, neân bò lieân luïy vôùi gia ñình. − Tham Lang, Thaát saùt haõm ñòa Thoâng thöôøng caùc voõ tinh ñeàu khoâng hôïp vôùi phuï nöõ. Neáu voõ tinh haõm ñòa, thì nghieäp chöôùng veà aùi tình khoù traùnh khoûi, ñoù laø tröøông hôïp cuûa boä sao Tham, Saùt. Vaõ chaêng, nöõ soá coù Tham, Saùt ôû Daàn hay Thaân, laø ngöôøi baïc tình, môùi chuoäng cuõ vong. − Thieân cô, Xöông, Khuùc Xöông Khuùc laø sao ña tình. Thieân Cô laø sö möu trí, gian xaûo. Nhöng soá Phuùc, Meänh, Thaân xaáu gaëp boä sao naøy raát tham daâm. Neáu ñi theâm vôùi Thieân Rieâu hay Thai thì raát cuoàng nhieät vaø laêng loaøn. Ñôøi soáng sinh lyù quaù maïnh thöôøng mang laïi nhieàu saéc thaùi beänh hoaïn, cuï theå laø beânh taâm sinh lyù, ñoâi khi ñöôïc boäc loä qua daâm thö kieåu nhö Hoà Xuaân Höông. − Tham Lang, Ñaøo Hoa Boä sao naøy ñoàng nghóa vôùi boä Lieâm Trinh ôû Tî Hôïi: ñoù laø caùch ñieån hình nhaát cuû ngöôøi hoàng nhan ña truaân, hoaëc cuûa gaùi giang hoà, cuûa phuï nöõ chuû ñoäng cöôùi choàng. − Moäc duïc, Hoa caùi, Baïch hoå Ba sao naøy keát hôïp chæ ngöôøi phuï nöõ cuoàng daâm, tính daâm aên saâu vaøo maùu huyeát, thay ñoåi nhaân tình nhö xieâm y. Neáu nhöõng boä sao keå treân ñi chung vôùi moät hoaëc nhieàu sao tình duïc chung cho 2 phaùi thì yù nghóa sinh lyù roõ raøng vaø chaéc chaén hôn, ñoàng thôøi cöôøng ñoä tình duïc ñöôïc gia taêng. Neáu ñi lieàn vôùi caùc sao chæ veà may maén, chæ söï phong phuù nhö Ñeá Vöông, Traønh Sinh, Thanh Long, Thieân Hyû, thì cô hoäi caøng nhieàu vaø caøng thuaän tieän cho söï thoûa maõn duïc tình. Traùi laïi, neáu ñi keøm vôùi saùt tinh, hung tinh, aùm tinh nhö Khoâng, Kieáp, Ñaø, Hoûa, Linh, Kî … thì aùi tình seõ gaëp nhieàu oan nghieät, ngang traùi, nghòch caûnh lôùn. C. VÒ TRÍ CAÙC SAO TÌNH DUÏC Caùc sao tình duïc aùp duïng chung cho caû nam nöõ keå ôû phaàn treân coù ñuû yù nghóa lieät keâ neáu ñoùng hay chieáu vaøo Meänh, cung Thaân, mieãn laø khoâng gaëp sao khaéc cheá. Coù nhöõng vò trí khaùc ñaùng löu yù laø cung Noâ, cung Phu Theâ, cung Taät vaø cung Phuùc. 1. – Sao tình duïc ôû cung Noâ Cung Noâ chæ 4 haïng ngöôøi: baïn beø, toâi tôù, ngöôøi döôùi quyeàn vaø tình nhaân. Treân phöông dieän aùi tình, phaûi theâm raèng 4 haïng ngöôøi treân thuoäc phaùi khaùc. Neáu laø nam soá thì 4 haïng ngöôøi treân laø nöõ. Neáu laø nöõ soá thì 4 haïng ngöôøi treân thuoäc phaùi nam. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 150 Neáu khoâng sao tình duïc aùp duïng chung cho 2 phaùi maø ñoùng ôû Noâ thì nhöõng moái tình ngoaïi hoân ñoù lieân quan ñeán 4 haïng ngöôøi naøy. Coù theå khoâng nhaát thieát lieân quan caû 4. Trong tröôøng hôïp naøy, yù nghóa daâm ñaõng cuûa ñöông soá raát roõ raøng. Ñoù laø nhöõng moái tình lang chaï, böøa baõi khoâng phaân bieät giai caáp, ñoái töôïng, kieåu nhö chuû laáy tôù, thaày laáy troø, chuû nhaân laáy coâng nhaân hay ngöôïc laïi. Do ñoù, neáu caùc sao tình duïc thoaùt khoûi cung Meänh, cung Thaân, ñieàu ñoù khoâng haún coù nghóa laø con ngöôøi ñoù ñoan chính. Neáu caùc sao naøy xuaát hieän ôû cung Noâ, neát sa ñoaï coøn teä haïi hôn. Qua cung No,â trong caùc sao tình duïc, phaåm tính con ngöôøi theå hieän raát roõ raøng. Chí coù ngoaïi leä khi coù sao khaéc cheá ôû Meänh maø thoâi. 2. – Sao tình duïc ôû cung Phu, Theâ ÔÛ cung Phu, Theâ, so tình duïc coù theå bao haøm nhieàu yù nghóa, caàn ñöôïc choïn loïc: − Hoaëc vôï hoaëc choàng laø ngöôøi nhieàu duïc tính, tham daâm, coù cuoäc soáng sinh lyù doài daøo. − Hoaëc vôï hoaëc choàng coù ngoaïi tình. − Hoaëc vôï hoaëc choàng coù 2, 3 ñôøi lieân tieáp. − Hoaëc vôï hoaëc choàng coù theå ñeïp hoaëc duyeân daùng, höõu tình, chôù khoâng haún phaûi daâm oâ, ngoaïi tình hay ña phu, ña theâ. Tuyø theo loaïi sao, toïa thuû hay chieáu maø xeùt ñoaùn caån thaän. Trong tröôøng hôïp Thaân cö Phu (hay Theâ) thì nhöõng neát, nhöõng caùch noùi treân coù theå lieân quan ñeán 1 trong 2 ngöôøi. Ví duï nhöõng nöõ soá coù Thaân ôû Phu coù Ñoàng ôû Rieâu (ngoaïi tình) thì söï kieän naøy coù theå hoaëc lieân quan ñeán chính hoï, hoaëc lieân quan ñeán ngöôøi choàng. Muoán quyeát ñoaùn, phaûi xem theâm soá cuûa ngöøôi kia cho aét chaéc. 3. – Sao tình duïc ôû cung Taät Cung naøy chæ söùc khoûa noùi chung, beänh taät hoïa noùi rieâng. Rieâng veà beänh hoïa, neáu coù nhieàu sao tình duïc ôû cung taät, thì ñieàu ñoù giaùn tieáp noùi leân xu höôùng ña duïc cuûa ñöông soá. Cuï theå laø nhöõng beânh hoïa ñoù lieân quan ñeán sinh lyù, tình duïc, boä phaän sinh duïc. Veà ñieåm naøy, xin coi chöông noùi veà caùch beänh. 4. – Sao tình duïc ôû cung Phuùc Cung Phuùc töôïng tröng cho doøng hoï, gia ñình maø 2 töôïng tröng cho mình. Vì vaäy, tình duïc ôû Phuùc töông ñoái keùm roõ reät. Thoâng thöôøng, coù theå keát luaän moät söï daâm ñaõng di truyeàn trong doøng hoï, thöôøng coù aûnh höôûng nhieàu ñeán phaùi nöõ trong gia ñình. Nhöng cuõng coù khi vaán ñeà ñoù chæ lieân heä ñkeán ñöông söï maø thoâi, doøng hoï, gia ñình khoâng bò aûnh höôûng. Chæ coù theå quyeát ñoaùn aûnh höôûng naøy khi thaáy sao tình duïc ñoùng ôû cung Phuï hay cung Baøo. Duø sao, vaán ñeà khoâng roõ raøng laém, caàn ñöôïc cöùu xeùt kyõ löôõng. Nhìn qua soá löôïng caùc sao tình duïc, söï hoäi tuï, söï phoái chieáu vaø nhöõng vò trí aûnh höôûng, ta thaáy trong baát cöù laù soá naøo, cuõng coù ít nhieàu neùt, ñaäm hoaëc lôït, cuûa ñaëc tính daâm ñaõng. Ñieàu naøy khieán cho ngöôøi baøng quan phaûi söûng soát tröùôc caùi ñoäng löïc sinh lyù quaù ö maïnh meõ cuûa con ngöôøi. Nghi vaán ñöôïc neâu leân laø khoâng leõ ngöôøi naøo cuõng daâm ñaõng? Thaät söï, caùc sao daùm khoâng chöøa moät ai, TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 151 keå caû trong laù soá cuûa nhöõng ngöôøi thu haønh. Ñoù laø moät yeáu toá cuûa con ngöôøi. Tính neát ñoù khoù loøng taän dieät vì noù aên saâu vaøo baûn theá (nature) vaø laø moät baûn naêng (indtinet) cuûa con ngöôøi. Ñaïo ñöùc, dö luaän hay phaùp luaät haàu nhö chæ kìm cheá noù moät phaàn vaø vaøo moät giai ñoaïn naøo maø thoâi. Thieáu sinh lyù, con ngöôøi nhö thieáu moät yeáu toá nhaân baûn. Khoa Töû-Vi, khi ñaët ñeå nhieàu daâm tinh, ñaõ toû ra thöïc tieãn trong quan nieäm veà con ngöôøi. Duø sao, cuõng phaûi coâng nhaän raèng khoa Töû-Vi, tuy haøo phoùng treân caùc sao tình duïc, cuõng coù ñaët ñeå khaù nhieàu sao khaéc cheá duïc tình. D. NHÖÕNG SAO KHAÉC CHEÁ TÌNH DUÏC Caàn löu yù raèng, khi tình duïc bò caùc sao döôùi ñaây khaéc cheá, ñieàu ñoù khoâng coù nghóa laø ngöôøi ñoù ñaõ dieät duïc theo kieåu moät nhaø tu maø chæ coù nghóa laø tình duïc bò khaéc cheá do naèm trong giôùi haïn bình thöôøng cuûa con ngöôøi vaø trong phaïm vi ñaïo ñöùc toái thieåu cuûa xaõ hoäi. − Töû-Vi, Thieân phuû, Thaùi döông saùng suûa Ba sao naøy cheá gæm tình duïc raát maïnh, töôïng tröng cho söï ngay thaúng, söï ñoan chính, söï trung haäu, tieát thaùo. Ba sao naøy quaân bình ñöôïc caùc sao tình duïc, kìm cheá ñöôïc söï sa ngaõ ñeán möùc ñoä ñaùng keå. Ba sao naøy haàu nhö coù taùc duïng khaéc cheá ngang nhau. − Aâm quang, Thieân quyù Hai sao naøy chæ phaåm haïnh, ñöùc tính chung thuûy, saét son, tín nghóa, trung thaønh. Treân phöông dieän aùi tình. Quan quyù khoâng aên ôû hai loøng, khoâng coù môùi nôù cuõ, khoâng phoâi pha phuï baïc. Do ñoù, 2 sao naøy tieát giaûm raát nhieàu yù nghóa traêng hoa cuûa caùc sao tình duïc. − Thieân hình Sao naøy coù yù nghóa chính tröïc, ngay thaúng. Trong neát tình Thieân Hình chính chuyeân, möïc thöôùc, coù yù chí ñeà khaùng caùc loaïi caùm doã cuûa aùi tình. Neáu Quang Quyù cheá giaûm caùc daâm tinh baèng phaåm haïnh thì Thieân hình cheá giaûm baèng nghò löïc vaø lyù trí. − Long ñöùc, Nguyeät ñöùc, Phuùc ñöùc, Thieân ñöùc Boán sao naøy goïi chung laø Töù Ñöùc, töôïng tröng cho söï trong saïch, yù thöùc ñaïo ñöùc trong vaán ñeà aùi tình. Ñaïo ñöùc naøy laø ñoäng löïc kìm cheá neát sa ñoaï. Tuy nhieân caàn hoäi ñuû 4 ñöùc thì hieäu löïc môùi ñuû maïnh. Nhìn chung, taùc duïng cuûa Töù Ñöùc chæ ñuû ñeå giaûm caùc sao tình duïc taàm thöôøng, töông ñoái voâ hieäu ñoái vôùi nhöõng daâm tinh haïng naëng. − Hoaù kî Ñoàng cung vôùi Lieâm, Tham, Hoaù Kî, coù theå ñöôïc caùi xaáu cuûa Lieâm, Tham noùi chung, vaø töø ñoù cheá caû tình duïc maïnh meõ cuûa Lieâm, Tham noùi rieâng Quang Quyù, Hình vaø Töù Ñöùc kìm cheá tình duïc baèng ñöùc haïnh, yù chí vaø luaân lyù. Coù loaïi sao khaùc laøm chaäm phaùt xu höôùng sa ñoaï nhö Loäc, Toàn, cuõng nhö coù loaïi sao laøm maát cô hoäi phaùt huy neát tính nhö Tuaàn, Trieät. − Loäc toàn TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 152 Loäc Toàn chæ söï chaäm phaùt tình yeâu, söï phaùt huy coù chöøng möïc cuûa sinh lyù, ñoàng thôøi cuõng coù nghóa coâ ñoäc tröôùc tình yeâu. Ñi vôùi Loäc Toàn, caùc daâm tinh khoù chi phoái, chaäm aûnh höôûng. Nhöng, Loäc Toàn hoâng hoaøn toaøn coù nghóa ñoan chính: sao ngaøy chæ laø caùi thaéng taïm thôøi tröôùc aùi tình, söï keùn choïn aùi tình, töø ñoù coù nghóa chöøng möïc vaø töï cheá. Söï chöøng möïc, söï deø daët vaø söï töï cheá ñoù thöôøng baét nguoàn töø söï khoù tính cuûa Loäc Toàn. Loäc Toàn laø ngöôøi keùn yeâu, khoù khaên trong aùi tình, chæ yeâu nhöõng ñoái töôïng choïn loïc vaø coù nhieàu tính toùan trng tình aùi, khoâng böøa baõi nhö Tham Lang, Ñaøo Hoa, Thieân Rieâu. Ngöôøi coù Loäc Toàn ít yeâu baèng quaû tim vaø theå xaùc, maø thöôøng yeâu baèng boä oùc vaø lyù trí. Nhöõng moái tình khoâng ñuùng tieâu chuaån thì Loäc Toàn töï cheá vaø deø daët. − Trieät, Tuaàn Trieät, Tuaàn cheá khaéc tinh neát daâm ñaõng khaù maïnh. Sao trieät coù hieäu löïc maïnh hôn sao Tuaàn, maëc duø chæ aûnh höôûng maïnh moät thôøi gian maø thoâi. Ñi vôùi soa Trieät, caùc daâm tinh haàu nhö maát heát yù nghóa, khoâng theå chi phoái hay aûnh höôûng. Traùi laïi, ñi vôùi sao Tuaàn, caùc daâm tinh vaãn coøn chi phoái con ngöôøi moät caùch töông ñoái vöøa phaûi suoát ñôøi. Tuaàn, Trieät töôïng trung cho nhöõng söï ngaên trôû töø beân ngoaøi. Tình duïc bò Tuaàn, Trieät seõ thieáu sô hoäi boäc phaùt töï do, bò kìm toûa trong tieàm thöùc, trong tö töôûng, khoâng bieåu loä baèng haønh ñoäng. Ñaây laø tröôøng hôïp tình duïc thieáu moâi tröôøng thuaän lôïi, bò ngaên trôû, gaëp ngang traùi, bò caïnh tranh, gaëp thaát baïi. Veà maët phaân taâm hoïc, ñaây laø loaïi tình duïc bò doàn eùp (amour refouleù). Tuaàn, Trieät laø böùc töôøng thaønh giam haõm tình duïc trong tröôøng hôïp naøy. Maët khaùc, gaëp Tuaàn, Trieät, caùc sao tình duïc seõ coù nghóa laø voâ duyeân, lôõ thì, caùi duyeân khoâng coù ai bieát ñeán, khoâng coù ñieàu kieän ñeå trôû thaønh aùi tình. Ñoù laø caùc tröôøng hôïp gaùi giaø, trai muoän. Vaàn ñeà laø caùc daâm tình gaëp Tuaàn, Trieät coù ban cho ñöông soá söï ñoan chính naøo hay khoâng? Thaät söï, baøi toaùn naøy khoâng theå coù ñaùp soá cuï theå. Noù leä thuoäc cöôøng ñoä cuûa sao tình duïc bò ngaên trôû. Coù ngöôøi cho raèng trong tröôøng hôïp ñoù, ñöông soá khoâng coøn sa ñoaï, khaû dó trôû thaønh chính tröïc. Toát nhaát laø phaûi xem xeùt töøng laù soá môùi quyeát ñoaùn ñöôïc. E. – NHÖÕNG YEÁU TOÁ KHAÙC CHI PHOÁI TÌNH DUÏC 1. – Yeáu toá xaõ hoäi Ngoøai caùc sao tieát cheá tình duïc, coøn coù nhöõng tieát cheá khaùc töø hoaøn caûnh xaõ hoäi maø ra. Vieäc ñaùnh giaù tình duïc con ngöôøi phaûi quan taâm ñeán quan nieäm ñaïo ñöùc cuûa xaõ hoäi ñöông thôøi ñoái vôùi vaán ñeà sinh lyù cuûa caû 2 phaùi. Trong xaõ hoäi naëng nho phong, “nam nöõ thuï thuï baát thaân”, vieäc trai gaùi bò coi laø khaû oá. Dö luaän vaø ñaïo ñöùc cuûa xaõ hoäi laøm cho caùc xu höôùng tình duïc caù nhaân khoù thi thoá töï do. Baûn naêng sinh lyù con ngöôøi phaûi bò kìm cheá ít nhieàu. Do ñoù, caùc sao tình duïc chæ aûnh höôûng moät caùch tieàm taøng, kín ñaùo. Caùc sao trôï tinh cuõng bò giaûm hieäu löïc nhieàu. Traùi laïi, nhöõng sao khaéc cheá tình duïc laïi mang theâm trong khung caûnh ñaïo ñöùc xaõ hoäi thôøi ñoù. Ngöôïc laïi, trong xaõ hoäi vaên minh sa ñoaï, tình duïc ñöôïc con ngöôøi chaâm cheá vaø thoûa maõn, quan nieäm sinh lyù cuûa 2 phaùi khoâng coøn khe khaét leä thuoäc ñaïo ñöùc, thì caùc sao daâm vaø trôï tình nhaât ñònh boäc phaùt theo baûn naêng con ngöôøi. Baáy giôø khaéc cheá duïc tình laïi phaûi thoaùi lui tröôùc daâm tinh. Thaønh thöû, aûnh höôûng cuûa caùc sao trong khoa Töû-Vi leä thuoäc vaøo hoaøn caûnh xaõ hoäi raát nhieàu. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 2. 153 - Yeáu toá thôøi gian Nhöõng tieát cheá do hoaøn caûnh xaõ hoäi, caùc sao tình duïc coøn bò haïn cheá bôûi yeáu toá thôøi gian. Nhöõng sao daâm keå treân, duø coù maïnh theá maáy, cuõng chæ aûnh höôûng trong thôøi kyø con ngöôøi coøn khoûe. Caøng veà giaø, hieäu löïc noù phaûi giaûm theo ñaø xuoáng doác cuûa sinh löïc moãi ngöôøi. Sao tình duïc, cuõng nhö caùc sao khaùc, cuõng coù ñôøi soáng cuûa noù, coù khi thònh coù luùc suy. Bieát ñöïôc leõ thònh suy huyû dieät naøy, thöùc giaû khoâng neân eùp moät sao ñaõ cheát roài phaûi soáng laïi ñeå phuï vuï baûn naêng cuûa mình. Chöông naêm Caùch aên nhaäu Nhöõng sao aên nhaäu Caùch aên nhaäu trong khoa Töû-Vi Nhöõng sao aên nhaäu Haäu quaû vieäc aên nhaäu treân beânh taät vaø taøi saûn A. – CAÙCH AÊN NHAÄU TRONG KHOA TÖÛ-VI Ngöôøi Trung Hoa raát thích aên nhaäu, maëc duø, löông thöïc Trung Hoa khoâng doài daøo, nhöng cao löông myõ vò laïi khoâng thieáu. Vôùi thôøi gian, daân toäc Trung Hoa ñaõ tích luõy ñöôïc moät kho taøng trng ngheä thuaät laøm beáp, khieán cho caùc moùn aên Trung Hoa, vöøa phong phuù, vöøa tinh xaûo, söû duïng taát caû nhöõng gì tieâu thuï ñöôïc ñeå bieán thaønh moùn aên laï kyø. Nhöõng ngöôøi lòch laõm veà aåm thöïc khoâng bao giôø cheâ traùch cuûa caùch aên nhaäu vaø laøm beáp cuûa Trung Hoa. Ñoà aên cuûa xöù naøy ñöôïc xem nhö moät trong loaïi ñoà aên ñaùng thöôûng thöùc nhaát theá giôùi. Coù leõ vaøo thôøi ñaïi Traàn Ñoaøn, ngöôøi phaùt minh ra khoa Töû-Vi, xu höôùng aên nhaäu ñoù ñaõ tinh vi laém roài. Cho neân khoa Töû-Vi cuûa oâng cuõng daønh ra moät soá sao noùi leân caùch aên nhaäu, ñeà cao caùch aên nhaäu, ñöôïc xem nhö töù khoaùi ñaàu tieân taïo neân laïc thuù cho ngöôøi ñôøi. Yù nghóa caùc sao aên nhaäu raát phong phuù vaø suùc tích. Ta coù theå lieät keâ nhöõng sao döôùi ñaây. B. – NHÖÕNG SAO AÊN NHAÄU Nhöõng sao naøy phaûi ñoùng ôû cung Meänh, cung Thaân hay nhöõng cung chieáu Meänh, chieáu Thaân thì yù nghóa môùi roõ raøng. − Thieân truø TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 154 Theo nguyeân nghóa, Thieân Truø laø beáp cuûa nhaø vua (cuisine royale). Sao naøy ñieån hình nhaát cho tính haùo aên, haùo nhaäu. Thieân Truø khoâng phaân bieät aên nhaäu. Coù leõ caû hai vieäc cuøng ñöôïc goùi geùm trong Thieân Truø, maëc duø coù ngöôøi chuyeân veà aên, coù keû chuyeân veà nhaäu. Nhöng thoâng thöôøng aên nhaäu ñi ñoâi vôùi nhau. Tröùôc heát, Thieân Truø chæ ngöôøi thích aên, thích nhaäu. Tính naøy ñöôïc bieåu loä qua hình thaùi ham aên (gormand) hoaëc qua hình thaùi hay aên vaët, hoaëc qu hình thaùi hay aên moùn ngon (gouemet). Cuõng coù theå kieâm caû 3. Keá ñeán, Thieân Truø chæ tính thaûo aên, thaûo nhaäu, thöôøng môøi baïn beø ñaùnh cheùn, ñoái aåm, cuøng nhau thöôûng thöùc moùn aên moùn nhaäu, laáy aên nhaäu laøm laïc thuù ôû ñôøi. Sau cuøng, Thieân Truø chæ khaû naêng aên nhaäu raát khoûe, töùc laø söùc aên nhieàu, töûu löôïng cao, coù thoùi quen thi ñaáu töûu löôïng. Toùm laïi, Thieân Truø bao haøm vò giaùc, khöùu giaùc beùn nhaïy vaø bao töû toát. Söï thích aên vaø haûo aên thöôøng hay ñöa ñeán haäu quaû laø coù loäc ñeå loäc aên, ñöôïc ngöôøi bieáu xeùn, môøi aên, môøi nhaäu. − Hoaù loäc Sao naøy chæ loäc aên, nhöng khoâng coù nghóa aên nhieàu, haûo aên hay thích aên. Yù nghóa ñoäc ñaùo cuûa Hoaù Loäc chæ coù khi ñi cuøng vôùi Thieân Truø. Hai sao naøy hoäi tuï seõ coù theâm yù nghóa saønh aên töùc laø bieát thöôûng thöùc moùn aên ngon, bieát caùc moùn aên ngon, hay ñi tìm caùc moùn ngon ñeå aên vaø coù theå töï mình bieán cheá, laøm laáy caùc moùn aên cho ñuùng khaåu vò, toùm laïi laø coù khieáu aên. Vì vaäy, sao Hoaù Loäc laøm taêng theâm phaåm chaát cuûa khoa aên uoáng, laøm cho keû aên trôû neân saønh ñieäu hôn. − Taáu thö Ñöùng rieâng sao Taáu Thö khoâng coù nghóa aên uoáng. Sao naøy coù nghóa tinh vi, teá nhò trong moïi caûm giaùc, caûm xuùc, ngoân ngöõ, thaùi ñoä. Neáu ñi chung vôùi Thieân Truø thì ñoàng nghóa vôùi Hoaù Loäc, tieân nieäm söï teá nhò cuûa aåm thöïc (finess dugoøut). Loái aên cuûa Thieân Truø, Taáu Thö tinh vi vaø caàu kyø hôn, ñoøi hoûi ñaàu beáp phaûi cheá ñuùng coâng thöùc, phaûi coù gia vò, phaûi bieát pha troän, gia giaûm caùc muøi, caùc vò thích hôïpl, phaûi bieát moùn aên naøo ñi vôùi thöù röôïu naøo, vôùi gia vò naøo. Veà uoáng thì ngöôøi coù Thieân Truø, Taáu Thö coù khöùu giaùc raát linh maãn, phaân bieät ñöôïc moät caùch tinh vi caùc loaïi röôïu ngon, bieát caùch duøng röôïu cho hôïp vôùi moùn aên, coù theå bieát caùch caát röôïu, tröõ röôïu töông ñoái tinh xaûo. Nhö vaäy, Taáu Thö ñi vôùi Thieân Truø nhaát laø ngöôøi khoù tính veà aên nhaäu, keùn aên, keùn nhaäu, coù oùc phe bình gaét gao vaø chính xaùc loái aên nhaäu. − Löïc syõ Sao naøy coù nghóa laø coù söùc khoûe toát, do ñoù giaùn tieáp coù nghóa aên nhaäu, haøm yù raèng ngöôøi coù söùc khoûe thì aên maïnh. Ñi chung vôùi Thieân Truø, khaû naêng aên nhaäu seõ vöôït böïc. Ñaây laø ngöôøi vöøa aên khoûe, vöøa ham aên. Löïc syõ noùi leân cung caùch aên cuûa ngöôøi lao ñoäng: vai u thòt baét, thieáu söï teá nhò, tinh vi cuûaTaáu Thö hay Hoaù Loäc. − Thieân töôùng TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 155 Sao naøy chæ söï thích aên ngon maëc ñeïp thoâng thöôøng khoâng noùi leân tæ mæ khieáu aên nhaäu. − Taêng moân, Baïch Hoå haõm ñòa Ñoái vôùi nam giôùi, 2 sao naøy chæ thoùi nhaäu nhieàu hôn thoùi aên , ñaëc bieät laø neát xaáu cuûa thoùi nhaäu, cuï theå nhö hay say söa vì nhaäu quaù cheùn, röôïu cheø beâ tha. Ngöôøi coù Tang Hoå ôû Meänh haúng laø ñeä töû cuûa Löu Linh. C. – HAÄU QUAÛ VIEÄC AÊN NHAÄU Coù 2 haäu quaû cuûa vieäc aên nhaäu quaù ñaùng: beänh taät vaø toán hao. Tröôùc heât aên nhaäu laø nguyeân nhaân cuûa beänh taät veà boä maùy tieâu hoaù, theå hieän qua nhöõng sao döôùi ñaây. − Thieân Truø Luùc con ngöôøi coøn söùc khoûe, Thieân Truø khoâng coù yù nghóa beänh taät. Neáu coù thì beänh naøy c1o tính caùch giai ñoaïn, cuï theå nhö truùng thöïc vdì boäi thöïc. Nhöng caøng veà gìa, Thieân Truø khoâng coøn chæ söùc aên, söùc nhaäu nöõa maø chæ nhöõng beänh veà aên nhaäu, cuï theå nhö ñau bao töû, ñau gan, ñau ruoät, toùm laïi boä maùy tieâu hoaù khoâng ñöôïc laønh maïnh. Beänh naøy khoâng caàn phaûi coù hung, saùt tinh ñi keøm. Neáu coù theâm hung, saùt tinh thì yù nghóa beänh lyù caøng chaéc chaén vì beänh taät caøng naëng theâm. − Thieân ñoàng haõm ñòa Thieân Ñoàng chæ boä maùy tieâu hoaù noùi chug. Ôû vò trí haõm ñòa vaø nhaât laø khi ñi cuøng vôùi Thieân Truø thì Thieân Ñoàng chæ söï truïc traëc trong boä phaän tieâu hoaù. Thoâng thöôøn, Thieân Ñoàng chæ beänh chuyeàn lao, töùc laø heát bao töû bò beänh thì ñeán gan, maät hay ruoät. Caùc beänh coù tính caùch traàm kha, töông ñoái khoù chöõa, nhaát laø khi gaëp saùt tinh, hung tinh vaø neáu ñoùng ôû cung Taät. − Ñaïi hao, Tieåu Hao Sao naøy cuõng chæ beänh veà boä maùy tieâu hoaù, ñaëc bieät laø söï truùng thöïc, thoå taû, tieâu chaûy. Ñoàng thôøi sao naøy coøn chæ moät loaïi beänh kinh nieân, trò khoâng döùt ñoái vôùi nhöõng boä phaän cuûa boä maùy tieâu hoaù. Ngoaøi ra, Ñaïi, Tieåu hoa cuõng chæ söï toán keùm vì aên nhaäu. Ngöôøi coù Thieân Truø ñi vôùi Song Hao coù bao nhieâu tieàn duøng vaøo vieäc aên, ít khi daønh duïm ñöôïc. Ñaây laø haäu quaû taøi chaùnh cuûa khuynh höôùng aên nhaäu. Chöông saùu TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 156 Caùch huøng bieän Nhöõng sao ngoân ngöõ Nhöõng sao huøng bieän ñôn thuû. Nhöõng sao huøng bieän phoái trí. Khoa noùi vaø khoa vieát. Khoa Töû-Vi coù khaù nhieàu sao noù leân taøi aêng huøng bieän. Ñeå cho deã tham cöùu, ta chia laøm 2 loaïi: nhöõng sao huøng bieän ñôn thuû vaø nhöõng sao huøng bieän phoái trí. A. – NHÖÕNG SAO HUØNG BIEÄN ÑÔN THUÛ Möùc ñoä huøng bieän giöõa caùc sao chuû veà aên noùi coù theå xeáp theo thöù töï quan troïng sau. − Löu haø Haønh cuûa Löu Haø laø Thuûy. Chaát cuûa Löu Haø cuõng laø Thuûy vaø laø Thuyû löu ñoäng (fluide). Vì vaäy, cho nghóa boùng Löu Haø chæ söï löu loaùt veà ngoân ngöõ, söï ham thích noùi chuyeän, khaû naêng trình baøy suoâng seû, troâi chaûy, maïch laïc, söï dieãn ñaït tö töôûng phong phuù, khieáu lyù luaän linh maãn, luaän cöù vöõng chaéc, hieäu löïc thuyeát phuïc cao. Ñoùng ôû cung Thuûy, Löu Haø coù ñieàu kieän phaùt huy heát caùc ñaëc tính treân. Ñaây laø vdìd sao ñaëc saéc cuûa dieãn giaû, giaùo sö, thuyeát khaùch, öùng cöû vieân tranh cöû, thaày kieän, chính trò gia chuyeân coå voõ chính trò hay só quan taâm lyù chieán taùc ñoäng tinh thaàn. Maët khaùc, ñaây cuõng laø sao cuûa ngöôøi ña ngoân, “ñía” (veatile). − Baïch hoå Sao naøy chæ khaû naêng xeùt ñoaùn vaø lyù luaän gioûi, ñoàng thôøi cuõng chæ naêng khieáu hoaït ñoäng chính trò. Caùc ñaëc tính naøy seõ saâu saéc khi Baïch Hoå ñaéc ñòa (Daàn Thaân, Maõo Daäu). Neáu Löu Haø naëng veà söï löu loaùt ngoân ngöõ nhieàu hôn thì Baïch Hoå döôøng nhö naëng veà söï huøng hoàn vaø khích ñoäng, söùs quyeán ruõ, loâi cuoán thieân haï baèng lôø noùi gaây phaán khôûi, coå voõ, thuùc duïc ñi ñeán haønh ñoäng. Löu Haø laø ngoân ngöõ troâi chaûy cuûa moät dieãn giaû thöôøng, Baïch Hoå laø ngoân ngöõ cuûa moät dieãn giaû chính trò coù taâm huyeát, coù hoàn, coù khí phaùch, Löu Haø chuû veà hình thöùc vaø söï phong ph1 cuûa tö töôûng treân thaùi ñoä vaø haønh ñoäng cuûa thính giaû. − Thieân khoác, Thieân Hö Ñacë ñòa ôû Tyù Ngoï, Khoùc Hö noùi laïi vaên taøi loãi laïc, lôøi noùi ñanh theùp huøng hoàn, cuõng nhö naêng khieáu hoaït ñoäng chính trò. Yù nghóaa naøy cuõng töông töï nhö Baïch Hoå, töùc laø naëng veà phaåm chaát cuûa lôøi noùi hôn laø töø ngöõ, vaên phaùp. Baïch Hoå vaø Khoác Hö coù theå laø nhöõng ngöôøi noùi vaén taét, ít noùi, nhöng lôøi noùi laïi thaâm traàm vaø huøng hoàn. Tuy nhieân, tính löu loaùt khoâng baèng ñöôïc Löu Haø. Neáu haõm ñòa, Khoác Hö laïi chæ söï sai ngoa veà lôøi noùi, söï thieáu chín chaén trong ngoân ngöõ. − Thaùi Tueá TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 157 Ñaây laø sao “mieäng löôõi”, töùc laø lanh lôïi, khoùe moàm, sao noùi nhieàu. Tuy Thaùi Tueá gioáng Löu haø ôû söï phong phuù cuûa ngoân ngöõ, nhöng khoâng chaéc baûo ñaûm raèng noùi hay hoaëc noùi ñuùng. Coù theå noùi laùo. Thaùi Tueá chuû veà söï tranh bieän, lyù luaän, ñoái naïi, coù theå laø ñeå trah thaéng taïm thôøi, khoâng chaéc gì nhöõng luaän cöù ñöa ra ñöôïc chính xaùc. Ñaây laø ngöôøi noùi nhieàu ñeå löôùt thieân haï hôn laø thaèng söï saâu xa, chính xaùc cuûa yù töôûng. Coù theå Thaùi Tueá bao haøm söï nguïy bieän, söï daãn chöùng göôïng eùp. Do ñoù, tieâu chuaån chính chaén trong ngoân ngöõ vaø trong luaän cöù töông ñoái ít ñoái vôùi sao Thaùi Tueá. − Taáu Thö Sao naøy chæ söï tinh teá, söï khoân kheùo, söï teá nhò cuûa moïi naêng khieáu veà maët caûm giaùc, caûm xuùc cuõng nhö ngoân ngöõ. Veà maët ngoân ngöõ thuaàn tuùy, Taáu Thö chuû söï kheùo noùi, töùc laø noùi ngoït, nghe loït tai, khoâng ñuïng chaïm, khoâng mích loøng. Lôøi noùi thì kheùo, gioïng noùi cuõng nheï nhaøng, chi phoái ngöôøi nghe baèng söï dòu ngoaït, laøm cho thính giaû duø khoâng ñoàng yù cuõng khoâng phaûn ñoái. Ñoù laø söï thanh nhaõ veà lôøi, veà gioïng, veà tö töôûng. Traùi vôùi Thaùi Tueá coù theå tröïc tieáp laøm maát loøng ngöôøi nghe, sao Taáu Thö raát teá nhò trong vieäc traùnh ñuïng chaïm. Ñaây laø sao raát quí cho moät nhaø ngoaïi giao, theâm baïn bôùt thuø (diplomate). − Vaên Xöông, Vaên Khuùc Hai sao naøy khoâng tröïc tieáp coù nghóa huøng bieän. Yù nghóa huøng bieän cuûa 2 sao naøy chæ coù tìm caùch giaùn tieáp. Noù baét nguoàn töø söï phong phuù cuûa tình caûm. Tình caûm cuûa Xöông Khuùc doài daøo vaø chan chöùa ñeán noãi boäc phaùt ra thi vaên, ngoân ngöõ. Ngoaøi ra, Xöông Khuùc chæ veà khoa baûng, vaên hoùa. Do ñoù, söï huøng bieän cuûa Xöông Khuùc khoâng nhöõng do ñoäng löïc noäi taâm thuùc ñaåy maø coøn do söï thuû ñaéc daên hoùa, söï hoïc roäng, bieát nhieàu. Thaønh thöû, ñaëc tính huøng bieän cuûa Xöông Khuùc coù phaàn ñoäc ñaùo hôn caùc sao khaùc ôû choã vöøa baåm sinh, vöøa thuï ñaéc, vöøa do tình caûm phaùt sinh, vöøa do hoïc löïc vun boài. Moät naêng khieáu huøng bieän töø noäi taâm thoâng thöôøng coù tính caùch chaân thaät: ngöôøi coù Xöông Khuùc noùi ra nhöõng ñieàu mình nghó, töø ñoù, thu huùt ngöôøi khaùc baèng söï thöïc taâm, söï chaân thaønh, söï tha thieát thöïc tình. − Hoaù Khoa Saéc thaùi huøng bieän cuûa Hoùa Khoa phaùt sinh thuaàn tuùy töø hoïc vaán maø ra. Hoùa Khoa chuû veà khoa vaên, hoïc vaán cho neân ngöôøi coù Hoùa Khoa coù ñuû yeáu toá ñaëc xuaát cuûa moät lyù thuyeát gia coù nhaõn quan roäng raõi vaø thaâm saâu veà nhieàu vaán ñeà, coù khaû naêng hieåu bieát vaø trình baøy vaán ñeà moät caùch uyeân baùc, maïch laïc, heä thoáng, theo ñuùng phöông phaùp sö phaïm. Nhöõng ñöùc tính ñoù laøm cho Hoùa Khoa laø sao cuûa nhöõng haøn laâm hoïc só (acadeùmicien) vaø cuõng chính vì ñoù maø noäi dung vaø hình thöùc cuûa tö töôûng raát thoâng thaùi, cao sieâu, daønh cho thöùc giaû, cho haïnh thính giaû coù hoïc. Thoâng thöôøng, Khoa laø sao cuûa dieãn giaû chuyeân nghieäp (confeùren-cier), cuûa giaùo sö hoïc ñöôøng (professeur, maitre de confeùrences), cuûa ngöôøi ñieàu khieån hoäi thaûo (direccteur des seùminaires) v.v… − Cöï Moân Ñaéc ñòa, Cöï Moân laø sao huøng bieän, noùi leân caû naêng khieáu nghieân cöùu caùc vaán ñeà chính trò, phaùp lyù cuõng nhö taøi laõnh ñaïo vaø vaän ñoäng quaàn chuùng, thuû ñoaïn toå chöùc vaø hoaït ñoäng. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc B. 158 – NHÖÕNG SAO HUØNG BIEÄN PHOÁI TRÍ Taát caû sao treân neáu phoái hôïp vôùi nhau, ôû vò trí ñoàng cung hay chính chieáu hoaëc hôïp chieáu, ñeàu boài boå cho nhau vaø phong phuù hoùa theâm taøi naêng huøng bieän. − Löu Haø, Baïch Hoå Taøi huøng bieän vöøa löu loaùt vöøa huøng hoàn. − Löu Haø, Thaùi Tueá Khaû naêng ngoân ngöõ heát söùc doài daøo, noùi hoaøi khoâng döùt, coù theå dieãn thuyeát trong 4, 5 giôø lieàn maø khoâng caïn nguoàn, kieåu nhu Jaureøs, ngöôøi huøng bieän cuûa nöôùc Phaùp coù khaû naêng noùi lieàn 7 tieáng. − Löu Haø, Taáu Thö Taøi huøng bieän vöøa löu loaùt, vöøa kheùo leùo, ngoït dòu. Tö töôûng vaø lôøi noùi vöøa phong phuù, vöøa teá nhò, thaâm thuùy. − Taáu Thö, Hoaù Khoa Taøi huøng bieän vöøa khoân kheùo. Ñaây laø mieäng löôõi cuûa nhöõng nhaø du thuyeát, thuyeát khaùch nhö Tröông Löông, Tröông Nghi, Toâ Taàn, Khoång Minh. − Hoaù Khoa, Xöông Khuùc Taøi huøng bieän saéc saûo nhôø vaên hoùa vaø noäi taâm doài daøo, trình baøy maïch laïc, heä thoáng, cao sieâu, chaân thaønh, tha thieát, naëng neà loái thuyeát phuïc baèng tình caûm vaø kieán thöùc thoâng thaùi, daønh cho cöû toïa thöôïng löu trí thöùc, nhaân só baùc hoïc. − Löu Haø, Taáu Thö, Hoùa Khoa, Xöông Khuùc Taøi huøng bieän ñaït möùc cao ñoä, coù theå ñeán heä caáp quoác teá, duøng lôøi noùi laøm lay chuyeån laäp tröøông thieân haï, laøm chuû teå ñaùm ñoâng baèng khoa ngoân ngöõ ñaëc saéc, muoán cho thính giaû khoùc thì thính giaû khoùc, muoán thính giaû cöôøi thì thính giaû cöôøi muoán thính giaû haäu thuaãn thì thính giaû haäu thuaãn. Ñaây laø haïng ngöôøi heát söùc lôïi haïi vì lôøi noùi, coù khaû naêng laøm ñaûo loän traät töï cuõ, ñaû phaù hay beânh vöïc laäp tröôøng quoác gia moät caùch thaønh coâng, neáu ñöôïc söû duïng trong laõnh vöïc thöông thuyeát hay tam lyù chieán ñoái noäi vaø ñoái ngoaïi. Neáu theâm chính tinh toát ñoàng cung, nhaát ñònh ñaây laø baäc kyø taøi veà huøng bieän, danh löu haäu theá nhôø ôû taøi naêng ngoân ngöõ xuaát chuùng naøy. Neáu thieáu chính tinh hieåu ñaït thì aûnh höôûng nhoû hôn, thu heïp hôn, nhöng naêng khieáu khoâng heà suy giaûm. C. – KHOA NOÙI VAØ KHOA VIEÁT Khoa Töû-Vi khoâng coù phaân bieät khoa noùi vaø khoa vieát. Cho neân raát coù theå, caùc sao huøng bieän noùi treân ñi lieàn vôùi khaû naêng vieát vaên troâi chaûy. Ñaëc bieät laø nhöõng sao chæ khoa baûng nhaát laø so cuûa ngaønh vaên hoùa, luaät hoïc tröïc tieáp chæ khaû naêng vieát nhieàu nhaát. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 159 Ngoaøi ra, coù moät soá sao coù lieân quan ñeán khoa vieát. Ñoù laø Thieân Töôùng chæ buùt möïc, Taáu thö chæ giaáy, Vaên Xöông (vaø coù theå laø caû Vaên Khuùc) chæ saùch vôû. Ñöôïc caùc sao naøy ñi lieàn vôùi caùc sao khoa baûng, vaên hoùa thì ñöông soá coù khaû naêng tröôùc taùc, laøm vaên, laøm thô, vieát baùo, soaïn saùch. Vieäc saùng taùc hay, dôõ coøn tuøy thuoäc söï hoäi tuï nhieàu, ít vaø söï ñaéc ñòa vôùi nhöõg sao hoäi tuï. Chöông baûy Caùch gian phi Nhöõng sao gian phi Caùch gian phi trong khoa Töû-Vi. Caùch gian phi qua caùc cung. Caùch gian phi qua caùc sao. − Haõm tinh − Saùt tinh − Quyeån tinh − Sao trôï hung − A. – CAÙCH GIAN PHI TRONG KHOA TÖÛ-VI Trong khoa Töû-Vi, caùch gian phi, cuõng nhö haàu heát caùch khaùc laø moät caùch toång hôïp. Ñieàu ñoù coù nghóa laø khoâng rieâng bieät moät cung naøo noùi veà caùch naøy, khoâng rieâng sao naøo chæ caùch naøy. Muoán xaùc ñònh caù tính vaø haønh vi gian phi, phaûi xeùt toaøn theå laù soá, keát hôïp raát nhieàu sao, nhieàu caùch roài môùi keát luaän ñöôïc. Vì vaäy, caùch gian phi keå ra khoù ñoaùn. Lyù do khoâng phaûi laø ôû ñôøi ít coù keû gian. Traùi laïi, coù theå noùi coù nhieàu keû gian hôn ngöôøi ngay. Duy vì gian phi coù nhieàu hình thaùi phöùc taïp (töø troäm caép, cöôùp cuûa, gieát ngöôøi cho ñeán tham nhuõng, löôøng gaït, hieáp daâm …) vaø baét nguoàn töø nhieàu neùt caù tính aån giaáu (töø baát nhaân, ñoäc aùc, voâ haïnh, xaûo traù cho ñeán thuû ñoaïn, tham lam, ñoá kî, ghen gheùt, ích kyû, hung baïo …) cho neân khoù ñöôïc giaûi ñoaùn cho cuï theå. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 160 Hôn nöõa, caùc sao chæ neát gian hay haønh vi gian xaûo, ñoäc aùc laïi truùng vôùi caùc haõm tinh, saùt tinh, hình tinh. Vì theá, caùch gian phi thì deã laãn loän vôùi hoïa caùch, yeåu caùch, haàu caùch. Coù khi ngöôøi gaëp moät soá sao naøo ñoù bò yeåu chôù khoâng gian, coù khi vöøa gian vöøa yeåu, khieán cho vieäc keát luaän khoù loøng xaùc quyeát. Coù theå aùp duïng loái suy luaän töông töï ñeå tìm caùch gian phi, chaúng haïn nhö noùi “baàn cuøng sinh ñaïo taëc”, nhöng treân thöïc teá, khoâng phaûi luùc naøo loái suy luaän naøy cuõng ñuùng, vì coùkhi baàn cuøng maø thanh khieát. Treân laù soá, caùc neát gian deã thaáy nhöng khoâng phaûi laø deã noùi. Vì vaäy, ngöôøi xem soá caàn thaän troïng. Xetù raèng caù tính gian phi raát phoå caäp, neáu khoâng tìm hieåu thì laø moät sô suaát lôùn. Cho neân, duø bieát raèng vieäc cöùu xeùt caùch gian phi bao haøm nhieàu sai laàm, song cuõng caàn ñöôïc moå xeû ñeå höôùng daãn ngöôøi xem coù ñöôïc moät yù nieäm veà nhöõng baïn beø cuûa mình. Tröôùc khi ñi vaøo kyõ thuaät, töôûng caàn nhaéc phaùc noäi dung danh töø gian phi ñöôïc guøng ôû ñaây. Gian phi vöøa chæ moät caù tính vöøa chæ caùc haønh vi phaïm vaøo ñaïo ñöùc, tính maïng, taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc chæ vì ñeå thoûa maõn caùc baûn naêng, duïc voïng thaáp heøn cuûa con ngöôøi maát heát yù thöùc coâng bình aùi. Caùc haønh ñoäng naøy thöôøng ñi quaù ñaø cuûa moät ñöôøng loái xöû theá bình thöôøng, thieân veà möu haïi, phaù hoaïi, cöôùp ñoaït, löøa loïc cuûa caûi, tính maïng hay caùc giaù trò cuûa ngöôøi khaùc, hoaëc cuûa xaõ hoäi. Tính neát vaø haønh ñoäng gian phi nhieàu khi khoâng lieân heä gì ñeán giaøu ngheøo, sang heø, trí thöùc hay ngu doát. Caùi neát gian haàu nhö khoâng chöøa ai: ngöôøi giaøu thì gian theo giaøu, ngheøo theo kieåu ngheøo, haïng trí thöùc coân ñoà haønh xöû theo ñöôøng loái rieâng, khaùc vôùi keû ngu si maø vuõ phu, nhöng töïu trung hoï coù chung ñieåm töông ñoàng laø neát gian. Giaøu, ngheøo, sang, heø, doát, trí chæ laøm thay ñoåi hình thaùi hay cöôøng ñoä cuûa neát gian seõ nguy hieåm moät caùch. Vì keû gian phi hay gay thuø chuoác oaùn, cho neân hoï thöôøng gaùnh haäu quaû cuûa aùc giaû aùc baùo, ñoâi khi nhaõn tieàn. Cho neân hoïa caùch ñöôïc hoï laø moät chæ daáu giuùp tieáp suy dieãn caù tính vaø haønh vi cuûa hoï (maëc duø luùc suy dieãn coù theå rôi vaøo sai laàm). Duø sao, caùch nhìn keû gian trong laù soá qua 3 ñòa haït caù tính, haønh ñoäng vaø haäu quaû phoái hôïp vôùi nhau khoâng ñeán noãi sai bieät nhieàu. Suy söï phaân bieät 3 ñòa haït naøy deã thaáy treân phöông dieän luaän lyù chôù kyø thaät, qua caùc sao, 3 ñieåm ñoù lieân heä nhau raát maät thieát. Nhö ta coù nhieàu dòp nhaän xeùt, khoa Töû-Vi chuyeân khaûo soá meänh, cho neân nhöõng neùt caù tính hay haønh ñoäng ñeàu coù yù nghóa soá meänh, nhaát laø caùc neùt caù tính hay haønh ñoäng cöïc ñoan. B. - CAÙCH GIAN PHI QUA CAÙC CUNG Vì laø moät caùch toång hôïp cho neân caùch gian phi theå hieän qua raát nhieàu cung, ñaëc bieät laø nhöõng cung cöôøng nhö Phuùc, Meänh, Thaân vaø nhöõng cung chieáu vaøo 3 cung ñoù nhö Quan, Taøi, Di, Phu Theâ. Thöù hai laø khi xeùt ñeán caùc cung ñoù, ngöôøi ta thöôøng gaëp laïi caùc haõm tinh, saùt, hung tinh, taùi hieän nhieàu laàn, hoaëc ôû vò trí toïa thuû hoaëc ôû vò trí hoäi chieáu. Vieäc truøng sao naøy laø moät bieåu hieän raát roõ reät veà neát gian. Coù ngöôøi löu yù theâm cung Noâ, cho raèng cung naøy aùm chæ caùc ngöôøi coâng söï, tay sai cuûa ñöông söï. Cung Noâ xaáu thì keû ñoù bò di hoïa vì baïn beø, tay chaân. Duy cung naøy caàn ñöôïc cöùu xeùt moät caùch deø daët. Coù ngöôøi ñoøi hoûi ñeå yù cung Taät Aùch ñeå tìm nôi ñoù hình thaùi cuûa hoïa maø ñöông söï phaûi gaùnh chòu. Treân caùi hoïa ñoù seõ suy dieãn boå tuùc veà caù tính vaø haønh ñoäng gian phi. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 161 Duø sao, vì caùch gian caàn toång hôïp caùc cung quan troïng cho neân ngöôøi xem caànhoäi nhieàu yeáu toá caøng hay. C. – CAÙCH GIAN PHI QUA CAÙC SAO Ñoái vôùi sao, cuõng phaûi toång hôïp nhieàu caùch môùi daùm xaùc ñònh. Thoâng thöôøng, phaûi löu taâm cöùu xeùt chung caùc loaïi döôùi ñaây. a) Caùc haõm tinh Duø laø chính hay phuï tinh, caùc haõm tinh laø daáu hieäu ñaàu tieân ñeå phaùt hieän caùch gian phi. Nhöõng haõm tinh thöôøng tieâu bieâu cho caù tính xaáu vaø quaù khích, thieân veà taùo baïo, lieàu lónh vôùi nhöõng haäu quaû baát lôïi ñi keøm. Ví duï nhö Kinh Döông ñaéc ñòa chæ söï can ñaûm, möu löôïc, nhöng khi haõm ñòa thì chæ söï xuaån ñoäng, cuoàng tín, möu haïi, aùc taâm. Haõm tinh ñi vôùi haõm tinh ñoàng cung hay xung chieáu caøng xaáu theâm leân. Ñoù laø caùch haõm tinh hoäi tuï, hung ñoà keát ñaûng. Caù tính xaáu caøng maïnh hôn, toå chöùc möu haïi caøng roäng lôùn hôn, hình thaùi caøng tinh xaûo, cöôøng ñoä caøng maïnh hôn, haäu quaû caøng döõ daèn hôn. Ñaëc bieät haõm tinh laø voõ tinh, kieåu nhö Saùt, Phaù, Lieâm, Tham cuõng nguy hieåm nhö treân. Boán sao naøy thuoäc sao voõ, thieân veà vuõ phu, voõ löïc, noùng naûy, baát nhaãn, thoâ baïo, deã xung ñoäng. Caøng döõ daèn hôn laø haõm tinh ñi chung vôùi haõm tinh vaø voõ tinh khaùc. Neát hung trong caùch naøy laø khoù löôøng, thöôøng haønh ñoäng ñaïi söï vaø quyeát lieät. b) Saùt tinh Saùt tinh haõm ñòa thöôøng chæ tính chaát vaø hình thaùi cuûa haønh ñoäng vuõ phu, cuï theå nhö troäm caép, gieát ngöôøi, löôøng gaït, hieáp daâm, hay tham nhuõng. Söï hoäi tuï nhieàu ít ñoâi khi cuõng giuùp ñoaùn ñöôïc möùc ñoä thöïc hieän. Coù khi chæ laø döï möu, coù khi laø thi haønh thuû ñoaïn, coù khi thi haønh nöûa chöøng, coù khi thöïc hieän ñeán nôi ñeán choán. Maët khaùc, saùt tinh haõm ñòa cuõng giuùp tieân ñoaùn ít nhieàu haäu quaû cuûa haønh ñoäng, haäu quaû ñoái vôùi ñöông söï cuõng nhö haäu quaû ñoái vôùi naïn nhaân. c) Quyeàn tinh Haønh ñoäng gian phi cuûa keû coù quyeàn theá thöôøng aùc ñoäc vaø saâu roäng hôn ngöôøi thöôøng. Hoï coù theå söû duïng tieàn baïc , quyeàn haønh, vaäy caùnh cuûa toå chöùc vaøo haønh ñoäng gian aùc. Ñoái töôïng cuûa hoï thöôøng laø nhöõng keû coù maùu maët vaø theá löïc. d) Sao trôï hung Caùc sao naøy cho thaáy vaây caùnh cuûa chính phaïm, cuõng nhö giuùp tieân ñoaùn ít nhieàu veà cô hoäi hoaït ñoäng. Caøng coù nhieàu sao trôï, haønh ñoäng caøng coù theâm toøng phaïm vaø caøng deã thi haønh, caøng coù nhieàu cô hoäi thuaän lôïi. Boán loaïi sao noùi treân caàn ñöôïc gom goùp ñeå tieân ñoaùn. Caøng coù nhieàu yeáu toá veà soá löôïng, baûn chaát, vò trí, taùi hieän, caøng deã keát luaän. Döôùi ñaây laø nhöõng sao vaø boä sao maø saùch Töû-Vi thöôøng ghi nhaän. Sao vaø boä soa naøy coù theå ñöùng rieâng höôùng keát hôïp vôùi nhieàu sao hay boä sao khaùc. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 1. 162 – Chính tinh haõm ñòa YÙ nghóa cuûa chính tinh haõm ñòa ñôn thuû ñaõ ñöôïc dieãn giaûi trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá, töôûng khoâng caàn nhaéc laïi ôû ñaây. Ta chæ chuù yù ñeán vaøo söï keát hôïp ñieån hình maø thoâi. − Tham Lang haõm ñòa Tham Lagn haõm ñòa töôïng trung cho nhieàu taät xaáu, neát hö, nam cuõng nhö nöõ. Sao naøy chæ söï ham muoán quaù ñoä, cuoàng voïng thöïc hieän yù muoán cuûa mình, thöôøng khi khoâng keå ñeán ñaïo ñöùc, lieâm sæ. â laïi laø sao cuûa ngöôøi ích kyû vaø baát nhaãn, haønh ñoäng theo duïc voïng vaø baûn naêng hôn laø lyù trí. Ñay Taùc giaû Thaùi Thöù Lang ñaõ ghi nhaän 4 vò trí xaáu cuûa Tham Lang cho caùc tuoåi nhö sau: Tuoåi Cung Meänh coù Tham Lang taïi: Thaân, Tyù, Thìn Tyù Daàn, Ngoï, Tuaát Ngoï Hôïi, Maõo, Muøi Maõo Tî, Daäu, Söûu Daäu Ôû 4 vò trí naøy, taùc giaû treân cho raèng Tham Lang coù nghóa laø troäm caép, gian giaûo. Ñi chung vôùi saùt tinh, yù nghóa naøy caøng gia taêng. Rieâng phuï nöõ, Meänh coù Tham Lang vaø Ñaøo Hoa coøn bò cho laø ñoäc aùc, thaâm hieåm vaø daâm ñaõng, tröø phi ñöôïc Tuaàn, Trieät khaéc cheá. − Phaù Quaân haõm ñòa Neát cuûa Phaù Quaân haõm ñòa laø hung tôïn, nham hieåm vaø baát nhaân, baùo hieäu nhieàu ñieàm döõ. Nhöõng vò trí haõm ñòa naøy ôû Maõo, Daäu, Tî, Hôïi, Daàn, Thaân. Duy Thaùi Thöù Lang coù ghi nhaän vaøi bieät leä cho Phaù Quaân haõm ñòa nhö sau: Tuoåi Cung Meänh coù Phaù Quaân taïi: Aát, Taân, Quùi Maõo, Daäu Giaùp, Canh, Ñinh Daàn, Thaân Kyû, Daäu Tî, Hôïi Gaëp caùc vò trí naøy, Phaù Quaân ñôõ xaáu veà tai hoïa. Tuy nhieân, tính neát xaáu keå treân xem ra khoâng maát: ñaây vaãn laø nhöõng haïng nguôøi voâ haïnh. Coù ngöôøi cho Phaù Quaân ôû Thìn, Tuaát coù nghóa baát nhaân, gian aùc. Nhöng coùleõ ñieàu naøy chæ ñuùng cho moät laù soá xaáu noùi chung, trong ñoù Phaù laø yeáu toá laøm xaáu theâm Gaëp saùt tinh hay gaëp Ñaïi Tieåu Hao, Hoå Kî, Phaù Quaân haõm ñòa caøng laøm taêng tính neát gia phi, duø coù ñöôïc sao giaøu, sao quí hoã trôï cuõng khoâng maát nghóa xaáu. Ñoù laø nhöõng keû baát löông laøm giaøu hay nhöõng ngöôøi goù quyeàn maø baát nhaân, baát nghóa. Tieàn baïc vaø quyeàn haønh thöôøng thuû ñaéc baèng thuû ñoaïn heøn haï, phi nghóa, xeùt ra coøn nguy hieåm hôn haïng ngöôøi baát löông maø ngheøo heøn. − Phaù Quaân, Lieâm Trinh ôû Maõo, Daäu TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 163 Boä sao naøy coù nghóa ñoäc aùc, hay haïi ngöøôi, xuoáng tay khoâng neå tình. Nam thì taøn baïo, phaù hoaïi, noåi loaïn, nöõ thì ña thaät, hung döõ, chöa keå laêng loaøn. Ñi chung vôùi Hoûa, Linh hay Taû Höõu, neát döõ caøng maïnh theâm, con ngöôøi chaúng khaùc gì thuù döõ. − Phaù Quaân, Vuõ Khuùc ôû Tî, Hôïi Ñay â laø boä sao tham laän, baát löông, hay coù thoùi löôøng gaït, aên gian, bieån laän chæ vì ham tieàn (Vuõ Khuùc laø sao taøi). − Tham Lang, Lieâm Trinh ôû Tî, Hôïi Boä sao naøy chæ tính neát daâu ñaõng cuûa nam soá vaø tính giang hoà cuûa nöõ soá. Nhöõng haønh ñoäng gian phi thöôøng baét nguoàn töø ñoäng löïc tình duïc. Veà maët hoa, ñaây laø boä sao chæ nguïc hình. − Vuõ Khuùc, Thaát Saùt haõm ñòa Boä sao naøy coù nghóa töông töï nhö Vuõ, Phaù ñoàng cung. Treân ñaây laø caùc boä sao chính, ñieån hình. Ñoái vôùi caùc chính tinh khaùc ñi chung vôùi saùt tinh, yù nghóa gian phi cuõng tieàm taøng. Ñoù laø tröôøng hôïp saùt tinh laõm ñòa ñi vôùi Nhaät, Nguyeät haõm, hoaëc vôùi Cô duø mieát hay haõm ñòa, hoaëc caû vôùi Töû, Phuû haõm ñòa. 2. – Nhöõng phuï tinh haõm ñòa − Ñòa khoâng, Ñòa Kieáp haõm ñòa Hai sao naøy ñaïi dieän cho loaïi gian phi cöïc hung, coù möu löôïc giaøo quyeät vaø cao thaâm laïi coù haønh ñoäng ñoäc aùc vaø baát ngôø. Ñi chung vôùi caùc sao xaáu khaùc hoaëc vôùi chính haõm ñòa, tính neát vaø haønh vi gian phi cuûa Khoâng Kieáp caøng maïnh theâm, thieân veà baù ñaïo, cöïc ñoan, cuoàng tín. Trong boái caûnh baát haûo nhö theá, Khoâgn Kieáp bao giôø cuõng laø sao gaây hoïa cho ngöôøi khaùc vaø röôùc hoïa cho mình. Tai hoïa naøy thöôøng laø khuûng khieáp, taøn baïo, thaûm khoác. Ñi chung vôùi sao toát, neát vaø vieäc laøm gian aùc cuõng khoâng giaûm bao nhieâu, duy ôû vò theá tieàm taøng, luùc boäc phaùt thì khoâng löôøng tröôùc ñöôïc, Khoâng Kieáp luùc naøo cuõng mang hoïa hay baát lôïi cho sao toát. Tuy nhieân, caàn löu yù choã duïng cuûa Khoâng Kieáp. Ôû trong caùh voõ cuûa moät quaân nhaân taùc chieán. Khoâng Kieáp laïi höõu duïng, nhôø ôû möu löôïc, söï can ñaûm lieàu maïng vôùi ñòch. Ôû trong thôøi loaïn, 2 sao naøy laïi ñaéc duïng hôn trong thôøi bình. Do ñoù, 2 sao naøy caàn phaûi ñöôïc xeùt trong khuoân khoå cuûa hoaøn caûnh hoaït ñoäng cuûa ñöông soá, chôù khoâng theå xeùt rieâng, khoâng theå taùch khoûi choã duïng cuûa noù, choã ñöùng cuûa noù trong boái caûnh toaøn theå laù soá. Neáu xeùt rieâng reõ, 2 sao naøy khoâng coù yù nghóa gì roõ reät ñeå xaùc ñònh rieâng caùch gian phi. − Phuïc Bình hay Thieân Khoâng Xeùt veà sao gian phi, 2 sao naøy ñoàng nghóa, chæ thuû ñoaïn, söï traùo trôû, laät loïng, gaøi baãy ñeâ möu lôïi rieâng cho mình, baát chaáp quyeàn lôïi keû khaùc. Trong boái caûnh laø soá xaáu, Phuïc Bình chæ ngöøôi aên caép, aên gian, thuû ñoaïn hoaëc laø keû gieøm pha, aùm haïi, a toøng vôùi gian phi laøm chuyeän baát chính, baát nghóa. Ñi vôùi sao Taøi, Phuïc Bình chæ söï löôøng gaït tieàn baïc, aên chaän, ñuïc khoeùt, laøm tieàn keû khaùc. Ñi vôùi TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 164 sao tình thì ñaây laø söï duï doã, gaït tình laøm cho ngöôøi kia sa vaøo nghieäp chöôùng cuûa aùi tình, cuûa sa ñoïa. Ñi vôùi sao Quyeàn, Phuïc Bình chæ söï söû duïng quyeàn haønh ñeå hieáp ñaùp, khoáng cheá ngöôøi khaùc. Hai sao naøy coøn coù yù nghóa chính mình laø naïn nhaân cuû keû khaùc neáu laù soá xaáu: ñoù laø nhöõng ngöôøi bò löøa, bò caép, bò gaït tình hay gaït tieàn, bò cheøn eùp, phuïc kích, phæ baùng. Leõ dó nhieân, Phuïc Bình hay Thieân Khoâng ñeàu coù nghóa laø thoâng minh, caùi thoâng minh cuûa haïng gian xaûo, quyû quyeät, nheï hôn laø lieáng thoaùng, caùc côù, treâu choïc, phaù phaùch, ñuøa dai. Tuyø theo öùng duïng trong laõnh vöïc naøo, seõ coù hình thaùi töông öùng. Ñi vôùi Taû Phuø, Höõu Baät, 2 sao treân caøng xaáu theâm vì coù söï keát beø hoïp ñaûng vôùi nhau haønh ñoäng baát chính. Luùc baáy giôø seõ laø caû moät toå chöùc coù ñuû vaây caùnh nhaäp cuoäc chôù khoâng coøn ñôn thöông ñoäc maõ. Taùc duïng vaø hieåm hoïa vì vaäy caøng theâm naëng neà. − Hoùa kyø, Thaùi Tueá Voán chæ ngoân ngöõ, neân Kî vaø Tueá trong boái caûnh caùc sao löu manh khaùc chæ hình thöùc haïi ngöôøi baèng lôøi noùi ví duï nhö vu caùo, vu khoáng, xuyeân taïc, theâm bôùt vôùi aùc yù, daõ taâm. Ñoäng löïc haàu nhö vì ñoá kî, caïnh tranh, töï aùi lôùn hoaëc vì bò chæ trích, bò toá caùo. Leõ dó nhieân, khi ñi chung vôùi gian tinh thì Kî, Tueá môùi coù nghóa caùo gian. Baèng khoâng thì chæ laø gieøm xieåm, cheâ bai, ngoài leâ ñoâi maùch thoâng thöôøng maø thoâi. − Thieân Hình, Kieáp Saùt Ñöùng rieâng reõ, Hình vaø Kieáp Saùt khoâng coù nghóa gian phi maø chæ tai hoïa do kieän tuïng vaø aåu ñaû. Nhöng neáu ñi chung vôùi nhieàu gian tinh khaùc thì 2 sao naøy vöøa chæ hình thaùi cuûa haønh ñoäng, vöøa chæ duïng cuï söû duïng. Veà hình thaùi, neát gian cuûa 2 sao naøy laø ñaû thöông, coá yù gaây thöông tích cho ñoái thuû, taïo taøn taät, beânh hoaïn, kieåu nhö taït a-xít, raïch maët laáy theïo, xin tí huyeát, baét giam (Thieân Hình) baét coùc, ñaày aûi, tra taán, toùm laïi giaûi quyeát cuoäc tranh chaáp baèng baïo löïc vuõ phu. Veà duïng cuï, vì Hình vaø Kieáp Saùt laø vaät nhoïn thì dao gaêm, buùa rìu ñöôïc duøng laøm vuõ khí. Coøn ngaøy nay coù theå duøng löïu ñaïn hay suùng ñeå ñaû thöông. − Thieân Hình, Löïc syõ Trong moät laù soá xaáu, Hình, Löïc ôû Meänh coù nghóa laø aên troäm, ñaïo taëc. − Kình Döông, Ñaø la haõm ñòa Neáu haõm ñòa, 4 sao naøy coù nghóa hung baïo, lieàu lónh, ñoäc aùc, hay gieát choùc, phaù hoaïi, gaây tai hoïa. Vdì Kình Ñaø ñeàu chæ chaân tay cho neân coù nghóa ñaùnh ñaäpl, gaây thöông tích ôû töù chi, duøng tay gieát haïi ngöôøi. Leõ dó nhieân, 2 sao naøy phaûi ñi chung vôùi gian tinh khaùc thì haønh ñoäng coân ñoà môùi theå hieän roõ reät, chaúng haïn nhö ñi vôùi Thaát Saùt haõm, Phaù Quaân haõm, Khoâng, Kieáp haõm v.v… − Hoûa tinh, Linh tinh haõm ñòa TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 165 Cuõng gaàn ñoàng nghóa vôùi Kình, Ñaø haõ ñòa, nh7ng maïnh hôn veà haäu quûa. Hoûa, Linh haõm ñòa ñöôïc meänh danh laø ñoaûn thoï saùt tinh cho neân vieäc traû thuø coù theå nguy hieåm cho tính maïng ñoái thuû. Vì laø 2 sao hoûa neân phöông tieän söû duïng coù theå laø löûa, ñieän, löïu ñaïn, ñoát nhaø, chaát noå…… − Löu haø Ñöng ù rieâng, sao naøy chæ coù yù nghóa gian hieåm, ñoäc aùc saùt phaït, gaây tai hoïa. Vì vaäy caàn ñi chung vôùi gian tinh khaùc môùi roõ theâm haønh ñoäng gian phi. Vì Löu Haø laø Thuûy, neân hình thaùi haïi ngöôøi coù theå lieân quan ñeán nöôùc (ví duï nhö dìm xuoáng nöôùc, traán nöôùc, cho moø toâm…). Ñi vôùi Kieáp Saùt, Löu Haø trôû neân nguy hieåm, coù theå gieát ngöôøi. 3. – Nhöõng sao trôï gian Neáu gaëp nhöõng sao döôùi ñaây, haønh ñoäng gian phi seõ coù toøng phaïm hay theá löïc hoã trôï. − Taû Phuø, Höõu Baät Hai sao naøy chæ toøng phaïm hay ñoàng phaïm. Toøng phaïm laø giuùp ñôõ phöông tieän, dòc vuï hay giuùp söùc. Ñoàng phaïm laø ngoaøi vieäc giuùp ñôõ coøn coù nhuùng tay vaøo haønh ñoäng gian phi. Coù Taû, Höõu, gian phi eõ coù beø caùnh, coù chi nhaùnh, coù heä thoáng, kieåu nhö tham nhuõng coù daây chuyeàn, coù chia chaùc aên chia ñeå khoûa laáp, kieåu nhö beà hoäi ñoàng thì coù keû giuùp ñôõ xí phaàn. Thoâng thöôøng coù Taû, Höõu coù toå chöùc, coù ñoaøn theå, coù beø nhoùm, chôù khoâng rieâng reõ ñôn ñoäc. Coù ngöôøi cho 2 sao Phuïc Bình vaø Thieân Maõ (Binh, Maõ) ñoàng nghóa vôùi Taû, Höõu trong tröôøng hôïp naøy. − Hoùa quyeàn Ñi vôùi sao hung, Quyeàn seõ trôï hung. Trong boái caûnh ñoù Quyeàn töôïng trung cho söï laïm quyeàn, vieäc duøng theá löïc ñeå yeåm trôï gian phi, duøng quyeàn haønh chi phoái coäng söï ñeå cöõông cheá hoï hoaït ñoäng cho mình. Ñaây laø moät heä soá, moät soa trôï hung neáu ñi vôùi sao hung. Daåu quaân, Löu Haø, Löïc syõ. Thieân la, Ñòa voõng. Töôùng quaân, Phuïc Binh, Quan ñôùi Nhöõng sao naøy ñeàu coù taùc duïng laøm taêng theâm hung tính cho caùc gian tinh. Chöông taùm Vaøi caù tính ñaëc bieät khaùc Ghen tuoâng TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 166 Noùng naûy Töï aùi lôùn Ích kyû Ña ngoân Caùc tính con ngöôøi coù nhieàu khía caïnh. Ñeà caäp heát tính neát con ngöôøi trong saùch naøy thì khoâng cuøng. Trong nhöõng chöông treân ta co dòp baøn ñeán vaøi caù tính nhö tình duïc, aên nhaäu, huøng bieän, gian phi, phaàn lôùn ñöôïc khoa Töû-Vi noùi ñeán khaù nhieàu. Duy coøn raát nhìeâu caù tính khaùc, ít thaáy lieät keâ, chæ xuaát hieän raûi raùc qua moät soá sao leû teû, khoâng ñöôïc heä thoáng hoùa ñaày ñuû. Ñeå giuùp cho vieäc phong phuù hoùa caù tính con ngöôøi, ta thöû boå tuùc vaøi caù tính ñaëc bieät thöôøng gaëp nhö ghen tuoâng, noùng naûy, töï aùi, ích kyû, ña ngoân maø phaàn lôùn coù theå ñöôïc suy dieãn töø nhieàu sao. Duø ñöôïc boå tuùc, nhöõng caù tính treân cuõng chöa coù theå goïi laø ñaày ñuû ñeå bieát töôøng taän con ngöôøi. Muoán ñoaùn soá, ta caàn phaûi töï mình tìm hieåu vaø phong phuù hoùa theâm. A. – CAÙCH GHEN Caù tính naøy raát thoâng duïng nôi phaùi nöõ vaø nhieàu luùc ôû phaùi nam. Coù raát nhieàu hình thaùi vaø möùc ñoä cuûa söï ghen tuoâng, tuyø theo tính neát moãi ngöôøi, töø caùi ghen tuoâng boùng gioù cho ñeán caùi ghen baèng haønh ñoäng, baèng lôøi noùi, thaäm chí baèng caû söï baát ñoäng. Nhöõng cung bieåu loä tính neát naøy thöôøng laø cung Meänh, cung Thaân, nhöõng cung chieáu Meänh vaø Thaân, ñoái vôùi nam soá, theâm cung Phu, cung Phuùc ñoái vôùi nöõ soá. − Cöï Moân Cöï chæ ñaùm maây, noùi leân söï nghi ngôø, söï thaéc maéc, söï baát naõn ñöa ñeán söï doø xeùt, theo doõi cöû chæ, lôøi noùi vaø haønh ñoäng cuûa ngöôøi bò tình nghi. Neáu haõm ñòa, xu höôùng quaù khích seõ roõ raøng hôn. Ñoái töôïng bò bao vaây chaëc cheõ, bò theo beùn goùt, bò ñieàu tra töøng böôùc, bò haïch saùch töø cöû chæ. Neáu chæ coù soa Cöï Moân neát ghen coøn ôû giai ñoaïn söu taàm baèng côù, chöa ñi ñeán söï ñoái phoù, traû ñuõa. Nhöng moái ña nghi nhö thöôøng tröïc, troø chôi “cuùt baét” raát tích cöïc. − Hoùa kî Chæ ñaùm maây nhoû, cuõng nguï yù nghi ngôø, thaéc maéc nhö Cöï Moân, nhöng laïi theâm tính ñoá kî, sôï ngöôøi khaùc laán löôùt hoaëc thay chaân mình. Thöôøng noâng noåi vaø duïc ñoäng, ñeã bò xao xuyeán vì nhöõng chæ daáu nhoû nhaët, nhög cuõng deã nguoâi, ñeã queân ñeå roåi deã nhôù, deã ghen trôû laïi. Neát ghen naøy xeùt ra linh ñoäng vaø voâ chöøng hôn Cöï Moân. Voán chæ caùi löôõi, neân hình thaùi ñieàu tra cuûa Hoùa Kî laø thaåm vaán, doø hoûi, gôïi chuyeän chaän ñaàu. − Quan phuø, Quan Phuû Chæ söï caïnh tranh, söï thuø vaët, thöôøng baét nguøoân töø moät chæ daáu bò phaûn boäi naøo ñoù. Ñeán giai ñoïan Quan Phuø, söï hieàm khích xuaát hieän, taùc giaû baét ñaàu daán thaân ñoái phoù vôùi moät tình ñòch ñaõ ñöôïc TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 167 nhaän daïng, vôùi ngöôøi choàng (ngöôøi vôï) ñaõ coù baèng côù hai loøng. Söï ñeo ñuoåi traû ñuõa raát dai daúng vì 2 sao naøy chæ söï traû thuø vaët vaø thuø dai. − Thieân hình Laø moät neât ghen saâu saéc cuûa moät ngöôøi thoâng minh, bieát doø xeùt, bieát lyù luaän ñeå khaùm phaù nhöõng ñieåm laï trong thaùi ñoä, cöû chæ, ngoân ngöõ, neáp soáng cuûa ngöôøi kia. Baét maïch raát mau. Hình haønh ñoäng cuõng raát leï (sao hoûa), thöôøng laø töùc thôøi nhö cöùu hoûa. Hình thaùi traû ñuõa cuûa Thieân Hình thöôøng coù tính caùch vuõ phu, maïnh baïo, töø caùi veùo ñuøi nguyeân nhaân cho ñeán cuù taùt tai. Naïn nhaân coù theå laø choàng, vôï hoaëc tình ñòch. − Thieân cô Cuõng chæ moät neát ghen cuûa ngöôøi coù möu trí, tinh quaùi, theo kieåu Hoaïn Thö, Thoâng minh trong luùc ñieàu tra, Cô cuõng khoân ngoan khi ñoái phoù, thöôøng laø coù keá hoaïch tinh vi, vaø ít khi thaát baïi. Ñaây laø neát ghen cuûa trí thöùc. − Lieâm Trinh Chæ söï khoù tính, khaéc khe trong tình yeâu, trong cuoäc soáng gia ñaïo. Lieâm ghen vì thaáy vôï hay choàng phaïm vaøo caùc nguyeân nhaân caên baûn cuûa haïnh phuùc, xaùo troän caùc tieâu chuaån maø hoï töï vaïch ra ñeå duy trì haïnh phuùc. Vì vaäy, neát ghen naøy khoâng boùng gío nhö Cöï hay Kî, traùi laïi, coù caên baûn vöõng chaõi. Lieâm coù theå bao dung nhöõng haønh ñoäng bay böôùm nhoû nhaët, nhöng khoâng tha thöù caùi gì quaù ñaùng phaïm vaøo caùch nguyeân taéc baát dòch cuûa haïnh phuùc. Do ñoù, hình thaùi traû ñuõa thöôøng laø giaùn ñoaïn khaù deã daøng nö chaám döùt tình yeâu chaúng haïn. − Tham Lang Neát ghen raát maïnh vaø thieáu suy nghó, coù hình thaùi quaù khích vaø vuõ phu, baát chaáp haäu quaû ra sao thì ra. Neát ghen noâng noåi vaø cuoàng nhieät, haønh ñoäng theo baûn naêng nhaát thôøi, noâng caïn. Vì vaäy, söï ñoå vôõ khoù traùnh. Caøng haõm ñòa, tính chaát cöïc ñoan caøng maïnh. − Phaù Quaân Söï ghen tuoâng naøy coù tính caùch phaù hoaïi, nhaèm traû ñuõa gaáp ruùt baèng haønh ñoäng mau leï vaø maïnh meõ, ñoâi khi taøn nhaãn, töông töï Tham Lang. − Thieân töôùng, Töôùng quaân Söï ghen tuoâng cuûa 2 sao naøy raát döõ doäi, vì khoâng nhaãn nhòn ñöôïc tröùôc söï baát bình, phaûi ra tay can thieäp ngay. Caû hai cuøng co söï noùng tính nhö löûa, nhaát laø Töôùng Quaân vöøa noùng laïi vöøa lieàu, laøm caøn, laøm baïo, daùm ñi ñeán nhöõng haønh ñoäng quyeát lieät aên thua ñuû, nhaát laø khi bi khieâu khích. Töï aùi cuûa hai sao naøy raát lôùn. − Phuïc Bình, Thieân Khoâng Trong vieäc ñoái phoù, Phuïc Bình vaø Thieân Khoâng chæ söï raép taâm, coù chuaãn bi kyõ löôõng ñeå ra tay baát ngôø, duøng nhieàu thuû ñoaïn traù nguïy, gian hieåm, nhö toå chöùc theo doãi, baét ghen taïi traän, chôù khoâng chòu caûn trôû suoâng. Caùch ghen ñoù chaïm töï aùi naïn nhaân raát naëng neà, ñi ñeán ñoã vôõ deã daøng. Neáu bò Tuaàn, Trieät coù theå baét ghen huït! TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 168 − Coâ thaàn, Quaû tuù, Ñaåu quaân Trong ñòa haït aùi tình, ba sao naøy raát khoù tính, coù yù nghóa coâ ñôn, coâ ñoäc, ít giao thieäp, tình caûm höôùng noäi vaø bò doàn eùp, keùn choïn baïn traêm naêm, vì theá khoâng coù lôïi cho hoân nhaân. Ôû trong moät laù soá coù gia ñình, moät trong ba sao naøy coù nghóa ghen tuoâng moät caùch ích kyû, nhoû moïn, hay gaét goûng vì nhöõng chuyeän vaët, thöôøng laø thuùc thuû ñau khoå ngaàm, khoâng giaõi baøy ñöôïc vôùi ai. Söï doøn eùp daøy voø ñöông söï coù khi ñöa ñeán moät phaûn öùng raát baát ngôø khoù löôøng, töï mình haønh ñoäng tay ñoâi vôùi tình ñòch hoaëc töï mình ruùt lui aâm thaàm. − Hoùa Quyeàn Chæ ngöôøi töï aùi lôùn, thích chæ huy, khoâng chaáp nhaän leùp veá trong ñòa vò ñoäc toân cuûa mình. Hoaù Quyeàn ghen phaàn lôùn do töï aùi nhieàu hôn laø do tình yeâu. Chính vì vaäy phaûn öùng cuûa Quyeàn khaù maïnh baïo vaø kieân trì, cho ñeán khi khuaát phuïc ñöôïc ñoái thuû môùi thoâi. Neáu xoa dòu vaø gaõi truùng choã töï phuï cuûa Hoaù Quyeàn, neát ghen tuoâng seõ giaûm ñi nhieàu, khaû dó chaáp nhaän tính bay böôùm caûu baïn traêm naêm, mieãn laø ñöông söï vaãn giöõ öu theá ñoái vôùi ngöôøi baïn traêm naêm vaø vôùi tình ñòch. Nhöõng phaùi naêm maø coù Hoaù Quyeàn thì khoâng ghen kieåu ñoù bao giôø cuõng phaûi döùt khoaùt, khoâng chaáp nhaän thaønh phaàn thöù ba trong cuoäc soáng löùa ñoâi. Ngoaøi nhöõng sao treân, chính tinh haõm ñòa seõ coù taùc duïng taêng cöôøng hieäu löïc cuûa neát ghen, thieân veà höôùng maïnh baïo, ngoan coá, caâu chaáp hôn thoâng leä. Vieäc nhaän daïng neát ghen töông ñoái deã daøng vì bao giôø cuõng ñi chung vôùi caùc sao tình duïc, bay böùôm hoaëc caùc sao chæ nhöõng luïc ñuïc, xung ñoät trong cuoâc soáng löùa ñoâi, nhöõng soa hao, baïi chæ söï ñau khoå, nöôùc maét, xui xeûo, nhöõng sao tình caûm, ñam meâ, nhöõng sao ích kyû noùng naûy…… B. – CAÙCH NOÙNG NAÛY Raát thoâng duïng vaø laø nguyeân nhaân cuûa nhieàu ñoå vôõ trong vieäc xöû söï trong gia ñình vaø giao teá ngoaøi xaõ hoäi. Tính naøy thöôøng ñöôïc bieåu loä bôûi caùc sao hoûa. Caøng coù nhieàu, caøng noùng naûy. Vì laø caù tính noäi caên vaø raát phoå caäp, cho neân nhöõng so thuûy ñoàng cung khoâng laøm gæm tính noùng ñoù bao nhieâu. Maët khaùc, caùc loaïi Baûn Meänh hoûa, Cuïc hoûa ñeàu laø baèng chöùng khaùc cuûa söï noùng naûy. Coù ngöôøi cho Tích lòch hoûa laø vua noùng, vì cho ñoù laø löûa cuûa saám seùt. Nhöng thieån nghó ñaây laø vaán ñeà töông ñoái. Neáu caû Baûn Meänh laãn Cuïc ñeàu thuoäc haønh hoûa thì cöôøng ñoä gia taêng nhieàu. Neáu caû 2 khaéc haønh nhau thì cöôøng ñoä seõ giaûm ñaùng keå vì söï ñoái naøy luoân xaûy ra giöõa 2 yeáu toá caên baûn cuûa laù soá. Neáu Baûn Meänh hoûa gaëp Cuïc moäc thì hoûa ñöôïc moäc trôï: tính noùng nhieàu hôn. Ñoái vôùi cac sao, baát luaän chính tinh hay phuï tinh naøo thuoäc haønh hoûa ñeàu coù nghóa noùng naûy. Neáu haõm ñòa, tính noùng caøng deã boäc phaùt vaø khoù nguoâi, thöôøng ñöa ñeán haønh ñoäng quaù khích. Soá löôïng sao hoûa raát nhieàu: coù ñeán 33 trong soá toång soá 111, chieåm tyû leä gaàn 1/3, töùc laø öu theá so vôùi caùc sao haønh khaùc. Maët khaùc, ñieàu ñaùng löu yù laø haàu heát saùt tinh laïi laø haønh hoûa nhö Kieáp, Hoûa, Linh, Thieân Khoâng, Kieáp Saùt. Phaûi chaêng soá löôïng quan troïng cuûa sao hoûa coát ñeå chöùng minh raèng tính noùng naûy laø moät hieän töôïng thoâng thöôøng cuûa thieân haï? Phaûi chaêng tyû leä 1/3 sao hoûa ñöôïc Traàn Ñoaøn ñaët ñeå nhaèm duïng yù chöùng minh hieän töôïng ñoù? TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 169 Tuy nhieân, khoâng phaûi sao hoûa naøo cuõng noùng tính ngang nhau. Thoâng thöôøng, saùt hung tinh haønh hoûa noùng hôn caùt tinh haønh hoûa. Coù leõ vì vaäy neân saùt hung tinh naøy môùi ñöa ñeán nhö haäu quaû taïi haïi. Taïm thôøi chuùng ta coù theå chia ñoä noùng cuûa sao hoûa laøm 2 haïng, döïa treân tính chaát hay hay cuûa caùc sao. a) Haïng naëng TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc − Ñòa khoâng − Ñòa kieáp − Hoûa tinh − Linh tinh − Thieân khoâng − Kieáp Saùt − Thieân hình − Phuïc Bình − Phi lieâm − Ñaïi hao − Tieåu hao − Löïc syõ − Phaù toùai − Tueá phaù − Quan phuø − Quan phuû − Thaùi Tueá − Töû phuø − Ñieáu khaùch Beänh b) − Thaùi döông − Lieâm Trinh − Thieân khoâi − Thieân vieät − Thieân maõ − Thieân quan Haïng vöøa 170 TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 171 − Thieân phuùc − Thieân ñöùc − Thieáu döông − Hyû thaàn − Nguyeät ñöùc − Ñaåu quaân − Vaên tinh Haàu heát nhöõng sao haïng vöøa laø nhöõng quyù tinh, vaên tinh, phuùc tinh, vì laø sao toát neân hình thaùi noùng naûy töông ñoái nheï hôn hung saùt hao bai tinh. Tuy nhieân, khoâng phaûi chæ coù sao hoûa môùi noùng naûy. Coù nhieàu sao thuoäc 4 haønh khaùc 2 ñoàng nghóa. Chaúng haïn nhö Töôùng Quaân (thuoäc Moäc), Thaát Saùt, Tröïc Phuø, Kình döông, Ñaø La (thuoäc Kim), Thieân Töôùng, Tham Lang, Phaù Quaân, Hoaù Quyeàn, Thieân Söù (thuoäc Thuûy(, Thieân Thöông, Thieân la, Ñòa Voõng, Tuyeät (thuoäc Thoå). Nhö vaäy coù theå ñeán 14 sao khaùc nhaäp ñoaøn vôùi 33 hoûa tinh ñeå chæ tính noùng cuûa con ngöôøi. Chuùng ta khoâng ñi sau vaøo yù nghóa töøng sao ñeå phaân bieät hình thaùi vaø möùc ñoä cuûa söï noùng naûy. Lyù do laø vì söï phaân bieät quaù saâu raát deã sai laàm. Vaû chaêng, khi ñaõ laø noùng naûy thì hình thaùi haàu nhö töông töï nhau. Chæ coù khaùc laø cöôøng ñoä, ñaõ ñöôïc phaân bieät toång quaùt thaønh hai haïng: naêng vaø vöøa. Coù theå ghi nhaän theâm laø hung saùt, hao, baïi, hình tinh, thöôøng laø noùng cöïc ñoan, quaù khích ñöa ñeán nhieàu ñoå vôõ trong vieäc xöû theá, nhieàu haäu quaû baát lôïi cho ñöông söï, coù theå lieân luïy ñeán xoâ xaùt, ñoå maùu, kieän tuïng, nguïc hình, aùn maïng, hao tieàn, ñaøo taåu, traû thuø, do caù nhaân hoaëc gia ñình phaûi gaùnh chòu. Ñi xa hôn nöõa, ta thaáy vaán ñeà naëng, nheï coøn tuyø thuoäc söï hoäi tuï, söï ñoàng cung, söï xung chieáu, söï tam chieáu…… maø coù. Thaønh thöû, ñaây laø moät söï phaåm ñònh (appreùciation qualitative) cuûa ngöôøi giaûi ñoaùn, raát khoù ñöa ra moät quy taéc toång quaùt naøo ñeå aùp duïng cho moïi tröôøng hôïp. Hôn nöõa, caù tính noùng naûy thöôøng ñi chung vôùi moät vaøi caù tính ñaëc bieät khac nhö töï aùi lôùn, nhö nghieâm khaéc, nhö thuø dai……chöa keå nhöõng hoaøn caûnh hay nguyeân nhaân beân ngoaøi cuõng goùp phaàn taêng hay giaûm. Do ñoù, raát khoù loøng xeùt rieâng töøng sao moät. C. – CAÙCH TÖÏ AÙI Töï aùi voán laø moät caù tính noäi caên (intrinseøque) bao giôø cuõng tieàm taøng trong baát cöï con ngöôøi. Chæ khaùc nhau ôû möùc ñoä hay choã duïng maø thoâi. Sau ñaây laø nhöõng sao khaû dó tieâu bieåu. − Lieâm Trinh Chæ söï khoù tính, söï khaéc nghieät, söï töï aùi lôùn, baét nguoàn töø söï noùng naûy coá höõu, hoaëc töø khoâng nguyeân taéc xöû theá maø ñöông soá xem laø baát di, baát dòch phaûi coù trong moái töông quan giöõaa mình vôùi keû khaùc. Haõm ñòa, möùc ñoä seõ cao. − Hoùa Quyeàn TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 172 Ñuùng laø tính töï phuï, töï ñaéc, maïnh hôn nöõa laø töï cao töï ñaïi, kieâu ngaïo, khinh baïck keû khaùc, xem nhu cao hon ngöôøi, coi reû ngöôøi döôùi, oùc tranh quyeàn cao, khoâng chaáp nhaän leùp veá. Ñoái vôùi con ngöôøi coù quyeàn töôùc, nieàm töï aùi naøy caøng lôùn thöôøng coù xu höôùng ñoäc toân, ñoäc taøi. Vì Hoaù Quyeàn khoâng phaûi laø keû nhaùt, neân hình thaùi cuûa töï aùi raát loä lieãu. − Laâm quan Chæ söï khoe khoang, töï ñeà cao, töï kyû aùm thò, thích quaûng caùo mình, thích ñöôïc khen taëng. Vì yù nghóa töông ñoái khoâng toát ñeïp neân Laâm Quan nhieàu khi chæ moät hình thaùi töï aùi khoâng coù caên baûn, nhö töï aùi haõo, khoâng ñuùng choã naøo cuõng xem mình cao hôn ngöôøi, tròc thöôïng, moät caùch loá bòch, maø chính ñöông söï khoâng bieát, khoâng nhaän thöùc ñöôïc. − Coâ thaàn, Quaû tuù, Ñaåu quaân Neáu Laâm Quan höôùng ngoaïi, thì 3 sao naøy höôùng noäi. Chæ söï töï aùi ngaàm, hoaëc döôùi hình thöùc töï troïng, hoaëc döôùi hình thöùc töï kìm cheá khoâng boäc loä. Caû 3 hoäi tuï nhau chæ söï khoù tính, ít côûi môû, thuùc thuû vì khoâng ai aên ôû vöøa yù mình, chung cuoäc chæ coù mình môùi vöøa yù mình. Theo moät yù nghóa khaùc, 3 sao naøy cæ tính nhuùt nhaùt ñaéc kî. Tính chaát höôùng noäi cuûa 3 sao naøy khieán cho töï aùi coù tính chaát doàn eùp (refuleù), töï aùi maø khoâng töï thuù, töï phuï maø khoâng ñeå loä. − Töôùng quaân, Thieân töôùng Chæ noùng naûy hôn laø töï aùi, nhöng ñoù cuõng laø moät hình thaùi cuûa töï aùi lôùn, do söï thieáu nhaãn nhuïc khi vò va cham, xu höôùng can thieäp vaøo nhöõng chuyeän baát bình duø laø cuûa keû khaùc nhöng bò cho laø xuùc phaïm ñeán mình. Thieân Töôùng thì ñoân haäu hôn, trong khi Töôùng Quaân thì xoâng xaùo, tích cöïc, hieáu thaéng. Ñöùng rieâng, 2 sao naøy chæ söï töï aùi ñuùng choã, khi naøo bò va chaïm, hoaëc khi keû khaùc vi phaïm vaøo nhöõng qui taéc xöû theá baât coâng. Neáu ñi chung, 2 sao naøy caøng bieåu loä moät nieàm töï aùi lôùn voâ cuøng, nam cuõng nhö nöõ. − Thieân khoâi, Thieân vieät Tinh thaàn cuûa Khoâi, Vieät luùc naøo cuõng ganh ñua vaø caïnh tranh, ít khi chaáp nhaän thua keùm, duø l2 thua keùm chuùt ít. Moïi söï qua maët hay laán löôùt cuûa ngöôøi khaùc bò xem nhö xaáu hoå, baât lôïi cho mình. Taâm traïng naøy laø nguyeân uûy thaùi ñoä noã löïc chieám öu theá cuûa 2 sao Khoâi, Vieät. Duy coù ñieàu laø töï aùi cuûa Khoâi, Vieät chính ñaùng vaø höôùng thöôïng. − Quan phuø, Hoùa kî Töï aùi cuûa 2 sao naøy thì nhoû moïn hôn, tinh thaàn caïnh tranh thieân veà ñoá kî, ghen gheùt, böïc töùc. Phuø vaø Kî khoâng coù khaû naêng thi ñua, tranh thaéng baèng thieân haï maø chæ coù tinh thaàn gan tò, thöôøng bieåu loä baèng nhieàu thaùi ñoä khoângmaáy quan minh chính ñaïi. Neáu Khoâi, Vieät, vì töï aùi maø noã löïc ganh ñua ñeå vöôït thieân haï thì traùi laïi, Phuø, Kî vì khoâng ñuû söùc chaïy thi neân caïnh tranh baèng thuø hieàm, ganh tò, gieøm pha. − Saùt, Phaù, Lieâm, Tham Ñaây laø caùch töï aùi cuûa con nhaø voõ, beùn nhaïy, deã bò khích ñoäng vì caù tính cuûa Saùt, Phaù, Lieâm, Tham raát maïnh, bao giôø cuõng chöïc aùp ñaûo, laán aùt keû khaùc. Haàu nhö ñaây laø töï aùi cuûa voõ phu. Neáu ñaéc ñòa thì hình thaùi nheï. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc D. 173 – CAÙCH ÍCH KYÛ Laøm ngöôøi ai cuõng coù tính ích kyû. Caùc tính naøy aên saâu vaøo taâm ñòa loaøi ngöôøi v2 trôû thaønh quaù thoâng duïng khieán dö luaän xem ñoù laø töï nhieân. Duy coù nhieàu tröôøng hôïp ích kyû naëng, trô treõn vaø nhaãn taâm, caàn ñöôïc löu yù ôû ñaây. Möùc ñoä cao thaáp tuøy theo söï hoäi tuï ít hay nhieàu sao. − Khoâng, Kieáp haõm ñòa Haõm ñòa, 2 sao naøy laø caùtính cuûa gian phi. Trong moät laù soá gian phi, cao ñoä ích kyû chöa töøng thaáy vì ñöông söï ñang taâm chieám ñoaït tö höõu cuûa thieân haï boû tuùi mình, thaäm chí daùm duøng thuû ñoïan phi nhaân, phi phaùp vaø aùm muoäi ñeå laøm lôïi cho mình. Ñaây laø tính ích kyû baát nhaân, baát löông, laøm giaøu phi nghóa, coi thöôøng ñaïo ñöùc, dö luaän luaät phaùp, sinh maïng. Töôûng khoâng caàn noùi theâm nhieàu veà boä sao haõm ñòa naøy. Neáu ñaéc ñòa, tính ích kyû hoïa chaêng saùng suoát hôn, tuøy tröôøng hôïp, tuøy ngöôøi mình giao thieäp, nhöng töïu trung khoâng maát ñöôïc tính chaát vò kyû. − Vuõ, Tham Ñaây laø neát tham tieàn, haùm lôïi, nhieàu khi baát chaáp söï phaûi chaêng, neát cuûa haïng ích kyû con buoân, truïc lôïi, chæ bieát veùt tieàn. Trong boä sao naøy chính Tham Lang noùi leân tính ích kyû. Vuõ Khuùc thì chæ laõnh vöïc ích kyû (tieàn baïc). Vì vaäy, Tham Lang ñi vôùi taøi tinh naøo cuõng ñeàu coù nghóa lkaø ích kyû veà tieàn baïc. ytrong taâm traïng ñoù, Vuõ, Tham xeùt ra ít chòu xuaát tieàn cho ai vay hoaëc cho ai vay möôïn, chæ bieát coù thu vaøo maø thoâi. Nhöõng boä sao lieân heä coù theå keå: Tham Lang, Hoùa Loäc, Tham Lang Loäc Toàn, Tham Lang Ñaïi Tieåu Hao, v.v… − Hoùa kî, Cöï Moân Tính nhoû nhen, ñoá kî, ganh tò cuûa sao naøy laø bieåu hieän cuûa caù tính ích kyû, khoâng muoán ai hôn mình. − Quan phuø, Quan Phuû Yù nghóa caïnh tranh, ganh ñua, caâu chaáp, ñoá kî, coi naëng quyeàn lôïi cuûa mình. − Coâ thaàn, Quaû tuù, Ñaàu quaân Ba sao naøy chó tính neát khoù khaên, khoâng dung hôïp ñöôïc vôùi baïn beø, naëng veà mình, ít chieàu chuoäng, ít giao thieäp, thuùc thuû, chæ bieát soáng cho mình: ñoù laø nhöõng neùt caù tính cuûa söï ích kyû. Ngoaøi ra, ñoái vôùi tieàn baïc, 3 sao naøy haø tieän, tieâu xaøi kyõ löôõng, suy tính nhieàu neân ích kyû veà tieàn baïc. Coù leõ vì ñoù, 3 sao naøy coù ôïi cho söï caàm cuûa, giöõ cuûa. Hoäi ñuû caû 3, tính ích kyû raát maïnh, nguyeân nhaân cuûa söï coâ ñôn, coâ ñoäc. − Töû Chæ söï suy xeùt tính toaùn quaù kyõ löôõng tröôùc khi haønh ñoäng, caùi gì cuõng mang ra baøn tính hôn thieät. Do ñoù, sao Töû khoâng haøo saûng, khoâng quaûng ñaïi. − Loäc toàn TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 174 Laø caùch chaët cheõ veà tieàn baïc, do söï tính toaùn caân nhaéc tröôùc khi tieâu xaøi, chöa keå söï chaét moùt, haø tieän khaû höõu. Ñoù laø neù caù tính íchkyû veà tieàn baïc, nhöng coùlôïi cho söï giöõ cuûa nhö Coâ, Quaû, Ñaåu Quaân. E. – CAÙCH ÑA NGOÂN Ña ngoân laø ngöôøi noùi nhieàu, ñía, hay taùn doùc, nhieàu khi noùi sai ngoa, theâm bôùt: ñoù laø neát cuûa keû ngoài leâ ñoâi maùch, tuï naêm tuïm ba ñeå baøn chuyeän ngöôøi khaùc. Tuy thöôøng thaáy ôû phuï nöõ, nhöng phaùi nam cuõng khoâng thieáu gì haïng ngöôøi naøy. − Thaùi Tueá Laø sao ñieån hình cho tính ña ngoân, ngoài leâ ñoâi maùch, luùc naøo cuõng coù ñeà taøi pheám luaän, thöôøng noùi veà ngöôøi khaùc hôn laø veà mình. Chính nhöõng ngöôøi naøy caáu taïo vaø loan truyeàn dö luaän maïnh hôn ai heát. Laø moät khía caïnh cuûa söï huøng bieän neáu Tueá ñi lieàn vôùi sao vaên hoùa. Traùi laïi, neáu ôû trong moät laù soá, Tueá thöôøng chæ hoïa vì lôøi noùi, vaï mieäng khaåu thieät, ñoâi choái, xuyeân taïc, theâm bôùt, kieåu “haøng toâm haøng caù”. − Löu Haø Chæ söï noùi nhieàu, ñoâi khi nhaûm nhí. Ñi vôùi khoa tinh thì huøng bieän, kyø dö thì gioáng nghóa nhö Thaùi Tueá. − Hoùa kî Voán laø caùi löôõi, aên noùi nhieàu, thöôøng naëng veà pheâ bình keû khaùc vôùi ít nhieàu aùc yù, ghen gheùt. Noäi dung caâu chuyeän cuûa Hoùa Kî thöôøng laø noùi xaáu, haïi ngöôøi baèng ñaàu löôûi. − Ñaø La, Thaùi Tueá Lôøi noùi sai ngoa, ngang böôùng, baát chaáp leõ phaûi, coù taùc duïng ñeå caõi loän hôn laø lyù luaän, tranh bieän. Tueá, Ñaø laø haïng ngöôøi moûng moâi, beùp xeùp, laûi nhaûi khoâng döùt, gaây söï chaùn gheùt, taïo ra vaï mieäng ñoâi co, khích baùc. − Phuïc Binh Chæ söï noùi xaáu, xuyeân taïc, haïi ngöôøi khaùc baèng vu caùo, gieøm pha vôùi nhieàu tieåu taâm. Chöông chín Caùch khoa baûng Nhöõng sao hoïc vaán Quan nieäm khoa baûng trong Töû-Vi TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 175 Caùc sao khoa baûng Caùo sao trôï löïc khoa baûng Caùc sao caûn trôû khoa baûng Caùc ngaønh hoïc − Voõ hoïc − Vaên hoïc − Khoa hoïc − Kinh teá hoïc − Ngheä thuaät Vi trí vaên tinh trong laù soá A. – QUAN NIEÄM KHOA BAÛNG TRONG TÖÛ-VI Xaõ hoäi Trung Hoa raát troïng keû só, ñöôïc xeáp haïng ñaàu, tröôùc noâng, coâng, thöông. Danh só vöøa chæ ngöôøi hoïc troø, vöøa chæ nhaø trí thöùc. Thoâng thöôøng, giôùi só laøm quan ñöôïc laøng nöôùc troïng voïng hôn, vì hoï ñaït ñöôïc hoaøi baõo cuûa moïi coâng daân Trung Hoa laø ñaéc khoa, ñaéc duïng, mang sôû hoïc phuïng söï xaõ hoäi, coù quyeàn haønh, theá löïc. Nhöõngkeû só aånn daät cuõng ñöôïc troïng voïng khoâng keùm. Ña soá loaïinaøy caùo quan veà laøng giaùo hoùa moân sinh. Xaõ hoäi ngaøy xöa troïng chöõ nghóaa neân raât kính thaày. Thoaùt thai töø quan nieäm vaên hoùa ñoù, khoa Töû-Vi cuõng quyù troïng só, nhaát laø keû ñaéc ñôøi. Thaät vaäy, tronglaù soá Töû-Vi, chính tinh ñaéc ñòa ñeàu coù nghóa phuù quí raát maïnh. Chæ khi naøo haõm ñòa thì môùi coù yù nghóa doanh thöông. Phuù quí ôû ñaây laø söï giaøu sang do hoïc vaán vaø chöùc töôùc mang laïi, chôù khoâng phaûi do thöông maïi kinh doanh. Maët khaùc, vì Töû-Vi thieân veà theá tuïc, cho neân coi troïng keû só ngoaøi ñôøi hôn laø keû só tu ñaïo. Caùc sao ñaéc ñòa mang naëng yù nghóa vinh hoa, ñöôïc coi nhu tieâu chuaån thaønh coâng cuûa ngöôøi ñôøi. Khoâng coù sao naøo ñeà caäp ñeán theá löïc, uy tính ngöôøi ñaïo. Theo truyeàn thoáng vaên hoùa, keû só chæ ñaéc thôøi baèng con ñöôøng khoa baûng, hoïc vaán. Khoa Töû-Vi ñaõ daønh nhieàu sao chæ khoa giaùp, goïi chung laø vaên tinh ñeå moâ taû vaên hoaù, trong khi caùc sao chæ voõ hoïc raát ít. Moät soá sao voõ caùch laïi ñöôïc ñoàng hoùa vôùi hung saùt tinh loái meänh danh naøy döôøng nhö phaûn aûnh quan nieäm “troïng vaên khinh voõ” cuûa ngöôøi Trung Hoa. Vaên khoa ñöôïc xeáp haïng treân voõ khoa. Moät baèng chöùng khaùc cuûa thaùi ñoä troïng vaên cuûa khoa Töû-Vi laø caùch “quaân thaàn khaùnh hoäi”. Theo caùch naøy, chæ coù khoa tinh, vaên tinh ñi chung vôùi Töû, Phuû môùi trôï löïc cho Töû Phuû ñaéc duïng. Ngöïôc lai, neáu Töû Phuû ñi chung vôùi voõ tinh (hung tinh) thì laïi xaáu, nguï yù noùi nhaø vua bò taëc thanh khuynh loaùt (ñeá ngoä hung ñoà). Qua nhaän ñònh ñoù, voõ töôùng khoâng theå ôû trieàu ñình: choå ñöùng cuûa hoï laø treân maët traän ñoái ñòch. Vieäc coá vaán ch nhaø vua laø coâng vieäc cuûa vaên quan. Ñaây haún laø moät ñieàu laï trong xaõ hoäi nhieãu loaïn nhö Trung Hoa, maø ngaønh voõ khoâng ñöôïc coi troïng. Phaûi chaêng neàn trò quoác Trung Hoa ñaët caên baûn treân nhaân trò, treân vöông ñaïo hôn laø voõ trò baù ñaïo? Phaûi chaêng chính vì TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 176 Trung Hoa taïo loaïn trieàn mieân cho neân caùc baäc chính trò chuû taâ ngaên ngöøa maàm loaïn baèng nhaân nghóa? B. - CAÙC SAO KHOA BAÛNG Caàn löu yù ngay ñeå traùnh ngoä nhaän raèng caùc sao naøy coøn mang nhieàu yù nghóa khaùc chôù khoâng phaûi chæ coù nghóa hoïc vaán maø thoâi. 1. – Nhöõng chín tinh chæ hoïc vaán Noåi baät hôn heát, coù leõ laø hai sao Thaùi Döông vaø Thaùi Aâm. − Thaùi döông, Thaùi aâm saùng suûa* Coù Aâm Döông saùng suûa ôû Meänh hay chieáu Meänh, con ngöôøi raât thoâng minh, laõnh hoäi mau choùng, phong phuù vaø saâu saéc (assimilation), phaân bieät tinh vi caùc goù caânh cuûa vaán ñeà (discernement). Sôû dó Aâm Döông ñieån hình cho trí khoân vì hai sao ñoù chæ boä oùc, trí tueä, aùnh saùng söï thoâng minh di truyeàn töø cha meï, chöa keå hai sao naøy thöôøng ôû vò trí hoäi chieáu laãn nhu, hai nguoàn saùng trôï löïc nhau. Veà maët khoa baûng, Aâm Döông saùng thì hoïc gioûi, hoïc roäng, hoïc cao, coù baèng caáp lôùn, coù thöïc hoïc. Neáu ñöôïc theâm vaên tinh khaùc ñi keøm thì trình ñoä hoïc vaán caøng cao, hoïc löïc coù theå leân möùc quoác gia hay quoác teá. Giöõa hai tö chaát thoâng minh, döôøng nhö Thaùi Aâm thieân veà tröïc giaùc (ontelligence intuitive), Thaùi Döông toát hôn Thaùi Aâm. Nhöng vaán ñeà haõy coøn tuøy giôø sinh, ban ngaøy hôïp vôùi Döông, ban ñeâm nhaát laø ñeâm traêng, hôïp vôùi Aâm. − Thieân cô, Thieân Löông ñoàng cung Ñaéc ñòa trôû leân, hai sao naøy gaàn nhö ñoàng nghóa, chæ söï thoâng minh saéc saûo, trí ña möu, oác quyeàn bieán, khaû naêng khoaûo cöùu chính trò, chieán löôïc. Cô Löông ñoàng cung cuõng coù nghóa laø coù naêng khieáu sö phaïm, coù taøi daïy hoïc, nghieân cöùu, tìm toøi, ñoàng thôøi vdôùi taøi tham möu, coá vaán. Veà maët hoïc vaán, Cô Löông laø boä khoa baûng quan troïng, döôøng nhö naëngyù nghóa öùng duïng, töùc laø aùp duïng caùi hoïc vaøo giaùo duïc, vaøo chính trò, vaøo coâng taùc söu taàm. − Thieân cô, Cöï Moân, Ñoàng cung Boä sao naøy ñaéc ñòa ôû Maõo vaø Daäu. Ôû Maõo thì hay hôn ôû Daäu. Yù nghóa töông töï nhö Cô Löông. Tuy nhieân, ngaønh hoïc ñöôïc Cöï, Cô thieân veà phaùp l1y, chính trò hoïc, luaät hoïc nhieàu hôn. Ñaây coù leõ laø boä sao cuûa luaät sö, thaåm phaùn, coá vaán phaùp luaät, giaùo sö luaät hoïc vaø chính trò hoïc. Neáu laø sinh vieân thì chuyeân veà caùc ngaønh coâng phaùp, tö phaùp. * Nhöõng ñieàu kieän saùng suûa cuûa Aâm Döông ñaõ ñöôïc trình baøy trong Töû Vi Haøm Soá, cuøng moät taùc giaû, trang 179-188 − Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng Cuõng chæ khoa baûng, caû vaên laãn voõ, nhöng naëng veà quyù caùch hôn laø khoa caùch. Neáu coù theâm vaên tinh hoäi tuï thì nhaát ñònh khoa baûng seõ roõ reät. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc − 177 Saùt, Phaù, Lieâm, Tham Boán sao naøy chæ naêng khieáu voõ nghieäp, hoïc voõ lôïi vaø deã hôn hoïc vaên, laøm ngaønh quaân söï ñaéc duïng hôn ngaønh chính trò, vaên hoïc. − Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông Neáu ñaéc ñòa, boä sao naøy cuõng chæ söï thoâng minh, hoïc gioûi vaø hoïc cao, coù baèng caáp lôùn. Neáu nhöõng boä sao treân cuøng ñaéc ñòa thì chaéc chaén coù khoa baûng cao. Neáu khoâng, baáy giôø caùc sao ñoù chæ tö chaát thoâng minh. Neáu haõm ñòa thì hoïc vaán bò trôû ngaïi, bò chaäm luït, dang dôû. Baát lôïi naøy chæ ñöôïc buø truø neáu coù nhieàu phuï tinh khoa baûng hoäi tuï ñoâng ñaûo. 2. − – Nhöõng phuï tinh chæ khoa baûng Hoaù khoa Sao naøy ñieån hình cho khoa baûng. Ngoaøi ñöùc tính thoâng minh, hieáu hoïc, Hoùa Khoa coøn chæ söï ñoã ñaït, trình ñoä hoïc vaán cao vaø roäng. Naêng khieáu hoïc vaán coøn ñi lieàn vôùi khaû naêng sö phaïm, khaû naêng saùng taùc, söu taàm. Coù Hoùa Khoa ôû Meänh hay chieáu Meänh, hoïc troø thì xuaát saéc, thaày giaùo thì daïy hay, khaûo cöùu thì noåi danh, coù vieát saùch. Hoùa Khoa coøn chæ phöông phaùp daïy vaø hoïc ñoäc ñaùo, caùch thöùc trình baøy, ngaên naép, heä thoáng hoùa caùc ñieàu hieåu bieát moät caùch maïch laïc, traät töï, dieãn taû tö töôûng raát roõ raøng vaø thoâng thaùi. Vì theá Hoùa Khoa laø moät sao huøng bieän, loái huøng bieän cuû ngöôøi coù hoïc vaán uyeân thaâm, cuûa haïng thöùc giaû. − Vaên xöông, Vaên Khuùc Neáu Hoùa Khoa töôïng trung cho trí tueä thuaàn tuùy thì Xöông, Khuùc töôïng tröng cho tình caûm vaø trí tueä. Vì vaäy, Xöông, Khuùc raát xuaát saéc trong nhöõng ngaønh hoïc naøo mình thích, trong khi Hoùa Khoa thì gioûi veà nhieàu moân. Thaønh thöû, caùi hoïc caûu Xöông, Khuùc thieân veà chuyeân khoa, caùi hoïc cuûa Hoùa Khoa thì thieân veà lieân khoa (culture geùneùrale). Cuõng vì leõ ñoù, neân khoù ai vöôït noåi Xöông, Khuùc trong chuyeân moân sôû tröôøng. Caùi hoïc cuûa Hoùa Khoa coù chieàu roäng, coøn caùi hoïc cuûa Xöông, Khuùc naëng veà chieàu saâu. Vì naën veà tình caûm neân ngaønh hoïc cuûa Xöông, Khuùc laø vaên chöông, trieát lyù, thi ca, nhaïc kòch, voán laø caùc boä moân laømrung ñoäng maõnh lieät taâm hoàn con ngöôøi. − Thieân khoâi, Thieân vieät Veà maët vaät duïng, Khoâi chæ baèng saéc, Vieät chæ buùt nghieân. Caû hai laø bieåu töôïng cho ngöôøi hoïc troø gioûi vaø ñoã ñaït. Vì yù nghóa vaên hoïc tröïc tieáp nhö theá neân coù theå noùi Khoâi, Vieät chæ söï loãi laïc, xuaát chuùng trong nhieàu ngaønh, coøn Xöông, Khuùc thì chæ hay trong moät ngaønh. Khoâi coøn coù nghóa laø ñöùng ñaàu, caàm ñaàu, vì theá coù tinh thaàn ganh ñua maõnh lieät ñeå chieám giaûi nhaát, khoâng chaáp nhaän noåi söï thua thieät. Ñöùc tính quyù baùu cuûa Khoâi, Vieät laø oùc laõnh tuï, söï möu cô, taøi toå chöùc, chí höôùng chæ huy, laõnh ñaïo. Coù theå vì vaäy maø Khoâi, Vieät höõu duïng cho xaõ hoäi, trong khi TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 178 Hoùa, Khoa vaø Xöông, Khuùc thöôøng ñaéc duïng cho hoïc ñöôøng, cho ngaønh gíao duïc thuaàn tuùy. Khoâi, Vieät vöøalaø ngöôøi coù hoïc, vöøa bieát öùng duïng caùi hoïc vaøo tröôøng ñôøi, cuõng baèng yù chí tranh thaéng thi ñua, voán laø ñoäng cô thaønh coâng trong nhieàu laõnh vöïc. Cho neân Khoâi, Vieät phaûi ñaéc thôøi vaø hieån ñaït. Ñieàu naøy coùleõ nhôø tinh thaàn thöïc tieån hôn laø lyù thuyeát cuûa hai sao naøy. − Long trì, Phöôïng caùc. Baèng caáp cuûa hai sao naøy raát cao, ñaëc bieät laø khi ñöùng ñoàng cung ôû Muøi (vôùi ngöôøi tuoåi Maõo) hoaëc ôû Söûu (vôùi ngöôøi tuoåi Daäu). Tuy nhieân, saùch vôõ khoâng noùi roõ chi tieát hôn. − Thieân hình Chæ naêng khieáu nhaän xeùt tinh vi, pheâ phaùn phaân minh (jugenment), sao naøy raát ñaéc duïng cho ngöôøi khaûo cöùu, cho luïaât gia, cho hoïc troø, cho nhaø pheâ bình ngheä thuaät, vaên chöông. Neáu vaên cuûa Xöông Khuùc noàng naøn, boùng baåy thì vaên cuûa Thieân Hình laïi khoâ khan, kyõ thuaät, nhöng voâ cuøng chính xaùc. − Thaùi Tueá Sao naøy lanh lôïi, noùi gioûi, nhieàu yù vaø nhaát laø nhieàu lôøi, hoaït baùt. Yù vaø lôøi coøn vöôït xa ñòa haït pheâ bình ñeå ñi tôùi soi boùi, chæ trích. Cho neân Thaùi Tueá khoâng khaùch quan nhö Thieân Hình, vì vaäy thích hôïp cho luaät sö, coâng toá, öùng cöû vieân tranh cöû, chính trò gia…… − Vaên tinh, Löu Haø, Baùc Syõ Vaên tinh chæ söï ham hoïc, Löu Haø vaø Baùc Syõ chæ söï huøng bieän söï dieãn ñaït tö töôûng thaâm thuùy. Caû 3 ñeàu caàn cho hoïc troø, cho giaùo sö, cho thuyeát khaùch. − Hoûa tinh, Linh tinh ñaéc ñòa Ñi vôùi Thaùi Döông saùng suûa, Hoûa, Linh laøm taêng theâmsöï maãn tieäp (perspicaifeù), coù lôïi cho söï hoïc hoûi vaø khaûo cöùu, ñieàu tra. Caû 3 cuøng laø sao hoûa neân raát saéc beùn linh ñoäng. − Thieân Khoâng Chæ söï thoâng minh cuûa haïng möu só, löu manh, caéc côù, gian xaûo, duøng trí ñeå haïi, ñeå phaù, ñeå dieät keû khaùc. Neáu laø hoïc troø thì hay ñaùnh pheùp, coùp baøi luùc thi. C. – CAÙC SAO TRÔÏ LÖÏC KHOA BAÛNG Hoïc vaán chæ cao saâu neáu ñöôïc nhieàu khoa tinh hoäi tuï. Baèng khoâng, phaûi caàn nhieàu sao trôï löïc döôùi ñaây. 1. – Nhöõng sao môû roäng hoïc vaán − Taû phuø, Höõu Baät − Ñeá Vöông, Traøng Sinh Coù Taû Höõu ñi vôùi khoa tinh, söùc hoïc seõ roäng hôn. Ví duï neáu ñi vôùi Khoa hay Xöông Khuùc thì hoïc troø bieát theâm nhieàu thöù tieáng, gioûi sinh ngöõ, raát hôïp cho caùc nhaø dòch thuaät, thoâng ngoân. Coù theå cuõng hoïc ñöôïc nhieàu ngaønh trong moät boä moân naøo cuõng gioûi. Sinh vaø Vöông thì chæ söï phong phuù, töông hôïp vôù hoïc gaïo, hoïc raùo rieát thaät nhieàu. Ñi vôùi khoa tinh, Sinh Vöông laø heä soá laøm taêng theâm kieán thöùc toång quaùt (culture geùneùrale). Ví duï nhö Khoa – TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 179 Sinh nghóa laø hoïc roäng, saùng taùc nhieàu, Khoâi, Vöôïng seõ ñoã cao, thuû khoa hay ñöôïc Hoäi ñoàng Giaùm Khaûo tuyeân döông. 2. – Nhöõng sao thuùc ñaåy hoïc vaán − Quan phuø, Quan phuû Phuø vaø Phuû khoâng coù nghóa hoïc vaán moät caùch tröïc tieáp maø chæ laø ñoäng löïc cho vieäc hoïc. Caû hai cuøng chæ söï caïnh tranh, ganh tò, thi ñua, ích kyû. Öùng vaøo vieäc hoïc, Phuø, Phuû chæ söï caàu tieán, söï coá gaéng, thöôøng ñöa ñeán söï ganh ñua (eùmulation), ñoâi khi coù ñoá kî nhoû nhen, caïnh tranh baát chính. Neáu gaëp Hoùa Kî hay Phuïc Binh thì söï caïnh tranh duøng ñeán thuû ñoaïn khoâng cao thöôïng (nhö ñaùnh pheùp, coùp …). Ñi vôùi caùc sao chæ tính tham lam cuõng vaäy. 3. – Nhöõng sao may maén cho hoïc vaán − Aân Quang, Thieân quyù. − Thieân Quan, Thieân Phuùc − Taû Phuø, Höõu Baät Saùu trôï tinh treân ñeàu coù nghóa heân may, ñöôïc giuùp ñôõ, ñöôïc phuø hoä, ví duï nhö thi truùng tuû hoaëc ñöôïc baùo moäng baøi thi (Quang, Quyù) gaëp thaày deã, baøi deã, ñöôïc khoa hoàng (Taû, Höõu, Quan, Phuùc). Caû saùu sao naøy chæ söï phuø trì cuûa linh thieâng hoaëc söï trôï giuùp cuûa ngöôøi ñôøi. Coøn nhöõng sao döôùi ñaây chæ söï may maén nhôø hoaøn caûnh toát luùc hoïc, nhaát laø luùc thi. − Thanh Long, Hoùa Kî hay Löu Haø − Baïch Hoå, Phi Lieâm, hay Taáu Thö − Thieân maõ, Traøng sinh hay Phi lieâm − Thieân hyû, Hyû thaàn Nhöõng boä sao naøy neáu ñoùng ôû Meänh hay chieáu vaøo Meänh thì thöôøng gaëp vaän hoäi toât ñeïp, neáu ñoùng ôû cung haïn thì gaëp heân may trong haïn ñoù. Neáu boä sao heân rôi ñuùng vaøo kyø thi deã ñaäu. Duy, caàn löu yù raèng hoïc vaán nhôø vay maén khoâng toát ñeïp baèng nhôø töï löïc. Vaõ chaêng, gaëp sao may, hoïc troø khoâng neân yû laïi vì caùc heân may ñoù khoâng nhaát thieát chæ heân may cho thi cöû, maø coøn coù nghóa may maén trong nhieàu laõnh vöïc khaùc (tieàn baïc, ñaøo hoa……). Ngoaøi ra, may maén chæ coù neáu khoâng gaëp saùt tinh, aùm tinh, baïi tinh, bao giôø cuõng caûn trôû khoa baûng, chöa keå ñeán nhöõng khaéc cheá veà nguõ haønh phaûi coù. Thaønh thöû, caàn phaûi caân nhaéc chung vôùi caùc sao caûn trôû khoa baûng. D. – CAÙC SAO CAÛN TRÔÛ KHOA BAÛNG Noùi chung, taât caû hung, saùt tinh, baïi tinh……laø nhöõng sao gaây trôû ngaïi cho khoa baûng cuõng nhö caùc laõnh vöïc khaùc nöõa. Coù theå lieät keâ nhöõng sao chính yeáu sau ñaây: − Trieät TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 180 Sao naøy coù hieäu löïc cheá raát maïnh, cuï theå nhö laøm cho khoa baûng baát thaønh, khoâng cao, chaät vaät, thi rôùt, ñaäu thaáp hay ñaäu vôùt. Khoâng theå aán ñònh möùc ñoä caûn trôû vì vaán ñeà thuoäc vaøo haøm soá. Nhöng Trieät chæ ngaên trôû maïnh trong voøng 30 naêm ñaàu cuûa cuoäc ñôøi hoaëc phaân nöõa haïn ñaàu maø thoâi. − Tuaàn Cuõng coù hieäu löïc cheá khaéc khaù maïnh, nhöng keùm hôn sao Trieät, Vaên tinh mvaø gaëp Tuaàn ñoàng cung baùo hieäu söï thi rôùt, thi khoù, thi nhieàu keo v.v… Tuy nhieân, neáu cung haïn voâ chính dieäu gaëp Tuaàn, Trieät thì laïi toát. − Hoùa Kî Laø aùm tinh, baùo hieäu vieäc thi rôùt, thi khoù, khoa baûng laän ñaän dôû dang (hoïc roài boû dôû, ñoåi ngaønh……) Hoùa Kî chæ söï noâng noåi hay thay ñoåi chí höôùng, söï baát maõn vì thaát baïi. Tuy laø aùm tinh, song hieäu löïc cuûa Hoùa Kî khaù maïnh vì coù theå laøm lu môø caû Khoâi, Vieät, Xöông, Khuùc, Hoù Khoa. Cuï theå nhö ngöôøi coù Khoâi, Vieät, gaëp Kî thì chæ laø keû só aån daät, baát ñaéc chí kieåu nhö Traàn Teá Xöông. Hoùa Kî chæ toát khi naøo gaëp Thanh Long ñoàng cung maø thoâi. − Kình döông, Ñaø La haõm Caû hai ñeàu chæ söï caûn trôû, söï gian nan, söï chaäm luït trong khoa tröôøng. Neáu Kinh Döông mieáu ñòa, ñoái vôùi 2 tuoåi Aât, Taân thì laïi laø ngöôøi coù taøi vaên chöông töø ñoù, coù theå coù nghóa thi ñoã. − Ñòa khoâng, Ñòa kieáp haõm Ñi vôùi vaên tinh thì raát baát lôïi, cuï theå nhö: Khoâng theå thi ñöôïc (vì khoâng coù kyø thi trong haïn ñoù, hoaëc gaëp chuyeän xui luùc thi, kieåu nhö Luïc Vaân Tieân). Thi rôùt (Buøi Kieäm) Bò tai hoïa luùc thi (coùp baøi bò ñuoåi, söû duïng buøa pheùp bò baét gaëp……) vì 2 sao Khoâng, Kieáp chæ nhöõng haønh ñoäng aùm muoäi vaø baát hôïp phaùp cuøng vôùi tai hoïa ñi keøm. − Thieân Khoâng haõm Gaëp phaûi khoa Thieân Khoâng laøm cho khoa tröôøng laän ñaän. − Ñaïi hao, Tieåu hao Nhò hao chæ söï thay ñoåi, hao taùn, öùng duïng vaøo khoa baûng coù theå coù nghóa: • Thi rôùt keo ñaàu. • Thi hai ngaønh trong ñoù coù rôùt moät ngaønh. • Coù theå toán keùm tieàn veà thi cöû (ñuùt loùt). • Thieân Khoác, Thieân hö TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 181 Hai sao naøy chæ söï lo aâu, nöùôc maét xui xeûo, do ñoù coù theå baùo hieäu vieäc thi rôùt, hoaëc hoïc maø khoâng chòu thi. Neáu traéc ñòa ôû Tyù Ngoï, thì coù theå ñoã ôû kyø hai vì hai sao Khoùc Hö ñaéc ñòa lôïi veà haäu vaän hôn. YÙ nghóa cuûa caùc sao caûn trôû khoa baûng töông töï nhau, khoâng maáy khaùc nhau veà baûn chaát, maø chæ khaùc nhau veà cöôøng ñoä vaø hình thaùi. Vieäc lieät keâ noùi treân chæ ñeå gôïi yù, coù tính caùch höôùng daãn maø thoâi. Ngoaøi ra, neáu caùc sao treân ñaéc ñòa, söï caûn trôû seõ bò giaûm ít nhieàu. E.- CAÙC NGAØNH TRONG KHOA TÖÛ-VI Vaøo thôøi Traàn Ñoaøn, ñôøi nhaø Toáng, haàu nhö chæ coù hai ngaønh vaên vaø voõ hoïc. Ñieàu naøy haún khoâng coøn thích hôïp vôùi söï phaùt trieån vaên hoùa cuûa theá kyû naøy nöõa. Thaät vaäy, hieän nay, chaúng nhöõng coù raát nhieàu ngaønh hoïc maø moãi ngaønh coøn coù nhieàu chuyeän khoa. Ñeå goùp phaàn canh taân khoa Töû-Vi, ta taïm suy dieãn nhöõng ngaønh vaø moân hoïc toång quaùt sau ñaây töø caùc sao ñoùng hay chieáu Meänh, Thaân, Quan. 1. - Voõ hoïc Khoa Töû-Vi ít coù sao chæ voõ hoïc moät caùch tröïc tieáp, chæ coù nhöõng sao chæ voõ nghieäp maø thoâi. Töø voõ nghieäp coù theå suy luaän raèng coù voõ hoïc. − -Saùt, Phaù, Lieâm, Tham Neáu hoäi ñuû caû boán sao chieáu Meänh thì nghieäp voõ cuûa ñöông soá seõ roõ raøng. Nhöng, cuõng coù nhieàu tröøông hôïp, quaân nhaân maø vaãn khoâng hoäi ñuû boán sao, coù khi chæ coù 2 hay 3. Maët khaùc, cuõng coù tröôøng hôïp coù ñuû boán sao maø vaãn khoâng phaûi laø nhaø binh: trong tröôøng hôïp naøy, nhöõng sao ñoù noùi leân voõ tính cuûa ñöông söï hôn laø voõ hoïc hay voõ nghieäp, hay saùt phaït, coù haønh ñoäng voõ phu. − Bình hình, Töôùng Aán Caùch naøy chæ söï hieån ñaït trong nghieäp voõ, chæ quaân nhaân coù taøi taùc chieán, taøi tham möu, ñoàng thôøi cuõng laø quaân nhaân coù chieán coâng, coù caàm quaân, coù huy chöông. − Vuõ Töôùng Hai sao naøy keát cuõng chæ voõ nghieäp raát ñaëc saéc. − Töû Phuû, Vuõ Töôùng Caùch naøy vöøa chæ vaên, vöøa chæ voõ, cho neân ñaëc bieät coù quyeàn uy: ñoù laø ngaønh voõ caàm quyeàn chính trò hay laø “vaên cheá voõ”. − Töôùng quaân, Thieân maõ Hai sao naøy chæ quaân nhaân coù taøi. Töôùng Quaân chæ voõ tính, söï cöông cöôøng, hieáu thaéng, phaùch loái, coøn Thieân Maõ chæ taøi naêng. Neáu Maõ ñi vôùi Thieân Töôùng voán ñoân haäu, coù tö caùch hôn Töôùng Quaân. − Thieân maõ, Löïc syõ Ñaây cuõng laø caùch cuûa moät voõ töôùng coù söùc maïnh (vì Löïc Syõ chæ söùc maïnh) töø ñoù vuõ duõng vaø coù theå chæ laø vuõ duõng maø thoâi, ít coù möu löôïc. Thieân töôùng – Töôùng quaân hay Thieân töôùng – Phuïc Bình hay Töôùng quaân – Phuïc Binh. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 182 Ñoù laø caùch “löôõng töôùng” hay caùch “Töôùng Binh” coù nghóa laø töôùng coù quaân, coù quyeàn. Ngoaøi ra coù theå keå moät soá sao trôï voõ, nghóa laø ñi chung vôùi caùc voõ tinh khaùc laøm cho voõ nghieäp roõ reät hôn. Ñoù laø Khoâng Kieáp, Kinh Ñaø, Hoûa Linh laø nhöõng saùt tinh, hung tinh noùi leân tính neát maïnh baïo, daùm laøm, taùc phong cuûa voõ caùch. Cuï theå nhö hai sao Kình, Hoûa mieáu ñòa ñoàng cung laø laù soá danh töôùng, hôïpvôùi caùch Saùt Phaù Lieâm Tham. Nhöõng saùt, hung tinh naøy ñi chung quanh cuûa nhöõng sao voõ keå treân laøm noåi baät caùch cuûa ñöông soá. Ví vuï nhö Töôùng Maõ, Khoâng Kieáp ñaéc ñòa chæ quaân nhaân caàm binh, vò töôùng caàm quaân (geùneùral de troupes), coù nhieàu binh töôùng döôùi tay, thöôøng laäp nghieäp veû vang trong thôøi tao loaïn. Ví duï nhö Saùt Phaù Lieâm Tham gaëp Kinh haõm ñòa ôû Maõo Daäu laø töùông laøm loaïn, ñaûo chaùnh, binh bieán, hoaëc haønh söû raát taøn baïo, khaùt maùu, gieát ngöôøi khoâng gôùm tay. Trong khoa Töû-Vi, voõ nghieäp khoâng maáy roõ raøng vaø coù nhieàu tröôøng hôïp ngoaïi leä. Coù nhöõng soá caùch Cô Nguyeät Ñoàng Löông hay Cöï Nhaät hay Cöï Cô maø vaãn laøm veà ngaønh voõ. Traùi laïi coù nhöõng caùch Saùt Phaù Lieâm Tham maø laøm vaên. Ñaây laø moät ñieåm mô hoà cuûa khoa Töû-Vi, cho thaáy khoa naøy trong moät vaøi laõnh vöïc toû ra khoâng maáy cuï theå vaø chính xaùc. Leõ dó nhieân, voõ hoïc vaø voõ ngieäp chæ aùp duïng cho phaùi nam. Khoâng thaáy noùi ñeán nöõ voõ töôùng. 3. – Vaên hoïc Trong vaên hoïc, ta chæ ghi nhaän ñöôïc nhöõng ngaønh vaên khoa, luaät khoa, sö phaïm, dòch thuaät, haønh chaùnh hoïc, chính trò hoïc, huøng bieän……taïm xeáp chung vaøo vaên hoïc. − Vaên xöông, Vaên Khuùc Hai sao naøy chæ caùc moân hoïc veà vaên chöông (lettes), trieát lyù (philosophie) hoaëc chæ moân hoïc noùi chung. Coù khi khoâng caàn hoäi ñuû hai sao môùi hoïc vaên hay hoïc trieát. Nhöng neáu hoäi ñuû caû hai thì ngaønh hoïc seõ roõ reät hôn. − Thaùi Tueá, Thieân hình, Cöï Moân, Quan phuø Moät trong boán sao naøy chæ caùc moân hoïc veà luaät phaùp (droit). Khoa Töû-Vi khoâng phaân vieät ngaønh coâng phaùp (droit public) vaø ngaønh tö phaùp (droit priveù) trong luaät khoa. − Vaên xöông, Vaên khuùc, Taû Phuø, Höõu Baät Caû boán sao naøy chæ ngaønh dòch thuaät vì Taû, Höõu ñi vôùi Xöông Khuùc aqm chæ ngöøôi bieát nhieàu thöù tieáng (polyglotte), noùi hay vieát ñöôïc nhieàu thöù tieáng, noùi khaùc ñi, Taû Höõu cuøng cuûa Xöông Khuùc chæ hoa sinh ngöõ. Ñaây laø boä sao cuûa caùc ngöôøi thoâng ngoân (traducteur, interpeøte), haønh ngheà dòch saùch, tu thö, khaûo cöùu coå ngöõ, kim ngöõ (linguiste). − Löu Haø, Taåu Thö, Hoùa Khoa, Thaùi Tueá, Cöï Moân Hoùa Kî Nhöõng sao naøy chæ söï huøng bieän, taøi söû duïng ngoân ngöõ, öùng duïng ñaéc caùch vaøo ngaønh sö phaïm (peùdagogie), vaøo khoa huøng bieän (eùloquence). Nhöõng sao naøy coù theå ñi song ñoâi vôùi Xöông, Khuùc. Vì nhöõng ñaëc tính veà aên noùi cho neân nhöõng sao naøy cuõng chæ chính trò hoïc (sciences politiques). Xem chöông ñeà caäp ñeán caùch huøng bieän. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 183 Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông − Caùc sao naøy chæ ngöôøi coâng chöùc. Aùp duïng vaøo ngaønh hoïc, thì ñaây laø ngaønh haønh chaùnh (adminstratinon), ngaønh quaûn trò coâng sôû. Coù theå ngaønh quaûn trò tö sôû (tö chöùc) cuõng do boä sao naøy chæ danh. Nhöng, vì thôøi xöa khoâng coù tö sôû cho neân boä sao Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông luùc ñoù thuaàn tuùy chæ coâng chöùc, coâng sôû. - Loäc Toàn Sao naøy chæ taøi naêng toå chöùc, saép xeáp coâng vieäc, do ñoù cuõng lieân quan ñeán ngaønh quaûn trò haønh chaùnh coâng hay tö sôû (gestion d’en-treprise), ñaëc bieät laø quaûn trò taøi chính, keá toaùn, ngaân saùch, kho baïc, ngaân haøng. 3.- Khoa Hoïc Nhöõng ngaønh khoa hoïc khoâng ñöôïc khoa Töû – Viñeà caëp ñeán, vì thôøi xöa, khoa hoïc khoâng coù bao nhieâu kaïi ít phoå caäp, hôn nöõa bò vaên chöông ñaïo lyùlaán aùt. Vaøo thôøi ñaïi nhaø Toáng, chæ coù khoa hoïc nhaân vaên laø thònh haønh, nhöng vaãn naèm trong ñaïo hoïc, trieát hoïc, luaân lyù hoïc. Khoâng coù ngaønh khoa hoïc thöïc nghieäm, khoa hoïc vaät lyù, khoa hoïc thieân nhieân, maø chæ coù khoa hoïc nhaân vaên. Neáu Traàn Ñoaøn soáng laïi, coù leõ oâng seõ canh raân khoa Töû – Vi ñeå thích öùng vôùi söï phaùt trieån cuûa con ngöôøi trong caùc ngaønh khoa hoïc môùi. Theo thieån yù, qua caùc sao trong laù soá Töû – Vi, coù theå suy dieãn vaøi ngaønh lieân quan ñeán y hoïc, döôïc hoïc, ñieän, ñieän töû hoïc, cô khí hoïc sau ñaây : - Thieân töôùng, Thieân y Thieân töôùng chæ söï phuø trôï, bao hoïc, töø ñoù bao haøm yù nghóa cöùu vôùt, ñoä tha Thieân Y chæ thuoác men, veä sinh, giaûi beänh. Hai sao naøy ñi chung (ñoàng cung hay hoäi chieáu) coù nghóa laø y hoïc (meùdecine) noùi chung. * Ngoaøi ra, neáu Thieân Y ñi keøm vôùi caùc sao phuø trôï khaùc cuõng coù nghóa veà y hoïc, cuï theå nhö sao : - Thieân Quan - Ñòa Giaûi - Höõu Baät - Thieân Phuùc - Thieân Cô - Giaûi Thaàn - Taû Phuø - Thieân Löông - Thieân Ñoàng TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc - - Thaùi AÂm Thieân Y, Hoùa Kî - 184 Thieân Giaûi … TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 185 Hoùa Kî chæ hoùa chaát noùi chung, cuøng vôùi Thieân Y seõ coù yù nghóa baøo cheá thuoác men, coù lieân quan ñeán y hoïc (pharmacie). - Thieáu aâm, Thieáu döông, Thaùi aâm, Thaùi döông Caùc sao naøy nghóa laø ñieän, lieân quan ñeán ngaønh ñieän hoïc (eùlectriciteù), coù theå caû ngaønh ñieän töû (eùlectrionique) hay nguyeân töû (atomique). Raát khoù phaân bieät saâu hôn nöõa. Söï suy dieãn ñeán möùc ñoä nhö theá vaãn coù theå sai laàm. - Thieân cô Veà vaät duïng, sao naøy chæ may moùc, do ñoù coù theå kieân quan ñeán ngaønh cô khí, ngaønh kyõ thuaät. Ñaây coù theå laø sao kyõ sö (ingeùnieur) hay chuyeân vieân kyõ thuaät (technicien), kyõ ngheä gia. 4.- Kinh teá hoïc Ngaøy xöa, trong xaõ hoäi Trung Hoa, tuy coù boán ngheà chính laø só, noâng, coâng, thöông, nhöng chæ coù ngheà só laø phaûi hoïc haún hoi, coù moân hoïc coù khoa tröôøng, coù choã duïng trong coâng quyeàn. Caùc ngheà noâng, coâng, thöông ñöôïc xem nhö khoâng thaønh moân hoïc, khoâng caàn phaûi hoïc, vì vaäy, bò xaõ hoäi cho laø keùm hôn ngheà só. Nhöng, keû só ngaøy xöa cuõng chæ hoïc ñaïo lyù, chöõ nghóa, chôù khoâng hoïc vaø khoâng coù tröôøng ñeå hoïc caùc ngheà canh noâng, kyõ ngheä, thöông maïi … Do quan nieäm heïp hoøi ñoù, neáu phaûi tìm caùc ngaønh kinh teá, taøi chaùnh trong khoa Töû – Vi, thì ñoù laø moät vieäc hôi taùo baïo, coù theå voõ ñoaùn. Duø sao, caàn ghi caùc sao thuoäc caùc ngaønh hoïc kinh taøi döôùi ñaây ñeå nhôù, ñeå ñaët vaán ñeà cho ngöôøi khaùc söu khaûo. - Vuõ Khuùc, Tham Lang Vuõ khuùc chæ taøi loäc, tieàn baïc, Tham Lang chæ söï ñua chen tham lôïi. Ñaây laø caùch buoân baùn, chæ ngheà thöông maïi (eùtudes commerciales), kinh doanh. Coù dieån giaûi TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc - 186 Hoùa Loäc, Loâc toàn vaø Thieân Maõ Hai sao Loäc chæ veà tieàn taøi, Thieân Maõ chæ taøi naêng, söï thaùo vaùt, giaodòch. Hai sao ñi chung chæ ngaønh thöông maïi löu ñoäng, ñi ñaây ñi ñoù mua baùn, mua ñi baùn laïi. Neáu loái hieåu naøy ñuùng thì coù leõ ngöôøi coù boä sao Maõ Loäc hay Maõ Toàn laø keõ mua baùn (deùtailant) hay ngöôøi ñaïi lyù thöông maïi (agent dee commerce) hay ngöôøi phaân phoái (distributuer) ñoùng vai luaân löu haøng hoùa trong heä thoáng kinh teá (vaän taûi, transport). - Vuõ khuùc, Thieân phuû Thieân phuû chæ caùi kho taøng hay hieåu roäng laø kho baïc. Ngaønh hoïc cuûa phuû coù theå laø ngaân haøng (ban que), tín duïng (creùdit), thueá khoùa (im poât, taxe, douane). Vuõ khuùc coù theå chæ kinh teá hoïc. Haàu nhö hai ngaønh kinh teá, taøi chaùnh ñeàu ñöôïc hai sao Vuõ, Phuû quaõng dieãn moät caùch ñaày ñuû. - Vuõ Khuùc, Tham Lang, Kình döông, Thaát saùt Boán sao naøy saùng suûahoäi hôïp thöôøng thieân veà kyõ ngheä. Khoâng theå phaân bieätsaâu hôn nöõa trong caùc ngaønh kyõ ngheä. 5.- Ngheä thuaät Quan nieäm coå khoâng coi ngheä thuaät nhö phaûi hoïc, cho neân khoâng coù tröôøng daïy ngheä thuaät. Vaû chaêng ca, vuõ, nhaïc, kòch, hoïa cuõng khoâng ñöôïc lieät vaøo nhöõng ngheà chính maø bò xem nhö taïp ngheä, ngheà thöù yeáu, ngheà moïn, khoâng ñaùng keå, cho duø ñöôïc tinh thuïc vaø hieån vinh. Khoa Töû – Vi, duø vaäy, cuõng coù lieät keâ moät soá caùch lieân quan ñeán ngaønh ngheä thuaät. - Phöôïng caùc, Taáu Thö, Xöông Khuùc Phöôïng Caùc laø thính giaùc, loã tai. Taáu Thö laø söï linh maãn, eâm dòu ngoït ngaøo. Xöông Khuùc chæ moân hoïc. Boán sao naøy ñi cuøng chæ aâm nhaïc (musique). - Taáu Thö, Hoàng Loan TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 187 Caû hai sao naøy, nhaát laø Hoàng Loan coù nghóa hoa tay, töø ñoù chæ ngaønh hoïc lieân quan ñeán söï kheùo taynhö hoäi hoïa (peinture), ñieâu khaéc (sculpture). Ñoù laø boä sao hoäi hoïa, ñieâu khaéc, nöõ coâng, thuû coâng. - Ñaøo Hoa, Taáu Thö, Thieân Thuûy, Vuõ Khuùc Ñaây laø boä sao cuûa ca só, kòch só, dieãn vieân maøn aûnh, taøi töû minh tinh, coù lieân quan ñeán caùc ngaønh hoïc nhö haùt (chant, chuer), ñoùng kòch (comeùdie, trageùdie, drame),ñoùng phim, noùi chung laø ngheà laøm vui cho thieân haï. Vì vaäy, neân coù sao Ñaøo Hoa (chæ söï haâm moä). Thieân hyû (chæ söï giuùp vui), Vuõ Khuùc chæ söï danh giaù, ñöôïc … - Thieân truø, Taáu Thö, Hoùa Loäc haõm ñòa Vì Thieân truø chæ söï aên nhaäu, Taáu Thö vi, kheùo leùo, Hoàng Loan chæ xaûongheä neân boä sao treân noùi leân ngaønh naáu beáp (art cullnaire), naáu röôïu, noùi chung laø cheá taïo thöùc aên thöùc uoáng hoaëc gia chaùnh (gastronmmine). - Ñaøo Hoa, Hoàng Loan vôùi Moäc Duïc hay Hoa caùi Ñoù laø taát caû sao noùi veà söï chöng dieän, laøm ñeïp. ÖÙng duïng vaøo moân hoïc, ñaây laø moân thaåm myõ hoïc (estheùtique), chuyeân veà söûa saéc ñeïp hieän nay raát thònh haønh (hoaù trang, theå duïc thaåm myõ, caét mi, laøm toùc, bôm ngöïc, deäm moâng …) Thoâng thöôøng, boä sao treân ñi vôùi Thieân Hình hay kieáp saùt chæ moân giaûi phaåu thaåm myõ (chirugie estheùtique), Thieân Hình vaø Kieáp Saùt chæ con dao moå, söï may caét vaù thòt, da, ñoàng thôøi cuõng chæ caùi theïo. Nhöng neáu khoa thaåm myõ maø taïo ra theïo cho thaân chuû thì chaét ngheà ñoù khoâng khaù ! F.- VÒ TRÍ CUÛA VAÊN TINH Caùc sao hoïc vaán caàn nhaát phaûi toïa thuû ôû caùc cung cöôøng cuûa ñöông soá nhö cung Meänh, cung Thaân, cung Quan thì môùi roõ reät noùi leân ngaønh hoïc. Coù theå ñoùng ôû cung Taøi cuõng ñöôïc nhöng giaù trò hoïc vaán coù theå thaáp hôn, duø cung taøi cuõng laø cung cöôøng cuûa hai phaùi. ÔÛ Meänh, Thaân, Quan naêng khieáu ñoù tröïc tieáp hôn laø ôû Taøi. ÔÛ Taøi, coù theå laø ngheà phuï. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 188 Ngoaøi ra, neáu ñoùng ôû Phuùc ñöùc thì cuõng ñöôïc, coù nghóa nhö thoâng minh coù doøng. Nhöng neáu Phuùc coù Vaên tinh thì Meänh, Thaân, Quan cuõng phaûi coù vaên tinh. Baèng khoâng thì coù nghóa nhö anh em, doøng hoï coù aên hoïc, coøn minh thì doát hôn. Vì vaên laø caùc sao coù giaù ttrò trong hieän kieäp, do ñoù caàn phaûi ñoùng ôû caùc cung chæ hieän kieáp nhö Meänh, Thaân, Quan hay Taøi. Neáu ñoùng ôû cung phuùc thì söï hoïc vaán coù veû nhö ôû tieàn kieáp, khoâng maáy coù giaù trò hieän taïi. Leõ dó nhieân, khi vaên tinh toïa thuû ôû nhöõng cung khaùc nhö Noâ, Phu, Theâ, Baøo, Ñieàn hay Taät thì voâ duïng cho mình, hoaëc coù giaù trò hoïc vaán khi vaän haïn loït vaøo nhöõng cung ñoù. Maët khaùc, vaên tinh phaûi ñi keøm vôùi nhöõng sao quyù caùch thì caùi hoïc môùi coù choã duïng, cuï theå laø hoïc maø ñöôïc ra laøm quan, coù ngheà vöõng chaõi. Neáu chæ coù vaên minh thuaàn tuùy quaàn tuï thì ñieàu ñoù coù theå coù nghóa nhö moät ngöôøi uyeân baùc, hoïc gioûi, hoïc töø chöông (connaissances livresques), khoâng maáy thöïc teá, ñaéc duïng ôû hoïc ñöôøng hôn laø ôû ngoaøi ñôøi. Tuøy theo vò trí cuûa vaên tinh, phaûi xeùt ñeán nguõ haønh. Neáu coù nhieàu töông sinh nguõ haønh giöõa vaên tinh vôùi cung toïa thuû vaø vôùi haønh cuûa baûn Meänh thì hoïc vaán caøng deã daøng, caøng cao. Ngöôïc laïi, neáu bò ñoái khaéc thì hoïc vaán cöïc nhoïc hôn, coù theå thaáp hôn. Maët khaùc, coøn phaûi löu taâm ñeán nguõ haønh cuûa vaên tinh vôùi nguõ haønh cuûa nhöõng sao caûn trôû khoa baûng. Neáu gaëp söï ñoái khaéc quyeát lieät thì söï caûn trôû seõ maïnh theâm. Vaán ñeà löôïng giaù khoa baûng tuøy thuoäc nhieàu haøm soá, caàn ñöôïc caân nhaéc tinh vi môùi thaáu ñaùo caùc uaån khuùc. HHH Chöông möôøi Caùch qui Nhöõng sao laøm quan H Quan nieäm Quí trong khoa Töû – Vi TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc H Caùch laøm lieân quan qua caùc cung H Caùch laøm quan qua caùc sao 189 ã Caùc sao quyeàn quí ã Caùc sao taøi naêng ã Caùc sao hoïc vaán ã Caùc sao phuøng thôøi ã Caùc sao ñaéc nhaân taâm ã Caùc sao taøi loäc H Saùt, hung tinh trong quan caùch H Tuaàn, Trieät ôû cung Quan H Caù ngaønh chuyeân moân trong quan caùch A.- QUAN NIEÄM QUÍ TRONG KHOA TÖÛ- VI Trong xaõ hoäi Trung Hoa, Phuù , Quí laø hai tieâu chuaån thaønh coâng cuûa nam giôùi. Phaøm laøm trai hieån ñaït phaûi coù danh, coù tieàn, coù ñòa vò xaõ hoäi. Giöõa Phuù vaø Quí, ngöôøi xöa troïng quí nhieàu hôn. Ñieåm naøy baét nguoàn töø nhieàu nguyeân nhaân. Tröôùc heát, xaõ hoäi Trung Hoa theo cheá ñoä quaân chuû, phong kieán. Cheá ñoä naøy ñaõ taïo ra moät giai caáp quan laïi ñoâng ñaûo, coù quyeàn haønh, coù theá löïc, raát haáp daãn cho nhöõng ai muoán tieán thaân. Maët khaùc, caùi goác trieát hoïc vaø ñaïo hoïc cuûa neàn quaân chuû laø nho giaùo, vì nho giaùo ñeà cao nghóa vuï toân troïng quaân (troïng vua). Nho giaùo cuõng ñeà cao ngheà laøm quan, ñöôïc xem nhö moät thieân chöùc, moät söù maïng cao caû cuûa keõ só. KhoångTöû, Maïnh Töû vaø nhieàu nho gia ñôøi sau ñieàu coi troïng quan chöùc laø phöông tieän ñeå haønh ñaïo, ñeå laøm cho xaõ hoäi coù traät töï, laøm cho nöôùc thònh, daân cöôøng. Chính khoång töû laø ngöôøi daán thaân caàu quan,vaù sau thôøi gian chu du, trôû veà laøng ñeå daïy hoïc troø laøm quan, tham gia chính trò vaø haønh chaùnh. Neàn giaùo duïc cuûa Ngaøi laø giaùo duïc chính trò. Sau naøy, Maïnh Töû cuõng tieäp tuïc coâng trình ñoù. Caû hai cuøng coù vieát saùch ñeå quaûng baù sôû hoïc vaø hoaøi baõo cuûa mình. Uy tín vaø aûnh höôûng cuûa Khoång Töû heát söùc roäng lôùn, khoâng nhöõng trong caùc vöông trieàu maø coøn trong daân chuùng nöõa. Vöông trieàu thì coå voõ nho giaùo ñeå ung ñuùc nghóa vuï trung quaân vaø duøng khoa cöû nho hoïc ñeå tieãn quan laïi. Coøn daân chuùng moân ñeä cuûa Ngaøi raát ñoâng, chaúng nhöõng chia seû quan nieäm cuûa Ngaøi, maø coøn noi theo haønh ñoäng daán thaân tham chính cuûa Ngaøi nöõa. Vì vaäy, giai caáp quan laïi, só phu ngaøy caøng baønh tröôùng. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 190 Ñieàu quan troïng laø söï baønh tröôùng cuûa moät heä thoáng giaù tri môùi, laáy hoïc vaán, khoa baûng laøm goác ñeå tieán tôùi quan tröôøng. Ñeå mong ñöôïc laøm quan, ai ai cuõng caàu hoïc. Töø choã troïng quan tröôøng vaø khoa baûng, ngöôøi ta troïng caû oâng thaày vaø keû só. Thaày ñöôïc nho giaùo xeáp sau vua. Coøn só thöôøng ñöùng ñaàu caùc giai caáp trong xaõ hoäi. OÂng quan, oâng thaày vaø keû só raát ñöôïc toân vinh. Nhöõng baät phuù thöông, vì thieáu khoa baûng ñeå ñaéc quan, thöôøng boû tieàn ra taïo phaåm haøm : ñoù laø tröôøng hôïp cuûa Laõ Baát Vi, keû phuù ñaéc quí nhôø boû tieàn ra xaây döïng Taàn Thuûy Hoaøng. Khoa Töû – Vi ñaõ tieäp nhaän heát nhöõng quan nieäm vaên hoaù vaø nhaân sinh cuûa thôøi ñoù. Laù soá Töû – Vi daønh rieâng cung Quan Loäc ñeå tìm hieåu coâng danh cuûa ngöôøi ñôøi. Khoa Töû – Vi cuõng hieåu danh töø Quan Loäc theo nghóa laøm quan. Chöõ quan trong Töû – Vi tröôùc tieân chæ ngheà chính trò, ngheà haønh chaùnh. Chæ maõi veà sau naøy, chöõ quan môùi ñöôïc ngöôøi ta hieåu roäng laø ngheà nghieäp noùi chung chôù trong khaùi nieäm nguyeân thuûy, ngheà thöông maïi, kyõ ngheä, noâng nghieäp hay ngheà töï do (y, lyù soá) khoâng thuoäc quan tröôøng. Theo yù nieäm ñoù, chöông naøy ñeà caäp ñeán quí caùch, hieåu theo nghóa quan caùch. Nhöõng sao quí caùch trình baøy döôùi ñaâychæ ñòa vò xaõ hoäi, chöùc quyeàn, töôùc phaåm cuûa nhöõng vieân chöùc coâng quyeàn, trong caùc ngaønh haønh phaùp, luaät phaùp,tö phaùp. Quyeån saùch naùy seõ daønh moät chöông rieâng cho nhöõng ngheà nghieäp khaùc. Leõ dò nhieân, quan caùch noùi döôùi ñaây lieân quan ñeán nam soá nhieàu hôn nöõ soávì lyù do giaûn dò laø, thôøi xöa, haàu nhö chæ coù phaùi nam môùi coù coâng danh, söï nghieäp. Phaùi nöõ chæ thuû vai noäi trôï maø thoâi. Nhaøy nay, quan nieäm naøy khoâng coøn ñuùng laém ñoái vôùi vaøi phuï nöõ coù khoa baûng vaø chöùc nghieäp. Vì vaäy, xem soá nhöõng baø coù chöùc phaän, taát phaûi köu taâm ñeán cung Quan. B.- CAÙCH LAØM QUAN QUA CAÙC CUNG Quan caùch trong soá Töû – Vi raát phong phuù, theå hieän qua nhieàu cung vaù qua raát nhieàu sao. Coù ñeán taùm cung lieân quan ñeán quí caùch : Quan, Phuùc, Meänh, Thaân, Di, Taøi, Phu Theâ, Noâ. Duy chæ coù cung Quan laø coù yù nghóa tröïc tieáp nhaát. 1.- Cung Quan Trong cung naøy coù nhöõng chi tieát veà : - caùch laøm quan, cuï theå nhö quan vaên hay quan voõ - caáp laøm quan, cuï theå nhö phaåm traät cao, thaäp. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 191 Ñaëc tính cuûa quan tröôøng, cuï theå nhö ñaéc quan sôùm hay chaäm, coù thöïc quyeàn hay hö quyeàn v.v… Thaønh tích trong quan tröôøng, cuï theå nhö khaû naêng haønh nhieäm, söï tin caån, söï haäu thuaãn trong quan tröôøng, söï naâng ñôõ cuûa thöôïng caáp, söï phoø taù cuûa thuoäc haï, uy tín trong daân chuùnmg, söï ñaéc thôøi hay khoâng ñaéc thôøi, tö caùhc cuûa ngöôøi laøm quan v.v… - Boång loäc kieám ñöôïc, giaøu hay ngheøo, löông boång, nhaø cöûa, tieän nghi. - Nhöõng thaêng traàm, nhöõng bieán coá trong coâng danh, nhöõng beänh hoïa vì ngheà nghieäp. Maët duø khoâng chöùa heát caùc ñieàu ñoù, song cung Quan bao giôø cuõng quan troïng, caàn phaûi tham khaûo tröôùc tieân ñeå tìm nhöõng neùt quyeát ñònh vaø noåi baät. Sau ñoù, ngöôøi xem soá phaûi tìm nôi cung khaùc nhöõng ñieåm boå tuùc. Caàn löu yù laø coù raát nhieàu ngöôøi khoâng laøm quan maø vaãn coù quan caùch ñöôïc keå. Gaëp tröôøng hôïp naøy, phaûi tính theo ngheà tö vaø hieåu cung quan theo nghóa ngheà nghieäp noùi chung. 2.- Cung Phuùc Vì chi phoái caû cung Quan cho neân cung phuùc coù theâm yù nghóa quan loäc. Ñieàu naøy caøng ñuùng vôùi nam soá. Moät cung Phuùc toát coù theå quaân bình ít nhieàu caùi xaáu nôi cung Quan. Ñaëc bieät, neáu cung Phuùc coù nhieàu quan caùch thì caøng lôïi cho coâng danh. Neáu cung Phuùc xaáu, caùi xaáu ñoù khoâng baét buoâc chæ xaáu cho quan loäc, maø coù theå xaáu caû nhöõng laõnh vöïc khaùc, chæ khi naøo hai cung ñeàu xaáu ñaäp maïnh vaøo quan loäc nhieàu hôn. Duø sao, cung Phuùc cuõng chæ coù taùc duïng gia giaûm nhieàu hôn laø quyeát ñònh. Quyeát ñònh laø ôû cung Quan. 3.- Cung Meänh, Cung Thaân Vì chieáu cung Quan, neân cung Meänh coøn aûnh höôûng tröïc tieáp hôn laø cung Phuùc. Cung Thaân coøn quan troïng hôn nöõa vì Thaân laø thôøi kyø laäp coâng danh. Chính vaøo thôøi kyø naøy, söï nghieäp caù nhaân môùi roõ raøng hôn : con ngöôøi coù moät ngheà töông ñoái vöõng chaõi vaø seõ soáng vôùi ngheà ñoù laâu daøi. Thaân laø cung Quan thöù hai. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 192 Trong tröôøng hôïp Thaân ñoùng ôû cung Quan thì nhaát ñònh yù nghóa quan loäc cuûa Thaân caøng maïnh meõ hôn nöõa : quan tröôøng luùc baáy giôø seõ laø yeáu toá quyeát ñònh chung cuoäc con ngöôøi, con ngöôøi theo ñuoåi nghieäp quan cho ñeán luùc cheát. Neáu Thaân ñoùng ôû cung khaùc, saéc thaùi cuûa quan loäc cuõng tuøy theo ñoù maø bieán ñoåi. Ví duï nhö Thaân dö thì laøm vieäc löu ñoäng hoaëc coâng vieäc thay ñoåi thöôøng, coù theå soáng tha phöông : neáu Thaân cö Taøi thì ñöông soá haønh ngheà coù lieân quan ñeán taøi chính, kinh teá, neáu Thaân cö Theâ thì aûnh cuûa vôï trong quan tröôøng cuï theå hôn, ñöông soá coù theå nhôø vaû beân vôï ñeå tieán thaân hoaëc caû hai vôï choàng coù chung moät ngheà … 4.- Cung Taøi Cung Taøi, veà maët quan loäc coù nghóa laø sinh keá trong quan tröôøng, moâ taû caùch phuù trong quí caùch töùc laø möùc ñoä giaøu ngheøo khi laøm quan. Neáu ñöông soá chæ laøm quan maø thoâi thì qua cung Taøi coù theå ñoaùn ñöôïc lôïi loäc cuûa quan tröôøng mang laïi. Cung Taøi xaáu coù nghóa laø laøm quan maø khoâng giaøu. Cung Taøi toát coù nghóa laø coù boång loäc cao, hoaëc naém giöõ chöùc vuï taøi chính, kinh teá cuûa nhaø nöôùc, hoaëc bieát lôïi duïng quan chöùc ñeå taïo ra tieàn. Nhö vaäy, nhôø cung Taøi, coù theå bieát ñöôïc ngaønh laøm quan, sinh keá trong thôøi gian haønh nhieäm, hung hoïa, khaû höõu lieân quan ñeán tieàn baïc vaø coù heä luî ñeán quan tröôøng. 5.- Cung Di Thôøi theá, hoaøn caûnh coù tieáng doäi lôùn ñoái vôùi quan tröôøng. Moät ngöôøi coù naêng taøi, ñaïo ñöùc maø khoâng gaëp thôøi vaän toát thì taøi naêng ñoù deã mai moät hoaëc chaäm phaùt ñöông soá deã trôû thaønh ngöôøi baát ñaéc chí. Cung Di chæ ngoaïi caûnh, thôøi vaän cuûa quan loäc. Maëc daàu cung Di khoâng chieáu vaøo cung quan, cuõnng khoâng giaùp cung quan, nhöng söï chi phoái cuûa cung Thieân Di raát lôùn. Moät cung Di toát laøm taêng tieán quan loäc, mang laïi cô hoäi phaùt trieån taøi naêng nhöõng may maén ñaëc bieät cuûa söï ñaéc thôøi. 6.- Cung Phu Theâ Cung naøy tröïc chieáu vaøo cung Quan neân yù nghóa Quan loäc raát roõ vaø raát maïnh. Cung Phu Theâ noùi leân vai troø cuûa ngöôøi phoái ngaãutrong söï nghieäp, ngheà nghieäp rieâng cuûa ngöôøi phoái ngaãu, coù khi laø ngheà nghieäp thöù hai cuûa moãi ngöôøi. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 193 Nhöõng quí tinh toïa thuû ôû cung phu theâ coù nghóa laø ngöôøi phoái ngaãu hoaëc coù ngheà nghieäp rieânghoaëc ñoùng goùp vaøo söï nghieäp cuûa ngöôøi baïn traêm naêm : ñoù laø soá vöôïng phu, vöôïng theâ. Neáu nam soá coù Thaân cö Theâ thì yù nghóa quan loäc cuûa cung Theâ caøng cuï theå : cung Quan vaø cung Theâ haàu nhö ñoàng hoaù vôùi nhau moät caùch khaéng khít, coù nghóa laø caû vôï choàng coäng löïc vun boài cho söï nghieäp chung. 7.- Cung noâ Cung noâ chæ toâi tôù, baïn beø, ñoàng nghieäp, ngöôøi döôùi quyeàn, noùi chung laø yeáu toá nhaân söï trong quan tröôøng, söï trôï giuùp cuûa baïn beø, thuoäc caáp trong coâng danh söï nghieäp. Cung noâ toát thì chöùc vuï quan troïng, ngöôøi giuùp vieäc ñoâng vaø coù khaû naêng. Coù ngöôøi cho raèng cung noâ toát thì coù nghóa ñöông soá laøm coâng cho baïn beø. Nhöng yù nghóa naøy chæ ñuùng khi cung Meänh vaø quan ñeàu xaáu, khieán cho ñöông soá phaûi nhôø vaû vaøo baïn beø ñeå tieán thaân. Neáu hai cung naøy toát, nhaát ñònh phaûi ñoaùn raènng ñöông soá coù ít nhieàu vieân chöùc coäng söï ñaéc löïc, nhieàu thuoäc quyeàn döôùi tröôùng. Ñoù laø tröôøng hôïp só quan caàm quaân, thaày giaùo coù nhieàu hoïc troø gioûi, chuû nhaân coù nhieàu coâng nhaân phuïc vuï. C.- CAÙCH LAØM QUAN QUA CAÙC SAO Chính tinh naøo ñaéc ñòa ôû cung Quan ñeàu coù quí caùch, hoaëc veà vaên hoaëc veà voõ. Nhöng rieâng coù moät soá sao coù yù nghóa quan loäc noåi baät hôn nhöõng sao khaùc. Ñoù laø nhöõng quyeàn tinh, quí tinh, ñoùng ôû Quan hay Meänh, Thaân, Di, Taøi. 1.- Chính tinh coù nghóa quan loäc tröïc tieáp - Töû – Vi Töû – Vi ñaéc ñòa ôû cung Quan bao giôø cuõng coù nghóa quyeàn quí. Voán laø ñeá tinh, Töû – Vi laø ñeá tinh quan troïng baät nhaát, chæ söï hieån ñaït coâng danh trong caùc ngaønh vaên voõ hay kieâm nhíp caû vaên laãn voõ. Ñaéc ñòa ôû Quan, Töû – Vi chæ ngöôøi coù dòp chæ huy, ñieàu khieån, giöõ vöõng nhöõng chöùc vuï quan troïng trong coâng quyeàn, coù nhieàu thuoäc haï cao caáp, coù taøilaõnh ñaïo, coù baûn lónh cheá phuïc ngöôøi khaùc. Ngoâi thöù quan loäc cao thaáp tuøy thuoäc vò trí mieáu vöôïng hay ñaéc ñòa : caùch ñaéc ñòa thì ngaïch traät TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 194 caøng cao. Trong tröôøng hôïp naøy, Töû – Vi chæ coâng chöùc hay quaân nhaân cao caáp, coâng chöùc thì haïng A, quaân nhaân thì caáp taù, caáp töôùng. Neáu Töû – Vi ñöôïc nhieàu quyeàn tinh, duõng tinh ñi keøm thì chöùc quyeàn caøng lôùn, coù nhieàu thuoäc haï ñoâng ñaûo trôï löïc, nhö moät oâng vua coù löông thaàn, haûo töôùng : ngöôøi xöa goïi ñaây laø caùch quaân thaàn khaùnh hoäi. Caùch naøy öùng vôùi nhöõng vieân chöùc ñieàu khieån chính trò, caàm ñaàu haønh chaùnh ôû trung öông hay ôû ñòa phöông, hoaëc caùc quaân nhaân caàm quaân, caàm quyeàn. Caøng coù nhieàu trôï tính, uy quyeàn caøng hieån haùch : quan vaên thì phaûi coù vaên tinh, quan voõ thì phaûi coù voõ tinh. Neáu thieáu trôï tinh, Töû – Vi chæ loaïi vieân chöùc hay só quan cao caáp laøm vieäc tham möu, phuïc vuï trong ngaønh chuyeân moân, ít coù dòp caàm quyeàn, caàm quaân, hoaëc neáu coù, thì chæ ñieàu khieån moät soá thuoäc haï giôùi haïn vaø thôøi gian chæ huy khoâng laâu. Ñaây coù theå laø haïng möu só, chuyeân vieân, ñoùng vai troø tham vaán, goùp phaàn cho vieäc quyeát ñònh coâng vuï. Coù ngöôøi cho raèng Töû – Vi chæ maïnh yeáu neáu coù Taû Phuû, Höõu Baät ñi keøm, gioáng nhö vua coù “tieàn hoâ haäu uûng”. Quan ñieåm naøy coù hôi ñeà cao Taû, Höõu, chôù kyø thaät nhöõng phoø tinh khaùc cuûng taêng theâm uy löïc cho Töû – Vi khoâng keùm gì (ví duï nhö Binh, Hình, Töôùng, AÁn, Maõ, Thieân Quan, Thieân Phuùc …). - Thaùi döông Maët daàu Thaùi Döông chuû veà quan loäc, nhöng yù nghóa naøy chæ roõ reät, khi Thaùi Döông saùng suûa, ñaéc ñòa, mieáu ñòa hay vöôïng ñòa ôû cung Quan. Sao naøy phuø trôï cho phaùi nam nhieàu hôn phaùi nöõ, vì trong ña soá tröôøng hôïp, phuï nöõ ít coù chöùc vuï quan troïng trong coâng quyeàn. Nam soá coù Thaùi Döông saùng suûaû¬ quan loäc ñeàu quí hieån, cuï theå laø coù phaåm traät cao , coù chöùc vuï lôùn, thaønh coâng trong söï nghieäp, nhôø söï thoâng minh, taøi naêng vaø ñaïo ñöùc cuûa mình. Leõ dó nhieân, muoán coù thöïc quyeàn, Thaùi Döông phaûi trôï tinh ñi keøm, baèng khoâng thì chæ dieãn ñaït trong ngaønh chuyeân moân, trong caùc chöùc vuï tham möu, coá vaán phuï taù. Thoâng thöôøng, Thaùi Döông chæ ngaønh vaên hôn laø ngaønh voõ, chæ vieân chöùc chính trò, haønh chaùnh hôn laø quaân nhaân. Tuy nhieân, thöïc teá cho thaáy coù nhieàu bieät leä : coù tröôøng hôïp Thaùi Döông chæ voõ nghieäp, nhaát laø trong thôøi buoåi chieán tranh, söï phaân bieät vaên voõ khoâng maáy khi roõ reät, coù theå laø quaân nhaân maø laøm vieäc vaên, coù theå laø daân chính maø laøm vieäc voõ, hay baùn vaên baùn voõ. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 195 Coù ngöôøi ñi xa hôn, muoán phaân bieät quan caùch cuûa Töû – Vi vaø cuûa Thaùi Döông ñeå tìm söï hôn keùm giöõa hai sao. Vì vaäy, coù quan nieäm cho raèng Töû – Vi vì laø ñeá tinh neân quan chöùc phaûi cao hôn Thaùi Döông. Hoï cho raèng Töû – Vi laõnh ñaïo toaøn dieän, coøn Thaùi Döông chæ xuaát saéc trong moät laõnh vöïc. Coù quan nieäm khaùc cho raèng Töû – Vi chæ caû quí, phuù, phuùc, cho neân hieäu löïc veà maët quan loäc khoâng baèng Thaùi Döông chæ rieâng veà Quan loäc. Thaät ra, vaán ñeà raát khoù giaûi cho thoûa ñaùng, vì trong thöïc teá, Töû – Vi hay Thaùi Döông khoâng ñöùng rieâng moät mình. Moãi sao ñeàu coù trôï tinh ñi keøm. Tuøy theo soá löông vaø vò trí trôï tinh, phaåm traät cuûa quan loäc seõ cao hay thaáp. Khoâng bao giôø coù hai laù soá gioáng nhau veà soá löôïng vaø vò trí trôï tinh ñeå laøm caên baûn so saùnh roõ reät. Maët khaùc, quan chöùc cao thaáp coøn leä thuoäc phuùc ñöùc. Veà maët naøy,haún söï cheânh leäch caøng noåi baät, söï so saùnh caønh khoù khaên vaø thieáu caên baûn ñoàng nhaát. - Lieâm Trinh Sao naøy ñaéc ñòa trôû leân chuï veà quan loäc, gioáng nhö Thaùi Döông, cho neân toïa chuû ôû quan loäc raát hôïp vò. Lieâm trinh chuû yeáu chæ voõ nghieäp, nhöng cuõng coù khi kieâm nhíp caû chính trò, neáu ñoùng ôû hai cung Daàn, Thaân. Ñaây laø ngöôøi laøm vieäc baùn vaên baùn voõ. Ñi vôùi sao töû chæ voõ nghieäp. Caùi hay cuûa Lieâm veà quan loäc baét nguoàn tröôùc heát töø khaû naêng toaøn dieän ñoù. Trong caû hai ngaønh ñeàu saùng choùi, hieån ñaït trong thôøi chieán laãn thôøi bình, nhôø ôû taøi thao löôïc, khaû naêng thích öùng vôùi nhieàu hoaøn caûnh. Ngoaøi ra, Lieâm Trinh ñaéc ñòa ôû Daàn, Thaân coøn ban cho sao naøy nhuõng ñieàu toát ñeïp ñeå thaønh coâng : ñoù laø söï lieâm khieát , thaúng thaén, möïc thöôùc. Vieân chöùc hay quaân nhaân coù liaâm ôû quan loäc taïi Daàn , Thaân raát trong saïch, coù ñaïo ñöùc, khoâng chòu laøm ñieàu traùi pheùp, traùi löông taâm chöùc nghieäp. Ñaïo ñöùc vaø taøi naêng toaøn dieän keû treân khieán cho Lieâm Trinh ñaéc duïng trong moïi thôøi ñaïi, loaïn cuõng nhö trò. Ñoù laø nhöõng ngöôøi toái caàn cho coâng vuï. Nhöõng ñaëc ñieåm naøy khieán cho Lieâm Trinh gaàn nhö ñoàng nghóa vôùi Thaùi Döông. Nhöng caû hai sao naøy coù leõ keùm hôn Töû – Vi ñaéc ñòa trong laõnh vöïc quyeàn bieán. Ngöôøi coù Töû – Vi saùng suûa ôû Quan, daùm laøm nhöõng ñieàu baát nghóa tuøy ñoøi hoûi cuûa thôøi theá. Traùi laïi, Lieâm vaø Döông thì caâu neä nguyeân taéc vaø ñaïo lyù, thaúng thaén, möc thöôùc coù kyõ luaät, cho neân bò ñoùng khung trong trong nhöõng raøng buoäc cuûa luaät leä, cuûa löông taâm. Töû – Viñoái phoù theo thôøi theá, Lieâm vaø Nhaät phaûn öùng theo khuoân saùo cuûa theå leä vaø ñaïo nghóa. Trong yù nghóa naøy, Lieâm, Döông keùm taùc duïng hôn Töû – Vi. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 196 Neáu Lieâm Trinh maø ñi vôùi Thieân Töôùng chæ söï chính tröïc caøng noåi baät. Vieân chöùc coù Lieâm Trinh duøng phaùp trò ñeå chi phoái thôøi theá vaø tö chi phoái laáy mình, ít chòu ra ngoaøi khuoân thöôùc, coi ñoù nhö moät ñieàu kieän cuûa traät töï xaõ hoäi. Töû – Vi ñoâi khi baïo vaø lieàu hôn, maïo hieåm hôn. Neáu coù caû ba sao treân hoäi chieáu thì caù nhaân dung hoaø ñöôïc caùc khuyeát ñieåm cuûa moãi sao, töø ñoù ñaéc duïng trong nhieàu hoaøn caûnh. Tuøy theo sao ñoù ñoùng ôû Quan, xu höôùng cuûa sao ñoù noåi baät hôn. Lieâm Trinh haõm ñòa ôû Quan baùo hieäu chöùc vuï nhoû, thaáp, thöôøng gaëp chung söï trong coâng vuï, ñaëc bieät laø hình thuø. - Thieân Töôùng Sao naøy laø quyeàn tinh, duõng tinh, thích hôïp vôùi ngaønh voõ. Caøng ñaéc ñòa, coâng danh caøng saùng choùi. Thieân töôùng laø ngöoøi ñaûm ñang, thaùo vaùt, coù chí khí lôùn, nhaát laø coù yù thöùc coâng baèng, bình ñaúng raát cao, coù hoaøi baõo mang traät töï cho xaõ hoäi. Theo nguyeân nghóa, Thieân Töôùng laø vò töôùng cuûa trôøi ñöôïc phaùi laøm coâng vieäc cöùu ñoä, deïp loaïn, mang laïi bình trò cho thieân haï. Cho neân quyeàn löïc cuûa Thieân Töôùng ñaéc ñòa raát hieån haùch, khaû naêng cuõng thao löôïc, raát gioûi chaáp haønh meänh leänh, cheá phuïc cöôøng ñoà. Veà maët coâng vuï, Thieân Töôùng laø löông thaàn,haûo töôùng ñöôïc tín nhieäm, troïng duïng, coù quyeàn uy laïi ñoân haäu vaø kyõ luaät. Vì theá, Thieân Töôùng ñi keøm vôùi Töû – Vi raát ñaéc caùch cung Quan. Ñoù laø ngöôøi vöøa coù taøi laõnh ñaïo vöøa coù taøi thöøa haønh, daùm laøm, daùm quyeát, coù khí phaùch hôn ngöôøi, coù hoaøi baõo cao xa. Nhöng caëp sao naøy noùi leân tính töï phuï vaø khuynh höôùng aù quyeàn. Hai ñaëc ñieåm naøy baét nguoàn töø Töû – Vi maø coù, chôù rieâng sao Thieân Töôùng thì kyõ luaät vaø tuaân phuïc. Töû Töôùng ñoàng cung coù taøi vaø coù tham voïng laõnh ñaïo chæ huy. Neáu Thieân Töôùng ñöôïc Töôùng Quaân xung chieáu hay ngöôïc laïi thì raát hieån ñaït trong voõ nghieäp (caùch xuaát töôùng, nhaäp töôùng). - Thaát Saùt Saùt laø sao quyeàn, sao duõng, hôïp vôùi caùch laøm quan voõ. Ngöôøi coù Thaát Saùt ôû Quan laø quaân nhaân. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 197 Vì ñaëc tính coá höõu cuûa Thaát Saùt laø can ñaûm, noùng naûy, uy duõng, saùt phaït cho neân Thaát Saùt thích hôïp vôùi loaïi quaân nhaân caàm binh xuaát traän, ñi tieân phong, ngheânh ñòch ôû vuøng hoûa tuyeán. Voán tích cöïc vaø hieáu ñoäng, ñaët tính chieán thuaät cuûa Saùt laø taán coâng ôû tieàn tuyeán, cho neân sao naøy khoâng thích hôïp vôùi traùch nhieäm phoøng thuû ôû haäu phöông. Ñôn vò phuïc vuï toái haûo cuûa sao naøy laø binh chuûng duø, thuûy quaân luïc chieán hay boä binh chieán ñaáu, thieát giaùp vôùi loái ñaùnh oà aït traøn ngaäp baèng hoûa löïcñeå taùi laäp chuû quyeàn trong moät thôøi gian ngaén. Quaân nhaân naùo coù ñöùc tính cuûa Thaát Saùt seõ khoâng thích hôïp vôùi chieán tranh du kích, ñaùnh nhoû, ñaùnh tieâu hao, ñaùnh tröôøng kyø. Leõ dó nhieân, Saùt khoâng ñaéc duïng trong ngaønh tham möu, nhaát laø ngaønh chính trò, haønh chaùnh. Ñi lieàn vôùi nhieàu trôï tinh toát, yù nghóa quyeàn duõng caøng roõ reät hôn. Ñoù laø loaïi só quancoù binh lính döôùi tröôùng, coù khaû naêng taùc chieán cao, laäp ñöôïc nhieàu chieán coâng treân traän ñòa. Ñieån hình nhaát laø boä sao Thaát Saùt- Phaù Quyeàn. - Thieân Phuû Phuû laø quyeàn tinh, chæ caùch laøm quan vaên. Ñoàng thôøi, Phuû cuõng laø taøi tinh neân ngheà laøm quan lieân heä ñeán taøi chaùnh. Vieân chöùc coù Phuû ñoùng ôû Quan coù theå laøm ngaân haøng, thueá vu,ï ngaân khoá, tín duïng hoaëc nhöõng coâng vieäc coù dính líu ñeán ngaân saùch, coù traùch nhieäm chi tieâu, phaùt laïc tieàn baïc, kieåm soaùt coâng ngaân. Neáu phuû vaø mieáu vöôïng ñòa, chöùc vuï taøi chaùnh seõ cao hôn tröôøng hôïp phuû ñaéc ñòa. Neáu coù theâm phuï tinh toát, nhaát laø trôï tinh vaø taøi tinh, döông soá coù theå laø ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan taøi chính. Baèng khoâng, seõ coù nghóa laø tieàn baïc, giaøu coù hôn caùc ñoànng nghieäp khaùc. 2.- Nhöõng chính tinh coù nghóa quan loäc giaùn tieáp Sôû dó goïi laø quan loäc giaùn tieáp vì nhöõng sao keå döôùi ñaây khoâng phaûi laø quí tinh, quyeàn tinh hay duõng tinh cho neân caùch laøm quan khoâng ñöôïc roõ raøng. Tuy nhieân, ví chính tinh naøo ñaéc ñòa cuõng coù ít nhieàu yù nghóa quan töôùc neân cuõng caàn lieät keâ ñeå bieát roõ. - Vuõ Khuùc Vuõ laø sao taøi ñuùng nghóa. Nhöng neáu mieáu ñòa ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi vöôïng ñòa ôû Daàn Thaân Tî Ngoï, ñaéc ñòa ôû Maõo Daäu thì cuõng ñaéc quí caùch. Trong tröôøng hôïp naøy, Vuõ chæ voõ nghieäp, cao hay TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 198 thaáp tuøy theá mieáu vöôïng hay ñaéc ñòa. Ñaët bieät neáu Vuõ ñi cuøng vôùi caùc sao voõ nhö Töôùng, Saùt, Phaù, Tham thì binh nghieäp roõ raøng hôn. Ñi vôùi vaên khuùc thì coù taøi caû veà vaên laãn voõ. Trong caùc tröôøng hôïp ñaéc ñòa, Vuõ laø ngöôøi coù chí lôùn, coù taøi thao löôïc, tính toaùn gioûi, daùm möu ñaïi söï, laïi can ñaûm, quaû caûm. Vuõ Khuùc coù binh caùch cuûa moät chieán löôïc gia, ñònmh truø quyeát saùch nhieàu hôn laø xoâng pha traän maïc. Ñaây laø ngoâi sao tham möu, ñaùnh giaëc baèng möu löôïc nhieàu hôn laø binh ñao hoûa löïc. Cho neân, quaân nhaâncoù Vuõ Khuùc ôû Quan seõ ñaéc duïng trong ngaønh tham möu hôn laø taùc chieán. Veà ñieåm naøy, Vuõ ñoái choïi vôùi Thaát Saùt vaø Thieân Töôùng, voán laø hai sao voõcaùch xung phong, saù phaït,ñieàu binh, thi haønh keá hoaïch. Neáu Vuõ ñi cuøng vôùi Töôùng hay Saùt thì só quan ñoù kieâm caû tham möu laãn taùc chieán, vöøa coù duõng vöøa coù möu. Neáu haõm ñòa, naêng taøi cuûa Vuõ Khuùc bò Phai môø, hoaëc keùm coûi, hoaëc khoâng coù choã duïng, hoaëc thaát baïi. Trong tröôøng hôïp ñôn thuû, hoaëc ñoàng cung vôùi Phuû,Vuõ Khuùc laøm quan vaên, coi veà ngaønh kinh teá raát ñaéc duïng. Ñoù laø ngöôøi coù taøi kinh doanh mang lôïi loäc cho quoác gia, vaän duïng tieàn baïc gioûi, bieát baét maïch vaø khai thaùc cô hoäi. Giöõa Vuõ vaø Phuû, coù leõ Phuû chæ ngaønh taøi chính (vì Phuû laø kho cuûa trôøi) Vuõ chæ ngaønh kinh teá. Nhöng , söï phaân bieät khoâng maáy gì laøm roõ reät laém. Neáu caû hai ñoàng cung thì ñöông soá coù taøi veà caû hai laõnh vöïc. Trong baát cöù tröôøng hôïp ñaéc ñòa naøo, Vuõ cuõng laø ngöôøi coù tieàn baïc dö daõ. Tham Lang Ñaây laø moät trong nhöõng sao voõ caùch. Tröø phi mieáu ñòa ôû Thìn Tuaát thì hieån ñaït, coøn ôû caùc vò trí khaùc, Tham Lang taàm thöôøng, coù theå noùi laø baát taøi, haùm lôïi. Ngay trong tröôøng hôïp ñaéc duïng, só quan coù Tham Lang ôû Quan coù nhieàu neát xaáu, töø tính hieáu thaéng, töï phuï cho ñeán tính hình thöùc, ham vui, beâ treã, nhaát laø loøng tham döôøi nhieàu khía caïnh (tieàn baïc, töûu saéc). Ñaây laø quaân nhaân coù nhieàu nhöôïc ñieåm. Duy neáu Tham mieáu ñòa d9i vôùi Linh hay Hoûa mieáu ñòa thì laïi raát hay cho voõ nghieäp. - Phaù Quaân Phaù Quaân laø voõ tinh, moät yeáu toá laøm quan voõ. Quan coø Phaù mieáu vöôïng vaø ñaéc ñòa thì can ñaûm, hoaït ñoäng, nhöng hieáu thaéng, töï kieâu, möu cô, gian traù vaø nhaát laø baát nhaân.nhöõng ñöùc tính naøy caàn cho quan voõ, nhönng cuõng laøm cho quan caùch trôû thaønh baù ñaïo, laøm cho ñôøi ngöôøi deã gaëp hung söï, tai hoïa. Maët khaùc, baûn chaát cuûa Phaù Quaân ôû Quan laø khoâng ñöôïc trung tín, hay laán löôùt ngöôøi treân. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 199 Coù theå noùi Phaù vaø Tham laø hai sao teä nhaát trong voõ caùch Saùt Phaù Lieâm Tham , duø laø ñaéc ñòa. Coøn neáu mieáu vaø vöôïng ñòa thí ñôõ hôn. Trong tröôøng hôïp haõm ñòa, quan caùch cuûa Phaù Quaân raát taàm thöôøng, hay haëp tai naïn khoù thoaùt, hay haïi ngöôøi vaø bò ngöôøi haïi. - Thaùi AÂm Thaùi AÂm laø phuù tinh, chì ñieàn traïch. Neáu saùng suûa, AÂm cuõng coù quan caùch, nhöng khoâng röïc rôõ baèng Thaùi Döông. Tuy nhieân, ngöôøi tuoåi AÂm, sinh ban ñeâm, luùc thöôïng huyeàn (traêng leân) coù Thaùi AÂm saùng suûa ôû Quan thì quí caùch röïc rôõ hôn ngöôøi tuoåi Döông, sinh ban ngaøy. Neáu coù theâm trôï tinh thì caøng saùng laïng : ñoù laø tröôøng hôïp ngöôøi sôùm phaùt ñaït, toaïi yù, vöøa coù danh, vöøa coù lôïi. Neáu laø tuoåi Döông vaø sinh ban ngaøy thì coâng danh coù ít, lôïi loäc nhieàu hôn. Thaùi AÂm chæ caùch laøm quan vaên, ñaëc bieät laø nhöõng laõnh vöïc vaên chöông, giaùo duïc, ngheä thuaät. Nam soá vaø nöõ soá ñeàu cuøng gioáng tình traïng. Neáu haõm ñòa, quan caùch taàm thöôøng, chaäm phaùt, thöôøng gaëp nhöõng hoaøn caûnh khoânng toaïi yù, thieáu cô hoäi thi thoá taøi naêng. Neáu AÂm Döông ñoàng cung ôû Söûu Muøi thì coù loäc, nhöng khoâng quí hieån. Muoán ñaéc quí, phaûi coù Tuaàn, Trieät aùn ngöõ hay Hoùa kî ñoàng cung. - Thieân Ñoàng Ñoàng laø phuùc tinh chæ nghóa quan loäc neáu ñaéc ñòa trôû leân thoâng thöôøng, sao naøy chì vaên caùch, nhöng rieâng ôû Maõi thì vaên voõ kieâm toaøn. Ñoàng chæ thaät söï quí hieån neáu ôû cung Tyù, cung Daàn hay cung Thaân. Trong moïi tröôøng hôïp, Ñoàng chì loaïi vieân chöùc laøm vieäc löu ñoäng, thöôøng hay ñoåi coâng vieäc, cuï theå nhö thanh tra, ñaïi söù, lieân laïc vieân, giao lieân hoaëc gaëp hoaøn caûnh phaûi ñoåi ngheà, ñoåi choã laøm töông ñoái nhanh choùng. Ñoàng cung vôùi Nguyeät ôû Tyù, Ñoàng cuõng loãi laïc. Neáu haõm ñòa, quan caùch nhoû thaáp, thaêng giaùng thaát thöôøng vaø baát ñaéc trong ngheà nghieäp. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc - 200 Thieân Löông Thieân Löông laø caùch quan vaên. Ñaéc ñòa trôû leân, Thieân Löông laø ngöôøi coù taøi möu só, coá vaán, khuyeán caùo ñöôøng loâí, chieán löôïc, chính saùch, ñaëc bieät laø khi ñoùng ôû Thìn Tuaát (ñoàng cung vôùi Thieân Cô) hay ôû Maõo (ñoàng cung vôùi Thaùi Döông). Ôû nhöõng vò trí naøy, Löông laø ngöôøi hay tìm toøi, hieáu hoïc, coù khaû naêng nghieân cöùu vaø thieát keá caùc chöông trình lôùn nhaát, raát hôïp vôùi coâng vieäc tham möu. Neáu coù khoa baûng thì coâng danh raát saùng choùi, ñöôïc ôû caïnh chöùc quyeàn cao caáp. Neáu Löông ôû Söûu Muøi thìquan caùch taàm thöôøng. Coøn haõm ñòa ôû Tî Hôïi, chöùc vò caøng thaáp, tính tình phoùng ñaõng, hay thay ñoåi chí höôùng, öa phieâu löu, khoâng toaïi chí, phaûi boân ba löu laïc, tha phöông caàu thöïc. Tröôøng hôïp ñoàng cung vôùi Nhaät ôû Daäu, yù nghóa cuõng töông töï. - Cöï Moân Mieáu, vöôïng vaø ñaéc ñòa, sao naøy chæ quan vaên, ñaëc bieät laø chính trò gia hoaëc nhaø ngoaïi giao. Sao naøy raát thích hôïp cho quan toøa, traïng sö, giaùo sö, daân bieåu, nghò só, nhöõnng ngöôøi coù hoïc löïc uyeân baùc, naêng khieáu huøng bieän, thieân veà chính trò. Vieân chöùc coù Cöï Moân saùng suûa thöôøng coù hoaøi baõo caûi taïo xaõ hoäi, coù yù chí muoán laøm vieäc lôùn, coù xu höôùng chính trò caáp tieán, muoân thay ñoåi hoaøn caûnh chôù khoâng baûo thuû, chaáp neâ hieän traïng. Do ñoù, Cöï Moân ñaéc ñòa thöôøng laø ngöôøi baát maõn hieän taïi, nhöng laïi khoâng chòu thuùc thuû chôø thôøi, traùi laïi muoán ñoùng goùp ñeå taïo thôøi theá. Chæ khi naøo haõm ñòa, Cöï Moân môùi laø ngöôøi baát ñaéc chí, baát maõb maø baát löïc, thöôøng bò tuïng nguïc, kìm haõm khoâng hoaït ñoäng ñöôïc. Ñi chung vôùi Thieân Cô ôû Maõo, Daäu, ñi chung vôùi Thaùi Döông ôû Daàn, Thaân, thì quan chöùc cao, coù caû phuù laãn quí caùch. Neáu haõm ñòa ôû Tî thì quan caùch nhoû, ôû Hôïi cao voïng, thöôøng baát maõn, ôû Thìn Tuaát tuy coù taøi vaø coù chöùc phaän cao trong haäu vaän, nhöng thöôøng gaëp thò phi, ñoá kî, caïnh tranh, gieøm xieåm. - Thieân cô TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 201 Sao quan vaên, Thieân cô laø kyõ, kyõ thuaät, söï tinh xaûo trong ngaønh chuyeân moân, ñaëc bieät laø maùy moùc. Ngheà cuûa Cô coù theå laø kyõ sö, kyõ ngheä. Ngoaøi ra, Cô trong boä sao cô Nguyeät Ñoàng Löông chæ ngheà coâng chöùc, quan laïi, cuï theå laø ngaønh y khoa hay döôc khoa. Ñoàng cung vôùi cöï moân ôû Maõo Daäu, ñoàng cung vôùi Thieân Löông ôû Thìn Tuaát, Thieân Cô laø vieân chöùc tham möu, gioûi veà keá hoaïch, chính tinh, xaûo, tinh thuïc, coù löông taâm chöùc nghieäp cao. 3.- Nhöõng phuï tinh coù yù nghóa quan loäc Nhöõng chính tinh keå treân caàn coù theâm phuï tinh thì quan caùch môùi cao, vaø neáu phuï tinh ñaéc dòa thì caøng hay. Ñeå cho ñeã xeùt ñoaùn, coù theå chia phuï tinh quan caùch ra laøm 6 loaïi : - phuï tinh chæ quyeàn uy - phuï tinh chæ taøi naêng. - Phuï tinh chæ khoa baûng. - Phuï tinh chæ thôøi theá, hoaùn caûnh. - Phuï tinh chæ nhaân söï trôï taù. - Phuï tinh chæ boång loäc taùi lôïi. Söï phaân bieät naøy coát duøng ñeå phaân loaïi yù nghóa moãi sao chôù kyø thaät, trong thöïc teá, khoa baûng, quyeàn chöùc , aøti naêng, boång loäc … ñeàu coù lieân heä vôùi nhau. a) Phuï tinh chæ quyeàn uy, chöùc phaän. Ñaây laø loaïi phuï tinh quan troïng nhaát trong quyù caùch, töôïng tröng cho söï hieån ñaït coâng danh, raát caàn thieát ôû cung quan loäc vaø raát caàn hoäi tuï vôùi quyeàn tinh, duõng tinh khaùc. - Hoaù quyeàn Bieåu töôïng cho quyeàn haønh (pouvoir) vaø theá löïc (appui). Thoâng thöôøng, hai yeáu toá naøy ñi ñoâi vôøi nhau, nhöng cuõng coù khi khoâng ñi ñoâi : coù ngöôøi coù quyeàn haønh maø thieáu theá löïc hoaëc ngöôïc laïi. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 202 Quyeàn haønh laø yeáu toá chi phoái keû khaùc laøm theo yù muoán cuûa mình. Theá laø haäu thuaån giuùp cho quyeàn haønh deã thaønh coâng. Moät quan caùch toaøn veïn phaûi hoäi ñuû hai yeáu toá, baáy giôø con ngöôøi môùi coù thöïc quyeàn. Ñoù laø tröôøng hôïp Quyeàn ñaéc ñòa ôû Thìn Tuaát Söûu Muøi. Neáu bình thöôøng hoaëc haõm ñòa (ôû Tyù, Ngoï, Thaân, Daäu, Hôïi) thì quyeàn khoâng cao, khoâng nhieàu, khoâng quan troïng, hoaëc chæ coù hö quyeàn, hoa95c quyeàn chæ coù trong boùng toái, hoaëc coù theá löïc maø khoâng coù quyeàn, hoaëc quyeàn töôùc haøm. Ñöùng veà maët quí caùch maø xeùt, quyeàn caøng nhieàu, caøng saùng laïng, caøng aûnh höôûng coâng khai tôùi ñaïi chuùng, ñöôïc nhieàu ngöôøi tuaân phuïc thì con ngöôøi môùi thaønh coâng. Nhö vaäy, quyeàn phaûi chính thöùc, nghóa laø baét nguoàn töø theá löïc chính thöùc, cuï theå nhö ñöôïc saéc phong haún hoi, ñöôïc coâng boá roäng raõi trong thieân haï (kieåu nhö binh quyeàn cuûa Haøn Tín ñöôïc Haùn Vöông laäp ñaøn baùi töôïng trong moät buoåi leã long troïng). Neáu thieáu söï phong taëng chính thöùc , thì ñoù chæ laø theá löïc, söï tín nhieäm thoâng thöôøng. Hoùa quyeàn coù nhieàu ñòa haït : voõ quyeàn, vaên quyeàn (quyeàn cuûa quan vaên), giaùo quyeàn (quyeàn cuûa thaày tu, giaùo só). Nhöng, Hoùa Quyeàn khoâng chæ roõ moät ñòa haït naøo : tuøy theo caùch laøm quan, Hoùa Quyeàn seõ coù yù nghóa voõ, vaên hay giaùo quyeàn. Nhöng, caùch laøm quan naøo coù Hoaù Quyeàn cuõng ñieàu hieån haùch. Neáu ñi vôùi Hoaù kî trong boái caûng quan thöôøng ñeïp thì hai sao naøy chæ ngöôøi coù quyeàn vaø coù möu, heát söùc quyeàn bieán, khoân ngoan. Nhöng, vì coù kî neân thöôøng bò ngöôøi ta e nhaïi. Neáu ñi vôùi Khoâng Kieáp ôû Tî Hôïi, Quyeàn caøng phaùt nhanh vaø phaùt lôùn, do söï ñöa ñaåy cuûa thôøi theá ñeå taïo ra anh huøng. Duy, vì coù Khoâng, Kieáp, coù theå khoâng laâu beàn. Thoâng thöôøng, ngöôøi coù Hoaù Quyeàn hay töï ñaéc, töï toân, kieâu caêng, laán löôùt, hieáu thaéng, cho neân sao naøy tuy coù lôïi cho coâng danh, nhöng khoâng maáy hay veà tính neát. Phaûi coù theâm caùc sao ñöùc haïnh thì Quyeàn Môùi höôùng thieän. Ñaây cuõng laø quan nieäm quyeàn cuûa ngöôøi xöa : quyeàn phaûi ñöôïc söû duïng vaøo nhaân trí, boá ñöùc, an daân, laøm vieäc toát cho moïi ngöôøi thì quyeàn môùi beàn. Baèng khoâng, quyeàn laø hoïa, coù theå gaây ñoã vôõ tay haïi cho ngöôøi khaùc vaø haún baïi danh lieät cho chính mình. Vì vaäy, khi gaëp hung tinh, vaän xaáu. Hoùa quyeàn taùc hoïa caáp kyø cho ñöông soá. Hoùa quyeàn ôû quan, töôïng tröng cho söï tham chính, cho caùch laøm quan hieån ñaït, ñaët bieät laø khi vôùi khoa vaø loäc. - Quoác AÁn TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 203 Quoác AÁn laø aán cuûa vua ban, baèng saéc phong thöôûng, vaên kieän boå nhieäm. Vì vaäy AÁn coù nhieàu nghóa coâng danh : ñoù laø ngöôøi coù chính chöùc, coù Thuûy vò. YÙ nghóa cuûa aán gioáng nhö cuûa Quyeàn. Nhöng AÁn khoâng maïnh baèng. Neàu AÁn ñi chung vôùi Binh, Hình, Töôùng thì voõ nghieäp raát vinh hieån : ñoù laø quaân nhaân coù binh, coù quyeàn, coù uy. Ngoaøi ra, AÁn coøn coù nghóa laø huy chöông, töôûng luïc baèng khen. Ngöôøi coù AÁn Quan laø vieân chöùc coù coâng ñöôïc thöôûng coâng baèng söï thaêng chöùc, thaêng traät, hoaëc baèng saéc phong huy chöông, töôûng luïc. Quan voõ, quan vaên coù AÁn ñeàu coù huy chöông. Neáu AÁn ôû vò trí caùc cung ban ñeâm, coù theå laø söï khen ngôïi thoâng thöôøng, cuõng coù theå laø söï truy taëng (sau khi cheát). Duø sao, Quoác AÁn ôû quan ,Meänh, Thaân laø ngöôøi deã tieán ñaït, ñöôïc troïng voïng, ñöôïc ghi coâng treân ñöôøng hoaïn loä. - Long, Phöôïng, Hoå, Caùi (töù linh) Töù linh cuõng laø quí caùch cao, do nhöõng bieåu töôïng ñi keøm (roàng, phöôïng, coïp, long). - Thanh long, Long ñöùc ôû Thìn Ñaây laø caùch roàng (long) ôû ñ65ng roàng (cung thìn) raát hôïp vò, töôïng tröng cho quyeàn töôùc, taøi naêng ñöôïc duøng ñuùng choã. - Phong caùo, Thai Phu, Döôøng Phuø Ba sao naøy coù nghóa gioáng nhau, chæ baèngsaéc, coâng traïng, huy chöông, quyeàn haønh, nhöng khoâng maïnh baèng Quyeàn hay AÁn. Ñaây laø vieân chöùc ñöôïc danh tieáng, coù huy chöông. Rieâng Ñöôøng phuø yù nghóa keùm nhaát. - Tieàn caùi, Haäu Maõ TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 204 Cung Quan, tröôùc giaùp Hoa caùi su giaùp Thieân Maõ laø moät bieåu töôïng cuûa quyeàn uy, coù loïng (caùi), coù ngöïa (Maõ) theo chaàu. Duy caùch naøy neân ñoùng ôû cung ban ngaøy môùi raïng. - Quan ñôùi Quan ñôùi laø caùi ñai, bieåu töôïng cho chöùc vò, quyeàn haønh. Chöùc quyeàn naøy coù theå cao, vì ngaøy xöa chæ coù quan cao phaåm môùi ñeo. - Baïch Hoå, Taáu Nhö Hai sao naøy hoïp thaønh caùch hoå ñoäi hoøm saét, cuõng khaù toát cho coâng danh. Nguï yù ñöôïc tín nhieäm, troïng duïng, nhaát laø ñoàng cung vaø ôû cung Daàn (hoå cö hoå vò). - Töôùng Quaân Ñaây laø moät voõ tinh, hôïp vôùi nam tính, voõ caùch, chæ caùch laøm quan voõ coù caàm quaân. Nhöng, vì laø sao nhoû cho neân quaân nhaân thuoäc loaïi thaáp, chæ huy dôn vò nhoû. Neáu ñi cuøng vôùi Thieân Töôùng laø voõ quan cao caáp vaø coù naém quyeàn chæ huy. Caùch quan cuûa Töôùng Quaân, tuy coù can ñaûm, hieân ngang, nhöng taùo baïo vaø nhaát laø coù tinh thaàn söù quaân (loaïi cöôøng haøo aùc baù nhuõng nhieãu löông daân), hay töï toân, töï phuï, söû duïng binh quyeàn ñoâi khi sai muïc ñích. Cho neân Töôùng Quaân gaëp sao xaáu deã bò nguy kòch. Neáu ñi vôùi caùt tinh, Töôùng Quaân raát ñaéc duïng : ñoù laø loaïi vieân chöùc hay quaân nhaân raát thaùo vaùt, coù tinh thaàn xung phong, tình nguyeän laøm vieäv khoù, coù saùng kieán, ñoâi khi coù quaù nhieàu saùng kieán neân ñi sai keäch ñöôøng loái ôû treân (exceøs de zeøle). Ñi vôùi Thieân Töôùng, nhaát laø ôû theá xung chieáu thì hieån haùch trong binh nghieäp. b) Phuï tinh chæ taøi naêng toånng quaùt Taøi naêng laø moät yeáu toá cuûa quyeàn haønh, maët duø khoâng phaûi luùc naøo cuõng ñi ñoâi vôùi quyeàn haønh. Coù ngöôøi coù taøi maø khoâng coù quyeàn, coù ngöôøi baát taøi maø coù quyeàn. Nhöõng phuï tinh chæ taøi naêng ñoøng ôû cung quan hay Meänh, Thaân, bao giôø cuõng raát toát. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 205 Taøi naêng naøy coù theå toång quaùt, ña dieän hoaëc chuyeân moân. Veà taøi naêng chuyeân moân, xin xem caùch khoa baûng, ñoaïn ñeà caäp ñeán caùc ngaønh hoïc trong khoa Töû – Vi. ÔÛ ñaây chæ lieät keâ nhöõng sao chæ taøi naêng toång quaùt. - Thieân maõ Maõ laø ngöïa, nguï yù thaùo vaùt, mau maén, ñoàng thôøi cuõng chæ söï ña naêng, thao löôïc xoâng pha. Ngöôøi coù Maõ ôû Quan hay Meänh thöôøng nhanh leï, lanh lôïi, laên loùc, töøng traûi cho neân ña hieäu, ña nhieäm. Ñaây laø boä sao raát caàn cho coâng danh, raát lôïi vaø raát hôïp cho caùc coâng vieäc coù tính caùch löu ñoäng, nhö lieân laïc vieân, giao lieân, tuøy vieân söù quaùn, ñaïi söù, thanh tra … Vì ña hieäu, Maõ laø sao coù raát nhieàu phoái caùch raát hay vôùi moät soá phuï tinh khaùc ñeå laøm cho naêng taøi ñaéc duïng hôn. Ví duï nhö caùch Maõ Töû Phuû, Maõ Nhaät Nguyeät, Maõ Loäc Toàn, Maõ Hoûa hay Linh, Maõ Töôùng, Maõ Khoác Khaùch. Maët khaùc, caùch hay keå treân coøn tuøy vò trí cuûa Thieân Maõ. Neáu ôû Daàn (Moäc) vaø Tî (hoûa), thì toát ñeïp theâm, ôû Thaân (kim) thì vaát vaû, coøn ôû Haønh (Thuûy) thì lu môø. Sôû dó nhö theá laø vì hai cung Thaân vaø Hôïi nghich haønh vôùi haønh Hoûa cuûa Thieân Maõ vaø hôn nöõa hai cung naøy thuoäc veà ban ñeâm neân Thieân Maõ thieáu ñaéc duïng (nguï yù ñeâm toái ngöïa khoâng thaáy ñöôøng chaïy). Sau cuøng tuøy theo haønh cuûa Baûn Meänh sinh hay khaéc vôùi haønh cuûa Thieân Maõ maø quyeát ñoaùn toát, xaáu. Toát khi naøo Maõ ôû Daàn (Moäc) maø Baûn Meänh thuoäc Moäc, Maõ ôû Tî (Hoûa) vôùi hoûa Meänh, Maõ ôû Thaân (kim) vôùi kim Meänh. Maõ ôû Hôïi vôùi Thuûy Meänh. Bao giôø gaëp nghòch khaéc giöõa hai haønh thì keùm hoaëc xaáu : taøi naêng suùt keùm trôû ngaïi gia taêng, coâng danh khoâng raïng. Cho neân caùi hay cuûa Maõ tuøy theo hai ñieàu kieän raát linh ñoäng. duïng. coù caùt tinh ñi keøm, ví nhö ngöïa hay gaëp ngöôøi cöôõi gioûi, ngöôøi taøi gaëp chuùa bieát troïng ôû vò trí hôïp vôùi Baûn Meänh vaø vôùi hoaøn caûnh, ví nhö ngöôøi taøi phaûi gaëp thôøi môùi ñaéc vaän, ngöïa phaûi hoaït ñoäng ñuùng luùc cuûa noù. Thieáu nhaân söï, thieáu thôøi theá, Maõ trôû neân voâ duïng tuy khoâng thieáu taøi naêng. - Loäc Toàn TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 206 Ñaây cuõng laø moät sao chæ taøi naêng, ñaëc bieät laø taøi toå chöùc, thích öùng vôùi hoaøn caûnh. Loäc toàn coù nhieàu saùng kieán, bieát tuøy theo nhu caàu maø quyeàn bieán, xöû söï tuøy theo hoaøn caûnh, luùc cöông, luùc nhu moät caùch chöøng möïc. Ñi vôùi Thieân Maõ, Loäc Toàn loäc toàn laø ngöôøi khai sôn phaù thaïch, môû ñöôøng cho keõ khaùc ñi theo, raát ñaéc duïng trong caùc traùch nhieäm tieàn phong, khai quang, an vò toå chöùc cô sôû. Ñaëc bieät sao naøy chæ veà tieàn baïc, neân raát lôïi cho nhaø kinh doanh khai thaùc taøi nguyeân kinh teá, toå chöùc neàn moùng saûn xuaát. Ñi vôùi Hoùa Loäc, Loäc Toàn chuyeân ñoaùn, coù oùc laõnh tuï, ñoäc quyeàn vaø taäp quyeàn. Gaëp Tuaàn Trieät, Trieät hay Saùt tinh ñoàng cung, Loäc Toàn maát nhieàu cô hoäi hoaït ñoäng moät bò chieám duïng, bò duøng phí phaïm, bò duøng khoâng ñuùng choã. Taøi naêng bò tieâu moøn, hoaëc bò duøng vaøo vieäc sai ñaïo ñöùc. Trong laõnh vöïc taøi chính, sao naøy chæ söï tieát kieäm, xaøi kyõ, xaøi coù quy taéc, söï chaéc moùt, giöõ cuûa, coù lôïi cho caùc chöùc vuï quaûn trò ngaân saùch. - Thieân Khoâi, Thieân Vieät Mieãn laø ñöøng gaëp Tuaàn Trieät, Trieät hay Hoùa Kî, Khoâi Vieät chæ naêng taøi xuaát chuùng, uy tín vaø haäu thuaãn, phaàn lôùn nhôø ôû taøi vaên hoïc, moâ phaïm, tính tình cao thöôïng, thanh khieát, tinh thaàn caïnh tranh vaø thi ñua. - Baïch Hoå, Tang Moân, ñaéc ñòa ôû Daàn Ñaéc ñòa, hai sao naøy taøi gioûi, quyeàn bieán, thao löôïc,öùng phoù ñöôïc nhieàu nghòch caûnh, ñoàng thôøi cuõng coù khaû naêng xeùt ñoaùn, lyù luaän, huøng bieän phuø hôïp vôùi caùc chöùc vò, ngoaïi giao, tö phaùp, sö phaïm : ñaây laø boä sao cuûa quan toøa, luaät sö, chính trò gia, giaùo sö thuyeát khaùch. Ngoaøi ra, Tang Hoå ñaéc ñòa coøn coù khaû naêng veà voõ, coù khí phaùch laõnh ñaïo, chæ huy, nhaát laø khi ñöôïc sao voõ ñi keøm. Do ñoù, Tang Hoå, ñaët bieät laø Hoå coù nhieàu phoái caùch raát hay vôùi Taáu Thö, vôùi phi Lieâm, vôùi Long Phöôïng Caùi, vôùi kình hình. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 207 Vôùi Taáu Thö, Baïch Hoå chæ taøi huønh bieän raát khích ñoäng, xuaát saéc veà taâm lyù chieán, vaän ñoäng quaàn chuùng. Vôùi phi Lieâm, Naïch Hoå raát thaùo vaùt, lanh lôïi, nhö Thieân Maõ ñöôïc thôøi cô thuaän lôïi. Vôùi Kình hay Hình, Baïch Hoå coù chí khí, möu löôïc caû vaên laãn voõ. Vôùi long phöôïng Caùi, Baïch Hoå chæ söï hieån ñaït veà uy danh, söï nghieäp, khoa giaùp. - Thieân Khoác, Thieân hö ñaéc ñòa ôû Tyù Ngoï. Rieâng ôû Tyù Ngoï, Khoác hö chæ ngöôøi coù chí lôùn, coù taøi huøng bieän cuøng naêng khieáu hoaït ñoäng chính trò, ñaët bieät laø veà haäu vaän. Khoùc Hö cuõng coù vaøi phoái caùch nhö : - Kình Hình Maõ thì hieån ñaït voõ nghieäp, nhaát laø ôû Daàn vaù Tî. Khoác Hö Saùt hay Phaù ñaéc ñòa thì coù quyeàn cao chöùc troïng, uy danh laãy löøng, ñöôïc thieân haï neå phuïc. c) Phuï tinh chæ khoa baûng Ngaøy xöa, chæ coù khoa baûng laø con ñöôøng duy nhaát tieán tôùi quyeàn haønh. Xaõ hoäi vì troïng quyeàn haønh neân raát troïng khoa baûng. Nhöõng ssao khao baûng vì theá coøn nhieàu giaù trò vaø yù nghóa veà maët quan loäc, coù theå ñoàng hoaù vôùi sao quan loäc. Coøn ngaøy nay , khoa vaø quan ít khi ñi ñoâi vôùi nhau : khoâng phaûi khoâng ngöôøi ñoã ñaït ñeàu coù dòp cai trò, hieåu theo nghóa haønh chaùnh vaø chính trò. Söï phaùt trieån caùc ngheà töï do vaø kinh nghieäm ngaøy nay laøm cho khoa khoâng coøn coù nghóa quan tröôøng thuaàn tuùy. Trong soá nhöõng ngöôøi ñoã ñaït, chæ moät soá theo ngheà chính trò, haønh chaùnh. Ñieàu naøy laøm cho quan nieäm quan loäc, hieåu theo khía caïnh chính trò vaø haønh chaùnh, trôû neân töông ñoái loãi thôøi. Trong quan nieäm naøy, coù nhöõng sao khoa bang coù yù nghóa quyeàn haønh, quan loäc tröïc tieáp, veà vaên, veà voõ vaø veà caùc ngaønh khaùc. Ñeå traùnh söï truøng ñieäp, xin xem caùc khoa baûng, ñaëc bieät laø muïc noùi veà caùc sao khoa baûng vaø caùc ngaønh hoïc trong Töû – Vi. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc d) 208 Phuï tinh chæ thôøi theá, hoaøn caûnh Cuõng nhö ñi buoân, laøm quan caàn gaëp thôøi thì taøi naêng môùi thi thoá heát möùc, sôû hoïc môùi coù taùc duïng ñaïi chuùng. Vì theá, taïi cung quan caàn coù sao bieåu töôïng cho söï phuïng thôøi, neáu khoâng, nhöõng sao naøy phaûi toïa thuû ôû Meänh, Thaân hoaëc Thieân Di. Goïi chung laø sao may maén, caùc sao naøy nhieàu laàn ñöôïc ñeà caäp raûi raùc trong nhieàu chöông, nay xin lieät keâ laïi sau ñaây : - An quang, Thieân quyù Quang quyù laø phuùc trôøi ban. Ñoâng ôû Meänh, Quan, Thaân, Di vieân chöùc ñöôïc tín nhieäm, troïng duïng naâng ñôõ, che chôû cuûa ngöôøi treân. Ngoaøi ra Quang Quyù cuõng coù nghóa laø vieân chöùc ñoù trung tín, heát loøng, coù luông taâm chöùc nghieäp, xöùng ñaùng vôùi söï tín nhieäm cuûa thöôïng caáp daønh cho. Sau cuøng, Quang Quyù coù nghóa laø gaëp nhieàu dòp may trong hoaïn loä, uï theå nhö ñöôïc thôøi theá thích hôïp, ñöôïc söû duïng ñuùng naêng khieáu, laøm vieäc vöøa yù, ñöôïc haïnh phuùc trong ngheà nghieäp, cuï theå nhö voõ töôùng gaëp luùc chieán tranh, ñöôïc duøng vaøo binh nghieäp vöøa yù, vaên quan caàm quyeàn trong thôøi bình, hôïp vôùi khaû naêng chuyeân moân. - Thanh Long, Löu Haø hay Hoùa Kî ñoàng cung Ñaây laø caùch roàng gaëp maây, roàng gaëp nöôùc, cuï theå coù vaän hoâi toát, cô may lôùn ñeå ra laøm quan, khoâng caàn caàu caïnh vaø luùc ra laøm quan thì ñaéc duïng, ñaéc thôøi theo ba yù nghóa neâu treân ñaây cuûa Quang Quyù. Ngoaøi ra, Thanh Long gaëp long ñöùc ôû Thìn cuõng raát toát ñeïp vì roàng ñoùng ôû cung Thìn (roàng), chæ ñaéc danh, ñaéc loäc maø khoâng caàn caàu caïnh ñöôïc nhieàu may maén treân hoaïn loä. - Traøng sinh, Ñeá Vöôïng Hai sao naøy chæ söï phong phuù. AÙp duïng vaøo quan tröôøng, coâng danh seõ doài daøo, naêng taøi ña dieän trong nhieàu laõnh vöïc, chöùc quyeàn töông ñoái cao. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 209 Ngöôøi coù Sinh, vöôïng cuûa Quan coù nhieàu saùng kieán trong coâng vuï, ñöôïc giao phoù nhieàu traùch nhieäm, deã thaêng tieán. - Thieân Maõ, Traøng Sinh Ñaây laø caùch gaëp vaän hoäi toát, coù yù nghóa, gioáng nhö hai boä sao thanh long Hoùa Kî. Neáu ôû cung hôïi thì keùm hay. - Phi lieâm, Baïch Hoå Caùch naøy goïi laø Hoå Moäc caùch, raát toát ôû cung Daàn, töôïng tröng cho thôøi vaän ñang leân, söï may maén ñaëc bieät, söï thaêng chöùc, thaêng caáp deã daøng. - Ñaøo hoa, Hoàng Loan ÔÛ Quan, Ñaøo Hoa vaø Hoàng Loan raát hôïp caùch, ví nhö ñoùa hoa sôùm nôû ôû quan tröôøng, cuï theå laø laøm quan luùc tuoåi treû, tuoåi treû taøi cao, coâng danh taûo ñaït, nheï böôùc thanh maây, khoâng phaûi boân ba caàu caïnh. Nhöõng boä sao treân töôïng tröng cho yeáu toá thieân thôøi, thuaän caûnh. Coøn nhöõng sao döôùi ñaây laø nhöõng yeáu toá nhaân hoøa. e) Phuï tinh chæ nhaân söï trôï giuùp Thieáu nhaân söï trôï giuùp, quan caùch thieáu kieán hieäu, thoâng thöôøng laø nhöõng chuyeân vieân laøm vieäc leõ loi, aâm thaàm. Coù nhaân söï thì quyeàn uy roõ raøng hôn, söï kieán hieäu nhieàu hôn, coù söï giuùp söùc cuûa nhieàu ñoàng nghieäp trong coâng vuï. - Taû Phuø, Höõu baät Chæ söï giuùp ñôõ vôùi ngöôøi, ñaëc bieät laø ñoàng söï, ñoàng song. Ngöôøi coù Taû Höõu ôû Quan coù taøi giao teá nhaân söï, coù ñöùc tính kheùo leùo thu ñöôïc thieän caûm cuûa ngöôøi treân, coù söï meàm moûng caàn thieát ñeå ñöôïc ngöôøi ngang haøng coäng löïc. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 210 Söï ñaéc quan cuûa Taû Höõu chuû yeáu nhôø ôû ngöôøi khaùc. Ngoaøi ra, cuõng coù nghóa laø quyeàn töôùc hieån vinh, nhôø coù nhieàu ngöôøi phuïc tuøng : ñaây laø caùch laøm quan chæ huy sai khieán nhieàu haï caáp, laõnh traùch nhieäm ñieàu khieån moät cô quan coù ñoâng nhaân vieân cuï theå nhö só quan caàm quyeàn, vieân chöùc coù nhieàu thuoäc haï. Coù ngöôøi cho sao Taû thuoäc vaên tinh, thieân veà möu cô saùch löôïc, ñaùc duïng vôùi coâng vieäc coá vaán, caän thaàn, hôïp vôùi Töû, Phuû, Traùi laïi, sao Höõu thuoäc voõ tinh, ví nhö töôùng ngoaïi bieân, do ñoù neáu chieáu vaùo Töû Phuû thì toát hôn ñoàng cung vôùi Töû Phuû trong caû hai tröôøng hôïp Taû, Höõu khoâng neân ñi chung vôùi saùt tinh. Sau cuøng, Taû, Höõu cuõnng coù nghóa laø ña ngheä, töùc laø gioûi trong nhieàu laõnh vöïc, coù theå kieâm nhíp hai, ba chöùc moät laàn. Ví duï nhö hoùa Khoa coù Taû Höõu laø ngöôøi bieát nhieàu sinh ngöõ, Hoùa Quyeàn coù Taû Höõu coù theå ñieàu khieån hai cô quan, chæ huy hai ñôn vò. Taû Höõu d9i vôùi chính tinh seõ laøm cho chính tinh theâm quan troïng. Töû – Vi phaûi coù Taû Jöõu thì vua môùi coù löông thaàn phoø taù, caùch laøm vua röïc rôõ hôn, laâu beàn hôn. Taû Höõu laø heä soá cuûa taøi naêng, cuûa quyeàn haønh. - Thieân quan, Thieân Phuùc Chæ söï giuùp d0ôõ cuûa nhöõng aân nhaân, beø baïn, Maïnh Thöôøng Quaân, caûm tình vieân, coå ñoäng vieân. … - Töôùng Quaân, Phaù Quaân, Phuïc Binh Ñaëc bieät neáu cung Quan coù Thieân Töôùng maø ñöôïc theâm ba sao naøy hoäi tuï thì seõ taêng theâm uy quyeàn cho Thieân Töôùng vaø coù nghóa nhö töôùng coù quaân, caàm quaân. - Thieân Maõ, Traøng Sinh, Ñeá Vöôïng Ñaây cuõng laø boä sao phuï tuøy cho quan caùch. Maõ bieåu hieän cho nghi thöùc long troïng, Sinh, Vöôïng chæ söï phong phuù vaø coù nghóa nhö tieàn hoâ haäu uûng, coù ngöïa coù nhaïc, le,ã uy phong. - Bình, Hình, Töôùng, AÁn TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 211 Boä sao naøy cuõng chæ söï coäng söï ñaéc löïc vaø coù quyeàn, trôï uy cho voõ caùch. - AÂn Quang, Thieân quyù Chæ aân suûng cuûa thöôïng caáp vaø söï haäu thuaãn trung kieân vaù laâu beàn cuûa thuôïc haï. f) Phuï tinh chæ taøi loäc trong quan tröôøng Baát cöù sao naøo ñoùng ôû cung Quan ñeàu chæ boång loäc do hoaïn loä mang laïi. Noù giaùn tieáp ñeà cao söï quan troïng cuûa chöùc vuï, cuï theå laø xaùc ñònh ngheà nghieäp chuyeân moân veà taøi chaùnh, kinh teá cuûa quan caùch. Nhöõng sao Hoùa Loäc, Loäc Toàn, Thieân Truø, thieân Maõ, Traøng Sinh, Thieân Maõ Hoùa Loäc hay Thieân Maõ Loäc Toàn. Ñeàu ñoàng nghóa, chæ taøi quan song myû. Ñeå bieát theâm chi tieát, caàn xem chöông noùi veà caùch giaøu. D.- SAÙT, HUNG TINH TRONG QUAN CAÙCH Trong suoát phaàn treân, ta ñeà caäp ñeán caùch laøm quan caùc phuï tinh toát goïi chung laø saùt tinh. Ñieàu naøy coù theå gaây ngoä nhaän laø chæ nhöõng caùt tinh môùi giuùp thaêng quan tieáng chöùc, coøn hung saùt tinh laøm giaûm quan chöùc. Noùi chung, quan ñieåm naøy coù phaàn chí lyù : hung saùt tinh, cho duø ñaéc ñòa, ñeàu chöùa ñöïng maàm moùng hung hoïa cho quan tröôøng. Nhöng , ñi vaøo chi tieát, quan ñieåm naøy khoâng maáy chính xaùc vì quaù giaûn löôïc vaán ñeà. Muoán ñaùnh giaù lôïi haïi cuûa hung saùt tinh, caàn phaûi phaân bieät theâm : - vaên caùch hay voõ caùch cuûa laù soá - vò trí ñaéc ñòa hay haõm ñòa cuûa hung saùt tinh. - Hoaøn caûnh phuïc vuï cuûa con ngöôøi. Khoâng phaûi luùc naøo hung saùt tinh cuõng baát lôïi cho quan tröôøng. Ñoaøn sao naøy chæ xaáu khi naøo khoâng hôïp caùch, khi naøo bò haõm ñòa maø gaëp caùch haõm ñòa, vaø khi con ngöôøi phuïc vuï trong moät moâi tröôøng maâu thuaãn vôùi caùch soá cuûa mình. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 212 1.- Hôïp caùch Moãi sao, tuøy yù nghóa, mang moät tính caùch rieâng. Tr6en phöông dieän quan chöùc, coù hai trong caùch vaên voõ. Neáu vaên tinh quaàn tuï ñoâng ñaûo vôùi nhau thì vaên caùch troäi yeáu. Traùi laïi, neáu voõ tinh taäp trung nhieàu thì voõ caùch troäi yeáu. Hai tröôøng hôïp naøy ñöôïc goïi laø thuaàn caùch. ñöôïc thuaàn caùch thì quan tröôøng deã ñaït vaø hieå quí. Trong tröôøng hôïp vaên , voõ tinh pha troän vôùi nhau goïi laø phoái caùch. Khoa töû – Vi coi nheï giaù trò cuûa phoái caùch, xem phoái caùch keùm hôn thuaàn caùch, thaäm chí coøn cho laø taïp caùch hoaëc phaù caùch. Hung saùt tinh ñöôïc xeáp vaøo loaïi voõ caùch. Ñieàu naøy khoâng haún coù nghóa laø coù sao naøy thì ñöông soá seõ laøm quan voõ maø chæ coù nghóa laø ñöông soá coù nhieàu voõ tính, coù trieån voïng, coù ñieàu kieän ñeå laøm quan voõ. Theo khuynh höôùng ñeà cao thuaàn caùch, khoa T7uû – Vi cho raèng voõ tính (bieåu hieän bôûi hung saùt tinh) phaûi ñi ñoâi vôùi voõ caùch môùi hôïp vò vaø ñaéc theá. Lyù do laø voõ nghieäp chæ hieån ñaït nôi naøo ngöôøi coù ñaëc tính, taùc phong cuûa quan voõ. Thuaät nhaân duïng coå ñieån ñaët vaên baûn treân nguyeân taéc ñoù : duøng ngöôøi ñuùng naêng khieáu, ñuùng hoaøn caûnh. 2.- Hôïp vò trí Trong theá hôïp caùch, coù nhieàu möùc ñoä hieån ñaït khaùc nhau. Coù quan voõ thaønh coâng, coù quan voõ keùm hay khoâng thaønh coâng. Möùc ñoä thaønh coâng tuøy thuoäc vaøo vò trí ñaéc ñòa hay haõm ñòa cuøng töông quan nguõ haønh cuûa voõ tinh vôùi nhau. Noùi chung, hung saùt tinh ñaéc ñòa trong voõ caùch cuõng ñaéc ñòa thì ñaïi quí. Neáu sao ñaéc ñòa pha troän vôùi sao haõm ñòa thì keùm hôn. Neáu hoaøn toaøn haõm ñòa thì raát xaáu. 3.- Hôïp hoaøn caûnh Choã lôïi duïng nhaát cuûa voõ tinh laø hoaøn caûnh taïo loaïn, caùc tröôøng hôïp caàn ñeán bieän phaùp maïnh, ñoøi hoûi söû duïng baïo löïc, cheùm gieát saùt phaït ñoã maùu. 4.- Nhöõng loaïi voõ caùch Theo quan nieäm thuaàn caùch cuûa khoa Töû-Vi, coù theå keå hai loaïi voõ caùch ñaày ñuû vaø thuaàn tuùy nhaát : ñoù laø Saùt Phaù Lieâm Tham vaù Vuõ Töôùng. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 213 Hung saùt tinh ñi chung vôùi moät trong hai caùch naøy thì hôïp voõ caùch, goïi laø voõ chính caùch. Nhöng voõ nghieäm thaønh coâng nhieàu ít coøn tuøy theá ñaéc ñòa hay haõm ñòa cuûa hung saùt tinh vaø cuûa hai voõ caùch ñoù. Coù hai söï phoái trí khaû höõu cho hai boä voõ caùch vôùi hung saùt tinh. • Hung saùt tinh ñaéc ñòa gaëp Saùt Phaù Lieâm Tham ñaéc ñòa hay Vuõ Töôùng ñaéc ñòa Gaëp boä saùt Phaù Lieâm Tham ñaéc ñòa, hung saùt tinh ñaéc ñòa baùo hieäu söï hieån ñaït cuûa voõ nghieäp trong thôøi loaïn, nhôø ñöùc tính taùo baïo, maïo hieåm, baát khuaát trong hoaøn caûnh heát söùc khoù khaên. Boä naøy coù caû phuù laãn quí, töùc laø vöøa coù danh vöøa coù lôïi. Nhöng coâng danh khoâng ñöôïc laâu beàn, nhöng cuõng taøn leï. Gaëp boä Vuõ Töôùng thì toaøn myõ veà caû coâng danh laãn tieàn baïc trong suoát thôøi gian sinh tieàn, khoâng bò aûnh höôûng cuûa söï thaêng traàm, hoaïnh phaù. Neáu hai boä naøy haõm ñòa, saùt tinh duø coù ñaéc ñòa nhöng cuõng khoâng quaân bình ñöôïc baát lôïi : coâng danh nhoû, chöùc vuï thaáp, thaêng giaùng thaát trhöôøng. • Hung saùt tinh haõm ñòa gaëp saùt Phaù Lieâm Tham haõm hoaëc Vuõ Töôùng haõm. Gaëp saùt Phaù Lieâm Tham haõm ñòa, hung saùt tinh haõm ñòa caøng giaûm cheá coâng danh, khieán quaân nhaân khoù thaêng tieán, trôû thaønh baát ñaéc chí, caøng tung hoaønh caøng caøng gaëp hung hoïa lôùn lao. Neáu boán sao chính maø saùng suûa thì quan caùch töông ñôùi cao hôn, nhöng thieáu thuoäc haï ñaéc löïc vì hung saùt tinh haõm ñòa. Chaúng nhöõng theá, hung saùt tinh haõm ñòa coøn gaây hoaï cho chính mình. Gaëp vuõ töôùng haõm ñòa thì cuõng döôùi möùc trung bình vaø gaëp nhieàu hung hoïa. Traùi laïi, neáu Vuõ Töôùng ñaéc ñòa thì laïi raát hay : chaúng nhöõng coù uy danh maø coøn khaéc phuïc ñöôïc trôû ngaïi vaø nhöõng aâm möu baát chính tinh cuûa ñoái thuû. 5.- Hung saùt tinh vôùi nhöõng boä sao khaùc Ñoù laø nhöõng boä sao : Töû Phuû Cöï Nhaät vaø Cô Nguyeät Ñoàng Löông, phaàn lôùn chæ vaên caùch. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 214 Theo quan nieäm thuaàn caùch cuûa khoa Töû-Vi, vaên caùch trong moäi boä sao ngöôøi caàn phaûi neù traùnh saùt tinh thì môùi hieån ñaït. Gaëp saùt tinh, caùc sao naøy coù theå ví nhu vua gaëp hung ñoà, löông thaàn soáng chung vôùi boïn gian nònh, ñaïo taëc : quan tröôøng phaûi caïnh tranh, ñoái choïi, ñaáu trí gian nan, chöa keå nhöõng hung hoïa hieåm ngheøo khaû höõu. Ñieàu kieän ñeå tranh thaéng loaïi hung saùt tinh ñoù nhaát ñònh phaûi hoäi ñuû sao trong moät boä, moãi sao phaûi ñaéc ñòa trôû leân. Neáu ñaéc ñòa, cuoäc ñaáu tranh tuy coù cam go, chaät vaät vaø ñaày hung hieåm, nhöng baûn Meänh töông ñoái ñôõ nguy. Neáu ñoaøn saùt tinh haõm ñòa, nguy cô nhieàu hôn, coù heä luïy ñeán coâng danh. Neáu chính tinh trong moãi boä sao maø haõm ñòa heát thì quan caùch chaúng nhöõng khoâng ra gì maø coøn gaëp nhieàu hieåm nguy ñeán boån maïng. 6.- Ñaëc ñieåm cuûa nhöõng hung saùt tinh tronh voõ caùch - Ñòa khoâng, Ñòa kieáp Chæ khi naøo ñaéc ñòa, hai sao naøy môùi lôïi cho coâng danh trong khuoân khoå cuûa voõ caùch ñaõ keå. Khoâng giuùp boäc phaùt raát nhanh, theo ñuùng theå caùch cuûa sao haønh hoûa, ñaëc bieät laø trong thôøi loaïn. Duø sao, voõ nghieäp cuûa Kieáp khoâng heát söùc cöïc nhoïc,khoù khaên vaø nguy hieåm, phaûi ñöông ñaàu vôùi nhieàu ñòch thuû lôïi haïi trong moâi tröôøng ñaày hung hieåm. Tuy nhieân, Kieáp Khoâng duø ñaéc ñòa cuõng thaêng traàm chæ giuùp voõ nghieäp hieån ñaït maø thoâi. Haàu heát coâng danh cuûa hai sao naøy khoâng laâu beàn, baát toaïi,laøm nhieàu, laøm cöïc maø chæ höôûng lôïi giai ñoaïn. Trong giai ñoaïn hieån ñaït, neáu Kieáp khoâng ñaéc ñòa ñöôïc trôï löïc bôûi caùc sao khaùc, cuï theå nhö Töôùng Quaân, Thieân Maõ hay Binh Hình, Töôùng AÁn thì quan caùch theâm hieån haùch : ñoù laø caùc töôùng laõnh coù quyeàn, coù caàm quaân laâm traän, ñaùnh nam deïp baéc, ñöôïc nhieàu tay chaân ñaéc löïc phoø taù, tao neân söï nghieäp saùng choùi trong caûnh loaïn ly. Thieáu trôï tinh ñoù, Kieáp khoâng ñaéc ñòa chæ moät taøi naêng coâ ñoäc. Maët khaùc, duø Kieáp Khoâng ñaéc ñòa töông hôïp vôùi caùch Saùt Phaù Lieâm Tham ñaéc ñòa, nhöng söï hoaïnh phaùt khoâng traùnh ñöôïc caûnh hoaïnh phaùt : con ngöôøi tuy coù voõ chöùc cao, coù thaønh coâng lôùn, nhöng vaãn deã bò phaù saûn, trong moät giai ñoaïn naøo ñoù. Chæ tröø phi ñi chung vôùi Vuõ Töôùng ñaéc ñòa thì quan toaøn myõ. Ñaây laø caùch hieám coù ñaëc bieät trong voõ nghieäp. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 215 Neáu haõn ñòa, Kieáp khoâng chaúng nhöõng vaát vaû gian truaân maø coøn baát ñaéc chí vaø thöôøng gaëp hung söï hieåm ngheøo, coù haïi ñeán tính maïng, hoaëc bò beänh taät naëng neà, tai hoïa vaø binh löûa. Coâng danh söï nghieäp deã bò giaùn ñoaïn baát thaàn, hoaëc baáp beânh luïn baïi, taøi saûn coù theå bò hao huït naëng , ít nhaát cuõng moät laàn trong ñôøi. Coù ba bieät leä toát ñeïp cho tröôøng hôïp haõm ñòa : Kieáp Khoâng haõm ñi chung vôùi Vuõ Töôùng ñaéc ñòa : Trôû löïc nhieàu nhöng con ngöôøi khaéc phuïc ñöôïc, coù coâng danh söï nghieäp lôùn. Kieáp Khoâng haõm caùch gaëp Töû Phuû saùng suûa. Cöï nhaät hay Cô Nguyeät Ñoàng Löông ñaéc ñòa : taøi quan tuy lôùn lao nhöng coù nhieàu baát traéc, vaát vaû gian truaân. Chæ söï haäu thuaãn cuûa ngöôøi treân maø ít ñöôïc söï trôï giuùp cuûa keû döôùi (vì kieáp Khoâng haõm). Kieáp Khoâng haõm gaëp caùch Saùt Phaù Lieâm Tham ñaéc ñòa, coâng danh cao, nhöng ngöôøi coøn baát ñaéc chí, ñöôïc ngöôøi treân giuùp ñôõ, nhöng thieáu nhaân söï ôû döôùi trôï löïc, phaàn lôùn haï caáp ñeàu baát taøi, tham nhuõng, saùt thuû. - Kinh Döông, Ñaø La Quan caùch cuûa Kinh, Ñaø chæ hay khi hai sao naøo mieáu ñòa : Kinh ôû Thìn Tuaát Söûu Muøi, Ñaø thì ñaéc ñòa theâm ôû Tyù vaø Hôïi. Kinh Ñaø laø saùt tinh neáu gaëp ñaéc ñòa thì cöông nghò, quaû caûm, khí phaùch, cô möu, thuû ñoaïn, coù tinh thaàn baát khuaát : ñaây laø neùt duõng khí cuûa só quan taùc chieán, chaäp nhaän nguy hieåm vaø khaéc phuïc nguy hieåm, ñoàng thôøi cuõng laø duõng khí cuûa quan vaên, khoâng chòu ñaàu haøng nghòch caûnh. Caû hai haïng ñieàu laø loaïi anh huøng, coù taøi vaø ñaéc duïng. Neáu ñöôïc theâm Hoûa Linh ñaéc ñòa hoäi tuï thì raát kheùt tieáng trong binh nghieäp, coù khaû naêng cheá phuïc ñòch quaân. Ñöôïc Töôùng Quaân Thieân Maõ Khoa Quyeàn Loäc thì quan caùch heát söùc laãy löøng, thöôøng baùch chieàn baùch thaéng. Neáu gaëp hung tinh nhö Kieáp, Khoâng, Hình, Kî thì cuõng taøi gioûi nhöng phaûi gaëp nhieàu thaêng traàm, hung hoïa lôùn lao, cheát thaûm. Trong tröôøng hôïp haõm ñòa, Kình Ñaø laø ngöôøi raát böôùng bænh, ngoan coá, ngoã ngöôïc, lieàu lónh vaø gian traù. Quaân nhaân coù caùch naøy laø AÂm Binh, ba gai, coi thöôøng kyõ luaät, baát trò. Do ñoù, tai hoïa deã xaûy ñeán, töø hình tuø cho ñeán thöông pheá tay, chaân vaø cheát thaûm. Kình Ñaø haõm ñòa ôû Quan töôïng tröng cho trôû löïc, khoù khaên gaëp phaûi, söï gian nan cô cöïc vaø hieåm ngheøo cuûa coâng taùc, coù laøm maø khoâng ñöôïc höôûng, chung qui deã gaëp naïn. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 216 Rieâng sao kình ôû Ngoï thì raát hung hieåm, deã cheát baát ñaéc, tröø phi ñöôïc caùt tinh nhö Töôùng, Maõ, Khoa, Quyeàn, Loäc hoäi tuï môùi hieån ñaït. Neáu kình ñi chung vôùi Löïc Só thì, duø Kình ñaéc hay haõm ñòa, ngöôøi ñoù khoù tieán ñaït, bò boû queân, bò ñeø neùn. Ñaéc ñòa thì coù taøi maø khoâng ñöôïc bieát, hoaëc bieát maø khoâng ñöôïc duøng, hoaëc ñöôïc duøng maø bò kieàm toûa. Haõm ñòa thì laø haïng voâ duïng, bò boû xoù, ngoài chôi xôi nöôùc. Rieâng Ñaø la ôû Daàn Thaân, voâ chính dieäu thì ñaéc caùch quí hieån caû veà vaên laãn voõ. Neáu bò Tuaàn Trieät aùn ngöõ taïi ñaây thì seõ maát heát caùi hay. Leõ dó nhieân, trong moïi tröôøng hôïp Kình Ñaø haõm ñòa maø bò theâm saùt tinh khaùc haõm ñòa ñi keøm thì hung hoïa, cô cöïc khoâng sao keå xieát : ngheøo thì troäm cöôùp, hình tuø, khaù thì baát nhaân baát nghóa, thoâng thöôøng thì yeåu vong vaø cheát maø khoâng toaøn thaây. - Hoûa tinh, Linh tinh Hai sao naøy voán laø hoûa cho neân chæ ñaéc ñòa ôû nhöõng cung ban ngaøy. Tính tinh Hoûa Linh ñaéc ñòa gioáng nhö Kình Ñaø. Ñaéc ñòa, nhaát laø khi hoäi vôùi Tham mieáu ñòa, Hoûa Linh deàu coù taøi naêng, coù chí khí, coù uy danh vaø thöôøng hieån ñaït trong binh nghieäp. Neáu haõm ñòa thì coâng danh traéc trôû, chaäm luït nhaát laø hay gaëp tay naïn, thöôøng phaûi boân ba ñaây ñoù. Duy chæ coù hai bieät leä cuûa hoûa Linh sau : - ÔÛ Söûu, Muøicoù Tham Vuõ, Vieät ñoàng cung thì voõ caùch heát söùc hieån haùch, nhaát laø veà haäu vaän. Nhöng caùch naøy raát kî hai sao ñòa khoâng, ñòa Kieáp seõ laøm phaù taùn heát caùi hay. - - ÔÛ hôïi ñoàng cung vôùi tuyeät coù Tham, Hình hoäi chieáu seõ raát vang danh trong binh nghieäp. Kieáp Saùt Sao naøy laø aùc tinh, chæ söï ña saùt, cheùm gieát, gieo hoïa, hay xuoáng tay maïnh, thöôøng duøng bieän phaùp cöùng raén, cöïc ñoan luùc xöû theá, noaøng tính, khoâng chòu noåi söï baát baèng, hay taàm thuø. Quaân nhaân coù TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 217 sao naøy saùt phaït raát maïnh, taøn nhaãn, khoâng nöông tay. Vì vaäy sao naøy caàn thieát ñeå trò hung ñoà. Nhöng kieáp saùt laø ngöôøi lôïi haïi vaø nguy hieåm, coù theå ví nhö hung ñoà, coù theå laøm loaïn deã daøng, vaø trong caùch loaïn thöôøng coù ñoã maùu. Do ñoù, kieáp saùt ôû Quan deã gaëp hoïa vaø coù nhieàu keû thuø. Ñi vôùi caùc sao hung khaùc raùt deã thaønh phieán loaïn, cöôùp cuûa gieát ngöôøi, baát löông, voâ loaïi. - Thieân khoâng Thieânn khoâng raát kî cung Quan loäc vì töôïng tröng cho söï caûn trôû. Coù Thieân Khoâng, vieân chöùc hay quaân nhaân khoù thaêng tieân, chaâm thaêng, thaêng traät vaät, thaêng khoâng cao, bò ñeø neùn, kìm cheá trong hoaïn loä. Do ñoù, Thieân Khoâng ôû Quan laø ngöôøi baát maõn, hay laøm hoûng vieäc, giöõ chöùc vuï gì lôùn khoâng beàn vöõng, leân thì chaäm, xuoáng thì nhanh, quan tröôøng hay bò ñoá kî, ganh gheùt, vaø chính ñöông soá cuõng coù buïng tieåu nhaân, ganh hieàm, gheùt ngoû, ñaâm thoït, xuyeân taïc, phaù phaùch, gaây chia reõ, ly giaùn. Ñoù laø thaønh phaàn phaù hoaïi trong coâng sôû. - Phuïc binh ÔÛ Quan, sao naøy aøm chæ söï ñoá kî, haõm haïi, baèng thuû ñoaïn ngaàm, coù khi ñi cöôøi choã phuïc kích, aùm saùt ñeå loaïi tröø ñòch thuû. Phuïc Binh coù theå hoaëc laø naïn nhaân cuûa boïn tieåu nhaân, hoaëc vöøa laø naïn nhaân vöøa laø tieåu nhaân, do söï traû ñuõa qua laïi. Thoâng thöôøng Phuïc Binh coù toøng phaïm, keát beø, keát phaùi ñeå loaïi tröø ñoái thuû hoaëc bò ñoái thuû bí maät loaïi tröø mình, baèng nhöõng ñöôøng loái baát chính vaø bí maät. Ñaây laø phaàn töû phaù hoaïi vaø beø caùnh trong cô quan. - Hoaù Kî Hoùa kî tröôùc heát coù nghóa ñoá kî, thaáy ngöôøi hôn mình thì khoâng thích. Thuû ñoaïn cuûa Hoùa kî cuõng bí maät, leùn luùt, thöôønng laø duøng mieäng löôõi ñeå gieøm pha, chæ trích, xuyeân taïc, vu khoáng (vì Hoùa kî laø caùi löôõi). Do ñoù, Hoùa kî ôû Quan töôïng tröng cho thò phi, khaåu thieät, vaï mieäng. Maët khaùc, HoùaKî haõm ñòa coù nghóa laø noâng noåi, xu thôøi, thieáu laäp tröôøng, ai maïnh thì theo, deã boû baïn beø ñeå theo danh lôïi. Trong tröôøng hôïp ñaéc ñòa thì laø ngöôøi coù khuynh höôùng caùch maïng muoán thay cuõ ñoåi môùi, yù nghóa thôû daøi höôùng thöôïng, quan caùch deã thaønh coâng neáu ñöôïc caùt tinh hoã trôï. - Thieân hình TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 218 Ñaéc ñòa ôû Daàøn, Thaân, Maõo, Daäu, Thieân Hình chuyeân veà quaân söï, coù duõng khí, coù uy phong, coù taøi caàm binh, thieân veà saùt phaït. Coøn neáu laø quan vaên thöôøng laø thaåm phaùn, traïng sö, coù naêng khieáu luaät phaùp, xeùt xöû coâng minh. Cuõng coù theå laø baùc só giaûi phaãu, chaâm cöùu neáu coù Thieân y ñi keøm. Thieân hình thöôøng laø ngöôøi noùng tính, khaét khe, cöông nghò laøm vieäc theo nguyeân taéc, khoâng chaáp nhaän söï traùi leä, traùi luaät, coù tinh thaàn lieâm chính, coâng binh, coù tinh thaàn chu ñaùo, tinh vi kyõ löôõng, hay chuù yù ñeán chi tieát. Coâng chöùc, quaân nhaân coù Thieân Hình ñaéc ñòa ôû Quan thöôøng raát möïc thöôùc, ngay thaúng, coù löông taâm chöùc nghieäp, coù baûn laõnh haønh söû traùch nhieäm moät caùch khaû quan. Ñi vôùi Binh, Töôùng, AÁn thì voõ caùch tham möu, coù uy duõng vaø coù möu löôïc, thöôøng ñöôïc giao phoù troïng traùch. Neáu hình haõm ñòa thì quan caùch hay gaëp hung söï, cuï theå laø tuïng nguïc (ôû tuø, bò kieän), bò ñieàu tra, bò toá caùo gaëp Tuaàn,Trieät aùn ngöõ thì coù theå bò giaùn chöùc, caùch chöùc, ôû tuø, bò kieän. Haõy coøn coù nhieàu sao vaø boä sao noùi leân hoïa ngheà nghieäp. Veà ñieåm naøy, xin ñoäc giaû tham chieáu chöông Hoïa caùch, ñaëc bieät laø muïc noùi veà hoïa ngheà nghieäp. E.- TUAÀN TRIEÄT ÔÛ CUNG QUAN Thoâng thöôøng, Tuaàn Trieät laø sao phaù, ñoùng ôû cung naøo thì gaây trôû ngaïi cho cung ñoù : ôû Meänh thì thieáu thôøi laân ñaän, ôû Thaân thì traéc trôû, gian truaân, ôõ Phu theâ thì hoûng moät duyeân nôï, ôû töû thì hao con ,ôû taøi thì keùm tieàn baïc. Chæ coù ôû Taät AÙch, Tuaàn Trieät phaù taùn beänh taät, hoïa taïo söùc khoûe cho ñöông soá. Trong chieàu höôùng toång quaùt ñoù, Tuaàn trieät ñoùng ôû quan tieân quyeát gaây truïc traëc cho quan tröôøng, söï truïc traêc naøy theå hieän döôùi nhieàu hình thaùi : - Hoaëc chaäm coâng danh. - Hoaëc coâng danh phaûi laän ñaän, chaät vaät. - Hoaëc coâng danh khoâng maáy cao, thaêng giaùng thaát thöôøng hoaëc khoâng beàn vöõng. Neáu gaëp Trieät, coâng danh chaäm phaùt luùc thieáu thôøi, chæ veà giaø môùi hanh thoâng. Neáu gaëp tuaàn, söï truïc traëc coù tính caùch trieàn mieân, tuy khoâng naëng nhö Trieät nhöng keùo daøi suoát ñôøi. Ñoù laø noùi veà toång quaùt. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 219 Trong chi tieát caàn phaûi phaân bieät nhieàu tröôøng hôïp ñeå luaän ñoaùn cho cuï theå : - Cung quan coù chính tinh. - Cung quan voâ chính hieäu (Khoâng coù chính tinh) 1.- Tröôøng hôïp cung quan coù chính tinh Chính tinh ñoùng ôû quan coù theå hoaëc saùng suûa hoaëc haõm ñòa. Neáu chính tinh saùng suûa, Tuaàn trieät laøn cho bôùt saùng, coù theå trôû thaønh toát. Do ñoù, coâng danh coù theå bò trôû ngaïi, hoaëc chaäm phaùt hoaëc truïc traëc, hoaëc khoâng laâu beàn, hoaëc coù nhieàu hung söï xaûy ra, coù theå laøm maát chöùc, maát quyeàn, bò thay ñoåi, baèng khoâng thì cuõng baát toaïi, hay gaëp söï böïc mình, baát maõn, taøi naêng khoâng thi thoá ñöôïc. Neáu taïi quan maø coù Thieân Töôùng hay Töôùng Quaân thì caøng baát lôïi : vaøo coâng quyeàn aét phaûi coù laàn maát chöùc, bò caùch thöùc. Tuy nhieân coù hai cheá giaûm cho cung quan bò Trieät, Tuaàn : Cung Quan coù Saùt Phaù Lieâm Tham hay baïi tinh saùng suûa gaëp Tuaàn Trieät thì töông ñoái beàn vöõng, chöùc vuï töông ñoái cao, khoâng ñeán noãi phaûi luïn baïi, thaêng traàm. Trong theá naøy, tuaàn Trieät töông ñoái hôïp caùch vôùi Saùt Phaù Lieâm Tham. Nhöõng sao Töû Phuû, Cöï Nhaät, Cô Nguyeät – Ñoàng Löông ñi vôùi sao saùng suûa khaùc gaëp tuaàn, Trieät thì coâng danh thaát thöôøng, khoâng beàn gaëp hung söï. Cung quan ôû Söûu, Muøi coù AÂm Döông toïa thuû ñoàng cung. Quan loäc ñöôïc röïc rôû, ñaët bieät laø veà sau vì taïi Söûu, Muøi, AÂm Döông töông ñoái xaáu, gaëp Tuaàn Trieät thì saùng suûa trôû laïi vaø taïi söûu Muøi voán laø aâm cung neân toát cho haäu vaän. Neáu chình tinh ôû quan maø haõm ñòa, Tuaàn Trieät phuïc hoài söùc saùng cho chính tinh, coâng danh seõ quí hieån. Nhöng vì coù tuaàn Trieät neân söï traéc trôû khoâng traùnh khoûi : quan tröôøng chæ phaùt luùc haäu vaän. Ñaët bieät neáu saùt Phaù Lieâm Tham hay baïi tinh haõm ñòa gaëp Tuaàn Trieät ñoàng cung thì laïi phaùt nhanh vaø maïnh hôn nhöõng boä sao khaùc nhö Töû Phuû- Cöï Nhaät hay Cô Nguyeät- ñoàng löông haõm ñòa. Moät laàn nöõa, Tuaàn Trieät laïi toû ra töông hôïp vôùi Saùt Phaù Lieâm. Duy ñoái vôùi Thieân Töôùng, duø ñaéc hay haõm ñòa, Tuaàn Trieät bao giôø cuõng gaây thaûm töû, kieåu nhö quaân nhaân cheát traän, vieân chöùc bò caùch, giaùng. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 220 2.- Tröôøng hôïp cung Quan voâ chính dieäu Chính tinh toïa thuû ôû cung naøo thí chæ roõ ñaëc tính quan yeáu cuûa cung ñoù, giuùp cho ngöôøi giaûi ñoaùn moät khuoân khoå, moät hình thaùi ñeå tìm hieåu cung ñoù. Traùi laïi, moät cung voâ chính dieäu gioáng nhö moät ngöôøi khoâng maët, moät keû voâ danh, khoâng ai bieát chaân töôùng hay lyù lòch. Vì vaäy, ñeå ñònh saéc thaùi cho cung naøy, khoa Töû-Vi möôïn chính die65u xung chieáu ñeå nhaát dieän ñaëc ñieåm cuûa cung voâ chính dieäu. Sôû dó phaøi duøng chính dieäu xung chieáu vì chæ coù theá xung chieáu môùi toûa aûnh höôûng tröïc tieáp vaøo cung voâ chính dieäu. Cho neân cung voâ chính dieäu leä thuoäc vaøo chính tinh ñoái dieän, möôïn caùi hay, caùi dôû cuûa chính tinh ñoái dieän laøm caùi hay caùi dôû cuûa mình. Nhöng vì coù söï vay möôïn, vì coù söï phaûn chieáu, neân nhöõng saéc thaùi, thu nhaän phaûi bò phai nhaït ít nhieàu. Ví duï nhö chính tinh ñoái dieän saùng suûa toát ñeïp khi chieáu vaøo cung voâ chính dieäu phaûi giaûm ñi moät phaàn chaân quang nguyeân thuûy, khieán cho ñi ñeán cung naøy aùnh saùng chæ coøn laø moät dö quang. Ñeå coù moät hình aûnh, coù theå ví aùnh saùng thu nhaän taïi cung voâ chính dieäu nhö aùnh saùng cuûa maët traêng, keùm haáp löïc vaø keùm maõnh löïc hôn aùnh saùng maët trôøi. Nhö vaäy, ñöùng veà maët quan loäc maø xeùt, cung Quan voâ chính dieäu, duø ñöôïc chính tinh ñoái dieän saùng suûa chieáu vaøo, quan loäc cuõng khoâng toaøn myõ (coâng danh taàm thöôøng, chöùc vò khoâng maáy cao) huoáng hoà gaëp chính tinh ñoái dieän haõm ñòa. Duy coù hai lieät keâ quan troïng laøm khôûi saéc cho cung quan voâ chính dieäu : a) Cung Quan coù Tuaàn hoaëc Trieät aùng ngöõ Caùch naøy noùi chung khoâng hoaøn haûo, höng cuõng ñôõ xaáu Quan tröôøng tuy gaëp nhieàu trôû ngaïi (vì aûnh höôûng cuûa Tuaàn hay Trieät) nhöng vaãn coù theå hieån ñaït trong vaên vaän. Neáu taûo ñaït vaøphaùt nhanh thì laïi sôùm taøn vaø hoaïnh taøn. b) Cung Quan nhöng Nhaät Nguyeät cuøng saùng suûa hôïp chieáu hay xung chieáu. Caùch naøy trôû thaønhñaéc lôïi nhôø aùnh saùng phoái hôïp cuûa hai nguoàn naêng löïc Nhaät Nguyeät : coâng danh saùng laïng, chöùc vuï lôùn, quyeàn haønh cao, coù trieån voïng ñaéc phuù, toùm laïi vöøa sang vöøa giaøu. AÛnh höôûng cuûa AÂm Döông raát maïnh trong tröôøng hôïp naøy. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 221 Neáu cung quan coù ñöôïc Tuaàn hay Trieät traán thuû taïi ñoù thì phuù quí seõ taêng tieán nhieàu hôn nöõa. F.- CAÙC NGAØNH CHUYEÂN MOÂN TRONG QUAN CAÙCH. Xem chöông noùi veà caùc khoa baûng, muïc caùc ngaønh hoïc trong khoa Töû-Vi, ngoaøi ra, ñoäc giaû cuõng coù theå tham chieáu chöông noùi veà caùc ngheà nghieäp ñeå coù theâm yeáu toá xeùt ñoaùn. HHH Chöông möôøi moät Caùch ngheà nghieäp Nhöõng sao baù ngheä H Quan nieäm ngheà nghieäp trong khoa Töû-Vi. H Caùch ngheà nghieäp qua caùc cung H Caùch ngheà nghieäp qua caùc sao âNhöõng ngheà lieân quan ñeán vaên hoïc TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 222 - Ngheà daïy hoïc - Ngheà haønh luaät - Ngheà chính trò - Ngheà vieát vaên â Nhöõng ngheà lieân quan ñeán kinh thöông - ngheà thöông maïi - Ngaønh kyõ ngheä â Ngheà lieân quan ñeán khoa hoïc öùng duïng - ngheà dieän - ngheà döôïc - ngheà nha - ngheà y - ngheà kieán truùc â nhöõng ngheà lieân quan ñeán ngheä thuaät - ngheà nhaïc - ngheà nöõ coâng - ngheà kòch - ngheàhoïa - ngheà naáu aên - ngheà ca, vuõ A.- QUAN NIEÄM NGHEÀ NGHIEÄP TRONG KHOA TÖÛ-VI Vaøo luùc khoa Töû – Vi ra ñôøi, taïi Trung Hoa, sinh keá ñöôïc qui tuï voûn veïn trong 4 ngheà chính yeáu : só, noâng, coâng, thöông. Xaõ hoäi Trung Hoa ngaøy tröôùc laø xaõ hoäi tónh, ngheànghieäp vì theá cuûng ít, thöôøng khoâng thay ñoâi vaø khoâng maáy baønh tröôùng. Trong 4 ngheà naøy, chæ rieâng ngheà só ñöôïc coi troïng, ñöôïc xeáp haøng ñaàu, coù theå xem laø moät ngheà thöïc söï vì coù hoïc, coù tröôøng, coù thi cöû vaø nhaát laø coù ñòa vò cao quí trong xaõ hoäi. Cheá ñoä quaân chuû phong kieán vôùi heä thoáng quan laïi ñoâng ñaûo vaø bieán coâng quuyeàn thaønh nôi tieán thaân cho keû só. Nhöõng ai coù khoa baûng haàu nhö coù cô hôïi ñöôïc troïng vaøo vieäc nöôùc, vieäc laøng. Coi troïng ngheà laøm quan, xaõ hoâi coi nheï noâng nghieäp, coâng nghieäp, thöông nghieäp vaø caùc taïp ngheä khaùc. Laõnh vöïc tö trôû thaønh thöù yeáu, thaäm chí bò cho laø thaáp keùm. Quan nieäm naøy ñaõ ñöôïc phaûn aùnh toaøn dieän trong khoa Töû – Vi. Chöõ “coâng danh”, chöõ “hoaïn loä” ñöôïc hieåu theo nghóa coâng quyeàn thay vì theo nghóa ngheà nghieäp söï nghieäp noùi chung. Quí caùch ñöôïc hieåu theo nghóa quan caùch, töùc laø caùch laøm quan. Ngoaøi ra, khoa Töû – Vi noùi raát nhieàu ñeán caùch laøm quan trong khi chæ ñeà caäp sô saøi ñeán caùc ngheà tö, kinh doang, thöông maïi, kyõ ngheä. Ngaøy nay, söï phaùt trieån cuûa kinh teá, söï phoàn taïp cuûa ñôùi soáng cuõng nhö söï môû roäng khoa hoïc, ngheä thuaät ñaõ laøm naûy sinh voâ soá ngheà môùi. Ñaõ vaäy, trong moät ngheà, coøn coù theâm nhieàu chi TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 223 nhaùnh chuyeân khoa. Laõnh vöïc noâng nghieäp, kyõ ngheä, thöông maïi ngaøy caøng baønh tröôùng vaø nhaát laø ñaéc lôïi hôn laõnh vöïc coâng quyeàn. Töø ñoù noù coù söùc haáp daãn môùi meû, ñuû ñeå laøm thay ñoåi caø moät quan nieäm loãi thôøi veà quan loäc. Thaønh thöû, daàn daàn, taäp tuïc tö töôûng ñaõ bieán caûi chöõ quan loäc luùc baáy giôø ñöôïc hieåu nhö ngheà nghieäp, sinh keá noùi chung, khoâng coøn bò giôùi haïn trong phaïm vi coâng quyeàn nöõa. Song, maët duø yù nghóa môû roäng, noäi dung caùc sao chöa ñöôïc thích nghi kòp thôøi. Ngöôøi ta vaãn luaän veà ngheà nghieäp nhö moät phuï ngheä cuûa quan caùch. Caùi gì baát lôi cho quan caùch thì ñöôïc xem nhö toát ñeïphôn cho noâng, coâng, thöông. Vaø nhuõng ai coù soá baát lôïi trong laõnh vöïc coâng, neáu xoay qua buoân baùn kinh doanh thì laïi ñöôïc vöøa yù hôn. Quan nieäm phong kieán ñoù chöa ñöôïc ruõ boû moät caùch toaøn veïn. Taäp tuïc giaûi ñoaùn Töû – Vi vaãn coøn leä thuoäc quaù nhieàu vaøo quan caùch. Nhöõnh ai, coù dòp ñoïc saùch Töû – Vi cuõ vaø caû nhöõng hieän taïi ñeàu thaáy söï kieân nghòch lyù ñoù. Ngheà nghieäp chöa ñöôïc caùc sao canh taân vaø thích öùng cho kòp traùo löu tieán hoùa.ñeå thöû goùp phaàn caäp nhaät kieán thöùc Töû – Vi theo traøo ñaïi môùi, chöông naøy seõ côùi boû quan nieäm phong kieán cuõ kyõ, chaáp nhaän moät ñöôùng loái tö töôûng môùi meû hôn ñeå kkhaûo saùt caùch ngheà nghieäp. Chöõ ngheà nghie65p ôû ñaây ñöôïc hieåu theo nghóa roäng, bao goàm heát thaûy caùc laõnh vöïc sinh keá, ngoaøi ñòa hat nhaø nöôùc. Khi thöû laøm moät cuoäc canh taân veà noäi dung nhö vaäy, soaïn giaû cuõng caûm thaáy coù phaàn lieàu lónh, ñoàng thôøi cuõng töï bieát coù sai laàm. Tuy nhieân, chuùng ta khoâng neân ngaïi sai laàm maø baát ñoäng tröôùc moät nhu caàu hôïp lyù. Cho neân, chöông baøn veà caùch ngheà nghieäp ôû ñaây coù taùc duïng ñaët neàn taûng cho vaán ñeà, ngoû haàu giuùp ngöôøi khaùc coù moät caên baûn tieân khôûi ñeå tham chieáu vaøkhai trieån. Khuyeát ñieåm khaû höõu cuûa chöông naøy coù theå lieät keâ caùc ngheà khoâmh ñaày ñuû vaø phaân bieät ngheà khoâng roõ raøng. A.- CAÙCH NGHEÀ QUA CAÙC CUNG Vì loái hieåu truyeàn thoáng cuûa khoa Töû – Vi veà cung quan loäc coù phaàn chaät heïp, cho neân khi tìm kieám ngheà nghieäp, chuùng ta khoâng neân ñoùng khung trong cung quan maø phaûi ta xeùt theâm nhöõng cung cöôøng khaùc nöõa, ñaëc bieät laø cung Meänh, Thaân Taøi Phuùc Noâ. Caùc cung naøy phaûi ñöôïc phoái nghóañeå tìm caùch troäi yeáu nhaát giuùp chæ danh ngheà. 1.- Cung Quan Vì hieåu Quan laø ngheà nghieäp noùi chung cho neân trong cung qaun, caàn löu yù caùc sao chæ naêng khieáu chuyeân moân, nhöõng yeáu nghóa ngheà nghieäp cuûa caùc sao, xem ñoù laø yeáu toá chính tinh ñeå xem xeùt ngheà nghieäp. Söï phaân loaïi coå ñieån cuûa coå nhaân thaønh ngheà vaên vaø ngheà voõ, thaønh laõnh cöïc coâng truyeàn vaø laõng vöïc tö nhaân ñeán nay khoâng coøn chính xaùc. Vì theá, loái phaân bieät naøy khoâng coøn höõu bieät ñeå ñònh ngheå moät caùch chaét chaén ñöôïc. Chunbg qui qua cung quan, ngöôøi xem soá chæ coù theå khaúng TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 224 ñònh khaû naêng chuyeân moân vaø trieån voïng cuûa moät moâi tröôøng thích hôïp vôùi khaû naêng ñoù maø thoâi. Khoâng theå vaø khoâng neâu döùt khoaùt veà ngheå cuï theå naøo, tröø phi coù ñuû yeáu toá roõ raøng, laáy töø caùc cung khaùc. 2.- Cung Meänh, cung Thaân Taïi hai cung naøy cuõng coù nhöõng sao chæ naêng khieáu, söï thích hôïp vôùi moät coâng vieäc naøo ñoù, khaû dó giuùp keát luaän ngheà cuûa ñöông soá. Coøn döïa vaøo caùc cuïc cuûa Meänh, Thaân ñeå tìm ngheà cuõng coù nhieàu may ruûi, deã sai laàm. Lyù laø vì chæ coù moät soá ích caùch, cuïc trong khi coù raát nhieàu ngheà trong moät caùch hay cuïc. Trong tröôøng hôïp coù caùch cuïc töông phaûn, keát luaän seõ caøng khoù khaên. Moät yeáu toá nöõa höõu ích caàn söû duïng laø vò trí Thaân. Nhöõng tröôøng hôïp thaân cö quan, Cö , cö Taøi, cö Di hay cö Theâ, Phu ñeàu coù tính caùch ñaët bieät vì, moät khi Thaân ñoùng ngoaøi cung Meänh, thì thöôøng hay coù chuyeån ñoåi ngheà nghieäp vaøo haäu vaän. Tuøy theo Thaân ñoùng ôû cung naøo, cung ñoù seõ giuùp tìm hieåu theâm loaïi ngheà luùc con ngöôøi laäp thaân. Nhö vaäy, töø tuoåi 30 trôû ñi, con ngöôøi môùi coù ñöôïc söï nghieäp an baøi hay töông ñoái laâu daøi. Neáu cung Thaân toát, ñieàu ñoù haøm yù raèng ñöông soá coù ngheà duû möu sinh vaø töø ñoù, ít coù söï thay ñoåi coâng vieäc. Ngöôïc laïi, neáu Thaân xaáu, thì deã coù söï chuyeån ngheà maø vaãn gaëp khoù khaên chaät vaät. Trong tröôøng hôïp con ngöôøi coù nhieàu ngheà, ñieàu ñoù thöøông ñöôïc phaûn aûnh qua nhieàu naêng khieáu, bieåu loä trong cung meänh, Thaân hay Quan. Moät laàn nöõa, xem ngheà nghieäp maø chæ noùi leân naêng khieáu thì ít sai hôn xaùc ñònh roõ caùi ngheà. 3.- Cung Taøi Vì chæ tieàn baïc kieám ñöôïc töø ngheà nghieäp, cung Taøi goùp phaàn giaûi ñoaùn ngheà nghieäp, ñaëc bieät laø caùc ngheà kinh doanh buoân baùn, thöôøng coù nhieàu tieàn hôn coâng ngheä. Nhôø nhöõng sao chæ caùch haùi ra tieàn, hoaëc nhöõng sao noùi leân caù tính con ngöôøi tröôùc ñoàng tieàn, ta coù theâm yeáu toá ñeå ñònh ngheà. Trong tröôøng hôïp Thaân cö Taøi, ngheà nghieäp caøng roû reät hôn : ñöông soá laøm nhöõng ngheà lieân quan ñeán kinh teá, taøi chaùnh, vaø neáu taïi cung taøi maø coù theâm nhieàu sao traán ñoàng thì caøng deã xaùc nhaän ñieàu ñoù. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 225 4.- Cung Phuùc Cung naøy khoâng tröïc tieáp xaùc ñònh ngheà. Ñaây laø nhöõng yeáu toá phuï thuoäc vaø chæ coù tính caùch xaùc ñònh khi naøo ñoàng quin vôùi nhöõng yeáu toá xaùc ñònh ôû cung Quan, Meänh, Thaân hay Taøi. Duy naêng khieáu di truyeàn ôû Phuùc laø ñieàu caàn phaûi löu yù. 5.- Cung Noâ, cung Phi Cung noâ chæ ngöôøi döôùi quyeàn, cho neân seõ goùp theâm chi tieát ñeå ñòng danh ngheà nghieäp. Thoâng thöôøng nhöõng haïn ngöôøi toát Noâ hay laøm nhöõng ngheà coù aûnh höôûng lôùn ñeán xaõ hoäi, nhö thaày giaùo, giaùo sö, baùc sò, chuû nhaân xí nghieäp, luùc naøo cuõng coù döôùi tröôùng nhieàu thuoäc quyeàn. Tö caùch cuï theå ñöôïc luaän ñoaùn qua naêng khieáu. Cung Di caõung laø aûnh höôûng cuûa cung Noâ vaø trôï löïc cung Noâ trong vieäc ñònh ngheà. Vieäc khaûo saùt nhöõng cung keå treân thöôøng phaùt daùt ra moät loaït nhieàu ngheà. Vieäc löïa choïn baáy giôø phaûi döïa treân yeáu toá naøo noåi baät nhaát. Coù nhieàu tröôøng hôïp khoù xaùc ñònh. Gaëp nhöõng tröôøng hôïp naøy chæ neân noùi veà naêng khieáu vaø öôùc doaùn moät ngheà thích hôïp vôùi naêng khieáu ñoù maø thoâi. C.- CAÙCH NGHEÀ NGHIEÄP QUA CAÙC SAO Vaán ñeà xaùc ñònh moät ngheà cuï theå bao giôø cuõng khoù khaên, deã sai laàm. Tính caùch taïp baùc cuûa ngheà nghòeâp trong xaõ hoäi hieän thôøi khoâng ñöôï ckhoa Töû-Vi phaûn aûnh ñaày ñuû. Vì vaäy, chæ coù vaøi ngheà cuï theå ñöôïc quyeát ñoaùn, kyø dö, chæ coù theå ñònh loaïi ngheà maø thoâi. Ñeå cho deã tra cöùu , chuùng ta seõ xeáp loaïi caùc ngheà, vaø trong moäi loaïi, thöû tìm ra caùch vò trí hoùa caùc sao heä thuoäc. Ñaïi cöông coù theå chia ra laøm : - nhöõng ngheà lieân quan ñeán vaên hoïc - nhöõng ngheà lieân quan ñeán kinh doanh - nhöõng ngheà lieân quan ñeán khoa hoïc öùng duïng. - Nhöõng ngheà lieân quan ñeán ngheä thuaät. - Nhöõng ngheà linh tinh khaùc. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 1. 226 – Nhöõng ngheà lieân quan ñeán vaên hoïc Maëc duø xeáp döôùi tieâu ñeà vaên hoïc,song chæ thaáy ñöôïc roõ raøng ngheà daïy hoïc, ngheà haønh luaät, ngheà chính trò, ngheà vieát vaên laø coù duø laø coù ñuû sao chæ naêng khieáu lieân heä. Coøn nhöõng ngheà phuï khaùc, tuøy theo söï lieân heä xa gaàn vôùi boán ngheà chính treân, seõ do nhöõng sao töông öùng moâ taû. a) Ngheà daïy hoïc Chuùng ta seõ khoâng aán ñònh caáp böïc vaø trình ñoä giaùo duïc ôû ñaây vì noù thuoäc söï cao thaáp cuûa khoa baûng. Chuùng ta chæ lieät keâ nhöõng sao chæ naêng khieáu giaùo khoa. Veà maët naêng khieáu, ngaønh giaùo duïc phaûi noùi gioûi vaø hoïc gioûi. • Noùi gioûi thì coù nhuõng sao huøng bieän mieâu taû. Ñieàu naøy ñaõ ñöôc ñeà caäp ôû chöông noùi veà caùch huøng bieän, ñaây chæ nhaéc laïi sô löôïc. Löu haø, chæ söï löu loaùt cuûa ngoân ngöõ, söï phong phuù cuûa tö töôûng, söï ngaên naép cuûa boá cuïc , söï linh maãn cuûa lyù luaän, söï haáp daãn cuûa noäi dung. - Thaùi Tueá chæ söï noùi nhieàu, khaû naêng bieän luaän, khuynh höôùng ñaáu lyù. Taáu nhö chæ söï khoân kheùo trong ngoân ngöõ, söï thanh nhaõ cuûa yù töôûng, söï meàm moûng cuûa caùch trình baøy, vaø hieäu löïc thuyeát phuïc saâu saéc. Hoùa Khoa chæ söï thoâng thoâng thaùi cuûa tö töôûng, söï cao kieán cuûa hoïc thöùc, söï khuùc chieát cuûa caùch trình baøy. Thieân Hình chæ khaû naêng phaân tích saéc beùn, söï saùng cuûa tö töôûng vaø cuûa lôøi noùi, loái vieát, söï tinh vi cuûa lyù luaän. • Hoïc gioûi thì ñaõ coù caùc sao aên hoïc phoâ dieãn vaø ñöôïc trìng baøy trong caùch khoa baûng, ôû ñaây xin nhaéc laïi nhöõng sao coát yeáu : - Vaên chöông, Vaên Khuùc, Vaên Tinh - Thieân Khoâi, Thieân Vieät,Hoùa Khoa - Thaùi Döông, Thaùi aâm - Cöï Moân, Thieân cô ôû Maõo Daäu TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc - Thieân Cô, Thieân Löông ôû Thìn Tuaát - Long trì, Phöôïng caùc, Baùc só 227 Khoâng caàn hoäi ñuû heát caùc sao keå treân môùi laøm giaùo hoïc, coù khi caàn moät hay hai sao. Caøng coù nhieàu sao hoäi hoïp thì trình ñoä giaûn huaán caøng cao vaø chöùc töôùc caøng lôùn. Ít sao laø thaày giaùo, nhieàu sao giaùo sö dieãn giaû. Hai naêng khieáu noùi gioûi vaø hoïc gioûi ñoù laø caên baûn cho nhieàu ngheà khaùc nöõa, ví duï nhö chính trò gia , thöông thuyeát gia, só quan taâm lyù chieán caùc boä daân vaän öùng cöû vieân tranh cöû, coå ñoäng vieân. Neáu ít hoïc, thì seõ haønh caùc ngheà thaáp hôn nhö quaûng caùo moâi giôùi, hoøa giaûi. Dieàu naøy cho thaáy, xeùt veà maët naêng khieáu thì ngheà nghieäp lieân quan vôùi nhau raát nhieàu. Ví duï nhö ngheà quaûng caùo thöông maïi, tuy thuoäc veà doanh thöông, xong caàn coù khaû naêng huøng bieän cuûa moät giaùo sö. Khieáu aên noùi ñoù cuõng caàn cho chính trò gia hay caùn boä chieán tranh chieán trò. Thaøng thöû, tieâu ñeà caùc ngheà lieân quan ñeán vaên hoïc, xaùt veà naêng khieáu haún phaûi ñöôïc hieåu theo moät nghóa raát linh ñoäng, coù theå laøm caên baûn toång quaùt hoùa cho nhieàu chöùc nghieäp khaùc. Ñieàu caàn löu yù laø xem soá giaùo sö, neân ñeå taâm nhieàu hôn vaøo cung Noâ, vì ña soá thaày giaùo gioûi ñeàu coù cung noâ raát toát. a) Ngheà haønh luaät Döôùi danh hieäu naøy coù caùc ngheà luaät sö, daân bieåu, caûnh saùt thaùm töû, vaên phoøng coá vaán phaùp luaät, giaùo sö luaät hoïc sinh vieân ngaønh luaät… . Vì luaät leä vaø chính trò coù lieân quan nhau neân ngheá naøy cuõng chæ luoân caùc chính trò gia maø khoâng ñeán noãi sai laàm. Trong ngheà luaät, coù hai naêng khieáu ñaùng löu yù laø söï tranh bieän vaø tinh thaàn phaùp luaät, chöa keå khaû naêng hoïc vaên phaûi coù. Söï tranh caûi thaät ra khoâng hgaùc gì söï huøng bieän, cho neân coù theå tham chieáu caùc sao huøng bieän ñeå daãn chöùng. Coøn vaán ñeà phaùp luaät (hay chính trò) coù lieân quan vôùi nhöõng sao döôùi ñaây : - Thaùi Tueá, Quan Phuø, Quan Phuû Thaùi Tueá bao giôø cuõng tam chieáu vôùi Quan phuø. Coøn Quan Phuû thì laïi ñoàng nghóa vôùi Quan Phuø. Ba sao naøy ñiæ©n hình cho ngaùnh luaät, moi chuyeän coù lieân quan ñeán luaät phaùp, tuø nguïc, ñieàu tra , thö gôûi, khieáu naïi baét bôù, ñeán truy toá, xeùt xöû beânh vöïc tranh chaáp… TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc - 228 Thieân Hình Sao naøy cuõng chæ ngheà luaät, ñaëc bieät laø caùch bò caùo , bò aùn, bò ñieàu tra, bò goïi laøm nhaân chöùng v. v… Trong tröôøng hôïp haønh ngheà luaät thì yù nghó : tích cöïc öu thaéng : ñöông söï chuyeân xöû, truy baét , boû tuø, keát aùn keõ khaùc. Trong moät laù soá ñaëc bieät toát, Thieân hình coù nghóa laøm luaät caàm luaät. - Cöï Moân, Hoùa Kî Hai sao naøy laø aùm tinh vöøa chæ söï ña nghi, söï caïnh tranh tröôùc phaùp luaät, vöøa chæ caùc vaán ñeà lieân heä ñeán luaät phaùp, töø vieäv nghieân cöùu luaät phaùp, hoïc luaät phaùp cho ñeán daïy luaät phaùp vaø haønh xöû luaät phaùp. Tö caùch naïn nhaân cuûa moät vuï tranh chaáp tröôùc luaät phaùp cuõng ñöôïc bao haøm, nhaát laø khi gaëp vò trí haõm ñòa vaø khoâng haønh ngheà luaät chaùnh toâng. Ngoaøi ra, Hoùa Kî coøn laø caùi löôõi ñeå caõi lyù, ñeå baøi xích, cheâ bai, vu khoáng, noùi xaáu, ñaàu moái cuûa nhieàu vuï thöa kieän. b) Ngheà chính trò Nhö ñaõ trình baøy, naêng khieáu cuûa chính trò gia bao haøm naêng khieáu cuûa giaùo sö, cuõa luaät sö cho neân caùc sao moâ taû hai ngheà naøy ñeàu öùng duïng cho ngheà chính trò. Ngoaøi ra, coù theå coù theâm moät soá sao khaùc nhö : - Phuïc Binh Sao naøy chæ thuû ñoaïn, chæ söï raép taâm möu haïi keõ khaùc, ñoàng thôøi cuõng coù nghóa laø mình bò möu haïi baèng thuû ñoaïn. Coù Thaùi tueá ñi keøm thì caøng roõ nghóa. Ñöông soá phaûi chòu nhieàu buùa rìu cuûa dö luaän, ñoàng thôøi cuõng söû duïng dö luaän ñeå ñaäp laïi ñoái thuû hay ñòch thguû. Nhöõng naêng khieáu ñi keøm vôùi Phuïc Binh taát phaøi coù, töø söï löøa loïc,gaøi baãy, cho ñeán vieäc ñaùnh uùp, boâi nhoï, thanh loïc, kieàm cheá, beá toûa, ngaên trôû, cheøn eùp chuïp muõ … - Thieân Khoâng TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 229 Gaàn nhö ñoàng nghóa vôùi phuïc binh, chæ tö chaát, löu manh cuûa haønh ñoäng, maùnh khoùe, xaûo thuaät öùng duïng ñeå loaïi tröø ñoái thuû hoaëc ñeå töï veä, choáng ñôõ phaûn doøn cuûa hoï cuõng baèng caùch thuû ñoaïn ñoù. - Baïch Hoå - Thieân Khoác, Thieân Hö ñaéc ñòa Baïch hoå chæ xu höôùng hoaït ñoäng chính trò cuûa phaùi nam, ñoái thuû chæ söï huøng bieän, söï kích ñoäng söï loâi cuoán thieân haï baèng ngoân ngöõ coù taâm huyeát, coù khí phaùch, coù taùc duïng xaùch ñoäng, coù duïng taâm coå voõ tranh ñaáu Thieân khoác vaø Thieân Hö cuøng ñoàng nghóa. Neáu ñöôïc ñaéc ñòa thì xu höôùng chính trò coù trieån voïng, ngoân ngöõ ñaéc duïng vaø hieäu quaû. Neáu haõm ñòa thì coù khuynh höôùng sai ngoa, xuyeân taïc nhieàu hôn, tuy khoâng haún coù nghóa thaát baïi. Leõ dó nhieân, caùc yù nghóa cuûa naêng khieáu chính trò treân chæ lieân quan nhieàu ñeán phaùi nam. Ngoaøi ra, ngheà chính trò coøn ñoøi cung Noâ toát hoaëc laø coù nhieàu sao chæ nhaân löïc trôï giuùp. Coù nhö theá, chínmh trrò gia môùi coù taäp ñoaøn uûng hoä vaø daân chuùng haäu thuaãn, giuùp cho söï tieán ñaït vaø söï thaønh coâng deã daøng vaø beàn vöõng. c) Ngheà vieát vaên Ngheà naøy taäp hôïp caùc vaên, thi só, taùc giaõ vieát tuoàng, kyù giaû, phoùng söï , caùc nhaø khaûo cöùu ñuû moïi ngaønh ngheà vaø moïi giôùi. Ñaëc tính chung cuûa hoï laø giaáy , buùt, möïc, hoâi vôùi khaû naêng hoïc naên. Coøn ngaønh chuyeân moân thì tuøy theo caùc sao khaùc noùi trong caùch khoa baûng, muïc caùc ngaønh hoïc. - Thieân Töôùng TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 230 Veà vaät duïng, Thieân töôùng chæ caây buùt. Veà tính tình, Thieân Töôùng chæ con ngöôøi thaáy söï baát bình khoâng nhòn ñöôïc, phaûi caûi söûa , söûa ñôøi. Tuy nhieân, rieâng sao Thieân Töôùng chöa ñuû ieãn taû tö caùch vieát vaên, phaûi coù theâm sao khaùc. - Taáu thö, Ñaø la, AÂn Quang, Thieân Quí Taáu thö laø giaáy, Ñaø La laø möïc, AÂn Quang Thieân quyù laø baøi vôû. Ngoaøi ra, Taáu Thö coøn chæ söï saéc beùn söï teá nhò cuûa lôøi vaên, ngoøi buùt, AÂn Quang, Thaâin Quyù chæ söï thieát tha, hay laø caùi hoaøi baõo caûi taïo con ngöôøi cho neïn toát theâm. - Taû phuø, Höõu Baät, Hoùa Khoa Boä sao naøy chæ ngaønh vaù ngheà dòch thuaät vì khoa chæ hoc vaán, ñi vôùi taû, Höõu coù nghóa laø bieát nhieàu ngoaïi ngöõ. Taû Höõu coù theå ñi vôùi vaên Xöông, Vaên khíc hay Vaên Tinh …ñeå chæ ngheà dòch, ngöôøi thoâng ngoân. Ngheà vieát vaên vaãn coù theå coù naêng khieáu cuûa thaày hoïc, cuûa luaät sö, vaø vaãn coù theå ñöôïc boå tuùc baèng caùc sao moâ taû ñaëc tính cuûa hai loaïi ngheà naøy. Cho duø haønh ngheà naùo ñi nöõa maø coù nhieàu sao keå treân thì cuõng saùng taùc, xyyù©t baûn. Coù theå noùi roäng ra ñeå ngheà in saùch. Neáu vaên só coù theâm caùc sao tình duïc thì coù theå vieát caùc daâm thö, kieåu nhö hoà Xuaân Höông. 2.- Nhöõng ngheà lieân quan deán kinh, thöông Ngaønh kinh doanh, thöông maïi coù raát nhieàu ngaønh phuï thuoäc, nhaât laø vaøo thôøi ñaïi hieän giôø, khoa Töû-Vi chua theo kòp ñaø phaùt trieån cuûa laõnh vöïc kinh thöông trong xaõ hoäi môùi cho neân chæ taäp hôïp ñöôïc vaøi boä sao töông ñoái ít ooûi, caùc ngaønh toång quaùt hôn laø caùi nghieäp cuï theå. a) Ngheà thöông maïi Thöông maïi qui tuï raát nhieàu ngheà töø buoân baùn leû ñeán cho vay tín duïng, ngaân haøng, xuaát nhaäp caûng, vaän taûi, moâi giôùi … Duy, haàu heát ñeàu coù ñaëc tính chung laø : lieân quan ñeán tieàn baïc, söï tham lam, oùc tính toaùn vaø taøi thaùo vaùt. • Tính tham do caùc sao döôùi ñaây moâ taû. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc - 231 Tham Lang Sao naøy ñieån hình cho con buoân, coù oùc kinh doanh vaø haùm lôïi. Vì theá, ñi vôùi baât cöù taøi tinh naøo ñeàu coù yù nghóa kieám lôùi baèng hình thaùi naøy noï, ñaëc bieät laø truïc lôi trong thöông tröôøng. ÔÛû theá ñaéc ñòa, tình haùm lôïi thöôøng gaëp may maén, deã laøm giaøu, nhaát laø töø tuoåi 30 trôû veà sau. Ngöôøi coù tham ñaéc ñòa daùm möu söï lôùn lao, ñaàu tö vaøo caùc laõnh vöïc roäng lôùn cuûa neàn kinh teá, coù oùc maïo hieåm taùo baïo. ÔÛ haõm ñòa nhö tyù Ngoï Tò Hôïi, loøng tham coøn döõ doäi hôn khaû dó ñeán choã thaát tín baát nhaân. Ñaây laø theá cuûa gian thöông ñaàu cô, tích tröõ, luõng ñoaïn kinh teá, khoâng quan taâm ñeán ñaïo ñöùc xaõ hoäi, duø laø toái thieåu. - Phaù Quaân haõm ñòa ÔÛ Daàn, Thaân, Hôïi, Phaù Quaân voâ cuøng haùm lôïi. Rieâng ôû Tî,Hôïi, ñi vôùi Vuõ Khuùc söï tham tieàn naøy ñi tôùi choã baát löông. Duy caùch naøy thöôøng gaëp phaø saûn, kkhaùch taän hoaëc buoân baùn khoå nhoïc ôû phöông xa. * OÙc tính toaùn vaø möu trí trong thöông tröôøng thöôøng ñöôïc moâ taû bôûi nhöõng boä sao döôùi ñaây : Thieân cô, Cöï Moân ôû Maõo Daäu Thieân cô, Thieân löông ñoàng cung Thieân ñoàng, Thieân löông ñoàng cung Thieân ñoàng, Thaùi aâm ñoàng cung ôû Ngoï Nhöõng boä sao naøy khoâng naëng tính tham maø thieân veà möu trí, söï tinh xaûo trong ngheà buoân, söï hieåu bieát roõ raøng thöông tröôøng, taøi buoân baùn. Haàu heát laø phuùc tinh choneân vòc thöông maïi töông ñoái löông thieän. Ngoaøi ra taát caùc sao noùi leân trí thoâng minh ñeàu öùng duïng ñöôïc trong doanh thöông. Thieân Maõ, Loäc toàn Sao Maõ chæ söï thaùo vaùt, lanh lôïi, ña taøi, tinh thaàn xoâng pha, laên loùc, laø caùc ñöùc tính raát caàn thieát cho nghieäp vuï thöông maïi. Vì thieân maõ ñi vôùi baát cöù taøi tinh naøo cuõng ñeàu ñaéc lôïi vaø coù yù nghóa buoân baùn, nhaát laø toïa thuû ôû cung Taøi hay cung Thaân, Meänh, Quan. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 232 Rieâng ôû Hôïi thì phaûi cöïc nhoïc môùi kieám lôøi ñöôïc. Vì taøi ñoù Thieân Maõ haõm ñòa, vieäc buoân baùn khoâng gaëp thôøi vaän toát. Toát nhaát laø ôû Daàn, Tî roài môùi ñeán Thaân. Vì Maõ chæ söï löu ñoäng cho neân caùc ngaønh buoân cuûa sao naøy lieân heä ñeán ngaønh vaän taûi,, ñöôøng boä ha ñöôøng haøng khoâng, hoaëc laø caùc ngaønh moâi giôùi giao thieäp löu ñoäng, nghieân cöùu thò tröôøng ôû nhieàu nôi. Loäc Toàn ñoàng nghóa vôùi Thieân Maõ, nhöng khoâng coù yù nghóa löu ñoäng. Caû hai keát hôïp thì raát ñaëc saéc cho vieäc buoân. Tinh thaàn caïnh tranh cuõng laø ñöùc tính thöông maïi. Nhöõng sao lieân heä goàm coù: Quan Phuø, Quan Phuû Phuïc Bình, Hoùa kî Hai sao Quan Phuø, Quan Phuû chæ oùc thi ñua, söï caïnh tranh, thöôøng ñi ñoâi vôùi möu meïo, löøa gaït, noùi doái. Hoùa Kî vöøa coù nghóa ñoá kî, sôï ngöôøi khaùc hôn mình, vöøa coù nghóa mieäng löôõi, moâi mieáng. Phuïc Bình laø sao thuû ñoaïn. Caû boán sao ñeàu ñaéc duïng cho doanh thöông, duy phöông caùch caûnh tranh khoâng maáy gì ngay thaúng, thöôøng ñöa ñeán söï möu hai laãn nhau moät caùch ngaám ngaàm. Veà vaán ñeà tieàn baïc coù leõ laø ñaïc ñieåm chính yeáu cua ngöôøi buoân baùn vì ñaàu oùc hoï thöôøng bò aùm aûnh bôûi ñoàng tieàn, caùi gì cuõng tính ra tieàn. Do ñoù, soá doanh thöông nhaát ñònh phaûi coù nheìu so taøi hoäi tuï vaøo cung Quan, Taøi, Meänh, Thaân. Coù raát nhieàu sao taøi, haàu heát ñöôïc lieät keâ torng caùch giaøu, ñöôïc tham chieáu ñeå tìm hieåu theâm ñaëc tính cuû caùc ngheà kinh thöông. b) Ngheà kyõ ngheä Trong quyeån Töû-Vi Ñaåu Soá, Thaùi Thöù Lang coù chuù giaûi raèng kyõ ngheä laø “ngheà nghieäp khoù nhoïc”. Coù leõ ñaây laø moät quan nieâm xöa, luùc kyõ ngheä cô khí chöa xuaát hieän, luùc con ngöôøi coøn ôû giai ñoaïn baùn khai veà heá taïo ñoà duøng cho nhu caàu haøng ngaøy. Quan nieäm ñoù ngaøy nay khoâng coøn thích duïng. Vì vaäy caùc sao cuûa kyõ ngheä khoâng theå laø nhöõng boä sao cuû kyõ ñöôïc keå ra keå treân. Hieän thôøi söï phaùt trieån cuûa kyõ ngheä naûy sinh ra raát nhieàu ngheà leä thuoäc, ñoøi hoûi trình ñoä hoïc vaán raát cao, vaø hôn nöõa raát ñaéc lôïi. Thaønh thöû, nhöõng sao chæ kyõ ngheä trong saùch cuûa Thaùi Thöù Lang, ña soá thuoäc haõm tinh, xeùt ra khoâng maáy thích hôïp. Vaû chaêng, chuùng ta phaûi phaân bieät kyõ ngheä gia vôùi coâing nhaân lao ñoäng laøm vieäc veà maùy moùc. Neáu noùi kyõ ngheälaø ngheà nghieäp khoù nhoïc thì ñònh nghóa naøy chæ ñuùng cho haïng lao ñoäng, thôï maùy, thôï tieän, thôï deät,thôï nhuoäm, thôï reøn….. chôù khoâng aùp duïng cho caùc chuû nhaân, caùc nhaø tö baûn kyõ ngheä, chuyeân vieân hy kyõ sö, kyõ thuaät gia hoaït ñoâng trong ngaønh kyõ ngheä. Ñoái vôùi haïng coâgn nhaân kyõ ngheä, caùc sao döôùi ñaây coù theå thích duïng. Phaù Quaân, ôû Daàn Thaân, Thìn Tuaát. Thaát sat, Kình döông. Vuõ khuùc, Phaù Quaân ñoàng cung. Lieâm trinh, Tham lang ñoàng cung Thieân cô, Thieân hình, Kieáp saùt. Kình döông, Hoûa hay Linh Tinh TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 233 Lieâm trinh, Phaù quaân ñoàng cung Nhöõng boä sao treân khoâng ñaéc ñòa, gaàn nhö coù nghóa baàn haøn, cöïc khoå coù theå thích hôïp cho haïng coâng nhaân. Ñoái vôùi haïng chuû nhaân, chuyeân vieân, kyõ sö, tö baûn hoaït ñoäng trong ngaønh kyõ ngheä, hoï coù sao hoïc vaán cao, hoaëc laø coù nhöõng boä sao treân nhöng saùng suûa nhôø Tuaàn, Trieät hay ôû vò trí ñaéc ñòa, ñoàng thôøi cuõng phaûi coù nhöõng boä sao cuûa ngheà thöông maïi. Trong ngaønh kyõ ngheä noùi rieâng coù ahi sao döôùi ñaây ñaùng löu yù. Thieân cô Sao naøy chæ loaïi maùy moùc lôùn nhoû cuûa ngaønh kyõ ngheä töø maùy xe maùy keùo, maùy tieän cho ñeán maùy taøu, maùy luyeän theùp, maùy khoan v.v… Maët khaùc, Thieân Cô coøn chæ söï tinh xaûo trong ngheà nghieäp. Hai yù nghóa naøy gheùp laïi chæ ngöôøi chuyeân moân veà maùy moùc. Ñaéc ñòa thì laø kyõ sö, haõm thì laø thôï maùy. Thieân cô coù theå ñi chung vôùi moät soá sao khaùc ñeå xaùc ñònh loaïi maùy loaïi ngheà lieân quan ñeán maùy ñoù. Ví duï; Thieân cô, Hoûa tinh hay Linh tinh ñeå chæ maùy hay loø luyeän saét theùp, naáu quaëng, hoaëc maùy taïo hôi noùng, myù saáy, maùy phaùt ñieän. Thieân Cô, Thaùi AÂm hay Thieáu döông, Thieáu AÂm ñeå chæ maùy ñieän vaø taát caû maùy moùc gì söû duïng ñeán ñieän, cuõng coù theå laø maùy ñieän töû. Thieân cô, Thieân maõ, chæ maùy xe caùc loaïi (xe hôi, xe hoûa, xe ñieän) Hay maùy phi cô, maùy taøu thuûy (coi nhö caùc phöông tieän di chuyeån bieåu töôïng baèng sao Thieân Maõ) Thieân Hình Sao nyø chæ dao, keùo hay cô khí, noùi chung caùc saûn phaåm kyõ ngheä baèng kim khí. Vôùi hai sao naøy, moät so chæ maùy moùc, moät sao chæ saûn phaåm kim khí cheá taïo ñöôïc, khoa Töû-Vi raát ngheøo naøn khi moâ taû kyõ ngheä vaø caùc ngheà lieân quan ñeán kyõ thuaät. Ngaønh naøy töông ñoái môùi meû cho neân khoa Töû-Vi chöa coù ñaøo saâu. Hôn nöõa, khoa naøy hoïc veà söï thònh suy cuûa vaän soá con ngöôøi nhieàu hôn laø khaûo cöùu ngheà nghieäp vaø caøng khoâng phaûi laø khoa kyõ ngheä. 2. – Nhöõng ngheà lieân quan ñeán khoa hoïc öùng duïng Trong laõnh vöïc naøy, khoa Töû-Vi cuõng ngheøo naøn. Chæ thaáy ñöôïc caùc ngheà ñieän, nha, döôïc, y vaø ngheà kieán truùc. a) Ngheà ñieän Coù caùc sao töôïng tröng döôùi ñaây: Thaùi döông, Thaùi aâm Thieáu döông, Thieáu aâm Hoûa tinh, Linh tinh TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 234 Boä sao naøy chæ caùc theå khí ñoái laäp vaø taïo nhieät, coù theå hình dung ñöôïc ñieân hoïc hay ñieän töû, cuøng vôùi nhöõng öùng duïng phöùc taïp cuûa hai ngaønh naøy. b) Ngheà nha Tueá phaù, chæ boä raêng Thieân Hình hay Kieáp Saùt chæ söï moå xeû chaép vaù Taáu thö hay Hoàng Loan chæ kheùo tay, tinh xaûo c) Ngheà döôïc Coù hai sao cuï theå laø: Thieân y chæ thuoác men Hoùa kî chæ dung dòch, hoùa chaát baøo cheá d) Ngheà y Ngheà naøy chuyeân khaù nhieàu sao bieåu dieãn. Vi y só laø ngöôøi cöùu ñoä thieân haï vaø laø ngöôøi coù hieåu bieát veà y khoa cho neân phaûi coù nhöõng sao chæ hai loaïi naêng khieáu ñoù. Veà maët cöùu ñoä où nhöõng sao cöùu ñoä coù y tinh phaûi keå laø: Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông Boán sao naøy goàm boä phuùc tinh chæ söï laøm vieäc nghóa. Ngöôøi coù caùch naøy coù thieân tính, hay giuùp ñôõ keû khaùc, coù khuynh höôùng xaõ hoäi raát cao, hay laøm phuùc, tao puùc vaø coù cô hoäi tích phuùc. Tuy khoâng tröïc tieáp coù yù nghóa y hoïc, song ñaây laø boä sao cöùu ñoä caàn thieát cho y só. Thieân Töôùng Sao naøy bieåu töôïng cho vò cöùu tinh cuûa nhaân loaïi, mang laïi coâng bình, haïnh phuc chnhaân theá trong tinh thaàn cöùu ñoä theá. Thieân töôùng laø vò töôùng cuûa trôøi, dó nhieân ñöôïc duøng ñeå cöùu roãi hôn laø ñeå saùt phaït. Thieân y Tuy laø tinh nhöng Thieân Y tröïc tieáp noùi veà y hoïc. Ngöôøi coù Thieân Y coù tính saïch seõ, veä sinh vaø coù naêng khieáu veà thuoác men. Ngoaøi ra, Thieân Y cuõng coù nghó cöùu giaûi beänh taät vaø coù nghóa hay duøng thuoác khi coù beänh. Nhöõng sao treân caàn ñoùng ôû Meänh, Thaân hay Quan môùi coù ñieàu kieän cöùu ñoä cuûa moät y só, môùi coù trieån voïng haønh ngheà nhieàu nhaát. Neáu ñoùng ôû taøi thì y só naøy coù xu höôùng laáyù taøi, truïc lôïi vaø boùc loät beänh nhaân, maëc duø ôû cung ñoù, taøi loäc seõ ñöôïc doài daøo hôn ôû vi trí khaùc. Ngoaøi ra, coøn coù nhöõng sao trôï, yù nghóa laø laøm taêng theâm trieån voïng cho ngheà thuoác, ñoàng thôøi cuõng taïo theâm phuùc ñöùc thöïc taïi cho ñöông soá. Aân quang, Thieân quyù. Thieân quan, Thieân phuùc. Taû phuø, Höõu baät TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 235 Aân Quang, Thieân Quyù chæ caùi phuùc do Trôøi an cho. Ñi vôùi boä sao baùc syõ, oâng naøy seõ ñöôïc noåi tieáng nhôø maùt tay, nhôø heân may, ñöôïc tinh thieân phuø trôï, soi saùng daãn ñaét trong vaán ñeà trò lieäu. Ñoàng thôøi, Quang Quyù cuõng noùi leân tinh thaàn vò tha cao ñoä cuûa moät y só coù löông taâm chöùc nghieäp, yeâu ngheà, tinh nôi ngheà vaø ñöôïc ngheà ñaõi ngoä xöùng ñaùng, laáy vieäc cöùu ngöôøi laøm leõ soáng cao caû, ít quan tm ñeán khía caïnh tieàn baïc cuûa ngheà thuoác. Thieân Quyù, Thieân Phuùc cuõng laø phuùc tinh noùi leân xu höôùng xaõ hoäi cuûa y só. Vôùi boán sao naøy, y só hay boá thí, cöùu ngöôøi khoâng laáy tieàn, laøm vieäc vôùi suï taän taâm vaø vò tha nhôø ñoù maø ñöôïc noåi danh baùc aùi kieåu nhö Albert Swmeitzer. Coøn Taû Phuø, Höõu Baät, trong saùch y só cuõng coù nhieàu yù nghóa cöùu ñoä laøm phuùc, nhöng thoâng thöôøng, hai sao naøy naëng yù nghóa ñaéc thôøi, coù söï nghieäp y döôïc lôùn cuï theå nhö beänh vieän rieâng, ñöôïc baùc syõ, y taù trôï giuùp. Vôùi Taû, Höõu, y só khoâng laøm vieäc moät caùch ñôn ñoäc maø haønh ngheà chung vôùi moät taäp ñoaøn y só khaùc, huøn haïp chung voán, chung söùc trong moät beänh vieän. Thieân giaûi, Ñòa giaûi, Giaûi thaàn Ñöùng veà maët y hoïc, ba sao naøy coù hieäu löïc hoùa giaûi beänh taät. Ngöôøi où beänh gaëp caùc sao naøy mau heát beänh vì gaëp thaày, gaëp thuoác. Coøn y só maø coù ba sao naøy thì cöùu maïng vaø chöõa trò raát coâng hieäu cho beänh nhaân. Veà naêng khieáu chuyeân khoa: coù theå noùi raèng caùc ngaøh chuyeân khoa trong y hoïc khoâng ñöôïc phaùt trieån trong xaõ hoäi Trung Hoa thôøi xöa. Chæ thaáy thôøi ñoù coù hai phöông phaùp trò lieäu laø baèng thuoác men (meùdecine gheùneùrale) vaø baèng giaûi phaãu (chirurgie). Khoâng thaáy noùi ñeán caùc chueânhoa treân caùc boä phaän chính cuûa cô theå hoaëc treân y hoïc kyõ thuaät. Döïa treân yù nghóa cô theå vaø kyõ thuaät cuûa moät soá sao ta coù theå suy dieãn taïm thôøi hai loaïi chuyeân hoa; moät veà kyõ thuaät vaø moät veà cô theå. Nhöõng chuyeân khoa coù tính chaát kyõ thuaät do nhöõng sao döôùi ñaây bieåu dieãn: Thaùi aâm, Thaùi döông Ñaây laø hai loaïi khí ñoái laäp cuûa trôøi ñaát, coù theå töôïng tröng co ñieän khí. Öùng duïng vaøo y hoïc kyõ thuaät, y só naøo coù theâm sao aâm, Döông chieáu co theå laø baùc só chieáu ñieän (radioscopie) hay chuïp hình (radiographie) hoaëc laø baùc syõ söû duïng caùc phöông phaùp chöõa trò baèng ñieän (radio-theùrapie), baèng quang tuyeán hay tia phoùng xaï (radioactiviteù). Thieáu aâm, Thieáu döông Hai sao naøy coù yù nghóa töông töï nhö treân, duy vì noù chæ yeáu toá aâm döông cöïc nhoû cho neân coù theå ñoàng hoùc vôùi ñieän töû vôùi taàm öùng duïng thöïc nghieäm ñang phaùt trieån cao ñoä hieän nay. Thieân Hình, Kieáp saùt. Chæ duïng cuï moå xeû, cho neân ngaønh öùng duïng laø giaûi phaãu (chi curigie), chaép vaù, thay theá boä phaän thieân nhieân baèng boä phaän nhaân taïo coù tính caùch kyõ thuaät (tim nhaân taïo, thaän nhaân taïo). Nhöõng chuyeân khoa trong cô theå bao goàm caùc ngaønh ñaëc bieät döôùi ñaây: Thaùi aâm, Thaùi döông TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 236 Aâm, Döông laø hai maét vaø boä thaàn kinh ñoàng thôøi laø taâm lih con ngöôøi. Vì vaäy, baùc só naøo coù hai sao naøy coù theå laø baùc syõ nhaõn khoa, baùc syõ thaàm kinh hay taâm linh (pasychiatre, psychanallyse). Tueá phaù Vì chæ boä raêng cho neân seõ laø bac syõ ha khoa. Phaù toaùi, Long trì, Phöôïng caùc Phaù Toaùi chæ cuoáng hoïng (larynx), Long Trì laø loã muõi, Phöôïng Caùc laø loã tai. Ba sao naøy öùng duïng vôùi ngaønh tai muõi hoïng (ORL). Moäc duïc, Thai hay Ñaøo hoa, Hoàng loan Moäc Duïc chæ töû cung, Thai chæ baøo thai, aâm hoä. Ñaøo, Hoàng chæ phuï nöõ. Ñaây laø baùc syõ trò beänh ñaøn baø (gyneùcologue), beänh veà thai saûn (obsteùtrique) vaø caùc beän lieân quan ñeán haïnh phuùc löùa ñoâi. Hyû thaàn Chuyeân veà tró (heùmonroides) vì Hyû Thaàn laø haäu moân. Thieân rieâu, Kình döông Sao naøy lieân heä ñeán boä phaän sinh duïc, nhaát laø cuûa phaùi nam. Ñi vôùi boä sao y só, ngaønh chuyeân khoa seõ laø beänh phong tình (maladiesveùneùriennes) hay caùc beänh phuï tuøy cuûa cô quan sinh duïc nhö lieät döông (impuissance), teo chim! Baïch hoå, Ñòa kieáp Hai sao naøy töôngöùng vôùi beänh ung thö. Thieân hình, Kieáp saùt Ñaây laø baùc syõ chaâm cöùu (acupuncture). Ñaøo hoa, Hoàng Loan, Hoa caùi Ba sao naøy coù nghóa chöng dieän, laøm daùng. Ngaønh chuyeân khoa seõ laø thaåm myõ (estheùtinque) chuyeân söûa saéc ñeïp. Thieân maõ hay Kình döông, Ñaø la Caùc sao naøy chæ chaân tay, lieân quan ñeán ngaønh chænh hình (orthopeùdie), laøm chan tay giaû, huaán luyeän cöû ñoäng hoaëc laø beänh teâ baïi (bolio). Ngoaøi ra, neáu khoâg coù chuyeân khoa naøo maø coù sao Hoùa Kî (chæ hoùa chaát, thuoác men) thì ñaây laø baùc syõ trò lieäu toång quaùt (meùde-cine geùneùrale). Neáu caùc sao treân khoâng haún noùi leân ngaønh chuyeân khoa cuûa y só thì coù theå lieân quan ñeán luaän aùn cuûa hoï. Sau cuøng, neáu coù teâm Thaùi Tueá, Löu haø, Hoùa Khoa, Vaên Xöông, Vaên Khuùc thì coù daïy vaø saùng taùc veà y khoa. Neáu coù theâm Khoâi, Vieät thì trong ngaønh chuyeân moân, ñöông soá raát noåi danh, coù theå laø Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Y Khoa hay chuû Tòch Y Só Ñoaøn. e) Ngheà kieán truùc Lieân quan ñeán nhaø cöa, ngheà naøy caàn caùc sao chæ ñieàn saûn vaø sao myõ thuaät. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 237 Long Trì, Phöôïng caùc Thaùi aâm Long Phöôïng chæ nhaø cöûa vaø caûnh trí trong nhaø, trong vöôøn. Thaùi aâm chæ baát ñoäng saûn. Taáu thö, Hoàng loan Chæ hoa tay naêng khieáu myõ ngheä noùi chung, thích hôïp cho ngöôøi veà kieåu nhaø, kieåu töôïng, kieåu laêng taåm, ñeàn chuøa, dinh thöï, töôïng. 3. – Nhöõng ngheà lieân quan ñeán ngheä thuaät Ngaønh ngheä thuaät coù raát nhieàu ngheà. Duy khoa Töû-Vi chæ roõ raøng ñoái vôùi moät thieåu soá ngheà maø thoâi. Vì ngheä thuaät ñoøi hoûi söï kheùo leùo, hoa tay, cho neân baát luaän ngheà naøo cuûa ngaønh ngheä thuaät cuõng phaûi coù sao Taáu Thö hoaëc Hoàng Loan, hoaëc Thieân Cô. Baèng khoâng thì ñoù chæ laø moät söï heåu bieát hay moät sôû thích chôù khoâng phaûi laø moät ngheà. Tuy nhieân, vì coù sôû thích ñöông söï vaãn coù theå taøi gioûi trong thuaät ñoù maø coù theå haønh ngheà neáu muoán. Ngoaøi ra, söï hieän dieän cuûa caùc sao treân coøn chæ ngheà thuû coâng noùi chung. a) Ngheà nhaïc Ngheà naøy ñoøi oûi thính giaùc beùn nhaïy, linh maãn, söï kheùo tay vaø caùi ngoùn tinh dieäu. Phaûi coù ñuû ba sao: Taáu thö Sao naøy chæ söï tinh maãn (acuiteù), söï teá nhò (subtiliteù, phinesse), vaø caû caùi ngoùn caàn thieát (doigteù). Hoùa Loäc Coù theå hieåu sao naøy nhö ngheä thuaät, söï saønh ñieäu, tính caùch nhaø ngheà hay taøi töû amateur, conaisscur), bieát chôi, bieát höôûng thöùc, bieát öùng duïng tæ mó. Phöôïng caùc Sao naøy chæ loã tai hay thinh giaùc. Vôùi ba sao naøy, ñöông soá seõ laø nhaïc só, soáng veà aâm nhaïc, hoaëc laø chuyeân vieân aâm thanh trong kòch tröôøng hoaëc phim tröôøng. Neáu coù theâm sao khoa giaùo thì ñöông soá laø giaùo sö aâm nhaïc hay nhaø khaûo cöùu veà aâm nhaïc, aâm thanh. b) Ngheà hoaï Ngoaøi sao Taáu Thö hoaëc sao Thieân cô, ñöông soá phaûi coù sao Hoàng Loan chæ hoa tay. Neáu coù theâm Long Trì, Phöôïng caùc cuõng ñöôïc, duø khoâng caàn thieát baèng Taáu, Hoàng hay Cô, Hoàng. c) Ngheà nöõ coâng Tuy noùi laø nöõ coâng, song nam giôùi coù theå haønh ngheà ñöôïc nhö thöôøng. Ngoaøi nhöõng sao Taáu Thö, Hoàng Loan hay Thieân cô, coøn phaûi coù sao Kieáp Saùt hay Thieân Hình vì caû hay chæ muõi kim. Vôùi hai soa naøy, ngheà nöõ coâng goàm coù theâu may, caét vaø veõ kieåu aùo thôøi trang cheá moát thôøi trang (raglan, quaàn patte…) TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc d) 238 Ngheà naáu aên Ngoaøi sao Hoùa Loäc (chæ gout), Taáu Thö, Hoàng Loan, ngheà gia chaùnh phaûi coù theâm soa Long Trì, Hoùa Kî vaø Thieân Truø. Long Trì chæ khöùu giaùc, Hoaù Kî chæ caùi löôõi hay vò giaùc, coøn Thieân Truø chæ khieáu aên nhaäu. Vôùi caùc naêng khieáu treân, ñöông soá cuõng coù theå laøm ngheà naáu röôïu, caát röôïu vì vò giaùc vaø khieáu aên nhaäu raát caàn cho ngheà ñoù. Ngheà kòch e) Caùc sao cuûa ngheà nhaïc, ngheà hoïa ñeàu coù theå öùng duïng cho ngheà kòch, cuï theå laø ñoùng tuoàng, ñoùng phim, haùt boä. Neáu coù theâm sao Ñaøo hoa, Vuõ khuùc, Thieân Hyû, Hyû thaàn caøng hay. Ñaøo Hoa chæ söï coù duyeân, söùc thu huùt khaùn giaû (vì ñaøo keùp caûi löông hay kòch aûnh raát ñöôïc haâm moä neân phaûi coù söùc quyeán ruõ, duø laø giaû taïo). Vuõ Khuùc chæ taøi ngheä. Hai sao Hyû chæ söï giuùp vui laøm troø vaø ñaëc bieät öùng duïng cho haøi kòch, traøo phuùng. Vôùi caùc sao ñoù, ñöông soá seõ la kòch só, taøi töû, minh tinh, ñaïo dieãn, huaán luyeän vieân kòch tröøông. Neáu coù theâm sao van tinh thì coù theå vieát kòch, daïy kòch. Neáu coù theâm sao huøng bieän nöõ thì caøng ñaëc saéc, coù khaû naêng ña dieän trong ngaønh kòch, töø thaày tuoàng cho tôùi ñaïo dieãn vaø kòch só (nhö molìere). Ngheà kòch chæ hieån vinh neáu cac soa ñaéc ñòa vaø coù theâm Vaên Xöông, Vaên Khuùc hay Thaùi aâm saùng suûa: luùc baáy giôø, vai troø saân khaáu seõ ñöôïc bieåu dieãn raát soáng, raát thöïc, gaây xuùac caûm maõnh lieät, vì ba sao naøy chæ söï tieáp thu vaø tieáp phaùt tình caûm raát phong phuù. Neáu coù theâm Thieân Khoâng, Thieân Vieät thì xuaát chuùng, nhôø ngheä tinh vaø vinh thaân, ñöôïc ngöôøi ñôøi toân thôø suøng moä, kieåu nhö Kim Cöông, Thanh Nga hoaëc Phi Thoaøn, Khaû Naêng, Vaên Chung, Thanh Vieät. Maët khaùc, vôùi caùc boä sao treân, ñöông söï coøn coù khaû naêng pheâ bình ngheä thuaät noùi chung (critique d’art) vaø kòch ngheä noùi rieâng Chöông möôøi hai Caùch giaøu Nhöõng sao höõu saûn Quan nieäm phuù trong khoa Töû-Vi Caùch giaøu qua caùc cung Caùch giaøu qua caùc sao − taøi tinh − cao sao trôï taøi − caùc sao may maén − caùc sao giöõ cuûa A – QUAN NIEÄM PHUÙ TRONG KHOA TÖÛ-VI Khoa Töû-Vi raát chuù troïng haïnh phuùc cuûa con ngöôø theá tuïc, haïnh phuùc vaät chaát chôù khoâng phaûi tinh htaàn. Noù ñöïôc goùi geùm qua ba chöõ: Phuù, Quí, Thoï. Noùi khaùi ñi, haïnh puùc ñoù ñöôïc tình baèng tieàn, TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 239 baèng danh, baèng söï soáng laâu. Töû-Vi khoâng heà baøn ñeán haïnh phuùc cuûa ngöôøi ñaïo vì khoa naøy khoâng coù nghieân cöùu ñaïo lyù. Trong ba yù nieäm phuù, quí vaø thoï, phuù chieám moät choã ñöùng quan troïng. Laù soá daønh 4 trong 12 cung ñeå chæ tröïc tieáp tình traïng taøi saûn, (cung Phuùc, Taøi, Ñieàn, vaø Quan) chöa keå 4 cung Meänh, Thaân, Phu, Theâ, Di coù nghóa taøi saûn giaùn tieáp. Maët khaùc, Töû-Vi phaân bieät 3 nguoàn taøi saûn: Cuûa toå phuï, cuûa cha meï ñeå laïi döôùi hình thöùc di saûn, do hai cung Phuùc vaø Phuï ñeà caäp. Cuûa quan tröôøng, ngheà nghieäp mang laïi, do cung Quan ñeà caäp. Khoa Töû-Vi coøn phaân bieät roõ raøng hai loaïi cuûa caûi: ñoäng saûn goàm ñieàn baïc, quùi kim (cung Taøi) vaø baát ñoäng saûn goàm nhaø cöûa, ruoäng vöôøn, xe coä, cô xöôûng, hoa maøu… (cung Ñieàn). Söï phan tích treân cho thaáy khoa Töû-Vi chuù yù nhieàu ñeán söï giaøu ngheøo vaø nghieân cöùu phuù caùch moät caùch moät caùch tinh vi, noùi ñaày ñuû moái quan taâm cuûa ngöôøi ñôøi veà phöông dieän naøy. Soá löôïng caùc cung taøi saûn coøn cho thaáy raèng khoa Töû-Vi coù xu höôùng tö saûn, xem cuûa caûi raát quan troïng cho haïnh phuùc caù nhaân. Thaät vaäy, trong laù soá, bao giôø cung Taøi cuõng tröïc chieáu vaøo cung Phuùc, haøm yù raèng haïnh phuùc con ngöôøi theå hieän qua tieàn baïc. Coù phuùc môùi coù tieàn, baï phuùc thì ngheøo. Cuõng trong yù höôùng ñoù, cung Ñieàn giaùp vôùi cung Phuùc. Ngoaøi ra, khi xem Phuùc laø di saûn, khoa Töû-Vi laø moät nhaõn quan tö saûn, coi troïng tö höõu, khoâng phaûi laø nhaõn quan voâ saûn choái boû quyeàn tö höõu vaø quyeàn di saûn. Ngoaøi ra, khoa Töû-Vi coøn ñaët ñeå raát nhieàu sao giaøu ngheøo, ñoàng thôøi coá gaéng phaân tích nhöõng hình thaùi, nguøoân goác, möùc ñoä giaøu ngheøo moät caùch suùch tích. Ngoaïi tröø moät soá bieät leä, baát luaän chính tinh ñaéc ñòa naøo cuõng coù yù nghóa phuù tuùc. Trong soá 14 chính tinh, coù rieâng 5 sao coù yù nghóa tieàn baïc raát roõ raøng, goïi laø taøi tinh (Vuõ, Phuû, Töû, Aâm Döông). Coøn veà phuï tinh, caùt tinh naøo cuõng coù chuùt ít yù nghóa tieàn baïc, tröïc tieáp hay giaùn tieáp. Rieâng hai so taøi laø Hoùa Loäc vaø Loät Toàn ñöôïc phaân bieät khaù kyõlöôõng. Ngay caû ñoái vôùi hao tinh nhö Ñaïi Hao, Tieåu Hao maø ñaéc ñòa ôû Maõo Daäu cuõng khoâng coù nghóa tuùng thieáu: nhò Hao ôû ñaây laïi raát giaøu, ñeán möùc ñoä maø ngöôøi xöa goïi laø “chuùng thuûy trieàu ñoâng”, nguï yù noùi taát caû maïnh nöôùc ñeàu chaûy veà höôùng ñoâng, nghóa laø tieàn baïc ñieàn saûn qui tuï vaøo kho laãm cuûa laù soá toát phuùc ñoù. Tuy nhieân, khoa Töû-Vi khoâng ñònh nghóa theá naøo laø giaøu, ngheøo vaø möùc ñoä giaøu ngheøo. Thieát töôûng ñaây laø vaán ñeà thöïc teá, tuyø gia caûnh, tuøy caù nhaân, tuøy ngheà nghieäp, tuøy phuùc ñöùc, tuøy thôøi theá. Sôû dó khoa naøy khoâng chòu ñi saâu vaøo chi tieát, chính cuõng vì thaâm nhieãm tinh thaàn dòch lyù cuûa trôøi ñaát vaø con ngöôøi. Yù nieäm giaøu ngheøo raát laø linh ñoäng. Phaûi tuøy theo söï hoäi tuï cuûa taøi tinh maø phaùn ñoaùn. Ñaây laø moät nhaän ñònh thöïc taïi (appreùciation de fait) treân moãi laù soá, moãi hoaøn caûnh, moãi ngheà nghieäp… Neáu caàn laïm baøn, ta coù theå taïm aán ñònh moät soá tieâu chuaån cho vieäc giaøu ngheøo, moâ phoûng theo nhaõn quan vaø tinh thaàn cuûa khoa Töû-Vi. a) Tieâu chuaån giaøu Söï dö ñeå, nghóa laø ngoaøi vieäc aên tieâu baét buoäc, con ngöôøi coøn coù tö baûn, cuûa rieâng coù theå sinh lôïi. Coù theå daønh nhieàu, coù theå caàm cuûa, giöõ cuûa. Ñöôïc höôûng di saûn tích cöïc cuûa toå phuï. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 240 Coù di saûn ñeå laïi ch co chaùu. Ñöôïc höôûng thuï cuûa caûi do mình laøm ra. Toùm laïi, coù 5 ñieàu kieän caàn vaø ñuû cho söï giaøu coù: coù cuûa laâu daøi, giöõ ñöôïc cuûa, höôûng ñöôïc cuûa, cuûa sinh lôïi, ñeå di saûn. Caøng hoäi tuï nhieàu ñieàu kieän thì caøng giaøu. b) Tieâu chuaån ngheøo Cuõng coù 5 ñieàu kieän ngheøo: − Khoâng coù cuûa dö maø coù nôï trieàn mieân. − Khoâng giöõ ñöôïc cuûa, bò phaù saûn. − Khoâng höôûng ñöôïc cuûa mình laøm ra. − Khoâng coù di saûn hoaëc di saûn laø nôï naàn. − Kh6ng coù sinh lôïi, chæ coù cuûa tieâu thuï. − Caøng hoäi ñuû nhöõng ñieàu kieän thì caøng ngheøo! Ñoù laø caùc tieâu chuaån ngheøo khaùch quan. Treân thöïc teá, coù nhieàu tröôøng hôïp chuû quan. Ví duï nhö ngheøo maø töï do laø ñaày ñuû, giaøu maø töï xem laø baát tuùc: ñoù laø caùc ngoaïi leä khoâng keå. Maët khaùc, cuõng caàn löu yù raèng coù raát nhieàu ngöôøi giaøu nhöng vaãn mang thaät nhieàu nôï, cuï theå nhö haàu heát thöông gia ñeàu coù vay tieàn ñeå kinh doanh vaø laøm giaøu treân soá nôï ñoù. Thaønh thöû, coù nôï, duø laø nôï lôùn chöa phaûi laø ngheøo. Coù theå noùi giaøu lôùn laø khaùc. Chuùng ta khoâng ñi saâu vaøo caùch giaøu trong thöïc teá, maø chæ caàn tìm hieåu caùch giaøu trong laù soá. B. – CAÙCH GIAØU QUA CAÙC CUNG Phuù laø moät caùch quan troïng cho ñôøi ngöôøi. Vì vaäy, laù soá Töû-Vi daønh raát nhieàu caùch cuïc ñeå noùi veà phuù, qua caùc cung vaø qua raát nhieàu sao. Maët khaùc, thöôøng khi phaûi xem caû laù soá ngöôøi phoái ngaãu, vôï hay choàng, ñeå bieát tình traïng giaøu ngheøo noùi chung cuûa gia ñình. Veà caùc cung, coù nhöõng cong moâ taû caùch giaøu cuûa mình. Coù cung chæ caùch giaøu tieàn, coù cung chæ caùch giaøu ruoäng ñaát. 1. – Cung Phuùc ñöùc Cung naøy chæ taøi saûn cuûa doøng hoï, thöôøng laø cuûa oâng baø, xa hôn laø toå phuï. Cung Phuùc toát laø ñieàm coù di saûn. Di saûn maø lôùn lao thì môùi baûo ñaûm ñöôïc sinh keá deã thôû luùc thieáu nieân, giuùp cho tuoåi treû khoûi bò baän taâm veà vaán ñeà sinh nhai. Maët khaùc, cung Phuùc toát seõ giuùp con ngöôøi coù cuûa ngay töø luùc môùi vaøo ñôøi. Kheùo giöõ cuûa thì cuûa ñoù baønh tröôùng theâm vaø laø yeáu toá caên baûn cho vieäc laøm giaøu. Ngöôøi giaøu nhôø di saûn chaúng bao giôø baét ñaàu baèng con soá khoâng. Taøi saûn thuï höôûng ñoù coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán taøi saûn do mình taïo laäp veà sau vì cung Phuùc chieáu thaúng vaøo cung taøi. Dì vaäy ngöôøi ta noùi cung Phuùc toát laø coù cuûa Trôøi cho. 2. Cung Phuï maãu Cung naøy chæ taøi saûn cuûa cha meï. Neáu coù nhieàu sao toát, nhaát laø sao taøi thì cha meï dö daû, coù theå gíup ñôõ cho mình moät caùch ñaùng keå, nhaát laø trong giai ñoaïn laäp nghieäp buoäc ñaàu. Sôû dó nhö theá laø vì TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 241 cung Phuï maãn bao giôø cuõng tieáp giaùp cung Meänh, nguï yù raèng, ñöông suï voán phaûi soáng nhôø vaû cha meï. Ít nhaát laø trong buoåi thieáu thôøi. Neáu cung Phuï maãu toát thì neáp soáng ñoù hanh thoâng, giuùp con ngöôøi böôùc vaøo ñôøi baèng moät soá voán naøo ñoù chôù khoâng phaûi baèng hai baøn tay traéng. Maët khaùc, lieân heä giöõa hai cung Phuï maãu vaø Meänh coøn roõ raøng hôn neáu cung Meänh ñöôïc nhò hôïp vôùi cung Phuï. Duy, ñieàu quan troïnt laø ñeán ñôøi mình, mình coù thöøa höôûng ñöôïc toå nghòeâp ñoù hay khoâng. Ñieåm naøy haøm chöùa trong hai cung Meänh vaø Thaân. 3. – Cung Meänh Veà maët taøi saûn, cung naøy chæ khaû naêng thuï höôûng vaø khaû naêng taïo saûn cuûa mình. Neáu Meänh toát, ñöông soá coù trieån voïng thuï höôûng saûn nghieäp thöøa töï vaø nhôø ñoù baønh tröôùng theâm cuûa caûi khaùc. Duy, cung Meänh khoâng maáy quan troïng veà maët taïo saûn bôûi leõ cung naøy öùng vaøo luùc nieân thieáu, luùc con ngöôøi ñang taäp söï vaøo ngheà, ñang ñaàu tö vaø ngheà nghieäp sau naøy, chöa ñeán luùc thuï höôûng lôïi loäc cuûa ngheà nghieäp mang laïi. Tuoåi nieân thieáu laø tuoåi tieâu tieàn nhieàu hôn laø laøm ra tieàn. Duø sao, neáu cung Meänh coù sao toát, thì söï ñaàu tö ñoù coù trieån voïng ñaêl1c lôïi veà sau, hoaëoc laø seõ sôùm coù ñöôïc cuûa caûi trong thôøi gian ñang hoïc ngheà. 4. – Cung Thaân Cung Thaân töôïng trung cho haäu vaän, töùc laø töø khoaûng 30 tuoåi trôû ñi. Ñaây môùi laø giai ñoaïn taïo saûn thaät söï, laø thôøi kyø maø nhaõn löïc ñaéc duïng vaøsaùng taïo nhaát. Neáu Thaân toát thì taïo vaø höôûng ñöôïc saûn nghieäp, ñuû nuoâi thaân vaø coù theå nuoâi caû gia ñình, thaân thuoäc. Hôn nöõa, Thaân coøn coù theå ñöôïc xem laø moät cung Taøi thöù hai, vì cug Thaân coù yù nghóa ña dieän, bao haøm coâng danh, taøi saûn, gia ñaïo v.v… Trong tröôøng hôïp Thaân cö T aøi, söï taïo saûn seõ tích cöïc hôn: con ngöôøi noã löïc xaây döïng cuûa caûi, ham kieám tieàn, bò chi phoái nieàu bôûi xu höôùng laøm giaøu, thích tieàn cuûa, ñieàn saûn hôn laø quyeàn töôùc, coâng danh. Baáy giôø, neáu cung Taøi toát, ñöông soá seõ deã thaønh ñaïi phuù. Trong tröôøng hôïp Thaân ñoùng ôû cung khaùc, nhöõng hay dôû cuûa cung naøy seõ coù tieáng doäi treân cuûa caûi. Neáu ôû Phu Theâ, caùi hay cuûa cung naøy nhaât ñònh coù lôïi cho vieäc taïo cuûa, baèng söùc löïc, coâng lao hay di saûn cuûa vôï hay choàng. Neáu ôû cung Di toât ñeïp, thì baáy giôø thôøi theá seõ thuaän lôïi cho vieäc laøm aên, nhaát laø ôû phöông xa. Toùm laïi, cung Phuùc vaø Phuï laø taøi saûn thieân ñònh, cung Thaân laø taøi saûn nhaân taïo, cuûa hieän kieáp vaø baùo hieäu cho taøi saûn cuû haäu kieáp trong ñôøi con chaùu. Vì vaäy cung Taøi môùi tieáp giaùp vaø aûnh höôûng vaøo cung Töû. 5. – Cung Taøi Taøi ôû ñaây chæ tieàn baïc, ñoäng saûn, quí kim, coå phaàn, tröông muïc, tieàn tích trong tuû, trong ngaân haøng, tieàn ñeå daønh vaø tieàn ñaàu tö. Neáu hai cung Meänh vaø Thaân moâ taû neáp soáng toång quaùt cuûa con ngöôøi trong hai giai ñoaïn tieàn vaän vaø haäu vaän, thì cung Taøi moâ taû chi tieát tình traïng taøi chaùnh, nhaát laø trong giai ñoaïn haäu vaän (khaû naêng kieám tieàn, giöõ tieàn, möùc ñoä giaøu ngheøo, nguyeân nhaân hao phí……). Vì tieàn baïc thöôøng tích tuï vaøo luùc con ngöôøi laäp thaân, cho neân cung Taøi vaø cung Thaân coù nhieàu lieân heä maät thieát, ñaëc bieät laø khi Thaân cö Taøi. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 242 Moät ñieåm caàn löu yù laø ngaøy nay, cung Taøi chöùa moät noäi dung vaø nhieàu hình thaùi phong phuù hôn ngaøy xöa. Thuôû xöa, taøi chæ tieàn baïc, vaøng maø thoâi. Coøn ngaøy nay, nhôø söï phaùt trieån ngaønh ngaân haøng vaø söï nôùi roäng maäu dòch cung Taøi coøn chæ caû tröông muïc, coå phaàn, maø giaù trò haún coøn cao hôn hieän kim tích tröõ. 6. – Cung Ñieàn Theo quan nieäm xöa, naëng veà noâng nghieäp, chöõ Ñieàn Traïch chæ nhaø vaø ñaát (ruoäng, vöôøn) do di saûn hay do mua saém. Nhöng ngaøy nay, nhôø söï baønh tröôùng cuûa kyõ ngheä vaø tieän nghi vaät chaát, cung Ñieän coøn chæ xí nghieäp, saûn phaåm bieán cheá, hoa maàu treân maët ñaát vaø khoaùng saûn döôùi loøng ñaát, ñoàng thôøi chæ caû maùy moùc, xe coä dính lieàn vôùi caùc baát ñoäng saûn ñoù. Cho neân chöõ Ñieàn ngaøy nay phong phuù hôn chöõ Ñieàn ngaøy xöa. Cung Ñieàn toát thì nhieàu baát gaät ñaàu saûn vaø ñoäng saûn llieân heä. Thoâng thöôøng caùi toát cuûa Ñieàn phaûn aûnh hoaëc aûnh höôûng ñeán caùi toát cuûa cung Taøi. Lyù do laø coù tieàn môùi saém ñöôïc baát ñoäng saûn lôùn. Taøi laø yeáu toá cuûa Ñieàn, Ñieàn laø theå hieän cuûa Taøi, theo moät haøm soá lieân heä nhaân quaû. Neáu caû hai cung ñeàu toát thì laø phuù gia ñòch quoác. 7. – Cung Quan Cung naøy bao goàm boångloäc do chöc töôùc hay ngheà ngieäp taïo ra, cho neân boå tuùc cho hai cung Taøi vaø Ñieàn. Cung Quan caøng coù theâm yù nghóa laø saûn neáu Thaân cö Quan. Theo quan nieäm xöa, cung naøy chæ quan troïng cho phaùi nam. Duy, quan nieäm naøy ñang thay ñoåi vì trong xaõ hoäi hieän nay, phuï nöõ ngaøy caøng coù nhieàu ñòa vò xaõ hoäi, coù ngheà nghieäp vaø sinh keá rieâng, boå tuùc cho sinh keá cuûa choàng. Vì vaäy, xem soá huï nöõ coù ñòa vò, phaûi ñeå yù theâm cung Quan. Maët khaùc, cung Theâ cuûa nam soá cuõng goùp phaàn boå tuùc yù nghóa taøi saûn cuûa vôï, trog tröôøng hôïp ngöôøi vôï coù ngheà nghieäp rieâng. 8. – Cung Di Phaàn lôùn nhöõng nhaø giaøu coù cuûa nhôø gaëp thôøi. Vì theá cung Di goùp phaàn khaù quan troïng cho vieäc laäp nghieäp. Trong tröôøng hôïp Thaân cö Di maø ñöôïc cung Di toát ñeïp, yù nghóa naøy caøng roõ reät, ñaëc bieät laø khi cung naøy c1o taøi tinh, sao may maén, sao trôï tinh. Baáy giôø, khaû naêng cuûa ñöông soá seõ khoâng quan troïng baèng söï heân may cuûa thôøi vaän. 9. – Caùc cung Haïn Trong laù soá, baát cöù cung naøo cuõng coù theå laø cung haïn (ñaïi haïn 10 naêm, tieåu haïn töøng moät naêm). Caùc cung haïn ghi nhaän nhöõng bieán coá, nhöõng thay ñoåi veà moïi phöông dieän trong ñoù coù phöông dieän taøi saûn. Tuy cung haïn bò ñoùng khung trong cung Than, cung Meänh, cung Taøi, song neáu gaëp cung haïn toát, taøi vaän vaän coù theå khaù leân ñöôïc, duø cung Meänh, Thaân, hay Taøi, ñieàn taàm thöôøng. Trong khi 4 cung Taøi, Ñieàn, Quan, Phuùc noùi leân tình traïng toång quaùt thì caùc cung Haïn ñi vaøo chi tieát cuûa vaán ñeà taøi saûn. Cuï theå nhö cung haïn cho bieát naêm naøo ñaéc taøi, naêm naøo hoa cuûa, nguyeân nhaân cuûa vieäc ñaéc hay hao taùn v.v… C. – CAÙCH GIAØU QUA CAÙC SAO TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc • 243 Caùch giaøu phaûi goàm caùc ñieàu kieän sau ñaây: − Phaûi coù chính tinh mieáu, vöôïng ñòa ñoùng ôû caùc cung lieân heä ñeán taøi saûn, nhaât laø Taøi, Ñieàn. Neáu ñoù laø taøi tinh thì caøng hay. Neáu coù nhieàu taøi tinh ñoàng cung côû ñaáy thì caøng toát ñeïp nöõa. Ñoù laø hai tröôøng hôïp goïi laø thuaän vò. − Phaûi ñöôïc Aâm, Döông saùng suûa chieáu vaøo hai cung Taøi, Ñieàn. − Phaûi coù phuï tinh toát, nhaátlaø taøi tinh ñoùng ôû hai cung Taøi, Ñieàn hay ít ra ôû nhöõng cung Meänh, Thaân, Phuùc, Quan. Neáu Taøi tinh hay caùt tinh ñaéc ñòa thì caøng toât theâm. − Phaûi coù sao giöõ soáng ñoùng ôû nhöõng cung Taøi, Ñieàn, Quan, Di, Meänh, Thaân. − Phaûi coù sao höôûng cuûa ôû nhöõng cung taøi saûn hay ôû Meänh, Thaân, Phuùc, Quan. − Phaûi coù sao di saûn ôû nhöõng cung naøy. − Phaûi traùnh caùc hao tinh, saùt tinh, hung tinh, hình tinh. Neáu khoâng caùc loaïi sao naøy phaûi ñaéc ñòa hoaëc co sao giaûi ñi keøm thì söùc phaù seõ giaûm nheï. − Caùt vaø taøi tinh phaûi tranh hai sao Tuaàn, Trieät môùi baûo toaøn hieäu löïc cho caùt vaø taøi tinh ñöôïc. − Coù töù Khoâng, tam Khoâng hay ít ra nhò Khoâg, töùc laø caùc sao Tuaàn, Trieät, Ñòa Khoâng vaø Thieân Khoâng. Boán sao naøy moät phaàn toïa thuû, moät phaàn hoäi chieáu. − Coù Thaùi Aâm, Thaùi Döông saùng suûa chieáu vaøo cung voâ chính dieäu: ñaây goïi laø tröôøng hôïp Nhaät Nguyeät chieáu thì toái thieáu, cung Taøi, Ñieàn voâ chính dieäu phaûi coù chính tinh mieáu, vöôïng ñòa xung chieáu vaøo. • Caùc sao giaøu caàu ñöïôc chia laøm 4 loaïi: − Taøi tinh, nghóa laø caùc sao tröïc tieáp chæ baïc vaø ñieàn saûn. − Sao trôï taøi, nghóa laø caùc sao giuùp ñôõ theâm maõnh löïc cho caùc taøi tinh − Sao may maén noùi chung. − Moät soá sao giöõ cuûa, giuùp cho söï caàm cuûa ñöôïc chaéc chaén vaø laâu beàn, traùnh hao taùn, phaù saûn. Phaûi ñuû ñieàu kieän keå treân, môùi ñuû phuù caùch vaø phuù caùch ñoù môùi doài daøo vaø laâu daøi. 1. – Nhöõng sao taøi Noùi chung baát cöù chính tinh naøo mieáu vaø vöôïng ñòa ñeàu lôïi cho taøi saûn. Neáu chính tinh laïi laø sao taøi döôùi ñaây caøng hay: Vuõ Khuùc mieáu vaø vöôïng ñòa Chæ söï giaøu coù, dö daû noùi chung, thoâng thöôøng laø giaøu veà tieàn baïc. Nhöng, neáu ñoùng ôû cung Ñieàn thì seõ giaøu veà nhaø ñaát. Vuõ Khuùc khoâng phaân bieät nguyeân nhaân vieäc coù cuûa: baèng buoân baùn, baèng quan töôùc, baèg kyõ ngheä, baèng ngaân haøng, kinh teá v.v… Thieát töôûng ta khoâng neân xaùc ñ5inh cuï theå ngheà nghieäp cuûa Vuõ Khuùc chæ coù theå noùi raèng sao naøy lieân heä raát nhieàu ñeán kinh teá, taøi chaùnh. Neáu laøm vieäc coâng thì laø quan coi kho, phuï traùch ngaân khoá cho chính phuû hay kinh teá quoác gia (thueá vuï, ngaân haøng, ngoaïi thöông, TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 244 noäi thöông). Ngaøy nay vì ngaønh xí nghieäp tö phaùt trieån maïnh cho neân Vuõ Khuùc chæ caû tö chöùc laøm vieäc trong ngaønh kinh teá, taøi chaùnh (Quaûn trò xí nghieäp, ngaân haøng tö, xuaát nhaäp caûng, thöông gia, kyõ ngheä gia) xuaát nhaäp caûng, hoái ñoaùi, in tieàn, nghieân cöùu kinh teá taøi chaùnh v.v… Vuõ Khuùc saùng suûa baùo hieäu moät theá löïc taøi phieät lôùn, töùc laø ngöôøi nhôø ñoàng tieàn maø coù theá löïc, ñaëc bieät laø khi ñi ñoâi vôùi Thieân Phuû, Loäc Toàn hay Hoùa Loäc. Thieân Phuû Chæ caùi kho lôùn cuûa trôøi ñaát, nghóa boùng laø taøi nguyeân quoác gia, taát caû nhöõng gì sinh lôïi cho nhaø nöôùc, baátt luaän laõnh vöïc naøo (thueá maù, kinh doanh, thöongmaïi, ngaâ haøng, ngaân khoá, quan thueá, coi kho, thuû quyõ, phaùt löông, toàn tröõ saûn phaåm……). Ñaây laø moät taøi tinh quan troïng töông töï nhö Vuõ Khuùc. Neáu caû hai sao ñoàng cung vaø ñaëc bieät coù theâm Hoùa Loäc, Thieân Maõ hay Loäc toàn thì taøi saûn caøng doài daøo, mieãn laø khoâng bò saùt, hung, hao tinh xaâm phaïm. Giöõa Vuõ vaø Phuû, raát khoù phaân bieät sao naøo maïnh hôn. Coù ngöôøi cho raèng Phuû laø ñeä nhò chính tinh, ñöùng sau Töû-Vi, theá taât phaûi maïnh hôn Vuõ. Coù quan nieäm thì cho raèng Phuû laø sao taàm thöôøng vì khoâng cheá noåi hung tinh haïng nheï nhö Kinh, Ñaø, Linh, Hoûa neân keùm hôn Vuõ. Thaùi Aâm, Thaùi Döông saùng suûa Bieåu töôïng cho hai nguyeân lyù aâm döông cuûa trôøi ñaát Nhaät, Nguyeät coù nghóa boùng laø phöôùc cuûa trôøi ñaát daønh cho mình. Veà phöông dieän taøi saûn, phöôùc ñoù ñöôïc cuï theå hoùa baèng söï giaøu coù. Neáu döïa vaøo nguyeân nghóa noùi treân maø suy luaän thì söï thònh vöôïng cuûa Aâm Döông baét nguoàn töø vieäc ñaéc thôøi, töø vaän hoäi toát ñeïp cuûa ñaát nöôùc, phuø hôïp vôùi naêng khieáu laøm giaøu cuûa mình, trong thôøi bình hoaëc trong thôøi loaïn. Ñieàu naøy ñöôïc theå hieän qua vieäc hai sao naøy thöôøng hoäi chieáu laãn nhau. Neáu caû hai saùng suûa thì söùc saùng gia taêng, taøi loäc doài daøo, ñaëc bieät cho nhöõng ngöôøi coù giôø sinh töông hôïp*. Neáu ñoàng cung thì phaûi coù theâm Hoaù Kî Tuaàn hay Trieät môùi hay. Ngoaøi ra, coù theå noùi söï thònh vöôïng ñoù do cha meï ñeå phuùc laïi vì Thaùi aâm töôïng trung cho meï, Thaùi Döông cho cha. Neáu caû hai sao cuøng saùng suûa thì cha meï giaøu coù, thöôøng ñeå di saûn cho con chaùu. Neáu khoâng giaøu thì ít ra cuõng thoï. Rieâng Thaùi Aâm tröïc tieáp coù nghóa ñieàn saûn. Ñaây laø sao ñieån hình cho nhöõng ai haønh ngheà baát ñoäng saûn (chuû ñieàn, chuû phoá, chuû ñoàn ñieàn, xí nghieäp, mua baùn nhaø ñaát…). Cho neân, neáu ñoùng ôû Ñieàn thì raát hôïpl vò. Vì vaäy, ngöôøi ta cho raèng, veà maët cuûa caûi, Thaùi Aâm lôïi hôn Thaùi Döông. Ngay caû trong tröôøng hôïp Aâm, Döông ñoàng cung (ôû Söûu hay ôû Muøi), neáu ñöôïc Tuaàn, Trieät aùn ngöõ (hay coù Hoùa Kî ñi keøm) thì Aâm vaãn thònh hôn Döông vì Söûu vaø Muøi laø 2 cung aâm. Rieâng Thaùi Döông ñi vôùi Thieân Löông ôû Maõo, vôùi Cöï Moân ôû Daàn,l hoaëc ôû Thaùi Aâm ñi vôùi Thieân ñoàng ôû Tyù cuõng raât giaøu coù. Coù dieãn giaûi ôû trang 377 Vieäc cung Taøi giaùp ñöôïc Aâm, Döông saùng suûa cuõng laø chæ daáu cuûa söï dö daû. Veà maët ngheà nghieäp, ñoù laø nhöõng ngheà dính daùng ñeán tieàn baïc. Töû-Vi TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 245 Töû-Vi laø ñeá tinh, coù yù nghóa toát toaøn dieän, caû veà maët taøi saûn. Nhöng, Töû-Vi khoâng phaûi laø sao taøi ñuùng nghóa. Ñoùng ôû cung Taøi, Ñieàn vaãn lôïi loäc, nhaát laø ôû Daàn, Thaân, Tî, Hôïi. Taïi 4 vò trí naøy, TöûVi hoäi vôùi Thieân Phuû laø taøi tinh, nhaát laø ôû hai cung Daàn vaø Thaân. Töû-Vi vaø Thieân Phuû ñoàng cung cho neân hieäu löïc veà taøi chaùnh caøng nhieàu theâm. Neáu Töû-Vi ôû Ngoï thì raát röïc rôõ, taøi löïc caøng sung maõn. Cöï Moân, Thieân cô ñoàng cung Hai vò trí ñoàng cung cuûa Cöï, Cô laø Maõo vaø Daäu, song ôû Maõo ñeïp hôn ôû Daäu. Hai sao naøy keát hôïp thì taïo ñöôïc taøi loäc doài daøo, nhôø taøi naêng caïnh tranh, oùc tính toaùn, ña möu, bieát ngöôøi bieát vieäc, bieát phöông phaùp, maùnh khoùe, chieán löôïc kinh doanh, bieát töôøng taän moâi tröôøng taøi chaùnh, raát thích hôïp cho caùc ngheà nghieân cöùu veà kinh taøi. Cöï, Cô laø sao cuûa caùc nhaø ñaïi kinh doanh, coù tö baûn lôùn, laøm aên treân caùc moái lôùn, caùc guùt cuûa neàn kinh teá hoaëc cuûa caùc chieán löôïc gia kinh teá. Ñi chung vôùi taøi tinh khaùc nhu Hoaù Loäc, Song Hoa, yù nghóa treân caøng chaéc chaén. Rieâng Cöï Moân ñôn thuû ôû Hôïi, Tyù, Ngoï cuõng giaøu coù, töï laäpl töø tay traéng roài boäc phaùt leï laøng, nhaát laø trong luùc naùo loaïn, caïnh tranh. Thieân cô, Thieân Löông ñoàng cung Theá ñoàng cung cuûa hai sao naøy chæ coù ôû hai cung Thìn vaø Tuaát. Taïi ñaây Cô, Löông chæ söï giaøu coù deã daøng. Thieân Cô chæ möu trí, xaûo thuaät kieám tieàn, Thieân Löông chæ cô hoäi toát ñeïp vaø may maén, ñoàng thôøi cuõng chæ thieän tính cuûa nhaø buoân baùn, kinh doanh. Neáu Löông ñôn thuû ôû Tyù, Ngoï thì cuõng giaøu coù. Ñoàng cung vôùi Thaùi Döông ôû Maõo, vôùi Thieân Ñoàng ôû Daàn Thaân thì cuõng ñaéc phuù nhö vaäy. Caùch giaøu cuûa caùc sao ñi chung vôùi Thieân Löông ñeàu löông thieän, coù tinh thaàn xaõ hoäi, cöùu ñoä, taïo coâng aên vieäc laøm cho keû khaùc. Vuõ Khuùc, Tham Lang ñoàng cung Hai sao naøy keát hôïp ñieån hình cho ngaønh kinh doanh thöông maïi. Tham Lang chæ söï haùm lôïi, möu tìm caùi lôïi toái ña. Vuõ Khuùc chæ tieàn baïc. Caû hai keát hôïp laø ngöôøi tham tieàn, ham lôïi, ñaëc ñieåm cuûa doanh thöông. Vì coù söï hieän dieän cuûa Tham Lang, neân söï buoân baùn naøy khoâng löông thieän, thaønh thaät baèng Cô, Löông. Ngoaøi ra, vì cuøng laø baéc ñaåu tinh heát cho neân Vuõ Tham ñaêc taøi luùc haäu vaän. Rieâng Tham Lang ñôn thuû ôû Thìn, Tuaát cuõng raát giaøu, nhaát laø veà giaø. Caùch giaøu naøy raât nhanh, coù tình caùch hoaïnh phaùt. Hình thaùi khaû höõu laø söï kinh doanh taùo baïo, toác chieán toác thaéng, phuø hôïp vôi ñaëc tính cuûa Tham Lang. Suy Tham Lang laø so tham lam, truïc lôïi, cho neân caùc doanh thaùc naøy khoâng maáy chính ñaùng. Hình thaùi ñaàu cô, tích tröõ, caàm giaù, kim gía, thao tuùng thò tröôøng, ñoäc quyeàn maïi baûn coù theå raát thoâng duïng Thieân ñoàng Mieái ñòa Sao naøy khoâng phaûi phuù tinh maø laø phuùc tinh. Vì phuùc bao haøm caû laõnh vöïc tieàn baïc cho neân Thieân Ñoàng ñaéc ñòa cuõng ñaêc phuù: ñoù laø tröôøng hôïp Thieân Ñoàng ôû Maõo, chæ ngöôøi tay traéng döïng neân söï nghieäp, chaéc chaén laø nhôø may maén, phuùc ñöùc. Duy caùch giaøu cuûa Thieân Ñoàng phaûi nhoïc söùc, ñi ñaây TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 246 ñi ñoù buoân baùn môùi coù cuûa, kieåu nhu caùc nhaø moâi giôùi, caùc ñaïi dieän thöông maïi, caùc ngöôøi rao haøng, trình döôïc vieân, quaûng caùo löu ñoäng, tuyø vieân thöông maïi kôû nöôùc ngoaøi hoaëc ôû xa truï sôû kinh doanh. Ñoàng ñi chung vôùi Thieân Löông ôû Daàn Thaân cuõng raát thònh vöôïng vaø löông thieän, thoâng thöôøng kinh doanh treân caùc ngheà nghieäpl hôïp phaùp vaø coù khuynh höôùng boá thí, haøo saûng, coù cuûa, laøm ra cuûa ñoàng thôøi cuõng laøm cho ngöôøi khaùc coù cuûa theo. Thieân töùông Töôùng khoâng phaûi laø taøi tinh, nhöng, neáu ôû Tî, Hôïi, Söûu, Muøi hoaëc ñoàng cung vôùi Lieâm Trinh ôû Tyù, Ngoï vôùi Töû-Vi ôû Thìn, Tuaát thì cuõng laøm gìau deã daøng maølaïi laâu beàn, chaéc chaén vaø chính tröïc. Phaù Quaân mieáu ñòa Cuõng khoâng phaûilaø sao taøi, nhöng neáu mieáu ñòa ôû Tyù, Ngoï thì cuõng phong phuù. Tuy nhieân, caùch giaøu cuûa Phaù Quaân, duø coù nhanh choùng deã daøng nhôø ôû maïo hieåm, lieàu lónh, baïo daïn, nhöng ñoàng thôøi cuõng coù nhieàu baát traéc vì tính maïo hieåm naøy. Duø sao, Phaù Quaân vaãn giöõ baûn chaát hao taùn, cho neân caùi giaøu raát mong manh. Cuõng vì ñoù cho neân Phaù Quaân duø keát hôïp vôùi chính tinh naøo cuõng khoâng chaéc duy trì laâu daøi söï giaøu coù. Thaát saùt mieáu ñòa Cuõng khoâng phaûi laø taøi tinh, neân chæ coù cuûa khi naøo mieáu ñòa ôû Daàn Thaân vaø Tyù Ngoï. Duy caùi giaøu cuûa Thaát Saùt raát bình thöôøng, thöôøng laø chaä, chæ phaùt sau gia ñoaïn laäp thaân, chæ phaùt luùc baát ngôø, cho neân coù tìm caùch hoaïch taøi. Ñi chung vôùi Töû-Vi thì kieám tieàn deã, nhanh hôn vì Thaát Saùt hoã trôï cho Töû-Vi, trong khi Phaù Quaân laøm suy baïi Töû-Vi. Noùi toùm laïi, caùch giaøu phaûi coù taøi tinh chính coáng vaø mieáu ñòa. Nhöõng phuùc tinh quyeàn tính, voõ tinh chæ coù yù nghóa giaøu khi naøo mieáu ñòa. Nhöõng sao giaøu keå treân ñaây coù theâm trung tinh trôï löïc môùi maïnh theâm. Leõ dó nhieân, caùc sao treân phaiû traùnh caùc sao phaù taùn cuûa caùch ngheøo. Ñoái vôùi trung tinh, cuõng coù loaïi sao taøi, cuõng coù loaïi sao may maén, loaïi sao giöõ cuûa. Loäc toàn Laø moät taøi tinh quan troïng, baùo hieäu söï dö aên dö ñeå, khaû dó goïilaø giaøu coù. Toàn coù hai loaïi yù nghóa, tieâu cöïc vaø tích cöïc. Veà maët tieâu cöïc, Toàn cæ “loäc aên” nghóa laø coù nhieàu cô hoäi ñöôïc tieàn baïc, ñieàn saûn, lôïi loäc noùi chung. Söï lôïi loäc naøy thöôøng do hai nguyeân nhaân: Do di saûn cuûa toå phuï, cha meï: ngöôøi coù Toàn ôû Phuùc, Meänh thöôøng ñöôïc höôûng ít nhieàu cuûa caûi cuûa thaân toäc. Do ngöôøi ñôøi bieáu xeùn, taëng döõ, giuùp ñôõ. Vôùi khía caïnh naøy, Toàn ñaéc loïi töø keû khaùc. Tuy nhieân, ñaây chæ laø khía caïnh tieâu cöïc. Veà maët tích cöïc, sao naøy chæ ngöôøi thaùo vaùt, coù taøi toå chöùc, coù tình toaùn vaø quyeàn bieán theo hoaøn caûnh, nhöõng ñöùc tính caàn thieát cho vieäc taïo cuûa, cho ngöôøi bieát laøm cho cuûa caûi sinh lôïi. Noùi khaùc TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 247 ñi, ñoù laø naêng khieáu buoân baùn, tính chaát cuûa nhaø buoân, ñoù laø khaû naêng cuûa caùc uûy vieân toå chöùc., cuûa giaùm ñoác thöông maïi, cuûa tröôûng cô quan taøi chaùnh, kinh teá. Trong laõnh vöïc tö, Toàn raát thích hôïp vôùi thöông gia, nhaát laø nhaø kinh doanh lôùn, hieåu bieát vaø lôïi duïng ñöôïc thò tröôøng. Neáu hoâng haønh ngheà buoân baùn, thì yù nghóa tieâu cöïc seõ noãi baät hôn. Möùc ñoä höôûng thuï Loäc Toàn nhieàu ít tuøy theo tuoåi. Theo cuï Thieân Löông, moät nhaø lyù soá ñöông thôøi, nguyeân taéc chính ñeå höôûng hieän loäc cuûa sao naøy laø cung Meänh phaûi toïa thuû hay tam chieáu vôùi cung coù Loäc Toàn traán ñoùng*. Ñaây laø moät lyù ñöông nhieân. Duy, cuï Thieân Löông * Tham chieáu Giai Phaåm Khoa Hoïc Huyeàn Bí, soá 47, baøi cuûa Traàn Vieät Sôn, thuaät laïi quan ñieåm cuûa cuï Thieân Löông Ñaõ coù coâng chi tieát hoaù vaø löôïng gía möùc ñoä, hoaøn caûnh höôûng thuï. Theo cuï, thì: Meänh coù Loäc Toàn toïa thuû hay tam chieáu thì höôûng loäc. Neáu toïa thuû thì höôûng nhieàu, tam chieáu thì höôûng ít hôn theá toaï thuû. Neáu chæ nhò hôïp thì ít hôn nöõa. Haønh cuûa Loäc Toàn laø Thoå. Neáu sao naøy phuø sinh cho haønh cuûa Baûn Meänh (Kim) thì möùc höôûng loäc coù theå leân ñeán 8/10. Neáu Baûn Meänh vaø Loäc Toàn ñoàng haønh thì tyû leä höôûng laø 6/10, coøn neáu Loäc Toàn khaéc haønh Baûn Meänh thì chæ coù höôûng 4/10. Cuï Thieân Löông cho raèng caùc tyû leä treân vaãn coù, duø cung Meänh gaëp phaûi tröôøng hôïp aâm döông nghòch lyù, baáy giôø chæ höôûng baát thöôøng maø thoâi. Theo qui taéc toïa thuû, tam chieáu vaø nhò hoïp cuûa Loäc Toàn ñoái vôùi cung Meänh, cuï Thieân Löông coøn teá paân ra 3 tröôøng hôïp ñaéc loäc: thöù nhaát laø tröôøng hôïp 12 loaïi tuoåi lieät keâ döôùi ñaây, thöù hai laø cung an Meänh ôû theá ñoàng cung hay tam chieáu vôùi Loäc Toàn, thöù ba laø cung an Thaân ôû theá nhò hôïp vôùi Loäc Toàn. Tröôøng hôïp ñaàu thì toát ñeïp nhaát. Tröôøng hôïp thöù hai seõ ñöôïc höôûng thieân loäc nhöng khoâng beàn hoaëc gaëp nghòch caûnh, hoaëc baát chính. Tröôøng hôïp thöù ba thì chæ ñöôïc höôûng chuùt ít. Theo cuï Thieân Löông, 8 vò trí cuûa Loäc Toàn (Daàn, Maõo, Tî, Ngoï, Thaân, Daäu, Hôïi) chæ giuùp cho 12 loaïi tuoåi thuoäc 4 can Giaùp, Aát, Canh, Taân döôùi ñaây ñöôïc höôûng thieân loäc maø thoâi. Ñoù laø Gíap Daàn, Giaùp Ngoï, Giaùp Tuaát : Aát Hôïi, Aát Maõo, Aát Muøi, Cah Thaân, Canh Tyù, Canh Thìn: Taân Tî, Taân Daäu, Taân Söûu. Ñaây laø nhöõng tuoåi ñoàng can, ñoàng chi vôùi cung cuûa Loäc Toàn, hoaëc laø nhöõng tuoåi maø chi tam hôïp chieáu vôùi cung Loäc Toàn toïa thuû. Ñoà bieåu hoaù caùc quy taéc treân, ta coù baûng lieät keâ döôùi ñaây: TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 248 Ñieàu ñaùng löu yù laø theo cuï Thieân Löông, Loäc Toàn ôû theá xung chieáu Meänh laïi khoâng ñöôïc keå: chæ coù ba tröôønghôïp toïa thuû, tam chieáu vaøo cung Meänh vaø nhò hôïp vôùi Meänh laø coù höôûng loäc. Ñaây quaû thaät laø moät ñieàu laï vì theá xung chieáu keå ra coøn maïnh hôn theá tam chieáu hay nhò hôïp. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 249 Duø coù söï kyø quaëc ñoù, baûng lieät keâ naøy cuõng vaãn coù ích ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä giaøu ngheøo, möùc ñoä höôûng thuï. Theo thieãn nghó, ôû theá xung chieáu, Loäc Toàn toái thieåu cuõng coù yù nghóa tieâu cöïc nhö treân chôù khoâng phaûi hoaøn toaøn voâ boå. Hoùa Loäc Noùi chung, sao naøy ñoàng nghóa vôùi Loäc Toàn. Tuy nhieân, Hoaù Loäc ngay thaúng, thaønh thaät, khoâng mö cô nhö Loäc Toàn. Hoaù Loäc laøm giaøu moät caùch chính ñaùng, caïnh tranh ngay thaúng hôn, oùc con buoân töông ñoái vöøa phaûi, khoâng maáy haùm taøi, tham lôïi nhö Loäc Toàn. Döôøng nhö caùi giaø cuûa Hoaù Loäc deã daøng hôn, khoâng ñua chen, laãn loän nhieàu vôùi sinh keá, phaàn yù nghóa tieâu cöïc cuûa Loäc Toàn öùng duïng nhieàu cho Hoùa Loäc. Trong khi Loäc Toàn thieát tha giöõ cuûa thì Hoaù Loäc tuyeät ñoái haøo saûng, bieât höôûng thuï chôù khoâng phaûi chæ bieát lo chaét moùt: ñaây laø ngöôøi coù tieàn, chòu aên chôi vaø chòu chi tieâu. Taâm lyù cuûa Hoaù Loäc khoâng chaët cheõ vaø xaøi kyõ nhö Loäc Toàn coù theå laø moät Maïnh Thöøông Quaân daùm boá thí, hieán cuûa trong keát hôïp Loäc Toàn haõy coøn tính toaùn hôn thieät, neáu khoâng noùi laø ích kyû. Vì vaäy, Hoaù Loäc caàm cuû keùm hôn Loäc Toàn, duø caû hai ñeàu dö aên dö ñeå. Ôû vò theá hoäi chieáu, hai so aøny baûo ñaûm giaøu coù. Tuy nhieân, neáu ñoàng cunglaïi keùm hay vì Toàn thuoäc Thoå, Loäc thuoäc Moäc, hai haønh xung khaéc, coù theå bò luïy vì tieàn, coù leõ vì quaù tham kieám tieàn. Hoaù Loäc hay Loäc Toàn keát hôïp vôùi Thieân Maõ caøng theâm giaøu coù. Thieân Maõ Ñaéc ñòa ôû Daàn, Tî vaø phaàn naøo ôû Thaân, Thieân Maõ cuõng coù yù nghóa taøi loäc, phaàn lôùn thaùo vaùt, lanh lôïi, khoân ngoan, xoay trôû kheùo, quaùn xuyeán, chòu khoù, chí thuù laøm aên, töông öùng vôùi caùc ñöùc tính cuûa ngöïa hay, chaïy nhanh vaød beàn. Duy caùi giaøu cuûa Thieân Maõ do töï löïc, tay laøm haøm nhai, ch neân cöïc. Maët khaùc, ñoù cuõng laø caùi giaøu ôû tha phöông, caøng laøm aên xa caøng coù lôïi. Maõ chæ deã laøm giaøu khi naøo hoäi tuï nhieàu caùch toát nhö maõ Töû Phuû, Maõ Nhaät Nguyeät saùng, Maõ Loäc Toà, Maõ Hoùa Loäc, Maõ Traøng Sinh, Maõ Khoác Khaùch, Maõ vaø Löu Maõ. Caùc caùch naøy chæ söï may maén, ñaéc thôøi, hôïp caûnh. Ngoaøi ra, haønh cuûa Maõ coøn phaûi phuø hôïp vôùi haønh cuûa Baûn Meänh thì môùi phaùt taøi deã daøng. Ví duï Maõ ôû Daàn vôùi ngöôøi maïng Moäc, ôû Tî vôùi ngöôøi mang Hoûa, ôû Thaân vôùi maïng Kim, ôû Hôïi vôùi maïng Thuûy. Neáu maõ gaëp Hình, hay Tuyeät, hay Tuaàn, Trieät hoaëc laø Maõ ôû Hôïi (tröø phi vôùi maïng Thuûy) thì baát lôï, hung hieåm hoaëc chaät vaät. Maõ ñaéc ñòa ôû cung Ñieàn coù nghóa laø coù nhaø cöûa, ruoäng ñaát, xí nghieäp ôû nôi xa. Neáu coù theâm Taû Höõu thì coù nghóa laø song maõ, tam maõ, nguï yù coù theâm ñieàn loäc: oùc theå coù hai nhaø, hoaëc moät nhaø vaø moät mieáng ñaát hay moät xí nghieäp, trong ñoù coù moät nhaø ôû xa. Veà phöông dieän ngheà nghieäp, ngheà cuûa Thieân Maõ hôïp vôùi ngaønh vaän taûi haøng hoùa hay haønh khaùch, hoaëc moâi giôùi, giao dòch vôùi beân ngoaøi, kyù keát hôïp ñoàng ôû xa, vôùi ngöôøi ngoaïi quoác hoaëc laäp vaên phoøng ñaïi dieän thöông maïi ôû xöù ngöôøi. Neáu laø ngheà coâng thì ôû ñaây coù theå laø tuøy vieân söù quaùn veà kinh teá, thöông maïi. Ñaïi Hao, Tieåu Hao ôû Maõo vaø Daäu Hai sao naøy laø hai tinh, coù nghóa laø laøm hao taùn taøi saûn. Nhöng, chæ rieâng ôû Maõo vaø Daäu, Ñaïi vaø Tieåu Hao laïi giaøu coù. Thuoäc haønh hoûa (coù ngöôøi cho laø haønh Thuûy), nhò Hao ôû Maõo ñaéc lôïi laø vì TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 250 cung Maõo thuoäc Moäc phuø sinh cho sao hoûa. Do ñoù, neáu Ñaïi Hao ôû Maõo, Tieåu hao ôû Daäu thì toát hôn laø Ñaïi ôû Daäu, Tieåu ôû Maõo. Taïi hai cung naøy, nhò Hao raât thònh veà tieàn baïc: ñoù laø ngöôøi thoâng minh, lanh lôïi, bieât xoay trôû laøm aên, co chí laøm giaøu lôùn, daùm boû tieàn ra kinh doanh ñaïi söï, daùm gaùnh baát traéc cuûa thôøi cuoäc ñeå möu lôïi toái ña. Oùc maïo hieåm cuûa nhò Hao ôû Maõo Daäu raát lôùn, ñöôïc thôøi thì trôû thaønh ñaïi phuù, gaëp aän xui thì coù theå saït nghieäp. Ñaïi, Tieåu Hao khoâng chaét moùt giöõ tieàn maø luaân chuyeån voán lieáng laøm aên raát linh ñoäng, tieâu pha lôùn trong vieäc kinh doanh cuõng nhö tron vieäc aên chôi. Tính tình nhò Hao coøn haøo phoùng hôn Hoaù Loäc raát nhieàu. Maët khaùc, do ñaëc tính linh ñoäng, nhi Hao aùm chæ ngöôøi coù nhieàu ngaønh buoân baùn, kinh doanh moät laàn treân nhieàu cô sôû thöông maïi, ñaàu tö vaøo nhieàu laõnh vöïc khaùc nhau, deã chuyeån ngaønh thöông maïi töø ñòa haït naøy sang ñòa haït khaùc. Do ñoù, nhò Hao töôïng tröng cho nhöõng nhaø ñaïi tö baûn coù caû daây chuyeàn xí nghieäp hoaït ñoäng boå tuùc vaø lieân hoaøn. Xi nghieäp coù nhieàu vaø ôû nhieàu choã, phaûi löu ñoäng ñi kieåm soùat, ñoân ñoác, xuaát ngoaïi raát thöôøng ñeå tìm thò tröôøng thöông maïi. Neàn kinh teá nhaø nöôùc coù phoàn thònh hay khoâng haún laø do nhöõng nhaø kinh doanh loaïi naøy. Neáu taøi saûn cuûa Loäc Toàn töông ñoái baát ñoäng, tì taøi saûn cuûa nhò Hao laïi luaân löu. Neáu duøng ví duï ñeå moâ taû, thì Loäc Toàn ñoïng voán trong vieäc kinh doanh baát ñoäng saûn (nhu cho vay baïc laáy lôøi, caát naøh cöûa cho thueâ, taïo ñieàn saûn cho möôùn laáy ñòa toâ……) coøn nhò Hao thì bieán cheá saûn phaåm, phaân phoái haøng hoaù, vaän taûi haønh khaùch hay haøng hoùa baèng ñöôøng boä, ñöôøng thuûy (neáu coù Löu Haø) hay haøng khoâng (neáu coù Phi Lieâm). Long trì, Phöông Caùc Hai sao naøy khoâng roõ reät laém veà caùch giaøu. Long Phöôïng laø hai sao toát moät caùch toång quaùt (ñeïp veà nhan saéc, hay veà vaên hoïc ngheä thuaät, ñoan tran veà phaåm haïnh, may maén veà hoân nhaân, sang caû veà tieän nghi vaät chaát) yù nghóa taøi saûn chæ laø moät khía caïnh trong soá caùc yù nghóa toát ñeïp ña dieän ñoù. Veà taøi saûn, Long Trì ôû cung Ñieàn chæ caùi nhaø khang trang, ñaøi caùc, coù caûnh trí xinh xaén, coù theå coù ao hoà, ngoït ngaøo boä. Ñaây coù theå chæ laø caùch phong löu, tö saûn chôù khoâng haún laø tö baûn, giaøu coù. Maët khaùc, Long Phöôïng ñi vôùi Moä coù nghóa laø ñöôïc höôûng di saûn. Veà maët ngheà nghieäp, Long, Phöôïng coù theå laø kieán truùc sö, thaàu khoaùn, nhöõng ngöôøi soáng veà ngheà buoân baùn baát ñoäng saûn, ñaëc bieät laø khi toïa thuû ôû Ñieàn hay ñoàng cung vôùi Thaùi Aâm. Tam thai, Baùt toïa Chi khi naøo hai sao naøy ñoùng ôû Taøi vaø Ñieàn thì yù nghóa taøi saûn môùi roõ raøng. Maët khaùc, neáu boä sao naøy gaëp Moä ôû 4 cung Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi thì taøi saûn caøng nhieàu theâm. Hai sao Thai, Toïa kôû Taøi Ñieàn toát ñeïp thöôøng chæ söï hanh thoâng veà tieàn baïc, söï may maén trong vieäc taïo saûn, khoâng phaûi ñaáu tranh chaät vaät: tieàn baïc töông ñoái deã kieám, hoaëc coù ngöøôi bao boïc nuoâi döôõng, kieåu nhö trôøi sinh voi sinh coû. Cho duø sinh keá coù thanh ñaïm, ñöông soá cuõng khoâng vì theá maø töï cho laø khoán khoå. Taâm lyù cuûa Thai toïa veà maët cuûa caûi raát laï luøng: ñoù laø söï voâ tö, tröùôc tieàn cuûa, duø laø giaøu hay ngheøo. Vì vaäy, Thai Toïa thieáu oùc ñaàu tö, ñaàu cô, truïc lôïi cuûa con buoân. Thieân Khoác, Thieân hö ôû Tyù, Ngoï TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 251 Chæ rieâng ôû hai vò trí, Khoác Hö chæ söï giaøu coù tronghaäu vaän, luùc veà giaø. Ngöôøi xöa goïi caùch naøy laø “tieàn baàn haäu phuù”. Ôû nhöõng cung khaùc, Khoác Hö chæ söï lo aâu trieàn mieân veà tieàn baïc. Trong caùc vò trí naøy, Khoác Hö laø hai sao phaûn nghóa vôùi Thai Toïa. Töû ôû Taøi, Ñieàn Töû chæ söï kín ñaùo, bí maät. Ñoùng ôû Taøi, Ñieàn, ñöông soá coù taøi saûn choân giaáu hoaëc nhôø ngöôøi thaân tín ñöùng teân. Rieâng ôû cung ñieàn toát, sao Töû coù theå coù nghóa laø coù quaëng moû, quí kim, daàu hoûa……ôû döôùi loøng ñaát cuûa mình, hoaëc laø moät tröông muïc voâ kyù danh ôû ngaân haøng. Veà maët ngheà nghieäp, ñaây coù theå laø nhaø khai thaùc khoaùng saûn, neáu sao Töû ôû Taøi, Ñieàn vaø ñi chung vôùi sao khaùc. Taát caû taøi tinh keå treân caøng qui tuï nhieàu vaøo caùc cung taøi saûn thì caøng giaøu, hoaëc neáu giaùp caùc cung taøi saûn thì cuõng khaù. Dó nhieân phaûi traùnh caùc sao taùn taøi, caùc hung saùt tinh, hao baïi tinh vaø Tuaàn, Trieät. Neáu gaëp c1c loaïi sao naøh, taøi saûn seõ chaäm coù, tieâu taùn, hoaëc phaûi cöïc nhoïc môùi thuû ñaéc ñöôïc. Ngöôïc laïi, neáu taøi tinh ñöôïc phuø trôï bôûi caùc sao trôï taøi thì söï giaøu coù caøng taêng, phong phuù vaø laâu beàn hôn. 2. – Nhöõng sao trôï taøi Nhöõng sao naøy khoâng tröïc tieáp coù yù nghóa giaøu coù, phaûi ñi chung vôùi taøi tinh thì taøi löïc môùi höng vöôïng ñöôïc. Taû Phuø, Höõu baät Taû, Höõu töôïng tröng cho söï phoø taù, söï giuùp ñôõ, söï coäng söùc, chung voán cuûa ngöøôi ñôøi. Ñi chung vôùi caùc sao Taøi, Taû Höõu coù nghóa laø ñöôïc baèng höõu giuùp ñôõ trong vieäc laøm aên, kieám tieàn deã daøng nhôø nhöõng coäng söï vieán ñaéc löïc. Hai sao naøy chæ nhöõng coå ñoâng, nhöõng ngöôøi goùp voá, huøn haïp, moâi giôùi, trog moät thöông hoäi, hôïp taùc xaõ. Cung Taøi coù Taû Höõu thì khoâng coù kinh doanh rieâng reõ, traùi laïi ñöôïc söï hôïpl doanh, hôïpl tö, chung cuûa, goùp coâng, chia lôøi. Ñöùng veà maët cô sôû thöông maïi, coù Taû Höõu thì coâng ty seõ coù cô sôû roäng lôùn hôn, coù chi nhaùnh, coù ñaïi dieän thöông maïi ôû nhieàu choã: ñoù laø nhöõng xí nghieäp lôùn. Neáu toïa thuû taïi moät cung Ñieàn toát ñeïp, Taû Höõu nguï yù coù hai nhaø hoaëc moät nhaø, moät ñaát hay xí nghieäp laøm aên. Coøn ôû cung Taøi, ñöông soá vöøa coù tieàn ñeå ôû nhaø, vöøa coù tröông muïc ôû ngaân haøng. Neáu khoâng bò saùt tinh xaâm phaïm thì söï hôïp taùc chaân thaønh, tích cöïc vaø löông thieän. Traùi laïi, neáu coù saùt tinh, aùm tinh ñi keøm thì trong söï hôïp taùc coù nghi kî caïnh tranh, gian laän, löôøng gaït, hoaëc giaû coù söï hôïp taùc ñeå laøm aên aùm muoäi vaø taùo baïo kieåu nhö buoân laäu phi phaùp, coù theå ñi ñeán söï thanh toaùn, gaøinh giöït, phaù saûn, bò hoïa vì tieàn baïc, vì quaûn lyù keùm phaân minh. Thieân quan, Thieân phuùc Yù nghóa töông töï nhö Taû, Höõu: coù söï giuùp ñôõ cuûa quyù nhaân trong vieäc laøm aên. Hai sao naøy laø caùc tinh cho neân söï hôïpl taùc coù tinh caùch löông thieän, chaân thaønh, baát vuï lôïi, tín nghóa. Maët khaùc, Quan vaø Phuùc cuõng coù nghóa hay giuùp ñôõ keû khaùc, hay duøng taøi saûn laøm vieäc phöùôc theâm, laøm vieäc vaên hoùa….. Traøng sinh, Ñeá vöông TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 252 Sinh vaø Vöôïng chæ söï phong phuù, thöøa thaõi, ñi vôùi taøi tinh, seõ laøm cho cuûa caûi nhieàu theâm. Coù theå ví hai sao naøy nhö hai heä soá, laøm gia taêng taøi loäc, maëc duø khoâng taïo ra taøi loäc: Sinh vaø Vöôïng chæ soá nhieàu, chæ löôïng. Noùi khaùc ñi, cung Taøi coù sao ñoàng cung vôùi Sinh hay Vöôïng thì tieàn baïc coù sinh lôïi, voán ñeû ra lôøi hoaëc voán ñöôïc tích luõy theâm maõi. Ngoaøi ra, Sinh Vöôïng coøn coù nghóa nhö moät toå hôïp thöông maïi chôù khoâng phaûi moät kinh thöông ñôn leû. Aân quan, Thieân quyù Ôû cung Taøi, Quang Quyù chæ di saûn, nhieàu hay ít coøn tuyø soá löôïng taøi tinh thuû hay chieáu. Neáu coù nhieàu soa ñi keø, di saûn ñkoù coù theå quan troïng. Maët khaùc, Quang Quyù coøn coù nghóa laø nhöõng coå ñoâng boû boán, thöôøng laø ngöôøi thaân thuoäc, tín nhieäm: thöông hoäi vì vaäy neân coù tính caùch gia toäc. Ngöôïc laïi, neáu gaëp caû Khoâng, Kieáp hoäi chieáu. Di saûn coù theå tieâu cöïc (coù nôï naàn cuûa cha meï ñeå laïi) hoaëc khoâng ñöôïc höûông di saûn, hoaëc phaûi bò hao taùn nhieàu. Ñaøo, Hoàng, Hoùa, Loäc Loäc ñi vôùi Ñaøo hay Hoàng laød caùch giaøu nhôø phaùi ñeïp, vôï hay nhaân tình coù cuûa. Söï may maén thöôøng do phaùi nöõ mang ñeán. Ñoái vôùi phaùi nöõ, thì do phaùi nam cung caáp. Hoaù quyeàn Ñoùng ôû cung Taøi toát ñeïp, Hoaù Quyeàn khoâng haún coù nghóa quyeàn quùi, maø coù theå coù nghóa nhö moät theá löïc taøi phieät neáu Quyeàn ñi cuøng vôùi taøi tinh röïc rôû. Ñoùng ôû cung Ñieàn, Hoaù Quyeàn laø boång loäc do nhaø nöôùc ban caáp, döôùi hình thöùc hieän vaät, nhö ñöôïc caáp ñaát khai khaåu, ñöôïc ôû nhaø chính phuû, ñöôïc söû duïng coâng xaõ, noùi chung laø nhöõng tieän nghi vaät chaát do quyeàn töôùc maø coù. Ñaây chæ laø nhöõng yù nghóa khaû höõu maø thoâi, khoâng nhaát thôøi phaûi coù nhö vaäy, bôûi leõ Hoùa Quyeàn chuû veà quan loäc hôn laø ñieàn saûn. Nhöõng lôïi lôïi treân chæ roõ reät ñoái vôùi nhöõng laù soá coù quí caùch, coù quyeàn caùch, nghóa laø nhöõng soá laøm quan to, vaên hay voõ. Thieân khoâi, Thieân vieät Ñaây khoâng phaûi laø sao taøi ñuùng nghóa, cho duø Khoâi Vieät coù ñoùng ôû Taøi hay Ñieàn. Hai sao naøy chuû yeáu chæ khoa giaùp, baèng caáp. Nhöng, Khoâi Vieät laø nhöõng sao trôï taøi vdì laøm saùng laïng theâm cho Taøi, Ñieàn, neáu hai cung naøy xaáu. Neáu theâm taøi tinh thì cuûa caûi nhieàu theâm. Söï hoäi töï cuûa nhieàu taøi tinh vôùi Khoâi Vieät baùo hieäu moät theá löïc taøi phieät coù theå noùi laø xuaát chuùng, chính cuõng vì Khoâi Vieät chæ söï ñoäc nhaát trong laõnh vöïc nhaát ñònh naøo ñoù. Trong tröôøng hôïp naøy, ñöông söï coù theå laø Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Chuû Tòch Hôïp Taùc Xaõ hay moät xí nghieäp kinh teá hay taøi chaùnh, coâng hay tö. Baèng khoâng thì laø sôû höõu, chuû nhaân. Neáu hai cung Taøi vaø Ñieàn töông ñoái xaáu thì söï hieän dieän cuûa Khoâi Vieät taïi ñoù seõ laøm vöôïng ch hai cung: Ñöông soá khoâng ñeán noãi ngheøo tuùng, coù theå ñuû aên, ñuû maëc. 3. – Nhöõng boä sao may maén TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 253 Nhöõng boä sao naøy chæ söï heân may trong nhieàu vaän hoäi, trong ñoù coù söï heânmay veà taøi saûn. Tuy nhieân, caàn löu yù raèng nhöõng boä sao döôùi ñaây phaûi ñoùng ôû hai cung Taøi vaø Ñieàn ôùi coù yù nghóa may maén veà taøi saûn. Neáu ñoùng ôû cungkhaùc, may maén chæ xaûy ra khi vaän hoäi ñeán cung ñoù maø thoâi. Thanh long, Hoaù Kî Neáu ñoàng cung, Long Kî laø caùch roàng gaëp maây. Neáu chæ hoäi chieáu thì vaän hoäi keùm hôn. Tanh Long, Löu haø Ñaây laø caùch roàng gaëp nöôùc, chæ hoaøn caûnh thuaän lôïi cho vieäc thuû ñaéc taøi saûn, cuï theå nhö söï truùng moái, söï thuaän tieän trong vieäc aên, mua baùn. Ôû cung Ñieàn, boä sa naøy ñi vôùi taøi tinh, coøn coù nghóa laø coù taøu beø, ngö thuyeàn, sinh soáng baèng ngheà haøng haûi, ngö nghieäp…… Baïch hoå, Phi lieâm Ñoàng cung, Phi Hoå coù nghóa laø hoå moïc caùnh, chæ moät ñieàm laønh cho vieäc taïo cuûa. Veà maët ngheà nghieäp, ñaây coù theå laø ngaønh chuyeån vaän haøng khoâng. Long, Phöôïng, Hoå, Caùi Caùch naøy goïi laø Töù Linh goàm 4 sao Long Trì, Phöôïng Caùc, Baïch Hoå, Hoa Caùi, cuõng raát ñeïp cho taøi loäc. Rieâng Long Phöôïng coøn coù nghóa laø ñöôïc höôûng di saûn, cuï theå laø nhaø cöûa. Maõ, Khoác, Khaùch – Maõ, Sinh Thieân Maõ, Thieân Khoác vaø Ñieáu Khaùch hoäi tuï ñöïôc goïi laø caùch ngöïa hay coù naøi gioûi, chæ dòp may veà taøi saûn (mua xe). Maõ vaø Traøng Sinh cuõng ñoàng nghóa. Ngoaøi ra, nhöõng boä sao toát khaùc cuûa Maõ cuõng manglaïi may maén (nhö Maõ Töû Phuû, Maõ Nhaät Nguyeät, Maõ Loäc, Maõ Toàn……) Thieân hyû, Hyû thaàn Ñöôïc goïi laø Song Hyû, baùo hieäu ñieàm toât, tin vui veà taøi saûn trong moät vaän kyø naøo ñoù neáu ñi chung vôùi taøi tinh. Raát khoù xaùc ñònh boä sao naøo maïnh, boä sao naøo yeáu. Söï lieät keâ noùi treân khoâng theo thöù töï quan troïng naøo. Söï hay coøn tuyø thuoäc soá löôïng vaø vò trí nhöõng taøi tinh khaùc. Neáu vaøo moät haïn naøo ñoù, coù taøi tinh ñi lieàn vôùi nhöõng caùch may noùi treân thì taøi saûn seõ höng vöôïng theo trong giai ñoaïn ñoù. Ñòa Khoâng, Ñòa kieáp Tuy laø hung, saùt tinh, nhöng neáu ñaéc ñòa ôû Tî, Hôïi, Daàn, Thaân thì laïi giuùp boäc phaùt mau leï. Ñi vôùi caùc sao loäc thì taøi saûn ñeán moät caùch nhanh choùng, baát thaàn, cuï theå nhö truùng soá lôùn, côø baïc ñöôïc. Tuy nhieân, vì baûn chaát laø hung saùt tinh. Kieám Khoâng coù theå ñi lieàn vôùi nhöõng ruûi ro, baât traéc vì vaán ñeà ñieàn baïc. Thoâng thöôøng, tieàn baïc cuûa Khoâng Kieáp ñaëc ñòa thöôøng laø hoaïnh taøi, cuûa phuø vaân, khoângmaáy chính ñaùng, ñöïôc thuû ñaéc trong nhöõng phöông chöôùc taùo baïo, coù theå noùi laø aùm muoäi, kieåu nhö buoân laäu, côø baïc, tham nhuõng, ñaàu co, ñöôïc bieáu xeùn moät caùch ít minh baïch. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 254 Ñoùng ôû cung Ñieàn, Khoâng Kieáp chæ söï mau vaøo baùn ra baát ñoäng saûn, vieäc thay ñoåi nhaø cuûa töông ñoái mau choùng, öùng hôïp vôùi ngheà trung gian baât ñoäng saûn. Thieân truø Sao naøy chæ söï aên nhaäu, caùi loäc aên. Ñoùng ôû cung Taøi, Ñieàn coù lôïi ít nhieàu veà loäc, thoâng thöôøng laø quaø bieáu hoaëc ñöôïc ñaõi ñaèng, nhaäu nheït. Neáu laù soá co caùch giaøu roõ reät thìmoùn quaø naøy coù theå lôùn theo khuoân khoå töông xöùng. Ngöôïc laïi, coù theå chæ laø vaät moïn, coù giaù trò tieâu duøng hôn laø ñeå sinh lôïi. 4.- Nhöõng sao giöõ cuûa Caùi giaøu caàn phaûi laâu beàn môùi toát. Ngoaøi ra, cuõng phaûi coù theâm ít nhieàu tính chaát haøo saûng môùi ñaùng kính. Söï giaøu coù laâu beàn laø nhôø ôû caùc sao giöõ cuûa nhö : - Coâ thaàn, Quaû tuù - Ñaåu quaân - Hoûa tinh, Linh tinh - Loäc toàn - Vuõ khuùc haõm ñòa Caùc sao treân chæ nhieàu caùch thöùc caàn cuûa, nhieàu hình thaùi giöõ cuûa, hôn keùm nhau veà möùc ñoä vaø tuøy theo söï hoâi tuï nhieàu hay ít. Duø sao, caùc sao ñoù ñeàu coù nghóa laø aên xaøi kyõ löôõng, bieát tieát kieäm, chaët cheõ tronh vieäc aên tieâu, tính toaùn caân nhaéc, so ño hôn thieät luùc aên tieâu thaäm chí ñi ñeán choã buûn xæn, haø tieän, ích kyõ khoâng daùm tieâu duøng. Caøng hoäi tuï nhieàu, tính haø tieän caøng maïnh. Thaønh thöû, coù leõ chæ caàn hoäi hai sao laø vöøa ñuû. Neáu qui tuï quaù nhieàu, coù theå laø khoâng giaøu coù gì laém, vì tính haø tieän thöôøng baét nguoàn töø choã thieáu thoán. Maët khaùc, neáu hoäi tuï nhieàu khuynh höôùng trích tröõ tieàn cuûa khoâng phaùt sinh lôïi töùc. Vieäc caàm cuûa laø moät ñöùc tính. Nhöng nieáu thaùi hoùa thì trôû thaønh khaû oá, ñeâ tieän, chæ bieát coù tieàn baïc, coi nheï caùc giaù trò khaùc. Ñoù laø tröôøng caùc nhaø giaøu maø keo kieät, chaúng nhöõng vôùi mình maø vôùi caû con chaùu vôï choàng. Möùc ñoä vöøa phaûi tuøy thuoäc moãi caù nhaân. Coù laù soá chæ coù moät sao Ñaåu Quaân maø keõ ñoù haø tieän naëng, coù laøm sao phaûi coù caû Coâ, Quaû, Ñaåu Quaân, Loäc Toàn thì môùi ích kyõ, bieån luaän. Vì vaäy, khoâng theå xaùc ñònh roõ reät möùc ñoä vöøa ñuû cuûa caùc sao giöõ cuûa. Ngoaøi ra, cuõng caàn löu yù raèng söï giöõ gìn cuûa khoâng haún coù nghóa laø giaøu : coù ngöôøi ngheøo maø haø tieän, cuõngn nhö coù nhieàu ngöôøi giaøu maø bieån laân. Nhöng caùch giaøu phaûi coù chuùt ñænh sao giöõ cuûa vaø traùnh caùc sao hoang phí deán moät möùc vöøa phaûi. Leõ trung dung voán laø tieâu chuaån xöû theá lyù töôûng cuûa ngöôøi xöa, vaãn xem thaùi hoùa baát caäp laø khoâng toát, trong baát cöù laõnh vöïc naøo Sau cuøng, taøi tinh, trôï tinh vaø sao giöõ cuûa caàn phaûi hoaøn haûo, traùnh caùc sao phaù taùn môùi baûo ñaûm taøi loäc moät caùch toaøn veïn ñöôïc. Caùc sao phaù taùn seû ñöôïc trình baøy trong caùch ngheøo. Coù ñieàu caàn löu yù raèng khoâng baét buoäc söï hieän dieän cuûa sao giöõ cuûa thì môùi giaøu. Thoâng thöôøng söï hoäi tuï cuûa nhieàu taøi tinh, töï noù coù nghóa laø tuï cuûa, khoâng caàn ñeán sao giöõ cuûa chaùnh toâng keå treân. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 255 HHH Chöông möôøi ba Caùch ngheøo Nhöõng sao ngheøo H Caùch ngheøo qua caùc cung H Caùch ngheøo qua caùc sao â ngheøo veà ñieàn traïch â Tai hoïa veà Dieàn Traïch â Ngheøo veà tieàn baïc â Caùc sao hao tieàn A.- CAÙHC NGHEØO QUA CAÙC CUNG Caùch ngheøo ñöôïc moâ taû baèng nhöõng cung coù lieân quan ñeán taøi saûn, trong soá ngöõng cung coù yù nghóa giaùn tieáp nhö Phuùc, Phuï, coù nhuõng cung coù yù nhóa tröïc tieáp hôn nhö Meänh, Thaân, vaø nhaát laø Taøi, Ñieàn , Quan vaø caùc cung Haïn. 1.- Cung phuùc ñöùc Phuùc ñöùc xaáu laø moät yeáu toá ngheøo. Vì cung Phuùc aên thoâng vôùi ba cung Taøi, Phu theâ vaø Di, cho neân phuùc xaáu coù nghóa laø mình ngheøo , toå tieân vôï choàng cuûng ngheøo vaø hoaøn caûnh b6n ngoaøi baát lôïi cho vieäc kieám aên. Thuaän lyù laø nhö theá. Trong thöïc teá, coù khi chæ rieâng cung phuùc xaáu, coøn 3 cung hoäi chieàu kia coù theå toát hôn. Tröôøng hôïp naøy khoâng baét buoäc coù theå laø ngheøo vì duø sao, ba cung hoäi chieáu cuõng buø cheá ñöôïc baát lôïi cuûa cung phuùc. Khoa Töû-Vi, voán hieåu danh töø phuùc ñöùc theo nghóa roäng. Vì vaäy, söï baïc phuùc coù theå lieân quan ñeán nhieàu laõnh vöïc (ví duï nhö keùm söùc khoûe, vôï choàng ñoã vôõ, nghòch caûnh xaõ hoâi, hieám hoi …), do ñoù, cung Phuùc xaáu khoâng nhaát thieát coø nghóa laø ngheøo. Coøn neáu söï baïc phuùc lieân quan ñeán caùi ngheøo tieàn kieáp cuûa toå phuï, hoï haøng, chöa haún laø caùi ngheøo cuûa chính mình. Duy chuyeån chaét chaén laø mình pjaûi töï löïc caùnh sinh, böôùc vaøo ñôøi vôùi hai baøn tay traéng, khoâng coù di saûn thöøa höôûng. Böôùc ñaàu nhö theá laø moät baát lôïi. 2.- Cung Phuï Maãu Cung Phuï Maãu tieáp giaùp vôùi cung Meänh. Vì aûnh höôûng cuûa söï tieáp giaùp khoâng maïnh neân ta khoâng theå noùi cung Phuï Maãu xaáu thì ngheøo. Cung phuï maãu xaáu chæ coù nghóa laø cha meï khoâng giaøu. Luaän xa hôn thaáy raèng, trong cung Phuï Maãu, coøn coù nhieàu khía caïnh khaùc ñeå xeùt, nhö söï tho yeâu, söï xung khaéc cuûa cha meï, chôù khoâng phaûi chæ coù khía caïnh giaøu ngheøo cuûa cha meï maø thoâi. Thaønh thöû, yù nghóa taøi saûn tronh cung Phuï Maãu khaù mô hoà. Chæ khi naøo cung naøy coù nhieàu taøi tinh thí cha meï môùi coù cuûa caûi. Duy, cho duø thieáu taøi tinh, ñeàu ñoù cuõng khoâng haún laø cha meï ngheøo. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 256 Cung Phuï Maãu chæ aûnh höôûng maïnh ñeán cung Meänh khi naøo ôû theá nhò hôïp cuûa cung Meänh. Ñoù laø ôû Tyù Söûu vaø ôû Ngoï, Muøi. Luùc baáy giôø, hai cung thoâng ñoàng vôùi nhau maät thieát, caùc sao ôû hai cung coù yù nghóa qua laïi khaéng khít hôn. YÙ nghóan taøi saûn cuûa cung Phuï Maãu ñöôïc nôùi roäng ñeán cung Meänh cuû chính mình. Chæ tronh tröôøng hôïp hai cung vöøa tieáp giaùp, vöøa nhò hôïp vôùi nhau thì ta môùi daùm keát luaän maïnh daïn. Caùi toát cuûa cung Phuï taêng cöôøng cho cung Meänh hay buø cheá moät phaàn caùi xaáu cuûa cung Meänh. Ngöôïc laïi sao xaáu cuûa cung Phuï cuõng laøm cho cung Meänh bôùt toát : ñöông soá coù theå gaùnh laáy traùch nhieäm cuûa cha meï veà nhieàu phöông dieän, tronh ñoù coù phöông dieän cuûa caûi (ví duï nhö traû nôï cho cha me). 3.- Cung Meänh Meâïnh laø thôøi nieân thieáu, luùc con ngöôøi chua coù söï nghieäp rieâng, phaûi soáng nhôø cha meï, anh em. Vì theá, veà maët taøi saûn, xem cung Meänh phaûi lieác qua cung Phuï hay cung Baøo ñeå tìm caùch ñaùnh giaù haïnh phuùc cuûa thieáu thôøi. Tuy nhieân, cung meänh haøm chöùa caù tính vaø khaû naêng con ngöôøi , coù aûnh höôûng ñeán söï taïo maõi hay giöõ gìn cuûa caûi. Moät keõ löôøi bieáng, hoang phí, khoâng lo xa, thieáu yù chí tranh ñaáu ít khi giaøu coù, ít khi taïo noãi söï nggieäp rieâng, hoaëc khoâng giöõ gìn ñöôïc di saûn toå tieân hay taøi saûn cuûa mình. Traí laïi, moät ngöôøi thaùo vaùt, lanh lôïi, ñua chen coù chí phaán ñaáuthöôøng töï laäp mau choùng maø duy trì ñöôïc taøi saûn laâu daøi. Nhö vaäy, tính tình con ngöôøi trong cung Meänh coù theå giuùp tieân ñoaùn tình traïng sinh keá töông lai. Tuy nhieân, vì cung Meänh chæ laø ngöôøi hoïc vieäc, hoïc ngheà chæ laø söï chuaån bò cho sinh keá, cho neân khoâng coù yù nghóa sinh keá moät caùch tröïc tieáp. Tình traïng sinh keá naøy chæ theå hieän roõ ôû cung Thaân, cung Taøi, cung Ñieàn vaø caùc cung haïn. 4.- Cung Thaân Thaân laø haäu vaän, töùc laø thôùi kyø con ngöôøi laäp thaân, coù ngheà nghieäp rieâng, soáng töï laäp ít nhieàu vôùi gia ñình. Vì yù nghóa ñoù cho neân cung Thaânb coù töông quan maät thieát vôùi cung Taøi vaø cung Ñieàn. Thaân coù theå ñoàng cung vôùi Meänh vôùi phuùc, vôùi Quan, vôùi di , vôùi taøi , hoaëc vôùi phu theâ. Neáu chaúng may cung Thaân gaëp keõ xaáu, sao xaáu thì tình traïng sinh keá phaûi keùm suùt, khoù khaên chaäm chaïp laøm nhieàu aûnh höôûng ít giöõ cuûa khoâmh beàn. Vì theá, duø cung Taøi hay cung Ñieàn coù toát, caùi toât ñeïp ñoù bò giaûm. Vì cung Thaân leä thuoäc vaøo tronh moät trong saùu sao vöøa keå, cho neân xem Thaân laø xem caùi toát, xaáu cuûa 1 trong 6 cung ñoù. YÙ nghóa cuûa haäu vaän duø sao haõy coøn coù tính caùch vaø giaùn tieáp. 5.- Cung Taøi Cung Taøi xaáu, nhaát laø khi Thaân cö Taøi, bao giôø cuõng ngheøo, döôøi nhöõng hình thaùi vaø tieâu chuaån ñaõ neâu. Duy caùi ngheùo ñoù khoâng nhaát thieát phaûi keùo daøi suoát ñôøi : noù coù nhuõng giai ñoaïn thònh suy. Cung taøi chæ chæ dieãn taû tình traïnh sinh keá toång quaùt cuûa cuoäc ñôøi, chôù khoâng mieâu taû heát söï thaêng traàm cuûa töøng giai ñoaïn. Thaønh thöû, muoán bieát caùi ngheøo trong chi tieát, trong töøng thôøi kyø, ngöôøi xem soá phaûi ñoaùn caùc cung haïn. 6.-Cung Ñieàn TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 257 Daân toäc Trung Hoa raát quí ñieàn saûn. Thò hieáu naøy bieåu loä caù tính tö saûn vaø saêc thaùi noâng nghieäp cuûa daân toäc Trung Hoa. Ai coù ñieàn saûn nhieàu thì sinh keá ñöôïc ñaûm baûo laâu daøi. Ñieàu ñoù ñöôïc khoa TöûVi moâ taû qua cung ñieàn. Cung naøy chæ caùc baát ñoäng saûn nhö nhaø, cöûa, ruoäng vöôøn, xí nghòeâp vaø caùc ñoäng saûn lieân heä ñeán baát ñoängsaûn nhö hoa maøu, saûn phaûm bieán cheá, ñoàng thôøi cuõng chæ xe coä (duø xe coä laø ñoäng saûn thuaàn tuùy). Thaønh thöû, cung ñieàn xaáu thì con ngöôøi ngheøo veà nhaø cöûa , ruoäng vöôøn, xe coä, hoa maøu,cô xöôûng laøm aên, vaät phaåm saûn xuaát. Cung Ñieàn xaáu khoâng coù nghóa laø ngheøo tieàn baïc. Chæ hai naøo hai cung Ñieàn vaø Taøi ñeàu xaáu caû thì môùi ngheøo tieàn vaø ngheøo cuûa. Neáu cung ñieàn xaáu maø cung Taøi toát thì caù nhaân coù thöøa tieàn nhöng khoâng dö daû ñeå saém baát ñoäng saûn. Duy cuõng nhôø taøi toát neân xaáu cuûa Ñieàn khoâng ñeán noãi teä. 7.- Cung Quan Khi xem vaán ñeà sinh keá ôû cung quan, ta caàn löu yù ñeán hai ñaëc tính khôûi thuûy vaø hieän ñaïi cuûa noù. Sôû dó nhö theá vì ngaøy xöa, ngöôøi ta quan nieäm quan loäc khaùc baây giôø. Theo quan nieäm xöa, Quan loäc coù hai yù nghóa : quyeàn töôùc (do chöõ Quan bieåu thò) vaø taøi saûn (do chöõ loäc bieåu thò). Hai yù nghóa ñoù ñi lieàn nhau vì ngaøy tröôùc, taïi Trunh Hoa cuõng nhö taïi Vieät Nam, ai ñaéc quan ñeàu ñöôïc vua caáp boång loäc, nhaø cöûa ruoäng ñaát ñeå höôûng lôïi. Laù soá Töû-Vi ñaõ moâ taû söï lieân ñôùi ñoù baèng caùch ñaët cung quan loäc tieáp giaùp vôùi cung Ñieàn traïch. YÙ nghóa phong kieán ñoù ngaøy nay khoâng coøn bao nhieâu giaù trò. Hieän nay, cheá ñoä boång loäc cuûa nhaø nöôùc theå hieän baèng tieàn vaø chöùc vò, chôù khoâng coøn baèng ñieàn saûn nöõa. Cho neân, neáu hieåu theo hieän thôøi thì chuõ qun loäc khoâng coù yù nghóa ñieàn saûn nöõa. Ngaøy nay, cung quan chæ coøn yù nghóa tieàn baïc, vì noù ñöôïc tam chieáu bôûi cung Taøi. Maët khaùc, chöõ quan theo nghóa xöa goàm caùc chöùc vuï chính tri vaø haønh chaùnh, coøn chöõ quan ngaøy nay chæ caû ngheà töï do hay ngheà nghieäp noùi chung. Nhieàu khi ngheà töï do coøn deã sinh lôïi hôn ngheà coâng vuï nöõa. Do ñoù trong khi quan nieäm xöa ñaët naëng töông quan giöõa quan vaø ñieàn, thì hieän nay, lieân heä giöõa quan vaø Taøi thì tröïc tieáp vaø tích cöïc hôn, noùi nhö theá coù nghóa laø quí (Quan sinh ra Phuù (Taøi) hay traùi laïi, phuù deã sinh quí. Coøn noùi rieâng veà cung Quan, thì neáu Quan xaáu, ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø ngheøo noùi chung, maø chæ coù nghóa laø ngheøo danh phaän, ngheøo quyeàn töôùc, cuï theå nhö laøm chöùc nhoû, thaáp, coù ngheà nghieäp ít sinh lôïi, hoaëc haønh moät ngheà khoù kieám tieàn, hoaëc khoâng coù oùc laøm giaøu baèng caùch lôïi duïng quan töôùc. Vì chöõ quan ngaøy nay ñöôïc hieåu theo nghóa heïp, cho neân yù nghóa taøi saûn cuûa cung quan raát giaùn tieáp. Tuy nhieân, neáu cung quan coù taøi tinh thì nhaát ñònh taøi loäc baét nguoàn töø chöùc vuï maø coù, hoaëc laø ñöông söï haønh ngheà kinh teá, taøi ch1nh coâng hay ngheà kinh doanh, buoân baùn tö. Baáy giôø lieân heä giöõa coâng danh vaø tieàn baïc roõ reät hôn. Xem theá, khoa Töû-Vi raát linh ñoäng, khoâng choái boû aûnh höôûng naøo maø vaãn phaân bieät ñöôïc nhöõng aûnh höôûnh khaùc nhau baèng caùc cung, baèng caùc sao trong moãi cung. 8.- Caùc cung Haïn Neáu cung Taøi, Ñieàn chæ tình traïng giaøu ngheøo moät caùch toång quaùt, thì cung haïn ñaùnh daáu söï thònh suy veà tieàn baïc. Do ñoù, neáu Taøi vaø ñieàn xaáu, ñieàu khoâng coù nghóa laø suoát ñôøi phaûi ngheøo. Rôi vaøo haïn toát, tieàn baïc cuûa caûi coù theå thònh hôn. Nhöng , söï thònh vöôïng ñoù bò ñoùng khung trong boái caûnh TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 258 ngheøo cuûa hai cung taøi Ñieàn, chôù chöa haún phaù vôõ caùi ngheøo coá höõu ñeå trôû thaønh giaøu, tröø phi hai cung Taøi Ñieàn khoâng ñeán noãi quaù teä. Trong tröôøng hôïp Taøi Ñieàn trung bình maø gaëp haïn toát, coù theå coù nhieàu taøi loäc trong naêm ñoù hay trong thaäp nieân ñoù. Tuy nhieân, neáu gaëp haïn xaáu thì sa suùt nhieàu töø söï hao huït cho ñeán söï phaù saûn. B.- CAÙCH NGHEØO QUA CAÙC SAO Caùc sao ngheøo moâ taû nhieàu caùch ngheøo, nhieàu hình thaùi möùc ñoä ngheøo tuùng. Coù nhieàu chæ daáu ñeå phoûng ñoaùn caùi ngheøo noùi chung. • Chính tinh ôû nhuõng cung taøi saûn bò haõm ñòa. Neáu ñoù laø taøi tinh thì möùc ñoä ngheøo khoânh maáy naëng, vì duø sao, taøi tinh haõm ñòa thì cuõng coøn ít nhieàu yù nghóa taøi loäc, nhaát laø tröôøng hôïp vò ôû taøi, Ñieàn. Söï hôïp vò maø haõm ñòa vaãn coøn ñôõ hônkhoâng hôïp vò maø haõm ñòa. Coù theå coù hai tröôøng hôphaõm ñòa gaàn nhö töông ñöông nhau : hoaëc chính tinh mieáu, vöôïng vaø ñaéc ñòa bò tuaàn hay trieät aùn ngöõ, hoaëc chính tinh haõm ñòa thieáu Tuaàn, Trieät aùn ngöõ. Leõ dó nhieân, chính tinh haõm ñòa thieáu Tuaàn hay Trieät ñoàng cung thì xaáu hôn mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa gaëp Tuaàn, Trieät, vì leõ Tuaàn hay Trieät chæ coù hieäu löïc caûn trôû caùi toát cuûa chính tinh moät thôøi gian naøo ñoù, ñeán moät möùc ñoä naøo ñoù maø thoâi. . Nhöõng cung taøi saûn thieáu phuï tinh toát hoäi chieáu, nhaát laø thieáu taøi tinh. Tröôøng hôïp nhöõng cung naøy coù taøi tinh haõm ñòa thì vaãn coøn ñôõ khoå hôn laø thieáu caû taøi tinh laãn caùt tinh khaùc. . Nhöõng cung taøi saûn thieáu sao giöõ cuûa. Neáu bò theâm sao hao (Ñaïi, Tieåu Hao haõm ñòa) thì caøng keùm, nhaát laø khi hao tinh naèm ôû Taøi vaø Ñieàn maø khoâng gaëp sao naøo cheá ngöï. . Nhöõng sao taøi saûn thieáu sao trôï taøi, sao may maén, sao höôûng cuûa. . Nhöõng cung taøi saûn bò saùt tinh, hung tinh, baïi tinh, hao tinh, hình tinh cuøng haõm ñòa. Ñaây laø tröôøng hôïp xaáu nhaát, ñaëc bieät laø khi gaëp saùt tinh thöù naëng laïi khoâng hôïp caùch cuûa Meänh, vaø cuõng khoâng bò sao naøo khaùc cheá ngöï. Coù ñuû 5 tröôøng hôïp treân thì möùc ngheøo saùt vaùn: ñoù laø hoaøn caûnh cuûa nhöõng ngöôøi cuøng khoå (paria), khoâng coù gì ñeå giöõ, khoâng coù gì ñeå maát. Hoï deã trôû thaønh ñaïo taëc, troäm cöôùp. Vì vaäy, laù soá voâ saûn vaø laù soá gian phi coù nhieàu ñieåm gioáng nhau. Döôùi ñaây laø nhöõng sao ñieån hình cuûa kieáp ngheøo, khi thì ñôn thuû, khi thì keát thaønh boä vôùi nhöõng sao khaùc. 1.-Caùch ngheøo veà ñieàn traïch caùch ngheøo veà nhaø cöûa, ñieàn saûn do cung Ñieàn moâ taû, qua nhöõng sao döôùi ñaây: - Phaù quaân ôû Daàn, Thaân - Thaát saùt, ôû Thìn, Tuaát - Thieân ñoàng, Cöï Moân ñoàng cung - Cöï Moân ôû Ty, Thìn, Tuaát - Vuõ Khuùc, Thaát saùt, ñoàng cung TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc - Thaùi döông haõm ñòa - Thaùi aâm haõm ñòa 259 Baûy boä sao keå treân ñeàu coù nghóa laø khoâng coù taøi saûn. - Töû-Vi, Thaát saùt Ñoàng cung - Töû-Vi, Phaù quaân ñoàng cung - Lieâm trinh ôû Daàn, Thaân - Vuõ Khuùc, Phaù Quaân ñoàng cung - Cöï Moân, Thaùi döông ôû Thaân - Tham lang, ôû Daàn, Thaân, Tyù, Ngoï - Cöï MOÂn ôû Hôïi, Tyù, Ngoï - Thaát saùt ôû Tyù, Ngoï - Phaù quaân ôû Thìn, Tuaát - Lieâm trinh, Tham lang ñoàng cung Ñoù la nhöõng tröøông hôïp coù ít nhieàu di saûn, nhöng khoâng giöõ ñöôïc, khoâng höôûng ñöôïc, bò phaù saûn, phaûi lìa boû toå nghieäp, chæ coù theå töï laäp môùi coù chuùt ít ñieàn saûn nhöng phaûi heát söùc chaät vaät vaø chaäm luït, nhieàu khi phaûi tha phöông laäp nghieäp. - Lieâm trinh, Thieân phuû ñoàng cung - Lieâm trinh, Thaát saùt ñoàng cung - Lieâm trinh, Phaù quaân ñoàng cung - Thaùi döông, Thieân Löông ôû Daäu Nhöõng caùch keå treân töông ñoái khaù hôn, cuï theå nhö coù di saûn nhöng bò sa suùt veà sau ( Lieâm, Phuû), chaäm cuûa (Lieâm, Saùt) laäp nghieäp thaát baïi buoåi ñaàu (Lieâm, Phaù), veà giaø môùi coù nhaø ñaát(Döông, Löông). Döïa vaøo nhöõng boä sao treân maø nhaän xeùt, coù theå noùi raèng: saûn. Haàu nhö ña soá sao cuûa boä Saùt, Phaù, Lieâm, Tham khoâng maáy gì coù lôïi cho ñieàn - Caøng khoâng coù lôïi, neáu nhöõng sao ñoù ñoàng cung vôùi nhau. nhieàu. Ñi vôùi Töû, Phuû hay Vuõ, 4 sao noùi treân cuõng phaù taùn taøi loäc cuûa Töû, Phuû, Vuõ khaù Aùm tinh nhö Cöï Moân bò haõm ñòa thì xaáu ñaõ ñaønh, maø khi ñoàng cung vôùi phuùc tinh (Thieân Ñoàng), quyeàn tinh haõm ñòa(Thaùi Döông) cuõng khoâng ñeïp gì hôn baát ngôø. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 260 Chính tinh veà taøi saûn nhö Töû, Phuû, Vuõ khoâng hôïp vôùi Saùt, Phaù, Lieâm, Tham, Boán sao naøy xem ra coù hieäu löïc phaù taùn maïnh hôn, vaø caû ba Töû, Phuû, Vuõ cuõng khoâng quaân bình ñöïôc baát lôïi ñoù. Neáu nhöõng nhaän xeùt treân khaû chaáp, ta coù theå keát luaän raèng trong nhaõn quan Töû-Vi, vieäc mua saém vaø giöõ gìn baát ñoäng saûn raát khoù. Ñieàu naøy cuõng deã hieåu vì nhaø ñaát, voán laø cuûa caû naëng tieàn, ñoøi hoûi phuùc ñöùc ñaëc bieät, coâng phu lôùn lao, thôøi gian laâu daøi, vaän hoäi may maén môùi taïo vaø giöõ ñöïôc. Caùch ngheøo veà nhaø ñaát quaù nhieàu: khoâng phaûi baát cöù ai cuõng mua saém noåi vaø giöõ gìn ñöôïc laâu daøi. Caùi giaøu veà ñieàn saûn haàu nhö naèm ngoaøi taàm tay cuûa ñaïi chuùng: noù chæ laø bieät leä cho moät thieåu soá tö baûn. Nhìn döôùi khía caïnh naøy, ta thaáy khoa Töû-Vi raát thöïc tieãn, noùi leân moät thöïc traïng raát phoå thoâng cuûa con ngöôøi. Coøn veà phuï tinh, caùc sao ngheøo cuõng khoâng hieám. - Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp hamõ ñòa Ñoùng hay chieáu cung Ñieàn, Kieáp, Khoâng coù nhieàu giai taàng yù nghóa: - Khoâng coù cuûa caûi, nhaø ñaát: voâ saûn - Bò chieám höõu nhaø ñaát (sang ñoaït, truaát höõu….) - Bò phaù huyû nhaø ñaát (tai naïn chieán tranh) - Bò tai hoaï lôùn vì ñieàn saûn (bò ñaïo taëc cöùôp cuûa gieát ngöøôi, bò chaùy nhaø laây…) Kieáp Khoâng haõm ñòa baùo hieäu moät ñaïi hoaï baát khaû khaùng, coù haäu quaû lôùn lao vaø laâu daøi cho sôû höõu chuû. Hoaï ñoù ñeán moät caùch hung haõn vaø baát ngôø (vì Kieáp Khoâng laø sao hoaû) khoâng löôøng tröôùc ñöôïc, khoâng theå traùnh khoûi. Hai sao naøy laø moät nghieäp chöôùng thaät söï veà maët ñieàn saûn. - Kình döông, Ñaø la, Hoaû tinh, Linh tinh haõm Neáu haõm ñòa vaø hoäi tuï ôû Ñieà, boán sao naøy cuõng hung hieåm khoâng keùm: noù chæ söï phaù saûn, tai hoaï veà ñieàn saûn (hoaï veà löûa neáu gaëp Hoaû, Linh), söï cöïc nhoïc luùc mua saém, luùc gìn giöõ, soá löôïng taøi saûn ít oi, phaåm chaát naøh ñaát taàm thöôøng, vieäc maát nhieàu moái lôïi veà ñieàn saûn. - Tuaàn, Trieät ôû Ñieàn Chaúng nhöõng phaûi töï löïc mua saém, maø nhaø ñaát coøn khoù taïo hay chaäm coù hoaëc coù roài bò phaù, hao, sa suùt. Neáu caûhai sao ñoàng cung, trieån voïng voâ saûn hoaëc phaù saûn caøng roõ reät. Söùc phaù soáng Trieät maïnh hôn Tuaàn, nhöng laïi chæ phaù vaøo giai ñoaïn ñaàu maø thoâi. Tuaàn thì phaù nheï hôn nhöng laâu daøi, trieàn mieân hôn. Ai coù di saûn maø cung Ñieàn coù Trieät thì deã bò hao taùn sôùm vaø maïnh, neáu coù Tuaàn thì di saûn ít môùi khoûi hao, coøn nhieàu thì hao daàn daàn. Ai töï laäp maø cung Ñieàn coù Tuaàn thì chaäm cuûa, coù theå töø boán möôi laêm trôû ñi vì ñieàn saûn töï laäp thöôøng xaûy ra vaøo haäu vaän. Gaëp Trieät, thôøi gian thuû ñaéc chaäm theâm moät thaäp nieân nöõa. Neáu gaëp Tuaàn, ñieàn saûn töï laäp hoaëc ít, neáu coù nhieàu thì hao taùn tuaàn töï, maëc duø cuûa caûi coù theå ñöôïc thuû ñaéc sôùm, vaøo tuoåi laäp thaân ( 30 tuoåi). Coù hai bieät leä ñoái vôùi cung Ñieàn voâ chính dieäu: TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 261 . Ñieàn voâ chính dieäu gaëp Tuaàn hay Trieät ñoàng cung: vieäc mua saém chæ khoù luùc ñaàu cuûa buoåi laäp thaân, coù söï mua vaøo baùn ra ñieàn saûn vaø thay ñoåi nhaø cöûa luoân. Caøng veà giaø thì môùi coù saûn nghieäp, nhöng taàm thöôøng. . Ñieàn voâ chính dieâu coù Tuaàn hay Trieät aùn ngöõ vaø coù Nhaât, Nguyeät saùng suûa hoäi chieáu: söï nghieäp tuy coù khoù khaên luùc ñaàu nhöng veà sau raát phong phuù, trôû thaønh ñaïi phuù noâng, ñaïi traïch chuû, ñaïi tö baûn. 2.-Nhöõng tai hoïa veà ñieàn traïch caùch ngheøo veà ñieàn traïch coù lieân quan ñeán nhieàu tai hoïa cho ñieàn saûn. Veà ñieåm naøy, xin xem chöông caùch hoïa, muïc noùi veà hoïa cho taøi saûn. 3.-Caùch ngheøo veà tieàn baïc caùch naøy bieåu loä ôû cung Taøi vaø ba cung hoäi chieáu Taøi, cuøng vôùi cung nhò vôùi Taøi. Nhöng coù Taøi môùi coù nghóa tröïc tieáp. Vieäc taïo ra tieàn, trong nhaõn quan Töû-Vi, töông ñoái deã daøng hôn taïo baát ñoäng saûn. Nhöõng boä sao ngheøo tieàn ít hôn nhöõng boä sao ngheøo ñieàn traïch. Ngay caû vaøi boä sao ngheøo ñieàn vaãn coù yù nghóa toát veà tieàn baïc. - Lieâm Trinh, Tham Lang ñoàng cung - Phaù quaân, ôû Daàn, Thaân - Thaát Saùt ôû Thìn, Tuaát - Tham Lang ôû Daàn, Thaân, Tyù, Ngoï Boán tröôøng hôïp naøy teä nhaát: ngheøo tuùng, nôï naàn , hoang phí, bò hình nguïc vì tieàn ( Lieâm, Tham). Coøn nhöõng boä sao khaùc keå trong phaàn noùi veà caùch ngheøo ñieàn laïi töông ñoái toát veà tieàn, chaúng haïn nhö: - Töû-Vi, Thaát Saùt kieám tieàn mau leï. - Töû-Vi, Phaù quaân chaät vaät buoåi ñaàu, caøng veà sau caøng sung tuùc. suùt. Töû-Vi, Tham Lang tieàn baïc bình thöôøng, coù cuûa höông hoûa nhöng veà sau bò sa Lieâm Trinh ôû Daàn, Thaân vieäc kieám tieàn phaûi caïnh tranh vaø chaäm, nhöng laøm giaøu chaéc chaén. - Lieâm Trinh, Thieân Phuû giaøu coù lôùn, giöõ cuûa. - Lieâm Trinh, Thaát Saùt tieàn baïc thaát thöôøng, heát laïi coù. - Lieâm Trinh, Phaù quaân, deã kieám tieàn luùc tao loaïn, nhöng hay bò hoaï vì tieàn. - Thieân Ñoàng, Cöï Moân tieàn baïc vaøo ra thaát thöôøng. - Vuõ Khuùc, Phaù quaân tieàn baïc coù vaøo nhöng laïi ra heát. - Vuõ Khuùc, Thaát Saùt töï laäp, vaát vaû luùc ñaàu. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc - Thaùi döông haõm, Thaùi aâm, haõm phaûi cöïc nhoïc môùi taïo ra tieàn. Chaäm coù tieàn. - Cöï Moân, ôû Hôïi, Tyù, Ngoï Töï laäp, phaùt taøi mau leï luùc tao loaïn. - Cöï Moân ôû Ty, Thìn, Tuaát tieàn baïc thaát thöôøng hay bò kieän tuïng, thò phi vì tieàn. - Thaát Saùt ôû Tyù, Ngoï tieàn baïc thaát thöôøng, thöôøng coù cuûa hoaïnh taøi. - Phaù quaân ôû Thìn, Tuaát, tieàn baïc thaát thöôøng, heátlaïi coù 262 Veà maët ñieàn traïch, nhöõng boä sao noùi treân khoâng hay, nhöng veà maët tieàn baïc, laïi khoâng dôû, xem ra cuõng ñuû tieâu, chæ hieàm khoâng roõ theo tieâu chuaån naøo ( cuûa ngöôøi ngheøo, cuûa ngöôøi trung bình?). Duø sao, vôùi nhöõng yù nghóa nhö vaäy thieát töôûng laù soá khoâng ñeán noãi voâ saûn. Ñoù laø chæ keå caùc chính tinh ôû cung Taøi maø thoâi. Treân thöïc teá, cung naøy coù theå coù caû caùt tinh khaùc toaï thuû hay hoäi chieáu, töø ñoù haún seõ naâng cao giaù trò tieàn baïc leân. 4.-Nhöõng sao tieàn baïc coù nhieàu nguyeân nhaân hao tieàn. Khoa Töû-Vi chæ lieät keâ moät soá nguyeân nhaân chính, chaéc chaén coøn thieáu soùt. - Ñaïi, Tieåu hao haõm ñòa Tröø phi ôû Maõo, Daäu, Ñaïi Tieåu hao ôû caùc cung khaùc laø haõm ñòa. Haõm ñòa, Nhò Hao raát hoang phí, ham vui, tieâu pha khoâng tieác tieàn, duø khoâng tieàn cuõng khoâng bieá lo kieám tieàn, do ñoù thöôøng tuùng thieáu, nôï naàn. Taân lyù cuûa Nhò Hao raát phuø du, laõng töû, chæ bieát coù hieän taïi, khoâng coù chí laøm giaøu, khoâng coù khaû naêng kieám tieàn, chæ coù taøi neùm tieàn qua cöûa soå cho thoaû thích. Cho duø khoâng muoán tieâu cuõng thöôøng gaëp dòp phaûi chi. Leõ dó nhieân, cung Taøi ñaïi kî 2 sao naøy. Duø coù ñöôïc taøi tình ñoàng cung, thì möùc chi tieâu vaãn nhieàu hôn möùc thu. - Vaên Xöông, Vaên Khuùc Hai sao naøy laø caùt tinh, khoâng coù nghóa ngheøo, nhöng, ñoâi khi coù nghóa meâ côø baïc, moät trong caùc nguyeân nhaân hao taùn taøi loäc. Ñoâi khi, coù ngöôøi coù Xöông Khuùc ôû Taøi soáng baèng ngheà côø baïc. Tieàn baïc baáy giôø khoâng haún thieáu thoán, nhöng luùc coù, luùc khoâng. - Ñieáu khaùch Neáu Xöông Khuùc thænh thoaûng coù ñoû ñen, thì Ñieáu Khaùch côø baïc ñeàu ñeàu. Ñieáu khaùch laø moät taäp quaùn traàm kha, coøn Xöông Khuùc coù theå chæ laø moät tieâu khieån nhaát thôøi. Cung Taøi coù Ñieáu Khaùch nhaát ñònh naëng maùu côø baïc hôn Xöông Khuùc. Ñaây coù theå laø ngöôøi soáng veà ngheà ñoå baùc hoaëc chuû soøng baïc. - Ñaïi, Tieåu hao, Hoaû hay Linh tinh Hoaû hay Linh laø beänh nghieän. Khoa Töû-Vi khoâng noùi roõ nghieän thöù gì, nhöng trong ñôøi soá töù ñoà töôøng, aét Hoûa Linh phaûi oâm 1 hay 2 thöù. Coù khi caùi nghieän khoâng maáy quan troïng nhö nghieän thuoác laù. Nhöng, thoâng thöøông beänh nghieän cuûa Hoûa. Linh tai haïi hôn, nhö nghieän röôïu, côø baïc, ma tuùy. Neáu Hoûa, Linh khoâng ñi vôùi Nhò Hao, coù leõ beänh nghieän khoâng naëng vaø khoâng toán hao laém. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc - 263 Ñaïi, Tieåu hao, Ñaøo, Hoàng Ñaây laø beänh nghieän gaùi vaø laø caùi taät cuûa nhöõng chaøng haûo ngoït, maø daïu gaùi, bò toán tieàn vì tình nhaân boøn cuûa baét ñòa. Khoâng caàn gì phaûi coù Ñaøo laãn Hoàng, chæ caàn moät sao cuõng ñuû meät. Ñaøo, Hoàng ôû ñaây chæ nhaân tình, vôï leõ ñöôïc thöông yeâu thaät söï, ñoàng thôøi chæ caû haïng gaùi ñieám chuyeân nghieäp. Maët khaùc, vì Song Hao chæ söï thay ñoåi, cho neân seõ coù nhieàu nhaân tình can döï. Ñaøo, Hoàng, Song Hao khoâng caàn ñoùng ôû Taøi, coù theå ñoùng ôû Meänh, Quan, Phuùc cuõng vaãn coù yù nghóa noùi treân. Trong khi Xöông Khuùc hoaëc Ñieáu Khaùch chæ côø baïc luùc thua luùc ñöôïc thì Song Hao, Ñaøo, Hoàng chæ coù thua. Tuyø theo ñoái töôïng cuûa Ñaøo, Hoàng, söï maát maùc naøy coù khi khoâng phaûi nhoû. Coøn ñoái vôùi phaùi nöõ, boä sao naøy cuõng coù nghóa bò keùp lôïi duïng boøn cuûa. Nhöng, coù khi cuõng chæ coù nghóa laø hay chöng dieän, mua saém quaàn aùo, tu trang ñeå laøm daùng, taïo duyeân maø thoâi. Duy neáu Ñaøo, Hoàng ñi vôùi Hoaù Loäc hay Loäc Toàn thì nhôø phaùi ñeïp hoaëc nhôø saéc ñeïp maø trôû neân giaøu coù. - Phuïc binh Ñoùng hay chieáu cung Taøi, Phuïc Binh deã bò maát troäm, thöôøng bò aên chaän, aên gian, löôøng gaït, giöït huïi.v.v…hoaëc maát baát cöù cuûa caûi gì khaùc ( xe coä, tö trang, ñoäng saûn khaùc..) Ngoaøi ra, trong moät laù soá gian phi, Phuïc Binh laø chính mình ñi troäm, ñi giöït, chính mình laø thuû phaïm hay toøng phaïm chôù khoâng phaûi laø naïn nhaân. Neáu ñi keøm vôùi Taû, Höõu thì coù noäi tuyeán toøng phaïm giuùp ñôõ. Ñoùng ôû cung Noâ thì toâi tôù trong nhaø laáy ñoà ñaïc cuûa chuû, baïn beø giöït cuûa, coå ñoäng quît tieàn mình. Thieân hình Thieân Hình ôû moät cung Taøi toát ñeïp khoâng coù lôïi. Sao naøy chæ tung nguïc, hình tuø vì nguyeân do tieàn baïc, cuï theå nhö bò baét giam ñeå toáng tieàn, bò tra khaûo ñoøi tieàn. Cuõng coù theå coù nghóa nhö bò baét roài phaûi hao tieàn chaïy chöõa. Neáu cung Taøi xaáu, Thieân Hình coù theå chæ söï troäm caép löôøng gaït, cöôùp giaät maø bò tuø toäi. Neáu coù Song Hao haõm ñòa thì coù taùi phaïm vaø voâ khaùm ít nhaát hai laàn. Thieân Hình ñoàng cung vôùi Thieân Töôùng ôû Taøi caøng xaùc nhaän tai hoaï vì tieàn khoù traùnh, cho duø Thieân Töôùnt coù ñaéc ñòa ñi nöõa cuõng vaäy. Coøn neáu Hình ñi chung vôùi Khoâng Kieáp thì bò cöôùp ñaùnh ñaäp khaûo cuûa. Baét giöõa ñeå toáng tieàn. Maët khaùc, neáu cung Taøi xaáu, thì chính ñöông söï laø keû phaïm phaùp. Ñoàng cung vôùi Lieâm Thanh ôû Tî Hôïi, tuø toäi khoù traùnh vaø phaûi vöôùng maéc nhieàu laàn. - Thieân hình, Löïc syõ Ôû moät cung Taøi xaáu, Hình, Löïc coù nghóa baàn cuøng sinh ñaïo taëc. Löïc Syõ chæ söùc maïnh, chi neân thöôøng phaïm phaùp baèng baïo löïc vaø baèng duïng cuï nhaø ngheà, nhö caïy cöûa, ñaøo töôøng, khoeùt vaùch ñeå laáy troäm (effraction). Vì coù Hình, aét coù laàn bò toå traùc, trôøi phaït, nghóa laø bò baét quaû tang, phaûi vöôùng TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 264 lao tuø. Cuõng vì coù Löïc, phaïm nhaân coù thoùi quen thoaùt nguïc baèng baïo löïc. Ôû cung Taøi xaáu, hai sao naøy xaùc nhaän theâm söï ngheøo khoù. - Hoaù Kî Sao naøy coù nhieàu nghóa khaùc nhau: hao taøi, taùn cuûa, nhöng coù theå möùc hao taùn khoâng maïnh baèng Ñaïi, Tieåu Hao vì söùc phaù cuûa Hoaù Kî töông ñoái nheï. Bò dò nghò, bò ñaøm tieáu, bò tai tieáng trong vieäc kieám tieàn, cuï theå nhö laøm tieàn moät caùch aùm muoäi, baát chính, voâ luaân, phi phaùp, bò baùo chí, dö luaän phanh phui. Bò caïnh tranh, ñoá kî, ghen gheùt vì tieàn baïc, cuï theå nhö keû ngheøo gheùt keû giaøu hay nhöõng giaøu caïnh tranh taøi saûn laãn nhau. Thoâng thöôøng, coù söï ñoâi choái, caõi vaõ, kieän thöa vì coù hieáp ñaùp baèng tieàn cuûa. Sao naøy thöôøng laø nguyeân nhaân cuûa ñaáu tranh giai caáp, döôùi nhieàu hình thaùi. Ngoaøi ra, neáu Meänh xaáu coù Kî maø giaùp Kinh Ñaø thì cuõng ngheøo, lang thang tìm mieáng aên raát khoå cöïc. - Quan phuø, Quan phuû, Thaùi tueá Tröø phi ñöông soá haønh ngheà luaät sö, thaåm phaùn, baèng khoâng, ba sao naøy chæ söï kieän tuïng vì tieàn baïc, söï hao taøi vì thöa kieän, söï tranh chaáp taøi saûn giöõa anh em hay vôùi ngöôøi ngoaøi, keùo nhau ñeán toaø aùn hay quaän, boùt. Maët khaùc, Quan Phuø vaø Quan Phuû trong cung caùch gian phi coøn chæ söï phaûn boäi, söï löôøng gaït cuï theà nhö möôïn tieàn khoâng traû, giaät huïi, chia “chieán lôïi phaåm” khoâng soøng phaúng.v.v….thöôøng ñi tôùi caõi vaõ, kieän thöa, thanh toaùn traû thuø. Ba sao naøy coù theå ñi chung vôùi Ñaø La, Hoaù Kî: tröôøng hôïp naøy caøng nhaán maïnh cöôøng ñoä cuûa söï tranh tuïng. - Lieâm, Tham Ñoàng cung Hai sao naøy baùo hieäu söï kieän thöa vì tieàn, coù theå ñi ñeán nguïc tuø. Vieäc kieám tieàn coù khi phi phaùp, cho neân bò baét hoaëc bò aùn tieàn baïc, taøi saûn bò sai aùp, thieáu nôï roài bò kieän, bò ñieàu tra bôûi caûnh saùt , giaùm saùt vieän hay toaø aùn. Neáu laø chuû nôï thì ñi kieän con nôï ñeâ ñoøi tieàn, xin sai aùp taøi saûn con nôï. - Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp haõm ñòa Kieáp Khoâng haõm ñòa ngheøo tuùng, nôï naàn cöïc khoå, thaäm chí coù theå aên maøy. Neáu coù chuùt cuûa cuõng taùn taøi. Söï maát cuûa xaûy ra baát ngôø, mau choùng lieân quan ñeán soá tieàn lôùn vaø thöôøng ñi lieàn vôùi baïo haønh nhö ñaùnh ñaäp, cöôùp giöït, phaù nhaø, hoaëc duøng thuû ñoaïn phi phaùp nhö löôøng gat, sang ñoaït, thaäm chí coù khi gieát ngöôøi. Toùm laïi, Kieáp Khoâng coù hai nghóa chính: hoaëc laø voâ saûn, hoaëc laø bò hoaï vì tieàn baïc. Cho duø ñi chung vôùi taøi tinh nhö Hoùa Loäc hay Loäc Toàn ñi nöõa, Kieáp Khoâng cuõng laán aùt: yù nghóa phaù taùn cuõng hôn yù nghóa tích tuï. Ñi chung vôùi Töôùng Quaân, Phuïc Binh hay Taû, Höõu thì coù theâm toøng phaïm, vieäc cöôùp cuûa do caûmoät toå chöùc thi haønh, coù ñuû caû chính phaïm laãn laâu la. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 265 Tuy nhieân, cuõng caàn löu yù raèng Kieáp Khoâng haõm ñòa ôû cung Taøi cuûa moät laù soá gian huøng coù nghóa laø chính mình ñi cöôùp cuûa, duøng thuû ñoaïn aùm muoäi vaø taùo baïo ñeå taïo ra tieàn: ñoù laø haønh ñoäng cuûa moät gian phi, ñaïo taëc, coân ñoà, gian thöông. Caùch naøy thöøông ñi lieàn vôùi caùch aên maøy trong boái caûnh caùc cung Phuùc, Meänh, Thaân cuøng xaáu. Kinh, Ñaø, Hoûa, Linh haõm ñòa - Caøng hoäi nhieàu vaøo cung Taøi thì caøng ngheøo khoù. YÙ nghóa töông töï nhö yù nghóa ngheøo ñieàn. Caùc sao naøy thöôøng chæ con ngöøôi raát buûn xæn, ñeâ tieän, chæ bieát coù ñoàng tieàn vaø haønh ñoäng traùo trôû ñeå xoay tieàn. Caùi tính naøy khoâng phaûi chæ coù ñoái vôùi ngöôøi ngheøo maø cuõng coù caû cho ngöøôi dö daû maø keo kieät, tham laän, ích kyû. Duø sao, saùnh bieát Kieáp Khoâng, boán sao naøy haõy coøn nheï, aùm chæ nhöõng tieåu nhaân veà tieàn baïc trong khi Kieáp Khoâng laø nhöõng tay ñaïi baát löông laøm giaøu traéng trôïn treân xöông maùu cuûa ñaïi chuùng, treân taøi saûn quoác gia Neáu Meänh xaáu maø giaùp Kình Ñaø thì cuõng raát ngheøo, coù khi phaûi aên xin. Tuaàn, Trieät ôû cung Taøi - (Xem Tuaàn, Trieät ôû cung Ñieàn). Thieân khoâng Sao naøy cuõng coù yù nghóa phaù taùn, khoâng caàm cuûa ñöôïc nhieàu, khoâng giöõ cuûa ñöôïc laâu daøi. Nhöng nguyeân nhaân hao taùn thöôøng laø baát khaû khaùng hoaëc laø haäu quaû cuûa moät thuû ñoaïn ñaéc tieàn baïc veà tröôùc. Vì sao Hoûa neân söï hao huït töông ñoái nhanh choùng. Ñoâi khi chæ coù nghóa laø khoâng coù dö thöøa maø thoâi. Thieân giaûi Saùch vôû ñeàu cho raèng Taøi Ñieàn maø coù Thieân Giaûi thì khoâng caàm giöõ cuûa ñöôïc, cho raèng Thieân Giaûi sao giaûi heát caùc hoïa vaø caû loïai phuùc. Nhöng thieát nghó quan ñieåm naøy coù hôi phieán dieän, coù leõ chæ ñuùng cho vieäc giaûi hoïa maø thoâi. Vaäy ôû Taøi Ñieàn maø coù Thieân Giaûi thì nhöõng dòpmay veà buoân baùn laøm aên taát phaûi nhieàu hôn. Cho neân, caàn hieåu sao naøy moät caùch thaän troïng. Thieân Giaûi vôùi taøi tinh thì seõ coù nhieàu dòp may kieám lôïi. Ngöôïc laïi, trong moät cung Taøi xaáu, Thieân Giaûi caøng laøm hao taùn theâm. Chöông möôøi boán Thoï caùch yeåu Nhöõng sao yeåu thoï Quan nieäm thoï, yeåu trong khoa Töû-Vi Caùch yeåu trong khoa Töû-Vi - Caùch yeåu cuûa treû con. - Caùch yeåu cuûa ngöôøi lôùn TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 266 Caùc sao yeåu Caùch thoï Caùc sao thoï A. – QUAN NIEÄM THOÏ, YEÅU TRONG KHOA TÖÛ-VI Danh töø Phuùc trong khoa Töû-Vi raát haøn suùc. Caùi gì hay cuõng ñöôïc xemlaø phuùc. Trong quan nieäm raát roäng raõi ñoù, vaán ñeà thoï laø moät yeáu toá cuûa haïnh phuùc. Thoï ôû ñaây khoâng nhöõng laø soáng laâu maø coøn laø khoûe maïnh nöõa. Traùi laïi, yeåu laø baïc phuùc. Vieäc coi troïng chöõ thoï laø moät saéc thaùi cuûa vaên hoaù Trung Hoa. Vieäc möøng thoï ngaøy ñaàu naêm, tuïc aên leã thaát tuaàn, baùt tuaàn, thaäm chí ñeán vieäc söu taàm thuoác traøng sinh, baøo cheá linh ñôn, tìm moùn aên laï … ñeàu naèm trong xu höùông keùo daøi tuoåi thoï cuûa ngöôøi xöa. Khoa Töû-Vi ñaõ du nhaäp tieâu chuaån tröôøng thoï vaøo quan nieäm haïch phuùc cuûa mình. Tuy nhieân, khoa naøy khoâng ñeà cao rieâng reõ söï tröôøng thoï maø nhaäp chung Thoï vôùi Phuù vaø Quùi: phuù quí maø thoï thì môùi toát neáu thoï maø baàn thì baïc haïnh. Haïnh phuùc maø khoa Töû-Vi quan nieäm laø moät haïnh phuùc vöøa theá tuïc, vöøa toaøn dieän. Ngöøôi ñôøi voán hieáu sinh uùy töû, ai maø soáng laâu cheát chaäm thì toát phuùc: voán ham taøi, haùm danh, öa thuï höôûng laâu daøi, ai maø ñöôïc taøi, ñaéc ñòa ñeàu coù ba nghóa phuù quí vaø thoï moät löôït. Coøn neáu chính tinh xaáu thì ngheøo, heø vaø yeåu ñi lieàn nhau. Cuõng caàn theâm rieâng thieân haï trong ngöôøi cao nieân maø nhaân ñöùc, khong bao giôø ñeà cao boâ laõo maø troäm cöôùp. Chöõ thoï ñi chung vôùi chöõ thòeân. Tinh ngöôõng cho raúng chó nhöõng ai aên ôû coù ñöùc, laøm laønh laùnh döõ môùi deã thoï khaû kinh. Quan nieäm ngaøy xöa ñi lieàn vôùi quan nieäm ñaïo ñöùc vaø phuù quùi moät caùch chaët cheõ. Traùi vôùi thoï laø yeåu. Chöông naøy nhaán maïnh ñeán caùch yeåu vò ñoù môùi chính laø moái quan taâm lôùn cuûa ngöôøi ñôøi. Thaät vaäy, caùch yeåu coù aûnh höôûng saâu roäng ñeán caùch quyù, caùch phuù. Treû sinh ra tieân quyeát phaûi thoï môùi haäu xeát ñeán phuù quyù. Coøn ñoái vôùi ngöôøi lôùn, neáu coù phuù quí thieáu caùi phuù quí ñoù haàu nhö khoâng ñaùng keå. B.- CAÙC YEÅU TRONG HOA TÖÛ-VI Thoâng thöôøng, xem nhö yeåu, khi: Treû con sinh ra khoâng nuoâi ñöôïc. Ngöôøi lôùn soáng khoâng ñeán 40 tuoåi, phaûi cheát luùc thaønh nhaân hay sôùm hôn. Quaù 50 tuoåi coi nhö töông ñoái thoï ñeán 60 trôû ñi laø thoï. Caùi tuoåi treân döôùi 60 thoâng thöôøng laø tuoåi giaø, saépvaøo coõi thieân thu, ngoaïi tröø moät vaøi tröôøng hôïpl ñaëc bieät. Sôû dó ngöôøi ta quy ñònh khoaûng tuoåi naøy coù leõ cuõng vì tuoåi cheátt trung bình cuûa thôøi ñaïi baáy giôø lieân quan ñeán haïn ñoù. Tröùôc heát, caàn baøn veà caùch yeåu cuûa treû con. 1. – Caùch yeåu cuûa treû con Danh töø treû con ñöôïc duøng ôû ñaây ñeå chæ: Treû so sinh (nourrisson) TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 267 Con nít döôùi 13 tuûoâi (beùbeù, enfaut) Hai loaïi naøy ít ñöôïc khoa Töû-Vi chuù yù laø vì cô theå treû con coøn ngoït ngaøo yeåu, chöa ñuû naêng löïc toàn taïi laâu daøi, coøn chòu aûnh höôûng maät thieát cuûa thôøi tieát, cuûa beänh taät nhieàu hôn ngöôøi lôùn, chöa bieât pheùp veä sinh caên baûn, haûi tuøy thuoäc vaøo söï chaêm soùc cuûa cha meï. Laù soá Töû-vi cuûa treû coù theå thoï, nhöng neáu theáu söï chaêm soùc chu ñaùo, treû vaãn coù theå yeåu sôùm. Vì vaäy, xem soá treû con phaûi heát söùc caån thaän, vaø cho duø coù deø daët khi keát luaän thoï yeåu, möùc ñoä chính xaùc cuõng khoâng ñöôïc cao. Caùch yeåu cuûa treû con bao goàm moät soá haù caùch caên baûn thöôøng ñöôïc tính theo giôø sinh. Neáu phaïm vaøo nhöõng giôø kî, treû con seõ khoù nuoâi hoaëc yeåu. Vaán ñeà yeåu maïng vaø khoù nuoâi thaät söï lieân quan maät thieát, maëc duø coù khihai vieäc khoâng ñi ñoâi vôi nhau. Khoa Töû-Vi coù lieät keâ 5 giôø kî: Giôø ki saø thieát toûa, goïi taét laø giôø kim saø. Giôø quan saùt. Giôø töôùng quaân. Giôø dieâm vöông. Giôø da ñeà. a) Giôø kim saø Phaïm giôø kim saø, trieån voïng ñöùa treû raát baáp beânh. Cho duø coù soá cuõng heát söùc khoù nuoâi vì ñau yeáu luoân luoân. Neáu Baûn Meänh ñöùa treû bò ba (hay meï) khaéc haønh, thì caøng khoù soáng. Caùch tính giôø kim saø raát phöùc taïp, vì quaù nhieàu giai ñoaïn Duøng cung Tuaát, keå laø naêm Tyù, ñeám ñeán chieàu THUAÄN ñeán naêm sinh. Ñeán cung naøo, keå cung ñoù laø thaùng gieâng, ñeán theo chieàu NGHÒCH ñeán ngaøy sinh. Ñeán cung naøo keå cung ñoù laø muøng moät, ñeám theo chieàu THUAÄN ñeán ngaøy sinh Ñeán cung naøo, keå cung ñoù laø giôø Tyù, ñeám theo chieàu NGHÒCH ñeán giôø sinh thì döøng laïi ôû cung naøy. Neáu laø trai, maø cung naøy laø cung Thìn hoaëc laø cung Tuaát thì phaïm giôø kim saø. Coøn neáu cung naøy laø cung Söu hay cung Muøi thì phaïm vaøo baøng giôø. Neáu laø gaùi, maø cung naøy laø cung söûu hoaëc cung Muøi thì phaïm giôø kim saø coøn neáu rôi vaøo cung Thìn hay Tuaát thì chæ phaïm vaøo baøng giôø Trong caùc tröôønghôïp phaïm giôø kim saø, trai hay gaùi, deã yeåu tröôùc 13 tuoåi. Coøn neáu chæ phaïm vaøo baøng giôø thì coù cô may toàn taïi, nhöng seõ heát söùc khoù nuoâi. Tuy nhieân, neáu Baûn Meänh ñöùa treû bò Baûn Meänh ngöôøi meï hoaëc ngöôøi cha khaéc (ví duï nhö Thuûy Meänh cuûa meï khaéc Hoûa Meänh con) thì ít hy voïng, ñöùa nhoû seõ coù theå yeåu, sau nhìeâu laàn ñau yeáu. Thoâng thöôøng, vieäc Baûn Meänh cuûa meï khaéc Baûn Meänh ñöùa treû ñöôïc xem nhö nguy kòch hôn laø Meänh cuûa cha khaéc Meänh con. Tuy nhieân, trong tröôøng hôïp coù hy voïng toàn taïi, coøn phaûi xem theâm caùt saùt tinh thuû Meänh ñöùa treû quyeát ñoaùn cho chaéc chaén (seõ baøn ñeán trong ñoaïn sau). b) Giôø quan saùt TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 268 Phaïm giôø quan saùt, treû co hoaëc hay ñau yeáu, hoaëc hay bò tai naïn baát ngôø ñe doaï sinh meänh. Tai naïn naøy coù theå xaûy ra trong luùc sinh (traumatisme de naissance) hay sau khi sinh. Caùch tính giôø quan saùt deõ daøng hôn, chæ döïa theo giôø, thaùng sinh theo baûng döôùi ñaây: Coù baûng ôû trang 417 Nhö vaäy, treû sinh thaùng 5 giôø Daäu thì phaïm, thaùng 9 giôø Söûu thì phaïm. Caàn löu yù raèng phaûi tính giôø cho ñuùng ñeå khoûi hoang mang. Quyeån Töû-Vi Haøm Soá coù lieät keâ baûng tính giôø ôû Vieät Nam, keå töø 1 – 1 – 1943 bò troài suït ñeán 6 laàn, coù laàn taêng ñeán 2 tieáng ñoàng hoà. Hieän nay (1974), giôø Vieät Nam Coäng Hoøa sôùm hôn giôø chính thöùc vaø phaùp ñònh quoác teá moät tieáng ñoàng hoà. Caàn löu yù raèng tai naïn sô sinh coù aûnh höôûng saâu roäng ñeán tính neát ñöùa treû. Thoâng thöøông, tai naïn ñoù khieán ñöùa treû sau naøy raát ngoã ngöôïc, lieàu lónh, ngang taøng. Giôø töôùng quaân Phaïm giôø naøy, treû hay bò beänh, ñaëc bieät laø gheû lôû, vaø thaàn kinh khoâng quan bình, theå hieän baèng tính khoùc hoaøi khoâng nín, khoùc raát dai. Tuy nhieân, tính maïng ñôõ lo, coù hy voïng toàn taïi nhieàu hôn hai giôø kim sa vaø quan saùt. Caùch tính giôø töôùng quaân döïa theo muøa sinh vaø vôùi sinh, theo baûng MUØA SINH GIÔØ TÖÔÙNG QUAÂN XUAÂN Thìn – Tuaát – Daäu 1-1 ñeán 30 -3 Haï Tyù – Maõo – Muøi 1 – 4 ñeán 30 – 6 Thu Daàn – Ngoï – Söûu 1 – 7 ñeán 30 – 9 Ñoâng Thaân – Tî - Hôïi 1 – 10 ñeán 30 - 12 Ví duï treû sinh muø haï vaøo giôø Tyù hoaëc Maõo hoaëc Muøi thì phaïm giôø töôùng quaân. Caàn löuùy raèng ngaøy giôø treân ñaây laø ngaøy giôø aâm lòch caàn phaûi tính cho ñuùng. c) Giôø dieâm vöông Phaïm giôø naøy, treû con thöôøng coù nhieàu chöùng dò kyø, nhö hay giaät mình, hoát hoaõng, trôïn maét, leø löôõi, haàu nhöbi moät aùm aûnh naøo lôùn lao trong taâm trí maø ñöùa treû cô hoà nhö yù thöùc ñöôïc. Caùch tính giôø dieâm vöông caên cöù theo thaùng vaø giôø sinh theo baûng eâ döôùi ñaây: TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 269 MUØA SINH GIÔØ DIEÂM VÖÔNG Xuaân Söûu – Muøi Haï Thìn – Tuaát Thu Tyù – Ngoï Ñoâng Maõo - Daäu Ví duï treû sinh muøa Thu vaøo hai giôø Tyù hoaëc Ngoï thì phaïm giôø dieâm vöông. Giôø da ñeà Phaïm giôø naøy, treû chæ hay khoùc veà ñeâm. Ñaây laø trieäu chöùng raát thoâng thöôøng, khoâng phaûi laø tröôøng hôïp khaû yeåu, nhöng cuõng caàn ghi ñeå bieát. Caùch tính cuõng döïa theo thaùng vaø giôø sinh aâm lòch: MUØA XUAÂN GIÔØ DAÏ ÑEÀ Xuaân Ngoï Haï Daäu Thu Tyù Ñoâng Maõo Ví duï treû sinh muøa Ñoâng (töø 1 – 10 ñeán – 12) vaøo giôø Maõo thì phaïm giôø daï ñeà. Trong soá 5 giôø treân, chæ coù giôø kim saø vaø giôø quan saùt laø coù lieân quan nhieàu ñeán vieäc thoï yeåu. Coøn caùc giôø kia khoâng maáy quan troïng. Sôû dó ñaët ra laém giôø phaïm nhö theá vì ngaøy tröôùc y hoïc coøn thoâ sô, treû con thöôøng höõu sinh voâ döõông, cheát non, beänh hoaïn nhieàu. Hieän nay döôùi aùnh saùng cuûa y hoïc, nhöõng giôø töôùng quaân, dieâm vöông hay daï ñeà chæ laø tröôøng hôïp thoâng thöôøng, deã chöõa, khoâng toån meänh. Duø sao, nhaát laø ñoái vôùi hai giôø kim saø vaø quan saùt caàn ñöôïc löu yù cöùu xeùt theâm nhöõng yeáu toá sau: Meänh. Söï thuaän lyù hay nghòch lyù cuûa tuoåi aâm, döông vôùi aâm, döông tính cuûa cung - Söï töông khaéc, töông sinh veà nguõ haønh giöõa Baûn Meänh vaø Cuïc. - Vaán ñeà sinh, vöôïng, baïi, tuyeät ñòa cuûa cung an Meänh. - Söï sinh khaéc giöõa cung an Meänh vôùi chính tinh thuû Meänh vaø vôùi Baûn Meänh. - Nhöõng saùt tinh thuû Meänh, ñaëc bieät laø Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp. - Söï sinh khaéc giöõa Baûn Meänh vaø ngöôøi meï vôùi Baûn Meänh ñöùa treû. - Nhöõng xung kî khaùc. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 270 Boán yeáu toá ñaàu ñaõ ñöôïc ñeà caäp trong chöông noi veà laù soá toái haûo. Ñaây chæ baøn ñeán 3 yeáu toá sau maø thoâi. f) Tröôøng hôïp Meänh Khoâng, Thaân Kieáp Cung meänh coù Ñòa Khoâng toaï thuû, cung Thaân coù Ñòa Kieáp, cho duø caû hai sao ñaéc ñòa cuõng nguy kòch ñeántính maïng, nhaátlaø cung Thaân hoaëc cung Thaân coù thieân Ñoàng, Thieân Löông hoaëc Phaù Quaân toïa thuû, cho duø coù caùt tinh naøo ñeå ñi cuøng cuõng vaäy. Caøng coù theâm hung tinh, hao tinh,baïi tinh, hình tinh, caøng chaéc yeåu. Nhö vaäu, Khoâng, Kieáp, ñoàng hoaëc Löông hoaëc Phaù ôû Meänh hay Thaân duø khai töû ñöùa treû. Cung Phuùc Ñöùc ôû ñaâu khoâng quan troïng, vì ñoái vôùi treû môùi sinh, 1 tuoåi thì ñöôïc xem cung Meänh. Duø Phuùc coù toát cuõng khoâng ñôõ noåi vì cung Phuùc chæ öùng vaøo 5 tuoåi g) Tröôøng hôïp Meänh Kieáp, Thaân Khoâng Gaëp Thieân Ñoàng hoaëc Thieân Löông hoaëc Phaù Quaân ôû Meänh hay Thaân hoäi vôùi Kieáp, Khoâng nhö theá thì yeåu. Ngoaøi ra, neáu Meänh voâ chính dieäu maø coù Ñaøo, Hoàng vaø saùt tinh khaùc hoäi tuï cuõng cheát non hoaëc yeåu sinh. h) Tröôøng hôïp xung khaéc Baûn Meänh vôùi ngöôøi meï Neáu Baûn Meänh cuûa meï khaéc Baûn Meänh cuûa con sô sinh thì caøng nguy kòch cho ñöùa treû. Neáu gaëp theâm hai tröôøng hôïp treân thì chaéc chaén khoâng thoï. Neáu bò Baûn Meänh ngöôøi cha khaéc, khoâng nguy kòch baèng. i) Nhöõng xung kî khaùc. Quyeån Töû-Vi Ñaåu Soá cuûa Thaùi Thöù Lang, trang 288, coøn neâu theâm xung kî giöõa naêm sinh vaø giôø sinh nhö sau: Sinh naêm Daàn, Ngoï, Tî, Daäu vaøo boán giôø Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi thì toái ñoäc. Sinh naêm Daàn, Hôïi, Tî vaøo giôø Ngoï, Thaân, Daäu, Hôïi thì khaéc cha, cha cheát tröôùc luùc con coøn nhoû tuoåi. Nhöng, neáu qua 16 tuoåi maø chöa moà coâi cha thì söï hình khaéc ñoù coi nhö tieâu taùn vaø cha con coù theå chung soáng laâu daøi ñöôïc. Sinh naêm Thìn, Tî, Söûu, Muøi vaøo giôø Tyù , Ngoï, Maõo, Tî, Hôïi, Thaân, Daäu thì khaéc meï tröôùc. Ba loaïi xung khaéc naøy phaûi ñöôïc tính chung vôùi ba cung Meänh, Phuùc vaø Phuï Maãu ñeå coù theâm yeáu toá xeùt ñoaùn Toùm laïi, xem soá treû con chæ caàn xem moät ñieàu duy nhaát ñoù laø söùc khoûe, thoï yeåu. Khoâng coù quan tröôøng, taøi loäc, gia ñaïo….gì caû, bôûi leõ ñöùa nhoû chöa coù caùc sinh hoaït ñoù. Vì vaäy, trong voøng 12 naêm ñaàu, khi xem laàn löôït moãi cung naêm ñoù mang teân gì cuõng vaäy. Ñoái vôùi caùc sao cuõng theá, chæ xeùt ñeán yù nghóa beänh taät, thoï yeåu, cô theå cuûa sao maø thoâi. Phaûi chuù yù ñoàng thôøi ñeán sao giaûi thích, sao phuùc, sao may maén. 2. – Caùch yeåu cuûa ngöôøi lôùn TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 271 Qua khoûi chaëng 13 tuoåi, vaán ñeà thoï yeåu ñöôïc xeùt trong khuoân khoå cuûa ngöôøi lôùn. Caàn xeùt caùc yeáu toá döôùi ñaây: a) Söï nghòch lyù cuûa Aâm döông Ñoù laø vieäc tuoåi aâm maø cung Meänh ñoùng ôû cung döông hoaëc tuoåi döông maø Meänh ñoùng ôû cung aâm. Söï nghòch lyù aâm döông cuûa cung Meänh loâi keùo theo Theo söï nghòch lyù aâm döông cuûa cung Thaân vaø cuûa nhöõng cung cöôøng Tình traïng naøy gaây söï truïc traëc caên baûn vaø ña dieän, taïo moät yeáu toá baât lôïi cho cuoäc ñôøi noùi chung vaø söï yeåu noùi rieâng. b) Söï ñoái khaéc giöõa Baûn Meänh vaø Cuïc Ñoù laø tröôøng hôïp haønh cuûa Cuïc khaéc haønh cuûa Baûn Meänh. Vì Baûn Meänh laø yeáu toá caên baûn neân söï ñoái khaéc naøy raát quan troïng, tuy khoâng haún laø quyeát ñònh. Phaûi cöùu xeùt theâm nhieàu baát lôïi khaùc. c) Söï ñoái khaéc giöõa cung Meänh vaø Baûn Meänh Trong tröôøng hôïp meänh voâ chính dieäu, cung an Meänh coù haønh khaéc ñöôïc haønh cuûa Baûn Meänh thì xaáu. d) Söï ñoâi khaéc giöõa cung Meänh, chính tinh cuûa Meänh vaø Baûn Meänh Neáu cung Meänh coù chính tinh, cung an Meänh khaéc chính tinh ñoù, roài chính tinh ñoù khaéc laïi Baûn Meänh moät laàn nöõa. Baûn Meänh bò hai heä caáp ñoái khaéc seõ baát lôïi. Neáu chæ bò moät caáp khaéc thì nheï hôn. Nhöng caàn nhaát laø chính tinh ñöøng khaéc Baûn Meänh vì heä caáp naøy khaéc tröïc tieáp haïi cho Baûn Meänh. e) Tröôøng hôïp baïi ñòa vaø tuyeät ñòa cuûa cung an Meänh Trong baûng lieät keâ caùc tröôøng hôïp baïi vaø tuyeät ñòa cuûa cung an Meänh ôû chöông Laù Soá Toái Haûo coù noùi roõ veà nhöõng baát lôïi naøy. f) Cung Phuùc xaáu Phuùc xaáu laøm cho deã yeåu hôn nöõa. Cung Phuùc xaáu khi gaëp nhöõng tröôøng hôïp sau: Coù chính tinh toát, ñaéc ñòa maø bò Tuaàn hay Trieät hoaëc bò caû Tuaàn laãn Trieät. Chæ coù moät ngoaïi leä duy nhaát laø Aâm, Döông ñaéc ñòa ôû Söûu, Muøi caàn gaëp Kî, Tuaàn, Trieät môùi saùng laïi. Coù chính tinh (toát hoaëc xaáu, nhaát laø xaáu) maø bò saùt tinh nghòch caùch xaâm phaïm. Soá löôïng saùt tinh caøng nhieàu thì caøng baát lôïi. Neáu gaëp hung hao, hình, baïi tinh thì ñôõ hôn. Khoâng coù chính tinh maø thieáu Tuaàn, Trieät traán ñoùng. Khoâng coù chính tinh maø thieáu Tuaàn, Trieät, Ñòa Khoâng, Thieân Khoâng hoäi chieáu. Khoâng coù ch1nh tinh maø bò xung chieáu bôûi chính tinh haõm ñòa. Cung Phuùc ôû baïi ñòa vaø tuyeät ñòa. Chính tinh cuûa Phuùc bò haønh cuûa cung khaéc, chính tinh naøy laïi khaéc haønh cuûa Baûn Meänh. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 272 Caàn löu yù raèng nhöõng baát lôïi keå treân ñaây boå tuùc theâm caùc bôùt lôïi ôû caùc muïc tröôùc. Neáu chæ gaëp rieâng nhöõng tröôøng hôïp xaáu cuûa cung Phuùc thì tröôùc heát laø yeåu, hoaëc laø thoï maø ngheøo heøn, hoaëc laø bò beänh taät vaø hoaï naëng, heát söùc baát lôïi cho söï soáng, hoaëc coù theå vì beänh, hoaï, taät vaø ngheøo ñoùi maø phaûi töï töû. Yù nghóa cuûa moät cung Phuùc laø xaáu laø yù nghóa ña dieän. Caøng gaëp nhieàu baát lôïi choàng chaát thì caøng deã yeåu. g) Cung Meänh, cung Thaân, cung Haïn cuøng xaáu Gaëp theâm ba cung naøy xaáu, caøng deã yeåu hôn. Caùi xaáu cuûa ba cung naøy tuông töï nhö caùi xaáu cuûa Phuùc. Haïn naøo xaáu nhaát thì deã yeåu trong thôøi gian ñoù. Neáu Meänh toát, Thaân xaáu gaëp Haïn xaáu seõ yeåu trong thôøi gian cuûa Thaân vaø cuûa Haïn. Neáu Meänh xaáu, Thaân toát gaëp Haïn xaáu coù theå ñôõ khoå hôn: neáu khoâng yeåu trong thôøi haïn cuûa Meänh (tröôùc 30 tuoåi) thì coù theå quan khoûi vaø sseõ hanh thoâng sau 30 tuoåi, chæ hieàm phaûi heát söùc vaát vaû trong voøng 30 tuoåi ñaàu, ñaëc bieät laø trong voøng haïn xaáu (cuï theå nhö ngheøo, thaát nghieäp, beänh hoïa, tang khoù, moà coâi, töï laäp……). Toùm laïi Meänh vaø Thaân xaáu laø ñieàu kieän tieân quyeát veà yeåu. Coøn yeåu trong thôøi gian naøo laø do haïn quy ñònh. h) Cung Taät xaáu Neáu cung taät toát, chöùa nhieàu caùt tinh thì coù lôïi cho söùc khoûe vaø thoï. Nhìn roäng hôn, moät cung Taät nhö theá cuõng khoâng maáy lôïi vì sao toát tuï ôû taät seõ vaéng boùng ôû caùc cung cöôøng. Vì vaäy, chæ caàn cung Taät toát vöøa phaûi ñeå cho caùt tinh xuaát hieän ôû caùc cung cöôøng. Duy duø neáu cung Taät maø xaáu thì caù nhaân raât baát haïnh veà söùc khoûe, veà yeåu duø coù phuù, coù quí. Trong tröôøng hôïp naøy, ba cung Phuùc, Meänh, Thaân phaûi ñaëc bieät toát môùi quaân nhö ít nhieàu caùi xaáu cuûa Taät. Söï phaân tích cho thaáy coù ba yeáu toá quyeát ñònh phaàn lôùn vieäc yeåu: Phaïm vaøo nhöõng nguyeân lyù caên baûn cuûa laù soá Töï-Vi (xem chöông Laù soá toái Haûo vaø chöông Thaät giaûi ñoaùn Töû-Vi). Phaïm vaøonhöõng cung caên baûn coù nhieàu nghóa yeåu moät caùch tröïc tieáp nhö Phuùc, Meänh, Thaân, Taät. Söï xaâm phaïm ñoù khoâng nhöõng nhieàu maø coøn naëng neà. Nhieàu laø gaëp nhieàu baât lôïi keå treân. Naëng neà laø khi caùc baát lkôïi choàng chaát vôùi nhau treân moät khoaûng thôøi gian naøo ñoù, cuï theå nhö ñaïi, tieåu haïn xaáu truøng phuøng thì hoïa voâ ñôn chí, deã keát luaän baèng caùi cheát. Thoâng thöôøng ngöôøi xem soá phaûi caân nhaéc raát deø daët, bôûi leõ ít khi gaëp tröôøng hôïp hoaøn toaøn xaáu hay hoaøng toaøn toát maø coù toát coù xaáu laãn loän. Neáu nhìn qua caùc cung döôùi nhaõn quan thoï yeåu thì luùc naøo cuõng thaáy caùc cung xaáu coù nghóa yeåu. Ñoái vôùi caùc sao cuõng theá. Coù nhieàu sao ña nghóa, trong ñoù coù nghóa yeåu. Nhöng, phaûi löu yù rieâng caùc cung, nhaât laø Phuùc Meänh, Thaân, coù yù nghóa ña dieän: caùi xaáu coù theå lieân quan ñeán nhieàu maët chôù khoâng phaûi luùc naøo cuõng chæ xaáu veà maët yeåu. Thaønh thöû, ta khoâng neân nhìn laù soá döôùi moät khía caïnh duy nhaát maø phaûi xeùt treân nhieàu phöông dieän. Maët khaùc, caàn choïn loïc höôùng luaän ñoaùn. Caùi xaáu coù khi naëng veà moät vaøi maët naøy maø nheï veà moät vaøi maët khaùc. Chaúng haïn nhö coù khi yeåu, coù khi khoâng yeåu maø chæ bò beänh, hoïa lieân mieân, hoaëc coù TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 273 khi thoï, ngheøo maø ñöôïc quí. Ba laõnh vöïc phuù, quí vaø thoï, hay noùi khaùc ñi laø baàn, heøn vaø yeåu raát deã laãn loän nhau neáu theáu moät höôùng ñoaùn thích ñaùng. Vì vaäy, ñoaùn soá phaûi xeùt nhieàu phöông dieän cuûa cung, cuûa sao ñoàng thôøi phaûi choïn loïc phöông dieän naøo khaû chaáp nhaát, khoâng theå nhaát thieát keát luaän treân caû ba laõnh vöïc. Caùi khoù ôû choã ñoù, caùi hay cuõng töø ñoù maø ra. C. – CAÙC SAO YEÅU Nhöõng sao yeåu chæ coù nghóa roõ raøng khi ñoùng ôû cugn Phuùc, cung Meänh, cung Thaân hoaëc cung Haïn cuûa tuoåi traùng nieân. Neáu coù nhieàu yeåu caùch hoäi töï ôû Meänh thì thôøi gian yeåu xaûy ra tröôùc 30 tuoåi. Neáu hoäi tuï nhieàu ôû Thaân thì coù theå cheát sau 30 tuoåi. Cung Haïn naøo xaáu nhaát seõ goùp phaàn xaùc ñònh roõ hôn haïn kyø cheát trong giai ñoaïn, Meänh hoaëc trong gia ñoaïn thaân. Cung Haïn cuûa tuoåi giaø maø thaät toát coù theå giuùp keùo daøi tuoåi thoï theân leân, cho duø Thaân coù taàm thöôøng hay khaù xaáu. Ñoái vôù ngöôøi soáng quaù 30 tuoåi, duø cho Meänh coù xaáu cuõng khoâng ngaïi quan ngaïi vì hoï ñaõ böôùc vaøo cung Thaân. Thaønh thöû cung Thaân vaø nhöõng haïn cuûa cung Thaân seõ quyeát ñònh thôøi gian yeåu. Noùi veà caùc yeåu cuûa sao, phaûi coâng nhaän raèng khoa Töû-Vi khoâng thieáu. Coù theå noùi raèng caùc chính tinh naøo haõm ñòa ñeàu coù nghóa yeåu. Coøn phuï tinh yeåu thì bao goàm khoâng nhöõng saùt tinh maø caû hao tinh, baïi tinh, aùm tinh, hình tinh, kî tinh. 1. – Yeåu caùch cuûa chính tinh Thoâng thöôøng, yeåu caùch cuûa con ngöôøi ño cung Phuùc maø ra. Nhöõng, cung Meänh, Thaân vaø Haïn chæ boå tuùc yù nghiaõ cho yeåu caùch cuûa cung Phuùc maø thoâi, tröø phi, Meänh, Thaân ñaëc bieät xaáu. Töû-Vi Töû-Vi laø ñeá tinh, khoâgn coù vò trí haõm ñòa, thaáp nhaát laø bình hoøa, khoâng toùt, khoâng xaáu. Vì vaäy, yeåu caùch cuûa Töû-Vi töông ñoái nheï hôn caùc chính tinh khaùc. Tuy nhieân, ñi chung vôùi Tham Lang thì giaûm thoï, vôùi Phaù Quaân thì phaûi ly höông môùi soáng laâu, vôùi Tuaàn hoaëc Trieät thì yeåu, vôùi Kinh, Ñaø, Khoâng Kieáp thì bò haõm baïi. Yeåu caùch roõ raøng neáu Töû-Vi ôû nhöõng vò trí bình hoaø nhö Hôïi, Tî, Maõo, Daäu vì taïi boán cung naøy, uy löïc cuûa Töû-Vi raát taàm thöôøng. Lieâm Trinh Ñi vôùi Thaát Saùt, hoaëc Tham Lang, Lieâm Trianh chaúng nhöõng yeåu maø hoï haøng cuõng coù ngöôøi cheát sôùm, baèng khoâng cuõng bò aùc beänh tuø toäi, ngheøo heøn tha phöông caàu thöïc. Ñi vôùi Quaân thì phaûi xa queâ vaø vaát vaû môùi thoï. Thieân ñoàng Ñoùng ôû Daäu, Thìn, Tuaát, Ñoàng coù nghóa giaû thoï vaø xa caùch hoï haøng Ñoàng cung vôùi Cöï Moân cuõng yeåu, hay bò quan tuïng, vaø tranh chaáp nhau trong gia ñình. Ñoàng cung vôùi Thaùi Aâm ôû Ngoï cuõng keøm thoï vaø coâ ñoäc. Vuõ Khuùc Giaûm thoï neáu ñoàng cung ôû Thaát Saùt hay Phaù Quaân. Ngoaøi ra coøn coâ ñoäc, rôøi toå. Hoï haøng cuõng ngheøo vaø yeåu. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 274 Thaùi döông Ñoùng ôû nhöõng cung ban ñeâm nhö Thaân, Daäu, Tuaát, Hôïi, Tyùthì xaáu: yeåu vaø cheát bi thaûm, nhaát laø ñoái vôùi ngöôøi sinh veà ñeâm. Ngoaøi ra, Aâm Döông cuøng haõm ñòa phoái chieáu vôùi nhau hoaëc xung chieáu nhau cuõng laø yeáu toá ñoái khaéc vaänh meänh quan troïng. Thieân cô Sao naøy chæ xaáu neáu ñoàng cung vôùi Thaùi Aâm ôû Daàn, ñaëc bieät laø ñoái vôùi phuï nöõ. Thieân phuû Tuy Phuû khoâng coù vò trí haõm ñòa nhöng ôû Söûu, Muøi, Maõo, Daäu thì khoâng hay. Ñoàng cung vôùi Tuaàn, Trieät, Khoâng, Kieáp, Thieân Khoâng caøng baát lôïi hôn vì nhöõng sao naøy laøm giaûm thoï. Thaùi aâm Ñoùng ôû nhöõng cung ban ngaøy nhö Daàn, Maõo, Thìn, Tyû, Ngoï, ñoái vôùi ngöôøi sinh ban ngaøy, Thaùi aâm haõm ñòa, keùm thoï, nhaát laø ñoái vôùi con gaùi. Yù nghóa cuõng töông töï neáu Aâm ñoàng cung vôùi Thieân ñoàng ôû Ngoï hoaëc Thieân Cô ôû Daàn. Cöï Moân Khoâng toát ôû Thìn, Tuaát vì giaûm thoï, hay bi quan tuïng. Yù nghóa töông töï neáu ñi cuøng vôùi Thieân Ñoàng. Thieân töùông Töôùng xaáu ôû Maõo, Daäu, luùc thieáu thôøi, chæ khi veà giaø môùi coù may maén. Thieân löông Giaûm thoï ôû Tî, Hôïi, hoaëc ñoàng cung vôùi Thaùi Döông ôû Daäu. Thaát Saùt Ñoùng ôû Thìn, Tuaát, hoaëc ñoàng cung vôùi Lieâm Trinh, Vuõ Khuùc thì yeåu vaø cheát vì binh ñao, hình nguïc. Rieâng ôû Tyù, Ngoï, tuy keùm Phuùc, ly höông nhöng cuõng coøn coù ít nhieàu cô may thoï. Vò trí ngöôõng ñaàu ôû ñaây chæ lôïi cho taøi quan hôn laø phuùc thoï. Phaù Quaân Phaù Quaân xaáu ôû Thìn, Tuaát, Daàn, Thaân hoaëc khi ñoàng cung vôùi Lieâm Trinh, Vuõ Khuùc, Töû-Vi. Taát caû caùc sao ôû nhöõng vò trí keå treân maø gaëp theâm saùt tinh Kinh, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Hoûa Linh thì tuoåi thoï nhaát ñònh giaûm. Neáu cung Meänh, Thaân cuøng xaáu, yeåu caùch deã ñoaùn. 2. – Yeåu caùch cuûa phuï tinh Noùi chung, saùt tinh, hung tinh, hao tinh, baïi tinh, hình tinh, kî tinh, aùm tinh laø nhöõng sao goùp phaàn ñònh ñoaït vieäc yeåu cuûa ngöôøi lôùn cuõng nhö treû con. Neáu caùc loaïi ñoù maø haõm ñòa thì tuoåi thoï caøng giaûm. Trong soá naøy, coù rieâng caùc sao coù nghóa yeåu moät caùch tröïc tieáp: ñoù laø Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp, Hoûa Tinh, Linh Tinh, Kình Döông, Ñaø la, goïi chung TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 275 laø saùt tinh (sao laøm ñoûan thoï). Raát khoù caân nhaéc söï maïnh yeáu vì thoâng thöôøng saùt tinh coù ñi chung vôùi caùc tinh, giaûi tinh hay chính tinh ñaéc ñòa. Nhöng, neáu taùch rieâng ra ñeå so saùnh, coù theå xeáp theo thöù töï maïnh yeáu sau ñaây: Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp Hai sao naøy heát söùc tai haïi luùc haõm ñòa, coù hieäu löïc quaânbình hay laán aùt caû Töû, Phuû. Hai sao naøy coù yù nghóa xaáu toaøn dieän luùc haõm ñòa, töùc laø coù lieân quan ñeán caùi cheát, caùi ngheøo, caùi hoïa, caùi beänh, caùi taät, toùm laïi noù töôïng trung cho söï gaõy ñoå naëng neà, mau choùng vaø gaát khaû khaùng (neáu thieáu caùt vaø giaûi tinh). Ñoùng ôû nhöõng cung Phuùc, Meänh, Thaân taùc hoïa toaøn dieän noù seõ keùo daøi suoát ñôøi, döôùi nhieàu hình thaùi döôùi moät trong caùc hình thaùi keå treân. Con ngöôøi caøng lôùn tuoåi, hai sao naøy maïnh theâm vôùi thôøi gian ñeå gaây hoïa, beänh, taät, hoaëc ñoàng loaït treân nhieàu phöông dieän. Luùc baáy giôø, coù theå xem nhö laø hoïa voâ ñôn chí. Neáu ñoùng ôû cung cöôøng khaùc nhö Quan, Taøi, Di, Phu Theâ, hao sao haõm ñòa naøy taùc hoïa treân nhöõng laõnh vöïc naøy, moät caùch khoâng choái caõi. Ñi vôùi saùt tinh haõm ñòa khaùc, Kieáp Khoâng coøn saùt haïi maïnh meõ hôn Ñi vôùi Ñaøo hay Hoàng cuõng yeåu. Hoûa tinh, Linh Tinh Hai sao naøy ñöôïc goïi laø “ñoaûn thoï saùt tinh”, coù hieäu löïc laøm giaûm thoï, nhaát ôû haõm ñòa. Neáu ñaéc ñòa thì möùc thoï cao hôn. Ñi chung vôùi Kinh, Ñaø haõm ñòa thì phaûi cheát thaûm, vôùi Kieáp Khoâng thì caøng nguy kòch hôn. Kình döông, Ñaø la Giaûm thoï neáu haõm ñòa laø ly höông klaäp nghieäp vaát vaõ. Ñaëc bieät ôû boán cung Tyù, Ngoï, Maõo, Daäu, Kình Döông ôû Meänh thì cheát non. Ñi vôùi saùt tinh keå treân, tai hoïa caøng khuûng khieáp. Rieâng ôû Ngoï, Kinh thuû Meänh ví nhö göôm keà coå ngöïa, raát deã nguy kòch. Neáu gaëp theâm Thaát Saùt, Thieân Hình, chaéc chaén phaûi yeåu töû vaø cheát tang thöông. Ñöôïc caùt tinh ñi chung, thì may ruûi ñi lieàn vôùi nhau. Kieáp saùt Chæ khi naøo thuû Meänh, Kieáp Saùt môùi nguy kòch coù yù nghóa gioáng nhö sao Ñòa Kieáp, chæ giaûm thoï, ñaëc bieät laø vì moät beänh hieåm ngheøo, sau moät cuoäc giaûi phaãu. Ngoaøi nhöõng saùt tinh keå treân, yeåu caùc coøn do baïi tinh goùp phaàn taêng hòeâu luïc. Ñoù laø caùc sao: - Tang moân, bh - Ñaïi hao, Tieåu hao - Thieân khoác, Thieân hö - Beänh, Beänh phuø TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc - Suy, Töû, Tuyeät - Thieân thöông, Thieân söù nhaäp haïn 276 Maët khaùc, kî tinh, aùm tinh cuõng boå tuùc cho yeåu caùch: - Hoaù ky, Ñaø la, Thieân rieâu Ba sao naøy chæ giaûm thoï neáu ñoàng cung hoaëc hoäi chieáu hoaëc ôû vò trí tam aùm lieân hoaøn (Meänh coù moät sao, hai beân giaùp hai sao) hoaëc ñi cuøng vôùi Thaùi Aâm, Thaùi Döông baát luaän saùng hay môø. Hoù kî coát chæ toát khi ñoàng cung vôùi caû Aâm Döông ôû hai cung Söûu vaø Muøi maø thoâi. - Coâ thaàn, Quaû tuù Ñi vôùi sao xaáu, Coâ Quaû chæ giaûm thoï hoaëc laø coâ ñoäc, ñuùng cho caûhai phaùi nam, nöõ. - giaûi thaàn nhaäp haïn. Neáu coù caû ñaïi tieåu haïn cuøng gaëp Giaûi Thaàn cuøng vôùi caùc sao xaáu thì chaéc chaén phaûi cheát moät caùch nhanh choùng. Sao naøy chæ hoaù giaûi ñöôïc naïn nhoû. Gaëp ñaïi naïn, ñaïi beänh, Giaûi Thaàn laø töû thaàn, laøm cheát moät caùch nhanh choùng. Sao xaáu laø ñaàu hoäi vôùi Giaûi Thaàn ôû ñaïi tieåu haïn cuõng khoâng cöùu gôõ ñöôïc nguy cô naøy. - Xöông, Khuùc Hai sao naøy cuõng baùo hieäu cheát non, neáu ôû Noâ, hoaëc ñoàng cung vôùi Lieâm ôû Tî, Hôïi, Söûu, Muøi, Maõo, Daäu vôùi Phaù ôû Daàn. Caàn löu yù raèng yeåu caùch coøn leä thuoäc vaøo hai lyù do khaùc: - Do tai hoaï naëng neà vaø baát kyø xaûy ra - Do beänh hoaïn naëng neà maø coù. Hoaï vaø Beänh seõ ñöôïc trình baøy trong caùch hoaï, caùch beänh caàn ñöôïc tham khaûo boå tuùc vôùi yeåu caùch ñeå coù theâm yeá toá xeùt ñoaùn. D.-CAÙCH THOÏ Caùch thoï hoaøn toaøn traùi ngöôïc vôùi caùch yeåu. Khi noùi thoï laø noùi ñeán söï soáng laâu cuûa ngöøôi giaø. Chöõ thoï ôû ñaây khoâng coù nghóa laø söï toàn taïi cuûa treû nít. Thænh thoaûng, treân 60 tuoåi ñöôïc xem laø thoï. Vì yeáu toá thôøi gian ñoù cho neân xem thoï raát khoù. Lyù do laø vì noäi dung caùc sao phaûi ñöïôc ñieàu chænh theo löùa tuoåi. Ñoái vôùi ngöôøi giaø, caùt tinh, duø laø sao chính hay sao phuï, cuõn khoâng coøn yù nghóa maïnh meõ nguyeân thuyû maø bò giaûm hieäu löïc ñi ít nhieàu. Trong soá caùc cung, coù nhieàu cung giaûm giaù, coù cung laïi theâm giaù trò. Nhöõng sao xaáu, traùi laïi, coù xu höôùng xaáu theâm. Vì vaäy, xem soá ngöôøi giaø, baét buoäc phaûi thích nghi theo tuoåi, thay ñoåi ít nhieàu höôùng luaän ñoaùn, ñaët naëng phöông dieän söùc khoeû, beänh taät ñôøi soáng taâm linh. Haàu nhö phaûi coù moät yù thöùc heä môùi, hoaëc ít ra laø moät quan ñieåm rieâng bieät veà caùc cung, caùc sao, qui luaät sinh khaéc nguõ haønh aùp duïng cho tuoåi giaø. Ñeå laøm saùng toû quan ñieåm naøy, ta caàn cöùu xeùt nhöõing muïc sau: 1.-Nhöõng cung cöôøng, nhöôïc cuûa tuoåi giaø. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 277 Quan nieäm veà caùc cung cöôøng, cung nhöôïc cuûa tuoåi treû vaø tuoåi giaø coù phaàn khaùc nhau. Ñoái vôùi tuoåi treû, caùc cung cöôøng bao goàm nhöõng cung quan tröôøng, tieàn baïc, thôøi theá, gia ñaïo (Phuùc, Meänh, Thaân, Quan, Taøi, Di, Phu Theâ). Lyù do laø vì tuoåi treû phaûi vaät loän vôùi ñôøi ñeå soáng, phaûi tìm ngheà nghieäp sinh nhai, phaûi lo sinh keá nuoâi mình vaø nuoâi gia ñình, phaûi baän taâm nhieàu veà gia caûnh, phaûi bò chi phoái bôûi thôøi cuoäc. Nhöng, ñoái vôùi ngöôøi giaø, hoaït ñoäng cuûa hoï bò giôùi haïn raát lôùn. Nhöõng nhu caàu cuûa tuoåi treû khoâng coøn khaån tröông laém ñoái vôùi hoï. Vaû chaêng , tuoåi cao thì söùc keùm, naêng löïc phaûi hao moøn, tinh thaàn khoâng coøn quaéc thöôùc, toùm laïi thieáu ñieàu kieän ñeå boân ba, laên loän vôùi ñôøi. Ngöôøi giaø thöôøng soáng thu hình, soáng cho mình hôn laø cho gia ñình vaø cho xaõ hoäi vôùi söùc khoeû vaät chaát vaø tinh thaàn chôù khoâng soáng vôùi quan tröôøng, thôøi cuoäc. Hoï coù nhöõng nhu caàu môùi, nhöõng quan taâm khaùc. Vì vaäy, khoâng cung cöôøng cuûa ngöôøi giaø khoâng coøn laø Quan, Taøi, Di, Phu Theâ maø coù theå chæ laø Phuùc, Meänh, Thaân, Taät, Töû. Saép vaøo tieân caûnh, caùc cuï chæ lo ñeán söùc khoeû. Cho neân nhöõng cung Phuùc, Meänh, Thaân ñoái vôùi hoï khoâng coù yù nghóa coâng danh, taøi loäc maø raát naëng yù nghóa beänh taät. Cung Taät cuûa ngöôøi giaø trôû thaønh moät cung cöôøng, coù giaù trò khoâng keùm gì cung Phuùc. Coøn veà cung Töû, ñoù cuõng laø moái quan taâm khoâng nhoû. Khi chaân ñaõ moûi goái ñaõ chuøn, hoï chæ coøn troâng mong ôû söï giuùp ñôõ cuûa con caùi, chaùu chaét, veà tieàn baïc, veà tinh thaàn. Quan nieäm naøy coù theå bao haøm ít nhieàu bieät leä ñoái vôùi vaøi haïng ngöøôi, nhöng, noùi chung, ñoù laø quan nieäm khaù phoå quaùt. Cho neân, xem soá thoï cuûa ngöôøi gìa, caàn löu yù ñaùnh giaù laïi moät höôùng luaän cung cöôøng noùi rieâng vaø caùc cung noùi chung theo moät höôùng luïaân môùi, cuï theå laø chuù yù veà: - Tình traïng söùc khoeû, vaät chaát, tinh thaàn. - Vaán ñeà thoï, yeåu, caùi cheát, caùi beäny, caùi hoïa. - Tình traïng söùc khoûe, vaät chaát, tinh thaàn. - Vaán ñeà thoï, yeåu, caùi cheát, caùi beänh, caùi hoaï Tình traïng con caùi, ñaëc bieät laø töông quan giöõa con caùi vôùi caùc cuï, söï ñoaøn tuï, söï hoøa khí, hieáu hay baát hieáu, thaønh ñaït hay khoâng thaønh ñaït. Coøn caùc laõnh vöïc khaùc nhö ngheà nghieäp, tieàn cuûa, gia noâ, anh em, cha meï, ñieàn saûn thaät ra khoâng maáy quan troïng. 2.-Nhöõng sao lieân heä ñeán tuoåi giaø nhö ñaõ trình baøy, ñoái vôùi boâ laõo, sao coù thay ñoåi noäi dung vaø cöôøng ñoä. Nhöõng taøi tinh, quí tinh, vaên tinh, ñaøo hoa tinh, daâm tinh haàu nhö khoâng coøn yù nghóa, nhieàu laém laø chæ mang yù nghóa tieâu cöïc. Ví duï nhö sao Hoaù Loäc, Loäc Toà, Vuõ Khuùc, Thieän Phuû…..khoâng coù nghóa laø caùc cuï coøn töï mình taïo ra lôïi töùc, saûn nghieäp, tieàn baïc maø coù theå chæ coù yù nghóa laø ñöôïc höôùng, ñöôïc nhaän lôïi töùc tieàn baïc töø nhöõng ngöøôi khaùc. Ví duï nhö sao Hoaù Quyeàn khoâng coù yù nghóa quyeàn töôùc, danh phaän do mình töï taïo maø coù theå chæ coù nghóa laø uy tín, dö aâm cuûa theá löïc ñaõ coù, kyù öùc veà quaù khöù coâng danh, nhieàu laém laø söï troïng voïng, ngöôõng moä cuûa ngöôøi ñôøi ñoái vôùi mình. Sao Hoaù Khoa, Vaên Xöông, Vaên Khuùc khoâng coøn coù nghóa laø: ñi hoïc hay ñoã ñaït khoa baûng, maø chæ coù nghóa vui thuù ñieàn vieân, ñoïc saùch ngaâm thô, nghieân cöùu, saùng taùc cho qua côn nhaøn roãi. Coøn veà nhöõng ñaøo hoa tinh: daâm tinh cuûa tuoåi giaø thì caùc sao naøy giaûm löïc theo tình traïng “heát xí quaùch” cuûa caùc TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 278 cuï, coù leõ loaïi tröø moät vaøi ngoaïi leä hieám hoi cuûa moät soá cuï “giaø Ba Tri”, duøng haàu non ñeå taïo aûo giaùc keùo daøi tuoåi thanh xuaân trong phöông dieän tình aùi. Ñoù laø noùi veà caùt tinh. Ñoái vôù hung, saùt tinh, noäi dung vaø cöôøng ñoä cuõng thaùi ñoä nhieàu. Nhöõng hung tinh, hình tinh, hao tinh, baïi tinh, kî tinh, aùm tinh khoâng maát nghóa, maø ñöôïc taêng nghóa vaø bieán nghóa. Ví duï nhö 6 saùt tinh thoâng leä laø Khoâng, Kieáp, Kình, Ñaø, Linh, Hoûa taùc hoaï maïnh hôn luùc coøn treû, cuï theå laø gaëp sao ñoù, moät beänh, moät taät seõ coù theà sinh ra 2, 3 beänh taät daây chuyeàn vì heä thoáng hoâ haáp, baøi tieát, tieâu hoaù, ñieàu khieån ñeàu ñaõ nhaõo, taùc ñoäng lieân hoaøn nhau neáu moät boä phaän bò suy hay lieät. Ñoái vôùi hoaï cuõng vaäy, cuï giaø gaëp hoaû hoaïn hay thieân tai chaïy chaäm hôn traùng nieân coù theå vì ñoù maø deã cheát. Gaëp Thieân Hình, Kieáp Saùt cuï giaø bò moå, ít hy voïng soáng hôn boïn treû. Caùc nghóa cuûa sao xaáu thieân veà beänh taät nhieàu hôn laø hoaï. Duø sao, coù theå noùi , ñoái vôùi boâ laõo, sao xaáu laø ñaùm aâm binh luùc naøo cuõng giô löôõi haùi töû thaàn haêm doaï maïng soáng cuûa caùc cuï. Giöõa caùt tinh vaø hung tinh, yù nghóa thay ñoåi nghòch chieàu. Caùt tinh caøng yeáu, hung tinh caøng maïnh. Dòch lyù cuûa caùc sao moät phaàn naèm trong boái caûnh tuoåi taùc. Veà phaàn nhöõng giaûi tinh, phuùc tinh, söï phuø hôïp cuõng khoâng coøn maïnh nhö tröôùc. Vì nhöõng lyù do ñoù, ngöôøi xem soá boâ laõo phaûi ñaùnh giaù laïi caùc sao theo tuoåi taùc ñöông soá. Phaûi coâng nhaän raèng söï chuyeån höôùng naøy khoâng phaûi deã vì taäp quaùn, caùc thaày soá hôi khoù söûa, maø duø muoán söûa cuõng khoù uyeån chuyeån cho ñuùng möùc ñöôïc. 3.-Vaán ñeà aâm döông, Nguõ haønh trong soá cuï giaø heä thoáng giaù trò cuûa aâm döông, nguõ haønh trong soá ngöôøi giaø cuõng caàn löu yù. Trong chöông noùi veà Thuaät giaûi ñoaùn Töû-Vi laø Laù Soá Toái Haûo, ta ñaõ coù dòp bieát qua veà qui luaät sinh khaéc naøy. Ôø ñaây chæ löu yù theâm laø qui luaät sinh khaéc naøy phaûi thích nghi theo tuoåi taùc. Cuï theå nhö gaëp ñoái khaéc aâm döông nguõ haønh cuûa haïnh ngöôøi giaø.v.v… Xem thoï cuõng töông töï nhö xem yeåu, chæ hieåu phaûi ñaûo ngöôïc luaän höôùng giaûi ñoaùn. Nhöõng ñieàu kieän caàn vaø ñuû cho caùch thoï vaø coù theå ñöôïc lieät keâ nhö sau: - söï thuaän lyù cuûa aâm döông - söï phuø tinh cuûa Cuïc cho Baûn Meänh - söï töông sinh cuûa cung an Thaân cho Baûn Meänh (tröôøng hôïp voâ chính dieäu). - Hai tröôøng hôïp sinh ñòa vaø vöôïng ñòa cuûa cung Meänh. - Cung Phuùc phaûi thaät toát. Cung Meänh phaûi toát: ñieàu naøy khoâng maáy quan troïng cho ngöôøi giaø, vì tuoåi giaø caàn ñeán cung Thaân nhieàu hôn. - Cung Thaân phaûi thaät toát. Cung Haïn, lôùn vaø nhoû phaûi thaät toát: ñieåm naøy raát quan troïng vì tuoåi giaø soáng theo haïn töøng naêm caøng quan troïng. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 279 Haàu heát nhöõng ñieàu kieän treân ñaõ ñöôïc ñeà caäp trong chöông noùi veà Laù Soá Toái Haûo vaø chöông Thuaät giaûi ñoaùn Töû-Vi E.-CAÙC SAO THOÏ Coù theå noùi moät caùch toång quaùt raèng caùt tinh ñaéc ñòa noùi chung ñeàu coù nghóa thoï. Leõ dó nhieân, möùc ñoä thoï caøng cao theo trình ñoä mieáu ñòa, vöôïng ñòa hay ñaéc ñòa. Nhöõng caùt tinh ñoù phaûi ñoùng ôû cung Phuùc vaø cung Thaân thì caøng hay, khoâng caàn toát ôû Meänh. Lyù do laø vì khi con ngöôøi quaù 30 tuoåi thì ñaõ qua giai ñoaïn Thaân. Cung Thaân maø toát thì coù ñieàu kieän ñeå thoï. Ñoù laø noùi chung Ñi vaøo chi tieát, caùc sao toát khoâng ñöùng rieâng reõ maø thöôøng ñi chung vôùi nhieàu sao xaáu. Ño ñoù, yù nghóa thoï cuûa caùt tinh coù phaàn bieán ñoåi. Neáu caùt tinh ñi caëp song ñoâi thì yù nghóa thoï seõ taêng. Neáu caùt tinh troän vôùi hung tinh thì thoï caùch giaûm. Tröôùc heát caàn ñieåm qua thoï caùch cuûa chính mình. 1.-Thoï caùch cuûa chính mình -Töû-Vi thoï nhaän laø Töû-Vi ôû Ngoï vaø khi Töû-Vi ñoàng cung vôùi Thieân Phuû hoaëc Thieân Töôùng Töû-Vi vôùi Thaát Saùt thì keùm hôn, nghóa laø cuõng thoï nhöng phaûi ôû xa queâ cha ñaát toå. - Lieâm trinh Lieâm thoï ôû Daàn, Thaân hoaëc khi naøo ñoàng cung vôùi Thieân Phuû, hoaëc Thieân Töôùng - Thieân ñoàng Ñoàng thoï ôû Maõo hoaëc khi naøo ñoàng cung vôùi Thieân Löông hoaëc Thaùi Aâm (ôû cung Tyù)hay Traøng Sinh. Vuõ khuùc Vuõ thoï ôû Thìn, Tuaát vaø khi naøo ñoàng cung vôùi Tham Lang, Thieân Phuû hoaëc Thieân Töùông. Thaùi döông Sao naøy chæ thoï khi toaï thuû ôû caùc cung ban ngaøy nhö Daàn, Maõo, Thìn, Tî, Ngoï nhaát laø ñoái vôùi ngöôøi sinh ban ngaøy vaø tuoåi döông Taïi Söûu, Muøi, ñoàng cung vôùi Thaùi Aâm, caàn phaûi coù Tuaàn, Trieät, Hoaù, Kî ñoàng cung môùi thoï. - Thieân cô Thieân Cô thoï ôû Tî, Ngoï, Muøi vaø khi ñoàng cung vôùi Thieân Löông hoaëc Thaùi Aâm(ôû cung Thaân) hoaëc Cöï Moân. - Thaùi phuû Phuû thoï ôû Tî, Hôïi hoaëc ñoàng cung vôùi Töû-Vi, Lieâm Trinh, Vuõ Khuùc. - Thaùi aâm TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 280 Sao naøy chæ thoï khi ñoùng ôû cung ban ñeâm nhö Thaân, Daäu, Tuaát, Hôïi, Tyù nhaát laø ñoái vôùi ngöôøi sinh ban ñeâm, ñaêc bieät vaøo giôø coù traêng leân vaø ngöôøi tuoåi aâm. Taïi Söûu, Muøi, caàn coù Tuaàn, Thaân hay Hoaù Kî ñoàng cuøng. - Tham Lang Tham thoï ôû Thìn, Tuaát hoaëc khi ñoàng cung vôùi Thaùi Döông ôû Daàn, vôùi Thieân Cô ôû Maõo vaø Daäu. - thieân töôùng töôùng thoï ôû Tî, HÔÏi, Söûu, Muøi hoaëc ñoàng cung vôùi Töû-Vi, Lieâm Trinh, Vuõ Khuùc. - Thieân Löông Löông thoï ôû Tyù, Ngoï, Söûu, Muøi hoaëc khi ñoàng cung cuûa Thieân Hoàng, Thaùi Döông (ôû Maõo), vaø Thieân Cô - Thaát Saùt Saùt chæ thoï ôû Daàn, Thaân nhöng vôùi ñìeâu kieän phaûi ly höông, hoaëc khi ñoàng cung vôùi Töû-Vi - Phaù Quaân Phaù thoï ôû Tyù, Ngoï nhöng phaûi xa queâ Thoï caùch cuûa chính tinh vaãn bò thay ñoåi, taêng giaûm theo thoï caùch cuûa phuï tinh ñoàng cung. Trong soâ caù phuï tinh naøy, phaûi keå nhöõng sao coù yù nghóa thoï moät caùch ñoäc laäp khoâng caàn coù caùt tinh khaùc ñi keøm, vaø nhöõng sao thoï caàn coù phuï tinh toát ñi keøm 2.- thoï caùch cuûa phuï tinh Nhöõng phuï tinh coù thoï caùch ñoäc laäp goàm coù moät soá caùc tinh sau: Loäc Toàn, Hoaù Loäc, Hoaù Quyeàn, Hoùa Khoa, Thieân Maõ, Long Trì, Phöôïng Caùc, Aân Quang, Thieân Quyù, Thieân Quan, Thieân Phuùc, Traøng sinh, Ñeá Vöôïng, Thieân Gaûi, Ñòa Giaûi, Giaûi Thaàn, Long Ñöùc, Nguyeät Ñöùc, Phuùc Ñöùc, Thieân Ñöùc, Thieân Thoï. Coù ngöøôi truy nguyeân yù nghóa nhöõng phuï tinh treân ñeå tìm nguyeân nhaân tröøông thoï, cuï theå nhö noùi raèng Loäc Toàn, Hoùa Loäc laø thoï nhôø coù tieàn baïc, Thieân Quan, Thieân Phuùc thoï nhôø tích ñöùc v.v… Nhöng, söï taàm nguyeân naøy khoâng maáy chính xaùc, deã rôi vaøo voõ ñoaùn. Nhöng sao thoï lieân ñôùi, töùc laø caàn coù sao toát khaùc ñi keøm goàm coù: Vaên Xöông, Vuõ Khuùc, Thieân Khoâi, Thieân Vieät, Taû Phuø, Höõu Baät, Coâ Thaàn, Quûa Tuù, Ñaøo Hoa, Hoàng Loan vaø Ñaø La ôû Daàn Thaân voâ chính dieäu, khoâng coù Tuaàn Trieät ñoàng cung. Taát caû sao, vöøa chính tinh, vöøa phuï tinh keå treân ñaây muoán toaøn nghóa caàn phaûi coù theâm ñieàu kieän sau: Khoâng bò Tuaàn, Trieät traán thuû. Ngöôøi bò saùt tinh ñoàng cung. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 281 Neáu phaïm vaøo nhöõng caám kî naøy, tuoåi thoï bò giaûm. Ñaëc bieät ôû taïi cung haïn cuûa tuoåi gìa – hoaëc laø cung Thaân, hoaëc laø cung ñaïi haïn, tieåu haïn caùch thoï phaûi veïn toaøn, ñoâng ñaûo thì môùi mong soáng laâu ñöôïc chöông möôøi laêm Caùch beänh, taät Nhöõng sao beänh, taät Quan nieäm beänh, taät trong khoa Töû-Vi Nhöõng beänh: Ôû boä maùy tieâu hoaù Ôû boä maùy hoâ haáp Ôû boä maùy tuaàn hoaøn Ôû boä phaän baøi tieát sinh duïc Ôû thaàn kinh heä Nhöõng chöùng beänh laï Ôû tai, muõi, hoïng Oû boä phaän thai saûn Ôû ngoaøi da Ôû maét Ôû töù chi, gaân coát TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 282 Nhöõng taät A. – QUAN NIEÄM BEÄNH, TAÄT TRONG KHOA TÖÛ-VI Beänh taät laø nhöõng moái hoïa cho cô theå con ngöôøi, ñöôïc khoa Töû-Vi khaûo cöùu moät caùch phong phuù. Laù soá coù saønh rieâng cung Taät Aùch ñeå moâ taû nhöõng beänh taât vaø hoaï chính yeáu. Ngoaøi ra, moãi cuõng khaùc cuõng ñeàu chöùa ñöïng ít nhieàu sao beänh, taät, caàn ñöôïc goäp chung vôùi caùc sao ôû cung Taät ñeå giaûi ñoaùn. Moãi laàn haïn rôi vaøo cung naøo, caùc sao toaï thuû taïi cung ñoù ñeàu coù yù nghóa beänh hay taät khaû höõu. Con ngöôøi coù theå bò beänh taät vaøo baát luaän giai ñoaïn naøo trong moãi haïn, chöù khoâng phaûi ñôïi ñeán luùc haïn rôi vaøo cung Taät môùi ngaõ beänh hay coù taät. Do ñoù, beänh taät laø moái hoïa traàm kha, vò ñònh chöù khoâng coá ñònh. Sao chæ beänh, taät raát nhieàu. Ngoaøi saùt tinh, hình tinh, hao, baïi tinh, aùm tinh, baát luaän chính tinh haõm ñòa naøo cuõng baùo hieäu beänh hay taät. Coù vaøi chính tinh mieáu, vöôïng, ñaéc ñòa nhö Thaùi Aâm, Thaùi Döông maø vaõn coù nghóa beänh taät. Coù phuùc tinh nhö Thieân ñoàng, duø ñaéc ñòa cuõng laø sao beänh. Veà maët cöôøng ñoä, sao beänh taät maïnh theo thôøi gian. Ngöôøi coù tuoåi ngaõ beänh deã hôn tai traùng, maéc moät beänh bieán ra hai, ba beänh vaø deã cheát hôn. Do ñoù, khi ñoaùn beänh cho ngöôøi giaø, phaûi tính theâm heä soá thôøi gian. Maët khaùc, ñoái vôùi ngöôøi bò beänh nan y töø thuôû nhoû, hoaëc bò taät töø luùc sô sinh, sao beänh taät cuûa hoï ñöông nhieân maïnh meõ hôn caùc ngöôøi khaùc. Kyø dö ñoái vôùi ña soá ngöôøi coù cô theå vaø söùc khoeû bình thöôøng, sao beänh taät coù hieäu löïc giaiñoaïn maø thoâi. Trong khoa Töû-Vi, beänh baät khoâng ñöôïc khaûo saùt roõ raøng laém. Beänh ñöôïc lieät keâ trong caùc saùch vôõ chæ laø beänh chung, ñöïôc moâ taû baèng nhöõng danh töø toång quaùt. Ví duï nhö coù nhieàu sao veà beänh cuûa boä maùy tieâu hoùa noùi chung, maø khoâng coù sao chæ rieâng beänh gan, beänh ruoät, beänh maät, beänh laù laùch…… Neáu thænh thoaûng coù vaøi sao noùi roõ boä phaän maéc beänh thì cuõng khoâng moâ taû caên nguyeân. Ví duï nhö boä sao Khoâng, Kieáp, Beänh, Cô chæ beänh maät moät caùch toång quaùt maø khoâng noùi roõ maät ñau nhö theá naøo. Thaønh thöû, ta khoâng theå duøng laù soá ñeå chuaån beänh cho chính xaùc ñöôïc Töû-Vi hoïc duø sao cuõng khoâng phaûi laø y hoïc. Khoa Töû-Vi chæ ñeà caäp ñeán y lyù moät caùch taøi töû vaø ñôn giaûn. Thuûy toå cuûa khoa Töû-Vi khoâng phaûi laø moät löông y. Vaõ chaêng, vaøo thôøi ñaïi nhaø Toáng beân Taøu, y hoïc Trung Hoa haõy coøn ñôn sô vaø thöïc nghieäp (empirique), chöa ñöôïc khaûo cöùu moät caùch heä thoáng vaø khoa hoïc. Cho neân Töû-Vi chæ keâ khai nhöõng beänh thoâng duïng, toång quaùt maø thoâi. Ñoái vôùi keå baøng quan thì nhöõng beänh taät maø Töû-Vi noùi ñeán thì nhieàu, nhung döôùi con maét cuû moät baùc syõ y khoa ngaøy nay, soá löôïng beänh taät ñoù quaù ít, tính chaát beänh taät laïi quaù mô hoà. Vì vaäy, ai thöû chaån beänh trong Töû-Vi duøng ñeå bieát maø chôi hôn laø ñeå ñieàu trò. Cho duø ñeå bieát maø chôi thì caùi bieát naøy vaãn khoâng chính xaùc. Ta khoâng neân quùa tin vaøo Töû-Vi ñeå roài baát caäp. Ngoaøi ra, ta cuõng thaáy rôi rôùt trong khoa Töû-Vi moät ít tính ngöôõng dò ñoan cuûa thôøi ñaïi nhaø Toáng. Coù vaøi boä sao noùi leân vaøi chöùng beänh laï kyø. Ví duï nhö boä sao Cô Hoûa Linh coù nghóa laø “beänh ma laøm”, coù leõ laø beänh nhaân bò taø ma aùm aûnh chaêng? TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 283 Trong nhöõng saùch Töï-Vi ñaõ coù, caùc taùc giaû ñaõ khoâng xeáp loaïi beänh cho coù heä thoáng, khieán cho vieäc tra cöùu hôi khoù khaên. Nhöõng taùc giaû naøy cöù keå beänh theo caùc sao, khoâng chòu khoù xeáp caùc sao vaøo loaïi beänh: ngöôøi hoïc raát khoù theo doãi, khoù nhôù. Ñeå boå chính khuyeát ñieåm naøy, ta thöû xeáp loaïi beänh taät vaø lieät keâ caùc boä sao thuoäc moãi loaïi beänh. Tröôùc heát, vieäc xeáp loaïi seõ caên cöù vaøo vò trí cuûa boâ phaän bò beänh (ví duï nhö veà boä maùy tieâu hoaù, boä maùy hoâ haáp, töù chi……). Keá ñeán trong moãi loaïi nhö theá, seõ phaân bieät theo möùc ñoä naëng nheï. Nhöõng sao chæ beänh thuoäc moãi loaïi seõ ñöïôc giaûi thích raønh maïch. B. – NHÖÕNG BEÄNH VEÀ BOÄ MAÙY TIEÂU HOAÙ Thoâng thöôøng, boä maùy tieâu hoùa do 5 sao chæ ñònh: ñoù laø Thieân Ñoàng, Ñaïi Hao, Tieàn Hao, Thieân Rieâu, Hyû Thaàn. Chæ rieâng hai sao Thieân Rieâu chæ ruoät vaø Hyû Thaàn chæ haäu moân, kyø dö ba sao coøn laïi khoâng chæ ñích danh boä phaän naøo trong boä maùy tieâu hoaù, töø bao töû, gan maät, laù laùch cho ñeán ruoät non, ruoät giaø. Caùc beänh tieâu hoaù coù khi laïi khôg duøng ñeán 5 sao. Tuy nhieân, theo nguyeân taéc, heã sao chæ boä maùy tieâu hoaù maø ñi chung vôùi saùt tinh, hình tinh, hao baïi tinh, aùm tinh thì taát bò beänh. Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp Ñaây laø hai sao chæ beänh naëng noùi chung, trong coù beänh veà boä maùy tieâu hoaù neáu ñi chung vôùi moät trong 5 sao chæ boä maùy tieâu hoaù. Veà hinh thaùi cuûa beänh, coù theå laø lôû bao töû, raùch ruoät, saïn maät, gan hö, hay coù ung thö, kieát maùu. Veà cöôøng ñoä, vì Kieáp Khoâng laø saùt tinh haïng nang cho neân beänh seõ naêng, nhaát laø khi haõm ñò. Voán laø sao Hoûa, ch neân beänh boät phaùt baát ngôø. Thieân hình, Kieáp saùt Moät trong hai sao naøy chæ veà oå xeû. Boä maùy tieâu hoaù coù theå bò giaûi phaåu. Beänh seõ töông ñoái naëng, nhaát laø khi gaëp caû hai sao. Kình Döông, Ñaø La, Hoûa tinh, Linh Tinh Boán sao naøy chæ beänh, nhöng khoâng roõ tính chaát vaø cöôøng ñoä, nhöng chaéc chaén khoâng naêng baèng Kieáp Khoâng. Ñaïi hao, Tieåu Hao Ñuùng ra song Hao khoâng chæ boä maùy tieâu hoaù, maø chæ beänh ñau buïng, tieâu chaûy. Ôû Meänh hay Taät, Song Hao chæ taïng cuûa ngöôøi hay ñi tieâu chaûy, khoâng tieâu, keùm aên, truùng thöïc, thöôïng thoå haï taû Hoaù Kî Chæ truïc traëc nhoû trong boä maùy tieâu hoùa,ño söï duøng thuoác quaùlieàu, hay aên truùng phaûi chaát coù haïi cho tieâu hoùa. (Hoaù Kî laø hoùa chaát). Thieân Khoác, Thieân Hö TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 284 Chæ söï luïc ñuïc, hao ñaïi ngaám ngaàm cuûa boä maùy, khoâng haún laø beänh, nhöng gaây khoù chòu(malaise) nhö aên khoâng tieâu, truïc traëc khoâng roõ caên nguyeân. Moät nguyeân do khaû höõu laø vì boä raêng khoâng toát, nhai thöùc aên khoâng kyõ. Ñaây cung laø moät beänh kinh nieân.(chronique). Taát caû sao keå treân hoäi tuï hoaëc rieâng leû ñeàu gaây beänh. Caøng hoäi tuï nhieàu, beänh caøng naëng vaø laâu khoûi Ngoaøi ra, caùc saùch ñaõ coù cuõng keå caùc boä sao döôùi ñaây lieân quan ñeán beänh tieâu hoaù noùi chung: Thaùi aâm haõm ñòa Vuõ Khuùc, Thaát Saùt Thieân Ñoàng, Hoaù Kî Thieân truø, ñaïi, tieåu hao Beänh naøy ño an uoáng quaù ñoä hoaëc aên moùn laï bò ngoä ñoäc. Ñaâylaø beänh cuûa ngöôøi aên nhieàu cao löông myõ vò, traø dö töûu haäu, thöôøng thaáy trong giôùi ngoaïi giao, bôïm nhaäu. Coù nhöõng sao chæ roõ boä phaän bò beänh nhö: Rieâu, Ñaø, Kî: ñau bao töû, ñau ruïoât Khoâng, Kieáp, Beänh, Cô: beänh maät Khoâng, kieáp, Hyû, Thaàn: beänh tró Tham, Ñaø: beänh do aên uoáng quaù ñoä, boäi thöïc. Beänh phuø: haya ñau daï daøy, ñaày hôi, kieát lî, hoaëc thieáu dinh döôõng sinh ra phuø thuõng. C. – NHÖÕNG BEÄNH VEÀ BOÄ MAÙY HO HAÁP Saùch Töï-Vi khoâng ghi nhaän sao naøo chæ rieâng boä maùy hoâ haáp. Chæ coù moät soá boä sao chæ beänh hoâ haáp. Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp Chæ beänh ñau phoåi döôùi nhieàu hình thaùi vaø cöôøng ñoä khaùc nhau, töø ho, suyeån, yeáu phoåi, keùm khí cho ñeán lao, ung thö phoåi, söng phoåi. Tang hoå, Khoác, Hö ho lao? Thaùi Aâm haõm ñòa: ñau phoåi? Thieân Cô, Khoác, Hö: phong ñaøm, ho ra maùu. Thieân Khoác: phoåi yeáu, hay ho vaët. Hình, Beänh hay Töû: coù theå bò lao hay kinh phong. Ngoaøi ra, nhöõng saùt tinh, hung tinh, hao baïi tinh, kî tinh öùng duïng vaøo boä maùy hoâ haáp seõ moâ taû theâm roõ hôn hình thaùi hoaëc cöôøng ñoä cuûa beänh. Ví duï nhö gaëp Thieân Hình, Kieáp Saùt thì beänh hoâ haáp coù theå phaûi moå, bò Ñaïi, Tieåu Hao thì beänh phoåi hay taùi phaùt nhieàu laàn gaàn nhö traàm kha, gaëp TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 285 Hoaù Kî thì sinh theâm beänh tieâu hoaù vdì duøng quaù nhieàu thuoác trò phoåi, gaëp Löu Haø coù theå laø phoåi coù nöôùc v.v… Vì söï phoái trí khaù nhieàu, chæ veà keå vaøi tröôøng hôïp ñieån hình nôi treân maø thoâi. D. – NHÖÕNG BEÄNH VEÀ BOÄ MAÙY TUAÀN HOAØN Saùch Töû-vi chæ keå coù 2 sao Tang Moân vaø Baïch Hoå chæ maùu. Kyø dö khoâng coù sao naøo chæ tim, thaän v.v… Nhöõng boä sao chæ nhöõng beänh veà maùu huyeát tim phoåi goàm coù: Laâm quan, Hoaû hay Linh Beänh chaûy maùu cam, xuaát huyeát ñöùc maïnh maùu. Baïch Hoå: maùu xaáu, nhaát khí huyeát, beänh thieáu maùu (aneùmie), caêng maïnh maùu (tension arteùrielle), yeáu tim, ñaâu tim. Ñaøo hoa, Hoàng Loan: yeáu tim Löu Haø: beänh maùu loaõng, hay ra maùu khi bò thöông tíc (heùmopholie), beänh hoaïi huyeát (leuceùmie). Moät laàn nöõa, caùc sao treân coù theå ñi keøm vôùi saùt tinh, hình tinh, hao baïi tinh, aùm tinh. E. – NHÖÕNG BEÄNH VEÀ BOÄ MAÙY BAØI TIEÁT VAØ SINH DUÏC Veà maët cô theå, khoâng coù sao naøo chæ nhöõng boä phaän baøi tieát cho roõ raøng. Nhöng veà boä phaän sinh duïc, coù sao Kinh Döông chæ döông vaät, sao Thai chæ aâm hoä. Thieân rieâu hay Thieân hö: beänh suy, thaän, döông hö. Tham, Rieâu Ñaøo, Hoàng, Khoâng, Kieáp. Rieâu, Caùi Ba boä sao keå treân chæ beänh phong tình Ñaøo, Hoàng, Kî, Moäc Ñaøo, Hình, Thai, Moäc Theo Thaùi Thöù Lang, 2 boä sao naøy chæ beänh “phaïm phoøng” nhöng khoâng ñöôïc moâ taû roõ raøng. Ñaøo, Hoàng, Rieâu, Hyû Moäc, Caùi Hai boä sao naøy chæ beänh moäng tinh, di tinh. Thai, Khoâng, Kieán Ba boä sao naøy chæ beänh ñau töû cung, leäc hay sa töû cung. Cö, Kình, Hoûa Tham ôû Tyù, Ngoï (coù theå ñi keøm vôùi Ñaø La) Hai boä sao naøy chæ beänh do töûu saéc, sinh duïc quaù ñoä. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 286 Taát caû caùc sao treân coù theå ñi chung vôùi saùt tinh, hình tinh, hao baïi tinh, aùm tinh. Ñi vôùi Khoâng Kieáp thöôøng laø naëng vaø coù maùu muû, vôùi Thieân Hình, Kieáp Saùt coù theå bò moå xeû v.v… F. – NHÖÕNG BEÄNH VEÀ TAI, MUÕI, HOÏNG Veà maët cô theå, Long Trì chæ muõi, Phöôïng caùc chæ tai, Phaù Toaùi chæ cuoáng hoïng. Nhöõng boä sao lieân heä goàm coù: Phöôïng, Kình, Ñaø Beänh ôû tai, cöùng tai, laõng tai, sôùm laõng tai, ñieác. Trì, Khoác, Hö Beänh lôõ muõi, nhö thoái cuoáng muõi (sinuste), coù Thieân Hình laø co moå, co Hoûa Tinh, Linh Tinh laø coù ñoát. Laâm quan, Ñòa Kieáp Beänh yeáu haàu, thòt dö ôû coå hoïng. Phaù toaùi, Hình hay Hö, Khoác Ñau cuoáng hoïng (nhö bò amydala), tieáng khaøn reø. Rieâu Ñau raêng, hay hö raêng, sôùm ruïng raêng. Saùt tinh, hình tinh, hao baïi tinh, aùm tinh vaãn coù theå ñi chung vôùi sao treân. G. – NHÖÕNG BEÄNH CUÛA SAÛN PHUÏ Nhöõng beänh naøy thöôøng lieân quan ñeán boä phaän sinh duïc, ñeán maùu huyeát, ñeán töû cung, ñeán söï sinh ñeû. Ñaøo, Hoàng, Kình, Kyø, Moäc Beänh tieåu saûn, haäu saûn Khoâng, Kieáp, Moäc hay Kî, Moäc Beänh saûn thai, ñau daï con, khoù ñeû. Nguyeät haõm hay Nguyeät, Kî, hay Nhaät, Kî, Hö Ñaøn baø aâm hö, kinh nguyeät khoâng ñeàu, döông hö, coù beänh veà boä phaän saûn duïc aâm döông ñeán söï thuï thai, sinh ñeû. Löu Haø, hay Tang, Hoå Khi sinh ñeû, hay bò baêng huyeát vì maùu loaõng. H. – NHÖÕNG BEÄNH NGOAØI DA Vuõ, Cô: beänh ngoaøi sa hoaëc teâ thaáp. Töôùng ôû Maõo Daäu: da maët vaøng. Coù theâm thuoäc khí huyeát hoaëc ngoaøi da. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 287 Cô, Nguyeät: hay coù muïn nhoït. Khoâng, Kieáp, CôL muïn nhoït, lôû choác coù maùu muû Phaù: maùu noùng luùc nhoû tuoåi sinh nhoït. Lieâm, Phaù: chaân tay coù tyø veát. Kình, Caùi, Khoâng, Kieáp: phaùt ban, leân ñaäu Hoûa, Linh, Moäc: phoûng nöôùc, phoûng löûa Lliem haõm, Hình, Kî: maùu noùng sinh nhoït Cöï Moân haõm: moâi thaâm. Tham Xöông : lang ben, da loang loå. I. – NHÖÕNG BEÄNH ÔÛ MAÉT Nhaät, Nguyeät chæ gaëp maét. Nhaät laø maét beân traùi. Nguyeät beân phaûi. Ñi vôùi saùt, hình hao baïi tinh, maét bò beänh töø naëng ñeán nheï. Ngoaøi ra coøn ghi nhaän theâm vaøi boä sao döôùi ñaây chæ ñau maét: Nhaät, Kình, Kî ôû Hôïi, Tyù: bò ñaau maéc coù theå muø. Nguyeät, Rieâu, Hình, Kî: cuõng ñoàng nghóa. Ñaø, Rieâu, Kî: maét keùm. Phaù, Vuõ: hay ñau maét. J. – NHÖÕNG BEÄNH VEÀ THAÀN KINH Veà maët thaàn kinh, Thaùi Döông vaø Thaùi Aâm saùng suûa thöôøng laø chæ daáu cuûa beänh thaàn kinh, bieåu loä döôùi nhieàu hình thaùi nhö maát nguû, caêng thaúng tinh thaàn, taêng huyeát aùp, lo aâu quaù ñaùng. Nhöõng beänh veà thaàn kinh naëng hôn laø khuøng vaø ñieân do nhöõng boä sao döôùi ñaây moâ taû: Nhaät, cöï: ngaây ngoâ, hôi khuøng, suy luaän khoâng bình. Nhaät caøng saùng beänh caøng naëng. Nhaät, Khoâng, Kieáp. Phaù, Hoûa, Linh Nhaät vaø nhieàu sao hoûa ôû cung Hoûa. Phaù, Kình, Ñaø, Hình, Kî Ngoaøi ra, Meänh naøo coù Taêng Hoå, Khoác Hö, Coâ Quaû, Ñaåu Quaân thöôøng u buoàn, uyû mò, doàn eùp (refoleù). K. – NHÖÕNG BEÄNH ÔÛ CHAÂN TAY, GAÂN COÁT Veà cô theå, chaân tay do Thieân Maõ chæ danh. Veà beänh lyù, hai sao Kình, Ñaø cuõng coù nghóa beänh taät lieân quan ñeán töù chi. Sau ñaây laø nhöõng boä sao ñaùng löu yù. Maõ, Ñaø: coù taät ôû chaân tay TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 288 Maõ, Hình: coù thöông tích ôû chaân tay. Hình, Ñaø: chaân tay bò yeáu gaân Vuõ, Rieâu: teâ thaáp hoaëc phuø chaân tay. L. – NHÖÕNG BEÄNH LAÏ Theo dò ñoan, coù vaøi beänh laï maø saùch Töû-Vi coù lieät keâ goàm coù: Cô, Hoûa, Linh: beänh ma laøm, quyû aùm Rieäu, Hoûa, Linh: bò ma quæ phaù phaùch, quaáy nhieãu. Ngoaøi ra, thaùi Thöù Llang coù ghi nhaän vaøi beänh laï khaùc nhö ung thö (Saùt, Hao, Moäc, Kî), huûi(Beänh Phuø, Hình, Kî) M. – NHÖÕNG TAÄT Taät laø nhöõng baát thöôøng trong söï caáu taïo cô theå hay nhöõng maát maùt trong boä phaän cô theå, coù aûnh höôûng ñeán hình daùng cuûa boä phaän, nhöõng cöû ñoäng cuûa boä phaän, nhöõng naêng khieáu cuûa boä phaän. Ví duï nhö ngöôøi guø, böôùu (hình daùng cô theå), ngöôøi queø, ngöôøi noùi laép (caø laêm), ngöôøi caän thò, vieãn ghò laø coù taät (cöû ñoäng naêng khieáu). Nhöõng boä sao taät ghi nhaän ñöôïc töông ñoái ít, khoâng lieät keâ ñöôïc heát caùc taät. Vöông, Kình, Ñaø hay Hình: Löng coù taät, coù theå laø löng toâm, löng guø, saùt chieàu nghieâng veà phía paûhi hay traùi. Maõ, Ñaø hay Tuaàn, Tuaàn: coù taät ôû chaân tay, coù theå laø queø, chaân daøi chaân ngaén, tay caùn seûng, tay loïi, chaân hay to nhoû khoâng ñeàu, coù theå cuït moät chaân moät tay, hoaëc maât baøn chaân baøn tay. Vieät, Ñaïi, Tieåu Hao: so vai, vai cao, vai thaáp. Khoâi, Vieät gaëp Hình cuõng coù nghóa naøy. Töùông, Hình: noùi ngoïng Tuùeâ, Ñaø, Rieâu, Caùi: noùi laép (caø laêm) Vuõ, Rieâu, vieät, Toaùi: caâm Saùt, Kình, Ñaø, Linh, Hoûa: taät guø löng Cöï, Hoûa hay Linh: mieäng meùo. Kî, Rieâu: söùt moâi Phöôïng, Kieáp, Kình: ñieác Trì, Kình: muõi soáng traâu, muõi leäch. Nhaät, Nguyeät gaëp Rieâu, Ñaø hay Kî: maét coù taät, coù theå laø caän thò, vieãn thò, loaïn thò. Neáu gaëp caû 3 thì taät naëng coù theå loøa, quaùng gaø. Vuõ, Töôùng: coù aùm taät, taät kín. Cö, Nhaät: hình daùng dò kyø. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 289 Toàn, Khoâng, Kieáp: co aùm taät môùi soáng laâu. Thoâng thöôøng, caùc sao Thieân Hình, Kình Döông, Ñaø La, Hoûa Tinh, Linh Tinh, Hoaù Kî, Thieân Rieâu laø nhöõng sao thöôøng gaây taät khi ñi chung vôùi nhöõng sao chæ boä phaän cô theå. Chöông möôøi saùu Caùch hoïa Nhöõng sao gaây hoïa Ñònh nghóa danh töø Hoïa Hoïa caùch qua caùc cung Hoïa caùch qua caùc sao Hoïa cho caùnhaân Hoïa cho ngheà nghieäp Hoïa cho taøi saûn Hoïa cho gia ñaïo Hoïa cho con caùi Hoïa cho cha meï Hoïa cho anh chò em A. - ÑÒNH NGHÓA DANH TÖØ HOÏA Khi ñaët buùt vieát veà caùch hoïa, cuõng nhö ñoäc giaû xem phaàn hoïa caùch, chuùng ta khoâng khoûi söûng soát tröôùc soá löôïng, hình thaùi vaø phaïm vi cuûa chuùng. Hoïa caùch keå treân trong chöông naøy quaù nhieàu : ñieàu ñoù khoâng coù nghóa laø taùc giaû bi quan. Taùc giaû chæ muoán khaùch quan vaø thöïc tieãn. Ñoù laøhai tieâu chuaån maø khoa Töû-Vi nhìn hoïa caùch cuûa con ngöôøi. Thaät vaäy, khoa Töû-Vi khoâng quan troïng hoùa nhöõng hoaïn naïn cuûa caù nhaân. Khoa naøy chæ laømoät taám göông phaûn chieáu söï ñôøi. ÔÛ ñôøi, hoïa nhieàu phöôùc ít thì Töû-Vi hoïc phaûi dieãn xuaát söï cheânh leäch ñoù sao cho ñuùng möùc. Coù theå noùi khoa Töû-Vi cuõng chöa noùi heát tai hoïa truøng ñieäp cuûa con ngöôøi, maø chæ lieät keâ moât soá löôïng töông ñoái khieâm nhöôøng, thaáp hôn thöïc teá. Hoïa caùch haõy coøn ôû möùc ñoä toång quaùt, phaûi duøng ñeán caùc sao ña nghóa ñeå dieãn taû. Saùnh vôùi quan nieäm Trung Hoa, hoïa caùch trong Töû-Vi Vieät Nam haõy coøn nheï. Duø vaäy, vôùi caùi kho taøng hoïa hoaïn hieän coù cuûa khoa Töû-Vi thì soá löôïng hoïa khoâng phaûi nhoû. Ñoù laø chuùng ta môùi hieåu danh töø hoïa theo nghóa heïp, bao goàm nhöõng tai aùch, bieán coá xaûy ra cho cô theå, sinh maïng, ngheà nghieäp, taøi saûn, gia ñaïo. Chuùng ta khoâng keå vaø chöa keå tôùi beänh taät cuõng nguy hieåm cho cô theå, tính meänh, leõ ra phaûi coi laø hoïa noát môùi phaûi. Chuùng ta taùch beänh taät ra ñeå TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 290 khaûo cöùu thaønh moät chöông rieâng cho caën keõ vaø chi tieát. Nhôø ñoù, ta môùi coù theå ñi saâu hôn vaøo töøng laõnh vöïc giaûi ñoaùn moät caùch cuï theå, ñaày ñuû vaø chính xaùc hôn. Maët khaùc, chuùng ta khoâng xem ngheøo laø moät moái hoïa. Ngheøo laø ngheøo, hoïa laø hoïa. Ngöôøi ngheøo vaãn coù theå bò hoïa cho cô theå, tính maïng, ngheà nghieäp, gia ñaïo, cuõng coù theå bò hoïa cho taøi saûn (chaùy nhaø). Vaø thieáu phöông tieän, hoï phaûi chòu caû baát traéc cuûa thôøi cuoäc, cuûa kinh teá, cuûa taøi chaùnh môùi vôùi möùc ñoä vaø cöôøng ñoä coøn naëng neà hôn caùc giôùi khaùc. Hung saùt tinh ñoái vôùi hoï mang yù nghóa ñaày ñuû, ña dieän vaø tích cöïc. Trong chöông naøy, chuùng ta cöùu xeùt theo phaïm vi, roài phaân bieät trong moãi phaïm vi nhöõng hình thaùi vaø cöôøng ñoä khaû höõu. Xeùt veà phaïm vi, coù theå phaân bieät 6 ñòa haït : - Hoïa cho cô theå, tính maïng. - Hoïa cho ngheà nghieäp, coâng danh. - Hoïa cho taøi saûn. - Hoïa cho gia ñaïo. - Hoïa cho con caùi. - Hoïa cho cha meï, quyeán thuoäc. Hoïa cuûa moãi ñòa haït seõ di luïy cho laõnh vöïc ñoù cuõng coù theå di luïy ñeán moät hay nhieàu laõnh vöïc khaùc. Söï phaân chia naøy coát cho ngaên naép, chôù kyø thaät coù khi hoïa xaûy ra daây chuyeàn (hoïa ñoâi, hoïa ba, hoïa voâ ñôn chí…) Tröôùc khi ñi vaøo chi tieát cuûa moãi laõnh vöïc, thieát töôûng caàn vò trí hoùa hoïa caùch trong laù soá Töû-Vi, töùc laø xem hoïa theå hieän ôû nhöõng cung naøo, ôû nhöõng sao naøo ? B. – HOÏA CAÙCH QUA CAÙC CUNG Vì hoïa lieân quan ñeán nhieàu laõnh vöïc, cho neân coù nhieàu cung can döï. Sao hoïa ñoùng ôû cung naøo thì laõnh vöïc ñoù bò thieät haïi. Tuy nhieân, trong 12 cung, coù cung maïnh, cung yeáu. Hoïa caùch ñoùng ôû cung cöôøng seõ maïnh meõ vaø ña dieän, töùc laø aûnh höôûng ñeán nhieàu cung khaùc. Coøn neáu ñoùng ôû cung nhöôïc thì chæ thieät haïi cuïc boä maø thoâi. Caàn nhaéc laïi raèng söï phaân bieät cung cöôøng, cung nhöôïc khoâng bao giôø coá ñònh. Söï maïnh, yeáu cuûa caùc cung thay ñoåi tuyø theo ngöôøi, tuyø theo tuoåi. Thaønh thöû, phaûi linh ñoäng ñaùnh giaù hoïa caùch theo boái caûnh caùc cung cöôøng, nhöôïc cuûa moãi ngöôøi, moãi tuoåi. Noùi chung, baát luaän tuoåi naøo, ngöôøi naøo maø gaëp hoïa caùch ôû naêm cung Phuùc, Meänh, Thaân, Taät, Haïn, ñeàu baát lôïi. 1. – Cung Phuùc Khoa Töû-Vi voán xem cung Phuùc coù aûnh höôûng ña dieän, cho neân hoïa caùch ôû Phuùc thì tai naïn lôùn. Ñaëc bieät khi cung naøy coù nhieàu hoïa caùch naëng neà thì taàm aûnh höôûng seõ roäng theâm ra. Neáu gaëp vôùi caùch vöøa phaûi, hoïa seõ ít hôn laø thu heïp hôn. Duø sao, caàn löu yù raèng vì Phuùc lieân quan daây chuyeàn ñeán Taøi, Di vaø Phu Theâ, cho neân hoïa nôi cung Phuùc seõ aûnh höôûng ñeán taøi saûn, thôøi theá TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 291 vaø gia ñaïo. Neáu vôùi caùch vöøa nhieàu, vöøa naëng thì coù theå caû ba ñòa haït ñoù ñeàu lieân luïy heát. Neáu hoïa caùch vöøa phaûi thì chæ di luïy ñeán moät hoaëc hai ñòa haït maøthoâi. Tuyø theo sao hoïa hoäi tuï vaøo cung naøo thì cung ñoù bò thieät haïi nhieàu nhaát. Maët khaùc, vì cung Phuùc aùm chæ doøng hoï cho neân hoïa ñoù coøn xaûy ra cho toâng toäc noùi chung, hoaëc nhieàu ngöôøi trong toâng toäc. Xem theá, cung Phuùc bò hoïa seõ heát söùc baát lôïi, gieo baát haïnh caên baûn cho ñöông soá vaø doøng hoï, treân caû 3 phöông dieän tieàn baïc, thôøi theá vaø gia ñaïo. Thaønh thöû, thuaät Töû-vi ñoøi hoûi phaûi xem thaät kyõ cung Phuùc. 2. – Cung Meänh, cung Thaân Hoïa caùch cuûa Phuùc coù aûnh höôûng lôùn ñeán hieän kieáp con ngöôøi ôû Meänh vaø ôû Thaân. Neáu taïi Meänh, Thaân maø coù theâm moät soá hoïa caùch khaùc thì hai loaïi naøy choàng chaát nhau, boå tuùc nhau phaù hoaïi ñôøi ngöôøi ñeán cuøng cöïc. Ñaëc bieät laø neáu hoïa caùch ôû cung Phuùc, Meänh, Thaân ñaõ vöøa nhieàu laïi vöøa naëng thì soá ngöôøi ñoù khoâng coù caùch gì khaù ñöôïc : ñoù laø soá cuøng ñinh, cô baàn, yeåu töû, heøn maït, taät nguyeàn hay tu haønh. Neáu Meänh, Thaân khaù hôn thì coøn giaûm nheï ít nhieàu. Hoïa caùch taäp trung ôû cung Meänh thì hoïa xaûy ra nhieàu cho tieàn vaän (töø nhoû ñeán khoaûng 30 tuoåi), neáu taäp trung ôû Thaân thì chòu hoïa veà sau. Neáu Thaân, Meänh ñoàng cung maø coù hoïa thì suoát ñôøi cô khoå. Neáu hoïa caùch taäp trung ôû Meänh, Thaân thì nhöõng thieät haïi cuõng saâu roäng khoâng keùm gì ôû Phuùc, bôûi leõ ñaây laø moái hoïa xaûy ra cho con ngöôøi sinh thôøi, lieân quan ñeán caù nhaân mình. Trong thôøi buoåi nhieãu nhöông, hoïa caùch raát deã xaûy ra. Thoâng thöôøng, hoïa laø haäu quaû cuûa aùc tính, saùt nghieäp cuûa ñöông soá. Neáu hoïa caùch ñoùng ôû Meänh, Thaân thì quaû baùo nhaõn tieàn : con ngöôøi phaûi traû aùc nghieäp cuûa mình ngay trong kieáp naøy. Ñoù laø moái nguy lôùn nhaát, vì trong tröôøng hôïp ñoù, con caùi, choàng vôï cuøng chòu aûnh höôûng lieân ñôùi. 3. – Cung Taät Tuy goïi laø Taät song cung naøy haøm chöùa caû beänh laãn hoïa. Vì theá cho neân raát khoù phaân bieät roõ reät caû 3 phöông dieän. Neáu Taät, Phuùc, Meänh, Thaân cuøng xaáu thì coù theå con ngöôøi chòu caû 3 aùch moät luùc. Neáu ñöôïc toát ôû trong 1 trong 3 cung naøy, thì coù theå chæ gaùnh moät hoaëc hai aùch laø cuøng. Tuy nhieân, ñoái vôùi ngöôøi beänh naëng, cung Taät trôû thaønh cung cöôøng : neáu Taät xaáu, duø Meänh, Thaân coù toát cuõng khoù quaân bình baát lôïi. Moät cung Taät xaáu vöøa coøn coù theå ñöôïc Meänh Thaân toát cöùu gôõ ñeán moät möùc naøo ñoù, baøo moät tuoåi naøo ñoù. Quaù möùc ñoù, quaù tuoåi ñoù, cung Taät vaãn taùc hoïa ñöôïc. Cung naøy khoâng bao giôø bò teâ lieät hoaøn toaøn bôûi söï toát ñeïp cuûa nhöõng cung khaùc : ñeán moät luùc naøo ñoù, beänh taät hay tai hoïa vaãn coù theå xaûy ra. Caùi möùc, caùi tuoåi, caùi hoïa luùc naøy laø haøm soá cuûa vieäc giaûi ñoaùn. Neáu hoïa caùch xuaát hieän ôû boán cung Phuùc, Meänh, Thaân, Taät, caù nhaân ñoù nhaát ñònh yeåu sôùm. Trong tröôøng hôïp naøy raát khoù hoïa naøo xaûy ra tröôùc neân baét buoäc phaûi xem cung haïn ñeå ñònh thôøi gian. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 292 4. – Cung Haïn Nhöõng cung haïn cuõng coù nhieàu nghóa, trong ñoù coù nghóa hoïa. Cung naøy duøng ñeå xem nhöõng bieán coá gaàn, trong moät thôøi kyø coá ñònh, hoaëc 10 naêm, hoaëc 1 naêm, 1 thaùng. Nhôø cung haïn, baûn chaát vaøthôøi ñieåm hoïa xuaát hieän seõ roõ raøng hôn, cuï theå hôn. Hoïa caùch cuûa haïn seõ xaùc nhaän hoïa caùch cuûa nhöõng cung keå treân. Tuy nhieân, khoâng baét buoäc caùc moái hoïa cuûa caùc cung treân ñoàng loaït xaûy ra trong haïn kyø naøy. Nhöõng moái hoïa ñoù coù theå raûi raùc daøi theo moãi haïn. Duø sao, gaëp moät haïn xaáu, chæ caàn moät hoïa hung hieåm, cuõng ñuû taùc haïi, hoaëc cho tính meänh, hoaëc cho taøi saûn hoaëc cho gia ñaïo…ñaëc bieät laø khi hai haïn truøng phuøng. 5. – Nhöõng cung khaùc Hoïa caùch cuûa moät cung naøo khaùc chæ xaûy ra cho ñòa haït cuûa cung naøy maø thoâi. Ví duï nhö Taøi chæ di luïy ñeán tieàn baïc, ôû Quan chæ haïi cho söï nghieäp coâng danh, ôû Phu Theâ chæ öùng cho gia ñaïo. Ñaây laønhöõng loaïi hoïa coù tính caùch cuïc boä. Vieäc vò trí hoùa ñòa haït aûnh höôûng cuûa ñöôïc caên cöù vaøo sao toïa thuû, sao xung chieáu hay sao chieáu. Tuy nhieân, laém khi quy luaät naøy khoâng ñuùng : sao tam chieáu nhieàu luùc cuõng gaây hoïa tröïc tieáp vaø tröôùc tieân. C. – CAÙCH HOÏA QUA CAÙC SAO Khoa Töû-Vi coù raát nhieàu sao gaây hoïa, coù theå noùi ñasoá sao ñeàu coù yù nghóa hoïa neáu phamï vaøo moät soá ñieàu kieän, baát luaän ñoù laø caùt tinh hay hung tinh. Khoâng phaûi chæ coù sao xaáu môùi taùc hoïa. Nhöng sao xaáu taùc hoïa maïnh meõ hôn, vì baûn chaát cuûa noù laø moät sao döõ. YÙ nghóa hoïa tieàm taøng cuûa ña soá sao cho thaáy khoa Tö-Vi quan nieäm raát thöïc tieãn cuoäc soáng con ngöôøi. Khi baøy ra nhieàu sao hoïa, khoa Töû-Vi xem cuoäc soáng caù nhaân raát khoù khaên, daãy ñaày baát traéc. Cuoäc soáng voán vui ít buoàn nhieàu, coù raát nhieàu ngöôøi baát haïnh treân theá gian, chæ coù moät thieåu soá coù phöôùc. Coù ngöôøi toát phuùc trong ñòa haït naøy laïi baïc phuùc trong laõnh vöïc khaùc : khoâng ai töï haøo traùnh ñöôïc heát caùc hoïa. Nhöõng ñieàu kieän cuûa sao gaây hoïa töông ñoái khaù nhieàu. Toång quaùt coù theå keå : - Sao haõm ñòa. Neáu sao hung maø haõm ñòa thì söùc phaù caøng döõ doäi. Sao nghòch caùch. Coù moät soá sao caàn ñi chung vôùi nhau môùi töông öùng, ví döï nhö sao vaên hoäi vôùi vaên tinh, sao voõ hoäi vôùi voõ tinh. Neáu hai loaïi naøy traø troän, cuoäc soáng chung bò xaùo troän. Sao cuõng nhö con ngöôøi. Coù caù nhaân thuaän hôïp vôùi keû naøy maø khoâng thuaän hôïp vôùi ngöôøi khaùc. Neáu gaëp nghòch khaéc trong moät cung thì coù xung ñoät, khoâng toát. Sao nghòch haønh vôùi Baûn Meänh. Haønh cuûa sao phaûi phuø sinh cho haønh cuûa Baûn Meänh thì môùi coù lôïi. Neáu khaéc, Baûn Meänh bò thieät, nguï yù coù traéc trôû, nguy haïi. Bò saùt, hung tinh xaâm phaïm. Hung tinh trong khoa Töû-Vi coù theå ví nhö coân ñoà hay ngöôøi baïn xaáu. Chôi chung seõ coù nguy haïi tieàm taøng. - Ñaéc ñòa maø bò hoùa giaûi, cuï theå nhö sao mieáu, vöôïng, ñaéc ñòa maø bò Tuaàn, Trieät ñoàng cung. Nhaân tieän, caàn coù moät söï caûnh giaùc quan troïng ñoái vôùi sao xaáu, goïi chung laø hung tinh. Khoâng phaûi luùc naøo hung tinh cuõng taùc hoïa. Coù tröôøng hôïp hung tinh coù lôïi. Coù tröôøng hôïp noù gaây hoïa. Hung tinh maø thuaän caùch thì coù lôïi. Hung tinh maø ñaéc ñòa thì cuõng coù lôïi. Duy, lôïi cuûa hung tinh thuaän TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 293 hay ñaéc ñòa thöôøng coù tìm caùch nhaát thôøi, khoâng ñöôïc laâu beàn. Khi noùi lôïi nhaát thôøi, ñieàu naøy haún khoâng coù nghóa laø hung tinh khoâng giuùp ñaït ñeán tuyeät ñænh cao sang cuûa haïnh phuùc con ngöôøi. Hung tinh thuaän caùch ñaéc ñòa vaãn chöa ñöôïc con ngöôøi ñeán ñoù, chæ hieàm haïnh phuùc ñoù khoâng ñöôïc laâu beàn, khoâng baûo ñaûm chung cuoäc ñôøi con ngöôøi ñöôïc toaøn veïn. Trong hung tinh, baây giôø cuõng aån chöùa moái nguy tieàm taøng, boäc phaùt baát cöù luùc naøo. Cho neân sao hung tinh khoâng khi naøo ñöôïc xem nhö hoaøn toaøn toát ñöôïc : noù chæ toát coù thôøi maø thoâi. Xeùt veà hoïa caùch cuûa caùc sao, ta khoâng theå tieán haønh baèng caùch ñònh nghóa töøng sao. YÙ nghóa caùc sao ñaõ ñöôïc dieãn taû ñaày ñuû trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá, thieát töôûng khoâng caàn phaûi nhaéc laïi ôû ñaây. Ñoäc giaû caàn tham chieáu quyeån saùch naøy. Ta chæ caàn xeáp loaïi caùc sao xaáu theo yù nghóa troäi yeáu thoâng duïng cuûa noù maø thoâi. Thoâng thöôøng, ngöôøi ta hay caên cöù vaøo hình thaùi taùc hoïa cuûasao ñeå xeáp thaønh 5 loaïi : saùt tinh, hình tinh, hao baïi tinh, aùm tinh vaø sao trôï hoïa. a) Saùt tinh Saùt tinh gaây hoïa naëng nhaát. Tai hoïa maø ngöôøi ñôøi sôï nhaát laø caùi cheát. Saùt tinh laøm cho maát maïng, chaám döùt luoân söï nghieäp, taøi saûn, gia ñaïo, aûnh höôûng saâu roäng ñeán raát nhieàu laõnh vöïc. Aùp duïng cho coâng danh, saùt tinh tieâu dieät quyù caùch, chaám döùt cô nghieäp. Gaëp saùt tinh, quan chöùc bò baõi mieãn, bò haï beä, hoaëc bò tai naïn quan troïng khoâng theå tieáp tuïc coâng vuï ñöôïc nöõa. Gaëp saùt tinh, thöông gia bò baïi saûn, bò ñoaït ngheà, bò caïnh tranh ñaøo thaûi, hoaëc bò tai naïn maát caû söï nghieäp, gaëp saùt tinh hoïc troø thi rôùt hoaëc bò ñuoåi, hoaëc bò tai naïn giao thoâng khoâng thi cöû ñöôïc. ÖÙng vaøo taøi saûn, saùt tinh tieâu dieät phuù caùch. Nhöõng nhaø tö baûn gaëp saùt tinh seõ tieâu taùn söï nghieäp, taøi saûn bò truaát höõu, hoaëc bò tai naïn chieán tranh hoaëc bò cöôùp ñoaït, löôøng gaït, quòt nôï hoaëc bò tai naïn hay ñau oám maø baùn heát cuûa caûi, hoaëc bò con caùi phaù taøn taøi saûn, hoaëc bò chuû nôï sieát heát ruoäng vöôøn, xí nghieäp. Ñoù laø noùi veà nhöõng tröôøng hôïp phuù, quí. Moät khía caïnh khaùc cuûa yù nghóa saùt tinh laøkhoâng phuù, khoâng quí. Söï hieän dieän cuûa saùt tinh ôû nhöõng cung chæ phuù quí coù nghóa laø ñöông soá vöøa ngheøo, vöøa heøn töùc laø khoâng coù taøi saûn, khoâng coù chöùc phaän : saùt tinh baáy giôø töôïng tröng cho giai caáp haï löu trong xaõ hoäi. ÖÙng vaøo gia ñaïo, söï hieän dieän cuûa saùt tinh ôû Phu Theâ baùo hieäu cho söï saùt phu, saùt theâ, söï giaùn ñoaïn vôï choàng döôùi hình thöùc ly hoân, ly thaân hoaëc vôï choàng phaûi soáng xa caùch nhau laâu naêm, chöa keå caùc tröôøng hôïp bò ruoàng boû vì ngoaïi tình hoaëc ñaâm cheùm nhau vì xung ñoät hay khaûo cuûa. ÖÙng vaøo con caùi, saùt tinh laø daáu hieäu söï saùt con, con caùi khoâng veïn toaøn, sinh thieåu, nuoâi ít, hoaëc bò taøn taät hoaëc thuoäc thaønh phaàn coân ñoà, du ñaõng, ñó ñieám, gaây phieàn nhieãu cho cha meï, phaù taùn taøi saûn, aên heát di saûn laïi coøn maéc nôï, taïo nôï cho cha meï. Ñöôïc xem laø saùt tinh coù taùm sao : Ñòa Kieáp, Ñòa Khoâng, Kình Döông, Ñaø La, Hoûa Tinh, Linh Tinh, Thieân Khoâng, Kieáp Saùt. Caøng hoäi tuï nhieàu, caøng bò haõm ñòa nhieàu, nhöõng tai bieán vaø thieät haïi keå treân caøng deã xaûy rasôùm, mau, naëng neà. Saùt tinh hoäi tuï ôû cung naøo thì cung ñoù bò aûnh höôûng nhieàu nhaát. Ngoaøi ra, coøn phaûi keå theâm nhöõng yeáu toá ngoaïi thuoäc nöõa nhö chính tinh haõm ñòa, khaéc haønh TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 294 Baûn Meänh phoái trí nghòch caùch vôùi phuï tinh, thieáu sao giaûi maïnh… Caøng theâm nhieàu yeáu toá baát lôïi, tai bieán caøng deã xaùc nhaän. Baèng khoâng, chæ coù theå keát luaän treân moät phaàn tai bieán maø thoâi. b) Hình tinh Hình tinh taïo ra hình nguïc, aâm döông ñeán töï do caù nhaân, kieän caùo di luïy ñeán uy tín caù nhaân. Gaëp hình tinh, trong tröôøng hôïp laø naïn nhaân, ñöông soá seõ bò giam caàm, tra taán, ñoùi khaùt, haønh haï theå xaùc vaø tinh thaàn, coù theå bò ñau oám hay taät nguyeàn trong thôøi gian bò baét giöõ, coù theå bò ñaøy aûi ôû choã röøng thieân nöôùc ñoäc, hoaëc bò caàm coá ôû xaø lim chaät heïp, dô daùy. ÔÛ möùc ñoä nheï hôn, hình tinh laø daáu hieäu cuûa söï kieän tuïng, söï ñieàu tra bôûi toøa aùn, caûnh saùt hay giaùm saùt vieän. Trong tröôøng hôïp naøy, uy tín, taøi saûn coù theå bò hao huït, chöa keå nhöõng laàn lo laéng caïnh tranh thuø haèn phaûi gaùnh chòu. Ñöôïc xem nhö hình tinh caùc sao Thieân Hình, Quan Phuø, Thieân La, Ñòa Voõng, Thaùi Tueá, Quan Phuø, Lieâm Trinh chæ hình nguïc, quan tuïng moät caùch tröïc tieáp. Ngoaøi ra, saùt tinh cuõng coù nghóa hình tuïng, neáu ñi keøm vôùi moät trong nhöõng hình tinh keå treân. Maët khaùc, hao tinh, baïi tinh, kî tinh, aùm tinh cuõng goùp phaàn xaùc ñònh roõ reät hôn ñaëc thaùi cuûa sao hình. c) Baïi tinh, hao tinh Sao baïi hay sao hao laøm cho luïn baïi, hao taùn. Coù theå söï hao naøy lieân quan ñeán cô theå, chaúng haïn nhö beänh nan y, suy nhöôïc toaøn boä thaân theå hay laøm teâ lieät baùn thaân hoaëc töù chi. Coù theå söï hao baïi lieân quan ñeán quan tröôøng söï nghieäp, chaúng haïn nhö bò giaùng chöùc, suït lon, khoâng ñöôïc giöõ chöùc vuï chæ huy hoaëc bò maát uy tín, giaûm haäu thuaãn keùm theá löïc, thaát suûng, keùm ñieåm. Coù theå söï hao baïi lieân quan ñeán taøi saûn, ví duï nhö maát cuûa, hao taøi, bò aên chaän, giöït nôï, baét ñòa, toáng tieàn, sang ñoaït. Coù theå söï hao baïi lieân quan ñeán gia ñình nhö tang khoù, thaân nhaân ñau oám, tai naïn, gia ñaïo xaøo xaùo, vôï choàng nghi kî, anh em baát hoøa, nhaân tình ruoàng boû. d) AÙm tinh Laø nhöõng sao gaây trôû ngaïi, truïc traëc. ÖÙng duïng cho caù nhaân, aùm tinh coù theå laøvaøi tính neát ñaëc bieät kìm haõm söï tieán thuû cuûa con ngöôøi veà maët coâng danh taøi loäc. Trong tröôøng hôïp ñöông soá laø naïn nhaân, aùm tinh töôïng tröng cho tieåu nhaân, ñoá kî, phaùhoaïi, ganh gheùt laøm caûn trôû böôùc tieán cuûa mình. ÖÙng duïng cho coâng danh, aùm tinh chæ söï caïnh tranh trong quan tröôøng, söï truïc traëc veà thuû tuïc, söï goø boù khaét khe cuûa ñieàu kieän hoaëc nhöõng cô hoäi, hoaøn caûnh baát lôïi cho söï thaêng tieán. Caùc hình thaùi naøy cuõng öùng duïng cho taøi loäc. ÖÙng duïng cho gia ñaïo, aùm tinh laø söï caûn trôû hoân nhaân, söï phaù hoaïi hoân nhaân, söï caïnh tranh giöõa hai gia ñình toån haïi ñeán hoân nhaân, hoaëc laø söï xaâm nhaäp cuûa moät ngöôøi thöù ba vaøo ñôøi soáng vôï choàng, söï baét ghen, söï gieøm pha, noùi xaáu, chim vôï, chim chaäu cuûa ngöôøi khaùc… Ñöôïc xem nhö aùm tinh caùc sao Hoùa Kî, Cöï Moân, Phuïc Binh, Thieân Rieâu, Thieân Khoâng, Phaù Quaân, Thaùi Tueá, Töû Phuø, Suy, Töû, Tröïc Phuø, Tuaàn, Trieät, Coâ Thaàn, Quaû Tuù, Tueá Phaù, Thieân Thöông, Thieân Söù, Saùt tinh, hình tinh, hao baïi tinh ñeàu ñoùng goùp vaøo yù nghóa cuûa aùm tinh. e) Sao trôï hoïa Haàu heát saùt tinh, hình tinh, hao baïi tinh, aùm tinh ñeàu hoã trôï cho nhau ñeå gaây taùc haïi daây chuyeàn. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 295 Chính naøo haõm ñòa cuõng ñeàu trôï hoïa nhö theá. Ngoaøi ra, coù nhöõng sao tröïc tieáp trôï hoïa bao goàm : Taû Phuø, Höõu Baät, Hoùa Quyeàn, Quan Ñôùi, ñi chung vôùi sao xaáu, sao trôï hoïa laøm xaáu theâm, naëng hôn. Rieâng sao Thieân Taøi thì laøm xaáu ñi aûnh höôûng cuûa Thaùi Döông vaø Thaùi Aâm mieáu, vöôïng ñòa. Nguõ haønh cuûa sao cuõng goùp phaàn trôï hoïa. Thoâng thöôøng sao hoûa ñi chung vôùi nhau taùc hoïa leï hôn heát, baùo hieäu söï baïo phaùt cuûa bieán coá, laøm cho tai hoïa naëng hôn, nhanh hôn, khoù traùnh hôn : ñaây coù theå laø nhöõng tröôøng hôïp baát khaû khaùng, trong ñoù con ngöôøi haàu nhö baát löïc. Ñeå khaûo saùt hoïa caùch cho phong phuù vaø cuï theå, coù theå taïm chia hoïa cuûa con ngöôøi thaønh baûy loaïi : - Hoïa cho caù nhaân. - Hoïa cho ngheà nghieäp - Hoïa cho taøi saûn. - Hoïa cho gia ñaïo. - Hoïa cho con caùi. - Hoïa cho cha meï. - Hoïa cho anh em. D. – HOÏA CHO CAÙ NHAÂN Trong muïc naøy, ta chæ noùi ñeán hoïa aûnh höôûng ñeán tính maïng, cô theå, ñeán töï do, ñeán ñôøi soáng taâm lyù tình caûm, ñeán neáp soáng ñaïo ñöùc con ngöôøi, nam cuõng nhö nöõ. Nhö ñaõ trình baøy, muïc naøyseõ khoâng ñeà caäp ñeán beänh taät. 1. – Hoïa cuûa phaùi nam Coù ba loaïi hoïa ñaùng keå cho nam meänh laø hoïa ñeán tính maïng hay cô theå, hoïa nguïc hình, hoïc saéc duïc. a) Hoïa ñeán tính maïng, hoaëc cô theå Hoïa naøy coù theå xaûy ra baát cöù ai chôù khoâng rieâng gì cho quaân nhaân. Nhöng, neáu laø quaân nhaân, hoïa deã xaûy ra hôn. Coù nhieàu hình thaùi phöùc taïp vôùi hoïa naøy, cuï theå nhö bò töû traän, bò aùm saùt, bò thanh toaùn, bò chieán naïn. Tai hoïa caøng chaéc chaén neáu sao haõm ñòa. - Khoâng, Kieáp, Binh, Hoûa, Linh Ñaây laø naêm sao ñieån hình cuûa tai naïn binh löûa. Coù khi khoâng caàn phaûi hoäi ñuû caû naêm, chæ caàn ba cuõng ñuû. Trong soá ba sao, toái thieåu phaûi coù Ñòa Khoâng, (hoaëc Ñòa Kieáp) vaø Hoûa Tinh (hoaëc Linh Tinh). Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp chæ caùc tai naïn baát khaû khaùng, döõ daèn, naëng neà, thuû phaïm raát lôïi haïi vaø hung baïo, haønh ñoäng baát ngôø vaø nhanh choùng. Phuïc Binh chæ söï aùm haïi, söï phuïc kích, thöôøng coù toøng phaïm giuùp ñôõ. Hoûa hay Linh chæ hoïa löûa nhö phoûng löûa, cheát chaùy, bò bom, bò ñaïn, bò chaát noå… TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 296 Neáu coù theâm saùt tinh khaùc, hình tinh, hao baïi tinh thì caøng deã cheát. Neáu gaëp sao trôï hoïa nhö Taû Phuø, Höõu Baät, Hoaù Quyeàn thì hoïa caøng khoù traùnh. May ra gaëp ñöôïc nhieàu sao giaûi maïnh meõ hoäi tuï trong boái caûnh Phuùc, Meänh, Thaân toát môùi khoûi. Trong tröôøng hôïp naøy, coù theå bò thöông. Vò trí thöông tích tuyø thuoäc vaøo nhöõng sao chæ cô theå ñi keøm. Neáu coù nhieàu sao chæ coù theå ñi cuøng thì coù theå nhieàu boä phaän bò thöông pheá cuøng moät luùc. Ñoái vôùi quaân nhaân naêmsao ñoù thöôøng öùng duïng cho boä binh, maëc duø khoâng phaûi luùc naøo cuõng nhaáât thieát nhö vaäy. - Phi, Vieät Hoäi vôùi saùt tinh, ñaëc bieät laø Khoâng, Kieáp, Hoûa, hai sao naøy chæ laøn teân muõi ñaïn, ñaëc bieät laø sao Phi Lieâm. Boä sao naøy thöôøng öùng cho caùc tai naïn treân phi cô (maùy bay bò baén, phi coâng bò ñaïn…), cho giôùi khoâng quaân. Moät hình thaùi khaùc vaø hoïa veà ñieän, cuï theå nhö bò ñieän giöït cheát hoaëc bò thöông hay bò seùt ñaùnh. - Löu haø, hoaëc Cöï, Kî Ñi vôùi saùt tinh, ñaëc bieät laø Khoâng Kieáp, Löu Haø chæ tai hoïa ôû döôùi nöôùc, thöôøng öùng duïng cho haûi quan. Ngöôøi thöôøng coù theå cheát ñuoái vì tai naïn hoaëc bò dìm döôùi nöôùc, hoaëc töï traàm. ÖÙng veà taøi saûn thì coù theå thuyeàn, beø bò chìm, taøu bò ñaém. - Kình, Ñaø Hai sao naøy nheï hoïa hôn Khoâng, Kieáp, thöôøng aùm chæ thöông pheá nhieàu hôn laøcheát. Nhöng ñi ñoâi vôùi Khoâng, Kieáp vaãn coù theå cheát. Thöông pheá thöôøng xaûy ra cho tay chaân (gaõy tay, gaõy chaân, traëc chaân, loïi tay…), ñi vôùi Hoûa, Linh thì bò phoûng ôû tay chaân. - Hình, Kieáp Saùt Veà maët tai naïn, Thieân Hình vaø Kieáp Saùt chæ tai naïn noùi chung, cuï theå laø thöông tích coù theå ñi ñeán choã moå, cöa. Boä phaän cô theå naøo bò Hình hay Kieáp Saùt thì bò moå hay bò cöa. Ví duï nhö Thieân Maõ, Thieân Hình thì bò cöa chaân, cöa tay hoaëc beå xöông chaân tay, Thieân Ñoàng, Thieân Hình thì ñoå ruoät, beå ganm luûng bao töû… Ñi vôùi saùt tinh ñaëc bieät laø Kieáp Khoâng thì coù theå cheát vì binh ñao hay vì bò moå xeû. - Quan ñôùi Ñi vôùi saùt tinh, sao naøy chæ caùi cheát baát ñaéc dó, töùc laø khoâng beänh maø cheát, cheát nhanh choùng (xem caùch beänh). - Töû, Tuyeät Hai sao naøy cuõng chæ böôùc ñöôøng cuøng töùc laø caùi cheát, neáu ñi chung vôùisaùt tinh. - La, Voõng TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 297 Coù taùc giaû cho raèng 2 sao naøy maø gaëp sao toát thì thaønh hung, töø ñoù goùp phaàn gaây hoïa vaøo caùc haïn xaáu. - Thöông, Söù Hai sao naøy chæ duøng ñeå xem haïn. Ñi vôùi saùt tinh, Thöông Söù taùc hoïa. Coù khi hoïa naøy khoâng haún laø hoïa binh ñao. Nhöõng phuï tinh keå treân caøng hoäi tuï nhieàu caøng laøm cho hoïa naëng theâm, khoù traùnh, deã cheát. Ñaëc bieät laø khi ñaïi, tieåu haïn truøng phuøng maø gaëp thì raát nguy kòch. Ñoái vôùi hai sao Kình, Ñaø neáu gaëp Löu Kình, Löu Ñaø ñoàng cung thì hieåm hoïa caøng taêng. Ngoaøi nhöõng sao ñôn gaây hoïa binh ñao, coøn coù nhöõng boä sao keùp ñaùng löu yù döôùi ñaây cuõng taùc hoïa y heät. - Töôùng, Hình - Töôùng, Tuaàn hay Trieät Töôùng ôû ñaây chæ hoaëc laø Thieân töôùng hoaëc laø Töôùng Quaân. Gaëp Thieân Hình hay Tuaàn, Trieät ñoàng cung, Thieân töôùng hay Töôùng Quaân, duø ñaéc ñòa, mieáu ñòa, vöôïng ñòa, hay haõm ñòa ñeàu taùc hoïa raát thaûm khoác, cuï theå nhö cheát traän, rôùt maùy bay, bò phaùo kích, bò phuïc kích, thoâng thöôøng cheát naùt thaây, coù khi cheát khoâng tìm ra xaùc. Boä sao naøy ñoùng ôû Phuùc, Meänh, Thaân hoaëc Haïn ñeàu nguy haïi nhö nhau caû. Noù khoâng keùm gì caùc sao Kieáp Khoâng, Binh, Hoûa, Linh keå ôû treân. - Maõ, Hình Thieân Maõ ñi vôùi Thieân Hình laø ngöïa mang xaùc cheát, baùo hieäu ñieàm baát töôøng, tai hoïa thaûm thöông. - Töôùng, Binh, Töû, Tuyeät Boán sao naøy hoäi laïi cuõng chæ tai hoïa binh ñao hay hoïa chieán tranh. - Maõ Tuaàn hay Tuaàn hay Kình, Ñaø Boä sao naøy chæ thöông tích tay chaân, thöôøng laø gaõy tay, gaõy chaân, cuït tay chaân, do binh ñao hay tai naïn. - Kình, Ñaø, Tuaàn hay Trieät hoaëc Kieáp Khoâng YÙ nghóa töông töï nhö treân. - Kieáp, Hình, Quan ñôùi Ñaây cuõng laø boä sao cheát baát ñaéc, hoaëc do moå xeû hoaëc do binh ñao. - Saùt, Hình hay Saùt tinh Boä sao naøy aùm chæ söï aùm saùt, söï haõm haïi, söï töû traän. - Hoûa hay Linh, Kieáp, Khoâng Tai hoïa raát deã xaûy ra, nhaát laø khi nhaäp haïn gaëp phaûi. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc - Saùt. Lieâm ôû Söûu, Muøi - Saùt, Hoûa, Hao - Phaù, Hoûa, Hao - Saùt hay Phaù, Vieät, Hình 298 Nhöõng boä sao treân ñeàu baùo hieäu tai naïn binh ñao. Ngoaøi ra, coøn raát nhieàu keát hôïp khaùc chæ tai hoïa binh ñao, khoâng theå lieät keâ heát ôû ñaây. Thöôøng thöôøng, söï keát hôïp ñoù ñeàu ñi lieàn vôùi caùc phaûn öùng. Kieáp Khoâng, Kình, Ñaø, Linh, Hoûa, Hình,Vieät, Ñôùi hoïp vôùi Thaát Saùt, Phaù Quaân hoaëc vôùi hai baïo tinh, aùm tinh khaùc. b) Hoïa nguïc hình, quan tuïng haïi ñeán töï do vaø uy tín caù nhaân Nguïc hình laø tai hoïa naëng thöù nhì cuûa nam soá. Thoâng thöôøng hình tinh, tuø tinh can döï tröïc tieáp trong nhöõng boä sao. Tuy nhieân, saùt tinh, aùm tinh, hao baïi tinh cuõng coù döï phaàn khoâng nhoû. Tröôùc heát, nhöõng sao tröïc tieáp chæ hình, tuø goàm coù : - Thieân hình Tröø phi ñaéc ñòa tröø phi ñöông soá haønh ngheà caûnh saùt, thaåm phaùn, tình baùo, traïng sö, Thieân hình bao giôø cuõng coù nghóa hình tuø. Soá toát laém thì Hình öùng veà söï ñieàu tra cuûa caûnh saùt, cuûa toøa aùn, cuûa giaùm saùt vieän, hay cuûa cô quan an ninh tình baùo maø khoâng ñeán noãi bò aùn hay ôû tuø. Trong tröôøng hôïp naøy, ñöông söï coù theå chæ bò dính líu ñeán quan tuïng, ñeán kieän thöa, hoaëc neáu coù thì cuõng döôùi hình thöùc nheï nhaøng nhö laøm chöùng tröôùc toøa, tröôùc quaän, tröôùc ñieàu tra vieân, hoaëc coù toäi maø taïi ngoaïi hoaëc phaït vaï, hoaëc tuø treo v.v… Trong tröôøng hôïp haønh ngheà thaåm phaùn, luaät sö, caûnh saùt, tình baùo, toá tuïng, toùm laïi nhöõng ngheà coù lieân quan ñeán kieän tuïng, baét bôù Hình baáy giôø chæ ngheà nghieäp, chöùc vuï, quyeàn haønh baét giam hay xeùt xöû ngöôøi khaùc, hoaëc kieän thöa keû khaùc. Cuõng coù khi Hình lieân quan ñeán nhöõng ngheà baùn vaên baùn voõ, hay voõ nghieäp thuaàn tuyù, nhöng vôùi ñieàu kieän laø phaûi ôû vaøo theá coù theå gaây hoïa kieän tuïng cho ngöôøi khaùc. Duy yù nghóa naøy chæ coù trong boái caûnh cuûa moät laù soá toát maø thoâi. Kyø dö Thieân Hình chæ kieän tuø. Ñi vôùi caùt tinh, hao baïi tinh, aùm tinh, hình tinh khaùc, Hình caøng coù nghóa kieän vaø tuø, vaø bao giôø ñöông soá cuõng laø naïn nhaân, ít khi laø chuû nhaân hay nguyeân caùo. Trong tröôøng hôïp naøy, thoâng thöôøng ñöông soá laø ngöôøi coù toäi, bò keát toäi, bò aùn, bò tuø. Coù theâm saùt tin, tuø toäi naëng theâm, hình nguïc khoù thoaùt, laøm cho taùn maïng hay taùn taøi vì hình nguïc. Ñi vôùi hao baïi tinh ñöông soá khoán quaãn veà tinh thaàn laãn vaät chaát, nhö lo sôï hoang mang, chaùn naûn, tuyeät voïng, troán traùnh, mai danh aån tích, maø luùc naøo cuõng sôï bò baét, hoaëc phaûi nuoâi chí traû thuø maø khoå sôû. Cuõng coù theå hao baïi tinh coù nghóa laø trong thôøi gian thoï hình, hay bò baét, ñöông soá phaûi chòu nhieàu cöïc hình nhö tra taán, boû ñoùi, haønh haï, ñaày aûi, maéc beänh nan y. - Lieâm Trinh haõm ñòa Chæ khi naøo haõm ñòa, Lieâm Trinh môùi laø tuø tinh, chæ söï baét bôù, giam caàm, ôû tuø. Sao naøy khoâng höôûng ñöôïc nhöõng ngoaïi leä cuûa Thieân Hình ñaéc ñòa duø cho ñöông soá coù haønh ngheà thaåm phaùn, luaät TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 299 sö, caûnh saùt, tình baùo, noùi nhö theá coù nghóa laø duø haønh ngheà gì maø Meänh, Thaân, coù Lieâm haõm ñòa thì vaãn coù theå bò hình tuø nhö thöôøng. Cuõng khoâng coù tröôøng hôïp nguyeân caùo : chæ coù bò caùo maø thoâi. Do ñoù, Lieâm Trinh haõm ñòa aùc hieåm hôn Thieân Hình. Chính vì vaäy, Lieâm Trinh ñi vôùi saùt tinh raát deã bò tuø, bò kieän. Nhöõng boä sao cuûa Lieâm haõm coù nghóa tuø, kieän goàm coù : - Lieâm, Kình, Ñaø, Linh, Hoûa. - Lieâm, Hoå. - Lieâm, Kieáp, Kình ôû Maõo, Daäu. - Lieâm, Tham ôû Tî vaø ôû Hôïi - Lieâm, Cöï, Kî Tuy nhieân, saùch vôû coù ghi nhaän moät bieät leä quan troïng ñoái vôùi Lieâm, Tham ôû Tî, Hôïi. Ñoù laø khi coù Hoùa Kî hay Tuaàn, Trieät ñaïi ca. Tuaàn hay Trieät seõ hoùa giaûi hình tuø cuûa Lieâm ôû Tî, Hôïi. Coøn Hoùa Kî laø sao Thuûy neân khaéc haønh Hoûa cuûa Lieâm Trinh. Nhôø ñoù, vieäc kieän tuïng, tuø toäi bò tieâu taùn, bò giaûm nheï ñi nhieàu, cuï theå nhö bò baét roài ñöôïc thaû, bò baét maø khoâng bò aùn, bò baét nhöng nhôø ngöôøi cöùu gôõ ñöôïc, bò baét maø vöôït nguïc v.v… - Quan Phuø, Thaùi tueá, Quan Phuû Ba sao naøy coù nghóa nheï hôn Thieân Hình, Lieâm Trinh haõm ñòa, chæ bò kieän, bò ñieàu tra, bò chæ trích, bò coâng kích, bò vu caùo, bò noùi xaáu. Coù theà laø nguyeân caùo chôù khoâng baét buoäc phaûi laø naïn nhaân. Ñi vôùi saùt tinh, khoù traùnh tyø hay thanh toaùn vì tö thuø, thöa kieän raát loâi thoâi. Vôùi saùt tinh, 3 sao naøy coù theå trôû thaønh hình söï vaøñöông soá coù theå laø naïn nhaân, bò caùo. Quan tuïng lieân heä ñeán 3 sao thöôøng laø toäi löôøng gaït, boäi tín, quît nôï, sang ñoaït. Quan Phuø, Quan Phuû chæ söï phaûn boäi, söï lôïi duïng loøng tin, söï xeù leû, raõ ñaùm. Coøn Thaùi Tueá chæ khaåu hieäu, caõi vaõ, chöûi bôùi, chæ trích, buùt chieán, coâng kích. Do ñoù, toäi phaïm cuûa Thaùi Tueá thöôøng lieân quan ñeán lôøi aên tieáng noùi, hoaëc lôøi vaên, quan ñieåm tö töôûng va chaïm ñeán ngöôøi khaùc, coù lieân luïy ñeán mình. Thöôøng nhöõng chính trò gia hay bò sao Thaùi Tueá. - Thieân la, Ñòa voõng Chæ söï baét bôù, giam caàm hoaëc toái thieåu cuõng gaây trôû ngaïi cho coâng vieäc, kìm haõm söï thaêng tieán. YÙ nghóa hình nguïc, kieän tuïng xem ra chæ coù khi naøo La Voõng ñi keøm vôùi saùt tinh hay hình tinh, trong cuïc dieän Meänh, Thaân xaáu. Maët khaùc, hai sao naøy chæ duøng ñeå xem haïn, öùng vaøo haïn nhieàu hôn laø coù yù nghóa, cho toaøn cuoäc. - Hoùa Kî Tuy laøaâm tinh nhöng coù nghóa kieän tuïng, khoâng ñeán noãi hình nguïc. Chaát cuûa Hoùa Kî laø ganh gheùt, ích kyû, ñoá kî, noùi xaáu, vu khoáng, ñeå aùm haïi ngöôøi leân moät caùch tieåu nhaân, nhoû moïn. Theå cuûaHoaù Kî laø caùi löôõi, nghóa boùng laø lôøi noùi, thöôøng laø lôøi noùi xaáu, ham noùi, noùi nhieàu, noùi chuyeän ñoâi khi khoâng coù, khoâng ñuùng. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 300 Vì vaäy, quan tuïng cuûa Hoùa Kî töông töï nhö Thaùi Tueá, thöôøng thò phi, mieäng tieáng, bò vaï vì caùi mieäng, vì lôøi noùi baát caån, hay vì vu oan, maéc oaùn, bò tình nghi, bò doø xeùt, bò ñieàu tra, bò chaát vaán, bò thaåm vaán. Ñi vôùi Thaùi Tueá, Hoùa Loäc luoân luoân noùi xaáu thieân haï, ngoài leâ ñoâi maùch, ñöa ñeán ñoâi co, ñoái chaát, kieän thöa vì ngoân ngöõ baát caån. Trong yù nghóa tieâu cöïc, Hoùa Kî, Thaùi Tueá laø naïn nhaân cuûa vieäc toá caùo, caùo giaùc, thô naëc danh, ñôn khieáu naïi. Thoâng thöôøng coù söï kieän tuïng qua laïi, toá vaø phaûn toá, ngöôøi ta thöa mình veà toäi naøy, mình kieän laïi veà toäi khaùc. - Ñaø La Chæ söï ngoan coá, ngoã ngöôïc, böôùng bænh, heïp hoøi, caâu chaáp vaø coù yù nghóa kieän tuïng. Ñaëc bieät ñi vôùi Kî, Tueá thì quan tuïng raát roõ. Coù Ñaø La, thua kieän cuõng khoâng ñaàu haøng, coøn tìm caùch choáng aùn, chaïy choït, vaän ñoäng cho ñöôïc phaàn hôn. Baèng khoâng cuõng ñi phaân bua vôùi haøng xoùm ñeå vaän ñoäng dö luaän. - Cöï Moân haõm ñòa ÔÛ Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi, Tî, Cöï Moân coù yù nghóa kieän caùo, nhaát laø ñi chung vôùi Hoùa Kî, Thieân Hình hoaëc saùt tinh. YÙ nghóa gioáng nhö Hoùa Kî vì Cöï Moân laø caùi mieäng, Hoùa Kî laø löôõi, caû hai bieåu hieän cho lôøi aên tieáng noùi. Haõm ñòa, Cöï Moân hay gaây söï nghi nan, vaïch laù tìm saâu, chæ trích, soi moùi, hieàm khích, caïnh tranh, kieän caùo. Ñoù laø nhöõng ngöôøi hay bò vaï mieäng. Nhöõng sao noùi treân coù theå keát hôïp nhau, laøm taêng theâm yù nghóa kieän caùo hay hình nguïc, laøm naëng theâm toäi phaïm, keùo daøi theâm thôøi gian tranh chaáp hay thuï hình, gaây theâm lao taâm khoå töù, hoaëc laøm taêng theâm soá löôïng caùc vuï aùn phaûi gaëp. Ñi vôùi saùt tinh, coù theå xaûy ra aùn maïng hoaëc toái thieåu laø coù xoâ xaùt, haønh hung, xöû duïng vuõ khí luùc tranh chaáp vaø ñi ñeán kieän tuïng hay tuø nguïc. Ngoaøi ra, caùch kieän tuïng vaø nguïc hình coøn do moät soá boä sao döôùi ñaây quaûng dieãn. - Xöông, Khuùc ôû Tî, Hôïi. - Xöông, Khuùc Phaù ôû Daàn - Nhaät, Nguyeät, Rieâu, Ñaø, Kî - Bình, Kî, Hình - Bình, Phuø, Hình Sau cuøng, ñeå coù theâm yeáu toá quyeát ñoaùn caàn löu yù veà yù nghóa tính tình cuûa caùc sao noùi chung. Lyù do laø vì kieän tuïng, hình nguïc thöôøng laø haäu quaû cuûa moät loaïi tính neát ñaëc bieät cuûa con ngöôøi, chaúng haïn nhö noùng naûy, baát nhaãn, thoâ baïo, hung haõn, gaây söï, cöïc ñoan, quaù khích, gian traù, hieåm ñoäc, thuø dai, coá chaáp, ñaâm thoït, ích kyû haïi nhaân… Coøn nhöõng quan tuïng naøo xuaát phaùt töø beân ngoaøi xaûy tôùi khoâng do caù tính, thì do hình tinh phoâ dieãn. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 301 c) Hoïa saéc duïc Hoïa saéc duïc thì aûnh höôûng maïnh hoäi phaùi nam khi naøo ñöông soá coù xu höôùng quaù ñaø trong tình duïc. Quaù ñaøñaây nghóa laø quaù söùc chòu ñöïng cuûa söùc khoûe, tuoåi taùc, khoâng coù nhöõng töï cheá vaø chöøng möïc ñoái vôùi söùc khoûe, ñoái vôùi tuoåi taùc, ñoái vôùi uy tín. Tình duïc ñöôïc thaû noåi theo tham voïng, theo cô hoäi, bò laïm duïng böøa baõ, theo tuïc ngöõ “giaø khoâng boû, nhoû cuõng khoâng tha”, töø ñoù, haïi cho tình caûm, ñaïo ñöùc, uy tín caù nhaân, coù khi toån thoï, thieät maïng, phieàn luî ñeán gia ñình, con caùi. Traùi laïi neáu tình duïc ñöôïc töï cheá, choïn loïc vöøa phaûi thì khoâng haún laø moái hoïa : ñaây laø tính daâm ñaõng thoâng thöôøng cuûa ña soá nhaân loaïi trong xaõ hoäi vaät chaát ngaøy nay. Nhöõng hình thaùi ñaùng cöùu xeùt cuûa hoïa saéc duïc goàm coù : cheát vì giao hôïp, luïy khoå vì beänh saéc duïc. Rieâng nhöõng beänh veà saéc duïc ñaõ ñöôïc khaûo saùt trong chöông noùi veà caùch beänh. ÔÛ ñaây chæ löu yù ñeán 2 hai hình thaùi hoïa saéc duïc laø cheát luùc giao hoan vaø nhöõng khoå luïy vì tình duïc. • Vaán ñeà cheát luùc giao hoan thöøông chæ xaûy ra cho phaùi nam döôùi caùi teân thoâng duïng laø T.M.P, moät caùi teân töông ñoái boùng baåy, vaên hoa. Veà ñieåm naøyphaûi coâng nhaän caùc saùch vôû tröôùc nay noùi veà vaán ñeà naøy raát ít. Trong soá caùc saùch ñeà caäp ñeán ñieåm ñoù, chæ coù quyeån Töû-Vi Boå Tuùc coù ghi 2 caâu phuù: Phuùc Thai Tang ngoä Ñaøo Hoàng Toân Thaân coù keû loaïn phong nôï ñôøi. Coù nghóa laøneáu cung Phuùc coù nhöõng sao Tang Moân, Ñaøo Hoa, Hoàng Loan vaø Thai thì trong doøng hoc coù ngöôøi cheát vì thöôïng maõ phong. Ñoù laø noùi veà Phuùc. Nhöng, xeùt roäng ra, neáu 4 sao ñoù ñoùng ôû Meänh, Thaân, hoaëc coù theå ôû cung Taät, thì hoïa ñoù seõ xaûy ra cho mình. Coù quan ñieåm cho raèng 2 caâu phuù ñoù noùi veà söï loaïn luaân chôù khoâng phaûi cheát vì thöôïng maõ phong. Nhöng, xeùt kyõ, vì coù sao Tang Moân coù nghóa cheát, cho neân khoâng theå hieåu khaùc ñöôïc. Duø sao, tröôøng hôïp naøy raát khoù kieåm chöùng vì khoâng ai laïi ñi khai baùo nguyeân nhaân caùi cheát kieåu ñoù. Vaø cuõng vì thoï baûo maät quaù kyõ cho neân söï hieåu bieát cuûa Töû-Vi veà tai naïn ñoù raát ngheøo naøn. Duy, qua boä sao ñoù, caùc cuï ngaøy xöa ñaõ thaønh coâng trong vieäc truy taàm ñöôïc boä sao cuûa bí maät phoøng the. Nhöõng ai tham khaûo laù soá mình maø phaùt giaùc ñöôïc boä sao ñoù khoâng khoûi hoang mang. Tuy nhieân, caàn deø daët raèng Tang Moân ñi vôùi Thai, Ñaøo, Hoàng coù khi khoâng haún coù nghóa laø bò hoïa ñoù moät caùch baét buoäc. Coù theå Tang Moân trong tröôøng hôïp naøy öùng veà caùch moà coâi maø khoâng öùng veà caùch saéc duïc. Tang Moân öùng veà saéc duïc chæ laø moät vieäc coù theå coù, khoâng nhaát thieát phaûi xaûy ra. Nhöõng ai coù boä sao naøy coøn coù ñoâi chuùt hy voïng. Nhöng, neáu chôø ñôïi hoaøi maø khoâng thaáy moà coâi thì neân ñeà cao caûnh giaùc. Neáu ñoäcgiaû xem caùch tình duïc thì haún thaáy coù nhieàu sao khaùc thay cho nhöõng sao Ñaøo, Thai, Hoøng, cuõng ñeå noùi leân yù nghóa giao hôïp nam nöõ. Vaäy ba sao ñoù khaû hoaùn vôùi nhöõng sao tinh ñoàng nghóa, chaúng haïn nhö Thieân Rieâu, Tham Lang. Ai thoaùt sao Thai maø gaëp sao Rieâu hay Tham Lang thì cuõng chöa heát lo. • Ngoaøi ra coù theå keå hoïa bò ñaùnh ñaäp vì ñam meâ töûu saéc. Coù ba boä sao ñöôïc ghi nhaän: - Tham, ñaø ôû Tyù TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc - Tham, Ñaø ôû Daàn - Tham, Ñaø ñoàng cung gaëp Phaù 302 Sao Tham Lang chæ saéc duïc böøa baõi, khoâng kìm cheá, khoâng löïa choïn ñoái töôïng, ñaõtham lang laïi hung baïo trong vaán ñeà tình yeâu vaø aân aùi. Sao Ñaø La chæ söï ñaùnh ñaäp, gaây goå, baïo haønh töông töï nhö yù nghóa cuûa Phaù Quaân. Ñöông soá coù theå hoaëc laø naïn nhaân, hoaëc laø thuû phaïm. Duø saùch vôû ghi nhaän coù ba boä sao treân, nhöng thieát töôûng coøn nhieàu sao khaùc cuõng döï phaàn xaùc ñònh yù nghóa töông töï. Chaúng haïn nhö Khoâng, Kieáp, Bính ñi vôùi Ñaøo hay Hoàng hoaëc Rieâu, hoaëc Thai, chaúng haïn nhö Phaù Hình vôùi Rieâu (hoaëc Hoàng, Thai, Ñaøo). Nhöõng boä sao ñoù ñeàu coù nghóa tranh giaønh, ñaùnh ñaäp nhau vì gaùi. • Moät hình thaùi hoïa saéc duïc khaùc nöõa laøsöï ñau khoå vì tình, bieåu hieän baèng nhieàu caùch nhö bò thaát tình, yeâu tuyeät voïng, yeâu ngang traùi, bò ruoàng raãy, phuï tình, yeâu nhau maø bò ngaên trôû v.v… Coù raát nhieàu boä sao dieãn taû nhöõng loaïi tình luïy ñoù. Nhöõng boä sao luïy tình bao giôø cuõng goàm nhöõng thaønh phaàn döôùi ñaây : - Sao chæ aùi tình (xem caùch tình duïc, nhöõng sao tình duïc). Sao chæ söï ñau khoå : Tang Moân, Baïch Hoå, Thieân Khoác, Thieân Hö, Löu Tang, Löu Hoå, Löu Khoác, Löu Hö. Sao chæ söï ngaên trôû : Phuïc Binh, Hoùa Kî, Cöï Moân, Thieân Khoâng, Kình Döông, Ñaø La haõm ñòa, Tuaàn, Trieät. - Sao chæ söï phaûn boäi : Quan Phuø, Quan Phuû, Thaùi Tueá… - Sao chæ söï xui xeûo, hoïa haïi noùi chung nhö Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp, Thieân Hình. Ñoâi khi cuõng coù nhöõng sao chæ söï thay cuõ ñoåi môùi nhö Thieân Maõ, Thieân Ñoàng, Ñaïi Hao, Tieåu Hao, Thai. Caøng hoäi tuï nhieàu sao thì moái tình ñoù caøng raéc roái, nan giaûi, deã ñöa ñeán haäu quaû tai haïi. • Sau cuøng moät hình thaùi khaùc cuûa hoïa saéc duïc laø beänh taïi boä phaän sinh duïc. Phaàn naøy seõ ñöôïc ñeà caäp trong chöông noùi veà caùch beänh. 2. – Hoïa cuûa phaùi nöõ Nhöõng tai hoïa cuûa phaùi nam keå treân ñeàu coù theå xaûy ra cho hai phaùi nöõ duø khoâng loaïi ñoù khoâng maáy thoâng duïng cho nöõ soá. Ñaøn baø con gaùi thöøông gaëp hoïa trinh tieát vaø gia ñaïo. a) Hoïa trinh tieát Loaïi naøy vöøa öùng duïng cho con gaùi (chöõ trinh) vöøa öùng cho ñaøn baø (chöõ tieát). Maët khaùc, khi noùi hoïa töùc laø söï baát haïnh xaûy ra ngoaøi yù muoán cuûa mình. Treân thöïc teá, khoâng phaûi luùc naøo vieäc maát trinh hay thaát tieát cuõng ngoaøi yù muoán : vaãn coù tröôøng hôïp coù söï öng thuaän. Vaø khoa Töû-Vi cuõng keå ñoù laø moät hoïa trinh tieát, bôûi vì, theo quan nieäm AÙ Ñoâng, phuï nöõ ñaõ maát ñi caên baûn cao quyù caàn thieát cho neáp soáng ñaïo ñöùc cuûa caù nhaân hay cuûa gia ñaïo. Veà ñieåm naøy, khoa Töû- TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 303 Vi khoâng noùi ñöôïc söï thuaän yù hay söï baát thuaän, maø chæ noùi leân caùi keát quaû maø thoâi, töùc laø vieäc maát trinh hay thaát tieát. Hoïa trinh tieát thöôøng do nhieàu loaïi sao döôùi ñaây keát hôïp : - Sao chæ tình duïc, ñaëc bieät laø tình duïc naëng veà theå xaùc (xem caùch tình duïc). - Sao chæ söï giao hôïp nam nöõ : söï hieän dieän cuûa loaïi sao naøy raát quan troïng vì noù giuùp xaùc nhaän moät caùch quyeát ñoaùn vaán ñeà maát trinh hay thaát tieát. Ñoù laø nhöõng saoThai, Thieân Rieâu, Tham Lang. - Sao chæ söï xui xeûo, trong soá ñaùng löu yù nhaát laø Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp, Cöï Moân, Hoùa Kî. - Sao chæ söï baïo haønh, cöôõng böùc nhö Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp, Töôùng Quaân, Phuïc Binh. - Sao chæ toøng phaïm (tröôøng hôïp bò hieáp daâm taäp theå ) nhö Phuïc Binh, Taû Phuø, Höõu Baät. Döôùi ñaây laø nhöõng phoái trí ñaùng löu yù. - Thai, Phuïc, Kieáp hay Khoâng Thai chæ söï giao hôïp nam nöõ. Phuïc Binh chæ söï löøa loïc, löôøng gaït aùi tình, söï duï doã hoaëc söï rình raäp baét coùc. Ñòa kieáp hoaëc Ñòa Khoâng chæ söï cöôõng ñoaït, baïo haønh, hoaëc chæ söï xui xeûo baát khaû khaùng. Boä sao naøy noùi leân söï hieáp daâm. Coù ngöôøi cho raèng ñaây laø tröôøng hôïp hieáp taäp theå vì tham chieáu sao Phuïc Binh (chæ toøng phaïm, ngöôøi giuùp ñôõ hoaëc xí phaàn). Quan ñieåm naøy cuõng khaû chaáp, duy bieát raèng töông ñoái haõn höõu. Coù khi vieäc thaát trinh tieát chæ caàn qui tuï hai sao nhö: - Thai, Phuïc - Thai, Kieáp hay Khoâng Duø chæ coù hai sao, nhöng yù nghóa cuõng töông töï. Caàn löu yù raèng Thieân Rieâu hay Tham Lang hoaëc Ñaøo hay Hoàng coù theå thay chaân cho sao Thai ñeå keát hôïp thaønh : Rieâu, Phuïc, Rieâu, Khoâng, Kieáp, Tham Phuïc, Tham, Kieáp, Khoâng, v.v… caøng coù nhieàu sao chæ söï giao hôïp hoäi tuï, yù nghóa thaát trinh caøng chaéc chaén. Baèng khoâng, neáu laø sao chæ chung veà aùi tình thì coù theå ñaây laø tröôøng hôïp thaát tình maø thoâi. - Ñaøo, Rieâu Ñaøo Hoa laø sao meøo chuoät, Rieâu chæ söï giao hôïp. Boä naøy töôïng tröng cho loaïi aùi tình theå xaùc cuûa nam nöõ. Ñaëc bieät ñoái vôùi phaùi nöõ, yù nghóa caøng naëng neà hôn : neáu laø con gaùi thì laêng loaøn, ñaøn baø thì ngoaïi tình, coù khi khoâng phaûi vôùi moät ngöôøi. Vaán ñeà maát trung tieát ñöông nhieân laø haäu quaû cuûa tính neát lang chaï naøy. Vôùi boä sao naøy, khoâng coù vieäc hieáp daâm, chæ coù söï hieán daâng töï yù. Ngöøôi xöa coù caâu phuù veà boä sao naøy nhö sau : Ñaøo Rieâu soá gaùi ai hay Choàng ra cöûa tröôùc, daét ngay trai vaøo. Caàn löu yù raèng sao Hoàng Loan vì ñoàng nghóa vôùi Ñaøo Hoa cho neân khi keát hôïp vôùi Rieâu vaãn mang yù nghóa töông töï. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc - 304 Ñaøo,Thai Gioáng nghóa vôùi Ñaøo, Rieâu veà baûn chaát aùi tình vaø cöôøng ñoä cuûa tính neát daâm ñaõng. Caâu phuù cuûa ngöôøi xöa veà boä naøy nhö sau : Sao Thai maø ngoä Ñaøo Hoa. Tieàn daâm haäu thuù môùi ra vôï choàng. Tuy nhieân, boä naøy khoâng haún chæ coù nghóa tieàn daâm haäu thuù trong caûnh moät vôï moät choàng maøvaãn coù yù nghóa laêng loaøn ñöôïc. - Ñaøo, Rieâu, Thai Ba sao naøy keát hôïp trong soá thì phuï nöõ seõ laø gaùi giang hoà. Trong tröôøng hôïp khoâng phaûi laø gaùi giang hoà thì ñoù laø ngöôøi ñaøn baø daâm ñaõng khoâng choã noùi, thoâng thöôøng chuû ñoäng taán coâng nam giôùi, choïc gheïo phaùi nam, chim trai hay chim choàng cuûa keû khaùc. Neát tính cuûa loaïi phuï nöõ naøy baïo thaùo ñeán noãi daùm ngang nhieân aên ôû coâng khai vôùi tình nhaân trong luùc coù choàng. Leõ dó nhieân, trong tröôøng hôïp naøy, vieäc maát trinh tieát khoâng ñöôïc ñöông soá xem laø moät moái hoïa maø khoâng chöøng ñöôïc hoï coi töï nhieân nhö moät nhu caàm hoaëc moät sôû thích, khoâng ñaët vaán ñeà ñaïo ñöùc, luaân lyù, dö luaän. - Cöï Kî hay Tham, Kî Hai boä sao naøy coù nghóa laø ngoïc coù veát, aùm chæ söï maát trinh thaát tieát. Cöï Moân vaø Hoùa Kî laø aùm tinh, öùng vaøo soá phuï nöõ thöôøng chæ söï baát haïnh trong tình aùi. Tham Lang laø daâm tinh, caøng laøm roõ nghóa theâm moái baát haïnh naøy. Vôùi Cöï, Kî coù theå keát luaän veà moät moái tình ngang traùi moät phaàn naøo. Nhöng vôùi Tham, Kî, moái tình naøy phaûi ñi ñeán hoïa trinh tieát. - Thai, Hình, Hoûa, Tang, Hoå, Kieáp Boä sao naøy chæ söï hieáp daâm ñi lieàn vôùi aùn maïng. Con gaùi, ñaøn baø gaëp phaûi seõ bò 2 tai hoïa laàn löôït : hieáp vaø cheát. Söï hieän dieän cuûa sao Hoûa coù nghóa laø bò hoûa thieâu, bò cheát chaùy, hoaëc bò löûa ñaïn. Khoâng coù Hoûa Tinh, naïn naøy coù theå khoâng xaûy ra. Söï hieän dieän cuûa Thieân Hình cho thaáy ngöôøi con gaùi bò baét coùc, hoaëc ngoaøi ra coøn bò hình thöông (ñaùnh ñaäp, haønh hung, ñaâm cheùm). Sao Hình ñi vôùi sao Thai cho thaáy boä phaän sinh duïc cuûa phuï nöõ (sao Thai) bò ñaâm cheùm, sau khi bò hieáp. Toaøn theå boä sao naøy töôïng tröng cho söï thanh toaùn vì tình, söï traû thuø cuûa tình nhaân aùc ñoäc. Toùm laïi, nhöõng boä sao cuûa hoïa trinh tieát khaù nhieàu vaø coù nhieàu keát hôïp töông ñoái chi tieát. Söï hieän dieän cuûa sao Thai trong caùc tröôøng hôïp hieáp daâm coøn bao haøm caû yù nghóa bò mang thai veà sau. b) Hoïa gia ñaïo Xin xem ñoaïn G cuûa chöông naøy. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 305 E. – HOÏA NGHEÀ NGHIEÄP Söï nghieäp do ngöôøi taïo ra. Nhöõng moái hoïa caù nhaân, beänh naëng hay ñaïi taät ñeàu di luïy ñeán ngheà nghieäp. Vì vaäy, hoïa cho ngheà nghieäp lieân quan nhieàu ñeán hoïa cho caù nhaân, beänh taät aùch. Maët khaùc, vì taøi saûn ñi lieàn vôùi ngheà nghieäp cho neân hoïa veà taøi saûn tröïc tieáp aûnh höôûng ñeán ngheà nghieäp, nhaát laø ñoái vôùi nhöõng nhaø buoân, thöông gia, kyõ ngheä gia soáng baèng taøi saûn. Kyø dö, noäi dung cuûa hoïa ngheà nghieäp lieân quan ñeán chöùc töôùc, quyeàn haønh, coâng danh, hieåu theo nghóa quan caùch. Bò cheát vì ngheà nghieäp, goïi laø sinh ngheà töû nghieäp, nhö quaân nhaân töû traän, coâng chöùc caùn boä töû naïn vì coâng vuï. - Bò caùch chöùc, töôùc maát quyeàn haønh ngheà. - Bò ñeø neùn, cheøn eùp, khoâng thi thoá ñöôïc taøi naêng. - Bò baát duïng, sai duïng hay thieåu duïng. - Bò nhöõng trôû ngaïi khaùc, baét nguoàn töø nhöõng nguyeân nhaân cuûa thôøi cuoäc. Hai hình thaùi ñaàu ñaõ ñöôïc ñeà caäp trong ñoaïn tröôùc noùi veà hoïa binh ñao, hoïa nguïc tuïng. Hai loaïi hoïa naøy ñöôïc qui chieáu cho ngheà nghieäp neáu hoïa caùch ñoùng hay chieáu vaøo cung Quan, hoaëc nhöõng hoïa caùch ñoù ñi chung vôùi sao quí, quyeàn, sao duõng. Ta chæ caàn ñeà caäp ñeán nhöõng hình thaùi hoïa coøn laïi. a) Caùch chöùc, thoâi vieäc Ñeå cho theâm phong phuùc, ñoäc giaû caàn xem chöông noùi veà quí caùch, ñaëc bieät laø muïc saùt hung tinh trong quan caùch vaø Tuaàn, Trieät ñoùng ôû Quan. Xem vieäc huyeàn chöùc, caàn löu yù : - Xem cung Quan vaø ba cung chieáu Quan, coi nhö tieân quyeát ñeå giaûi ñoaùn toát, xaáu. Quan taâm ñeán sao quan caùch, nhö Hoùa, Quyeàn, Quoác Aán, Phong Caùo, Thai Phuï, Ñöôøng Phuø, Quan Ñôùi, Töôùng Quaân, Thieân Maõ, Loäc Toàn, Tang Hoå ôû Daàn, Khoác Hö ôû Tyù, Ngoï. Quan taâm ñeán caùc sao chuû veà thay ñoåi nhö Thieân Maõ, Löu Thieân Maõ, Thieân Ñoàng, Ñaïi Hao, Tieåu Hao. Ñaëc bieät quan taâm ñeán caùc chính tinh vì haàu heát chính tinh ñeàu coù nghóa quan loäc. Caàn caân nhaéc tröôøng hôïp haõm ñòa cuûa chính tinh. Rieâng nhöõng chính tinh coù yù nghóa quan loäc moät caùch tröïc tieáp nhö Töû, Döông, Lieâm, Töôùng, Saùt, Phuû neáu bò haõm thì quan caùch bò lieân luî. Quan taâm ñeán söï truøng phuøng cuûa ñaïi, tieåu haïn xaáu, thöôøng aûnh höôûng naëng theâm cho quan caùch. - Quan taâm ñeán nhöõng soá coù Thaân cö Quan. Ngoaøi ra, vieäc bò caùch chöùc khoâng phaûi xaûy ra trieàn mieân, maø chæ öùng vaøo moät haïn naøo maø thoâi. Do ñoù chính tinh cung Haïn môùi laø nôi giuùp ta quyeát ñoaùn thôøi ñieåm baát lôïi. - Tuaàn, Trieät ôû cung Quan TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 306 Noùi moät caùch toång quaùt, cung Quan coù Tuaàn, hay Trieät hoaëc Tuaàn, Trieät ñoàng cung thöôøng gaây traéc trôû cho quan tröôøng baèng nhieàu hình thaùi : chaäm coâng danh, coâng danh vaát vaû vaø thaáp keùm, khoâng beàn vöõng, thaêng giaùng thaát thöôøng. Sao Trieät naëng hôn sao Tuaàn, baùo hieäu söï gaõy ñoå ít nhaát moät laàn trong söï nghieäp. Sao Tuaàn taùc hoïa nheï hôn nhöng laâu daøi hôn. Gaëp caû Tuaàn, Trieät ñoàng cung thì tai hoïa ngheà nghieäp vöøa naëng, vöøa nhieàu. Nhöng, ñi saâu vaøo chi tieát, phaûi phaân bieät boán tröôøng hôïp khaù phöùc taïp : - Tuaàn, Trieät gaëp AÂm, Döông, ôû Söûu, Muøi khoâng phaù maø laøm vöôïng quan. - Tuaàn, Trieät gaëp Saùt, Phaù, Lieâm, Tham haõm toái hay baïi tinh môø aùm cuõng laøm vöôïng quan. Tuaàn, Trieät gaëp Töû, Phuû, Cöï, Nhaät, Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông saùng suûa thì baát lôïi cho chöùc vuï raát nhieàu nhö chaäm quan, choùng taøn, gaëp hung hoïa, thaêng giaùng thaát thöôøng. Neáu taùm sao treân maø haõm ñòa thì khaù hôn, töùc laø gaëp khoù khaên, thaát thöôøng trong vieäc thaêng tieán, nhöng töïu chung coù chöùc vò khaù lôùn, nhaát laø veà sau. Tuaàn, Trieät gaëp Saùt, Phaù, Lieâm, Tham ñaéc ñòa cuõng coøn ñôõ khoå, khoâng ñaùng lo ngaïi veà söï thaêng giaùng hay gaõy ñoå söï nghieäp. Neáu haõm ñòa thì laïi ñeïp : coâng danh boäc phaùt maïnh meõ. Cung Quan voâ chính dieäu, caàn coù Tuaàn, Trieät, traán thuû taïi ñoù môùi hay. Baèng khoâng thì deã sa suùt, nhaát laø khi gaëp phaûi saùt, hình, hao baïi tinh hay aùm tinh. Neáu chính tinh xung chieáu maø saùng suûa thì coøn khaù ngöôïc laïi, neáu môø toái thì baát lôïi. Rieâng vôùi Thieân töôùng gaëp Tuaàn, Trieät thì cho duø ñöôïc ñaéc ñòa, quan chöùc khoâng nhöõng bò truaát giaùng maø coøn deã cheát thaûm khoác. Töôùng Quaân gaëp Tuaàn, Trieät cuõng laâm vaøo hoïa haïi nhö theá. - Khoâng, Kieáp Duø ñaéc hay haõm ñòa, hai sao naøy chæ söï thaêng traàm, leân voi, xuoáng choù. Haõm ñòa thì caøng nguy, chaéc chaén phaûi ít ra moät laàn maát chöùc nhuïc nhaõ, bò ñoåi xa vì kyû luaät, chöa keå nhöõng hung hoïa daãy ñaày, deã cheát vì binh löûa, chieán naïn. Nhö vaäy, söï giaùn ñoaïn chöùc vuï coù theå baét nguoàn töø 2 nguyeân nhaân bò cheát hoaëc bò caùch chöùc. Coøn nhöõng hoïa nhoû khaùc nhö vaát vaû, ñeø neùn, ñoá kî thì khoûi keå. Tai hoïa coâng vuï cuûa Khoâng, Kieáp cuõng coøn do taät xaáu cuûa chính mình. Ngöôøi coù Khoâng, Kieáp vaø coù laùsoá xaáu thöôøng xöû söï baèng thuû ñoaïn, baù ñaïo, aùm muoäi, phi phaùp, kieåu nhö tham laän, cöôùp cuûa hoái loä, tham nhuõng, buoân laäu, bieån thuû, ñöa ñeán vieäc maát chöùc. - Thieân hình, Thieân töôùng, Tuaàn, Trieät Hình haõm ñòa ôû Quan coù yù nghóa giaùn ñoaïn coâng vuï vì bò nguïc tuïng, nhöõng tai bay vaï gioù laøm cho vieân chöùc phaûi bò lieân luî trong quan tröôøng, chaúng haïn nhö bò khieån traùch, bò ñieàu tra, bò ngöng chöùc, bò truy toá, bò sa thaûi. Neáu ñi vôùi saùt tinh thì deã bò hình tuø vì Thieân Hình chæ hình phaït, baèng kyû luaät hay baèng toøa aùn. Cho duø Hình gaëp Tuaàn hay Trieät, nguïc tuïng cuõng khoù traùnh vì trong tröôøng hôïp naøy, Hình ví nhö thanh kieám gaõy, nguï yù uy quyeàn bò giaùn ñoaïn. Cuõng ñoàng nghóa ñoù neáu Hình ñi vôùi Thieân Töôùng ôû cung Quan : quaân nhaân coù theå bò xöû töû hoaëc toái thieåu cuõng bò giaùng caáp, huyeàn chöùc vì loãi, vieân chöùc coù theå bò sa thaûi vaø xuoáng traän. Neáu coù theâm Thieân Khoâi vaøo, coù theå bò maát ñaàu (Thieân Khoâi laø caùi ñaàu. Nhöng, duø sao Thieân Hình ôû Quan laø hình thöông ñeán coâng vuï. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 307 YÙ nghóa naøy vaãn toàn taïi neáu Hình ñi chung vôùi Lieâm Trinh, vôùi Quan Phuø, Thaùi Tueá, Quan Phuû,vôùi Hoùa Kî, vôùi Cöï Moân haõm ñòa… trong boä sao noùi veà hình nguïc trình baøy ôû muïc treân. - Hoaù Quyeàn, Thieân hình hay Tuaàn, Trieät Hoaù Quyeàn töôïng tröng cho quan töôùc. Gaëp Hình hay Tuaàn, Trieät thì coù giaùn ñoaïn coâng vuï, thoâng thöôøng laø bò baõi nhieäm bò ñoåi choã hoaëc phaûi thoâi vieäc. Neáu coù chöùc phaän thì cuõng khoâng giöõ ñöôïc laâu beàn , phaûi töø boû vì moät nguyeân nhaân naøo ñoù. Nhöõng sao ñoàng nghóa vôùi Hoùa Quyeàn maø gaëp moät trong ba sao naøy cuõng rôi vaøo tai hoïa töông töï. Ñoù laø caùc boä sao : - Quoác aán, Thieân hình hay Tuaàn, Trieät - Phong caùc, Thieân hình hay Tuaàn, Trieät - Thaùi döông haõm, Thieân hình hay Tuaàn, Trieät Thoâng thöôøng, yù nghóa maát vieäc chæ roõ raøng neáu boä sao naøy ñoùng ñoàng cung ôû Quan Loäc. Neáu chæ hoäi chieáu, thì vieäc maát chöùc khoâng roõ raøng laém, chæ coù theå laø töï yù thoâi vieäc maø thoâi. Coù moät soá quyù tinh khaùc nhö Thai Phuï, Ñöôøng Phuø gaëp Tuaàn, Trieät hay Hình khoâng ñeán noãi naëng laém, coù theå coù nghóa nhö huït thaêng traät, huït huy chöông, coù teân trongdanh saùch tranh thaêng nhgöng giôø choùt bò xoùa… - Tueá, Ñaø, Kî Ba sao naøy hoäi ôû cung Quan chæ moïi söï xui xeûo lieân tieáp do söï toá caùo, chæ trích, vu khoáng, xuyeân taïc, ñoá kî, caïnh tranh laøm caûn trôû böôùc tieán quan loäc, töø ñoù coù theå ñöa ñeán söï thoâi vieäc, söï thay ñoåi coâng vieäc. Vì coù Ñaø La, boä sao naøy cho thaáy coù söï tranh caõi, gaây loän, aên thua, khieáu naïi, coù khi aåu ñaû giöõa ñoàng nghieäp, xoâ xaùt vôùi caáp chæ huy ñeå roài cuoái cuøng giaùn ñoaïn coâng vuï. Ñeå coù theâm yeáu toá caân nhaéc, xin ñoäc giaû tham khaûo chöông quí caùch, ñoaïn noùi veà caùc saùt tinh trong quan caùch. b) Ñeø neùn, ñoá kî Hoïa ngheà nghieäp coøn theå hieän döôùi hình thaùi bò caáp treân ñeø neùn, coâ laäp, hoaëc bò caáp ngang caïnh tranh baát chính, ñoá kî. - Phuïc binh Ñieån hình cho söï aùm haïi baèng thuû ñoaïn ngaàm, söï ñoá kî ganh gheùt giöõa ñoàng nghieäp hay giöõa mình vôùi caáp chæ huy, Phuïc Binh coøn coù nghóa aâm möu, toa raäp, keát beø, keát phaùi ñeå ñaøo thaûi, loaïi tröø ñoái thuû, coù khi toå chöùc phuïc kích, aùm saùt, thanh toaùn hoaëc gaøi ñöông söï vaøo choã cheát, choã keït, choã bò aùn, bò tuø, bò quy traùch. Sao naøy laøm cho khoâng khí coâng vuï khoù thôû, ñaët vieân chöùc trong caùi theá vöøa laøm vöøa thuû, choáng ñôõ tieåu nhaân, ñeà phoøng dö luaän, ñoàng thôøi cuõng tìm caùch haï uy tín cuûa ñoái thuû ñeå cho mình deã thôû, deã tung hoaønh. Thoâng thöôøng, Phuïc Binh hay söû duïng maùnh lôùi, thuû ñoaïn baát chính vaø bí maät ñeå phaù hoaïi ñoàng nghieäp, coù khi lieân keát vôùi toøng baïn, beø caùnh, toå chöùc. Neáu coù caû Taû Phuø, Höõu Baät ñi TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 308 keøm thì naïn nhaân phaûi chaïm traùn vôùi caû moät heä thoáng chaèng chòt bao goàm nhieàu tay sai ôû nhieàu ngoõ ngaùch, muoán khieáu naïi cuõng khoâng ñöôïc nhö yù, nhieàu khi chaúng ñi ñeán ñaâu. - Hoùa Kî Chæ ñoá kî, ganh gheùt, caïnh tranh. Vì laø caùi löôõi, nghóa boùng laø lôøi noùi, cho neân thuû ñoaïn cuûa Hoùa Kî laø gieøm pha, theâm bôùt, thoïc gaäy. Phöông tieän cuûa Hoùa Kî laø ngoân ngöõ, caùo giaùc. Haäu quaû cuûa Hoùa Kî laø khaåu vaï, khaåu thieät, thò phi, caõi coï, buùt chieán. Hoùa Kî ôû Quan khoâng haún chæ coù nghóa ñöông soá laø naïn nhaân bò ñoá kî, bò noùi xaáu … maø coøn laø chuû phaïm noùi xaáu vaø ñoá kî ngöôøi khaùc duø laø ñeå töï beânh vöïc, töï bieän minh. Trong coâng sôû, Hoùa Kî laø caùc phaàn töû ngoài leâ ñoâi maùch, beùp xeùp, “xí xoïn”, hay “hoïc taâm hoïc teå”, vaïch laù tìm saâu, gaây chia reõ, nghi kî, hieàm khích giöõa ñoàng nghieäp, hoaëc giöõa caáp chæ huy vaø vieân chöùc thuoäc caáp. Trong moät aån yù khaùc, Hoùa Kî laø ngöôøi bò nghi ngôø, bò theo doõi, bò ñeå yù. Thaønh thöû, quan tröôøng bò hoân aùm bôûi ñaùm maây nghi hoaëc, khoù cho ñöông soá thaêng tieán. Ñi chung vôùi Phuïc Binh, söï ñoá kî coù tính caùch taàm thuø, aùm haïi, chaúng nhöõng baèng lôøi noùi maø coøn baèng haønh ñoäng. Caû hai sao ñeàu töôïng tröng cho tieåu nhaân, cho söï nhoû moïn. Ñi vôùi Thieân Hình, Hoùa Kî deã sinh quan tuïng, thöa göûi, khieáu naïi, ñieàu traàn, caûnh caùo, khieån traùch, coù khi coù aåu ñaû laãn nhau. Chæ tröø khi ñi vôùi Thaêng Long môùi ñeïp. - Thieân Khoâng Chæ phaàn töû löu manh trong coâng sôû, chuyeân moân phaù heát keû naøy ñeán ngöôøi khaùc, thoïc gaäy baùnh xe, caûn trôû böôùc tieán cuûa ñoàng nghieäp. Vì laø aùc tinh neân Thieân Khoâng coù aùc taâm, coù taø yù, coù aâm möu phaù haïi, dìm, kìm keïp. Bò Thieân Khoâng, vieân chöùc khoù loøng ngoùn ñaàu leân noåi, bò kheùp trong kyû luaät, trong söï khoáng cheá, cuï theå nhö bò truø, bò ñaøy, bò boû xoù “ngoài chôi xôi nöôùc”, mình laøm maø thieân haï höôûng, bò caáp treân haycaáp ngangn cöôùp coâng. - Ñaø La, Kình Döông Chæ söï ngaên trôû quan troïng vì ganh ñua, caïnh tranh gay gaét . ÔÛ vò trí haõm ñòa, ñöông soá laø naïn nhaân cuûa chia reõ, phaân hoùa trong ngheà nghieäp, laøm vieäc naëng nhoïc, gaùnh traùch nhieäm maø bò toäi vaï, hieåu laàm, khieån phaït. Nhöõng baïc beõo cuûa ngheà thöôøng do hai sao naøy quaûng dieãn. - Cöï Moân haõm ñòa Ñoàng nghóa vôùi Hoùa Kî, nhöng naëng neà hôn. Cöï ví nhö ñaùm maây lôùn, Kî nhö ñaùm maây nhoû. ÔÛ vò trí haõm ñòa thì gaây baát lôïi cho coâng vieäc, cuï theå nhö gaëp phaûi söï ghen gheùt, hoaøi nghi, chæ trích, aùm haïi, kieän caùo, tranh caõi, kìm keïp, khoáng cheá, baát coâng vieäc, coâ laäp, caïnh tranh, chung cuoäc bao giôø cuõng ñöa ñeán baát maõn, thoái chí. Con ngöôøi Cöï Moân cuõng nhö Hoùa Kî luùc naøo cuõng baát maõn, möu tìm söï tranh caõi, söûa ñoåi, caùch maïng theo yù mình. Hoï saüng saøng nhaäp cuoäc vôùi nhöõng thaønh phaàn ñaáu tranh ñeå choáng laïi moïi ngöôïc ñaõi. Cöï Moân vaø Hoùa Kî khoâng heà baûo thuû, traùi laïi ñaáu tranh thay ñoåi choáng laïi thaønh phaàn baûo thuû. Neáu ñöôïc ñaéc ñòa thì vieäc ñaáu tranh coù cô hoäi thaønh coâng, traùi laïi, Cöï Kîseõ laø naïn nhaân cuûa thaùi ñoä caáp tieán cuûa mình, gaùnh laáy haäu quaû cuûa söï kìm cheá, ñeø neùn, coâ laäp. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 309 Ñi chung vôùi caùc sao khaùc nhö Thieân Khoâng, Kình Döông, Ñaø La, Phuïc Binh, ñoù laø nhöõng ngöøôi hay keát beø keát ñaûng ñeå ñaáu tranh, ñeå caùch maïng, thay cuõ ñoåi môùi. Neáu coù saùt tinh ñi keøm thì thöôøng coù ñoå maùu, hình nguïc, thanh toaùn, traû thuø qua laïi. Ñoù laø nhöõng boä sao cuûa bình bieán, cuûa truaát pheá, cuûa ñaáu tranh, tröïc dieän, cuûa khuynh loaùt. - Tueá, Ñaø, Kî Boä sao naøy ñaõ ñöôïc trình baøy ôû treân, töôïng tröng cho nhöõng xui xeûo lieân tieáp trong quan tröôøng, trong ngheà nghieäp, trong ñoù coù söï ñeø neùn, thò phi, gieøm pha, ñoá kî. Ngoaøi ra, coøn coù nhöõng hao baïi tinh raát ñaùng chuù yù trong hoïa ngheà nghieäp, maëc duø hình thaùi vaø möùc ñoä hoïa nheï hôn. - Ñaïi Hao, Tieåu Hao Ñi chung vôùi quyeàn tinh, quí tinh, duõng tinh, Nhò Hao thöøông chæ söï sa suùt haäu thuaãn, söï suùt keùm tín nhieäm, söï maát maùt theá löïc, cuï theå nhö keùm ñieåm, maát “bon tröôøng”, xuoáng “coát” bò ngöôøi döôùi khinh gheùt, vì tö caùch haï tieän (treân doäi döôùi ñaïp). Vieân chöùc coù Song Hao ôû Quan, ngoaøi yù nghóa hö danh, hö quyeàn, bò toån thöông uy tín, thaát suûng, töø ñoù laøm vieäc gì cuõng khoâng laâu beàn, ôû vôùi ai cuõng khoù hoøa hôïp, coù theå ngoài chôi xôi nöôùc hay ñöôïc giao nhöõng coâng vieäc chaïy vaët, lieân laïc, keùm quan troïng. Veà maët taâm lyù, Ñaïi Tieåu Hao ôû Quan coøn chæ nhöõng ngöôøi ñöùng nuùi naøy troâng nuùi noï, baát maõn khoâng khí ñang soáng, luùc naøo cuõng chöïc hôø, tìm choã toát, choã bôû hay thay ñoåi chöùc vuï maø cuõng chaúng hieån vinh gì bao nhieâu. Tính tình cuûa Nhò Hao thöôøng baát nhaát, khoâng beàn chí, khoâng kieân taâm tieán thuû treân caùi gì ñaõ coù, maø chæ lo ñoåi choã ñeå tìm lôïi loäc, tìm thaêng tieán. Vieân chöùc coù Nhò Hao thöôøng coù xu höôùng quyeàn lôïi quaù ñaùng laøm cho quaàn chuùng gheùt, môû mieäng laø noùi ñeán quyeàn lôïi tröôùc tieân. Neáu ñöôïc ñaéc ñòa thì Nhò Hao coù lôïi hôn veà maët taøi loäc, kinh nghieäm. - Thieân Khoác, Thieân hö hay Tang Moân, Baïch Hoå Tröø khi ñaéc ñòa ôû Tyù, Ngoï, Khoác Hö ôû Quan bieåu töôïng cho nhöõng öu tö, lo buoàn, hoang mang, sôï seät khi haønh nhieäm. Ngoaøi ra, coøn coù ñaëc tính bò khinh gheùt, bò cheâ bai vì baát löïc, baát hoøa. Ngöøôi coù Khoác Hö ôû Quan khoâng thoaûi maùi trong coâng vieäc, phaûi quan taâm lo laéng nhieàu moái, vì nhieàu lyù do, coù khi phaûi gaùnh chòu nhuïc nhaõ, xaáu hoå bôûi tai tieáng, bôûi thò phi. Neáu ñaéc ñòa, caùc sao naøy chæ uy tín vaø hoaït ñoäng chính trò, cuõng nhö naêng taøi huøng bieän, giaùo khoa, xaùch ñoäng, taâm lyù chieán. c) Baát duïng, sai duïng, thieåu duïng Baát duïng laø tröôøng hôïp ngöôøi coù khaû naêng maø khoâng ñöôïc ai bieát ñeå duøng, vaøo luùc ñöông söï coù ñieàu kieän phuïc vuï ñaéc löïc. Sai duïng laø tröôøng hôïp moät taøi naêng khoâng ñöôïc duøng ñuùng choã. Thieåu duïng laø tröôøng hôïp duøng khoâng heát söùc taøi cuûa mình. TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 310 Caû ba tình traïng trong khieán cho taøi naêng deã mai moät, thua buoàn, baát ñaéc chí, nhaát laø ñoái vôùi ngöôøi coù taøi thaät söï. Ba tröôøng hôïp treân cuõng coøn coù nghóa laø khoâng ñöôïc bieát coâng, khoâng ñöôïc töôûng thöôûng töông xöùng. Maëc duø ñaây khoâng phaûi laø moái hoïa cho ngheà nghieäp, nhöng laø moät söï baát haïnh trong quan tröôøng, töôûng cuõng caàn bieát qua caùc sao quaûng dieãn. Ta coù dòp baøn veà nhöõng sao Cöï Moân, Hoùa Kî, Thieân Khoâng, Kình, Döông, Ñaø La, Phuïc Binh. Nhöõng sao naøy ñeàu öùng trong ba tröôøng hôïp nhaân duïng, ñoái vôùi nhöõng laù soá coù nhieàu sao taøi naêng. Chæ caàn lieät keâ theâm vaøi sao boå tuùc. - Löïc syõ, Kình Döông Boä sao naøy töôïng tröng cho söï boû queân, vieäc ngoài chôi xôi nöôùc, vieäc nghæ giaû haïn. Löïc Syõ chæ taøi naêng, söï thaùo vaùt, linh hoaït, lanh lôïi, ñoàng thôøi cuõng aùm chæ thaønh tích, coâng lao, chieán tích. Kình Döông chæ söï ngaên caûn, trôû löïc, truïc traëc trong coâng danh. Caû hai hoäi yù chæ söï thi thoá heát möùc taøi naêng…söï ñaõi ngoä baát xöùng vôùi thaønh tích, söï thieåu duïng, töø ñoù naûy sinh söï baát maõn, baát ñaéc chí. Cuõng caàn löu yù raèng boä sao Kình Löïc, khoâng nhaát thieát nguï yù ngöôøi coù taøi maø laém khi nguï yù ngöôøi töï cho raèng mình coù taøi, vì bò baïc ñaõi neân baát maõn. Kình Löïc ñoâi khi chæ tham voïng, söï caäy taøi, söï yû laïi quaù ñaùng laøm cho quaàn chuùng gheùt boû, xa laùnh. - Thieân Maõ, Traøng Sinh ôû Hôïi Thieân Maõ thoâng thöôøng chæ taøi naêng. Gaëp theâm Traøng Sinh laø coù cô may tieán ñaït. Nhöng hieàm vi ôû cung Hôïi (ban ñeâm) cho neân naêng taøi naøy bò chìm trong boùng toái. Ñaây laø haïng ngöôøi keùm may, khoâng coù cô hoäi thi thoá ñöôïc, hoaëc chæ coù coâng danh maø khoâng coù quyeàn, chæ coù hö vò hôn laø theá löïc, hoaëc bò ñaët vaøo choã töôïng tröng ñeå lôïi duïng uy tín chôù khoâng phaûi ñeå haønh söû quyeàn binh. Coâng lao cuûa Maõ Sinh ôû Hôïi thöôøng chæ ôû trong boùng môø, hay bò ngöôøi khaùc laán aùt. - Thieân Maõ, Tuaàn, Trieät Trong tröôøng hôïp Maõ gaëp Tuaàn hay Trieät khoâng chæ tai naïn xe coä, thì öùng vaøo chöùc nghieäp, boä sao naøy chæ söï baát duïng, söï thieáu may maén trong ngheà nghieäp, laøm caùi gì cuõng thaát baïi, tai öông, xui xeûo khieán cho thöôïng caáp maát daàn tín nhieäm, khoâng daùm giao phoù ñaïi söï. Cho neân, coâng danh cuûa Maõ, Tuaàn, Trieät töông ñoái nhoû. - Loäc Toàn, Tuaàn, Trieät Loäc Toàn cuõng chæ taøi naêng nhö Thieân Maõ, ñaëc bieät laø taøi toå chöùc, quyeàn bieán, khai sôn phaù thaïch, coù nhieàu saùng kieán giaûi quyeát moïi vieäc. Gaëp Tuaàn, Trieät taøi naêng, cô may bò tieâu taùn. Ñoù laø tröôøng hôïp nhöõng ngöôøi bò thieåu duïng, bò uoång duïng, bò sai duïng. - Thieân taøi Sao naøy ñi chung vôùi Nhaät, Nguyeät saùng suûa seõ laøm maát ñi söï toát ñeïp, laøm giaûm aùnh saùng cuûa Nhaät, Nguyeät. Ñoù laø tröôøng hôïp taøi naêng thieáu cô hoäi. Nhöõng sao keå treân coù theå hôïp chieáu vôùi nhau ñeå coù theâm yù nghóa phong phuù hôn. Ví duï Maõ Sinh ôû Hôïi coù theå gaëp Phuïc Binh, nguï yù ngöôøi coù taøi bò ruoàng boû, bò gieøm xieåm, bò ñaøo thaûi, kieåu nhö Khuaát Nguyeân baát ñaéc phaûi ngao du ta thaùn treân doøng soâng Vò. Ví duï nhö Löïc Syõ ñi vôùi Tuaàn, Trieät, Maõ, Loäc Toàn gaëp Tuaàn, Trieät hay Hoùa Kî, Thieân Khoâng v.v… TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 311 Ngoaøi ra, taïi cung Quan maø vaéng boùng nhöõng sao trôï quyeàn, nhöõng sao may maén thì taøi naêng thöôøng coâ ñoäc, thieáu ngöôøi coäng löïc, naâng ñôõ, thieáu may maén cuûa thôøi cuoäc. Ñoù laø nhöõng sao AÂn Quang, Thieân Phuù, Taû Phuø, Höõu Baät, Thieân Quan, Thieân Phuùc, Thanh Long, Baïch Hoå, Phi Lieâm, Traøng Sinh, Ñeá Vöôïng, Thieân Hyû, Hyû Thaàn, Töû Linh, Tam Hoùa v.v… Vì theá taïi cung Quan, khoâng nhöõng caàn coù chính tinh toát ñeïp maø phaûi coù theâm trung tinh phoø taù vaø cô hoäi may heân trong khi vaãn traùnh ñöôïc saùt, hình, hao, baïi, aùm tinh thì môùi toaøn myõ. F. – HOÏA CHO TAØI SAÛN Hoïa cho taøi saûn khoâng nhaát thieát xaûy ra cho nhöõng ngöôøi coù cuûa maø thoâi maø coù theå xaûy ra cho moïi ngöôøi, keå caû giôùi trung löu, haï löu vaø ngöôøi ngheøo. Moãi giôùi coù theå bò moät vaøi hình thaùi hoïa khaùc nhau. Ngöôøi giaøu coù theå bò phaù saûn, coøn ngöôøi ngheøo coù theå vì ñau yeáu, chaùy nhaø, tang khoù maø taùn ñieàn, hao taøi, maéc nôï. Hoïa taøi saûn coù hai taùc duïng laøm maát, giaûm cuûa caûi vaø gaây nôï, baát luaän vì nguyeân nhaân gì, baát luaän ñoái vôùi ai. Hoïa taøi saûn cuûa ngöôøi ngheøo vaãn xaûy ra cho keû giaøu. Hình thaùi cuûa hoïa naøy lieân quan ñeán ñieàn saûn, hoaëc laø tieàn baïc. Ñoái vôùi ñieàn saûn, hoïa taøi saûn laø di luy ñeán nhaø cöûa, ruoäng vöôøn, hoa maøu, cô xöôûng laøm aên, xe coä (khoa Töû-Vi xem nhö baát ñoäng saûn), thuyeàn beø, haàm moû, vaø nhöõng haøng hoùa, vaät lieäu ñi lieàn vôùi baát ñoäng saûn nhö luùa gaïo, xi maêng, ñöôøng, muoái, giaáy, saùch vôû trong kho, vaûi voùc, nhieân lieäu, maùy moùc, nhöõng ñoà döï tröõ v.v… Hoïa ñieàn saûn thöôøng coù nhieàu hình thaùi khaùc nhau nhö chaùy, saäp, bò tòch thu, bò truaát höõu, bò tröng duïng, bò cöùôp phaù, bò sang ñaïo, bò kieän tuïng, bò chieán naïn, bò thieân tai (hoûa hoaïn, luït loäi, haïn haùn), bò maát muøa, bò saâu boï, bò moái moït, bò maát giaù, bò phaù hoaïi v.v… Ñoái vôùi tieàn baïc, hoïa taøi saûn di luïy ñeán tieàn maët, ñoàng löông, vaøng baïc, chaâu baùu, coå phaàn, tröông muïc. Hình thaùi coù theå laø bò troäm, bò cöôùp, bò sang ñoaït, bò löôøng gaït, bò aên chaän, bò nôï naàn, bò gaùi boøn cuûa, bò p