Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thể loại khác Chưa phân loại Tử vi tướng pháp trọn đời...

Tài liệu Tử vi tướng pháp trọn đời

.PDF
222
1352
80

Mô tả:

Tử vi tướng pháp trọn đời
TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 1 Böùc thö thay lôøi töïa Kính thöa quyù vò, quyù baïn, gaàn ñaây coù moät soá quyù vò göûi thö veà hoûi raát nhieàu veà khoa hoïc huyeàn bí, maø noäi dung gaàn gioáng nhau, caû ngaøn böùc thö cuûa quyù vò chuùng toâi coù traû lôøi chung treân maët baùo: Soá Maïng, Soá Ñeïp, Tin Maät, maø vaãn chöa heát, nay laïi tieáp tuïc nhaän ñöôïc quaù nhieàu thö, cho neân coù thieån yù cuûa nhaø xuaát baûn, neân chuùng toâi quyeát ñònh cho in taäp saùch naøy haàu thoûa maõn taát caû baïn ñoïc ñeå theo doõi khoa huyeàn bí naøy. Thaät vaäy, ôû khoa hoïc naøy, caùc nöôùc taân tieán ngaøy nay cuõng nghieân cöùu vì nhaän thaáy raát ñuùng, chæ tröø nhöõng ngöôøi “boùi ra ma, queùt nhaø ra raùc”thì khoâng keå, coøn ngoaøi ra caên cöù theo coå truyeàn phoái hôïp laïi ñeå nghieân cöùu taäp saùch naøy. Coù hay khoâng, haún baïn ñoïc ñaõ va chaïm nhieàu ôû caùi xaõ hoäi phöùc taïp naøy thì seõ roõ. Haøng trieäu khuoân maët, coù ai gioáng ai bao giôø. Taïi sao? Laïi chaúng heà gioáng ai! Taïo hoùa naøy coù bieät taøi nhö theá! Vì vaäy caù tính cuûa ai cuõng chaúng gioáng ai, nhöng chuùng ta coù theå ñoaùn bieát ñöôïc taâm tính, öôùc muoán cuûa hoï, bieåu loä treân nhöõng khuoân maët, tieáng noùi tieáng cöôøi, qua caùi chæ tay, baøn tay (ma y thaàn töôùng, xem töôùng dieän ñeå bieát ngöôøi sang heøn, phuùc haäu, hay saùt nhôn, aáy laø ñieàu höõu ích ñeå chuùng ta giao dòch haèng ngaøy maø khoâng nhaàm laãn aáy laø ñieàu höõu ích vaäy. Bôûi theá chuùng toâi haêng say laøm vieäc nghieân cöùu tæ mæ, coâng phu qua caùc saùch Taân, Coå tìm nhöõng caùi ñuùng caùi thaät maø vieát neân quyeån saùch naøy, tuy chöa ñuû laém, nhöng neáu caàn thì caùc baïn cuõng coù theå hieåu bieát höõu söï, chaúng haïn nhö muoán cho ngöôøi aáy vay nôï, coù maát khoâng? Hoaëc giao du huøn haïp hay nhôø baïn xem giuøm coâ gaùi aáy coù theå laøm daâu nhaø kia hay khoâng? Choïn ngöôøi giuùp vieäc coù trung thaønh khoâng? Thì ôû ñaây giuùp baïn thoûa maõn phaàn naøo qua söï nhìn maët maø “baét hình dung”ñöôïc ôû moät phaàn veà saéc dieän con ngöôøi, ñeå khoâng phaûi laøm thaày boùi, maø ñeå giao dòch haèng ngaøy treân cuoäc soáng maø chuùng ta ñang vaät loän tranh ñaáu ñeå nuoâi gia ñình, aáy chaúng phaûi laø ñieàu voâ boå vaäy. Kính thö vaø ñeå giuùp baïn theo doõi ôû trang trong. Kính G.S BÖÛU SÔN PHÖÔNG PHAÙP TOÁI TAÂN NHAÁT TRONG VIEÄC NHAÄN XEÙT NOÄI TAÂM NGÖÔØI ÑAØN OÂNG Nhö chuùng ta ñaõ roõ sau khi ñeä nhò theá chieán nhöõng phong traøo vaän ñoäng tranh thuû quyeàn lôïi cuûa nöõ giôùi ñaõ töøng vang boùng moät thôøi theo nhöõng ghi nhaän cuûa nhöõng nhaø söû hoïc thì nhöõng phong traøo ñoù ñaõ töøng lan roäng khaép hoaøn caàu maø keát quaû chuùng ta ñaõ thaáy laø giôùi phuï nöõ treân nhieàu lónh vöïc haàu heát ñeàu ñoaït ñöôïc nhieàu quyeàn lôïi ngang haøng vôùi nam giôùi, maø quan troïng nhaát laø nhöõng cheá ñoä phong kieán veà hoân nhaân khoâng coøn nöõa, ngöôøi phuï nöõ hieän nay cuõng coù quyeàn töï do luyeán aùi, töï do löïa choïn moái tình cuûa mình vaø hoï hoaøn toaøn coù quyeàn töï quyeát ñònh laáy soá maïng cuûa mình. Nhöng chuùng ta haõy nhìn nhaän moät ñieàu khaù quan troïng laø trong soá ñoù cuõng coù nhieàu phuï nöõ vì ngoä nhaän yù nghóa tình yeâu, hoï thöôøng hay bò muø quaùng trong laõnh vöïc naøy, trong xaõ hoäi vaø ñaïo ñöùc ñaõ maát heát giaù trò cuûa thôøi nay. Phuï nöõ thöôøng ñaùnh laïc höôùng ñi cuûa mình, khoâng phaân bieät ñöôïc ngöôøi naøo laø keû ñöùng ñaén vaø keû naøo laø keû phuï baïc. Coù keû laïi hieåu laàm nhöõng keû sôû khanh vaø chòu raát nhieàu thieät thoøi, phaûi hoái haän suoát ñôøi. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 2 Ngöôøi ta thöôøng noùi: Nhaân baát khaû maïo töôùng. Coù nghóa laø chuùng ta khoâng theå ñoaùn xeùt moät ngöôøi theo maët muõi cuûa hoï. Nhöng xeùt ñuùng ra caâu noùi treân khoâng hoaøn toaøn ñuùng. Vì nhö chuùng ta ñaõ bieát raèng, khuoân maët hay töôùng dieän cuûa moïi ngöôøi ñeàu coù theå ñöôïc coi laø phaûn aûnh cuûa noäi taâm, nhöõng gì ôû trong ñaàu oùc cuûa chuùng ta, nhö vaäy xeùt ñoaùn noäi taâm cuûa moïi ngöôøi qua töôùng dieän (coù theå goïi laø töôùng soá) cuõng caùc phaàn laäp luaän khoa hoïc cuûa noù. Hieän nay, ôû caû theá giôùi nhöõng nhaø töôùng soá ñeàu uûng hoä lyù luaän treân vaø hoï ñeàu ñoàng yù raèng nhöõng ngöôøi phuï nöõ keùm veà kinh nghieäm ñöôøng ñôøi, toát nhaát laø hieåu sô qua veà caùch ñoaùn xeùt noäi taâm cuûa ngöôøi ñaøn oâng theo phöông caùch toái taân, ñeå roài sau naøy trong sinh hoaït xaõ hoäi hay moïi khía caïnh naøo trong vieäc tìm kieám ñoái töôïng tình yeáu seõ traùnh ñöôïc nhöõng caûm giaùc sai laàm vaø ngoä nhaän, vaø luoân giöõ ñöôïc saùng suoát ñeå roài coù theå tìm ra moät ñoái töôïng tình yeâu xöùng ñaùng cuûa mình. Trong baøi naøy chuùng toâi quy tuï laø ba phöông phaùp ñeå nhaän ñoaùn moät ngöôøi ñoù laø töôùng dieän hoïc, töôùng coát hoïc (hình daùng cuûa boä xöông con ngöôøi) vaø chæ tay. Tuy nhieân, chuùng toâi khoâng theå giaûi thích hay phaân tích löông taâm ôû moät nôi haïn cheá nhöng ñaây chuùng toâi seõ göûi ñeán cuøng baïn ñoïc vaøi neùt chính yeáu veà caùch tìm hieåu tính tình, töôùng dieän, xöông coát vaø quan nieäm tình yeâu cuûa ngöôøi ñaøn oâng ñeå baïn coù moät söï chuaån bò veà taâm lyù sau naøy neáu gaëp phaûi keû xaáu, mình coù theå traùch xa kòp thôøi, neáu gaëp keû toát baïn coù theå naém laáy dòp may tìm caùch gaàn nhau, nhö vaäy baïn seõ böôùc tôùi moät con ñöôøng haïnh phuùc vaø gia ñình aám cuõng an vui. Nhaän xeùt ngöôøi ñaøn oâng qua töôùng dieän. Neáu baïn muoán bieát ngöôøi baïn trai cuûa baïn coù phaûi laø moät ngöôøi choàng xöùng ñaùng hay khoâng, nhö tröôøng hôïp naøy baïn coù theå nhaän xeùt anh ta qua töôùng dieän: ít nhaát baïn cuõng tìm ñöôïc caâu traû lôøi maø phaàn chính xaùc ñöôïc 70% hay 80% töôùng dieän cuûa ngöôøi ñaøn oâng ñöôïc chia ra laøm ba loaïi. 1. Loaïi ñaøn oâng: Loaïi ñaøn oâng naøy chæ chuù troïng söï nghieäp cuûa hoï. Ñoái vôùi gia ñình thöôøng khoâng ñeå yù laø bao, loaïi ñaøn oâng naøy ñöôïc goïi laø söï nghieäp töôùng dieän cuûa loaïi ñaøn oâng lo veà söï nghieäp naøy coù nhöõng ñaëc ñieåm laø göông maët nhoïn, vaàng traùn roäng. Chaân maøy ñaäm, maét moät mí khoaûng caùch giöõa loâng maøy vaø maét raát heïp, soáng muõi cao, moâi moûng, mieäng roäng xöông nhoeûo cuûa tai loøi ra. Loaïi ñaøn oâng naøy thöôøng coù chí lôùn vaø raát chaêm lo söï nghieäp, nhieàu tham voïng, laáy söï nghieäp giaøu sang laøm muïc ñích cuûa ñôøi soáng, xuaát thaân sôùm, laøm vieäc caàn maãn vì vaäy maø boû lôõ gia ñình vaø vôï con. -- Neáu loaïi ñaøn oâng naøy coù moät göông maët hôi vuoâng thì coù leõ oâng ta thuoäc veà loaïi ñaøn oâng lao löïc (nhö kyõ sö, ngöôøi baùn haøng, thöông gia) neáu loaïi ñaøn oâng naøy nhoïn vaø gaàn nhö tam giaùc seõ thuoäc veà loaïi lao taâm (nhö buoân baùn, kieán truùc sö, nhaø xuaát baûn). Toùm laïi khuoân maët ngöôøi ñaøn oâng naøy thöôùng coù moät hình tam giaùc hôi vuoâng. 2. Loaïi ñaøn oâng vöøa lo veà söï nghieäp vöøa quan taâm veà gia ñình: Loai ñaøn oâng naøy thöôøng laø nhöõng oâng coù thaùi ñoä thung dung (khoâng naëng veà moät beân, hoï ñeàu quan taâm ñeán gia ñình vaø cuõng chaêm lo coâng vieäc laøm aên, muïc ñích cuûa loaïi naøy thöôøng chæ laø ñuû tieàn ñeå nuoâi soáng gia ñình vôï con, ñoù laø ngöôøi choàng lyù töôûng cuûa phuï nöõ. Khoâng ñeå cho gia ñình laâm vaøo caûnh ngheøo khoå). Khuoân maët cuûa loaïi ñaøn oâng naøy thöôøng laø hình vuoâng, ñaàu troøn, vaàng traùn cao, loâng maøy coù hình tam giaùc vaø ñaäm, hai tai to vaø troøn, maét to, maét moät mí, ñaàu muõi nhoû, nuï cöôøi ñeàu, moâi treân vaø moâi döôùi daày baèng nhau. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 3 3. Loaïi ñaøn oâng chæ coù gia ñình: Loaïi ñaøn oâng naøy raát trung thaønh vôùi gia ñình, oâng ta nhaát ñònh laø ngöôøi chæ huy toái cao trong gia ñình, lo moïi phöông tieän trong gia ñình vaø phuï traùch moät vaïi vieäc nhaø, luoân luoân loaïi naøy yeâu vôï thöông con, laøm vieäc moät caùch thaän troïng, quan nieäm gia ñình toái cao. Phuïc nöõ coù moät ngöôøi choàng nhö vaäy khoâng coøn caùi gì maø khoâng haøi loøng nöõa. Loaïi ñaøn oâng naøy laø tín ñoà cuûa chuû nghóa gia ñình toái thöôïng. Khoâng bao giôø aên chôi röôïu cheø ôû nhöõng nôi phong löu. Khuoân maët loaïi naøy coù nhieàu ñaëc ñieåm nhöng toùm laïi thöôøng coù: khuoân maët hình traùi tröùng, loâng maøy coù veû nöõ tính, maét troøn nhoû. Khoaûng caùch giöõa loâng maøy vaø maét raát roäng, mí maét döôùi daày, tai to, loã muõi to, nhaân trung daøi, mieäng nhoû, moâi döôùi daøy, caèm troøn. Nhaän xeùt qua (xöông coát) Xöông coát maø hình daùng xöông coát cuûa ngöôøi ñaøn oâng thöôøng ñöôïc töôïng tröng cuûa söï giaøu ngheøo may ruûi. Coù loaïi xöông coát ngöôøi ta nom leân seõ hieåu ñöôïc ngöôøi ñoù laø keû ngheøo, coù loaïi nom vaøo ngöôøi ta hieåu ngay laø haïng cao sang, ôû ñaây cuõng coù ba tröôøng hôïp: Loaïi phung phí böøa baõi, xa hoa, caåu thaû. Khoâng bao giôø nghó ñeán tieát kieäm laø gì, baát keå ngaøy mai ra sao, neáu coù choàng nhö theá, maëc duø cuõng coù phaàn vui thích thoaûi maõi nhöng e raèng khoâng ñöôïc laâu beàn. Thöôøng thì heát caùi vui laïi ñeán caùi buoàn, vì taøi chính gia ñình khoâng ñöôïc ñeàu ñaën, gia ñình luùc naøy cuõng laâm vaøo caûnh khoán khoå cuõng chöa hay, noùi toùm laïi loaïi ñaøn oâng naøy thuoäc veà loaïi aên chôi. Loaïi naøy thöôøng coù moät töôùng coát nhö sau: vaàn traùn loøi ra, coå thoâ vaø nhieàu thòt, bôø vai roäng xeùo, tay chaân ngaén, eo roâng lôùn. 4. Loaïi taøi chính vöõng chaéc: Loaïi ñaøn oâng naøy goïi laø taøi chính vöõng chaéc thöôøng raát chuù yù ñeán vaán ñeà tieát kieäm, vaø luùc naøo cuõng höôùng veà caûi tieán gia ñình, quan nieäm gia ñình raát cao, luùc naøo cuõng döï truø daønh duïm moät soá tieàn ñeå phoøng ngöøa nhöõng tröôøng hôïp ngoaïi leä, loaïi ñaøn oâng naøy coù moät töôùng coát nhö sau: Xöông coát ôû phía sau ñaàu raát cao, bôø vai roäng vaø ngang, bôø ngöïc BAÏN SEÕ COÙ NGÖÔØI CHOÂNG TREÛ TUOÅI HÔN BAÏN QUA TAÙM TÖÔÙNG DIEÄN VAØ TAÙM CHÆ TAY Trong xaõ hoäi nam nöõ ñeàu coù quyeàn haønh ngang haøng vôùi nhau: giôùi nöõ thöôøng raát chuù troïng tôùi vaán ñeà tình yeâu vaø hoân nhaân. Nhöng trong soá ñoù coù moät vaøi tröôøng hôïp vì ngöôøi nöõ giôùi mang moät caù tính ñaëc bieät vaø taâm traïng, vì vaäy maø ñaùnh maát nhöõng dòp may vaø thôøi gian quyù baùu, ñeán phuùt cuoái cuøng, tuoåi thanh xuaân duø chöa qua ñi, nhöng ñaõ laø nöûa chöùng xuaân roài, tuy nhieân roài ñaây cuõng tìm gaëp ñöôïc moät ngöôøi yeâu phaàn nhieàu laø treû hôn, tuïc ngöõ thöôøng goïi laø vôï giaø choàng non, ñôøi soáng cuûa löùa ñoâi sau naøy phaàn ñoâng cuõng gaëp vaøi tröôøng hôïp traéc trôû vì nguyeân nhaân tôùi luùc baïn ñaõ ñeán moät tuoåi taùc naøo ñoù maø ngöôøi choàng vaãn khoûe maïnh thanh xuaân vaø tröôøng hôïp nhö vaäy chaøng seõ ñaâm ra say meâ moät coâ gaùi treû hôn baïn moät caùch deã daøng, ñeán luùc nhö vaäy thì haïnh phuùc gia ñình khoâng coøn nöõa, thaûm kòch gia ñình deã baét ñaàu xaûy ra thì baïn laø ngöôøi thieät thoøi hôn caû. Baïn seõ laáy choâng treû hôn baïn khoâng? Caù taùnh cuûa baïn coù aûnh höôûng töông lai baïn khoâng? Caù taùch cuûa baïn coù laøm cho baïn trôû thaønh moät baø giaø hay moät ngöôøi vôï lôùn tuoåi hôn choàng hay khoâng? Tin hay khoâng tuøy baïn, nhöng coù ñieàu laø chuùng ta coù theå tìm thaáy nhöõng caâu traû lôøi cho nhöõng caâu hoûi treân qua töôùng soá vaø chæ tay, vì chính töôùng dieän vaø chæ tay laø moân phaûn aùnh noäi taâm vaø yù thöùc cuûa baïn maø döïa theo khoa töôùng soá vaø chæ tay, chuùng toâi coù theå ñoaùn ra tình duyeân vaø töông lai cuûa baïn seõ ra theá naøo? TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 4 Chuùng ta baét ñaàu töø chæ tay coù taùm tröôøng hôïp coù theå phaân tích taùch tình cuûa baïn, seõ tìm ra caâu traû lôøi vaø ñoaùn ñöôïc baïn seõ coù ngöôøi choâng treû hôn mình hay khoâng? A. Hieáu thaéng, ñöôøng chæ boån maïng bò caét ñöùt. Loaïi phuï nöõ coù taùnh hieáu thaéng hoï raát chaêm chuù veà coâng vieäc laøm vaø caùch soáng, loaïi phuï nöõ naøy thöôøng laø nhöõng ngöôøi raát caàn maãn chòu cöïc vaø luùc naøo cuõng hôn keû khaùc, tính caån troïng, dai söùc, ñoâi khi coù theå thöùc traéng ñeâm ñeå ñan moät chieác aùo len, hay chæ vì ñoïc moät cuoán tieåu thuyeát naøo ñoù. Ñoái vôùi thôøi trang raát öa thích nhöõng maøu röïc rôõ hay chæ moät maøu. Ñoái töôïng loaïi phuï nöõ naøy thöôøng laø nhöõng chaøng trai treû hôn mình moät ñeán hai tuoåi. Vaø thöôøng daèng dai treân ñöôøng tình yeâu. Khi xa thì muoán gaàn, khi gaàn laïi muoán xa. Loaïi naøy raát gioûi veà ñieàu khieån tình caûm cuûa ngöôøi yeâu. Coøn veà tình baïn, loaïi naøy cuõng ñoái ñaõi moät caùch noàng nhieät, ñoù cuõng ñöôïc coi laø moät öu ñieåm trong tröôøng hôïp naøy. Nhöng chæ khoå thay cho nhöõng anh chaøng ñeo ñuoåi loaïi phuï nöõ naøy thoâi. B. Gaàn nhö laø ñaøn oâng Ñöôøng trí tueä cheû ra laøm 2 Ñöôøng trí tueä cheû ra laøm hai loaïi phuï nöõ naøy coù caù tính veà ngöôøi ñaøn oâng. Thaäm chí coù theå maëc trang phuïc vaø caùch soáng theo veû ñaøn oâng. Laøm vieäc mau leï, ngaên naép. Saép ñaët goïn gaøng, khi ñoái dieän vôùi ngöôøi cuøng phaùi cuõng thöôøng nhaéc ñeán vaán ñeà ñaøn oâng vaø thao thao baát tuyeät. Veà coâng vieäc loaïi naøy coù theå ñaûm nhieäm nhöõng coâng vieäc quan troïng, ñoâi khi chi phoái caû ñaøn oâng. Vì vaäy nhöõng ngöôøi ñaøn oâng coù kinh nghieäm veà cuoäc ñôøi thöôøng traùnh xa loaïi phuï nöõ naøy, coøn nhöõng anh chaøng coøn treû tuoåi laïi thöôøng raát taùn phuïc taøi naêng loaïi naøy, cho neân loai naøy thöôøng coù nhöõng ngöôøi choàng treû hôn, coù khi non caû 2 hay 5 tuoåi C. Gaàn nhö moät ngöôøi meï. Ñöôøng chæ boån maïng cheû ra laøm 2. Loaïi naøy mang naëng nhöõng tình caûm cuûa moät ngöôøi meï hieàn töø. Caù taùnh hoï deã caûm ñoäng, duø cho laø nhöõng bi kòch treân ti vi hay maø aûnh hoï thöôøng rôi nöôùc maét moät caùch deã daøng. Veà coâng vieäc loaïi naøy cuõng raát sieâng naêng, trung thaønh vôùi thaân chuû, coøn veà ñôøi soáng xaõ giao cuõng khaùc bieät vôùi loaïi khaùc, duø cho caâu chuyeän thao thao baát tuyeät laïi nhaøm chaùn ngöôøi baïn tröôùc maët, chuùng cuõng mæn cöôøi ra veû thích thuù, loaïi naøy raát traàm laëng, ít khi xem vaøo nhöõng lôøi noùi cuûa keû khaùc nhöng ñoái vôùi ngöôøi baïn cuøng phaùi, thì phaàn ñoâng loaïi naøy khoâng ñöôïc hoan ngheânh chi maáy vì loaïi naøy thöôøng chæ kích thích. Coøn nhöõng baïn trai treû raát meán nhöõng ngöôøi phuï nöõ naøy gaàn nhö laø nhöõng ngöôøi meï cuûa mình, raát vui thích ñeå gaàn guõi. Cho neân loaïi phuï nöõ naøy thöôøng tìm ñöôïc moät ngöôøi choâng keùm hôn mình hai hoaëc ba tuoåi. D. Loaïi töøng traûi: Ñöôøng tình caûm coù hình chöõ X treân chæ tay neáu ñöôøng tình caûm coù hình chöõ X loaïi phuï nöõ naøy thöôøng laø nhöõng ngöôøi töøng traûi raát nhieàu kinh nghieäm ôû ñôøi, loaïi naøy raát giaøu loøng thöông haïi, deã thoâng caûm keû khaùc, raát ñöôïc ngöôøi khaùc phaùi meán yeâu, veà coâng vieäc loaïi naøy laø nhöõng ngöôøi ñöôïc coi nhö coù taøi naêng raát cao, ñoàng thôøi luùc naøo cuõng saün saøng chæ daãn cho nhöõng anh chaøng treû tuoåi môùi böôùc chaân vaøo xaõ hoäi, ñoâi khi hoï trôû thaønh coá vaán cuûa nhöõng ngöôøi baïn ñoàng thôøi. Cho neân nhöõng anh chaøng treû ñeàu coù caûm tình ñoái vôùi nhöõng phuï nöõ naøy, töø ñoù maø ñi ñeán choã yeâu nhau, chung soáng vôùi nhau, chung soáng vôùi nhau, loaïi naøy thöôøng coù nhöõng ngöôøi choâng treû hôn mình 1 hay 5 ñoâi khi coù theå hôn caû 7 hay 8 tuoåi. E. Loaïi haønh ñoäng: Ñöôøng tình caûm vaø ñöôøng boån maïng naèm cheùo leân nhau nhö hình chöõ X. Loaïi naøy coù taùnh tình côûi môû, lanh leï, laøm vieäc raát coù tinh thaàn traùch nhieäm, noùi laø laøm roài tính sau, luùc naøo cuõng laøm troøn boån phaän cuûa mình, khoâng bao giôø caåu thaû hay chaäm treã. Neáu chuùng ta ñaõ coù TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 5 lôøi höùa baát cöù giaù naøo cuõng phaûi ñi ñeán choã thöïc hieän, ñoái vôùi ñoàng nghieäp khoâng phaân bieät caù nhaân naøo, chuùng ñeàu ñoái xöû töû teá vaø vui veû giuùp baïn giaûi quyeát nhöõng ñieàu khoù khaên vaø beânh vöïc baïn mình, khoâng noùi xaáu keû khaùc, vaø raát gheùt nhöõng keû hay noùi xaáu keû khaùc. Vì vaäy maø nhöõng thanh nieân raát coù caûm tình vôùi chuùng. Ngöôøi choàng thöôøng keùm chuùng ba hay naêm tuoåi. F. Loaïi töï do: Ñöôøng tình caûm vaø ñöôøng trí tueä truøng chaát thaønh moät. Ñöôøng tình caûm truøng leân ñöôøng trí tueä hoï ngöôøi phuï nöõ coù chuû tröông cuûa mình, raát chuû quan giaøu loøng töï tin, coù khieáu veà ngheä thuaät, mang moät söùc huùt raát maïch ñoái vôùi nhöõng chaøng treû. Naøng raát thích ñi daïo phoá moät mình, mua saém nhöõng gì naøng thích, ñoái vôùi thôøi trang, nhöõng phuï nöõ naøy coù moät sôû thích ñaëc bieät, nhöõng chieác aùo maøu saéc trang nhaõ, thanh lòch, nhaát laø veà nhöõng thöù ñoù hôïp thôøi trang vaø ñuùng moát. Veà ñôøi soáng chuùng ta raát khoù maø tìm hieåu, hoï thöôøng laø nhöõng ngöôøi phuï nöõ khoâng sôï coâ ñôn. Vì nhieàu ñieàu kieän cho neân trong vieäc chaáp nhaän tình yeâu vaø ngaøy thaùng troâi qua ñeán giai ñoaïn naøo ñoù chuùng voäi vaõ tìm kieám, thöôøng phaûi tìm kieám vaø an uûi nôi nhöõng chaøng trai treû, ngöôøi choàng cuûa loaïi naøy thöôøng keùm hôn 6 tuoåi trôû leân. G. Loaïi thuï ñoäng: Ñöôøng tình caûm laøm hai. Ñöôøng tình caûm xeû laøm hai: loaïi naøy thuoäc loaïi thuï ñoäng, deã thoûa hieäp vôùi keû khaùc, lyù trí tuy coù phaàn saùng suoát nhöng laïi deã bò chi phoái bôûi tình caûm, ñaëc tính cuûa hoï laø öa thích treû nít vaø thích giao du vôùi tuoåi treû. Cho neân deã maø coù choàng treû tuoåi. Chuùng laáy tö caùch moät ngöôøi chò ñeå baûo ban hay chæ daãn nhöõng thanh nieân aáy, goïi mình baèng chò. Vaø thanh nieân laïi raát coù caûm tình vôùi loaïi phuï nöõ naøy. Ngöôøi choàng cuûa chuùng thöôøng keùm hôn hai tuoåi vaø nhö vaäy nhöõng thanh nieân tuoåi taùc gaàn nhau nhö vaäy coù theå ñeo ñuoåi chuùng moät caùch deã daøng. H. Loaïi soâi noåi: Ñoaïn ñaàu cuûa hai ñöôøng trí tueä vaø tình caûm cheùo ngang nhau nhö hình chöõ X. hoï laø nhöõng phuï nöõ nhieät tình. Maëc duø raát thaän troïng trong vieäc löïa choïn ngöôøi yeâu cuûa mình, nhöng chuùng laïi raát deã bò caûm ñoäng bôûi moät tình caûm noàng naøn cuûa mình moät caùch khoâng ñieàu kieän, hoï thöôøng laø nhöõng ñöùa con gai cuûa nhöõng oâng giaùo sö. Chuùng thöôøng mang moät caûm giaùc raèng ngöôøi con trai yeâu mình laø moät ñieàu laøm vinh haïnh, traùi laïi ñoái vôùi nhöõng tay laõo luyeän vaø lôøi leõ ngoït ngaøo chuùng khoâng öa thích laø bao, ngöôøi choàng cuûa chuùng seõ keùm hôn chuùng 1 ñeán 4 tuoåi. Ngoaøi chæ tay chuùng ta coøn coù theå ñoaùn ñöôïc ngöôøi ñaøn baø naøo seõ coù choàng treû vaø taùnh tình hoï ra sao neáu chuùng ta xeùt qua töôùng dieän, nhöõng ngöôøi ñaøn baø coù choàng treû thöôøng coù nhöõng töôùng dieän nhö sau, goàm 8 tröôøng hôïp 1. Khuoân maët vuoâng, mi maét dôû leân. 2. Khuoân maët traùi xoan vaàng traùn roäng. 3. Khuoân maët daøi goø maù cao. 4. Khuoân maët troøn, xöông haøm roäng. 5. Khuoân maët troøn goø maù cao. 6. Khuoân maët daøi, xöông haøm roäng. 7. Khuoân maët daøi, caèm roäng. 8. Khuoân maët daøi, loâng maøy ñaäm. Taùm töôùng dieän vöøa keå laø nhöõng khuoân maët coù veû khoâng ñoâi xöùng taùnh tình, vì vaäy coù veû khaùc bieät vôùi ngöôøi thöôøng, laáy choàng raát muoän, cuõng khoâng xa laï gì, chæ coù nhöõng chaøng treû chaát phaùc deã caûm ñoäng, coøn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi oâng giaøu kinh nghieäm hai beân ñeàu khoù gaây ñöôïc caûm tình. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 6 Vôï choàng non khoâng coøn laø moät ñieàu laï luøng trong xaõ hoäi thôøi nay nöõa, cuõng khoâng coù gì goïi laø baát chaùnh nhöng chæ ngaïi raèng tuoåi taùc hai ngöôøi coù moät choã troáng raát to, ñeán luùc xuaân taøn hoa ruïng, ngöôøi vôïi seõ giaø ñi raát nhieàu, coøn ngöôøi choàng laïi vöøa ñuùng luùc thanh xuaân, vì vaäy raát coù theå sinh ra nhöõng maøn bi kòch cuûa gia ñình. Neáu baïn naøo coù töôùng dieän hay chæ tay gioáng nhö tröôøng hôïp treân, khuyeân baïn neân xeùt laïi nhaân sinh quan vaø caùch cö xöû trong ñôøi soáng vaø töông lai cuûa mình. HOÂN NHAÂN: TÌNH DUYEÂN NAÊM TREÂN BAØN TAY CUÛA BAÏN Ñöôøng hoân nhaân kyø duyeân: Ñöôøng hoân nhaân gaàn saùt ñöôøng töù ñaïo laø cöôùi sôùm tröôùc tuoåi 26. Ñöôøng hoân nhaân xa ñöôøng töù ñaïo laø gaû cöôùi chaän sau 35 tuoåi thaønh gia thaát. Hai ñöôøng hoân nhaân ñi song song vöøa thoâ vöøa caïn khoâng hieän saâu caøng gaû cöôùi chaäm ñi nhieàu. Neáu coù ba ñöôøng naèm aáp haøng nhau ñöôøng naèm gaàn töù ñaïo nhaát laø ñöôøng keát hoân ñaàu. Ñöôøng hoân nhaân taøn gia. Ñöôøng hoân nhaân bò ñöôøng phaù taâm chaët ngang nghóa laø bò ngöôøi ta duøng baïo löïc can thieäp vaøo cuoäc hoân nhaân ñang tieán haønh. Sau khi keát hoân seõ taùn gia baïi saûn. Hay gaëp baát traéc. Ñöôøng löông duyeân baát loaïn. Ñöôøng hoâng nhaân coù hình nhö ñuoâi caây teân, tình ñaàu beõ baøng, hoaëc tieán ñeán hoân nhaân bò dang dôû, vì hoaøn caûnh khoâng hôïp. Keát quaû khoâng bao giôø thaønh hoân ñöôïc. Ñöôøng hoân nhaân coù ba ñöôøng chæ nhoû naèm trong theá tam giaùc, treân ñöôøng chæ laïi coù nhöõng ñöôøng nhoû chaéc ngang laø taâm hoàn luùc naøo cuõng baán loaïn, neân hoân nhaân baát hoøa. Ñöôøng hoân nhaân, ñöôøng lieàn nhoû vaø ngaén laïi, lai coù ñöôøng chaén ngang, ñöôøng döôùi daøi aáy laø cuoäc hoân nhaân ñaàu tieân thaát baïi nhöng cuoái cuøng vaãn keát quaû myõ maõn. Ñöôøng löông duyeân ngang traùi. Ñuoâi ñöôøng hoân nhaân nhö reã quaït laø thaát tình hay ngang traùi. Neáu ñöôøng hoân nhaân maø ngoaèn ngoeøo laø vì tình maø töï saùt hay gaëp tai naïn cheát choùc baát ngôø. Cuoái ñöôøng hoân nhaân coù moät hình troøn nhö quaû caàu vôï hay choàng seõ gaëp tai naïn baát ngôø. Nhöng neáu treân quaû caàu töï nhieân coù loâng thì seõ toát ñeïp voâ cuøng. Daàu ñöôøng hoân nhaân coù quaû caàu maø ñöôøng chæ voøng xuoáng qua khoûi ñöôøng töù ñaïo, luùc keát hoân gaëp chuyeän khoâng maáy toát ñeïp. Ñöôøng löông duyeân ngoaïi tình Ñöôøng hoân nhaân nhoû laïi laám chaám nhieàu ñöôøng laø yeâu ñöông khoâng chuyeân nhaát, seõ ñi tìm ngöôøi môùi luoân. Ñöôøng hoân nhaân coù ñöôøng laïi caûn ñaàu laø sau khi keát hoân seõ baát hoøa tai haïi. Ñöôøng hoâng nhaân caûn trôû. Ñöôøng hoân nhaân coù hai ñöôøng naèm song song maø taùch rôøi töù ñaïo khaù xa, vaø ñöôøng töù ñaïo ngaén nguûi thoâ caïn vaø ñöôøng hoân nhaân daøi maø ñi leân thì seõ gaëp ngöôøi coù ngheä thuaät hay sang caû, caûm tình toát ñeïp vaø haïnh phuùc laém. Neáu ñöôøng loït vaøo keû tay coù nghóa laø tröôùc toát sau xaáu. Ñöôøng maïng ñaïo gaëp ñöôøng phaù taâm chaët ngang vôùi laïi ñöôøng taâm ñaïo vaø ñöôøng maïng ñaïo rôøi nhau thì coù nghóa laø cuoäc hoân nhaân bò ngöôøi ta phaù hoaïi. Ñöôøng löông duyeân tan vôõ. Ñöôøng hoân nhaân ñöùt ñoaïn, ñöôøng naøy ñeø leân ñöôøng kia. Cuoäc hoân nhaân khoâng theå tieán haønh ñöôïc, seõ gaëp nhieàu trôû ngaïi trong luùc tieán haønh hoân leã. Hay sau khi keát hoân xong seõ ñi ñeán ly dò neáu gaëp ñöôøng lyù taøi ôû beân treân nöõa thì chaéc chaén cuoäc hoân nhaân naøy khoâng bao giôø thaønh töïu. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 7 Ñöôøng löông duyeân ña theâ. Ñöôøng hoân nhaân coù theâm hai ñöôøng raát roõ vaø ñi song song vôùi nhau laïi theâm hai ñöôøng lyù taøi beân treân, ngöôøi aáy ñöôïc nhieàu ngöôøi yeâu, cöôùi vôï hoaëc gaû choàng song vaãn coù beù hay leõ. Keát hoân sôùm. Treân söï nghieäp, thích hôïp trong giôùi chính trò vaø lyù taøi – vaø ñöôïc nhieàu ngöôøi meán chuoäng. Ñöôøng löông duyeân baát hoøa. Ñöôøng löông duyeân cong queo laø phu theâ baát hoøa, trong gia ñình khoù beà eâm ñeïp. Ñöôøng hoân nhaân coù moïc loâng nhö ñuoâi teân tua tuûa ra hai beân, vôï bò bònh ngaët ngheøo. Ñöôøng hoân nhaân ngöôïc ñaàu leân thaät cao laø cöôùi hay gaû nhaèm nôi giaøu coù neáu ñöôøng chæ thoå laø cuoäc hoân nhaân khoù thaønh. Neáu ñöôøng chæ ñi suoát keõ tay keát hoân song seõ baïi saûn phaù taøi. Ñöôøng löông duyeân lang chaï. Ñöôøng hoân nhaân ñöùt ñoaïn maø noâi tieáp nhau ñoâi ba ñöôøng laø gaû hay cöôùi nhaèm choã khoâng ñaøng hoaøng. Ñöôøng hoân nhaân ngoaèn ngeøo nhö hai con raén quaán nhau, laø vôï hay choàng ñeàu coù ngoaïi tình caû, vaø cuõng laø trieäu chöùng tieán haønh cuoäc hoân nhaân khoù khaên, hoaëc beänh vaø tai hoïa. Ñöôøng hoân nhaân daøi, ñi xuoáng tôùi loøng baøn tay laø vôï hay choàng cöïc kyø xung khaéc neáu laø nam thì coù naêm baûy vôï, gaùi thì coù hai ba choàng. Neáu ñöôøng chæ aáy ñöùt ñoaïn thì seõ nheï hôn moät nöûa. Ñöôøng löông duyeân xung khaéc. Ñöôøng hoân nhaân coù kim tinh laïi theâm luïc tuù laø seõ cöôùi hay gaû nhaèm ngöôøi coù kyõ thuaät vaø ngheä thuaät, ñöôøng chæ caøng roõ caøng hieäu nghieäm. Ñuoâi ñöôøng hoâng nhaân coù chöõ thaäp laø cöôùi hay gaû nhaèm choã giaøu coù ñöôïc höôûng gia taøi, neáu khoâng chöõ thaäp maø laø ñaùnh cheùo thì sau khi keát hoân moät trong hai ngöôøi cheát baát ñaéc kyø töû. Ñöôøng hoân nhaân daøi vaø ñi xuoáng suoát ñöôøng maïng ñaïo laø vôï choàng khaéc vaø ñi tôùi choã xa nhau. Ñöôøng löông duyeân ly dò. Ñöôøng taâm ñaïo vaø maïng ñaïo rôøi xa nhau laø vôï choàng ly dò nhöng neáu baøn tay cuûa caû vôï laãn choàng ñeàu nhö theá thì traùi laïi choàng vôï seõ thuaän hoøa, nhöng ñeán trung nieân khoâng khoûi tai naïn vaø beänh hoaïn, keát hoân treã, loøng töï nhuû raát naëng, neáu coù ñöôøng thaáu vaên noái lieàn thì nheï ñi moät nöûa. Ñöôøng löông duyeân boäi tình. Ñöôøng boäi tình naèm treân ñöôøng taâm ñaïo thì caû vôï laãn choàng ñeàu phaûn boäi nhau. Neáu treân ñöôøng töù ñaïo thì khi chöa thaønh hoân khoù gaëp ñöôïc tình yeâu chaân chính, neáu naèm treân ñöôøng maïng ñaïo thì haõy coi chöøng baïn hay ngöôøi ôû baát trung. Nhöôïc baèng bò ñöôøng daï xoa ngang thì ñöôøng boäi thình khoâng linh nghieäm. Ñöôøng löông duyeân haùo saéc. Ñöôøng hoân nhaân moïc nhaùnh, treân nhaùnh laïi moïc nöõa laø ngöôøi haùo saéc, vôï ngoaïi tình coù con, huyeát thoáng hoãn taïp neáu thaáy ñöôøng daï xoa, thaát baïi veà tình, keát hoân roài cuõng phaân ly, khoù coù haïnh phuùc laém, neáu nhaùnh rôøi laø khoâng linh nghieäm. Ñöôøng löông duyeân saùt phu. Ñaàu ñöôøng hoân nhaân nhö caây chóa ba laø cöïc kyø ña daâm, loaïn luaân, trai thì gieát vôï, gaùi thì hai choàng, vì hoân nhaân maø gaëp nhieàu ñieàu baát haïnh neáu laø ñoäc thaân, ngheøo khoå hay ñi tu thì giaûm ñi ñöôïc moät nöûa. TÖÔÙNG DIEÄN: TÖÔÙNG HÔÏP VAØ TÖÔÙNG XUNG MUÕI CUÛA BAÏN: MUÕI CUÛA CHAØNG: TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 8 1. ÑOÁI VÔÙI TINH THAÀN TÍCH CÖÏC CUÛA CHAØNG, BAÏN CAÀN COÙ SÖÏ HIEÅU BIEÁT ROÄNG RAÕI ÑEÅ THOÂNG CAÛM. 2. GIAÁC MOÄNG CUÛA BAÏN SEÕ KHIEÁN CHAØNG ÑAÏT ÑÖÔÏC MOÄT TAØI CHAÙNH KHAÛ QUAN VAØ MOÄT TAØI NAÊNG XÖÙNG ÑAÙNG. 3. HAI NGÖÔØI ÑEÀU LAØ KEÛ TÍCH CÖÏC HÔÏP LÖÏC VÔÙI NHAU SEÕ GAÂY DÖÏNG ÑÖÔÏC HAÏNH PHUÙC. 4. TAÙNH NOÙNG NAÛY CUÛA BAÏN COÙ VEÛ CAÀN THIEÁT ÑEÅ BOÀI DÖÔÕNG AÁM CUÙNG CUÛA GIA ÑÌNH, CHAØNG SEÕ KÍNH NEÅ BAÏN. 5. MUÕI CUÛA BAÏN SEÕ CHE ÑAÄY ÑÖÔÏC PHAÀN NAØO TÍNH TIEÂU CÖÏC CUÛA CHAØNG. 6. TAÙNH TRONG SAÏCH CUÛA CHAØNG SEÕ CAÛM ÑOÄNG TRÖÔÙC TÌNH YEÂU VAØ TAØI NAÊNG CAO ÑEÏP CUÛA BAÏN. 7. HAI NGÖÔØI KEÁT DUYEÂN SEÕ SOÁNG TRONG NIEÀM HAÏNH PHUÙC MAÕI MAÕI. 8. HAI NGÖÔØI ÑEÀU LAØ MUÕI NHOÏN SEÕ GAÂY LOÄN MAÕI MAÕI VAØ KHOÂNG HAÏP. MOÂI CUÛA BAÏN: MOÂI CUÛA CHAØNG: 1. CHAØNG SEÕ TRUNG ÑOÄNG VÌ SÖÏ NOÀNG NAØN CUÛA BAÏN. 2. BAÏN COÙ THEÅ HÖÔÙNG DAÃN CHAØNG, CHAØNG COÙ THEÅ CHÒU ÑÖÏNG ÑÖÔÏC. 3. CHAØNG LUOÂN LUOÂN ÑOØI HOÛI QUYEÀN LAÕNH ÑAÏO TRONG ÑÔØI SOÁNG HAY TÌNH YEÂU, BAÏN PHAÛI CHIEÀU YÙ CHAØNG. 4. CHAØNG SEÕ COI BAÏN NHÖ MOÄT NGÖÔØI CHÒ 5. QUAN NIEÄM MAÃU HEÄ TRONG GIA ÑÌNH BAÏN SEÕ MANG LAÏI CHO CHAØNG NHÖÕNG NGUOÀN VUI VEÀ HAÏNH PHUÙC. 6. TAÙNH CHAØNG HÔÏI NHOÛ MOÏN, NHÖNG SÖÏ HIEÅU BIEÁT CUÛA BAÏN SEÕ THOÂNG CAÛM CHO CHAØNG. 7. HAI NGÖÔØI ÑEÀU GIAØU TÌNH CAÛM, GIA ÑÌNH HOØA HÔÏP NHÖ CAÙ VÔÙI NÖÔÙC. 8. ÑOÂI BEÂN ÑEÀU LAØ KEÛ LAÉM CHUYEÄN, TÖÔÙNG XUNG. TIEÁNG NOÙI CUÛA TÌNH YEÂU TRAÀM LAËNG Tieáng noùi cuûa caùch aên uoáng: 1. Khi duøng canh, khuoân maët coâ hôi nghieâng veà phía beân phaûi, trong khi ñoù tay coâ caàm chieác thìa ( muoãng) ñeå saùt gaàn tay traùi cuûa mình, moät daùng ñieäu môøi moïc nhö theá coù nghóa laø “em seõ chìu anh taát caû, em ñaõ yeâu anh”. 2. Haù mieäng thaät to khi duøng canh, chieác thìa ñaët gaàn döôùi caèm, nhö vaäy coù nghóa laø “em khoâng theå nghe lôøi anh ñöôïc, em heát tin caäy anh”. 3. Duøng ban tay che leân moâi mình coù nghóa laø “coâ thaáy khoâng ñöôïc khoûe trong ngöôøi vaø töø choái baát cöù moät caùi hoân naøo”. 4. Traùi laïi coù nghóa laø “coâ thaáy thoaûi maùi vaø saün saøng tieáp ñoùn nuï hoân cuûa chaøng”. Caùch toû tình: 1. Neáu coâ ñaõ choïn chaøng ta laø ngöôøi yeâu xöùng ñaùng cuûa mình, vaø coâ luoân baøy toû tình yeâu vôùi chaøng. Trong khi ñi beân caïnh nhau, coâ coù theå nghieâng ñaàu saùt vaøo beân chaøng, baèng caùch coù theå luoân caû taùc tai cuûa mình ñoàng thôøi vôùi baøn tay phaûi treân aáy coù ñeo chieác nhaãn cuûa mình ñaët tay vaøo baøn tay phaûi cuûa chaøng nhö vaäy coù nghóa laø “em yeâu anh”. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 9 2. Khi ñoái dieän, coù theå nghieâng veà beân phaûi vôùi goùc ñoä laø saùu phaàn tö, nhìn chaøng baèng moät aùnh maét long lanh nhö theâ coù nghóa laø “em yeâu anh”. Em muoán gaàn guõi anh: Neáu ngöôøi yù trung nhaân cuûa coâ laø moät anh chaøng ñöùng ñaén, quaù lòch söï vaø khoâng hieåu ñöôïc tình caûm cuûa coâ, nhö vaäy coâ phaûi söû duïng “tieáng noùi, ñoäng taùc” ñeå toû tình yeâu vôùi chaøng, coâ phaûi ngoài beân caïnh chaøng, baèng caùch duøng ñaàu goái mình ñaåy nheï vaøo chaân chaøng, ñoàng thôøi tay coâ naém laïi vaø laéc nheï vaøi laàn, ñoäng taùc nhö vaäy coù nghóa laø “em muoán gaàn guõi anh, anh coù theå oâm em”. Caùch taùi heïn: Neáu coâ chôø ñôïi nôi chaøng moät cuoäc heïn hoø keá tieáp, nhö vaäy khi chôø tôùi luùc chia tay, coâ coù theå ñaët nheï baøn tay cuûa mình vaøo phía sau löng cuûa chaøng nhö theå coù nghóa laø “em mong ñôïi söï heïn hoø cuûa anh, em muoán anh heïn em”. Caùch töø choái lòch thieäp: Khí muoán töø choái moät yù kieán naøo cuûa moät ngöôøi baïn khaùc, phaûi laøm sao ñeå khoûi chaïm ñeán töï aùi cuûa keû khaùc, coâ coù theå khoanh tay laïi, ñöa maét nhìn leân phía treân nhö theá coù nghóa laø “toâi phaûi suy nghó kyõ caøng môùi traû lôøi oâng ñöôïc”. Caùch chôø ñôïi söï caàu hoân cuûa chaøng: Neáu coâ ñaõ choïn chaøng laø ngöôøi yeâu chung thuûy, tuy raát mong ñöôïc ñi ñeán hoân nhaân, nhöng laïi ngaïi nguøng, tröôøng hôïp nhö vaäy khi ñi ñeán beân caïnh chaøng, coâ coù theå ñoät nhieân ñi chaäm laïi vaøi böôùc, hay tay naém nhau ñeå sau löng mình, chaêm chuù nhìn vaøo bôøi vai cuûa chaøng moät ñoäng taùc baát chôït nhö vaäy, coù nghóa laø “em chôø ñôïi söï caàu hoân cuûa anh, vaø anh cuõng ñeán luùc phaûi laäp gia ñình roài ñoù”. Toùm laïi nhöõng ñoäng taùc toû tình cuûa nhöõng caëp tình nhaân khoâng haún chæ naèm trong nhöõng tröôøng hôïp vöøa keå, vaø ñeàu coù nhöõng phöông thöùc toû tình khaùc nhau, tuy nhieân nhöõng tröôøng hôïp neâu treân ñöôïc coi laø moät vaøi ñoäng taùc chung trong muoân ngaøn ñoäng taùc toû tình giöõa hai phaùi, khoâng phaân bieät nam hay nöõ, ñoàng thôøi giöõ ñöôïc veû lòch thieäp cho ngöôøi trong cuoäc, maëc daàu ngoaøi nhöõng ñoäng taùc toû tình khaùc, taùo baïo hôn ngöôøi vieát xin pheùp ñöôïc ngöng laïi ôû ñaây, ñeå giaønh quyeàn söû duïng cho ngöôøi trong cuoäc ñeå (tuøy nghi tieän duïng). CAÈM CUÛA BAÏN, CAÈM CUÛA CHAØNG 1. HAI ÑÖÙA ÑEÀU TOÁT SOÁ, TAØI CHAÙNH DOÀI DAØO, XAÕ GIAO ROÄNG, ÑÔØI SOÁNG CHAÊN GOÁI THOAÛI MAÙI, TÖÔNG HÔÏP. 2. HAI NGÖÔØI ÑEÀU LAØ KEÛ TÍCH CÖÏC, ÑOÀNG TAÂM HIEÄP LÖÏC, SEÕ COÙ TÖÔNG LAI. 3. SÖÏ CAÀN CUØ CUÛA CHAØNG SEÕ TÌM THAÁY ÑÖÔÏC AN UÛI ÔÛ TAÙNH CÔÛI MÔÛ CUÛA BAÏN. 4. SÖÏ CHÒU ÑÖÏNG CUÛA CHAØNG SEÕ CHE ÑAÄY TÌNH CAÛM CAÊNG THAÚNG BAÁT CHAÙNH CUÛA BAÏN 5. CHAØNG LAØ MOÄT NGÖÔØI TÖÏ TIN VAØ CÖÙNG RAÉN, NHÖNG BAÏN NEÂN CHÌU CHUOÄNG CHAØNG. 6. HAI NGÖÔØI ÑEÀU LAØ NHÖÕNG KEÛ ÍT NOÙI, KHOÂNG KHÍ GIA ÑÌNH TUY KHOÂNG NAÙO NHIEÄT NHÖNG RAÁT YEÂN LAØNH. 7. HAI NGÖÔØI ÑEÀU LAØ KEÛ NHIEÀU THAM VOÏNG TÖÔNG HÔÏP. 8. HAI NGÖÔØI ÑEÀU MANG TAÙNH NGHEÄ SÓ, XÖÛ SÖÏ THÖÔØNG BAÈNG TÌNH CAÛM TÖÔNG XÖÙNG. HÌNH DAÏNG CAÙC NGOÙN TAY VAØ MOÙNG TAY CAÙC LOÙNG TAY CUÕNG QUAN TROÏNG TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 10 Moùng tay: Nhaø töôùng soá vaø baùc só ñeàu ñoàng yù vôùi nhau trong ñieåm naøy. Moùng tay laø bieåu hieän cho söùc khoûa, tuøy theo maøu saéc vaø hình daùng. Veà vaønh traêng ôû moùng tay: Phía döôùi moùng tay coù hình vaàng traêng maàu traéng. Ñoù laø bieåu hieän cho söùc khoûe. Ngöôøi ñuû söùc khoûe thì vaønh traêng lôùn roõ raøng ôû caû 10 ngoùn tay. Ngöôøi caøng yeáu thì caùc vaàng traêng caøng maûnh daàn. Vaàng traêng maát caû oû 10 ngoùn tay thì söùc ñaõ taøn ruïi haún, khoâng coøn soáng ñöôïc bao laâu nöõa. YÙ nghóa moïng tay: Moùng ngaén: coù söùc maïnh, coù tieàm thöùc maïnh. Moùng ngaén: Cöùng, coù thòt bao truøm, Öa tranh caõi, öa coâng kích. A. Moùng ngaén vuoâng vaø xanh, coi chöøng ñau tim B. Moùng ngaén, roäng vaø vuoâng ôû phía chaân moùng, ngöôøi deã noåi giaän vaø yeâu say söa. C. Moùng ngaén vaø hình tam giaùc, coi chöøng bò teâ lieät. D. Moùng ngaén, heïp, khoáng coù caïnh coi chöøng coù beänh ôû xöôùng soáng. Moùng roäng vaø daøi coù uoán voøng ôû chaân moùng ngöôøi saùng suoát. E. Moùng daøi heïp, söùc yeáu. F. Moùng daøi roäng coi chöøng yeáu phoåi. G. Moùng daøi vaø cong quaép, yeâu say söa, thieân veà tình duïc. H. Moøng daøi heïp, nhuùt nhaùt sôï seät. Neáu heïp vöøa thoâi thì coù baûn taùnh vöøa phaûi khoâng quaù. I. Moùng ñeïp, traéng nhaün, daøi vöøa, baûn chaát sung söôùng khoûe maïnh. K. Moùng quaép vaøo thòt ôû döôùi chaân moùng, coù beänh. Ngoùn tay: Hình ngoùn tay cho ta thaáy 3 loùng: Loùng 1, loùng 2, loùng 3, Tyû leä bình thöôøng cuûa caùc moùng laø: Loùng 1 – 2/10 Loùng 2 – 3,5/10 Loùng 3 – 4,5/10 Chuùng toâi chæ keå boán ngoùn, coøn ngoùi caùi seõ noùi rieâng CAÙC NGOÙN PHAÛI XEÙT A. HÌNH DAÙNG. -- Hình daùng cao thaáp. -- Ngoùn nghieâng vaøo nhau theá naøo. -- Ngoùn coù kích nhau khoâng. B. BEÀ DAØI CUÛA NGOÙN. C. CAÙC GUÙT CUÛA NGOÙN. NGOÙN TAY CUÕNG NOÙI LEÂN TÌNH BAÏN 1. Baïn coù ngoùn tay daøy, nhö vaäy baïn laø ngöôøi ñam meâ vaät chaát, ham chuoäng danh voïng vaø neáu thaät daøy, baïn coù taùnh hay chæ trích pheâ bình vaø baïn coù khuynh höôùng say meâ xa hoa ñi ñeán ñoài truïy. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 11 2. Neáu baïn coù ngoùn tay moûng, ñoù laø hình thöùc cuûa söï meàn yeáu, nhu nhöôïc, nhöng caàu kyø, noùng naûy. Neáu ngoùn moûng maø coù loùng tay coù maáu, baïn laø ngöôøi nghieâm nghò hay xeùt ñoaùn vaø coù kieán thöùc roäng, coøn moùng moûng khoâng coù maáu baïn laø ngöôøi phaân minh yeâu ñôøi hay giuùp ñôõ vaø hay meâ tình. 3. Ngoùn tay baïn trôn laùng, baïn laø ngöôøi haøo hieäp roäng löôïng vaø baïn deã noåi danh veà phöông dieän vaên hoïc ngheä thuaät, neáu baïn laø ñaøn oâng. Coøn ngoùn tay trôn laùng cuûa phuï nöõ laïi xaáu, ñoù laø söï bieåu loä cho taùnh cheát meâ say duïc voïng. 4. Ngoùn tay baïn coù maáu, baïn laø ngöôøi öa suy nghó, traàm laëng vaø buoàn baõ vaø thích coâ ñôn. Neáu ngoùn tay coù maáu laïi daøi, khoâ ñeùt laø ngoùn tay cuûa nhöõng trieát gia, nhöõng nhaø tö töôûng, nhöõng lyù thuyeát gia, vaø cuõng nhöõng ngöôøi thoáng thaùi. 5. Ngöôøi coù ngoùn tay cöùng ñô laø ngöôøi tham voïng, baïo ngöôïc, chuyeân quyeàn, thích chæ huy vaø ñoäc taøi, ñoäc ñoaùn, khoâng muoán laøm vieäc döôùi quyeàn ngöôøi khaùc, thieáu khoan dung, ít tình caûm. 6. Ngöôøi coù ngoùn tay meàm, ñaàu ngoùn thon nhoïn laø ngöôøi kheùo leùo, deã caûm xuùc, giaàu nhaân aùi, nhôù dai, nhuùt nhaùt. 7. Ngöôøi coù ngoùn cong nhö caùi moùc laø ngöôøi heïp hoøi, nhoû moïn, gian daâm, thieáu nhaân caùch, öa chuyeän ngoaïi tình, thích laáy vôï hay choàng ngöôøi khaùc. 8. Ngöôøi coù ngoùn tay nhoïn laø ngöôøi giaøu töôûng töôûng, nhieàu tröïc giaùc, coù taâm linh. Nhöõng ngöôøi laøm ngheä thuaät vaø caùc baø thöôøng coù ngoùn tay naøy cuõng chöùng toû laø ngöôøi thieát thöïc deã bò löøa vaø coù ngöôøi coù ngoùn tay nhö treân coøn laø ngöôøi daâm ñaõng, tham lam, gian xaûo. HÌNH NGOÙN TAY Baøn tay naøy laø baøn tay cuûa keû saùt nhaân nhöõng ngoùn tay ngaén maäp vaø thoâ xaáu. BAØN TAY CUÛA QUYÙ BAÏN VAØ THEÅ HIEÄN CUÛA CUOÄC ÑÔØI Baøn tay cuûa con ngöôøi thaät laø thieân hình vaïn traïng khoâng ai gioáng ai raát laø thieân bieán vaïn hoùa. Do ñoù trong loøng baøn tay coù nhöõng ñöôøng chæ chaùnh ngöôøi ta goïi laø ñöôøng Maïng ñaïo, Trí ñaïo vaø Taâm ñaïo, cuõng nhö raát nhieàu ñöôøng chæ khaùc naèm ôû treân loøng baøn tay. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 12 Nhìn toång quaùt ôû loøng baøn tay thì ñöôøng chæ veà Maïng ñaïo öùng nghieäm cho cuoäc ñôøi nhö sanh maïng soáng laâu chôø cheát mau (thoï yeåu) khoûe maïnh, ñau yeáu, tröôøng thoï, yeåu töû song vôùi nhöõng bieán coá cuûa cuoäc ñôøi coù tai naïn bònh taät hoaëc phöôùc ñöùc, veû vang trong cuoäc soáng hieän taïi. 1. Neáu ngöôøi naøo coù loøng baøn tay maø ñöôøng Maïng ñaïo cuït ngaén, ñöùt khuùc, hay khoâng hieän roõ raøng (xem hình veõ ôû döôùi) thì cuoäc soáng cuûa ngöôøi ñoù coù bònh hoaïn, ñôøi soáng öu tö keùm vui veû, söùc khoûe bò keùm ñi, toùm laïi ngöôøi coù baøn tay noùi treân, thì coù theå (cheát yeåu) cheát non. 2. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Maïng ñaïo ôû loøng baøn tay maø coù neùt saâu ñaäm khoâng bò ñöùt khoaûng roài, khoâng coù neùt chaén ngang (coupeù). Thaáy roõ raøng, thì tinh thaàn ngöôøi ñoù leân cao, cuoäc soáng vui veû, haêng haùi laøm vieäc coù nhieàu sinh löïc khoûe maïnh ít hay ñaâu oám. 3. Neáu ngöôøi naøo maø coù ñöôøng Sanh ñaïo khoâng ñöôïc suoâng (ngoaèn ngoeøo) dình nhieàu chæ laïi nhö hình gai goùc thì tinh thaàn yeáu ñuoái, sinh löïc suy keùm, taâm tính gaét goûng, laøm aên hay chaùn naûn, khoâng coù kieân nhaãn, thöôøng hay bò thaát baïi (ngheøo khoå) 4. Ñöôøng naøo coù ñöôøng Maïng ñaïo coù vuoâng troøn nhö (cuø lao) thì cuoäc soáng cuûa hoï coù bònh taät ñau oám, lieân mieân cuoäc soáng raát ö laø cô hoïc, vaát vaû ngheøo naøn, hay ñau baát thöôøng nhaát laø coù bònh ôû con maét. 5. Ngöôøi naøo coù hình trong ñöôøng Maïng ñaïo maø coù moät ñöôøng chaén ngang gioáng nhö hình chöõ thaäp, thì cuoäc soáng cuûa hoï hay böøa baõi, ñam meâ, chaïy theo thoùi ñôøi khoâng coù chuû ñích raát deã sa ngaõ truïy laïc (trai thì traùc taùng, gaùi thì laøm ñó) 6. Ngöôøi naøo coù baøn tay maø ñöôøng Maïng ñaïo coù nhaùnh teû leân nhö caây luùa maø baêng vöôït qua ñöôøng Taâm ñaïo thì ngöôøi aáy laø ngöôøi sung maõn, cuoäc soáng leân cao, coù haïnh phuùc, coù nhieàu ngöôøi thöôùng meán, say söa yeâu ñôøi. 7. Ngöôøi naøo maø ñöôøng Maïng ñaïo coù ñoùng hình tam giaùc, thì cuoäc ñôøi ít laém cuõng traûi quan moät laàn tuø toäi, nhöng khoâng naëng laém, coøn neáu ngöôøi naøo maø ñöôøng Maïng ñaïo coù ñoùng hình vuoâng (carreù) thì chaéc chaéc laø soá hoï bò ôû tuø laâu naêm, hoaëc hoï coù theå gieát ngöôøi 8. Ngöôøi naøo maø ñöôøng Maïng ñaïo coù nhöõng ñöôøng chæ nhoû chóa xuoáng coå tay, thì cuoäc ñôøi ngöôøi ñoù seõ mang laáy nhieàu söï böïc mình, phieàn luïy, theâm vaø ñoù cuoäc ñôøi hay gaëp phaûi nhieàu söï phaûn traéc, coù khi laøm ôn maéc oaùn vì gaùnh laáy tai bay vaï göûi. 9. Ngöôøi naøo coù ñöôøng Maïng ñaïo trong loøng baøn tay cuõng coù nhöõng ñöôøng chæ nhoû chóa leân nhö vaäy, thì baûn thaân cuûa ngöôøi ñoù coù nhieàu söï hy voïng cuûa cuoäc soáng, moïi söï chuù yù sôû caàu, tính toaùn ñaâu ra ñoù ñeàu hanh thoáng. Ñaây laø hình thöùc sô löôïc cuûa baøn tay: TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 13 -- NHÖÕNG DAÁU, ÑIEÅM, CHAÁM, VEÁT, CHÆ VEÀ HÌNH TÖÔÏNG, CUØ LAO, HÌNH VUOÂNG, CHÖÕ THAÄP, TAM GIAÙC, ÑÖÔØNG CHAÉN NGANG . . . V…V 1. Daáu ñöùt khuùc ngaén cuït, hoaëc môøi lôït, thì (coù bònh ôû trong ngöôøi, suy yeáu) 2. Ñieåm coù nhanh nhö chaø gai, ñöôøng Maïng ñaïo khoâng suoâng thì: taùnh tinh, laøm vieäc khoâng coù kieân nhaãn. 3. Ñöôøng Maïng ñaïo coù cuø lao, hay maët vaûy hoaëc coù daáu chöõ thaäp, thì taùnh tình noùng naûy, ngang taøng. 4. Ñöôøng Maïng ñaïo coù hình töôïng ngoâi sao ôû giöõa thì ngöôøi aáu coù phöôùc töôùng toát, giaøu sang, coù ñòa vò. 5. Ñöôøng Maïng ñaïo coù hình vuoâng vaø hình tam giaùc thì coù theå bò tuø toäi gian lao khoå cöïc, cuoäc soáng vaát vaû. ÑÖÔØNG TRÍ ÑAÏO, VEÀ SÖÏ NGHIEÄP VAØ KIEÁN THÖÙC CUÛA MOÃI NGÖÔØI Ñöôøng Trí ñaïo (xem hình ôû phaàn döôùi baøi naøy) 1. Neáu ngöôøi naøo coù trong loøng baøn tay ôû ñöôøng Trí ñaïo naèm ngay chính giöõa loøng baøn tay maø vöøa saâu vöøa ñaäm, saùng roõ raøng chaïy thaúng xuoáng thì nhöõng ngöôøi ñoù coù oùc thoâng minh, hoïc ít bieát nhieàu, khoân ngoan lanh leï. 2. Neáu ngöôøi naøo maø coù ñöôøng Trí ñaïo khoâng ngay maø xeùo ngang qua, khoâng bò nhaùnh, chuøm chóa xieân leân, hoaëc xuoáng thì chöùng toû ngöôøi ñoù luùc naøo cuõng cöông quyeát. Muoán laø laøm chô khoâng ai ngaên caûn ñöôïc vaø coù yù chí kieân nhaãn, khoâng chòu luøi böôùc tröôùc khoù khaên. 3. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Trí ñaïo môø thöôøng noái lieàn vôøi ñöôøng Maïng ñaïo, baét ñaàu tö phía döôùi côõ caùch chöng hai phaân ngoùn tay troû doïc xuoáng maø coù nhöõng neùt chaán ngang hình chöõ thaäp TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 14 chöùng toû söï hoïc vaán cuûa ngöôøi aáy bò caùch trôû, hay vì hoaøn caûnh traùi ngöôïc naøo ñoù, khieán cho hoï coù kieán thöùc heïp hoøi. 4. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Trí ñaïo môø lôït vaø ñöùt khuùc, laïi theâm vaøo ñoù coù 1 hay 2 khoanh troøn, thì chöùng toû ngöôøi aáy thieáu söï khoân ngoan, coù khi bò khuûng hoaûng thaàn kinh ñöa ñeán söï maát trí hoaëc ñieân loaïn. 5. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Trí ñaïo, roõ vaø thaúng neùt, theâm vaøo ñoù coøn coù moät hoaëc nhieàu daâu ngang hình ngoâi sao, thì chöùng toû ngöôøi ñoù hoïc moät bieát möôøi khoân tröôùc tuoåi, möu keá vöôït böïc, phaàn ñoâng laøm coá vaàn, nhöng cuõng laïi laø ngöôøi xaûo quyeät coù khi chuû tröông haønh ñoäng nguy hieåm. 6. neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Trí ñaïo ñaõ ngaén cuït coøn laïi cong queo thì chöùng toû laø ngöôøi aáy coù tanh giaän döõ löu manh, ñeâ tieän, löôøi bieáng, soáng baùm vaøo ngöôøi khaùc, ña soá laø nhöõng ngöôøi ngu ñaàn, doát naùt nhöng neáu cuoäc ñôøi cuûa hoï coù dö aên, dö ñeå, thì hoï cuõng laøm nhöõng vieäc baát chaùnh chô khoâng ñöôïc chaùnh ñaùng. 7. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Trí ñaïo ñoû thaém neùt chæ thaúng, suoâng chaïy giaùp chí bôø baøn tay, chöùng toû laø ngöôøi aáy coù taàm hieåu bieát saâu roäng ñoái vôùi moïi söï vieäc vaø ñaëc bieät laïi coøn coù taùnh cöông tröïc ngay thaúng, baûn thaân coù ñòa vò quan troïng trong xaõ hoäi (toát laém) 8. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Trí ñaïo bò gaõy hay bò nhieàu daáu chöõ thaäp, hay laø khuoân vuoâng laø con ngöôøi aáy coù söï hoïc haønh nöûa chöøng vôõ lôû, neân töông lai cuoäc ñôøi phaûi chòu laän ñaän luoân luoân, coâng danh cuõng theo ñoù maø chuøn böôùc laïi, soá vaát vaû chaúng coù heân. 9. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Trí ñaïo thaúng maø ngoaèn ngoeøo, coøn ñieåm theâm leân nhieàu hay ít loám ñoám troøn nhoû, thì chöùng toû ngöôøi ñoù khaù lôïi haïi, trong loøng thöôøng möu toan ñoäc aùc, laïi coù taùnh nham hieåm, ích kyû, luùc naøo cuõng tham quyeàn coá vò vaø chuû taâm haïi ngöôøi. 10. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Trí ñaïo coù nhöõng chaám son hoaëc taøn nhang hoaëc cuø lao nhoâ leân vaø coù maøu saéc maøu hoàng öûng chöùng toû con ngöôøi aáy toát soá coù theå laøm neân söï nghieäp lôùn, khoâng nhöõng ôû choán quan tröôøng maø coøn baát luaän laø treân ñòa haït naøo cuõng ñeàu thaønh coâng, aáy cuõng laø nhôø kieán thöùc roäng vaø söï hoïc, thi cöû ñoã ñaït cao, ñeå ñöa ñeán cho cuoäc ñôøi cuûa hoï höôûng thuï söï vinh quang phuù quyù. Sô löôïc baøn tay vaø ñöôøng Trí ñaïo TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 15 NHÖÕNG DAÁU, ÑIEÅM, NEÙT, CHÆ VEÕ HÌNH TÖÔÏNG CUØ LAO, MAËT VOÕNG, CHÖÕ THAÄP, NGOÂI SAO TREÂN ÑÖÔØNG TRÍ ÑAÏO COÙ LIEÂN HEÄ ÑEÁN BAÛN THAÂN. 1. Neùt chæ ngaén, coù daáu chöõ thaäp vaø cuø lao thì ngöôøi coù kieán thöùc heïp hoøi, hoïc haønh dôû dang. 2. Ñöôøng Trí ñaïo thaúng neùt roõ raøng vaø ñaäm thì ngöôøi aáy hoïc roäng, taøi cao, ngöôøi coù lyù trí xeùt ñoaùn möu keá gioûi. 3. Ñöôøng Trí ñaïo ngöôøi naøo coù cong queo vaø cuït maø coù tia nhaùnh chóa leân thì gan daï can ñaûm, saâu ñoäc, nhöng laïi hieåm aùc. 4. Ñöôøng Trí ñaïo ngöôøi naøo suoâng daøi vaø neùt chæ tay maøu hoàng thì coù danh vò trong xaõ hoäi lôùn vaø giaøu sang toät böïc. 5. Ñöôøng Trí ñaïo ngöôøi naøo taùi meùt, môø lôït, ñöùt khuùc hay coù chia nhaùnh thì ngöôøi aáy keùm thoâng minh. 6. Ñöôøng Trí ñaïo ngöôøi naøo coù cuø lao maët voõng song song moät ñöôøng nhoû vaø moät ñöôøng lôùn thì thöôøng bò boû rôi, ñau khoå vaø hay thaát baïi treân ñöôøng ñôøi. ÑÖÔØNG TAÂM ÑAÏO VEÀ NHÖÕNG SÖÏ NGHIEÄP VAØ TÌNH YEÂU CUÛA MOÃI NGÖÔØI. Ñöông Taâm ñaïo (xem hình ôû phaàn döôùi baøi naøy) 1. Neáu ngöôøi naøo trong loøng baøn tay coù ñöôøng Taâm ñaïo ñöùng vaøo haøng thöù ba phía treân heát thì ñöôøng Taâm ñaïo naøy coù tính caùch chæ veà noäi taâm, veà gia ñình, tình caûm vaø tình aùi, thì ñöôøng Taâm ñaïo daøi vaø ñaäm, ngöôøi aáy coù nhieàu ñöùc tính toát, coù lyù trí xeùt ñoaùn Taâm ñaïo toát, coù aâm ñöùc. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 16 2. Neáu ngöôøi naøo maø ñöôøng Taâm ñaïo ngoaèn ngoeøo môø lôït ñöùt khuùc vaø ngaén cuït thì con ngöôøi ñoù coù loøng daï chai ñaù khoâng xuùc caûm, thieáu tö caùch hay laïc leõo ñoái vôùi moïi ngöôøi chung quanh, taâm traïng luùc naøo cuõng boái roái. 3. Neáu ngöôøi naøo ñöôøng Taâm ñaïo roõ reät maø daøi naèm song song vôùi ñöôøng Trí ñaïo hay ôû khoaûng giöõa quaèn quaèn xuoáng vaø coù nhöõng tia nhaùnh chóa leân thì ñoù laø con ngöôøi coù taâm hoân ngheä só, thích giao du nay ñaây mai ñoù, thích ca nhaïc hoaëc laøm phuù vaên chöông. 4. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Taâm ñaïo lôùn nhöùt, daøi, coù ñieåm lôùn, loám ñoám ít nhieàu khoanh troøn maø nhaùnh chóa xuoáng, theâm moät vaøi daáu chöõ thaäp hoaëc maët voõng ñeàu laø con ngöôøi coù cuoäc soáng aâu lo ñaâu khoå veà tình yeâu. 5. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Taâm ñaïo moûng phaân nöûa chia ra laøm hai laèn, laèn chæ phía döôùi coù ñieåm daáu chöõ thaäp theâm nhieàu ít tia nhaùnh chæ leân thì con ngöôøi ñoù coù taâm hoàn laõng maïn ña tình, thì thöôøng coù baûn thaân ñaâm meâ truïy laïc, gaùi laøm ñó, trai laø ñieám thöôøng coù nhöõng moái tình khoâng ñöùng ñaén. 6. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Taâm ñaïo hoàng öûng suoâng vaø daøi keùp daøi khoûi bôø baøn tay caùch hai phaân döôùi ngoùn uùt theâm vaøo ñoù coøn coù ñieåm theâm moät vaøi ngoâi sao thì con ngöôøi ñoù coù raát nhieàu may maén trong cuoäc tình duyeân, ñi ñoâi vôùi ngheà nghieäp coù theå thaønh coâng treân ñòa haït kyõ thuaät. 7. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Taâm ñaïo maø ôû cuoái töùc laø phaàn döôùi ngoùn uùt caùch moät phaân röôõi, coù moät hay hai ba hình tam giaùc thì chöùng toû con ngöôøi ñoù coù moät cuoäc soáng khaéc khoå, tình caûm bò xaùo troän thieáu haïnh phuùc, gaëp ruûi nhieàu may ít, cuoäc ñôøi coâ ñoäc buoàn teû. 8. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Taâm ñaïo chaám döùt ngay ôû ngoùn tay giöõa vaø taïi ñaàu cuõng nhö ôû cuoái ñieåm coù hai daáu chöõ thaäp hoaëc ngoâi sao, thì con ngöôøi ñoù coù taâm traïng chaùn chöôøng theá söï, loøng daï luùc naøo cuõng buøi nguøi suy nghó vaån vô, nhöõng ngöôøi naøo coù laèn chæ nhö treân thì sau naøy seõ tìm choán tu haønh ôû chuøa hoaëc ôû nhaø thôø. 9. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Taâm ñaïo ñieåm ít nhieàu cuø lao ôû gaàn bôø baøn tay thì baát luaän ñaøn baø hay ñaøn oâng ñeàu coù soá ñaøo hoa, ñöôïc raát nhieàu ngöôøi yeâu, nhöng söï yeâu ñöông naøy thay ñoåi nhö xieâm ñoåi aùo. 10. Neáu ngöôøi naøo coù ñöôøng Taâm ñaïo ñoû vaø thaúng maø khoâng chia nhaùnh raøng ròt, khoâng bò caét ñöùt bôûi caùc daáu chöõ thaäp, khoâng coù ñieåm hình vuoâng vaø daøi töø bôø baøn tay ñeán vöôït leân ñeán döôùi ngoùn troû thì ngöôøi aáy laø ngöôøi daùm laøm nhöõng chuyeän phi thöôøng. PHAÀN ÑOAÙN NOÁT RUOÀI TRONG CÔ THEÅ CON NGÖÔØI NAM VAØ NÖÕ NOÙI CHUNG Ñaây laø phaàn noùi veà toång quaùt, noùi veà ñieåm chính cuûa caùc noát ruoài, xin quyù vò vaø quyù baïn ñöøng laàm laãn noát ruoài vaø taøn nhang. -- Neáu ngöôøi naøo coù noát ruoài ñoùng ôû chính giöõa traùn, ngöôøi aáy coù soá thoï ngoaøi baûy möôi laïi laø ngöôøi coù ñöùc coù thieân loäc taán (töùc laø ñöôïc höôûng cuûa loäc trôøi cho, khoâng ngheøo khoå) boån maïng coù quyù hôn hoã trôï nhieàu khi tai naïn thaáy cheát tröôùc maét roài cuõng ta bieán ñi, tai qua naïn khoûi, coøn neáu laø ñaøn baø thì may maén veà tình duyeân, cuoäc ñôøi ñöôïc thoûa maõn vinh hoa phuù quyù toät ñænh giaøu sang. -- Neáu ngöôøi naøo coù noát ruoài ñoùng ôû treân traùn maø phía traùi, soá ngöôøi aáy phaûi xa queâ höông, tha phöông laäp nghieäp hoaëc cuoäc soáng nhieàu phieâu baït, vôï choàng duø coù cöôùi hoûi cuõng khoâng ôû ñôøi vôùi nhau ñöôïc, tuy coù cuûa caûi nhöng maø ñôøi soáng cöù phaûi khoå taâm cöïc trí, taâm tö luùc naøo cuõng bò xaùo ñoäng. Toùm laïi nhöõng ngöôøi coù noát ruoài noùi treân, ñôøi soáng khoâng ñöôïc thong dong. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 17 -- Neáu ngöôøi naøo coù noát ruoài ñoùng ôû traùn phía traùi ñuoâi chaân maøy, thì ngöôøi ñoù coù soá ña caûm ña saàu lo aâu nhöùt veà tình duyeân, phaàn ñoâng thöôøng gaëp caûnh beõ baøng vaø ngang traùi, cuoäc ñôøi gian nan chòu laém truaân chuyeân buoàn cho soá kieáp. -- Neáu ngöôøi naøo coù noát ruoài ñoùng ôû chính giöõa hai caù khuùc noái ñaàu chaân maøy thì ngöôøi ñoù soá phaûi ly höông xa cha caùch meï, anh em khoâng thuaän hoøa, cuoäc soáng haàu nhö coâ ñoäc veà tình duyeân thì cuõng laän ñaän phaûi bò moät ñoâi laàn tan raõ roài môùi hieäp laïi, taâm trí luùc naøo cuõng roái loaïn tính toaùn moät ñöôøng laøm moät ngaõ. -- Neáu ngöôøi naøo coù noát ruoài ñoùng ôû döôùi mi maét duø laø beân phaûi hay beân traùi thì ñeàu laø ngöôøi coù soá long ñong, coù cuoäc soáng ñaâu khoå aâm thaàm, taâm söï luùc naøo cuõng buoàn phieàn coù theå noùi laø moät noãi buoàn meânh moâng, thöông vay khoùc möôùn tình duyeân dang dôû, thaân phaän ña ñoan cuoäc soáng raøy ñaây mai ñoù chôù khoâng ôû yeân ñöôïc moät choã. -- Neáu ngöôøi naøo coù noát ruoài ñoùng ôû phía caèm döôùi traùi goùc mieäng thì ngöôøi ñoù soá ñaøo hoa coù duyeân ngaàm, noùi naêng duyeân daùng, laøm cho ngöôøi ñoái dieän phaûi say meâ ñaém ñuoái, tình caûm luùc naøo cuõng soâi ñoäng vui töôi ñôøi soáng luùc naøo cuõng caûm thaáy vui nhieàu hôn buoàn ít. -- Neáu ngöôøi naøo coù noát ruoài ñoùng ôû goø maù caùch khoaûng hai phaân duø laø beân maët hay beân traùi naèm ngang soáng muõi thì phaàn ñoâng soá ngöôøi ñoù phaûi bò cheát non (yeåu töû ) hay coù theå bò tai naïn maø cheát baát ñaéc kyø töû. Ngöôïc laïi trong gia ñình thì nhöõng ngöôøi ñoù laø ñöùa con ngoã nghòch baát hieáu meï cha, ngoaøi xaõ hoäi thì khoù gaây caûm tình vôùi ai, bò coi nhö laø thieáu caûm tình. -- Neáu ngöôøi naøo coù noát ruoài ñoùng ôû khoùe mieäng caùch moät phaân duø laø beân maët hay beân traùi laø nhöõng ngöôøi coù soá saùt theâ hoaëc saùt phu, duyeân nôï vôï choàng hôïp tan, tan hôïp khoâng maáy laùt. Theâm vaøo ñoù laø ngöôøi ña maïng truïy laïc ñöa ñeán moät cuoäc ñôøi hoaøn toaøn hö hoûng. -- Neáu ngöôøi naøo coù noát ruoài ñoùng ôû giöõa phía treân caùch moät phaân cuûa nhuõ hoa (ngöïc) thì ngöôøi ñoù coù soá toát veà ñöôøng con caùi, nhöng laïi khoå veà choàng, tình duyeân luùc ñaàu maën noàng veà sau buoàn tuûi phieàn muoän. -- Neáu ngöôøi naøo coù noát ruoài ñoùng ôû ngay aâm moä thì laø con ngöôøi ham ñöôøng traêng gioù maây möa caàn nhu caàu xaùc thòt, ñaøn baø phaûi coù ít nhaát ba ñôøi choàng. -- Neáu ngöôøi naøo coù noát ruoài ñoùng ôû phía treân caùch moät phaân ôû choã ruùn, soá ngöôøi baàn haøn, ñôøi soáng chaät vaät, khoâng maáy no ñuû vaø tình duyeân raát taàm thöôøng. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 18 Theo baûn ñoà hình ôû treân thì caùc baïn coi theo soá trung bình cöù moãi daáu chaám, coù ñaùnh soá roõ raøng raát deã tìm, toaøn theå ôû treân khuoân maët, tôùi vaønh tai coù tôùi 95 soá chæ veà noát ruoài, quyù baïn caàn xem cho kyõ noát ruoài cuûa mình cöù coi theo soá maø ñoaùn chaéc chaén chôù chaúng sai chuùt naøo, nhö baûn löôïc giaûi döôùi ñaây. Hình soá 1: Coù noát ruoài ôû ñieåm soá 1 thì ngöôøi aáy khaéc cha, khaéc meï, khoâng thuaän, hoaëc sanh ra thì meï maát, cuoäc ñôøi thaân töï laäp chaúng nhôø caäy ai. Hình soá 2: Thì laøm aên hay gaëp trôû ngaïi vì coù keû tieåu nhaân phaù quaáy. Hình soá 3: Ngöôøi naøo coù noát ruoài ôû ñòa ñieåm daãn trung hình soá 3 naøy thì phaàn ñoâng sanh ra phaûi chòu caûnh moà coâi cha laãn meï, kî song nhaân. Hình soá 4: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài naøy phaàn ñoâng soáng cuoäc ñôøi thích an phaän thuû thöôøng, soáng aån daät. Hình soá 5: Thì ngöôøi aáy ôû ñôøi coù thuûy coù chung, nhaân nghóa, khoâng chòu nòch bôï ai. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 19 Hình soá 6: Baø naøo coù noát ruoài ngay ñòa ñieåm noùi treân coäng theâm coù moät noát ruoài naèm ôû ñieåm soá 2 thì raát quyù coù theå goïi laø toát soá, soáng thoï (baïch hoå trieàu quyù) Hình soá 7: Thì cuoäc ñôøi laøm vieäc cuõng gaëp nhieàu may maén, coù quyù nhôn phuø hoä taän tình. Hình soá 8: Nhöõng ngöôøi naøo gaëp tröôøng hôïp naøy phaàn cuõng laø ñaïi phuù gia coù ñieàn saûn, giaøu coù keách suø. Hình soá 9: Phaàn ñoâng nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm soá 9 laø nhöõng ngöôøi coù danh vò, coù theå laøm quan. Hình soá 10: Nhöõng ngöôøi naøy soáng nhôø vaû vôùi caùc ngöôøi coù theá löïc. Hình soá 11: Phaàn ñoâng hay bò ngöôøi ta thöa göûi kieän caùo lung tung, loâi thoâi laém. Hình soá 12: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy phaàn ñoâng ñeàu gaëp toaøn söï may maén (Ñaïi kieát) Hình soá 13: Nhöõng ngöôøi naøy thöôøng hay bò khaéc phuï cha cheát tröôùc. Hình soá 14: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy goïi laø noát ruoài ly höông, ñi xöù xa maø laäp nghieäp môùi neân danh. Hình soá 15: Soáng nôi xöù laï queâ ngöôøi cheát boû thaây nôi ñaát khaùch. Hình soá 16: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy phaàn ñoâng bò cheát baèng voõ khí suùng ñaïn, neáu khoâng thì seõ bò thöông. Hình soá 17: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy giaøu coù, laøm chôi aên thieät, tính ñaâu truùng ñoù. Hình soá 18: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài naøy phaàn ñoâng laø chòu caûnh phoøng khueâ chieác boùng, trai thì maát vôï, gaùi thì maát choàng, cuoäc ñôøi khoâng maáy vui ñeïp. Hình soá 19: Cuoäc ñôøi coâ ñoäc baàn haøn vui ít buoàn nhieàu, sau naøy seõ cheát nôi ñaát khaùch queâ ngöôøi. Hình soá 20: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài naøy thì phaàn ñoâng soáng veà ngheà coâng kî ngheä gia, hoaëc laøm ruoäng. Hình soá 21: Soáng giaøu coù baèng moà hoâi lao ñoäng chöù khoâng duøng trí. Hình soá 22: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy phaàn ñoâng thì cöû ñeàu ñöôïc baûn hoå ñeà danh, cung quan loäc vaø coâng danh ñeàu ñöôïc raïng rôõ. Hình soá 23: Soá giaøu coù nhôø cuûa hoanh taøi, coù theå truùng soá hay truùng aùp phe. Hình soá 24: Thì raát may maén veà ñöôøng coâng danh hay ñöôøng taøi loäc ñeàu coù quyù nhaân phoø trôï. Hình soá 25: Soá ngöôøi soáng gaàn ôû nhöõng böïc cao sang quyeàn quyù. Hình soá 26: Laøm aên soáng vôùi moïi ngaønh, ngaønh naøo cuõng toát soá ñaïi kieát deã laøm aên. Hình soá 27: Soá naøy phaàn ñoâng hay cheát baát ñaéc kyø töû, cheát veà vuõ khí hay bò tai naïn. Hình soá 28: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy phaàn ñoâng laøm aên hay gaëp thaát baïi, phaûi hao taøi toán cuûa, thaân môùi yeân. Hình soá 29: Ñöôïc cuûa loäc trôøi ban, goïi laø thieân loäc taán, laøm chôi aên thieät. Hình soá 30: Nhöõng ngöôøi naøy soáng nhôø caùi may cuûa ngöôøi khaùc maø ñöa ñeán caùi lôïi cho mình. Hình soá 31: Thì hay bò phaù saûn, côø baïc ñaùnh ñaâu thua ñoù laøm aên gaëp nhieàu traéc trôû. Hình soá 32: Cuoäc soáng thöôøng hay ñau yeáu luoân luoân, soá cheát yeåu hay gaëp tai naïn baát thöôøng. Hình soá 33: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy thì bò gaëp tai aùch baát ngôø nhöùt laø hay bò thöông tích veà voõ khí. Hình soá 34: Laøm aên thöôøng gaëp caûnh (tieàn kieát haäu hung) tröôùc phaùt ñaït sau bò suïp ñoå. Hình soá 35: Thì phaàn ñoâng gaëp may nhieàu ruûi ít coù quyù nhôn giuùp ñôõ. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 20 Hình soá 36: Laø noát ruoài phuù quyù gaëp nhieàu dòp may laø giaøu mau. Hình soá 37: Phaàn ñoâng nhöõng ngöôøi naøy huøng döõ taùnh neát khoâng hieàn haøy gaây raéc roái cho ngöôøi khaùc. Hình soá 38: Nhöõng ngöôøi naøy thöôøng gaëp tai naïn, vì baát caàn nhö say röôïu chaúng haïn. Hình soá 39: Nhöõng ngöôøi naøy coù noát ruoài ôû ñieåm naøy thì ñöôøng coâng danh tình aùi vaø söï nghieäp ñöôïc toát ñeïp. Hình soá 40: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy thì giaøu coù lôùn, laøm aên tröôùc khoù sau deã. Hình soá 41: Phaàn ñoâng thì hay gaëp ruûi ro, cuoäc ñôøi may ít ruûi nhieàu. Hình soá 42: Nhöõng ngöôøi naøy thöôøng gaëp nguy hieåm hay bò thöông tích maø phaûi mang theo hoaëc mang taät. Hình soá 43: Nhöõng ngöôøi naøo coù noát ruoài naøy laø noát ruoài aùc haïi cheát baát ñaéc kyø töû, hoaëc cheát veà traän maïc. Hình soá 44: Nhöõng ngöôøi naøo coù noát ruoài ôû ñieåm naøy phaàn ñoâng laø nhöõng ngöôøi haùo saéc. Neáu nöõ aét laø ña tình laõng maïn. Hình soá 45: Laøm aên phaàn nhieàu ñöôïc keû kính ngöôøi neå, soá naøy ñaïi kieát lôïi laøm aên phaùt ñaït ít bò thaát baïi. Hình soá 46: Soá naøy nguy haïi veà tính maïng thöôøng hay bò tai naïn veà xe coä maø cheát. Hình soá 47: Baïn naøo coù noát ruoài ôû ñieåm naøy nam cuõng nhö nöõ ñeàu phaûi ly höông ñi xa laäp nghieäp. Nhöng veà sau bò hao taøi phaù saûn, tröôùc giaøu sau ngheøo. Hình soá 48: Soá naøy bò tai aùch ruûi ro gaëp naïn nhoû hay tai bay vaï göûi chuyeän khoâng laøm maø bò aûnh höôûng. Hình soá 49: Baïn naøo coù noát ruoài ôû ñieåm naøy thi vôï choâng sanh khaéc ñeán phaân ly, neáu khoâng thì keû coøn ngöôøi maát. Hình soá 50: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy thì khaéc vôùi con caùi, sanh ñeû khoù nuoâi. Hình soá 51: Ñaøn oâng maø gaëp noát ruoài ôû ñieåm naøy phaàn nhieàu laø bò caûnh khoùc vôï saàu bi moät mình, soá saùt theâ. Hình soá 52: Noát ruoài ôû ñieåm naøy thì ngöôøi aáy khaéc cha, neáu xa cha laøm aên môùi khaù. Hình soá 53: Nhöõng ngöôøi coù soá ñieåm noát ruoài noùi treân thì thöôøng hay gaëp nhöõng chuyeäng chaúng laønh coù tai hoïa ñöa ñeán lien mieân. Hình soá 54: Soá naøy khaéc meï maø vôï choàng cuõng khoâng hoaø thuaän, choàng vôï phaûi bieät ly. Hình soá 55: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm noùi treân thì thöôøng gaëp nhöõng chuyeän hung döõ ñöa ñeán cho cuoäc ñôøi. Hình soá 56: Phaàn ñoâng khaéc con caùi, neáu ñaøn baø thì sanh nôû khoù nuoâi, phaûi cho con ngöôøi khaùc thay theá môùi ñöôïc an toaøn. Hình soá 57: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm noùi treân thì coù soá saùt vôï, khaéc saùt theâ cung. Hình soá 58: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm treân thì hay coù taät aên caép vaët, thaáy ñaâu laáy ñoù, coù taùnh tham lam. Hình soá 59: Duø ñaøn oâng hay ñaøn baø ñeàu coù tính daâm ñaõng haùo saéc, ñaøn baø thì loøng daï khoâng ñoan chính, coù choàng cuõng laáy trai. Hình soá 60: Nhöõng ngöôøi phaàn ñoâng thoâng minh hoïc ít bieát nhieàu, soá ngöôøi raát khoân ngoan. Hình soá 61: Soá naøy coù tai aùch thöôøng hay bò naïn cheát ñuoái, hoûa thieâu hoaëc teù caây maø cheát. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 21 Hình soá 62: Soá naøy quaù toát duø raèng tieàn baïc khoâng noùi ñeán nhöng soá thoï ngoaøi 70 raát thoâng minh. Hình soá 63: Nhöõng ngöôøi coù ñieåm noát ruoài noùi treân thöôøng hay bò tai naïn veà vuõ khí hoaëc bò ngöôøi ta cheùm mang theïo. Hình soá 64: Nhöõng ngöôøi naøy coù soá ôû tuø thöôøng bò oan söï kieän tuïng loâi thoâi ñeán coø boùt. Hình soá 65: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy thöôøng hay khaéc cha, phaûi sôùm xa cha thì hai ngöôøi môùi soáng. Hình soá 66: laø ngöôøi coù soá thoï ñeán 75 tuoåi coù taøi hoïc thoâng minh uyeân baùc hoïc ít bieát nhieàu. Hình soá 67: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy thì phaûi chòu caûnh ly höông xa xöù ñoäc thaân, xa vôï xa nhaø môùi yeân. Hình soá soá 68: Nhuõng ngöôøi naøy thöôøng hay bò cheát veà soáng nöôùc hoaëc hoûa thieâu, ngöôøi ta goïi laø noát ruoài cheát ñuoái hay cheát thieâu. Hình soá 69: Nhöõng ngöôøi naøy thöôøng bò tai hoïa veà lôøi noùi maø sanh ra coù chuyeän, ngöôøi ta thöôøng noùi khaåu xaø maø mang hoïa laø nhöõng ngöôøi baàn tieän ích kyû chæ nghó cho mình chôù khoâng caàn bieát vieäc cuûa ngöôøi. Hình soá 70: Laø soù aên khoâng ngoài roài, ngöôøi ta thöôøng goïi laø ngoài leâ ñoâi maùch khoâng lo vieäc gia ñình maø chæ noùi chuyeän thieân haï. Hình soá 71: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy laø nhöõng ngöôøi coù taùnh tham lam, nham hieåm, keo kieät vaø coù taâm taùnh xaáu. Hình soá 72: Laø nhöõng ngöôøi trong gia ñình con caùi thöôøng bò hoaïn naïn vì muït ruoài khaéc saùt gia moân. Hình soá 73: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy thöôøng bò tuyeät töï khoâng coù con, phaûi xin con nuoâi maø nuoâi. Hình soá 74: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy thöôøng bò tai aùch, coi chöøng teù ngaõ bò taøn taät suoát ñôøi. Hình soá 75: Nhöõng ngöôøi naøy coù noát ruoài ôû ñieåm naøy ngöôøi ta thöôøng goïi laø noát ruoài thuûy naïn, phaûi bò cheát ñuoái. Hình soá 76: Nhöõng ngöôøi naøo coù noát ruoài ôû ñieåm naøy thì soá ngöôøi baàn tieän loøng daï gian xaûo, taùch tình khoâng ngay thaúng. Hình soá 77: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy thöôøng nhaän cuûa hoaïch taøi, coù theå truùng soá hay truùng aùp phe… Hình soá 78: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy bò mang hoïa veà lôøi aên tieáng noùi (khaåu thieät thò phi) Hình soá 79: Soá naøy laø soá may maén laøm aên ñöôïc ngöôøi giuùp ñôõ taän tình (soá ñaïi kieát) Hình soá 80: Nhöõng ngöôøi coù soù naøy phaàn ñoâng laø vieäc thì cöû ñöôïc keát quaû toát ñeïp baûng hoå ñeà danh thaáy xa hieåu roäng. Hình soá 81: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy thì phaàn ñoâng ñaøn baø ngoaïi tình, ñaøn oâng phaûn boäi. Hình soá 83: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy laø nhöõng ngöôøi ñaïi phuù nhôø coù quôùi nhaân neân ñöôïc dòp giaøu sang. Hình soá 84: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy thì coù soá baàn cuøng, cuoäc ñôøi khoå sôû. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 22 Hình soá 85: Nhöõng ngöôøi coù ñieåm soá noát ruoài ôû treân thì hay bò hoûa tai thuûy aùch vaø naïn binh ñao tan nhaø naùt cöûa coøn coù khi haïi ñeán thaân. Hình soá 86: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm soá noùi treân thì raát toát, coù taøi loäc danh vì ngöôøi ta goïi laø noát ruoài phaùt quan phaùt töôùng. Hình soá 87: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm soá noùi treân thì laø ngöôøi baïo daâm cuoàng loaïn, nam thì ngoan cöôøng, nöõ thì baát keå só tieán vì cuoàng duïc. Hình soá 88: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm naøy neáu laø ñaøn oâng thì beâ tha traùc taùng röôïu cheø be beùt, soá toån thoï. Hình soá 89: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm noùi treân thì taùnh ngöôøi roäng raõi haøo hieäp, khoân ngoan bieát xa hieåu roäng. Hình soá 90: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm noùi treân thì duø ngheøo cuõng sung söôùng taám thaân, goïi laø (ñaïi kieát xöông) Hình soá 91: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû ñieåm soá noùi treân thì laø ngöôøi coù phöôùc ñöùc cuûa oâng baø ñeå laïi cho neân luoân luoân ñöôïc bình an, soáng coù haïnh phuùc. Hình soá 92: Soá nhöõng ngöôøi naøy thöôøng hay bò ngöôøi ta giöït ñoà, coù khi taùn taøi maø haïi maïng. Hình soá 93: Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài ôû nhöõng ñieåm noùi treân thì laø nhöõng ngöôøi sang troïng coát caùch phong löu. Hình soá 94: Nhöõng ngöôøi naøy laø nhöõng ngöôøi ñaïi phuù, ña möu nhôø coù thieân loäc taán cho neân soáng cuoäc ñôøi luùc naøo cuõng vui veû. Hình soá 95: Laø nhöõng ngöôøi coù quan loäc cao, coù ñòa vò quan troïng trong xaõ hoäi. PHAÀN NGOAÏI LEÄ: Treân ñaây ôû khuoân dieän thì coù 95 noát ruoài maø chuùng toâi ñaõ trình baøy cuøng quyù vò nhöùng coù ñieàu öùng nghieäm, neáu quyù vò bieát phaân bieät vaø xem cho chính chaén thì coù theå chính xaùc ñöôïc taùm chuïc phaàn traêm. Cuõng neân phaân bieät giöõa noái ruoài vaø taøn nhang khaùc nhau. PHAÀN SOI TÖÔÙNG ÑAØN BAØ ÑEÅ BIEÁT COÙ SOÁ GIAØU SANG THOÏ YEÅU… – Phaøn laø ngöôøi con gaùi naøo vöøa lôùn leân, maø coù caùi ñaàu meùo moù toùc laïi vaøng hoe maø thöa thôùt cuõng nhö vôùi göông maët mang maøu saéc hoác haùc xanh xao, nhöõng ngöôøi nhö theá thì hoï seõ coù cuoäc ñôøi khoâng may maén, heøn haï, sanh trong gia ñình baøn tieän, ngu doát, taâm trí luùc naøo cuõng keùm hieåu bieát, ñi hoïc thì hoïc sau queân tröôùc, toùm laïi laø ngöôøi coù taàm voùc keå treân laø ngöôøi con gaùi ngu ñaàn. – Coøn nhöõng coâ gaùi naøo coù göông maët troøn maét ñen, soáng muõi thaúng nhö doïc döøa, moâi hoàng (moâi moïng) raêng ñeàu nhö hoät baép, laø con ngöôøi coù töôùng sang troïng. – Coâ gaùi naøo maø coù nöôùc da hoàng haøo, hình theå (töôùng voùc) to lôùn, ñi ñöùng maïnh daïn nhö con trai, tieáng noùi roån raûng, aáy laø töôùng ngöôøi phaù gia baát phuïc tuøng, duyeân nôï ña ñoan, phaûi coù ít nhaát laø ba ñôøi choàng, soá naøy laø töôùng heøn. – Ngöôøi con gaùi naøo maø lôùn leân coù thaân hình maûnh mai yeåu ñieäu vôùi göông maët deïp leùp, da thòt khoâ khan vôùi töôùng ñi khoâng ngay thaúng, mieäng heïp moâi moûng traéng raêng laø soá baàn tieän coù choàng cuõng laø daân giaõ taàm thöôøng. – Coøn coâ gaùi naøo coù töôùng luøn tòt maët nhoû muõi thaáp, ñoâi maét leù xeï, mieäng roäng quai xaùch ngöôïc, raêng hoâ moâi thaâm, aên noùi coäc loác laø töôùng ngöôøi gian manh khoù coù ñôøi soáng no ñuû. – Coøn coâ gaùi naøo coù löng daøi vai roäng, hai goø maù nhoâ leân cao, moâi daøy laø ngöôøi aáy khaéc haïn vöôïng phu, soá naøy phaûi ña truaân veà beà tình aùi, laän ñaän veà choàng con, thay choàng nhö thay aùo, ñôøi soáng taâm thöôøng. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 23 – Ngöôøi naøo coù töôùng ñi laéc lö, muõi gaõy maù ñoû chaân maøy döïng ngöôïc laø ngöôøi baïo daâm baïo aùc thì soá phaûi laøm vôï beù moïn cho ñaàn oâng ña tình. – Coâ gaùi naøo coù nöôùc da trænh nhö môõ, traùn heïp laïi leùp, muõi troøn, hai maét thao laùo nhìn ngöôøi traân troái (maét lôø ñôø) thì laø ngöôøi coù tính thoâng gian, khoâng laøm ñaøn ñieám coâng khai thì cuõng leùn luùt ñi laáy ngöôøi khaùc. – Ngöôøi con gaùi naøo maø coù boä maët hoa da phaát thòt nhuyeãn mòn, loã muõi teït ra vaø roäng, chaân maøy xeách ngöôïc vôùi soáng maét öôn öôùt nhö ñaãm leä laø ngöôøi traéc neát laêng loaøn thì coù choàng ngheøo khoå taùnh hay lang chaï, khoâng trung thaønh vôùi choàng. – Ngöôøi naøo maø môùi troâng nhö naùi xeà, maëc duø coøn con gaùi, ñaàu nhoû, maët to caèm leïm laø töôùng khaéc phu phaûi ít nhaát traûi qua baûy ngöôøi choàng roài cuõng chòu coâ ñoäc, soá naøy ngheøo khoå. – Coøn ngöôøi naøo maø lôùn leân göông maët coù neùt da chì, muõi haõm, maët loä laø coù töôùng ngöôøi saùt phu, khoâng thì cuõng phaù saûn nhaø choàng, soáng theo dan dieám coù choàng cuõng ngoaïi tình. – Thieáu nöõ naøo maø coù ñoâi goø maù cao vaø hai con maét lôùn maø saâu laïi theâm loã muõi nhö muõi keùt, caèm thì cuït, thì duø cho coù laáy choàng aên ôû vôùi nhau tröôùc thuaän sau thuø. – Coøn ngöôøi naøo coù ñoâi chaân maøy ngaén, moâi lôït laït, moàm nhoïn hoaét vaø maøu toùc laïi vaøng, hai con maét laùo lieân laø ngöôøi ñoù phaûi vaán thaân nôi choán giang hoà. – Coøn coâ naøo coù daùng maët phoâng löu coát caùch, maët töôi cöôøi nhö trô treõn, maét saùng nhö sao baêng, trong thaáy trai lieác xeùo laø ngöôøi coù taâm ñòa baát chính, thích soáng cuoäc soáng ñam meâ nghó ñeán xaùc thòt nhieàu hôn. – Coâ naøo coù caùi muõi leåu, goø maù cao, loâng maøy xoaén toùc traùn quaên queo laø ngöôøi coù töôùng saùt choàng. – Coøn ngöôøi naøo maø coù caëp maét troøng traéng nhieàu hôn troøng ñen, muõi hôû raêng loä, chöa ñi ñaõ chaïy, chöa noùi ñaõ cöôøi laø ngöôøi heøn haï. CAÙC ÖU VAØ KHUYEÁT ÑIEÅM CHOà KÍN CUÛA ÑAØN BAØ Caên cöù theo khoa chieâm tinh lyù soá ñaõ nghieân cöùu vaø truyeàn laïi AÙ ñoâng cuõng ñaõ xaùc nhaän nhöõng öu vaø khuyeát ñieåm ñoái vôùi moãi hieän traïng aån kín trong chaâu thaân ngöôøi con gaùi, töø choã kín ñaùo ñeán choã coù theå nhìn thaáy ñöôïc, chöùng minh cho söï boäc phaùt öùng nghieäm roõ raøng veà caù nhaân cuõng nhö thaân theå cuoäc ñôøi dieãn bieán ra sao. – Phaøm heã sanh laøm phaän gaùi maø coù ñaàu troøn tròa toùc ñen nhaùnh vaø nhuyeãn sôïi, daøi chí oùt vaø nhieàu, traùn vöøa cao vöøa roäng thì ngöôøi ñoù sau naøy cuoäc ñôøi sung söôùng coù choàng giaøu sang. – Cuõng nhö coâ naøo sanh ra maø mang xöông coát nhoû nhaén da thòt mòn laïi coù maøu saéc traéng hoàng, maét daøi maøy phöôïng aáy laø ngöôøi khoân kheùo thoâng minh soá naøy veà sau seõ höôûng ñöôïc söï giaøu sang phuù quyù con caùi veïn toaøn. – Hay laø ngöôøi con gaùi naøo coù ñoâi baøn tay ñaày ñaën ngoùn laïi thon daøi nhö muõi vieát, tieáng noùi thanh tao vaø nuï cöôøi töôi thaém thì ngöôøi ñoù laø con hieáu thaûo raát thuûy chung, soá ñöôïc choàng töng tiu yeâu quyù. – Cuõng nhö coâ naøo coù daùng ñi chaäm raõi, luùc ngoài cuõng nhö ñi ñöùng nghieâm trang, noùi naêng nghieâm chænh thì soá coù haïnh phuùc vui veû beân caïnh choàng con. – Hai laø coâ naøo coù thaân hình caân ñoái vôùi boä ngöïc ñaày ñaën löng eo ñai thaét maët troøn nhö traêng raèm, buïng nhoû, gioø thon laø ngöôøi kín ñaùo, sau naøy soá ñöôïc giaøu sang phuù quyù. – Coøn coâ gaùi lôùn leân maø dan thòt thôm maùt, aâm hoä nhoâ cao hai beân ñeàu ñaën, aâm ñaïo thaúng haï vôùi haï mao, mòn vaø möôùt laø ngöôøi aáy coù töôùng sang sau coù choâng thuoäc haøng vöông giaû. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 24 – Traùi laïi coâ naøo coù göông maët heïp maø hai goø maù cao (löôõng huyeàn) hôn soáng muõi, phaùt tieáng noùi lí nhí khoù nghe, haøm raêng thì hoâ, raêng haøm döôùi thì haõm aáy laø töôùng saùt choàng haïi con. Cuõng nhö gaùi vöøa ñoâi taùm maø toùc tai roái boàng, boä ñi nhö raén, caêng xoaén nhö chuoät, hai chaân maøy giao nhau, maét hay tröøng lieác aáy laø ngöôøi ñaøn baø daâm loaïn. – Coâ naøo lôùn leân treân ñaàu muõi coù noát ruoài ñen, söôøn muõi laïi quaëp xuoáng vaø loã muõi hænh ngöôïc leân, aáy laø ngöôøi khoâng ñöùng ñaén, taùnh hay lang chaï, laáy choàng cuõng coù theå coøn ngoaïi tình. – Cuõng nhö coâ naøo coù boä maët vuoâng, maét loä maø traéng ñuïc, traùn laïi coù vaèn ngoaèn ngoeøo, ñi ñoâi vôùi boä ngöïc maø xeïp leùp, maø buïng to aáy laø töôùng ngöôøi baïc aùc, taâm taùnh tham lam, maø choàng vôï khoù aên ôû vôùi nhau. – Hay laø coâ naøo coù mieäng xeách ngöôïc leân vaø loã tai veånh, hai con maét nhieàu gaân chæ maøu ñoû, bao chaèng chòt quanh con ngöôi aáy laø con ngöôøi taø daâm, loøng daï hung aùc, noùi naêng haøm raêng khít ròt, moâi thaâm laïi daøy laø töôùng saùt phu truø cha haïi. – Coøn coâ naøo chaân maøy troâng nhö caïo da traéng laïi toùc moïc löa thöa aáy laø töôùng phaû cuûa nhaø choàng, soá naøy coù choàng thì aên ôû moät thôøi gian roài choàng cuõng boû, soáng 5, 7 gioøng con, soá khoå. Neáu laø ngöôøi con gaùi vò thaønh nieân (coøn nhoû) maø ñít to xeä, buïng ngöïc öôõn tôùi phía tröôùc, hai maét chôùp nhö ñieân, mieäng noùi khoâng ngöøng aáy laø gaùi ña tình (aáy laø duyeân nôï sau naøy baát töôøng baát haïnh). – Cuõng nhö coâ naøo lôn leân maø coù ñoâi chaân maøy raäm, maét ñen laùy vaø nhieàu loâng nheo aáy laø töôùng laúng lô, daâm ñaõng, sau naøy coù choàng thay ñoåi nhö xieâm thay aùo, chæ nghó ñeán xaùc thòt, chô khoâng caàn ñeán töôùng lai. – Hay coâ naøo coù boä ngöïc nhoû, nhuõ hoa khoâng ñeàu, ñaàu vuù laïi quaù lôùn, thòt khoâng daøy, maët roäng maø coå thaáp, goø maù coù noát ruoài ñen, ngang vôùi ñaàu muõi, cuøng luùc ôû aâm hoä cuõng coù noát ruoài ñen thì soá vöôïng phu ít con. ÑAØN OÂNG CON TRAI COÙ DIEÄN MAÏO HÌNH TÖÔÙNG KHAÉC BAÏC VÔÏ CON – Phaøm trai vò thaønh nieân maø coù khuoân maët ñaày thòt, maøu da men meùt vaø mieäng thì heïp traùn laïi voâ aét khi laáy vôï seõ haø khaéc, hoùa neân cuoäc tình seõ khoâng beàn bæ maø ñôøi soáng cuõng chaät vaät, sanh con trai gaùi ñeàu khoâng nhôø caäy ñöôïc, duyeân nôï phaûi hai ba laàn ñoåi thay ñeán laàn cuoái môùi taïm oån. – Ngöôøi con trai lôùn leân maø coù ñaàu to, toùc nhieàu maët laïi nhoïn nhö maët chuoät, traùn leùp maø coù vaèn vaø loâng chaân maøy moïc nghòch, trong thòt coù aån noát ruoài ñen, suoân muõi thaúng maø ñaàu muõi quaëp nhö muõi keùo, laø töôùng ngöôøi heøn, coù soá phaù gia vaø coi thöôøng söï thuûy chung trong tình choàng vôï. – Thanh nieân tröôûng thaønh coù daùng voùc luøn thaáp, laïi ñaàu to thaân nhoû, söôøn muõi cao vaø ngaén laø chuû veà söï goùa buïa sôùm, neáu phaûi laäp gia ñình tröôùc hai möôi ba tuoåi, ria meùp moïc ñeàu ñaën caèm laïi lang boác, moâi moûng vaø raêng thöa thôùt laø töôùng baàn tieän coù soá coá ñoäc hieám con. – Trai lôùn leân coù saéc maët nhö boâi phaán, hai maét thì thaâm quaàng vôùi troøng ñen ít hôn troøng traéng, goø maù baïnh vaø muõi laït teït, hai loã heách leân laø chuû veà ñieåm saùt vôï, beà duyeân nôï beõ baøng bi ñaù aét phaûi chôø qua ngoaøi tam thaäp môùi hy voïng an baøi, nhöng töôùng laïi khaéc khoå caû ñôøi chòu cô cöïc. – Con trai maø coù gioïng noùi nhö con gaùi, muõi thon mieäng nhoû moâi daøy laïi coù ñoâi chaân maøy voøng nguyeät, maét long lanh öôn öôùt laø chuû veà töôùng ña tình vöôïng theâ, tröôûng thaønh laáy vôï thuoäc TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 25 laøng giang hoà töù chieán, gia ñaïo xaùo troän taâm lyù baát ñoàng, ñöa ñeán ly hoân, beà con caùi ngoã nghòch hö hoûng. Thanh nieân naøo lôn leân coù khuoân maët troøn, ñaàu nhoû toùc xoaén maét löông taâm taùnh öông ngaïch vaø loøng daï gian aùc, aét laø ñieåm öùng choã kia coù loâng cöùng xoaén daøi ñen möôït veà töôùng ngöôøi daâm loaïn, daùm laáy vôï baïn vaø aâm möu phaù hoaïi gia caûnh trong voøng thaân thuoäc, soá khaéc baïc theâ töû. – Ngöôøi con trai naøo tröôûng thaønh maø coù sôn caên khoâ haõm, hai maét khoâng ñeàu (phía traùi leù hay nhoû hôn) troøng ñen pha saéc vaøng troøng traéng noåi chæ ñoû, ôû döôùi vaèn hình löôùi, hình thaäp laø chuû veà söï coâi goùa maø vôï aét phaûi cheát vì nghieäp töï yù huûy dieät sanh maïng, soá ñaøn oâng naøy nhieàu heä luïy. – Thanh nieân naøo lôùn leân mang thaân hình maûnh khaûnh nhoû nhaén, hai con maét saéc nhö dao laïi hay tröøng lieác, coù taät nhìn xeùo ngoù xieân vaø ñaàu coå thì laéc lö, töôùng ñi nhö raén laø ñieåm öùng laáy vôï khoâng nghieâm, sanh loøng gian taø tö thoâng tình aùi vôùi keû ñaøn oâng xa laï, soá naøy aân haän ñau khoå thaàm kín caû ñôøi. – Con trai maø maøy raäm maét laïi roài, maët daøi muõi coù hai loã roäng vaø cöûa mieäng quaù heïp, traùn haõm maø thaáp, toùc vaø raâu nhieàu, ñi nghieâng vaø löng thì khoøm, aét soá laáy vôï trong giôùi buoân höông baùn phaán, vôùi hình töôùng dieän maïo chuû veà söï ña theâ laïi coù soá khaéc baïc neân trung nieân haäu vaän cam phaän ñoäc haønh. Phaàn phuï theâm sau ñaây, coi veà töôùng ngöôøi ñaøn oâng, con trai coù voùc daùng vaø dieäm maïo san troïng quyeàn quyù, soá laáy vôï ñeïp vaø ñöôïc höôûng thuï ñôøi soáng phong löu, vöøa thoûa maõn tinh thaàn vaät chaát vaø cuõng vöøa may maén bôûi nhöõng öôùc voïng tình yeâu ñöa ñeán baát ngôø. – Phaøm ngöôøi con trai thaønh nhôn maø coù khuoân maët vuoâng, ngay thaúng vôùi maét saùng, muõi cao vaø mieäng vöøa roäng maøu da laïi mang saéc hoàng öûng laø chuû veà hoùa khí vaø thaàn tònh, coù soá phuù quyù neân thaán aét ñöôïc caân ñoái töù chi, choã kín nhö aâm nang vaø quy ñaàu nhoû chaéc laø töôùng thoï vaø caù vôï thuoäc haøng ñaøi caùc, sanh con thoâng minh hieáu thaûo ít ai bì. – Thanh nieân naøo lôùn leân coù khuoân maët mang maøu saéc neáu phaûi traéng thì traéng nhö maøu môõ, neáu ñen thì phaûi ñen saäm vaø hoàng öûng, vaø neáu vaøng thì phaûi vaøng nhö thòt nöôùng, ñoù laø taát caû chuû veà söï ñaïi caùm aét trong chaâu thaân ôû choã kín nhö loã ruùn moïc loâng, vaø quy ñaàu cöùng laø töôùng ngöôøi phong löu coát caùch, soá laáy vôï ñeïp neát na con nhaø laønh. – Ngöôøi con trai naøo lôùn leân maø ñöôïc khuoân maët traùi xoan thanh tuù vaø da baùnh maät hoaëc saùng maø trong (khoâng traéng) laø chuû töôùng quyeàn cao töôùc troïng, chaâu thaân nôi choã kín nhö loã ruùn saâu vaø aâm nang ñen, choã quy ñaàu thon baèng aét laø coù soá thöïc loäc chi theâ, beà duyeân nôï troïn ñôøi aám cuùng sanh con ngoan vaø veïn toaøn. – Thanh nieân naøo tröôûng thaønh maø coù khuoân maët ñeàu ñaën, da thì daøy maøy saéc laïi ñaäm laø chuû veà taâm taùnh thuaàn haäu, ñoái vôùi cha meï giöõ troïn chöõ hieáu, ñoái vôøi vieäc nöôùc vieäc daân thì heát loøng thi haønh maãn caùn, aét trong chaâu thaân nôi choã kín nhö coác ñaïo moïc loâng, soá giaøu laïi ôû cuøng hai vôï. – Trai vò thaønh nieân maø coù hình theå cao raùo khuoân maët vöøa daøi vöøa troøn vôùi thaàn saéc nghieâm trang oai duõng, hai maét thì saùng nhìn ai coù theå ngöôøi ñoù sôï laø chuû boån maïng lôùn, soá quan vò uy quyeàn aét trong chaâu thaân nôi choã kín nhö moâng ñít ta vaø troøn, khi nhoû da duùn, luùc lôùn thì no vaø da phaúng laøng laø soá thoï. – Thanh nieân lôùn leân maø theå xaùc maûnh deû, nhöng khuoân maët laïi gaày vaø maøu saéc saùng suûa laø chuû veà maïng tröôøng aét trong chaâu thaân nôi caùc choã kín nhö loâng moïc thöa vaø mòn nhuyeãn, quy ñaàu TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 26 nhoû laïi raén chaéc, soá ngöôøi ñöôïc vôï duyeân daùng thoâng minh hôn ngöôøi, ñôøi soáng tình caûm thoûa maõn ñi ñoâi vôùi gia ñaïo thuaän thaûo eâm ñeïp. – Ngöôøi con trai naøo lôùn leân maø coù khuoân maët xöông vaø mang maøu saéc ñen xaùm, nhöng da mình laïi traéng hôn vaø xöông thòt caân xöùng laø chuû theå veà taâm taùnh raéc roái, khoù khaên ñoái vôùi gia ñình cuõng nhö ngöôøi ngoaøi xaõ hoäi, soá vöôïng theâ vaø laïi coù boån maïng vöõng, caû ñôøi sang troïng nhôø ñaøn baø nuoâi, nhôø trong chaâu thaân nôi choã kín nhö döông vaät daøi vaø troøn, quy ñaàu coù noát son. TUOÅI VÔÏ CHOÀNG SANH CON TRAI GAÙI COÙ SOÁ TOÁT XAÁU Sau ñaây Töû Vi nghieân veà vieäc vôï choàng laáy nhau, trong tröôøng hôïp sanh con ñeû caùi ai naáy cuõng ñeàu muoán bieát coi con mình ra ñôøi vaøo nhöõng ngaøy giôø naêm thaùng toát hay laø xaáu. Theo ñoù, caên maïng cuûa ñöùa treû coù soá thoï yeåu quyeàn quyù hay giaøu sang vaø nhöùt laø boån thaân tröôûng thaønh phaûi gaëp nhöõng hoaïn hoïa gì (?) thì môùi yeân taâm hôn laø cöù ñeå nhö baát chaáp, baát bieán ñoâi khi cuõng phaûi laáy laøm hoái haän chôø cuõng khoâng! – Neáu ngöôøi vôï sanh con trong caùc thaùng vaø giôø maø Töû Vi xaùc ñònh coù söï khaéc kî, chaúng haïn ôû thôøi kyø aáu thô maø phaøm heã trai coù khoâng haïp vôùi cha meï, anh em hoï haøng thaân thuoäc ñôøi soáng lôùn tha phöông caàu thöïc cô cöïc baàn haøn ñeå roài luùc trung nieân hay haäu vaän, mang bònh taät khoù traùnh nhö laø caùc thöù nho laø kinh nieân vaø baát trò: Ho lao. Baùn thaân baát toaïi vaø nhöùt veà noäi thöông. Coøn veà con gaùi thì laïi thoï bònh maùu huyeát, ñaâu töû cung, hoa lieãu… Ñaïi ñeå khai phaàn Lyù – Soá laäp thaønh caên baûn vaø coá cöïu töø nhieàu ñôøi traûi qua ñaõ phoå bieán saâu xa trong quaûng ñaïi quaàn chuùng veà caên heä tieàn ñònh ñöôïc ghi löôït vaø phaân taùch chính xaùc ñeå giuùp thaân chuû theo doõi hieåu bieát phaàn naøo: – AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Thaân, thaùng Gieâng: Khaéc. – AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Daäu, thaùng Hai: Khaéc. – AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Tuaát, thaùng Ba: Khaéc. – AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Hôïi, thaùng Tö: Khaéc. – AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Tyù, thaùng Naêm: Khaéc. – AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Söûu, thaùng Saùu: Khaéc. – AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Daàn, thaùng Saùu: Khaéc. – AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Meïo, thaùng Taùm: Khaéc. – AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Thìn, thaùng Chín: Khaéc. – AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Tî, thaùng Möôøi: Khaéc. – AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Ngoï, thaùng Möôøi Moät: Khaéc. – AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Muøi, thaùng Chaïp: Khaéc. Soá aáu nhi cheát non (treân döôùi 11, 12 tuoåi) vaø Töû Vi xaùc ñònh laø caên maïng phaûi cheát soáng hay cheát bieån. – AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Daàn, thaùng Gieâng: Xaáu. – AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Meïo, thaùng Hai: Xaáu. – AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Thìn, thaùng Ba: Xaáu. – AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Tî, thaùng Tö: Xaáu. – AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Ngoï, thaùng Naêm: Xaáu. – AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Muøi, thaùng Saùu: Xaáu. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn – – – – – – www.tuviglobal.com 27 AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Thaân, thaùng Baûy: Xaáu. AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Daäu, thaùng Taùm: Xaáu. AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Tuaát, thaùng Chín: Xaáu. AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Hôïi, thaùng Möôøi: Xaáu. AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Tyù, thaùng Möôøi Moät: Xaáu. AÁu nhi naøo sanh vaøo giôø Söûu, thaùng Chaïp: Xaáu. Coi veà boån maïng haïp nguõ haønh bôûi caùc tuoåi (thuoäc 12 ñòa chi) ñöôïc tay vöôïng saéc khí, taøi loäc, söï nghieäp vaø coâng danh? – Nhaân vaät naøo coù maïng Kim, baát luaän laø Kim gì vaø baát luaän trai hay gaùi, ñeàu coù soá höôûng thuï phong löu vaø nhaøn haï suoát ñôøi ñöôïc sanh vaøo caùc thaùng vaø ngaøy: Thaân, Muøi, Tî, Ngoï. – Nhaân vaät naøo coù maïng Moäc, hay baát luaän loaïi Moäc gì vaø baát luaän laø trai hay gaùi, ñeàu coù moät töông lai huy hoaøng, veïn toaøn höông löûa ba sinh vaø traøn ngaäp nieàm vui vinh hoa phuù quyù, neáu ñöôïc sanh vaøo caùc thaùng ngaøy: Tyù, Söûu, Daàn, Meïo vaø Hôïi. – Nhaân vaät naøo coù maïng Hoûa, baát luaän thuoäc loaïi Hoûa gì vaø baát luaän trai hay gaùi ñeàu ñöôïc soá laáy choàng hoaëc laáy vôï sang caû troïng vôùi ñôøi soáng aùi tình tha thieát vaø vaät chaát sung maõn, neáu ñöôïc sanh vaøo caùc thaùng vaø ngaøy: Thìn, Tî, Daàn, Meïo vaø Ngoï. – Nhaân vaät naøo coù maïng Thuûy, baát luaän thuoäc loaïi Thuûy gì vaø baát luaän trai hay gaùi ñeàu ñöôïc soá vinh hieån quan vò, taøi loäc ñieàu hoøa, con caùi tröôûng thaønh hoïc haønh thoâng minh ñoã ñaït, trung nieân vaø haäu vaän nhaøn haï suoát ñôøi, neáu sanh vaøo caùc thaùng vaø ngaøy: Thaân, Daäu. – Nhaân vaät naøo coù maïng Thoå, baát luaän laø loaïi Thoå gì vaø baát luaän trai hay gaùi, ñeàu ñöôïc soá nhöùt phuù quyù laïi höôûng cuûa phuï aám vôùi gia tö ñieàn saûn quy moâ, daâu hieàn reå thaûo con chaùu ngoan hieàn moät loøng thôø phuïng kính meán cha meï, neáu sanh vaøo caùc thaùng vaø ngaøy: Tyù, Tuaát vaø Hôïi. Veà phaàn “Tam hôïp” ñoái vôùi caùc lôùp tuoåi vôï choàng ñöôïc coi laø töông sanh goàm coù: – Trai gaùi keát hoân gaây döïng gia ñình söï nghieäp to taùt beàn bæ vaø beà tình aùi maën noàng aám cuùng daøi laâu, sanh con ñeû caùi toaøn veïn, theo Töû Vi xaùc ñònh nghieäm öùng thì coù caùc tuoåi nhö: Meïo, Muøi, Daàn, Ngoï, Tuaát, Daäu, Tyù, Söûu, Thaân, Tyù, Thìn… – Theo ñoù goàm boán phaàn “Tam hôïp” ñöôïc töû vi quy thaønh boán Cuoäc qua Nguõ haønh töông sanh ñoù laø Kim, Moäc, Thuûy vaø Hoûa. NAM NÖÕ KEÁT HÔÏP HOÂN NHÔN HEÄ TAÙM CUNG ÑÒNH LAØNH DÖÕ Choàng Caøn laáy vôï cung Ñoaøi (sanh khí) AÁm eâm gia ñaïo trong ngoaøi eâm vui. Nôï duyeân gaén boù troïn ñôøi. Theá vinh töû quyù soá ngöôøi giaøu sang… Choàng Caøn laáy vôï cung Chaán (nguõ quyû) Tröôùc sau baát töôøng nôï duyeân laän ñaän Taâm lyù vôï choàng khoâng hoøa, Khieán neân sanh keá quanh naêm tuùng quaãn! Choàng Caøn laáy vôï cung Khoân (phöôùc ñöùc) TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn Ñöôïc soá phöôùc ñöùc tröôøng toàn aám no Loäc taøi nhö nöôùc traøn voâ, Cöûa nhaø ñoà soä quy moâ ruoäng vöôøn… Choàng Caøn laáy vôï cung Khaûm (luïc saùt) Luïc saùt aét phu theâ buoàn thaûm! Kim caûi dôû dang nöûa ñôøi. Duyeân nôï ñoåi ñôøi töông tö ly taùn… Choàng Caøn laáy vôï cung Toán (hoïa haïi) Tröôùc hôïp sau lìa voâ cuøng khoán ñoán Con caùi tröôûng thaønh cuùt coâi, Hình nguïc oan khieán vôï choàng thöông toån! Choàng Caøn laáy vôï cung Caán (thieân y) May maén cuoäc ñôøi vöôïng taøi phaán chaán. Tình yeâu ñöôïm löûa höông noàng… Reå thaûo daâu hieàn an nhaøn haäu vaän… Choàng Caøn laáy vôï cung Ly (tuyeät maïng) Nôï duyeân caàm chaéc saàu bi khoùc thaàm AÙi aân lôõ nhòp saéc caàm Môùi hay caên kieáp coù phaàn haåm hiu Choàng Caøn laáy vôï cung Ly (phuïc vì) Baäc trung ñöôïc soá giaøu sang tuoåi giaø Vôï choàng baïch thuû thaønh gia, Trung nieân gaây döïng cöûa nhaø yeân vui… Choàng Caøn laáy vôï cung Toán (sanh khí) Maïng thoï duyeân beà soáng vui an oån. Soá khoâng sang nhöng no laønh, Gia ñaïo thuaän hoøa vaø con caùi toát… Choàng Khaûm laáy vôï cung Caán (nguõ quyû) Giaøu coù maáy laàn hoài cuõng phaù saûn! Duyeân nôï aét phaûi lôõ laøng, Con caùi lôùn leân ñaøm ñieám du ñaõng… Choàng Khaûm laáy vôï cung Ly (phöôùc ñöùc) Thuûy chung nhö nhöùt ai bì phong löu! Vôï choàng coù soá sang giaøu Höôûng cuûa phuï aám tröôùc sau an nhaøn… www.tuviglobal.com 28 TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn Choàng Khaûm laáy vôï cung Caøn (luïc saùt) Tang thöông töø thuôû hai ñaøng hieäp hoân Buoàn cho duyeân nôï long ñong, Baát hoøa taâm lyù vôï choàng ñaûo ñieân… Choàng khaûm laáy vôï cung Ñoaøi (hoïa haïi) AÁm eâm boãng choác aùch tai buoäc raøng Soá phaàn choàng vôï ñeo mang, Suoát ñôøi khoå haän saàu than ñeâm ngaøy! Choàng Khaûm laáy vôï cung Chaán (thieân y) Quan loäc uy quyeàn ñôøi soáng sung maõn Theâ vinh töû quyù rôõ raøng, Duyeân nôï vôï choàng da moài toùc baïc… Choàng Khaûm laáy vôï cung Khoân (tuyeät maïng) Lo aâu maéc phaûi daäp doàn oám ñau Tieàn baïc heát bieät ly saàu, Khoâng choàng thì vôï cuõng vaøo coõi aâm! Choàng Khaûm laáy vôï cung Khaûm (phuïc vì) Bình thöôøng cuoäc soáng nôï duyeân eâm thaém Gia ñaïo tieàn ñònh an baøi, Moät ñôøi keo sôn aùo côm no aám! Choàng Caán laáy vôï cung Khoân (sanh khí) Soáng ñôøi loan phöôïng phöôùc toàn haäu lai. Quan loäc coù höôûng hoaïch taøi, Nhaø cao cöûa roäng quyeàn oai voâ cuøng… Choàng Caán laáy vôï cung Khaûm (nguõ quyû) Duyeân nôï nöûa ñôøi chuoác nhieàu aûm ñaïm. Soá aét dôøi ñoåi hai laàn, Neáu khoâng thì phaûi laâm voøng hoaïn naïn! Choàng Caán laáy vôï cung Ñoaøi (phöôùc ñöùc) Ñeïp duyeân caù nöôùc tieàn taøi vöôïng höng. Soá naøy thôøi vaän ñaùng möøng, Hao con hao cuûa baäc trung thaønh nhaøn… Choàng Caán laáy vôï cung Chaán (luïc saùt) Saûn nghieäp saün saøng laàn hoài taáu taùn. www.tuviglobal.com 29 TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn Phu phuï taâm lyù nghòch thöôøng, Sau tröôùc haïnh phuùc gia ñình hö naùt! Choàng Caán laáy vôï cung Ly (hoïa haïi) Baát töôøng tai aùch saàu bi gia ñình! Yeâu ñöông moät taám chaân tình, Cuõng chöa ñöôïc ñoâi mình saùnh ñoâi… Choàng Caán laáy vôï cung Caøn (thieân y) Phu theâ daãu coù ngheøo naøn khoâng lo. Trung nieân ñöôïc cuûa trôøi cho, Haäu vaän sung maõn quy moâ ruoäng vöôøn. Choàng Caán laáy vôï cung Toán (tuyeät maïng) Caên phaàn khoù traùnh toùc tang thöông toån. Trong hai chaéc maát moät ngöôøi, Töû bieät ñöøng hoøng tìm phöông chaïy troán! Choàng Caán laáy vôï cung Caán (phuïc vò) Soá ñöôïc höôûng theâ hoøa phu thuaän. Phong löu nhaøn haï baäc trung, Moät ñôøi tình aùi nôï duyeân an phaän.. Choàng Chaán laáy vôï cung Ly (sanh khí0 Hieäp hoân cang leä troïn nghì thuûy chung. Maïng phuù quyù, chaùu con huøng, Lôùn leân soá aét phöôùc hoàng quyeàn uy! Choàng Chaán laáy vôï Caøn (nguõ quyû) Gia ñình xaùo troän ñieâu taøn löûa höông. Nöûa chöøng xuaân moäng theâ löông, Uyeân öông boû gaùnh canh thöôøng töø ñaây… Choàng Chaán laáy vôï cung Toán (phöôùc ñöùc) Trung nieân haäu vaän sang giaøu höôûng troïn. Cuoäc tình beàn vöõng maën noàng, Sanh trai ñaàu loøng tröôûng thaønh quan lôùn! Choàng chaán laáy vôï cung Caán (luïc saùt) Coá soá phu theâ aâm thaàm tuûi haän. Gia ñaïo luïc ñuïc baát hoøa, Ñôøi soáng cô haøn, con caùi laän ñaän… www.tuviglobal.com 30 TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn Choàng Chaán laáy vôï cung Khoân (hoïa haïi) Nôï duyeân khoán ñoán daäp doàn oan khieân. Trong ngoaøi thaân theá ñaûo ñieân, Tai öông taät bònh dính lieàn beân löng! Choàng Chaán laáy vô cung Khaûm (thieân y) Traêm tuoåi phu theâ nghóa tình noàng thaém. Vinh hieån thuï höôûng vöõng beàn, Reå thaûo daâu hieàn caû nhaø eâm aám… Choàng Chaán laáy vôï cung Ñoaøi (tuyeät maïng) Nôï duyeân sau tröôùc thieät thoøi löùa ñoâi. Vôï choàng khoâng ôû troïn ñôøi, Chaùu con baát lôïi coâi cuùt luïy phieàn! Choàng Chaán laáy vôï cung Chaán (phuïc vì) Trung bình duyeân nôï tieàn haäu nhö nhöùt. Coù soá no aám caû ñôøi, Gia ñaïo yeân vui treân hoøa döôùi thuaän. Choàng Toán laáy vôï cung Khaûm (sanh khí) Tieàn ñònh phu theâ hieäp vaày duyeân thaém. Loäc taøi phaùt vöôïng huy hoaøng, Con caùi lôùn leân soáng ñôøi nhung gaám. Choàng Toán laáy vôï cung Khoân (nguõ quyû) Sanh cô khoán ñoán boàn choàn cuõng hoaøi! Nôï duyeân voán ñaõ an baøi, Trung nieân aét phaûi ñoåi thay cuoäc tình… Choàng Toán laáy vôï cung Chaán (phöôùc ñöùc) Ñöôïc soá phuù quyù troïn ñôøi an phaän Baïc tieàn ñieàn saûn thaëng dö, Duyeân nôï vôï choàng traêm naêm vieân maõn! Choàng Toán laáy vôï cung Ñoaøi (luïc saùt) Hieäp hoân ñeå thaáy ñem ñai khoå phieàn. Cöûa nhaø sa suùt ngöûa nghieâng, Gaây ñieàu ñoåi nôï thay duyeân phuõ phaøng. Choàng Toán laáy vôï cung Caøn (hoïa haïi) Yeâu ñöông taùc hôïp buoàn than ñeâm ngaøy. Trieàn mieân tai aùch khoâng hay, www.tuviglobal.com 31 TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn Nôï duyeân saàu muoän ñaéng cay cuoäc ñôøi… Choàng Toán laáy vôï cung Ly (thieân y) Maïng tröôøng thaân theá ai bì ñöôïc ñaâu. Uy quyeàn tieàn baïc beàn laâu, Nôï duyeân haïnh höôûng sang giaøu traêm naêm! Choàng Toán laáy vôï cung Caán (tuyeät maïng) Chöa chung goái chaên aùi tình thoûa maõn. Soá goùa leû maïng khoù toaøn, Duyeân nôï ñoâi ñaøng raõ rôøi aân haän! Choàng Toán laáy vôï cung Toán (phuïc vò) Bình thöôøng ñôøi soáng thaân danh toát… Ba sinh duyeân ñeïp tình noàng, Söï nghieäp töû toân taán taøi vöôïng loäc! Choàng Ly laáy vôï Chaán (sanh khí) YÙ hôïp taâm ñaàu laøm neân gia thaát. Troïn ñôøi nhaøn haï phong löu, Trung nieân haäu vaän thaønh coâng moïi maët… Choàng Ly laáy vôï cung Ñoaøi (nguõ quyû) Baïc tieàn baïo phaùt, nhöng hoaøi coâng lao. Nöûa ñôøi caên kieáp ba ñaøo, Cöûa nhaø ñieàn saûn tieâu hao khoâng coøn! Choàng Ly laáy vôï cung Khaûm (phöôùc ñöùc) Ñöôïc soá hieån ñaït phu vinh theâ aám. Tình yeâu höông löûa maën noàng, Töông lai con caùi tröôûng thaønh khoa baûng. Choàng Ly laáy vôï cung Khoâng (luïc saùt) Kieát hung luaân chuyeån daäp doàn lo aâu. Trai sa ñoïa gaùi laúng lô, Tröôùc sau roài cuõng höõng hôø nôï duyeân… Choàng Ly laáy vôï cung Caán (hoïa haïi0 Tieàn haäu phu theâ thuûy chung baát nhöùt. Soáng ñôøi taät aùch ñeo mang, Vôï choàng ña ñoan thieät thoøi thaân phaän! Choàng Ly laáy vôï cung Toán (thieân y) www.tuviglobal.com 32 TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn Caên maïng nôï duyeân trôøi cho yeân oån. Caû ñôøi aám cuùng giaøu sang, Con caùi gaùi trai toaøn caên boån… Choàng Ly laáy vôï cung Caøn (tuyeät maïng) Nôï duyeân gaõy gaùnh giöõa ñaøng thaûm thöông! Cho hay caùi soá ñoaïn tröôøng, Luïy phieàn ly taùn baát töôøng phu theâ! Choàng Ly laáy vôï cung Ly (phuïc vò0 AÙi tình höông löûa troïn nghæ thuûy chung. Baïc tieàn giaøu coù baäc trung, Thaân danh haäu vaän laãy löøng tieáng thôm! Choàng Khoân laáy vôï cung Caán (sanh khí) Sanh cô moïi beà thôøi höng phaán chaán. Gia ñaïo sau tröôùc thuaän hoøa, Thöøa thaõi trong ngoaøi ruoäng vöôøn ñieàn saûn… Choâng Khoân laáy vôï cung Toán (nguõ quyû) Cuoäc ñôøi chaät vaät cô cöïc thieáu thoán. Duyeân nôï laän ñaän nghòch thöôøng, Con caùi baát hoøa lôn leân cuøng khoán! Choàng Khoân laáy vôï cung Caøn (phöôùc ñöùc) May duyeân phaûi nôï lieàn caên ñònh phaàn. Boån maïng laïi coù quyù nhaân, Ñöôïc soá phuù quyù vinh thaân an nhaøn… Choàng Khoân laáy vôï cung Ly (luïc saùt) Nôï duyeân aét phaûi chòu saàu bi thaùng ngaøy. Ña truaân heä luïy naïn tai, Gia ñình luïn baïi töông lai mô hoà! Choàng Khoân laáy vôï cung Caán (hoïa haïi0 Khoâng hình nguïc thì cuõng bònh taät. Duyeân nôï laâm baáp khoå buoàn. Ñôøi soáng laàm than sinh cô chaät vaät. Choâng Khoân laáy vôï cung Ñoaøi (thieân y) Maïnh töôùng höôûng thoï loäc daøi laâu. Con trai hieån ñaït coâng haàu, Gaùi hieàn reå thaûo tröôùc sau toaïi loøng. www.tuviglobal.com 33 TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn Choàng Khoân laáy vôï cung Khaûm (tuyeät maïng) Caên phaàn nôï duyeân chuoác laáy saàu thaûm. Soá phaûi dôû dang nöûa ñôøi, Choàng vôï hai ngöôøi ñoåi dôøi ly taùn! Choàng Khoân laáy vôï cung Khoân (phuïc vò) Keo sôn gaén boù chaùu con veïn toaøn. Trung nieân laáy löôït thaêng traàm, Haäu vaän phuù quyù traêm phaàn phong löu Choàng Ñoaøi laày vôï cung Caøn (sanh khí) Hoân nhaân beàn vöõng loäc quan vöôïng taøi. Sanh cô voán moät lôøi hai, Laàu cao cöûa roäng gaùi trai ngoan hieàn… Choàng Ñoaøi laáy vôï cung Ly (nguõ quyû) Coá coâng cho maáy ra gì kieáp sanh. Nôï duyeân nhö sôïi chæ maønh, Thaân danh söï nghieäp baát thaønh khoâng sai! Choàng Ñoaøi laáy vôï cung Caán (phöôùc ñöùc) Phuï aám saün daønh beà taøi lôïi taán. Gia ñaïo theâ töû aám eâm, Duyeân nôï troïn ñôøi löûa höông noàng thaém… Choàng Ñoaøi laáy vôï cung Toán (luïc saùt) Xaùo troän gia ñình sanh cô khoán ñoán. Con caùi lôùn nhoû baát töôøng, Tình nghóa laït phai laêng hoaøn hoãn ñoän! Choàng Ñoaøi laáy vôï cung Khoân (thieân y) Moät ñaøn theâ töû vuoâng troøn giaøu sang. Gia ñình sau tröôùc huy hoaøng, Trung nieân haäu vaän rôõ raøng nghieäp danh. Choàng Ñoaøi laáy vôï cung Chaán (tuyeät maïng) Chaên goái aùi tình khoù yeân thaân phaän. Boãng luïy phieàn duyeân nôï lìa tan, Caàm baèng caên kieáp ña truaân laän ñaän! Choàng Ñoaøi laáy vôï cung Chaán (phuïc vò) Bình thöôøng thì cuõng tieàn taøi baäc trung. www.tuviglobal.com 34 TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 35 Gia ñình thaân maïng thung dung, Tröôûng thaønh con chaùu ñeïp loøng meï cha! Phaàn phuï theâm sau ñaây, ñeå giuùp ñoäc giaû naøo (maïn pheùp ) chöa thoâng qua “Baùt Quaùi Töôïng” töùc laø taùm Cung quan heä hoân nhaân vaø ñònh veà vieäc xaây döïng nhaø cöûa theo Töû Vi Lyù soá: – Caøn tam lieân Taây Baéc Tuaát Hôïi. – Khaûm trung maõng caùnh Baéc ö Tyù. – Chaán phuùc boån ñoâng Baéc Söûu Daàn. – Chaán ngöôõng boàn chaùnh Ñoâng ö Meïo. – Toán haï ñoaïn Ñoâng Nam Thìn Tî. – Ly trung hö chaùnh Nam ñöông Ngoï. – Khoân luïc ñoaïn Taây Nam Muøi Thaân. – Ñoaøi thöôïng khuyeát chaùnh Taây ñöông Daäu. Löôïc giaûi: Ngöôøi ta ai cuõng ñeàu coù theå naèm loøng “Baùt Quaùi Töôïng” hoaëc goïi laø taùm (8) Cung quan heä cuoäc ñôøi. Theo ñoù Töû Vi xaùc ñònh raèng: – Caùc cung Nam Nöõ taùc hôïp aét phaïm “Baùt san tuyeät maïng” goàm coù: Caøn, Ly, Ñoaøi, Chaán, Caán, Toán ñeàu laø AÂm khaéc Döông, khoâng theå toaøn veïn vôï choàng vieân maõn. – Caùc cung Caøn, Chaán, Toán, Khaûm, Caán, Ñoaøi vaø Ly maø Töû Vi xaùc nhaän laø Döông khaéc Döông. AÂm khaéc AÂm neân goïi laø “Baùt san Nguõ quyû” hay “Baùt san Giao chieán” cuõng vaäy laø chuû veà hung kî baát töôøng. – Caùc cung Caøn, Khaûm, Caán, Chaán, Toán, Ñoaøi, Khoân, Ly ñeàu chuû veà “luïc saùt” aét vôï choàng laáy nhau gaëp phaûi nhieàu noãi lo aâu, khoán ñoán trong ñôøi. – Caùc Cung, Caøn, Toán, Khaûm, Ñoaøi, Caán, Ly, Khoân, Chaán ñem so vôùi Nguõ Haønh thì thuoäc Kim Moäc vaø Thoå, neáu keát naïp vôï choàng vôùi Nam Nöõ mang nhöõng tuoåi Ngoï Söûu Tî vaø Daäu seõ khoâng traùnh khoûi voøng “hoïa haïi” maø töông lai duyeân nôï khoù beàn, ñôøi soáng vôï choàng quanh naêm suoát thaùng cöù phaûi laän ñaän lao ñao doàn daäp, neáu tranh ñöôïc tai aùch nguïc hình thì cuõng bò beänh taät ñeo mang dai daúng, gia caûnh laàn hoài suy suïp, tieàn baïc taøi saûn tieâu hao ñöa ñeán nhaø tan cöûa naùt maø vôï choàng cuõng sôùm hay muoän dôøi ñoåi, trong khi con caùi tröôûng thaønh aûnh höôûng höùng chòu caûnh khoán ñoán. SÖÏ QUAN TROÏNG CUÛA TÖØNG BOÄ PHAÄN TRONG CÔ THEÅ CON NGÖÔØI (NGUÕ NHAÏC) – Xem taøi lôïi thì ngöôøi ta phaûi laáy muõi laøm söï chuùng ta maø xeùt ñoaùn, kî loã muõi cong queo, hay quaù cao, hay muõi hænh, nhìn thaáy taän beân trong, hoaëc coù noát ruoài treân muõi vaø coù ngaán chaán ngang soáng muõi. – Xem duyeân nôï, caàn nhöùt laø nôi Ngöõ Vó vaø giao moân (töùc laø töø ñuoâi maét ñeán toùc mai) thì kî nhieàu ñöôøng chæ naèm ngay (veát nhaên) nhöùt laø ñaïi kî coù veát nhaân chöõ thaäp, kî noát ruoài hay daáu theïo. Neáu laø ñaøn baø thì muõi toát xaáu cuõng laø quyeát ñònh phaàn naøo veà vieäc hoân nhaân sau naøy vaäy. – Xem con caùi nhieàu hay ít, ngöôøi ta chuù troïng ñeán Ngoïa taân (töùc laø nôi choã quaàng boïc maét döôùi, ngöôøi ta thöôøng goïi laø Luïy Ñöôøng) ngöôøi naøo coù nhöõng ngoïa taâm thuït saâu vaøo hoaëc coù noát ruoài hay coù quaàng thaâm ñen vaø xaáu, coøn ñöôøng nhôn trung (töùc laø ñöôøng loõm töø döôùi muõi xuoáng moâi treân) cuõng coù phaàn quan heä chaúng keùm. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 36 – Xem veà tai naïn hay bònh hoaïn, thì ngöôøi ta phaûi xem nôi hai beân AÁn ñöôøng (töùc laø ñöôøng giöõa hai chaân maøy) coøn sôn caên laø (giöõa hai maét noù naèm ôû giöõa) kî nhaát laø xeïp ñöùt ngang, nhoû heïp, vaø coù muït ruoài. – Xem coù di ñoäng, di chuyeån (goàm coù doïn nhaø hay thay ñoåi chöùc vuï xuaát haønh xuaát ngoaïi) thì phaàn ñoâng ngöôøi ta xem ba boä phaän nhö Thieân Thöông (ôû traùn beân maët) Phöôùc Ñöôøng vaø Traïch Maõ. Kî nhaát laø treân khoaûng ñoù coù noát ruoài, vaø töï nhieân coù maøu saéc u aùm ñen, aáy laø xaáu kî ñi xa coù haïi. PHAÀN XEM TÖÔÙNG DIEÄN (COI TOÅNG QUAÙT) AÁN TÖÔÙNG VAØ AÂM TÖÔÙNG NHÖÕNG HIEÄN TÖÔÏNG HUYEÀN DIEÄU BÍ AÅN TRONG ÑÔØI NGÖÔØI Soá maïng cuûa moïi ngöôøi thaät laø thieân hình vaïn traïng, caùc nhaø töôùng soá chuyeân moân coù theå xem baèng moïi caùch, ñeå quyeát ñoaùn soá maïng cuûa con ngöôøi nhö xem: Xem saéc khi ñeå bieát vieäc heân xui: Muoán bieát vieäc heân xui, may ruûi saép xaûy tôùi thì ngöôøi ta coù theå xem maøu saéc bieán ñoåi ôû veû maët maø ñoaùn caùc vieäc (hung kieát) saép xaûy ra nhö: Maøu xanh: Sôï seät, kinh haõi, meät nhoïc, bò la raày, saép bò tai vaï, coù nhieàu chuyeän lo aâu. Maøu vaøng: laø vui veû, saép coù vieäc toát, coù tieàn baïc doài daøo, cuõng coù khi duïc tình cuõng coù öûng maøu vaøng hôi ñoû (cam) Maøu ñoû: Bò tai naïn, hay bò hoûa hoaïn, hay quaù noùng giaän, hay bò chia ly (phuï baïc) thöôùng tích… Maøu traêng meùt: Coù vieäc ñaâu buoàn, aâu saàu cheát choùc, tang thöông, ñau khoå, bò luïy. Maøu ñen: Bò ñau naëng, saép bò vieäc buoàn ñöa tôùi (xui xeûo) Maøu hoàng: Vui möøng, hy voïng, coù söï vui laây hay noãi duïc tình noåi daäy trong loøng. Maøu ñoû tía: Saép coù vieäc vui möøng lôn nhö truùng soá hay truùng aùp phe, coù nhieàu ngöôøi thöôøng hay laàm laãn AÂm töôùng vaø AÁn töôùng laø moät. Thöa quyù vò nhö theá laø sai. Thaät ra AÂm töôùng vaø AÁn töôùng khaùc nhau quaù xa. – AÁn töôùng laø neùt töôùng coù saün töø khi loït loøng meï ñoù laø neùt töôùng voâ cuøng kín ñaùo maø ngöôøi ta phaûi tìm hieåu qua caùc saùch töôùng maø chuùng toâi ñaõ khaûo cöùu, vôùi maét thöôøng (khoâng phaûi ngheà nghieäp) thì khoù maø tìm ra. Chaúng haïn nhö moät caùi bôùt treân traùn, hoaëc coù naêm ba caùi noát ruoài ôû treân maët hoaëc nhöõng caùi töôùng ñi töôùng ñöùng tieáng noùi tieáng cöôøi aáy laø aùm chæ veà AÁn töôùng cuûa con ngöôøi cho neân trong cô theå quyù baïn moãi ngöôøi ñeàu coù nhöõng AÁn töôùng rieâng bieät. – AÂm töôùng rieâng veà aán töôùng thì khaùc ôû choã AÂm töôùng coù theå hieän ra baát ngôø, trong thaân theå maø nhaát laø treân maët, vaø cuõng coù theå bieán ñi baát ngôø, vaø cuõng coù theå bieát maát ñi luùc naøo, neáu khoâng phaûi laø nhaø chuyeân moân thì khoù maø bieát ñöôïc. – AÂm töôùng baùo cho chuùng ta bieát ñöôïc chuyeän heân xui may ruûi, chuyeän vui buoàn saép xaûy ra khoâng quaù ba thaùng, thôøi gian naøy nhöõng AÂm töôùng xuaát hieän treân khuoân maët, söï baùo hieâu naøy voâ cuøng quan troïng cuõng nhö göông maët thay ñoåi saéc hoaëc öûng ñoû traéng trong hay ñen, naùm xaùm. Luaän veà phaàn AÁn töôïng cuûa baïn: – Gioïng noùi tieáng cöôøi. Tuïc ngöõ ca dao ta coù caâu: “Ñaøn oâng mieäng roäng thì sang, ñaøn baø mieäng roäng tan hoang cöûa nhaø”. Caâu naøy coù hai nghóa, moät nghóa laø xem töôùng töùc laø Khaåu töôùng, noùi moät caùch khaùc laø xem töôùng mieäng cho neân ngöôøi ñaøn oâng mieäng roäng laø töôùng sang, danh voïng, coù ñòa vò. Coøn ngöôøi ñaøn baø mieäng roäng töùc laø baàn töôùng (xaáu) töôùng ngheøo heøn, laøm ít aên TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 37 nhieàu khoâng khaù. Ngöôïc laïi ñaøn oâng maø mieäng nhoû nhö moõn con chuoät cuõng laø töôùng xaáu ngöôøi ta cuõng taïm goïi laø ñaàn Thoû moû Dôi. Rieâng veà AÁn töôùng thì caâu ca dao treân raát coù giaù trò vôùi nghóa boùng cuûa noù, maø ñoù chính laø chaân chaân töôùng vaäy. Trong nghóa boùng ñoù coù hai chöõ (roäng mieäng) khoâng phaûi yù noùi caùi mieäng roäng maø ñoù chính laø söï phaùt thanh töø lôøi noùi cuûa ngöôøi. Phaøm heã ngöôøi ñaøn oâng, tieáng noùi lôùn sang saûng. Khi phaùt aâm ra tieáng noùi ngöôøi nghe phaûi neå nang coù khi khieáp sôï. Nhöõng ngöôøi naøy phaàn ñoâng laø caáp chæ huy coù ngöôøi thöa keû daï, khaù thaønh coâng treân ñöôøng ñôøi. Trong quaân ñoäi hoï laø ngöôøi laõnh ñaïo coù taøi, ôû thöông tröôøng hoï laø ngöôøi buoân baùn gioûi. Trong gia ñình hoï laø ngöôøi coù chuû quyeàn vôï con phaûi kính neå (quyù vò neân ñeå yù ngöôøi ñaøn oâng naøo sôï vôï luùc naøo tieáng noùi cuõng nhoû nheï nhö chính hoï laø ngöôøi can ñaûm anh duõng, hoï laø keû coù nhieàu nghò löïc hôn ngöôøi khaùc. Rieâng veà phaùi nöõ thì ngöôøi ñaøn baø tieáng noùi lôùn nghe sang saûng thì ñuùng laø ngöôøi baàn töôùng, soá cô cöïc ngheøo naøn. Ngoaøi xaõ hoäi hoï laø ngöôøi khoâng taïo ñöôïc uy tín vaø thöôøng bò baïn beø khinh ra maët, coi thöôøng. Phaàn ñoâng nhöõng ngöôøi ñaøn baø to gioïng laïi lay noùi vaø noùi raát nhieàu, taùnh neát ngoã nghòch ít chòu nghe lôøi daïy baûo cuûa chính mình, vì vaäy maø raát nhieàu caûnh trong gia ñình vôï choàng, con caùi khoâng coù haïnh phuùc, thöôøng hay xaøo xaùo, vaø neáu gaëp phaûi oâng choàng hung döõ thì chaúng maáy choác nhaø cöûa tan hoang hoaëc vì theá maø chia ly moãi ngöôøi moãi ngaõ, coù khi laâm caûnh cuõng gieát vôï vì moät phuùt noùng giaän maø phaûi ngoài tuø nhieàu naêm, coøn gaëp phaûi oâng choàng hieàn haäu thì phaûi bò mang tieáng “sôï vôï” vì vôï caàm quyeàn quaùn xuyeán gia ñình. Treân ñaây laø noùi veà AÁn töôùng cuûa caùi mieäng, söï giaûi ñoaùn naøy coù phaàn deã hieåu vì noù cuõng thuoäc veà khoa taâm lyù. Trong nhöõng tröôøng hôïp khaùc söï giaûi ñoaùn veà AÁn töôùng cuûa moät keû ñeå giaû xaûo quyeät, ngöôøi ñoù khoâng bao giôø thaät tình. Laïi coù ngöôøi tröôùc khi noùi maø caén moâi thì ñoù laø con ngöôøi chính chaén bieát ñaén ño suy nghó, tröôùc khi muoán noùi moät ñieàu gì, nhöõng haïng ngöôøi ít khi bò laàm laãn treân ñöôøng ñôøi, hoï laø ngöôøi coù uy tín, ñöôïc nhieàu ngöôøi neå nang. Nhìn vaøo lôøi noùi cuûa hoï ta coù theå ñoaùn bieát hoï laø nhöõng ngöôøi hieåu bieát nhieàu. – Coøn nhöõng ngöôøi noùi tieáng the theù nhö deá keâu laø nhöõng haïng ngöôøi tieåu nhaân öa noùi nònh bôï keû khaùc, nhöõng ngöôøi goïi keû thoïc gaäy baùnh xem hay laø ñoøn xoùc hay ñaàu vaäy. – Laïi coù nhöõng ngöôøi coù gioïng noùi chaäm raõi, aáy laø nhöùng ngöôøi coù nhaân töø bieát leõ phaûi thöôøng khoâng hay khoan dung keû coù loãi ít töï aùi hay tha thöù hoaëc thöông ngöôøi ngheøo khoù. – Coøn nhöõng ngöôøi noùi nhanh nhô beû caønh tre loáp boáp thì phaàn nhieàu laøm vieäc hay caåu thaû, taâm taùnh hoï khoâng nghó xa, thaáy ñaâu noùi ñoù aên ñaïi noùi ñuøa khoâng bieát suy nghó, nhöõng chöùng vaø taät noùi treân ñaây laø AÁn töôùng cuûa moãi ngöôøi. Quyù baïn caàn bieát ñeå giao dòch ñoâi khi bieát roõ taâm taùnh cuûa hoï maø coù khi chaúng bò thaát baïi, vì bieát ñeå maø traùnh aáy laø ñieàu hay. PHAÀN LUAÄN VEÀ TÖÔÙNG MAÉT Trong ca dao Vieät Nam coù caâu: “Nhöõng ngöôøi maét traéng, moâi thaâm, Trai thì xaûo quyeät gaùi thì ñieâu ngoa” Hai caâu ca dao treân ñaây, maø caùc nhaø ñoaùn soá, töôùng soá vònh theo ñoù maø laøm veà AÁn töôùng ñeå aùm chæ keû tieåu nhaân hoaëc nhöõng phöôøng buoân höông baùn phaán. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 38 Caâu treân chæ veà AÁn töôùng cuûa maét, chæ veà con maét traéng, nhöõng ngöôøi coù con maét maø troøng ñen nhoû, troøng traéng nhieàu, khi nhìn leân maø keû ñoái dieän cöù töôûng raèng maét hoï chaúng coù troøng ñen. Nhöõng ngöôøi coù caëp maét nhö theá thì phaàn ñoâng hoï laø ngöôøi tieåu nhaân, ñaøn oâng thì gian xaûo ñaøn baø thì traéc neát laêng loaøn. Nhöõng ngöôøi nhö theá neân traùnh xa thì phaûi. – Coøn coù nhöõng ngöôøi maø coù ñoâi maét nhìn chôùp lia lòa, thì ñoù laø nhöõng ngöôøi thieáu thaønh thaät, hoï coù theå noùi khaùc maø ñeán luùc laøm thì laïi laøm khaùc. – Coøn nhöõng ngöôøi khi nhìn ngöôøi, nhìn vaät maø theo moät con maét laïi, haïng ngöôøi ñoù thì laïi öa ngheä thuaät coù khieáu thaåm myõ. Traùi laïi nhöõng ngöôøi coù hai con maét moät to moät nhoû thì ñoù laø (löôõng muïc baát ñoàng, nhaân taâm baát chính) trong thaâm taâm hoï tính toaùn söï löøa ñaûo ngöôøi khaùc (maét leù). Trong ca dao Vieät Nam coù caâu: “Ngöôøi naøo tí hí maét löôn, Trai thì troäm cöôùp gaùi buoân choàng ngöôøi”. Caâu naøy cuõng ñoàng nghóa gaàn gioáng nhö hai caâu treân, coù khaùc laø ôû ñaøn baø thì hoï coù soá laøm ñó, vì ñaøn oâng thì gian manh xaûo quyeät, hoï khoâng thaønh thaät vôùi ai bao giôø, neáu gaëp tröôøng hôïp nhöõng ngöôøi coù AÁn töôùng khuyeân quyù vò neân xa laùnh toát hôn. AÁn töôùng veà muõi: Nhöõng ngöôøi bình thöôøng maø luùc noùi chuyeän muõi thöôøng hay kheït kheït thì ñoù nhöõng ngöôøi öa lyù luaän, hay laøm thaày thieân haï, töï coi mình laø hôn keû khaùc, hoaëc thình thoaûng muõi cöù nôû phoàng leân phoàng xuoáng thì ñoù laø nhöõng ngöôøi ham muoán ñòa vò cao sang, tham soáng, luùc naøo cuõng sôï cheát, thích loøe loeït thích aên uoáng, chòu höôûng thuï nhieàu chæ nghó ñeán mình, cheát ai thaây keä. Trong ca dao coù caâu: “Nhöõng ngöôøi muõi thaúng daâng cao, Chính nhaân quaân töû, coâng haàu coù khi”. Caâu naøy coù yù noùi ngöôøi naøo muõi cao vaø thaúng thì ñöôøng coâng danh thaät lôùn coù danh vò quan troïng xaõ hoäi. Duø hoïc thöùc cuûa hoï chaúng ñeán ñaâu maø nhöõng ngöôøi coù muõi naøy cuõng seõ thaønh coâng mai haäu. Neân bieát ñaây laø Hieän töôùng chöù khoâng phaûi laø AÁn töôùng. -- Coøn nhöõng ngöôøi coù muõi thaáp vaø nhoû loâng muõi heách leân luùc thôû nghe hôi ra khì khì, thì ñoù laø töôùng ngöôøi ngheøo khoå, tay laøm haøm nhai chôù chaúng giaøu coù, soá cô cöïc. Trong ca dao töôùng phaùp coù caâu: “Loâng muõi cuoán laïi boø quanh, Ñoù laø AÁn töôùng gian manh trong ñôøi, Töôùng naøy thích laáy vôï ngöôøi, Khi maø höõu söï chaïy daøi coù khi”. Boán caâu naøy aùm chæ ngöôøi naøo coù loâng muõi quaên queo xoaén quanh loã, thì taâm taùnh cuûa ngöôøi ñoù baát chính, taø taâm öa thích söï gian laän, khoâng ngay thaúng, ngöôøi heøn, toäi loãi, khi laøm vieäc thì bieáng nhaùc. Nhöõng ngöôøi naøy khoù maø trung thaønh vôùi ai duø vôùi vôï cuûa hoï cuõng theá, ngöôøi ta coù theå goïi laø saâu boï trong xaõ hoäi. AÁn töôùng veà taøi: Nhöõng ngöôøi khoâng ñieác, khoâng laõng tai, nhöng khi nghe ai noùi hoaëc nghe baát cöù moät tieáng ñoäng gì cuûa söï vaät maø baát cöù nhoû hay lôùn ñeàu nghieâng tai toû veû laéng nghe thì ñoù goïi laø AÁn töôùng. AÁn töôùng ñoù cho bieát haïng ngöôøi naøy, öa söï nghi ngôø cho neân khoù maø ghi ñöôïc loøng tin vôùi ngöôøi TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 39 ñoù. Ngoaøi xaõ hoäi hoï chaúng tin ai, maø trong gia ñình ngay chính vôï con cuûa hoï, hoï cuõng ña nghi vaäy. Vì theá maø trong gia ñình hay bò xaøo xaùo nhaát laø ghen tuoâng vì taùnh ña nghi. Cho neân tuïc ngöõ ca dao Vieät Nam coù caâu: – Nghieâng tai nghe thöû tieáng ñôøi, – Hoûi ai traû giaù, hoûi ngöôøi naøo ngay. – Nghe luoàng gioù thoåi caây lay, – Töôùng quaân troäm ñaïo ñang baøy troø gian. Boán caâu thô treân ñaây coù thaáy roõ söï ña nghi quaù loá cuûa nhöõng ngöôøi coù taät nghieâng tai nghe ngoùng. Nhöõng ngöôøi coù AÁn töôùng naøy raát khoù maø thaønh coâng treân ñöôøng ñôøi, bôûi hoï hay ña nghi chaúng tin ai cuõng vì theá maø khoâng gaây ñöôïc caûm tình vôùi ai thaønh ra thaát baïi vì chung quanh chaúng coù ngöôøi öa thích. AÁn töôùng veà noát ruoài: Coù nhöõng ngöôøi noát ruoài moïc ôû treân maët, treân thaân theå cuûa moãi ngöôøi thì coù nhieàu caùch ñeå xeùt ñoaùn, haàu heát trong taát caû chuùng ta phaàn ñoâng thì ai cuõng coù noát ruoài (xin ñöøng loän vôùi taøn nhang) keû nhieàu ngöôøi ít, chôù khoâng ai maø hoaøn toaøn khoâng coù. Tuy nhieân phaûi tuøy theo vò trí cuûa moãi noát ruoài moïc ra maø ngöôøi ta môùi coù theå ñònh höôùng ñöôïc. Coù nhöõng noát ruoài moïc moät caùch töï nhieân trong thaân theå, treân neùt maët, chaúng lieân quan gì ñeán töôùng phaùp caû. Nhöng coù nhöõng noát ruoài toái ö quan troïng. Coù khi nhöõng nhaø danh sö chæ caàn nhìn vaøo moät noát ruoài naøo ñoù treân maët cuûa baïn maø hoï coù theå bieát ngay caû cuoäc dieän cuûa baïn. Ñaây laø moät vaøi AÁn töôïng cuûa noát ruoài ñen moïc ôû caùch muõi beân traùi thì ñoù laø AÁn töôùng cuûa ngöôøi coù tha phöông laäp nghieäp. Neáu cuõng noát ruoài ñoù maø moïc veà phía döôùi caùnh muõi beân phaûi thì ñoù laø AÁn töôùng cuûa nhöõng ngöôøi coù soá ñaøo hoa. Ñaøn oâng nhieàu vôï coøn ñaøn baø thì laém nhaân thình. Neáu laø moät noát ruoài moïc ngay treân ñaàu muõi cuûa baïn thì baïn haõy coi chöøng ñôøi baïn laém choâng gai, ñôøi hay gaëp söï nguy hieåm. Neáu coù noát ruoài moïc ôû döôùi maét traùi thì laïi laø noát ruoài (thöông phu chích loä) ñaøn baø coù töôùng saùt phu. Coøn ñaøn oâng laø töôùng giang hoà, nay ñaây mai ñoù. Neáu coù noát ruoài moïc ngay chính giöõa caèm leänh veà beân döôùi thì ñoù laø töôùng ngöôøi kieâu haõnh, ta gan vaø öa laøm nhöõng chuyeän maïo hieåm. Ñaøn baø maø coù noát ruoài ñoù thì thaønh coâng nhieàu treân ñöôøng thöông maõi, buoân baùn ñaét, cuõng coù noát ruoài moïc ôû döôùi caèm nhöng cheánh veà phía traùi thì ñoù laø AÁn töôùng cuûa ngöôøi laøm vaên ngheä. Coøn neáu cheánh veà phía traùi thì ñoù laø töôùng ngöôøi coâ ñôn. Coøn treân thöôïng ñænh (traùn) neáu coù noát ruoài moïc ngay chính giöõa ñoù laø AÁn töôùng cuûa nhöõng ngöôøi con nhaø voõ nghieäp. Ngöôïc laïi neáu noát ruoài ñoù maøu hoàng (soan) thì ñuùng laø con nhaø quyù töôùng (toát laém). Nhöõng ngöôøi naøo maø coù noát ruoài naøy, thì coâng danh lôùn söï nghieäp to. Coøn neáu treân meùp tai traùi coù moïc noát ruoài thì ñoù laø AÁn töôùng cuûa ngöôøi coù soá laøm thöông maõi, neáu cuõng coù noát ruoài ñoù maø moïc beân phaûi thì ñoù laø AÁn töôùng cuûa nhaø hoïc giaû trí thöùc, moät trieát gia, nhaø nghieân cöùu, nhaø söu taàm. Neáu ñaèng sau meùp maø coù noát ruoài thì ñoù laø töôùng ngöôøi nhaøn haï, töông lai hoï ñaày höùa heïn tieàn baïc doài daøo. Treân hai vai coù noát ruoài thì soá coù nhieàu söï lo aâu, naëng gaùnh gia ñình, tieàn baïc laøm ra nhieàu nhöng choùng heát. Neáu cuõng treân vai maø thay vì noát ruoài ñen, maø laïi coù noát ruoài ñoû, thì ngöôøi aáy coù soá giaøu sang, ngöôøi coù loäc thöøa höôûng. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 40 Cho neân ca dao töôùng phaùp coù caâu: Noát ruoài ñen moïc treân vai, Soá naøy thôû vaén, than daøi naêm canh. Tieàn vaøo choùng heát tieâu nhanh, Traêm lo nghìn laéng phaän mình gian nan. cuõng treân vai coù noát ruoài hoàng, soá naøy ñaïi phuù voâ cuøng vinh quan. Phöôùc loäc chung höôûng moät nhaø, Vôï choàng con caùi thuaän hoøa an vui. Nhöõng ngöôøi coù noát ruoài moïc ôû meùp moâi treân, ñoù laø AÁn töôùng cuûa ngöôøi coù duyeân aên noùi, nhöõng nhaø huøng bieän, nhöõng thuyeát gia thöôøng hay coù noát ruoài naøy. Noát ruoài moïc treân goø maù beân traùi saùt beân muõi laø ngöôøi coù soá ñaïi quyù giaøu sang chaúng haïn. Nhö Toång Thoáng Ngoâ Ñình Dieäm cuõng coù noát ruoài naøy. Coù nhieàu ngöôøi chæ hieåu sô qua veà töôùng maïng neân giaûi ñoaùn aåu raèng chì vì noát ruoài ñoù oâng Dieäm bò thaûm saùt laø sai, khoâng phaûi theá ñaâu. Baøn veà caùi cheát cuûa oâng, saùch töôùng coù chæ roõ laø töôùng ñi töôùng soá laø laõnh tuï nhö vaäy. Vì töø gioïng noùi, tieáng cöôøi, ñeàu luoân luoân toû ra nghieâm trang chöõng chaïc, ñi ñöùng phaûi khoan thai, chín chaén. Tuy oâng Dieäm coù nhieàu töôùng toát, ngay ñeán caùi gioïng noùi cuûa oâng. Nhöng vì boä ñi cuûa oâng quaû haáp taáp vaø hôi nghieâng ngöûa, baøn chaân thì nhoû thieáu söï kín ñaùo. Ñoù laø kieåu ñi (chaân vòt) cho neân vì vaäy maø phaùp töôùng cuûa oâng ñaõ taïo neân caùi cheát baát ñaéc kyø töû. AÙ töôùng nhö treân ñaõ noùi laø phaàn töôùng hieän ra baát ngôø ñeå baùo hieäu cho ta moät söï gì quan troïng saép xaûy ra khaùc vôùi AÁn töôùng. Noùi moät caùch cuï theå hôn: AÙm töôùng laø moät hieän töôïng môùi baét nguoàn söï tröøng phaït hay ban thöôûng maø ôn treân ñaõ daønh cho ta. Trong phaïm huyeàn bí cuûa töôùng meänh, AÙm töôùng chæ coù taùc duïng giaù trò trong voøng ba thaùng hoaëc laâu hôn laø naêm thaùng maø thoâi. Ngöôøi coù AÙm töôùng khoâng bao giôø bieát ñöôïc mình coù, chæ döôùi con maét cuûa nhaø chuyeân moân môùi khaùm phaù ra ñöôïc. Ñieàu caàn löu yù laø AÙm töôùng khoâng phaûi laø hoaøn toaøn xaáu maø cuõng coù khi AÙm töôùng ñeå baùo hieâu cho moät ñieåm laøm saép xaåy ñeán. AÙm töôùng thöôøng aån hieän ôû thöôïng ñænh (vaàng traùn) hai beân thaùi döông, treân löôõng quyeàn (goø maù) tinh dieäu hôn nöõa AÙm töôïng hieän ôû trong maét, trong tieáng noùi (aâm thanh…) AÙ töôùng ôû thöôïng ñænh (traùn) vaàng traùn laø dieän töôùng soá moät cuûa con ngöôøi, bình thöôøng vaàn traùn töï nhieân, boãng döng coù moät söï khaùc bieät, chaúng haïn nhö khoaûng toái aån hieän döôùi laøn da traùn, neáu khoaûng toái ñoù cheânh leänh veà beân traùi (1) thì ñoù laø baùo tröôùc cuûa söï cheát, neáu khoaûng toái ñoù cheânh leänh veà phía phaûi (2) thì ñoù laø ñieàm baùo tröôùc cuûa söï tuø toäi hoaëc laø moät tai naïn baát ngôø tuy khoâng ñeán noãi bò söï hao thieät khoâng phaûi laø ít. Neáu khoaûng toái naèm chính giöõa sôn caên (3) laø nôi khoaûng giöõa cuûa loâng maøy, beân traùi soáng muõi thì ñoù laø ñieàm tang cheá saép xaûy ra, coù keû thaân toäc cheát nhö cha meï, anh em chaúng haïn. Neáu khoaûng toái naèm aùn ngöõ (che laáp) caû vaàn traùn (4) thì chính laø ñieàm tai naïn chung cho gia ñình, vôï choàng con caùi. Ñeå quyù vò coù theå yù thöùc roõ reät veà khoaûng toái AÙm töôùng ñoù môøi quyù vò xem hình veõ döôùi ñaây: Qua hình veõ naøy moät khi coù AÙ töôùng hieän ra quyù vò coù theå nhaän bieát moät caùch deã daøng nhöng ñieàu caàn thieát laø phaûi nhìn thaáu suoát moät caùch tinh vi ñeå phaân bieät, bôûi vì khoaûng toái ñoù coù khi aån TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 41 khi hieän maø duø coù hieän thöïc roõ raøng cuõng chæa ôû döôùi laøn da. Neân söï phaân bieät cuõng hôi khoù khaên neáu khoâng yù thöùc ñöôïc chuyeân moân. Cuõng qua hình veõ naøy, neáu thay vaøo nhöõng khoaûng toái ñoù laø nhöõng khoaûng saùng, thì ta coù theå giaûi ñoaùn nhö sau: Moät khoaûng saùng hieän roõ döôùi laøn da cheách veà phía traùi (1) thì ñoù laø ñieàm ñaïi phaùt veà tieàn baïc, chaúng haïn nhö truùng soá, coù cuûa baát ngôø. Neáu khoaûng saùng ñoù naèm chính giöõa sôn caên (2) beân trong soáng muõi, giöõa khoaûng hai loâng maøy thì ñoù laø ñieàm laønh trong nhaø saép sanh con quyù töû, ñöùa beù töông lai laø moät baäc quyù nhaân? Neáu khoaûng saùng ñoù cheách veà phía phaûi (3) thì ñoù laø ñieàm thaêng quan tieán chöùc, coâng danh hieån ñaït. Neáu khoaûng saùng bao truøm caû thöôïng ñænh (vaàng traùn) thì nieàm vui voâ cuøng to taùt, nieàm vui ñoù khoâng rieâng gì ñöông söï ñöôïc höôûng maø cuõng chính laø nieàm vui chung cuûa moïi ngöôøi trong gia ñình. Neáu quyù vò tìm thaáy thöôïng ñænh cuûa quyù vò coù nhöõng quan töôùng, khoaûng saùng ñoù thì haõy yeân chí vaø baét ñaày hy voïng trong söï ñôøi chôø ñeå troïn höôûng ñieàm laønh. Treân ñaây laø phaàn giaûi ñoaùn veà AÂm töôùng cuûa thöôïng ñænh (vaàng traùn). Baây giôø môøi quyù vò cuøng chuùng toâi xem ñeán phaàn AÙm töôùng cuûa trung ñænh. Trung ñænh keå töø ñoâi maét, giôùi haïn cuûa sôn caên trôû xuoáng ñeán nhaân trung. Phaàn naøy AÙm töôùng coù thì thöôøng hieän ôû trong ñoâi maét hoaëc ôû beân goø maù löôõng quyeàn. Moät ñoâi maét bình thöôøng laø ñoâi maét chaúng coù gì khaùc laï. Nhöng neáu boãng döng ñoâi maét coù moät veät nhoû noåi leân ôû troøng traéng thì ñoù laø moät baùo hieäu môùi saép xaûy ra. Neáu veát ñen nhoû hieän ôû trong maét traùi (1) thì ñoù laø ñieàm baùo tröôùc söï maát vieäc, söï buoân baùn loã laõi. Cuõng coù theå goïi laø ñieàm taùn gia baïi saûn. Neáu treân goø maù traùi (3) töùc laø choã löôõng quyeàn coù moät khoaûng toái hieän ra thì ñoù ñieåm chieán baïi trong tình traïng ngöôøi yeâu cuûa mìnn saép maát, (bò moïc söøng) hoaëc ngöôøi vôï laêng loaøn. Hoaëc ngöôøi choàng saép coù vôï beù, noùi chung ñaây laø nhöõng baùo hieäu cuûa ngöôøi ngoaïi tình vaø phaûn tình. Neáu treân goø maù beân phaûi (4) maø coù nhöõng khoaûng toái hieän ra thì ñoù laø ñieàm baùo tröôùc laø coù teù soâng hoaëc cheát chìm, hoaëc teù xe hay ñuïng xe hoaëc coù tai naïn bò taät nguyeàn, tuy khoâng cheá nhöng thaät laø nguy hieåm. Quyù vò ñeå yù ñöôïc roõ raøng hôn môøi quyù vò xem qua hình veõ sau ñaây seõ roõ hôn cuûa moãi AÙm töôùng. Phaàn nhaän xeùt veà AÙm töôùng cuûa hình veõ naøy cuõng khoâng ngoaøi söï caàn thieát tinh vi moät caùch tuyeät ñoái cuûa quyù vò. Nghóa laø phaûi taän nhaân löïc ñeå phaân tích treân neùt maët cuûa keû ñoái dieän ñaâu laø toái ñaâu laø saùng ñeå giaûi ñoaùn. Cuõng qua hình veõ sau ñaây neáu thay vaøo söï xaáu cuûa ñoâi maét laø söï toát, laø ñieàm laønh thì ta coù theå ñoaùn nhö sau: Ñoâi maét moät ngöôøi töï nhieân, boãng döng long lanh nhö öôùt aùt, nhìn vaøo ta coù caûm töôûng ôû trong ñoâi maét hoï laø caû moät vuøng aùnh saùng trong suoát. AÁy laø ñieàm vui coù quaø taëng. Neáu goø maù traùi, (3) maø hieän ra moät khoaûng saùng (quan töôùng) thì ñoù laø ñieàm thì cöû ñoã ñaït, vieäc laøm saép ñeán, khoûi sôï thaát baïi, ñieàm vui veà hoân nhaân, saép gaëp ngöôøi yeâu. Neáu treân goø maù beân phaûi (4) maø coù noát ruoài khoaûng vuøng aáy thì ñieàm saép coù quyù nhaân ñeán nhaø, ñem taøi loäc vaøo nhaø, coù ngöôøi môøi mình coäng taùc laøm aên coù lôïi, ñöôïc nhieàu ngöôøi kính troïng. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 42 Neáu caû moät vuøng trung ñænh ñeàu saùng suûa aáy laø ñieàm ñaïi lôïi, trong gia ñình coù nhieàu keû thaønh danh. Neáu quyù vò tìm thaáy ôû nôi trung ñænh cuûa mình coù nhöõng khoaûng saùng thì cuoäc ñôøi cuûa quyù vò saép taïo ñöôïc nhieàu haïnh phuùc, baïn coù cô hoäi laøm neân söï nghieäp khoâng xa laém. Sau ñaây môøi quyù vò xem quan phaàn AÙm töôùng cuûa Haï ñænh. Haï ñænh thì baét ñaàu keå töø nhôn trung (döôùi muõi xuoáng mieäng) trôû xuoáng ñeán caèm. Phaàn Haï ñænh, AÙm töôùng neáu coù thöôøng hieän ra ôû phía hai beân cöûa meùp moâi döôùi vaø phía chính giöõa caèm. Neáu bình thöôøng meùp vaø moâi döôùi cuûa quyù vò chaúng coù gì laï nhöng boãng döng meùp moâi ñoù hieän ra neáu laø beân traùi (1) thì coù ñieàm xui xeûo trong gia ñình coù con hoaëc em cheát. Neáu meùp moâi beân phaûi hieän ra moät khoaûng toái thì ñoù laø coù tin buoàn töø xa ñöa laïi. Neáu chính giöõa caèm (3) coù hieän ra moät khoaûng toái aáy laø ñieàm baùo cho bieát saép coù vieäc gaây goå vôùi keû khaùc. Söï gaây goã naøy coù theå ñoå maùu chôù chaúng phaûi vöøa ñaâu. Trong tröôøng hôïp naøy neân coi chöøng caùnh tay beân traùi, coi chöøng bò thöông tích mang taät. Neáu bieát tröôùc AÙm töôùng naøy baïn neân ñeán choã ñoâng ngöôøi traùnh söï ñoâi co, caõi vaõ. Sau ñaây môøi quyù vò xem phaàn Haï ñænh cuûa AÙm töôùng ñeå bieát roõ hôn. Sau phaàn hình veõ sau ñaây, neáu thay vaøo nhöõng khoaûng toái cuûa AÙm töôùng maø ñoù laø nhöõng khoaûng saùng thì quyù vò coù theå giaûi ñoaùn nhö sau: Neáu khoaûng saùng hieän ra döôùi meùp moâi traùi (1) thì laø ñieàm baùo tröôùc baïn seõ ñöôïc xuaát ngoaïi ñi xa coù lôïi. Hay laø moät chuyeán ñi du lòch xa. Neáu khoaûng saùng ñoù ñöôïc hieän ra ôû döôùi meùp moâi phaûi (2) thì ñoù laø ñieàm baïn saép coù con trai nhö yù muoán cuûa baïn caàu mong. Neáu khoaûng saùng ñoù hieän ra ôû döôùi caèm (3) thì laø töông lai saùng suûa ñang chôø baïn ñaáy, cöù xuùc tieán maïnh meõ seõ thaønh coâng to. Treân ñaây laø phaàn AÙm töôùng maët, phaàn naøy coù moät vaøi ñieàu thieáu soùt nhöng cuõng coù theå taïm goïi laø ñuû, taïm giuùp cho quyù vò coù theå töï xem töôùng laáy cho mình hoaëc nhöõng ngöôøi khaùc chæ caàn taäp cho caëp maét cuûa mình quen vôùi söï vieäc laø baïn seõ thaønh coâng. Baây giôø chuùng toâi baøn veà AÙm töôùng cuûa gioïng noùi: -- Thöôøng ngaøy gioïng noùi cuûa baïn raát töï nhieân, nhöng roài boãng döng moät hoâm naøo ñoù tieáng noùi moät baïn khaùc ñi, chaúng haïn nhö tieáng noùi traàm xuoáng, khoâng theå bình thöôøng, baïn töôûng mình saép caûm saép ñau oám gì caû. Ñoù chính laø AÙm töôùng hieän ra trong gioïng noùi. Gaëp tröôøng hôïp ñoù ta coù theå giaûi ñoaùn nhö sau. Baïn saép gaëp moät söï trôû ngaïi lôùn lao treân coâng vieäc baïn ñang laøm cuûa baïn vaø coù leõ baïn phaûi ñi xa ñeå giaûi quyeát coâng vieäc ñoù, duø sao thì vieäc cuõng ñaõ hoûng, neáu baïn coù tröïc tieáp nhuùng tay vaøo ñeå cöùu gôõ cuõng chaúng xong. Ñoù chính laø AÙm töôùng buoàn hieän ra trong tieáng noùi aâm thanh cuûa baïn. Neáu tieáng noùi cuûa baïn ñaëc bieät cao haún thì baïn neân phoøng bò troäm ñaïo maát caép, vì ñoù laø söï baùo hieäu maát maùt cuûa caûi. Neáu boãn döng baïn thaáy gioïng noùi cuûa mình coù veû ngöôïng ngaäp phaùt aâm moät caùch khoù khaên thì saép tôùi baïn ñöôïc cuûa hoaïch taøi, söï laøm aên coù nhieàu lôïi loäc khaù lôùn. Sau ñaây toâi xin thuaät laïi moät AÙm töôùng coù thöïc ñaõ xaûy ra maø toâi ñaõ coù laàn nhìn thaáy, caùch ñaây khoâng laâu, ñoù laø moät AÙm töôùng baùo hieäu söï xaáu. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 43 Moät hoâm coù ngöôøi ñaøn baø (xin giaáu teân) baïn cuûa teä phuù ñeán nhaø chôi, baø ta coù choàng con ñaøng hoaøng, tuoåi vaøo khoaûng 27, 28 gì ñoù. Vì leõ baïn quen cuûa teä phuù neân toâi cuõng coù ngoài tieáp chuyeän baø ta trong choác laùt, khoaûng thôøi gian ñoù vôùi moät ngöôøi nhö toâi thích quan taâm ñeán meänh soá, toâi ñaõ khaùm phaù ra döôùi caèm (ñòa caùc) cuûa baø ta laø moät khoaûng toái maäp môø maø toâi bieát chaéc môùi hieän ra laâu laém cuõng möôøi ngaøy, bieát ñöôïc töùc laø khoâng döøng ñöôïc, toâi lieàn noùi ngay cho baø ta bieát raèng: “saép tôùi baø coù moät söï xoâ xaùt lôùn raát nguy haïi”. Baø toâi nghe toâi noùi vaäy raát laáy laøm laï vaø cho toâi bieát raèng ñieàu ñoù khoù coù theå xaûy ra, vì töø xöa tôùi nay ba ta chöa bao giôø thuø oaùn vôùi ai. Laïi nöõa taùnh baø ta raát nhuùt nhaùt hieàn laønh thì laøm sao coù theå gaây söï vôùi ai ñöôïc, ñeå coù theå ñi ñeán choã xoâ xaùt nguy hieåm? Hôn theá nöõa baø ta töï ñaët mình trong tö theá moät keû nhaãn nhòn duø phaûi hay traùi cuõng chaúng muoán hôn thua cuøng ai, thì taát nhieân chuyeän ñoù khoâng theå coù ñöôïc! AÁy theá nhöng chæ caùch naêm hoâm sau baùo chí Saøo goøn ñaêng moät tin giaät gaân kyø laï, ñoù laø tin moät vuï ñaùnh ghen laàm laãn. Maø ngöôøi bò ñaùnh ghen laàm chính laø khaùch quen cuûa teä phuù. Soá laø sau khi ñi chôï Saøi goøn, treân ñöôøng veà boãng nhieân baø ta bò moät nhoùm ngöôøi hung döõ, nhaûy xoå ñeán naém ñaàu ñaùnh baø caøo caáu tôi bôøi, maëc daàu baø ta ñaõ coá la leân vaø vuøng vaãy ñeå thoaùt khoûi tay nhöõng ngöôøi laï ñang aùp ñaûo baø ta, nhöng vì söùc yeáu voâ hieäu quaû vaø cuoái cuøng baø ta bò hoï ñaùnh ñeán ngaát ñi. Giöõa luùc ñoù thình lình coù moät ngöôøi ñaøn baø laï maët la leân thaát thanh laø “ñaùnh nhaàm roài, khoâng phaûi noù ñaâu”. Vaø baø laï maët ñoù xoâng vaøo loâi keùo caùc ngöôøi ñaøn baø hung döõ kia ra, mieäng vaãn la lôùn leân: “Trôøi ôi! Ñaùnh laàm roài, chaïy nhanh leân keûo cheát”! Theá laø sau ñoù nhöõng ngöôøi ñaøn baø kia vuït chaïy tröôùc söï ngôõ ngaøy cuûa nhöõng ngöôøi qua ñöôøng. Nhöõng keû haønh huøng ñoù ñaõ taåu thoaùt coøn laø baø ta vôùi mình ñaày thöông tích, ñöôïc ñoàng baøo qua ñöôøng keâu xe chôû vaøo beänh vieän cöùu chöõa. Thöïc laø oan ôi oâng ñòa! Sau traän ñoøn oan ñoù, baø ta phaûi naèm bònh vieän gaàn moät thaùng môùi bình phuïc. Trong nhöõng ngaøy baø ta naèm beänh vieän, toâi vaø teä phuù coù gheù thaêm vaø ñeán luùc ñoù baø ta môùi noùi raèng: “Toâi töôûng laø oâng anh noùi ñuøa chôù ngôø ñaâu caùi AÙm töôùng tai haïi ñoù maø laïi coù thöïc, baây giôø oâng anh nhìn kyõ laïi xem coi caùi AÙm töôùng baùo hai ñoù coù coøn khoâng?”. chieàu yù baø ta, toâi xem kyõ laïi thì quaû nhieân AÙm töôùng ñoù ñaõ bieán maát khoâng coøn nöõa, toâi noùi cho baø bieát, baø ta raát möøng… Treân ñaây laø caâu chuyeän ñieån hình coù thöïc cuûa AÙm töôùng maø chaéc quyù vò coù ñoïc baùo cuõng coù laàn ñoïc qua tin ñaùnh ghen laàm tai haïi ñoù. Thöïc ra ôû ñôøi vieäc xaûy ra ñeàu coù soá, nhöng neáu mình bieát tröôùc ñöôïc caùi soá xui cuûa mình maø tìm caùch chaïy chöõa neù traùnh thì ít ra cuõng traùnh ñöôïc phaàn naøo trong söï xaáu… Coù nhieàu ngöôøi ñaõ duøng buøa huyeän ngaûi ñeå maø caàu may vaø traùnh nhöõng söï xaáu coù theå xaûy ra trong ñôøi mình. Tuy vieäc laøm naøy cuõng coù phaàn keát quaû trong söï caàu taøi, giaûi meänh nhöng theo thieån yù cuûa toâi thì muoán traùnh qua tai naïn, vaän haïn xaáu cuõng nhö muoán gaëp nhieàu söï toát thì tröôùc tieân neân caàu taâm cho tónh vaø coá gaéng tu nhôn tích ñöùc laøm nhieàu vieäc thieän phöôùc thì chính mình cuõng coù theå giaûi cho mình vaø ñem laïi ñieàu lôïi cho mình maø khoûi caàn nhôø ñeán ngoaïi caûnh nhö buøa ngaûi chaúng haïn. (Trong soá tôùi chuùng toâi seõ ñeà caäp vaø giaûi thích ñeán taùc duïng cuûa buøa ngaûi). Ngöôøi phaät giaùo thöôøng tin ôû thuyeát nhaân quaû laø luaân hoài, ngöôøi coâng giaùo tin ôû thieân meänh (yù Chuùa) vaø neáu ñoù laø yù Chuùa thì khoâng maáy ai thoaùt ra khoûi ñieàu Chuùa muoán. Taát caû ñeàu höôùng con ngöôøi haønh thieän vaø ñieàu thieän taïo ñöôïc nhieàu haïnh phuùc cho soá meänh. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 44 PHAÀN PHUÏ 1. Xöa kia ôû beân nöôùc Taøo vaøo thuôû Taøu Ñöôøng, nguyeân soaùi Quaùch Ngoaïn Oai coù moät AÙm töôùng moïc ôû treân löng. AÙm töôùng ñoù laø hai caùi böôùu nhoû gioáng nhö hai con chim “töôùc nhi”. Coù moät nhaø danh sö nhìn thaáy hai caùi böôùu ñoù lieàn noùi vôùi Quaùch Ngoaïn Oai raèng “ngaøy naøo hai con chim nhoû cuûa nguyeân soaùi chính noù ñaäu laïi gaàn nhau, ngaøy ñoù ngaøi seõ naém ñöôïc thieân haï”. Quaû nhieân hai caùi böôùu ñoù caøng ngaøy caøng lôùn. Vì nhôù lôøn cuûa vò danh sö ñoù neân noùi nguyeân soaùi hoï Quaùch luoân luoân ñeå yù ñeán hai caùi böôùu cuûa mình. OÂng cuõng tìm caùch ñeå laøm cho hai caùi böôùu ñoù xeâ dòch laïi gaàn nhau may ra mình coù theå soaùn ñoaïn cô ñoà thieân haï ñeå leân ngoâi cöûu nguõ! Cuõng vì aùm aûnh ñoù maø oâng ñaõ sai moät ngöôøi chaùu vôï laø Saøi Vinh ngaøy ñeâm baát cöù luùc naøo roãi raûnh laø xoa naén hai caùi böôùu ñoù vaø aán cho noù giao laïi gaàn nhau. (Chính thöïc Saøi Vinh coù chaân maïng ñeá vöông), vieäc laøm cuûa Saøi Vinh raát coù keát quaû, moät hoâm sau khi naén hai caùi böôùu ñoù, boãng Saøi Vinh möøng rôõ reo leân raèng “Ôi! Hai con chim ñaõ ñaäu laïi gaàn nhau roài. Thuùc haï coøn chôø gì nöõa maø khoâng cöù ñoà ñaïi söï ñeå giaønh laáy thieân haï?” Nghe Saøi Vinh tuyeân boá nhö vaäy nguyeân soaùi hoï quaùch raát möøng rôõ, hoâm sau ra leänh tieán binh laøm phaûn nhaø vua vaø saùng laäp ra nhaø ñaïi chaâu xöng danh laø chaâu thaùi toå. Vì khoâng coù con trai neân chaâu thaùi toå laäp saøi vinh leân laøm thaùi töû. Ñuùng nhö lôøi vò danh sö daïo noï baûo soá quaùch ngoaïn oai laøm vua nhôø aùm töôùng laø hai caùi böôùu hình chim ôû treân löng. Nhöng chæ vì hoï quaùch quaù gaáp laøm vua neân môùi taïo hoaøn caûnh cho hai caùi böôùu gaàn nhau baèng caùch xoa naén vaø chính cuõng vì vaäy maø chính oâng ñaõ töï phaù töôùng cuûa mình. Thay vì oâng ñöôïc laøm vua laâu daøi hôn thì chæ khoâng ñaày ba naêm oâng bò trieäu khuoân daãn baén bò thöông roài laâm troïng beänh maø cheát, truyeàn ngoâi laïi cho thaùi töû saøi vinh. Chuyeän lòch söû trung hoa chuùng toâi khoâng caàn baøn ñeán maø chæ baøn ñeán nhöõng gì lieân quan ñeán soá maïng. Ta thöû nghó xem moät söï thoâng thöôøng, neáu moät baøo thai chöa ñuû ngaøy, ñuû thaùng maø ngöôøi meï sanh noù ra aét laø noù phaûi cheát. Tröôøng hôïp cuûa quaùch ngoan oai cuõng chaúng khaùc gì ñöùa nhoû trong baøo thai bò sanh thieáu thaùng, tuy noù cuõng laø ngöôøi nhöng phaûi yeåu meänh. Tuy soá hoï quaùch laøm vua nhöng ñi tröôùc soá cuûa mình neân hoï quaùch ñaõ khoâng thöøa höôûng ñöôïc laâu beàn treân ngoâi vò maø phaûi thoï moät caùi cheát baát ñaéc kyø töû laø vaäy. Aán töôùng hay phaù töôùng: Xöa taïi vuøng haøng chaâu beân taøu coù moät naøng ca nhi noåi tieáng taøi saéc veïn toaøn. Caùc phong löu coâng töû haàu heát xa gaàn ñeàu bieát tieáng neân nhieàu laàn tìm ñeán laøm quen ñeå cuøng naøng lieác maét ñöa tình, côït maù ñuøa moâi cho thoûa thích. Tieáng ca gioïng haùt cuûa naøng thaät ra laø coù moät söùc meâ ly haáp daãn laï kyø, baát cöù ai ñaõ moät laàn nghe qua khoâng theå naøo queân ñöôïc. Naøng ta teân laø trieäu thuyù hoa. Moät caùi teân cuõng khoâng keùm phaàn haáp daãn. Ngaøy noï coù moät vò danh sö ñaõ qua haøng chaâu vì nghe tieáng naøng trieäu vaø nghe tieáng noùi neân gheù chôi, luùc ngoài ñoái dieän vôùi naøng trieäu vaø nghe tieáng noùi cuûa naøng, vò danh sö boãng giaät mình laáy laøm laï vaø quan saùt kyõ naøng. Caøng quan saùt kyõ oâng ta caøng thaéc maéc laï luøng nhieàu hôn… Bôûi vì döôùi con maét cuûa moät nhaø chuyeân moân thaàn bí hoïc, vò danh sö ñaõ tìm thaáy “ñeä nhaát quyù töôùng” treân khuoân maët cuûa naøng trieäu cuøng vôùi gioïng noùi töôùng ñi, taát caû ñeàu hoaøn toaøn. Vôùi TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 45 nhöõng hieän töôùng vaø aån töôùng ñoù neáu naøng trieäu khoâng trôû thaønh moät baäc vöông phi thì cuõng trôû thaønh “nhaát phaåm phu nhaân” thoï töôùc cuûa trieàu ñình döôùi tay cuûa voâ soá keû phuïc dòch, haàu haï môùi phaûi. Coù lyù ñaâu moät d0aïi quyù töôùng nhö vaäy maø laïi ñem thaân laøm kieáp soáng nhi baùn vui cho thieân haï. Suoát ñôøi vò danh sö ño, qua töôùng meänh oâng ta chöa bao giôø laàm laãn trong söï quyeát ñoaùn, nhöng hoâm nay qua töôùng dieän cuûa naøng trieäu ñaàu oùc oâng nhö muoán vôõ tung ra vì bao nhieâu suy luaän vaø thaéc maéc maø khoâng sao giaûi ñaùp ñöôïc. Tröôùc ñaây oâng ta ñònh gheù laïi haøng chaâu laâu laém laø hai ngaøy roài laïi rôøi ñi nôi khaùc, nhöng khi gaëp ñöôïc naøng trieäu roài oâng ta quyeát ñònh ôû laïi haøng chaâu laâu hôn vôùi muïc ñích coá tìm ra aån töôùng cuûa naøng trieäu, duø phaûi maát nhieàu thaùng nhieàu naêm cuõng chaúng sao. YÙ ñònh vaø muïc ñích cuûa nhaø danh sö noï, naøng trieäu thuyù hoa cuõng bieát roõ neân vì vaäy maø moãi laàn oâng ta ñeán gaëp naøng duø ñang baän baát cöù vieäc gì naøng trieäu cuõng saún saøng tieáp ñoùn oâng ta. Coù nhieàu khi danh sö cuøng naøng trieäu ngoài ñoái dieän nhau haèng giôø, naøng trieäu nhôø vò danh sö giaûi thích cho naøng nghe nhöõng bí aån trong ñôøi ngöôøi, nhöõng huyeàn bí cuûa töôùng meänh. OÂng coøn chæ cho naøng trieäu caû nhöõng caùch thöùc xem töôùng ngöôøi… Tuy laø hoï noùi chuyeän vôùi nhau nhöng trong khi noùi chuyeän, vò danh sö khoâng boû soùt moät cöû chæ nhoû nhaët naøo cuûa naøng trieäu töø caùi lieác maét, nuï cöôøi, töø caùi ñöa tay, giôû chaân, ngaång ñaàu leân hay cuùi xuoáng oâng ta ñeàu quan saùt kyõ hôn. Vaø cöù sau moãi laàn gaëp naøng trieäu trôû veà, vò danh sö laïi voâ cuøng thaát voïng chaùn naûn, vì khoâng tìm thaáy ñöôïc gì khaùc laï trong neùt töôùng cuûa naøng trieäu. OÂng ta baét ñaàu nghi ngôø söï hieåu bieát cuûa mình, tuy nhieân oâng ta laø moät ngöôøi chín chaén, duø bieát mình ñang gaëp khoù khaên veà ngheà nghieäp nhöng oâng khoâng vì theá maø boû cuoäc. Thaám thoaùt maø vò danh sö ñaõ ôû laïi haøng chaâu gaàn hai thaùng. Moät hoâm oâng chôït chuù yù ñeán naøng trieäu coù moät ñieåm khaùc laï maø ñieàu naøy töø laâu nay khoâng nghó ñeán. Ñieàm khaùc laï trong khi ngoài noùi chuyeän, thænh thoaûng naøng trieäu ñöùng leân ñi ra nhaø sau. Vieäc ñoù chæ laø söï thoâng thöôøng neân töø tröôùc tôùi nay oâng ta khoâng chuù yù. Moät khi ñaõ chuù yù ñeán thì vò danh sö ñaõ khaùm phaù ra nhieàu ñieàm laï, nghóa laø khoâng quaù möôøi phuùt, naøng trieäu laïi ñöùng leân ñi ra nhaø sau. Vaø ngaøy naøo cuõng nhö ngaøy aáy naøng trieäu cuõng laøm nhö theá. Bieát chaéc chaén roài vò danh sö khoâng ngaàn ngaïi hoûi ngay naøng trieäu moät caâu: - xin naøng vui loøng cho ta bieát, ñöøng giaáu dieám gì caû. Vì sao trong luùc noùi chuyeän vôùi ta naøng thöôøng ñöùng leân ñi ra nhaø sau nhieàu laàn, coù muïc ñích gì vaäy? Nghe danh sö hoûi, naøng ñoû maët vaø aáp uùng trong söï xaáu hoå e theïn, laùt sau naøng ngöôïng ngaäp ñaùp: - Tieän thieáp töø taám beù ñaõ bò moät beänh baát trò. Khi lôùn leân thieáp ñaõ coù chaïy nhieàu thaày thuoác nhöng vaãn khoâng trò laønh ñöôïc, ñoù laø beänh tieåu tieän. Nghe maømg trieäu noùi vaäy, oâng ta ñöùng baät leân voã baøn vaø noùi lôùn: - Ñuùng roài ta ñaõ tìm ra aån töôùng maø cuõng laø phaù töôùng cuûa naøng. OÂi moät neùt töôùng quaù deã tìm ra maø ta phaûi maát nhieàu ngaøy môùi bieát ñöôïc, quaû thaät laø moät söï vuïng veà ñaùng cheâ traùch. Thì ra aån töôùng maø cuõng laø phaù töôùng cuûa naøng trieäu chính laø söï lieân tieåu cuûa naøng. Bôûi vaäy cho neân töôùng maïo laø nhaát phaåm phu nhaân maø vì phaù töôùng neân phaûi soáng kieáp ca nhi laïc loaøi thaân phaän, ñuùng soá kieáp hoàng nhan ña truaân vaäy. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 46 Phaù töôùng coù theå chöõa trò ñöôïc khoâng?• Ngay töø theå aáu thôøi, neáu quaû thaät con ngöôøi coù phaù töôùng vaø neáu ñöôïc moät vò danh sö khaùm phaù ra thì phaù töôùng ñaõ coù theå chöõ trò ñöôïc khoâng? Ñaët ra caâu hoûi naøy ta töï thaáy thöïc laø khoù traû lôøi ñöôïc, bôûi vì phaù töôùng tuøy theo töøng tröôøng hôïp cuõng coù theå chöõa trò ñöôïc maø cuõng coù theå khoâng. Ñaây chính laø moät vaán ñeà voâ cuøng teá nhò, phaù töôùng coù hai phaàn. Phaàn thöù nhaát thieân veà meänh töôùng, phaàn thöù hai thieân veà baûn taùnh. Neáu quyù baïn coù moät phaù töôùng thuoäc veà meänh soá thì phaù töôùng ñoù chæ coù theå hy voïng vaøo caên cöù phöôùc ñöùc maø may ra hoùa giaûi ñöôïc, neáu laø phaù töôùng xaáu. Coøn neáu laø phaù töôùng thuoäc veà baûn taùnh thì coù theå chöõ trò ñöôïc. Thí duï: Moät ñöùa treû sô sinh coù nhieàu tính toát, töông lai, söï nghieäp, coâng danh röïc rôõ nhöng coù moät phaù töôùng, bao nhieâu söï hung döõ, baûn tính noùng naûy thì ngay töø thueå nhoû, baäc laøm cha meï neân taïo cho con mình thuaàn tính, daïy con cho kheùo leùo tìm ñuû moïi caùch ñeå khieâu gôïi kích thích thieän löông, ñöùa treû sau naøy gaët haùi ñöôïc nhieàu söï thaønh coâng vó ñaïi hôn. Hoaëc laø ñöùa treû coù nhieàu taùnh toát nhöng bò moät phaù töôùng naøo ñoù laøm cho baûn taùnh noù heøn nhaùt, ta neân taäp cho noù coù moät yù chí maïnh meõ, cho noù chöôùng kieán nhöõng caûnh haøo huøng, nhöõng göông can ñaûm, choïn cho noù nhöõng saùch ca ngôïi anh huøng ñeå chính noù bieán ñoåi taùnh daàn ñaàn. Treân ñaây laø söï chöõa trò phaù töôùng theo khoa taâm lyù hoïc. Cuõng coøn coù moät caùch chöõa trò khaùc theo khoa hoïc thoâi mieân hoïc. Nhöng ñuùng theo khoa thoâi mieân ñeå chöõ trò thì con ngöôøi seõ bò giaûm bôùt nhieàu söï thoâng minh cuûa mình. Ngöôøi chuyeân moân chæ neân duøng khoa thoâi mieân hoïc ñeå chöõa trò phaù töôùng trong nhöõng tröôøng hôïp baát khaû khaùng maø thoâi. Thí duï: Duøng thoâi mieân ñeå chöõa trò beänh ñieân loaïn vì beänh ñieân loaïn cuõng baét ñaàu ôû moät phaù töôùng, moät aån töôùng cho ñeán khi thaønh beänh traïng. Moät nhaø chuyeân moân neáu coù theå ñöùng tröôùc moät ngöôøi coù phaù töôùng hoaëc aån töôùng chæ veà söï loaïn trí trong töông lai thì hoï coù theå vaän duïng khoa thoâi mieân ñeå ñieàu chænh tö töôûng cuûa keû ñoù ngay töø khi beänh lyù chöa coù ngaøy phaùt taùc ñöôøng ñeå tö töôûng hoï sa vaøo khoaûng moâng lung, suy nghó nhieàu. Hoï chaúng khaùc chi nhöõng keû ñi vaøo röøng maø khoâng nhìn laïi con ñöôøng mình ñaõ ñi qua. Cho ñeán khi vaøo giöõa röøng raäm maø muoán quay lui thì than oâi röøng caây meânh moâng muø mòt bieát con ñöôøng naøo trôû ra cho phaûi vaø hoï baét ñaàu ñi laïc ñöôøng vaø cöù nhö theá hoï ñi laïc lung tung khoâng coøn ñöôøng veà nöõa. Nhaø thoâi mieân trong tröôøng hôïp treân khoâng khaùc gì ngöôøi höôùng ñaïo, toát hôn neân chæ ñöôøng tröôùc cho keû nhaém maét maø ñi vaøo röøng. Neân höôùng tö töôûng cuûa keû saép bò loaïn trí vaøo moät chuû ñích töï nhieân, phaù töôùng ñoù seõ bieán maát vaø taïo cho con ngöôøi ñôøi soáng bình thöôøng hôn. › TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 47 TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 48 HAØNH NIEÂN VÒ TRÍ ÑOÀ ( Vò trí caùc haønh tinh treân neùt maët ) Traùn : 1) Thieân trung. 2) Sôn laâm. 3) Bieân thaønh. 4) Nguyeät giaùc. 5) Nhaät giaùc. 6) Phaùt giaùc. 7) Thieân ñình. 8) Tö khoâng. 9) Phuû. 10) Phuï. 11) Phaàn moâ. 12) Khöu laêng. 13) Thi haø. 14) Laêng vaân. 15) Trung chaùnh. 16) Töû khí. 17) Phaàn haø. Muõi : 18) Aán ñöôøng. 19) Sôn caên. Maét : 20) Trung döông. 21) Trung aâm. Goø maù : 22) Thieáu aâm. 23) Phuï nhæ. 24) Quyeàn. 25) quan ñieän. 26) Thaùi aâm. Soáng muõi : 27) Nieân thöôïng. 28) Thoï thöôïng. 29) Chuaån ñaàu. Goø maù : 30) Giaùn ñaøi. 31) Ñinh uùy. 32) Phaùp lònh. Mieäng : 33) Quy lai. 34) Kim laû. 35) Tai. 36) Ba bì. 37) Nga aùp. Caèm : 38) Ñòa caùc. 39) Trung ñöôøng. Moâi : 40) Thuûy tinh. 41) Thöøa töông. 42) Loäc töông. 43) Tieân phuû. 44) Nhaân xung. 45) Thöïc thöông. › HÖÕU TRAÉC DIEÄN ÑOÀ ( HÌNH VEÕ ) 1) Sôn Laâm. 2) Bieân Thaønh. 3) Nguyeät Giaùc. 4) Phuï Giaùc. 5) Phuï Baäc. 6) Töû Khí. 7) Phuùc Ñöôøng. 8) Truûng Moä. 9) Phuùc Ñöôøng. 10) Quyù Huyeän. 11) Maïng Moân. 12) Phuï Nhæ. 13) Tai. 14) Noâ Boäc. 15) Ba Trì Nga Aùp. 16) Aán Ñöôøng. 17) Sôn Caên. 18) Phaùp Lònh. 19) Thoï Thöôïng. 20) Chuaån. 21) Ñònh Uùy. 22) Phaùp Lònh. 23) Nhaân Xung. 24) Thöøa Töông. 25) Ñòa Caùc. 26) Quang Ñieän. 27) Ngoïa Long Gia. 28) Tam Cung Vaän. 29) Quyeàn. 30) Gia Moân. 31) Thieân Thöông. › THAÄP NHÒ CUNG SAÉC TÖÔÙNG Cuõng nhö khoa töû vi, khoa töôùng dieän cuûa Trung Hoa cuõng chia göông maët ra laøm 12 cung ñeå ñònh sang heøn, quyù cuûa tieän con ngöôøi. Treân maët ngöôøi naøo cuõng ñeàu bieåu töôïng cuûa 12 cung. Cung naøo toát aét coù phaùt ñaït. Cung naøo xaáu leïp beïp chaúng haïn thì cung ñoù bò aûnh höôûng xaáu. 12 cung chia ra nhö sau : Cung maïng : laø ñöôøng soáng muõi. Cung baøo : laø hai chaân maøy. Cung ñieàn : laø hai con maét. Cung töû hay Nam Nöõ : döôùi loái hai con maét, laø leä ñöôøng. Cung Noâ Boäc : laø haûi haàm nôi ñòa caùc. Cung theâ thieáp hay phu quaân : laø ngöï væ ( hai maøng tai ). Cung taät aùch : ôû sôn caên giöõa soáng muõi. Cung Thieân Ñoâ : nôi thieân thöôïng, nôi maù chaân maøy. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 49 Cung Quan Loäc : nôi trung chaùnh ( chính giöõa traùn ). Cung Phuùc Ñöùc : lieân quan thieân thöôïng vaø ñòa caùc. Cung töôùng dieän : cung toaøn dieän tröôùc maët. Cung maïng öùng veà vaän maïng Cung maïng ôû treân sôn caên, naèm giöõa ñoâi loâng maøy, töùc laø aán ñöôøng. Aán ñöôøng maø saùng suûa ñaày ñaëng thì hoïc haønh thoâng minh. Phaúng ñaày ôû sôn caên laø phuùc thoï. Coù ñoâi maøy giao tieáp nhau laø soá heøn haï. Muõi ñöùng söõng hoã trôï cho aán ñöôøng aét phuù quyù vinh hoa. Aán ñöôøng noåi gaân roái loaïn thì truaân chuyeân, löu laïc phong traàn, khaéc vôï, ít con. Neáu traùng heïp, loâng maøy khoâ aét gaëp vaän long ñong khoù heøn. Cung taøi baïch öùng veà tieàn baïc Muõi thuoäc taøi, linh öùng veà cuûa caûi. Ñaàu muõi nhö caùi maët heo, soáng muõi thaúng taép, khoâng gaõy, thì giaøu coù voâ cuøng. Ngay thaúng, chon von, ngöôøi aét gaëp moät ñôøi sung tuùc, hanh thoâng, neáu ñöôïc trung traùnh chaúng leäch thì thaät hoaøn toaøn toát ñeïp môùi ñöôïc phuù quyù laâu beàn. Töôùng baàn haøn, cay ñaéngthì loã muõi nhoïn cao nhö chim öng.Muõi heách leân troáng loã, ngheøo heøn coù khi khoâng gaïo naáu. Loã muõi boùng, saùng öûngñoû ñeán hueâ vöôïng taøi loäc. Cung huynh ñeä hoaëc cung baøo: öùng vaøo anh em Cung naøy ngoài ôû hai loâng maøy. Neáu daøi hôn maét thì anh em ñoâng, naêm saùu ngöôøi maø laïi hoøa thuaän, khoâng saùt nhau. Loâng maøy thöa thì anh em ñoan chính. Loâng maøy nhö voøng cung kieán vaùch cuûa ñòa caàcm lyù thaáp nghieâng laø töôùng laøm ôn maéc oaùn. Cung thueâ thieáp, hay phu quaân: öùng veà vôï choàng. Ngoâi ôû ngö væ, nhaøem vò gian moân laø ñuoâi maét. Neáu baèng phaúng ñaày ñaën, khoâng vaèn thì vôï choàng taøi ñöùc goàm ñuû ( vôï coù taøi teà gia noäi trôï ) vôï choàng coù cuûa. Neáu gian moân saâu haõm laøtöôùngø laáy vôï choàng lieàn tay. Ngö væ nhieàu vaèn phoøng vôï choàng coi chöøng bònh. Gian moân thaâm xaùm vôï choàng ly tan, coù noát ruoài ñen hay coù vaèn xeù vôï daâm ñaõng ngoaïi tình. Cung taät aùch: öùng veà taät beänh. Ngoài ôû sôn caên döôùi aán ñöôøng cao daày saùng boùng, töôùc loäc goàm hai töôùng soáng laâu, khoâng beänh taät. Sôn caên cao baèng nieân thöôïng vaø thoï thöôïng. Neáu sôn caên ngaén vaø thaáp laø töôùng yeáu hay beänh taät. Chæ coù xöông maø khoâng thòt laø töôùng suoát ñôøi thoï khoån. Saéc sôn caên muø mòt, aùm toái caàn neân ñeà phoøng tai aùch vaây quanh. Cung thieân di: öùng veà söï xeâ dòch ra ngoaøi. Ngoâi ôû goùc treân chaân maøy, töùc thieân thöông. Neáu cao ñaày phaúng, thì ra ngoaøi möôøi phaàn lôïi ích, quyù nhaân giuùp ñôõ taøi loäcphong ñinh. Saùng xaây leân ñeán vò dòch maõ laø töôùng laøm quan ñi khaép boán phöông, thieân thöông haõm laø töôùng voâ sôû voâ toâng cho ñeán giaø. Loâng maøy lieàn giao nhaulaø töôùng phaù thoáng ttoû nghieäp. Cung phöôùc ñöùc: öùng phuùc aâm toå tieân ñeå laïi. Ngoâi ôû thieân thöông laø ñòa caùc: traùn, muõi, maét vaø hai tai, töùc naêm tinh neáu ñöôïc trieån cuõng toaøn veïn thì phuùc nhaân ñaày ñaày, thieân ñình ñòa caùc chaán haàu thì ñöùc haïnh ñaày ñuû. Cöïc khoå long ñong töø thuôû thieáu thôøi thì coù tran. Caèm troøn gian truaân tuoåi laõo nieân, thì coù traùng roäng caèm nhoïn töôùng thì coù maøy cao maét xeách. Cung quan loäc: öùng veà coâng danh vaø söï nghieäp. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 50 Ngoâi ôû trung chaùnh giöõa traùn, troän haïp vôùi ly cung, phuïc taây. Thaáu ñinh thì suoát ñôøi thanh thaûn, chaúng ñeán cöûa coâng. Khi saùng suûa, boùng baûy, baèng phaúng laø töôùng vinh hieån trong ñôøi. Coù traùng cao, coù goùc, caïnh thì trong ñôøi thöôøng bò thöa göûi. Traùng coù vaèn, xaáu bæ naùt trong ñôøi luoân gaëp chuyeän traùi ngang. Trung chaùnh xaáu, theâm maét ñoû nhö caù cheùp aét bò toäi tình chaúng sai. Cung töôùng maïo. Cung töôùng maïo laø cung toaøn dieän cuûa töôùng maët öùng chung vaøo vaän maïng cuûa toaøn theå. Ngöôøi vinh hoa phuù quyù thì nguõ nhaïc ñaày ñuû, ñeàu ñaën. Ngöôøi hieån ñaït trong ñôøi tam ñình ñeàu nhaïc nguõ nhaïc trieån cao, thuø quan loäc haïng. Troâng ngöôøi ngöôøi toân troïng thì coù daùng ñieäu ñi ñöùng oai nghieâm. MUOÁN BIEÁT NGÖÔØI GIAØU NGHEØO RA SAO? Traùng laø nôi tuï taäp trí tueä, caàn cao, ñeïp thì trí oùc môùi thoâng minh. Goø maù töôïng tröng cho oai quyeàn phaûi cao ñaày, neáu leùp thì cuõng chaúng coù quyeàn, maø cuõng chaúng coù oai gì caû. Muõi bieåu töôïng cho söï giaøu sang khoûa phaûi cao. Phaûi thaúng thì môùi toát. Caèm laø chæ söï vinh hoa, phuù quyù, an laïc phaûi vuoâng, phaûi roäng môùi ñeïp. Taát caû naêm nhaïc ñeàu phaûi caân xöùng thì con ngöôøi môùi phuù quyù song toaøn. Coøn keùm khuyeát ñi, hay khoâng töông xöùng aét con ngöôøi khoù maø laøm neân danh phaän, hoaëc giaøu sang vinh hieån. Saùch coù caâu: “ nguõ nhaïc trieàu coáng , phuùctöï nhieân lai” nghiaõ laø naêm nhaïc maø töông xöùng thì phuùc trôøi cho ñöôïc höôûng. Töù Ñoäc: töùc laø töôïng tröng cho 4 con soáng vaø bieåu thò cho 4 cô quan treân boä maët. Ñoù laø soâng lôùn, soâng nhoû, soâng Hoaøi vaø soâng teá. Tai laø soâng lôùn, ( giang ). Maét laø soâng nhoû (haø). Mieäng laø soâng hoaøi. Muõi laø soâng teá. Tai phaûi ñeïp saâu vaø roäng, vaønh trong, vaønh ngoaøi phaân minh thì gia nghieäp ñöôïc beàn vöõng, khoûi lo suïp ñoå toån hao. Maét phaûi saùng ñeïp, troøng ñen, troøng traéng phaân minh thì aét ngöôøi thoâng minh, sang quyù. Mieäng roäng vaø vuoâng laø nhöùt. Muõi nhö caù luùi laø saáu. Hai moâi treân döôùi ñeàu nhau, hai moâi khoâng kheùp heát, mieäng moâi moûng, moâi daøy, thì ngöôøi khoù höôûng phuùc loäc trôøi. Ñaõ khoâng giaøu sang maø coøn keùm thoï nöõa. Muõi caàn cao lôùn ñaày thaúng, troøn vaø saùng, khoâng loä khoâng hænh leân, khoâng khuyeát thì ñöôïc phuù quyù, gia ñình haïnh phuùc aám eâm. Tam ñình : Boä maët chia laøm tam ñình : Thöôïng, Trung bieát Haï Ñình. Tam Ñình caân phaân, ñoàng ñeàu, saùng suûa thì troïn ñôøi sung tuùc giaøu sang vaø haïnh phuùc gia ñình. Veà giaø coøn ñöôïc höôûng loäc, khoâng vaát vaû. Thöôïng ñình : töø chaân toùc ñeán chaân maøy, öùng vôùi trôøi. Keû quyù sang, coù traùng cao vaø roäng. Thaønh vaùch roõ raøng saùng suûa. Keû heøn thì traùn thaáp heïp hay meùo moù, khuyeát TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 51 haõm, coù theå bò khaéc cha hay meï, coøn bò tuø ñaøy nöõa laø khaùc. Thöôïng ñình haéc haõm khoâng bò tuø ñaøy cuõng bò ñau oám, hoaïn naïn. Trung ñình : Töø chaân maøy ñeán muõi, öùng vôùi ngöôøi. Muõi maø ngay thaúng, cao ñaày laø ngöôøi thoâng minh thoï vaø sang. Soáng muõi xeïp, gaõy cuït laø keû baát nhaân baát nghóa, coâi cuùt khoâng ai ñôõ ñaàu, giuùp ñôõ. Tuoåi thoï cuõng bò giaûm thieåu, trung nieân laän ñaän, phong ba hao taøi toán cuûa, thieáu thoán tieàn baïc. Haï ñình : töø nhôn trung xuoáng ñeán ñòa caùc laø caèm öùng vôùi ñaát. Phaàn haï ñình maø roäng, daøy coù da thòt nôû nang, teà chænh thì aét ñöôïc giaøu sang. Neáu phaàn haï ñình nhoû heïp leïm nhoïn, xieân leänh ñoù laø keû ngheøo khoù, tieàn baïc, nhaø cöõa cuõng khoâng, veà giaø vaát vaû truaân chuyeân, thieáu thoán cô cöïc ñuû ñieàu. Thöôïng trung vaø haï ñình laø thieân, ñòa, nhaân neáu toát ñeïp, ngay thaúng, caân phaân thì thaät laø hoaøn myõ. Cuoäc ñôøi sung tuùc, vinh hieån, haïnh phuùc aám eâm. Neáu xieân leäch hay keùm khuyeát moät phaàn khoù maø laøm neân. Xem tam ñình, ta cuõng bieát ngöôøi toát, xaáu, sang heøn, neân tam ñình laø ñieåm quan troïng ôû boä maët. Nguõ quan töùc laø tai, maøy, maét, muõi, mieäng. Naêm quan naøy maø toát ñeïp, taát ñöôïc vinh quyù khoân cuøng. Tai töùc laø thính quan. Maøy laø baûo thoï quan ( chuû söï soáng laâu ). Maét laø quan saùt quan. Muõi laø thaåm hieän quan ( phaùn xeùt muøi vò ).Mieäng laø xuaát naïp quan ( thu chi tieáng noùi ). Saùch nhaân luaân ñaïi thoáng coù caâu : “ Ngöôøi ñöôïc moät trong nguõ quan toát ñeïp thì vinh hieån 10 naêm. Neáu ñöôïc moät phuû toát ñeïp ( hai ñòa khoá ) hai thieân thöông vaø hai goø maù thì phong phuù 10 naêm”. Vaø theo saùch thaàn töôùng toaøn bieân thì ngöôøi nguõ quan toát ñeïp caû, thì cuoäc ñôøi sang troïng voâ cuøng, toát khoâng theå noùi. NGUÕ TINH : Nguõ tinh goàm coù traùn laø hoûa tinh, muõi thoå tinh, tai phaûi laø moäc tinh, tai traùi laø kim tinh, mieäng laø thuûy tinh. Cuõng nhö nguõ quan, neáu nguõ tinh maø toát ñeïp thì cuõng toát khoâng theå noùi phuù quyù, vinh hoa toät böïc. Ñöôïc toát trong hai nguõ tinh cuõng khaù toát ñeïp roài. Traùn laø hoûa tinh : traùn maø thaáp, heïp, bò cheách moät beân thì aét khaéc cha meï, coâng danh khoù thaønh ñaït, nhö vaäy thoå tinh ñaõ bò haïi. Traùn nhoïn, thoâ, xaáu, coù nhieàu veát nhaên cuõng xaáu, khoù laøm neân vieäc lôùn. Ngöôøi sôùm coù taøi ngheä, ñaéc loäc tai quan thì traùn roäng, ñaày ñaën, chaân toùc laïi cao kieåu thoå tinh ñoù laø toát nhaát. Ngöôøi thoâng minh chí khí hôn ngöôøi môùi coù chieác traùn naøy. Muõi laø thoå tinh : Chuaån ñaàu ( choùt muõi ) caàn phaûi maäp, maù ñaày, hai loã muõi khoâng heách leân Nieân thöôïng ( loã muõi heách thì heøn haï, ña daâm ) thoï thöông ngay thaúng ñaày ñaëng, ñöôïc phöôùc, loäc, thoï hoaøn toaøn. Neáu cong hay nhoïn khoâng thòt vaø loã loä ra aét ngheøo khoù heøn haï, taùnh tình gian traù. Tai phaûi laø moäc tinh – tai traùi laø kim tinh : Luaân ( laø thaønh tai, vaønh tai ). Quaùch tai ( vaønh trong ) maø phaân minh ñeàu ñaëng, maø traéng hoàng, trong saùng döôùi treân caân xöùng vöøa phaûi khoâng moûng maø cuõng khoâng nhoâ leân nhoïn hay nhoû vaø cao hôn chaân TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 52 maøy, nhö vaäy môùi laø töôùng ñaïi quyù. Traùi laïi neáu nhoïn vaø nhoû ñoù laø töôùng heøn, voâ hoïc maát tieàn cuûa, cuoäc ñôøi thì long ñong raøy ñaây mai ñoù. Mieäng laø thuûy tinh : mieäng ñaøn oâng phaûi roäng vaø vuoâng ( mieäng ñaøn baø roäng thì khoâng toát ) raêng ñeàu, moâi ñoû nhaân trung saâu laø töôùng sang phuù quyù. Neáu traùi laïi raêng xaáu moâi veâu, khoùe mieäng treä xuoáng ñoù laø baàn tieän, caû ñôøi thieáu aên thieáu maëc. Luïc dieän : Maét traùi laø thaùi döông, neáu saùng thì phöôùc loäc coù dö, troïn ñôøi aên sung maëc söôùng, phuùc ñöùc ñöôïc höôûng giaøu sang. Maét phaûi laø thaùi aâm, troøng ñen ñaày ñuû, ñeïp ñeõ trong suoát, trai aét coù danh phaän, quan quyeàn, gaùi ñöôïc quyù hieån, laáy choàng hieàn, ñaùng ngoâi meänh phuï. Sôn caên laø Moäc Ñöùc ngay thaúng thì aên maëc ñaày ñuû. Aán ñöôøng laø tí khí troøn tròa thì aét coù coâng danh, quyeàn töôùc. Maøy laø traùi La Haàu, daøi ñeïp suoâng khoâng roái aét höôûng loäc nieân tröôøng. Maøy phaûi laø Keá Ñoâ : daøi baèng con maét, thì vôï con ñaày ñaøn. Luïc phuû : Luïc phuû laø hai thieân thöông töùc laø nôi hai maùi toùc treân chaân maøy, löôõng quyeàn ( hai goø maù ) vaø hai ñòa khoá hai beân ôû caèm phía mieäng töôïng tröng cho ba giai ñoaïn trong moät ñôøi ngöôøi töø tuoåi hoa nieân ñeán laõo nieân giaøu ngheøo nhö theá naøo? Luïc phuû laø kho chöùa tieàn baïc, xem kyõ maáy nôi ñoù laø bieát ñöôïc söï giaøu ngheøo cuûa baïn ra sao. Trong ba giai ñoaïn ñoù thieân thöông laø leùp khuyeát ôû hai beân thì luùc tuoåi hoa nieân gaëp nhieàu cay ñaéng veà tieàn baïc. Löôõng quyeàn thaáp heïp thì trung nieân laän ñaän lao ñao veà keá sinh nhai. Ñòa khoá khoâng ñaày, khoâng roäng thì laõo nieân khoå cöïc ñeán luùc tuoåi giaø vaãn coøn long ñong. Luïc phuû ñöôïc hoaøn toaøn, nôû ñaày ñaëng khoâng khuyeát khoâng haõm thì taøi loäc vöôïng. Thieân höông noåi leân laø giaøu sang, y loäc phong tuùc. Ñòa caùc vuoâng ñaày thì ruoäng raát nhieàu, laõo nieân xung söôùng an nhaøn. Hai kho treân laø thieân thöông hai kho giöõa laø Ñòa Khoá. Neáu coù kho treân laø thieân thöông maø khoâng coù kho döôùi laø Ñòa Khoá thì tröôùc giaøu sau ngheøo. Neáu coù kho giöõa laø löôõng quyeàn vaø hai kho treân, döôùi khoâng coù thì cuoäc ñôøi chaúng ra gì, chæ ñöôïc khaù ôû khoaûng trung nieân, luùc coøn treû vaø trôû veà giaø thì ngheøo khoù coâ ñoäc long ñong. Do doù, khi ta muoán bieát ngöôøi naøo giaøu ngheøo ra sao ta chæ xem luïc phuû laø bieát ngay. Ñoù laø yeáu quyeát xem töôùng baát chôït cuûa ngöôøi vaäy. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 53 › XEÙT ÑOAÙN TOÅNG QUAÙT VEÀ KHOA CHIEÂM TINH, LYÙ SOÁ, CAÊN MAÏNG CUÛA MOÃI NGÖÔØI :COÂNG DANH, SÖÏ NGHIEÄP, TÌNH DUYEÂN Phaøm con ngöôøi heã sinh ra, tröôùc heát ngöôøi ta ñaõ tìm ra nguyeân thuû cuûa söï caáu taïo thaønh goàm coù Thieân can vaø Ñòa chi ñeå ngöôøi ñoù soá maïng cuûa hoï ra sao, sanh vaøo ngaøy naøo, thaùng maáy, naêm gì, roài sau ñoù ngöôøi ta môùi laäp neân lyù soá ñeå giaûi ñoaùn caên maïng. Cuõng do theo ñoù maø ñôøi vua Phuïc Hy (nöôùc taøu ) soaïn thaønh naêm lòch phaân ñònh laáy quaû ñaát laøm 12 höôùng veà trôøi vaø laøm 10 phöông cho neân môùi goïi laø Thaäp – Nhò – Ñòa – Chi vaø thaäp Thieân Can. Vì vaäy maø coù Can töùc laø Giaùp, Aát, Bính, Ñinh, Maäu, Kyû, Canh, Taân, Nhaâm, Quyù. Cöù ñi voøng 10 naêm thì trôû laïi vaø Can aáy ngöôøi ta gheùp vôùi 12 ñòa chi nhö sau : Tyù, Söûu, Daàn, Meïo, Thìn, Tî, Ngoï, Muøi, Thaân, Daäu, Tuaát, Hôïi vaø cuõng vì vaäy maø ngöôøi ta goïi nhö naêm 1973 laø Quyù Söûu, 1974 laø Giaùp Daàn, 1975 laø Aát Meïo, 1976 laø Bính Thìn, 1977 laø Ñinh Tî, 1978 laø Maäu Ngoï, 1979 Laø Kyû Muøi, 1980 laø Canh Thaân, 1981 laø Taân Daäu, 1982 laø Nhaâm Tuaát, 1983 laø Quyù Hôïi, song roài cuõng tính trôû laïi 1984 laø Giaùp Tyù, vaø Keá Tieáp laø Aát Söûu… Vaø sau ñoù phaân ñònh ra moät naêm 12 thaùng vaø soaïn thaønh lòch vaø cuõng caên cöù theo baéc ñaåu maø chuyeån laàn ñi cöù moät phía laø moät thaùng vaø khôûi ñaàu tính töø thaùng Gieâng vaø thaùng Hai, Ba roài keá tieáp ñeán thaùng 12 (chaïp ) roài sau ñoù cuõng trôû laïi laø thaùng Ba cuõ saép theo thaùng vaø ñoái chieáu nhö sau : Thaùng Gieâng töùc laø Thaùng Daàn Thaùng Hai -Thaùng Meïo Thaùng Ba -Thaùng Thìn Thaùng Tö -Thaùng Tî Thaùng Naêm -Thaùng Ngoï Thaùng Saùu -Thaùng Muøi Thaùng Baûy -Thaùng Thaân Thaùng Taùm -Thaùng Daäu Thaùng Chín -Thaùng Tuaát Thaùng Möôøi -Thaùng Hôïi -Thaùng Tyù Thaùng Möôøi Moät Thaùng Chaïp -Thaùng Söûu Roài thì sau ñoù cuõng tính trôû laïi, theá laø 12 ñòa chi. Baây giôø ngöôøi ta phoái hôïp vôùi 10 thieân can vaø 12 ñòa chi vaø khôûi ñaàu töø giaùp ñi cuøng vôùi daàn, vì vaäy goïi laø giaùp daàn ( töø naêm 1974 ) vaø saép theo baûng phaân ñònh nhö sau : Thaùng Gieâng töùc laø Giaùp Daàn -Aát Meïo Thaùng Hai Thaùng Ba -Bính Thìn -Ñinh Tî Thaùng Tö Thaùng Naêm -Maäu Ngoï Kyû Muøi Thaùng Saùu -Thaùng Baûy -Canh Thaân Thaùng Taùm -Taân Daäu Thaùng Chín -Nhaâm Tuaát TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 54 Thaùng Möôøi -Quyù Hôïi Thaùng Möôøi Moät -Giaùp Tyù Thaùng Chaïp -Aát Söûu Vaø cöù nhö theá maø tieáp tuïc cho neân can bính geùp vôùi chi daàn vaø baét ñaàu töø thaùng gieâng vaø tính theo naêm maø töøng töï ngöôøi ta laáy can vaø chi maø song haønh aán ñònh nieâng lòch vaø khôûi ñaàu töø naêm giaùp tyù roài töøng töï maø luaân chuyeån ñi, cuõng do ñoù laø sau 10 naêm laø heát moät giaùp, nghóa laø thôøi gian qua phaûi laø 10 naêm töùc laø 10 can. Vaø ñaây laø phöông thöùc tính ra thôøi tieát cuûa ngaøy, naêm sanh theo aâm lòch. Theo saùch coå truyeàn, thì cöù haøng naêm ñeàu coù 24 tieát khí ñeå chia cho 12 thaùng, cöù moãi tieát khí cuûa trôøi ñaát ñöôïc chia laøm 15 ngaøy. Vaø cuõng do ñoù maø ngöôøi ta phaân ñònh nhö sau : Thaùng Gieâng nhaèm tieát Laäp Xuaân tieát Vuõ Thuûy Thaùng Hai -- Kinh Traäp -- Xuaân Phaân Thaùng Ba -- Thanh Minh -- Coác Vuõ Thaùng Tö -- Laäp Haï -- Tieåu Maõo Thaùng Naêm -- Maõo Chöôûng -- Haï Trí Thaùng Saùu -- Tieåu Thöû -- Ñaïi Thöû Thaùng Baûy -- Laäp Thu -- Söû Thöû Thaùng Taùm -- Baïch Loä -- Thu Phaân Thaùng Chín -- Haøn Loä -- Söông Giaùng Thaùng Möôøi -- Laäp Ñoâng -- Tieåu Tuyeát Thaùng Möôøi Moät -- Ñaøi Tuyeát -- Ñoâng Chí Thaùng Möôøi Hai -- Tieåu Haøn -- Ñaïi Haøn nhö theá ngöôøi ta ñaõ bieát qua söïvôùi caùch söû duïng nieân lòch vaø nghieân cöùu töø luùc ñaàu, ñeå laáy tieát khí cuûa ñaát trôøi duøng cho 12 thaùng maø khoâng bao giôø thay ñoåi ñöôïc. Nhöng veà sau thôøi gian bieán caûi do nhöõng thaùng thieáu, thaùng nhuaän neân dôøi ñoåi traïng thaùi laàn hoài ñöa ñeán coù naêm tieát laäp xuaân laïi ôû vaøo thaùng 10, thaùng 11… Roài thì caùc tieát khaùc cuõng seâ dòch haún ñi. Nhöng tuaàn töï thôøi gian luaân chuyeån sau 4 naêm thì tieát trôøi khí ñaát hoài coá nghóa laø laäp xuaân laïi trôû veà ngöï trò cuoái thaùng chaïp ( töùc laø ñaàu thaùng gieâng ôû vaøo naêm thaùng naêm ). Veà phöông phaùp tính theo naêm sanh cuûa nhaân vaät chuû ôû can chi, döïa theo thôøi tieát ñöôïc chia ba phaàn ñònh soá phaân bieät nhau ñaây. Ñieàu chuù yù laø nhaèm laáy can chi cuûa naêm sanh ra ngöôøi ñoù laøm chuû vaø ghi nhaän thôøi tieát, ñeå bieát kieát hung vaän soá phuù quyù hay baàn tieän. Thí du. : 1.—Phaøm nhö ngöôøi sanh sau tieát laäp ñoâng , trong thaùng 10 naêm ñoù, ñieàu laáy can chi cuûa naêm chaøo ñôøi laøm chuû maïng. 2.—phaøm nhö ngöôøi sanh tröôùc tieát laäp ñoâng, trong thaùng 9 naêm ñoù, ñieàu laáy can chi cuûa naêm chaøo ñôøi laøm chuû maïng. 3.—phaøm nhö ngöôøi sanh giöõa tieát laäp ñoâng trong thaùng 11 naêm ñoù, ñeàu laáy can chi cuûa naêm chaøo ñôøi laøm chuû maïng. Veà phöông phaùp tính theo thaùng sanh cuûa nhaân vaät chuû ôû cung maïng, ta cuõng coù ba caùch xaùc ñònh nhö sau : TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 55 1.—phaøm nhö ngöôøi sanh ñuùng thôøi tieát cuûa thaùng ñoù phaûi laáy can chi cuûa thaùng chaøo ñôøi laøm chuû maïng. 2.—Phaøm nhö ngöôøi sanh sau thôøi tieát cuûa thaùng ñoù phaûi laáy can chi cuûa thaùng chaøo ñôøi laøm chuû maïng. 3.—Phaøm nhö ngöôøi sanh tröôùc thôøi tieát cuûa thaùng ñoù phaûi laáy can chi cuûa thaùng chaøo ñôøi laøm chuû maïng. Veà phöông phaùp tính theo ngaøy sinh cuûa nhaân vaät chuû ôû cung maïng, töùc laø caên cöù theo naêm ñeå maø bieát can chi. Ngöôøi ta coù theå xem qua nieân lòch coù ghi nhaän. Ví duï : Nhaân vaät ñoù sanh ngaøy muøng naêm thaùng saùu thuoäc can chi gì thì dó nhieân caên cöù vaøo vieäc baám ñoát ngoùn tay ngöôøi ta bieát ngay. Vì leõ can chi cuûa moïi ngaøy trong moãi thaùng ñeàu coù ñònh luaät maø coâng thöùc tìm thaáy ñeå giaûi ñoaùn lyù soá. Khoâng maáy khoù khaên trôû ngaïi chi heát. Giaû söû coù nhaân vaät sanh nhaèm ngaøy muøng moät vaøo giôø tyùmaø laø vöøa böôùc sang thaùng gieâng naêm ñinh meïo ngöôøi ta bieát ngay laø ngaøy bính thìn, thaùng nhaâm daàn naêm ñinh meïo, roài theo ñoù maø tri ra can chi chuû maïng an taïi cung gì, maïng gì. Veà phöông phaùp tính theo giôø sanh cuûa nhaân vaät chuû ôû can chi maïng ôû naêm thaùng chaøo ñôøi laøm chuaån tröôùc ñaõ. Nhieân haäu môùi xaùc ñònh töû vi lyù soá qua caùc khoa chieâm tinh thaàn ñoaùn ñoâng phöông. Ví duï ñieån hình : Moät nhaân vaät sinh vaøo ngaøy bính thìn, thaùng nhaâm daàn naêm ñinh meïo, maø caên cöù coå lòch giaûi raèng ngaøy bính vaø taân khôûi töø giôø maäu töùc laø theo ñoù, giôø tyù ngaøy bính do maäu ñaåy leân vaø nhö vaäy laø giôø maäu tyù. Veà phöông phaùp tính theo 24 giôø so vôùi thaäp nhò ñòa chi ( 12 con giaùp ) aùp duïng cho ban ngaøy vaø ban ñeâm saép theo thöù töï sau ñaây : Ngaøy 6 giôø saùng 7 giôø saùng 8 giôø saùng 9 giôø saùng 10 giôø saùng 11 giôø saùng 12 giôø tröa goïi laø ------- giöõa giôø Meïo cuoái giôø Meïo ñaàu Thìn giöõa giôø Thìn cuoái giôø Thìn ñaàu Tî giöõa giôø Tî cuoái giôø Tî ñaàu Ngoï giöõa giôø Ngoï 1 giôø chieàu 2 giôø chieàu 3 giôø chieàu 4 giôø chieàu 5 giôø chieàu ------ cuoái giôø Ngoï ñaàu Muøi giöõa giôø Muøi cuoái giôø Muøi ñaàu Thaân giöõa giôø Thaân cuoái giôø Thaân ñaàu Daäu 6 giôø toái -- giöõa giôø Daäu › Ñeâm TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn › 7 giôø toái 8 giôø toái 9 giôø toái 10 giôø toái 11 giôø toái 12 giôø toái ------- www.tuviglobal.com 56 cuoái giôø Daäu ñaàu Tuaát giöõa giôø Tuaát cuoái giôø Tuaát ñaàu Hôïi giöõa giôø Hôïi cuoái giôø Hôïi ñaàu Tyù giöõa giôø Tyù -cuoái giôø Tyù ñaàu Söûu 1 giôø saùng -giöõa giôø Söûu 2 giôø saùng -cuoái giôø Söûu ñaàu Daàn 3 giôø saùng -giöõa giôø Daàn 4 giôø saùng -cuoái giôø Daàn ñaàu Meïo 5 giôø saùng Veà töôùng tinh thì saùch cao ly ñaàu hình coù nghi laø, Phaøm heã ngöôøi sanh naêm naøo tính theo ñòa chi ( töùc 12 con giaùp ) thí duï keå töø naêm tyù mang töôùng tinh con chuoät, söûu laø traâu, daàn laø coïp, maõo laø meøo, thìn laø roàng, tî laø raén, ngoï laø ngöïa, muøi laø deâ, thaân laø khæ, daäu laø gaø, tuaát laø choù, hôïi laø heo. Theo ñoù ngöôøi ta phoái hôïp vôùi thieân can, tìm ra cung maïng ñeå aùp duïng cho phöông phaùp “ caân xöông tính soá” xaùc ñònh caên maïng döïa treân caên baûn thaàn hoïc chieâm tinh. ñoâùi vôùi pheùp naøy, nguyeân taéc laø laáy naêm, thaùng, ngaøy, giôø sanh cuûa nhaân vaät hieän höõu laøm chuaån nghóa laø sau khi phoái hôïp can chi cung maïng. Ngöôøi ta coäng laïi thaønh soá öôùc löôïng ( naëng bao nhieâu vaø nheï bao nhieâu ) roài laäp thaønh giaûi ñoaùn lyù soá troïn ñôøi vôùi söï kieän xaûy ra tôùi heân xui may ruûi, gia ñaïo, tình duyeân coâng danh vaø söï nghieäp. Baûng laäp thaønh naêm, thaùng, ngaøy sanh coäng laïi thaønh löôïng, chæ ñònh luaät cuûa pheùp “caân xöông tính soá “ NAÊM SANH VAØ SOÁ LÖÔÏNG NAËNG NHEÏ › › Giaùp tyù Bính tyù Maäu tyù Canh tyù Nhaâm tyù ------ 1 löôïng 2 chæ 1 löôïng 6 chæ 1 löôïng 5 chæ 0 löôïng 7 chæ 0 löôïng 5 chæ AÁt Söûu Ñinh Söûu Kyû Söûu Taân Söûu Quyù Söûu ------ 0 löôïng 8 chæ 0 löôïng 8 chæ 0 löôïng 8 chæ 0 löôïng 7 chæ 0 löôïng 5 chæ Bính Daàn Maäu Daàn Canh DAÀn ---- 0 löôïng 6 chæ 0 löôïng 8 chæ 0 löôïng 9 chæ TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com Nhaâm Daàn Giaùp Daàn --- 0 löôïng 9 chæ 1 löôïng 2 chæ Ñinh Meïo Kyû Meïo Taân Meïo Quyù Meïo AÁt Meïo ------ 0 löôïng 7 chæ 1 löôïng 9 chæ 1 löôïng 2 chæ 1 löôïng 2 chæ 0 löôïng 8 chæ Maäu Thìn Nhaâm Thìn Giaùp Thìn Canh Thìn Bính Thìn ------ 1 löôïng 2 chæ 1 löôïng 0 chæ 0 löôïng 8 chæ 1 löôïng 2 chæ 0 löôïng 8 chæ Kyû Tî Taân Tî Quyù Tî AÁt Tî Ñinh Tî ------ 0 löôïng 5 chæ 0 löôïng 6 chæ 0 löôïng 7 chæ 0 löôïng 7 chæ 0 löôïng 6 chæ Canh Ngoï Nhaâm Ngoï Giaùp Ngoï Maäu Ngoï ----- 0 löôïng 9 chæ 0 löôïng 8 chæ 1 löôïng 5 chæ 1 löôïng 9 chæ Taân Muøi Quyù Muøi AÁt Muøi Ñinh Muøi Kyû Muøi ------ 0 löôïng 8 chæ 0 löôïng 7 chæ 0 löôïng 6 chæ 0 löôïng 5 chæ 0 löôïng 6 chæ Nhaâm Thaân Giaùp Thaân Bính Thaân Maäu Thaân Canh Thaân ------ 0 löôïng 7 chæ 0 löôïng 5 chæ 0 löôïng 5 chæ 0 löôïng 4 chæ 0 löôïng 8 chæ Quyù Daäu AÁt Daäu Ñinh Daäu ---- 0 löôïng 8 chæ 1 löôïng 5 chæ 1 löôïng 4 chæ › › › › › › › 57 TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 58 Kyû Daäu Taân Daäu --- 0 löôïng 5 chæ 1 löôïng 6 chæ Giaùp Tuaát Bính Tuaát Maäu Tuaát Canh Tuaát Nhaâm Tuaát ------ 1 löôïng 5 chæ 0 löôïng 6 chæ 1 löôïng 4 chæ 0 löôïng 5 chæ 1 löôïng 0 chæ AÁt Hôïi Ñinh Hôïi Kyû Hôïi Taân Hôïi Quyù Hôïi ------ 0 löôïng 9 chæ 1 löôïng 6 chæ 1 löôïng 9 chæ 1 löôïng 7 chæ 0 löôïng 7 chæ ----------- 6 chæ 7 chæ 1 löôïng 8 chæ 0 löôïng 9 chæ 0 löôïng 5 chæ 1 löôïng 6 chæ Thaùng Baûy -- 0 1 löôïng 5 chæ Thaùng Chín -- 1 0 löôïng 8 chæ Thaùng Möôøi Moät 0 löôïng 9 chæ 0 löôïng 5 chæ › › › Thaùng sanh vaø soá löôïng naëng nheï Thaùng Gieâng Thaùng Hai Thaùng Ba Thaùng Tö Thaùng Naêm Thaùng Saùu löôïng 9 chæ Thaùng Taùm löôïng 8 chæ Thaùng Möôøi Thaùng Möôøi Hai Ngaøy sanh vaø soá löôïng naëng nheï Muøng Moät Muøng Hai Muøng Boán Muøng Naêm Muøng Saùu Muøng Baûy Muøng Taùm Muøng Chín Muøng Möôøi Möôøi Moät --0 löôïng 8 chæ --------- 0 löôïng 5 chæ 1 löôïng 0 chæ 1 löôïng 5 chæ 1 löôïng 6 chæ 1 löôïng 5 chæ 0 löôïng 8 chæ 1 löôïng 6 chæ 0 löôïng 8 chæ 1 löôïng 6 chæ 0 löôïng 9 chæ Muøng Ba -- TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn Möôøi Hai Möôøi Ba Möôøi Boán Möôøi Laêm Möôøi Saùu Möôøi Baûy Möôøi Taùm Möôøi Chín Hai Möôi Hai Möôi Moát Hai Möôi Hai Hai Möôi Ba Hai Möôi Boán Hai Möôi Laêm Hai Möôi Saùu Hai Möôi Baûy Hai Möôi Taùm Hai Möôi Chín Ba Möôi www.tuviglobal.com -------------------- 1 löôïng 7 chæ 0 löôïng 8 chæ 1 löôïng 7 chæ 1 löôïng 7 chæ 0 löôïng 8 chæ 0 löôïng 9 chæ 1 löôïng 8 chæ 0 löôïng 5 chæ 1 löôïng 5 chæ 1 löôïng 0 chæ 0 löôïng 9 chæ 0 löôïng 8 chæ 0 löôïng 9 chæ 1 löôïng 5 chæ 1 löôïng 8 chæ 0 löôïng 7 chæ 0 löôïng 8 chæ 1 löôïng 6 chæ 0 löôïng 6 chæ ------------- 1 löôïng 6 chæ 0 löôïng 6 chæ 0 löôïng 7 chæ 1 löôïng 0 chæ 0 löôïng 9 chæ 1 löôïng 6 chæ 1 löôïng 0 chæ 0 löôïng 8 chæ 0 löôïng 8 chæ 0 löôïng 9 chæ 0 löôïng 6 chæ 0 löôïng 6 chæ 59 Giôø sanh vaø soá löôïng naëng nheï Giôø Tyù Giôø Söûu Giôø Daàn Giôø Meïo Giôø Thìn Giôø Tî Giôø Ngoï Giôø Muøi Giôø Thaân Giôø Daäu Giôø Tuaát Giôø Hôïi LÔØI CHÆ DAÃN THEÂM Pheùp “ Caân Xöông ñònh soá “ qua ñònh heä tieàn cheá vaø coâng thöùc coá höõu, nhö ñaõ löôïc soaïn, tyû duï bieát roõ ngaøy giôø, thaùng, naêm sanh cuûa nhaân vaät ñoù, ngöôøi ta laáy soá chæ löôïng theo phöông phaùp laäp thaønh coäng taát caû laïi ñaïi nhö : Sanh vaøo giôø Tyù : ñöôïc 1 löôïng 6 chæ Sanh vaøo ngaøy muøng moät : ñöôïc 0 löôïng 5 chæ TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 60 Sanh vaøo thaùng gieâng : ñöôïc 0 löôïng 6 chæ Sanh vaøo naêm giaùp tyù : ñöôïc 1 löôïng 2 chæ Toång coäng goàm coù : 3 löôïng 9 chæ Caên cöù theo ñoù, ngöôøi ta xem baûn lyù soá giaûi ñoaùn cho moïi löùa tuoåi, khi ñaõ laøm tìm bieát boån nhaân trong ngaøy, giôø, thaùng, naêm sanh bôûi soá chæ löôïng tieàn ñònh do khoa chieâm tinh huyeàn bí caáu taïo neân maïng heä chính mình, treân yeáu phaùp thieân cô linh dieäu. Phaàn ñoaùn toång quaùt veà chæ löôïng 2 chæ 2 löôïng : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy caên kieáp cô cöïc baàn haøn, thaân theá bô vô ñoùi khoå tha phöông caàu thöïc, troâi noåi leânh ñeânh khoâng ñònh höôùng, voâ gia ñình, voâ ngheà nghieäp. 2 löôïng 3 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy khoù ñöôïc hanh thoâng, luùc treû laän ñaän, khi thaêng luùc traàm, danh nghieäp khoâng ñöôïc vöõng chaéc, khoâng gaàn guõi cha meï, anh em, xa queâ höông töø thueå nhoû. 2 löôïng 4 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy gia ñình ngheøo khoù, hoï haøng caùch xa, tha phöông caàu thöïc. Cuoäc ñôøi töø treû ñeán giaø cuõng chöa ñöôïc sung söôùng. 2 löôïng 5 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy thì tay laøm haøm nhai, töï mình thaùo vaùt lo laáy thaân phaän, toå phuï thieáu tu nhaân tích ñöùc, khieán con chaùu veà sau phaûi chòu laän ñaän vaát vaû. 2 löôïng 6 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy sôùm chòu moà coâi, cuoäc ñôøi hoaøn toaøn khoâng ñöôïc haïnh phuùc, vôï choàng vaát vaû. Neáu luùc treû coù ñaïo taâm thì trôû veà giaø ñöôïc aám no. 2 löôïng 7 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy thì vieäc laøm aên thöôøng gaëp thaát baïi. Cuoäc ñôøi may ít ruûi nhieàu, con ñöôøng sinh keá chaät vaät. Tình caûm khoâ caèn vì thaân phaän coâ ñôn. Khaû naêng kieán thöùc khoâng coù, neân thieáu ngöôøi ñoàng chí höôùng. 2 löôïng 8 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy taâm trí roái loaïn. Coâng vieäc laøm aên tính toaùn ñeàu boû dôû, ñôøi soáng taïm bôï, khoâng möøng khoâng lo. Coù cuûa phuï aám maø khoâng ñöôïc höôûng. Duyeân nôï ñoâi laàn dang dôû sau môùi beàn. 2 löôïng 9 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy tröôûng thaønh trong moät gia ñình khoâng ñöôïc khaù giaû. Nhöng coù maïng lôùn, ñeán ñaâu cuõng coù quyù nhaân giuùp ñôõ. Nhôø ñoù maø cuoäc soáng coù phaàn phong löu. Ñeán 40 tuoåi môùi ñöôïc an höôûng phuù quyù. 3 löôïng 0 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy taâm trí thöôøng hay suy nghó. Laøm aên thöôøng gaëp söï thaát baïi nhieàu hôn thaønh coâng, söï nghieäp ñoâi ba laàn suïp ñoå. Ñeán 50 tuoåi thì môùi an höôûng tuoåi giaø, trôû veà giaõ se nhôø con caùi. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 61 3 löôïng 1 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy phaàn ñoâng luùc thieáu thôøi phaûi chòu vaát vaû, ba chìm baûy noåi tha phöông laäp nghieäp. Vôï choàng gaëp nhau nôi xöù laï, luùc 38 tuoåi môùi taïo neân söï nghieäp. 3 löôïng 2 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy luùc nhoû ñöôïc sung söôùng taïo döïng nhaø cöûa. Vôï choàng soáng raát haïnh phuùc, sanh con caùi raát thoâng minh. Sau nhôø con gaùi nhieàu hôn. Soáng xa cha meï hay anh em. 3 löôïng 2 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy thì vieäc laøm aên luùc ñaàu thöôøng hay gaëp trôû ngaïi, sau môùi coù keát quaû. Vôï choàng soáng khoâng ñöôïc hoøa thuaän. Ñeán naêm 45 tuoåi môùi toát, laøm aên môùi troâi chaûy, haïnh phuùc gia ñình môùi ñöôïc yeân aám. 3 löôïng 4 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy thì coù soá tu haønh. Sôùm muoän cung xuaát gia nöông nhôø cöûa phaät, duyeân nôï lôõ laøng, ngang traùi. Ñaøn oâng thì laøm aên thaát baïi long ñong laän ñaän, ngheøo khoå. 3 löôïng 5 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy thì cuoäc ñôøi giaøu sang phuù quyù, laøm aên phaùt ñaït, con caùi ñaày ñuû. Tuy vaäy haïnh phuùc gia ñình khoâng ñöôïc yeân aám. 3 löôïng 6 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy thì laøm chôi aên thieät, soá coù quyù nhôn phoø trì neân duø vieäc gì raéc roái sau cuõng ñöôïc thaønh coâng. Soá naøy töôùng tröôøng thoï. Sau con chaùu thi ñoã ñaït. 3 löôïng 7 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy phaàn ñoâng xuaát thaân trong gia ñình khaù giaû, ñöôïc höôûng phaàn höông hoûa. Coù chí lôùn tha phöông laäp nghieäp, taùnh can cöôøng khoâng muoán nhôø caäy vaøo ai duø laø cha meï. Muoán töï tay mình laäp nghieäp maø do moà hoâi nöôùc maét mình taïo ra… 3 löôïng 8 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy thì thaân ñôn ñoäc maõ, boû nhaø xa queâ höông töø taám beù, tìm xöù khaùc laâïp nghieäp. Cuûa tieàn taïo ra ñoù roài maát ñoù. Tình duyeân traéc trôû buoåi ñaàu sau môùi hôïp. Tuoåi giaø cuõng nhö treû, taâm trí thöôøng hay suy nghó. 3 löôïng 9 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy coát caùch phong nhaõ, haøo hoa, tuoåi nhoû hoïc haønh gioûi, trí oùc thoâng minh, khoâng ngoan toät böïc. Ñeán 36 tuoåi thì ñöôøng quan loäc coâng danh röïc rôõ. Vôï ñeïp con caùi sau naøy hieån ñaït. 4 löôïng 0 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy luùc nhoû coù phaàn gian truaân, nhöng thôøi gian ngaén thoâi. Cuoäc soáng töø 25 tuoåi trôû leân môùi ñöôïc phaùt ñaït. Coâng danh söï nghieäp ñöôïc hanh thoâng. Veà sau ñöôïc höôûng cuûa hoaïch taøi. Chaúng qua ñoù laø choã tích ñöùc phuøng ñöùc. 4 löôïng 1 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy ñuùng laø nhaân vaät phi thöôøng, taøi ba toät böïc. Sau naøy neân danh phaän vôùi ñôøi. Coù dieäp xuaát ngoaïi. Tôùi 54 tuoåi thì thaûnh thôi, con caùi ñaày ñuû. 4 löôïng 2 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy luùc nhoû laøm aên phaùt ñaït tieàn baïc doài daøo thì chôù voäi möøng. Neáu ngöôïc laïi soá phaûi vaát vaû long ñong thì chôù voäi traùch. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 62 Bôûi vì maïng soá an baøi, trung nieân môùi phaùt ñaït. Nhöng caàn neân tu taâm tích ñöùc thì môùi ñöôïc vöõng beàn. 4 löôïng 3 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy thoâng minh hoaït baùt, soá ñöôïc keû yeâu ngöôøi meán. Coù quyù nhaân giuùp ñôõ. Ñeán naêm46 tuoåi thì môùi ñöôïc giaøu sang sung söôùng. Soá coù con ñoâng. 4 löôïng 4 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy phaàn ñoâng soáng cuoäc ñôøi cô cöïc raøy ñaây mai ñoù, khoâng gaàn guõi cha meï hay anh em. Soáng moät cuoäc ñôøi töï laäp. Ñeán naêm 37 tuoåi thì vieäc laøm aên môùi ñöôïc hanh thoâng phaùt ñaït. 4 löôïng 5 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy boân ba cho laém cuõng khoâng coù keát quaû naøo, phaûi ñôïi ñeán 40 tuoåi thì môùi toát. Ñöôøng con caùi thì quaù hieám hoi, vôï choàng thì raát haïnh phuùc. Gia caûnh trong aám ngoaøi eâm, tieàn baïc ñaày ñuû, con caùi hoïc haønh ñoã ñaït. 4 löôïng 6 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy ñöôïc quan loäc, soá giaøu sang vinh hieån. Trong tay laém keû haàu ngöôøi haï. Ñöôøng theâ thieáp coù ñeán hai vôï. Con caùi hoïc haønh ñeán phaùt. Sau nhôø ñöùa con ñaàu loøng. 4 löôïng 7 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy aét phaûi coù chöùc vuï to, giaøu sang troïng voïng ít ai bì kòp. Doøng hoï ñeàu thuoäc vaøo haøng tröôûng giaû. Anh em hoøa thuaän. 4 löôïng 8 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy soá xa cha meï, huynh ñeä khoâng hoøa thuaän. Cuoäc soáng dôøi ñoåi luoân. Coâng danh söï nghieäp chöa thaønh ñaït. Maõi ñeán nguõ tuaàn môùi coù cô thònh vöôïng. Caàn neân tu taâm trôû veà giaø môùi ñöôïc höôûng phöôùc loäc. 4 löôïng 9 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy thöôøng ñöôïc quyù nhaân phoø trôï. Traéng tay taïo neân söï nghieäp. Nhöng ñôøi soáng cuõng khoâng ñöôïc beàn vöõng, khi thònh khi suy. Aâu ñoù chaúng qua laø söï thöû thaùch. Tuoåi trung nieân ñöôïc nhieàu ngöôøi thöông keû meán. 5 löôïng 0 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy thöôøng hay suy nghó, laøm aên khoâng ñöôïc thònh vöôïng. Cuoäc ñôøi ngoaøi 30 tuoåi môùi thaáy phaán chaán phaùt ñaït. Haøo con haøo cuûa ñöôïc töông vöôïng vaø beàn laâu. Soá naøy ñöôïc höôûng phaàn höông quaû. 5 löôïng 1 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy töø nhoû ñeán lôùn khoâng laøm gì ñoäng moùng tay maø vaãn coù ñeå höôûng thuï. Caên kieáp an baøi, cha meï giaøu sang, soá coù quan quyeàn neân hoïc ít hieåu nhieàu. Sau naøy coù chöùc phaän vôùi ñôøi. 5 löôïng 2 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy chaéc chaén quyeàn cao chöùc troïng, cuoäc soáng giaøu sang. Anh em hoøa thuaän . Hoï haøng nhôø caäy. Con caùi sau naøy laøm neân danh phaän. 5 löôïng 3 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy taâm ñòa chôn chaát hieàn hoøa. Caên maïng coù quyù nhaân phoø trôï neân cho duø gaëp vieäc döõ ñeán maáy cuõng tai qua naïn khoûi. Coâng danh ñöôïc thoûa maõng. Vôï choàng soáng raát haïnh phuùc. Con caùi ñaày ñuû. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 63 5 löôïng 4 chæ Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy taùnh tình lieâm khieát, khoâng ham ñoåi ñôøi. Taøi loäc vöôïng vaø ñöôïc vöõng beàn. Con caùi sau naøy laøm neân danh phaän. 5 löôïng 5 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy phaàn ñoâng soáng moät cuoäc ñôøi töï laäp anh em khoâng nhôø caäy ñöôïc neân phaûi laän ñaän. Ñeán naêm 30 tuoåi thì môùi coù cô hoäi vuøng vaãy laøm aên phaùt ñaït, cuoäc ñôøi söï nghieäp cuõng ñöôïc vöõng beàn. 5 löôïng 6 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy taùnh tình hieàn hoøa, anh em hoøa thuaän. Thöôøng ñöôïc cuûa hoaïch taøi. Coù quyù nhaân giuùp ñôõ. Sau naøy laøm neân danh phaän. Con caùi ñaày ñaøn. 5 löôïng 7 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy coù phaàn khoâng phaûi lo cuõng coù côm no, aùo aám. Vaät chaát tieàn baïc ñaày ñuû. Maïng phöôùc loäc thoï neân söï nghieäp vöõng beàn, ñöôïc keû treân ngöôøi döôùi meán chuoäng. 5 löôïng 8 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy thöôøng laø ngöôøi coù danh voïng, coù chí lôùn, moät tay laøm neân söï nghieäp, anh em khoâng ñöôïc hoøa thuaän. Ñeán naêm 40 tuoåi môùi ñöôïc thaûnh thôi. Con caùi sau naøy ñoã ñaït laøm neân danh phaän. 5 löôïng 9 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy laøm vieäc gì cuõng toát caû, laøm chôi aên thieät, coù quyù nhaân giuùp ñôõ taän tình neân vieäc laøm aên môùi ñöôïc troâi chaûy. Ñeán naêm 34 tuoåi thì taøi loäc vöôïng. Con caùi ñaày ñuû. 6 löôïng 0 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy taùnh tình hay noùng naûy, vieäc laøm aên khoâng ñöôïc thònh vöôïng phaûi ñôïi ñeán 42 tuoåi thì môùi toát ñeïp laøm chôi aên thaät vaø coù quyù nhaân giuùp ñôõ. Con caùi trong gia ñình ñöôïc hoøa thuaän. Soá naøy nhôø con gaùi hôn con trai. Soá tröôøng thoï. 6 löôïng 1 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy khoâng thoï quyeàn chöùc cuõng ñöôïc giaøu sang. Trí oùc môû mang hoïc moät bieát möôøi. Soá aên treân ngoài tröôùc. Ñöôïc keû ñöa ngöôøi ñoùn, baïn beø thöông meán, con caùi sau naøy coù ñöùa lam neân söï nghieäp. 6 löôïng 2 chæ : Ngöôøi coù con soá chæ vaø löôïng naøy töø nhoû ñeán lôùn soáng cuoäc ñôøi vaát vaû raøy ñaây mai ñoù maø chöa taïo döïng ñöôïc söï nghieäp gì. Soá naøy long ñong cho ñeán tuoåi 45 môùi taïo döïng ñöôïc söï nghieäp. Soá khoâng ngôø caäy ñöôïc con. 6 löôïng 3 chæ : vaø tính ñeán 6 löôïng 4 chæ, saùu löôïng 5 chæ, saùu löôïng 6 chæ, 6 löôïng 7 chæ, 6 löôïng 8 chæ, 6löôïng 9 chæ, 7 löôïng, 7 löôïng 1 chæ, ñeàu tung ra ñaïi caùc. Ngöôøi coù con soá löôïng vaø chæ naøy phaàn ñoâng ñeàu laøm quan to chöùc lôùn, tieàn baïc doài daøo. Coù quyù nhaân giuùp ñôõ. Veà sau con caùi hoïc haønh ñoã ñaït. › CAÙC SAO BOÅN MAÏNG CUÛA MÌNH TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 64 Taát caû moïi söï vaät ñeàu soáng treân vuõ truï naøy keå caû con ngöôøi ñeàu do taïo hoùa sanh ra theo thuyeát truyeàn töùc laø con ngöôøi soáng treân vuõ truï phaûi coù Aâm Döông Nguõ Haønh. Nguõ haønh laø : Kim, Moäc, Thuûy, Hoûa, Thoå.coøn aâm döông töùc laø trôøi cho neân con ngöôøi ñöôïc caáu taïo ôû vuõ truï laø moãi haønh tinh vaø ñuû bieán chaát trong huyeát quaûn, qua xöông thòt vaø trí oùc cho neân ta goïi laø Aâm vaø Döông. Vì theá con ngöôøi soáng thieáu moät phaàn linh hoàn hay theå xaùc thì khoâng ñöôïc. Cho neân con ngöôøi sinh ra ñeàu coù soá maïng caû. Neáu baïn ñoïc vaø nghieân cöùu kyõ thì seõ thaáy ôû moãi ngöôøi ñeàu coù soá. Keû gian, ngöôøi ngheøo, keû sang, ngöôøi heøn,aáy laø do taïo hoùa saép ñaët ra, cho neân baïn ñoïc thaáy sao vaø haïn cuûa mình trong naêm qua, neáu ta bieát ngöøa hay laøm nhöõng ñieàu toát nhö leã sao, cuùng haïn, laøm laønh, laùnh döõ thì cuõng coù theå ñöôïc toát moät phaàn naøo cuûa söï ruûi trong naêm. Noùi moät caùch khaùc laø con ngöôøi soáng ôû vuõ truï naøy, ôû coõi maø chuùng ta khoâng bieát maø cuõng chaúng thaáy aáy laø ñaïi Caøn Khoân naèm trong cöông töùc laø Baùt Quaùi, ñeå chæ söï bao la cuûa vuõ truï, coøn cuoäc soáng ôû traàn theá chuùng ta ñang soáng naøy goïi laø Tieåu Caøn Khoân cuõng naèm trong baùt Quaùi. Xem hình treân thì caùc baïn ñaõ thaáy chín haønh tinh maø maët trôøi laø vò chæ huy laøm chuû söï vieäc coøn caùc haønh tinh laø thuï ñoäng. Noùi toùm lai laø theo söï aûnh höôûng cuûa Ñaïi Caøn Khoân maø ta chòu theo töùc laø Tieåu Caøn Khoân cho neân ta laøm vieäc gì maø thieáu moät trong söï caáu taïo cuûa taïo hoùa thì khoù maø thaønh coâng. Chaúng haïn nhö ngöôøi coù taøi maø thieáu ñöùc cuõng khoâng ñöôïc hay. Noùi moät caùch khaùc coù Aâm maø thieáu Döông thì cuõng baát thaønh. Trôû lai vieäc Tieåu Caøn Khoân töùc theå xaùc con ngöôøi cho neân coù chín sao haïn : 1, Thoå Tuù 2, Thuûy Dieäu 3, Thaùi Baïch 4, Thaùi Döông 5, Vaân Hôùn 6, Keá Ñoâ 7, Thaùi Aâm 8, moäc Ñöùc 9,La Haàu Vì vaäy môùi coù kieát vaø hung cuûa sao haïn : Ngoâi sao haïn aáy cuûa con ngöôøi vaø so vôùi maët trôøi, töùc laø Thaùi Döông Thoå Tinh hay ( Thoå Tuù ) maët traêng hay ( Thaùi Aâm ) vaø caùc bieán theå nhö sau thì khoâng rieâng gì khoa hoïc huyeàn bí cuûa ta vaø caùc nöôùc Ñoâng Aâu cuõng bò aûnh höôûng. Cöù moãi voøng cuûa maët trôøi laø 9 naêm, coøn traùi ñaát quay quanh maët trôøi laø moät naêm töùc 365 ngaøy, coøn maët traêng laø 28 ngaøy quanh quaû ñaát. Tính theo aâm lòch thì söï ñi laïi cuûa Thaùi Döông Heä coù aûnh höôûng cho con ngöôøi moãi naêm öùng vaøo moät ngoâi sao cöù theá maø tuaàn töï, töùc laø cöù tính theo sao Thoå Tuù roài La Haàu, ñeán sao Keá Ñoâ, laø ñieàm xaáu hao taøi toán cuûa. Khi gaëp phaûi naêm haïn aáy ta neân cuùng teá sao cho ñuùng phöông höôùng baøi vò. Ôû ñaây khoâng phaûi chuùng toâi chæ caùch cuùng vaùi maø heát söï ruûi ro. Neáu coù thì thieát töôûng chaúng phaûi laø ñieàu voâ ích vaäy. Neáu caùc baïn ñeå yù thì vaãn thaáy cöù 9 naêm trôû laïi moät laàn cuõng ñeàu gioáng nhau caû, coù ñieàu vì lam luõ laøm aên caùc baïn khoâng ñeå yù ñaáy thoâi. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 65 Sao vaø haïn trong saùch töû vi maø baïn ñoïc qua thì luùc naøo cuõng phaûi coù ñi ñoâi vôùi nhau. Vì vaäy môùi coù chöõ Cöûu Cung ( 9 cung ) Baùt Quaùi ( 8 haïn ) nhö sau : 1, Tam Kheo 2, Nguõ Moä 3, Thieân Tinh 4, Toaùn Taäu 5, Thieân La 6, Ñòa Voõng 7, Dieâm Vöông 8, Huyønh Tieàn Ñaây phaàn chæ caùch leã sao : Sao La Haàu : Aånh höôûng cuûa sao naøy thuoäc phaàn Haønh Thuûy. Khôûi xuaát hieän tai töôùng Chaùnh Baéc hoài giôø Hôïi ( töùc 22 giôø ñeán 24 giôø ). Moãi thaùng vaøo ngaøy muøng 8, vôùi laù baøi vò maøu hoàng vieát chöõ ñen, ñaët baøn tay veà höôùng chæ treân. Leã vaät tinh khieát boâng, hoa, traø, quaû vôùi 9 ngoïn ñeøn. Thô ñoaùn hung kieát cuûa sao la haàu Haønh nieân maø gaëp la haàu Chaéc laø traêm vieäc lo raàu khoâng an Trai thì taïi vaï ñeán quan Gaùi thì nhieàu noãi gian nang buoàn phieàn › Trai phoøng khaåu thieät bình khieân So e con maét nhieãm truyeàn beänh ñau Gaùi lo beänh huyeát ñaâu ñaâu Thai sanh ñeû quyû, xieát bao hieåm ngheøo “ Thieân cung Thaàn Nöõ, La Haàu, Tinh Quaân” Ñaây laø baøi thô noùi veà aûnh höôûng cuûa caùc ngoâi sao : Ñoaùn veà kieát hung cuûa sao maïng, saùch lòch Tam Toâng Mieáu cuõng coù moät baøi thô giaûi ñoaùn raát ñaày ñuû nhö sau : La Haàu thaùng baûy, thaùng gieâng Coi chöøng keû gaëp tai khieân ñeán mình Thoå Tuù, Thuûy Dieäu giöõ gìn Thaùng tö, thaùng taùm ñoäng tình bi ai Nhaém sao Thaùi Baïch ra chi Thaùng naêm truùng kî, gaéng coâng ñeà phoøng Thaùi Döông chuùa teå Nhöït Cung Thaùng möôøi, thaùng saùu vaän thoâng ñaéc taøi Gaëp naêm Vaân Hôùn thaùng hai Cuõng laø thaùng taùm xaûy ra loaøi thò phi TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 66 Keá Ñoâ sao ñoù ñeán kyø Thaùng ba, thaùng chín saàu bi khoùc thaàm Nguyeät Cung Hoaøng Haäu Thaùi Aâm Chín thì kieát, möôøi moät laâm khoå naïn Tôùi sao Moäc Ñöùc bình an Noäi trong thaùng chaïp ñaëng ban phöôùc laønh Xem baøi thô ñeå ñoaùn kieát hung cuûa sao vaø haïn nhö treân, ta thaáy roõ, moãi naêm sao haïn coù khaùc nhau, coù naêm sao toát, haïn xaáu, coù naêm haïn toát sao xaáu, coù naêm caû sao laãn haïn cuøng xaáu, ngöôïc laïi caû sao laãn haïn toát. Ñaây laø baøi thô noùi veà aûnh höôûng cuûa caùc haïn : Saùch lòch Tam Toâng Mieáu coù keâ moät baøi thô ñoaùn haïn kieát hung nhö sau: Huyønh Tieàn, bònh naëng nguy vong Tam kheo ñau maét ñeà phoøng chaân tay Nguõ Moä haïn xaáu toån taøi Thieân Tinh maëc phaûi vaï tai nguïc hình Toaùn Taän Naïn ñeán thình lình Ñaøn oâng raát kî boû mình laém khi Thieân La bònh thaáy quaùi kyø Quyû ma khuaáy phaù taâm thì chaúng an Ñòa Voõng nhieàu noãi buoàn than Lôøi aên tieáng noùi sanh ñoan raày raø Dieâm vöông raát kî ñaøn baø Ruûi laâm saûn naëng, chaùc laø maïng vong Khuyeân ai khaán nguyeän heát loøng Giaûi nhöôïng môùi ñaëng thoaùt voøng tai öông Trai thì phöôùc loäc ñeán kyø Gaùi e khaåu thieät, coù khi phaïm nhaèm › Ñaïi Nhôn thaáy maët vui thaàm Muoán cho coù lôïi phaûi taàm phöông xa Naêm naøy theâm soá ngöôøi nhaø Ñaøn baø chaúng lôïi nhö laø ñaøn oâng Tuy voâ tai naïn maëc loøng Cuõng phoøng chôù khaù qua ñoâng ñôïi ñoø “ Baéc Phöông, Nhaâm Quyù, Thuûy Ñöùc, Tinh Quaân” TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 67 Sao thaùi baùch teá sao : Aånh höôûng cuûa sao naøy thuoäc haønh kim, moãi thaùng xuaát hieän taïi höôùng Chaùnh Taây ( maët trôøi laën ) vaøo ngaøy 15 aâm lòch, hoài giôø Daäu ( töø 18 ñeán 20 giôø ). Baøi vò bieân baèng giaáy traéng, ñaët baøn leã, laïy veà höôùng noùi treân, leã vaät goàm coù höông ñaêng, traø quaû vaø taùm ngoïn ñeøn. Thô ñoaùn Hung Kieát veà sao Thaùi Baïch : Haønh nieân maø gaëp Kim Tinh Muoân ñieàu chaúng ñaëng thoûa tình vieäc chi Trai saàu muoän cheát coù khi Gaùi thì raát kî, tai nghi khoâng ngaàn. › Quyù nhôn thaáy maët vui möøng Trong nhaø laïi ñaëng mieäng aên theâm ngöôøi Hoân nhaân chôù khaù deã ngöôøi Sôï e buïng daï vöôùng thì beänh nguy Ra vaøo phoøng vieäc baát kyø Tieåu nhôn möu haïi, öu bi khaù phoøng. Sao Thoå Tuù caùch leã sao : Aånh höôûng cuûa sao naøy thuoäc veà Haønh Thoå moãi thaùng xuaát hieän taïi höôùng Chaùnh Taây ( maët trôøi laën ) vaøo ngaøy 15 aâm lòch, hoài giôø Daäu ( töø 18 ñeán 20 giôø ). Baøi vò bieân baøng giaáy traéng,ñaët baøn leã, laïy veà höôùng noùi treân, leã vaät goàm coù höông ñaêng, traø quaû vaø taùm ngoïn ñeøn. Thô ñoaùn hung kieát veà sao Thoå – Tuù Haønh nieân maø gaëp Thoå – Tinh Vieäc quan seõ coù ñeáùn mình chaúng sai Ra voâ chaúng ñaëng haøi hoøa Ñeà phoøng keûo maéc nhöõng loaøi tieåu nhôn Nam naøy tai hoïa nhieàu côn Trong nhaø xaøo xaùo thua hôn baát hoøa Ñeâm naèm moäng mò thaáy ma Suùc loaøi chaúng loät ra xa baát thöôøng “ Trung – Öông Moä Kyû Thoå Ñöùc Tinh Quaân”. Sao thuûy dieäu caùch leã sao : Aånh höôûng sao naøy thuoäc veà haønh thuùy, moãi xuaát hieän taïi höôùng baéc, vaøo ngaøy 21 aâm lòch, hoài giôø Hôïi ( töø 22 giôø ñeán 24 giôø ) baøi vò bieân baèng giaáy maøu xanh, ñaët baøn leã laïy veà höôùng noùi treân, leã vaät coøn coù höông ñaêng, traø quaû vôùi 12 ngoïn ñeøn. Thô ñoaùn Hung Kieát veà Thaùi Döông Haønh nieân maø gaëp Thaùi Döông Ñaàu naêm aét ñaëng an khang tôùi cuøng Trai thôøi hoan hyû truøng truøng Gaùi e maéc phaûi naïn hung khoâng chöøng Thaùi Döông aùnh goïi tröøng tröøng Khoâng nôi naøo chaúng saùng chöng rôõ raøng TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 68 Ñi xa taøi loäc muoân vaøng Ñaïi nhôn thaáymaët haân hoan voâ ngaàn Trong nhaø theâm ñaëng mieäng aên Hieäp hoøa moïi söï trôû ngaên ñöùt roài Duy lo phaän gaùi maø thoâi Chaúng nhö nam töû gaëp hoài yeân vui Cuùng sao khaán vaùi kieán thieàn Ôn trôøi xuoáng phöôùc khoûi phieàn , khoûi lo “ Nhöït cung Thaùi Döông Thieân Töû Tinh Quaân” Sao vaân hôùn caùch leã sao : Aånh höôûng sao naøy thuoäc veà haønh hoûa, moãi thaùng xuaát hieän tai höôùng chaùnh nam vaøo ngaøy muøng 29 aâm lòch, hoài giôø tuaát ( töø 20 ñeán 22 giôø ). Baøi vò bieân baèng giaáy maøu ñoû, ñaët baøn leã laïy veà höôùng noùi treân, leã vaät goàm coù höông ñaêng, traø quaû , vôùi 15 ngoïn ñeøn. Thô ñoaùn hung kieát veà sao vaân hôùn : Ñaàu naêm maøy gaëp hoûa tinh Giöõ theo loái cuõ laønh mình môùi xong Gaùi nhieàu tai naïn baän loøng Trai lo hình vaï khoå mong thoaùt voøng › Hoûa – Tinh nhieàu noãi long ñong Sôï e thöông tích phaïm trong thaân mình Ñaøn baø giöõ luùc thai sinh Sôï e maéc phaûi taùi tinh chaúng hieàn Ñaøn oâng vaï phaït hình khieân Nhieàu ñieàu baát lôïi, baïc tieàn tieâu tan Trong nhaø gia quyeán chaúng an Coù nuoâi luïc xuùc phoù toan veïn toaøn. “ Nam Phöông Bính Dinh Hoûa Ñöùc Tinh Quaân” Sao keá ñoâ caùch leã sao : Aûnh höôûng sao naøy thuoäc haønh – Kim, khôûi xuaát taïi höôùng Chaùnh Taây ( trôøi laëng ) hoài giôø Daäu ( töø 18 ñeán 20 giôø ). Bieân baøi vò baèng giaáy traéng, ñaët baøn leã laïy veà höôùng noùi treân, leã vaät goàm coù höông ñaêng, traø quaû vôùi 20 ngon ñeøn . Thô ñoaùn Hung Kieát veà sao Keá Ñoâ Haønh Nieân maø gaëp Keá Ñoâ Lieân mieân tai naïn chaúng giôø naøo khoâng Ñaøn baø khaåu thieät khaù phoøng Ñaøn oâng may ñaëng thoaùt voøng tai öông › Ñaïi nhôn thaáy maët chaúng thöông Ai nuoâi muïc ñöùc thaêng thöôøng hay hao TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 69 Ñaøn baø khaåu thieät thaáp cao Laøm aên xöù laï, bieát bao loûi taøi Baèng maø cöù ôû nhaø hoaøi Nhieàu ñeâm aùm muoäi khoù raøy bieän phaân. “ Thieân Vó Cuøng Phaân, Keá Ñoâ Tinh Quaân”. Sao Thaùi Aâm caùch leã sao : Aûnh höôûng sao naøy ñöôïc goïi laø Haønh Kim. Nam nöõ chòu aûnh höôûng tín ngöôõng leã baùi neân bieát. Luùc khôûi xuaát hieän taïi höôùng maët trôøi laëng ( chaùnh taây ) hoài gôø Hôïi ( töø 22 ñeán 24 giôø ).moãi thaùng vaøo ngaøy 26 aâm lòch. Bieân baøi vò baèng giaáy baïc, ñaët baøn leã lay veà höôùng noùi treân, leã vaät goàm coù höông ñaêng, traø quaû vôùi 7 ngoïn ñeøn. Thô ñoaùn Hung Kieát veà sao thaùi aâm Haønh nieân maø gaëp Thaùi Aâm Söï gì cuõng ñaëng toïai taâm xöùng tinh Caàu danh caàu lôïi cho mình Ñi xa môùi ñaëng tieáng tình veû vang › Daàu maø kieän caùo tôùi quan Chaét laø ñaëng lyù, moïi ñaøng veïn xong Ñaøn oâng haønh ñoäng khôûi coâng Vieäc gì cuõng ñaëng trong loøng haân hoan Ñaøn baø taät aùch chaúng mang Nhöùt laø sanh saûn beänh nan ngaët ngheøo “ Nguyeät Cung Thaùi Aâm, Hoaøng Haäu Tinh Quaân” Sao Moäc Ñöùc caùch leã sao: Aûnh höôûng sao naøy thuoäc veà Haønh – Moäc. Moãi thaùng xuaát hieän tai höôùng chaùnh ñoâng ( trôøi moïc ) vaøo ngaøy 25 aâm lòch hoài giôø tyù ( töø 24 giôø ñeán 2 giôø ). Baøi vò bieân baèng giaáy maøu xanh luïc, ñaët baøn leã laïy veà höôùng noùi treân, leã vaät goàm coù höông ñaêng, traø quaû vôùi 20 ngoïn ñeøn. Thô ñoaùn hung kieát veà sao Moäc Ñöùc. Haønh nieân maø gaëp moäc tinh Ñaøn baø chaúng lôïi giöõ gìn toån hao Tuy laø chuùt ñænh ñôùn ñau Naêm naøy thaùng noï vieäc naøo cuõng xuoâi › Ñaøn oâng con maét ñaâu roài Ñaøn baø beänh maùu loâi thoâi coù gì Hoân nhaân hoøa hieäp töông nghi Trong nhaø giaø treû ñeàu thì bình an “ Ñoâng Phöông Giaùp Moäc Ñöùc Tinh Quaân” › TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 70 BAÛN TÌM NAÊM TUOÅI SAO HAÏN Döôùi ñaây laø baûng tìm naêm tuoåi sao haïn, quyù baïn saép thöù töï nhö döôùi ñaây cho nam vaø nöõ ( PHÖÔNG PHAÙP BÖÛU SÔN ) SOÁ TT NAM NÖÕ Keá Ñoâ La Haàu 01 Vaân hôùn Thoå tuù 02 Moäc ñöùc Thuûy dieäu 03 Thaùi aâm Thaùi baïch 04 Thoå tuù Thaùi döông 05 La haàu Vaân hôùn 06 Thaùi döông Keá ñoâ 07 Thaùi baïch Thaùi aâm 08 Thuûy dieäu Moäc ñöùc 09 Caùch tìm sao haïn Muoán tìm bieát mình sao haïn naøo, quyù vò haõy laáy tuoåi mình xem laø bao nhieâu, ví duï 18, 27, 35, 61, 72… Chaúng haïn. Soá tuoåi cuûa mình cöù ñem ra tröø cho chín, tröø maõi cho ñeán luùc naøo khoâng tröø ñöôïc nöõa, laáy soá coøn laïi laø bao nhieâu laø con 0, 0 laø soá 9 töùc laø moäc ñöùc. Tuoåi 33 tröø 3 laàn 9 laø 27 coøn laïi laø 6 töùc laø vaân hôùn. Tuoåi baïn laø 41 tröø 4 laàn 9 laø36 coøn laïi 5 töùc laø thaùi döông. Tuoåi baïn laø 55 tröø 6 laàn 9 laø 54 coøn 1 töùc laø la haàu. Veà beân nöõ vôùi caùc tuoåi treân tröø 9 coøn 0 töùc laø thuûy dieäu. Coøn 6 laø la haàu, coøn 5 laø thoå tuù, coøn 1 laø keá ñoâ… Chuùy yù xin nhôù con soá 0 töùc laø 9. Baûn naøy laø phöông phaùp rieâng cuûa böûu sôn tìm ra vaø quyù baïn coùtheå xem sao haïn baát cöù naêm naøo, tuoåi naøo ñeàu ñöôïc caû. NHÖÕNG NGAØY TOÁT NEÂN KEÁT HOÂN Nhöõng ngaøy toát ñeå keát hoân nôi phaàn treân laø nhöõng ngaøy raát choïn loïc, hôïp cho duyeân soá. Tuy nhieân gaëp tröôøng hôïp naøo khoâng tieän, quyù baïn coù theå chon moät ngaøy trong nhöõng ngaøy cöïc toát nhö sau : -Ngaøy Ñinh Meïo Ngaøy Bính Daàn -Ngaøy Kyû Meïo Ngaøy Maäu Daàn -Ngaøy Bính Tuaát Ngaøy Bính Tyù -Ngaøy Canh Daàn Ngaøy Maäu Tyù -Ngaøy Quyù Meïo Ngaøy Nhaâm Daàn NHÖÕNG NGAØY NGHINH HOÂN CÖÏC TOÁT Ngaøy giaùp daàn, aát meïo laø ngaøy thieân ñòa hôïp Ngaøy bính daàn, ñinh meïo laø ngaøy nhaät nguyeät hôïp Ngaøy maäu daàn, kyû meïo laø ngaøy nhaân daân hôïp Ngaøy canh daàn, taân meïo laø ngaøy kim thaïch hôïp TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 71 Ngaøy nhaâm daàn, quyù meïo laø ngaøy gian haø hôïp. CAÙCH TÌM TUOÅI NGUÕ HAØNH VAØ NGUÕ ÑEÁ TÖÛ CUÛA MÌNH ( Töø 1 ñeán 73 tuoåi ) Tuoåi 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 Naêm tuoåi Giaùp tyù Aát söûu Bính daàn Ñinh meïo Maäu thìn Kyû tî Canh ngoï Taân muøi Nhaâm thaân Quyù daäu Giaùp tuaát Aát hôïi Bính tyù Ñinh söûu Maäu daàn Kyû meïo Canh thìn Taân tî Nhaâm ngoï Quyù muøi Giaùp thaân Aát daäu Bính tuaát Ñinh hôïi Maäu tyù Kyû söûu Canh daàn Taân meïo Nhaâm thìn Quyù tî Nguõ haønh Kim -Hoûa -Moäc -Thoå -Kim -Hoûa -Thuûy -Thoå -Kim -Moäc -Thuûy -Thoå -Hoûa -Moäc -Thuûy -- Nguõ saéc Baïch -Xích -Thanh -Hoaøng -Baïch -Xích -Haéc -hoaøn -Baïch -Thanh -Haéc -Hoaøn -Xích -Thanh -Haéc -- MÖÔØI THIEÂN CAN HIEÄP NHAU ( Thuoäc veà nguõ haønh ) hieäp vôùi Giaùp Aát -Bính Ñinh Tuoåi 17 16 15 14 13 – 73 12 – 72 11 – 71 10 – 70 9 – 69 8 – 68 7 – 67 6 – 66 5 – 65 4 – 64 3 – 63 2 – 62 1 – 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 thuoäc veà -- Naêm tuoåi Giaùp ngoï Aát muøi Bính thaân Ñinh daäu Maäu tuaát Kyû hôïi Canh tyù Taân söûu Nhaâm daàn Quyù meïo Giaùp thìn Aát tî Bính ngoï Ñinh muøi Maäu thaân Kyû daäu Canh tuaát Taân hôïi Nhaâm tyù Quyù söûu Giaùp daàn Aát meïo Bính thìn Ñinh tî Maäu ngoï Kyû muøi Canh thaân Taân daäu Nhaâm tuaát Quyù hôïi Nguõ haønh Kim -Hoûa -Moäc -Thoå -Kim -Hoûa -Thuûy -Thoå ---Moäc -Thuûy -Thoå -Hoûa -Moäc -Thuûy -- Moäc Hoûa Nguõ saéc Baïch -Xích -Thanh -Hoaøng -Baïch -Xích -Haéc -hoaøn ---Thanh -Haéc -Hoaøn -Xích -Thanh -Haéc -- TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn Maäu Canh Nhaâm ---- Canh Taân Quyù www.tuviglobal.com ---- 72 Thoå Kim Thuûy MÖÔØI HAI ÑÒA CHI XUNG NHAU ( thuoäc veà nguõ haønh ) Daàn—Meïo thuoäc veà Moäc Tî—Ngoï -Hoûa Thaân—Daäu -Kim Tyù, Hôïi, Tuaát, Söûu, Muøi -Thoå Theo luaät cuûa trôûi, cuûa naêm theå giao nhau maø goïi laø nguõ haønh töø thaùi aâm ñeán thaùi döông cho neân ngöôøi ta goïi taét laø aâm döông. Aâm döông sanh ra loaøi vaät goàm coù caây coû vaø loaøi ngöôøi, trong thaân theå ngöôøi ta ñöôïc goïi laø nguõ haønh, töùc laø kim,moäc, thuûy, hoûa vaø thoå. Neáu thieáu moät nhaân vaät naøo ngöôøi ta khoâng toàn taïi. CAN, CHI thuoäc AÂM DÖÔNG Thieân Can : Giaùp, Bính, Maäu, Canh thuoäc Döông AÁt, Ñinh, Kyû, Taân, Quyù thuoäc Aâm Ñòa chi : Tyù, Daàn, Thìn, Ngoï, Thaân, Tuaát thuoäc Döông Söûu, Meïo, Muøi, Tî, Daäu, Hôïi thuoäc Aâm. CAN, CHI thuoäc NAÊM HAØNH VAØ BOÁN PHÖÔNG, BOÁN MUØA Thieân can: Giaáp, AÁt, thuoäc haønh moäc laø phöông ñoâng. Bính, Ñinh, thuoäc haønh Hoûa, laø Phöông Nam. Maäu, Kyû thuoäc haønh Thoå laø Trung Öông ( tuoàng giöõa ). Canh, Taân thuoäc Haønh Kim, laø phöông taây, Nhaâm, Quyùthuoäc haønh thuûy laø phöông baéc. Ñòa chi : daàn, meïo, thìn thuoäc haønh moäc, giöõa muøa xuaân laø phöông ñoâng, tî, ngoï, muøi thuoäc haønh hoûa giöõa muøa haï laø phöông nam, thaân, daäu thuoäc haønh kim, giöõa muøa thu laø phöông taây, hôïi, tyù, söûu thuoäc haønh thuûy, giöõa muøa ñoâng laø phöông baéc. Boán chi: thìn, muøi, tuaát, suöûu noùi veà ñôn thuoäc haønh thoå laø boán thaùng quy ( boán thaùng cuoái muøa thu laø thaùng hoûi, thaùng 6, thaùng 9, thaùng 12 ), boán thaùng duy ( boán thaùng giaùp ñoâng baéc, taây baéc, ñoâng nam, taây nam ). › PHAÀN COI NGAØY GAÛ TOÁT XAÁU ( Nhöõng ngaøy toát moïi vieäc ñeàu neân duøng ) Thaùng Gieâng -- Ngaøy Tyù, Daàn, Meïo, Thìn, Tî, Ngoï, Muøi. Thaùng Hai -- Ngaøy Söûu, Thaân, Tuaát, Hôïi. Thaùng Ba -- Ngaøy Tyù, Daàn, Tî, Ngoï, Thaân, Daäu. Thaùng Tö -- Ngaøy Tyù, Söûu, Ngoï, Muøi, Meïo, Daäu. Thaùng Naêm -- Ngaøy Söûu, Daàn, Thìn, Muøi, Tuaát. Thaùng Saùu -- Ngaøy Tyù, Daàn, Meïo, Daäu, Thaân. Thaùng Baûy -- Ngaøy Tyù, Meïo, Thìn, Thaân, Daäu, Ngoï. Thaùng Taùm -- Ngaøy Söûu, Daàn, Thìn, Tî, Ngoï, Tuaát, Hôïi. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com Thaùng Chín -- Ngaøy Tyù, Meïo, Tî, Muøi, Hôïi. Thaùng Möôøi -- Ngaøy Tyù, Meïo, Söûu, Thìn, Ngoï, Muøi, Daäu. Thaùng Möôøi Moät -- Ngaøy Söûu, Daàn, Thìn, Tî, Tuaát, Hôïi . NHÖÕNG NGAØY TOÁT, GAÙI VEÀ NHAØ CHOÀNG Tuoåi gaùi thaùng toát thaùng saùu vaø thaùng chaïp Tuoåi tyù vaø tuoåi ngoï thaùng naêm vaø thaùng möôøi Tuoåi söûu vaø tuoåi muøi Tuoåi daàn vaø tuoåi thaân thaùng hai vaø thaùng taùm Tuoåi meïo vaø tuoåi daäu thaùng gieâng vaø thaùng baûy Tuoåi thìn vaø tuoåi tuaát thaùng tö vaø thaùng möôøi thaùng ba vaø thaùng chín Tuoåi tî vaø tuoåi hôïi NAÊM CUNG NIEÂN KÎ CÖÔÙI GAÛ Trai tuoåi tyù kî naêm muøi Trai tuoåi söûu kî naêm thaân Trai tuoåi daàn kî naêm daäu Trai tuoåi meïo kî naêm tuaát Trai tuoåi thìn kî naêm hôïi Trai tuoåi tî kî naêm tyù Trai tuoåi ngoï kî naêm söûu Trai tuoåi muøi kî naêm daàn Trai tuoåi thaân kî naêm meïo Trai tuoåi daäu kî naêm thìn Trai tuoåi tuaát kî naêm tî Trai tuoåi hôïi kî naêm ngoï › Gaùi tuoåi tyù kî naêm meïo Gaùi tuoåi söûu kî naêm daàn Gaùi tuoåi Daàn kî naém söûu Gaùi tuoåi Meïo kyû naêm tyù Gaùi tuoåi thìn kî naêm hôïi Gaùi tuoåi tuoåi tî kî naêm tuaát Gaùi tuoåi tuoåi ngoï kî naêm daäu Gaùi tuoåi muøi kî naêm thaân Gaùi tuoåi thaân kî naêm muøi Gaùi tuoåi daäu kî naêm ngoï Gaùi tuoåi tuaát kî naêm tî Gaùi tuoåi hôïi kî naêm thìn Phaøm trai hay gaùi ñeàu khoâng neân keát hoân nhaèm nhöõng naêm hung nieân vì raát khaéc kî. Quyù vi xem baûn laäp thaønh saün treân ñaây thaät ñuùng chaúng sai. SAÙU TUOÅI KÎ NHAU VEÀ CÖÔÙI GAÛ ( Luïc laïi ) 73 TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 74 Tuoåi Tyù kî tuoåi Muøi Tuoåi Daàn kî tuoåi Tî Tuoåi Thaân kî tuoåi Hôi Tuoåi Söûu kî tuoåi Ngoï Tuoåi Meïo kî tuoåi Thìn Tuoåi Daäu kî tuoåi Tuaát BOÁN TUOÅI KÎ NHAU VEÀ CÖÔÙI GAÛ ( Töù tuyeät ) Tuoåi tyù Kî tuoåi Tî Tuoåi daäu Kî tuoåi Hôïi Tuoåi ngoï Kî tuoåi Hôïi Tuoåi meïo Kî tuoåi Thaân. Nhöõng tuoåi ghi roõ treân ñaây chaún nhöõng kî nhau veà cöôùi gaû, maø anh em thaân quyeán cuõng vaãn khaéc kî nhau nhö thöôøng. NGAØY TOÁT NEÂN DUØNG XAÂY ÑAÉP NEÀN NHAØ Ngaøy Bính—Daàn, Taân—Tî, Maäu—Thaân, Kyû—Hôïi NGAØY TOÁT NEÂN DUØNG CAÁT NHAØ Ngaøy Giaùp Tuaát, Canh Tyù, Quyù Tî, Aát Meïo, Canh Thìn, Ñinh Tî, Giaùp Ngoï, Kyû Muøi, Nhaâm Thaân, Bính Thaân, Maäu Tuaát, Kyû Daäu, Nhaâm Daàn, Quyù Hôïi. NGAØY TOÁT NEÂN DUØNG LÔÏP NHAØ Ngaøy Giaùp Tuaát, Nhaâm Tyù, Taân Söûu, Canh Daàn, Quyù Meïo, Quyù Tî, Aát Muøi, Giaùp Ngoï, Kyû Daäu, Taân Daäu. NGAØY TOÁT NEÂN DUØNG XAÂY BEÁP, XAÂY LOØ Ngaøy Tuaát Thaùng Gieâng Ngaøy Söûu Thaùng Hai Ngaøy Tyù Thaùng Ba Ngaøy Meïo Thaùng Tö Ngaøy Daàn Thaùng Naêm Ngaøy Tî Thaùng Saùu Ngaøy Thìn Thaùng Baûy Ngaøy Muøi Thaùng Taùm Ngaøy Ngoï Thaùng Chín Ngaøy Daäu Thaùng Möôøi Ngaøy Thaân Thaùng Möôøi Moät Ngaøy Hôïi Thaùng Möôøi Hai › NHÖÕNG VÌ SAO TOÁT TRONG 28 VÌ SAO LAØ : Sao phoøng, vó, cô. Ñaåu, thaát, bích, khueâ, tröông, chaén ( xin quyù vò doø caùc sao toát naøy trong nhöõng quyeån lòch taøu vaø lòch vieät ngöõ ñeàu coù ghi roõ ) GIÔØ CON SAÙT ( XAÁU ) Treû con sanh nhaèm nhöõng giôø döôùi ñaây thì thöôøng hay ñau oám beänh taät. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn Sanh thaùng gieâng Sanh thaùng hai Sanh thaùngba Sanh thaùng tö Sanh thaùng naêm Sanh thaùng saùu Sanh thaùng baûy Sanh thaùng taùm Sanh thaùng chín Sanh thaùng möôøi Sanh thaùng möôøi moät Sanh thaùng möôøi hai www.tuviglobal.com 75 nhaèm giôø tî nhaèm giôø ngoï nhaèm giôømuøi nhaèm giôø thaân nhaèm giôø daäu nhaèm giôø tuaát nhaèm giôø hôïi nhaèm giôø tyù nhaèm giôø söûu nhaèm giôø daàn nhaèm giôø meïo nhaèm giôø thìn GIÔØ DIEÂM VÖÔNG ( XAÁU ) Treû con sanh nhaèm nhöõng giôø sau ñaây thì hay sôï seät giaät mình Sanh muøa xuaân nhaèm giôø söûu vaø giôø muøi Sanh muøa haï nhaèm giôø thìn vaø giôø tuaát Sanh muøa thu nhaèm giôø tyù vaø giôø ngoï Sanh muøa nhaèm giôø meïo vaø giôø daäu GIÔØ XAÁU Treû con sanh nhaèm nhöõng giôø sau ñaây thì hay khoùc vaøo nhöõng giôø ban ñeâm ( goïi laø khoùc daï ñeà ). Sanh muøa xuaân nhaèm giôø ngoï Sanh muøa haï nhaèm giôø daäu Sanh muøa thu nhaèm giôø tyù Sanh muøa ñoâng nhaèm giôø meïo. Coøn nhöõng keû naøo khoâng sanh nhaèm vaøo nhöõng giôø treân ñaây thì raát deã nuoâi, trai hay gaùi cuõng vaäy. CAÙCH TÍNH GIÔØ THEO THAÄP NHÒ ÑÒA CHI Giôø tyù töø 11 giôø ñeâm ñeán 1 giôø saùng Giôø Söûu töø 1 giôø saùng ñeán 3 giôø saùng Giôø Daàn töø 3 gangsangs ñeán 5 giôø saùng Giôø Meïo töø 5 giôø saùng ñeán 7 giôø saùng Giôø Thìn töø 7 giôø saùng ñeán 9 giôø mai Giôø Tî töø 9 giôø mai ñeán 11 giôø mai Giôø Ngoï töø 11 giôø mai ñeán ñeán 1 giôø tröa Giôø muøi töø 1 giôø tröa ñeán 3 giôø chieàu Giôø thaân töø 3 giôø chieàu ñeán 5 giôø chieàu Giôø daäu töø 5 giôø chieàu ñeán 7 giôø toái Giôø tuaát töø 7 giôø toái ñeán 9 giôø ñeâm Giôø hôïi töø 9 giôø ñeâm ñeán 11 giôø ñeâm. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com Cöù nhö theá thì 1 giôø ñòa chi,thì coù 2 tieáng ñoàng hoà 24 giôø so vôùi 12 giôø dòa chi. Ban ngaøy : 6 giôø saùng laø giöõa giôø meïo 7 giôø saùng laø giöõa giôø thìn 9 giôø saùng laø cuoái giôø thìn ( ñaàu giôø tî ) 10 giôø saùng laø giöõa giôø tî 11 giôø saùng laø giöõa giôø tî ( ñaàu giôø ngoï ) 12 giôø tröa laø giöõa giôø ngoï 1 giôø tröa laø cuoái giôø ngoï ( ñaàu giôø muøi ) 2 giôø tröa laø giöõa giôø muøi 3 giôø tröa laø cuoái giôø muøi (ñaàu giôø thaân ) 4 giôø chieàu laø giöõa giôø thaân 5 giôø chieàu laø cuoái giôø thaân ( ñaàu giôø daäu ) 6 giôø chieàu laø giöõa giôø daäu 7 giôø toái laø cuoái giôø daäu ( ñaàu giôø tuaát ) 8 giôø toái laø giöõa giôø tuaát 9 giôø toái laø cuoái giôø tuaát ( ñaàu giôø hôïi ) 10 giôø toái laø giöõa giôø hôïi 11 giôø toái laø cuoái giôø hôïi ( ñaàu giôø tyù ) 12 giôø toái ñeâm laø giöõa giôø tyù 1 giôø ñeâm laø cuoái giôø tyù ( ñaàu giôø söûu ) 2 giôø ñeâm laø giöõa giôø söûu 3 giôø ñeâm laø cuoái giôø söûu ( ñaàu giôø daàn ) 4 giôø khuya laø giöõa giôø daàn 5 gioø khuya laø cuoái giôø daàn ( ñaàu giôø meïo ) › XEM GIÔØ SANH ÑEÅ BIEÁT SANG HEØN CUÛA MOÃI NGÖÔØI ( Nam nöõ xem chung ) Baïn naøo sanh ñaàu giôø tyù: Sanh ra tính noùng voäi vaøng Coøn cha khaéc meï cuøng laø khaéc theâ Con caùi chaúng haïp nam nhi Hoï haøng xung khaéc noåi troâi xöù ngöôøi Baïn naøo sanh cuoái giôø tyù: Cha meï khoâng theå an toaøn Anh em cuõng ít soáng nhôø ngöôøi döng Long ñong soá kieáp taïi trôøi Tình duyeân cuõng phaûi hai laàn môùi neân Baïn naøo sanh ñaàu giôø söûu: Ñaàu giôø cha meï ñuû ñoâi Anh em cuøng vôùi hoï haøng cuõng ñoâng 76 TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn Thaønh nhaân khi tuoåi hai möôi Song toaøn vaên voõ taøi ba hôn ngöôøi Baïn naøo sanh giöõa giôø söûu: Sanh ra coù meï coù cha Tuoåi thô cöïc khoå lao ñao nhieàu beà Anh em naøo coù ñöôïc nhôø Gaéng coâng ra söùc moät mình laäp neân Baïn naøo sanh cuoái giôø söûu: Sanh ra coøn meï, thieáu cha Tuoåi thô cöïc khoå, traêm chieàu ñaéng cay Boán möôi coù loäc môùi laø Tuoåi giaø môùi ñöôïc thaûnh thôi an nhaøn Baïn naøo sanh ñaàu giôø daàn: Sanh ra cha ñaõ maát roài Tieàn vaän vaát vaû haõy chôø vaän sau Ngoaøi ba möôi tuoåi saép leân Tuoåi giaø ñöôïc höôûng möôøi phaàn hieån vinh Baïn naøo sanh giöaõ giôø daàn: Sanh ra coù soá giaøu sang Ba möôi tuoåi ñaõ veû vang hôn ngöôøi Anh em vui veû thuaän hoøa Gia moân yeân oån, chaùu con sum vaày Baïn naøo sanh cuoái giôø daàn: Sanh ra thieáu meï coøn cha Tuoåi thô gaëp caûnh gian nan traêm beà Ba möôi saùu tuoåi laäp thaân Vôï con sôùm coù maø roài nhö khoâng Baïn naøo sanh ñaàu giôø meïo: Sanh ra ñaày ñuû meï cha Tính tình ngay thaúng laïi ngöôøi hieàn löông Soá naøy ñöôïc höôûnh giaøu sang Ba möôi hai tuoåi coâng danh vang löøng Baïn naøo sanh giöõa giôø meïo: Sanh ra chæ coøn coù cha Taùnh tình noâng noåi khoù neân vieäc gì Anh em laïnh nhaïc baát hoøa Tình duyeân traéc trôû nhieàu laàn môùi neân Baïn naøo sanh cuoái giôø meïo: Sanh ra vaéng caû meï cha Ngöôïc xuoâi vaát vaû gian nan cung nhieàu Coù taøi coù loäc veà sau Vôï con sum hieäp tuoåi giaø thaûnh thôi www.tuviglobal.com 77 TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn Baïn naøo sanh ñaàu giôø thìn: Sanh ra coøn caû meï cha Taùnh tình noùng naûy vieäc nhaø chaúng xong Anh em chaúng khaùc ngöôøi döng Tuoåi thô ñau khoå sau naøy môùi neân Baïn naøo sanh giöõa giôø thìn: Sanh ra coøn meï khaéc cha Coù nhieàu baïn quyù gia ñình taïo neân Tuoåi thô löu laïc nhieàu phen Veà giaø môùi ñöôïc höôûng phaàn thaûnh thôi Baïn naøo sanh cuoái giôø thìn: Sanh ra coù meï laãn cha Thoâng minh moïi vieäc laøm ñeàu thaønh coâng Baïn beø ngöôøi toát cuõng ñoâng Gia ñình eâm aám, baïc tieàn cuõng dö Baïn naøo sanh ñaàu giôø tî: Sanh ra thieáu coøn cha Tuoåi thô vaát vaû khoâng ngöôøi giuùp cho Haäu vaän gaëp söï toát laønh Vôï choàng con caùi yeân vui sang giaøu Baïn naøo sanh giöõa giôø tî: sanh ra coøn meï khaéc cha tieàn baïc dö daû cöûa nhaø giaøu sang hoï haøng thaân thuoäc cuõng ñoâng moät nhaø sum hoïp, chaùu con sum vaày baïn naøo sanh cuoái giôø tî: sanh ra coøn meï thieáu cha tuoåi xanh gian khoå, bieát nhôø caäy ai anh em thaân thuoäc döûng döng veà giaø môùi ñöôïc hanh thoâng anh em nhaøn Baïn naøo sanh ñaàu giôø ngoï: Sanh ra maát meï laãn cha Anh em thaân thuoäc thuaän hoøa ñoâi beân Gia ñình phuù öuùy hanh ñoâng Ñoâng con nhieàu chaùu yeân vui xum vaày Baïn naøo sanh giöõa giôø ngoï : Sanh ra cha meï ñuû ñoâi Tieàn baïc tuùng thieáu nhuïc nhaèn tuoåi thô Ngoøai ba möôi tuoåi môùi neân Vôï choøng hoøa hieäp ñeán khi baïc ñaàu Baïn naøo sanh cuoái giôø ngoï: Sanh ra coøn meï thieáu cha www.tuviglobal.com 78 TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn Hoân nhaân chaäm treã môùi laø ñieàu hay Sanh con ñaàu loøng chöa yeân Veà sau môùi ñöôïc gia ñình hoøa vui Baïn naøo sanh ñaàu giôø muøi: Sanh ra coøn ñuû meï cha Coù thanh danh laïi theâm phaàn giaøu sang Anh em hoøa thuaän giuùp nhau Gaëp may höôûng phöôùc trôøi cho suoát ñôøi Baïn naøo sanh giöõa giôø muøi: Sanh ra thieáu meï coøn cha Taùnh tình roäng löôïng ñöôïc ngöôøi meán thöông Hoân nhaân con muoän môùi hay Tuoåi giaø ñöôïc höôûng thanh nhaøn thaûnh thôi Baïn naøo sanh cuoái giôø muøi: Sanh ra maát meï laãn cha Anh em laïnh nhaïc khaùc gì ngöôøi döng Tuoåi thô vaát vaû gian lao Vaän sau thaønh ñaït cöûa nhaø yeân vui Baïn naøo sanh ñaàu giôø thaân: Sanh ra cha meï song toaøn Thoâng minh saùnh suoát tính tình hieàn löông Anh em ñeàu ñöôïc giaøu sang Ñöôïc höôûng phöôùc trôøi cuûa chaát ñaày kho Baïn naøo sanh giöõa giôø thaân Sanh ra coøn meï thieáu cha Baøcon thaân thích uõng laø ngöôøi döng Con caùi phaù haïi gia cang Ngöôïc xuoâi buoân baùn kieáp naøy gian nan Baïn naøo sanh ñaàu giôø ñaäu: Sanh ra coøn caû meï cha Thoâng minh laïi gaëp baïn beø hieàn löông Anh em thaân thích caäy troâng Giaøu sang hanh phuùc, chaùu con sum vaày Baïn naøo sanh giöõa giôø daäu: Giöõa giôø thuaän meï khaéc cha Taùnh tình noùng naûy cuõng hay giaän hôøn Tröôùc thì khaéc caû meï con Sau naøy cuõng ñaëng coù ngaøy döïng neân Baïn naøo sanh cuoái giôø daäu: Soá sanh khaéc meï laãn cha Tha phöông laäp nghieäp môùi neân cöûa nhaø Tieàn vaän vaát vaû gian truaân www.tuviglobal.com 79 TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 80 Haäu vaän buoân baùn giaøu sang ai baèng Baïn naøo sanh ñaàu giôø Tuaát Soá naøy cha meï chaúng lo Moät tay laäp nghieäp sau naøy môùi neân Coù danh coù töôùng giaøu sang Tieàn vaän khoù nhoïc haäu laïi thanh nhaøn Baïn naøo sanh giöõa giôø tuaát Soá naøy thuaän meï khaéc cha Anh em chaúng ñaïng soáng cuøng ngöôøi döng Vôï choàng khaéc ñöùa con ñaàu Ngoaøi ba möôi tuoåi trôû neân laøm giaøu Baïn naøo sanh cuoái giôø tuaát Baïn naøo sanh cuoái giôø naøy Tính tình noùng naûy nhöng hay thöông ngöôøi Anh em chæ coù ba ngöôøi Gia ñình sum hôïp yeân vui cöûa nhaø Baïn naøo sanh ñaàu giôø hôïi Soá naøy meï sôùm lìa ñôøi Gian nan vaát vaû cuõng gì anh em Tieàn vaän chaúng ñöôïc an vui Ñeán hoài vaän cuoái môùi laø thaûnh thôi Baïn naøo sanh giöõa giôø hôïi Soá naøy coù taùnh hieân ngang Thoâng minh taøi gioûi nghieäp nhaø laøm neân Anh em hoøa thuaän vui töôi Gia ñình sum hôïp phöôùc trôøi ban cho Baïn naøo sanh cuoái giôø hôïi Soá naøy khaéc meï thuaän cha Tính tình quaûng ñaïi cuõng hai giuùp ngöôøi Nhoû thôøi vaát vaû leân ñeân Tuoåi giaø môùi ñöôïc vinh hoa caû ñôøi › MAÏNG KIM TAÙNH CHAÁT MAÏNG KIM TRONG MUØA XUAÂN NEÁU GAËP Kim_Tyû kieáp: duøng tyû kieáp ñeå trôï giuùp thaân hình neáu khoâng coù hoûa duø kim coù nhieàu cuõng khoâng uy löïc Töø leänh : TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 81 Moäc_taøi :Xuaân moäc vöông töùc laø taøi nhieàu maø thaân phaûi nhöôïc .moäc nhieàu thì toán ñeán kim,coù tieàn taøi nhieàu thì toán ñeán thaân theå Nhöït chuùa kim kieán: Thuûy thöïc thöôïng:Thuûy thaïch,kim phaûi haøn vaø phaûi tieát khí chaát cuûa kim – söùc kim – caøng keùm thì hai vaät thuûy vaø moäc khoâng theå duøng ñöôïc. Theå Nöôùc Taùnh Nhu : Hoûa: Quan saùt: xuaân coøn taøn dö cuûa hôi laïnh noù thích coù löûa ñeán söôûi aám, vaø cuõng laø vaät troïng yeáu ñeå söôûi aám cho baûn thaân nhöng sau thanh minh kî coù hoûa nhieàu. Thoå: aán: thaân suy nhöôïc caàn phaûi coùThoå trôï giuùp, caàn coù theå ñeán trôï khí cuûa taøi, cheá ngöï nguoàn nöôùc vaø döôõng caùi chaát cuûa kim töùc laø aám tyû duïng. MAÏNG MOÄC MANG MOÄC MAØ SANH VAØO MUØA XUAÂNNEÁU GAËP Moäc—quan saùt: Gaëp kim maø laïi thaáy hoûa nöõa thì voâ haïi. Moäc nhieàu hay ít bao nhieâu, thì caàn phaûi coù kim baáy nhieâu. Ít thì tuyeät dieäu hôn. Neáu coù kim nhieàu thì chæ coù laøm toån thöông cho thaân theå. Suoát ñôøi phaûi lao khoå. Vöôïng – leänh: Moäc – tyû kieáp: moäc cöôøng. Neáu tyû kieáp truøng gaëp kim vaãn phaùt ñaït. Nhöït Chuùa Moäc Kieán: Thuûy – aán: khoâng coù hoûa maø coù thuûy, töùc laø coù söï lo laéng veà söùc laïnh. Nhöng ñeán cuoái muùa xuaân caàn phaûi coù nöôùc ñeán töôùi. Nhöng kî quaù nhieàu. Tính Chuùa Kieân Coá Hoûa – thuûy thöôïng: ñaàu muøa xuaân caàn phaûi coù hoûa ñeán söôûi aám cho moäc, ñeán thaùng hai, thaùng ba khoâng coù thuûy, thì laïi kî hoûa nhieàu. Thoå – taøi ; caäy thoå ñeán boài ñaép cho moäc. Thoå nhieàu thaân nhöôïc, thì bò toån raát nhieàu. Thoå moûng thì tieàn taøi phong phuù, nhöng ñeán thaùng hai thaùng ba laïi thích taùi trình, muøa xuaân khoâng coù tyû kieáp. Thích coù kim ñeán sanh ra thuûy. MAÏNG THUÛY MAÏNG THUÛY SANH VAØO MUØA XUAÂN NEÁU GAËP Kim – Aán :thuûy nhieàu laø gaëp kim, thì laïi caøng theâm söùc cho nöôùc coù moät söùc maïnh vôõ ñeâ ñieàu, khoâng neân coù kim nhieàu vaøo ñaáy. Moâc – thöïc thöôïng; nöôùc nhieàu maø gaëp moäc töùc phaûi coù cuoäc phieâu löu. Toát hôn neân ít gaëp moäc. Höu Leänh Thuûy – Tyû Kieáp: Thuûy coù nhieàu moái saàu vôõ ñeâ. Coù khoù khaên veà saéc tình caàn phaûi coù theå ñeán cheá ngöï. Nhöït Chuùa Thuûy Kieán Vaãn coøn Trong Theá Nöôùc Luõ: Hoûa – taøi; caàn phaûi coù hoûa vöôïng ñeå ñaåy kim, ñeå ñoát moäc ñeå sanh thoå, sau giöõa muøa khoâng neân coù hoûa quaù nhieàu. Thoå – quan saùt: phaûi ñeå thoå cheá ngöï, khoâng cho chaûy lan traøn böøa baõi. Neáu khoâng coù thoå ñeán ngaên thì chaûy lan baäy. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 82 MAÏNG HOÛA MAÏNG HOÛA MAØ SANH VAØO MUØA XUAÂN NEÁU GAËP Kim – Taøi : gaëp kim thì coù theå gia coâng maø ñöôïc tieàn taøi . kim nhieàu toån ñeán aán, nhöng sau thaùng hai laïi thích kim ñeán troäm khí. Giaùm theá cuûa hoûa vaø ñeán trôï quan saùt. Töôùng Leänh: Moäc – aán : moäc hoûa truøng truøng khoâng khoûi böønh böøng thaùi quaù e seõ toån thaân haïi vaät, phaûi vöøa tieát cheá, sau thaùng hai kî moäc nhieàu. Nhöït Chuùa Hoûa Kieán Töôùng Moäc Vöông Hoûa: Thuûy – quan saùt: sau thaùng hai thích thuûy daãn ñeán ñieàu haønh cheá ngöï. Hoûa – tyû kieáp: hoûa gaëp hoûa truøng truøng quaù leõ, caàn phaûi ñieàu haønh cheá ngöï, khoâng neân nhieàu. Cuoái xuaân khoâng thích gaëp tyû aán, hoûa nhieàu taùnh noùng nhieàu tai öông. Thoå – thöïc thöôïng: khoâng neân tieát kieäm thoå nhöng khoâng neân quaù nhieàu. Sau thanh minh hoûa thoå chuyeån leân vöôïng , cho neân khoâng tî kim vaø thuûy. Nhöng khoâng neân gaëp nhieàu. MAÏNG THOÅ MAÏNG THOÅ MAØ SANH VAØO MUØA XUAÂN NEÁU GAËP Kim – thöïc thöôïng: caàn coù vaøng ñeán cheá ngöï moäc nhöng kim laïi cöôùp khí cuûa thoå noù seõ taêng söùc haøn laïnh. Sau 2thaùng gaëp kim vaø thuûy khoâng kî, duy khoâng neân nhieàu . Töø Leänh : Moäc – taøi; kî nöôùc noåi ba ñaøo, traøn ngaäp cho theâm laïnh, laïi trôï quan khaéc baûn thaân, sau thanh minh hoûa thoå truøng truøng, maø coù kim,moäc caûn nöôùc laïi ñieàu haønh thoå vaø taåy hoûa ñi. Hoûa – aán : thích hoûa ñeán hoä sanh, toát nhaát laø laáy hoûa hoùa saùt cho thaân soáng daäy, cho thoå aám aùp, coù theå laøm vaïn vaät chi maøu ñaáy. Thoå –tyû kieáp: thích tyû kieáp ñeán trôï löïc. Muoán cho tyû kieáp ñeán phaân ñoaïn taøi thaân vaø ñeå treân saùt goác reã quan saùt. Sau coác vuõ döông khí truøng truøng. Hoûa thoå ñöôïc theá, moäc khoâng neân nhieàu duøng kim thuûy baøi tieát nöôùc giuùp moäc, kim thuûy moäc laïi truøng tyû aán. CAÙCH TÌM HIEÅU SAO HAÏN Baûng soá döôùi ñaây, nam nöõ xem chung, chæ caàn bieát baïn naêm nay bao nhieâu tuoåi, khi tìm bieát tuoåi mình naêm nay truùng vaøo haøng sao gì, roài tìm ñoaùn lyù caùc sao. Ngoaøi ra baïn coù theå xem cho taát caû nhöõng ngöôøi trong gia ñình. Nhìn vaøo baûn soá tuoåi , töø treân ñoå xuoáng coù chín haøng soá, ghi töø 10 ñeán 99 tuoåi. Beân phaûi ghi teân caùc vì sao cho phaùi nöõ. Beân traùi ghi teân caùc vì sao cho phaùi nam. Chaúng haïn nhö nöõ töø 91 ñeán 10 tuoåi. Naêm nay chòu aûnh höôûng cuûa sao Keá Ñoâ. Nam töø 11 ñeán 92 tuoåi naêm nay chòu aûnh höôûng cuûa sao La Haàu. Cöù theá maø tìm ra cho caùc tuoåi khaùc. BAÛNG SOÁ CAÙC TUOÅI ( vaø mang teân caùc vì sao nam nöõ ) NAM La Haàu CAÙC TUOÅI 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 NÖÕ Keá Ñoâ TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn Thoå Tuù Thuûy Dieäu Thaùi Baïch Thaùi Döông Vaân Hôùn Keá Ñoâ Thaùi Aâm Moäc Ñöùc 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 www.tuviglobal.com 65 66 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 83 Vaân Hôùn Moäc Ñöùc Thaùi Aâm Thoå Tuù La Haàu Thaùi Döông Thaùi Baïch Thuûy Dieäu CAÙCH TÌM HAÏN Naêm khôûi moät möôi ( 10 tuoåi ) taïi Huyønh Tieàn, 20 tuoåi nhaèm Tam Keo, 24 tuoåi hay 30 tuoåinhaèm Nguõ Moä, 31 tuoåi hay 40 tuoåi nhaèm Thieân Tinh, cöù theo chieàu thuaän kim ñoàng hoà vaø theo lôøi chæ daãn treân maø tìm caùc tuoåi khaùc. Nöõ thì khôûi ngöôïc lai. Khôûi moät möôi (10 tuoåi ) tai Taân Taän, 20 tuoåi nhaèm Thieân Tinh, 21 tuoåi hay 30 tuoåi nhaèm Nguõ Moä, 31 tuoåi hay 40 tuoåi nhaèm Tam Kheo. Toùm laïi, Nam khôûi Huyønh Tieàn, Nöõ khôûi Taân Taän. Khôûi heát soá chuïc roài lieân tuïc soá leû. Ví nhö nöõ : naêm nay 39 yuoâæ thì truùng nhaèm haïn Nguõ Moä. Nam 39 tuoåi thì nhaèm haïn Thieân Tinh. laàn löôïc baïn töï tìm haïn cho caùc tuoåi khaùc. Nam ñöôøng xuoâi baét ñaàu töø : Huyønh Tieàn, Tam Kheo,Nguõ Moä, Thieân Tinh Thieân La,Ñòa Voõng, Dieâm Vöông. Nöõ ñi ngöôïc baét ñaàu töø : Taân Taän, Thieân Tinh, Nguõ Moä, Tam Kheo, Huyønh Tieàn,Dieâm Vöông, Ñòa Voõng, Thieân La. Caùc baïn cöù theo caùc ví duï treân maø tính. Hung Nieân vaø Tam Tai Phaøm töø xöa ñeáùn nay cöù naêm tuoåi laø ngöôøi ta traùnh söï cöôùi hoûi trong naêm naøy,traùnh döïng vôï gaû choàng vì cho laø bò ôû löùa tuoåi “Hung Nieân”.ñuùng ra thì ngöôøi con trai naêm 20 tuoåi khoâng coù gì ñaùng goïi laø xung kî caû,coù ñieàu theo söï xeùt ñoaùn thì naêm 20 tuoåi cöôùi vôï thì sôùm laém. Vì theá ngöôøi ta môùi baøy ra ñeå keùo daøi ôû löùa tuoåi ñoù qua naêm 20 tuoåi trôû leân môùi laø thuaän tieän ngoaøi tröø tam tai ñaïi haïn maø saùch ñaõ chöùng minh nhöõng ngaøy ñoù ñieàu laø ñuùng. Traùng tam tai: (kî caát nhaø hoaëc cöôùi gaû). Tuoåi Thaân,tuoåi Tyù,tuoåi Thìn,thì tam tai neân traùng caùc naêm Daàn,naêm Meïo,naêm Thìn. Tuoåi Daàn,tuoåi Ngoï,tuoåi Tuaát thì traùng tam tai caùc naêm Thaân,naêm Daäu,naêm Tuaát. Tuoåi söûu,tuoåi Tî,tuoåi Daäuthì traùng tam tai caùc naêm Tî,naêm Ngoï,naêm Muøi. Tuoåi Hôïi,tuoåi Meïo,tuoåi Muøi thì traùng tam tai caùc naêm Tî,nNgoï,naêm Muøi. Theo lòch saùch coå truyeàn ñeå chöùng minh laø ñuùng heã tuoåi naøo gaëp naêm tam tai khoâng nhöõng caát nhaø khoâng toát maø cöôùi vôï cuõng raát laø xaáu. Cho neân quí baïn heã tin töôûng veà khoa huyeàn bí naøy thì neân deø daët traùng nhöõng naêm hung nieân noùi treân duø muoán duø khoâng thì cuõng ñeå ñi ñöôïc phaàn naøo. Neân traùnh nhöõng ngaøy thaùng goïi laø saùt chuû. (ñaïi kî caát nhaø cöôùi gaû choân caát) nhöõng thaùng saùt chuû döôùi ñaây: TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 84 thaùng Tyù,thaùng Söûu,thaùng Tuaát,thaùng Muøi,thaùng Thìn laø ñaïi kî. coøn ngaøy saùt chuû laø: Thaùng Gieâng saùt chuû Ngaøy Tî Thaùng Hai Ngaøy Tyù Thaùng Ba Ngaøy Muøi Ngaøy Meïo Thaùng Tö Ngaøy Thaân Thaùng Naêm Ngaøy Tuaát Thaùng Saùu Ngaøy Hôïi Thaùng Baûy Thaùng Taùm Ngaøy Söûu Thaùng Chín Ngaøy Ngoï Thaùng Möôøi Ngaøy Daäu Thaùng Möôøi Moät Ngaøy Daàn Ngaøy Thìn Thaùng Möôøi Hai Giôø saùt chuû: Thaùng gieâng vaø thaùng baûy saùt chuû taïi giôø Daàn vaø Tyù. Thaùng Hai vaø thaùng Taùm saùt chuû vaøo giôø tî. Thaùng Ba vaø thaùng Chín saùt chuû vaøo giôø Thaân. Thaùng Tö vaø thaùng Möôøi saùt chuû vaøo giôø Thìn. Thaùng Naêm vaø thaùng Möôøi saùt chuû vaøo giôø Daäu. Thaùng saùu vaø thaùng Möôøi Hai saùt chuû vaøo giôø Meïo. Ngaøy nguyeät kî: llaøm vieäc gì cuõng phaûi traùnh,theo saùch coå trueàn cuûa ta,thì trong moät naêm 12 thaùng trong moãi thaùng coá 3 ngaøy muøng naêm (5) möôøi boán (14) vaø hai möôi ba (23) khoâng neân khôûi ñaàu laøm vieäc gì hoaëc ra ñi xuaát haønh ñieàu bò coi nhö laø xui xeûo bôûi vaäy môùi coù caâu : muøng naêm möôøi boán hai ba laøm aên chaún khaù,nhaún ra vieäc gì. Ngaøy tam nöông: neân traùng ngaøy muøng 3 vaø muøng 7 moãi thaùng hoaëc ngaøy 13 vaø 22 caùc vieäc nhö môõ cöûa haøng khai tröông cuõng chaúng toát . Thaùnh thaùng ñaïi baïi,kî cöôùi hoûi xaây nhaø Nhöõng ngaøy khaéc kî coi haøng can cuûa moãi naêm theo baûn laäp thaønh döôùi ñaây: Naêm Giaùp,naêm Kyû,thì thaùng 3 ñaïi baïi ôû ngaøy Maäu Tuaát. Naêm Giaùp,naêm Kyû,thì thaùng 7 ñaïi baïi ôû ngaøy Quyù Hôïi. Naêm Giaùp,naêm Kyû,thì thaùng 10 ñaïi baïi ôû ngaøy Bính Thaân. Naêm Giaùp,naêm Kyû,thì thaùng 11 baïi baïi ôû ngaøy Ñinh Hôïi. Naêm Aát,naêm Canh thì thaùng 4 ñaïi baïi ôû ngaøy Nhaâm Thaân. Naêm Aát,naêm Canh thì thaùng 9 ñaïi baïi ôû ngaøy AÁt Tî. Naêm Bính,naêm Taân thì thaùng 9 ñaïi baïi ôû ngaøy canh thìn. Naêm Bính,naêm Taân thì thaùng 6 ñaïi baïi ôû ngaøy kyû söûu. Chæ tröø coù hai naêm Ñinh vaø Nhaâm thì khoâng coù ngaøy Ñaïi baïi. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 85 Caùch tìm can cuûa ngay: Bieát giôø gia nhaäp can vaø thieân can loaïi thaàn toát xaáu,maø khoâng bieát tìm can cuûa ngaøy,thì cuõng nhö chaún bieát giôø heát.vaäy quyù baïn phaûi bieát tìm can ñeå xem giôø.moätcoâng thöùc ñaëc bieät sau ñaây ñeå ghi nhôù: Ngaøy Giaùp Kyû can ñaàu cuûa giôø tyùu laø Giaùp Ngaøy AÁt Canh --Bính Ngaøy Bính Taân --Maäu Ngaøy Ñinh Canh Nhaâm ---Nhaâm Ngaøy Daäu Quyù -Coâng thöùc treân cho ta bieát roõ: nhöõng ngaøy coù can Giaùp,kyû ñöùng ñaàu thì can cuûa giôø Tyù laø Giaùp töùc laø Giaùp Tyù. Nhöõng ngaøy coù can Bính,Taân ñöùng ñaàu thì can cuûa giôø Tyù laø Maäu töùc laø Maäu Tyù. Nhöõng ngaøy thuoäc can Ñinh Nhaâm ôû ñaàu gioø Tyù laø can Canh ñuùng ñaàu laø Canh Tyù vaø sau cuøng nhöõng ngaøy thuoäc can Maäu,Quyù ñöùng ñaàu thì can Nhaâm ñuùng ñaàu ôû gioø tyù töùc laø Nhaâm Tyù. Moät khi ñaõ bieát can ñöùng ñaàu cuûa giôø tyù laø can gì,thì cöù theá maø tính,ví duï:ngaøy Giaùp Tyù,Kyû Daäu thì giôø Tyù laø Giaùp keá ñoù laø AÁt Söûu,Bính Daàn,Ñinh Meïo,Maäu Thìn,Kyû Tî,Canh Ngoï,Taân Muøi,Nhaâm Thaân,Quyù Daäu vaø tieáp theo laø Giaùp Tuaát,AÁt Hôïi,Bính Tyù,nhö ngaøy AÁt Canh thì can giôø Ñaàu Tùyù laø Bính töùc giôø Bính Tyù nhö ngaøy Aùt Canh thì can giôø ñaàu Tyù laø Bính Tyù. Tính keá theo laø Ñinh Söûu,Maäu Daàn,Kyû Meïo,Canh Thìn,Taân Tî,Nhaâm Ngoï..... Caùc ngaøy luùc cuõng y theo phöông thöùc treân maø tính,aét laø bieát ngay ñöôïc can cuûa giôø trong ngaøy caàn nhôù kyõ,thuoäc loøng. Keûo laàm leân. Ñoái chieáu giôø khaéc hieän nay (1 giôø ta laø 2 giôø taây) Töø 12 giôø khuya ñeán 2 giôø saùng Giôø Tyù Giôø Söûu Töø 2 giôø saùng ñeán 4 giôø saùng Töø 4 giôø saùng ñeán 6 giôø saùng Giôø Daàn Töø 6 giôø saùng ñeán 8 giôø saùng Giôø Meïo Töø 8 giôø saùng ñeán 10 giôø saùng Giôø Thìn Töø 10 giôø saùng ñeán 12 giôø saùng Giôø Tî Töø 12 giôø saùng ñeán 2 giôø tröa Giôø Ngoï Töø 2 giôø tröa ñeán 4 giôø chieàu Giôø Muøi Töø 4 giôø chieàu ñeán 6 giôø chieàu Giôø Thaân Töø 6 giôø chieàu ñeán 8 giôø toái Giôø Daäu Töø 8 giôø toái ñeán 10 giôø toái Giôø Tuaát Töø 10 giôø toái ñeán 12 giôø toái Giôø Hôïi ÑÒA CHI VAØ LOAÏI THAÂN Tyù Thaàn : Söï maø gaëp caùc thaàn, thì aét thoâng minh. Gaëp hung thaàn laø daâm daät. Gaëp huyeàn vuõ laø ñaïo taëc. Söûu Thaàn : Söï maø gaëp caùc thaàn aét coù vaên thöï, taøi loäc, tin cöùu. Gaëp hung thaàn thì khaåu thieät, thaát taøi, beänh taät, quan söï, thò phi. Meïo Thaàn : Söï maø gaëp caùc thaàn aét ñöôïc yeân laønh. Gaëp hung thaàn thì coù quan söï, phaân ly, khaåu thieät. Gaëp chaâu Töôùc laø ngöôøi ñi. Thìn thaàn : Gaëp hung thaàn thì caïnh tranh nhau. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 86 Tî Thaàn : Söï gaëp thì coù hoïa. Ngoï thaàn : Gaëp caùc thaàn thì coù tin töùc vaên chöông. Gaëp hung thaàn thì kinh sôï nghi hoaëc, khaåu thieät. Gaëp long laø quan vieän. Gaëp xaù thaàn laø phuï nöõ, gaëp sao caùt traàn laø voõ quan. Muøi Thaân : Gaëp caùt thaàn aét coù röôïu cheø, aên uoán, röôïu tieäc vui veû, ñeïp ñeõ. Gaëp hung thaàn coù quan söï, coù tang, caïnh tranh, beänh taät. Thaân Thaàn : Gaëp hung thaàn thì coù khaåu thieät, taät beänh, toån thaát. Gaëp caùt thaàn thì haønh trình boân taåu. Daäu Thaàn : Gaëp caùt thaàn thì thanh tònh, ñeïp ñeõ, hoøa hôïp. Neáu gaëp kyø moân ôû phöông naøy thì coù theå taøng haønh, ñoän tích aån naùo. Tuaát Thaàn : Gaëp hung thaàn aét coù söï hö traù, caïnh tranh, tai hoïa hoaëc lao nguïc khoâng toát. Hôïi Thaàn : Gaëp aùt thaàn thì coù söï cöôùi gaû, yeâu saùch. Gaëp hung thaàn aét coù söï caïnh tranh nhau. Neàu gaëp chaâu Töôùc, Baïch Hoå, Ñaêng Haø, aét coù khoùc than, buoàn raàu. Thaäp Nhò thaàn cuûa Voøng Quyù Nhaân Thieân AÁt Quyù Nhaân : Vöông töôùng thì khaùnh caùt, coù chieáu thö, aên uoáng. Höõu tuø thì khoùc than saàu muoän. Ñaèng xaø : laø thaàn hö hao, hö nguy, xaûo traù. Thaùi Aâm : Thaàn giuùp veà aâm, chuyeân hoä trì vaø chính tröïc. Höõu tuø thì khoùc than. Luïc Hôïp : Thaàn möa, thaàn hoä trôï. Vöôïng töôùng thì coù taøi loäc. Höõu Tuø : Bò khaåu thieät. Caâu traàn : ( coù Baïch Hoå ) : Thaàn cöôøng maïnh. Chuû taät beänh, trì thöông. Chaâu Töôùc : ( döôùi coù huyeàn vuõ) : laø hình toäi, laø gian thaàn. Söï coù theå caàu vong, yeát kieán.laø yeâu ma, quyû quaùi. Bi ham laø ly taùn, khoùc than, khaåu thieät, kinh khuûng, ly thaát. Thanh Long : Hyû Khaùnh, toát ñeïp. Taøi loäc. Thieân khoâng : saïch baùch, tieâu ma, raáùt dôû. Thöôïng Thaàn : Thaàn caùt caùch. Huyeàn Thaàn : Taàn hoä trì. Thaàn Haäu : Thaàn löûa, caïnh tranh, noùng naûy. Ba thaàn ñoùng ôû ñaâu ñoù laø Ñòa tö Moân duøng vaøo vieäc aét toát : Ñoù laø Thaùi Aâm Thaàn, Hôïp Thaàn vaø Thöôøng Thaàn. CAÙCH TÌM VOØNG Traøng Sinh Loäc Toàn Thanh long --Quyù Nhaân --Ñòa Hoå VOØNG TRAØNG SINH Tìm voøng traøng sinh khoâng khoù gì caû, ta chæ bieát ngaøy ñoù thuoäc haønh gì laø ta coù theå tính ra ngay, ví duï ngaøy kyû muøi thuoächaønh hoûa töùc cuïc thuoäc hoûa va sinh taïi daàn, vöôïng taïi ngoï, tuyeät taïi hôïi thuûy, vì bò cheá khaéc coù 4 traøng sinh ñoùng taïi 4 cung. Rieâng cuïc thuûy thoå ñoùng chung thaønh moät cung. Thuûy thoå (Ñoùng cung) vaø sinh taïi thaân. Moäc -- sinh taïi hôïi Hoûa -- sinh taïi daàn Kim -- sinh taïi tî TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 87 Vaø voøng traøng sinh laø: Traøng sinh moäc duïc, quang ñaùi, laâm quang, ñeá vöôïng, suy,beänh töû, moâ, tuyeät thai, döôõng. Y(át caû ñeàu laø caùi lyù cuûa nguõ haønh vaø caùi lyù sinh tröôûng maø ra caû. Sinh ra, roài tröôûng thaønh ( töùc vöôïng) heát tröôûng thaønh roài aét veà giaø thaät phaûi bò suy yeáu, roài beänh, roài cheát vaø dieät ñi (töùc tuyeät). Nhöng heát tuyeät laïi trôû thaønh thai, roài döôõng ñeán sinh roài tröôûng, cöù theá maø xoay vaàn ñuùng theo caùi thieân lyù cuûa ñaát trôøi vaäy. Vaø voøng traøng sinh chæ toát nôi coù traøng sinh ñeá vöôïng laâm quan vaø döôõng vaø toát. Maáy sao kia ñeàu dôû, khoâng neân choïn ñeå duøng. Neáu duøng aét dôû vaø nguy, caàn ñeå yù. VOØNG TOÀN LOÄC Muoán tìm voøng toàn loäc, ta caàn bieát an sao loäc ôû ñaâuvaøo ngaøy naøo, thì loäc toàn ñeán cung naøo. Theo boác pheä chính toâng thì ta phaûi an sao loäc toàn theo can vaø ngaøy nhö sau: Ngaøy giaùp thì an sao loäc toàn taïi cung daàn Aát ……………………………. Meïo Bính Maäu ……………. Tî Ngoï Ñinh, Kyû ………………. Thaân Canh …………………….. Nhaâm ………………….. Hôïi Quyù ……………………… Tyù sau khi san baøu xong sao loäc toàn ta chieáu theo ñoù maø an 12 sao sau ñaây chaïy theo voøng thuaän. Baùc só ( an theo vôùi sao loäc toàn ) löïc só, thanh long, tieåu hao, töôùng quaân, taáu thö, phi lieâm, hyû thaàn, tröïc phuû, ñaïi hao, phuïc linh, quan phuø… Caùc sao toát: baùc só, löïc só, thanh long, töôùng quaân, taáu hö, hyû thaàn, coøn caùc sao kia ñeàu xaáu caû, ñöøng neân gaëp noù. Baây giôø tìm sao thanh long VOØNG SAO THANH LONG Voøng sao thanh long khoâng an theo can cuûa ngaøy, maø an theo chi cuûa ngaøy maø thoâi. Ngaøy Tyù, Ngoï Thanh Long baét ñaàu töø nôi cung thaân Söûu Muøi ---Tuaát Daàn Thaân ---Tyù --Daàn Meïo Daäu -Thìn Tuaát ---Thìn ---Ngoï Tî Hôïi khi an xong sao thanh long, ta caên cöù theo thöù töï maø an theo noù 12 sao sau ñaây: 1. Thanh long 7. Baïch hoå 2. Minh ñöôøng 8. Ngoïc ñöôøng 3. Thieân hình 9. Thieân lao 4. Chaâu töôùc 10. Huyeàn vuõ 5. Kim quyû 11. Tö meänh 6. Thieân ñöùc 12. Caâu traàn TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 88 CAÙC TAÙNH CHAÁT 12 SAO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. thanh long phaùt ñoäng ñònh caàu taøi, thì toát. sao minh ñöôøng thì xem veà cha meï thieân ñöôøng thì thuoäc veà quan söï, kieän tuïng ( cho duøng ) chaâu töôùc aét coù tin ngöôøi (maø cuõng laø sao xaáu ) kim quyû aét coù söï giao thieäp vôùi nhau coù sao thieân ñöùc aét coù quan loäc vaø söï phong thöôûng ñeán sao ngoïc ñöôøng chuû veà coâng danh, taøi naêng sao thieân lao laø xem veà haøo ñaây tôù, suùc vaät ( cho duøng) huyeàn vuõ chæ söï veà troäm cöôùp, tai tieáng ( khoâng neân duøng coù theå xem veà theâ thieáp) 10. xem cho con chaùu, phuùc ñöùc thì xem sao tö meänh 11.caâu traàn ñeán aét coù beänh taät khoâng sai VOØNG QUYÙ NHAÂN muoán tìm voøng quyù nhaân, tröôùc heát ta phaûi bieát 4 caâu thô naøy môùi bieát ñöôïc. Giaùp, maäu, canh, aát, kyû thi, ngöu, döông. Nhaèm, quyù thoå, xaø tan Baïch hoå, ñinh trö, keâ vò Luïc taân phuøng maõ, hoå Nghóa laø ngaøy giaùp maäu, ( canh vaø aát, kyû ta phaûi an quyù nhaân ôû cung söûu laø ngöu thuoäc aâm quyù )vaø cung muøi ( töùc laø döông thuoäc döông quyù). Ngaøy bính, ñinh thì an quyù nhaân ôû cung hôïi töùc trö laâm aâm quyù vaø ôû cung daäu ( töùc keâ laø döông quyù ) . Ngaøy taân thì rieâng bieät chæ ñöùng moät mình an quyù nhaân ôû cung ngoï ( töùc maø laø aâm quyù) vaø ôû cung daàn ( laø hoå ôû döông quyù). Muoán cho öùng nghieäm vaø ñöùng ñaén. Ta phaûi nhôù kyõ döông quyù vì noù raát quan troïng. Duøng quyù nhaân ñeå hoã trôï söï toát ñeïp cho giôø, do ñoù hôõ gaëp giôø döông, thì ta phaûi duøng döông quyù ñeå hoã trôï vaäy. Töø giôø daàn ñeán giôø muøi, thuoäc giôø döông, phaûi dung aâm quyù. Töø giôø muøi ñeán giôø söûu thuoäc giôø aâm phaûi dung döông quyù. Ví duï ta duøng ñang trong luùc ñoù laø giôø thìn maø ngaøy bính taát nhieân ta phaûi duøng aâm quyù laø hôïi ñeå hoä trôï cho noù vaäy. Vaø neáu qua ñeán giôø muøi, ta laïi duøng döông quyù laø daäu ñeå hoã trôï. Vaán ñeà naøy coù hôi raéc roái, ta caàn nhôù vaø chieâm nghieäm cho kyõ thì tính môùi ñuùng. Khi bieát quyù nhaân ôû ñaâu roài, ta tính caùc sao maø voøng quyù nhaân (ñaõ giaûi thích tính chaát caùc sao ôû phía tröôùc). Theo ví duï tröôùc, luùc ñoù laø ngaøy bính thìn. 7. Thieân khoâng 1. Quyù nhaân 2. Ñaèng sa 8. Baïch hoå 3. Chaâu töôùc 9. Thaùi thöôøng 4. Luïc hôïp 10. Thaùi huyeân 5. Caâu traàn 11. Thaùi aâm 6. Thanh long 12. Thaàn haäu TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 89 quyù ôû daäu, xaù ôû tuaát, töôùc ôû hôïi, hôïp ôû tyù ( laø ñòa tö moân ) can ôû söûu, long ôû daàn, thieân khoâng ôû meïo, hoå ôû thìn, thöôøng ôû tî ( töùc ñòa tö moân ) huyeàn ôû ngoï, aâm ôû muøi ( ñòa tö moân ) haäu ôû laïi thaân, vaäy laø ñuû caùc sao ôû voøng quyù nhaân. Vaø ñòa tö moân ñang ôû ba cung tyù, tî, muøi choïn ba giôø ñoù maø ñi tính coâng vieäc thì aét coù söï hay ñeán. Vaø luïc hôïp, thaùi thöôøng, thaùi aâm laø ñòa tö moân vaäy. VOØNG ÑÒA HOÄ Voøng ñòa hoä thì deã daøng tìm hôn nhieàu. Ngöôøi ta goïi moãi thaùng leân nguyeät kieán, töùc kieán ñaåu binh, thaùng aáy thì chuoâi sao baét ñaåu chæ veà höôùng ñoù . vì sao baét ñaåu veà höôùng baécchuoâi sao xoay quanh chæ ngaøy thaùng, giôø khaéc vaø caàm vaän maïng sinh hoùa cuûa muoân loaøi. Do ñoù cuõng goïi laø huy ñaåu binh. Theá neân, luùc ta muoán duøng, thì ñaët nguyeät kieán thaùng ñaøo ngaøy ta ñang duøng. Ví duï: thaùng ñoù, ngaøy ñoù laø thaùng naêm töùc kieán ngoï ra vaàongyø ta duøng ngaøy thìn chaúng haïn, roài baéy ñaàu töø thìn goïi kieán, tieáng theo chieàu xuoâi. Tröø ôû tyù ( laø ñòa hoä ) meïo ôû ngoï, bính ôû muøi, ñinh ôû thaân, (laø cöûu ñòa hoä ) chaáp ôû daäu, phaù ôû tuaát, nguy ôû hôïi (töùc ñòa hoä ) thaønh ôû tyù, thu ôû söûu, khai ôû daàn ( töùc ñòa hoä ) beá ôû meïo. Ta ñaõ tìm ra cung cuûa ñòa hoä laø ôû tî, thaân, hôïi, daàn, cöù choïn maáy giôø ñoù maø ñi tính chuyeän thì toát. Vaø tröø, nguy, ñònh, khai laø choå ôû cuûa ñòa hoä. Bieát roõ ñöôïc caùc voøng traøng sinh, loäc toàn, thanh long, quyù nhaân, ñòa hoä, ta môùi tìm ñöôïc moät giôø toát ñeå tính chuyeän hoaëc xuaát haønh môùi toát ñeïp vaäy. Ñoù cuõng laø yeáu huyeát ñeå duøng trong phöông phaùp choïn giôø toát xaáu. Phöông thöùc choïn giôø Phaûi hôïp ñuû nhöõng ñieàu ôû ba chöông tröôùc. Thaät ra, muoán tìm moät giôø toát, xaáu naøo ñoù, ta chæ neân tìm ñöôïc caùch “ baûo hoøa nghóa cheá phuïc “ ñeå bieát ngaøy hôïp can. Chæ ra sao vaø tìm ñöôïc giôø toát, coøn caùc ñieàu kia chæ ñeå bieát theâm maø thoâi. Nhö vaäy traùnh döôïc rôøm raø roái trí vaäy. Ñoù laø ñieàu coát yeáu maø ta tìm moät giôø toát xaáu ñeå haønh ñoäng, hoaëc xuaát haønh. Baây giôø ta haõy tính xem sao: ta ñang ôû vaøo thaùng 6, ngaøy bính thìn, muoán moät giôø naøo ñoù, ñeå laøm vieäc vaø vieäc choïn giôø nhö sau: ví duï ta choïn giôø giaùp ngoï. Baûo hoøa nghóa: ngaøy bính thìn giôø giaùp ngoï ñeàu ñöôïc caùch baûo hoøa nghóa, ta ñöôïc baûo vì can bính hoûa sinh chi thìn thoå vaø can giaùp moäc sinh chi ngoï hoûa. Toát ñöôïc moät caùch ( neân chôù ngaøy ) bính thì giôø ñaàu laø maäu tyù, tính tôùi luùc ra giôø giaùp ngoï( xem vhöông tröôùc caùch tìm can cuûa ngaøy vaø giôø). Voøng traøng sinh: ngaøy bính thìn thuoäc thoå, thì traøng sinh ñoùng taïi thaân, tính tôùi thì giôø ngoï thuoäc sao thaùi coa keøm chuùt ít, khoâng toát laém. Voøng loäc toàn : ngaøy bính thì loäc toàn ôû tî tính theo voøng cuûa noù, thì giôø ngoï coù löïc só ñoùng vôùi sao kinh döông vaø sau noù laø sao ñaø la ñoùng. Löïc só ngoä kinh döông , thì laøm vieäc khoâng coâng khoù khaên vaø caûn trôû. Voøng thanh long: ngaøy thìn thì thaêng long ñoùng ôû thìn, tính theo voøng cuûa noù thì sao thieân hình ñoùng ôû giôø ngoï, thieân hình chuû veà quan söï, kieïn tuïng, giôø ngoï aét coù gaëp caõi coï, ñoâi co chôù chaúng khoâng. Voøng quyù nhaân: ngaøy bính thì aâm quyù nhaân ôû hôïi maø giôø ngoï thuoäc giôø döông, ta phaûi duøng aâm quyù hoã trôï cho döông, thôøi ta laáy nguyeät töôùng ngoï, vì laø thaùng 6 , giôø vaø ngaøy thìn ta ñang duøng ñeå tìm xem thieân baøng cuûa quyù nhaân ñoùng ôû ñaâu. Tính ngoï taïi thìn vaø tính laø quyù , roài xaø, töùôc, hôïp … thì TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 90 giôø ngoï coù thaùi huyeàn, khoâng phaûi ñòa tö moân ôû ñaây. Taïi giôø tî môùi ñöôïc thaùi thöôøngñòa tö moân. Nhö vaäy giôø ngoï khoâng ñaéc ñòa tö moân ñeå duøng, coù keøm vaäy Voøng ñòa hoä: laáy duïng nhaät ngaøy thìn gia nguyeät kieán tính tôùi giôø ngoï thì ñöôïc maõn, chôù khoâng ñöôïc tröø, laø ñòa hoä tröø taïi tî roài. Nhö vaäy ta cuõng khoâng ñöôïc ñòa hoä ñeå duøng taïi giôø ngoï, coù keùm ñi vaäy. Neáu ta duøng giôø tî thì traùi laïi ta ñöôïc caû ñòa tö moân, ñòa tö hoä ñeå duøng. Baây giôø ta haõy xem laïi cho kyõ duïng thôø xem giôø veà luïc can, thieân can vaø ñòa chi loaïi thaàn toát xaáu theá naøo. Giôø gia luïc giaùp : thì treân döôùi môû ra giao tieáp vôùi nhau toát. Thieân can loaïi thaàn: thì ngoï bò gaëp theâm hung thaàn laø löïc só, thieân hình aét coù kính sôï, khaåu thieät. Baây giôø ta haõy toùm laïi xem giôø giaùp ngoï, ngaøy bímh thìn aáy toát saáu ra sao, tính vieäc gì ñöôïc. Trong giôø giaùp ngoï, ngaøy bính thìn ñoù, ta chæ ñöôïc caùch baûo hoøa nghóa can sinh chi laø toát. Ñöôïc giaùp daàn thaàn vaø giôø gia luïc can toát, aét coù theå caàu an, thì hôïp. Nhöng caàn nhaãn nhòn khieâm nhöôøng, trannnhs noùng keûo bò khaåu thieät ñoù. Caàn kheùo noùi môùi thaønh. Ngoaøi ra möu voïng, caàu tieán ñi xa vaø tính toaùn laøm aên thì khoâng toát laém, vì chöa tính ñaõ coù ñaáu khaåu roài, thì tính sao nöõa? Neáu tröôøng hôïp, giôø maø ñöôïc ñòa tö moân, ñòa tö hoä, vaø caùc sao toát trong caùc voøng traøng sinh, loäc toàn, thanh long thì hay voâ cuøng tính gì cuõng ñöôïc caû, chæ tieát traùi laïi khoâng ñöôïc sao toát trong caùc voøng naøy. Ví duï aáy raát roõ raøng, chaéc caùc baïn coù theå thöïc haønh ngay ñöôïc vaäy Chæ caàn nhôù vaø quan moät chuùt . laø baïn ñoïc thaáy deã daøng, thöïc haønh ñöôïc maø khoângthaáy khoùù khaên gì caû. NGUYEÄT TÖÔÙNG LAØ GÌ? Trong caùch laáy quyù nhaân coù noùi tôùi nguyeät töôùng, vaäy nguyeät töôùng laø gì ? laøm sao bieát ñöôïc nguyeät töôùng ? Nguyeät töôùng laø töôùng maø laø cung ( mai son zcdiaque ) traùi ñaát quay quanh maët trôøi, thì ñoái vôùi maët trôøi quaû ñaát, ôû cung naøo, maët trôøi laïi xoay quanh traùi ñaát, quaû ñaát ôû phía aáy , thì söï gaëp giöõa maët traêng vaø maët trôøi.vaãn ôû choã ñoù. Vaø nguyeät töôùng laø nhö theá. Ñoù laø theá ñöùng cuûa maët traêng,ñeå laáy moät ñònh luaät cuoái cuøng cuûa caùc aûnh höôûng vuõ truï aáy. Quaû ñaát chaïy, maët trôøi ngöøng hay trôøi chaïy, ñaát ngöøng luoân luoân coù Ñònh luaät töông ñoái. Do söï töông ñoái aáy trôû neân moãi thaùng quaû ñaát ôû moãi khaùc nhau, ñoái vôùi maët trôøi. Do ñoù luoàng töø ñieän cuûaëmaët trôøi khoâng ñoàng moät nhòp theå vì theá môùi coù 12 thaùng, neân coù cung ( mai son zcdia que ) vaø nguyeät töôùng laø teân cuûa 12 cung ñoù. Dung nguyeät töôùng ñeå tìm magneùtisme cuûa maët traêng luùc mình xem. Maët traêng ôû choã naøo maø hoøa aùnh saùngvôùi maët trôøi chieáu xuoáng traùi ñaát, nhö vaäy goïi laø nhaät nguyeät giao hoøa. Tính nguyeät töôùng khoâng phaûi laáy thaùng gieâng laø nguyeät töôùng. Hôïi duø tröôùc moàng moät, hay sau moät ngaøy moàng moät thaùng gieâng. Ta cöù giôû lòch taøu ra xem ngaøy naøo thaùi döông laäp hôïi cung laø luùc phaûi tính töôùng hôïi thaùi döông qua cung naøo, thì goïi laø töôùng. Muoán tính nguyeät töôùng ta phaûi tính ngöôïc laïi thaùng gieâng laø töôùng hôïi , thaùng hai laø töôùng tuaát, thaùng ba laø töôùng hôïi, thaùng tö laø töôùng thaân, thaùng naêm laø töôùng muøi, thaùng saùu laø töôùng ngoï… tính cho ñeán thaùng chaïp laø töôùng tyù. Roài trôû laïi thaùng gieâng thaùng hôïi nhö cuõ. CAÙCH HIEÄP QUAN, HIEÄP TAØI CAÙC TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 91 Caùc caùch naøy seõ giuùp ta khoâng nhoû veà xem ngaøy giôø ñeå buoân baùn, laøm aên, caát nhaø choân caát. Ñoù laø caùc caùch döôùi ñaây, chæ caàn laáy thieân can hoaëc ñòa chi ñeå luaän maø thoâi. Caùc caùch naøy raát deã thöïc haønh, ta chæ caàn nhôù kyõ sinh haïp, hay khaéc laø ñöôïc. Hieäp quan. Hieäp taøi. Tyû kieán. Aán thoï. Töôùng tröôøng sinh. Taï loäc. Ñaéc maû. Neáu xem chöõ khoâng coù xung khaéc… boån maïng laø thöôïng kieát. Hieäp quan caùch : Thueå xöa oâng Döông chuaånToøng coi ngaøy laøm cho Du thò Ngöï, tuoåi Aát hôïi oâng duøng: Naêm canh daàn. Thaùng canh thìn. Ngaøy canh daàn. Giôø canh thìn. Taïi sao ? vì tuoåi Aát haïp vpöøi can canh maø naêm thaùng ngaøy giôø, duøng ñaây ñeàu thuoäc canh. Laïi Aát hieäp vôùi canh laø chaùnh quan, neân goïi laø hieäp quan caùch. Neáu quan maø hieäp nhö theá coù ñuû boán chöõ caøng hay. Baèng quan chaúng töông hieäp, nö giaùp vôùi Taân, Bính vôùi Quyù… thì chaúng neân coù nhieàu, nhieàu thì khaéc thaân. Chæ duøng moät haùi chöõ laø vöøa. Coøn thaát saùt, nhö Giaùp gaëp Canh, Bính gaëp Nhaâm… thì khaéc maïng, thì quyeát khoâng neân duøng. Moät maët khaùc, loäc cuûa Aát ôû taïi Meïo, maø Meïo ñöùng giöõa Daàn, Thìn, hai ñaàu uûng hoä, neân cuõng goïi laø cung loäc caùch. Ñoù laø nhöõng caùch Thöôïng kieát caû. Hieäp taøi caùch : Oâng Taêng Vaên Xaùn choïn ngaøy cho ngöôøi tuoåi Ngaâm Ngoï söûa nhaø vaø oâng Döông Chuaån Toøng cuõng choïn ngaøy ñeå choân moät ngaøy maát tuoåi Nhaâm Ngoï duøng naêm, thaùng, ngaøy, giôø ñeàu laø Ñinh Muøi vaø Ñinh vôùi Nhaâm ( tuoåi ) haïn hieäp thaønh caùc chaùnh taøi neân goïi laø hieäp taøi caùch. Tyû kieán caùch : Nhö ngöôøi cheát tuoåi Kyû Tî, Döông chuaån Toøng hieäp boán chöõ Kyû Tî laøm Kyû kieán caùch. Ngöôøi nay kî ngaøy mình duøng truùng vôùi naêm tuoåi laø taïi sao? Phaûi bieát Kyû kieán caùch laø Thöôïng kieát. Tyû nhö treân ñaõ noùi : Maïng kyû gaëp ba boán chöõ kyû trong boán coät vaäy. Coøn kieáp taøi laø hung. Tyû nhö maïng kyû nhieàu chöõ moâ vaäy. Aán thoï caùch : phaûi ñaëng chaùnh aán, kî kieåu aán ( cuõng goïi laø Thieân Aán ). Nhöng maïng giaùp ñaëng phaûi boán chöõ Quyù. Coøn maïng Aát phaûi thieân daëng boán chöõ Nhaâm. Kieåu Aán cuõng coù theå sinh ta, nhöng nhieàu thì kî duøng moät hai chöõ thì khoâng coù haïi. Coøn trong boán coät, thaáy coù nhieàu thöôïng quan, Thöïc Phaàn ( laø chöõ maø maïng maø mình sanh ) nhö Giaùp gaëp Bính, Ñinh, Bính gaëp Maäu Kyû… laø tieát khí ( hao hôi maát söùc ) cuõng kî. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 92 Tröôøng sanh caùch : tyû nhö ngöôøi tuoâæ nhaâm thuoäc thuûy, duøng boán chöõ thaân sanh thuûy, hay laø ngöôøi tuoåi bính, thuoäc hoûa duøng boán chöõ daàn sanh hoûa… Tu loäc caùch: tyû nhö ngöôøi tuoåi daàn maø duøng boán coät ñeàu laø giaùp hoaëc ngöôøi giaùp maø duøng boán coät ñeàu laø daàn thì ñeàu goïi laø tu loäc caùch. Neáu maïng giaùp thaáy nhieàu chöû daàn,thì trong nhaø töï hieän ra nhieàu taøi loäc. Baèng tuoåi daàn maø giaëp nhieàu tuoåi giaùp,thì taøi loäc töø ngoaøi tieàm ñeán mình. Coøn Aát loäc ôû Meïo,Bính,Maäu loäc ôû tî,Ñinh Kyû Loäc ôû Ngoïc Canh Loäc ôû Thaân,Taân Loäc ôû Daäu,Nhaâm Loäc ôû Hôïi,Quyù loäc ôû Tyù. Ngaøy Aát Meïo: pham hyõ löông tröôøng thaønh bò baïi xuaát haønh caùc vieäc chaúng toát,giôø Ngoï Muøi khoâng vong,kî. Ngaøy Bính Thìn,sôû vöông veà giôø Ngoï Muøi xuaát haønh ñaëng toát,giôø Thìn kî khoâng vong,kî. Ngaøy Ñinh Tî : Trieäu Löông Vaên Ñeá chôi xuaân giôø Tyù söûu xuaát haønh ñi toát,giôø Daàn Meïo khoâng vong,kî. Ngaøy Maäu Ngoï :Cöûu höông tinh chieám ngoâi ,xuaát haønh baát lôïi xaáu,giôø tyù söûu khoâng voïng,kî. Ngaøy Kyû Muøi : Dieän töôùng coâng ñoà xuaùt haønh toát ,giôø Thaân Daäu khoâng vong,kî. Ngaøy Canh Thaân : Ñöôøng Minh Hoaøng du nguyeät ñieän giôø Tî. Xuaát haønh chöû höõu taøi toát giôø Ngoï Muøi khoâng vong,kî. Ngaøy Taân Daäu : Döông Vaân Quaûng thoï saéc giôø Daàn Meïo . xuaát haønh ñaëng toát giôø thìn khoâng vong,kî. Ngaøy Nhaâm Tuaát : Ñoû Coâng keát xuaát thaân ,xuaát haønh ñaïi keát giôø Daàn Meïo khoâng vong,kî. Ngaøy Quyù Hôïi : Haøn Vöông xuaát boân , xuaát haønh toát . Giôø Tyù Söûu khoâng vong,kî. TRAÙNH BAÛY ÑIEÀU KÎ Caàn nhöùt traùng 2 giôø khoâng vong,kî. Coøn moãi thaùng traùnh 6 ñieàu döôùi ñaây: Ngaøy vaõng vong , Thieân Ñòa tranh huøng . Du hoïa thieân caùch ,Nguõ quyû, taøi ly ,Nguõ baát ngoï,moãi thaùng moâti hai ngaøy , saùu möôi ngaøy noùi treân gaëp ñöôïc ngaøy toát maø laøm voâ 6ñieàu kî moãi thaùng truøng voângaøy ñoù phaûi boû . Ngaøy vaõng vong ; Thaùng gieâng ngaøy Daàn , 2 ngaøy Tî , 3ngaøy Thaân,4 ngaøy Hôïi, 5 ngaøy Meïo, 6 ngaøy Ngoï ,7ngaøy Daäu,8 ngaøy Tyù, 9 ngaøy Thìn 10 ngaøy Muøi ,11 ngaøy Tuaát,12 ngaøy Hôïi . Ngaøy Thieân Ñòa tranh huøng : Thaùng Gieâng ngaøy Tyù Ngoï , 2 ngaøy Hôïi Tyù,3 ngaøy Ngoï Muøi,4 ngaøy Tyù Söûu,5 ngaøy Muøi ,6 Söûu Daàn ,7 ngaøy Thaân DAÄu , 8 ngaøy Daàn Meïo, 9 ngaøy Daäu Tuaát ,10 ngaøy Meïo Thìn, 11 ngaøy Tuaát Hôïi,12 ngaøy Thìn Kî Tî. Ngaøy Du Hoïa : Thaùng Gieâng ngaøy Tî ,2 ngaøy Daàn ,3 ngaøy Hôïi, 4 ngaøy Thaân,5 ngaøy Tî , 6 ngaøy D aàn, 7 ngaøy Hôïi ,8 ngaøy Thaân. Ngaøy Bính Thaân voâ thöôøng nhaät ñaïi baïi , xuaát haønh caùc vieäc chaúng lôïi giôø Thìn Tî khoâng vong,kî. Ngaøy Maäu Tuaát : Hoà dieân taùn thoái binh giôø Meïo ,xuaùt ngoaïi höõu taøi,giôø Tyù Söûu khoâng vong,kî. Ngaøy kyû Hôïi: Hôùn Vöông baát quyù,xuaát haønh quan söï chuû hung giôø Thaân Daäu khoâng vong,kî. Ngaùy Canh Tyù : Döông Coâng Thaâu luïc söù giôø Daàn Meïo xuaát haønh höõu taøi – giôø Ngoï Muøi khoâng vong,kî. Ngaøy Taân Söûu : Maïnh Khöông Nöõ taàm phu baát quyù : xuaát haønh chuû hung baát lôïi – giôø Thìn Tî khoâng vong,kî. Ngaøy Nhaâm Daàn :Trieäu töôùng quaân thoï xaø baát nghi.xuaát haønh baát lôïi –giôø Daàn Meïo khoâng vong,kî. Ngaøy Quyù Meïo: Thaùi Döông Laõo Quaân ra xe giôø Ngoï Muøi xuaát haønh höõu taøi ,toát – giôø Tyù khoâng vong,kî. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 93 Ngaøy Giaùp Thìn : caùc vieäc ñieàu toát giôø Meïo Thìn. Xuaát haønh ñaïi kieát – giôø Daäu Thaân khoâng vong,kî. Ngaøy Aát Tî: Thaäp aùt ñaïi baïi baát nghi.xuaát haønh xaáu – giôø ngoï Muøi khoâng vong,kî. Ngaøy Bính Ngoï : Ñaïi Khan Long taøi baát nghi xuaát haønh chuû hung giôø Thìn Tî khoâng vong,kî. Ngaøy Ñinh Muøi: Ñöôøng Tam Taïn thaâu kinh giôø Ngò Muøi xuaát haønh ñaïi keát – giôø Daàn Meïo khoâng vong,kî. Ngaøy Maäu Thaân: Khoånh Töû Thuyeát Nhan hoài giôø Thìn ,xuaát haønh ñaëng toát – giôø Tyù khoâng vong,kî. Ngaøy kyû Daäu : Haïng Vöông Thaân traàn baát nghi.xuaát haønh xaáu -- giôø Thaân Tî khoâng vong,kî. Ngaøy Canh Tuaát : Lyù vöông thò xaù caàu möu baát toaïi. Xuaát haønh quan söï chuû hung – giôø Ngoï Muøi khoâng vong,kî. Ngaøy Taân Hôïi: Taàn Coái Thoï toäi baát nghi. Xuaát haønh chuû hung giôø Thaân Tî khoâng vong,kî. Ngaøy Nhaâm Tyù: Dieäp Töôùng Coâng xuaát thaân . xuaát haønh ñaïi keát giôø Daàn Meïo khoâng vong,kî. Ngaøy Quyù Söûu : TRöông Cöûu Lang töôùng coâng ñaéc quaû xuaát haønh ñaïi keát -- giôø Tyù Söûu khoâng vong,kî. Ngaøy Giaùp Daàn: Hôùn Vöông Ñaùo Traän giôø Thìn Tî xuaát haønh ñaïi lôïi toát – giôø Thaân Daäu khoâng vong,kî. Ngaøy Bính Tyù : Vaên Vöông Toïa Ñieâïn khöù cöûu khoâng chaúng neân xuaát haõnhaus,giôø Thìn Tî khoâng vong,kî. Ngaøy Ñinh Söûu : Lyù Ñaäu ñaø tham thieøn baát nghi, xuaát haønh chuû khaáu thieät, giôø Daàn Meïo khoâng vong,kî. Ngaøy Maäu Daàn: Toáng Vöong thoï saéc giôøi Ngoï , xuaát haønh höõu taøi ñaëng ttoùt ,giôø Tyù khoâng vong kî Ngaøy Kyû Meïo: Döông Luïc Söù chieán thaéng giôø Tyù Söûu , xuaát haønh toát giôø Thaân Daäu khoâng vong,kî. Ngaøy Canh Thìn: Baù Vöông sanh thieän thoû khoå. Xuaùt haønh caàu möu baát lôïi,xaá giôø Ngoï Muøi khoâng vong,kî. Nfgaøy Taân Tî: Ñòa AÙ Nguõ thoâng ñieån phaùp ,giôø Meïo. Xuaát haønh gaëp quôùi nhaân toát , giôø Thìn Tî khoâng vong,kî. Ngaøy Nhaâm Ngoï: Trieäu Luïc hoài thoâi ,giôø Tî xuaát haønh ñaëng toát giôø Daàn Meïo khoâng vong,kî. Ngaøy Quyù Muøi: Haøn Tín chieán thaéng giôø Tî Ngoï,xuaát haønh ñaëng toát giôø Tyù Söûu khoâng vong,kî. Ngaøy Giaùp Thaân: Vaên Vöông aâm thaân thoï toäi ,xuaát haønh ñaëng toát giôø Tyù Söûu khoâng vong,kî. Ngaøy Aát Daäu: Vaên phuø phoå hieà soá chaâu.xuaát haønh chuû khaåu thieät,giôø Ngoï Muøi khoâng vong,kî. Ngaøy Bính Tuaát : Thaùi Coâng Quy Vaên Vöong giôø Daàn Meïo xuaát haønh höõu taøi thaät toát , giôø Thin f Tî khoâng vong,kî. Ngyøa Ñinh Tî: Hôøn Vöông thoï aâm giôø Tyù Söûu xuaát haønh toát , giôø Daàn Meïo khoâng vong,kî. Ngaøy Maäu Tyù: Lyù Quaân Thieát moân Vöông Laâm söï, chi tieàn hung haäu kieáp. Giôø Tyù Söûu khoâng vong,kî. Ngaøy Kyû Söûu : Tröông thieân sö giaùm ma.xuaát haønh chuû ñaïi hung,giôø thaân Daäu khoâng vong,kî. Ngaøy Canh Daàn :Chaâu Vaên Vöông höôùng thieân xuaát haønhhöõu taøi kieán,giôø Ngoï Muøi khoâng vong,kî. Ngaøy Nhaâm Thìn:Haïc thaàn phaù quaàn. Xuaát haønh chuû hung,giôø Daàn Meïo khoâng vong,kî. Ngaøy Quyù Tî: Chaúng neân xuaát haønh . Giôø Thìn ñi ñaëng , giôø Tyù khoâng vong,kî. Ngaøy Giaùp Ngoï: Vöông Luïc Söù ñaéc thaéng hoài traøo. Xuaát haønh giôø Tyù toát giôø Thaân Daäu khoâng vong,kî. Ngaøy Aát Muøi: Döông lòch coâng thoï phong , xuaát haønh giôø Daàn Meïo toát,giôø Ngoï Muøi khoâng vong,kî. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 94 Ñaéc maõ maø quyù nhôn: Cuõng theo phong caùch treân ñoù maø choïn .muoán bieát maõ cuûa moãi maïng ôû ñaâu , xem baøi sau naøy: Hôïi Meïo Muøi thì maõ ôû taïi Tî. Aát Ngoï Tuaát thf maõ ôû taïi Thaân. Tî Söûu Daäu thì maõ ôû taïi Hôïi. Thaân Tyù Thìn thì maê ôû taïi Daàn. Maïng Loäc vaø maïng Quyù Nhôn raát quyù .coøn maïng Maõ taát khoâng baèng, vì noù laø ngoâi bình (theo voøng töông sanh) cuõng coù khi khoâng neân duøng MAÕ.Tyû nhö maïng Daàn duøng thaân laøm Maõ .neáu trong boán coät maø ñuøn chöû thaàn thì noù xung boån maïng laø hunh. Caùc baøu ñònh naêm,thaùng,ngaøy, giôø vöøa noùi treân, theo thaønh caùch, thaønh cuoäc neân raát toát,nhöng khoâng phaûi deã giaëp ñöôïc. NGAØY XUAÁT HAØNH RA ÑI TOÁT XAÁU Ngaøy Giaùp Tyù,xuaát haønh tôùi nhaøngöôøi caàu taøi thì ñaëng aên uoáng ñaïi kieát giôø Ngoï Muøi khoâng vong,kî. Ngaøy Aát Söûu : Trieäu töôùng coâng theá phuïng , giôø Daàn Meïo ñaõ höôùng baéc toát, giôø Ngoï Muøi khoâng vong,kî. Ngaøy Bính Daàn: Baù Vöông ñaïi baïi höõu khaån, thuoäc tröôùc xaáu sau toát,giôø Thìn Tî khoâng vong,kî. Ngaøy Ñinh Meïo: Trieäu thaàn giôø Ngò xuaát haønh vhuû höõu taøi , giôø Daàn khoâng vong,kî. Ngaøy Maäu Thìn: Töôùng quaân xuaát haønh gaëp thaáy Hoà ly. Hoå ñaàu laø xaáu, giôø Tyù Söûu khoâng vong,kî. Ngaøy Kyû Tî : chaøng khoaùc thaân chinh veà trieàu.xuaát haønh ñaïi kieát giôø Thaân Daäu khoâng vong,kî. Ngaøy Canh Ngoï : Hôùn Vöông daëng dieän xuaát haønh chöû höõu taøi toát, giôø Ngoï Muøi khoâng vong,kî. Ngaøy Taân Muøi : Vua Nghieâu Thuaán trieàu thiedn.xuaát haønh taéc kieát, giôø Thìn Tî khoâng vong,kî. Ngaøy Nhaâm Thaân: Thaäp Aâts ñaïi baïi baát thöïc. Xuaát haønh taéc kieát,giôø Daà Meïo khoâng vong,kî. Ngaøy Quyù Daäu: nguõ thoâng thieát nhöït xuaát haønh. nhaân gia höõu töûu thöïc toát, giôø Tyù Söûu khoâng vong,kî. Ngaøy Giaùp Tuaát: Teá coâng haøo töôïng thaêng thieân,giôø Daàn Meïo höôùng doâng nam toát, giôø Daäu Thaân khoâng vong,kî. Ngaøy Aát Hôïi: Nhò Lang thaân chinh chieán giôø Daàn Meïo. Xuaát haønh toát,giôø Ngoï Muøi khoâng vong,kî. 9 ngaøy Tî,10 ngaøy Daàn,11 ngaøy Hôïi,12 thaân ,kî. Ngaøy thieân caùch : Thaùng Gieâng ngaøy Daàn , 2 ngaøy Tyù, 3 ngaøy Tuaát, 4 ngaøy Thaân, 5 ngaøy Ngoï, 6 ngaøy Thìn, 7 ngaøy Daàn, 8 ngaøy Tî, 9 ngaøy Tuaát, 10 ngaøy Thaân, 11 ngaøy Muøi , chaïp ngaøy Thìn Kî. Nguõ Quyû: Thaùng Gieâng ngaøy Ngoï, 2 ngaøy Daàn, 3 ngaøy Thìn, 4 ngaøy Daäu, 5 ngaøy Meïo , 6 ngaøy Thaân, 7 ngaøy Söûu, 8 ngaøy Tî, 9 ngaøy Tyù, 10 ngaøy Hôïi,11 ngaøy Muøi,chaùp ngfaøy Tuaát Kî. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 95 Ngaøy Taøi Ly: Thaùng Gieâng ngaøy Thìn, 2 ngaøy Söûu, 3 ngaøy tuaát, 4 ngaøy Muøi, 5 ngaøy Daàn, 6 ngaøy Tyù, 7 ngaøy Daäu, 8 ngaøy Hôïi, 9 ngaøy Tyù, 10 ngaøy Meïo,11 ngaøy Thaân, chaïp ngaøy Kî Tî Ngaøy Nguõ Baát Ngoä: Thaùng Gieâng ngaøy Tuaát ,2 ngaøy tyù ,3 ngaøy Ngoï, 4 ngaøy Muøi , 5 ngaøy Daà, 6 ngaøy Meïo, 7 ngaøy Thìn , 8 ngaøy Hôïi, 9 ngaøy Tyù, 10 ngaøy Söûu, 11 ngaøy Thìn, chaïp ngaøy Daäu Kî. BAÛNG CHIEÁT TÍNH NGAØY DÖÔNG LÒCH RA AÂM LÒCH Ñeå quyù vò vaø caùc baïn muoán bieát naêm döông lòch maø khoâng bieát naêm Aâm lòch laø naêm naøo. Muoán truy nguyeân ra ñeå tìm hieåu chuùng toâi xin laøm ra ñaây moät baûn laäp thaønh deã hieåu haàu giuùp quyù vò sau ñaây: Phaøm laø saùch hieàn bí thì caùc nhaø tieân tri ñaõ chieáu theo thieân vaên aâm döông,nguõ haønh maø laäp thaønh Thaäp Can töùc laø 10 Can ñöôïc goïi laø Giaùp, Aát, Bính ,Ñinh ,Maäu ,Kyû, Taân , Nhaân, Quyù, maø ôû ñoaïn tröôùc chuùng toâi ñaõ trình baøy, nay nhaéc laïi quyù vò roõ hôn, coøn coù Thaäp Nhò Ñòa Chi töùc laø 12 chi hay laø 12 con Giaùp,thì ñöôvj goïi laø Työûu Daàn Meïo Thìn Tî Ngoï Muøi ThaânÑaäu Tuaát Hôïi.cuõng do theo ñoù maø ngöôøi ta thíng ra ngaøy thaùngnaêm ñeå laäp thaønh Aâm vaø Döông (töùc laø thieân cang vaø Ñòa chi gheùp laïi)vì theá,ñöôïc goïi laø Giaùp Tyù , Aát Söûu, Bính Daàn, Ñinh Meïo, Maäu Thìn,Kyû Tî, Canh Ngoï,Taân Muøi, Nhaâm Thaân,Quyù Daäu vaø cöù Theá trôû laïi Giaùp Tuaát, Aát Daäu, Bính Tuaát, Ñinh Hôïi… Cho neân laäp thaønh baûn chieát tínhnaøy ñeå chöùng minh Aâm vaø Döông song haønh nhau cuûa naêm qua vaø nhöõng naêm saép tôùi cuõng aùp duïng can chi neâu treân vaø theo ñònh luaät aùp duïng phöông thöùc ñoù, ngöôøi ta ñeà laáy con soá 60 töùc laø qua 60 naêm thì trôû laïi moät laàn cho neân laáy soá 60 maø laøm chuaån. Coù ñieàu caàn nhôù laø phaûi chia chaün chôù khoâng theå chia leû. Roài ñeán con soá coøn laïi cuûa baøi toaùn chia töùc laø con soá maø quyù vò xem qua ôû baûng laäp thaønh, thì bieát ngay laø naêm gì. Vaø khi ñoù soaïn soá döï laïi ñöùng vaøo haøng Can naøo töùc ra chi aáy nghóa laø döông lòch qua aâm lòch. Roài thì cöù gheùp Can vaø Chi laïi thì ñuùng ra naêm aâm lòch. Ñeå chöùng minh vaø quyù vò coù theå thöïc haønh ñöôïc laø naêm naøo. Thí duï baïn sanh vaøo naêm 1940 nhöng chaúng bieát ñöôïc mình tuoåi gì vaø Can Chi naøo thì quyù vò laáy naêm sanh laø 1940 chia cho con soá chaün laø 60 ( 1940 : 60 ) nhö theá coøn dö 2, thì baïn ñeâm con soá 2 xuoáng coäng vôùi con soá 0 nghóa laø 20, sau ñoù ñem con soá 20 naøy ñeå doø laïi baûng chieát tính döôùi ñaây thì seõ ra haøng Can laø Canh vaø haøng Chi laø Thìn töùc laø baïn sanh naêm Canh Thìn vaäy. Vaø thí duï khaùc neáu baïn sanh 1926 thì cuõng laáy coâng thöùc treân nghóa laø laáy 1926 : 60 = 32 thì soá coøn dö laïi laø 6 nhö theá baïn doø laïi baûng chieát tính döôùi ñaây thì thaáy roõ baïn tuoåi Bính Daàn vaäy. Ñeå chöùng minh theâm, thí duï con baïn sanh naêm 1974 thì cuõng laáy coâng thöùc treân maø tính 1974 : 60 = 32 coøn con soá coøn laïi töùc laø 54 baïn cöù doø baûn chieát tính thì thaáy soá 54 naèm ôû haøng Ñòa Chi laø Daàn coøn haøng thaäp Thieân Can laø Giaùp, töùc con baïn laø Giaùp Daàn coøn haøng Thaäp Thieân Can laø Giaùp Daàn nhö theá laø ñuùng ngay phoùc traêm phaàn traêm. ÑAÂY BAÛNG CHIEÁT TÍNH LAÄP THAØNH BIEÁT DÖÔNG LÒCH TÌM RA AÂM LÒCH Thieân Tyù Söû Daân Meïo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi can 1 Giaùp 4 54 44 34 24 14 2 Aát 5 55 45 35 25 15 3 Bính 16 6 56 46 36 26 4 Ñinh 17 7 57 47 37 27 5 Maäu 28 18 8 58 48 38 - 40 52 - 29 44 53 30 42 - 19 31 43 20 32 - 9 21 33 10 22 - 59 11 23 60 12 - 49 1 13 50 2 - 39 51 3 Daàn Meïo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi 96 Söû 6 Kyû 7 Canh 8 Taân 9 Nhaâm 10 Quyù Thieân can www.tuviglobal.com Tyù TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn Ñaây baûng coâng thöùc naøy cöù theá maø saøi troïn ñôøi khoâng thay ñoåi. Neáu coù theå quyù baïn caét ñeå daønh hoïc thuoäc loøng caøn toát. Baûng laäp thaønh 10 Thieân Can Trai gaùi kî vaø haïp veà löông duyeân Ñaây laø baûng chieát tính laäp thaønh ñeå chæ roõ cho trai gaùi ñeán tuoåi thaønh hoân coi theo ñaây maø choïn vôï choïn choàng theo Thaäp Thieân Can döôùi ñaây : Thaäp Thieân Can Choïn vôï Khaéc kî ( NAM ) ( NÖÕ ) ( NÖÕ ) Canh Kyû Giaùp Taân Canh Aát Nhaâm Taân Bính Quyù Nhaâm Ñinh Giaùp Quyù Maäu Aát Giaùp Kyû Bính Aát Canh Ñinh Bính Tan Maäu Ñinh Nhaâm Kyû Maäu Quyù Löu yù : baûng chieát tính treân chæ roõlaø : Neáu baïn laø Giaùp khôûi ñaàu neân choïn vôï coù chöõ Kyû khôûi ñaàu chôù neân keát hoân vôùi ngöôøi coù chöõ canh thì khoâng haïp. Baûng laäp thaønh “ naêm baát töôøng” Tính trong söï cöôùi gaû Gaùi khoâng theå laáy choàng trong nhöõng naêm naøy. Trai cuõng chôù neân keát hoân ôû naêm naøy Chieát theo baûng chieát tính laäp thaønh sau ñaây ñeå caùc baïn trai cuõng nhö gaùi neân theo doõi ñeå töï mình traùnh nhöõng naêm goïi laø ( hung nieân) naêm Baát Töôøng, aáy laø toái kî cho vieäc keát hoân hay cöôùi gaû cuõng theá. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com Tuoåi Nam Tyù Söû Daàn Meïo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Hung Nieân Meïo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tî Thìn Hung Nieân Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Meïo Thìn Tî Ngoï Tuoåi Nöõ Tyù Söû Daàn Meïo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi 97 Chuù giaûi : Naêm Baát Töôøng töùc laø naêm Hung Nieân neân kieân kî söï cöôùi gaû. Cho neân nam nöõ muoán döïng vôï ñeàu phaûi coi theo ñaây haàu traùnh söï chaúng may veà sau. Traùnh söï ñaïi baïi caên cöù theo baûng chieát tính treân khôûi ñaàu töø Tyù thì naêm kieâng kî laø naêm muøi ñoái vôùi baïn trai, coøn baïn gaùi thì tuoåi Tyù kî naêm Meïo cöù theá maø tính thì chaúng sai bao giôø. Phuï giaûi veà nguõ haønh khaéc haïp trong hoân nhaân : Phaøm laø con ngöôøi do trôøi ñaát sinh ra coù aâm coù döông caáu taïo môùi thaønh nhôn. Do ñoù maø luaät töï nhieân heã coù con trai thì phaûi coù con gaùi ñeán luùc lôùn leân phoái hôïp thaønh vôï choàng töùc laø Aâm Döông. Ngöôøi ñaøn oâng thuoäc veà Döông coøn ngöôøi ñaøn baø thuoäc veà Aâm. Vì vaäy vôï choàng aên ôû maø chaúng hôïp nhau thì sanh ra moãi ngöôøi moãi ngaû. Nhöng vôï choàng maø aên ôû haïp nhau beàn bæ thì sanh con ñeû chaùu ñoâng ñuùc töùc haïp leõ Aâm Döông töùc laø ñuùng soá caên duyeân goïi laø duyeân tieàn ñònh. Vì vaäy tröôùc khi laøm leã cöôùi hoûi ngöôøi ta phaûi theo phong tuïc xem ngaøy laønh thaùng toát vaø ñieàu caàn nhöùt laø xem maïng heä maø löïa chon ñoâi baïn traêm naêm. Ngöôøi ta cuõng caên cöù theo töû vi yeáu phaùp maø duøng, ñeå xem tuoåi taùc cung maïng trai gaùi töông sanh töông haïp ra sao maø laøm pheùp phoái ngaãu cho nhau. Vì vaäy nôi ñaây vôùi söï lyù giaûi ñaïi cöông veà nguõ haønh sinh khaéc trong hoân nhaân, noù mang tính chaát xaùc ñònh roõ raøng laø trình baøy caùi ñònh luaät cho caùc baïn trai gaùi nhö sau : thí duï maïng kim thì trong 6 loaïi kim thuoäc loaïi kim gì? Maïng Moäc cuõng thuoäc veà moäc gì ? maïng thuûy cuõng coù 6 loaïi thuoäc veà thuûy gì ? maïng hoûa cuõng coù 6 loaïi goïi laø hoûa gì ? maïng thoå thì cuõng trong 6 loaïi thuoäc veà thoå gì ? Caàn nhöùt laø hieåu bieát ñeå khoûi laàm laãn. Thöù nhöùt : neáu ngöôøi maïng kim thì coù : 1. Sa trung Kim, 2. Kieám phong Kim, 3. Baïch laïp Kim, 4.Kim baù Kim, 5. Haûi trung Kim, 6. Thoa xuyeán Kim, 7 ; veà ñieàu naøy thì chæ coù Sa trung Kim vaø Kieám phong Kim thì haïp, cho neân ngöôøi ta goïi ( löôøng kim thaønh khí ). Thöù hai : Neáu hai ngöôøi cuøng maïng Moäc thì coù : 1. Ñaïi laâm Moäc, 2. Bình ñòa Moäc, 3. Döông lieãu Moäc, 4. Toøng baù Moäc, 5. Taïng ñoá Moäc, 6. Thaïch löïu Moäc. Veà loïa naøy chæ coù Bình ñòa Moäc vaø Ñaïi laâm Moäc thì taùc hôïp nhau ñöôïc vì ( löôõng moäc thaønh vieân ) Thöù ba : Neáu hai ngöôøi cuøng maïng thuûy thì coù : 1. Thieân haø Thuûy, 2. Ñaïi haûi Thuûy, 3. Giaùng haï Thuûy, 4. Tröôøng löu Thuûy, 5. Tuyeàn trung Thuûy, 6. Ñaïi kheâ Thuûy, veà loaïi naøy chæ coù Thieân haø Thuûy vaø Ñaïi haûi Thuûy neáu keát hôïp nhau seã thaønh Löôõng Thuûy Thaønh Giang toát. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 98 Thöù tö : neáu hai ngöôøi cuøng Maïng Hoûa thì coù : 1. Lö trung Hoûa, 2. Phöôùc ñaêng Hoûa, 3. Sôn ñaàu Hoûa, 4. Thieân thöôïng Hoûa, 5. Sôn haï Hoûa, 6. Thích lòch Hoûa. Veà loaïi naøy thì chæ coù Lö trung Hoûa vaø Phöôùc ñaêng Hoûa keát hôïp seõ thaønh Löôõng Hoûa thaønh vieân. Thöù naêm : neáu 2 ngöôøi cuøng maïng Thoå thì coù : 1. Bích thöôïng Thoå, 2. Ñaïi traïch Thoå, 3. Sa trung Thoå, 4. Loä baøng Thoå, 5. Thaønh ñaàu Thoå, 6. Oác thöôïng Thoå, veà loaïi naøy thì chæ coù Bích thöôïng Thoå vaø Ñaïi traïch Thoå neáu keát hôïp thì thaønh Löôõng Thoå thaønh Sôn coøn ngoaøi ra ñeàu saùt kî nhau. Ngoaøi ra treân ñaây neáu keát hôïp nhau maø khoâng ñuùng chaúng haïn nhö ñoàng maïng töông sanh, nhöng laïi coù moäc Thuyeát khaùc cho laø ñoàng maïng töông khaéc. Do ñoù coù nhöõng chöùng minh nhö sau : Hai ngöôøi cuøng maïng Kim ( goïi laø Löôõng kim Thaønh khuyeát) hai ngöôøi maát heát moät. Hai ngöôøi cuøng maïng Moäc ( goïi laø löôõng Moäc, heä Chieát ) hai gaõy moät. Neáu hai ngöôøi cuøng maïng Thuûy ( goïi laø löôõng Thuûy heä kieät ) caïn khoâ heát nöûa. Neáu hai ngöôøi cuøng maïng Hoûa ( goïi laø löôõng Hoûa heä Dieät) löûa taét heát raùo. Hai ngöôøi cuøng maïng Thoå ( goïi laø löôõng Thoå heä Dieät) ñaát caèn coãi. Tuy vaäy maø khoa chieâm tinh cöù döïa treân caên baûn lyù soá maø keát naïp, coi vieäc ñoàøng maïng töông sanh, töông khaéc khoâng maáy quan troïng baèng söï kieän chi phoái caû giôø, ngaøy, thaùng, naêm sanh ra nhaân vaät maø tìm Can Chi Cung laøm ñoái töôïng vôùi maïng roài duøng hai tuoåi ñeå giaûi ñoaùn neân hö vaø toát xaáu. GIAÛI LYÙ VEÀ LUÏC HAÏI, TÖÙ TUYEÄT, BAÙT SAN, THIEÂN CAN KHAÉC HAÏP CHO VÔÏ CHOÀNG Töû vi ñaõ xaùc ñònh raèng hoân nhaân neân traùnh Töù Tuyeät vaø Luïc Haûi bôûi phaïm vaøo laø maïng heä khoâng löôøng. Ñöôøng töû tuaát hieám muoän baát thöôøng vaø duyeân nôï cuõng nhö nghieäp danh nöûa chöøng lôû dôû. Theo ñoù chuùng ta neân bieát ñeå giöõ cho chính baûn thaân vaø anh em, con caùi tröôûng thaønh ñeå sau naøy khi caàn taùc hôïp löùa ñoâi. Veà töù tuyeät : ngöôøi tuoåi Tyù kî tuoåi Tî, tuoåi Daäu kî tuoåi Daàn, tuoåi Ngoï kî tuoåi Hôïi vaø tuoåi Meïo kî tuoåi Thaân. Hôn theá nöõa pheùp gaû cöôùi coøn traùnh 4 tuoåi baát lôïi ( goïi laø töù haønh xung ) goàm coù : Tyù, Ngoï, Meïo, Daäu – Thìn, Tuaát, söûu, Muøi – Thaân, Daàn, Tî, Hôïi – Nhöôïc baèng phaïm phaûi vôï choàng aét gian truaân, gia ñaïo taéùc bieán vaø nhö theá khoå buoàn naêm thaùng bieát thuôû naøo khuaây. Veà luïc haïi : hai ngöôøi tuoåi Tyù haïi tuoåi Muøi, tuoåi Söûu haïi tuoåi Ngoï, tuoåi Daàn haïi tuoåi Tî, tuoåi Meïo haïi tuoåi Thìn, tuoåi Thaân haïi tuoåi Hôïi… Vôï choàng maø bò Luïc Haïi khoâng khaùc gì ñöông khoâng mang cuûa nôï vaøo nhaø. Roài thì beänh hoaïn ñau oám töï noù laøm cho hai ngöôøi maát heát sinh löïc, chaùn cheâ tình aùi, phieàn muoän caên duyeân ñöa ñeán moãi ngöôøi moät neûo, chaúng gì toát hôn heát luùc sô giao trai gaùi neân ñeà phoøng haäu quaû ñoù. Veà Thieân Can khaéc haïp : Thieân Can coù 10 ( goïi laø thaäp Thieân Can ). Ñoù laø Giaùp, Aát, Bính, Ñinh, Maäu, Kyû, Canh, Taân, Nhaâm, Quyù. Thí duï : ngöôøi choàng mang tuoåi Giaùp Tyù, khaéc vôùi tuoåi ngöôøi vôï mang tuoåi Canh Tuaát vaø Aát Söûu khaéc vôùi tuoåi Taân Meïo chaúng haïn. Döôùi ñaây laø Thieân Can ñöôïc töû vi xaùc ñònh raèng Kyû nhöng khaéc Canh, Aát haïp Canh khaéc Taân, Bính hay Taân khaéc Nhaâm, Ñinh haïp Nhaâm khaéc Quyù, Maäu haïp Quyù khaéc Giaùp, Nhaâm Ñinh haïp Nhaâm khaéc Quyù, Maäu haïp Quyù khaéc Giaùp, Kyû haïp Giaùp khaéc Aát, Canh haïp Aát khaéc Bính, Taân haïp Bính khaéc Ñinh, Nhaâm haïp Ñinh khaéc Maäu, Quyù haïp Maäu khaéc Kyû. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 99 Veà heä baùt san : Baùt San heä goàm taùm cung, ñöôïc goïi laø Caøn, Khaûm, Caán, Chaán, Toán, Ly, Khoân, Ñoaøi. Vôï choàng phoái ngaãu neân traùnh tuyeät maïng bôûi ngöôøi Cung Caøn kî Ly, Khaûm kî Khoân, Caán kî Toán, Ñoaøi kî Chaán vaø ngöôïc laïi. Traùnh giao chieán bôûi ngöôøi cung Caøn kî Toán, Khoân kî Caán, Ly kî Ñoaøi, Chaán kî Toán, Khaûm kî Ly, Khoân kî Ly, Khoân kî Chaán, Caøn kî Khoân, neáu vì baát cöù moät leõ gì maø trai gaùi khoâng traùnh ñöôïc aét laø sôùm muoän roài cuõng khoù khaên ôû beàn vöõng. Trong tröôøng hôïp keát naïp löùa ñoâi hoaëc voâ tình coá yù ñeàu bò heä luïy. BAÛNG LAÄP THAØNH CUNG MAÏNG NAM NÖÕ KEÁT HÔÏP HOÂN NHAÂN Khoa töû vi lyù soá laø pheùp caáu taïo caùc yeáu toá caên baûn chính xaùc ñeå giaûi ñoaùn hieän taïi, cuõng nhö töông lai cuûa moãi ngöôøi, nhaèm treân ñònh thöùc coá höõu laø tuoåi taùc, ngaøy, giôø, thaùng, naêm sanh ñeå tìm ra hieän töôïng toát xaáu chung quanh tình duyeân gia ñaïo söï nghieäp vaø coâng danh. Rieâng phaàn ñaëc bieät giaønh cho nam nöõ ñöa ñeán keát hôïp hoân nhaân, theo ñoù coøn coù Cung Maïng, maø chieâm tinh hoïc goïi laø “ Baùt san tuyeät maïng” hoaëc “ Baùt san giao chieán” chaúng haïn. Muoán caùc baïn nhaän ñònh roõ raøng, hieåu bieát töôøng taän qua loái trình baøy sau ñaây, neáu khoâng noùi laø coâng phu tyû mæ,thì cuõng chaúng noâng noåi thieáu soùt ñoái vôùi caùc baïn caàn ñöôïc thoûa maõn phaàn naøo nhu caàu thích ñaùng trong ñôøi soáng, nhöùt laø vaán ñeà haïnh phuùc löùa ñoâi. NAM CUNG Caøn Khaûm - NÖÕ CUNG TOÁT XAÁU Laáy vôï Caøn Khoâng maáy toát Laáy vôï - Caán Ñoaøi Chaán Khoân Khaûm Toán Ly Khaûm Caán Ñoaøi Chaán Khoân Caøn Ly Toán Thaät toát Sanh khí Maéc nguõ quyû Duyeân nieân Luïc saùt Hoûa tai Tuyeät meänh Khoâng maáy toát Nguõ quyû Hoïa tai Thieân y Tuyeät maïng Luïc saùt Phuùc ñöùc Sanh khí SOÁNG CHUNG THEÁ NAØO Vôï choàng thieáu may maén Traêm naêm thoûa nguyeän Töông hôïp giai ngaãu Baát lôïi xaøo xaùo Thuaän hoøa phaùt ñaït Tang toùc phieàn luïy Baát töôøng beänh taät Gaõy caùnh nöûa ñöôøng Gaëp nhieàu traéc trôû Xaùo troän baát hoøa Taät bònh gian khoå Duyeân nôï laâu daøi Cheát choùc khoâng ngôø Tai bay hoïa gôûi An baøi duyeân nôï Taøi loäc hoøa hôïp TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn Caán Chaán Toán Ly Laáy vôï Laáy vôï Laáy vôï Laáy vôï Caán Caøn Khoân Ñoaøi Khaûm Chaán Toán Ly Chaán Khaûm Toán Ly Caøn Caán Khoân Ñoaøi Toán Khaûm Toán Ly Caøn Caán Khoân Ñoaøi Ly Phuïc vò Thieân y Sanh khí Phuùc ñöùc Maéc nguõ quyû Luïc satù Tuyeät maïng Hoïa tai Khoâng maáy toát Thieân y Duyeân nieân Sanh khí Luïc saùt Nguõ quyû Hoïa tai Tuyeät maïng Khoâng maáy toát Sanh khí Phuùc ñöùc Thieân y Hoïa tai Tuyeät maïng Nguõ quyû Luïc saùt Khoâng maáy toát - - Khaûm Chaán Toán Caøn Caán Khoân Ñoaøi Phuùc ñöùc Sanh khí Thieân y Tuyeät maïng Tai hoïa Luïc saùt Nguõ quyû Khoân Laáy vôï Khoân Khoâng maáy toát - - Caøn Caán Ñoaøi Duyeân nieân Sanh khí Thieân y - - Chaán Tai hoïa www.tuviglobal.com Xaáu nhöng khoâng lo Trong aám ngoaøi eâm Gia ñaïo thuaän thaûo Maëng noàng no aám Cöûa nhaø baïi hoaïi Danh nghieäp sa suùt Baát ñaéc kyø töû Khoán naïn taät nguyeàn Vôï choàng sanh ly Nhö yù sôû caàu Gia ñình ñaàm aám Phuùc ñöùc toå phuï giaøu Thaát baïi ngay töø ñaàu Loäc xoän noäi gia Duyeân kieáp phuõ phaøng Cheát choùc baát ngôø Taïm coi an baøi soá phaän Haøo con haøo taøi toát May maén uy quyeàn Baùch nieân giai laõo Hoaïn naïn baát thöôøng Baát ñaéc kyø töû Gia caûnh huïc haëc Söï nghieäp khoù giöõ Soáng vôï choàng ngheøo naøng Vónh vieãn moät beà Phaùt ñaït tröôøng cöûu Thònh vöôïng uy theá lôùn Töû bieät sanh ly Gian truaân khoán khoå Thaân bai danh lieät Vôï choàng baát ñoàng luoân Cuoäc ñôøi taïm ñöôïc bình dò Töông doái eâm ñeïp Hoøa hôïp taâm tình Thoûa maõng tinh thaàn vaät chaát Nguy khoán ngheøo heøn 100 TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn - - Khaûm Toán Ly Tuyeät maïng Maéc nguû quyû Luïc saùt Ñoaøi - Laáy vôï - Ñoaøi Caøn Khoâng maáy toát Phuùc ñöùc - - Khoân Chaán Khaûm Toán Ly Sanh khí Tuyeät maïng Hoïa tai Luïc saùt Nguõ quyû www.tuviglobal.com 101 Hoaïn naïn cheát choùc Gia ñình hay baát hoøa Chaät vaät laän ñaän lao ñao Soá oan khieân tieàn ñònh Tröôùc sau eâm aám phaùt ñaït Vöõng boån maïng taøi loäc Tieâu hao tang toùc Hoaïn naïn beänh taät Khoán khoå ngheøo khoù Phieàn naõo raéc roái Giaûi thích : caùch theo doõi ñeå tìm hieåu Cung Maïng Nam Nöõ coù ñöôïc keát hôïp hoân nhaân hay khoâng, toát hoaëc xaáu, caùc baïn chæ caàn lieác maét qua haøng ngang bôûi nhöõng “ khung keõ” baét ñaàu töø phía traùi sang phaûi : Nam cung gì ? Nöõ cung gì ? Toát xaáu, soáng chung.. vaø baét ñaàu baèng chöõ Caøn trong soá 8 cung laø : Caøn, Khaûm, Caán, Chaán, Toán, Ly, Khoân, Ñoaøi. BAÛNG LAÄP THAØNH NGUÕ HAØNH HOØA HÔÏP HOÂN NHAÂN NAM NÖÕ TÖÔNG SANH VAØ XUNG KHAÉC. Phaøm heã thoâng thöôøng ñònh lyù cuûa töû vi thì coù “ boán thöù kî” laø goàm caùc tuoåi : Daàn, Thaân, Tî, Hôïi, vaø Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi, - Tyù, Ngoï, Meïo, Daäu, - toång soá taát caû 12 con giaùp ñöôïc chia laø hoûi phaàn bao truøm “ töù kieåu kî” maø khoa chieâm tinh hoïc goïi laø “ töù haønh xung” cuõng vaäy. Caùc tuoåi naøy, neáu baát cöù vì lyù do naøo hoaëc voâ tình hay coá yù ñöa ñeán cho nam nöõ keát hôïp hoân nhaân, töùc laø söï chung soáng khoâng sôùm thì muoän theá naøo cuõng coù xaûy ra : gia ñaïo baát hoøa, kinh doanh thaát baïi, khoán khoå gian lao vaø cuoái cuøng laø sanh ly töû bieät. Theo ñoù tröôùc heát laø vaán ñeà döïng vôï gaû choàng aên ñôøi ôû kieáp vôùi nhau. Trong taâm cuûa hoân nhaân laø Hoøa Hôïp laø phaûi tìm tuoåi töông sanh nam nöõ goàm coù “ tam haïp” laø : Thaân, Tyù, Thìn – Daàn, Ngoï, Tuaát – Daäu, Tyù, Söûu – Muøi, Meïo, Hôïi – ba tuoåi naøy ñöôïc coi nhö coá höõu ñònh thöùc cuûa soá maïng sum vaày, thuaän thaûo, phaùt ñaït, beàn vöõng. Ngoaøi ra coøn coù caùc tuoåi “ ñaïi lôïi ñaïi haïp” nhö Tyù Söûu – Meïo Tuaát – Daàn Hôïi – Thìn Daäu – Ngoï Muøi – Tî Thaân – Noù traùi vôùi tuoåi “ ñaïi khaéc ñaïi kî” nhö Daàn Tî – Söûu Ngoï – Tyù Muøi – Meïo Thìn – Daäu Tuaát – Thaân Hôïi – Cöù hai tuoåi naøy (2) gaëp nhau vaø chung soáng giöõa nam nöõ laø phaûi gaây phieàn luïy, khoán ñoán beänh taät, tieâu hao tuø toäi vaø coù khi cheát choùc nöõa laø ñaèng khaùc. Caøng quan heä hôn nöõa ñoái vôùi nam vaø nöõ trong vaán ñeà hoân nhaân gaây döïng haïnh phuùc, khoa chieâm tinh hoïc ñaõ daønh cho caùc baïn söï töï choïn löïa “ yù trung nhaân” cuûa mình baèng caùch tìm hieåu veà ñònh lyù töông ñoàng, töông sanh trong pheùp nguõ haønh hoøa hôïp ñeå trai gaùi coù theå theo baûng laäp thaønh nhö sau ñaây qua Kim, Moäc, Thuûy, Hoûa, Thoå. Ñaïi loaïi : Thí duï maïng nam Kim thì nöõ maïng gì ? MAÏNG NAM MAÏNG NÖÕ Toát xaáu TÖÔNG LAI RA SAO Kim laáy vôï Kim( ngoaïi leä neáu Baát lôïi, löôõng Gaây caán, khoáng cheá nhau, sanh söï thieân can vaø ñòa chi thuaän ) Kim thaønh baát hoøa tö töôûng thuø nghòch khí TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn - Moäc ( vì laø kim khaéc moäc ) - Hoûa Xung kî, hieàm khích Haéc saùt thaâm caên - Thoå Ñaïi lôïi, ñaïi Kim haïp vôùi Thoå loäc - Thuûy Löông duyeân tieàn ñònh Kim haïp vôùi Thuûy - Moäc Laáy Vôï Moäc (Moäc haïp Quan loäc quyù soá Moäc ) - Thuûy Moäc haïp Thuûy - Thoå Moäc haïp Thoå. Ñaïi laâm Moäc - Hoûa Moäc haïp Hoûa - Kim Töông sanh phuùc ñöùc Ñaïi phuù töông hôïp Thònh vöôïng sanh khí Khaéc kî baát töôùng - Thuûy laáy vôï Thuûy (hai maïng Song Thuûy ñoàng nhöùt ) bình dò - Moäc Nhaân duyeân tieàn kieáp - Kim ( maïng töông thaân ) - Hoûa Sanh tai töï nhieân Thieân ñònh taùc thaønh Baát lôïi dò ñoàng - Thoå ( khaéc kyõ thaâm caên ) - Hoûa laáy vôï Hoûa (töông sanh Höng vöôïng töông hôïp) tuøy thôøi - Kim (ngoaïi tröø Kieám phong Kim) - Moäc Hai maïng hoøa hôïp neáu Ñaïi laâm Moäc - Thoå Khaéc kî sanh hoïa Sôû ñaéc taøi loäc Thieân www.tuviglobal.com Ñöa ñeán khoán khoå chaät vaät, vaát vaû coù theå Vôï choàng huïc haëc raày raø, caõi vaõ nhau luoân vaø baàn cuøng cô cöïc. Gia ñình xung maõn, taâm ñaàu yù hôïp giaøu sang sung söôùng Caên kieáp töï trôøi an baøi, phaùt ñaït. Söï nghieäp con caùi ñaày nhaø Troïn ñôøi phong löu, coâng danh söï nghieäp beàn bæ, vôï choàng sanh con ñeû caùi tröôûng thaønh thi cöû ñoã ñaït… Chaúng nhöõng vôï choàng aên ôû ñeán tuoåi giaø maø coøn tröôûng giaû phuù hoä Giaøu coù baïc trieäu vôï choàng thuaän thaûo giai laõo ba nieân Cuûa tieàn trôøi cho dö aên dö ñeå, ruoäng vöôøn coø bay thaúng caùnh. Vôï choàng aên ôû khoâng beàn laâu, tröôùc hôp sau lìa Tuy raèng khoâng maáy toát nhöng caëp vôï choàng naøy töông ñoái yeân oån, ñôøi soáng taàm thöôøng… Gia ñình treân thuaän döôùi hoøa, con caùi ñoâng ñuû, soáng beân nhau tôùi giaø. Sung söôùng phaùt ñaït yeân vui troïn ñôøi. Oan khieàn tieàn kieáp nhöng vôï choàng taïm soáng bình dò an vui. Gia ñình naøy vôï choàng chung soáng khoâng maáy no côm aám aùo, nhöng ñöôïc haøo con. Neáu bieát phaát côø tôùi tay ñöôïc cô hoäi laøm neân söï nghieäp lôùn, vôï choàng beàn vöõng. Vôï choàng aên ôû vôùi nhau laâu e ñöa ñeán kieän caùo coù theå ly dò. Vôï choàng ñöôïc phuùc ñöùc vaø caû taøi loäc thoï vöôïng ñònh Gia ñình phuù tuùc sung maõn, tröôøng 102 TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn (töông ñoàngtöôngsanh) - Thuûy ( kî xung baát thöôøng ) - Thoå laáy vôï Thoå (song maïng ñoàng nhöùt) - Kim ( Thoå sanh Kim haïp ) - Moäc Khaéc ngoaïi tröø Ñaïi - Thuûy ( hai maïng töông khaéc) - Hoûa ( hai maïng töông haïp) www.tuviglobal.com 103 phaàn soá Ñaïi khaéc ñaïi naïn Töông sanh löôõng thoå Sanh loäc ñaéc vaän Baát lôïi bi ñaùt thoï, con chaùu vinh hieån. Caëp hoân nhaân naøy gaëp nhieàu tai bay hoïa göûi hôn laø may maén… Tieàn duyeân khoù, haäu duyeân deã, vôï choàng aên neân laøm ra. Vôï choàng töông ñaéc giaøu sang danh voïng uy theá lôùn. Neáu ngöôøi vôï khoâng phaûi Ñaïi laâm Moäc thì khoù ñöôïc. Toái kî, thaát Vôï choàng luùc nhoû hôïp sau tan, cuûa tình, sanh ly tieàn nhö boït nöôùc ñöa ñeán caùch bieät… Quan vò ñaéc Laøm aên phaùt taøi danh nghieäp lôùn, vaän uy theá to, con chaùu ñoã ñaït. Phuï giaûi : Phaøm heã hoïc gioûi, tìm hieåu thì phaûi chuû taâm cho caën keõ, töôøng taän ñeå ñöôïc minh baïch, thaáu ñaùo, raønh maïch veà caùc khoa chieâm tinh töû vi lyù soá, theo ñoù ñaïi ñeå qua baûn laäp thaønh hoân nhaân nguõ haønh hoøa hôïp, baïn ñoïc cuõng neân löu yù bôûi caùc ñieåm ghi nhaän döôùi ñaây : A – Maïng Moäc ( nam hay nöõ cuõng nhö nhau) thì chæ khaéc kî vôùi maïng Thoå. Nhöng neáu maïng Moäc hoaëc Thoå ôû vaøo ngoâi Ñaïi laâm Moäc hay Ñaïi thoå Traïch, coá nhieân laø vöôït qua khoûi thaâm canh thieân sanh, töùc hoùa giaûi, hoøa hôïp maø song maïng vôï choàngñöôïc taøi loäc, quan vò, coù uy theá laø khaùc. B – Maïng Moäc(hai maïng nam hay nöõ cuøng laø Moäc ) hoaëc goïi laø löôõng Moäc töùc bieán thaønh Laâm ( röøng ) cuõng nhö löôõng Thoå ( hai maïng cuøng laø Thoå ), töùc bieán thaønh Sôn ( nuùi ). Ñöôïc vaäy môùi töông haïp töông sanh, nam nöõ keát hôïp tröôøng toàn haïnh phuùc. NGUÕ HAØNH NAÏP AÂM Trong “Luïc thaäp hoa giaùp” moãi ngoâi do moät can vaø moät chi, thuoäc veà chaùnh nguõ haønh,hieäp laïi thaønh. Nhö ngoâi : Giaùp Tyù, can laø Giaùp thuoäc Moäc, chi laø Tyù thuoäc Thuûy. Neáu can vaø chi hieäp vôùi nhau, theo nhaït luaät thì hoùa thaønh moät thöù nguõ haønh khaùc, khoâng gioáng chaùnh nguõ haønh noùi treân. Nhö Giaùp vaø Tyù hieäp vôùi nhau hoùa thaønh Haûi trung Kim goïi laø nguõ haønh naïp aâm. › luïc Thaäp Hoa Giaùp coù 60 ngoâi phaân phoái cho naêm aâm ( cung, thöông, giaùc, thuûy, vuõ ). Moät luaät naïp ( goàm thaâu ) naêm aâm, thaønh ra 12 luaät phaûi naïp 60 aâm. Khí phaùt ôû phöông ñoâng vaø höõu haønh ( ñi veà höôùng tay maët ) coøn aâm ( töùc laø naêm aâm ) khôûi ôû phöông taây vaø taû haønh ( ñi veà höôùng tay traùi ). Khí vaø aâm ñi ngöôïc chieàu nhau môùi coù sanh bieán hoùa. Ñaây noùi : “ khí phaùt ôû phöông ñoâng” coù nghóa laø : boán muøa phaùt töø ñoâng vaø höõu haønh. Moäc truyeàn qua Hoûa, hoûa truyeàn qua Thoå, Thoå truyeàn qua Kim, Kim truyeàn qua Thuûy. Coøn noùi ( aâm khôûi ôû phöông taây ) coù nghóa laø : naêm aâm khôûi taïi kim vaø taû haønh : Kim truyeàn qua hoûa, Hoûa truyeàn qua Moäc, Moäc truyeàn qua Thuûy, Thuûy truyeàn qua Thoå. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 104 Theo pheùp naïp aâm, öùng theo nhaïc luaät, can chi ñoàng loaïi chuû theå, caùch baùt sanh töû, coù nghóa laø : Moãi can chi laáy vôï ñoàng loaïi vôùi mình maø sanh con caùch taùm ngoâi. Phaûi khôûi tính ôû ngoâi Giaùp Tyù ( coi baûn ñoà soá moät chöõ Giaùp Tyù ). Giaùp Tyù ñoàng loaïi vôùi Aát Söûu ( caû hai ñeàu thuoäpc Kim thöông Ngöôn). Laáy Aát Söûu laøm vôï, caùch 8 ngoâi sanh con laø Nhaâm Thaân ( thuoäc Kim trung Ngöôn). Nhaâm Thaân ñoàng loaïi vôùi Quyù Daäu ( caû hai thuoäc Kim trung Ngöôn) laáy Quyù Daäu laøm vôï, caùch 8 ngoâi sanh chaùu laø Canh Thaân ( thuoäc Kim haï Ngöôn ). Tôùi ñaây Kim tam Ngöôn heát roài, neân taû haønh truyeàn qua Hoûa ôû phöông Nam. Canh Thìn ñoàng loaïi vôùi Taân Tî ( caû hai ñeàu thuoäc Kim haï Ngöôn ). Laáy Taân Tî laøm vôï, caùch 8 ngoâi truyeàn qua Maäu Tyù laø haønh khaùc (thuoäc Hoûa thöôïng Ngöôn) laáy Taân tî laøm vôï, caùch 8 ngoâi truyeàn qua Maäu Tyù laø haønh khaùc (thuoäc Hoûa thöôïng ngöôn). TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 105 Maäu Tyù ñoàng loaïi vôùi Kyû Söûu laøm vôï, caùch 8 ngoâi sanh con laø Bính Thaân (thuoäc Hoûa trung Ngöôn). Bính Thaân ñoàøng loaïi vôùi Ñinh Maäu( caû hai ñeàu thuoäc Hoûa trung ngöôn ), laáy Ñinh maäu laøm vôï caùch 8 ngoâi sanh chaùu laø Giaùp Thìn ( thuoäc Hoûa haï Ngöôn ). Tôùi ñay Hoûa tam Ngöôn heát roài, neân taû haønh truyeàn qua Moäc ôû phöông ñoâng. Cöù vaäy maø taû haønh ( heát Moäc roài tôùi Thuûy, heát Thuûy thì ñeán Thoå ) cho ñeán ngoâi Bính Thìn, Ñinh Tî ( thuoäc Thoå haï Ngöôn ) ñi giaùp moät quaän nguõ haønh thì goïi laø tieåu thaønh. Roài baét ñaàu trôû laïi Kim thöôïng ngöôn ôû ngoâi Giaùp Ngoï ( coi baûn ñoà soá 1 chöõ Giaùp Ngoï ). Giaùp Ngoï ñoàng loaïi vôùi Aát Muøi ( caû hai ñeàu thuoäc Kim thöôïng ngöôn ) laáy Aát Muøi laøm vôï caùch 8 ngoâi sanh con laø Nhaâm Daàn ( thuoäc Kim trung ngöôn ). Nhaâm daàn ñoàøng loaïi vôùi Quyù Meïo ( caû hai ñeàu thuoäc Kim thöôïng ngöôn) laáy quyù meïo laøm vôï, caùch 8 ngoâi sanh chaùu laø Canh Tuaát ( thuoäc Kim haï ngöôn ). Tôùi ñaây Kim tam ngöôn heát roài, neân taû haønh truyeàn qua Hoûa, (heát Hoûa roài tôùi Moäc, heát Moäc thì tôùi Thuûy, heát Thuûy thì tôùi Thoå ) nhö noùi treân. Cöù tính nhö vaäy, cho tôùi ngoâi Bính Tuaát, Ñinh Hôïi ( thuoäc Thoå haï ngöôn ) ñi giaùp moät quaän nguõ haønh nöõa goïi laø ñaïi thaønh. NOÙI VEÀ PHEÙP NAÏP AÂM CUÛA LUÏC GIAÙP 1- Giaùp Tyù 2- Giaùp Tuaát 3- Giaùp Thaân Naïp aâm laø ñem moät chöõ thuoäc veà Can vaø moät chöõ thuoäc veà Chi geùp lai vôùi nhau, ñeå hôïp vaøo vôùi nguõ haønh nhö laø : 1 – GIAÙP TYÙ, AÁT SÖÛU thuoäc Kim BÍNH DAÀN, ÑINH MEÏO Hoûa MAÄU THÌN, KYÛ TÎ Thoå CANH NGOÏ, TAÂN MUØI Thoå NHAÂM DAÀN, QUYÙ DAÄU Kim 2 – GIAÙP TUAÁT, AÁT HÔÏI Hoûa BÍNH TYÙ, ÑINH SÖÛU Thuûy MAÄU DAÀN, KYÛ MAÕO Thoå CANH THÌN, TAÂN TÎ Kim NHAÂM NGOÏ, QUYÙ MUØI Moäc 3 – GIAÙP THAÂN, AÁT DAÄU Thuûy BÍNH TUAÁT, ÑINH HÔÏI Thoå MAÄU TYÙ, KYÛ SÖÛU Hoûa CANH DAÀN, TAÂN MEÏO Moäc NHAÂM THÌN, QUYÙ TÎ Thuûy 4 – GIAÙP NGOÏ, AÁT MUØI Kim BÍNH THAÂN, ÑINH MAÄU Hoûa MAÄU TUAÁT, KYÛ HÔÏI Moäc TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn CANH TYÙ, TAÂN SÖÛU NHAÂM DAÀN, QUYÙ MEÏO 5 – GIAÙP THÌN, AÁT TÎ BÍNH NGOÏ, ÑINH MUØI MAÄU THAÂN, KYÛ DAÄU CANH TUAÁT, TAÂN HÔÏI NHAÂM TYÙ, QUYÙ SÖÛU 6 – GIAÙP DAÀN, AÁT MEÏO BÍNH THÌN, ÑINH THÌN MAÄU NGOÏ, KYÛ MUØI CANH THAÂN, TAÂN DAÄU NHAÂM TUAÁT, QUYÙ HÔÏI www.tuviglobal.com - 106 Thoå Kim Hoûa Thuûy Thoå Kim Moäc Thuûy Thoå Hoûa Hoûa Thuûy Trong 60 naêm chia laøm 6 phaàn, moãi phaàn 10 naêm, baét ñaàu töø chöõ Giaùp ñeán chöõ Quyù cho neân goïi laø Luïc Giaùp nhö : 4 – Giaùp Ngoï 5 – Giaùp Thìn 6 – Giaùp Daàn NGUÕ HAØNH NAÏP AÂM TÖÔNG SANH Baûng soá 2 TIEÅU THAØNH Giaùp Tyù Aát Söûu Nhaâm Thaân Quyù Daâu Canh Thìn Taân Tî Maäu Tyù Kyû Söûu Bính Thaân Ñinh Daäu Giaùp Thìn Aát Tyù Nhaâm Tyù Taân Daäu Maäu Thìn Kyû Tî Bính Tyù Ñinh Söûu Giaùp Thaân Aát Daäu Haûi trung kim Sanh Kieám phong kim Sanh Nhaâm thaân quyù Kieám phong daäu kim Canh thìn taân tî Baïch laïp kim Baïch laïp kim Truyeàn Maäu tyù kyû söûu Thích lòch hoûa Sanh Sôn haï hoûa Sanh Bính thaân ñinh Sôn haï hoûa maäu Giaùp thìn aát tyù Phuùc ñaêng hoûa Phuùc ñaêng hoûa Truyeàn Nhaâm tyù quyù söûu Tang ñoá moäc Sanh Ñaïi laâm moäc Truyeàn Canh thaân taân Thaïch löu moäc daäu Bính tyù ñinh söûu Giang haï thuûy Giang haï thuûy Sanh Giaùp tyù aát daäu Tuyeàn trung thuûy Sanh Thích lòch hoûa Tang ñoá moäc Tuyeàn thuûy Nhaâm thìn quyù tî Tröôøng thuûy trung löu Bình ñòa Moäc Toøng baù Moïc Döông lieãu Moäc Sôn ñaàu Hoûa Löu trung Hoûa Thieân thöôïng Hoûa Truyeàn Canh Tyù Taân Bích thöôïng Thoå Söûu Xoa xuyeán Kim Sanh Maäu Thaân Ñaïi dòch Thoå Kyû Daäu Kim baïch Kim Sanh Bính Thìn Sùa Trung Thoå Ñinh Tî Haûi trung Kim Truyeàn Giaùp Tyù Aát Söûu NGUÕ HAØNH NAÏP AÂM TÖÔNG SANH Nhaâm Thìn Tröôøng löu Thuûy Quyù Tî Canh Tyù Taân Bích thöôïng Thoå Söûu Maäu Thaân Ñaïi Dòch Thoå Kyû Daäu Bính Thìn Sa trung Thoå Ñinh Tî NH 107 www.tuviglobal.com TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn Maäu Ngoï Kyû Muøi Canh Ngoï Taân Loä baøng Thoå Muøi Giaùp Ngoï Aát Sa trung Thoå Muøi Bính Tuaát Ñinh Oác thöôïng Thoå Hôïi Maäu Daàn Kyû Thaønh ñaøu Thoå Meïo Canh Tuaát Xoa xuyeán Kim Taân Hôïi Nhaâm Tuaát Ñaïi haûi Thuûy Quyù Hôïi Truyeàn Giaùp Tuaát Aát Hôïi Sanh Canh Daàn Taân Meïo Toøng baù Moäc Sanh Nhaâm Ngoï Döông lieãu Moäc Quyù Muøi Sôn ñaàu Hoûa Sanh Sanh Truyeàn Sanh Sanh Bính Daàn Löu trung Hoûa Ñinh Meïo Thieân thöôïng Hoûa Nhaâm Daàn Kim baïch Kim Quyù Meïo Giaùp Daàn Aát Ñaïi kheâ Thuûy Meïo Sa trung Kim Giaùp Ngoï Aát Muøi Bính Ngoï Ñinh Thieân haø Thuûy Muøi Maäu Tuaát Kyû Hôïi Canh Daàn Taân Meïo Nhaâm Ngoï Quyù Muøi Giaùp Tuaát Aát Hôïi Bính Daàn Ñinh Meïo Maäu Ngoï Kyû Muøi Canh Tuaát Taân Hôïi Nhaâm Daàn Quyù Meïo TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 108 Truyeàn Sanh Sanh Truyeàn Sanh Sanh Truyeàn Bính Ngoï Ñinh Thieân haø thuûy Muøi Giaùp Daàn Aát Ñaïi kheâ Thuûy Meïo Nhaâm Tuaát Ñaïi haûi Thuûy Quyù Hôïi Canh Ngoï Taân Loä baøng Thoå Muøi Maäu Daàn Kyû Thaønh ñaàu Thoå Meïo Bính Tuaát Ñinh Oác thöôïng Thoå Hôïi www.tuviglobal.com Maäu Tuaát Kyû Bình ñòa Moäc Hôïi TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn 109 Ôû trong moãi quaân ( tieåu thaønh vaø ñaïi thaønh noùi treân ) hai beân caùch 8 ngoâi sanh con laø toát. Trong ñoù chuùng ta coøn thaáy: theo chaùnh nguõ haønh thieân cöông töông sanh, ñia chi tam haïp laïi caøng gia taêng söï toát hôn nöõa. Thí duï: giaùp tyù, aát söûu, sanh nhaâm thaân, quyù daäu, nhaâm thaân, quyù daäu sanh canh thìn, thaân tî … Giaùp tyù, aát söûu, kim thöôïng ngöôn sanh nhaâm thaân, quyù daäu: kim trung ngöôn sanh canh thìn, taân tî, kim haï ngöôn. Trong ñoù theo chaùnh nguõ haønh, noùi veà thieân can thì giaùp vaø nhaâm, nhaâm vaø canh töông sanh. Luaän veà ñòa chi thì thaân tyù thìn laø tam haïp thuûy cuoäc theá thì nguõ haønh naïp aâm töông sanh. Vaäy laø khoâng khaù. Vaøo nhöõng tröôøng hôïp noùi treân ñoù, caû hai beân xeùt veà nguõ haønh, can chi ñaëng töông sanh töông haïp. Coøn veà nguõ haønh naïp aâm thì ñoàng moät loaïi. Cho neân goïi laø ñaïi kieát. Veà caùch 8 ngoâi sao chaùu, vì coù can töông khaéc thì söï toán keùm hôn. Nhöng neáu boån maïng khaéc ngay duøng thì cuõng khoâng ñaùng lo ngaïi. Thí duï : giaùp tyù sanh con laø nhaâm thaân thì toát, maø sanh chaùu canh thìn thì söï toát khoâng baèng, vì coù giaùp vaø canh khaùc nhau. Nhöng neáu canh thìn boån maïng, giaøp tyù ngay duøng thì ngaøy khoâng khaéc maïng, cuõng khoâng maáy haïi. Ñoù goïi laø bang xung ( xung moät beân ) chôù khoâng phaûi laø chaùnh xung ( xung ngay taåy ). Ta haõy nhaän roõ hai baûn tieåu thaønh vaø ñaïi thaønh ghi treân moãi ñoaïn coù ba haøng: Haøng thöù nhaát sanh con , caùch 8 ngoâi, laø ñaïi kieát nhö treân ñaõ noùi: Haøng thöù nhì sanh chaùu, caùch 8 ngoâi nöõa laø thöù kieát, cuõng ñaõ noùi nhö treân. Haøng thöù ba: loaïi nguõ haønh naøy truyeàn qua loaïi nguõ haønh khaùc. Neáu gaëp naïp aâm töông sanh ñeàu laø ñaïi kieát. Coøn gaëp naïp aâm töông khaéc coù khi xaáu, cuõng coù khi toát. ( coi baøi C sau naøy). C. NGUÕ HAØNH NAÏP AÂM TÖÔNG KHAÉC Theo chaùnh nguõ haønh, kim khaéc moäc, moäc khaéc thoå, thoå khaéc thuûy, thuûy khaéc hoûa, hoûa khaéc kim, moãi laàn thaáy khaéc laø luoân luoân coù haïi haïi. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 110 Theo nguõ haønh naïp aâm, coù khi hình naøy khaéc hình kia, khoâng phaûi laø xaáu, laïi nhôø khaéc ñoù maø ra toát. Chôù khoâng phaûi moãi laàn khaéc laø xaáu caû. XEM 5 BAØI THÔ SAU ÑAÂY, MOÃI BAØI THUOÄC VEÀ MOÄT HAØNH KIM Sa trung kim, kieâm phong kim, löôõng baùn caàm nhöôïc cuû chaán ñòa tieân töông xaâm. Ngoaïi höõu töù kim tu kî hoûa . Kieám, sa voâ hoûa, baát thaøng hình. Nghóa laø: hai thöù nguõ haønh naïp aâm laø: sa trung kim vaø kieâm phong kim neáu gaëp moäc thì noù khaéc ngay. Ngoaøi ra coøn boán thöù khaùc laø: haûi trung kim, baïch laäp kim, xoa xuyeán kim, ñeàu laø kî hoûa. Coøn kieám phong kim vaø sa trung kim chaúng nhöõng khoâng kî hoûa maø traùi laïi coøa phaûi nhôø hoûa môùi neân hình ( thaønh moân khí cuï ) giöõa neáu nhö can chi gaëp thieân khaéc ñòa xung ( ví duï nhaâm thaân, quyù daäu laø kieám phong kim gaëp bính daàn, ñinh meïo laø lö trung hoûa) thì phaûi traùnh laù toát hôn. HAØNH HOÛA Phuùc ñaêng lö hoûa kyû sôn ñaàu. Tam gia nhuyeãn lai phaï thuûy löu. sôï thuûy. Ngoaïi höõu tam ban baát phaï thuûy. Nhöùt sanh y loäc, caän vöông haàu. Nghóa laø: ba thöù hoûa laø: phuùc ñaêng hoûa, löu trung hoûa, sôn ñaàu hoûa ñeàu sôï thuûy khaéc. Ngoaøi ra coù ba thöù khaùc laø: thieân thöôïng hoûa, thích lòch hoûa, sôn haï hoûa laïi khoâng sôï thuûy. Traùi laïi neáu coù thuûy khaéc thì caùc maïng ñoù seõ ñaëng moät ñôøi y loäc ñaày ñuû, gaàn böïc vöông haäu. HAØNH MOÄC Toøng baù, döông lieãu, tang ñoá moäc Thaïch löïu ñaïi laâm kî kim ñao Duy höõu thaûn nhieân bình ñòa moäc Voâ kim, baét ñaëng thöôïng thanh vaân. Nghóa laø : 5 thöù moäc laø : toøng baù moäc, döông lieãu moäc, tang ñoá moäc, thaïch löïu moäc, ñaïi laâm moäc ñeàu bò kim khaéc. Chæ coù moät thöù bình ñòa moäc ( goã ) chaúng nhöõng khoâng sôï kim khaé maø traùi laïi, neáu khong coù nhôø kim khaéc, thì khoù caàu coâng danh phuù quyù. HAØNH THUÛY Thuûy kieán: Thieân haø, ñaïi haûi löu Nhò giaû baát phaï thoå vì cöøu Ngoaïi höõu soá ban tu kî thoå Nhöùt sanh y loäc taát nan caàu Nghóa laø : 2 thöù thuûy laø thieân haø thuûy vaø ñaïi haø thuûy khoâng khi naøo sôï thoå khaéc. Nhöng neáu gaëp can chi thieân khaéc ñòa xung ( ví duï: bính ngoï, ñinh muøi laø thieân haø thuûy gaëp canh tî, taân söûu laø bích thöôïng thoå) thì phaûi traùnh laø toát hôn. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 111 Ngoaøi ra caùc thöù thuûy khaùc laø giang haø thuûy, tuyeàn trung thuûy, tröôøng löu thuûy, ñaïi kheâ thuûy, ñeàu bò thoå khaéc. Neáu bò thoå khaéc, taát nhieân moät ñôøi khoù caàu y loäc. HAØNH THOÅ Thaønh ñaàu, oác thöôïng döõ bích thöôïng Tam Thoå nguyeân lai pha moäc xung Ngoaïi höõu tam ban baát phaï Moäc Nhöùt sanh thanh quyù boä thieàm cung Nghóa laø : Ba thöù Thoå laø Thaønh ñaàu Thoå, Oác thöôïng Thoå, vaø Bích thöôïng Thoå vvoán sôï Moäc xuyeân khaéc. Ngoaøi ra coù ba thöù Thoå caùc laø : Loä baøng Thoå, Ñaïi dòch Thoå vaø sa trung Thoå ñeàu khoâng sôï Moäc. Traùi laïi neáu coù Moäc khaéc caøng hay, ñoài ngöôøi seõ ñaëng thanh khieát,cao sang vaøo tröôøng thi laø ñaäu (ñaêng khoa). NGUÕ HAØNH NAÏP AÂM TÌ HOØA Tì Hoøa coù nghóa laø: Hai beân nguõ haønh thì cuøng chung moät loaïi, khoâng khaùc naøo anh em ngang vai cuøng nhau. Tæ nhö Moäc vôù Moäc, Hoûa vôùi Hoûa, vv… Tì Hoøa coù toâtù maø cuõng coù xaáu: Nhö naïp Aùm (coi baøi phía tröôùc) truùng töông sanh noùi treân laø toát,thì ngöôøi ta noùi : Löôõng Hoûa thaønh vieâm (löûa noùng) Löôõng Moäc thaønh laâm (röng) Löôõng Thoâ thaønh sôn (nuùi) Löông Kim thaønh khí (moùn ñoà duøng) Ñaây noùi hai beân cuøng ñoàng moät loaïi nguõ haønh cuønh hieäp vôùi nhau maø can chi sanh haïp, giuùp theâm söùc maïnh laø toát. Tyû nhö giaùp thìn, Aâts Tî,phöùc ñaêng Hoûa (löûa ñeøn) vaø Bính Thaân Ñinh DAÄulaø sôn haï Hoûa Tyû nhö giaùp thìn, Aát Tî , Phuùc ñaêng Hoûa (löûañeøn) vaø Bính Thaân Ñinh Daäu laø Sôn haï Hoûa (löûa döôùi nuùi)hai beân sanh haïp laãn nhau , môùi theâm söùc noùng , söùc daùnh goïi laø : Löôõng Hoûa thaønh vieâm. Coøn nhö saáu thì ngöôøi ta noùi: Löôõng Moäc Moäc chieát. Löôõng Kim Kim khuyeát. Löôõng Hoûa Hoûa dieät . Löôõng Thoå Thoå kieät. Nhö hai beân cuøng ñoàng thuoäc veà moät nguõ haønh naïp aâm nhö nhau maø coù can khaéc hay chi xung. Neáu boån maïng bò xung khaéc thì khoâng neân duøng. Vaøo tröôøng hôïp naøy , khi naøo coù moät löôït vöøa can vöøa khaéc ,vöøa chi xung. Tyû nhö maäu tyù, Kyû Söûu laø Thích lòch Hoûa (löûa saám xeùt) vaø Maäu Ngoï. Kyû Muøi laø Thieân thöôïng Hoûa (löûa treân trôøi )hai beân thieân can ñoøng moät loaïi maø ñòa chi laïi töông xung.Neáu hai beân gaëp nhau thì boån maïng bò xung hay khaécthì goïi laø:Löôõng Hoûa Hoûa dieät . Cuõng coù saùch noùi:Hai beân ñoøng moät thöù nguõ haønh, caû hai beân ñeàu yeáu söùc maø gaëp nhau thì toát. Nhö löûa ñeøn vaø löûa döôùi nuùi gaëp nhau thìgoïi laø Löôõng Hoûa thaønh vieâm.Coøn hai beân ñoàng moät TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 112 thöù nguõ haønh caû hai ñeàu maïnh söùc maø gaëp nhau thì xaáu. Nhö hieäp löûa saám seùt vaø löûa treân trôøi noùi treân thì ñoù laø: Löôõng Hoûa Hoûa dieät . Thuyeát naøy chöa chaéc ñuùng , khoâng neân quaù tin theo . vì duø yeáu hay maïnh söùc maø can chi töông sanh töông haïp hay laø can chi tuy xung khaéc boån maïng thì cuõng ít haïi . Nguõ haønh naïp aâm töông khaéc coøn coù khi toát thay huoáng hoà laø hai beân tyø hoøa cuøng nhau , phaàn toát laán hôn phaàn xaáu laø duøng ñöôïc roài . Caàn neân löu yù:Chaùnh nguõ haønh laø phaàn caên baûn , coøn nguõ haønh naïp aâm laø phuï thuoäc maø thoâi. Caùch tìm tuoåi vaø maïng ñeå bieát thuoäc haønh naøo? CAÂU Kieám phong kim Nhaâm Daàn Kim baïc Kim Quyù Meïo BÍCH Loä baøng Thoå Canh Tyù Taân Bích thöôïng Thoå Söûu GIAÙ Ñaïi laâm Moäc Maäu Tuaát Kyû Bình ñòa Moäc Hôïi ÑAÊNG Lö trung Hoûa Bính Thaân Sôn haï Hoûa Ñinh Daäu NGAÂN Haûi trung Kim Giaùp Ngoï Aát Sa trung Kim Muøi Nguõ haønh naïp aâm Can chi Chöõ rieâng Nguõ haønh naïp aâm BAÛNG ÑOÀ SOÁ 4 1. – GIAÙP TYÙ, GIAÙP NGOÏ : NGAÂN, ÑAÊNG, GIAÙ, BÍCH, CAÂU Muoán bieát tuoåi mình thuoäc veà haønh hoûa hay haønh naøo khaùc thì phaûi hoïc thuoäc loøngba caâu chöõ raát thoâng duïng xöa nay nhö sau : 1.- Veà con Giaùp Tyù, Giaùp Ngoï :Ngaân(kim) ñaêng (Hoûa) giaø (Moäc) Bích (Thoå) caâu (Kim). 2.-Veà con Giaùp Tuaát ,Giaùp Thìn:yeân (Hoûa) Maõn(Thuûy) Tö (Thoå) Chung (Kim) Laâu (Moäc). 3.-Veà con Giaùp Daàn , Giaùp Thaân : Haùn (Thuûy) Ñòa (Thoå) Sieâu (Hoûa) Saøi (Moäc) Thaáp(Thuûy). Roài ñem noù vaøo baøn tay maø ñoùn . Moãi moït chöõ goàm luoân luoân hai chi. Cho neân ñoïc chö ñaëng thì baêm luoân Daàn Meïo hoaëc Thaân Daäu v.v… tuøy theo con Giaùp Tyù hay laø Giaùp Ngoï . Xem baûn ñoà 4-5-6 sau naøy thì roõ. TÖÏ CHUNG LAÂU Maäu Thìn Kyû Thaønh ñaàu Thoå Tî Canh Ngoï Baïch laïp Kim Taân Muøi Nhaâm Thaân Döông lieãu Moäc Quyù Daäu YEÂN Chöõ rieâng MAÕN Aát Sôn ñaàu Hoûa Nguõ haønh naïp aâm Bính Daàn Giang haï Thuûy Ñinh Meïo Giaùp Tyù Söûu Can chi Nguõ haønh naïp aâm Nhaâm Tyù Tang ñoá Moäc Quyù Söûu Canh Tuaát Xoa xuyeán Kim Taân Hôïi Maäu Thaân Ñaïi dòch Thoå Kyû Daäu Binh Ngoï Thieân haø Thuûy Ñinh Muøi Giaùp Thìn Aát Phuùc ñaêng Hoûa Tî Can chi 2. – GIAÙP TUAÁT, GIAÙP THÌN : YEÂN, MAÕN, TÖÏ, CHUNG,  BAÛNG ÑOÀ SOÁ 5 Nhaâm Thaân Quyù Daäu Canh Ngoï Taân Muøi Maäu Thìn Kyû Tî Bính Daàn Ñinh Meïo Giaùp Tyù Aát Söûu Can chi TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 113 114 THAÙP Nhaâm Thìn Tröôøng löu Thuûy Quùy Tî Nhaâm Tuaát Ñaïi haûi Thuûy Quyù Hôïi SAØI Canh Daàn Toøng baù Moäc Taân Meïo Canh Thaân Thaïch löu Moäc Taân Daäu THIEÂU Maäu Tyù Kyû Thích lòch Hoûa Söûu Maäu Ngoï Kyû Thieân thöôïng Hoûa Muøi ÑÒA Bính Tuaát Oác thöôïng Thoå Ñinh Hôïi Bính Thìn Sa trung Thoå Ñinh Tî HAÙN Giaùp Daàn Aát Ñaïi kheâ Thuûy Meïo www.tuviglobal.com Giaùp Thaân Aát Tuyeàn chung Thuûy Daäu Nguõ haønh naïp aâm Can chi Chöõ rieâng Nguõ haønh naïp aâm Can chi 3. – GIAÙP THAÂN, GIAÙP DAÀN : HAÙN, ÑÒA, THIEÂU, SAØI, Á BAÛN ÑOÀ SOÁ 6 TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn Moãi vieäc gì caàn neân coi ngöôøi vai chaùnh. Nhö veà vieäc cöôùi gaû, thì coi tuoåi cuûa ñoâi vôï choàng ñaëng sanh haïp laø toát, bò xung khaéc laø xaáu, coi ngaøy choïn duøng laøm leã hoûi hay leã cöôùi coù xung khaéc vôùi hai tuoåi ñoù khoâng. Maëc daàu lòch ghi ngaøy vaø maïng xung khaéc vôùi nhau, thì ngaøy aáy cuõng hoùa ra xaáu. Veà vieäc döïng caùc vieäc khaùc thuoäc döông, thì neân coi tuoåi cuûa ngöôøi chuû tröông vieäc laøm. Coøn veà vieäc choân caát hay caùc vieäc khaùc thuoäc aâm thì coi tuoåi cuûa hoùa maïng ( ngöôøi cheát ) vaø ngöôøi chuû teá laø ñuû. Chaúng caàn phaûi coi ñoïng ñeán caùc con chaùu khaùc nöõa. › › › TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 115 Phaàn keát : coi cho 12 tuoåi ( 12 can ) töø giaùp tyù ñeán Quyù Hôïi theo muøa sanh, ñöôïc muøa hay loãi muøa, söôùng cöïc, giaøu ngheøo ñeàu ghi roõ sau ñaây : Thaùng Ba Muøa xuaân : Thaùng Gieâng Thaùng Hai (Daàn ) ( Meïo ) Thaùng gieâng vaø hai thuoäc Moäc Thaùng ba thuoäc Thoå Muøa Haï : Thaùng Tö Thaùng Naêm Thaùng Saùu ( Tî ) ( Ngoï ) ( Muøi ) Thaùng tö vaø naêm thuoäc Hoûa Thaùng saùu thuoäc Thoå Muøa Thu : Thaùng Baûy Thaùng Taùm Thaùng Chín ( Thaân ) ( Daäu ) ( Tuaát ) Thaùng Baûy, Thaùng Taùm thuoäc Kim Thaùng Chín thuoäc Thoå Muøa Ñoâng : Thaùng Möôøi Thaùng Möôøi Moät Thaùng Chaïp ( Hôïi ) ( Tyù ) ( Söûu ) Thaùng Möôøi, thaùng Möôøi Moät thuoäc Thuûy Thaùng Chaïp thuoäc Thoå. Muøa Xuaân : thì Moäc vöôïng, Hoûa töôùng, Thoå töû, Kim tuø, Moäc löu Muøa Haï : Thì hoûa vöôïng, Thoå töôùng, Kim töû, Thuûy tuø, Moäc löu. Muøa Thu : Thì Kim vöôïng, Moäc töôùng, Hoûa töû, thoå tuø, Kim löu. Muøa Ñoâng : Thì Thuûy vöôïng, Moäc töôùng, Hoûa töû, Thoå tuø, Kim löu. Giaûi nghóa : Vöôïng laø töôùng toát Töû laø xaáu nhaát Tuø laø xaáu nhì Löu laø xaáu thöù ba. •* Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi GIAÙP TYÙ ( NÖÕ MAÏNG ) Sanh naêm : 1864 ñeán 1924 – 1984 ñeán 2044 Cung CHAÁN, maïng HAÛI TRUNG KIM ( vaøng döôùi bieån ) Xöông CON CHUOÄT Töôùng tinh CON CHOÙ SOÙI. * Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Giaùp tyù soá maïng nhö vaày Ñöôïc dôøi ñoåi nhaø cöûa sau naøy môùi yeân Anh em giaøu coù chaúng mong Töï tay laäp nghieäp chaúng troâng caäy nhôø TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 116 Löông duyeân traéc trôû buoåi ñaàu Phaûi quen nhau tröôùc môùi haàu laäp gia * ∗ Phuï giaûi toång quaùt : Phaàn ñoâng ñaøn baø tuoåi Giaùp Tyù thì coù taùnh hay khinh ngöôøi thôø ô laõnh ñaïm, nhöng soáng cuoäc ñôøi thanh baïch phaûi xa xöù lìa queâ coù choàng phaûi khaùc tænh khaùc laøng môùi neân. Neáu baø naøo sanh nhaèm ban ngaøy thì thöôøng gaëp nhieàu may maén, coù choàng giaøu sang, coøn neáu sanh nhaèm ban ñeâm thì bôûi soá phaûi hai laàn thay ñoåi vôï choàng môùi mong laäp neân gia nghieäp. Soá ngöôøi laø soá ( vöôïng phi ích töû ). Cho neân cho duø coù tieàn baïc thì cuõng cöïc thaân lo cho choàng cho con. Neáu baø naøo sanh nhaèm muøa thu laø thuaän thaùng 7, 8 vaø 9 thì coù cuoäc soáng khaù cao an nhaøn taám thaân. Coøn baø naøo sanh nhaèm muøa Xuaân thì phaàn ñoâng duyeân tình ñaàu hay bò vôõ lôû, tröôùc coù cuûa laøm coù cuûa bao nhieâu cuõng tan, soá coù cheát huït hai laàn nhöng nhôø aâm ñöùc cuûa oâng cha neân thoaùt qua tai naïn. Soá naøy aên ôû cho coù aâm ñöùc thì môùi taïo ñöôïc söï nghieäp laâu daøi. Khuyeân neân cöõ kieân thòt : Meøo, Choù, Ruøa, Ngöïa vì soá tuoåi coù caên tu soá thoï ñeán 85 yeåu 34. •* Ñoaùn vaän maïng chotuoåi BÍNH TYÙ ( NÖÕ MAÏNG ) Sanh naêm 1876 ñeán 1936 – 1966 ñeán 2056 Cung CHAÁN Maïng GIAÙNG HAÏ THUÛY ( Nöôùc muø söông ) Xöông CON CHUOÄT. Töôùng tinh CON RAÉN * Baø Chuùa Ngoïc ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Bính Tyù Cung Caøn sanh ra Maïng Thuûy laø nöôùc maø ta nhôù nguoàn Ñaøn baø sanh thuaän Thu Ñoâng Keû ñöa ngöôøi röôùc ngöôøi mong chuyeän tình Tuoåi naøy luùc nhoû khoù nuoâi Hai laàn cheát huït noåi troâi nhieàu laàn Cuõng nhôø aân ñöùc cha oâng Nhó ñaâu coù ñoù khoù mong ai löôøng Bính tyù ngöôøi nöõ thì sang Nhöng maø lôõ dôû chaúng an moät ñôøi Ñaàu tieân traéc trôû loâi thoâi Duyeân sau môùi hôïp môùi thoâi lôõ laøng TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 117 Soá naøy caùch trôû meï cha Ly höông toå quaùn cöûa nhaø laøm neân. * • * Phuï giaûi toång quaùt : Tuoåi Bính Tyù neáu thuaän sanh thì phaûi laø muøa Ñoâng thì giaøu sang phuù quyù. Coøn neáu sanh vaøo muøa Haï vaø Xuaân thì Töû Vi xaùc ñònh laø loãi soá, nhöng tuoåi Bính Tyù duø giaøu hay ngheøo thì cuõng laø con ngöôøi coù taùnh tình hieàn haäu nhöng soá phaûi gian nan töø luùc thieáu thôøi tuoåi ngoaøi 30 môùi taïm an cö laïc nghieäp, coù choàng cuõng chaúng chòu nhôø vaû beân choàng. Tuoåi naøyneáu keát hoân treã thì moät ñôøi khoâng dang dôû baèng laáy choàng sôùm tuoåi 20 thì aét coù söï thay ñoåi hay tan raõ. •* Ñoaùn vaän maïng chotuoåi : MAÄU TYÙ ( Nöõ maïng ) Sanh naêm 1948 ñeán 2008 vaø 2068 Cung CAØN, Maïng THÍCH LÒCH HOÛA ( löûa saám chôùp ) Xöông CON CHUOÄT. Töôùng tinh CON CHOÙ SOÙI. * Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Maäu Tyù maïng Hoûa cung Caøn Löûa trôøi chôùp nhoaùng coù laàn saùng tröng Neáu coâ sanh ñaëng Haï Xuaân Aáy laø thuaän soá neân möøng cho thaân Thu Ñoâng bò khaéc hao moøn Meï cha chaïy thuoác sanh con loãi muøa Soá phaûi tu nieäm aên chay Ôû aên thieáu ñöùc bò ngay nguïc hình Buoàn thay cho chuyeän duyeân tình Ñaàu tieân lôõ dôû baát bình nhieàu phen Maäu Tyù sung söôùng hôn ngöôøi Neáu maø bôûi soá ngöôøi thôøi linh ñinh Soá coâ laän ñaän lo phieàn Chôø khi vaän giöõa taøi nguyeân tôùi laàn Buïng ngöôøi cuõng coù taùnh linh Nghó ñaâu truùng ñoù thaät tình chaúng sai Cho hay Maäu Tyù coù taøi Trao reøm aâm ñöùc coù ngaøy hieån vinh. * TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 118 • * Phuï giaûi toång quaùt : Soá coâ naøo sanh ñöôïc ban ngaøy thì coù choàng giaøu sang phuù quyù, coù quan troïng trong xaõ hoäi. Phaàn ñoâng cuøng moät tuoåi Maäu Tyù nhöng neáu sanh nhaém ban ñeâm laø loãi soá phaûi chòu vaát vaû gian nan. Nhöng taùnh ngöôøi trung thöïc ít noùi hieàn haäu chaúng chòu nònh bôï keû coù theá löïc. Tieàn vaän khoâng khaù, laøm coù cuõng tieâu tan, trung vaän trôû ñi môùi truï taøi. Soá thoï ñeán 76 tuoåi, neáu aên ôû aùc ñöùc thì soáng ñeán 31 tuoåi laø cuøng. •* Ñoaùn vaän maïng chotuoåi : CANH TYÙ ( Nöõ maïng ) Sanh naêm : 1900 ñeán 1960 vaø 2020. Cung CAØN Maïng BÍCH THÖÔÏNG THOÅ (ñaát treân vaùch ) Xöông CON CHUOÄT. Töôùng tinh CON RAÉN. * Baø Chuùa Tieân ñoä maïnh * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Canh Tyù maïng Thoå cung Caøn Ñaát ôû ñaàu vaùch theá maø cöùng gheâ Canh tyù sanh thuaän thaùng naøy Thìn Tuaát Söûu Muøi soá naøy taøi cao Gaùi sanh Xuaân Moäc khaéc choàng Cho hay loãi soá khoâng ñoàng muøa sanh Soá coâ y loäc ñuû duøng Khoâng dö chaúng thieáu ñuû duøng maø thoâi Gaùi maø Canh Tyù quyeàn haønh Gaëp choàng maïng nhoû phaûi ñaønh nhòn ngay Taùnh ngöôøi vui veû deã thöông Thaáy maïnh hieáp yeáu thì thöông nhaûy vaøo Tieàn vaän laøm coù cuûa kho Bôûi khoâng bieát giöõ trôøi cho khoâng coøn Baïc tieàn nhö theå chieâm bao Buoåi ñaàu laøm khaù sôùm vaøo toái ra Cho hay soá ôû thieân ñình Tu nhôn tích ñöùc giöõ gìn mai sau * • * Phuï giaûi toång quaùt : Canh Tyù laø ngöôøi coù soá giaøu sang, nhöng khoâng giöõ ñöôïc tieàn cuûa laâu. Coù theå noùi laø giaøu ñaàu hoâm khi sôùm mai, coâ naøo sanh nhaèm muøa ñoâng thì phuù quyù. Coù ngheà nghieäp nhö laø coâ giaùo hay chuû nhaø thuoác taây coù choâìng cuõng TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 119 laø ngöôøi coù ñòa vò trong xaõ hoäi. Nhöng coù choàng phaûi laø ngöôøi xa xöù veà giaø ñöôïc yeân cöûa yeân nhaø nhôø ñöùa con lôùn laøm neân söï nghieäp. Neáu coâ naøo coù aâm ñöùc thì chæ coù moät ñôøi choàng maø thoâi. •* Ñoaùn vaän maïng chotuoåi : NHAÂM TYÙ ( Nöõ maïnh ) Sanh naêm 1912 ñeán 1972 vaø 2032. Cung CHAÁN Maïng TANG ÑOÁ MOÄC (caây daâu ). Xöông CON CHUOÄT. Töôùng tinh CON BEO. * Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Nhaâm Tyù cung Chaán soá naøy Tang ñoá maïng Moäc caây taàm troâng daâu Sanh ra loãi soá muøa thu Muøa Haï cuõng chaúng coù möu chöôùc gì Bôûi sanh loãi soá cöïc thaân Saùng lo chaïy gaïo böôùc chaân khoâng ngöøng Ñoâng Xuaân thì ñaëng thuaän muøa Laøm aên coù cuûa chaúng thua baïn beø Nhöng maø duyeân lôõ buoåi ñaàu Nhieàu choã ñi noùi khaån caàu khoâng nghe Bôûi soá Nhaâm tyù cöùng ñaàu Ai maø noùi khích chaúng caàu chaúng öa Chòu ngöôøi ngoït dieäu ñaàu moâi Bôûi theá phaûi khoå loâi thoâi nhieàu laàn Nhöng ngöôøi saùng trí thoâng minh Ai tính möu keá thì naøng bieát ngay Soá coâ nhôø coù quôùi nhôn Tu nhaân tích ñöùc thaùnh thaàn ñôõ cho. * • * Phuï giaûi toång quaùt : Tuoåi Nhaâm Tyù neáu coâ naøo sanh thuaän vaøo muøa Ñoâng vaø Xuaân thì giaøu sang phuù quyù nhöng phaûi laø ban ngaøy, coøn coâ naøo sanh ban ñeâm laø nghòch loãi soá neân phaûi chòu gian lao khoå cöïc. Tuoåi naøy phaàn ñoâng cöùng coûi chaúng chòu khuaát phuïc ai, vì theá coù caõi vaõ vôùi anh em cha meï khaéc khaåu vôùi choàng. Ít ra cuõng hai laàn thay ñoåi nhôn duyeân veà sau môùi giai laõo. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com •* Ñoaùn vaän maïng chotuoåi : TAÂN SÖÛU ( Sanh naêm : 1961 ñeán 2021 vaø 2081 Cung ÑOAØI Maïng BÍCH THÖÔÏNG THOÅ (ñaát treân vaùch ). Xöông CON TRAÂU. Töôùng tinh CON ÑÖÔØI ÖÔI. Nöõ 120 maïng ). * BAØ Chuùa Tieân ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Taân Söûu maïng Thoå cung Ñoaøi Ñaát ôû ñaàu vaùch ít ai cuoác ñaøo Thaùng gieâng loãi soá bieát bao Thu Ñoâng cuøng cöïc soá sao haåm phaän Soá naøy khaéc meï khaéc cha Gaàn nhau xích mích xa nhau lai buoàn Taùnh ngöôøi noåi döõ noåi hung Khaåu xaø taâm phaät noùi roài boû qua Gaùi thì laäp nghieäp phöông xa Tình ñaàu luoáng chòu vui chieàu buoàn mai Cho hay trôøi ñaõ an baøy Tu nhaân tích ñöùc ñeå raøy mai sau Trôøi phaät tin töôûng phuïng thôø Cho neân haäu vaän môøi nhôø taám thaân * • * Phuï giaûi toång quaùt : Taân Söûu neáu coù coâ naøo sanh thuaän muøa Haï thì ñöôïc giaøu sang phuù quyù laøm aên vieäc gì trong ñôøi cuõng ñöôïc thoâng suoát coù ñòa vò trong xaõ hoäi, duø laø ñaøn baø nhöng thích laøm vieäc xaõ hoäi , leân xe xuoáng ngöïa, coù keû haàu ngöôøi haï, coøn coâ naøo sanh ban ngaøy thì ví nhö traâu keùo caøy, cöïc khoå gian nan, soá phaûi phieâu baïc ñi nôi xa xöù laø queâ ngöôøi thì laøm aên môùi khaù. Ngöôøi coù taùnh hay giuùp ñôõ ngöôøi ngheøo khoù. Laáy tình caûm laøm thuù vui. Neân tu thaân tích ñöùc ñeå ngaøy sau ñöôïc thanh nhaøn. Soá naøy phaàn ñoâng coù caên tu neân kieân cöõ thòt Choù, Meøo, Ngöïa, Traâu. •* Ñoaùn vaän maïng chotuoåi : KYÛ SÖÛU ( Nöõ maïng ) 1949 ñeán 2009 vaø 2069 Sanh naêm : Cung DOAØI Maïng THÍCH LÒCH HOÛA ( Löûa saám chôùp ) Xöông CON TRAÂU. Töôùng tinh CHIM CUÙ * Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 121 * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Kyû Söûu soá maïng nhö vaày Löûa trôøi saám chôùp saùng ñaày ngoaøi möa Neáu sanh muøa Haï thì sang Gaùi maø kyû Söûu soá naøng nhö trai Loøng daï cöùng coûi nhö trai Thaáy maïnh hieáp yeáu ra tay binh lieàn Soá naøy chaúng chòu ôû yeân Coù tay buoân baùn laïi chuyeân nhieàu ngheà Baïc tieàn nhö giaác chieâm bao Coù roài laïi heát sôùm vaøo toái ra Soá coâ phaûi chòu phong ba Ba möôi saùu tuoåi môùi laø yeân thaân Soá coâ tuoåi nhoû boân ba Nhöng maø coâ soá chaúng qua oâng trôøi Laøm giaøu phaûi töï tay ta Chaúng caàn cha meï cuøng laø phu quaân Kyû Söûu lap ä nghieäp neân nhaø Coâng danh saün coù chính nhôø caên tu. * • * Phuï giaûi toång quaùt : ñaøn baø Kyû Söûu taùnh tình cöng tröïc khoâng chòu soáng cuoäc ñôøi nhôø vaû ai, cuõng chaúng nònh bôï keû coù theá löïc, laïi geùt ai nònh bôï mình. Thaáy vieäc traùi yù yû maïnh hieáp yeáu laø hay can thieäp. Coâ laïi laø ngöôøi coù giaùc quan thöù saùu thöôøng hay nghi ñaâu truùng ñoù, nhieàu khi coù tai naïn cuõng ñöôïc thoaùt hieåm, laøm aên thöôøng coù quyù nhaân giiuùp ñôõ. Soá naøy coù cô nghieäp lôùn cuõng nhôø ôn treân hoä ñoä nhöng ngöôøi naøo loãi soá thì phaûi chòu traéc trôû löông duyeân. Neân tu nhaân tích ñöùc. •* Ñoaùn vaän maïng chotuoåi : ÑINH SÖÛU (Nöõ maïng ) 1937 ñeán 1997 vaø 2057. Sanh naêm : Cung LY. Maïng GIAÙNG HAÏ THUÛY ( Nöôùc muø söông ) Xöông CON TRAÂU. Töôùng tinh CON TRUØN. * Baø Chuùa Ngoïc ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñinh Söûu maïng thuûy cung Ly TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 122 Giang haø nöôùc chaûy töø töø ñi qua Gaùi maø sanh thuaän Thu Ñoâng Coù choàng sung söôùng ôû khoâng aên hoaøi Sanh nhaèm Xuaân Haï loãi thay Ñaàu ñoäi tay saùch tay mang gaùnh goàng Ñinh Söûu soá cuõng thong dong Aâm ñöùc phaûi giöõ môùi mong thanh nhaøn Soá ñaëng neân cöõa neân nhaø Töï tay lo laéng ñaøn baø maáy ai Boân ba naøo coù ích gì Soá trôøi ñaõ ñònh nghó gì xa xoâi Khuyeân ai phaän aáy thoâi maø Ñoâng taây vuøng vaãy cuõng laø uoång coâng Mieãn sao aên ôû hieàn laønh Veà sau cuõng coù ñoâi phaàn aám no * • * Phuï giaûi toång quaùt : Soá naøy nhö löôïn soùng ba ñaøo, cuoäc ñôøi ba chìm baûy noåi neáu coâ naøo sanh nhaèm ban ñeâm thì thuaän maø phaûi muoän maøng veà löông duyeân thì môùi toát. Ngöôøi coù taùnh hieàn haäu nhöng hay bò hoaïn naïn. Trí saùng, coù hieáu vôùi cha meï. Tuoåi nhoû coù cô nghieäp nhöng phaûi tieâu tan, töø trung vaän 40 trôû ñi môùi tuï taøi. Soá phaûi tha phöông laäp nghieäp nôi xöù khaùc thì môùi khaù. Sau coù con gaùi laøm neân söï nghieäp. •* Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi : AÁT SÖÛU ( Nöõ maïng ) ñeán 1985 vaø 2045 Sanh naêm : 1925 Cung TOÁN. Maïng HAÛI TRUNG KIM ( Vaøng döôùi bieån ) Xöông CON TRAÂU. Töôùng tinh CON CHOÙ. * Baø cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Aát Söûu cuõng laø soá cao Ñôøi coâ laém noåi soùng ba ñaøo Phong traàn möa naéng ñaày gian khoå Duyeân nôï cay chua laém ngoït ngaøo Thaân theá töøng phen saàu laän ñaän Hoàng nhan nhieàu luùc baän lao ñao TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 123 Boán möôi môùi ñöôïc höôûng huy hoaøng Vöôøn hoàng coù luùc nhaït tình xuaân Phong söông naøo quaõng ñôøi gian khoå Möa naéng traûi qua bao chuyeän nôï naàn Taøi saéc ña mang saàu khoå luïy Huy hoaøn trung vaän… boû phong traàn. * • * Phuï giaûi toång quaùt : Soá tuoåi Aát Söûu neáu coâ naøo sanh muøa Thu vaø Ñoâng thì thuaän soá sau naøy coù choàng giaøu sang coù ñòa vò quan troïng trong xaõ hoäi. Coøn soá coâ naøo sanh nhaèm muøa Xuaân vaø Haï thì soá phaûi gian truaân chòu cuoäc ñôøi ba chìm baûy noåi phaûi ñau khoå vì ñöôøng löông duyeân. Cuoäc ñôøi gaëp nhieàu eùo le ngang traùi. Tuoåi nhoû cöïc nhoïc lao ñoäng qua 40 tuoåi môùi ñöôïc tuï taøi. Soá co laïi khoâng thuaän hoøa anh em ai laøm naáy aên chaúng ai giuùp ñôõ ai. Tuy vaäy veà sau ñöôïc sung söôùng an nhaøn taám thaân. •* Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi : QUÍ SÖÛU ( Nöõ maïng ) 1913 ñeán 1973 vaø 2003 Sanh naêm : Cung TOÁN. Maïng TANG ÑOÁ MOÄC (Caây daâu ) Xöông CON TRAÂU. Töôùng tinh CON CUA BIEÅN. * Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Quyù Söûu soá coâ nhö laø Tang ñoä maïng Moäc cuoäc ñôøi ít lo Muøa thu sanh loãi khoù khaên Cuoäc ñôøi gian khoå phaûi lo thaùng ngaøy Muøa xuaân seõ môùi vui töôi Thanh nhaøn sung söôùng cuoäc ñôøi len höông Soá coâ thuôû nhoû gian nan Töôûng ñaâu ñaõ cheát ngaøy nay ñaâu coøn Nhöng maø nhôø ñöùc oâng cha Ngaøy nay an höôûng cuoäc ñôøi aám no Soá naøy töï laäp moät mình Tha höông caàu thöïc gia moân an hoøa Hoï haøng thaân thích chaúng troâng Cuõng nhö giaù laïnh ñeâm ñoâng ñieâu taøn TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 124 Luùc nhoû chaúng ñaëng an nhaøn Trôû veà haäu vaän gia ñình vui töôi * • * Phuï giaûi toång quaùt : Soá naøy phaàn ñoâng giaøu hay ngheøo cuõng ít khi lo laéng tröø khi coâ naøo sanh nhaèm ban ñeâm thì khoâng toát maø thoâi. Taùnh ngöôøi loøng daï thaúng ngay ít chòu nònh bôï keû coù theá löïc, chòu ñöïng moïi noãi khoù khaên, thaân töï laäp thaân. Soá coù quôùi nhaân giuùp ñôõ duø gaëp tai naïn roài cuõng nhôø ôn treân che chôû cuõng ñöôïc thoaùt naïn. Soá ngöôøi coù caên tu neân laøm vieäc nghóa soáng laâu. •* Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi : GIAÙP DAÀN ( Nöõ maïng ) naêm : 1914 ñeán 1974 vaø 2034. Sanh Cung CAÁN. Maïng ÑAÏI KHE THUÛY ( Nöôùc khe lôùn ) Xöông CON COÏP. Töôùng tinh CON TRAÂU * Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Giaùp Daàn soá gaùi khoân ngoan Ñaïi Kheâ maïng Thuûy nöôùc khe chaûy daøi Ñaøn baø sanh thuaän Thu Ñoâng Thanh nhaøn sung söôùng coù choàng giaøu sang Xuaân Haï sanh ra loãi muøa Ñeâm ngaøy lo laéng muoân phaàn chaúng an Nhöng soá vaän maïng gian nan Töôûng ñaâu aâm phuû ñoøi sang ñaõ roài Soá gaùi laäp nghieäp phöông xa Duyeân tình traéc trôû nhieàu laàn môùi neân Anh em cha meï chaúng gaàn Ôû gaàn xung khaéc ñi xa nhôù buoàn Tieàn vaän coù cuûa nhö khoâng Haäu vaän tuï cuûa gia ñình aám no. * • * Phuï giaûi toång quaùt : Tuoåi Giaùp Daàn con gaùi neáu sanh nhaèm vaøo muøa thu vaø muøa Ñoâng, neáu sanh nhaèm ban ngaøy thì laø ngöôøi ñaøn baø quyù töôûng ít khi ñau oám beänh taät, neáu sanh ban ñeâm laø loãi soá thöôøng gaëp chuyeän chaúng may soá tình duyeân traéc trôû khoâng theå soáng moät ñôøi choàng. Luùc thieáu thôøi laøm aên giaøu coù nhöng caàn cuûa chöa ñöôïc trôû veà sau môùi ñöôïc tuï taøi, ñi xa laäp nghieäp môùi neân, soá naøy phaûi lo tu TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 125 taâm tích ñöùc thì môùi thoï, coøn neàu thieáu aâm ñöùc thì khoù soáng, ñeán 31 tuoåi laø cuøng. Khuyeân aên ôû coù ñöùc thì môùi tröôøng thoï. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi : NHAÂM DAÀN (Nöõ maïng ) Sanh naêm : 1962 ñeán 2022 vaø 2082 Cung CAÁN. Maïng BAÏCH LAÏP KIM (Chaân ñeøn baèng vaøng ) Xöông CON COÏP. Töôùng tinh CON NGÖÏA. * Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Nhaâm Daàn cung Caán maïng Kim Laø vaøng taây traéng deã gì tìm ra Neáu ngöôøi sanh nhaèm muøa thu Laø ngöôøi toát soá ñöôïc phaàn giaøu sang Ñoâng xuaân ôû möùc trung bình Neáu maø muøa haï laø muøa loãi sanh Soá naøy tuoåi nhoû khoù nuoâi Oám ñau beänh taät trieàn mieân nhieàu ngaøy Lôùn leân y loäc ñuû duøng Khoâng dö chaúng thieáu ung dung thanh nhaøn Nöõ nhaân sau soá chôn ngöôøi Gaëp choàng hieàn ñöùc phaûi thôøi nhòn ngay Laøm ôn cho baïn chaúng naøi Baïc tieàn trôï giuùp coù ngaøy haïi ta Anh em cuõng chaúng thuaän hoøa Tuoåi nhoû töï laäp tuoåi giaø hieån vinh * • * Phuï giaûi toång quaùt : Con gaùi tuoåi nhaâm Daàn, phaàn ñoâng coù ôû ñôøi moät ñôøi choàng phaûi caùch trôû nôï duyeân roài sau ñoù môùi taùi hôïp, taùnh ngöôøi noùng naûy nhö taùnh ñaøn oâng, nhöng cuõng hay noùi nhöõng ñieàu giöõ maø loøng hieàn haäu khoâng ích kyû chaúng haïi ai ( khaåu xaø taâm phaät ). Taùnh hay ña nghi, nhöng neáu ñaõ chòu laäp gia ñình thì khoù ai ngaên caûn ñöôïc. Neáu ngöôøi naøo sanh nhaèm muøa thu vaø ñoâng thì ñöôïc giaøu sang phuù quyù soá tuoåi vaø maïng coù khaéc neân luùc nhoû thöôøng hay beänh hoaïn, gian nan. Nhöng soá naøy tröôøng thoï, haäu vaän môùi an cö. •*Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi : MAÄU DAÀN ( Nöõ maïng ) ñeán 1998 vaø 2058 Sanh naêm : 1938 TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com Cung KHAÛM. Maïng THAØNH ÑAÀU THOÅ ( Ñaát Xöông CON COÏP. Töôùng tinh CON THUOÀNG LUOÀNG. * Phaät Baø Quan Aâm ñoä treân 126 vaùch ) maïng THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Soá naøy sau ngaén tröôùc daøi Anh em thaân thích laïc ngoaøi phöông xa Neáu maø sanh thuaän muøa heø Aáy laø sung söôùng khaùc laø loãi ngay Muøa xuaân loãi soá chaúng mong Vôï choàng chaúng haïp duyeân ñaàu phaûi xa Anh em xung khaéc chaúng hoøa Noùi ra gaây goã töï nhieân raày raø Soá tuoåi töï laäp gia ñình Moät mình toan tính traêm ñöôøng töï lo Tuoåi giaø y loäc höng long Caây giaø keát traùi nhöõng choàng phöôùc dö * • * Phuï giaûi toång quaùt : Con gaùi sanh nhaèm soá tuoåi maäu daàn naøy thì coù cuoäc ñôøi laän ñaän laém. Chæ coù coâ naøo sanh ñöôïc thuaän laø muøa haï thì môùi ñöôïc an nhaøn sung söôùng cho thaân, coù choàng giaøu sang phuù quyù. Con phaàn ñoâng thì phaûi chòu caûnh gian truaân, soá thaân töï laäp thaân chôù anh em hoï haøng khoâng ai giuùp ñôõ, soá coù tay taïo ra tieàn cuûa nhöng khoâng giöõ ñöôïc. Tình duyeân cuõng laän ñaän , traéc trôû, soá phaûi quen nhau tröôùc roài laáy nhau sau thì môùi ôû ñôøi ñöôïc neáu cöôùi hoûi thì seõ gaõy ñoå. Con caùi ñoâng, soá coù caên tu haønh bieát ôn trôøi phaät, neân kieân cöõ thòt choù, meøo, ruøa, ngöïa, traâu laø toát. •* Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi : BÍNH DAÀN ( Nöõ maïng ) 1962 ñeán 1986 vaø 2046 Sanh naêm : Cung KHAÛM. Maïng LÖ TRUNG HOÛA (Löûa trong lö ). Xöông CON COÏP. Töôùng tinh CON CHIM TRÓ. * Baø Chuùa Ngoïc ñoä maïng * * THOÛ * ÑOAØN VAÄN MAÏNG Canh Daàn cung Caán soá naøy TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 127 Maïng Moäc, Toøng, Baù aáy laø quyù thay Ñoâng xuaân thuaän soá lo chi Tuoåi gaëp sung söôùng ít khi khoå nhieàu Haï thu laø loãi soá sanh Keû giaøu meät trí ngöôøi ngheøo khoå thaân Thuaän sanh sang troïng voâ cuøng Coù ngöôøi sai khieán coù choàng vinh thaân Loãi sinh nhö theå nheän giaêng Mieäng thì ñoùi chæ tay phaêng caúng ñuøa Soá naøy cuõng laém ly kyø Coù khi höng thònh coù khi ñieâu taøn Ra ngoaøi keû ñoaùn ngöôøi ñöa Quôùi nhaân giuùp ñôõ phöôùc dö coù thöøa. * • * Phuï giaûi toång quaùt : Soá tuoåi canh Daàn neáu sanh thuaän vaøo muøa thu vaø ñoâng nhaèm ban ngaøy thì ñaëng vinh hoa phuù quyù, coù choàng giaøu sang coù ñòa vò quan troïng trong xaõ hoäi, coøn coâ naøo sanh nhaèm vaøo muøa xuaân vaø muøa haï maø nhaèm ban ñeâm thì soá phaûi chòu gian truaân cöïc nhoïc vaát vaû, soá anh em ñoâng nhöng ai laøm naáy aên chaúng ai giuùp ñôõ ai, töï tay laäp nghieäp chaúng nhôø choàng con. Soá coù tieàn cuûa nhöng chöa giöõ ñöôïc tuoåi ngoaøi 40 môùi tuï taøi. •* Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi : QUYÙ MEÏO ( Nöõ maïng ) 1903 ñeán 1963 vaø 2033 Sanh naêm : Maïng KIM BAÏCH KIM ( Vaøng traéng ) cung LY. Xöông CON MEØO. Töôùng tinh CON HÖÔU. * Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng * THÔ ÑOAÙN maïng Quyù Meïo Laø vaøng taây traéng ñaëng thì giaøu sang Neáu sanh thuaän soá muøa thu Nhö laø nöôùc chaûy bon bon chaúng ngöøng Muøa haï noùng böùc chaúng hay Nhö caây moïc ôû ñaàu laøng gioù bay Gaùi maø sanh ñaëng soá naøy Hieàn laønh nhieàu keû sang giaøu laém thay VAÄN Kim MAÏNG cung * Ly TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 128 Aên noi ngoït dieäu moûng meàm Ít ai ghen gheùt keû treân thöông mình Buïng ngöôøi cuõng coù taùnh linh Nghi ai thì coù thieät tình chaúng sai Soá naøy cuõng laém ngheà hay Taùnh tình ngay thaúng chaúng öa laøm phieàn * • * Phuï giaûi toång quaùt : Tuoåi quyù Meïo phaàn ñoâng sang troïng. Saùch coù caâu : Nam Nhaâm, Nöõ Quyù laø ñuùng vaäy, hôn theá nöõa neáu naêm naøy coâ naøo sanh thuaän ban ñeâm maø thuoäc veà muøa thu thì cuoäc ñôøi sung söôùng ít ai saùnh baèng, coøn traùi laïi sanh nhaèm muøa haï thì cuoäc ñôøi cuøng moät tuoåi maø phaûi chòu gian truaân thay choàng ít laém laø hai laàn sau môùi beàn duyeân caàm saéc. Neáu tu nhôn tích ñöùc thì phöôùc laïi taêng, ngöôøi coù taøi coù duyeân noùi coù ngöôøi nghe taùnh tình ngay thaúng. •* Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi : AÁT MEÏO ( Nöõ maïng ) Sanh naêm : 1915 ñeán 1975 vaø 2035. Cung LY. Maïng ÑAÏI KHE THUÛY ( Nöôùc khe lôùn ) Xöông CON MEØO. Töôùng tinh CON DÔI. * Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Aát meïo maïng thuûy nöôùc trong khe lôùn töï nhieân chaûy hoaøi Thu ñoâng sanh ñaëng haïp thôøi Coù phaàn sung söôùng, höôûng ñôøi giaøu sang Xuaân Haï loãi soá gian nan Phaàn ñoâng vaát vaû taám thaân laïc loaøi Con ngöôøi loøng daï thoâng minh Buïng nghi thì coù thaät tình chaúng sai Laøm aên tieàn baïc coù hoaøi Ba chìm baûy noåi ñoåi thay gia ñình Nhöng maø trong ñaïo vôï choàng Hoa thôm höông höông nhuïy traêng voøng göông Chaúng qua ñöùc gaùnh giöõa ñaønh Duyeân sau chaép noái môùi yeân gia ñaønh * cung Ly TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 129 • * Phuï giaûi toång quaùt : tuoåi Aát meïo laø con ngöôøi thoâng minh saùng suoát hoïc ít bieát nhieàu, ngöôøi coù giaùc quan thöù saùu nghi ñaâu coù ñoù tính laïi hieàn hoøa, cho neân coù thaàn linh phuï trôï, gaëp tai naïn thaáy cheát tröôùc maët nhöng nhôø trôûi phaät ñoä roài cuõng tai qua naïn khoûi. Soá sanh ñöôïc ban ñeâm thì quyù töôùng coù duyeân laïi taøi hoa, coøn ngöôøi naøo loãi soá phaûi chòu hai ñôøi choàng hoaëc phaûi chòu nuoâi em cuûa choàng. Soá naøy con chaùu raát ñoâng, töø trung vaän trôû leân môùi ñöôïc an cö laïc nghieäp. Soá cao thoï ñeán 81 tuoåi. •* Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi : ÑINH MEÏO ( Nöõ maïng ) Sanh naêm : 1927 ñeán 1987 vaø 2047. Cung CAØN. Maïng LÖ TRUNG HOÛA (Löûa trong lö ) Xöông CON MEØO. Töôùng tinh CON GAØ. * Baø Chuùa Ngoïc ñoä maïng * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñinh Meïo maïng Hoûa cung Caøn Lö nhan ñoû löûa mau taøn mau nguoâi Giaän ai noùng naûy khoâng day Ngöôøi tôùi naêng næ naém tay chòu lieàn Xin loãi baïn chôù coù phieàn Ít böõa dieäu ngoït coù tieàn cuõng ñöa Gaùi maø sanh ñaëng soá naøy Phaàn ñoâng giaøu coù soá cao coù thöøa Con nhaø coát caùch thu phong Cöûa nhaø toå nghieäp töï mình laøm neân Haäu vaän nhôø ñaëng chaùu con Tieàn vaän lao khoå vaãn coøn saàu bi Tai naïn nhieàu luùc hieåm nghi Cuõng ñeàu qua khoûi nhôø thì ôn treân * • * Phuï giaûi toång quaùt : Tuoåi Ñinh Meïo luùc nhoû thì vaát vaû cöïc nhoïc, nhöng lôùn leân sung söôùng hôn ngöôøi. Neáu coâ naøo sanh nhaèm muøa thu hay muøa ñoâng laø thuaän, con ngöôøi gioûi daén giaøu coù nhöng phuùc haäu. Toùm laïi phaàn ñoâng caùi tuoåi Ñinh Meïo laø sung söôùng chæ tröø coù ngöôøi naøo loãi soá neân cuøng moät tuoåi maø cöïc nhoïc vì sanh loãi muøa, haï vaø xuaân thì cöïc khoå cho neân khuyeân coâ naøo sanh loãi soá neân raùn giöõ aâm ñöùc TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 130 haäu ñöôïc caâu : Ñöùc naêng thaéng soá. Soá naøy thoï ñeán 69 tuoåi neáu keùm phuùc ñöùc thì soáng ñeán 33 laø cuøng. •* Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi : KYÛ MEÏO ( Nöõ maïng ) 1939 ñeán 1999 vaø 2059. Sanh naêm : Cung KHOÂN. Maïng THAØNH ÑAÀU THOÅ ( Ñaát treân vaùch ) Xöông CON MEØO. Töôùng tinh CON ROÀNG. * Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Kyû Meïo maïng Thoå soá naøy Ñaát ôû treân vaùch theá maø chaúng khoâ muøa haï sanh gaùi an nhaøn coù danh coù vò giaøu sang muoân ñôøi ñaëng sinh tieáp ñaõi daï thöa hieån vinh moät caùch coù thöøa chaúng sai muøa xuaân loãi soá ñaéng cay moà hoâi nöôùc maét chaûy ngay roøng roøng Tuoåi Meïo taøi trí coù thöøa Khoâng hoïc cuõng bieát ít ngöôøi gioûi hôn Anh em cha meï hai doøng Khoâng thì choàng vôï loøng doøng ñoâi ba Tieàn vaän coù cöûa coù nhaø Nhöng maø tuoåi nhoû khoù an phaûi taøn Haäu vaän môùi ñaëng vinh quang Laäp neân nhaø cöõa vöõng vaøng haäu lai * • * Phuï giaûi toång quaùt : Tuoåi Kyû Meïo ngöôøi taøi trí thoâng minh hoïc ít bieát nhieàu, anh em khaùc doøng neáu khoâng thì cuõng lôõ vôõ duyeân phaän. Soá laøm coù tieàn nhöng khoù giöõ ñöôïc. Neáu ngöôøi naøo sanh nhaèm ban ñeâm laø thuaän soá. Tuoåi nhoû khoù nuoâi haäu vaän trôû veà sau môùi ñöôïc vinh hieån. Soá naøy neân laäp gia ñình töø naêm 24 ñeán 26 thig thuaän vôï choàng beàn duyeân caàm saét hoaëc treã caøng toát. Soá coù cön tu neân cöõ aên thòt choù, meøo, ngöïa. Soá ít con, thoï ñeán 79 tuoåi. •* Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi : TAÂN MEÏO ( Nöõ maïng ) Sanh naêm : 1951 ñeán 2011 vaø 2071. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 131 Cung LY. Maïng TOØNG BAÙ MOÄC ( caây toøng caây baù ) Xöông CON MEØO. Töôùng tinh CON RAÉN. * Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Taân Maõo maïng moäc cung Ly Caây toøng caây baù ai bì maïng ta Ñoâng Xuaân sanh thuaän hai muøa Giaøu sang cuõng coù quôùi nhaân cuõng nhieàu Nhöng maø thu haï chaúng an Cuõng vì xung khaéc sanh ra loãi muøa Ñaëng sanh nhö ôû nhaø laàu Nghòch sanh nhö theå caây caàu gaõy ngang Gaùi maø tuoåi meïo raát hieàn Thaáy ai dieäu ngoït coù tieàn cuõng ñöa Vôï choàng lôõ ñöôïc ôû duyeân xöa Nhieàu choã noùi cöôùi chaúng vöøa yù ta Anh em xung khaéc chaúng hoøa Ôû gaàn gaây goå ñi xa nhôø raøy. * • * Phuï giaûi toång quaùt : Tuoåi Taân Meïo neáu coâ naøo thuaän sanh hai muøa Xuaân vaø Ñoâng thì giaøu sang phuù quyù, maø phaûi laø ban ngaøy thì môùi troïn toát. Coøn coâ naøo sanh nhaèm ban ñeâm maø nhaèm muøa Haï thì soá phaûi cöïc khoå coù thay choàng thì ít laém laø hai laàn sau thì môùi thaønh. Soá naøy töø naêm 31 – 33 gaëp nhieàu gian lao khoå sôû caàn phaûi tu taâm tích ñöùc môùi mong thoaùt qua tai naïn. *Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi NHAÂM THÌN ( Nöõ maïng ) Sanh naêm 1952 ñeán 2012 vaø 2072 Cung KHAÛM.maïng TRÖÔØNG LÖU THUÛY ( nöôùc chaûy daøi ) Xöông CON ROÀNG. Töôùng tinh CON CHOÙ SOÙI. * Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ Ñoä Maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Nhaâm thìn cung Khaûm soá naøy TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 132 Maïng thuûy nöôùc chaûy chaúng heà ngöng tuoân Loãi sanh xuaân haï phaûi buoàn Giaøo coù meät trí thöùc luoân ñeâm naøy Thu ñoâng sanh ñaëng thôøi may Nöõ nhôn laø gaùi chaúng chìu luïy ai Tôùi ñaâu thaân keû beà treân Anh em xung khaéc chaúng neân ôû gaàn Vôï choàng khoâng phaûi moät laàn Ñoâi doøng ba thöù taïi phaàn soá ta Ly höông toå quaùn oâng baø Xöù xa laäp nghieäp cöûa nhaø ñaëng an * * Phuï giaûi toånh quaùt: tuoåi Nhaâm Thìn soá ngöôøi phaûi cöïc veà theå xaùc duø giaøu coù cuõng theá, chæ tröø ngöôøi naøo sanh thuaän vaøo muøa thu vaø muøa ñoâng thì môùi sung söôùng, coù choàng giaøu coù quí troïng, nhöng phaûi sanh vaøo ban ngaøy thì môùi troïn toát, taùnh ngöôøi khaúng khaùi cöông tröïc, chaúng chòu böng bôï keû coù theá löïc. Tuoûi naøy töø 44 tuoåi trôû ñi thì môùi chaéc tuï taøi. Soá tay traéng laøm neân söï nghieäp( baïch thuû thaønh gia ) anh em chaúng thuaän hoøa. Chæ nhôø ngöôøi döng maø taïo neân söï nghieäp. Soá coù caên tu thoï ñeán 79 tuoåi. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi GIAÙP THÌN (nöõ maïng ) Sanh naêm1904 ñeán 1964 vaø 2024 Cung TOÁN. Maïng PHUÙC ÑAÊNG HOÛA ( löûa ñeøn nhoû ) xöông CON ROÀNG .Töôùng Tinh CON RAÉN. * Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ Ñoä Maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * ñoaùn xem soá maïng giaùp thìn Maïng hoûa loø löûa ôû quanh ngoïn ñeøn Thu ñoâng sanh ñaëng khoå heøn xuaân haï sanh thuaän nhö ñeøn saùng tröng thuaän sanh con gaùi laø naøng gaëp choàng maïng nhoû chòu haøng ñaàu ngay Giaùp thìn maïng hoûa nhö vaày Tuoåi cuøng vôùi maïng hôïp hoøa töông sanh Coù duyeân vui veû hieàn laønh Taùnh ngöôøi ñieàm tónh khoâng hay gian taø Soá ngöôøi duyeân nôï beàn laâu vôï choàng con caùi an hoøa gia moân soá coù tu nieäm thì hay TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 133 soáng laâu höôûng phöôùc trieàn mieân tuoåi giaø. * * Phuï giaûi toång quaùt: soá tuoåi giaùp thìn neáu sanh thuaän vaøo muøa thu vaø muøa ñoâng thì ñöôïc phuù quyù coù choàng giaøu sang. Tuuoâæ vaø maïng ñöôïc töông haïp, ñaøn baø con gaùi tuoåi giaùp thìn khoâng giaøu thì cuõng coù töôùng sang. Soáng tröôøng thoï, con ngöôøi coù soá ñaøo hoa, cho neân ñöôïc nhieàu ong böôùn ve vaõn. Soá coù taøi loäc töø trung vaän ñaõ laøm neân söï nghieäp lôùn, trôû veà haäu vaän tieàn baïc dö daû con chaùu ñoâng ñuû con ngöôøi phuùc haäu ñöôïc ôn treân che chôû. Coù tai naïn thaáy cheát tröôùc maët roài cuõng qua. Soá vôï choàng hoøa thuaän soáng ñaày ñuû haïnh phuùc. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi BÍNH THÌN (nöõ maïng ) Sanh naêm 1916 ñeán 1976 vaø 2036 Cung KHAÛM. Maïng SA TRUNG THOÅ ( ñaát pha caùt ) Xöông CON ROÀNG . Töôùng Tinh CON CHUOÄT * Baø Chuùa Ngoïc ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * bính thìn cung khaûm sanh ra maïng thoå caùt traéng thaät laø chaúng sai Muøa haï sanh ñaëng thôøi may Giaøu ngheøo cuõng xöôùng guoác giaøy nhôùn nhan Muøa xuaân sanh sai khoå naøng Raát laø cöïc nhoïc chaúng maøng taám thaân Anh em cuõng chaúng ñöôïc gaàn Tình ñaàu traéc trôû bôûi saàu löông duyeân Veà sau ngôø phöôùc loäc trôì Cöûa nhaø yeân oån gia moân phaùt taøi Trung vaän coøn phaûi boân ba Trôû veà cuoái vaän môùi laø hieån vinh Neáu naøng tích ñöùc tu thaân Veà sau con chaùu muoân phaàn nheï lo. * * Phuï giaûi toång quaùt: Soá tuoåi gaùi sanh nhaèm muøa Haï thì ñöôïc thuaän soá duø giaøu hay ngheøo cuõng ñöôïc aên treân ngoài tröôùc. Neáu sanh nhaèm ban ngaøy thì caøng hôïp hôn. Taùnh ngöôøi hieàn haäu trí tueä thoâng minh, khoâng bao giôø phaûn boäi ai duø ai coù quaáy cuõng saüng saøng tha thöù. Tuoåi nhoû thöôøng gaëp caûnh gian truaân khoå cöïc töø trung vaän môùi tuï taøi, gia ñaïo an hoøa soá coù quôùi nhôn phuø trôï dieäp may thöôøng ñöa ñeán, coù cuûa hoaïnh taøi. Thoï ñeán 79 tuoåi. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 134 * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi CANH THÌN ( Nöõ maïng ) Sanh naêm : 1940 ñeán 2000 vaø 2060 Cung CHAÁN. Maïng BAÏCH LAÏP KIM (Chaân ñeàn baèng vaøng ) Xöông CON ROÀNG. Töôùng tinh CON LAÏC ÑAØ. * Baø Chuùa Tieân ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN Canh thìn cung Vaøng trong saùp traéng ñi tìm khoù ra Muøa thu sanh ñaëng môùi laø Soá sanh thaùng saùu thaùng ba ñöôïc muøa Ñoâng Xuaân cuõng chaúng aên thua Tî, Ngoï, Hoûa khaéc nhö cua gaõy caøng Tuoåi naøng laäp nghieäp xöù xa Coâ baùc coù cuûa thì ta chaúng nhôø Chöõ Canh chöõ Maäu soá cô (cô baàn ) Aáy laø loãi soá neân naøng khoå thaân Coù ngöôøi sung söôùng an nhaøn Vì laø thuaän soá sanh nhaèm ban ñeâm Ba möôi coù cuûa coù tieàn Theá maø chaúng giöõ ñöôïc beàn raõ tan Tuoåi gaàn boán chuïc môùi sang Giaøu sang ñeán luùc môùi laø hanh thoâng. VAÄN Chaán MAÏNG maïng * Kim * Phuï giaûi toång quaùt : Tuoåi Canh Thìn neáu thuaän sanh vaøo ban ñeâm thì soá ngöôøi ñöôïc sang quyù, sanh vaøo muøa Thu vaø muøa Ñoâng thì môùi troïn toát. Coøn neáu sanh nhaèm muøa Xuaân, muøa Haï thì laïi laø loãi soá phaûi chòu vaát vaû gian nan. Soá naøy tuoåi 30 caàm cuûa chöa ñöôïc, khoaûng töø 38 trôû ñi thì giaøu coù lôùn, soá thoï vaø cao soá sau naøy vinh hieån toät ñænh. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi MAÄU THÌN (Nöõ maïng ) ñeán 1988 vaø 2048 Sanh naêm 1928 Cung DOAØI. Maïng ÑAÏI LAÂM MOÄC (caây ôû röøng lôùn ) Xöông CON ROÀNG. Töôùng tinh CON QUAÏ. * Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng * TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn * THÔ ÑOAÙN Ñoaùn xem soá Laâm moäc caây lôùn coù taøng maùi to Ñoâng Xuaân sanh ñaëng thôøi sang Muøa Xuaân vöôïng moäc chaúng an ñöôïc muøa Muøa Haï nhö tuø chaúng an Daàu laøm coù cuûa muoân ngaøn cöïc thaân Anh em coâ baùc chaúng gaàn Ngöôøi döng giuùp cuûa aân caàn ñoä ta Tuoåi naøy voâ soá ñaøn baø Gaëp choàng maïng lôùn phaûi laø nhòn ngay Buoåi ñaàu choàng vôï ñoåi thay Nhieàu choã ñi noùi ngaïi naøng chaúng öng Tuoåi sanh bieát ñaëng nhieàu ngheà Phieâu löu xöù khaùc xa queâ oâng baø. * www.tuviglobal.com VAÂN maïng MAÏNG Maäu 135 * Thìn * Phuï giaûi toång quaùt : Tuoåi Maäu Thìn sanh vaøo muøa Ñoâng hay muøa Xuaân thì coù quí töôùng ngöôøi coù soá giaøu sang, coù choàng sau naøy cuõng coù ñòa vò quan troïng trong xaõ hoäi. Nhöng veà phaàn löông duyeân thì coù trôû ngaïi buoåi ñaàu, veà sau phaûi chòu caûnh nuoâi con cho choàng. Soá ngöôøi ( vöôïng phu ích töû ) hoaëc phaûi coù hai doøng con. Ngöôøi coù trí saùng thoâng minh. Gioûi tröôùc tuoåi tính toaùn nhieàu, vaän tröôc sau khaù sau môùi hanh thoâng, khoâng höôûng ñöôïc cuûa phuï aâm, soá cao thoï ñeán 79 tuoåi. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi AÁT TÎ ( Nöõ maïng ) 1905 ñeán 1965 vaø 2025 Sanh naêm : Cung ÑOAØI. Maïng PHUÙC ÑAÊNG HOÛA. (löûa ñeøn nhoû ) Xöông CON RAÉN. Töôùng tinh CON TRAÂU. * Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN Aát Tî maïng Hoûa cung Ñoaøi Aáy laø löûa chaùy ôû ñeøn toïa ñaêng Thu Ñoâng loãi soá khoù khaên Xuaân Haï sanh ñaëng laøm aên phaùt taøi Hieàn laønh aên ôû thaúng ngay Chôù neân gian xaûo maø mang toäi tuø Thaân toäc giaøu coù khoâng ham Ngheào thì phaûi chòu aïi laøm naáy aên Anh em cuõng chaúng ñaëng gaàn VAÄN MAÏNG * TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 136 Khoù khaên nghòch yù noùi naêng chaúng hoøa Ñaàu tieân nhieàu lôùp cöûa nhaø Nhöng maø chaúng giöõ sau naøy môùi neân Soá naøy traéc trôû löông duyeân Vôï choàng lôû ñöôïc ôû chaúng yeân moät ñôøi * * Phuï giaûi toång quaùt : Soá tuoåi Aát Tî neáu coâ naøo sanh vaøo ban ñeâm thì haïp vaø thuaän muøa. Sanh muaø Haï vaø muøa Xuaân thì laïi caøng phaùt ñaït hôn. Nhöng soá nhoû thöôøng hay ñau yeáu. Tuoåi nhoû phaûi chòu phieâu baïc nôi xa xöù. Lôùn leân laäp gia ñình cuõng töï choïn laáy chôù cha meï khoâng eùp buoäc. Tuoåi naøy phaàn ñoâng phaûi chòu caûnh nuoâi con cho choàng ( laøm vôï thöù ) hoaëc laáy ngöôøi cheát vôï hay lôû dôû chôù khoù moät vôï moät choàng, soá trôû veà giaø cöïc, trung vaän giaøu sang, tieàn vaän vaát vaû. Soá cao, thoï ñeán 81 tuoåi. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi ÑINH TÎ (nöõ maïng ) Sanh naêm : 1917 ñeán 1977 vaø 2037 Cung KHOÂN. Maïng SA TRUNG THOÅ ( ñaát pha caùt ) Xöông CON RAÉN. Töôùng tinh CON CHIM CUÙ. * Baø Chuùa Ngoïc ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN Ñinh tî maïng Ñaát maø pha caùt Neáu sanh muøa haï thôøi sang Nhö caù gaëp nöôùc nhö roàng leân maây Thu ñoâng cuõng chaúng ñaëng an Muøa Xuaân khaéc Moäc neân naøng cöïc thaân Loãi sanh cha meï chaúng gaàn Ly höông toå quaùn taïi phaàn soá ta Vôï choàng phaûi gaëp soá xa Taùnh tình aên noùi ai maø chaúng thöông Nhieàu khi laém phaûi tai öông Cuõng nhôø phaät ñoä qua tuoâng khoûi naøn Tieàn vaän soá phaûi lao ñao Haäu vaän toïa höôûng giaøu sang maáy hoài. * VAÄN Thoå soá naøy MAÏNG cung nhö * Khoân sau * Phuï giaûi toång quaùt : Soá naøy luùc nhoû phaàn ñoâng phaûi chòu caûnh gian truaân, cha meï anh em chaúng gaàn nhau, soá khaéc cha. Neáu coâ naøo sanh vaøo muøa Thu hay TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 137 muøa Haï thì ñöôïc phuù quyù sang giaøu. Neáu sanh nhaèm ban ñeâm laø thuaän soá, coøn sanh nhaèm ban ngaøy laø loãi soá coù cuoäc soáng cô cöïc, phaûi tay goàng vai gaùnh, coù choàng cuõng chaúng ñöôïc nhôø. Soá laïi ñoâng con nhöng maø tay traéng laøm neân chöù chaúng nhôø ñöôïc ai. Soá coù chaân tu neân coù tai naïn cuõng coù quôùi nhôn giuùp ñôõ. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi KYÛ TÎ ( nöõ maïng ) 1929 ñeán 1989 vaø 2049 Sanh naêm Cung CAÁN. Maïng ÑAÏI LAÂM MOÄC (caây ôû röøng lôùn ) Xöông CON RAÉN. Töôùng tinh CON KHÆ * Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Kyû tî cung caán tuoåi naøy Maïng moäc caây lôùn moäc ngay giöõa röøng Neáu maø sanh ñaëng thu ñoâng Nhö caây gaëp nöôùc nhö roàng gaëp möa Sanh nhaèm loãi soá haï thu Soá phaàn cöïc nhoïc naéng möa phuõ phaøng Soá naøng cheát huït maáy laàn Quôùi nhaân ñoä maïng coù phaàn khoûi lo Tuoåi naøy saùng laùng thoâng minh Thaáy thì laøm ñaëng thieät tình chaúng sai Tieàn vaän chöa bieát neân hö Haäu vaän coù khaù cuûa dö coù saøi Loøng ôû ngay thaúng môùi hay Phaät trôøi hoä ñoä coù ngaøy cuõng neân * * Phuï giaûi toång quaùt : Tuoåi naøy neáu sanh thuaän muøa Ñoâng vaø muøa Xuaân laø thuaän soá, nhöng sanh nhaèm ban ngaøy laø troïn toát, sau naøy coù choàng giaøu sang phuù quyù soá coù tay laøm neân söï nghieäp ( baïch thuû thaønh gia ) soá chaúng nhôø cha meï. Luùc nhoû coù cheát huït hai laàn nhöng nhôø coù quôùi nhôn phuø trôï cho neân tai qua naïn khoûi. Tieàn vaän ba chìm baûy noåi giaøu nhö nöôùc lôùn roài laïi roøng caàm cuûa chöa ñöôïc, tuoåi naøy töø naêm 38 trôû ñi thì môùi tuï taøi sau naøy giaøu coù, nhôø con caùi nhaát laø con gaùi. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi TAÂN TÎ ( nöõ maïng ) Sanh naêm : 1941 ñeán 2021 vaø 2061 Cung TOÁN. Maïng BAÏCH LAÏP KIM ( chaân ñeàn baèng vaøng ) Xöông CON RAÉN. Töôùng tinh CON KHÆ. * TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Taân Tî cung Toán maïng Kim Vaøng ôû trong saùp khoù tìm laém thay Muøa Thu thuaän soá laø may Thoå vöôïng töù quyù ít ai daùm bì Laâm naïn coù ngöôøi giaûi nguy Giaøu ngheøo cuõng söôùng sau thì an thaân Neáu sanh muøa haï khoå baàn Ñoâng xuaân cuõng loãi chòu phaàn gian nan Ñaëng sanh truùng tuoåi laø naøng Hieàn löông quaân töû laø naøng tieåu thô Tuoåi sanh sai soá sai giôø Veùt möông phaùt coû ñaép bôø naùm da Duyeân tình lôû dôû ñoâi ba Tieàn vaän coù cuûa cuõng laø loâi thoâi Haäu vaän ñaëng khaù an nôi Phaät trôøi ñoä maïng thaûnh thôi an nhaøn. * www.tuviglobal.com 138 * Phuï giaûi toång quaùt : Tuoåi Taân Tî neân sanh luùc ban ñeâm maø vaøo muøa Thu laø thuaän laøm aên phaùt ñaït ngöôøi coù soá maïng lôùn cho neân gaêïp tai naïn thì coù quôùi nhôn che ñôõ. Coù ngöôøi giaûi nguy coøn neáu sanh ban ngaøy maø nhaèm muøa Haï thì khoå sôû voâ cuøng. Tình duyeân traéc trôû nhieàu laàn soáng cuoäc ñôøi töï laäp khoâng nhôø anh em hoï haøng gì caû. Tieàn vaän ba chìm baûy noåi haäu vaän môùi ñöôïc an taâm. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi QUÍ TÎ ( nöõ maïng ) : 1953 ñeán 2013 vaø 2073 Sanh naêm Cung KHOÂN. Maïng TRÖÔØNG LÖU THUÛY ( nöôùc chaûy daøi ) Xöông CON RAÉN. Töôùng tinh CON CHOÙ SOÙI. * Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Cung Khoân maïng Thuûy nöôùc ñaày chaûy ra Neáu naøng sanh thuaän muøa Ñoâng Giaøu ngheøo cuõng söôùng taám thaân an nhaøn Xuaân Haï sanh ra khoå baàn Chòu phaàn khoå sôû laém phaàn gian nan Soá naøy coù cheát moät laàn Nhöng nhôø aâm ñöùc thaùnh thaàn chôû che TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 139 Loãi soá vaän maïng ñoåi dôøi Ly höông toå quaùn ôû thôøi môùi an Anh em coù keû giaøu sang Ta ngheøo phaûi chòu khoù toan caäy nhôø Ngaøy mai moïi söï thaønh coâng Thanh nhaøn giaøu coù höôûng phaàn aám no. * • * Phuï giaûi toång quaùt : Phaàn ñoâng tuoåi naøy laø ngöôøi cao soá khi gaëp tai naïn trong ñôøi coù cheát huït moät laàn, nhôø aâm ñöùc cuûa meï cha cho neân thoaùt naïn. Coâ naøo thuaän sanh vaøo muøa Thu thì ñöôïc höôûng giaøu sang phuù quyù soáng coù phuù quyù soáng coù haïnh phuùc, choàng laø ngöôøi coù ñòa vò trong xaõ hoâi. Coøn loãi sanh nhaèm vaøo muøa Haï vaø muøa Xuaân soá phaûi chòu duyeân nôï ña ñoan, khoå cöïc traêm ñöôøng. Nhöng neáu sanh vaøo hai muøa naøy maø ñöôïc ban ngaøy thì khoâng ñeán noãi saáu. Soá coù löu laïc nhieàu nôi neám ñuû phong traàn sau môùi thaønh ñaït nhôø coù chí lôùn môùi thaønh coâng. Soá thoï ñeán 81 tuoåi. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi BÍNH NGOÏ ( nöõ maïng ) : 1906 ñeán 1966 vaø 2026 Sanh naêm Cung CAØN. Maïng THIEÂN HAØ THUÛY ( nöôùc soâng thieân haø ) Xöông CON NGÖÏA. Töôùng tinh CON THUOÀNG LUOÀNG. * Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN Bính Ngoï maïng Thuûy cung Caøn Maïng Thuûy laø nöôùc ôû soâng Gian Haø Thu Ñoâng sanh ñaëng tyuoâæ naøng Ñaëng muøa vöôïng töôùng soá ta thanh nhaøn Xuaân Haï sanh thieáp loãi muøa Loãi sanh cöïc nhoïc neân naøng gian nan Cho neân thaân gaùi daëm truøng Duyeân tình lôõ dôû ñoâi ñaøng chia ly Anh em xung khaéc baát hoøa Ñi xa thöông nhôù veà nhaø chaúng yeân Tuoåi naøy laïi coù tính linh Nghi ñaâu truùng ñoù thieät tình chaúng sai Gaëp keû aên noùi baát bình Giaän ngöôøi loã maõng thieät tình khoù dung Tieàn vaän soá phaûi lao ñao Haäu vaän vinh hieån giaøu sang coù thöøa. * VAÄN MAÏNG * TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 140 * Phuï giaûi toång quaùt : Tuoåi Bính Ngoï neáu sanh nhaèm muøa Thu vaø muøa Ñoâng neáu laø ban ñeâm laø troïn toát. Coøn coâ naøo sanh nhaèm muøa Haï vaø muøa Xuaân thì phaûi chòu loãi soá gian nan. Phaàn ñoâng neáu sanh thuaän thì giaøu sang, phuù quyù ña soá ñeàu aên ôû giöõ gìn ñaïo ñöùc, soá khoâng thuaän hoøa anh em, soá naøy ít khi aên ôû nhau moät ñôøi choàng phaûi coù thay ñoåi löông duyeân ít nhöùt laø ba laàn thì môùi thaønh gia thaát. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi GIAÙP NGOÏ ( nöõ maïng ) Sanh naêm : 1954 ñeán 2014 vaø 2074 Cung LY. Maïng SA TRUNG KIM ( vaøng trong caùt ) Xöông CON NGÖÏA. Töôùng tinh CON CHIM TRÓ. * Baø Cöûu Huyeàn Thieân nöõ ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Giaùp ngoï cung Ly maïng Kim Vaøng trong baõi caùt neáu tìm giaøu ngay Neáu sanh thuaän Thìn Tuaát Söûu Thaân Daäu saùu thaùng ít ai daùm bì Haï Xuaân loãi soá gian nan Tî ngoï hai thaùng chaúng sang chuùt naøo Loãi sanh cöïc nhoïc bieát bao Tieàn baïc chaúng coù thaân raøy ñoù ñaây Nhöng ngöôøi tính noùng hay gaây Aáy laø giaùp Ngoï soá naøng chaúng sai Taùnh ngöôøi chaúng chòu hieáp ai Gaëp maïnh ñuoåi ra tay binh lieàn Nhöng maø phaûi lôõ ñoø duyeân Nhieàu khi ñau khoå ñöùng ngoài chaúng neân Ñaøn baø Giaùp Ngoï chaúng hieàn Gaëp choàng maïng lôùn phaûi nhöôøng nhòn ngay. * * Phuï giaûi toång quaùt : tuoåi naøy neáu sanh thuaän vaøo muøa Thu vaø Ñoâng thì ñöôïc giaøu sang phuù quyù, coøn neáu loãi soá sanh nhaèm muøa Xuaân vaø muøa Haï cho neân cuøng moät tuoåi Giaùp Ngoï maø coù keû sang ngöôøi heøn laø nhö theá. Nhöng soá ñaøn baø duø coù cöïc nhöng trong ñôøi thöôøng gaëp nhöõng dòp may maén, nhöng taùnh ngöôøi baát phuïc nhöõng keû coù theá löïc, tieàn baïc cho neân cuõng vì theá phaûi thaát baïi trong cuoäc ñôøi nhaát laø choàng. Tuoåi Giaùp Ngoï cuõng chaúng nuoân chieàu ai duø laø choàng cuõng theá cho neân coù khi phaûi chòu lôõ dôû duyeân tình. Soá haäu vaän môùi coù söï nghieäp nhöng tröôøng thoï. Neáu coâ naøo thieáu aâm thì yeåu soá soán ñeán 33 tuoåi laø cuøng maïng. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 141 * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi MAÄU NGOÏ ( nöõ maïng ) Sanh naêm : 1918 deán 1978 vaø 2038 Cung CHAÁN. Maïng THIEÂN THÖÔÏNG HOÛA ( löûa treân trôøi ) Xöông CON NGÖÏA. Töôùng tinh CON HEO. * Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Maäu Ngoï maïng Hoûa soá naøy Löûa trôøi soi saùng chieáu cuøng khaép nôi Xuaân Haï sanh gaùi laø naøng Thanh nhaøn sung söôùng coù choàng giaøu sang Thuy Ñoâng loãi soá cöïc thaân Cuoäc ñôøi chaúng ñaëng thong dong an nhaøn Soá naøng khaùc meï thöông cha Anh em chaúng thuaän phaûi xa chôù gaàn Maäu Ngoï quí töôùng gaùi naøy Ban ngaøy maø haïp aáy laø soá ta Loãi sanh duyeân soá lôõ laøng Khoâng thì choàng vôï loøng doøng ñoâi ba Thaáy ai ngheøo khoå xoùt xa Tieàn baïc giuùp ñôõ theá maø phaûn ngay Soá naøy tieàn vaän lao ñao Haäu vaän coù cöûa coù nhaø môùi yeân. * * Phuï giaûi toång quaùt : Soá tuoåi Maäu Ngoï duø sanh vaøo muøa naøo maø neáu sanh ban ngaøy laø sung söôùng chaúng khoå cöïc töôùng ngöôøi sang quí. Nhöng tính tình noùng naûy, mau giaän cuõng mau nguoâi, loøng daï thoâng minh, tuoåi nhoû vaát vaû, gian nan, giaøu coù nhöng khoâng sung söôùng chaúng caàm cuûa ñöôïc. Tuoåi naøy ngoaøi 40 môùi tuï taøi, nhôn duyeân traéc trôû, ñôøi sau môùi thaønh giai laõo. Soá naøy phaûi laän ñaän vì choàng vì con, laïi coøn laém ngöôøi phaûi nuoâi con cho choàng ( soá vöôïng phu ích töû ) caàn phaûi tu taâm ñaëng thoaùt giaûi oan nghieäp. Cöõ aên thòt Choù, Meøo, Ruøa, Ngöïa, Traâu. Neân duøng trai laïc thì môùi tröôøng thoï. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi NHAÂM NGOÏ ( nöõ maïng ) Sanh naêm : 1942 ñeán 2002 vaø 2062 Cung LY. Maïng DÖÔNG LIEÃU MOÄC ( caây döong lieãu ) Xöông CON NGÖÏA. Töôùng tinh CON CAÙO. * TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 142 Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Nhaâm Ngoï maïng Moäc cung Ly Laø caây döông lieãu soá naøy laøm neân Neáu laø sanh thuaän Ñoâng Xuaân Gaùi thì höõu phöôùc gia moân yeân hoøa Muøa thu bò khaéc bô vô Muøa Haï cuõng loãi traät giôø khoå thaân Anh em xung khaéc chaúng gaàn Ñi xa thöông nhôù laïi gaàn chaúng an Tuoåi sanh thuôû nhoû gian nan Töôûng ñaâu cheát huït cheát oan ñaõ roài Tuoåi naøng lanh lôïi khoân ngoan Ít keû ngu doát cô haøn linh ñinh Tuoåi nhoû laøm coù ñuû saøi Nhieàu laàn ñaëng khaù khieán raøy raõ tan Tuoåi muoän coù cuûa môùi an Laäp neân söï nghieäp thanh nhaøn aám no * * Phuï giaûi toång quaùt : Nhaâm Ngoï soá naøy phaàn ñoâng neáu sanh vaøo muøa Xuaân hay muøa Ñoâng thì con ngöôøi cao sang phuù quyù coù keû haàu ngöôøi haï, coù choàng giaøu sang coù ñòa vò quan troïng trong xaõ hoäi, nhöng soá phaûi sanh ban ngaøy thì môùi troïn toát. Coøn sanh ban ñeâm thì vaát vaû khoå cöïc duyeân nôï ña ñoan. Tuoåi töø 44 trôû ñi thì giaøu sang phuù quyù coù caên tu haønh. Nhieàu ngöôøi tuoåi naøy coù taâm tu haønh hay xuaát giaù ñaàu phaät. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi CANH NGOÏ ( nöõ maïng ) Sanh naêm : 1930 ñeán 1990 vaø 2050 Cung LY. Maïng LOÄ BAØN THOÅ (ñaát ñöôøng ñi ) Xöông CON NGÖÏA. Töôùng tinh CON VÖÔÏN. * Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Cung Ly maïng Thoå laø ñaát ñöôøng ñi Muøa Haï sanh ñaëng lo chi Thuaän sanh thaùng chín thaùng ba thanh nhaøn Thu Ñoâng phaûi chòu lao ñao TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 143 Muøa Xuaân Daàn Meïo bieát bao khoå saàu Sanh kî thaùng gieâng thaùng hai Naëng hôn thaùng khaùc khoå raøy cöïc thaân Coù ñieàu nhôø ñöôïc phöôùc trôøi Khoâng thì boû xaùc roài ñôøi cuõng xong Sanh ra thuôû nhoû long ñong Thay teân ñoåi hoï hai doøng môùi an Ai noùi thieát yeáu thôû than Loøng caàm khoâng ñöôïc coù tieàn cuõng trao Soá gaùi canh ngoï maø hieàn Loãi sanh khoå naõo nhö thuyeàn linh ñinh * * Phuï giaûi toång quaùt : Cang Ngoï soá ngöôøi haïp vaøo muøa Xuaân vaø muøa Haï, quí coâ lôùn leân khi laøm aên vieäc gì thì neân löïa hoûi muøa naøy maø tính toaùn, laøm aên khoù maø thaát baïi, quí töôùng maø laïi giaøu sang choàng coù ñòa vò aáy laø soá Canh Ngoï. Tuoåi naøy luùc nhoû khoù nuoâi coù cheát huït nhieàu laàn, nhöng nhôø coù aâm ñöùc cuûa meï cha vaø trôøi phaät neáu khoâng che chôû cho thì khoâng soáng ñeán ngaøy nay. Soá phaûi duøng trai laït moãi thaùng 6 hoaëc 10 ngaøy thì toát. Haäu vaän khoâng baèng trung vaän soá coù caên tu neân aên ôû hieàn laønh thì ñöôïc tröôøng thoï * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi ÑINH MUØI ( nöõ maïng ) Sanh naêm : 1907 ñeán 1967 vaø 2027 Cung ÑOAØI. Maïng THIEÂN HAØ THUÛY ( nöôùc soâng thieân haø ) Xöông CON DEÂ. Töôùng tinh CON * Baø Chuùa Ngoïc ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñinh muøi maïng thuûy soá naøy Thieân haø nöôùc chaûy nhoû hoaøi nhö möa Thu Ñoâng sanh ñaëng thuaän muøa Xuaân Haï loãi soá gaùi maø chaúng neân Khoâng phaàn laøm baïn vôùi ai Aên roài queït moû roõ loaøi phaûn ta Soá naøy thaân gaùi aâu lo Choàng con lo laéng moät tay döïng nhaø Tieàn baïc nhö theå chieâm bao Buoåi ñaàu giaøu co sau roài cuõng tan Nhieàu khi traùch phaän buoàn than TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 144 Cuõng thôøi moät tuoåi hoï caàm baïc muoân Coù tay thöông maõi baùn buoân Theá maø chaúng ñöôïc tình thöông ñaäm ñaø Vôï choàng caùch trôû ñoâi ba Neáu laø coù phöôùc môùi hoøa thuaän nhau * * Phuï giaûi toång quaùt : Ñaøn baø tuoåi Ñinh Muøi phaùt hieän phaàn ñoâng laø gioûi daén, coù tay thöông maõi buoân baùn giaøu coù nhöng chaúng coøn, soá giaøu khi ñaàu hoâm sôùm mai. Neáu sanh thuaän vaøo muøa Thu vaø muøa Ñoâng nhaèm ban ñeâm thì troïn toát gia moân yeân oån choàng con haïnh phuùc. Coøn sanh ban ngaøy thì luùc nhoû khoå cöïc khoù nuoâi, gaëp tai naïn coù tieåu taät. Soá tieàn vaän lao ñao ba chìm baûy noåi nhieàu phen giaøu coù roài cuõng suïp ñoå. Töø trung nieân 40 trôû ñi môùi tuï taøi. Tuoåi naøy cao soá thoï ñeán 85 tuoåi. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi KYÛ MUØI ( nöõ maïng ) 1919 ñeán 1979 vaø 2039 Sanh naêm Cung TOÁN. Maïng THIEÂN THÖÔÏNG HOÛA ( löûa treân trôøi ) Xöông CON DEÂ. Töôùng tinh CON RAÙI. * Phaät baø quan aâm ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÂN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng Kyû Muøi Cung Toán maïng Hoûa aáy laø soá ta Xuaân haï sanh ñaëng thuaän muøa Thu Ñoâng loãi soá cöïc thaân laém laàn Soá gaùi hieáu thaûo meï cha Khoå vì duyeân nôï lao ñao laém beà Moät ñôøi chaúng ñaëng buoàn laâu Phaûi duyeân chaép noái môùi mong saét caàm Soá gaùi neáu thuaän giaøu sang Choàng thì thöông meán hoï haøng töông laân Tuoåi muoän môùi ñöôïc an thaân Trung nieân lo taûo chaïy taàn chöa yeân Soá naøy thaân keû beà treân Chôi cuøng baïn höõu chaúng beàn phaûn ta Laøm aên tieàn baïc coù hoaøi Nhieàu ngheà bieát ñaëng ñaøn baø ít ai. * * Phuï giaûi toång quaùt : Tuoåi ñaøn baø Kyû Muøi coù nhieàu ngöôøi laøm neân danh nghieäp, soá coù phaàn chôi thaân vôùi ngöôøi coù quyeàn cao chöùc lôùn, tuy laø ñaøn baø nhöng TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 145 thích laøm vieäc xaõ hoäi, neáu coâ naùo sanh ban ngaøy maø thuaän vaøo muøa Xuaân hay muøa Haï thì laïi caøng quí hôn, coøn ai sanh nhaèm ban ñeâm laø nghòch soá khoâng toát. Soá Kyû Muøi ñaøn baø nhöng taùnh tình khaúng khaùi khoâng chòu nònh bôï keû coù quyeàn cao, giaøu coù, nhöng laïi soá ñöôïc nhieàu ngöôøi thöông meán, aên noùi coù duyeân, tieàn baïc luùc tieàn vaän nhö nöôùc thuûy trieàu khi vaøo buoåi saùng luùc chieàu tuoâng ra. Tuoåi muoän môùi ñöôïc an nhaøn, soá ñöôïc choàng thöông yeâu. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi TAÂN MUØI ( nöõ maïng ) ñeán 1991 vaø 2051 Sanh naêm 1931 Cung KHAÛM. Maïng LOÄ BAØNG THOÅ ( ñaát ñöôøng ñi ) Xöông CON DEÂ. Töôùng tinh CON GAÁU. * Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng taân muøi Cung khaûm maïng thoå ñaát ngoaøi ñöôøng ñi Sanh ñaëng muøa haï lo chi Thaùng chaïp thaøng chín khoângthì thaùng ba Thoå vöông töù quí boán muøa Sanh ñaëng saùu thaùng ai maø daùm ñöông Taân Muøi taâm taùnh hieàn löông Giaän ai noùi döõ maø loøng soùt thöông Thaùng gieâng thaùng hai loãi thôøi Bò moäc khaéc thoå cöïc ñôøi soá ta Anh em chaúng ñaëng thuaän hoøa Ôû gaàn gaây goã ñi xa nhôù hoaøi Vôï choàng chaúng haïp aâm döông Saùnh ñoâi tuoåi nhoû xoùt thöông ñaùo ñaàu Tuoåi naøy boán chuïc veà sau Vinh hoa phuù quyù höôûng giaûu sanh ngay * * Phuï giaûi toång quaùt : soá tuoåi Taân muøi neáu ngöôøi naøo sanh vaøo muøa Thu vaø muøa Haï thì toát soá giaøu sang phuù quyù, nhöng sanh nhaèm ban ngaøy thì laïi caøn quyù töôùng hôn, soá gaùi cuõng gaëp nhieàu may. Coù choàng laø ngöôøi coù ñòa vò quan troïng trong xaõ hoâi. Taùnh tình hieàn haäu aên noùi coù duyeân, chaäm chaïp, khoâng ñua ñoøi, daï thaúng ngay chung tình. Nhöng phaàn ñoâng phaûi laäp nghieäp phöông xa, phaûi laáy choàng xa xöù thì toát. Coøn laáy nhau ôû cuøng laøng cuøng xoùm thì gaõy ñoå, soá thaân töï laäp thaân ( baïch thuû thaønh gia ) vaän tröôùc khoâng khaù, trung vaän giaøu sang toät ñænh. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 146 * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi QUYÙ MUÙI ( nöõ maïng ) Sanh naêm : 1943 ñeán 2003 vaø 2063 Cung CAÁN. Maïng DÖÔNG LIEÃU MOÄC ( caây döông lieãu ) Xöông CON DEÂ. Töôùng tinh CON COÏP. * Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Cung Caán maïng Moäc soá naøy nhö sau Sanh ñaëng thaùng hai thaùng gieâng Mua Ñoâng cuõng toát töï nhieân thanh nhaøn Haï thu sanh gaùi laø naøng Loãi sanh vaát vaû soá naøng ñuû lo Sanh ra xung khaéc meï cha Anh em chaúng thuaän soáng nhôø ngöôøi döng Ly höông toå quaùn soá naøy Xöù xa laäp nghieäp cöûa nhaø laøm neân Trung nieân coù cuûa chaúng beàn Coù roài cheát ñoù nhö dieàu ñöùt daây Soá tuoåi sau coù ñaát nhaø Ruoäng vöôøn mua saém töï mình ra Tuoåi nhoû khaù boân ba Tuoåi giaø coù cuûa môùi yeân gia ñaøng. * * Phuï giaûi toång quaùt : Soá tuoåi quyù muøi phaàn ñoâng ñaøn baø con gaùi haïp, cho neân coù caâu nam nhaâm nöõ quyù ña soá tuoåi naøy cuoäc ñôøi ñöôïc sung söôùng, chæ tröø ngöôøi naøo sanh ra loãi soá thì môùi phaûi gian nan sanh nhaèm muøa haï vaø thu thì khoâng ñöôïc toát tuy vaäy cuõng khoâng ñeán noãi cô cöïc, soá coù tay laøm ra tieàn, buoân baùn laøm aên vieäc gì thöôøng gaëp may nhôø coù quôùi nhôn giuùp ñôõ, aên noùi coù duyeân ñöôïc moïi ngöôøi meán phuïc. Soá naøy sau taïo neân ñöôïc nghieäp lôùn coù taøi saûn ñaát ñai, chôù neân boân ba vieäc gì ñeán roài seõ ñeán. Soá coù nhieàu may maén. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi AÁT MUØI ( nöõ maïng ) Sanh naêm : 1955 ñeán 2015 vaø 2075 Cung KHAÛM. Maïng SA TRUNG KIM ( vaøng trong caùt ) Xöông CON DEÂ. Töôùng tinh CON GAØ. * TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 147 Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Aát Muøi cung Khaûm maïng Kim Vaøng trong caùt traéng deã gì tìm ra Thuaän sanh Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi Muøa Thu cuõng toát neáu gaùi thanh nhaøn Xuaân Haï thì loãi soá naøng Phaûi ñaønh cam chòu haåm phaàn lao ñao Con ngöôøi coù taùnh thaøy nay Cöûa nhaø chaúng coù hoûi vay giuùp ngöôøi Aát Muøi soá gaùi ñaùng thöông Ít keû hung döõ nhieàu ngöôøi hieàn löông Ai noùi hung aùc thì nhöôøng Nhieàu ngöôøi loái xoùm raát hay thöông tình Hoa nieân laäp ñaëng gia ñình Maáy laàn neân nghieäp thình lình vôõ tan Haäu vaän coù cuûa môùi an Laäp neân gia ñaïo cuøng ngaøy vinh quan * * Phuï giaûi toång quaùt : Soá gaùi Aát Muøi sanh ñöôïc muøa thu thì toát hôn heát, hay laø muøa ñoâng cuõng ñöôïc ngöôøi coù soá toát. Laøm aên vieäc gì cuõng coù quôùi nhaân giuùp ñôõ. Cho neân tuoåi naøy laøm giaøu töø thuôû hoa nieân nhöng soá chöa caàm cuûa ñöôïc giaøu coù roài cuõng bò tan vôõ. Veà sau thì môùi an cö laïc nghieäp, soá coâ naøo sanh vaøo muøa Xuaân vaø muøa Haï thì goïi laø loãi soá phaûi chòu gian lao khoå cöïc. Nhöng tuoåi aát muøi coù taùnh thaät thaø hieàn haäu trong ñôøi ít gaëp tai naïn. Ngöôøi coù caên tu thoï ñeán 75 tuoåi. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi MAÄU THAÂN ( nöõ maïng ) Sanh naêm 1908 ñeán 1968 vaø 2028 Cung CAÁN. Maïng ÑAÏI TRAÏCH THOÅ ( ñaát nhaø lôùn ) Xöông CON KHÆ. Töôùng tinh CON LAÏC ÑAØ * Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Maäu thaân cung caán soá naøng Maïng thoå ñaát lôùn nhieàu ngöôøi taøi cao Thuaän sanh thìn tuaát, söûu, muøi Tî, ngoï saùu thaùng ñaëng may thanh nhaøn Thu ñoâng saùnh gaùi laø naøng TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 148 Muøa Xuaân cuõng loãi sanh naøng cöïc thaân Soá coâ cheát huït ñoâi laàn Chôù ôû gian saûo theá maø chaúng qua Raùn lo tích ñöùc tu nhaân Veà sau môùi ñöôïc an nhaøn taám thaân Soá phaûi thay ñoåi nôï duyeân Choàng sau môùi ñöôïc phæ nguyeàn yeán anh Tuoåi nhoû chaúng ñaëng yeân laønh Trôû veà haäu vaän môùi hoøng yeân thaân Neáu loøng tin töôûng phaät trôøi Ngaøy sau con chaùu moät ñôøi vinh quang. * * Phuï giaûi toång quaùt : tuoåi Maäu Thaân neáu sanh thuaän ban ñeâm vaøo muøa Thu vaø muøa Ñoâng thì ñöôïc an nhaøn phuù quyù. Taùnh ngöôøi vui veû thöôøng gaëp nhöõng ñieàu may maén, soá chaúng coù nhôø anh em hoï haøng töï tay laøm neân söï nghieäp soá phaûi xa xöù, soá gaùi coù duyeân nôï ña ñoan tuoåi nhoû phaûi cöïc veà vaán ñeà sinh keá veà giaø môùi ñöôïc thanh nhaøn. Soá naøy phaàn ñoâng vaát vaû duø coù tieàn cuõng cöïc thaân, con caùi chaúng ñöôïc nhôø, soá thoï ñeán 69 tuoåi neáu coù tu taâm neân duøng chay laïc moät thaùng 6 hoaëc 10 ngaøy thì môùi toát. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi CANH THAÂN ( nöõ maïng ) Sanh naêm 1920 ñeán 1980 vaø 2040 Cung KHOÂN. Maïng THAÏCH LÖU MOÄC ( caây löïu ñaù ) Xöông CON KHÆ. Töôùng tinh CON CHOÙ SOÙI. * Baø Cöûu huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Canh Thaân soá maïng nhö vaày Cung Khoân maïng Moäc roõ raøng ñaù xanh Haï Thu loãi soá baát thaønh Thuaän Thu sang ñaëng Ñoâng Xuaân môùi nhaøn Soá coâ coù bò haøm oan Nhöng maø nhôø phöôùc trôøi ban yeân laønh Khuyeân coâ tích ñöùc tu thaân Veà sau môùi ñöôïc an nhaøn taám thaân Chæ buoàn duyeân nôï ña ñoan Ngöôøi sau môùi ñöôïc thoûa nguyeàn öôùc mô Tuoåi nhoû chaúng ñaëng yeân thaân Trôû veà lôùn tuoåi môùi hoøng laøm neân TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 149 Neáu maø nieäm phaät aên chay Ngaøy sau ñöôïc höôûng cuûa trôøi ban cho * * Phuï giaûi toång quaùt : Tuoåi Canh Thaân neáu sanh thuaän vaøo muøa Ñoâng vaø muøa Xuaân thì ñöôïc nhaøn haï, ngöôøi coù coát caùch phong löu giaøu sang phuù quyù, phaûi sanh nhaèm ba ngaøy thì troïn toát,coøn coâ naøo xanh ban ñeâm laø loãi soá neân phaûi chòu gian lao khoå cöïc. Tuoåi Canh Thaân ngöôøi tính hieàn hoøa nhöng soá gaùi phaûi chòu truaân chuyeân veà ñöôøng löông duyeân. Tieàn vaän coù vieäc buoàn soá (vöôïng phu ích töû) coù tieàn cuõng cöïc thaân naëngvì choàng lo vì con. Soá tröôøng thoï neân aên chay nieäm phaät thì toát. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi GIAÙP THAÂN (nöõ maïng) Sanh naêm 1944 ñeán 2004 vaø 2046 * Cung KHOÂN. Maïng TUYEÀN TRUNG THUÛY (nöôùc trong gieáng) Xöông CON KHÆ. Töôùng tinh CON HEO. Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Giaùp Thaân maïng Thuûy soá naøy Nöôùc ôû trong gieáng hoï ñoàn chaúng sai Neáu naøng sanh ñaëng Thu Ñoâng Giaøu ngheøo cuõng söôùng bôûi sanh thuaän muøa Xuaân Haï sanh ra cöïc phaàn Nhö caây ruïng laù nhö cua gaõy caøng Loãi sanh vaát vaû baàn haøn Khoâng ai nöông töïa ngoù ngaøn ñeán ta Soá coâ traéc trôû töù beà Vôï choàng xung khaéc theá maø ñoâng con Loãi sanh aên ôû thaúng ngay Phaät Trôøi phoø hoä coù ngaøy vinh quang Ai maø aên ôû hai loøng Phaät Trôøi chaúng ñoä khoù loøng laøm neân Soá naøy tieàn cuûa coù thöøa Neáu maø ñöùc toát cuoäc ñôøi giaøu sang * * Phuï giaûi toång quaùt : Tuoåi Giaùp Thaân neáu quyù coâ naøo sanh vaøo muøa Thu vaø muøa Ñoâng vaø nhaèm ban ñeâm aáy laø thuaän soá cuoäc ñôøi hoaøn toaøn sung söôùng coù choàng giaøu sang coù ñòa vò quan troïng trong xaõ hoäi. Neáu coâ naøo sanh nhaèm ban ngaøy vaø nhaát laø muøa Xuaân vaø muøa Haï thì saáu soá phaûi tu taâm tích ñöùc thì trôøi phaät ñoä cho TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 150 môùi khaù. Ngöôøi ñaøn baø tuoåi Giaùp Thaân thöôøng hay khoå taâm cöïc trí vì choàng vì con. Cuoäc ñôøi luùc nhoû vaát vaû, trung vaän coù cuûa nhöng phaûi coù ñöùc ñoä thì môùi mong caàm cuûa ñöôïc. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi BÍNH THAÂN ( nöõ maïng ) Sanh naêm : 1956 ñeán 2016 vaø 2076 Cung KHOÂN. Maïng SÔN HAÏ HOÛA ( löûa döôùi nuùi ) Xöông CON KHÆ. Töôùng tinh CON QUAÏ. * Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Bính Thaân maïng Hoûa cung Khoân Löûa ôû döôùi nuùi chaùy lan ñoû trôøi Tuoåi sanh Xuaân Haï gaëp thôøi Giaøu ngheøo cuõng ñaëng an nôi thanh nhaøn Thu Ñoâng loãi soá chaúng an Coù cuûa chaúng höôûng soá naøng cöïc thaân Soá coâ cöïc khoå quaù tay Thuaän sanh thong thaû giaøu sang maáy hoài Coù ñieàu lôõ dôõ duyeân ñaàu Choàng sau môùi haïp thuaän hoøa löùa ñoâi Soá trôøi ñònh xuoáng an baøy Taøi ba cho laém chaúng qua soá phaàn Cuoäc ñôøi taøi saéc phong danh Ñeán khi vaän giöõa môùi hoøng laøm neân Soá ngöôøi coù keû giuùp thöông Ñaéc taøi höõu loäc phaûi ngoài ba möôi *Phuï giaûi toång quaùt : Soá coâ caùc tuoåi Bính Thaân phaàn ñoâng ñeàu ñöôïc sung söôùng duø laø thuaän sanh hay loãi soá cuõng chaúng ñeán noãi naøo vaát vaû, coù ñieàu vieäc choàng con thì khoù maø ôû ñôøi moät chöøng vôï phaûi thay ñôûi thì ñôøi choàng sau môùi laøm neân danh nghieâp. Tuoåi naøy ít khi gaëp tai naïn hay beänh taät. Soá caàm cuûa vaø tuï taøi phaûi ngoaøi ba möôi thì môùi chaéc soá laïi ít con coù caên tu haønh, chòu laøm phuùc ñöùc nhôø trôøi phaät che chôû cho neân nhieàu khi gaëp naïn roài cuõng ñöôïc thoaùt qua. Soá thoï ñeán 67 neáu ôû aùc thì thoï khoâng ñeán 43 tuoåi. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi NHAÂN THAÂN ( nöõ maïng ) Sanh naêm 1932 ñeán 1992 vaø 2052 Cung KHOÂN. Maïng KIEÁM PHONG TINH ( göôm vaøng ) Xöông CO KHÆ. Töôùng tinh CON DEÂ. * TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 151 Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Vaøng trong caây kieám ít ngöôøi tìm ra Sanh nhaèm thaùng chaïp thaùng ba Muøa thu raát toát sanh ra ñaëng muøa Thuaän sanh keû ñoaùn ngöôøi ñöa Keû haàu ngöôøi haï sôùm tröa nhoän nhaøng Loãi sanh cöïc khoå lang than Tay buøn chaân laám lang ban ngoaøi ñöôøng Nôï tình cuõng chaúng thuaän ñoâi Khieán cho tan raõ cuoäc ñôøi quaïnh hiu Soá phaûi chòu caûnh xa queâ Laäp ngheäp xöù laï môùi neân gia ñaøng Ba möôi coù cuûa chaúng an Boán möôi môùi chaéc môùi an cuoäc ñôøi. * * Phuï giaûi toång quaùt : Soá tuoåi nhaâm thaân naøy khi giaøu thì giaøu lôùn maø khi ngheøo thì cuõng naëng, khi aên chaúng heát khi ñaøo chaúng ra aáy laø soá tuoåi nhaâm Thaân vaäy neáu coâ naøo thuaän sanh nhaèm muøa thu nhöùt laø ban ngaøy thì ñöôïc quyù töôùng coù choàng giaøu sang phuù quyù, coøn sanh vaøo ban ñeâm thì loãi soá luùc nhoû khoù nuoâi. Soá laïi coù tieåu taät. Tuy vaäy maø coâ naøo sanh thuaän thì trí saùng suoát taùnh tình hieàn haäu lieâm sæ, duyeân daùng, aên noùi dieäu daøng ñöôïc choàng nôû nang aên noùi ñöôïc nhieàu ngöôøi nghe, huøng bieän, tuoåi nhoû khoâng khaù lôùn tuoåi môùi thaønh gia. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi KYÛ DAÄU ( nöõ maïng ) Sanh naêm 1909 ñeán 1969 vaø 2029 Cung LY. Maïng ÑAÏI TRAÏCH THOÅ ( ñaát nhaø lôùn ) Xöông CON GAØ. Töôùng tinh CON THOÛ. * Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Kyû Daäu maïng Thoå cung Ly Ñaát ôû nhaø lôùn deã gì tìm ra Haïp thì Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi Tî Ngoï saùu thaùng haïp muøa thuaän sanh Thu Ñoâng chaúng haïp chaúng an TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 152 Tuy laøm giaøu coù cuõng laø cöïc thaân Ñaàu tieân laø coù cuûa kho Theá maø chaúng ñaëng vöõng beàn tieâu hao Nhaø cöõa nhieàu lôùp raõ tan Saém roài baùn ñoù chaúng beàn veà sau Nhöng maø nhôø ñöùc Phaät Trôøi Laøm aên coù cuûa ôû thôøi vaän sau Loãi sanh veâ phöôùc xaáu phaàn Chôi baïn khoâng toát nhieàu laàn haïi ta Vôï choàng chaúng ñöôïc thuaän hoøa Theá maø con caùi ñaày ñaøn phaûi lo * * Phuï giaûi toång quaùt : Soá tuoåi Kyû Daäu môùi sanh thuaän muøa Thu vaø muøa Ñoâng maø vaøo ban ngaøy thì ñöôïc toát. Soá laøm ra tieàn cuûa nhöng tuoåi nhoû giöõ khoâng ñöôïc cuûa, soá giaøu ñaàu hoâm khoù sôùm mai, tuoåi töø 40 trôû ñi thì môùi tuï taøi. Vôï choàng khaéc khaåu hay caõi vaõ nhau nhöng con caùi ñoâng ñuû. Tính ngöôøi chôn chaát thaät thaø, soá coù choàng phaûi laø ngöôøi xa xöù khaùc laøng, phaûi laäp nghieäp phöông xa thì môùi khaù. Ngöôøi coù taùnh hieàn haäu hay thöông baïn beø, nhöng thöôøng bò baïn phaûn phuùc. Soá naøy phaàn ñoâng soáng veà tình caûm nhieàu hôn. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi TAÂN DAÄU ( nöõ maïng ) Sanh naêm 1921 ñeán 1981 vaø 2041 Cung CAØN. Maïng THAÏCH LÖU MOÄC ( caây löïu ñaù ) Xöông CON GAØ. Töôùng tinh CON CHOÙ. * Baø Chuùa Tieân ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Taân Daäu maïng Moäc cung Caøn toát thay Caây Löïu keà ñaù moäc taøng Ñoâng Xuaân sanh ñaëng thuaän muøa soá coâ Haï Thu sanh gaùi loãi thôøi Duø giaøu coù cuûa soá naøng phaûi lo Ñaøn baø ít coù laém thay Ra vai gaùnh vaùc ñaûm ñang cho choàng Nhöng maø coù ôû ñöôïc ñaâu Duyeân ñaàu chaúng thuaän duyeân sau môùi hoøa Taân Daäu voâ soá ñaøn baø Taùnh tình cöùng coûi chaúng chòu luïy ai TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 153 Loãi sanh lao khoå töù beà Nhaø cöûa dôøi ñoåi xa queâ hoï haøng Tuoåi giaø soá thoï trôøi ban Vinh hoa phuù quyù moät ñôøi aám no *Phuï giaûi toång quaùt: ñaøn baø tuoåi Taân Daäu ñöôïc taùnh tình toát, duø laø noùng taùnh nhöng khoâng heà haïi ai, daän thì noùi döõ ( khaåu xaø taâm phaät ) neáu coâ naøo sanh nhaèm muøa Thu vaø Ñoâng maø ban ngaøy thì laø troïn toát. Cuoäc ñôøi giaøu sang phuù quyù, coøn sanh nhaèm ban ñeâm laø loãi soá phaûi chòu ngheøo khoå gian lao. Soá thaân töï laäp thaân chöù khoâng nhôø anh em hoï haøng. Soá cao tröôøng thoï. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi QUYÙ DAÄU ( nöõ maïng ) Sanh naêm 1933 ñeán 1993 vaø 2053 * Cung CHAÁN. Maïng KIEÁM PHONG KIM ( göôm vaøng ) Xöông CON GAØ. Töôùng tinh CON ÑÖÔØI ÖÔI. Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Vaøng trong göôm traéng coù phaàn giaøu sang Gaùi maø sanh ñaëng con naøy Nam Nhaâm Quyù nöõ roõ raøng chaúng sanh Ñaëng sanh saùng suoát tinh thaàn Noùi naêng löu loaùt moïi ngöôøi meán thöông Quyù Daäu nhieàu keû hieàn laønh Ít ai ôû döõ gian manh baïo taøn Haäu vaän coù cuûa môùi an Tieàn vaän laøm coù cuûa kho chaúng coøn Hai doøng cho meï môùi an Khoângthì choàng vôï khoù beà ôû yeân Trung nieân hay ñoåi mai dôøi Ai maø coù chí môùi mong veïn toaøn Sanh ra ñaëng gaùi ñaàu loøng Laøm aên môùi khaù môùi mong laøm giaøu * * Phuï giaûi toång quaùt : Soá gaùi mang con quyù nhö tuoåi Quyù Daäu naøy thì cuoäc ñôøi khaù toát ít laän ñaän tröø cha meï thieáu aâm ñöùc cho neân môùi bò gian nang khoå cöïc. Thuaän sanh thì phaûi nhaèm muøa thu vaø muøa Ñoâng thì ñöôïc giaøu sang phuù quyù. Neáu sanh nhaèm ban ñeâm thì toát hôn, soá coù quôùi nhôn giuùp ñôõ cho neân trong cuoäc ñôøi thöôøng gaëp nhieàu may maéng. Luùc nhoû coù phaàn chaúng ñöôïc caàm cuûa chöa yeân, trôû veà haäu vaän thì vinh quan phuù quyù ít ai baèng. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 154 Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi AÁT DAÄU ( nöõ maïng ) Sanh naêm 1945 ñeán 2005 vaø 2065 Cung CHAÁN. Maïng TUYEÀN TRUNG THUÛY ( nöôùc trong gieáng ) Xöông CON GAØ. Töôùng tinh CON CUA. * Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Aát Daäu cung Caán soá naøng Maïng Thuûy nöôùc gieáng chaûy hoaøi lieân mieân Thu Ñoâng sanh thuaän thôøi yeân Gaùi thì sung söôùng nhö tieân giaùn traàn Xuaân Haï loãi soá cöïc thaân Coù choàng chaúng ñaëng troïn nieàm goái chaêng Trung nieân cuõng chaúng coù phaàn Lo laéng böông baõi taûo taàn lo thaân Laäp neân nhaø cöûa nhieàu laàn Theá maø cuõng raõ vì phaàn chöa an Haäu vaän môùi ñöôïc an nhaøn Laøm aên coù cuûa tuï taøi soá coâ Soá phaûi tu nieäm aên chay Thì trôøi phaäy ñoä hoïa may sang giaøu Taám thaân an maïnh thaûnh thôi Gia taøi söï nghieäp coù thôøi môùi neân * * Phuï giaûi toång quaùt : Soá gaùi tuoåi Aát Daäu phaàn ñoâng phaûi chòu caûnh beõ baøn duyeân phaän, coù nhieàu coâ phaûi nuoâi con cho choàng ( thöù thieáp ). Soá ñaøn baø naøy ( vöôïng phu ích töû ) lo cho ngöôøi nhieàu hôn laø lo cho baûn thaân mình. Nhöng laïi laø ngöôøi coù taøi trí saùng suoát hoïc ít bieát nhieàu thích soáng cuoäc ñôøi- phieâu baïc raøy ñaây mai ñoù. Soáng nhôø ngöôøi döng nöôùc laõ chôù chaúng coù hoï haøng. Vaän sau neáu coù tu nhaân tích ñöùc thì hoïa chaêng môùi ñöôïc giaøu sang. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi ÑINHDAÄU (nöõ maïng) Sanh naêm 1957 ñeán 2037 vaø 2077 Cung CHAÁN. Maïng SÔN HAÏ HOÛA (löûa döôùi nuùi ) xöông CON GAØ.Töôùng tinh CON KHÆ. * Phaät Baø Quan Aâm Ñoä maïng TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG* Ñinh daäu cung caán soá naøy löûa ôû döôùi nuùi chaùy hoaøi ngaøy ñeâm xuaân, Haï sanh ñaëng haïp thôøi hoûa bò Thuûy khaéc ñaûo ñieân cöïc loøng thu Ñoâng chaúng loãi soá naøng laøm aên vaát vaû tieàn taøi chaúng an soá tuoåi tai naïn haûi huøng töôûng ñaâu boû xaùc nhieàu nôi ñaõ roài nhöng nhôø ôn ñöùc Phaät Trôøi ñoä cho qua khoåi maáy laàn naïn tai soá naøy trung vaän lao ñao khaù roài tan raõ soá ta chöa caàm Haâïu vaän môùi ñöôïc an thaân Dö aên dö maëc cuûa tieàn ñaày kho Nhöng maø vaän maïng ñoåi dôøi Laäp neân gia nghieäp phaûi xa queâ nhaø. * www.tuviglobal.com 155 * Phuï giaûi toång quaùt: soá tuoåi naøy tieàn vaän thì khaù nhöng caàm cuûa chöea ñöôïc cho neân coù theå noùi laø giaøu ñaàu hoâm khoùd sômd mai, neáu thuaän sanh vaøo muøa Thu vaø muøa Ñoâng thì laïi laø loãi soá cho neân phaûi vaát vaû gian truaân, nhöng soá nsyø soáng gíi trung vaän. Moät ñôøi vinh hieån con chaùu ñoâng ñuû, gia moân an hoøa. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi CANH THAÁT (nöõ maïng) Sanh 1910 ñeán1970 vaø2030 Cung KHAÛM. Maïnh THOA XUYEÂN KIM (xuyeán baèng vaøng) xöông CON CHOÙ.Töôùng tinh CON CAÙO. * Baø Chuùa Tieân Ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Maïng kim xoa xuyeán laø vaøng ñeo tay Muøa Thu sang daëng gaëp may Nhöi caây gaëp nöôùc nhö cau ñuû caøng Muøa Haï hoûa khaéc chaúng an Ñoâng xuaân cuõng loãi khieán naøng cöïc thaân Giaù maø tuoåi tuaát chaúng hieàn Gaëp choàng mangk nhoû phaûi ñaønh nhòn ngay Canh Tuaát soá gaùi chaúng yeân TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 156 Loãi sanh tieàn baïc khoù caàm Khi aên chaúng heát luùc caàn chaúng ra Soá ngöôøi haäu vaän lao ñao Khoâng baèng vaän giöõa nhö tieân giaùng traàn. * * Phuï giaûi toång quaùt: soá gaùi tuoåi mang chöû Canh (Can ) thì phaàn ñoâng coù nhieàu choàng. Cuøng nhö gaùi maø can Maäu cuõng theá khoù ôû yeân moät choàng. Nhöng tuoåi vaø maïng haïp cho neâncao soá,soá naøy trung vaän toát hôn haäu vaän,coâ naøo sanh vaøo muøa Thu vaø muøa Ñoâng laø thuaïn sau naøy sung söôùng coù choàng giaøu saúng coù ñòa vò keû haàu ngöôøi haï,aên treân ngoài tröôù.nhôn duyeân thì ña ñoan phaûi ba laàn thay ñoåi môùi neân gia ñình soá thoï ñeán 67 truoåi phaûi raùn lo tích ñöùc thì phöôùc laïi taêng. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi NHAÂM TUAÁT(nöõ maïng ) Sanh naêm 1922 ñeán 1982 vaø 2042 Cung ÑOAØI. Maïng ÑAÏI HAÛI THUÛY (nöôùc bieån lôùn) xöông Con Choù. Töôùng tinh CON CHIM TRÓ * Baø Cöûu Hieàn Thieân Nöõ Ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Nhaâm tuaát maïng thuûy soá naøy Nöôùc ôû bieån lôùn chaûy hoài chaúng thoâi Toåi naøy haïp soá Thu Ñoâng Aát muøa vöôïng phaùt ôû khoâng aên hoaøi Loãi sanh Tuaát, Söûu, Thìn, Muøi Daàn meïo saùu thaùng ñaéng cay voâ ngaàn Soá naøy bò naïn nhieàu laàn Cuõng may nhôø coù phaät trôøi ñoä qua Soá naøn phaûi giöõ phaûi kieân Sôï e naïn coù taät nguyeeà chaúng sai Voâ phaàn chôi vôùi baïn beø Thöông ngöôøi giuùp ñeå soá ngöôøi phaûn ta Tieàn vaän phaûi chòu linh ñinh Nhaø cöûa tuy coù theá maø cuõng tieâu Haäu vaän môùi ñöôïc tuï taøi Laäp neân cô nghieäp ôû thôøi beàn laâu * * Phuï giaûi toång quaùt: Soá tuoåi Nhaân Tuaát coi chöøng traùnh, e phaûi vaáp teù maø mang taït nguyeàn,neáu coâ naøo sanh vaøo muøa Thu vaø muøa Ñoâng thì thuaän nhaèm ban ngaøy tì laïi caøng troïn toát, coøn ai sanh nhaèm ban ñeâm thì laïi vaát vaû, aéy laø loåi soá. Voán thaät thaø maø coù ñoâi khi phaûi chòu thieät thoøi, khoâng coù phaàn chôi vôùi baïn beø, tieàn vaän vaát vaû lao ñao haäu vaän môùi an cô nghieäp. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi BÍNH TUAÁT (nöõ maïng) TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 157 Sanh naêm 1946 ñeán 2006 vaø2066 Cung CAÁN. Maïng OÁC THÖÔÏNG THOÅ (ñaát toå toø voø ) Xöông CON CHOÙ. Töôùng tinh CON TRAÂU. * Baø Chuùa Ngoïc Ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Bính Tuaát maïng Thoå soá naøy Aét tìm thaáy ôû noùc nhaø maø ra Thuaän sanh muøa haï thì sang Gaùi thì sung söôùng,thanh nhaøn lo chi Muøi xuaân loãi soá khoå baàn Thu Ñong cuõng loãi laém laàn gian nan Loãi sanh cöïc nhoïc thôû than Thuaän sanh phuù quyù vinh sang hôn ngöôøi Soá coù loàng toát thaúng ngay Ruûi gaëp tai naïn nhôø thaàn ñoä cho Ñaøn baø giaùp Bính can canh Ngöôøi naøo cuõng quyù cuõng sang khoâng heøn Soâs naøng laém keû meánh thöông Thang maáy böôùc tôùi hang thoâng coù ngaøy Haïn xöa coøn khoù nhoïc thay Ñeán chöøng boán boán vaäy maø moùi neân *Phuï giaûi toång quaùt: Soá ngöôøi tuoåi Bính Tuaát laø ngöôøi cao sang phaàn ñoâng laø theá, duø ngheøo khoù cuõng khoâng ñeán noài baàn tieän,soá gaùi coù choøng giaøu sang,coù ñòa vò , moïi ngöôøi meán thöông, neáu sanh vaøo muøa haï vaø nhaèm ban ngaøy thì loãi soá.soá phaûi chòu laän ñaän luùc thieáu thôøi.soá tuoåi laäp nghieäp giaøu coù phaûi laø 44 tuoåi trôû ñi thì giaøu sang toät ñænh.soá coù caên tu neân duøng trai laïc moãi thaùng 6 hoaëc 10 ngaøy thì toát. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi GIAÙP TUAÁT (nöõ maïng ) Sanh naêm 1934 ñeán 1994 vaø 2054 Cung CAÁN. Maïng SÔN ÑAÀU HOÛA (löûa treân nuùi) Xöông CON CHOÙ.töôùng tinh CON NGÖÏA * Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoï maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Giaùp tuaát maïng Hoûa soá naøy Löûa ôû ñaàu nuùi roû raøng saùng tröng Thuaän sanh muøa Haï muøa Xuaân Giaøu ngheøo cuõng söôùng lo buoàn laøm chi TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn Soá gaùi sanh ñaënh hôïp thôøi Laøm aên coù cuûa choàng giaøu vinh sang Loãi sanh ôû aùc traät giôø Cuoäc ñoài nhö theå naém bem troâi ñi Tuoåi sanh thuôû nhoû chaún an Beänh taät ñau oám lieân mieân thaùng ngayf Soá naøy laïi khaéc meï cha Ñi xa töôùng nhôù ôû gaàn oám ñau Xeùt qua trang söû löông duyeân Ngöïa, Traâu ,Long, Hoå keát duyeân môùi thaønh Tuoåi nhoû haäu vaän gian nan Trôû veà löùa tuoåi môùi mong thanh nhaøn. * www.tuviglobal.com 158 * Phuï giaûi toång quaùt: Soá ñaøn baø tuoåi Giaùptuaát soá vaø maïng haïp neân ñöôïc töông sanh neáu thuaän sanh vaøo muøa Thu vaø muøa Ñoâng thì coù soá giaøu sang phuù quyù.coøn ai sanh nhaèm vaøo muøa Haï vaø Xuaân thì soá cöïc khoå luc nhoû khoù nui phaûi chòu dau oám beänh taät lieân mieân, lôùn leân vaát vaê gian truaân. Neáu coâ naøo sanh vao muøa loãi soá thì neân giöõ aâm ñöùc cho toát haàu moâng laáy caùi ñöùc ñeå maø thaéng soá trôøi vaäy. Saùch kinh coù caâu: Ñöùc naêng thaéng soá laø ñuùng chôù chaúng sai. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi MAÄU TUAÁT(nöõ maïng) Sanh naêm 1958 ñeán 2018 vaø 2078 Cung TOÁN.Maïng BÌNH ÑÒA MOÄC (caây moïc treân ñaát baøn) Xöông CON CHOÙ. Töôùng tinh CON VÖÔÏN * Phaäp Baø Quan Aâm ñoä maïng * * THÔ DOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Maïng Moäc, baøn ñòa laø caây ñaát baèng Gaùi sanh nghieäp soá Haï Thu Rthanh nhaøn sung söôùng ít ai daùm bì Coù luùc tai naïn hieåm nguy Theá maø phaät ñoä ñöôïc qua tai naøn Buoåi ñaàu tai naïn loâi thoâi Nhaø cöûa nhieàu lôùp coù nhieàu cuõng tieâu Vôï choàng khaéc khaåu caõi hoaøi Theá maø con chaù ñaày ñaøn phaûi lo Nöõ nhôn ít keû hieàn löông TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 159 Giaëp choàng maïnh nhoû thì caàn quyeàn ngay Soá gaùi taùnh cuõng nhö trai Giaän ai muoán xeù nuoát töôi môùi möøa Coù taùnh khaúng khaùi ñaûm ñöông Thaáy maïnh hieáp yeáu thì thöông nhaûy vaøo *Phuï giaûi toång quaùt: Soá gaùi sanh nhaèm can Maäu, thì coù phaàn khoå hôn caùc Can khaéc ngöôøi naøo sanh thuaän vaøo muøa Ñoângvaø xuaân thì ñöôïc phuù quùy. Coøn ngoaøi ra thì duø coù tieàn cuûa giaøu coù cuõng phaûi cöïc thaân nhöng phaûi sanh nhaèm ban ngaøy thì troïn toát, soá ngöôøi ñöôïc höôûng cuûa trôøi cho (Thieân, Loäc, Taán) troïn ñôøi vinh hoa phuù quyù. Soá naøy phaûi chòu xa queâ nhaø môùi laäp nghieäp ñöôïc , coù choàng phaûi laø quen nhau tröôùc vaø cöôùi nhau thì aêqn ôû môùi hoøa hôïp. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi Quyù Muøi (nöõ maïng ) Sanh naêm 1923 ñeán1983 vaø 2043 Cung CAÁN. Maïng ÑAÏI HAÛI THUÛY (nöôùc bieån lôùn) Xöông CON HEO. Töôùng tinh CON GAØ * Baø Cöõu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Quyù Hôïi , cung Caán soá naøy Maïng thuûy nöôùc bieån chaûy traøn vaøo song Soù gaùi sanh thuaän Thu Ñoâng Thanh nhaøn sung söôùng ít ai saùnh baèng Xuaân Haï thì loãi soù naøng Giaøu ngheøo cuõng cöïc thaân naøngthaûm thöông Töôûng ñaâu cheát huït cheát oan Cuõng nhôø maïng lôùn khoûi mang taät nguyeàn Coù choàng cuõng keã nhö khoâng Vì ñaâu neân noãi neân thöøa ñaéng cay Anh em xung khaéc chaúng hoøa Ôû gaàn gaây goå ñi xa thì buoàn Mieäng thì noùi döõ loøng hieàn Bieát ngöôøi phaûn phuùc coù tieàn cuõng ñöa Trung nieân taøi loäc coù thöøa Theá maø haäu vaän höôûng phaàn giaøu sang. * TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 160 * Phuï giaûi toång quaùt: Soá tuoåi Quyù Hôïi, ñaøn baø maø lanh lôïi nhö ñaøn oâng, giaøu loøng vò tha khoâng oaøn thuø ai,tuy mieäng noùi döõ nhöng loøng hieàn haäu. Nhöng soá laïi lôû dôû duyeân ñaâuøu coù choàng phaûi ngöôøi coù vôï roài chöù khoâng phaûi laø con trai. Neáu sanh vaøo muøa Thu hay muøa Ñoâng thì laøm aên phaùt ñaït khaù giaû. Soá ngöôøi raát sang quyù.sanh nhaèm vaøo muøa Haïvaø Xuaân nhaèm ban ñeâm laø loãi soá. Haäu vaanj môùi an cö laïc nghieäp sung söôùng an nhaøn. •* Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi TAÂN HÔÏI (nöõ maïng) Sanh naêm 1911 ñeán 1971 vaø 2031 Cung KHOÂN. Maïng THOA THIEÂN KIM (xuyeán baèng vaøng) Xöông CON HEO. Töôùng tinh CON COÏP. * Baø Chuùa Tieân ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Maïng Kim thoa xuyeán laø vaøng ñeo tay Muøa Thu laø thuaän soá naøng Deàu ñaëng sung söôùng an nhaøn taám thaân Muøa Haï thì bò loãi thôøi Ñoâng Xuaân cuõng cöïc laøm giaøu chaúng neân Anh em xung khaéc chaúng gaàn Ôû xa thöông nhôù laïi gaàn khaéc xung Gieän ai noùi döõ noùi hung Maø loøng chaúng giaän, giaän ai baây giôø Soá naøy laø gaùi thaät thaø Vì trôøi phuù taùng neân naøng deã thöông Soá naøng caùch trôû nôï duyeân Tröôùc thì coù cuûa nhieàu laàn raõ tan Trung nieân vaát vaõ gian nan Keå töø haäu vaän an vöông thanh nhaøn. * * Phuï giaûi toång quaùt: Soá gaùi tuoåi Taân Hôïi phaàn ñoâng thì giaøu hay ngheøo cuõng söôùng thaân ít coù cô cöïcbaàn haøn, neáu sanh nhaèm muøa Thu hay ban ñeâm thì laø thuaän soá saùu ñoù cuûa hoaïch taøi, coù choàng giaøu sang laïi ñöôïc caàm quyeàn, quaùn xuyeán gia ñình soá vaø maïng ñöqôïc töông sanh toát cho neân cao soá. Ngöôøi tuoåi naøy neát na TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 161 ñoanchính hieàn löông,tuy vaäy luùc nhoû cuõng phaûi chòu vaát vaû laäp neân cô nghieäp sôùm tuoåi töø 32 tuoåi daõ tuï taøi. •* Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi ÑINH HÔÏI (nöõ maïng) Sanh naêm 1947 ñeán 2007 vaø 2067 Cung CAÁN. Maïng OÁC THÖÔÏNG THOÅ (ñaát cuûa toø voø) Xöông CON HEO. Töôùng tinh CON DÔI * Baø Chuùa Ngoïc ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNH * Ñinh hôïi cung caán soá naøng Ñaát ôû döôùi thaáp maø leo noùc nhaø Soá sanh muøa haï thuaän muøa Gaùi thôøi toát soá chaúng thöông neå vì Thoå vöôïng töù quyù lo chi Thaùng chín, Thaùng Chaïp khoâg thì thaùng ba Muøa xuaân moäc khaéc khoâ khan Thu Ñong loãi soá sanh ra cöïc hoaøi Ñing Hôïi soá giaù taøi hay Hieàn laønh ngay thaúng ít ai baïo taøn Soá ngöôøi taùnh neát ñoaåntng Hoï haøng coùt nhuïcai maø vhaúng thöông Soá naøng sang quyù töï nhieân Vaän sau seõ thaáycoù duyeân phuù haøo Tuoåi xanh cho deànnieân cao Töï mình töï laäp bieát bao tuûi hôøn. *Phuï giaûi toång quaùt: soá ñaøn baø tuoåi Ñinh Hôïi maëc duø tính ñoan trang, song veà tình duyeân thì phaûi chòu ña ñoo¸nos ngöôøi phuù quyù giaøu sang cuõng töï mình döïng neân cô nghieïp chôù chaúng ai giuùp ñôõ. Soá naøy thuaän sanh phaûi laø ban ñeâm thì ñöôïc phuù quyù,coøn sanh nhaèm ban ngaøy thì phaûi chòu gian lao khoå cöïc thay ñoåi tình duyeân.soá döôïc vôùi nhôn phuø trôï.soá thoï ñeán 73 tuoåi sau nhôø con gaùi hôn con trai • * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi KYÛ HÔÏI ( nöõ maïng ) Sanh naêm :1959 ñeán 1919 vaø 2079 Cung CAÁN. Maïng BÌNH ÑÒA MOÄC ( caây moäc treân ñaát baèng) Xöông CO HEO. Töôùng tinh CON TRAÂU. * TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 162 Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Kyû Hôïi cung Caán soá naøy Maïng Moäc, bình ñòa caây ñaát baèng Ñoâng Xuaân sanh ñaëng thôøi sang Hai muøa thuaän soá coù caên thanh nhaøn Haï Thu sanh gaùi laø naøng Aáy laø loãi soá thieáp ñaønh cöïc thaân Thuaän sanh gaùi söôùng hôn trai Giaøu cuõng thong thaû guoác daøy nhoå nhang Gaùi thì coù taùnh hieàn löông Thaáy ai ngheøo khoù thì thöông giuùp lieàn Soá phaûi nieäm phaät aên chay Loøng ôû nhôn ñöùc coù ngaøy laøm neân Soá ngöôøi aên tröôùc ngoài treân Chöùc cao töôùc troïng keû treân giuùp mình * * Phuï giaûi toång quaùt : Soá tuoåi Kyû Hôïi naøy laø ngöôøi ñaøn baø cao soá laøm vieäc gì cuõng coù quôùi nhôn giuùp ñôõ. Neáu sanh thuaän vaøo ban ngaøy maø muøa Ñoâng vaø muøa Xuaân thì haïp muøa, ngöôøi coù chaân töû, nhöng veà choàng vôï thì coù phaàn traéc trôû, taùnh ngöôøi hieàn löông, aên ôû coù ñöùc ñoä, cho neân khoâng ñeán noãi naøo. Vaän tröôùc laän ñaän gian lao chöa ñöôïc tuï taøi. Vaän sau môùi khaù 40 tuoåi trôû ñi thì ñöôïc giaøu sang phuù quyù ít ai saùnh baèng. • *Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi AÁT HÔÏI ( nöõ maïng ) Sanh naêm 1935 ñeán 1995 vaø 2055 Cung ÑOAØI. Maïng SÔN ÑAÀU HOÛA (löûa treân nuùi ) Xöông CON HEO. Töôùng tinh CON HÖÔU. * Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Löûa ôû ñaàu nuùi toûa bay khaép trôøi Muøa Haï sanh ñaëng haïp thôøi Laø soá sung söôùng coù trôøi giuùp cho TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 163 Aát Hôïi maïng Hoûa nhöng hieàn Loøng daï chaúng chaáp noùi roài boû qua Soá naøng xung khaéc anh em Chaúng nhôø chaúng caäy ai laøm naáy aên Nhoû thôøi chìm noåi linh ñinh Sau nhôø beàn chí laäp neân gia ñình Tuoåi muoän giaøu coù yeân thaân Sôùm laäp gia thaát nhieàu laàn chaúng neân Soá tuoåi hai boán môùi laø Laäp neân choàng vôï cuoäc ñôøi an vui Boán möôi saép tôùi trôû leân Laøm aên coù cuûa vöõng beàn ñaëng laâu * • * Phuï giaûi toång quaùt : Soá tuoåi Aát Hôïi neáu coâ naøo coù gia ñình tröôùc hai möôi tuoåi thì khoù maø ôû ñôøi ñöôïc. Neáu sanh muøa Haï hay muøa Xuaân maø ban ñeâm, chòu ñöïng moïi vaát vaû, keå töø boán möôi tuoåi trôû ñi thì môùi mong giaøu sang, soá naøy khuyeân neân cöõ aên thòt choù, meøo, ruøa, ngöïa… vì soá coù caên tu neân duøng trai laïc thì toát. • * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi MAÄU TYÙ ( nam maïng ) Sanh naêm 1948 ñeán 2008 vaø 2068 Cung CAØN. Tröïc MAÕN. Maïng THÍCH LÒCH HOÛA ( löûa saám chôùp) Khaéc THIEÂN THÖÔÏNG THUÛY. Con nhaø XÍCH ÑEÁ, ( phuù quyù) Xöông CON CHUOÄT. Töôùng tinh CON CHOÙ SOÙI. * Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Voán ngöôøi coát caùch can cöôøng Aáy laø Maäu tyù con ngöôøi ñaûm ñang Thuaän sanh thì ñaëng laøm quan Cha meï vui veû laâïp ñaøn aên chay Soá naøy phöôc lôùn chaúng vöøa Nhôø ôn trôøi phaät ñoä trì laø may Duyeân nôï cuõng haûi ñôøi ñôøi Sau naøy gia ñaïo cuõng laø baønh yeân Phaän xöa laän ñaâïn lo phieàn Ñeán khi vaän giöõa taøi nguyeân tôùi laàn TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 164 Sôùm hoâm lo lieäu aân caàn Vaän sau seõ thaáy taám thaân an nhaøn * • * Phuï giaûi toång quaùt : Con trai soá tuoåi Maäu Tyù, voán ngöôøi tính neát can cöôøng, con ngöôøi thaùo vaùc ñaûm ñöông trong ngoaøi. Neáu thuaän sanh ban ngaøy thì sau coù soá laøm quan. Coøn ai sanh ban ñeâm thì thöôøng hay baänh taät. Ngöôøi trung tröïc, soáng cuoäc ñôøi töï laäp neân gia ñình chaúng nhôø caäy ai. Vaän tröôùc khoâng khaù vaän sau môùi tuï taøi tuoåi töø 40 trôû ñi giaøu sang phuù quyù. • * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi NHAÂM TYÙ ( nam maïng ) Sanh naêm :1912 ñeán 1972 vaø 2032 Cung CHAÁN. Tröïc CHAÁP. Maïng TANG ÑOÁ MOÄC (caây daâu ) Khaùc OÁC THÖÔÏNG THOÅ. Con nhaø THANH ÑEÁ ( quan loäc, taân khoå) Xöông CON CHUOÄT. Töôùng tinh CON HEO * Oâng töû vi ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Nhaâm tyù soá maïng nhö vaày Phong söông cuõng laém tha phöông cuõng nhieàu Soá naøy caùch trôû queâ höông Ñi xa xöù khaùc sanh phöông neân nhaø Soá phaûi khaéc khaåu meï cha Ôû gaàn caén ñaêng ñi xa thì buoàn Soá naøy caùch trôû löông duyeân Thay nhaø ñoåi ban truaân chuyeân laém beà Chaúng nhôø coát nhuïc hoï haøng Töï mình laäp nghieäp cöûa nhaø môùi neân Tieàn vaän chaúng ñaëng taám thaân Nhaâm Tyù nhôø coù quôùi thaàn Tu nhaân tích ñöùc phöôùc trôøi ban cho * • * Phuï giaûi toång quaùt : tuoåi Nhaâm Tyù ngöôøi coù taøi, hoïc ít bieát nhieàu nhöng soá phaûi phong traàn nay ñay mai ñoù soáng phaûi xa xöù xa nhaø laäp nghieäp nôi xöù khaùc môùi yeân beà gia thaát, töï choïn nhôn duyeân thì môùi haïp cha meï khoâng ñònh ñoaït soá ngöôøi khaéc meï thöông cha. Vôï choàng khoù ôû moät ñôøi, coù thay ñoåi thì sau môùi thaønh gia. Soá ngöôøi coù caên tu tieàn vaän khoâng khaù sau töø 44 trôû ñi môùi tuï taøi. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn • www.tuviglobal.com 165 *Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi GIAÙP TYÙ ( nam maïng) Sanh naêm : 1924 ñeán 1984 vaø 2044 Cung chaán. Tröïc beá. Maïng HAÛI TRUNG KIM ( vaøng döôùi bieån) Khaéc BÌNH ÑÒA MOÄC. Con nhaø BAÏCH ÑEÁ ( phuù quyù) Xöông CON CHUOÄT. Töôùng TINH CO CHOÙ SOÙI * Oâng quan ñeá hoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Luaän xem soá maïng tuoåi naøy Giaùp tyù soá cöïc chòu nhieàu noåi troâi Ly höông toå quaùn xa xöù Anh em coâ baùc ai giaøu naùy aên Loãi sanh phaûi chòu bô vô Cöïc nhoïc lo laéng taïi giôø sinh ra Soá ngöôøi cheát huït nhieàu laàn Ngöôøi naøo thaát ñöùc phaûi sa nguïc hình Tu nhôn tích ñöùc hieån vinh Ruûi bò tai naïn thaùnh thaàn hoä cho Soá naøy haäu vaän môùi no Tieàn vaän laøm coù cuûa kho chaúng coøn * • * Phuï giaûi toång quaùt : tuoåi giaùp tyù soá duø giaøu hay ngheøo thì thaân cuõng vaát vaû cöïc nhoïc chôù ít khi sung söôùng. Chæ tröø ngöôøi naøo thuaän sanh vaøo ban ngaøy maø muøa thu thì môùi goïi laø toát soá ñöôïc soáng cuoäc ñôøi vinh hoa phuù quyù chôù coøn ngoaøi ra thì vaát vaû, soá naøy taùnh neát boác ñoàng laøm vieäc gì cuõng khoâng caàn suy tính coù nhieàu khi thaát baïi. Soá tuoåi haäu vaän môùi neân gia nghieäp. Tieàn vaän laøm giaøu roài cuõng heát. • * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi BÍNH TYÙ (nam maïng ) Sanh naêm : 1936 ñeán 1996 vaø 2056 Cung CAÁN. Tröïc THAØNH. Maïng GIAÙNG HAÏ THUÛY ( nöôùc muø söông) Khaéc THIEÂN THÖÔÏNG HOÛA. Con nhaø HAÉC ÑEÁ ( coâ quaïnh ) Xöông CON CHUOÄT. Töôùng tinh CON RAÉN. * Caäu taøi, caäu Quyù ñoä maïng * TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 166 * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Luaän xem soá tuoåi maïng naøy Bính tyù maïng thuûy nöôùc ñaày traøn soâng Trai maø sanh ñaëng thu ñoâng Nhö caây gaëp nöôùc nhö roàng gaëp maây Bính tyù taùnh ôû hieàn laønh Coù tieàn ai hoûi cuõng trao ñöa lieàn Aên roài phaûn phuùc töï nhieân Ñoøi thôøi khoâng traû nghòch lieàn töï nhieân Moät thaân thaát yù ñuû ñieàu Nöûa laønh nöõa döõ bao nhieâu cho ñaønh Tôùi hoài vaän giöõa hieån vinh Caên nguyeân taán phaùt moân ñình ñoåi thay Tuoåi giaø vaän ñeán cuøng hay Vinh hoa phuù quyù vaøng son cöûa nhaø * • * Phuï giaûi toång quaùt :tuoåi Bính Tyù neáu maø ngöôøi naøo sanh thuaän muøa thu vaø ñoâng thì con ngöôøi quyù töôùng coù phaàn aên treân ngoài tröôùc thieân haï. Ngöôøi coù tính hieàn löông loøng daï toát, hay thöông ngöôøi ngheøo khoù. Thaân töï laäp chöù chaúng coù anh em hoï haøng giuùp ñôõ, tôùi naêm ba möôi tuoåi thì baét ñaàu vinh hieån soáng cuoäc ñôøi ñaày haïnh phuùc. Caøng lôùn tuoåi caøng phaùt ñaït laø soá tuoåi Bính Tyù • * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi CNH TYÙ ( nam maïng) Sanh naêm 1960 ñeán 2020 vaø 2080 Cung CAØN. Tröïc THAØNH. Maïng BÍCH THÖÔÏNG THOÅ ( ñaát treân vaùch) Khaéc THIEÂN THÖÔÏNG THUÛY. Con nhaø HUYØNH ÑEÁ ( quan loäc, coâ quaïnh) Xöông CON CHUOÄT. Töôùng tinh CON RAÉN. * Oâng Quan Ñeá ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Canh Tyù maïng Thoå cung Caøn Ñaát ôû ñaàu vaùch khoù maø tìm ra Nhoû thôøi vaát vaû phieâu löu Lôùn leân laäp nghieäp laém öu laém phieàn Soá tuoåi khaúng khaùi ñaûm ñöông Thaáy maïnh hieáp yeáu thì thöông nhaûy vaøo TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 167 Baïc tieàn nhö theå chieâm bao Giaøu coù nhö theá sôùm vaøo toái ra Taïo laäp laém cuûa laém nhaø Mua caát roài baùn theá laø traéng tay Thaáy ngöôøi yeáu theá coâ ñôn Coù tieàn cuõng giuùp chaúng caàn ñeàn ôn Soá tuoåi coù chöùc coù quyeàn Coù tay quaùn xuyeán coù quyeàn khieån binh Vôï choàng xung khaéc hay ray Theá maø con chaùu ñaày nhaø phaûi lo * • * Phuï giaûi toång quaùt : tuoåi canh tyù laø ngöôøi ñaøn oâng khoâng chòu khuaát phuïc keû coù theá löïc, taùnh tình khaúng khaùi, aên noùi ñöùng ñaén. Neáu sanh vaøo muøa ñoâng thì cuoäc ñôøi sung söôùng quyeàn cao chöùc troïng. Soá naøy tuoåi vaø maïng coù khaéc cho neân laän ñaän luùc nhoû, trôû veà sau thì ñöôïc giaøu sang. Soá tay traéng taïo neân söï nghieäp sau nhôø con caùi. Soá trai hieáu thaûo cha meï, soá coù chaân tu, neân aên chay moãi thaùng tröôïng hoaëc 10 ngaøy thì toát. • * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi TAÂN SÖÛU ( nam maïng ) Sanh naêm : 1961 ñeán 2021 vaø 2081 Cung ÑOAØI. Tröïc TRAÂU. Maïng BÍCH THÖÔÏNG THOÅ ( ñaát treân vaùch) Khaéc THIEÂN THÖÔÏNG THUÛY. Con nhaø HUYØNH ÑEÁ ( phuù quyù) Xöông CON TRAÂU. Töôùng tinh CON ÑÖÔØI ÖÔI. * Oâng Quan Ñeá ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Taân söûu maïng thoå tuoåi naøy Soá cuøng vôùi maïng laém laàn khaéc khe Vaän thôøi dôøi ñoåi ngaû nghieâng Nhieàu phen laän ñaän laém laàn gian nan Neáu sanh muøa haï thôøi may Thanh nhaøn thong thaû ít ai daùm bì Soá naøy cheát huït nhieàu khi Nhôø ôn trôøi phaät khoâng thì maïng mong Anh em cha meï hai doøng Neáu khoâng choàng vôï long ñong ñoâi baø TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 168 Neáu khoâng thay vôï ñoåi nhaø Cuoäc ñôøi luoân chòu vui nhieàu buoàn mai Cho hay soá ôû thieân taøi Tu nhôn tích ñöùc phöôùc nhôø mai sau. * • * Phuï giaûi toång quaùt : Ngöôøi coù soá tuoåi naøy boån thaân baát thöôøng trôøi sanh quaû laø ngöôøi khoân ngoan. Soá coù nhieàu ngöôøi thöông meán, nhöng soá vaø maïng coù khaéc cho neân tuoåi nhoû coù cheát huït nhieàu laàn, nhöng nhôø hoàng phuùc cuûa trôøi phaät cho neân tai naïn ñöôïc qua khoûi. Thuaän sanh vaøo muøa ñoâng luùc ban ñeâm thì quyù vaø sanh ban ngaøy thì cöïc khoå. Soá phaûi phieâu baïc gian hoà laäp nghieäp ôû phöông xa thì môùi neân nghieäp soá phaûi laáy vôï ít laém hai laàn sau môùi beàn duyeân tô toùc. • * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi KYÛ SÖÛU ( nam maïng ) Sanh naêm 1949 ñeán 2009 vaø 2069 Cung ÑOAØI. Tröïc BÌNH. Maïng THÍCH LÒCH HOÛA( löûa saám chôùp ) Khaéc THIEÂN THÖÔÏNG THUÛY ( phuù quyù ). Xöông CON TRAÂU. Töôùng tinh CON CUÙ * Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Kyû söûu soá maïng nhö laø Löûa trôøi chôùp nhoaùng coù ngaøy cuõng tan Soá ngöôøi maïng hoûa töông sanh Laøm aên thuaän lôïi coâng danh deã daøng Thu Ñoâng xung khaéc chaúng an Phoøng ngöôøi phaûn phuùc möu toan haïi mình Chôù coù tranh tuïng hieåm nguy Ôû ñôøi nhòn nhuïc nheï thì cho ta Anh em nghòch yù chaúng hoøa Ôû gaàn gaây goã ñi xa nhôù hoaøi Soá tuoåi sau coù ñaát ñieàn Ruoäng vöôøn mua saém cuûa tieàn laøm ra Ñaàu tieân laøm chaúng ñaëng an Haäu vaän coù cuûa laøm aên môùi beàn. * TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 169 • * Phuï giaûi toång quaùt : soá maïng cuûa tuoåi Kyû Söûu naøy con ngöôøi taùnh ñöôïc hieàn haäu thoâng minh hôn ngöôøi thaønh baïi cuoäc ñôid nhieàu noãi gian lao ôû tieàn vaän. Nhöng soá phaûi ( taøi vöôïng laõo lai ) haäu vaän khaù toát. Ngöôøi laïi coù caên tu. Neáu sanh nhaèm ban ngaøy maø ñöôïc nhaèm muøa haï vaø thu thì laø coù soá sang quyù sau coù cô nghieäp vôï con coù haïnh phuùc. Soá laïi nhôø vôï chôù sau chaúng nhôø con. • * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi ÑINH SÖÛU ( nam maïng ) Sanh naêm 1937 ñeán 1997 vaø 2057 Cung LY. Tröïc THAÂU. Maïng GIAÙNG HAÏ THUÛY( nöôùc muø söông ). Khaéc THIEÂN THÖÔÏNG HOÛA. Con nhaø HAÉC ÑEÁ ( coâ quanh ). Xöông CON TRAÂU. Töôùn tinh CON TRUØN. * Caäu Taøi, Caäu Quyù ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñinh Söûu soá maïng nhö laø Giang haø laø nöôùc chaûy daøi ra soâng Trai maø sanh thuaän thu ñoâng Muøa haï loãi seõ laøm khoâng neân troø Soá nhö noåi soùng linh ñình Ñaàu ñoäi tay xaùch vaùc caøy luøa traâu Sanh ra nhieàu luùc hieåm nghi Töôûng cheát thuôû nhoû luùc thì môùi sanh Soá naøy quyeàn töôùc coâng danh Khoâng thaày cuõng thôï môùi ñaønh soá ta Tuoåi naøy tính neát thaät thaø Giaän ñi noùi döõ nhöng loøng vò tha Ñaàu tieân laøm coù cuûa kho Nhieàu laàn laøm khaù hieäp roài laïi tan. * • * Phuï giaûi toång quaùt : soá tuoåi Ñinh Söûu, coù theå goïi laø cao soá vì ñöôïc ( tam sanh ) coù long thaàn chieáu maïng. Soá laäp nghieäp nhieàu laàn laøm aên nhö dieàu gaëp gioù. Con ñöôøng söï nghieäp khaù veû vang, soá coù quyeàn cao chöùc troïng, nhöng laän ñaän ôû tuoåi nhoû, phaûi muoäng maøng veà löông duyeân thì môùi toát. Taùnh hieàn trí saùng hieáu thaûo meï cha. Soá coù caên tu vaø tröôøng thoï • *Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi AÁT SÖÛU ( nam maïng ) TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 170 Sanh naêm: 1925 ñeán 1985 vaø 2045 Cung TOÁN. Tröïc KIEÂN. Maïng HAÛI TRUNG KIM ( vaøng döôùi bieån). Khaéc BÌNH ÑÒA MOÄC. Con NHAØ BAÏCH ÑEÁ ( phuù quyù ). Xöông CON TRAÂU. Töôùng tinh CON CHOÙ. * Oâng Quan Ñeá ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Aát Söûu soá maïng cuoäc ñôøi Baø con haøng hoï chaúng nhôø chaúng troâng Anh em xung khaéc chaúng gaàn Ngöôøi döng giuùp ñôõ thích thaân chaúng nhôø Phuïng thôø cuûa quyù coù duyeân Lôïi danh ñöôïc chuùt haõo huyeàn maø thoâi Taùnh ngöôøi chôn chaùch thaät thaø Laøm ôn cho baïn sau maø phaûn ngay Baïc tieàn trôï giuøp hoûi vay Aên roài laáy dao trôû tay ñaâm mình Buïng ngöôøi cuõng coù taùnh linh Nghi ai thì coù thieät tình chaúng sai Soá phaûi tu nieäm aên chay Khoâng thì khoå naõo bò mang giam caàm * • * Phuï giaûi toång quaùt : Soá tuoåi naøy coù phaàn laän ñaän. Soáng cuoäc ñôøi nhö gioù Ñoâng tuyeát laïnh chaûy, coù anh em hoï haøng giuùp ñôõ, töï tay laøm neân gia nghieäp ( Baïch thuû thaønh gia ). Soá phaûi chòu söï khoå naõo nhieàu beà, coù chí tan boàng hoà thæ phieâu löu nôi xöù laï queâ ngöôøi haàu queân söï khoå taâm. Vôï choàng cuõng baát hoøa. Soá veà giaø môùi ñaëng thanh nhaøn, chæ tröø ngöôøi naøo sanh vaøo muøa Thu vaø Ñoâng laø thuaän phuù quyù trung vaän ñaõ giaøu coù roài. • * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi QUYÙ SÖÛU ( nam maïng ) Sanh naêm : 1913 ñeán 1973 vaø 2033. Cung CAØN. Tröïc PHAÙ. Maïng TANG ÑOÁ MOÄC ( caây daâu ). Khaéc OÁC THÖÔÏNG THOÅ. Con nhaø THANH ÑEÁ ( quan loäc, taân khoå). Xöông CON TRAÂU. Töôùng tinh CON CUA BIEÅN. * TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 171 Oâng Töû Vi ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Soá naøy luùc nhoû gian nan Lao taâm khoå trí vui chieàu buoàn mai Thaân phaûi chòu lao ñao Tình duyeân trôõ naõi baèng khoâng ñoåi dôøi Soá ngöôøi thaân töï laäp thaân Tha phöông caàu thöïc gia moân an hoøa Hoï haøng nhö theå ngöôøi xa Cuõng nhö giaù laïnh ñeâm ñoâng ñieâu taøng Luùc nhoû chaúng ñaëng an thaân Haäu vaän phuù luùc an moân gia hoøa Muøa Xuaân môùi ñaëng thaûnh thôi Thanh nhaøn sung söôùng ñoá ai saùnh baèng * • * Phuï giaûi toång quaùt : tuoåi Quyù Söûu naøy cung Toán maïng Moäc cho neân sanh vaøo muøa Thu maø phaûi chòu vaát vaû linh ñinh vaän maïng coù dôøi ñoåi duø raèng coù aên nhöng phaûi lo hoaøi chæ thuaän vaøo muøa Ñoâng thì veà sau phuù tuùc, sanh ban ngaøy laø thuaän ban ñeâm laø nghòch soá soá coù boân ba maø cuõng chaúng thaønh. Baø con coát nhuïc chaúng ai giuùp ñôõ moät mình thaân töï laäp thaân ôû phöông xa, trôû veà haäu vaän seõ ñöôïc yeân oån, gia moân môùi an hoøa. Tình duyeân coù traéc trôû nhöng soá con ñoâng. • * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi GIAÙP DAÀN ( nam maïng ) Sanh naêm : 1974 ñeán 2074 vaø 2033 Cung KHOÂN. Tröïc KHAI. Maïng ÑAÏI KHE THUÛY ( nöôùc khe lôùn ). Khaéc SÔN HAÏ HOÛA. Con nhaø HAÉC ÑEÁ ( phuù quyù ). Xöông CON COÏP. Töôùng tinh CON TRAÂU. * Oâng Quan Ñeá ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng Giaùp Daàn Ñaïi Kheâ maïng Thuûy nöôùc soâng chaûy hoaøi Soá tuoåi luùc nhoû gian nan Coù luùc beänh taät khoùc hoaøi khoù nuoâi TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 172 Lôùn leân laøm coù cuûa kho Coù roài laïi heát sôùm ñaày toái vôi Soá naøy phaûi chon phöông xa Laäp neân cô nghieäp vaäy maø môùi yeân Nhôn duyeân traéc trôû buoåi ñaàu Veà sau môùi ñöôïc an hoøa gia moân Trung vaän phaùt ñaït giaøu sang Cuõng nhôø hoàng phuùc cuûa trôøi ban cho Nhöng nhaø chaúng ñaëng yeân vui Trôû veà vaän cuoái gia moân ñaét thaønh * • * Phuï giaûi toång quaùt : Soá tuoåi Giaùp Daàn naøy duø giaøu hay ngheøo cuõng khoâng ñeán noãi cô cöïc laém chæ tröø ngöôøi naøo sanh vaøo muøa Xuaân vaø Haï thì môùi khò khoå baàn. Ñeâm ngaøy phaûi lo thaân phaän. Khoù maø sung söôùng an nhaøn ñöôïc. Luùc nhoû thì khoù nuoâi, coù nhöõng beänh hoaïn baát thöôøng, laøm coù cuûa tieàn töø nhoû nhöng soá phaûi ngoaøi 40 môùi tuï taøi. Nhôn duyeân phaûi choïn laáy chôù cha meï khoâng ñònh ñoaït. Tieàn vaän khoâng khaù haäu vaän môùi hieån vinh. • *Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi MAÄU DAÀN( nam maïng ) Sanh naêm : 1938 ñeán 1998 vaø 2058 Cung CAÁN. Tröïc KHAI. Maïng THAØNH ÑAÀU THOÅ ( ñaát treân thaønh). Khaêc THIEÂN THÖÔÏNG THUÛY. Con nhaø HUYØNH ÑEÁ ( phuù quyù ). Xöông CON COÏP. Töôùng tinh CON THUOÀNG LUOÀNG. * Phaät Ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Maäu Daàn maïng Thoå ñaát thaønh ñeàn vua Soá naøy tröôùc vaéng sau daøi Anh em thaân thích laïc ngoaøi phöông xa Soá sao coù soá qua chöøng Duyeân tình traéc trôû loønh doøng ñoâi ba Taâm cô taâm khoå nhöõng laø Bôûi vì soá maïng trôû ra muoän maøng Moät thaân toan tính traêm ñöôøng Ñeán khi vaän giöõa môùi yeân taám loøng TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 173 Tuoåi sau môùi ñöôïc höng long Caây giaø keát traùi boâng hoàng toát töôi * • * Phuï giaûi toång quaùt : Soá tuoåi Maäu Daàn neáu ai sanh nhaèm ban ñeâm thì toát, sau naøy coù vôï giaøu sang coù haïnh phuùc soá laïi coù danh döï ñòa vò trong xaõ hoäi coù ñieàu maø ai sanh nhaèm giöõa muøa xuaân aáy laø bò loãi soá cho neân luùc nhoû phaûi chòu gian truaân ñeán tuoåi giaø môùi ñöôïc hanh thoâng, soá khoâng nhôø caäy anh em hoï haøng ( baïch thuû thaønh gia ) tay traéng laøm neân söï nghieä, soá naøy vôï ñoâng con ñeán hai hoaëc ba doøng. Soá laïi coù caên tu vaø ñöôïc tröôøng thoï. • * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi BÍNH DAÀN ( nam maïng ) Sanh naêm : 1926 ñeán 1986 vaø 2046 Cung KHOÂN. Tröïc ÑÒNH. Maïng LÖ TRUNG HOÛA ( löûa trong lö ). Khaéc KIEÁM PHONG KIM. Con nhaø XÍCH ÑEÁ ( coâ quaïnh). Xöông CON COÏP. Töôùng tinh CON CHIM TRÓ. * Caäu Taøi, Caäu Quyù ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Bính Daàn cung Khaûm löûa hö Neáu sanh Xuaân Haï aám no thanh nhaøn Thu Ñoâng chaúng thuaän loãi thôøi Loãi soá cöïc nhoïc neân chaøng aâu lo Soá naøy baát luaän gaùi trai Khoân ngoan möu trí ít ai saùnh thieät thaø Nhöng maø voâ soá ñaøn baø Theá maø söï nghieäp töï tay mình laøm Tieàn vaän chaúng ñöôïc an thaân Chaúng baèng trung vaän troøn vaønh maáy phaân Kieån giaø nhöng loäc coøn xuaân Soá naêm möôi tuoåi cuõng coøn côï duyeân * • * Phuï giaûi toång quaùt : Soá tuoåi Bính Daàn naøy phaàn ñoâng thì coù gioûi nhöng ít ai thieät thaø, ñöôøng duyeân nôï thì naêm ba laàn thay ñoåi, con phaûi ít laém laø ba doøng, ñeán giaø maø loøng vaãn coøn xuaân. Soá laäp thaønh gia nghieäp chæ töï tay mình laøm neân. Vaän tröôùc khoâng khaù chaúng noùi vaän giöõa, nhöng töø naêm möôi trôû ñi thì môùi ñaëng hanh TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 174 thoâng, soá coù tieáng taêm löøng laãy vì soá ñaøo hoa. Nhöng coù chaân tu, veà sau thì seõ ñöôïc an nhaøn. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi CANH DAÀN ( nam maïng ) Sanh naêm : 1950 ñeán 2010 vaø 2070 Cung KHOÂN. Tröïc NGUY. Maïng TOØNG BAÙ MOÄC (caây toàng caây baù ). Khaéc LOÄ BAØN THOÅ. Con nhaø THANH ÑEÁ ( tröôøng maïng ) Xöông CON COÏP. Töôùng tinh CON HEO. * Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá tuoåi Canh Daàn Ngöôøi giaøu meät trí keû ngheøo khoå thaân Thuaän sanh thì soá laïi ñoâng Canh Daàn laø soá vôï choàng ñoâi ba Ñaëng sanh sung söôùng voâ cuøng Coù ngöôøi sai khieán coù boài naáu aên Nhöng maø cuõng soá laï kyø Coù khi höng thaïnh coù khi ñieâu taøn Ra ngoaøi doanh nghieäp coù duyeân Qöôùi nhôn phoø trôï, phöôùc dö ban cho Taùnh tình aên ôû thaúng ngay Ai maø hieáp yeáu ra tay binh lieàn Gaëp ai thaùch ñoá chaúng kieân Giaän döõ maát trí nhö ñieân sôï gì * * Phuï giaûi toång quaùt : Soá tuoåi canh daàn. Con ngöôøi coù taùnh neát khoâng vöøa, cuoäc ñôøi töï yù maø laøm khoâng ai baøy veõ, taùnh boác ñoàng noùng naûy cho neân trong cuoäc ñôøi thöôøng bò thaát baïi, tuoåi naøy luùc nhoû thöôøng hay beänh taät khoù nuoâi. Neáu ai sanh nhaèm vaøo muøa thu vaø ñoâng nhaèm ba ngaøy thì choïn toát, soá laäp nghieäp phaûi ôû phöông xa môùi khaù, coù tieàn cuûa nhöng khoâng giöõ beàn, tuoåi töø 44 trôû ñi môùi an phaän giaøu sang. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi NHAÂM DAÂN (nam maïng ) Sanh naêm 1962 ñeán 2022 vaø 2082 Cung CAÁN. Maïng KIM BAÏCH KIM (vaøng traéng). Khaéc LÖ TRUNG HOÛA. Con nhaø BAÏCH ÑEÁ (phuù quyù). TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 175 Xöông CON COÏP. Töôùng tinh CON NGÖÏA. * OÂng Töû Vi ñoä maïng * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Tuoåi Daàn cung Caán maïng kim Töôùng ngöôøi taät bònh khoù chaúng an Tuoåi nhoû nhö theå chæ mình OÁm ñau beänh taät ñaõ ñaønh khoù nuoâi Taùnh tình aên noùi baùi buoâi Khoân ngoan meàm moûng hay vui hay cöôøi Nam nhôn cao soá hôn ngöôøi Soá tu tích ñoác phaät trôøi ñoä cho Soá cao coù soá hôn ngöôøi Ñoâi doøng ba thöù vôï ngoaøi vôï trong Nhöng maø cheát huït , phaûi phoøng Töôùng maïng lôùn laém môùi hoøng soáng laâu Ñeä huynh cuõng chaúng thuaän hoøa Tuoåi nhoû töï laäp tuoåi giaø nhôø con * * Phuï giaûi toång quaùt :Soá tuoåi naøy trai thì coù taùnh noùng naûy mau giaän hôøn, mieäng noùi döõ nhö coïp roáng la maø loøngthaønh hieàn ñöùc khoâng haïi ai (khaåu xaø taâm phaät) . Neáu ai sanh thuaän ban ñeâm nhaèm muøa thu vaø ñoâng thì soá vaø maïng ñöôïc töông sanh sau naøy coâng danh hieån ñaït vôùi ngöôøi . Luùc nhoû phaûi chòu lao ñao . Neáu sanh vaøo ban ngaøy thì coù hôi khaéc cho neân ngöôøi naøo gaëp loãi soá phaûi chòu cuoäc soáng ñuû aên ñuû maëc khoù maø giaøu sang, nhöng soá thoï ñeán 70 tuoåi . * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi ÑINH MEÏO (nam maïng ) Sanh naêm 1927 ñeán 1987 vaø 2047 Cung KHAÛM.Tröïc CHAÁP. Maïng LÖ TRUNG HOÛA (löûa trong lö). Khaéc KIEÁM PHONG KIM. Con nhaø XÍCH ÑEÁ (coâ quaïnh ). Xöông CON MEØO. Töôùng tinh CON GA. * Caäu Taøi, Caäu Quyù ñoä maïng * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Soá naøy coát caùch ngang taøn TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 176 Lö trong löûa ñoû mau taøn mau nguoâi Giaän ai khoâng theå giaän laâu Ai tôùi naên næ naém tay dieäu hieàn Xin loãi baïn chôù coù phieàn Ít böõa dòu ngoït coù tieàn cuõng ñöa Soá nhôø bieát ñöôïc nhieàu ngheà Cho neân doanh nghieäp töï nhieân coù hoaøi Ra ngoaøi keû meán ngöôøi thöông Keát baïn phaûn phuùc hoï queân ôn mình Thöông ngöôøi giuùp ñôõ cuûa tieàn Aên roài queït moû phaûn lieàn theo tay Haäu vaän nhôø ñaëng chaùu con Tieàn vaän lao khoå chaúng baèng vaän sau * * Phuï giaûi toång quaùt :Ngöôøi tuoåi Ñinh Meïo taùnh tình noùng naûy cuõng nhö maïng Hoûa nhöng hay giaän maø cuõngmau nguoâi , khoâng giaän ai ñöôïc laâu ,chòu ngoït ngaøo ,nhieàu keû thaân theá quyeàn töôùc giuùp ñôõ , ñöôïc nhieàu ngöôøi thöông meán , nhöng soá khoâng chôi ñöôïc baïn hieàn maø gaëp phaûi ngöôøi hay phaûn phuùc tieàn vaän khoâng baèng haäu vaän . Neáu ngöôøi naøo sanh vaøo muøa thu vaø ñoâng laø thuaän soá neân gaëp nhieàu may maén trong cuoäc ñôøi. Ngöôøi naøo sanh vaøo muøa xuaân vaø haï thì loãi soá cho neân cuoäc ñôøi phaûi chòu gian lao khoå cöïc . * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi KYÛ MEÏO (nam maïng ) Sanh naêm 1939 ñeán 1999 vaø 2059 Cung ÑOAØI .Tröïc BEÁ Maïng THAØNH ÑAÀU THOÅ(ñaát treân thaønh ). KhaécTHIEÂN THÖÔÏNG THUÛY.Con nhaø HUYØNH ÑEÁ(phuù quí). Xöông CON MEØO .Töôùng tinh CON ROÀNG . * Phaät Baø Quan AÂm ñoä maïng * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Soá naøy tuoåi nhoû coù tieàn Nhöng khoâng giöõ ñöôïc bay lieàn theo tay Muøa xuaân loãi soá ñaéng cay Moà hoâi nöôùc maét chaûy ngay roøng roøng Gaëp hoài cöïc khoå gian nan Vôï choàng khaéc baïc muoân ngaøn thaûm thöông TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 177 Anh em cha meï hai doøng Khoâng thì choàng vôï loøng doøng ñoâi ba Thaáy ai naên næ xoùt xa Baïc tieàn uû saün, moùc ra ñöa lieàn Aên roài phaûn phuùc töï nhieân Ôn ñaâu chaúng thaáy oan lieàn theo tay Chôø cho vaän cuoái phaùt taøi Caây giaø keát traùi baèng hai nhöõng ngaøy * * Phuï giaûi toång quaùt :Soá tuoåi kyû meïo naøy luùc nhoû tieàn vaän laøm ra coù cuûa nhöng khoâng giöõ ñöôïc cuoäc ñôøi sung söôùng giaøu sang phuù quí nhöng ví nhö nöôùc thuûy trieàu coù roài tan chôù chöa giöõ ñöôïc tieàn cuûa soá ngöôøi naøo sanh muøa xuaân thì phaûi chòu ñaéng cay soáng cuoäc ñôøi vaát vaû laøm ra tieàn cuûa baèng moà hoâi nöôùc maét , coøn ai sanh nhaèm ban ñeâm thì ñöôïc phuù quí . Taùnh ngöôøi hieàn löông giaøu loøng töø thieänhay giuùp ñôõ ngöôøi khoâng nôï coâng lao .Tình duyeân traéc trôû neáu muoän maøng thì sau môùi beàn chaët soá coù caên tu haønh .Thöôøng bò baïn beø phaûn traéc .Vaän sau seõ phaùt ñaït hôn vaän tröôùc . Soá ñöôïc vinh hieån sau naøy nhôø con caùi . * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi TAÂN MEÏO(nam maïng) Sanh naêm 1951 ñeán 2011 vaø 2071 Cung TOÁN.Tröïc THAØNH. Maïng TOØNG BAÙ MOÄC (caây toøng caây baù).Khaéc LOÄ BAØNG THOÅ .con nhaø THANH ÑEÁ (tröôûng maïng). Xöông CON MEØO. Töôùng tinh CON RAÙI. * Phaät Baø Quan AÂm ñoä maïng * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Soá gian nan laém daõi daàu Bôõi sanh loãi soá khaån caàu ôn treân Haï thu lo laéng khoân löôøng Höu tuø xung khaéc vì chöng loãi muøa Loãi soá maø ñaëng laøm laøm vua Bò giaëc vaây khoâng chòu thua haøng ñaàu Nhöng nhôø soá tuoåi hieàn laønh Nhôø trôøi phaät ñoä ngaøy nay môùi coøn Nhôn nghóa phöùôc ñöùc giöõ troøn Tham taøi ôû aùc chaúng coøn chaúng sai TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 178 Voâ duyeân vôùi keû thaân nhôn Anh em nhö theå ngöôøi xa laùng gieàng Soá naøy tieàn vaän khaùc xa Ñeán khi vaän cuoái nghieäp nhaø môùi neân * * Phuï giaûi toång quaùt : soá naøy phaàn ñoâng luùc nhoû khoù nuoâi soá buoàn nhieàu vui ít , duø coù giaøu sang ñeán ñaâu cuõng coù nhieàu taâm söï lo aâu chôù khoâng ñöôïc raûnh trí nhö caùc tuoåi khaùc . soá phaûi thay nhaø ñoåi baïc coù baø con cuõng nhö tuyeát laïnh giaù tan choã ôû laõnh ñaïm chaúng caäy nhôø. Thaân töï laäp maø neân danh nghieäp. Soá naøy coù caên tu thì môùi thoï tröôøng, coøn neáu khoâng coù aâm ñöùc thì cheát khoaûng 31 ñeán 33, ai qua ñöôïc vaän ñoù thì veà sau giaøu coù ñöôïc nhöùt phuù quyù tam vinh hieån töù ñaït cao. Caøng giaø caøng phaùt ñaït giaøu sang. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi AÁT MEÏO ( nam maïng) Sanh naêm 1915 ñeán 1975 vaø 2035 Cung TOÁN. Tröïc BEÁ. Maïng ÑAÏI KHE THUÛY ( nöôùc khe lôùn). Khaéc SÔN HAÏ HOÛA. Con nhaø HAÉC ÑEÁ. ( phuù quyù). Xöông CON MEØO. Töôùng tinh CON DÔI. * OÂng Quan Ñeá ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Soá tuoåi Aát Meïo nhö vaày Ñaïi Kheâ nöôùc lôùn chaûy veà thieân nhieân Thu Ñoâng sanh thuaän môùi yeân Thanh nhaøn sung söôùng saùng kieán nhieàu ngheà Xuaân haï loãi soá bò cheâ Giaøu coù laøm ñaëng coâng thaàn cuõng lo Xeùt qua trong ñaïo vôï choàng Hoa thôm höông nhuïy traêng voøng troøn göông Chaúng qua gaõy caùnh giöõa ñöôøng Duyeân sau chaép noái môùi yeân gia ñaøng Tieàn baïc laøm coù trong tay Ba chìm baûy noåi ñoåi thay gia ñình Soá phaûi xa meï khaéc cha Tha phöông laäp nghieäp tieàn taøi thaïnh höng TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 179 * * Phuï giaûi toång quaùt : Ngöôøi tuoåi aát meïo soá giaøu coù nhöng khoå taâm cöïc trí khoâng ít duø cho coù cuûa kho nhöng taùnh vaãn thaáy mình thieáu thoán ( tuùi tham khoâng ñaùy ) laø soá tuoåi aát meïo naøy. Nhöng ñöôïc laø ôû hieàn laønh khoâng haïi ai. Ngöôøi laïi coù soá ñaøo hoa, sanh ban ngaøy laø loãi soá cho neân cuoäc ñôøi thöôøng gaëp caûnh traùi loøng. Soá phaûi laäp nghieäp phöông xa môùi thaønh ñaït. Vôï choàng khaéc khaåu hay caõi vaõ gia ñình thöôøng hay bò xaùo troän, nhöng con caùi ñoâng vaø soá tröôøng thoï. Tuoåi naøy töø trung vaän trôû leân môùi ñöôïc phuù quyù ñeán giaø soá toát. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi QUYÙ MEÏO ( nam maïng ) Sanh naêm 1903 ñeán 1963 vaø 2023 Cung ÑOAØI. Tröïc MAÕN. Maïng KIM BAÏCH KIM ( vaøng traéng). Khaéc LÖ TRUNG HOÛA. Con nhaø BAÏCH ÑEÁ (phuù quyù) Xöông con meøo töôùng tinh con höôu. * OÂng Töû Vi ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * nhìn xem soá maïng tuoåi naøy Nhö vaøng taây traéng coù ngaøy giaøu sang Tieàn vaän vaát vaû khoù con Trung vaän maïnh khoûe laøm aên hôn ngöôøi Trai thì laïi coù laém ngheà Buïng ngöôøi ngay thaúng khoâng heà tham lam Muøa thu sanh ñaëng thuaän muøa Muøa haï hoûa khaéc phaûi dôøi ñoåi thay Buïng ngöôøi cuõng coù taùnh linh Nghi ñaâu truùng ñoù thieät tình chaúng sai Neáu tu thì phöôùc laïi taêng Tuoåi giaø sung söôùng loäc taøi thieáu chi Tuoåi nhoû phaûi chòu gian nan Tuoåi giaø vinh hieån giaøu sang hôn ngöôøi. * * Phuï giaûi toång quaùt : soá tuoåi quyù meïo naøy tuy raèng luùc nhoû khoå cöïc gian nang nhöng veà sau caøn lôùn tuoåi caøn sung söôùng vì coù taâm ñaïo neân tuoåi veà chieàu môùi ñöôïc höôûng thuï nhaøn haï, coù con caùi sau ñöôïc nhôø. Neáu ngöôøi naøo sanh ban ñeâm thì quyù töôùng sau naøy coù ñòa vò quan troïng trong xaõ hoäi soá tröôøng thoï. Ngöôøi coù chí lôùn TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 180 coù taøi laïi coù duyeân, soá ñaøo qua vaø cao soá ñöôïc thanh nhaøn duø giaøu coù cuõng nhö ngheøo khoâng cöïc veà theå xaùc. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi NHAÂM THÌN ( nam maïng ) Sanh naêm 1952 ñeán 2012 vaø 2072 Cung CHAÁN. Tröïc KIEÂN. Maïng TRÖÔØNG LÖU THUÛY ( nöôùc chaûy daøi ). Khaéc THIEÂN THÖÔÏNG HOÛA. Con nhaø HAÉC ÑEÁ ( tröôøng maïng ) Xöông con roàng töôùng tinh con choù soùi. * OÂng Töû Vi ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * nhaâm thìn soá maïng nhö laø Tröôøng löu maïng thuûy chaûy hoaøi luoân luoân Loãi soá xuaân haï phaûi buoàn Giaøu sang cuõng meät khoå thaân cöïc hoaøi Thu ñoâng sanh ñaëng thôøi may Nhö caù gaëp nöôùc nhö roàng gaëp maây Ñaøn oâng thuaän soá can Nhaâm Soá ngöôøi quyeàn töôùc khoâng thì cuõng oâng Ñaëng sanh laø soá töï trôøi Nhôø trôøi phaät ñoä môùi toaøn maïng thay Soá phaûi ñôïi vaän laøm giaøu Haïn quaù boán chín leân cao laàn laàn Phöôùc dö trôøi baùo thieän nhôn Thoï khöông phuù haäu duyeân xuaân moät nhaø * * Phuï giaûi toång quaùt : Soá naøy laø soá giaøu coù nhöng theå xaùc khoâng ñöôïc sung söông. Chæ tröø ngöôøi naøo sanh thuaän muøa ñoâng vaø thu thì cuoäc ñôøi gaëp may nhieàu ruûi ít, khi thuaän muøa sanh thì ñôøi leân nhö dieàu gaëp gioù, coù caâu nam nhaâm nöõ quí. Ñaøn oâng can nhaâm thì phaàn ñoâng ñöôïc toát soá, hôn nöõa neáu sanh vaøo ban ngaøy thì deã nuoâi haäu vaän laïi ñöôïc vinh hieån, taùnh tình cuûa tuoåi nhaâm thìn ngöôøi cöông tröïc ngay thaúng maø hieàn löông. Soá luùc nhoû vaát vaû lôùn leân coù vôï giaøu sang tuoåi töø 49 thì giaøu coù ít ai saùnh kieäp. Nhôn duyeân laïi coù phaàn traéc trôû, hai laàn thay ñoåi sau môùi yeân nhaø. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi GIAÙP THÌN ( nam maïng ) Sanh naêm : 1904 ñeán 1964 vaø 2024 TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 181 Cung CAØN. Tröïc PHAÙ. Maïng PHUÙC ÑAÊNG HOÛA (löûa ñeøn nhoû ). Khaéc XOA XUYEÁN KIM. Con nhaø BAÏCH ÑEÁ (phuù quyù ) Xöông CON ROÀNG. Töôùng tinh CON RAÉN * OÂng Quan Ñeá ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Giaùp thin soá maïng may thay Tuoåi cuøng vôùi maïng hôïp hoøa thuaän sanh Thu ñoâng sanh ra khoå heøn Xuaân haï sanh ñaëng nhö ñeøn saùng tröng Trai thì vui veû ñaøo hoa Taùnh thì hieàn haäu,khoâng hay gian taø Thuaän sanh sung söôùng bieát bao Loãi soá cöïc nhoïc gian lao laém laàn Ví nhö côø baïc ñaùnh thua Veà nhaø lo laéng nhö cua gaõy caøng Soá naøy tröôùc ngaén sau daøi Vôï choàng thay ñôûi ba laàn môùi yeân Soá phaûi tu nieäm aên chay Soáng laâu höôûng phöôùc loäc trôøi ban cho * *Phuï giaûi toång quaùt : Giaùp thìn laø soá ngöôøi may maéng vì tuoåi vaø maïng töông cho neân cao soá laøm aên coù quôùi nhôn giuùp ñôõ, soá naøy khoâng giaøu thì cuõng sang, soá laïi ñöôïc tröôøng thoï vaø coù soá ñaøo hoa cho neân phaûi nhieàu laàn thay ñoåi vôï choàng môùi thaønh gia thaát ít laém cuõng ba laàn. Phaàn ñoâng thì taøi loäc ñuû duøng trôû veà giaø môùi ñöôïc hieån vinh. Neáu coù tu nieäm thì phöôùc loäc ñöôïc taëng theâm. Sau naøy coân caùi ñoät ngoät ñuû laïi ñöôïc nhôø. Soá coù chôn tu neân cöõ aên thòt choù, meøo, ngöïa, ruøa, neân duøng trai laïc moãi thaùng saùu hoaëc möôøi ngaøy laø toát. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi CANH THÌN ( nam maïng ) Sanh naêm 1940 ñeán 2000 vaø 2060 Cung CAØN. Tröïc BÌNH. Maïng BAÏCH LAÏP KIM ( vaøng chaân ñeøn). Khaéc PHUÙC ÑAÊNG HOÛA. Con nhaø BAÏCH ÑEÁ ( tröôøng maïng ). Xöông CON ROÀNG. Töôùng tinh CON LAÏC ÑAØ. * OÂng Quan Ñeá ñoä maïng TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 182 * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Canh Thìn laø soá raát cao Soá coù keû ñoaùn ngöôøi ñöa roän raøng Thuaän sanh tieáp ñaõi daï thöa Haäu vaän moät caùch coù thöøa chaúng sai Muøa xuaân loãi soá ñaéng cay Moà hoâi nöôùc maét chaûy ngang roøng roøng Anh em xung khaéc chaúng xong Noùi ra gaây döõ, töï nhieân chaúng hoøa Lôùn leân laäp nghieäp xöù xa Coâ baùc coù cuûa thì ta khoâng nhôø Can canh can maäu bô vô Taïi sanh loãi soá traät giôø khoå thaân Thuaän sanh sung söôùng möôøi phaàn Loøng ôû ngay thaúng thaùnh thaàn ñoä cho. * * Phuï giaûi toång quaùt : Ngöôøi soá tuoåi canh thìn coù soá heã giaøu thì giaøu hôn ngöôøi coøn ai ngeøo thì cuõng ngheøo xaùc ngeøo sô chôù khoâng coù löng chöøng. Neáu thuaän sanh thì laøm quan nhöùt laø ngöôøi naøo sanh vaøo ban ñeâm thì ñöôïc phuù quyù. Nhöng soá naøy noùi chung laø khaéc vôï khaéc con, khoâng ôû gaàn nhau. Nhôn duyeân cuõng traéc trôû buoåi ñaàu, khoù beà chung thuûy. Tuoåi töø 40 trôû veà sau môùi ñöôïc tuï taøi. Soá coù caêng tu neân cöõ aên thòt choù, meøo, ruøa, ngöïa. Neân duøng trai laïc moãi thaùng7 hoaëc 10 ngaøy thì toát. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi MAÄU THÌN ( nam maïng ) Sanh naêm 1928 ñeán 1988 vaø 2048 Cung LY. Tröïc TRAÂU. Maïng ÑAÏI LAÂM MOÄC ( caây ôû röøng ). Khaéc ÑAÏI TRAÏCH THOÅ. Con nhaø THANH ÑEÁ ( tröôøng maïng ). Xöông CON ROÀNG. Töôùng tinh CON QUAÏ. * Phaät ñoä maïng * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Tuoåi cuøng vôùi maïng thuaän hoøa töông sanh Soá nhö caây traùi nôû ñua TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 183 Nhöng maø bò khaéc vì sanh loãi muøa Muøa xuaân vöôïng töôùng phaùt taøi Muøa haï giaøu coù muoân ngaøn cöïc thaân Anh em coâ baùc chaúng gaàn Ngöôøi döng giuùp ñôõ aân caàn ñoä ta Tuoåi sanh bieát ñaëng nhieàu ngheà Phieâu löu xa xöù xa queâ oâng baø Coù taøi coù ñöùc trong tay Xuaân sanh thaát baïi sau naøy thònh höng Loøng ôû ngay thaúng môùi hay Phaät trôøi doøm ngoù coù ngaøy laøm neân * *Phuï giaûi toång quaùt : soá tuoåi maäu thìn nhôø tuoåi vaø maïng töông sanh soá giaøu coù mau leï cuõng nhö caây traùi troã boâng ñua nhau nôû. Nhöng neáu ai maø bò loãi soá sanh thì duø coù giaøu tieàn muoâng baïc trieäu cuõng khoâng nhôø tieàn cuûa cha meï. Neáu ai sanh nhaèm muøa xuaân vaø muøa ñoâng laø ngöôøi quyù töôùng sau naøy laøm neân danh phaän. Nhöng veà ñöôøng löông duyeân thì raéc roái gian truaân vì maïnh lôùn vaø cao soá neân tình phaûi long ñong phaûi ñoâi ba doøng con, nhieàu vôï. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi BÍNH THÌN ( nam maïng) Sanh naêm : 1916 ñeán 1976 vaø 2036 Cung CHAÁN. Tröïc KIEÂN. Maïng SA TRUNG THOÅ ( ñaát pha caùt). Khaéc DÖÔNG LIEÃU MOÄC. Con nhaø HUYØNH ÑEÁ ( phuù quyù ) Xöông CON ROÀNG. Töôùng tinh CON CHUOÄT. * Baø Chuùa Ngoïc ñoä maïng * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * bính thìn soá maïng tuoåi naøy Tuoåi cuøng vôùi maïng aáy laø töông sanh Soá ngöôøi taùnh neát hieàn laønh Taùnh thì ñaèm thaém thuaän hoøa töông laâu Maïng may coù phöôùc loäc trôøi Phong söông cuõng laém gian nan cuõng nhieàu Soá phaûi laäp nghieäp phöông xa Cöûa nhaø yeân oån gia moân hieäp hoøa Trung vaän laøm coù cuûa kho TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 184 Nhöng maø haäu vaän môùi laø hieån vinh Soá naøy phöôùc lôùn môùi an Khoâng thôøi cheát huït cheát oan ñaõ roài Giaän ai noùi döõ noùi nhieàu Loøng khoâng ñoäc aùc noùi roài boû qua * *Phuï giaûi toång quaùt : tuoåi bính thìn laø ngöôøi coù nhieàu dòp may maén trong ñôøi bôûi tuoåi cuøng vôùi maïng töông sanh neáu ñöôïc sanh nhaèm ban ngaøy thì laø ngöôøi coù quyeàn töôùc lôùn coù oùc kinh doanh hoaëc chæ huy nhieàu ngöôøi. Ngöôøi aên ôû coù taâm ñöùc, khoâng laøm ñieàu gì xaèng baäy, hieàn löông, sieâng naêng, trí saùng. Luùc nhoû thöôøng gaëp caûnh khoå cöïc nhöng lôùn leân thì ñöôïc sung söôùng keå töø trung vaän seõ ñöôïc phaùt taøi, gia ñình coù haïnh phuùc. Soá phaän laäp nghieäp phöông xa thì môùi khaù, soáng laâu, coù aâm ñaïo cho neân kieân cöõ phaûi thôø phöôïng ôn treân thì toát. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi QUYÙ TÎ ( Nam maïng ) Sanh naêm 1953 ñeán 2013 vaø 2073 Cung KHOÂN. Tröïc TRÖØ. Maïng TRÖÔØNG LÖU THUÛY ( nöôùc chaûy daøi ). Khaéc THIEÂN THÖÔÏNG HOÛA. Con nhaø HAÉC ÑEÁ ( tröôøng maïng ). Xöông con raén. Töôùng tinh con CHOÙ * OÂng Töû Vi ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Quyù tî maïng thuûy nöôc tuoân ra vaøm Thu ñoâng thuaän soá thì sang Giaøu ngheøo cuõng söôùng taàm thaân thanh nhaøn Xuaân haï loãi soá cöïc thaân Hai muøa cuõng loãi taûo taàn gian nan Soá naøy thaân töï laäp thaân Loäc trôøi coù bôûi oâng cha ñeå giaønh Soá ñaëng vinh hieån gia ñình Boân ba naøo coù ích gì bon choân Phong traàn ngoài nhöõng ñôïi thôøi Nam ba möôi tuoåi coù cô laøm giaøu Moät mai vaän ñoäng hanh thoâng Phong löu sung söông trong voøng traàn ai TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 185 * * Phuï giaûi toång quaùt : Soá tuoåi Quyù Tî maëc daàu cöïc khoå luùc nhoû nhöng soá giaøu coù sôùm naêm 30 tuoåi trôû ñi thì coù cô hoäi laøm giaøu. Soá coù ñöôïc höôûng cuûa cha meï ñeå laïi, soá naøy nhôø aâm ñöùc cuûa tieàn nhaân maø giaøu coù phaùt ñaït sôùm. Nhöng tuoåi döôùi 20 thì phaûi löu laïc nhieàu nôi. Soá ngöôøi ñöôïc quôùi nhôn giuùp ñôõ. Soá tröôøng thoï vaø gia moân yeân oån sau coù vôï cuõng laø cuõng laø con nhaø coù gia giaùo vaø nhôø beân vôï nhieàu hôn cha meï ruoät. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi AÁT TÎ (Nam maïng ) Sanh naêm : 1905 ñeán 1965 vaø 2025 Cung KHOÂN. Tröïc NGUÏY. Maïng PHUÙC ÑAÊNG HOÛA (löûa ñeøn nhoû). Khaéc XOA XUYEÁN KIM. Con nhaø XÍCH ÑEÁ (taän khoå). Xöông CON RAÉN. Töôùng tinh CON TRAÂU. * OÂng Quan Ñeá ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Aát Tî maïng hoûa soá naøy Cung ñoaøi löûa chaùy saùng ngôøi toïa ñaêng Thu ñoâng loãi soá khoù khaên Hai muøa khaùc nghòch coù aên lo hoaøi Xuaân haï maø ñaëng sanh thai Keû haàu ngöôøi haï coù ñaàu beáp sai Soá naøy tuoåi nhoû gian nan Trôû veà lôùn tuoåi coù phaàn an thaân Soá ngöôøi caùch trôû löông duyeân Baèng khoâng thì cuõng vôï trong vôï ngoøai Soá maïng phöôùc lôùn nhôø trôøi Khoûi bò cheát huït cuõng thôøi caàm giam Phaûi neân phöôùc ñöùc tu taâm Phaät trôøi hoä ñoä môùi an gia ñình * * Phuï giaûi toång quaùt : Soá ngöôøi tuoåi aát tî luùc nhoû khoù nuoâi, neáu cho coù thuaän soá cuõng bò lo laéng hoaøi. Chæ tröø ngöôøi naøo sanh ban ñeâm thì môùi coù soá thoï tröôøng vaø quan loäc, nhöng ít soá ngöôøi tuoåi nhoû coù bò cheát huït, hay lôùn cuõng bò tuø ñaøy neáu keùm phöôùc ñöùc. Soá trôû veà töø haäu vaän töø 44 veà sau môùi tuï taøi, soá phaûi hai doøng con, hoaëc vôï ñoâi choàng ba chôù khoâng theå moät vôï moät choàng maø neân nghieäp ñöôïc. Soá ngöôøi TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 186 sinh ban ngaøy thì coù tieåu taät, nhöng laïi coù giaùc quan thöù saùu thöôøng hay nghi ñaâu coù ñoù taâm linh baùo tröôùc nhöõng ñieàu laønh döõ, soá thoï ñeán 64 tuoåi hoaëc 87 tuoåi, sau cheát con chaùu ñoâng ñuû maët. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi KYÛ TÎ ( Nam maïng ) Sanh naêm 1929 ñeán 1989 vaø 2049 Cung caán. Tröïc khai. Maïng ñaïi laâm moäc ( caây ôû röøng lôùn). Khaêc ñaïi traïch thoå. Con nhaø thanh ñeá ( tröôøng maïng ) Xöông con raén. Töôùng tinh con khæ. * Phaät ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * kyû tî cung caán toát thay Maïng moäc caây lôùn moïc ngay giöõa röøng Ñoâng xuaân thuaän soá quaù chöøng Coù keû töôùi nöôùc vun chaân laâu taøn Haï thu laø loãi soá chaøng Loãi sanh cöïc nhoïc neân ñaønh khoå thaân Soá ngöôøi cheát huït maáy laàn Quôùi nhaân ñoä maïng môùi hoøng khoûi nguy Haïn xöa vaát vaû long ñong Tôùi hoài vaän cuoái môùi hoøng thaïnh höng Cuoäc ñôøi khoù laém caùt töôøng Khoâng thì vaát vaû chòu ñöôøng linh ñinh Taïo neân gia nghieäp sau naøy Nhôø trôøi phaät ñoä coù ngaøy laøm neân * * Phuï giaûi toång quaùt : Soá tuoåi Kyû Tî laø ngöôøi toát soá neáu sanhñöôïc vaøo muøa xuaân vaø muøa ñoâng laø thuaän maø sanh nhaèm ban ngaøy thì môùi troïn toát, tieàn vaän cuõng nhö haäu vaän phuù quyù. Nhöng soá chaúng nhôø ñöôïc toå nghieäp hoaëc anh em hoï haøng. Tay traéng taïo neân cô nghieäp, soá naøy nhôø aâm ñöùc cuûa tieàn nhaân cho neân phaàn ñoâng ñeàu coù soá sung söôùng, ngöôøi coù tính hieàn haäu khoâng tham lam laøm vieäc gì cuõng coá gaéng chòu ñöïng moïi gian khoå cho neân thaønh coâng treân ñöôøng ñôøi nhieàu maø thaát baïi thì ít. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi TAÂN TÎ (nam maïng ) Sanh naêm : 1941 ñeán 2001 vaø 2061 TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 187 Cung khoân, tröïc ñònh. Maïng baïch laïp kim ( vaøng chaân ñeøn ). Khaéc phuùc ñaêng hoûa. Con nhaø baïch ñeá ( tröôøng maïng) Xöông con raén. Töôùng tinh con hoå. * OÂng Quan Ñeá ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Soá sanh caùch trôû queâ höông Laäp neân cô nghieäp phaûi hai ba laàn Thaønh nhaân cuõng töï laäp thaân Hai baøn tay traéng taïo neân gia ñình Thuaän sanh giaøu coù ñaõ ñaønh Nghòch sanh nhö theå cua con gaõy caøng Ñaëng sanh sung söôùng laø chaøng Loøng ôû ngay thaúng thaùnh thaàn ñoä cho Ôû cho bieát phaûi bieát ñieàu Loøng thaønh kính phaät ít nhieàu coù aên Seõ coù chöùc phaän moân ñình Khoâng thaày cuõng thôï ít khi baàn haøn Khi treân trôøi cuõng chìu loøng Thai vinh söï nghieäp thanh nhaøn hoài sau * * Phuï giaûi toång quaùt : Soá tuoåi Taân Tî nhôø ñöôïc cuûa trôøi cho vì cha meï aên ôû coù aâm ñöùc neân soá khoâng baàn cuøng, nhôø trôøi phaät che chôû cho neân gia ñình khoâng ñeán noãi tuùng thieáu. Ngöôøi naøo sanh nhaèm ban ñeâm laø quyù töôùng coù chöùc phaän giaøu coù, coøn sanh nhaèm ban ngaøy thì ôû möùc trung bình. Soá phaàn tha phöông laäp nghieäp. Döïng thaønh gia phaûi ñoâi ba laàn veà sau töø 40 trôû ñi môùi chaéc chaén tuï taøi. Vaän soá truaân chuyeân luùc nhoû, veà giaø an nhaøn vinh hoa phuù quyù soá ñöôïc nhôø vôï nhôø con. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi ÑINH TÎ ( nam maïng ) Sanh naêm : 1917 ñeán 1977 vaø 2037 Cung khoân. Tröïc tröø. Maïng sa trung thoå ( ñaát pha caùt). Khaéc DÖÔNG LIEÃU MOÄC. Con nhaø HUYØNH ÑEÁ (phuù quyù). Xöông CON RAÉN. Töôùng tinh CON CUÙ. * Baø Chuùa Ngoïc ñoä maïng * TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 188 *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Trong taâm thöôøng coù taùnh linh thöôøng thöôøng Soá ngöôøi khoân kheùo moïi ñöôøng Neáu maø loãi soá thieân ñöôøng saàu vöông Coù khi maéc phaûi tai öông Phu theâ caén ñaúng ñoâi phen lôõ ñöôøng Thaáy ai thaát nghieäp lôõ ñöôøng Ai maø than thôû thì thöông giuùp lieàn Nhieàu luùc laøm coù cuûa tieàn Cuõng bò tan raõ phaù tan raõ rôøi Baø con thaân thích chaúng troâng Moät tay laäp nghieäp gia moân an hoøa Soá naøy trôøi ñaõ ban cho Trôû veà haäu vaän môùi laø thaûnh thôi * * Phuï giaûi toång quaùt : Soá tuoåi Ñinh Tî con ngöôøi laïi coù giaùc quan thöù saùu, thöôøng hay nghi ñaâu coù ñoù, linh tính baùo tröôùc chuyeän may ruûi hoaëc ngôø chuyeän gì thì truùng. Neùu ngöôøi naøo sanh vaøo ban ñeâm maø nhaèm vaøo muøa Thu vaø muøa Haï thì coù soá laáy vôï giaøu coù, giaøu sang phuù quyù. Coøn sanh ban ngaøy laø loãi soá luùc nhoû gian lao cöï khoå thöôøng hay thay ñoåi baïn. Tình duyeân cuõng traéc trôû phaûi hai laàn môùi an gia thaát , soá ít taïo thaønh söï nghieäp chôù khoâng nhôø hoï haøng. Soá thoï ñeán 78 tuoåi neáu coù aâm ñöùc. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi MAÄU NGOÏ (nam maïng) Sanh naêm 1918 ñeán 1978 vaø 2038 Cung KHAÛM. Tröïc HAØNH. Maïng THIEÂN THÖÔÏNGHOÛA (löûa treân trôøi). Khaéc SA TRUNG KIM. Con nhaø XÍCH ÑEÁ (coâ quaïnh). Xöông CON NGÖÏA. Töôùng tinh CON HEO. * Phaät Baø Quan AÂm ñoä maïng * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Maäu Ngoï maïng Hoûa löûa trôøi saùng soâi Xuuan Haï sanh daëng giaëp thôøi Thong thaû sung söôùng an nôi thanh nhaøn. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 189 Tieàn vaän vaát vaû boân ba Keå töø trung vaän môùi mong thang nhaøn Anh em xa caùch chaúng gaàn Vaéng maët thöông nhôù laïi gaàn chaúng yeân Bôûi vì soá nghòch ñaéng cay Gia ñình laäp trôû môùi beàn laâu Neáu ngöôøi tích ñöùc thieän taâm Tu haønh giaûi beát oan gia nghieäp ñôøi Trung vaän chaúng ñaëng thaûnh thôi Soá ngöôøi vaän cuoái giaøu sang thanh nhaøn * * Phuï giaûi toång quaùt : Soá tuoåi Maäu Ngoï sanh thuaän maøu Thu vaø Ñong thì quyù töôùng. Nhöng taùnh tình laïi cöùng coûi baác ñoàng laøm aên khoâng tính toaùn, heã muoáng laø laøm khoù khaên caûn ñöôïc. Loøng daï thoâng minh, thuôû nhoû vaát vaû, veà tuoåi giaø môùi yeâu, gia nghieäp thanh nhaøn. Soá coù caên tu haønh vaø thoï ñeán 79 tuoåi. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi NHAÂM NGOÏ (nam maïng) Sanh naêm 1942 ñeán 2002 vaø 2062 Cung TOÁN. Tröïc BEÁ. Maïng DÖÔNG LIEÃU MOÄC (caây döông lieãu). Khaéc LOÄ BAØN THOÅ. Con nhaø THANH ÑEÁ (tröôøng maïng). Xuông CON NGÖÏA. Töôùng tinh CON CAÙO. * Oâng Töû Vi ñoå maïng * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Maïng Moäc caây lieãu soá ngöôøi phung löu Muøa Thu loãi soá bô vô Muøa Haï cuõng loãi traät giôø khoå thaân Soá naøy tuoåi nhoû gian nan Töôûng ñaâu cheát huïtcheát oan ñaõ roài Caây khoâ maø daëng moïc choài Aáy laø Nhaâm Ngoï ró raøng chaúng sai Moät tay chænh ñoán gia moân Ñieàm vieân löu ñeû töû toân laâu beàn Keå töø vaän giöõu saép leân Laøm aên neân cöûa neân nhaø môùi yeân TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 190 Soá naøy lanh lôïi khoân ngoan Ít keû ngu ñoát cô haøn linh ñinh. * *Phuï giaûi toång quaùt : Ngöôøi coù soá tuoåi naøy tính tình thaúng thaén daùng ngöôøi phung löu,duø giaøu hay ngheøo cuõng sung söôùng an nhaøn, chôù khoâng ñeán noãi khoán khoå baàn cuøng. Soá coù bò cheát huït cheá oan nhöng nhôø phöôùc ñöùc cuûa cha meï ñeå laïi maø ñöôïc Troøi Phaät che chôû cho. Ngöôøi naøo sanh nhaèm muøa Thu vaø Ñoâng nhaèm ban ngaøy thì ñöôïc phuù quyù sau sau coù vôï giaøu coù, coøn sanh nhaèm ban ñeâmmaø muøa Xuaân vaø Haï thì loãi soá neân phaûi cöïc nhoïc nhieàu beå.soá thaân töï laäp thaân chaúng nhôø anh em hoï haøng ngöôøi coù soá laøm thaøy,neáu tu naønh thì quyù laém. Neân kieân kî thòt Choù, thòt Meøo, thòt Ngöïa, thòt Ruøa. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi GIAÙP NGOÏ (nam maïng) Sanh naêm 1954 ñeán 2014 vaø 2074 Cung CAÁN. Tröïc CHAÁP. Maïng SA TRUNG KIM (vaøng trong caùt). Khaéc THAÏCH LÖÏU MOÄC. Con nhaø BAÏCH ÑEÁ (an maïng,phuù quyù). Xöông CON NGÖÏA. Töôùng tinh CON CHIM TRÓ. * Oâng Qua Ñeù ñoä maïng * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Giaùp Ngoï cung caán soá trai Vaøng ôû trong caùt raùng tìm giaøu ngay Soá tuoåi no ñuû moïi ñöôøng Phöôùc kieâm phuù quyù thoï khöông moät ñôøi Oân hoøa trung hieáu taùnh ngöôøi Gia ñình giaùo duïc töï ngöôøi hieàn löông Baïc tieàn khoâng coù thì thoâi Coù thì ai cuõng trao tay lieàn Aên roài phaûn phuùc töï nhieân Ôn ñaâu chaúng thaáy oaùn lieàn theo tay Coù taùnh noùng naûy chaúng hay Gaëp ai thaùch ñoá ra oai ñaùnh lieàn maïnh yeáu ngöôøi cuõng chaúng kieân ai caûn chaúng ñöôïc nhö ñieân bieát gì. * TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 191 *Phuï giaûi toång quaùt : ngöôøi tuoåi giaùp ngoï coù soá giaøu sang taùnh ngöôøi hieàn haäu nhöng noùng naûy coù loøng toát ñoái vôùi moïi ngöôøi nhöng soá khoâng ñöôïc chôi vôùi baïn toát. Neáu ai sanh nhaèm muøa thu vaø ñoâng thì ñöôïc giaøu sang phuù quyù coøn sanh nhaèm muøa xuaân vaø haï thì bò loãi soá neân luùc nhoû phaûi gian nan. Soá naøy thöôøng hay nhieàu may maén trong ñôøi ngöôøi coù hieáu thaûo vôùi cha meï. Anh em thì xung khaéc, tuoåi trôû veà giaø môùi an cö laïc nghieäp taøi loäc danh raïng rôõ. *Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi BÍNH NGOÏ ( nam maïng ) Sanh naêm :1906 ñeán 1966 vaø 2026 Cung TOÁN. Tröïc MAÕN. Maïng THIEÂN HAØ THUÛY ( nöôùc soâng thieân haø ). Khaéc THIEÂN THÖÔÏNG HOÛA. Con nhaø HAÉC ÑEÁ (taän khoå ). Xöông CON NGÖÏA .töôùng tinh CON THUOÀNG LUOÀNG * Phaät Baø Quan AÂm ñoä maïng * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy soá cuøng vaø maïng laém laàn gian nan coù luùc nguy hieåm chaúng an töôùng ñaâu cheát huït cheát oan ñaõ roài duyeân tình lôõ dôõ loâi thoâi tröôùc thì sum hoïp sau roài laïi tan anh em gia ñaïo baát hoøa ñi xa thöông nhôù veà nhaø chaúng yeân tieàn vaän vaát vaû lao ñao trôû veà haäu vaän môùi nhaøn taám thaân tuoåi naøy cuõng coù taùnh linh nghó ñaâu truùng ñoù thieät tình chaúng sai soá naøy töôùng maïng lôùn thay quyeàn haønh chaáp chöôûng lo thay cho ngöôøi. * *Phuï giaûi toång quaùt :soá naøy coù cuoäc soáng thaät laø gian lao, bôûi sao vaø maïng coù khaéc. Cho neân nhieàu luùc gian khoå nguy hieåm chæ tröø ngöôøi naøo sanh vaøo ban ñeâm thì môùi toát. Laïi laø ngöôøi cao soá neân tieàn vaän phaûi chòu gian nan, haäu vaän môùi ñöôïc sung söôùng. Ai maø sanh nhaèm tuoåi naøy thì nhaát ñònh coù thay vôï ñoåi choàng chôù khoâng phaûi moät vôï moät choàng nhö caùc tuoåi khaùc ñöôïc. Taùnh ngöôøi thanh lieâm chính TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 192 tröïc, hay giöõ ñaïo ñöùc aên ôû hieàn laønh, soá ngöôøi coù chaân tu neân kieân cöõ thòt choù, meøo ngöïa, ruøa neân duøng trai laïc moãi thang 6 hoaëc 10 ngaøy thì toát. *Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi CANH NGOÏ (nam maïng ) Sanh naêm 1920 ñeán 1980 vaø 2040 Cung ÑOAØI. Tröïc MAÕN. Maïng LOÄ BAØNG THOÅ ( ñaát ñöôøng ñi ). Khaéc TUYEÀN TRUNG THUÛY. Con nhaø HUYØNH ÑEÁ (coâ quaïnh). Xöông con ngöïa. Töôùng tinh con vöôïn. * Phaät ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Canh ngoï soá maïng nhö vaày Ñaát ôû ñöôøng loä muoân ngaøn ngöôøi ñi Thuaän sanh sung söôùng lo gì Thaùng chaïp thaùng chín hay thì thaùng ba Ñaëng sanh thaùng saùu aân hoøa Cuõng nhôø ôn ñöùc oâng cha ñeå giaønh Thu ñoâng loãi soá gian lao Muøa xuaân daàn meïo bieát bao khoå raøy Soá naøy thaân töï laäp thaân Ñöôïc ngöôøi giuùp ñôõ coù phaàn laøm neân Loäc cao nhö nuùi thaùi sôn Cô möu kheùo leùo chaúng heà ai hay Laäp neân cô nghieäp soá naøy Keå töø vaän giöõa moïi ñöôøng ñaëng neân. * * Phuï giaûi toång quaùt : Ngöôøi coù soá tuoåi canh ngoï neáu thuaän sanh thì sung söôùng chaúng ai baèng coøn nghòch vaø loãi soá thì vaát vaû gian nan cuõng quaù nhieàu. Soá nhôø cuûa cha meï maø ñöôïc thuï höôûng loäc giaøu sang. Soá thaân töï laäp thaân chôù khoâng coù anh em hoï haøng giuùp ñôõ, nhöng soá maïng truaân chuyeân. Nhaân duyeân muoän maøng thì toát baèng laáy vôï sôùm thì seõ gaõy ñoå. Soá laïi coù caên tu haønh hoaëc laøm thaày. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi TAÂN MUØI (nam maïng ) Sanh naêm 1931 ñeán 1991 vaø 2051. Cung CAØM. Tröïc BÌNH. Maïng LOÄ BAØNG THOÅ( ñaát ñöôøng ñi). Khaéc TUYEÀN TRUNG THUÛY. Con nhaø HUYØNH ÑEÁ ( coâ quaïnh). Xöông CON DEÂ. Töôùng tinh CON GAÁU. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 193 * Phaät ñoä maïng * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng taân muøi Maïng thoå laø ñaát coù nhieàu ngöôøi ñi Neáu sanh muøa haï lo chi Nhieàu ngöôøi giuùp ñôõ thieáu gì tình thöông Taân muøi taâm taùnh hieàn löông Giaän ai laøm döõ nghó thöông laïi ngöôøi Nhöng maø caùch trôû meï cha Ly höông toå quaùn sau naøy môùi neân Soá naøy coát töôùng ít tröôøng Tu nhôn tích ñöùc khoâng thì quy tieân Nhoû thôøi caàm cuûa khoâng beàn Ngaøy sau môùi khaù trôû neân vöõng beàn Tuoåi naøy haäu vaän veà sau Vinh hoa phuù quí thaûnh thôi an nhaøn * * Phuï giaûi toång quaùt : Tuoåi taân muøi maïng thoå neáu sanh thuaän muøa thu vaø haï thì sau naøy coù vôï giaøu sang phuù quí coù quan loäc nhöng phaûi chòu taân khoå taùnh ngöôøi ít noùi loøng daï hieàn löông ngöôøi aên ôû coù chung thuûy, nhöng thöôøng hay baïc soá cheát yeåu, neáu coù tu nhaân tích ñöùc thì môùi soáng laâu. Phaûi laäp nghieäp phöông xa thì môùi toát. Soá naøy phaàn nhieàu laø soá tu haønh, neáu coù tình duyeân sôùm thì e gaõy caùnh giöõa ñöôøng phaøm bieät ly khoâng toát. Nhöng veà sau thì giaøu coù lôùn. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi QUYÙ MUØI ( nam maïng) Sanh naêm 1943 ñeán 2003 vaø 2063 Cung CHAÁN. Tröïc KIEÂN. Maïng DÖÔNG LIEÃU MOÄC(caây döông lieãu). Khaéc LOÄ BAØNG THOÅ. Con nhaø THANH ÑEÁ(tröôøng maïng). Xöông CON DEÂ. Töôùng tinh CON COÏP * OÂng Töû Vi ñoä maïng * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Quí muøi cung chaán tröïc kieân TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 194 Laø caây döông lieãu hieân ngang giöõa trôøi Sanh ñaëng thaùng gieâng thaùng hai Muøa ñoâng cuõng toát töï nhieân thanh nhaøn Loãi soá thu haï beõ baøng Neân ngöôøi khoå naõo khieán chaøng cöïc thaân Anh em xung khaéc chaúng gaàn Ngöôøi ngoaøi khaùc hoï laïi thöông meán mình Tuoåi treû vaát quaû linh ñinh Giaøu sang phuù quí ñeå daønh phaän sau Soá ngöôøi sau coù ñaát ñieàn Nhaø cöûa mua saém töø mình laøm ra Tuoåi nhoû chôù khaù boân ba Trôû veà haäu vaän môùi laø thaûnh thôi * * Phuï giaûi toång quaùt : soá ngöôøi tuoåi quí muøi laø ngöôøi cao soá cho neân phaûi chòu gian truaân veà tình duyeân thì boån maïng môùi toát baèng khoâng phaûi hai laàn gaõy ñoå môùi thaønh gia thaát. Soá naøy phaûi thuaän sanh vaøo muøa ñoâng nhaèm ban ñeâm thì troïn toát coøn sanh vaøo ban ngaøy thì phaûi chòu khoå cöïc, baø con hoï haøng nhö ngöôøi döng nöôùc laõ khoâng nhôø caäy ñöôïc. Soá naøy phaûi tha phöông laäp nghieäp môùi neân cöõa neân nhaø * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi ÑINH MUØI (nam maïng ) Sanh naêm 1907 ñeán 1967 vaø 2027 Cung CHAÁN. Tröïc BÌNH. Maïng THIEÂN HAØ THUÛY( nöôùc soâng thieân haø). Khaéc THIEÂN THÖÔÏNG HOÛA. Con NHAØ HAÉC ÑEÁ (taân khoå). Xöông CON DE . töôùng tinh CON ROÀNG * Caäu Taøi, Caäu Quyù ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñinh muøi tuoåi nhoû khoù nuoâi Thieân haø nöôùc chaûy roû hoaøi nhö möa Thu ñoâng sanh ñaëng môùi vöøa Lôùn leân maïnh khoûe taøi ba hôn ngöôøi Xuaân haï loãi soá chaúng vöøa Gian nan laém ñoä hieåm nguy laém laàn Soá maïng töôûng ñaõ quy tieân Nhieàu luùc nguy hieåm ñaûo ñieân gaëp hoaøi TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 195 Soá ngöôøi phaûi chòu truaân chuyeân Tuoåi treû cöïc nhoïc tuoåi giaø hieån vinh Tieàn baïc nhö theå chieâm bao Nhieàu luùc laøm khaù toån hao chaúng coøn Laém khi traùch troäm buoàn thaàm Ngöôøi sao cuøng tuoåi hoï caàm baïc muoân * * Phuï giaûi toång quaùt :Soá ñinh muøi laø ngöôøi coù taøi, nhöng chöa thaéng thôøi, laøm aên coù cuûa roài cuõng bò tieâu tan soá tuoåi cheát huït nhieàu laàn nhöng nhôø coù quôùi nhôn phoø trôï cho neân gaëp tai naïn suyùt cheát roài cuõng toaøn thaân nhôø aâm ñöùc cuûa cha meï ñeå laïi. Tuoåi naøy thuaän sanh vaøo muøa thu vaø ñoâng nhaèm ban ñeâm thì ñöôïc phuù tuùc sau naøy coù vôï giaøu sang. Coøn neáu sanh vaøo muøa haï nhaèm ban ngaøy thì loãi soá, phaûi chòu vaát vaû gian truaân nhöng töø trung nieân thì phaùt ñaït, yeân cöõa yeân nhaø *Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi AÁT MUØI (nam maïng) Sanh naêm 1955 ñeán 2015 vaø 2075 Cung CAØN. Tröïc PHAù. Maïng SA TRUNG KIM (vaøng trong caùt). Khaéc THAÏCH LÖÏU MOÄC. Con nhaø BAÏCH ÑEÁ(an maïng, phuù quí). Xöông CON DEÂ. Töôùng tinh CON GAØ. * OÂng Quan Ñeá ñoä maïng * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Vaøng trong caùt traéng khoù maø tìm ra Ñaëng sanh sung söôùng quí thay Muøa thu cuõng toát soá trai thanh nhaøn Thuaän sanh phuù quí chaúng sai Ngheøo giaøu cuõng söôùng guoác giaøy nhôûn nhô Soá ngöôøi no ñuû y löông Boân ba luùc treû an khöông veà giaø Moät tay gaây döïng cöõa nhaø Lao taâm phí löïc töï mình laøm ra Chôø cho vaän giöõa giao muøa Taøi nguyeân phaùt ñaït vieäc nhaø thaïnh höng Vôï choàng con caùi sum vaày Gaëp neân gia thaát vui vaày aám no TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 196 * *Phuï giaûi toång quaùt : soá tuoåi naøy phaàn ñoâng ñeàu ôû möùc trung bình khoâng giaøu coù lôùn nhöng cuõng khoâng ñeán noãi baàn cuøng cô cöïc chæ tröø ngöôøi naøo sanh vaøo muøa thu vaø ñoâng thì thuaän soá neân trong ñôøi thöôøng gaëp nhieàu may maén. Coøn sanh vaøo ban ñeâm maø vaøo muøa xuaân vaø haï thì bò loãi soá luùc nhoû khoù nuoâi. Nhöõng ngöôøi sanh ôû maïng naøy thì tính neát thaät thaø ít gaëp tai hoïa coù coâng danh, ñöôïc quôùi nhôn giuùp ñôõ. Soá naøy töï laäp neân gia nghieäp. *Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi kyû muøi(nam maïng ) Sanh naêm 1919 ñeán 1979 vaø 2039 Cung ly. Maïng THIEÂN THÖÔÏNG HOÛA (löûa treân trôøi). Khaéc SA TRUNG KIM. Con nhaø XÍCH ÑEÁ(coâ quaïnh) Xöông CON DEÂ. Töôùng tinh CON RAÙI CAÙ. * Phaät Baø Quan AÂm ñoä maïng * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem vaän maïng tuoåi muøi Maïng hoûa, laø löûa chôi vôi treân trôøi Thuaän sanh sung söôùng bieát bao Xuaân haï sanh ñaëng nhö cua gaõy caøng Thu ñoâng cöïc khoå loãi thay Duø giaøu cuõng khoå taûo taàn lo aâu Tình duyeân lôõ dôû buoåi ñaàu Phaûi duyeân chaép noái môùi mong saét caàm Vôï choàng gaëp gôõ xöù xa Khaùc laøng khaùc xaõ môùi laø an thaân Soá ngöôøi thaân caän ngöôøi sang Treân thì yeâu meán döôùi hay thöông tình Tuoåi treû khoù ñaëng yeân thaân Trôû veà haäu vaän phöôùc lai thanh nhaøn * *Phuï giaûi toång quaùt : soá tuoåi kyû muøi phaàn ñoâng nhôø taùnh tình hieàn haäu neân ñöôïc moïi ngöôøi yeâu meán cho neâ cuoäc soáng coù phaàn töông ñoái an nhaøn nhöng löông duyeân vôï choàng thì coù khaéc. Con phaûi hai doøng. Tuoåi naøy neáu sanh ban ñeâm laø nghòch khoâng ñöôïc toát duø laø loãi soá sanh nhöng cuõng khoâng ngheøo khoù, coù quôùi nhôn TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 197 giuùp ñôõ, ngöôøi coù giaùc quan thöù saùu thöôøng hay nghó ñaâu coù ñoù. Soá ngöôøi coù caên tu, soá veà giaø ñöôïc vinh hieån. *Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi NHAÂM THAÂN(nam maïng ) Sanh naêm 1932 ñeán 1992 vaø 2052 Cung KHOÂN. Tröïc nguïy. Maïng KIEÁM PHONG TINH(göôm vaøng). Khaéc ÑAÊNG HOÛA. Con nhaø BAÏCH ÑEÁ(phuù quí) Xöông CON KHÆ. Töôùng tinh CON DEÂ. * OÂng Töû Vi ñoä maïng * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Tuoåi cuøng vôùi maïng laém laàn gian nan Tha höông thaân laäp laáy thaân Toå toâng saûn nghieäp khoù phaàn caäy troâng Thuaän sanh coù keû röôùc ñöa Aên treân ngoài tröôùc baåm thöa ñoaùn chaøo Loãi sanh vaát vaû bieát bao Tay buøn chaân laám maét nhoøa moà hoâi Duyeân tình phaûi chòu loâi thoâi Anh em phaän naáy khoù maø giuùp nhau Coù khi gaëp hoäi tao phuøng Nhieàu phen ñoåi chaùt môùi xong moân ñình Soá naøy tuoåi nhoû tay khoâng Lôùn leân coù cuûa vôï choàng laøm neân * *Phuï giaûi toång quaùt : soá caùc tuoåi nhaâm thaân neáu thuaän sanh vaøo muøa thu vaø ñoâng maø nhaát laø sanh nhaèm ban ngaøy thì soá sang giaøu phuù quí maø ai sanh nhaèm ban ñeâm thì luùc nhoû khoá nuoâi veà sau môùi ñaëng thaønh gia tyû. Soá coù tieåu taät luùc nhoû neáu khoâng thì luùc lôùn cuõng gaëp tai naïn ruûi ro. Soá phaàn ñoâng trai thì höôûng phaàn thaân giaøu sang maïng soá phuù quí. Tuoåi naøy luùc nhoû giaøu coù nhöng roài cuõng tan chöa tuï taøi ñöôïc phaûi ngoaøi 40 tuoåi thì môùi phaùt ñaït. *Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi MAÄU THAÂN ( nam maïng ) Sanh naêm 1908 ñeán 1968 vaø 2028 Cung khoân. Tröïc ÑÒNH. Maïng ÑAÏI TRAÏCH THOÅ (ñaát nhaø lôùn). Khaéc THIEÂN THÖÔÏNG THUÛY. Con nhaø HUYØNH ÑEÁ (quan loäc) TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 198 Xöông CON KHÆ. Töôùng tinh CON LAÏC ÑAØ. * Phaät Baø Quan AÂm ñoä maïng * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Soá cuøng vôùi maïng laém laàn gian truaân Thìn, tuaát, söûu, muøi, sanh thai Tî, ngoï, saùu thaùng ñaëng mai thanh nhaøn Soá ngöôøi coát nhuïc khoâng hoøa Töï tay laäp nghieäp maø neân cöûa nhaø Tuoåi nhoû cheát huït ñoâi laàn Khoâng thì beänh taät khoå thaân sau naøy Ñaàu tieân coù cuûa chaúng an Nhaø cöûa nhieàu lôùp raõ tan ñoåi dôøi Tuoåi nhoû cöïc trí lao taâm Trôû veà lôùn tuoåi môùi mong thanh nhaøn Soá ngöôøi laïi coù bieät taøi Laøm aên neân cöûa baèng baøn tay khoâng * *Phuï giaûi toång quaùt : tuoåi maäu thaân con ngöôøi coù taøi trí gioûi tröôùc tuoåi khoân hôn ngöôøi nhöng vì cao soá neân phaûi chòu gian truaân luùc nhoû. Veà cha meï anh em thì chaúng thuaän hoøa. Ngöôøi döng döïng cô nghieäp baèng hai baøn tay traéng. Neáu thuaän sanh ban ñeâm vaøo muøa thu vaø ñoâng thì sang quí. Taùnh neát hieàn löông, vui veû khoân ngoan. Soá phaûi laäp nghieäp phöông xa thì môùi khaù. Nhöng phaûi thay ñoåi vôï. Neáu laäp gia ñình treã muoãn maøng thì hay veà sau. *Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi GIAÙP THAÂN (nam maïng ) Sanh naêm 1944 ñeán 2004 vaø 2064 Cung KHOÂN. Tröïc ÑÒNH. Maïng TUYEÀN TRUNG THUÛY( nöôùc trong gieáng). Khaéc THIEÂN THÖÔÏNG HOÛA. Con nhaø HAÉC ÑEÁ(töù tinh, phuù quí) Xöông CON KHÆ. Töôùng tinh CON HEO. * OÂng Quan Ñeá ñoä maïng * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Giaùp thaân maïng thuûy soá naøy TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 199 Nöôùc ôû trong gieáng hoï ñoàn chaúng sai Thu ñoâng sanh thuaän laø trai Giaøu ngheøo cuõng söôùng sanh thai ñaëng muøa Xuaân haï laø loãi soá sanh Baàn cuøng vaát vaû nhö cua gaõy caøng Soá naøy traéc trôû nhieàu beà Cung theâ coù khaùc chaúng heà sai ngoa Tuoåi nhoû khaéc meï khaéc cha Anh em chaúng thuaän chaúng hoøa cuøng nhau Neáu maø aên ôû thaúng ngay Phaät trôøi phoø hoä coù ngaøy ñaëng an Tuoåi nhoû phaûi chòu gian nan Töôûng ñaâu cheát huït cheát oan ñaõ roài Soá naøy trung vaän chaúng an Haäu vaâïn tieàn cuûa giaøu sang hôn ngöôøi * *Phuï giaûi toång quaùt :tuoåi giaùp thaân soá ngöôøi phaûi laø con ngöôøi sung söôùng duø coù ngheøo khoù nhöng theå xaùc khoâng cöïc khoå, soá luùc nhoû coù bò tieåu taät, neáu khoâng cuõng bò cheát huït nhieàu laàn, nhöng nhôø cha meï coù aâm ñöùc cho neân ñeàu qua khoûi. Anh em chaúng hoøa thuaän. Luùc nhoû giöõ tieàn chöa ñaëng giaøu coù roài cuõng tan bieán ñi tuoåi ngoaøi boán möôi môùi tuï taøi ñöôïc. Nhaân duyeân buoåi ñaàu khoâng thaønh veà sau môùi beân duyeân giai ngaãu. *Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi BÍNH THAÂN(nam maïng ) Sanh naêm 1956 ñeán 2016 vaø 2076 Cung KHOÂN. Tröïc KHAI. Maïng SÔN HAÏ HOÛA (löûa döôùi nuùi). Khaéc THÍCH LÒCH HOÛA. Con nhaø XÍCH ÑEÁ (coâ quaïnh) Xöông CON KHÆ. Töôùng tinh CON QUAÏ * Phaät Baø Quan AÂm ñoä maïng * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Bính thaân maïng hoûa cung khoân roõ raøng Tuoåi sanh xuaân haï gaëp thôøi Giaøu ngheøo cuõng ñaëng an nôi thanh nhaøn Thu ñoâng loãi soá chaúng an TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 200 Coù cuûa cuõng cöïc löng mang quaàn ñuøi Haïn xöa chöa ñöôïc hanh thoâng Nhö thuyeàn troâi daït khoâng phöông beán bôø Soá trôøi ñònh nhöõng bao giôø Taøi ba vaän maïng chôø ngaøy phaùt sanh Moät ñôøi taøi saéc phong danh Ñeán khi vaän giöõa laàn laàn noái theo Ra ngoaøi keû quí ngöôøi yeâu Ñaéc taøi ñaéc loäc coøn nhieàu haïn sau * *Phuï giaûi toång quaùt : tuoåi bính thaân laø ngöôøi coù soá cao hôn ngöôøi daãu raèng giaøu cuõng nhö ngheøo ñeàu coù cuoäc soâng an nhaøn thaûnh thôi. Neáu ngöôøi naøo sanh thuaän muøa xuaân vaø thu sau naøy coù vôï giaøu sang laïi ñöôïc nhôø beân vôï, cuoäc ñôøi phuù quí vinh hoa. Trong ñôøi tuoåi bính thaân thì ít coù beänh taát hay gaëp tai öông nhôø coù quí nhôn phoø trôï neân gaëp naïn roài cuõng qua. Tuoåi töø 40 trôû ñi giaøu coù lôùn gia ñaïo an hoøa. Soá coù caên tu neân ñöôïc höôûng thoï. *Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi CANH THAÂN (nam maïng ) Sanh naêm 1920 ñeán 1980 vaø 2040 Cung CAÁN. Maïng THAÏCH LÖÏU MOÄC(caây löu ñaù). Khaéc BÍCH THÖÔÏNG THOÅ. Con nhaø THANH ÑEÁ (coâ quaïnh). Xöông CON KHÆ. Töôùng tinh CON CHOÙ SOÙI * OÂng Quan Ñeá ñoä maïng * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Bôûi vì loãi soá sanh rôøi ban ñeâm Neáu maø sanh ñaëng ñoâng xuaân Hai muøa vöôïng töôùng ung dung thanh nhaøn Taùnh ngöôøi nhôø ôû hieàn löông Gia ñaïo dôøi ñoåi löông duyeân khoâng beàn Soá ngöôøi duyeân nôï ña ñoan Ñôøi sau môùi ñaëng phæ quyeàn yeán anh Tuoåi nhoû chaúng ñaëng yeân thaân Trôû veà lôùn tuoåi môùi mong thanh nhaøn Neáu maø nieäm phaät tuïng kinh TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 201 Ngaøy sau con chaùu phöôùc laøng höôûng laâu Tieàn vaän nhaø cöûa ñoåi thay Nhieàu luùc laøm khaù khieán roài phaûi tan * * Phuï giaûi toång quaùt : soá tuoåi naøy tuy laø taùnh ngöôøi hieàn löông khoâng soá vaát vaû vaø maïng coù khaéc cho neân cuoäc ñôøi thöôøng gaëp chuyeän chaúng may, luùc nhoû coù tieàn cuûa roài khieán cuõng tan raõ gia ñaïo baát hoøa vôï choàng khoâng haïp nhau caõi vaõ luoân khaéc khaåu maø con laïi ñoâng ( soá xaáu) veà giaø môùi an nhaøn. Neáu sanh nhaèm ban ngaøy thì toát coù quôùi nhôn phuø trôï coøn sanh nhaèm ban ñeâm thì loãi soá khoâng toát cuoäc ñôøi phaûi chòu laän ñaän lao ñao. Veà giaø môùi ñöôïc sung söôùng. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi TAÂN DAÄU (nam maïng ) Sanh naêm 1921 ñeán 1981 vaø 2041 Cung ÑOAØI. Tröïc MAÕNG. Maïng THAÏCH LÖU MOÄC ( caây löïu ñaù). Khaéc BÍCH THÖÔÏNG THOÅ. Con nhaø THANH ÑEÁ ( coâ quaïnh) Xöông CON GA.Ø töôùng tinh CON CHOÙ. * OÂng Quan Ñeá ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Taân daäu soá maïng nhö vaày Laø caây löïu ñuû cung caøn chaúng sai Ñoâng xuaân sanh ñaëng thôøi may Suoát ñôøi thong thaû gaëp may tôùi hoaøi Haï thu loãi soá chôi vôi Duø cho giaøu coù cuõng lo cuõng buoàn Taùnh ngöôøi vui veû deã thöông Hai baøn tay traéng taïo neân cô ñoà Taân daäu taâm taùnh thaät thaø Gaëp ngöôøi hung döõ thì ta nhòn lieàn Nhieàu luùc laøm coù cuûa tieàn Cuõng ñeàu tan raõ chaúng yeân khoù caàm Tieàn vaän nhaø cöõa chaúng yeân Haäu vaän gia ñaïo môùi yeân an hoøa. * TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 202 * Phuï giaûi toång quaùt : Soá ngöôøi tuoåi taân daäu phaàn ñoâng laø ngöôøi nhaân haäu coù ñaïo ñöùc, thaät thaø nhöng taâm traïng thöôøng coù nhöõng chuyeän buoàn voâ côù. Luùc naøo cuõng laø ngöôøi laøm ra tieàn cuûa nhöng khoâng giöõ ñöôïc khieán phaûi tan theo thôøi vaän maø heát. Tuoåi naøy ngoaøi boán möôi môùi an cö laïc nghieäp. Soá naøy (baïch thuû thanh gia ) chôù khoâng nhôø anh em hoï haøng gì caû. Ngöôøi sau coù theå ñi tu, soá thoï ñeán 79 tuoåi neân thôø phaät vaø duøng trai laïc thì toát. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi QUYÙ DAÄU (nam maïng ) Sanh naêm 1939 ñeán 1993 vaø 2053 Cung CHAÁN. Tröïc THAØNH. Maïng KIEÁM PHONG KIM ( göôm vaøng). Khaéc PHUÙC ÑAÊNG HOÛA. Con NHAØ BAÏCH ÑEÁ ( coâ quaïnh) Xöông CON GAØ. Töôùng tinh CON ÑÖÔØI ÖÔI. * OÂng Töû Vi ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Luaän xem soá maïng con gaø Maïng kim cung chaán raùng tìm thì ra Soá naøy baát luaän laø ai Muøa thu sanh thuaän ñoù ai daùm bì Nhöng maø nhieàu keû hieàn laønh Ít ai ôû döõ gian manh baïo taøng Haäu vaän coù cuûa môùi an Tieàn vaän laøm coù cuûa kho chaúng coøn Hai doøng cha meï môùi an Khoâng thì choàng vôï khoù toan moät ñôøi Naêm xöa taän khoå ñaõ thöôøng Vaän sau boán chín trôøi ban phöôùc laønh Anh em xung khaéc hay vaày Coâ baùc coù cuûa ta ñaây chaúng maøng * * Phuï giaûi toång quaùt : Tuoåi quyù daä phaàn ñoâng giaøu thì toät ñænh coøn ngheøo thì ngheøo xaùc muøng tôi cheá khoâng löng chöøng nhö caùc tuoåi khaùc. Neáu ai thuaän sanh nhaèm muøa thu vaø ñoâng thì ñöôïc phaàn giaøu sang phuù tuùc coù keû haàu, ngöôøi haï. Nhöng soá khoâng nhôø cha meï hoï haøng töï tay laøm neân söï nghieäp môùi hay. Laäp nghieäp TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 203 phöông xa thì môùi toát tieàn vaän khoå hôn ñeán 49 tuoåi trôû ñi thì nhôø phöôùc loäc giaøu to soá tröôøng thoï ñeán 83 tuoåi. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi AÁT DAÄU ( nam maïng ) Sanh naêm 1945 ñeán 2005 vaø 2065 Cung KHAÛM. Tröïc chaáp. Maïng TUYEÀN TRUNG THUÛY ( nöôùc trong gieáng). Khaéc THIEÂN THÖÔÏNG HOÛA. Con nhaø XÍCH ÑEÁ ( coâ quaïnh) Xöông CON GAØ . Töôùng tinh CON KHÆ. * Phaät Baø Quan AÂm ñoä maïng * * VAÄN MAÏNG * THÔ ÑOAÙN Ñinh daäu cung toán tuoåi ta Löûa ôû döôùi nuùi chaùy hoaøi ngaøy ñeâm Muøa xuaân, muøa haï sanh ra Ñaëng sanh sung söôùng laøm neân chöùc quyeàn Thu ñoâng loãi soá töï nhieân Hoûa bò thuûy khaéc ñaûo ñieân cöïc hoaøi Soá naøy trung vaän boân ba Khaù roài tan raõ khieán ta chöa caàm Haäu vaän môùi ñaëng an taâm Dö aên dö ñeå cuûa caàm khoûi rôi Soá naøy vaän maïng ñoåi dôøi Xa queâ xa xöù ôû thôøi môùi an Buïng ngöôøi cuõng coù taùnh linh Nghi ñaâu coù ñoù thieät tình chaúng sai Soá tuoåi loøng daï thaúng ngay Cuûa rôi khoâng löôïm gaëp ngöôøi chæ cho * * Phuï giaûi toång quaùt : Tuoåi naøy laø soá tuoåi hieàn löông taâm ñaïo, bieát troïng leõ phaûi, neân thöôøng coù quôùi nhôn ñoä trì, ngöôøi laïi coù giaùc quan thöù saùu, thöôøng hay nghi ñaâu coù ñoù, soá naøy sanh nhaèm xuaân vaø haï thì giaøu coù. Tuoåi naøy tuy vaäy maø phaûi chòu lao ñao luùc nhoû ngöôøi gioûi coù taøi hôn ngöôøi, coù loøng quaûng ñaïi, laïi coù thieân tö gioûi. Ngöôøi coù can tu, neân duøng trai laïc thì toát * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi ÑINH DAÄU ( nam maïng ) Sanh naêm 1957 ñeán 2017 vaø 2077 TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 204 Cung TOÁN tröïc BEá. Maïng SÔN HAÏ HOÛA ( löûa döôùi nuùi ). Khaéc THÍCH LÒCH HOÛA. Con nhaø XÍCH ÑEÁ ( coâ quaïnh ) Xöông CON GAØ. Töôùng tinh CON KHÆ * Phaät Baø Quan AÂm ñoä maïng * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñinh daäu cung toán tuoåi ta Löûa ôû döôùi nuùi chaùy hoaøi ngaøy ñeâm Muøa xuaân, muøa haï sanh ra Ñaëng sanh sung söôùng laøm neân chöùc quyeàn Thu ñoâng loãi soá töï nhieân Hoûa bò thuûy khaéc ñaûo ñieân cöïc hoaøi Soá naøy trung vaän boân ba Khaù roài tan raõ khieán ta chöa caàn Haäu vaän môùi ñaëng an taâm Dö aên dö ñeå cuûa caàm khoûi rôi Soá naøy vaän maïng ñoåi dôøi Xa queâ xa söù ôû thôøi môùi an Buïng ngöôøi cuõng coù taùnh linh Nghi ñaâu coù ñoù thieät tình chaúng sai Soá tuoåi loøng daï thaúng ngay Cuûa rôi khoâng löôïm gaëp ngöôøi chæ cho * *Phuï giaûi toång quaùt :tuoåi naøy laø soá tuoåi hieàn löông coù taâm ñaïo, bieát troïng leõ phaûi, neân thöôøng coù quôùi nhôn ñoä trì, ngöôøi laïi coù giaùc quan thöù saùu, thöôøng hay nghi ñaâu coù ñoù, soá naøo sanh nhaèm xuaân vaø haï thì giaøu coù. Tuoåi naøy tuy vaäy maø soá phaän phaûi chòu lao ñao, luùc nhoû ngöôøi gioûi coù taøi hôn ngöôøi, coù loøng quaûngñaïi, laïi coù thieân tö gioûi. Ngöôøi coù caên tu, neân duøng trai laïc thì toát. *Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi KYÛ DAÄU(nam maïng ) Sanh naêm 1909 ñeùn 1969 vaø 2029 Cung KHOÂN. Tröïc CHAÁP. Maïng ÑAÏI TRAÏCH THOÅ( ñaát nhaø lôùn). Khaéc THIEÂN THÖÔÏNG THUÛY. Con nhaø HUYØNH ÑEÁ( quan loäc). Xöông CON GAØ töôùng tinh CON THOÛ. * Phaät Baø Quan AÂm ñoä maïng TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 205 * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Kyû daäu maïng thoå cung khoân Ñaïi traïch ñaát lôùn ôû thì say mô Thìn, tuaát, söûu, muøi chaúng cheâ Tî ngoï saùu thaùng ñaëng beà an thaân Thu ñoâng höu tuø phaân vaân Hai muøa laøm ñaëng coâng thaàn cuõng lo Soá naøy luùc nhoû lao ñao Haäu vaän sung söôùng phong löu thanh nhaøn Taùnh tình ngay thaúng chaúng gian Laïi theâm coù soá tu haønh, thoï thaân Tha phöông laäp nghieäp môùi neân Cöûa nhaø an oån, gia moân thuaän hoøa Soá naøy höôûng loäc tuoåi giaø Cuõng nhö aùo gaám laïi caøng theâm hoa * *Phuï giaûi toång quaùt : Soá tuoåi kyû daäu, tuy giaøu coù nhöng phaàn taâm trí luùc naøo cuõng cöïc lo laéng nhieàu maø thuï höôûng chaúng ñöôïc bao nhieâu. Neáu ngöôøi naøo sanh vaøo ban ngaøy thì cuõng toát. Tuoåi naøy luùc nhoû boân ba, vaãy vuøng môùi ñuû aên , nhöng cuõng chaúng ñöôïc yeân soá cöïc nhieàu söôùng ít.’ Tuoåi töø boán möôi trôû ñi thì môùi ñöôïc thanh nhaøn haäu vaän ñöôïc hieån ñaït. Ngöôøi thieät thaø, khoâng doái traù laïi coù caên tu neân tröôøng thoï. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi GIAÙP TUAÁT(nam maïng ) Sanh naêm 1934 ñeán 1994 vaø 2054 Cung CHAÁN. Tröïc KIEÂN. Maïng SÔN ÑAÀU HOÛA (löûa treân nuùi). Khaéc XA TRUNG KIEÂN. Con nhaø XÍCH ÑEÁ ( coâ quaïnh) Xöông CON CHOÙ. Töôùng tinh CON NGÖÏA * OÂng Quan Ñeá ñoä maïng * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Tuoåi cuøng vôùi maïng thuaän hoøa töông sanh Neáu sanh xuaân haï thôøi möøng Coù quyeàn coù chöùc thanh nhaøn taám thaân TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 206 Thu ñoâng laø loãi soá ta Giaøu coù cuõng cöïc ngheøo thì bô vô Vaän hanh thì ôû haïn sau Töï nhieân phöôùc loäc theo nhau tôùi laàn Tuoåi naøy thuôû nhoû chaúng an Taät beänh ñau oám lieân mieân toái ngaøy Taâm taùnh saùng daï raát hay Ngôø naøo cuõng bieát ai daùm bì Giaùp tuaát coù chí laøm neân Quyeàn töôùc khaù lôùn vöõng beân an thaân * *Phuï giaûi toång quaùt : ngöôøi coù soá tuoåi naøy thuaän sanh vaøo muøa ñoâng vaø thu laø ñöôïc sang quí coù vôï giaøu coù sau cuõng coù ñòa vò quang troïng trong xaõ hoäi, coøn sanh nhaèm vaøo muøa xuaân vaø haï thì bò loãi soá choâ neân khoå cöïc gian truaân vaän tröôùc khoâng maáy khaù tuoåi töø 44 veà sau môùi tuï taøi. Soá coù con ñoâng vaø ñöôïc tröôøng maïng. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi MAÄU TUAÁT ( nam maïng ) Sanh naêm 1958 ñeán 2018 vaø 2078 Cung CHAÁN. Tröïc BÌNH. Maïng BÌNH ÑÒA MOÄC ( caây moäc ñaát baèng). Khaéc SA TRUNG KIM. Con NHAØ THANH ÑEÁ ( phuù quùy). Xöông CON CHOÙ. Töôùng tinh CON VÖÔÏN. * Phaät Baø Quan AÂm ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Maïng moäc bình ñòa laø caây ñaát baèng Haï thu loãi soá khoù khaên Hai muøa vaát vaû laêng xaêng cöïc hoaøi Ñoâng xuaân thôøi ñaëng gaëp may Thanh nhaøn sung söôùng ít ai daùm bì Coù luùc tai naïn hieåm nguy May nhôø phaät ñoä khoâng thì boû thaân Tieàn vaän laém luùc loâi thoâi Nhaø cöõa nhieàu lôùp coù roài cuõng tan Nhöng maø maïng soá giaøu sang Vinh hoa phuù quyù an nhaøn taám thaân TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 207 Soá ñaëng vui veû thaûnh thôi Ngöôøi nhôø aâm ñöùc cuûa trôøi ban cho * * Phuï giaûi toång quaùt : Tuoåi maäu tuaát laø ngöôøi quyù töôùng. Neáu sanh nhaèm muøa ñoâng vaø muøa xuaân thì laïi caøng phuùc ñöùc daáy ñaày, vôï ñeïp con ngoan. Gia ñình höôûng thuï töø treû cho neân ñeán giaø soá naøy nhôø coù caên tu vaø aâm ñöùc cuûa tieàn nhaân deå laïi neân höôûng ñöôïc phöôùc loäc cuûa trôøi cho ( thieân loäc taán). Soá ñöôïc treân thuaän döôùi hoøa. Gia ñình soáng coù haïnh phuùc. Soá coù caên tu neân duøng trai laïc 6 hoaëc 10 ngaøy thì toát. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi CANH TUAÁT (nam maïng ) Sanh naêm 1910 ñeán 1970 vaø 2030 Cung LY. Tröïc THAÂU. Maïng XOA XUYEÁN KIM ( xuyeán baèng vaøng). Khaéc ÑAÏI LAÂM MOÄC. Con NHAØ BAÏCH ÑEÁ ( phuù quyù) Xöông CON CHOÙ. Töôùng tinhh CON CAÙO. * OÂng Quan Ñeá ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Canh tuaát cung ly soá naøy Maïng phaàn khoù döôõng luùc coøn tuoåi thô Thuaän sanh thì daëng muøa thu Muøa haï khaéc nhö cua gaõy caøng Ñoâng xuaân cuõng loãi soá sanh Ngöôøi thì vaát vaû gaëp ñieàu chaúng may Sôùm ra coù bònh chaúng an Trong mình yeáu ñuoái hoaëc laø taät chi Nhôn duyeân traéc trôû buoåi ñaàu Khoâng thì choàng vôï loøng doøng ñoâi ba Tieàn vaän cöïc khoå lao ñao Trôû veà haäu vaän môùi an gia ñình Tu nhaân tích ñöùc thì may Trôøi ban cho phöôùc loäc tieàn taøi thieáu chi * *Phuï giaûi toång quaùt : Soá tuoåi canh tuaát trong cuoäc ñôøi thöôøng gaëp nhieàu gian khoå, luùc nhoû coù beänh taät oám ñau khi nuoâi. Hoaëc coù taät nguyeàn trôû veà sau töø trung vaän môùi laøm aên khaù. Coù boân ba chaúng ích gì, neáu ngöôøi naøo coù taâm ñaïo aên ôû hieàn TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 208 laønh thì veà sau gia nghieäp vui veû, taøi loäc ñaøy ñuû, coøn nhôn duyeân thì ñôøi vôï sau môùi thaønh. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi BÍNH TUAÁT ( nam maïng ) Sanh naêm 1946 ñeán 2006 vaø 2066 Cung LY. Tröïc PHAù. Maïng OÁC THÖÔÏNG THOÅ (ñaát ôû toå toø voø ). Khaéc THIEÂN THÖÔÏNG THUÛY. Con nhaø HUYØNH ÑEÁ ( phuù quyù ). Xöông CON CHOÙ. Töôùng tinh CON TRAÂU. * Caäu Taøi, Caäu Quyù ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Maïng thoå laø ñaát noùc nhaø ôû an Soá ngöôøi lao löïc lao taâm Laøm aên vaát vaû, môùi mong sang giaøu Soá nhôø keû quôùi giuùp neân Thang maùy böôùc tôùi hanh thoâng coù ngaøy Xeùt qua taâm taùnh ôû ñôøi Thaáy ai ngheøo khoù thua mình giuùp cho Theá maø ngöôøi aáy chaúng lo Aên roài queït moû traû cho oaùn thuø Loøng daï raát toát cho neân Thöông ngöôøi phaûi chòu khoâng thuø giaän ai Con ngöôøi aên ôû thaúng ngay Ruûi gaëp tai naïn ôn treân ñoä lieàn * * Phuï giaûi toång quaùt : soá tuoåi naøy con ngöôøi hieàn löông nhöng vaát vaû lao löïc veà taâm trí, laøm coù cuûa nhöng khoâng daùm aên xaøi, thaáy baïn beø ngheøo khoù thì hay giuùp ñôõ nhöng khoâng coù phaàn chôi vôùi baïn beø thöôøng bò laáy oaùn traû ôn. Soá ngöôøi truaân chuyeân töø luùc nhoû tuoåi khaù giaû hôn, soá naøy nhôø aâm ñöùc phaät trôøi cho neân soáng cuoäc ñôøi may nhieàu ruûi ít. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi NHAÂM TUAÁT ( nam maïng ) Sanh naêm 1922 ñeán 1982 vaø 2042 Cung CAØN. Tröïc PHAù. Maïng ÑAÏI HAÛI THUÛY ( nöôùc bieån lôùn ). Khaéc THIEÂN THÖÔÏNG HOÛA. Con nhaø HAÉC ÑEÁ ( quan loäc, taân khoå ) Xöông CON CHOÙ. Töôùng tinh CON CHIM TRÓ. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 209 * Phaät ñoä maïng * *THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Nhaâm tuaát soá maïng nhö vaày Nöôùc ôû bieån lôùn chaûy vaøo traøn soâng Thuaän sanh gaëp ñaëng thu ñoâng Maïng ñaëng sung söôùng ôû khoâng aên hoaøi Sanh nhaèm thaùng khaùc chaúng may Töôûng ñaâu cheát huït ñaõ roài Nhôø trôøi phaät ñoä thuôû hoài aáu nieân Soá naøy phaûi giöõ phaûi kieân Coù khi teù naëng taät nguyeàn chaúng sai Khoâng phaàn chôi vôùi baïn beø Baïc tieàn giuùp ñôõ sau laø phaûn ngay Tieàn vaän phaûi chòu gian truaân Nhaø cöûa nhieàu lôùp kinh dinh ñoåi dôøi Haäu vaän môùi ñöôïc yeân thaân Laäp neân cô nghieäp ôû thôøi beàn laâu. * * Phuï giaûi toång quaùt : Tuoåi nhaâm tuaát maïng thuûy trong naêm neân ñeå yù nhöõng thaùng daàn, meïo, thìn, tuaát, söûu, muøi laø nhöõng thaùng coù khaéc kî coù laøm aên thì neân deø daët. Soá khoâng phaàn chôi vôùi baïn beø, gaëp baïn phaûi ít chaân tình. Tieàn vaän phaûi chòu gian truaân haäu vaän môùi khaù * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi KYÛ HÔÏI ( nam maïng ) Sanh naêm 1959 ñeán 2019 vaø 2079 Cung KHOÂN. Tröïc ÑÒNH. Maïng BÌNH ÑÒA MOÄC ( caây moïc ñaát baèng ). Khaéc SA TRUNG KIM. Con nhaØ THANH ÑEÁ ( phuù quyù ) Xöông CON HEO. Töôùng TINH CON GAÁU * Phaät Baø Quan AÂm ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñoaùn xem soá maïng tuoåi naøy Maïng moäc bình ñòa caây treân ñaát baèng TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 210 Ñoâng xuaân cuõng thuaän ai baèng Hai muøa thuaän soá coù aên thanh nhaøn Soá naøy coù naïn vaøo thaân Gian truaân laém ñoä phong traàn laém khi Tha phöông laäp nghieäp xöù xa Trôû veà haäu vaän cuoái laøm ra coù tieàn Vôï choàngtraéc trôû nhieàu phen Neáu khoâng thì cuõng loøng doøng ñoâi ba Kyû hôïi coù soá hieàn löông Thaáy ai ngoït dòu thì thöông giuùp lieàn Soá tuoåi tu nieäm aên chay Loøng ôû nhôn ñöùc coù ngaøy laøm neân * * Phuï giaûi toång quaùt : soá tuoåi naøy neáu khoâng coù aâm ñöùc e seõ mang hoïa vaøo thaân. Cho neân khuyeân ai gaëp tuoåi kyû hôïi phaûi raùng maø giöõ mình. Neáu sanh vaøo ban ngaøy thì muøa haï ñöôïc sung söôùng aáy laø thuaän sanh. Soá töï tay laäp neân cô nghieäp. Chôù chaúng phaûi nhôø anh em hoï haøng. Nhöng phaûi ñi xa laäp nghieäp thì môùi khaù. Vaän tröôùc coù phaàn laän ñaän gian nan,löu laïc nôi xa, veà sau môùi an cö laïc nghieäp. Soá coù caên tu neân giöõ gìn ñaïo ñöùc. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi AÁT HÔÏI ( nam maïng ) Sanh naêm 1935 ñeán 1995 vaø 2005 Cung KHOÂN. Tröïc TRÖØ. MAÏNG SÔN ÑAÀU HOÛA ( löûa treân nuùi ). Khaéc SA TRUNG KIM. Con nhaø XÍCH ÑEÁ ( coâ quaïnh ) Xöông CON HEO. Töôùng tinh CON HÖÔU. * OÂng Quan Ñeá ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Aát hôïi maïng hoûa soá naøy Löûa ôû treân nui saùng bay ñoû trôøi Thuaän sanh xuaân haï gaëp thôøi Giaøu ngheøo cuõng xöôùng gaëp nôi thanh nhaøn Thu ñoâng chaúng lôïi hao taøi Trai thì lôõ duyeân tình phoâi pha Aát hôïi nhieàu keû loøng hieàn Ai maø noùi döõ ta thôøi nhòn ngay TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 211 Anh em xung khaéc chaúng gaàn Noùi ra gaây goã chaúng hoøa chaúng an Lôùn leân caùch trôû xöù xa Hoïc taäp ngheà nghieäp sau naøy môùi neân Ñaàu tien coù cuûa chaúng beàn Laøm coù hao taùn nhö teân maây hoàng * * Phuï giaûi toång quaùt : Ngöôøi tuoåi aát hôïi soá laän ñaän veà coâng danh. Söï nghieäp cuõng nhö ñöôøng löông duyeân coù phaàn traéc trôû. Neáu ngöôøi naøo sanh vaøo muøa haï vaø thu thì troïn toát maø ñeâm thì laïi caøng quyù hôn. Soá phaûi cöïc nhoïc veà tieàn vaän, haäu vaän laïi caøng toát ñeïp hôn. Neân giöõ aâm ñöùc ñeå ñöôïc phöôùc trôøi ban. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi ÑINH HÔÏI ( nam maïng ) Sanh naêm 1947 ñeán 2007 vaø 2067 Cung CAÁN. Tröïc NGUÏY. Maïng OÁC THÖÔÏNG THOÅ(ñaát ôû toå voø voõ) Khaéc THIEÂN THÖÔÏNG THUÛY. Con NHAØ HUYØNH ÑEÁ ( phuù quyù ) Xöông CON HEO. Töôùng tinh CON DÔI. * Caäu Taøi, Caäu Quyù ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Ñinh hôïi cung caán soá naøy Ñaát ôû döôùi thaáp boø leân noùc nhaø Thuaän sanh muøa haï thì sang Coù phaàn sung söôùng ngöôøi sang neå vì Thoå vöôïng töù quyù lo chi Thu ñoâng xuaân moäc khaéc loøng chaúng an Laøm trai ñinh hôïi gan lì Nhöng maø ngay thaúng ít ai baïo taøn Soá ngöôøi cheát huït cheát oan Nhöng nhôø trôøi ñoä qua côn tai naøn Vôï choàng lôõ dôõ ñoø ngang Duyeân sau môùi hieäp môùi an cöûa nhaø Ra ngoaøi sang quyù soá naøy Vaän sau cuøng laïi theâm phaàn giaøu sang * TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 212 * Phuï giaûi toång quaùt : Tuoåi ñinh hôïi neáu sanh nhaèm ban ñeâm thì veà sau ñöôïc phuù quyù coù vôï giaøu sang soá ngöôøi quyeàn quyù moïi ngöôøi chung quanh kính neå, vì coù baûn taùnh hieàn löông ngay thaúng. Coøn neáu sanh nhaèm ban ngaøy thì beänh taät gian lao. Soá coù thay ñoåi tình duyeân, vaø laäp nghieäp phöông xa thì môùi khaù. Coù phöôùc nhôø trôøi ñoä maïng khoâng thì phaûi coù taät nguyeàn coù tai naïn. *Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi QUYÙ HÔÏI ( nam maïng ) Sanh naêm 1923 ñeán 1983 vaø 2043 Cung KHOÂN. tröïc NGUÏY. Maïng ÑAÏI HAÛI THUÛY ( nöôùc bieån lôùn ). Khaéc THIEÂN THÖÔÏNG HOÛA. Con NHAØ HAÉC ÑEÁ ( taân khoå ) Xöông CON HEO. Töôùng tinh CON GAØ. * OÂng Töû Vi ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Quyù hôïi soá maïng nhö laø Maïng thuûy nöôùc bieån chaûy traøn vaøo soâng Soá naøy thuaän haïp thu ñoâng Cuoäc ñôøi sung söôùng ít ai saùnh baèng Nhöng sanh xuaân haï loãi thay Ngheøo giaøu cuõng cöïc tay chaân khoâng ngöøng Vôï choàng coù khaéc chaúng an Con thì nhieàu ñöùa laøm phieàn cho ta Anh em xung khaéc chaúng gaàn Ngöôøi döng giuùp ñôõ laäp neân nghieäp nhaø Soá naøy taøi loäc coù nhieàu Tuoåi nhoû chöa ñöôïc tuoåi giaø hieån vinh Laém luùc buoân taûo baùn taàn Nhaø cöûa dôøi ñoåi nhieàu laàn chaúng an * * Phuï giaûi toång quaùt : soá ngöôøi tuoåi quyù hôïi chæ coù thuaän laø ngöôøi sanh nhaèm thu vaø ñoâng coøn ngoaøi ra thì coù phaàn gian nan khoå cöïc duø coù giaøu nhöng vaát vaû laém chôù khoâng ñöôïc sung söôùng nhö keû khaùc. Soá luùc nhoû giaøu coù nhöng khoâng caàm cuûa ñöôïc tuoåi töø 44 trôû ñi môùi an höôûng giaøu sang. * Ñoaùn vaän maïng cho tuoåi TAÂN HÔÏI ( nam maïng ) Sanh naêm 1911 ñeán 1971 vaø 2031 Cung CAÁN. Tröïc KHAI. Maïng XOA XUYEÁN KIM(xuyeán baèng vaøng). TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 213 Khaéc ÑAÏI LAÂM MOÄC. Con nhaø BAÏCH ÑEÁ ( phuù quyù ) Xöông CON HEO. Töôùng tinh CON COÏP. * OÂng Quan Ñeá ñoä maïng * * THÔ ÑOAÙN VAÄN MAÏNG * Soá naøy cung maïng töông sanh Chaúng sanh cuõng quyù soá ngöôøi thuaän sanh Muøa thu laø hôïp vôùi chaøng Ñeàu ñaëng sung söôùng thanh nhaøn lo chi Muøa haï bò khaéc haøn vi Ñoâng xuaân cuõng loãi sau naøy cöïc thaân Soá naøy caùch trôû queâ höông Tha phöông caàu thöïc môùi neân cöûa nhaø Trung vaän vaát vaû gian nan Keå töø haäu vaän thanh höng moät beà Tieàn vaän raéc roái loâi thoâi Ngay gian cuõng bò keùo loâi nguïc tuø Soá may gaëp ñöôïc phöôùc hoàng Khoâng thì cuõng ôû nguïc tuø töø laâu * * Phuï giaûi toång quaùt : soá tuoåi taân hôïi ngöôøi gaëp hoaïn naïn nhieàu hôn laø thanh nhaøn, anh em nghòch yù chaúng thuaän nhöng khaù laø nhôø soá maïng töông sanh. Tuoåi coù bò sa nôi giam caàm nhöng nhôø aâm ñöùc cuûa oâng cha cho neân ñöôïc quyù nhôn che chôû ñöôïc thoaùt. Soá cöïc nhoïc töø luùc nhoû, xa queâ laäp nghieäp thì môùi khaù. Neán tu haønh giöõ gìn ñaïo ñöùc ñeå ñöôïc an höôûng thanh nhaøn veà sau. Xem cho bieát : * Coi tuoåi naêm sanh thuoäc vaøo CUNG, TRÖÏC, MAÏNG con vò ÑEÁ naøo ? * Khaéc hay haïp, giaøu hay ngeøo. › -- BAÛNG TÍNHTUOÅI TÖÛ VI TÖØ 1 ÑEÁN 90 TUOÅI LAÄP THAØNH VAØO NAÊM AÁT MEÏO, NHAÈM NAÊM 1975 DÖÔNG LÒCH ROÀI QUA MOÃI NAÊM SAU QUYÙ VÒ TÍNH LEÂN MOÄT TUOÅI NÖÕA LAØ ÑUÙNG › TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 214 1975 – 1 tuoåi Aát Meïo : Cung Ly, Tröïc Beá, maïng Ñaïi Kheâ Thuûy, khaéc Sôn Haï Hoûa, con nhaø Haéc Ñeá, phuù quyù, xöông con meøo, töôùng tinh tinh con dôi. Nam: Oâng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ: Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng. 1974 – 2 tuoåi Giaùp Daàn : Cung Caán, Tröïc Khai, maïng Ñaïi Kheâ Thuûy, khaéc Sôn Haï Hoûa, con Nhaø Haéc Ñeá, phuù quyù, xöông con coïp, töôùng tinh con traâu. Nam : Oâng Quan Ñeá ñoä maïng, Nöõ : Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng. 1973 – 3 tuoåi Quyù Söûu : Cung Toán, Tröïc Phaù, maïng Tang Ñoá Moäc, khaéc Oác Thöôïng Thoå, con nhaø Thanh Ñeá, quan loäc, taän khoå, xöông con traâu, töôùng tinh con cua beå, Nam: OÂng Töû Vi ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng. 1972 – 4 tuoåi Nhaâm Tyù : Cung Caán, Tröïc Chaáp, maïng Tang Ñoá Moäc, khaéc Oác Thöôïng Thoå, con nhaø Thanh Ñeá, quan loäc, taân khoå. Xöông con chuoät töôùng tinh con beo, Nam : OÂng Töû Vi ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng. 1971 – 5 tuoåi Taân Hôïi : Cung Khoân, Tröïc Khai, maïng Xoa Xuyeán Kim, khaéc Ñaïi Laâm Moäc con nhaø Baïch Ñeá, phuù quyù, xöông con heo töôùng tinh con coïp. Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Chuùa Tieân ñoä maïng. 1970 – 6 tuoåi Canh Tuaát : Cung Khaûm, Tröïc Traâu, maïng Xoa Xuyeán Kim, khaéc Ñaïi Laâm Moäc con nhaø Baïch Ñeá, phuù quyù, xöông con choù töôùng tinh caùo. Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Chuùa Tieân ñoä maïng. 1969 – 7 tuoåi Kyû Daäu : Cung Ly, Tröïc Chaáp, maïng Ñaïi Traïch Thoå, khaéc Thieân Thöôïng Thuûy con nhaø Huyønh Ñeá, quan loäc, xöông con gaø, töôùng tinh con thoû. Nam vaø Nöõ Phaät Quan AÂm ñoä maïng . 1968 – 8 tuoåi Maäu Thaân : Cung Caán, Tröïc Ñònh, maïng Ñaïi Traïch Thoå, khaéc Thieân Thöôïng Thuûy, con nhaø Huyønh Ñeá, quan loäc. Xöông con khæ, töôùng tinh con laïc ñaø. Nam vaø Nöõ Phaät Quan Aâm ñoä maïng. 1967 – 9 tuoåi Ñinh Muøi : Cung Ñoaøi, Tröïc Bình, maïng Thieân Haø Thuûy, khaéc Thieân Thöôïng Hoûa, con nhaø Haéc Ñeá, taän khoå, xöông con deâ, töôùng tinh con roàng. Nam : Caäu Taøi, Caäu Quyù ñoä maïng. Nöõ : Baø Chuùa Ngoïc ñoä maïng. 1966 – 10 tuoåi Bính Ngoï : Cung Caán, Tröïc Maõn, maïng Thieân Haø Thuûy, khaéc Thieân Thöôïng Hoûa, con nhaø Haéc Ñeá, taän khoå, xöông con ngöïa töôùng tinh con thuoàng luoàng. Nam vaø Nöõ : Phaät Quan AÂm ñoä maïng . 1965 – 11 tuoåi Aát Tî : Cung Ñoaøi, Tröïc Nguïy, maïng Phuùc Ñaêng Hoûa, khaéc Xoa Xuyeán Kim con nhaø Xích Ñeá, taän khoå. Xöông con raén töôùng tinh con traâu Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 215 1964 – 12 tuoåi Giaùp Thìn : Cung Toán, Tröïc Phaù, maïng Phuùc Ñaêng Hoûa, khaéc Xoa Xuyeán Kim, con nhaø Xích Ñeá, taän khoå, xöông con roàng, töôùng tinh con raén. Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng. 1963 – 13 tuoåi Quyù Meïo : Cung Ly, Tröïc Maõn, maïng Kim Baïch Kim, khaéc Lö Trung Hoûa con nhaø Baïch Ñeá, phuù quyù, xöông con meøo, töôùng tinh con höôu. Nam : OÂng Töû Vi ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng. 1962 – 14 tuoåi Nhaâm Daàn : Cung Caán, Tröïc Tröø, maïng Kim Baïch Kim, khaéc Lö Trung Hoûa con nhaø Baïch Ñeá, phuù quyù, xöông con coïp,töôùng tinh con ngöïa. Nam : OÂng Töû Vi ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng . 1961 – 15 tuoåi Taân Söûu : Cung Ñoaøi, Tröïc Thaâu, maïng Bích Thöôïng Thoå, khaéc Thieân Thöôïng Thuûy con nhaø Huyønh Ñeá, quan loäc, coâ quaïnh, xöông con traâu, töôùng tinh con ñöôøi öôi. Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Chuùa Tieân ñoä maïng. 1960 – 16 tuoåi Canh Tyù : Cung Caán, Tröïc Thaønh, maïng Bích Thöôïng Thoå, khaéc Thieân Thöôïng Thuûy con nhaø Huyønh Ñeá, quan loäc, coâ quaïnh, xöông con chuoät, töôùng tinh con raén. Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng . 1959 – 17 tuoåi Kyû Hôïi : Cung Caán, Tröïc Ñònh, maïng Bình Ñòa Moäc, khaéc Sa Trung Kim con nhaø Thanh Ñeá, phuù quyù. Xöông con heo, töôùng tinh con gaáu. Nam vaø Nöõ :Phaät Quan AÂm ñoä maïng . 1958 – 18 tuoåi Maäu Tuaát : Cung Toán, Tröïc Bình, maïng Bình Ñòa Moäc, khaéc Sa Trung Kim con nhaø Thanh Ñeá, phuù quyù, xöông con choù, töôùng tinh con vöôïn. Nam vaø Nöõ : Phaät Quan Aâm ñoä maïng. 1957 – 19 tuoåi Ñinh Daäu : Cung Chaán, Tröïc Beá, maïng Sôn Haï Hoûa, khaéc Thích Lòch Hoûa, con nhaø Xích Ñeá, coâ quaïnh, xöông con gaø töôùng tinh con khæ. Nam vaø Nöõ : Phaät Quan Aâm ñoä maïng. 1956 – 20 tuoåi bính thaân : cung khoân, tröïc khai, maïng sôn haï hoûa, khaéc thòch lòch hoûa, con nhaø xích ñeá, coâ quaïnh, xöông con khæ töôùng tinh con quaï. Nam vaø nöõ : phaät quan aâm ñoä maïng. 1955 – 21 tuoåi Aát Muøi: Cung Khaûm, Tröïc Phaù, maïng Sa Trung Kim, khaéc Thaïch Löu Moäc con nhaø Baùch Ñeá, an maïng, phuù quí. Xöông con deâ, töôùng tinh con gaø. Nam : Oâng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng . 1954 – 22 tuoåi Giaùp Ngoï : Cung Ly, Tröïc Chaáp, maïng Sa Trung Kim, khaéc Thaïch Löu Moäc con nhaø Baïch Ñeá, an maïng, phuù quí. Xöông con ngöïa töôùng tinh TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 216 con chim tró. Nam : Oâng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng . 1953 – 23 tuoåi Quí Tî : Cung Khoân, Tröïc Tröø, maïng Tröôøng Löu Thuûy, khaéc Thieân Thöôïng Hoûa con nhaø haéc ñeá, tröôøng maïng. Xöông con raén, töôùng tinh con choù. Nam : Oâng Töû Vi ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Huyeàn Thieân Nöõ ñoä maïng . 1952 – 24 tuoåi Nhaâm Thìn : Cung Khaûm, Tröïc Kieân, maïng Tröôøng Löu Thuûy, khaéc Thieân Thöôïng Hoûa con nhaø Haéc Ñeá, tröôøng maïng. Xöông con roàng, töôùng tinh con choù soùi. Nam : OÂng Töû Vi ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1951 – 25 tuoåi Taân Meïo : Cung Ly, Tröïc Thaønh maïng Toøng Baù Moäc, khaéc Loä Baøng Thoå con nhaø Thanh Ñeá, tröôøng maïng. Xöông con meøo töôùng tinh con raùi. Nam vaø Nöõ : Phaät Quan Aâm ñoä maïng. 1950 – 26 tuoåi Canh Daàn : Cung Caán, Tröïc Nguy, maïng Toøng Baù Moäc, khaéc Loä Baøn Thoå con nhaø Thanh Ñeá, tröôøng maïng. Xöông con coïp töôùng tinh con heo. Nam vaø Nöõ Phaät Quan Aâm ñoä maïng. 1949 – 17 tuoåi Kyû Söûu : Cung Ñoaøi, Tröïc Bình, maïng Thích Lòch Hoûa, khaéc Thieân Thöôïng Thuûy con nhaø Xích Ñeá phuù quí. Xöông con traâu töôùng tinh con cuù. Nam vaø Nöõ Phaät Quan Aâm ñoä maïng. 1948 – 28 tuoåi Maäu Tyù : Cung Caán, Tröïc Maõn, maïng Thích Lòch Hoûa, khaéc Thieân Thöôïng Thuûy con nhaø Huynh Ñeá, phuù quí. Xöông con chuoät töôùng tinh con choù soùi. Nam vaø Nöõ Phaät Quan Aâm ñoä maïng. 1947 – 29 tuoåi Ñinh Hôïi : Cung Caán, Tröïc Nguy, maïng Oác Thöôïng Thoå, khaéc Thieân Thöôïng Thuûy con nhaø Huyønh Ñeá, phuù quí. Xöông con heo töôùng tinh con dôi. Nam : Caäu Taøi, Caäu Quyù ñoä maïng . Nöõ :Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1946 – 30 tuoåi Bính Tuaát : Cung Toán, Tröïc Phaù, maïng Oác Thöôïng Thoå, khaéc Thieân Thöôïng Thuûy con nhaø huyønh ñeá, phuù quí. Xöông con choù töôùng tinh con traâu. Nam Caäu Taøi, Caäu Quyù ñoä maïng. Nöõ : Baø Chuùa Ngoïc ñoä maïng. 1945 – 31 tuoåi Aát Daäu : Cung Chaán, Tröïc Chaáp, maïng Truyeàn Trung Thuûy, khaéc Thieân Thöôïng Hoûa con nhaø Haéc Ñeá, töø taùnh, phuù quí. Xöông con gaø töôùng tinh con cua bieån. Nam : Oâng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1944 – 32 tuoåi Giaùp Thaân : Cung Khoân, Tröïc Ñònh, maïng Tuyeàn Trung Thuûy, khaéc Thieân Thöôïng Hoûa con nhaø Haéc Ñeá, töø taùnh phuù quí. Xöông con khæ töôùng tinh con heo. Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 217 1943 – 33 tuoåi Quí Muøi : Cung Caán, Tröïc Thieân, maïng Ñaïi Laâm Moäc, khaéc Loä Baøn Thoå con nhaø thanh ñeá, tröôøng maïng. Xöông con deâ töôùng tinh con coïp. Nam : OÂng Töû Vi ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1942 –34 tuoåi Nhaâm Ngoï : Cung Ly, Tröïc Beá, maïng Ñaïo Laâm Moäc, khaéc Loä Baøn Thoå con nhaø thanh ñeá, tröôøng maïng. Xöông con ngöïa töôùng tinh con caùo. Nam : OÂng Töû Vi ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1941 – 35 tuoåi Taân Tî : Cung Toán, Tröïc Ñònh, maïng Baïch Laïp Kim, khaéc Phuùc Ñaêng Hoûa con nhaø Baïch Ñeá, tröôøng maïng. Xöông con raén töôùng tinh con thoû. Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Chuùa Tieân ñoä maïng. 1940 – 36 tuoåi Canh Thìn : Cung Chaán, Tröïc Bình, maïng Baïch Laïp Kim, khaéc Phuùc Ñaêng Hoûa con nhaø baïch ñeá, tröôøng maïng. Xöông con roàng töôùng tinh con laëc ñaø. Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Chuùa Tieân ñoä maïng. 1939 – 37 tuoåi Kyû Meïo : Cung Khoân, Tröïc Beá, maïng Thaønh Ñaàu Thoå, khaéc Thieân Thöôïng Thuûy con nhaø Huyønh Ñeá, phuù quí. Xöông con meøo, töôùng tinh con roàng. Nam vaø Nöõ : Phaät Quan Aâm ñoä maïng . 1938 –38 tuoåi maäu daàn : cung khaûm tröïc khai, maïng thaønh ñaàu thoå, khaéc thieân thöôïng thuûy con nhaø huyøn ñeá, phuù quí. Xöông con coïp töôùng tinh con thuoàn luoàng. Nam vaø nöõ Phaät ñoä maïng . 1937 – 39 tuoåi Ñinh Söûu : Cung Ly, Tröïc Thaâu, maïng Gian Haø Thuûy, khaéc Thieân Thöôïng Hoûa con nhaø Haéc Ñeá coâ quaïnh. Xöông con traâu töôùng tinh con truøn. Nam : Caäu Taøi, Caäu Quyù ñoä maïng. Nöõ : Baø Chuùa Ngoïc ñoä maïng. 1936 – 40 tuoåi Bính Tyù : Cung Caán, Tröïc Thaønh, maïng Giang Haø Thuûy, khaéc Thieân Thöôïng Hoûa con nhaø Haéc Ñeá coâ quaïnh. Xöông con chuoät töôùng tinh con raén. Nam : Caäu Taøi, Caäu Quyù ñoä maïng. Nöõ : Baø Chuùa Ngoïc ñoä maïng. 1935 – 41 tuoåi Aát Hôïi : Cuøng Ñoaøi, Tröïc Tröø, maïng Sôn Ñaàu Hoûa, khaéc Sa Trung Kim con nhaø Xích Ñeá, coâ quaïnh. Xöông con heo töôùng tinh con höôu. Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1934 – 42 tuoåi Giaùp Tuaát : Cung Caán, Tröïc Kieân, maïng Sôn Ñaàu Hoûa, khaéc Sa Trung Kim con nhaø Haéc Ñeá, coâ quaïnh. Xöông con choù töôùng tinh con ngöïa. Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1933 – 43 tuoåi Quí Daäu : Cung Chaán, Tröïc Thaønh, maïng Kieám Phong Kim, khaéc Phuùc Ñaêng Hoûa,con nhaø Baïch Ñeá, phuù quí. Xöông con gaø töôùng tinh con ñöôøi öôi. Nam : OÂng Töû Vi ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 218 1932 – 44 tuoåi Nhaâm Daàn : Cung Khoân, Tröïc Nguy, maïng Kieám Phong Kim, khaéc Phuùc Khaéc Ñaêng Hoûa, con nhaø Baïch Ñeá, phuù quí. Xöông con khæ töôùng tinh con deâ. Nam : Oâng Töû Vi ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1931 – 45 tuoåi Taân Muøi : Cung Khaûm, Tröïc Bình, maïng Loä Baøn Thoå, khaéc Tuyeàn Trung Thuûy con nhaø Huyønh Ñeá, coâ quaïnh. Xöông con deâ töôùng tinh con gaáu. Nam vaø Nöõ : Phaät ñoä maïng. 1930 – 46 tuoåi Canh Ngoï : Cung Ly, Tröïc Maõn, maïng Loä Baøn Thoå, khaéc Tuyeàn Trung Thuûy con nhaø Huyønh Ñeá, coâ quaïnh. Xöông con ngöïa töôùng tinh con gaáu. Nam vaø Nöõ : Phaät ñoä maïng. 1929 – 47 tuoåi Kyû Tî : Cung Caán, Tröïc Khai, maïng Ñaïi Laâm Moäc, khaéc Ñaïi Traïch Thoå con nhaø Thanh Ñeá, tröôøng maïng. Xöông con raén töôùng tinh con khæ. Nam vaø Nöõ :Phaät ñoä maïng 1928 – 48 tuoåi Maäu Thìn : Cung Ñoaøi, Tröïc Thaâu, maïng Ñaïi Laâm Moäc, khaéc Ñaïi Traïch Thoå con nhaø Thanh Ñeá, tröôøng maïng. Xöông con roàng töôùng tinh con quaï. Na :Phaät ñoä maïng. Nöõ Phaät Quan AÂm ñoä maïng 1927 – 49 tuoåi Ñinh Meïo : Cung Caøn, Tröïc Chaáp, maïng Lö Trung Hoûa, khaéc Kim Phong Kim con nhaø Xích Ñeá, coâ quaïnh. Xöông con meøo töôùng tinh con gaø. Nam : Caäu Taøi, Caäu Quyù ñoä maïng. Nöõ : Baø Chuùa Ngoïc ñoä maïng. 1926 – 50 tuoåi Bính Daàn : Cung Khaûm, Tröïc Ñònh, maïng Lö Trung Hoûa, khaéc Kim Phong Kim con nhaø Xích Ñeá, coâ quaïnh. Xöông con coïp töôùng tinh con chim tró. Nam : Caäu Taøi, Caäu Quyù ñoä maïng. Nöõ :Baø Chuùa NGOÏc ñoä maïng. 1925 – 51 tuoåi Aát Söûu : Cung Toán, Tröïc Kieân, maïng Haûi Trung Kim, khaéc Bình Ñòa Moäc con nhaø Baïch Ñeá, phuù quyù. Xöông con traâu töôùng tinh con choù. Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1924 – 52 tuoåi Giaùp Tyù : Cung Chaán, Tröïc Beá, maïng Haûi Trung Kim, khaéc Bình Ñòa Moäc con nhaø Baïch Ñeá, phuù quyù. Xöông con chuoät töôùng tinh con choù soùi. Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1923 – 53 tuoåi Quyù Hôïi : Cung Caán, Tröïc Nguy, maïng Ñaïi Haûi Thuûy, khaéc Thieân Thöôïng Hoûa con nhaø Haéc Ñeá, quan loäc, taän khoå. Xöông con heo töôùng tinh con gaø. Nam : OÂng Töû Vi ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1922 – 54 tuoåi Nhaâm Tuaát : Cung Ñoaøi, Tröïc Phaù, maïng Ñaïi Haûi Thuûy, khaéc Thieân Thöôïng Hoûa con nhaø Haéc Ñeá, quan loäc, taän khoå. Xöông con choù töôùng tinh con chim tró. Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 219 1921 – 55 tuoåi Taân Daäu :Cung Caøn, Tröïc Maõn, maïng Thaïch Löu Moäc, khaéc Bímh Thöôïng Thoå con nhaø Thanh Ñeá, coâ quaïnh. Xöông con gaø töôùng tinh con choù. Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Chuùa Tieân ñoä maïng. 1920 – 56 tuoåi Canh Thaân : Cung Khoân, Tröïc Tröø, maïng Thaïch Löu Moäc, khaéc Bímh Thöôïng Thoå con nhaø Thanh Ñeá, coâ quaïnh. Xöông con khæ töôùng tinh con choù soùi. Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Chuùa Tieân ñoä maïng. 1919 – 57 tuoåi kyû Muøi : Cung Toán, Tröïc Thaâu, maïng Thieân Thöôïng Hoûa, khaéc Sa Trung Kim con nhaø Xích Ñeá, coâ quaïnh. Xöông con deâ töôùng tinh con raùi. Nam vaø Nöõ : Phaät Quan AÂm ñoä maïng. 1918 – 58 tuoåi Maäu Ngoï : Cung Chaán, Tröïc Thaønh, maïng Thieân Thöôïng Hoûa, khaéc Sa Trung Kim con nhaø Xích Ñeá, phuù quyù. Xöông con ngöïa töôùng tinh con heo. Nam vaø Nöõ : Phaät Quan AÂm ñoä maïng. 1917 – 59 tuoåi Ñinh Tî : Cung Khoân, Tröïc Tröø, maïng Sa Trung Thoå, khaéc Ñaïi Laâm Moäc con nhaø Huyønh Ñeá, phuù quyù. Xöông con raén töôùng tinh con cuù. Nam vaø Nöõ :Baø Chuùa Ngoïc ñoä maïng. 1916 – 60 tuoåi Bính Thìn : Cung Khaûm, Tröïc Beá, maïng Sa Trung Thoå, khaéc Ñaïi Laâm Moäc con nhaø Huyønh Ñeá, phuù quyù. Xöông con raén töôùng tinh con cuù. Nam vaø Nöõ :Baø Chuùa Ngoïc ñoä maïng. 1915 – 61 tuoåi Aát Meïo : Cung Ly, Tröïc Beá, maïng Ñaïi Kheâ Thuûy, khaéc Sôn Haï Hoûa con nhaø Haéc Ñeá, phuù quyù. Xöông con meøo töôùng tinh con dôi. Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1914 – 62 tuoåi Giaùp Daàn : Cung Caán, Tröïc Khai, maïng Ñaïi Kheâ Thuûy, khaéc Sôn Haï Hoûa con nhaø haéc ñeá, phuù quyù. Xöông con coïp töôùng tinh con traâu. Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1913 – 63 tuoåi Quyù Söûu : Cung Toán, Tröïc Phaù, maïng Tang Ñoá Moäc, khaéc Oác Thöôïng Thoå con nhaø Thanh Ñeá, quan loäc, taän khoå. Xöông con traâu töôùng tinh con cua bieån. Nam : OÂng Töû Vi ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1912 – 64 tuoåi Nhaâm Tyù : Cung Chaán, Tröïc Chaáp, maïng Tang Ñoá Moäc, khaéc Oác Thöôïng Thoå con nhaø Thanh Ñeá, quan loäc, taän khoå. Xöông con chuoät töôùng tinh con beo. Nam : OÂng Töû Vi ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1911 – 65 tuoåi Taân Hôïi : Cung Khoân, Tröïc Khai, maïng Xoa Xuyeán Kim, khaéc Ñaïi Laâm Moäc con nhaø Baïch Ñeá, phuù quyù. Xöông con heo töôùng tinh con coïp. Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 220 1910 – 66 tuoåi Canh Tuaát : Cung Khaûm, Tröïc Thaâu, maïng Xoa Xuyeán Kim, khaéc Ñaïi Laâm Moäc con nhaø Baïch Ñeá, phuù quyù. Xöông con choù töôùng tinh con caùo. Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nö : Baø Chuùa Tieân ñoä maïng. 1909 – 67 tuoåi Kyû Daäu : Cung Ly, Tröïc Chaáp, maïng Ñaïi Traïch Thoå,khaéc Thieân Thöôïng Thuûy con nhaø Huyønh Ñeá, quan loäc. Xöông con gaø töôùng tinh con thoû. Nam vaø Nöõ : Phaät Quan AÂm ñoä maïng. 1908 – 68 tuoåi Maäu Thaân : Cung Caán, Tröïc Ñònh, maïng Ñaïi Traïch Thoå,khaéc Thieân Thöôïng Thuûy con nhaø Huyønh Ñeá, quan loäc. Xöông con khæ töôùng con laïc ñaø. Nam vaø nöõ : Phaät Quan AÂm ñoä maïng. 1907 – 69 tuoåi Ñinh Muøi : Cung Ñoaøi, Tröïc Bình, maïng Thieân Thöôïng Thuûy, khaéc Thieân Thöôïng Hoûa con nhaø Haéc Ñeá, taän khoå. Xöông con deâ töôùng tinh con roàng. Nam : Caäu Taøi, Caäu Quyù ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1906 – 70 tuoåi Bính Ngoï : Cung Caán, Tröïc Maõn, maïng Thieân Thöôïng Thuûy, khaéc Thieân Thöôïng Hoûa con nhaø Haéc Ñeá, taän khoå. Xöông con ngöïa töôùng tinh con thuoàng luoàng. Nam vaø nöõ Phaät Quan AÂm ñoä maïng. 1905 – 71 tuoåi Aát Tî : Cung Ñoaøi, Tröïc Nguy, maïng Phuùc Ñaêng Hoûa, khaéc Xoa Xuyeán Kim con nhaø Xích Ñeá, taän khoå. Xöông con raén töôùng tinh con traâu. Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1904 – 72 tuoåi Giaùp Thìn : Cung Toán, Tröïc Phaù, maïng Phuùc Ñaêng Hoûa, khaéc Xoa Xuyeán Kim con nhaø Xích Ñeá, taän khoå. Xöông con roàng töôùng tinh con raén. Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1903 – 73 tuoåi Quyù Meïo : Cung Ly, Tröïc Maõn, maïng Kim Baïch Kim, khaéc Lö Trung Hoûa con nhaø Baïch Ñeá, phuù quyù. Xöông con meøo töôùng tinh con höôu. Nam : OÂng Töû Vi ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1902 – 74 tuoåi Nhaâm Daàn : Cung Caán, Tröïc Tröø, maïng Kim Baïch Kim, khaéc Lö Trung Hoûa con nhaø Baïch Ñeá, phuù quyù. Xöông con coïp töôùng tinh con ngöïa. Nam : OÂng Töû Vi ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1901 – 75 tuoåi Taân Söûu : Cung Ñoaøi, Tröïc Thaâu, maïng Bích Thöôïng Thoå, khaéc Thieân Thöôïng Thuûy con nhaø Huyønh Ñeá, quan loäc, coâ quaïnh. Xöông con traâu töôùng tinh con ñöôøi öôi. Nam OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Chuùa Tieân ñoä maïng. 1900 – 76 tuoåi Canh Tyù : Cung Caøn, Tröïc Thaønh, maïng bích Thöôïng Thoå, khaéc Thieân Thöôïng Thuûy con nhaø Huyønh Ñeá, quan loäc, coâ quaïnh. Xöông con Chuoät töôùng tinh con Raén. Nam OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : baø chuùa tieân ñoä maïng. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 221 1899 – 77 tuoåi Kyû Hôïi : Cung Caán, Tröïc Thaønh, maïng Bích Thöôïng Thoå, khaéc Thieân Thöôïng Thuûy con nhaø Thanh Ñeá, phuù quyù. Xöông con Choù töôùng tinh con Vöôïn. Nam vaø Nöõ : Phaät Baø Quan AÂm ñoä maïng. 1898 – 78 tuoåi Kyû Hôïi : Cung Toán, Tröïc Bình, maïng Bình Ñòa Moäc, khaéc Sa Trung Kim con nhaø Thanh Ñeá, phuù quyù. Xöông con Choù töôùng tinh con Vöôïn. Nam vaø Nöõ : Phaät Baø Quan AÂm ñoä maïng. 1897 – 79 tuoåi Ñinh Daäu : Cung Chaán, Tröïc Beá, maïng Sôn Haï Hoûa, khaéc Thích Lòch Hoûa con nhaø Xích Ñeá, coâ quaïnh. Xöông con Gaø töôùng tinh con Khæ. Nam vaø Nöõ : Phaät Baø Quan AÂm ñoä maïng . 1896 – 80 tuoåi Bính Thaân : Cung Khoân, Tröïc Khai, maïng Sôn Haï Hoûa, khaéc Thích Lòch Hoûa con nhaø Xích Ñeá, coâ quaïnh. Xöông con Khæ töôùng tinh con Quaï. Nam vaø Nöõ : Phaät Baø Quan AÂm ñoä maïng . 1895 – 81 tuoåi Aát Muøi : Cung Khaûm, Tröïc Phaù, maïng Sa Trung Kim khaéc Thaïch Löïu Moäc con nhaø Baïch Ñeá, phuù quyù, an maïng. Xöông con Deâ töôùng tinh con Gaø. Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1894 – 82 tuoåi Aát Muøi : Cung Ly, Tröïc Chaáp, maïng Sa Trung Kim khaéc Thaïch Löïu Moäc con nhaø Baïch Ñeá, phuù quyù, an maïng. Xöông con Ngöïa töôùng tinh con Chim Tró. Nam : OÂng Quan Ñeá ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1893 – 83 tuoåi Quyù Tî : Cung Khoân, Tröïc Tröø, maïng Tröôøng Löu Thuûy, khaéc Thieân Thöôïng Hoûa con nhaø Huyønh Ñeá, tröôøng maïng. Xöông con Raén töôùng tinh con Choù. Nam : OÂng Töû Vi ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1892 – 84 tuoåi Nhaâm Thìn : Cung Khaûm, Tröïc Kieân, maïng Tröôøng Löu Thuûy, khaéc Thieân Thöôïng Hoûa con nhaø Huyønh Ñeá, tröôøng maïng. Xöông con Roàng töôùng tinh con choù Soùi. Nam : OÂng Töû Vi ñoä maïng. Nöõ : Baø Cöûu Thieân huyeàn Nöõ ñoä maïng. 1891 – 85 tuoåi Taân Meïo : Cung Ly, Tröïc Thaønh, maïng Toøng Baù Moäc, khaéc Loä Baøn Thoå con nhaø Thanh Ñeá, tröôøng maïng. Xöông con Meøo töôùng tinh con Raùi. Nam vaø Nöõ : Phaät Baø Quan AÂm ñoä maïng. 1890 – 86 tuoåi Canh Daàn : Cung Caán, Tröïc Nguy, maïng Toøng Baù Moäc, khaéc Loä Baøn Thoå con nhaø Thanh Ñeá, tröôøng maïng. Xöông con Coïp töôùng tinh con Heo. Nam vaø Nöõ : Phaät Baø Quan AÂm ñoä maïng. 1889 – 87 tuoåi Kyû Söûu : Cung Ñoaøi, Tröïc Bình, maïng Thích Lòch Hoûa, khaéc Thieân Thöôïng Thuûy con nhaø Xích Ñeá, phuù quyù. Xöông con Traâu töôùng tinh con Cuù. Nam vaø Nöõ : Phaät Baø Quan AÂm ñoä maïng. TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com 222 1888 – 88 tuoåi Maäu Tyù : cung caøn, Tröïc Nguy, maïng Thích Lòch Hoûa, khaéc Thieân Thöôïng Thuûy con nhaø Xích Ñeá, phuù quyù. Xöông con Chuoät töôùng tinh con choù Soùi. Nam vaø Nöõ : Phaät Baø Quan AÂm ñoä maïng. 1887 – 89 tuoåi Ñinh Hôïi : Cung Caán, Tröïc Nguy, maïng Oác Thöôïng Thoå, khaéc Thieân Thöôïng Thuûy con nhaø Haéc Ñeá, töø taùnh, phuù quyù. Xöông con Heo töôùng tinh con Dôi. Nam : Caäu Taøi, Caäu Quyù ñoä maïng. Nöõ : Baø Chuùa Ngoïc ñoä maïng. 1886 – 90 tuoåi Bính Tuaát : Cung Toán, Tröïc Nguy, Maïng Oác Thöôïng Thoå, khaéc Thieân Thöôïng Thuûy con nhaø Haéc Ñeá, töø taùnh, phuù quyù. Xöông con Choù töôùng tinh con Traâu. Nam : Caäu Taøi, Caäu Quyù ñoä maïng. Nöõ : Baø Chuùa Ngoïc ñoä maïng. ***HEÁT***
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan