Tài liệu Tuyển tập các đề thi công chức các ngành ở các lĩnh vực khác nhau

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 3138 |
  • Lượt tải: 107

Mô tả:

Tuyển tập các đề thi công chức các ngành ở các lĩnh vực khác nhau
HỌC KINH DOANH BLOG ĐỀ THI TUYỂN DỤNG VÀO NGÂN HÀNG Môn thi: TIN HỌC VĂN PHÒNG ----------------------------------------------------------Đề số 1: Phần A. Thi trắc nghiệm (Thời gian: 30 phút) Hãy chọn đáp án đúng và ghi vào phiếu trả lời (có thể lựa chọn một hoặc hai đáp án): 1. Bộ nhớ trong của máy vi tính gồm những thành phần nào ? A. Đĩa từ B. ROM và CD-ROM C. RAM và đĩa cứng D. RAM và ROM 2. CPU (Central Proccessor Unit) gồm có các thành phần chính A. Bộ điều khiển & Các thanh ghi B. Bộ xử lý số học & Các thanh ghi C. Bộ điều khiển & Bộ xử lý số học và logic D. Bộ tính toán & Các thanh ghi 3. Một GB tương dương A. 1000 MB B. 210 MB C. 1000000 KB D. 1024 MB 4. Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Dữ liệu khi đưa vào bộ nhớ RAM máy vi tính sẽ được xuất lên màn hình B. Một lập trình viên có thể đọc và ghi trên bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ chính C. Các thành phần vật lý của một máy vi tính được gọi chung là phần cứng D. Máy tính dùng để giải quyết các bài toán mà con người không làm được. 5. Dãy nhị phân 1011100111100111 đổi sang hệ HEX là A. CAF6 B. B9E7 C. B4F7 D. A8D8 http://www.nghoangvan137.tk HỌC KINH DOANH BLOG 6. Đáp án nào không phải là xu hướng phát triển của bộ vi xử lý ? A. Điện áp cung cấp tăng. B. Tần số đồng hồ ngày càng cao. C. Tốc độ truy cập bộ nhớ tăng lên. D. Số transistor tăng lên 7. Cụm từ viết tắt nào không để chỉ mạng máy tính: A. LAN B. MAN C. NAN D. GAN 8. Trong mạng máy tính Mô hình chuẩn về kết nối mở OSI (Open Systems Interconnection) sử dụng mô hình mấy tầng (layer) để mô tả quá trình trao đổi dòng dữ liệu A. 7 tầng B. 8 tầng. C. 4 tầng. D. 5 tầng 9. Chức năng của tệp Command.com là gì ? A. Quản lý các lệnh ngoại trú. B. Thực hiện các phép tính số học và logic. C. Quản lý các thiết bị ngoại vi. D. Trình thông dịch lệnh và xử lý các lệnh nội trú. 10. Chọn lệnh chuyển về dấu nhắc của DOS trong Windows XP A. Start / All Programs / Command Prompt B. Start / Programs / MS-DOS Prompt C. Start / All Programs / Accessories / MS-DOS Prompt D. Start / All Programs / Accessories / Command Prompt 11. Chọn lệnh đúng trong Windows XP để tạo một tệp A. C:\>COPY CON BAO/CAO.DOC B. C:\>COPY CON “HA NOI.BAO CAO” C. C:\>COPY CON HAI PHONG.TXT D. C:\>COPY CON HA+MINH.TXT 12. Lệnh nội trú của DOS gồm các lệnh A. COPY, DEL, FORMAT, TYPE, MD, XCOPY B. DIR, MOVE, RD, CD, MD, COPY CON, FDISK http://www.nghoangvan137.tk HỌC KINH DOANH BLOG C. COPY, DEL, TYPE, PROMPT, DATE, CD, MD, RD D. DISKCOPY, DEL, TYPE, CD, DATE, TIME, PROMPT 13. Trong các phát biểu sau về lệnh FDISK, phát biểu nào là sai ? A. Lệnh Fdisk dùng để phân chia lại ổ đĩa cứng B. Lệnh Fdisk dùng để định dạng lại ổ đĩa cứng C. Lệnh Fdisk dùng để xoá các phân khu không phải của DOS, xoá ổ đĩa logic, xoá phân khu DOS mở rộng, xoá phân khu DOS chính. D. Lệnh Fdisk dùng để tạo phân khu DOS chính, tạo phân khu DOS mở rộng và các ổ đĩa logic. 14. Để có thể khởi động Windows XP ở dạng Safe Mode, sau khi bật máy cần ấn phím nào? A. Ctrl + Alt + Del B. Del C. F1 D. F8 15. Để sử dụng lâu dài Windows XP có bản quyền, A. Bạn chỉ cần sử dụng CD key đi kèm theo đĩa Windows B. Bạn cần phải kích hoạt (activate) Windows sau khi cài đặt trong vòng một tháng C. Bạn có thể gọi điện thoại cho các đại lý của Microsoft để kích hoạt. D. Bạn chỉ cần cài thêm chương trình Microsoft Office. 16. Khi nhiều User cùng sử dụng một hệ thống Windows XP, hãy chọn phát biểu đúng A. Các User có thể có cùng User Name. B. Các User có thể có cùng một Password. C. Khi một User đang sử dụng, nếu muốn một User khác sử dụng hệ thống đó thì User hiện thời phải Log Off. D. Password của các User không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. 17. Tên tệp có phần mở rộng nào không thực thi trực tiếp trên nền Windows A. .BAT B. .PDF C. .EXE D. .DOC 18. Khi mở một tệp văn bản A trong Word, thay đổi nội dung, rồi dùng chức năng Save As để ghi với tên mới, tệp văn bản A sẽ A. Thay đổi nội dung B. Bị xoá C. Không thay đổi D. Bị thay đổi tên http://www.nghoangvan137.tk HỌC KINH DOANH BLOG 19. Trong Windows các Driver là A. Chương trình dạy lái xe ô tô B. Chương trình hướng dẫn sử dụng Windows C. Chương trình giúp chạy các ứng dụng DOS trên Windows XP. D. Chương trình giúp Windows điều khiển các thiết bị ngoại vi 20. Chọn mệnh đề đúng: A. Bạn có thể khởi động một Windows Service ngay khi khởi động máy. B. Windows Service là một ứng dụng bất kỳ chạy trên nền Windows. C. Windows Service là một ứng dụng chạy ngầm trên Windows. D. Windows Service là tiện ích giúp bạn thực thi một chương trình khác vào một thời điểm nào đó trong ngày. 21. Cách nào sau đây không khởi động được ứng dụng trong Windows XP : A. Dùng lệnh Start / All Programs để vào menu dọc chứa chương trình cần chạy, nháy vào mục chương trình B. Nháy vào biểu tượng của chương trình trên Desktop C. Vào Windows Explorer, nháy đúp vào tệp thực thi của ứng dụng D. Dùng lệnh Start / Run, trong hộp Open của hộp thoại gõ vào tên tệp thực thi của ứng dụng và nháy OK. 22. Khi xoá tệp (hay thư mục) trên đĩa cứng cách nào sau đây tệp vẫn còn lưu trên đĩa cứng A. Trong Windows Explorer chọn tệp, dùng lệnh File / Delete, nháy Yes, sau đó làm rỗng Recycle Bin B. Về dấu nhắc của DOS, vào thư mục chứa tệp, dùng lệnh DEL để xoá C. Trong Windows Explorer chọn tệp, dùng lệnh File / Delete, nháy Yes D. Trong Windows Explorer nháy phải chuột vào tệp đã chọn để hiện menu dọc, ấn phím Shift đồng thời chọn Delete. 23. Để sao chép ảnh của toàn bộ một cửa sổ đang hoạt động (trong Windows XP) vào Clipboard để sau này dán ảnh vào một ứng dụng khác ta cần A. ấn phím Print Screen B. ấn tổ hợp phím Alt + Print Screen C. ấn tổ hợp phím Alt + F12 D. dùng lệnh Edit / Copy 24. Khi soạn thảo văn bản tiếng Việt trong Word 2003 các từ tiếng Việt đôi khi bị gạch dưới bằng các đường gợn sóng màu đỏ và màu xanh, muốn bỏ các đường này thì dùng cách nào dưới đây A. Dùng lệnh Tools / Options, chọn lớp Spelling & Grammar, bỏ chọn các mục Check spelling as you type và Check grammar as you type. B. Dùng lệnh Tools / Options, chọn lớp Spelling & Grammar, bỏ chọn mục Check grammar with spelling. http://www.nghoangvan137.tk HỌC KINH DOANH BLOG C. Dùng lệnh Tools / Options, chọn lớp Spelling & Grammar, chọn mục Check spelling as you type và chọn mục Check grammar as you type. D. Dùng lệnh Tools / Options, chọn lớp Spelling & Grammar, bỏ chọn mục Check grammar as you type. 25. Khi gõ tiếng Việt trong Word 2003 dùng font Unicode hay xảy ra hiện tượng nhảy tượng này ta dùng lệnh Tools / Options, chọn lớp Edit và tiếp sau đó A. chọn mục Use smart cursoring. B. bỏ chọn mục When selecting, automatically select entire word C. chọn mục Mark formatting inconsistencies D. bỏ chọn mục Smart cut and paste Phần B. Thi thực hành ( Thời gian: 90 phút) Yêu cầu : Kết thúc bài thi cần mở một thư mục có tên là “Họ tên thí sinh và số báo danh” ở thư mục gốc ổ đĩa C, sau đó copy tất cả các tệp bài làm của các câu vào thư mục này. Ví dụ nếu thí sinh tên là Hà Thị Lan với số báo danh 25 thì tên thư mục là “Ha Thi Lan 25″ . Câu 1 (40 điểm) 1. Tạo một tệp dữ liệu để trộn văn bản có tên là DanhSach.doc, tệp này chứa một bảng có nội dung và hình thức trình bày như sau: 2. Dùng lệnh Tools / Letters and Mailings / Mail Merge tạo một tệp văn bản chính có tên là GiayMoi.doc (theo mẫu ở trang sau nhưng không có phần họ tên, chức danh và địa chỉ ). Tạo mối liên kết giữa văn bản chính với tệp dữ liệu DanhSach.doc, sau đó chèn ChucDanh vào sau từ “Kính gửi”, trường HoTen vào dòng dưới, trường DiaChi vào dòng tiếp theo, ghi tệp vào đĩa vẫn với tên tệp là GiayMoi.doc. http://www.nghoangvan137.tk HỌC KINH DOANH BLOG 3. Trộn tất cả các bản ghi trong tệp dữ liệu vào văn bản chính để được 6 trang giấy mời và ghi vào tệp KetQua.doc. Hình thức cuối cùng của giấy mời cho ở trang sau. Yêu cầu về hình thức của giấy mời cần trình bày theo đúng mẫu, một số điểm cụ thể: - Trang giấy khổ A4, lề trên và dưới 2.5 cm, lề trái 3 cm, lề phải 2.5 cm. Khung trang cách phần văn bản ở cả bốn phía đều là 2 pt. - Tiêu đề giấy mời font Times New Roman cỡ 20, in đậm. Phần nội dung văn bản font Times New Roman cỡ 14. Phần văn bản trong từng khung của Biểu đồ cần khớp với khung. Phông chữ dùng đều là font Unicode. Câu 2 (40 điểm) 1. Mở một sổ tính có tên là BangLuong.xls, tạo một bảng tính gồm 3 bảng con để tính lương của ngân hàng. Yêu cầu: đầu đề các bảng dùng font Arial cỡ 14 đậm và nghiêng (chỉ dùng font Unicode), phần dữ liệu trong bảng font Arial cỡ 11, bảng có có các đường kẻ ngang và dọc. 2. Điền cột Phòng ban (bảng 1): dùng 2 ký tự đầu của cột Mã nhân viên (bảng 1) và tra trong Bảng 2 (KHDN – khách hàng doanh nghiệp, KHCN – khách hàng cá nhân). 3. Điền cột Mã loại nhân viên (bảng 1): dùng ký tự cuối của cột Mã nhân viên. 4. Điền cột Số năm công tác (cột F bảng 1): dùng 2 ký tự giữa của cột Mã nhân viên. http://www.nghoangvan137.tk HỌC KINH DOANH BLOG 5. Điền cột Hệ số lương (cột G bảng 1): dùng cột Mã loại và cột Số năm công tác (bảng 1) và tra trong Bảng 3. 6. Tính cột Lương tháng (cột H bảng 1) = (Lương tối thiểu 550000 đồng / 26 ngày) * Số ngày công * Hệ số lương. 7. Đổi tên bảng tính Sheet1 thành Bang Luong và in bảng tính ở dạng Print Preview theo yêu cầu: in trên khổ giấy A4 theo chiều ngang, trang có Footer. Nội dung của Footer gồm: họ và tên, số báo danh của thí sinh, ngày hiện tại (căn ở chính giữa Footer). Câu 3 (20 điểm) Dùng một địa chỉ E-mail có sẵn của bạn (nếu chưa có thì tạo mới bằng trang web mail.yahoo.com) để gửi một thư tới địa chỉ [email protected] với các yêu cầu sau: - Trong mục Subject ghi Số báo danh dự thi của thí sinh. - Nội dung thư ghi: họ tên thí sinh, số báo danh, ngày sinh, tên trường thí sinh đang học tập. - Thư có gửi kèm một tệp văn bản được soạn thảo bằng Word (nội dung gồm 4 câu thơ bất kỳ). Đề số 2 Phần A. Thi trắc nghiệm (30 phút) Hãy chọn đáp án đúng và ghi vào phiếu trả lời (có thể lựa chọn một hoặc hai đáp án) 1. Một GB tương dương A. 1000 MB B. 210 MB C. 1000000 KB D. 1024 MB 2. Dãy nhị phân 1011100111100111 đổi sang hệ HEX là A. CAF6 B. B9E7 C. B4F7 D. A8D8 3. Đáp án nào không phải là xu hướng phát triển của bộ vi xử lý ? A. Điện áp cung cấp tăng. B. Tần số đồng hồ ngày càng cao. http://www.nghoangvan137.tk Đề thi tuyển dụng ( Thời gian làm bài 180 phút) Mỗi thí sinh làm bài trên giấy A4. Đề thi : Câu 1: Nêu hiểu biết của mình về Tín dụng NH. Những yêu cầu đặt ra cho người làm nghề tín dụng. Đưa ra những cơ sở chứng minh mình có đủ điều kiện làm cán bộ tín dụng VPBANK. (20đ) Câu 2: Vốn lưu động của một Doanh nghiệp bao gồm những thành phần nào? Cách xác định nhu cầu vay vốn lưu động? (20đ) Câu 3: Khi thẩm định cho vay, để đánh giá về tư cách đạo đức & năng lực quản lý điều hành của người chủ DN cần xem xét những vấn đề gì? Tại sao? (30đ) Câu 4: Thẩm định năng lực tài chính của DN dựa trên những báo cáo tài chính cơ bản nào? Nêu nội dung của những báo cáo đó. (20đ) Lưu ý: Chữ viết rõ ràng, cẩn thận, cách trình bày tốt (10đ) http://nghoangvan137.blogspot.com ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com Một số câu hỏi trắc nghiệm thi kế toán vào ngân hàng 1. Trong trường hợp nào được cấp Séc trắng a. Mở Tài khoản không bị cấm sử dụng Séc b. Mở Tài khoản tại NH khác c. Có quan hệ với cán bộ tín dụng Ngân Hàng Đại Á d. Khách Hàng vãng lai 2. Thời hạn xuất trình Séc tối đa bao nhiêu ngày kể từ ngày ký phát? a. 5 ngày b. 15 ngày c. 30 ngày d. 45 ngày 3. Một KH phát hành nhiều tờ séc ở các thời điểm khác nhau. Khi có nhiều tờ séc của KH đó đc đem đến NH cùng 1 thời điểm, nhưng số dư ở TK của KH không đủ để thanh toán hết số séc đó. Vậy thứ tự ưu tiên thanh toán cho các tờ séc đó là ntn? a. Thanh toán cho tờ séc được ký trước b. Thanh toán cho tờ séc được đem đến NH sớm hơn c. NH sẽ liên hệ người chi trả trên séc để xác minh d. Yêu cầu KH nộp thêm tiền vào TK 4. Trong trường hợp số tiền bằng chữ và số tiền bằng số trên tờ Séc khác nhau thì số tiền đc thanh toán sẽ là: a. Số tiền bằng chữ b. Số tiền bằng số c. Số tiền có giá trị nhỏ hơn d. Yêu cầu KH viết lại Séc 5. Séc có thể đc chuyển nhượng bao nhiêu lần: a. 1 b.2 c.3 d.Nhiều lần 6. KH là các tổ chức sau khi mở TK séc sẽ đc phát tối đa bao nhiêu sổ séc a. 1 sổ séc b. 2 sổ séc c. 3 sổ séc d. 4 sổ séc ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com 7. Trong các chỉ tiêu ROA,ROE, Lợi nhuận biên. Chỉ tiêu nào có giá trị lớn nhất? a. ROA b. ROE c. Lợi nhuận biên d. Chưa thể xác định 8. Khoản chi phí nào không ghi tăng nguyên giá TSCĐ? a. Chi phí sửa chữa TSCĐ b. Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ c. Chi phí nâng cấp, cải tạo TSCĐ d. Chi phí xây, sửa mới TSCĐ 9.Công thức tính VLĐ? a. VLĐ= TS ngắn hạn - Nợ ngắn hạn b. VLĐ= TS dài hạn - Nợ dài hạn c. VLĐ= Nợ ngắn hạn - TS ngắn hạn d. VLĐ= Nợ dài hạn - TS dài hạn e. Cả a&d đều đúng f. Cả b&c đều đúng 10. Lãi đơn là: a. Tiền lãi của kì đoạn này đc cộng vào gốc để tính lãi cho kì đoạn sau b. Tiền lãi của kì đoạn này không đc cộng vào gốc để tính lãi cho kì đoạn sau c. Chỉ tính lãi ở đầu kì d. Chỉ tính lãi ở cuối kì 11. Lãi kép là: a. Tiền lãi của kì đoạn này đc cộng vào gốc để tính lãi cho kì đoạn sau b. Tiền lãi của kì đoạn này không đc cộng vào gốc để tính lãi cho kì đoạn sau c. Chỉ tính lãi ở đầu kì d. Chỉ tính lãi ở cuối kì 12. Các yếu tố nào làm căn cứ để xác định lãi suất cho vay tại các NHTM a. Lãi suất danh nghĩa b. Lãi suất cơ bản c. Lãi suất chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn d. Các NHTM tự quyết định mức lãi suất cho vay 13. Hết giờ giao dịch, KH doanh nghiệp đến đề nghị nộp tiền vào tài khoản của DN, GDV ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com sẽ thực hiện: a. Từ chối giao dịch b. Chấp nhận, thỏa thuận vs KH sẽ ghi có vào tài khoản của DN tại ngày hôm sau c. Xin ý kiến lãnh đạo có thẩm quyền d. Chấp nhận nhưng yêu cầu KH nộp phí do đã hết giờ giao dịch 14. Kế toán hạch toán sai qh đối ứng tài khoản nhưng đến hôm sau mới phát hiện nhầm, kế toán áp dụng phương pháp nào để sửa đổi a. Phương pháp cải chính b. Phương pháp ghi âm c. Phương pháp ghi bổ sung d. Không có phương pháp nào ở trên 15. KH đến gửi tiền, GDV phát hiện tiền giả, khi thu tiền của khách, GDV sẽ xử lý ntn? a. Lập biên bản, ký và đóng dấu tiền giả lên tờ tiền, trả lại KH b. Lập biên bản, ký và đóng dấu tiền giả lên tờ tiền, yêu cầu KH đổi tờ khác d. Trả lại cho KH và yc KH đổi tờ tiền khác có mệnh giá tương đương 16. KH đến gửi tiền tại NH, GDV nghi ngờ một số tờ tiền là giả khi thu tiền của KH, GDV sẽ xử lý ntn? a. Lập biên bản, tạm thu tờ tiền nghi giả và yc KH đổi bằng tờ tiền khác có mệnh giá tương tự b. Lập biên bản, tạm thu tờ tiền nghi giả và gửi tờ tiền lên NH cấp trên để giám định c. Lập biên bản, tạm thu tờ tiền nghi giả và gửi tờ tiền lên NH cấp trên để giám định, thông báo ngay cho KH ngay khi biết kết quả d. Lập biên bản, tạm thu tờ tiền nghi giả và giải thích cho KH biết nguyên nhân vì sao 17. KH đến NH để đổi tiền bị rách, nát, GDV sẽ xử lý ntn? a. Từ chối đổi tiền b. Chấp nhận đổi tiền nhưng thu phí 4% theo tổng mệnh giá của số tiền cần đổi c. Chấp nhận đổi tiền nhưng thu phí 4% theo tổng mệnh giá của số tiền cần đổi, mức phí tối thiểu cho 1 lần thu đổi là 2.000 đồng d. Chấp nhận đổi tiền, không thu phí hay yêu cầu thủ tục giấy tờ nào 18. KH đến NH để đổi một tờ tiền polyme bị sun và biến dạng ở góc, GDV sẽ xử lý ntn? a. Từ chối đổi tiền b. YC KH viết tờ giấy đề nghị đổi tiền sau đó thực hiện đổi tiền cho KH c. YC KH viết tờ giấy đề nghị đổi tiền và nộp lệ phí là 5% trên tổng mệnh giá số tiền cần đổi d. YC KH viết tờ giấy đề nghị đổi tiền và nộp lệ phí là 4% trên tổng mệnh giá số tiền cần đổi, mức phí tối thiểu cho 1 lần thu đổi là 2.000 đồng ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com 19. Thu đc tiền nợ gốc của khoản nợ khó đòi đã xử lý bằng quỹ dự phòng RRTD thì hạch toán vào TK: a. Tăng thu nhập bất thường b. Tăng quỹ dự phòng c. Giảm chi phí đã trích d. Tăng Khấu hao TSCĐ 20. Những đối tượng kế toán cần ghi nhận trong huy động vốn là: a. Nợ phải trả b. Tài sản c. Chi phí lãi d. Cả a và b ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FPT CÔNG TY PHÂN PHỐI FPT Họ và tên: …………………………… Địa chỉ: ……………………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------&---------- ĐỀ KIỂM TRA Vị trí: Nhân viên kinh doanh và marketing sản phẩm IPG HP Điện thoại: ………………………….. Email: ………………………………. 1. Marketing là gì? 2. Khi tiếp xúc với khách hàng: - Bạn cần trao đổi những thông tin gì? - Làm thế nào để trình bày vấn đề một cách ngắn gọn mà vẫn đầy đủ thông tin trong đó? - Phương pháp hiệu quả nhất để trao đổi thông tin là gì? - Phong cách trình bày nào sẽ hiệu quả hơn? - Bạn sẽ bị chất vấn những câu hỏi khó gì? - Lập luận logic trong tranh luận của tôi liệu có làm cho tôi từ một nhà phê bình thành người ủng hộ không? - Bạn cần những thiết bị hỗ trợ nào để tăng hiệu quả bài nói của mình, làm nó trở nên dễ hiểu hơn? - Khách hàng cần gì ở bạn? - Làm thế nào để trao đổi thông tin một cách ngắn gọn, rõ ràng? - Bạn có nhắc lại những thông tin quan trọng để chắc chắn rằng khách hàng hiểu và nhớ nó? 3. Bài tập tình huống: Công ty Tin học D là một nhà phân phối chuyên nghiệp trên thị trường ICT VIệt Nam, hiện nay Công ty D đang có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển các sản phẩm mới. Một trong các sản phẩm mà Công ty D đang muốn phát triển là IPG (Imaging and Printing Group) của HP-COMPAQ. Ban Giám đốc Công ty D giao cho nhiệm vụ cho Phòng Kinh doanh xây dựng một kế hoạch phát triển loại sản phẩm này. Bạn là người phụ trách phòng kinh doanh, bạn hãy: - Phân tích S.W.O.T ? - Phân tích thị trường sản phẩm IPG tại miền Bắc? 1 D:\Cong viec\HSCL-NS-FDC\Thi-NS-HSCL-FDC\DE THI\De thi MKT.doc ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com - Đưa ra một kế hoạch phát triển kinh doanh nhóm sản phẩm IPG trên thị trường miền Bắc và Bắc Trung Bộ? 2 D:\Cong viec\HSCL-NS-FDC\Thi-NS-HSCL-FDC\DE THI\De thi MKT.doc Đề thi Chuyên viên Khách hàng vào LienVietPostBank sáng ngày 22/08/2012 Môn thi 1: IQ & Tin học (65 câu / 65 điểm / 45 phút). • Phần I: Trắc nghiệm IQ (25 câu). • Phần II: Trắc nghiệm Tin học (40 câu). Môn thi 2: Nghiệp vụ (30 điểm / 60 phút). Phần A: Lý thuyết. Phần I: Trắc nghiệm nghiệp vụ (15 câu / 15 điểm). Câu 01: Ngân hàng chấm dứt hợp đồng tín dụng trước thời hạn với lý do nào? Câu 02: Việc khách hàng đem tài sản đến ngân hàng để đảm bảo cho khoản vay gọi là hình thức đảm bảo gì? Câu 03: Quỹ dự phòng rủi ro lập ra vì lý do nào? Câu 04: Theo quy định hiện hành tỷ lệ trích lập đối với nợ xấu là bao nhiêu? Câu 05: Nợ cần chú ý là nợ gì? Câu 06: (Không nhớ rõ) Đối với tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất thì giấy tờ đảm bảo gồm (những) giấy tờ nào? Câu 07: Công thức tính giá trị tài sản đảm bảo là bất động sản? Câu 08: Nguồn vốn để sử dụng cho vay trung, dài hạn gồm (những) nguồn vốn nào? Câu 09: Tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung, dài hạn theo quy định hiện hành tối đa là bao nhiêu? Câu 10: Thời gian trả nợ còn gọi là gì? Câu 11: Thông tư 13/2010/TT-NHNN Quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng có hiệu lực từ ngày tháng năm nào? Câu 12: Tỷ lệ cho vay tối đa với một khách hàng là bao nhiêu? Câu 13: Khi vay bằng ngoại tệ, khách hàng có thể trả lãi bằng (những) loại tệ nào? Câu 14: Loại tài sản nào sau đây không được (phép) sử dụng làm tài sản đảm bảo? Câu 15: Thế chấp là hình thức đảm bảo tín dụng như thế nào? Phần II: Câu hỏi tự luận (1 câu / 7 điểm). Để trờ thành cán bộ tín dụng cần những yếu tố nào? Theo Anh / Chị yếu tố nào là quan trọng nhất? Vì sao? Phần B: Bài tập (1 câu / 8 điểm). Công ty XNK nông sản Miền Bắc gửi đến Ngân hàng A đề nghị vay 5,5 tỷ để bổ sung vốn lưu động, thời hạn vay 5 tháng. Các thông tin: - Khối lượng hàng hóa mua vào trong kỳ: 1100 tấn. - Giá mua: 6.500.000 đ / tấn. - Vận chuyển: 70.000 đ/ tấn. - Chi phí chế biến đóng gói: 500.000 đ / tấn. - Vốn tự có của công ty tham gia vào phương án là 30%. - Kỳ luân chuyển vốn lưu động là 3 tháng. - Thời gian thu hồi vốn của phương án là 4 tháng. - Giá trị tài sản đảm bảo là 7,5 tỷ. Theo Anh / Chị thì Ngân hàng A có chấp nhận đề nghị trên hay không? Vì sao? Giải thích? Biết rằng: - Hồ sơ đầy đủ, thủ tục hợp lệ. - Ngân hàng cho vay tối đa 70% giá trị tài sản đảm bảo.
- Xem thêm -