Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Vận dụng phương pháp dạy học tích cực môn m thuật tại trường tiểu học v nh thành...

Tài liệu Vận dụng phương pháp dạy học tích cực môn m thuật tại trường tiểu học v nh thành , huyện chợ lách, tỉnh bến tre .

.PDF
114
234
143

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ***8 PHẠM TH NH H NG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC MÔN M THUẬT TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC V NH THÀNH , HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC S LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN MỸ THUẬT Khóa 4 (2017 - 2019) Hà Nội, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG PHẠM TH NH H NG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC MÔN M THUẬT TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC V NH THÀNH , HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC S Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp yh Bộ môn Mỹ thuật Mã số: 8140111 Người hướng ẫn khoa h : PGS TS TR N Đ NH TU N Hà Nội, 2019 LỜI C M ĐO N Tôi xin cam đoan môn M n nT c n n cB “ Tre” côn nê rìn ổn ợ iệ ron n n r n ẫn đề đ ợc i rõ i n iên cứ của riên ực. M ần i iệ ố ôn am k ảo Nộ ôi. C c ố iệ , kế q ả in iên q an, ố iệ ụ ục ron 16 n ríc n. 8 ăm 2019 Tá giả luận văn Ph m Thanh H ng D NH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CNTT Côn n ệ ôn DH D ĐDDH Đồ ùn c ĐHS Đ i m GDPT Gi o ục GV Gi o iên HS H c in Nxb N c cS ổ SGK S c TH Tiể ôn x ấ bản n PPDH in c i o k oa c MỤC LỤC MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1 C n 1: CƠ SỞ Í UẬN VÀ KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THÀNH A, HUYỆN CHỢ ÁCH, TỈNH BẾN TRE ............................. 7 1.1. N ữn ấn đề c n 1.1.1. D c cM ron q 1.1.2. M t số 1. . D ở iể ề ín c rìn cM ở iể ở r ờn iể ử dụn c ................................... 7 c ........................................ 7 n y h c íc cực....... 9 íc cực h c t p của h c in ron môn M c ............................................................................................................. 9 1.2.1. M t số n 1.2.2. M t số n 1.3. Mục iê môn cM iện n .................................. 10 íc cực trong d y h c môn M ai rò của môn c t ............ 11 c ................................................. 16 1.3.1. Mục iê ................................................................................................... 16 1.3. . Vai rò ......................................................................................................17 1.4. Sự riển đặc điểm âm in í c in ở cấ iể c ........................ 17 1.4.1. H c in 1 1.4. . H c in 3, 4, .................................................................................. 18 .................................................................................. 17 1.5. Thực tr ng d y h c M 1. .1. K i q ề r ờn 1. . . T ực r n t ở Tr ờng Tiểu h c V n T n A. ............. 19 iể c V n T n A........................................... 19 cM ở r ờn iể c V n T n A. ............. 21 Tiể kế .............................................................................................................. 28 C n : VẬN DỤNG HƯƠNG HÁ DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO HÂN MÔN “VẼ TRANH VÀ THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT Ở LỚP 4 VÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THÀNH A, HUYỆN CHỢ ÁCH, TỈNH BẾN TRE ................................................................................................ 30 .1. N . . K ai ho c c ên ắc v n dụng.................................................................................. 30 c điểm của n n y h c truyền thống; v n dụng linh y h c íc cực ............................................................ 30 n 2.3. V n dụn ran T 2.4. Đ n k thu t d y h c íc cực ờng thức M i tởl iệu quả sử dụng 4 n o ân môn Vẽ Tr ờng Tiểu h c V n T n A. 31 íc cực ron cM t ở r ờng tiểu h c ............................................................................................... 57 2.5. Thực nghiệm 2.5.1. Mục iê . . . Đối 2.5.3. N i ợn m ................................................................................ 58 n iệm ụ ực n n , kế o c 2.5.4. Kế q ả ực n iệm ........................................................58 iệm ...........................................................................58 ổ c ức ực n iệm ...............................................59 ực n iệm ...............................................................................63 Bảng kết quả h c t p của l p thực nghiệm - l p 5/1 ........................................ 64 Tiểu kết .............................................................................................................. 66 KẾT LUẬN ....................................................................................................... 68 TÀI IỆU THAM KHẢO ................................................................................. 71 PHỤ LỤC .......................................................................................................... 75 1 MỞ Đ U 1. Lý o h n đề tài Tron bối cản n n o nn n c c c đ n c o o, đồn ời m D c in c ủ đ n đ oc cầ n i i c c m c c c môn ê n ở r ờn iể cc o c, n ân i c m c , r n c bắ b c ron c c k c, n rìn n c o c. cđ ần n o riển o n ức n ck c ố c in n. m ần q an c in b c đầ n n o ra c i đ ôn q a riển Đức – Trí - T ể - M . Gi ực, r c n iệm. M i o ục b c iể c in c đồn riển ời kế ẩm c ấ ợ iềm n n c in . Ở c c r ờn rìn kế o c môn c k c. Môn c ở r ờn c, M môn c của c c n iể ron n ữn iể cn c M ế c c o n iện để rở n n ực q an c iếm ị rí k i ố cần iế i c o c o bản ân m còn c o m i n c k ôn n m đ o t o h a ức ron c ìn ron c in nân cao ời đ n ẩm m - riển m n ân n o của c c m đ ợc ế nữa o ra c i đ ời x n q an . D a n ic c ời đ i m i. T ôn q a đ , ợn , ín n o ị iế n ời của n bìn đẳn q an r n c c m ìn n n ữn con n ,k ản n c c ín r ờn . N đ c riển. C c m biế cảm n n c i đ iể iể c c mc ế i i x n q an biế ôn r n c i đ của m i đ o, ổ c ức c c o iai đo n đầ ngay c in . H c M rìn i c c môn c c đ ợc x m rìn của r ờn ìm iể c i đ cM ẩm c ấ m n đ ợc c c mục iê ức của môn ì ực đổi m i n m i iện ri ức íc cực o đan n iệc c ứn đ ợc n r n q n đ o ức o đ n của i o iên ron Việc đ a b môn M đ i o ục mn ệ thu cM k ôn tở m n m i o 2 dục thị hiếu thẩm m cho h c sinh. Chủ yếu t o điều kiện cho h c sinh tiếp x c mq n ởng thức c i đ p, t o ra c i đ p v n dụn c i đ trong cu c sống h n n . ời ian côn Qua c i r ờn iể c , n Bến Tr , đ ợc rực iế rìn M o đ đ ợc n đ n c ực ế c ấ n iề ,n o ik m c c c n c n ,c k ản n n N n n i o của n ac cứ c c cM T ron đ c c iể i r ờn n n Sa m n r ờn iể o, kế q ả c o c iờ o n ời ian ìm iể , đ n ụn c c ồn i ron cM a cao. c đề xâ ở iể c, ìm iể , n o , iên c in đ n i “Vận ợn n n n ực kiến iệ q ả. ấ đ ợc ai rò c íc cực, ựn c V n T n A. Trong iện b i ẽ của mìn ựa c n đề c in ực n iệm ử ụn môn M thuật t i t ường ti u h n ức c o iể ôi nổi, i , đến mức đ c c in ấ n iên ức, k n n n ề ac c n íc cực để đẩ m n c ấ n Lá h, t nh B n T ” n m nân cao c ấ ứn ực. T c V n T n A, ôi đ n c íc cực; ôi đ t h o c m i, iến iên q an đến c ủ đề b i h a kiến âm, c Do đ kế q ả c c íc cực, c c iệc n n đ ợc mục iê đề ra. Điề n r n c in , ấ c c ấ , ổ c ức c c i o iên đ a đến kiến n ời ian côn c ở ức đ ợc ầm q an r n đ , c c r ờn ợn ự c a đ ợc c ẩn iản ện C ợ , ôi n n c in ađ ố i o iên c rìn môn M a i cc n iệ , ron q c V n T n A, r ờn q an âm đầ ợn ía M o iệ q ả của ng phương pháp y V nh Thành , huy n Ch iờ , ần k ắc ần c o iệc ục ấn đề đan o đ ợc k ôn k í ứn ,k i 3 n ồn k ả n n n o ự ê íc của c in đối i môn M . 2. Lị h sử nghiên ứu Tron ời gian qua, đ c n iề côn c b môn M .T rìn n iên cứ n iên c ac ềc c n i iệ n o n i đến cụ ể ấn đề m ôi đan n iên cứ : B Gi o ục vê o địn -N ịq ô n N ục c đổ mớ ì ực SGK ở i o ục ực c o đ i n ũ i o iên ẵn n âm, kíc c o n c ờn bồi n đ ứn mục iê n “ c đị ớ Đan M c íc k ả n n n i i iệ n c âm ấ o , ìn cM c in m r n n c c k n n c o c [30]. m N v c iả N ễn Q ốc Toản, Triệ K ắc ễ, N đề về đổ mớ n mđ N Nxb Đ i ứn ê cầ n ễn T c n , ề iện T ấn, G c cũn n DH môn M c n cao ron n Bìn , đến n ữn ở r ờn iể 1 r n c c M c, i o ục [37]. ì m. Gi o rìn c n ễn điề đề c ấn đề cố õi của ê cầ đổi m i n v đ , Nxb Gi o ục Việ Nam. Đâ o ề n i c. íc cực” [4]. lớ ời rìn ă bả đ oc cc n c ờn n n đến q ực ở b c iể ễn T ị Nhung (2016), l ộ riển n n ôn qua Đề , B GD-ĐT iế đổi m i, ron đ n n i ỡn , nân cao n n ă l 29 - NQ/ Ư về đổ mớ o, sau khi Q ốc o o (2015), , Nxb Gi o ục Việ Nam. T i iệ đề c cM ổ Đ o n n ữn ôn in đổi m i , ề ử ụn kế đổi m i ề c c kiểm ra, đ n , ợ c c i kế q ả c 4 M của k i ra r ờn M c in , in c ốn ể a mê k m cn an Tr n ức, k ai ời c của n c . DH íc cực ời rìn n ín c iệc n c, để m ron n ữn b i iế của ời cđ n ự ìm òi, c. Do đ , ấn đề rên cần c on ời n c o c môn M iể c V n T n A n i riên , đặc biệ íc cực ấ c in ề ấn đề n . Vì c íc cực ron DH cM đề x ấ biện ời ố c ron m r n n o m i cũn c a đề c íc cực ở n Bến Tr n i c n m r n ,n ở iể i c r ờn n âm. Trên c iên cứ âm ời ín đối íc íc cực của n n iên, n c in n ìm iể c, ấ n o, đ c ín ời ín n ải íc cực của n ron n o ực ủđ n , của n o c iả cũn đ đ a ra m đến iệc ử ụn c c 3 M on c n i ực n c c ứ k ôn ầ . Mặ k c, c c ụn ời c [47]. c rên c c c iả rên đ c o r n cực theo an n, ê K n B n , ễn Hữ íc cực của n ri íc cực ục n iên cứ . N ữn của q n ởc cb c ễn Cản To n, N mìn đề n i ề ín đ ợc iế o ố môn M Gi o ục Viế V ợn , N iên ởđ ử ụn c c c, n m ìm iể c ôi xin m n n ực r n ử ực iện. đ h và nhi m v nghiên ứu 3.1. Mục đích nghiên cứu Nân cao c ấ i môn M ợn cc o ở r ờn iể c in ôn q a cVn T n A ện c ợ c íc cực c n Bến Tre. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - N iên cứ , k ai - m rõ c ở c c c i iệ n ề c íc cực ở r ờn iể ực iễn của đề i. c 5 - Tìm iể ực ế V n T n A, - c môn M 4 ện C ợ c n Bến Tr . kế o c b i c ụn 4 r ờn iể r ờn c íc cực đối c V n T n A, ện C ợ c iể c i môn M n Bến Tr . 4 Đối tư ng nghiên ứu và ph m vi nghiên ứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu -C c n - Ho đ n D ức M c íc cực môn M H c ron ” ở r ờn iể ở iể ân môn “Vẽ ran đề cVn T n A ện C ợ c. i T ờn c , n Bến Tre 4.2. Phạm vi nghiên cứu m i k ôn - ian Tr ờn iể cVn T n A ện C ợ c n Bến Tr . - m i ời ian T - m in i t ” của k ối 4 017 đến na n ân môn “Vẽ ran đề c n rìn M t iện i T ờn ức M n . 5 Phương pháp nghiên ứu n kế q ả ân íc ực n iệm. Gi iện n - n a k i o c in 4 n n ực của c in ực c ấ của íc cực để n ực n iệm ụn ực n iệm : So c 5. i i o iên c c i n ìn cụ n của rìn đ N iên cứ , đ n ôn q a c ấ n n i . ể ân íc nm ob i ố đ n iệ q ả. n kế q ả đ đ ợc r ợn của iế c c o i o iên đ n đ c n ữn điề c n c c n k ối ực r n c o c b i ẽ i đ n ù ợ i 6 6 Những đóng góp ủa luận văn Việc n ụn i đ ợc ín rên ự n k ản n iao iế c c môn c k c. n ề n c íc cực n o của nc n ụn m n nế đ ợc ụn i o ục M ín íc cực của ôn q a môn M ể coi n côn đ rìn n n đồn a q an r n ời m c V n T n A, c ể i ron iệ n iên cứ iể ức ựa c in , c c m iên cứ man c íc cực ở r ờn ẽc ân môn ẽ ran đề c in , c c m ự ìm ra kiến ẫn của i o iên, cũn o ín c ố ực iễn c. N iên cứ n iệc nân cao c ấ iản ụn r n r i đến c c r ờn iể ợn ở r ờn iể c ron n Bến Tr . 7 Cấu t ú ủa luận văn Ngo i ồm c ần Mở đầ , Kế n 1 C Ch n T n A. am k ảo ụ ục n n n C ran đề n, T i iệ i” ở í : V n ụn “T ờn n n ức M c íc cực ” ở k ối 4 o r ờn ân môn“Vẽ iể cVn 7 Chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC V NH THÀNH , HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE 1.1. Những vấn đề chung về dạy học Mĩ thuật ở tiểu học 1.1.1. Dạy học và dạy học Mĩ thuật ở trường tiểu học 1111 Tr D c đâ k i n i ề k i niệm c o nb c c ao ần, c c iể biế , c c i đồn đ đ đ ợc c đa ố n iề c c mục đíc n m c rị n o bên ron m i n ữn n nền i o ục ụ i iện cầ ôn đi a ic c i đ để rở iện con n i n i địn c n đ n m i n ần x rị in ần bên ron n ời q ời n rìn c o n c ấ ời ab n c c n o c. Q an niệm đ cũn c on ức k oa c. cc ổ c ức ao ực n n ời c ực n ần, c c iể biế , c c k n n , a m n ân o i đ đ đ ợc để rên c q ế đ ợc c c b i o n íc c n iệm êm ri cc n n ời i. Vì ao, ì n c ồm o n b c c n b ể í mc o i o ục i c c n q an niệm n n i mục đíc c iếm n c c i rị in c c i rị o n ữn con n i đ đ ợc n đến m n n ữn con n D i. N rị in đ ợc oặc c n ời. Q an niệm n riển của x rị in n c ế nền i o ục c rở i của x ự ển c c i a m n ân o i đ đ iải đ ợc c c m nền i o ục đan cố ắn đ o ứn kiến c o rắn ực ế đặ ra ron ởđ c k ản n o n b c c ốn của m i n iải ời c. h c ở đâ đ ợc x m xé D y n ời h c. Ho Nế r c đâ n c ủđ n n ữn đ n d ời c iệc c ời h c của GV ầ đ n ẩn bị n i ẫn, n ữn câ iữa ho m đ ng của n phần của o ai rò r n âm ron q n , iản n ời d đ n rìn r ền m. c, ụ, đến i...H c sinh thụ đ ng tiếp nh n những kiến 8 thức của thầy truyền đ t. T ù ợp. Thời đ i n c ín đặc n n na , cần q an niệm d y ù nh m ực cũn n n iên đến nay, quan niệm n ng t i mục iê k n n của n h c ìn o đ ng n n c riển phẩm chất, ời h c. Do đ GV c kế ho ch cho ho đ ng d y h c th t đầ đủ đ khôn còn cụ thể, r n o iệc ên ì iờ h c sẽ c n đ t hiệu quả íc cực. 1.1.1.2 T o n ữM đ n n â đ đi kiến r c, xâ q an r n của M c để rở m, n m môn M rí ron c k ôn c ởn ợn , bồi n M n iên n iề n , đặc biệ c in . Đôi k i môn cc c k ìm òi, n ấ n iện c c o của cũ ẫn ực q an bồi c on a iên i c o c in iế để c in , riển rí ỡn n n k iế M in ời ian c ủ ế m c của n nên n ân c c con n ức của m ín o. Man ẩm ổ ôn . ời ron x n c ở Tiể củn cố c c k n n cần o, ần ìn bề nổi man ẽ c in . Vì để rìn ần i o ục n ỡn n n ron n n n ầm m q n, cảm n n ẻ đ ẩm n rìn đ n m i, m còn n m sinh. T iế x c ề o ìn oc ời ron m i X ấ ốn . M của c c ản iể biế ban đầ n b i c c ín c in n iên, của đời ốn o n ựn , ma mặc, m a ắm, m n đ đ ợc đ a o điề kiện c o n ữn o c c ốn của con n na ẫn x m n ố ầ cô i o, M r o. M b của c ai rò môn ụ n k ôn n n iề đến i o ục ực ự k ản n đ c c in m con man ín đặ . Tìn ổ biến c ín c ấ ợn môn ai rò đặc biệ q an r n của môn M ời ao n c o môn k c oặc coi ac ì ệ, ở b c Tiể i o iên ẩm m c o r n cc c ìn n c , o a cao. Xé n 9 riển Đức - Trí - T ể - M đòi n in ời i o iên ải biế ựa c n c đảm bảo đ ợc n ữn kế q ả ố n ấ . 1.1.2. Một số lưu ý trong quá trình sử dụng phương pháp dạy học tích cực Tron cM ân môn Vẽ ran c ủ q an T ờn c, k i ử ụn ức M Sự q an âm c n ic n đổi m i n ,c n ức M DH ân môn M ềc ở r ờn môn n ụ của đ i n ũ GV MT; ín iệ ợn của o đ n kiểm ra, đ n N ữn ử ụn ấn đề nê ron q 1.2 D y h thuật iản i kế q ả iện của T ờn ục ụ o đ n ực c ên của HS iể c; c, ự q an âm c in ... ởn n ấ địn đến q ân môn Vẽ ran phát huy t nh t h T k, ờn ức M kế o c , c DH íc cực rìn . ự ối ì ẽ đ kế q ả ố h tập ủa h sinh t ong môn M ti u h c c ế , c DH . Ở b c TH iện na ốn íc cực i m i GV MT cần n iên cứ rìn ự o n rìn đ , n n ố ố ế r ờn đổi m i iế bị ố n i b n đồn n iệ khi ử ụn c c m ân môn Vẽ ran rên c mức đ ản DH íc cực ron Điề đ đòi ợ ụ ể n i riên ải đ ợc đảm bảo rợ của i o iên c ủ n iệm ac c ấ , ran DH của n c ấ c, c n iề c c ế đ o của CBQ của n rìn môn MT n i c n n i riên DH íc cực ron ở iể k c q an k c n a , ron đ c n ố c bản n n i ở iể c c đổi m i ố íc cực. K ai DH n ụn c c c n ữn DH iện đ i n m n c ờn đ GV o điề kiện ối Tron DH n i c n íc cực c o HS m n để HS n điểm của c c ín iế . Bởi M o n DH r ền íc cực của HS ron , ìm òi, DH b môn M cầ bức DH n o n iề n i riên , m c n. ín môn c i 10 ín c n ân, n ì iệ q ả b i k ôn o nên k i HS íc cực c m i đ ợc nân cao n íc cực, c ủ đ n bao n iê cũn k , ìn HS. T ải c iễn, n man a đ n ron i n iên, ử ụn n ự đầ ự kế ìm òi, c ốn i đặc điểm âm in rìn c của bản mon m ốn. N i iệ q ả n ức ổ c ức o n a , iữa r ền aq c ợc ì GV c ân i, nế HS rìn đ cao mục iê đặ ra. C n iề GV c ể ín n o để man ợ n ù ợ HS m i cần íc cực c o i iệ q ả đòi ần n iện đ i n ễn iữa c c i đặc ù môn i GV DH k c c, i ực iế . 1.2.1. Một số phương pháp dạy học Mĩ thuật hiện hành q * n ran , ản rực q an ) để min ấn đề â ử ụn ĐDDH đ c ac on i n DH, i n. Tron Vẽ ran , ĐDDH i o iên cần c ẩn bị ố đồ ùn ẩn bị (m c o HS n n n i n , kiến cn m c iế , ức iể ức của b i mc ủn i c, n b i c o c ủ đề. n P đ rực q an ẽ i iể n an , n niệm r â HS rực iế ợn của ấ n a , o ứn n ữc ấ rõ, ấ cụ ể để c o HS biến n ữn k i ên môn đ ợc cụ ể a, rõ r n ễ rả ời. GV đặ câ i để iể . v * n k íc đ ấn đ , ợi mở i, đ ệ, ợi mở HS rả ời. HS ùn n ữn kiến ời n m r ra n ữn kế điề kiện c o HS b c iải q m ế n ữn nân cao c ấ n ôn đ ợc ử ụn kế n, n ữn ri iể biế ức đ biế , đ ức m i. ề ẽ ran n n o , ìm òi c c ợn b i ẽ b n k ả n n của mìn . ấn đ , ợi mở k ôn đứn đ c ợ n c để rả ic c n , riên k c ron q rìn ẻ m n c. 11 Để ín i, ìn íc cực, c ủ đ n ốn n c GV cần c ẩn bị k m để HS k ôn bị đ n m rả ời câ i, n i kiến ệ ứn k i ức q a rao đổi i b n, ốn câ am ia ảo i i o iên [39]. * l ện q rìn để củn cố kiến c . Mục iê của môn M HS ôn q a c c o đ n đ ợc coi o ực rìn c c ẽ ran , HS c c c iến n o của bản ể n b i ẽ iế đ ợc ron i o ục ẩm m c o , ron m o đ n ờn x ên k ôn c ện c o c c n ìn, c c cảm n n ợn ở TH n . Bởi đ n c ủ ế , ức, k n n m ron q Tron ức, k n n HS đ , HS c q an để k ôn n củn cố kiến ể ìm ra n iề điểm m i m ể iện m i mẻ ện ện n o n. , n n xé ìn n nân cao n n ực ìm òi, ân. 1.2.2. Một số phương pháp dạy tích cực trong dạy học môn Mĩ thuật Địn n đổi m i N ị q ế Tr n k n ể ron n 4 k a VII (1-1993) [3], N ị q ế Tr n a VIII (1 -1996) [3], đ ợc đ ợc cụ c đ đ ợc x c địn a ron c c c ể c ế a ron ị của B Gi o ục n i o ục (1 -1998), Đ o o, đặc biệ c ị ố 1 (4-1999). i o ục, điề ín đặc điểm n n 4. , đ nê “ n íc cực, ự i c, c ủ đ n , n , môn n ụn kiến i, ứn c ụđ n . c n ức c o i o c, bồi n ỡn ực iễn, c o của n ổ c in , ự ôn ải ù ợ i c, rèn ện k c đ n đến ìn cảm, đ m i niềm c in ” [32]. C o đ n i o ục ể n i cố õi của đổi m i c ủ đ n , c ốn i iq n c 12 n c íc cực a n ữn c c c o iờ in i để c n ữn n c in đ n , ấ K i GV đ ợc ụn n iệm của mìn đồn n ời Đổi m i m i cũn c iản , k ôn iệc của c in xâ ôn iờ m i iể môn M n k ôn n n ở n đầ r n , đâ n n m. Đối ai ứn xử n o đ n đầ cm ù ợ iệ q ả r ờn c n k r n đ c V n T n A. Đâ c n n ể để ôi xâ n ữn ựn n ữn iệ q ả ối đa. Việc đ xin đ ợc rìn b cụ t ể i đâ v n ron m n i môn M n ố iể m b i cụ đó Đ n đến m n * iệc ù ợ . ải m i ron ụn n ữn k kin ron n iệm ụ a đổi ề ở r ờn n n ấ c V n T n A, iệc đổi c ôi đề c c. ức, kin n iệm n iệm ụ r ờn n n m ao c o ụn k i ổ c ức c o ìn đ n - H c in đ ợc rèn iđ n n ữn kiến n Tron b i n ời ức ôn đ ợc i o iên cùn ban i m iệ n ựn in c ín c c b n ron của n ụn n ữn n. Đối c đ ợc c ia ẻ n ữn kiến ôn đ ợc c ải bâ c íc cực c c. T i r ờn c ẫn m o. Đối ời c ợn n ,k ấ i iệc bổ ầ m còn n trong côn ời ời k cn a c íc cực, n n nân cao c ấ n cb n k c. N ức, k c đ ợc m iệc, đ ợc ụn c c c c ứ k ôn bị k ôn c ời c rở nên in đ n - i o ục c ủ đ n ,c c ẫn, n ời i o iên, k i ì m i iờ n ốn ron môi r ờn an o n r ực n m ốc c iả địn . ai c n ữn ện c in ực điểm a n n ữn k n n ứn xử ck i ực n ron ực iễn. b 13 - Gâ ứn c c o - T o điề kiện m nả - K íc n ệ ự i đ o đức -C ể in a đổi c ín c n iđ , rị - x ấ n a c in o của c in i của c in n o c ẩn mực i cđ n iệ q ả của ời n i oặc iệc m của c c ai iễn. ò *P Sử ụn rò c i ron oặc củn cố kiến ức, k n n đ ờn ổ c ức rò c i c ức cho c c C c c o n kiến ức, k n n m i ực ế c, i o iên c. Tron để củn cố kiến ức, k n n . T c in c i c c rò c i để ìn ra ứn c sinh ngay n kiến ức m i khi bắ đầ b i n iên iệc ổ rấ cần để o c m i. ổ c ức C rấ n iề ời điểm ron đa n ấ . Đối ìn iờ ức n c ứn k ởi c o iờ ời ôi ẽ ổ c ức ần c o đ n câ c Hay đ a n + N ữn ic ìn i ao c o đ o đầ iệ q ả ối oặc c ối iờ iên q an đến c ủ đề i đối - Đảm bảo ề mặ - Trò c i ải ắn - Hìn ức c i ời ốn n k i xâ ựn c c bởi o k ôn k í i của iờ c on i n c o kiể nê c iên quan đến c ủ đề b i rò c i ron ấn đề. c. c ợn ời gian. i c ủ đề b i ải đa n , * D y h c hợ c, cũn c n iề ín c ấ k ởi đ n ện ẫn ắ n cm ù ợ i ron c. Bắ đầ m oặc kể m ức ổ c ức rò c c để i o iên ổ c ức rò c i ìn ần mở đầ b i - c để ìn c on ề mặ n i óm c ron n mn ron đ HS của m t l p h c đ ợc c ia n ỏ m ìn n c cn ức x mn i của d y h c, trong khoảng 14 thời gian gi i h n, m i n ân côn sở rìn b ợ đ n c i r n m ự lực o n m iệc. Kết quả c o n n ìn ức giảng d biế c c c h c hợ m iệc hợ on m a đặt HS o môi r ờng h c t p n n c( ì còn c c ợp. M t n m khuyến k íc i on m ẽ n n đ ợc ín y íc cực, tự i c, o trong ho đ ng nh n thức của HS. Đối v i cấp tiểu h c, việc rèn c o HS c c k n n hết sức cần thiết, t o điều kiện để HS c n iề c n a , i íc ảo lu n n m). Tổ chức HS h c t khả n n c ủ đ n , m iệc của n m a đ đ ợc n n m m o c ín để sử dụn HS rao đổi rên c p. íc cực, ron đ HS đ ợc tổ chức trong nhữn n c c n iệm vụ h c t đỡ lẫn n a , ần cn c hợ i iao , m c h i lẫn o việc i o ục o n iện n ân c c cho HS. ộ * ứ ổ Đ ợc B i o ục o n m 014 - 01 Đâ ứ đ o ođ a m i ín q ốc Đan M c đ ợc ử ụn m r n Để n íc đ ,c c mc m íc cực của ố r ờn iể c ự n ể ìn oM c in của n ôn q a 7 q i rìn . N ữn quy rìn M m i của Đan M c đề âm kíc +S n o iản rên o n q ốc. n o ủ Đ c, n n n i mục iê ấ o riển n n riển ba n n q a đ biể đ t bản c in ức. ực cố õi ân ( n , ìn cảm, mong muốn,...). + Hiể , cảm n n phẩm M t( ân íc , đ n ản n đ ợc ìn ản của sản phẩm/ c i đ ợc sản phẩm/ c + Giao iế / rao đổi, iế n n c ẩm M t ởn n a ẩm). ôn q a ản phẩm/
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan