Tài liệu Xây dựng ứng dụng mua bán thực phẩm hỗ trợ sức khỏe tích hợp chatbot

  • Số trang: 110 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1 |
  • Lượt tải: 84

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM BÁO CÁO ĐỒ ÁN 1 Đề tài: ỨNG DỤNG MUA BÁN THỰC PHẨM HỖ TRỢ SỨC KHỎE, TÍCH HỢP CHATBOT GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc Nhóm sinh viên thực hiện: 1. Trần Minh Cường MSSV: 19520032 2. Tôn Nữ Khánh Quỳnh MSSV: 19520244  Tp. Hồ Chí Minh, 06/2022  MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH .......................................................................................... 6 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .................................................................................... 8 LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. 9 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ........................................................................................... 10 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG ..................................................................... 17 1.1. Tổng quan đề tài ................................................................................................ 17 1.2. Lý do chọn đề tài ............................................................................................... 17 1.4. Đối tượng sử dụng ............................................................................................. 20 1.5. Phạm vi nghiên cứu........................................................................................... 21 1.5.1. Phạm vi môi trường: ................................................................................. 21 1.5.2. Phạm vi chức năng: ................................................................................... 21 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT & CÔNG NGHỆ ......................................... 22 2.1. React Native ....................................................................................................... 22 2.2. Node JS............................................................................................................... 23 2.3. Chatbot - DialogFlow ........................................................................................ 24 2.4. MongoDB ........................................................................................................... 28 2.5. Hệ khuyến nghị.................................................................................................. 29 2.6. Truy xuất hình ảnh (Image Retrieval) ............................................................ 33 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG .................................................................. 36 3.1. Kiến trúc hệ thống: Mô hình Client – Server ................................................. 36 3.1.1. Sơ đồ tổng quan và giới thiệu ................................................................... 36 3.1.2. Chi tiết các thành phần trong hệ thống ................................................... 37 3.2. Các yêu cầu chức năng ..................................................................................... 38 3.2.1. Sơ đồ Use Case ........................................................................................... 38 3.2.2. Danh sách tác nhân .................................................................................... 39 3.2.3. Danh sách Use Case ................................................................................... 39 3.2.4. Mô tả chi tiết Use Case .............................................................................. 40 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU ......................................................... 56 4.1. Bảng User ........................................................................................................... 56 4.2. Bảng Cart ........................................................................................................... 57 4.3. Bảng Product .................................................................................................... 57 4.4. Bảng Bill ............................................................................................................ 57 4.5. Bảng Bill ............................................................................................................ 58 4.6. Bảng Bill ............................................................................................................ 58 4.6. Bảng RefreshToken.......................................................................................... 58 CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG ...................................... 59 5.2. Danh sách màn hình ...................................................................................... 60 5.3. Mô tả chi tiết màn hình ................................................................................. 62 5.3.1. Màn hình splash ....................................................................................... 62 5.3.2. Màn hình đăng nhập ................................................................................ 63 5.3.3. Màn hình đăng ký .................................................................................... 64 5.3.4. Màn hình quên mật khẩu ......................................................................... 65 5.3.5. Màn hình xác nhận................................................................................... 65 5.3.6. Màn hình tạo mật khẩu mới ..................................................................... 66 5.3.7. Màn hình trang chủ .................................................................................. 67 5.3.8. Màn hình tin nhắn ............................................................................................ 68 5.3.9. Màn hình tìm kiếm................................................................................... 69 5.3.10. Màn hình sản phẩm khuyến mãi .............................................................. 70 5.3.11. Màn hình giỏ hàng ................................................................................... 71 5.3.12. Màn hình thanh toán ................................................................................ 72 5.3.13. Màn hình địa chỉ ...................................................................................... 73 5.3.14. Màn hình thêm địa chỉ ............................................................................. 74 5.3.15. Màn hình thông báo thanh toán thành công............................................. 75 5.3.16. Màn hình theo dõi đơn hàng .................................................................... 76 5.3.17. Màn hình chi tiết đơn hàng ...................................................................... 78 5.3.18. Màn hình hủy đơn hàng ........................................................................... 78 5.3.19. Màn hình thông báo ................................................................................. 79 5.3.20. Màn hình thông báo khuyến mãi ............................................................. 80 5.3.21. Màn hình chi tiết khuyến mãi .................................................................. 81 5.3.22. Màn hình thông báo quà tặng .................................................................. 82 5.3.23. Màn hình chi tiết quà tặng ....................................................................... 83 5.3.24. Màn hình thông báo đơn hàng ................................................................. 84 5.3.25. Màn hình tạo đánh giá sản phẩm ............................................................. 85 5.3.26. Màn hình danh mục sản phẩm ................................................................. 86 5.3.27. Màn hình lọc sản phẩm ............................................................................ 87 5.3.28. Màn hình hồ sơ cá nhân ........................................................................... 88 5.3.29. Màn hình chỉnh sửa hồ sơ ........................................................................ 89 5.3.30. Màn hình thông báo chỉnh sửa hồ sơ thành công .................................... 90 5.3.31. Màn hình chi tiết sản phẩm ...................................................................... 91 5.3.32. Màn hình đánh giá sản phẩm ................................................................... 92 5.3.33. Màn hình cài đặt ...................................................................................... 93 5.3.34. Màn hình thay đổi mật khẩu .................................................................... 94 5.3.35. Màn hình phương thức thanh toán ........................................................... 95 5.3.36. Màn hình quản lý sản phẩm ..................................................................... 96 5.3.37. Màn hình thêm sản phẩm ......................................................................... 97 5.3.38. Màn hình thông báo thêm sản phẩm thành công ..................................... 98 5.3.39. Màn hình thông báo xóa sản phẩm thành công ....................................... 99 5.3.40. Màn hình chỉnh sửa thông tin sản phẩm ................................................ 100 5.3.41. Màn hình thông báo chỉnh sửa thông tin thành công............................. 101 5.3.42. Màn hình quản lý đơn hàng ................................................................... 102 5.3.43. Màn hình chi tiết đơn hàng .................................................................... 103 5.3.44. Màn hình thông báo cập nhật trạng thái đơn thành công....................... 104 5.3.45. Màn hình trang chủ - người bán ............................................................ 105 CHƯƠNG 6: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ ............................................................ 107 6.1. Môi trường cài đặt và kiểm thử: ............................................................... 107 6.2. Kết quả kiểm thử: ........................................................................................... 107 CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN ..................................................................................... 108 7.1. Tổng kết ........................................................................................................ 108 7.2. Khó khăn ...................................................................................................... 108 7.3. Kết quả đạt được ......................................................................................... 109 7.4. Hạn chế của đồ án ....................................................................................... 109 7.5. Hướng phát triển ......................................................................................... 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................... 110 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 5-0-1: Screen flow của người mua ........................................................................ 59 Hình 5-0-2: Screen flow của người bán ......................................................................... 60 Hình 5.3-1: Màn hình splash .......................................................................................... 62 Hình 5.3-2: Màn hình đăng nhập ................................................................................... 63 Hình 5.3-3: Màn hình đăng ký ....................................................................................... 64 Hình 5.3-4: Màn hình quên mật khẩu ............................................................................. 65 Hình 5.3-5: Màn hình xác nhận...................................................................................... 66 Hình 5.3-6: Màn hình tạo mật khẩu mới ........................................................................ 67 Hình 5.3-7: Màn hình trang chủ ..................................................................................... 68 Hình 5.3.8-1: Màn hình tin nhắn .................................................................................... 69 Hình 5.3.8-2: Màn hình tím kiếm................................................................................... 70 Hình 5.3.8-3: Màn hình sản phẩm khuyến mãi ............................................................... 71 Hình 5.3.8-4: Màn hình giỏ hàng ................................................................................... 72 Hình 5.3.8-5: Màn hình thanh toán ................................................................................ 73 Hình 5.3.8-6: Màn hình địa chỉ ...................................................................................... 74 Hình 5.3.8-7: Màn hình thêm địa chỉ ............................................................................. 75 Hình 5.3.8-8: Màn hình thông báo thanh toán thành công .............................................. 76 Hình 5.3.8-9: Màn hình theo dõi đơn hàng..................................................................... 77 Hình 5.3.8-10: Màn hình chi tiết đơn hàng..................................................................... 78 Hình 5.3.8-11: Màn hình hủy đơn hàng ......................................................................... 79 Hình 5.3.8-12: Màn hình thông báo ............................................................................... 80 Hình 5.3.8-13: Màn hình thông báo khuyến mãi ............................................................ 81 Hình 5.3.8-14: Màn hình chi tiết khuyến mãi ................................................................. 82 Hình 5.3.8-15: Màn hình thông báo quà tặng ................................................................. 83 Hình 5.3.8-16: Màn hình chi tiết quà tặng ...................................................................... 84 Hình 5.3.8-17: Màn hình thông báo đơn hàng ................................................................ 85 Hình 5.3.8-18: Màn hình đánh giá sản phẩm .................................................................. 86 Hình 5.3.8-19: Màn hình danh mục ............................................................................... 87 Hình 5.3.8-20: Màn hình lọc sản phẩm .......................................................................... 88 Hình 5.3.8-21: Màn hình hồ sơ cá nhân ......................................................................... 89 Hình 5.3.8-22: Màn hình chỉnh sửa hồ sơ cá nhân ......................................................... 90 Hình 5.3.8-23: Màn hình thông báo chỉnh sửa hồ sơ thành công .................................... 91 Hình 5.3.8-24: Màn hình chi tiết sản phẩm .................................................................... 92 Hình 5.3.8-25: Màn hình đánh giá sản phẩm .................................................................. 93 Hình 5.3.8-26: Màn hình cài đặt .................................................................................... 94 Hình 5.3.8-27: Màn hình thay đổi mật khẩu ................................................................... 95 Hình 5.3.8-28: Màn hình phương thức thanh toán .......................................................... 96 Hình 5.3.8-29: Màn hình quản lý sản phẩm ................................................................... 97 Hình 5.3.8-30: Màn hình thêm sản phẩm ....................................................................... 98 Hình 5.3.8-31: Màn hình thông báo thêm sản phẩm thành công ..................................... 99 Hình 5.3.8-32: Màn hình thông báo xóa sản phẩm thành công ..................................... 100 Hình 5.3.8-33: Màn hình chỉnh sửa sản phẩm .............................................................. 101 Hình 5.3.8-34: Màn hình thông báo chỉnh sửa sản phẩm .............................................. 102 Hình 5.3.8-35: Màn hình quản lý đơn hàng .................................................................. 103 Hình 5.3.8-36: Màn hình chi tiết đơn hàng................................................................... 104 Hình 5.3.8-37: Màn hình thông báo cập nhật trạng thái đơn hàng ................................ 105 Hình 5.3.8-38: Màn hình trang chủ ở phía cửa hàng .................................................... 106 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT # Từ viết tắt Từ đầy đủ Ý nghĩa 1 CSDL Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu cho ứng dụng 2 API Application Programming Interface Giao diện lập trình ứng dụng 3 HTTP HyperText Transfer Protocol Giao thức truyền siêu văn bản 4 NoSQL Structured Query Language Cơ sở dữ liệu quan hệ NoSQL 5 AI Artificial Intelligence Trí tuệ nhân tạo 6 UI/UX User Interface/ User Experience Giao diện người dùng/Trải nghiệm người dùng LỜI CẢM ƠN Sau quá trình học tập và rèn luyện tại khoa Công nghệ phần mềm trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM chúng em đã được trang bị các kiến thức cơ bản, các kỹ năng thực tế để có thể lần đầu thực hiện Đồ án 1 của mình. Để hoàn thành Đồ án này, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ban Giám hiệu trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM vì đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất với hệ thống thư viện hiện đại, đa dạng các loại sách, tài liệu thuận lợi cho việc tìm kiếm, nghiên cứu thông tin. Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Nguyễn Thị Thanh Trúc đã tận tình giúp đỡ, định hướng cách tư duy và cách làm việc khoa học. Đó là những góp ý hết sức quý báu không chỉ trong quá trình thực hiện luận văn này mà còn là hành trang tiếp bước cho chúng em trong quá trình học tập và lập nghiệp sau này. Và cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, tất cả thầy cô trong khoa, bạn bè, tập thể lớp PMCL2019 là những người luôn sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ trong học tập và cuộc sống. Mong rằng, chúng ta sẽ mãi mãi gắn bó với nhau. Trong quá trình làm Đồ án này chúng em không tránh khỏi được những sai sót, chúng em kính mong nhận được sự chỉ dẫn và góp ý của quý thầy cô để hoàn thiện và phát triển đồ án hơn trong môn học Đồ án 2 cũng như trong Khóa luận tốt nghiệp trong tương lai. Chúng em xin chân thành cảm ơn. Xin chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đồng hành cùng mọi người. TP. Hồ Chí Minh, 15 tháng 06 năm 2022 Sinh viên TRẦN MINH CƯỜNG TÔN NỮ KHÁNH QUỲNH ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc TP. HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2022 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TÊN ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng mua bán thực phẩm hỗ trợ sức khỏe tích hợp chatbot Cán bộ hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/02/2022 đến ngày 1/06/2022 Sinh viên thực hiện: Trần Minh Cường – 19520032 Tôn Nữ Khánh Quỳnh – 19520244 Nội dung đề tài 1. Lý do chọn đề tài: Ngày nay, khi chất lượng cuộc sống đã được cải thiện, nhu cầu về các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ dần tăng cao. Đáp ứng được mối lo về an toàn thực phẩm lại đa dạng, tiện dụng, phù hợp với lối sống hiện đại, thực phẩm bổ sung đang ngày càng được người tiêu dùng sử dụng và ưa chuộng nhiều hơn. Bên cạnh đó, người tiêu dùng trong thời đại 4.0 cũng trở nên rầm rộ với xu hướng mua sắm online. Công nghệ đã thay đổi hành vi tiêu dùng của khách hàng, những người mua sắm trực tiếp cũng dần dần chuyển sang hình thức mua sắm online để tiết kiệm thời gian cũng như mang đến thuận tiện trong việc mua bán. Để đáp ứng những nhu cầu trên, nhóm chúng em quyết định phát triển một ứng dụng mua sắm thực phẩm hỗ trợ sức khỏe, có tích hợp chatbot hỗ trợ tự động tư vấn, giúp khách hàng lựa chọn được những mẫu mã sản phẩm phù hợp với giới tính, thể trạng cũng như tài chính hiện có. Ứng dụng mua bán thực phẩm hỗ trợ sức khỏe của nhóm sẽ tập trung 3 Loại Hình sản phẩm mà khách hàng có thể chọn lựa, bao gồm:  Protein & Tăng cân  Năng lượng & Sức khỏe  Giảm mỡ & giảm cân Mỗi Loại Hình sản phẩm đều có 2 dạng là Promotional và Normal tương ứng với khuyến mãi và thông thường. Để mua được sản phẩm với giá khuyến mãi, khách hàng phải chờ đợi và chuẩn bị cho những đợt giảm giá vào các dịp lễ lớn trong năm hoặc khách hàng thường xuyên mua sản phẩm sẽ được nhận các voucher giảm giá cho những lần mua hàng tiếp theo. Trong quá trình lựa chọn sản phẩm, khách hàng sẽ được cung cấp rõ thông tin chi tiết sản phẩm cũng như các phản hồi từ những người mua hàng trước. Đồng thời, khách hàng có thể sử dụng tính năng lọc trên một số tiêu chí như: giới tính, cân nặng, tiền sử bệnh án, nhu cầu, … để chọn ra các sản phẩm thật sự phù hợp với bản thân. Bên cạnh đó, chức năng giỏ hàng không những chứa các sản phẩm khách hàng muốn mua ngay mà còn có thể lưu trữ các sản phẩm mà họ yêu thích và có khả năng được mua trong tương lai. Cuối cùng, quá trình thanh toán được xây dựng linh hoạt giúp người dùng có thể thoải mái chọn lựa nhiều loại hình thanh toán khác nhau như thẻ VISA, thẻ Master, thẻ ATM, tiền mặt. Ứng dụng cung cấp những tính năng tiện ích giúp khách hàng có thể tiếp cận đến các loại sản phẩm, thông tin chi tiết cũng như phản hồi về các sản phẩm này từ các khách hàng khác. Bên cạnh đó, ứng dụng còn xây dựng ChatBot tự động tư vấn sản phẩm. Việc này càng góp phần giúp khách hàng có thể lựa chọn được những sản phẩm theo đúng nhu cầu và mong muốn của bản thân. Ngoài ra, nhân viên quản lý cửa hàng cũng có thể truy cập vào Ứng dụng để cập nhật, đăng tin một cách dễ dàng và nhanh chóng. 2. Mục tiêu: bao gồm 2 mục tiêu chính:  Giải đáp các thắc mắc chung, giảm tối đa thời gian tiêu tốn cần thiết cho việc tư vấn của nhân viên cửa hàng:  Cung cấp các thông tin về sản phẩm: nhà cung cấp, nước sản xuất, giá tiền, công dụng,…  Tư vấn lựa chọn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và mong muốn của người dùng dựa trên các tiêu chí như: giới tính, cân nặng, độ tuổi, tiền sử bệnh án, nhu cầu hiện có.  Thông báo các chương trình khuyến mãi lớn, nhỏ trong năm  Xây dựng ứng dụng hỗ trợ chatbot:  Cho phép phía nhân viên quản lý thông tin sản phẩm (thêm, xóa, sửa)  Cho phép khách hàng thêm sản phẩm mong muốn vào giỏ hàng với số lượng có thể linh hoạt điều chỉnh  Cho phép khách hàng thực hiện quá trình thanh toán với nhiều phương thức khác nhau  Cho phép khách hàng tiếp cận với các thông tin về sản phẩm và các phản hồi từ những khách hàng trước dưới dạng văn bản  Cho phép khách hàng tiếp cận với các thông báo về những đợt giảm giá và quà tặng, thông báo về quá trình giao dịch, thông báo về đơn đặt hàng  Cho phép khách hàng chat cùng với ChatBot để tìm ra sản phẩm ưng ý 3. Phạm vi: Phạm vi môi trường: Ứng dụng di động Phạm vi chức năng:  Đối với chatbot:  Có khả năng trả lời các câu hỏi về các thông tin sản phẩm một cách chi tiết  Phân tích được nhu cầu và đưa ra tư vấn hợp lý đối với người dùng  Thông báo tới khách hàng các đợt giảm giá lớn, nhỏ trong năm  Cung cấp liên hệ trực tiếp đến với nhân viên tư vấn khi vấn đề đặt ra ngoài phạm vi của bản thân nó và cập nhập được cách xử lý đối với các trường hợp này  Chatbot hiểu được tương đối ngôn ngữ tự nhiên  Đối với ứng dụng:  Cho phép phía nhân viên quản lý thông tin sản phẩm (thêm, xóa, sửa)  Cho phép khách hàng thêm sản phẩm mong muốn vào giỏ hàng với số lượng có thể linh hoạt điều chỉnh  Cho phép khách hàng thực hiện quá trình thanh toán với nhiều phương thức khác nhau  Cho phép khách hàng tiếp cận với các thông tin về sản phẩm và các phản hồi từ những khách hàng trước dưới dạng văn bản  Cho phép khách hàng tiếp cận với các thông báo về những đợt giảm giá và quà tặng, thông báo về quá trình giao dịch, thông báo về đơn đặt hàng  Cho phép khách hàng chat cùng với ChatBot để tìm ra sản phẩm ưng ý  Cho phép khách hàng thực hiện một chức năng cơ bản như đăng xuất, đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu, chỉnh sửa hồ sơ cá nhân (chỉnh sửa ảnh đại diện và thông tin cá nhân), thay đổi mật khẩu, thiết lập phương thức thanh toán mặc định. 4. Đối tượng sử dụng: Tất cả mọi người có mong muốn mua sắm thực phẩm hỗ trợ sức khỏe tại cửa hàng. Quản trị viên phía trung tâm muốn quản lý thông tin sản phẩm (công dụng, giá cả, nhà cung cấp, nước sản xuất,…) đến mọi người truy cập vào ứng dụng 5. Phương pháp thực hiện:  Phương pháp làm việc:  Làm việc nhóm 2 thành viên thông qua cả 2 phương thức online dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn.  Phương pháp nghiên cứu:  Phân tích nhu cầu sử dụng của đối tượng người dùng.  Nghiên cứu tài liệu các công nghệ liên quan.  Phương pháp công nghệ:  Tìm hiểu xây dựng chatbot trên mobile app dựa vào DialogFlow  Xây dựng giao diện mobile app để tương tác với người dùng  Quản lý source code thông qua Github  Sử dụng Trello, Google doc,… để quản lý tiến trình và tài liệu 6. Nền tảng công nghệ:  React Native  NodeJS  DialogFlow Chatbot 7. Kết quả mong đợi: Chatbot có khả năng phản hồi nhanh và chính xác ở mức tương đối. Ứng dụng di động hoạt động ổn định, có thể xử lý thông tin nhanh chóng… 8. Hướng phát triển của đề tài: Tính năng cập nhật thoại chatbot dành cho người dùng Tính năng chuyển đổi gói ngôn ngữ Nâng cấp khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên của chatbot Tích hợp hệ khuyến nghị Phát triển hệ tìm kiếm bằng hình ảnh 9. Kế hoạch làm việc: Thời gian thực hiện từ ngày 07/03/2022 đến ngày kết thúc môn Đồ án 1 Nhóm chia thành 2 giai đoạn cụ thể: Giai đoạn 1: Hoàn thiện giao diện người dùng và các tính năng cơ bản. Gồm 3 sprint với thời gian mỗi sprint kéo dài 2 tuần: Thời gian: 07/03/2021 - 11/06/2021 Sprint 1: Tìm hiểu công nghệ Sprint 2: Phân tích yêu cầu và chức năng, chuẩn bị tài liệu, chuẩn bị bản vẽ, xây dựng CSDL Sprint 3: Xây dựng và phát triển ứng dụng với các chức năng cơ bản Sprint Thời gian Công việc dự kiến Sprint 1 07/03/2022 - 21/03/2022  Tìm hiểu công nghệ  Tìm hiểu các yêu cầu nghiệp vụ của đề tài Sprint 2 21/03/2022 – 28/03/2022  Phân tích yêu cầu và chức năng của ứng dụng  Viết tài liệu mô tả  Xây dựng bản vẽ  Xây dựng CSDL Sprint 3 29/03/2022 - 29/04/2022  Xây dựng giao diện ứng dụng  Xây dựng Chatbot với các thoại cơ bản  Xây dựng các tính năng cơ bản của ứng dụng  Liên kết Chatbot vào ứng dụng Giai đoạn 2: Hoàn thiện các tính năng năng cơ bản và nâng cao của ứng dụng, triển khai và kiểm thử ứng dụng, viết báo cáo.... Gồm 3 sprint với thời gian mỗi sprint kéo dài 2 tuần: Thời gian: 04/05/2022 - 02/06/2021 - báo cáo cuối kỳ Sprint 4: Hoàn thiện tính năng của ứng dụng Sprint 5: Hoàn thiện tính năng của ứng dụng Sprint 6: Triển khai và viết báo cáo Sprint Thời gian Công việc dự kiến Sprint 4 04/05/2022 - 18/05/2022  Hoàn thiện giao diện ứng dụng  Tiếp tục hoàn thiện các tính năng của ứng dụng  Kiểm thử ứng dụng Sprint 5 19/05/2022 - 02/06/2022  Hoàn thiện các tính năng của ứng dụng  Kiểm thử ứng dụng Sprint 6 02/06/2021 - báo cáo cuối  Kiểm thử ứng dụng kỳ  Viết báo cáo 10. Phân công công việc: Công việc Mô tả công việc Công việc chung  Tìm hiểu công nghệ  Phân tích yêu cầu  Lập trình Backend  Lập trình Frontend  Kiểm thử  Chuẩn bị tài liệu, viết báo cáo Công việc cá nhân Trần Minh Cường Tôn Nữ Khánh Quỳnh  Xây dựng Chatbot  Xây dựng bản vẽ  Liên kết Chatbot  Xây dựng CSDL  Lập kế hoạch  Liên kết CSDL Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2022 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. Tổng quan đề tài  Tên ứng dụng: Supplements Purchase with ChatBot  Chủ đề chính: Mua bán thực phẩm hỗ trợ sức khỏe cho một cửa hàng cụ thể  Nền tảng phát triển: Cross platform ( Android & IOS)  Kiến trúc phát triển: Client – Server  Tích hợp chatbot: DialogFlow 1.2. Lý do chọn đề tài Ngày nay, khi chất lượng cuộc sống đã được cải thiện, nhu cầu về các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ dần tăng cao. Đáp ứng được mối lo về an toàn thực phẩm lại đa dạng, tiện dụng, phù hợp với lối sống hiện đại, thực phẩm bổ sung đang ngày càng được người tiêu dùng sử dụng và ưa chuộng nhiều hơn. Bên cạnh đó, người tiêu dùng trong thời đại 4.0 cũng trở nên rầm rộ với xu hướng mua sắm online. Công nghệ đã thay đổi hành vi tiêu dùng của khách hàng, những người mua sắm trực tiếp cũng dần dần chuyển sang hình thức mua sắm online để tiết kiệm thời gian cũng như mang đến thuận tiện trong việc mua bán. Để đáp ứng những nhu cầu trên, nhóm chúng em quyết định phát triển một ứng dụng mua sắm thực phẩm hỗ trợ sức khỏe, có tích hợp chatbot hỗ trợ tự động tư vấn, giúp khách hàng lựa chọn được những mẫu mã sản phẩm phù hợp với giới tính, thể trạng cũng như tài chính hiện có. Ứng dụng mua bán thực phẩm hỗ trợ sức khỏe của nhóm sẽ tập trung 3 Loại Hình sản phẩm mà khách hàng có thể chọn lựa, bao gồm:  Protein & Tăng cân  Năng lượng & Sức khỏe  Giảm mỡ & giảm cân Mỗi Loại Hình sản phẩm đều có 2 dạng là Promotional và Normal tương ứng với khuyến mãi và thông thường. Để mua được sản phẩm với giá khuyến mãi, khách hàng phải chờ đợi và chuẩn bị cho những đợt giảm giá vào các dịp lễ lớn trong năm hoặc khách hàng thường xuyên mua sản phẩm sẽ được nhận các voucher giảm giá cho những lần mua hàng tiếp theo. Trong quá trình lựa chọn sản phẩm, khách hàng sẽ được cung cấp rõ thông tin chi tiết sản phẩm cũng như các phản hồi từ những người mua hàng trước. Đồng thời, khách hàng có thể sử dụng tính năng lọc trên một số tiêu chí như: giới tính, cân nặng, tiền sử bệnh án, nhu cầu, … để chọn ra các sản phẩm thật sự phù hợp với bản thân. Bên cạnh đó, chức năng giỏ hàng không những chứa các sản phẩm khách hàng muốn mua ngay mà còn có thể lưu trữ các sản phẩm mà họ yêu thích và có khả năng được mua trong tương lai. Cuối cùng, quá trình thanh toán được xây dựng linh hoạt giúp người dùng có thể thoải mái chọn lựa nhiều loại hình thanh toán khác nhau như thẻ VISA, thẻ Master, thẻ ATM, tiền mặt. Ứng dụng cung cấp những tính năng tiện ích giúp khách hàng có thể tiếp cận đến các loại sản phẩm, thông tin chi tiết cũng như phản hồi về các sản phẩm này từ các khách hàng khác. Bên cạnh đó, ứng dụng còn xây dựng ChatBot tự động tư vấn sản phẩm. Việc này càng góp phần giúp khách hàng có thể lựa chọn được những sản phẩm theo đúng nhu cầu và mong muốn của bản thân. Ngoài ra, nhân viên quản lý cửa hàng cũng có thể truy cập vào Ứng dụng để cập nhật, đăng tin một cách dễ dàng và nhanh chóng. 1.3. Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh  Phân tích thị trường Hiện thực phẩm chức năng là ngành có sự tăng trưởng mạnh mẽ ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Theo báo cáo của Precedence Research vào cuối năm 2020, thị trường TPCN được dự báo sẽ phát triển với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm đạt 7.5% trong giai đoạn 2020-2027. Quy mô thị trường thực phẩm chức năng toàn cầu đạt dự kiến đạt 309,000 tỷ USD vào năm 2027. Cũng theo dự báo của Precedence Research, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương sẽ chiếm hơn 40% thị phần và giá trị của thị trường thực phẩm chức năng trong thời gian tới. Những năm 2000 thị trường phân phối thực phẩm chức năng của nước ta khá hạn hẹp. Hầu hết người dùng sản phẩm đều tập trung ở Hà Nội và Sài Gòn. Số lượng người sử dụng sản phẩm ước tính cũng chỉ khoảng 500.000 người. Đây thực sự là một con số khiêm tốn. Đến năm 2019, lượng người sử dụng TPCN đã tăng lên chóng mặt với hơn 20 triệu người dân Việt Nam. Đặc biệt những người này phân bố ở khắp 63 tỉnh thành trên cả nước.  Có thể thấy, thị trường thực phẩm chức năng hiện nay tại Việt Nam đang có tiềm năng phát triển rất lớn.  Phân tích đối thủ Đối thủ trực tiếp: VN Supplements, iHerb Ưu điểm iHerb VN Supplements -Giao diện tươi sáng, đơn giản, dễ sử -Giao diện với hai gam dụng màu trắng đen hiện đại -Gợi ý các sản phẩm đang được ưa -Xây dựng chức năng đặt chuộng, các sản phẩm phù hợp với lịch uống thuốc người dùng -Xây dựng cẩm nang cung -Giới thiệu các sản phẩm được mua cấp kiến thức cho khách nhiều nhất và các sản phẩm mới về hàng -Xây dựng blog liên quan đến các thực -Có phiên bản web phẩm hỗ trợ sức khỏe -Có phiên bản web Nhược điểm -Tốc độ tải dữ liệu còn chậm -Giao diện màn hình “Cẩm -Màn hình giỏ hàng phức tạp, có nhiều nang” bị lỗi thông tin gây nhiễu. - Người dùng khó nhận biết -Khách hàng không nhận được sự tư các nút trong màn hình Chi vấn mua hàng từ đơn vị bán hàng tiết giỏ hàng -Khách hàng không có khả năng tìm -Khách hàng không có khả kiếm sản phẩm bằng hình ảnh năng lọc sản phẩm, đánh giá sản phẩm và theo dõi đơn hàng -Khách hàng không có khả năng tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh  Định hướng ứng dụng của nhóm Nhóm sẽ xây dựng một ứng dụng mua bán thực phẩm hỗ trợ sức khỏe không những đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu cơ bản của một ứng dụng mua sắm mà còn khắc phục được các vấn đề còn tồn đọng của những đối thủ cạnh tranh. Vấn đề ở các ứng dụng của đối thủ Giải pháp Tốc độ tải dữ liệu chậm Cải thiện tốc độ tải dữ liệu bằng cơ chế skip&limit và sử dụng cache để lưu trữ trên Server (hạn chế gọi API không cần thiết bằng useDebounce). Giao diện người dùng kém thân thiện Cải thiện UI/UX ở trang màn hình chi tiết sản phẩm và giỏ hàng. Gợi ý sản phẩm dựa trên các mô hình Xây dựng hệ khuyến nghị dựa trên mạng truyền thống nên kém chinh xác nơ-ron nhân tạo Khách hàng không nhận được sự tư vấn Xây dựng Chatbot hỗ trợ tư vấn khách mua hàng từ đơn vị bán hàng hàng Khách hàng không có nguồn thông tin để Xây dựng tính năng đánh giá sản phẩm kiểm chứng sản phẩm sau khi mua hàng và xem đánh giá sản phẩm tại trang Chi tiết sản phẩm Khách hàng khó khăn trong việc tìm kiếm Xây dựng hệ tìm kiếm bằng văn bản và và lọc sản phẩm hình ảnh 1.4. Đối tượng sử dụng Tất cả mọi người có mong muốn mua sắm thực phẩm hỗ trợ sức khỏe tại cửa hàng. Quản trị viên phía trung tâm muốn cung cấp thông tin (công dụng, giá cả, nhà cung cấp, nước sản xuất) đến mọi người truy cập vào ứng dụng.
- Xem thêm -