Tài liệu Xây dựng website bán hàng trực tuyến

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

( TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG KHOA: KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ----------------------- NGUYỄN ĐỨC HOÀNG XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Công Nghệ Thông Tin NGƯỜI HƯỚNG DẪN: - ThS. Đinh Thái Sơn - ThS. Thiều Thị Tài Phú Thọ, 2019 LỜI CẢM ƠN Để khóa luận đạt kết quả tốt đẹp, em đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhiều cá nhân thầy giáo ThS. Đinh Thái Sơn và cô giáo ThS. Thiều Thị Tài đã tận tình hướng dẫn và góp ý để em có thể hoàn thành tốt đề tài khoá luận “Xây dựng Website bán hàng trực tuyến”. Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo khoa, các thầy cô giáo trong khoa Kỹ thuật - Công nghệ trường Đại học Hùng Vương đã đưa ra các ý kiến giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành đề tài. Do kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, quá trình hoàn thành khóa luận khó tránh khỏi những sai xót, rất mong thầy cô đóng góp ý kiến để bản khóa luận của em được hoàn thiện. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Nguyễn Đức Hoàng. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................... 1 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT..................................................................... 5 DANH MỤC HÌNH ẢNH ....................................................................................... 6 A. MỞ ĐẦU.............................................................................................................. 6 1. Tính cấp thiết của đề tài ..................................................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài ................................................................................. 1 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................... 1 3.1. Đối tượng nghiên cứu.................................................................................. 1 3.2. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................... 2 4. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................... 2 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn............................................................................ 2 6. Bố cục của đề tài ................................................................................................ 2 B. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................... 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ NỀN TẢNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG ...................................................................................... 4 1.1. Khái quát về cửa hàng .................................................................................... 4 1.1.1. Cửa hàng chuyên tư vấn thiết kế và thi công nội thất tủ bếp Domino..... 4 1.1.2. Giới thiệu về cửa hàng ............................................................................. 4 1.2. Tổng quan về thương mại điện tử ................................................................... 5 1.2.1. Khái niệm thương mại điện tử ................................................................. 5 1.2.2. Lợi ích của việc sử dụng thương mại điện tử .......................................... 5 1.3. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL .. 7 1.3.1. Giới thiệu về ngôn ngữ PHP và môi trường lập trình website................. 7 1.3.2. Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL....................................... 9 1.4. Giới thiệu về framework Jquery và Bootstrap .............................................. 11 1.4.1. Giới thiệu về framework Jquery và cách sử dụng ................................. 11 1.4.2. Giới thiệu về framework Bootstrap và cách sử dụng............................. 14 CHƯƠNG 2: MÃ NGUỒN MỞ WORDPRESS, HOST VÀ DOMAIN .......... 17 2.1. Tổng quan về Wordpress .............................................................................. 17 2.1.1. Mã nguồn mở Wordpress là gì? ............................................................. 17 2.1.2. Tại sao lại dùng mã nguồn mở Wordpress ............................................ 18 2.1.3. Những nét nổi bật của Wordpress .......................................................... 19 2.2. Giới thiệu về Domain và Host....................................................................... 21 2.2.1. Tên miền – Domain là gì? ...................................................................... 21 2.2.2. Hosting hay Web hosting là gì? ............................................................. 22 2.2.3. Vậy thì Domain và web hosting liên hệ với nhau như thế nào? ............ 22 2.2.4. Làm thế nào để thiết lập 1 trang web từ domain và hosting .................. 23 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN CHO CỬA HÀNG TỦ BẾP DOMINO ................................................ 24 3.1. Phân tích và thiết kế hệ thống ....................................................................... 24 3.2. Cài đặt hệ thống............................................................................................. 25 3.2.1. Yêu cầu khi cài đặt ................................................................................. 25 3.2.2. Chuẩn bị Text Editor hoặc IDE để lập trình .......................................... 26 3.3. Cài đặt Wordpress ......................................................................................... 27 3.4.Sử dụng child theme với theme có sẵn trong wordpress ............................... 31 3.4.1. Child theme là gì? .................................................................................. 31 3.4.2. Cách child theme hoạt động ................................................................... 31 3.4.3.Tạo Child Theme ..................................................................................... 32 3.5.Thêm CSS và JS vào theme ........................................................................... 33 3.6. Sử dụng Plugin Advanced Custom Field ...................................................... 33 3.7. Gọi field ra ngoài theme ................................................................................ 38 3.8. Xây dựng website bán hàng trực tuyến cho cửa hàng tủ bếp Domino ......... 42 3.8.1. Các giao diện chính của website ............................................................ 42 3.8.2. Sử dụng admin để thay đổi nội dung của trang liên hệ.......................... 51 3.8.3. Sử dụng admin để thêm, sửa hoặc xóa một sản phẩm ........................... 51 3.9. Upload wordpress từ localhost lên hosting ................................................... 54 3.9.1. Xuất dữ liệu từ local ............................................................................... 54 3.9.2. Sử dụng FileZilla up load file lên Host .................................................. 56 3.10. Trỏ tên miền về hosting............................................................................... 59 C. KẾT LUẬN CHUNG ....................................................................................... 61 D. TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 62 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt STT Ý nghĩa 1 FTP: File Transfer Protocol Giao thức truyền tập tin 2 TMĐT Thương Mại Điện Tử 3 UNIX Một hệ điều hành máy tính Là một bộ khung cung cấp các 4 Framework chức năng, giải pháp được cài đặt sẵn giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình phát triển ứng dụng. 5 PHP: Hypertext Preprocessor Một ngôn ngữ lập trình kịch bản 6 MySQL Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu 7 CSDL Cơ sở dữ liệu. 8 HTML (HyperText Markup Language) Là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản Được dùng để miêu tả cách trình 9 CSS bày các tài liệu viết bằng ngôn ngữ HTML Là mạng phân phối theo địa lý của 10 CDN (Content delivery network) máy chủ proxy và trung tâm dữ liệu. 11 CMS (Content Management System) Hệ quản trị nội dung 12 Domain Tên miền 13 Import Nhập Cơ sở dữ liệu DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình ảnh 3.1: Sơ đồ phân tích thiết kế trang web tubepdomino.vn ............ 24 Hình ảnh 3.2: Text Editor Notepad++ ................................................................ 26 Hình ảnh 3.3: Thư mục wordpress sau khi giải nén .......................................... 27 Hình ảnh 3.4: Các tập tin sau khi giải nén.......................................................... 28 Hình ảnh 3.5: Lựa chọn ngôn ngữ cài đặt .......................................................... 29 Hình ảnh 3.6: Giao diện sau khi chọn ngôn ngữ ................................................ 29 Hình ảnh 3.7: Chạy cài đặt wordpress ................................................................ 30 Hình ảnh 3.8: Cài đặt thành công ........................................................................ 30 Hình ảnh 3.9: Thư mục mẹ và thư mục child theme ......................................... 32 Hình ảnh 3.10: Child theme hiển thị trong admin ............................................. 33 Hình ảnh 3.11:Plugin Advanced Custom Field .................................................. 34 Hình ảnh 3.12: Giao diện của plugin Advanced Custom Field ........................ 35 Hình ảnh 3.13: Add Field để thêm field .............................................................. 35 Hình ảnh 3.14: Các trường field trong plugin .................................................... 36 Hình ảnh 3.15: Điền thông tin cho field .............................................................. 37 Hình ảnh 3.16: Lựa chọn nơi field xuất hiện ...................................................... 37 Hình ảnh 3.17: Phần Options của Custom Field ................................................ 38 Hình ảnh 3.18: Chọn Home Page để tùy biến nội dung của field ..................... 39 Hình ảnh 3.19: Điền thông tin lên custom field đã tạo ...................................... 39 Hình ảnh 3.20: Thông tin của custom field hiển thị ngoài trang chủ .............. 41 Hình ảnh 3.21: Header của trang chủ ................................................................. 42 Hình ảnh 3.22: Body của trang chủ ..................................................................... 43 Hình ảnh 3.23: Hình ảnh dự án ở trang chủ ...................................................... 43 Hình ảnh 3.24: Hình ảnh showroom ở trang chủ .............................................. 44 Hình ảnh 3.25: Footer của trang chủ .................................................................. 44 Hình ảnh 3.26: Thông tin hiển thị trên trang liên hệ......................................... 45 Hình ảnh 3.27: Địa chỉ của cửa hàng................................................................... 45 Hình ảnh 3.28: Footer của trang liên hệ ............................................................. 46 Hình ảnh 3.29: Những mẫu dự án mà cửa hàng đã thực hiện.......................... 46 Hình ảnh 3.30: Những mẫu dự án mà cửa hàng đã thực hiện.......................... 47 Hình ảnh 3.31: Những mẫu tủ bếp trên trang đặt hàng.................................... 47 Hình ảnh 3.32: Các hình ảnh và thông tin mẫu sản phẩm................................ 48 Hình ảnh 3.33: Thông tin form đặt hàng ............................................................ 48 Hình ảnh 3.34: Đăng nhập vào admin................................................................. 49 Hình ảnh 3.35: Giao diện trang admin ............................................................... 49 Hình ảnh 3.36: Các trang có trong Pages ........................................................... 50 Hình ảnh 3.37: Chỉnh sửa nội dung trang chủ ................................................... 50 Hình ảnh 3.38: Truy cập trang liên hệ ................................................................ 51 Hình ảnh 3.39: Thay đổi nội dung trang liên hệ ................................................ 51 Hình ảnh 3.40: Vào add new để thêm sản phẩm mới ........................................ 52 Hình ảnh 3.41: Thêm ảnh và các thông tin cho sản phẩm ................................ 52 Hình ảnh 3.42: Thêm thông tin chi tiết cho sản phẩm ...................................... 53 Hình ảnh 3.43: Đăng sản phẩm............................................................................ 53 Hình ảnh 3.44: Nút sửa và xóa sản phẩm ........................................................... 53 Hình ảnh 3.45: Xuất dữ liệu trong phpMyAdmin ............................................. 54 Hình ảnh 3.46: Cpanel của web hosting .............................................................. 55 Hình ảnh 3.47: Nhập dữ liệu trên host ............................................................... 55 Hình ảnh 3.48: Nhập database vào mysql manager .......................................... 55 Hình ảnh 3.49:Thanh Quick Connect trong FileZilla ....................................... 56 Hình ảnh 3.50: Bảng điều khiển tệp trên host .................................................... 57 Hình ảnh 3.51: Bảng điều khiển tệp trên máy tính ............................................ 57 Hình ảnh 3.52: Upload file từ máy tính lên Host ............................................... 57 Hình ảnh 3.53: Trang đăng ký tên miền ............................................................. 59 Hình ảnh 3.54: Phần quản lý DNS....................................................................... 60 Hình ảnh 3.55: Danh sách IP trỏ đến .................................................................. 60 A. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong thời đại ngày nay, hầu hết các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội đều đuợc đăng tải trên mạng Internet. Do vậy, một công ty hay một thương hiệu muốn khẳng định được thương hiệu của mình thì cách đơn giản đỡ tốn kém và thật sự hiệu quả đó là tạo cho công ty hay thương hiệu mình một Website để có thể quảng bá công ty đến tất cả mọi người. Tận dụng môi trường internet, xu hướng phát triển của các phần mềm hiện nay là xây dựng các ứng dụng có khả năng chia sẻ cao, vận hành không phụ thuộc vào vị trí địa lý cũng như hệ điều hành. Như ta cũng thấy trong thị trường hiện nay thì việc cạnh tranh về kinh doanh ngày càng trở nên quyết liệt và hầu hết những nhà kinh doanh, những công ty lớn đều rất chú tâm đến việc làm thoả mãn khách hàng một cách tốt nhất. So với kinh doanh truyền thống thì Thương mại điện tử chi phí thấp hơn, hiệu quả đạt cao hơn. Hơn thế nữa, với lợi thế của công nghệ Internet nên việc truyền tải thông tin về sản phẩm nhanh chóng, thuận tiện. Do đó, việc “Xây dựng một website bán hàng trực tuyến” là không thể thiếu được trong mọi doanh nghiệp, cửa hàng vừa và nhỏ. Vì vậy, em đã lựa chọn đề tài tốt nghiệp là “Xây dựng website bán hàng trực tuyến” cho cửa hàng tủ bếp Domino địa chỉ tại đường Nguyễn Du, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì. Việc xây dựng website sẽ giúp những khách hàng muốn mua hay lắp đặt hệ thống tủ bếp tiếp cận một cách trực tiếp với những sản phẩm của cửa hàng. 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài Xây dựng thành công website bán hàng cho cửa hàng tủ bếp Domino. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu - Ngôn ngữ server PHP. - Ngôn ngữ xây dựng front-end cho website như: HTML, CSS, JavsScript. 1 - Các thư viện và framework để xây dựng website: Jquery, Bootstrap, OwlCarousel... - Các ứng dụng và kiến thức liên quan đến FTP để upload dữ liệu lên host và từ host trỏ về domain - Mã nguồn mở WordPress. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Tìm hiểu về mã nguồn mở Wordpress cùng các ngôn ngữ để xây dựng website. - Về thời gian: Từ tháng 10/2018 đến tháng 04 /2019. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tự luận: Đọc và nghiên cứu tài liệu, giáo trình có liên quan về mã nguồn mở và nghiên cứu hệ thống bán hàng trực tuyến. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Qua việc nghiên cứu, tham khảo tài liệu, giáo trình từ đó rút ra kinh nghiệm để áp dụng vào việc nghiên cứu. - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Lấy ý kiến của giảng viên trực tiếp hướng dẫn, giảng viên khác để hoàn thiện về mặt nội dung và hình thức của khóa luận. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn Sự ra đời của Website này không chỉ giải quyết những vấn đề của cửa hàng như giới thiệu về cửa hàng, quảng bá về sản phẩm mà còn mang lại những thông tin chính xác về các mẫu mã, chất liệu hay giá thành sản phẩm một cách nhanh chóng và đầy đủ nhất . Với việc xây dựng website này cửa hàng sẽ dễ dàng hơn trong việc quảng bá hình ảnh của mình đến khách hàng, ở mọi nơi, mọi lúc và trên nhiều phương tiện. 6. Bố cục của đề tài Khóa luận bao gồm 2 phần: Phần A: Mở đầu. Phần B: Nội dung và kết quả nghiên cứu. 2 Chương 1: Cơ sở lý luận và nền tảng xây dựng hệ thống Chương 2: Mã nguồn mở Wordpress, Host và Domain Chương 3: Phân tích và xây dựng website bán hàng trực tuyến cho cửa hàng tủ bếp Domino 3 B. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ NỀN TẢNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG 1.1. Khái quát về cửa hàng 1.1.1. Cửa hàng chuyên tư vấn thiết kế và thi công nội thất tủ bếp Domino - Tên công ty: Công ty TNHH Sản Xuất và Xây Dựng DOMINO. - Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Phường Nông Trang, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ - Ngày thành lập: Tháng 6 Năm 2012. - Điện thoại: 097 323 46 38. - Fax: 097 323 46 38. - Giám Đốc: Tạ Thanh Hiếu - Quy mô công ty: Từ 30-50 nhân viên - Xưởng sản xuất của DOMINO đặt tại: - Cơ sở 1: Khu 1, phường Vân Cơ – TP. Việt Trì – Tỉnh phú Thọ - Cơ sở 2: Đường Võ Nguyên Giáp – Phố Hoàng Diệu – tp. Thái Bình 1.1.2. Giới thiệu về cửa hàng Là một doanh nghiệp chuyên cung cấp nội thất tủ bếp, sau nhiều năm hoạt động với một số lượng lớn khách hàng và các đối tác lớn, cửa hàng có rất nhiều kinh nghiệm về việc thiết kế cũng như sản xuất và thi công với đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, nhiệt tình, am hiểu về phong thủy. Với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm cửa hàng luôn đảm bảo quá trình thi công và lắp đặt, tại nhà khách hàng một cách chính xác và hoàn hảo. 4 1.2. Tổng quan về thương mại điện tử 1.2.1. Khái niệm thương mại điện tử Cùng với sự bùng nổ về Internet thì thuật ngữ thương mại điện tử (TMĐT) đã ra đời. Có thể định nghĩa về thương mại điện tử như là: Theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO): "Thương mại điện tử bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, bán hàng và phân phối sản phẩm được mua bán và thanh toán trên mạng Internet, nhưng được giao nhận một cách hữu hình, cả các sản phẩm giao nhận cũng như những thông tin số hoá thông qua mạng Internet". Như vậy, có thể thấy rằng phạm vi của Thương mại điện tử rất rộng, bao quát hầu hết các lĩnh vực hoạt động kinh tế, việc mua bán hàng hóa và dịch vụ chỉ là một trong hàng ngàn lĩnh vực áp dụng của Thương mại điện tử. Theo nghĩa hẹp thương mại điện tử chỉ gồm các hoạt động thương mại được tiến hành trên mạng máy tính mở như Internet. Trên thực tế, chính các hoạt động thương mại thông qua mạng Internet đã làm phát sinh thuật ngữ Thương mại điện tử. Nhưng hiểu một cách tổng quát, TMĐT là việc tiến hành một phần hay toàn bộ hoạt động thương mại bằng những phương tiện điện tử. TMĐT vẫn mang bản chất như các hoạt động thương mại truyền thống. Tuy nhiên, thông qua các phương tiện điện tử mới, các hoạt động thương mại được thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm chi phí và mở rộng không gian kinh doanh. 1.2.2. Lợi ích của việc sử dụng thương mại điện tử Có thể hiểu được rằng bằng cách sử dụng phương tiện này sẽ giúp ích cho người sử dụng môi trường mạng trong việc tìm kiếm đối tác, nắm bắt được thông tin trên thị trường, giảm chi phí tiếp thị và giao dịch ... nhằm mở rộng qui mô sản xuất hoạt động kinh doanh trong thương trường. Ngoài ra TMĐT giúp giảm thấp chi phí bán hàng và chi phí tiếp thị. Bằng phương tiện Internet/Web, một trang web có thể truy cấp từ rất nhiều khách hàng, 5 catalogue điện tử (electronic catalogue) trên Web phong phú hơn và thường xuyên cập nhật so với catalogue in ấn chỉ có khuôn khổ giới hạn và luôn luôn lỗi thời. 1.2.2.1. Cơ hội đạt lợi nhuận Nắm bắt được nhiều thông tin phong phú, giúp cho các doanh nghiệp nhờ đó mà có thể đề ra các chiến lược sản suất và kinh doanh thích hợp với xu thế phát triển trong và ngoài nước. Đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội mở rộng đối tác trên thị trường, nắm tình hình thị trường ... mà nhờ đó sẽ được biết đến thương hiệu công ty. Hiện nay thương mại điện tử đang được nhiều người quan tâm và thu hút rất nhiều thương gia doanh nghiệp trên thế giới, vì đó là một trong những động lực phát triển doanh nghiêp và cho cả nước. 1.2.2.2. Chiến lược kinh doanh Qua thương mại điện tử giúp các doanh nghiệp có thể củng cố quan hệ hợp tác, thiết lập các quan hệ tốt hơn với bạn hàng, người dùng. Đồng thời ngày càng có điều kiện nâng cao uy tín trên thị trường. 1.2.2.3. Các mô hình trong thương mại điện tử B2B(Bussiness to Bussiness): Hình thức trao đổi mua bán giữa các nhà kinh doanh với nhau hay khác hơn là giữa các nhà cung cấp và công ty. Điểm chính yếu của mô hình này là thường dùng cho các tổ chức muốn tìm kiếm đối tác. Điểm quan trọng khác của mô hình này là có thể liên lạc giữa các nhà cung cấp và khách hàng. Trong việc kinh doanh mô hình này cho phép giữa hai nhà cung cấp và công ty có thể thương lượng với nhau. B2C (Bussiness to Customer): Hình thức trao đổi mua bán giữa nhà kinh doanh với khách hàng. Điểm chính yếu của mô hình này là kinh doanh lợi nhuận. Đây là hình thức thông dụng và được thanh toán thông qua bằng thẻ tín dụng hay bằng các loại phương thức thanh toán khác. Tuy nhiên trong việc kinh doanh thì khách hàng không thể thương lượng với nhà kinh doanh. 6 C3C (Customer to Customer): Hình thức trao đổi mua bán giữa khách hàng với khách hàng hay còn gọi là môi giới. Điểm chính yếu của mô hình này là cung cấp nhu cầu tìm kiếm thông tin của khách hàng. Hình thức này có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng. Từ các mô hình trên, khóa luận của em được thực hiện việc phân tích và cài đặt theo mô hình B2C. 1.3. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 1.3.1. Giới thiệu về ngôn ngữ PHP và môi trường lập trình website 1.3.1.1.PHP Là gì? PHP là một ngôn ngữ kịch bản máy chủ và là một công cụ mạnh mẽ để tạo các trang Web động và tương tác. PHP là một giải pháp thay thế được sử dụng rộng rãi, miễn phí và hiệu quả cho các đối thủ cạnh tranh như ASP của Microsoft. Khác với các ngôn ngữ khác, các câu lệnh PHP được thực thi trên máy chủ (server). Một tệp PHP gồm:  Các tệp PHP có thể chứa văn bản, HTML, CSS, JavaScript và mã PHP.  Mã PHP được thực thi trên máy chủ và kết quả được trả về trình duyệt dưới dạng HTML đơn giản.  Các tệp PHP có phần mở rộng ".php". Với PHP có thể làm được những điều như:  PHP có thể tạo nội dung trang động PHP có thể tạo, mở, đọc, viết, xóa và đóng tệp trên máy chủ.  PHP có thể thu thập dữ liệu từ biểu mẫu.  PHP có thể gửi và nhận cookie.  PHP có thể thêm, xóa, sửa đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. 7  PHP có thể được sử dụng để kiểm soát truy cập của người dùng.  PHP có thể mã hóa dữ liệu. Tại sao nên chọn dùng PHP để xây dựng web:  PHP chạy trên nhiều nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, v.v.)  PHP tương thích với hầu hết tất cả các máy chủ được sử dụng ngày nay (Apache, IIS, v.v.)  PHP hỗ trợ một loạt các cơ sở dữ liệu.  PHP được sử dụng miễn phí. Tải xuống từ trang chủ PHP: www.php.net  PHP dễ học và chạy hiệu quả ở phía máy chủ. Những cấu trúc PHP căn bản:  Một thẻ PHP có thể đặt tại bất cứ đâu trong trang.  Một đoạn mã PHP bắt đầu với “”  Một tệp php thường có đuôi mặc định “.php”  Một tệp PHP thường chứa các thẻ HTML và các đoạn mã PHP. Ví dụ: Dưới đây là 1 trang php đơn giản

My first PHP page

Và kết quả hiển thị sẽ là: 8 1.3.1.2. Những điểm mạnh của PHP  PHP thực hiện với tốc độ rất nhanh và hiệu quả. Một Server bình thường có thể đáp ứng được hơn hàng chục triệu truy cập trong một ngày.  PHP hỗ trợ kết nối tới rất nhiều CSDL khác nhau như PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, dbm, filePro... Ngoài ra còn hỗ trợ kết nối tới ODBC thông qua đó có thể kết nối với nhiều ngôn ngữ khác mà ODBC hỗ trợ.  PHP cung cấp một hệ thống thư viện phong phú và ngày càng phát triển. Do PHP ngay từ đầu được thiết kế nhằm mục đích xây dựng và phát triển các ứng dụng trên web nên PHP cung cấp rất nhiều hàm xây dựng sẵn giúp thực hiện các công việc rất dễ dàng: gửi, nhận mail, làm việc với cookie…  PHP là một ngôn ngữ rất dễ dùng, dễ học và đơn giản hơn nhiều so với các ngôn ngữ khác như Perl, Java.  Đặc biệt, PHP là ngôn ngữ mã nguồn mở. Có rất nhiều phần mềm website mã nguồn mở được viết trên nền tảng của PHP như Wordpress, Magento... 1.3.2. Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 1.3.2.1. Khái niệm MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở miễn phí, được tích hợp sử dụng chung với apache, PHP. MySQL quản lý dữ liệu thông qua các cơ sở dữ liệu, mỗi cơ sở dữ liệu có thể có nhiều bảng quan hệ chứa dữ liệu. MySQL có cơ chế phân quyền người sử dụng riêng, mỗi người dùng có thể được quản lý một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, mỗi người dùng có một tên truy cập (user name) và mật khẩu tương ứng để truy xuất đến cơ sở dữ liệu. 9 Khi ta truy vấn tới cơ sở dữ liệu MySQL, ta phải cung cấp tên truy cập và mật khẩu của tài khoản có quyền sử dụng cơ sở dữ liệu đó. 1.3.2.2. Ưu điểm của MySQL Tốc độ: MySQL rất nhanh. Những nhà phát triển cho rằng MySQL là cơ sở dữ liệu nhanh nhất mà bạn có thể có. Dễ sử dụng: MySQL tuy có tính năng cao nhưng thực sự là một hệ thống cơ sở dữ liệu rất đơn giản và ít phức tạp khi cài đặt và quản trị hơn các hệ thống lớn. Giá thành: MySQL là miễn phí cho hầu hết các việc sử dụng trong một tổ chức. Hỗ trợ ngôn ngữ truy vấn: MySQL hiểu SQL, là ngôn ngữ của sự chọn lựa cho tất cả các hệ thống cơ sở dữ liệu hiện đại. Bạn cũng có thể truy cập MySQL bằng cách sử dụng các ứng dụng mà hỗ trợ ODC (Open Database Connectivity - một giao thức giao tiếp cơ sở dữ liệu được phát triển bởi Microsoft). Năng lực: Nhiều client có thể truy cập đến server trong cùng một thời gian. Các client có thể sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu một cách đồng thời. Bạn có thể truy cập MySQL tương tác với sử dụng một vài giao diện để bạn có thể đưa vào các truy vấn và xem các kết quả: Các dòng yêu cầu của khách hàng, các trình duyệt Web… Kết nối và bảo mật: MySQL được nối mạng một cách đầy đủ, các cơ sở dữ liệu có thể được truy cập từ bất kỳ nơi nào trên Internet do đó bạn có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với bất kỳ ai, bất kỳ nơi nào. Nhưng MySQL kiểm soát quyền truy cập cho nên người mà không nên nhìn thấy dữ liệu của bạn thì không thể nhìn được. Tính linh động: MySQL chạy trên nhiều hệ thống UNIX cũng như không phải UNIX chẳng hạn như Windows. MySQL chạy được các với mọi phần cứng từ các máy PC ở nhà cho đến các máy server. Dễ quản lý: Quá trình cài đặt MySQL diễn ra khá nhanh chóng trên Microsoft Windows, Linux, Macintosh hoặc Unix. Sau khi cài đặt, các tính năng tự động mở rộng không gian, tự khởi động lại và cấu hình động được thiết lập sẵn sàng cho người quản trị cơ sở dữ liệu làm việc. MySQL còn có các công cụ quản lý đồ họa mà một 10 DBA có thể quản lý, sửa chữa và điều khiển hoạt động của nhiều server, điều khiển tác vụ thiết kế dữ liệu và ETL, quản trị cơ sở dữ liệu hoàn thiện cũng như quản lý công việc và thực hiện kiểm tra. 1.3.2.3. Tại sao ta sử dụng hệ cơ sở dữ liệu MySQL? - Nhanh và mạnh: MySQL có đầy đủ những cơ sở vật chất cho một hệ Quản trị CSDL. Nếu công việc của bạn là lưu trữ dữ liệu trên web hoặc làm một trang Thương mại điện tử thì MySQL có đủ những thứ bạn cần. Đối với những CSDL cỡ trung bình thì MySQL hỗ trợ tuyệt vời về tốc độ. - Cải tiến liên tục: MySQL được cải thiện liên tục với một tần số không ngờ. Các nhà phát triển nó cập nhật thường xuyên, ngoài ra còn bổ sung các tính năng hữu ích cho nó. - Sự kết hợp giữa PHP và MySQL. Sự kết hợp giữa PHP và MySQL tạo nên một nền tảng tốt cho trang web. Số lượng người sử dụng ngôn ngữ này ngày càng cao trong cộng đồng lập trình web, PHP và MySQL trở nên rất thông dụng. - PHP kết hợp với MySQL sẽ tạo ra các ứng dụng chéo nền (cross-platform), nghĩa là, bạn có thể phát triển ứng dụng trên Windows, và máy chủ là Unix. 1.4. Giới thiệu về framework Jquery và Bootstrap 1.4.1. Giới thiệu về framework Jquery và cách sử dụng 1.4.1.1. Jquery là gì jQuery là một thư viện JavaScript nhỏ gọn, chạy nhanh. jQuery giải quyết các vấn đề tương tác với HTML, bắt sự kiện, hiệu ứng động ... trở lên rất đơn giản. Các tính năng chính jQuery cung cấp gồm:  Tương tác với HTML/DOM  Tương tác với CSS  Bắt và xử lý sự kiện HTML  Các hiệu ứng và chuyển động trong HTML 11
- Xem thêm -