Tài liệu 200 câu hỏi tham khảo cho đồ án tốt nghiệp xây dựng công trình

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 198 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

200 Câu hỏi tham khảo cho đồ án tốt nghiệp_Xây dựng công trình
Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp arttool.vn ....................................................................................................................................................................... CAÂU HOÛI THAM KHAÛO ....................................................................................................................................... 6 1. Xaùc ñònh gioù noäi vaø gioù ngoaïi khaùc nhau nhö theá naøo ?............................................................................ 6 2. Khi tính taûi gioù coù caàn tính gioù ñoäng khoâng ? (coù hai thaønh phaàn gioù tónh vaø gioù ñoäng).......................... 7 3. Phöông phaùp kieåm tra ñoä thaúng ñöùng cuûa nhaø khi thi coâng ?.................................................................. 7 4. Öu, khuyeát ñieåm cuûa saøn gaïch boïng & saøn panen ? .................................................................................. 7 5. Haõy neâu caùch choáng nöùt oâ vaêng ? ................................................................................................................ 7 6. Khi naøo duøng saøn panen, khi naøo duøng saøn toaøn khoái ?............................................................................ 7 7. Trong nhaø laøm vieäc 1 phöông vaø 2 phöông, kích thöôùc coät laøm vieäc theá naøo cho hôïp lyù ? .................. 7 8. Taïi sao khi tính toaùn phaûi tính gioù theo phöông vuoâng goùc vôùi truïc nhaø ?............................................. 7 · Chuû yeáu laø do taûi troïng ngang gaây ra, veà ñòa chaát caùc loã khoan phaûi daøy ñaëc hôn, doá lieâu ñòa chaát cuûa töøng hoá khoan phaûi ñaày ñuû vaø chi tieát hôn. ........................................................................................................................... 7 10. Khung theùp coïc nhoài ñaët ñeán ñaâu thì ñuû : (2/3; 1/5) ? ........................................................................... 8 11. Haõy neâu quan nieäm caáu taïo daàm moùng ? ............................................................................................... 8 12. Haõy neâu öu khuyeát ñieåm cuûa saøn naám ?................................................................................................. 8 13. Taïi sao phaûi khoáng cheá m (min, max) cuûa daàm & coät ?....................................................................... 8 14. Töôøng choân chen kín trong khung coù phaûi laø vaùch cöùng khoâng ? Taïi sao ?....................................... 8 15. Ñoä cöùng cuûa saøn coù aûnh höôûng ñeán söï laøm vieäc cuûa khung khoâng ? .................................................. 8 16. Haõy neâu caùch choïn coät bieân so vôùi coät trong ? ...................................................................................... 8 · Laø doàn taûi tính toaùn laïi, sau ñoù taêng tieát dieän leân 5% (Trong khi ñoù tieát dieän coät giöõa taêng 10%) vaø ñaët caïnh lôùn theo phöông chòu moment......................................................................................................................................... 8 17. Haõy neâu söï khaùc nhau giöõa vaùch cöùng chòu löïc vaø vaùch cöùng caáu taïo ? Nhaän xeùt gì veà vieäc söû duïng vaùch cöùng ? 9 18. Seâ noâ coù aûnh höôûng theá naøo ñeán noäi löïc cuûa khung ? Giaûi quyeát console nhö theá naøo khi giaûi khung baèng maùy ? 9 19. Haõy neâu caùch tính caàu thang xoaén (coù coät giöõa) ?................................................................................. 9 20. Caùch thi coâng saøn gaïch boïng ? Khi naøo neân laøm saøn naám ?................................................................ 9 21. Taïi sao phaûi phaân oâ khi tính hoà nöôùc ? ................................................................................................... 9 22. Nhaø 15 taàng coù neân laøm vaùch cöùng khoâng ? Taïi sao ? .......................................................................... 9 · Nhaø 15 taàng neân laøm vaùch cöùng, neáu laøm khung thì khoâng coù lôïi baèng vaùch cöùng (Tieát dieän khung raát lôùn) Þ giaûm dieän tích söû duïng, coù chuyeån vò lôùn. ............................................................................................................... 9 23. Khoaûng caùch khe luùn quy phaïm laø bao nhieâu ? ..................................................................................... 9 24. Haõy neâu lyù do thay ñoåi kích thöôùc coät ?.................................................................................................. 9 25. Coù theå thay ñoåi maùc beâ toâng maø vaãn giöõ nguyeân kích thöôùc coät ñöôïc khoâng ?................................ 9 26. Khi xaùc ñònh tim coät ôû treân cao thì ta phaûi laøm gì ? ............................................................................ 10 27. Khi tính gioù neáu maët ñoùn gioù so le thì coù neân xem laø phaúng ñöôïc khoâng ?...................................... 10 28. Khi thay ñoåi tieát dieän daàm, neáu tính theo truïc cuûa daàm chính (lôùn) thì daàm naøo khoâng an toaøn ?10 29. Khi lieân keát giöõa moùng & keát caáu beân treân thì ta duøng lieân keát gì ? Vì sao ?................................ 10 · Khi lieân keát giöõa moùng & keát caáu beân treân thì ta duøng lieân keát ngaøm laø lieân keát taïi ñeá moùng (Chaân coå coät). 10 30. Haõy cho bieát söï khaùc nhau giöõa khung cöùng vaø vaù ch cöùng ? Phöông phaùp tính khung vaø vaùch cöùng ? Quan nieäm tính ? Taïi sao choïn phöông phaùp khanzi ? .................................................................................... 10 31. Laøm sao nhaän bieát ñöôïc tieát dieän coù ñuû khaû naêng chòu löïc hay khoân g ? Khi giaûi baèng maùy ? (Phaàn meàm Steel) 10 32. Taïi sao choã giao nhau giöõa daàm doïc vaø daàm ngang khoâng gia cöôøng theùp ? Taïi sao phaûi ñaët ñai daøy ? 10 33. Haõy neâu phöông phaùp tính caàu thang ? ................................................................................................ 10 34. Neâu caùc loaïi khe bieán daïng trong coâng trình & söï laøm vieäc cuûa noù ? .............................................. 10 35. Khi naøo duøng lieân keát cöùng ? khi naøo duøng lieân keát khôùp ? .............................................................. 11 36. Taïi sao duøng coïc nhoài maø khoâng duøng coïc eùp ?................................................................................... 11 -1- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp arttool.vn ....................................................................................................................................................................... Vì coïc nhoài söû duïng ñöôïc toát cho coâng trình chòu taûi troïng lôùn ñoàng thôøi söû duïng toát cho coâng trình coù neàn ñaát yeáu. 11 37. Duøng moùng coïc ñeå giaûi quyeát vaán ñeà gì chuû yeáu ?............................................................................... 11 38. Eùp coïc khi naøo khoâng caàn eùp tónh ?....................................................................................................... 11 39. Xaùc ñònh moùng treân neàn ñaát, ñaù khaùc nhau nhö theá naøo ? Khi naøo phaûi thieát keá moùng baêng theo hai phöông ? ................................................................................................................................................................. 11 40. Nhaø nhieàu taàng treân neàn ñaát yeáu traùnh giao ñoäng baèng caùch naøo ? ................................................ 11 41. Khi tính moùng hoäp thì döïa vaøo vaán ñeà gì ?........................................................................................... 11 42. Coïc nhoài khaùc vôùi coïc khoan nhoài nhö theá naøo ? Caùch xaùc ñònh söùc chòu taûi cuûa moãi coïc ? Laøm sao ñeå kieåm tra chaát löôïng coïc nhoài vaø coïc khoan nhoài ? ........................................................................................... 11 43. Khi choïn tieát dieän coïc döïa treân cô sôû naøo ? Taïi sao ? Trình töï thieát keá coïc ?................................ 12 44. Phöông phaùp ñoùng coïc & ñoùng coïc khoan nhoài khaùc nhau nhö theá naøo ?....................................... 12 45. Theá naøo laø neàn Winkler ? Öu vaø khuyeát ñieåm ?.................................................................................. 12 · Neàn Winkler giaû thieát laø taïi moãi ñieåm (ÔÛ maët ñaùy) cuûa daàm treân neàn ñaøn hoài, cöôøng ñoä cuûa taûi troïng (R) tyû leä baäc nhaát vôùi ñoä luùn (S) cuûa neàn (Ñoä luùn naøy baèng ñoä voõng cuûa daàm s = y) Vaäy R, C, Y (X) vôùi C laø heä soá neàn.... 12 46. Haõy neâu trình töï thi coâng coïc nhoài ? Khi naøo khoâng caàn kieåm tra xuyeân thuûng ?......................... 12 47. Duøng caùch naøo ñeå kieåm tra ñoä saâu coïc ? .............................................................................................. 13 48. Coïc BTCT ñoùng töø trong ra ngoaøi hay töø ngoaøi vaøo trong ?............................................................. 13 49. Khi naøo caàn tính ñoä choái ? ...................................................................................................................... 13 50. Coïc döôùi vaùch cöùng & döôùi moùng coù khaùc nhau khoâng ? Moùng nhö theá naøo ñöôïc xem laø moùng tuyeät ñoái cöùng ? 13 51. Taïi sao söôøn moùng beø laät ngöôïc ?.......................................................................................................... 13 52. Taïi sao boá trí coát theùp ñeàu trong coïc ? Taïi sao ñaàu coïc phaûi ñaët coát ñai daøy ? .............................. 13 53. Moùng baêng khi tính nguyeân heä vaø chia ra thaønh caùc phaàn khaùc nhau thì caùch naøo hôïp lyù vaø kinh teá ? Haõy neâu caùc ñieàu kieän ñeå boû ñaàu thöøa cuûa moùng baêng ? ........................................................................................ 13 54. Moùng baêng vaø moùng ñôn coù gì khaùc nhau ?.......................................................................................... 13 55. Haõy neâu söï khaùc nhau giöõa moùng baêng vaø moùng keùp ? ..................................................................... 14 56. Khi tính bieán daïng neàn phaûi chaáp nhaän giaû thieát gì ?......................................................................... 14 57. Vò trí ñaø kieàng phaûi boá trí nhö theá naøo ñoái vôùi khung beân treân vaø moùng beân döôùi laø hôïp lyù ?..... 14 58. Haõy neâu söï khaùc nhau giöõa luùn & luùn leäch ?........................................................................................ 14 59. Löïc caét khaùc vôùi löïc xuyeân thuûng nhö theá naøo ?................................................................................. 14 60. Caên cöù vaøo cô sôû naøo ñeå choïn lôùp ñaát ñaép ? Lôùp ñaát gia taûi ? .......................................................... 14 61. Khi naøo tính moùng coïc (ñaøi cao, ñaøi thaáp) ? Caùch kieåm tra ñaâm thuûng ? ....................................... 14 63. Taïi sao khi thieát keá moùng baêng thöôøng choïn baûn moùng naèm döôùi, daàm moùng naèm treân ? .......... 14 64. Theá naøo laø taûi troïng tính toaùn ? Taûi troïng tieâu chuaån ?..................................................................... 15 65. Muoán choáng thaám khe luùn (khe co giaõn) ta laøm nhö theá naøo ? ......................................................... 15 66. Nhaø cao maáy taàng trôû leân thì ñöôïc xem laø nhaø cao taàng loaïi 1 ? ...................................................... 15 67. Sô ñoà keát caáu cöùng laø gì ?........................................................................................................................ 15 · Laø nhöõng nhaø vaø coâng trình maø keát caáu cuûa noù coù khaû naêng ñaëc bieät ñeå chòu noäi löïc gaây ra bôûi bieán daïng cuûa neàn. 15 68. Moùng cöùng laø gì ? Moùng tuyeät ñoái cöùng laø gì ? .................................................................................... 15 69. Chieàu daøi ñoaïn coát theùp choân vaøo moùng daøi bao nhieâu ?................................................................... 15 · Ñoaïn coát theùp choân vaøo moùng vaø caùc thanh choân saâu vaøo suoát chieàu cao & chieàu daøi = 30d (keå caû gioø gaø beû ngang); Ñoaïn theùp khung noái vaøo theùp chôø ³ 30d ............................................................................................... 15 70. Taïi sao goïi laø neàn ñaøn hoài ? daàm treân neàn ñaøn hoài ?.......................................................................... 15 71. Taïi sao goïi laø tính daàm treân neàn ñaøn hoài ? Khi naøo thì tính daàm treân neàn ñaøn hoài ? Caùc moâ hình neàn ñaát ? Taïi sao tính daàm ñaøn hoài treân neàn Winkler ? Neàn Winkler laø gì ?............................................................. 16 72. Thieáu soùt cuûa moâ hình Winkler ?........................................................................................................... 16 73. Khi naøo thì sô ñoà tính toaùn moùng baêng laø daàm lieân tuïc ?................................................................... 16 · -2- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp arttool.vn ....................................................................................................................................................................... 74. Khi baïn choïn chieàu saâu choân moùng thì choïn theo ñieàu kieän naøo ? Chieàu saâu choân moùng laáy nhö theá naøo ? 16 75. Trong tính toaùn neàn moùng thì caùc chæ tieâu naøo phaûi laáy chæ tieâu tính toaùn ?................................... 16 76. Tính heä soá neàn coù maáy caùch ? ................................................................................................................ 17 77. Haõy neâu trình töï tính toaùn moùng baêng vaø moùng ñôn ?....................................................................... 17 78. Coù maáy sô ñoà tính khung ?...................................................................................................................... 17 79. Coù maáy loaïi lieân keát khung ? Öu, khuyeát ñieåm cuûa noù ?.................................................................... 17 80. Theá naøo goïi laø coïc choáng ?...................................................................................................................... 18 · Khi khaû naêng chòu löïc cuûa coïc tôùi haïn maø khaû naêng chòu löïc cuûa ñaát vaãn chöa tôùi haïn thì goïi laø coïc choáng, duø ñaát ôû muõi coïc khoâng phaûi laø ñaát cöùng .......................................................................................................................... 18 81. Taïi sao phaûi khoáng cheá m max , m min cuûa saøn, daàm & coät ? m max daàm khaùc m max coät nhö theá naøo ? Haøm löôïng m hôïp lyù trong saøn ?................................................................................................................................... 18 82. Coát theùp trong coät taïi sao thöôøng ñoái xöùng ?....................................................................................... 18 83. Haõy neâu nguyeân taéc laøm vieäc cuûa coát xieân ?........................................................................................ 18 · Taïi vuøng chòu caét lôùn, öùng suaát phaùp do moment gaây ra & öùng suaát tieáp do löïc caét gaây ra Þ gaây ra öùng suaát keùo chính nghieâng vôùi truïc daàm moät goùc a vaø laøm beâ toâng bò nöùt theo phöông nghieâng, coát doïc, coát ñai, coát xieân ñi qua tieát dieän nghieâng choáng laïi söï phaù hoaïi treân tieát dieän nghieâng ñoù.............................................................................. 18 84. Haõy neâu nguyeân lyù laøm vieäc cuûa coát ñai ? ............................................................................................ 18 · Ñoái vôùi daàm : Coát ñai & coát xieân duøng ñeå chòu löïc caét Q ñeå ñaûm baûo cho tieát dieän chòu ñöôïc moment... 18 85. Khi naøo lieân keát giöõa saøn vôùi daàm laø ngaøm, laø khôùp ?........................................................................ 18 86. Khi naøo thì lieân keát giöõa daàm & coät laø ngaøm ? Laø khôùp ? ................................................................. 19 87. Khi naøo thì lieân keát giöõa daàm & coät laø ngaøm ? Laø khôùp ? Töông töï cho coät vôùi moùng ................. 19 88. Nuùt cöùng laø gì ? Caùch theå hieän noäi löïc trong nuùt cöùng ?.................................................................... 19 89. Ngaøm ñaøn hoài laø gì ? ................................................................................................................................ 19 90. Trong coâng trình xaây döïng moment do taûi troïng gioù vaø moment do taûi troïng thaúng ñöùng thì moment naøo gaây ra lôùn hôn ? ..................................................................................................................................................... 19 91. Khi coâng trình coù taàng löûng thì taàng löûng coù chòu taûi troïng gioù khoâng ? ......................................... 19 · Taàng löûng vaãn coù maët caûn gioù neân taàng löûng vaãn chòu taûi troïng gioù. .......................................................... 19 92. Laøm theá naøo ñeå coù ñöôïc caëp noäi löïc nguy hieåm nhaát trong baûng toå hôïp noäi löïc ? ......................... 19 · Phaûi xeùt ôû toå hôïp taûi troïng : ........................................................................................................................... 19 93. Khi tính coät thì coù maáy caëp noäi löïc ñeå kieåm tra ? ............................................................................... 19 94. Khi bieát M, N kích thöôùc moùng a.b hôïp lyù khi naøo ? ........................................................................... 19 95. Khi naøo thì tính moùng cöùng ? ................................................................................................................. 19 96. Khi choïn tieát dieän ngang cuûa moùng baêng caên cöù vaøo ñaâu ?............................................................... 20 97. Haõy neâu caùch tính moùng baêng ?............................................................................................................. 20 98. Moùng baêng laø daàm treân neàn naøo ? ........................................................................................................ 20 99. Khi tính moùc caåu BTCT döïa vaøo vaán ñeà gì ? Sô ñoà tính ? Cô sôû ñeå choïn chieàu daøi coïc BTCT ? . 20 100. Taïi sao phaûi noái coïc ? .............................................................................................................................. 20 101. Khi eùp coïc ñeå ñöa coïc xuoáng thì ta phaûi ñöa vaøo ñieàu kieän gì ?........................................................ 20 102. Haõy neâu öu nhöôïc ñieåm cuûa coïc eùp, coïc ñoùng & coïc nhoài ? .............................................................. 21 103. Haõy neâu trình töï tính toaùn hoà nöôùc ?.................................................................................................... 21 104. Hoà nöôùc coù naép ñaäy coù caàn daàm gaùc leân treân khoâng ? ....................................................................... 21 105. Vaùch cöùng chòu löïc & vaùch cöùng caáu taïo coù khaùc nhau khoâng ?....................................................... 21 106. Haõy nhaän xeùt veà vaùch cöùng ? ................................................................................................................. 21 · Vaùch cöùng chuû yeáu chòu taûi troïng ngang. Vaùch cöùng laøm vieäc hôïp lyù nhaát, kinh teá nhaát khi coâng trình coù chieàu cao ³ 12 taàng ................................................................................................................................................................ 21 107. Coù maáy phöông phaùp eùp coïc ? ............................................................................................................... 21 108. Caùc tröôøng hôïp naøo thì duøng coïc eùp ? .................................................................................................. 21 109. Haõy neâu trình töï tính toaùn khung ? ....................................................................................................... 21 -3- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp arttool.vn ....................................................................................................................................................................... 110. Taïi sao coïc ñoùng caøng saâu thì toác ñoä caøng giaûm ? ............................................................................... 22 111. Cöø traøm coù phaûi laø moùng khoâng ? Caùch ñoùng cöø traøm ? ................................................................... 22 112. Laøm theá naøo ñeå xaùc ñònh ñöôïc maùc beâ toâng ? ..................................................................................... 22 113. Cöôøng ñoä beâ toâng phuï thuoäc yeáu toá gì ? ............................................................................................... 22 Caùch 1 :................................................................................................................................................................... 22 Caùch 2 :................................................................................................................................................................... 22 114. Ñoä cöùng caáu kieän beâ toâng coát theùp phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá gì ?............................................... 22 115. Ngaøm ñaøn hoài laø gì ? Sô ñoà ?................................................................................................................... 23 116. Caáu kieän beâ toâng naøo tính theo traïng thaùi giôùi haïn II (veà ñoä voõng)................................................. 23 117. Khi tính gioù theo ñòa hình A, neáu chuyeån sang tính gioù theo ñòa hình B thì noäi löïc thay ñoåi ra sao ? 23 118. Öu khuyeát ñieåm cuûa saøn gaïch boïng, saøn naám, saøn panel ? ................................................................ 23 · Khuyeát ñieåm : ............................................................................................................................................... 23 119. Khi naøo duøng saøn panel ? khi naøo duøng toaøn khoái ? Xöû lyù vò trí tieáp giaùp giöõa panel vaø saøn toaøn khoái ? 23 120. Baûn saøn laøm vieäc vôùi khung khoâng gian nhö theá naøo ?....................................................................... 23 121. Ñoä cöùng cuûa saøn coù aûnh höôûng ñeán söï laøm vieäc cuûa khung khoâng ? (ñieàu 3.2 TCXD 198: 1997) . 23 122. Tính saøn theo oâ baûn ñôn & theo oâ baûn lieân tuïc laø nhö theá naøo ? Caùc tröôøng hôïp aùp duïng ?........ 23 123. Tính saøn theo sô ñoà ñaøn hoài & sô ñoà khôùp deûo coù gì khaùc nhau ? ..................................................... 24 124. Taûi troïng taùc duïng leân saøn goàm nhöõng thaønh phaàn naøo ? ................................................................. 24 125. Ñoái vôùi baûn saøn laøm vieäc 1 phöông, laøm sao kieåm tra ñöôïc ñoä voõng ? ............................................. 24 126. Trong saøn coù noäi löïc, thaønh phaàn Q do vaät lieäu naøo chòu ? ................................................................ 24 127. Caùch xaùc ñònh chieàu daøy baûn saøn ?........................................................................................................ 24 128. Khi tính keát caáu döïa treân nhöõng gì maø coù theå quy ñoåi taûi phaân boá daïng tam giaù c, daïng hình thang sang daïng phaân boá ñeàu ? Ñieàu ñoù coù aûnh höôûng gì khoâng ? Caùch quy ñoåi taûi phaân boá tam giaùc, taûi hình thang thaønh taûi phaân boá ñeàu ?................................................................................................................................................... 24 129. Ñieàu kieän ñeå ñöa löïc taäp trung veà löïc phaân boá ? Coù moät löïc taäp trung laøm sao ñöa veà löïc phaân boá ? 25 · Daàm chính ñöôïc tính theo sô ñoà ñaøn hoài ....................................................................................................... 25 131. Khi naøo chieàu daøi tính toaùn trong daàm laø töø tim ñeán tim, khi naøo tính töø meùp ñeán meùp ?........... 25 132. Caùch tính ñoä voõng cuûa daàm ñôn ?.......................................................................................................... 25 133. Vai troø caùc loaïi coát theùp trong daàm ? ................................................................................................... 25 134. Caùch choïn kích thöôùc tieát dieän daàm ?................................................................................................... 25 135. Trong daàm khi naøo tính toaùn coát theùp theo tieát dieän chöõ nhaät, khi naøo tính theo tieát dieän chöõ T ?26 136. Caùch tính coát theùp ôû tieát dieän T ?.......................................................................................................... 26 A= M - Rn hc (bc - b)(h0 - 0,5hc ) ..................................................................................................................... 26 Rn bc h02 Vôùi a = 1 - 1 - 2 A .............................................................................................................................................. 26 137. Nguyeân taéc laøm vieäc cuûa coát xieân ? Khi naøo tính coát xieân ? .............................................................. 26 138. Nguyeân taéc laøm vieäc cuûa coát ñai ? Vì sao coát ñai choáng ñöôïc löïc caét ? Ñaët coát ñai trong daàm coù taùc duïng gì ? Caùch boá trí coát ñai trong daàm ? ................................................................................................................... 26 139. Nguyeân taéc boá trí coát doïc trong daàm ? ................................................................................................. 27 140. Trong nhaø laøm vieäc 1 phöông, kích thöôùc coät laøm vieäc nhö theá naøo cho hôïp lyù ? Caùch xaùc ñònh ?27 141. Caùch kieåm tra oån ñònh cho coät ? ............................................................................................................ 27 142. Tieát dieän coät giaûm daàn theo chieàu cao laø theo nguyeân taéc naøo ? Coù theå thay ñoåi maùc beâ toâng ñöôïc khoâng ? Xaùc ñònh tim coät treân cao ?............................................................................................................................... 28 143. Khi naøo coät truyeàn löïc leân daàm ? .......................................................................................................... 28 144. Khi naøo tính khung phaúng ? Khi naøo tính khung khoâng gian ? ......................................................... 28 145. Nhaø cao taàng treân neàn ñaát yeáu traùnh dao ñoäng baèng caùch naøo ? ..................................................... 28 -4- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp arttool.vn ....................................................................................................................................................................... 146. Ñònh vò ñoä nghieâng cuûa thang maùy baèng gì ? Thang maùy chôû bao nhieâu ngöôøi/ ngaøy ? Nhaø bao nhieâu taàng thì caàn coù thang maùy ? Ñoä saâu taàng ñeäm cuûa thang maùy laø bao nhieâu ? Toác ñoä trung bình cuûa thang maùy laø bao nhieâu ? 28 147. Khi tính theo sô ñoà phaúng thì laøm theá naøo ? ........................................................................................ 29 · Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân khung tính toaùn : Döïa vaøo hình thöùc lieân keát trong khung maø xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân khung........................................................................................................................................................ 29 148. Ñoä cöùng cuûa khung phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá gì ? Muoán naâng cao ñoä cöùng khung thì duøng nhöõng giaûi phaùp gì ? ................................................................................................................................................................. 29 149. Coù maáy loaïi toå hôïp ? Caùch xaùc ñònh töøng loaïi toå hôïp ? Giaûi thích caùc sô ñoà chaát taûi treân khung ? Caùch toå hôïp noäi löïc trong khung ? .................................................................................................................................... 29 150. Laøm theá naøo ñeå coù caëp noäi löïc nguy hieåm nhaát trong baûng toå hôïp ? Trong coät coù maáy caëp noäi löïc ñeå kieåm tra ? ............................................................................................................................................................... 30 151. Tính theùp coät theo toå hôïp naøo ? ............................................................................................................. 30 152. Taïi sao neáu uoán theùp thì phaûi theo bieåu ñoà bao moment ? ................................................................ 30 156. Khi tính khung ñoái xöùng, coù theå taän duïng tính chaát ñoái xöùng ñeå giaûm khoái löôïng tính toaùn, coâng vieäc ñoù theå hieän nhö theá naøo ?.......................................................................................................................................... 31 157. Taïi sao nhaø lieân keá khoâng duøng bieän phaùp laép gheùp ?........................................................................ 31 158. Taûi troïng gioù thì gaây ra moment vaäy trong khung choã naøo coù M min, Nmax, Qmin ? ........................... 31 159. Trong TCXD moment do taûi troïng gioù gaây ra & moment do taûi troïng ñöùng gaây ra thì caùi naøo lôùn hôn ? 31 160. Lieân keát giöõa moùng vaø keát caáu beân treân laø gì ? Lieân keát taïi ñaâu ? .................................................. 31 161. Khi naøo duøng lieân keát cöùng ? Khi naøo duøng lieân keát khôùp trong khi tính toaùn ? ........................... 31 162. Lieân keát giöõa saøn chieáu nghæ & vaùch cöùng ? ........................................................................................ 31 163. Caùc loaïi lieân keát nuùt khung ? Öu, khuyeát ñieåm cuûa noù ?.................................................................... 31 164. Taïi sao phaûi phaân oâ khi tính hoà nöôùc ? ................................................................................................. 32 165. Trình töï tính toaùn hoà nöôùc ? Noäi löïc trong hoà nöôùc tính theo sô ñoà naøo cho thaø nh, ñaùy, daàm hoà nöôùc ? Naép ? 32 166. Taïi sao theùp trong thaønh hoà nöôùc phaûi ñaët 2 lôùp ?.............................................................................. 33 167. Hoà nöôùc duøng naép ñaäy coù caàn duøng daàm ñôõ naép hay khoâng ?........................................................... 33 168. Daàm ñaùy beå ñöôïc tính theo sô ñoà naøo ? ................................................................................................ 33 169. Taïi sao phaûi ñaët hoà nöôùc caùch maët saøn maùi ³ 60cm ?......................................................................... 33 · Nhaèm muïc ñích söûa chöõa............................................................................................................................... 33 170. Taïi sao phaûi môû naép hoà taïi goùc ? ........................................................................................................... 33 · Nhaèm tieän cho vieäc söûa chöõa......................................................................................................................... 33 171. Caùch tính caàu thang xoaén ? Baäc ñuùc rieâng hay laøm vaùn khuoân ? ..................................................... 33 · Daàm thang : Tính nhö caáu kieän chòu uoán xoaén ñoàng thôøi............................................................................. 33 172. Phöông phaùp tính caàu thang ? ................................................................................................................ 33 · Tính theo sô ñoà daàm ñôn (hai ñaàu ngaøm hay hai ñaàu khôùp), Tính theo sô ñoà naøo thì ñaët theùp theo sô ñoà ñaáy 33 173. Trong caàu thang taïi sao ñaët theùp muõ ? Caùch thi coâng ? ..................................................................... 33 · Ñaët theùp muõ laø ñeå chòu moment aâm vì goái töïa trong caàu thang laø goái baùn ngaøm. Khi tính toaùn ñeå ñôn giaûn, xem noù nhö goái ñôn.............................................................................................................................................................. 33 174. So saùnh khung vaø vaùch cöùng ?................................................................................................................ 33 175. Caùch tính khung vaø vaùch cöùng ? Quan nieäm khi tính ? Taïi sao choïn phöông phaùp Khanzi ?....... 34 176. Aûnh höôûng cuûa gioù ñeán vaùch cöùng ? Nhaø coù vaùch cöùng coù caàn ñeán lanh toâ cöûa khoâng ? .............. 34 177. Khi vaùch cöùng chòu taûi troïng ngang (vaùch cöùng chòu löïc), khi caû khung vaø vaùch cöùng chòu taûi troïng ngang (caû heä cuøng chòu löïc). Taïi sao boá trí vaùch cöùng ôû choã naøy maø khoâng boá trí ôû choã khaùc ? ........................... 34 ................... 34 -5- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp arttool.vn ....................................................................................................................................................................... 178. Ñaát yeáu laø gì ?........................................................................................................................................... 35 179. Phöông phaùp duøng ñeå xöû lyù soá lieäu ñòa chaát coâng trình ?................................................................... 35 180. Taïi sao phaûi thoáng keâ chæ tieâu cô lyù taïi moãi vò trí hoá khoan ?............................................................ 35 181. Khi tính toaùn bieán daïng neàn caàn phaûi chaáp nhaän giaû thieát gì ?......................................................... 35 182. Ñònh nghóa moùng cöùng, moùng meàm, moùng meàm höõu haïn ? Khi naøo tính moùng cöùng, moùng meàm ? Quy öôùc moùng cöùng, moùng meàm nhö theá naøo ?........................................................................................................ 36 183. Xaùc ñònh moùng treân neàn ñaát vaø treân neàn ñaù khaùc nhau nhö theá naøo ? ........................................... 36 · Ñoái vôùi neàn laø ñaát yeáu, ñoä aåm cao thöôøng gaëp ôû ñoàng baèng hay trung du thì duøng moâ hình neàn ñaøn hoài (Moâ hình Winkler) khi tính moùng baêng, khi gaëp ñaát cöùng hay ñaù thì coù theå duøng moâ hình baùn khoâng gian ñaøn hoài. ........ 36 184. Trong tröôøng hôïp naøo tính phaûn löïc neàn laø phaân boá ñeàu ? ............................................................... 36 185. Khi tính bieán daïng cuûa neàn, ngöôøi ta coù keå ñeán troïng löôïng baûn thaân moùng. Coøn khi tính theùp cho moùng, ngöôøi ta khoâng tính troïng löôïng baûn thaân moùng keå caû troïng löôïng lôùp ñaát phía treân. Taïi sao ?.............. 37 186. Phaân bieät khe nhieät ñoä, khe luùn ? Khoaûng caùch theo quy phaïm ? .................................................... 37 · Khe nhieät ñoä chia keát caáu thaønh töøng phaân ñoaïn caét rôøi nhau töø maùi ñeán maët moùng. Khe luùn caét ngoâi nhaø thaønh töøng khoái rieâng bieät töø moùng ñeán maùi.................................................................................................................... 37 187. Giaûi thích vì sao khoâng duøng khe luùn maø duøng khe nhieät ñoä ? .......................................................... 37 188. Caùc yeáu toá ñeå löïa choïn phöông aùn moùng hôïp lyù ?............................................................................... 37 189. Tính khung ngang nhöng laøm moùng theo phöông doïc ñöôïc khoâng ? ................................................ 37 190. Caùch choïn toå hôïp taûi troïng baát lôïi nhaát ñeå tính moùng ? .................................................................... 37 · Neàn moùng ñöôïc tính toaùn theo toå hôïp taûi troïng baát lôïi nhaát coù theå xaûy ra trong quaù trình thi coâng hoaëc trong thôøi gian thi coâng coâng trình........................................................................................................................................... 37 191. Coù theå xaùc ñònh ñöôïc cöôøng ñoä cuûa neàn sau khi gia coá khoâng ?........................................................ 38 · Coù theå xaùc ñònh ñöôïc cöôøng ñoä cuûa neàn sau khi gia coá. ............................................................................... 38 192. Tröôùc khi gia cöôøng cho moùng, taùc giaû coù nghó ñeán gia cöôøng neàn khoâng ? Giöõa gia cöôøng moùng vaø gia cöôøng neàn caùi naøo öu vieät hôn ?.......................................................................................................................... 38 193. Beâ toâng loùt coù tham gia chòu taûi troïng coâng trình khoâng ? Neáu coù thì nhö theá naøo ? .................... 38 194. Choïn tieát dieän coïc döïa treân nhöõng cô sôû naøo ? Taïi sao ? Taïi sao choïn tieát dieän coïc eùp laø hình vuoâng maø khoâng laø hình tam giaùc, öu nhöôïc ñieåm ? .......................................................................................................... 38 195. Neáu coïc naèm quaù xa hay quaù gaàn meùp ñaøi thì vaán ñeà gì xaûy ra ?...................................................... 38 196. Chieàu daøi ñoaïn coát theùp coïc choân vaøo moùng ? Khoaûng caùch töø ñaàu coïc ñeán ñaùy moùng (theo quy phaïm) ? 38 197. Sô ñoà tính theùp trong ñaøi coïc ? Xaùc ñònh chieàu cao laøm vieäc cuûa ñaøi coïc ?..................................... 38 · Tính theùp theo hai phöông. Khi tính toaùn coát theùp trong ñaøi ngöôøi ta quan nieäm ñaøi coïc nhö nhöõng daàm consol ngaøm vaøo caùc tieát dieän ñi qua meùp coät vaø bò uoán bôûi caùc phaûn löïc ñaàu coïc........................................................ 38 198. Duøng caùch naøo ñeå kieåm tra ñoä saâu cuûa coïc ? Khi coù taûi ngang taùc duïng leân coïc giaûi quyeát nhö theá naøo ? 39 199. Taïi sao tính baûn saøn theo oâ baûn ñôn vaø theo baûn lieân tuïc laø nhö theá naøo ? Caùc tröôøng hôïp aùp duïng ? 39 200. Tính saøn theo sô ñoà ñaøn hoài vaø sô ñoà deûo coù gì khaùc nhau ? .............................................................. 39 CAÂU HOÛI THAM KHAÛO DUØNG CHO ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Ð•Ñ 1. Xaùc ñònh gioù noäi vaø gioù ngoaïi khaùc nhau nhö theá naøo ? · Gioù noäi : Laø gioù sinh ra trong loøng coâng trình do söï cheânh leäch aùp löïc nhieät vaø aùp löïc khí ñoäng Þ boác leân maùi. · Gioù ngoaïi : Laø gioù töø beân ngoaøi taùc ñoäng tröïc tieáp leân beà maët ngoaøi keát caáu Þ moment cho khung laøm uoán coät. -6- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp arttool.vn ....................................................................................................................................................................... 2. Khi tính taûi gioù coù caàn tính gioù ñoäng khoâng ? (coù hai thaønh phaàn gioù tónh vaø gioù ñoäng) · Tính gioù ñoäng khi tính caùc coâng trình truï, thaùp, oáng khoùi, coät ñieän, thieát bò daïng coät, haønh lang baêng taûi, caùc giaøn giaù loä thieân, caùc nhf nhieàu taàng treân 40m, caùc khung nhaø coâng nghieäp moät taàng moät nhòp coù ñoä cao treân 36m tæ soá ñoä cao treân nhòp lôùn hôn 1,5 (ñieàu 6.11 tieâu chuaån VN 2737 – 1995) 3. Phöông phaùp kieåm tra ñoä thaúng ñöùng cuûa nhaø khi thi coâng ? Coù ba phöông phaùp kieåm tra · Kieåm tra baèng maùy kinh vó, maùy doïc quang hoïc : Maùy kinh vó : Sai soá cho pheùp laø : ± 0.8 (mm/m) trong phaïm vi a = 50 grad Maùy doïc quang hoïc : Sai soá cho pheùp laø : ± 0.5 (mm/m) trong phaïm vi < 100m · Thöôùc ño ñoä nghieâng : Sai soá cho pheùp laø : ± 3(mm) < 2 (m) · Quaû doïi : Sai soá cho pheùp laø : ± 3 (mm), cao töø 2-6 (m) 4. Öu, khuyeát ñieåm cuûa saøn gaïch boïng & saøn panen ? · Öu ñieåm : - Thoaû maõn moät phaàn yeâu caàu coâng nghieäp hoaù saûn xuaát & cô giôùi hoaù thi coâng, cheá taïo, saûn xuaát. - Naâng cao ñöôïc hieäu suaát lao ñoäng, taêng toác ñoä thi coâng. - Tieát kieäm ñöôïc vaùn khuoân, naâng cao chaát löôïng caáu kieän, caûi thieän ñöôïc ñieàu kieän lao ñoäng cuûa coâng nhaân. - Ñoái vôùi saøn gaïch boïng coù theå ñaûm baûo ñöôïc ñoä cöùng lôùn vaø lieân keát toát cho saøn. · Khuyeát ñieåm : - Ñoä cöùng khoâng baèng saøn toaøn khoái, cho neân ñoái vôùi saøn panen caàn coù bieän phaùp gia coá, nhaát laø ôû vò trí giaùp noái. - Ñoái vôùi saøn gaïch boïng vaãn coøn quaù trình thi coâng öôùt Þ neân vaãn bò haïn cheá veà thôøi tieát. 5. Haõy neâu caùch choáng nöùt oâ vaêng ? · Duøng hoaù chaát si ka … ñeå daùn kín khe nöùt, xaây tay ñôõ oâ vaêng, ñaäp ra ñoå laïi neáu khoâng xöû lyù ñöôïc vaø khoâng coøn khaû naêng laøm vieäc. 6. Khi naøo duøng saøn panen, khi naøo duøng saøn toaøn khoái ? · Saøn panen ñöôïc duøng cho maët baèng coù kích thöôùc chuaån, coù ñieàu kieän thi coâng cô giôùi Þ thöôøng duøng trong caùc nhaø coâng nghieäp. · Saøn toaøn khoái ñöôïc duøng cho caùc loaïi nhaø coù maët baèng khoâng theo moät quy taéc nhaát ñònh, nhoû hoaëc nhaø coù yeâu caàu ñaëc bieät Þ duøng cho nhaø daân duïng. 7. Trong nhaø laøm vieäc 1 phöông vaø 2 phöông, kích thöôùc coä t laøm vieäc theá naøo cho hôïp lyù ? · Choïn kích thöôùc chöõ nhaät, hình vuoâng, kích thöôùc caïnh lôùn theo phöông coù moment lôùn nhaát, hoaëc ñeå an toaøn ta coù theå choïn coät vuoâng kích thöôùc laáy theo moment lôùn nhaát. 8. Taïi sao khi tính toaùn phaûi tính gioù theo phöông vuoâng goùc vôùi truïc nhaø ? · Khi tính vuoâng goùc vôùi truïc nhaø taûi gioù seõ lôùn nhaát, neáu tính nghieâng 1 goùc a thì taûi gioù q phaûi nhaân theâm cho cosa ( maø cosa < 1) Þ aùp löïc gioù seõ nhoû ñi so vôùi giaù trò lôùn nhaát. 9. Khi tính toaùn nhaø cao taàng treân neàn ñaát yeáu traùnh dao ñoäng baèng caùch naøo ? · Chuû yeáu laø do taûi troïng ngang gaây ra, veà ñòa chaát caùc loã khoan phaûi daøy ñaëc hôn, doá lieâu ñòa chaát cuûa töøng hoá khoan phaûi ñaày ñuû vaø chi tieát hôn. · Veà vaät lieäu neân söû duïng beâ toâng maùc cao, coát theùp coù cöôøng ñoä cao. · Veà keát caáu : söû duïng caùc keát caáu chòu löïc nhö khung vaùch cöùng, khung hoäp, loõi cöùng nhaèm giaûm bôùt dao ñoäng cuûa coâng trình. -7- arttool.vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... 10. Khung theùp coïc nhoài ñaët ñeán ñaâu thì ñuû : (2/3; 1/5) ? · Neáu xeùt ñeán khaû naêng chòu uoán cuûa coïc thì khung theùp cuûa coïc chæ caàn ñaët trong 2/3 chieàu daøi treân moãi coïc vì moment uoán giaûm daàn, ñeán 2/3 thaân coïc thì moment naøy taét daàn. Nhö vaäy vôùi keát caáu naøy khung theùp chæ ñaët 2/3 thaân coïc treân thì ñuû. · Tuy nhieân neáu tính ñeán khaû naêng chòu löïc cuûa beâ toâng trong coïc thì phaàn muõi coïc raát keùm ly do : - Vì beâ toâng khoâng ñaàm ñöôïc - Beâ toâng troän laãn nhieàu caën laéng - Coøn nhieàu dung dòch pentonie ñoïng laïi trong coïc. · Vì nhöõng lyù do treân maø ta ñöa khung theùp ñeán taän muõi coïc ñeå laáy cöôøng ñoä coát theùp boå sung cho cöôøng ñoä beâ toâng vaø muõi coïc. 11. Haõy neâu quan nieäm caáu taïo daàm moùng ? · Quan nieäm tính toaùn nhö daàm ñaët treân neàn ñaøn hoài, chuû yaáu laø chòu uoán cho neân daàm ñöôïc caáu taïo nhö caáu kieän chòu uoán. Thöôøng laø tieát dieän chöõ nhaät, chöõ T hoaëc chöõ T ngöôïc. Neáu daàm chöõ T thì coát doïc ñöôïc ñaët 70% cho söôøn & 30% cho caùnh chöõ T · Thöôøng boá trí gaân naèm treân do : - Ñieàu kieän thi coâng - Ñieàu kieän chòu löïc 12. Haõy neâu öu khuyeát ñieåm cuûa saøn naám ? · Öu ñieåm : Chuû yeáu lôïi duïng ñöôïc theå tích gian phoøng toát hôn, chieàu cao caáu taïo cuûa saøn beù, giaûm ñöôïc chieàu cao cuûa nhaø nhieàu taàng vaø vaät lieäu laøm töôøng Þ kinh teá hôn · Khuyeát ñieåm : Tính toaùn töông ñoái phöùc taïp. 13. Taïi sao phaûi khoáng cheá m (min, max) cuûa daàm & coät ? · Vì neáu ñaët theùp dö ( m tt > m · Vì neáu ñaët theùp dö ( m tt £ m max) beâ toâng phaù hoaïi tröôùc Þ Phaù hoaïi gioøn. min), beâ toâng & coát theùp cuøng bò phaù hoaïi Þ phaù hoaïi deûo. 14. Töôøng choân chen kín trong khung coù phaûi laø vaùch cöùng khoâng ? Taïi sao ? · Töôøng choân chen kín trong khung khoâng phaûi laø vaùch cöùng. · Vì vaùch cöùng chòu ñöôïc caùc taûi troïng ngang (do gioù hoaëc caùc chaán ñoäng), coøn töôøng choân chen trong khung laø bao che, khi tính toaùn ta khoâng caàn keå ñeán, noù khoâng chòu löïc gioù cuõng nhö chaán ñoäng. © Theo tieâu chuaån cuûa moät soá nöôùc thì nhöõng caáu kieän chòu taûi ñöôïc xem laø vaùch cöùng neáu thoaû maõn ñieàu kieän l ³ ht vaø l ³ 5t 2 Trong ñoù : © ht : Chieàu cao cuûa taám ñang xeùt t : Chieàu daøy cuûa taám ñang xeùt l : Chieàu daøi cuûa taám ñang xeùt Vaùch cöùng chæ chòu taûi troïng ngang taùc ñoäng song song vôùi maët phaúng cuûa noù. Þ Neáu thoaû maõn ñöôïc hai ñieàu kieän treân thì vaùch ñöôïc xem laø vaùch cöùng. 15. Ñoä cöùng cuûa saøn coù aûnh höôûng ñeán söï laøm vieäc cuûa khung khoâng ? · Coù aûnh höôûng lôùn ñeán khung, vì saøn ngoaøi chöùc naêng chòu taûi troïng thaúng ñöùng coøn chöùc naêng chòu taûi troïng gioù vaøo daàm khung, laøm giaûm moment, chuyeån vò ngang cuûa coät khung döôùi taùc duïng cuûa taûi troïng gioù, phaân boá laïi taûi troïng giöõa keát caáu chòu löïc thaúng ñöùng. 16. Haõy neâu caùch choïn coät bieân so vôùi coät trong ? · Laø doàn taûi tính toaùn laïi, sau ñoù taêng tieát dieän leân 5% (Trong khi ñoù tieát dieän coät giöõa taêng 10%) vaø ñaët caïnh lôùn theo phöông chòu moment. -8- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp arttool.vn ....................................................................................................................................................................... (1.3 ± 1.4) N · Xaùc ñònh sô boä kích thöôùc tieát dieän F = Rn · Ñoái vôùi coät bieân khi choïn kích thöôùc tieát dieän caàn chuù yù ñeán ñoä maûnh cuûa coät. 17. Haõy neâu söï khaùc nhau giöõa vaùch cöùng chòu löïc vaø vaùch cöùng caáu taïo ? Nhaän xeùt gì veà vieäc söû duïng vaùch cöùng ? · Vaùch cöùng chòu löïc laø vaùch cöùng tham gia chòu löïc nhöng khoâng thay ñoåi ñöôïc vò trí vaùch cöùng Þ khoâng môû roäng ñöôïc hoaëc thay ñoåi dieän tích phoøng. · Vaùch cöùng caáu taïo coù theå thay ñoåi ñöôïc vò trí maø khoâng aûnh höôûng ñeán söï chòu löïc chung cuûa heä Þ thay ñoåi ñöôïc dieän tích phoøng. · Khi söû duïng vaùch cöùng thì chòu taûi troïng ngang toát (gioù). 18. Seâ noâ coù aûnh höôûng theá naøo ñeán noäi löïc cuûa khung ? Giaûi quyeát console nhö theá naøo khi giaûi khung baèng maùy ? · Seâ noâ laøm cho moment trong khung taêng leân (moment aâm ngay goái & moment coät) · Khi giaûi khung baèng maùy console trong khung ta quy veà moment ñaët taïi nuùt khung cuûa console hoaëc coù theå xem console laø moät phaàn töû giôùi haïn giöõa hai nuùt. (Caùch khaùc) · Seâ noâ chæ aûnh höôûng ñeán keát caáu mang seâ noâ. · Khi tính baèng maùy boû qua taûi seâ noâ truyeàn vaøo keát caáu, sau khi giaûi noäi löïc baèng maùy xong, taùch keát caáu mang seâ noâ ra giaûi rieâng nhö moät caáu kieän chòu uoán xoaén vôùi taûi troïng laø moment phaân boá do seâ noâ gaây ra. 19. Haõy neâu caùch tính caàu thang xoaén (coù coät giöõa) ? · Baäc thang tính theo console (Baäc ñuùc rieâng); Coät tính theo caáu kieän chòu neùn uoán. 20. Caùch thi coâng saøn gaïch boïng ? Khi naøo neân laøm saøn naám ? · Boâ ñaø, ñaùy saøn, Its gaïch boïng, boâ saét ñaø phuï sau ñoù ñoå beâ toâng. · Khi caàn khoâng gian theå tích phoøng lôùn hôn nhö coâng trình coâng coäng. 21. Taïi sao phaûi phaân oâ khi tính hoà nöôùc ? · Nhaèm tính toaùn phaàn taûi troïng truyeàn leân thaønh (aùp löïc gaây ra treân thaønh hoà) phaàn taûi troïng truyeàn thaúng xuoáng ñaùy (Neáu phaân oâ laø ñöa veà moät phöông tính cho an toaøn vaø ñôn giaûn). 22. Nhaø 15 taàng coù neân laøm vaùch cöùng khoâng ? Taïi sao ? · Nhaø 15 taàng neân laøm vaùch cöùng, neáu laøm khung thì khoâng coù lôïi baèng vaùch cöùng (Tieát dieän khung raát lôùn) Þ giaûm dieän tích söû duïng, coù chuyeån vò lôùn. · Vì vaùch cöùng laø vaùch chòu taûi troïng, khung cöùng cuõng laø khung chòu taûi troïng. Lieân keát giöõa chieáu nghæ vaø vaùch cöùng laø lieân keát khôùp. · Vaùch cöùng thöôøng ñöôïc söû duïng cho caùc coâng trình coù chieàu cao ³ 20 taàng. Nhaø cao 15 taàng laøm vaùch cöùng vaãn ñöôïc, noù söû duïng laøm vaùch buoàng thang maùy. 23. Khoaûng caùch khe luùn quy phaïm laø bao nhieâu ? · Khoaûng caùch khe luùn quy phaïm laø > 24 (m). 24. Haõy neâu lyù do thay ñoåi kích thöôùc coät ? · Laø nhaèm muïc ñích tieát kieäm vaät lieäu, tieát dieän hôïp lyù vôùi taûi troïng. 25. Coù theå thay ñoåi maùc beâ toâng maø vaãn giöõ nguyeân kích thöôùc coät ñöôïc khoâng ? · Treân lyù thuyeát thì coù theå nhöng thöïc teá thì phaûi tính toaùn laïi, thay ñoåi maùc trong cuøng moät keát caáu thì thi coâng phöùc taïp. -9- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp arttool.vn ....................................................................................................................................................................... 26. Khi xaùc ñònh tim coät ôû treân cao thì ta phaûi laøm gì ? · Khi xaùc ñònh tim coät ôû treân cao thì ta duøng maùy, daây doïi & thöôùc. 27. Khi tính gioù neáu maët ñoùn gioù so le thì coù neân xem laø phaúng ñöôïc khoâng ? · Ta neân xem laø phaúng vì ta chæ quan taâm ñeán maët caûn gioù vôùi aùp löïc gioù coù vuoâng goùc hay khoâng. 28. Khi thay ñoåi tieát dieän daàm, neáu tính theo truïc cuûa daàm chính (lôùn) thì daàm naøo khoâng an toaøn ? · Daàm nhoû, console. 29. Khi lieân keát giöõa moùng & keát caáu beân treân thì ta duøng lieân keát gì ? Vì sao ? · Khi lieân keát giöõa moùng & keát caáu beân treân thì ta duøng lieân keát ngaøm laø lieân keát taïi ñeá moùng (Chaân coå coät). 30. Haõy cho bieát söï khaùc nhau giöõa khung cöùng vaø vaùch cöùng ? Phöông phaùp tính khung vaø vaùch cöùng ? Quan nieäm tính ? Taïi sao choïn phöông phaùp khanzi ? · Khung laø moät heä daàm coät chòu noäi löïc do taûi troïng coâng trình vaø taûi gioù gaây ra · Vaùch cöùng laø vaùch chòu noäi löïc do taûi troïng gaây ra. · Phöông phaùp chuyeån vò : phöông phaùp tính baèng maùy. · Phöông phaùp löïc. · Tính theo sô ñoà ñaøn hoài (traïng thaùi 1). · Choïn phöông phaùp khanzi vì tính toaùn ñôn giaûn, noù coù khaû naêng loaïi boû ñöôïc nhöõng sai laàm trong tính toaùn (Thöïc hieän pheùp laëp) Þ Noù laø phöông phaùp chuyeån vò 31. Laøm sao nhaän bieát ñöôïc tieát dieän coù ñuû khaû naêng chòu löïc hay khoâng ? Khi giaûi baèng maùy ? (Phaàn meàm Steel) · Khi tính toaùn baèng maùy ra theùp neáu coù : - Daáu (*) Þ Ñaët theùp theo caáu taïo - Daáu (!) Þ Löôïng theùp quaù lôùn ( m > 3%) - Daáu (!!) Þ Phaàn töû khoâng oån ñònh Þ Ta phaûi choïn laïi tieát dieän. 32. Taïi sao choã giao nhau giöõa daàm doïc vaø daàm ngang khoâng gia cöôøng theùp ? Taïi sao phaûi ñaët ñai daøy ? · Vì choã giao nhau giöõa daàm doïc & daàm ngang chòu löïc cuïc boä lôùn do daàm phuï truyeàn vaøo daàm chính. Ñeå traùnh söï phaù hoaïi cuûa beâ toâng töø goùc döôùi ñaùy daàm phuï trôû xuoáng theo tieát dieän nghieâng, ta thöôøng söû duïng coát treo hoaëc coù theå ñaët coát ñai daày ôû 2 beân daàm phuï. Neáu coát ñai coù ñuû khaû naêng chòu löïc caét do taûi troïng daàm phuï truyeàn vaøo thì ta khoâng caàn ñaët coát treo. · Ñaët ñai daày vì traùnh phaù hoaïi theo tieát dieän nghieâng (Hay coøn goïi laø choáng caét). · Ñai gia cöôøng töø goái ñeán löïc taäp trung ñaàu tieân ñaët trong khoaûng h0 - a 4 33. Haõy neâu phöông phaùp tính caàu thang ? · Khi tính caàu thang tính theo daàm ñôn giaûn (Hai ñaàu khôùp). Quan nieäm tính theo sô ñoà ñaøn hoài (Phöông phaùp tính caàu thang theo keát caáu heä tónh ñònh). Þ Noäi löïc lôùn. · Heä sieâu tónh Þ tính theo sô ñoà deûo Þ Boá trí noäi löïc seõ khaùc. 34. Neâu caùc loaïi khe bieán daïng trong coâng trình & söï laøm vieäc cuûa noù ? Coù hai loaïi khe laø khe nhieät & khe luùn. · Khe nhieät ñoä : Söï cheânh leäch nhieät ñoä cuûa caùc keát caáu caøng cao thì noäi löïc phaùt sinh caøng lôùn. Ñeå traùnh söï phaùt sinh noäi löïc do nhieät ñoä gaây neân ta phaûi laøm khe nhieät ñoä. Khe nhieät ñoä taùch rôøi coâng trình töø maùi ñeán gôø moùng, beà roäng khe töø 2-3 cm; khoaûng caùch giöõa caùc khe > 35m. · Khe luùn : -10- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp arttool.vn ....................................................................................................................................................................... - Coâng trình quaù daøi, taûi troïng coâng trình phaân boá töông ñoái khaùc nhau, cheânh leäch veà chieàu cao > 10m. Giaûi phaùp moùng trong moät coâng trình buoäc phaûi choïn khaùc nhau vì tính chaát cuûa ñaát neàn thay ñoåi quaù nhieàu hoaëc ñaát neàn chòu taûi khoâng ñeàu. Vò trí tieáp giaùp giöõa nhaø cuõ vaø nhaø môùi Þ Khe caáu taïo. Taùch rieâng coâng trình töø moùng ñeán maùi thaønh caùc phaàn rieâng bieät; Beà roäng khe luùn töø 2-3 cm, khe luùn thöôøng naèm ôû choã tieáp giaùp cuûa hai ngoâi nhaø coù soá taàng khaùc nhau, ôû nhöõng choã coù söï thay ñoåi roõ reät veà ñòa taàng. 35. Khi naøo duøng lieân keát cöùng ? khi naøo duøng lieân keát khôùp ? · Duøng lieân keát cöùng khi keát caáu laø moät heä sieâu tónh. · Duøng lieân keát khôùp khi keát caáu laø moät heä tónh ñònh. 36. Taïi sao duøng coïc nhoài maø khoâng duøng coïc eùp ? · Vì coïc nhoài söû duïng ñöôïc toát cho coâng trình chòu taûi troïng lôùn ñoàng thôøi söû duïng toát cho coâng trình coù neàn ñaát yeáu. 37. Duøng moùng coïc ñeå giaûi quyeát vaán ñeà gì chuû yeáu ? · Haïn cheá ñöôïc bieán daïng luùn coù trò soá lôùn, bieán daïng khoâng ñoàng ñeàu cuûa ñaát neàn, ñaûm baûo oån ñònh khi coù taûi troïng ngang taùc duïng, ruùt ngaén thôøi gian thi coâng, giaûm bôùt vaät lieäu xaây döïng. 38. Eùp coïc khi naøo khoâng caàn eùp tónh ? · Khi coâng trình ôû ngoaïi vi thaønh phoá khoâng aûnh höôûng ñeán xung quanh. 39. Xaùc ñònh moùng treân neàn ñaát, ñaù khaùc nhau nhö theá naøo ? Khi naøo phaûi thieát keá moùng baêng theo hai phöông ? · Xaùc ñònh moùng treân neàn ñaát laø döïa vaøo taûi tieâu chuaån tính toaùn, theo traïng thaùi giôùi haïn II – Bieán daïng ñoä luùn. · Xaùc ñònh moùng treân neàn ñaát ñaù laø döïa vaøo taûi tính toaùn, kieåm tra theo traïng thaùi giôùi haïn I – Cöôøng ñoä (Khoâng caàn tính luùn) · Khi taûi troïng lôùn, neàn ñaát yeáu thì ta thieát keá moùng baêng theo hai phöông. 40. Nhaø nhieàu taàng treân neàn ñaát yeáu traùnh giao ñoäng baèng caùch naøo ? · Khi tính toaùn ta choïn tröôøng hôïp baát lôïi nhaát, heä soá an toaøn cao Þ Khoâng kinh teá. · Caùch ly coâng trình vôùi nhöõng dao ñoäng do taùc ñoäng ngoaøi. · Khi tính theo sô ñoà phaúng thì ta choïn phöông naøo coù dao ñoäng lôùn ñeå tính. 41. Khi tính moùng hoäp thì döïa vaøo vaán ñeà gì ? · Khi tính moùng hoäp thì döïa vaøo bieåu ñoà noäi löïc cuûa keát caáu maø tính. 42. Coïc nhoài khaùc vôùi coïc khoan nhoài nhö theá naøo ? Caùch xaùc ñònh söùc chòu taûi cuûa moãi coïc ? Laøm sao ñeå kieåm tra chaát löôïng coïc nhoài vaø coïc khoan nhoài ? · Coïc nhoài laø coïc BTCT ñöôïc ñoå vaøo moät oáng theùp bòt ñaùy ñaët taïi choã baèng caùch ñoùng (eùp ñaát) vaø thu laïi ñöôïc sau khi ñoå beâ toâng. · Coïc khoan nhoài laø coïc ñöôïc thi coâng baèng caù ch khoan laáy ñaát ra sau ñoù ñaët loàng theùp vaø ñoå beâ toâng chieám choã ñaát ñaõ laáy ra. · - Coïc nhoài thì xaùc ñònh söùc chòu taûi theo cöôøng ñoä cuûa ñaát vaø vaät lieäu · - Coïc khoan nhoài thì xaùc ñònh söùc chòu taûi theo cöôøng ñoä cuûa vaät lieäu. · Ñeå kieåm tra ta thöôøng söû duïng : - Thaêm doø ñoäng chaát löôïng coïc moùng baèng phöông phaùp tieáng voïng aâm (doäi aâm) - Thaêm doø coïc vaø vaùch coïc baèng phöông phaùp sieâu aâm truyeàn qua -11- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp arttool.vn ....................................................................................................................................................................... - Thaêm doø coïc vaø vaùch coïc baèng phöông phaùp tia Gamma truyeàn qua (Phöông phaùp noåi troäi hôn caùc phöông phaùp khaùc) Coøn moät vaøi phöông phaùp khaùc nhö phöông phaùp trôû khaùng cô hoïc … 43. Khi choïn tieát dieän coïc döïa treân cô sôû naøo ? Taïi sao ? Trình töï thieát keá coïc ? · Choïn tieát dieän coïc döïa treân chieàu saâu choân coïc (Chieàu daøi coïc), coâng suaát, thieát bò vaän chuyeån vaø ñoùng coïc. Ngoaøi ra chieàu daøi tieát dieän, cöôøng ñoä vaät lieäu & coát theùp doïc coù quan heä chaët cheõ vôùi nhau. · Trình töï thieát keá coïc sau khi xaùc ñònh taûi troïng truyeàn xuoáng moùng : - Choïn vaät lieäu laøm coïc vaø keát caáu coïc. - Choïn chieàu saâu ñaët ñaøi coïc döïa vaøo ñieàu kieän ñòa chaát. - Xaùc ñònh söùc chòu taûi cuûa coïc. - Xaùc ñònh sô boä kích thöôùc ñaøi coïc - Xaùc ñònh soá löôïng coïc (Taûi troïng keå theâm ñaát phuû treân ñaøi vaø ñaøi coïc) - Caáu taïo & tính toaùn ñaøi coïc - Kieåm tra löïc taùc duïng leân coïc phaûi < söùc chòu taûi cuûa coïc. - Kieåm tra löïc taùc duïng leân neàn ñaát. - Kieåm tra ñoä luùn cuûa moùng coïc. - Xaùc ñònh ñoä choái thieát keá cuûa coïc. - Kieåm tra coïc khi vaän chuyeån vaø caåu laép. 44. Phöông phaùp ñoùng coïc & ñoùng coïc khoan nhoài khaùc nhau nhö theá naøo ? · Ñoùng coïc laø duøng maùy eùp hoaëc ñoùng xuoáng neàn ñaát. · Khoan nhoài laø khoan laáy ñaát leân taïo loã, sau ñoù ñaët coát theùp & ñoå beâ toâng. 45. Theá naøo laø neàn Winkler ? Öu vaø khuyeát ñieåm ? · Neàn Winkler giaû thieát laø taïi moãi ñieåm (ÔÛ maët ñaùy) cuûa daàm treân neàn ñaøn hoài, cöôøng ñoä cuûa taûi troïng (R) tyû leä baäc nhaát vôùi ñoä luùn (S) cuûa neàn (Ñoä luùn naøy baèng ñoä voõng cuûa daàm s = y) Vaäy R, C, Y (X) vôùi C laø heä soá neàn. - Neàn Winkler coøn goïi laø neàn ñaøn hoài bieán daïng cuïc boä. - Moâ hình laø daõy voâ soá loø xo laøm vieäc ñoäc laäp vôùi nhau. · Öu ñieåm :Ñôn giaûn, tieän duïng trong tính toaùn, thieát keá gaàn ñuùng vôùi thöïc teá ñöôïc duøng ôû nhöõng neàn ñaát yeáu, raát yeáu. · Nhöôïc ñieåm : - Khoâng phaûn aùnh ñöôïc tính phaân boá hay lieân heä ñöôïc cuûa ñaát neàn vì ñaát coù tính ma saùt trong neân khi chòu taûi troïng cuïc boä thì ñaát coù theå loâi keùo hay gaây ra aûnh höôûng caùc vuøng laân caän (ngoaøi phaïm vi ñaët taûi) cuøng laøm vieäc chung. - Khi neàn ñoàng nhaát thì taûi troïng phaân boá ñeàu lieân tuïc treân daàm, thì theo moâ hình naøy daàm seõ luùn ñeàu vaø khoâng bieán daïng, nhöng thöïc ra khi taûi troïng taùc duïng phaân boá ñeàu thì daàm vaãn bò uoán (voõng) ôû giöõa neân aûnh höôûng xung quanh nhieàu hôn Þ luùn nhieàu hôn ôû nhöõng ñaàu daàm. - Khi moùng tuyeät ñoái cöùng, taûi troïng ñaët ñoái xöùng thì moùng seõ luùn ñeàu theo moâ hình naøy Þ ÖÙng suaát ñaùy moùng seõ phaân boá ñeàu nhöng theo ño ñaïc thöïc teá thì öùng suaát cuõng phaân boá khoâng ñeàu. - Heä soá neàn C coù tính chaát quy öôùc khoâng roõ raøng, C khoâng laø moät haèng soá. 46. Haõy neâu trình töï thi coâng coïc nhoài ? Khi naøo khoâng caàn kieåm tra xuyeân thuûng ? · Ñònh vò trí ñoùng, cao ñoä. · Chuaån bò maùy eùp. · Tieán haønh nhoài ñoå beâ toâng. · Ruùt oáng leân -12- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp arttool.vn ....................................................................................................................................................................... · · · · Khoaûng caùch giöõa hai coïc laø 3d & 6d; vôùi d laø ñöôøng kính lôùn nhaát cuûa coïc. Neáu boá trí beù hôn thì bieåu ñoà aùp löïc ôû maët phaúng muõi coïc giöõa caùc muõi coïc choàng leân nhau vaø söùc chòu taûi cuûa nhoùm coïc seõ nhoû hôn toång söùc chòu taûi cuûa moãi coïc Neo coïc vaøo ñaøi coïc : - Chieàu saâu coïc ngaøm trong ñaøi ³ 15cm - Theùp neo vaøo ñaøi coïc : ³ 25cm ³ 30 f theùp chòu löïc (theùp gaân) ³ 40 f theùp chòu löïc (theùp trôn) Coïc caùch quaù xa vôùi meùp ñaøi khoâng ñöôïc nhoû hôn 0,7d vaø ³ 25cm vì nhö theá noù seõ xaûy ra hieän töôïng xuyeân thuûng ñaøi. Khoâng caàn kieåm tra ñaâm thuûng khi goùc giöõa coïc bieân (meùp ngoaøi coïc) vôùi caïnh coät < 45o hay noùi caùch khaùc thaùp choïc thuûng phuû ngoaøi coïc bieân 47. Duøng caùch naøo ñeå kieåm tra ñoä saâu coïc ? · Tröôùc khi ñoùng coïc ta vaïch nhöõng möùc thöôùc saün, khi ñoùng nhìn vaøo kieåm tra. 48. Coïc BTCT ñoùng töø trong ra ngoaøi hay töø ngoaøi vaøo trong ? · Khi ñoùng thì ta ñoùng theo hình xoaén oác töø trong ra ngoaøi. 49. Khi naøo caàn tính ñoä choái ? · Khi caàn kieåm tra khaû naêng chòu taùc duïng cuûa taûi troïng coâng trình (Neáu ñoä choái thöïc teá < ñoä choái thieát keá thì coïc coù khaû naêng chòu ñöôïc taùc duïng cuûa taûi troïng; Neáu ñoä choái thöïc teá > ñoä choái thieát keá thì caàn boå sung hoaëc thieát keá laïi coïc trong moùng) · Löu yù : ñoä choái thieát keá vaø cao trình thieát keá 50. Coïc döôùi vaùch cöùng & döôùi moùng coù khaùc nhau khoâng ? Moùng nhö theá naøo ñöôïc xem laø moùng tuyeät ñoái cöùng ? · Khoâng khaùc nhau vì caùch laøm vieäc cuûa coïc nhö nhau · Moùng ñöôïc xem laø tuyeät ñoái cöùng laø khi moùng khoâng hoaøn toaøn chòu uoán (moùng cöùng laø moùng chòu uoán raát ít hay noùi caùch khaùc laø raát nhoû) 51. Taïi sao söôøn moùng beø laät ngöôïc ? · Do theo sô ñoà noäi löïc cuûa baûn 52. Taïi sao boá trí coát theùp ñeàu trong coïc ? Taïi sao ñaàu coïc phaûi ñaët coát ñai daøy ? · Vì khi caåu laép coù moment aâm vaø döông Þ coïc seõ chòu ñöôïc caû hai. · Nhaèm taêng cöôøng khaû naêng chòu taûi khi ñoùng & eùp (taûi troïng cuïc boä) Þ Traùnh beå ñaàu coïc 53. Moùng baêng khi tính nguyeân heä vaø chia ra thaønh caùc phaàn khaùc nhau thì caùch naøo hôïp lyù vaø kinh teá ? Haõy neâu caùc ñieàu kieän ñeå boû ñaàu thöøa cuûa moùng baêng ? · Moùng baêng khi tính nguyeân heä thì hôïp lyù vaø kinh teá hôn · Caùc ñieàu kieän : - Ngay taïi caùc khe luùn. - Ngay taïi coät ñaàu tieân (do M = 0) - Thi coâng coå coät moùng baêng lieàn moät khoái khoâng bò nöùt. 54. Moùng baêng vaø moùng ñôn coù gì khaùc nhau ? · Moùng ñôn thieát keá, thi coâng ñôn giaûn, giaù thaønh reû nhöng chæ söû duïng ñöôïc cho nhöõng coâng trình coù taûi troïng nhoû, neàn ñaát töông ñoái toát. · Moùng baêng tính toaùn, thi coâng phöùc taïp hôn, giaù thaønh cao Þ oån ñònh hôn söû duïng cho nhöõng coâng trình coù taûi troïng töông ñoái lôùn, neàn ñaát yeáu. -13- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp arttool.vn ....................................................................................................................................................................... 55. Haõy neâu söï khaùc nhau giöõa moùng baêng vaø moùng keùp ? · Moùng baêng laø moùng coù söôøn, taûi troïng phaân boá treân chieàu daøi söôøn (phaûn löïc neàn). · Moùng keùp laø moùng khoâng coù söôøn, baûn chòu löïc, taûi troïng taùc duïng daïng taäp trung gioáng nhö moùng ñôn. 56. Khi tính bieán daïng neàn phaûi chaáp nhaän giaû thieát gì ? · Ñoä luùn tính toaùn Stt £ [S] · L S £ [ DS ] 57. Vò trí ñaø kieàng phaûi boá trí nhö theá naøo ñoái vôùi khung beân treân vaø moùng beân döôùi laø hôïp lyù ? · Ñaø kieàng boá trí ngay taïi moái noái giöõa coát theùp doïc cuûa coät & theùp chôø cuûa coät choân saün trong moùng, choã noái theùp naøy ñöôïc choïn ôû nôi thuaän tieän cho thi coâng coù theå ôû ngay maët moùng hoaëc coù theå ôû ngay maët neàn nhaø. 58. Haõy neâu söï khaùc nhau giöõa luùn & luùn leäch ? · Luùn laø ñoä bieán daïng cuûa neàn ñaát khi chòu taûi troïng. · Luùn leäch laø söï cheânh leäch ñoä bieán daïng cuûa neàn moùng khi chòu taûi troïng. DS < [ DS - L L ¸ ] 3000 4000 Þ Luùn leäch nguy hieåm hôn vì gaây phaù hoaïi keát caáu coâng trình · · Luùn laø bieán daïng cuûa neàn theo phöông ñöùng khi moùng chòu taûi troïng cuûa coâng trình. Luùn leäch laø söï luùn khoâng ñoàng ñeàu giöõa caùc moùng treân cuøng moät coâng trình. 59. Löïc caét khaùc vôùi löïc xuyeân thuûng nhö theá naøo ? · Löïc caét laø noäi löïc cuûa keát caáu sinh ra do öùng suaát tieáp trong quaù trình chòu taûi. · Löïc xuyeân thuûng laø löïc doïc sinh ra do öùng suaát keùo chính · Khoái beâ toâng daøy 2cm sau 28 ngaøy thì thoaùt heát nhieät. 60. Caên cöù vaøo cô sôû naøo ñeå choïn lôùp ñaát ñaép ? Lôùp ñaát gia taûi ? · Caên cöù vaøo hoà sô ñòa chaát (hoá khoan, tính chaát cô lyù cuûa ñaát) · Caên cöù vaøo cao ñoä quy hoaïch cuûa khu ñaát vaø cao ñoä thieát keá cuûa coâng trình. 61. Khi naøo tính moùng coïc (ñaøi cao, ñaøi thaáp) ? Caùch kieåm tra ñaâm thuûng ? · Tính moùng coïc ñaøi cao khi coâng trình naèm ôû nhöõng nôi ñaát thaáp, nhieàu nöôùc khoù thi coâng ñaøi, caàn phaûi thi coâng moùng nhanh. · Tính moùng coïc ñaøi thaáp khi coâng trình naèm ôû nhöõng nôi ñaát cao, möïc nöôùc ngaàm saâu tuy nhieân vaät lieäu & taûi troïng nhieàu nhöng buø laïi thì moùng coïc ñaøi thaáp oån ñònh hôn. · Neáu coïc naèm trong phaïm vi hình thaùp eùp loõm thì khoâng caàn kieåm tra. · Neáu kieåm tra thì Pdt < 0,75Rkhb 62. Khi ñoùng eùp coïc gaëp phaûi moät lôùp ñaát hay moät lôùp naøo khaùc maø coï c khoâng theå vöôït qua thì ta phaûi xöû lyù nhö theá naøo ? · Neáu laø coïc ñaàu tieân thì ta phaûi nhoå leân roài khoan moài hoaëc eùp rung (löïc ma saùt cuûa moät beân coïc seõ giaûm xuoáng) cho qua lôùp ñoù sau ñoù ñoùng ñuû ñoä saâu theo thieát keá. · Neáu laø ñoaïn coïc thöù thì ta ñaäp boû ñaàu coïc coi nhö ñeán ñoù laø ñaït vaø ñoùng tieáp cho haøng coïc keá. · Neáu haøng naøo cuõng vaäy (thöôøng 2-3 haøng) phaûi xem xeùt laïi. 63. Taïi sao khi thieát keá moùng baêng thöôøng choïn baûn moùng naèm döôùi, daàm moùng naèm treân ? · Khi tính moùng baêng ta tính nhö daàm chöõ T cho neân ñoái vôùi tröôøng hôïp tính treân moâ hình Winkler thì ngay chaân coät ñaùy moùng chòu keùo, ngay giöõa nhòp ñaùy moùng chòu neùn Þ do ñoù ta thieát keá baûn moùng naèm döôùi (caùnh chöõ T naèm trong vuøng chòu neùn) seõ tieát kieäm vaät lieäu hôn vaø taêng cöôøng ñoä chòu neùn cuûa keát caáu hôn, hôïp lyù hôn. -14- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp arttool.vn ....................................................................................................................................................................... · · Ñaø moùng naèm treân laø do maët treân ñaø chòu keùo maø beâ toâng khoâng tính cho chòu keùo cho neân veà maët cöôøng ñoä coù giaù trò nhö tieát dieän chöõ nhaät (b.h) neân boá trí nhö vaäy laø hôïp lyù veà maët tính toaùn vaø bieåu ñoà Þ tieát kieäm ñöôïc vaät lieäu. Chuù yù : Khi thieát keá moùng baêng maø baûn moùng naèm treân, daàm moùng naèm döôùi laø döïa vaøo bieåu ñoà noäi löïc cuûa keát caáu, khi toaøn boä maët döôùi cuûa keát caáu chòu keùo Þ tieát dieän laøm vieäc laø bc.h (khoâng phaûi laø b.h). 64. Theá naøo laø taûi troïng tính toaùn ? Taûi troïng tieâu chuaån ? · Laø taûi troïng söû duïng trong ñieàu kieän bình thöôøng. · Laø tích soá cuûa taûi troïng tieâu chuaån vôùi heä soá an toaøn (n) veà taûi troïng (thöôøng laáy theo quy phaïm phuï thuoäc vaøo chöùc naêng laøm vieäc cuûa keát caáu). - n : heä soá an toaøn cuûa taûi troïng keå tôùi caùc tröôøng hôïp laøm cho keát caáu nguy hieåm hôn khoâng nhö luùc söû duïng bình thöôøng (VD : Khi ta tính toaùn daàm saøn ta phaûi löôøng tröôùc tröôøng hôïp taûi troïng taêng leân so vôùi luùc bình thöôøng khi ñoù n>1, trong thöïc teá coù khi n<1 keát caáu laïi nguy hieåm hôn nhö khi ta tính ñoä oån ñònh cuûa ñaøi nöôùc ñeå ñaûm baûo khoâng bò nghieâng, ñoå thì khi ñoù ta tính troïng löôïng ñaøi nöôùc ôû traïng thaùi nheï hôn bình thöôøng). 65. Muoán choáng thaám khe luùn (khe co giaõn) ta laøm nhö theá naøo ? · Ñoái vôùi treân maùi : Ngay taïi khe luùn ta xaây (hoaëc ñoå beâ toâng) hai beân, gôø moãi beân cao ³ 30 cm. Sau ñoù duøng muõ beâ toâng hình chöõ U aùp xuoáng, hai caùnh chöõ U chuïp ngoaøi hai gôø roà i toâ traùt choáng thaám bình thöôøng, muõ beâ toâng naøy chæ ñaët treân gôø chöù khoâng lieân keát cöùng vôùi gôø. · Ñoái vôùi saøn döôùi : Khi ñoå beâ toâng ta chöøa moãi beân moät bu loâng khi beâ toâng cöùng ta duøng moät mieáng doàng thaû ngang bòt khe luùn vaø coá ñònh vaøo bu loâng choân saün trong beâ toâng. Sau khi loùt lôùp phuû saøn (loùt gaïch laùng…) Choã khe luùn ta phuû moät lôùp chaát deûo Sika…Sau ñoù treân maët phuû moät lôùp doàng nöõa. 66. Nhaø cao maáy taàng trôû leân thì ñöôïc xem laø nhaø cao taàng loaïi 1 ? · Cao töø 9 taàng trôû leân. 67. Sô ñoà keát caáu cöùng laø gì ? · Laø nhöõng nhaø vaø coâng trình maø keát caáu cuûa noù coù khaû naêng ñaëc bieät ñeå chòu noäi löïc gaây ra bôûi bieán daïng cuûa neàn. 68. Moùng cöùng laø gì ? Moùng tuyeät ñoái cöùng laø gì ? · Laø moùng chæ chòu löïc neùn (moùng ñaù hoäc, gaïch…)moùng cöùng khoâng xeùt ñeán khaû naêng chòu keùo do uoán cuûa vaät lieäu laøm moùng, goùc môû a cuûa moùng cöùng £ a max , töùc laø tyû soá · H khoâng nhoû hôn trò soá neâu L trong quy phaïm cotga £ 2 (vôùi a =300) Laø moùng laøm baèng beâ toâng ñaù hoäc, gaïch. Caùc moùng naøy caáu taïo sao cho khoâng xuaát hieän öùng suaát keùo trong thaân moùng laøm cho moùng bò nöùt, muoán vaäy thì phaûi laáy cotga = tra. H theo caùc giaù trò trong baûng L 69. Chieàu daøi ñoaïn coát theùp choân vaøo moùng daøi bao nhieâu ? · Ñoaïn coát theùp choân vaøo moùng vaø caùc thanh choân saâu vaøo suoát chieàu cao & chieàu daøi = 30d (keå caû gioø gaø beû ngang); Ñoaïn theùp khung noái vaøo theùp chôø ³ 30d 70. Taïi sao goïi laø neàn ñaøn hoài ? daàm treân neàn ñaøn hoài ? · Söû duïng khi coâng trình ñaët treân ñaát meàm, döôùi taùc duïng cuûa taûi troïng coâng trình, neàn ñaát coù bieán daïng lôùn laøm cho coâng trình beân treân cuõng bieán daïng theo, do ñoù gaây ra caùc öùng löïc trong keát caáu cuûa coâng trình, caùc neàn ñaát coù bieán daïng lôùn ngöôøi ta thöôøng quen goïi laø neàn ñaøn hoài. · Daàm ñöôïc ñaët treân neàn ñaøn hoài goïi laø daàm treân neàn ñaøn hoài (moùng baêng ñöôïc goïi laø moùng daàm). -15- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp arttool.vn ....................................................................................................................................................................... 71. Taïi sao goïi laø tính daàm treân neàn ñaøn hoài ? Khi naøo thì tính daàm treân neàn ñaøn hoài ? Caùc moâ hình neàn ñaát ? Taïi sao tính daàm ñaøn hoài treân neàn Winkler ? Neàn Winkler laø gì ? · Tính toaùn traïng thaùi öùng suaát bieán daïng cuûa coâng trình xaây döïng trong ñieàu kieän cuøng laøm vieäc vôùi neàn meàm (nghóa laø cuõng bieán daïng vôùi neàn) vaãn ñöôïc quen goïi laø tính toaùn daàm (keát caáu) treân neàn ñaøn hoài. - Khi tính keát caáu coù ñoä cöùng höõu haïn ngöôøi ta quen goïi laø keát caáu meàm (EJ=0) Khi neàn bieán daïng keát caáu treân neàn phaùt sinh noäi löïc (do bieán daïng) : moùng baêng. - Keát caáu meàm tuyeät ñoái (EJ=0) khi neàn bieán daïng thì keát caáu bieán daïng theo y, trong keát caáu khoâng sinh noäi löïc. · Keát caáu cöùng tuyeät ñoái (EJ = ¥ ) duø neàn bieán daïng theá naøo thì keát caáu khoâng bieán daïng gì, bieán daïng nhoû khoâng ñaùng keå coù theå boû qua ñöôïc (ví duï : truï caàu, oáng maùi kieåu oáng khoùi) · Ptb < Rtc Pmax £ 1,2.Rtc Do ñoù coù theå coi laø neàn bieán daïng tuyeán tính vaø chæ khi neàn laø bieán daïng tuyeán tính thì môùi xaùc ñònh ñöôïc öùng suaát trong neàn theo caùc coâng thöùc cuûa lyù thuyeát ñaøn hoài vaø môùi tính ñöôïc bieán daïng cuûa ñaát neàn theo caùc phöông phaùp hieän nay. · Caùc moâ hình neàn ñaát : - Moâ hình Winkler - Moâ hình baùn khoâng gian ñaøn hoài (baùn khoâng gian bieán daïng tuyeán tính) - Moâ hình neàn moùng - Moâ hình neàn taïm - Moâ hình neàn ñaøn hoài vôùi hai heä soá neàn - Moâ hình lôùp ñaøn hoài höõu haïn · - Ñoái vôùi nhöõng neàn ñaát meàm moâ hình Winkler phuø hôïp, gaàn ñuùng vôùi thöïc teá vöøa ñôn giaûn, vöøa tieän duïng trong tính toaùn thieát keá. - Trong ñieàu kieän nöôùc ta ôû nhöõng vuøng ñoàng baèng soâng Hoàng, soâng Cöûu Long ñaát meàm, chöùa nhieàu nöôùc, möïc nöôùc ngaàm cao Þ tính phaân phoái ñaát yeáu Þ do ñoù ta choïn moâ hình ñaát laø moâ hình Winkler. · - Winkler neâu giaû thieát laø taïi moãi ñieåm (ôû maët ñaùy) cuûa daàm treân neàn ñaøn hoài, cöôøng ñoä taûi troïng tyû leä baäc nhaát vôùi ñoä luùn s cuûa neàn (ñoä luùn naøy baèng ñoä voõng cuûa daàm, s = y, r=c.y(x)) - Moâ hình Winkler cho ta hình aûnh moät daõy caùc loø xo laøm vieäc ñoäc laäp vôùi nhau 72. Thieáu soùt cuûa moâ hình Winkler ? · Khoâng phaûn aùnh ñöôïc tính phaân phoái hay lieân heä cuûa ñaát neàn, vì ñaát coù löïc dính · Khi neàn ñoàng nhaát thì taûi troïng phaân boá ñeàu lieân tuïc treân daàm theo moâ hình Þ daàm luùn ñeàu & bieán daïng nhöng thöïc ra thì daàm vaãn bò uoán (voõng) ôû giöõa neân aûnh höôûng xung quanh nhieàu hôn Þ luùn nhieàu hôn ôû hai ñaàu. · Khi moùng tuyeät ñoái cöùng, taûi troïng ñöôïc ñaët ñoái xöùng thì moùng seõ luùn ñeàu. · Heä soá neàn C coù tính chaát quy öôùc khoâng roõ raøng, C khoâng laø moät haèng soá. 73. Khi naøo thì sô ñoà tính toaùn moùng baêng laø daàm lieân tuïc ? · Khi keát caáu beân treân tuyeät ñoái cöùng (EJ = ¥ ), nhöng ñieàu naøy thöïc teá khoâng xaûy ra vì keát caáu phaàn treân khoâng cöùng tuyeät ñoái. 74. Khi baïn choïn chieàu saâu choân moùng thì choïn theo ñieàu kieän naøo ? Chieàu saâu choân moùng laáy nhö theá naøo ? 1 1 ¸ laàn chieàu cao ngoâi nhaø. 15 12 · Chieàu saâu choân moùng thì choïn baèng · Choïn chieàu saâu choân moùng laø khaâu quan troïng trong coâng taùc thieát keá moùng, chieàu saâu choân moùng coù aûnh höôûng ñeán giaù thaønh cuûa moùng, khaû naêng chòu löïc cuûa moùng. Chieàu saâu choân moùng phuï thuoäc : ñòa hình khu vöïc xaây döïng, ñieàu kieän ñòa chaát coâng trình, ñòa chaát thuyû vaên, ñaëc ñieåm coâng trình thieát keá & coâng trình laân caän, aûnh höôûng cuûa khí haäu 75. Trong tính toaùn neàn moùng thì caùc chæ tieâu naøo phaûi laáy chæ tieâu tính toaùn ? -16- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp arttool.vn ....................................................................................................................................................................... · Caùc chæ tieâu nhö : g , b , e , j , w , c... phaûi laáy chæ tieâu tính toaùn. 76. Tính heä soá neàn coù maáy caùch ? · Coù raát nhieàu caùch xaùc ñònh heä soá neàn - Theo vieän khoa hoïc VN (aùp duïng cho ñaát dính) Cz = (250B + 650)Eo Vôùi Cz : Heä soá neàn (kN/m3) B : Ñoä seät ñaát dính Eo : (kpa) - 0,65 Theo Vecsic (1961) Cz = 4 B12 Vôùi EB E . E f I f 1- m 2 (kN / m 3 ) B : chieàu roäng moùng (m) E, m : Modul bieán daïng (kN/m2) vaø heä soá poisson cuûa ñaát. Ef, If : Modul ñaøn hoài (kN/m2) vaø moment quaùn tính tieát dieän moùng (m4) Caùch 1 : Tin caäy chính xaùc laø duøng thí nghieäm neùn Caùch 2 : Döïa vaøo baûng tra 77. Haõy neâu trình töï tính toaùn moùng baêng vaø moùng ñôn ? · Caùch tính : - Choïn kích thöôùc sô boä (b) Þ ñeå tính Rtc - Choïn kích thöôùc thöïc chòu taûi - ìs tb < Rtc ï Kieåm tra ís min > 0 ïs î max < 1,2 Rtc - Tính luùn cho coâng trình Tính vaø boá trí theùp 78. Coù maáy sô ñoà tính khung ? · Coù hai sô ñoà xaùc ñònh noäi löïc khi tính khung - Sô ñoà ñaøn hoài - Sô ñoà bieán daïng deûo · Sô ñoà khung phaûi choïn sao cho noù phuø hôïp vôùi söï laøm vieäc cuûa thöïc teá cuûa keát caáy ñoù. Ñoái vôùi khung toaøn khoái, sô ñoà tính laø truïc daàm vaø coät; lieân keát giöõa coät vaø moùng laø lieân keát ngaøm xoay; lieân keát giöõa coät vaø daàm laø lieân keát ngaøm (nuùt cöùng). Lieân keát giöõa coät vaø giaøn vì keøo ñöôïc xem laø khôùp. 79. Coù maáy loaïi lieân keát khung ? Öu, khuyeát ñieåm cuûa noù ? · Lieân keát cöùng (ngaøm) : Ñoä cöùng cuûa khung cao, bieán daïng ít, moment uoán phaân boá ra ñeàu ñaën hôn ôû giöõa nuùt & caùc thanh, do ñoù caùc thanh laøm vieäc hôïp lyù hôn, vöôït ñöôïc nhòp lôùn hôn (neáu coät lieân keát cöùng vôùi moùng thöôøng laø ñôn giaûn, phoå bieán nhaát moment taïi chaân coät lôùn) Khung toaøn khoái laø ñöôïc caáu taïo vôùi nuùt cöùng. · Lieân keát khôùp : Ñoä cöùng cuûa khung giaûm, taûi troïng gaây ra moment lôùn cho boä phaän tröïc tieáp chòu taùc duïng cuûa noù, moment taäp trung vaøo giöõa ñaø & chaân coät, caùc tieát dieän ñoù chòu noäi löïc lôùn, thanh laøm vieäc ít hôïp lyù (neáu coät lieân keát khôùp vôùi moùng) thì taïi ñaây M=0, muïc ñích laø giaûm kích thöôùc ñeá moùng khi gaëp neàn saâu, tuy nhieân lieân keát khôùp ôû chaân coät seõ laøm taêng moment uoán ôû ñaàu coät vaø nhòp ñaø laøm cho caáu kieän beân treân naëng hôn, khôùp ôû chaân coät coù taùc duïng giaûm baäc sieâu tónh cuûa khung, do ñoù cuøng giaûm ñöôïc noäi löïc phaùt sinh ra do luùn khoâng ñeàu cuûa goái töïa do co ngoùt & töø bieán cuûa beâ toâng. · Caùc lieân keát cöùng vôùi moùng chæ laø töông ñoái vì döôùi taùc duïng cuûa taûi troïng ñaát neàn seõ bieán daïng vaø laøm cho moùng bò xoay ñi duø chæ raát ít, khi moùng bò xoay moment chaân coät giaûm xuoáng coøn moment ñaàu coät vaø ñaàu ñaø seõ taêng leân, xaûy ra söï phaân boá noäi löïc. -17- arttool.vn Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp ....................................................................................................................................................................... 80. Theá naøo goïi laø coïc choáng ? · Khi khaû naêng chòu löïc cuûa coïc tôùi haïn maø khaû naêng chòu löïc cuûa ñaát vaãn chöa tôùi haïn thì goïi laø coïc choáng, duø ñaát ôû muõi coïc khoâng phaûi laø ñaát cöùng · Muõi coïc phaûi töïa treân neàn ñaát cöùng hoaëc ñaù vaø truyeàn toaøn boä taûi troïng cuûa coâng trình xuoáng neàn ñaát cöùng hoaëc ñaù. 81. Taïi sao phaûi khoáng cheá m max , m min cuûa saøn, daàm & coät ? m max daàm khaùc m max coät nhö theá naøo ? Haøm löôïng m hôïp lyù trong saøn ? · Neáu ñaët theùp dö ( m tt > m max ) beâ toâng bò phaù hoaïi tröôùc coát theùp. Ñaây laø phaù hoaïi doøn · Neáu ñaët thieáu coát theùp ( m tt < m min ) beâ toâng vaø coát theùp cuøng bò phaù hoaïi. Ñaây laø phaù hoaïi deûo Þ xuaát hieän khôùp deûo. Cô sôû lyù thuyeát ñeå tính. Ñoái vôùi daàm : m max = a 0 - m hôïp lyù Rn Ra = (0,8 ¸ 1,5)% (Saøn BTCT toaøn khoái) - Ñoái vôùi coät : m max = 3,5% - Ñoái vôùi saøn : m hôïp lyù = (0,3 ¸ 0,9)% (Saøn BTCT toaøn khoái) 82. Coát theùp trong coät taïi sao thöôøng ñoái xöùng ? · Moment trong coät coù cuøng trò soá nhöng khaùc daáu Þ Caùc caëp toå hôïp thöôøng ñoåi chieàu. · Thuaän tieän thi coâng, traùnh ñaët nhaàm theùp. · Hình daùng coät ñoái xöùng · Fa & Fa’ cheânh leäch nhau khoâng lôùn (khi tính coät khoâng lôùn) 83. Haõy neâu nguyeân taéc laøm vieäc cuûa coát xieân ? · Taïi vuøng chòu caét lôùn, öùng suaát phaùp do moment gaây ra & öùng suaát tieáp do löïc caét gaây ra Þ gaây ra öùng suaát keùo chính nghieâng vôùi truïc daàm moät goùc a vaø laøm beâ toâng bò nöùt theo phöông nghieâng, coát doïc, coát ñai, coát xieân ñi qua tieát dieän nghieâng choáng laïi söï phaù hoaïi treân tieát dieän nghieâng ñoù. · Khi Qmax > Qñb thì phaûi tính coát xieân. Qñb = 8Rk bho2 q d Qñ = nRañ. gd Ud 84. Haõy neâu nguyeân lyù laøm vieäc cuûa coát ñai ? · Ñoái vôùi daàm : Coát ñai & coát xieân duøng ñeå chòu löïc caét Q ñeå ñaûm baûo cho tieát dieän chòu ñöôïc moment. - Khi beâ toâng ñuû khaû naêng chòu löïc caét thì coát ñai vaø coát xieân ñöôïc boá trí theo caáu taïo (Q< k1.Rk.b.ho), vôùi k1 = 0,6 ñoái vôùi daàm) Ñeå ñaûm baûo beâ toâng khoâng bò phaù hoaïi theo tieát dieän nghieâng thì Q< ko.Rn.b.ho vôùi ko = 0,35 vôùi BT maùc < 400. · Ñoái vôùi coät : Coát ñai trong caáu kieän chòu neùn coù taùc duïng giöõ oån ñònh cho coát theùp khi ñoå beâ toâng. Þ Coát ñai coù taùc duïng chòu caét, chæ tính coát ñai khi caáu kieän chòu caét khaù lôùn. 85. Khi naøo lieân keát giöõa saøn vôùi daàm laø ngaøm, laø khôùp ? · Lieân keát ñöôïc xem laø töïa ñôn : - Khi baûn keâ leân töôøng - Khi baûn töïa leân daàm BTCT (ñoå toaøn khoái) maø coù hd/hb < 3 - Khi baûn laép gheùp · Lieân keát ñöôïc xem laø ngaøm : khi baûn töïa leân daàm BTCT (ñoå toaøn khoái) maø coù hd/hb > 3 · Lieân keát ñöôïc xem laø töï do : khi baûn hoaøn toaøn töï do. Caùc oâ baûn naøy cuõng laøm vieäc theo hai phöông. -18- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp arttool.vn ....................................................................................................................................................................... 86. Khi naøo thì lieân keát giöõa daàm & coät laø ngaøm ? Laø khôùp ? · Khi ñoä cöùng ñôn vò cuûa coät > 6 laàn ñoä cöùng ñôn vò cuûa daàm thì xem daàm ngaøm vaøo coät · Khi ñoä cöùng ñôn vò cuûa daàm > 4 laàn ñoä cöùng ñôn vò cuûa coät thì xem laø daàm keâ leân coät 87. Khi naøo thì lieân keát giöõa daàm & coät laø ngaøm ? Laø khôùp ? Töông töï cho coät vôùi moùng · Lieân keát coät vôùi daàm laø lieân keát cöùng : ñoái vôùi khung toaøn khoái. · Lieân keát coät vôùi daàm laø lieân keát khôùp hay ngaøm : Ñoái vôùi khung laép gheùp · Lieân keát coät vôùi moùng laø lieân keát cöùng hay ngaøm : Ñoái vôùi khung toaøn khoái · Lieân keát coät vôùi moùng laø lieân keát khôùp : moment taïi chaân coät baèng 0 (keát caáu theùp) · Lieân keát coät vôùi moùng laø lieân keát ngaøm : Ñoái vôùi khung laép gheùp. 88. Nuùt cöùng laø gì ? Caùch theå hieän noäi löïc trong nuùt cöùng ? · Nuùt cöùng laø nuùt maø ôû ñoù coù caùc thanh quy tuï vaøo vaø noù khoâng bò bieán daïng döôùi taùc duïng cuûa ngoaïi löïc. · Nuùt cöùng phaûi ñaûm baûo beâ toâng chòu neùn khoâng bò eùp vôõ vaø coát theùp neo vaøo nuùt khoâng bò tuoät. · Moment taïi caùc nuùt khung phaûi caân baèng. 89. Ngaøm ñaøn hoài laø gì ? · Laø lieân keát coù ñoä cöùng vöøa phaûi, khi noäi löïc lôùn khoâng coøn laø ngaøm nöõa. 90. Trong coâng trình xaây döïng moment do taûi troïng gioù vaø moment do taûi troïng thaúng ñöùng thì moment naøo gaây ra lôùn hôn ? · Tuyø thuoäc vaøo maët baèng & chieàu cao cuï theå thoâng thöôøng nhaø < 10 taàng, thì moment do taûi troïng gioù nhoû hôn. · Caùc coâng trình cao taàng thì phaûi tính toaùn cuï theå. 91. Khi coâng trình coù taàng löûng thì taàng löûng coù chòu taûi troïng gioù khoâng ? · Taàng löûng vaãn coù maët caûn gioù neân taàng löûng vaãn chòu taûi troïng gioù. 92. Laøm theá naøo ñeå coù ñöôïc caëp noäi löïc nguy hieåm nhaát trong baûng toå hôïp noäi löïc ? · Phaûi xeùt ôû toå hôïp taûi troïng : - Toå hôïp taûi troïng chính : Tónh taûi + hoaït taûi thöôøng xuyeân + moät hoaït taûi giôùi haïn - Toå hôïp taûi troïng phuï : Tónh taûi + hoaït taûi thöôøng xuyeân + taát caû hoaït taûi giôùi haïn - Toå hôïp ñaëc bieät : Tónh taûi + hoaït taûi thöôøng xuyeân + hoaït taûi giôùi haïn + hoaït taûi ñaëc bieät. 93. Khi tính coät thì coù maáy caëp noäi löïc ñeå kieåm tra ? · Khi tính coät thì coù 3 caëp noäi löïc ñeå kieåm tra. + Mmax - Ntö + Mmin - Ntö + Nmax - Mtö · Ngoaøi ra coøn xeùt : + Qmax + Mmax – Qtö ñoái vôùi daàm 94. Khi bieát M, N kích thöôùc moùng a.b hôïp lyù khi naøo ? · Neáu M nhoû thì neân caáu taïo moùng vuoâng · Neáu M lôùn thì neân caáu taïo moùng coù tieát dieän chöõ nhaät a.b · Moùng ñöôïc thieát keá hôïp lyù khi : ÖÙng suaát döôùi ñaùy moùng töông ñoái ñeàu, vôùi moùng leäch taâm thì : + Pmin > 0 + Pmax < 1,2Rtc + Ptb < Rtc 95. Khi naøo thì tính moùng cöùng ? -19- Caâu hoûi tham khaûo duøng cho ñoà aùn toát nghieäp arttool.vn ....................................................................................................................................................................... · · Moùng cöùng ñöôïc tính khi ñaát neàn toát, oån ñònh, taûi troïng taùc duïng ñuùng taâm Moùng cöùng ñöôïc caáu taïo baèng gaïch, ñaù, beâ toâng. 96. Khi choïn tieát dieän ngang cuûa moùng baêng caên cöù vaøo ñaâu ? · Choïn chieàu roäng moùng baêng - Caên cöù vaøo ñòa chaát coâng trình (cöôøng ñoä ñaát neàn) - Taûi troïng taùc duïng - Ñieàu kieän bieán daïng cuûa ñaát neàn (ñoä luùn cuûa moùng) · Choïn chieàu cao moùng baêng (theo ñieàu kieän choïc thuûng) - Taûi troïng taùc duïng - Aùp löïc cuûa ñaát neàn - Kích thöôùc coät 97. Haõy neâu caùch tính moùng baêng ? · Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng xuoáng moùng · Ñaùnh giaù ñieàu kieän ñòa chaát thuyû vaên · Choïn chieàu saâu choân moùng · Xaùc ñònh kích thöôùc sô boä ñeá moùng · Xaùc ñònh cöôøng ñoä ñaát neàn · Kieåm tra luùn cho moùng · Xaùc ñònh chieàu cao moùng & kích thöôùc daàm moùng · Tính noäi löïc · Tính toaùn coát theùp · Tính coát ñai & coát xieân · Kieåm tra chaát löôïng coát theùp 98. Moùng baêng laø daàm treân neàn naøo ? · Moùng baêng laø daàm treân neàn ñaøn hoài · Moâ hình tính toaùn laø moâ hình Winkler (moâ hình veà bieán daïng cuïc boä) · Moùng baêng thieát keá theo phöông ngang toát hôn theo phöông doïc vì ñoä cöùng theo phöông ngang > ñoä cöùng theo phöông doïc. 99. Khi tính moùc caåu BTCT döïa vaøo vaán ñeà gì ? Sô ñoà tính ? Cô sôû ñeå choïn chieàu daøi coïc BTCT ? · Tính moùc caåu döïa vaøo bieåu ñoà noäi löïc, khi vaän chuyeån vaø caåu laép laáy trò soá Mmax · Sô ñoà tính : - Vaän chuyeån daàm keâ coù hai ñaàu thöøa - Caåu laép daàm keâ coù moät ñaàu thöøa · Cô sôû : - Caên cöù vaøo ñieàu kieän ñòa chaát - Caên cöù vaøo taûi troïng taùc duïng - Caên cöù vaøo bieän phaùp thi coâng (ñoùng hay eùp) - Phöông phaùp tính toaùn 100. Taïi sao phaûi noái coïc ? · Trong thöïc teá nhieàu coâng trình söû duïng coïc coù chieàu daøi lôùn, ñeå tieän cho vieäc thi coâng vaän chuyeån caåu laép vaø choïn thieát bò thi coâng coïc. Do ñoù ta phaûi thieát keá coïc theo töøng ñoaïn neân khi thi coâng ñeå cho coïc chòu ñöôïc taûi troïng taùc duïng vaø ñuû ñoä daøi thieát keá thì ta phaûi noái caùc coïc laïi. - Ñaûm baûo cho caùc ñoaïn coïc noái chòu löïc & truyeàn löïc ñoàng ñeàu. - Ñaûm baûo ñöôøng tim coïc traùnh xaûy ra öùng suaát cuïc boä do leäch truïc gaây ra 101. Khi eùp coïc ñeå ñöa coïc xuoáng thì ta phaûi ñöa vaøo ñieàu kieän gì ? · Ñieàu kieän : -20-
- Xem thêm -