Tài liệu 22 đề toán và 5 đề tiếng việt lớp 3

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1371 |
  • Lượt tải: 4
doanquan47669

Tham gia: 12/05/2016

Mô tả:

Hỗ trợ giải toán lớp 3 trực tuyến Liên hệ; 0948.228.325 – Cô Trang Email:boiduonghsgtoan3@gmail.com 1 ầ tr c : nd > < = 79826...........79758 65000 + 30000.......... 95000 89999...........90000 100000 - 200000..........79900 : o n n o A) M bao nhiêu? A. 8m B) ậ p n n ệ B. 24m2 2 , ậ C. 24m ị ? A. C) M A. 40338 kg ? C. 53784 kg B. 54784 kg ầ tự u : n 21675+58093 n 43567+879 12750-3912 76952-5875 ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ................................................................................................. 21825 x 3 7913 x 9 73244 : 4 289768:7 ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ............................................................. Hỗ trợ giải toán lớp 3 trực tuyến Liên hệ; 0948.228.325 – Cô Trang Email:boiduonghsgtoan3@gmail.com M ậ , T ệ ậ ? ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... M ? ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Hỗ trợ giải toán lớp 3 trực tuyến Liên hệ; 0948.228.325 – Cô Trang Email:boiduonghsgtoan3@gmail.com 2 ặ I. Trắc nghiệm: Khoanh vào ch â ( Câu 2 ( b- 78991 )N ( ) ( ô ( )G a - 35 c- 906cm , - Chủ nhật d- 960cm nh của hình vuông là b- 43cm c- 128cm d- 32cm nh hình vuông có chu vi 96cm là a- 48 cm â ă c- Thứ b- 96cm a- 86cm ) d- 78100 =… ) ( c- 79000 - Thứ sáu a- 9600cm â ) ứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ m y ? a- Thứ â ( ) Số li n sau của 78999 là : a- 78901 â ớc câu tr lờ b- 8 cm c- 6 cm ị bi u thức 700 : 5 x 4 b- 560 II. Tự luận ( ) Câu 1 Đặt tính r i tính ( ) là c- 7500 : d- 150. d- 24 cm Hỗ trợ giải toán lớp 3 trực tuyến Liên hệ; 0948.228.325 – Cô Trang Email:boiduonghsgtoan3@gmail.com â 7386 + 9548 6732 – 4528 ......................... ........................ ...................... ...................... ......................... ........................ ...................... ...................... ......................... ........................ ...................... ...................... 4635 x 6 6336 : 9 T a. X : 4 = 23455 + 12879 b. 88008 : x + 14579 = 14587 ....................................................... ....................................................... ....................................................... ........................................................ ....................................................... ........................................................ ........................................................ â ( )T ện tích hình ch nhật có chi u dài là 13 cm ,chi u r ng là 9cm Bài gi i Câu 4:( ) M ng.H nhiêu ti n ? t 5400 h t bao Bài gi i : …………………………………… …… ………………… ………………………… …………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………………… ……………………………………… ……………………………………………… Hỗ trợ giải toán lớp 3 trực tuyến Liên hệ; 0948.228.325 – Cô Trang Email:boiduonghsgtoan3@gmail.com ……………………………………… và số Câu 5: ( ) ĩ ố ớn nh t. Hãy tìm số ……………………………………… t số, n u l y số ơ Bài gi i : ....................................................................................................................................................... ....... Hỗ trợ giải toán lớp 3 trực tuyến Liên hệ; 0948.228.325 – Cô Trang Email:boiduonghsgtoan3@gmail.com 3 Mỗ bà t p dướ đây có kè c ọ câu trả ờ đú Bài 1. Số “Tá và k oa ươ bảy A. 87 ố Bài 2. t eo đáp á A, B, C, D ( à đáp số, kết quả tí vào c ữ cá trước câu trả ờ đó. ì ” B. 870 C. 8700 e ớ ứ ự ừ é D. 87000 A. 2935 ; 3914 ; 2945 B. 6840 ; 8640 ; 4860 C. 8763 ; 8843 ; 8853 D. 3689 ; 3699 ; 3690 ứ Bài 3. + A. 100 ị  B. 320 Bài 4. T , …). Hãy C. 84 D. 94 ă A. Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 B. Tháng 2, tháng 3, tháng 5, tháng 6 C. Tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 D. Tháng 7,tháng 8,tháng 9,tháng 10 Bài 5. L ừ ờ é ờ ớ ờ ờ L ừ ? A. 5 phút Bài 6. ,L B. 10 phút ẽ C. 15 phút A C D. 20 phút B D Hỗ trợ giải toán lớp 3 trực tuyến Liên hệ; 0948.228.325 – Cô Trang Email:boiduonghsgtoan3@gmail.com ã Đ A. 5350 m ờ ã , ờ ã ờ D , D B. 2700 m C. 3350 m D. 5000 m ã ờ Hỗ trợ giải toán lớp 3 trực tuyến Liên hệ; 0948.228.325 – Cô Trang Email:boiduonghsgtoan3@gmail.com ầ tự u (7 đ ể ) Bài 7. Đặ 16427 + 8109 Bài 8. M é ( ã 1614  5 93680 - 7245 ờ 28360 : 4 ờ ờ )? Bài làm ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… … Hỗ trợ giải toán lớp 3 trực tuyến Liên hệ; 0948.228.325 – Cô Trang Email:boiduonghsgtoan3@gmail.com Bài 9. M ậ ậ , 1 3 T ệ ? Bài làm ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… Hỗ trợ giải toán lớp 3 trực tuyến Liên hệ; 0948.228.325 – Cô Trang Email:boiduonghsgtoan3@gmail.com 4 I , P ẦN TRẮ NG IỆM ( ) * K ớ â ờ Bài 1 Số ớ ố ; ; là : a. 9685 b. 9658 c. 9865 Bài 2 ố , , , e ứ ự ừ é ớ a. 4062, 4208 , 4280, 4802 b. 4802 , 4280 , 4208 , 4062 c. 4208 , 4802, 4280, 4062 Bài 3 N ủ ậ ù ă a. Thứ ba b. Thứ c. Thứ ă Bài 4 K ủ é ø a. 380 b . 380 c. 308 Bài 5 :Keát quaû ñuùng cuûa pheùp tính : 1409 x 5 laø : B I C a. 7054 b .70 45 c. 70 55 Bài 6 T ủ ẳ D a. A, I, K,E b. A, D, I, K c. B, C , I , K G K E Bài 7 M e e ố -lôa. 4257 b. 42 57 c. 4575 kg Bài 8 M â ậ ậ â , ậ a. 760m b. 285m II, PHẦN TỰ LUẬN:( 6Đ ) Bài 1 ( ) T ị ứ a, 1015 x 4 - 3057 = ............................. ............................. ............................. ............................. Bài 2 : ( ) M ố ă c. 670m b, 1648 : 4 + 799 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ........... ............. ......................... ......................... ă ố ? Hỗ trợ giải toán lớp 3 trực tuyến Liên hệ; 0948.228.325 – Cô Trang Email:boiduonghsgtoan3@gmail.com Bài 3 ( )T ủ ố ớ ố ố ớ ố? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hỗ trợ giải toán lớp 3 trực tuyến Liên hệ; 0948.228.325 – Cô Trang Email:boiduonghsgtoan3@gmail.com 5 1. ú , sa ứ vào c ố trố + ứ ị .... ị .... c. 80 : (4 x 2) = 80 : 8 = 10 .... d. 2000 x 4 : 2 = 2000 : 2 = 1000 .... 2. V ết số t íc ; ; ; ………… ; ; ; …………… ; ; 3. oa p vào c ỗ c ấ : ; ………… ; ; ; ………… ; vào c ữ đ t trước kết quả đú ố e ứ ự ừ é : ớ ? a. 2825 ; 2582 ; 2285 b. 4218 ; 4812 ; 4821 c. 3694 ; 3964 ; 3496 d. 6245 ; 6254 ; 6425 4. t tí rồ tí 35820 + 9508 . 84965 - 24964 3098 x 6 4075 : 5 ..................................................................................................................................... ................................... ..................................................................................................................................... ................................... ..................................................................................................................................... ................................... Hỗ trợ giải toán lớp 3 trực tuyến Liên hệ; 0948.228.325 – Cô Trang Email:boiduonghsgtoan3@gmail.com 5. Hì b 6. a) Tì dướ có .............. ì ta ác. X: X x 8 = 4888 .................................................................... .................................................................... b) Tí b ểu t ức: 4644 : (2014 – 2008) .................................................................... .................................................................... 7. Bà toá ậ M ờ e ứ e ô é? ..................................................................................................................................... ................................... ..................................................................................................................................... ................................... ..................................................................................................................................... ................................... ..................................................................................................................................... ................................... Hỗ trợ giải toán lớp 3 trực tuyến Liên hệ; 0948.228.325 – Cô Trang Email:boiduonghsgtoan3@gmail.com ..................................................................................................................................... ................................... ..................................................................................................................................... ................................... Hỗ trợ giải toán lớp 3 trực tuyến Liên hệ; 0948.228.325 – Cô Trang Email:boiduonghsgtoan3@gmail.com 6 ầ I: ( 3 đ ể ) o n n oc ữ ước c ả lờ n : 1. ố 17934 đọc à: M ờ ă M ờ ă ơ M ờ ă ụ ố ơ ị 2. Số Bảy ươ sáu ì a tră bố ươ ă đư c v ết à: A.76245 B. 7645 C. 760245 D. 706245 3 . ố ề sau của số 12075 à: A. 12085 B. 12076 C. 12074 D. 12065 4 . ố ề trước của số 38080 à: A. 38081 B. 37999 C. 38079 D. 37979 5. ố ớ ất tro các số sau là : A . 96835 B . 89653 C . 98653 D . 89635 6 . Dã ố 005 0 0 0 5 0 0 … … … 3 số t íc p đ ề vào c ỗ c ấ t eo t ứ tự đú à: A. 2030, 2035, 2040 B. 2025, 2030, 2035 C. 2035, 2030, 2025 D. 2030, 2035, 2025 7. Muố tí d tíc ì + 8 ơ vị đo d A. dm c ữ t ta ấy: D tíc à: B. cm C. cm2 D. m II. ầ II ( 7 đ ể ) Bài 1: t tí rồ tí : 3165 + 4927 8732 – 5917 2342 x 4 7287 : 6 ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Bài 2: Tí á trị của các b ểu t ức: a. 4 x ( 7358 – 6419) b. 3753 + 5418 : 6 .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Hỗ trợ giải toán lớp 3 trực tuyến Liên hệ; 0948.228.325 – Cô Trang Email:boiduonghsgtoan3@gmail.com .................................................................................................................................... Bài 3: Tìm x a. x x 6 = 8850 b. x : 8 = 1137 .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Bài 4: ậ ậ ự ? .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Bài 5: M â ơ ô T ệ â ơ ? .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Hỗ trợ giải toán lớp 3 trực tuyến Liên hệ; 0948.228.325 – Cô Trang Email:boiduonghsgtoan3@gmail.com 7 I – TRẮC NGHIỆM I P ẦN TRẮ NG IỆM Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: G ị củ c ữ số 6 on số 567 9 l : S ă S D S C. Sáu nghìn Câu 2: m 47 cm = … cm. Số ợp n B. 1407 C. 14007 D. 1470 B. 8576 C. 8675 D. 8765 Câu 4: 78 : y = 9 (dư 6). G Câu 5: T ứ năm A. 13 ị củ y l : B. 632 C. 8 ần n y l n y .T ứb B. 14 Câu 6: Hìn c ữ n ậ có c ìn c ữ ml : on c c số 8576; 8756; 8765; 8675 l : A. 8756 A. 14 ă oc ỗc A. 147 Câu 3: Số lớn n c c ơ D. 708 ần ước l n y b o n ê ? C. 15 d 8 cm c ộn bằn D. 16 1 c 2 d . D ện Hỗ trợ giải toán lớp 3 trực tuyến Liên hệ; 0948.228.325 – Cô Trang Email:boiduonghsgtoan3@gmail.com n ậ l : A. 32 cm2 B. 192 cm2 C. 128 cm2 D. 64 cm2 II. HẦN TỰ LUẬN: Câu 7: t tí rồ tí : a) 37425 + 8107 b) 9285 – 5396 c) 1059 x 7 d) 5784 : 8 ............................ ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… Câu 8: T n ị củ b ể ức. a) 8725 – 6285 : 5 = b) 1402 x 7 + 3042 : 3 .............………………………… .............………………………… .............………………………… ....................................................... ....................................................... ....................................................... Câu 9 : M ớ ớ ớ ớ ? Bà ả Hỗ trợ giải toán lớp 3 trực tuyến Liên hệ; 0948.228.325 – Cô Trang Email:boiduonghsgtoan3@gmail.com ........................................................................................................................... ......... ........................................................................................................................... ......... ........................................................................................................................... ......... ........................................................................................................................... ......... ........................................................................................................................... ......... Câu 10: N ờ , ố ậ dài â â ố, ố Bà ả ........................................................................................................................... ......... ........................................................................................................................... ......... Hỗ trợ giải toán lớp 3 trực tuyến Liên hệ; 0948.228.325 – Cô Trang Email:boiduonghsgtoan3@gmail.com ........................................................................................................................... ......... ........................................................................................................................... ......... ........................................................................................................................... ......... ........................................................................................................................... ........ 8 ầ I: Tr c k ác qua ( ) oa trò vào c ữ cá đ t trước câu trả ờ đú â D >, <, = A. > â ủ B. < Số ủ A. 65729 â ớ A. 72841 â â K é P é A. 64690 D. 65738 C. 72839 D. 73850 ă , ơ ị C. 35006 D. 30506 C. 85618 D. 85518 + B. 75618 A.26081 â , ă é K C. 65740 ố B. 35060 A. 75518 â ủ ụ A. 35600 … ố B. 72830 Số các câu sau: C. = B. 65749 Số tro ừ – 48375 là: B. 26801 C. 26181 D. 36081 B. 64660 C. 84690 D. 14121 â
- Xem thêm -