Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Công nghệ thông tin Kỹ thuật lập trình Bài giảng lập trình hướng đối tượng các cấu trúc lệnh trong java - ts. nguyễn mạ...

Tài liệu Bài giảng lập trình hướng đối tượng các cấu trúc lệnh trong java - ts. nguyễn mạnh hùng

.PDF
38
47469
107

Mô tả:

Lập trình hướng đối tượng Các cấu trúc lệnh trong Java Giảng viên: TS. Nguyễn Mạnh Hùng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) Nội dung       Các lệnh lựa chọn Các cấu trúc lệnh lặp Làm việc với mảng Nhập dữ liệu từ bàn phím Bài tập Giới thiệu bài tập lớn: ô số sudoku 2 Các lệnh lựa chọn Các lệnh lựa chọn    if và if... else... if lồng nhau switch 4 If ... public class Test{ public static void main(String args[]){ if(args.length < 1){ System.out.println("khong co doi so dong lenh!"); } } } Chạy chương trình: >java Test Khong co doi so dong lenh! >java Test 5 AH > 5 If … else ... public class Test{ public static void main(String args[]){ if(args.length < 1){ System.out.println("khong co doi so dong lenh!"); }else { System.out.println("so luong doi so: " + args.length); } } } Chạy chương trình: >java Test Khong co doi so dong lenh! >java Test 10 5 11 So luong doi so: 3 6 If … else … lồng nhau public class Test{ public static void main(String args[]){ if(args.length < 1) System.out.println("khong co doi so dong lenh!"); else if(args.length < 5) System.out.println("so luong doi so tu 1 - 4"); else if(args.length < 10) System.out.println("so luong doi so tu 5 - 10"); else System.out.println("so luong doi so > 10"); } } Chạy chương trình: >java Test Khong co doi so dong lenh! >java Test 10 5 11 So luong doi so tu 1 - 4 7 switch public class Test{ public static void main(String args[]){ if(args.length > 0){ int day = Integer.parseInt(args[0]); switch(day){ case 2: System.out.println("monday"); break; case 3: System.out.println("tuesday"); break; case 4: System.out.println("wednesday"); break; case 5: System.out.println("thursday"); break; case 6: System.out.println("friday"); break; case 7: System.out.println("satuday"); break; case 8: System.out.println("sunday"); break; default: System.out.println("invalid day of week!"); break; } } }} Chạy chương trình: >java Test 5 thursday >java Test 10 invalid day of week! 8 Các lệnh lặp while ... public class Test{ public static void main(String args[]){ int i = 0; while(i < args.length){ System.out.println(args[i]); i++; } } } Chạy chương trình: >java Test 15 A7 Np 15 A7 Np 10 while và break public class Test{ public static void main(String args[]){ int i = 0; while(true){ System.out.println(args[i]); i++; if(i >= args.length) break; } } } Chạy chương trình: >java Test 15 A7 Np 15 A7 Np 11 while và continue public class Test{ public static void main(String args[]){ int i = 0; while(i < 10){ i++; if((i % 2) == 0) continue; System.out.println(String.valueOf(i)); } } } Chạy chương trình: >java Test 1 3 5 7 9 12 do … while public class Test{ public static void main(String args[]){ int i = 0; do{ System.out.println(args[i]); i++; }while(i < args.length) } } Chạy chương trình: >java Test 15 A7 Np 15 A7 Np 13 do … while và break public class Test{ public static void main(String args[]){ int i = 0; do{ System.out.println(args[i]); i++; if(i >= args.length) break; }while(true) } } Chạy chương trình: >java Test 15 A7 Np 15 A7 Np 14 do … while và continue public class Test{ public static void main(String args[]){ int i = 0; do{ i++; if((i % 2) == 0)continue; System.out.println(args[i]); }while(i < 10) } } Chạy chương trình: >java Test 1 3 5 7 9 15 for ... public class Test{ public static void main(String args[]){ for (int i = 0; i < args.length; i++){ System.out.println(args[i]); } } } Chạy chương trình: >java Test 15 A7 Np 15 A7 Np 16 for và break public class Test{ public static void main(String args[]){ for (int i = 0; i < args.length; i++){ if(args[i].equals("a7")) break; System.out.println(args[i]); } } } Chạy chương trình: >java Test 15 a7 Np 15 >java Test A7 Np A7 Np 17 for và continue public class Test{ public static void main(String args[]){ for (int i = 0; i < args.length; i++){ if(args[i].equals("a7")) continue; System.out.println(args[i]); } } } Chạy chương trình: >java Test 15 a7 Np 15 Np 18 Bài tập  Viết chương trình tìm và in ra màn hình các bộ số tự nhiên (a,b,c) nhỏ hơn 1000 sao cho: a2 = b 2 + c 2 19 Làm việc với mảng
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan