Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Bài tập dài - vi xử lý...

Tài liệu Bài tập dài - vi xử lý

.PDF
40
173
61

Mô tả:

Bài tập dài - vi xử lý
ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 §Ò tµI THIÕT KÕ HÖ VI Xö Lý 8 BIT Y£U CÇU PhÇn cøng : 1. Bé vi xö lý 8 bit (8085, 89C51 ….) 2. Bé nhí ch¬ng tr×nh ROM : 8KB tõ ®Þa chØ 0000H 3. Bé nhí d÷ liÖu RAM 8kB cã ®Þa chØ tuú chän. 4. Cæng vµo t¬ng tù 8 kªnh nhËn tÝn hiÖu nhiÖt ®é tõ 0 – 10V t¬ng øng vãi nhiÖt ®é tõ 0 – 200 ®é C. 5. NhËp d÷ liÖu vµo tõ bµn phÝm 16 phÝm 6. Khèi hiÓn thÞ d÷ liÖu dïng mµn h×nh tinh thÓ láng LCD. PhÇn mÒm : 1. TÝn hiÖu cho phÐp ch¹y vµ dõng ch¬ng tr×nh.TÝn hiÖu dõng khÈn cÊp. 2. §äc tÝn hiÖu tõ 8 kªnh ®o l tr÷ trong vïng nhí RAM . 3. Sau mçi lÇn ®äc tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh cña nhiÖt ®é vµ göi kÕt qu¶ ra cæng hiÓn thÞ b»ng LCD 4. Ch¬ng trinh dõng l¹i b¸o ®éng b»ng cßi nÕu x¶y ra mét sè ®iÒu kiÖn sau: - Gi¸ trÞ trung b×nh < hoÆc > gi¸ trÞ min hoÆc max t¬ng øng cho tríc.C¸c gi¸ trÞ max & min nµy ®îc ®Æt ë trong 2 « nhí RAM. - Cã 4 kªnh ®o vît qu¸ hoÆc nhá h¬n gi¸ trÞ giíi h¹n cho phÐp so víi gi¸ trÞ trung b×nh. Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt 1 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 phÇn I ThiÕt kÕ m¹ch phÇn cøng Ch¬ng I ®Þnh híng thiÕt kÕ ThiÕt kÕ mét hÖ vi xö lý bao gåm c¶ viÖc thiÕt kÕ tæ chøc phÇn cøng vµ viÕt phÇn mÒm cho nÒn phÇn cøng mµ ta thiÕt kÕ. ViÖc xem xÐt gi÷a tæ chøc phÇn cøng vµ ch¬ng tr×nh phÇn mÒm cho mét thiÕt kÕ lµ mét vÊn ®Ò cÇn ph¶i c©n nh¾c. V× khi tæ chøc phÇn cøng cµng phøc t¹p, cµng cã nhiÒu chøc n¨ng hç trî cho yªu cÇu thiÕt kÕ th× phÇn mÒm cµng ®îc gi¶m bít vµ dÔ dµng thùc hiÖn nhng l¹i ®Èy cao gi¸ thµnh chi phÝ cho phÇn cøng, còng nh chi phÝ b¶o tr×. Ngîc l¹i víi mét phÇn cøng tèi thiÓu l¹i yªu cÇu mét ch¬ng tr×nh phÇn mÒm phøc t¹p h¬n, hoµn thiÖn h¬n; nhng l¹i cho phÐp b¶o tr× hÖ thèng dÔ dµng h¬n còng nh viÖc ph¸t triÓn tÝnh n¨ng cña hÖ thèng tõ ®ã cã thÓ ®a ra gi¸ c¹nh tranh ®îc. Tõ yªu cÇu vµ nhËn ®Þnh trªn ta cã nh÷ng ®Þnh híng s¬ bé cho thiÕt kÕ nh sau: 1. Chän bé vi xö lý: Tõ yªu cÇu dïng VXL 8 bit ta dù kiÕn dïng c¸c chip vi ®iÒu khiÓn thuéc hä MCS-51 cña Intel, mµ cô thÓ ë ®©y lµ dïng chip 89C51 v× nh÷ng lý do sau: + AT89C51 thuéc hä MCS-51, lµ chip vi ®iÒu khiÓn 8 bÝt ®¬n chÝp CMOS cã hiÖu suÊt cao, c«ng suÊt nguån tiªu thô thÊp vµ cã 4 Kb bé nhí ROM Flash xo¸ ®îc lËp tr×nh ®îc. ChÝp nµy ®îc s¶n xuÊt dùa theo c«ng nghÖ bé nhí kh«ng mÊt néi dung cã ®é tÝch hîp cao cña Atmael + AT89C51 cã c¸c ®Æc trng chuÈn sau: 4Kb Flash, 128 byte RAM, 32 ®êng xuÊt nhËp, bé ®Þnh thêi / ®Õm 16 bit, mét cÊu tróc ng¾n hai møc u tiªn vµ 5 nguyªn nh©n ng¾t, mét port nèi tiÕp song song c«ng, m¹ch dao ®éng vµ m¹ch dao ®éng vµ m¹ch t¹o xung trªn chÝp. V× nh÷ng lý do trªn mµ viÖc lùa chän vi ®iÒu khiÓn 89C51 lµ mét gi¶i ph¸p hoµn toµn phï hîp cho thiÕt kÕ. 2. Tæ chøc ngo¹i vi: + Xö lý tÝn hiÖu vµo ta dïng thiÕt bÞ chuyÓn ®æi t¬ng tù/ sè (ADC) cã 8 kªnh vµo t¬ng tù kÕt nèi víi 8 tÝn hiÖu ®o nhiÖt ®é tõ 0 ÷ 10V t¬ng øng víi nhiÖt ®é tõ 0o ÷ 200oC. + Xö lý viÖc hiÓn thÞ kÕt qu¶ nhiÖt ®é trung b×nh ta dïng 3 LED 7 thanh ®Ó hiÓn thÞ t¬ng øng víi c¸c nhiÖt ®é trong d¶i 0 ÷ 2000C. + TÝn hiÖu cho phÐp ch¹y ®îc xö lý b»ng c¸ch dïng mét nót Ên Reset hÖ thèng. Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt 2 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 + TÝn hiÖu b¸o ®éng ®îc xö lý b»ng mét cßi b¸o ®éng kÕt nèi víi mét cæng bÊt kú phôc vô cho vµo/ra. + NÕu cã yªu cÇu dïng c¸c phÝm ®Ó ®Þnh c¸c mode ho¹t ®éng, còng nh ®Æt l¹i gi¸ trÞ MAX vµ MIN th× bµn phÝm còng ph¶i ®îc kÕt nèi víi c¸c cæng giao tiÕp vµo/ra (ë ®©y yªu cÇu dïng 8255). TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ph¶i ®îc kÕt nèi víi nhau th«ng qua c¸c bus cÇn thiÕt gåm bus d÷ liÖu, bus ®Þa chØ vµ bus ®iÒu khiÓn. S¬ ®å khèi cho thiÕt kÕ phÇn cøng cña hÖ thèng nh sau: Address Bus VXL 89C51 ROM M¹ch giao tiÕp 8255 RAM Khèi vµo t­¬ng tù 8 kªnh Khèi hiÓn thÞ Data Bus Control Bus Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt 3 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 Ch¬ng II Néi dung thiÕt kÕ I. tæ chøc phÇn cøng hÖ VXL89C51. 1. HÖ vi xö lý AT89C51: 1.1 S¬ ®å ch©n hÖ vi xö lý AT89C51: Port 0 Port 0 lµ port xuÊt nhËp 8 bit hai chiÒu cùc D hë. Port 0 cßn ®îc cÊu h×nh lµm bus ®Þa chØ ( byte thÊp ) vµ bus d÷ liÖu ®a hîp trong khi truy xuÊt bé nhí d÷ liÖu ngoµi vcµ bé nhì ch[ng tr×nh ngoµi. Port 0 còng nhËn c¸c byte m· trong khi lËp tr×nh cho Flash vµ c¸c byte m· trong khi kiÓm tra ch¬ng tr×nh. Port 1 Port 1 lµ port xuÊt nhËp 8 bÝt. Port 1 còng lµ byte ®Þa chØ thÊp trong thõi gian lËp tr×nh cho Flash vµ kiÓm tra ch¬ng tr×nh. Port 2 Port 2 lµ port xuÊt nhËp 8 bit hai chiÒu. Port 2 t¹o ra byte cao cña ®Þa chØ trong thêi gian t×m n¹p lÖnh tõ bé nhí ch¬ng tr×nh ngoµi vµ trong thêi gian truy xuÊt bé nhí d÷ liÖu ngoµi sö dông ®Þa chØ 16 bit Port 2 còng nhËn c¸c ®Þa chØ cao vµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn trong thêi gian lËp tr×nh cho Flash vµ kiÓm tra ch¬ng tr×nh. Port 3 Port 3 lµ port xuÊt nhËp 8 bit hai chiÒu. Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt 4 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 Port 3 còng cßn ®îc dïng lµm chøc n¨ng kh¸c cña AT89C51 c¸c chøc n¨ng ®îc liÖt kª nh sau: Ch©n cña port Chøc n¨ng P3.0 RxD ( ngâ vµo cña port nèi tiÕp ) P3.1 TxD ( ngâ ra cña port nèi tiÕp ) P3.2 INT 0 ( ngâ vµ ng¾t ngoµi 0 ) P3.3 INT1 ( ngâ vµo ng¾n ngoµi 1 ) P3.4 TO ( ngâ vµo bªn ngoµi cña bé ®Þnh thêi 0 ) P3.5 T1 ( ngâ vµo bªn ngoµi cña bé ®Þnh thêi 1 ) P3.6 RW ( P3.7 RD ®iÒu khiÓn bé nhí d÷ liÖu ngoµi ) ( ®iÒu khiÓn ®äc bé nhí d÷ liÖu ngoµi ) Port 3 còng nhËn mét vµi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cho viÖc lËp tr×nh Flash vµ ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh. RST Ngâ vµo reset. ALE/ PROG xung cña ngâ ra cho phÐp chèt ®Þa chØ ALE cho phÐp chèt byte thÊp cña ®Þa chØ trong thêi gian truy xuÊt bé nhí ngoµi. Ch©n nµy còng ®îc dïng lµm ngâ vµo xung lËp tr×nh ( PROG ) trong thêi gian lËp tr×nh Flash. PSEN Ch©n cho phÐp bé nhí ch¬ng tr×nh ngoµi , ®iÒu khiÓn truy xuÊt bé nhí ch¬ng tr×nh ngoµi. EA / Vpp Ch©n cho phÐp truy nhËp bé nhí ngoµi EA , ph¶i ®îc nèi víi GND ®Ó cho phÐp chÝp vi ®iÒu khiÓn t×m n¹p lÖnh tê c¸c vÞ trÝ « nhí cña bé nhí ch¬ng tr×nh ngoµi Ch©n EA nèi víi VCC ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh bªn trong chÝp. cßn nhËn ®iÖn ¸p cho phÐp lËp tr×nh VPP trong thêi gian lËp tr×nh cho Flash , ®iÖn ¸p nµy cÊp cho bé phËn cã yªu cÇu ®iÖn ¸p 12V EA / Vpp XTAL1 Ngâ vµo ®Õn m¹ch khuyÕch ®¹i d¶o cña m¹ch dao ®éng vµ ngâ ®Õn m¹ch xung clock bªn trong chÝp. XTAL2 Ngâ ra tõ m¹ch khuyÕch ®¹i ®¶o cña m¹ch dao ®éng. 1.2 Tæ chøc bé nhí: Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt 5 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 1.2.1 CÊu tróc chung cña bé nhí: TÊt c¶ c¸c vi ®iÒu khiÓn thuéc hä MCS-51 ®Òu ph©n chia bé nhí thµnh hai vïng ®Þa chØ cho bé nhí d÷ liÖu vµ bé nhí ch¬ng tr×nh. Sù ph©n chia logic gi÷a bé nhí d÷ liÖu vµ bé nhí ch¬ng tr×nh cho phÐp truy nhËp bé nhí d÷ liÖu b»ng 8 bit ®Þa chØ gióp cho viÖc lu tr÷ vµ thao t¸c d÷ liÖu nhanh h¬n.Tuy nhiªn, chóng ta cã thÓ sö dông ®Þa chØ bé nhí d÷ liÖu 16 bit th«ng qua thanh ghi DPTR. Bé nhí ch¬ng tr×nh lµ lo¹i bé nhí chØ cho phÐp ®äc, kh«ng cho phÐp ghi. Mét sè vi ®iÒu khiÓn ®îc tÝch hîp s½n bé nhí ch¬ng tr×nh bªn trong víi dung lîng kho¶ng 4kbyte hay 8 kbyte, sè cßn l¹i ph¶i sö dông bé ch¬ng tr×nh më réng mµ qu¸ tr×nh truy nhËp ®îc thùc hiÖn th«ng qua sù ®iÒu khiÓn b»ng tÝn hiÖu PSEN (Progam Strobe Enable). Tuy nhiªn, vi ®iÒu khiÓn 8051 cho phÐp ta sö dông ®Õn 64kbyte bé nhí ch¬ng tr×nh b»ng c¸ch sö dông c¶ bé nhí ch¬ng tr×nh bªn trong vµ bªn ngoµi. Bé nhí sè liÖu chiÕm gi÷ vïng ®Þa chØ ph©n chia cña bé nhí ch¬ng tr×nh. Dung lîng cña bé nhí d÷ liÖu cã thÓ më réng lªn tíi 64 kbyte. Trong qu¸ tr×nh truy nhËp bé nhí sè liÖu, CPU ph¸t ra c¸c tÝn hiÖu ®äc vµ tÝn hiÖu viÕt sè liÖu th«ng qua c¸c ch©n RD vµ WR. Bé nhí Ch­¬ng tr×nh B é nhí Sè liÖu FFFFH Bé nhí më Bé nhí FFH réng |EA=0 Bé nhí ngoµi m ë réng |EA=1 Bé nhí trong 0000H |PSEN 00H |WR |RD H×nh 2.3: CÊu tróc bé nhí cña hä MCS-51. Chóng ta cã thÓ kÕt hîp bé nhí ch¬ng tr×nh më réng víi bé nhí sè liÖu më réng b»ng c¸ch cho hai tÝn hiÖu RD vµ PSEN qua mét cæng logic AND, lèi ra cña cæng AND nµy sÏ t¹o tÝn hiÖu ®äc cho bé nhí më réng. 1.2.2 Bé nhí ch¬ng tr×nh: Sau khi Reset, CPU b¾t ®Çu thùc hiÖn ch¬ng tr×nh tõ ®Þa chØ 0000H. Vïng ®Çu cña bé nhí ch¬ng tr×nh lµ vïng chøa c¸c vector ng¾t, mçi ng¾t ®îc ph©n chia mét vïng ®Þa chØ cè ®Þnh trong trong bé nhí ch¬ng tr×nh. Khi xuÊt Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt 6 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 hiÖn ng¾t, CPU sÏ nh¶y tíi ®Þa chØ nµy, ®©y còng lµ ®Þa chØ ®Çu cña ch ¬ng tr×nh con phôc vô ng¾t. C¸c vector ng¾t c¸ch nhau 8 byte, v× vËy nÕu ch ¬ng tr×nh con phôc vô ng¾t qu¸ dµi (>8 byte) th× t¹i vector ng¾t ta ph¶i ®Æt mét lÖnh nh¶y kh«ng ®iÒu kiÖn tíi vïng ®Þa chØ kh¸c chøa ch¬ng tr×nh con phôc vô ng¾t. 1.2.3 Bé nhí sè liÖu: PhÝa bªn ph¶i cña H×nh 2.3 biÓu diÔn kh«ng gian bé nhí d÷ liÖu cña MCS-51. Chóng ta cã thÓ sö dông tíi 64 Kbyte bé nhí sè liÖu ngo¹i vi. §é réng bus ®Þa chØ cña bé nhí sè liÖu ngoµi cã thÓ lµ 8 bit hoÆc 16 bit. Bus ®Þa chØ réng 8 bit thêng ®îc sö dông ®Ó liªn kÕt víi mét hoÆc nhiÒu ®êng vµo ra kh¸c ®Ó ®Þnh ®Þa chØ cho RAM theo trang. Trong trêng hîp bus ®Þa chØ réng 16 bit, cæng P2 sÏ ph¸t ra 8 bit ®Þa chØ cao cßn cæng P1 sÏ ph¸t ra 8 bit ®Þa chØ thÊp. B»ng c¸ch nµy, ta cã thÓ truy nhËp trùc tiÕp lªn bé nhí d÷ liÖu ngoµi víi ®é lín tèi ®a lµ 64 Kbyte. Bé nhí sè liÖu trong ®îc chia ra lµm 3 vïng: +128 byte cao. +128 byte thÊp. +Vïng dµnh cho c¸c thanh ghi chøc n¨ng ®Æc biÖt (SFR). §Þa chØ cña bé nhí sè liÖu trong lu«n lµ 8 bit, vµ cã thÓ qu¶n lý ®îc 256 byte bé nhí. 2. Tæ chøc bé nhí (Memory Map): Tõ cÊu tróc cña vi ®iÒu khiÓn 89C51 giíi thiÖu ë ch¬ng I vµ yªu cÇu thiÕt kÕ ta tiÕn hµnh ph©n bæ c¸c vïng nhí nh sau:  Bé nhí ch¬ng tr×nh 8K ROM chia lµm hai vïng: ROM trong (On-chip) cã ®Þa chØ vËt lý: 0000H ÷ 0FFFH.  Bé nhí d÷ liÖu ®îc më réng thªm 8K RAM ngoµi, víi ®Þa chØ vËt lý: 2000H ÷ 3FFFH.  M¹ch ghÐp nèi vµo/ ra sö dông IC8255 víi ®Þa chØ cña tõng cÊu h×nh nh sau: §Þa chØ cæng PA: 4000H §Þa chØ cæng PB: 4001H §Þa chØ cæng PC: 4002H §Þa chØ cña tõ ®iÒu khiÓn PSW: 4003H  §Þa chØ cña ADC08098 kªnh vµo t¬ng tù: 6000H ÷ 6007H. 3. Khèi hiÓn thÞ : Khèi hiÓn thÞ gåm 8 LED 7 ®o¹n ®îc tæ chøc theo kiÓu s¸ng lu©n phiªn 2.5 ms mét lÇn. LED s¸ng ®îc chän bëi 89C51 qua ®êng ®iÒu khiÓn tõ cæng P0.0 -> P0.3. D÷ liÖu ®îc hiÓn thÞ díi d¹ng m· 7 thanh còng ®îc 89C51 göi tíi Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt 7 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 LED qua ®êng data. §Ó phï hîp gi÷a sè liÖu ®a ra cæng cña 8255 (ë d¹ng BCD) víi sè liÖu hiÓn thÞ ra LED 7 ®o¹n, ta sö dông m¹ch phÇn cøng. V× vËy trong khèi hiÓn thÞ ta sö dông vi m¹ch SN7447 ®Ó gi¶i m· sè BCD ra m· 7 thanh vµ ®Ó ®iÒu khiÓn bé ®Ìn hiÓn thÞ. 4. Khèi c¸c thiÕt bÞ giao tiÕp/ghÐp nèi. Cæng vµo ra t¬ng tù/sè dïng ADC0809. Sè liÖu vµo t¬ng tù tõ 8 c¶m biÕn nhiÖt ®é sÏ ®îc kÕt nèi vµo 8 cæng vµo cña ADC, ADC ®îc ®iÒu khiÓn bëi VXL89C51 thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æi sè liÖu sang d¹ng sè vµ lu tr÷ vµo mét vïng nµo ®ã trong RAM trong. Cæng vµo/ ra sè dïng vi m¹ch PPI 8255 cã kh¶ n¨ng lËp tr×nh thùc hiÖn qu¸ tr×nh phèi hîp trao ®æi d÷ liÖu; cô thÓ ë ®©y lµ sè liÖu vµo gi÷a ADC víi VXL vµ sè liÖu tõ VXL ra LED. Giíi thiÖu linh kiÖn vµ tæ chøc phèi ghÐp. 1. ThiÕt kÕ bé nhí: Xem xÐt cÊu tróc cña 89C51 vµ yªu cÇu cÇn 8K cho nhí ch¬ng tr×nh ta thiÕt kÕ thªm vïng nhí ch¬ng tr×nh dïng thªm 8Kb ROM ®Æt ë ngoµi. §èi víi yªu cÇu cho nhí d÷ liÖu, v× 89C51 ®· cã 128 bytes RAM trong vµ yªu cÇu cÇn thiÕt kÕ bé nhí d÷ liÖu lµ 4Kb nªn ®Ó dÔ dµng cho thiÕt kÕ ta sö dông thªm 8Kb RAM ngoµi ®Ó më réng bé nhí d÷ liÖu cho hÖ thèng.  Bé nhí ROM ngoµi Thùc ra th× ta cã thÓ dïng bé nhí ROM ngoµi lµ c¸c chÝp nhí EPROM cã dung lîng 4K hoÆc 8K cã b¸n trªn thÞ trêng ®Ó më réng bé nhí.Tuy nhiªn, ®Ó cho ®¬n gi¶n ta lùa chän gi¶i ph¸p lµ dïng bé nhí ROM 8k trªn chÝp vi ®iÒu khiÓn 89S51.Nh vËy sÏ ®¬n gi¶n h¬n rÊt nhiÒu cho thiÕt kÕ mµ vÉn phï hîp víi néi dung ph¹m vi cho phÐp cña ch¬ng tr×nh.  Bé nhí RAM ngoµi §èi víi RAM ngoµi ta sö dông lo¹i SRAM vi m¹ch dïng trong thiÕt kÕ lµ 6264. Còng cã 13 ®êng ®Þa chØ 8 ®êng d÷ liÖu. Nã cã ®Þa chØ 2000÷3FFF, ®Þa chØ nµy ®îc chän ra trong vïng ®Þa chØ cña vi ®iÒu khiÓn bëi ch©n /CS2 cña gi¶i m· ®Þa chØ. Ngoµi ra cßn cã ®êng chän vá kh¸c lµ /CS2 ®îc nèi tÝch cùc vµ cã hai ®êngtÝn hiÖu yªu cÇu ®äc viÕt lµ /OE, /WE . • S¬ ®å ch©n cña RAM 6264: Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt 8 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 2. Vi m¹ch ADC0809: Bé ADC 0809 lµ mét thiÕt bÞ CMOS tÝch hîp víi mét bé chuyÓn ®æi t¬ng sang sè 8 bit, bé chän kªnh vµ mËt bé logic ®iÒu khiÓn t¬ng thÝch. Bé chuyÓn ®æi t¬ng tù sè nµy sö dông ph¬ng ph¸p chuyÓn ®æi xÊp xØ. Bé chän kªnh cã thÓ chän ra kªnh cÇn chuyÓn ®æi b»ng 3 ch©n chän ®Þa chØ. ThiÕt bÞ nµy lo¹i trõ kh¶ n¨ng cÇn thiÕt ®iÒu chØnh ®iÓm zero bªn ngoµi vµ kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh tØ sè lµm cho ADC ®Ô dµng giao tiÕp víi c¸c bé vi xö lý.  C¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña ADC 0809 - Nguån nu«i ®¬n ± 5 V, hiÖu suÊt cao. - D¶i tÝn hiÖu lèi vµo t¬ng tù 5V khi nguån nu«i lµ +5V. Cã thÓ më réng thang ®o b»ng c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt cho tõng m¹ch cô thÓ. - DÔ dµng giao tiÕp víi vi xö lý v× ®Çu ra cã bé ®Öm 3 tr¹ng th¸i nªn cã thÓ ghÐp trùc tiÕp vµo kªnh d÷ liÖu cña hÖ VXL. - Tæng sai sè cha chØnh ±1/2LSB. - Thêi gian chuyÓn ®æi 100 µs . - TÇn sè xung clock 10kHz – 1028 kHz. - §¶m b¶o sai sè tuyÕn tÝnh trong d¶i nhiÖt ®é tõ –40 0C ÷ 85OC. a. B¶ng ch©n lý vµ s¬ ®å ch©n cña vi m¹ch ADC0809. A 0 0 0 0 1 1 1 1 X B 0 0 1 1 0 0 1 1 X C 0 1 0 1 0 1 0 1 X X 0 1 2 3 4 5 6 7 (?) * ý nghÜa c¸c ch©n: - IN0 – IN7 : 8 ®Çu vµo t¬ng tù. - A,B,C : c¸c tÝn hiÖu chän kªnh. - C¸c ch©n 2.1-2.7: lµ c¸c ®Çu ra sè. - ALE cho phÐp chèt sè liÖu ®Çu vµo. - Start: xung cho phÐp b¾t ®Çu chuyÓn ®æi. - Clk:®Çu vµo xung clock - Ref(+): ®iÖn ¸p vµo chuÈn +5v - Ref(-): ®iÖn ¸p vµo chuÈn 0 - Vcc: nguån cung cÊp b. CÊu tróc bªn trong cña ADC 0809 Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt 9 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 CÊu tróc bªn trong cña ADC0809 ®îc thÓ hiÖn ë h×nh vÏ díi:  Ho¹t ®éng chuyÓn ®æi: C¸c bit ®Þa chØ ë lèi vµo A,B,C tõ bé gi¶i m· ®Þa chØ sÏ chèt vµ x¸c ®Þnh kªnh ®Çu vµo nµo ®îc chän. Khi mét kªnh ®îc chän ®ång thêi yªu cÇu START, ALE ®îc tÝch cùc, yªu cÇu ®é réng xung START kh«ng nhá h¬n 200ns. Gi¸ trÞ ®iÖn ¸p cÇn ®îc chuyÓn ®æi sÏ ®îc chèt l¹i ë cæng vµo t¬ng øng xung Start b¾t ®Çu chuyÓn ®æi. Sau xung START kho¶ng 10μs ®Çu ra EOC (end of convert) lóc nµy xuèng thÊp thùc sù b¾t ®Çu qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi. Trong suèt qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi EOC lu«n ë møc tÝch cùc thÊp, ®ång thêi ®Çu ra 3 tr¹ng th¸i cña ADC0809 bÞ th¶ næi. Sau kho¶ng 100 µs, ADC0809 thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æi xong, d÷ liÖu ®Çu vµo ®îc ®a ®Õn bé ®Öm ®Çu ra ba tr¹ng th¸i ®ång thêi ch©n tÝn hiÖu EOC chuyÓn lªn møc cao b¸o cho VXL biÕt ®Ó ®äc kÕt qu¶ vµo. c. GhÐp ADC0809 víi VXL8051. + C¸c kªnh vµo Analog ®îc nèi vµo c¸c ®Çu vµo t¬ng øng cña ADC. Mçi kªnh ®ã cã ®Þa chØ riªng do tæ hîp 3 bit ®Þa chØ A,B,C quy ®Þnh. C¸c ®Çu vµo ®Þa chØ nµy kÕt nèi víi ®êng ®Þa chØ A0A1A2 cña Bus ®Þa chØ cña hÖ thèng. C¸c ®êng ®Þa chØ cao cña hÖ thèng ®îc dïng ®Ó t¹o tÝn hiÖu chän chip (/CS) cho ADC0809. + TÝn hiÖu /CS ®îc ®a tíi ®Çu vµo cña m¹ch OR ®Ó khëi ®éng ADC (Start) khi cã tÝn hiÖu /WR ®ång thêi chèt ®Þa chØ (ALE) cña kªnh hiÖn hµnh cã gi¸ trÞ lµ gi¸ trÞ 3 bit A,B,C. TÝn hiÖu /CS còng ®îc ®a tíi ®Çu vµo cña m¹ch OR thø hai ®Ó t¹o tÝn hiÖu OE cïng víi /RD nh»m chèt d÷ liÖu ®· biÕn ®æi xong ë ®Çu ra. Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt 10 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 + V× khi biÕn ®æi xong, ACD0809 dïng tÝn hiÖu ra ch©n EOC ®Ó b¸o cho VXL biÕt m· nhÞ ph©n t¬ng øng víi møc cao cña tÝn hiÖu ®Çu vµo ®· ®îc t¹o ra. V× vËy ta kÕt nèi EOC víi ®Çu vµo ng¾t ngoµi /INT1 cña 8051. - + 8 bit d÷ liÖu thêng ®îc ghÐp trùc tiÕp víi Bus d÷ liÖu hÖ thèng v× b¶n th©n bé ®Öm ra lµ 3 tr¹ng th¸i, còng cã thÓ ghÐp qua 8255. 3.Vi m¹ch giao tiÕp song song PPI 8255: Vi m¹ch 8255 lµ mét vi m¹ch ®îc sö dông phæ biÕn ®Ó giao tiÕp trong c¸c hÖ VXL 8 – 16 bit. Sö dông 8255A lµm cho viÖc thiÕt kÕ ®Ó ghÐp nèi bé VXL víi c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi ®¬n gi¶n ®i nhiÒu, ®é mÒm dÎo cña thiÕt kÕ sÏ t¨ng lªn vµ linh kiÖn phô trî ®i kÌm còng gi¶m ®i nhiÒu. Do cã kh¶ n¨ng lËp tr×nh ®îc nªn nã cã thÓ võa dïng nh cæng nhËn sè liÖu còng nh xuÊt sè liÖu tuú néi dung cña tõ ®iÒu khiÓn mµ ngêi lËp tr×nh ®a vµo. Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt 11 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 a. S¬ ®å ch©n vµ s¬ ®å chøc n¨ng cña 8255A. S¬ ®å chøc n¨ng vµ s¬ ®å ch©n cña 8255A ®îc thÓ hiÖn díi h×nh vÏ sau: PA PA PA3 PA2 RD1 CS\0\ GN AD1 A0 PC7 PC6 PC5 PC4 PC0 PC1 PC2 PC3 PB0 PB1 PB2 1 40 8255A 20 21 PA PA 4 PA 5 PA 6 WR\ 7 RESET D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Vc cPB7 PB6 PB5 PB4 PB3 D0 – D7 PA0 – PA7 8255A RD\ WR\ RESET A0 A1 CS\ PB0 – PB7 PC0 – PC7 Trong ®ã: Ch©n 1 ÷ 4, 37 ÷ 40 (PA0 – PA7): lµ c¸c ®êng xuÊt nhËp cã tªn lµ cæng A. Ch©n 18 ÷ 25 (PB0 – PB7): lµ c¸c ®êng nhËp xuÊt cã tªn cæng B. Ch©n 10 ÷ 13, 14 ÷ 17 (PB0 – PB7): lµ c¸c ®êng nhËp xuÊt cã tªn cæng C. Ch©n 27 ÷ 34 (D0 – D7): lµ c¸c ®êng d÷ liÖu (data) ho¹t ®éng hai chiÒu, dÉn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ vi xö lý ra c¸c thiÕt bÞ bªn ngoµi ®ång thêi nhËn c¸c d÷ liÖu tõ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn bªn ngoµi vµo vi xö lý. Ch©n 35 (Reset input): ngâ vµo xãa, ch©n reset ph¶i ®îc nèi víi tÝn hiÖu reset out cña vi xö lý ®Ó kh«ng lµm ¶nh híng ®Õn m¹ch ®iÒu khiÓn. Khi reset, c¸c cæng cña 8255A lµ c¸c ngâ vµo, ®ång thêi tÊt c¶ c¸c d÷ liÖu trªn thanh ghi bªn trong 8255A ®Òu bÞ xãa, 8255A trë vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu s¨n sµng lµm viÖc. Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt 12 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 Ch©n 6 (CS\): tÝn hiÖu ngâ vµo chip select (CS\) ®îc ®iÒu khiÓn bëi vi xö lý, dïng ®Ó lùa chän 8255A lµm viÖc khi vi xö lý giao tiÕp víi nhiÒu thiÕt bÞ. Ch©n 5 (RD\): ngâ vµo ®äc d÷ liÖu (Read Input). Ch©n 36 (WR\) : ngâ vµo ghi d÷ liÖu (Write Input). Ch©n 8,9 (A1, A0): ngâ vµo ®Þa chØ (Address Input), dïng nhËn ®Þa chØ vµo ®Ó lùa chän thanh ghi vµ c¸c cæng. Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt 13 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 • B¶ng ®Þa chØ lùa chän thanh ghi vµ c¸c cæng: A1 A0 Cæng vµ thanh ghi 0 0 Cæng A 0 1 Cæng B 1 0 Cæng C 1 1 Thanh ghi ®iÒu khiÓn Ch©n 26 (Vcc) : nguån 5 VDC. Ch©n 7 (GND) : GND 0 VDC. b. CÊu tróc bªn trong vµ ho¹t ®éng cña 8255A. §iÒu khiÓn nhãm A PA7 – PA0 Port A PC7 – PC4 Port C D7 – D0 (4 bit cao) §Öm bus d÷ liÖu Nhãm A PC3 – PC0 Port C §iÒu khiÓn nhãm B RD\ Logic ®iÒu khiÓn ghi/®äc WR\ CS\ A0 A1  (4 bit thÊp) PB7 – PC0 Port B Nhãm B S¬ ®å khèi cÊu tróc bªn trong cña vi m¹ch 8255A.  Ho¹t ®éng cña vi m¹ch 8255A: Tõ s¬ ®å khèi cÊu tróc bªn trong cña vi m¹ch 8255A ta thÊy c¸c cæng cña 8255A ®îc chia thµnh 2 nhãm: Nhãm A gåm cæng A vµ 4 bit cao cña cæng C. Nhãm B gåm cæng B vµ 4 bit thÊp cña cæng C. CÊu h×nh lµm viÖc cña 2 nhãm sÏ do néi dung cña thanh ghi ®iÒu khiÓn quyÕt ®Þnh. Vi m¹ch 8255 giao tiÕp víi vi xö lý th«ng qua c¸c ®êng sau : Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt 14 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 - §êng d÷ liÖu: gåm 8 ®êng d÷ liÖu (D0 - D7). M· lÖnh, c¸c d÷ liÖu ®Òu ®îc truyÒn ®i trªn ®êng nµy. - §êng ®Þa chØ: gåm 2 ®êng (A0 – A1) dïng ®Ó lùa chän cæng hoÆc thanh ghi ®iÒu khiÓn nh ®· tr×nh bµy ë trªn. - §êng ®iÒu khiÓn: gåm c¸c ®êng RD\, WR\, CS\, Reset dïng ®Ó ®iÒu khiÓn viÖc ho¹t ®éng cña 8255A. §Ó sö dông c¸c cæng lµm c«ng cô giao tiÕp, ngêi sö dông ph¶i göi tõ ®iÒu khiÓn ra thanh ghi ®iÒu khiÓn ®Ó 8255A ®Þnh cÊu h×nh lµm viÖc cho c¸c cæng ®óng nh yªu cÇu cña ngêi lËp tr×nh. c. Tõ ®iÒu khiÓn: Tõ ®iÒu khiÓn lµ d÷ liÖu ®îc göi tíi thanh ghi ®iÒu khiÓn (CWR) cña 8255. Gi¸ trÞ cña tõ ®iÒu khiÓn sÏ x¸c ®Þnh cÊu h×nh lµm viÖc cho c¸c cæng cña 8255A, ®ã lµ viÖc lùa chän chøc n¨ng nhËp hay xuÊt cña c¸c cæng. Trong tõ ®iÒu khiÓn cã mét bit ®Ó ph©n biÖt hai chøc n¨ng ®iÒu khiÓn kh¸c nhau lµ: + §Þnh nghÜa chÕ ®é c¸c cöa (bit D7 cña tõ ®iÒu kiÓn lµ 1). + LËp/xo¸ c¸c bit cña Port C (bit D7cña tõ ®iÒu khiÓn lµ 0). • §Þnh nghÜa chÕ ®é c¸c cæng Khi D7 =1, 8255A sÏ sö dông th«ng tin trong CWR ®Ó ®Þnh nghÜa chÕ ®é c¸c cöa. Néi dung cña CWR x¸c ®Þnh chøc n¨ng cña 24 ®êng ghÐp nèi víi thiÕt bÞ ngo¹i vi. PhÇn mÒm cña hÖ thèng sÏ ®Þnh nghÜa chÕ ®é cña PA, PB mét c¸ch ®éc lËp; cßn PC cã thÓ ®îc ®Þnh nghÜa ®éc lËp hay chia lµm hai phô thuéc vµo chÕ ®é cña PA vµ PB. 1D6D5D4D3D2D1D0 Nhãm A Nhãm B Mode select 00 = mode 0 01 = mode 1 1x = mode 2Cæng A 1 = Input 0 = OutputPCH (4 bit cao) 1=Input 0=Output PCL (4 bit thÊp) 1 = Input 0 = OutputPB 1 = Input 0 = OutputMode select 1 = mode 0 0 = mode 1 Trong chÕ ®é nµy cã thÓ cã 3 chÕ ®é lµm viÖc kh¸c nhau tuú thuéc vµo Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt 15 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 néi dung cña hai bit D6D5, cô thÓ lµ: + ChÕ ®é 0(Vµo ra c¬ së): D6D5 = 00,ë chÕ ®é nµy 8255A cho kh¶ n¨ng xuÊt/nhËp d÷ liÖu ®¬n gi¶n qua c¶ 3 cæng A, B, C mét c¸ch ®éc lËp. + ChÕ ®é 1 : D6D5 =01, ®©y lµ chÕ ®é vµo ra cã chèt (Strobe), nghÜa lµ cã sù ®èi tho¹i gi÷a ngo¹i vi vµ hÖ VXL th«ng qua c¸c bit cña cæng C. Trong chÕ ®é nµy, víi nhãm A. th× PA dïng ®Ó trao ®æi sè liÖu vµ nöa cao cña PC (PC 4 ÷ PC7) ®Ó ®èi tho¹i gi÷a ngo¹i vi vµ VXL. Cßn ë nhãm B th× PB dïng ®Ó trao ®æi sè liÖu vµ PCL ®Ó ®èi tho¹i. + ChÕ ®é 2: D6D5 =1x. Cæng A dïng vµo/ra hai chiÒu, c¸c bit PC 3 ÷ PC7 dïng lµm tÝn hiÖu ®èi tho¹i. Cæng PB cã thÓ lµm viÖc nh ë chÕ ®é 1. • LËp/xo¸ bit: NÕu D7=0 th× CWR lµ lÖnh ®Ó lËp/xo¸ bit cña Port C. LÖnh nµy cho phÐp lËp/xo¸ bÊt kú bit nµo cña C mét c¸ch ®éc lËp. 0D6D5D4D3D2D1D0 1: LËp 0: Xo¸ Kh«ng dïng=000 Cöa CD3 D2 bit 1 bit 2 bit 3 bit 4 bit 5 bit 6 bit 70 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 D1 bit 0 1 0 1 0 1 0 1 0 d. GhÐp nèi 8255A víi VXL8051. + Víi hÖ thèng ®¬n gi¶n cã thÓ phèi ghÐp trùc tiÕp 8255A víi VXL. §Çu vµo /CS ®îc nèi vµo mét trong c¸c /CSi cña gi¶i m· ®Þa chØ 74LS138 (sÏ ®Ò cËp sau). + C¸c tÝn hiÖu /RD, /WR cña 8255 còng ®îc kÕt nèi t¬ng øng víi c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn viÖc xuÊt/nhËp d÷ liÖu cña 8051. + §Çu vµo Reset (ch©n 35) cã thÓ kÕt nèi víi ch©n Reset cña 8051 nÕu muèn 8255A cïng Reset víi hÖ thèng khi Ên nót reset hoÆc cã thÓ ®Ó ë møc Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt 16 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 tÝch cùc thÊp. + Hai tÝn hiÖu vµo ®Þa chØ A 1A0 ®îc nèi trùc tiÕp vµo Bus ®Þa chØ hÖ thèng. A1A0 ®îc gi¶i m· bªn trong m¹ch 8255A ®Ó chän c¸c cöa vµo/ra A, B, C vµ CWR nh ®· ®Ò cËp ë trªn. + C¸c ch©n sè liÖu cña 8255 cã thÓ kÕt nèi trùc tiÕp vµo Bus sè liÖu cña hÖ thèng mµ kh«ng cÇn ®Öm 3 tr¹ng th¸i, v× b¶n th©n c¸c cæng P 0 cña 8051 ®Òu cã ®Öm 3 tr¹ng th¸i råi. e. GhÐp nèi 8255A víi thiÕt bÞ ngo¹i vi: PhÇn ghÐp nèi víi thiÕt bÞ ngo¹i vi cña 8255A th«ng qua 24 ®êng sè liÖu vµ ®iÒu khiÓn ë c¸c cæng A, B, C. C¸c ®êng ghÐp nèi nµy ®îc ®Þnh nghÜa b»ng ch¬ng tr×nh nh giíi thiÖu ë trªn. B»ng c¸ch chän chÕ ®é lµm viÖc thÝch hîp vµ chÝnh x¸c vi m¹ch 8255A cã thÓ ®¸p øng ®îc nh÷ng nhu cÇu ghÐp nèi tinh vi. AD0-AD7 P1 §Öm BUS S/L 74245 D0-D7 PA A0 A1 P2 8051 A14 A15 ALE/P P3.0÷P3. 5 Chèt §/C ThÊp 74373 Gi¶i m· ®/c (3/8) CS 8255A PB PC (P3.7) RD (P3.6 WR RD WR 4. ThiÕt kÕ khèi hiÓn thÞ: ë ®©y ta dïng khèi hiÓn thÞ lµ dïng khèi hiÓn thÞ tinh thÓ láng LCD: Khèi hiÓn thÞ nµy cã u ®iÓm lµ: - Mµn h×nh ®ang dÇn cã gi¸ thµnh h¹ - Kh¶ n¨ng hiÓn thÞ sè, ký tù vµ ®å häa tèt h¬n nhiÒu so víi ®Ìn LED. - Sö dông thªm bé ®iÒu khiÓn lµm t¬i LCD vµ nh vËy gi¶i phãng CPU khái c«ng viÖc nµy .Cßn ®èi víi LED lu«n cÇn CPU hoÆc b»ng c¸ch nµo ®ã ®Ó duy tr× viÖc hiÓn thÞ d÷ liÖu. - DÔ dµng lËp tr×nh c¸c kÝ tù ,®å häa. Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt 17 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 Chøc n¨ng c¸c ch©n cña LCD VCC : ch©n nèi nguån 5V VSS : ch©n ®Êt VEE : ch©n ®iÒu khiÓn ®é t¬ng ph¶n cña LCD. RS : ch©n nµy dïng ®Ó chän thanh ghi.NÕu RS=0 th× thanh ghi m· lÖnh ®îc chän cßn nÕu RS=1 th× thanh ghi d÷ liÖu ®îc chän vµ cho phÐp ngêi dïng göi d÷ liÖu hiÓn thÞ lªn LCD R/W : ch©n vµo ®äc ghi cho phÐp ngêi dïng ®äc/ghi th«ng tin tõ /lªn LCD R/W=0 th× ®äc, cßn R/W=0 th× lµ ghi lªn LCD. E : ch©n cho phÐp ®îc LCD sö dông ®Ó chèt th«ng tin hiÖn cã trªn ch©n d÷ liÖu .Khi d÷ liÖu ®îc cÊp ®Õn th× mét xung cao xuèng thÊp ®îc ¸p ®Õn ch©n E ®Ó LCD chèt d÷ liÖu trªn ch©n d÷ liÖu.Xung nµy ph¶i réng tèi thiÓu lµ 450ns. D0-D7 : §©y lµ 8 ch©n d÷ liÖu trªn 8 bÝt ,®îc dïng ®Ó göi th«ng tin lªn LCD hoÆc ®äc néi dung cña c¸c thanh ghi trong LCD. Ta cã thÓ göi c¸c m· lÖnh ®Õn ®Ó ®iÒu khiÓn hiÓn thÞ trªn LCD ,c¸c m· lÖnh nµy ®îc cho trong tµi liÖu kü thuËt cña LCD. Trong hÖ thèng ,khi ghÐp nèi th× c¸c ch©n cña LCD cã thÓ ghÐp qua 8051 hoÆc cã thÓ ghÐp qua c¸c ch©n cña cæng giao tiÕp 8255 tïy theo së thÝch cña ngêi sö dông. Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt 18 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 5.Khèi vµo d÷ liÖu: Khèi vµo d÷ liÖu mµ ta sö dông ®ã lµ bµn phÝm sè 16 phÝm ®îc dïng réng r·i.Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña bµn phÝm thùc chÊt lµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña ma trËn phÝm .Ch¬ng tr×nh ®Ó ch¹y bµn phÝm lµ ch¬ng tr×nh dïng thuËt to¸n "bÉy phÝm " nghÜa lµ liªn tôc quÐt hµng cña bµn phÝm ,®ång thêi khi ph¸t hiÖn cã phÝm nhÊn ,cét t¬ng øng =0 th× bé Vi xö lý cña ta hoµn toµn cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc hµng vµ cét cña phÝm ®îc Ên vµ tõ ®ã cho m· cña phÝm. 6. C¸c vi m¹ch phô trî kh¸c: a. M¹ch gi¶i m· 74LS138: Nã bao gåm 14 ch©n, trong ®ã: Y0 ÷ Y7 lµ c¸c ®êng ra ®Þa chØ, tÝch cùc ë møc thÊp. A,B,C lµ 3 ®êng ®Þa chØ vµo, tÝch cùc cao. E1, E2 lµ c¸c ®Çu vµo cho phÐp lµm viªc, tÝch cùc ë møc thÊp. E3 lµ c¸c ®Çu vµo cho phÐp lµm viªc, tÝch cùc ë møc cao. Ta cã b¶ng ch©n chøc n¨ng cña 74LS138 nh sau: Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt 19 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 C B A /E1 /E2 E1 /Y0 /Y1 /Y2 /Y3 /Y4 /Y5 /Y6 /Y7 X X X 0 0 0 0 1 1 1 1 X 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1` 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 X X X 0 0 1 1 0 0 1 1 X X X 0 1 0 1 0 1 0 1 1 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 b. Vi m¹ch chèt 74LS373: §©y lµ m¹ch cã t¸c dông chèt l¹i sè liÖu ë ®Çu vµo khi cã tÝn hiÖu tÝch cùc, ®Çu ra sÏ kh«ng bÞ biÕn ®æi khi tÝn hiÖu ®Çu vµo ®· mÊt. Nã chØ thay ®æi khi tÝn hiÖu chèt tÝch cùc trë l¹i. Bªn ngoµi vá còng cã tÝn hiÖu /OE cho phÐp ho¹t ®éng. Khi cã yªu cÇu chèt ch©n LE sÏ ®îc tÝch cùc. Trong ghÐp nèi víi 89C51: + Ch©n /OE (sè 1) cña 74LS373 ®îc nèi ®Êt. + Ch©n LE(sè 11) cña 74LS373 ®îc nèi víi ch©n ALE (sè 30) cña 89C51. Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

thumb
Năng lượng gió...
130
78479
145